AMC LIMITED

Q

Formación de múltiples uniones químicas en las cuales un ión metálico está estrechamente combinado con una molécula orgánica. Tiene la característica de mantener el elemento en solución y de devolverlo no toxico.


CHELATION: Formation of multiple chemical bonds in which a metallic ion is firmly combined with an organic molecule, having the effect of keeping the element in solution and rendering it non-toxic.

ΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σχηματισμός πολλαπλών χημικών δεσμών στους οποίους ένα μεταλλικό ιόν συνδέεται με ένα οργανικό μόριο. Εχει την ιδιότητα να κρατά το στοιχείο σε διάλυση και να το διατηρεί μή τοξικό.

CHELATBILDUNG: Bildung multipler chemischer Bindungen, in die das Metall-Ion eng mit dem organischen Molekül verbunden wird; das Metall bleibt dabei in Lösung und seine toxischen Eigenschaften bleiben unwirksam.

CHELATION: Formation de multiples liaisons chimiques dans lesquelles un ion métallique est étroitement combiné avec une molécule organique. Possède la propriété de garder lélément en solution et de le rendre non toxique.

CHELAZIONE: La formazione di legami chimici multipli coi quali uno ione metallico viene legato in modo forte ad una molecola organica. L’elemento rimane in soluzione in una forma non tossica.

CHELATERING: Dannelse av flere kjemiske bindinger, der et metallion blir fast bundet til et organisk molekyl. Resulterer i at grunnstoffet blir holdt i løsningen og fremstår som ugiftig.

Was this helpful?
En los crustáceos, el apéndice que lleva la pinza; pereiopodo.


CHELIPED: In crustaceans, a claw-bearing appendage.

ΧΗΛΗΠΟΔΙΟ: Τα λαβιδόμορφο εξάρτημα των καρκινοειδών. (βλ. ΘΩΡΑΚΟΠΟΔΙΑ)

CHELICEREN: Bei Crustaceen ein scherentragender Anhang.

CHELIPEDE: Chez les crustacés, lappendice portant la pince.

CHELIPEDE: Nei crostacei, L’appendice dalla quale origina una chela.

CHELATERING: Dannelse av flere kjemiske bindinger, der et metallion blir fast bundet til et organisk molekyl. Resulterer i at grunnstoffet blir holdt i løsningen og fremstår som ugiftig.

Was this helpful?
Apéndice en forma de pinza en los crustáceos decápodos, utilizados por la defensa o para la agresión.


CHELA: The large claw or pincer of a decapod crustacean, which is an offensive and a defensive appendage.

ΧΗΛΗ: Η μεγάλη δαγκάνα ή λαβίδα ενός δεκαπόδου, η οποία είναι επιθετικό ή αμυντικό εξάρτημα.

CHELA: Die große Schere oder Zange der Decapoden; dient dem Angriff oder der Verteidigung.

CHELIPEDES: Appendices en forme de pince chez les crustacés décapodes, utilisées pour la défense ou lagression.

CHELA: La grande pinza dei crostacei decapodi, si tratta di un’appendice usata sia per la difesa che per intraprendere un’azione offensiva.

KLO: Stor klypeklo hos tifotede krepsdyr (f.eks. kreps, hummer og krabbe). Brukes både i kamp og ved fødeinntak.

Was this helpful?
El sitio dónde se cruzan los pares de cromátidas homologas, en el principio de la profase y el comienzo de la del anafase de la meiosis, y dónde ocurren intercambios entres las partes de cromátidas no hermanas por el proceso del crossing-over.


CHIASMA: The place at which pairs of homologous chromatids are in contact, during late prophase and early anaphase of meiosis and at which exchanges of homologous parts between non-sister chromatids have taken place by crossing over.

ΧΙΑΣΜΑ: Η θέση στην οποία τα ζεύγη των ομολόγων χρωματίδων έρχονται σε επαφή (κατά το τέλος της πρόφασης και την αρχή της ανάφασης κατά την μείωση) και στην οποία ανταλλάσσονται ομόλογα τμήματα μεταξύ μή-αδελφών χρωματίδων. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται χιαστί.

CHIASMA: Die Stelle, an der Paare homologer Chromatiden in engem Kontakt stehen und während der späten Prophase und der frühen Anaphase der Meiose homologe Anteile zwischen Chromatiden durch Überkreuzung austauschen.

CHIASMA: Lendroit où les paires de chromatides homologues sont en contact, en fin de prophase et en début danaphase de la méiose, et où les échanges des parties homologues entre les chromatides non- soeurs ont lieu par le processus du crossing-over.

CHIASMA: La posizione in cui le coppie di cromatidi omologhi vengono in contatto, alla fine della profase ed all’inizio dell’anafase della meiosi e in cui lo scambio di parti omologhe fra cromatidi non-fratelli si è svolto tramite crossing over.

KIASME (CHIASMA): Området der par av homologe kromatider er bundet sammen, under sein profase og tidlig anafase i meiosen, og der byttet av homologe deler mellom ikke-søster kromatider har funnet sted ved ”crossing over”.

Was this helpful?
Células sensoriales u órganos de sentido sensibles a las estimulaciones químicas.


CHEMORECEPTOR: Sensory cells or sense organs for the perception of chemical stimuli.

ΧΗΜΕΙΟΫΠΟΔΟΧΕΑΣ: Αισθητήρια κύτταρα ή αισθητήρια όργανα ευαίσθητα στα χημικά ερεθίσματα.

CHEMOREZEPTOR: Sensorische Zelle oder sensorisches Organ für die Wahrnehmung von chemischen Stimuli.

CHEMORECEPTEUR: Cellules sensorielles ou organe sensoriel sensibles aux stimulations chimiques.

CHEMIORECETTORE: Le cellule sensorie o gli organi di senso usati per la percezione di stimoli chimici.

KJEMORESEPTOR: Sanseceller eller sanseorgan som sanser kjemiske stimuli.

Was this helpful?
Respuesta de los organismos a un estímulo químico (Orientación hacia o lejos del estímulo químico).


CHEMOTAXIS: The response of organisms to chemical stimuli (moving towards or away from a chemical stimulus).

ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ: Απόκριση ενός οργανισμού σε ένα χημικό ερέθισμα (απομάκρυνση ή κίνηση προς το χημικό ερέθισμα).

CHEMOTAXIS: Die Antwort von Organismen auf chemische Stimuli (durch chemische Reize verursachte Ortsbewegung von der Reizquelle weg oder zu ihr hin).

CHEMOTAXIE: Réaction dorientation par rapport à une stimulation chimique (au-delà dun stimulus chimique).

CHEMIOTASSI: La risposta di un organismo agli stimoli (l’avvicinamento o l’allontanamento dell’organismo dagli stimoli chimici).

KJEMOTAKSIS: Reaksjonen til en organisme mot et kjemisk stimuli (bevegelse mot eller fra et kjemisk stimuli).

Was this helpful?
Tratamiento de enfermedades por inhibición química sin efectos segundarios tóxicos o graves para el paciente.


CHEMOTHERAPY: Treatment of diseases by chemical inhibition without serious toxic effect on the patient.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θεραπεία των ασθενειών με χημική αναστολή, χωρίς σοβαρές τοξικές επιπτώσεις στον ασθενή.

CHEMOTHERAPIE: Behandlung einer Krankheit durch chemische Unterdrückung ihres Fortgangs, weitgehend ohne toxische Nebenwirkung für den behandelten Organismus.

CHIMIOTHERAPIE: Traitement des maladies par inhibition chimique sans effets secondaires toxiques ou graves pour le malade.

CHEMIOTERAPIA: Cura delle malattie tramite l’inibizione chimica senza che il paziente subisca gravi effetti tossici.

KJEMOTERAPI: Behandling av sykdom ved kjemisk inhibering uten alvorlige giftige virkninger på pasienten.

Was this helpful?
Gran familia de mosquitos no hematófagos cuyas larvas acuáticas y crisálidas son utilizadas como alimento vivo para ciertos peces, por ejemplo las truchas.


CHIRONOMIDS: Any of a very large family of minute, non-biting midges. The aquatic larvae and pupae are used as a live food for some fishes, for example, trout. The larvae may occur as a nuisance species in, for instance, recreational units.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΔΕΣ: Οργανισμοί της ομώνυμης μεγάλης οικογένειας των μη αιματοφάγων διπτέρων. Οι υδρόβιες νύμφες και χρυσαλίδες χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή για ορισμένα ψάρια π.χ. πεστροφα. Οι νύμφες ενδέχεται να είναι ενοχλητικές π.χ. σε χώρους αναψυχής.

CHIRONOMIDAE: Insekten aus der großen Familie der nicht stechenden Zweiflügler; die Larven und Puppen findet man im Süßwasser, die Adulten schwärmen oft am Abend. Sie werden vielfach als Lebendfutter in der Aquaristik und zur Jungfischaufzucht eingesetzt.

CHIRONOMES: Grande famille de moucherons non hématophages. Les larves aquatiques et pupae sont utilisées comme aliments vivants pour certains poissons, par exemple les truites.

CHIRONOMIDI: Grande famiglia di moscerini non emetofagi. Le larve acquatiche e le pupe vengono usate come alimento vivo per alcuni pesci, ad esempio, la trota.

CHIRONOMIDAE: Stor familie av små ikke-bitende mygg. Deres akvatiske larver og pupper brukes som levendefôr til noen typer fisk. F.eks. ørret. Larvene kan være plagsomme, f.eks. i rekreasjonsområder.

Was this helpful?
Estado inactivo del ciclo vital de numerosos organismos. Deshidratado, inmóvil, durmiente, resistente y juega un papel en la protección de la diseminación de la especie. El organismo está envuelto en una o varias membranas, a veces en capas quísticas secretadas (endoquiste, mesoquiste, exoquiste, etc.). La pared es a veces gruesa y esculpida. Un agujero de emergencia está presente en ciertos casos.


CYST: The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.

ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

ZYSTE: Das nichtbewegliche, dehydrierte, resistente, inaktive Ruhestadium im Lebenszyklus vieler Organismen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung und der Ausbreitung der Arten. Der Organismus ist gewöhnlich abgerundet und von einer oder mehreren Lagen von sekretierten Membranen, Häuten oder Wänden umgeben (Exocyst, Mesocyst, Endocyst, etc.). In einigen Fällen können die Wände sehr dick, an der Außenseite strukturiert oder mit oder ohne sichtbare Poren versehen sein. Beispielhaft seien hier

KYSTE: Stade immobile du cycle vital de nombreux organismes. Il est déshydraté, inactif, dormant, résistant et joue un rôle dans la protection et la dissémination de lespèce. Lorganisme est enroulé et recouvert dune ou de plusieurs membranes, parois ou enveloppes kystiques sécrétées (endokyste, mésokyste, exokyste, etc.). La paroi est parfois très épaisse et souvent sculptée. Un pore démergence existe dans certains cas.

CISTI: Lo stadio dormiente, immobile, disidratato, resistente e inattivo nel ciclo vitale di molti organismi, generalmente considerato importante per la protezione o per la diffusione di una specie; l’organismo è tipicamente di forma rotonda, circondato da uno o più strati di membrane cistiche (esocisti, mesocisti, endocisti, ecc.) o da involucri o pareti; in alcuni casi le pareti possono essere piuttosto spesse, ruvide all’esterno e con o senza un poro di emergenza.

CYSTE: Det ikke-mobile, dehydrerte, motstandsdyktige, inaktive dvalestadiet i livssyklusen til mange organismer. Spiller en viktig rolle i enten beskyttelse eller spredning for en organisme. Cyster er oftest avrundete, og omgitt av et eller flere lag med membraner (eksocyst, mesocyst, endocyst etc) eller vegger sekrert av cysten. I noen tilfeller kan veggene være ganske tykke, med eller uten porer.

Was this helpful?
Nombre generalmente dado a un zigoto que se enquista inmediatamente después de la fusión de los gametos en la singamia; tales zigotos son típicos de ciertos flagelados y de esporozoos.


CYSTOZYGOTE: General term for a zygote that has encysted immediately after fusion of gametes in syngamy; such a zygote is found in various groups of flagellates and sporozoa.

ΚΥΣΤΟΖΥΓΩΤΗΣ: Γενικός όρος που αναφέρεται σε ένα ζυγώτη που εγκυστώνεται αμέσως μετά τη σύντηξη των γαμετών στη συγγαμία. Ζυγώτης αυτού του τύπου απαντάται σε διάφορες ομάδες μαστιγοφόρων και σποροζώων.

ZYSTOZYGOTE: Genereller Ausdruck für eine Zygote, die sich sofort nach der Fusion der Gameten in der Syngamie enzystiert; solche Zygoten findet man bei verschiedenen Gruppen von Flagellaten und Sporozoen.

KYSTOZYGOTE: Nom général donné au zygote qui senkyste immédiatement après la fusion des gamètes en syngamie; des telles zygotes se rencontrent chez certains groupes de flagellés et de sporozoaires.

CISTOZIGOTE: Termine generale per uno zigote che si incista subito dopo la fusione dei gameti durante la singamia; tali zigoti si trovano nei vari gruppi di flagellati e sporozoi.

CYSTOZYGOTE: Betegner en zygote som innkapsles rett etter fusjonen av gameter (kjønnsceller) ved syngami (seksuell forplantning). Slike zygoter finnes i ulike grupper av flagellater og sporozoer.

Was this helpful?
Proteína dura del exoesqueleto de artrópodos; material de una fuerza mecánica considerable; la calcita del exoesqueleto de los artrópodos se apoya por una matriz orgánica formada por un compuesto llamado la quitina y varias moléculas de proteínas.


CHITIN: A constituent of the arthropod exoskeleton; a material of considerable mechanical strength; the calcite of the exoskeleton is supported by an organic matrix made up of a compound called chitin and various protein molecules.

ΧΙΤΙΝΗ: Πρωτεΐνη του εξωσκελετού των αρθροπόδων. Υλικό σημαντικής μηχανικής σκληρότητας. Ο ασβεστίτης του εξωσκελετού υποστηρίζεται από οργανικό πλέγμα που σχηματίζεται από χιτίνη και διάφορα πρωτεiνικά μόρια.

CHITIN: Ein Bestandteil des Außenskeletts der Arthropoden von erheblicher mechanischer Belastbarkeit; die Kalzide des Exoskeletts werden von einer organischen Matrix unterstützt, die aus Chitin und verschiedenen Proteinmolekülen besteht.

CHITINE: Protéine dure de lexosquelette des arthropodes. Composé azoté de lexosquelette des arthropodes formant une matrice organique, avec diverses protéines, qui soutient la calcite.

CHITINA: Un costituente (polisaccaride azotato) dell’esoscheletro degli artropodi; materiale con una considerevole resistenza meccanica; la calcite dell’esoscheletro è inclusa in una matrice organica composta di chitina e di molecole proteiche.

KITIN: Byggestein i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), har stor mekanisk styrke. Kalsitt i det ytre skjelettet holdes sammen av et organisk bindemiddel laget av karbohydratet kitin og ulike proteiner.

Was this helpful?
Tiene las propiedades de la quitina.


CHITINOID: Having chitin-like properties.

ΧΙΤΙΝΟΕΙΔΗ: Ουσία με ιδιότητες παρεμφερείς με αυτές της χιτίνης.

CHITINOID: Chitinähnliche Eigenschaften, jedoch nicht mit Chitin identisch.

CHITINOλDE: Ayant les propriétés de la chitine.

CHITINOIDE: Una sostanza che ha le proprietà della chitina.

KITINOID: Har kitinlignende egenskaper.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES