AMC LIMITED

A

Termine generico usato per lallevamento di piante e animali (generalmente bentonici) in ambiente marino, con controllo della riproduzione. Vedi ACQUACOLTURA.


SEA FARMING: General term for the culture of plants and animals in the marine environment by a managed system of husbandry; aquaculture.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Γενικός όρος για την καλλιέργεια φυτών και ζώων στο θαλάσσιο περιβάλλον με ένα διαχειριστικό σύστημα εκτροφής. Βλ. Υδατοκαλλιεργεια.

SEA FARMING; MARINE ZUCHTVERFAHREN: Allgemeiner Begriff für die Zucht und Mast von Pflanzen und Tieren im marinen Milieu.

ELEVAGE EN MER: Terme général décrivant la culture danimaux ou de plantes en mer, dans un système délevage aménagé.

CULTIVO EN EL MAR: Término general que describe el cultivo de animales o plantas en el mar, en un sistema de cultivo controlado.

HAVBRUK: Generell betegnelse for oppdrett av planter eller dyr i marine miljøer. Synonym landbruk.

Was this helpful?
Nome comune per molluschi gasteropodi marini del genere Haliotis, noti anche come Orecchia di mare o Abalone. Economicamente importante nelle zone di pesca da 50 anni ma ora, a causa delle popolazioni naturali in rapido declio, è coltivato estesamente nel mondo (Giappone, Cina, Nuova Zelanda, California). L’allevamento è praticato anche in Giappone. Comprende diverse specie e sottospecie che provengono anche dalla colturaa della perla giapponese.


ABALONE: Common name for those marine gastropod molluscs of the genus Haliotis. Economically important in fisheries for 50 years but now, because of drastically declining stocks, widely farmed around the world (Japan, China, New Zealand, California). Ranching also carried out in Japan. Includes several species (and sub-species), originating from Japanese pearl culture. Also commonly called ear shell and ormer.

ΑΥΤI ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Το κοινό όνομα θαλασσίων γαστεροπόδων μαλακίων του γένους Haliotis. Η αλιεία τους ήταν οικονομικά σημαντική κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Σήμερα, τα αποθέματα της έχουν μειωθεί και γι αυτό η καλλιέργειά της έχει επεκταθεί σε όλον τον κόσμο (Iαπωνία, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Καλιφόρνια). Επίσης εντατική καλλιέργεια πραγματοποιείται στην Iαπωνία. Περιλαμβάνει διάφορα είδη (και υπο-είδη) που προέρχονται από την Iαπωνική καλλιέργεια μαργαριταριών. Ονομάζεται επίσης αλιότης και αχιβάδα.

ABALONE; SEEOHR: Allgemeine Bezeichnung für marine Gastropoden der Gattung Haliotis. Wichtige Fischereiobjekte seit mehr als 50 Jahren. Aufgrund der drastischen Rückgänge der Bestände werden Abalone-Arten vermehrt in der Aquakultur gezüchtet (z.B. in Japan, China, Neuseeland, Kalifornien). Ranching wird auch in Japan praktiziert. Die Gattung umfaßt mehrere Arten und Unterarten, die zuerst nur in der japanischen Perlenzucht vorkamen, aber jetzt weltweit angebaut werden.

ORMEAU: Nom commun des mollusques gastéropodes du genre Haliotis. Ressource économiquement importante depuis une cinquantaine dannées, du fait du déclin drastique des stocks naturels. Ce mollusque est actuellement élevé dans plusieurs pays du monde (Japon, Chine, Nouvelle-Zélande, Californie). Le "Sea-Ranching" est aussi pratiqué au Japon. Il inclut en outre plusieurs espèces ou sous-espèces issues de la perliculture japonaise.

ABALONE (OREJA DE MAR): Nombre común de moluscos gasterópodos del genero Haliotis. Recurso económicamente importante desde hace unos cincuenta años, a causa del declive drástico en las reservas naturales. Este molusco es actualmente cultivado en muchos países (Japón, China, Nueva Zelanda, California). El Sea-Ranching es también practicado en Japón. Incluye varias especies o subespecies originarias del cultivo de perlas de Japón.

ABALONE: Samlebegrep for marine gastropoder tilhørende familien Haliotis som betyr sjøøre. Har vært økonomisk viktig for fiskeriene i 50 år. På grunn av drastisk nedgang i forekomsten etter 1969 drives det oppdrett verden rundt (Japan, Kina, New Zealand, California). Med opphav i tradisjonell perledyrking drives det i Japan også havbeite av forskjellige arter (og underarter).

Was this helpful?
Riduzione del numero di animali in un gruppo di riproduttori rimuovendo quelli con caratteristiche meno interessanti per l’allevamento od abbattendo gli animali scartati.


CULL: To reduce the number of animals in a breeding group by removing inferior stock or by killing selected animals (culling).

ΑΠΟΚΛΕIΣΜΟΣ: Η μείωση του αριθμού των ζώων σε μια αναπαραγωγική ομάδα με την απομάκρυνση των αποθεμάτων κατώτερης ποιότητας ή με τη θανάτωση επιλεγμένων ζώων.

AUSSORTIEREN: Vorgang, um die Anzahl an Tieren in einer Zuchtgruppe zu reduzieren, indem man Bestandteile minderer Qualitätsziele entfernt, oder ausgesuchte Tiere tötet.

ABATTAGE SELECTIF: Action de réduire le nombre danimaux dans un groupe de reproducteurs par lenlèvement du stock inférieur ou en supprimant des animaux sélectionnés.

ABATAMIENTO SELECTIVO: Acción de reducir el numero de animales en un grupo de reproductores desprendiéndose del stock inferior o matando animales seleccionados.

UTVELGING: A redusere antall dyr i en avlsgruppe ved å fjerne dårlige slekter eller ved å drepe utvalgte individer.

Was this helpful?
Il numero di organismi in una popolazione, una combinazione di “intensità” (densità nelle zone abitate) e “prevalenza” (numero e dimensione delle zone abitate) .


ABUNDANCE: The number of organisms in a population, a combination of intensity (density within inhabited areas) and prevalence (number and size of inhabited areas).

ΑΦΘΟΝIΑ: Ο αριθμός των οργανισμών σε έναν πληθυσμό. Σχέση ανάμεσα στην "ένταση" (πυκνότητα ενός πληθυσμού σε μια περιοχή διασποράς και την "διάδοση" (αριθμός και έκταση των περιοχών διασποράς).

ABUNDANZ: Die Anzahl der Organismen in einer Population; eine Beziehung zwischen "Intensität" (Dichte innerhalb eines besiedelten Gebietes) und "Verbreitung" (Anzahl und Größe der bewohnten Gebiete).

ABONDANCE: Le nombre dorganismes dune population, une combinaison de lintensité (densité en zones habitées) et de la prévalence (nombre et taille des zones habitées).

ABUNDANCIA: El número de organismos de una población, una combinación de la intensidad (densidad en zonas habitadas) y de la prevalencia (número y talla de las zonas habitadas).

ABUNDANS: Antall organismer i en populasjon. En kombinasjon av “intensitet” (tetthet innen et bebodd område) og “prevalens” (antall og størrelser av bebodde områder).

Was this helpful?
Si riferisce a sostanze, fattori ambientali non viventi.


ABIOTIC: Refers to non-living substances, factors, environments.

ABIOTIC:

ABIOTISCH: Unbelebt; bezieht sich auf nicht lebende Substanzen, Faktoren und auf die unbelebte Umwelt im Allgemeinen.

ABIOTIQUE: Se dit de lenvironnement des matériaux, ou des facteurs non-vivants.

ABIÓTICO: Dícese de la composición de los materiales inertes, o de factores no vivos.

ABIOTISK: Ikke-levende. Viser til ikkelevende substanser, faktorer og ikkelevende omgivelser generelt.

Was this helpful?
Il fondo degli oceani profondi, con una profondità superiore a 2000 metri, rappresenta uno dei biomi più costanti, con la temperatura fra 00 e 20C.


ABYSS: The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 00 and 20 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

ABYSSAL: Der tiefe Ozeanboden in Tiefen unterhalb 2000 m. Dieser stellt eines der stabilsten marinen Biotope dar, wobei die Temperatur im Bereich zwischen 00 und 20C liegt.

ABYSSE: Le fond des océans, dune profondeur supérieure à 2000 mètres, représentant un des biomes marins les plus constants, dune température située entre 00 et 20 C.

BARRANCO: El fondo de los océanos, a una profundidad superior a 2000 metros, representando una las biomasas marinas más constantes, a una temperatura entre 00 y 20 C.

ABYSSALEN: Havbunnen i dyphav, med dybde større enn 2000 meter. En av de mest konstante marine biotoper med temperaturer mellom 00 og 20 C.

Was this helpful?
La più semplice forma di apprendimento, caratterizzata dalla diminuzione progressiva della risposta, fino alla scomparsa, in seguito alla ripetizione di uno stimolo non seguito da un rafforzamento.


HABITUATION: The simplest form of learning in which the reduction or loss of a response to a stimulus occurs as a result of repeated stimulation which is not followed by any kind of reinforcement.

ΕΞΟIΚΕIΩΣΗ: Η απλούστερη μορφή μάθησης. Συνιστάται στην μείωση ή και απώλεια των αντιδράσεων σε ένα ερέθισμα, όταν αυτό επαναλαμβάνεται χωρίς η δράση του να ενισχύεται.

HABITUATION: Die einfachste Form des Lernens, bei der die Reduktion oder der Verlust einer Antwort auf ein Stimulans als Ergebnis einer wiederholten Stimulation eintritt, auf die aber keine Verstärkung des Effekts erfolgt.

APPRENTISSAGE: Lexpression la plus simple de lapprentissage constituée par la diminution progressive et la disparition dune réponse à la suite de la répétition dun stimulus non suivi dun renforcement.

HABITUACIÓN: La forma más simple de aprender en la que la reducción progresiva y la desaparición de una respuesta a un estímulo son el resultado de un estímulo repetido no seguido de refuerzo.

TILVENNING: Den enkleste formen for læring der reduksjon eller tap av respons til et stimulus inntreffer som et resultat av gjentatte stimuleringer som ikke er etterfulgt av noen form for forsterkning.

Was this helpful?
Riferito al processo di cauterizzazione unilaterale del peduncolo oculare nei gamberi peneidi. Questo processo riduce il livello dell’ormone inibitore dello sviluppo gonadico, aumentando così il tasso di sviluppo delle gonadi e inducendo la riproduzione.


EYE STALK ABLATION: Refers to the process of unilateral cauterization of the eye stalk in Penaeid prawns. This reduces the level of gonad-inhibiting hormone, thereby increasing the rate of gonad development and causing induction of spawning.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΜΙΣΧΟΥ, ΕΚΤΟΜΗ: Αναφέρεται στη διαδικασία μονόπλευρου καυτηριασμού του οφθαλμικού μίσχου στις αστακογαρίδες Ρenaeidae. Ο καυτηριασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου της γοναδο-περιοριστικής ορμόνης και συνακόλουθα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των γονάδων και επαγωγή γαμετοτοκίας.

AUGENSTIELABLATION: Bezieht sich auf den Prozeß des unilateralen Ausbrennens der Augenstiele bei Penaeidae. Dieses reduziert den Anteil des gonadenhemmenden Hormons und beschleunigt somit die Entwicklung der Gonaden und das Einsetzen des Laichens.

ABLATION DES YEUX PEDONCULES: Se rapporte au processus de caractérisation unilatérale dun oeil pédonculé des crevettes pénéides. Cette opération réduit le niveau dhormone gonado-inhibitrice, augmentant ainsi le taux de développement de gonades et provoquent linduction de la ponte.

ABLACIÓN DE LOS OJOS PEDÚNCULOS: Se refiere al proceso de cauterización de un ojo pedúnculo de los camarones. Esta operación reduce el nivel de las hormonas inhibidoras de la gónada, aumentando así su tasa de desarrollo y provocando la inducción del desove.

ØYESTILKABLASJON: Refererer til prosessen der det gjøres en unilateral kauterisasjon (brenning) av øyestilk hos reker fra familien Penaeidae. Dette reduserer nivået av gonadeinhiberende hormoner, og fører på denne måten til økt gonadeutvikling og indusert gyting.

Was this helpful?
La superficie, il lato o il polo lontano (o opposto) dalla zona orale (bocca).


ABORAL: The surface, side, or pole away (or opposite) from the oral area (mouth).

ΑΝΤIΣΤΟΜΑΤIΚΟΣ: Η επιφάνεια, η πλευρά ή ο πόλος που είναι απομακρυσμένα (ή αντίθετα) από την στοματική περιοχή.

ABORAL: Diejenige Oberfläche, Seite oder derjenige Pol, die (der) entgegengesetzt oder abgewendet vom oralen Teil liegt.

ABORALE: La surface, côté, ou pôle, à lopposé de la région orale.

ABORAL: La superficie, lado o polo, opuesto de la área oral.

ABORAL: Overflate, side eller pol borte fra (motsatt) det orale (munn-) området.

Was this helpful?
Il processo di erosione con il consumo o il logoramento del materiale di superficie; l’attrito; spesso un campione di muco e/o epitelio.


ABRASION: The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

ABRASION: Ein Vorgang der Ablösung durch Abreiben oder Abziehen von Oberflächenmaterial; eine abgeschabte (-kratzte) Probe bestehend aus Schleim und/oder Epithel.

ABRASION: Action duser par frottement ou denlever la surface dun materiau par grattage: attrition. Se dit souvent dun échantillon de mucus et/ou dépithélium prélevé par frottis.

ABRASIÓN: Acción de pulir frotando o de quitar rascando la superficie de un material: La atrición, indica a menudo una muestra de mucosa y/o de epitelio rascado.

ABRASJON: En erosjonsprosess ved avskraping eller slitasje av overflatemateriale.

Was this helpful?
Vermi che allo stadio adulto, vivono come parassiti intestinali in vertebrati.


ACANTHOCEPHALA: Spiny-head worms that, as adults, exist as intestinal parasites in vertebrates.

ΑΚΑΝΘΟΚΕΦΑΛΑ: Σκώληκες με ακανθωτό κεφάλι οι οποίοι στην ενήλικη φάση τους είναι εντερικά παράσιτα των σπονδυλωτών.

ACANTHOCEPHALA; HAKENWÜRMER (KRATZER): Würmer, deren Kopf mit Widerhaken besetzt ist. Als Adulte leben sie als Darmparasiten in Wirbeltieren.

ACANTHOCEPHALE: Vers parasite intestinal à létat adulte des Vertébrés.

ACANTOCÉFALO: Gusano espinoso; en estado adulto existe como parásito intestinal de los vertebrados.

ACANTHOCEPHALA (KRASSERE): En liten gruppe tarmparasitter uten munn og tarm som tar opp næring gjennom kroppsveggen. Karakteristisk er at den adulte parasitten fester seg til innsiden av vertens tarm med en utvrengbar piggete snabel.

Was this helpful?
Un processo col quale un esemplare si adatta a circostanze nuove come ad esempio il trasferimento in acque con caratteristiche diverse, per esempio temperatura o salinità diversa od anche ad un tossico.


ACCLIMATION: A process in which a specimen becomes adjusted to new circumstances such as being placed in water having different characteristics, e.g., different temperature or salinity.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΗ: Η διεργασία κατά την οποία ένα άτομο εξοικειώνεται με νέες συνθήκες όπως είναι η τοποθέτηση σε νερό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία ή αλατότητα, κ.λ.π.).

ANPASSUNG: Ein Vorgang, bei dem Individuen sich an neue Bedingungen anpassen, z.B. wenn sie in Wasser anderer Zusammensetzung umgesetzt werden (z.B. unterschiedliche Temperatur oder anderer Salzgehalt usw.).

ACCLIMATATION: Processus par lequel un organisme sadapte à de nouvelles conditions; par exemple quand lorganisme est transferé dans de leau ayant des caractéristiques différentes (température différente, salinité différente).

ACLIMATACIÓN: El proceso por lo cual un organismo se adapta a nuevas condiciones, tal como estar puesto en agua con diferentes características, Ej. temperatura o salinidad diferentes.

AKKLIMATISERING: En prosess der et individ tilpasser seg kunstig påførte miljøforandringer, f.eks. blir plassert i vann med en annen temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
Il processo di adattamento ad un ambiente nuovo od condizioni climatiche diverse.


ACCLIMATIZATION: The adaptation process to a new environment or different climatic conditions.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΜΟΣ: Η διεργασία της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον ή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

AKKLIMATISIERUNG: Der Anpassungsvorgang eines Organismus an eine veränderte oder neue Umwelt oder an andere klimatische Bedingungen. Ein langfristiger Vorgang.

ACCLIMATION: Processus dadaptation à un nouvel environnement ou à des conditions climatiques différentes.

ACLIMATIZACIÓN: El proceso de adaptación a un nuevo ámbito o a condiciones climáticas diferentes.

AKKLIMATISERING: Individets tilvenning til endrede miljømessige eller klimatiske forhold.

Was this helpful?
Acidi organici alifatici tipicamente composti da catene non ramificate con un numero pari di atomi di carbonio.


FATTY ACIDS: Organic aliphatic acid; typically composed of unbranched chains with an even number of carbon atoms.

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Οργανικά αλειφατικά οξέα. Κατά κανόνα έχουν μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα.

FETTSÄUREN: Aliphatische, organische Säuren. Gewöhnlich aus unverzweigten Ketten mit einer geraden Zahl von Kohlenstoffatomen zusammengesetzt.

ACIDE GRAS: Acide organique aliphatique. Typiquement composé de chaînes non-branchées avec un nombre pair datomes de carbone.

ÁCIDOS GRASOS: Ácido orgánico alifático. Típicamente compuesto de cadenas no ligadas con un número par de átomos de carbono.

FETTSYRER: Organiske alifatiske syrer, typisk sammensatt av uforgreinede kjeder med et likt antall karbonatomer.

Was this helpful?
Acidi grassi che possiedono più di due doppi legami carbonio-carbonio (insaturi). I pesci di solito hanno un alto tenore di HUFA (EPA 20:5 n3 e DHA 22:6 n3) nei tessuti. I grassi nelle diete, come gli HUFA, rappresentano un importante fonte energetica e dovrebbero essere inclusi nelle diete dei pesci. Pesci e vegetali rappresentano le sorgenti naturali di questi composti, ma EPA e DHA si trovano soltanto negli organismi acquatici.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.

HOCH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN (HUFA): Fettsäuren, mit mehr als zwei Kohlenstoffdoppelbindungen (ungesättigt). Fische enthalten in ihren Geweben gewöhnlich hohe Mengen an HUFAs (wie z. B. 20:5w3 und 22:6w3). Nahrungsfette wie HUFAs sind wichtige Energiequellen und sollten in der Fischnahrung enthalten sein. Sie werden gewöhlich in der Natur in Fischen und in pflanzlichen Resourcen gefunden.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-HUFA (AGPI): Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA): Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.

Was this helpful?
Acidi grassi che non possono essere sintetizzati da un organismo e che devono essere presenti nella dieta per evitare carenze nutrizionali.


ESSENTIAL FATTY ACID: Fatty acid which cannot be synthesized by an organism and must be present in the diet to avoid a dietary deficiency.

ΑΠΑΡΑIΤΗΤΑ ΛIΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ένας οργανισμός και πρέπει να προστίθενται στην τροφή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τροφική ανεπάρκεια.

ESSENTIELLE FETTSÄURE: Fettsäuren, die nicht vom Organismus synthetisiert werden können und mit der Nahrung bereitgestellt werden müssen, wenn Mangelernährung vermieden werden soll.

ACIDES GRAS ESSENTIELS: Acides gras qui ne peuvent être synthétisés par un organisme et qui, par conséquent, doivent être fournis par lalimentation afin déviter une carence nutritionnelle.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: Ácidos grasos que no pueden ser sintetizados por el organismo y que, por consecuente, deben ser suministrados por la alimentación con el fin de evitar una carencia nutricional.

ESSENSIELLE FETTSYRER: Aminosyrer som ikke kan syntetiseres av en organisme, og som trengs i proteinsyntesen og må fås inn gjennom fôret. Mangel på disse aminosyrene fører til sykdom og eventuell død.

Was this helpful?
Acidi grassi (lipidi) costituiti da 18 o più atomi di carbonio e contenenti 2 o più doppi legami (legami insaturi). Questi lipidi, sono considerati molto importanti per le prime fasi di sviluppo di pesci e molluschi.


POLYUNSATURATED FATTY ACIDS(PUFA): Fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (2): Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

MEHRFACH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN (PUFA): Fettsäuren mit 18 (oder mehr) Kohlenstoffatomen und 2 (oder mehr) Doppelbindungen. Diese Lipide sind während der ersten Entwicklungsstadien vieler mariner Fische und Muschellarven äußerst wichtig.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-PUFA (AGPI): Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connues comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquilles.

ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA): Ácidos grasos con 18 carbonos o más y dos dobles enlaces o más. Estos lípidos son extremadamente importantes en las etapas precoces del desarrollo de las larvas de un gran número de peces marinos y de mariscos.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA): Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr. To viktige former er DHA (22:6 n-3) og EPA (20:5 n-3).

Was this helpful?
Un composto capace di trasferire un’idrogenione in soluzione. Le soluzioni acide hanno un pH inferiore a 7. Gli acidi sono corrosivi dei metalli. L’equilibrio acido-base è un fattore importante nella fisiologia degli organismi acquatici.


ACID: A compound capable of transferring a hydrogen ion in solution. Acid solutions have a pH of less than 7. Acids are corrosive to metals. Acid-base balance (equilibrium) is an important factor in the physiology of aquatic organisms.

ΟΞΥ: Ενωση ικανή να ελευθερώνει ιόντα υδρογόνου σε διάλυμα. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7. Διαβρώνουν τα μέταλλα. Η οξεο-βασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φυσιολογίας των υδρόβιων οργανισμών. Βλ. pH, Οξεο-βασική ισορροπία.

SÄURE: Eine Verbindung, die in der Lage ist, Wasserstoffionen in Lösungen zu bringen. Säuren in Lösung haben einen pH-Wert unter 7. Säuren wirken auf Metalle korrosiv. Säuren- Basengleichgewichte spielen eine wichtige Rolle in der Physiologie aquatischer Organismen. Siehe auch pH, Säure-Basengleichgewicht.

ACIDE: Substance capable de transférer un ion dhydrogène en solution. Les solutions dacides ont un pH inférieur à 7. Les acides peuvent corroder ou dissoudre les métaux. Léquilibre acide-base est un facteur important dans la physiologie des organismes aquatiques.

ÁCIDO: Sustancia que en solución es capaz de transferir un ión hidrógeno. Las soluciones ácidas tienen un pH inferior a 7. Los ácidos son corrosivos de metales. El equilibrio ácido-básico es un factor importante en la fisiología de los organismos acuáticos.

SYRE: En kjemisk forbindelse som kan overføre et hydrogenion (H+ ion, proton) i løsning. Syreløsninger har en pH på under 7. Syrer etser metall. Syre-base balansen er en viktig faktor i akvatiske organismers fysiologi. Jfr. pH og syre-base balanse.

Was this helpful?
Funziona come agente riducente metabolico; chimicamente si tratta del composto 2-oso-L-treo-esono-1,4-lattone-2-3-ene-diolo definito come acido L- ascorbico dalla Commissione sulla nomenclatura biochimica IUPAC-IUB, nel 1965. Ha una struttura enediol agli atomi di carbonio 2 e 3. Una carenza di questa vitamina nel pesce ha un effetto sulla normale produzione di collagene risultando, tra l’altro, in uno sviluppo anomalo della cartilagine spinale e ialina e in una riduzione nella cicatrizzazione d


ASCORBIC ACID: Functions as a metabolic reducing agent; chemically defined as the J-lactone of a hexonic acid having an enediol structure at carbon atoms 2 and 3. A deficiency of this vitamin in fish affects the normal production of collagen resulting in spinal and hyaline cartilage abnormalities and reduced wound healing ability.

ΑΣΚΟΡΒIΚΟ ΟΞΥ (Βιταμίνη C): Λειτουργεί ως αναγωγικός παράγων. Χημικά ορίζεται ως η j-γαλακτόνη ενός εξονικού οξέος, που έχει δομή ενεδιόλης στα άτομα 2 και 3 του άνθρακα. Η ανεπάρκειά του στα ψάρια επιδρά στην κανονική παραγωγή κολλαγόνου, με αποτέλεσμα ανωμαλίες στη σπονδυλική στήλη και τον υαλώδη χόνδρο, καθώς και μείωση της ικανότητας επούλωσης των τραυμάτων.

ASCORBINSÄURE(Vitamin C): Chemisch wird die Ascorbinsäure als Lacton einer ungesättigten Hexonsäure definiert, die eine Endiolstruktur am 2. und 3. Kohlenstoffatom aufweist. Ein Mangel an diesem Vitamin beeinflußt bei Fischen die normale Produktion von Kollagen, was zu Abnormitäten im spinalen und hyalinen Knorpel sowie zu verminderter Wundheilung führt.

ACIDE ASCORBIQUE: Fonctionne en tant quagent réducteur métabolique. Définition chimique: J-lactone de lacide hexonique avec des moïtés enediol sur les carbones 2 et 3. Chez les poissons, une carence en vitamine C a des effets sur la production de collagène, provoquant ainsi des anomalies dans le cartilage spinal et hyalin et une réduction de la capacité de cicatrisation.

ÁCIDO ASCÓRBICO: (Vitamina C): Funciona como un agente metabólico reductor. Definición química: J-lactona del ácido hexónico con una estructura enediol en los átomos de carbono 2 y 3. En los peces, una deficiencia en la vitamina C afecta la producción normal del colágeno, provocando así anomalías en el cartílago espinal hialino y una reducción de la capacidad de cicatrización.

ASKORBINSYRE (c-vitamin): Fungerer som et metabolsk reduserende stoff, og beskytter mot oksidering av umettede fettsyrer. Kjemisk definert som J-laktonet av en heksonsyre med en enediolstruktur på karbonatom 2 og 3. En F mangel på dette vitaminet påvirker fiskens kollagenproduksjon og resulterer i deformiteter i spinal og hyalinbrusk samt redusert sårheling. Anemi kan også forårsakes av mangel på vitamin C.

Was this helpful?
Un acido organico formato per ossidazione anaerobica del glucosio durante lattività muscolare.


LACTIC ACID: An organic acid formed by the anaerobic oxidation of glucose in muscle during exercise.

ΓΑΛΑΚΤIΚΟ ΟΞΥ: Ενα οργανικό οξύ που σχηματίζεται από την αναερόβια οξείδωση της γλυκόζης στους μυς ως αποτέλεσμα της μυϊκής δραστηριότητας.

MILCHSÄURE: Eine organische Säure, die bei der anaeroben Oxidation von Glucose während Muskelarbeit gebildet wird.

ACIDE LACTIQUE: Acide organique formé par loxydation anaerobie de glucose pendant lactivité musculaire.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado por la oxidación de la glucosa durante la actividad muscular.

MELKESYRE: Organisk syre som dannes ved anaerob nedbryting av glukose i muskel ved høyt aktivitetsnivå.

Was this helpful?

Acido grasso a 18 atomi di carbonio con due doppi legami interrotti da un metilene; il sesto carbonio a partire dallultimo doppio legame con il metilene viene indicato nella formula. Da qui il simbolo w6 o n-6; così lacido linoleico viene indicato come 18:2 n-6. Gli animali sono incapaci di sintetizzare lacido linoleico, così come pure gli altri acidi grassi con la struttura n-6. Una sorgente di acidi grassi n-6 è essenziale nella dieta della maggior parte degli animali. La formula chimica è C


LINOLEIC ACID: An 18-carbon fatty acid with two methylene-interrupted double bonds; has 6 carbons from the last double-bond to the methylene; hence, W6 or n-6, e.g. 18:2 n-6. Animals are unable to synthesize this or other fatty acids with the n-6 double-bond structure. A dietary source of n-6 fatty acids is essential to most animals. Chemical formula is C 18H3202.

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ: Λιπαρό οξύ με 18 άτομα άνθρακα με δύο διπλούς δεσμούς που διακόπτονται από μεθυλένια. Εχει 6 άτομα άνθρακα από τον τελευταίο διπλό δεσμό μέχρι το μεθυλένιο. Επομένως W6 ή n-6 π.χ. 18:2 n-6. Τα ζώα αδυνατούν να το συνθέσουν όπως και τα άλλα λιπαρά οξέα με δομή n-6 διπλού δεσμού. Μία διαιτητική πηγή με n-6 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητη γιά τα περισσότερα ζώα.

LINOLSÄURE: Eine Fettsäure, die aus einer Kette von 18 Kohlenstoffen mit zwei durch Methylen unterbrochenen Doppelbindungen besteht. Sie hat 6 Kohlenstoffatome von der letzten Doppelbindung zum Methylen; folglich W6 oder n-6, z.B. 18:2 n-6. Tiere sind nicht in der Lage, diese oder andere Fettsäuren mit einer n-6 Doppelbindungstruktur zu synthetisieren. Eine Nahrungsquelle für n-6 Fettsäuren ist daher für die meisten Tiere lebensnotwendig. Chemische Formel C18H32O2.

ACIDE LINOLEIQUE: Acide gras à 18 carbones avec deux doubles liaisons interrompues par un méthylène. Il y a six carbones à partir de la dernière double liaison jusquau méthylène; doù W6 ou n-6, par exemple: 18:2 n-6. Les animaux sont incapables de synthétiser lacide linoléique, ainsi que dautres acides gras avec la structure n-6 double liason. Une source alimentaire dacides gras n-6 est essentielle pour la plupart des animaux. Formule chimique : C18H3202.

ÁCIDO LINOLEICO: Ácido graso de 18 carbonos con dos dobles enlaces interrumpidos por un metileno. Hay seis carbones a partir del último doble enlace hasta el metileno; de ahí su nomenclatura, w6 o n-6, por ejemplo: 18:n-6. Los animales son incapaces de sintetizar el ácido linoleico u otros ácidos grasos con la estructura de doble enlace n-6. Una fuente alimenticia de ácidos grasos n-6 es esencial para la mayoría de los animales. La formula química es C18H32O2.

LINOLSYRE: Umettet fettsyre med 18 karbonatomer, og 2 dobbeltbindinger. Det er 6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, dvs 18:2 n-6. Dyr kan ikke syntetisere denne fettsyren eller andre fettsyrer med n-6 (6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, også kjent som omega 6 fettsyrer) dobbeltbinding. De fleste dyr må få tilført n-6 fettsyrer gjennom kosten. Kjemisk formel: C18H32O2.

Was this helpful?
Nel campo dellalimentazione dei pesci, lacido lipoico viene a volte classificato come sostanza vitamino-simile; essenziale nel metabolismo dei glucidi.


LIPOIC ACID: Sometimes classified as a vitamin-like substance in fish nutrition; essential for carbohydrate metabolism.

ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ: Κατατάσσεται μερικές φορές στις βιταμινοειδείς ουσίες που περιλαμβάνονται στις τροφές των ψαριών . Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

FETTSÄURE: In der Fischnahrung manchmal als eine vitaminähnliche Substanz klassifiziert; wesentlich für den Kohlenhydratstoffwechsel.

ACIDE LIPOIQUE: Dans le domaine de la nutrition des poissons, lacide lipoïque est parfois classé parmi les substances qui ressemblent aux vitamines; essentiel dans le métabolisme des glucides.

ÁCIDO LIPOICO: En el campo de la nutrición de los peces, el ácido lipoico es a veces clasificado entre la sustancias que se asemejan a las vitaminas; esencial para el metabolismo de los carbohidratos.

LIPOIC ACID: Iblant klassifisert som en vitaminlignende substans eller antioksydant i fiskeernæring. Essensiell for karbohydratmetabolisme.

Was this helpful?
Antibiotico chinolonico che nei batteri interferisce con la replicazione degli acidi nucleici. L’uso è consentito in Giappone e alcuni stati europei per la terapia contro Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of`,I`. Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.

OXOLINSÄURE: Eine Verbindung, die zu den Quinolonen gehört und als Antibiotikum eingesetzt wird. Sie beeinträchtigt die Replikation von Nukleinsäuren in Bakterien. In Japan und einigen europäischen Ländern zugelassen, um Erkrankungen mit Aeromonas salmonicida und Yersinia ruckeri zu bekämpfen.

ACIDE OXOLINIQUE: Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

OKSOLINSYRE: Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.

Was this helpful?
Vitamina del gruppo B; vitamina essenziale per molte specie di allevamento.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

PANTOTHENSÄURE: Wasserlösliches Vitamin des Vitamin-B-Komplexes, das einen weit verbreiteten Wachstumsfaktor darstellt.

ACIDE PANTOTHENIQUE: Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

Was this helpful?
Composti fenolici che si trovano in molte piante; spesso presenti in acqua in seguito a lisciviazione del legno e delle foglie.


TANNIC ACID: Phenolic compounds occurring in many plants; often found in water as a result of leaching from wood or leaves.

ΤΑΝΝΙΚΟ ΟΞΥ: Φαινολική ένωση που υπάρχει σε πολλά φυτά. Συχνά βρίσκεται στο νερό ως αποτέλεσμα απόπλυσης κορμών ή φύλλων.

GERBSÄURE: Phenolhaltiger Anteil in vielen Pflanzen; gelangt durch auslaugendes Holz oder Zersetzungsstoffe ins Wasser.

ACIDE TANNIQUE: Composés phénoliques contenus dans plusieurs plantes; souvent rencontré dans leau à cause de son lessivage à partir du bois ou des feuilles.

ÁCIDO TÁNICO: Compuesto fenólico presente en muchas plantas; se encuentra a menudo en el agua a causa de su lixiviación a partir de la madera o de las hojas.

GARVESYRE: Fenolholdige komponenter i planter. Ofte funnet i vann som et resultat av lekkasje fra tømmer eller løv.

Was this helpful?
Le celllule della parte anteriore della ghiandola pituitaria, chiamate secondo le loro proprietà di colorazione. Sono divise in cellule cromofobiche non-granulari e granulari-cromofiliche; le seconde sono divise di nuovo in due gruppi: acidofile e basofile.


ACIDOPHILS: Cells of the frontal part of the pituitary, which are named according to their staining properties. They are divided into non-granular chromophobic and granular-chromophilic cells; the latter are divided again into two groups: acidophils and basophils.

ΟΞΕΟΦΙΛΑ: Κύτταρα του πρόσθιου μέρους της υπόφυσης, ονομαζόμενα έτσι λόγω των ιδιοτήτων τους να χρωματίζονται. Διαιρούνται σε ακοκκιώδη χρωμόφοβα και κοκκιώδη χρωμόφιλα κύτταρα. Τα τελευταία διαιρούνται ξανά σε δύο ομάδες: οξεόφιλα και βασεόφιλα.

ACIDOPHILE ZELLEN: Die Zellen des Hypophysenvorderlappens werden nach ihrer Färbbarkeit in agranulär- chromophobe und granulär- chromophile Zellen eingeteilt; letztere unterteilen sich wiederum in acidophile und basophile Zellen.

ACIDOPHILE (subst.): Cellules de la partie frontale de lhypophyse, caractérisées par leur propriété de coloration. Deux groupes: les chromophobes agranulaires et les chromophiles granulaires. Ces derniers sont subdivisés en acidophiles et basophiles.

ÁCIDOFILA: Células de la parte frontal de la hipófisis, caracterizadas por sus propiedades de coloración. Están divididas en dos grupos: células cromofóbicas no granuladas y células cromofílicas granuladas. Estas últimas están divididas en acidófilas y basófilas.

ACIDOFILE CELLER: Celler fra fremre del av hypofysen som har fått navn etter deres affinitet til sure fargestoffer. De er delt inn i agranulær-kromofobe og granulær-kromofile celler som igjen er delt inn i acidofile og basofile celler.

Was this helpful?
Organismo che cresce in un’ambiente acido.


ACIDOPHILIC: Thriving in an acidic environment.

ΟΞΕΟΦΙΛΟΣ: Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.

ACIDOPHIL: In einer sauren Umgebung gedeihend.

ACIDOPHILE (adj.): Se dit dorganismes se développant bien dans un milieu acide.

ÁCIDOFILO: Dícese de los organismos que proliferan en un entorno ácido.

ACIDOFIL: Syreelskende. Som trives i surt miljø.

Was this helpful?
Una condizione in cui si verifica un’aumento nella concentrazione di idrogenione nel sangue e nei tessuti (causato dall’accumulo di acido o dalla deplezione della riserva alcalina).


ACIDOSIS: A condition in which there is an increase in hydrogen-ion concentration in blood and tissues (caused by accumulation of acid or depletion of alkaline reserve).

ΟΞΕΩΣΗ: Κατάσταση χαρακτηριζόμενη από αύξηση της συγκέντρωσης των υδρογονοκατιόντων στο αίμα και τους ιστούς (είτε λόγω προσθήκης οξέος, είτε λόγω κατανάλωσης του αλκαλικού αποθέματος).

ACIDOSE: Ein Zustand, bei dem die Wasserstoffionenkonzentration in Blut oder Gewebe erhöht ist (meist durch Erhöhung des Säuregehalts oder Verminderung der Alkalinität verursacht). Generell eine Erhöhung des Säuregehaltes im Blut.

ACIDOSE: Condition caractérisée par laugmentation de la concentration en ions hydrogènes dans le sang et dans les tissus (elle est provoquée par laccumulation dacides ou un épuisement de la réserve alcaline).

ACIDOSIS: Condición caracterizada por el aumento de la concentración de iones de hidrógeno en la sangre y en los tejidos (causada por la acumulación de ácidos o el agotamiento de las reservas alcalinas).

ACIDOSE: En tilstand med økt konsentrasjon av hydrogen ioner i blod og vev (forårsaket av akkumulering av syre eller tap av alkaliske substanser). Generelt en økning av blodets syreinnhold.

Was this helpful?
Uno dei quattro generi appartenenti alla famiglia Acipenseridae, consiste di 23 specie chiamate collettivamente storione. Molti storioni sono considerati specie in pericolo.


ACIPENSER: One of four genera in the family Acipenseridae, consisting of 23 species, collectively referred to as sturgeon. Most sturgeons are now considered to be highly endangered species.

ACIPENSER: Ένα από τα τέσσερα γένη της οικογένειας Acipenseridae, το οποίο αποτελείται από 23 συνολικά είδη και τα οποία είναι γνωστά με την κοινή ονομασία οξύρρυγχοι (ή μουρούνες) (συγκρ.). Οι περισσότεροι οξύρρυγχοι αποτελούν σήμερα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Βλέπε και Siberian, κτλ. και οξύρρυγχος (2648).

ACIPENSER: Eine der vier Gattungen in der Familie der Acipenseridae, die 23 Arten umfaßt. Sie werden allgemein als Störe (s.d.) bezeichnet. Die meisten Störe müssen heute als gefährdete Arten eingestuft werden.

ACIPENSER: Un parmi quatre genres de la famille Acipenseridae, comprenant 23 espèces qui sont collectivement appelés les esturgeons. La plupart des esturgeons sont actuellement considérés d’être des espèces menacées.

ACIPENSER: Uno de los cuatro géneros de la familia Acipenseridae con 23 especies colectivamente conocidas como esturiones. Muchos de ellos son considerados actualmente como especies en peligro de extinción.

ACIPENSER: En av fire slekter i familien Acipenseridae. Består av 23 arter, kollektivt referert til som stør. De fleste stører blir nå betraktet som utryddelsestruede arter.

Was this helpful?
Anche chiamata alta marea; laltezza massima raggiunta da una marea crescente. Tale altezza può essere causata solo dalla periodicità delle maree o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla priodicità delle maree.


HIGH WATER (HW): Also called high tide; the maximum height reached by a rising tide. The height may be caused solely by the periodic tidal forces or it may have had superimposed upon it the effects of prevailing meteorological conditions.

ΠΛΗΜΜΗ: Η μέγιστη στάθμη της πλήμμης. Είναι αποτέλεσμα των περιοδικών παλιρροιακών δυνάμεων στις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται η επενέργεια των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν.

HOCHWASSER (HW); (HOHE TIDE): Die maximale Höhe, die eine steigende Tide erreicht. Die Höhe kann vereinzelt zu periodischen Tidenkräften führen, oder sie kann von den Effekten überwiegend meteorologischer Bedingungen überlagert werden.

MAREE HAUTE: Le maximum du flot; la hauteur maximale atteinte par la marée montante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets de conditions météorologiques sur la périodicité des marées.

MAREA ALTA: El máximo de la marea; altura máxima alcanzada por la marea ascendente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de las mareas, o puede resultar de la superposición de efectos de condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de mareas.

FLO : Også kalt høyvann. Den høyeste nivået nådd av fløende sjø. Høyden kan skyldes kun de periodiske tidevannskreftene, eller den kan påvirkes ytterligere av meteorologiske forhold.

Was this helpful?
La più alta delle due alte maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.


HIGHER HIGH WATER (HHW): The higher of the two high waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η ανώτερη από τις δύο πλήμμες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

HÖCHSTES HOCHWASSER (HHW): Das höhere der beiden Hochwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, in welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.

MAREE DE VIVE EAU: La plus élevée des deux marées hautes dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.

MAREA DE AGUA VIVA: La más elevada de las dos mareas altas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.

HØYESTE FLO: Den høyeste av de to floene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyde på tidevann.

Was this helpful?
La più alta delle due basse maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.


HIGHER LOW WATER (HLW): The higher of the two low waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΡΗΧIΑ: Η ανώτερη από τις δύο ρηχίες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

HÖCHSTES NIEDRIGWASSER (HNW): Das höchste der beiden Niedrigwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, im welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.

MAREE DE MORTE EAU: La plus élevée des deux marées basses dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.

MAREA DE AGUA MUERTA: La más elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.

HØYESTE FJÆRE: Den høyeste av de to fjærene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyden på tidevann.

Was this helpful?
L’acqua trattenuta nella porosità del suolo che è prontamente disponibile per le piante e per gli organismi che vivono nel suolo.


CAPILLARY WATER: The water held in soil pore spaces and readily available to plants and soil organisms.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΝΕΡΟ: Το νερό που κατακρατείται μεταξύ των πόρων του εδάφους και είναι διαθέσιμο για τα φυτά και τους οργανισμούς του εδάφους.

KAPILARWASSER: Wasser, das in Bodenporen gespeichert ist und leicht an Pflanzen und Bodenorganismen abgegeben werden kann.

EAU CAPILLAIRE: Leau retenue dans les porosités du sol, facilement disponible pour les plantes et autres organismes qui y habitent.

AGUA CAPILAR: Agua retenida en las porosidades del suelo, fácilmente disponible para las plantas y otros organismos que viven en el suelo.

KAPILLARVANN: Vann i jordfattige rom, lett tilgjengelig for planter og organismer som lever i jorden.

Was this helpful?
Acqua che ha subìto un trattamento nel corso del quale sono state rimosse le impurità ioniche tramite il passaggio dattraverso una resina a scambio cationico (nella sua forma H+) e una resina a scambio anionico (nella sua forma OH-). Il prodotto finale è l’acqua pura.


DEIONIZED WATER: Water which has undergone treatment so that it has had its ionic impurities removed by passing it through a cation-exchange resin (in its H+ form) and an anion-exchange resin (in its OH- form). The elute produced is pure water.

ΑΠIΟΝIΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί κατεργασία, έτσι ώστε έχουν απομακρυνθεί oι ιονικές προσμίξεις του, με διέλευση μεσα από κατιο-ανταλλακτική ρητίνη (υπό μορφή H+) και από ανιο-ανταλλακτική ρητίνη (υπό μορφή OH-). Το εξερχόμενο νερό είναι καθαρό.

DEIONISIERTES WASSER: Behandeltes Wasser, das in Form gelöster Komponenten mit Hilfe von Kationen-Austauschern (in ihrer H+Form) und einem Anionen-Austauscher (in der OH-Form) von Unreinheiten befreit wurde. Das Eluat dieses Vorgangs ist reines Wasser.

EAU DESIONISEE: Eau, dont les impuretés ionisées ont été extraites par passage à travers des colonnes remplies déchangeurs dions. Léchangeur de cations est sous une forme H+, et léchangeur danions est sous une forme OH-. Leau issue de ce traitement est relativement pure.

AGUA DESIONIZADA: Agua cuyas impurezas ionizadas han sido eliminadas pasándola por columnas llenas de intercambiadores de iones. El intercambiador de cationes se encuentra en forma de H+, y el de aniones se encuentra en forma de OH-. El agua que resulta de este tratamiento es relativamente pura.

AVIONISERT VANN: Vann som er behandlet slik at alle ioniske forurensninger er fjernet. Dette gjores ved å fore vannet gjennom en kationresin (i H+ form) og en anionresin (i OH- form). Produktet er reint vann.

Was this helpful?
Qualunque tipo di acqua usata per ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o la temperatura di effluenti termici fino a livelli accettabili per l’ambiente prima del loro rilascio: la legge non consente però la depurazione per diluizione. In acquacoltura, stagionalmente utilizzata per ridurre la temperatura di reflui termici (dalle centrali termoelettriche), prima di indirizzarli all’allevamento.


DILUTION WATER: Any water used to reduce temperature in condenser effluents to environmentally acceptable levels before their release into receiving waters, seasonally used in a bypass at power stations, with implications for the design of waste heat utilization in aquaculture.

ΝΕΡΟ ΑΡΑΙΩΣΗΣ: Το νερό που χρησιμοποιείται για την ταπείνωση της θερμοκρασίας του εκρέοντος από τον συμπυκνωτή υγρού σε αποδεκτά επίπεδα, πριν από την διοχέτευσή του σε έναν υδατικό αποδέκτη. Χρησιμοποιείται εποχιακά στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γεγονός που έχει σημασία για τον σχεδιασμό της χρησιμοποίησης της απόβλητης θερμότητας στην ιχθυοκαλλιέργεια.

VERDÜNNUNGSWASSER: Wasser, das das Kühlsystem umgeht und sich mit dem aufgewärmten Kühlwasser zur Temperaturerniedrigung mischt, bevor es dem Vorfluter zufließt. Oftmals saisonal im Bypass von Kraftwerken betrieben. Erfordert besondere Berücksichtigung für das Design von Aquakulturanlagen mit Abwärmenutzung.

EAUX DE DILUTION: Eau utilisée afin de réduire la température de leffluent dun condenseur, avant sa décharge dans leau de reception. Utilisation saisonnière dans les centrales électriques. Opération importante dans la régulation de la température des effluents, surtout si ceux-ci sont utilisés à des fins aquacoles.

AGUA DE DILUCIÓN: Agua utilizada con el fin de reducir la temperatura del efluente de un condensador antes de su descarga en el agua de recepción. Utilización estacional en las centrales eléctricas. Operación importante en la regulación de efluentes, sobre todo si son utilizados con fines acuícolas

FORTYNNINGSVANN: Arrangement av komponenter (anker, tau, bøyer) som skal holde det fortøyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre påvirkninger/krefter (vind, strøm, bølger) skal forandre denne.

Was this helpful?
Acque salate alle quali vengono aggiunti nutrienti per favorire la crescita delle alghe. Nella maggior parte dei casi il medium viene sterilizzato autoclavandolo, o tramite una microfiltrazione per eliminare i microrganismi contaminanti.


SEAWATER, ENRICHED: Natural seawater to which nutrients have been added to promote the growth of algae. In most cases the media are sterilized by autoclaving or microfiltration to eliminate contaminant microorganisms.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΕΝΟ: Φυσικό θαλασσινό νερό στο οποίο προστίθενται θρεπτικά ιόντα για να προάγουν την ανάπτυξη των φυκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θρεπτικά υλικά αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο ή με μικρο-διήθηση ώστε να απομακρύνονται οι μολυσματικοί μικροοργανισμοί.

SALZWASSER, ANGEREICHERTES: Natürliches Salzwasser, dem Nährstoffe zugefügt wurden, um das Wachstum von Algen zu fördern. In den meisten Fällen wird das Medium durch Autoklavieren oder Mikrofiltration sterilisiert, um kontanimierende Mikroorganismen zu vernichten.

EAU DE MER, ENRICHIE: Eau de mer naturelle additionnée de sels nutritifs afin de promouvoir le développement des algues. Dans la plupart des cas, les milieux sont stérilisés en autoclave ou par microfiltration afin déliminer les micro-organismes.

AGUA MARINA ENRIQUECIDA: Agua marina natural enriquecida con sales minerales con el fin de promover el desarrollo de algas. En la mayoría de los casos, los medios son esterilizados en autoclave o por microfiltración para eliminar los microorganismos.

SJØVANN, ANRIKET (GJØDSLET): Naturlig sjøvann som er tilsatt næringsstoffer for å øke produksjon av alger. I de fleste tilfeller steriliseres mediet ved autoklavering eller mikrofiltrering for å fjerne kontaminerende mikroorganismer.

Was this helpful?
Acqua salata preparata a partire da un premix di sali o direttamente utilizzando il sale dellacqua di mare; una buona acqua di mare è caratterizzata da quattro fattori: a) deve contenere elementi essenziali per le piante e gli animali; b) deve essere relativamente semplice da mescolare e da misurare; c) devono esservi presenti i principali ioni in concentrazioni e rapporti approssimativamente vicini a quelli dellacqua naturale e nei componenti devono essere presenti sali non facilmente precipit


SEAWATER, ARTIFICIAL: Sea water prepared from premixed salts or sea salt. A good artificial seawater is characterized by four factors: (i) it is simple but still contains, in reasonable concentrations, elements known to be essential to animals and plants; (ii) it is relatively easy to measure and mix; (iii) major ions are present in concentrations and ratios that approximate to natural seawater and (iv) the components consist of salts that do not precipitate easily. Artificial seawater mixes can be purchased from man

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΕΧΝΗΤΟ: Θαλασσινό νερό που παρασκευάζεται από προαναμεμειγμένα άλατα ή θαλασσινό αλάτι. Ενα καλό, τεχνητό θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες: (α) είναι απλό αλλά εξακολουθεί να περιέχει, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τα ζώα και τα φυτά (β) είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και να αναμειχθεί (γ) τα κυριότερα ιόντα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις και αναλογίες που πλησιάζουν αυτές του φυσικού θαλασσινού νερού και (δ) τα συστατικά του είναι άλατα που δεν καθιζάνουν ε

SALZWASSER, KÜNSTLICHES: Salzwasser, das aus Salzmixturen oder aus Meersalz hergestellt wurde. Gutes künstliches Salzwasser besitzt vier Merkmale: (i) es ist einfach, enthält jedoch für Tiere und Pflanzen lebensnotwendige Elemente in angemessenen Mengen; (ii) es ist relativ leicht abzumessen und anzumischen; (iii) es enhält die wichtigsten Ionen in Konzentrationen, wie sie ungefähr in natürlichem Salzwasser zu finden sind; und (iv) der Inhalt besteht aus Salzen, die nicht leicht ausfällen. Künstliche Salzwassermixturen

EAU DE MER ARTIFICIELLE: Eau de mer préparée à partir dune prémélange de sels ou de sel de mer. Une bonne eau de mer artificielle est caractérisée par quatre facteurs: (i) elle est simple, mais contient toujours, et en concentrations raisonnables, des éléments essentiels aux animaux et aux plantes; (ii) elle est relativement facile à mesurer et à mélanger; (iii) les ions principaux sont présents à des concentrations semblables à celles rencontrées dans leau de mer naturelle; (iv) les composants comprennent des sels qui

AGUA MARINA ARTIFICIAL: Agua marina preparada a partir de una mezcla de sales marinas. Una buena agua marina artificial se caracteriza por cuatro factores; (i) es simple, pero contiene siempre, y en concentraciones razonables, elementos esenciales para los animales o para las plantas; (ii) es relativamente fácil de medir y de mezclar; (iii) los iones principales se encuentran en concentraciones similares a las encontradas en agua marina natural; (iv) sus componentes son sales que no precipitan fácilmente. Las aguas mar

SJØVANN, KUNSTIG: Sjøvann laget på basis av saltblandinger eller havsalt. Godt kunstig sjøvann karakteriseres av fire faktorer: (i) Er enkelt, men inneholder tilstrekkelige mengder av ulike elementer som er essensielle for planter og dyr. (ii) Lett å måle opp og blande. (iii) De viktigste ionene er tilstede i konsentrasjoner og forhold som tilsvarer naturlig sjøvann. (iv) Bestanddelene består av salter som viser liten grad av utfelling. Kunstige sjøvanns blandinger kan kjøpes fra ulike selskaper, og mange ulike o

Was this helpful?
Tutti gli elementi conosciuti sono probabilmente disciolti negli oceani; le acque salate naturali contengono elementi essenziali per gli organismi marini in aggiunta a molti altri le cui funzioni biologiche non sono ancora conosciute. Tali elementi possono essere classificati in due gruppi a seconda della concentrazione: a) principali e b) tracce.


SEAWATER, NATURAL: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

SALZWASSER, NATÜRLICHES: Wasser aus dem Meer. Das natürliche Meerwasser enthält wahrscheinlich alle bekannten Elemente in gelöster Form. Natürliches Seewasser enthält daher auch alle für marine Organismen essentiellen Elemente und andere, denen keine bekannte biologische Funktion zugeschrieben wird. Diese Elemente werden aufgrund ihrer Konzentration in zwei Gruppen eingeteilt: (a) Haupt- und (b) Spurenelemente.

EAU DE MER, NATURELLE: Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

SJØVANN, NATURLIG: Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.

Was this helpful?
Massa di acqua caricata da una nave quando entra nel porto o quando sta alla fonda o in navigazione. L’acqua viene caricata a bordo tramite vasche specialmente progettate che si trovano in fondo alla nave o a poppa. Parecchi tipi di nave sono provviste di speciali vasche top-wing. Si stima che circa 12 miliardi di tonnellate di acqua di zavorra vengono trasportate da un continente all’altro per anno. Circa 3000 specie patogene per pesci ed invertebrati acquatici, parassiti, alghe tossiche, patog


BALLAST WATER: The water mass taken up by ships to balance their position while being loaded in harbours or while at sea. The water is taken on board in specially designed tanks distributed along the bottom, or located at the stern and aft of a ship. Several ship types have also top-wing tanks. It is estimated that about 12 billion tonnes of ballast water are annually transported intercontinentally. About 3000 offish and shellfish pathogens, parasites, toxic algae and human pathogens, many of which affect aqu

ΕΡΜΑ: Ποσότητα ύδατος η οποία χρησιμοποιείται στα πλοία ως αντίβαρο κατά τη φόρτωσή τους στα λιμάνια ή κατά τον πλου. Το νερό συσκευάζεται σε κατάλληλες δεξαμενές και τοποθετείται στον πάτο του πλοίου και προς την πρύμνη. Ορισμένα πλοία φέρουν ειδικές δεξαμενές για αυτό το σκοπό οι οποίες προεξέχουν στα πλευρά του σκάφους. Υπολογίζεται πως περίπου 12 δισεκατομμύρια τόνοι νερού το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα, μεταφέρεται ετησίως μεταξύ των ηπείρων. Μαζί με το νερό αυτό υπολογίζεται πως μεταφέρονται ε

BALLASTWASSER: Das während des Beladens im Hafen oder während der Fahrt zur Stabilisierung von einem Schiff aufgenommenen Wasservolumen. Das Wasser wird in spezielle Tanks aufgenommen, die sich am Schiffsboden, seitlich am Rumpf oder im Achter-und Hinterschiff befinden. Einige Schiffe haben zusätzlich Hochtanks. Schätzungsweise werden 12 Milliarden Tonnen Ballastwasser pro Jahr interkontinental transportiert. Dadurch befinden sich ca. 3000 Arten an Fischen und Schalentiere, einschließlich ihrer Krankheitserreg

EAU DE LESTAGE : Masse d’eau pompée dans des cuves situées le long des bateaux de cargaison afin de les lester et d’équilibrer la hauteur dans l’eau. Parfois les cuves sont situées aux extrémités du bateau, ou plus en hauteur. Il a été estimé que près de 12 billions de tonnes d’eau de lestage sont transportées entre les continents chaque année. Quelques 3000 espèces de pathogènes de poissons coquillages ainsi que des parasites, des algues toxiques et des pathogènes humaines sont répertoriées comme ayant été tran

AGUA DE LASTRE: Masa de agua que usan los barcos en tanques del casco para equilibrar su posición y que se cargan en los puertos o navegando en alta mar. El agua se carga en tanques de fondo o en la popa y proa del barco. Algunos barcos tienen también tanques en los lados. Se estima en unos 12 billones las toneladas de lastre que se transportan intercontinentalmente al año. Unas 3000 especies de animales marinos se desplazan diariamente intercontinentalmente acarreando también enfermedades, parásitos, algas tóx

BALLASTVANN: Vannmassen tatt opp av et skip for å balansere dets stilling under lasting i havner og under fart. Vannet blir tatt om bord i spesialdesignede tanker langs bunnen eller akter på et skip. Flere båttyper har også sidetanker. Det er estimert at omtrent 12 milliarder tonn ballastvann blir transportert interkontinentalt årlig. Omtrent 3000 arter er i interkontinental transitt daglig, og sprer på denne måten fiske- og skalldyrsykdommer, parasitter, giftige alger og humanpatogener. Mange av artene har

Was this helpful?
Acqua che subisce un processo di purificazione grezza in cui viene riscaldata, evaporata e condensata in modo di rimuovere le sostanze in soluzione.


DISTILLED WATER: Water that has been subjected to a crude purification process in which it is heated, evaporated and condensed, thus removing dissolved impurities which constitute the solute.

ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί καθαρισμό με απόσταξη. Κατά την διαδικασία αυτή, το νερό θερμαίνεται, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των διαλυμένων προσμίξεων.

DESTILLIERTES WASSER: Wasser, das durch Verdampfung in ein anderes Behältnis überführt und dort kondensiert wird. Dabei bleiben alle gelösten Unreinheiten zurück.

EAU DISTILLEE: Eau partiellement purifiée par distillation, cest-à-dire évaporée par chauffement avec condensation des vapeurs.

AGUA DESTILADA: Agua parcialmente purificada por destilación, es decir se evapora por calentamiento y después se condensa el vapor de agua.

DESTILLERT VANN: Vann som har gatt gjennom en renseprosess, der det blir varmet opp, fordampet og kondensert, for å fjerne opploste urenheter i vannet.

Was this helpful?
Acqua con una salinità uguale o inferiore a due parti per mille.


FRESHWATER: Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: Νερό που περιέχει 2 %ο ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.

SÜSSWASSER: Wasser mit einem Gehalt von höchstens 2 Promille gelösten Salzen.

EAU DOUCE: Eau contenant 2 pour mille (ou moins) de sels dissous.

AGUA DULCE: Agua que contiene un 2 por mil (como máximo) de sales disueltas.

FERSKVANN: Vann med to promille (deler per tusen; ppt), eller mindre, oppløst salt.

Was this helpful?
Acqua libera di muoversi attraverso il suolo per gravità (acqua sotterranea, falda idrica, acqua freatica).


FREE WATER: Water that is free to move through a soil mass under the influence of gravity (gravitational water; ground water; phreatic water).

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΡΟ: Νερό που ρέει διαμέσου μιας μάζας εδάφους, υπό την επίδραση της βαρύτητας (βαρυτικό νερό, υπόγειο νερό, φρεατικό νερό).

FREIWASSER: Wasser, das frei durch den Boden unter dem Einfluß der Schwerkraft sickert (Gravitationswasser, Grundwasser, Grundwasserspiegel).

EAU PHREATIQUE: Eau libre de sinfiltrer dans le sol sous laction de la gravité, eau gravitationnelle, eau dinfiltration.

AGUA FREÁTICA: Agua libre de infiltración en el suelo bajo la acción de la gravedad, agua gravitacional, agua de inflitración.

FRITT VANN: Vann som renner fritt gjennom en jordmasse grunnet gravitasjon.

Was this helpful?
L’acqua prodotta dai processi di dissanguamento e macello dei pesci. Tale acqua deve essere scaricata in modo da previene la trasmissione alle specie selvatiche di agenti patogeni potenzialmente presenti nel sangue dei pesci allevati. Può essere riutilizzata dopo opportuno trattamento (Compostaggio, insilaggio)


BLOOD WATER: Water generated by the bleeding and slaughter procedures in the harvesting of farmed fish which must be disposed of in an approved manner to prevent transmission to the wild of disease agents potentially present in fish blood. Can be used for recycling purposes (composting, silage and other products).

ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΙΜΑ: Νερό το οποίο προέρχεται από την εφαρμογή της τεχνικής της αιμορραγίας (βλ.λ.) κατά τη συγκομιδή των καλλιεργούμενων ψαριών. Το πρόβλημα με το νερό αυτό είναι πως πρέπει να διατεθεί με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά μολυσματικών ασθενειών, που μεταδίδονται με το αίμα, στους άγριους πληθυσμούς. Για αυτό το λόγω και δεν αποβάλλεται στον περιβάλλοντα χώρο αλλά ανακυκλώνεται (π.χ. με τη δημιουργία λιπάσματος ή ζωοτροφής).

BLUTWASSER: Wasser, das beim Ausbluten von Schlachtfischen aus Fischfarmen anfällt. Dies muß nach anerkannten Vorschriften entsorgt werden, um die Kontamination der Umwelt mit potentiellen Krankheitserregern, die im Blut vorhanden sein können, zu verhindern. Blut kann anderweitig verwendet werden (z.B. Kompostierung, Silage und in anderen Produkten).

L’EAU DE SAIGNEMENT : Eau pollué par le saignement des poissons avant leur abattage. Cette eau doit être éliminée d’une manière appropriée afin de prévenir la transmission d’agents pathogènes aux poissons sauvages. Cette eau peut être recyclée par compostage ou sillage.

AGUA SANGUINOLENTA: Agua generada por el desangrado y procesado del pescado que debe ser expedido de manera regulada para prevenir transmisión de posibles agentes patógenos de la sangre de los peces a la fauna salvaje. Se puede usar en reciclaje (ensilaje, compostaje, etc.).

BLODVANN: Vann fra bløgging og slakteprosedyrer av oppdrettsfisk. Blodvann må behandles som spesialavfall for å hindre spredning av potensielle sykdomsagens i fiskeblodet. Kan resirkuleres (kompost, ensilasje og andre produkter).

Was this helpful?
Acqua ricca di acidi umici e con basse concentrazioni di nutrienti.


BLACKWATER: Water rich in humic acids and with low nutrient concentrations.

ΤΕΛΜΑ: Νερό πλούσιο σε χουμικά οξέα και πτωχό σε θρεπτικά.

SCHWARZWÄSSER: An Huminsäuren reiches Wasser mit geringer Nährstoffkonzentration und niedrigem pH.

EAU NOIRE: Eau riche en acides humiques avec de faibles teneurs en sels minéraux.

AGUA NEGRA: Agua rica en ácidos húmicos con una pequeña carga de sales minerales.

SVARTVANN: Vann rikt på humussyrer og med lavt innhold av næringsstoffer.

Was this helpful?
H2O2. Liquido instabile, solubile in acqua e in alcool. Punto di ebollizione = 1580C. Utilizzato in acquacoltura contro gli ectoparassiti (es. pulce di mare in salmonicoltura). Utilizzato allo stesso modo per migliorare le condizioni del fango di fondo negli stagni dallevamento e negli acquari.


HYDROGEN PEROXIDE: (H2O2), Unstable liquid boiling at 1580C soluble in water and alcohol. It may be used in aquaculture to treat ectoparasites (e.g., sea lice in salmon farms). In pond culture and aquaria, it is used to improve bottom mud conditions.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: 2Ο2). Ασταθές υγρό, ζέον στους 1580 C, διαλυτό στο νερό και στην αλκοόλη. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται εναντίον των εξωπαρασίτων (όπως π.χ. θαλάσσιες ψείρες σε καλλιέργειες σολομού). Στις καλλιέργειες σε δεξαμενές και σε ενυδρεία χρησιμοποιείται γιά την βελτίωση των συνθηκών της ιλύος του βυθού.

WASSERSTOFFPEROXID: (H2O2) Eine instabile Flüssigkeit, die bei 1580C kocht und in Wasser und Alkohol löslich ist. Sie wird in der Aquakultur zur Behandlung gegen Ektoparasiten eingesetzt (auch gegen die Seelaus in Lachsfarmen). In Teichen und Aquarien zur Bodenverbesserung verwendet.

EAU OXYGENEE: (H2O2). Liquide instable soluble dans leau et dans lalcool. Point débullition = 1580C. Utilisée en aquaculture contre les ectoparasites (par exemple les poux de mer en salmoniculture). Utilisée également afin daméliorer les conditions des boues du fond des bassins délevage ainsi que des aquariums.

AGUA OXIGENADA: (H2O2). Líquido inestable soluble en el agua y en alcohol. Punto de ebullición = 1580C. Utilizada en acuicultura contra los ectoparásitos (por ejemplo las pulgas marinas en los cultivos de salmones). Utilizada también con el fin de mejorar las condiciones de los barros del fondo de los estanques de cultivo así como de los acuarios.

HYDROGENPEROKSID: (H2O2). Ustabil væske som koker ved 1580 C og er løselig i vann og alkohol. Kan brukes i akvakultur for å behandle mot ektoparasitter (f.eks. lakselus). Brukes i damoppdrett og akvarier for å forbedre forholdene i bunnslammet.

Was this helpful?
Acqua da bere; acqua sottoposta a trattamenti che la rendono idonea al consumo umano.


POTABLE WATER: Drinking water.; water treated in such a way as to render it suitable for human consumption.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

TRINKWASSER: Wasser, das so behandelt (aufbereitet) wurde, daß es für den menschlichen Konsum geeignet ist.

EAU POTABLE: Eau propre à être bu. Eau traitée de telle façon à la rendre propre à la consommation humaine.

AGUA POTABLE: Agua destinada a beber. Agua tratada para ser preparada para el consumo humano.

DRIKKEVANN: Vann som er behandlet slik at det er egnet til human konsumpsjon.

Was this helpful?
L’acqua che si forma dal mescolamento d’acqua salata e acqua dolce e che ha una salinità di 0.50 a 17.0. Si trova spesso negli ambienti estuariali, vicino alla superficie.


BRACKISH WATER: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0‰, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ: Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

BRACKWASSER: Wasser mit einer Salinität von 0.50 bis 17.0%, das durch das Mischen von Süß- und Salzwasser entsteht; tritt in oberflächennahen, estuarinen Gewässern auf.

EAU SAUMATRE: Eau issue dun mélange deau douce et deau de mer, de salinité entre 0,5 et 17,0 δ S, fréquente en surface dans les estuaires.

AGUA SALOBRE: Agua que resulta de una mezcla de agua dulce y de agua de mar, su salinidad esta entre 0,5 y 17 %o, frecuente en los estuarios.

BRAKKVANN: Vann dannet ved blanding av salt og ferskvann, har salinitet på 0,5 til 17,0‰. Forekommer vanligvis i overflaten nær elvemunninger.

Was this helpful?
Acqua del sottosuolo che occupa la zona di saturazione. In senso stretto il termine viene applicato solo alle acque sotto il livello della superficie freatica.


GROUND WATER: Subsurface water occupying the zone of saturation. In a strict sense the term is applied only to water below the water table.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ: Υπόγειο νερό της ζώνης κορεσμού. Υπό τη στενή έννοια, ο όρος αναφέρεται μόνο στο υπόγειο νερό κάτω από την ελεύθερη στάθμη.

GRUNDWASSER: Unterhalb der Oberfläche vorkommendes Wasser, das die Sättigungszone ausfüllt. Im strengeren Sinn wird der Ausdruck nur auf Wasser unterhalb des Grundwasserspiegels angewendet.

NAPPE PHREATIQUE: Eau souterraine occupant la zone de saturation. Le terme sensu stricto sapplique à leau se trouvant en-dessous du niveau de la nappe phréatique.

NAPA FREÁTICA: Agua subterránea que ocupa la zona de saturación. En el sentido estricto de la palabra, este término se aplica al agua que se encuentra por debajo del nivel de la capa freática.

GRUNNVANN: Vann under jordoverflaten i den mettede sonen. Strengt brukes begrepet kun om vann under grunnvannsspeilet.

Was this helpful?
Utilizzo di acque calde provenienti da pozzi, riscaldati in maniera naturale dal terreno, per lallevamento di pesci e molluschi; questa tecnica permette di allevare specie di acque calde in zone con un clima freddo.


GEOTHERMAL AQUACULTURE: The use of warm water from wells naturally heated by the earths interior to produce fish or shellfish commercially; permits the raising of warm-water species in colder climates.

ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Η χρησιμοποίηση του θερμού νερού που αντλείται από γεωτρήσεις σε θερμούς υπόγειους υδροφορείς για την εμπορική παραγωγή ψαριών και μαλακίων. Επιτρέπει τη διατροφή ειδών των θερμών νερών σε ψυχρότερα κλίματα.

GEOTHERMALE AQUAKULTUR: Die Nutzung von durch Erdwärme natürlich aufgeheiztem Wasser zur kommerziellen Produktion von Fischen oder Muscheln; hierdurch können Warmwasserarten auch in gemäßigten oder kalten Regionen (z.B. in Island) produziert werden.

AQUACULTURE GÉOTHERMIQUE: Utilisation deau chaude provenant de forages dans des nappes souterraines deau chaude pour la production de poissons ou de coquillages; elle permet délever des espèces tempérées en climat froid.

ACUICULTURA GEOTÉRMICA: Uso de aguas termales procedentes de pozos subterráneos de aguas calientes para producir peces o marisco; eso permite la producción de especies las especies de aguas calientes en climas más fríos.

GEOTERMISK AKVAKULTUR: Bruk av vann fra varme kilder, som er naturlig oppvarmet av jordens indre, til kommersiell produksjon av fisk eller skalldyr. Muliggjør oppdrett av varmekjære arter i kaldt klima, f.eks. abalone på Island.

Was this helpful?
L’allevamento di organismi acquatici, compresi i pesci, i molluschi, i crostacei e le piante acquatiche. L’allevamento implica qualche forma di intervento nel processo di crescita per aumentare la produzione. Per esempio la normale stabulazione, l’alimentazione, la protezione dai predatori. L’allevamento implica anche il possesso individuale o collettivo (societario) dell’organismo allevato. Gli organismi acquatici che sono pescati da un individuo o da una società, proprietari degli stessi organ


AQUACULTURE: The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance production, such as, for example, regular stocking, feeding, protection from predators. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock being cultivated. For statistical purposes, aquatic organisms which are harvested by an individual or corporate body which have owned these stocks throughout their rearing peri

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών και υδρόβιων φυτών). Η καλλιέργεια συνεπάγεται επεμβάσεις στην διαδικασία της εκτροφής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, όπως είναι η τακτική αποθεματοποίηση, παροχή τροφής, προστασία από θηρευτές. Συνεπάγεται επίσης την έννοια της ατομικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας του καλλιεργούμενου αποθέματος. Από στατιστική άποψη, οι υδρόβιοι οργανισμοί των οποίων η συγκομιδή πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την κυριότητα τω

AQUAKULTUR: Die Kultivierung aquatischer Organismen wie Fische, Mollusken, Crustaceen und aquatische Pflanzen. Die Aufzucht bedeutet einen gewissen Eingriff in den Aufzuchtsprozeß (wie z.B. Fütterung, Schutz vor Räubern usw.), um die Produktion zu steigern. Kultivierung bedeutet ebenso individuelle oder gemeinsame Eignerschaft des kultivierten Bestandes. Aus statistischen Gründen werden aquatische Organismen, die von juristischen Personen (Individuen oder Betrieben) eingebracht werden, die aber die gesamte

AQUACULTURE: Lélevage dorganismes aquatiques tels que poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Lélevage implique une intervention dans le processus de culture afin daméliorer la production. Cette intervention prend la forme dun stockage régulier, dune alimentation, ou dune protection vis à vis des prédateurs, etc. Lélevage implique également lappartenance du stock élevé à un individu ou une société. Pour les besoins des statistiques, les organismes récoltés par un individu, ou une société, prop

ACUICULTURA: El cultivo de organismos acuáticos, tales como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo implica una intervención en el proceso de cría con el fin de mejorar la producción. Esta intervención toma la forma de almacenamiento regular, alimentación o protección de predadores etc. El cultivo implica también el cultivo de un stock elevado de animales propiedad de un individuo o de una corporación de accionistas. A nivel estadístico, los organismos acuáticos cultivados por unidades em

AKVAKULTUR: Kultivering av akvatiske organismer som fisk, mollusker, krepsdyr og akvatiske planter. Oppdrett inkluderer en eller annen form for inngrep i oppdrettsprosessen for å øke produksjonen, f.eks. innelukking, fôring, beskyttelse mot predatorer. Oppdrett innebærer også individuelt eller felles eierskap av den kultiverte bestanden. Av statistiske årsaker vil akvatiske organismer som blir høstet individuelt eller av en sammenslutning som har eid bestanden gjennom oppdrettsperioden, bidra til akvakultur

Was this helpful?
Una strategia commerciale globale, dove unazienda ittica ha il controllo sulle attività di sostegno, sui riproduttori, forniture degli alimenti delle larve, avannotteria, riproduzione, lavorazione e commercio dei prodotti. Il termine si usa anche per indicare una integrazione energetica tra acquacoltura ed altre attività agricolo-zootecniche.


INTEGRATED AQUACULTURE: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

INTEGRIERTE AQUAKULTUR: Ein Begriff für eine generelle Bewirtschaftungsstrategie, wobei ein Betrieb die gesamte Infrastruktur kontrolliert (z.B. Laichtierbestand, Aufzucht, Futterversorgung, Mast, Verarbeitung und Vermarktung).

AQUACULTURE INTEGREE: Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

INTEGRERT OPPDRETT: (1) I Asia: Oppdrettsform der oppdrett av plantespisende fisk i jorddam drives i kombinasjon med en eller annen form for jordbruk. Husdyrgjødsel og annet avfall fra gårdsdrift nyttes til øke primærproduksjonen i dammene. (2) I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

Was this helpful?
(1) Vasca artificiale di solito con pareti trasparenti, per conservare ed esibire gli organismi acquatici. (2) Un’istituto pubblico o privato che esibisce organismi acquatici.


AQUARIUM: (1) Artificial tank usually with transparent sides, for maintaining and exhibiting aquatic organisms. (2) A public or private institution that exhibits aquatic organisms.

ΕΝΥΔΡΕIΟ: (1) Τεχνητή δεξαμενή, συνήθως με διαφανείς πλευρές για διατήρηση και έκθεση υδρόβιων οργανισμών. (2) Iδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα, όπου εκτίθενται υδρόβιοι οργανισμοί.

AQUARIUM: (1) Ein künstliches Becken, üblicherweise mit seitlich durchsichtigen Wänden zum Zweck der Schaustellung aquatischer Organismen. (2) Eine private oder öffentliche Einrichtung, in dem aquatische Organismen in Becken unterschiedlicher Größe gehalten und zur Schau gestellt werden.

AQUARIUM: (1) Bassin artificiel ou petit étang, habituellement avec les parois transparentes, servant la conservation des organismes aquatiques.(2) Institut public ou privé exhibant des organismes aquatiques.

ACUARIO: (1) Tanque artificial normalmente con los lados transparentes, para mantener y exhibir organismos acuáticos. (2) Institución pública o privada que exhibe organismos acuáticos.

AKVARIUM: (1) Kunstig tank, vanligvis med gjennomsiktige sider, for å oppbevare og vise fram akvatiske organismer. (2) En offentlig eller privat institusjon som viser frem akvatiske organismer.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere piccol i corpi idrici quali scarichi di acque sotterranee, acque lotiche ( ruscelli e fiumi) oppure corpi idrici di maggiore dimensione tipo stagni e laghi, aree umide, ghiacciai e terreni coperti da nevi perenni. In acquacultura, il termine descrive in genere l’origine della risorsa idrica usata per l’allevamento.


SURFACE WATER: A term used to describe small water bodies such as discharges of underground water, lotic water (streams and rivers) and larger water bodies such as ponds and lakes, wetlands, glaciers and permanent snow cover. In aquaculture, the term usually describes the origin of the water source used for cultivation

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΝΕΡΟ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μικρές ποσότητες ύδατος, όπως είναι τα υπόγεια και τα τρεχούμενα (ποτάμια και ρυάκια) νερά, καθώς και μεγάλες υδάτινες μάζες όπως είναι οι χωμάτινες δεξαμενές, οι λίμνες, οι παγετώνες και τα μόνιμα χιόνια. Στις υδατοκαλλιέργειες, ο όρος περιγράφει συνήθως την προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται στις μονάδες παραγωγής.

OBERFLÄCHENWASSER: Ein Begriff der kleine Wasserkörper ebenso einschließt (oberflächennahes Grundwasser; lotisches Wasser (Flüsse), wie große Wasserkörper (Teiche, Seen, Feuchtgebiete, Gletscher, permanente Schneefelder). In der Aquakultur beschreibt der Begriff eher den Urpsrung der verwendeten Wasserressource.

EAU SUPERFICIEL : Terme décrivant des corps d’eau de petite taille, comme des décharges d’eau souterraine, des eaux lotiques (fleuves et rivières) et des corps d’eau plus grands comme des lacs des mares, des marais, des glaciers et des neiges éternelles. En aquaculture, le terme est utilisé pour décrire la source de l’eau utilisée pour les élevages.

AGUA DE SUPERFICIE: Término usado para describir volúmenes reducidos de agua como descargas de agua subterránea, aguas lóticas(torrentes o ríos) y grandes masas de agua como estanques, lagos, humedales, glaciares y nieves perpetuas. En acuicultura describe el origen del agua usada en el cultivo.

OVERFLATEVANN: Betegnelse brukt for å beskrive små vannmengder som oppkommer, bekker og elver og større vannvolumer som dammer og innsjøer, våtområder, isbreer og permanent snødekke. I akvakultur beskriver betegnelsen som oftest opprinnelsen til vannkilden som brukes til kultiveringen.

Was this helpful?
Si dice di una tecnica di allevamento dello zooplancton (rotiferi) che utilizzano produzioni massive di fitoplancton vivo come substrato alimentare (in contrapposizione alluso di materiale non fotosintetico come il lievito disidratato). In Giappone la tecnica delle acque verdi viene usata nellallevamento delle anguille. In Italia ed in altri paesi del Mediterraneo la tecnica è stata sviluppata per il primo appastamento delle larve di spigola e di orata. Nellallevamento delle larve di pesce dacq


GREEN WATER: The enhancement of natural food chains in ponds or tanks by nutrient enrichment, as a means of increasing food supply to an aquaculture species. In Japan, for example, green-water technology is used in the culture of eels. In the culture of marine fish larvae, the food chain includes microalgae, rotifers and often copepods.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ: Η ενίσχυση της φυσικής τροφικής αλυσίδας σε λιμνοδεξαμενές ή δεξαμενές μέσω εμπλουτισμού (βλ.λ.) με σκοπό την αύξηση της παροχής τροφής στα καλλιεργούμενα είδη. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, η τεχνολογία του πράσινου νερού χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των χελιών. Στην καλλιέργεια προνυμφών θαλασσίων ψαριών, η τροφική αλυσίδα περιλαμβάνει μικροφύκη, τροχόζωα και συχνά κωπήποδα.

GRÜNWASSER: Ein Kulturverfahren zur Anreicherung natürlicher Nahrungsketten in Teichen oder Tanks durch Nährstoffanreicherung, um die Nahrungszufuhr für Aquakultur-Arten zu steigern. In Japan wird z.B. die Aalkultur mit der sogenannten Grünwasser-Methode kombiniert. Bei der Aufzucht mariner Fischlarven beinhaltet die Nahrungskette Mikroalgen, Rotatorien und vielfach Copepoden.

EAU VERTE: Se dit dune méthode de culture des rotifères utilisant le phytoplancton vivant comme source dalimentation (par opposition aux particules non-vivantes telle que la levure déshydratée). Au Japon, par exemple, la technique des eaux vertes dans la culture des anguilles. En culture marine des larves de poisson, la chaine alimentaire inclut les microalgues, les rotifères et souvent les copépodes.

AGUA VERDE: Dícese de un método de cultivo de rotíferos utilizando el fitopláncton como fuente de alimentación (en oposición a las partículas no vivas tales como la levadura deshidratada). En Japón, por ejemplo, la técnica de las aguas verdes en el cultivo de las anguilas. En el cultivo de las larvas de peces marinos, la cadena alimentaria incluye las microalgas, los rotíferos y a menudo los copépodos.

GRØNT VANN: Forsterkning av naturlige næringskjeder i dammer eller tanker ved anrikning av næringsstoffer, for å øke fôrtilgangen til en oppdrettsart. I Japan brukes grønt vann f.eks. i åleoppdrett. Ved oppdrett av marine larver innbefatter næringskjeden mikroalger, hjuldyr og ofte hoppekreps.

Was this helpful?
Rispecchia la devozione agli standard raccomandati o imposti, spesso viene espressa in percentuale di conformità ad uno standard fornito, è particolarmente pertinente nel caso di scarichi di effluenti dell’acquacoltura.


COMPLIANCE: Reflects adherence to recommended or demanded standard, often expressed as percentage conformity to that standard, and particularly relevant in the case of aquaculture effluent discharges.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΣ: Αντανακλά την πιστή εφαρμογή προτεινόμενων ή απαιτούμενων μέτρων η οποία πολύ συχνά εκφράζεται ως ποσοστό υπακοής επί των συγκεκριμένων μέτρων. Στις υδατοκαλλιέργειες χρησιμοποιείται κυρίως σε σχέση με τις εκροές νερών από τις δεξαμενές.

EINHALTUNG (von Regeln): Der Begriff bezieht sich auch die strikte Erfüllung der empfohlenen oder verlangten Standards, die oftmals als Prozentsatz der Übereinstimmung mit dem geforderten Standard ausgedrückt wird. In der Aquakultur betrifft dies insbesondere die Abwasserrichtlinien und Abwassereinleitungen.

CONFORMITE : Terme décrivant l’adhérence à un standard (recommandé ou exigé). Souvent exprimé en pourcentage conformité à un standard. Ce terme est appliqué à la décharge d’effluents aquacoles.

CONFORMIDAD: Adhesión a un estándar recomendado o demandado, a menudo expresado como porcentaje de conformidad con el estándar, y particularmente relevante en el caso de las descargas de efluentes en acuicultura.

OVERENSSTEMMELSE: Gjenspeiler overholdelse av anbefalt eller påkrevd standard, ofte uttrykt som prosent samsvar med standarden. Spesielt relevant mht. spillvann fra akvakultur.

Was this helpful?
Un tratto di terreno soffice, inzuppato o periodicamente allagato, generalmente privo di alberi e caratterizzato per lo più da vegetazione erbacea o a lenta crescita


MARSH: A tract of soft, wet or periodically inundated land, generally treeless and usually characterized by grasses and other low growth.

ΕΛΟΣ (ΒΑΛΤΟΣ): Οικοσύστημα του οποίου το έδαφος καταψύγεται σχεδόν μόνιμα από το νερό και το οποίο κυριαρχείται από ποώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

MARSCH(1): Ein Ökosystem, dessen Erdboden mehr oder weniger ständig unter Wasser steht, und das von niedrig wachsenden Pflanzen und Grasgesellschaften dominiert wird.

MARAIS: Région où le sol est mou et humide, ou périodiquement inondé, caractérisé par une végétation herbacée et dautres plantes basses et sans arbres.

MARISMA: Zona dónde el suelo es húmedo o periódicamente inundado, generalmente sin vegetación y a veces caracterizada por una vegetación grasa y otras plantas de baja altura.

MYR: Mykt, vått og periodevis oversvømmet landområde, vanligvis uten trær og karakterisert ved gress, mose og andre lave vekster. Har en viktig rolle som ”vannoppsamlere”.

Was this helpful?
Disinfettante costituito da una miscela di 2,8 - diammina - 10 metil-acridina e da 2,8-diammino acridina, usato per applicazioni esterne, specialmente su uova di pesce.


ACRIFLAVIN: A mixture of 2.8 - diamino - 10 methyl acridinium chloride and 2.8-diaminoacridine used as an external disinfectant, especially of living fish eggs.

ΑΚΡIΦΛΑΒIΝΗ, Τρυπαφλαβίνη: Μείγμα 2,8-διαμινο-10-μεθυλακριδινίου του χλωρίου και 2,8-διαμινο-ακριδινίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό εξωτερικής χρήσης, ιδίως για τα ζωντανά αυγά ψαριών.

ACRIFLAVIN: Eine Mischung von 2,8 - diamino -10-methylacridinin - Chlorid und 2,8 - diaminoacridin, das als äußeres Desinfektionsmittel speziell bei lebenden Fischeiern und zur Bekämpfung verschiedener Ektoparasiten eingesetzt wird.

ACRIFLAVINE: Désinfectant constitué par un mélange de chlorure de 2,8-diamino-10-méthyl acridine et de 2,8-diaminoacridine; employé particulièrement chez les oeufs vivants de poissons.

ACRIFLAVINA: Una mezcla del cloruro de 2,8-diamina-10-metilo acridina y del 2,8-diaminoacridina; utilizado particularmente para desinfectar los huevos vivos de peces.

ACRIFLAVIN: En blanding av 2,8-diamino-10-metylacridinklorid og 2,8-diaminoacridin, brukt særlig til ekstern desinfisering av levende fiskeegg og for å bekjempe forskjellige ektoparasitter.

Was this helpful?
Misura imperiale di superficie di terreno. Un acro è uguale a 4050m.q. (o 43.560 piedi quadri) ed è equivalente a 0,405 ettari.


ACRE , ACREAGE: Imperial measurement of land area. One acre equals 4050 sq m. (or 43 560 square feet) and is equivalent to 0.405 hectares.

ΑΚΡ (ACRE): Iσχύουσα μέτρηση για επιφάνεια γης. Ενα ακρ ισούται προς 4050 τετραγωνικά μέτρα (43.560 τετραγωνικά πόδια) προς 0.405 εκτάρια. Βρετανική μονάδα επιφάνειας χρησιμοποιούμενη για την μέτρηση του εμβαδού τεμαχίων γής.

ACRE: Eine Landfläche, die etwa einem Morgen entspricht und 4050 m2 (oder 43 560 Quadratfuß) umfaßt. Ein "acre" entspricht 0.405 Hektar.

SUPERFICIE (en ACRES): Mesure impériale de la surface au sol. Un acre vaut environ 4,050 mètres carrés et équivaut à 0,405 hectares.

ACRE: Medida imperial de la superficie del suelo. Un acre vale alrededor 4,050 metros cuadrados y a 0,405 hectáreas.

ACRE, ACERAGE: Engelsk flatemål. 1 "acre" måler 4050 kvadratmeter. eller 0,405 hektar. Acerage = flateinnhold målt i acres.

Was this helpful?
Parte della testa di alcuni spermatozoi, che di solito forma un cappuccio sopra il nucleo. Contiene enzimi per la penetrazione della membrana dell’uovo che forse facilitano anche la fusione con l’uovo durante la fertilizzazione. L’acrosoma manca nella maggior parte dei teleostei.


ACROSOME: Part of the head of certain spermatozoa, usually forming a cap over the nucleus. It contains enzymes concerned in the penetration of the egg coverings and perhaps in the fusion with the egg during fertilisation. The acrosome is lacking in most teleosts.

ΑΚΡΟΣΩΜΑ: Τμήμα της κεφαλής ορισμένων σπερματοζωαρίων, το οποίο συνήθως σχηματίζει κάλυμμα πάνω από τον πυρήνα. Περιέχει ένζυμα τα οποία του επιτρέπουν να διαπερνά την μεμβράνη των ωαρίων και τα οποία διευκολύνουν την σύντηξη με το ωάριο κατά την γονιμοποίηση. Το ακρόσωμα λείπει από τους περισσότερους τελεόστεους.

AKROSOM: Teil des Spermakopfes, der gewöhnlich eine Kappe über dem Kern bildet. Diese enthält Enzyme, die das Eindringen durch die Eihüllen erleichtert und vielleicht auch die Verschmelzung mit dem Ei während der Befruchtung stützt. Die Mehrzahl der Spermien der Teleosteir besitzen kein Acrosom, da die Spermien über die Mikropyle in das Ei eindringen.

ACROSOME: Partie de la tête du spermatozoïde couvrant le noyau. Lacrosome contient des enzymes impliqués dans la pénétration de la membrane ovulaire et peut-être impliqués dans la fusion avec lovule pendant la fécondation. Absent chez la plupart des poissons téléostéens.

ACROSOMA: Parte de la cabeza del espermatozoide que cubre el núcleo. El acrosoma contiene enzimas implicadas en la penetración ovular pueden estar también implicadas en la fusión con el óvulo durante la fecundación. El acrosoma es ausente en la mayoría de los peces teleósteos.

ACROSOM: Del av hodet til spermier, som vanligvis danner en kappe over cellekjernen. Inneholder enzymer som inngår i penetreringen av egget og mulig også ved sammensmelting med egget under fertilisering. Acrosomet mangler hos de fleste teleoster da teleost spermier penetrerer egget gjennom micropylen.

Was this helpful?
Un antibiotico derivato da specie di Streptomiceti. L’actinonmicina D si interconnette strettamente intercalandosi alla doppia elica del DNA e ne impedisce il funzionamento come stampo per la sintesi di RNA.


ACTINOMYCIN D: An antibiotic derived from the Streptomyces species. Actinonmycin D intercolates tightly and specifically to double -stranded DNA and prevents it acting as an effective template for RNA synthesis.

ΑΚΤIΝΟΜΥΚIΝΗ D (*): Αντιβιοτικό από είδη του γένους Streptomyces. Η ακτινομυκίνη D παρεμβάλλεται στη διπλη έλικα του DNA και την παρεμποδίζει να δράσει ως μήτρα για την σύνθεση του RNA.

ACTINOMYCIN D: Ein Antibiotikum, das aus Streptomyces-Arten gewonnen wird. Actinomycin D hemmt spezifisch die DNA-gesteuerte RNA-Synthese.

ACTINOMYCINE D: Antibiotique, extrait de Streptomyces spp.Actinomycin D sintercale fortement et spécifiquement sur lADN double brin, empêchant sa transcription en ARN.

ACTINOMICINA D: Antibiótico, extracto de Streptomyces sp. La actinomicina D se intercala estrechamente y específicamente sobre la doble hebra del ADN impidiendo así su transcripción en ARN.

ACTINOMYCIN D: Antibiotika utvunnet fra Streptomyces-artene. Actinomycin D hemmer spesifikt den DNA styrte RNA syntesen.

Was this helpful?
Una malattia infettiva da fungo che colpisce una grande gamma di specie di animali.


ACTINOMYCOSIS: An infectious fungal disease that affects a wide range of animal species.

ΑΚΤIΝΟΜΥΚΩΣΗ ή Ακτινομυκητίαση: Μολυσματική ασθένεια από μύκητες που προσβάλλει ένα ευρύ φάσμα ζωïκών ειδών.

AKTINOMYKOSE: Eine infektiöse Erkrankung vieler Tierarten durch Pilzbefall.

ACTINOMYCOSE: Maladie infectieuse fongique et affectant un grand nombre danimaux.

ACTINOMICOSIS: Enfermedad infecciosa de origen fúngico que afecta a un gran número de animales.

AKTINOMYKOSE (STRÅLESOPPSYKE): Smittsom soppsykdom som kan ramme et bredt spekter av dyre arter.

Was this helpful?
Fenomeno con un’andamento breve e relativamente severo, per esempio, tossicità acuta, infiammazione acuta (infiammazione in cui il progresso è rapido e le manifestazioni sono immediate e pronunciate).


ACUTE: Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).

ΟΞΥΣ: Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).

AKUT: Kurzfristig und relativ bedeutend Einfluß nehmend, z.B. akute Toxizität, akute Entzündung (eine Entzündung, bei der die Ausbreitung schnell ist und sich unmittelbar und deutlich manifestiert).

AIGU(E): Ayant une évolution rapide et relativement sévère; toxicité aiguë, inflammation aiguë (inflammation à évolution rapide et dont les manifestations sont immédiates et prononcées).

AGUDO (A): Que experimenta una evolución rápida y relativamente severa; toxicidad aguda, inflamación aguda (inflamación de evolución rápida y cuyas manifestaciones son inmediatas y pronunciadas).

AKUTT: Kort og relativt alvorlig forløp, f.eks. akutt forgiftning, akutt betennelse (betennelse som utvikler seg raskt og som manifesterer seg umiddelbart og tydelig).

Was this helpful?
Mangiare a volontà, di solito fino a sazietà.


AD LIBITUM: Feeding at will, usually until satiation is reached.

AD LIΒITUM, ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ: Θρέψη κατά βούληση, συνήθως μέχρι να επέλθει κορεσμός.

AD LIBITUM: Füttern bis zum Erreichen der Sättigung; lateinischer Begriff nach Belieben.

AD LIBITUM: Se dit dune alimentation non-limitée; souvent jusquà satiété.

AD LIBITUM: Dícese de una alimentación no limitada, usualmente hasta que la hartura este alcanzada.

AD LIBITUM: Fritt tilgjengelig. Fôring i overskudd til fisken er mett. Latinsk for "etter behag".

Was this helpful?
Il processo per cui individui (o parte di individui), popolazioni, o specie cambiano in forma o funzione per agire meglio sotto condizioni ambientali prestabilite o cambiate. Può essere inteso anche come il risultato di questo processo.


ADAPTATION: The process by which individuals (or parts of individuals), populations, or species change in form or function in order to perform better under given or changed environmental conditions. May also be used of the results of this process.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η διεργασία με την οποία άτομα (ή τμήματα ατόμων), πληθυσμοί ή είδη μεταβάλλουν μορφή ή λειτουργία ούτως ώστε να επιβιώνουν καλύτερα σε δεδομένες ή μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.

ANPASSUNG; ADAPTATION: Ein Vorgang, bei dem Individuen (oder Teile von Individuen), Populationen oder Arten sich in Form und/oder Funktion verändern, um besser unter veränderten Umweltbedingungen überleben zu können.

ADAPTATION: Processus par lequel un organisme (ou une partie de cet organisme), une population ou une espèce, change de forme ou de fonctionnement afin de mieux survivre après un changement de son milieu. Le résultat dun tel processus.

ADAPTACIÓN: El proceso por el cual un organismo (o una parte de este organismo), una población o una especie, cambia de forma o de funcionamiento con el fin de sobrevivir a cambios en su entorno vital. Puede indicar también el resultado de este proceso.

ADAPTASJON (TILPASNING): En prosess der individet (eller deler av individet), populasjonen eller arten endrer sin form eller funksjon for å bedre overlevelsesevnen under gitte eller endrede miljøforhold.

Was this helpful?
Sostanza o insieme di sostanze aggiunte ai componenti nutritivi basilari presenti nellalimento al momento della produzione, trasformazione e stoccaggio o imballaggio. Gli additivi vengono classificati in base alla loro qualità funzionale in: i) additivi intenzionali, migliorano le qualità nutritive, di mantenimento, sensoriali o di fabbricazione. ii) additivi fortuiti: senza funzioni deliberate negli alimenti. Questa categoria comprende tutte quelle sostanze presenti nellalimento che di solito n


FOOD ADDITIVES: A substance or mixture of substances, other than a basic food stuff, present in food as a result of any aspect of production, processing, storage, or packing. The term does not include chance contaminants. Food additives may be classified as:(i) Designated Food Additives which help maintain nutritive aspects such as, freshness, maintenance, sensory, processing aids;(ii) Incidental Food Additives which have no purposeful function in food. This class includes all materials which would not usually

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Πρόσθετο τροφής είναι μια ουσία (ή μίγμα ουσιών), διαφορετική από τα βασικά συστατικά της τροφής, η οποία προστίθεται στην τροφή κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση ή συσκευασία της. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τις τυχαίες προσμίξεις. Τα πρόσθετα των τροφών μπορεί να καταταγούν σε: Σκόπιμα Πρόσθετα Τροφής: βοηθήματα θρεπτικά, φρεσκάδας, συντήρησης, αισθητικά, επεξεργασίας. Περιστασιακά Πρόσθετα Τροφής: δεν έχουν σκόπιμη λειτουργία στην τροφή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα υλικά,

FUTTERZUSATZSTOFFE: Nicht alles, was dem Futter zugesetzt wird, ist ein Futterzusatzstoff. Ein Futterzusatzstoff ist eine Substanz oder eine Mischung von Substanzen, der (die) keine Grundnahrungssubstanz darstellt, sondern aufgrund des Produktionsprozesses, der Verarbeitung, der Lagerung und Verpackung zugefügt wurde. Dieser Ausdruck bezieht sich nicht auf zufällige Verunreinigungen im Futter. Futteradditive können nach ihrer Wirkungsweise klassifiziert werden in:(i) Gezielt applizierte Futterzusatzstoffe: nahrha

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classifiés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibéré

ADITIVOS ALIMENTARIOS: Un aditivo alimentario es una sustancia o una mezcla de sustancias, diferentes que los componentes nutritivos de base, añadidas al alimento en cualquier momento de la producción, transformación, almacenamiento o embalaje. El termino no incluye las sustancias contaminantes fortuitas. Los aditivos están clasificados según su calidad funcional: (i) aditivos intencionales: Ayudan a mantener o mejorar algunos aspectos de los alimentos, tales como, la frescura, el mantenimiento o de fabricación. (ii)

FORTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blanding stoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

Was this helpful?
(1) Additivo(i) alimentare(i). (2) Distanza: Una serie di distanze matematiche fra coppie di sequenze di DNA o di taxa che creano un unico albero filogenetico. (3) Albero: Un albero filogenetico in cui la distanza fra due punti è la somma delle lunghezze dei rami che si trovano lungo il percorso che collega i due punti.


ADDITIVE: (1) Feed additive. (2) In genetics. Distance: A set of mathematical distances between pairs of DNA sequences or taxa that will create a unique phylogenetic tree. (3) Tree: A phylogenetic tree in which the distance between any two points is the sum of the lengths of the branches along the path connecting the two points.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ: (1) Τροφικό συμπλήρωμα. Στη Γενετική. (2) Απόσταση. Ένα σύνολο μαθηματικών αποστάσεων ανάμεσα σε ζεύγη βάσεων DNA ή τάξα, οι οποίες δημιουργούν ένα μοναδικό φυλογενετικό δέντρο. (2) Δένδρο. Ένα φυλογενετικό δέντρο στο οποίο η απόσταση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε σημεία είναι το άθροισμα των μηκών των διακλαδώσεων που συνδέουν τα δύο αυτά σημεία.

ADDITIV: (1) Futterzusatz. In der Genetik (2) Additive Distanz: eine Reihe mathematisch bestimmter Distanzen zwischen Paaren der DNA Sequenzen oder der representierten Taxa, die einen phylogenetischen Stammbaum zugeordnet werden können. (3) Stammbaum: ein phylogenetischer Stammbaum, in dem die Distanz zwischen zwei Punkten die Summe der Länge der einzelnen Zweige, die die beiden Punkte verbinden.

ADDITIF: (1) Supplément nutritif. (2) En génétique: Distance additif : un ensemble de distance mathématiques entre des paires de séquences d’ADN ou de taxa qui créent un arbre phylogénétique unique. (3) Arbre additive : un arbre phylogénétique dans lequel la distance entre deux points pris au hasard est la somme des longueurs des branches qui les réunissent.

ADITIVO: (1) Aditivo alimenticio. (2) En genética. Distancia: Un conjunto de distancias matemáticamente calculadas entre pares de secuencias de DNA o taxones que crean un árbol filogenético único. (3) Árbol: árbol filogenético en el cual la distancia entre dos puntos cualquiera es la suma de las longitudes de las ramas de la vía que conecta estos dos puntos.

ADDITIV(T): (1) Distanse: et sett av matematiske distanser mellom par av DNA sekvenser eller taxa. Vil danne et unikt fylogenetisk tre. (2) Tre: Et fylogenetisk tre hvor distansen mellom to vilkårlige punkter er summen av grenenes lengder mellom de to punktene.

Was this helpful?
Il muscolo che porta una parte del corpo vicino ad un’altra; un muscolo che si contrae per chiudere entrambe le metà di un guscio di mollusco bivalve, per esempio in cozze.


ADDUCTOR: Muscle that brings one body part towards another; a muscle that contracts to close both halves of a bivalve shell, for example in mussels.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ: Μυς που φέρνει (προσάγει) ένα τμήμα του σώματος κοντά σε ένα άλλο, π.χ. ένας μυς που συσπάται και κλείνει τις δύο θύρες ενός διθύρου.

ADDUKTOR: Ein Muskel, der durch Kontraktion zwei Körperteile näher aneinander bringt; z.B. der Muskel, der die beiden Halbschalen der Bivalvia schließt.

ADDUCTEUR: Muscle rapprochant deux parties du corps, par exemple, le muscle adducteur des mollusques bivalves qui, en se contractant rapproche les deux valves de la coquille.

ADUCTOR: Músculo que atrae dos parte del cuerpo, por ejemplo, el músculo aductor de los bivalvos que cuando se contrae acerca las dos conchas.

ADDUKTOR: En muskel som gjennom kontraksjon bringer to kroppsdeler nærmere sammen, f.eks. muskelen som lukker sammen begge skjellhalvdelene hos en musling.

Was this helpful?
Un neoplasma maligno originato dal tessuto ghiandolare.


ADENOCARCINOMA: A malignant neoplasm derived from glandular tissue.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚIΝΩΜΑ: Κακοήθες νεόπλασμα, προερχόμενο από αδενώδη ιστό.

ADENOKARZINOM: Bösartige Krebsgeschwulst des Drüsengewebes.

ADENOCARCINOME: Néoplasme malin dun épithélium glandulaire.

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado del tejido glandular

ADENOKARSINOM: Ondartet kreftsvulst som oppstår fra kjertelvev.

Was this helpful?
Un’ormone rilasciato da cellule dell’adenoipofisi che agisce principalmente sul tessuto ghiandolare interrenale dei pesci, stimolando la produzione di ormoni corticosteroidi.


ADRENO-CORTICO-TROPHIC-HORMONE: Hormone released by cells in the adenohypophysis that acts mainly on the inter-renal gland in fish, stimulating growth and corticosteroid production.

ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH): (Κορτικοτροπίνη). Ορμόνη που απελευθερώνεται από κύτταρα της αδενοϋπόφυσης και δρα κυρίως στον επινεφριδιακό φλοιό του ψαριού, διεγείροντας την αύξηση και την παραγωγή/έκκριση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια.

ACTH (ADENOCORTICOTROPHES HORMON): Ein Hormon, das von den Zellen der Adrenohypophyse entlassen wird und vorwiegend auf den Adrenalcortex wirkt und das Wachstum und die Produktion/Sekretion von Corticosteroiden in diesem Organ stimuliert.

HORMONE ADRENO-CORTICO-TROPHIQUE: Hormone libérée par les cellules de ladenohypophyse qui agit principalement sur la glande interrénale chez les poissons stimulant ainsi la croissance et la synthèse des sécrétions des corticostéroïdes par ce dernier.

HORMONA ADRENOCORTICOTRÓPICA: Hormona liberada por las células de la adenohipófisis y que actúa principalmente sobre la glándula interrenal en los peces, estimulando así el crecimiento y la síntesis de las secreciones de corticosteroides por esta última.

ADRENOKORTIKOTROPT HORMON (ACTH): Hormon som blir utskilt fra celler i adenohypofysen og som hovedsakelig virker på interrenallegemene hos fisk (homologt med binyrebarken hos høyere vertebrater) og som stimulerer vekst og produksjon av kortikosteroid.

Was this helpful?
Una crescita nuova o neoplasma composto di tessuto ghiandolare. Può essere benigno o maligno.


ADENOMA: A new growth or neoplasm composed of glandular tissue. May be benign or malignant.

ΑΔΕΝΩΜΑ: Καλοήθης ή κακοήθης νεοπλασία που σχηματίζεται από αδενώδη ιστό.

ADENOM: Gut- oder bösartige Drüsengeschwulst.

ADENOME: Tumeur dune glande: bénigne ou maligne.

ADENOMA: Tumor que puede ser benigno o maligno.

ADENOM: God- eller ondartet kreftsvulst i kjertelvev.

Was this helpful?
Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Νουκλεοτιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μεταφορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχικό σπάσιμο δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

ADENOSINTRIPHOSPHAT (ATP): Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA (ATP): Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): Et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Principalmente uova demersali che sono depositate attivamente sui substrati (sabbia, ghiaia, alghe, piante acquatiche) durante la riproduzione. La parte esterna dell’uovo contiene materiale adesivo. In acquacoltura sono state sviluppate, per uova di parecchie specie, tecniche per rimuovere lo strato adesivo dell’uovo con lo scopo di evitare l’agglutinazione delle uova stesse durante l’incubazione. I materiali usati comprendono sabbia fine, latte o tannino (nella carpa).


ADHESIVE EGGS: Mainly demersal eggs that are actively deposited on substrates (sand, gravel, algae, aquatic plants) during spawning. The egg coating contains sticky material. Hatchery techniques have been developed for several aquaculture species to remove the sticky egg coating in order to avoid clumping during egg incubation. Materials used include fine sand, milk or tannin (in carp).

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ: Βενθικά κυρίως αυγά που αποτίθενται ενεργά σε υποστρώματα (άμμος, χαλίκια, φύκη, υδρόβια φυτά) κατά την γαμετοτοκία. Το περίβλημα τους περιέχει κολλώδεις ουσίες. Γιά πολλά καλλιεργούμενα είδη, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκκόλαψης που επιτρέπουν την απομάκρυνση του κολλώδους περιβλήματος του αυγού ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός ορμαθών κατά την διάρκεια της επώασης. Γιά τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υλικά όπως λεπτή άμμος ή ταννίνη (στους κυπρίνους).

FESTSITZENDE EIER: Meistens bodengebundene Eier von Substratlaichern, die aktiv während des Laichens an festen Materialien abgelegt werden (Sand, Kies, Algen, aquatische Pflanzen). Die Eihüllen enthalten eine klebrige Substanz. Brutanstalten, die Fische mit klebrigen Eiern aufziehen, haben spezielle Methoden entwickelt, um diesen Überzug zu beseitigen, damit während der Inkubation ein Verklumpen der Eier vermieden wird. Zur Entfernung der Klebsubstanz kann u. a. feiner Sand, Tannin, aber auch Milch verwendet werde

OEUFS ADHESIFS: Beaucoup doeufs démersaux sont déposés sur leur substrat (sable, gravier, algue, plantes aquatiques) après la ponte. La coque de ces oeufs contient une matière gluante. En écloserie, des techniques ont été développées pour plusieurs espèces aquacoles afin déliminer cet enrobage collant pour éviter lagglutination pendant lincubation. Les matériaux utilisés sont le sable fin, le lait et le tannin (chez les carpes).

HUEVOS ADHESIVOS: Muchos huevos son depositados encima de sustratos (arena, grava, algas, plantas acuáticas) después del desove. La carcasa de estos huevos contiene una materia pegajosa. En criaderos, se han desarrollado técnicas para varias especies acuícolas con el fin de eliminar este revestido pegajoso y evitar agregaciones durante la incubación. Los materiales utilizados son arenas finas, leche y taninos (en las carpas).

KLEBRIGE EGG: I hovedsak demersale egg som aktivt blir gytt på substrat (sand, grus alger, akvatiske planter). Eggets overflate inneholder en klebrig substans. Klekkerier benytter forskjellige metoder for å fjerne den klebrige substansen for å unngå at eggene klumper seg under inkubasjonen. Materialer en bruker for å fjerne klebesubstansen er f.eks. fin sand, melk eller tannin (karpeegg).

Was this helpful?
(1) L’unione di due superfici o strutture che altrimenti sarebbero separate. Esempi sono organi viscerali adesi alla parete addominale, come effetto di infiammazione acuta o cronica. (2) In microbiologia: in natura, i microorganismi spesso si legano specificamente o non-specificamente ad un substrato o ad altre cellule; si sa che in alcuni casi l’aderenza è mediata da strutture o componenti microbici specializzati. Microorganismi che vivono liberi in habitat acquatici spesso aderiscono a superf


ADHESION: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for e

ΣΥΜΦΥΣΗ: Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν (1) σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προσ

ADHÄSION: Das Haften zweier Stoffe oder Körper aneinander; das Aneinanderhaften der Moleküle im Bereich der Grenzflächen zweier verschiedener Stoffe. Beispiele hierfür sind: (1) als Folge akuter oder chronischer Entzündungen können viscerale Organe an abdominalen Flächen (Wänden) verkleben; (2) In der Mikrobiologie und in der Natur allgemein die spezifische oder unspezifische Bindung von Mikroorganismen an ein Substrat oder an Zellen; in einigen Fällen verändert bekannterweise die Adhäsion typische mikrob

ADHERENCE: (1)Lunion dune surface ou dune structure, à une autre; les deux étant normalement séparées. Par exemple, ladhérence des organes aux parois abdominales provoquée par une inflammation aiguë ou chronique. (2) En microbiologie: certains micro-organismes adhérent, spécifiquement ou non, au substrat ou à dautres cellules. Il a été démontré que dans certains cas des structures microbiennes, ou des substances émises par les microbes, sont les médiateurs de cette adhérence. Les micro-organismes vivant li

ADHERENCIA: (1) La unión de dos superficies o estructuras que están normalmente separadas. Por ejemplo, la adherencia de los órganos a la pared abdominal provocada por una inflamación aguda o crónica. (2). En Microbiología : En la naturaleza, microorganismos a menudo unidos específicamente o no-específicamente al sustrato o a otras células ; en algunos casos la adhesión se sabe que está mediada por componentes o estructuras microbianas específicas. Los microorganismos que viven libremente en hábitats acuát

ADHESJON: (1)Sammenfesting/sammenklebing av to strukturer som ellers ville være separate. F.eks. innvoller festet til bukhulen som resultat av kronisk betennelse. (2) I mikrobiologi og i naturen, den spesifikke eller uspesifikke bindingen av mikroorganismer til et substrat eller til celler. I noen tilfeller skjer adhesjon ved hjelp av spesielle mikrobielle strukturer/tilheftingsmekanismer kalt adhesiner. Frittlevende organismer i akvatiske miljø fester seg ofte til overflater under vann, f.eks. partikler,

Was this helpful?
Attacco di giovani molluschi bivalvi che hanno completato i loro stadi larvali.


SPAT-FALL: The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.

ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

MUSCHELFALL: Das Ansiedeln von jungen Austern oder anderen sessilen Muscheln auf festem Substrat, nachdem sie ihre Larvalentwicklung abgeschlossen haben.

CAPTAGE DE NAISSAIN: Fixation de jeunes huîtres, et autres mollusques bivalves, qui ont fini leur développement larvaire.

CAPTURA DE RECIEN NACIDOS: Fijación de los jóvenes mejillones o moluscos bivalvos que han completado sus fases larvales.

SPAT-FALL(.BUNNSLAING): Finnes ikke på norsk. Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

Was this helpful?
Una piccola appendice carnosa che si trova dietro la pinna dorsale principale; viene spesso descritta come una pinna dorsale scura ed è presente in Salmonidae e in Ictaluridae. Nei siluridi, sono a forma di chiglia (adnate) o a forma di bandiera (adnexed); gli altri gruppi hanno pinne adipose del secondo tipo. Questa pinna viene spesso tagliata per marcare i salmonidi in allevamento che vengono rilasciati nell’ambiente.


ADIPOSE FIN: A small fleshy appendage located posterior to the main dorsal fin; it is often described as a rayless dorsal fin and is present in the Salmonidae and Ictaluridae, lizardfishes and pirate perches. In catfishes, they are either keel-like (adnate) or flaglike (adnexed); the others have adnexed adipose fins. This fin is frequently clipped to mark hatchery -produced and released salmonids.

ΛΙΠΟΠΤΕΡΥΓΙΟ: Μικρό σαρκώδες εξάρτημα που βρίσκεται πίσω από το νωτιαίο πτερύγιο. Συχνά περιγράφεται ως νωτιαίο πτερύγιο χωρίς ακτίνες και συναντάται στα Salmonidae (σολομοειδή), στα Ιctaluridae (γατόψαρα), στους σκαρμούς και τις πέρκες-πειρατές. Στα γατόψαρα τα πτερύγια αυτά έχουν μορφή καρίνας ή σημαίας. Στα υπόλοιπα έχουν την μορφή σημαίας μόνο. Η αποκοπή αυτού του πτερυγίου συχνά χρησιμοποιείται για σημάδεμα των σολομοειδών, που παράγονται σε εκκολαπτήρια και στη συνέχεια απελευθερώνονται.

FETTFLOSSE: Kleiner fleischiger Anhang, der sich zwischen der Rücken- und Schwanzflosse von Salmoniden, Ictaluriden und Eidechsenfischen (Synodontidae) befindet. Bei Welsen ist er oft gekielt oder flaggenartig. Er wird oft als Rückenflosse ohne Flossenstrahlen bezeichnet. Gängig ist es, zur Markierung die Fettflosse zu entfernen.

NAGEOIRE ADIPEUSE: Petit appendice charnu situé dorsalement et du côté postérieur de la nageoire dorsale principale. Souvent décrite comme nageoire dorsale sans épines. Présente chez les Salmonidae et les Ictaluridae. Chez les silures, elles sont en forme de quille (adnate) ou en forme de drapeau (adnexe); chez dautres espèces ces nageoires sont adnexes. Ces nageoires sont souvent marquées par des entailles chez les salmonidés reproduits en éclosérie et relachés.

ALETA ADIPOSA: Pequeño apéndice carnoso situado dorsalmente y del lado posterior de la aleta dorsal principal. Descrito a menudo como la aleta dorsal sin espinas. Presente en los Salmónidos y los Ictalúridos. En los silúridos, tiene forma de quilla (adnato) o en forma de bandera (anexo); en otras especie estas aletas están anexas. Estas aletas son las que se marcan para identificar salmónidos reproducidos en cautividad.

FETTFINNE: Et lite hudvedheng som sitter mellom ryggfinnen og sporen. Ofte beskrevet som en liten uparet finne uten beinstråler. Egentlig en rest av den primordiale (primitive) finnemembranen som blir tilbakedannet mot slutten av larvestadiet. Finnes hos noen få familier i våre farvann, som f.eks. laksefisk (Salmonidae), maller (Ictaluridae), lodde (Osmeridae), og en del dyphavsfisk som vassild (Argentinidae), perlemorsfik (Sternoptychidae) og lysprikkfisk (Myctophidae). Klipping av fettfinnen er en vanlig

Was this helpful?
Tessuto composto di cellule specifiche (adipose) capaci di conservare grandi quantità di grassi neutri.


ADIPOSE TISSUE: Tissue made up of specific cells capable of storing large amounts of neutral fats.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ: Ιστός που αποτελείται από ειδικά κύτταρα, ικανά να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ουδέτερων λιπιδίων.

FETTGEWEBE: Aus speziellen Zellen aufgebautes Gewebe, das in der Lage ist, neutrale Fette aufzunehmen.

TISSU ADIPEUX: Tissu conjonctif constitué dune varieté de cellules capable de stocker de grandes quantités de graisses neutres.

TEJIDO ADIPOSO: Tejido conjuntivo constituido de una variedad de células capaces de almacenar grandes cantidades de grasas neutras.

FETTVEV: Vev dannet av spesielle celler med evne til å lagre store mengder nøytralt fett.

Was this helpful?
(1) Qualsiasi sostanza aggiunta ad una droga o un’altra sostanza chimica (per esempio, un farmaco) per aumentare la sua attività. (2) In immunologia: qualsiasi sostanza che, quando somministrata insieme o prima di un antigene, aumenta e/o ha un’effetto qualitativo sulla reazione immunitaria, dal punto di vista della formazione di anticorpi, e/o della reazione cellulo-mediata. Tra gli adiuvanti, sono compresi il BCG, l’idrossido di alluminio, emulsioni acqua--olio(per esempio il coadiuvante di Fr


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADJUVANS: (1) Hilfsstoff in Medikamenten oder anderen Chemikalien (z.B. in Desinfektionsmitteln). (2) Substanzen, die die Immunreaktion (Formation von Antikörpern und/oder unspezifische Mechanismen) verstärken oder qualitativ beeinflussen, wenn sie vor oder mit einem Antigen verabreicht werden. Dazu gehören BCG, Aluminiumhydroxid und Wasser-in-Öl Emulsionen (z.B. FreundΪs Adjuvans).

ADJUVANT: (1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

Was this helpful?
Adenosindifosfato.Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).


ADP: Adenosine diphosphate

ADP: Διφωσφορική αδενοσίνη

ADP: Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

ADP: Adenosine Triphosphate: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

ADP: Trifosfato de adenosina: nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

ADP : Adenosindifosfat:et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Catecolamine derivate dell’aminoacido tirosina secreto dal tessuto cromaffine nel rene dei pesci. L’aumento dell’adrenalina nel circolo ematico aumenta l’attività dell’acetilcolinesterasi nel cervello, dando luogo alla risposta combattimento/fuga. Chiamate anche epinefrina o norepinefrina dagli autori americani.


ADRENALINE/NORADRELINE: Catecholamine derivatives of the amino acid tyrosine secreted by the chromaffin tissue scattered throughout the fish kidney. Increase in adrenaline in the blood stream elevates acetylcholinesterase activity in the brain, initiating the fight/flight response. Referred to as epinephrine and norepinephrine in the USA.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ/ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ: Ορμόνη που ανήκει στις κατεχολαμίνες, παράγωγο του αμινοξέως τυροσίνη. Παράγεται από το χρωμιόφιλο ιστό και διανέμεται στην κυκλοφορία διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων του ψαριού. Η αύξηση της αδρεναλίνης στο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη δράση της ακετυλχωλινεστεράσης στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αντίδραση άμυνας/ φυγής. Αναφέρεται και σαν επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη στις ΗΠΑ.

ADRELALIN/NORADRELINE: Catecholamin-Derivate der Aminosäure Tyrosin, die von chromaffinen (s.d.) Gewebe, das in der Niere der Fische verteilt ist, sekretiert wird. Eine Zunahme in Adrenalin im Blutstrom der Tiere erhöht die Aktivität der Acetylcholinesterase im Gehirn. (In den USA als Epinephrine und Norepiniphrine.

ADRENALINE/NORADRNALINE: Dérivés catécholamines de l’acide aminé tyrosine sécrétés par le tissu chromaffin dispersé à travers le rein des poissons. Une augmentation du taux d’adrénaline circulante provoque une augmentation de l’activité acétylcholinestérasique cérébrale et initie la réponse à l’action-fuite. Appelés épinéphrine et nor épinéphrine aux Etats-unis.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas del aminoácido Tirosina y secretadas por el tejido cromafín del riñón de los peces. El incremento de adrenalina en sangre eleva los niveles de acetilcolinesterasa en el cerebro, iniciándose una respuesta de comportamiento fight/flight (lucha o huída). En los USA se denominan epinefrina y norepinefrina respectivamente.

ADRENALIN/NORADRENALIN: Katekolaminderivater av aminosyren tyrosin, utskilt av kromaffint vev spredt i fiskenyren som suprarenallegemer. Høynet plasmanivå av adrenalin øker aktiviteten til acetylcholinesterase i hjernen, og setter derved i gang en flukt- eller kamprespons.

Was this helpful?
Risposta che si verifica in pochi secondi dalla percezione di un agente stressante. In risposta alla stimolazione neurale e in grado minore, ad alterazioni ematochimiche, alle catecolamine, all’adrenalina e alla noradrenalina è prodotta dal tessuto cromafine distribuito nel rene.


ADRENERGIC RESPONSE: Response occurring within a few seconds of the perception of stress factors. In response to neural stimulation and, to a lesser degree, changes in blood chemistry, the catecholamines, adrenaline and noradrenaline are released from the chromaffin tissue distributed throughout the kidney.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Αντίδραση η οποία εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαιτίας της δράσης κάποιου παράγοντα που προκαλεί στρες. Εξαιτίας της νευρικής ενεργοποίησης που ακολουθεί και σε μικρότερο βαθμό της αλλαγής στη χημεία του αίματος, απελευθερώνονται από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.), κατεχολαμίνες (βλ.λ.), αδρεναλίνη (βλ.λ.) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ.), οι οποίες διανέμονται διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων

ADRENERGE ANTWORT: Eine in wenigen Sekunden nach der Warnehmung/Einwirkung eines Stressfaktors erfolgende Reaktion. Catecholamine, Noradrenalin und Adrenalin (s.d.) werden aufgrund neuraler Stimulation des chromaffinen Gewebes ausgeschüttet. In geringerem Maße wird auch die Blutchemie beeinflußt.

RÉPONSE ADRÉNERGIQUE : Réponse précoce (quelques secondes) suite à la perception de facteurs de stress. En réponse à un stimulus nerveux et, en moindre dégré, aux changements de la composition chimique du sang, les catécholamines, adrénaline et la noradrénalinesont secrétées par le tissu chromaffin distribué à travers le rein.

RESPUESTA ADRENERGICA: Respuesta rápida (segundos) a la percepción de factores estresantes. Como respuesta a la estimulación neural y en menor medida a los cambios en los parámetros sanguíneos, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina) son liberadas por el tejido cromafín distribuido en el tejido renal.

ADRENERG RESPONS: Reaksjon som skjer i løpet av få sekunder etter eksponering for en stressfaktor. I respons til neural stimulering, og i mindre grad forandringer i blodkjemien, blir katekolaminer skilt ut fra det kromaffine vevet i nyren.

Was this helpful?
L’attrazione di ioni o composti alla superficie di una sostanza solida; per esempio, colloidi di suolo adsorbono grandi quantità di ioni e di acqua.


ADSORPTION: The attraction of ions or compounds to the surface of a solid; for example, soil colloids adsorb large amounts of ions and water.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ: Η έλξη ιόντων ή ενώσεων στην επιφάνεια ενός στερεού π.χ. τα κολλοειδή του χώματος προσροφούν μεγάλες ποσότητες ιόντων και νερού.

ADSORPTION: Die Anziehung von Ionen oder Verbindungen an die Oberfläche von Feststoffen. z.B. Bodenkolloide " binden" große Mengen von Ionen und Wasser.

ADSORPTION: Attraction des ions ou dautres substances vers (ou à) la surface dun solide. Ex: les colloïdes du sol adsorbent des quantités importantes dions et deau.

ADSORCIÓN: La atracción de iones o de otras sustancias hacia la superficie de un sólido. Por ejemplo: los coloides del suelo adsorben cantidades importantes de iones y de agua.

ADSORPSJON: Tiltrekningen av ioner eller forbindelser til en fast overflate, f.eks. jordkolloider som "binder" store mengder vann og ioner.

Was this helpful?
Qualsiasi animale che ha raggiunto il pieno sviluppo o è sessualmente maturo (non precoce).


ADULT: Any animal that has attained full growth or is sexually mature that is not precocious.

ΕΝΗΛIΚΟ: Κάθε ζώο το οποίο έχει φτάσει σε πλήρη αύξηση ή είναι γεννητικά (σεξουαλικά) ώριμο. Το μή πρώϊμο.

ADULTUS: Jedes Tier, welches ausgewachsen ist oder die Fortpflanzungsfähigkeit erreicht hat (Frühreife ausgeschlossen).

ADULTE: Se dit dun animal qui est parvenu au terme de sa croissance ou qui a atteint la maturité sexuelle non-précoce.

ADULTO: Dícese de un animal que alcanza el crecimiento total o que alcanza la madurez sexual no precoz.

VOKSEN: Hvilket som helst dyr som er utvokst eller forplantningsdyktig uten å modne som dvergform (f.eks. dverghanner hos laks).

Was this helpful?
Un oggetto come una pietra porosa attraverso il quale viene iniettata l’aria o l’ossigeno per promuovere la diffusione di aria (ossigeno) in acqua.


AERATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ: Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.

BELÜFTER: Eine Einrichtung (wie z.B. ein Lüfterstein) durch den Luft oder Sauerstoff eingeleitet wird, um die Diffusion von Sauerstoff in Wasser zu verbessern.

AERATEUR: Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.

AIREADOR: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.

LUFTER: Apparater som bringer vann i kontakt med atmosfærisk luft, vanligvis ved atmosfærisk trykk.

Was this helpful?
Aeratore che attraverso il movimento di una ruota dotata di pale provvede a degasare e aerare l’acqua, portando i gas disciolti all’equilibrio con quelli atmosferici.


PADDLE-WHEEL AERATOR: Simple aerator consisting of a turning wheel with flat paddles which agitates water, causing degassing and aeration of the water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ: Απλός αεριστήρας αποτελούμενος από ένα περιστρεφόμενο τροχό με επίπεδα πτερύγια, ο οποίος αναδεύει το νερό, προκαλώντας αερισμό του νερού και απομάκρυνση ανεπιθύμητων αερίων.

OBERFLÄCHENBELÜFTER: Einfacher Belüfter, der aus einem sich langsam drehenden Rad besteht, an dem zahlreiche flache Paddel angebracht sind, die das Wasser bewegen und aufwühlen und dieses dabei sowohl belüften als auch entgasen.

AERATEUR A ROUE A AUBES: Aérateur simple, consistant en une roue tournante avec des palettes plates qui agitent leau, provoquant la désintoxication et laération de leau.

AIREADOR DE REMOS O PALAS: Aireador simple que consta de una rueda giratoria con remos planos que agita el agua, provocando la aireación del agua y evitando su deterioro.

PADDELHJUL-LUFTERE: Enkle luftere (q.v.) bestående av et hjul med flate skovl som skaper bevegelse av vann, fører til avgassing og lufting av vannet. Slike paddelhjul brukes f.eks. i fossefalluftere og i oppdrettsdammer (Østen).

Was this helpful?
La miscelazione meccanica di aria e acqua; generalmente si riferisce ad un processo per cui i gas contenuti nell’aria vengono trasferiti attraverso l’interfaccia aria-liquido (in antitesi col trasferimento di ossigeno solo).


AERATION: The mechanical mixing of air and water; this generally refers to a process by which gases contained in air are transferred across the air-liquid interface (in contrast to the transfer of oxygen alone).

ΑΕΡIΣΜΟΣ: Η μηχανική μείξη αέρα και νερού. Γενικά αναφέρεται σε διεργασία με την οποία τα αέρια που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μεταφέρονται μέσω της διεπιφάνειας αέρα-υγρού. (σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική μεταφορά οξυγόνου γιά την οποία βλ.λ. Οξυγόνωση).

BELÜFTUNG: Die mechanische Mischung von Wasser und Luft; im allgemeinen werden bei diesem Prozeß die in der Luft enthaltenen Gase über die Luft-Wasser-Grenzschicht dem Wasser zugeführt (im Gegensatz zum reinen Sauerstofftransfer).

AERATION: Le brassage mécanique de lair avec leau; se dit généralement du processus par lequel les gaz contenus dans lair sont transférés à travers linterface air-liquide (à ne pas confondre avec oxygénation: le transfert de loxygène uniquement).

AIREACIÓN: La mezcla mecánica del aire con el agua. Dícese generalmente del proceso por lo cual los gases contenidos en el aire se transfieren a través de la interfase aire-líquido (no confundir con la oxigenación) que es la transferencia únicamente de oxígeno.

LUFTING: Å bringe luft og vann i likevekt. (1) Mekanisk blanding av luft og vann for å bringe gassene i luft over i vann (i motsetning til å tilsette rent oksygen). Jfr. oksygenering. (2) Å drive et overskudd av gasser ut av vannet ved å la vannet renne over store overflater/rister for å unngå gassblæresyke hos fisk i oppdrett.

Was this helpful?
(1) Una condizione o un processo in cui l’ossigeno è presente o richiesto. (2) In microbiologia: il termine definito da Pasteur per indicare micro-organismi che crescono solo in presenza di ossigeno; quelli che crescono in assenza di ossigeno sono detti anaerobici.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROB: (1) Allgemein: Ein Zustand oder Vorgang, bei dem gasförmiger Sauerstoff vorhanden oder benötigt wird. (2) In der Mikrobiologie: Pasteurs Begriff für Mikroorganismen, die nur in Gegenwart gasförmigen Sauerstoffs wachsen; solche Mikroorganismen, die ohne ihn wachsen, sind anaerob.

AEROBIE: (1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

Was this helpful?
Un genere di batterio Gram-negativo appartenente alle Vibrionaceae. Cellule di forma variabile: bastoncelli dritti con la punta arrotondata o coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - che esistono singolarmente, a coppia o in catene corte - o filamenti corti. Il genere è diviso in due gruppi: psicrotropi immobili (A. salmonicida) e mesofili mobili (A. idrofila). Le cellule mobili di solito hanno un flagello singolo, polare, sprovisto di guaina (lunghezza circa 1.7 µm). Aeromonas spp son


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles (A. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s

AEROMONAS: Eine Gattung gramnegativer Bakterien der Vibrionaceae. Die Zellen sind variabel: Gerade, an den Enden abgerundete Stäbchen oder Coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm), sie treten einzeln, in Paaren oder in kurzen Ketten und Filamenten auf. Die Gattung ist in zwei Gruppen aufgeteilt: nicht bewegliche Psychrotrophe (A. salmonicida) und bewegliche Mesophile (A. hydrophila Gruppe). Bewegliche Zellen haben gewöhnlich eine einzelne polare Geißel ohne Scheidehülle (Wellenlänge ca. 1.7 µm).

AEROMONAS: Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

Was this helpful?
Coltivazione di piante in un’ambiente umido in cui l’acqua (o, per esempio, effluenti da allevamento intensivo di pesci) è distribuita in continuazione o ad intermittenza sulle radici delle piante sospese. Le piante sono messe dentro apposite strutture di contenimento.


AEROPONICS: Growing plants in a humid atmosphere where water (or, for example, effluents from intensive fish farming) is sprayed permanently or intermittently on free-hanging plant roots. Plants are placed in holding structures which allow individual positioning.

ΑΕΡΟΠΟΝIΚΗ: Η καλλιέργεια σε υγρή ατμόσφαιρα όπου το νερό (δηλ. εισροές από εντατική καλλιέργεια ψαριών) ψεκάζεται μόνιμα ή περιοδικά στις γυμνές ρίζες των φυτών. Τα φυτά τοποθετούνται σε αναρτήριες κατασκευές που τα κρατούν χωρισμένα μεταξύ τους.

AEROPONISCHE KULTURMETHODE: Pflanzenkultur (z.B. Kopfsalat) in einer feuchten Atmosphäre, bei der Wasser (z.B. Abwässer aus Aquakulturen) ständig oder in Intervallen auf die freihängenden Wurzeln versprüht wird. Dabei sind die Pflanzen in Haltevorichtungen so fixiert, daß sie ausgerichtet werden können und gleichmäßig mit dem nährstoffhaltigen Wasser besprüht werden können.

AEROPONIQUE: Se dit de la culture des plantes dans une atmosphère humide. Les plantes sont suspendues par des structures appropriées et leurs racines qui pendent librement sont constamment aspergées deau (les eaux usées des installations aquacoles par exemple).

AEROPÓNICO: Dícese del cultivo de las plantas en una atmósfera húmeda. Las plantas están suspendidas por estructuras apropiadas, y sus raíces, que cuelgan libremente, están constantemente rociadas con agua (las aguas residuales de las piscifactorías por ejemplo).

AEROPONIK: Dyrking av planter i en fuktig atmosfære hvor vann (f.eks. avløpsvann fra intensivt fiskeoppdrett) kontinuerlig eller periodisk blir sprayet på fritthengende planterøtter. Plantene plasseres i stativer som muliggjør individuell posisjonering.

Was this helpful?
Un meccanismo che pompa grandi quantità d’aria a bassa pressione, attraverso una rete di distribuzione d’aria per aerare l’acqua con materiale poroso o diffusori.


AIR BLOWER: A device that pumps large quantities of ambient air at low pressure, through an air distribution network to aerate water by air stones or diffusors.

ΑΕΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: Συσκευή που αντλεί υπό χαμηλή πίεση μεγάλες ποσότητες αέρα από το περιβάλλον, και τον διοχετεύει στο νερό μέσω ενός δικτύου διανομής μέσα από αερόπετρες και διαχυτές.

RINGBELÜFTER: Ein Gerät, das unter geringer Verdichtung große Luftmengen für ein Verteilersystem (Lüfterkerzen oder -steine) bereitstellt; mit solchem Gerät können für geringe Eintauchtiefen auch hydropneumatische Förderer betrieben werden.

SOUFFLERIE: Dispositif qui pompe des grands volumes dair ambiant à des pressions peu élevées et le distribue par lintermédiaire dexhausteurs ou de diffuseurs afin daérer leau.

SOPLADOR DE AIRE: Dispositivo que bombea grandes volúmenes de aire ambiental con presiones poco elevadas mediante aireadores o difusores para airear el agua.

DIFFUSORLUFTER: Innretning som blåser luft inn vannet gjennom et perforert rør eller en annen enhet med fine porer (diffusor) vha. en vifte eller kompressor.

Was this helpful?
(1)(enzimologia): Caratterizza la forza di interazionetra due entità, e.g., l’interazione tra un enzima ed il suo substratoo un anticorpo ed il suo epitopo. (2) (immunologia): L’abilità degli anticorpi di legare gli antigeni patogenici ai siti specifici di legame. Si riferisce anche alla forza legante di un anticorpo ad un antigene.


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFFINITÄT: (1) Enzymologie: Die Tendenz eines Enzymes einen Komplex mit dem Substrat zu bilden. Je höher die Affinität ist, desto niedriger ist die zur Sättigung des Enzyms benötigte Substratkonzentration. (2) Immonology: Die Fähigkeit von Antikörpern pathogene Antigene an spezifischen Stellen zu binden, um diese abzubauen und zu entfernen

AFFINITÉ : Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

Was this helpful?
Un gruppo di micotossine estremamente stabile al calore, prodotto da ceppi di Aspergillus flavus e A. parasiticus, caratterizzati da fluorescenza all’irradiazione UV. Le aflatossine sono tossiche per una grande gamma di eucarioti. Casi di cancro si sono verificati in animali domestici e pollame nutriti con sostanze alimentari contaminate da aflatossina, in particolare mangimi composti di arachidi e cereali. Le aflatossine possono avere un effetto sul sistema immunitario, riducendo la resistenza


AFLATOXINS: A group of extremely heat-stable mycotoxins, produced by strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus, which exhibit fluorescence on UV irradiation. Aflatoxins are toxic to a wide range of eukaryotes. Cases of cancer have occurred in domestic animals and poultry fed with aflatoxin-contaminated foodstuffs, particularly groundnut and cereal feeds. Aflatoxins can affect the immune system, reducing resistance to infection and possibly increasing the risk of hepatocellular carcinoma due to hepati

ΑΦΛΑΤΟΞIΝΕΣ: Μια ομάδα εξαιρετικά θερμοανθεκτικών μυκητοξινών, που παράγονται από ποικιλίες του Aspergillus flavus και του A. parasitus, οι οποίες φθορίζουν με ακτινοβολία U.V. Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές για ένα φάσμα ευκαρυωτικών οργανισμών. Σε οικόσιτα ζώα και πουλερικά που τράφηκαν με τροφές που είχαν μολυνθεί από αφλατοξίνες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθεών (ιδιαίτερα με τροφές που περιείχαν φυστίκια και δημητριακά). Οι αφλατοξίνες επιδρούν στο ανοσολογικό σύστημα, μειώνοντας την

AFLATOXINE: Eine Gruppe extrem hitzebeständiger Mycotoxine, die von Stämmen von Aspergillus flavus und A. parasiticus gebildet werden. Diese Aspergillus-Arten sind unter UV-Licht fluoreszierend. Aflatoxine sind für viele Eukaryoten toxisch. In Haustieren und Geflügel sind schwere Fälle von Krebserkrankungen aufgetreten, nachdem sie mit Aflatoxin-kontaminiertem Futter gefüttert wurden (insbesondere unter Verwendung von Erdnußmehl und Getreide). Aflatoxine können das Immunsystem angreifen, die Resistenz gege

AFLATOXINES: Un groupe de mycotoxines produites par diverses souches dAspergillus flavus et A. parasiticus . Ces toxines sont extrêmement thermostables et sont rendues fluorescentes sous une irradiation ultra-violette. Les aflatoxines sont toxique envers une grande variété deucaryotes. Des endémies de cancer ont été provoquées chez les animaux domestiques et les volailles nourris aux aliments contaminés avec des aflatoxines, particulièrement avec des aliments à base de cacahuètes ou céréales. Les aflatoxines

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas de Aspergillus flavus y A. Parasiticus . Estas toxinas son extremadamente termoestables y son fluorescentes bajo la irradiación ultravioleta. Las aflatoxinas son tóxicas para una gran variedad de eucariotas. Se han provocado casos de cáncer en animales domésticos y aves de corral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes o cereales. Las aflatoxinas pueden afectar el sistem

AFLATOKSIN: En gruppe ekstremt varmestabile mykotoksin produsert av stammer av soppene Aspergillius flavus og A. parasiticus. Disse Aspergillius artene er fluorescerende under UV-stråling. Aflatoksinene virker toksisk på mange eukaryoter. Hos husdyr og fjærfe har det forekommet alvorlige tilfeller av kreft etter at dyrene har blitt fôret med aflatoksinkontaminert fôr (spesielt jordnøtt og korn). Aflatoksin kan angripe immunsystemet, redusere motstandskraften mot infeksjoner og induserer ulike typer hepatoka

Was this helpful?
Una cellula sessuale matura che non si fonde con un’altra per formare un zigote.


AGAMETE: A mature reproductive cell which does not fuse with another to form a zygote.

ΑΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο αναπαραγωγικό κύτταρο το οποίο δεν ενώνεται με άλλο για να σχηματίσει ζυγώτη.

AGAMET: Nicht sexuell differenzierte Zelle, die sich durch mitotische Teilung vervielfacht.

AGAMETE: Cellule reproductrice, parvenue à la maturité, qui ne sunit pas avec une autre cellule pour former un zygote.

AGAMETA: Célula reproductiva, madura, que no se une con otra célula para formar zigoto.

AGAMET: Gamet (moden kjønnscelle) som utvikler seg direkte til et voksent individ uten å fusjonere med en annen gamet.

Was this helpful?
Senza gameti; usato per complessi di organismi in cui tutti gli individui si riproducono asessualmente.


AGAMIC: Without gametes; used of complexes of organisms in which all individuals reproduce asexually.

ΑΓΑΜΕΤIΚΟΣ: Χωρίς γαμέτες. Ο όρος χρησιμοποιείται για συμπλέγματα οργανισμών, στους οποίους όλα τα άτομα αναπαράγονται αφυλετικά.

AGAMISCH: Ohne Gameten; verwendet für Organismen, deren Individuen sich asexuell reproduzieren.

AGAME (adj.): Sans gamètes; se dit des complexes dorganismes dont les individus se reproduisent asexuellement.

AGAMIO (Adj.): Sin gametos; dícese de los organismos cuyos individuos se reproducen asexualmente.

AGAMIK: Aseksuell. Uten gameter. Uttrykket brukes for arter eller grupper av organismer hvor alle individer reproduserer aseksuelt.

Was this helpful?
La riproduzione asessuale per lo sviluppo di un nuovo individuo da una singola cellula, seguendo una scissione multipla o binaria, o per gemmazione.


AGAMOGONY: Asexual reproduction by development of a new individual from a single cell, following binary or multiple fission, or budding.

ΑΓΑΜΟΓΟΝIΑ: Αφυλετική αναπαραγωγή με ανάπτυξη ενός νέου ατόμου από ένα μοναδικό κύτταρο ύστερα από δυαδική ή πολλαπλή πυρηνοτομία ή εκβλάστηση.

AGAMOGONIE: Fortpflanzung ohne Befruchtung; durch Entwicklung eines neuen Organismus aus einer Zelle, nach zweifacher oder multipler Teilung oder Knospung.

AGAMOGONIE: Reproduction asexuée: un nouvel individu se développe à partir de la division binaire ou multiple dune seule cellule, ou par bourgeonnement.

AGAMOGONIA: Reproducción asexual: un nuevo individuo se desarrolla a partir de la división binaria o múltiple de una sola célula, o por germinación.

AGAMOGONI: Aseksuell formering ved utvikling av et nytt individ fra en enkel celle, etter to eller flere delinger eller knoppskyting.

Was this helpful?
L’individuo o la generazione asessuale che produce agameti.


AGAMONT: The asexual individual or generation producing agametes.

ΑΓΑΜΕΤΟΓΟΝIΟ: Το αφυλετικό άτομο ή η αφυλετική γενιά που παράγουν αγαμέτες.

AGAMONT: Asexuelles Individuum oder asexuelle Generation, das/die Agameten produziert(en).

AGAME (subst.): Lindividu asexué, ou la génération asexuée, genérant des agamètes

AGAMIO (sust):: El individuo asexuado, o la generación asexuada, que genera agametos.

AGAMONT: Aseksuelt individ eller aseksuell generasjon som produserer agameter.

Was this helpful?
Un prodotto colloidale estratto da alghe rosse usato come un agente gelificante e stabilizzante negli alimenti e nella preparazione di mezzi solidi per microbiologia.


AGAR: A colloidal extract from red algae used as a gelling and stabilising agent in foods and in the preparation of solid media for microbiology.

ΑΓΑΡ: Εκχύλισμα ροδοφυκών που χρησιμοποιείται ως πηκτικός και στερεωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και στην προετοιμασία στερεών μέσων στην μικροβιολογία βλ. λ. ΤΡΥΒΛIΟ ΑΓΑΡ, ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ.

AGAR-AGAR: Gelierfähiges Polysaccharid; wird aus asiatischen Rotalgen hergestellt; kommt in getrockneter Form fadenartig oder als Pulver in den Handel; dient als Nährboden in der Mikrobiologie.

AGAR: Agent gélifiant et stabilisateur extrait dalgues rouges et employé dans la confection daliments ainsi que dans la préparation de milieux solides en microbiologie.

AGAR: Agente estabilizador y gelatinoso, extracto de algas rojas y empleado en la confección de alimentos y en la preparación de medios sólidos en microbiología.

AGAR: Produkt fra rødalger. Polysakkarid som benyttes til fortykning, geldannelse og stabilisering blant annet i næringsmiddelindustrien og i tilvirking av fast vekstmedium i mikrobiologien. Jfr. agarplate og karragenan.

Was this helpful?
Agente chimici che uccide o inibisce la crescita dei protozoi, usato per impedire o trattare le malattie causate dai protozoi.


ANTIPROTOZOAL AGENT: Chemical agents that kill or inhibit protozoal growth, used to prevent or treat diseases caused by protozoans.

ΑΝΤIΠΡΩΤΟΖΩIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Χημική δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την αύξηση πρωτοζώων. Χρησιμοποιείται για να προλαμβάνει ή να θεραπεύει ασθένειες που οφείλονται σε πρωτόζωα.

PROTOZOENBEKÄMPFUNGSMITTEL: Chemische Substanz, die Protozoen tötet oder deren Wachstum inhibiert. Werden benutzt um Krankheiten, die durch Protozoen verursacht werden, zu bekämpfen oder zu verhindern.

AGENTS ANTIPROTOZOAIRES: Agents chimiques qui tuent les protozoaires ou inhibent leur développement. Employés afin de prévenir ou de traiter les maladies provoquées par les protozoaires.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agentes químicos que matan los protozoos o inhiben su desarrollo. Empleados con el fin de tratar o prevenir las enfermedades provocadas por los protozoos.

MIDLER MOT PROTOZOER: Kjemiske substanser som hemmer veksten av- eller dreper protozoer og som benyttes for å bekjempe eller forhindre sykdommer forårsaket av protozoer.

Was this helpful?
L’organismo specifico (batterio o virus, ad esempio) responsabile per una specifica patologia.


CAUSATIVE AGENT: In aetiology, this is the specific organism ( bacteria or virus, for example) responsible for the occurrence of a particular pathological disorder.

ΑIΤIΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Στον τομέα της αιτιολογίας είναι ο ειδικός οργανισμός (π.χ. βακτήριο, ιός) που ευθύνεται για την ύπαρξη μιας παθολογικής ανωμαλίας.

VERURSACHER: In der Ätiologie wird hiermit ein spezifischer Organismus (z. B. ein Bakterium oder Virus) bezeichnet, der für das Auftreten einer bestimmten pathologischen Veränderung verantwortlich ist.

AGENT CAUSATIF (FACTITIF): En étiologie, lorganisme spécifique (bactérie, virus par exemple) responsable de lapparition dune maladie donnée.

AGENTE CAUSATIVO: En la etiología, el organismo específico (bacteria o virus) responsable de la aparición de una enfermedad en particular.

KAUSALT AGENS: I etiologi (læren om sykdommenes tilblivelse) er dette den spesifikke organismen (f.eks. bakterie eller virus) som er skyldig i tilstedeværelsen av en spesiell patologisk (sykelig) tilstand.

Was this helpful?
Organismo che esprime la sua patogenicità solo su individui già debilitati. Le specie opportunistiche sono in grado di adattarsi, in modo imprevedibile, a diverse tipologie ambientali; presentano forti capacità di dispersione ed elevati tassi di crescita della popolazione.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.

OPPORTUNISTISCHES AGENS: Im Falle eines pathogeneN Keimes ein Organismus, dessen pathogene Wirkung nur bei vorher geschwächten Wirts-Organismen durchbricht. Opportunistische Arten sind so anpassungsfähig, daß sie oft variable, unvorhersagbare Umweltbedingungen in Übergangszonen nutzen können und typischerweise eine hohe Dispersionsrate sowie ein schnelles Populationswachstum aufweisen.

AGENT OPPORTUNISTE: Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

OPPORTUNISTISKE PATOGENER: Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhånd av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.

Was this helpful?
Agenti chimici (compresi alcuni antibiotici) che o uccidono o inibiscono la crescita dei funghi (azione fungicida e fungistatica, rispettivamente). Agenti antifungini sono usati per il trattamento o la prevenzione di malattie fungine e come conservanti per una grande gamma di materiali.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

PILZBEKÄMPFUNGSMITTEL: Chemische Substanzen (einschließlich bestimmter Antibiotika), die entweder Pilze abtöten oder ihr Wachstum hemmen (pilzhemmende und statische Wirkung). Pilzbekämpfungsmittel werden zur Behandlung oder zur Vermeidung von Pilzerkrankungen bei Menschen, Tieren und Pflanzen eingesetzt und werden auch als Konservierungsmittel für eine große Zahl von Materialien verwendet.

AGENTS ANTIFONGIQUES: Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

SOPPMIDDEL: Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.

Was this helpful?
Qualsiasi stimolo avverso che causa stress e tende ad alterare le condizioni di normale stabilità di un animale.


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

STRESSOR: Jeder Faktor, der Streß hervorruft und so die normale Stabilität eines Tieres stört.

AGENT STRESSANT: Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

STRESSOR: Det stimulus som fjører til stress.

Was this helpful?
Il ragruppamento di cellule o altre particelle, per esempio, bacilli mobili, globuli rossi, ecc; per esempio, quando mischiano gruppi sanguigni incompatibili.


AGGLUTINATION: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμάτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα αποτελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

AGGLUTINATION: Auf die Reaktion von Antikörpern mit partikulären Antigenen folgende Verklumpung der Antigenteilchen; z.B. beim Mischen zweier unterschiedlicher Blutgruppen.

AGGLUTINATION: Réunion en masse immobile de bactéries, dhématies ou dautres particules.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homogénea de bacterias, de glóbulos rojos u otras partículas.

AGGLUTINASJON: Reaksjonen mellom antistoff og cellebundet antigen som resulterer i sammenklumping av celler som f.eks. når inkompatible blodgrupper blandes.

Was this helpful?
Una sostanza specifica nel siero del sangue la quale ha la proprietà di agglutinare batteri, o altre particelle, per esempio, i globuli rossi.


AGGLUTININ: A specific substance in blood serum which has the property of agglutinating bacteria, or other particles, for example, red blood cells.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ: Ειδικό συστατικό του ορού του αίματος το οποίο έχει την ιδιότητα να συγκολλά βακτήρια ή άλλα σωματίδια π.χ. ερυθροκύτταρα.

AGGLUTININ: Im Blutserum enthaltene, spezifische Substanz, die mit Antigenpartikeln oder anderen Partikeln, wie z. B. roten Blutkörperchen, reagiert und diese verklumpt.

AGGLUTININE: Substance spécifique du sérum sanguin ayant la proprieté dagglutiner les bactéries ou dautres particules; les hématies par exemple.

AGLUTININA: Sustancia específica del suero sanguíneo que tiene la propiedad de aglutinar las bacterias u otras partículas; los glóbulos rojos.

AGGLUTININ: En spesifikk substans i blodserum som har evnen til å agglutinere antigenpartikler eller andre partikler, f.eks. røde blodceller.

Was this helpful?
Insieme di organismi conspecifici con simile struttura sociale e composto di individui simili o di unità modulari con scarsa coordinazione, scarsa integrazione e scarsa parentela genetica.


AGGREGATION: A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ: Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.

AGGREGATION: Anhäufung von artgleichen Organismen, die in der Regel eine Sozialstruktur aufweisen, aus mehreren gleichartigen Mitgliedern oder modularen Einheiten bestehen, ohne daß sie notwendigerweise ein kollektivbildender Reiz zusammengeführt hat (geringes Koordinierungsniveau, geringe Integration oder geringer genotypischer Verwandtschaftsgrad).

AGREGATION: Assemblage dorganismes conspécifiques ayant une structure sociale et composés de membres semblables, ou dunités modulaires, ayant peu de coordination, peu dintégration et peu de parenté génotypique.

AGREGACIÓN: Acumulación de organismos conespecíficos que tienen una estructura social y compuestos de miembros semejantes, o de unidades modulares, pero con poca coordinación, poca organización y poca similitud genotípica.

AGGREGASJON: Et samfunn eller gruppe av organismer innen samme art med en sosial struktur og som består av homologe individer eller moduler men med et lavt nivå av koordinering, integrering eller genotypisk slektskap.

Was this helpful?
Un atto fisico ostile o una minaccia fatta per proteggere il territorio, il gruppo familiare o prole, o per stabilire la dominanza riducendo la libertà o la salute di un’altro.


AGGRESSION: A hostile physical act or threat made in order to protect territory, the family group or offspring, or in order to establish dominance by reducing the freedom and fitness of another.

ΕΠIΘΕΣΗ: Εχθρική ενέργεια ή απειλητική επίδειξη, με στόχο την προστασία μιας περιοχής, μιας οικογενειακής ομάδας ή νεογνών, ή την εγκαθίδρυση κυριαρχίας, μειώνοντας την ελευθερία και την αρμοστικότητα ενός άλλου ζώου ή ατόμου.

AGGRESSION: Ein physischer Akt oder eine Drohhandlung durch ein Individuum, um ein Territorium, die soziale Gruppe oder die Nachkommen zu schützen, oder auch um Dominanz über andere Individuen zu erzielen, derart, daß die Freiheit und die Lebensfähigkeit anderer Individuen reduziert oder eingeschränkt wird.

AGRESSION: Acte ou menace hostile destiné à protéger un territoire, un groupe familial ou la progéniture, ou destiné à établir une domination en réduisant la liberté ou les capacités dun autre individu.

AGRESIÓN: Acto o amenaza hostil destinada a proteger un territorio, un grupo familiar o la progenie o destinada a establecer una dominancia reduciendo la libertad o las capacidades de otro individuo.

AGGRESJON: En fiendtlig fysisk handling eller trussel for å beskytte territorium, familiegruppe eller avkom, eller for å etablere dominans ved å redusere hverandres frihet og evne til å spre sine gener.

Was this helpful?
Strutture di strumenti meccanici con cui l’acqua viene aerata essendo soggetta a turbolenza e agitazione.


AGITATOR: Structures of mechanical devices by which water is aerated by being subjected to turbulence and agitation.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ: Συσκευή για τον αερισμό του νερού με στροβιλισμό και ανάδευση.

RÜHRER, MISCHER:: Ein mechanisches Gerät zur intensiven Mischung und Agitation von Wasser durch Belüftung.

AGITATEUR: Dispositifs mécaniques servant à remuer leau pour faciliter son aération.

AGITADOR: Dispositivo mecánico que sirve para remover el agua o para facilitar su aireación.

OVERFLATELUFTERE: Apparater som bearbeider vannoverflaten slik at det skapes en stor grenseflate som letter gassovergangen. Kan være utformet som turbin, propell, paddelhjul eller børste med vertikal eller horisontal aksling.

Was this helpful?
Un leucocita non granulare.


AGRANULOCYTE: A non-granular leucocyte .

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ακοκκιώδες λευκοκύτταρο.

AGRANULOCYTE: Eine nicht-granuläre Leukozyte.

AGRANULOCYTE: Leucocyte agranulaire.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCYTT: En ikke-granulær leukocytt.

Was this helpful?
La deficienza o assenza di globuli bianchi polimorfonucleati. Sin. leucemia granulocitica.


AGRANULOCYTOSIS: Deficiency or absence of polymorpho-nuclear white blood cells. Syn. granulocytic leukaemia.

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΑIΜIΑ ή ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΩΣΗ: Ελλειψη ή απουσία πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (Συνώνυμο: Κοκκιοκυτταρική λευχαιμία).

AGRANULOCYTOSIS: Mangel oder völliges Fehlen von weißen Butzellen mit polymorphem Zellkern (Syn: granulozyte Leukämie).

AGRANULOCYTOSE: Diminution ou disparition des globules blancs polynucléaires (granulocytes). Syn. Leucémie granulocytaire.

AGRANULOCITOSIS: Disminución o desaparición de los glóbulos blancos polinucleados (granulocitos). Syn. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCYTOSE: Mangel eller feil på hvite blodceller med polymorf cellekjerne. Syn. granulocyttisk leukemi.

Was this helpful?
Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia


AIR LIFT: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΟΑΝΥΨΩΤΗΣ (AIR LIFT): Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

AIRLIFT, HYDROPNEUMATISCHER FÖRDERER: Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird das Gerät als A

EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

AIREADOR (AIR LIFT): Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

LUFTHEIS: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia


AIR WATER LIFT: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΟΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

HYDROPNEUMATISCHER FÖRDERER: Siehe AIRLIFT.(Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird

POMPE A EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

BOMBA AIREADORA DE AGUA: Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

MAMMUTPUMPE: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Alaria litarale, una specie appartenente alla famiglia delle Phaeophyceae (ordine Laminariales) che cresce nelle acque basse, sopra ai substrati duri tra i livelli stagionali di basa marea. Ha un ciclo eteromorfo in cui domina lo sporofito diploide, il quale raggiunge una dimensione considerevole. Il gametofito è microscopico. Le prove di acquacoltura si stanno ora svolgendo in Irlanda.


ALARIA: Alaria litarale, a species of macro-alga (seaweed)belonging to the family of Phaeophyceae (order of Laminariales) which grow in shallow waters on hard substrates between neap tide low water and spring tide low water level. It has a heteromorph generation cycle with dominance of the diploid sporophyte, reaching a considerable size. The gametophyte is microscopic. Aquaculture trials are presently under way in Ireland.

ALARIA: Alaria litarale, μακροφύκος το οποίο ανήκει στην οικογένεια Phaeophyceae (τάξη Laminariales) και το οποίο αναπτύσσεται σε μικρά βάθη και επάνω σε σκληρό υπόστρωμα μεταξύ της χαμηλότερης στάθμης του νερού των χαμηλών παλιρροιών και της αντίστοιχης χαμηλότερης στάθμης του νερού των ισχυρών παλιρροιών. Το μέγεθος που μπορεί να φτάσει είναι αξιοσημείωτο ενώ ο κύκλος ζωής του είναι ετερόμορφος με επικρατούντα τύπο ταυτόν του διπλοειδούς σποριόφυτου. Το γαμετόφυτο είναι μικροσκοπικού μεγέθους. Το είδο

ALARIA: Alaria litorale, zur Ordnung der Laminariales innerhalb der Klasse der Phaeophyceae zählende Buschalge, die im Bereich zwischen Nipp-Niedrigwasser und Spring-Niedrigwasser vorkommt. Ihr Generationswechsel ist heteromorph mit entschiedener Förderung des diploiden Sporophyten, der beträchtliche Ausmaße haben kann. Die Gametophyten sind mikroskopisch klein. Außer dem endständigen Phylloid werden seitlich kleinere blattartige Flügel angelegt

ALARIA: Espèce de macro algue appartenant à la famille des Phaecophyceae (ordre des Laminariales) qui se développe sur des substrats durs dans des eaux peu profondes entre morte-eau et vive-eau. Cette espèce a un cycle de reproduction hétéromorphe dominé par un sporophyte diploïde, pouvant atteindre une taille considérable. Le gamétophyte est microscopique. La cultivation de cette espèce est actuellement à l’essai en Ireland.

ALARIA: Alaria litorale. Macro alga perteneciente a la familia de las Feofíceas (orden Laminariales) que crecen en aguas poco profundas en sustratos duros entre mareas bajas con poca agua y mareas de primavera con poca agua. Tiene un ciclo de generación heteromorfo con dominancial de esporófito diploide, alcanzando un tamaño considerable. El gametofito es microscópico. Existen intentos de cultivos actualmente en Irlanda.

ALARIA (ALARIA LITARALE): Tareart i familien Phaeophycea (orden Laminariales). Vokser på hardt substrat på grunt vann mellom laveste (ved nippflo) og høyeste (ved springflo) fjære. Den har en heteromorf generasjonssyklus hvor den diploide sporofytten dominerer og kan oppnå en betydelig størrelse. Gametofytten er mikroskopisk. Forsøk på å holde arten i akvakultur er i gang i Irland.

Was this helpful?
L’assenza o deficienza della pigmentazione negli animali.


ALBINISM: The absence or deficiency of pigmentation in animals.

ΑΛΦIΣΜΟΣ: Απουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα. Βλ. επίσης δυσχρωμία.

ALBINISMUS: Das Fehlen oder der Mangel an Pigmenten bei Tieren.

ALBINISME: Diminution ou disparition de la pigmentation chez les animaux.

ALBINISMO: La ausencia o deficiencia de pigmentación en los animales.

ALBINISME: Feil eller mangel på pigmentering hos dyr. Jfr. feilpigmentering.

Was this helpful?
Una misura della capacità di un’acqua di neutralizzare l’aggiunta di un acido forte, espressa in milliequivalenti di idrogenioni per litro a 200C. Questa neutralizzazione è dovuta all’effetto combinato di sali minerali disciolti (principalmente CO2 e bicarbonati). L’alcalinità è di solito espressa in concentrazione equivalente di carbonato di calcio.


ALKALINITY: A measure of the pH of water calculated as the number of milliequivalents of hydrogen ions that is neutralized by one litre at 200C. This neutralization is due to the combined effect of dissolved mineral (mainly CO2 and the anions of bicarbonates(HC)3) and is usually expressed in equivalents concentration of calcium carbonate.

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της οξύτητας (του pΗ) του νερού, το οποίο υπολογίζεται ως ο αριθμός των χιλιοστο-ισοδυνάμων των υδρογονοκατιόντων που εξουδετερώνονται από ένα λίτρο δείγματος στους 200C. Αυτή η εξουδετέρωση οφείλεται στην συνδυασμένη επίδραση των διαλυμένων ανόργανων ουσιών (κυρίως CΟ2 και ΗCΟ3).Συνήθως εκφράζεται σε ισοδύναμες συγκεντώσεις ανθρακικού ασβεστίου. Βλ. Αλκαλικότητα, ολική.

ALKALINITÄT (ALKALITÄT, BASIZITÄT): Das chemische Zusammenwirken von gelöstem CO2, Wasser und den Anionen des Bikarbonats (HCO3) und Karbonats (CO2), die den pH-Wert in einer Gleichgewichtsreaktion bestimmen.

ALCALINITE: Mesure du pH de leau calculée sous forme du nombre de milliéquivalents dions hydrogène neutralisés par un litre de 200C. Cette neutralisation est due à leffet combiné des sels minéraux dissous (principalement CO2 et anions de bicarbonates(HCO3); elle est habituellement exprimée en équivalents de concentration de carbonate de calcium.

ALCALINIDAD: La medida del pH de agua calculado en forma de miliequivalentes de iones hidrógeno neutralizados en un litro a 200C. Esta neutralización es debida al efecto combinado de sales minerales disueltas (principalmente CO2 y aniones de bicarbonato(HCO3); está habitualmente expresada en equivalentes de concentración de carbonato de calcio.

ALKALINITET: Vannets evne til å nøytralisere (bufre) sure komponenter. Et mål på pH i vann utregnet som antall milliekvivalenter av hydrogenion som blir nøytralisert av en liter ved 200 C. Nøytraliseringsevnen kommer av den kombinerte effekten av løste mineraler, i hovedsak løst CO2, anioner fra bikarbonat (HCO3) og karbonat (CO2).

Was this helpful?
La porzione di alcalinità totale (vedi) alla quale contribuiscono gli ioni bicarbonati.


BICARBONATE ALKALINITY: The portion of total alkalinity contributed by bicarbonate ions.

ΔIΣΑΝΘΡΑΚIΚΗ ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Το ποσοστό της ολικής αλκαλικότητας το οποίο οφείλεται στα δισανθρακικά ιόντα.

BIKARBONAT - ALKALINITÄT (BIKARBONATHÄRTE): Der Anteil an der Gesamtalkalinität, die von den Bikarbonat-Ionen beigesteuert wird.

ALCALINITE BICARBONATEE: Contribution à lalcalinité totale des ions bicarbonates.

ALCALINIDAD BICARBONATO: La contribución a la alcalinidad total de iones de bicarbonato.

BIKARBONAT-ALKALITET: Andelen av total (karbon)alkalinitet som skyldes bikarbonat.

Was this helpful?
Il termine “alcalinità totale” si riferisce alla concentrazione totale di basi nell’acqua, espressa in milligrammi per litro di carbonato di calcio equivalente. La determinazione dell’alcalinità è eseguita aggiungendo quantità note di un acido forte, con titolazione a due punti diversi di equivalenza, con il metodo del viraggio del colore; una prima titolazione usando come indicatore la fenoftaleina, la seconda usando come indicatore il metilarancio. La quantità totale di acido usato nella titol


ALKALINITY, TOTAL: The term "total alkalinity" refers to the total concentration of bases in water expressed in milligrams per litre of equivalent calcium carbonate. Determination of alkalinity is carried out by titration to two end points; first, by titrating with standard acid to a phenolphthalein endpoint, and second by titration to a methyl orange endpoint. The total amount of acid used in the titration, expressed as equivalent calcium carbonate, represents the total alkalinity. The amount of acid required to

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ ΟΛIΚΗ: Ο όρος "ολική αλκαλικότητα" αναφέρεται στην ολική συγκέντρωση των βάσεων στο νερό και εκφράζεται σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ισοδυνάμου ανθρακικού ασβεστίου. Ο προσδιορισμός της αλκαλικότητας γίνεται με τιτλοδότηση σε δύο τελικά σημεία. Το πρώτο τιτλοδοτείται με ένα τυπικό οξύ σε ένα τελικό σημείο φαινολοφθαλεïνης και το δεύτερο τιτλοδοτείται σε ένα τελικό σημείο πορτοκαλόχροος του μεθυλαινίου. Η ολική ποσότητα του οξέος που χρησιμοποιείται στην τιτλοδότηση, εκφρασμένη σε ισοδύναμο ανθρακικό ασβ

GESAMTALKALINITÄT: Der Begriff Gesamtalkalinität bezieht sich auf die Konzentration aller Basen im Wasser, ausgedrückt in mg pro Liter in Kalziumkarbonat-Äquivalenten. Die Bestimmung der Alkalinität wird durch eine Titration mit zwei Endpunkten erreicht: Zuerst wird gegen eine Standardsäure gegen den Endpunkt des Phenolphthaleins titriert, danach durch eine zweite Titration der Endpunkt gegen Methylorange bestimmt. Die Gesamtmenge der bei der Titration verbrauchten Säure wird wiederum in Kalziumkarbonat-Äquivalent

ALCALINITE TOTALE: La concentration totale de bases dans leau exprimée en milligrammes équivalents de carbonate de calcium. Lalcalinité totale est estimée par une titration à laide dacide standard en deux temps. Le premier utilisant la phénolphthaléine comme indicateur, et le deuxième utilisant le méthylene orange comme indicateur. La quantité totale dacide nécessaire dans la titration, exprimée en équivalents de carbonate de calcium, représente lalcalinité totale. La quantité dacide nécessaire dans la titration a

ALCALINIDAD TOTAL: La concentración total de bases en el agua expresada en miligramos equivalentes de carbonato de calcio. La alcalinidad total está estimada mediante una titulación con ácido estándar a dos tiempos. La primera utilizando la fenolftaleína como indicador, y la segunda utilizando naranja de metileno como indicador. La cantidad total de ácido necesario en la titulación, expresada en equivalentes de carbonato de calcio, representa la alcalinidad total. La cantidad necesaria en la titulación con la fen

TOTAL ALKALITET: Betegnelse som henviser til den totale konsentrasjonen av baser i vann, uttrykt som milligram kalsiumkarbonat per liter vann. Alkalitet bestemmes ved titrering til to sluttpunkter: (1) Titrering med standard syre til sluttpunktet til fenolftalein. (2) Titrering til sluttpunktet til metyloransje. Den totale mengden av syre brukt til titrering, uttrykt som mengden kalsiumkarbonat, representerer den totale alkaliteten. Syremengden som trengs for titrering til sluttpunktet for fenolftalein (pH 8,3),

Was this helpful?
La componebte dell’alcalinità totale alla quale contribuiscono gli ioni carbonato.


CARBONATE ALKALINITY: The portion of total alkalinity contributed by carbonate ions.

ΑΝΘΡΑΚIΚΗ ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Το τμήμα της ολικής αλκαλικότητας που οφείλεται σε ανθρακικά ιόντα.

KARBONATALKALINITÄT (KARBONATHÄRTE): Der Teil der Gesamtalkalinität, der auf Karbonationen zurückzuführen ist.

ALCALINITE CARBONATE: Contribution à lalcalinité totale des ions carbonate.

ALCALINIDAD CARBONATO: La contribución total de iones de carbonato.

KARBONAT ALKALITET: Andelen av den totale alkaliteten som skyldes karbonationer.

Was this helpful?
La condizione che risulta da un aumento nel pH del sangue oltre il valore normale per la specie animale interessata. La riserva di biocarbonato del sangue risulta aumentata.


ALKALOSIS: The condition resulting from an increase in blood pH above the normal range for the animal species involved. Increased blood bio-carbonate reserve.

ΑΛΚΑΛΩΣΗ: Κατάσταση οφειλόμενη σε αύξηση του pΗ του αίματος πάνω από το κανονικό εύρος τιμών του, για ένα συγκεκριμένο ζωïκό είδος. Αύξηση του αποθέματος βιοανθρακικών στο αίμα.

ALKALOSE: Ein Zustand, der durch abnormal hohe pH-Werte im Blut verursacht wird. Erhöhte Reserve an Bikarbonat im Blut.

ALCALOSE: Condition résultant dune augmentation du pH sanguin au dessus de la gamme normalement rencontrée chez une espèce donnée.

ALCALOSIS: Condición que resulta del aumento del pH sanguíneo por encima del valor normalmente encontrado en una especie.

ALKALOSE: En tilstand som et resultat av en øket pH i blodet over det som er normalt for organismen. Forhøyet bikarbonatreserve i blodet.

Was this helpful?
Grande classe di composti chimici derivati dagli alcooli primari attraverso l’ossidazione, contengono il gruppo -CHO.


ALDEHYDES: Large class of chemical compounds derived from the primary alcohols by oxidation and containing the -CHO group.

ΑΛΔΕΫΔΗ: Μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων που προέρχονται από τις πρωτοταγείς αλκοόλες με οξείδωση και που περιέχουν την ομάδα -CHO.

ALDEHYDE: Eine große Klasse chemischer Verbindungen, die durch Oxidation primärer Alkohole dargestellt werden können und eine -CHO-Gruppe enthalten.

ALDEHYDE: Grande classe de composés chimiques dérivés des alcools primaires par oxydation et contenant le groupe-CHO.

ALDEHIDO: Amplia clase de compuestos químicos derivados de alcoholes primarios por oxidación y conteniendo un grupo –CHO.

ALDEHYD: En stor gruppe kjemiske forbindelser som fremstilles av primære alkoholer gjennom oksydasjon og inneholder en CHO-gruppe.

Was this helpful?
Pianta di acqua dolce o marina che produce clorofilla (pl. alghe), con dimensioni variabili da pochi micron ad una lunghezza di molte decine di centimetri; cellula singola, colonia, o filamentosa senza un vero apparato foliare, radicale o stelo.


ALGA: Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.

ΦΥΚΟΣ: Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.

ALGE: Chlorophylltragende, niedere Pflanze in Süß- oder Meerwasser. Größenspektrum von wenigen Mikrometern bis mehreren Metern; einzellig, koloniebildend oder fadenförmig, aber ohne echte Blätter, Wurzeln und Stamm.

ALGUE: Plante aquatique chlorophylienne de taille comprise entre quelques microns et plusieurs mètres; unicellulaire, coloniale ou filamenteuse, sans véritable racine ou feuille.

ALGA: Planta acuática clorofílica de tamaño entre unas micras y varios metros; unicelular, colonial o filamentosa, sin raíz o hoja auténticos.

ALGE: Klorofyllbærende marin- eller ferskvannsplante. Størrelsen varierer fra noen få mikrometer til flere meter. Encellede, kolonidannende eller trådlignende, men uten ekte blader, rot eller stamme.

Was this helpful?
Phaeophyceae; una classe di alghe marine che si trova nelle zone intertidali e nelle basse zone subtidali, contiene più di 1500 specie.


BROWN ALGAE: Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.

ΦΑΙΟΦΥΚΗ: Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.

BRAUNALGEN: Phaeophyceae; Marine Großalgen der Gezeitenzone mit mehr als 1500 Arten.

ALGUE BRUNE: La Phaeophycae, une classe dalgues marines de la zone interditale et les zones peu profondes. Plus de 1500 espèces sont répertoriées; cf. les laminaires.

ALGA MARRÓN: Feofíceas, una clase de algas marinas (más de 1500 especies) de la zona intermareal y de las zonas poco profundas.

BRUNALGER: Phaeophycea, klasse av marine sjøvekster som lever i litoralsona og på grunt vann under flomålet. Bestående av mer en 1500 arter. Jfr. tang.

Was this helpful?
Alghe che possiedono un tallo filamentoso.


FILAMENTOUS ALGAE: Algae with a threadlike thallus.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

FADENFÖRMIGE ALGEN: Fadenförmige Algen; kein systematisches Merkmal.

ALGUES FILAMENTEUSES: Algues ayant des filaments comme thalle.

ALGAS FILAMENTOSAS: Algas con filamentos como talo.

FILAMENTÆRE ALGER: Alger med trådaktig thallus, ikke et systematisk navn.

Was this helpful?
Clorofite, alghe nelle quali i pigmenti fotosintetici sono localizzati nei cloroplasti e hanno la clorofilla come pigmento dominante.


GREEN ALGAE: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

GRÜNE ALGEN: Chlorophyten, die Algen, in denen die photosynthetischen Pigmente in den Chromatophoren lokalisiert sind, mit dem Chlorophyll als dominierendem Pigment.

ALGUES VERTES: Chlorophycées, algues dont les pigments photosynthétiques sont localisés dans des chloroplastes, le pigment dominant étant la chlorophylle.

ALGAS VERDES: Clorofíceas, algas cuyos pigmentos fotosintéticos están localizados en los cloroplastos, el pigmento dominante es la clorofila.

GRØNNALGE: Alge der fotosyntetiske pigmenter befinner seg i kloroplaster, med klorofyll som det dominerende pigmentet.

Was this helpful?
Cyanophyta, le uniche alghe nelle quali i pigmenti fotosintetici non sono localizzati nei cromoplasti e che non hanno un nucleo. I pigmenti sono mascherati dal pigmento blu, la ficocianina.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

BLAUALGEN, BLAU-GRÜNE ALGEN: Cyanophyta; Prokaryotischen; einzellige Algen, bei denen die Photosynthesepigmente nicht auf den Chromoplasten lokalisiert sind. Die Pigmente sind vom blauen Pigment Phycozyanin verdeckt. Die Zellen sind von einer mehrschichtigen Zellwand umgeben, auf denen außen häufig Schleim- oder Gallerthüllen aufgelagert sind.

ALGUES BLEUES-VERTES: Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

BLÅGRØNNALGER: Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.

Was this helpful?
Agenti chimici che uccidono alghe, per esempio, solfato di rame. Sebbene alcuni erbicidi, come per esempio, Diquat, Paraquat, od altri, sono anche efficaci contro alcune alghe, come peraltro lo sono diversi disinfettanti aspecifici quali, il cloro nei rifornimenti idrici, non sono necessariamente da considerarsi algicidi.


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειiκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

ALGIZIDE: Chemische Wirkstoffe, die Algen töten. Algizide enthalten Kupfersulfate. Obwohl einige Herbizide (z.B. Diquat, Paraquat, Terbutryne) ebenso gegen Algen wirksam sind wie verschiedene Desinfektionsmittel (z.B. Chlor im Trink- und Brauchwasser), so sind sie nicht unbedingt als Algizide zu bezeichnen.

ALGICIDE: Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

Was this helpful?
Polisaccaridi algali che costituiscono un elemento costitutivo importante delle pareti cellulari delle alghe brune; i sali derivati dall’acido alginico che è a sua volta ottenuto da laminaria. L’acido alginico è un acido colloidale insolubile; è duro quando secco e assorbente quando umido. Alginates possono essere usati come leganti nel mangime per pesci. I sali di sodio e di potassio sono i più solubili ed i più comunemente utilizzati.


ALGIN: Algal polysaccharides that are a major constituent of the cell walls of brown algae. Salts derived from alginic acid that itself is obtained from kelp. Alginic acid is an insoluble colloidal acid, hard when dry and absorbent when moist. Alginates can be used as binders in fish feed. Sodium alginate and potassium alginate are the most soluble, with sodium alginate the most available. Alginates have wide applications in the industry as propellants.

ALGIN: Βλ. ΑΛΓIΝIΚΑ: Πολυσακχαρίτες φυκών που αποτελούν κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φαιοφυκών. Αλατα προερχόμενα από το αλγινικό οξύ, που παράγεται από φαιοφύκη της ομοταξίας των λαμιναριωδών. Το ίδιο το αλγινικό όξύ είναι ένα αδιάλυτο κολλοειδές οξύ που γίνεται σκληρό σε ξηρή μορφή και απορροφητικό όταν υγρανθεί. Τα αλγινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέτης της τροφής των ψαριών. Το αλγινικό κάλιο και το αλγινικό νάτριο είναι τα περισσότερο διαλυτά και διαθέσιμα αλγινικά. Τα

ALGIN: Polysaccharide, die einen Haupt- bestandteil der Zellwände von Braunalgen darstellen und deren Salze aus der Alginsäure abgeleitet werden können. Diese wird aus den Tangen gewonnen. Algin- säure ist als kolloidale Säure unlöslich, sie ist hart im trockenen Zustand und wirkt absorbtiv im feuchten Zustand. Alginate können als Binder in Fischfuttern eingesetzt werden. Kalium-Alginate und Natrium- Alginate sind gut löslich, wobei Kalium-Alginate häufiger sind.

ALGIN: Polysaccharide algal qui est un composant majeur des parois cellulaires des algues brunes (laminaires). Les sels de lacide alginique, un acide colloµde insoluble, extrait des laminaires. Lacide alginique est dur quand il est sec et absorbant quand il est humide. Les alginates sont utilisés comme liants dans la formulation des aliments pour poissons. Les sels de sodium et de potassium sont les plus solubles et les plus couramment utilisés.

ALGINA: Polisacárido de algas que es el compuesto mayoritario de las paredes celulares de algas marrones (laminarias). Las sales del ácido algínico, ácido coloidal insoluble, son extractos de algas marinas laminares (varec). El ácido algínico es duro cuando es s.

ALGIN: Polysakkarid som er hovedbestanddel i brunalgenes cellevegg. Salt fremstilt fra alginsyre som i sin tur er utvunnet fra tang. Alginsyre er en uløselig kolloidal syre. Den er hard når den er tørr og absorberende når den er fuktig. Alginater benyttes m.a. som bindingsmiddel i fiskefôr. Natriumalginat og kaliumalginat løser seg best. Natriumalginat er mest tilgjengelig.

Was this helpful?
Polisaccaridi algali che costituiscono un elemento costitutivo importante delle pareti cellulari delle alghe brune; i sali derivati dall’acido alginico che è a sua volta ottenuto da laminaria. L’acido alginico è un acido colloidale insolubile; è duro quando secco e assorbente quando umido. Alginates possono essere usati come leganti nel mangime per pesci. I sali di sodio e di potassio sono i più solubili ed i più comunemente utilizzati.


ALGINATE: Algal polysaccharides that are a major constituent of the cell walls of brown algae; salts derived from alginic acid that is itself obtained from kelp. Alginic acid is an insoluble colloidal acid; it is hard when dry and absorbent when moist. Alginates can be used as binders in fish feed. Sodium alginate and potassium alginate are the most soluble, and sodium alginate is the more available. Alginates have wide applications in industry as propellants.

ΑΛΓIΝIΚΑ: Πολυσακχαρίτες φυκών που αποτελούν κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φαιοφυκών. Αλατα προερχόμενα από το αλγινικό οξύ, που παράγεται από φαιοφύκη της ομοταξίας των λαμιναριωδών. Το ίδιο το αλγινικό όξύ είναι ένα αδιάλυτο κολλοειδές οξύ που γίνεται σκληρό σε ξηρή μορφή και απορροφητικό όταν υγρανθεί. Τα αλγινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέτης της τροφής των ψαριών. Το αλγινικό κάλιο και το αλγινικό νάτριο είναι τα περισσότερο διαλυτά και διαθέσιμα αλγινικά. Τα αλγινικά έχουν

ALGINATE: Polysaccharide, die einen Hauptbestandteil der Zellwände von Braunalgen darstellen und deren Salze aus der Alginsäure abgeleitet werden können. Diese wird aus den Tangen gewonnen. Alginsäure ist als kolloidale Säure unlöslich, sie ist hart im trockenen Zustand und wirkt absorbtiv im feuchten Zustand. Alginate können als Binder in Fischfuttern eingesetzt werden. Kalium-Alginate und Natrium-Alginate sind gut löslich, wobei Kalium-Alginate häufiger sind.

ALGINATE: Polysaccharide algal qui est un composant majeur des parois cellulaires des algues brunes (laminaires). Les sels de lacide alginique, un acide colloïde insoluble, extrait des laminaires. Lacide alginique est dur quand il est sec et absorbant quand il est humide. Les alginates sont utilisés comme liants dans la formulation des aliments pour poissons. Les sels de sodium et de potassium sont les plus solubles et les plus couramment utilisés.

ALGINATO: Polisacárido de algas que es el compuesto mayoritario de las paredes celulares de algas marrones (laminarias). Las sales del ácido algínico, ácido coloidal insoluble, son extractos de algas marinas laminares (varec). El ácido algínico es duro cuando es seco y absorbente cuando es húmedo. Los alginatos son utilizados como ligandos en la preparación de comida para peces. Las sales de sodio y de potasio son las más solubles y más utilizadas.

ALGINAT: Polysakkarid som er hovedbestanddel i brunalgenes cellevegg. Salt fremstilt fra alginsyre som i sin tur er utvunnet fra tang. Alginsyre er en uløselig kolloidal syre. Den er hard når den er tørr og absorberende når den er fuktig. Alginater benyttes m.a. som bindingsmiddel i fiskefôr. Natriumalginat og kaliumalginat løser seg best. Natriumalginat er mest tilgjengelig.

Was this helpful?
Non nativo; una specie che si trova in una zona di cui non è nativa; non indigeno.


ALIEN: Non-native; a species occurring in an area to which it is not native; non-indigenous.

ΑΛΛΟΧΘΟΝ: Μη αυτόχθον. Είδος που υπάρχει σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι αυτόχθον (γηγενές). Μη ιθαγενές είδος.

NICHT EINHEIMISCH (FREMD): Eine Art, die in einem Gebiet vorkommt, in dem sie nicht beheimatet ist.

NON-INDIGENE: Espèce non-indigène de la région où elle se trouve.

NO-INDIGENA: Especies no autóctonas de la región dónde se encuentran.

FREMMED : En art som opptrer i et område der den ikke hører hjemme.

Was this helpful?
Dispositivo che distribuisce il mangime pellettato e viene attivato quando è toccato dal pesce. Può essere usato per molte specie di pesci. Ne esistono varie tipologie, tra le quali alcune completamente meccaniche, altre con dispositivi elettronici. Il termine è riferito anche allalimentatore a pendolo (self feeder).


DEMAND FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΤΑΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(SELF FEEDER): Αυτόματη συσκευή που διανέμει τροφή στα ψάρια σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα και σε μετρήσιμες ποσότητες. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην εντατική ιχθυοκαλλιέργεια. Τα περισσότερα μηχανήματα αυτόματης διανομής τροφής λειτουργούν ηλεκτρονικά.

BEDARFSFUTTERAUTOMAT: Ein Automat der kleine Mengen Pellets verteilt, wenn diese von den in der Aquakultureinrichtung befindlichen Arten selbsttätig abgerufen werden.

DISTRIBUTEUR SUR DEMANDE: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DITRIBUIDOR DE AUTODEMANDA: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

BEHOVSFÔRER: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

Was this helpful?
Dispositivo che distribuisce il mangime pellettato e viene attivato quando è toccato dal pesce. Può essere usato per molte specie di pesci. Ne esistono varie tipologie, tra le quali alcune completamente meccaniche, altre con dispositivi elettronici. Il termine è riferito anche allalimentatore a pendolo (self feeder).


SELF-FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Συσκευή που διανέμει σβώλους τροφής όταν ενεργοποιείται από το ψάρι. Πολλά είδη ψαριών εκπαιδεύονται στην χρήση των συσκευών αυτών.

SELBSTFÜTTERER: Ein Automat der kleine Mengen Pellets verteilt, wenn diese von den in der Aquakultureinrichtung befindlichen Arten selbsttätig abgerufen werden. Siehe Bedarfsfütterer oder Pendelfütterer.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DALIMENTS: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE ALIMENTOS: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

SELVFÔRER: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

Was this helpful?
Qualsiasi apparecchio automatizzato per la distribuzione del mangime, dispensa pellet di mangime alle ore preselezionate, in quantità misurate, usato soprattutto nell’allevamento intensivo di pesci. La maggior parte degli alimentatori automatici sono azionati e controllati elettronicamente.


AUTOMATIC FEEDER: Any automated apparatus for food distribution, dispensing feed particles at preselected times in measured amounts, used especially in intensive fish culture. Most automatic feeding devices are electrically operated and electronically controlled.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔIΑΝΕΜΗΤΗΣ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑIΣΤΡΑ: Αυτόματη συσκευή που διανέμει τροφή στα ψάρια σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα και σε μετρήσιμες ποσότητες. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην εντατική ιχθυοκαλλιέργεια. Τα περισσότερα μηχανήματα αυτόματης διανομής τροφής λειτουργούν ηλεκτρονικά.

FUTTERAUTOMAT: Jede technische Einrichtung, die Fische automatisch mit Futter zu festgesetzten Zeiten versorgt; wird besonders in der intensiven Fischzucht eingesetzt. Die Mehrzahl der automatischen Futteranlagen werden elektronisch gesteuert.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE NOURRITURE: Appareil automatique qui distribue des particules alimentaires à des heures présélectionnées ; employé surtout en pisciculture intensive. La plupart de ces dispositifs sont électroniques.

DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO DE COMIDA: Aparato automático que distribuye las partículas alimenticias en unas horas preseleccionadas; utilizado sobre todo en el cultivo intensivo de peces. La mayoría de estos dispositivos son electrónicos.

FÔRAUTOMAT: Enhver teknisk innretning som fôrer fisk automatisk på visse forhåndsinnstilte tidspunkt. Spesielt mye brukt i intensive oppdrettssystemer. De fleste fôrautomater blir styrt elektronisk.

Was this helpful?
1) Rifornimento di cibo per gli organismi. 2) consumo di cibo da parte degli organismi.


FEEDING: (1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.

ΔIΑΤΡΟΦΗ: (1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.

FÜTTERUNG: (1) Die Versorgung von Organismen mit Nahrung. (2) Im Englischen bezieht sich der Begriff feeding auch auf die selbständige Nahrungsaufnahme von Organismen.

ALIMENTATION: (1) La demande des organismes en nourriture. (2) La consommation daliments par les organismes.

ALIMENTACIÓN: (1) Los componentes que se proporcionan a los organismos en la comida. (2) El consumo de comida por organismos.

FÔRING: (1) Tilførsel av fôr til organismer. (2) På engelsk betyr ”feeding” fortæring av fôr av en organisme.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere la distribuzione manuale dellalimento contrapposta alluso dei distributori automatici. Questa tecnica permette di ottimizzare lutilizzo dellalimento ma presenta linconveniente di essere molto costosa, poichè richiede mano dopera per lattuazione.


HAND FEEDING: Term used to describe manual feeding of organisms as opposed to the use of automatic feeders. Its advantage is the optimizing of feed and the reduction of wastage, and also as a means of assessing fish health.

ΤΑΪΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ: Ορος που χρησιμοποιείται για το τάϊσμα των οργανισμών με το χέρι, σε αντιδιαστολή με τη χρήση των αυτόματων ταϊστρών. Το πλεονέκτημά της είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης της τροφής και η μείωση των απωλειών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι βοηθά στην εκτίμηση της αύξησης των ψαριών.

HANDFÜTTERUNG: Der Begriff beschreibt die manuelle Fütterung von Aquakulturarten. Er steht im Gegensatz zur automatischen Fütterung. Der Vorteil der Handfütterung wird in optimaler Futterzuweisung und Verringerung von Futterverlusten gesehen. Die Handfütterung wird häufig wegen der hohen Personalkosten als zu teuer bezeichnet.

NOURRISSAGE MANUEL: Terme décrivant la distribution des aliments à la main par opposition à lemploi de distributeurs automatiques. Lavantage est loptimisation de lutilisation de laliment, mais cette technique est coûteuse à cause de la main doeuvre.

ALIMENTACION MANUAL: Término que describe la distribución de los alimentos a mano por oposición al uso de distribuidores automáticos. La ventaja es la optimización de la utilización del alimento, pero esta técnica es cara debido a la mano de obra.

HÅNDFÔRING: Betegnelse brukt for å beskrive manuell fôring av organismer, motsatt til fôring med fôringsautomater. Fordelen er at en kan fôre akkurat det fisken vil ha, og på den måten redusere mengden spillfôr. Kan også benyttes som et hjelpemiddel til å bestemme fiskens helsetilstand.

Was this helpful?
Alimenti caratterizzati da un basso rapporto tra valore nutrizionale e volume.


BULK FOOD: Food characterized by large volume and relatively low nutritive (feeding) value.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή χαρακτηριζόμενη από τον μεγάλο όγκο της και την σχετικά χαμηλή θρεπτική της αξία.

MASSENFUTTER: Futter, das charakterisiert ist durch ein großes Volumen und einen relativ geringen Nährwert.

ALIMENT EN VRAC: Aliment caractérisé par son grand volume et par sa valeur nutritive relativement peu élevée.

ALIMENTO EN MASA: Alimento caracterizado por volumen grande y su valor nutritivo relativamente bajo.

BULKFÔR (FIBERRIK KOST): Fôr karakterisert av stort volum og lav næringsverdi.

Was this helpful?
L’uso del termine “dieta/alimenti artificiali” non è del tutto corretto. I mangimi non possono essere prodotti artificialmente (sinteticamente) ma sono ottenuti da ingredienti naturali (sostanze organiche). L’uso del termine ‘alimenti composti’ è quindi più adatto.


ARTIFICIAL FOOD: The use of the term "artificial food/diet" is inaccurate since feeds cannot be produced artificially (synthetically) but are derived from natural ingredients (organic substances). The use of the term processed diet is therefore more appropriate.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΦΗ: Η χρήση του όρου "τεχνητή τροφή/δίαιτα" πρέπει να αποφεύγεται. Οι τροφές δεν μπορούν να παραχθούν τεχνητά (συνθετικά) αλλά προέρχονται από φυσικά οργανικά συστατικά. Ο όρος "επεξεργασμένη τροφή/δίαιτα" (βλ. λ.) είναι ορθότερος.

KUNSTFUTTER: Der Gebrauch des Begriffes Kunstfutter/-nahrung sollte vermieden werden. Futtermittel können im eigentlichen Sinne nicht künstlich (synthetisch) hergestellt werden, da sie aus natürlichen Bestandteilen (organischen Substanzen) gewonnen werden. Die Verwendung des Begriffes Aufbereitetes Futter ist deshalb passender.

ALIMENT ARTIFICIEL: Lemploi des termes aliment artificiel et régime artificiel est déconseillé. Les aliments ne peuvent pas être produits artificiellement (synthétiquement), mais sont constitués de composés naturels (substances organiques). Le terme aliment composé est plus approprié.

ALIMENTO ARTIFICIAL: El empleo de términos como alimento artificial y régimen artificial es desaconsejable. Los alimentos no pueden ser producidos artificialmente (sintéticamente), sino que son derivados de compuestos naturales (sustancias orgánicas). El término ‘alimento compuesto’ es más apropiado.

KUNSTIG FÔR: Dette begrepet er lite brukt på norsk og bør heller ikke brukes ettersom fôr ikke kan produseres kunstig i meningen syntetisk, men er utvunnet/sammensatt av naturlige ingredienser (organiske substanser). Det vanlige og det beste er å bruke begreper som formulert fôr, tørrfôr, mjukfôr og våtfôr.

Was this helpful?
Sorgente di nutrienti che fornisce energia (carboidrati, proteine, grassi), vitamine e minerali, necessari alle funzioni metaboliche.


FOOD: Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.

ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

FUTTER: Quelle von energieliefernden Nährstoffen (Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette), Vitaminen, Mineralien usw. Notwendig für einen funktionierenden Stoffwechsel.

NOURRITURE: Source daliments énergétiques (hydrates de carbone, protéines et lipides) de vitamines, de sels minéraux, etc., nécessaires au fonctionnement du métabolisme.

ALIMENTACIÓN: Fuente de alimentos energéticos (hidratos de carbono, proteínas y lípidos) de vitaminas, de sales minerales, etc., necesarios para el funcionamiento normal del metabolismo.

FÔR: Kilde for energigivende næringsstoffer (karbohydrat, fett, protein), vitaminer og mineraler, som må til for at metabolismen skal virke.

Was this helpful?
Pellet preparato e prodotto con il processo di estrusione in condizioni tali che gli permettono di galleggiare sulla superficie dellacqua per periodi abbastanza lunghi.


SLOW-SINKING FOOD: Prepared feed pellets produced by the extrusion process under conditions that result in a density that will allow them to float at the water surface for extended periods.

ΤΡΟΦΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΒΥΘΙΣΗΣ (2): Κατεργασμένοι σβώλοι τροφής που παράγονται με τη διαδικασία της εξώθησης, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν πυκνότητα που να επιτρέπει στους σβώλους να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

LANGSAM-SINKENDES FUTTER: Präpariertes und pelletiertes Futter, das unter hohen Druckbedingungen hergestellt wird, wobei eine Dichte erreicht wird, die die Pellets für einen längeren Zeitraum an der Wasseroberfläche schwimmen lassen.

ALIMENT A SEDIMENTATION LENTE: Aliment composé produit par extrusion de telle façon que sa faible densité lui permet de rester à la surface de leau pendant une période prolongée.

ALIMENTO DE SEDIMENTACIÓN LENTA: Alimento flotante.

SAKTESYNKENDE FÔR: Fôrpelleter produsert ved ekstrudering under forhold som gir dem lav tetthet. Dette gjør at de flyter på overflaten en tid før de synker.

Was this helpful?
Pellet preparato e prodotto con il processo di estrusione in condizioni tali che gli permettono di galleggiare sulla superficie dellacqua per periodi abbastanza lunghi.


FLOATING FEED: Prepared feed pellets produced by the extrusion process under conditions that result in a density that will allow them to float at the water surface for extended periods.

ΕΠIΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ: Κατεργασμένοι σβώλοι τροφής που παράγονται με τη διαδικασία της εξώθησης, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν πυκνότητα που να επιτρέπει στους σβώλους να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

SCHWIMMFUTTER: Präpariertes und pelletiertes Futter, das unter hohen Druckbedingungen hergestellt wird, wobei eine Dichte erreicht wird, die die Pellets für einen längeren Zeitraum an der Wasseroberfläche schwimmen lassen.

ALIMENT FLOTTANT: Aliment composé produit par extrusion de telle façon que sa faible densité lui permet de rester à la surface de leau pendant une période prolongée.

ALIMENTO EXTRUSIONADO: Alimento preparado por extrusión de tal manera que su baja densidad le permite flotar en la superficie del agua durante un periodo prolongado.

FLYTEFÔR: Fôrpelleter produsert ved ekstrudering under forhold som gir dem lav tetthet. Dette gjør at de flyter på overflaten en tid før de synker.

Was this helpful?
Pesce destinato direttamente al consumo umano.


FOOD FISH: Fish destined for direct human consumption.

ΕΔΩΔIΜΑ ΨΑΡIΑ: Ψάρια που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.

SPEISEFISCH: Fisch, der für den direkten menschlichen Verzehr bestimmt ist.

POISSON CONSOMMABLE: Poisson destiné à la consommation humaine.

PESCADO COMESTIBLE: Pez destinado al consumo humano.

MATFISK: Fisk som skal brukes direkte som menneskeføde.

Was this helpful?
Termine comune non specifico usato per descrivere i microrganismi viventi (es. rotiferi, gamberetti di mare) usati per alimentare le larve di pesci e molluschi, dopo la schiusa ed il riassorbimento del sacco vitellino e prima dello svezzamento.


LIVE FOOD: Common non-specific term used to describe the living microscopic organisms (e.g. rotifers, brine shrimps) used to feed the larvae of certain finfish and shellfish, after hatching from the yolk sac, before being weaned on artificial diets.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ: Κοινός μη ειδικός όρος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ζωντανών μικροσκοπικών οργανισμών (π.χ. τροχόζωα, Αrtemia) που χρησιμεύουν γιά την εκτροφή νυμφών ψαριών και ασπονδύλων μετά την εκκόλαψη και την κατανάλωση του λεκιθικού σάκου και πριν την χορήγηση τεχνητής δίαιτας. Πρβλ. Πράσινα νερά.

LEBENDFUTTER: Allgemeiner, nicht-spezifischer Begriff für lebende Klein-Organismen (z.B. Rotiferen, Salinenkrebse), die als Nahrung für Larven von Fischen und Mollusken dienen, nachdem diese den Dottersackvorrat aufgebraucht haben und bevor sie an "Kunstfutter" gewöhnt werden können.

ALIMENTS VIVANTS: Terme commun décrivant les organismes microscopiques vivants (par exemple rotifères, crevettes de mer) utilisés pour nourrir les larves de certains poissons et coquillages après la reproduction et avant passage à laliment artificiel.

ALIMENTO VIVO: Término común no-específico que describe los organismos microscópicos vivos (e.g. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar las larvas de ciertos peces y mariscos, después de salir del cascarón del saco vitelino y antes de pasar a la dieta artificial.

LEVENDEFÔR: Vanlig uspesifikk betegnelse for små levende organismer (f.eks. hjuldyr, artemia), som brukes til å fôre larver fra visse fisk og skalldyr fra plommesekken er oppbrukt til larvene kan begynne å spise formulert fôr. Jfr. grønt vann.

Was this helpful?
Una parte o una suddivisione di una quantità più grande; qualsiasi frazione riconosciuta di un intero, di solito usato in riferimento ai liquidi.


ALIQUOT: A part or subdivision of a larger quantity; any known fraction of a whole, usually used with reference to liquids.

ΜΕΡΙΔΙΟ: Μέρος ή υποδιαίρεση μιας μεγαλύτερης ποσότητας. Γνωστό μερίδιο ενός συνόλου. Συνήθως αναφέρεται σε υγρά.

ALIQUOT: Ein Teil oder eine Menge einer größeren Menge, die ohne Rest in gleiche Teile geteilt werden kann; jede bekannte gleiche Menge eines Ganzen. Bezieht sich meist auf Flüssigkeiten.

ALIQUOTE: Qui est contenu un nombre entier de fois dans une quantité plus importante.

ALÍCUOTA: Una parte o subdivisión de una cantidad más grande; cualquier fragmento conocido de un todo, normalmente se usa con referencia a líquidos.

ALIQUOT: En del eller mengde av en større mengde. En kjent fraksjon av et hele, vanligvis brukt i forbindelse med væsker.

Was this helpful?
Una di due o più forme alternative di un gene, ognuna in possesso di una sequenza nucleotidica unica.


ALLELE: One of two or more alternative forms of a gene, each possessing a unique nucleotide sequence.

ΑΛΛΗΛΑ, ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ: Μια από τις δύο ή περισσότερες εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου. Κάθε μία από αυτές διαθέτει ειδική θέση στο χρωμόσωμα.

ALLEL: Eine von mehreren möglichen Formen eines Gens (einmalige Nucleotidsequenz), die einen Locus auf dem Chromosom besitzt.

ALLELE: Une des deux formes alternatives dun gène, chacune possédant une séquence nucléotidique unique.

ALELO: Formas alternativas (normalmente una o dos) de un gen; cada uno posee una secuencia única del nucleótido.

ALLEL: Et av to eller flere mulige varianter av et gen som opptar samme posisjon (locus) på hvert av kromosomparene.

Was this helpful?
Allevamento di stagno tipicamente estensivo, termine che viene applicato nei casi in cui singoli individui o piccoli gruppo di persone praticano lallevamento di organismi acquatici in quantità sufficiente a soddisfare le loro personali esigenze.


SUBSISTENCE CULTURE: Typically extensive pond culture, which is simplified to the extent that individuals or small groups of people can, with very little training, rear aquatic oganisms in quantities usually sufficient for their needs only.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Συνήθως εκτατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, απλοποιημένη τόσο, ώστε άτομα ή μικρές ομάδες ανθρώπων να μπορούν με ελάχιστη εκπαίδευση να εκθρέψουν υδρόβιους οργανισμούς σε ποσότητες που αρκούν συνήθως μόνο για τις ανάγκες τους.

SUBSISTENZKULTUR: Typischerweise extensive Teichwirtschaft, die darauf ausgerichtet ist, es Individuen oder kleinen Gruppen zu ermöglichen, mit wenig Einarbeitungszeit aquatische Organismen für den eigenen Bedarf zu hältern und zu mästen.

CULTURE DE SUBSISTANCE: Culture extensive en bassin réduite à une telle simplicité que des individus ou des petits groupes peuvent, avec une formation minimale, élever des organismes aquatiques qui se suffisent normalement à leurs propres besoins.

CULTIVO DE SUBSISTENCIA: Cultivo extensivo en estanque reducido a una simplicidad que los individuos o pequeños grupos pueden, con una formación mínima, cultivar organismos acuáticos que responden normalmente a sus propias necesidades.

SELVBERGINGSOPPDRETT: Vanligvis ekstensivt damoppdrett som er så enkelt å drive at små folkegrupper med lite erfaring kan drive det, og produsere nok akvatiske organismer til at det dekker egne behov.

Was this helpful?
Sistema di allevamento che impiega camere di coltura solitamente circolari che utilizzano principalmente gli spazi verticali piuttosto di quelli orizzontali (laltezza di solito è maggiore del diametro); usato per lallevamento delle anguille.


SILO CULTURE: Culture systems employing culture chambers (usually circular) that utilise more vertical than horizontal space (height usually larger than diameter), used in eel culture.

ΣΙΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Συστήματα καλλιέργειας που πραγματοποιούνται σε χώρους καλλιέργειας (συνήθως κυλινδρικούς) των οποίων η κατακόρυφη διάσταση είναι μεγαλύτερη από την οριζόντια (ύψος μεγαλύτερο από την διάμετρο). Χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια χελιών.

SILOKULTUR: Kultureinrichtungen (meist Rundbecken), die höher als breit sind. Sie werden häufig in der Aalkultur verwendet.

CULTURE EN SILO: Système de culture dans une chambre de culture qui emploie davantage despace vertical quhorizontal (cest à dire la hauteur est plus importante que le diamètre); utilisé dans la culture des anguilles.

CULTIVO EN SILO: Sistema de cultivo en una cámara de cultivo que utiliza bastante espacio vertical que horizontal (es decir la altura es más importante que el diámetro); utilizado en el cultivo de anguilas.

SILOOPPDRETT: Oppdrettssystem der oppdrettsenhetene (ofte sirkulære) bruker mer vertikal enn horisontal plass (høyden er ofte større enn diameteren). Brukes ved oppdrett av ål og kveiteyngel.

Was this helpful?
Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali.


RAISE: Non-specific term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. rear.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθολουμένης ισοδύναμης με τον όρο καλλιέργεια

AUFZIEHEN: Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "rear", d.h. "Aufziehen".

ELEVER: Terme non spécifique décrivant le processus de culture de stocks danimaux ou de plantes.

CULTIVAR(3): Término no específico que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

DYRKE: Uspesifikk betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom dyrkningssyklusen.

Was this helpful?
Termine di derivazione francese. Un metodo di allevare le cozze il quale è usato soprattutto lungo la costiera atlantica francese ma è applicabile ad altre zone con elevato flusso di marea. Il novellame di molluschi è raccolto sulle corde sospese nel mare, dove si deposita naturalmente. Le stesse corde sono poi trasportate nella zona di crescita e sono avvolte intorno a pali (cioè, i bouchot) fissati nella zona intertidale.


BOUCHOT CULTURE: Method of culturing mussels that is primarily used along the French Atlantic coast but is applicable to other areas with a high tidal flux. Spat are collected by larval settlement on ropes suspended in the sea. Ropes with young mussels are transported to the on-growing area and wrapped around poles (i.e. bouchots) embedded in the intertidal zone.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ BOUCHOT: Μέθοδος καλλιέργειας μυδιών που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στις Γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, αλλά μπορεί να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές με υψηλή παλιρροιακή ροή. Ο γόνος συλλέγεται καθώς εγκαθίσταται σε σχοινιά που αιωρούνται στη θάλασσα. Τα σχοινιά με τα νεαρά μύδια μεταφέρονται στις περιοχές πάχυνσης και τυλίγονται γύρω από στύλους (bouchot) που βρίσκονται στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

BOUCHOT-KULTUR, PFAHLKULTUR: Methode der Muschelkultur, die überwiegend entlang der französischen Atlantikküste benutzt wird, aber auch in anderen Gebieten mit hohem Tidenwechsel verwendet werden kann. Saatmuscheln werden durch Ansatz von Larven an ausgehängten Seilen gewonnen. Diese mit Jungmuscheln behafteten Seile werden in Abwachsgebiete der Gezeitenzone verbracht und dort um senkrecht stehende Pfähle gewickelt (sog. bouchots).

BOUCHOT (CULTURE SUR BOUCHOT): Méthode de culture des moules très répandue sur les Côtes Atlantiques de la France, mais également applicable à dautres régions à fort coefficient de marée. Le naissain de moules est capté sur des cordes suspendues dans la mer. Les cordes sont ensuite transférées sur des pieux, appelés bouchots, enfoncés dans le sédiment de lestran dans des parcs de grossissement.

CULTIVO BOUCHOT: Método de cultivar mejillones que se encuentran principalmente a lo largo de la costa Atlántica francesa, pero es aplicable a otras regiones con un alto flujo de la mareas. Los mejillones recién nacidos son colocados encima de sogas suspendidas en el mar. Las sogas con los mejillones jóvenes pegados se transportan al área de crecimiento y envueltos alrededor de los polos (i.e. bouchot) incrustados en la zona intermareal.

BOUCHOT KULTUR (PÅLEKULTUR): Metode for å dyrke blåskjell som er mest brukt på den atlantiske franskekysten, men kan også brukes i andre områder med stor forskjell på flo og fjære. Yngel samles ved at larver bunnslår på tau som er hengt ut i sjøen. Tau med små blåskjell transporteres til tilvekstområdene og snurres rundt påler satt ned i tidevannssonen.

Was this helpful?
Tipo di allevamento estensivo di cozze, ostriche, pettini e vongole in cui la crescita avviene sul fondo marino. Dopo un appropriato periodo di crescita, i molluschi sono raccolti con il dragaggio. Gli stock allevati in questo modo crescono più lentamente e contengono livelli di sedimento più elevati di quelli prodotti usando tecniche più moderne.


BOTTOM CULTURE: Type of extensive culture of mussels, oysters, scallops and clams in which ongrowing occurs on the sea bed. After an appropriate growth period, the shellfish are harvested by dredging. Stocks produced in this way grow more slowly and contain higher levels of silt than those produced from more modern techniques.

ΒΥΘΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Τύπος εκτατικής καλλιέργειας μυδιών και στρειδιών, κατά τον οποίο η πάχυνση συντελείται στον βυθό της θάλασσας. Μετά την απαιτούμενη χρονική διάρκεια τα μύδια συλλέγονται με δράγα (στρειδολόγο). Τα μύδια που καλλιεργούνται με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουν αργά και περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ιλύος από τα μύδια που προέρχονται από πιο σύγχρονες καλλιέργειες.

BODENKULTUR: Eine Form der extensiven Muschelkultur mit schwindender Bedeutung aber noch immer von hoher ökonomischer Relevanz in einigen Gebieten wie Holland, Deutschland und Dänemark. Das Abwachsen der Muscheln erfolgt auf dem Meeresboden. Die marktfähigen Muscheln werden mit Hilfe von Dredgen geerntet. Derartig gezüchtete Muscheln wachsen langsamer und enthalten mehr Sand als solche, die mit modernen Methoden produziert werden.

CULTURE A PLAT: Forme délevage extensif de moules dans lequel le grossissement a lieu sur le fond de la mer. Suite à une période de grossissement appropriée, les moules sont récoltées par dragage. Les moules cultivées ainsi ont un taux de croissance inférieur, et contiennent davantage de sédiments que les moules cultivées par des techniques plus récentes. Limportance économique de ce type délevage est en régression.

CULTIVO EN EL FONDO: Forma de cultivo extensivo de moluscos en el cual el engorde tiene lugar en el fondo del mar. Después de un periodo de engorde apropiado, los mejillones y mariscos son recogidos dragando. Los mejillones cultivados tienen así una tasa de crecimiento inferior, y contienen más sedimentos que los mejillones cultivados por técnicas recientes. La importancia económica de este tipo de cultivo esta en regresión.

BUNNKULTUR: Utstrakt type oppdrett av blåskjell, østers, kamskjell og muslinger der tilvekstfasen skjer på sjøbunnen. Etter en passende vekstperiode høstes skjellene ved skraping/pløying (østersskrape, skjellplog).

Was this helpful?
Sistema per lallevamento o il mantenimento di organismi marini vivi. Esistono differenti tipologie, inclusi i sistemi a ciclo aperto e chiuso.


SEAWATER SYSTEM: System intended for the culture or maintenance of marine organisms; there are several types, including both open and closed-cycle systems.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σύστημα χρησιμοποιούμενο γιά την καλλιέργεια και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων τόσο ανοικτού (βλ.λ.) όσο και κλειστού κύκλου (βλ.λ.).

SEEWASSERSYSTEM: System, das für die Kultivierung oder Haltung von marinen Organismen gedacht ist; es existieren die verschiedensten Typen: sowohl offene als auch weitgehend geschlossene Kreislaufsysteme.

SYSTEME DE CIRCULATION DEAU DE MER: Système employé pour lélevage ou le maintien des organismes marins. Il en existe plusieurs types en circuit ouvert ou en circuit fermé.

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA DE MAR: Sistema utilizado para el cultivo o el mantenimiento de organismos marinos. Existen muchos tipos en circuitos abiertos o en circuitos cerrados.

SJØVANNSSYSTEM: System som er tilsiktet oppdrett av marine organismer. Det finnes flere ulike typer, medregnet åpne og lukkede systemer.

Was this helpful?
Allevamento nel quale la sorgente nutrizionale degli animali proviene dalle catene trofiche naturali. L’allevamento estensivo è caratterizzato da: (a) basso livello di controllo dell’ambiente, della nutrizione, dei predatori, dei competitori e degli agenti patogeni (b) bassi costi iniziali, basso livello di tecnologia e di efficienza produttiva. (c) alta dipendenza dal clima locale e dalla qualità dell’acqua; l’uso di ambienti acquatici naturali (stagni, baie, insenature) e di organismi naturali


EXTENSIVE CULTURE: Extensive culture operations are characterized by: (a) a low degree of control, i.e., of environment, nutrition, predators, competitors, disease agents; (b) low initial costs, low-level technology and low production efficiency; (c) high dependence on local climate and water quality; use of natural water bodies (ponds, bays, embayments) and of natural, often unspecified, food organisms.

ΕΚΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Οι εκτατικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από: (1) Μικρό βαθμό ελέγχου, π.χ., του περιβάλλοντος, της διατροφής, των θηρευτών, των ανταγωνιστών, των παθογόνων παραγόντων. (2) Μικρό αρχικό κόστος, χαμηλού επιπέδου τεχνολογία και χαμηλή παραγωγικότητα. (3) Μεγάλη εξάρτηση από το τοπικό κλίμα και την ποιότητα του νερού, χρήση φυσικών υδατοσυλλογών (λιμνοδεξαμενών, κόλπων, όρμων) και φυσικών οργανισμών (συχνά απροσδιόριστων) ως τροφή.

EXTENSIVE AQUAKULTUR: Diese ist charakterisiert durch: (i) geringe Kontrolle der Umwelt, der Ernährung, der Räuber und Konkurrenten sowie der Krankheitserreger; (ii) niedrige Investitionskosten, niedriges technisches Niveau und geringe Produktionseffizienz, (iii) hohe Abhängigkeit vom lokalen Klima und von der Wasserqualität ( Nutzung natürlicher Wasserkörper wie Teiche, Buchten und Einfriedungen) sowie von natürlichen, oft unbekannten Nahrungsorganismen.

CULTURE EXTENSIVE: La culture extensive est caractérisée par: (a) un faible degré de contrôle, de lenvironnement, de la nutrition, des prédateurs, des compétiteurs, des agents pathogènes; (b) un niveau faible de technologie et un rendement de production faible; (c) une grande dépendance du climat local et de la qualité de leau; utilisée dans des enceintes naturelles (étangs, baies), avec des proies naturelles non spécifiées.

CULTIVO EXTENSIVO: El cultivo extensivo se caracteriza por: (a) bajo grado de control, del ambiente, de la nutrición, de predadores, de competidores, de agentes patógenos; (b) un nivel bajo de tecnología y un rendimiento de producción bajo; (c) gran dependencia del clima local y de la calidad del agua; utilizado en los medios naturales (estanques, bahías), con presas naturalmente no especificadas.

EKSTENSIV KULTUR: Ekstensive kulturer er karakterisert ved: (a) Lav grad av kontroll, dvs. av miljø, ernæring, predatorer, konkurrenter og sykdomsfremkallende organismer. (b) Små investeringer, lavteknologiske løsninger og lav produksjonseffektivitet. (c) høy grad av avhengighet av det lokale klima og vannkvalitet. Bruk av naturlige vannsystemer (dammer, bassenger eller bukter) og naturlige, ofte uspesifiserte, fôrorganismer.

Was this helpful?
Metodo di allevamento in cui le specie allevate vengono fatte crescere su funi sospese in acqua (allevamento di mitili a filari) o su altre strutture che vengono sospese tramite corpi morti e galleggianti, boe, piattaforme galleggianti, filari). Syn. Allevamento sospeso.


SUSPENDED CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture.

ΑIΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

HÄNGEKULTUR: Verfahren der Muschelkultur (hauptsächlich Austern und Muscheln), bei der Saatmuscheln oder Saataustern auf Betten oder Kollektoren gesammelt, in die räumlich getrennten Aufwuchsgebiete transportiert und dort an ständig untergetauchten Kultursträngen angebracht werden. Diese Stränge (Seile, Strumpfnetze) können an fest am Boden installierten Gestellen angebracht oder, abhängig von der Größe des Tidenhubs, schwimmend aufgehängt sein.

CULTURE EN SUSPENSION: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN SUSPENSIÓN: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

HENGEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

Was this helpful?
La selezione o lallevamento in acquacoltura di individui dello stesso sesso per ottenere un controllo sulla riproduzione e una più alta resa. Comunemente usata per lallevamento dei salmonidi, delle tilapie e di tutte le specie che presentano rilevanti differenze di accrescimento tra i due sessi. Sin. Coltura di un singolo sesso.


SINGLE SEX CULTURE: The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity. Syn: monosex culture.

ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

EINGESCHLECHTLICHE KULTUR: Die Aufzucht oder Haltung nur eines Geschlechtes einer einzelnen Art in einer Aquakultureinheit, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern, oder um höhere Erträge zu erzielen. Im allgemeinen bei Salmoniden (Europa) eingesetzt, die mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife ein unterschiedliches Wachstum beider Geschlechter zeigen. In den Tropen und Subtropen wird häufig auch Monosexkultur bei Tilapia-Arten angestrebt. Im Englischen auch als "Single Sex Culture" benannt, d.h. eingeschlechtlich

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

CULTIVO MONOSEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

ETTKJØNNSOPPDRETT: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

Was this helpful?
Tecnica di allevamento nella quale viene controllata una parte del ciclo vitale dellorganismo allevato. Di solito vengono controllati i primi stadi di crescita e poi gli animali vengono rilasciati per lingrasso. Mentre per convenzione nellallevamento estensivo non si fornisce mangime confezionato ed il pesce si nutre di organismi appartenenti alla rete trofica spontanea, iI termini semi-estensivo o semi-intensivo sono utilizzati per indicare unallevamento che si basa sia sulla produttività prima


SEMI-INTENSIVE CULTURE: Generally used to describe a method of farming in which only part of the life cycle of the cultured organism is under managed control. Usually early rearing is controlled and subsequently the organism is released for ongrowing.The term, however, is not clearly defined. All intensity levels are subject to interpretation. The term must be used along with a clear description of the intensity level employed, preferably by providing numbers in terms of stocking density, feeding level or other factors

ΗΜI-ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Ορος μη επαρκώς οριζόμενος. Κάθε ορισμός της εντατικότητας υπόκειται συνεπώς σε υποκειμενικύ ερμηνεία. Η χρήση του όρου πρέπει συνεπώς να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον ασαφή προσδιορισμό του επιπέδου εντατικότητας, όπως είναι η πυκνότητα του εποθέματος, η ποσότητα της παρεχόμενης τροφής κ.λ.π. Συνεπώς ο όρος χρησνιμοποιείται για τις καλλιέργειες όπου οι οργανισμοί ππερνούν μέρος του κύκλου της ζωής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Συνήθως αυτό συμβαίνει κατά τα α

SEMI-INTENSIVE KULTUR: Der Begriff ist nicht eindeutig definiert und wird in verschiedenen Regionen unterschiedlich ausgelegt. Jede Definition der Intensitätsstufe ist daher abhängig von der individuellen Interpretation. Die Verwendung des Begriffes muß durch genaue Angaben begleitet werden, die eine Bewertung der Intensitätsstufe zulassen (z.B. Besatzdichte, Zufütterungsmenge, oder andere quantitative Angaben). In der Aquakultur wird der Begriff oftmals benutzt, um ein Verfahren zu charakterisieren, bei dem lediglich

CULTURE SEMI-INTENSIVE: Méthode délevage dans laquelle seule une partie du cycle vital de lorganisme élevé est contrôlée. Généralement les premiers stades sont contrôlés, les organismes étant ensuite libérés pendant la phase de grossissement. Cependant ce terme nest pas strictement défini, et tous les niveaux dintensité sont ouverts à linterprétation subjective. Quand ce terme est utilisé, il est indispensable de citer le degré dintensité (densité de stockage, taux dalimentation).

CULTIVO SEMI-INTENSIVO: Método de cultivo en el cual solo una parte del ciclo vital del organismo cultivado es controlada. Generalmente las primeras etapas están controladas, los organismos están después liberados durante la fase de crecimiento. Sin embargo este término no está estrictamente definido, y todos los niveles de intensidad abiertos a la interpretación subjetiva. Cuando se utiliza este término es necesario citar el grado de intensidad (densidad de almacenamiento, densidad de alimentación).

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT: Brukt for å beskrive oppdrettsmetoder der bare deler av livssyklusen til oppdrettsorganismen styres intensivt. Vanligvis oppdrettes tidlige stadier, så settes organismene ut for påvekst. Betegnelsen er ikke klart definert, og må brukes ilag med en klar beskrivelse av hvor intensivt oppdrettet er (skala for tetthet, fôringsintensitet eller andre faktorer).

Was this helpful?
Metodo di allevamento in cui le specie allevate vengono fatte crescere su funi sospese in acqua (allevamento di mitili a filari) o su altre strutture che vengono sospese tramite corpi morti e galleggianti, boe, piattaforme galleggianti, filari). Syn. Allevamento sospeso.


STRING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια.

SEILKULTUR: Verfahren der Muschelkultur (hauptsächlich Austern und Muscheln), bei der Saatmuscheln oder Saataustern auf Betten oder Kollektoren gesammelt, in die räumlich getrennten Aufwuchsgebiete transportiert und dort an ständig untergetauchten Kultursträngen angebracht werden. Diese Stränge (Seile, Strumpfnetze) können an fest am Boden installierten Gestellen angebracht oder, abhängig von der Größe des Tidenhubs, schwimmend aufgehängt sein.

CULTURE SUR CORDES(STRING): Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

CULTIVO EN CUERDAS (STRING): Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

LINEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym hengekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

Was this helpful?
Allevamento sospeso nel quale i substrati di accrescimento (funi ecc.) sono sostenuti da una zattera (p.e. mitilicoltura nel sud della Spagna o allevamento delle ostriche in Giappone).


RAFT CULTURE: Form of suspended culture in which the ongrowing structures (ropes etc.) are suspended from a raft (e.g. bateas mussel culture in S. Spain and oyster culture in Japan)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΕΣ: Μορφή αιρούμενης καλλιέργειας (βλ.λ) κατά την οποία τα σχοινιά πάχυνσης εξαρτώνται από επιπλέουσες σχεδίες (π.χ. καλλιέργειες μυδιών bateas στην Νότιο Ισπανία και στρειδοκαλλιέργειες στην Ιαπωνία).

FLOSSKULTUR: Eine Art Hängekultur, bei der die Langleinen mit den Kulturtieren von einem Floß aus im Wasser hängen (z.B. die Muschelkultur in Südspanien und die Austern- und Kammuschelkulturen in Japan).

CULTURE SOUS RADEAU: Forme de culture en suspension; les supports de grossissement (fils par exemple) étant suspendus sous un radeau (par exemple la culture de moules sous des batéas en Espagne ou la culture dhuîtres au Japon).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; los suportes de engorde (hilos por ejemplo) están suspendidos bajo la balsa (por ejemplo el cultivo de mejillón bajo bateas en España o el cultivo de ostras en Japón).

FLÅTEKULTUR: Type hengekultur der påvekstssubstratet (tau etc.) henger fra en flåte (f.eks. blåskjelloppdrett i syd Spania og østersoppdrett i Japan).

Was this helpful?
Un termine ecologico usato per descrivere materiali o sostanze prodotte al di fuori che vengono introdotte in un sistema. Tra le sostanze che entrano nell’ecosistema dall’esterno possiamo includere materiali dilavati dall’acqua (runoff), fertilizanti e detriti; ctr. Autoctono.


ALLOCHTONOUS: An ecological term used to describe material or substances produced outside and brought into the system. Such substances penetrating the ecosystem from without, may include runoff, fertilisers and debris.

ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην οικολογία για να περιγράψει κάποιο εξωγενές υλικό ή ουσία που έχει εισαχθεί στο σύστημα. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι τα λιπάσματα και τα διάφορα φερτά υλικά. συγκρ. Αυτόχθονος

ALLOCHTON: Ein ökologischer Begriff, der Materialien oder Substanzen benennt, die außerhalb des betrachteten Systems produziert wurden und in dieses eingebracht werden (z.B. Dünger, Debris, und Regenwasser und Flüße. Betrifft auch nicht am Fundort heimische, sondern an anderer Stelle entstandene Arten.

ALLOCHTONE : En écologie : terme décrivant les matières ou substances d’origine externe à un système. De telles substances pénétrant un écosystème de l’extérieure sont les eaux de ruissellement, les engrais et les débris.

ALÓCTONO: Término ecológico usado para describir material o sustancias producidas fuera e introducidas dentro del sistema. Estas sustancias que penetran el ecosistema desde fuera pueden incluir fugas, fertilizantes y residuos.

ALLOKTON: Økologisk term brukt for å beskrive biotiske eller abiotiske faktorer tilført et system fra utsiden. Slikt materiale kan omfatte avrenning, gjødsel og avfall.

Was this helpful?
Usato per indicare popolazioni, specie o taxa che vivono in zone geograficamente distinte. L’isolamento di poppolazioni seguito da speciazione è detto ‘speciazione allopatrica’.


ALLOPATRIC: Used of populations, species or taxa occurring in separate geographical areas.

ΑΛΛΟΠΑΤΡIΟΣ: Ο όρος χρησιμοποιείται για πληθυσμούς, είδη ή τάξα που εμφανίζονται σε μη συνεχόμενες γεωγραφικές περιοχές

ALLOPATRISCH: Bezeichnung für zwei oder mehrere verwandte Formen (verwandte Arten oder Unterarten), die eine getrennte geographische Verbreitung haben.

ALLOPATRIQUE: Se dit des populations, des espèces ou des groupements taxonomiques occupant des zones géographiquement distinctes.

ALOPÁTRICO: Dícese de poblaciones, especies o grupos taxonómicos que ocupan áreas geográficas distintas.

ALLOPATRISK: Betegnelse for to eller flere beslektede former (beslektede arter eller underarter) med adskilt geografisk utbredelse.

Was this helpful?
Una delle tante diverse forme di un enzima codificato da differenti alleli di un singolo locus genico.


ALLOZYME: One of a number of different forms of an enzyme encoded by different alleles of a single gene locus.

ΑΛΟΕΝΖΥΜΟ: Διαφορετικέ μορφές ενός ενζύμου οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά αλληλόμορφα ενός μονογονιδιακού γενετικού τόπου.

ALLOZYM: Eines von verschiedenen Formen eines Enzymes das durch verschiedene Allele eines einzelens Genlokus enkodiert ist.

ALLOZYME: Un de plusieurs formes d’une enzyme codée par différents allèles à un locus unique.

ALOZIMA: Una de las formas de un enzima codificado por diferentes alelos de un solo locus de un gen.

ALLOZYM : En av flere former av et enzym som kodes for av forskjellige alleler fra ett enkelt genlocus.

Was this helpful?
Deposito di sedimenti trasportati ed abbandonati da un corso d’acqua.


ALLUVIUM: A type of soil, the constituents of which have been transported in suspension by flowing water and subsequently deposited by sedimentation.

ΠΡΟΣΧΩΣΗ ή ΑΛΛΟΥΒΙΟΝ: Τύπος εδάφους, τα συστατικά του οποίου έχουν μεταφερθεί εν αιωρήσει από την ροή του νερού και στη συνέχεια εναποτέθηκαν με την μορφή ιζήματος.

ALLUVIUM: Bodenart, die durch Anschwemmung von Wasser und anschließender Sedimentation entstanden ist; geologische Abteilung der Gegenwart (jüngste Stufe des Quartärs); Holozän.

ALLUVIONS: Dépôts de sédiments transportés et abandonnés par un cours deau.

ALUVIÓN: Un tipo de tierra cuyos constituyentes han sido transportados en suspensión en del agua y seguidamente han sido depositados por sedimentación.

ALLUVIUM: En type jordsmonn som har blitt transportert med rennende vann og deretter blitt deponert ved sedimentering.

Was this helpful?
Uno strato caratterizzato da un brusco aumento della salinità in funzione della profondità.


HALOCLINE: A layer characterized by a sharp increase in salinity with depth.

ΑΛΟΚΛIΝΕΣ: Στρώμα που χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση της αλατότητας σε συνάρτηση με το βάθος.

HALOKLINE: Eine Schicht im Wasserkörper, die durch eine starke Zunahme der Salinität mit der Tiefe charakterisiert ist.

HALOCLINE: Couche deau caractérisée par une augmentation brusque de salinité en fonction de la profondeur.

HALOCLINA: Capa de agua caracterizada por un aumento brusco de salinidad en función de la profundidad.

HALOKLIN: Et lag i vannsølen som karakteriseres ved en brå økning i salinitet med dyp, saltlag.

Was this helpful?
E anche usato il termine marea di primavera (equinozio); maree che avvengono ogni due settimane durante il tempo di luna nuova o luna piena. In questo periodo si verifica lallineamento terra-luna-sole che aumenta al massimo le forze responsabili delle maree crescenti.


HIGH WATER OF ORDINARY SPRING TIDE: Also termed spring tide; tides that occur every two weeks during the time of a new or full moon. At this time the alignment of the earth, moon and sun maximizes the forces responsible for raising the tides.

ΠΛΗΜΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Λέγεται επίσης παλίρροια συζυγιών. Παλίρροιες που εμφανίζονται κάθε δύο εβδομάδες, στη νέα σελήνη και στην πανσέληνο. Σ αυτές τις περιόδους η ευθυγράμμιση γης, σελήνης και ηλίου μεγιστοποιεί τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την άνοδο των παλιρροιών.

SPRINGTIDENHOCHWASSER: Auch Springtide genannt. Tide, die alle zwei Wochen bei Voll- oder Neumond auftritt, wenn die Konstellation von Erde, Mond und Sonne die Hebung der Tide maximiert.

GRANDES MAREES DE PRINTEMPS: Appelée aussi Marée de Printemps (équinoxe). Marées qui ont lieu durant des semaines pendant la période dune nouvelle ou pleine lune. A cette époque, lalignement de la terre, de la lune et du soleil maximisent les forces responsables de lélévation de la marée.

GRANDES MAREAS DE PRIMAVERA: Llamadas también Mareas de primavera (equinos). Mareas que duran semanas durante el periodo de una nueva luna o luna llena.

FLO VED ORDINÆR SPRINGFLO: Flo med maksimal høyde. Inntreffer to ganger i måneden, ved ny- og fullmåne (vinkelen solen-jorden-månen = 0o, dvs syzygi) når gravitasjonskraften til månen og jorden virker sammen.

Was this helpful?
La più bassa delle due alte maree della medesima giornata di marea.


LOWER HIGH WATER (LHW): The lower of the two high waters of any tidal day.

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η χαμηλότερη πλήμμη από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Πρβλ. ΠΛΗΜΜΗ.

NIEDRIGSTES HOCHWASSER (NHW): Das niedrigere der beiden Hochwasser eines Tidentages.

MAREE HAUTE INFERIEURE: La moins élevée des deux marées hautes dune même journée de marée.

MAREA ALTA INFERIOR: La más baja de las dos mareas altas de un mismo día de marea.

LAVESTE HØYVANN: Den laveste av de to floene som er i løpet av et tidevannsdøgn, jfr. flo (høyvann).

Was this helpful?
Altezza alla quale la pressione dellacqua è nulla rispetto a quella atmosferica (superficie freatica, superficie di falda freatica, superficie di acqua freatica, altezza della falda freatica).


FREE WATER ELEVATION: Elevations at which the pressure in the water is zero in respect of atmospheric pressure (water table; ground-water surface; free water surface; ground water elevation).

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Το ύψος, στο οποίο η πίεση του νερού είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση (στάθμη υπόγειου νερού, ελεύθερη επιφάνεια νερού).

FREIWASSERSTAND: Höhe, bei der der Druck im Wasser in bezug auf den atmosphärischen Druck null ist (Wasserspiegel; Grundwasserspiegel; Freiwasserfläche; Grundwasserstand).

HAUTEUR DE NAPPE PHREATIQUE: Elevation à laquelle la pression de leau est nulle par rapport à la pression barométrique (nappe phréatique, niveau deau souterraine).

ALTURA DE LA CAPA FREÁTICA: Altura en la cual la presión de agua es nula respecto a la presión barométrica (capa freática, nivel de agua subterránea).

GRUNNVANNSSPEIL: Forhøyning der trykket i vannet er likt det atmosfæriske trykket.

Was this helpful?
Termine anglosassone che descrive un’ontogenesi caratterizzata da grandi quantità di uova con un basso contenuto di energia, da larve o avannotti poco sviluppati e da covate relativamente grandi nei pesci con maturazione precoce e nei pesci che crescono lentamente; comune negli ambienti con forte ed imprevedibile variabilità climatica, rigidi e poco o per nulla colonizzati.


ALTRICIAL: Describes a mode of ontogeny characterized by large numbers of ova with low energy content, by poorly-developed larvae or alevins and by relatively large clutches in early maturing and slow-growing fishes; common in unpredictable, harsh and uncolonized environments.

ΑΛΤΡIΧIΑ: Περιγράφει μορφή οντογένεσης χαρακτηριζόμενη από μεγάλο αριθμό αυγών με μικρό ενεργειακό περιεχόμενο, από όχι καλά αναπτυγμένες προνύμφες ή ιχθυονεοσσούς και από σχετικά μεγάλες γενιές, σε ψάρια που ωριμάζουν νωρίς αλλά αναπτύσσονται αργά. Κοινό σε απρόβλεπτα, αφιλόξενα και μη εποικισμένα περιβάλλοντα.

ALTRISTISCH: Beschreibt eine Art der Ontogenese, die sich durch das Auftreten von Eiern niedrigen Energiegehaltes, wenig entwickelten Larven oder Alevins sowie durch relativ große Gelege mit früh geschlechtsreifen und langsam wachsenden Fischarten charakterisiert; gewöhnlich in schwer vorhersehbaren, schwierigen und unbesiedelten Habitaten vertreten.

ALTRICIEL: Relatif à un mode dontogénèse caractérisé par un grand nombre doeufs à faible contenu énergétique, des larves ou des alevins peu développés et un taux de croissance faible et une maturation précoce. Commun dans les environnements peu prévisibles, peu favorables et vierges.

ALTRICIAL: Describe un modo de ontogenia caracterizado por un gran número de óvulos con bajo contenido energético; larvas o alevines poco desarrollados con una baja tasa de crecimiento y una maduración precoz. Común en ambientes imprevisibles, poco favorables y no colonizados.

ALTRISTISK: Beskriver en type ontogenese karakterisert av store antall egg med lite energiinnhold, lite utviklede plommesekklarver og relativt store kull hos tidlig kjønnsmodne og saktevoksende fisk. Vanlig i uforutsigbare, strenge og ubebodde habitat.

Was this helpful?
Le condizioni ambientali cui è sottoposto un organismo; per esempio, temperatura ambiente.


AMBIENT: Referring to environmental conditions surrounding an organism; for example, ambient temperature.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αναφέρεται στις εγγύτερες φυσικοχημικές και οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβάλλουσα θερμοκρασία).

AMBIENTE, (BESTEHENDE UMWELTBEDINGUNGEN): Die spezifische Umwelt und das Milieu, in dem sich ein Organismus aufhält oder lebt; z.B. die aktuelle Umgebungstemperatur.

AMBIANT(E): Se réferrant aux conditions environnementales de lorganisme; la température ambiante par exemple.

AMBIENTE (condiciones medioambientales): Referido a condiciones medioambientales que rodean un organismo; por ejemplo, temperatura del ambiente.

AMBIENT: De spesifikke omgivelsene eller miljøet organismen befinner seg i, f.eks. naturlig temperatur, naturlige lysforhold.

Was this helpful?
Tutti i fattori o le condizioni esterne o interne che sostengono o influenzano l’esistenza o lo sviluppo di un organismo o gruppi di organismi.


ENVIRONMENT: All the external or internal factors or conditions supporting or influencing the existence or development of an organism or assemblages of organisms.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2): Το σύνολο των εξωτερικών ή εσωτερικών παράγοντων ή καταστάσεων που στηρίζουν ή επηρεάζουν την ύπαρξη ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή συναθροίσεων οργανισμών.

UMWELT: Alle äußeren Faktoren und Bedingungen, die Einfluß auf die Existenz oder die Entwicklung von Organismen oder deren Artengefüge haben.

ENVIRONNEMENT: Lensemble des facteurs ou conditions externes soutenant ou influençant lexistence et le développement dun organisme ou dune association dorganismes.

AMBIENTE: Conjunto de factores o condicionantes externos que influyen en la existencia y el desarrollo de un organismo o de un conjunto de organismos.

MILJØ: Alle de indre eller ytre faktorer eller tilstander som støtter eller påvirker eksistens eller utvikling til en organisme eller en samling av organismer.

Was this helpful?
Riferito ad un organismo fototrofo (vedi) durante le ore diurne e chemotrofo al buio.


AMPHITROPHIC: Used of an organism that lives as a phototroph during daylight and as a chemotroph in darkness; amphitroph.

ΑΜΦIΤΡΟΦIΚΟ: Οργανισμός ο οποίος ζεί ως φωτότροφος κατά την ημέρα και ως χημειότροφος στο σκοτάδι. Αμφίτροφος.

AMPHITROPH: Organismen, die tagsüber phototroph und in der Dunkelheit chemothroph leben, sind amphitroph.

AMPHITROPHIQUE: Se dit dun organisme qui est phototrophique à la lumière et chémotrophique à lobscurité.

ANFITRÓFICO: Dícese de un organismo que vive como un fotótrofo durante la luz del día y como un quimiotrofo en la oscuridad; el anfitrofo.

AMFITROFISK: En organisme som lever som fototrof i dagslys og som kjemotrof i mørket; amfitrof.

Was this helpful?
Qualsiasi sostanza appartenente al gruppo dei polisaccaridi che rappresenta lenergia di riserva nelle piante. Hanno formula generale (C6H10O5)n. Lamido è un importante costituente del riso, cereali, e del grano, importante sorgente alimentare per gli organismi erbivori.


STARCH: Any member of a group of polysaccharides that act as energy stores in plants. They have the general formula (C6H10O5)n. Starch, an important constituent of rice, corn and wheat, is an important source of nutrition for plant-eating organisms.

ΑΜΥΛΟ: Πολυσακχαρίτης που δρά σαν αποθήκη ενέργειας στα φυτά με γενικό χημικό τύπο (C6H10O5)n. . Το άμυλο αποτελεί σημαντικό συστατικό του ρυζιού και των δημητριακών και σημαντική πηγή διατροφής για τους φυτοφάγους οργανισμούς.

STÄRKE: Begriff für zahlreich Polysaccharide, die als Energiereservoire inPflanzen dienen. Sie haben die Summenformel (C6H10O5)n . Wichtiger Nährstoff für Pflanzenfresser.

AMIDON: Polysaccharide de formule générale (C6H10O5)n). Importante réserve énérgétique des plantes. Abondant dans le riz, le maïs et le blé. Source alimentaire importante pour les organismes herbivores.

ALMIDÓN: Cualquier miembro del grupo de polisacáridos que actúan como energía almacenada en plantas. Tienen la fórmula general (C6H10O5)n. El almidón es abundante en arroz, maíz y trigo. Fuente importante de nutrición para los herbívoros.

STIVELSE: En gruppe polysakkarider som er lagringsenergi i planter, med generelle formelen (C6H10O5)n. Er en viktig bestanddel i ris, mais og hvete. Viktig ernæringskilde for plantespisende organismer.

Was this helpful?
Una classe di composti organici che contengono almeno un gruppo carbossile e un gruppo amminico: gli alfa-aminoacidi RCH-NH2-COOH sono elementi costitutivi fondamentali di materia vivente che si uniscono per formare molecole proteiche. Venti aminoacidi sono codificati nel DNA e parecchi altri sono modificazioni di questi. Gli aminoacidi non essenziali possono essere sintetizzati dall’organismo, mentre gli aminoacidi essenziali devono essere forniti dalla dieta.


AMINO ACID: Class of organic compounds containing at least one carboxyl group and one amino group: the alpha-amino acids RCH-NH2-COOH are fundamental constituents of living matter which combine together to make protein molecules. Twenty amino acids are coded for in DNA and several others are modifications of these. Non-essential amino acids can be synthesized by the organism, whereas essential amino acids must be provided in the diet.

ΑΜIΝΟΣΑ: Κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον μια καρβοξυλική ομάδα και μια αμινοομάδα: τα άλφα-αμινοξέα RCΗΝΗ2CΟΟΗ, είναι θεμελιώδη συστατικά της ζώσας ύλης, και συνδυάζονται για να σχηματίσουν πρωτεϊνικά μόρια. Εικοσιδύο αμινοξέα κωδικοποιούνται από το DNA και ένας αριθμός άλλων είναι μετασχηματισμοί αυτών. Τα μη βασικά αμινοξέα συνθέτονται από τον οργανισμό, ενώ τα βασικά αμινοξέα πρέπει να περιέχονται στη δίαιτα.

AMINOSÄURE: Eine Klasse organischer Verbindungen, die mindestens eine Carboxyl-Gruppe und eine Amino-Gruppe enthält: die alpha-Aminosäuren (RCH NH2 COOH) sind wesentliche Grundbestandteile lebender Substanz und bilden in Kombination die Proteinmoleküle. Zwanzig Aminosäuren sind in der DNA kodiert und zahlreiche andere stellen Modifikationen dieser zwanzig dar. Nichtessentielle Aminosäuren können von den Organismen synthetisiert werden, während essentielle Aminosäuren im Futter vorhanden sein müss

ACIDES AMINES: Classe de composés organiques portant au moins un groupement carboxyl et un groupement amino. Les acides aminés Alpha (RCH- NH2-COOH) sont des constituants fondamentaux de la matière vivante qui se polymérise formant les protéines. Vingt acides aminés sont codés par lADN et un certain nombre dautres sont modifiés à partir de ces vingt acides aminés. Les acides aminés non essentiels sont synthétisés par lorganisme, alors que les acides aminés essentiels doivent être fournis par lalimen

AMINOÁCIDOS: Clase de compuestos orgánicos que contienen al menos un grupo carboxilo y un grupo amino. Los alfa aminoácidos (RCH-NH2-COOH) son constituyentes fundamentales de la materia viva, que cuando se combinan forman las proteínas. El ADN codifica veinte aminoácidos y el resto son modificaciones de estos últimos. Los aminoácidos no esenciales son sintetizados por el organismo, mientras que los aminoácidos esenciales deben ser suministrados por la alimentación.

AMINOSYRE: En klasse organiske forbindelser som inneholder minst en karboksylgruppe (-COOH) og en aminogruppe (-NH2): alfaaminosyrene (RCH-NH2-COOH) er grunnleggende bestanddeler i levende materiale som sammenbundet i kjeder danner proteiner. DNA koder for 20 aminosyrer, og tallrike andre aminosyrer er varianter av disse. Ikke-esensielle aminosyrer kan dannes av organismen selv, mens essensielle aminosyrer må tilføres utenfra.

Was this helpful?
Aminoacidi che non possono essere sintetizzati da un organismo, necessari per poter svolgere la sintesi proteica e che quindi devono essere forniti dall’alimentazione. La mancanza di questi aminoacidi porta a malattia da malnutrizione ed in casi estremi, alla morte.


ESSENTIAL AMINO ACIDS: Amino acids that cannot be synthesized by an organism, yet are required for protein synthesis and therefore must be supplied in the diet. Deficiencies in these acids lead to disease and eventually death.

ΒΑΣIΚΑ ΑΜIΝΟΞΕΑ: Τα αμινοξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός, αλλά είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των πρωτεiνών και επομένως πρέπει να προστίθενται στην τροφή. Ανεπάρκεια αυτών των αμινοξέων οδηγεί στην εκδήλωση ασθενειών και πιθανώς στον θάνατο.

ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: Aminosäuren, die vom Organismus nicht selbst aufgebaut, aber für die Proteinsynthese benötigt werden und daher mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Mangel führt zu verschiedenen Erkrankungen und zum Tod.

ACIDE AMINE ESSENTIEL: Un acide aminé qui ne peut pas être synthétisé par un organisme et qui doit être fourni dans lalimentation. Les carences de ces acides engendrent la maladie et peuvent conduire à la mort.

AMINOÁCIDOS ESENCIALES: Aminoácidos que no pueden ser sintetizados por un organismo y que deben ser proporcionados por la alimentación. Su deficiencia puede provocar enfermedades y conducir eventualmente a la muerte.

ESSENSIELLE AMINOSYRER: Aminosyrer som ikke kan syntetiseres av en organisme, og som trengs i proteinsyntesen og må fås inn gjennom fôret. Mangel på disse aminosyrene fører til sykdom og eventuell død.

Was this helpful?
Uova partenogenetiche che producono prole monosessuale la quale si riproduce a sua volta per partenogenesi. Per esempio, i rotiferi possono produrre uova diploidi che non possono essere fertilizzate.


AMICTIC: Parthenogenetic eggs which give rise to monosex parthenogenetically reproducing offspring. For example, rotifers can produce diploid eggs that are incapable of being fertilized.

ΑΜIΚΤIΚΟ ΑΥΓΟ: Παρθενογενετικά αυγά από τα οποία προέρχονται μονοφυλετικοί παρθενογενετικοί νεοσσοί. Γιά παράδειγμα τα τροχόζωα μπορεί να παράγουν διπλοειδή αυγά που δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν.

AMIKTISCH: Weibchen, die parthenogenetische Eier erzeugen, aus denen wiederum lediglich parthenogenetisch sich fortpflanzende Weibchen hervorgehen. Rädertiere, z.B., die diploide Eier erzeugen, die jedoch nicht befruchtungsfähig sind.

OEUF AMICTIQUE: Oeufs issus de la parthénogénèse se développant en progéniture dun seul sexe qui se reproduisent par parthénogénèse. Les rotifères par exemple peuvent produire des oeufs diploïdes qui ne peuvent être fécondés.

HUEVO AMÍCTICO: Huevo partenogenético que da descendencia de un solo sexo, el cual a su vez se reproduce por partenogénesis. Los rotíferos por ejemplo pueden producir huevos que no pueden ser fecundados.

AMIKTISK: Brukt om partenogenetiske egg som gir opphav til enkjønnede avkom som reproduserer seg partenogenetisk. F.eks. kan hjuldyr produsere diploide egg som ikke kan befruktes.

Was this helpful?
Derivato dell’ammoniaca in cui almeno un idrogenione è sostituito da un gruppo organico.


AMINE: Derivative of ammonia in which at least one hydrogen atom is replaced by an organic group.

ΑΜIΝΗ: Παράγωγο της αμμωνίας, στο οποίο ένα τουλάχιστον άτομο υδρογόνου έχει αντικατασταθεί από οργανική ομάδα.

AMINE : Derivate des Ammoniums, in denen mindestens ein Wasserstoffatom durch eine organische Gruppe ersetzt ist.

AMINE: Dérivé de lammoniaque dont un atome dhydrogène, au moins, est substitué par une moitié organique.

AMINO: Derivativo de amoníaco en el que un átomo de hidrógeno, al menos, es reemplazado por un grupo orgánico.

AMIN: Derivat fra ammoniakk der minst et hydrogenatom er erstattet av en organisk gruppe.

Was this helpful?
L’ammoniaca totale è un termine generale riferito all’NH4+ e NH3 combinati. In passato il termine “ammoniaca” è stato frequentemente usato da molti autori, tuttavia tale terminologia non è raccomandata se non accompagnata dalla descrizione della forma molecolare. Ammonio = forma ionizzata dell’ammoniaca NH4+. Ammoniaca indissociata = forma gassosa dell’ammoniaca o NH3. Azoto ammoniacale = peso dell’azoto nella forma ionizzata NH4+ Azoto am


AMMONIA: Total Ammonia is a general term referring to NH4+ and NH3 combined. In the earlier literature the term """"ammonia"""" is frequently used by many authors, but its use is not recommended for future application without the identification of its ionic speciation. Ammonium is a specific term for the ion NH4+, which is the ionized form of ammonia. Un-ionized Ammonia or Gaseous Ammonia is a specific term for the dissolved gas NH3. Ammonium-Nitrogen is a spe

ΑΜΜΩΝIΑ: "Ολική Αμμωνία" είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο συνδυασμό ΝΗ4+ και ΝΗ3. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ο όρος "αμμωνία" έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική χρήση χωρίς τον προσδιορισμό του τύπου των ιόντων. Αμμώνιο: είναι ειδικός όρος για το ιόν ΝΗ4+, το οποίο είναι η ιονισμένη μορφή της αμμωνίας. Μοριακή Αμμωνία ή Αέριος Αμμωνία: είναι ειδικός όρος για το διαλυμένο αέριο ΝΗ3. Αμμωνιακό-Αζωτο: είναι ειδικός όρος που αναφέρεται στο συνολικό β

AMMONIAK: Gesamt-Ammonium ist ein allgemeiner Ausdruck, der sich auf beide Verbindungen NH4+ und NH3 bezieht. In der älteren Literatur wurde der Begriff Ammonia von vielen Autoren häufig benutzt, aber von einer zukünftigen Verwendung ist abzusehen, ohne die Ionenform zu nennen. Ammonium ist ein spezieller Begriff für das NH4+-Ion, welches die dissoziierte Form des Ammoniaks darstellt. Ammoniak ist ein spezifischer Begriff für das gelöste NH3-Gas. Ammonium-Sti

AMMONIAQUE: Le terme """"Ammoniaque totale"""" fait référence à lensemble des deux formes NH3 et NH4+. Dans la littérature, le terme """"ammoniaque"""" est souvent cité, mais son application nest pas conseillée sans identification de la forme concernée. Ammoniaque = forme ionisée de lammoniaque (NH4). Ammoniaque non-ionisée = forme gazeuse NH3. Azote-ammoniacal = poids total de lazote sous forme ionisée NH4+Azote. Total ammoniacal = poids total de la

AMONÍACO: El término “amoníaco total” es un término general que se refiere a las dos formas NH4+ y NH3. Anteriormente el término """"amoníaco"""" ha sido frecuentemente utilizado por muchos autores, pero su uso no se recomienda para aplicaciones específicas si no se identifica su forma iónica. El amonio es un término específico para el ión NH4 que es la forma ionizada del amoníaco. Amoníaco no-ionizado o Amoníaco Gaseoso son términos específicos para el gas NH3

AMMONIAKK / AMMONIUM: Total ammonium er en generell benevnelse brukt om det samlete innhold av NH4+ (ammonium) og NH3 (ammoniakk). Total ammonium i vannet gir gode indikasjoner på vannkvaliteten i et oppdrettsanIegg. Av det nitrogen fisken spiser blir 70 - 80% skilt ut over gjellene som ammoniakk. Ammoniakk er en svak base og i vann protolyserer den og danner ammonium. Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger

Was this helpful?
La produzione di ammoniaca attraverso la decomposizione batterica di materiale organico azotato.


AMMONIFICATION: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

AMMONIFIKATION: Die Freisetzung von Ammonium aufgrund mikrobieller Dekomposition stickstoffhaltiger organischer Substanz.

AMMONIFICATION: La production dammoniaque à travers la décomposition bactérienne de la matière organique azotée.

AMONIFICACIÓN: La producción de amoníaco a través de la descomposición bacteriana de materia orgánica nitrogenada.

AMMONIFIKASJON: Produksjon av ammoniakk ved bakteriell nedbryting av nitrogenholdig organisk materiale.

Was this helpful?
Composti contenenti un atomo di azoto al quale sono legati quattro gruppi organici. I suoi sali (sali di ammonio quaternario), sono agenti emulsionanti; vengono impiegati come antisettici per la loro capacità di distruggere le membrane batteriche.


QUATERNARY AMMONIUM: Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.

ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΜΜΩΝΙΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.

QUARTANÄRES AMMONIUM: Ein Begriff, der chemische Verbindungen beschreibt, die aus vier an ein zentrales Stickstoffatom gebundene Organogruppen bestehen. Solche Salze sind oberflächenaktive Verbindungen und werden wegen ihrer antiseptischen und desinfizierenden Wirkung antibakteriell eingesetzt, da sie deren Zellmembranen zerstören.

AMMONIUM QUATERNAIRE: Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

Was this helpful?
Si riferisce agli organismi che espellono l’ammoniaca come il prodotto principale di scarto azotato del metabolismo proteico.


AMMONOTELIC: Pertaining to organisms which excrete ammonia as the principal nitrogenous waste product of protein metabolism.

ΑΜΜΩΝIΟΤΕΛIΚΟΣ: Αναφέρεται στους οργανισμούς που εκκρίνουν αμμωνία ως κύριο αζωτούχο παραπροϊόν του πρωτεïνικού μεταβολισμού.

AMMONIOTELISCH: Bezieht sich auf Organismen, die Ammonium als primäres Stoffwechselendprodukt des Proteinmetabolismus ausscheiden.

AMMONOTELIQUE: Se dit des animaux dont la forme principale dexcrétion de métabolites azotés issus du métabolisme des protéines est lammoniaque.

AMONIOTÉLICO: Dícese de los organismos que excretan el amoníaco como el principal el producto desechado del metabolismo nitrogenado de proteínas.

AMMONIOTEL: Betegnelse på organismer der stoffskifteprodukt etter proteinmetabolismen blir skilt ut som ammoniakk.

Was this helpful?
Senza forma; non cristallino.


AMORPHOUS: Without shape; non-crystalline.

ΑΜΟΡΦΟΣ: Χωρίς σχήμα, μη κρυσταλλικός.

AMORPH: Ohne Gestalt; nicht kristallin.

AMORPHE: Sans forme; non cristallisé.

AMORFO: Sin forma; no cristalizado.

AMORF: Uten form. Stoff som ikke danner krystaller når det stivner og er uten fast smeltepunkt (f.eks. glass og plast).

Was this helpful?
Adenosin-monofosfato.


AMP: Adenosine monophosphate.

AMP: Moνoφωσφορική αδενοσίνη.

AMP: Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

AMP: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

AMP: Trifosfato de adenosina: Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

AMP: Adenosinmonofosfat:et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
(1) Specie con stadi larvali acquatici e stadi adulti terrestri. (2) Riferito ad un microorganismo che partecipa ad un rapporto simbiontico con un dato ospite; il rapporto può essere sia parassitario che mutualistico.


AMPHIBIOTIC: (1) Having aquatic larval stages and terrestrial adults. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ - ΑΜΦIΒIΟΣ: (1) Οργανισμός που έχει υδρόβια νυμφικά στάδια και χερσαία ενήλικα άτομα. ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ: (2) Χρησιμοποιείται και για έναν μικροοργανισμό που συμμετέχει σε μια συμβιωτική σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενιστή ο οποίος μπορεί να δρα είτε παρασιτικά είτε αμοιβιωτικά.

AMPHIBISCH: (1) Organismen, die larvale aquatische Stadien und terrestrisch Adulte besitzen. (2) Mikroorganismen, die in einer symbiotischen Beziehung zu einem Wirt stehen, die entweder parasitisch oder zum gegenseitigem Nutzen ist.

AMPHIBIOTIQUE: (1) Se dit des animaux terrestres, à létat adulte, ayant des stades larvaires aquatiques. (2) Se dit de certains micro-organismes vivant en association symbiotique avec un hôte; le micro-organisme agissant comme un parasite ou un mutualiste.

ANFIBIO: (1) Dícese de los animales terrestres cuyas fases larvarias son acuáticas. (2) Dícese de ciertos microorganismos que viven en asociación simbiótica con un huésped dado; el microorganismo puede actuar como parásito o mutualista.

AMFIBIOTISK: (1) Har akvatisk larvestadium og terrestrisk voksenstadium. (2) Mikroorganisme som i et symbiotisk forhold til en vert kan opptre både parasittisk og mutualistisk.

Was this helpful?
Usato per descrivere quei pesci la cui migrazione dall’acqua dolce al mare o viceversa non avviene a scopo riproduttivo ma si verifica regolarmente in altre fasi del ciclo vitale. Nelle specie amphidrome la colonizzazione delle acque dolci o marine è variabile, il punto chiave è che la migrazione non avviene a scopo riproduttivo ma rappresenta il ritorno di giovani sviluppati, i quali continuano a nutrirsi e crescere per mesi o persino anni prima della maturazione sessuale e della riproduzio


AMPHIDROMOUS: Used to describe those fishes whose migration from fresh water to the sea or vice-versa is not for the purpose of breeding but occurs regularly at other stages of the life cycle. In amphidromous species occupation of fresh and marine waters varies widely, and the key point is that the migration is not for the purpose of breeding, but is typified by a return migration of well-grown juveniles, which continue to feed and grow for months or even years prior to maturation and breeding.

ΑΜΦIΔΡΟΜΑ: Ψάρια που μεταναστεύουν απο το γλυκό νερό, στην θάλασσα και αντίθετα, όχι για αναπαραγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται με άλλα στάδια του κύκλου ζωής τους. Στα αμφίδρομα ψάρια, η χρονική περίοδος που βρίσκονται στα γλυκά ή θαλάσσια νερά ποικίλλει ευρέως. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους μετανάστευσης είναι ότι αυτή δεν συμβαίνει για λόγους αναπαραγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται από μετακίνηση καλά ανεπτυγμένων νεαρών ψαριών, τα οποία συνεχίζουν να τρέφονται και να αυξάνονται επί μήνες ή

AMPHIDROM: Bezeichnung für diadrome Fische, deren Wanderungen vom Süß- zum Meerwasser und umgekehrt nicht der Fortpflanzung dienen, aber regelmäßig in bestimmten Stadien ihres Lebenzyklus durchgeführt werden. Das Auftreten amphidromer Arten im Süß- und Meerwasser variiert sehr stark, jedoch dient die Wanderung nicht direkt der Fortpflanzung, sondern ist gekennzeichnet durch die Rückführung gut gewachsener Juveniler, die noch länger weiterwachsen bevor sie laichreif werden.

AMPHIDROME: Se dit des poissons dont les migrations entre leau douce et leau de mer ne sont pas en liaison avec la reproduction mais ont lieu de façon régulière lors du cycle vital. Chez les espèces amphidromes loccupation des eaux douces et marines est variable, mais en aucun cas cette migration est associée au besoin de la reproduction, elle est caractérisée par un retour de juvéniles avancés, qui continuent à se nourrir et à croître pendant plusieurs mois voire des années avant datteindre la maturité sex

ANFÍDROMO: Dícese de los peces cuyas migraciones entre el agua dulce y el agua de mar no están ligadas a la reproducción, sino que se producen de manera regular durante el ciclo vital. En los anfídromos la ocupación de aguas dulces y marinas es variable, pero de ninguna manera esta migración está asociada a las necesidades de reproducción, sino que está caracterizada por un retorno de juveniles avanzados, que siguen alimentándose y creciendo durante muchos meses incluso durante años antes de llegar a la ma

AMFIDROM: Diadrome fisk som vandrer mellom ferskvann og sjøvann, uten at det har direkte forbindelse med forplantning, men som opptrer fast på andre livsstadier. Oppholdstiden i ferskvann eller sjøvann varierer mye mellom amfidrome arter, men kjennetegnes av tilbakevendte velvoksne ungfisk som kan fortsette å beite og vokse i måneder eller år før de kjønnsmodner og formerer seg.

Was this helpful?
Differenza in altezza tra una alta e una bassa marea consecutive. Lintervallo medio e la differenza in altezza tra acqua alta media e acqua bassa media. Lintervallo diurno e la differenza in altezza tra il valore medio maggiore dellacqua alta ed il valore medio inferiore dellacqua bassa. Dove il tipo di marea e diurno lintervallo medio coincide con lintervallo diurno.


TIDAL RANGE: The difference in height between consecutive high and low waters. The mean range is the difference in height between mean high water and mean low water. The great diurnal range or diurnal range is the difference in height between mean higher high water and mean lower low water. Where the type of tide is diurnal the mean range is the same as the diurnal range.

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛIΡΡΟIΑΣ: Η διαφορά ύψους μεταξύ πλήμμης και ρηχίας. Το μέσο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας. Το ημερήσιο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης ανωτέρας πλήμμης και μέσης κατωτέρας ρηχίας. Οπου η παλίρροια είναι ημερήσιου τύπου, το μέσο εύρος ισούται με το ημερήσιο εύρος.

TIDENHUB: Der Unterschied in der Höhe zwischen aufeinanderfolgendem Niedrig- und Hochwasser. Die Hauptschwankung ist der Abstand in der Höhe zwischen mittlerem Hochwasser und mittlerem Niedrigwasser. Die diurnalen Schwankungen sind der Unterschied in der Höhe zwischen mittlerem hohem Hochwasser und mittlerem niedrigem Niedrigwasser. Dort, wo die Tide zweimal am Tag auftritt, ist die Hauptschwankung gleich der diurnalen Schwankung.

AMPLITUDE DES MAREES: Différence de hauteur deau entre une marée haute et une marée basse consécutive. Lamplitude moyenne des marées est la différence entre la hauteur moyenne des marées hautes et lhauteur moyenne des marées basses. Lamplitude diurne des marées est la différence entre la hauteur moyenne des marées journalières les plus hautes et la hauteur moyenne des marées journalières les plus basses. Quand le cycle des marées est diurne, lamplitude moyenne est égale à lamplitude diurne.

ZONA INTERMAREAL: La diferencia en altura entre una marea alta y baja consecutivas. La zona intermareal media es la diferencia entre la media en altura de mareas altas y altura media de mareas bajas. La zona intermareal diurna es la diferencia entre la altura media de las mareas diurnas más altas y la altura media de las mareas diurnas más bajas. Cuando el ciclo de mareas es diurno, la altura media es igual a la altura diurna.

TIDEVANNSFORSKJELL (FLOMÅLET): Differanse i høyde mellom middellavvann og middelhøyvann

Was this helpful?
Si riferisce alla completa replicazione di materiale genetico. L’amplificazione del gene avviene all’interno della cellula dove una porzione del genoma (gene) viene replicata più della rimanente parte.


AMPLIFICATION(DNA): Refers to the bulk replication of genetic material. Gene amplification occurs within the cell where a proportion of the genome is replicated more than the remaining genome.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (DNA): Αναφέρεται στη μαζική αναπαραγωγή γενετικού υλικού. Ο πολλαπλασιασμός των γονιδίων πραγματοποιείται μέσα στα κύτταρα όπου κάποια συγκεκριμένα τμήματα του γονιδιώματος αναπαράγονται περισσότερο από ότι το υπόλοιπο γονιδίωμα.

AMPLIFIKATION(DNA): Der Begriff beschreibt die Mengenvermehrung genetischen Materials. Gen-Amplifizierung kommt innerhalb der Zelle vor, wenn ein Teil des Genoms mehr als das restliche Genom repliziert wird.

AMPLIFICATION(ADN): La réplication en masse de matière génétique. L’amplification génique a lieu dans une cellule quand une partie du génome est répliquée de façon plus important que la reste du génome.

AMPLIFICACIÓN: (DNA) Referido a la replicación del material genético en general. La amplificación genómica se produce dentro de la célula cuando una proporción del genoma se replica más que el resto del genoma.

AMPLIFIKASJON (DNA): Massereplikasjon av genetisk materiale. Gen amplifikasjon skjer innenfor en celle hvor en del av genomet (et gen) blir kopiert mer enn resten av genomet.

Was this helpful?
La parte del metabolismo relativa alla produzione di sostanze complesse da substrati più semplici con utilizzazione di energia.


ANABOLISM: The part of metabolism involving the manufacture of complex substances from simpler substrates with the consequent utilization of energy.

ΑΝΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Το μέρος του μεταβολισμού το οποίο σχετίζεται με την ενδοθερμική παραγωγή συνθέτων ενώσεων από απλούστερες, με την αναγκαία κατανάλωση ενέργειας (πρβλ. καταβολισμός, μεταβολισμός)

ANABOLISMUS: Ein Teil des Metabolismus, bei dem komplexe Substanzen aus einfacheren Substraten unter Energieverbrauch aufgebaut werden.

ANABOLISME: Se dit de lensemble des voies métaboliques qui mènent à la synthèse de substances complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant lutilisation dénergie.

ANABOLISMO: Dícese del conjunto de procesos metabólicos de síntesis de sustancias complejas a partir de moléculas sencillas, necesitando la utilización de energía.

ANABOLISME: Den delen av metabolismen som bygger opp komplekse substanser fra enklere substrat og som fører til oppbygning av nytt vev eller vekst. Jfr. katabolisme og metabolisme.

Was this helpful?
Animali acquatici come la maggior parte di salmonidi, storioni ed alcuni membri della famiglia Clupeidae che maturano e vivono la gran parte della vita nel mare, ma tornano all’acqua dolce per riprodursi e deporre le uova.


ANADROMOUS: Describing aquatic animals such as most salmonids, sturgeons and certain members of the family Clupeidae which mature and live most of their lives in the sea, but return to freshwater to breed and spawn.

ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ: Ο όρος αναφέρεται σε υδρόβια ζώα όπως τα περισσότερα σολομοειδή, μουρούνες, και ορισμένα μέλη της οικογένειας Clupeidae, τα οποία ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους και ωριμάζουν στην θάλασσα, αλλά επιστρέφουν στα γλυκά νερά για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους (πρβλ. κατάδρομος και διάδρομος).

ANADROM: Beschreibt aquatische Tiere wie Salmonide, Störe und einige Arten aus der Familie der Clupeidae, die überwiegend im Meer leben und geschlechtsreif werden und zum Laichen ins Süßwasser zurückkommen.

ANADROME: Se dit des animaux aquatiques, tels la plupart des Salmonidés, les ésturgeons et certains membres da la famille des clupéidae, qui passent la majeure partie de leur vie dans la mer, où ils parviennent à la maturité sexuelle, mais qui doivent retourner dans leau douce afin de se reproduire et de frayer.

ANÁDROMO: Dícese de los animales acuáticos, tales como la mayoría de los salmónidos, esturiones y ciertos miembros de la familia de Clupeidos, que maduran y viven la mayoría de sus vidas en el mar, pero vuelven al agua dulce para engendrar y desovar.

ANADROM: Akvatiske dyr som f.eks. mange salmonider, stør og noen arter fra familien Clupeidae (sildefamilien) som kjønnsmodner og lever en (varierende) del av livet i havet, men som vender tilbake til ferskvann for å gyte.

Was this helpful?
Si riferisce ad una condizione o ad un processo in cui l’ossigeno gassoso non è presente o non è necessario.


ANAEROBIC: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

ANAEROB: Eine Bedingung oder ein Prozeß, bei dem gasförmiger Sauerstoff nicht vorhanden ist oder nicht benötigt wird.

ANAEROBIE: Se dit des conditions ou des processus où loxygène gazeux nest pas présent ou nest pas nécessaire.

ANAEROBIO: Dícese de las condiciones donde el gas oxígeno no está presente o no es necesario.

ANAEROB: Et forhold eller en prosess oksygen i gassform ikke er til stede eller ikke er nødvendig.

Was this helpful?
Analisi del contenuto in lipidi, proteine, fibra, ceneri, umidità e carboidrati, in un mangime.


PROXIMATE ANALYSIS: Moisture, lipid, protein, fibre, ash and (by difference) carbohydrate content of any substance e.g. feed/flesh.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η άμεση ανάλυση συνίσταται στον προσδιορισμό του περιεχομένου μιάς ουσίας (π.χ. τροφής ή σάρκας) σε υγρασία, λίπη, πρωτεΐνες, ίνες, τέφρα και (με διαφορά) υδατάνθρακες.

ÜBERSCHLAGSANALYSE (ERNÄHRUNG): Die direkte Analyse untersucht z.B. im Futter oder im Fleischanteil die Feuchtigkeit, Lipide, Proteine, Faser, Asche und (teilweise) den Kohlenhydratanteil.

ANALYSE IMMEDIATE: Lanalyse du contenu en lipides, protéines, fibre, humidité, cendres et, par différence, glucides.

ANÁLISIS INMEDIATO: Análisis del contenido en lípidos, proteínas, fibras, humedad, cenizas y (por diferencia) carbohidratos.

HURTIGANALYSE (ERNÆRING): Innhold av fuktighet, fett, protein, fiber, aske og karbohydrater i enhver substans, f.eks. fiskefôr/-kjøtt.

Was this helpful?
Termine generico comprendente tutti i test di laboratorio che vengono effettuati sui campioni tissutali.


TISSUE ANALYSIS: A generalized term used to include all laboratory tests that are performed on tissue samples.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε δείγματα ιστών.

GEWEBEANALYSE: Ein allgemeiner Begriff, der alle Labortests einschließt, die mit Gewebeproben durchgeführt werden.

ANALYSE DE TISSU: Terme non spécifique décrivant tous les essais de laboratoire appliqués aux échantillons de tissu.

ANÁLISIS DE TEJIDO: Término no específico que incluye todas las pruebas del laboratorio realizadas en muestras de tejido.

VEVSANALYSE: Inkluderer alle laboratoriums undersøkelser som utføres på vevsprøver.

Was this helpful?
Un’analisi statistica che permette la comparazione di più campioni, separando le sorgenti che contribuiscono alla variabilità totale. Questa procedura è usata per valutare l’uguaglianza di medie di una serie di campioni verificando se sono ottenute da popolazioni che hanno la stessa distribuzione. Questa tecnica si basa sulla comparazione dei rapporti (F-test) delle componenti tra i campioni ed all’interno degli stessi che contribuiscono alla variabilità totale. Comunemente chiamata ANOVA.


ANALYSIS OF VARIANCE: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to by the abbreviation ANOVA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIΑΣΠΟΡΑΣ: Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δείγματος μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

VARIANZANALYSE: Ein statistisches Analyseverfahren, bei dem Mehrfachproben miteinander verglichen werden. Das Verfahren wird benutzt, um die Übereinstimmung der Varianz von Mittelwerten von Probenserien zu testen und abzuschätzen, ob sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen, indem man das Verhältnis der Einzelvarianzen zur Gesamtvarianz prüft (F-Test). Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamtvarianz zwischen und innerhalb der Stichproben. Im allgemeinen mit dem Begriff ANOVA belegt.

ANALYSE DE VARIANCE: Analyse statistique permettant la comparaison de plusieurs échantillons en séparant les sources contribuant à la variabilité totale. A travers cette procédure, il est possible dévaluer légalité des moyennes des diverses échantillons et de tester si ces échantillons sont issus de populations ayant la même distribution. Cette technique est basée sur la comparaison des rapports (statistique F) entre les contributions inter- et intra-échantillons à la variabilité totale. Souvent appelé ANOVA.

ANÁLISIS DE VARIANZA: Un análisis estadístico en el que se realizan comparaciones del múltiples muestras separando las fuentes de la variación total. Este procedimiento se usa por evaluar la igualdad de medias de una serie de muestras probando si provienen de poblaciones que tienen la misma distribución, a través de comparar la proporción (prueba-F) de componentes de la variación total. Estas estimaciones se derivan de la variación global entre y dentro de las muestras. Normalmente referido por la abreviación ANOVA.

VARIANSANALYSE: En statistisk analyse der sammenligning mellom flere prøvesett utføres ved å splitte opp den totale variasjonen som finnes i observasjonssettet i varianskomponenter som kan tilskrives de forskjellige faktorene. Prosedyren brukes for å evaluere likhet mellom gjennomsnitt for ulike prøvesett ved å teste om de er trekt fra populasjoner med lik fordeling. Variasjonen mellom gruppene sammenlignes med variasjonen innen hver gruppe (F-test). Forkortelsen ANOVA (”Analysis of Variance”) brukes ofte.

Was this helpful?
Un’analisi in cui tutti i parametri di popolazione e dell’ambiente si presumono costanti e accuratamente specificati.


DETERMINISTIC ANALYSIS: An analysis in which all population and environmental parameters are assumed to be constant and accurately specified.

ΑIΤIΟΚΡΑΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ανάλυση, στην οποία όλες οι πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές παράμετροι θεωρούνται οτι είναι σταθερές και επακριβώς καθορισμένες. Π.ρ.β. στοχαστική διαδικασία.

DETERMINISTISCHE ANALYSE: Eine Analyse, bei der alle Populations- und Umweltfaktoren als konstant und korrekt spezifiziert angenommen werden.

ANALYSE DETERMINISTIQUE: Analyse dans laquelle tous les paramètres de la population et de lenvironnement sont considérés comme constants et correctement specifiés.

ANÁLISIS DETERMINISTA: Análisis en que todos los parámetros de la población y medioambientales se asumen como constantes y correctamente especificados.

DETERMINISTISK ANALYSE: Analyse der alle populasjons og miljø parametre er formodet å holde seg konstante og nøyaktig spesifiserte, jamfør stokastisk prosess.

Was this helpful?
Tecnica informatica che fornisce informazioni descrittive a partire da immagini digitali; tali immagini permettono una quantificazione alcuni parametri quali la dimensione, la forma e la densità ottica che facilitano la raccolta dei dati.


IMAGE ANALYSIS: Refers to computer routines that produce descriptive information about digital images, thus enabling the quantification of elements such as size, shape and optical density and also facilitating the classification of data.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΚΟΝΑΣ: Αναφέρεται σε υποπρογράμματα υπολογιστών που παράγουν περιγραφική πληροφορία από ψηφιακές εικόνες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την ποσοτικοποίηση στοιχείων όπως το μέγεθος, το σχήμα και η οπτική πυκνότητα η οποία διεκολύνει την ταξινόμηση των δεδομένων.

BILDANALYSE: Computerauswertung, die beschreibende Informationen über digitale Bilder hervorbringt. Damit wird es möglich, Größe, Form und optische Dichte von Objekten quantitativ zu bestimmen und auszuwerten und somit vereinfacht Daten zu klassifizieren.

ANALYSE DIMAGES: Techniques informatiques délivrant des informations descriptives à partir dimages digitalisées, permettant ainsi la quantification de divers paramètres tels la taille, la forme et la densité optique qui facilitent le classement de données.

ANÁLISIS DE IMÁGENES: Se refiere a técnicas informáticas que dan información descriptiva sobre las imágenes digitales, permitiendo así la cuantificación de parámetros tales como tamaño, forma y densidad óptica y también facilita la clasificación de datos.

BILDEANALYSE: Refererer til datamaskinanalyser som gir deskriptiv informasjon om digitale bilder, for på denne måten å muliggjøre mengdebestemmelse av elementer som størrelse, fasong og optisk tetthet og også gjøre klassifisering av data lettere.

Was this helpful?
Dosaggio di molecole biologiche tramite uso di tecniche immunologiche.


IMMUNOASSAY: The detection and quantification of biological components using immunological techniques.

ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιολογικών παραγόντων με την χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNOLOGISCHE UNTERSUCHUNG: Die Erkennung und Quantifizierung biologischer Komponenten mit Hilfe immunologischer Techniken.

IMMUNO ESSAI: Dosage de composés biologiques par des méthodes immunologiques.

INMUNOANÁLISIS: Medida de compuestos biológicos por métodos inmunológicos.

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE): Deteksjon og mengdebestemmelse av biologiske komponenter ved immunkjemiske metoder (f.eks. ELISA.).

Was this helpful?
Lo stato in cui una cellula differenziata perde le caratteristiche distintive e assume una forma più primitiva; per esempio, nel cancro quando le cellule proliferano rapidamente.


ANAPLASIA: The state in which a differentiated cell loses its distinctive characteristics and takes on a more primitive form; for example, in cancer when cells proliferate rapidly.

ΑΠΟΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Κατάσταση στην οποία ένα διαφοροποιημένο κύτταρο χάνει τους διακριτικούς του χαρακτήρες και παίρνει μια περισσότερο προγονική μορφή. Για παράδειγμα, στον καρκίνο, όπου τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται γρήγορα.

ORGANUMBILDUNG: Der Zustand, in dem eine Zelle ihre distinktiven Charakteristika zugunsten einer primitiveren Form aufgibt; z. B. bei Krebs, wenn Zellen wuchern.

ANAPLASIE: Perte de différenciation des cellules, qui prennent une forme plus primitive. Dans le cas des cancers, par exemple, ou les cellules prolifèrent plus rapidement.

ANAPLASIA: Pérdida de la diferenciación por parte de las células, que toman una forma primitiva. Es el caso de cáncer, por ejemplo, dónde las células proliferan rápidamente.

ANAPLASI: Tilstanden der en differensiert celle mister sine spesielle karakteristika og blir til en mer primitiv form, f.eks. kreft der cellene prolifererer raskt.

Was this helpful?
Struttura a forma di cono tronco od imbuto, o anche un semplice secchio che legato ad una barca per mezzo di una cima ne limita gli spostamenti dovuti alle correnti. Utilizzata da piccole imbarcazioni al fine di non andare alla deriva in mare; utilizzata anche per ridurre la velocità nel caso in cui ci siano venti forti.


SEA DROGUE: Anchor used with small boats to prevent drifting at sea, and to reduce their speed in strong winds.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ (DROGUE): Αγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά να μη παρασύρονται κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων.

TREIBANKER: Ein vornehmlich von kleinen Booten benutzter Anker, der das Verdriften auf See bei starken Winden verhindern soll.

ANCRES FLOTTANTES: Ancres utilisées afin de prévenir la dérive des petites embarcations ou afin de réduire leur vitesse quand le vent est fort.

ANCLAS FLOTANTES: Anclas utilizadas para prevenir la deriva de pequeñas embarcaciones o para reducir su velocidad cuando el viento es fuerte.

DRIVANKER: Anker (vanligvis en stor presenningspose) som brukes av mindre båter for å hindre avdrift (f.eks. ved fiske), og redusere hastighet i sterk vind. Gir stor motstand i vannet.

Was this helpful?
Piccola ancora galleggiante che aiuta le piccole imbarcazioni a mantenere la posizione.


SEA ANCHOR: Small floating anchor used to help maintain small boats at a specific point in a body of water.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ: Μικρή επιπλέουσα άγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά την διατήρηση της θέσης τους.

SEEANKER (Treibanker): Kleiner, frei treibender Anker, der zur Positionierung kleinerer Boote an einer bestimmten Stelle im offenen Wasser benutzt wird.

ANCRE FLOTTANTE: Petite ancre flottante utilisée afin dimmobiliser un petit bateau en un lieu donné.

ANCLA FLOTANTE: Pequeña ancla flotante utilizada para inmovilizar un pequeño barco un sitio dado.

DREGG: Små anker som brukes til å holde mindre båter i posisjon, f.eks. ved fiske eller fortøying. Brukes og til å holde stående fiskeredskap i posisjon.

Was this helpful?
Ormoni sessuali maschili nel vertebrato; ormoni di natura steroidea che promuovono le caratteristiche sessuali secondarie del maschio; esempi importanti sono il testosterone ed i meno attivi androsteroni.


ANDROGENS: Male sex hormones in vertebrates; hormones of steroid nature, which promote male secondary sexual characteristics; important examples are testosterones and the less active androsterones.

ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ: Αρσενικές φυλετικές (σεξουαλικές) ορμόνες των σπονδυλωτών. Πρόκειται για στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες προάγουν τα αρσενικά δευτερογενή χαρακτηριστικά. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι τεστοστερόνες και οι λιγότερο ενεργές ανδροστερόνες.

ANDROGENE: Männliche Sexualhormone der Vertebraten. Hormone mit Steroidcharakter, die männliche Geschlechtsmerkmale fördern. Wichtige Vertreter sind Testosteron und das sehr viel schwächer wirkende Androsteron.

ANDROGENES: Hormones sexuelles mâles chez les vertébrés. De nature stéroide, ils stimulent les caractères sexuels sécondaires; par exemple les testostérones et les androstérones dont lactivité est moins importante.

ANDRÓGENOS: Hormonas sexuales masculinas en vertebrados. Hormonas de naturaleza esteroide, estimulan las características sexuales secundarias; por ejemplo la testosterona y la androsterona cuya actividad es menos importante.

ANDROGENER: Mannlige kjønnshormoner hos vertebrater. Steroidhormoner som gjør at hannen utvikler sekundære hannlige kjønnskarakterer. Viktige eksempler er testosteron og det mye svakere virkende androsteron.

Was this helpful?
Grande gruppo di vermi segmentati (per esempio, policheti). Sono animali con il corpo morbido, allungato con segmentazione metametrica ben evidente. Gli anellidi sono provvisti di celoma, sistema ematico, nefridi ed un sistema nervoso centralizzato in gangli cerebrali.


ANNELIDS: Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣΚΩΛΗΚΕΣ: Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.

ANNELIDA; RINGELWÜRMER: Große Gruppe von segmentierten Würmern (z.B. Polychaeten). Ihr Körper ist weich und relativ lang mit gut markierter metamerer Segmentierung. Anneliden haben ein Coelom, ein Blutgefäßsystem, Nephridien und ein Zentralnervensystem.

ANNELIDE: Groupe de vers segmentés ( par exemple, les polychètes). Les annélides possèdent un coelome, un système circulatoire, des nephridies et un système nerveux central.

ANÉLIDOS: Grupo de gusanos segmentados. (e.g. poliquetos). Los anélidos tienen un celoma, un sistema sanguíneo, nefridios y un sistema nervioso central.

ANNELIDER: Stor gruppe (fylum) segmenterte marker delt opp i klassene Polychaeter (f.eks. børstemark) Oligochaeter (f.eks. meitemark) og Hirudinea (igler). Kroppen er lang og bløt med markerte metamere segment. Annelider har blodsystem, nefridier og sentralnervesystem.

Was this helpful?
Anelli che si osservano nelle squame dei pesci e in qualche mollusco bivalve; essi vengono frequentemente usati per valutare laccrescimento di questi organismi. Nei pesci delle zone temperate, lincremento annuale di crescita può essere stimato interpretando la posizione di questi anelli. In alcuni casi, è possibile stimare il numero di deposizioni di un pesce allanno. Anche nei molluschi, in alcuni casi, tramite questi anelli può essere valutato laccrescimento. Vedi ANELLI DI CRESCITA.


GROWTH RING: Rings or annuli found on fish scales and some bivalve shells that can be used in the interpretation of the organism«s life history. In temperate fishes, the yearly incremental growth prior to capture can be estimated from the growth rings. In some cases, it is possible to estimate the number of times a fish has spawned. In shellfish, growth history can in some cases be interpreted. Annulus.

ΑΥΞΗΤIΚΟI ΔΑΚΤΥΛIΟI: Ετήσιοι δακτύλιοι που σχηματίζονται στα λέπια των ψαριών και επηρεάζουν την ανασύσταση του ιστορικού της ζωής ενός ψαριού. Από τους δακτύλιους είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μήκους που είχε το ψάρι κάθε έτος πριν από τη σύλληψή του. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εκτιμηθεί και ο αριθμός των γαμετοτοκιών του ψαριού. Η ανασύσταση του ιστορικού είναι επίσης δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις και για τα οστρακόδερμα. Βλ. επίσης Δακτύλιος.

JAHRESRING(1): Ringe auf den Schuppen der Fische und auf Schalen der Bivalvia. Diese könnenAufschluß über die Lebensgeschichte eines Organismus geben. Von diesen Ringen kann die jeweilige Länge eines Fisches in jedem Jahr vor dem Fangjahr bestimmt werden. Manchmal kann auch abgeschätzt werden, wie oft der Fisch abgelaicht hat. In Schalentieren kann in einigen Fällen die Wachstumsgeschichte des Individuums ebenfalls aus den Ringen deutlich interpretiert werden. Siehe auch Annulus.

STRIES DACCROISSEMENT: Anneaux déposés sur les écailles des poissons et des coquilles de certains mollusques bivalves; ils sont souvent utilisés pour linterprétation de lhistorique de la croissance. Chez les poissons des eaux tempérées, laugmentation annuelle de croissance peut être estimée par linterprétation de la disposition de ces anneaux. Dans certains cas, les stries daccroissement chez les mollusques bivalves peuvent être interprétées de façon analogue. Il est quelquefois possible destimer le nombre de pontes r

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Anillos de depósitos minerales en las escamas de peces, conchas de ciertos moluscos bivalvos; a menudo utilizados en la interpretación de la secuencia de crecimiento. En ciertos peces de aguas templadas, el aumento anual de crecimiento puede ser estimado por la interpretación de la disposición de estos anillos. En ciertos casos, los anillos de crecimiento de los moluscos bivalvos pueden ser interpretados de manera análoga. A veces es posible estimar el número de desoves para un pez.

ÅRRING: Ringer i skjell og øresten fra fisk og i skjell fra noen muslinger, som kan brukes til å bestemme organismens livshistorie. I fisk fra tempererte områder kan årlig vekst inntil fangst bestemmes ut fra årringene. I noen tilfeller er det mulig å bestemme hvor mange ganger en fisk har gytt. Hos skalldyr kan livshistorien i noen tilfeller tolkes.

Was this helpful?
Diminuzione del numero di emazie; diminuzione dell’ematocrito o volume di cellule ematiche sedimentabili; diminuzione della quantità di emoglobina funzionale. Le forme di anemia più comuni nel pesce sono: anemia normocitica causata da emorragia acuta, infezioni batteriche e virali, malattie metaboliche con lisi dei globuli rossi; l’anemia microcitica causata dall’emorragia cronica che deriva, per esempio, da ectoparassitosi, deficienza di ferro e deficienza di alcuni fattori ematopoietici; l’ane


ANAEMIA: A condition characterized by a deficiency of functional haemoglobin, packed cell volume and/or erythrocytes. The more important types of anaemia in fish are: normocytic anaemia caused by acute haemorrhaging; bacterial and viral infections and metabolic diseases resulting in red cell destruction; microcytic anaemia caused by chronic haemorrhaging, deriving from, for example, external parasites, iron deficiency and a deficiency of certain haematopoietic factors; macrocytic anaemia (e.g. absence of

ΑΝΑIΜIΑ: Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μείωση της λειτουργικής αιμοσφαιρίνης, και/ή συμπύκνωση του κυτταρικού όγκου των ερυθροκυττάρων. Οι σημαντικότερες αναιμίες στα ψάρια είναι οι: ορθοκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε οξεία αιμορραγία, σε βακτηριακές ή ιογενείς μολύνσεις και σε ασθένειες του μεταβολισμού που καταστρέφουν τα ερυθροκύτταρα. Μικροκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε χρόνια αιμορραγία, που οφείλεται, για παράδειγμα, σε εξωπαράσιτα, μείωση σιδήρου και μείωση ορισμένων αιμοποιητικών παραγόντων

ANÄMIE: Ein Zustand, der durch den Mangel an Hämoglobin gekennzeichnet ist. Die bedeutendsten Anämien bei Fischen sind: die normozytische Anämie, die von Hämorrhargien sowie bakteriellen und viralen Infektionen hervorgerufen wird; die metabolische Erkrankung, die in eine reduzierte Zahl roter Blutzellen mündet; die mikrozytische Anämie beruht auf chronisch vorhandenen Hämorrhargien, die z.B. von Parasiten, Eisenmangel und Defiziten bestimmter haematopoetischer Faktoren hervorgerufen wird; die makrozy

ANEMIE: Diminution du nombre dhématies, diminution du volume de cellules sanguines sédimentées, diminution ou déficience de lhémoglobine. Les anémies les plus importantes chez les poissons sont les suivantes: anémie normocytique provoquée par une hémorragie aiguë, des infections virales ou bactériennes et par des maladies métaboliques provoquant la déstruction des hématies; anémie microcytique causée par une hémorragie chronique, provoquée par exemple par des ectoparasites, une carence en fer ou des car

ANEMIA: Condición caracterizada por la disminución de eritrocitos, del volumen de células sanguíneas, disminución o deficiencia de hemoglobina funcional. Las anemias más importantes en peces son las siguientes : anemia normocítica causada por hemorragia aguda; infecciones bacterianas o virales y enfermedades metabólicas que producen la destrucción de los hematíes; anemia microcítica causada por hemorragia crónica provocada, por ejemplo, por ectoparásitos, deficiencia férrica o deficiencia de ciertos fac

ANEMI: En tilstand som kjennetegnes av mangel på hemoglobin og forekommer ved en rekke ulike sykdomstilstander. Anemi kjennetegnes ved bleke gjeller og tynt blod og klassifiseres gjerne etter patofysiologiske årsaksforhold. Hemolytisk anemi skyldes sprengning av røde blodceller (erytrocytter) og vil under våre forhold først og fremst være forårsaket av toksiner (hemolysiner) produsert av enkelte bakterier. Også noen virus kan ødelegge erytrocytter, og trolig er anemien ved ILA (infeksiøs laksanemi) av

Was this helpful?
L’anemia che risulta dall’insufficienza della produzione delle cellule del tessuto ematopoietico della milza o del rene, è caratterizzata da una diminuzione in tutti gli elementi figurati del sangue periferico e dei loro precursori.


APLASTIC ANAEMIA: Anaemia resulting from failure of cell production in the haematopoietic tissue of the spleen or kidney, and characterized by decrease in all formed elements of the peripheral blood and their precursors.

ΑΠΛΑΣΤIΚΗ ΑΝΑIΜIΑ: Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχή της παραγωγής αιμοκυττάρων στους αιμοποιητικούς ιστούς του σπλήνα ή του συκωτιού και που χαρακτηρίζεται από μείωση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος και των προδρόμων τους.

APLASTISCHE ANÄMIE: Anämie, die aus einer Störung der Blutzellenproduktion in Milz oder Niere resultiert und sich in einer Abnahme aller Blutkörperchen und ihrer Vorstufen im Blut ausdrückt.

ANEMIE APLASIQUE: Anémie qui résulte dun défaut de production cellulaire des tissus hématopoïétiques de la rate ou du rein. Caractérisée par la diminution de toutes les cellules différenciées du sang périphérique, ainsi que de leurs précurseurs.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta de una producción celular defectuosa de los tejidos hematopoyéticos en el bazo y riñón. Caracterizada por una disminución, tanto de células diferenciadas de la sangre periférica como de sus precursores.

APLASTISK ANEMI: Anemi som er resultatet av forstyrrelser i produksjonen av blodceller i milt eller nyre og som karakteriseres av nedgang i alle blodlegemer og deres forstadier.

Was this helpful?
Una malattia virale contagiosa dei salmoni atlantici allevati, trovata in Norvegia, nel Canada ed in Scozia. Lagente causativo, ISAV, è un virus ad RNA incapsulato a singolo filamento appartenente alla famiglia Orthomyxoviridae. ISA è una malattia da denunciare, inclusa della lista 1 del regolamento dell’Unione Europea. E’ causa di imponente anemia, imbrunimento del fegato e della milza, splenomegalia, emorragia degli organi viscerali, accumulo di liquido nella cavità corporea, elevata mortal


INFECTIOUS SALMON ANAEMIA (ISA): A contagious viral disease of farmed Atlantic salmon found in Norway, Canada and Scotland. The causative agent, ISAV, is an enveloped single-stranded RNA virus of the Orthomyxoviridae family. ISA is a notifiable List 1 disease under EU fish health regulations, characterised by severe anaemia, darkening of the liver, enlargement and darkening of the spleen, haemorrhage of the visceral organs, accumulation of fluid in the body cavity and high rate of mortality.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ (ISA): Μεταδοτική ασθένεια του καλλιεργούμενου σολομού η οποία εμφανίζεται στη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Σκοτία. Προκαλείται από τον παράγοντα ISAV, ο οποίος είναι ένας ιός με ενθυλακωμένο μονόκλωνο RNA της οικογένειας Orthomyxoviridae. Η ISA αποτελεί ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα για λήψη μέτρων. Χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναιμία, μαύρισμα του ήπαρ, διόγκωση και μαύρισμα της σπλήνας, αιμορραγία των σπλάγχνων, συγκέντρωση υγρών στις κοιλότητες του σώ

INFEKTIÖSE SALMONIDENANÄMIE (ISA): Eine ansteckende Viruserkrankung gezüchteter atlantischer Lachse, zuerst in Norwegen identifiziert, dann in Canada und Schottland. Der auslösende Virus (ISAV) ist ein Einzelstrang-RNA-Virus, der zur Familie der Orthomyzoviridae gehört. ISA ist eine meldepflichtige Krankheit der Liste 1 under der EU Fischgesundheitsrichtlinie, der sich in einer schweren Anämie, der Dunkelfärbung der Leber, Vergrößerung und Dunkelfärbung der Milz, Hämorrhagien in den Visceral-Organen, sowie durch Anreicherung von

ANÉMIE INFECTIEUSE DE SAUMONS : Maladie virale contagieuse du saumon Atlantique élevé en Norvège, Canada et l’Ecosse. L’agent causal est un virus de la famille des orthomyxoviridées avec un génome ARN simple brin. Les règlements Européens exigent la notification de cette maladie de la liste I. Les symptômes sont lanémie sévère, le noircissement du foie, lhypertrophie et le noircissement de la rate, l’hémorragie des organes viscéraux et laccumulation de fluide dans la cavité péritonéale. Le taux de mortalité est élevé.

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMON (ISA): Enfermedad viral contagiosa del salmón Atlántico encontrada en Noruega, Canadá y Escocia. El agente causante, ISAV, es un virus ARN de cadena simple de la familia Orthomyxoviridae. Esta enfermedad está en la lista 1 de las regulaciones europeas de sanidad acuática y se caracteriza por anemia severa, oscurecimiento del hígado, oscurecimiento e hinchamiento del bazo, acumulación de líquido en la cavidad del cuerpo y alta mortalidad.

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA): Smittsom virussykdom hos atlantisk laks, funnet i Norge, Canada og Skottland. Kausativt agens, ILAV, er et membranomgitt enkelttrådet RNA-virus i familien Orthomyxoviridae. ILA er en meldepliktig liste 1 sykdom i EU’s fiskehelseforskrifter. Karakteriseres av alvorlig anemi, mørk lever, forstørret og mørk milt, blødninger på indre organer, væskeansamling i kroppshulen og høy dødelighet.

Was this helpful?
Anemia progressiva, dovuta a carenza di Vitamina B12, caratterizzata da diminuzione del numero e da variazioni morfologiche degli eritrociti.


PERNICIOUS ANAEMIA: A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ: Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

BÖSARTIGE ANÄMIE: Eine progressive Anämie, die durch eine Abnahme der Anzahl der roten Blutkörperchen und eine Veränderung ihrer Form gekennzeichnet ist. Wird durch einen Vitamin B 12-Mangel hervorgerufen.

ANEMIE PERNICIEUSE: Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

PERNISIØS ANEMI: Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av røde blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.

Was this helpful?
Nel caso del pesce, prodotti chimici usati per rilassare e facilitare la manipolazione, e le procedure di chirurgia e fecondazione. Tra gli agenti usati comunemente si ricorda il metil-sulfonato di tricaina (MS-222), benzocaine, quinaldine, e anidride carbonica. Di solito vengono somministrati immergendo il pesce in una soluzione nella vasca.


ANAESTHETICS: In the case of fish, chemicals used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΑΝΑIΣΘΗΤIΚΑ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

BETÄUBUNGSMITTEL: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

ANESTHESIQUES: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

ANESTÉSICOS: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

BEDØVELSESMIDDEL: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

Was this helpful?
Crostacei piccoli di acqua dolce o marina (per esempio, pulci di mare) con corpo compresso, addome allungato, privi di carapace.


AMPHIPODS: Small marine and freshwater crustaceans (e.g. sandhoppers) with compressed bodies, elongated abdomens, and no carapace.

ΑΜΦIΠΟΔΑ: Μικρά καρκινοειδή των γλυκών νερών και της θάλασσας, με πλευρικά πεπλατισμένο σώμα, επιμηκυσμένη κοιλία και χωρίς ενιαίο κεφαλοθώρακα.

AMPHIPODEN: Kleine Salz- und Süßwasserkrebse (z.B. Flohkrebse) mit abgeflachtem Körper, verlängertem Abdomen und fehlendem Carapax.

AMPHIPODE: Petit crustacé aquatique à corps aplati latéralement avec abdomen allongé et sans carapace.

ANFÍPODO: Pequeño crustáceo acuático con el cuerpo comprimido lateralmente y abdomen alargado y ningún caparazón.

AMFIPODER: Små krepsdyr i saltvann og ferskvann (f.eks. tanglopper) med lateralt sammentrykt kropp, forlenget abdomen og er uten skall.

Was this helpful?
In patologia: tumore o lesione composto da una massa di vasi sanguigni atipici o irregolari nellorganizzazione e nelle dimensioni.


HAEMANGIOMA: In pathology: a tumour or lesion composed of a mass of blood vessels that are atypified or irregular in arrangement and size.

ΑIΜΑΓΓΕIΩΜΑ: Ογκος που αποτελείται από διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία.

HAEMANGIOM: Ein Tumor, der aus einem erweiterten Blutgefäß entstanden ist.

ANGIOME: En pathologie: tumeur ou lésion constituée par une masse de vaisseaux sanguins atypiques ou irréguliers dans leur répartition et leur taille.

ANGIOMA: En patología: un tumor o lesión compuesto por una masa de vasos sanguíneos atípicos o irregulares en su repartición y tamaño.

HEMANGIOM: I patologi: En svulst eller lesjon som består av en klump av blodårer som er avvikende eller uregelmessige i ordning og størrelse.

Was this helpful?
Un genere di anguilla catadroma (vedi) (con grandi larve dette Leptocefali che diventano più piccole durante la metamorfosi in ceche), comprende circa 20 specie tra le quali l’anguilla europea o l’anguilla comune (A. anguilla), l’anguilla americana (A. rostrata) e l’anguilla giapponese (A. japonica) sono le specie più importanti nell’emisfero boreale. Le prime due sono ben distribuite nelle zone dell’Atlantico orientale, mentre l’ultima si trova in Estremo Oriente (Giappone e Cina). Non possono


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία

ANGUILLA: Eine Gattung katadromer Aale mit großen Leptocephalus-Larven, die während der Metamorphose zu Glasaalen schrumpfen. Die Gattung umfaßt etwa 20 Arten, von denen der Europäische Aal (A. anguilla), der Amerikanische Aal (A. rostrata) und der Japanische Aal (A. japonica) die wichtigsten Arten der nördlichen Hemisphäre sind. Die beiden erstgenannten Arten sind in der Atlantikregion weitverbreitet, die letztgenannte Art kommt im Fernen Osten vor (z.B. Japan und China). Kann nicht in Gefangenschaft rep

ANGUILLA: Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

Was this helpful?
Nome comune non specifico utilizzato in maniera colloquiale per riferirsi alle specie di pesci appartenenti all’ordine degli Anguilliformes, di cui le specie appartenenti al genere Anguilla sono importanti in acquacoltura; caratterizzate da un corpo allungato serpentiforme.


EEL: The common non-specific name used colloquially for fish species, belonging to the order of Anguilliformes, of which species of the genus Anguilla are important in aquaculture; typified by an elongate, serpentine body form.

ΧΕΛΙ: Κοινό, μη ειδικό όνομα, που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα ευρύ φάσμα ειδών ψαριών, τα οποία ανήκουν στην τάξη Anguilliformes. Μεταξύ αυτών είδη του γένους Anguilla (βλ.λ.) είναι σημαντικά για την υδατοκαλλιέργεια. Εχουν κατά κανόνα επιμήκη, οφιοειδή μορφή σώματος.

AAL: Allgemeine, nicht-spezifische Bezeichnung, die umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten benutzt wird, die sich durch eine längliche, sich windende Körperform charakterisiert sind (z.B. Anguilla).

ANGUILLE: Nom commun utilisé pour une distribution étendue despèces de poissons taxonomiquement différents, appartenant à lordre des Anguilliformes dont les espèces du genre Anguilla sont importantes en aquaculture; caractérisées par un corps longiligne en forme de serpent.

ANGUILA: Nombre común no específico utilizado familiarmente para las especies del orden Anguilliformes. peces del género Anguilla importantes en acuicultura; tienen una forma corporal alargada y serpentiforme.

ÅL: Det vanlige uspesifikke navnet som brukes i dagligtalen om en rekke arter av fisk, tilhorende ordenen Anguilliformes, der arter i slekten Anguilla er viktige oppdrettsarter. Særpreget ved en langstrakt, slangeaktig kroppsform.

Was this helpful?
Una parassita nematode della vescica natatoria delle anguille che originando dal S.E. asiatico, si è diffusa in tutta l’Europa. Il ciclo di vita richiede un ospite intermedio che può essere un microcrostaceo planctonico.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.

ANGUILLICOLA CRASSA: Parasitischer Nematode der Schwimmblase von Aalen. Dieser stammt ursprünglich aus Südostasien und breitet sich gegenwärtig in Europa aus. Der Lebenszyklus erfordert einen bisher nicht sicher bekannten Zwischenwirt.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSUS: Slekten Anguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassus stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

Was this helpful?
Un gas incolore ed inodore che proviene dall’ossidazione di sostanze contenenti carbonio e altamente solubili in acqua. In forma libera è tossico per i pesci a concentrazioni superiori a 20 ppm; la tossicità per i pesci aumenta quando si abbassa il livello di ossigeno. L’anidride carbonica forma una reazione acida quando viene messa a contatto con l’acqua (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). All’interno del sistema de


CARBON DIOXIDE (CO2): A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide does

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, διττανθρακικών και ανθρακικών ιόντ

KOHLENDIOXID: Ein farbloses, geruchloses Gas, das bei der Oxidation von kohlenstoffhaltigen Substanzen entsteht, stark löslich in Wasser, für Fische tödlich ab einer Konzentration von 20 ppm; die Toxizität nimmt mit abnehmendem Sauerstoffgehalt zu. Kohlendioxid mit Wasser zeigt eine saure Reaktion(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Im Bikarbonatsystem ist der relative Anteil von CO2, Bikarbonat und Karbonat vom pH-Wert ab

GAZ CARBONIQUE (DIOXYDE DE CARBONE) (CO2): Gaz sans couleur ni odeur résultant de loxydation de substances à base de carbone. Très soluble et toxique envers les poissons à des concentrations supérieures à 20 ppm; cette toxicité est aggravée quand la teneur en oxygène est réduite. Produit un acide dans leau (lacide carbonique)((H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Lacide carbonique forme des sels de carbonate et bicarbonate constituant le système bicarbonate. Les

GAS CARBÓNICO (DIÓXIDO DE CARBONO) (CO2): Gas incoloro y inodoro que resulta de la oxidación de sustancias a base carbono. Muy soluble y tóxico para los peces a concentraciones superiores a 20 ppm; esta toxicidad se agrava cuando el contenido de oxígeno es reducido. Produce un ácido en el agua (el ácido carbónico)(H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). El ácido carbónico forma sales de carbonato y bicarbonato que constituyen el sistema bicarbonato. Las proporcione

KARBONDIOKSID (CO2): Fargeløs, luktfri gass dannet ved oksidasjon av karbonholdige forbindelser, godt løselig i vann, giftig for fisk ved nivåer over 20 ppm. Giftighet for fisk øker ved lavere oksygennivåer. Karbondioksid har en sur reaksjon med vann (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Den relative mengden av karbondioksid, bikarbonat og karbonat innen bikarbonatsystemet er avhengig av pH. Karbondioksid finnes ikke ved pH verdier over 8.3,

Was this helpful?
Un ione che possiede una carica negativa, es., uno ione di cloruro (Cl-) o un ione d’idrossido (OH-).


ANION: A negatively charged ion, e.g., chloride ion (Cl-) or a hydroxide ion (OH-)

ANION: Ένα ιόν το οποίο φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο πχ το ιόν του χλωρίου (Cl-) ή το ιόν του υδροξειδίου (OH-).

ANION: Ein negativ geladenes Ion. z.B. Chloridion (Cl-) oder ein Hydroxidion (OH-)

ANION: Un ion de charge négatif, par exemple, les ions de chlore (Cl-) et hydoxide (OH-)

ANION: Ion cargado negativamente. E.g. Ion cloruro (Cl-) o Ion hidróxido (OH-).

ANION: Negativt ladet ion, f.eks. kloridion (Cl-) eller hydroksidion (HO-).

Was this helpful?
Un anello formato annualmente o stagionalmente sulle squame di pesce o sugli otoliti quando riprende la crescita rapida dopo un periodo di crescita lenta o assenza di crescita. Questo accade di solito in inverno nelle zone temperate, e durante la stagione secca ai tropici.


ANNULUS: A mark formed annually or seasonally on fish scales or otoliths when rapid growth resumes after a period of slow or no growth. This usually occurs in winter in the temperate zone, and in the dry season in the tropics ; growth ring.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣ: Ετήσιο ή εποχιακό σημάδι που σχηματίζεται στα λέπια ή τους ωτόλιθους του ψαριού όταν ξαναρχίζει η ταχεία ανάπτυξη ύστερα από μια περίοδο, αργής ή καθόλου αύξησης (πχ συνήθως κατά τον χειμώνα στην εύκρατη ζώνη, ή κατά την ξηρά εποχή στους τροπικούς). Πρβλ. δακτύλιος αύξησης).

JAHRESRING(2): Jährliche Anlagerung z. B. bei Fischschuppen oder Otholiten (oder Holz). Man kann deutlich die Perioden mit starkem Wachstum und Phasen mit geringem oder keinem Wachstum (z.B. in den gemäßigten Breiten im Winter; in den Tropen während der Trockenzeit) unterscheiden.

ANNEAUX DE CROISSANCE: Stries formées annuellement sur les écailles des poissons et les coquilles des mollusques bivalves dues à la reprise dune croissance rapide suite à une période de croissance lente ou inexistante, normalement en hiver; strie de croissance.

ANILLOS: Marcas formadas anualmente o estacionalmente en escamas o otolitos de peces cuando el crecimiento rápido se reanuda después de un periodo de crecimiento lento o nulo. Esto normalmente ocurre en invierno en zonas templadas, y en estación seca en zonas tropicales.

ÅRRINGET: Årlige avsetninger som danner merker i fiskeskjell, otolitter (øresteiner), trestammer etc. og som tydelig viser perioder med rask vekst (sommer) og perioder med lite eller ingen vekst (vinter). Undersøkelser av fiskeskjell og otolitter er en vanlig måte å bestemme alderen til fisk på.

Was this helpful?
Un elettrodo connesso ad un potenziale di carica positiva, il quale cede elettroni od al quale avviene una reazione di ossidazione.


ANODE: The positive electrode in an electrolytic cell or in an electronic valve or tube,or on which oxidation takes place.

ΑΝΟΔΟΣ: Το θετικό ηλεκτρόδιο σε ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, ή σε μια ηλεκτρονική λυχνία ή σε έναν ηλεκτρικό αγωγό ή το σημείο όπου πραγματοποιείται η οξείδωση.

ANODE: Ein positiver elektischer Leiter, an den Elektronen angezogen werden, bzw. an der Oxidationsvorgänge durch die Entladung der bei Stomfluß zur Anode wandernden Anionen stattfinden. Eine Elektrode, die an ein positiv geladenen elektrischen Stromerzeuger angeschlossen ist.

ANODE: L’électrode chargée positivement dans une cellule d’électrolyse, une soupape électronique, sur laquelle a lieu l’oxydation.

ÁNODO: El electrodo positivo de una célula electrolítica o de una válvula electrónica o de un tubo, a partir de los cuales se produce oxidación.

ANODE: Elektrode med positiv ladning. Det skjer oksidasjon på anoden ved at elektroner blir fjernet.

Was this helpful?
Blocco di metallo fissato ad una struttura sommersa (es. gabbie galleggianti) che garantisce una bassa velocità di corrosione alle parti centrali delle struttura stessa. Ogni volta che due metalli diversi vengono posti in contatto elettrico (e nel caso delle strutture sommerse si trovano a diretto contatto con lacqua di mare), si genera un potenziale elettrochimico, un metallo si comporta da anodo e subisce la corrosione, mentre laltro assume il ruolo di catodo. Lanodo di sacrificio consta di u


SACRIFICIAL ANODE: Block of metal that is attached to physical structures maintained in sea water (e.g. fish cages), to ensure that a low rate of corrosion occurs to the core materials making up the structure. Whenever two dissimilar metals are placed in electrical contact (such as being immersed in sea water), one metal behaves as an anode (and corrodes) and the other acts as a cathode. The sacrificial anode consists of a metal high in the galvanic series so that this corrodes first. Such anodes should be replace

ΑΝΑΛΩΣIΜΗ ΘΥΣIΑΖΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ: Τεμάχιο μετάλλου που προσαρμόζεται σε κατασκευές που διατηρούνται σε θαλασσινό νερό (π.χ. ιχθυοκλωβοί), ώστε να επιβραδυνθεί η διάβρωση των μεταλλικών τμημάτων τους. Οταν δύο ανόμοια μέταλλα έρχονται σε ηλεκτρική επαφή (όπως όταν είναι βυθισμένα σε θαλασσινό νερό), το ένα συμπεριφέρεται ως άνοδος (και διαβρώνεται) και το άλλο ως κάθοδος. Η θυσιαζόμενη άνοδος αποτελείται από μέταλλο που βρίσκεται υψηλά στην γαλβανική σειρά έτσι ώστε αυτό διαβρώνεται πρώτο. Οι άνοδοι αυτές πρέπει να αντικαθίσ

OPFERANODE: Ein Metallblock bestimmter Zusammensetzung, der an metallene Strukturen, die seewasserexponiert sind, angebracht wird (z.B. Schiffe, Fischkäfige aus Metall), um die Korrosion an diesen Strukturen zu minimieren. Wo immer zwei verschiedene Metalle elektrisch in Kontakt treten (z.B. beim Eintauchen in Seewasser), wird eines dieser Metalle als Anode wirken und korrodieren, während die andere als Kathode funktioniert. Die Korrosionsanode besteht aus einem Metall, das hoch in der Spannungsreihe liegt,

ANODE SACRIFICIELLE: Bloc de métal fixé sur une structure physique immergée dans leau de mer (cage piscicole par exemple) et qui réduit le taux de corrosion des parties métalliques de cette structure. Quand deux métaux dissimilaires se trouvent en contact électrique, lun devient une cathode, et lautre une anode qui est sujette à la corrosion. Lanode sacrificielle est constituée dun métal haut dans la série galvanique et se corrode, donc, avant les autres métaux de linstallation. De telles anodes sont remplacées régu

ÁNODO SACRIFICATORIO: Bloque de metal que se ata a las estructuras físicas sumergidas en agua del mar (e.g. jaula de peces), reduce la tasa de corrosión de las partes metálicas de esta estructura. Siempre que dos metales diferentes estén en contacto eléctrico (como al sumergirse en agua del mar), un metal se comporta como un ánodo (y se corroe) y el otro actúa como cátodo. El ánodo sacrificatorio consiste en un metal alto en la serie galvánica, para que se corroa primero. Tales ánodos deben reemplazarse cada dos o tr

OFFERANODE: Klumper av metall (ofte sink) som festes til strukturer som holdes i sjøvann (f.eks. flytende oppdrettsenheter), for å hindre korrosjon på strukturene. Når to like metaller settes elektrisk i kontakt (begge er i sjøvann) vil det ene metallet fungere som en anode (og korrodere) og det andre metallet fungere som en katode. Offeranoden består av et metall som ligger høyt i spenningsrekken slik at dette korroderer først. Må byttes hvert andre eller tredje år.

Was this helpful?
L’assenza patologica di appetito o fame malgrado il bisogno di alimenti; perdita di appetito.


ANOREXIA: Pathological absence of appetite or hunger in spite of a need for food; loss of appetite.

ΑΝΟΡΕΞIΑ: Παθολογική απουσία όρεξης ή πείνας παρά την ύπαρξη ανάγκης για θρέψη. Απώλεια όρεξης.

ANOREXIE: Appetitverlust; Verlust des Triebes Nahrung aufzunehmen; krankhaftes Fehlen von Appetit oder Hunger,obwohl Nahrung benötigt wird.

ANOREXIE: Absence pathologique de lappétit, malgré le besoin de salimenter; perte de lappétit.

ANOREXIA: Ausencia patológica de apetito a pesar de tener hambre o necesidad de comer; la pérdida de apetito.

ANOREKSI: Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

Was this helpful?
Deficienza di ossigeno nelle cellule ematiche o nei tessuti del corpo fino al punto di causare disturbi psicologici e fisiologici. L’anossia può risultare da una carenza di ossigeno nel mezzo o da una incapacità del tessuto corporeo di assorbire l’ossigeno sotto le condizioni di bassa pressione circostante.


ANOXIA: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή.

SAUERSTOFFMANGEL: Eine unzureichende Versorgung der Blutzellen oder der Körpergewebe mit Sauerstoff in dem Maße, daß psychologische und physiologische Störungen auftreten. Sauerstoffmangel kann sowohl durch ein Sauerstoffdefizit im umgebenden Medium (Wasser, Luft) als auch durch Funktionsstörungen von Organgeweben, die zu einer reduzierten Sauerstoffaufnahme führen, verursacht werden. Wenn die Sauerstoffversorgung nur in geringem Maße beeinträchtigt ist, spricht man von Hypoxie.

ANOXIE: Déficience doxygène dans les cellules sanguines ou les tissus, capable dengendrer des perturbations physiologiques ou psychologiques. Lanoxie résulte du manque doxygène dans le milieu ou de lincapacité des tissus à absorber loxygène quand sa pression partielle est faible dans le milieu. Le terme dhypoxie sapplique au manque partiel doxygène.

ANOXIA: Deficiencia de oxígeno en las células sanguíneas o en tejidos del cuerpo, capaz de causar perturbaciones psicológicas o fisiológicas. La anoxia puede ser el resultado de una escasez de oxígeno en el medio o de una incapacidad de los tejidos de absorber el oxígeno cuando su presión parcial es baja en el ambiente.

ANOKSI: Surstoffmangel i blodceller eller kroppsvev under det som er fysiologisk slik at det medfører psykologiske og fysiologiske forstyrrelser. Anoksi kan fremkalles av mangel på oksygen i mediet eller av en manglende evne i kroppsvevet til å ta opp oksygen. .

Was this helpful?
Assente di ossigeno


ANOXIC: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

SAUERSTOFFREI: Das Fehlen von Sauerstoff.

ANOXIQUE: Dépourvu doxygène.

ANÓXICO: Desprovisto de oxígeno.

ANOKSISK: Oksygenfritt.

Was this helpful?
Un’analisi statistica che permette la comparazione di più campioni, separando le sorgenti che contribuiscono alla variabilità totale. Questa procedura è usata per valutare l’uguaglianza di medie di una serie di campioni verificando se sono ottenute da popolazioni che hanno la stessa distribuzione. Questa tecnica si basa sulla comparazione dei rapporti (F-test) delle componenti tra i campioni ed all’interno degli stessi che contribuiscono alla variabilità totale.


ANOVA: Analysis of variance; a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.

ANOVA: Στατιστικό μέτρο της διακύμανσης ( της κατανομής των δεδομένων γύρω από τον μέσο όρο). Iσούται προς το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών κάθε μιάς τιμής από τον μέσο του δείγματος διαιρούμενο με τον αριθμό των δειγμάτων μείον ένα. Βλ. επίσης Ανάλυση διασποράς.

ANOVA: Ein statistisches Analyseverfahren, bei dem Mehrfachproben miteinander verglichen werden. Das Verfahren wird benutzt, um die Übereinstimmung der Varianz von Mittelwerten von Probenserien zu testen und abzuschätzen, ob sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen, indem man das Verhältnis der Einzelvarianzen zur Gesamtvarianz prüft (F-Test). Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamtvarianz zwischen und innerhalb der Stichproben.

ANOVA: Analyse de variance:Analyse statistique permettant la comparaison de plusieurs échantillons en séparant les sources contribuant à la variabilité totale. A travers cette procédure, il est possible dévaluer légalité des moyennes des diverses échantillons et de tester si ces échantillons sont issus de populations ayant la même distribution. Cette technique est basée sur la comparaison des rapports (statistique F) entre les contributions inter- et intra-échantillons à la variabilité totale. Souvent

ANOVA: Análisis de varianza: Un análisis estadístico en el que se realizan comparaciones del múltiples muestras separando las fuentes de la variación total. Este procedimiento se usa por evaluar la igualdad de medias de una serie de muestras probando si provienen de poblaciones que tienen la misma distribución, a través de comparar la proporción (prueba-F) de componentes de la variación total. Estas estimaciones se derivan de la variación global entre y dentro de las muestras. Normalmente referido por

ANOVA: En statistisk analyse der sammenligning mellom flere prøvesett utføres ved å splitte opp den totale variasjonen som finnes i observasjonssettet i varianskomponenter som kan tilskrives de forskjellige faktorene. Prosedyren brukes for å evaluere likhet mellom gjennomsnitt for ulike prøvesett ved å teste om de er trekt fra populasjoner med lik fordeling. Variasjonen mellom gruppene sammenlignes med variasjonen innen hver gruppe (F-test). Forkortelsen ANOVA (”Analysis of Variance”) brukes ofte.

Was this helpful?
Si riferisce alla condizione in cui due o più agenti producono un effetto minore rispetto a quello previsto dalla somma degli effetti individuali. Ant. sinergismo.


ANTAGONISM: Refers to a condition wherein two or more agents produce a lesser effect than would be predicted from the sum of the individual effects.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ, ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΔΡΑΣΗ: Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες παράγουν μικρότερο αποτέλεσμα, απ ότι προβλέπεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους (το αντίθετο του συνεργατισμού).

ANTAGONISMUS: Gegeneinander gerichtete Wirkungsweise; bezieht sich auf zwei oder mehr Faktoren, deren gemeinsame Wirkung geringer ist, als die Summe ihrer Einzeleffekte erwarten läß.

ANTAGONISME: Condition dans laquelle deux facteurs agissant ensemble produisent un moindre effet que celui calculé par la sommation de leurs effets individuels.

ANTAGONISMO: Se refiere a una condición en dónde dos o más factores producen menos efecto que la suma de los efectos individuales. Ant. Sinergia.

ANTAGONISME: Med motsatt virkning. Tilstand der to eller flere faktorer "motarbeider" hverandre og gir mindre effekt enn hva man forventer ut fra deres virkninger hver for seg.

Was this helpful?
Prima della morte.


ANTE MORTEM: Before death.

ANTE MORTEM: (Λατινικά) Προ του θανάτου.

ANTE MORTEM: Vor dem Tod.

ANTE MORTEM: Avant la mort.

ANTE MORTEM : Antes de la muerte.

ANTE MORTEM: Før døden inntreffer.

Was this helpful?
La seconda e più lunga appendice cefalica, usata dai crostacei per il gusto ed il tatto.


ANTENNA: (pl. antennae). The second and longer cephalic appendage which is used for taste and touch by crustaceans.

ΚΕΡΑΙΑ: Το δεύτερο και μακρύτερο κεφαλικό εξάρτημα, το οποίο χρησιμεύει ως όργανο για την γεύση και την αφή από τα καρκινοειδή.

FÜHLER/ANTENNE: Der zweite und längere kephale Anhang, der bei Crustacea zum Tasten und Schmecken dient.

ANTENNE: Appendice allongé et mobile situé sur la tête des crustacés, siège du toucher et de la gustation; le deuxième de deux appendices semblables.

ANTENA: El segundo y más largo apéndice cefálico que se usa por crustáceos para tocar y saborear.

ANTENNA: Det andre og lengre cephale (hode-) vedheng som blir brukt til berøring og smak hos krepsdyr.

Was this helpful?
Antenna posta cranialmente nei crostacei. Il primo e più corto paio di appendici cefaliche dei crostacei che consiste in due parti basali più spesse composte di tre segmenti ed un paio di flagelli fini; usate per il gusto ed il tatto. Sono provviste di una statocisti alla base.


ANTENNULE: Antenna at the head of Crustacea. The first and shorter pair of cephalic appendages of crustaceans which consists of two thicker basal parts composed of three segments and one pair of fine flagella; used for taste and touch. They carry a statocyst.

ΚΕΡΑΙΪΔΙΟ: Κεραία στην κεφαλή των καρκινοειδών. Το πρώτο και βραχύτερο ζεύγος κεφαλικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, το οποίο αποτελείται από δύο παχύτερα βασικά μέρη αποτελούμενα από τρία μεταμερή και ένα ζεύγος λεπτών μαστιγίων. Χρησιμεύουν ως όργανο για την γεύση και την αφή και φέρουν μια στατοκύστη.

ANTENNULA, ANTENNE: Die Fühler am Kopf von Crustacea. Das erste Paar sind die Antennulae, bestehend aus zwei dickeren basalen Teilen, die jeweils drei Segmente tragen, und einem Paar feiner Geißeln an der Spitze; dienen dem Geschmacks- und Tastsinn. Die Antennulae tragen auch je eine Statocyste.

ANTENNULE: Appendice allongé et mobile situé sur la tête des crustacés, portant un statocyste à sa base. Siège du toucher et de la gustation. Le premier, et le plus court, de deux appendices semblables.

ANTÉNULA: Apéndice flexible y movible situado en la cabeza de los crustáceos. El primero y el más corto de los apéndices cefálicos de crustáceos, que consisten en dos partes basales espesas compuestos de tres segmentos y un par de flagelos finos; usados para tocar y saborear. Lleva un estatocisto en su parte basal.

ANTENNULA: Det første og kortere par med cephale (hode) vedheng hos krepsdyr. Består av to tykkere basale deler som er sammensatt av tre segmenter og et par fine flageller. Brukt til berøring og smak. Statocyster (balanseorgan) er plassert ved foten av det første antenneparet.

Was this helpful?
Termine anatomico usato per descrivere un polo del piano del corpo di un organismo, il polo opposto è definito posteriore; i poli portano la bocca e l’ano rispettivamente. Riguardo all’asse fra i due poli, il piano del corpo può essere diviso in zone dorsali, ventrali e laterali. Nel vertebrato, la colonna vertebrale e la corda nervosa sono dorsali. Nell’invertebrato, comunque, la corda nervosa è ventrale. Nel pesce l’orientamento anatomico delle zone è molto evidente. Questo non è il caso di al


ANTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed posterior; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. This is not the case in some other

ΠΡΟΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

ANTERIOR: Begriff in der Anatomie, der zum vorderen Teil (Ende) eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "posterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies

ANTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé postérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci n

ANTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado posterior. El polo anterior lleva la boca y el posterior el ano. Respecto al eje entre los dos polos, el plano del cuerpo puede ser dividido en cuatro regiones: dorsal, ventral, lateral derecha y lateral izquierda. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales. En invertebrados, sin embargo, el cordón nervioso es ventral. En peces la orientación anatómica de las regiones es muy

ANTERIOR: Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater

Was this helpful?
Un termine collettivo usato per quel gruppo di composti (rivestimenti o vernici), spesso contenenti metalli, che sono applicati a strutture ed attrezzature per impedire l’attacco di organismi o di sporcizie (vedi); esempi comprendono lo stagno tributile TBT (vedi) usato comunemente nelle carene delle navi. Anche se questi composti sono stati usati in molti ambienti acquatici, l’uso in acquacoltura è ora regolato a causa degli effetti dannosi sui molluschi e per l’accumulo nel pesce, quando usato


ANTI-FOULING AGENT: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foula

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλαβώ

ANTIFOULING-MITTEL, "ANTIFOULING"-MITTEL: Ein allgemeiner Begriff, der eine bestimmte Gruppe von Verbindungen bezeichnet (z.B. in Beschichtungen und Farbanstrichen), die oftmals toxische Metalle enthalten. Sie werden meist in Form von Anstrichen auf Gegenstände oder Geräte aufgetragen, um das Ansetzen bestimmter Aufwuchs-Organismen (= Fouling, Bewuchsorganismen) zu verhindern. Ein Beispiel ist Tributyl-Zinn, TBT, das in Schiffsanstrichen weit verbreitet ist. Obwohl TBT-Verbindungen in vielen aquatischen Bereichen (einschließlich der Aq

AGENT ANTI-SALISSURES: Terme général décrivant un nombre de substances (revêtements ou peintures), souvent à base de métaux, appliquées sur les structures immergées afin de prévenir la déposition des organismes de "fouling"; par exemple les peintures à base de tributyl-étain fréquemment appliquées aux coques de bateaux. Lemploi de telles substances sur des structures aquacoles est actuellement soumise à une réglementation à cause des effets nuisibles envers les mollusques et laccumulation des produits toxiques chez le

AGENTE ANTI-FOULING: Término general que describe un número de sustancias (revestimiento o pintura), a menudo a base de metales, aplicadas sobre estructura sumergidas con el fin de impedir la deposición de organismos de Fouling; por ejemplo las pinturas a base de tributil-estaño frecuentemente aplicado a los cascos de los barcos. La utilización de estas sustancias en acuicultura está actualmente sometida a reglamentación por los efectos perjudiciales en los moluscos y la acumulación de productos tóxicos en los peces

ANTIBEGROINGSMIDDEL: Et samlebegrep om forskjellige forbindelser (bunnsmøring, beis, impregneringer, maling) som ofte inneholder toksiske metaller og som benyttes til å behandle utstyr og objekter for å hindre begroing. F.eks tributyl-tinn (TBT) som vanligvis benyttes innen sjøfart. Bruken av slike forbindelser innen akvakulturnæringen er nå regulert p.g.a den skadelige virkningen disse stoffene har på mollusker og fordi det akkumuleres i fisk når de blir brukt til notimpregnering. Alternative antibegroingsmidler so

Was this helpful?
L’analisi della suscettibilità di un dato ceppo di batterio ad una serie di antibiotici. Può essere usato nella caratterizzazione del ceppo.


ANTIBIOGRAM: The analysis of the susceptibility of a given strain of bacteria to a range of antibiotics. This may be used in the characterization of the strain.

ΑΝΤIΒIΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάλυση της ευαισθησίας ενός δεδομένου στελέχους βακτηρίων σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του στελέχους.

ANTIBIOGRAMM: Charakterisierung eines bestimmten Bakterienstammes aufgrund seiner Anfälligkeit gegenüber einer Reihe von Antibiotika.

ANTIBIOGRAMME: Lanalyse de la susceptibilité dune souche donnée de bactérie à une gamme dantibiotiques. Cette information peut être utilisée dans la caractérisation de la souche.

ANTIBIOGRAMA: El análisis de la susceptibilidad de una cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Puede usarse para la caracterización de la cepa.

ANTIBIOGRAM: Analyse av en gitt bakteriestammes mottakelighet for en rekke forskjellige antibiotikum. Kan brukes for å karakterisere en stamme.

Was this helpful?
(1) Originalmente, qualsiasi prodotto microbico che, in basse concentrazioni (dell’ordine di µg/ml), può inibire o uccidere microorganismi (suscettibili). (2) Attualmente, antibiotico’ è usato generalmente in riferimento ai composti antimicrobici naturali semisintetici e completamente sintetici i quali sono efficaci a basse concentrazioni. Nell’acquacoltura gli antibiotici sono di solito somminstrati come agenti chemioterapici; in natura molti o tutti gli antibiotici possono avere ruoli ec


ANTIBIOTIC: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic antimicrobial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a given a

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

ANTIBIOTISCH: (1) Ursprünglich jedes mikrobiologische Produkt, das in niedrigen Konzentrationen (im µg/ml Bereich) Mikroorganismen inhibiert oder tötet. (2) Im allgemeinen wird der Begriff Antibiotika heute für natürliche, halb-synthetische oder voll-synthetische Verbindungen verwendet, die in niedrigen Konzentrationen wirksam sind. Viele Antibiotika werden als Chemotherapeutika benutzt; einige werden für nicht-therapeutische Zwecke eingesetzt. Viele oder gar alle Antibiotika haben wichtige ökologische

ANTIBIOTIQUE: (1) Originellement toute substance dorigine microbienne capable, à faible dose (µg/ml), dinhiber ou de tuer des micro-organismes sensibles.(2) Actuellement le terme "antibiotique" est employé pour tout agent antimicrobien agissant à faible dose, quil soit naturel, synthétique ou sémi-synthétique. Beaucoup dantibiotiques sont employés en chimiothérapie (antibiothérapie), beaucoup jouent un rôle écologique important. Un antibiotique déterminé agit caractéristiquement sur un site cible spécif

ANTIBIÓTICO: (1) Originalmente, cualquier producto microbiano que, en concentraciones bajas (del orden de µg/ml), puede inhibir o puede matar microorganismos. (2) actualmente, el término “antibiótico” se usa generalmente para referirse a cualquier agente antimicrobiano, natural, sintético o semisintético, que es eficaz a bajas concentraciones. Muchos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); muchos antibióticos pueden tener un papel ecológico importante. Dentro del microorganismo u

ANTIBIOTIKA: (1) Opprinnelig ethvert mikrobielt produkt (produsert av mikroorganismer) som i lave konsentrasjoner (i µg/ml), hemmer eller dreper andre mikroorganismer. (2) Blir brukt som en generell betegnelse på naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske antibakterielle forbindelser som er effektive i lave konsentrasjoner. Syntetisk fremstilte forbindelser som virker antibakterielt kalles kjemoterapeutika, men grensen mellom antibiotika og kjemoterapeutika kan være uklar og begrepene blir delvis brukt

Was this helpful?
Una molecola di immunoglobulina specifica prodotta dai vertebrati come reazione ad un antigene; gli anticorpi sono prodotti dai linfociti-B e dalle plasmacellule ed esibiscono proprietà di legame specifiche per l’antigene che ha causato la loro produzione; conferisce protezione contro gli agenti infettivi portatori di questo antigene.


ANTIBODY: A specific immunoglobulin molecule produced by vertebrates in response to an antigen; antibodies are produced by B-Lymphocytes and plasma cells and exhibit specific binding properties for the antigen which has caused their production; confers protection against infective agents exhibiting this antigen.

ΑΝΤIΣΩΜΑ: Ειδικό μόριο ανοσοσφαιρίνης που παράγεται στα σπονδυλωτά ως απόκριση σε αντιγόνο. Αντισώματα παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα και τα πλασμοκύτταρα και διαθέτουν την ικανότητα να δεσμεύουν κατά κύριο λόγο το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα αντισώματα προστατεύουν τον οργανισμό από μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν το δεδομένο αντιγόνο.

ANTIKÖRPER: Abwehrstoffe, spezifische Moleküle der Immunoglobuline, die im Körper von Vertebraten nach dem Kontakt mit Antigenen gebildet werden. Sie werden von B-Lymphozyten und Plasmazellen produziert und besitzen spezifische Bindungseigenschaften für dasjenige Antigen, das ihre Bildung ausgelöst hat. Sie besitzen Schutzfunktion gegen infektiöse Keime, die dieses Antigen besitzen.

ANTICORPS: Immunoglobuline spécifique produite par les lymphocytes des Vertébrés en réponse à un antigène, conferrant, ainsi une protection immunitaire contre les agents infectieux exhibant cet antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes et les plasmocytes et présentent des propriétés de liaisons spécifiques avec lantigène ayant causé leur production.

ANTICUERPO: Inmunoglobulina específica producida por los linfocitos de vertebrados en respuesta a un antígeno; confiere así una protección inmunitaria contra agentes infecciosos que exhibe este antígeno. Los anticuerpos son producidos por Linfocitos B y células plasmáticas, exhibiendo propiedades de identificación específica para el antígeno que ha causado su producción.

ANTISTOFF: Et spesifikt plasmaprotein (immunglobulin) produsert av B-lymfocytter og plasmaceller hos vertebrater som respons på et antigen (f.eks. bakterie). Antistoff innehar spesielle bindingsegenskaper mot det antigenet som utløste antistoffproduksjonen. De har beskyttelsesfunksjon mot infeksiøse substanser som inneholder dette antigenet.

Was this helpful?
Un agente che distrugge o causa l’espulsione di vermi elmintici. L’uso del termine, purtroppo, non è necessariamente limitato a questi agenti; comunque, sostanze antielmiche sono efficaci esclusivamente contro i vermi elmintici.


ANTHELMINTIC: An agent that destroys or causes the expulsion of helminthic worms. The use of the term is, unfortunately, not necessarily limited to these agents; however, anthelmintic substances are effective exclusively against helminthic worms.

ΑΝΤIΕΛΜIΝΘIΚΟΣ: Αναφέρονται σε ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ελμινθικών σκωλήκων. Η χρήση του όρου δεν περιορίζεται, δυστυχώς, σε αυτές τις ουσίες. Πάντως οι αντιελμινθικές ουσίες είναι αποτελεσματικές μόνο για την καταπολέμηση των ελμινθικών σκωλήκων.

ANTHELMINTHISCH: Ein Mittel gegen den Wurmbefall; es zerstört Würmer in einem lebenden System (Organismus). Die Benutzung dieses Begriffs ist nicht allein auf diese Mittel begrenzt; anthelminthische Mittel sind ausschließlich gegen Helminthen wirksam.

ANTHELMINTHIQUE: Agent provoquant la mort ou lexpulsion de vers helminthes dun système vivant. Lusage de ce terme nest malheureusement pas limité nécessairement à ces agents; cependant, les substances vermifuges sont exclusivement efficientes contre les helminthes.

ANTIHELMÍNTICO: Un agente que destruye o causa la expulsión de helmintos aunque el uso de este término no está limitado necesariamente a estos agentes; sin embargo, las substancias helmínticas son exclusivamente eficaces contra los helmintos.

ANTHELMINTIKUM: Middel mot parasittiske flatmark (trematoder, cestoder (bendelmark)). Bruken av begrepet begrenses ikke bare til disse midlene, men anthelmintiske midler virker bare mot flatmark.

Was this helpful?
Qualsiasi agente che può attivare una reazione immune. Il termine ‘antigene’ si può riferire ad una macromolecola individuale o ad una popolazione omogenea o eterogenea di macromolecole antigeniche. Un dato antigene di solito contiene più di un fattore determinante. Un antigene può essere solubile (per esempio, tossine microbiche, estratti) o particolato. Gli antigeni più efficaci sono proteine e polisaccaridi. La superficie di un microorganismo consiste tipicamente in modelli di antigeni che si


ANTIGEN: Any agent which can elicit an immune response. The term antigen may refer to an individual macromolecule or to a homogeneous or heterogeneous population of antigenic macromolecules. A given antigen usually contains more than one determinant. An antigen may be soluble (e.g. microbial toxins, extracts) or particulate. The most effective antigens are proteins and polysaccharides. The surface of a microorganism typically consists of repeating patterns of antigens, and the classification of some grou

ΑΝΤIΓΟΝΟ: Δραστική ουσία ικανή να προκαλέσει απόκριση του ανοσιοποιητικού. Ο όρος αντιγόνο αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μακρομόριο ή σε έναν ομογενή ή ετερογενή πληθυσμό αντιγονικών μακρομορίων. Ενα δεδομένο αντιγόνο συνήθως περιέχει περισσότερους από έναν καθοριστικούς παράγοντες. Τα αντιγόνα είναι διαλυτά (π.χ. μικροβιακές τοξίνες, εκχυλίσματα) ή έχουν μορφή σωματιδίου. Τα αποτελεσματικότερα αντιγόνα είναι οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες. Η επιφάνεια των μικροοργανισμών αποτελείται κατά κανόνα α

ANTIGEN: Bezeichnung für jedes Agens, das eine Immunreaktion auslösen kann. In der Regel körperfremde Substanzen. Ein Antigen kann ein einzelnes Makromolekül, oder homogene oder heterogene Populationen solcher Makromoleküle bezeichnen. Chemisch gehören die Antigene zu allen wichtigen Klassen von Naturstoffen, z.B. zu den Eiweißen, Kohlenhydraten und Nukleoproteiden. Antigene können löslich oder partikulär sein. Die effektivsten Antigene sind Proteine und Polysaccharide. Die Oberfläche vieler Mikroorganis

ANTIGENE: Agent capable dinduire une réponse immunitaire. Se dit dune macromolécule individuelle ainsi que dune population homogène ou hétérogène de macromolécules. Un antigène donné est souvent constitué de plusieurs déterminants (épitopes). Un antigène peut être soluble (toxines et extraits microbiens par exemple) ou particulaire. Les molécules les plus antigéniques sont des protéines ou des polysaccharides. La surface des micro-organismes est typiqement constituée darrangements repetés de molécules ant

ANTÍGENO: Cualquier agente que puede inducir una respuesta inmunitaria. El término “antígeno” puede referirse a un macromolécula individual o a una población homogénea o heterogénea de macromoléculas. Un antígeno dado normalmente contiene más de un determinante. Un antígeno puede ser soluble (e.g. toxinas y extractos microbianos) o particulado. Los antígenos más eficaces son proteínas y polisacáridos. La superficie de un microorganismo consiste típicamente en una combinación repetida de moléculas antigéni

ANTIGEN: Betegnelse for alt som kan fremkalle en immunrespons, men vanligvis substanser som er fremmede for kroppen. Et antigen kan være et enkelt makromolekyl, eller heterogene eller homogene populasjoner av slike molekyler. De mest effektive antigener er høymolekylære proteiner eller polysakkarider, men kan kjemisk tilhøre alle viktige klasser av naturstoffer. Antigener kan være løslige eller faste Mikroorganismers overflate består typisk av repeterende mønster av antigener, og klassifiseringen av noen

Was this helpful?
Sostanze aggiunte a certi alimenti per inibire l’ossidazione dei lipidi, per prolungarne la stabilità e la durata del prodotto. Antiossidanti usati attualmente comprendono acido ascorbico (vitamina C), alfatocoferolo (vitamina E), butil idrossianisolo, butil idrossitoluene, carotene, propilgallato e butilidrochinone terziario.


ANTIOXIDANT: A substance added to certain foodstuffs to inhibit lipid oxidation, thus enhancing stability and prolonging shelf-life. Antioxidants currently used include ascorbic acid (vitamin C), alpha-tocopherol (vitamin E), butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, carotene, propylgallate and tertiary butylhydroquinone.

ΑΝΤIΟΞΕIΔΩΤIΚΟ: Ουσία η οποία προστιθέμενη σε ορισμένες τροφές αναστέλλει την οξείδωση των λιπιδίων, αυξάνοντας έτσι την σταθερότητα και επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους. Στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιοξειδωτικά περιλαμβάνονται το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), η αλφα τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε), η βουτυλική υδροξυ-ανισόλη, το βουτυλικό υδροξυτολουένιο, η καροτίνη, το προπυλογαλλικό και η τριτοταγής βουτυλο-υδροκινόνη.

ANTIOXIDANT: Eine Substanz, die häufig Lebensmitteln zugesetzt wird, um die Fettoxidation zu inhibieren, wobei die Stabilität der Fette verbessert und damit auch die Haltbarkeit des Lebensmittels verlängert wird. Gegenwärtig genutzte Antioxidantien schließen folgende Substanzen bzw. Substanzgruppen ein: Ascorbinsäure, Vitamin E (Alpha-Tokopherol), butylierte Hydroxy-Anisole, butylierte Hydroxy-Toluene, Karotene, und tertiäre Butylhydroquinone.

ANTIOXYDANT: Produit qui, ajouté à certains aliments, inhibe loxydation des lipides. La stabilité de ces aliments est donc augmentée et la durée de leurs stockage prolongée. Les antioxydants couramment employés comprennent lacide ascorbique (vitamine C), lalpha tocophérol (vitamine E), lhydroxyanisole butylé, lhydroxytoluene butylé, le carotène, le propylgallate et le butyl hydroquinone tertiaire.

ANTIOXIDANTE: Sustancia que agregada a ciertos alimentos inhibe la oxidación de lípidos. Así, la estabilidad de estos alimentos aumenta y la duración de almacenamiento se prolonga. Los antioxidantes actualmente utilizados incluyen el ácido ascórbico (vitamina C), alfa-tocoferol (vitamina E), butil hidroxianisol, buti hidroxitolueno, caroteno, propilgalato y butilhidroquinona terciaria.

ANTIOKSIDANT: Et stoff som blir tilsatt fôr og matvarer for å hemme fettoksidasjon for på den måten å øke stabiliteten og holdbarheten. Vanlig benyttede antioksidanter er f.eks. askorbinsyre (C-vitamin), alfatokoferol (E-vitamin), butylert hydroksyanisol, butylert hydroksytoluen, karoten og tertiær butylhydroksyquinon.

Was this helpful?
Una sostanza capace di ridurre o impedire l’ossidazione e/o l’ozonolisi di materiali da parte dell’ozono, aumentano la resistenza ai radicali liberi ed ai superossidi.


ANTIOZONANT: A substance able to reduce or prevent the oxidation and/or ozonolysis of materials by ozone, thereby increasing their resistance to oxidizing radicals.

ΑΝΤIΟΖΟΝIΚΟ: Ουσία ικανή να μειώσει ή να εμποδίσει την οξείδωση και/ή την οζονόλυση των υλικών από το όζον, αυξάνοντας την αντοχή τους στην επίδραση οξειδωτικών ριζών.

ANTIOZONANT: Zusatzstoff, der Polymere gegen die Einwirkung von Ozon schützt; allgemein: eine Substanz, die die Eigenschaft hat, die Oxidation von Stoffen und/oder deren Ozonolyse durch Ozon zu reduzieren oder zu verhindern, wobei deren Resistenz gegenüber oxidierenden Radikalen erhöht wird.

ANTIOZONISANT: Produit capable de réduire ou de prévenir de loxydation et/ou de lozonolyse de matériaux par lozone, augmentant ainsi leur résistance contre les radicaux oxydants.

ANTIOZONANTE: Sustancia capaz de reducir o prevenir la oxidación y/o la ozonolisis de materiales a través de ozono, aumentando así su resistencia a los radicales oxidantes.

ANTIOZONANT: En substans som kan redusere eller forhindre oksidasjon og eller ozonolyse av forskjellige materialer med ozon, og på denne måten øke deres motstand mot oksiderende radikaler.

Was this helpful?
Un composto che uccide o inibisce la crescita di microorganismi, soprattutto se può essere applicato ai tessuti viventi.


ANTISEPTIC: A compound which kills or inhibits the growth of micro-organisms, especially those agents applied to living tissues.

ΑΝΤIΣΗΠΤIΚΟ: Δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ο όρος δηλώνει ειδικότερα αυτές τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ζωντανούς ιστούς.

ANTISEPTISCH: Eine Substanz, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmt oder sie abtötet; besonders solche Substanzen, die auf lebende Gewebe angewandt werden.

ANTISEPTIQUE: Produit qui tue ou qui inhibe la croissance des micro-organismes infectieux, surtout si ce produit peut être appliqué sur des tissus vivants.

ANTISÉPTICO: Compuesto que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos, sobre todo si puede ser aplicado a los tejidos vivos.

ANTISEPTISK: Substans som dreper eller hemmer veksten av mikroorganismer, spesielt middel som blir brukt på levende vev.

Was this helpful?
Un siero che contiene un anticorpo o degli anticorpi specifici.


ANTISERUM: A serum containing a specific antibody or antibodies.

ΑΝΤIΟΡΟΣ: Ορός που περιέχει ένα ειδικό αντίσωμα ή αντισώματα.

ANTISERUM: Antikörper enthaltendes Serum.

ANTISERUM: Un sérum contenant un anticorps, ou des anticorps spécifiques.

ANTISUERO: Suero que contiene un anticuerpo o anticuerpos específicos.

ANTISERUM: Serum som inneholder antistoff.

Was this helpful?
Una sostanza chimicamente simile ad una vitamina la quale è capace di sostituire la vitamina o un composto essenziale, ma non è capace di compierne il ruolo.


ANTIVITAMIN: A substance chemically similar to a vitamin which is able to replace the vitamin or an essential compound, but is not capable of performing its role.

ΑΝΤIΒIΤΑΜIΝΗ: Ένωση παρεμφερής χημικά με βιταμίνη, ικανή να αντικαταστήσει την βιταμίνη ή ένα βασικό συστατικό, αλλά δεν είναι ικανή να την υποκαταστήσει στον ρόλο της.

ANTIVITAMIN: Chemisch modifizierte Analoga zu Vitaminen, die selbst ohne biologische Wirkung sind, aber als spezifische Hemmstoffe ein als Koenzym fungierendes Vitamin ausschalten, indem sie es von seinem Apoenzym verdrängen und das betreffende Enzym somit biologisch unwirksam machen.

ANTIVITAMINE: Produit chimique, de structure similaire à une vitamine, qui est capable de remplacer une vitamine sans pouvoir jouer son rôle.

ANTIVITAMINA: Sustancia químicamente similar a una vitamina, que puede reemplazar la vitamina o un compuesto esencial, pero que no es capaz de efectuar las mismas funciones.

ANTIVITAMIN: Kjemisk analog til vitaminet som kan ta vitaminets plass, men uten vitaminets biologisk virkning.

Was this helpful?
La soppressione dell’escrezione urinaria.


ANURIA: The suppression of urinary excretion.

ΑΝΟΥΡIΑ: Η καταστολή της εκκρίσεως ούρων.

ANURIE: Unterdrückung der Urinexkretion.

ANURIE: Suppression de lexcrétion urinaire.

ANURIA: La supresión de excreción urinaria.

ANURI: Undertrykkelse av urinekskresjon.

Was this helpful?
Nel vertebrato, l’ateria più importante che porta il sangue ossigenato dal cuore agli organi e ai tessuti, o il grande vaso dorsale in molti invertebrati.


AORTA: In vertebrates, the major artery leaving the heart that carries oxygenated blood to the organs and tissues, or the large dorsal vessel in many invertebrates.

ΑΟΡΤΗ: Στα σπονδυλωτά, η κύρια απαγωγός αρτηρία που μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα στα όργανα και τους ιστούς. Σε πολλά ασπόνδυλα, το μεγάλο νωτιαίο αγγείο.

AORTA: Bezeichnet bei Wirbeltieren die Hauptarterie, die das sauerstoffangereicherte Blut zu den Organen und Geweben transportiert und bei Wirbellosen das große Dorsalgefäß.

AORTE: Chez les Vertébrés, lartère principale quittant le coeur qui amène le sang oxygéné vers les tissus et les organes. Le grand vaisseau dorsal chez de nombreux Invertébrés.

AORTA: En los vertebrados, la arteria mayor que sale del corazón y que lleva sangre oxigenada a los órganos y tejidos. El vaso dorsal grande en muchos invertebrados.

AORTA: Hos vertebrater, hovedarterien som transporterer oksygenert blod fra hjertet og ut i kroppen til organer og vev. Hos evertebrater, den store dorsalåren.

Was this helpful?
L’agente causa di placche in aragosta, colpisce le specie europee, asiatiche ed australiane ma non le specie nord americane.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.

APHANOMYCES ASTACI: Verursacher der Schwarzfleckenkrankheit bei Flußkrebsen, die europäische, asiatische und australische, nicht aber nordamerikanische Arten schädigt. Aus Nordamerika eingeschleppt.

APHANOMYCES ASTACI: Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

Was this helpful?
Lo sviluppo imperfetto o l’assenza congenita di un tessuto, una struttura o un organo.


APLASIA: Defective development or congenital absence of a tissue, structure or organ.

ΑΠΛΑΣIΑ: Ελλειπής ανάπτυξη ή συγγενής (εκ γενετής) απουσία ενός ιστού, ή οργάνου, ή μέλους.

APLASIE: Fehlentwicklung; angeborenes Fehlen eines Gewebes, Organs oder Gliedes.

APLASIE: Développement défectueux ou absence congénitale dun tissu, dun organe ou dune structure.

APLASIA: Desarrollo defectuoso o ausencia congénita de un tejido, estructura o órgano.

APLASI: Ufullstendig utvikling av eller medfødt mangel på et vev, en struktur eller et organ.

Was this helpful?
Piante aploidi; anche riferito a un gametofita, es.alga.


HAPLOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΑΠΛΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

HAPLOPHYTEN: Eine haploide Pflanzen, die auch als Gametophyt bezeichnet wird; z.B. bei marinen Algen.

HAPLOPHYTE: Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.

HAPLÓFITA: Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.

HAPLOFYTT: Haploide planter ogsa kalt gametofytter, f.eks. tang.

Was this helpful?
Il numero totale di cromosomi presente in una cellula germinale (spermatozoi o uovo); si dice di una cellula che possiede un singolo assetto cromosomico (n). Il numero di cromosomi non appaiati in una cellula aploide viene chiamato numero aploide.


HAPLOID: The total number of chromosomes present in germ cells (sperm or ova); having a single set (n) of chromosomes which contains a copy of the autosomes plus one sexual chromosome. The number of unpaired chromosomes in a haploid cell is the haploid number and is typical for gametes of diploid organisms.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο ολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια). Ο έχων μία σειρά (n) χρωμοσωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα αυτόσωμα από κάθε ζεύγος αυτοσωμάτων και ένα φυλετικό χρωμόσωμα. Ο αριθμός των μη ζευγαρωμένων χρωμοσωμάτων σε ένα απλοειδές κύτταρο καλείται απλοειδής αριθμός και χαρακτηρίζει τους γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών.

HAPLOID: Die Gesamtzahl an Chromosomen, die in einer Keimzelle (Spermium oder Ei) vorhanden ist. Ein einfacher Chromosomensatz (n), der je eine Kopie der Autosomen und ein Geschlechtschromosom enthält; die haploide Chromosomenzahl (n) ist charakteristisch für die Gameten diploider Organismen.

HAPLOIDE: Le nombre total des chromosomes présents dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules); ayant un complément simple de chromosomes (n). Le nombre de chromosomes non appariés dune cellule haploïde est appelé le nombre haploïde.

HAPLOIDE: Número total de cromosomas presentes en las células germinales (espermatozoides y óvulos); que tiene un equipamiento simple de cromosomas (n). El número de cromosomas no emparejados de una célula haploide es llamado el número haploide.

HAPLOID: Det totale antall kromosomer som er tilstede i kimceller (sperm og egg). Har et enkelt sett kromosomer (n=1) som inneholder en kopi av autosomene pluss et kjønnskromosom. Antallet av uparede kromosomer i en haploid celle er det haploide kromosomtallet, som er karakteristisk for kjønnsceller fra diploide organismer.

Was this helpful?
Un organismo le cui cellule somatiche sono aploidi; solo lo zigote degli aplonti è diploide.


HAPLONT: An organism in which the somatic cells are haploid; only the zygote of haplonts is diploid.

ΑΠΛΟΝΤΗΣ: Οργανισμός με απλοειδή σωματικά κύτταρα. Μόνο οι ζυγώτες των απλοειδών είναι διπλοειδείς.

HAPLONT: Ein Organismus, dessen somatische Zellen haploid sind; nur die Zygote von Haplonten ist diploid.

HAPLONTE: Organisme dans lequel les cellules sont haploïdes; seul le zygote des haplontes est diploïde.

HAPLONTE: Organismo cuyas células son haploides; sólo el zigoto de los haplontes es diploide.

HAPLONT: En organisme der de somatiske cellene er haploide, og kun zygoten er diploid.

Was this helpful?
Parassiti protozoi che producono spore resistenti (Sporozoa). E documentata linfestazione di diverse specie di invertebrati, compresi crostacei e molluschi come ad es.: linfezione di Minchinia costalis, Minchinia nelsoni e Chytridiopsis ovicola nelle ostriche, di Chytridiopsis mytilovum nelle cozze e di Minchinia louisiana nei granchi.


HAPLOSPORIDIANS: Protozoan parasites producing resistant spores (Sporozoa). They are known to infest various invertebrate species of crustacea and molluscs e.g. Minchinia costalis, M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola infect oysters, Chytridiopsis mytilovum mussels and Minchinia lousiana in crabs.

ΑΠΛΟΣΠΟΡIΔIΑ: Παρασιτικά πρωτόζωα που παράγουν ανθεκτικά σπόρια (σπορόζωα). Προσβάλλουν διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων, π.χ. η Minchinia costalis, η M. nelsoni, και η Chytridiopsis ovicola προσβάλλουν τα στρείδια, η Chytridiopsis mytilovum τα μύδια και η Minchinia lousiana τα καβούρια.

HAPLOSPORIDIA: Parasitische Protozoen, die widerstandsfähige Sporen bilden (Sporozoa). Sie befallen bekannterweise verschiedene Invertebraten (Crustacea und Mollusca): z.B.Minchinia costalis, M. nelsoni und Chytridiopsis ovicola infizieren Austern, Chytridiopsis mytilovum wird in Muscheln angetroffen, und Minchinia lousiana befällt Krabben.

HAPLOSPORIDIES: Protozoaires parasites produisant des spores résistants (Sporozoa). Linfestation de diverses espèces dInvertébrés est documentée, y compris les crustacés et les mollusques : par exemple, linfestation des huîtres par Minchinia costalis, M. nelsoni et Chytridiopsis ovicola, linfestation des moules par Chytridiopsis mytilovum et linfestation des crabes par Minchinia louisiana.

HAPLOESPORIDIOS: Protozoos parásitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). La infestación por estos protozoos de varias especies de invertebrados está bien documentada, incluso infestan los crustáceos y moluscos: por ejemplo, la infestación de ostras por Minchinia costalis, M. nelsoni y Chytridiopsis ovicola, de mejillones por Chytridiopsis mytilovum y de cangrejos por Minchinia lousiana.

HAPLOSPORIDIER: Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. Nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, Chytridiopsis mytilovum infiserer blåskjell og Minchinia lousinia infiserer krabbe.

Was this helpful?
Termine usato per descrivere un genotipo aploide composto da uno specifico set di alleli su due o più loci di un singolo cromosoma.


HAPLOTYPE: The term used to describe a compound haploid genotype with a specific set of alleles across two or more loci on a single chromosome.

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απλοειδή (συνδ.) γονότυπο ενός μόνο χρωμοσώματος με κάποιο όμως συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλόμορφων.

HAPLOTYP: Ein Begriff, der den haploiden Genotype mit einer spezifischen Allel-Zusammensetzung über zwei oder mehrere Loki in einem einzelnen Chromosom beschreibt.

HAPLOTYPE: Génotype haploïde composé avec un set d’allèles sur deux (ou plus) de loci sur un seul chromosome.

HAPLOTIPO: Término usado para describir un genotipo haploide compuesto con un conjunto específico de alelos a lo largo de dos o más locus en un cromosoma simple.

HAPLOTYPE: Et sett av alleler som opptar to eller flere loci på ett enkelt kromosom, og som utgjør en kompleks genotype (f.eks. MHC).

Was this helpful?
Un arresto o un’assenza di respirazione.


APNEA: A cessation or absence of breathing.

ΑΠΝΟIΑ: Διακοπή ή απουσία αναπνοής.

APNOE: Der Atemstillstand, das Fehlen jeglicher Atembewegungen.

APNEE: Cessation ou absence momentanée de respiration ventilée.

APNEA: Falta o suspensión momentánea de la respiración.

APNÉ: Opphør eller fravær av ånding.

Was this helpful?
Forma di riproduzione asessuata propria di molte specie di piante (agrumi) e di alcuni animali. Si verifica in organismi diploidi, un tipo di riproduzione, considerato una forma deviante del processo sessuale, nel quale non avvengono la meiosi, la formazione di gameti e la fertilizzazione anche se esistono strutture morfologicamente differenziate (per esempio, aschi che contengono spore). La progenie prodotta apomicticamente da una data cellula è geneticamente identica alla cellula originaria.


APOMIXIS: In certain diploid organisms, a type of reproduction, considered to be a deviant form of the sexual process, in which meiosis, gamete formation and fertilization do not occur even though morphologically differentiated structures (e.g. spore-containing asci) are formed. Progeny produced apomictically from a given cell (the apomict) are genetically identical to that cell. For example, some apomictic strains of Saccaromyces cerevisiae (yeast) form asci each containing two uninucleate diploid spores

ΑΠΟΜIΞIΑ: Μορφή αναπαραγωγής ορισμένων διπλοειδών οργανισμών, η οποία θεωρείται ότι αποκλίνει από την φυλετική (σεξουαλική) αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή με απομιξία συντελείται χωρίς μείωση, σχηματισμό γαμετών και γονιμοποίηση, μολονότι παρατηρείται ο σχηματισμός φυλετικά διαφοροποιημένων μορφών (π.χ. ασκιδίων σπορίων). Οι απόγονοι που παράγονται απομικτικά από ένα δεδομένο κύτταρο (τον απομίκτη) είναι γενετικά ομοιότυποι με αυτό το κύτταρο. Για παράδειγμα, ορισμένα απομικτικά στελέχη του Saccharomyces ce

APOMIXIS: Eine Form der Reproduktion in bestimmten diploiden Organismen, die als abweichende Form der sexuellen Vermehrung angesehen wird, wobei die Meiose, die Gametenbildung und die Befruchtung nicht stattfinden, obwohl morphologisch differenzierte Strukturen (z.B. sporenenthaltende Asci) gebildet werden. Nachkommen, die apomiktisch von einer bestimmten Zelle erzeugt werden, sind genetisch identisch. Einige apomiktische Rassen von Saccaromyces cerevisiae bilden z.B. Asci, von denen jede zwei einkernige

APOMIXIE: Forme de reproduction chez certains organismes diploïdes, considérée comme dérivée de la reproduction sexuée. Il ny a ni méiose, ni formation de gamètes, ni fécondation, même si des structures sexuelles morphologiquement différenciées sont présentes (ascites contenant des spores par exemple). La progéniture dérivée dune cellule donnée par apomixie est génétiquement identique à cette cellule. Certaines souches de Saccaromyces cerevisiae se reproduisant par apomixie produisent des ascites contenan

APOMIXIS: Tipo de reproducción en ciertos organismos diploides, considerado como una forma anticonvencional del proceso de reproducción sexual. No hay ni meiosis, ni formación de gametos ni fecundación, aunque las estructuras sexuales son morfológicamente diferenciadas (por ejemplo, ascomicetos conteniendo esporas). La descendencia producida de una célula por apomixis es genéticamente idéntica a esta célula. Algunas cepas de Saccaromyces cerevisiae (levadura) que se reproducen por apomixis, producen ascos

APOMIKSIS: Hos enkelte diploide organismer, en form for reproduksjon ansett for å være et avvik fra den seksuelle formering, der meiose, gametdannelse og befruktning ikke skjer selv om morfologisk differensierte strukturer (f.eks. asci som inneholder sporer) er dannet. Avkom produsert apomiktisk fra en gitt celle, (apomikten) er genetisk identisk med den cellen. F.eks. noen apomiktiske stammer av Saccaromyces cerviciae (gjær) danner asci som hver inneholder to enkjernede diploide sporer.

Was this helpful?
Una catena di piccole ossa (tripus, intercalaria, scaphium e claustrum) che si trovano in alcuni pesci ossei lungo i due lati della colonna vertebrale e collegano la parte anteriore della vescica natatoria con il labirinto. Tali ossa prendono origine dalle vertebre anteriori e sono di grande importanza tassonomica. L’apparato del Weber (ossicini Weberiani) è comparabile con l’apparato acustico dei vertebrati terrestri, anche se i pesci non possiedono l’orecchio intermedio. Alcuni pesci ossei (pe


WEBERIAN OSSICLES: A chain of small bones (tripus, intercalaria, scaphium and claustrum) which run along both sides of the vertebral column in some bony fishes and connect the anterior part of the swimbladder with the labyrinth. They are a specific feature of the Ostariophysi and originate from anterior vertebrae. They are of high taxonomic importance. The Weberian ossicles are comparable to the acoustic apparatus of terrestrial vertebrates, although fishes do not possess a middle ear. Some bony fishes (catfishes

ΟΣΤΑΡΙΑ WEBER (ΣΥΣΚΕΥΗ WEBER): Αλυσίδα μικρών οστών (τρίπους, εμβόλιμο, σκάφιον και ταινιώδες), τα οποία διατρέχουν την σπονδυλική στήλη μερικών ψαριών και από τις δύο πλευρές, συνδέοντας το πρόσθιο μέρος της νηκτικής κύστης με τον λαβύρινθο. Αποτελούν ειδικό χαρακτηριστικό των οσταριόφυσων και προέρχονται από τους εμπρόσθιους σπονδύλους. Εχουν μεγάλη ταξινομική σημασία. Τα οστάρια Weber είναι συγκρίσιμα με την ακουστική συσκευή των χερσαίων σπονδυλοζώων, μολονότι τα ψάρια δεν διαθέτουν μέσο ους. Ορισμένοι οστεϊχθύες (γατό

WEBERSCHER KNOCHENAPPARAT: Kette kleiner Knochen (Tripus, Intercalaria, Scaphium und Claustrum), die beidseitig der Wirbelsäule mancher Knochenfische liegen und das Vorderende der Schwimmblase mit dem Labyrinth verbinden. Sie stellen ein Sondermerkmal innerhalb der Ostariophysi dar und stammen von vorderen Wirbeln ab. Sie haben daher hohen taxonomischen Wert. Die Weberschen Knöchelchen sind mit den schalleitenden Apparat der Landwirbeltiere vergleichbar, obwohl die Fische kein Mittelohr haben. Einige Knochenfische, z.B. W

APPAREIL DE WEBER: Chaîne de petits osselets (tripus, intercalia, scaphium et claustrum) située de chaque côté de la colonne vertébrale chez certains téléostéens et qui relie la partie antérieure de la vessie gazeuse avec le labyrinthe. Il est caractéristique des Ostariophysi et trouve son origine à partir des vertèbres antérieures. Ces osselets sont dune grande importance taxonomique et sont analogues à ceux de lappareil acoustique des vertébrés supérieurs malgré le fait que les poissons ne possèdent pas doreille

APARATO DE WEBER: Cadena de huesos pequeños (tripus, intercalia, scaphium y claustrum) que corre a lo largo de ambos lados de la columna vertebral en algunos Teleósteos y conecta la parte anterior de la vejiga natatoria con el laberinto. Es un rasgo específico de los Ostariophysi y se originan a partir de vértebras anteriores. Son de una gran importancia taxonómica. Los osículos de Weber son análogos al aparato acústico de vertebrados superiores, aunque los peces no poseen un oído medio. Algunos Teleósteos (los

WEBERSKE KNOKLER: En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) som ligger på hver side av virvelsøylen hos noen beinfisker. Danner en forbindelse mellom den fremre delen av svømmeblæren og det indre øret. Knoklene er spesifikke for gruppen Ostariophysi og er av stor taksonomisk betydning. De er utviklet fra deler av de fire første ryggvirvlene og er sammenlignbare med apparatet for lydoverførsel hos terrestre vertebrater, selv om fisk ikke har mellomøre. Noen beinfisker (f.eks. maller og kar

Was this helpful?
Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.


ALIMENTARY TRACT: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary canal, digestive tract, gut.

ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ: Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά. Τροφικός σωλήνας, πεπτικός σωλήνας, έντερο.

NAHRUNGSTRAKT: Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).

TUBE DIGESTIF(1): Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

TUBO DIGESTIVO (1): Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.

FORDØYELSESSYSTEM: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, fordøyelseskanal, tarm.

Was this helpful?
Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.


DIGESTIVE TRACT: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary canal, gut.

ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (2): Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά; πεπτικός σωλήνας, έντερο.

VERDAUUNGSTRAKT: Siehe NAHRUNGSTRAKT. (Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).).

TUBE DIGESTIF(2): Canal alimentaire: Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

TUBO DIGESTIVO (2): Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.

FØDEKANAL: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, tarm.

Was this helpful?
Qualsiasi struttura che cresce dal corpo di un organismo; di solito strutture in coppia, mobili, tipo gambe.


APPENDAGE: Any structure growing out of the body of an organism; usually movable paired leg-like structures.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ: Κάθε μέλος/μέρος του σώματος που προβάλλει εξωτερικά του σώματος. Συνήθως ο όρος αναφέρεται σε κινητά μέλη που μοιάζουν με πόδια.

ANHANG: Jedes Glied/Körperteil, das aus einem Körper herauswächst; normalerweise handelt es sich um bewegliche, paarige und beinartige Glieder.

APPENDICE: Se dit des structures faisant saillie du corps; habituellement les structures paires mobiles en forme de pattes.

APÉNDICE: Cualquier estructura que crece fuera del cuerpo de un organismo; normalmente estructuras pareadas móviles en forma de patas.

VEDHENG: Enhver struktur som vokser ut fra en organismes kropp, vanligvis parede, beveglige, fotlignende strukturer.

Was this helpful?
Infezione di pesci dacqua dolce (inclusi i salmonidi) da parte di funghi appartenenti alla classe degli Oomiceti (in particolare ai generi Saprolegnia o Achlya). Linfezione di solito è secondaria al manifestarsi di una ferita o un danno alla pelle, come ad es. la perdita delle squame. Questo tipo di infezione causa anche la mortalità delle uova negli schiuditoi e può essere debellata in due modi: a) o con la rimozione delle uova morte in modo tale da impedire la formazione di ife fungine sulle


SAPROLEGNIASIS: An infection of freshwater fish (including salmonids) by fungi from the class Oomycetes (most commonly from the genera Saprolegnia or Achlya). This infection is usually secondary, following wounding or skin damage (e.g scale loss during handling). Also refers to an infection which causes mortalities of eggs in hatcheries; it is combated by (a) the removal of dead eggs to prevent fungal hyphae from spreading to healthy eggs and (b) fungicidal treatments in severe cases.

ΣΑΠΡΟΛΕΓΝΙΑΣΗ: Μόλυνση των ψαριών του γλυκού νερού, περιλαμβανομένων των σολομοειδών, από μύκητες της κλάσης των ωομυκήτων (κυρίως από τα γένη Saprolegnia ή Achlya). Συνήθως είναι δευτερογενής μόλυνση που ακολουθεί τραυματισμό ή άλλη δερματική βλάβη (π.χ. απώλεια λεπιών κατά τον χειρισμό). Επίσης μόλυνση που προκαλεί θνησιμότητα των αυγών σε εκκολαπτήρια και που αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των νεκρών αυγών, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση των μυκητικών υφών στα υγιή αυγά και με χρήση μυκητοκτόνων σε σοβαρές

SAPROLEGNIOSE: Eine Pilzerkrankung, die von Mitgliedern der Klasse Oomycetes (am häufigsten denen der Gattungen Saprolegnia und Achlya) hervorgerufen werden. Sie schließt Arten ein, die häufig Süßwasserfische wie die Salmoniden befällt. Die Infektion ist gewöhnlich sekundär und folgt auf Verletzungen oder Hautschäden (z.B. durch Schuppenverlust während der Handhabung, Fang, Umsetzen etc). Diese Pilze können besonders hohe Sterblichheit bei der Erbrütung von Fischeiern in Brutanstalten hervorrufen. Sie werden e

SAPROLAGENIOSE: Infection affectant les poissons deau douce, y compris les salmonidés, par des champignons de la classe des Oomycetes (surtout des genres Saprolegnia et Achyla). La saprolageniose est habituellement une infection secondaire suite à des lésions dermiques (perte décailles pendant la manipulation des poissons par exemple). Egalement une infection doeufs de poissons qui provoque des mortalités. La prophylaxie consiste en lélimination des oeufs morts afin dempêcher les hyphes fongiques de sétaler sur

SAPROLEGNIASIS: Infección que afecta peces de agua dulce, incluidos los salmónidos, por hongos de la clase de Oomicetos (sobre todo de los géneros Saprolegnia y Achlya). La saprolegniasis es normalmente una infección secundaria después de lesiones dérmicas (pérdida de escamas durante la manipulación de peces por ejemplo). También una infección de huevos de peces que provoca mortalidades. La profilaxis consiste en eliminar huevos muertos para impedir las hifas fúngicas de extenderse sobre los huevos sanos. En lo

SAPROLEGNIOSE: Infeksjon av sopp tilhørende klasse Oomycetes (oftest fra slektene Saprolegnia og Achlya) på ferskvannsfisk (inkludert laksefisk). Infeksjonen er oftest sekundær som følge av skader eller ødeleggelser på huden (f.eks. skjelltap ved håndtering). Henviser også til en infeksjon som gir økt dødelighet på egg i klekkerier. Bekjempes ved: (a) Fjerning av døde egg for å hindre at sopphyfer sprer seg på friske egg. (b) Behandling med soppdrepende midler i alvorlige tilfeller.

Was this helpful?
Acqua che viene drenata per gravità attraverso il terreno e che è pronta per essere utilizzata dagli organismie le piante, che si trovano nel terreno. Essa filtra dalla superficie del terreno negli strati sottostanti per poi passare negli stagni, laghi, fiumi, oppure infiltrarsi nelle dighe.


GRAVITATIONAL WATER: Water which drains by gravity through the soil and which is readily available to soil organisms, plants and flows under the surface into ponds, lakes and rivers, or seeps through dikes.

ΒΑΡΥΤIΚΟ ΝΕΡΟ: Το μέρος του υπόγειου νερού που εισρέει και κυκλοφορεί υπό την επίδραση της βαρύτητας. Στο έδαφος, το μέρος του νερού που προσβάλεται εύκολα από τους εδαφικούς οργανισμούς και τα φυτά.

INFILTRATIONSWASSER: Wasser, das aufgrund der Schwerkraft durch das Erdreich sickert und das leicht für Bodenorganismen, Pflanzen verfügbar ist, unter der Erdoberfläche in Teichen, Seen und Flüsse fließt oder durch Deiche hindurchsickert.

EAU DINFILTRATION: De leau qui est drainée à travers un sol par action gravitationnelle et qui est facilement disponible pour les plantes et autres organismes habitant le sol. Elle sécoule sous la surface du sol vers les bassins, lacs et rivières, ou sinfiltre à travers les digues.

AGUA DE INFILTRACIÓN: Agua drenada a través de un suelo por acción de la gravedad y que es fácilmente disponible para las plantas y otros organismos que viven en el suelo. Esta agua fluye por debajo del suelo hacia las balsas, lagos y ríos, o se infiltra a través de canales.

GRAVITASJONSVANN (SIGEVANN): Vann som dreneres gjennom jord av gravitasjonen, og som er lett tilgjengelig for jordorganismer og planter. Flyter under overflaten og inn i dammer, innsjøer og elver, eller siver gjennom grøfter.

Was this helpful?
Piccole attività svolte da individui o piccole comunità, per produrre pesci per consumo domestico.


BACKYARD AQUACULTURE: Small-scale operations carried out by individuals or small communities for home food consumption.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Εκμετάλλευση μικρής κλίμακας, η οποία εφαρμόζεται από ιδιώτες η μικρές κοινότητες ως οικιακή πηγή τροφής.

HINTERHOF-AQUAKULTUR: Kleinstbetriebe, die von Einzelpersonen oder kleinen Gemeinschaften zur Eigenversorgung bewirtschaftet werden.

AQUACULTURE ARTISANALE: Aquaculture de subsistance pratiquée à petite échelle par des individus ou des petites communautés pour leur propre consommation.

ACUICULTURA ARTESANAL: Acuicultura de subsistencia llevada a cabo por individuos o por pequeñas comunidades para su propio consumo.

SMÅSKALA OPPDRETT: Mindre foretak drevet av enkeltpersoner eller små samfunn for selvberging.

Was this helpful?
Che contiene l’acqua; falda acquifera: una formazione geologica sorgente d’acqua, generalmente dolce; riserva di acqua sotterranea.


AQUIFER: A freshwater-bearing formation that provides a ground-water reservoir; groundwater.

ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ: Υδροφόρος σχηματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει απόθεμα υπόγειου νερού.

GRUNDWASSERFAZIES: Eine Süßwasserführende Schicht, die das Grundwasserreservoir darstellt.

AQUIFERE: Qui contient de leau; Nappe aquifère: formation géologique porteuse deau douce; réservoir deau souterrain; cf. nappe phréatique.

ACUÍFERO: Depósito de agua; Pozo acuífero: formación geológica productora de agua dulce; depósito subterráneo de agua.

AKVIFER: Et ferskvannsførende skikt som forsyner et grunnvannsreservoar.

Was this helpful?
Elementi cartilaginei o ossei, a forma di U, che fanno da supporto ai filamentio lamelle branchiali. I pesci più evoluti presentao quattro archi branchiali per lato, ciascuno dei quali supporta due serie di filamenti sulla parte esterna o posteriore. Ciascuno di questi archi può essere suddiviso i quattro zone: faringo- epi- cerato- e ipo-branchiale.


GILL ARCH: The U-shaped cartilaginous or bony structures that support the gill filaments. Most modern fishes have four pairs of gill arches, each supporting two rows of filaments on its posterior side. Each of the gill arches is primarily comprised of four parts: pharyngo-, epi-, cerato- and hypobranchia.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΤΟΞΟ: Οι χόνδρινες ή οστέινες δομές σχήματος U που στηρίζουν τα βραγχιακά ελάσματα.Τα περισσότερο εξελιγμένα είδη ψαριών διαθέτουν τέσσερα ζεύγη βραγχιακών τόξων, καθένα από τα οποία φέρει δύο σειρές νηματίων στην πίσω πλευρά του. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από τέσσερα μέρη: φαρυγγο-, επι-, κερατο- και υποβράγχιο.

KIEMENBOGEN: Die U-förmig gebogenen, knorpeligen oder knöchernen Strukturen (Spangen), die die Kiemenlamellen stützen. Die meisten höheren Fische besitzen vier Paar Kiemenbögen, jeder von ihnen stützt auf der Außenseite zwei Reihen von Kiemenfilamenten. Jeder Kiemenbogen besteht primär aus den vier Anteilen Pharyngo-, Epi-, Kerato- und Hypobranchiale.

ARC BRANCHIAL: Elément cartilagineux ou osseux en forme de U qui supporte les filaments branchiaux. Les plus évolués des poissons possèdent 4 paires darcs branchiaux du côté postérieur. Chaque arc branchial comprend quatre parties : pharyngo, épi, cerato et hypobranchial.

ARCO BRANQUIAL: Estructura cartilaginosa u ósea en forma de U con filamentos branquiales. Los peces más evolucionado tiene cuatro pares de arcos branquiales en el lado posterior. Cada arco branquial comprende principalmente cuatro partes: el faringo-, epi -, cerato – e hipobranquial.

GJELLEBUE: U-formet brusk- eller beinstruktur som bærer gjellefilamentene. De fleste avanserte fisk har fire par med gjellebuer, hver med to rader av filamenter på sin bakre kant. Hver gjellebue består av fire deler: Pharyngo-, epi-, cerato- og hypobranchia.

Was this helpful?
Nella previsione dellonda si dice della superficie dellacqua non interrotta sulla quale soffia un vento essenzialmente costante.


GENERATING AREA: In wave forecasting, the continuous area of water surface over which the wind blows, essentially in a constant direction; sometimes used synonymously with fetch length.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Συνεχής θαλάσσια περιοχή, στην οποία ο άνεμος πνέει σε ουσιαστικά σταθερή κατεύθυνση. Μερικές φορές χρησιμοποιείται συνώνυμα με το fetch length.

ENSTEHUNGSGEBIET: In der Wellenvorhersage, das zusammenhängende Gebiet einer Wasseroberfläche, über das der Wind im wesentlichen in eine konstante Richtung bläst. Manchmal als Synonym für die Länge eines Einflußgebiet benutzt.

ZONE DE GENERATION: Dans la prévision des vagues, se dit de la surface non-interrompue de leau sur laquelle souffle un vent de direction essentiellement constant.

ZONA DE GENERACIÓN: En la previsión de olas, dícese de la superficie no interrumpida por el agua sobre el cual sopla un viento de dirección esencialmente constante.

OPPRINNELSESOMRÅDE: I bølgevarsling, det kontinuerlige område med vannoverflate som vinden blåser over med konstant retning. Brukes noen ganger synonymt med lengden av vindvei på sjøen.

Was this helpful?
Larea intorno a un corso dacqua che è soggetta alle inondazioni e al deposito di sedimenti.


FLOOD PLAIN: The area of lowland along a water course that is subject to periodic flooding and sediment deposition.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ, ΠΕΔΙΟ: Πεδινή περιοχή κατά μήκος των ακτών που υπόκειται περιοδικά στην κάλυψη από την πλημμυρίδα και στην εναπόθεση ιζήματος.

SCHWEMMLAND: Ein Tieflandgebiet entlang eines Wasserlaufes, daß periodisch überflutet wird, wobei sich Sedimente ablagern können.

PLAINE INONDABLE: Plaine autour dun cours deau susceptible dêtre inondée pendant des crues périodiques et de recevoir des dépôts sédimentaires.

LLANURA DE ARRIADA: Llanura alrededor de un curso de agua susceptible de ser inundada durante los desbordamientos periódicos de agua y de recibir deposiciones sedimentarias.

ELVESLETTE: Lavlandsområdet langs et elvesystem som utsettes for periodiske overflømminger og sedimentavleiring.

Was this helpful?
Spesso usato per definire aree esclusive di risorsa per la pesca e per l’acquacoltura di un dato stato o nazione. Si tratta generalmente di aree date in concessione ad un particolare operatore economico.


EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: Often used in relation to control of exclusive fishing/aquaculture resources areas of a given state/nation.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ: Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε συνάρτηση με τον έλεγχο των πόρων κάποιων αποκλειστικά αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών περιοχών ενός συγκεκριμένου κράτους.

EXKLUSIVE WIRTSCHAFTZONE: Im Küstenbereich oft benutzter Begriff, um die Fischerei- und Aquakulturrechte innerhalb nationaler Gewässern zu schützen.

ZONE vCONOMIQUE EXCLUSIVE : Utiliser afin de décrire une zone dans laquelle les droits de pêche-aquaculture sont exclusivement réservés à un pays/état.

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA: Zona con un control exclusivo de recursos de pesca o acuicultura en una región o nación.

ØKONOMISK SONE: Ofte brukt i forbindelse med kontroll av eksklusive fiske- og havbruksressurser i en gitt nasjons sjøområder.

Was this helpful?
Area nera di tessuto necrotico causata dalla continua replicazione degli acidi nucleici e dalla sintesi degli involucri proteici dei virus all’interno delle cellule dermiche dove i virus stessi hanno causato l’infiammazione.


BLACK PATCH NECROSIS: An area of necrotic tissue appearing as black pigmentation caused by continued replication of nucleic acid and the synthesis of protein envelopes of viruses in the host skin cell where the viruses have caused inflammation.

ΜΕΛΑΝΟΣΤΙΓΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Τμήμα νεκρού ιστού το οποίο εμφανίζεται σαν μαύρο μπάλωμα και το οποίο προκαλείται από τη συνεχή αναπαραγωγή νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνικών φακέλων ιών που έχουν μολύνει επιδερμικά κύτταρα του ξενιστή.

SCHWARZENFLECKEN NEKROSE: Schwarzflecken Nekrose: Eine durch die Folgen der Replikation von Nucleinsäuren und Synthese der Proteinhülle von Viren in der Wirtszelle hervorgerufenen Hautentzündung.

PLAGE NECROTIQUE : Zone de tissu nécrosé caractérisé par sa pigmentation noir ; provoqué par la réplication virale et la synthèse d’enveloppes virales dans les cellules dermiques qui est sujette à l’inflammation.

NECROSIS DE LAMANCHA NEGRA: Área de tejido necrótico que aparece como una pigmentación negra causada por la continua replicación de los ácidos nucleicos y la síntesis de cubiertas proteicas de los virus en la célula epitelial del huésped en donde el virus ha producido la inflamación.

SVARTFLEKKSYKEN: Område med nekrotisk vev som kommer til syne som svart pigmentering. Forårsakes av kontinuerlig replikasjon av nukleinsyrer og syntese av virale proteinkapper i vertens hudceller hvor viruset skaper betennelse. Brukes også om nekroser forårsaket av skader etter bakterie- eller virusangrep, spesielt chitinelskende bakterier i skallet på krabber.

Was this helpful?
Vedi AERATORE. (Una struttura porosa tipo pietra usata come un diffusore nell’acqua per promuovere il trasferimento di ossigeno e la rimozione di anidride carbonica.)