AMC LIMITED

T

Tasa de Conversión Alimentaria: Relación, entre el peso del alimento y el incremento de peso. Medida (relación) de la eficacia de conversión de alimentos en biomasa. Suma total de alimentos distribuidos en kilogramos durante un periodo de días (T) dividido por el aumento de peso fresco del pez (kg) durante este mismo periodo.


F.C.R.: Food conversion ratio: ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

FCR: ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ.Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

F.C.R.: FUTTERKONVERSIONSRATE. Verhältnis von verfüttertem Futter zu Gewichtszunahme. Maß für die Effizienz der Konversion von Futter in Körpersubstanz. Die Summe der über eine bestimmte Anzahl an Tagen (T) verabreichten Futtermenge wird durch den Naßgewichtzuwachs der Fische (in kg) dividiert.

T.C.A.: Taux de conversion alimentaire. Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

F.C.R.: Fattoredi conversione dellalimento.

F.C.R.: Fôrfaktor: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

Was this helpful?
Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

ΘΑΛΑΜΟΣ: Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.

THALAMUS: Ein Teil des Diencephalons im Hirn. Seine Funktion besteht in der Wahrnehmungskoordination; die Vermittlung von olfaktorischen und motorischen Körperimpulsen an die Rückenmarks- und spinalen Bahnen.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TALAMO: Area del proencefalo dei vertebrati. Ha funzione di coordinazione sensoriale; linformazione sensoriale dal midollo spinale, dal tronco encefalico e dal cervelletto perviene alla corteccia cerebrale attraverso il talamo.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

Was this helpful?
Que concierne la mar o las aguas oceánicas profundas.


THALASSIC: Pertaining to the seas or deep oceanic waters.

ΘΑΛΑΣΣIΟΣ: Αναφέρεται στα θαλάσσια ή βαθειά ωκεάνεια νερά.

MARIN (THALASSISCH): Zum Meer oder tiefen ozeanischen Wassern gehörend.

THALASSIQUE: Qui concerne la mer ou les eaux profondes océaniques.

TALASSICO: Che riguarda i mari o le acque oceaniche profonde.

THALASSOLOGI: Vitenskapen om havet.

Was this helpful?
Talla (a menudo peso) que un individuo de una especie acuícola debe alcanzar antes de ser comercializado. Esta talla es a menudo fijada por la percepción y la aceptación de los consumidores. Sin embargo, para ciertas especies, la talla mínima comercial se regula oficialmente.


MARKETABLE SIZE: The size (typically judged by weight) that an aquaculture product must reach for it to be commercially acceptable to the consumer market. This size may be determined by consumer perception and acceptance. but for some species the minimum marketable size is regulated by law.

ΕΜΠΟΡΕΥΣIΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ: Το μέγεθος (συνήθως με κριτήριο το βάρος) στο οποίο πρέπει να φθάσει ένα προϊόν της υδατοκαλλιέργειας γιά να προωθηθεί στην αγορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μέγεθος αυτό καθορίζεται από τις προτιμήσεις και την αποδοχή των καταναλωτών. Εν τούτοις γιά μερικά είδη, το ελάχιστο εμπορεύσιμο μέγεθος καθορίζεται νομοθετικά.

MARKTGRÖßE: Diejenige Individualgröße (gewöhnlich bezogen auf das Gewicht), die ein Aquakulturprodukt erreichen muß, um kommerziell vermarktet werden zu können. In den meisten Fällen hängt diese Größe von der Verbrauchererwartung und -akzeptanz ab; bei einigen Arten ist diese Größe auch durch gesetzliche Mindestgrößen geregelt.

TAILLE MARCHANDE: La taille (souvent le poids) quun individu dune espèce aquacole doit atteindre avant dêtre commercialisé. Cette taille est souvent dictée par la perception et lacceptation des consommateurs. Cependant, pour certaines espèces, la taille minimale commercialisable est régulée statutairement.

TAGLIA COMMERCIABILE: La taglia (normalmente stabilita dal peso) che un prodotto dellacquacoltura deve raggiungere per essere messa in commercio. Questa taglia può essere determinata dalle richieste e preferenze di mercato, ma per alcune specie la taglia minima commerciabile è regolamentata dalla legge.

MARKEDSSTØRRELSE: Størrelsen (vanligvis bedømt ut fra vekt) et akvakulturprodukt må ha nådd for at det skal bli akseptert i markedet. Størrelsen må bestemmes ut fra kundens (markedets) ønske. Minstemål er bestemt ved lov for enkelte arter.

Was this helpful?
Talla que deben tener los organismos para pasar a través de redes de protección de tomas de aguas y no ser arrastrados (dependiendo de las dimensiones de las mallas de las redes).


ENTRAINABLE SIZE: That size which allows organisms to pass through the intake screens and to be entrained (depending on the mesh size of the screens).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Το μέγεθος που επιτρέπει στους οργανισμούς να περάσουν μέσα από τα πλέγματα της εισόδου του νερού και να συμπαρασυρθούν (ανάλογα με το "μάτι" του πλέγματος).

DURCHLASSGRÖSSE: Die Größe, die es den Organismen erlaubt ,durch die eingesetzten Siebe (z.B. bei einem Kühlwasserzulauf eines Kraftwerks) zu gelangen (abhängig von der Maschenweite der Siebe oder dem Abstand der Rechengitter).

TAILLE DENTRAINEMENT: Taille permettant aux organismes de passer à travers les grilles de protection des prises deau et dêtre entrainés (cela dépend des dimensions des mailles des grilles).

TAGLIA DI ENTREINEMENT : La taglia che permette agli organismi di passare attraverso le griglie di protezione delle prese d’acqua e di essere eventualmente trattenuto all’interno dei condotti, oppure restituito con l’acqua di scarico (dipende dalla luce delle griglie).

PASSASJESTØRRELSE: Storrelsen som tillater at organismer passere inntakssilen og blir revet med videre (avhengig av maskestørrelse i silen).

Was this helpful?
En ciertos moluscos, tubo translucido implicado en la digestión de carbohidratos en el tubo digestivo; se articula con el peto gástrico.


CRYSTALLINE STYLE: In some molluscs, a translucent rod involved in carbohydrate digestion in the alimentary canal; articulates with gastric shield.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ ΣΤΥΛΟΣ: Διαφανές ραβδίο στον πεπτικό τους σωλήνα, ορισμένων μαλακίων, το οποίο βοηθά στην πέψη των υδρογονανθράκων. Αρθρώνεται με τη γαστρική ασπίδα.

KRISTALLINER STAB: In einigen Mollusken ein durchsichtiger Stab innerhalb des Verdauungskanals, der am Kohlehydratstoffwechsel beteiligt ist.

TIGE CRISTALLINE: Chez certains mollusques, tige translucide impliquée dans la digestion des glucides dans le tube digestif; sarticule avec le bouclier gastrique.

STILO (STILETTO) CRISTALLINO : Bastoncello traslucido che sporge nello stomaco di molluschi bivalvi da un sacco ciliato detto sacco dello stilo. Con la rotazione dello stilo per movimento ciliare del sacco si ha un supporto meccanico alla digestione enzimatica.

KRYSTALLINSKE STAV: I noen mollusker (bløtdyr), en gjennomsiktig stav innblandet i nedbrytning av karbohydrater i fordøyelseskanalen. Roterer ved hjelp av cilier opp mot taket i mageveggen.

Was this helpful?
Aparato vegetativo de plantas inferiores que no muestra ninguna diferenciación de tipo, tallo, hoja o raíz.


THALLUS: Simple, vegetative body of macroalgae, showing no differentiation into root, stem and leaf.

ΘΑΛΛΟΣ: Απλό, βλαστητικό, φυτικό σώμα των μακροφυκών που δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση σε ρίζα, βλαστό και φύλλα.

THALLUS: Der einfache, vegetative Teil von Makroalgen, der keine Differenzierung in Wurzel, Stamm und Blatt aufweist.

THALLE: Appareil végétatif des plantes inférieures ne montrant aucune différenciation de type tige, feuilles ou racine.

TALLO: Corpo vegetativo semplice di macroalghe, non mostra alcuna differenziazione tra radice, stelo e foglia.

TALLUS: Den vegetative delen av makroalger (tang/tare), viser ingen oppdeling i rot, stamme og bland.

Was this helpful?
Distancia entre dos nudos o cruces consecutivos, medida de centro a centro cuando el hilo entre los dos puntos está completamente tensado.


MESH SIZE: Length of mesh side; the distance between two sequential knots or joints, measured from centre to centre when the yarn between those points is fully extended.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ: Η απόσταση μεταξύ δύο κόμβων ή ενώσεων. Η μετρούμενη από κέντρο σε κέντρο, όταν το νήμα μεταξύ αυτών των σημείων είναι πλήρως τεντωμένο. Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΩΝ

MASCHENWEITE: Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten oder Verbindungsstellen, gemessen von Mitte bis Mitte der Verbindungstellen.

MAILLAGE: Distance entre deux nœuds ou croisements consécutifs, mesurée de centre à centre alors que le fil, entre ces points, est complètement tendu.

LUCE DELLA RETE: Dimensione della maglia di rete, misurata come distanza tra due nodi estremi di una maglia di rete estesa fino a porre in contatto tutti i suoi lati.

MASKESTØRRELSE (-VIDDE): Kan måles på flere måter. (1) Stolpelengde: Lengde (cm) på maskesidene, målt fra midt på knutene når tråden i mellom er helt utstrakt. (2) Antall halvmasker (omfar) som går på en alen (0,63 m). Teller antall knuter som går på en alen. (3) Lengden på utstrakt maske. Måles i trål ved å undersøke hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom en utstrakt maske.

Was this helpful?
Dimensiones de mallas abiertas de redes de pesca con procedimiento autorizado.


ACTUAL MESH SIZE: Stretched mesh dimension of a fishing net, determined by an authorised testing procedure.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ.: Το άνοιγμα του ματιού ενός διχτυού (όταν είναι τεντωμένο) του οποίου η μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένη μέθοδο.

TATSÄCHLICHE MASCHENWEITE: Diejenige gestreckte Maschenweite eines Fischereinetzes, die durch eine anerkannte Meßmethode bestimmt wurde.

MAILLAGE EFFECTIF: Dimensions des mailles ouvertes dun filet de pêche évaluée par une procédure autorisée.

DIMENSIONE EFFETTIVA DI UNA MAGLIA: Dimensione della maglia (luce) di una rete da pesca, stabilita da una procedura di misura autorizzata.

REELL MASKEVIDDE: Etter internasjonale avtaler skal en regne maskevidda i trål etter hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom masken.

Was this helpful?
Número de individuos reproductores en una población dada de una especie. Teóricamente, factores como el tamaño de población, variaciones en el éxito reproductivo individual, diferencias en la sex-ratio, etc. aseguran que una población de un tamaño determinado tiene la capacidad reproductiva de una población teórica de tamaño menor.


EFFECTIVE POPULATION SIZE: The number of breeding individuals within a given population of a species. Theoretically, a number of factors including population size, variations in individual reproduction output, unequal sex ratios, ensure that a population of a given size has the reproductive capacity of a smaller sized theoretical population.

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Ο αριθμός των ατόμων ενός πληθυσμού που είναι σε θέση να αναπαραχθούν. Θεωρητικά ένας αριθμός από παράγοντες, όπως είναι το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού και η ανισότητα του αριθμού των δύο φύλων εξασφαλίζουν πως ένας πληθυσμός με ένα συγκεκριμένο μέγεθος, έχει το ίδιο αναπαραγωγικό δυναμικό με ένα μικρότερο σε μέγεθος θεωρητικό πληθυσμό.

EFFEKTIVE POPULATIONSGRÖßE: Die Anzahl der Laicher innerhalb einer Population einer Art. Theoretisch bestimmt durch zahlreiche Faktoren einschließlich der Populationsgröße, der Variabilität des Reproduktionserfolgs der Individuen, und ungleiches Geschlechterverhältnis. Es sollte sichergestellt werden, daß eine Population gegebener Größe stets die Reproduktionskapazität einer theoretischen Population kleinerer Größe hat.

TAILLE EFFECTIVE DE POPULATION : Le nombre de géniteurs au sein d’une population d’une espèce donnée. Plusieurs facteurs peuvent réduire la capacité de reproduction d’une population par rapport à la taille effective théoriques ; variations individuelles du taux de reproduction, des rapports mâle/femelles inégaux.

DIMENSIONE EFFETTIVA DI UNA POPOLAZIONE: Il numero di riproduttori attivi in una data popolazione. Teoricamente parecchi fattori compresi la dimensione della popolazione, variazioni del rendimento riproduttivo individuale, difforme rapporto sessi, fanno si che una popolazione di una data taglia abbia la capacità riproduttiva di una popolazione teorica più piccola.

EFFEKTIV POPULASJONSSTØRRELSE: Antall reproduserende individer innen en gitt populasjon. Teoretisk kan en populasjon av en gitt størrelse ha samme reproduksjonskapasitet som en mindre populasjon. Dette kan skyldes faktorer som populasjonsstørrelse, variasjoner i individuell reproduksjonsevne og ulike kjønnsrater.

Was this helpful?
Nombre indonesio que designa un estanque salobre costero, construido esencialmente en los manglares, y utilizado originariamente para el cultivo de Milkfish y del mújol.


TAMBAK: The Indonesian name for coastal brackish water ponds, constructed mainly within the mangrove belt and originally used for milkfish and mullet culture.

ΤΑΜΠΑΚ: Το Ινδονησιακό όνομα για τις παράκτιες υδατοσυλλογές υφάλμυρων νερών, που είναι κατασκευασμένες κυρίως μέσα στη μαγκρόβια ζώνη και χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την καλλιέργεια του γαλακτόψαρου και του κέφαλου.

TAMBAK: Der indonesische Ausdruck für küstennahe Brackwasserteiche, die hauptsächlich zur Hälterung von Milchfischen und Meeräschen in den Mangroven angelegt wurden.

TAMBAK: Le nom Indonésien pour un bassin côtier saumâtre, construit essentiellement dans les mangroves, et utilisé à lorigine pour lélevage de "Milkfish" et de mulets

TAMBAK: Nome Indonesiano degli stagni di acqua salmastra costieri, siti soprattutto tra le mangrovie e originariamente utilizzati per lallevamento di milkfish e muggini.

TAMBAK: Indonesisk navn på brakkvannsdammer i mangrovebeltet, som opprinnelig ble brukt til produksjon av milkfish og multer.

Was this helpful?
Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.


NET DRUM (=NET ROLLER; TRANSPORTER): Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ: Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

NETZTROMMEL; NETZROLLE: Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

ENROULEUR DE FILET; TAMBOUR DE CHALUT: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

TAMBURO PER RETE: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

NOTTROMMEL: Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som trål eller snurpenot rulles opp på når den dras inn.

Was this helpful?
Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοiόντα.

PUFFER: Eine Chemikalie, die den pH-Wert in einem bestimmten Bereich hält, indem sie Wasserstoffionen abgibt oder aufnimmt.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPONE: Una soluzione chimica che viene utilizzata per mantenere il pH ad un valore definito, all’interno di un ristretto intervallo. Il meccanismo avviene mediante cattura o rilascio di protoni.

BUFFER: Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.

Was this helpful?
Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

ΤΑΝΙΝΗ: Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.

TANNIN: Vulgärname für die Tanninsäure (C76H52O46); in der Farben- und Textilindustrie verwendet und in vielen Schwarzwässern enthalten; kann ein potentieller Verschmutzungsstoff sein. In der Fischzucht eingesetzt, um bei festsitzenden Eiern (z.B. Karpfen) die klebrige Oberflächenschicht zu entfernen.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANNINO: Nome comune dellacido tannico (C76H52O46) usato nelle industrie di concia e tessili

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

Was this helpful?
Unidad conteniendo agua y organismos acuáticos. Construidos en una variedad de materiales como fibra de vidrio, hormigón etc. Las formas y dimensiones de los tanques varían según la especie a criar.


TANK: A fish or water holding unit. Tanks are made from a variety of materials such as fibreglass and concrete. The species undergoing culture largely influences the shape of the tank being used.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Μονάδα αποθήκευσης νερού ή και ψαριών. Κατασκευάζονται από διάφορα υλικά όπως σκυρόδεμα ή fiberglass. Το καλλιεργούμενο είδος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το σχήμα της δεξαμενής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

TANK; BECKEN: Ein Behälter zum Halten aquatischer Organismen, z.B. Fische. Derartige Becken werden aus unterschiedliche Materialien gefertigt (z.B. glasfaserverstärkter Kunststoff, Polyäthylen, Polypropylän, Beton). Artenspezifisches Beckendesign wird mehr und mehr eingesetzt.

BASSIN(1): Unité contenant de leau et des organismes aquatiques. Construit à partir dune variété de matériaux; fibre de verre, béton etc. Les dimensions et la forme du bassin sont largement dictées par lespèce élevée.

VASCA: Struttura contenente pesce o acqua. Le vasche sono costituite da diversi materiali come vetroresina e calcestruzzo. La forma della vasca varia molto a secondo della specie allevata.

KAR: Oppdrettsenheter som lages i ulike materialer (glassfiber, betong) og ulike former avhengig av oppdrettsart. F.eks. flerkantede, kvadratiske og sirkulære kar.

Was this helpful?
Tanque en el cual el flujo de agua está dirigido de tal manera que los desechos alimentarios estén eliminados por el agua efluente; por ejemplo los tanques redondos con una cañería en posición central.


SELF-CLEANING TANK: Term applied to tanks in which the directional flow of water assists in the movement of faeces and discarded feed to the effluent out flow, e.g. circular tanks with a central stand pipe.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά δεξαμενές στις οποίες η κατευθυνόμενη ροή του νερού υποβοηθά την μεταφορά των περιττωμάτων και της αχρησιμοποίητης τροφής προς την αποχέτευση, π.χ. κυκλικές δεξαμενές με κεντρικό σωλήνα υπερχείλισης.

SELBSTREINIGENDER TANK: Der Begriff wird für Becken verwendet, in denen durch die erzeugte gerichtete Strömung der überwiegende Teil der Faeces und Futterreste zum Auslauf befördert werden. In Rundbecken ist dies meist der Bodenablaß um oder im zentralen Standzylinder.

BASSIN AUTO-NETTOYANT: Bassin dans lequel le flux deau est dirigé de telle façon que les fécès et dépôts alimentaires soient éliminés par leau effluent; par exemple les bassins circulaires à trop plein central.

VASCA AUTOPULENTE: Termine applicato alle vasche nelle quale il flusso direzionale dellacqua convoglia il movimento delle feci e i resti dellalimento verso luscita; es. vasche circolari che presentano al centro un tubo di scarico.

SELVRENSENDE KAR: Betegnelse brukt om kar der vannstrømmen hjelper til med å føre fôrrester og avføring til utløpet, f.eks. sirkulære kar med sentralt utløp.

Was this helpful?
Tipo de tanque utilizado en acuicultura y confeccionado de materiales tales como el hormigón, madera, hojas de metal, fibra de vidrio, plexiglás, vinilo o polipropileno. Estos tanques tienen una buenas cualidades de circulación, de velocidad de agua así como de mezcla de agua. Normalmente tienen un fondo plano o ligeramente inclinado y una manguera central de desagüe.


CIRCULAR TANK: Commonly used tank type, typically made of materials such as concrete, wood, metal sheets, fibreglass, plexiglass, vinyl or polypropylene. Circular tanks have good water velocity, circulation and mixing; they usually have a flat or slightly sloping base and a central standpipe as drain.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Συνηθισμένος τύπος δεξαμενής. Συνήθως κατασκευάζεται από τσιμέντο, φιμπεργκλας, πλέξιγκλας, βινύλιο ή πολυπροπυλένιο. Οι κυκλικές δεξαμενές επιτρέπουν την καλή κυκλοφορία, ανάμιξη και ταχεία ροή του νερού. Συνήθως έχουν πυθμένα επίπεδο ή με ελαφρά κεκλιμένη βάση και ένα κεντρικό σωλήνα απορροής.

RUNDBECKEN: Gewöhnlich ein Beckentyp, der entweder aus Beton, Holz, Metallwänden, Fiberglas, Plexiglas, Vinyl- oder Polypropylen hergestellt ist. Rundbecken können mit gewünschter Strömungsgeschwindigkeit, Zirkulation und Mischungsverhältnissen betrieben werden. Sie haben gewöhnlich einen flachen oder leicht zur Mitte hin geneigten Boden und sind oft mit einem zentralen Standzylinder zur Entwässerung ausgestattet.

BASSIN CIRCULAIRE: Type de bassin couramment utilisé en aquaculture et confectionné avec des matériaux tels que la fibre de verre, le plexiglas, le vinyle, le polypropylène, le bois, les feuilles de métal ou en béton. Ces bassins ont de bonnes qualités de circulation, de vélocité deau ainsi que de brassages de leau. Ils sont habituellement pourvus dun fond plat ou légèrement incliné et dun tuyau central de vidange.

VASCA CIRCOLARE: Un tipo di vasca comunemente utilizzata in acquacoltura, costruita con vari materiali come il cemento, legno, metallo, vetroresina, plexiglass, vinile o polipropilene. Le vasche rotonde permettono una buona circolazione ed un buon mescolamento dell’acqua; hanno di solito una base piatta o appena conica, un tubo centrale usato per lo scarico dell’acqua.

SIRKULÆRE KAR: Mye brukt kartype, vanligvis laget av materialer som betong, tre, metallplater, glassfiber, plexiglass, vinyl eller polypropylen. Sirkulære kar har god omløpshastighet, sirkulasjon og blanding. Har vanligvis flat eller svakt skrående bunn med et sentralt avløp.

Was this helpful?
Nivel de alimentación: Cantidad de comida dada a los peces durante un tiempo unitario, normalmente expresada en porcentaje del peso corporal de peces por día.


FEEDING RATE: The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.

ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

FUTTERRATE: Siehe FUTTERNIVEAU.(Die Menge an Futter, die Fischen über eine bestimmte Zeit (T) angeboten wird; im allgemeinen als Prozentsatz des Fischgewichtes pro Zeiteinheit T angegeben.).

TAUX DALIMENTATION: La quantité de nourriture proposée aux poissons pendant un temps unitaire, normalement exprimée en pourcentage du poids corporel des poissons par jour.

LIVELLO ALIMENTARE: Quantità di cibo fornito al pesce per unità di tempo (T); di solito viene data come percentuale giornaliera di peso corporeo del pesce.

FÔRINGSINTENSITET: Fôringsnivå for fisk per tidsenhet (T). Vanligvis gitt som prosent kroppsvekt per T.

Was this helpful?
Número de peces liberados por unidad de superficie o de volumen.


STOCKING RATE: The number of fish released per unit of area or volume.

ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αριθμός ψαριών που ελευθερώνονται ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου.

BESATZRATE: Die Anzahl der ausgesetzten Fische je Flächen- oder Volumeneinheit.

TAUX DE STOCKAGE: Nombre de poissons libérés par unité de surface ou de volume.

VELOCITA’ DI RILASCIO O DI STOCCAGGIO IN VASCA: Numero di pesci rilasciati allinterno di una vasca/bacino, per unità di area o volume.

UTSETTINGSRATE: Antall fisk utsatt per areal- eller volumenhet.

Was this helpful?
Medida del crecimiento de peces. Tasa de conversión en % = G/R x 100 dónde R representa la ratio expresada en % de peso corporal por día y G representa la tasa de crecimiento específico.


CONVERSION EFFICIENCY: Measurement of fish growth. Conversion efficiency (%) = G/R x 100 where R is the ration in % weight of body weight per day and G is the specific growth rate.

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: Μέτρηση της ανάπτυξης του ψαριού. Μετατρεψιμότητα (%) = G/R x 100 , όπου R είναι το σιτηρέσιο σε % του σωματικού βάρους ανά ημέρα και G= ο ειδικός ρυθμός ανάπτυξης.

KONVERSIONSEFFIZIENZ: Bestimmung des Fischwachstums. Konversionseffizienz (%) = G/R x 100, wobei R die Futterrate in % des Körpergewichtes pro Tag angibt, und G die spezifische Wachstumsrate darstellt.

TAUX DE CONVERSION(EFFICACITE): Mesure de la croissance des poissons. Taux de conversion en % = G/R x 100 où R est la ration exprimée en % du poids corporel par jour et G le taux de croissance spécifique.

EFFICIENZA DI CONVERSIONE: Misura di efficienza di conversione dell’alimento nei pesci. Efficienza di conversione (%) = G/R x 100 dove R è la razione espressa come percentuale del peso corporeo per giorno e G è la velocità di accrescimento specifica.

FÔRUTNYTTELSE: Mål for vekst hos fisk. Omdanningseffektivitet (%) = G/R x 100, der R er fôr mengde uttrykt som % vekt av kroppsvekt per dag, og G er den spesifikke vekstraten.

Was this helpful?
Relación, entre el peso del alimento y el incremento de peso. Medida (relación) de la eficacia de conversión de alimentos en biomasa. Suma total de alimentos distribuidos en kilogramos durante un periodo de días (T) dividido por el aumento de peso fresco del pez (kg) durante este mismo periodo.


FOOD CONVERSION RATIO: Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).

ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

FUTTERKONVERSIONSFAKTOR: Verhältnis von verfüttertem Futter zu Gewichtszunahme. Maß für die Effizienz der Konversion von Futter in Körpersubstanz. Die Summe der über eine bestimmte Anzahl an Tagen (T) verabreichten Futtermenge wird durch den Naßgewichtzuwachs der Fische (in kg) dividiert.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLALIMENTO: Rapporto in peso tra la quantità di pesce prodotto e lalimento usato per produrlo. Misura lefficienza di conversione del cibo. La somma della quantità totale di cibo è espressa in chilogrammi su numero di giorni (T) diviso per laumento in peso netto del pesce (Kg) sullo stesso periodo di tempo (T).

FÔRFAKTOR: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

Was this helpful?
Relación entre el incremento de peso corporal y la cantidad de proteínas absorbidas durante un periodo dado.


PROTEIN EFFICIENCY RATIO: The ratio between gain in body weight to amount of protein consumed over a certain period of time.

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο λόγος αύξησης του σωματικού βάρους προς την ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε σε μιά ορισμένη χρονική περίοδο.

PROTEIN-EFFIZIENZVERHÄLTNIS: Verhältnis von Gewichtszunahme zu Proteinverbrauch über eine bestimmte Zeitspanne.

TAUX DE CONVERSION PROTEINE: Le rapport entre le gain de poids corporel à la quantité de protéines absorbées pendant une période donnée.

RAPPORTO DI EFFICIENZA PROTEICA (PER): Rapporto tra incremento ponderale corporeo e consumo proteico durante un certo periodo di tempo, ossia tra guadagno totale in peso e quantità totali di proteine ingerite nello stesso periodo.

PER (“PROTEIN EFFICIENCY RATIO”): Forholdet mellom økning i kroppsvekt og mengden protein som er konsumert over en gitt tidsperiode.

Was this helpful?
Aumento real de la talla, por unidad de tiempo, de un organismo, o de una población, sometida a condiciones específicas conocidas.


ABSOLUTE GROWTH RATE: The actual increase in size of an individual, or stock per unit time under known or specific conditions.

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΑΥΞΗΣΗΣ: Η πραγματική αύξηση μεγέθους ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού στην μονάδα του χρόνου, υπό γνωστές ή καθορισμένες συνθήκες.

ABSOLUTE WACHSTUMSRATE: Die absolute Zunahme in der Größe (im Gewicht) eines Individuums oder einer Population innerhalb einer Zeiteinheit unter bekannten oder spezifischen Bedingungen.

TAUX DE CROISSANCE ABSOLU: Augmentation réelle de taille, par unité de temps, dun organisme, ou dune population, soumis à des conditions spécifiques connues.

TASSO DI CRESCITA ASSOLUTA: L’aumento reale della dimensione di un individuo, o di una popolazione, per unità di tempo sotto condizioni conosciute o specifiche

ABSOLUTT VEKSTRATE: Den reelle vekstøkningen til individet eller populasjonen.

Was this helpful?
Crecimiento ponderal diario definido por la ecuación G = g x 100; dónde g = tasa de crecimiento instantáneo. Este parámetro es el más encontrado en la descripción del crecimiento de peces de cultivo.


SPECIFIC GROWTH RATE: An expression of daily increase in weight defined as G=g x 100; where g= instantaneous growth rate. The specific growth rate is the most commonly used parameter used to describe fish growth in commercial farms.

ΕIΔIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Εκφραση της ημερήσιας αύξησης σε βάρος οριζόμενη ως G=g x 100. όπου g είναι ο στιγμιαίος ρυθμός αύξησης. Ο ειδικός ρυθμός αύξησης είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη παράμετρος γιά την περιγραφή της αύξησης των ψαριών σε εμπορικές μονάδες καλλιέργειας.

SPEZIFISCHE WACHSTUMSRATE: Ein Ausdruck der täglichen Gewichtszunahme, die wie folgt definiert ist: G = g x 100, wobei g = die momentane Wachstumsrate ist. Die spezifische Wachstumsrate ist der am meisten benutzte Parameter, um das Wachstum in Fischfarmen zu beschreiben.

TAUX DE CROISSANCE SPECIFIQUE: La croissance pondérale journalière définie par léquation G = g. x 100; où g = le taux de croissance instantané. Ce paramètre est celui le plus souvent rencontré dans la description de la croissance des poissons délevage.

VELOCITA’ DI CRESCITA SPECIFICA: Una espressione dellaumento di peso giornaliero definito come G = g x 100, dove g = velocità di crescita istantanea. La velocità di crescita specifica rappresenta il parametro più comunemente usato per descrivere la crescita del pesce nelle aziende commerciali.

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR): Uttrykk for den daglige vektøkningen, definert som: SGR = ((ln V2 – ln V1)/(T2-T1)) x 100 eventuelt SGR = g x 100, der V1 og V2 er vekten (g) ved tidspunkt T1 og T2, og g er den øyeblikkelige vekstraten. SGR er den mest brukte parameteren for å beskrive vekst i kommersielt oppdrett.

Was this helpful?
Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = (Ln(Wt) – Ln(W0) / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.


INSTANTANEOUS GROWTH RATE: A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

UNMITTELBARE WACHSTUMSRATE: Ein Maß für die tägliche Gewichtszunahme. Sie wird bei Fischen durch eine Probennahme in kurzem Zeitintervall bestimmt und mit Hilfe folgender Gleichung berechnet: g = [Ln(Wt) - Ln (Wo)] / (t1-to), wobei Wt das Fischgewicht zur Zeit t1 (in Tagen) und Wo das Anfangsgewicht bedeuten. Siehe auch SPEZIFISCHE WACHSTUMRATE.

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

VELOCITA’ DI CRESCITA ISTANTANEA: Misura dellaumento ponderale giornaliero. La velocità di crescita istantanea (g) viene determinata da un campione di pesce in un breve intervallo di tempo e calcolato dalla seguente equazione: g = (Ln(Wt) - Ln (W0))/(t1-t0), dove Wt è il peso del pesce dopo t1 giorni e W0 è il peso iniziale.

ØYEBLIKKELIG VEKSTRATE: Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.

Was this helpful?
Aumento de talla (longitud o peso) de un individuo o de una población durante un periodo de tiempo unitario en relación con su talla al principio de este periodo; a menudo expresada en porcentaje.


RELATIVE GROWTH RATE: The increase in size (length or weight) of an individual, or stock per unit time in proportion to its initial size, and often expressed as a percentage.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Η αύξηση (συνήθως ποσοστιαία) σε μέγεθος ή βάρος ενός ατόμου ή αποθέματος ανά μονάδα χρόνου, σε σχέση με το αρχικό του βάρος ή μέγεθος (πρβλ. απόλυτος ρυθμός ανάπτυξης).

RELATIVE WACHSTUMSRATE: Die prozentuale Zunahme an Länge oder Gewicht eines Inidividuums oder einer Population pro Zeiteinheit im Verhältnis zur Ausgangsgröße oder -gewicht (siehe absolute Wachstumsrate).

TAUX DE CROISSANCE RELATIF: Augmentation de taille (longueur ou poids) dun individu ou dune population pendant une période de temps unitaire et par rapport à sa taille au début de cette période; souvent exprimé en pourcentage.

TASSO DI CRESCITA RELATIVA: Aumento della taglia (peso o lunghezza) di un individuo nell’unità di tempo, in proporzione alla sua taglia iniziale, spesso espresso come percentuale.

RELATIV VEKSTRATE: Økningen i størrelse (lengde eller vekt) hos et individ per tidsenhet i forhold til den opprinnelige størrelse, ofte uttrykt i prosent. Jfr. absolutt vekstrate.

Was this helpful?
Proporción de gametos que han sufrido un cruzamiento en un gen dado.


CROSSOVER VALUE (COV): The percentage of gametes that exhibit crossing over of a particular gene.

ΕΠIΧIΑΣΜIΚΗ ΤIΜΗ (COV): Το % ποσοστό των γαμετών στους οποίους έχει συμβεί επιχιασμός σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο.

CROSSOVER WERT: Der prozentuale Anteil der Gameten, der ein Crossing-Over eines besonderen Gens zeigt.

TAUX DE CROSSING-OVER: La proportion des gamètes ayant subi un crossing-over sur un gène donné.

TASSO DI CROSSING OVER: Percentuale di gameti che mostrano il crossing over di un gene particolare.

CROSSOVER (OVERKRYSSINGS-) VERDI (COV): Prosenten av gameter (kjonnsceller) som gjennomgar crossing over (overkryssing) på et bestemt gen.

Was this helpful?
Tasa instantánea de flujo de un fluido, expresada en volumen por tiempo unitario. Normalmente, en sistemas abiertos, esta tasa varia según el crecimiento de los peces y con la temporada. En estanques de agua estancada, se refiere al porcentaje de la masa de agua evacuada por temporada o por ciclo de cría.


DISCHARGE RATE: The flow rate of a discharged fluid at a given instant expressed as volume per unit of time. In flow-through culture systems it usually varies with the growth of fish and with season. In stagnant pond systems, it relates to the percentage of the water mass released per season or per production cycle.

ΕΚΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ: Ο ρυθμός ροής ενός παροχετευόμενου υγρού σε μια δεδομένη στιγμή, εκφρασμένος σε όγκο ανά μονάδα χρόνου. Σε συστήματα καλλιέργειας συνεχούς ροής ποικίλλει συνήθως ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και την εποχή. Σε στάσιμα συστήματα λιμνοδεξαμενών στάσιμα νερά, ο ρυθμός εκροής αντιστοιχεί στο ποσοστό του νερού που εκκενώνεται ανά εποχή ή ανά παραγωγικό κύκλο.

ABFLUSSRATE: Die relative Ablaufmenge pro Zeiteinheit bezogen auf das in einem Kultursystem enthaltene Wasservolumen. In Durchlaufkultursystemen variiert diese Menge gewöhnlich mit dem Biomassezuwachs und der Jahreszeit. In stagnierenden Teichsystemen bezieht sich diese Rate häufig auf die pro Saison oder Produktionszyklus ausgetauschte relative Wassermenge.

TAUX DECOULEMENT: Taux instantané découlement dun fluide déchargé, exprimé en volume par temps unitaire. Habituellement, en système ouvert, ce taux varie suivant la croissance des poissons et avec la saison. En étang stagnant se rapporte au pourcentage de la masse deau évacuée par saison ou par cycle délevage.

PORTATA DI SCARICO: Il flusso di un fluido scaricato ad un dato istante, espresso come volume per unità di tempo. Nei sistemi di allevamento il flusso è variabile secondo la crescita dei pesci e la stagione. Negli allevamenti in stagno, si associa alla percentuale della massa dell’acqua scaricata per stagione o per ciclo produttivo.

UTSLIPPSRATE (VANNFORBRUK): Utslippsmengden uttrykt som volum per tidsenhet. Ved oppdrett i gjennomstrømningsanlegg varierer utslippsraten med fiskens vekst og årstid, kalles da ofte vannforbruket. I stillestående damsystemer betegner utløpshastigheten prosenten av vannmassene som slippes (byttes) ut per sesong eller per produksjonssyklus.

Was this helpful?
Se refiere al volumen total de un fluido totalmente limpio de partículas mediante un filtro en un tiempo dado. Si la eficacia de la acción de un filtro es inferior a 100%, la tasa de filtración equivale al producto de volumen de fluido que pasa a través del filtro en un tiempo dado por la eficacia relativa del filtro.


FILTRATION RATE: Refers to the total volume of a fluid effectively cleared of particles by a filter in a given time. If the filtration efficiency of a filter is less than 100%, the filtration rate is equivalent to the volume of the fluid passing through the filter in a given time multiplied by the relative efficiency of the filter.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΔΙΗΘΗΣΗΣ: Αναφέρεται στον συνολικό όγκο ενός υγρού, ο οποίος καθαρίζεται αποτελεσματικά από ένα φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος ενός φίλτρου είναι μικρότερη του 100%, ο ρυθμός φιλτραρίσματος ισοδυναμεί προς το γινόμενο του όγκου του υγρού που περνάει μέσα από το φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί την αποδοτικότητα του φίλτρου.

FILTRATIONSRATE: Bezieht sich auf das Volumen einer Flüssigkeit, das in einer bestimmten Zeit durch ein Filter fließt und dabei von Partikeln befreit wird. Wenn die Filtrationsleistung eines Filters unter 100% beträgt, dann ist die Filtrationsrate gleich dem Produkt aus Volumen der gefilterten Flüssigkeit, die in gegebener Zeit das Filter passiert und der relativen Effizienz des Filters.

TAUX DE FILTRATION: Se réfère au volume total dun fluide effectivement débarassé de particules par un filtre en un temps donné. Si lefficacité de laction dun filtre est inférieure à 100%, le taux de filtration est équivalent au produit du volume de fluide passant à travers le filtre en un temps donné par lefficacité relative du filtre.

VELOCITA DI FILTRAZIONE: Riferito al volume totale effettivamente filtrato in un determinato tempo. Se lefficienza di filtrazione risulta minore del 100 % il tasso di filtrazione è equivalente al prodotto del volume di fluido passante attraverso il filtro in un dato tempo moltiplicato per lefficienza relativa del filtro.

FILTRERINGSHASTIGHET: Refererer til det totale volumet av en væske som effektivt blir renset for partikler gjennom et filter over et gitt tidsrom. Dersom filtreringseffektiviteten er mindre en 100% er filtreringshastigheten lik volumet av væske som passerer gjennom filteret over et gitt tidsrom multiplisert med den relative effektiviteten til filteret.

Was this helpful?
Número de fallecidos en una población durante un periodo específico.


MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population during a specific period. Syn. death rate; fatality rate.

ΡΥΘΜΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Ο αριθμός θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού κατά την διάρκεια μιάς ορισμένης περιόδου.

STERBLICHKEITSRATE: Die relative Anzahl der Todesfälle innerhalb einer Population während eines bestimmten Zeitraumes.

TAUX DE MORTALITE: Nombre des décès survenus dans une portion unitaire dune population au cours dun laps de temps donné.

MORTALITA, TASSO di : Il numero di morti per unità di popolazione durante uno specifico periodo. Sin. percentuale di morti.

DØDELIGHETSRATE: Antall dødsfall per populasjonsenhet per tidsenhet. Syn. dødsrate.

Was this helpful?
Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

URSACHENSPEZIFISCHE MORTALITÄTSRATE: Die Anzahl von Toten innerhalb eines Bestandes während eines bestimmten Zeitraumes, die auf eine spezielle Ursache zurückgeführt werden kann.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASSO DI MORTALITA’ PER CAUSA SPECIFICA: Il numero di morti, dovuto ad un evento (causa) particolare, per unità di popolazione in un dato periodo di tempo.

ÅRSAKSSPESIFIKK DØDSRATE : Antall dødsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk årsak.

Was this helpful?
En los sistemas de cultivo tales como estanques, jaulas y raceways este término determina el intercambio real de agua y se define por la ecuación Q/V dónde Q es la cantidad de agua intercambiada (m3 h-1) y V es el volumen del sistema (m3). La tasa real es frecuentemente desconocida por los acuicultores y raramente definida de una manera conveniente en la literatura. A menudo se supone que el hecho de añadir un volumen equivalente al volumen del sistema provoca un


TURNOVER RATE: In culture systems such as tanks, raceways, ponds and other units this term refers to the real water exchange rate defined as the residence time: Q (water quantity, m3 h-1) / V (tank volume, m3). The true rate is rarely known by practitioners and seldom properly reported in the literature. It is often simply assumed that a complete water exchange is achieved if the volume of water added to a given unit equals a full exchange in that unit. Such misuse of terms, if

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Σε συστήματα καλλιέργειας, όπως οι δεξαμενές, διαδρομοδεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ ο όρος αναφέρεται στον πραγματικό ρυθμό ανταλλαγής νερού που εκφράζεται με τον χρόνο παραμονής: Q (ροή, m3 h-1) / V (όγκος δεξαμενής, m3). Ο πραγματικός ρυθμός σπανίως είναι γνωστός και σπανίως αναφέρεται ορθά στην βιβλιογραφία. Συχνά θεωρείται ότι απλώς επιτυγχάνεται πλήρης ανανέωση όταν ο όγκος νερού που προστίθεται σε μία μονάδα ισούται με τον ολικό όγκο του νερού. Τέτοιες παρεξηγήσεις μ

UMSATZRATE: In Kultursystemen wie Becken, Langstromrinnen, Teichen und anderen Hälterungseinrichtungen bezieht sich dieser Begriff auf die reale Wasseraustauschrate, die als die Residenzzeit Q (Wassermenge in m3h-1) / V (Beckenvolumen in m3). Die wahre Austauschrate ist dem Praktiker selten bekannt und oft nicht richtig in der Literatur angegeben. Es wird häufig vereinfacht angenommen, daß ein vollständiger Wasseraustausch stattfindet, wenn eine dem Hälterungsvolumen äquiva

TAUX DE RENOUVELLEMENT: Dans les systèmes de culture tels que les bassins, mares et "raceways" ce terme détermine la mesure de léchange réel de leau et se définit par léquation Q/V où Q est la quantité deau échangée(m3.h-1) et V le volume du système (m3). Le taux réel est fréquemment inconnu des aquaculteurs et rarement rapporté de façon convenable dans la littérature. Il est souvent présumé que laddition dun volume deau équivalent au volume du système provoque une échange total de leau

FREQUENZA O TASSO DI RICAMBIO (IDRICO): Nei sistemi di allevamento come vasche, canali, stagni e altre unita, questo termine si riferisce alla velocita di ricambio reale dellacqua definita come tempo di permanenza: Q (quantita di acqua, m3 h-1)/V (volume della vasca, m3). La reale velocita di ricambio e raramente conosciuta dagli operatori e di rado riportata correttamente in letteratura. Spesso si considera semplicemente come tempo di ricambio, il tempo di riempimento di una vasca, ossia il tempo impi

VANNUTSKIFTING: I oppdrettsenheter som tanker, lengdestromsrenner og dammer henviser denne betegnelsen til den reelle vannutskiftingen definert som oppholdstid: Q (vannmengde, m3/time) / V (karvolum, m3). Den virkelige utskiftningen av vann er sjelden kjent. Det antas ofte at dersom et vannvolum som er likt volumet til en gitt oppdrettsenhet tilsettes vil dette gi en total utskifting av vannet. Slik misbruk av betegnelser, dersom strengt anvendt, har store konsekvenser ved beregning av opp

Was this helpful?
Concentración de oxígeno disuelto en agua en equilibrio con el aire atmosférico con presión barométrica normal. Esta tasa varía según la temperatura y la salinidad. Por ejemplo para el agua dulce: tasa = 14,6 mg/L a 00 C y 8,3 mg/L a 25 0C.


AIR SATURATION VALUE OF DISSOLVED OXYGEN: The concentration of oxygen dissolved in water in equilibrium with atmospheric air at normal barometric pressure. The value varies with temperature and salinity and is, in freshwater for example, 14.6 mg/l at 00C and 8.3 mg/l at 250C.

ΤΙΜΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ: Η συγκέντρωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό και βρίσκεται σε ισορροπία με τον ατμοσφαιρικό αέρα υπό κανονική βαρομετρική πίεση. Η τιμή ποικίλλει ανάλογα με την θερμοκρασία και την αλατότητα και είναι, για παράδειγμα, στο γλυκό νερό 14.6 mg/L στους 00C και 8.3 mg/L στους 250C.

LUFTSÄTTIGUNGSWERT DES GELÖSTEN SAUERSTOFFS: Konzentration von in Wasser gelöstem Sauerstoff, die mit der Konzentration in der Luft bei Atmosphärendruck im Gleichgewicht steht. Dieser Wert ist abhängig von Temperatur und Salzgehalt und beträgt z.B. in Süßwasser bei 00C 14,6 mg/L und bei 250C 8,3 mg/L.

TAUX DOXYGENE DISSOUS A SATURATION: Concentration doxygène dissous dans leau à léquilibre avec lair atmosphérique à pression barométrique normale. Ce taux varie avec la température et la salinité. Par exemple pour leau douce: taux = 14,6 mg/l à 00C et 8,3 mg/l 250C.

VALORE DI SATURAZIONE DI OSSIGENO DISCIOLTO: La concentrazione di ossigeno disciolto nell’acqua rapportato alla solubilità dello stesso gas quando la concentrazione dei gas disciolti in acqua sono in equilibrio con l’aria atmosferica, a pressione barometrica normale. A parità di concentrazione, il valore di saturazione aumenta con la temperatura e la salinità e corrisponde. La concentrazione dell’ossigeno in acqua dolce satura al 100% per esempio, corrisponde a 14.6 mg/l a 00C e 8.3 mg/l a 250C.

FULLMETTET VANN (OKSYGEN): Konsentrasjonen av oksygen løst i vann i likevekt med luft under normalt atmosfæretrykk. Verdiene varierer med temperatur og salinitet, i ferskvann ved 00 C inneholder vannet 14,6 mg/l oksygen mens det ved 250 C inneholder 8,3 mg/l oksygen.

Was this helpful?
Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.


SURVIVAL RATE: The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.

ÜBERLEBENSRATE: Der Prozentsatz an Organismen die nach einer definierten Zeit am Leben bleiben, z.B. bis zum Smoltstadium bei Lachsen oder nach dem Transfer in Meerwasserkäfige bis zur Marktgröße.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASSO DI SOPRAWIVENZA : La percentuale degli organismi ancora vivi dopo un certo periodo ti tempo specificato, dipende dal sistema di allevamento. Per esempio nei salmoni, fino allo stadio di stadio di smolt, oppure dal trasferimento degli smolt in mare fino al la ricattura.

OVERLEVINGSRATE: Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.

Was this helpful?
Aumento de peso de un animal por unidad (normalmente en peso) de alimento utilizada.


FEED UTILIZATION: The weight increase per unit of utilized feed.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η αύξηση βάρους ανά μονάδα χρησιμοποιηθείσας τροφής.

NAHRUNGSVERWERTUNG: Die Gewichtszunahme pro Einheit ausgenutzten Futters.

TAUX DUTILISATION DUN ALIMENT: Laugmentation de poids dun animal par unité daliment utilisé.

TASSO DI UTILIZZAZIONE DI UN ALIMENTO: Aumento di peso dellanimale per unità di alimento utilizzato.

FÔRUTNYTTELSE: Vektøkning per enhet konsumert fôr.

Was this helpful?
Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.


METABOLIC RATE: The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

STOFFWECHSELRATE: Die Menge an Sauerstoff, die für den gesamten Stoffwechsel pro Zeiteinheit und Gewichtseinheit eines Organismus benötigt wird.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

METABOLICA, QUOTA: Quantità di ossigeno utilizzata per il metabolismo, definita per unità di tempo o unità di peso corporeo.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

Was this helpful?
Tasa metabólica mínima requerida para mantener los procesos vitales esenciales. Normalmente se expresa en términos de cantidad de oxígeno consumido por animal, por unidad de tiempo y por unidad de masa corporal en reposo durante el periodo post-absorción alimenticia (en el caso del hombre por ejemplo este periodo es de 14 a 18 horas después de la ingestión de comida).


BASAL METABOLIC RATE: The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)

ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: (BMR): Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

GRUNDSTOFFWECHSELRATE, GRUNDUMSATZRATE: Die minimale Stoffwechselrate, die erforderlich ist, um die grundsätzlichen (vitalen) Lebensprozesse aufrechtzuerhalten; normalerweise als die Menge des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit ermittelt, die bei gegebenem Körpergewicht eines ruhenden Tieres nach Ablauf der Verdauungsphase ermittelt wird (z.B. beim Menschen etwa 14-18 Stunden nach der letzten Mahlzeit).

TAUX DU METABOLISME DE BASE: Taux métabolique minimal requis pour le maintien des processus vitaux essentiels. Habituellement exprimé en termes de quantité doxyène consommé par un animal, par unité de temps et par unité de masse corporelle, au repos pendant la période post-absorption (chez lhomme par exemple 14 à 18 heures après lingestion de la nourriture).

TASSO DI METABOLICO BASALE: Il fabbisogno metabolico minimo necessario per mantenere i processi vitali di base, di solito descritto e misurato come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo, da un animale di un dato peso (o superficie) corporeo, mentre è in riposo ed a digiuno (per esempio, negli esseri umani 14-18 ore dopo l’ultimo pasto).

BASAL METABOLSK RATE (BMR): Den laveste metabolske rate som trengs for å opprettholde grunnlegende kroppsfunksjoner, er vanligvis beskrevet og målt som mengden av oksygen forbrukt per tidsenhet av et dyr med en gitt kroppsvekt og som holder seg helt i ro i etter-absorptiv tilstand (f.eks. 14-18 timer etter inntak av mat hos mennesker).

Was this helpful?
Tasa de metabolismo de un animal poiquilotermo expresada en forma del consumo mínimo de oxígeno por unidad de tiempo y por unidad de peso corporal, medida a la temperatura óptima para esta especie.


STANDARD METABOLIC RATE: That metabolic rate of poikilothermic animals expressed as the minimum amount of oxygen per unit time, per unit body weight, at the optimal environmental temperatures for the species concerned.

ΤΥΠΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΤΑΧΟΣ: Το μεταβολικό τάχος των ποικιλόθερμων ζώων, όταν αυτά καταναλώνουν την ελάχιστη ποσότητα οξυγόνου ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους, στις άριστες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες για το είδος αυτό.

STANDARDSTOFFWECHSELRATE: Die Stoffwechselrate poikilothermer Tiere, bei der diese ein Minimum an Sauerstoffverbrauch pro Zeiteinheit und Körpergewicht zeigen, wobei der Sauerstoffverbrauch bei der Optimaltemperatur dieser Art zu bestimmen ist.

TAUX DE METABOLISME STANDARD: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

VELOCITA’ METABOLICA STANDARD: La velocità metabolica degli animali pecilotermi espressa come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo e per unità di peso corporeo, ad una temperatura definita (ottimale per la specie), a riposo. Non essendo possibile nei pesci assumere una condizione di riposo assoluto odi metabolismo di base vero e proprio, per via dellattività dei pesci, il metabolismo standard è stato definito come quello relativo alla quantità di ossigeno teoricamente consumata a velocità zero, estrapolando l

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET: Den metabolske hastigheten hos et vekselvarmt dyr uttrykt som den minste mengden oksygen per tidsenhet, per kroppsvektsenhet, ved artens optimale omgivelsestemperaturen.

Was this helpful?
Reacción dirigida o respuesta de orientación de un organismo móvil acercándose (taxia positiva) o alejándose (taxia negativa) de una fuente de estímulo; por ejemplo fototaxia positiva de Artemia,/i>.


TAXIS: A directed reaction or orientation response of a free moving organism toward (positive) or away from(negative) the source of the stimulus; tactism. (for example, Artemias positive phototaxis).

ΤΑΚΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΑ: Κατευθυνόμενη αντίδραση ή απόκριση προσανατολισμού ενός ελεύθερα κινούμενου οργανισμού προς (θετική) ή μακρυά από (αρνητική) την πηγή του ερεθίσματος. (π.χ. θετικός φωτοτακτισμός της Artemia)

TAXIE: Die orientierende Reaktion oder Bewegung von sich frei bewegenden Organismen. Die direkte Reaktion oder Orientierung als Antwort eines beweglichen Organismus hin zur (positiv) oder weg (negativ) von der Stimulanzquelle. Artemien sind z.B. positiv phototaktisch.

TAXIE: Réaction dirigée ou réponse dorientation dun organisme mobile vers (taxie positive) ou éloignant lorganisme (taxie négative) dune source de stimulus; par exemple la phototaxie positive dArtemia.

TASSIA, TROPISMO: Una reazione diretta o risposta di orientamento di un organismo che si muove liberamente verso (positivo) o in direzione opposta (negativo) alla sorgente dello stimolo; tassia (p.es. fototassia positiva dellArtemia).

TAKSIS: En direkte reaksjons eller orienterings prosess hos en fritt bevegelig organisme mot (positiv) eller vekk fra (negativ) fra et stimulus.. (F.eks., positiv fototaksis hos artemia).

Was this helpful?
Agrupamiento taxonómico de cualquier rango, incluyendo los grupos jerárquicamente inferiores; dícese de todo grupo de organismos o de poblaciones que se consideran suficientemente distintas de otros grupos semejantes para ser tratado como unidad a parte; unidad taxonómica.


TAXON: A taxonomic group of any rank, including all the subordinate groups; any group of organisms, populations, or taxa considered to be sufficiently distinct from other such groups to be treated as a separate unit.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΑΞΟΝ: Ταξινομική ομάδα οποιασδήποτε βαθμίδας, που περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες ομάδες. Κάθε ομάδα οργανισμών, πληθυσμών ή τάξων που είναι επαρκώς διακριτή από άλλες τέτοιες ομάδες ώστε να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή ενότητα.

TAXON: Eine taxonomische Gruppe jeden Ranges, einschließlich aller Untergruppierungen. Jede Gruppe von Organismen, Populationen oder Taxa (Plural von Taxon), die sich hinreichend von anderen gleichen Ranges unterscheidet.

TAXON: Groupement taxonomique de nimporte quel rang, y compris les groupes subordonnés; se dit de tout groupe dorganismes, de populations ou de taxon considéré être suffisament distinct dautres groupes semblables pour être traité comme une unité à part entière; lunité taxonomique.

TAXON: Gruppo tassonomico di qualunque livello, che include tutti i livelli subordinati; qualunque gruppo di organismi, popolazioni o taxa, considerati sufficientemente distinti dagli altri gruppi per essere considerati entita separate

TAKSON (fl. taksa): Enhet eller gruppe som går inn i en systematisk inndeling av planter og dyr. Den generelle betegnelsen på konkrete systematiske grupper (f.eks. art, klasse, rike).

Was this helpful?
Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TBT: TRIBUTYLZINN. Eine in bestimmten Antifouling-Mitteln enthaltene chemische Verbindung, die bei Mollusken Imposex hervorruft.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBT: Un composto chimico impiegato in pitture antifouling. Provoca disturbi riproduttivi in particolare nei molluschi.

TBT: Tributlyn: Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

Was this helpful?
Técnica de cría de carpa utilizando estanques de desove especialmente diseñados.


DUBISCH METHOD: A method for carp cultivation with specially designed spawning ponds, i.e., Dubisch pond.

DUBISCH, ΜΕΘΟΔΟΣ: (Λιμνοδεξαμενή Dubisch) Μέθοδος καλλιέργειας κυπρίνου με ειδικά σχεδιασμένες λιμνοδεξαμενές γαμετοτοκίας.

DUBISCH-METHODE: Eine Methode, um Karpfen in speziell dafür entworfenen Laichteichen zu vermehren.

TECHNIQUE DE DUBISCH: Une technique délevage de carpe utilisant des bassins de frai spécialement conçus.

DUBISCH (TECNICA DI): Metodo di allevamento della carpa sviluppato in stagni provvisti di speciali bacini di frega.

DUBISCH-METODEN: Metode for karpekultivering med spesielle gytedammer, dvs Dubisch dam.

Was this helpful?
Protocolo específico de muestreo.


SAMPLING METHOD: This term denotes a specific protocol for sampling.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνώνυμος με τον όρο "πρωτόκολλο δειγματοληψίας" που περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την απόληψη δειγμάτων.

METHODE DER PROBEN(ENT)NAHME: Eine Probennahme mit Regelungen für Einzelheiten des Geräteaufbaus und -gebrauchs und der Probenkonservierung.

TECHNIQUE DECHANTILLONNAGE: Protocole spécifique déchantillonnage.

METODO DI CAMPIONAMENTO: Un metodo specifico di campionamento.

PRØVETAKINGSMETODE: Betegner en spesifikk prøvetakingsprotokoll.

Was this helpful?
Técnica de cultivo intensivo de gambas. Adaptado para gambas que viven en sistema abierto o en el fondo a temperaturas tropicales. Esta técnica implica altos niveles de aireación, buena calidad de agua y abundante comida.


MOULINETTE TECHNIQUE: Technique of intensive penaeid prawn rearing. This is suited to prawns which live in open water or on the bottom in tropical temperatures. This technique involves high levels of aeration, ensuring good water quality and an abundant source of food.

ΤΕΧΝΙΚΗ MOULINETTE: Τεχνική εντατικής εκτροφής των γαρίδων Penaeidae. Κατάλληλη για γαρίδες που ζουν σε ανοιχτά νερά ή στον βυθό σε τροπικές θερμοκρασίες. Βασίζεται σε υψηλό επίπεδο αερισμού, που εξασφαλίζει καλή ποιότητα νερού και πηγή άφθονης τροφής.

MOULINETTE-TECHNIK: Verfahren der intensiven Penäiden-Aufzucht. Es ist geeignet für die Zucht von Garnelen, die entweder im Freiwasser oder am Boden bei tropischen Temperaturen leben. Dieses Verfahren bedarf intensiver Belüftung, um eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, und eine ausreichende Menge geeigneter Nahrung.

MOULINETTE TECNHIQUE: Technique délevage intensif de crevettes. Adaptée aux crevettes vivant en système ouvert ou sur le fond en températures tropicales. Cette technique implique de hauts niveaux daérations, de bonne qualité deau et un abondant approvisionnement en nourriture.

MULINELLO, TECNICA del: Tecnica di allevamento intensivo di gamberi appartenenti alla famiglia dei peneidi. Metodologia adatta per gamberi tropicali che vivono presso il fondo in mare aperto. Questa tecnica è caratterizzata dallutilizzo di meccanismi che forniscono elevati livelli di aerazione assicurando abbondanti quantitativi di cibo e acque di buona qualità.

MOULINETTE-TEKNIKK: Intensiv oppdrettsmetode for tigerreker (marine). Er egnet for reker som lever i de frie vannmasser eller nær bunnen ved tropiske temperaturer. Teknikken innebærer høye nivåer av lufting, for å sikre god vannkvalitet og rikelig tilgang på fôr.

Was this helpful?
Conjunto de células cuya especialización y funciones son conocidas. Los tejidos son los componentes de los órganos y de otras estructuras de los organismos vivos. Una muestra de tejido (biopsia) es representativa de todo el tejido y sirve para estudios funcionales y morfológicos.


TISSUE: A group of similarly specialized cells that perform a common function, tissues make up the organs and other structures of living organisms. A tissue sample is a small representative piece of tissue which is removed for further study.

ΙΣΤΟΣ: Ομάδα κυττάρων με παρεμφερή εξειδίκευση τα οποία επιτελούν μία κοινή λειτουργία. Οι ιστοί αποτελούν τα όργανα και άλλες διαπλάσεις του σώματος των ζωντανών οργανισμών. Δείγμα ιστού είναι ένα μικρό αντιπροσωπευτικό τμήμα ιστού που αφαιρείται για περαιτέρω μελέτη.

GEWEBE: Eine Gruppe gleichartig spezielisierter Zellen die eine gemeisame Funktion haben; Gewebe bilden die Organe und andere Strukture lebender Organismen. Eine Gewebsprope besteht aus einem kleinen, aber repräsentativen Stück eines Gewebes, das für weitere Untersuchungen entnommen wird.

TISSU: Ensemble de cellules dont la spécialisation et les fonctions sont communes. Les tissus sont les composants des organes et des autres structures des organismes vivants. Un échantillon tissulaire (biopsie) est un prélèvement représentatif dun tissu servant à des études approfondies.

TESSUTO: Gruppo di cellule specializzate aventi la stessa funzione, i tessuti compongono gli organi e altre strutture degli organismi viventi. Per campione tessutale si intende un pezzo rappresentativo del tessuto rimosso per ulteriori studi, generalmente istologici.

VEV: Gruppe med liknende spesialiserte celler med samme funksjon. Utgjør organene og andre strukturer i levende organismer. En vevsprøve er en liten prøve fra et vev som fjernes for videre undersøkelser.

Was this helpful?
Tejido conjuntivo constituido de una variedad de células capaces de almacenar grandes cantidades de grasas neutras.


ADIPOSE TISSUE: Tissue made up of specific cells capable of storing large amounts of neutral fats.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ: Ιστός που αποτελείται από ειδικά κύτταρα, ικανά να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ουδέτερων λιπιδίων.

FETTGEWEBE: Aus speziellen Zellen aufgebautes Gewebe, das in der Lage ist, neutrale Fette aufzunehmen.

TISSU ADIPEUX: Tissu conjonctif constitué dune varieté de cellules capable de stocker de grandes quantités de graisses neutres.

ADIPOSO (TESSUTO): Tessuto composto di cellule specifiche (adipose) capaci di conservare grandi quantità di grassi neutri.

FETTVEV: Vev dannet av spesielle celler med evne til å lagre store mengder nøytralt fett.

Was this helpful?
Tejido distribuido en el riñón de los peces, responsable de la liberación rápida de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y, en menor medida, de cambios en la química de la sangre como respuesta a una estimulación neural.


CHROMAFFIN TISSUE: Tissue scattered throughout the fish kidney, responsible for the rapid release of the catecholamines adrenaline and noradrenaline, in response to neural stimulation and, to a lesser extent, changes in blood chemistry.

ΧΡΩΜΙΟΦΙΛΟΣ ΙΣΤΟΣ: Iστός ο οποίος βρίσκεται διασκορπισμένος στο νεφρό των ψαριών και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταχεία απελευθέρωση των κατεχολαμινών (βλ.λ) αδρεναλίνη (βλ.λ) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ) μετά από κάποια νευρική διέγερση ή την αλλαγή στη χημική σύσταση του αίματος.

CHROMAFFINES GEWEBE: Gewebe, das in der Fischniere verteilt ist und für die schnelle Ausschüttung von Catecholamin, Adrenalin und Noradrenalin verantwortlich ist. Diese Freisetzung geschieht aufgrund neuraler Stimulation und – in geringerem Maße – aufgrund von Veränderungen in der Blutchemie.

TISSU CROMAFIN: Tissu parsemé à travers le rein des poissons et responsable de la libération rapide de catécholamines, adrénaline et noradrénaline, en réponse à une stimulation nerveuse ou, de façon moindre, à des changements de la composition sanguine.

TESSUTO CROMAFFINE : Tessuto diffuso nel rene dei pesci, responsabile per il rapido rilascio delle catecolamine adrenalina e noradrenalina, in risposta agli stimoli neurali e, in misura minore, ai cambiamenti ematochimici.

KROMAFFINT VEV: Endokrint vev i fiskenyren. Kler veggene i den bakre kardinalvenen hos beinfisk og skiller raskt ut katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) i respons til neurologisk stimulering og i mindre grad forandringer i blodkjemien.

Was this helpful?
Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.


INTERRENAL TISSUE: Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

INTERRENALGEWEBE: In Fischen ein endokrines Drüsengewebe (Rindengewebe, in gelblichen Flecken in der Nähe der Nieren und der hinteren Kardinalvene verteilt), das als Äquivalent zu dem adrenocorticoiden Gewebe (Nebennierenrinde) der Säuger gelten kann. Das Gewebe produziert und sondert Steroidhormone (z.B. Cortisol und Epinephrine) ab, die offensichtlich bedeutsam für die Osmoregulation sind.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TESSUTO INTERRENALE: Tessuto endocrino che nei pesci è equivalente alla ghiandola corticosurrenale, situato tra il rene e la vena cardinale posteriore, produce e secerne ormoni steroidi (es. cortisolo), importanti nellosmoregolazione. Elevati livelli di cortisolo nel sangue sono caratteristici di una condizione di stress, per esempio da manipolazione.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

Was this helpful?
Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ: Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.

TELEANGIEKTASIE: Die Erweiterung von kleinen Blutgefäßen in der Haut und den Kiemen.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGECTASIA: Dilatazione di piccoli vasi ematici cutanei e branchiali.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

Was this helpful?
Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).


REMOTE SETTLING: Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).

ΤΗΛΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.

AUSBRINGUNG; VERSETZUNG: Das Verschiffen von kultivierten larvalen Austern, die sich noch im Pediveliger- Stadium befinden, zur endgültigen Festsetzung auf geeignetem Substrat.

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TRASFERIMENTO A DISTANZA: Trasporto delle larve di ostrica prodotte (allo stadio di pediveliger), per la semina su substrati adatti al loro insediamento.

FJERN BUNNSLAING: Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.

Was this helpful?
Recogida y tratamiento de datos de una zona de estudio que está físicamente alejada de los aparatos de detección; por ejemplo instrumentos subacuáticos de detección.


REMOTE SENSING: The gathering and analysis of data from the study area or organism that is physically removed from the sensing equipment; e.g sub water surface detection instruments.

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από μιά μελετώμενη περιοχή ή έναν οργανισμό από ειδικούς αισθητήρες π.χ. υποβρύχιους ανιχνευτές.

FERNERKUNDUNG: Die Gewinnung und Analyse von Daten eines Untersuchungsgebietes oder eines Organismus das oder der vom MeΏgerät physisch entfernt ist (z.B. Meeresboden-Untersuchungsinstrumente).

TELEDETECTION: Récolte et traitement de données dans une zone détude qui est physiquement éloignée des appareillages de détection; par exemple les appareils de détection subsurface.

TELERILEVAMENTO o REMOTE SENSING: Acquisizione e analisi di dati provenienti dall’organismo o dall’area in esame, raccolti fisicamente da uno apparecchio rilevatore; p.e. strumenti di indagine subacquea, rilevamento satellitare delle temperature al suolo o della concentrazione di clorofilla.

FJERNANALYSE: Innsamling og analyse av data fra undersøkelsesområdet eller organismer som er fysisk fjernet fra prøvetakingsutstyret, f.eks. instrumenter som brukes ved undersøkelse av havbunnen.

Was this helpful?
Una subdivisión de la subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peces óseos) con más de 28000 especies; consiste de 4 subclases; el esqueleto interno es óseo; el opérculo está asentado en el segundo arco hioideo; los radios de las aletas dorsales y anales están basadas en radios basales óseos; las especies comunmente usadas en acuicultura pertenecen a este orden.


TELEOST: A sub-division of the sub-class actinopterygii, Class Osteichthyes(bony fish) (with more than 28000 species); consists of 4 sub-classes; internal skeleton contains bony tissue; operculum based on the second hyoid arch; rays of the dorsal and anal fins based on bony basal rays; the most commonly cultured fish species belong to this order.

ΤΕΛΕΟΣΤΕΟΙ: Υποδιαίρεση της υπόταξης Actinopterygii, κλάση Osteichthyes με πάνω από 28000 είδη. Αποτελείται από 4 υποκλάσεις. Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από οστίτη ιστό, το βραγχιακό επικάλυμμα ξεκινάει από το υοειδές τόξο, το ραχιαίο και το εδραίο πτερυγίου υποβαστάζονται από οστέινες ακτίνες. Στην τάξη των οστεϊχθύων ανήκουν τα πιο κοινά καλλιεργούμενα είδη ψαριών.

TELEOSTEI: Eine Unterabteilung der Unterklasse Actinopterygii (Klasse Osteichthye (Knochenfische) (mit mehr als 28000 Arten); besteht aus 4 Unterklassen; inneres Skelet enthält Knochengewebe; operculum basiert auf dem zweiten Hyoidbogen; die Strahlen der Dorsalen und Analen basieren auf knöchernen Basalstrahlen; die Mehrzahl der kultuvierten Arten gehören zu dieser Unterklasse.

TELEOSTÉEN: Sous-division de la sous-classe des actinopterygés. La classe des Ostéichthyéens (poissons osseux) comportent plus de 28000 espèces et se divise en 4 sous-classes. Le squelette interne est osseux. L’opercule est monté sur la deuxième arche hyoïde. Les raies des nageoires dorsales et anales sont montées sur des raies basales osseuses. Les poissons les plus couramment cultivés appartiennent à ce groupe.

TELEOSTEI: Sotto-divisione della sotto-classe Attinopterigi, Classe Osteitti (pesci ossei), con piω di 28.000 specie; consiste di 4 sotto-classi; lo scheletro interno θ costituito da tessuto osseo, lopercolo sibasa sul secondo arco ioide, i raggi delle pinne dorsale ed anale sono basate su raggi basali ossei; le piω comuni specie ittiche allevate appartengono a tale ordine.

TELEOST: En undergruppe av underklassen Actinopterygii, Klasse Osteichytes (beinfisk) (med mer en 28000 arter); består av 4 underklasser; internt skjelett inneholder forbeinet vev; operculum støttes av hyoidbuen (2. visceralbue); finnestråler (lepidotrich og actinotrich) i dorsal- og analfinnene har basis på beinståler kalt pterygiophorer; de vanligste oppdrettsartene finnes i denne klassen.

Was this helpful?
Respuesta de orientación de un organismo móvil hacia una fuente de estímulo sin referencia a otras fuentes de estímulo; orientación con objetivo.


TELOTAXIS: An orientation response of a motile organism to a single stimulus without reference to other sources of stimulation; goal orientation.

ΤΕΛΟΤΑΚΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΛΟΤΑΞΙΑ: Απάντηση προσανατολισμού ενός κινούμενου οργανισμού σένα μεμονωμένο ερέθισμα και ανεξάρτητα άλλων ερεθισμάτων. Στοχοπροσήλωση. Πρβλ. κλινοτακτισμός, τροποτακτισμός.

TELOTAXIS: Die orientierende Reaktion eines beweglichen Organismus auf einen einzelnen Reiz, unabhängig von anderen Stimulationsquellen; Zielorientierung.

TELOTAXIE: Réponse dorientation dun organisme mobile à une source de stimulus sans référence aux autres sources de stimulus; orientation avec un but.

TELOTASSIA: Risposta di orientamento di un organismo mobile ad un singolo stimolo ed indifferenza per altre sorgenti di stimolo; orientamento con un obiettivo preciso.

TELOTAKSIS: Orienteringsrespons hos en bevegelig organisme på ett enkelt stimulus uavhengig av andre stimulasjonskilder. Jfr. klinotaksis.

Was this helpful?
Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

ΤΕΛΣΟΝ: Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).

TELSON: Der Schwanz"des Abdomens (bei Crustaceen).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: La coda o parte terminale delladdome (nei crostacei).

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

Was this helpful?
Masa de hielo que se forma por congelación del agua de mar y que cubre una superficie del mar en una sola pieza o gracias a al acumulación de varias piezas. Una pequeña placa mide entre 10 y 200 metros; una placa mediana mide entre 200 m y 1 km mientras que una placa grande puede medir más de 8 km.


FLOE: Sea ice, either a single unbroken piece or many individual pieces, covering an area of water. A small floe is l0 m to 200 m across; a medium floe is 200 m to l000 m across; an ice field is more than 5 miles (8 km) across; a land floe is thick fast ice which has broken adrift.

ΟΓΚΟΠΑΓΟΣ: Θαλάσσιος πάγος, είτε ένα ενιαίο κομμάτι, είτε πολλά μεμονωμένα κομμάτια, τα οποία καλύπτουν μια έκταση νερού. Ενας μικρός ογκόπαγος έχει διαγώνιο 10 - 200 m, ένας μεσαίος 200 -1000 m, ενώ ένα παγοπέδιο έχει διαγώνιο μεγαλύτερη των 5 μιλίων (8 km). Ενας χερσαίος ογκόπαγος είναι τεμάχιο πάγων μεγάλου πάχους, το οποίο έχει αποκοπεί από τον στερεωμένο πάγο και έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.

EISSCHOLLE; TREIBEIS: Eis auf dem Ozean, entweder ein einzelnes nicht zerbrochenes Stück oder viele individuelle Stücke, die das Wasser bedecken. Eine kleine Eisscholle hat 10 m bis 200 m Durchmesser; eine mittlere 200 m bis 1000 m; ein Eisfeld ist mehr als 5 Meilen (8.0 km) breit; eine Landeisscholle besteht aus dickem Festeis, das beim Treiben abgebrochen ist und abtreibt.

GLACE FLOTTANTE; BANQUISE: Croûte de glace qui se forme par congélation de leau de mer et couvre une surface de mer dune seule pièce ou grâce à une accumulation de plusieurs pièces; dune seule plaque ou de plusieurs coalescentes. Une petite plaque mesure de 10 à 200m; une moyenne de 200m à 1km et une banquise peut mesurer plus de 8 km.

FLOE: Termine per indicare un blocco di ghiaccio galleggiante. Ghiaccio di mare, dato da un singolo blocco o da vari pezzi che ricoprono unarea dellacqua. Le dimensioni di un piccolo blocco vanno da 10 a 200 metri circa; un blocco medio va da 200 a 1000 metri; e una banchisa può misurare più di 8 chilometri.

ISFLAK: Havis i et helt stykke eller knekt opp i flere mindre enheter, som dekker et havområde. Et lite isflak er 10 – 200 meter på tvers, et medium isflak er 200 – 1000 meter på tvers, og et stort isflak er mer en 8 km på tvers. De aller største isflakene stammer fra fastis som har brukket løs fra land.

Was this helpful?
La temperatura es una medida cuantitativa de calor. Para que una medida sea racional, debe haber acuerdo sobre la escala de valores y los dispositivos que sirven para dar estos valores. La única escala de temperatura con criterio natural y absoluto es la escala termodinámica de Kelvin que se basa sobre las funciones que pueden ser directamente deducidas a partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dado que el limite inferior de esta escala es el cero absoluto y que, por definició


TEMPERATURE: Temperature is the quantitative statement concerning heat. The only temperature scale with an absolute basis in nature is the Thermodynamic Kelvin Temperature Scale (TKTS), which is based on functions that can be deduced directly from the first and second laws of thermodynamics. Since the lower limit of the TKTS is absolute zero, and since it is linear by definition, only one non-zero reference point is required to establish its slope. The reference point of 00C was chosen because it

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ: Μέγεθος που εκφράζει την ένταση της θερμότητας. Η μόνη θερμοκρασιακή κλίμακα με απόλυτη φυσική βάση είναι η Θερμοδυναμική Θερμοκρασιακή Κλίμακα Kelvin (TKTS), η οποία βασίζεται σε φαινόμενα που βασίζονται απευθείας στον πρώτο και στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Επειδή το κατώτερο όριο της κλίμακας Κelvin είναι το απόλυτο μηδέν και επειδή η κλίμακα είναι εξ ορισμού γραμμική , απαιτείται ένα μόνο μη-μηδενικό σημείο αναφοράς ώστε να προσδιοριστθεί η κλίση της. Το σημείο αναφοράς τω

TEMPERATUR: Temperatur ist die quantitative Beschreibung des Wärmezustands. Die einzige Temperaturskala mit einer absoluten Basis in der Natur ist die Thermodynamische Temperaturskala nach Kelvin (TKTS), die auf Funktionen beruht, welche direkt vom ersten und zweiten Gesetz der Thermodynamik abgeleitet werden können. Da die untere Grenze dieser Skala der absolute Nullpunkt ist, und da sie aufgrund ihrer Definition linear verläuft, benötigt man nur einen Bezugspunkt, der ungleich Null ist, um die Temperaturk

TEMPERATURE: La température est une mesure quantitative concernant la chaleur. Pour quune mesure soit rationelle, il doit y avoir un accord concernant léchelle des valeurs numériques et les dispositifs servant à réaliser et à afficher ces valeurs. La seule échelle de température avec un fondement absolu naturel est lechelle thermodynamique de Kelvin qui est basée sur des fonctions qui peuvent être directement déduites à partir de la première et deuxième loi de la thermodynamique. Puisque la limite inférieure

TEMPERATURA: La temperatura e una misura quantitativa del calore. Lunica scala di temperature con base assoluta e la scala termodinamica di Kelvin (TKTS), che si basa su funzioni che possono essere dedotte direttamente dalla prima e dalla seconda legge della termodinamica. Essendo lo zero assoluto il limite inferiore della TKTS, ed essendo la scala lineare per definizione, per stabilire la sua pendenza e necessario un solo punto di riferimento avente valore diverso da zero. Il punto di riferimento di 00

TEMPERATUR: Kvantitativt mål for varme. Eneste temperaturskala med absolutt basis i naturen er ”Thermodynamic Kelvin Temperature Scale” (TKTS), som er basert på funksjoner direkte avledet fra første og andre lov om termodynamikk. Siden den nedre grensen for TKTS er absolutt null og den er lineær ved definisjon, er bare ett ikke-null referansepunkt nødvendig for å fastslå stigningen. Referansepunktet 00C ble valgt siden dette er likevektstemperaturen for vann i væske- og fastform ved atmosfærisk t

Was this helpful?
Temperatura en la cual se determina la tasa metabólica estándar de una especie.


STANDARD ENVIRONMENTAL TEMPERATURE (SET): Given as a specified temperature for which a standard metabolic rate is determined for a fish species.

ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Δίνεται ως ειδική θερμοκρασία για την οποία προσδιορίζεται ένα τυπικό μεταβολικό τάχος για ένα είδος ψαριού.

STANDARDUMWELTTEMPERATUR: Eine spezifische Temperatur, bei der die Standardstoffwechselrate einer Fischart festgelegt ist.

TEMPERATURE ENVIRONNEMENTALE STANDARD: Température à laquelle le taux de métabolisme standard est déterminé pour une espèce de poisson.

TEMPERATURA AMBIENTALE STANDARD: Temperatura specifica alla quale viene determinata una velocità metabolica standard (di routine) per una specie ittica.

STANDARD OMGIVELSESTEMPERATUR: Gitt som en spesifikk temperatur der standard metabolismehastighet bestemmes for en fiskeart.

Was this helpful?
Temperatura a la cual la actividad locomotora de un organismo se desorganiza y el organismo pierde su capacidad de escapar a condiciones que llevan rápidamente a su muerte. La temperatura crítica máxima se determina calentando un organismo, a partir de la temperatura de aclimatación, a una velocidad en la que la temperatura de los tejidos profundos del organismo sigue la temperatura externa con un retraso no-significativo.


CRITICAL THERMAL MAXIMUM (CTM): The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

KRITISCHES TEMPERATURMAXIMUM: Die Temperatur, bei der die Bewegungsaktivität gestört wird und ein Organismus die Fähigkeit verliert, vor Bedingungen zu fliehen, die unweigerlich zum Tode führen. Das kritische Temperaturmaximum wird (von der Akklimatisationstemperatur ausgehend) durch Erwärmung mit einer konstanten Rate bestimmt, die so eingestellt ist, daß die in tieferen Körperteilen herrschende Temperatur ohne signifikante Verzögerung dem Anstieg nachfolgen kann.

TEMPERATURE CRITIQUE MAXIMALE: Température à laquelle lactivité locomotrice dun organisme devient désorganisée et lorganisme perd sa capacité déchapper aux conditions qui mènent rapidement à sa mort. La température critique maximale est déterminée en chauffant un organisme, à partir de la température dacclimation, à une vitesse telle que la température des tissus profonds de lorganisme suive la température externe avec un delai insignifiant.

TEMPERATURA CRITICA SUPERIORE : La temperatura superiore (TCS) alla quale l’attività locomotoria è incoordinata ed un organismo perde la sua capacità di sopravvivenza. Il valore della TCS è funzione della temperatura di acclimatazione, e si determina riscaldando l’acqua, a partire dalla temperatura di acclimatazione, ad una velocità tale per cui la temperatura dei tessuti profondi dell’organismo segua la temperatura dell’acqua con un ritardo di tempo trascurabile.

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM: Temperaturen der bevegelse blir hemmet, og en organisme mister evnen til å flykte fra forhold som fort vil føre til dens død. Bestemmes ved oppvarming fra akklimatiseringstemperatur. Hastigheten på oppvarmingen må være hurtig nok til at organismens kjernetemperatur følger uten signifikant forsinkelse.

Was this helpful?
Que sirve para tratar o curar.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ: Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.

THERAPEUTISCH: Zur Kranken- oder Heilbehandlung gehörend.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPEUTICO: Che serve a curare o a guarire.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

Was this helpful?
Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.

THERAPIE: Jede Art der Behandlung einer Krankheit.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Qualsiasi trattamento di una patologia, ad esempio terapia con vaccini.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

Was this helpful?
Tipo de moluscos marinos que provoca daños en estructuras de madera tales como, muelles, bouchots y ciertas partes de jaulas piscícolas. Estas estructuras se debilitan y desintegran durante las tempestades. Se pueden impedir las infestaciones tratando la madera o utilizando maderas duras tales como roble o eucalipto.


TEREDO: Genus of common marine molluscan shipworm, which causes chronic damage to wood, thus weakening wooden structures such as piers, bouchot culture piles and timber components of fish cages, causing them to break up in storms. Infection can be deterred by the use of treated wood, or by replacing pine by oak or eucalyptus.

TEREDO: Γένος κοινών θαλάσσιων μαλακίων που προκαλούν καταστροφές στο ξύλο, αδυνατίζοντας έτσι τις ξύλινες κατασκευές όπως αποβάθρες, πάσσαλους και ξύλινα τμήματα των ιχθυοκλωβών και καθιστώντας τις εύθραυστες σε περιόδους θύελλας. Η δράση τους αποφεύγεται με χρήση κατεργασμένου ξύλου ή με αντικατάσταση του ξύλου πεύκου από δρύϊνο ή ξύλο ευκαλύπτου.

BOHRMUSCHEL: Gattung verbreiteter mariner Mollusken, auch als "Schiffswürmer" bekannt, die dauernde Schäden an Bauholz hervorrufen, was zur Instabilität von hölzernen Strukturen wie z.B. Schiffsanlegern, Pfahlkulturen (in Frankreich "Bouchot" genannt) führt, sowie hölzerne Bestandteile von Käfiganlagen beschädigen können. Bei Sturm kann es dann leicht zu Brüchen kommen. Diese Materialien können durch den Einsatz von vorbehandeltem Holz oder durch den Gebrauch von Eichen oder Eukalyptusholz anstatt von Fichte

TEREDO: Genre de mollusque marin qui creuse des galéries dans le bois, provoquant des dégâts considérables sur les structures en bois telles que les pilotis, les bouchots et certaines parties des cages piscicoles. Ces structures ainsi affaiblies se désintègrent lors de tempêtes. Les infestations sont maitrisées par le traitement du bois ou par lutilisation de bois durs tels que chêne, eucalyptus ou bois exotiques.

TEREDINE: Mollusco marino che causa danni cronici al legno indebolendo cosi strutture come frangiflutti, pali utilizzati per lallevamento e le componenti in legno delle gabbie per pesci, causandone la rottura durante le mareggiate. Linfestazione puo essere controllata trattando il legno o sostituendo il pino con quercia o eucalipto.

TEREDO: Slekt med marine pæleormer tilhørende bløtdyrene. Gir kroniske skader på trevirke, som medfører svekkelse i trestrukturer som er nedsunket i sjøen. Angrep kan avverges ved å bruke impregnert trevirke eller ved å erstatte furu med eik eller eukalyptus.

Was this helpful?
Zona de cambio rápido de temperatura en una masa de agua con estratificación térmica; la zona entre la capa superior templada y la capa inferior más fría. Las termoclinas principales de lagos profundos y de océanos estacionales a causa del calentamiento de aguas superficiales en verano o permanentes.


THERMOCLINE: The zone of rapid temperature change in a thermally-stratified body of water, the layer of water (horizontal temperature discontinuity layer) between the warm upper layer and the cool bottom layer. The principal thermocline in deep lakes and oceans are either seasonal, due to heating of the surface water in summer, or permanent.

ΘΕΡΜΟΚΛIΝΕΣ: Η ζώνη απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας σένα θερμικά στρωματοποιημένο όγκο νερού. Το στρώμα νερού (στρώμα οριζόντιας θερμοκρασιακής ασυνέχειας) μεταξύ του ανώτερου θερμού στρώματος (βλ. επιλίμνιο των γλυκών νερών) και του κατώτερου ψυχρού στρώματος (βλ. υπολίμνιο των γλυκών νερών). Τα κυριότερα θερμοκλινή στις βαθειές λίμνες και τους ωκεανούς είναι είτε εποχιακά, οφειλόμενα στην θέρμανση των επιφανειακών νερών το καλοκαίρι, είτε μόνιμα.

THERMOKLINE (TEMPERATURSPRUNGSCHICHT): Die Zone der raschen Temperaturänderung in einem thermisch geschichteten Wasserkörper (horizontale Temperatursprungschicht) zwischen der wärmeren überliegenden (s.a. Epilimnion im Süßwasser) und der kälteren darunter liegenden Schicht (s.a. Hypolimnion im Süßwasser). Grundsätzlich kann die Thermokline in tiefen Seen und Meeren entweder saisonal (aufgrund der Aufwärmung von Oberflächenwasser im Sommer) oder permanent sein.

THERMOCLINE: Zone de changement rapide de température dans une masse deau à stratification thermique; la zone entre la couche supérieure tempérée (cf. epilimnion en eau douce) et la couche inférieure plus froide. Les thermoclines principales des lacs profonds et des océans sont soit saisonnières à cause du réchauffement des eaux superficielles en été, soit permanentes.

TERMOCLINO: Zona di rapida variazione della temperatura in corpi di acqua stratificati termicamente, lo strato di acqua (strato orizzontale di discontinuita termica) compreso tra uno superiore caldo ed uno inferiore freddo. Il termoclino principale nei laghi profondi e negli oceani puo essere sia stagionale, dovuto al riscaldamento estivo della massa di acqua superficiale, sia permanente.

TERMOKLIN (SPRANGSJIKTET): Sone med hurtige temperatursvingninger i en vannmasse med temperaturstratifikasjon. Vannlaget mellom det varme øvre laget (epilimnion i ferskvann) og det kalde bunnlaget (hypolimnion i ferskvann). Hovedsakelig er termoklinen i dype innsjøer eller havet enten sesongpreget grunnet oppvarming av overflatevann om sommeren eller permanent.

Was this helpful?
Sonda bimetálica sensible a la temperatura; par termoeléctrico.


THERMOCOUPLE: A temperature-sensitive bimetallic probe.

ΘΕΡΜIΚΟ ΖΕΥΓΟΣ: Θερμο-ευαίσθητος διμεταλλικός αισθητήρας. (ηλεκτρόδιο)

THERMISTOR: Halbleiter mit temperaturbedingtem Widerstand.

THERMOCOUPLE: Sonde bimétallique sensible à la température; couple thermo-électrique.

TERMOCOPPIA: Sonda bimetallica sensibile alla temperatura.

VARMEELEMENT: Temperatur sensitiv bimetallisk probe.

Was this helpful?
Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΤΕΡΑΜΥΚΙΝΗ: Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

TERRAMYCIN: Eines der tetrazyklinen Antibiotika, die von Streptomyces rimosus produziert werden und gegen ein breites Spektrum bakteriologischer Fischkrankheiten wirksam sind.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiotico, appartenente alla classe delle tetracicline, prodotto da Streptomyces rimosus, efficace contro molti batteri patogeni nei pesci. Il suo impiego in acquacoltura è regolamentato.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

Was this helpful?
Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

ANTIBIOTISCHE EMPFINDLICHKEITSTESTS: Ein Laborversuch zur Überprüfung der Anfälligkeit eines pathogenen Keimes gegen Antibiotika. Die Ergebnisse eines solchen Tests ermöglichen es dem Anwender, ein optimal wirkendes Chemotherapeutikum auszuwählen; er kann auch dazu dienen, den pathogenen Keim zu identifizieren.

ANTIBIOGRAMME EXAMEN: Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).

PROVA DI SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI: Prova di laboratorio eseguita per determinare la suscettibilità di un agente patogeno ad una serie di antibiotici. I risultati delle prove di questo genere sono usati per selezionare agenti chemioterapici ottimalmente attivi e possono essere utili nell’identificazione dell’agente patogeno.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

Was this helpful?
Relativo a una concha u otras protecciones externas rígidas.


TESTACEOUS: Hard outer coating or shell.

ΟΣΤΡΑΚΙΝΟ: Σκληρό εξωτερικό περίβλημα ή όστρακο.

HARTSCHALIG: Eine harte äußere Ummantelung oder Schale besitzend.

TESTACÉ: Relatif à une coquille ou autre protection externe rigide.

TESTACEO: Rivestimento esterno duro o guscio.

SKALL: Ytre skjellet hos arthropoder (leddyr) eller den harde delen av skjell.

Was this helpful?
Órgano reproductor masculino.


TESTES: Male reproductive organs.

ΟΡΧΕΙΣ: Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.

TESTES: Die männlichen Keimdrüsen.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTICOLI: Gonadi maschili; organi riproduttori maschili.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan. Er hos fisk to parete, flate organer som ligger langs undersiden av nyre.

Was this helpful?
Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce

TESTOSTERON: Das wichtigste androgene Steroidhormon, das von den Testes der Vertebraten ausgeschüttet wird. Dieser Vorgang wird von den gonadotropen Hormonen der Hypophyse kontrolliert. Testosteron kontrolliert die primären and sekudären Geschlechtsmerkmale und in einigen Fällen auch das Reproduktionsverhalten. Der Precursor Keto-Testosteron (Androsteron) wird auch Fischen verabreicht (gewöhnlich mit der Nahrung), um Wachstum und Geschlechtsreife zu beeinflussen (z.B. Augenfleck-Umberfisch Sciaenops ocellatu

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONE: Il piu importante ormone androgeno, viene prodotto nei testicoli dei vertebrati sotto il controllo degli ormoni gonadotropi ipofisari (vedi). Gli ormoni steroidi controllano i caratteri sessuali primari e secondari e in alcuni casi il comportamento riproduttivo. Lormone cheto-sterone (androsterone), precursore del testosterone, viene somministrato ai pesci attraverso la dieta al fine di influenzare la crescita e la maturazione sessuale (ad esempio inSciaenopus ocellatus). Gruppi di Tilapia aurea

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

Was this helpful?
Género de dinoflagelados (algas unicelulares) cultivado en medio cerrado en los criaderos con el fin de alimentar animales filtrantes como larvas de moluscos bivalvos y artemias.


TETRASELMIS: A genus of flagellates (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for filter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp (Artemia salina).

TETRASELMIS: Γένος μαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη), που καλλιεργείται μαζικά στα εκκολαπτήρια ως πηγή τροφής γιά διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως ο γόνος και οι προνύμφες των διθύρων μαλακίων, ή η Artemia salina.

TETRASELMIS: Eine Gattung der Dinoflagellaten (einzellige Alge), die oftmals in Standkulturen in Brutanstalten als Naturnahrung für Filtrierer gezüchtet wird (z.B. für die Larvenanzucht von Bivalvia oder Salinenkrebse (Artemia salina)). Letztere werden an Fischlarven verfüttert.

TETRASELMIS: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire) cultivée en milieu clos dans les écloseries afin dalimenter les animaux filtreurs tels que les larves et naissain de mollusques bivalves et les artémies.

TETRASELMIS: Genere di flagellati (alghe unicellulari) allevato nelle avannotterie per alimentare organismi filtranti, come larve di molluschi bivalvi o Artemia salina.

TETRASELMIS: Slekt med flagellater (encellede alger), som dyrkes ved klekkerier som fode for filterspisende organismer (f.eks. skjell larver og yngel, eller saltkreps, Artemia salina).

Was this helpful?
En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

HUNGER(FASTEN)-ZEIT: In der aquaculture diejenige Zeit (gewöhnlich in Tagen, gelegentlich in Tagesgraden ausgedrückt), in der die Fütterung bis zur Sortierung oder Umsetzung (Transport), oder dem Schlachten eingestellt wird. Dies verringert die Stoffwechselrate und damit den Sauerstoffverbrauch der Fische während des Sortierens oder Transportierens. Vor dem Schlachten ist die Hungerzeit je nach Art verschieden festgelegt und hängt auch von der Größe der Tiere ab (gewöhnlich 7 bis 14 Tage für Lachse).

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

DIGIUNO: Digiuno: In acquacoltura il termine è utilizzato per indicare un periodo, espresso in giorni od in gradi-giorno, tra la cessazione dell’alimentazione e la cattura o la macellazione. Nel caso della cattura, può seguire la selezione di taglie, il trasporto, operazioni che richiedono una riduzione nella domanda di ossigeno. Nel caso della macellazione, il tempo di digiuno è specie specifico e dipende dalla taglia. Nel salmone si usa applicare digiuno per 7-21 giorni.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

Was this helpful?
Duración de un producto alimentario, inicialmente de buena calidad y que puede ser conservado en condiciones de almacenamiento específicos antes de convertirse en un producto de mala calidad o inadecuado para la venta y el consumo.


SHELF LIFE: Length of time that a food product, of initially high quality, can be kept under specified storage conditions before it becomes either significantly poorer in quality or unsuitable for sale or consumption.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Χρονική περίοδος κατά την οποία ένα τρόφιμο, υψηλής ποιότητας αρχικά, διατηρείται υπό καθορισμένες συνθήκες αποθήκευσης πριν η ποιότητά του αλλοιωθεί ή γίνει ακατάλληλο γιά πώληση/κατανάλωση.

LAGERFÄHIGKEIT: Diejenige Zeitspanne, in der ein frisches Lebensmittel (z.B. Frischfisch, Muscheln und Austern), das mit hoher Anfangsqualität angeliefert und ausgelegt wurde, unter besonderen Lagerbedingungen (z.B. Kühlung) haltbar bleibt, bis es bei fortschreitendem Qualitätsverlust nicht mehr vermarktet/verzehrt werden kann (darf).

DUREE DE CONSOMMATION: Durée dun produit alimentaire, initialement de bonne qualité et qui peut être conservé dans des conditions de stockage spécifiées avant quil ne devienne soit de plus mauvaise qualité, soit impropre à la vente et à la consommation.

SHELF LIFE: Letteralmente "vita (o tempo) di scaffale". Durata di tempo per la quale un prodotto ittico, inizialmente di alta qualità, può essere mantenuto sotto condizioni specifiche di conservazione prima che lo stesso perda di qualità o prima che esso non possa più essere venduto o consumato.

HOLDBARHET: Tidsperioden et matprodukt kan lagres ved spesifiserte lagringsforhold, før det får merkbar reduksjon i kvalitet eller blir ubrukelig for salg/konsumpsjon.

Was this helpful?
Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel


WITHDRAWAL PERIOD: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period; clearance time.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

KARENZZEIT: Karenzperiode (Syn. nur im Englischen auch mit der Bedeutung Rückhaltezeit oder Zeit bis zur Freigabe belegt); In der Aquakultur diejenige Zeitspanne, die zwischen der Behandlung von Tieren mit zugelassenen Medikamenten und dem Zeitpunkt des Schlachtens der Tiere, bzw. ihrer Freigabe zum Konsum, vergehen muß. Die Medikamentenrückstände werden in dieser Zeit weitgehend abgebaut und liegen dann unterhalb eines für den Konsumenten gesundheitsgefährdenden Wertes. Dieser ist von der Stoffwechselrate

TEMPS DELIMINATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TEMPO DI SOSPENSIONE: Il tempo compreso tra la fine di un trattamento con farmaci e la macellazione dei pesci. Questo tempo deve essere rispettato in modo che i residui del farmaco scendano a livelli tali da non presentare rischi per i consumatori e comunque siano inferiori alla massima concentrazione consentita per legge (MRL). La lunghezza di questo tempo dipende dal metabolismo dei pesci. Per gli organismi omeotermi i tempi di sospensione si misurano in giorni. Per i poichilotermi (i.e le specie d’interesse per

TILBAKEHOLDELSESFRIST: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

Was this helpful?
Tiempo reglamentario a respetar entre la administración de tratamiento profiláctico y la venta del organismo. Este periodo está establecido de tal manara que los residuos del tratamiento no presentan ningún peligro para el consumidor. La duración de este período depende de la tasa metabólica de los organismos tratados. Así, para los animales homeotermos, este período se expresa en días. Mientras que para los organismos poiquilotermos (la mayoría de peces cultivados) la temperatura juega un papel


CLEARANCE TIME: The time between end of drug treatment and slaughter which must be observed so that the residues of the drug may reach levels which present no hazard to the consumer. This period is related to the metabolic rate. For homoiothermic organisms withdrawal times are therefore set in terms of days. For poecilotherms (i.e., most aquaculture species) the best approach is to set withdrawal time in terms of degree-days. Syn. with-holding period.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από το πέρας μιας φαρμακευτικής θεραπείας ως την σφαγή των ζώων. Κατά το χρόνο αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι έτσι ώστε τα επίπεδα των καταλοίπων των φαρμάκων να μη συνιστούν κινδύνο για τους καταναλωτές. Η διάρκεια της περιόδου αυτής σχετίζεται με τον μεταβολικό ρυθμό. Για τους ομοιόθερμους οργανισμούς η περίοδος παρακράτησης δίδεται σε ημέρες, ενώ για ποικιλόθερμους (όπως τα περισσότερα είδη στις υδατοκαλλιέργειες) δίδεται κατά προτίμηση σε βαθμοημέ

WARTEZEIT: Karenzperiode (Syn. nur im Englischen auch mit der Bedeutung "Rückhaltezeit" oder "Zeit bis zur Freigabe" belegt); In der Aquakultur diejenige Zeitspanne, die zwischen der Behandlung von Tieren mit zugelassenen Medikamenten und dem Zeitpunkt des Schlachtens der Tiere, bzw. ihrer Freigabe zum Konsum, vergehen muß. Die Medikamentenrückstände werden in dieser Zeit weitgehend abgebaut und liegen dann unterhalb eines für den Konsumenten gesundheitsgefährdenden Wertes. Dieser ist von der Stoffwechsel

TEMPS DEVACUATION: Temps réglementaire à respecter entre ladministration dun traitement prophylactique et la vente des organismes. Cette période est conçue de telle façon que les résidus du traitement ne présentent plus aucun danger pour le consommateur. La durée de cette période dépend du taux de métabolisme des organismes traités. Ainsi pour les animaux homéothermes, cette période est normalement exprimée en jours. Pour les organismes poecilothermes (la plupart des espèces cultivées en aquaculture), par contre,

TEMPO DI EVACUAZIONE : Il tempo compreso tra la fine di un trattamento con farmaci e la macellazione dei pesci. Questo tempo deve essere rispettato in modo che i residui del farmaco scendano a livelli tali da non presentare rischi per i consumatori e comunque siano inferiori alla massima concentrazione consentita per legge (MRL). La lunghezza di questo tempo dipende dal metabolismo dei pesci. Per gli organismi omeotermi i tempi di sospensione si misurano in giorni. Per i poichilotermi (i.e le specie d’interesse per

KLARERINGSTID: Tiden fra en medikament behandling er over til fisken kan slaktes, må være lang nok til at nivåer av medikamentet når verdier som ikke er skadelig for konsument. Perioden er avhengig av den metabolske nedbrytningen. For varmblodige dyr gis tilbakeholdstiden i dager, mens for vekselvarme dyr der den metabolske hastigheten er avhengig av omgivelsestemperaturen gis tilbakeholdstiden i døgngrader.

Was this helpful?
(1) Duración media de ciclo de vida, entre el nacimiento y reproducción. (2) El intervalo medio entre la reproducción de la generación madre y la reproducción de la primera generación hija.


GENERATION TIME: (1) The average duration of a life cycle between birth and reproduction. (2) The mean period of time between reproduction of the parent generation and reproduction of the first filial generation.

ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΙΑΣ: (1) Η μέση διάρκεια του κύκλου ζωής ανάμεσα στη γέννηση και την αναπαραγωγή. (2) Το μέσο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αναπαραγωγή της πατρικής γενιάς και την αναπαραγωγή της πρώτης θυγατρικής γενιάς.

GENERATIONSDAUER: (1) Die durchschnittliche Dauer eines Lebenszyklus von der Geburt bis zur Reproduktion. (2) Die mittlere Periode zwischen Reproduktion der Elterngeneration und Reproduktion der ersten Tochtergeneration.

TEMPS DE GENERATION: (1) La durée moyenne dun cycle de vie, entre la naissance et la reproduction. (2) Lintervalle moyenne entre la reproduction de la génération mère et la reproduction de la première génération fille.

TEMPO DI GENERAZIONE: (1) La durata media di un ciclo vitale dalla nascita alla riproduzione.( 2) Lintervallo medio di tempo intercorso fra la riproduzione della generazione parentale e la riproduzione della prima generazione filiale.

GENERASJONSTID: (1) Gjennomsnittlig varighet av en livssyklus, fra fødsel til formering. (2) Gjennomsnittlig tidsperiode fra foreldregenerasjonen formerer seg til den første avkomsgenerasjonen formerer seg.

Was this helpful?
Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.


INCUBATION TIME: The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

INKUBATIONSZEIT: Der Zeitraum, während dessen sich ein Organismus innerhalb der Eihülle entwickelt. In der Fischzucht und der experimentellen Biologie die Zeit, die von der Befruchtung bis zu dem Zeitpunkt, an dem 50% der inkubierten Embryonen geschlüpft sind, vergangen ist.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TEMPO DINCUBAZIONE: Periodo durante il quale avviene allinterno delluovo lo sviluppo dellembrione; di solito viene espresso in giorni o ore o gradi/giorno che passano fra la fecondazione e la schiusa del 50 % degli embrioni.

INKUBASJONSTID: ((1) I akvakultur: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket. (2) I patologi (sykdomslære): Tiden fra et individ blir smittet til sykdommen bryter ut, smittestoffers modningstid.

Was this helpful?
En cromatografía, tiempo necesario para la extracción de una sustancia dada de la fase estacionaria.


RETENTION TIME: In chromatography, it is the duration of time for a test substance contained within the mobile phase to pass through and be eluted from the stationary phase.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Στην χρωματογραφία, ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ουσία που περιέχεται στην κινητή φάση να διέλθει και να εκλουσθεί από την στατική φάση.

RETENTIONSZEIT: In der Chromatographie ist es diejenige Zeitdauer einer Testsubstanz, die die mobile Phase zu durchlaufen and dabie von der stationären getrennt wird.

TEMPS DE RETENTION: En chromatographie, le temps nécessaire à une substance donnée dêtre éluée de la phase stationnaire.

TEMPO DI RITENZIONE: In una cromatografia, è il tempo necessario a una sostanza contenuta nella fase mobile, per passare attraverso ed essere eluita dalla fase stazionaria (p. es, per essere letta dal detector).

RETENSJONSTID: I kromatografi: Tiden det tar for en prøve i den mobile fasen å gå gjennom og bli eluert fra den stasjonære fasen.

Was this helpful?
Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.


MEDIAN EFFECTIVE TIME: The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.

MITTLERE EFFEKTIVITÄTSZEIT: Der Zeitraum vom Behandlungsbeginn bis zum Auftreten einer Reaktion oder einer Auswirkung bei der Hälfte der Versuchstiere.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

MEDIO, TEMPO EFFICACE: Il tempo richiesto per registrare una risposta o un effetto nel 50% degli animali trattati con una sostanza.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

Was this helpful?
Tierra previamente considerada como de deshecho y actualmente considerada para su uso en tecnología integrada acuícola. La construcción de estanques acuícolas permite así la integración para el desarrollo de la agricultura y silvicultura, por ejemplo en China (provincias de la vera del Río Amarillo y la costa).


SALINE-ALKALINE LAND: Land previously regarded as wasteland, now being reclaimed using integrated fish farming technologies. Construction of ponds for aquaculture allows the integrated development of agriculture and forestry, for example in parts of China (Provinces along the Yellow River and coast).

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΓΑΙΑ: Τμήματα γης τα οποία χαρακτηρίζονταν παλιά ως ακαλλιέργητα ενώ τώρα αναμορφώνονται με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων ιχθυοκαλλιέργειας. Η κατασκευή χωμάτινων δεξαμενών επιτρέπει την ανάπτυξη της γεωργίας και της δασοπονίας όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της Κίνας (επαρχίες κατά μήκος των ακτών και του κίτρινου ποταμού).

SALZIGES AKALI-LAND: : In vielen Tropen ein Gelände das als Brache angesehen wird und nun für integrierte Aquakultursysteme urbar gemacht wird. Die Konstruktion von Teichen für die Aquakultur erlaubt es auch die Integration mit der Agrikultur und dere Forstwirtschaft vorzunehmen, z.B. wie dies teilweise in China geschieht (Provinzen entlang des Gelben Flusses und angrenzender Küsten).

TERRES ALCALINES SALÉES : Terres anciennement considérées incultes, mais actuellement en cours de réclamation pour les technologies de pisciculture intégrée. La construction de bassins permet d’intégrer le développement de l’agriculture et des forets. Par exemple en Chine, surtout les provinces limitrophe le fleuve Jaune et la côte.

TERRENO SALINO-ALCALINO: Terreno precedentemente considerato come incoltivabile che viene rivalutato tramite l’utilizzo delle tecnologie integrative dell’allevamento del pesce. La costruzione di pond per l’acquacoltura, permette lo sviluppo dell’agricoltura integrata e della forestazione, per esempio in zone della Cina (Provincie lungo il fiume Giallo e lungo la costa).

SALT-ALKALI OMRÅDER: Landområder tidligere regnet som ødeland. Blir nå gjenvunnet ved å bruke integrert oppdrettsteknologi. Konstruksjon av dammer for akvakultur gjør det mulig å utvikle jordbruk og skogbruk, f.eks. i deler av Kina (provinser langs Gulefloden og langs kysten).

Was this helpful?
Ciclón tropical que tiene su origen en el oeste del océano Pacífico, particularmente en los alrededores del sur del mar de China o en el oeste de Filipinas. Tal perturbación se llama “Baguio” en Filipinas.


TYPHOON: A tropical cyclone originating in the western Pacific Ocean, particularly in the vicinity of the South China Sea or to the eastward of the Philippine Islands. Such a disturbance is called a Baguio in the Philippine Islands.

ΤΥΦΩΝΑΣ: Τροπικός κυκλώνας που δημιουργείται στον Δ. Ειρηνικό Ωκεανό, ειδικά κοντά στην Θάλασσα της Ν. Κίνας ή στα Ανατολικά των Φιλιππίνων. Στις Φιλιππίνες, ονομάζεται Baguio.

TAIFUN: Ein tropischer Wirbelsturm im westlichen Pazifik, besonders in der Nähe des Südchinesischen Meeres oder auf der Ostseite der Philippinen. Ein solcher Sturm wird auf den Philippinen "Baguio" genannt.

TYPHON: Cyclone tropical qui a son origine dans louest de locéan Pacifique, particulièrement dans le voisinage du sud de la mer de Chine ou à lest des Philippines. Une telle perturbation est appellée "Baguio" aux Philippines.

TIFONE: Un ciclone tropicale che si origina nell Oceano Pacifico occidentale, particolarmente nelle vicinanze del mare cinese meridionale o a est delle isole Filippine. Questo fenomeno nelle Filippine e chiamato " Baguio".

TYFON: Tropiske virvelstormer som oppstår i det vestlige Stillehavet, særlig i nærheten av Sør Kinahavet eller øst for Filippinene. Kalles en Baguio på Filippinene.

Was this helpful?
Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

ΘIΓΜΟΤΑΚΤIΣΜΟΣ: Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.

THIGMOTAXIS: Die zielgerichtete Reaktion eines beweglichen Organismus auf einen andauernden Kontakt mit einer festen Oberfläche.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTASSIA: Risposta diretta di un organismo mobile al continuo contatto con una superficie solida.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

Was this helpful?
Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

ΤΙΛΑΠΙΑ: Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.

TILAPIA: Vulgärname für viele Mitglieder der Familie Chilidae. Diese sind durch eine lange Dorsale sowie durch vielfältige Färbung gekennzeichnet. Tilapia-Arten stehen weltweit in der Warmwasseraquakultur hinter den Cypriniden an zweiter Stelle. Tilapia-Arten sind in Afrika und dem mittleren Osten einheimisch.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pesci appartenenti alla famiglia dei Ciclidi, sono caratterizzati da lunghe pinne dorsali e possono essere vivacemente colorati. Sono le specie piu allevate al mondo dopo le carpe. La Tilapia e nativa dellAfrica e del Medio-Oriente.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

Was this helpful?
Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

ΘΥΜΟΣ: Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.

THYMUS: Thymus-, Brustdrüse; paarige, in Hals oder Brustbereich vor dem Herzbeutel liegende aus Epithelwucherungen der embryonalen Kiementaschen hervorgehende "endogene Drüse" (ohne eigentl. Drüsenzellen) der Wirbeltiere, mit Ausnahme der Rundmäuler. Während der Geschlechtsreife bildet sie sich bei den meisten Tieren unter Einfluß der Geschlechtshormone zurück und wandelt sich bis auf einen Restkörper im Fettgewebe um. Der Thymus hemmt die geschlechtliche Reifung, ist für das Wachstum, die Bildung weiße

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Ghiandola linfoide costituita da due lobi piramidali situata nella cavita mediastinica in alto rispetto al cuore, responsabile della produzione dei linfociti T, produzione regolata dagli ormoni prodotti dalle cellule epiteliali del timo.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

Was this helpful?
En microscopía óptica, tintes orgánicos que se unen selectivamente a iones cargados positivamente o negativamente que producen efectos de color característicos. Las técnicas de tinción pueden ser usadas por ejemplo, para identificar tejidos, materiales dentro de los tejidos, tipos bacterianos y para diagnosticar enfermedades. Los grupos químicos presentes en diferentes partes de las células se combinan con estos tintes y alteran el paso de los electrones.


STAIN: For light microscopy, organic dyes which attach selectively to positively or negatively charged ions producing characteristic colour effects. Staining techniques can be used, for example, to identify tissues, matter within tissues, bacterial types, and to aid disease diagnosis. Stains used in transmission electron microscopy contain heavy metal ions. Chemical groups found in different parts of the cell combine with these stains and alter the passage of electrons.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Οργανικές χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οπτική μικροσκοπία και οι οποίες συνδέονται επιλεκτικά με θετικά ή αρνητικά ιόντα με αποτέλεσμα τη χρώση συγκεκριμένων δομών. Τεχνικές χρώσης χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αναγνώριση ιστών, συγκεκριμένων δομών μέσα στους ιστούς, τύπων βακτηρίων καθώς και στη διάγνωση ασθενειών. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης περιέχουν ιόντα από βαρέα μέταλλα. Οι διάφορες χημικές ενώσεις που βρίσκονται σ

FÄRBUNG: Eine Methode, um für die Lichtmikroskopie mittels organischer Farben, die selektiv an positiv oder negativ gelandene Ionen anlagern und dabei charakteristische Farbeneffekte hervorrufen. Färbungstechniken können benutzt werden, um z.B. Gewebe zu identifizieren, oder Einlagerungen und Veränderungen innerhalb von Geweben anzuzeigen, spezielle Bakterieninfektionen sichtbar zu machen, und überhaupt die Krankheitsdiagnose zu unterstützen. Färbemittel, die in der Transmissions-Elektronenmiskroskopie b

COLORANT : En microscopie optique, des colorants organiques sont utilisés pour colorer sélectivement des anions ou des cations, produisant des effets de coloration caractéristiques qui sont utiles dans l’identification de tissus ou de structures tissulaires, des types de bactéries ou dans le diagnostique des maladies. Les colorants utilisés dans la microscopie électronique contiennent des ions de métaux lourds. Les groupements chimiques à l’Intérieure de la cellule interagissent avec ces colorants et altèr

COLORAZIONE: In microscopia ottica, molecole organiche che si legano selettivamente a ioni positivi o negativi possono assumere coloranti specifici e svilippare effetti cromatici caratteristici. La coloorazione può essere sviluppata per identificare tessuti, molecole o materiali all’interno di tessuti, batteri, oppure per la diagnostica isto- e citopatologica. Le colorazioni utilizzate in microscopia elettronica a trasmissione contengono ioni di metalli pesanti. I gruppi chimici che si legano agli ioni metal

FARGE: (1) Lysmikroskopi: Organiske fargestoff som festes selektivt til positivt eller negativt ladete ioner og gir karakteristiske fargereaksjoner. Fargetenikker kan brukes f.eks. for å påvise vev, materialer inni vev, ulike typer bakterie og for å hjelpe til ved diagnostisering av sykdommer. (2) Elektronmikroskopi: Farger som inneholder tungmetaller. Kjemiske grupper som finnes i de ulike deler av cellen forenes med disse fargene og enderer forbigangen av elektroner.

Was this helpful?
NaUS2O3, utilizado para eliminar el cloro de una solución o en la dosificación del oxígeno disuelto en el método de Winkler.


THIOSULPHATE, SODIUM: NaUS2O3.Used to remove chlorine from solution or as a titrant for determination of dissolved oxygen by the Winkler method.

ΘΕIΟΘΕIIΚΟ ΝΑΤΡIΟ: Νa2S2Ο3. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του χλωρίου από ένα διάλυμα ή ως τιτλοδότης για τον προσδιορισμό του διαλυμένου οξυγόνου με την μέθοδο Winkler.

NATRIUMTHIOSULFAT: NaUS2O3Wird unter anderem dazu benutzt, Chlor aus einer Lösung zu entfernen; findet auch Verwendung als Titrant bei der Bestimmung des gelösten Sauerstoffs im Wasser durch die Winkler-Methode.

THIOSULFATE DE SODIUM: NaUS2O3 Utilisé pour éliminer le chlore dune solution ou dans le titrage de loxygène dissout dans la méthode de Winkler.

TIOSOLFATO, SODIO: NaUS2O3. Utilizzato per lallontanamento del cloro da una soluzione o come titolante per la determinazione dellossigeno disciolto attraverso il metodo di Winkler.

TIOSULFAT, NATRIUM: NaUS2O3. Brukes til å fjerne klor fra løsninger eller som en ”titrant” ved bestemmelse av oppløst oksygen etter Winkler metoden.

Was this helpful?
Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

ΘΥΡΟΞIΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

THYROXIN: Ein Hormon, das von der Schilddrüse sekretiert wird. Es ist an der Steuerung von Wachstum und Entwicklung maßgeblich beteiligt, besonders für die Funktion der Gewebe des Zentralnervensystems und der Skelettbildung.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Ormone secreto dalla tiroide (vedi). E necessario per una corretta crescita e sviluppo, specialmente per il corretto funzionamento di tessuti quali quelli del sistema scheletrico e del sistema nervoso centrale.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea. Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

Was this helpful?
Propiedad que posee el organismo para aguantar altas dosis o dosis crecientes de una droga.


TOLERANCE: The power of enduring large or increasing doses of a drug.

ΑΝΟΧΗ: Η ικανότητα ενός οργανισμού τα αντέχει μεγάλες ή αυξανόμενες δόσεις ενός φαρμάκου.

TOLERANZ: Die Fähigkeit, hohe oder ansteigende Dosen eines Giftstoffes zu verkraften.

TOLERANCE: Propriété que possède lorganisme de supporter des doses importantes ou des doses croissantes dune drogue.

TOLLERANZA: La capacita di sopportare grandi o crescenti dosi di un farmaco.

TOLERANSE: Evne til holde ut store eller økende doser av et medikament.

Was this helpful?
Aparato que enfría el agua mediante evaporación parcial. El vapor de agua a enfriar se reduce a una fina niebla para aumentar la superficie con el fin de acelerar el enfriamiento por evaporación y después mezclar con el aire traído por convección natural o forzada. El agua de enfriamiento se recupera y solo existen pérdidas debidas a la evaporación.


COOLING TOWER: A structure for cooling water through partial evaporation. The steam to be cooled is broken into a fine mist to increase the surface area and promote cooling and then mixed with air brought in by natural convection currents or forced in by fans. The cooling water is recycled and it is evaporation losses only that have to be made up.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ: Κατασκευή που χρησιμεύει για την ψύξη του νερού μέσω μερικής εξάτμισης. Ο υδρατμός ψεκάζεται σε λεπτά σταγονίδια ώστε να αυξηθεί η επιφάνεια και να διευκολυνθεί η ψύξη. Στην συνέχεια αναμιγνύεται με αέρα, ο οποίος διοχετεύεται μέσω φυσικής μεταφοράς δια ρευμάτων ή με την βοήθεια ανεμιστήρων. Το νερό που χρησιμεύει ως ψυκτικό μέσο ανακυκλώνεται και μόνο οι απώλειες από την εξάτμιση πρέπει να αναπληρώνονται.

KÜHLTURM: Eine Konstruktion für den Durchlauf von Kühlwasser, wobei der Kühleffekt durch partielle Evaporation entsteht. Der Dampf, der abgekühlt werden soll, wird als feiner Nebel versprüht, um die Oberfläche zu vergrößern und die Abkühlung zu unterstützen, danach mit Luft gemischt und durch natürliche Konvektion oder mit Hilfe eines Ventilators im Turm vermischt. Das Kühlwasser wird wiederverwertet und nur Evaporationsverluste werden ersetzt.

TOUR DE REFROIDISSEMENT: Appareil qui refroidit leau au moyen dune évaporation partielle. La vapeur deau à refroidir est réduite en buée fine dans le but daugmenter sa surface afin daccélérer le refroidissement par évaporation et mélangée à lair apporté par convection naturelle ou forcée. Leau de refroidissement est récupérée et seules les pertes dues à lévaporation restent à combler.

TORRE DI RAFFREDDAMENTO: Struttura per il raffreddamento dell’acqua per evaporazione parziale. Il vapore acqueo da raffreddare è ridotto gocce minutissime al fine di aumentare l’area totale della superficie esterna promuovendo così il raffreddamento e quindi miscelata con aria trasportata da correnti naturali di convezione o da correnti create da ventole. L’acqua raffreddata precipita e viene riciclata, reintegrando soltanto le perdite dovute all’evaporazione.

KJØLETÅRN: Konstruksjon som kjøler ned vann ved delvis fordamping. Dampen som skal kjøles ned brytes ned til en fin tåke, for å øke overflaten og fremme kjøling, og blandes med luft som bringes inn ved naturlig konveksjonsstrømmer eller vifter. Kjølevannet resirkuleres, og bare vann tapt ved fordamping må erstattes.

Was this helpful?
Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

TOXIZITÄT: Giftigkeit; ein relatives Maß der Fähigkeit einer Chemikalie, toxisch zu sein. Toxizität bezieht sich normalerweise auf die Fähigkeit eines Stoffes, eine schädigende oder tödliche Wirkung auszuüben. Hohe Toxizität bedeutet, daß bereits geringe Stoffmengen zu Krankheit oder Tod führen können.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOSSICITA: Una misura relativa della capacita di un prodotto chimico di essere tossico, cioe di uccidere o causare un effetto dannoso. "Elevata tossicita" significa che piccole quote possono causare la morte o danni alla salute.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

Was this helpful?
Método de caracterización de efectos tóxicos de un compuesto sobre un organismo durante corto periodo. La curva de toxicidad se basa en el periodo medio de supervivencia según la concentración de toxinas.


ACUTE TOXICITY: The damaging effect of a toxic substance on an organism over a short period of time. A toxicity curve is drawn of the median period of survival (usually 50% of the test specimens), against the concentration of the substance or toxin tested.

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Η τοξική επίδραση μιας ένωσης σε έναν οργανισμό σε βραχεία χρονική περίοδο. Η καμπύλη τοξικότητας χαράσσεται ως συνάρτηση του χρόνου θνησιμότητας του 50% των πειραματοζώων με την συγκέντρωση της ελεγχόμενης τοξίνης που ελέγχεται.

AKUTE TOXIZITÄT: Die Schadwirkung einer Substanz oder chemischen Verbindung auf einen Organismus, die während einer relativ kurzen Expositionsperiode beobachtet oder gemessen werden kann. Eine Toxizitätskurve kann graphisch dargestellt werden, indem die mediane Überlebenszeit (üblicherweise für 50% der Testorganismen) gegen die Konzentration des Schadstoffs oder des Toxins aufgetragen wird.

TOXICITE AIGUE: Méthode de caractérisation des effets toxiques dun composé sur un organisme pendant une courte période. La courbe de toxicité est tracée sur la période moyenne de survie, daprès la concentration de toxines.

TOSSICITÀ ACUTA: L’effetto dannoso di una sostanza tossica su un’organismo esposto per un periodo di tempo breve. Una curva di tossicità è definita col tempo medio di sopravvivenza (di solito 50% dei campioni in prova), contro la concentrazione della sostanza o tossina analizzata.

AKUTT TOKSISITET (FORGIFTNING): Skadevirkningen av en substans eller kjemisk forbindelse som kan måles på en organisme over en relativt kort eksponeringsperiode. En toksisitetskurve kan fremstilles grafisk ved å sette opp gjennomsnittlig overlevelse mot konsentrasjon av det skadelige stoffet.

Was this helpful?
A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

AMMONIAKVERGIFTUNG: Ammonium ist ab bestimmten Konzentrationen für aquatische Organismen giftig. Die Giftigkeit des Ammoniums hängt von dessen Lösungszustand ab, der von Parametern wie Temperatur, pH, Salinität, gelösten Feststoffen und Kohlendioxid abhängt. Einer der wichtigsten Wasserqualitätsparameter für Fische. Die Grenze der Ammoniumverträglichkeit variiert bei unterschiedlichen Fischarten.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOSSICITÀ AMMONIACALE: L’ammoniaca è tossica per gli organismi acquatici ad alcune concentrazioni. La tossicità dipende dalla dissociazione ionica che è influenzata da parametri come pH, temperatura, salinità, solidi sospesi ed anidride carbonica. È uno dei più importanti parametri per la qualità dell’acqua per pesci. Il livello a cui l’ammoniaca è considerata tossica è specie-specifica.

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to. I ferskvann, eller

Was this helpful?
Toxina convertida en no tóxica por tratamiento químico.


TOXOID: A toxin rendered non-toxic by chemical treatment.

ΑΝΑΤΟΞIΝΗ: Τοξίνη η οποία μετατρέπεται σε μη τοξική με την επενέργεια μιας χημικής ουσίας.

TOXOID: Durch chemische Behandlung entgiftetes Toxin.

TOXOIDE: Toxine rendue non-toxique par traitement chimique.

TOSSOIDE: Una tossina resa non tossica con un trattamento chimico.

TOKSOID: Et toksin som ufarliggjøres ved kjemisk behandling.

Was this helpful?
Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

ALGENVERGIFTUNG: Eine Vergiftung, die durch die Aufnahme von Algengiften oder giftigen Algenprodukten hervorgerufen wird; gewöhnlich in Zusammenhang mit blau-grünen Algen- oder Dinoflagellatenblüten.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOSSICOSI ALGALE: Intossicazione a seguito dall’assorbimento o ingestione di tossine o alghe che producono tossine; di solito associato a bloom di alghe blu-verdi o dinoflagellati.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

Was this helpful?
Veneno, sustancia tóxica.


TOXIN: Any poisonous (toxic) substance.

ΤΟΞΙΝΗ: Κάθε δηλητηριώδης (τοξική) ουσία.

GIFT(1): Jegliche giftige (toxische) Substanz.

TOXINE: Un poison, une substance toxique.

TOSSINA: Qualunque sostanza velenosa (tossica).

TOKSIN (GIFT): Enhver giftig substans.

Was this helpful?
Toxinas acumuladas en las conchas como resultado de la bioacumulación de toxinas algales o de metales pesados. Estas toxinas inducen diversos trastornos en el hombre, tales como toxicosis diarreica o toxicosis paralítica.


SHELLFISH TOXINS: Toxins found in shellfish as a result of bioaccumulation of algal toxins and heavy metals. These toxins can produce DSP (diarrhoetic shellfish poisoning ) and PSP (Paralytic shellfish poisoning)

ΤΟΞΙΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ: Τοξίνες που απαντούν στα θαλασσινά ως αποτέλεσμα της βιοσυσσώρευσης τοξινών από φύκη και βαρέα μέταλλα. Οι τοξίνες αυτές προκαλούν σε ορισμένες περιπτώσεις Διαρροιακή Δηλητηρίαση ή Παραλυτική Δηλητηρίαση.

MUSCHELGIFTE: Durch Bioakkumulation von Schwermetallen und Algengiften in Muscheln vorhandene Gifte. Diese Gifte können DSP (diahorretic shellfish poisoning) und PSP (paralytic shellfish poison) sowie andere Erkrankungen hervorrufen.

TOXINES DE COQUILLAGES: Toxines accumulées chez les coquillages résultant de la bioaccumulation de toxines algales ou de métaux lourds. Ces toxines induisent divers troubles chez lhomme, tels la toxicose diarrhéique ou la toxicose paralytique.

TOSSINE DEI MOLLUSCHI: Tossine ritrovate nei molluschi come risultato di un bioaccumulo di tossine algali e metalli pesanti. Tali tossine sono responsabili della DSP (intossicazione diarroica da molluschi) e la PSP (intossicazione paralizzante da molluschi).

SKALLDYRGIFTER: Toksiner i skalldyr som er et resultat av bioakkumulering av algetoksiner og/eller tungmetaller. Disse toksinene kan gi DSP (diaretisk skalldyrforgiftning) og PSP (paralytisk skalldyrforgiftning).

Was this helpful?
Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.

TRANSLATION: Synthese von Protein an einer mRNA-Matrize.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUZIONE: Sintesi di una proteina su una matrice di mRNA.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

Was this helpful?
Aparato fijado a menudo en el fondo. Incluye en general una cámara con una o varias aperturas dispuestas de forma especial para permitir sólo la entrada de animales que se quiere capturar y evitar su salida. Este tipo de trampa que incluye muchas variedades se mantiene siempre en el fondo.


COUNTER-CURRENT TRAP: An inshore fishing apparatus consisting of a series of funnels, with mouths kept open by hoops, opening into each other and finally closing into a sack forming a trap. This type of net, of which there are many variations, is fastened to the bottom.

ΑΝΤIΘΕΤΟΥ ΡΟΗΣ ΠΑΓIΔΑ: Παράκτιο αλιευτικό εργαλείο αποτελούμενο απο μια σειρά χωνιών, των οποίων τα στόμια κρατούνται ανοικτά με σύρμα. Τα χωνιά αυτά ανοίγουν μέσα στο άλλο και τελικά καταλήγουν σε ένα σάκκο όπου παγιδεύονται τα ψάρια. Αυτός ο τύπος διχτυού, του οποίου υπάρχουν πολλές παραλλαγές, στερεώνεται στο βυθό.

FANGFALLE IM GEGENSTROMPRINZIP: Ein Fanggerät, das in Ufernähe aufgebaut und am Boden befestigt wird. Oberbegriff für eine Vielzahl von Geräten wie Fangbauten, Fischzäune, Labyrinthbauten, Fallen im eigentlichem Sinn, Schwerkraftfallen, Schlingen aus diversen Werkstoffen und Reusen unterschiedlichster Bauart.

PIEGE A CONTRE-COURANT: Engin fixe le plus souvent calé sur le fond. Comporte en général une chambre munie dune ou plusieurs ouvertures de forme spécialement étudiée pour ne permettre que lentrée des animaux à capturer et en interdire la sortie. Ce type de piège, comportant de nombreuses variations est maintenu au fond.

TRAPPOLE IN CONTROCORRENTE : Un attrezzo da pesca da posizionare vicino alla riva costituito da una serie di tunnel, con imboccature tenute aperte da cerchi che si aprono uno nellaltro e infine si chiudono in un sacco finale a fondo chiuso. Questo tipo di rete, del quale ci sono diverse variazioni, e posta sul fondo ancorata ad un corpo morto.

MOTSTRØMSFELLE: Samlebetegnelse for faststående redskaper, bestående av en serie med nettrakter. Hver trakt åpner inn i neste, og fører fisken inn i en avsnøret pose. Traktene holdes åpne av store ringer av jern eller annet materiale.

Was this helpful?
Trampa para peces saltadores (por ejemplo, mújol o salmonete) o peces voladores que pueden ser capturados en la superficie de agua en jaulas, balsas, barcos y redes (redes veranda).


AERIAL TRAP: A fishing technique whereby jumping fish (e.g. mullet) and gliding fish (flying fish) are driven to the water surface and caught in boxes, rafts, boats and nets (veranda nets).

ΒΟΛΟΔIΧΤΑ ή ΑΕΡΟΠΑΓIΔΕΣ: Αλιευτική τεχνική βάσει της οποίας τα ψάρια που πηδούν έξω από το νερό (π.χ. κέφαλοι) και τα ανεμοπορούντα ψάρια (χελιδονόψαρα) μπορούν να πιαστούν στην επιφάνεια του νερού σε δοχεία, σχεδίες, σαλτσιέρες (σκεύος σε σχήμα βάρκας) και δίχτυα (καλαμωτές).

FANGKÄSTEN ÜBER WASSER: Eine Fangmethode, bei der springende Fische (z.B. Meeräschen) und gleitende Fische (z.B. fliegende Fische) über der Wasseroberfläche in Kästen, Flößen, Booten und Netzen (Veranda-Netz) gefangen werden können.

PIEGE AERIEN: Les poissons sauteurs (par exemple, mulets) ou poissons volants (exocets) peuvent être capturés à la surface dans des caisses, nattes ou bateaux, ainsi que dans des filets (appelés "sautades", "cannasses" ou "vérandas").

TRAPPOLA AEREA: Una tecnica di pesca per mezzo del quale pesci saltatori (per esempio, la triglia) e pesci volanti sono attratti alla superficie dell’acqua e intrappolati in cassette, zattere, barche e reti a veranda.

LUFTFELLE: En fangstmetode der hoppende fisker (multer) og glidende fisker (flyvefisk) fanges i vannoverflaten i kasser, på flåter, båter og i nett (”verandanett”). Brukes ikke i Norge.

Was this helpful?
Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.

TRANSKRIPTION: RNA-Synthese an einer DNA-Matrize.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRASCRIZIONE: Sintesi dell RNA sulla matrice del DNA.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

Was this helpful?
La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).


REVERSE TRANSCRIPTASE: Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

UMKEHRTRANSKRIPTASE: Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRASCRITTASI INVERSA: La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.

REVERS TRANSKRIPTASE: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).


REVERSE TRANSCRIPTION: The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

UMKEHRTRANSKRIPTION: Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRASCRIZIONE INVERSA: La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.

REVERS TRANSKRIPSJON: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
Introducción del ADN exógeno en una célula viva cuya incorporación induce la elaboración de un fenotipo alterado.


TRANSFORMATION: The direct assimilation of exogenous DNA by a living cell, leading to recombination between the two DNA types.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η άμεση αφομοίωση εξωγενούς DNA από ένα ζωντανό κύτταρο που οδηγεί στον ανασυνδυασμό μεταξύ δύο τύπων DNA.

TRANSFORMATION: Das direkte Einführen exogener DNS in eine lebende Zelle; führt zu einer Rekombination der DNS.

TRANSFORMATION: Introduction de lADN exogène dans une cellule vivante dont lincorporation conduit à lélaboration dun phénotype altéré.

TRASFORMAZIONE: Lassimilazione diretta di un DNA esogeno da parte di una cellula vivente che porta alla ricombinazione tra i due tipi di DNA.

TRANSFORMASJON: Direkte opptak av eksogent DNA av en levende celle, forer til en rekombinasjon mellom det fremmede DNA og cellens eget DNA.

Was this helpful?
Mutación en la cual una purina es remplazada por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina.


TRANSITION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of one purine by another purine, or of one pyrimidine by another pyrimidine.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που προκύπτει απο την αντικατάσταση μιας πουρίνης από άλλη πουρίνη ή μιάς πυριμιδίνης από άλλη πυριμιδίνη.

TRANSITION: Mutation, Substitution, bei der ein Purin durch ein anderes Purin oder ein Pyrimidin durch ein anderes Pyrimidin ersetzt wurde.

TRANSITION: Mutation ponctuelle dans laquelle une purine est remplacée par une autre purine, ou une pyrimidine par une autre pyrimidine.

TRANSIZIONE: Una mutazione puntuale, con sostituzione di basi appaiate che comporta la sostituzione di una purina con unaltra purina, o di una pirimidina con unaltra pirimidina.

TRANSISJON: Basepar substitusjonsmutasjon der et purin erstattes av et annet purin, eller et pyrimidin erstattes av et annet pyrimidin.

Was this helpful?
Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Die Übertragung eines Krankheitserregers von einem Individuum auf ein anderes; horizontale Transmission: die Übertragung von Krankheitserregern auf ein anderes Individuum durch Geschlechtsprodukte, mit Ausnahme der Übertragung von Eltern auf ihre Nachkommen.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRASMISSIONE: Il passaggio di un agente patogeno da un individuo allaltro. Trasmissione orizzontale: qualunque passaggio di un agente patogeno tra individui tranne il caso particolare di trasferimento da genitore alla progenie coi processi riproduttivi.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

Was this helpful?
Relativo a los procesos mediante los cuales un agente patógeno es transmitido de un organismo a otro. Existen dos categorías principales; vertical y horizontal.


TRANSMISSION OF DISEASE: Any process by which pathogens are transported from organism to organism. There are two main categories, i.e. vertical and horizontal.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Διεργασία με την οποία παθογόνα μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες μετάδοσης: η κάθετη (βλ.λ) και η οριζόντια.

KRANKHEITSÜBERTRAGUNG: Jeder Prozeß, bei dem Pathogene von einem Organismus auf einen anderen übertragen werden. Es gibt zwei Hauptübertragungsarten, vertikal und horizontal.

TRANSMISSION DUNE MALADIE: Relatif à tout processus par lintermédiaire duquel un agent pathogène est transmis dun organisme à un autre. Il existe deux catégories principales; verticale et horizontale.

TRASMISSIONE DI UNA MALATTIA: Ogni processo col quale i patogeni sono trasferiti da organismo ad organismo. Ci sono due principali modalita, cioe verticale (vedi) e orizzontale (vedi).

SYKDOMSOVERFØRING: Enhver prosess der sykdomsfremkallende agens overføres mellom organismer. To hovedkategorier, dvs vertikal og horisontal.

Was this helpful?
Medio de transmisión de una enfermedad en la cual los padres infectados engendran jóvenes alcanzados por la enfermedad al nacer.


VERTICAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which infected parents, in a cross, produce offspring infected at birth.

ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μέθοδος μετάδοσης ασθένειας κατά την οποία γονείς που έχουν μολυνθεί, παράγουν απογόνους που φέρουν την ασθένεια από την γέννησή τους. Πρβλ. Οριζόντια μετάδοση ασθένειας.

VERTIKALE KRANKHEITSVERTEILUNG: Eine Form der Krankheitsausbreitung, bei der infizierte Elterntiere die Nachkommen bei der Geburt infizieren.

TRANSMISSION VERTICALE DUNE MALADIE: Moyen de transmission dune maladie dans lequel les parents infectés engendrent des jeunes déja atteintents de cette maladie à la naissance.

TRASMISSIONE VERTICALE DELLA MALATTIA: Modalita di trasmissione di una malattia in cui i genitori infetti generano prole infetta alla nascita.

VERTIKAL SMITTEOVERFØRING: Prosess der sykdom overføres fra foreldre til avkom via egg og melke. Jfr. horisontal smitteoverføring.

Was this helpful?
Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.


TRANSPORTER: Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ (3): (=ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ).Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

TRANSPORTER: Aus dem Englischen direkt übersetzt, um Deutschen jedoch mit anderer Bedeutung. Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

TAMBOUR DE CHALUT: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

TRANSPORTER: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

TRANSPORTER: Finnes ikke på norsk. Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som tral eller snurpenot rulles opp pa nar den dras inn.

Was this helpful?
Movimiento de agua en el océano causado por viento que sopla fuertemente sobre la superficie; cuando la corriente provocada por el viento llega a toda la profundidad, se produce un transporte neto de agua en una dirección de 900 respecto a la dirección del viento (es decir, un flujo hacia la derecha en el hemisferio norte y hacía la izquierda en el hemisferio sur) y como resultado se da un fenómeno de subida en la superficie o bajada en las profundidades según la dirección del viento


EKMAN TRANSPORT: The movement of ocean water caused by wind blowing steadily over the surface; if the wind drift current is integrated over all depths, there is then a net transport of water which occurs at 900 to the wind direction. This right-angle forcing causes significant movement of surface water (i.e. the flow is to the right in the Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere) with the resulting phenomena of both upwelling and downwelling, depending on wind direction and geog

ΡΕΥΜΑΤΑ EKMAN: Η κίνηση του θαλάσσιου νερού, η οποία προκαλείται από ανέμους που πνέουν σταθερά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μαθηματική ολοκλήρωση ενός ανεμογενούς ρεύματος ως προς το συνολικό βάθος δείχνει ότι υπάρχει καθαρή μεταφορά νερού προς κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία 10ο προς την κατεύθυνση ανέμου. Η υπό ορθή γωνία ασκούμενη δύναμη, σε συνδυασμό με την δύναμη Conolis, δημιουργούν σημαντικά επιφανειακά ρεύματα με φορά, στο Βόρειο Ημισφαίριο, προς τα δεξιά και, στο Νότιο Ημισφαίριο, προς

EKMANTRANSPORT: Die durch stetigen Wind über die Wasseroberfläche erzeugte Meeresströmung. Wird die windgetriebene Strömung über alle Wassertiefen integriert, so erhält man einen Netto-Wassertransport im 900 -Winkel zur Windrichtung. Diese im rechten Winkel wirkende Kraft erzeugt signifikante Bewegungen des Oberflächenwassers (nach rechts zur Windrichtung auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel durch die Corioliskraft nach links abgelenkt), die sowohl Auftrieb als auch Abtrieb, je nach Windrichtu

TRANSPORT DECKMAN: Mouvement de leau dans locéan causé par un vent soufflant fortement sur la surface; quand le courant provoqué par le vent sapplique sur toute la profondeur, il y a un net transport de leau qui se fait à 900 de la direction du vent (cest-à-dire, que ce flux est vers la droite dans lhémisphère nord et vers la gauche dans lhémisphère sud) avec comme phénomène résultant une remontée en surface ou une descente en profondeur suivant la direction du vent et la zone géographique.

TRASPORTO DI EKMAN: Il movimento dell’acqua oceanica causato dal vento che soffia stabilmente sulla superficie dell’acqua; se la corrente provocata dal vento interessa tutta la profondità, c’è un trasporto netto dell’acqua che avviene a 90° rispetto alla direzione del vento. Questa forza ad angolo retto causa un significativo movimento dell’acqua superficiale (il flusso è verso destra nell’emisfero settentrionale e verso sinistra nell’emisfero meridionale) che provoca fenomeni sia di correnti ascendenti, sia di c

EKMAN TRANSPORT: Bevegelsen av havvann grunnet vind som blåser jevnt på overflaten. Dersom den vinddrevne strømmen er integrert til alle dyp er det en netto transport av vann 900 fra vindretningen. Denne rettvinklete kraften fører til signifikant bevegelse av overflatevann (dvs at strømmen går til høyre på nordlig halvkule, og til venstre på sørlig halvkule), noe som fører til både oppstrømning og nedstrømning, avhengig av både vindretning og geografi.

Was this helpful?
Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΙΟ, ΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.

TRANSPOSON: DNA-Sequenz, die ein oder mehrere Gene besitzt, deren Enden durch identische Sequenzen markiert sind, und die es ihr ermöglichen, sich an einer neuen Stelle ins Genom einzubauen.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSONE: Una sequenza di DNA che puo essere trasposto, che veicola uno o piu geni nella cui parte finale sono presenti sequenze dinserzione identiche, le quali conferiscono la capacita di trasposizione da una posizione ad unaltra.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for å transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

Was this helpful?
Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.

TRANSVEKTION: Einfluß eines Genlocus auf die Aktivität eines Allels auf dem homologen Chromosom während der Synapsis.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVEZIONE: Effetto che si osserva in certi organismi diploidi, per esempio drosofila, quando in alcuni eterozigoti viene traslocato un allele capace di determinare unalterazione fenotipica.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis (q.v.).

Was this helpful?
Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.

TRANSVERSION: Mutation, bei der ein Purin durch ein Pyrimidin oder ein Pyrimidin durch ein Purin ersetzt wird.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIONE: Una mutazione per sostituzione di basi appaiate che consiste nella sostituzione di una purina con una pirimidina, o viceversa.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

Was this helpful?
(1) Gestión sanitaria de una enfermedad o infección. (2) Corrección de desequilibrio ambiental (por ejemplo añadir caliza a estanques de cultivo, tratamientos de aguas usadas).


TREATMENT: (1) The medical management of a disease or disorder as a whole. (2) Correcting an environmental imbalance (e.g pond liming, wastewater purification).

ΘΕΡΑΠΕIΑ: (1) Iατρική αγωγή για την θεραπεία μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. (2)ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ: Διόρθωση μιας περιβαλλοντικής ανισορροπίας (με π.χ. ασβέστωση υδατοδεξαμενών, καθαρισμό αποβλήτων)

BEHANDLUNG: (1) Die medizinische Bekämpfung einer Krankheit oder Störung im allgemeinen. (2) Die Korrektur eines Ungleichgewichtes in der Umwelt (z. B. das Kalken eines Teiches zur pH-Stabilisierung; Abwasserbehandlung).

TRAITEMENT: (1) Lensemble de la gestion médicale dune maladie ou affection. (2) La correction dune déséquilibre de lenvironnement (par exemple lajout de chaux aux étangs piscicoles, le traitement des eaux usées).

TRATTAMENTO: (1) La gestione medica di una malattia o di un disturbo. (2) Correzione di uno squilibrio ambientale (p. es. disinfezione con calce degli stagni, depurazione del liquame).

BEHANDLING: (1) Den helhetlige medisinske behandlingen av en sykdom. (2) Rette på miljømessig ubalanse (f.eks. kalking av oppdrettsdammer og rensing av spillvann).

Was this helpful?
Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor, presión, irradiación por ejemplo) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma o (b) inducir triploide.


SHOCK TREATMENT: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΜΕ ΚΛΟΝIΣΜΟ (ΣΟΚ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

SCHOCKBEHANDLUNG: Allgemeiner Begriff, der eine ganze Reihe von physikalischen Behandlungen (Hitze/Druck) oder Prozeduren (Bestrahlung) umfaßt, die auf Fischeier angewandt werden; (a) um entweder fruchtbare von toten Eiern zu trennen (mechanisch) oder (b) um triploide Nachkommen zu erzeugen.

TRAITEMENT PAR CHOC: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

TRATTAMENTO SHOCK: Termine usato per descrivere uno qualsiasi dei trattamenti fisici (calore/ pressione) o metodi (irradiazione) applicati alle uova di pesce che vengono impiegati a) o per separare i resti delle uova morte b) o per creare triploidi.

SJOKKBEHANDLING: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Tratamiento físico-químico ( presión) utilizado con el fin de separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.


PRESSURE SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΣΟΚ ΠΙΕΣΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

DRUCKSCHOCK: Allgemeiner Begriff, der eine ganze Reihe von physikalischen Behandlungen (Hitze/Druck) oder Prozeduren (Bestrahlung) umfaßt, die auf Fischeier angewandt werden; (a) um entweder fruchtbare von toten Eiern zu trennen (mechanisch) oder (b) um triploide Nachkommen zu erzeugen.

TRAITEMENT PAR CHOC DE PRESSION: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

URTO PRESSORIO: Termine usato per descrivere uno qualsiasi dei trattamenti fisici (calore/ pressione) o metodi (irradiazione) applicati alle uova di pesce che vengono impiegati a) o per separare i resti delle uova morte b) o per creare triploidi.

TRYKKSJOKK: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Lesión o estrés provocado por un agente externo.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

ΤΡΑΥΜΑ: Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.

TRAUMA: Eine äußere Verletzung (Wunde) oder psychischer Streß, verursacht durch äußere Einflüsse.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMA: Danno o stress causato da un agente esterno.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

Was this helpful?
Colorante que se añade a materiales o se administra a organismos con el fin de controlar sus desplazamientos a través de un sistema.


DYE TRACER: A dye which is added to materials or administered to organisms, permitting the monitoring of movement or progress through a system.

ΧΡΩΣΤΙΚΟΣ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣ: Χρωστική που προστίθεται σε υλικά ή χορηγείται σε οργανισμούς και επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας τους σε ένα σύστημα.

FARBMARKIERUNG: Ein Farbstoff, der Materialien oder Organismen zugesetzt wird, um den Verlauf oder die Bewegung feststellen zu können.

TRACEUR A COLORANT: Colorant qui est ajouté à des matériels ou administré à des organismes afin de contrôler ses déplacements à travers un système.

TRACCIANTE: Colorante che viene aggiunto a materiali o che viene somministrato ad organismi, che permette losservazione del movimento o il progresso di una molecola o organismo in un sistema.

KONTRASTVÆSKE: Fargestoff som tilsettes materialer eller blir gitt til organismer, som gjør det mulig å overvåke bevegelse eller utvikling gjennom et system.

Was this helpful?
Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

DIGENE TREMATODEN: Endoparasitische Saugwürmer mit Saugnäpfen und Widerhaken. Ihr Lebenszyklus erfordert meist mehrere Wirte. Im Deuschen oft fälschlich "digenetische" Trematoden genannt.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODI DIGENEI: Vermi piatti parassiti che possiedono ventose ed uncini; il loro ciclo vitale in genere richiede il passaggio in due o più ospiti.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

Was this helpful?
Gusano ectoparásito dotado de ganchos y de ventosas. Su ciclo de vida no incluye ningún huésped intermediario.


MONOGENETIC TREMATODE: Ectoparasitic flatworms with hooks and suckers. The life history involves no intermediate hosts.

ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Εξωπαρασιτικοί σκώληκες που αγκιστρώνονται και απομυζούν. Ο κύκλος ζωής τους δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσους ξενιστές.

MONOGENE TREMATODEN: Ektoparasitische Plattwürmer der Gattungen Dactylogyrus und Gyrodactylus mit Haken und Saugnäpfen. In den Lebenszyklus sind keine Zwischenwirte eingebunden.

TREMATODE MONOGENE: Ver ectoparasite pourvu de crochets et de ventouses. Son cycle de vie ninclue aucun hôte intermédiaire.

MONOGENEI, TREMATODI: Vermi piatti ectoparassiti dotati di uncini e ventose. Presentano ciclo vitale senza un ospite intermedio.

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK): Ektoparasittiske (ytre) flatmark med kroker og sugeskåler. Livssyklusen innebærer to mellomverter.

Was this helpful?
Los trematodos representan una clase de gusanos planos en la que todas la especies conocidas son parásitos. Los trematodos incluyen tres subespecies: monogéneos que son en su mayoria ectoparásitos de peces con algunas especies endoparásitos de anfibios y reptiles; aspidogastros que son endoparásitos de moluscos, peces y de tortugas marinas; y los digéneos, endoparásitos de todos los grupos de vertebrados.


TREMATODA: The Trematoda (Trematodes) represent a class of flatworms in which all known species are parasitic. There are three subclasses: Monogenea, chiefly ectoparasites of fishes, with only a few endoparasitic species in amphibians and reptiles; Aspidogastrea, which are endoparasites of molluscs, fishes and turtles; and Digenea, endoparasites of all groups of vertebrates.

ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Οι Τρηματώδεις αντιπροσωπεύουν μια κλάση πλατυελμίνθων, όλα τα γνωστά είδη της οποίας είναι παρασιτικά. Υπάρχουν 3 υποκλάσεις: Τα Μονογενή, κυρίως εξωπαράσιτα των ψαριών, με μόνο λίγα ενδοπαρασιτικά είδη των αμφιβίων και ερπετών. Τα Ασπιδογάστρεα, τα οποία είναι ενδοπαράσιτα των μαλακίων, ψαριών και χελωνών και τα Διγενή ενδοπαράσιτα όλων των ομάδων σπονδυλωτών.

TREMATODEN: Parasitische Saugwürmer der Klasse der Plathelminthes. Man unterscheidet 3 Unterklassen: die Monogenea, die überwiegend Ektoparasiten bei Fischen darstellen, mit wenigen Endoparasiten in Amphibien und Reptilien; die Aspidogastrea, die endoparasitisch in Mollusken, Fischen und Schildkröten leben, sowie die Digenea, die in Vertebraten vorkommen.

TREMATODES: Les trématodes représentent une classe des vers plats dont toutes les espèces connues sont des parasites. Les trématodes comprennent trois sous-classes: les monogènes qui sont pour la plupart des ectoparasites des poissons avec quelques espèces qui sont des endoparasites des amphibies et reptiles; les aspidogastrés qui sont des endoparasites des mollusques, poissons et tourtues marines; et les digènes, des endoparasites de tous les groupes des Vertébrés.

TREMATODI: I Trematodi rappresentano una classe di vermi piatti in cui tutte le specie conosciute sono parassite. Ci sono tre sottoclassi: Monogenea, per lo piu parassiti dei pesci, tra le quali poche specie parassitano gli anfibi e i rettili; Aspidogastrea, che sono endoparassiti di molluschi, pesci e tartarughe; e Digenea, endoparassiti di tutti i gruppi di vertebrati.

TREMATODA (IKTER): Klasse av flatmarker (Platyhelminthes) der alle er parasittiske. Deles inn i tre underklasser, Aspidogastrea, Didymozoidea og Digenea. Den sistnevnte er den største og viktigste, og kalles i dagligtalen for ikter. Aspidogastrea er endoparasitter på fisk, bløtdyr (mollusker) og skilpadder, mens Digenea er endoparasitter på alle virveldyrgrupper (vertebrater).

Was this helpful?
En acuicultura, nombre común que agrupa moluscos gasterópodos que destrozan los moluscos lamelibranquios agujereando sus conchas para alimentarse de la carne. Pueden ser la causa de grandes destrozos en el cultivo de fondo de ostras (taladrador de ostras).


DRILLS: Colloquial term, in aquaculture, referring to snails (muricid gastropods) which destroy molluscs by rasping a hole in their shells and eating the flesh. Can cause considerable damage to bottom oyster culture (oyster drills).

ΤΡΥΠΑΝΙΑ: Ορος της καθομιλουμένης, αναφερόμενος σε σαλιγκάρια (γαστερόποδα, Muricidae) που εξοντώνουν μαλάκια ανοίγοντας μια τρύπα στα κελύφη τους και τρώγωντας το σαρκώδες μέρος τους. Είναι ικανά να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες σε στρειδοκαλλιέργειες βυθού.

BOHRSCHNECKEN: Schnecken, die sich von Mollusken ernähren, indem sie ein Loch in die Schalen bohren und den fleischigen Anteil fressen. Können in der Bodenkultur von Austern erheblichen Schaden verursachen.

PERCEURS: En aquaculture, nom commun regroupant les mollusques gastéropodes qui détruisent les mollusques lamellibranches en perçant leurs coquilles afin de salimenter des parties molles. Peuvent être la cause de dommages considérables dans la culture à plat des huîtres (perceurs dhuîtres).

PERFORATORI: Termine comune, in acquacoltura, riferito a gasteropodi muricidi che distruggono i molluschi in allevamento producendo un foro nel guscio e mangiandone le carni. Possono causare notevoli danni alle colture di ostriche.

OSTERSBORER (UROSALPINX CINEREA): Betegnelse brukt i dagligtalen i akvakulturnæringen. Henviser til snegler (muricide gastropoder) som ødelegger bløtdyr (mollusker) ved å raspe hull i skallet deres og spise kjøttet. Kan medføre store tap ved bunnkultur av østers.

Was this helpful?
Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and sulphameth

TRIBRISSEN: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRYBRISSIN: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen abgestimmt sein. Daten, die dies zulassen, sind leider für

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Compuesto químico utilizado en ciertas pinturas antifouling provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.


TRIBUTYLTIN: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TRIBUTYLTIN: Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TRIBUTYLZINN (TBT): Eine in bestimmten Antifouling-Mitteln enthaltene chemische Verbindung, die bei Mollusken Imposex hervorruft.

TRIBUTYLETAIN: Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

STAGNO TRIBUTILE: Un composto chimico impiegato in pitture antifouling. Provoca disturbi riproduttivi in particolare nei molluschi.

TRIBUTYLTIN (TBT): Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

Was this helpful?
Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

ΤΡΙΧΟΔΙΝΙΑ: Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.

TRICHODINA: Häufiger bewimperter Ektoparasit, der für aquatische Organismen pathogen sein kann.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICODINA: Protozoo ciliato ectoparassita, abbastanza comune, puo essere patogeno per gli organismi acquatici.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

Was this helpful?
Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Νουκλεοτιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μεταφορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχικό σπάσιμο δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

ADENOSINTRIPHOSPHAT (ATP): Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

ADENOSINA TRIFOSFATO (ATP): Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): Et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Lípidos formados por esterificación del glicerol en tres ácidos grasos.


TRIGLYCERIDE: An ester of glycerol and three fatty acids.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΟ: Εστέρας γλυκερόλης και 3 λιπαρών οξέων.

TRIGLYZERID: Ein Ester aus Glyzerol und drei Fettsäuren.

TRIGLYCERIDE: Lipide formé par lestérification du glycérol par trois acides gras.

TRIGLICERIDE: Un estere del glicerolo con tre acidi grassi.

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

Was this helpful?
Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.


TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIMETHOPRIM: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen abgestimmt sein. Daten, die dies zulassen, sind leider für

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETHOPRIM: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

TRIMETOPRIM: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.


GUT: Common, non-specific term for the alimentary tract.

ΕΝΤΕΡΟ(2): ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).

DARMTRAKT; EINGEWEIDE: Ein nicht-spezifischer Begriff für den Ernährungstrakt.

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

INTESTINO: Termine comune non specifico per indicare il tratto alimentare.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

Was this helpful?
Sinónimo en Europa de acriflavina.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

ΤΡΥΠΑΦΛΑΒΙΝΗ: Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.

TRYPAFLAVIN: Der europäische Name für Acriflavin.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Nome alternativo per acriflavina.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn for acriflavin.

Was this helpful?
Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes. Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

TRIPLOIDIE: Ein Zustand, in dem jede Zelle drei homologe Chromosomensätze enthält (siehe auch diploid, haploid). Triploidie kann experimentell, sowohl in Fischen als auch in Mollusken, induziert werden. Dies wird auch praktiziert, um die Wachstumsrate zu verbessern.

TRIPLOλDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDIA: Uno stato nel quale ciascuna cellula ospita tre set di cromosomi omologhi. La triploidia puo essere sperimentalmente indotta nei pesci e nei molluschi bivalvi per migliorare il tasso di crescita.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

Was this helpful?
Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗΣ: Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.

TRIPLOID: Zustand ein Organismus oder einer Zelle, der(die) mit Hilfe von Labortechniken dazu gebracht werden, drei Chromosomensätze pro Zellkern zu produzieren, wodurch sterile Individueen enstehen.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDE: Organismo o cellula trattata con tecniche per produrre tre set di cromosomi per nucleo, e quindi individui sterili. Tale sterilizzazione permette a specie come la carpa erbivora di essere rilasciata in natura senza rischi ecologici eventualmente dovuti allincremento incontrollato della popolazione.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

Was this helpful?
Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

ΤΡΥΨΙΝΗ: Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.

TRYPSIN: Wichtiges eiweißspaltendes Enzym, das zu den Endopeptidasen zählt. Ausgeprägt ist seine Spezifität.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Un enzima proteolitico secreto dal pancreas e rilasciato nellintestino.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

Was this helpful?
Isótopo radioactivo de hidrógeno cuyo núcleo posee un protón y dos neutrones. Llamado también hidrógeno-3.


TRITIUM (3H): Radioactive isotope of hydrogen having 1 proton and 2 neutrons in the nucleus. Also called hydrogen-3.

ΤΡΙΤΙΟ (3Η): Ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου που έχει 1 πρωτόνιο και 2 νετρόνια στον πυρήνα. Ονομάζεται επίσης υδρογόνο-3.

TRITIUM (3H): Radioaktives Isotop des Wasserstoffs, das ein Proton und zwei Neutronen in seinem Kern besitzt. Wird auch als Wasserstoff-3 bezeichnet.

TRITIUM (3H): Isotope radioactif de lhydrogène dont le noyau posséde un proton et deux neutrons. Appelé également hydrogène-3.

TRIZIO (H3): Isotopo radioattivo dellidrogeno col nucleo costituito da un protone e due neutroni. Anche chiamato Idrogeno-3.

TRITIUM (3H): Radioaktiv hydrogenisotop med 1 proton og 2 nøytroner i kjernen. Også kalt hydrogen-3.

Was this helpful?
Larva en forma de cono de algunos moluscos y anélidos que puede nadar libremente.


TROCHOPHORE: Double cone shaped, free-swimming larva of some molluscs and annelids.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ: Προνύμφη ορισμένων μαλακίων και δακτυλιοσκωλήκων, με μορφή σβούρας που κολυμβά ελεύθερα.

TROCHOPHORA: Typische Larve einiger Mollusken und Anneliden mit rad- bzw. ringförmiger Bewimperung; frei schwimmend.

TROCHOPHORE: Larve nageante de certaines annélides et mollusques, en forme de toupie.

TROCOFORA: Larva mobile di alcuni molluschi e anellidi, con corpo a forma di doppio cono.

TROCHOPHORALARVE: Dobbel kjegleformet frittlevende larvestadium hos noen bløtdyr (mollusker) og leddormer (annelider).

Was this helpful?
Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑIΜΟΠΕΤΑΛIΑ: Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.

THROMBOZYTEN: Kleine, spindelförmige und kernhaltige Zellen der Vertebraten; kleine Körper, die an der Blutgerinnung beteiligt sind.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITA: Piccole cellule nucleate fusiformi dei vertebrati; minuscoli corpi coinvolti nella coagulazione del sangue.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

Was this helpful?
Relativo a las regiones tropicales.


TROPICAL: Situated in, used in, characteristic of, or related to the tropics.

ΤΡΟΠΙΚΟΣ (επίθετο): Ευρισκόμενος ή χρησιμοποιούμενος στην, ή σχετιζόμενος με την ή χαρακτηριστικός γιά την τροπική ζώνη.

TROPISCH: Sich auf die Tropen beziehend.

TROPICAL: Relatif aux régions des tropiques.

TROPICALE: Situato in, usato in, caratteristico di, o correlato ai tropici.

TROPISK: Beliggende i, brukt i, karakteristisk for eller har forbindelse med tropene.

Was this helpful?
(1) Uno de los dos paralelos de latitud 23027’ norte o sur del ecuador, es decir el trópico de capricornio y el trópico de cáncer. (2) Trópicos: zona limitada por estas dos latitudes, con clima tórrido.


TROPIC: (1) Either of two parallels of latitude 230 27 north and south of the equator, i.e. the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. (2) Tropics: the region bounded by these two latitudes, corresponding to the Torrid zone.

ΤΡΟΠΙΚΟΣ: (1) Ενας από τους δύο παραλλήλους σε γεωγραφικό πλάτος 230 27 Βόρεια και Νότια του Ισημερινού, δηλ. Τροπικός του Καρκίνου και Τροπικός του Αιγόκερω. (2) Η περιοχή μεταξύ των δύο αυτών παραλλήλων, που αντιστοιχεί στην διακεκαυμένη ζώνη.

TROPEN: (1) Bezeichnet die Grenzen der Tropen, die beidseitig vom Äquator durch den nördlichen und südlichen Breitenkreis von 23027 festgelegt sind. (2) Der Begriff bezeichnet auch die Region der Tropen (im Englischen "tropics") bis hin zu diesen Breitengraden, die mit der sog. Torrid-zone"übereinstimmt.

TROPIQUE: (1) Un de deux parallèles de latitude à 23027 nord ou sud de léquateur, cest à dire le tropique du capricorne et le tropique du cancer. (2) Tropiques: zone délimitée par ces deux latitudes, à climat torride.

TROPICO: (1) Ciascuno dei due paralleli di latitudine 230 27 nord e sud dellequatore, cioe il Tropico del Cancro e del Capricorno. (2) Tropici : la regione compresa tra queste due latitudini, corrispondente alla Zona torrida.

TROPIK (VENDEKRETS): Begge de to breddegradene 230 27 nord og sor for ekvator. Tropene ligger mellom disse.

Was this helpful?
Término no específico que describe gran número de peces de la familia de los salmónidos; pertenecen a los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Este término induce a veces confusión a causa de las diferentes denominaciones y del hecho que miembros del mismo género son llamados salmón y salmerino. Hay varios ejemplos de peces llamados trucha: trucha salmonada,Salmo trutta; trucha de arroyo o salmerino, Salvelinus fontinalis y la trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss. Hoy en día las diferentes


TROUT: A commonly used, non-specific name for a large range of fish species of the genera (Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus) of the family Salmonidae. Confusion has arisen with the use of this term because of different colloquial regional usages and the fact that representatives of the genera are termed salmon and charr. Examples of trout include: Salmo trutta, the brown trout; Salvelinus fontinalis, the brook trout and Oncorhynchus mykiss the rainbow trout. Various trout species are now found distri

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινά χρησιμοποιούμενο, μη ειδικό όνομα γιά ένα μεγάλο φάσμα ειδών ψαριών των γενών (Salmo, Οncorhynchus και Salvelinus) της οικογένειας των Σολομοειδών. Σημαντική σύγχυση προκύπτει με τον όρο αυτόν λόγω των διαφορετικών χρήσεών του στην καθομιλουμένη σε διάφορες περιοχές και του γεγονότος ότι αντιπρόσωποι των γενών αυτών ονομάζονται επίσης, σολομός, λιμνοπέστροφα και σαλβελίνος. Παραδείγματα πέστροφας είναι η καστανή πέστροφα (Salmo trutta), ο σαλβελίνος (Salvelinus fontinalis), και η ιριδίζου

FORELLE: Gruppe von Fischen aus der Familie Salmonidae. Es existieren drei Hauptarten: die Bachforelle, die Meerforelle (anadrome Form der Bachforelle) und die Regenbogenforelle. Die Bachforelle war ursprünglich in Europa und dem Kaukasus verbreitet, wurde aber erfolgreich auch in Amerika und Asien eingebürgert. Regenbogenforellen sind amerikanischen Ursprungs, heute aber Kosmopoliten. Forellen sind sowohl geschätzte Speise- als auch Angelfische.

TRUITE: Terme non-spécifique décrivant un grand nombre de poissons de la famille des salmonidés appartenant aux genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Ce terme porte à confusion à cause des différences dinterprétation de région en région et du fait que certains membres des mêmes genres sont appellés saumon ou charr. Des exemples de poissons appellés truites comprennent la truite de mer, Salmo trutta, la truite des ruisseaux, Salvelinus fontinalis, et la truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss. Les di

TROTA: Nome comunemente usato, non specifico, per un ampio gruppo di specie ittiche appartenenti ai generi Salmo, Oncorhynchus e Salvelinus, facenti parte della famiglia dei Salmonidi. Questo termine ha creato confusione a causa dei diversi usi regionali correnti e per il fatto che ad esempio, rappresentanti dello stesso genere possono essere denominati "salmone" e "salmerino". Esempi di trota comprendono: Salmo trutta, la trota fario; Salvelinus fontinalis, il salmerino, Onchorhynchus mykiss la trota

ØRRET: På engelsk brukes ørret vidt om en rekke arter (i slektene Salmo, Oncorhyncus og Salvelinus), mens i Norge brukes ørret vekselvis for ørret (Salmo trutta) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ørret (S. trutta) forekommer i ulike former (alle tilhører samme art): (a) Bekkørret er en dvergform som tilbringer hele livet i rennende vann, (b) innsjøørrret som lever i innsjøer og gyter i tilstøtende elver, og (c) sjøørret som er anadrom. Oppdrett av sjø-ørret er forsøkt, men arten hadde dårlig vekst

Was this helpful?
Nombre no específico usado comunmente para la trucha anádroma Salmo trutta pero también usada para la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en agua salada.


SEA TROUT: Commonly used non-specific name for anadromous troSalmo trutta but also used for rainbow trout/steelhead (O. Mykiss) on-grown in sea water.

ΠΕΣΤΡΟΦΑ: Κοινό μη ειδικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάδρομη πέστροφα Salmo trutta αλλά και για την κοινή πέστροφα (O. Mykiss) η οποία μεγαλώνει σε θαλασσινό νερό.

MEERFORELLE: Ein nicht sehr spezifischer Vulgärnamen für mehrere anadrome Salmoniden der Gattung Salmo, vorrangig jedoch für die eigentliche Meerforelle Salmo trutta benutzt, gelegentlich (und sachlich unrichtig) für die Regenbogen-forelle (Stahlkopfforelle), Oncorhynchus mykiss) benutzt, wenn diese im Meerwasser aufgezogen wird.

TRUITE DE MER : Nom couramment attribué aux truites anadromes Salmo trutta, mais également la truite arc-en-ciel, grossie en mer.

TROTA DI MARE: Nome comune non specifico per la trota anadroma Salmo trutta, usato anche per la trota iridea (O. mykiss) cresciuta in acqua di mare.

SJØØRRET: Den anadrome formen for ørret (Salmo trutta). Den engelske betegnelsen ”sea trout” brukes også om regnbueørret (Oncorhynchus mykiss).

Was this helpful?
Ola provocada por desplazamiento repentino y masivo de una parte del fondo de mar, por ejemplo, durante una erupción volcánica o terremoto.


TSUNAMI: Waves produced by sudden, large-scale motion of a portion of the ocean floor, as by volcanic eruption or earthquake.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ (ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ): Κύματα που παράγονται από ξαφνικές, μεγάλης κλίμακας κινήσεις ενός τμήματος του ωκεάνειου βυθού, όπως από ηφαιστειακή έκρηξη ή σεισμό.

TSUNAMI: Plötzliche Meereswellen im Pazifik, die durch große Bewegungen des Meeresbodens entstehen, wie z. B. bei unterseeischen Vulkanausbrüchen oder Seebeben.

TSUNAMI: Raz de marée provoqué par un déplacement soudain et massif dune partie du fond de la mer, par exemple, pendant une éruption volcanique ou un tremblement de terre .

TSUNAMI: Nome giapponese per onde prodotte su ampia scala da movimenti improvvisi del fondo delloceano, come una eruzione vulcanica o un terremoto.

TSUNAMI: Bølger som dannes ved kraftige bevegelser i havbunnen, f.eks. vulkanutbrudd eller jordskjelv.

Was this helpful?
Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)

TUBERKEL: Kleine, oftmals runde Vorwölbung natürlichen (z.B. Laichausschlag beim Karpfen) oder pathologischen Ursprungs (z.B. knötchenförmige Geschwulst auf der Haut; Tuberkuloseknötchen).

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBERCOLO: Piccola, spesso tondeggiante protrusione di origine naturale o patologica (p.es. tubercoli nuziali dei ciprinidi; le lesioni della tubercolosi).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

Was this helpful?
Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

ΦΥΜΑΤΩΔΗΣ: Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.

TUBERKULÄR: Knotig; mit der Bildung von Tuberkeln einhergehend.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCOLARE: Simile a un tubercolo; che ha tubercoli.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

Was this helpful?
Tubo que lleva o distribuye agua o aire.


FEED PIPE: A pipe for conveying or distributing fluids or air.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Σωλήνας μεταφοράς ή διανομής υγρών ή αερίων.

ZULAUFLEITUNG: Eine Rohrleitung, die das Zulaufwasser oder die Zuluft fördert und/oder verteilt.

TUYAU DALIMENTATION: Tuyau portant ou distribuant de leau, de lair.

TUBO DI ADDUZIONE: Tubo che serve a convogliare e distribuire liquidi o aria.

TILFØRSELSRØR: Rør for å transportere eller fordele væsker eller luft.

Was this helpful?
Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.


ALIMENTARY TRACT: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary canal, digestive tract, gut.

ΠΕΠΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ: Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά. Τροφικός σωλήνας, πεπτικός σωλήνας, έντερο.

NAHRUNGSTRAKT: Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).

TUBE DIGESTIF(1): Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

APPARATO DIGERENTE: Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.

FORDØYELSESSYSTEM: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, fordøyelseskanal, tarm.

Was this helpful?
Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.


DIGESTIVE TRACT: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary canal, gut.

ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (2): Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά; πεπτικός σωλήνας, έντερο.

VERDAUUNGSTRAKT: Siehe NAHRUNGSTRAKT. (Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).).

TUBE DIGESTIF(2): Canal alimentaire: Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

APPARATO DIGERENTE: Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.

FØDEKANAL: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, tarm.

Was this helpful?
Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMOR: Wörtlich bezeichnet dieser Begriff jede Form von Schwellung, er wird aber nicht für vorübergehende Schwellungen benutzt, die z.B. durch Entzündungen hervorgerufen werden. Der Begriff sollte auf Neoplasmen beschränkt bleiben, die in zwei Kategorien eingeteilt werden: (a) Gutartige oder einfache Tumore wachsen langsam an einer Stelle. Benachbarte Gewebe werden dabei beiseitegeschoben, aber nicht durchdrungen. Normalerweise wird keine negative Wirkung auf den Organismus ausgübt; (b) Bösartige oder

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMORE: Letteralmente indica un rigonfiamento, ma il termine non e inteso comunemente per descrivere passeggeri rigonfiamenti causati da infiammazione acuta o granulomi. Esso dovrebbe essere usato per indicare neoformazioni, delle quali esistono due categorie: (a) benigno o semplice, che cresce lentamente in un punto, che puo comprimere le parti vicine senza invaderle, e di solito non e molto pericoloso per lanimale, e (b) maligno o invasivo, quando consiste in una anormale massa di tessuto, la cui cres

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

Was this helpful?
Cordados marinos modificados, muy a menudo globulares o cilíndricos que secretan revestimiento o túnica.


TUNICATES: Highly modified marine chordates, usually globular or cylindrical in shape, and having a secretion of outer covering, or tunic, about the body.

ΧΙΤΩΝΟΖΩΑ: Εξελιγμένα θαλάσσια χορδωτά, συνήθως σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος που εκκρίνουν ένα περίβλημα (χιτώνα) που καλύπτει το σώμα τους.

TUNICATEN: Sehr stark modifizierte marine Chordaten, normalerweise rund oder zylindrisch im Umriß. Der Körper ist äußerlich von einer Sekrethülle oder Tunica umhüllt.

TUNICIERS: Chordés marins très modifiés, le plus souvent globulaires ou cylindriques, secrétant une enveloppe ou tunique.

TUNICATI: Cordati marini estremamente modificati, di solito di forma globulare o cilindrica, secernono un rivestimento esterno, o una tunica, che ne ricopre il corpo.

KAPPEDYR (TUNICATA): Sterkt modifiserte marine ryggstrengsdyr, vanligvis med kuleformet eller sylindrisk kroppsform med en ytre kappe rundt kroppen.

Was this helpful?
Clase de gusanos planos


TURBELLARIA: Class of free-living flatworms.

ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΙΚΟΙ: Ομοταξία πλατυελμίνθων που ζούν ελεύθερες.

TURBELLARIEN: Eine Klasse von freilebenden Plattwürmern.

TURBELLARIES: Classe de vers plats.

TURBELLARI: Classe di vermi piatti non parassiti.

TURBELLARIA: Klasse med frittlevende flatmark.

Was this helpful?
Perturbación o disminución de la penetración de luz en el agua que resulta de la materia en suspensión, o coloidal o de la presencia de organismos planctónicos.


TURBIDITY: Referring to the disturbance or reduction in light transmittance in water resulting from suspended, colloidal or dissolved matter or the presence of planktonic organisms.

ΘΟΛΟΤΗΤΑ: Διαταραχή ή ελάττωση της διείσδυσης του φωτός στο νερό που οφείλεται στην αιωρούμενη, κολλοειδή ή διαλελυμένη ύλη ή την παρουσία πλαγκτονικών οργανισμών. Πρβλ. Δίσκος Sechi.

TRÜBUNG: Bezieht sich auf die Störung oder Reduktion der Lichtdurchlässigkeites des Wasses, hervorgerufen durch das Vorhandensein von gelösten oder kolloidalen Stoffen oder Plankton.

TURBIDITE: Perturbation ou diminution de la pénétration de la lumière dans leau résultant de la matière en suspension, ou colloïdale ou de la présence dorganismes planctoniques.

TORBIDITA: Riferito alla riduzione della trasmissione della luce nellacqua dovuta a particelle sospese, colloidali o per la presenza di organismi planctonici.

TURBIDITET: Reduksjon i sikt grunnet løst organisk materiale eller alger. Jfr. Secchi skive.

Was this helpful?
Aguacero con viento fuerte, que viene repentinamente y dura poco.


EDDY: A quasi-circular movement of water, of relatively small area, formed in the lee of obstructions or along the edge of two regions with different current speeds or directions.

ΔIΝΗ: Κυκλοτερής κίνηση του νερού, σε μικρή σχετικά περιοχή, που σχηματίζεται στην πίσω (προστατευόμενη) πλευρά εμποδίων, ή κατά μήκος της διεπαφής δύο ρευμάτων με διαφορετική ταχύτητα ή κατεύθυνση.

EDDY: Eine fast zirkuläre Bewegung des Wassers in einem relativ kleinen Gebiet, geformt durch die Leeströmung oder entlang des Endes eines Gebietes mit zwei Strömungen in unterschiedlichen Richtungen.

TOURBILLON: Mouvement quasi-circulaire de leau, à surface relativement restreinte, formé du côté sous le vent, dun engorgement et le long de linterface de deux masses deaux à des vitesses ou des directions de courant différentes.

MULINELLO: Movimento semicircolare dell’acqua, di un’area relativamente piccola, che si forma al fondo di ostruzioni o lungo i lati di due regioni con differenti velocità o direzioni di corrente.

BAKEVJE: En tilsynelatende sirkulær bevegelse av vann, inne et relativt lite område, dannet i le av et hinder eller langs kanten av to regioner med strøm av forskjellig fart og retning.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES