AMC LIMITED

D

Vedi DICHIARAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE. (Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento. )


E.I.S.: Environmental impact statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

E.I.S.: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UVS: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE. Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.

BIE: Bilan dImpact Environnemental:Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

B.I.M.: Balance de impacto medioambiental.

M.K.M: Miljøkonsekvensmelding: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Un genere di crostacei principalmente di acqua dolce, chiamato comunemente ‘pulce dacqua dolce’; solitamente lungo 0,5 - 3 mm.


DAPHNIA: A genus of primarily freshwater crustaceans, commonly called the "water flea", usually 0.5 to 3 mm long.

DAPHNIA: Γένος καρκινοειδών, του γλυκού νερού κυρίως. Αποκαλείται κοινώς "ψύλος του νερού" και συνήθως έχει μήκος 0,5 έως 3mm.

DAPHNIEN: Eine Gattung der Süßwasserkrebse; werden allgemein als Wasserflöhe bezeichnet und haben eine Länge zwischen 0.5 und 3 mm.

DAPHNIE: Crustacé du genre Daphnia habitant surtout leau douce, nageant par saccades, dou son nom habituel "puce deau"; longueur habituellement comprise entre 0,5 et 3,0 mm.

DAFNIA: Crustáceo del género Daphnia vive sobre todo en agua dulce, normalmente llamado “pulga de agua”, de 0,5 a 3,0 mm de longitud.

DAFNIA: Genus av krepsdyr (Crustacea) som finnes primært i ferskvann, ofte kalt ”vannloppe”, vanligvis mellom 0,5 til 3 mm lang.

Was this helpful?
Unità di informazioni, fatti, osservazioni; risultati di un esperimento o di uno studio.


DATUM / DATA: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μονάδες πληροφορίας, παρατηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.

DATEN: Informationseinheiten, Fakten und Beobachtungen; Ergebnisse einer experimentellen Studie.

DONNEES: Unités dinformation factuelle; observations ou résultats issus dune étude expérimentale.

DATOS: Unidades de información, de circunstancias; observaciones o resultados de un estudio experimental.

DATA: Enheter med informasjon; fakta; observasjoner; resultater fra et eksperiment eller studie.

Was this helpful?
Genere di trematode monogeneo distribuito in tutto il mondo. Sono vermi ovipari e sono parassiti delle branchie dei pesci, specialmente della carpa.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS: Eine Gattung der monogenen Trematoden mit weltweiter Verbreitung. Es sind ovipare Würmer und Kiemenparasiten bei Fischen, insbesondere bei Karpfen.

DACTYLOGYRUS: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

Was this helpful?
1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2- tricloroetano. Nel passato, uno dei pesticidi più usato. Attualmente il suo uso è soggetto a severi controlli e regolamenti. In acquacoltura dacqua dolce il DDT e il suo prodotto di degradazione DDD (1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2-dicloroetano) di origine agricola, possono causare seri problemi.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD (1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2-dichloroethane)of agricultural origin, can cause severe problems.

DDT: 1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2-τριχλωροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

DDT: 1,1-p.p-dichloro-diphenyl-2,2,2-trichlorethan. Früher eines der meistverbreitetsten Pestizide. Die Anwendung ist in vielen Ländern verboten oder unter strenger Kontrolle. In Gewässern und in der Teichwirtschaft können DDT und seine Abbauprodukte (z.B. DDD [1,1-p.p-dichloro-diphenyl-2,2-dichlorethan] und DDE), die mit dem Regenwasser aus der landwirtschaftlichen Anwendung ausgeschwemmt werden, erhebliche Umweltprobleme verursachen.

DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphényl-2,2,2- trichloréthane. Auparavant, un des pesticides les plus courants. Son usage est actuellement soumis à une règlementation sévère. En aquaculture, DDT et le produit de sa dégradation DDD (1,1-p,p-dichloro-diphényl-2,2- dichloréthane) dorigine agricole, peuvent engendrer des problèmes dans lélevage en étang.

DDT: 1,1-p, p’-di cloro-difenilo-2,2,2-tricloroetano. Antiguamente, uno los pesticidas más corrientes. Actualmente su utilización está sometida a una reglamentación muy severa. En acuicultura, el DDT y el producto de su degradación DDD (1,1-p,p’-dicloro-difenilo-2,2-dicloroetano) de origen agrícola, puede generar graves problemas en los cultivo en estanques.

DDT: 1,1-p,p/-dikloro-difenyl-2,2,2-trikloroetan. Var tidligere et av de mest brukte pesticidene (sproytemiddel). Bruken er nå strengt regulert. I damoppdrett kan DDT og dets nedbrytningsprodukt DDD (1,1-p,p/-dikloro-difenyl-2,2-dikloroetan) med opprinnelse fra jordbruket skape store problemer.

Was this helpful?
Il processo di regressione che porta alla formazione di una struttura o condizione meno specializzata.


DEDIFFERENTIATION: The process of regression to a less specialized structure or condition.

ΑΠΟΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Η διαδικασία της επιστροφής σε μια λιγότερο εξειδικευμένη δομή ή κατάσταση.

DEDIFFERENZIERUNG: Der Prozeß der Rückentwicklung in weniger spezialisierte Strukturen oder Bedingungen.

DEDIFFERENCIATION: Le processus de régression dune structure ou dun état différencié en structure ou état plus simple.

DESDIFERENCIACIÓN: Proceso de regresión de una estructura o de un estado diferenciado a una estructura o un estado más simple.

DEDIFFERESIERING: Prosess der noe tilbakevender til en mindre spesialisert struktur eller tilstand.

Was this helpful?
Prefisso che significa dieci, decuplo; usato per indicare unità x 10; deca-.


DECA-: Prefix meaning ten, tenfold; used to denote unit x 10; deca-.

ΔΕΚΑ-: Πρόθεμα που σημαίνει δέκα, δέκα φορές. Χρησιμοποιείται στο σύστημα μονάδων για να δηλώσει το δεκαπλάσιο μιας βασικής μονάδας. (deca-).

DEKA-: Vorsilbe - bedeutet zehn; zehnfach, kennzeichnet alles was mit 10 multipliziert wird; deca-.

DECA: Préfixe signifiant dix fois.

DECA: Prefijo que significa diez veces.

DEKA- (TI-): Forstavelse som betyr ti, tidobbel. Brukt for å betegne enheter x10.

Was this helpful?
Rimuovere i sali di calcio. (1)Tecnica usata nell’allestimento di preparati istologici (2) Applicata talvolta all’acqua in entrata in impianti di acquacoltura.


DECALCIFY: To remove calcium salts. (1) Used in the processing of histological preparations. (2) Applied to the intake water of aquaculture facilities.

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Η απομάκρυνση των ασβεστούχων αλάτων. (1) Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής ιστολογικών παρασκευασμάτων. (2) Εφαρμόζεται στην παροχή νερού στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

ENTKALKEN: Die Abtrennung von Kalziumsalzen. (1) Wird benutzt, um Gewebe von Kalksalzen zu befreien, speziell bei histologischen Präparaten. (2) In der Aquakultur eine Methode zur Entkalkung von kalkreichen Wasserressourcen.

DECALCIFIER: Elimination des sels de calcium. (1) technique appliquée aux préparations histologiques. (2) Traitement appliqué sur les eaux à usage aquacole.

DESCALCIFICAR: Eliminación de sales de calcio. (1) Técnica aplicada para las preparaciones histológicas. (2) Tratamiento aplicado a las aguas de uso acuícola.

AVKALKE: Å fjerne kalsiumsalter. (1) Brukes ved utarbeidelse av histologiske preparater. (2) Gjennomføres med inntaksvannet til oppdrettsanlegg.

Was this helpful?
Ordine di Malacostraca includente gamberetti, aragoste e granchi. Tre paia di appendici, delle quali un paio può essere provvista di chele, sono modificate per mangiare e le rimanenti cinque sono usate per la deambulazione.


DECAPOD: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae.

ΔΕΚΑΠΟΔΑ: Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.

DEKAPODA, ZEHNFUSSKREBSE: (1) Bezieht sich auf die Ordnung der Malacostraca einschließlich der Garnelen, Hummer und Krabben. Besitzen drei Paare von Anhängen, die für die Nahrungsaufnahme modifiziert worden sind; die übrigen fünf Paar dienen der Fortbewegung, wobei ein Paar Scheren tragen kann. (2) Eine Gruppe der Cephalopoden (z.B. Tintenfisch).

DECAPODE: Ordre de crustacés (malacostracés) renfermant les crevettes, les homards, les crabes. Trois paires dappendice sont modifiées pour la prise de nourriture; les cinq autres paires sont locomotrices, une dentre elles peut porter des pinces.

DECÁPODO: Orden de crustáceos (malacostráceos) que incluye langostinos, langostas, cangrejos. Poseen tres pares de apéndices modificados que sirven para la captura de presas; las otras cinco pares son locomotoras, una de estas últimas puede llevar pinzas.

DECAPODA (TIFOTKREPS): Orden tilhørende overklassen Malacostraca (Storkreps), inkluderer reker, hummere og krabber. Tre par bein er modifisert for spising, de resterende fem er for bevegelse, selv om et av disse kan bære klør (”chelae”).

Was this helpful?
Un processo di rimozione della capsula delle cisti di Artemia, prima di essere utilizzate per lallevamento. La cisti, spesso chiamata uovo, è una gastrula quiescente incapsulata in un duro guscio o capsula lipoproteica. Un modo efficace per schiudere l’Artemia consiste nella decapsulazione delle cisti usando una soluzione di ipoclorito (ClO- , ad esempio candeggina) prima dell’incubazione e della schiusa. L’ipoclorito dissolve chimicamente la capsula senza aver effetto sulla vitalità dell’emb


DECAPSULATION: A process whereby the capsules of brine shrimp cysts are removed before they are used further in cultivation. The cyst, often called an egg, is an arrested gastrula encapsulated within a hard lipoproteinaceous shell or capsule. An efficient method of hatching Artemia is to decapsulate the cysts with the hypochlorite solution (OCl-, supplied by chlorine bleach) prior to incubation and hatching. Hypochlorite chemically removes the capsule without affecting the viability of the unhatched embryo. De

ΑΦΑIΡΕΣΗ ΚΑΨΑΣ: Διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται οι κάψες από τις κύστεις της "γαρίδας της άλμης" (Artemia), πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην υδατοκαλλιέργεια. Η κύστη, που συχνά αποκαλείται και αυγό, είναι ένα αδρανοποιημένο γαστρίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα σκληρό λιποπρωτεϊνικό κέλυφος ή κάψα. Μια αποτελεσματική μέθοδος για την εκκόλαψη της Artemia είναι η απομάκρυνση της κάψας από τις κύστεις με υποχλωριώδες διάλυμα (OCl-), πριν απο την επώαση και εκκόλαψη. Το υποχλωριώδες διάλυμα απομακρ

ENCYSTIERUNG;DEKAPSULIERUNG: Ein Verfahren, bei dem die Zystenmembran von Salinenkrebsen chemisch entfernt wird. Die Zysten, die in der Umgangssprache oft als Eier bezeichnet werden, befinden sich im Gastrula-Stadium im Zustand eines Entwicklungsstillstands. Sie sind von einer lipoproteinhaltigen Kapsel eingeschlossen. Eine effektive Methode, die Artemia-Nauplien schlüpfen zu lassen besteht darin, daß die Zysten vor der Inkubation in einer Hypochlorit-Lösung (aus Chlorbleiche hergestellt), von der sie ungebenden Hülle befre

DECAPSULATION: Processus par lequel les capsules des kystes dartémies sont éliminées avant la mise en culture de ces dernières. En effet, le kyste (souvent appellé oeuf) est une larve dont le développement est arrêté suite à la gastrulation et qui est enveloppée par une coque dure de nature lipoprotéique; la capsule. Les solutions dhypochlorite (OCl-, fournie par leau de javel) sont efficaces dans la décapsulation chimique des kystes dartémies. Cette méthode naffecte pas la viabilité des artémies et a lavantag

DESCAPSULAR : Proceso por el cual las cápsulas de los quistes de artemia se eliminan antes de cultivar estos últimos. En efecto, el quiste (a menudo llamado huevo) es una larva cuyo desarrollo se ha parado después de gastrulación y que se ha encapsulado dentro de una cáscara dura de lipoproteínas o cápsula. Las soluciones de hipoclorito (OC1-, proporcionado por la lejía) son eficaces para descapsular químicamente los quistes de artemia. Este método no afecta la viabilidad de las artemias y tiene la ventaja de

DEKAPSULERING: Prosessen der kapselen til saltkrepscyster fjernes før krepsen brukes videre i kultiveringen. Cysten, ofte kalt egg, er arrestert i gastrulastadiet og innkapslet i et hardt lipoprotein skall eller kapsel. En effektiv måte å klekke Artemia på er å dekapsulere cysten med hypoklorittløsnig (OCl-, dannet ved klorblekning) før inkubering og klekking. Hypokloritt fjerner kapselen kjemisk uten å påvirke levedyktigheten til det uklekte embryo. En stor fordel ved dekapsulering er at cystene desinfiseres

Was this helpful?
Il processo col quale il cloro (che agisce da agente antimicrobico) viene rimosso dall’acqua prima che questa venga usata per lallevamento. Questo processo si svolge naturalmente alla luce solare, può essere accelerato dall’aerazione dell’acqua. Viene anche utilizzato per l’analisi microbica dei campioni di acqua per assicurare letture accurate. La declorazione può anche esser effettuata aggiungendo agenti riducenti (il tiosolfato di sodio, il solfito di sodio, l’arsenito di sodio) al campione d


DECHLORINATION: The process by which chlorine (acting as an anti-microbial agent) is removed from water before being used as culture water. This can be carried out by aeration of the water. It is also used in microbial analysis of water samples to ensure accurate readings. Dechlorination can also be carried out by the addition of reducing agents (Sodium thiosulphate, Sodium sulphite, Sodium arsenite) to the water sample and/or sample container.

ΑΠΟΧΛΩΡIΩΣΗ: Διαδικασία με την οποία απομακρύνεται το χλώριο (που δρα ως αντιμικροβιακός παράγοντας) από το νερό, πριν αυτό χρησιμοποιηθεί στην υδατοκαλλιέργεια. Πραγματοποιείται με αερισμό του νερού. Χρησιμοποιείται επίσης στη μικροβιακή ανάλυση των δειγμάτων του νερού ώστε οι προδιορισμοί να είναι ακριβείς. Η αποχλωρίωση πραγματοποιείται επίσης με την προσθήκη ενός αναγωγικού παράγοντα, όπως θειοθεϊικό νάτριο ή θειώδες νάτριο στο νερό.

ENTCHLORUNG: Eine Wasserbehandlungsmethode, bei der Chlor (als ein Desinfektionsmittel) vom Wasser entfernt wird, bevor dieses in der Aquakultur eingesetzt wird. Dies kann durch Belüftung des Wassers geschehen. Eine Entchlorung wird auch in der mikrobiologischen Wasseranalytik eingesetzt, um sicherzustellen, daß genaue Bestimmungen erfolgen. Entchlorung kann auch durch Zugabe eines Reduktionsmittels (Natriumthiosulfat, Natriumsulfit, Kaliumarsenit) zum Wasser oder zum Probengefäß erreicht werden.

DECHLORATION: Processus délimination du chlore (agent antimicrobien ajouté à leau domestique) de leau avant son utilisation dans un élevage ou avant une analyse microbienne. Souvent accomplie par aération, mais également par lajout dagents réducteurs; hyposulfite de soude, arsenite de soude.

DESCLORACIÓN: Proceso de eliminación del cloro (agente antimicrobiano añadido al agua doméstica) del agua antes de su utilización en un cultivo o antes de un análisis microbiano. A menudo realizado por aireación, pero también añadiendo agentes reductores como el hiposulfato de sodio, o el arseniato de sodio.

AVKLORING: Prosessen der klor (virker bakteriedrepende) fjernes fra vannet før det brukes til oppdrett. Dette kan gjøres ved lufting av vannet. Brukes også i mikrobiologiske analyser av vannprøver for å sikre nøyaktige målinger. Avkloring kan også gjøres ved å tilsette et reduksjonsmiddel (natrium tiosulfat, natrium sulfitt, natrium arsenitt) til vannprøven.

Was this helpful?
Qualunque organismo che si nutra di materia organica, provocandone la decomposizione.


DECOMPOSER: Any organism that feeds by degrading organic matter.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΤΗΣ (ΔIΑΣΠΑΣΤΗΣ): Οργανισμός που τρέφεται διασπώντας οργανική ύλη.

ABBAUENDE BAKTERIEN, ZERSETZER: Alle Organismen, die organisches Material durch Zersetzen aufnehmen (mikrobielle Zersetzung, mikrobieller Abbau).

DECOMPOSEUR: Un organisme qui se nourrit de matière organique, provoquant ainsi sa décomposition.

DESCOMPONEDOR: Todo organismo que se alimenta de la materia orgánica, y que provoca su descomposición.

NEDBRYTER: Enhver organisme som lever av å bryte ned organisk materiale.

Was this helpful?
La degradazione di materiale organico in composti semplici organici ed inorganici, con conseguente liberazione di energia.


DECOMPOSITION: The degradation of organic matter into simple organic and inorganic compounds, with consequent liberation of energy.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ (ΔIΑΣΠΑΣΗ): Η μεταβολική αποδόμηση της οργανικής ύλης σε απλές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Συνοδεύεται από έκλυση ενέργειας.

ZERSETZUNG: (Dekomposition). Der Abbau von organischem Material in einfachere organische und anorganische Verbindungen, wobei Energie frei wird.

DECOMPOSITION: Dégradation métabolique de la matière organique en composés simples organiques et inorganiques avec libération dénergie.

DESCOMPOSICIÓN: Degradación metabólica de la materia orgánica en compuestos orgánicos e inorgánicos más simples acompañada de una liberación de la energía.

NEDBRYTING: Nedbryting av organisk materiale til enkle organiske og uorganiske forbindelser, der det frisettes energi.

Was this helpful?
Eliminare feci o egesta.


DEFAECATE: To discharge faeces or egesta.

ΑΦΟΔΕΥΣΗ: Η αποβολή περιττωμάτων.

AUSSCHEIDEN: Faeces oder Egesta ausscheiden.

DEFECATION: Lexpulsion des matiéres fécales (fèces).

DEFECACIÓN: Expulsión de las materias fecales (heces).

UTSONDRE: Å slippe ut avføring eller ekskretstoffer.

Was this helpful?
Una struttura usata per rallentare e quindi regolare il flusso attraverso uno scarico o un’entrata.


BAFFLE: A structure used to hinder and hence regulate flow through an outlet or inlet.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ροής εισόδου ή εξόδου.

ABLENKBLECH: Eine Vorrichtung, um die Strömung im Zu- und Ablauf zu lenken und zu regulieren.

CHICANE (DEFLECTEUR): Dispositif destiné à gêner, et donc réguler, le flux deau à travers une entrée ou sortie deau.

BAFLE: Dispositivo utilizado para dificultar y por lo tanto regular el flujo de agua a través una entrada o salida de agua.

SKJERMPLATE: Innretning brukt til å regulere strømmen av vann gjennom et innløp eller utløp.

Was this helpful?
Acqua meteorica di ruscellamento, che non viene trattenuta dal terreno.


RUNOFF: That part of precipitation (rainfall) that is not held in the soil but drains freely away.

ΑΠΟΡΡΟΗ: Το μέρος της βροχόπτωσης που δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά ρέει επιφανειακά.

ABFLUSS: Der Teil des Niederschlags (Regens), der nicht vom Boden aufgenommen oder gehalten wird, sondern frei abläuft.

EAU DE RUISSELLEMENT: Cette partie des eaux pluviales qui nest pas retenue par le sol, mais qui sécoule librement sur sa surface.

AGUA DE RIERA: Es la parte de agua pluvial que no esta retenida por el suelo, pero que corre libremente en la superficie.

AVRENNING: Delen av nedbør som ikke tas opp av jordsmonnet, men renner vekk.

Was this helpful?
Alterazione di una qualunque parte del corpo o una generale malformazione del corpo.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMIERUNG: Entstellung von einigen Körperteilen; oder die völlige Verformung des Körpers.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

Was this helpful?
L’eliminazione meccanica di gas presenti in eccesso nell’acqua, in seguito ad agitazione per aumentare l’area di interscambio tra acqua ed atmosfera.


AIR STRIPPING: Mechanical reduction of dissolved gases from water to air by agitation of the water to increase the area of air to water contact.

ΕΞΑΕΡΩΣΗ: Μηχανική απομάκρυνση των διαλυμένων αερίων από το νερό με ανάδευση του νερού ώστε να αυξάνεται η επιφάνεια επαφής αέρα και νερού.

ENTGASUNG (LUFTAUSTREIBUNG): Mechanisches Entfernen von gelösten Gasen aus dem Wasser in die Luft, indem man das Wasser bewegt und damit die Austauschfläche zwischen Luft und Wasser vergrößert.

DEGAZAGE: Transfert mécanique des gaz dissous dans leau vers lair par agitation de leau servant à augmenter la surface dinterface air/eau.

DESGASE: Reducción mecánica del gas disuelto en agua y su transferencia hacia el aire por agitación que sirve para aumentar la superficie de contacto aire/agua.

UTLUFTING: Mekanisk utdriving av gasser løst i vann (ved gassovermetning) ved å øke kontaktflaten mellom luft og vann.

Was this helpful?
Il processo per cui un gas, di solito N2, viene rimosso dall’acqua dell’allevamento. Questo processo è importante perchè la sovrassaturazione del gas può portare all’embolia gassosa o malattia da gas . Metodi di degassazione sono i degasatori a vuoto e le torri di aerazione.


DEGASS: Process by which gas, usually N2, is removed from culture water, an important process because supersaturation of the gas can lead to gas bubble disease. Commonly used methods of degassing are vacuum degassers and packed columns.

ΑΠΑΕΡΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία αέριο, συνήθως Ν2, απομακρύνεται από το νερό της καλλιέργειας. Πρόκειται για σημαντική διαδικασία, διότι ο υπερκορεσμός του αερίου μπορεί να οδηγήσει στην ασθένεια των αεροφυσαλίδων. Συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι απαέρωσης είναι η απαρέωση σε κενό και η χρήση διαχωριστικών στηλών.

ENTGASEN: Ein Vorgang, bei dem Gas (in der Regel Stickstoff) aus dem Kulturmedium entfernt wird; ein wichtiger Prozess, da Gasübersättigung zum Gasblasen-Trauma führen kann. Zwei übliche Methoden werden für die Entgasung von Wasser eingesetzt: Vaccuum-Entgasung und Kompaktsäulen.

DEGAZER: Processus délimination de gaz (surtout azote) de leau de culture. Ce processus est important parce que la sursaturation en gaz peut aboutir à des embolies gazeuses. Les méthodes usuelles comprennent le dégazage sous vide, et par passage sur colonne de dégazage.

DESGASIFICAR: Proceso de eliminación de gas (sobre todo nitrógeno) del agua de cultivo. Este proceso es importante dado que una sobresaturación de gas puede provocar embolias gaseosas. Los métodos más usados son el vacío, y las columnas de desgasificación.

AVGASSING (LUFTING): Prosess der gass, vanligvis N2, fjernes fra oppdrettsvann. Viktig prosess siden gassovermetning kan føre til gassblæresyke. Mye brukte metoder for avgassing er vakuumluftere og kolonneluftere.

Was this helpful?
Qualunque cambiamento strutturale di un organo, tessuto o cellulain conseguenza del quale la sua funzione viene impedita. Il cambiamento degenerativo potrebbe portare alla necrosi.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERATION: Jede strukturelle Veränderung eines Organs, Gewebe oder Zelle, die die Funktion beeinträchtigt. Degenerative Veränderungen können, aber müssen nicht zur Nekrosis führen.

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

Was this helpful?
Infiltrazione anomala nei tessuti da parte di materiale lipidico che avvolge o sostituisce le cellule metabolicamente attive.


FATTY DEGENERATION: The abnormal infiltration of tissues by fatty material that envelops or replaces the active cells.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ: Κατάσταση, κατά την οποία τα λειτουργικά κύτταρα των ιστών ορισμένων οργάνων εμποτίζονται από λιπώδη υλικά.

VERFETTUNG: Die übermäßige Einlagerung von Fett im Gewebe; normal bei den effizienten Zellen bestimmter Organe, z.B. der Leber.

DEGENERESCENCE ADIPEUSE: Infiltration anormale des tissus par des lipides qui enveloppent ou remplacent les cellules actives.

DEGENERACIÓN ADIPOSA: La infiltración anormal de tejidos por material graso que envuelve o reemplaza las células activas.

FETTDEGENERASJON: Den unormale infiltrasjonen av fettmateriale i vev, som innsvøper eller erstatter de aktive cellene.

Was this helpful?
Agitazioni della performance mentale e fisica che sono causate da condizioni di cattività.


CAPTIVITY DEGRADATION: Disturbances in mental and physical performance resulting from conditions of captivity.

ΑIΧΜΑΛΩΣIΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜIΣΗ: Διαταραχές στην διανοητική και φυσική απόδοση, ως αποτέλεσμα της αιχμαλωσίας.

HALTUNGSSTÖRUNGEN: Störungen von mentalen und physischen Funktionen, die durch Gefangenschaftsbedingungen hervorgerufen werden.

DEGRADATION EN CAPTIVITE: Perturbations des performances physiques et mentales provoquées par les conditions de captivité.

DEGRADACIÓN EN CAUTIVIDAD: Perturbaciones de las capacidades físicas y mentales provocadas por las condiciones de cautividad.

FANGENSKAPSNEDBRYTNING: Forstyrrelse av mental og fysisk tilstand grunnet fangenskap.

Was this helpful?
La perdita di acqua da un corpo o da un tessuto.


DEHYDRATION: The loss of water, as from the body or a tissue.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

ENTWÄSSERUNG; DEHYDRATION: Entwässerung des Körpers oder von Geweben.

DESHYDRATATION: La perte deau, dun corps ou dun tissu par exemple.

DESHIDRATACIÓN: La perdida del agua por el cuerpo o por un tejido.

DEHYDRERING: Tap av vann fra kropp eller vev.

Was this helpful?
Un effetto avverso; usato per descrivere un aspetto che diminuisce la sopravvivenza o una mutazione che riduce la fitness.


DELETERIOUS: Having an adverse effect; used of a trait which impairs survival, or of a mutation that reduces fitness.

ΕΠIΒΛΑΒΗΣ: Ο έχων δυσμενή επίδραση. Χρησιμοποιείται για χαρακτήρα που μειώνει την επιβίωση ή για μεταλλαγή που ελαττώνει την αρμοστικότητα.

SCHÄDLICH: Einen nachteiligen Effekt besitzend; auch benutzt für Rassen, deren Überleben eingeschränkt ist; beschreibt auch eine Mutation, die die Fitness reduziert.

DELETERE: Ayant un effet adverse; se dit dun trait qui gêne la survie ou une mutation qui rend un organisme moins bien adapté à son environnement.

DELETÉREO: Que tiene un efecto adverso; dícese de un rasgo que daña la supervivencia, o de una mutación que reduce la aptitud de un organismo para adaptarse a su medio ambiente.

SKADELIG: Har en ugunstig effekt. Brukt om trekk som svekker overlevelse, eller om mutasjoner som reduserer ”fitness” (dugelighet).

Was this helpful?
Riferito, o che colpisce, la milza.


SPLEENIC: Pertaining to, or affecting, the spleen.

ΣΠΛΗΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος ή ο επηρεάζων τον σπλήνα.

MILZ-(Adj.): Zur Milz gehörend, die Milz betreffend.

SPLENIQUE: Qui concerne, ou qui affecte la rate.

ESPLÉNICO: Que concierne, o que afecta la bazo.

MILT- (Adj.): Vedrører eller påvirker milten.

Was this helpful?
La differenza fra due valori di temperatura, per esempio, la differenza di temperatura dell’acqua di un ambiente naturale in due periodi di campionamento. In acquacoltura, un fattore determinante per la scelta di impiegare le acque di raffreddamento di impianti energetici o di altre industrie.


DELTA-T (Δ0T): Incremental difference between two temperature values, for example, the difference in temperature of ambient water on two sampling occasions. In aquaculture, an important factor in waste heat utilization, produced from power plants and other waste heat producing industries from the ambient cooling water temperature of the heat exchanger (across the condenser).

ΔΕΛΤΑ-Τ (Δ0°Τ): Θερμοκρασιακή διαφορά, π.χ. διαφορά της θερμοκρασίας του νερού μεταξύ δύο δειγματοληψιών. Σημαντικό για τη χρησιμοποίηση της απόβλητης θερμότητας εργοστασίων στις υδατοκαλλιέργειες. Στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε λοιπά εργοστάσια όπου απάγεται θερμότητα, το μέγεθος μετριέται ως διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού ψύξεως στα δύο άκρα του εναλάκτη θερμότητας ή του συμπυκνωτή.

DELTA-T (Δ;0T): Die Differenz zwischen zwei Temperaturwerten; wichtiger Faktor bei der Abwärmenutzung für die Aquakultur; gemessene Differenz zwischen dem Kühlwasser und den nach den Wärmetauschern (Kondensatoren) erhaltenen Werten in Kraftwerken und anderen Abwärme produzierenden Industrien.

DELTA-T (Δ0T): La différence entre deux valeurs de température (par exemple la différence de température de leau ambiante à loccasion de deux échantillonnages). Facteur important dans lemploi deau de refroidissement dans les centrales électriques et dautres industries nécessitant une déperditition de chaleur, cette eau étant souvent utilisée en aquaculture. DT est la différence de température de part et dautre du condenseur ou échangeur de chaleur, cest-à-dire laugmentation de température subie par leau ambian

DELTA-T (Δ0T): Diferencia entre dos valores de temperatura (por ejemplo la diferencia de temperatura del agua ambiente durante dos muestreos). Factor importante en la utilización del agua en el enfriamiento de las centrales eléctricas y otras industrias que liberan calor, este agua es a menudo utilizado en acuicultura. DT es la diferencia de temperatura de un lado y otro de un condensador o intercambiador de calor, es decir el aumento de temperatura del agua ambiente.

DELTA-T (Δ0 T): Voksende ulikhet mellom to temperaturer, f.eks. forskjellen i omgivende vanntemperatur ved to ulike prøvetakinger. En viktig faktor i akvakultur hvor det brukes spillvarme, produsert fra kraftstasjoner og annen spillvarme produserende industri. Defineres da som forskjell i temperatur mellom kjølevannet og vannet i varmeveksleren.

Was this helpful?
Tecnica che può essere impiegata per studi sulla nutrizione: il contenuto minerale di un campione viene rimosso tramite l’aggiunta di agenti chelanti come l’EDTA.


DEMINERALIZATION: Technique used in nutritional studies in which the total mineral content of a sample or individual specific minerals are removed by the addition of chelating agents such as EDTA.

ΑΠΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική χρησιμοποιούμενη στις διατροφικές μελέτες, κατά την οποία το συνολικό ανόργανο περιεχόμενο ενός δείγματος, ή συγκεκριμένα ανόργανα στοιχεία απομακρύνονται με την προσθήκη ουσιών όπως το EDTA.

DEMINERALISATION: Ein Verfahren, das bei ernährungsphysiologischen Studien benutzt wird, um den Gesamtanteil an Mineralien in einer Probe, oder um einzelne, spezifische Mineralien durch die Zugabe von EDTA zu entfernen.

DEMINERALISATION: Technique délimination de sels minéraux dun échantillon par addition dagents chelatants tel que lEDTA. Souvent utilisée dans les études nutritionnelles.

DESMINERALIZACIÓN: Técnica de eliminación de sales minerales de una muestra por la adición un agente como el EDTA. A menudo utilizada en los estudios nutricionales.

DEMINERALISERING: Teknikk brukt i ernæringsstudier, der den totale mengden mineraler eller enkelte spesifikke mineraler fjernes ved tilsetting av chelatdannere (som EDTA).

Was this helpful?
(1) Un’alterazione delle proprietà strutturali di una proteina che produce un cambiamento funzionale enzimatico, ormonale o di altre attività biochimiche (2) L’alterazione delle proprietà naturali di una sostanza tramite un metodo chimico o fisico. (3) La separazione dei legami idrogeno, coinvolti nell’accoppiamento degli acidi nucleici, tramite un mezzo chimico o fisico.


DENATURATION: (1) An alteration in the structural properties of a protein producing a change in enzymatic, hormonal or other biochemical activities. (2) Alteration of the natural properties of a substance by use of a chemical or physical means. (3) Breakdown by chemical or physical means of the hydrogen bonds involved in base pairing of nucleic acids.

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ: (1) Αλλαγή των δομικών χαρακτηριστικών μιας πρωτεïνης η οποία προκαλεί μεταβολή στην ενζυμική, ορμονική ή άλλη βιοχημική δραστικότητά της. (2) Αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων μιας ουσίας με τη χρησιμοποίηση φυσικών ή χημικών μέσων. (3) Διάσπαση, με τη χρησιμοποίηση χημικών ή φυσικών μέσων, των δεσμών υδρογόνου που συνδέουν τα ζεύγη των συμπληρωματικών βάσεων των νουκλεïκών οξέων.

DENATURIERUNG: (1) Eine Veränderung der strukturellen Eigenschaften eines Proteins, wobei diese von enzymatischen, hormonellen und anderen biochemischen Reaktionen hervorgerufen wird. (2) Veränderung der natürlichen Eigenschaften einer Substanz durch chemische oder physikalische Einflüsse. (3) Zerfall der Wasserstoffbrücken von Nukleinsäuren durch chemische oder physikalische Prozesse.

DENATURATION: (1) Altération de la structure dune protéine qui aboutit à un changement de ses caractéristiques fonctionnelles (activité enzymatique, hormonale ou autre activité biochimique). (2) Altération des caractéristiques naturelles dune substance par action chimique ou physique. (3) Rupture, par des moyens physiques ou chimiques des liaisons hydrogènes impliquées dans lhybridation des acides nucléiques.

DESNATURALIZACIÓN: (1) Alteración de la estructura de una proteína que produce un cambio de sus propiedades funcionales (actividad enzimática, hormonal o otra actividad bioquímica). (2) Alteración de las características naturales de una sustancia por acción química o física. (3) Ruptura, por medios físicos o químicos de las uniones hidrógeno implicadas en la hibridación de los ácidos nucleicos.

DENATURERING: (1) En omskiftning i struktur av et protein, som gir forandringer i enzymatiske, hormonelle eller andre biokjemiske aktiviteter. (2) Omskiftning i de naturlige egenskapene til en substans ved bruk av kjemiske eller fysiske hjelpemidler. (3) Nedbrytning av hydrogenbindingene som er involvert i baseparing av nukleinsyrer ved hjelp av kjemiske eller fysiske hjelpemidler.

Was this helpful?
Un diagramma ramificato a forma di albero che viene usato per descrivere il grado di relazione o di somiglianza.


DENDROGRAM: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

DENDROGRAM; STAMMBAUM: Ein sich verzweigendes Diagramm in der Form eines Baumes; wird benutzt, um Beziehungen und Verwandtschaften aufzuzeigen.

DENDROGRAMME: Représentation diagrammatique en forme darbre démontrant les rapports ou ressemblances entre différents eléments.

DENDROGRAMA: Representación en un diagrama en forma de árbol de las relaciones o semejanzas entre diferentes elementos.

DENDROGRAM (STAMTRE): Forgreiningsdiagram i form av et ”tre” brukt til å skildre grad av slektskap eller likhet.

Was this helpful?
La riduzione biochimica dei nitrati attraverso la riduzione a nitriti, in azoto molecolare (gassoso). Il processo che oltre al nitrito consuma carbonio organico, libera anche anidride carbonica tramite le attività microbiche; si svolge più efficacemente in ambienti carenti di ossigeno (al di sotto di 0,5 mg/l); i ceppi di batteri coinvolti sono detti denitrificanti. In acquacoltura, la denitrificazione diventa un tipo di trattamento necessario nei sistemi a ricircolo che non hanno alti livelli d


DENITRIFICATION: The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio

ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ: Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατοκαλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρικών από τη νιτ

DENITRIFIKATION: Die biochemische Reduktion von Nitrat zu molekularem (gasförmigen) Stickstoff über die Zwischenverbindung Nitrit durch verschiedene Mikroorganismen. Dieser Prozeß verläuft sehr effizient bei niedrigen Sauerstoffgehalten (<0,5 mg/L). Die involvierten Bakteriengruppen werden generell als Denitrifizierer bezeichnet. In der Aquakultur ist die Denitrifikation bei einem hohen Grad der Kreislaufführung (geringer oder kein Wasseraustausch) notwendig, da durch die effiziente Nitrifikation des Ammoniums

DENITRIFICATION: La réduction biochimique des nitrates jusquà lazote moléculaire par lintermédiaire de nitrite avec émission de CO2 à la suite dune activité microbiologique. Ce processus se produit avec plus defficacité dans un environnement déficient en oxygène (au dessous de 0,5mg/L). Les bactéries responsables sont en général appelées dénitrifiantes. En aquaculture, la dénitrification devient un traitement nécessaire pour le recyclage avec peu ou pas déchanges deau à cause de laccumulation rapide d

DESNITRIFICACIÓN: Reducción bioquímica de los nitratos a través de una actividad del microbiológica, hasta obtener el nitrógeno molecular (gaseoso) pasando por nitrito y con la emisión del dióxido del carbono. Este proceso se produce con más eficacia en un ambiente deficiente en oxígeno (por debajo de 0,5mg/L). Las bacterias responsables son generalmente llamadas desnitrificadoras. En acuicultura, la desnitrificación es un tratamiento necesario para el reciclaje con poco o sin cambio de agua a causa de la acumula

DENITRIFIKASJON: Den biokjemiske reduksjonen av nitrat via nitritt til nitrogen (gass) og karbondioksid, gjennom mikrobiologisk (bakterier) aktivitet. Prosessen er mest effektiv under oksygenfattige forhold (for eksempel under 0.5 mg/L). Bakterie gruppene som er involvert i prosessen kalles vanligvis denitrifiserende bakterier. I akvakultur gjør en bruk av denitrifikasjons prosessen i resirkulerings systemer, hvor en får opphopninger av nitrat dannet ved biologisk nitrifikasjon i biologiske filtre. Denitrifikasj

Was this helpful?
Il totale di pesci (numero o biomassa) stabulati per unità di area o volume.


STOCKING DENSITY: The amount (number or biomass) of fish stocked per unit of area or volume.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Η ποσότητα (σε αριθμό ή βιομάζα) ψαριών του αποθέματος ανά μονάδα επιφάνειας ή όγκου.

BESATZDICHTE: Die Anzahl oder Masse der Fische, die je Flächen- oder Volumeneinheit gehalten wird.

DENSITE DE STOCKAGE: Quantité (nombre ou biomass) dorganismes stockés par unité de surface ou de volume.

DENSIDAD DE ALMACENAMIENTO: Cantidad (número o biomasa) de organismos almacenados por unidad de superficie o de volumen.

TETTHET: Kilo fisk per kubikkmeter oppdrettsvolum.

Was this helpful?
Espressione della trasmittanza di un elemento ottico per una data lunghezza d’onda. Una maggiore densità ottica corrisponde ad una basssa trasmittanza.Densità ottica = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) dove T = trasmittanza.


OPTICAL DENSITY: For a given wavelength, the expression of the transmittance of an optical element. The higher the optical density, the lower the transmittance.Optical Density = log10 (1/T) where T = Transmittance.

ΟΠΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: Εκφράζει τη διαπερατότητα ενός μέσου στο φως κάποιου συγκεκριμένου μήκους κύματος. Όσο αυξάνεται η οπτική πυκνότητα τόσο μειώνεται η διαπερατότητα. Οπτική πυκνότητα = log10 (1/T) όπου T = Διαπερατότητα.

OPTISCHE DICHTE: Für eine gegebenen Wellenlänge ist die optische Dichte der Ausdruck der Übertragung einer optischen Einheit. Je größer die optische Dichte eines Mediums ist, desto geringer die Transmission. Optische Dichte = = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) where T = Transmission

DENSITÉ OPTIQUE : Mesure de l’absorbance de la lumière (à une longueur d’ondes donnée) par une substance. La densité optique est le logarithme (base 10) de la réciproque de la transmittance de la lumière : DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) ou T = transmittance.

DENSIDAD ÓPTICA: Expresión de la transmitancia de un elemento óptico a una longitud de onda determinada. Cuanta más densidad óptica, menor transmitancia. DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) T = Transmitancia.

OPTISK TETTHET: Et uttrykk for et optisk legemes transmisjon ved en gitt bølgelengde. Dess høyere optisk tetthet, dess lavere transmisjon. Optisk tetthet = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) hvor T = transmisjon.

Was this helpful?
Numero, tipo e sistemazione dei denti.


DENTITION: Number, type and arrangement of teeth.

ΟΔΟΝΤΩΣΗ: Αριθμός, τύπος και διάταξη των δοντιών.

BEZAHNUNG: Zahl, Typ und Anordnung von Zähnen.

DENTITION: Nombre, type et arrangement des dents.

DENTICIÓN: Número, tipo y orden de los dientes.

TANNSYSTEM: Antall, type og ordning av tenner.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere un ambiente privato di ossigeno libero.


DEOXYGENATED: Used of an environment depleted of free oxygen.

ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

SAUERSTOFFREI (DEOXYGENIERT): Frei von Sauerstoff.

DEOXYGENE: Se dit dun milieu dépourvu doxygène.

DESOXIGENADO: Dícese de un medio que carece de oxígeno.

DEOKSYGENERT: Brukt et miljø uten fritt oksygen.

Was this helpful?
La velocità di deterioramento di un cibo definito da un abbassamento del suo livello qualitativo fino ad arrivare ad essere inadatto al consumo.


PERISHABILITY: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

VERDERBLICHKEIT: Der Vorgang des Qualitätsverlusts von Nahrung bis zur Ungenießbarkeit.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

CORRUPTIBILIDAD: Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.

FÔRRINGELSE: Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.

Was this helpful?
Diminuzione della popolazione.


DEPOPULATION: Decrease in the population.

ΑΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Μείωση του πληθυσμού.

ENTVÖLKERUNG: Starke Abnahme einer Population.

DEPOPULATION: Diminution dans la densité dune population.

DESPOBLACIÓN : Disminución de la densidad de una población.

AVFOLKING: Reduksjon av en populasjon.

Was this helpful?
Un deposito di sostanza solida dall’acqua (sedimento alluvionale).


ALLUVIAL DEPOSIT: A water-transported silty deposit (alluvial sediment).

ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ή ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Αποθέσεις ιλύος, που μεταφέρονται από το νερό (αλλουβιακά ιζήματα, αλλούβιο, πρβλ. αιολικές αποθέσεις).

ALLUVIALE SEDIMENTE: Sandige Ablagerungen, die durch Wasser transportiert worden sind ( im Gegensatz zu äolischen oder kolluvialen Sedimenten).

DEPOT ALLUVIAL: Abandon de matière solide par leau. (sédiment alluvial, alluvions).

DEPÓSITO ALUVIAL: Abandono de la materia sólida por el agua. (sedimento aluvial, aluvión).

ALLUVIALE SEDIMENT: Vanntransporterte sandavleiringer (sedimenter).

Was this helpful?
Materiale trasportato ad un sito per gravità, come i depositi di pietra al fondo di un pendio.


COLLUVIAL DEPOSIT: Material transported to a site by gravity, as in rock deposits at the base of a scree slope.

ΚΟΛΛΟΥΒΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ: Υλικά μεταφερόμενα με την επενέργεια της βαρύτητας, όπως είναι η εναπόθεση λίθων στη βάση μιας βραχώδους κλιτύος (κώνοι κορρημάτων - σάρρες).

COLLUVIALE ABLAGERUNG: Ablagerungen von Materialien durch Schwerkraft , wie z.B. die Anhäufung von Felssteinen am Fuße eines steilen Abhangs.

DÉPOT COLLUVIAL: Matériel transporté vers un site par gravité, à la base des boues constituants les sédiments.

DEPÓSITO COLUVIAL: Material transportado por gravedad, hasta una base de lodo formando sedimentos.

KOLLOIDAL AVSETTING: Materiale transportert til et sted ved hjelp av tyngdekraften, som steinavleiringer ved foten av en bratt ur.

Was this helpful?
Un sedimento marino avente una componente significativa terrigena alloctona, abbandonata dagli iceberg.


GLACIAL MARINE DEPOSIT: A marine sediment having a significant allochthonous terrigenous component derived from transportation by icebergs.

ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θαλάσσια ιζήματα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό αλλόχθονων, χερσαίας προέλευσης, στοιχείων, τα οποία μεταφέρθηκαν από παγόβουνα.

EISZEITLICHE MEERESABLAGERUNGEN: Ein marines Sediment, das eine signifikante allochthone, terrigene Komponente aufweist, die auf einen Transport durch Eisberge zurückzuführen ist.

DEPOT GLACIAIRE: Sédiment marin riche en dépôts térrigènes allochtones abondonné par des icebergs.

DEPÓSITO GLACIAL: Sedimento marino rico de material terrígeno alóctono abandonado por los icebergs.

MARINE GLASIALE AVSETTNINGER: Marine sedimenter med signifikante mengder alloktone terrigene komponeter avledet fra transport av isfjell.

Was this helpful?
Un termine geologico usato per indicare un flusso glaciale che non è stato sottoposto all’azione di cernita dell’acqua e quindi contiene parti di roccia di dimensione dal masso tondeggiante alla grandezza di particelle d’argilla.


BOULDER CLAY: A geological term used to designate glacial drift that has not been subjected to the sorting action of water and therefore contains particles from boulder to clay size.

ΚΡΟΚΑΛΩΔΗΣ ΑΡΓΙΛΟΣ: Γεωλογικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα φερτά υλικά που συσσωρεύονται από την κίνηση των παγετώνων (μοραίνες), τα οποία δεν έχουν υποστεί διαχωρισμό από την επενέργεια του νερού, και ως εκ τούτου περιέχουν σωματίδια μεγέθους από άργιλο μέχρι ογκόλιθο.

GESCHIEBELEHM: Ein geologischer Terminus, der die glaziale Verdriftung von Material kennzeichnet, die nicht der sortierenden Wirkung des Wassers ausgesetzt war und deshalb Teile von Kopfstein- bis herunter zur Korngröße von Lehm einschließt.

DEPOT ERRATIQUE: En géologie, moraine qui na pas été triée par laction de leau et se compose de ce fait de particules de tailles diverses allant des boues aux galets.

DEPÓSITO ERRÁTICO: En geología, arcilla que no ha sido originada por la acción del agua y se compone por lo tanto de partículas de diversos tamaños.

MORENELEIRE: Geologisk uttrykk brukt for å betegne morene som ikke har blitt sortert av vann og derfor inneholder partikler fra rullestein- til leirestørrelse.

Was this helpful?
Il rilascio di gameti maschili e femminili (sperma e uova) che ha come conseguenza la fecondazione delle uova.


SPAWNING: The release of male and female gametes (sperm and ova) resulting in fertilized eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Η απελευθέρωση αρσενικών ή θηλυκών γαμετών (σπέρμα και ωάρια) που έχει ως αποτέλεσμα γονιμοποιημένα αυγά.

ABLAICHEN: Das Entlassen (Ablegen) von Eiern und Sperma.

FRAI: La libération de spermatozoïdes (spermiation) et doeufs (ponte) donnant lieu aux oeufs fécondés.

DESOVE: La liberación de espermatozoides (espermiación) y de huevos (puesta) dando lugar a los huevos fecundados.

GYTING: Frisetting av hanlige og hunlige kjønnsceller (spermier og egg), som fører til befruktning av rognen.

Was this helpful?
Deposizioni ottenute per manipolazione ambientale o per trattamenti effettuati sugli animali. Ad esempio con manipolazioni del ciclo termico e dela luce, shock osmotico, irradiazione UV dellacqua, iniezione ormonale.


INDUCED SPAWNING: Egg-laying brought about by manipulation of the environment or treatment of the animal, for example, temperature and fertility cycle, osmotic shock, UV irradiation of water, hormone injections.

ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Απόθεση αυγών που επέρχεται ως αποτέλεσμα εκούσιας μεταβολής των συνθηκών του περιβάλλοντος ή χειρισμού του ζώου με μεθόδους όπως: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ωσμωτικό σόκ, ακτινοβόληση του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία ή ένεση με ορμόνες.

INDUZIERTES LAICHEN (FEINLEITUNG DES ABLAICHENS): Das Ablaichen wird durch Manipulation der Umgebung (z. B. Temperatur und/oder Lichtzyklus) oder durch die Behandlung des Tieres induziert (Hormongaben).

PONTE INDUITE: Pontes obtenues par manipulation environnementale ou traitement sur lanimal. par exemple, cycle des températures et de fertilité, choc osmotique, irradiation de leau par UV, injections hormonales.

DESOVE INDUCIDO: Desove obtenido por manipulación ambiental o tratamiento del animal, por ejemplo, ciclo de temperaturas y de fertilidad, choque osmótico, irradiación de la piel por UV, inyecciones hormonales.

INDUSERT GYTING: Gyting framskyndet ved manipulering av miljøet (lys og temperatur) eller behandling av fisken (hormoninjeksjon).

Was this helpful?
Riduzione della forza e delladattamento ad un ambiente risultante dallaumento della omozigosità in una popolazione.


INBREEDING DEPRESSION: Reduction of fitness and vigour by increased homozygosity as a result of inbreeding in a normally outbreeding population.

ΟΜΟΜΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: Μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους, λόγω της αυξημένης ομοζυγωτίας, ως αποτέλεσμα της ομομιξίας σε έναν φυσιολογικά ετερομικτικό πληθυσμό.

INZUCHTDEPRESSION: Die Reduzierung der Fitneß und Stärke durch ansteigende Homozygotie aufgrund von Inzucht in einer normalerweise genetisch offenen Population.

DEPRESSION ENDOGAME: Diminution de la vigueur et de ladaptation au milieu résultant de laugmentation dhomozygote constatée dans une population endogame par rapport à une population exogame.

DEPRESIÓN ENDOGÁMICA: Disminución del vigor y de la adaptabilidad al medio como resultado del aumento de la homocigosidad constatada en una población endogámica, comparada con una población exogámica.

INNAVLSDEPRESJON: Reduksjon i dugelighet (”fitness”) og styrke, ved økt frekvens av homozygoti, som resultat av innavl i en normalt utavlet populasjon.

Was this helpful?
Tecnica con la quale gli animali che possono contenere delle sostanze indesiderate (sabbia, melma, inquinanti, parassiti o organismi nocivi per gli esseri umani) vengono posti e mantenuti in acqua pulita affinché le sostanze vengano rilasciate; possono essere impiegate speciali sostanze disinfettanti; in genere il trattamento si applica ai molluschi.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

DEPURATION; REINIGUNG: Ein Verfahren, bei dem aquatische Tiere, die unerwünschte Substanzen (z.B. Sand und Schlick), Schadstoffe, Parasiten oder für den Menschen schädliche Organismen enthalten können, in sauberes Wasser umgesetzt und gehältert werden, in dem sie sich selbst von diesen unerwünschten Dingen reinigen; gewöhnlich bei Schalentieren (Mollusken) angewandt.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

Was this helpful?
In una data specie, ceppo o tipo di microorganismo, cambiamenti minori nella specificità antigenica in un ceppo o in tipi di microorganismi che avvengono durante un periodo di tempo lungo (anni).


ANTIGENIC DRIFT: In a given species, strain or type of microorganism, minor changes in antigenic specificity in a strain or types of microorganisms which occur over an extended period of time (i.e. years). Other terms often used include immunological drift, shift in antigens, variation of antigens.

ΑΝΤIΓΟΝIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Ελλάσσονες μεταβλητές στην ειδίκευση των αντιγόνων ενός στελέχους ή τύπου μικροοργανισμών, οι οποίες εμφανίζονται κατά την διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου.

ANTIGENDRIFT: Geringe Veränderungen in der Spezifität der Antigene innerhalb einer bestimmten Art, eines Stammes oder Typs von Mikroorganismen, die über eine längere Zeitspanne (z.B. Jahre) auftreten, z.B. beim Grippe-Virus (immunologische Drift, Verschiebung der Antigene, Variation der Antigene).

DERIVE ANTIGENIQUE: Se dit des changements mineurs de spécificité antigénique observées chez une espèce, souche ou type de micro-organisme pendant une période de temps prolongée.

DERIVA ANTIGÉNICA: Dícese de los cambios menores de la especificidad antigénica observada en una especie, cepa o tipo de microorganismo durante un período de tiempo prolongado.

ANTIGENDRIFT: Små forandringer i antigenspesifisitet hos en gitt art, stamme eller type mikroorganisme. Utvikles over en lengre periode (dvs. år). Andre begreper som brukes er immunologisk drift, antigenskifte og antigenvariasjon.

Was this helpful?
La teoria secondo la quale le masse continentali si separano nel tempo; teoria della deriva dei continenti.


CONTINENTAL DRIFT: The theory that the continental land masses have drifted apart over the course of geological time; displacement theory.

ΗΠΕIΡΩΝ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΗ: Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι χερσαίες μάζες απομακρύνθηκαν η μια από την άλλη στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

KONTINENTALVERSCHIEBUNG: Die Theorie, die besagt, daß die kontinentalen Landmassen in geologischen Zeiträumen auseinandergedriftet sind; Wegenersche Verschiebungstheorie.

DERIVE DES CONTINENTS: Théorie développée par Wegener, daprès laquelle les continents ont dérivé, suite à la scission dun continent unique, au cours du temps géologique; la théorie de déplacement continental.

DERIVA DE LOS CONTINENTES: Teoría desarrollada por Wegener, según la cual los continentes han derivado desde la separación de un continente único y han flotado separadamente a lo largo del tiempo geológico; teoría de desplazamiento continental.

KONTINENTALDRIFT: Teorien om at kontinentene har glid fra hverandre over geologisk tid. Forskyvningsteori.

Was this helpful?
Lavvenimento di cambiamenti casuali nelle frequenze geniche di una popolazione, da una generazione allaltra, non determinati da selezione, mutazione e immigrazione.


GENETIC DRIFT: The occurrence of random changes in the gene frequency of a population from one generation to another due to chance fluctuations not caused by selection, mutation and immigration.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Η εμφάνιση τυχαίων αλλαγών στις γονιδιακές συχνότητες μικρών, απομονωμένων πληθυσμών, που δεν οφείλονται σε επιλογή, μεταλλαγή ή μετανάστευση.

GENETISCHE DRIFT: Das Auftreten von zufälligen Veränderungen in der Häufigkeit der Gene einer Population von einer Generation zur nächsten, weil jede neue Generation nur aus einer "Stichprobe" von Keimzellen der Elterngeneration hervorgeht und nicht von Selektion, Mutation und von Ein- und Auswanderung beeinflußt wird.

DERIVE GENETIQUE: Lapparition de changements fortuits dans les fréquences gèniques dune population dune génération à lautre dues aux fluctuations du hasard.

DERIVA GENÉTICA: La aparición de cambios fortuitos en las frecuencias genéticas de una población de una generación a otra debidos a las fluctuaciones del azar.

GENETISK DRIFT: Forekomst av tilfeldige forandringer av genfrekvens i en populasjon fra en generasjon til en annen på grunn av tilfeldig svingninger, ikke på grunn av seleksjon, mutasjon eller migrasjon.

Was this helpful?
Lo strato interno dei due strati di pelle dei vertebrati, lo strato esterno si chiama epidermide. Può contenere le scaglie o strutture ossee.


DERMIS: Innermost of the two layers of the skin of vertebrates, the outer being the epidermis. May contain scales or form bones.

ΧΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Το πιο εσωτερικό από τα δύο στρώματα του δέρματος των σπονδυλωτών (το εξωτερικό είναι η επιδερμίδα). Μπορεί να περιέχει λέπια ή οστά.

DERMIS: Die innere der beiden Hautschichten der Vertebraten; die äußere ist die Epidermis. Kann Schuppen enthalten oder Knochen bilden.

DERME: La plus profonde des deux couches de la peau des Vertébrés, la couche extérieure est lépiderme. Peut contenir des écailles ou des arêtes.

DERMIS: La más profunda de las dos capas de la piel de los vertebrados, la capa exterior es el epidermis. Puede llevar escamas o espinas.

UNDERHUDEN (DERMIS): Innerste av det lagene i huden hos virveldyr (vertebrater), ytterst ligger epidermis. Kan inneholde skjell eller danne bein.

Was this helpful?
Un’infiammazione della pelle.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITIS: Eine Entzündung der Haut.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITT: Betennelse i huden.

Was this helpful?
Qualunque infezione fungina della pelle.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSIS: Jede Pilzinfektion der Haut.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

Was this helpful?
Qualunque malattia della pelle.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSEN: Alle Krankheiten der Haut.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

Was this helpful?
Pertinente della pelle.


DERMAL: Pertaining to the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMAL: Zur Haut gehörend.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

Was this helpful?
Un composto ad azione tensioattiva che contiene una catena idrocarburica idrofobica non polare che ha un’estremità polare. I detergenti vengono spesso usati in soluzioni confezionate per ripulire oggetti da oli ed altre sostanze organiche che vengono emulsionate con l’acqua. Sottoprodotti di processi industriali e domestici, possono avere effetti dannosi sull’ambiente acquatico ed in acquacoltura. Nella lingua inglese, il termine detergente viene usato spesso per descrivere qualunque sostanza u


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENS: Genau genommen und in der Chemie wird der Begriff für Tenside verwendet, die auch als oberflächenaktive Substanzen bezeichnet werden und non-polare, hydrophobe Eigenschaften besitzen. Hierher gehören auch eine Reihe synthetischer Waschmittel mit ähnlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften. In der englischen Umgangsprache beschreibt der Begriff jede Art von Reinigungsmittel, einschließlich der amphilischen Verbindungen ohne Carboxyl-Gruppe sowie Seifen und Mischungen dieser Verbindungen. Als

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

Was this helpful?
L’età e la dimensione sono due fattori importanti per la determinazione della longevità, della struttura di popolazione e delle dinamiche di una specie (es. reclutamento, velocità di crescita, vita media e la capacità di riproduzione). I fattori associati alla determinazione dell’età potrebbero non essere evidenti nei pesci cresciuti in allevamento a causa delle condizioni ambientali (temperatura) più costanti e dell’alimentazione. I metodi per la determinazione dell’età: (a) per le regioni tem


AGE DETERMINATION: Age and size are important factors in the determination of the longevity of a species, its population structure and its dynamics (e.g., recruitment, growth rates, age dependent mortality and reproductive capacity). Factors associated with age determination may not show up in farmed fish because of more constant environmental conditions and feeding rates. Age determination methods: (a) in temperate regions, age can be determined by means of seasonal (temperature dependent) growth patterns influe

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Το μέγεθος και η ηλικία αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό της μακροζωίας αλλά και της πληθυσμιακής δομής ενός είδους. (πχ στρατολόγηση, αύξηση, θνησιμότητα η οποία εξαρτάται από την ηλικία, αναπαραγωγική ικανότητα). Διάφοροι παράγοντες που κάτω από φυσικές συνθήκες μπορεί να συσχετίζονται με τον προσδιορισμό της ηλικίας, αποδυναμώνονται σε συνθήκες καλλιέργειας εξαιτίας της άφθονης παρεχόμενης τροφής και των σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. Μέθοδοι

ALTERSBESTIMMUNG: Alter und Länge sind nicht nur wichtige Faktoren, um die Lebenszeit zu bestimmen, sondern auch nützliche Strukturen für Studien zur Populationsdynamik (z.B. Rekrutierung, Wachstumsraten, altersabhängige Sterblichkeit und Reproduktionsvermögen). Die üblichen Parameter, die für die Altersbestimmung herangezogen werden, sind nicht notwendigerweise anwendbar in kultivierten Arten, da die Umweltbedingungen hier oft sehr konstant gehalten werden. Es gibt verschiedene Methoden der Altersbestimmung: (a

DETERMINATION D’AGE : L’age, ainsi que la taille, est un des facteurs déterminants en ce qui concerne la longévité d’une espèce, ainsi que dans la structure et dynamique de ces populations (recrutement, taux de croissance, mortalité dépendant de l’age et capacité de reproduction). Certains critères associés à l’age de poissons sauvages ne sont pas visibles chez les poissons cultivés à cause de conditions denvironnement et du taux d’alimentation plus homogène. Diverses méthodes sont utilisées afin de déterminer l’age

DETERMINACIONDE LA EDAD: Edad y tamaño son factores importantes para la determinación de la longevidad de una especie. su estructura y dinámica de población (Vg. reclutamiento, tasas de crecimiento, mortalidad por edad, capacidad reproductora). Los factores asociados con la determinación de la edad pueden no manifestarse en peces de cultivo debido a condiciones ambientales más estables y a las tasas de alimentación. Métodos de determinación de la edad (a) En regiones templadas puede determinarse la edad por medio de pat

ALDERSBESTEM MELSE: Alder og størrelse er viktige faktorer for å bestemme en arts levetid og dens populasjonsstruktur og –dynamikk (f.eks. rekruttering, vekstrater, aldersavhengig mortalitet og reproduksjonskapasitet). Faktorer forbundet med aldersbestemmelse kan utebli hos oppdrettet fisk pga. konstante miljøfaktorer og fôringsrater. Metoder: (a) I tempererte soner kan alder bestemmes ved hjelp av sesongpregede (temperaturavhengige) vekstmønstre som påvirker morfologiske strukturer som skjell, bein og otolitter. V

Was this helpful?
(1) In limnologia e oceanografia: i frammenti di materiale organico o altro materiale disintegrato mosso dal l’acqua. (2) In ittiopatologia: un insieme di frammenti formati dalla disgregazione dovuta allacqua, generalmente rintracciati nelle branchie dei pesci.


DETRITUS: (1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.

ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανογραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου αποσαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

DETRITUS: In der Limnologie und der Ozeanographie besteht Detritus aus Fragmenten organischen oder anderem sich zersetzenden Material, das vom Wasser bewegt wird. (2) In der Pathologie ist Detritus eine Ansammlung von Fragmenten, die durch Erosion entstanden ist, speziell in Fischkiemen.

DETRITUS: (1) En limnologie et en océanographie: fragments de matière organique ou autre matière désintégrée déplacés par leau. (2) En pathologie: accumulation ou masse de fragments formés par détrition, surtout dans les branchies des poissons.

DETRITO: (1) En limnología y en oceanografía: fragmentos de materia orgánica o otra materia desintegrada y desplazada por el agua. (2) En patología: acumulación o masa de fragmentos formados por restos de tejidos, sobre todo en las branquias de los peces.

DETRITUS: (1) I limnologi (ferskvannsbilogi) og oceanografi: Fragmentene av organisk materiale eller andre oppløste materialer som forflyttes rundt av vann. (2) I patologi: En samling eller hop av fragmenter dannet ved avskuring, spesielt i fiske gjeller.

Was this helpful?
Nutrirsi di materiale organico particolato, in genere frammisto ai detriti del fondo.


DETRITIVORE: Feeding on fragmented particulate organic matter.

ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

DETRITIVOR: Aufnahme von Nahrung als fragmentierte partikuläre organische Substanz.

DÉTRITIVORE (adj.): Se nourrissant de substance organique particulaire fragmentée.

DETRITÍVORO (adj.): Organismo que se alimenta de materia orgánica fragmentada en partículas.

DETRITIVORE (DETRITUSETER): Beiter på fragmentert partikulært organisk materiale.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere i pesci che migrano liberamente tra il mare e l’acqua dolce. I pesci anadromi si trasferiscono dall’acqua salata in acqua dolce ed i pesci catadromi si trasferiscono dall’acqua dolce in acqua salata (principalmente per la riproduzione).


DIADROMOUS: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

DIADROM: Echte Wanderfische, die zwischen Meer- und Süßwasser wandern. Der Begriff wird generell verwendet. Anadrom sind Fische, die zum Laichen vom Meer- ins Süßwasser einwandern (z.B. viele Salmoniden), während katadrome Fische (z.B. Aale) vom Süß- ins Meerwasser ziehen (meist zum Laichen).

DIADROME: Terme dIchtyologie, poissons migrant librement entre la mer et leau douce. Anadromes: poissons allant de leau salée vers leau douce.Catadromes: poissons allant de leau douce vers leau salée.

DIADROMO: Termino Ictiológico. Peces que migran libremente entre el mar y el agua dulce. Anádromo: peces que van del agua salada hacia el agua dulce. Catádromo: peces que van del agua dulce hacia el agua salada.

DIADROM: En omfattende betegnelse brukt om fisk som vandrer naturlig mellom saltvann og ferskvann. Anadrome vandrer fra saltvann til ferskvann for å gyte, mens katadrome vandrer fra ferskvann til saltvann for å gyte.

Was this helpful?
L’identificazione della causa di determinati sintomi tramite un’analisi. Il termine è anche utilizzato in economia. Ad esempio, la diagnosi di una malattia o dei punti deboli di un’azienda.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSE: Die Identifizierung der Ursache eines bestimmten Symptoms aufgrund sorfältiger Analyse, z.B., das Erkennen und Bestimmen einer Krankheit oder die Fehlersuche in der Systemtechnik; auch bei der Schwachstellenanalyse von Aquakultursystemen verwendet.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

Was this helpful?
Sito genetico comprensivo di due diversi alleli.


DIALLELE: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

DIALLELISCH: Zwei verschiedene Allele auf demselben Lokus.

DIALLELE: Un polyploïde avec deux allèles différents à un locus donné.

BIALELO: Poliploide con dos alelos diferentes para un locus dado.

DIALLEL: Genetisk lokus med to forskjellige alleler.

Was this helpful?
Una fase di riposo; un periodo in cui crescita o sviluppo sono sospesi, caratterizzato da una grande riduzione dell’attività metabolica, di solito durante la fase di ibernazione o di estivazione.


DIAPAUSE: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

DIAPAUSE: Eine Ruhephase; eine Periode, bei der Wachstum und Entwicklung angehalten wird; bei wirbellosen Tieren, im engeren Sinne bei Insekten, eine Phase ausgeprägter Entwicklungsruhe mit herabgesetztem Stoffwechsel, die meist einem endogenen Rhythmus unterliegt.

DIAPAUSE: Phase de repos; une période darrêt dans la croissance et le développement dun organisme, caractérisée par une activité métabolique fortement réduite, habituellement pendant lhibernation ou lestivation.

DIAPAUSA: Período fisiológico de reposo; un período de paro en el crecimiento y el desarrollo de un organismo, caracterizado por una fuerte reducción de la actividad metabólica, normalmente durante la hibernación y la estivación.

DIAPAUSE: Et hvilestadium. En periode med midlertidig opphold av vekst eller utvikling, karakterisert ved sterkt redusert metabolsk aktivitet, vanligvis under vinterdvale eller sommerdvale.

Was this helpful?
Appartenenti alla classe Bacillariophyceae (Diatomeae) che annovera circa 6000 specie caratterizzate da scheletri di silice (valve) costituiti di due parti unite come una scatola al coperchio. Morfologicamente possono essere molto diverse, la riproduzione è vegetativa tramite la divisione cellulare in due cellule figlie. Queste specie si trovano in tutti i tipi di acqua, nel muschio e anche nel suolo di tutti i climi. Le diatomee appartenenti all’ordine Centrales includono importanti organism


DIATOMS: Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. Those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.

DIATOMEEN: Die Klasse der Bacillariophyceae (Diatomeae) ist mit etwa 6000 Arten coccaler Einzeller, die charakteristische Kieselsäureschalen (Epitheka und Hypotheka) bilden, eine äußerst formenreiche Gruppe. Bei der vegetativen Vermehrung durch Zweiteilung werden die beiden Schalenhälften auf die Tochterzellen aufgeteilt. Sie sind morphologisch sehr divers und kommen in allen Gewässern, im Moos und im Boden aller Klimate vor; die Centrales ist der wichtigste Phytoplankter der Primärproduzenten im Meer, die

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

DIATOMÉER: Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann

Was this helpful?
Genere di pesce eurialino (marino e estuariale) della famiglia Moronidae, si trova in Europa occidentale dove viene principalmente allevato e nell’areale Mediterreaneo, es., D. labrax. La specie più comune in acquacoltura, chiamato regionalmente spigola o branzino.


DICENTRARCHUS: Genus of marine and estuarine fish of the family Moronidae, occurring in and cultured off western Europe and in the Mediterranean, e.g., D.Labrax. One of many genera commonly referred to as sea bass.

DICENTRARCHUS: Γένος παράκτιων θαλάσσιων ψαριών, της οικογένειας Moronidae, τα οποία κατανέμονται και καλλιεργούνται κυρίως στη Δ. Ευρώπη και τη Μεσόγειο π.χ. D. labrax. Αποτελεί ένα από τα πολλά είδη τα οποία συγκαταλέγονται κάτω από την κοινή ονομασία λαβράκι (βλ.λ.)

DICENTRARCHUS: Eine Gattung mariner und estuariner Fische der Familie Moronidae, die im Mittelmeer und im westlichen Europa sowohl natürlich vorkommt als auch vermehrt an westeuropäischen Küsten gezüchtet wird, z.B. die Art Dicentrarchus labrax. Sie stellt eine der vielen Gattungen der, die allgemein unter dem Vulgärnamen “Seebrassen oder Seebarsch”

DICENTRARCHUS: Genre de poisson marin ou estuaire de la famille moronidés. Native des côtes de l’Europe de l’Ouest et de la Méditerranée, ou il est élevé de façon intensive. Par exemple D. labrax, le loup or bar.

DICENTRARCHUS: Género de peces marinos y estuarinos de la familia Moronidae que se encuentran y cultivan en el Mediterráneo, Vg., D.labrax. Uno de los muchos géneros se identifica con la lubina.

DICENTRARCHUS: Slekt av marine og estuarine fisk i familien Moronidae. Forekommer og oppdrettes langs Vest-Europa og i Middelhavet. F.eks. D. labrax. En av mange slekter ofte referert til som havabbor.

Was this helpful?
Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento.


ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS): Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.

BILAN DIMPACT SUR LENVIRONNEMENT: Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: Informe o estudio que evalúan los efectos potenciales o impactos de un proyecto propuesto sobre el medioambiente. El B.I.M. se somete entonces a la Autoridad de planificación en función de la organización del proyecto.

MILJØKONSEKVENSMELDING: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Regime alimentare naturale o prescritto.


DIET: Natural or prescribed feeding regime.

ΔIΑIΤΑ: Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

NAHRUNG: Futter, das natürlich vorhanden oder regelmäßig bereitgestellt und konsumiert wird.

REGIME ALIMENTAIRE: Alimentation, fournie ou naturelle, consommée régulièrement.

DIETA ALIMENTARIA: Alimentación, natural o prescrita, consumida regularmente.

DIETT (KOST): Naturlig eller obligatorisk fôringsregime.

Was this helpful?
In acquacoltura, un alimento che soddisfa tutti i requisiti nutrizionali della specie allevata.


COMPLETE DIET: An aquaculture diet that satisfies all the nutritional requirements of the target species.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΙΤΑ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια, η δίαιτα που ικανοποιεί όλες τις τροφικές απαιτήσεις του είδους-στόχου.

VOLLWERTIGE NAHRUNG: Ein Aquakulturfutter, das die Ernährungsanforderungen der Zielgruppen voll erfüllt.

ALIMENT COMPLET: En aquaculture un aliment qui satisfait tous les besoins nutritionnels des specimens cibles.

ALIMENTO COMPLETO: En acuicultura, es una dieta que satisface todos los requisitos nutritivos de las especies designadas.

KOMPLETT DIETT: I akvakultur, en diett som tilfredsstiller alle ernæringsbehov hos den aktuelle arten.

Was this helpful?
Alimenti che comprendono i fabbisogni nutrizionali elementari, assicurando lo sviluppo normale (dei pesci).


BASIS DIET: Food which covers elementary nutritional requirements, assuring normal development (of fish).

ΒΑΣIΚΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή που καλύπτει τις στοιχειώδεις τροφικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την κανονική ανάπτυξη (του ψαριού).

GRUNDNAHRUNG: Nahrung, die alle elementaren Nährstoffanforderungen enthält und eine normale Körperentwicklung sichert.

ALIMENT DE BASE: Aliment couvrant les besoins nutritionnels élémentaires necessaire au développement normal (des poissons).

ALIMENTO DE BASE: Alimento que cubre los requisitos nutritivos elementales y asegura el desarrollo normal (de los peces).

BASALDIETT: Fôr som dekker elementære ernæringsbehov, som sikrer normal utvikling (av fisk).

Was this helpful?
Dieta costituita da materie prime selezionate, ottenute attraverso i processi della tecnologia/ingegneria alimentare.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

AUFBEREITETES FUTTER: Ein Futter, das aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt wird, um die von der Nahrungstechnologie bzw. -technik gestellten Anforderungen an die Rezeptur zu erfüllen.

ALIMENT FORMULE: Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

BEARBEIDET FOR: Formulert for laget av utvalgte ravarer, utformet ved bruk av ”forteknologi”.

Was this helpful?
Una dieta che fornisce tutti i nutrimenti necessari nelle quantità giuste per nutrire in modo corretto un dato animale.


BALANCED DIET: A diet which furnishes all necessary nutrients in such amounts as will properly nourish a given animal.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ: Δίαιτα κατά την οποία παρέχονται όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά, σε ποσότητες κατάλληλες για την ορθή διατροφή ενός ζώου.

AUSGEWOGENE ERHNÄHRUNG: Eine Nahrung, die alle wichtigen Ansprüche an die Nährstoffe mengenmäßig erfüllt, so daß das jeweilige Tier vollständig ernährt wird.

ALIMENTATION EQUILIBREE: Régime alimentaire qui fournit toutes les substances nutritives essentielles à des concentrations optimales pour lalimentation dun animal donné.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Dieta alimenticia que proporciona todas las sustancias nutritivas esenciales a concentraciones óptimas para la alimentación de un animal dado.

BALANSERT DIETT: Diett som inneholder alle nødvendige næringsstoffer i slike mengder at den kan ernære et gitt dyr.

Was this helpful?
Una dieta specifica studiata per i pesci che definisce le quantità specifiche di protidi, lipidi e glucidi, alla quale viene aggiunto un pre-mix di vitamine, minerali e leganti.


FORMULATED DIET: A specially designed fish diet, which is produced so as to contain specific levels of constituents such as protein, fat and carbohydrate. A vitamin pre-mix and binder is usually added.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Τροφή για τα ψάρια, η οποία παράγεται έτσι ώστε να περιέχει συγκεκριμένα επίπεδα συστατικών, όπως πρωτεiνών, λιπών και υδατανθράκων. Συνήθως προστίθεται και μίγμα βιταμινών, καθώς και κάποιο υλικό για το "δέσιμο" της τροφής.

FORMULIERTES FUTTER: Ein zusammengesetztes Futter, das so hergestellt wurde, daß es spezifische Mengen benötigter Bestandteile wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate enthält. Es werden auch Vitamin-Vormischungen und Binder zugegeben.

FORMULATION ALIMENTAIRE: Régime alimentaire afin de définir les quantités spécifiques de certains aliments tels que protéines, lipides et glucides. Un pré-mélange vitaminé et un liant sont habituellement ajoutés.

FORMULACIÓN ALIMENTARIA: Régimen alimentario que tiene por fin de definir las cantidades especificas de ciertos alimentos tales que proteínas, lípidos y carbohidratos. Un premezcla vitaminada y un ligante son habitualmente añadidos.

FORMULERT FÔR: Spesielt utformet fiskefôr, som er produsert slik at det inneholder spesifikke mengder av bestanddeler som fett, protein og karbohydrat. Vitaminblanding og binder tilsettes vanligvis.

Was this helpful?
Una miscela di ingredienti secchi (vitamine, minerali, ecc.) e pesce tritato, con aggiunta di olio di pesce, preparata di giorno in giorno presso l’allevamento.


BINARY TYPE DIETS: A mixture of dry ingredients (vitamins, minerals, etc.) and minced fish prepared on a daily basis at the farm, including the addition of fish oil.

ΔΥΑΔIΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔIΑIΤΑΣ: Μείγμα ξηρών συσταστικών τροφής (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.λ.π.) και αλεσμένων ψαριών που ετοιμάζονται σε ημερήσια βάση σε μία μονάδα και που περιλαμβάνουν την προσθήκη ιχθυελαίου.

ZUSATZFUTTER: Eine Futtermischung aus trockenen Ingredentien (Vitaminen, Mineralien usw.), zerkleinertem Fisch und Fischöl, die oftmals zusätzlich zur täglich zubereiteten Futterration in Fischfarmen angeboten wird.

REGIME BINAIRE: Mélange daliments secs (vitamines, sels minéraux, etc.) et poissons hachés préparé chaque jour à la ferme aquacole et complémenté en huile de poisson.

DIETA BINARIA: Mezcla de alimentos secos (vitaminas, sales minerales, etc.) y de harina de pescado preparada cada día en la granja acuícola y complementada por aceite de pez.

TODELT FÔR (MYKFÔR / VÅTFÔR): Blanding av tørre ingredienser (vitaminer, mineraler etc.) og kvernet fisk laget daglig på anlegget, tilsatt fiskeolje. Mykfôr inneholder i tillegg bindere.

Was this helpful?
Mangime prodotto da ingredienti, raffinati con apposite procedure e usato dai nutrizionisti solo a scopo di ricerca.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

AUFBEREITETE NAHRUNG: Futter, das aus veredelten Zutaten mit einer genau definierten Methode hergestellt wurde; wird nur bei Ernährungsuntersuchungen benutzt.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

Was this helpful?
Una dieta formulata che fornisce un supplemento di nutrienti rispetto a quelle che usano esclusivamente cibo naturale ottenuto da organismi cresciuti in allevamento, di solito stagni.


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ERGÄNZUNGSNAHRUNG: Ein spezielles Futter, das den in der Aquakulturanlage gehaltenen Organismen zusätzlich zum Lebendfutter, dass über die Nahrungskette im Kulturmedium heranwächst, verabreicht wird (Zufütterung ist in der Teichwirtshaft üblich).

ALIMENT DE SUPPLEMENT: Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

Was this helpful?
Diete che sono formulate per fornire un adeguato livello di proteine e di lipidi (> 20 %). Il concetto di base in questa formulazione è che la componente lipidica fornisca sufficiente energia per il metabolismo di base, e che la componente proteica favorisca la crescita somatica. I lipidi rappresentano la fonte di energia più ricca nella dieta, e perciò vengono detti "altamente energetici". I regimi alimentari ad "alta energia" devono essere adeguatamente controllati per evitare una eccessiva pr


HIGH ENERGY DIETS: Diets that are formulated to provide adequate levels of protein and contain elevated oil levels (>20%). The basic concept in such formulations is that the oil component provides sufficient energy for basic metabolism, thus sparing the protein for somatic growth. Oil (fat) is the richest dietary energy source, and consequently such diets are termed "high energy". Feeding of high energy diets should be monitored carefully to avoid high fat levels in the fish flesh.

ΔIΑIΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ: Δίαιτες που έχουν τυποποιηθεί για την παροχή επαρκών επιπέδων πρωτεϊνης και περιέχουν αυξημένα επίπεδα ελαίου (<20%). Η βασική αρχή αυτών των διαιτών είναι ότι τα περιεχόμενα έλαια παρέχουν επαρκή ενέργεια για τον βασικό μεταβολισμό, αφήνοντας έτσι την πρωτεϊνη για σωματική αύξηση. Τα έλαια (λίπη) είναι η πλουσιότερη τροφική πηγή ενέργειας, και γι αυτό οι δίαιτες αυτές αποκαλούνται "υψηλής ενέργειας". Η διατροφή με τροφές υψηλής ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή, προς αποφυγήν υψηλ

HOCHKALORISCHE DIÄT: Eine bestimmte Nahrung, die einen bestimmten Protein- und Fettgehalt (> 20%) besitzt; die fetthaltigen Komponenten dieser Nahrung sollen die Energie für die wesentlichen Stoffwechselvorgänge liefern, um so die Proteine für das Wachstum verwerten zu können. Fett ist die gehaltvollste Energiequelle. Die Fütterung mit solch hochkalorischer Nahrung sollte streng überwacht werden, um einen zu hohen Fettgehalt des Fischfleisches zu verhindern.

REGIME HAUTEMENT ENERGETIQUE: Régime formulés pour fournir les niveaux convenables de protéines et de lipides (>20%) le concept de base de telles formulations est que le composant lipidique fournisse suffisamment dénergie pour le métabolisme de base, les protéines servant à la croissance somatique. Les lipides sont la source dénergie la plus riche et de tels régimes sont appelés "hautement énergétique". Les régimes à haute énergie doivent être gérés soigneusement pour éviter des taux de graisses élevées dans la chair de pois

DIETA ALTAMENTE ENERGÉTICA: Dieta formulada para suministrar niveles convenientes de proteínas y de lípidos (> 20%); el concepto básico de tales formulaciones se resume en que los compuestos lipídicos suministran suficiente energía para el metabolismo básico, las proteínas sirven para el crecimiento somático. Los lípidos son la fuente de energía más rica y tales dietas son llamadas altamente energéticas. Las dietas de alta energía deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar elevadas tasas de grasa en la carne de peces

HØYENERGIFÔR: Fôr som er formulert for å gi tilfredstillende mengder protein og inneholder store mengder fett (>20%). Det grunnleggende konseptet ved en slik fôr formulering er at oljen (fett) skal gi tilstrekkelig energi til basalmetabolismen, for å spare protein til somatisk vekst. Fett er den energikilden som inneholder mest energi, og slike fôr kalles derfor høyenergifôr. Fôring med høyenergifôr må overvåkes nøye for å hindre høyt fettinnhold i fiskekjøttet.

Was this helpful?
Un cambiamento di una caratteristica qualitativa di un prodotto o servizio che è abbastanza drastico da far sì che il prodotto o servizio non rispetti le aspettative.


DEFECT: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

DEFEKT; FEHLER: Die Abweichung eines Qualitätsmerkmals vom ursprünglich definierten (gewöhnlich spezifischen) Niveau, so daß die vorausbestimmte Funktion nicht mehr erfüllt werden kann.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

FEIL (DEFEKT): Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.

Was this helpful?
Il processo di specializzazione e di diversificazione progressiva di una struttura o di una funzione; la specializzazione cellulare integrata durante lo sviluppo embrionale.


DIFFERENTIATION: The process of specialization and the progressive diversification of structure or function; integrated cellular specialization during embryonic development.

ΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Η διαδικασία της εξειδίκευσης και της προοδευτικής διαφοροποίησης της δομής ή της λειτουργίας. Ολοκληρωμένη (συνδυασμένη) κυτταρική εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της εμβρυiκής ανάπτυξης.

DIFFERENZIERUNG: (1) Der Prozeß der Spezialisierung und die fortschreitende Diversifizierung in der Struktur oder in der Funktion; integrierte zelluläre Spezialisierung während der Embryonalentwicklung. (2) Die Beurteilung eines Merkmals.

DIFFERENCIATION: Processus de spécialisation et diversification progressive de structure ou fonctionnement; spécialisation cellulaire intégrée lors du développement embryonnaire.

DIFERENCIACIÓN: Proceso de especialización y de diversificación progresivo de estructura o de funcionamiento; especialización celular integrada durante el desarrollo embrionario.

DIFFERENSIERING: Spesialiseringsprosessen og den progressive diversifikasjonen av strukturer eller funksjoner. Integrert cellulær spesialisering under den embryoniske utviklingen.

Was this helpful?
(1) Propagazione all’interno di un mezzo (aria, liquido) di un gas, di un liquido o di un solido, che solitamente rende uniforme la composizione di tutte le parti all’interno dello stesso mezzo. (2) Il movimento spontaneo degli atomi o delle molecole in nuove posizioni all’interno di una sostanza.


DIFFUSION: (1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

ΔIΑΧΥΣΗ: (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

DIFFUSION: (1) Die Ausbreitung einer Substanz in Gas, Flüssigkeiten oder in Festkörpern; dazu genügt ein sich gleichmäßiges Verteilen. (2) Die spontanen Bewegungen von Atomen oder Molekülen zu neuen Stellen innerhalb eines Materials.

DIFFUSION: (1) Redistribution dun composant dans un fluide tendant à uniformiser sa concentration à travers le fluide. (2) Déplacement spontané datomes ou de molécules dans une matière.

DIFUSIÓN: (1) Redistribución de un compuesto en un fluido que tiende a uniformizar su concentración dentro del fluido. (2) Desplazamiento espontáneo de átomos o de moléculas en una materia.

DIFFUSJON: (1) Spredning av et stoff i en gass, væske eller faststoff, bidrar til å gjøre alle dele uniforme. (2) Spontan bevegelse av atomer eller molekyler til nye steder innen et materiale.

Was this helpful?
Una struttura porosa tipo pietra usata come un diffusore nell’acqua per promuovere il trasferimento di ossigeno e la rimozione di anidride carbonica.


AIR STONE: Stone-like porous structure used as a diffusor in water to promote the transfer of oxygen and the removal of carbon dioxide.

ΑΕΡΟΠΕΤΡΑ: Πορώδης δομή που μοιάζει με πέτρα. Χρησιμοποιείται ως διαχυτής αέρα στο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή οξυγόνωση και απαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα.

LÜFTERSTEIN: Stein oder steinähnlicher poröser Gegenstand, der die Verteilung eingeleiteter Luft in Wasser ermöglicht und damit die Anreicherung von Sauerstoff und Austreibung von Kohlendioxid fördert.

DIFFUSEUR: Dispositif poreux utilisé afin daméliorer les échanges gazeux entre lair et leau. Ceci améliore le transfert doxygène vers leau ainsi que lélimination de gaz carbonique.

DIFUSOR DE AIRE: Material compuesto de sustancias porosas a través de la cual el aire se bombea y dispersa a las columnas de agua.

LUFTESTEIN: Steinliknende porøs struktur som benyttes som diffusor for å øke opptaket av luft i vann og for å drive ut karbondioksid.

Was this helpful?
Grande dispositivo usato per lareazione e lossigenazione delle acque.


SPARGE: Large device used for water aeration or oxygenation, e.g. sparge pipe.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ (SPARGE): Μεγάλη συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά τον αερισμό και την οξυγόνωση του νερού.

INJEKTOR: Große Vorrichtung zur Belüftung und Oxygenierung des Wassers.

AERATEUR (SPARGE): Dispositif de taille importante utilisé pour laération de leau.

AIREADOR (SPARGE): Dispositivo de gran tamaño utilizado para aireación del agua.

EJEKTORLUFTER: Stor anordning som brukes til lufting eller oksygenering av vann.

Was this helpful?
Un’apparecchio di materiale/sostanza porosa attraverso cui l’aria spinta da un aerosoffiante può essere diffusa nella colonna d’acqua di una vasca per l’allevamento.


AIR DIFFUSER: Piece of equipment consisting of a porous material/substance through which air propelled by an air blower can be dispersed into the water column of a culture tank.

ΑΕΡΟΔIΑΧΥΤΗΣ: Τμήμα εξοπλισμού που αποτελείται από πορώδες υλικό/υπόστρωμα μέσα από το οποίο ο αέρας προωθείται με έναν αεροφυσητήρα και διαχέεται στη στήλη του νερού της δεξαμενής.

AUSSTÖMER; LUFTVERTEILER: Zubehörteil aus einem porösen Material (Kieselgur, Holz etc.), durch das Luft aus einer Pumpe feinverteilt in eine Wassersäule oder ein Kulturgefäß eingetragen werden kann.

DIFFUSEUR D’AIR: Matériel comprenant des substances poreuses au travers desquelles lair est propulsé par une soufflerie et ensuite dispersé dans les colonnes deau dun bassin de culture.

DIFUSOR MULTIPLE: Dispositivo de descarga de efluentes dotado de varios orificios. Permite una mezcla rápida.

DIFFUSOR: En lufter som f.eks. er tilkoblet en luftkompressor og som tilfører luft til vannsøylen i små bobler, f.eks. en perforert slange eller keramiske steiner plassert på karbunnen.

Was this helpful?
Struttura di scarico costituita da più punti di rilascio dell’acqua.


MULTI-PORT DIFFUSER: An effluent discharge structure having more than one (usually many) openings. It promotes rapid mixing.

ΔIΑΧΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΟIΓΜΑΤΩΝ: Διάταξη η οποία χρησιμεύει γιά την διάθεση λυμάτων με περισσότερα από ένα (συνήθως πολλά) ανοίγματα. Διευκολύνει την ταχεία ανάμιξη.

MEHRFACHDIFFUSOR: Eine Einleitungseinrichtung, die mehr als eine (normalerweise viele) Öffnung hat. Diese gewährleisten eine schnelle Durchmischung (Verteilung) und Verdünnung der einzuleitenden Substanz in das Gewässer.

DIFFUSEUR MULTIPLE: Dispositif de décharge deffluent pourvu de plusieurs orifices. Permet un mixage rapide.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mejorar el intercambio de gases entre el aire y el agua. Eso mejora el transporte del oxígeno hacia el agua y la eliminación del gas carbónico.

PERFORERT INNLØPSRØR: Innløpsrør til fiskekar som er perforert med små hull i deler av eller hele sin lengde. Antall og størrelse på hull er avhengig av vannforbruket. Sikrer et godt strømbilde i karet.

Was this helpful?
Piccola barriera su un fiume o lago progettata per controllare il passaggio dell’acqua sia in entrata sia in uscita.


WEIR: Low dam on a river or lake outlet/inlet designed to control the passage of water.

ΦΡΑΓΜΑ: Χαμηλό φράγμα σε ποταμό ή στην είσοδο ή την έξοδο μιας λίμνης με σκοπό την ρύθμιση της ροής του νερού για έλεγχο της διέλευσης του νερού.

STAUWEHR: Ein niedriger Damm in Zu- und Abläufen von Seen und Flüssen gelegen, um den Wasserfluß zu regulieren.

BARRAGE: Petit barrage sur une rivière ou sur lentrée ou la sortie dun lac conçue afin de réguler le passage de leau.

AZUD: Pequeña presa o dique en un río o en la entrada o la salida de un lago con el fin de regular y controlar el pasaje de agua.

OVERLØPSKANT : Lav kant i inn- eller utløpet av en elv eller innsjø, for å regulere vannstand.

Was this helpful?
Classe di platelminti o vermi piatti.


DIGENEA: Class of parasitic flukes or flatworms.

ΔIΓΕΝΕΑ: Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.

DIGENEA: Klasse von endoparasitischen Trematoden (Saugwürmer).

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

DIGENEA: Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere caratteristiche o aspetti controllati dall’azione integrata di due geni.


DIGENIC: Used of characteristics or traits controlled by the integrated action of two genes.

ΔIΓΟΝIΔIΑΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για χαρακτήρες ή γνωρίσματα, τα οποία ελέγχονται από τη συνδυασμένη δράση δύο γονιδίων.

DIGENETISCH: Gebraucht für Merkmale oder Wesenszüge, die durch die ergänzende Wirkung von zwei Genen kontrolliert werden.

DIGENIQUE: Se dit des caractères ou traits contrôlés par laction intégrée de deux gènes.

BIGÉNICO: Dícese de caracteres o rasgos controlados por la acción integrada de dos genes.

DIGEN: Brukt om egenskaper eller trekk som er kontrollert av to ulike gen.

Was this helpful?
Il tasso relativo e la completezza con cui gli alimenti vengono digeriti.


DIGESTIBILITY: The relative rate and completeness at which a food is digested.

ΠΕΠΤΟΤΗΤΑ: Ο σχετικός ρυθμός και η πληρότητα με την οποία πέπτεται μια τροφή.

VERDAUUNGSRATE: Der relative Betrag und die Vollständigkeit, mit der Futter verdaut wird.

DIGESTIBILITE: Le taux relatif et lefficacité de la digestion.

DIGESTIBILIDAD: Tasa relativa o eficacia de la digestión.

FORDØYELIGHET: Raten og til hvilken grad et fôr blir fordøyd.

Was this helpful?
(1) In nutrizione: la scissione, all’interno dell’apparato digerente, di sostanze organiche complesse in sostanze semplici ad uso metabolico. (2) Nei trattamenti dell’acqua di scarico: attività catalitica, enzimatica ed azione batterica nel trattamento dell’acqua di scarico.


DIGESTION: (1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolism. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.

ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών σε απλούστερες ουσίες, π.χ. στον πεπτικό σωλήνα, προς απλές ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

VERDAUUNG: (1) In der Ernährungsphysiologie: die Hydrolyse von Futter im Verdauungstrakt zu einfachen Verbindungen, so daß sie absorbiert und vom Körper genutzt werden können. (2) In der Wasseraufbereitung: ein katalytischer, enzymatischer Vorgang sowie die bakterielle Aktivität bei der biologischen Wasseraufbereitung (im deutschen kurz mit Abbau bezeichnet).

DIGESTION: (1) Transformation de substances organiques complexes en substances plus simples; les aliments dans le tube digestif avant leur absorption par exemple. (2) Activités catalytiques, enzymatiques et bactériennes dans le traitement des eaux usées.

DIGESTIÓN: (1) Transformación de sustancias orgánicas complejas en sustancias más simples; por ejemplo, los alimentos en el tubo digestivo antes de su absorción. (2) Actividad catalítica enzimática y bacteriana en el tratamiento de las aguas residuales.

FORDØYELSE: (1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske sambindinger til mindre substanser som kan bli brukt i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandling.

Was this helpful?
La scomposizione anaerobica di materiali organici complessi a sostanze semplici che contengono una alta proporzione di prodotti gassosi e solubili; comprende una varia gamma di batteri nei quali le vie metabloliche sono strettamente correlate, i quali colonizzanoi fanghi bentonici, il rumine dei poligastrici, in alcuni tipi di impianto di trattamento delle acque lfognarie, ecc. Il processo della digestione anaerobica risulta in una riduzione notevole di volume dei solidi biodegradabili, con la c


ANAEROBIC DIGESTION: The anaerobic breakdown of complex organic materials to simple substances which include a high proportion of gaseous and soluble products; it involves a diverse range of bacteria whose metabolic pathways are closely interrelated, and it occurs in benthic muds, in the rumen, in certain types of sewage treatment plant, etc. The process of anaerobic digestion results in an appreciable reduction in the bulk of biodegradable solids - the conversion of organic carbon to methane forming an important pa

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΔIΑΣΠΑΣΗ (ΧΩΝΕΥΣΗ): Η αναερόβιος αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών υλικών σε απλούστερες ενώσεις, μεγάλο μέρος από τις οποίες είναι αέριες ή διαλυτές. Στην διάσπαση συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα βακτηρηδίων με στενά διαπλεκόμενες διεργασίες μεταβολισμού. Τα βακτηρίδια αυτά απαντούν στην βενθική ιλύ, στο στομάχι διαφόρων μυρηκαστικών, σε ορισμένους τύπους σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Η αναερόβιος "χώνευση" οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου των βιο-αποκοδομήσιμων στερεών. Η μετατροπή, κατά την διαδικασία αυτή, του ορ

ANAEROBER ABBAU: Anaerober Aufschluß von komplexem organischem Material in einfache Substanzen, die einen hohen Anteil von gasförmigen und löslichen Produkten enthalten. Daran sind diverse Bakteriengruppen beteiligt, deren Stoffwechselwege eng miteinander verzahnt sind. Vorkommen in Sedimenten, im Pansen der Wiederkäuer, in einigen Typen von Kläranlagen etc. Der Prozeß der anaeroben Verdauung resultiert in einer beträchtlichen Reduktion der Masse biologisch abbaubarer Feststoffe. Organischer Kohlenstoff wird dab

DIGESTION ANAEROBIE: Le catabolisme anaérobie de matériaux complexes dorigine animale ou végétale conduisant à la formation de substances plus simples dont une grande proportion sont solubles ou gazeuses; une gamme de bactéries diverses, dont les voies métaboliques sont étroitement corrélées, sont impliquées dans ce processus qui a lieu dans les sédiments benthiques, dans la panse des ruminants et dans certains systèmes de traitement des eaux usées, etc. La digestion anaérobie conduit à une diminution importante de

DIGESTIÓN ANAERÓBICA: Catabolismo anaerobio de materiales complejos de origen animal o vegetal que conducen a la formación de sustancias más simples donde una gran proporción es soluble o gaseiforme; diversas bacterias, cuya vías metabólicas están estrechamente relacionadas, están implicadas en el proceso que tiene lugar en los sedimentos bentónicos, en los rumiantes y en ciertos sistemas de tratamiento de aguas residuales, etc. La digestión anaeróbica conduce a una disminución de la masa de sólidos biodegradables. L

ANAEROB NEDBRYTNING : Den anaerobe nedbrytningen av komplekse organiske materialer til enklere substanser og som fører til produksjon av gasser og løslige produkter. Anaerob nedbrytning skjer ved hjelp av mange forskjellige bakteriegrupper hvis metabolisme står i nær sammenheng med hverandre og nedbrytningen skjer i bunnslam under oppdrettsanlegg, i rumen, i forskjellige typer kloakkbehandlingsanlegg etc. Den anaerobe nedbrytingsprosessen resulterer i en stor reduksjon i massen av biologisk nedbrytbart materiale der

Was this helpful?
Digiuno: In acquacoltura il termine è utilizzato per indicare un periodo, espresso in giorni od in gradi-giorno, tra la cessazione dell’alimentazione e la cattura o la macellazione. Nel caso della cattura, può seguire la selezione di taglie, il trasporto, operazioni che richiedono una riduzione nella domanda di ossigeno. Nel caso della macellazione, il tempo di digiuno è specie specifico e dipende dalla taglia. Nel salmone si usa applicare digiuno per 7-21 giorni.


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

HUNGER(FASTEN)-ZEIT: In der aquaculture diejenige Zeit (gewöhnlich in Tagen, gelegentlich in Tagesgraden ausgedrückt), in der die Fütterung bis zur Sortierung oder Umsetzung (Transport), oder dem Schlachten eingestellt wird. Dies verringert die Stoffwechselrate und damit den Sauerstoffverbrauch der Fische während des Sortierens oder Transportierens. Vor dem Schlachten ist die Hungerzeit je nach Art verschieden festgelegt und hängt auch von der Größe der Tiere ab (gewöhnlich 7 bis 14 Tage für Lachse).

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

Was this helpful?
Una sostanza usata per sciogliere e per diluire un’altra sostanza.


DILUENT: A substance used to dissolve and to dilute another substance.

ΔIΑΛΥΤΗΣ: Ουσία που χρησιμοποιείται για τη διάλυση και την αραίωση άλλης ουσίας.

VERDÜNNER: Eine Substanz, die benutzt wird, um eine andere Substanz zu verdünnen oder aufzulösen.

DILUANT: Substance utilisée pour dissoudre et diluer une autre substance; solvant.

DILUYENTE: Sustancia utilizada para disolver y diluir otra sustancia; disolvente.

TYNNER (FORTYNNENDE MIDDEL): En substans som brukes til å løse opp og fortynne en annen substans.

Was this helpful?
Dimensione della maglia (luce) di una rete da pesca, stabilita da una procedura di misura autorizzata.


ACTUAL MESH SIZE: Stretched mesh dimension of a fishing net, determined by an authorised testing procedure.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ.: Το άνοιγμα του ματιού ενός διχτυού (όταν είναι τεντωμένο) του οποίου η μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένη μέθοδο.

TATSÄCHLICHE MASCHENWEITE: Diejenige gestreckte Maschenweite eines Fischereinetzes, die durch eine anerkannte Meßmethode bestimmt wurde.

MAILLAGE EFFECTIF: Dimensions des mailles ouvertes dun filet de pêche évaluée par une procédure autorisée.

TAMAÑO DE MALLA EFECTIVO: Dimensiones de mallas abiertas de redes de pesca con procedimiento autorizado.

REELL MASKEVIDDE: Etter internasjonale avtaler skal en regne maskevidda i trål etter hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom masken.

Was this helpful?
Il numero di riproduttori attivi in una data popolazione. Teoricamente parecchi fattori compresi la dimensione della popolazione, variazioni del rendimento riproduttivo individuale, difforme rapporto sessi, fanno si che una popolazione di una data taglia abbia la capacità riproduttiva di una popolazione teorica più piccola.


EFFECTIVE POPULATION SIZE: The number of breeding individuals within a given population of a species. Theoretically, a number of factors including population size, variations in individual reproduction output, unequal sex ratios, ensure that a population of a given size has the reproductive capacity of a smaller sized theoretical population.

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Ο αριθμός των ατόμων ενός πληθυσμού που είναι σε θέση να αναπαραχθούν. Θεωρητικά ένας αριθμός από παράγοντες, όπως είναι το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού και η ανισότητα του αριθμού των δύο φύλων εξασφαλίζουν πως ένας πληθυσμός με ένα συγκεκριμένο μέγεθος, έχει το ίδιο αναπαραγωγικό δυναμικό με ένα μικρότερο σε μέγεθος θεωρητικό πληθυσμό.

EFFEKTIVE POPULATIONSGRÖßE: Die Anzahl der Laicher innerhalb einer Population einer Art. Theoretisch bestimmt durch zahlreiche Faktoren einschließlich der Populationsgröße, der Variabilität des Reproduktionserfolgs der Individuen, und ungleiches Geschlechterverhältnis. Es sollte sichergestellt werden, daß eine Population gegebener Größe stets die Reproduktionskapazität einer theoretischen Population kleinerer Größe hat.

TAILLE EFFECTIVE DE POPULATION : Le nombre de géniteurs au sein d’une population d’une espèce donnée. Plusieurs facteurs peuvent réduire la capacité de reproduction d’une population par rapport à la taille effective théoriques ; variations individuelles du taux de reproduction, des rapports mâle/femelles inégaux.

TAMAÑO EFECTIVO DE POBLACIÓN: Número de individuos reproductores en una población dada de una especie. Teóricamente, factores como el tamaño de población, variaciones en el éxito reproductivo individual, diferencias en la sex-ratio, etc. aseguran que una población de un tamaño determinado tiene la capacidad reproductiva de una población teórica de tamaño menor.

EFFEKTIV POPULASJONSSTØRRELSE: Antall reproduserende individer innen en gitt populasjon. Teoretisk kan en populasjon av en gitt størrelse ha samme reproduksjonskapasitet som en mindre populasjon. Dette kan skyldes faktorer som populasjonsstørrelse, variasjoner i individuell reproduksjonsevne og ulike kjønnsrater.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere un lago che ha due periodi stagionali di rimescolamento, associati alla rottura del termoclino.


DIMICTIC: Used of a lake having two seasonal overturn periods of free circulation, with an accompanying disruption of the thermocline.

ΔIΜIΚΤIΚΗ: Λίμνη που έχει δύο εποχιακές περιόδους ανάμιξης κατά τις οποίες κυκλοφορεί ελεύθερα με αποτέλεσμα την εμφάνιση του θερμοκλινούς.

DIMIKTISCH: Gebraucht für einen See mit einem zweimaligen Wechsel von Zirkulation und Stagnation im Jahr, wobei die Thermokline zerstört wird.

DIMICTIQUE: Se dit dun lac quand il a deux périodes saisonnières de renversement à circulation libre, associées à une rupture de la thermocline.

DIMÍCTICO: Dícese de un la lago cuando este tiene dos períodos estaciónales con circulación libre, asociadas a una ruptura de la termoclina.

DIMIKTISK: Brukt om innsjøer som har to perioder i året med omveltning og fri sirkulasjon, med et ledsagende sammenbrudd av termoklinen.

Was this helpful?
Microalghe, generalmente marine, provviste di due flagelli; rappresentano uno dei due principali costituenti del plancton.


DINOFLAGELLATES: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

DINOFLAGELLATEN: Kleine, meist marine Mikroalgen mit zwei Geißeln; wichtiger Bestandteil des Planktons.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

DINOFLAGELLATER: Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.

Was this helpful?
Tetraclorodibenzoparadiossina (TCDD); un prodotto altamente tossico e persistente nell’ambiente, proveniente dalla manifattura del 2,4,5, T.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προiόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); ein hoch toxisch und in der Umwelt lang wirksames Produkt des 2,4,5, T.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

Was this helpful?
Un principio ecologico secondo il quale un cambiamento della densità di una popolazione modifica l’influenza di un fattore ambientale, per esempio la diminuzione della crescita di una popolazione in seguito ad un aumento di densità (aumento del tasso di mortalità o riduzione della fecondità). Questo principio si applica all’acquacoltura estensiva (vallicoltura, stagnicoltura) o in altri sistemi produttivi (ad esempio, la produzione dei rotiferi nelle avannotterie) dove la produttività dipende da


DENSITY DEPENDENCE: An ecological principle in which a change in the influence of an environmental factor affects population growth as population density changes, for example by tending to retard population growth (by increasing mortality or decreasing fecundity) as density increases. This applies to extensive aquaculture (as in conventional pond culture) or other production systems (for example, rotifer production in marine hatcheries) where productivity largely depends on natural food chains. In commercial intens

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ: Οικολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία η μεταβολή της πυκνότητας ενός πληθυσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ένας δεδομένος οικολογικός παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της πυκνότητας ενός πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας (ή μείωση της γονιμότητας) και συνεπώς τείνει να ανακόψει την αύξηση του ληθυσμού (με αύξηση της θνησιμότητας ή με μείωση της γονιμότητας). Η αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας (π.χ. παραδοσιακή

DICHTEABHÄNGIGKEIT: Ein ökologisches Prinzip, in dem die Änderung des Einflusses eines Umweltfaktors das Populationswachstum hemmt (durch ansteigende Sterblichkeit oder abnehmende Fruchtbarkeit), wenn dessen Dichte zunimmt. Dieses Prinzip gilt auch in der extensiven Aquakultur (z.B. konventionelle Teichwirtschaft) oder anderen Produktionssystemen (z.B. Rotiferenkultur in marinen Brutanstalten), in denen die Produktivität weitgehend von natürlichen Nahrungsketten abhängt. In der kommerziellen, intensiven Aquakultur

DENSITE DEPENDANCE: Principe écologique par lequel un changement de la densité dune population affecte linfluence dun facteur environnemental, par exemple la diminution du développement dune population due à une augmentation de la densité (augmentant le taux de mortalité ou diminuant la fécondité). Ce principe sapplique à laquaculture extensive (par exemple la culture en étang) ainsi que dautres systèmes de production (par exemple la culture de rotifères en écloseries) où la productivité dépend des chaînes alimenta

DEPENDENCIA DE DENSIDAD: Principio ecológico por el cual un cambio de la densidad de una población afecta la incidencia de un factor ambiental. Por ejemplo la disminución del desarrollo de una población debido al aumento de la densidad (aumentando la tasa de mortalidad o disminuyendo la tasa de fecundidad). Este principio se aplica a la acuicultura extensiva (por ejemplo el cultivo de los rotíferos) dónde la productividad depende de las cadenas alimentarias naturales. En la acuicultura comercial intensiva, estos princip

TETTHETSAVHENGIGHET: Økologisk prinsipp der forandring i innflytelse av en miljøfaktor påvirker populasajonsveksten ettersom populasjonstettheten forandres, f.eks. ved å bidra til oppbremsing av populasjonsvekst (ved økt dødelighet eller redusert fruktbarhet) ettersom tettheten øker. Dette anvendes i ekstensivt oppdrett (som damoppdrett) eller andre produksjonssystemer (f.eks. hjuldyr produsert i marine klekkerier) der produktiviteten stort sett er avhengig av naturlige næringskjeder. I kommersielle intensive oppdre

Was this helpful?
Genere di verme piatto parassita che possiede una fase plerocercoide all’interno dei pesci. Si trasferisce in nuovi habitat insieme a partite di giovani pesci e ad altri ospiti.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Eine Cestodenart mit einem Plerocercoidstadium in Fischen. Mit dem Graskarpfen in europäische Gewässer unbeabsichtigt eingeschleppt worden.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

Was this helpful?
Un organismo che esibisce un’alternanza regolare di generazioni aploidi e diploidi durante il ciclo vitale.


DIPLOBIONT: An organism exhibiting a regular alternation of haploid and diploid generations during the life cycle.

ΔIΠΛΟΒIΟΝΤΗΣ: Οργανισμός που παρουσιάζει κανονική (ομαλή) εναλλαγή απλοειδών και διπλοειδών γενεών στον κύκλο ζωής του.

DIPLOBIONT: Ein Organismus, der einen regelmäßigen Wechsel von haploiden und diploiden Generationen innerhalb eines Lebenszykluses aufweist.

DIPLOBIONTIQUE: Se dit dun organisme montrant une alternance régulière de générations haploïdes et diploïdes pendant son cycle vital.

DIPLOBIONTE: Dícese de un organismo que muestra una alternancia regular de generaciones haploides y diploides durante su ciclo vital.

DIPLOBIONT: En organisme som framviser en regelmessig veksling mellom haploide og diploide generasjoner gjennom livssyklusen.

Was this helpful?
Possiede un doppio corredo di cromosomi omologhi, una condizione tipica di molti organismi provenienti da cellule uovo fecondate.


DIPLOID: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

DIPLOID: Eine doppelte Anzahl von homologen Chromosomen besitzend; typisch für die meisten Organismen, die aus befruchteten Eizellen hervorgegangen sind (synkariotisch).

DIPLOλDE: Possèdant un complément double de chromosomes homologues; état typique de la plupart des organismes dérivés de la fécondation de loeuf.

DIPLOIDE: Organismo que tiene un juego doble de cromosomas homólogos; típico de la mayoría de los organismos derivados de la fecundación del huevo.

DIPLOID: Har et dobbelt sett av homologe kromosomer, typisk for de fleste organismer som stammer fra en befruktet eggcelle.

Was this helpful?
L’acquisizione o ripristino dello stato diploide, ad esempio, dopo la fusione dei nuclei aploidi postmeiotici.


DIPLOIDIZATION: The attainment or restoration of the diploid state, for example, by the fusion of postmeiotic haploid nuclei.

ΔIΠΛΟΕIΔIΣΜΟΣ: Η απόκτηση ή η αποκατάσταση της διπλοειδούς φάσης, π.χ. με σύντηξη των μεταμειωτικών απλοειδών πυρήνων.

DIPLOIDISATION: Das Erreichen oder die Wiederherstellung des diploiden Zustandes, z.B. bei der Fusion (Verschmelzung) der postmeiotischen haploiden Zellkerne.

DIPLOλDISATION: Acquisition ou restauration de létat diploïde, par la fusion de noyaux haploïdes post meiotiques par exemple.

DIPLOIDIZACIÓN: Adquisición o restauración del estado diploide, por la fusión de núcleos haploides post-meióticos por ejemplo.

DIPLOIDISASJON: Gjenoppretting av diploidi, f.eks. ved sammensmelting av postmeiotiske haploide kjerner.

Was this helpful?
Infestazione degli occhi dei pesci, dalla metacercaria deli platelminti del genere (Diplostomum sp.), danneggia il cristallino e talvolta causa cecità. Il ciclo vitale del parassita coinvolge lumache (ospite intermedio) e uccelli che si nutrono dei pesci (ospite finale), può essere interrotto tramite l’uso di molluschicidi.


DIPLOSTOMIASIS: Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.

ΔIΣΤΟΜIΑΣΗ: Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.

DIPLOSTOMIASIS: Befall der Augen mit den Metacercarien des Egels Diplostomum (Endwirt in Vögeln). Diese schädigen die Linse und den Glaskörper von Fischaugen. Die Infektion führt zur Blindheit. Der Lebenszyklus des Parasiten führt über Schnecken und Fisch fressende Vögel und kann durch den Einsatz von Schneckenbekämfungsmittel unterbrochen werden.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

Was this helpful?
Diritti di un proprietario di un terreno nel quale è presente un corpo d’acqua o le sue rive.


RIPARIAN RIGHTS: The rights of a person owning land containing or bordering on a watercourse or other body of water in or to its banks, bed, or waters.

ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΕΠI ΤΩΝ ΟΧΘΕΩΝ: Τα δικαιώματα ενός ατόμου που κατέχει γη που περιλαμβάνει ή συνορεύει με ποταμό ή άλλο υδατικό σύστημα ή επί της όχθης, της κοίτης ή του νερού.

UFERRECHTE: Die Besitzrechte einer Person, die Land erworben hat, das am Wasser liegt oder Wasserflächen einschließt und die definierten Rechte an dessen Ufern, Wasserbänken, Wasserbetten und diejenigen am Wasser selbst.

RIVERAINETE: Les droits que les propriétaires dont les biens bordent un cours deau possèdent sur les rives, le lit ou les eaux de celui-ci.

DERECHOS RIBEREÑOS: Derechos que algunos propietarios de bienes que rodean un curso de agua poseen sobre las orillas o sobre el agua misma.

STRANDRETTIGHETER (VANNRETT): Retten en person som eier land med innsjo eller som grenser til en vannmasse har til vannkanten, bunnen eller vannmassen.

Was this helpful?
Piatto circolare del diametro di 20 cm con la supericie superiore divisa in 4 quadranti colorati in modo tale da avere i due quadranti opposti in nero e i rimanenti due di bianco. Si usa per misurare la penetrazione della luce o la trasparenza dellacqua, leggendo su una scala tarata la profondità di immersione, finché il disco scompare alla vista. Rappresenta un sistema economico ed efficace per la misura della torbidità nella colonna dacqua.


SECCHI DISK: A circular plate (20 cm diameter), the upper surface of which is divided into four equal quadrants and so painted that two quadrants directly opposite each other are black and the intervening ones white. It is used to measure light penetration or transparency of water and lowered on a calibrated line until it disappears. A relatively inexpensive means of measuring turbidity in the water column.

SECCHI ΔΙΣΚΟΣ: Κυκλικός δίσκος (διαμέτρου 20 cm), η άνω επιφάνεια του οποίου χωρίζεται σε 4 ίσα μεταξύ τους τεταρτημόρια και βάφεται κατά τρόπο ώστε τα 2 ακριβώς απέναντι είναι μαύρα ενώ τα 2 ενδιάμεσα λευκά. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διείσδυσης του φωτός ή την διαύγεια του νερού. Καταδύεται πάνω σ ένα βαθμολογημένο σχοινί ώσπου να εξαφανιστεί. Αποτελεί ένα σχετικά φθηνό μέσον για την μέτρηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, που είναι ενδεικτική γιά την ποιότητα του νερού.

SECCHISCHEIBE: Eine runde Scheibe (20 cm Durchmesser), deren Oberfläche in 4 gleiche Quadranten eingeteilt ist, welche abwechselnd weiß und schwarz gestrichen sind. Sie wird dazu benutzt, um die Transparenz des Wassers zu messen oder um zu untersuchen, wie weit das Licht ins Wasser eindringt. Die Scheibe wird an einer kalibrierten Leine herabgelassen, bis sie nicht mehr zu sehen ist. Eine relative billige Methode, um das Maß der Wasser- trübung zu bestimmen.

DISQUE DE SECCHI: Disque circulaire (denviron 20 cm de diamètre) dont la surface supérieure est divisée en quatre secteurs égaux qui sont peints alternativement en noir et blanc; dispositif utilisé afin de mesurer la pénétration de la lumière dans leau; il est immergé au bout dun filin étalonné jusquà sa disparition. Un moyen peu cher de mesurer la turbidité de leau, un indicateur de la qualité de cette dernière.

DISCO DE SECCHI: Disco circular (20 cm de diámetro) cuya superficie esta dividida en cuatro sectores iguales pintados alternativamente en negro y blanco; dispositivo utilizado para medir la penetración de la luz o la transparencia del agua; sumergido en una línea calibrada hasta su desaparición. Representa un medio relativamente barato para medir la turbidez en columna de agua.

SECCHI-SKIVE : Sirkulær plate (20 cm i diameter), der øvre overflate er delt opp i fire like deler. Annenhver del er malt svart, mens de resterende er hvite (to svarte og to hvite). Brukes til å måle siktedyp i vannmasser, ved at den senkes ned med et måletau. Enkel og billig metode for å måle turbiditet i en vannsøyle.

Was this helpful?
Regione vitellina nello zigote, a forma di disco, sulla quale appaiono le prime divisioni cellulari.


GERMINAL DISC: A disc-like area of the yolk on which the first cell divisions appear.

ΒΛΑΣΤIΚΟΣ ΔIΣΚΟΣ: Δισκοειδής περιοχή της λεκίθου, πάνω στην οποία πραγματοποιούνται οι πρώτες κυτταρικές διαιρέσεις.

KEIMSCHEIBE: Eine scheibenähnliche Anordnung der frühen Zellteilungsstadien auf dem animalen Pol des Dotters.

DISQUE GERMINAL: Région du vitellus, en forme de disque, dans lequel les premières divisions cellulaires apparaissent.

DISCO GERMINAL: Área de del vitelo, en forma de disco, dónde aparecen las primeras divisiones celulares.

KIMSKIVE (BLASTODISK): Et skivelignende område på plommesekken der den første celledelingen skjer.

Was this helpful?
Funzionamento imperfetto o anormale di un organo.


DYSFUNCTION: Abnormal or imperfect functioning of an organ.

ΔΥΣΛΕIΤΟΥΡΓIΑ: Μη φυσιολογική ή ατελής λειτουργία ενός οργάνου.

FEHLFUNKTION: Abnorme oder fehlerhafte Funktion eines Organs.

DISFONCTIONNEMENT: Fonctionnement anormal ou imparfait dun organe.

DISFUNCIÓN: Función anormal o imperfecta de un órgano.

DYSFUNKSJON: Unormal eller ufullstendig funksjon av et organ.

Was this helpful?
Separazione dei cromosomi durante la divisione nucleare.


DISJUNCTION: The separation of the chromosomes during nuclear division.

ΔIΑΧΩΡIΣΜΟΣ: Ο διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διαίρεσης.

TRENNUNG: Die Trennung der Chromosomen während der Zellteilung.

DISJONCTION: La séparation des chromosomes pendant la division nucléaire.

DISYUNCIÓN: Separación de los cromosomas durante la división nuclear.

DISJUNKSJON: Atskillelse av kromosomer under cellekjerne deling.

Was this helpful?
Una misura della quantità di acqua che persa da un tessuto, comparata al suo valore normale di saturazione; si calcola come: WSD = (Ws - Wact) / (Ws) x100 dove Ws è il contenuto d’acqua in condizioni di saturazione e Wact il contenuto titolato.


WATER SATURATION DEFICIT (WSD): A measure of the quantity of water lacking from a tissue as compared to complete saturation; calculated as WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100 where Ws is the water content under conditions of saturation and Wact the actual water content.

ΕΛΛΕIΜΜΑ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ: Μέτρηση της ποσότητας νερού που λείπει από ένα ιστό σχετικά με την κατάσταση πλήρους κορεσμού. Υπολογίζεται ως WSD = (Ws - Wact)/(Ws)x100, όπου Ws είναι το περιεχόμενο νερό υπό συνθήκες κορεσμού και Wact το πραγματικό περιεχόμενο νερό.

WASSER-SÄTTIGUNGSDEFIZIT (WSD): Maß für den fehlenden Wassergehalt in einem Gewebe im Verhältnis zur vollständigen Sättigung; berechnet als: WSD = (Ws-Wakt)/(Ws) x 100, wobei Ws der Wassergehalt bei Sättigung und Wakt der tatsächliche Wassergehalt ist.

DEFICIT DE SATURATION DEAU (DSE): Mesure de la quantité deau qui manque dans un tissu par rapport aux conditions de saturation; calculé par la formule DSE = (Es - Eact)/ (Es) x 100, où Es = le contenu deau dans des conditions de saturation et Eact = le contenu deau actuel.

DÉFICIT DE SATURACIÓN DEL AGUA (DSA): Medición de la cantidad de agua que falta a un tejido con respecto a las condiciones de saturación; calculado por la formula DSA = (Es – Eact)/(Es)x100,, dónde Es = el contenido de agua en las condiciones de saturación y Eact = el contenido actual de agua.

VANNMETNINGSUNDERSKUDD: Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.

Was this helpful?
Sostanza che elimina gli agenti infettivi. Può essere selettivo, in questo caso si evita di sterilizzare il terreno o le superfici trattate.


DISINFECTANT: An agent which destroys infective agents. Can be selective without sterilizing the treated medium or treated surfaces.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤIΚΟ: Παράγοντας που καταστρέφει μολυσματικούς παράγοντες. Η δράση του απολυμαντικού είναι δυνατόν να είναι επιλεκτική και να μην αποστειρώνει το μέσο ή την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.

DESINFEKTIONSMITTEL: Ein Wirkstoff, der infektiöse Keime zerstört; kann selektiv sein und das behandelte Medium oder die Oberfläche nicht unbedingt sterilisieren.

DESINFECTANT: Substance capable de détruire des agents infectants.Peut être sélectif sans stériliser le milieu ou les surfaces traitées.

DESINFECTANTE: Sustancia capaz de destrozar los agentes infecciosos. Puede ser selectiva, sin esterilizar el medio o las superficies tratadas.

DESINFEKSJONSMIDDEL: Middel som dreper smittsomme agens. Kan være selektive selv om det behandlede medium eller overflate ikke er sterilisert.

Was this helpful?
Distruzione di microrganismi, agenti patogeni o dei loro rispettivi vettori o tossine. La disinfezione può essere condizionata negativamente da presenza di carbonio organico disciolto o particolato. Questo termine non deve esser confuso con la ‘sterilizzazione’.


DISINFECTION: Destruction of pathogenic microorganisms, agents or their toxins or vectors. Disinfection is affected adversely by the presence of dissolved and particulate organic carbon. This term is not to be confused with sterilization.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και παραγόντων, καθώς και των τοξινών τους ή των φορέων τους. Η απολύμανση επηρεάζεται δυσμενώς από την παρουσία διαλυμένου ή διεσπαρμένου οργανικού άνθρακα. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση.

DESINFEKTION: Zerstörung von Krankheitserregern, Mikroorganismen, Substanzen oder ihrer Gifte oder Träger; Desinfektion wird durch gelöste oder partikuläre organische Substanzen ungünstig beeinflußt; Desinfektion darf nicht mit Sterilisation verwechselt werden.

DESINFECTION: Destruction dagents ou de micro-organismes pathogènes ou de leurs toxines ou de leurs vecteurs. La présence de carbone organique dissous ou particulaire a un effet inverse sur la désinfection. La désinfection nest pas à confondre avec la stérilisation.

DESINFECCIÓN(2): Destrucción de agentes o microorganismos patógenos o de sus toxinas o de sus vectores. La presencia de carbono orgánico disuelto o particular tiene un efecto inverso sobre la desinfección. No hay que confundir desinfección y esterilización.

DESINFEKSJON: Ødeleggelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, agens eller deres gifter eller vektorer. Desinfeksjon påvirkes negativt ved tilstedeværelse av løst eller partikulært organisk karbon. Betegnelsen må ikke forveksles med sterilisering.

Was this helpful?
La disinfezione di ununità di allevamento.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

HYGIENEMASSNAHME: Die Desinfektion einer Kultureinheit.

ASSAINISSEMENT: Désinfection dune installation de culture.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

Was this helpful?
Penetrazione di due spermatozoi in un singolo uovo al momento della fecondazione.


DISPERMY: The penetration of a single ovum by two spermatozoa at the time of fertilization.

ΔIΣΠΕΡΜIΑ: Η είσοδος δύο σπερματοζωαρίων σέ ένα ωάριο κατά τη γονιμοποίηση. Βλ. πολυσπερμία.

DISPERMIE: Das Eindringen von zwei Spermatozoen in ein Ovum während der Befruchtung.

DISPERMIE: La pénétration dun seul ovule par deux spermatozoïdes au moment de la fécondation.

DISPERMIA: Penetración de un solo óvulo por dos espermatozoides durante la fecundación.

DISPERMI: Når to sædceller befrukter samme egg.

Was this helpful?
(1) Lo schema della distribuzione territoriale di organismi o popolazioni. (2) Il trasferimento intenzionale di individui da un’area o popolazione ad un’altra, è tipicamente un trasferimento non a lunga distanza dal punto di origine ed è più o meno di natura omogenea. (3) In statistica, la distribuzione o diffusione di osservazioni o valori intorno alla media.


DISPERSION: (1) The spatial pattern of distribution of organisms or populations. (2) The non-accidental movement of individuals into or out of an area or population, typically a movement over a relatively short distance and of a more or less regular nature. (3) In statistics, the distribution or scatter of observations or values about the mean or central value.

ΔIΑΣΠΟΡΑ: (1) Το πρότυπο κατανομής οργανισμών ή πληθυσμών στον χώρο. (2) Η μη περιστασιακή κίνηση ατόμων τα οποία εισέρχονται σε μια περιοχή ή πληθυσμό. Κατά κανόνα οι κινήσεις αυτές είναι τακτικές και εκτείνονται σε μικρές αποστάσεις. (3) Στη στατιστική, η κατανομή των παρατηρήσεων ή τιμών γύρω από τον μέσο όρο ή την κεντρική τιμή.

DISPERSION: (1) Das Verteilungsmuster von Organismen oder Populationen im Raum. (2) Die nicht zufälligen Wanderungen von Individuen innerhalb oder außerhalb ihres Gebietes oder Population; typisch sind Wanderungen über relativ kurze Distanzen und mehr oder weniger regelmäßig. (3) In der Statistik die Verteilung von Beobachtungswerten um ein Mittel- oder einen Zentralwert.

DISPERSION: (1) Léchantillon de distribution des organismes ou des populations. (2) Le déplacement non-accidentel des individus entrant ou sortant dune zone ou dune population, typiquement un déplacement sur une distance relativement courte et dune nature plus ou moins régulière. (3) En statistique: la distribution ou dissémination de valeurs ou dobservations autour dune valeur moyenne ou centrale.

DISPERSIÓN: (1) La muestra de distribución de organismos o de poblaciones. (2) El desplazamiento no-accidental de individuos entrando o saliendo de una zona o de una población, típicamente es un desplazamiento sobre una distancia relativamente corta y de naturaleza más o menos regular. (3) En estadística: la distribución o diseminación de valores o de observaciones alrededor de un valor promedio o central.

DISPERSJON: (1) Den romlige utbredelses mønsteret av organismer og populasjoner. (2) Bevegelse som ikke skyldes uhell av individer inn i eller utfra et område eller en populasjon, typisk en kort forflytting av mer eller mindre normal art. (3) I statistikk: Fordelingen eller spredningen av observasjoner eller verdier rundt gjennomsnittet eller middelverdi.

Was this helpful?
(1) Diffusione di organismi o di propaguli dal loro punto di origine o rilascio verso lesterno. (2) Estensione dell’habitat abituale di una specie, in seguito ad un evento accidentale o casuale; migrazione accidentale.


DISPERSAL: (1) Outward spreading of organisms or propagules from their point of origin or release. (2) The outward extension of a species range, typically by a chance event; accidental migration.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΜΟΣ (ΔIΑΣΠΟΡΑ): (1) Η διεύρυνση της εξάπλωσης στον χώρο οργανισμών ή μονάδων εξάπλωσης (propagules), από το σημείο καταγωγής ή ελευθέρωσής τους. (2) Η διεύρυνση του φάσματος κατανομής ενός είδους, κατά κανόνα εξαιτίας τυχαίου γεγονότος. Βλ. ωκεανοκαλλιέργεια, βλ. δραπέτης.

VERBREITUNG; AUSBREITUNG: (1) Die zunehmende Verteilung von Organismen oder Propagationsstadien von ihrem Ursprungs- oder Entlassungsort aus; (2) Die Ausweitung einer Art, typisch für Zufallsereignisse; zufällige Abwanderung

DISPERSION/ELARGISSEMENT: (1) La dissémination dorganismes ou propagules à partir de leur point dorigine ou de libération. (2) Elargissement du rayon de lhabitat dun organisme, typiquement en raison dun événement accidentel; migration accidentelle.

DISPERSIÓN/ALARGAMIENTO: (1) Diseminación de organismos a partir de sus puntos de origen o de liberación. (2) Alargamiento del radio del hábitat de un organismo, típicamente por motivos de un evento accidental; migración accidental.

UTBREDELSE: (1) Romlig spredning av organismer eller frø/spore/egg og lignende fra deres opprinnelses- eller utsettingspunkt. (2) Utvidelse av en arts leveområde, typisk ved en tilfeldig hendelse, tilfeldig vandring.

Was this helpful?
Agenti chimici o fisici utilizzati per disperdere o distribuire materiali. Impiegati spesso per il controllo di sostanze inquinanti come il petrolio. Un effetto collaterale può essere la promozione di un contatto più efficace tra gli organismi e le sostanze inquinanti.


DISPERSANT: Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΤIΚΟ: Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκορπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργανισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μεταξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.

DISPERSIONSMITTEL, VERTEILER: Chemisch oder physikalisch wirkende Substanzen, die dazu benutzt werden, um andere Substanzen zu verteilen oder auszubreiten, wobei sie einen besseren Kontakt zwischen dem Wirkstoff und dem Organismus gewährleisten. Häufig in Medikamenten angewandt.

DISPERSANT: Agent chimique ou physique utilisé afin de disperser ou distribuer des matériaux. Souvent utilisé dans le contrôle de polluants tel que le pétrole. Un effet secondaire est laugmentation de lefficacité du contact entre les polluants et lorganisme.

DISPERSIVO: Agente químico o físico utilizado con el fin de dispersar o de distribuir materiales. A menudo utilizado en el control de contaminantes tal como el petróleo. Uno de sus efectos secundarios es el aumento de la eficacia de contacto entre los contaminantes y el organismo.

DISPERGERINGSMIDDEL: Kjemisk eller fysisk hjelpemiddel brukt til å spre eller fordele materialer. Ofte brukt ved behandling av forurensning, slik som olje. En bieffekt kan være forfremmelse av mer effektiv kontakt mellom forurensning og organisme.

Was this helpful?
Procedura applicata con alcune tecniche di macellazione. Durante l’allevamento e prima della macellazione i pesci vengono dissanguati tagliando i vasi sanguini negli archi branchiali. Durante questo processo, i pesci vengono in acqua fredda. L’acqua insanguinata non viene scaricata nell’ambiente per prevenire sia l’inquinamento organico locale sia la trasmissione di patologie trasmissibili per via ematica (es. Rickettsia) ai pesci selvatici o allevati in prossimità.


BLEEDING: A procedure carried out during certain slaughter techniques. During harvest and prior to slaughter fish are bled by cutting the blood vessels in the gill arches. During this process, fish are usually kept in chilled water. The resultant blood water is not discharged to the environment in order to prevent either local organic pollution or the transfer of blood diseases (e.g., Rickettsia) to wild or cultured fish in the vicinity.

ΑΦΑΙΜΑΞΗ: Τεχνική η οποία εφαρμόζεται στη συγκομιδή των ψαριών. Πριν τη θανάτωσή τους προκαλείται αιμορραγία δημιουργώντας μια τομή στα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στην περιοχή των βραγχιακών τόξων. Κατά τη διαδικασία αυτή τα ψάρια κρατούνται συνήθως σε κάποια δεξαμενή με νερό χαμηλής θερμοκρασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το νερό με αίμα (βλ.λ.) που προκύπτει να μην αποβληθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση οργανικής ρύπανσης αλλά και η μεταφορά

AUSBLUTEN: Wird bei einigen Schlachtmethoden durchgeführt. Entweder während des Abfischens oder kurz vor dem Schlachten werden die Fische durch einen Schnitt durch die Adern der Kiemenbögen eingeleitet. Während des Ausblutens werden die Fische meist in gekühltem Wasser gehalten. Das resultierende Blutwasser wird nicht in die Umwelt entlassen, um zum einen lokale Verschmutzung zu vermeiden, zum anderen zu verhindern, daß Krankheitserreger im Blut (.z.B. Rickettsia) freigesetzt werden und natürliche und gezü

SAIGNEMENT : Dans certaines techniques d’abattage, les poissons sont saignés par louverture des vaisseaux sanguins des arches branchiales avant de les sacrifier. Pendant ce processus, les poissons sont maintenus dans de l’eau froide. L’eau de saignement qui en résulte n’est pas rejetée dans l’environnement à fin d’éviter la pollution organique du site et le transfert d’agents pathogènes, transmise par le sang (comme le Rickettsia), aux poissons sauvages ou cultivés dans les environs.

DESANGRADO: Realizado en ciertas técnicas de procesamiento del pescado. Después de la despesca, los peces se desangran cortando los vasos sanguíneos de las branquias. Durante el proceso, los peces se mantienen en agua fría. El agua resultante (agua sanguinolenta) no se descarga al medio a fin de evitar contaminación orgánica local o la transmisión de enfermedades sanguíneas a los peces salvajes o cultivados en las proximidades.

BLØGGING: Utført som del av visse slakteteknikker. Under innhøsting og før slakting blir fisken tappet for blod ved å kutte blodårene i gjellebuene. Under denne prosessen blir fisken vanligvis holdt i nedkjølt vann. Det resulterende blodvannet blir ikke sluppet ut i miljøet for å hindre enten lokal organisk forurensning eller spredning av blodsykdommer (f.eks. rickettsia) til vill fisk eller oppdrettsfisk i nærheten.

Was this helpful?
Distribuzione o diffusione di agenti, semi, spore o altri propaguli infettivi.


DISSEMINATION: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

DISSEMINATION, AUSBREITUNG: Das Verteilen oder Ausbreiten von infektiösen Keimen, Samen, Sporen oder anderen Fortpflanzungs- und Verbreitungsstadien.

DISSEMINATION: Dispersion ou distribution; se dit, par exemple, des agents infectieux, graines, spores ou autres propagules.

DISEMINACIÓN: Dispersión o distribución; dícese, por ejemplo, de los agentes infecciosos, granos, esporas o otros propágulos.

DISSEMINASJON (SPREDNING): Spredning av infeksiøse agens, frø, sporer og andre formerings- eller spredningsstadier.

Was this helpful?
Distante dal punto di attacco; il contrario di prossimale.


DISTAL: Away from the point of attachment; the opposite of proximal.

ΑΠΩ (ΠΕΡIΦΕΡIΑΚΟΣ): Απομακρυσμένος από το σημείο σύνδεσης ή πρόσφυσης. Το αντίθετο τού εγγύς (κεντρικός).

DISTAL: Weiter von der Körpermitte entfernt liegend als andere Körperteile ; Gegenteil von proximal.

DISTAL(E): Eloigné du point de référence; le contraire de proximal.

DISTAL: Alejado del punto de referencia; el contrario de proximal.

DISTAL: Vekk fra festepunktet; motsatt av proksimal.

Was this helpful?
La misura della distanza evolutiva tra ordini o taxa, come il numero totale di mutazioni consolidate o numero di sostituzioni di basi appaiate da quando si è verificata la separazione tra i taxa. Si può descrivere con un albero evolutivo addizionale.


EVOLUTIONARY DISTANCE: A measure of the evolutionary separation of sequences or taxa, such as the total number of fixed mutational events or the number of base pair substitutions since divergence between taxa.

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Οποιαδήποτε μέτρηση των γενετικών διαφορών ανάμεσα σε αλληλουχίες ή τάξα, όπως είναι για παράδειγμα ο συνολικός αριθμός των μεταλλάξεων ή ο αριθμός των βάσεων που έχουν αντικατασταθεί από την αρχή της απόκλισης μεταξύ των τάξα.

EVOLUTIONÄRE DISTANZ: Ein Maß für die evolutionsmäßige Trennung von Sequenzen oder systematischen Taxa wie z.B. die Gesamtzahl der fizierten Mulationsvorkommen oder die Zahl der substituierten Basenpaare seit Beginn der Veränderungen zwischen den Taxa.

DISTANCE ÉVOLUTIVE : Mesure du dégré de séparation entre deux taxa (ou deux séquences d’acide nucléique), calculée sur la base du nombre d’évènements mutationels, ou le nombre de substitutions de paires de nucléotides, depuis la divergence des deux taxa.

DISTANCIA EVOLUTIVA: Medida de la separación evolutiva de secuencias o taxones, tales como el número total de eventos mutacionales fijos o el número sustituciones de pares de bases a partir de la divergencia entre taxones. Se definen de tal manera que los valores son aditivos y por tanto pueden dibujar con precisión un árbol evolutivo.

EVOLUSJONÆR AVSTAND: Et mål på den evolusjonære separasjonen mellom sekvenser eller taksoner, som f.eks. fastsatte mutasjoner eller substitusjoner av basepar etter atskillelse av taksoner. Definert slik at verdiene er additive og passer inn i et additivt evolusjonært tre.

Was this helpful?
Misura della diversità genetica fra due individui o popolazioni, espressa come la probabilità di avere in comune un dato gene o carattere.


GENETIC DISTANCE: A measure of the genetic disparity of two individuals or populations, in terms of the probability of the common possession of a given gene or character.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Μέτρο της γενετικής ανομοιότητας δύο ατόμων ή πληθυσμών. Εκφράζεται ως η πιθανότητα να διαθέτουν ένα όμοιο γονίδιο ή χαρακτήρα.

GENETISCHE DISTANZ; GENETISCHE VERWANDSCHAFT: Eine Messung der genetischen Ungleichheit von zwei Individuen oder Populationen, die durch die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Besitzes von einem gegebenen Gen oder einer Eigenschaft ausgedrückt wird.

DISTANCE GENETIQUE: Mesure de la disparité génétique entre deux individus ou deux populations, exprimée par la probabilité de la copossession dun gène ou dun caractère déterminé.

DISTANCIA GENÉTICA: Determinación de la diferencia genética entre dos individuos o dos poblaciones, expresada por la probabilidad de coposesión de un gen o de un carácter determinado.

GENETISK AVSTAND: Et mål på den genetiske ulikheten mellom to individer eller populasjoner, bestemt som sannsynligheten for besittelsen av samme gen (allel) eller karakter.

Was this helpful?
Distanza minima tollerata fra due individui in condizioni sociali normali.


INDIVIDUAL DISTANCE: Minimum distance tolerated between individuals under normal social conditions.

ΑΤΟΜIΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Η ελάχιστη ανεκτή απόσταση μεταξύ ατόμων υπό κανονικές κοινωνικές συνθήκες.

INDIVIDUALDISTANZ: Die minimale Distanz, die zwischen Individuen unter normalen sozialen Bedingungen toleriert wird.

DISTANCE INTER-INDIVIDUELLE: Distance minimum tolérée entre deux individus dans des conditions sociales normales.

DISTANCIA INTER-INDIVIDUAL: Distancia mínima tolerada entre dos individuos en condiciones sociales normales.

INDIVIDUELL AVSTAND: Den minste avstanden som tolereres mellom individer under normale sosiale forhold (naturlige forhold).

Was this helpful?
Espressione di relazione tra individui o taxa in termini di spazio multidimensionale, dove ogni dimensione rappresenta un carattere, basata su stime quantitative di dissomiglianza.


TAXONOMIC DISTANCE: An expression of the relationship between individuals or taxa in terms of multidimensional space, where each dimension represents a character, based on quantitative estimates of dissimilarity.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Εκφραση της σχέσης μεταξύ ατόμων ή τάξων σε όρους πολυδιάστατου χώρου, όπου κάθε διάσταση αναπαριστά ένα χαρακτηριστικό. Η ταξινομική απόσταση προκύπτει από την ποσοτική εκτίμηση της ανομοιότητας μεταξύ των ατόμων ή των τάξεων.

TAXONOMISCHE DISTANZ: Ein Ausdruck eines Verhältnisses zwischen Individuen oder Taxa im Sinne multidimensionalen Abstandes, wobei jede Dimension ein Charakteristikum repräsentiert, das auf der quantitiven Verschiedenartigkeitsschätzung beruht.

DISTANCE TAXONOMIQUE: Expression du degré de parenté entre individus ou entre groupes taxonomiques dans un espace pluridimensionnel, ou chaque dimension représente un caractère; basée sur une estimation quantitative de la dissemblance.

DISTANCIA TAXONÓMICA: Expresión del grado de relación entre individuos o entre grupos taxonómicos en un espacio pluridimensional, dónde cada dimensión representa un carácter; basada en la estimación cuantitativa de las diferencias.

FENETISK AVSTAND: Et mål på hvor ulike to taksa er i indre og ytre bygning.

Was this helpful?
L’errore causato dalla deviazione sistematica di un valore stimato dal valore vero.


BIAS: The error caused by systematic deviation of an estimate from the true value.

ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ: Το λάθος που οφείλεται σε συστηματική απόκλιση της εκτίμησης από την πραγματική τιμή.

BIAS: Ein Fehler, der durch die systematische Abweichung einer Schätzung vom wahren Wert verursacht wird.

BIAIS: Ecart systématique entre lestimation dun paramètre et sa valeur réelle.

INCLINACIÓN: Desviación sistemática entre la estimación de un parámetro y su valor verdadero.

BIAS: En feilkilde forårsaket av systematisk avvik av en beregning fra den sanne verdien.

Was this helpful?
Dispositivo che distribuisce il mangime pellettato e viene attivato quando è toccato dal pesce. Può essere usato per molte specie di pesci. Ne esistono varie tipologie, tra le quali alcune completamente meccaniche, altre con dispositivi elettronici. Il termine è riferito anche allalimentatore a pendolo (self feeder).


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

PENDELAUTOMATEN: Ein Automat der kleine Mengen Pellets verteilt, wenn diese von den in der Aquakultureinrichtung befindlichen Arten selbsttätig abgerufen werden. Siehe Bedarfsfütterer oder Pendelfütterer.

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

Was this helpful?
Un tipo specifico di alimentatore automatico comunemente usato su larga scala in allevamenti in pond per distribuire mangime su ampia area. Possono essere statici o mobili: il primo tipo può essere equipaggiato con sistema ad aria compressa indirizzata da un tubo puntato verso il centro del pond, il cui angolo può essere variato per raggiungere diverse aree, il secondo si può spostare dentro all’acqua o sulle sponde ed è spesso trainato o spinto da una motrice mentre si muove lungo gli argini.


FEED BLOWER: A specific type of automated feeder commonly used in large-scale pond culture to distribute feed over a wide area. They may be stationary or mobile: the former type is usually operated by air blown through a hose pointing towards the pond, the angle of which can be varied to reach different parts; the latter move on self-propelled feed trolleys. Often operated from a wagon pulled behind a truck while moving along dikes. Blowers may be automatic or fed by a central compressor controlling feed dos

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

FUTTERSCHLEUDER : (in der deutschen Fachwelt wird jedoch der englische Begriff bevorzugt). Ein spezieller Futterautomat der gewöhnlich in Teichwirtschaften mit sehr großen Teichen eingesetzt wird, um das Futter über eine weite Oberfläche zu verteilen. Sie werden stationär oder auf Fahrzeugen eingesetzt. Stationäre Anlagen nutzen Pressluft und bewegliche Schläuche, die mit verschiedenem Anstellwinkel betrieben werden können, um weite Flächen zu bestreuen. Bewegliche Anlagen operieren von selbstangetriebenen Karren

SOUFFLEUR D’ALIMENTS : Distributeur d’aliments fréquemment employé pour disperser des aliments sur une surface importante. Peut être stationnaire ou mobile : dans le premier cas, les aliments sont distribués à travers un tuyau par un souffleur d’air. L’angle du tuyau est varié pour atteindre les différentes zones de culture. Les versions mobiles sont souvent montées sur des chariots autoporteurs. Souvent ce genre de distributeur est remorqué le long des digues. Les souffleurs peuvent automatiques ou alimentés par un

DISTRIBUIDORES POR AIRE : Tipo específico de distribuidor de comida automático usado en grandes instalaciones acuícolas en estanques que distribuyen la comida en un área amplia. Pueden se estáticos o móviles: los primeros modelos funcionaban a base de aire que pasa a través de una manguera la cual apunta al estanque con un ángulo que puede variar para llegar a todas las zonas del estanque. Los últimos modelos pueden moverse gracias a camiones autopropulsados. A menudo se gobiernan desde una cabina que va moviéndose a lo

SENTRALFÔRINGSANLEGG: En spesiell type fôrautomat svært ofte brukt i storskala dam- eller merdoppdrett for å spre fôr over et stort område. Kan være stasjonære eller mobile. Førstnevnte er vanligvis betjent av en luftstrøm gjennom en slange som peker mot oppdrettsenheten og som kan justeres for å nå forskjellige områder. Sistnevnte beveger seg med selvgående fôrvogner. Blir ofte betjent fra en vogn trukket av et kjøretøy langs dammene. Sentralfôringsanlegg kan være automatiske eller bli tilført fôr fra en sentral kom

Was this helpful?
(Statistica) Una distribuzione di dati che ha due modi.


BIMODAL DISTRIBUTION: (Statistics) A distribution of data which has two modes.

ΔIΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: (Στατιστική). Κατανομή τιμών, στην οποία υπάρχουν δύο κορυφές.

BIMODALE VERTEILUNG: In der Statistik die Verteilung von Daten auf zweifache Weise.

DISTRIBUTION BIMODALE: En statistique, distribution des données en deux modes.

DISTRIBUCIÓN BIMODAL: En estadística, distribución de los datos en dos modos.

BIMODAL FORDELING: (Statistikk) Fordeling av data i to grupper.

Was this helpful?
La distribuzione di organismi fra le varie classe di età presenti nella popolazione; la somma del numero di individui di tutte le classe di età è uguale al numero totale di individui nella popolazione.


AGE COMPOSITION: The distribution of organisms among the various age classes present in the population; the sum of the number of individuals over all age classes equals the population size.

ΗΛIΚIΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η κατανομή των ατόμων ενός πληθυσμού σε ηλικιακές κλάσεις. Το άθροισμα του αριθμού των ατόμων σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις ισούται με το μέγεθος του πληθυσμού.

ALTERSSTRUKTUR: Die Verteilung der Organismen einer Population innerhalb der einzelnen Altersklassen; die Summe der Individuenzahlen aller Altersklassen bestimmt die Populationsgröße.

DISTRIBUTION DAGE: Dans une population, distribution des individus selon leur classe dâge; la somme des individus de toutes les classes dâge représente la population totale.

DISTRIBUCIÓN DE EDAD: En una población, distribución de los individuos según sus edades; la suma de los individuos de todas las clases de edades representa la población total.

ALDERSFORDELING: Fordelingen av organismer mellom de forskjellige årsklassene som er representerte i populasjonen. Populasjonsstørrelse er summen av antall individer i alle årsklasser.

Was this helpful?
Condizione in cui l’acqua è ricca di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di nutrienti disciolti (pantano, acquitrino).


DYSTROPHY: Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).

ΔΥΣΤΡΟΦIΑ: Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.

DYSTROPHIE: Zustand von Süßgewässern, die reich an organischem Material, vor allem kolloidalem und größerem Pflanzenmaterial, aber arm an gelösten Nährstoffen ist (Moorsee, Braunwassersee).

DISTROPHIE: Condition dans laquelle de leau douce est riche en matière organique sous la forme prédominante de colloïdes et particules dorigine végétale avec des taux de sels nutritifs faibles (marécage, eaux brunes).

DISTROFIA: Condición por la cual agua dulce es rica en materia orgánica en forma predominante de coloides y partículas de origen vegetal con tasas bajas de sales nutritivas (agua de pantano, agua marrón).

DYSTROFI: Tilstand der ferskvann er rikt på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold (myr vann, brune innsjøer).

Was this helpful?
(1) Termine usato per descrivere un corpo dacqua ricco di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di sostanze nutrienti; lago distrofico. (2) Usato per descrivere le specie caratteristiche degli habitat distrofici.


DYSTROPHIC: (1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΟΣ: (1)Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.

DYSTROPH: (1) Süßwasserkörper, die reich an organischem Material sind, hauptsächlich an gelösten pflanzlichen Kolloiden und größeren Pflanzenfragmenten, die aber einen geringen Nährwert besitzen; dystropher See. (2) Gebraucht bei Arten, die in dystrophen Gebieten beheimatet sind.

DYSTROPHIQUE: (1) Se dit dun plan deau riche en matière organique, principalement sous la forme de colloïdes végétaux et de fragments dorigine macroflorale, mais pauvre en sels nutritifs; lac dystrophique. (2) Se dit des espèces caractéristiques des habitats dystrophiques.

DISTRÓFICO: (1) Dícese de un espacio de agua rico en materia orgánica, principalmente en forma de coloides vegetales y de fragmentos que tienen su origen en la macroflora, pero pobre en sales nutritivas; lagos distróficos. (2) Dícese de especies características de hábitats distróficos.

DYSTROF: (1) Bruk av vannmasser rike på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold; dystrof innsjø. (2) Brukt av arter som er karakteristiske for dystrofe habitater.

Was this helpful?
(1) l’acquisizione di caratteristiche o aspetti dissimili da organismi correlati; evoluzione divergente. (2) Zona oceanica di risalita in cui le acque profonde dell’oceano risalgono e si diffondono sulla superficie, es., la divergenza Antarctica.


DIVERGENCE: (1) The acquisition of dissimilar characters or traits by related organisms; divergent evolution. (2) A zone of oceanic upwelling where deep water rises and spreads out over the surface, as in the Antarctic divergence.

ΑΠΟΚΛIΣΗ: (1) Η εμφάνιση ανόμοιων χαρακτήρων ή γνωρισμάτων σε συγγενείς οργανισμούς. Αποκλίνουσα εξέλιξη. (2) Ζώνη ωκεάνιας ανάβλυσης (up-welling), όπου νερό ανέρχεται από βαθειά στρώματα και απλώνεται στην επιφάνεια, όπως π.χ. στην απόκλιση της Ανταρκτικής (πρβ. σύγκλιση).

DIVERGENZ: (1)Der Erwerb von verschiedenen Merkmalen oder Wesenszügen bei verwandten Organismen. (2) Eine Zone von ozeanischem Auftrieb, in der Tiefenwasser aufsteigt und sich an der Oberfläche ausbreitet, wie in der antarktischen Divergenzzone.

DIVERGENCE: (1) Acquisition, par des organismes apparentés, de caractères ou traits dissemblables; évolution divergente. (2) Zone dupwelling océanique où les eaux profondes remontent pour sétaler sur la surface; la divergence antarctique par exemple.

DIVERGENCIA: (1) Adquisición, por los organismos emparentados, de caracteres o rasgos diferentes; evolución divergente. (2) Zona de movimientos ascendentes oceánicos o de aguas profundas que remontan para formar una cubierta en la superficie; divergencia antártica por ejemplo.

DIVERGENS: (1) Tilegnelse av ulike karakterer av beslektede organismer; divergent evolusjon. (2) Sone med oseanisk oppstrøming der dypvann stiger og sprer seg utover overflaten, som i den atlantiske divergenssonen.

Was this helpful?
(1) Numero assoluto di specie in una biocenosi, comunità, o campione; diversità di specie. (2) Misura del numero di specie e della loro abbondanza relativa in una comunità; una bassa diversità indica un basso numero di specie o un’abbondanza disomogenea; una elevata diversità si riferisce alla presenza di molte specie o abbondanza uniforme. (3) La condizione nella quale esiste una differenza rispetto ad un dato aspetto o carattere.


DIVERSITY: (1) The absolute number of species in an assemblage, community or sample; species richness. (2) A measure of the number of species and their relative abundance in a community; low diversity refers to few species or unequal abundances, high diversity to many species or equal abundances. (3) The condition of having differences with respect to a given character or trait.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: (1) Ο απόλυτος αριθμός ειδών σε μια συνάθροιση, κοινότητα ή δείγμα. Η αφθονία των ειδών. (2) Μέτρο τού αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Μικρή ποικιλότητα σημαίνει λίγα είδη ή διαφορές στην αφθονία, μεγάλη ποικιλότητα σημαίνει πολλά είδη ή παρόμοιες αφθονίες. (3) Η ύπαρξη διαφορών σε ένα χαρακτήρα ή γνώρισμα.

DIVERSITÄT: (1) Die absolute Anzahl von Arten in einer Ansammlung, Gemeinschaft oder Probe; Artenreichtum. (2) Ein Maß für die Zahl von Arten und ihre relative Abundanz in der Gemeinschaft; geringe Divergenz bedeutet aus wenigen Arten bestehend oder ungleiche Abundanzen aufzeigend; hohe Divergenz zeichnet sich durch viele Arten oder gleichartige Abundanz aus. (3) Unterschiede in Bezug auf ein Merkmal oder Wesenszug aufweisend.

DIVERSITE: (1) Nombre absolu despèces dans un biocœnose, communauté ou échantillon; diversité spécifique. (2) Mesure du nombre despèces et de leurs abondances relatives dans une communauté; diversité faible indique un nombre faible despèces ou d abondances inégales, alors quune forte diversité correspond à un nombre élévé despèces ou d abondances uniformes. (3) Létat dans lequel il existe des différences par rapport à un caractère ou trait donné.

DIVERSIDAD: (1) Número absoluto de especies en una biocenosis, comunidad o muestra; diversidad específica. (2) Recuento de especies y de su abundancia relativa en una comunidad; una baja diversidad indica un bajo número de especies o de abundancia desigual; mientras que una alta diversidad corresponde a un elevado número de especies o de abundancias uniformes. (3) estado en el cual existen diferencias respecto a un carácter o a un rasgo dado.

DIVERSITET: (1) Det totale antall arter i en samling, samfunn eller prøve; artsrikdom. (2) Et mål på antall arter og deres relative tetthet i et samfunn. Lav diversitet relaterer til få arter eller ulik fordeling/tetthet, høy diversitet relaterer til mange arter eller lik fordeling/tetthet. (3) Tilstand der det er forskjeller vedrørende en gitt karakter eller trekk.

Was this helpful?
Linsieme della variabilità genetica allinterno di una specie o popolazione.


GENETIC DIVERSITY: All of the genetic variation in an individual, population or species.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΟIΚIΛΟΤΗΤΑ: Το σύνολο της γενετικής ποικιλότητας ενός ατόμου πληθυσμού ή είδους.

GENETISCHE DIVERSITÄT: Alle genetischen Variationen in einem Individuum, einer Population oder einer Spezies.

DIVERSITE GENETIQUE: Lensemble de la variation génétique chez un individu, une population ou une espèce.

DIVERSIDAD GENÉTICA: Conjunto de variaciones genéticas de un individuo, una población o una especie.

GENETISK VARIASJON: All genetisk variasjon i et individ, en populasjon eller en art.

Was this helpful?
Acido deossiribonucleico; il principale materiale genetico di una cellula. Un polimero dei deossiribonucleotidi; deossiadenosina trifosfato, deossiguanidina trifosfato, deossicitidina trifosfato e deossitimidina trifosfato. Tipicamente le catene polinucleotidiche si presentano nella forma di doppia elica. La sequenza delle coppie nucleotidiche nelle catene è la base del codice genetico. Le molecole del DNA sono le molecole biologicamente attive più grandi che si conoscano.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribonucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxythymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεiκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

DNA: Deoxyribonucleinsäure; das ursprüngliche genetische Material der Zelle; ein Polymer der Desoxyribonucleotide; Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin; Typischerweise kommen die Polynucleotidketten in Form einer Doppelhelix vor. Die Sequenz der Nucleotidpaare in der Kette ist die Basis des genetischen Codes. DNA-Moleküle sind die längsten bekannten biologisch aktiven Moleküle.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matière génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyadénosine triphosphate, désoxycytosine triphosphate, désoxyguanine triphosphate et désoxythymine triphosphate. Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sassocient en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; material genético primario de la célula. Polímero de trifosfato de desoxiadenosina, trifosfato de desoxicitosina, trifosfato de desoxiguanina y trifosfato de desoxitimina. Típicamente, dos cadenas de polinucleótidos se asocian en una doble hélice. La secuencia específica de los nucleótidos es el elemento fundamental del código genético. Las moléculas del ADN son las más grandes moléculas conocidas biológicamente activas.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden. DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

Was this helpful?
DNA contenuto all’interno dei mitocondri che viene ereditato dalla madre attrverso l’uovo.


MITOCHONDRIAL DNA: DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

MITOCHONDRIALE DNA: DNA, die in den Mitochondrien enthalten ist und mit dem maternalen Material über die Eier weitervererbt wird..

ADN MITOCHONDRIOME: ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

Was this helpful?
CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg C/L).


DOC: Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

DOC: Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

DOC: GELÖSTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF.Gelöster organischer Kohlenstoff; ein Maß für die gelöste organische Belastung in einem bestimmten Wasservolumen; wird in Gramm Kohlenstoff pro Liter ausgedrückt.

COD: Carbone Organique Dissoute. Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

COD: Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

DOC: Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .

Was this helpful?
MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg/L.).


DOM: Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

D.O.M.: Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.

GELOESTE ORGANISCHE FESTSTOFFE (DOM): Ein Maß der organischen Belastung, die in gelöster Form in einem bestimmten Wasservolumen vorhanden ist. Üblicherweise als mg L-1 angegeben.

MOD: Matièlre organique dissoute.

MOD: Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

DOM: Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

Was this helpful?
La quantità di ossigeno consumato dai processi respiratori dei batteri per l’ossidazione di materiale organico, misurata in un campione d’acqua tenuto al buio ad una temperatura e per un periodo di tempo specifici. Le determinazioni standard del BOD si effettua con incubazioni di 5 giorni a 200C (BOD5). Dovrebbe essere sempre specificato se un campione d’acqua è stato filtrato (BOD solubile) o no (BOD totale). La domanda biochimica di ossigeno è spesso riferita erroneamente come do


BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD): The amount of oxygen consumed by respiratory processes of bacteria and the oxidation of organic material which measured in a water sample maintained in darkness at a specified temperature for a specified amount of time. Standard BOD determinations are for 5-day incubations at 200C (BOD 5). It should always be stated whether a water sample has been filtered (soluble BOD) or not (total BOD). The biochemical oxygen demand is often wrongly reported as biological oxygen demand. Nitrifying

ΒIΟΧΗΜIΚΩΣ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: (ΒOD): Η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται από την διεργασία της αναπνοής των βακτηρίων και της οξείδωσης οργανικής ύλης, η οποία μετράται σε ένα δείγμα νερού που επωάζεται στο σκοτάδι και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία επί ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ο τυπικός προσδιορισμός ΒOD γίνεται με επώαση 5 ημερών στους 200C (ΒOD 5). Θα πρέπει πάντα να αναφέρεται εάν το δείγμα του νερού έχει διηθηθεί (ΒOD διαλυτών) ή όχι (ολικό ΒOD). Η βιοχημική απαίτηση οξυγόνου συχνά αναφέρεται λανθασμ

BIOCHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF (BSB): Die Menge von verbrauchtem Sauerstoff bei respiratorischen Prozessen; der biochemische Sauerstoffbedarf wird in einer Wasserprobe bestimmt, die in Dunkelheit bei konstanter Temperatur für eine spezifische Zeit inkubiert wird. Standard BSB-Bestimmungen werden für 5-Tage bei 200C (BSB5) inkubiert. Es muß stets erwähnt werden, ob eine Probe gefiltert wurde (gelöster BSB) oder nicht (Gesamt-BSB). Der biochemische Sauerstoffbedarf wird oft fälschlicherweise als biologischer Sauerstoffbeda

DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE (DBO): La consommation doxygène, due aux processus de la respiration, mesurée dans une bouteille deau incubée à lobscurité et à température constante pendant une durée déterminée. La détermination standard de DBO implique une incubation de 5 jours à une température de 200C (DBO 5). Il est impératif de préciser si léchantillon deau a été filtré avant la détermination de la DBO (DBO soluble). Le terme "Demande Biochimique en Oxygène" est souvent employé à tort à la place de "Demande Biologique

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Consumo de oxígeno, debido a los procesos de respiración, medido en una botella de agua incubada en oscuridad y a temperatura constante durante un período determinado. La determinación estándar de DBO implica una incubación durante 5 días a una temperatura de 200C (DBO 5). Es imprescindible precisar si la muestra de agua ha sido filtrada antes de la determinación de la DBO (DBO soluble, cf. DBO total). El término “Demanda Bioquímica de Oxígeno” es a menudo utilizado en lugar de “Deman

BIOKJEMISK OKSYGENFORBRUK (BOF): Mengden oksygen tatt opp i respiratoriske prosesser i bakterier og oksidering av organisk materiale som blir målt i en vannprøve holdt i mørke ved en spesifikk temperatur i en spesifikk tid. Standard BOF bestemmelser gjennomføres ved 200 over 5 dager (BOF 5). Det skal alltid dokumenteres om en vannprøve er filtrert (løselig BOF) eller ikke (total BOF). Biokjemisk oksygenforbruk blir ofte feil framstilt som biologisk oksygenforbruk. Nitrifiserende bakterier tilstede i høye konsentras

Was this helpful?
Termine utilizzato per descrivere la presenza di sostanza organica che può essere ossidata chimicamente. Il COD è infatti una misura della quantità di materiale organico che può essere ossidato tramite un forte ossidante chimico. Viene espresso come la quantità di ossigeno equivalente alla quantità di ossidante usato (dicromato) in un campione di acqua, per giungere alla completa ossidazione della sostanza organica presente. Il COD può permettere una stima (per eccesso) del valore di BOD. La det


CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD): A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

CHEMISCHER SAUERSTOFFBEDARF: Der Begriff für den chemischen Sauerstoffverbrauch. CSB ist ein Maß für die Menge an organischem Material, die von einem starken chemischen Oxidationsmittel in einer unbehandelten Wasserprobe aufoxidiert wird. Er wird als die Menge an Sauerstoff angegeben, die equivalent zu dem verbrauchten Oxidationsmittel ist. Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) ist ein Maß für die Menge an organischer Substanz und erlaubt oft eine Abschätzung des BSB. CSB-Bestimmungen in Brack- und Salzwasser werden durch di

DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE (DCO): Terme utilisé pour décrire la consommation doxygène. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique oxydée par un oxydant chimique fort. Exprimé en quantité doxygène équivalent à loxydant utilisé. Equivalent en oxygène du dichromate consommé pendant loxydation dun échantillon brut deau. La demande chimique en oxygène (DCO) est la mesure de la quantité de matière organique qui permet souvent une estimation de la demande biologique en oxygène (DBO). Les déterminations de DCO dans des éc

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO): Termino utilizado para describir el consumo de oxígeno. La DQO es una medida de la cantidad de materia orgánica oxidada por un oxidante químico fuerte. Expresada en cantidad de oxígeno equivalente al oxidante utilizado. Equivalente al oxígeno de bicromato consumido durante la oxidación de la muestra bruta de agua. La demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la cantidad de la materia orgánica que permite a veces una estimación de la demanda biológica de oxígeno (DBO). Las determinaciones

KJEMISK OKSYGENFORBRUK (KOF): Betegnelse for det kjemiske oksygenforbruket. KOF er et mål for hvor mye organisk materiale som kan oksideres av en sterk kjemisk oksidant. Uttrykkes som mengden oksygen som er lik mengden oksidant (dikromat) som blir brukt i en råvannsprøve. KOF gir ofte et estimat på biokjemisk oksygenforbruk (BOF). Målinger av KOF i brakk- og saltvann blir forstyrret av saltet, som må fjernes.

Was this helpful?
L’adattamento di animali e piante a vivere in stretto contatto con l’uomo.


DOMESTICATION: The adaptation of plants and animals for life in intimate association with man.

ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ: Η προσαρμογή των φυτών και των ζώων στη ζωή σε στενή σχέση με τον άνθρωπο.

DOMESTIFIKATION: Die Anpassung von Pflanzen und Tieren an ein Leben in enger Verbindung zum Menschen.

DOMESTICATION: Adaptation des animaux et des plantes à la vie en association intime avec lhomme.

DOMESTICACIÓN: Adaptación de animales y vegetales a una vida en asociación íntima con el hombre.

TEMMING: Tilvenning av planter og dyr til et liv til en fortrolig forbindelse med mennesker.

Was this helpful?
(1) Grado più alto di una gerarchia dominante; alfa. (2) Un organismo che esercita una considerevole influenza su una comunità a causa della sua dimensione, abbondanza o diffusione. (3) Un allele che determina il fenotipo di un eterozigote.


DOMINANT: (1) The highest ranking individual in a dominance hierarchy; alpha. (2) An organism exerting considerable influence upon a community by its size, abundance or coverage. (3) An allele which determines the phenotype of a heterozygote.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ): (1) Το άτομο που κατέχει την πρώτη θέση σε μια κυριαρχική ιεραρχία. (2) Οργανισμός που ασκεί σημαντική επίδραση σε μια βιοκοινότητα, λόγω μεγέθους, αφθονίας ή κάλυψης. (3) Το αλληλόμορφο που καθορίζει τον φαινότυπο του ετεροζυγώτη.

DOMINANT: (1) Das Individuum mit dem höchsten Rang innerhalb einer dominanten Hierarchie. (2) Ein Organismus, der einen beträchtlichen Einfluß auf die Gemeinschaft ausübt, aufgrund seiner Größe, Abundanz oder Geltung. (3) Ein Allel das den Phänotyp einer Heterozygote bestimmt, wenn es gleichzeitig mit einem anderen (rezessiven Allel) vorliegt.

DOMINANT: (1) Individu du plus haut rang dans une hiérarchie de dominance; alpha. (2) Se dit dun organisme exercant une influence considérable sur une communauté grâce à sa taille, abondance ou couverture. (3) Un allèle qui détermine le phénotype dun hétérozygote.

DOMINANTE: (1) Individuo de alto rango de una jerarquía de dominación; alpha. (2) Dícese de un organismo que ejerce una influencia considerable sobre la comunidad gracias a su talla, abundancia o cobertura. (3) Un alelo que determina el fenotipo de un heterocigoto.

DOMINANT: (1) Det høyest rangerte individet i et dominans hierarki; alfa. (2) En organisme som har betydelig innflytelse i et samfunn grunnet sin størrelse, overflod eller rekkevidde. (3) Et allel som bestemer fenotypen til en heterozygot.

Was this helpful?
(1)Il grado con cui una specie predomina in una comunità a causa della sua dimensione, abbondanza, o diffusione, modificando ladattamento delle specie associate. (2) La tendenza dei caratteri fenotipici controllati da un’allele (dominante) ad esser espressi su caratteri controllati da altri alleli (recessivi) che si trovano nello stesso locus. (3) Imposizione iniziata e mantenuta tramite aggressioni o con altri comportamenti di un individuo.


DOMINANCE: (1) The extent to which a given species predominates in a community because of its size, abundance or coverage, and affects the fitness of associated species. (2) The tendency of the phenotypic traits controlled by one allele (dominant) to be expressed over traits controlled by other alleles (recessive) at the same locus. (3) Physical domination initiated and sustained by aggression or other behavioural patterns of an individual.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΥΡIΑΡΧIΑ): (1) Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχεί σε μια βιοκοινότητα, λόγω τού μεγέθους του, της αφθονίας ή της κάλυψής του, και επηρεάζει την αρμοστικότητα των άλλων ειδών. (2) Η τάση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων που ελέγχονται από ένα αλληλόμορφο (επικρατές ή κυρίαρχο) να εκφράζονται επικαλύπτοντας γνωρίσματα που ελέγχονται από άλλα αλληλόμορφα (υπολειπόμενα) στον ίδιο γενετικό τόπο. (3) Η φυσική κυριαρχία που πηγάζει και συντηρείται από την επιθετικότητα ή άλλα πρότυπα συμπεριφοράς

DOMINANZ: (1) Der Rang auf dem eine Art innerhalb einer Gemeinschaft aufgrund ihrer Größe, Abundanz oder Geltung dominiert und die Fitness von assoziierten Arten beeinflußt. (2) Die Tendenz von phänotypischen Merkmalen, die von einem dominanten Allel kontrolliert werden, sich über andere Merkmale, die von anderen (rezessiven) Merkmalen kontrolliert werden, am selben Lokus hinwegzusetzen. (3) Physische Überlegenheit, eingeleitet und beibehalten durch Aggression oder durch Verhaltensmuster eines Individuums

DOMINANCE: (1) Degré auquel une espèce donnée prédomine dans une communauté grâce à sa taille, son abondance ou sa couverture, et le degré auquel elle affecte la capacité dadaptation des espèces associées. (2) Tendance de certains traits phénotypiques, sous le contrôle dun allèle dominant, à être exprimés en préférence des traits sous le contrôle dautres allèles (recessifs) sur le même locus. (3) Supériorité physique dun individu initiée et maintenue par agression ou par des comportements particuliers.

DOMINACIÓN: (1) Grado por lo cual una especie dada predomina en una comunidad gracias a su talla, su abundancia o su cobertura, y el grado que afecta la capacidad de adaptación de especies asociadas. (2) Tendencia de ciertos rasgos fenotípicos, bajo el control de un alelo dominante, para ser expresados preferentemente en otros rasgos bajo el control de otros alelos (recesivos) sobre el mismo locus. (3) Superioridad física de un individuo iniciada y mantenida por agresión o por comportamientos particulares.

DOMINANS: (1) Til hvilken grad en gitt art har herredømmet i et samfunn, grunnet sin størrelse, overflod eller rekkevidde, og påvirker ”fitnessen” (dugeligheten) til tilknyttete arter. (2) Tendensen til at fenotypiske trekk kontrollert av ett allel (dominant) blir uttrykt før trekk kontrollert av andre allel (recessive) på samme lokus. (3) Fysisk dominans innført og opprettholdt ved aggresjon eller andre atferdsmønster fra et individ.

Was this helpful?
In cromosomi, una sezione strutturale ben definita; Nelle proteine, è una porzione definita di una sequenza aminoacidica che può esser correlata ad una funzione specifica.


DOMAIN: In chromosomes, a clearly defined structural section which remains independent from other domains; the term is also used to describe a larger chromosome area which contains a gene with increased sensitivity against DNAase-degradation. In proteins it is a defined portion of an amino acid sequence which can be correlated with a specific function.

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σαφώς καθορισμένο δομικό τμήμα ενός χρωματοσώματος, το οποίο παραμένει ανεξάρτητο από άλλες περιοχές. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για την περιγραφή μιας μεγαλύτερης χρωμοσωμικής περιοχής που περιέχει ένα γονίδιο με αυξημένη ευαισθησία στη διασπαση από DNA-άσες. Στις πρωτεiνες, είναι ένα καθορισμένο τμήμα της αλληλουχίας των αμινοξέων, το οποίο σχετίζεται με μια ειδική λειτουργία.

DOMÄNE: In Chromosomen ein abgegrenzter Strukturbereich, in dem Über-Windungen unabhängig von anderen Domänen bestehen bleiben; auch: ein größerer Bereich, der ein exprimiertes Gen mit erhöhter Empfindlichkeit gegen DNAase I-Abbau enthält. Im Protein ein abgegrenzter Teil der Aminosäuresequenz, den man mit einer bestimmten Funktion korrelieren kann.

DOMAINE: Segment structural bien défini des chromosomes et qui reste indépendant dautres domaines; le terme décrit également une zone plus importante dun chromosome à sensibilité aiguë par rapport à la dégradation par les DNase. Séquence dacides aminés définie dans une protéine qui est corrélée à une fonction spécifique.

DOMINIO: Segmento bien definido de cromosomas y que queda independiente de otros dominios; el término describe igualmente una zona más importante de un cromosoma con sensibilidad aguda respecto a la degradación por DNAasa. Secuencia de aminoácidos definidos en una proteína que esta correlacionada con una función específica.

DOMENE: I kromosomer, en klart definert strukturell del som er uavhengig fra andre domener. Betegnelsen brukes og om et større område i kromosomet som inneholder et gen med økt sensivitet mot DNAase nedbrytning (enzym). I proteiner er domene en definert aminosyre sekvens som kan tilskrives en spesifikk funksjon.

Was this helpful?
Neurotrasmettitore. Neuroammina coinvolta nellinibizione del rilascio di gonadotropine.


DOPAMINE: A neuro-amine involved in the inhibition of gonadotropin release.

ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ: Νευροαμίνη που παίζει ρόλο στην παρεμπόδιση της παραγωγής της γοναδοτροπίνης.

DOPAMIN: Ein Neuroamin, das die Gonatropinausschüttung hemmt.

DOPAMINE: Hydroxytryptamine; une neuro-amine impliquée dans linhibition de la libération de la gonadotropine.

DOPAMINA: Hidroxitriptamina; un neuropéptido implicado en la inhibición de la liberación de la gonadotropina.

DOPAMIN: Et neuroamin involvert i hemming av gonadotropin frisetting.

Was this helpful?
Termine anatomico usato per descrivere una parte della struttura corporea di un organismo, la parte opposta si chiama ventrale; esiste poi una parte cefalica o anteriore che porta la bocca ed una parte posteriore (anale) che porta l’ano. Rispetto all’asse centrale della struttura corporea, troviamo tre regioni: ventrale, dorsale e laterale. Nei vertebrati la colonna vertebrale ed il midollo spinale si trovano nella regione dorsale. Negli invertebrati, però, le fibre nervose sono nella regione ve


DORSAL: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. This is not the case in some other c

ΝΩΤΙΑΙΟΣ (ΡΑΧΙΑΙΟΣ): Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

DORSAL: Begriff in der Anatomie, der zum Rücken des Teil eines Organismus hinweist (Gegenteil zu anterior). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies ist nic

DORSAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les Invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

DORSAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado anterior o ventral. En el polo anterior se encuentra la boca, mientras que en el polo posterior se encuentra el ano. En referencia al eje trazado entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro regiones, dorsal, ventral, lateral izquierdo, lateral derecho. En los vertebrados la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En

DORSAL: Et anatomisk relasjonsuttrykk som angir retning (dorsalis, lat. = rygg). Dorsal er mot ryggsiden av et dyr. Relasjonsuttryket som benyttes til å beskrive mot buksiden av et dyr er ventral (ventralis, lat. = bukside). Hos virveldyr (vertebrater) ligger ryggsøylen og ryggmargen dorsalt, mens ryggmargen ligger ventralt hos virvelløse dyr (invertebrater). Hos fisk er den anatomiske orienteringen av regionene svært tydelig. Dette er ikke tilfellet hos andre oppdretts arter (for eksempel toskjellete

Was this helpful?
Tecnica di valutazione dei legami che impiega due materiali, un legante e un ligando. Il risultato dipende dalla determinazione della quantità di ligando (utilizzando una piccola quantità di ligando marcato radioattivamente), distribuita tra la fase libera e quella legata.


RADIOIMMUNOASSAY (RIA): A technique of binding assays using two materials, a binder and a ligand, in which quantification of a material depends on the subsequent determination of its distribution between bound and free phases where a small amount of the ligand is labelled with a radioactive isotope.

ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ (RIA): Ο ποσοτικός προσδιορισμός της εξεταζόμενης ουσίας βυθίζεται στην δέσμευση της ουσίας αυτής από ένα υλικό μέσο και επιτυγχάνεται με την μέτρηση της κατανομής ανάμεσα στην ελεύθερη και την δεσμευμένη φάση της αναλυόμενης ουσίας,η οποία έχει σημανθεί με ραδιενεργό ισότοπο. Η τεχνική χρησιμοποιείται στην ανοσολογία για τον ποσοστικό προσδιορισμό των αντιγόνων ή των αντισωμάτων.

RADIOIMMUNOASSAY (RIA): Technik zur Bindung einer Analysensubstanz. Dabei werden zwei Stoffe verwendet, ein Binder und ein Ligand. Die Quantifizierung des betreffenden Stoffes erfolgt über seine Verteilung zwischen der gebundenen und der freien Phase, wobei eine kleine Menge des Liganden radioaktiv markiert ist.

DOSAGE RADIO-IMMUNOLOGIQUE: Dosage de faibles quantités de substances antigéniques (ligands) qui emploie un anticorps spécifique de cette substance et une quantité de ligand radiomarqué qui entre en compétition avec le ligand à doser. Le dosage se fait en estimant le rapport entre la radioactivité associée avec lanticorps et celle qui est libre.

RADIOINMUNOANÁLISIS (RIA): Medida de bajas cantidades de sustancias antigénicas (ligando) que usa un anticuerpo específico de estas sustancias y una cantidad del ligando que entra en competición con el ligando a medir. La medida se realiza estimando la radioactividad asociada con el anticuerpo y la que queda libre.

RADIOIMMUNOASSAY (RIA): Kvantitativ immunkjemisk metode, der det brukes et spesifikt fang-antistoff, en radioaktiv merket tracer og prøve/standard. Tracer er det samme molekylet som prøve/standard bare at den er merket med en radioaktiv isotop. Mengdebestemmelse skjer ut fra forholdet mellom tracer og prøve/standard. Lite prøve gir mye bundet tracer som gir økt stråling, og omvendt.

Was this helpful?
La quantità di una sostanza somministrata ad un organismo o ad un sistema. Questo termine spesso viene usato per descrivere la quantità totale della sostanza somministrata in un determinato istante; la quantità specifica che viene somministrata secondo il peso o volume dell’organismo o del sistema coinvolto; la quantità di una sostanza somministrata per un periodo di tempo. Si raccomanda di utilizzare tale termine con cautela.


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSIS: Diejenige Menge einer Substanz, die in einer bestimmten Zeit verabreicht wird oder die gesamte Menge während einer Behandlung; im englischen Sprachgebrauch ist die Regulierung oder Abstufung der Dosis gemeint, nicht die Menge, die zu einem Zeitpunkt genommen wird (dosage).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

Was this helpful?
La concentrazione (o dose) di sostanza necessaria per produrre una risposta o effetto nel 50% dei campioni o soggetti trattati.


MEDIAN EFFECTIVE DOSE: In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.

ΔIΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤIΚΗ ΔΟΣΗ: Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.

MITTLERE WIRKUNGSDOSIS: Die Dosis an Chemikalien oder Medikamenten, die den gewünschten Effekt bei der Hälfte der Versuchstiere erzielt.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

Was this helpful?
La quantità di una sostanza tossica che uccide una data parte di un campione sperimentale di organismi test, in un dato tempo, per esempio , la LD 50 (96 ore) sta ad indicare la dose per la quale si ha una mortalità del 50 % in circa 96 ore.


LETHAL DOSE (LD): The amount of a substance that will kill a given portion of a sample of test animals in a given amount of time, for example, 96 hours LD50 = 50% mortality in 96 hours.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ: Η ποσότητα μιάς ουσίας που θα θανατώσει ένα δεδομένο ποσοστό ενός δείγματος πειραματοζώων σε μιά δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 96 ώρες LD50 = 50% θνησιμότητα σε 96 ώρες.

LETALDOSIS (LD): Die Menge einer Substanz, die eine vorgegebene Anzahl von Testorganismen in einer bestimmten Zeit tötet, z.B. 96 Stunden LD50 = 50% Sterblichkeit in 96 Stunden.

DOSE LETALE: La quantité dune substance toxique qui tue une proportion déterminée dune population expérimentale dorganismes au bout dune durée unitaire; par exemple la DL50 (96h) est la dose pour laquelle il y a une mortalité de 50% au bout de 96 heures.

DOSIS LETAL: La cantidad de una sustancia tóxica que mata una proporción determinada de una población experimental de organismos durante une período dado; por ejemplo la DL50 (96h) es la dosis que provoca el 50% de mortalidad después de 96h.

DØDELIG DOSE (LD): Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dodelighet i løpet av 96 timer.

Was this helpful?
Ogni canale corporeo a forma di tubo usato per il trasporto di prodotti di secrezione o escrezione, es., ovidutto.


DUCT: Any tubular channel in the body for the conveyance of secretory or excretory products, e.g., oviduct.

ΑΓΩΓΟΣ (ΠΟΡΟΣ): Σωληνοειδής αγωγός στο σώμα για τη μεταφορά εκκριμάτων ή απεκκριμάτων, π.χ. ωαγωγός.

DUKTUS: Ein tubulärer Kanal im Körper zur Ableitung von Sekreten oder Exkreten.

CANAL, CONDUIT: Conduit tubulaire du corps servant au transport des produits de sécrétion ou dexcrétion.

CANAL, CONDUCTO: Conducto tubular del cuerpo que sirve para transportar los productos de secreción o de excreción.

LEDER: Enhver rørformet kanal i kroppen for transport av sekretoriske eller ekskresjonsprodukter, f.eks. eggleder.

Was this helpful?
Stretto dotto di connessione tra faringe e vescica natatoria presente negli Olostei ed in alcuni Teleostei.


PNEUMATIC DUCT: The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.

PNEUMATISCHER GANG: Ein schmaler Gang (Ductus pneumaticus), der den Ösophagus mit der Schwimmblase verbindet; kommt zeitlebens bei Fischen mit Weichstrahlen und primitiven TeleostIern vor. Funktionsfähig in frühen Lebenstadien aller Teleostier.

CANAL PNEUMATIQUE: Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.

CANAL NEUMÁTICO: Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.

DUCTUS PNEUMATICUS: Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.

Was this helpful?
Termine anglosassone che indica diminuzione dellaltezza dellacqua libera o riduzione della pressione idrostatica dovuta alleliminazione di una parte dellacqua.


DRAWDOWN: Vertical distance the free water elevation is lowered or the reduction of the pressure head due to the removal of free water (e.g. ponds, reservoirs, header tanks).

ΔIΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ: Η κατακόρυφη απόσταση κατά την οποία ταπεινώνεται η ελεύθερη στάθμη του νερού ή η μείωση της πυελομετρικής πιέσεως λόγω υδροληψίας (π.χ. από μια λιμνοδεξαμενή, έναν ταμιευτήρα κ.λ.π.).

ABLASSEN: Abnahme der Höhe des Wasserspiegels oder auch des Wasserdrucks im Ablauf einer Leitung aufgrund der Absenkung des offenen Wasserspiegels (z.B. in Stauseen, Hochbehältern).

DRAWDOWN: Diminution de la hauteur de leau libre, ou de la réduction de la pression manométrique, due à lélimination dune partie de leau (par exemple, étangs, réservoirs, château deau).

DRAWDOWN: Disminución de la altura del agua libre, o reducción de la presión manométrica, debido a la eliminación de una parte del agua (por ejemplo, estanques, almacenes, depósitos de agua).

NEDTAPPING: Reduksjon av vannstand eller reduksjon av trykkhøyde på grunn av fjerning av fritt vann (f.eks. dammer eller reservoarer).

Was this helpful?
La parte dell’acqua in un impianto di raffredamento a ciclo-chiuso che viene scaricata per evitare l’accumulo di solidi.


BLOWDOWN: The portion of water in a closed-cycle cooling system that is discharged to prevent an accumulation of dissolved solids.

ΑΠΟΡΡIΜΜΑ: Το τμήμα του νερού σε ένα ψυκτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος το οποίο εκκενώνεται, για να προληφθεί η συσσώρευση διαλυμένων στερεών.

AUSTAUSCH: Diejenige Wassermenge in einem geschlossenen Kühlkreislaufsystem, die schnell ausgetauscht wird, um eine Anreicherung der Feststoffracht zu verhindern.

BOUCLE DE VIDANGE: Portion de leau dun système de refroidissement à boucle fermée, vidangée afin déviter laccumulation de substances solides dissoutes.

CIRCUITO DE DESCARGA: Porción de agua de un sistema de refrigeración cerrado, descargada con el fin de evitar la acumulación de sustancias sólidas disueltas.

NEDTAPPING: Reduksjon av vannstand eller reduksjon av trykkhøyde på grunn av fjerning av fritt vann (f.eks. dammer eller reservoarer).

Was this helpful?
Metodo di allevamento della carpa sviluppato in stagni provvisti di speciali bacini di frega.


DUBISCH METHOD: A method for carp cultivation with specially designed spawning ponds, i.e., Dubisch pond.

DUBISCH, ΜΕΘΟΔΟΣ: (Λιμνοδεξαμενή Dubisch) Μέθοδος καλλιέργειας κυπρίνου με ειδικά σχεδιασμένες λιμνοδεξαμενές γαμετοτοκίας.

DUBISCH-METHODE: Eine Methode, um Karpfen in speziell dafür entworfenen Laichteichen zu vermehren.

TECHNIQUE DE DUBISCH: Une technique délevage de carpe utilisant des bassins de frai spécialement conçus.

TÉCNICA DE DUBISCH: Técnica de cría de carpa utilizando estanques de desove especialmente diseñados.

DUBISCH-METODEN: Metode for karpekultivering med spesielle gytedammer, dvs Dubisch dam.

Was this helpful?
Genere di dinoflagellati (alghe unicellulari), coltivata nelle avannotterie per essere usate come mangime per gli organismi filtratori, tipo molluschi bivalvi, larve, rotiferi o crostacei (Artemia salina). Questi ultimi vengono utilizzati come mangime per le larve dei pesci.


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Eine Gattung der Dinoflagellaten (einzellige Algen), häufig in Standkulturen von Brutanstalten produziert, um filtrierende Organismen wie Larven und Jungtiere verschiedener Bivalvia und Salinenkrebse (Artemia salina) zu ernähren. Letztere werden an Fischlarven verfüttert.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

Was this helpful?
Longevità; la massima durata o la durata media della vita di un individuo o di un gruppo.


LIFE SPAN: Longevity; the maximum or mean duration of the life of individuals or groups.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΖΩΗΣ: Η μέγιστη ή μέση διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή ομάδος.

LEBENSSPANNE: Die maximale oder mittlere Lebensdauer eines Individuums oder einer Gruppe.

DUREE DE VIE: Longévité; la durée maximale, ou moyenne, de la vie des individus ou des groupes.

DURACIÓN DE VIDA: Longevidad; duración máxima o media, de la vida de individuos o de grupos.

LEVETID: Maksimal eller gjennomsnittlig livslengde for individer eller grupper.

Was this helpful?
Teoricamente rappresenta la concentrazione di tutti i cationi metallici, eccetto quelli dei metalli alcalini, presenti nellacqua. In generale, per motivi pratici, la durezza dellacqua è la misura della concentrazione di ioni calcio e magnesio. Essa viene espressa in ppm o mg/l equivalenti di carbonato di calcio.


HARDNESS: Theoretically, the concentration of all the metallic cations, except those of the alkali metals, present in water; in general, for all practical purposes, hardness is taken as a measure of the concentration of calcium and magnesium ions in water. It is expressed as ppm or mg/l of calcium carbonate equivalents.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Θεωρητικά, η συγκέντρωση όλων των μεταλλικών κατιόντων στο νερό, πλην εκείνων των αλκαλικών .Στις πρακτικές εφαρμογές, η σκληρότητα είναι ένα μέτρο για τη συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό. Εκφράζεται ως ppm ή mg/ml ισοδύναμου ανθρακικού ασβεστίου.

HÄRTE: Theoretisch die Konzentration von allen im Wasser vorhandenen metallischen Kationen, ohne die der Alkalimetalle; im allgemeinen, für alle praktischen Zwecke, stellt die Härte ein Maß der Konzentration von Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser dar. Sie wird derzeit in ppm Kalziumkarbonat beschrieben. Häufig ausgedrückt in mg/L als Kalziumkarbonatäquivalent.

DURETE; DEGRE HYDROMETRIQUE: Théoriquement, la concentration totale dans leau de lensemble des cations métalliques, à lexception des métaux alcalins. En général, et pour des raisons pratiques, le degré hydrotimétrique est une mesure de concentration des ions calcium et magnésium. Il est exprimé en ppm ou mg/l de carbonate de calcium équivalent.

GRADO HIDROMÉTRICO: Teóricamente, la concentración total en el agua del conjunto de cationes metálicos, excepto los metales alcalinos. En general y por razones prácticas, el grado hidrométrico es una medida de la concentración de los iones de calcio y magnesio expresado en ppm o en mg/l equivalente de carbonato de calcio.

HARDHET: Teoretisk: Konsentrasjon av alle metallkationer, unntatt de fra alkaliske metaller, som er tilstede i vann. Generelt: For alle praktiske gjøremål måles hardhet som konsentrasjonen av kalsium- og magnesiumioner i vann. Hardhet uttrykkes som ppm eller mg/l kalsiumkarbonat.

Was this helpful?
Il termine "durezza totale" si riferisce alla concentrazione di ioni metallici bivalenti nellacqua, espressi come milligrammi per litro di carbonato di calcio equivalente.


TOTAL HARDNESS: The term total hardness refers to the concentration of divalent metal ions in water, expressed as milligrams per litre of equivalent calcium carbonate.

ΟΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Ο όρος ολική σκληρότητα αναφέρεται στην συγκέντρωση των δισθενών μεταλλικών ιόντων στο νερό. Εκφράζεται ως mgr ανά λίτρο ισοδύναμου ανθρακικού ασβεστίου.

GESAMTHÄRTE: Beschreibt die Konzentration von divalenten Metallionen im Wasser, ausgedrückt in Milligramm pro Liter eines Kalziumcarbonatäquivalents.

DURETE TOTALE: Le terme dureté totale fait référence à la concentration dans leau des ions métalliques divalents, exprimée en mg/l équivalent de carbonate de calcium.

DURACIÓN TOTAL: El término duración total hace referencia a la concentración de iones metálicos divalentes en el agua; se expresa en mg/l equivalente de carbonato de calcio.

TOTAL HARDHET: Henviser til konsentrasjonen av toverdige metallioner (hovedsakelig Ca2+ og Mg2+) i vann, uttrykt som milligram CaO eller CaCO3 per liter vann.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES