AMC LIMITED

V

Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.


VACCINE: A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.

ΕΜΒΟΛIΟ: Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.

VACCIN(E): Ein Impfstoff aus lebenden oder toten Krankheitserregern oder Immunstoffen, die die Fähigkeit behalten haben, die Produktion von Antikörpern anzuregen oder Resistenz gegen sie zu erzeugen. Siehe Antigen.

VACCIN: Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.

VACCINO: Una preparazione di agenti patogeni non virulenti o immunogeni che hanno ancora la capacita di stimolare la produzione di anticorpi o la resistenza ad essi.

VAKSINE: En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.

Was this helpful?
(1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛIΟ: Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ

ABGESCHWÄCHTER IMPFSTOFF: (im deutschen Sprachgebrauch oft als Attenuiertes Vaccin bezeichnet). (1) Aktivimpfung mit lebenden Krankheitserregern, deren Virulenz für den betreffenden Wirtsorganismus reduziert oder ausgeschaltet worden ist. (2) Reduktion der Virulenz eines Krankheitserregers unter natürlichen Bedingungen. (3) Jeder Vorgang, bei dem die Virulenz eines bestimmten, lebenden Krankheitserregers auf einen speziellen Wirtsorganismus reduziert oder ausgeschaltet wird, ohne seine Immunreaktionen auslösenden Eigensc

VACCIN ATTENUE: (1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê

VACCINO ATTENUATO: (1) Un vaccino che contiene patogeni vivi la cui virulenza per una data specie ospite è stata ridotta o annullata attraverso l’attenuazione. (2) Una riduzione nella virulenza di un patogeno sotto condizioni naturali, utilizzato poi come vaccino. (3) Qualsiasi procedura in seguito alla quale la virulenza di un dato patogeno (vivo) per una certa specie ospite, è ridotta o annullata senza che avvengano cambiamenti nella sua immunogenicità; l’attenuazione può essere raggiunta con il passaggio seria

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

Was this helpful?
Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.


SUBUNIT VACCINE: A vaccine produced from a part only of an infectious agent.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ: Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.

PARTIELLER IMPFSTOFF: Ein Impfstoff, der nur von einem Teil der infektiösen Keime hergestellt wurde.

VACCIN SOUSUNITAIRE: Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.

SUBUNITA’ VACCINALE: Vaccino prodotto solo da una parte dellagente infettante.

SUB-UNIT-VAKSINE: En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.

Was this helpful?
Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.


ENCAPSULATED VACCINES: Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

EINGEKAPSELTE VACCINE: Einkapselung macht es möglich, das Vaccine oral appliziert werden können, wobei die aktive Komponente vor der Verdauung durch Enzyme schon im Vorderdarm geschützt wird. Die Applikation kann daher gezielt eingesetzt werden, um noch eine bestimmte optimale Aktivität in der Nähe des Bestimmungsortes zu erreichen. (z.B. Gebiet der maximalen Absorption im Enddarm).

VACCINS ENCAPSULÉS : L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.

VACCINI INCAPSULATI: L’incapsulamento permette ai vaccini di essere somministrati oralmente con protezione dei componenti attivi dall’azione degli acidi e degli enzimi digestivi nella prima parte dellintestino. Il vaccino può perciò essere assorbito dalle aree ad elevato assorbimento o immunologicamente attive dellintestino.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

Was this helpful?
(1) En acuicultura, una extensión de agua menos profunda que larga construido de forma larga, ovalada o circular y construida en varios materiales (por ejemplo de hormigón, madera, plástico o de metal). (2) En topografía, un área atravesada por un río y sus afluentes o una llanura rodeada de colinas. (3) En geología, un área en dónde las rocas estratificadas se dirigen hacia un punto central.


BASIN: (1) In aquaculture, a vessel that is less deep than wide for holding water. It may be long (when it will more frequently be termed raceway), oval or round and can be constructed from various materials (e.g. concrete, wood, plastic, metal). (2) In topography, an area drained by a river and its tributaries or low-lying land encircled by hills. (3) In geology, an area in which stratified rocks dip into a central spot.

ΛΕΚΑΝΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος αναφέρεται σε δοχείο με μεγαλύτερο πλάτος παρά βάθος, που χρησιμοποιείται για την διατήρηση νερού. Μπορεί να είναι επιμήκες (διαδρομοδεξαμενή=raceway), ωοειδές ή κυκλικό και κατασκευάζεται από διάφορα υλικά (π.χ. τσιμέντο, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο). (2) Στην Τοπογραφία, λεκάνη είναι μια περιοχή που στραγγίζεται από έναν ποταμό και τους παραπόταμούς του ή μια χαμηλή περιοχή που περικλείεται από λόφους. (3) Στη Γεωλογία λεκάνη είναι μια περιοχή όπου στρωματοπο

BECKEN: (1) Im allgemeinen wird mit diesem Begriff in der Aquakultur ein Kulturgefäß von geringer Tiefe bezeichnet. Es kann langgestreckt (Langstromrinne), oval oder auch rund sein und aus verschiedenen Materialien bestehen (Beton, Holz, Kunststoff, Metall). (2) In der Topographie versteht man darunter ein tiefliegendes Land (umgeben von Hügeln) innerhalb eines Einzugsgebiet eines Flußsystems, das auch von diesem entwässert wird. (3) In der Geologie bezeichnet man mit diesem Begriff ein Gebiet, in dem S

BASSIN (3): (1) En aquaculture, récipient moins profond que large, capable de contenir de leau. Peut être long (raceway), oval ou circulaire et peut être construit en divers matériaux (béton, bois, métal plastique par exemple). (2) En topographie, zone drainée par un fleuve et ses affluents ou une vallée encerclée de collines. (3) En géologie, une zone dans laquelle les roches stratifiées plongent vers un point central.

BACINO: (1)In ’acquacoltura, una vasca per contenere l’acqua che è meno profonda che larga. Può essere lunga (canaletta), ovale o rotonda e può essere costruita con diversi materiali (per esempio, cemento, legno, plastica, metallo). (2) In topografia, una zona drenata da un fiume e dai suoi tributari o una valle circondata da colline. (3) In geologia, una zona dove rocce stratificate scendono ad un punto centrale.

BASSENG: (1) I akvakultur: En beholder for vann som er mindre dyp enn bred. Den kan være lang (også kalt lengdestrømsrenne), oval eller rund og laget av ulike materialer (f.eks. betong, tre, plastikk eller metall). (2) I topografi: Et område drenert av en elv og dens bielver eller lavtliggende land omkranset av høyder.

Was this helpful?
Dícese de la proporción de nitrógeno alimentario utilizado por el crecimiento corporal: implica la digestión, la absorción, la utilización y la excreción de compuestos nitrogenados, especialmente las proteínas.


BIOLOGICAL VALUE: Percentage of food nitrogen utilized for growth and body maintenance; involves digestion, absorption, utilization and excretion of nitrogen-bearing compounds, especially proteins.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΤIΜΗ: Το ποσοστό του αζώτου της τροφής το οποίο χρησιμοποιείται στην αύξηση και την διατήρηση του σώματος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει την πέψη, απορρόφηση, χρησιμοποίηση και απέκκριση των αζωτούχων ενώσεων, και ειδικά πρωτεϊνών.

BIOLOGISCHER WERT: Der Anteil von Stickstoff im Futter, der für Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen genutzt wird; beeinhaltet Verdauung, Absorption, Umsetzung und Exkretion von stickstoffhaltigen Komponenten, speziell Proteine.

VALEUR BIOLOGIQUE: Se dit de la proportion dazote alimentaire utilisée pour la croissance et lentretien corporel: implique la digestion, labsorption, lutilisation et lexcrétion de composés azotés, spécialement les protéines.

VALORE BIOLOGICO: La percentuale di azoto alimentare utilizzata per la crescita e il mantenimento del peso corporeo; coinvolge la digestione, l’assorbimento, l’utilizzazione e l’escrezione di composti che contengono azoto, soprattutto le proteine.

BIOLOGISK VERDI (for et protein): Prosent av fôrnitrogen brukt til vekst og vedlikehold, involverer fordøyelse, absorpsjon, utnyttelse og ekskresjon av nitrogenholdige sammensetninger, spesielt proteiner.

Was this helpful?
Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

PACKED CELL VOLUME: Siehe HÄMATOKRI. (Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.)

VALEUR DHEMATOCRIT: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

VOLUME DEL PRECIPITATO CELLULARE: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

Was this helpful?
Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.


PEROXIDE VALUE: A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.

PEROXID-WERT: Ein chemisches Maß für den Oxidationsgrad oder das Ranzigwerden von Fetten und Ölen.

VALEUR DE PEROXYDE: Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.

NUMERO DEI PEROSSIDI: Misura chimica del grado di ossidazione o del livello di rancidità di oli e grassi.

PEROKSIDVERDI: Kjemisk mål for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.

Was this helpful?
Dispositivo que permite controlar el flujo (a menudo la dirección) de fluido dentro de un tubo.


VALVE: (1) A device for controlling flow through a pipe, usually to allow movement in one direction. (2) A term also used to describe each half of the shell of molluscs.

ΒΑΛΒIΔΑ, ΘΥΡIΔΑ: Μηχανισμός γιά τον έλεγχο της ροής σε ένα σωλήνα. Συνήθως επιτρέπει την ροή προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΥΡIΔΑ: το ένα από τα δύο μισά του κελύφους των ελασματοβραγχίων μαλακίων (βλ. δίθυρα).

VENTIL: (1) Eine Vorrichtung, die den Durchfluß in einem Rohr reguliert und ihn in nur eine Richtung gestattet. (2) Im Englischen wird der Begriff "valve" auch für eine Muschelschale benutzt.

SOUPAPE/VALVE: (1)Dispositif permettant de contrôler lécoulement (souvent la direction) de fluide dans un tuyau. (2) La demi-coquille des mollusques bivalves.

VALVA: (1) Un dispositivo per controllare il flusso attraverso un condotto, di solito per permettere il movimento in una direzione. (2) Un termine usato per descrivere ciascuna meta del guscio dei molluschi.

VENTIL: (1) Anordning for å kontrollere strømmen gjennom et rør, vanligvis for å hindre at vann kan strømme tilbake. (2) På engelsk beskriver uttrykket ”valve” også de to skalldelene hos muslinger.

Was this helpful?
Relativo a los vasos (sanguíneos) o estructura que tiene vasos sanguíneos.


VASCULAR: Pertaining to, or containing vessels (especially blood vessels). The development of the vascular system is termed vascularization.

ΑΓΓΕIΑΚΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή περιέχων αγγεία (ιδίως αιμοφόρα αγγεία). Η ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος ονομάζεται αγγείωση.

VASKULAR, VASKULARISATION: Gefäßbilung, oder von Gefäßen durchwachsen (gemeint sind insbesondere Blutgefäße).

VASCULAIRE, VASCULARISATION: Relatifs à des vaisseaux ou comprenant des vaisseaux (sanguins).

VASCOLARE: Riferito a, o che racchiude dei vasi (specialmente vasi sanguigni). Lo sviluppo del sistema vascolare e definito vascolarizzazione.

VASKULÆR: Vedrører blodkar. Nydannelse av blodkar (kardannelse) kalles vaskularisering.

Was this helpful?
(1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

ΔΕΚΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ, ΑΝΥΣΜΑ , ΔIΑΝΥΣΜΑ: (1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.

VEKTOR: (1) Statistik: Eine Menge, dessen vollständige Beschreibung zwei oder mehrere Zahlen erfordert. (2) Eine Matrix mit nur einer Reihe oder Säule; ihre Elemente werden als Komponenten bezeichnet. (3) Ein lebender Organismus, der einen Infektionskeim auf einen anderen Organismus überträgt. (4) Jeder Überträger, der für die Einschleppung oder Verbreitung von Tieren oder Pflanzen verantwortlich ist.

VECTEUR: (1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.

VETTORE: (1) In statistica, una quantita la cui completa descrizione richiede due o piu numeri. (2) Una matrice solo con una riga o una colonna; i suoi elementi sono riferiti a delle componenti. (3) Un organismo che trasporta o trasmette un agente patogeno. (4). Qualsiasi agente responsabile dellintroduzione o dispersione di specie animali o di piante.

VEKTOR: (1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.

Was this helpful?
Portador vivo de un simbionte (generalmente un parásito) de un huésped definitivo hacia otro individuo de la misma especie que el huésped. Si el parásito pasa a un estado de desarrollo en portador, en este caso este último se llama metacíclico o vector biológico; si no hay ningún cambio (incluyendo la ausencia de la proliferación) del parásito, el vector es llamado vector mecánico o vector de contaminación (un buen ejemplo es de la mosca azul); el vector metacíclico es también considerado como h


VECTOR(Disease vector): Living carrier or transporter of a symbiont (generally meaning a parasite) from a definitive host back to another individual of the same host species. If the parasite goes through a developmental stage in the carrier, the latter is known as a metacyclic or biological vector; if there is no change (including no multiplication) in or of the parasite, the carrier is called a mechanical or contamination vector (an outstanding example is the housefly); the metacyclic vector has also been considered a

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Ζωντανός φορέας ή μεταφορέας ενός συμβιώτη (γενικά, ενός παρασίτου) από ένα μόνιμο ξενιστή σένα άλλο άτομο του ίδιου είδους. Αν το παράσιτο αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο μέσα στον φορέα, ο τελευταίος καλείται μετακυκλικός ή βιολογικός φορέας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής) του παρασίτου, ο φορέας καλείται μηχανικός φορέας ή μολυσματικός φορέας (εξέχον παράδειγμα είναι η οικιακή μύγα). Οι μετακυκλικοί φορείς θεωρούνται σημαντικοί "ενδιάμεσοι ξενιστές".

KRANKHEITSÜBERTRÄGER (VEKTOR): Lebender Träger oder Überträger eines Symbionten (meistens eines Parasiten) von einem Endwirt auf ein anderes Individuum der gleichen Wirtsart. Wenn der Parasit ein Entwicklungsstadium in dem Überträger durchläuft, spricht man von einem metacyclischen oder biologischen Überträger. Wenn keinerlei Veränderung des Parasiten (auch keine Vermehrung) vorgeht, nennt man den Träger einen mechanischen oder ansteckenden Überträger (z.B. die Stubenfliege). Der metacyclische Überträger wird auch als essenti

VECTEUR (Vecteur pathologique): Porteur vivant dun symbiont (généralement un parasite) dun hôte définitif envers un autre individu de la même espèce hôte. Si le parasite passe un stade de développement sur le porteur, ce dernier sappelle vecteur métacyclique ou vecteur biologique; sil ny a aucun changement (y compris labsence de prolifération) du parasite, le vecteur est appelé vecteur mécanique ou vecteur de contamination (un bon exemple étant la mouche bleue); le vecteur métacyclique est aussi considéré comme un hôte intermé

VETTORE (Vettore di malattie): Carrier vivente o trasportatore di un simbionte (generalmente un parassita) dallultimo ospite definitivo ad un altro individuo della stessa specie ospite. Se il parassita compie diversi stadi di sviluppo nel carrier, lultimo e conosciuto come vettore metaciclico o biologico; in assenza di modificazione ( e di moltiplicazione) in o del parassita, il carrier e denominato vettore meccanico o vettore contaminante (un noto esempio e la mosca domestica); il vettore metaciclico e stato anche consid

VEKTOR (SYKDOMS VEKTOR): En levende bærer eller overfører av en symbiont (oftest parasitt) fra en sluttvert til et annet individ av samme art. Dersom parasitten går gjennom et utviklingsstadium i bæreren, kalles vektoren for en metasyklisk eller biologisk vektor. Dersom parasitten ikke gjennomgår noen forandringer (inkludert formering), kalles verten for en mekanisk eller kontaminasjons vektor (f.eks. husflue). Metasykliske vektorer har vært betraktet som essensielle mellomverter.

Was this helpful?
Vehículo que opera tanto en la tierra como en el agua. En acuicultura, tales vehículos son utilizados para servir las zonas de cultivo acuícola cuyo acceso más fácil es a partir de la tierra.


AMPHIBIOUS VEHICLE: A vehicle capable of being operated on both land and water. In aquaculture such systems may be used to serve water-based culture facilities in areas which are not easily accessible from land.

ΑΜΦIΒIΟ ΟΧΗΜΑ: Οχημα που λειτουργεί και στην ξηρά και στο νερό. Στην υδατοκαλλιέργεια τα αμφίβεια οχήματα χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν ανάγκες των υδατοκαλλιεργειών σε νερό σε περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά.

AMPHIBIENFAHRZEUG: Ein Fahrzeug, das für den Transport zu Lande und zu Wasser gleichermaßen benutzt werden kann. Verschiedene bootsförmig ausgelegte Fahrzeuge können so eingesetzt werden. In der Aquakultur werden solche Fahrzeuge gelegentlich benutzt, um im Flachwasser installierte Kulturanlagen (wie z.B. Austernkulturen) zu warten, die bei Niedrigwasser nicht trocken fallen und landseitig schlecht zugänglich sind.

VEHICULE AMPHIBIE: Véhicule opérationnel à terre comme sur leau. En aquaculture, de tels véhicules sont utilisés pour desservir les zones de culture aquacole dont laccès le plus aisé est à partir de la terre.

VEICOLO ANFIBIO: Un veicolo che può andare sulla terra e sull’acqua. In acquacoltura tali sistemi possono essere usati per servire impianti di allevamento in acqua nelle zone che non sono facilmente accessibili dalla terra.

AMFIBIEKJØRETØY: Et kjøretøy som kan operere både på land og i vann. I akvakultursammenheng kan slike kjøretøy benyttes for å nå anlegg etablert i områder som er vanskelig tilgjengelige fra land.

Was this helpful?
(1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

MITTEL; MEDIUM; NÄHRBODEN: (1) In der Chemie: Ein Substrat, in welchem chemische Reaktionen ablaufen. (2) In der Bakteriologie: diejenige Substanz, auf/in der Bakterien kultiviert werden können.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

MEDIUM: (1) In chimica: il substrato di una reazione chimica. (2) In batteriologia: una sostanza utilizzata nel terreno di coltura.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

Was this helpful?
Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.


SWIMBLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

SCHWIMMBLASE: Hydrostatisches, mit Luft oder ähnlichem Gasgemisch gefülltes Organ der Fische, das aus einer dorsalen Ausstülpung des Vorderdarms hervorgegangen ist. Es erlaubt den Fischen die spezifische Dichte entsprechend der Tiefe, in der sie sich aufhalten, zu verändern.

VESSIE NATATOIRE: Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.

VESCICA NATATORIA: Organo (vescica) che contiene gas, presente nella parte superiore della cavità addominale nei pesci ossei. Essa permette di variare la densità a seconda della profondità alla quale il pesce sta nuotando o si trova. A seconda della conformazione della vescica natatoria i pesci vengono suddivisi in fisoclisti o fisostomi.

SVØMMEBLÆRE: Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.

Was this helpful?
Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.

VELIGER: Ein Larvenstadium bei Mollusken, das durch ein Band von Häarchen (Cilien) gekennzeichnet ist, die eine leichte Fortbewegung ermöglichen.

VELIGERE: Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.

VELIGER: Stadio larvale dei molluschi caratterizzato da una banda di sottili filamenti (ciglia) che aiutano nella lenta locomozione.

VELIGER: Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.

Was this helpful?
Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

ΠΕΠΛΟ: Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)

VELUM: Ein bewimpertes Schwimmorgan, das sich in einem späteren Larvenstadium bei vielen marinen Gastropoden entwickelt.

VELUM: Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.

VELUM: Organo ciliato per il nuoto, sviluppato negli ultimi stadi larvali di molti molluschi marini.

VELUM: Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.

Was this helpful?
Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

ABWASSERPILZE: Benthische Gemeinschaft mikroskopischer Organismen, die in durch Abwässer verunreinigten Süßgewässern vorkommt. Diese Gemeinschaften bilden weiße oder hellbraune makroskopische schleimige Beläge. Normalerweise dominiert die Bakterienart Sphaerotilus natans und nicht ein Pilz die Lebensgemeinschaft.

VOILE BACTERIEN: Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.

FUNGO DELLE ACQUE DI RIFIUTO: Comunità bentica di microrganismi che si sviluppano in ambienti dacqua dolce, sono pesantemente inquinati da effluenti di scarico; appare come unaggregazione macroscopica attaccata di colore bianco o marroncino. Di solito sono batteri (Sphaerotilus natans) e non i funghi a dominare nelle comunità delle acque di rifiuto.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

Was this helpful?
(1) Velocidad del agua suficiente para desplazar partículas de tallas dadas en el fondo del curso de agua. (2) En la tecnología del tratamiento de aguas usadas y en acuicultura, la velocidad específica del agua que permite a las sustancias en suspensión de un efluente a depositar en el fondo de un estanque de sedimentación.


CRITICAL VELOCITY: (1) Speed of water sufficient to move particles of a given size along a channel bed. (2) In waste water technology and aquaculture: a specific water velocity at which the suspended solid load of the effluent is still settling in a properly designed settling basin.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: (1) Η ταχύτητα του νερού που επαρκεί για να μετακινήσει σωματίδια ορισμένου μεγέθους κατά μήκος του πυθμένα ενός διαύλου (2). Στη διαχείριση των λυμάτων και στην υδατοκαλλιέργεια, η ταχύτητα του νερού, στην οποία το αιωρούμενο υλικό εξακολουθεί να καθιζάνει σε κατάλληλα σχεδιασμένες λεκάνες καθίζησης.

KRITISCHE GESCHWINDIGKEIT: (1) Die Geschwindigkeit von Wasser, die ausreicht, um Partikel einer gegebenen Größe entlang eines Flußbetts zu bewegen. (2) In der Abwassertechnologie und der Aquakultur diejenige Fließgeschwindigkeit, bei der sich die aus den Anlagen kommende Feststofffracht in einem Absetzbecken gerade noch absetzen kann.

VITESSE CRITIQUE: (1) Vitesse deau suffisante pour déplacer des particules de taille donnée sur le fond dun cours deau. (2) Dans les technologies de traitement des eaux usées et en aquaculture, la vitesse spécifique de leau qui permet aux matières en suspension de leffluent de continuer à se déposer dans un bassin de décantation.

VELOCITA’ CRITICA : (1) La velocità dell’acqua necessaria per spostare particelle di una certa dimensione lungo il fondo di un fiume. (2) In acquacoltura e trattamento delle acque reflue: la velocità dell’acqua che permette la sedimentazione dei solidi in sospensione in un apposito bacino.

KRITISK HASTIGHET: (1) Vannstrømmen som er sterk nok til å føre partikler av en gitt størrelse langs bunnen av en kanal. (2) I spillvannsteknologi og akvakultur: En spesifikk hurtighet på vannmassene, der suspenderte partikler i utløpet fremdeles bunnfeller i sedimenteringstanken.

Was this helpful?
En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).


FOAM COLLAPSE TIME: In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

SCHAUMZERFALLZEIT: In Aquakulturbetrieben wird damit häufig die Zeitspanne bezeichnet, in der bei ungestörten Bedingungen (z.B. stehendem Wasser) ein vollständiger Zerfall der Schaumbildungen erfolgt. Siehe auch SCHAUMUNG (Messung der).

VITESSE DE DESINTEGRATION DE LECUME: En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).

TEMPO DI SCOMPARSA DELLA SCHIUMA: Nei sistemi di acquacoltura, il tempo di scomparsa della schiuma (schiumatura) viene frequentemente interpretato come il tempo richiesto per fa sì che le bolle di schiuma scompaiano completamente in condizioni di acqua tranquilla, ad es. in acque stagnanti.

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID): I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).

Was this helpful?
Velocidad media de un curso de agua, que pasa por una sección transversal determinada y tomada perpendicularmente a la dirección del flujo a través de un dispositivo. Es la velocidad media dividida por la superficie de esta sección transversal.


MEAN MASS VELOCITY (G): The mean mass velocity of a stream passing a given cross section, taken perpendicular to the general direction of flow through the apparatus, is the weight rate of flow divided by the area of the given cross section.

ΜΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (G): Η μέση μαζική ταχύτητα ενός ρεύματος που διέρχεται από μιά δεδομένη διατομή, κάθετη στην γενική διεύθυνση ροής του, ισούται προς την μάζα που διέρχεται από την διατομή ανά μονάδα χρόνου διαιρούμενη διά της επιφανείας της διατομής.

MITTLERE MASSENGESCHWINDIGKEIT: Die mittlere Massengeschwindigkeit einer Strömung, die einen gegebenen Querschnitt passiert; die Massengeschwindigkeit einer Strömung geteilt durch die Fläche des Querschnitts.

VITESSE MASSIQUE MOYENNE: La vitesse massique moyenne dun cours deau, passant par une coupe transversale déterminée, prise perpendiculairement à la direction générale du flot à travers un dispositif est la vitesse massique moyenne divisée par la surface de cette coupe transversale.

MEDIO, FLUSSO DI MASSA : Il flusso di massa medio di un fiume passante per una sezione trasversale e perpendicolare rispetto alla direzione della corrente è rappresentato dalla portata passante attraverso la superficie di riferimento e si ottiene dividendo la portata complessiva della sezione per la rispettiva superficie.

MIDDELMASSEHASTIGHET: Den gjennomsnittlige massefarten i en strøm som passerer et gitt tverrsnitt, tatt på tvers av strømretningen i apparatet, er lik strømmens vektrate delt på tverrsnittets areal.

Was this helpful?
Velocidad lineal media de un curso de agua (canal, tubo etc) que pasa por una sección transversal determinada es considerada normalmente como la velocidad media dividida por la densidad media del lugar de esta sección transversal.


MEAN LINEAR VELOCITY (V): The mean linear velocity of a stream (channel, tube, pipe) passing any given cross section is commonly taken to be the quantity obtained when the corresponding mean mass velocity is divided by the average density at the given cross section.

ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (V): Η μέση γραμμική ταχύτητα ενός ρεύματος (διαύλου, σωλήνα, αγωγού) που διέρχεται από μία κάθετη διατομή είναι η ποσότητα που λαμβάνεται όταν η αντίστοιχη μέση μαζική ταχύτητα διαιρείται με την μέση πυκνότητα στη δεδομένη κάθετη διατομή.

MITTLERE LINEARE GESCHWINDIGKEIT: Die mittlere lineare Geschwindigkeit eines Wasserstromes (Kanal, Tunnel, Röhre), der einen gegebenen Querschnitt passiert; wird im allgemeinen als die Menge bezeichnet, die man erhält, wenn die zugehörige Massengeschwindigkeit durch die mittlere Dichte am festgelegten Querschnitt geteilt wird.

VITESSE LINEAIRE MOYENNE: La vitesse linéaire moyenne dun cours deau (canal, tuyau etc) passant par une coupe transversale déterminée est considérée habituellement être la vitesse moyenne divisée par la densité moyenne à lendroit de cette coupe transversale.

MEDIA, VELOCITA LINEARE (V): La velocità lineare media di un fiume (canale, condotta, tubazione) passante attraverso qualsiasi sezione trasversale è definita come la quantità ottenuta dividendo il corrispondente flusso medio per la superficie della sezione trasversale considerata.

GJENNOMSNITTLIG LINEÆR HASTIGHET: Den gjennomsnittlige lineære hastigheten på en strøm (kanal, tube, rør) som passerer et gitt tverrsnitt defineres vanligvis som mengden en får dersom en deler korresponderende gjennomsnittlig massehastighet med gjennomsnittlig tetthet i det gitte tverrsnittet.

Was this helpful?
Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΤΑΧΥΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.

VELOGEN: Damit wird eine extrem ausgeprägte Virulenz in einem bestimmten Stamm von Mikroorganismen bezeichnet.

VELOGENE: Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.

VELOGENICO: Un termine che denota elevata virulenza in un dato ceppo di un microrganismo patogeno.

VELOGEN: Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.

Was this helpful?
En toxicología, se refiere a toda sustancia que causa efectos nocivos en un organismo vivo por ingestión, inhalación o contacto.


POISON: In toxicology: refers to any substance that causes a harmful effect on a living organism as a result of ingestion, inhalation or contact.

ΔΗΛΗΤΗΡIΟ: Ουσία, της οποίας η σχέση με έναν ζωντανό οργανισμό (κατάποση, εισπνοή, επαφή) έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.

GIFT: In der Toxikologie bezieht sich der Begriff auf jede Substanz, die bei ihrer Aufnahme über die Nahrung, bei Inhalation oder bei Hautkontakt schädigende Wirkungen auf lebende Organismen hat.

POISON: En toxicologie, se rapporte à toute substance qui cause des effets nocifs sur un organisme vivant par ingestion, inhalation ou contact.

VELENO: In tossicologia: qualsiasi sostanza che causa, dopo ingestione, inalazione o contatto, effetti dannosi in un organismo vivente.

GIFT: I toksikologi (giftlære): Et stoff som gir en skadelig effekt hos en levende organisme ved svelging, inhalering eller kontakt.

Was this helpful?
Viento cuya velocidad supera un valor específico, habitualmente 50 Km/h.


GALE: Wind of a force exceeding a specific value, from 50 km/h.

ΘΥΕΛΛΑ: Ανεμος ισχύος μεγαλύτερης από μια οριακή τιμή, π.χ. 30 μίλια την ώρα (βλ. Κλίμακα Beaufort).

STURM: Wind, der einen bestimmten Wert in der Stärke erreicht, normalerweise 41-47 Knoten pro Stunde.

VENT FORT: Vent dont la vitesse excède une valeur spécifique, habituellement 50 km/h.

BURRASCA: Vento che ha una forza superiore un certo valore, a partire dai 50 chilometri orari.

STERK KULING: Vind med styrke over 50 km/timen.

Was this helpful?
Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal. El polo anterior lleva la boca y el posterior el ano. Respecto al eje entre los dos polos, el plano del cuerpo puede ser dividido en cuatro regiones: dorsal, ventral, lateral derecha y lateral izquierda. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales. En invertebrados, sin embargo, el cordón nervioso es ventral. En peces la orientación anatómica de las regiones es muy evi


VENTRAL: Anatomical term used to describe parrt of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

VENTRAL: Siehe ANTERIOR. (Begriff in der Anatomie, der zum vorderen Teil (Ende) eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "posterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen off

VENTRAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé postérieur/dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente.

VENTRALE: Piano del corpo detto anche viscerale.

VENTRAL: Retningsangivelse som betyr ned, nedenfor eller mot buksiden. Se også ANTERIOR. Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orien

Was this helpful?
Orificio en un tubo a través del cual el aire es aspirado a causa de una caída de la presión provocada por la bajada rápida de fluido. Bomba de efecto venturi.


VENTURI: An orifice in a pipe which, because of the vacuum created in it by the swift passage of fluid through the pipe, sucks air into the pipe, i.e., Venturi pump.

ΣΥΣΤΗΜΑ VENTURI: Οπή σε σωλήνα, μέσω της οποίας γίνεται αναρρόφηση αέρα χάρη στο κενό που δημιουργείται στον σωλήνα από την ταχεία ροή υγρού στο εσωτερικό του. Πρβλ. αντλία Venturi.

VENTURI-DÜSE: Saugdüse, die durch die Vakuumwirkung von vorbeifließendem Wasser reichlich Luft mitreißt (Belüftungsmethode); i.e., Venturi-Pumpe.

VENTURI: Orifice dans un tuyau, à travers lequel de lair est aspiré par suite de la baisse de pression provoquée par le passage rapide de fluide, par ex. pompe à venturi.

VENTURI: Orifizio in un tubo che, a causa del vuoto creato in esso dal passaggio veloce del fluido, aspira aria nel tubo stesso. p. es. pompa a vuoto di Venturi.

VENTURI-DYSE: En åpning i et rør som suger luft inn i røret, grunnet vakuum dannet av væske som strømmer gjennom røret.

Was this helpful?
Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.


MALACHITE GREEN: Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ: Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.

MALACHITGRÜN: Ein aniliner Wirkstoff, der in der Bekämpfung von Pilzinfektionen und von äußeren Protozoen effektiv ist. Das Zinkchloridsalz ist hochtoxisch, das Oxalatsalz weniger. Die Anwendung wird in einigen Ländern nicht empfohlen.

VERT DE MALACHITE (Malachite): Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.

VERDE MALACHITE: Colorante di anilina efficace nel controllo delle micosi e dei protozoi esterni. L’uso di questa sostanza è vietato in certi paesi, inclusa l’Unione Europea.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

Was this helpful?
Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.


WART: A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.

ΚΡΕΑΤΟΕΛΙΑ: Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.

WARZE: Knötchen aus vergrößerten (nicht vermehrten) Hautpapillen.

VERRUE: Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.

VERRUCA: Un papilloma formato per ipertrofia di una papilla cutanea.

VORTE: Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.

Was this helpful?
Animales dotados de vértebras.


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTEBRATEN, WIRBELTIERE: Tierstamm mit Wirbelsäule, z.B. Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere.

VERTÉBRÉS: Animaux pourvus de vertèbres.

VERTEBRATI: Animali con colonna vertebrale (vertebre).

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

Was this helpful?
Acumulación artificial de tierras o de materiales de deshecho.


FILL: Manmade deposits of natural soils and waste materials.

ΜΠΑΖΑ: Ανθρωπογενείς εναποθέσεις χωμάτων και απορριμματικών υλικών.

DEPONIE: Von Menschen geschaffene Landdeponien von natürlichem Erdreich und Abfallmaterialien.

REMBLAIS: Dépôts de sol naturel ou de déchets creés par laction de lhomme.

RIEMPIMENTO, COLMATA: Depositi di terra provenienti da materiale di rifiuto naturale o materiale di scarto dovuto allazione delluomo.

FYLLMASSE: Kunstig avleiring bestående av naturlig jord og avfallsmateriale.

Was this helpful?
Órgano de los vertebrados estrictamente ligado al hígado y al tubo digestivo. La vesícula biliar excreta la bilis, por un canal, que va al intestino, y neutraliza el pH bajo de la comida que pasa del estómago hacia el intestino, en el cual la absorción de los nutrientes es facilitada por un pH más alto.


GALL BLADDER: An organ occurring in vertebrates, closely associated with the liver and the alimentary tract. The gall bladder releases bile via a duct into the intestine neutralizing the low pH of the food as it passes from the stomach to the intestine where absorption of nutrients is favoured by a higher pH.

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ: Οργανο των σπονδυλωτών στενά συνδεδεμένο με το συκώτι (βλ.λ.). η χοληδόχος κύστη εκκρίνει χολή στα έντερα μέσω ενός πόρου, ουδετεροποιώντας το χαμηλό pΗ της τροφής καθώς αυτή περνά από το στομάχι στα έντερα, όπου η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων ευνοείται από το υψηλότερο pΗ.

GALLENBLASE: Ein Organ der Vertebraten, das in enger Verbindung mit der Leber und dem Nahrungskanal steht. Die Gallenblase gibt die in ihr gespeicherte Galle über den Lebergallenkanal in den Dünndarm ab, um den hohen pH-Wert der Nahrung zu neutralisieren und somit die Absorption der Nährstoffe zu ermöglichen.

VESICULE BILIAIRE: Organe rencontré chez les Vertébrés étroitement associé au foie et au tube digestif. La vésicule biliaire excrète par un canal, allant dans lintestin, neutralisant le pH bas de la nourriture qui passe de lestomac vers lintestin dans lequel la disgestion des nutrients est facilitée par un pH plus élevé.

CISTFELLEA: Organo presente nei vertebrati, risulta strettamente associato al fegato e al tratto alimentare. La cistifellea rilascia la bile per mezzo di un dotto (coledoco) che sfocia nellintestino neutralizzando il pH acido del cibo che proviene dallo stomaco e creando una condizione di pH favorevole allassorbimento intestinale dei nutrienti.

GALLEBLÆRE: Organ som forekommer hos virveldyr (vertebrater), forbundet til lever og fordøyelseskanalen. Galleblæren frisetter galle, via en kanal, til tarmen der den øker pH i den sure magesaften fra magen og emulgerer fett. I tarmen fremmes nedbrytningen av næringsstoffer av økt pH siden enzymene i tarmen har høyere pH-optimum en enzymene i magen. Gallens fett-emulgerende egenskaper gjør at fettet blir lettere nedbrutt av lipaser i tarmen.

Was this helpful?
Género de bacterias patógenas de los animales marinos.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.

VIBRIO: Gattung bakterieller Krankheitserreger bei marinen Tieren.

VIBRIO: Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.

VIBRIO: Genere di batteri patogeni generalmente di animali acquatici.

VIBRIO: Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.

Was this helpful?
Enfermedad bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermedad es muy frecuente en los peces marinos, pero se ha establecido en ciertas poblaciones de peces de agua dulce. Las pérdidas son a menudo catastróficas en primavera especialmente en los salmónidos jóvenes y anadromos después de su adaptación al agua de mar y en el cultivo de los salmónidos en aguas marinas. La enfermedad se trata con agentes antibacterianos sistémicos. Hay vacunas eficaces disponibles en el merc


VIBRIOSIS: An acute systemic bacterial disease caused by Vibrio anguillarum. The disease occurs most frequently in marine fish, but has become established also in certain freshwater fish populations. Losses are especially catastrophic during springtime in juvenile anadromous salmonids after their transfer to seawater and in marine culture operations. The disease can be controlled by systemic antibacterials; an efficient vaccine exists.

ΒIΜΠΡIΩΣΗ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Vibrio anguillarum. Η ασθένεια εμφανίζεται αρκετά συχνά στα θαλασσινά ψάρια, έχει όμως επίσης εντοπισθεί και σε ορισμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές την άνοιξη στα νεαρά ανάδρομα σολομοειδή μετά την μεταφορά τους στο θαλασσινό νερό καθώς και κατά την διάρκεια χειρισμών. Η ασθένεια ελέγχεται με συστημικά αντιβακτηριακά, ενώ υπάρχουν και αποτελεσματικά εμβόλια.

VIBRIOSE: Eine bakterielle Krankheit, die durch Vibrionen verursacht wird. Hauptkrankheitsträger ist die Bakterie Vibrio anguillarum. Vibriose befällt hauptsächlich Meeresfische, ist aber auch in einigen Süßwasserpopulationen aufgetreten. Besonders große Verluste werden im Frühling bei anadromen Jungsalmoniden nach ihrem Wechsel in Meerwasser und in marinen Kulturprogrammen verursacht. Die Krankheit kann durch systemische antibakterielle Behandlung eingedämmt werden.

VIBRIOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë provoquée par Vibrio anguillarum. Cette maladie est plus fréquente chez les poissons marins, mais sest établie dans certaines populations de poissons deau douce. Les pertes sont souvent catastrophiques au printemps chez les salmonidés juvéniles anadromes, après leur adaptation à leau de mer et dans la salmoniculture en mer. La maladie est traitée par des agents antibactériens systémiques. Un vaccin efficace est disponible.

VIBRIOSI: Una malattia batterica acuta sistemica causata da Vibrio anguillarum. La malattia ricorre piu frequentemente nei pesci marini, ma si e instaurata anche in alcune popolazioni di pesci di acqua dolce. Le perdite sono catastrofiche specialmente durante la primavera nei giovani salmonidi anadromi dopo la loro migrazione in acqua dolce e nelle operazioni di maricoltura. La malattia puo essere controllata da antibiotici sistemici; esiste un efficace vaccino.

VIBRIOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Vibrio anguillarum. Sykdommen er vanligst på marine fisk, men er etablert i visse populasjoner med ferskvannsfisk. Tapene av nyutsatt laks om våren kan være store. Sykdommen kan kontrolleres med systemiske antibakterieller, men effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Enfermedad de la Hitra. Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.


COLDWATER VIBRIOSIS: Hitra disease. Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΒΙΜΠΡΙΟΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio, το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

KALTWASSERVIBRIOSE: Wird im allgemeinen auch als Kaltwasser-Vibrio bezeichnet. Eine Krankheit des kultivierten Atlantik-Lachses, die durch eine be- stimmte Vibrio-Artverursacht wird , die bei niedrigen Temperaturen (unter 100C) aktiv ist und muskuläre und myokardiale Degeneration zur Folge hat.

MALADIE DHITRA: Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

VIBRIOSI DI ACQUA FREDDA : Comunemente nota anche come vibriosi da bassa temperatura o delle acque fredde. Malattia economicamente importante per lallevamento del salmone atlantico, essa è causata da uno specifico Vibrio attivo a basse temperature (inferiori ai 100), che produce degenerazioni muscolari e miocardiche.

KALDTVANNSVIBRIOSE: Hitrasyke. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100 C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

FRÜHLINGSVIRÄMIE DER KARPFENARTIGEN: Eine akute Krankheit der Karpfenartigen, die mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden ist. Der Erreger ist ein Rhabdovirus. Natürlich und künstlich infizierte Tiere zeigen Peritonitis, Enteritis, Blutungen und Ödeme.

VIROSE PRINTANIERE DES CARPES: Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.

VIREMIA PRIMAVERILE DELLA CARPA: Malattia acuta della carpa associata con unalta mortalità. Lagente eziologico è un rabdovirus. I pesci infettati per via naturale o sperimentale presentano peritonite, enterite, emorragia ed edema.

VARVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

Was this helpful?
(1) Tiempo durante lo cual un elemento radioactivo haya perdido la mitad de su actividad. (2) El tiempo de la supervivencia de la mitad de los componentes individuales de un sistema inestable. (3) Tiempo durante el cual un individuo o un sistema biológico haya eliminado la mitad de la sustancia introducida.


HALF-LIFE: (1) The time for the activity of a radionucleide to lose half of its value by decay. (2) The survival time of half the individual components of an unstable system. (3) The time taken for an individual or biological system to eliminate one-half of a given substance introduced to it.

ΗΜIΖΩΗ: (1) Ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί στο ήμισυ της αρχικής της τιμής η ενεργότητα μιας ριαδιενεργού ουσίας που διασπάται (μεταστοιχειώνεται). (2) Ο χρόνος επιβίωσης των μισών από τα επί μέρους συστατικά ενός ασταθούς συστήματος. (3) Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένα άτομο ή βιολογικό σύστημα, να εξαλείψει τη μισή ποσότητα μιας ένωσης που εισάγεται σαυτό.

HALBWERTZEIT: (1) Die Zeit, die für den Zerfall der Hälfte der Strahlungsaktivität vom Ausgangswert gebraucht wird. (2) Die Überlebenszeit der Hälfte der individuellen Bestandteile eines instabilen Systems. (3) Die Zeit, die für ein Individuum oder ein biologisches System benötigt wird, um die Hälfte einer in sie eingebrachten Substanz zu eliminieren.

DEMI-VIE: (1) Temps au terme duquel un elément radioactif a perdu la moitié de son activité. (2) Le temps de survie de la moitié des composants individuels dun système instable. (3) Temps au terme duquel un individu ou un système biologique a éliminé la moitié de la substance introduite.

TEMPO DI DIMEZZAMENTO: (1) Il tempo necessario ad un radionuclide per perdere metà della sua carica per decadimento fisico. (2) Il tempo di sopravvivenza di metà dei componenti individuali di un sistema instabile.( 3) Il tempo necessario ad un individuo o sistema biologico per eliminare metà di una data sostanza introdotta.

HALVERINGSTID: (1) Tiden det tar for at aktiviteten til et radionukleid skal bli halvert ved nedbrytning. (2) Overlevelsestiden for halvparten av de enkelte komponentene i et ustabilt system. (3) Tiden det tar for et individ eller biologisk system å fjerne halvparten av en substans (f.eks. medikament) som introduseres for det.

Was this helpful?
Nombre que describe un número de moluscos bivalvos. Vieira Europea (Pecten maximus) y vieira Japonesa (Pecten yessoensis) son especies cultivadas. Se recomienda utilizar nombres taxonómicos específicos.


SCALLOP: Common non-specific name used colloquially for a range of bivalve mollusc species including members of the genera Pecten, Chlamys Pectinopecten. The common cultured species in Europe are Pecten maximus (coquille St. Jacques) and Chlamys opercularis, and in Japan Pecten yessoensis.

ΧΤΕΝΙ: Κοινό μη ειδικό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη διθύρων περιλαμβανομένων πολλών μελών των γενών Pecten και Chlamys Pectinopecten. Το "Χτένι του Ατλαντικού" (Pecten maximus) και το Chlamys opercularis είναι τα συνηθέστερα καλλιεργούμενα είδη στην Ευρώπη. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

KAMMUSCHEL: Allgemeiner, nicht-spezifischer Begriff, der in der Umgangssprache für zahlreiche, weltweit verbreitete bivalve Mollusken verwendet wird; z.B. die Jakobsmuschel (Pecten maximus) in Europa und Pecten yessoensis (Japan), sowie Chlamys pectinopecten. Die beiden erstgenannten Arten sind die wichtigsten Kulturarten. Es wird empfohlen, stets die wissenschaftlichen, taxonomisch korrekten Namen der Arten zu verwenden, um Mißverständnisse zu vermeiden.

COQUILLE ST. JACQUES: Nom courant décrivant un nombre de mollusques bivalves cosmopolites. La coquille St Jacques Européenne (Pecten maximus) et la coquille St Jacques Japonaise (Pecten yessoensis) sont des espèces cultivées. Le terme anglo-saxon scallop peut décrire les pétoncles (Chlamys).

PETTINI (CAPESANTE): Nome generico usato per indicare i molluschi bivalvi delle specie Pecten, Clamys pectinopecten. Le specie comunemente allevate in Europa sono: il Pecten maximus (conchiglia S. Jacques), la Chlamys opercularis, e il Pecten yessoensis. E raccomandato luso dello specifico nome tassonomico.

KAMSKJELL: Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter av toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker), inkluderer medlemmer fra slektene Pecten, Chlamys og Pectinopecten. Arten det drives oppdrett på i Europa er Pecten maximus, mens det i Japan drives oppdrett på Chlamys opercularis og Pecten yessoensis. Anbefales at spesifikke taksonomiske navn brukes.

Was this helpful?
Viento que sopla del continente hacia el mar.


OFFSHORE WIND: A wind blowing seaward from the land in the coastal area.

ΑΠΟΓΕIΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμος ο οποίος πνέει από την ξηρά προς την θάλασσα στην παράκτια περιοχή.

OFFSHORE WIND: Ein in der Küstenregion seewärts gerichteter Wind; jeder ablandige Wind.

VENT DU LARGE: Un vent qui souffle du continent vers le large.

VENTO DI TERRA: Vento che soffia dallentroterra verso il mare aperto.

FRALANDSVIND: Vind som blåser fralands mot sjøen i kystområder.

Was this helpful?
En la predicción de las olas; viento que sopla en la misma dirección que el desplazamiento de las olas.


FOLLOWING WIND: In wave forecasting, wind blowing in the same direction as the wave movement.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΝΕΜΟΣ: Στην πρόγνωση του κυματισμού, ο άνεμος που φυσά στην ίδια κατεύθυνση που κινούνται τα κύματα.

MITGEHENDER WIND: Bei der Wellenvorhersage, wenn der Wind in dieselbe Richtung bläst, in der die Wellen laufen.

VENT PORTANT: Dans la prédiction des vagues; un vent qui souffle dans la même direction que le déplacement des vagues.

VENTO FAVOREVOLE: Nella previsione delle onde: vento che soffia nella stessa direzione di avanzamento dellonda. Vento che soffia nella direzione della rotta di unimbarvazione o comunque a favore.

MEDVIND: I bølgevarsling, vind som blåser i samme retningen som bølgene beveger seg.

Was this helpful?
Proceso de investigación regular con registro de observaciones.


MONITORING: A process consisting of regular investigations and the recording of findings.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

MONITORING: Ein Vorgang, der auf regelmäßige Beobachtungen aufbaut und diese durch Aufzeichnungen von Befunden ständig dokumentiert.

MONITORING: Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.

MONITORAGGIO: Processo che consiste nel periodico campionamento e raccolta dei relativi dati.

OVERVÅKING: Prosess som består av regelmessige undersøkelser og nedskriving av funn.

Was this helpful?
Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HYBRIDKRAFT: Das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.

VIGUEUR HYBRIDE: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise. Heterosis.

FORZA DELLIBRIDO: Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

IΟΣΩΜΑ, IΟΣΩΜΑΤIΟ: Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.

VIRION: Ein voll ausgeformter, reifer Virus. Infektion wird in einer Zelle durch Kontakt mit einem Virion initiiert.

VIRION: Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.

VIRIONE: Forma extracellulare del virus. I virioni contengono il genoma virale e lo trasferiscono da una cellula allaltra. Linfezione inizia in una cellula per contatto con un virione.

VIRION: Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.

Was this helpful?
Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENZ: Die Fähigkeit von Krankheitserregern (speziell Viren), in Wirtsgewebe einzuwandern, sich zu vermehren und als Krankheit auszubrechen. Beschreibt den Grad der Pathogenität.

VIRULENCE: Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.

VIRULENZA: La capacita relativa di un patogeno (in particolare un virus) di invadere i tessuti dellospite, riprodursi e produrre la malattia; il grado di patogenicita.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

Was this helpful?
Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

IΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

VIRUS: Sehr kleiner Partikel, oft ein Krankheitserreger, der eine von Proteinen umhüllte RNS oder DNS enthält und sich nur in geeigneten Wirtszellen vermehren kann. Vermehrung von Viren kann nur auf Kosten der Stoffwechselprozesse der infizierten Wirtszellen erfolgen. Dieses hat oftmals spezifische pathogene Reaktionen zu Folge.

VIRUS: Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.

VIRUS: Particella molto piccola contenente un nucleo di acido nucleico (DNA o RNA) circondata da uno strato proteico. La replicazione virale puo avvenire solamente a spese dei processi metabolici di una cellula ospite. Questo spesso provoca una specifica reazione patogena.

VIRUS: Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.

Was this helpful?
Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen


EGTVED VIRUS: Virus which causes acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with te

IΟΣ EGTVED: Βλ. VΗS. IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξ

EGTVED-VIRUS: Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

VIRUS DEGTVED: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

VIRUS SEV: Setticemia virale emorragica. Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua son

EGTVEDVIRUS: En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun

Was this helpful?
Estos virus causan distintas enfermedades en vertebrados, incluyendo los peces. Existen antiguos registros (de 400 años atrás) que se refieren a la "sífilis de la carpa". No obstante no se han podido aislar hasta 1970. Los virus del herpes son relevantes para muchas especies de cultivo (Ciprínidos, anguilas, perciformes y otros). Los virus del herpes en peces se parecen a sus correspondientes en vertebrados superiores en la diversidad de enfermedades que pueden inducir. Los virus más importantes


HERPES VIRUS: These viruses cause diseases in vertebrates including fish. Records dating back 400 years refer to "carp pox"; however, the first isolates from salmonid fishes date back to the 1970s. Herpes viruses are important in many cultured fish species ( e.g., Cyprinids, Anguillids, Percids and others). The herpes viruses mimic their counterparts in higher vertebrates in the diversity of diseases they can induce. The most important types known are the Herpesvirus salmonis (rainbow trout and other salmon

ΕΡΠΗΤΟΙΟΣ: Ιός ο οποίος προκαλεί θνησιμότητα στα σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Αν και υπάρχουν αναφορές εδώ και 400 χρόνια (ως ευλογιά του κυπρίνου), η πρώτη απομόνωση ιών σε κυπρίνους έγινε τη δεκαετία του 1970. Οι ερπετοιοί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλά καλλιεργούμενα ψάρια (π.χ. Cyprinids, Anguillids, Percids και άλλα). Προκαλούν, όπως οι αντίστοιχοι ιοί των ανώτερων σπονδυλωτών, μεγάλο εύρος ασθενειών. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς είναι ο ερπετοιός salmonis, οι ιοί της πέστροφας

HERPES VIRUS: Diese Viren verursachen Krankheiten in Vertebraten, einschließlich Fischen. Berichte über solche Krankheiten datieren zurück bis auf 400 Jahre. Sie wurden als “Karpfenpocken” bezeichnet. Allerdings ist das erste Isolate von Salmoniden in den 1970er Jahren belegt. Herpesviren sind bedeutsam in vielen relevanten Aquakulturarten (z.B. Cyprinidae, Anguillidae, Percidae und andere). Die Herpesviren erreichen in Fischen eine gleichgroße Diversität and Krankheitsbildern wie in höheren Vertebraten. Die

VIRUS DE L’HERPES : Virus pathogènes des vertébrés, y compris les poissons. Des records datant de 400 ans font référence au « carp-pox ». Cependant le premier isolat des salmonidés date des années 70. Les virus herpes sont des pathogènes importantes de plusieurs poissons d’élevage (par exemple les cyprinidés, les anguillidés et les percidés entre d’autres). Comme chez les vertébrés supérieurs, ces virus produisent une multitude de maladies. Les espèces les plus importantes sont Herpesvirus salmonis et Oncorhyncus m

HERPES VIRUS: Questi virus causano malattie nei vertebrati inclusi i pesci. Esistono registrazioni datate di 4 secoli, le quali si riferiscono alla “carp pox”; tuttavia i primi isolamenti dai salmonidi risalgono al 1970. Herpes virus sono importanti in molti allevamenti di pesci (p. es. Ciprinidi, Anguillidi, Percidi e altri). Gli herpes virus riproducono le loro copie nei vertebrati superiori inducendo una varietà di malattie. I più importanti generi conosciuti sono l’ Herpesvirus salmonis (trota iridea e al

HERPESVIRUS: Virus som forårsaker sykdommer hos vertebrater, inkludert fisk. 400 år gamle dokumenter beskriver “karpekopper”, men virus ble imidlertid først isolert fra laksefisk i 1970-årene. Herpesvirus har stor betydning på mange oppdrettsfisk, f.eks. karpefisk, piggfinnefisk, åler og andre. Herpesvirusene hos fisk minner om deres motstykker hos høyere vertebrater i diversiteten av sykdommer de kan medføre. De viktigste kjente typene er Herpesvirus salmonis (regnbueørret og visse stillehavslaks), Oncorhyn

Was this helpful?
Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

IΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

VISKOSITÄT: Dick-, Zähflüssigkeit; Konsistenz.

VISCOSITE: La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.

VISCOSITA: La resistenza dei liquidi, dei semi-solidi, e dei gas al movimento o al flusso.

VISKOSITET: En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.

Was this helpful?
Sustancia orgánica presente en los alimentos con concentraciones tres pequeñas, pero indispensables para ciertas reacciones metabólicas; por ejemplo, la vitamina K, una vitamina esencial liposoluble necesaria para la formación de la protrombina; una carencia en esta vitamina reduce la capacidad de coagulación de la sangre.


VITAMIN: An organic compound occurring in minute amounts in foods and essential for numerous metabolic reactions, e.g. Vitamin K - an essential, fat soluble vitamin necessary for formation of prothrombin, deficiency in which causes reduced blood clotting.

ΒIΤΑΜIΝΗ: Οργανική ένωση που υπάρχει σε ελάχιστες ποσότητες στις τροφές και που είναι απαραίτητη για πολυάριθμες μεταβολικές αντιδράσεις, π.χ. Βιταμίνη Κ - απαραίτητη, λιποδιαλυτή βιταμίνη, ουσιώδης για τον σχηματισμό της προθρομβίνης. Η έλλειψή της προκαλεί ελαττωμένη πήξη του αίματος.

VITAMINE: Eine Gruppe von organischen Verbindungen unterschiedlicher chemischer Struktur, die für das Wachstum und die Aufrechterhaltung des tierischen und menschlichen Organismus lebensnotwendig sind und in geringer Menge mit der Nahrung zugeführt werden müssen.

VITAMINE: Substance organique présente dans les aliments à des concentrations très faibles, mais indispensable dans certaines réactions métaboliques; par exemple, la vitamine K, une vitamine essentielle lipo-soluble nécessaire à la formation de la prothrombine; une carence de cette vitamine réduit la capacité de coagulation du sang.

VITAMINA: Un composto organico presente in piccole quantita negli alimenti ed essenziale per numerose reazioni metaboliche, p. es. la vitamina K - una vitamina liposolubile necessaria per la formazione della protrombina, la cui deficienza causa la riduzione della capacita di coagulazione del sangue.

VITAMIN: Organisk sambinding som finnes i små mengder i mat/fôr, og som er essensielle for tallrike metabolske reaksjoner. Vitaminene deles inn i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige (B-vitaminene, niacin, pantotensyre, folinsyre, biotin og askorbinsyre).

Was this helpful?
(1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.


YOLK (VITELLUS): (1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.

ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

DOTTER (VITELLUS): (1) Gesamtheit der in das Cytoplasma eingelagerten Reserve (Nähr-)substanzen wie Aminosäuren, Proteine, Glykogen, Phospholipide (Lezithin) und Vitamine. (2) Zellen und Strukturen, die mit dem Eidotter und dessen Produktion und Entwicklung entweder verbunden oder assoziiert sind.

VITELLUS: (1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.

VITELLO (TUORLO): (1) Tutte le riserve nutritive che si trovano dentro il citoplasma dell’uovo come aminoacidi, proteine, glicogeno, fosfolipidi (lecitina) e vitamine. (2) Le cellule e le strutture che riguardano oppure sono associate al vitello dell’uovo e alla sua produzione e sviluppo.

PLOMMEMASSE (VITELLUS): (1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.

Was this helpful?
La incorporación del vitelo que proviene del hígado en los ovocitos en crecimiento.


VITELLOGENESIS: The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.

ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

VITELLOGENESE: Die Bildung von Dotterschollen in der reifenden Oozyte.

VITELLOGENESE: Lincorporation de vitellus, issu du foie, dans les ovocytes en croissance.

VITELLOGENESI: Lincorporazione del vitello prodotto dal fegato durante lo sviluppo dellovocita.

VITELLOGENESE: Inkorporering av plommemasse fra leveren i de voksende oocyttene.

Was this helpful?
Dícese de un animal cuyo desarrollo larvario tiene lugar en el interior del cuerpo de los padres; a menudo existe un contacto con los tejidos de la madre.


VIVIPAROUS: Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.

ΖΩΟΤΟΚΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.

VIVIPAR(LEBENDGEBÄREND): Gebären lebender Jungtiere, die die Keimentwicklung im Mutterkörper durchlaufen haben und aufgrund enger Verbindung zum mütterlichen Gewebe von diesem ernährt worden sind.

VIVIPARE: Se dit dun animal dont le développement larvaire a lieu à lintérieur du corps du parent; souvent il existe un contact rapproché avec les tissus de la mère.

VIVIPARI: Riferito ad animali nei quali lo sviluppo larvale avviene allinterno dellorganismo del genitore; spesso in stretto contatto con il tessuto materno da cui ricevono i nutrienti.

VIVIPARE (LEVENDEFØDENDE): Henviser til dyr der larveutviklingen skjer inni mordyret, ofte i nær kontakt med mordyrets vev som gir næring til avkommet.

Was this helpful?
Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

ΥΝΙΣ: Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.

VOMER (PFLUGSCHARBEIN): Ein medianer, meistens dreieckiger Knochen im vorderen Munddach gerade hinter dem Oberkiefer. Bei vielen Fischen trägt der Vomer Zähne. Der anatomisch korrekte Name für den zahntragenden Knochen heißt Prävomer.

VOMER: Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.

VOMERE: Losso mediano triangolare nella volta anteriore della palato posto dietro il mascellare superiore. In molti pesci, il vomere porta i denti (i denti vomerini). Anatomicamente, il nome corretto dato allosso che porta i denti e prevomere.

VOMER: (Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES