AMC LIMITED

S

Órgano en forma de pequeña bola que contiene vitelo. Típico de embriones derivados de huevos telolecíticos. En peces, el saco vitelino es elaborado a partir de las zona externas del disco blastular o inicialmente el ectodermo y más tarde el endodermo así que las capas viscerales y parietales del mesodermo envuelven el vitelo.


YOLK SAC: A sac-like organ that encloses the yolk. It is typical for embryos which develop from telolecithal eggs. In fishes, the yolk sac is formed from the external areas of the disco-blastula where initially the ectoderm and later the entoderm and parietal and visceral germ layer of the mesoderm envelop the yolk.

ΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ: Σακόμορφο όργανο που περικλείει την λέκιθο. Είναι τυπικό γιά έμβρυα που αναπτύσσονται από τελολεκιθικά αυγά. Στα ψάρια, ο λεκιθικός σάκος σχηματίζεται από τις εξωτερικές περιοχές του δισκο-βλαστιδίου, όπου αρχικά το εξώδερμα και αργότερα το ενδόδερμα και η βρεγματική και σπλαγχνική βλαστική στιβάδα του μεσοδέρματος περικλείουν την λέκιθο.

DOTTERSACK: Ein meist kugelförmiges Organ, das mit Dottermasse gefüllt und typisch für Embryonen ist, die aus telolecithalen Eiern hervorgegangen sind. Bei Fischen entsteht er aus den außerembryonalen Bezirken der Discogastrula, in dem zunächst das Ektoderm und später das Entoderm und das parietale und vicerale Blatt des Mesoderms den Dotter umwachsen.

SAC VITELLIN: Organe en forme de petite boule qui renferme le vitellus. Typique des embryons issus doeufs télolécithes. Chez les poissons, le sac vitellin est élaboré à partir des régions extérieures de la disco-blastula ou initialement lectoderme et plus tard lentoderme ainsi que les feuillets viscéraux et pariétaux du mésoderme enveloppent le vitellus.

SACCO VITELLINO: Un organo sacciforme che racchiude il vitello. È tipico degli embrioni o larve che si sviluppano da uova telolecite. Nei pesci, il sacco vitellino prende origine dalle aree esterne della disco-blastula dove inizialmente l’ectoderma e dopo l’endoderma, insieme allo strato parietale e viscerale del mesoderma, incamerano il vitello.

PLOMMESEKK: Et sekkliknende organ (lat. Syncytium) som omslutter plommemassen. Typisk for embryo som utvikles fra telolecitale egg (egg med stor plommemasse). Hos fisk dannes plommesekken fra de eksterne områdene av discoblastula der først ectoderm og deretter entoderm og parietale og vicerale cellelag fra mesoderm omslutter plommemassen.

Was this helpful?
Enfermedad de larvas con vitelo caracterizada por opalecescencia del saco vitelino y provocada por una previa asfixia parcial. Esta enfermedad tiene lugar en los criaderos cuando el cambio de agua es insuficiente, creando déficit en oxígeno y exceso en dióxido carbónico.


BLUE-SAC DISEASE: A disease of sac fry characterized by opalescence of the yolk sac and caused by previous partial asphyxia. In hatcheries, the disease often occurs when insufficient water exchange in incubators leads to low oxygen levels and high carbon dioxide levels.

ΓΛΑΥΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥ: Ασθένεια του σάκου των ιχθυδίων που χαρακτηρίζεται από ιριδισμό (οπαλισμό) του λεκιθικού σάκου και οφείλεται σε μερική ασφυξία. Στα εκκολαπτήρια, συχνά εκδηλώνεται όταν ανεπαρκής αλλαγή νερού στους επωαστές οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

DOTTERBLASENWASSERSUCHT: Eine Krankheit der Dottersackbrut. Kennzeichnet sich durch eine abnorme Vergrößerung und blauschillernde Verfärbung des Dottersackes nach vorangehendem Sauerstoffmangel. Sie wird hervorgerufen durch ungenügende Zufuhr von Frischwasser zum Erbrütungswasser verbunden mit geringem Sauerstoffgehalt und erhöhtem Kohlendioxidgehalt.

SAC VITELLIN BLEU: Maladie des larves à vitellus caractérisée par lopalescence du sac vitellin et provoquée par une asphyxie partielle subie préalablement. Cette maladie a lieu dans les écloseries quand les échanges deau sont insuffisants, créant un déficit en oxygène et un excédant en gaz carbonique.

SACCO VITELLINO BLU (MALATTIA DEL): Una malattia degli avannotti con sacco vitellino, caratterizzata dall’opalescenza del sacco vitellino e causata da precedente parziale asfissia. In avannotteria, la malattia si verifica spesso quando uno scambio insufficiente dell’acqua negli incubatoi causa un basso tenore di ossigeno e alti livelli di anidride carbonica.

PLOMMESEKKVATERSOTT (“BLUE SAC DISEASE”): Sykdom karakteriseres ved unormalt store mengder væske i larvens plommesekk, skyldes en tidligere delvis asfyxi (kvelning). I klekkerier forekommer sykdommen ofte når utilstrekkelige mengder vann i inkubatorer fører til lave oksygennivåer og høye karbondioksidnivåer.

Was this helpful?
Matanza de los animales bajo condiciones sanitarias y tecnológicas reguladas, para obtener los productos deseados del animal. Antes del procesado el pez puede ser sacrificado usando un conjunto de técnicas que incluyen la inmersión en agua con hielo, CO2 o anestesia. El uso apropiado de estas técnicas ayuda a mejorar la calidad del producto.


SLAUGHTER: Killing an animal under prescribed technological and sanitary conditions, to obtain desired products. Before processing, the fish may be killed using a range of techniques including percussive stunning, electrocution, immersion in a CO2 saturated solution and anaesthesia. Proper use of these techniques can help improve product quality

ΣΦΑΓΉ: Η θανάτωση των ζώων κάτω από τεχνολογικά και υγειονομικά προκαθορισμένες συνθήκες με σκοπό την αποκόμιση ενός τελικού προϊόντος με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ειδικά στα ψάρια πριν τη θανάτωση εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως είναι το ζάλισμα με κρούση, ή ηλεκτροπληξία, ή βύθιση σε υγρό κορεσμένο με CO2 και ή αναισθησία. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών βοηθάει συνήθως στην καλυτέρευση της ποιότητας του προϊόντος.

SCHLACHTUNG: Die Tötung von Tieren unter vorgeschriebenen technologischen und sanitären Bedingungen, um das gewünschte Produkt zu erhalten. Vor der Verarbeitung können Fische mit Hilfe verschiedenen Techniken getötet werden: z.B. Elektroschock, Eintauchen in CO2-gesättigtes Wasser oder durch Anesthetika. Sachgerechte Benutzung dieser Verfahren hilft die Produktqualität zu verbessern.

ABATTAGE : La mise à mort d’animaux d’élevage dans des conditions technologiques et sanitaires contrôlées. Les poissons sont abattus par une variété de techniques comme la frappe precussive, l’électrocution, l’immersion dans de l’eau saturée en gaz carbonique ou un excès d’anesthésiants. L’utilisation correcte de ces techniques améliore la qualité du produit.

MACELLAZIONE: Uccidere un animale in condizioni controllate, tecniche e sanitarie, per ottenere i prodotti desiderati.. Prima della lavorazione, il pesce potrebbe essere macellato utilizzando una serie di tecniche come l’immersione in acqua ghiacciata, CO2 e l’anestesia. Il corretto utilizzo di queste tecniche potrebbe aiutare a migliorare la qualità del prodotto.

SLAKTING: Avlivning av dyr under foreskrevne og hygieniske forhold for å oppnå ønskede produkter. Før prosessering kan fisken avlives ved bruk av en rekke teknikker, inkludert nedsenking i isvann, CO2 og bedøvelse. Riktig bruk av disse teknikkene kan forbedre kvaliteten på det endelige produktet.

Was this helpful?
Malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.


DIPNET: Includes various types of scoop, brailer, spoon net, brail net, hand brailer; a net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

KESCHER: Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

EPUISETTE: Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.

TRATTINA (RETE DA PESCA): Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.

HÅV: Betegnelse som brukes om en mengde ulike notposer som brukes til å fange fisk i ulike innhegninger, f.eks. oppdrettskar, oppdrettsmerder eller ulike typer nøter brukt i kommersielt fiske (rundhåv eller flathåv). Kan betjenes med håndmakt eller ved en kombinasjon av håndmakt og maskinkraft.

Was this helpful?
Método de conserva que se hace amontonando pescado cortado en capas alternadas de sal, particularmente bacalao, salmón y especies similares (en Alemania, el carbonero), de tal manera que el curado formado puede ser enviado o transportado sin que se deteriore. También se llama “curación salada de peces”.


KENCH CURE: White fish, particularly cod and allied species (in Germany especially saithe) that have been cured by stacking split fish and salt in alternate layers so that the pickle that is formed can drain off freely; also called "bulk cure", "bulk salted fish", or "salt bulk".

ΑΛIΠΑΣΤΩΣΗ: Κατεργασία των ψαριών με λευκή σάρκα, ιδίως του βακαλάου καιι του σολομού, κατά την οποία τ?α ψάρια κόβονται κατά μήκος σε λεπτές φέτες και αλατίζονται. Στην συνέχεια, η σχηματιζόμενη άλμη αφήνεται να στραγγίσει και τα ψάρια να ξηρανθούν.

TROCKENSALZUNG: Magerfisch, vor allem Dorsch und verwandte Arten (in Deutschland besonders Seelachs), der in Schichten abwechselnd mit Salz belegt wird, so daß die sich bildende Lake frei ablaufen kann. Wird im englischen auch "bulk cure" genannt (kein passendes deutsches Wort verfügbar; übersetzbar mit "Massensalzung").

SALAGE A SEC: Se fait en entassant du poisson tranché (particulièrement morue et espèces voisines, et saumon) et du sel en couches alternées, de telle sorte que la saumure qui se forme peut sécouler librement. Egalement appelé "salage en vrac".

SALATURA A SECCO: Procedura mediante la quale tranci di pesce (in particolare merluzzi e specie affini) vengono prima impilati e ammassati luno sullaltro e poi ricoperti di sale in strati alterni in modo tale che la salamoia, che si viene a formare, può scorrere liberamente; il pesce che subisce questo tipo di trattamento viene anche chiamato "pesce sottosale".

TØRRSALTE: Hvitfisk, spesielt torskefisk (i Tyskland er sei mye brukt), som lagres ved at den legges flekt (kløyvd på langs) med salt mellom fiskene i stabler. Den legges slik at laken som dannes renner vekk. Synonym klippfisk.

Was this helpful?
Pescado tratado con pequeñas cantidades de sal (de 16 a 20 partes por 100 partes de pez) o dejado en sal durante corto periodo (de 3 a 5 días en un escabeche); el contenido en sal del producto es de 20% de peso seco; curación recomendada para el bacalao y otros peces delgados.


LIGHT CURE: Fish treated with only small quantities of salt (e.g. 16 to 20 parts per 100 of fish) or left in salt for a short time only (e.g. 3 - 5 days in pickle); product contains 20 - 30% salt on a dry basis; cod and other white fish can be salted this way.

ΕΛΑΦΡΟΣ ΑΛΜΥΡIΣΜΟΣ: Κατεργασία του ψαριού με μικρές μόνο ποσότητες άλατος (π.χ. 16 έως 20% του βάρους του ψαριού) ή παραμονή του ψαριού γιά μικρό χρονικό διάστημα (3-5 ημέρες) σε άλμη. Το προϊόν περιέχει 20 έως 30% αλάτι σε ξηρό βάρος. Ο μπακαλιάρος και άλλα ασπρόψαρα παστώνονται με αυτό τον τρόπο.

MILDSALZUNG: Der Fisch wird nur mit einer geringen Menge an Salz behandelt (z.B. 16-20 Teile Salz auf 100 Teile Fisch) oder er wird nur kurze Zeit in der Lake gelassen (z.B. für 3 oder 5 Tage). Das Produkt enthält 20 - 30% Salz im Trockenanteil; Dorsch und andere Magerfische werden so eingesalzen.

SALAGE LEGER: Poisson traité avec de petites quantités de sel (de 16 à 20 parties pour 100 parties de poisson) ou laissé dans le sel pendant une courte période (de 3 à 5 jours dans une saumure); la teneur en sel du produit est de 20% à 30% du poids sec; salage recommandé pour la morue et autres poissons maigres.

SALATURA LEGGERA: Riferito ai pesci che vengono trattati con piccole quantità di sale (es. da 16 a 20 parti di sale per 100 pesci) o lasciati solo nel sale per un breve periodo di tempo (es. 3-5 giorni sottosale); la percentuale di sale nel prodotto deve essere del 20-30 % del peso secco; la salatura è raccomandata per il merluzzo e altri pesci magri.

LETTSALTE: Behandle fisk med små mengder salt (f.eks. 16-20 parter per 100 parter fisk), eller salte i kort tid ved sterkere ”blandingsforhold”. Den ferdig saltede fisken inneholder 20-30% salt på tørr basis. Torsk og annen hvitfisk kan saltes på denne måten.

Was this helpful?
Sales orgánicas necesarias en bajas cantidades, para el buen funcionamiento fisiológico de los organismos acuáticos. Normalmente presentes en cantidad suficiente en los alimentos compuestos. Al contrario de las vitaminas, las sales minerales son estables y poco costosas; su adición a los alimentos no conlleva una subida de precio de estos últimos.


MINERAL: Inorganic salts required by aquatic organisms in moderate or trace quantities, for the correct functioning of an organisms physiological activities. Sufficient quantities of minerals are usually present in aquaculture feeds from the raw materials used. Compared to vitamins, minerals are cheap and stable and so addition of minerals to feeds does not contribute to higher feed costs.

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ: Αλατα που απαιτούνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς σε μέτριες ή ελάχιστες ποσότητες, γιά την ορθή λειτουργία των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους. Επαρκείς ποσότητες των ανόργανων είναι συνήθως παρούσες στις τροφές που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τις βιταμίνες τα ανόργανα είναι φθηνά και σταθερά και επομένως η προσθήκη τους στην τροφή δεν αυξάνει το κόστος της τροφής.

MINERALSTOFFE: Anorganische Salze, die von einem aquatischen Organismus nur in geringen Mengen benötigt werden, damit die physiologischen Funktionen erhalten bleiben. Ausreichende Mengen an Minalstoffen (-salzen) sind in dem Futter, das in Aquakulturen verwendet wird, bereits durch die hierfür verwendeten Rohmaterialien enthalten. Im Vergleich zu Vitaminen sind Mineralstoffe billig, so daß ein Zusetzen dieser Stoffe keinen Kostenanstieg mit sich bringt.

SELS MINERAUX: Sels inorganiques nécessaires, en faible quantité ou en quantité trace, pour le bon fonctionnement physiologique des organismes aquatiques. Normalement présents en quantité suffisante dans les aliments composés. Au contraire des vitamines, les sels minéraux sont stables et peu coûteux; leur adjonction aux aliments nentraîne pas une augmentation du prix de ceux-ci.

MINERALI: Sali inorganici necessari, in modeste quantità , per la vita degli organismi acquatici. Quantitativi sufficienti di minerali sono normalmente forniti con il mangime contenenti farine ossee.

MINERAL: Uorganiske salt som trengs av akvatiske organismer i små mengder, for riktig funksjon av fysiologiske prosesser. Det er som regel tilstrekkelige nivåer av mineraler i råvarene som benyttes i produksjon av formulert fôr til bruk i akvakultur.

Was this helpful?
Este término que describe la cantidad de sales inorgánicas en una solución o en una muestra de agua, es objeto de mucha confusión y discusión científica. Tradicionalmente la salinidad ha sido definida como el peso total de la materia orgánica disuelta, en gramos, que contiene un kilogramo de agua, y eso después de reemplazar Br- y de I- por una cantidad equivalente de Cl- y la conversión del conjunto de HCO3- y de CO3 en óxido. De esta manera, las escalas de salinidad han s


SALINITY: Describes the quantity of inorganic salts in a solution or water sample. Traditionally, salt was defined as the weight in grams of the dissolved inorganic matter in one kg of water after all Br- and I- had been replaced by the equivalent quantity of Cl- and all HCO3 and CO3= converted to oxide. In this way, salinity scales were defined on a mass fraction basis (in theory, dimensionless in the SI system) and were expressed as ""parts per thousand"" ( ‰ or 103

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ: Τo βάρος σε γραμμάρια των διαλελυμένων αλάτων σε 1 kg νερού, μετά την υποκατάσταση των Β2- και I- από ισοδύναμη ποσότητα Cl- και όλων των ΝCΟ3- και CΟ3= από οξείδια. Η αλατότητα δίνεται και ως (αδιάσπαστο) ποσοστό επί τοις χιλίοις (ο/οο). Τα τελευταία χρόνια έχουν αναζητηθεί αυστηρότεροι ορισμοί της αλατότητας. Η απόλυτη αλατότητα ορίζεται ως ο λόγος της μάζας των διαλελυμένων υλικών στο θαλάσσιο νερό προς την μάζα του θαλάσσιου νερού. Στην πράξη, το μέγεθος αυτό δεν εί

SALINITÄT: Dieser Begriff beschreibt die Menge anorganischer Salze, die in einer Wasserprobe in Lösung sind. Er ist oft wiedersprüchklich interpretiert worden. Traditionsgemäß war der Salzgehalt als Gewicht (in g) gelöster anorganischer Substanz in einem kg Wasser definiert, nachdem alles Br- und I- durch eine äquivalente Menge an CI- und alles HCO3 und CO3-- sum Oxid konvertiert wurde. Auf diese Weise konnten Salzgehalt einheiten auf der Basis der Massenfraktionierung definiert wer

SALINITE: Ce terme décrivant la quantité de sels inorganiques dans une solution ou dans un échantillon deau, est le sujet de beaucoup de confusion et de discussion scientifique. Traditionellement la salinité a été définie comme le poids total de matière organique dissoute, en grammes, que contient un kilogramme deau, et ceci après le remplacement de lensemble de Br- et I- par une quantité équivalente de Cl- et la conversion de lensemble du HCO3 et de CO3 en oxide. De ce façon, les éc

SALINITA’: Questo termine che descrive la quantità di sali inorganici in soluzione acquosa, è stato spesso soggetto a confusione. Tradizionalmente la salinità era definita come il peso in grammi della sostanza inorganica disciolta in un kg di acqua, dopo che tutto il Br- e lo I- sono stati sostituiti da equivalente quantità di Cl- e che tutto lHCO3 ed il CO3= convertiti in ossido. In questo modo la scala di salinità era definita sulla base di un rapporto tra masse, in teoria senza un

SALINITET (SALTHOLDIGHET): Beskriver mengden av uorganiske salter i en løsning eller vannprøve. Opprinnelig ble salt definert som mengden (gram) uorganisk materiale som var løst i ett kilo vann etter at Br- og I- var blitt erstattet av tilsvarende mengder Cl- , og HCO3og CO3- er omdannet til oksid. På denne måten ble salinitetsskalaen definer på basis av massefraksjoner, og uttrykt som ”parts per thousand” ( ‰ eller 10-3) der vektfraksjonen ble multiplisert med 1000. Standard sjøvan

Was this helpful?
Cualquier dispositivo o instrumento que sirve para medir la salinidad del agua, sobre todo si este utiliza el principio de medida de conductividad eléctrica (por ejemplo, conductímetro).


SALINOMETER: Any device or instrument for determining salinity, often based on electrical conductivity methods, e.g. salinity bridge.

ΑΛΑΤΟΜΕΤΡΟ: Οποιαδήποτε συσκευή ή όργανο προσδιορισμού της αλατότητας, που βασίζεται σε μεθόδους ηλεκτρικής αγωγιμότητας, π.χ. Γέφυρα αλατότητας (βλ.λ)

SALINOMETER: Gerät zur Bestimmung des Salzgehalts, meistens basierend auf der Messung von elektrischer Leitfähigkeit, z. B. Salzgehalts-Meßbrücke.

SALINOMETRE: Dispositif ou instrument qui sert à mesurer la salinité de leau, surtout si celui-ci exploite le principe de la mesure de la conductivité électrique (par exemple, conductimètre.

SALINOMETRO: Qualsiasi dispositivo o strumento che serve alla determinazione della salinità; spesso basato sulla misura della conduttività elettrica, es. salinometro a ponte.

SALINOMETER: Instrument for å måle salinitet, ofte basert på metoder som bruker elektrisk konduktivitet (f.eks. salinitetsbro).

Was this helpful?
(Salvelinus alpinus). Especie de pez con varias subespecies; algunas son migratorias, otras viven en agua dulce. Estas especies tienen larga distribución en las aguas árticas del Atlántico y del Océano Ártico y esporádicamente en los lagos fríos de Europa, de Asia y de América del Norte. Económicamente poco importante, pero su gran capacidad de crecimiento en gran densidad le hace un candidato interesante para el cultivo intensivo.


CHARR: (Salvelinus alpinus). Species of fish with many sub-species, some migratory and others resident in freshwater. This species has a wide distribution from the Arctic waters of the Atlantic and Arctic oceans and occurs sporadically in the cold lakes of Europe, Asia and North America. Economically charr are not very significant but are capable of being grown at very high stocking densities, which has made them suitable candidates for intensive culture.

ΣΑΛΒΕΛΙΝΟΣ: (Salvelinus alpinus). Είδος ψαριού με πολλά υποείδη, μερικά μεταναστευτικά και άλλα μονίμους κατοίκους των γλυκών νερών. Το είδος αυτό παρουσιάζει ευρεία κατανομή στην Ατλαντικό - Αρκτική περιοχή και σποραδικά συναντάται στις κρύες λίμνες της Ευρώπης, Ασίας και Β. Αμερικής. Οικονομικά ο σαλβελίνος δεν είναι σημαντικός, αλλά έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται με πολύ μεγάλες πυκνότητες, οι οποίες τον καθιστούν κατάλληλο για εντατικές καλλιέργειας.

SEESAIBLING: (Salvelinus alpinus). Eine Salmonidenart mit mehreren sich ökologisch unterscheidenden Unterarten, einige davon sind migratorisch, andere dagegen sind stationäre Süßwasserformen. Die Art ist in atlantoarktischen Gewässernweitverbreitet und reliktartig in kalten Seen Europas, Asiens und Nordamerikas vorkommend. Ökonomisch sind sie von untergeordneter Bedeutung, sind aber aufgrund ihres Wachstumspotentials auch bei hohen Besatzdichten potentielle Aquakulturkandidaten.

OMBLE CHEVALIER: (Salvelinus alpinus) . Espèces de poissons avec beaucoup de sub-espèces, certaines sont migratrices, dautres vivent en eau douce. Ces espèces ont une large distribution dans les eaux arctiques de lAtlantique et de lOcéan Arctique; et sporadiquement dans les lacs froids dEurope, dAsie et de lAmérique du Nord. Economiquement peu important, mais sa grande capacité de croissance à grande densité en fait un candidat intéressant à une culture intensive.

SALMERINO ALPINO: Salvelinus alpinus. Una specie con molte sottospecie, alcune migratrici ed altre stanziali in acque dolci. Questa specie ha una vasta distrbuzione geografica, dalle acque artiche dell’Atlantico e dell’oceano Artico a laghi freddi d’Europa (dove si trova sporadicamente), Asia e Nord America. Economicamente il salmerino alpino ha ancora un valore limitato ma la sua buona capacità di crescita anche a densità elevate, ne fa un buon candidato per l’acquacoltura intensiva.

RØYE: (Salvelinus alpinus). Fiskeart med mange underarter, noen migrerende og noen som kun lever i ferskvann. Arten har en vid utbredelse, fra de arktiske områdene i Atlanterhavet og de arktiske havene, og den forekommer spredt i kalde innsjøer i Europa, Asia og Nord-Amerika. Røye er ikke en økonomisk viktig art, men siden den kan oppdrettes ved svært høye tettheter er røyen en aktuell kandidat for intensivt oppdrett.

Was this helpful?
Salmón limpiado, cortado y salado en seco antes de ponerlo en barriles, llamado también “Salmón fuertemente salado”.


PICKLED SALMON: Salmon washed, headed , split and pickle-cured before packing in barrels; also called "hard salted salmon".

ΠΑΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ: Σολομός που αφού πλυθεί, του αφαιρεθεί το κεφάλι και σχιστεί στα δύο, τοποθετείται σε άλμη και συσκευάζεται σε βαρέλια. Καλείται και "σκληρός αλατισμένος σολομός".

MARINIERTER LACHS: Lachs, der gewaschen, geköpft, ausgenommen und mit Essig behandelt und in Fässer verpackt wird. Dieses Produkt wird auch "Stark gesalzener Lachs" genannt.

SAUMON SAUMURE: Saumon Pacifique lavé, éteté, tranché et salé à sec avant la mise en barils; appelé aussi "saumon fortement salé".

SALMONE IN SALAMOIA: Salmone lavato, decapitato, tagliato a tranci e salato a secco prima di essere confezionato in barili; chiamato anche salmone a forte salatura.

SPEKELAKS: Vasket, hodekappet og flekt laks som lakesaltes før pakking i tønner.

Was this helpful?
Nombre común de un género de salmónidos denominado Oncorhynchus que incluye seis especies encontradas en estado natural en las costas oeste y este del océano Pacífico. Las seis especies son O. gorbuscha (Humpback/pink), O. Keta (Chum), O.nerka (Sockeye/rojo), O.Kisutch (Coho), O.Tshawytacha (Chinook), y O. masou (Masu). Estos peces son comercialmente importantes en acuicultura tanto para el cultivo como para la pesca deportiva.


PACIFIC SALMON: Common name for a genus of Salmonids named Oncorhynchus which consists of six species found naturally on the East and West sides of the Pacific ocean. The six species are O. gorbuscha (Humpback/pink), O. Keta (Chum), O.nerka (Sockeye/red), O.Kisutch (Coho), O.Tshawytacha (Chinook), and O. masou (Masu). These fish are commercially important fish in terms of aquaculture, ranching and sports fisheries.

ΣΟΛΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ: Κοινό όνομα του γένους Οncorhynchus των σολομοειδών που αποτελείται από έξι είδη. Η περιοχή της φυσικής εξάπλωσης των ειδών είναι η ανατολική και η δυτική πλευρά του Ειρηνικού. Τα είδη αυτά είναι τα O. gorbuscha (Humpback/πορφυρός), O. Keta (Chum), O.nerka (Sockeye/κόκκινος), O.Kisutch (Coho), O.Tshawytacha (Chinook), και O. masou (Masu). Τα ψάρια αυτά παρουσιάζουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον τόσο από την άποψη της υδατοκαλλιέργειας όσο και της ερασιτεχνικής αλείας.

PAZIFIKLACHS: Vulgärname für die Gattung Oncorhynchus, die im wesentlichen sechs Arten des West- und Ostpazifiks umfaßt. Diese sind: O. gorbuscha (Buckellachs), O. keta (Chum-Lachs), O. nerka (Roter Lachs), O. kisutch (Coho-Lachs), O. tschawytcha (Chinook- oder Königs-Lachs) und O. masou (Masu- oder Kirsch-Lachs). Alle Arten sind sowohl in der Aquakultur und als Sportfische, als auch in Ranchingprogrammen ökonomisch wichtige Arten.

SAUMON DU PACIFIQUE: Nom commun dun genre de salmonidé nommé Oncorhynchus qui comporte six espèces rencontrées à létat naturel sur les côtes ouest et est de lOcéan Pacifique. Les six espèces sont O.gorbuscha (Humpback/pink), O. Keta (Chum), O. nerka (Sockeye/red), O. Kisutch (Coho), O. Tshawytacha (Chinook), et O. masou (Masu). Ces poissons sont commercialement important en aquaculture pour lélevage et la pêche sportive.

PACIFICO, SALMONE del: Nome comune per il genere Oncorhynchus, appartenente alla famiglia dei Salmonidi, costituito da sei specie rinvenibili nell’Oceano Pacifico (costa Est e Ovest). Le sei specie sono: O. gorbuscha (humpback/pink), O. keta (chum), O. nerka (sockeye/red), O. kisutch (coho), O. tshawytacha (chinook) e O. masou (masu). Questi pesci sono economicamente importanti per l’acquacoltura, per la pesca professionale e per quella sportiva.

STILLEHAVSLAKS: Vanlig navn for slekt av laksefisk (Oncorhynchus), bestående av seks arter som er naturlig utbredt på øst- og vestkysten av Stillehavet. De seks artene er O. gorbuscha (Pukkellaks), O. keta (Ketalaks), O. nerka (Rødlaks), O. kisutch (Sølvlaks), O. Tshawytacha (Kongelaks) og O. masou (Masulaks). Disse artene er kommersielt viktige i form av akvakultur, havbeite og sportsfiske.

Was this helpful?
Definido como la descendencia que deriva de la reproducción natural de una población de salmones indígenas. Se intenta que el apareamiento natural tenga lugar y que la descendencia esté sometida a la selección natural.


WILD SALMON: Wild salmon are defined as the progeny of an indigenous population that spawns naturally. Natural spawning is intended to indicate that volitional assortment at mating takes place and that natural selection is active among progeny.

ΑΓΡIΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ: Ο όρος χρησιμοποιείται για τους απογόνους ενός ιθαγενούς πληθυσμού που αναπαράγεται φυσικά. Η φυσική γαμετοτοκία θεωρείται ότι εξασφαλίζει διασταύρωση (ζευγάρωμα) κατά βούληση και τη δράση της φυσικής επιλογής στους απογόνους.

WILDLACHS: Als Wildlachs werden Individuen angesprochen, die einer einheimischen Population angehören und auf natürliche Weise ablaichen. Natürliches Laichen wird als Zeichen dafür angesehen, daß eigenständige Sortierung beim Laichen und natürliche Selektion bei den Nachkommen stattfindet.

SAUMON SAUVAGE: Défini comme étant la progéniture issue de la reproduction naturelle dune population de saumons indigènes. La reproduction naturelle indique quun tri naturel a lieu et que la progéniture est sujette à la sélection naturelle.

SALMONE SELVATICO: I salmoni selvatici vengono definiti come la progenie di una popolazione indigena che si riproduce in modo naturale. La riproduzione naturale indica che la scelta del partner viene fatta volontariamente e che la prole è soggetta a selezione naturale.

VILLAKS: Villaks defineres som avkom etter en innfødt laksestamme som gyter naturlig. Naturlig gyting må til for at laksen skal danne naturlige par og for at naturlig seleksjon skal finne sted mellom avkommet.

Was this helpful?
Familia de teleósteos primitivos (Protocantopterigios) sin una clara relación con otras familias (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) dentro del orden de los salmoniformes. Muchas de las especies tienen una escama adiposa. Son fisóstomos (con el Ductus pneumaticus abierto y con escamas cicloides. Muchos salmónidos son anádromos con un instinto de procedencia muy desarrollad. Muchas especies son capaces de formar poblaciones aisladas.


SALMONIDAE: A relatively primitive teleost family (Protocanthopterygii) with unclear relations to other families (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) within the order Salmoniformes. Most of the species possess an adipose fin. They are physostomes (open Ductus pneumaticus) with cycloid scales. Most salmonids are anadromous fish with a well-developed homing instinct; some species are capable of forming landlocked populations.

SALMONIDAE: Αρχέγονη οικογένεια τελεοστέων (Protocanthopterygii) ιχθύων με ασαφής σχέσεις με τις άλλες οικογένειες (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) της τάξης Salmoniformes. Τα περισσότερα είδη διαθέτουν ένα λιπώδες πτερύγιο. Τα περισσότερα είδη είναι φυσοστόμια (Ductus pneumaticus), με κυκλοειδή λέπια. Τα περισσότερα σολομοειδή είναι ανάδρομα ψάρια με ένα καλά αναπτυγμένο μηχανισμό παλιννόστησης. Ορισμένα είδη είναι σε θέση να δημιουργούνε πληθυσμούς απομονωμένους σε κλειστούς κόλπους (βλ.λ.)

SALMONIDAE: Eine relativ primitive Familie der Teleostei (Protocanthopterygii) mit noch voll aufgeklärten Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Familien der Salmoniformes (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae). Die meisten Arten besitzen eine adipose Flosse (sog. Fettflosse). Sie sind Physostomen (offener Ductus pneumaticus) mit Zykloidschuppen. Die Mehrzahl der Salmoniden sind anadrome Fische mit einem gutausgeprägten Heimfindevermögen zum Geburtsort (Laichplatz); die Anadromie ist in einigen Arten fle

SALMONIDAE: Famille de téléostéens relativement primitifs (protocanthopterygés) avec des affinités incertaines avec d’autres familles (coregonidés, thymallidés, plecoglossidés) parmi l’ordre salmoniformes. La plupart des espèces possèdent une nageoire adipeuse. Poissons physostomes (conduit pneumatique ouvert) avec des écailles cycloïdes. La plupart des salmonidés sont anadromes. Certaines espèces sont capables de former des populations en baies fermées à la mer.

SALMONIDAE: Una famiglia relativamente primitiva di Teleostei (Protocanthopterygii) che non dimostra chiare relazioni con altre famiglie (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae), compreso nell’ordine dei Salmoniformes. La maggior parte delle specie possiede una pinna adiposa. Sono fisostomi (Ductus pneumaticus aperto) e possiedono scaglie cicloidi. La maggior parte dei salmonidi sono pesci anadromi con un istinto territoriale ben sviluppato; certe specie sono capaci di formare popolazioni chiuse nel terri

SALMONIDAE: Relativt primitiv teleostfamilie (overorden Protocanthopterygii) med uklart slektskap til andre familier (Coregonidae, Thymallidae, Plecoglossidae) i ordenen Salmoniformes (laksefisk). De fleste artene har fettfinne. Alle har fysostom svømmeblære (åpen Ductus pneumaticus) og sykloide skjell. De fleste artene i familien er anadrome fisk med en velutviklet evne til å finne tilbake til oppvekstområdene. Noen arter kan ha populasjoner med hele livssyklusen i ferskvann.

Was this helpful?
Nombre genérico que describe peces de la familia Salmonidae que incluye los géneros Salmo, Oncorhynchus y Salvelinus. Nativos del hemisferio norte. La reproducción tiene lugar en agua dulce. La mayoría de especies son totalmente o parcialmente anádromas.


SALMONIDS: The common collective term used for the family Salmonidae which includes the genera Salmo, Oncorhynchus and Salvelinus. Native to the northern hemisphere. All breed in freshwater; most species are fully or partly anadromous.

ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΗ: Κοινός συλλογικός όρος που αναφέρεται στην οικογένεια Salmonidae και περιλαμβάνει τα γένη Salmo, Oncorhynchus και Salvelinus. Προέρχονται από το Βόρειο ημισφαίριο και αναπαράγονται σε γλυκό νερό. Τα περισσότερα είδη είναι πλήρως ή εν μέρει ανάδρομα (βλ.λ)

SALMONIDEN (LACHSARTIGE): Vulgärname für Fische der Familie Salmonidae. Zu ihr gehören die Gattungen Salmo, Oncorhynchus, Salvelinus. Fische des Süß- und Meerwassers, die ursprünglich nur auf der Nordhalbkugel vorkamen. Alle Arten vermehren sich ausschließlich im Süßwasser; die meisten Arten sind typisch oder teilweise anadrom.

SALMONIDÉS: Nom générique décrivant les poissons de la famille des Salmonidae qui comprend les genres Salmo, Oncorhynchus et Salvelinus. Inféodés à lhémisphère Nord. La reproduction a lieu en eau douce. La plupart des espèces sont pleinement ou partiellement anadrome.

SALMONIDI: Termine collettivo usato per indicare la famiglia dei salmonidi con particolare riferimento al genere Salmo, Onchorhynchus e Salvelinus. Originari dellemisfero settentrionale, si riproducono in acque dolci; la maggior parte delle specie sono completamente o solo parzialmente anadrome.

LAKSEFISK: Samlebetegnelse for medlemmer av laksefamilien (Salmonidae), som inneholder slektene Salmo, Oncorhynchus og Salvelinus. Hører opprinnelig hjemme på nordlige halvkule. Alle gyter i ferskvann, de fleste artene er helt eller delvis anadrome.

Was this helpful?
Nombre genérico que describe peces del género Salvelinus, cuya distribución cubre zonas holárticas del hemisferio norte.


SALVELINID: Collective name for fish species belonging to the genus `I>Salvelinus. These are distributed throughout the Holarctic regions of the Northern Hemisphere.

ΣΑΛΒΕΛΙΝΟΕΙΔΗ: Συλλογικό όνομα γιά τα είδη ψαριών του γένους Salvelinus. Απαντώνται σε όλες τις ολαρκτικές περιοχές του Βορείου ημισφαιρίου.

SAIBLING: Sammelname für Fische der Gattung Salvelinus. Diese kommen in der gesamten holarktischen Region der nördlichen Hemisphäre vor.

SALVELINIDES: Nom générique décrivant les poissons du genre Salvelinus, dont la distribution couvre les régions holarctique de lhémisphère nord.

SALVELINIDI: Termine collettivo, poco o nulla usato nel lessico italiano, per indicare i pesci appartenenti al genere Salvelinus. Sono distribuiti in tutta la regione oloartica dellemisfero settentrionale.

SALVELINUS: Slekt av laksefisk. Inneholder ulike røyer: Salvelinus alpinus (røye), S. malma (nordvest-amerikansk røye), S. fontinalis (bekkerøye), S. namaycush (kanadarøye) og S. leucomaensis (japansk røye). Er utbredt i holarktiske strøk på nordlige halvkule.

Was this helpful?
Líquido circulatorio de los animales que sirve para transportar oxígeno, materia nutritiva y productos de excreción. Contiene a menudo pigmentos respiratorios. La sangre circula a través del cuerpo bajo la acción muscular de los vasos sanguíneos o de órganos propulsores musculares específicos llamados corazones.


BLOOD: Animal tissue composed of circulatory cells in a liquid medium (plasma or serum). Blood usually contains respiratory pigments; its role is to carry oxygen, food-materials, excretory products, through the body. Blood is circulated by the muscular action of vessels or specialized organs (hearts).

ΑIΜΑ: Ζωϊκός ιστός αποτελούμενος από κύτταρα που κυκλοφορούν σε ένα υγρό μέσο (πλάσμα ή ορός). Το αίμα συνήθως περιέχει αναπνευστικές χρωστικές και ο ρόλος του είναι να μεταφέρει οξυγόνο, τροφικά προϊόντα, απεκκρίσεις, μέσα στο σώμα. Το αίμα κυκλοφορεί με μυικές συσπάσεις αγγείων ή εξειδικευμένων οργάνων (καρδιά).

BLUT: Tierisches Gewebe, das sich aus zirkulierenden Zellen und einem flüssigen Medium (Plasma, Hämolymphe) zusammensetzt. Blut enthält im allgemeinen respiratorische Pigmente. Es transportiert Sauerstoff und Nährstoffe sowie Exkretionsprodukte. Die Blutzirkulation wird durch Muskelaktivität der Gefäße oder spezieller Organe (Herzen) aufrechterhalten.

SANG: Liquide circulatoire des animaux servant le transport doxygène, de la matière nutritive et des produits dexcrétion. Contient souvent des pigments respiratoires. Le sang circule à travers le corps sous laction musculaire des vaisseaux sanguins ou dorganes spécifiques appelés coeurs.

SANGUE: Il tessuto animale composto di cellule circolanti in un mezzo liquido (il plasma o il siero). Di solito il sangue contiene i pigmenti respiratori; tra i suoi ruoli vi è il trasporto attraverso il corpo dell’ossigeno, delle sostanze alimentari, dei prodotti escretori. Il sangue viene fatto circolare con l’azione muscolare dei vasi o degli organi specializzati (il cuore).

BLOD: Animalsk vev bestående av sirkulerende celler i et flytende medium (plasma eller serum). Blodet inneholder vanligvis respiratoriske pigmenter, og har som oppgave å transportere oksygen, næringsstoffer og ekskresjonsprodukt gjennom kroppen. Blodet sirkulerer ved hjelp av muskulær kontraksjon i blodårene eller spesialiserte organ (hjertet).

Was this helpful?
Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).


LEECHES: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΕΣ: Βλ. Hirudinea.

BLUTEGEL: Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).

SANGSUES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

SANGUISUGHE: Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).

BLODIGLER: Hirudinea: klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

Was this helpful?
(1) En general, hace referencia a la acidificación de ésteres. Eso puede aumentar la solubilidad de ciertos compuestos, como la vitamina A, y sirve entonces para los análisis nutricionales. (2) Para ciertos peces, tales como anguilas, la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (clorobifenilo por ejemplo) en los tejidos grasos pasa por la saponificación de muestras antes del análisis por cromatografía líquida o gaseosa. En los tejidos de moluscos (Mytilus edulis), la saponificació


SAPONIFICATION: (1) Refers generally to the acidification of esters; a process often used in nutritional assays such as vitamin E analysis to increase water solubility. (2) In fish such as eels the determination of residue polycyclic aromatic hydrocarbons (such as chlorobiphenyls in fat tissues) is based on saponification of samples prior to liquid chromatography or capillary gas chromatography. In mollusc samples (Mytilus edulis) saponification has been shown to aid recovery of petroleum hydrocarbons from tiss

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗ: (1) Ορος αναφερόμενος γενικώς στην οξίνιση των εστέρων. Διαδικασία συχνά χρησιμοποιούμενη στις αναλύσεις ουσιών όπως είναι η ανάλυση βιταμίνης Ε με σκοπό να αυξηθεί η διαλυτότητα των ουσιών αυτών στο νερό. (2) Σε ψάρια όπως τα χέλια ο προσδιορισμός των καταλοίπων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (πχ χλωροδιφαινύλια) στον λιπώδη ιστό βασίζεται στη σαπωνοποίηση του δείγματος που προηγείται της υγρής ή της τριχοειδούς χρωματογραφίας. Σε δείγματα μαλακίων (Mytillus edulis) έχει δειχθεί

SAPONIFIKATION: (1) Bezieht sich generell auf die Veresterung; eine Reaktion, die häufig bei Nährstoff- analysen (z.B. Vitamin E) angewandt wird, um die Löslichkeit in Wasser zu erhöhen. (2) Spezielle Verseifungsverfahren werden auch in der Rückstands- analytik beim Aufschluß von fettreichen Fischproben (z.B. Aal) vor der Bestimmung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (wie z.B. Chlorobiphenyle) aus Fettgeweben eingesetzt (Analysenverfahren nach Aufschluß: Flüssigkeits- Chromatographie; Kapillar-Gasc

SAPONIFICATION: (1) De manière générale, fait référence à lacidification des esters. Ceci peut augmenter la solubilité de certains composés, comme la vitamine A, et sert donc dans les analyses nutritionnelles. (2) Chez certains poissons, tels que les anguilles, le dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (chlorobiphényl par exemple) dans les tissus gras passe par la saponification des échantillons avant analyse par chromatographie liquide ou en phase gazeuse. Dans les tissus de mollusques (Mytilus edu

SAPONIFICAZIONE: (1) Riferito generalmente allacidificazione degli esteri, un processo spesso usato nellanalisi dei nutrienti per studiare la solubilità di certi composti, come ad es.la vitamina E, in acqua. (2) nNi pesci come le anguille la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici, come il clorobifenile (PCB) nei tessuti grassi, è basata sulla saponificazione dei campioni prima di procedere con la cromatografia in fase liquida o la gas cromatografia. Nei campioni di molluschi, come il Mytilus edu

SÅPEDANNELSE: (1) Henviser vanligvis til forsuring av estere. Prosess som ofte brukes i ernæringsstudier, som ved økning av løselighet i vann ved E-vitamin analyse. (2) Hos fisk (bla ål) er bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (som klorobifenyler i fettvev) basert på såpedannels av prøvene før de analyseres ved væskekromatografi eller kapillær gasskromatografi. I vevsprøver fra bløtdyr (mollusker) har såpedannelse gitt høyere gjenvinning av hydrokarboner.

Was this helpful?
(1) Término que describe un grupo de glucósidos vegetales que espumajean en el agua; utilizada en los agentes de limpieza como detergentes así como agentes de emulsión y agentes de espuma en las bebidas. (2) Agente hemolítico de extractos de Bassia latifolia utilizado en varios países asiáticos con el fin de matar especies molestas en los estanques de peces o gambas. Una utilización excesiva provoca un ablandamiento de la carcasa de camarones y gambas. (3) Ciertas saponinas tienen capacidad de m


SAPONIN: (1) Term used for a large group of plant glycosides that foam in water; they are used in detergent-based cleaning agents as an emulsifier and as a foaming agent in beverages. (2) Saponins are also part of the haemolytic components of the tea seed cakes (e.g. mahua oil cake derived from Bassia latifolia) used in several Asian countries to kill nuisance species in fish and shrimp ponds (so-called "pond cleaners"). In shrimps, excessive use of saponin causes shell-softening. (3) Some saponins have

ΣΑΠΩΝΙΝΗ: (1) Ορος χρησιμοποιούμενος γιά μιά μεγάλη ομάδα φυτικών γλυκοζιτών που αφρίζουν στο νερό. Χρησιμοποιούνται ως γαλακτωματοποιητές σε απορρυπαντικά και για την παραγωγή αφρού στην ποτοποιΐα. (2) Οι σαπωνίνες αποτελούν μέρος των αιμολυτικών παραγόντων της "τεϊόπιττας" (π.χ. mahua, που παράγεται από Bassia latifolia) που χρησιμοποιείται σε πολλές ασιατικές χώρες για την θανάτωση ανεπιθύμητων ειδών σε δεξαμενές εκτροφής ψαριών και γαρίδων. Υπερβολική χρήση σαπωνίνης προκαλεί αποσκλήρυνση του εξωσκ

SAPONIN: (1) Der Begriff wird für eine große Gruppe von pflanzlichen Glykosiden verwendet, die im Wasser schäumen. Sie werden in Reinigungsmitteln als Emulsionsmittel eingesetzt sowie als Schäumer in Getränken. (2) Zahlreiche Saponine sind auch Bestandteil in Teesamenkuchen (z.B. in Mahua Ölkuchen aus Bassia latifolia), die in Asien in Fischteichen und Krebsfarmen eingesetzt werden, um aquatische Schädlinge zu vernichten. In der Krebszucht führt eine übermäßige Dosierung zur Schalenerweichung. (3) Einige

SAPONINE: (1) Terme décrivant un groupe de glycosides végétales qui moussent dans leau; utilisé dans les agents nettoyants à base de détergent ainsi que comme agent émulsifiant et agent moussant dans les boissons. (2) Agent hémolytique des extraits de Bassia latifolia utilisé dans plusieurs pays asiatiques afin de tuer des espèces nuisibles dans les bassins à poissons ou à crevettes. Une utilisation excessive provoque un ramollissement de la carapace des crevettes. (3) Certaines saponines ont une action m

SAPONINA: (1) Termine usato per un grande gruppo di glicosidi delle piante che producono schiuma nellacqua. Vengono usati nei prodotti per le pulizie a base di detergenti come emulsionanti e nelle bevande come schiumogeni.( 2) Le saponine fanno anche parte dei componenti emolitici dei dolci fatti con i semi del tè (es. il dolce dolio di mahua derivato dalla Bassia latifolia) usati in alcuni paesi asiatici per uccidere le mosche negli stagni di allevamento per i pesci e gamberi e denominati "pond cleaners

SAPONIN: (1) Betegnelsen er brukt for å beskrive store mengder glykosider fra planter, som danner skum på vannet. Brukes i vaskemidler og som emulgator i drikkevarer. (2) Saponiner er også del av den hemolytiske komponenten i ”tefrøkake” (f.eks. ”mahuaoljekake avledet fra Bassia latifolia), som brukes i flere asiatiske land for å drepe uønskete arter i fiske- og rekedammer. I rekeoppdrett fører overflødig bruk av saponin til at rekeskallet blir mykt. (3) Noen saponiner er giftige for en rekke schistosomi

Was this helpful?
Género de hongo encontrado en las aguas dulces y en el suelo.


SAPROLEGNIA: A genus of fungi found in fresh water and in soil.

SAPROLEGNIA: Γένος μυκήτων που απαντά στο έδαφος και στο γλυκό νερό.

SAPROLEGNIA: Eine Gattung niederer Pilze, die in Süßwasser und Böden vorkommt.

SAPROLEGNIA: Genre de champignon rencontré dans les eaux douces et le sol.

SAPROLEGNIA: Un genere di funghi che si trova nelle acque dolci e nel terreno.

SAPROLEGNIA: Soppslekt som lever i ferskvann og jord.

Was this helpful?
Infección que afecta peces de agua dulce, incluidos los salmónidos, por hongos de la clase de Oomicetos (sobre todo de los géneros Saprolegnia y Achlya). La saprolegniasis es normalmente una infección secundaria después de lesiones dérmicas (pérdida de escamas durante la manipulación de peces por ejemplo). También una infección de huevos de peces que provoca mortalidades. La profilaxis consiste en eliminar huevos muertos para impedir las hifas fúngicas de extenderse sobre los huevos sanos. En lo


SAPROLEGNIASIS: An infection of freshwater fish (including salmonids) by fungi from the class Oomycetes (most commonly from the genera Saprolegnia or Achlya). This infection is usually secondary, following wounding or skin damage (e.g scale loss during handling). Also refers to an infection which causes mortalities of eggs in hatcheries; it is combated by (a) the removal of dead eggs to prevent fungal hyphae from spreading to healthy eggs and (b) fungicidal treatments in severe cases.

ΣΑΠΡΟΛΕΓΝΙΑΣΗ: Μόλυνση των ψαριών του γλυκού νερού, περιλαμβανομένων των σολομοειδών, από μύκητες της κλάσης των ωομυκήτων (κυρίως από τα γένη Saprolegnia ή Achlya). Συνήθως είναι δευτερογενής μόλυνση που ακολουθεί τραυματισμό ή άλλη δερματική βλάβη (π.χ. απώλεια λεπιών κατά τον χειρισμό). Επίσης μόλυνση που προκαλεί θνησιμότητα των αυγών σε εκκολαπτήρια και που αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των νεκρών αυγών, ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση των μυκητικών υφών στα υγιή αυγά και με χρήση μυκητοκτόνων σε σοβαρές

SAPROLEGNIOSE: Eine Pilzerkrankung, die von Mitgliedern der Klasse Oomycetes (am häufigsten denen der Gattungen Saprolegnia und Achlya) hervorgerufen werden. Sie schließt Arten ein, die häufig Süßwasserfische wie die Salmoniden befällt. Die Infektion ist gewöhnlich sekundär und folgt auf Verletzungen oder Hautschäden (z.B. durch Schuppenverlust während der Handhabung, Fang, Umsetzen etc). Diese Pilze können besonders hohe Sterblichheit bei der Erbrütung von Fischeiern in Brutanstalten hervorrufen. Sie werden e

SAPROLAGENIOSE: Infection affectant les poissons deau douce, y compris les salmonidés, par des champignons de la classe des Oomycetes (surtout des genres Saprolegnia et Achyla). La saprolageniose est habituellement une infection secondaire suite à des lésions dermiques (perte décailles pendant la manipulation des poissons par exemple). Egalement une infection doeufs de poissons qui provoque des mortalités. La prophylaxie consiste en lélimination des oeufs morts afin dempêcher les hyphes fongiques de sétaler sur

APROLEGNIOSI: Infezione di pesci dacqua dolce (inclusi i salmonidi) da parte di funghi appartenenti alla classe degli Oomiceti (in particolare ai generi Saprolegnia o Achlya). Linfezione di solito è secondaria al manifestarsi di una ferita o un danno alla pelle, come ad es. la perdita delle squame. Questo tipo di infezione causa anche la mortalità delle uova negli schiuditoi e può essere debellata in due modi: a) o con la rimozione delle uova morte in modo tale da impedire la formazione di ife fungine sulle

SAPROLEGNIOSE: Infeksjon av sopp tilhørende klasse Oomycetes (oftest fra slektene Saprolegnia og Achlya) på ferskvannsfisk (inkludert laksefisk). Infeksjonen er oftest sekundær som følge av skader eller ødeleggelser på huden (f.eks. skjelltap ved håndtering). Henviser også til en infeksjon som gir økt dødelighet på egg i klekkerier. Bekjempes ved: (a) Fjerning av døde egg for å hindre at sopphyfer sprer seg på friske egg. (b) Behandling med soppdrepende midler i alvorlige tilfeller.

Was this helpful?
Tumor maligno cuyo parénquima se compone de células anaplásticas (cf. anaplastia) que se asemeja a células de tejidos conjuntivos del cuerpo.


SARCOMA: A malignant tumour whose parenchyma is composed of anaplastic cells (anaplasia) resembling those of the supportive tissues of the body.

ΣΑΡΚΩΜΑ: Κακοήθης όγκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά κύτταρα (πρβλ. αναπλασία) που μοιάζουν με τα κύτταρα του ερειστικού (στηρικτικού) ιστού του σώματος.

SARKOM: Bösartige Bindegewebsgeschwulst, dessen Parenchym aus anaplastischen Zellen besteht, die aus dem Stützgewebe des Körpers stammen.

SARCOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de cellules anaplastiques qui ressemblent à celles des tissus conjonctifs du corps.

SARCOMA: Un tumore maligno il cui perenchima è composto di cellule anaplastiche (anaplasia) che assomigliano a quelle del tessuto connettivo del corpo.

SARKOM: Ondartet svulst der parenkymet er bygd opp av anaplastiske celler (anaplasi), som ligner på cellene i kroppens støttevev.

Was this helpful?
Instrumento que sirve para medir la totalidad de presiones parciales de gases en agua. Instrumento que sirve para medir el grado de saturación de gas en agua.


SATUROMETER: An instrument used for the measurement of the total partial gas pressure in water.

ΚΟΡΕΣΜΟΜΕΤΡΟ: Οργανο χρησιμοποιούμενο γιά την μέτρηση του συνόλου των μερικών πιέσεων των αερίων στο νερό.

SATUROMETER: Ein Gerät zur Messung der gesamten Partialgasdrucke im Wasser.

SATUROMETRE: Instrument qui sert à mesurer la totalité des pressions partielles des gaz dans leau. Instrument qui sert à mesurer le degré de saturation des gaz dans leau.

SATUROMETRO: Strumento usato per la misura della pressione totale dei gas disciolti in acqua, ovvero la sommatoria delle pressioni parziali di ogni singolo gas. La misura riportata dal saturometro, essendo effettivamente la somma di tutte le pressioni parziali dei gas presenti, può risultare superiore al valore ottenibile dalla gas cromatografia a ponte di Wheastone, dove alcuni gas posono non essere apprezzati.

SATUROMETER : Instrument for å måling av det totale partialtrykket av gass i vann.

Was this helpful?
Alga perteneciente a las Clorococales caracterizada por una disposición bidimensional de 2,4,8 o más raramente 16 células agregadas (cenobios). La tendencia a desintegrarse en células simples depende de las condiciones ambientales. Se conocen más de 200 especies de este género. El subgénero Acutodesmus se usa preferencialmente en cultivos exteriores masivos mientras que las del subgénero Desmodesmus son usadas en estudios de laboratorio.


SCENEDESMUS: Alga, member of the Chlorococcales, characterized by the two-dimensional arrangement of 2,4, 8 or rarely 16 cells in regular aggregates called coenobia. The tendency to disintegrate into single cells depends largely on environmental conditions. More than 200 species of this genus are known. The subgenus Acutodesmus is mainly used for outdoor mass cultivation whereas members of the subgenus Desmodesmus are frequently used in laboratory studies.

SCENEDESMUS: Φύκος το οποίο ανήκει στα Chlorococcales και το οποίο χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία δυσδιάστατων συνάθροισεων 2, 4, 8, και σπανιότερα 16 κυττάρων που ονομάζονται κοινόβια. Η διάσπαση των συναθροίσεων σε ξεχωριστά κύτταρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Πάνω από 200 είδη του συγκεκριμένου γένους είναι γνωστά. Το υπογένος Acutodesmus χρησιμοποιείται σε υπαίθριες μαζικές καλλιέργειες, ενώ μέλη του υπογένους Desmodesmus χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε εργαστηριακά πειρά

SCENEDESMUS: Eine Alge, zu den Chlorococcales gehörend, die zwei­dimensionale Zellaggregate (2,4,8 oder seltener 16 Zellen) regelmäßig angeordnet sind (die Aggregate werden als Coenobia bezeichnet). Die Tendenz in Einzelzellen zu zerfallen, hängt weitgehend von den Umweltbedingungen ab. Über 200 Arten der Gattung sind bekannt. Die Untergattung Acutodesmus wird vorwiegend für die Massenkultur in Außenanlagen benutzt, wogegen die Arten der UntergattungDesmodesmus häufig im Labor kultiviert werden.

SCENEDESMUS: Algue, membre du genre des chlorococcales, caractérisée par un arrangement bidimensionnel de d’agrégats cellulaires (2, 4, 8, ou plus rarement 16 cellules) appelés coenobia. Leur tendance à se désintégrer en cellules individuelles dépend des conditions environnementales. Plus de 200 espèces sont décrites. Le sous-genre Acutodesmus est surtout connu pour sa culture massive à l’extérieure, alors que les membres du sous-genre Desmodesmus sont fréquemment utilisés dans les études de laboratoire.

SCENEDESMUS: Membro dei Chlorococcales caratterizzato dalla organizzazione bidimensionale di 2, 4, 8 o di rado 16 cellule, in aggregati regolari chiamati xenobia. La tendenza a disintegrarsi in singole cellule, dipende molto dalle condizioni ambientali. Sono conosciute più di 200 specie di questo genere. Il sotto genere Acutodesmus viene principalmente utilizzato per la coltivazione di masse all’aperto, mentre membri del sottogenere Desmodesmus vengono frequentemente utilizzati in studi di laboratorio.

SCENEDESMUS: Slekt av grønnalger i ordenen Chlorococcales, karakterisert av den todimensjonale organiseringen av 2, 4, 8 eller sjelden 16 celler i velordnede kolonier kalt coenobier. Tilbøyeligheten til å disintegrere til enkle celler er i stor grad avhengig av miljømessige faktorer. Det er kjent mer enn 200 arter i denne slekten. Underslekten Acutodesmus dyrkes hovedsakelig i massekulturer utendørs, mens medlemmene i underslekten Desmodesmus ofte brukes i laboratorierstudier.

Was this helpful?
Dividir cortando.


SECTION: (1) (v.) To divide by cutting into thin slices for examination by microscopy. (2) (n.) Any such thin slice.

ΤΕΜΝΩ, ΤΟΜΗ: Διαιρώ με κόψιμο σε λεπτές φέτες γιά εξέταση σε μικροσκόπιο. ΤΟΜΗ: Κάθε τέτοια λεπτή φέτα.

SEKTION: Teilen, aufschneiden, in dünne Schichten für die kroskopische Untersuchung zerlegen. (Substantiv): Zerlegung, Obduktion; Leichenöffnung zur Klärung der Todesursache.

SECTIONNER: (1) (v.) Diviser par sections. (2) Le terme anglais "section"signifie aussi, une section (s.).

SEZIONE: 1) (v.) Fettine sottili, di speswsore compreso tra 0,5 e pochi micron, ottenute per taglio di un tessuto con il microtomo, servono per losservazione al microscopio ottico. 2) (n.) Qalsiasi fetta sottile.

SNITT: (1) Tynt utsnitt av et vev eller en organisme som undersøkes under mikroskop. (2) Ethvert tynt utsnitt.

Was this helpful?
Producción y liberación de una sustancia secretada por una célula (a menudo por una glándula) que cumple una función específica en el interior o exterior de un organismo.


SECRETION: The production and release of a substance by a cell (often in a gland), which performs a specific function inside or outside the organism.

ΕΚΚΡIΣΗ: Η παραγωγή και έκλυση μιας ουσίας από κύτταρα (συχνά αδένες), η οποία επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία εντός ή εκτός του οργανισμού.

SEKRETION: Die Produktion und Ausscheidung einer bestimmten Substanz durch eine Zelle (oft in Drüsen), welche eine spezifische Funktion innerhalb oder außerhalb des Organismus erfüllt.

SECRETION: Production et libération dune substance secrétée par une cellule (souvent par une glande) qui remplit une fonction spécifique à lintérieur ou à lextérieur dun organisme.

SECREZIONE: Produzione e rilascio di una sostanza da parte di una cellula (spesso in una ghiandola) che assolve una funzione precisa allesterno o allinterno di un organismo.

SEKRESJON: Produksjon og frisetting av en substans i en celle (ofte kjertel), som har en spesifikk funksjon i eller utenfor organismen.

Was this helpful?
Secuencia nucleica corta de ADN que indica el fin de transcripción mediante la RNA polimerasa.


TERMINATOR: DNA nucleotiode sequence which indicates the end of the transcription by RNA polymerase.

ΑΠΟΛΗΚΤΗΣ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων DNA που επισημαίνει το τέλος της μεταγραφής από την RNA πολυμεράση.

TERMINATOR: DNA-Sequenz, die der RNA das Ende der Transkriptionpolymerase anzeigt.

TERMINATEUR: Courte séquence nucléotidique sur lADN en aval dun gène agissant comme signal de terminaison de la transcription par l ARN polymérase.

TERMINATOR: Sequenza nucleotidica di DNA indicante la fine della trascrizione dellRNA polimerasi.

TERMINATOR: DNA-sekvens som indikerer slutt på transkripsjon med RNA-polymerase.

Was this helpful?
Determinación del orden de los nucleótidos de una molécula de AND.


DNA SEQUENCING: Determination of the order of nucleotides in a DNA molecule.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ DNA: Ο προσδιορισμός της σειράς των νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA.

DNA-SEQUENZ: Bestimmung der Reiheinfolge von Nukleotiden in einem DNA Molekül.

SEQUENCAGE D’ADN : La détermination de l’ordre des nucléotides dans une chaîne d’ADN.

SEQUENZIARE IL DNA : La determinazione dell’ordine della sequenza dei nucleotidi in una molecola di DNA

DNA SEKVENSERING: Kartlegging av rekkefølgen av nukleotider i et DNA-molekyl.

Was this helpful?
Materia particular sólida, mineral y orgánica, que se deposita en el fondo del agua cuando las condiciones hidrológicas no les mantienen en suspensión.


SEDIMENT: Solid particulate material, both mineral and organic, that has settled from suspension in the water column (sedimentation) when hydrographic conditions favour this phenomenon.

IΖΗΜΑ: Στερεά σωματιδιακή ύλη, ανόργανη ή οργανική που καθιζάνει όταν οι υδρογραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.

SEDIMENT: Feste, partikuläre Substanz, sowohl mineralisch als auch organisch; durch Ablagerung feiner Stoffe aus dem Wasser entstandenes Schicht- oder Absatzgestein.

SEDIMENT: Matière particulaire solide, minérale et organique, qui sest déposée au fond de leau quand les conditions hydrologiques ne les maintiennent plus en suspension.

SEDIMENTO: Materiale solido particolato, sia minerale che organico; si ottiene per sedimentazione delle sospensioni nella colonna dacqua, quando sussistono le condizioni idrografiche adatte al verificarsi di questo fenomeno.

SEDIMENT: Fast partikulært materiale, både mineralt og organisk, som består av utfelt materiale fra vannsøylen (sedimentering). Slik sedimentering finner sted der/når de hydrografiske forholdene favoriserer fenomenet.

Was this helpful?
División en varias partes o segmentos, como es el caso de los anélidos.


SEGMENTATION: Division into parts or segments, as in annelid worms.

ΜΕΤΑΜΕΡΕΙΑ: Διαίρεση σε τμήματα (μεταμερή), όπως στους δακτυλιοσκώληκες.

SEGMENTATION: Teilung in Abschnitte oder Segmente wie etwa bei Anneliden (Würmern).

SEGMENTATION: Division en plusieurs parties ou segments, comme chez les annélides.

SEGMENTAZIONE: Divisione in parti o segmenti, es. come nel corpo degli anellidi.

SEGMENTERING: Oppdeling i segmenter, som hos leddmarkene (Annelida).

Was this helpful?
Enzima que se une a las dos hebras de un ADN en un sitio que está restringido mediante una secuencia nucleotídica específica. Se dispone de un amplio número de enzimas de restricción, cada uno con una secuencia de reconocimiento específico. Estos enzimas son instrumentos muy valiosos para la cartografía de ADN largos ya que se producen segmentos de longitud característica conocidos como segmentos de restricción.


RESTRICTION FRAGMENT: DNA segments of characteristic length produced by restriction enzymes, valuable tools in the cartography of long DNA.

ΘΡΑΥΣΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ: Ένζυμο το οποίο διασπά και τους δύο κλώνους ενός δίκλωνου DNA σε έναν τόπο με συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων περιοριστικών ενζύμων τα οποία έχουν το καθένα μια συγκεκριμένη αλληλουχία διάσπασης. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη χαρτογράφηση μακριών αλυσίδων DNA καθώς δημιουργούν τμήματα DNA με συγκεκριμένο μέγεθος γνωστά και ως θραύσματα εκ περιορισμού.

RESTRIKTIONSFRAGMET: Ein Enzym, das beide Teile einer Doppelstrang-DNA an einer Stelle teilt, die durch eine spezifische Nukleotid-Sequenz restriktiert ist. Zahlreiche dieser Restriktionsenzyme sind kommerziell vorhanden, jede mit einer spezifischen Erkennungs-Sequenz. Derartige Enzyme sind wertvolle Hilfsmittel in der Kartierung langer DNA-Ketten, da sie DNA-Segmente von typischer Länge produzieren, die auch als Restriktionsfragmente bezeichnet werden.

FRAGMENT DE RESTRICTION : Fragments dADN de longueur caractéristique sont appelés fragments de restriction.

FRAMMENTI DI RESTRIZIONE: Un enzima che taglia entrambi i filamenti di una doppia elica di DNA in un sito che è definito da una specifica sequenza nucleotidica. Sono disponibili molti enzimi di restrizione ognuno con una specifica sequenza di ricognizione. Questi enzimi sono validi strumenti nella mappatura del DNA in quanto producono segmenti di DNA di lunghezza caratteristica, noti come “frammenti di restrizione”.

RESTRIKSJONSFRAGMENT: En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper ved kartografi av lange DNA siden de produserer DNA-segmenter med karakteristisk lengde, kjent som restriksjonsfragmenter.

Was this helpful?
Medida tomada como compensación financiera en caso de daño a estructuras especificas personales (heridas, muerte), o especialmente en acuicultura pérdidas del stock. Este acuerdo se negocia y se compra a través de una compañía que permite un cierto grado de compensación.


INSURANCE: A measure taken to provide for financial redress in the event of damage to specified structures, personal injury/death, or, more especially in respect of aquaculture stock or losses. This agreement is negotiated and purchased through a company, which allows a certain degree of compensation.

ΑΣΦΑΛIΣΗ: Μέτρο που λαμβάνεται για την οικονομική αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής εγκαταστάσεων, τραυματισμού ή θανάτου προσώπων , ειδικότερα στην υδατοκαλλιέργεια, απώλειας αποθέματος. Οι οικονομικοί όροι και το ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας συμφωνούνται μετά από διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική εταιρία.

VERSICHERUNG: Eine Maßnahme, um finanzielle Verluste, im Falle der Zerstörung von Anlagen, bei Krankheit oder Tod des Personals und besonders bei dem Verlust von Aquakulturbeständen auszugleichen. Der finanzielle Ersatz wird von einem Versicherungsunternehmen je nach den ausgehandelten Vertragsbedingungen geleistet.

ASSURANCE: Dispositions prises pour une compensation financière à un éventuel dommage subi par des moyens spécifiques des personnes (blessure ou décès), ou plus spécialement en aquaculture par le stock (pertes). Ce contrat est négocié et passé avec une compagnie qui couvre un certain degré de compensation.

ASSICURAZIONE: Contratto stipulato per ottenere un rimborso in caso di danni alle strutture, al personale, o in acquacoltura, agli stock (perdita di animali). Tale contratto viene negoziato e acquisito attraverso una compagnia che a fronte del pagamento periodico di un premio, in caso di danni copre una percentuale del rischio precedentemente definita.

FORSIKRING: Sikkerhet som kjøpes for å overleve økonomiske tap grunnet skade på eller tap av anlegg, personell eller fisk. Forsikringsavtalen fastsettes og selges av et forsikringsselskap.

Was this helpful?
Oscilación periódica de la superficie del agua cuyo periodo se determina por las características de la resonancia del estanque que encierra el agua; estas características son función de las dimensiones del estanque; normalmente atribuido a vientos fuertes o cambios de la presión atmosférica; tiene lugar a la vez en las aguas encerradas (Bálticas por ejemplo) y superpuestas a las olas de mareas del océano abierto.


SEICHE: A periodic oscillation of a body of water whose period is determined by the resonant characteristics of the containing basin as controlled by the physical dimensions; usually attributed to strong winds or changes in barometric pressure; found both in enclosed bodies of water (such as the Baltic) and superimposed upon the tide waves of the open ocean.

ΚΥΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ: Περιοδική ταλάντωση ενός σώματος νερού της οποίας η περίοδος καθορίζεται από χαρακτηριστικά της λεκάνης που εξαρτώνται από τις φυσικές της διαστάσεις. Συνήθως αποδίδεται σε ισχυρούς ανέμους ή αλλαγές της βαρομετρικής πίεσης. Παρατηρείται τόσο στα κλειστά υδάτινα συστήματα (όπως η Βαλτική) όσο και στις ανοικτές θάλασσες όπου προστίθεται στα παλιρροιακά κύματα.

SEICHES: Eine periodisch oszillierende Welle, deren Periode durch die Reflektionscharakteristika (physikalischen Dimensionen) des Beckens (Meeresgebietes), in dem sie auftritt, bestimmt wird. Gewöhnlich wird sie auf starke Winde oder Veränderungen des barometrischen Drucks zurückgeführt. Wird sowohl in eingeschlossenen Wasserkörpern (wie der Ostsee) beobachtet, als auch im offenen Ozean, wo sie die Gezeitenwellen überlagert.

SEICHE(1): Oscillation périodique dune étendue deau dont la période est déterminée par les caractéristiques de résonance du bassin qui la renferme, ces dernières étant fonction des dimensions du bassin; normalement attribuée aux vents forts ou aux changements de pression atmosphérique; a lieu à la fois dans des étendues deau fermées (la Baltique par exemple) et superposé sur les vagues des marées de locéan ouvert.

RISONANZA: Periodica oscillazione di un corpo dacqua, il cui periodo è determinato dalle caratteristiche di risonanza di un bacino e dipende dalle dimensioni del bacino stesso. Di solito è attribuita a forti venti o cambiamenti di pressioni barometriche. Può interessare sia corpi dacqua chiusi (come il mar Baltico) che oceani aperti dove tale fenomeno si va a sovrapporre a quello delle onde di marea.

SEICHE: Periodiske svingninger i en vannmasse (som svingninger i vannstanden i en kopp som er i bevegelse), der perioden til svingningene er bestemt av resonasegenskapene til bassenget som igjen er bestemt av de fysiske størrelsene. Oftest i forbindelse med sterk vind eller forandringer i barometertrykk. Finnes både i lukkede vannmasser (som i Østersjøen) og i åpent hav (da i forbindelse med tidevannsbølger).

Was this helpful?
Selección por un fenotipo óptimo dando como resultado un cambio direccional de frecuencias genéticas de un carácter determinado y que lleva a un estado de adaptación en un medio que cambia progresivamente; selección dinámica, selección progresiva.


DIRECTIONAL SELECTION: Selection for an optimum phenotype resulting in a directional shift in gene frequencies of the character concerned and leading to a state of adaptation in a progressively changing environment; dynamic selection; progressive selection.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιλογή υπέρ ενός άριστου φαινοτύπου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των γονιδιακών συχνοτήτων προς μία κατεύθυνση να οδηγεί τελικά σε μία κατάσταση προσαρμογής σε ένα βαθμιαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.Δυναμική επιλογή. Προοδευτική επιλογή.

GERICHTETE SELEKTION: Eine Selektionsmethode, die darauf ausgerichtet ist, einen optimalen Phänotyp zu erzeugen, wobei eine gezielte Veränderung der Genfrequenzen angestrebt wird, so daß Merkmale entstehen, die den Organismus befähigen, sich einer sich ständig verändernden Umwelt anzupassen; dynamische bzw. progressive Selektion.

SELECTION DIRECTIONNELLE: Sélection pour un phénotype optimal avec, comme résultat, un changement directionnel des fréquences géniques du caractère concerné et qui mène à un état dadaptation dans un milieu qui change progressivement; sélection dynamique, sélection progressive.

SELEZIONE DIREZIONALE: Selezione per un fenotipo ottimale risultante in un cambiamento direzionale delle frequenze geniche per il carattere coinvolto; selezione dinamica; selezione progressiva.

RETNINGSBESTEMT SELEKSJON: Seleksjon for en optimal fenotype, som medfører en endring i genfrekvensen for egenskapen det selekteres for. Dette medfører tilpasning til et progressivt forandrende miljø; dynamisk seleksjon; progressiv seleksjon.

Was this helpful?
Estrategia de programa reproductivo en el cual la selección se basa en la "familia" originada por un cruzamiento. El éxito de cada cruzamiento o pareja es determinado y los más exitosos son los seleccionados.


FAMILY SELECTION: A strategy for breeding programmes where selection is based on the "family" produced by a single cross. The performance of each specific cross/pairing is determined and those with maximal performance are selected for future breeding programmes.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Στρατηγική αναπαραγωγής, η οποία βασίζεται στην επιλογή ατόμων προς ανάπτυξη, από κάποια συγκεκριμένη «οικογένεια» η οποία προέρχεται από μία και μοναδική διασταύρωση. Αρχικά εκτιμάται η ποιότητα των απογόνων από τη διασταύρωση διαφόρων ζευγαριών και στη συνέχεια επιλέγονται για περαιτέρω, αναπαραγωγή εκείνα με τη μέγιστη απόδοση.

FAMILIENSELEKTION: Ein strategisches Vermehrungsprogramm, bei dem die Selektion auf eine Familie aus einer einzigen Kreuzung aufgebaut wird. Die Leistung jedes spezifischen Kreuzungspaares ist festgelegt und diejenigen mit den maximalen Leistungsdaten werden für weitere Züchtungsprogramme selektiert.

SÉLECTION FAMILIALE : Une stratégie d’élevage ou la sélection tient compte de la famille issue d’un croisement. La performance de la famille de chaque croisement est déterminée et les familles avec les meilleures performances sont réservées pour les programmes de reproduction future.

SELEZIONE FAMILIARE: Una strategia per programmi di selezione genetica, in cui la selezione è basata sulla "famiglia" prodotta dal singolo incrocio. Viene monitorato il rendimento di ogni specifico incrocio e quelli con miglire performance sono a loro volta selezionati per programmi futuri di miglioramento genetico.

FAMILIESELEKSJON: Strategi i avlsprogrammer hvor seleksjonen baseres på (halv)søskengrupper. De avlsmessige prestasjonene til hver slik gruppe blir fastslått, og gruppene med de beste egenskapene blir selektert for videre avl.

Was this helpful?
Programa de selección en el que los individuos que expresan de forma máxima un rasgo, son seleccionados como reproductores de la siguiente generación.


MASS SELECTION: A breeding programme where the individuals with the maximum expression of a given trait are selected as the broodstock for the next generation.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Πρόγραμμα αναπαραγωγής όπου τα άτομα με τη μέγιστη έκφραση ενός συγκεκριμένου επιθυμητού χαρακτηριστικού επιλέγονται ως γεννήτορες για την επόμενη γενιά.

MASSENSELEKTION: Ein Zuchtprogramm, bei dem die Individuen mit der maximalen Expression einer gewünschten Eigenschaft selektiert werden, um als neuer Elterntierbestand für die nächste Generation zu dienen.

SELECTION EN MASSE : Programme de reproduction dans lequel les individus avec une expression maximale d’un trait donné sont sélectionnés comme géniteurs de la génération suivante.

SELEZIONE DI MASSA : Programma di riproduzione dove gli individui che esprimono al massimo una data caratteristica vengono selezionati come i riproduttori per la prossima generazione.

MASSESELEKSJON: Avlsprogram hvor individene med maksimal uttrykkelse av en gitt egenskap blir valgt som foreldre for neste generasjon.

Was this helpful?
Animales jóvenes (generalmente ostras, almejas, mejillones o peces) recogidas o criadas en grandes cuantidades con el fin de almacenarlas en estanques o en zonas de engorde.


SEED: Young animals (generally oysters, clams, mussels, or fish) collected or raised in large quantities to stock grow-out areas or ponds.

ΓΟΝΟΣ: Νεαρά ζώα (γενικά στρείδια, μύδια ή ψάρια) που έχουν συλλεγεί ή εκτρέφονται σε μεγάλες ποσότητες ώστε να εμπλουτίσουν περιοχές προς καλλιέργεια ή υδατοσυλλογές.

BRUT(2): Junge Tiere (gewöhnlich Austern, Kammuscheln, Muscheln oder Fische), die in großer Stückzahl gesammelt oder aufgezogen werden, um Aufwuchsgebiete oder Teiche und Seen zu besetzen.

GRAINE: Jeunes animaux (généralement des huîtres, des palourdes, des moules ou des poissons) recoltés ou élevés en grandes quantités afin de les stocker dans des bassins ou des zones de grossissement.

SEME (DEI MOLLUSCHI): Giovani animali (in genere ostriche, vongole, molluschi o pesci) che vengono raccolti in grandi quantità per colonizzare intere aree o vasche dingrasso.

YNGEL: Unge dyr (vanligvis østers, blåskjell eller fisk) som samles eller oppdrettes i store mengder for utsetting i påvekstsområder eller dammer (oppdrettsenheter).

Was this helpful?
En anatomía, pasaje hueco; canal o cavidad. En peces por ejemplo, retorno de tejidos hacía el corazón que tiene lugar a través una serie de vasos venosos.


SINUS: (1) In anatomy: a passage, channel or cavity. (2) In fish: refers more specifically to a series of sinuses largely responsible for the return of venous blood to the heart.

ΚΟΛΠΟΣ (2): Στην ανατομία ένα πέρασμα, δίαυλος ή κοιλότητα. Ειδικότερα στα ψάρια μιά σειρά από κόλπους εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή του φλεβικού αίματος στην καρδιά.

SINUS: Anatomisch ein Durchgang, Kanal oder Hohlraum (z.B. Neben- oder Stirnhöhle). In Fischen sind zahlreiche Sinus-Kanäle für die venöse Rückführung des Blutes zum Herzen. vorhanden.

SINUS: En anatomie, une passage creux; canal ou cavité. Chez les poissons par exemple, le retour du sang des tissus vers le coeur a lieu largement à travers une série de sinus veineux.

SENO: (1) In anatomia: un passaggio, canale, cavità. (2) nei pesci. Si riferisce in maniera più specifica a una serie di seni i principali responsabili del ritorno del sangue venoso al cuore.

SINUS: (1) I anatomi: Passasje, kanal eller hule. (2) I fisk: Henviser spesifikt til en rekke sinuser som transporterer venøst blod til hjertet.

Was this helpful?
Los salmones necesitan tres años para alcanzar el tamaño comercial. La separación por clases de edad en cultivos de salmón en jaulas y su mantenimiento separado (varios Km. de distancia) ha ayudado en la reducción de infestaciones por piojo marino en peces grandes respecto de los más jóvenes con natación más lenta en donde el piojo marino se adhiere más fácilmente. Por lo tanto las tasas de infestación probables en peces de un año pasarían a jaulas adyacentes de peces mayores. Estas separaciones


SINGLE YEAR CLASS SITE: In salmonid culture the use of separate sites for different year classes of fish cuts down the transmission of parasites, e.g., sea lice and diseases from older to younger fish, thus reducing reliance on chemicals. It is good practice for a farm to operate at least three sites; one for newly transferred smolts, one for older fish and one left fallow for 6-12 months.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ: Στην καλλιέργεια των σολομοειδών χρησιμοποιούνται πολύ συχνά διαφορετικές και απομακρυσμένες τοποθεσίες για ψάρια διαφορετικής ηλικίας. Η πρακτική αυτή μειώνει τη μετάδοση παρασίτων π.χ. θαλάσσιες ψείρες (βλ.λ.) καθώς και άλλων ασθενειών από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα ψάρια μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης χημικών. Μια μονάδα είναι καλό να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, μία για τα νεαρά άτομα που είναι έτοιμα για ωοτοκία, μία για τα μεγαλύτερα ψάρια και μία τρίτη γ

EINZELJAHRGANGHALTUNG: In der Salmonidenkultur werden getrennte Standorte für die einzelnen Alterklassen in der Käfigkultur betrieben, um die Übertragung von Parasiten, insbesondere der Seelaus und anderer Krankheiten von älteren auf jüngere Fische zu übertragen. Damit wird die Abhängigkeit von Chemikalien reduziert. Es ist übliche Praxis für eine Lachsfarm mindestens drei Standorte zu betreiben; eine für die neu aus der Süßwasser- Aufzuchtanlage in die Käfige überführten smolts, eine für ältere Jahrgänge und eine, di

SITE A CLASSE D’AGE UNIQUE: L’utilisation de sites séparés pour les poissons de classe différente en salmoniculture. Ceci réduit la transmission de parasites (poux de mer) et maladies des poissons plus âgés vers les poissons plus jeunes et de se fait réduit la nécessité d’utiliser des traitements prophylactiques. Il est généralement considéré que trois sites devraient être utilisés: un pour les saumoneaux recemment transférés, un pour les poissons plus âgés et un qui est laissé en jachère pendant 6 à 12 mois.

SITO PER LA CLASSE 0+ (primo anno di vita): Il salmone di solito necessita tre anni per raggiungere la taglia di mercato. Separando i salmoni allevati in gabbie galleggianti in classi di età e mantenendoli in posti diversi uno dall’altro (a chilometri di distanza), si arriva ad una riduzione della infestazione da pidocchio del salmone (sealice) nei pesci adulti. Il parassita ha maggior successo nell’attaccare i giovanili che sono lenti nuotatori. Quindi, i livelli di infestazione sono probabilmente più elevati nella classe del primo anno

ÅRSKLASSE SEPARASJON: Laks bruker normalt to til tre år på å nå markedsstørrelse. Ved å holde årsklassene av laks i merder med forskjellig beliggenhet (flere kilometers avstand) har en greid å redusere antall lakselus på eldre fisk. Lakselus fester seg lettest til saktesvømmende juveniler. Det er derfor mest sannsynlig at påslaget av lakselus vil være størst på den første årsklassen, som igjen kan smitte eldre fisk i nærliggende merder. Denne atskillelsen har i stor grad bidratt til å redusere bruken av kjemikalier m

Was this helpful?
Nombre popular dado a los moluscos cefalópodos del género Sepia caracterizados por la presencia de una concha interna calcificada llamada hueso de sepia. Se desarrollan cultivos en Tailandia y en China.


CUTTLEFISH: Popular name given to many members of the cephalopod molluscan genus Sepia distinguished by the presence of a calcified internal shell called the cuttle bone. Commercial culture trials have been carried out in Thailand and China.

ΣΟΥΠΙΕΣ: Κοινό όνομα πολλών μελών του γένους των κεφαλοπόδων μαλακίων Sepia, που διακρίνονται από την παρουσία ενός ασβεστοποιημένου εσωτερικού κελύφους (σήπιο). Προσπάθειες για εμπορική καλλιέργεια στην Κίνα και την Ταiλάνδη.

TINTENFISCH; SEPIA: Ein Mitglied der cephalopoden Mollusken aus der Gattung Sepia. Gekennzeichnet durch eine innere kalzifizierte Schale, die Schulp genannt wird. Erste kommerzielle Kulturversuche in Thailand und China.

SEICHE(2): Nom populaire donné aux mollusques céphalopodes du genre Sepia caractérisés par la présence dune coquille interne calcifiée appelée os de seiche. Des essais délevage ont lieu en Thaïlande et en Chine.

SEPPIA: Nome comune dato a molti membri del genere Sepia, si distinguono dalla presenza di un guscio interno calcificato chiamato osso di seppia. Prove d’allevamento commerciale sono state svolte principalmente in Tailandia e in Cina.

AKKAR: Populærnavn på mange medlemmer av slekten Sepia tilhørende molluskene (blotdyrene). Utmerker seg med tilstedeværelse av et kalsifisert indre skall. Oppdrett er provd i Thailand og Kina.

Was this helpful?
Síndrome clínico caracterizado por infección bacteriana del sistema sanguíneo.


SEPTICAEMIA: A clinical syndrome characterized by a bacterial infection of the blood stream.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από βακτηριακή μόλυνση, στο κυκλοφορικό σύστημα.

SEPTIKÄMIE: Ein klinisches Symdrom, das durch heftige Infektionen des Blutes gekennzeichnet ist.

SEPTICEMIE: Syndrome clinique caractérisé par une infection bactérienne du système sanguin.

SETTICEMIA: Sindrome clinica caratterizzata da infezione batterica nel sangue.

SEPTIKEMI (BLODFORGIFTNING): Klinisk syndrom karakterisert ved bakterieinfeksjon i blodet.

Was this helpful?
Enfermedad bacteriana crónica de salmónidos y algunas otras especies de peces de agua dulce, provocada por bacterias del género Streptomyces. Esta enfermedad ha sido raramente diagnosticada y no se le conoce ningún tratamiento.


STREPTOMYCTES: A chronic systemic bacterial disease of salmonids and certain other freshwater fish caused by members of the genus Streptomyces. It has rarely been diagnosed; there is no known effective treatment.

ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΙΑΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών και ορισμένων άλλων ψαριών του γλυκού νερού που οφείλεται σε μέλη του γένους Streptomyces. Σπάνια έχει διαγνωσθεί και δεν είναι γνωστή καμία αποτελεσματική θεραπεία.

STREPTOMYZITIS: Eine chronische systemische Bakterienkrankheit der Salmoniden und einiger anderer Süßwasserfische, verursacht durch ein Mitglied der Gattung Streptomyces. Sie ist bisher nur selten diagnostiziert worden, und es sind noch keine effektiven Behandlungsmethoden bekannt.

SEPTICEMIE STREPTOMYCTIQUE: Maladie bactérienne systémique chronique des saumonidés et certaines autres espèces de poisson deau douce provoquée par des bactéries du genre Streptomyces. Cette maladie a rarement été diagnostiquée et il ny a pas de traitement connu.

STREPTOMICETI: Malattia batterica cronica sistemica, dei salmonidi e di alcune specie di pesci dacqua dolce, causata da membri appartenenti al genere Streptomyces. Raramente è stata diagnosticata. Non ci sono trattamenti efficaci conosciuti.

STREPTOMYCES-INFEKSJON: Kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk og visse andre ferskvannsfisk grunnet infeksjon av bakterier tilhørende slekten Streptomyces. Har knapt vært diagnostisert. Ingen effektive behandlinger.

Was this helpful?
Enfermedad bacteriana sistémica aguda de aguas templadas provocada por especies de bacterias del género Streptococcus. Se conocen pocas manifestaciones de esta enfermedad.


STREPTOCOCCAL SEPTICAEMIA: An acute systemic bacterial disease of warm water fishes caused by Streptococcus sp. Only a few outbreaks of this disease have been recorded.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών των θερμών νερών που οφείλεται στον Streptococcus sp. Μόνο λίγες επιδημίες από την ασθένεια αυτή έχουν αναφερθεί.

STREPTOKOKKEN-SEPTIKÄMIE: Eine akute systemische Bakterienkrankheit der Warmwasserfische, verursacht durch Streptococcus sp. Es sind bisher nur wenige Ausbrüche dieser Krankheit bekannt geworden.

SEPTICEMIE STREPTOCOCCIQUE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons des eaux tempérées provoquée par des espèces de bactéries du genre Streptococcus. Peu de manifestations de cette maladie sont rapportées.

SETTICEMIA STREPTOCOCCALE: Malattia acuta batterica sistemica, di pesci dacque calde causata da Streptococcus sp. Sono state registrate solo poche epidemie di questa malattia.

SEPTIKEMI GRUNNET ENTEROCOCCUS-INFEKSJON: Akutt systemisk bakteriesykdom på varmtvannsarter grunnet Streptococcus sp. Bare noen få tilfeller er registrert.

Was this helpful?
Enfermedad infecciosa que afecta especialmente las carpas y salmones de cultivo, producida por Rhabdovirus y potenciada por una infección bacteriana secundaria. Los síntomas son: Debilidad, pérdida del equilibrio, miopía, hinchamiento abdominal, pérdida de escamas, hemorragias en piel y aletas produciendo finalmente pérdidas importantes en los cultivos. El tratamiento es difícil y no siempre es efectivo, así que se recomienda utilizar buenas prácticas de cultivo para reducir riesgos de infección


HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA: Infectious disease affecting mainly cultured carp and salmonids, produced by the genus Rhabdovirus enhanced by secondary bacterial infection. Sources of infection include faeces from already infected fish, external parasites and fishing gear. Its symptoms are weakening, loss of balance, myopia, abdominal swelling, scale bristling, haemorrhages on skin and fins, resulting in high losses in cultures. Though treatment is difficult and not always effective, the risk of outbreaks can be reduced by go

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Μολυσματική ασθένεια η οποία προκαλείται από το γένος Rhabdovirus (βλ.λ.), υπεύθυνη για τη δημιουργία δευτερογενών μολύνσεων και η οποία προσβάλει κυρίως τις καλλιέργειες του κυπρίνου και του σολομού. Η ασθένεια μεταδίδεται κυρίως με τα περιττώματα ήδη μολυσμένων ψαριών, με εξωπαράσιτα και με τα αλιευτικά εργαλεία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξασθένηση, απώλεια ισορροπίας, μυωπία, διόγκωση της κοιλιακής περιοχής, απολέπιση, αιμορραγία στο δέρμα και τα πτερύγια και έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες α

HÄMORRHAGISCHE SEPTIKÄMIE: Eine Infektionskrankheit, die hauptsächlich karpfenartige und Salmoniden in der Aquakultur betrifft. Sie wird verursacht durch Viren der Gattung Rhabdovirus, wobei die Krankheit durch sekundäre Bakterieninfektionen verstärkt werden kann. Quellen der Infektion sind u.a. der Kot bereits infizierter Fische, Ektoparasiten und Fischereigeräte. Die Symptome sind allgemeine Schwäche, Verlust des Gleichgewichts, Kurzsichtigkeit, Schwellungen am Abdomen, Schuppensträube, Hämorrhagien der Haut und Flossen

SEPTICÉMIE HEMORRAGIQUE : Maladie infectieuse affectant surtout les carpes et salmonidés d’élevage. Engendrée par les rhabdovirus et aggravée par des infections bactériennes secondaires. Les sources d’infection comprennent les fèces de poissons infectés, les parasites externes et l’appareillage de pêche. Les symptômes incluent la faiblesse, la perte d’équilibre, la myopie, le gonflement abdominal, le soulèvement des écailles, les hémorragies de la peau et les nageoires. Provoquent des pertes sévères dans les élevages. L

SETTICEMIA EMORRAGGICA: Malattia infettiva che intacca principalmente allevamenti di carpa e salmonidi, causatai dal genere Rhabdovirus (vedi) i danni sono accresciuti da una infezione batterica secondaria. Fonti di infezione includono feci da pesci già infetti, parassiti esterni e arnesi da pesca. I suoi sintomi sono l’indebolimento, la perdita di equilibrio, la miopia, il rigonfiamento addominale, sollevamento delle scaglie, l’emorragie della pelle e delle pinne, con il risultato di una grande perdita negli allevamen

HEMORAGISK SEPTIKEMI: Infeksjonssykdom som hovedsakelig rammer karpe og laksefisk i oppdrett. Forårsakes av virusslekten Rhabdovirus og forsterkes av sekundære bakterieinfeksjoner. Smittekilder inkluderer fekalier fra infisert fisk, ektoparasitter og fiskeutstyr. Symptomene er avkreftelse, svekket balanse, myopi, veskeansamling i bukhulen, utstående skjell og blødninger på hud og finner. Resulterer i høye tap i oppdrett. Selv om behandling er vanskelig og ikke alltid effektiv kan risikoen for utbrudd reduseres ved å

Was this helpful?
Infección bacteriana aguda o subaguda provocada por Aeromonas liquefaciens. Los peces de todas las especies y de todas las edades son muy sensibles y las pérdidas son normalmente significativas. La enfermedad se manifiesta a menudo en primavera y se trata con agentes antibacterianos sistémicos.


BACTERIAL HAEMORRHAGIC SEPTICEMIA: An acute to subacute systemic bacterial disease caused by Aeromonas liquefaciens. All species and ages of fish are susceptible and losses are usually significant. It usually occurs in spring and is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία έως υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Aeromonas liquefaciens. Ολα τα είδη και όλες οι ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα και οι απώλειες είναι συχνά σημαντικές. Συνήθως η ασθένεια εκδηλώνεται την άνοιξη και ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

BAKTERIELLE HÄMORRHAGISCHE SEPTIKÄMIE (BHS): Eine akute bis subakute bakterielle Erkrankung hervorgerufen durch Aeromonas liquefaciens. Alle Arten und Altersklassen von Fischen können befallen werden, und die Verluste sind gewöhnlich signifikant. Es ist traditionell eine Frühlingskrankeit, die effektiv mit Bakteriziden bekämpft werden kann.

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE BACTERIENNE: Infection bactérienne aiguë ou subaiguë provoquée par Aeronomas liquefaciens. Les poissons de toutes espèces et tous âges y sont sensibles et les pertes sont normalement significatives. La maladie se manifeste souvent au printemps et se traite à laide dagents antibactériens systémiques.

SETTICEMIA EMORRAGICA BATTERICA: Una malattia batterica sistemica acuta a subacuta causata da Aeromonas liquefaciens. I pesci di tutte le specie ed età sono suscettibili e le perdite sono, di solito, significative. Di solito si trova durante la primavera ed è controllata efficacemente da antibatterici sistemici.

AEROMONAS LIQUEFACIENS INFEKSJON: En akutt til subakutt systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom forårsaket av Aeromonas liquefaciens. Alle arter og livsstadier av fisk er mottakelige, og tapene er ofte signifikante. Sykdommen er vanligst om våren og kan effektivt behandles med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen


VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS): An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

VIRALE HAEMORRHAGISCHE SEPTIKÄMIE (VHS): Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE(SEV): Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua sono sotto gli 80C, ma

VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMI (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun ta

Was this helpful?
Infección sistémica bacteriana aguda o subaguda provocada por las bacterias del género Pseudomonas. Los peces de todas especies y todas edades pueden contraer esta enfermedad en todo momento del año. Las manifestaciones epidémicas son frecuentes en primavera con pérdidas a menudo muy importantes; son controladas mediante agentes antibacterianos sistémicos, en el caso de que no se desarrolle una resistencia a estos agentes aunque tal resistencia puede desarrollarse rápidamente.


PSEUDOMONADAL SEPTICAEMIA: An acute to subacute haemorrhagic systemic bacterial disease caused by members of the genus Pseudomonas. All species and ages of fish are susceptible during any season of the year. Springtime outbreaks are however quite frequent and losses are usually significant. Outbreaks can be controlled by systemic antibacterials, if resistance, which can occur rapidly, has not developed.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ: Οξεία έως υποξεία αιμορραγική, συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από μέλη του γένους Pseudomonas. Ολα τα είδη και οι ηλικίες ψαριών είναι ευάλωτα κατά την διάρκεια όλων των εποχών του χρόνου. Ανοιξιάτικες εξάρσεις συμβαίνουν αρκετά συχνά και προκαλούν σημαντικές απώλειες. Οι εξάρσεις είναι δυνατόν να ελεγχθούν με συστημικά αντιβακτηριακά, αν δεν έχει αναπτυχθεί αντίσταση, η οποία μπορεί να αποκτηθεί ταχέως.

PSEUDOMONADALE SEPTIKÄMIE: Eine akute bis subakute hämorrhargische, systemische bakteriologische Erkrankung, die von Arten der Gattung Pseudomonas hervorgerufen wird. Alle Fischarten und ihre Altersgruppen sind zu jeder Jahreszeit für diese Infektionskrankheit anfällig. Ausbrüche sind während des Frühjahrs besonders häufig und führen zu erheblichen Verlusten in der Aquakultur. Epidemien können durch Antibiotika bekämpft werden, vorausgesetzt, daß eine Resistenz gegen die eingesetzten Mittel, die sich schnell aufbauen kann

SEPTICEMIE PSEUDOMONADALE: Infection systémique bactérienne aiguë ou subaiguë provoquée par les bactéries du genre Pseudomonas. Les poissons de toutes espèces et tous âges sont prédisposés à cette maladie à tous moments de lannée. Des manifestations épidémiques sont fréquentes au printemps avec des pertes souvent assez lourdes; elles sont contrôlées à laide dagents antibactériens systémiques, dans les cas où une résistance à ces agents ne sest pas développée; une telle résistance peut se développer rapidement.

SETTICEMIA DA PSEUDOMONADACEE: Batteriosi (acuta o subacuta) sistemica emorragica, causata da alcune specie del genere Pseudomonas. Qualsiasi specie ittica, di qualsiasi età, può venir colpita in ogni stagione. Le epidemie primaverili sono le più frequenti e le più dannose. Le manifestazioni epidemiche possono essere contenute con luso di antibatterici, anche se in breve periodo si può sviluppare una forma di antibiotico-resistenza.

INFEKSJONER MED PSEUDOMONAS SPP.: Akutt til subakutt hemoragisk systemisk sykdom forårsaket av bakterier i slekten Pseudomonas. Alle arter og stadier av fisk er mottakelige gjennom hele året, men tapene er størst om våren. Utbrudd kan behandles med systemiske antibakerieller dersom resistens ikke er utviklet.

Was this helpful?
Bacteria parásita obligada Gram. negativa degenerativa del salmón (Piscirickettsia salmoni) encontrada en Chile en 1989 por primera vez en donde fue definida como síndrome del salmón Coho, Enfermedad de Huito o SRS. Afecta a las variedades de salmón del Atlántico, Coho, chinook y también a truchas. Las pérdidas pueden llegar al 3-7% semanal llegando a un 90% en su conjunto.


SALMONID RICKSETTSIA SEPTICAEMIA (RICKETTSIAL SALMON SYNDROME: Degenerative disease caused by the obligately parasitic gram negative bacteria (Piscirickettsia salmonis) first seen in Chile in 1989, where it was referred to as Coho salmon syndrome, Huito Disease or SRS. Known to affect coho, chinook and Atlantic salmon and rainbow trout. Stock losses can be 3 – 7% per week, rising to 90% overall.

ΣΗΨΑΙΜΙΚΗ ΡΙΚΕΤΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ (ΡΙΚΕΤΣΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΩΝ): Εκφυλιστική ασθένεια που προκαλείται από κατά Gram αρνητικά βακτήρια (Piscirickettsia salmonis). Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Χιλή το 1989 όπου αναφέρθηκε ως η ασθένεια του σολομού coho, ασθένεια Huito, ή SRS. Προσβάλει τους σολομούς coho και Chinook, καθώς και το σολομό του Ατλαντικού και την πέστροφα. Οι απώλειες μπορεί να είναι 3-7% εβδομαδιαίως φτάνοντας συνολικά μέχρι και το 90% της συνολικής παραγωγής.

RICKETTSIA SYNDROM DER SALMONIDEN: Degenerative Krankheit, die von dem obligat-parasitischen, gram-negativen Bakterium Piscirickettsia salmonis hervorgerufen wird, die zuerst in Chile im Jahre 1989 beobachtet und dort als "Coho salmon syndrome“, "Huito Krankheit“ oder SRS bezeichnet wird. Befällt den coho, chinook und den Atlantischen Lachs sowie die Regenbogenforelle. Verursacht Verluste zwischen 3-7% pro Woche, mit einer Gesamtsterblichkeit in der Aquakultur von etwa 90%.

SEPTICÉMIE RICKETTSIOSE DE SALMONIDES : Maladie dégénérative par la bactérie gram négative parasite obligé, Piscirickettsia salmonidés. Constatée pour la première fois au Chili en 1989 et appelée à ce moment syndrome de saumon Coho ou maladie d’Huito. Affecte les saumons Coho, Chinook et Atlantiques ainsi que les truites arc-en-ciel. Les pertes sont de 3 à 7% des stocks par semaine et peuvent atteindre 90 % globalement.

SETTICEMIA DA RICKETSIA NEI SALMONIDI: Malattia degenerativa od obbligatoriamente parassita causata da un battere gram negativo (Piscirickettsia salmonis) riscontrato per la prima volta in Cile nel 1989, dove ha ricevuto il nome di sindrome del salmone Coho, Malattia Huito o SRS. Colpisce salmone coho, chinook, atlantico e la trota fario. Le perdite per mortalità degli stock possono essere nel range 3 – 7% a settimana, arrivando fino a 90% complessivamente.

SALMONID RICKETTSIA SEPTIKEMI: Degenerativ eller obligat parasittisk gramnegativ bakterie (Piscirickettsia salmonis) først oppdaget i Chile i 1989, hvor sykdommen den medførte ble referert til som Coho salmon syndrome, Huito disease eller SRS. Kjent fra coho, chinook og atlantisk laks og regnbueørret. Dødeligheten kan være 3-7% hver uke og 90% totalt.

Was this helpful?
Dícese de un estado de tejidos provocado por los microorganismos que viven en estos tejidos y que conducen a la putrefacción.


SEPTIC: A term applied to a condition of the tissues caused by micro-organisms living on them, leading ultimately to putrefactions.

ΣΗΠΤΙΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση των ιστών που προκαλείται από μικροοργανισμούς που ζουν πάνω σ αυτούς και που οδηγεί τελικά στην σήψη των ιστών αυτών.

SEPTISCH: Nicht keimfrei, mit Keimen behaftet.

SEPTIQUE: Se dit dune condition des tissus provoquée par les micro-organismes qui y vivent; putrescent.

SETTICO: Termine applicato alla condizione dei tessuti invasi da microrganismi viventi che causano la putrefazione del tessuto stesso.

SEPTISK: Betegnelse brukt om en tilstand i vev som er forårsaket av mikroorganismer som lever i dem, fører til slutt til forråtnelse.

Was this helpful?
Relativo al suero sanguíneo.


SEROUS: Pertaining to the serum.

ΟΡΟΓΟΝΟΣ: Αναφέρεται στον ορό του αίματος.

SERÖS: Zum Serum gehörend.

SERIQUE: Relatif au sérum sanguin.

SIEROSO: Riferito al siero.

SERØS: Vedrører serum

Was this helpful?
Serie de muestras de agua que provienen de botellas de Nansen suspendidas a diferentes profundidades sobre una cuerda y asociada a observaciones de temperatura.


NANSEN CAST: A series of Nansen-bottles with water samples and associated temperature observations.

ΣΕΙΡΑ NANSEN: Σειρά δειγμάτων που ελήφθησαν με φιάλες Nansen και οι αντίστοιχες παρατηρήσεις θερμοκρασίας που προκύπτουν από την ρίψη ενός βαριδίου-αγγελιοφόρου.

NANSEN-WASSERSCHÖPFER: Eine Serie von NANSEN-Flaschen mit Wasserproben und begleitenden Temperaturbeobachtungen.

SERIE DE NANSEN: Une série déchantillons deau issus de bouteilles de Nansen suspendues à différentes profondeurs sur une corde avec les observations de température associées.

NANSEN, SERIE di: Serie di campioni d’acqua e relative misurazioni di temperatura provenienti da prelievi a diverse profondità effettuati con la bottiglia di Nansen.

NANSENKAST: En serie med Nansenflasker (ulike dyp) med vannprover og temperaturmalinger.

Was this helpful?
Membrana que cubre ciertos órganos.


SEROSA: Serous membrane.

ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ: ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΥΜΕΝΑΣ.

SEROSA: Zarte, die inneren Organe überziehende Haut.

SEREUSE: Membrane qui recouvre certains organes.

SIEROSA: Membrana sierosa.

SEROSA: Membranen som omgjør de indre organene.

Was this helpful?
Familia de peces perteneciente al orden de los Perciformes, normalmente hermafroditas, que comprende un grupo de especies de aguas cálidas no profundas ; con cierta importancia comercial y una carne blanca, apetitosa y moderadamente grasa. Algunas especies son apreciadas en la pesca deportiva y otras cultivadas en piscifatorías.


SERRANIDAE: A fish family belonging to the order Perciformes, usually hermaphroditic, comprising species inhabiting warm shelf waters; of some commercial importance, with tasty, moderately fatty and white meat. Some species pursued as game fish, others cultured in fish farms.

SERRANIDAE: Οικογένεια ερμαφρόδιτων κυρίως ψαριών τα οποία ανήκουν στην τάξη Perciformes, και κατοικούν συνήθως στα θερμά νερά των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων. Το κρέας τους είναι λευκό και σχετικά λιπώδες με κάποιο σχετικό εμπορικό ενδιαφέρων. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται σε μονάδες εκτροφής.

SERRANIDAE: Eine Fischfamilie der Ordnung Perciformes, deren Mitglieder gewöhnlich Hermaphroditen sind. Fische der warmen Shelfgebiete, die einige kommerzielle Bedeutung haben. Es sind geschmacklich gute, wenig fette Fische mit weißem Fleisch. Einige Arten sind als Sportfische geschätzt, andere werden in Fischfarmen aufgezogen.

SERRANIDES: Poisson appartenant à la famille des perciformes, appelé bar, normalement hermaphrodite. Poissons du plateau continental de valeur commerciale. Le chair est blanc, goutteux et modérément gras. Certaines espèces sont pêchées, d’autres élevées.

SERRANIDAE: Una famiglia di pesci appartenente all’ordine dei Perciformes, comprende specie che vivono in acque temperate; di relativa o molto elevata importanza commerciale, carni bianche, in alcune specie di sapore grasso in altre eccellenti. Alcune specie sono utilizzate per la pesca sportiva, altre per l’allevamento intensivo (es. spigola o branzino).

SERRANIDAE: Fiskefamilie tilhørende orden Perciformes, vanligvis hermafroditter. Består av arter som holder til i grunne varme vannmasser. Har en vist kommersiell betydning med sitt smakfulle, mellomfete og hvite kjøtt. Noen arter er viktige sportsfisker mens andre er oppdrettsarter.

Was this helpful?
Asentado en el suelo directamente y permanentemente, incapaz de actividad locomotora.


SESSILE: Fixed or attached; not free-moving.

ΕΔΡΑIΟΣ: Εγκατεστημένος, σταθεροποιημένος, μη κινούμενος ελεύθερα.

SESSIL: Permanent festsitzend oder angewachsen; nicht frei beweglich.

SESSILE: Fixé en permanence, incapable dactivité locomotrice.

FISSATO, ATTACCATO: Fissato, attaccato; non libero di muoversi.

SESSIL (FASTSITTENDE): Fastsittende, ikke frittlevende.

Was this helpful?
Término general que incluye la totalidad de la materia suspendida en forma de partículas en el agua, incluidas las partículas orgánicas, plancton, detritus orgánico y partículas inorgánicas, por ejemplo, cieno.


SESTON: Collective term for the particulate material suspended within the water column. Seston includes particulate organic matter such as plankton and organic detritus as well as inorganic particles such as silt.

ΣΗΣΤΟΝ: Συλλογικός όρος γιά το σωματιδιακό υλικό που αιωρείται στη στήλη του νερού. Περιλαμβάνει την σωματιδιακή οργανική ύλη όπως πλαγκτόν και οργανικό τριπτόν καθώς και ανόργανα σωματίδια όπως η ιλύς.

SESTON: Ein übergeordneter Begriff, der alles umfaßt, was im Wasser schwebt oder treibt, einschließlich des lebenden Plankton, der toten Organismen und organischen Feststoffe (Seston) sowie anorganischer Partikel (z.B. Schwemmsand, Schlick und Schlamm).

SESTON: Terme général englobant la totalité de la matière suspendue sous forme de particules dans leau, y compris les particules organiques, plancton, détritus organique et les particules inorganiques, par exemple, vase.

SESTON: Termine collettivo usato per indicare il materiale particolato sospeso allinterno della colonna dacqua; il seston comprende il plancton, i detriti organici, le particelle inorganiche e il limo.

SESTON: Samlebetegnelse for det partikulære materialet som er løst i en vannsøyle. Innbefatter partikulært organisk materiale som plankton og detritus, men og uorganiske partikler som mudder.

Was this helpful?
Parte de sestón compuesta de partículas de materia fecal; relativo a la comunidad de organismos asociados a esta materia.


FAECAL SESTON: That part of the seston comprising the particulate faecal material; also used of the associated community of organisms.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΣΤΟ: Το μέρος του σηστού που αποτελείται από τρίμματα περιττωματικού υλικού. Χρησιμοποιείται επίσης και προκειμένου περί της συνδεδεμένης με αυτό βιοκοινωνίας.

FÄKALES SESTON: Der Anteil im Seston, der das partikuläre fäkale Material umfaßt; wird auch für die damit assozierte Gemeinschaft von Organismen benutzt.

SESTON FECAL: Une partie du seston composée de particules de matière fécale; relatif à la communauté dorganismes associée à cette matière.

SESTON FAECALE : La parte del seston che comprende particelle di materiale fecale.

FEKAL SESTON: Delen av seston som består av partikulært fekalt materiale, også brukt om tilknyttede organismesamfunn.

Was this helpful?
(1) Cambio brusco de temperatura del agua que afecta diferentes funciones corporales manifestadas como alteración del ritmo cardíaco, cambios en la presión sanguínea, hemólisis, rompimiento de capilares branquiales y estrés; estos eventos afectan significativamente el equilibrio fisiológico y puede causar la muerte. (2) Se usa shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante el desarrollo.


THERMAL SHOCK: A sudden drastic change in water temperature affecting different body functions, manifested as altered heartbeat, change in blood pressure and haemolysis, breakdown of gill capillaries and causing stress, etc; such events significantly affect fish performance and may cause death. Heat shock is used to induce polyploidy in aquaculture species during the early developmental stage.

ΘΕΡΜΙΚΟ SHOCK: Ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού η οποία επηρεάζει διαφορετικές λειτουργίες του σώματος όπως είναι η μεταβολή του καρδιακού παλμού, η αλλαγή της πίεσης του αίματος, η αιμόλυση, η ρήξη των βραγχιακών τόξων, η δημιουργία κατάστασης stress κ.α. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του ψαριού και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Το θερμικό shock χρησιμοποιείται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία πολυπλοειδίας.

TEMPERATURSCHOCK: Eine plötzliche und drastische Veränderung in der Wassertemperatur, die sich auf verschiedene Körperfunktionen auswirkt und sich in veränderter Herzschlagfrequenz, Änderungen des Blutdrucks und der Hämolyse, Zusammenbruch der Kiemenkapillaren und Stress manifestiert. Derartige Vorkommnisse verändern signifikant die stoffwechselphysiologischen Leistungen des Organismus und kann zum Tode führen. Wärmeschocks werden eingesetzt, um Polyploidie in Arten der Aquakultur während früher embryonaler Stadi

CHOC THERMIQUE : Changement brutal de la température de l’eau qui affecte diverses fonctions corporelles qui se manifestent par le changement du rythme cardiaque, laltération de la pression artérielle et du taux d’hémolyse, pouvant mener à l’éclatement des capillaires branchiaux et provoquer un stress. De tels événements peuvent affecter de façon significative la performance des poissons et induire leur mort. Technique utilisée afin d’induire la polyploïdie chez certaines espèces aquacoles pendant les étapes pré

SHOCK TERMICO: (1) Un cambiamento drastico improvviso nella temperatura dell’acqua che ha effetto su diverse funzioni del corpo. Questo cambiamento si manifesta con alterazione dell’attività cardiaca, variazioni di pressione, emolisi, collasso dei capillari delle branchie, stress, ecc; tali eventi hanno effetto sulla performance del pesce e possono portare a morte. (2) Lo shock termico viene usato anche per indurre la poliploidia nelle specie di allevamento, durante le prime fasi dello sviluppo dell’uovo fecon

TEMPERATURSJOKK: (1) En plutselig drastisk forandring i vanntemperaturen som har innvirkning på forskjellige kroppsfunksjoner. Viser seg som forandring i hjerteslag og blodtrykk, hemolyse, nedbrytning av gjellekapillærer og stressreaksjoner. Påvirker ytelsen til fisk og kan føre til dødelighet.( 2) Varmesjokk kort tid etter befruktning brukes for å indusere polyploiditet hos oppdrettsarter.

Was this helpful?
Unidad S.I. de dosis equivalente. Dosis absorbida y multiplicada por un factor de corrección cuantitativa que depende de la variedad de rayos ionizantes; 1 sv = 100 rem.


SIEVERT (Sv): SI unit of dose equivalent. The absorbed dose (in grays) is multiplied by a quantity factor for the particular type of radiation; 1 Sv= 100 rem.

SIEVERT (Sv): Μονάδα SI για το ισοδύναμο δόσης. Η απορροφούμενη δόση (σε gray) πολλαπλασιάζεται με ένα ποσοτικό συντελεστή για κάθε τύπο ακτινοβολίας. 1 Sv= 100 rem.

SIEVERT -(Sv): SI Internationale Standardeinheit für Strahlungsdosisäquivalente. Die absorbierte Dosis (in Gray) wird mit einem Quantitätsfaktor für den speziellen Typ der Strahlung multipliziert; 1 Sv = 100 rem.

SIEVERT (Sv): Unité S.I. de la dose équivalente. La dose absorbée est multipliée par un facteur de correction quantitatif qui dépend de la variété du rayonnement ionisant; 1Sv = 100 rem.

SIEVERT: Unità di radiazione del Sistema Internazionale che descrive il possibile effetto dannoso su un vivente dovuto ad una dose assorbita, in funzione della natura della radiazione stessa. La dose assorbita (in grays) viene moltiplicata per un particolare fattore caratteristico del tipo di radiazione (fotoni, neutroni di diversa energia, particelle beta od alfa); 1 Sv = 100 rem (roentgen equivalent man). Vedi: RAD.

SIEVERT (Sv): SI-enhet for strålingsdoseekvivalent. Den absorberte dosen (i gray) multipliseres med en kvantitetsfaktor (spesifikk for ulike typer stråling). 1 Sv = 100 rem.

Was this helpful?
(1) Estructura tubular que sirve para la aspiración y expulsión de agua en los moluscos acuáticos. (2) Tubo que sirve para evacuar los fluidos (fango por ejemplo) de los estanques de cultivo, por gravedad, con una bomba o con aireador (air lift).


SIPHON: (1) Tunnel-shaped structure in aquatic molluscs through which water is drawn in and out. (2) A hose used to remove fluid (e.g. bottom sludge) from culture tanks, the end of which is either below the water surface of the tank (operated by gravity) or connected to a pump or airlift.

ΣΙΦΩΝ: (1) Σωληνοειδής δομή στα υδρόβια μαλάκια μέσω της οποίας αντλείται νερό. (2)(ή σιφώνι). Εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των δεξαμενών (από το ίζημα στο δάπεδό τους) το άκρο εξόδου του οποίου βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το άκρο εισόδου (και λειτουργεί με την βαρύτητα) ή συνδέεται με αντλία.

SIPHON: (1) Röhrenartige Struktur bei aquatischen Mollusken, durch die Wasser eingezogen und hinausgedrückt wird. (2) Ein Schlauch, der zum Absaugen (z.B. von Bodenschlamm) aus Kulturbecken benutzt wird, wobei das Ende des Schlauches tiefer als die Wasseroberfläche des Beckens liegt (Durchfluß durch Schwerkraft), um den Durchfluß aufrechtzuerhalten, oder an den eine Pumpe (airlift) angeschlossen wird.

SIPHON: (1) Structure tubulaire servant laspiration et lexpulsion de leau chez les mollusques aquatiques. (2) Tuyau servant lévacuation de fluides (débris du fond par exemple) des bassins de culture, soit par gravité, soit à laide dune pompe ou dun exhausteur.

SIFONE: (1)Struttura a forma di tunnel nei molluschi acquatici per mezzo del quale lacqua viene portata allesterno. (2) Tubo usato per rimuovere fluidi dalle vasche di allevamento, con unestremità che aspira dal fondo della vasca e laltra posizionata esternamente e a un livello inferiore a quello della superficie della vasca che espelle il liquido per gravità oppure può essere connesso a una pompa airlift.

SIFON: (1) Rørformet organ hos akvatiske bløtdyr (mollusker), som vann dras inn og ut gjennom. (2) Den engelske betegnelsen ”siphon” betyr også hevert (gr. sifong), som brukes til å suge ut f.eks. slam og død rogn/larver fra oppdrettskar.

Was this helpful?
Síntoma: manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.


SIGN: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΗΜΑΔΙ, ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

ANZEICHEN: Krankheitsanzeichen; für eine bestimmte Krankheit charakteristische, zu einem bestimmten Krankheitsbild gehörende Veränderung, die sich im Organismus, der Physiologie oder dem Verhalten manifestieren kann.

SIGNE: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SEGNO (CLINICO DI MALATTIA): Qualsiasi manifestazione della malattia, quale unanomalia nella struttura, fisiologia o comportamento che viene interpretata da un osservatore.

TEGN: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

Was this helpful?
(1) Elemento mineral (Si) utilizado en la confección del cristal y de cemento armado, pero también encontrado en los productos farmacéuticos, cosméticos y insecticidas. (2) En biología, compuesto importante de tecas de diatomeas que constituye un factor limitante en la producción fitoplantónica.


SILICA: (1) Mineral element (Si) used to make glass ceramics and concrete, and also used in pharmaceuticals, cosmetics and insecticides. (2) Biologically, an important constituent in the thecae of diatoms and therefore it becomes a limiting factor for phytoplankton production.

ΠΥΡΙΤΙΟ: (1) Ανόργανο στοιχείο (Si) χρησιμοποιούμενο στη κατασκευή υαλικών, κεραμικών και τσιμέντου, φαρμακευτικών ουσιών, καλλυντικών και εντομοκτόνων. Βιολογικά είναι σημαντικό συστατικό των θηκών των διατόμων και αποτελεί περιοριστικό παράγοντα της παραγωγής φυτοπλαγκτού.

KIESELERDE: (1) Mineralisches Element (Si). Ein Mineral, aus dem Glas, Keramik sowie auch Beton hergestellt wird; wird auch zur Herstellung von Medikamenten, in Kosmetika und Insektiziden verwendet. (2) Ein wichtiger Bestandteil der Theka der Diatomeen und deshalb ein limitierender Faktor der Phytoplankton-Produktion.

SILICE: (1) Elément minéral (Si) utilisé dans la confection du verre et du béton, mais également rencontré dans les produits pharmaceutiques, cosmétiques et dans les insecticides. (2) En biologie, composé important des thèques des diatomées qui constitue ainsi un facteur limitant dans la production phytoplanctonique.

SILICE: (1) Elemento minerale (Si) usato per trasformare il vetro in ceramica, anche usato per prodotti farmaceutici, cosmetici e insetticidi.( 2) Biologicamente è un importante costituente delle teche delle diatomee, perciò diventa un fattore limitante nella produzione del fitoplancton.

KISEL (SILISIUMOKSID): (1) Mineralt element (Si) som brukes ved produksjon av glass, keramikk ,betong, legemidler, kosmetikk og insektsdrepende midler. (2) Viktig bestanddel i skallet til kiselalger. Kan derfor være en begrensende faktor for produksjon av planteplankton.

Was this helpful?
Estanque circular y profundo o canal de molino vertical que requiere fuerte corriente de agua de gran calidad con el fin de proporcionar presión suficiente para eliminar los deshechos. Sistema útil para almacenaje a gran densidad en una superficie limitada y con poco coste. Con este sistema parece difícil seleccionar las tallas de peces y controlar el canibalismo, y recoger una parte del silo.


SILO: Deep circular tank or "vertical raceway", requiring a relatively large flow of high-quality water in order to provide a gravitational head sufficient to flush wastes from the tanks; a cheap method of handling high stocking density and holding large biomass in a small area. Disadvantages include the difficulties experienced when grading fish to control cannibalism and in harvesting a portion only of the fish in the silo.

ΣΙΡΟΣ (Σιλό): Βαθειά κυλινδρική δεξαμενή ή "κατακόρυφη διαδρομοδεξαμενή", που απαιτεί σχετικά έντονη ροή καλής ποιότητας ύδατος ώστε να επιτυγχάνεται η απόπλυση των ακαθαρσιών από τις δεξαμενές. Φθηνή μέθοδος γιά την επίτευξη υψηλής ιχθυοφόρτισης. Μειονεκτήματα είναι η δυσκολία στην διαλογή των ψαριών κατά μέγεθος για τον έλεγχο του καννιβαλισμού και στην συγκομιδή των ψαριών.

SILO: Tiefe Rundtanks oder "vertikale Zylinder", die eines relativ hohen Durchflusses an Wasser bedürfen, um eine Spülkraft zu erzeugen, durch die Abfallprodukte aus den Tanks ausgeschwemmt werden. Nachteile sind sowohl Schwierigkeiten beim Sortieren von Fischen, notwendig um Kannibalismus unter Kontrolle zu halten, als auch das Abfischen von kleineren Fischmengen aus dem Silo.

SILO: Bassin circulaire et profond ou race-way vertical requérant un fort courant deau de grande qualité afin de fournir une pression suffisante pour éliminer les déchets. Système utile pour le stockage à forte densité sur surface limitée et à faible coût. Avec ce système il savère difficile de sélectionner les tailles des poissons donc de contrôler le cannibalisme, et de récolter seulement une partie du cheptel.

SILOS: (1) Vasca circolare profonda o rettangolare verticale che richiede un flusso relativamente grande di acqua di buona qualità e una sufficiente portata gravitazionale per permettere lautopulizia degli scarichi nelle vasche. Un metodo poco costoso per gestire grandi densità di stoccaggio e mantenere grandi biomasse in una piccola area. Ha come svantaggio la difficoltà di operare la selezione per il controllo del cannibalismo dei pesci.( 2) Contenitore cilindrico di grande dimensioni utilizzato per

OPPDRETTSSILO: Dyp sirkulær tank som trenger stor vanngjennomstrømning for å oppnå selvrensing. Billig måte å oppdrette fisk på ved høye tettheter. Vanskelig å sortere fisk for å kontrollere kannibalisme. Siloer brukes i Norge ved oppdrett av kveiteyngel, der inkubasjonen av egg og plommesekkyngel finner sted i store mørke siloer.

Was this helpful?
Gato de río, familia del suborden Siluroideos que comprende 15 géneros y cerca de 70 especies de agua dulce que se dan en Asia y Europa con un cuerpo poco escamoso y una cabeza plana dorsoventralmente y que crece desde 10 cm a 3 m. Los silúridos, que son sobre todo nocturnos, se dan tanto en ríos como en aguas estancadas. La eclosión tiene lugar a finales de mayo o principios de junio en "nidos" hechos en lugares con vegetación, aguas poco profundas, guardados por el macho. Crece en cultivod en


SILURIDAE: Catfish, family of the sub-order Siluroides, comprising 15 genera and about 70 freshwater species occurring in Asia and Europe with a scale-less body and a dorsoventrally flattened head, growing from 10cm to 3 m. Silurids, which are mostly nocturnal, occur both in rivers and in lentic waters. Spawning takes place in late May/early June in nests made in shallow, grass-vegetated sites, guarded by the male. It is reared in pond cultures together with carp, or, alternatively, in cages or tanks fed w

SILURIDAE: Οικογένεια με γατόψαρα, της υπόταξης Siluroides, η οποία αποτελείται από 15 γένη και περίπου 70 είδη των γλυκών υδάτων. Εμφανίζονται στην Ασία και την Ευρώπη, δεν φέρουν λέπια και διαθέτουν ένα νωτοκοιλιακό πεπλατυσμένο κεφάλι το μέγεθος του οποίου μπορεί να φτάσει από 10cm έως 3 m. Τα γατόψαρα είναι συνήθως νυκτόβια είδη και απαντώνται σε ποτάμια και στάσιμα νερά. Η ωοτοκία λαμβάνει χώρα στο τέλος του Μαίου/ αρχές Ιουνίου και τα αυγά αποτίθενται σε ρηχά νερά με βλάστηση, και φυλάσσονται από το

SILURIDAE: Welse, ein Familie der Unterordnung Siluroidea, die 12 Gattungen und etwa 100 Süßwasserarten umfaßt; vorkommend in Asien und Europe, mit schuppenlosem Körper und einem meist dorso-ventral abgeflachtem Kopf. Maximale Körpergrößen von 10 cm bis 3 m. Die meist nachtaktiven Siluriden kommen sowohl in Flüssen als auch in ruhigen (stehenden) Gewässern vor. Laichzeit meist Ende Mai Anfang Juli in Nestern, die in flachen, oft mit dichtem Pflanzenwuchs ausgestatteten Habitaten angelegt und von den Männch

SILURIDES: Famille de poissons-chats du sous-ordre Siluroidés, comportant 15 genres et environ 70 espèces d’eau douce en Asie et Europe. Dépourvus d’écailles et avec une tête applatie dorso-ventralement. De 10 cm à 3 m de long, les siluridés sont pour la plupart nocturnes et habitent les cours d’eau et les eaux lentiques. La ponte a lieu à la fin mai-début juin dans des nids construits dans des zones peu profondes à herbier. Les nids sont surveillés par les mâles. L’espèce la plus abondante en Europe est

SILURIDAE: Pesci gatto, famiglia appartenente al subordine Siluroides, comprende 15 generi e circa 70 specie di acqua dolce, distribuite principalmente in Asia ed in Europa, corpo senza scaglie, cranio appiattito dorsoventralmente, crescita compresa tra 10 e 300 cm. I siluridi hanno abitudini notturne e colonizzano prevalentemente acque lentiche. La riproduzione ha luogo in primavera avanzata (fine di maggio inizio di giugno) in nidi preparati in acque poco profonde e ricche di alghe e piante acquatiche, c

SILURIDAE: Mallefamilie tilhørende orden Siluriformes, består av 15 slekter og rundt 70 ferskvannsarter som lever i Asia og Europa. Har ingen skjell på kroppen og et dorsoventralt sammentrykt hode. Blir fra 10 cm til 3 m. Er oftest nattaktive, og lever både i elver og lentiske (stillestående) vannmasser. Gyter seint i mai eller tidlig i Juni i reder som er bygget på grunne gressbegrodde lokaliteter, redet beskyttes av hannen. Oppdrettes i dammer i lag med karper (polykultur), samt i merder eller i tanker f

Was this helpful?
Simbiosis: asociación vital, más o menos intima y continua, entre dos tipos de organismos, el huésped y el simbionte. El mutualismo es una simbiosis benéfica entre los dos organismos involucrados. Si la asociación es benéfica para el simbionte pero afecta poco al huésped, se aplica el término de comensalismo. Si la asociación es benéfica para el simbionte pero provoca el deterioro o la muerte del huésped, es entonces considerada parasitismo.


SYMBIONT: The more or less intimate and continuous association between individuals of two or more species. If the relationship is mutually beneficial, it is called mutualism. If it is beneficial to one of the individuals (symbiont) with little effect (beneficial or harmful) on the other (host), it is termed commensalism. If it is beneficial to the symbiont and harmful in various degrees, including fatal, to the host, it is termed parasitism.

ΣΥΜΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Η κοινή διαβίωση, με περισσότερο ή λιγότερο στενό και συνεχή τρόπο, δύο ειδών οργανισμών, του ξενιστή και του συμβιώτη. Αν η σχέση είναι αμοιβαία ευεργετική, ονομάζεται αμοιβαιότητα. Αν είναι ευεργετική για τον συμβιώτη και με μικρές επιπτώσεις (επωφελείς ή επιβλαβείς) για τον (ξενιστή ονομάζεται ομοσιτισμός. Αν είναι ευεργετική για τον συμβιώτη και επιβλαβής σε διαφορετικούς βαθμούς, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του ξενιστή, θεωρείται παρασιτισμός.

SYMBIONT: Siehe SYMBIOSE.(Die mehr oder weniger enge und kontinuierliche Verbindung zwischen Individuen zweier oder mehrerer Arten. Ist diese Beziehung von gegenseitigem Vorteil, so bezeichnet man dieses als "Mutualismus". Ergibt die Beziehung den Vorteil für nur einen Partner (den Symbionten) mit geringen Effekten (positiven oder negativen) für den anderen (Wirt), so wird diese als Kommensalismus bezeichnet. Besteht ein Vorteil für den Symbionten und gleichzeitig ein Nachteil für den Wirt, so wird diese

SYMBIONTE: Lassociation vitale, plus ou moins intime et continue, de deux types dorganismes, lhôte et le symbiote. Le mutualisme est une symbiose bénéfique aux deux partenaires. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais affecte peu lhôte, le terme de commensalisme sapplique. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais tourne au détriment ou à la mort de lhôte elle est considérée étant du parasitisme.

SIMBIONTE: Vedi SIMBIOSI.(Lassociazione più o meno intima e continua fra due o più specie. Se lassociazione è vantaggiosa per entrambe le specie, viene chiamata mutualismo. Se è vantaggiosa solo per un individuo (simbionte) e presenta un piccolo effetto, vantaggioso o dannoso, per laltro (ospite) allora viene chiamata commensalismo. Se invece lassociazione risulta vantaggiosa al simbionte e dannosa per lospite, a diversi gradi fino ad arrivare alla letalità, allora si parla di parassitismo.)

SYMBIONT: Organisme som lever i symbiose.

Was this helpful?
Asociación vital, más o menos intima y continua, entre dos tipos de organismos, el huésped y el simbionte. El mutualismo es una simbiosis benéfica entre los dos organismos involucrados. Si la asociación es benéfica para el simbionte pero afecta poco al huésped, se aplica el término de comensalismo. Si la asociación es benéfica para el simbionte pero provoca el deterioro o la muerte del huésped, es entonces considerada parasitismo.


SYMBIOSIS: The more or less intimate and continuous association between individuals of two or more species. If the relationship is mutually beneficial, it is called mutualism. If it is beneficial to one of the individuals (symbiont) with little effect (beneficial or harmful) on the other (host), it is termed commensalism. If it is beneficial to the symbiont and harmful in various degrees, including fatal, to the host, it is termed parasitism.

ΣΥΜΒΙΩΣΗ: Η κοινή διαβίωση, με περισσότερο ή λιγότερο στενό και συνεχή τρόπο, δύο ειδών οργανισμών, του ξενιστή και του συμβιώτη. Αν η σχέση είναι αμοιβαία ευεργετική, ονομάζεται αμοιβαιότητα. Αν είναι ευεργετική για τον συμβιώτη και με μικρές επιπτώσεις (επωφελείς ή επιβλαβείς) για τον (ξενιστή ονομάζεται ομοσιτισμός. Αν είναι ευεργετική για τον συμβιώτη και επιβλαβής σε διαφορετικούς βαθμούς, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του ξενιστή, θεωρείται παρασιτισμός.

SYMBIOSE: Die mehr oder weniger enge und kontinuierliche Verbindung zwischen Individuen zweier oder mehrerer Arten. Ist diese Beziehung von gegenseitigem Vorteil, so bezeichnet man dieses als "Mutualismus". Ergibt die Beziehung den Vorteil für nur einen Partner (den Symbionten) mit geringen Effekten (positiven oder negativen) für den anderen (Wirt), so wird diese als Kommensalismus bezeichnet. Besteht ein Vorteil für den Symbionten und gleichzeitig ein Nachteil für den Wirt, so wird dieser Sachverhalt al

SYMBIOSE: Lassociation vitale, plus ou moins intime et continue, de deux types dorganismes, lhôte et le symbiote. Le mutualisme est une symbiose bénéfique aux deux partenaires. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais affecte peu lhôte, le terme de commensalisme sapplique. Si lassociation est bénéfique au symbiote mais tourne au détriment ou à la mort de lhôte elle est considérée étant du parasitisme.

SIMBIOSI: Lassociazione più o meno intima e continua fra due o più specie. Se lassociazione è vantaggiosa per entrambe le specie, viene chiamata mutualismo. Se è vantaggiosa solo per un individuo (simbionte) e presenta un piccolo effetto, vantaggioso o dannoso, per laltro (ospite) allora viene chiamata commensalismo. Se invece lassociazione risulta vantaggiosa al simbionte e dannosa per lospite, a diversi gradi fino ad arrivare alla letalità, allora si parla di parassitismo.

SYMBIOSE: Samliv mellom organismer av forskjellig slag. Dersom forholdet er gjensidig fordelaktig kalles det mutualisme. Dersom forholdet er fordelaktig for ene organismen (kommensalet) og har liten effekt (fordelaktig eller skadelig) på den andre (verten) kalles samlivet for kommensalisme. Derom forholdet er fordelaktig for den ene organismen (parasitten) og skadelig for verten kalles samlivet for parasittisme.

Was this helpful?
(1) En genética de poblaciones, especies encontradas en la misma región geográfica; las poblaciones pueden ocupar el mismo hábitat (simpatría biótica) o hábitats diferentes (simpatría de vecindario). (2) Hibridación simpátrica: producción ocasional de híbridos entre dos especies simpátricas bien definidas.


SYMPATRIC: (1) Used of populations, species or taxa occurring together in the same geographical area; the populations may occupy the same habitat (biotic sympatry) or different habitats (neighbouring sympatry) within the same geographical area. (2) Sympatric hybridization: the occasional production of hybrids between two well-defined sympatric species.

ΣΥΜΠΑΤΡΙΟΣ: (1) Χρησιμοποιείται γιά πληθυσμούς, είδη ή ταξινομικές μονάδες που συναντώνται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Οι πληθυσμοί είτε καταλαμβάνουν το ίδιο ενδιαίτημα (βιοτική συμπατρία) είτε διαφορετικά ενδιαιτήματα (γειτονική συμπατρία) στην ίδια γεωγραφική περιοχή. (2) συμπάτριος υβριδισμός: η περιστασιακή παραγωγή υβριδίων μεταξύ δύο καλά ορισμένων συμπάτριων ειδών.

SYMPATRISCH: (1) Benutzt für Populationen, Arten oder Taxa, die gemeinsam in dem gleichen geographischen Gebiet vorkommen; diese Populationen können dasselbe Habitat bewohnen (biotische Sympatrie) oder in unterschiedlichen Habitaten des gleichen geographischen Gebietes vorkommen (benachbarte Sympatrie). (2) Sympatrische Hybridisierung: die gelegentliche Erzeugung von Hybriden zwischen zwei eindeutig definierten sympatrischen Arten.

SYMPATRIC: (1) Employé pour des populations, espèces ou taxons rencontrés dans la même région géographique; les populations peuvent occuper le même habitat (sympatrie biotique) ou des habitats différents (sympatrie de voisinage). (2) Hybridation sympatrique: production occasionnelle dhybrides entre deux espèces sympatriques bien définies.

SIMPATRICO: (1) Usato per le popolazioni, specie o taxa appartenenti ad una stessa area geografica. Le popolazioni possono occupare lo stesso habitat (simpatria biotica) o differenti habitat (simpatria vicina) entro la stessa area geografica. (2) Ibridazione simpatrica: produzione occasionale di ibridi fra due specie simpatriche ben definite.

SYMPATRISK: (1) Brukes om populasjoner eller arter som lever innen sammen geografiske området. Populasjonene kan leve i samme habitat eller i forskjellige habitater inne samme geografiske område. (2) Sympatrisk hybridisering: Produksjon av hybrid mellom to veldefinerte sympatriske arter.

Was this helpful?
Asociación paralela de cromosomas homólogos durante la meiosis. Conexión interneuronal o neuromuscular.


SYNAPSIS: Side-by-side association of homologous chromosomes at meiosis.

ΣΥΝΑΨΗ: Σύνδεση (ζευγάρωμα) των ομόλογων χρωμοσωμάτων κατά την μείωση.

SYNAPSIS: Zusammenlagerung zweier Schwesterchromatidenpaare, welche homologe Chromosomen darstellen, zu Beginn der Meiose.

SYNAPSIS: Association côte à côte des chromosomes homologues pendant la méiose.

SINAPSI: (1) Appaiamento dei cromosomi omolohi durante la meiosi.( 2) Terminazione nervosa specializzata nel trasferimento dellinformazione ad unaltra cellula nervosa, ad una placca motrice, ecc..

SYNAPSIS: Når homologe kromosomer ligger ved siden av hverandre i meiosen.

Was this helpful?
Núcleo que resulta de la fusión de dos núcleos genéticamente diferentes, a veces de dos especies diferentes.


SYNKARYOTIC: A nucleus resulting from the fusion of two genetically different nuclei, sometimes from two different species.

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑΣ, ΣΥΓΚΑΡΥΟ: Πυρήνας προερχόμενος από την σύντηξη δύο γενετικά διαφορετικών πυρήνων, μερικές φορές από δύο διαφορετικά είδη.

SYNKARYOTISCH: Die Bezeichnung für einen Nucleus, der aus der Verschmelzung zweier genetisch verschiedener Nuclei hervorgegangen ist; manchmal von zwei verschiedenen Arten stammend.

SYNKARIOTIQUE: Noyau résultant de la fusion de deux noyaux génétiquement différents, quelquefois de deux espèces différentes.

SINCARIONTE: Un nucleo che risulta dalla fusione di due nuclei geneticamente differenti, a volte appartenenti anche a specie differenti.

SYNKARYOT: En kjerne som er et resultat av sammensmeltningen mellom to genetisk ulike kjerner, noen ganger fra ulike arter.

Was this helpful?
Conjunto de signos o síntomas que caracterizan una enfermedad.


SYNDROME: A group of signs or symptoms which, when considered together, characterize a disease.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ: Σύνολο σημείων ή συμπτωμάτων τα οποία, χαρακτηρίζουν μία ασθένεια.

SYNDROM: Krankheitsbild, das sich aus dem Zusammentreffen verschiedener charakteristischer Symptome ergibt.

SYNDROME: Ensemble des signes ou des symptômes qui caractérisent une maladie.

SINDROME: Un insieme di segni o sintomi che caratterizzano una malattia.

SYNDROM: En gruppe med tegn eller symptomer som når de betraktes ilag karakteriseres som en sykdom.

Was this helpful?
Término que describe el conjunto de síntomas que lleva a la muerte súbita de peces por paro cardiaco.


CARDIAC MYOPATHY SYNDROME: Term given to a collection of symptoms that ultimately produces sudden fish mortalities from a cardiac failure.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ: Ορος που αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία τελικά προκαλούν αιφνιδίους θανάτους στα ψάρια οφειλόμενους σε καρδιακή βλάβη.

HERZMUSKELAPATHIE-SYNDROM: Ein Begriff, der für eine Zahl von Symptomen steht, die in Fischen plötzliche Sterblichkeit durch Herzversagen hervorruft.

SYNDROME DE LA MYOPATHIE CARDIAQUE: Terme décrivant lensemble des symptômes qui aboutissent à la mort subite des poissons par arrêt cardiaque.

SINDROME CARDIOMIOPATICA: Il termine è utilizzato per una serie di sintomi che alla conducono il pesce a morte per insufficienza cardiaca.

KARDIOMYOPATISYNDROM: Betegnelse gitt en gruppe symptomer, som til slutt gir brå dødelighet hos fisk grunnet hjertefeil. Jfr. hjertesprekk.

Was this helpful?
Esta enfermedad se expresa mediante manchas blancas en el músculo de la cola de las gambas o peneidos y que afectan su valor comercial. Aunque la etiología no es conocida se piensa que puede ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a una dieta inadecuada o poca calidad del agua).


IDIOPATHIC MUSCLE NECROSIS SYNDROME (IMNS): This disease presents itself as whitish spots in the tail muscle of penaeid shrimps, affecting their commercial value. Though the aetiology is unknown, it is thought that it may be caused by a cation-anion imbalance (due to either inadequate feed or poor water quality).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (IMNS): Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λευκών κηλίδων στους ουραίους μυς της γαρίδας, μειώνοντας έτσι την εμπορική της αξία. Αν και η αιτία που την προκαλεί είναι άγνωστη, υπάρχει η εικασία πως οφείλεται σε κακή ρύθμιση της ισορροπίας ιόντων – κατιόντων, η οποία μπορεί να προκαλείται από τροφική ανεπάρκεια ή κακή ποιότητα νερών.

IDIOPATHISCHES MUSKEL-NEKROSESYNDROME (IMNS) : Diese Krankheit erkannt man an den weißlichen Flecken in der Schwanzmuskulatur penaeider Krebse, was ihren Marktwert beeinträchtigt. Obwohl die Ätiologie unbekannt ist, wird angenommen, das sie von einnem mangelnden Kationen-Anionen-Gleichgewicht verursacht wird (vermutlich in Zusammenhang mit unausgewogener Ernährung oder schlechter Wasserqualität).

SYNDROME DE NECROSE IDIOPATHIQUE MUSCULAIRE : Maladie qui se manifeste comme des points blanchâtres sur l’abdomen des crevettes penaeidées, diminuant leur valeur commerciale. L’étiologie exacte est inconnue, mais un déséquilibre cations :anions (provoqué par lalimentation inadéquate ou la mauvaise qualité deau) est soupçonné d’être impliqué.

IDIOPATHIC MUSCLE NECROSIS SYNDROME (IMNS): Malattia che colpisce i gamberi peneidi con macchie biancastre sulla muscolatura, riducendone il valore commerciale. L’eziologia non è nota, tuttavia si pensa che la malattia sia dovuta ad uno sbilanciamento degli elettroliti, a causa della qualità dell’acqua.

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM: Denne sykdommen er karakterisert av hvitaktige flekker i halemuskelen på reker (Penaeus sp.), noe som påvirker den kommersielle verdien. Selv om årsaksforløpet er ukjent, tror man at sykdommen skyldes kation – anion ubalanse (grunnet enten utilstrekkelig fôr eller dårlig vannkvalitet).

Was this helpful?
Enfermedad causada por la bacteria Flavobacterium psycrophylum, conocida anteriormente como Cytophaga psycrophyla o Flexibacter psycrophylum. Prevalente en Dinamarca, Francia, Alemania, España y UK y también se encuentra en Norteamérica, Chile y Tasmania. Se conoce también como Enfermedad del agua fría, RTFS o mixobacteriosis bacteriana. Afecta a truchas juveniles (0.2 a 10 g). Los peces infectados paran de comer y muestran la piel oscura, mientras que las branquias tienen branquias pálidas y ex


RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Disease caused by Flavobacterium psycrophylum, formerly known as Cytophaga psycrophyla or Flexibacter psycrophylum. Prevalent in Denmark, France, Germany, Spain and the UK, it also occurs in North America as well as in Chile and Tasmania. It is also known as Cold Water Disease, RTFS or visceral myxobacteriosis. It affects mainly juvenile rainbow trout (0.2 to 10 g weight). Infected fish stop feeding and show darkened skin while also having pale gills and often bilateral exophthalmia. Fish tend t

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (RTFS): Ασθένεια η οποία προκαλείται από το είδος Flavobacterium psycrophylum, γνωστό παλιότερα ως Cytophaga psycrophyla ή Flexibacter psycrophylum. Εμφανίζεται κυρίως στη Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και το Ην. Βασίλειο αλλά και στη Β. Αμερική, τη Χιλή και την Τασμανία. Είναι γνωστή επίσης και με την ονομασία Ασθένεια Ψυχρού Νερού (βλ.λ.), RTFS ή σπλαχνική μυξοβακτηρίαση. Προσβάλει κυρίως ανώριμα άτομα πέστροφας (βάρους 0.2 έως 10 g). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανορεξία, μαύρισμα του δέρματος, χλο

REGENBOGENFORELLEN-JUNGFISCH SYNDROM (RTFS): Krankheit verursacht durch Flavobacterium psycrophylum. Häufig vorkommend in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Es kommt auch in Nordamerika, in Chile und Tasmanien vor. Die Krankheit ist auch als Kaltwasserkrankheit, RTFS oder als viscerale Myxobacteriose bekannt. Sie beeinträchtigt überwiegend juvenile Regenbogenforellen (0.2 bis 10 g). Infizierte Fische fressen nicht mehr und zeigen dunkle Hautfärbung sowie blasse Kiemen, oft verbunden mit beidseitigem Exophtalmus.

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Syndrome provoqué par Flavobacterium psycrophylum (connu auparavant sous le nom Cytophaga psycophyla) ou Flexibacter psycrophylum. Prévalent en Danemark, France, Allemagne, Espagne et Royaume Unie, mais rencontré également en Amérique du Nord, Chili et Tasmanie. Connu également sous le nom de la Maladie de l’eau froide et encore la myxobactériose viscérale. Ce syndrome affecte surtout les juvéniles truites arc-en-ciel (0,2 à 10 g). Les poissons infectés arrêtent de se nourrir, et présentent un n

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Malattia causata da Flavobacterium psycrophylum, noto anche come Cytophaga psycrophila o Flexibacter psycrophylum. Prevalentemente endemica in Danimarca, afrancia, Germania, Spagna, e Regno Unito, segnalata anche in Nord America, Cile e Tasmania, Nota anche come “Cold water disease”, RTFS o mixobatteriosi viscerale. Attacca prevalentemente giovanili di trota (0,2-10 grammi di peso). I pesci infettati non si alimentano e si presentano scuri con branchie pallide, e spesso, esoftamia bilaterale. I

YNGELDØDELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek

Was this helpful?
Carencia alimentaria que impide la muda de la langosta americana; normalmente mortal.


MOULT DEATH SYNDROME: Dietary deficiency preventing American lobsters from moulting; usually fatal.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΚΔΥΣΗΣ: Διαιτητική ανεπάρκεια που εμποδίζει την έκδυση στους αμερικάνικους αστακούς. Συνήθως μοιραίο.

HÄUTUNGSTOD-SYNDROM: Ernährungsbedingte Mangelerscheinung, die die Häutung bei Amerikanischen Hummern (Homarus americanus) verhindert; gewöhnlich tödlich.

SYNDROME DE LA MUE: Carence alimentaire supprimant la mue des homards américains; habituellement mortel.

MUTA, MALATTIA della: Deficienza alimentare che impedisce la muta nelle aragoste americane. Spesso fatale.

MOULT DEATH SYNDROM: Effekt av feilernæring hos amerikansk hummer, og dette hindrer hummeren i skifte skall. Ofte dødelig.

Was this helpful?
Estado provocada por la carencia de un elemento esencial en la alimentación.


DEFICIENCY DISEASE: Disease caused by a lack of some essential constituents in the diet.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από την έλλειψη ορισμένων βασικών συστατικών στη διατροφή.

MANGELKRANKHEIT: Eine Krankheit, verursacht durch das Fehlen von essentiellen Bestandteilen in der Nahrung.

SYNDROME DINSUFFISANCE: Etat provoqué par la carence dun élément essentiel dans lalimentation.

MALATTIA DA CARENZA : Malattia causata dalla mancanza di alcuni costituenti essenziali della dieta.

MANGELSYKDOM: Sykdom forårsaket av mangel på essensielle bestanddeler i dietten.

Was this helpful?
Ecología de comunidades por oposición a la ecología de especies; el último tipo es conocido bajo el nombre de autoecología.


SYNECOLOGY: Ecology of communities as opposed to that of individual species; the latter type is known as autecology.

ΣΥΝΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Οικολογία των κοινωνιών σε αντιδιαστολή με εκείνη ενός είδους. Η δεύτερη περίπτωση είναι γνωστή ως αυτο-οικολογία.

SYNÖKOLOGIE: Die Ökologie von Lebensgemeinschaften im Gegensatz zur Ökologie einzelner Arten; letztere wird als Autökologie bezeichnet.

SYNECOLOGIE: Ecologie des communautés opposée à lécologie des espèces; le dernier type est connu sous le nom dautoécologie.

SINECOLOGIA: Riferito allecologia dellintera comunità in contrapposizione a quella della singola specie, che invece va sotto il nome di autoecologia.

SYNØKOLOGI: Læren om ytre faktorers påvirkning på plante- og dyresamfunn og forholdet innen og mellom slike samfunn.

Was this helpful?
Dícese de la condición por la cual dos agentes producen un efecto más importante que el estimado a partir de la suma de los efectos individuales.


SYNERGISM: Refers to a condition wherein two agents produce a greater effect than might be predicted from the sum of their individual effects.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο παράγοντες παράγουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα αναμενόταν από το σύνολο των ατομικών τους αποτελεσμάτων.

SYNERGISMUS: Zustand oder Vorgang, bei dem zwei Faktoren sich gegenseitig fördern, so daß ihr Zusammenwirken einen größeren Effekt erzielt als die Summe ihrer Einzelwirkungen.

SYNERGIE: Se dit dune condition dans laquelle deux agents produisent un effet plus important que celui estimé à partir de la somme des effets individuels.

SINERGISMO: Riferito alla condizione in cui leffetto prodotto dalla combinazione di due agenti risulta amplificato rispetto a quello previsto dalla risultante della somma dei due effetti presi singolarmente.

SYNERGISME: To virkemidler som forsterker hverandres virkning, dvs større effekt ilag enn de har hver for seg.

Was this helpful?
Manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.


SYMPTOM: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SYMPTOM: Krankheitsanzeichen; für eine bestimmte Krankheit charakteristische, zu einem bestimmten Krankheitsbild gehörende Veränderung, die sich im Organismus, der Physiologie oder dem Verhalten manifestieren kann.

SYMPTOME: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SINTOMO: Qualsiasi manifestazione della malattia, quale unanomalia nella struttura, fisiologia o comportamento che viene interpretata da un osservatore.

SYMPTOM: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

Was this helpful?
Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.


FLOW-THROUGH SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

DURCHLAUFSYSTEM: Eine Kulturanlage, in der das zugeführte Frischwasser nur einmal verwendet und nach dem Durchlauf durch die Kulturbecken verworfen wird (behandelt oder unbehandelt: abhängig von der Besatzdichte und der Abwasserfracht). Derartige Systeme werden auch oft als "offene Systeme" bezeichnet, jedoch wird die Verwendung dieses Begriffes nicht empfohlen.

SYSTEME OUVERT: Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA APERTO: Sistema di allevamento nel quale lacqua in entrata viene usata una sola volta e poi scaricata in acque riceventi con o senza un trattamento primario (dipende dalla densità di stoccaggio e dai rifiuti scaricati). Luso di questo termine è sconsigliato.

GJENNOMSTRØMNINGSSYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun én gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bør ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.


OPEN (-CYCLE) SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

OFFENES (KREISLAUF)SYSTEM: Siehe KREISLAUFSYSTEM. (Weitgehend geschlossenes System als spezielle Form der Aquakultur, bei der das Wasser aufbereitet und rezirkuliert wird, anstatt in den Vorfluter entlassen und durch Frischwasser im Durchlaufverfahren ersetzt zu werden.).

SYSTEME OUVERT(CYCLE): Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA (A CICLO) APERTO : Un sistema di allevamento nel quale lacqua passa attraverso le unità di allevamento senza effettuare il ricircolo e viene scaricata direttamente o attraverso un sistema di depurazione, decantazione.

ÅPENT SYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun en gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”apne systemer” bor ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
Sistema que no tiene entrada de agua; el agua es tratada con el fin de mantener una buena calidad y puede ser reciclada.


CLOSED (-CYCLE) SYSTEM: Largely closed system in an aquaculture facility where water is treated and reused, rather than released into receiving waters and continuously replaced by new water in a flow-through situation.

ΚΛΕΙΣΤΟ (ΚΥΚΛΙΚΟ) ΣΥΣΤΗΜΑ: Ενα σε μεγάλο βαθμό κλειστο σύστημα σε μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας όπου το νερό καθαρίζεται και ανακυκλώνεται, αντί να χύνεται στο περιβάλλον και να αντικαθίσταται συνεχώς από καινούργιο νερό.

KREISLAUFSYSTEM: Weitgehend geschlossenes System als spezielle Form der Aquakultur, bei der das Wasser aufbereitet und rezirkuliert wird, anstatt in den Vorfluter entlassen und durch Frischwasser im Durchlaufverfahren ersetzt zu werden.

SYSTEME FERMÉ: Système ne réclamant pas dentrée deau; leau est traitée afin de maintenir une bonne qualité et peut être recirculée.

SISTEMA A CICLO CHIUSO: Un sistema completamente chiuso in acquacoltura che non ha bisogno di ricambio idrico, dove l’acqua viene depurata e ricondizionata e può essere riutilizzata.

LUKKET SYSTEM: Stort lukket system i en akvakulturfasilitet der vannet blir behandlet og brukt om igjen, i stedet for å bli sluppet ut og kontinuerlig erstattet av nytt vann i et gjennomstrømningssystem.

Was this helpful?
Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.


AIR LIFT SYSTEM: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

LUFTHEBERSYSTEM: Siehe AIRLIFT.(Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird

ASPIRATEUR A EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

SISTEMA AIR LIFT : Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

LUFTHEISSYSTEM: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Todo aparato o equipamiento que dispara una alarma desde la aparición de condiciones anormales; (por ejemplo, parada de bomba, falta de agua).


ALARM SYSTEM: Any assemblage of equipment used to activate an alarm device on the occurrence of a specific threatening condition (for example, pump failure or water shortage).

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ: Διάταξη η οποία ενεργοποιεί την συσκευή συναγερμού μόλις εμφανισθούν ορισμένες ανωμαλίες λειτουργίας.

ALARMSYSTEM: Jede Anlage, die dazu benutzt wird, beim Auftreten einer bestimmten bedrohlichen Situation eine Alarmvorrichtung zu aktivieren, z.B. bei Pumpenausfall oder Wasserknappheit.

SYSTEME DALARME: Tout appareillage ou équipement déclanchant une alarme dès lapparition de conditions anormales; (par exemple panne de pompe, manque deau).

SISTEMA D’ALLARME: Qualsiasi assemblaggio di attrezzatura usato per attivare un allarme nel caso di una specifica situazione di minaccia (per esempio, guasto di una pompa o insufficienza di acqua).

ALARMSYSTEM: Ethvert anlegg som kan sette i gang en alarminnretning når det oppstår en bestemt farlig situasjon, f.eks. pumpestopp, for lite vann inn i anlegget eller for høy vannstand i oppdrettskarene.

Was this helpful?
Dispositivo que sirve para amarrar un objeto en una masa de agua de tal manera que la posición de este objeto queda en el interior de los límites preestablecidos durante un tiempo especificado (por ejemplo, para las jaulas marinas).


MOORING SYSTEM: A mooring system is that arrangement of components intended to locate the moored object in a body of water in such a way that its location remains within pre-established boundaries for a specified time, e.g. for cages.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Διάταξη στοιχείων που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση ενός αντικειμένου (π.χ. πλοίο ή κλωβός) στο νερό έτσι ώστε η θέση του να παραμένει σταθερή εντός προκαθορισμένων ορίων και επί έναν ορισμένο χρόνο.

VERANKERUNGSSYSTEM (VERTÄUUNGSART): Bezieht sich auf die Befestigungskomponenten, mit der bezweckt wird, das vertäute Objekt im Wasser in einer bestimmten Position zu halten, so daß dieses innerhalb vorgegebener Grenzen dort für eine festgelegte Zeit verbleibt. ( z. B. Käfiganker).

SYSTEME D AMARRAGE: Un système damarrage est un dispositif servant à amarrer un objet dans une masse deau de telle façon que la position de cet objet reste à lintérieur des limites pré-établies pendant une durée specifiée (par exemple pour les cages).

ORMEGGIO, SISTEMA di: Sistema di ormeggio che permette il posizionamento stabile (privo di scarroccio) di un oggetto in acqua, p.e. gabbie per acquacoltura.

FORTØYNINGSSYSTEM: Arrangement av komponenter (anker, tau, boyer) som skal holde det fortoyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre pavirkninger/krefter (vind, strom, bolger) skal forandre denne.

Was this helpful?
Unidad de flujo de agua vertical (introducido de arriba a abajo o viceversa) que lleva fitoplancton para los cultivos de mariscos y donde éstos son colocados como sustrato o individualmente. Para minimizar la proliferación de algas el sistema en el bombeo hacia abajo puede tener una recirculación parcial mediante aire, y el flujo de la entrada de agua que contiene Las algas se regula según la densidad y la tasa de filtración.


DOWNWELLER/UPWELLER SYSTEM: A culture unit for shellfish (e.g., oyster) spat in which the water flow supplying phytoplankton is either introduced from the top or the bottom of the tank, where the spat is aggregated either on substrate or as cultch-free individuals. In order to minimize outflushing of the algal cells, the water system in a downweller unit can be partially recirculated by an airlift and the flow rate of the inlet water containing the algal cultures is regulated according to cell density and filtration rate o

ΚΑΤΑΒΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα παροχής νερού το οποίο χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των οστρακοειδών (π.χ. στρειδιών), όπου το νερό, το οποίο περιέχει φυτοπλαγκτόν, εισάγεται είτε από την κορυφή είτε από τη βάση της δεξαμενής, ανάλογα αν ο γόνος είναι συγκεντρωμένος στην επιφάνεια του νερού ή περιφέρεται ελεύθερα. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια φυτικών κυττάρων, χρησιμοποιείται πολλές φορές στα συστήματα κατάβλησης ένας αεροανυψωτής (βλ.λ) με τη βοήθεια του οποίου το νερό επανακυκλοφορεί πίσω στις δεξαμενές. Η

DOWNWELLER/UPWELLER SYSTEM: Kein adequatet deutschet Begriff verfügbar. Eine Aufzuchteinheit für Molluskenlarven und Ansatz von Brut (z.B. Austern), in denen die Nahrung (Phytoplankton) mit dem Wasserstrom entweder von oben oder von unten in das Becken eingebracht wird, und die sich festsetzenden Jungtiere entweder auf einem Substrat anheften oder frei-schwimmend (cultch-free) metamorphosieren. Um das Auswaschen der Algensuspension zu minimieren, kann der Wasserzufluß in dem “downweller”-System teilweise rezirkuliert werd

SYSTEME DOWNWELLING/UPWELLING : Unité d’élevage de naissain de bivalves (huître par exemple) dans laquelle, l’entrée d’eau chargée de phytoplancton est située en haut ou en bas du bac contenant le naissain en grappe sur un substrat ou séparée des grappes. Dans un système downwelling, l’eau est partiellement recirculée grâce à un exhausteur à air et le débit de l’entrée d’eau contenant les micro-algues est régulé en fonction de la concentration des algues dans l’eau et du taux de filtration du naissain.

SYSTEMA DOWNWELLER/UPWELLER : Termine anglosassone per indicare un’unità colturale per le uova di molluschi (es. ostrica) costruita in modo che il flusso dell’acqua che fornisce il fitoplacton venga introdotto o da sopra o dal fondo della vasca, dove le larve (spat) vengono aggregate o sul substrato o come individui liberi nella coltura. Per poter minimizzare il deflusso delle cellule algali, il sistema di un’unità dowmweller può essere attrezzato per il ricircolo parziale dell’acqua mediante airlift, così il flusso flusso d

NEDSTRØMS-/OPPSTRØMSSYSTEM: Oppdrettsenhet for yngel av muslinger (f.eks. østers) hvor vannstrømmene som forsyner fytoplankton enten tilføres fra toppen eller bunnen av tanken hvor yngelen enten er samlet på substrat eller uten underlag. For ikke å spyle ut algene kan vannet i et nedstrømssystem delvis resirkuleres ved å bruke en luftpumpe. Tilførselen av innløpsvannet med algekultur reguleres av celletettheten og filtreringsraten til muslingyngelen.

Was this helpful?
Sistema de cultivo a través del cual el agua circula una sola vez sin ser reciclada, antes de ser expulsada.


SINGLE-PASS SYSTEM: A culture system in which water is passed through rearing units without being recycled, and is then discharged.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2): Σύστημα καλλιέργειας στο οποίο το νερό διέρχεται μέσω των μονάδων εκτροφής και μετά αποβάλλεται χωρίς να ανακυκλώνεται.

DURCHFLUSS-SYSTEM: Ein Kultursystem, bei dem das Wasser die Haltungsanlagen nur einmal durchfließt, um ohne Wiederaufbereitung direkt dem Vorfluter zugeleitet zu werden.

SYSTEME A CIRCULATION OUVERTE: Système de culture à travers lequel leau circule une seule fois sans être recyclée, avant dêtre déversée dans les eaux de réception.

SISTEMA A CIRCULAZIONE APERTA: Un sistema di allevamento nel quale lacqua passa attraverso le unità di allevamento senza effettuare il ricircolo e viene scaricata direttamente o attraverso un sistema di depurazione, decantazione.

ETTLØPSSYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun én gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bør ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
Sistema en gran parte cerrado utilizado en acuicultura y en el cuál el agua residual es tratada y reutilizada. Normalmente se intercambia una pequeña parte del volumen de agua por unidad de tiempo. El término sistema cerrado es a menudo utilizado genéricamente dado que hay siempre pérdidas de agua por filtración o por evaporación, lo que obliga añadir más agua. Es entonces recomendable indicar claramente el grado de recirculación (por ejemplo, porcentaje de volumen por unidad de tiempo) más que


RECIRCULATION SYSTEM: A closed or partially-closed system employed in aquaculture production where the effluent water from the system is treated to enable its reuse. Usually, a relatively small portion of the actual water flow or system volume is exchanged per unit time. It is more appropriate to indicate clearly the degree of recirculation (e.g. percentage of volume flow or system volume per unit time) rather than to use the terms closed or open systems. Often the term closed system is incorrectly used as there will

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ανακυκλοφόρησης): Κλειστό ή εν μέρει κλειστό σύστημα χρησιμοποιούμενο στην υδατοκαλλιέργεια με σκοπό την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συνήθως, ένα σχετικά μικρό μέρος της πραγματικής ροής του νερού αντικαθίσταται ανά μονάδα χρόνου. Ειναι ορθότερο να δηλώνεται ο βαθμός ανακύκλωσης (π.χ. ποσοστό όγκου της ροής ή του συστήματος ανά μονάδα χρόνου) μάλλον παρά να χρησιμοποιούνται οι όροι κλειστό ή ανοικτό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος "κλειστό σύστημα" ο οποίος είναι ανακριβής, δεδομένου ό

REZIRKULATIONSSYSTEM: Weitgehend geschlossenes Kreislaufsystem in einem Aquakulturbetrieb, in dem das Abwasser aufbereitet und wiederverwertet wird, anstatt es in die Natur zu entlassen und durch Frischwasser zu ersetzen. In der Regel wird nur ein geringer Teil des Wasserdurchflusses oder des Systemvolumens pro Zeiteinheit ausgetauscht. Oftmals wird der Begriff "geschlossenes System" verwendet. Dies ist jedoch mißverständlich, da stets etwas Wasser aus dem Kreislaufsystem durch Leckagen oder durch Verdunstung verlore

SYSTEME DE RECIRCULATION: Système en grande partie fermé employé en aquaculture et dans lequel leau résiduaire est traitée et réutilisée. Habituellement une faible partie du volume deau est échangée par unité de temps. Le terme "système fermé" est souvent utilisé à tort puisquil y a toujours des pertes deau par fuite ou évaporation, nécessitant lajout deau. Il est donc plus approprié dindiquer clairement le degré de recirculation (par ex. pourcentage du volume par unité de temps) plutôt que dutiliser les termes fermés, s

SISTEMA DI RICIRCOLO: Sistema chiuso o parzialmente chiuso utilizzato in acquacoltura che permette il riutilizzo dell’acqua effluente dall’impianto dopo opportuno trattamento. Normalmente viene ricambiata solo una piccola parte dell’acqua utilizzata in un sistema: per questo, si preferisce indicare con precisione il grado di ricircolo (p.e. percentuale del volume nell’unità di tempo), piuttosto che definire semplicemente un sistema “chiuso” o “aperto”; inoltre anche nell’indicare un sistema chiuso spesso non si tiene

RESIRKULERINGSSYSTEM: Et lukket eller delvis lukket system brukt til oppdrett av akvatiske organismer, der det utstrømmende vannet behandles slik at det kan benyttes på nytt. Vanligvis erstattes kun en liten del av vannvolumet per tidsenhet. Betegnelsen resirkuleringsgrad angir hvor mye av vannet som erstattes (gitt ved forholdet mellom resirkulert vannstrøm og total vannstrøm gjennom fiskekarene), og er mer korrekt å bruke enn betegnelsene åpne og lukkede systemer. Betegnelsen lukket system er villedende siden det

Was this helpful?
Sistema utilizado para el cultivo o el mantenimiento de organismos marinos. Existen muchos tipos en circuitos abiertos o en circuitos cerrados.


SEAWATER SYSTEM: System intended for the culture or maintenance of marine organisms; there are several types, including both open and closed-cycle systems.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ: Σύστημα χρησιμοποιούμενο γιά την καλλιέργεια και διατήρηση θαλάσσιων οργανισμών. Υπάρχουν πολλοί τύποι τέτοιων συστημάτων τόσο ανοικτού (βλ.λ.) όσο και κλειστού κύκλου (βλ.λ.).

SEEWASSERSYSTEM: System, das für die Kultivierung oder Haltung von marinen Organismen gedacht ist; es existieren die verschiedensten Typen: sowohl offene als auch weitgehend geschlossene Kreislaufsysteme.

SYSTEME DE CIRCULATION DEAU DE MER: Système employé pour lélevage ou le maintien des organismes marins. Il en existe plusieurs types en circuit ouvert ou en circuit fermé.

ALLEVAMENTO CON ACQUA DI MARE: Sistema per lallevamento o il mantenimento di organismi marini vivi. Esistono differenti tipologie, inclusi i sistemi a ciclo aperto e chiuso.

SJØVANNSSYSTEM: System som er tilsiktet oppdrett av marine organismer. Det finnes flere ulike typer, medregnet åpne og lukkede systemer.

Was this helpful?
Máquinas que queman los carbohidratos y producen al mismo tiempo electricidad y calor utilizables (agua, calor, vapor, energía térmica). El calor producido por el sistema es a menudo utilizado en acuicultura de las zonas templadas sobre todo durante el invierno. Los problemas aparecen con la saturación de ciertos gases en tal sistema.


COGENERATION SYSTEMS: Engines that burn hydrocarbons and produce both electricity and useful heat (i.e., hot water, steam, thermal energy). The waste heat is often used for warmwater aquaculture in the temperate zone, particularly during winter. Problems may arise from gas supersaturation.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Θερμικοί σταθμοί που παράγουν ταυτόχρονα και ηλεκτρισμό και αξιοποιήσιμη θερμότητα (π.χ. ζεστό νερό, θερμική ενέργεια, ατμό). Το θερμό νερό των αποβλήτων συχνά χρησιμοποιείται για θέρμανση μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις εύκρατες περιοχές κυρίως κατά τον χειμώνα. Προβλήματα είναι πιθανό να προκύψουν από υπερκορεσμό σε αέρια.

BLOCKHEIZKRAFTWERK: Kraftwerk, das mit dem Verbrennen von Kohlenwasserstoffen gleichzeitig Strom und nutzbare Wärme, z.B. heißes Wasser, Dampf oder thermische Energie erzeugt. Die entstehende Abwärme in Form von Kühlwasser wird in gemäßigten Breiten besonders während der Wintermonate oft für die Warmwasser-Aquakultur genutzt. Probleme möglicher Gasübersättigung müssen bei der Verwendung berücksichtigt werden.

SYSTEME DE COGÉNÉRATION: Machines qui brûlent des carbohydrates et produisent à la fois de lélectricité et de la chaleur utilisable (eau chaude, vapeur, énergie thermique). La chaleur produite par le système est souvent utilisée pour laquaculture en eau chaude dans les zones tempérées surtout pendant lhiver. Les problèmes apparaissent avec la saturation de certains gaz dans un tel système.

SISTEMI DI COGENERAZIONE : I motori che bruciano idrocarburi e producono sia elettricità che calore utile (cioè, acqua calda, vapore, energia termica). Il calore di scarico si usa anche per l’acquacoltura in zone fredde o temperate, particolarmente durante l’inverno. Possono verificarsi problemi di sovrassaturazione gassosa.

VARMEKRAFT SYSTEMER: Motorer som forbrenner hydrokarboner og produserer både elektrisitet og varme (f.eks. varmt vann, stim, varme energi). Spillvarme blir ofte brukt til varmtvannsoppdrett i den tempererte sonen, spesielt under vinteren. Problemer med gassovermetning kan oppstå.

Was this helpful?
Unidad motora que dispensa comida en la superficie de un cultivo usando aire comprimido o agua a chorro.


FEED DISTRIBUTION SYSTEM: An engine-driven unit which dispenses feed on to the surface of a culture unit using compressed air or a water jet.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ: Μηχανοκίνητη μονάδα η οποία διανέμει τροφή στην επιφάνεια μιας καλλιέργειας χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ή πίδακα νερού.

FUTTERVERTEILUNGSSYSTEM: Ein maschinen-betriebenes System, das Futter über eine weite Oberfläche einer Kultureinheit (Teich) verteilt, wobei Pressluft oder Wasserdüsen eingesetzt werden.

DISTRIBUTEUR D’ALIMENTS : Appareil destiné à distribuer de la nourriture sur la surface de l’eau des unités d’élevage, utilisant un jet d’air ou d’eau.

MEZZO MECCANICO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MANGIME: : Una unità spinta a motore che distribuisce il cibo sulla superficie dell’unità di allevamento usando aria compressa o un getto dacqua.

FÔRSPREDER: Motordrevet enhet som fordeler fôr på overflaten av en oppdrettsenhet vha. trykkluft eller en vannstråle.

Was this helpful?
(GIS) Herramienta informática desarrollada para gestionar los datos y informaciones especiales. El GIS puede ser utilizado para evaluar y estudiar los procesos ambientales y puede ilustrar las consecuencias posibles de escenarios diferentes. En acuicultura, ha sido utilizado para evaluar las potencialidades de sectores geográficos y también para estudiar la adaptación de especies en una zona geográfica.


GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS: Computer-based tools developed for handling spatially-referenced data and information. GIS can be used to evaluate and study environmental processes and can illustrate the possible consequences of a variety of scenarios. In aquaculture, it has been used to assess the suitability of geographical sectors, and also to investigate the suitability of a species to an area.

ΓΕΩΓΡΑΦIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ: (ΓΣΠ ή GIS): Συστήματα προς χρήση στους Η/Υ για τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών που κατανέμονται στον χώρο. Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών και την περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων μιας σειράς "σεναρίων". Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας γεωγραφικων περιοχών, καθώς επίσης και για τη μελέτη της καταλληλότητας ενός είδους για μια περιοχή.

GEOGRAPHISCHES INFORMATIONSSYSTEM: Hilfswerkzeug, das entwickelt wurde, um den Umgang mit räumlichen Daten und Information erleichtert. GIS kann dazu benutzt werden, Umweltprozesse zu erforschen und auszuwerten und mögliche Folgen verschiedener Szenarien darzustellen. In der Aquakultur wurde es benutzt, um die Eignung geographischer Gebiete und von bestimmten Arten für ein bestimmtes Gebiet einzuschätzen.

SYSTEME DINFORMATION GEOGRAPHIQUE: Outils informatiques développés pour gérer des données et des informations spéciales. GIS peut être utilisé pour évaluer et étudier les process environnementaux et peut illustrer les conséquences possibles de scénarios variés. En aquaculture, il a été utilisé pour évaluer les potentialités de secteur géographique et aussi pour étudier ladaptation despèces sur une zone géographique.

SISTEMI DINFORMAZIONE GEOGRAFICA (GIS): Computer studiati per gestire e fornire dati speciali sul territorio. Tale sistema può essere utilizzato per valutare e studiare processi ambientali e per illustrare le possibili conseguenze dei vari scenari. In acquacoltura viene utilizzato per valutare le potenzialità delle aree geografiche e per studiare così ladattamento delle specie in una particolare zona geografica.

GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER (GIS): Datamaskinbasert verktøy laget for å behandle romlig forbundne data og informasjon. GIS kan brukes til å evaluere og undersøke miljøbestemte prosesser, og kan illustrere de mulige konsekvensene av en mengde ulike scenarioer. I akvakultur har GIS blitt brukt til vurdere egnetheten av geografiske områder, og for å undersøke egnetheten til en art i et område.

Was this helpful?
Sistema experimental de cultivo biológico en el cuál se introducen únicamente elementos predeterminados (alimentos o organismos); técnica utilizada en el estudio de las dinámicas de alimentación de sistemas monoespecíficos o con varias especies.


GNOTOBIOTIC SYSTEM: An experimental biological culture system to which only preselected components (organisms and nutrients) are introduced; used for studying dynamics of feeding in single or multi-species systems.

ΓΝΩΣΤΟΒIΟΤIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Πειραματικό βιολογικό σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο εισάγονται μόνο προεπιλεγμένα στοιχεία (οργανισμοί και θρεπτικά συστατικά). Χρησιμοποιείται για τη μελέτη της δυναμικής της διατροφής σε μονοειδικά ή πολυειδικά συστήματα.

GNOTOBIOTISCHES SYSTEM: Ein experimentelles, biologisches Kultursystem, in das nur ausgesuchte Komponenten (Organismen und Nährstoffe) eingeführt werden; wird benutzt, um Dynamik der Fütterung bei Einzelarten oder in artenreichen Systemen zu studieren.

SYSTEME GNOTOBIOTIQUE: Système expérimental de culture biologique dans lequel sont introduits uniquement des eléments (aliments ou organismes) prédéterminés; technique utilisée dans létude des dynamiques de lalimentation des systèmes mono-spécifiques ou à plusieurs espèces.

SISTEMA GNOTOBIOTICA: Sistema sperimentale di coltura biologica, nel quale vengono introdotti solo componenti preselezionati (organismi e nutrienti); tecnica utilizzata nello studio della dinamica degli alimenti nei sistemi con una sola specie o più di una.

GNOTOBIOTISK SYSTEM: Et eksperimentelt biologisk dyrkingssystem, der det kun innføres forvalgte komponenter (organismer og næringsstoffer). Brukt til å studere dynamikken ved beiting i systemer med en eller flere arter.

Was this helpful?
Distribuido generalmente en todo el organismo, por ejemplo, infección sistémica.


SYSTEMIC: Distributed generally throughout an organism, e.g. systemic infection.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ: Διαδεδομένος γενικά σε όλο τον οργανισμό, π.χ. συστημική μόλυνση.

SYSTEMISCH: Im allgemeinen im gesamten Organismus verbreitet, z.B. bei einer systemischen Infektion.

SYSTEMIQUE: Distribué généralement dans tout lorganisme, par exemple une infection systémique.

SISTEMICO: Generalmente distribuito su tutto lorganismo, es. infezione sistemica.

SYSTEMISK: Spredd i hele organismen, f.eks. systemisk infeksjon.

Was this helpful?
Estado larvario característico del ciclo de vida de los salmónidos. Salmón juvenil en el momento de la adaptación física y fisiológica a la vida marina.


SMOLT: A characteristic stage in the life cycle of most salmonids: the juvenile salmonid at the time of physiological and physical pre-adaptation to the marine life.

SMOLT: Χαρακτηριστικό στάδιο στον κύκλο ζωής των περισσότερων σολομοειδών: το νεαρό σολομοειδές κατά την περίοδο της φυσιολογικής και φυσικής προσαρμογής στη θαλάσσια ζωή.

SMOLT: Ein charakteristisches Stadium einiger juveniler Salmoniden; beschreibt die physiologische und physische Veränderung während des erstmaligen Abwanderns aus dem Süßwasser ins Meer.

SAUMONEAU: Stade larvaire caractéristique du cycle vital des Salmonidés. Saumon juvénile au moment de ladaptation physique et physiologique à la vie marine.

SMOLT: Stadio caratteristico del ciclo vitale della maggior parte dei salmonidi: giovanili dei salmonidi al tempo del preadattamento fisico e fisiologico alla vita marina. Lo stadio precedente è chiamato "parr".

SMOLT: Karakteristisk stadium i livssyklusen til de fleste laksefisk. Juvenil laksefisk som er fysiologisk, morfologisk og atferdsmessig preadaptert til et liv i saltvann.

Was this helpful?
Condición en la cuál un medio, un solvente por ejemplo, contiene una sustancia con una concentración que sobrepasa la concentración normalmente tolerada a una temperatura y presión determinadas. La sobresaturación del nitrógeno en el agua puede llevar a la formación de embolias gaseosas en la sangre de peces y de invertebrados, provocando a menudo su muerte. La sobresaturación puede ser provocada por bombeo de agua bajo presión con burbujas de aire o aumentando la temperatura del agua.


SUPERSATURATION: A condition in which a medium, such as a solvent, contains concentrations of a substance higher than it normally holds at a given temperature and pressure. Nitrogen supersaturation in water can lead to gas bubble formation in the blood of fish or invertebrates, often causing death. Supersaturation may be caused by pumping water and air bubbles together under pressure or by raising water temperature.

ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟΣ: Κατάσταση στην οποία ένα μέσον, όπως ένα διαλυτικό, περιέχει συγκέντρωση μιας ουσίας μεγαλύτερη από την μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας (συγκέντρωση κορεσμού) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Υπερκορεσμός του νερού σε άζωτο οδηγεί σε δημιουργία φυσαλίδων αερίου στο αίμα των ψαριών ή ασπονδύλων, που προκαλεί συχνά θάνατο. Υπερκορεσμός προκαλείται από άντληση νερού και φυσαλίδων αέρα μαζί υπό πίεση, ή ανυψώνοντας την θερμοκρασία του νερού.

ÜBERSÄTTIGUNG: Ein Zustand, in dem ein Medium, z. B. ein Lösungsmittel, eine höhere Konzentration einer Substanz enthält als dies normalerweise bei einer gegebenen Temperatur und einem gegebenen Druck der Fall sein kann. Stickstoffübersättigung im Wasser kann zu Gasblasenansammlungen im Blut von Fischen und Invertebraten und oftmals zum Tode führen. Übersättigung kann auftreten, wenn man Wasser und Luftblasen unter Druck zusammenbringt und anschließend entspannt oder die Wassertemperatur erhöht.

SURSATURATION: Condition dans laquelle un milieu, un solvant par exemple, renferme une substance à une concentration qui dépasse celle qui est normalement tolérée à une température et une pression déterminées. La sursaturation de lazote dans leau peut mener à la formation dembolies gazeuses dans le sang des poissons et des Invertébrés, provoquant souvent leur mort. La sursaturation peut être provoquée par le pompage sous pression de leau avec des bulles dair ou en augmentant la température de leau.

SOVRASSATURAZIONE: Condizione nella quale un medium, come il solvente contiene concentrazioni di una sostanza più alte di quella che normalmente viene mantenuta in condizioni di una data pressione e temperatura. La sovrassaturazione in gas totali o da azoto nelle acque può portare alla formazione di bolle gassose nel sangue di pesci o invertebrati, causando la malattia da gas o della bolla gassosa, spesso mortale. La sovrassaturazione gassosa può essere causata da pompe in cavitazione, con pompaggio dellacqua in

OVERMETNING: Tilstand der et medium inneholder konsentrasjoner av en substans, som er over det normalt ved en gitt temperatur. Nitrogenovermetning i vann kan føre til dannelse av gassbobler i blodet hos fisk eller virvelløse dyr, som ofte gir dødelighet. Overmetting kan skapes ved å pumpe vann og luftbobler ilag under trykk eller ved å heve vanntemperatur.

Was this helpful?
Conducto o trozo del cauce en lo cual se descarga el agua de un molino o de una turbina.


TAILRACE: The channel into which the water from a water wheel or turbine is discharged.

ΔIΑΥΛΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: Δίαυλος στον οποίο εκκενώνεται το νερό που διέρχεται από έναν τροχό (φτερωτή) ή στρόβολη (τουρμπίνα).

ABFLUSSLEITUNG: Der Kanal, in den das Wasser aus einem Wasserrad oder Turbine oder Fischbecken (- teich, - rinne) abgeleitet wird.

BUSE: Le conduit dans lequel leau sortant d un moulin à eau ou dune turbine est déchargée.

CANALE DI RESTITUZIONE: Canale in cui viene scaricata lacqua da un mulino ad acqua o da una turbina.

AVLØPSRENNE: Kanalen der vann fra en turbin eller et vannhjul slippes ut.

Was this helpful?
Muerte provocada por falta de oxígeno.


SUFFOCATION: Death resulting from a lack of oxygen.

ΑΣΦΥΞIΑ: Θάνατος οφειλόμενος από έλλειψη οξυγόνου.

ERSTICKEN: Tod durch den Mangel an Sauerstoff.

SUFFOCATION: La mort provoquée par un manque doxygène.

SOFFOCAMENTO: Tipo di morte risultante dalla mancanza di ossigeno.

KVELNING: Død grunnet oksygenmangel.

Was this helpful?
Porción de sólidos en suspensión en agua que sedimenta en condiciones de aguas calmadas.


SETTLEABLE SOLIDS: That part of suspended solids which will settle under calm conditions.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το μέρος των αιωρούμενων στερεών που καθιζάνει υπό συνθήκες ηρεμίας.

ABSETZBARE FESTSTOFFE: Der Teil der suspendierten Feststoffe, der sich unter ruhigen turbulenzarmen Bedingungen absetzt.

SOLIDES SEDIMENTABLES: La portion des solides en suspension dans leau qui sédimente pendant les conditions de calme.

SOLIDI SEDIMENTABILI: La parte dei solidi sospesi che sedimenterà in condizioni di assenza dei movimenti nellacqua.

UTFELLBARE STOFF: Andelen av de løste patiklene som bunnfeller under rolige forhold.

Was this helpful?
Residuo total que queda después de la evaporación de una muestra de agua filtrada con el fin de eliminar la materia suspendida de diámetro superior a 1,0 mm.


TOTAL DISSOLVED SOLIDS: The total residue remaining after evaporation of a water sample filtered to remove suspended matter larger than 1.0 mm.

ΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το ολικό κατάλοιπο το οποίο λαμβάνεται μετά την εξάτμιση του δείγματος νερού που έχει υποστεί διήθηση προκειμένου να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο αιωρούμενη ύλη, μεγαλύτερη από 1.0 mm.(Βλ. σωματιδιακή ύλη)

GESAMTE GELÖSTE FESTSTOFFE: Der gesamte Rückstand, der übrigbleibt, nachdem eine Wasserprobe durch ein Sieb von 1.0 mm Maschenweite gefiltert und anschließend getrocknet wurde.

SOLIDES DISSOUS TOTAUX: Le résidu total restant après lévaporation dun échantillon deau filtrée afin déliminer la matière en suspension de diamètre supérieur à 1,0 mm.

SOLIDI TOTALI DISCIOLTI: Il residuo totale che rimane dopo levaporazione di un campione di acqua filtrata per rimuovere le particelle sospese piu grandi di 0,45(m.

TOTALMENGDE AV LØSTE STOFFER: Mengden som er igjen etter fordamping av en vannprøve som er filtrert for partikler større enn 1 mm.

Was this helpful?
Término que describe la presencia de sedimentos en suspensión en el agua. Este sedimento puede ser compuesto de cieno, detritus, heces de animales cultivados o alimentos desintegrados. Los sólidos en suspensión pueden ser dañinos para los alevines. Durante el engorde de peces, la disminución de la visibilidad que provocan puede influir en el comportamiento de alimentación, y en asociación con otros factores tales como los agentes patógenos pueden deteriorar las branquias.


SUSPENDED SOLIDS: Term used to describe the presence of sediment in culture water. This sediment may consist of silt, detritus, fish faeces or disintegrated feed. Suspended solids in culture water can have harmful effects on incubation and fry rearing. With fish at the on-growing stage, reduced visibility can affect feeding behaviour, and when associated with other factors such as pathogens they may cause gill damage.

ΑIΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή της παρουσίας στερεών στο νερό καλλιέργειας. Τα στερεά αυτά αποτελούνται από ιλύ, τριπτόν, απεκκρίματα ψαριών ή αποσυντιθέμενη τροφή, και παρεμποδίζουν την εκκόλαψη ή την εκτροφή των ψαριών. Στο στάδιο της πάχυνσης, η μειωμενη ορατότητα επηρεάζει την συμπεριφορά και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως παθογόνα, προκαλεί βλάβες στα βράγχια.

SUSPENDIERTE FESTSTOFFE: Ein Begriff, der das Vorhandensein von Sedimenten in Kulturwasser beschreibt. Dieses Sediment kann aus Schlamm, Detritus, Fischkot oder unverdautem Futter bestehen. Suspendierte Feststoffe können schwerwiegende Effekte auf Inkubation und Larvenaufzucht haben. Bei Fischen in der Mastphase kann die durch suspendierte Feststoffe verursachte Wassertrübung das Freßverhalten beeinflussen und wenn es mit anderen Faktoren wie Pathogenen, in Kombination auftritt, können Kiemenschäden verursacht werden.

SOLIDES EN SUSPENSION: Terme décrivant la présence de sédiments en suspension dans leau. Ce sédiment peut être composé de vase, détritus, fécès danimaux cultivés ou daliments désintégrés. Les solides en suspension peuvent être délétère envers les alévins. Lors du grossissement des poissons, la diminution de la visibilité quils provoquent peuvent influencer le comportement dalimentation, et en association avec dautres facteurs tels que des agents pathogènes peuvent déteriorer les branchies.

SOLIDI SOSPESI: Termine usato per descrivere la presenza di materiale solido sedimentabile nelle acque di allevamento. Tali solidi possono essere costituiti da limo, detriti, feci dei pesci, o residui alimentari. Si tratta di solidi sospesi nelle acque di allevamento che possono avere effetti dannosi sullincubazione e sullallevamento degli avannotti. Con i pesci allo stadio di ingrasso, la visibilità ridotta può influenzare il comportamento alimentare dei pesci e se associato ad altri fattori quali agenti pato

SUSPENDERT STOFF (SS): Suspendert stoff defineres som vannets innhold av organiske og uorganiske partikler, og måles med 1 mm filterduk. Kan bestå av partikler fra vannkilden (td humus), men det største problemet er fôrspill og feces som skapes i oppdrettsenhetene. Konsentrasjonen av SS i oppdrettsvann bør ligger under 25 mg/l. Kan være skadelig ved inkubasjon av egg og oppdrett av yngel, samt gi nedsatt sikt og gjelleskader ved senere stadier.

Was this helpful?
Volumen o peso (de preferencia peso seco) de materia sólida que se deposita en una hora en el fondo del cono de Imhoff lleno de un volumen determinado de agua.


SEDIMENTABLE SOLIDS: The volume or weight (preferably dry) of solid material which will , during one hour, settle to the bottom of an Imhoff cone containing a measured volume of water.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ογκος ή βάρος (ξηρό, κατά προτίμηση) της στερεάς ύλης που καθιζάνει κατά τη διάρκεια μιάς ώρας στον πυθμένα ενός κώνου Ιmhoff που περιέχει έναν δεδομένο όγκο νερού.

SEDIMENTIERBARE FESTSTOFFE: Das Volumen oder das Gewicht (Trockengewicht) von festem Material, das sich während einer Stunde auf den Boden eines Imhofftrichters (beinhaltet eine abgemessene Wasserprobe) absetzt.

VOLUME OU POIDS DE SEDIMENTATION: Le volume ou le poids (de préférence le poids sec) de matière solide qui se dépose en une heure au fond dun entonnoir dImhoff rempli dun volume déterminé deau.

SOLIDI SEDIMENTABILI: Volume o peso (preferibilmente secco) di un materiale solido che, in 1 ora, sedimenterà sul fondo di un cono Imhoff, contenente un volume dacqua conosciuto.

SEDIMENTERBART STOFF: Stoff som sedimenterer i et gradert konisk glass (Imhoff-glass) i løpet av 0,5 eller 2 timer, måles per liter vann (ml/l).

Was this helpful?
Peso del residuo (normalmente expresado en mg/l) de una muestra de agua que se seca por evaporación (es muy importante señalar la temperatura de sequedad). Para el agua de mar, esta medida incluye partículas y sales. En la práctica, los sólidos incluyen el conjunto de la materia suspendida y disuelta con la excepción de los gases.


TOTAL SOLIDS: A water sample is evaporated to dryness (it must always be indicated at what temperature dryness was achieved), and the weight of the residue, usually given in milligrams per litre, is termed the total solids concentration (in sea water this will include particulates and salts). For practical purposes, total solids also represent all dissolved and particulate material except gases.

ΟΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ενα δείγμα νερού υφίσταται εξάτμιση μέχρι ξηρότητας (πρέπει πάντα να αναφέρεται σε ποιά θερμοκρασία επιτεύχθηκε η ξήρανση) και το βάρος του καταλοίπου, συνήθως εκφρασμένο σε mgr ανά λίτρο, καλείται συγκέντρωση ολικών στερεών (στο θαλασσινό νερό περιλαμβάνονται σωματίδια και άλατα). Για πρακτικούς σκοπούς, τα ολικά στερεά αντιπροσωπεύουν επίσης όλα τα διαλυμένα και σωματιδιακά υλικά εκτός από τα αέρια.

GESAMTFESTSTOFFE: Eine Wasserprobe wird bis zur vollständigen Trockenheit verdampft (die Temperatur muß stets angegeben werden), und das Gewicht des übrigbleibenden Rests wird gewogen und in Milligramm pro Liter ausgedrückt. Der Rückstand wird als die Konzentration der Gesamt-Feststoffe betrachtet (im Meerwasser sind die partikuläre Substanz und die Salze mitenthalten). In der Praxis werden alle im Wasser gelösten und ungelösten Stoffe, außer Gasen, als Feststoffe betrachtet.

SOLIDES TOTAUX: Un échantillon deau est séché par évaporation (il est important de signaler la température de séchage), et le poids du résidu, normalement exprimé en mg/l est appelé la concentration de solides totaux (pour leau de mer, cette mesure comprend les particules et les sels). En pratique, les solides totaux comprennent lensemble de la matière suspendue et dissoute à lexception des gaz.

SOLIDI TOTALI: Un campione di acqua non filtrata viene fatto evaporare completamente (dovrebbe sempre essere indicata la temperatura utilizzata), ed il peso del residuo, espresso di solito in milligrammi per litro, e detto concentrazione dei solidi totali. A fini pratici, i solidi totali rappresentano tutto il materiale particolato e disciolto, tranne i gas.

TOTALMENGDEN AV STOFFER: Mengden stoff (partikler og salt i sjøvann) gitt ved milligram per liter som er igjen etter at all væsken i en vannprøve er fordampet (fordampings temperaturen må oppgis), kalles den totale stoffkonsentrasjonen. I praksis representerer den totale mengden av stoff også alt løst og partikulært materiale utenom gasser.

Was this helpful?
Diferencia entre los sólidos totales y sólidos volátiles.


TOTAL NONVOLATILE SOLIDS: The difference between total solids and total volatile solids.

ΟΛΙΚΑ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Η διαφορά μεταξύ ολικών στερεών και ολικών πτητικών στερεών.

GESAMTE NICHTFLÜCHTIGE STOFFE: Die Differenz zwischen den gesamten Feststoffen und den gesamten flüchtigen Stoffen.

SOLIDES TOTAUX NONVOLATILES: Différence entre les solides totaux et les solides volatiles.

SOLIDI TOTALI NON VOLATILI: La differenza tra solidi totali e solidi totali volatili.

TOTALMENGDEN AV IKKE-FLYKTIGE STOFFER: Differansen mellom totalmengden stoff og totalmengden flyktige stoff.

Was this helpful?
Esta cantidad es la pérdida de peso de residuo que deriva del análisis de sólidos totales después de calentamiento a 5500 C. Sin embargo, la mayoría de investigadores (fuera de los Estados Unidos) calienta a 4500 C. Los sólidos totales son una medida de la materia orgánica disuelta o particulada.


TOTAL VOLATILE SOLIDS: The quantity is the weight loss upon ignition at 5500C of the residue from the total solids analysis. However, the majority of investigators (outside the USA) use ashing at 4500C. Total volatile solids are a measure of the dissolved and particulate organic matter.

ΟΛΙΚΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Η ποσότητα είναι η απώλεια βάρους, με πυράκτωση στους 550 0C, του υπολείμματος από την ανάλυση των ολικών στερεών. Ομως, η πλειονότητα των ερευνητών (εκτός ΗΠΑ) χρησιμοποιούν αποτέφρωση στους 450 0C. Τα ολικά πτητικά στερεά αποτελούν μια μέτρηση της διαλυμένης και σωματιδιακής οργανικής ύλης.

GESAMTE FLÜCHTIGEN FESTSTOFFE: Die Menge der flüchtigen Stoffe ist der Gewichtsverlust, der als Rückstand nach der Erhitzung auf 5500C aus der Feststoffanalyse übrig- bleibt. Außerhalb der USA werden die Proben meistens bei 4500C verascht. Die gesamten flüchtigen Stoffe sind ein Maß für die gelöste und partikuläre organische Substanz.

SOLIDES TOTAUX VOLATILES: Cette quantité est la perte de poids du résidu issu de lanalyse des solides totaux après chauffage à 5500C. Cependant, la plupart des chercheurs (en dehors des Etats Unis) ne chauffe quà 4500C. Les solides totaux sont une mesure de la matière organique dissoute ou en particulaire.

SOLIDI VOLATILI TOTALI: Sono definiti dalla perdita di peso del residuo ottenuto dallanalisi dei solidi totali, dopo incenerimento a 5500 C. La maggior parte dei ricercatori (al di fuori degli USA) utilizza la temperatura di 4500C per lincenerimento. I solidi totali volatili rappresentano una misura della materia organica disciolta e particolata.

TOTALMENGDEN AV FLYKTIGE STOFFER: Vekttapet som registreres etter påtenning av totalmengden av stoff ved 5500C. Likevel er askedannelse ved 4500C mest brukt (utenfor USA). Mål på mengden av løst og partikulært organisk materiale.

Was this helpful?
Medida de la cantidad de carbono orgánico disuelto determinado por la pérdida de peso que resulta de la combustión a 5500 C de los residuos del análisis de sólidos disueltos totales.


DISSOLVED VOLATILE SOLIDS: The residue from the total dissolved solid analysis is ignited at 5500C and the weight loss is determined. This measurement indicates the concentration of dissolved organic carbon.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΑ ΠΤΗΤIΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το υπόλειμμα από την ανάλυση των ολικών διαλελυμένων στερεών αναφλέγεται στους 5500C και μετράται η απώλεια βάρους. Με τη μέτρηση αυτή προσδιορίζεται η συγκέντρωση τού διαλελυμένου οργανικού άνθρακα.

GELÖSTE UNBESTÄNDIGE FESTSTOFFE: Der Rückstand von völlig gelösten Feststoffen wird auf 5500C erhitzt, anschließend wird der Gewichtsverlust ermittelt. Diese Messungen zeigen die Konzentrationen von gelöstem organischen Kohlenstoff auf.

SOLIDES VOLATILES DISSOUS: Mesure de la quantité de carbone organique dissous déterminé par la perte de poids résultant de la combustion à 5500C du résidu de lanalyse des solides dissous totaux.

SOLIDI VOLATILI DISCIOLTI : Il residuo lasciato dall’analisi dei solidi totali disciolti viene bruciato a temperatura di 5500C e viene determinata la diminuzione del peso. Questa misura indica la concentrazione del carbonio organico disciolto.

LØSTE FLYKTIGE STOFFER: Destillasjonsrest fra analyse av totale mengden av tørrstoff blir tent på ved 5500 C og vektreduksjonen bestemt. Denne målingen indikerer konsentrasjonen av oppløst organisk karbon.

Was this helpful?
Hormona secretada por el lóbulo anterior de la pituitaria; estimula el crecimiento mediante la síntesis de proteínas.


SOMATOTROPIN: Hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary; promotes growth by stimulating protein synthesis.

ΣΩΜΑΤΟΤΡΟΠΙΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης. Προάγει την αύξηση διεγείροντας την πρωτεϊνοσύνθεση.

SOMATOTROPIN: Ein Hormon, das vom Vorderlappen der Hypophyse ausgeschieden wird; es fördert das Wachstum durch Anregung der Proteinsynthese.

SOMATOTROPINE: Hormone sécrétée par le lobe antérieur de lhypophyse; elle stimule la croissance en stimulant la synthèse protéique.

SOMATOTROPINA: Ormone secreto dal lobo anteriore della ghiandola pituitaria (adenoipofisi); promuove la crescita stimolando la sintesi proteica.

SOMATOTROPIN: Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

Was this helpful?
Técnica o aparato de detección de submarinos, utilizando ondas sonoras y que permite la reparación, localización e identificación de objetos sumergidos. El nombre SONAR es la sigla de la expresión inglesa SOund NAvigation and Ranging.


SONAR: Sonar is the method or equipment for determining, by underwater sound, the presence, location, or nature of objects in the sea. The word "sonar" is an acronym derived from the expression "SOund NAvigation and Ranging".

ΗΧΗΤIΚΟΣ ΕΝΤΟΠIΣΤΗΣ (SONAR): Μέθοδος ή εξοπλισμός για τον προσδιορισμό της παρουσίας, της θέσης ή του είδους αντικειμένων στη θάλασσα, με την βοήθεια ηχητικών σημάτων. Η λέξη στα αγγλικά, sonar, είναι ακρωνύμιο και προέρχεται από την έκφραση "SOund NAvigation and Ranging".

SONAR: Die akustische Methode oder die Ausrüstung, mit deren Hilfe unter Wasser akustisch die Anwesenheit, der Ort oder die Eigenschaften von Objekten bestimmt werden können. Der Begriff Sonar ist eine Abkürzung aus dem Englischen und stammt von "SOund NAvigation and Ranging".

SONAR: Le sonar est la technique, ou lappareil, de détection sous-marine, utilisant les ondes sonores, et permettant le repérage , la localisation et lidentification des objets immergés. Le mot SONAR est un sigle de lexpression anglaise SOund NAvigation and Ranging.

SONAR: Il sonar è la tecnica, o lapparecchiatura, per la determinazione, attraverso lemissione di onde sonore in acqua della presenza e della natura degli oggetti in mare. La parola sonar è un acronimo che sta per: SOund NAvigation and Ranging.

SONAR: Metode eller instrument som bruker lyd til å bestemme tilstedeværelse, lokalisering eller struktur til et objekt i en vannmasse. Sonar er avledet fra den engelske betegnelsen ”Sound Navigation and Ranging”.

Was this helpful?
Sistema de telemetría por ondas sonoras en las cuales los “pings = sonidos cortos” son emitidos simultáneamente a través del ángulo total de búsqueda. El retorno de emisiones se detecta por un estrecho haz de electrones que retorna rápidamente.


SCANNING SONAR: Echo-ranging system in which the ping is transmitted simultaneously throughout the entire angle to be searched, and a rapidly-rotating narrow beam scans for the returning echoes.

ΗΧΟΒΟΛIΣΤIΚΟ ΣΑΡΩΣΗΣ: Σύστημα ηχοβολισμού στο οποίο το ακουστικό σήμα μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλη την εξεταζόμενη γωνία. Τα ανακυκλώμενα κύματα ανιχνεύονται από μία ταχέως περιστρεφόμενη στενή δέσμη ήχου.

SONARSCANNER: Schallwellensystem, bei dem das Signal gleichzeitig über den gesamten Suchbereich geschickt wird, während ein schnell rotierender, schmaler Strahl nach den zurückgeworfenen Echos sucht.

SONAR A BALAYAGE (ECHOSONDEUR): Système de télémétrie par ondes sonores dans lequel des "pings" sont émis simultanément à travers langle entier de recherche. Le retour des échos est sondé par un faisceau étroit qui tourne rapidement.

SONAR A SCANNER: Sistema sonoro che utilizza leco, mentre una rapida freccia ruotante individua leco di ritorno, e contemporaneamente langolo, entrambi riportati su uno schermo per rilevare la posizione di un oggetto sommerso.

EKKOLODD: System der lydbølger sendes ut og reflekteres tilbake når de treffer gjenstander med annen massetetthet en vann. Brukes til å lokalisere fisk (lydbølgene reflekteres av svømmeblæren som inneholder luft) og bestemme dybde/bunntopografi.

Was this helpful?
(1) Química analítica: pequeño dispositivo (electrodos por ejemplo), utilizado para probar o dosificar a distancia un parámetro determinado. (2) Genética: pequeña cadena de ADN o de ARN con secuencia definida y normalmente marcada con una sustancia radioactiva, utilizada con el fin de identificar una secuencia que corresponde a una muestra de ácidos nucleicos, por hibridación selectiva.


PROBE: (1) In analytical chemistry: a small device (such as an electrode) for testing or measuring a quantity. (2) In genetics: a fragment of DNA or RNA with a defined sequence usually labelled with a radioactive substance, which is used to find and identify corresponding sequences in nucleic acids by selectively hybridizing with them.

ΑΝIΧΝΕΥΤΗΣ: (1) Αναλυτική χημεία: Μικρή συσκευή (π.χ. ηλεκτρόδιο) γιά τον εντοπισμό ή την μέτρηση μιάς ποσότητας. (2) Γενετική: Τεμάχιο DNA ή RNA με μιά ορισμένη αλληλουχία συνήθως σημασμένη με ραδιενέργεια, χρησιμοποιούμενη γιά τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων αλληλουχιών σε νουκλεϊκά οξέα μέσω επιλεκτικού υβριδισμού.

SONDE: (1) Analytische Chemie: ein kleines Gerät (z.B. eine Elektrode), um quantitative Messungen direkt durchzuführen. (2) Genetik: Ein Fragment einer DNA oder RNA mit definierter Sequenz, meist radioaktiv markiert, dass zur Identifizierung korrespondierender Nukleinsäuresequenzen mit Hilfe selektiver Hybridisierung verwendet wird.

SONDE: (1) Chimie analytique: petit dispositif (électrode par exemple), utilisé pour tester ou doser à distance un paramètre donné. (2) Génétique: petite chaîne dADN ou dARN à séquence définie et habituellement marquée radioactivement, utilisée afin de déceler une séquence correspondante dans un échantillon dacides nucléiques, par hybridation sélective.

SONDA: (1) In chimica analitica: piccolo strumento (come un elettrodo) per verificare e misurare una quantità. (2) In genetica: frammento di DNA o di RNA con una sequenza conosciuta, marcata con una sostanza radioattiva. La sonda marcata, viene utilizzata per individuare (attraverso un’ibridazione selettiva) le sequenze corrispondenti negli acidi nucleici.

PROBE: (1) I analytisk kjemi: En liten anordning (som en elektrode) for å teste eller måle en kvantitet. (2) I gentikk: DNA- eller RNA- fragment med en bestemt sekvens, ofte radioaktivt merket. Brukes for å finne og identifisere korresponderende sekvenser i nukleinsyrer ved hybridisering (mellom probe og nukleinsyre).

Was this helpful?
Segmento marcado específico de ADN o ARN usado para hibridizar y detectar secuencias de ADN complementario en una muestra compleja de ácido nucleico preparado a partir de un organismo.


DNA PROBE: Specific DNA or RNA segment that is labelled radioactively or fluorescently, used to hydridise and detect complementary DNA sequences in a complex nucleic acid sample prepared from an organism.

DNA ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: Συγκεκριμένο τμήμα DNA ή RNA, το οποίο έχει σημανθεί με κάποια ραδιενεργή ή με κάποια φθορίζουσα ουσία. Χρησιμοποιείται για τον υβριδισμό ή τον εντοπισμό συμπληρωματικών αλληλουχιών μέσα σε ένα σύνθετο οργανικό δείγμα νουκλεϊνικών οξέων.

SONDE DNA: Spezifisches DNA- oder RNA-segment, das radioaktiv oder durch Fluoreszenz markiert ist; wird zur Hybridisierung und Erkennung komplementärer DNA-Sequenzen in einer komplexen Nucleinsäureprobe (gewonnen aus einem Organismus) benutzt.

SONDE AND: Segment d’ADN, ou d’ARN, de séquence connue et marqué radioactivement, ou avec un fluorochrome, qui est utilisé pour la détection d’une séquence d’acide nucléique complémentaire avec laquelle elle s’hybride au sein d’un mélange complexe d’acides nucléiques extraite d’un organisme.

SONDA DI DNA: Un segmento di DNA o RNA specificamente marcato con prodotti radioattivi o fluorescenti, usato per ibridare e trovare sequenze di DNA complementari in campioni complessi di acidi nucleici provenienti da un organismo.

DNA PROBE: Merket DNA-segment som kan danne hybrider med komplementært DNA eller RNA fra en kompleks nukleinsyreprøve. Ved å påvise hybridene kan en fastslå at en organismes celler inneholder den spesifikke DNA- eller RNA-sekvensen.

Was this helpful?
Causa importante de estrés biológico pero a menudo pasada por alto, que resulta del ruido de fondo que existe en los sistemas con tecnología intensa tales como sistemas de circulación.


ADVENTITIOUS SOUND: An important but frequently overlooked cause of biological stress resulting from background noise which may occur in high-technology systems such as recirculation units.

ΕΠΕIΣΑΚΤΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ: Σημαντική αλλά συχνά παραβλεπόμενη αιτία βιολογικής καταπόνησης (stress), που συνήθως είναι αποτέλεσμα των διαφόρων θορύβων στα συστήματα υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι οι μονάδες ανακύκλωσης.

NEBENGERÄUSCH: In Bezug auf die Aquakultur ein wichtiger, oftmals übersehener biologischer Streßfaktor in hochintensiven Kultursystemen.

SON ADVENTIF: Cause de stress biologique importante mais souvent négligée résultant des bruits de fonds existant dans des systèmes de haute technologie tels les systèmes de recirculation.

SUONO AVVENTIZIO: Una causa importante ma spesso tralasciata di stress biologico che risulta da rumore di sottofondo. Si può verificare nei sistemi di alta tecnologia come unità di ricircolazione.

BAKGRUNNSSTØY: En viktig stressfaktor som ofte blir oversett i akvakultur og som kommer fra bakgrunnsstøy fra høyteknologiske system som f.eks. resirkuleringsenheter.

Was this helpful?
Dispositivo que bombea grandes volúmenes de aire ambiental con presiones poco elevadas mediante aireadores o difusores para airear el agua.


AIR BLOWER: A device that pumps large quantities of ambient air at low pressure, through an air distribution network to aerate water by air stones or diffusors.

ΑΕΡΟΦΥΣΗΤΗΡΑΣ: Συσκευή που αντλεί υπό χαμηλή πίεση μεγάλες ποσότητες αέρα από το περιβάλλον, και τον διοχετεύει στο νερό μέσω ενός δικτύου διανομής μέσα από αερόπετρες και διαχυτές.

RINGBELÜFTER: Ein Gerät, das unter geringer Verdichtung große Luftmengen für ein Verteilersystem (Lüfterkerzen oder -steine) bereitstellt; mit solchem Gerät können für geringe Eintauchtiefen auch hydropneumatische Förderer betrieben werden.

SOUFFLERIE: Dispositif qui pompe des grands volumes dair ambiant à des pressions peu élevées et le distribue par lintermédiaire dexhausteurs ou de diffuseurs afin daérer leau.

AEROSOFFIANTE: Un meccanismo che pompa grandi quantità d’aria a bassa pressione, attraverso una rete di distribuzione d’aria per aerare l’acqua con materiale poroso o diffusori.

DIFFUSORLUFTER: Innretning som blåser luft inn vannet gjennom et perforert rør eller en annen enhet med fine porer (diffusor) vha. en vifte eller kompressor.

Was this helpful?
Dícese de toda materia puesta en el agua con el fin de capturar las larvas de ostras en el estado final de su vida larvaria.


CULTCH: Any substrate placed into the environment to provide for the attachment of oyster larvae when they leave the plankton community and become benthic.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: Κάθε υπόστρωμα που τοποθετείται στο περιβάλλον για να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των προνυμφών των στρειδιών, όταν αυτές μετατρέπονται από πλαγκτονικές σε βενθικές.

CULTCH: Das Substrat, auf dem die Larven von Austern siedeln, nachdem sie das planktische Stadium verlassen haben.

SUPPORT DE CAPTAGE: Se dit de toute matière mise à leau afin de capter des larves dhuître à la fin de leur vie larvaire.

COLLETTORE: Substrato posizionato nell’ambiente dell’allevamento per accogliere le larve di ostrica che lasciano la comunità planctonica per divenire bentoniche.

CULTCH: Ethvert substrat som settes ut slik at østerslarver kan bunnslå på det, når larvene går fra å være frittlevende til bunnlevende.

Was this helpful?
Substrato sobre el cual de desarrolla la microflora que degrada la materia orgánica y que oxida los metabolitos excretados tal como el amoníaco. Los biofiltros convencionales son constituidos de arena y de gravilla. Las materias con superficies regulares (anillos de Raschig, gránulos de plástico, cuentecilla) son preferidos a los de las materias con superficies irregulares. Los filtros modernos utilizan diversas materias plásticas en forma de rejilla, de hojas onduladas, bolas o estructuras como


BIOLOGICAL FILTER MEDIA: Substrates for attachment of the microflora that degrade organics and oxidize soluble metabolic end products such as ammonia. Conventional biofilters employ sand and gravel . Materials with regular surface structures (e.g. Raschig-rings, plastic granules or beads) are preferred to those with irregular surfaces (e.g. slag). Modern filters (e.g. trickling filters, submerged downflow or upflow filters) make use of various plastic media structured as grids, corrugated sheets, balls, or honeycomb-sha

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ: Υπόστρωμα επί του οποίου αναπτύσσεται η μικροχλωρίδα που αποσυνθέτει μικροοργανισμούς και οξειδώνει τα διαλυτά τελικά προϊόντα όπως η αμμωνία. Τα συμβατικά βιοφίλτρα χρησιμοποιούν αμμο και χαλίκια. Προτιμούνται υλικά ομαλή επιφάνεια (π.χ. πλαστικοί κόκκοι) από αυτά με ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. σκωρία). Στα σύγχρονα φίλτρα (π.χ. φίλτρα ενστάλαξης, εμβυθιζόμενα φίλτρα) χρησιμοποιούν πλαστικά μέσα διαφόρων μορφών (π.χ. σφαιρίδια, πλέγματα κ.λ.π.). Στην υδατοκαλλιέργεια προτιμούνται τα υποστρώ

BIOFILTERMATERIALIEN: In konventionellen Biofiltern werden Kies und Sand als Substrat für die Anheftung derjenigen Mikroflora verwendet, die den Abbau organischer Substanz und die Oxidation gelöster Stoffwechselendprodukte (z.B. Ammonium) bewerkstelligen. Materialien mit regelmäßigen Oberflächenstrukturen (Raschigringe, Plastikgranulat) werden solchen mit unregelmäßiger Oberfläche (Schlacke, Granitbruch) vorgezogen. Moderne Biofilterverfahren (z.B. Tropfkörper, untergetauchte Filter) verwenden vielfache Plastikstrukt

SUPPORTS DE FILTRATION BIOLOGIQUE: Substrats sur lesquels se développe la microflore qui dégrade la matière organique et qui oxyde les métabolites excrétés tels que lammoniaque. Les biofiltres conventionnels sont constitués par du sable et du gravier. Les matières à surface (les anneaux de Raschig, les granulés en plastique, les billes) sont à préférer par rapport aux matières à surface rugueuse. Les filtres modernes emploient diverses matières plastiques sous forme de grilles, de feuilles ondulées, de billes ou de structures en

MATERIALI DI RIEMPIMENTO PER FILTRO BIOLOGICO: Substrati per l’attecchimento della microflora che degrada i composti organici e ossida i prodotti metabolici solubili, per esempio, l’ammoniaca. I biofiltri convenzionali usano la sabbia e la ghiaia come substrato. I materiali con superficie liscia (per esempio, anelli di Raschig, granuli o perline di plastica) sono preferibili a quelli con superficie irregolare (per esempio, le scorie). Nei filtri moderni si usano vari oggetti di plastica come griglie, fogli ondulati, palle, o materiali a nido

BIOLOGISK FILTERMEDIUM: Festesubstrat for biofilm (mikroflora) som bryter ned organisk materiale og oksyderer løselige metabolske sluttprodukt som ammonium (NH4+). Konvensjonelle biofiltre bruker sand og grus. Materialer med jevn overflate (f.eks. Raschig-ringer, plastikkpartikler eller kuler) er foretrukket før de med uregelmessige overflater (f.eks. slagg). Moderne filtre (f.eks. sildrefiltre, nedsunket nedstrøms- eller oppstrømsfiltre) bruker forskjellige plastikkmedier utformet som gitter, bølgeplater, b

Was this helpful?
La parte abrigada de la costa que sirve de refugio para los barcos.


LEE SHORE: The shore to the lee-ward side of a ship or boat.

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΑΚΤΗ: Η ακτή αντίκρυ στην υπήνεμο πλευρά ενός σκάφους.

LEESEITE: Die windabgewandte Seite eines Schiffs oder Bootes.

ABRICOTIER: Partie de côte abritée du vent servant de refuges aux bateaux.

RIVA SOTTOVENTO: Parte della costa protetta dal vento che serve come riparo per le imbarcazioni.

LEGERVALL: Land som ligger på lesiden av et skip eller en båt.

Was this helpful?
(Del inglés original) Método diseñado por E.M.Southern usado para la identificación de ADN. Permite la comparación entre fragmentos de restricción de secuencias de ADN y sondas de ADN marcado radiactivamente. Los fragmentos de restricción se separan con un gel de agarosa, electroforesis y son desnaturalizados para formar hebras simples. Después son captadas en un filtro de nitrocelulosa en el cual se echa la sonda en suspensión. Los fragmentos hibridizados se detectan por autoradiografía.


SOUTHERN BLOT: Technique in which DNA fragments, that have been separated by gel electrophoresis, are transferred to a membrane (usually nylon) and immobilised. The presence of specific sequences can then be detected using labelled probes.

ΣΤΥΠΩΜΑ ΚΑΤΑ SOUTHERN: Τεχνική κατά την οποία θραύσματα DNA, τα οποία έχουν απομονωθεί με ηλεκτροφόρηση πήγματος, μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη (συνήθως νάιλον). Η παρουσία συγκεκριμένων αλληλουχιών μπορεί να ανιχνευτεί στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (βλ.λ.).

SOUTHERN BLOT: Kein deutscher Begriff verfügbar: Verfahren bei dem DNA-Fragmente, die nicht durch die Gel-Elektrophorese getrennt wurden, auf eine Membran (gewöhnlich Nylon) zu transferieren und zu immobilisieren. Die Gegenwart spezifischer Sequenzen kann dann über markierten Proben erkannt werden.

TRANSFERT DE TYPE SOUTHERN : Technique dans laquelle des molécules d’ADN qui ont été séparées les unes des autres par électrophorèse en gel d’agarose sont transférées sur une membrane (normalement du nylon) et immobilisées. La présence de séquences spécifiques peut être ainsi décelée à l’aide de sondes marquées (normalement radioctivement).

SOUTHERN BLOT: Metodo sviluppato da E.M. Southern, applicato per sudi sul DNA fingerprint. Permette la comparazione fra frammenti di restrizione, di sequenze di DNA e di sequenze di DNA marcato con radioisotopi. Frammenti di restrizione di DNA (o RNA) sono separati per elettroforesi su gel di agarosio e denaturati a formare singole catene. Sono quindi filtrati su nitrato di cellulosa. Sequenze specifiche vengono ibridate con sonde marcate ed i frammenti ibridati sono determinati con autoradiografia.

SOUTHERN BLOT: Metode utviklet av E.M. Southern, brukt i DNA-profilering. Gjør det mulig å sammenligne restriksjonsfragmenter av DNA-sekvenser og radioaktivt merkede DNA-prober. DNA restriksjonsfragmenter blir separert vha. elektroforese i agarosegel og denaturert til enkeltstrengede kjeder. Disse blir så overført til cellulosenitrat-filter som får reagere med proben. Hybridiserte fragmenter detekteres ved autoradiografi.

Was this helpful?
Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.


QUALITY STANDARDS: Standards devised and overseen by authorised bodies to ensure that product and production quality is maintained and improved.

Κριτήρια ποιότητας: Κριτήρια τα οποία καθορίζονται και ελέγχονται από εξουσιοδοτημένες αρχές με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας ή των προϊόντων της.

QUALITATSSTANDARD: Standards, die erarbeitet und überwacht werden bei authorisierten Koeperschaften und ein Produktstandard sichern, erhalten und gegebenenfals verbessern.

STANDARDS DE QUALITÉ: Standards établis et vérifiés par des corps autorisés qui assurent que le produit et la qualité de production sont maintenus et améliorés.

STANDARD DI QUALITA’: Standard di riferimento definiti da Entità autorizzate a farlo, al fine che la qualità del prodotto possa essere monitorata e migliorata.

KVALITETSSTANDARDER: Standarder som er konstruert og overvåket av autoriserte instanser for å sikre at produkt- og produksjonskvalitet opprettholdes og forbedres.

Was this helpful?
Número de peces considerado en una situación determinada.


STOCK: A quantity of fish considered in a given situation.

ΑΠΟΘΕΜΑ: Ποσότητα ψαριών που θεωρείται ότι βρίσκονται σε μια ορισμένη κατάσταση.

BESTAND: Die Anzahl von Fischen, die in einer gegebenen Situation berücksichtigt werden.

STOCK: Un nombre de poissons considéré dans une situation déterminée.

STOCK: Una quantità di pesci considerata in una data situazione.

BESTAND: En fiskegruppe som betraktes i en gitt situasjon.

Was this helpful?
Especimenes de dos sexos, que han alcanzado la madurez sexual, reservados para las necesidades de la reproducción controlada; especimenes más jóvenes destinados a los mismos fines.


BROODSTOCK: Sexually mature specimens of both sexes kept for the purpose of controlled reproduction (independent of whether a first or subsequent generation is produced), as well as younger specimens destined to be used for the same purpose.

ΑΠΟΘΕΜΑ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ: Σεξουαλικά ώριμα άτομα και από τα δύο φύλα, τα οποία διατηρούνται για ελεγχόμενη αναπαραγωγή (ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχουν γεννήσει). Αφορά επίσης και νεότερα άτομα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για αυτό τον σκοπό.

LAICH(TI)ERBESTAND: Individuen einer Art, die entweder als Jungtiere oder Adulte mit dem Ziel der kontrollierten Fortpflanzung gehalten werden, gleichgültig ob sie von der ersten oder folgenden Generation ausgehend, in Aquakulturanlagen produziert werden; adulte Fische, die ausgesucht wurden, um Nachkommen zu produzieren.

STOCK DE GENITEURS: Spécimens des deux sexes, ayant atteint la maturité sexuelle, réservés pour les besoins de la reproduction contrôlée; spécimens plus jeune destinés aux mêmes besoins.

RIPRODUTTORI: Esemplari sessualmente maturi di entrambi i sessi che vengono tenuti a scopo di riproduzione controllata; nella definizione sono inclusi anche i giovanili selezionati allo stesso scopo.

STAMFISKSTAMME: Kjønnsmodne individer av begge kjønn som holdes i oppdrett for å brukes i kontrollert formering (uavhengig av om en første eller senere generasjoner er produsert), og yngre individer som skal brukes til samme formål.

Was this helpful?
Biomasa: stimación cuantitativa de la masa de organismos que constituyen toda o parte de una población, o de otra unidad, o encerrada en un área dada durante un periodo dado. Se expresa como volumen, masa (peso fresco de la materia viva o muerta, peso seco o peso sin cenizas), o como energía (julios, calorías).


STANDING STOCK: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories). Syn. standing crop.

ΣΤΑΘΜΕΥΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

BESTANDSGRÖßE: Jede quantitative Abschätzung der Gesamtmasse der Organismen, die entweder die gesamte Population oder Teile von ihr oder jede andere ausgewiesene biologische Einheit, oder innerhalb eines bestimmten Gebietes zu einer bestimmten Zeit einschließt; gemessen als Volumen, Masse (lebend, tot, getrocknetes oder aschefreies Gewicht) oder als Energie (Joules, Kalorien).

STANDING STOCK: Il nexiste pas déquivalent en francais. Biomasse.

STANDING STOCK: Qualsiasi stima quantitativa della massa totale degli organismi che comprende tutta o una parte di una popolazione o qualsiasi altra unità specificata, o dentro una data area ad un dato momento; misurata come volume, massa (peso vivo, fresco, secco o secco libero da ceneri) o energia (Joule, calorie). Sin. Angl. standing crop; standing stock.

BEHOLDNING: Et kvantitativt overslag over den totale massen av organismer i hele eller deler av en populasjon eller annen spesifisert enhet. Eller innen et gitt område ved et gitt tidspunkt. Målt som volum, masse (levende, død, tørr eller askefri vekt) eller energi (Joules, kalorier). I oppdrettssammenheng brukes biomasse om den samlede mengden fisk (i kilo) i en oppdrettsenhet (kar/merd) eller i hele anlegget.

Was this helpful?
Repeticiones de tándems cortos. Término alternativo de microsatélite.


STR: Short tandem repeats. An alternative term for microsatellite.

STR: Σύντομες διαδοχικές επαναλήψεις. Εναλλακτικός όρος για το μικροδορυφορικά (βλ.λ.).

STR: Short tandem repeats. Englischer Begriff auch im Deutschen verwendet: Ein alternativer Begriff (Kürzel) für Mikrosatelliten .

STR: Courtes séquences répétées en tandem. Nom alternatif pour Microsatellite

STR: Short Tandem Repeats. Un termine sinonimo per microsatellite.

STR: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

Was this helpful?
Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term


FOAM STRIPPING: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

ABSCHÄUMEN: Siehe SCHAUMFRAKTIONIERUNG. (Eine Wasserbehandlungsmethode, die in weiten Bereichen der Aquakultur angewendet wird, um die Wasserqualität in Kultursystemen zu verbessern (z.B. im Fischbecken). Kolloide und Feststoffpartikel (z.B. zerbrochene Pellets und Futterstaub) werden von der Anlage ausgeschäumt. Das Schäumen wird durch starke Belüftung erzielt, wobei die Kontaktfläche zwischen Luft und Wasser sehr erhöht wird. Der an der Oberfläche sich aufbauende lockere Schaum kollabiert, das resultieren

STRIPPING DE L ECUME: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

RIMOZIONE DELLA SCHIUMA: Metodo di trattamento delle acque usato esclusivamente in acquacoltura per migliorare la qualità delle acque dellallevamento (come ad es. le vasche dei pesci). Colloidi e particelle solide (provenienti ad es. da residui di pellets di alimento e altre particelle ) vengono rimosse dalla superficie per mezzo degli schiumatoi. Areatori causano un aumento di schiuma nellinterfaccia aria-acqua che può essere asportata dalla superficie. Il termine anglosassone "protein skimming" ("schiumaggio" proteico

AVSKUMMING: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

Was this helpful?
No agudo; periodo de exposición arbitrariamente limitado a una duración de más de una semana, pero menos que una generación de vida de un huésped. A menudo utilizado como adjetivo para describir los efectos ocasionados durante tal exposición.


SUBACUTE: Not acute; an exposure period arbitrarily limited to a period longer than one week, but less than one generation of the hosts life. Often used as an adjective to describe effects occurring during such exposures.

ΥΠΟΞΥΣ: Οχι οξύς. Περίοδος έκθεσης που αυθαίρετα περιορίζεται σε διάστημα μεγαλύτερο από μια εβδομάδα, αλλά μικρότερο από μια γενιά της ζωής του ξενιστή. Χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο για να περιγράψει επιδράσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια τέοιου είδους εκθέσεων.

SUBAKUT: Nicht akut; in einem Zeitraum auftretend, der eine Woche überschreitet, aber nicht länger als eine Generation des betroffenen Organismus andauert; oftmals als Adjektiv benutzt,um die während solcher Exposition auftretenden Effekte zu beschreiben.

SUBAIGU, E: Non aigu; une période dexposition arbitrairement limité à une durée de plus dune semaine, mais moins quune génération de la vie de lhôte. Souvent employé comme adjectif pour décrire les effets occasionnés pendant une telle exposition.

SUBACUTA: Non acuta; indica un periodo di esposizione arbitrariamente limitato che dura più di una settimana ma risulta inferiore al periodo della vita dellospite; spesso usato come aggettivo per descrivere gli effetti che si verificano durante tale esposizione.

SUBAKUTT: Ikke akutt. En eksponeringsperiode som er lengre enn en uke, men kortere enn vertens generasjonstid. Ofte brukt som et adjektiv for å beskrive effekter som oppstår under slike eksponeringer.

Was this helpful?
(1) Administración de una sustancia debajo de la piel, pero no en la masa muscular. (2) Situado debajo de la piel.


SUBCUTANEOUS: (1) Administration of a substance below the skin but not into the muscle. (2) Located under the skin.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΚΟΣ: (1) Χορήγηση μιας ουσίας κάτω από το δέρμα, όχι όμως μέσα στον μυ. (2) Αυτός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα.

SUBKUTAN: (1) Eine Substanz unter die Haut applizieren; (2) Unter der Haut befindlich.

SOUS-CUTANE(E): (1) Ladministration dune substance sous la peau, mais pas dans la masse musculaire. (2) Situé sous la peau.

SOTTOCUTANEO: (1) Somministrazione di una sostanza al disotto della pelle, ma non nel muscolo. (2) Localizzato sotto la pelle.

SUBKUTANT: (1) Injisering av en substans mellom huden og muskulaturen. (2) Befinner seg under huden.

Was this helpful?
Término generalmente utilizado para describir procesos (efectos tóxicos) que causan daños pero no la muerte de organismos.


SUBLETHAL: A general term used to describe processes (e.g. effects of toxins) which cause damage but not fatalities.

ΥΠΟΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για πχ. επίδραση τοξινών ή διαδικασιών που μπορεί να προκαλέσουν φθορά αλλά όχι θάνατο.

SUBLETHAL: Ein allgemeiner Ausdruck, der die Dosis oder Konzentration einer verabreichten Substanz beschreibt, die zwar Schäden verursacht, jedoch noch nicht tödlich ist.

SUBLETAL, E: Terme généralement employé pour décrire les processus (effets toxiques) courants des préjudices mais non la mort des organismes.

SUBLETALE: Termine generico usato per descrivere quei processi (es. effetti delle tossine) che provocano danni ma che non risultano letali.

SUBLETAL: Beskriver dosen eller konsentrasjonen av en substans (f.eks. giftstoff) som gir skader, men som ikke er dødelig.

Was this helpful?
Zona poco profunda, que pertenece a las zona que va de la superficie hasta menos de 200 m.


SUBLITTORAL: Shallow, pertaining to a water zone down to about 200 m in depth.

ΥΠΟΠΑΡΑΛΙΑΚΗ: Ρηχή ζώνη, χρησιμοποιείται γιά την ζώνη του νερού μέχρι βάθος περίπου 200 m.

SUBLITORAL: Eng begrenzte auf eine Wassertiefe von bis zu 200 m bezogene Zone.

SUBLITTORAL: Zone peu profonde, appartenant à la zone allant de la surface à moins 200 m.

SUBLITORALE: Zona dacqua poco profonda, con profondità inferiori ai 200 metri.

SUBLITORAL: Grunt vann ned til om lag 200 m.

Was this helpful?
Tejido situado debajo de la membrana mucosa.


SUBMUCOSA: The tissue lying beneath the mucosa membrane.

ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Ο ιστός που βρίσκεται κάτω από τον βλεννογόνο (βλ.λ).

SUBMUCOSA: Gewebe, das sich unter der mucuösen Membran befindet.

SOUS-MUQUEUSE: Le tissu situé sous la membrane muqueuse.

SOTTOMUCOSA: Il tessuto che giace al disotto della mucosa.

SUBMUCOSA: Vevet som ligger under mucosa membranen.

Was this helpful?
Cerca de la extremidad.


SUBTERMINAL: Near the end.

ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΣ: Κοντά στο τέλος.

SUBTERMINAL: Nahe dem Ende.

SUBTERMINAL: Près de lextrémité.

SUBTERMINALE: Vicino allestremità.

SUBTERMINAL: Nær slutten.

Was this helpful?
En ecología, sucesión de comunidades en las cuales la comunidad de origen es finalmente restablecida.


CYCLIC SUCCESSION: An ecological succession in which the original community is ultimately restored.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Οικολογική διαδοχή η οποία καταλήγει στην αρχική κοινότητα.

ZYKLISCHE SUKZESION: Eine ökologische Folge, in der die ursprüngliche Gemeinschaft letztendlich wiederhergestellt ist.

SUCCESSION CYCLIQUE: En écologie, une succession de communautés dans laquelle la communauté dorigine est finalement rétablie.

SUCCESSIONE CICLICA: Successione ecologica nella quale la comunità originaria viene ripristinata.

SYKLISK SUKSESJON: Økologisk suksesjon der det opprinnelige samfunnet til slutt blir gjenopprettet.

Was this helpful?
Parásito ciliado que ataca las branquias de peces.


SUCTORIA: Parasitic ciliate that attacks the gills of fish.

ΜΥΖΗΤΙΚΑ: Παρασιτικά βλεφαριδωτά πρωτόζωα που προσβάλλουν τα βράγχια των ψαριών.

SUCTORIA: Parasitierende Ciliaten, die die Kiemen von Fischen befallen.

SUCTORIA: Cilié parasite qui sattaque aux branchies de poissons.

SUCTORIA: Parassita ciliato che attacca le branchie dei pesci.

SUCTORIA: Parasittisk ciliat som angriper fiskens gjeller.

Was this helpful?
Término general que designa un suelo cuyo pH es inferior a 7; por ejemplo un suelo sulfuroso ácido de regiones tropicales.


ACID SOIL: General term used to denote soils with a pH of less than 7, for example, acid sulphate soils in tropical regions.

ΟΞΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει εδάφη με pH μικρότερο του 7, για παράδειγμα όξινα θειϊκά εδάφη στις τροπικές περιοχές.

SAURER BODEN: Allgemeiner Begriff zur Kennzeichnung von Böden, deren pH-Wert unter 7 liegt, z.B. Pyritböden in den Tropen.

SOL ACIDE: Terme général utilisé pour désigner un sol dont le pH est inférieur à 7; par exemple sol sulfato acide des régions tropicales.

SUOLO ACIDO: Un termine generale usato per indicare suoli con un pH inferiore a 7, per esempio, suolo solfato acido nelle zone tropicali

SURT JORDSMONN: Vanlig begrep som beskriver jordsmonn med pH lavere enn 7, f.eks. surt sulfatholdig jordsmonn i tropene.

Was this helpful?
Suelo interzonal, con dos partes ricas en aluminio libre y óxido de hierro, formado justo debajo de las capas freáticas.


GROUND-WATER LATERITE SOIL: An intrazonal soil with hardpans rich in iron and aluminum, formed immediately above the water table.

ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ: Πολυζωνικό έδαφος αποτελούμενο από στεγανά σκληρά στρώματα (hardpans) πλούσια σε σίδηρο και αργίλιο, το οποίο σχηματίζεται ακριβώς πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα.

LATERITBODEN DES GRUNDWASSERS: Ein intrazonales Erdreich mit festem Untergrund, reich an Eisen und Aluminium, das direkt unterhalb des Grundwasserspiegels geformt wird.

SOL LATERITIQUE: Un sol intrazonal, avec des parties riches en alumine libre et oxydes de fer, formé juste au dessus de la nappe phréatique.

SUOLO DI LATERITE DELLA FALDA IDRICA: Un suolo intrazonale con particelle ricche in alluminio e ossido di ferro che si formano proprio sopra la superficie freatica.

GRUNNVANNS-LATERITTJORD: Et jordlag med aurheller (harde jordlag) rike på jern og aluminium, dannet rett over grunnvannsspeilet.

Was this helpful?
Suelo interzonal con cobertura orgánica superficial encima de una capa fina de ácido, gris, rico en humus, sobre un horizonte firme, deslavado, después un horizonte inferior, marrón, impermeable, rico en hierro. Se forma en las regiones húmedas que tienen fríos inviernos hasta climas tropicales en condiciones de mala infiltración y de vegetación forestal.


GROUND-WATER PODZOL SOIL: An intrazonal soil with a mat of organic surface material over a thin acid humus layer, underlaid by a pale grey leached horizon and a dark brown hardpan lower horizon, formed in humic cool to tropical climates under conditions of poor drainage with forest vegetation.

ΠΟΝΤΖΟΛΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ: Πολυζωνικό έδαφος που αποτελείται από κάλυμμα οργανικού επιφανειακού υλικού, πάνω από ένα λεπτό όξινο στρώμα χούμου, κάτω από το οποίο βρίσκεται ένας ανοιχτός γκρι αποπλυμένος ορίζοντας και ένας κατώτερος ορίζοντας από σκούρο καφέ στεγανό στρώμα (hardpan) που περιέχει οζείδια σιδήρου ή χουμώδη συστατικά. Σχηματίζεται σε υγρά εύκρατα έως τροπικά κλίματα, υπό συνθήκες φτωχής στράγγισης και δασικής βλάστησης.

GRUNDWASSER-PODSOLBODEN: Eine Zwischenschicht, bestehend aus organischem Oberflächenmaterial, die über einer dünnen, sauren Humusschicht liegt und mit einem blaßgrauen gebleichten und einem dunkelbraunen harten kleineren Horizont unterlegt ist; bildet sich unter humid kühlem bis tropischem Klima mit geringer Entwässerung und Waldvegetation.

SOL PODZOLIQUE: Un sol intrazonal avec une couverture superficielle organique sur un mince horizon acide, foncé, riche en humus, surmontant un horizon cendreux, lessivé, puis un horizon inférieur, brun, imperméable, riche en fer. Se forme dans des régions humides à hiver froid jusquaux climats tropicaux dans des conditions de mauvaise infiltration et de végétation forestière.

SUOLO DI PODZOL DELLA FALDA IDRICA: Un suolo intrazonale caratterizzato da una copertura superficiale organica sopra un sottile strato di humus acido, di colore scuro, che ricopre uno strato grigio pallido e un crostone marrone scuro più in basso, impermeabile ricco in ferro. Si ritrova nelle regioni umide con gli inverni freddi e persino nelle regioni a clima tropicale nelle condizioni di cattiva infiltrazione e di vegetazione forestale.

GRUNNVANNS-PODSOLJORD: Et jordlag bestående av et organisk overflatemateriale over et tynt surt humuslag. Ligger under en lysegrå bleikjord og et lavere mørkebrunt lag. Dannet i fuktige kalde til tropiske klimaer, ved dårlig drenering i skogvegetasjon.

Was this helpful?
Porción fluida, que carece de fibrinógeno, de sangre o de hemolinfa. En los vertebrados, el suero se obtiene por centrifugación de la sangre para extraer las células circulantes. En los vertebrados, la sangre se coagula previamente (el fibrinógeno se convierte en fibrina insoluble) antes de la centrifugación. El coágulo y las células sanguíneas son así eliminadas del suero.


SERUM: The fibrinogen-free fluid fraction of blood or haemolymph. In invertebrates serum is separated from haemolymph by the removal of circulatory cells by centrifugation. In vertebrates, the blood is first allowed to clot (i.e. fibrinogen is converted to insoluble fibrin) and then centrifuged to remove blood cells and fibrin.

ΟΡΟΣ: Τo ελεύθερο ινωδογόνου υγρό μέρος του αίματος ή της αιμολέμφου. Στα ασπόνδυλα ο ορός διαχωρίζεται από την αιμολέμφο με απομάκρυνση των κυττάρων με φυγοκέντρηση. Στα σπονδυλωτά το αίμα αφήνεται αρχικά να πήξει (με μετατροπή του ινωδογόνου σε ινώδες) και στη συνέχεια υπόκειται σε φυγοκέντρηση ώστε να απομακρυνθούν τα αιμοκύτταρα και το ινώδες. Πρβλ. Πλάσμα.

SERUM: Der flüssige, hauptsächlich Eiweißkörper enthaltende, nicht mehr gerinnbare Anteil des Blutplasmas oder der Hämolymphe. Bei den Invertebraten kann das Serum von der Hämolymphe durch Zentrifugieren der zirkulierenden Zellen direkt abgetrennt werden. Bei den Vertebraten läßt man das Blut zunächst gerinnen, um dann die Blutzellen und das ausgefallene unlösliche Fibrin über das Zentrifugieren zu entfernen.

SERUM: La portion fluide, dépourvue de fibrinogène, du sang ou de lhémolymphe. Chez les Invertébrés, le sérum est obtenu par centrifugation de lhémolymphe afin denlever les cellules circulantes. Chez les vertébrés, le sang est dabord coagulé (le fibrinogène est converti en fibrine insoluble) avant centrifugation. Le caillot de sang et les cellules sanguines sont ainsi éliminés du sérum.

SIERO: La frazione fluida di fibrinogeno libero o emolinfa. Negli invertebrati il siero è ottenuto per centrifugazione dellemolinfa. Nei vertebrati si lascia che il sangue formi prima il coagulo (es. Il fibrinogeno viene prima convertito in fibrina insolubile) poi si procede alla centrifugazione al fine di rimuovere le cellule e la fibrina.

SERUM: Den flytende fibrinogenfri fraksjonen i blodet. Hos virvellose dyr (evertebrater) skilles serum fra hemolymfen ved fjerning av sirkulatoriske celler ved sentrifugering. Hos virveldyr (vertebrater) koaguleres blodet forst (dvs fibrinogen omdannes til uloselig fibrin), for det sentrifugeres for fjerning av blodceller og fibrin.

Was this helpful?
En farmacología; sulfamida fácilmente absorbida, utilizada en combinación con otras sulfamidas con el fin de reducir la toxicidad renal.


SULFAMERIZENE: In pharmacology, a readily- absorbed sulfonamide usually used in combination with other sulfonamide drugs to reduce renal toxicity.

ΣΟΥΛΦΑΜΕΡΙΖΙΝΗ: Εύκολα απορροφούμενη σουλφαμίδη που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με άλλες σουλφαμίδες γιά την μείωση της νεφρικής τοξικότητας.

SULFAMERIZIN: In der Pharmakologie ein vollständig absorbiertes Sulfonamid, das gewöhnlich in Kombination mit anderen Sulfonamiden zur Reduzierung der renalen Toxizität verabreicht wird.

SULFAMERIZENE: En pharmacologie; sulfamide facilement absorbée, utilisée en combinaison avec dautres sulfamides afin de réduire la toxicité rénale.

SULFAMERAZINE: In farmacologia rappresenta un sulfonamide prontamente assorbito, di solito viene usato in combinazione con altre droghe di sulfonamidi per ridurre la tossicità renale.

SULFAMERIZIN: I farmakologi: Lett absorberbart sulfonamid som ofte brukes i lag med andre sulfonamider for å redusere renal giftighet.

Was this helpful?
Gas soluble y de fuerte olor, H2S, producido durante la descomposición anaeróbica; se encuentra a menudo en el hipolimnion y el barro de sedimentación. A veces liberado por la las materias orgánicas sedimentadas (excrementos y alimentos residuales) que se acumulan debajo de las jaulas de peces y las tablas ostrícolas instaladas en las que las corrientes y la profundidad don bajas.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Δύσοσμο, διαλυτό αέριο, Η2S, παραγόμενο κατά την αναερόβια διάσπαση. Συνήθως παρατηρείται στο υπολίμνιο ή στην ιλύ του πυθμένα. Επίσης εκλύεται από ιζήματα οργανικού υλικού (περιττώματα και περισσεύματα τροφής), τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας ή από τους υποστάτες των στρειδιών, όταν το βάθος είναι μικρό και δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

SCHWEFELWASSERSTOFF: Ein riechbares, lösliches Gas, H2S, das bei der anaeroben Zersetzung ensteht; wird im allgemeinen im Hypolimnion oder Bodenschlamm gefunden. Wird auch aus Sedimenten freigesetzt, die unter Käfiganlagen der modernen Fischzucht oder unter Austerngestellen durch die Ablagerung von Kot und Futteresten akkumulieren.

HYDROGENE SULFURE: Gaz soluble et odorant, H2S, produit lors de la décomposition anaérobie; souvent trouvé dans lhypolymne et les boues sédimentaires. Parfois libéré par les matières organiques sédimentées (fèces et aliments résiduels) qui saccumulent sous les cages à poissons et les tables ostréicoles installées là où les courants et la profondeur sont faibles.

IDROGENO SOLFORATO: H2S. Un gas solubile in acqua e dallodore pungente, è il risultato della decomposizione anaerobica; si trova comunemente nellipolimnio e nel fango sedimentario. Può essere rilasciato anche da materiale organico sedimentato (feci e alimenti guasti) che si accumula nelle gabbie dei pesci o sui cavalletti delle ostriche situati là dove le correnti e le profondità sono deboli.

HYDROGENSULFID: En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne lokaliteter med dårlig vannutskiftning.

Was this helpful?
Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.


POTENTIATED SULPHONAMIDES: Refers to any antimicrobial agent comprising a specific member of the sulphonamide group in combination with a potentiator, usually trimethoprim. Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5

ΔΡΑΣΤIΚΕΣ ΣΟΥΛΦΑΜIΔΕΣ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

POTENTIERTE SULFONAMIDE: TEICHWIRTSCHAFT (TEICHKULTUR): POTENTENZIERTE SULFONAMIDE: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen

SULFANOMIDES POTENTIALISES: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

SOLFONAMMIDI POTENZIATI: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

POTENSERTE SULFONAMIDER: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Agente antimicrobiano de fórmula general RNO2SH2 que actúa por competición con el ácido p-aminobenzoico en el metabolismo del ácido fólico (por ejemplo sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetoxina); cf. sulfonamidas potenciados.


SULPHONAMIDES: Antimicrobial compounds having the general formula RNO2SH2 and acting via competition with p-aminobenzoic acid in folic acid metabolism (i.e. sulfamerazine, sulfamethazine, sulfadimethoxine).

ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ: Αντιμικροβιακές ενώσεις με γενικό τύπο RNO2SH2 που δρουν μέσω ανταγωνισμού με το p-αμινοβενζοϊκό οξύ στον μεταβολισμό του φολλικού οξέος (δηλ., σουλφαμεραζίνη, σουλφαμεθαζινη, σουλφαμεθοξίνη). Πρβλ. Δραστικές σουλφαμίδες.

SULFONAMIDE: Antimikrobielle Stoffe, die die allgemeine Formel RNO2SH2 haben und durch eine Bindung mit p-Aminobenzolsäuren im Folsäurestoffwechsel wirken. (Sulfomerazin, Sulfomethazin und Sulfodimethoxin).

SULFONAMIDES: Agents antimicrobiens à formule générale RNO2SH2 agissant par compétition avec lacide p-aminobenzoique dans le métabolisme de lacide folique (par exemple sulfamérazine, sulfaméthazine, sulfadimethoxine).

SULFONAMIDE: Composto antimicrobico avente formula generale RNO2SH2 e che agisce in competizione con lacido aminobenzoico nel metabolismo dellacido folico (sulfamerazina, sulfametazina, sulfadimetossina).

SULFONAMIDER: Antibakterielle sammensetninger med generell formel RNO2SH2, som virker via konkurranse med p-aminobenzosyre i folinsyremetabolismen. F.eks. sulfamerazin, sulfamethazin og sulfadimethoxin. Jfr. potenserte sulfonamider.

Was this helpful?
Término que describe la capacidad de ser utilizado o de situarse debajo del agua.


SUBMERSIBLE: Term used to describe the capablility of being used or occurring under water.

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά να περιγράψει την δυνατότητα κατάδυσης ή την ύπαρξη υπό το νερό.

TAUCHFÄHIG: Ein die Fähigkeit unter Wasser benutzt zu werden oder vorzukommen beschreibender Begriff.

SOUSMERSIBLE: Terme décrivant la capacité dêtre utilisé ou de se situer sous leau.

SOMMERGIBILE: Termine usato per descrivere la capacità di essere usato o stare sottacqua.

SUBMERSIBEL : Nedsenkbar. Betegnelsen beskriver egenskapen til å kunne bli brukt under vann eller noe som forekommer under vann.

Was this helpful?
Término que describe las condiciones de cultivo a densidades excesivas de almacenaje. Eso provoca respuestas primarias y secundarias de estrés en los peces y puede predisponer a epidemias de enfermedades o infecciones parasitarias dado que la transferencia de agentes causativos es facilitada por la aproximación de peces. La erosión de las aletas es indicio de una superdensidad de almacenaje. La superdensidad de ciertos organismos de cultivo, por ejemplo (rotíferos,Brachionus sp) tiene un efecto


CROWDING: Term used to describe rearing conditions with an unsuitably high stocking density. Crowding in fish is known to induce primary and secondary stress responses; it also can predispose fish to disease outbreaks as it facilitates the transfer of parasites by increasing the contacts between infected and potential hosts. Fish with eroded fins are often an indication of crowding. Crowding in cultures of certain organisms (e.g. rotifers, Brachionus sp) has a negative effect on population growth, either

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ορος που αναφέρεται σε υπερβολικά υψηλές πυκνότητες καλλιέργειας. Ο υπερπληθυσμός στα ψάρια είναι γνωστό ότι έχει πρωτογενείς και δευτερογενείς επιβαρυντικές επιπτώσεις (καταπόνηση). Προδιαθέτει επίσης τα ψάρια σε (εκδήλωση) εκρήξεις ασθενειών καθώς η μείωση των αποστάσεων μεταξύ μολυσμένων ατόμων και πιθανών ξενιστών διευκολύνει τη μετάδοση παρασίτων. Ψάρια που εμφανίζουν σήψη πτερυγίων αποτελούν συχνά ένδειξη υπερπληθυσμού. Ο υπερπληθυσμός στις καλλιέργειες ορισμένων οργανισμών (π.χ. τροχο

ÜBERVÖLKERUNG: Ein Begriff, der ungewöhnlich hohe Besatzdichte in einer Kultureinheit anzeigt. Überbevölkerung in Fischbecken (-teichen) ist für das Auftreten primärer und sekundärer Streßreaktionen bekannt; sie kann auch zum Ausbruch von Krankheiten durch die Nähe von infizierten und potentiellen Wirten führen. Fische mit ausgefransten Flossen sind oft gute Indikatoren für die Überbevölkerung in einem Becken. In der Larvenkultur mariner Fische hat die Überbevölkerung auch negative Folgen für das Wachstum der

SURDENSITE DE STOCKAGE: Terme décrivant les conditions délevage à des densités de stockage excessives. Ceci provoque des réponses primaires et secondaires de stress et peut prédisposer les poissons à des épidémies de maladies ou dinfestations parasitaires puisque le transfert des agents causatifs est facilité par la proximité des poissons. Lérosion des nageoires est indicative dune surdensité de stockage. La surdensité de certains organismes en culture, par exemple, les rotifères, Brachionus> sp) a un effet négatif sur

SOVRAFFOLLAMENTO: Termine usato per descrivere condizioni di allevamento con un’insolita elevata densità di stoccaggio. Il sovraffollamento induce nel pesce risposte primarie e secondarie allo stress; può anche predisporre il pesce alle epidemie perché facilita la trasmissione di parassiti tramite il contatto costante tra ospiti infetti e ospiti potenziali. L’erosione delle pinne spesso indica sovraffollamento. Il sovraffollamento negli allevamenti di alcuni organismi (es. rotiferi, Brachionus sp) ha un effetto n

HØY TETTHET : Betegnelse for å beskrive oppdrettsforhold med for høye tettheter. For høye tettheter gir primære og sekundære stressresponser i fisk. Fisken gjøres og mer mottakelig for sykdomsutbrudd, og økt kontakt mellom fisk øker sjansen for at parasitter skal overføres fra infiserte til ikke-infiserte individer. Fisk med finneråte er ofte en indikasjon på for høye tettheter. For høye tettheter har negativ effekt på populasjonsvekst hos visse organismer (f.eks. hjuldyr, Brachionus sp), både i lukket kultu

Was this helpful?
Parte de litoral cubierto únicamente durante las mareas altas de aguas vivas; dícese también de la zona litoral cubierta únicamente durante una gran tempestad.


BACKSHORE: The zone of a typical beach profile above mean high water; also used for the zone covered only in exceptionally severe storms.

ΥΠΕΡΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη , το ύψος του ανάγλυφου της οποίας υπερβαίνει την μέση στάθμη της πλήμμης. Αναφέρεται επίσης για την ζώνη που καλύπτεται μόνο σε εξαιρετικά σφοδρές θύελλες.

UFERZONE, SUPRALITORAL: Die Zone eines typischen Strandprofils oberhalb des normalen Hochwassers; auch die Region, die nur bei extrem starken Stürmen überspült wird.

SUPRALITTORAL: Partie du littoral recouverte uniquement lors des marées hautes de vives eaux; se dit également de la zone du littoral couverte uniquement par temps de grande tempête

SOPRALITORALE: Un profilo tipico di spiaggia che è più in alto dell’alta marea media; usato anche per la zona coperta solo durante i temporali eccezionalmente forti.

BAKSTRAND: Området av stranden som ligger over flomålet. Også brukt om området mellom full flo og grensen der bølgene når ved uvanlig grov sjø.

Was this helpful?
En peces, pequeño hueso situado en el borde superior de la parte posterior de la maxilar. Normalmente separado de este último por un surco poco profundo y visible desde el exterior.


SUPRAMAXILLARY: In fishes, a small bone lying along the upper edge of the rear part of the maxillary bone. The supramaxillary usually appears to be separated from the maxillary bone by a shallow, externally visible groove.

ΥΠΕΡΓΝΑΘΙΚΟ: Στο ψάρια μικρό οστούν ευρισκόμενο κατά μήκος του άνω άκρου του γναθικού οστού. Συνήθως το υπεργναθικό φαίνεται ότι χωρίζεται από το γναθικό από μιά ρηχή, εξωτερικά ορατή , αύλακα.

SUPRAMAXILLARE: Ein kleiner Knochen, der bei Fischen der Oberkante des hinteren Teils des Maxillare angelagert ist. In der Regel ist das Supramaxillare vom Maxillare durch eine flache, externe Vertiefung getrennt.

SUPRAMAXILLAIRE: Chez les poissons, petit os situé sur le bord supérieur de la partie postérieure du maxillaire. Habituellement séparé de ce dernier par un sillon peu profond visible de lextérieur.

SOPRAMASCELLARE: Nei pesci rappresenta un piccolo osso che giace nella parte superiore dellarea posteriore al mascellare. Il sopramascellare di solito è separato dal mascellare per mezzo di una scanalatura poco profonda e visibile esternamente.

SUPRAMAXILLARE: Hos fisk: Liten knokkel hos som ligger på oversiden av maxillare (tannbærende bein i overkjeven). Supramaxillare er skilt fra maxillare med en smal og grunn fure som er synlig fra utsiden.

Was this helpful?
Agente tensioactivo que reduce o elimina la superficie de tensión de agua.


SURFACTANT: Surface-active agent reducing or removing surface tension.

ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟΣ: Επιφανειο-δραστική ουσία που μειώνει ή εκμηδενίζει την επιφανειακή τάση.

DETERGENTIE: Oberflächenaktiver Wirkstoff, der die Oberflächenspannung herabsetzt oder außer Kraft setzt.

SURFACTANT: Agent tensio-actif réduisant ou éliminant la surface de tension de leau.

SURFACTANT: Agente attivo in superficie che riduce o rimuove la tensione superficiale.

SURFAKTANT: Kjemisk stoff som er overflateaktivt, reduserer eller fjerner overflatespenning.

Was this helpful?
Procedimiento de cultivo de ciertos moluscos bivalvos, particularmente las vieiras, en los cuales se taladran mecánicamente agujeros en los bordes de la concha para suspenderlas en cultivos en línea.


EAR HANGING: A procedure and system used in the culture of certain bivalve mollusc species, particularly scallops, whereby holes are mechanically drilled in the shell margins enabling the individuals to be attached to lines and reared in suspended culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Σύστημα για την καλλιέργεια ορισμένων ειδών διθύρων μαλακίων, ιδιαιτέρως χτενιών, κατά το οποίο ανοίγονται μηχανικά οπές στην άκρη των κελυφών, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να κρεμαστούν σε σχοινιά και να εκτραφούν σε αιωρούμενες καλλιέργειες.

EAR HANGING: Es existiert kein adäquater deutscher Ausdruck. Verfahren und System, das in der Kultur von bestimmten bivalven Molluskenarten verwendet wird (insbesondere bei der Kammuschel), wobei mechanisch Löcher in die Schalenränder gebohrt werden, so daß die Exemplare an Strängen hängen und so in einer Hängekultur aufgezogen werden können.

SUSPENSION AURICULAIRE: Procédé de culture de certains mollusques bivalves, particulièrement les coquilles St Jacques sur lesquelles on perce mécaniquement des trous sur les bords de la coquille pour les suspendre à des lignes délevage.

INANELLAMENTO: Procedura e sistema usato nell’allevamento di alcune specie di molluschi bivalvi, per esempio per le cappesante, in cui piccoli fori vengono fatti ai margini delle valve per attaccarle ai fili di sospensione delle colture.

ØREHENGNING: Prosedyre og system brukt i oppdrett av visse arter muslinger, spesielt kamskjell. Ved oppdrett av kamskjell på denne måten blir det boret hull i randen på skjellet, slik at skjellene kan henges i tau oppdrettes i hengekulturer.

Was this helpful?
Mezcla de partículas que quedan indefinidamente suspendidas en un medio.


COLLOIDAL SUSPENSION: A mixture of particles in a fluid, remaining suspended indefinitely.

ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΑΙΩΡΗΜΑ: Μείγμα σωματιδίων σε ένα ρευστό, τα οποία παραμένουν επ άπειρον αιωρούμενα.

KOLLOIDALE SUSPENSION: Die Aufschwemmung von Partikeln in einer Flüssigkeit, die unbegrenzt im suspendierten Zustand bestehen bleibt.

SUSPENSION COLLOλDALE: Mélange de particules qui restent indéfiniment en suspension dans un milieu.

SOSPENSIONE COLLOIDALE: Una miscela di particelle in un fluido che può rimanere indefinitivamente in sospensione.

KOLLOIDAL SUSPENSJON: Blanding av partikler i en væske, forblir suspendert for alltid.

Was this helpful?
Sustancias derivadas de la mayoría de coloides vegetales en suspensión y de fragmentos más importantes de plantas. Según el grado de polimerización y el peso de partículas, la decoloración del agua aumenta mientras que la solubilidad y la acidez disminuyen.


HUMIC SUBSTANCES: Substances which originate mainly from suspended plant colloidal material and larger plant fragments. Depending on the degree of polymerization and size of particles, the yellow colouring of the water increases while solubility and acidity decreases.

ΧΟΥΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Ουσίες που προέρχονται κυρίως από αιωρούμενα φυτικά κολλοειδή και μεγαλύτερα φυτικά τεμάχια. Ανάλογα με τον βαθμό πολυμερισμού και το βάρος των σωματιδίων, ο κίτρινος χρωματισμός του νερού αυξάνει, ενώ η διαλυτότητα και ο όξινος χαρακτήρας μειώνονται.

HUMINSTOFFE: Substanzen, die hauptsächlich aus suspendierten Pflanzenkolloiden und größeren Pflanzenfragmenten gebildet werden. Mit dem Polymerisationsgrad und dem Teilchengewicht nimmt die Farbtiefe zu, die Löslichkeit und der Säure- und Gerbstoffcharakter dagegen ab.

SUBSTANCES HUMIQUES: Substances dérivées pour la plupart des colloïds végétaux en suspension et de fragments plus importants de plante. Selon le degré de polymérisation et le poids des particules, la discoloration de leau augmente tandis que la solubilité et lacidité diminuent.

SOSTANZE UMICHE: Sostanze che originano principalmente da colloidi vegetali in sospensione e frammenti più grandi di piante. A seconda del grado di polimerizzazione e delle dimensioni delle particelle, la colorazione gialla dellacqua aumenta mentre lacidità e la solubilità diminuiscono.

HUMUSSTOFF: Stoff som hovedsakelig stammer fra en løsning av kolloide plantematerialer og større plantefragmenter. Den gule fargen på vannet blir sterkere mens oppløselighet og surhet minker avhengig av graden av polymerisering og størrelse på partiklene.

Was this helpful?
(1) Material (arena, fango, barro, etc.) que recubre el fondo de los medios acuáticos. (2) Elemento inicial en un proceso metabólico, o una sustancia química sobre la cuál actúa una enzima (sustancia química) o medio de crecimiento por microorganismos.


SUBSTRATE: (1) Material (e.g. sand, mud) that covers the bottom of an aquatic environment. (2) It may also be used to describe nutrients used in metabolic processes, also identified as chemical substrate, or as a medium for bacterial growth, or as an attachment for bacteria in biofilters.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: (1) Υλικό (άμμος, ιλύς κλπ) που καλύπτει τον βυθό ενός υδάτινου περιβάλλοντος. (2) Χρησιμοποιείται επίσης για τα θρεπτικά που χρησιμοποιούνται σε μια μεταβολική διαδικασία (χημικό υπόστρωμα), ως μέσο γιά την καλλιέργεια βακτηρίων, ή ως υλικό για τη συγκράτηση των βακτηρίων στα βιοφίλτρα.

SUBSTRAT: (1) Material (Sand, Schlamm, etc.), das den Boden einer aquatischen Umgebung bedeckt. (2) Nährstoffe in der mikrobiologischen Kulturtechnik; Siedlungssubstrat (-fläche) für die Anheftung von Bakterienrasen in Biofiltern, die insbesondere in der Kreislauftechnologie der Aquakultur eingesetzt werden.

SUBSTRAT: (1) Matériau (sable, boue, vase, etc.) qui recouvre le fond de lenvironnement aquatique; matériau pour laccrochage de bactéries dans un bio-filtre. (2) Sel nutritif utilisé dans un processus métabolique, et plus généralement une substance chimique sur laquelle agit un enzyme (substrat chimique) ou un milieu de croissance pour micro-organismes.

SUBSTRATO: (1) Materiale, ad es. sabbia, fango, che ricopre il fondo di un ambiente acquatico. (2) Termine che viene anche usato per indicare i nutrienti usati nei processi metabolici, o anche il substrato chimico per un enzima, o il medium per la crescita batterica o il substrato per i batteri nei biofiltri.

SUBSTRAT: (1) Materialet (f.eks. sand eller mudder) som dekker bunnen i et akvatisk miljø. (2) Beskriver også næringsstoffer som brukes i metabolske prosesser, kjemiske substrater, vekstmedium for bakterier og feste for bakterier i biofiltre.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES