AMC LIMITED

U

Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.


ULCER: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ΕΛΚΟΣ(1): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULKUS: Abzess; eitriges Geschwür; eine Öffnung in der Haut oder eine schleimige Membran mit Verlust von Oberflächengewebe; Desintegration und Nekrose.

ULCERE: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCERA: Rottura nella pelle o delle mucose con perdita di tessuto superficiale; disintegrazione e necrosi.

ULCUS: Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

Was this helpful?
Proceso de formación de úlceras.


ULCERATION: The process of formation of ulcers.

ΕΛΚΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.

VEREITERUNG: Vorgang, der ein entzündliches Geschwür mit Eiterbildung erzeugt.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERAZIONE: Il processo di formazione delle ulcere.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

Was this helpful?
Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.


WINTER ULCERS (SORES): Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.

ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

WINTERGESCHWÜRE (SCHWELLUNGEN): Oberflächlicher Hautgeschwüre, der von flächigem Schuppenverlust begleitet ist. Einzelne Ulcers können zu größeren Flächen verschmelzen. Häufig verursacht durch Vibrio viscosus und Vibrio wodanis. Vermeidung durch gute Haltungsbedingungen und Vaccinierung. Behandlung – wenn angebracht – mit Antibiotika über die Futtermittel.

VIBRIOSE EPIDERMALE : Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.

VIBRIOSI INVERNALE : Ulcere superficiali della pelle, circondate da aloni con perdita di scaglie. Le ulcere possono fondersi tra di loro aumentando la superficie danneggiata. La malattia è causata da Vibrio viscosus o Vibrio wodanis. La prevenzione è possibile con buone pratiche di allevamento o con vaccinazione. Il trattamento terapeutico è possibile con opportuni antibiotici, somministrati col mangime (mangime medicato).

VINTERSÅR: Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.

Was this helpful?
Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.


ULCUS: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ΕΛΚΟΣ(2): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCUS: Abzess; eitriges Geschwür; eine Öffnung in der Haut oder eine schleimige Membran mit Verlust von Oberflächengewebe; Desintegration und Nekrose.

ULCUS: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCUS: Ulcerazione.

ULCERA: Flertall av ulcus.

Was this helpful?
Estructura subcelular estudiada mediante un microscopio electrónico.


ULTRASTRUCTURE: Subcellular structure studied with the aid of an electron microscope.

ΛΕΠΤΗ ΔΟΜΗ: Υποκυτταρική δομή που μελετάται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (βλ.λ).

ULTRASTRUKTUR: Subzelluläre Feinstruktur, die mit Hilfe der (Transmission-, Scanning-) Elektronenmikroskopie untersucht und sichtbar gemacht werden kann.

ULTRASTRUCTURE: Structure sub-cellulaire étudiée à laide dun microscope électronique.

ULTRASTRUTTURA: Struttura subcellulare studiata con laiuto di un microscopio elettronico.

ULTRASTRUKTUR: Subcellulær (inni cellen) struktur som kan studeres i elektronmikroskop.

Was this helpful?
Similar a la ósmosis inversa, la ultrafiltración es un proceso de paso bajo presión a través de una membrana capaz de separar los compuestos de una solución en base a su talla molecular y de su forma. Bajo la influencia de la diferencia de presión de un lado y otro de la membrana de ultrafiltración, el solvente y las pequeñas moléculas disueltas pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas son retenidas por la membrana y son concentradas. La ultrafiltración implica


ULTRAFILTRATION: Similar to reverse osmosis, ultrafiltration is a pressure-driven membrane process being capable of separating solution components on the basis of molecular size and shape. Under an applied pressure difference across an ultrafiltration membrane, solvent and small solute species pass through the membrane, while larger solute species are retained by the membrane and recovered as a concentrated retentate. Ultrafiltration involves solutes whose molecular dimensions are l0 or more times larger than th

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ: Παρόμοια με την ανάστροφη ώσμωση, η υπερδιήθηση είναι μέθοδος διαχωρισμού η οποία βασίζεται στην ροή μέσω μεμβράνης υπό πίεση. Η υπορδιήθηση, ικανή να διαχωρίσει τις ενώσεις ενός διαλύματος με βάση το μοριακό μεγέθος και σχήμα. Χάρη στην διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές μιας υπερδιηθητικής μεμβράνης, τα διαλυτικά και τα μικρά διαλυτά συστατικά περνούν μέσω της μεμβράνης, ενώ τα μεγαλύτερα διαλυτά κατακρατούνται από την μεμβράνη και ανακτώνται συμπυκνωμένα. Η υπερδιήθηση εφαρμόζεται διαλυτά

ULTRAFILTRATION: Ein durch Druck erzeugter Vorgang an Membranen ähnlich der Umkehrosmose kann die Ultrafiltration als ein druckgetriebener Membranvorgang betrachtet werden, der dazu dient, in Lösung befindliche Bestandsteile aufgrund ihrer Molekulargröße und -form zu trennen. Durch einen Druckunterschied an der Ulrafiltrationsmembran gelangen Lösungsmittel und in Lösung befindliche kleinmolekulare Komponenten durch die Membran, während größere Anteile (Partikel) zurückgehalten werden und ein konzentrierter Rücks

ULTRAFILTRATION: Semblable à losmose inverse, lultrafiltration est un processus de passage sous pression à travers une membrane capable de séparer des composées dune solution sur la base de leur taille moléculaire et de leur forme. Sous linfluence dune différence de pression de côté et dautre dune membrane dultrafiltration, le solvant et les petites molécules dissoutes passent à travers la membrane, alors que les grosses molécules dissoutes sont retenues par la membrane et concentrées. Lultrafiltration implique

ULTRAFILTRAZIONE: Filtrazione utilizzata per separare nelle soluzioni colloidali le fasi disperse dalla fase disperdente. Simile allosmosi inversa, lultrafiltrazione e un processo di membrana controllato con la pressione, in grado di separare i componenti della soluzione sulla base della forma e della dimensione molecolare. Applicando una differenza di pressione attraverso una membrana da ultrafiltrazione, il solvente e soluti di piccole dimensioni molecolari passano attraverso la membrana, mentre soluti moleco

ULTRAFILTRERING: I likhet med revers osmose er ultrafiltering en trykkdrevet membranprosess der komponenter i en løsning kan separeres ut fra molekylær størrelse og form. Oppløsningsmiddel og små løste stoffer går gjennom membranen mens større løste stoffer holdes tilbake som et konsentrat. Konsentratet inneholder stoffer som har 10 ganger eller større molekyler enn oppløsningsmiddelet, og er vanligvis under 0,5 mm.

Was this helpful?
(1)En terminología marina, zona relativamente plana que se extiende de la zona litoral mar adentro. (2) Dícese de la dirección hacia mar adentro.


OFFSHORE: (1) In beach terminology, the comparatively flat zone of variable width, extending from the breaker zone to the seaward edge of the continental shelf. (2.) The seaward direction from the shore.

ΑΝΟIΚΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ: ΑΝΟIΚΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΑΝΟIΧΤΑ):

OFFSHORE: (1) In der Strandterminologie eine vergleichsweise flache Zone von unterschiedlicher Breite, die sich von der Brecherzone seewärts bis zum Ende des kontinentalen Schelfs ausbreitet. (2) Eine Richtung seewärts von der Küste.

OFFSHORE: (1) Dans la terminologie des estrans, la zone relativement plate qui sétend de la zone des brisants jusquà la marge océanique de la plate-forme continentale. (2) Se dit de la direction vers le large.

MARE APERTO: (1) Zona, con profondità relativamente costante e di ampiezza variabile, compresa tra la linea dei frangenti e la fine della piattaforma continentale. (2) Qualsiasi direzione considerata dalla riva verso il largo.

OFFSHORE: (1) I strandterminologi: Den relativt flate sonen med variabel bredde, som strekker seg fra brenningssonen til fralandskanten av kontinentalsokkelen. (2) Fralands retning fra kysten.

Was this helpful?
Conjunto de organismos planctónicos de altura o de diámetro inferior a 5 µm.


ULTRAPLANKTON: Planktonic organisms less than 5 µm in length or diameter.

ΥΠΕΡΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πλαγκτονικοί οργανισμοί μήκους ή διαμέτρου μικρότερης των 5 μm.

ULTRAPLANKTON: Planktische Organismen mit einer Länge oder einem Durchmesser von weniger als 5 µm.

ULTRAPLANCTON: Ensemble des organismes planctoniques de longueur ou de diamètre inférieur à 5µm.

ULTRAPLANCTON: Organismi planctonici di dimensione molto piccola, inferiore a 0.5 µm.

ULTRAPLANKTON: Planktoniske organismer som er mindre enn 5 µm i diameter eller lengde.

Was this helpful?
Protuberancia de la concha de los moluscos bivalvos y braquiópodos que indica la zona del inicio de crecimiento.


UMBO: Feature of brachiopod and mollusc shells which have a protuberance on the surface, usually indicating the area of earliest shell growth.

ΚΟΡΥΦΗ: Χαρακτηριστικό του κελύφους των βραγχιονοπόδων και των μαλακίων. Προεξοχή στην επιφάνεια, η οποία συνήθως χαρακτηρίζει την περιοχή γύρω από την οποία άρχισε η άυξηση του κελύφους.

UMBO: Struktur der Brachiopoden- und Mollusken-Schalen, die die Zone des frühesten Schalenwachstums kennzeichnet.

UMBO: Protubérance à lapex des coquilles des mollusques bivalves et de brachiopodes indiquant la zone du début de la croissance.

UMBONE: Caratteristica dei gusci dei brachiopodi e dei molluschi bivalvi che hanno un protuberanza sulla superficie, indicante solitamente la zona di sviluppo iniziale del guscio.

UMBO: Karakteristisk trekk hos bladføttinger (klasse Branchipoda) og skjell som har en utvekst på overflaten, indikerer vanligvis området for tidlig skallvekst.

Was this helpful?
Cresta o elevación que forma una separación parcial entre dos estanques cerrados o entre un estanque y el fondo de mar adyacente. Típicamente encontrado en los fiordos glaciales, limitando su utilidad en acuicultura (cultivo de peces en jaulas en Noruega, Canadá y Nueva Zelanda por ejemplo).


SILL: A ridge or rise separating partially closed basins from one another or from the adjacent sea floor. Typical for glacial fjords, it limits their utility for marine aquaculture (e.g. fin fish cage culture in Norway, Canada and New Zealand).

ΑΝΑΒΑΘΜIΔΑ: Ράχη ή ύβωμα που χωρίζει μερικώς κλειστές λεκάνες, την μια από την άλλη, ή από τον γειτονικό πυθμένα της θάλασσας. Τυπικό γνώρισμα των φιόρδ παγετωνικής προέλευσης, περιορίζει την χρησιμότητά τους γιά την θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια (π.χ. ιχθυοκαλλιέργεια σε κλωβούς στην Νορβηγία, τον Καναδά και Νέα Ζηλανδία).

SCHWELLE: Eine Barriere oder Erhöhung, die einzelne geschlossene Becken teilweise voneinander oder vom angrenzenden Meer trennt. Typisch für viele Fjorde; dadurch sind Fjorde in ihrer Verwendung für die marine Aquakultur (z. B. Käfighaltung in Norwegen, Kanada, Chile und Neuseeland) limitiert.

SEUIL: Crête ou élévation qui forme une séparation partielle entre deux bassins fermés ou entre un bassin et le fond de mer adjacent. Typiquement rencontré dans les fjords glaciaires, limitant leur utilité pour laquaculture (pisciculture en cage en Norvège, Canada et Nouvelle Zélande par exemple).

SOGLIA (SOTTOMARINA): Un ponte o barricata che separa bacini chiusi separati parzialmente luno dallaltro o dalladiacente piano di mare. Tipico dei fiordi glaciali, il suo utilizzo in maricoltura è limitato es. gabbie dei pesci in Norvegia, Canada e Nuova Zelanda.

TERSKEL: En rygg som skiller delvis lukkede bassenger fra hverandre, eller fra tilstøtende sjøområder. Er typisk for fjorder som er gravd ut av isbreer (terskelfjorder), der vannutskiftingen under terskeldypet er svært liten. Dette gjør disse fjordene lite egnet for sjøbasert oppdrett av fisk.

Was this helpful?
Concentración de una sustancia por la cuál parte de una población experimental perece estar en homeostasis aproximada durante un periodo de tiempo prolongado; concentración por la cuál la curva de respuesta es efectivamente o aproximadamente asintótica con el eje de tiempo.


ASYMPTOTIC THRESHOLD CONCENTRATION: The concentration of substance at which some specific proportion of a test population shows itself to be in a state of approximate homeostasis for some prolonged period of time; demonstrated as the concentration at which the response curve is approximately or effectively asymptotic to the time axis.

ΑΣΥΜΠΤΩΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΥΔΟΥ (ΚΑΤΩΦΛIΟΥ): Η συγκέντρωση μιάς ουσίας στην οποία ένα προκαθορισμένο μέρος του εξεταζόμενου πληθυσμού τελεί σε κατάσταση που προσεγγίζει την ομοιόσταση επί μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Περιγράφεται ως η συγκέντρωση στην οποία η καμπύλη των αποκρίσεων είναι προσεγγιστικά ή ουσιαστικά ασυμπτωτική προς τον άξονα του χρόνου.

ASYMPTOTISCHE GRENZKONZENTRATION: Die Konzentration einer Substanz, bei der ein bestimmter Anteil einer Testpopulation über eine längere Zeit annähernd in Homeostasis verharrt (jedoch nicht notwendigerweise vollständig); angezeigt wird dieses als Konzentration, bei der die Reaktionskurve der Zeitachse angenähert oder zu ihr asymptotisch verläuft.

SEUIL ASYMPTOTIQUE DE CONCENTRATION: Concentration dune substance à laquelle une proportion prédéterminée dune population expérimentale apparait être en état dhoméostasie approximative pendant une période de temps prolongée; concentration pour laquelle la courbe de réponsé est effectivement ou approximativement asymptotique avec laxe du temps.

SOGLIA ASINTOTICA DI CONCENTRAZIONE : La concentrazione di una sostanza alla quale una definita proporzione di una popolazione di prova mostra di essere ancora in grado di mantenere lo stato di omeostasi (vedi) per un periodo di tempo prolungato; concentrazione alla quale la curva di reazione è approssimativamente o effettivamente asintotica con l’asse del tempo.

ASYMPTOTISK GRENSEKONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en substans ved hvilken en spesifikk del av en forsøkspopulasjon over lengre tid er i homeostase (ikke nødvendigvis fullstendig). Vist som konsentrasjonen der responskurven er nesten eller helt asymptotisk til tidsaksen.

Was this helpful?
Sistema internacional de unidades.


S.I. units: International System of Units.

SI: SI: Διεθνές σύστημα μονάδων.

SI-EINHEITEN: Internationales System der Einheiten.

UNITES S.I.: Système International des unités.

UNITA’ SI : Unità del Sistema Internazionale.

S.I. enheter: ”International System of Units”. Internasjonalt enhetssytem.

Was this helpful?
Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.


IMMUNOCOMPETENCE: The ability of an individual to acquire an immune resistance.

ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

IMMUNOKOMPETENZ: Die Fähigkeit eines Individuums, immunologische Widerstandskraft zu erwerben.

IMMUNOCOMPETENCE: La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.

IMMUNOCOMPETENZA: La capacità di un individuo di acquisire una resistenza immunitaria.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

Was this helpful?
La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.


NPU: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

NPU: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή.

NPU: NETTO-PROTEINVERWERTUNG. Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert (c.f.) bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.

UPN: Utilisation proteique nette.Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

NPU: Acronimo derivato dalla lingua inglese, significa Netta Utilizzazione delle Proteine e si ricava moltiplicando il valore biologico della proteina per la sua digeribilità.

NPU: NETTO PROTEINUTNYTTELSE. Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

Was this helpful?
Proceso por el cual el agua sube de las profundidades hacia las capas superiores. Resulta a menudo de la divergencia entre las corrientes de ultramar. Esta agua es normalmente más fría y más rica en nutrientes que el agua de la superficie a la que reemplaza y engendra una mejor productividad. Este fenómeno puede influir en la elección de un lugar para una instalación acuícola (cultivo de moluscos por ejemplo); transporte de Ekman.


UPWELLING: The process by which deep water masses rise, usually as a result of divergence and offshore currents. Upwelling water is usually colder and more nutrient-rich than the replaced surface water and results in higher productivity. This can have an influence on the siting of, for example, mollusc farms.

ΑΝΑΒΛΥΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία υδάτινες μάζες μεταφέρονται από μεγαλύτερα βάθη στην επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται συνήθως στην απόκλιση θαλασσιων ρευμάτων. Τα ανερχόμενα νερά είναι συνήθως ψυχρότερα και πιο πλούσια σε θρεπτικά από τα επιφανειακά νερά που εντοπίζουν και ως εκ τούτου έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκατάσταση πχ. μονάδων καλλιέργειας μαλακίων. Βλ. και Μεταφορά Ekman.

AUFTRIEB: ("Upwelling") Ein Vorgang, bei dem Wassermassen aus der Tiefe aufsteigen, gewöhnlich in Folge von Divergenzen oder ablandigen Strömungen. Auftriebswasser ist gewöhnlich kälter und nährstoffreicher als das verdrängte Oberflächenwasser und erzeugt hohe Produktivität. Diese Vorgänge haben z. B. für die Standortauswahl von Molluskenkulturen Bedeutung.

UPWELLING: Le processus par lequel leau remonte des profondeurs aux couches supérieures. Résulte souvent de la divergence entre courants du large. Cette eau est habituellement plus froide et plus riche en sels nutritifs que leau superficielle quelle remplace et engendre une meilleure productivité. Ce phénomene peut influencer lemplacement de sites aquacoles (conchyliculture par exemple).

UPWELLING: Il processo attraverso cui masse di acqua profonda arrivano in superficie, in genere come risultato di divergenza e di correnti provenienti da lontano dalla costa. Lacqua di queste correnti e solitamente piu fredda e piu ricca di nutrienti di quella in superficie ed incrementa la produttivita. Cio puo avere una influenza per esempio sulla scelta del sito per allevamenti di molluschi.

OPPSTIGENDE BUNNVANN (“UPWELLING”): Prosessen der dype vannmasser stiger, vanligvis som et resultat av divergens og fralandsstrømmer. Oppstigende bunnvann er vanligvis kaldere og mer næringsrikt enn det overflatevannet det erstatter, noe som gir økt produktivitet. Kan ha betydning for plassering av et skjelloppdrettsanlegg.

Was this helpful?
Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

HARNSTOFF: Ein Stoffwechselendprodukt, das über die Niere ausgeschieden wird. Bei Fischen wird Harnstoff in weitgehend konstanter Rate ausgeschieden. Der Großteil des Stickstoffs aus dem Proteinstoffwechsel wird in Form von Ammonium über die Kiemen ausgeschieden.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Un prodotto finale del metabolismo che e escreto attraverso il rene. Nei pesci lescrezione dellurea avviene generalmente in quantita costante. La maggior parte dellazoto derivato dal metabolismo delle proteine nei pesci e escreto in forma di ammoniaca attraverso le branchie.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

Was this helpful?
Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.


UREMIA: The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.

ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

URÄMIE: Ein Zustand, der durch Nierenfehlfunktion verursacht wird und in eine übermäßige Anreicherung von Stickstoffverbindungen im Blut mündet (Harnstoffvergiftung).

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: La condizione causata dalla disfunzione del rene con il risultato di eccessiva concentrazione di urea nel sangue.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

Was this helpful?
Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.


UREOTELIC: Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.

ΟΥΡΙΟΤΕΛΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.

UROTELISCH: Harnstoffausscheidend; Harnstoff oder Harnsäure als Hauptabfallprodukte des Stickstoffstoffwechsels produzierend.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTELICO: Che produce urea e/o acido urico come principale prodotto metabolico di scarto dellazoto nel catabolismo proteico.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

Was this helpful?
Apéndices laterales de telson de los crustáceos.


UROPOD: The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.

ΟΥΡΟΠΟΔΙΑ: Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.

UROPODEN: Die letzten Glieder am Telson der Crustaceen.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

UROPODE: La parte posteriore delladdome su entrambi i lati del telson nei crostacei.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

Was this helpful?
Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.


UROSTYLE: A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.

ΟΥΡΟΣΤΥΛΟ: Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.

UROSTYL: Der durch Verschmelzung der Schwanzwirbel zu einem einheitlichen, stabförmigen Knochenstück entstehende, die Schwanzflosse stützende Endabschnitt der Wirbelsäule vieler Fische.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Lunga porzione, non segmentata, della colonna vertebrale che agisce come supporto per la pinna caudale.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

Was this helpful?
Uso de los componentes de la diversidad biológica (y los recursos en general) de modo y en una tasa que no lleve a la reducción a largo plazo de la diversidad biológica o de sus componentes, manteniendo el potencial para conseguir las necesidades y aspiraciones para generaciones futuras y presentes.


SUSTAINABLE USE: The use of components of biological diversity (and resources generally) in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity or of any of its components, thereby maintaining their potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ: Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του φυσικού μας πλούτου με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η σταδιακή μείωση της βιολογικής του ποικιλομορφίας, ή της υποβάθμισης κάποιου άλλου στοιχείου αυτού του πλούτου και ως εκ τούτου, η διατήρηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί ο φυσικός αυτός πλούτος με τον ίδιο και καλλίτερο τρόπο από τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.

NACHAHLTIGE NUTZUNG: Die Verwendung von Komponenten biologischer Diversität (und der Ressourcen generell) in solcher Weise und Rate, daß sie nicht zur langfristigen Erniedrigung der Biodiversität oder einer ihrer Kompnenten führt. Dadurch wird deren Produktionspotential erhalten, um für die Nutzung kommender Generationen verfügbar zu sein.

UTILISATION SOUTENABLE : L’utilisation des éléments composant la diversité biologique (et les ressources en général) de telle façon, et à un taux tel, que la diminution à long terme de la diversité biologique ou de ses éléments soit évitée. De cette façon, le potentiel de la diversité biologique est maintenu afin de pouvoir satisfaire les aspirations de la génération présente et les générations futures.

USO SOSTENIBILE: L’utilizzo di componenti della biodiversità (e delle risorse in genere) in un modo e con una intensità tali da non causare in un lungo periodo un declino nella biodiversità od in qualsiasi sua componente, mantenendo inalterata la potenzialità di soddisfare le esigenze delle generazioni attuali e future.

BÆREKRAFTIG BRUK: Bruk av komponenter av biologisk diversitet (og resurser generelt) på en måte og ved en hastighet som ikke fører til langsiktige nedgang i biologisk diversitet eller noen av dens komponenter. Opprettholder på denne måten dere potensial til å møte behovene til fremtidige generasjoner.

Was this helpful?
La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.


PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Το ποσοστό της πρωτεΐνης (αζώτου) που κατακρατείται από ένα ζώο επί της συνολικής πρωτεΐνης (αζώτου) που καταναλώθηκε. Ονομάζεται επίσης συντελεστής παραγωγής πρωτεϊνών (βλ.λ). Η σχέση της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε προς την πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για ενέργεια και αύξηση.

PROTEINVERWERTUNG: Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert (c.f.) bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.

UTILISATION DES PROTEINES: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZZAZIONE NETTA DELLE PROTEINE (NPR): La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

Was this helpful?
La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.


NET PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ: Η παραγωγή νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά φύκη, ή ολική και η καθαρή π

NETTO-PROTEINVERWERTUNG: Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.

UTILISATION NETTE PROTEIQUE: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

NETTA, UTILIZZAZIONE PROTEICA: La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

NETTO PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES