AMC LIMITED

M

En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

REIFUNG: Der Prozeß der ersten meiotischen Teilung und der Wanderung des Zellkerns in Richtung des animalen Pols bis die Keimbläschen in zwei post-vitellare Eier auseinandergebrochen sind (folglich bis nach der vollständigen Dotterbildung).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

MATURAZIONE: In embriologia: il completamento della prima divisione meiotica e la migrazione del nucleo verso il polo animale, fino al collasso della vescicola germinale nelle uova post vitellogeniche (perciò dopo il completamento della vitellogenesi).

MODNING: (1) I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese). (2) I reproduksjon: Når et individ er i kjønnsmodningsfasen.

Was this helpful?
Término colectivo no específico que se refiere a grandes algas naturales o cultivadas, por ejemplo, Laminaria, excluyendo totalmente el fitoplancton y microalgas.


MACROALGAE: Non-specific collective term referring to the larger algae; occurring both naturally and under cultivation, e.g. Laminaria, but specifically excluding phytoplanktonic and microalgae.

ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ: Μη ειδικός συλλογικός όρος αναφερόμενος στα μεγαλύτερα φύκη, φυσικά ή καλλιεργούμενα π.χ. Laminaria ο οποίος δεν περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν και τα μικροφύκη.

MAKROALGE: Nicht-spezifische, allgemeine Bezeichnung für größere Algen in natürlichen Vorkommen oder in Kulturen; z.B Laminaria, ausgenommen Phytoplankton und Mikroalgen.

MACROALGUE: Terme collectif non spécifique se rapportant aux grandes algues naturelles ou cultivées, par exemple Laminaria, en excluant totalement le phytoplancton et les microalgues.

MACROALGHE: Termine collettivo, non specifico riferito alle alghe di maggiori dimensioni; spontanee o coltivate, es. Laminaria, comunque non riferibile al fitoplancton e alle microalghe.

MAKROALGE: Uspesifikk samlebetegnelse for store alger i oppdrett eller i naturen, f.eks. Laminaria. Utelukker planteplankton og mikroalger.

Was this helpful?
Los más grandes de los organismos bentónicos que son de talla superior a 0.5 mm. Sin macrofauna.


MACROBENTHOS: The larger organisms of the benthos, exceeding 0.5 mm in length.

ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΟΣ: Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί του βένθους, που υπερβαίνουν το 1mm (ή 0,5mm) σε μήκος. πρβ. μειοβένθος, επιβένθος.

MAKROBENTHOS: Die größeren Organismen des Benthos, über 1 mm Länge hinausgehend.

MACROBENTHOS: Les plus grands des organismes benthiques qui sont de taille supérieure à 0.5 mm. Syn. macrofaune.

MACROBENTHOS: I più grossi organismi appartenenti al benthos, di dimensioni superiori a 0,5 mm. Sin. macrofauna.

MAKROBENTOS: De større organismene i bentos, over 0,5 mm lange. Jfr. epibentos, meiobentos, bentos. Syn. makrofauna.

Was this helpful?
Género de gambas de agua dulce con alrededor de 100 especies, se encuentran normalmente en las aguas tropicales. El Macrobrachium tiene un cuerpo alargado con sección circular y cefalotórax desarrollado. El segundo par de apéndices que sirven para andar terminan en unas pinzas que son muy desarrolladas en los machos.


MACROBRACHIUM: Genus to which freshwater prawns belong, consisting of about 100 species, usually found in tropical waters. Macrobrachonium has an elongated body, circular in cross section, with a large extended cephalothorax. The second pair of walking appendages terminate in pincers which are highly developed in males.

MACROBRACHIUM: Γενος στο οποίο ανήκουν οι καραβίδες του γλυκού νερού (περί τα 100 είδη), ευρισκόμενες στα τροπικά νερά. Εχουν επίμηκες σώμα, κυκλική διατομή και μεγάλο εκτεταμένο κεφαλοθώρακα. Το δεύτερο ζεύγος βαδιστικών εξαρτημάτων απολήγει σε δαγκάνες, ιδαίτερα αναπτυγμένες στα αρσενικά.

MACROBRACHIUM: Eine Gattung von Süßwassergarnelen mit ca.100 Arten; meist in tropischen Gewässern zu finden. Sie besitzen einen gestreckten Körper, runden Querschnitt und einen vergrößerten Cephalothorax. Das zweite Paar der Fortbewegungsgliedmaßen endet in Scheren, die bei den Männchen hoch entwickelt sind.

MACROBRACHIUM: Genre de crevette deau douce renfermant environ 100 espèces, habituellement rencontré dans les eaux tropicales. Le Macrobrachium a un corps allongé de section circulaire avec un cephalothorax développé. La seconde paire dappendices pour la marche est terminée par des pinces qui sont très développées chez les mâles.

MACROBRACHIUM: Genere del quale fanno parte alcuni gamberi di acqua dolce, rappresentato da circa 100 specie, normalmente rinvenibili nelle acque tropicali. Il Macrobrachium presenta un corpo allungato, di sezione circolare, con un ampio e prominente cefalotorace. il secondo paio di appendici deambulatorie sono dotate di chele, normalmente molto sviluppate negli esemplari di sesso maschile.

MACROBRACHIUM: Slekt med ferskvannsreker, består av over 100 arter funnet i tropiske strøk. Macrobrachium har en langstrakt kropp, sirkulær i tverrsnitt, med en stor forlenget cephalothorax. Andre par med gangbein har klør, som er svært utviklet hos hanner. Drives mye oppdrett av arten ”giant freshwater prawn” (Macrobrachium rosenbergi).

Was this helpful?
Clima de una región geográficamente grande. Las condiciones de temperatura, precipitación, humedad relativa y otros factores meteorológicos son registradas a 1,5 m del suelo para evitar toda influencia de factores topológicos, de vegetación o otros factores edáficos.


MACROCLIMATE: The climate of a major geographical region. The conditions of temperature, precipitation, relative humidity, sunshine and other meteorological factors, recorded about 1.5 m above ground level to avoid topological, vegetational and edaphic influences.

ΜΑΚΡΟΚΛΙΜΑ: Το κλίμα μιάς ευρείας γεωγραφικής περιοχής. Οι συνθήκες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ηλιοφάνειας και άλλων μετεωρολογικών παραγόντων, καταγραφόμενες σε 1.5 m περίπου από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να αποφεύγονται οι επιδράσεις που οφείλονται στην μορφολογία εδάφους και τη βλάστηση .

MAKROKLIMA: Das Klima einer größeren geographischen Region. Die Bedingungen von Temperatur, Niederschlag, relativer Luftfeuchtigkeit, Sonnenschein und anderen meterologischen Faktoren, die1.5 m über dem Boden aufgezeichnet werden, um topologische, vegetationsbedingte und edaphische Einflüsse zu vermeiden.

MACROCLIMAT: Le climat dune région géographique majeure. Les conditions de température, précipitation, humidité relative, ensoleillement et autres facteurs météorolgiques enregistrés à 1,5m du sol afin déviter toute influence des facteurs topologiques, végétationnels ou dautres facteurs édaphiques.

MACROCLIMA: Il clima di una macroregione geografica. I dati di temperatura, precipitazione, umidità relativa, illuminazione ed altri parametri meteorologici, sono registrati a circa 1,5 m sopra il livello del terreno per evitare possibili influenze topologiche, vegetazionali ed edafiche.

MAKROKLIMA: Klima i et stort geografisk område. Forholdene temperatur, nedbør, fuktighetsgrad, sol og andre meteorologiske faktorer, målt om lag 1,5 meter over bakken for å unngå påvirkning fra topografi, vegetasjon og jordbunn.

Was this helpful?
Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.


MACROPHAGOUS: Feeding on relatively large particles of food.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MAKROPHAG (Adj.): Sich von relativ großen Futterpartikeln ernährend.

MACROPHAGE (adj.): Se nourrisant de particules de taille relativement importante.

MACRÒFAGO: Che si ciba di particelle di cibo relativamente grandi.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

Was this helpful?
Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.


MACROPHAGE: A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MAKROPHAGE (Nom.): Eine phagocytierende Zelle, die zu dem retikularen, endothelialen System gehört. Sie ist offensichtlich die bei Entzündungen in Fischen am häufigsten auftretende phagocytierende Zelle.

MACROPHAGE (subst.): Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.

MACROFÀGO: Cellula fagogitaria appartenente al sistema reticolo endoteliale. Queste cellule appaiono essere i principali fagociti coinvolti negli stati infiammatori dei pesci.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhørende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

Was this helpful?
Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.


MACROPHYTE: A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.

ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MAKROPHYT: Eine große, makroskopische Pflanze; wird besonders für aquatische Großformen wie Tange (=Kelp) und Seegräser benutzt.

MACROPHYTE: Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.

MACROFITA: Una pianta di grosse dimensioni, termine usato per definire le forme acquatiche come ad esempio il fuco, e le monocotiledoni marine.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

Was this helpful?
Organismos planctónicos cuyas tallas son del orden de 20 a 200mm.


MACROPLANKTON: Plankton organisms whose size ranges from 20 to 200mm.

ΜΑΚΡΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πλαγκτονικοί οργανισμοί μεγέθους από 20 έως 200 mm.

MAKROPLANKTON: Im allgemeinen werden hierzu diejenigen Planktonorganismen gezählt, die in den Größen zwischen 20 und 200 mm Durchmesser vorkommen.

MACROPLANCTON: Organismes planctoniques dont les tailles sétalent entre 20 et 200 mm.

MACROPLANCTON: Organismi planctonici la cui taglia varia da 20 a 200 mm.

MAKROPLANKTON: Planktonorganismer med størrelse mellom 20 og 200 mm.

Was this helpful?
De talla relativamente importante; estructura o evento visible al ojo, o con la ayuda de una lupa; megascópico.


MACROSCOPIC: Of relatively large size; a structure or occurrence visible to the naked eye, or with the aid of a hand lens; megascopic.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ: Σχετικά μεγάλου μεγέθους // αντικείμενο ή φαινόμενο ορατό διά γυμνού οφθαλμού, ή με την βοήθεια απλού μεγεθυντικού φακού // μεγασκοπικός.

MAKROSKOPISCH: Relativ groß; eine Struktur oder Erscheinung, die mit dem bloßen Auge oder mit einer Lupe zu erkennen ist; megaskopisch.

MACROSCOPIQUE: De taille relativement importante; une structure ou un événement visible à loeil nu, ou à laide dune loupe; mégascopique.

MACROSCOPICO: Di dimensioni relativamente grandi; una struttura o un fenomeno visibile ad occhio nudo, o con l’ausilio di una lente di ingrandimento; megascopico

MAKROSKOPISK: Av relativ stor størrelse. Synlig for det nakne øyet, eller ved hjelp av en håndlinse.

Was this helpful?
Maduración sexual de un individuo o de un grupo de individuos de una especie por delante de los demás miembros de la clase del mismo año antes del periodo previsto. Aparece cuando el animal es pequeño, por ejemplo, el salmón parr.


PRECOCIOUS MATURATION: The sexual maturation of an individual or a group of individuals of a species that occurs in advance of other members of the year class and earlier than is usually expected. It occurs when the animal is small, e,g, salmon parr.

ΠΡΩΪΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ: Η γενετική ωρίμανση ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων ενός είδους που επέρχεται πριν απ ότι στα άλλα ομήλικα άτομα και ενωρίτερα από ότι αναμένεται συνήθως. Συμβαίνει όταν το ζώο είναι μικρό π.χ. σολομίδιο.

VORZEITIGE REIFUNG: Die sexuelle Reifung eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen einer Art, die vor der Reifung anderer Individuen eines Jahrgangs derselben Art eintritt, als normalerweise erwartet (z.B. bei Lachsen).

MATURATION PRECOCE: Maturation sexuelle dun individu ou dun groupe dindividus dune espèce qui arrive en avance sur les autres membres de la classe de lannée et avant la période prévue. Apparait quand lanimal est petit, par exemple, le parr des saumons.

MATURITA’ PRECOCE: Maturità sessuale, di un individuo o di un gruppo di individui di una specie, che viene raggiunta in anticipo rispetto agli altri membri della stessa classe di età. P.e. salmoni parr.

TIDLIG KJØNNSMODNING: Kjønnsmodning hos individer eller en gruppe individer fra en art, som er tidligere enn hos andre individer fra samme årsklasse eller tidligere enn normalt. Forekommer når dyrene er små, f.eks. lakseparr.

Was this helpful?
Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas por la hipófisis y por el cual el organismo desarrolla gónadas así como caracteres sexuales secundarios, y que les convierte en capaces de reproducirse sexualmente.


SEXUAL MATURITY: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

GESCHLECHTSREIFE: Ein durch gonadotrope Hormone der Hypophyse ausgelöster Prozeß der Gonadenreifung und Entwicklung anderer Geschlechtsmerkmale, der schließlich zur Fortpflanzungsfähigkeit des Organismus führt.

MATURITE SEXUELLE: Aboutissement dun procesus, intervenant à partir des hormones gonadotrophes sécrétées par lhypophyse, et par lequel lorganisme développe des gonades ainsi que des caractères sexuels sécondaires, le rendant capable de la reproduction sexuée.

MATURITA’ SESSUALE: Processo mediato da gonadotropine della ghiandola pituitaria nel quale un organismo va incontro allo sviluppo dei caratteri gonadici e sessuali che permettono allindividuo di riprodursi.

KJØNNSMODNING: Prosess som styres av gonadotrofe hormoner fra hypofysen, der en organisme gjennomgår forandringer i gonader og kjønnskarakterer slik at den kan forplante seg. En prosess som både er uønsket (matfisk) og ønsket (stamfisk) i oppdrettssammenheng.

Was this helpful?
Planta que crece en estado salvaje en agua dulce o salada.


WEED: Any plant that grows wild in fresh or salt water.

ΖIΖΑΝIΟ: Κάθε φυτό που αναπτύσσεται άγριο σε γλυκά ή αλμυρά νερά.

UNKRAUT: Umgangssprachliche Bezeichnung für Pflanzen, die wild wachsen und oft unerwünscht sind.

MAUVAISE HERBE: Plante qui pousse à létat sauvage dans leau douce ou salée.

ERBACCIA (PIANTA INFESTANTE): Ogni pianta che cresce selvatica in un ambiente coltivato di tipo terrestre oppure negli allevamenti ittici di acqua dolce o salata.

UKRUTT: Planter som vokser vilt i fersk- og saltvann. Brukes særlig om vekster som medfører uheldige konsekvenser (f.eks. gjengroing).

Was this helpful?
Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.


MALIGNANT: Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

BÖSARTIG: Sich beziehend auf oder bezeichnend für ein progressives Wachstum gewisser Tumore, die sich weitläufig ausbreiten können oder umliegendes Gewebe befallen und zum Tod führen können.

MALIN, MALIGNE: Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.

MALIGNO: Relativo a, o descrittivo di alcuni tumori che possono diffondersi in altri organi o invadere i tessuti circostanti con esito letale.

ONDARTET: Vedrører eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

Was this helpful?
Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

UNTERERNÄHRUNG: Fehlernährung; ein defizitärer Zustand, in dem einer oder mehrere für ein normales Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen benötigten Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRIZIONE: Denutrizione; condizione di carenza in cui uno o più elementi nutritivi non sono disponibili in quantità sufficienti per garantire una crescita normale e il sostentamento.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

Was this helpful?
Término de uso popular para designar infestaciones por el parásito Ichthyophthirius que provoca lesiones características en forma de manchas blancas.


WHITE SPOT: Colloquial term for infections of the protozoan parasite Ichthyophthirius; characterized by "white spot" lesions.

ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

WEISSPÜNKTCHEN: Umgangssprachlicher Ausdruck für Infektionen mit dem parasitären Protozoen der Gattung Ichthyophthirius, die typischerweise durch weiße Hautknötchen gekennzeichnet sind.

TACHES BLANCHES: Terme dusage populaire pour désigner les infestations du parasite Ichthyophthirius qui provoque des lésions caractéristiques en forme de tâches blanches.

WHITE SPOT (MACCHIE BIANCHE): Termine colloquiale anglosassone per infezioni causate dal protozoo parassita Ichthyophthirius sp., caratterizzate da lesioni a forma di macchie bianche.

INFEKSJONER MED PARASITTEN ICHTHYOPHTHITIUS: Vanlig betegnelse for infeksjoner med parasitten Ichthyophthirius, kjennetegnes ved hvite prikker/lesjoner.

Was this helpful?
Dícese de los quistes de color negro, originados por estados intermediarios de parásitos trematodos de peces, situados a menudo debajo de la epidermis.


BLACKSPOT: Usually refers to black cysts of intermediate stages of trematodes in fish, often situated just beneath the epidermis.

ΜΑΥΡΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ: Συνήθως αναφέρεται στις μαύρες κύστεις του ενδιαμέσου σταδίου των τρηματωδών, στα ψάρια. Συχνά εμφανίζονται ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα.

BLACK SPOT: Schwarze Flecken (häufig Zysten), intermediäre Stadien der Trematoden bei Fischen oft unterhalb der Epidermis gelegen.

TACHES NOIRES: Se dit souvent de kystes, de couleur noire, des stades intermédiaires de parasites trématodes de poissons, situés souvent en-dessous de lépiderme.

PUNTO NERO: Solitamente si riferisce ai cisti nere degli stadi intermedi dei trematodi nei pesci, spesso situati poco sotto l’epidermide.

SVARTPRIKK: Brukes vanligvis om svarte cyster som er et mellomstadium av en flatorm (trematod) i fisk, ofte beliggende under epidermis.

Was this helpful?
(1) Pieza ósea maxilar de vertebrados; (2) Piezas pares bucales de crustáceos, insectos y miriápodos, que sirven para la manipulación de comida.


MAXILLA: (1) Bone in the upper jaw of vertebrates. (2) Mouth appendages of crustaceans,insects and myriapods, which handle the food.

ΓΝΑΘΟI: (1) Οστούν της άνω σιαγόνας στα σπονδυλόζωα. (2) στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία χειρίζονται την τροφή.

MAXILLEN: (1) Knochen im Oberkiefer der Vertebraten. (2) Die vierten und fünften Anhänge bei Crustaceen, bestehend aus 1. und 2. Maxilliped, die der Nahrungsaufnahme dienen.

MAXILLE: (1) Pièce osseuse de la machoire supérieure des Vertébrés;( 2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et Myriapodes, servant à la manipulation de la nourriture.

MASCELLA: (1) Osso della parte superiore delle fauci dei vertebrati. (2) Appendici boccali dei crostacei, insetti e miriapodi utilizzate per la manipolazione del cibo.

MAXILLA: (1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

Was this helpful?
(1) Pieza bucal inferior en vertebrados. (2) Par de piezas bucales en crustáceos, insectos y miriápodos utilizadas para triturar y masticar comida fuera del organismo.


MANDIBLES: (1) The lower jaw of vertebrates. (2) Paired mouthparts of crustaceans, insects and myriapods used to chew and crush the food outside the body.

ΓΝΑΘΟI (ΚΑΤΩ), ΣIΑΓΟΝΕΣ: (1) Η κάτω σιαγόνα των σπονδυλωτών. (2) Τα ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία γίνεται η εξωσωματική μάσηση και σύνθλιψη της τροφής.

MANDIBELN: (1) Der Oberkiefer bei Vertrebraten. (2) Die paarigen Oberkiefer bei Crustaceen, Insekten und Myriapoden, die zum Zerkleinern und Zerkauen der Nahrung außerhalb des Körpers dienen.

MANDIBULES: (1) Machoire inférieure des Vertébrés. (2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et myriapodes utilisées pour broyer et mastiquer la nourriture en dehors du corps.

MANDIBOLE: (1) Ossa boccali inferiori dei vertebrati. (2) Pezzi boccali appaiati dei crostacei , insetti e miriapodi usati per masticare e sminuzzare il cibo esternamente al corpo.

MANDIBEL: (1) Underkjeve hos virveldyr (vertebrater). (2) Parede munndeler (kinnbakker) hos krepsdyr, insekter og myriapoder, som brukes til å tygge og knuse mat utenfor kroppen.

Was this helpful?
Comunidad de pantanos de mareas salinas, dominada por árboles y arbustos, sobre todo del género Rhiophora con raíces adventicias. Cuando se instalan en estanques de cultivo, se ha observado que el manglar posee un suelo ácido (ver suelo ácido). Si el suelo no se trata con cal, no se puede alcanzar una buena productividad hasta después de varios años de explotación.


MANGROVE: A tidal salt marsh community dominated by trees and shrubs, particularly of the genus Rhizophora, many of which produce adventitious aerial roots. If cleared for pond construction, the underlying soil is found to be acidic. If the ponds are not treated with lime, good productivity can only be achieved after several years of use.

ΜΑΓΚΡΟΒΙΑ: Βιοκοινωνία απαλιρροιακών ελών, κυριαρχούμενη από δένδρα και θάμνους, κυρίως των γενών Rhizophora και Avicennia, πολλά από τα οποία παράγουν αναρριχητικές αέριες ρίζες. Το έδαφος στο οποίο φύονται είναι όξινο. Αν στις λιμνοδεξαμενές που κατασκευάζονται σε τόπους όπου έχει αφαιρεθεί η μακρόβρια δεν προστεθεί ασβέστιο, ικανοποιητική παραγωγικότητα δεν επιτυγχάνεται παρά ύστερα από χρόνια.

MANGROVE: Eine tidenabhängige Salzmarsch-Gemeinschaft von Bäumen und Sträuchern dominiert, teilweise der Gattung Rhizophora zugehörig, von denen viele Arten zusätzliche oberirdische Wurzeln hervorbringen. Wenn Mangrovenwälder für den Teichbau gerodet werden, findet man häufig sehr saure Böden vor. Eine gute Produktivität solcher Teiche stellt sich erst nach langer Nutzung ein; sie kann durch häufige Kalkung verbessert werden.

MANGROVE: Marais salants intertropicaux, formation végétale caractérisée par des arbres et des arbustes, surtout des palétuviers du genre Rhizophora à racines aeriennes adventices. Aménagé en bassins, la mangrove possède un sol de fond acide (voir sol acide). Si les bassins ne sont pas traités avec de la chaux, on ne peut atteindre une bonne productivité quaprès plusieurs années dexploitation.

MANGROVIA: Una comunità delle zone acquitrinose dacqua salata dominata da alberi e arbusti , in particolare del genere Rhizophora, molti dei quali in grado di produrre radici avventizie aeree

MANGROVE: Et tropisk marskmiljø i tidevannssonen, dominert av trær og busker, særlig fra slektene Rhizophora og Avicennia. Mange av disse har ekstra luftrøtter. Ved graving av dammer i disse områden er det funnet at de underliggende jordlagene er sure. Dersom dammene ikke behandles med kalk, vil de ikke ha god produktivitet før etter flere års produksjon.

Was this helpful?
Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

AUSBRUCH: In Bezug auf Krankheiten ein epidemiologischer Begriff bei gehäuften und zeitlich begrenztem Auftreten pathologischer Fälle. Ein Krankheitsausbruch kann einen infizierten Organismus oder viele Tausende betreffen (z. B. in industriellen Zucht- (Mast-) anlagen).

MANIFESTATION EPIDEMIQUE: Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.

FOCOLAIO: Unità epidemiologica di casi patologici, espressi clinicamente o in un luogo durante un breve periodo di tempo. Un focolaio può avere dimensioni variabili dal singolo caso (un solo organismo colpito) a un numero di soggetti molto elevato (la maggior parte degli individui).

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

Was this helpful?
Pieza de acero en forma de U, con un eje en forma de tornillo, que sirve para ligar dos cadenas o cuerdas o para fijarlos en una pieza fija o móvil.


SHACKLE: U shaped steel forging with a pin through an eye on each end of the "U" which serves as a connecting link for rigging components.

ΑΓΚΥΛIΟ ή ΚΛΕIΔI: Κρίκος σχήματος U που είναι κλειστός με ένα πείρο στα άκρα του U. Χρησιμοποιείται για να ενώνει δύο κομμάτια σχοινιού ή αλυσίδας.

SCHÄKEL: Universell einsetzbares, U-förmiges Verbindungs-und Befestigungsglied aus Metall (meist feuerverzinkter Stahl) für Tauwerk und Ketten.

MANILLE: Pièce dacier en forme détier, munie dΪun axe à vis, servant à la liaison de deux chaînes ou cordages ou à leur fixation sur une pièce fixe un mobile.

MANIGLIA: Pezzo in acciaio forgiato ad U con un occhiello a unestremità della U che serve a collegare i componenti da manovrare.

SJAKKEL: U-formet anordning av stål med en bolt som låsemekanisme, fungerer som kobling (f.eks. i fortøyninger).

Was this helpful?
Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

PHOTOPERIODENMANIPULATION: Ein Prozeß, bei dem die Photoperiode künstlich verändert wird (z. B. durch Lampen oder Abdeckungen). Dieses kann als zusätzlicher Anreiz zum Laichen eingesetzt werden, oder um die Kulturorganismen unter konstanten Lichtverhältnissen zu halten.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPOLAZIONE DEL FOTOPERIODO: Variazione artificiale del fotoperiodo dovuta alluso di mezzi artificiali (luci o schermi). Si pratica per indurre la maturazione sessuale, per favorire lo svezzamento o per mantenere costanti le condizioni di allevamento degli organismi.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

Was this helpful?
Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.


MANNITOL: A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.

ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANITOL: Ein kurzkettiger Alkohol, der aus Braunalgen extrahiert und in der Medizin und als Nahrungszusatz benutzt wird.

MANNITOL: Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.

MANNITOLO: Un alcol a catena lineare estratto dalle alghe brune, usato in medicina e come integratore dietetico.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

Was this helpful?
Instrumento que sirve para medir la presión de un fluido; utilizado para medir presiones inferiores o superiores a la presión atmosférica.


MANOMETER: An instrument for measuring pressure of fluids both above and below atmospheric pressure.

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ: Όργανο γιά την μέτρηση της πίεσης των αερίων και των ατμών τόσο επάνω όσο και κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση.

MANOMETER: Ein Instrument zur Messung des Druckes (oberhalb und unterhalb des atmosphärischen Druckes) von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.

MANOMETRE: Instrument servant à mesurer la pression dun fluide; semploie pour mesurer des pressions inférieures ou supérieures à la pression atmosphérique.

MANOMETRO: Uno strumento per misurare la pressione dei fluidi al di sopra e al di sotto del valore atmosferico.

MANOMETER (TRYKKMÅLER): Instrument for å måle trykk i væsker både over og under atmosfærisk trykk.

Was this helpful?
Ola oceánica de periodicidad larga que alcanza una altura grande en agua poco profunda; sin embargo, un mar de fondo es normalmente menos alto, y menos peligroso que un lámina de oleaje.


GROUND SWELL: A long, high ocean swell; also used to describe a swell as it rises to a discernible height in shallow water (not usually as high or as dangerous as blind rollers).

ΑΠΟΘΑΛΑΣΣIΑ: Ωκεάνιος κυματισμός με μεγάλο μήκος και πλατος κύματος. Το ύψος των κυμάτων σε ρηχά νερά είναι σημαντικό, χωρίς ωστόσο να φθάνει το ύψος ( και την επικινδυνότητα) των blind rollers. Ωκεάνεια φουσκοθαλασσιά. καθώς υψώνεται σε σημαντικό ύψος στα ρηχά μερά, χωρίς ωστόσο να φθάνει στο ύψος ή να είναι τόσο επικίνδυνη, όσο τα περιστρεφόμενα διογκούμενα κύματα (blind rollers).

BODENWELLE: Eine lange, hohe Ozeanwelle; ebenso die Welle, die beträchtliche Höhe in seichtem Wasser erreicht, normalerweise nicht so hoch oder gefährlich wie eine überrollende Welle.

LAME DE FOND: Houle océanique de périodicité longue qui atteint une grande hauteur en eau peu profonde; cependant, une lame de fond est normalement moins haute, et moins dangereuse quune lame de houle.

ONDE SU BASSI FONDALI: Unonda oceanica lunga che raggiunge grandi altezze in acque poco profonde; tuttavia unonda di fondale è meno alta e meno pericolosa di unonda lunga.

UNDERDØNNING: En lang, høy dønning. Også brukt for å beskrive en dønning når den stiger til en merbar høyde på grunt vann (vanligvis ikke så høy som eller så farlig som ”blind rollers”).

Was this helpful?
En marketing y en control de calidad, sistema por lo cual, productos y servicios que tienen un estándar definido, son admitidos y acreditados por una asociación de calidad y pueden ser comercializados con un símbolo de calidad utilizado como herramienta comercial.


QUALITY MARK: In marketing and quality control, it is a system by which products/services which are of a definite standard are accredited entry into a quality association, and can display a recognised quality symbol as a marketing tool.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ: Σύστημα με το οποίο προϊόντα ή υπηρεσίες ενός ορισμένου επιπέδου, εντάσσονται σε μια ομάδα προϊόντων /υπηρεσιών αντίστοιχης ποιότητας και εφοδιάζονται με ένα αναγνωριστικό σήμα που διευκολύνει την προώθησή τους στην αγορά.

GÜTESIEGEL: Ein Zeichen für die Qualitätskontrolle vermarkteter Produkte. Es sagt aus, daß definitive Standards einer Produktion bzw. einer Dienstleistung eingehalten werden. Das Gütesiegel wird in der Regel durch eine entsprechende Organisation ausgestellt; es ist ein wichtiges Instrument des Marketings.

MARQUE DE QUALITE: En marketing et en contrôle de la qualité, système par lequel les produits et services qui sont dun standard défini sont admis dans une association pour la qualité et peuvent être commercialisés avec un symbole de qualité utilisé comme outil de marketing.

MARCHIO DI QUALITA’: Sistema con il quale prodotti e/o servizi con caratteristiche che soddisfano normative e standard definiti vengono accreditati attraverso l’appartenenza ad un consorzio di qualità e contrassegnati con uno specifico marchio.

KVALITETSMERKE: I markedsføring og kvalitetskontroll: System der produkter som holder en viss standard går inn i en kvalitetsgruppe, og blir påført et kvalitetsmerke som et salgsknep.

Was this helpful?
Expresión fenotípica de un gen particular que permite su detección. La identificación de secuencias de ADN específicas que puede caracterizar el genoma.


GENETIC MARKERS: Specific DNA sequences, or their phenotypic expression products (proteins), used to characterise individuals, tissues or cells.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA ή η φαινοτυπική τους έκφραση (πρωτείνες), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση συγκεκριμένων ατόμων, ιστών ή κυττάρων.

GENETISCHER MARKER: Spezifische DNA-Sequenzen, oder deren phänotypische Expressionsprodukte (Proteine), die Individuen, Gewebe oder Zellen charakterisieren.

MARQUEUR GÉNÉTIQUE : Séquence spécifique d’ADN ou son expression phénotypique (protéine) utilisé afin de caractériser un individu, un tissu ou un type cellulaire.

MARCATORI GENETICI: Lespressione fenotipica di un particolare gene che permette la sua identificazione. L’identificazione di particolari sequenze di DNA che possono caratterizzare il genoma.

GENETISK MARKØR: Et gens fenotypiske uttrykking som gjør det mulig å detektere genet. Særskilte DNA-sekvenser som kan karakterisere genomet.

Was this helpful?
Pequeñas marcas de canales en la playa provocando riachuelos que quedan en la parte superior de la playa después de bajar la marea o después de retirarse las olas de tempestad.


RILL MARKS: Tiny drainage channels in a beach caused by the flow seaward of water left in the sands of the upper part of the beach after the retreat of the tide or after the dying down of storm waves.

ΑΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Μικρές αποστραγγιστικές νεροσυρμές σε μια παραλία που δημιουργούνται από την ροή προς τη θάλασσα του νερού που έχει απομείνει στο ανώτερο τμήμα της παραλίας μετά την υποχώρηση της παλίρροιας ή μετά την παυση των μεγάλων κυμάτων σε περιόδους καταιγίδων.

RILLENMARKEN: Kleine Drainage-Kanäle im Strand, verursacht durch den Abfluß des Wassers seewärts im Sand in den oberen Teilen des Strandes, entweder nachdem die Tiden zurückgegangen sind oder nachdem Sturmwellen sich gelegt haben.

TRACES DE RUISSELLEMENT: Petits canaux de drainage sur une plage provoqués par le ruissellement vers la mer de leau restant sur la partie supérieure de la plage après le reflux de marée ou suite à lapaisement des vagues de tempête.

TRACCE DI RUSCELLAMENTO: Piccoli canali di scolo presenti sulle spiagge, dopo una marea o una tempesta. Sono causati dal flusso d’acqua, imprigionata nella sabbia, verso il mare.

SANDRIBBER: Små dreneringskanaler i en strand dannet ved at vann som er igjen i sanden etter at sjøen har fjæret renner mot sjøen.

Was this helpful?
El máximo de la marea; altura máxima alcanzada por la marea ascendente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de las mareas, o puede resultar de la superposición de efectos de condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de mareas.


HIGH WATER (HW): Also called high tide; the maximum height reached by a rising tide. The height may be caused solely by the periodic tidal forces or it may have had superimposed upon it the effects of prevailing meteorological conditions.

ΠΛΗΜΜΗ: Η μέγιστη στάθμη της πλήμμης. Είναι αποτέλεσμα των περιοδικών παλιρροιακών δυνάμεων στις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται η επενέργεια των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν.

HOCHWASSER (HW); (HOHE TIDE): Die maximale Höhe, die eine steigende Tide erreicht. Die Höhe kann vereinzelt zu periodischen Tidenkräften führen, oder sie kann von den Effekten überwiegend meteorologischer Bedingungen überlagert werden.

MAREE HAUTE: Le maximum du flot; la hauteur maximale atteinte par la marée montante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets de conditions météorologiques sur la périodicité des marées.

ACQUA ALTA : Anche chiamata alta marea; laltezza massima raggiunta da una marea crescente. Tale altezza può essere causata solo dalla periodicità delle maree o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla priodicità delle maree.

FLO : Også kalt høyvann. Den høyeste nivået nådd av fløende sjø. Høyden kan skyldes kun de periodiske tidevannskreftene, eller den kan påvirkes ytterligere av meteorologiske forhold.

Was this helpful?
La más baja de las dos mareas altas de un mismo día de marea.


LOWER HIGH WATER (LHW): The lower of the two high waters of any tidal day.

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η χαμηλότερη πλήμμη από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Πρβλ. ΠΛΗΜΜΗ.

NIEDRIGSTES HOCHWASSER (NHW): Das niedrigere der beiden Hochwasser eines Tidentages.

MAREE HAUTE INFERIEURE: La moins élevée des deux marées hautes dune même journée de marée.

ALTA MAREA INFERIORE: La più bassa delle due alte maree della medesima giornata di marea.

LAVESTE HØYVANN: Den laveste av de to floene som er i løpet av et tidevannsdøgn, jfr. flo (høyvann).

Was this helpful?
En oceanografía, parte de ciclo de marea entre aguas bajas y la siguiente marea alta.


FLOOD TIDE: In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

FLUT: In der Ozeanographie der Teil des Tidenzyklus zwischen Niedrigwasser und dem nachfolgenden Hochwasser.

MAREE MONTANTE: En océanographie, partie du cycle de marée entre les basses eaux et la marée haute suivante.

RIFLUSSO: In oceanografia, è rappresentata da quella fase del ciclo di marea che intercorre fra la bassa e la successiva alta marea.

FLØENDE SJØ: I oceanografi: Perioden i tidevannssyklusen mellom lavvann og det påfølgende høyvannet.

Was this helpful?
Altura máxima alcanzada por la marea descendiente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de mareas, o puede resultar de superposición de efectos de las condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de las mareas


LOW WATER (LW): The minimum height reached by a falling tide. The height may be due solely to the periodic tidal forces or it may have superimposed upon it the effects of meteorological conditions.

ΡΗΧΙΑ: Η κατώτερη στάθμη που φθάνει η αποσυρόμενη παλίρροια. Το ύψος οφείλεται μόνο στις περιοδικές παλιρροιακές δυνάμεις ή και στην επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών.

NIEDRIGWASSER (NW): Die minimale Höhe, die beim Fallen der Tide erreicht wird. Die Höhe kann eine alleinige Folge der periodischen Gezeitenkräfte sein, oder sie kann von metereologischen Bedingungen beeinflußt sein.

MAREE BASSE: Le maximum de reflux; la hauteur minimale atteinte par la marée déscendante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets des conditions météorologiques sur la périodicité des marées.

BASSA MAREA: Laltezza minima raggiunta da una marea calante. Questa altezza può dipendere solo dalla periodicità delle maree, o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla periodicità di marea.

FJÆRE (LAVVANN): Laveste nivå som nås av en fallende sjø. Høyden kan være påvirket kun av tidevannskreftene, eller samspill mellom disse og meteorologiske forhold.

Was this helpful?
Nivel de referencia de marea que se encuentra en ciertas publicaciones británicas, y que se basa sobre la marea baja de aguas ordinarias vivas.


LOW WATER OF ORDINARY SPRING TIDES (LWOST): A tidal datum appearing in some British publications, based on low water of ordinary spring tides.

ΡΗΧΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Παράμετρος, χρησιμοποιούμενη σε ορισμένες βρετανικές εκδόσεις. Βασίζεται στην στάθμη της ρηχίας συνήθων συζυγιακών παλιρροιών.

NIEDRIGWASSER BEI NORMALER SPRINGTIDE: Eine Gezeitengröße, die in einigen britischen Publikationen erscheint und auf dem Niedrigwasser einer normalen Springtide beruht.

MAREE BASSE DES VIVES EAUX ORDINAIRES: Niveau de repère des marées qui est rencontré dans certaines publications britanniques, et qui est basé sur la marée basse des vives eaux ordinaires.

BASSA MAREA DELLA MAREA DI PRIMAVERA ORDINARIE : Livello di riferimento delle maree che appare in alcune pubblicazioni britanniche; basato sulle basse maree delle maree ordinarie di primavera.

LAVVANN VED ORDINÆR SPRINGFLO: Tidevanns-nullpunkt som forekommer i noen engelske publikasjoner, basert på lavvann ved ordinær springflo.

Was this helpful?
La menos elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea. La única marea baja del día durante los periodos en los cuales el ciclo de mareas es diurno es considerada ser la marea baja inferior.


LOWER LOW WATER (LLW): The lower of the two low waters of any tidal day. The single low water occurring daily during periods when the tide is diurnal is considered to be a lower low water.

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΡΗΧΙΑ: Η χαμηλότερη ρηχία από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Η μοναδική ρηχία που παρατηρείται κατά τις περιόδους όπου η παλίρροια είναι ημερήσια θεωρείται κατώτερη ρηχία.

NIEDRIGSTES NIEDRIGWASSER (NNW): Das niedrigere der beiden Niedrigwasser eines Tidentages. Das einzige Niedrigwasser, das täglich während Perioden mit diurnalen Gezeiten auftritt, wird als niedrigstes Niedrigwasser angesehen.

MAREE BASSE INFERIEURE: La moins élevée des deux marées basses dune même journée de marée. La seule marée basse de la journée pendant des périodes où le cycle des marées est diurne, est considerée être la marée basse inférieure.

BASSA MAREA INFERIORE: La più bassa delle due basse maree della medesima giornata di marea . La singola bassa marea che avviene giornalmente durante il periodo del ciclo di marea diurno viene considerata come una bassa marea inferiore.

LAVESTE LAVVANN: Den laveste av de to fjærene som er i løpet av et tidevannsdøgn.

Was this helpful?
Parte del fondo marino yuxtapuesto al continente y que separa este último del mar profundo. Se compone de plataforma continental de talud continental y de la pendiente continental.


CONTINENTAL MARGIN: The portion of the sea floor adjacent to the continent and separating it from the deep sea. The continental margin includes the continental rise, continental slope and continental shelf.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΚΜΗ: Το τμήμα του θαλάσσιου βυθού που πρόσκειται στην ηπειρωτική μάζα το οποίο είναι παρακείμενο της ηπείρου και την χωρίζει από την βαθειά θάλασσα. Η ηπειρωτική ακμή περιλαμβάνει την ηπειρωτική ανύψωση, την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

KONTINENTALRÄNDER: Der Teil des Meeresbodens, der zwischen den kontinentalen Landmassen und dem Tiefseeboden liegt. Er besteht aus drei Hauptteilen, dem Schelf, dem Kontinentalabfall und der Fußregion.

MARGE CONTINENTALE: La partie du fond de mer juxtaposée au continent et qui sépare ce dernier de la mer profonde. Il se compose du plateau continental du talus continental et de la pente continentale.

MARGINE CONTINENTALE: La platea del fondo marino mare a fianco del continente che lo separa dall’alto mare. Il margine continentale comprende l’elevazione continentale, la scarpata continentale e la piattaforma continentale.

KONTINENTALMARGIN: Del av havbunnen som er tilstøtende fastlandet, som atskiller fastlandet og dyphavet. Kontinentmarginen inneholder kontinentalfoten, kontinentalskråningen og kontinentalsokkelen.

Was this helpful?
La más elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.


HIGHER LOW WATER (HLW): The higher of the two low waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΡΗΧIΑ: Η ανώτερη από τις δύο ρηχίες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

HÖCHSTES NIEDRIGWASSER (HNW): Das höchste der beiden Niedrigwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, im welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.

MAREE DE MORTE EAU: La plus élevée des deux marées basses dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.

ACQUA BASSA MAGGIORE: La più alta delle due basse maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.

HØYESTE FJÆRE: Den høyeste av de to fjærene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyden på tidevann.

Was this helpful?
La más elevada de las dos mareas altas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.


HIGHER HIGH WATER (HHW): The higher of the two high waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η ανώτερη από τις δύο πλήμμες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

HÖCHSTES HOCHWASSER (HHW): Das höhere der beiden Hochwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, in welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.

MAREE DE VIVE EAU: La plus élevée des deux marées hautes dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.

ACQUA ALTA MAGGIORE: La più alta delle due alte maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.

HØYESTE FLO: Den høyeste av de to floene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyde på tidevann.

Was this helpful?
Nombre popular que describe el periodo de ciclo de mareas entre la marea alta y la marea baja.


EBB TIDE: A non-technical term referring to that period of the tide between a high water and the succeeding low water; falling tide. The term is also used to describe the low water level.

ΑΜΠΩΤIΣ: Μη τεχνικός όρος που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ μιας πλήμμης και της επόμενης ρηχίας. Φθίνουσα παλίρροια.

EBBE: Ein nichttechnischer Begriff, der die Periode der Tide beschreibt, die zwischen Hochwasser und nachfolgendem Niedrigwasser liegt; fallende Tide; der Begriff wird auch für den Zustand des Niedrigwassers benutzt.

MAREE DESCENDANTE: Nom populaire décrivant cette période du cycle des marées entre marée haute et marée basse (jusant, reflux).

MAREA DISCENDENTE: Termine non tecnico che si riferisce al periodo di tempo compreso fra l’alta e la bassa marea; marea discendente (riflusso).

FJÆRE: En ikke-teknisk betegnelse som refererer til perioden mellom flo og fjære; fellende sjø. Betegnelsen brukes også om lavvann.

Was this helpful?
Marea de periodicidad bimensual provocada por la posición de la luna por de bajo del ecuador. Es en ese momento en el que la luna provoca menor tendencia a provocar desigualdades diurnas en las mareas.


EQUATORIAL TIDES: Tides occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times, the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: Παλίρροιες που εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο, ως αποτέλεσμα της θέσης της σελήνης πάνω από τον ισημερινό. Σ ευτές τις περιόδους η ικανότητα της σελήνης να προκαλεί ανά δωδεκάωρο διαταραχή της παλίρροιας ελαχιστοποιείται.

ÄQUATORIALE TIDEN: Tiden, die halbmonatlich aus dem Stand des Mondes über dem Äquator entstehen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Tendenz des Mondes, eine zweimal tägliche Unregelmäßigkeit der Tide zu verursachen am geringsten.

MAREE EQUATORIENNE: Marée dune périodicité bimensuelle provoquée par lemplacement de la lune au-dessus de léquateur. Cest à ce moment que la lune a la moindre tendance à provoquer des inégalités diurnes dans les marées.

MAREE EQUATORIALI: Maree bimensili risultanti dal posizionamento della luna sopra l’equatore. In questi periodi la luna ha una minore tendenza a provocare variazioni di marea.

EKVATORSTRØM: Strømmer som inntreffer to ganger i måneden, som et resultat av at månen står over ekvator. På disse tidspunktene er månens tendens til å produsere døgnlige ulikheter i tidevann på et minimum.

Was this helpful?
Marea de gran amplitud que se produce cuando el sol está en o cerca del equinoccio.


EQUINOCTIAL TIDE: A tide of high amplitude occurring when the sun is at or near the equinox.

ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ: Παλίρροια μεγάλου εύρους που εμφανίζεται όταν ο ήλιος βρίσκεται στην ισημερία.

EQUINOXISCHE TIDE: Eine Tide mit hoher Amplitude, die auftritt, wenn die Sonne nahe oder entfernt von Tag-Nachtgleichen steht.

MAREE EQUINOXIALE: Une marée de grande amplitude se produisant quand le soleil est à, ou proche de léquinoxe.

MAREA EQUINOZIALE: Marea di grande estensione che avviene quando il sole è all’equinozio o vi è vicino.

JEVNDØGNSTIDEVANN: Tidevann med stor amplitude, som inntreffer når solen er på eller nær jevndøgn.

Was this helpful?
Corriente de marea en tal dirección que la velocidad de buque se ve aumentada. La corriente de marea en sentido inverso se llama aproada; cuando viene de lado la corriente se llama entonces marea transversal.


FAIR TIDE: A tidal current setting in such a direction as to increase the speed of a vessel. One setting in a direction approximately opposite to the heading is called a head tide. One approximately 900 from the course is called a cross (beam) tide.

ΕΥΝΟIΚΗ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Παλιρροιακό ρεύμα με φορά τέτοια που να ευνοεί την κίνηση ενός σκάφους.

FAHRTSTRÖMUNG: Die Ausrichtung eines Gezeitenstromes in der Fahrtrichtung, die Geschwindigkeit eines Schiffes erhöhend. Die Ausrichtung in die dem Steuerkurs direkt entgegengesetzte Richtung wird als Kopftide bezeichnet. Eine ungefähr 900 zum Kurs verlaufende Tide wird als Quertide bezeichnet.

MAREE FAVORABLE: Courant de marée de telle direction que la vitesse dun vaisseau est augmentée. Un courant de marée en sens inverse est appelé marée debout; venant de coté le courant de marée est alors appelé marée de travers.

MAREA A FAVORE: Marea che agisce nella stessa direzione dellimbarcazione aumentandone la velocità. Quella che agisce nella direzione approssimativamente opposta alla prora viene detta marea contraria.

MEDSTROM: Tidevannsstrøm med en retning som gir økt fart av et fartøy. Strøm som går motsatt av kursretningen kalles motstrøm, mens en som kommer 90o på kursretningen kalles sidestrøm (krysstrøm).

Was this helpful?
En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).


RED TIDE: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

RED TIDE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als "Rote Tiden" ("red tides") bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

MAREE ROUGE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

MAREA ROSSA: La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Zona costera plana y más alta que la media de mareas altas, pero inundada por las mareas altas vivas o durante las tempestades, con una vegetación característica.


SALT-MARSH: Flat littoral marsh area, at or above the high-water mark, that is flooded by spring tides or during storm surges.

ΑΛΜΥΡΟ ΕΛΟΣ: Επίπεδη παράκτια ελώδης περιοχή, επάνω από το όριο της πλήμμης που πλημμυρίζει μόνο κατά την διάρκεια των συζυγιακών παλιρροιών ή κατά την διάρκεια θυελλών.

SALZMARSCH: Ein zumindest zeitweise durch Fluten und Stürme überfluteter Küstenlandstrich im allgemeinen ohne Bäume und normalerweise durch Gräser und andere niedrig wachsende Pflanzen charakterisiert.

MARAIS SALANT: Un marais salant est une région côtière plate et plus haute que la moyenne des marées hautes, mais inondée par les marées hautes de vives eaux ou pendant des tempêtes, avec une végétation caractéristique.

STAGO SALMASTRO: Area paludosa del litorale piatta, che si trova più in alto rispetto al livello di alta marea; tale zona riceve acqua fino a venirne inondata dalle alte maree e possiede una vegetazione caratteristica.

MARSK (MARSKLAND): Flat fruktbar kystslette, på eller over høyvannslinjen, som oversvømmes ved springflo eller storm.

Was this helpful?
Marea de extensión reducida o de corrientes de marea de menor velocidad, provocada bimensualmente por la cuadratura de la luna con el sol (es decir que las fuerzas de atracción de la luna y del sol son perpendiculares). La extensión de mareas de agua-muerta es la extensión de media semidiurna en el momento de agua-muerta. Por convención, es calculada a partir de constantes armónicas. Es menos importante que la extensión media dónde las mareas son semidiurnas o mixtas. No tiene ninguna significac


NEAP TIDES OR TIDAL CURRENTS: Tides of decreased range or tidal currents of decreased velocity occurring semi-monthly as the result of the moon being in quadrature (i.e. the sun and the moon acting at right angles to each other). The range of neap tides is the average semidiurnal range occurring at the time of neap tides and is most conveniently computed from the harmonic constants. It is smaller than the mean range where the type of tide is either semidiurnal or mixed and is of no practical significance where the type of ti

ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: (1) Παλίρροιες μειωμένου εύρους ή παλιρροιακά ρεύματα μειωμένης ταχύτητας που παρατηρούνται δύο φορές τον μήνα ως αποτέλεσμα του τετραγωνισμού της σελήνης. Το εύρος τετραγωνισμού είναι το μέσο ημιημερήσιο εύρος που παρατηρείται κατά τον χρόνο των παλιρροιών τετραγωνισμού και υπολογίζεται ευκολότερα μέσω των αρμονικών σταθερών. Είναι μικρότερο από το μέσο εύρος όπου η παλίρροια είναι είτε ημιημερήσια είτε μικτή και είναι ασήμαντο όταν ο τύπος της παλίρροιας είναι ημερήσιος. Το μέσο ύψος της

NIPPTIDEN ODER GEZEITENSTRÖME: Gezeiten mit reduzierter Höhe oder Gezeitenströme mit reduzierter Geschwindigkeit, die halbmonatlich aufgrund des Mondstandes auftreten. Der Nippbereich der Tide ist das Mittel der täglichen Schwankungsbreite, die während der Nipptiden auftreten. Sie können aus der harmonischen Konstanten berechnet werden. Die Schwankungsbreite ist geringer als die mittlere Schwankungsbreite, wenn die Gezeiten halbtäglich oder gemischt auftreten und praktisch unbedeutend bei täglichen Tiden. Die mittlere Höhe de

MAREE, OU COURANTS DE MAREE, DE MORTE-EAU: Marée détendue réduite ou des courants de marée de moindre vitesse, provoquée bimensuellement par la quadrature de la lune (cest-à-dire que les forces attractionnelles de la lune et du soleil sont perpendiculaires). Létendue des marées de morte-eau est létendue moyenne sémidiurne au moment de la morte-eau. Par convention, elle est calculée à partir des constantes harmoniques. Elle est moins importante que létendue moyenne là où les marées sont semidiurnes ou mixtes. Elle na aucune signification

MAREE DI QUADRATURA O CORRENTI DI MAREA: Maree di ampiezza decrescente o correnti di marea di velocità decrescente con frequenza semi mensile dovuta all’effetto della quadratura lunare (quando le forze attrattive del sole e della luna sono fra loro perpendicolari). L’ampiezza delle maree di quadratura è definita come l’ampiezza media delle maree semidiurne che hanno luogo durante il periodo di quadratura, questa misura viene convenzionalmente ricavata da costanti armoniche.

NIPPFLO: Tidevann med liten høydeforskjell på flo og fjære. Forekommer to ganger per måned (vinkelen solen-jorden-månen = 900, kvadraturene eller halvmånefasene). Motsatt av springflo som også forekommer to ganger i måneden (vinkelen solen-jorden-månen = 00, syzygiene eller ny-/halvmånefasene). Ved nippflo motvirker (utligner) solens og månens krefter hverandre, mens de forsterker hverandre ved springflo.

Was this helpful?
Epoca en la cual la marea es máxima en una luna nueva. Se aplica únicamente a mareas de tipo semi-diurno. La fuerza de atracción del sol y de la luna actúan en sinergia.


SPRING TIDE: The tide of maximum range occurring at the 2nd and 4th quarters of the moon, when the gravitational attraction of the sun and moon both act together.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Παλίρροια μέγιστου εύρους παρατηρούμενη κατά το 2ο και 4ο τέταρτο της σελήνης, όταν η έλξη βαρύτητας του ηλίου και της σελήνης συνεπιδρούν.

SPRINGTIDE: Hochwasser maximaler Amplitude, das bei Neu- und Vollmond eintritt, wenn die Anziehung durch die Schwerkraft von Sonne und Mond zusammenwirken.

MARÉE DE VIVE-EAU: Epoque à laquelle le marnage est maximal dans une demi-lunaison. Sapplique seulement aux marées de type semi-diurne. La force attractionnelle du soleil et de la lune agissent en synergie.

MAREA DI PRIMAVERA: Marea con un intervallo massimo compreso fra il secondo quarto e il quarto quarto di luna quando la forza di attrazione fra il sole e la luna sono sinergiche; si applica solamente alle maree di tipo semidiurno.

SPRINGFLO: Flo med maksimal høyde. Inntreffer to ganger i måneden, ved ny- og fullmåne (vinkelen solen-jorden-månen = 0o, dvs syzygi) når gravitasjonskraften til månen og jorden virker sammen.

Was this helpful?
Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.


MARICULTURE: Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARIKULTUR: Kultivierung, Management und Ernte mariner Organismen in ihrem natürlichen Habitat oder speziell konstruierten Kanälen, Käfigen oder Tanks.

MARICULTURE: La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.

MARICOLTURA: Coltivazione, gestione e allevamento di organismi marini nei loro habitat naturali o in particolari spazi controllati, es. gabbie galleggianti, recinzioni, canali o vasche.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

Was this helpful?
Zona dónde el suelo es húmedo o periódicamente inundado, generalmente sin vegetación y a veces caracterizada por una vegetación grasa y otras plantas de baja altura.


MARSH: A tract of soft, wet or periodically inundated land, generally treeless and usually characterized by grasses and other low growth.

ΕΛΟΣ (ΒΑΛΤΟΣ): Οικοσύστημα του οποίου το έδαφος καταψύγεται σχεδόν μόνιμα από το νερό και το οποίο κυριαρχείται από ποώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

MARSCH(1): Ein Ökosystem, dessen Erdboden mehr oder weniger ständig unter Wasser steht, und das von niedrig wachsenden Pflanzen und Grasgesellschaften dominiert wird.

MARAIS: Région où le sol est mou et humide, ou périodiquement inondé, caractérisé par une végétation herbacée et dautres plantes basses et sans arbres.

ACQUITRINO: Un tratto di terreno soffice, inzuppato o periodicamente allagato, generalmente privo di alberi e caratterizzato per lo più da vegetazione erbacea o a lenta crescita

MYR: Mykt, vått og periodevis oversvømmet landområde, vanligvis uten trær og karakterisert ved gress, mose og andre lave vekster. Har en viktig rolle som ”vannoppsamlere”.

Was this helpful?
Zona costera poco elevada y pantanosa compuesta de barro y de una cadena de raíces de plantas halófitas, normalmente sumergida durante las mareas altas.


TIDAL MARSH: A low elevation marshy coastal area formed of mud and the root mat of halophytic plants, regularly inundated during high tides.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟ ΕΛΟΣ: Χαμηλή ελώδης παράκτια περιοχή σχηματιζόμενη από λάσπη και τον ριζοτάπητα της αλοφυτικής βλάστησης που κατακλύζεται τακτικά κατά την πλήμμη. Πρβλ Αλμυρό έλος.

TIDENMARSCH: Eine schwach erhöhte Marschlandschaft, die aus dem Schlamm und dem zersetzten Material, das vom Meer angespült wurde, entstanden ist und während hohen Fluten noch überschwemmt wird.

MARAIS MARITIME: Zone côtière de faible élévation et marécageuse composée de boue et dun réseau de racines de plantes halophytes, régulièrement immergée pendant les marées hautes.

PALUDE DA MAREA: Area costiera acquitrinosa a bassa elevazione formata da fango e strato di radici di piante alofite, regolarmente inondata durante lalta marea; confronta palude salata.

TIDEVANNSSUMP: Område bestående av mudder og røttene til haplofytte planter. Regelmessig oversvømt ved høye tidevann. Jfr. marskland.

Was this helpful?
Roca sedimentaria con alta tasa de arcilla; generalmente, dícese de todas las arcillas o de terrenos calcáreos, o de mezcla de arcilla con partículas de calcita o de dolomita, normalmente originarios de fragmentos de conchas. En Estados Unidos el término marne se aplica principalmente a arenas no cohesionadas. Los sedimentos cohesionados e impuros se llaman también marnes.


MARL: A general term for calcareous clay or calcareous loam. A calcareous clay or intimate mixture of clay and particles of calcite or dolomite, usually fragments of shells. In America, the term Marl is chiefly applied to incoherent sands but elsewhere, compact impure limestones are also called marls.

ΜΑΡΓΗ, ΤΡΑΓΑΝΑ: Γενικός όρος γιά την ασβεστολιθική άργιλο ή τον ασβεστολιθικό πηλό. Ασβεστολιθική άργιλος ή ένα μείγμα αργίλου και ασβεστίτη ή δολομίτη συνήθως με θραύσματα από κελύφη. Στην Αμερική ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως γιά μη συνεκτική άμμο αλλά αλλού συμπαγείς μη καθαροί ασβεστόλιθοι καλούνται επίσης με τον ίδιο όρο.

MERGEL: Ein allgemeiner Begriff für kalkhaltigen Ton oder Lehmboden; ein kalkhaltiger Ton oder eine Mischung, die im wesentlichen aus Ton, Calcit- und Dolomitpartikeln, normalerweise Fragmente von Muschelschalen, besteht. In Amerika wird der Begriff Mergel hauptsächlich für losen Sand verwendet, aber außerhalb Amerikas werden auch kompakte, unreine Kalksteine so genannt.

MARNE: Roche sédimentaire argileuse contenant une forte proportion dargile; de façon général, se dit de toutes argiles ou terreaux calcaires, ou dun mélange intime dargile avec des particules de calcite ou de dolomite, issues habituellement des fragments de coquilles. Aux Etats Unis le terme marl sapplique principalement aux sables incohérents. Les sédiments calcaires cohérents et impurs sappellent également des marls.

MARNA: Un termine generale indicante argilla o limo calcareo. Unargilla calcarea o una fine miscela di calcare e particelle di calcite o di dolomia, normalmente frammenti di conchiglie. In America, il termine marna è applicato principalmente a sabbie incoerenti, ma altrove anche i terreni calcarei impuri e compatti vengono definiti marne.

MERGEL: Generell betegnelse for kalkholdig leire eller kalkholdig leirjord. En kalkholdig leire eller en blanding av leire og partikler av kalsitt og dolomitt, vanligvis fragmenter av skjell. I Amerika brukes begrepet mergel hovedsakelig om løs sand, mens det andre steder brukes om kompakte urene kalksteiner.

Was this helpful?
Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.


MARTEILIA REFRINGENS: Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.

MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Eine Aszetosporidie, die bei Ostrea edulis eine Infektion der Verdauungsdrüsen verursacht. Die Sterblichkeit bei dieser Krankheit ist im Sommer am größten, wenn die Austern ein Jahr alt sind. Der Parasit tritt auch in geringem Maße bei der eingeführten Pazifik-Auster (Crassostrea gigas) an der französischen Atlantikküste auf.

MARTEILIA REFRINGENS: Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.

MARTEILIA REFRINGENS: Haplosporide che parassita Ostrea edulis, causando una patologia alle ghiandole digestive. La mortalità per questa malattia presenta un picco durante la stagione estiva, nel primo anno di vita delle ostriche. Il parassita è stato riscontrato ma con una bassa incidenza, anche nelle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) sulla costa francese.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) på franskekysten.

Was this helpful?
Masa de hielo que proviene de un glaciar, y que ha sido consolidada en nevera por fundición y recongelación, así como por la presión estática. Se encuentra en el mar en forma de iceberg.


GLACIER ICE: Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.

ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

GLETSCHEREIS: Jedes Eis, das einmal Teil eines Gletschers war. Es hat sich über Firn durch vorangegangenes Schmelzen und Frieren und durch statischen Druck konsolidiert. Gletschereis kann im Meer als Eisberg gefunden werden.

MASSE GLACIERE: Masse de glace provenant dun glacier, et qui a été consolidée en névé par fonte et recongélation, ainsi que par la pression statique. Se trouve en mer sous la forme dicebergs.

GHIACCIO DI GHIACCIAIO: Qualsiasi tipo di ghiaccio che è, o faceva parte di un ghiacciaio. Riconsolidato da ulteriori fusioni e ricongelamenti causati dalla pressione statica. Il ghiaccio dei ghiacciai si può ritrovare in mare sottoforma di iceberg.

BREIS: Enhver is som er eller har vært en del av en isbre. Den har blitt samlet av gjentatte smeltingen og innfrysninger, og av statisk trykk. Breis kan finnes i havet som isfjell.

Was this helpful?
(1) Recogida de productos sexuales maduros de peces mediante presión física. (2) Para el término anglosajón air-stripping.


STRIPPING: (1) Physical removal of milt or ova from sexually mature fish. (2) Air stripping.

ΑΜΕΛΞΗ: (1) Εξαγωγή του σπέρματος ή των αυγών από φυλετικά ώριμα ψάρια. (2) Εξάστρωση : Εξαγωγή του αέρα.

ABSTREIFEN: (1) Mechanische Entnahme von Milch und Eiern aus sexuell reifen Fischen. (2) Im Englischen bedeutet "stripping" auch Entgasen, Abschäumen.

STRIPPING: (1) Terme anglo-saxon décrivant la récolte des produits sexuels mûrs des poissons par pression physique sur les flancs des poissons. (2) Pour le terme anglo-saxon "air-stripping", DEGAZAGE.

STRIPPING: (1) Termine anglosassone che descrive la raccolta di sperma ed uova dal pesce maturo. (2) Rimozione dei gas dallacqua, generalmente mediante insufflazione di un altro gas, dellapplicazione del vuoto o dellinnalzamento di temperatura.

STRYKING: Fysisk fjerning av melke og rogn fra gytemoden fisk.

Was this helpful?
Manipulación que permite la producción de espermatozoides a partir de peces de genotipo femenino. Para ciertas especies de peces, salmónidos por ejemplo, el cultivo de stocks formado únicamente de hembras tiene ventajas económicas y ecológicas. Es relativamente fácil masculinizar hembras aportando esteroides sexuales en su dieta alimentaria. Estas hembras producen así espermatozoides homogametos (XX), es decir de constitución genética femenina. La fecundación normal de huevos normales por estos


MASCULINIZATION: Technique of inducing genotypically female fish to produce sperm. In some species of fish,e.g. salmonids, it is a relatively easy procedure and economically as well as ecologically advantageous to produce offspring comprising only female fish. It is achieved by inducing masculinization in female broodstock through administering a diet containing the appropriate sex steroid. The female fish that undergo masculinization produce sperm with homogametic ( XX) chromosomes, and thus crossing with norma

ΑΡΡΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική με την οποία προκαλείται η παραγωγή σπέρματος από γονοτυπικά θήλεα άτομα. Σε μερικά είδη ψαριών π.χ. σολομοειδή. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία και οικονομικά αλλά και οικολογικά ωφέλιμη η παραγωγή απογόνων αποτελούμενων μόνο από θήλεα ψάρια. Η αρρενοποίηση ενός θήλεος αποθέματος επιτυγχάνεται με χορήγηση δίαιτας που περιέχει το κατάλληλο φυλετικό στεροειδές. Το αρρενοποιηθέν θήλυ παράγει σπέρμα με ομοιογαμετικά (ΧΧ) χρωμοσώματα και έτσι όταν γονιμοποιήσει με κανονικά αυγά παράγει μιά

MASKULINISIERUNG: Ein Verfahren, das bewirkt, daß genotypisch weibliche Fische Spermien produzieren. Bei einigen Fischarten (z. B. Salmonide) ist es eine relativ einfache und verbreitete Methode, da es ökonomisch und ökologisch vorteilhaft ist, eine rein weibliche Nachkommenschaft zu produzieren. Dem weiblichen Brutbestand wird eine bestimmte Diät verabreicht, die zweckdienliche Steroide enthält, so daß der weibliche Fisch Spermien mit homogametischen Chromosomen (XX) produziert. Durch eine Kreuzung mit Eiern, di

MASCULINISATION: Manipulation permettant la production de spermatozoïdes par des poissons de génotype féminin. Chez certaines espèces de poissons, les salmonidés par exemple, lélevage dun stock uniquement femelle apporte des avantages économiques et écologiques. Il savère rélativement facile de masculiniser des géniteurs femelles par apport de stéroïdes sexuels dans lalimentation. Ces femelles produisent ainsi des spermatozoïdes homogamétiques (XX), cest à dire de constitution génétique femelle. La fécondation d

MASCOLINIZZAZIONE: Tecnica per indurre la produzione di sperma in un pesce di genotipo femminile. In alcune specie, es. salmonidi, è relativamente semplice e vantaggioso dal punto di vista ecologico e da quello economico produrre una progenie costituita da sole femmine. Risultato che si consegue inducendo la mascolinizzazine nei riproduttori di sesso femminile somministrando mangimi contenenti lo steroide sessuale appropriato. Le femmine sottoposte a mascolinizzazione producono spermatozoi con cromosomi omogamet

MASKULINISERING: Metode for å få genetiske hunnfisk til å produsere sperm, disse (XX, hanner ) kan igjen brukes til å produsere kun hunnfisk (”all female”) ved at de krysses med vanlige hunner (XX). Hos noen arter (f.eks. laksefisk) er det lett å produsere kun hunfisk i tillegg til at det gir økonomiske så vell som økologiske fordeler. Stamfisk som er fenotypisk han og genotypisk hun (XX) oppnås ved å gi et fôr som inneholder hannlige kjønnshormon. Hormonbehandling av fisk er ikke lov i Norge.

Was this helpful?
Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..


DISSOLVED ORGANIC MATTER (DOM): A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛΗ: Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1. Βλ. και Διαλυμένος Οργανικός Ανθρακας (DOC)

GELÖSTE ORGANISCHE SUBSTANZ: Ein Maß der organischen Belastung, die in gelöster Form in einem bestimmten Wasservolumen vorhanden ist. Üblicherweise als mg L-1 angegeben.

MATIERE ORGANIQUE DISSOUTE (MOD): Mésure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.

MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO (DOM): Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg/L.

LØST ORGANISK STOFF: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

Was this helpful?
Materia orgánica presente en el agua en forma de partículas. Variable determinada por la pérdida de peso después de calentar a 5500C la materia seca retenida por el filtro utilizado en el análisis de la materia particular o por diferencia entre el sólido volátil disuelto y el total de sólido volátil.


PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM): Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500C of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφήν σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

PARTIKULÄRES ORGANISCHES MATERIAL (POM): Organisches Material, das im Wasser partikulär vorliegt. Dieser Bestandteil wird als der Gewichtsverlust nach einer Erhitzung des auf Feststoff-Frachtanalysefiltern getrockneten Probenmaterials auf 5500C bestimmt oder durch Subtraktion der totalen gelösten flüchtigen Feststoffe von den totalen flüchtigen Stoffen.

MATIERE PARTICULAIRE ORGANIQUE: Matière organique présente dans leau sous forme de particules. Variable déterminée par la perte de poids après chauffage à 5500C de la matière sèche retenue par le filtre utilisé dans lanalyse de la matière particulaire ou par différence entre le solide volatil dissous et le total du solide volatile.

PARTICOLATO ORGANICO: Sostanza organica presente nella colonna dacqua sotto forma di particelle. Può essere determinata come la perdita ponderale, dopo essiccazione a 550 0C, rispetto ai solidi sospesi; si può calcolare anche sottraendo il peso dei solidi volatili totali disciolti da quello dei solidi volatili totali.

PARTIKULÆRT ORGANISK MATERIALE (POM): Organisk materiale som er til stede i vannsøylen i form av partikler. Denne fraksjonen kan bestemmes som vekttapet ved forbrenning av tørrstoff holdt tilbake på filter (jfr. partikulært materiale) ved 5500C, eller ved å trekke total mengde løste flyktige faste stoff fra total mengde flyktige faste stoff.

Was this helpful?
Estimación cuantitativa de una sustancia después de la eliminación de agua.


DRY MATTER: Substance remaining after the elimination of all water.

ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ: Η μάζα ενός σώματος, μετά την απομάκρυνση όλου του περιεχομένου νερού.

TROCKENSUBSTANZ: Diejenige Substanz, die nach Entfernen allen Wassers durch Erhitzen zurückbleibt.

MATIERE SECHE: Estimation quantitative dune substance après élimination de leau.

SOSTANZA SECCA: Sostanza rimanente dopo l’eliminazione di tutta l’acqua presente nel campione.

TØRRSTOFF: Substans som er igjen etter fjerning av vann.

Was this helpful?
Peso total de materia seca, retenida después de pasar una muestra de agua a través de un filtro fino. Se llama materia particulada total (sólidos en suspensión). El método de filtración recomendado es la filtración en vacío (12-15 mg Hg) a través de un filtro de micrómetro (vg. Whatman GF-C) y un filtro de 022 µm (vg. Millipore) (los biólogos acuáticos utilizan normalmente filtros de 0,45 µm). Para muestras de agua marina, el filtrado debe ser limpiado con formato de amonio a 0,9% (S


PARTICULATE MATTER: The weight of dry material retained after passing a water sample through a fine filter is the total particulate matter (suspended solids). Recommended filtration method: vacuum filtration (l2-15 mg Hg) through l µm (e.g. Whatman GF-C) and 0.22 µm (e.g. Millipore) filters (0.45 µm filters are commonly used by aquatic biologists). In sea water, wash residue with 0.9% ammonium formate (Strickland and Parsons, l972). Filters must be pre-weighed, because individual filter sheets var

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΥΛΗ: Το βάρος του ξηρού υλικού που συγκρατείται μετά την δίοδο ενός δείγματος νερού από λεπτό ηθμό είναι το ολικό σωματιδιακό υλικό (αιωρούμενα στερεά). Συνιστώμενη μέθοδος διήθησης: διήθηση εν κενώ (12-15 mg Ηg) μέσω φίλτρων 1 μm (π.χ. Whatman GF―C) και 0.22 μm (π.χ. Millipore) ενώ (φίλτρα 0.45 μm χρησιμοποιούνται συχνά από υδροβιολόγους). Σε θαλάσσιο νερό, το κατακρατούμενο ίζημα πρέπει να πλένεται με 0.9% μυρμηγκικό αμμώνιο (Strickland and Parsons, 1972). Τα φίλτρα πρέπει να προζυγίζονται, διότι υ

FESTSTOFFFRACHT: Das Gewicht von getrocknetem Material, nachdem die Wasserprobe durch einen feinen Filter filtriert wurde, wird als Feststoff-Fracht bezeichnet. Empfohlene Filtrationsmethode: Vakuumfiltration (12-15 mg Hg) durch 1 µm (e.g. Whatman GF―C) und 0.22 µm (e.g. Millipore) Filter (0.45 µm Filter werden gewöhnlich von Aquakulturbioloen benutzt). Im Salzwasser wird der Rückstand mit 0.9% Ammoniumlösung gewaschen (Strickland and Parsons, l972). Die Filter müssen vor der Filtration auch ge

MATIERES PARTICULAIRES: Poids total de matière sèche, retenu après passage dun échantillon deau dans un filtre fin. Il est appelé matière particulaire totale (solides en suspension). Méthode de filtration recommandée : filtration sous vide (12 - 15 mg Hg) à travers un filtre dun micromètre (par ex. Whatman GF-C) et un filtre de 0,22 µ m (par ex. Millipore) (les biologistes aquatiques emploient couramment des fils de 0,45 µm). Pour des échantillons deau de mer, le filtrat doit être lavé à laide de formate da

PARTICOLATO: Il peso secco del materiale raccolto dalla filtrazione di un campione dacqua è detto particolato totale (solidi sospesi). Il metodo di filtrazione consigliato è il seguente: filtrazioni con pompa da vuoto (12-15 mm Hg) prima con filtro da 1µm (p.e. Whatman GF-C) e poi da 0,22 µm (p.e. Millipore); oppure una sola volta con filtro da 0,45 µm. Per le acque salate il filtrato deve essere lavato con una soluzione allo 0,9% di formiato dammonio (Strickland e Parsons, 1972). Ogni filt

PARTIKULÆRT MATERIALE: Vekten på tørrstoff som holdes tilbake når vann føres gjennom en fin filterduk er den totale mengden partikulært materiale. Anbefalt filtreringsmetode: Vakuumfiltrering (12-15 mg Hg) gjennom 1 mm (f.eks. Whatman GF-C) og 0,22 mm (f.eks. Millipore) filtre (0,45 mm brukes ofte av marinbiologer). I sjøvann må materialet som holdes tilbake av filteret vaskes med 0,9% ammoniumløsning (Strickland og Parsons, 1972). Filtre må veies før de brukes grunnet stor variasjon i vekt på filtrene, som noen gange

Was this helpful?
Piezas pares bucales de crustáceos, del sexto hasta el octav par de apéndices, que sirven sobre todo para retener la presa.


MAXILLIPEDS: Paired mouthparts of crustaceans. Three pairs of maxillipeds, the 6th to 8th appendages, handle the food.

ΓΝΑΘΟΠΟΔIΑ: Ζευγαρωτά στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών. Τρία ζεύγη γναθοποδίων, από το 6ο έως το 8ο χρησιμοποιούνται γιά τον χειρισμό της τροφής.

MAXILLIPEDEN: Paarige Mundwerkzeuge der Crustaceen; die 6. bis 8. Anhänge. Sie dienen der Nahrungsaufnahme.

MAXILLIPEDES (PATTES MACHOIRES): Pièces buccales paires des crustacés, la sixième à la huitième paire dappendices, servant surtout à tenir les proies.

MASSILLIPEDI: Pezzi boccali appaiati dei crostacei. Tre paia di massillipedi, dalla sesta allottava appendice, vengono utilizzati per manipolare il cibo.

MAXILLIPED (KJEVEFOT): Parede munndeler hos krepsdyr. Tre par maxillipeder, og 6. og 8. gangbein håndterer maten.

Was this helpful?
Ver media aritmética, media geométrica.


MEAN: See ARITHMETIC MEAN, GEOMETRIC MEAN.

ΜΕΣΟΣ: βλ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ, Πρβλ. ΔΙΑΜΕΣΟΣ

MITTELWERT: Siehe ARITHMETISCHES MITTEL, GEOMETRISCHES MITTEL.

MOYENNE: Voir MOYENNE ARITHMETIQUE, MOYENNE GEOMETRIQUE.

MEDIA: Vedi MEDIA ARITMETICA, MEDIA GEOMETRICA.

GJENNOMSNITT (MIDDELVERDI): Den aritmetiske middelverdi er den vanligste måten å måle sentrale tendenser for variabler målt i intervall. Ofte kalt gjennomsnitt. Er lik summen av enkeltverdier delt på antall verdier. Jfr. median.

Was this helpful?
La más corriente de medidas de la tendencia central de variables medidas en el ámbito de intervalos.


ARITHMETIC MEAN: The arithmetic mean is the most common measure of central tendency for variables measured at the interval level. Often referred to as the average or mean, it is merely the sum of the individual values for each case divided by the number of cases.

ΑΡIΘΜΗΤIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: Ο αριιθμητικός μέσος όρος είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο μέτρο της μέσης τιμής βαθμωτών μεταβλητών. Συχνά αποκαλείται και σαν "μέση τιμή" και είναι απλώς το άθροισμα των τιμών μιας μεταβλητής διαιρούμενο διά του αριθμού των τιμών αυτών.

MITTELWERT: Das arithmetische Mittel ist das gängigste Maß, um die Variabilität von Meßwerten gleicher Maßeinheiten um einen Zentralwert zu beschreiben; oft Durchschnitt genannt; die Summe der Einzelwerte geteilt durch ihre Anzahl.

MOYENNE ARITHMETIQUE: La plus courante des mesures de tendance centrale des variables mesurées au niveau des intervalles; la moyenne arithmétique de n nombres est la somme de ces nombres divisée par n.

MEDIA ARITMETICA: La media aritmetica è la misura più comune di tendenza centrale per le variabili misurate al livello d’intervallo. Spesso definita la ‘media’ o il ‘valore medio’, è semplicemente la somma dei valori individuali per ogni caso divisa per il numero di casi.

ARITMETISK MIDDELVERDI: Den aritmetiske middelverdi er den vanligste måten å måle sentrale tendenser for variabler målt i intervall. Ofte kalt gjennomsnitt. Er lik summen av enkeltverdier delt på antall verdier.

Was this helpful?
Medida de localización entre las medias aritméticas y armónicas; la enésima raíz del producto de n valores.


GEOMETRIC MEAN: A measure of location, lying between the arithmetic mean and the harmonic mean, calculated as the nth root of the product of n values.

ΓΕΩΜΕΤΡIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Η νιοστή ρίζα του γινομένου ν τιμών. Η τιμή του είναι μεταξύ των τιμών του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου.

GEOMETRISCHES MITTEL: Eine Maßeinheit, die zwischen dem arithmetrischen und dem harmonischen Mittel liegt, berechnet als die n-te Wurzel des Produktes von n-Werten.

MOYENNE GEOMETRIQUE: Une mesure de localisation, se situant entre les moyennes arithmétique et harmonique; la racine n ième du produit de n valeurs. Voir aussi MOYENNE ARITHMETIQUE.

MEDIA GEOMETRICA: Misura della posizione che giace fra la media aritmetica e la media armonica, viene calcolata come la radice ennesima del prodotto di n valori. Vedi anche MEDIA ARITMETICA.

GEOMETRISK GJENNOMSNITT: Et mål for lokalisering, ligger mellom aritmetisk gjennomsnitt og harmonisk gjennomsnitt, beregnet som n-te rot av produktet av n verdier.

Was this helpful?
Valor numérico del caso medio de una serie con orden descendiente.


MEDIAN: The median is the numerical value of the middle case or the case lying exactly on the 50th percentile, when all the cases have been rank-ordered from highest to lowest.

ΔIΑΜΕΣΟΣ: Η αριθμητική τιμή που καταλαμβάνει την μέση θέση σε μια σειρά τιμών που έχουν διαταχθεί σε φθίνουσα σειρά.

MEDIAN: Der Median ist der numerische Wert des Falles, der exakt bei 50% liegt, wenn die Fälle der Reihe nach vom höchstem zum niedrigsten Wert geordnet sind.

MEDIANE: Valeur numérique du cas central dans une série établie par ordre de grandeur.

MEDIANA: La mediana è il valore numerico centrale di una distribuzione statistica ordinata o la semi-somma dei valori centrali della distribuzione.

MEDIAN: Numerisk verdi for midtre tilfellet i en serie med observasjoner eller tilfellet som ligger akkurat på den 50. persentilen når tilfellene er rangert fra høyest til lavest.

Was this helpful?
Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

VORBEUGEMITTEL: Die Vorbeugung von Krankheiten oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder die Ausbreitung von Krankheiten verhindern.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Prevenzione delle malattie; misure preventive contro lo sviluppo e la diffusione delle malattie.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

Was this helpful?
Dispositivo utilizado para medir la rapidez del flujo de agua en un punto determinado del medio acuático. Reciente aparato de medida y de registro simultaneo de la velocidad, de la dirección y la profundidad de la corriente.


CURRENT METER: Device used to measure the velocity of water flow at a certain point in a body of water. Modern devices measure and register at short intervals current speed, direction and water depth.

ΡΕΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ης ταχύτητας ροής του νερού σε ένα σημείο μιας υδατοσυλλογής. Οι σύγχρονες συσκευές μετρούν και καταγράφουν ανά σύντομα χρονικά διαστήματα, την ταχύτητα, την κατεύθυνση του ρεύματος και το βάθος του νερού.

STRÖMUNGSMESSER: Ein Gerät, das die Fließgeschwindigkeit von Wasser an einem festgelegten Punkt eines Wasserkörpers bestimmt. Moderne Geräte registrieren in kurzen Zeitintervallen Geschwindigkeit, Richtung und Tiefe.

COURANTOMETRE: Dispositif utilisé pour mesurer la rapidité du flux deau en un point donné du milieu aquatique. Appareil récent de mesure et denregistrement simultané de la vitesse, de la direction et de la profondeur du courant.

FLUSSOMETRO: Strumento utilizzato per misurare la velocità del flusso di acqua in una data posizione di un corpo di acqua. Gli strumenti moderni misurano e registrano (a brevi intervalli) la velocità, la direzione e la profondità del flusso .

STRØMMÅLER: Instrument brukt til å måle farten på vannstrømmen på et visst punkt i en vannmasse. Moderne utgaver registrer ved korte intervaller strømhastighet, retning og vanndyp.

Was this helpful?
Dispositivo mecánico o eléctrico utilizado para estimar, y a veces registra, el flujo de un fluido en un punto de referencia.


FLOW METER: A mechanical or electronic device that measures, and in some cases records, the flow of a fluid past a fixed reference point.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ: Μηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή που μετρά, ή και καταγράφει, την ροή ενός ρευστού.

DURCHFLUSSMENGENMESSER: Ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das die Durchflußmengen an einem festgelegten Referenzpunkt gemißt. Vergleiche auch Strömungsmesser.

COURANTOMETRE(FLOW METER): Dispositif mécanique ou électronique utilisé pour estimer, et parfois enregistrer, le flux dun fluide à un point de référence.

FLUSSOMETRO: Strumento meccanico o elettronico che misura, e in alcuni casi registra, il flusso di un fluido che ha superato un punto fissato come riferimento.

STRØMNINGSMÅLER (FLOWMETER): Mekanisk eller elektronisk anordning som maler, og i noen tilfeller lagrer, strommen av v?ske forbi et fast referansepunkt.

Was this helpful?
Sustancia en un filtro mecánico o biológico, que sirve para el tratamiento de agua, o para atrapar partículas en suspensión; también puede servir como superficie conveniente para la fijación de microorganismos beneficiosos.


FILTER MEDIUM: A substrate in a mechanical or biological filter that helps in water treatment, either by trapping suspended particles or by providing a surface for the attachment of beneficial microorganisms, e.g. biological filter.

ΔIΗΘΗΤIΚΟ ΜΕΣΟ: Υπόστρωμα μηχανικού ή βιολογικού φίλτρου που χρησιμεύει στην επεξεργασία του νερού, είτε με τη συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων, είτε με την παροχή επιφάνειας για την προσκόλληση των χρήσιμων μικροοργανισμών.

FILTER MEDIUM: Ein Substrat in einem mechanischen oder biologischen Filter, das bei der Wasseraufbereitung hilft, entweder durch Ausfällen gelöster Partikel oder durch Verbesserung einer Oberfläche für die Anheftung von nützlichen Mikroorganismen.

MILIEU DE FILTRATION: Substance, dans un filtre mécanique ou biologique, qui sert au traitement de leau, soit en piégeant des particules en suspension, soit en fournissant une surface convenable à la fixation de micro-organismes salutaires.

MATERIALE FILTRANTE: Substrato di un filtro biologico o meccanico che coadiuva il trattamento delle acque intrappolando le particelle sospese o fornendo un substrato idoneo allattacco in superficie di microorganismi benefici, ad es. come il filtro biologico.

FILTERMEDIUM: Substrat i biologiske eller mekaniske filtre som brukes ved vannbehandling, funksjonen er enten å fange opp løste partikler eller å gi overflate til festing for fordelaktige mikroorganismer (f.eks. biologisk filter).

Was this helpful?
Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.


NUTRIENT BROTH MEDIA: Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.

ΘΡΕΠΤIΚΟΣ ΖΩΜΟΣ: Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.

KULTURMEDIUM, "NÄHRBRÜHE": Aus Fleischextrakt hergestelltes Grundnährmedium, das in der Mikrobiologie verwendet wird, um das Wachstum verschiedener nahrungsunspezifischer Chemotrophen zu unterstützen. Dem Medium können Zusätze beigefügt werden, die das Wachstum bestimmter Organismen entweder fördern oder hemmen.

MILIEU DE CULTURE NUTRITIF: Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.

MEZZO O TERRENO DI COLTURA LIQUIDO: Terreno di coltura base contenente estratto di carne o lievito, usato in microbiologia per laccrescimento di microrganismi chemiotrofi non esigenti. Può essere addizionato con sostanze che promuovono o inibiscono la crescita di uno specifico organismo.

VEKSTMEDIUM: Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.

Was this helpful?
En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor


MEDULLA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA: Die posteriore Sektion des Fischgehirns, die als Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und als Kontrollzentrum für viscerale und somatische Funktionen wie Atmung, äußere Pigmentierung und Osmoregulation fungiert.

MEDULLA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MIDOLLO: In anatomia , il midollo è il termine utilizzato per descrivere la parte centrale di alcuni organi e strutture come le ghiandole surrenali o la parte posteriore del cervello dei vertebrati. In quest’ultimo caso è più corretto usare il termine midollo allungato, che si riferisce a la porzione di cervello compresa tra il ponte di Varolio e la corda spinale: è questa l’area cerebrale dove avvengono le integrazioni tra corteccia e midollo spinale ed inoltre da qui vengono controllate funzioni vitali

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

Was this helpful?
En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor


MEDULLA OBLONGATA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA OBLONGATA: Die posteriore Sektion des Fischgehirns, die als Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und als Kontrollzentrum für viscerale und somatische Funktionen wie Atmung, äußere Pigmentierung und Osmoregulation fungiert.

MEDULLA OBLONGATA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MIDOLLO ALLUNGATO: In anatomia , il midollo è il termine utilizzato per descrivere la parte centrale di alcuni organi e strutture come le ghiandole surrenali o la parte posteriore del cervello dei vertebrati. In quest’ultimo caso è più corretto usare il termine midollo allungato, che si riferisce a la porzione di cervello compresa tra il ponte di Varolio e la corda spinale: è questa l’area cerebrale dove avvengono le integrazioni tra corteccia e midollo spinale ed inoltre da qui vengono controllate funzioni vitali

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

Was this helpful?
Estado larvario de ciertos crustáceos como el cangrejo.


MEGALOPS: Larval stage of certain crabs, having prominent eyes and chilae.

ΜΕΓΑΛΩΨ: Προνυμφικό στάδιο ορισμένων καβουριών, που φέρει εξέχοντες οφθαλμούς και χηλές.

MEGALOPA: Larvales Stadium bei bestimmten Crustaceen, wie z.B. Krabben.

MÉGALOPS: Stade larvaire de certains crustacés tels les crabes.

MEGALOPS: Stadio larvale di alcuni granchi, che presentano occhi e chele prominenti.

MEGALOPA: Larvestadium hos visse krabber, har fremstående øyne.

Was this helpful?
Pequeños organismos bénticos que pueden pasar a través de mallas de 0’5 mm pero que son retenidos por redes cuyas mallas son de 0’062 mm.


MEIOBENTHOS: Small benthic organisms that pass through a 0.5 mm mesh sieve but are retained by a 0.062 mm mesh. Syn. meiofauna.

ΜΕΙΟΒΕΝΘΟΣ: Μικροί βενθικοί οργανισμοί που περνούν μέσα από κόσκινο ανοίγματος 1 mm αλλά κατακρατούνται από κόσκινο ανοίγματος 0.1 mm. Πρβ. μακροβένθος, μικροβένθος.

MEIOBENTHOS: Kleine benthische Organismen, die durch ein Sieb von 1 mm Maschenweite passen, aber in 0.1 mm Maschenweite zurückgehalten werden.

MEIOBENTHOS: Petits organismes benthiques qui passent à travers une grille de diamètre de maille de 0.5 mm mais qui sont retenus sur une grille de diamètre de maille de 0,062 mm.

MEIOBENTHOS: Piccoli organismi bentonici che possono passare attraverso una rete con maglie superiori a 0.062 mm. Sin. Meiofauna.

MEIOBENTOS: Små bentiske organismer som går gjennom 0,5 mm filterduk, men holdes tilbake på 0,062 mm filterduk. Jfr. makrobentos, mikrobentos. Syn. meiofauna.

Was this helpful?
Pequeños animales intersticiales que pueden pasar a través de mallas de 0’5 mm pero que son retenidos por redes cuyas mallas son de 0’062 mm.


MEIOFAUNA: The small interstitial animals that pass through a 0.5 mm mesh but are retained by a 0.062 mm mesh.

ΜΕΙΟΠΑΝΙΔΑ: Τα μικρά μεσοδιαστηματικά ζώα που περνούν από τα ανοίγματα κόσκινου 1mm αλλά κατακρατούνται από κόσκινο με άνοιγμα 0.1 mm.

MEIOFAUNA: Kleine in Zwischenräumen lebende Tiere, die durch eine Maschenweite von 1 mm passen, aber von einer Maschenweite von 0.1 mm zurückgehalten werden.

MEIOFAUNE: Petits animaux interstitiels qui passent à travers une grille de diamètre de maille de 0,5 mm mais qui sont retenus sur une grille de diamètre de maille de 0,062 mm.

MEIOFAUNA: Piccoli animali interstiziali che possono passare attraverso una rete con maglie di 0.5 mm ma sono trattenuti da maglie inferiori a 0.062 mm.

MEIOFAUNA: Smådyr som lever i mellomrom, og går gjennom 0,5 mm filterduk, mens de holdes tilbake på 0,062 mm filterduk.

Was this helpful?
División reductiva, dos divisiones sucesivas de un núcleo inmediatamente después de una simple réplica de cromosomas; como resultado los cuatro núcleos hijos son haploides. En los animales, este proceso ocurre durante la formación de gametos.


MEIOSIS: Reductive division, two successive divisions, of a nucleus following one single replication of the chromosomes, so that the resulting four nuclei are haploid. In animals, it occurs during gamete formation.

ΜΕΙΩΣΗ: Μειωτική διαίρεση. Δύο διαδοχικές διαιρέσεις, ενός πυρήνα ύστερα από τον αναδιπλασιασμό των χρωμοσωμάτων, από τις οποίες προκύπτουν τέσσερις απλοειδείς πυρήνες. Στα ζώα η μείωση οδηγεί στην παραγωγή των γαμετών.

MEIOSE: Zwei aufeinanderfolgende Zellteilungen (Meiose I und II), durch die die Anfangszahl von 4n Chromosomen auf 1n in jeder der vier entstehenden Zellen reduziert wird.

MEIOSE: Division réductrice, deux divisions successives dun noyau suivant immédiatement une simple réplication des chromosomes, il en résulte que les quatre noyaux fils sont haploides. Chez les animaux, cela intervient lors de la formation des gamètes.

MEIOSI: Divisione riduttiva nella quale, dopo due successive divisioni nucleari in cui avviene una singola replicazione cromosomica, si osserva la formazione di quattro nuclei aploidi. Negli animali avviene durante la gametogenesi.

MEIOSE: Reduksjonsdeling, to suksessive delinger av en kjerne etterfulgt av en enkel kopiering av kromosomene. Dette gir fire haploide kjerner. I dyr skjer dette ved dannelse av gameter (kjønnsceller).

Was this helpful?
Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MUSCHELN: Ordnung der Bivalvia, die typischerweise in marinen und estuarinen Habitaten vorkommen. Sedentäre adulte Tiere haften mit Byssusfäden am Substrat. Charakteristisch ist auch ihre Kiemenstruktur.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MUSCOLO (2): Termine regionale per indicare molluschi bivalvi lamellibranchi tipicamente marini o di estuario. Sedentari nello stadio adulto si attaccano al substrato tramite il bisso; sin. cozza, mitilo.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

Was this helpful?
Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.


MELANIN: A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.

ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANIN: Ein aus Tyrosin gebildetes polymeres Pigment, das für die Gelb- bis Schwarzfärbung von Fischen verantwortlich ist, und in Verbindung mit Parasitenbefall häufig vermehrt auftritt. Melanin ist oft ein beeinflussender Faktor bei sogenannten "Entzündungen" wechselwarmer Tiere.

MELANINE: Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.

MELANINA: Un pigmento polimerico derivato dalla tirosina responsabile del colore (nero o marrone) dei pesci. Spesso nei pecilotermi si riscontra la presenza di melanina in associazione con i focolai infiammatori.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

Was this helpful?
Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.


MELANISM: An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.

ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANISMUS: Eine Zunahme der Anzahl von schwarzen oder dunklen Pigmenten in einem Organismus, einer Population oder einer Gruppe.

MELANISATION: Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.

MELANISMO: Un aumento del pigmento nero o marrone in un organismo, popolazione o gruppo.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

Was this helpful?
Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.


MELANOCYTE: A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.

ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOZYTE: Eine Zelle, die in ihren Organellen oder Melanosomen Melanin synthetisiert.

MELANOCYTE: Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.

MELANOCITA: Una cellula che sintetizza melanina grazie alla presenza di un organulo chiamato melanosoma.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

Was this helpful?
Célula pigmentada que contiene melanina.


MELANOPHORE: Pigmented cell containing melanin.

ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MELANOPHOR: Melanin enthaltende Pigmentzelle (Farbstoffträger).

MÉLANOPHORE: Cellule pigmentée contenant de la mélanine.

MELANOFORO: Cellula pigmentata contenente melanina.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

Was this helpful?
Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.


MELANOMA: A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.

MELANOM: Ein bösartiger Tumor, dessen Parenchym aus anaplastischen Melanozyten besteht, oder jeder gut- oder bösartige Tumor aus Melanozyten.

MELANOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.

MELANOMA: Un tumore il cui parenchima è costituito da melanociti anaplastici o qualsiasi tumore, benigno o maligno che colpisce i melanociti.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

Was this helpful?
Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.


MELANOSIS: Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.

ΜΕΛΑΝΩΣΗ: Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.

MELANOSE: Die Ablagerung von kleinen, runden, braun gefärbten Körnern des Melanin-Pigments im Cytoplasma der Zelle.

MELANOSE: Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.

MELANOSI: Deposizione di piccole particelle di melanina nel citoplasma di una cellula.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

Was this helpful?
Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.


MELATONIN: A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATHONIN: Ein Hormon (Aminosäurenabkömmling), das vom Pinealorgan abgesondert wird. Es beeinflußt die Rhythmik des Reproduktionszyklus und wirkt auch auf die Hautpigmente zahlreicher Vertebraten.

MELATONINE: Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.

MELATONINA: Ormone derivato da un aminoacido secreto dalla ghiandola pineale. La melatonina è coinvolta nei ritmi biologici associati alla riproduzione influendo inoltre sulla pigmentazione di molti invertebrati.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

Was this helpful?
Molusco bivalvo heterodonto filtrante llamado almeja dura o quahog (nombre indio de Norteamérica) que se encuentra en la costa este de Norteamérica desde el golfo de St. Lawrence hasta el de México. Las poblaciones del sur son, a menudo, subespecies M. Campechiensis. Es una especie de estuarios, intermareal o submareal en sustratos arenosos o ligeramente fangosos. Su tolerancia a cambios ambientales va desde 12 ppt hasta salinidad marina y desde casi el punto de congelación hasta 330


MERCENARIA MERCENARIA: A heterodont bivalve filter feeding mollusc commonly named "hard clam" or "quahog" (traditional Indian name in North America) found along the east coast of North America, from the Gulf of St. Lawrence to the Gulf of Mexico. The southern populations often consist of the sub-species M. campechiensis. It is an estuarine, intertidal to shallow subtidal species occurring mainly on sandy to slightly muddy substrates. Its tolerance to natural environmental changes ranges from about 12 ppt to full stren

MERCENARIA MERCENARIA: Δίθυρο διηθηματοφάγο μαλάκιο γνωστό με το κοινό όνομα «σκληρή αχιβάδα» ή "quahog" (παραδοσιακό ινδικό όνομα στη Β. Αμερική). Η κατανομή του εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Β. Αμερικής καθώς επίσης από τον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου έως τον κόλπο του Μεξικού. Οι πληθυσμοί του νότου αποτελούνται συνήθως από το είδος M. campechiensis. Αποτελεί είδος των εκβολικών περιοχών της παλιρροϊκής ζώνης και δείχνει προτίμηση σε αμμώδη έως ελαφρά ιλυώδη υποστρώματα. Αντέχει αλατότητα από περίπ

MERCENARIA MERCENARIA: Eine heterodonter Filtrierer (Bivalvia, Mollusca), der unter den englischen Vulgärnamen hard clam oder quahoc (traditioneller Name der Indianer in Nordamerika) bekannt ist. Kommt entlang der Ostküste Nordamerikas vor (vom Gulf of St. Lawrence bis zum Golf von Mexico). Die südlichen Populationen gehören zur Unterart M. m. campechiensis. Sie ist estuarine in der Gezeitenzone und unterhalb der Niedrigwasserlinie auf sandigen bis leicht schlickigen Böden zu finden. Die Art toleriert weite Bereiche d

MERCENARIA MERCENARIA: Mollusque bivalve hétérodonte filtreur, appelé couramment clam ou quahog (nom traditionnel des indigènes d’Amérique du Nord), rencontrée le long du côte est de l’Amérique du Nord, du golfe du St Lawrence jusqu’au Golfe de Mexique. Les populations méridionales comprennent souvent la sous-espèce M. campechiensis. M. mercenaria est une espèce qui habite les zones intertidaux et subtidaux peu profonds, ainsi que des estuaires, normalement dans des substrats sableux ou légèrement boueux. Espèce qui e

MERCENARIA MERCENARIA: Un filtratore bivalve eterodonte, mollusco edule comunemente chiamato “hard clam” o “qualog” (nome indiano tradizionale in Nord America) presente lungo la costa orientale del Nord America, dal Golfo di San Lawrence al Golfo del Messico. Le popolazioni meridionali spesso consistono di sottospecie M. campechiensis. Originato negli estuari, vive nelle acque intercotidali e non, su substrati sabbiosi e fangosi. La sua tolleranza all’ambiente varia, per quanto concerne la salinità, da valori di 12 pp

MERCENARIA MERCENARIA: Filtrerende musling som finnes langs østkysten av Nord-Amerika, fra St. Lawrencegolfen til Mexicogolfen. De sørlige populasjonene består ofte av underarten M. campechiensis. Arten forekommer i estuarier i tidevannssonen og litt dypere, hovedsakelig på sandig til svakt mudderaktig substrat. Tolererer store naturlige miljøvariasjoner i saltholdighet (12 promille til sjøvann) og temperatur (nær frysepunktet til 330 C). Det drives ekstensivt oppdrett av arten langs østkysten av USA, hvor

Was this helpful?
Estado en el ciclo de vida de esporozoos; producto asexuado de estado esquizonte.


MEROZITE: A stage in the life cycle of sporozoa; asexual products of the schizont stage.

ΜΕΡΟΖΩΙΔΙΟΝ: Φάση στον κύκλο ζωής των σποροζώων. Αγενή προϊόντα της φάσης του σχιστού.

MEROZIT: Ein Stadium im Lebenszyklus von Sporozoen. Asexuelles Produkt des Schizonten-Stadiums.

MEROZOITE: Stade dans le cycle de vie des sporozoaires; Produits asexués du stade schizonte.

MEROZOITA: Stadio del ciclo vitale degli sporozoi; prodotto asessuato dello stadio di schizonte.

MEROZITT: Stadium i livssyklusen til sporozoer (rekke Sporozoa), ukjønnede produkter fra schizont-stadiet.

Was this helpful?
Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.


MESENTERY: The membrane supporting the intestines and viscera.

ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERIUM: Eine Membran, die Eingeweide bei Fischen stützt.

MESENTERE: Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.

MESENTERE: Membrana di rivestimento di intestino e visceri.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

Was this helpful?
Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.


MESOCOSM: Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.

ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MESOKOSMOS: Ein mittelgroßes eingeschlossenes experimentelles System, oftmals für die experimentelle Untersuchung der Auswirkungen von Schadstoffen auf natürliche Ökosysteme eingesetzt. Der Begriff wird auch in der Aquakultur für die Aufzucht von Fischbrut in großen Kultursystemen verwendet, die auf den Aufbau natürlicher Nahrungsketten-Sukzessionen basieren.

MÉSOCOSME: Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.

MESOCOSMO: Struttura sperimentale chiusa di dimensioni sufficienti alla costituzione di un ecosistema particolare che si vuole studiare o utilizzare. Esempi di applicazione: (1) per la determinazione dell’impatto di inquinanti sull’ecosistema; (2) sistema di produzione di alimento naturale in acquacoltura.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

Was this helpful?
(1)Se desarrolla en medio intermedio o moderado; a veces este término describe la tasa de humedad o de temperatura moderada. (2) Dícese de microorganismos cuyo desarrollo es óptimo entre 20 y 450.


MESOPHILE: (1) Thriving under intermediate or moderate environmental conditions; sometimes restricted to conditions of moderate moisture, or to moderate temperature. (2) Used of microorganisms having an optimum for growth between 20-450C.

ΜΕΣΟΦΙΛΟΣ: (1) Aναπτυσσόμενος υπό μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μερικές φορές η χρήση του όρου περιορίζεται σε μέση υγρασία ή θερμοκρασία. (2) Χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς με βέλτιστη ανάπτυξη μεταξύ 20-450C.

MESOPHIL: (1) Bei mittleren Umweltbedingungen gedeihend; beschränkt sich manchmal auf mittlere Temperaturen und mittleren Feuchtigkeitsgehalt. (2) Bezeichnung für Mikroorganismen, deren Wachstumsoptimum zwischen 20 - 450C liegt.

MÉSOPHILE: (1) Se développant dans un milieu intermédiaire ou peu contraignant; parfois ce terme décrit un taux dhumidité ou de température modérée. (2) Se dit des microorganismes dont le développement est optimal entre 20 et 450.

MESOFILO: Di organismo con esigenze fisiologiche con optimum nella fascia intermedia di escursione di una determinata condizione ambientale. Termine usato per microorganismi con optimum di crescita nell’intervallo 20 – 450C.

MESOFIL: (1) Trives under intermediære eller moderate forhold. Noen ganger avgrenset til forhold med moderat fuktighet eller temperatur. (2) Brukt om mikroorganismer som har optimal vekst ved 20-450 C.

Was this helpful?
Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.


MESOHALINE: Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand.

ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALIN: Bezieht sich auf Brackwasser mit einer Salinität zwischen 3 - 10 Promille oder auf Seewasser mit einer Salinität zwischen 30 - 34 Promille.

MESOHALINE: Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.

MESOALINO: Di ambiente acquatico salmastro con salinità compresa tra 0.3 e 1% o di ambiente marino a salinità compresa tra 3 e 3.4%.

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

Was this helpful?
Riñón funcional de peces y anfibios.


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Die funktionale Niere bei Fischen und Amphibien.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEFRO: Rene funzionale di anfibi e pesci.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

Was this helpful?
Zona pelágica de profundidad intermediaria, 200 - 1000 m.


MESOPELAGIC: The pelagic zone of intermediate depth, 200 -1000 m.

ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΙΚΗ: Η πελαγική ζώνη ενδιάμεσου βάθους, 200-1000 μέτρα.

MESOPELAGISCH: Die pelagische Zone in intermediärer Tiefe, 200 -1000 m.

MESOPELAGIQUE: Zone pélagique de profondeur intermédiaire, 200 - 1000 m.

MESOPELAGICO: Strato della zona pelagica compreso tra 200 e 1000 m di profondità.

MESOPELAGISK: Den pelagiske sonen på mellomliggende dyp, 200-1000 m.

Was this helpful?
Organismos que viven en los espacios intersticiales de sedimentos arenosos.


MESOPSAMMON: Those organisms living in the interstitial spaces of a sandy sediment; psammon.

ΜΕΣΟΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν στα μεσοδιαστήματα διάκενα του αμμώδους ιζήματος. Ψαμμόν.

MESOPSAMMON: Die Organismen, die in den interstitiellen Spalten eines sandigen Sediments leben; Psammon.

MESOPSAMMON: Organismes habitant les interstices des sédiments sableux; psammon.

MESOPSAMMON: Organismi viventi nello spazio interstiziale di sedimenti sabbiosi; psammon.

MESOPSAMMON: Organismene som lever i mellomrommene i sandaktige sedimenter. Psammon.

Was this helpful?
(1) El que tiene un solo nivel de productividad primaria intermediaria; dícese de aguas con tasas moderadas de sales necesarias para plantas verdes. (2) Dícese a veces de organismos son completamente autotróficos.


MESOTROPHIC: (1) Having intermediate levels of primary productivity; pertaining to waters having intermediate levels of the minerals required by green plants. (2) Sometimes used of organisms that are not fully autotrophic.

ΜΕΣΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: (1) Αναφέρεται σε υδατικά συστήματα με μέση πρωτογενή παραγωγικότητα, δηλ. συστήματα με μέσα επίπεδα θρεπτικών που απαιτούνται από τα φωτοσυνθετικά φυτά; πρβλ. δυστροφικός , ευτροφικός, ολιγοτροφικός. (2) Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που είναι ατελώς αυτότροφοι.

MESOTROPH: (1) Intermediäre Stufen der Primärproduktion aufweisend; bezogen auf Gewässer mit intermediären Stufen an Mineralkonzentrationen, die von Grünpflanzen benötigt werden. (2) Manchmal für Organismen benutzt, die nicht vollständig autotroph sind.

MESOTROPHE: (1) Ayant un niveau de productivité primaire intermédiaire; se dit des eaux aux taux de sels minéraux, nécessaires au développement des plantes, intermédiaires. (2) Se dit parfois des organismes qui ne sont pas complètement autotrophe.

MESOTROFO: Ambiente acquatico con livello di produzione primaria intermedio determinabile attraverso la misura della concentrazione del nutriente limitante (generalmente fosforo) la cui concentrazione si colloca tra 20 e 50 ug/l.

MESOTROF: (1) Har intermediære nivåer av primærproduksjon. Vedrører vann med intermediære nivåer av mineralene som er nødvendige for grønne planter. Jfr. dystrof, eutrof, oligotrof. (2) Av og til brukt om organismer som ikke er helt autotrofe.

Was this helpful?
Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.


MESOZOA: Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.

ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MESOZOA: Kleine, wurmähnliche Tiere, die auf aquatischen Organismen parasitieren.

MÉSOZOAIRES: Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.

MESOZOI: Piccoli animali vermiformi parassiti di organismi marini.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

Was this helpful?
Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

STOFFWECHSEL: Die biochemischen Prozesse, bei denen Nährstoffe in komplexe Körpersubstanzen umgeformt, komplexe Substanzen in einfache Stoffe abgebaut, und Energie für den Organismus freigesetzt wird.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Processo biochimico diviso in due parti principali: lanabolismo che è linsieme dei processi di assemblaggio di molecole organiche complesse e il catabolismo che riguarda la degradazione di sostanze complesse con concomitante produzione di energia.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

Was this helpful?
Tasa metabólica mínima requerida para mantener los procesos vitales esenciales. Normalmente se expresa en términos de cantidad de oxígeno consumido por animal, por unidad de tiempo y por unidad de masa corporal en reposo durante el periodo post-absorción alimenticia (en el caso del hombre por ejemplo este periodo es de 14 a 18 horas después de la ingestión de comida).


BASAL METABOLISM: See Basic Metabolic rate. The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)

ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

GRUNDSTOFFWECHSEL, STOFFWECHSELGRUNDUMSATZ: Siehe GRUNDSTOFFWECHSELRATE. (Die minimale Stoffwechselrate, die erforderlich ist, um die grundsätzlichen (vitalen) Lebensprozesse aufrechtzuerhalten; normalerweise als die Menge des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit ermittelt, die bei gegebenem Körpergewicht eines ruhenden Tieres nach Ablauf der Verdauungsphase ermittelt wird (z.B. beim Menschen etwa 14-18 Stunden nach der letzten Mahlzeit).

METABOLISME DE BASE: Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.

METABOLISMO BASALE: Il fabbisogno metabolico minimo necessario per mantenere i processi vitali di base, di solito descritto e misurato come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo, da un animale di un dato peso (o superficie) corporeo, mentre è in riposo ed a digiuno (per esempio, negli esseri umani 14-18 ore dopo l’ultimo pasto).

BASAL METABOLISME: Den laveste metabolske rate som trengs for å opprettholde grunnlegende kroppsfunksjoner, er vanligvis beskrevet og målt som mengden av oksygen forbrukt per tidsenhet av et dyr med en gitt kroppsvekt og som holder seg helt i ro i etter-absorptiv tilstand (f.eks. 14-18 timer etter inntak av mat hos mennesker).

Was this helpful?
Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.


METACERCARIA: Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.

ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCARIE: Larvalstadium von Trematoden zwischen cercalem und adultem Stadium, mehr oder weniger ein Ruhestadium.

METACERCAIRE: Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.

METACERCARIA: Stadio larvale intermedio dei trematodi compreso tra lo stadio di cercaria e lo stadio adulto caratterizzato da relativa quiescenza.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

Was this helpful?
Termoclina o zona de cambio rápido de temperatura entre la capa superior de agua templada (epilimnion) y la capa inferior más fría (hipolimnion).


METALIMNION: The thermocline or zone of rapid temperature change between the warm upper layer (epilimnion) and the cool bottom layer (hypolimnion) of a body of water.

ΜΕΤΑΛΙΜΝΙΟΝ: Το θερμοκλινές ή ζώνη ταχείας αλλαγής της θερμοκρασίας ανάμεσα στο θερμό άνω στρώμα (επιλίμνιο) και το ψυχρό στρώμα του βυθού (υπολίμνιο).

METALIMNION: Die Thermokline oder die Zone rascher Temperaturveränderungen zwischen der warmen Oberflächenschicht (Epilimnion) und der kühlen Bodenschicht (Hypolimnion).

METALIMNE: La thermocline, ou zone de changement rapide de température entre la couche supérieure de leau plus tempérée (épilimne) et la couche inférieure plus froide (hypolimne).

METALIMNIO: Termoclino o zona di rapido cambiamento di temperatura delle acque di un lago, compreso tra lo strato superficiale caldo (epilimnio) e quello sottostante più freddo (ipolimnio).

METALIMNION (SPRANGSJIKT): Termoklinen eller sprangsjiktet. Overgangssone der temperaturen synker hurtig med dypet, per definisjon mer enn 10 C per meter. Ligger mellom epilimnion (varme øvre vannlag) og hypolimninon (nederste kalde vannlag).

Was this helpful?
Importante cambio de forma o de estructura, sobre todo durante la transición entre dos estados de desarrollo, de ciertos animales como peces, mariscos y crustáceos. Es particularmente marcada en peces planos.


METAMORPHOSIS: The change of shape or structure, particularly in the transition of one developmental stage into another, as in fish, shellfish and crustacea. This is particularly marked in flatfish.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Μορφολογική ή δομική αλλαγή, ιδίως κατά την μετάβαση από ένα στάδιο ανάπτυξης σε ένα άλλο, όπως στα ψάρια, τα μαλάκια και τα καρκινοειδή. Ιδιαίτερα εμφανής στα πλατύψαρα.

METAMORPHOSE: Die auffällige Veränderung in Form oder Struktur, insbesondere bei der Umwandlung von einem Entwicklungsstadium ( Larve) in ein anderes (Adultus), wie in Plattfischen, Schalentieren und Crustaceen. Bei vielen Fischen verläuft dieser Vorgang nicht so abrupt wie bei den Plattfischen.

METAMORPHOSE(1): Changement important de forme ou de structure, surtout pendant la transition entre deux stades de développement, de certains animaux, comme les poissons, les coquillages et les crustacés. Elle est particulièrement marquée chez les poissons plats.

METAMORFOSI: Cambiamento morfologico o strutturale, in particolare il passaggio da uno stadio di sviluppo a quello successivo, come nei pesci (particolarmente evidente nei Pleuronectiformi), molluschi e crostacei.

METAMORFOSE: Forandring i form eller oppbygning, spesielt ved overgang fra et utviklingssteg til et annet, som hos fisk, muslinger og krepsdyr. Spesielt synlig hos flatfisk (orden Pleuronectiformes).

Was this helpful?
Proceso por el cual las larvas de moluscos bivalvos terminan su vida móvil y empiezan una vida sedentaria pegados a un substrato conveniente. La metamorfosis se caracteriza por la sustitución de velo (velum) por branquias así como por una profunda reorganización de órganos.


SETTLEMENT: Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.

MUSCHELFALL, ANSIEDELN, ANHEFTEN:: Vorgang bei Muschellarven, bei dem sie ihre mobile Lebensweise zugunsten einer stationären, an ein Substrat angehefteten, aufgeben. Der Muschelfall ist gekennzeichnet durch die Ersetzung des Velums durch die Kiemen und einer Reorganisation aller Organe.

METAMORPHOSE(2): Processus par lequel les larves des mollusques bivalves terminent leur vie mobile en sattachant à un substrat convenable. La métamorphose est caractérisée par le remplacement du vélum par les branchies ainsi que par un profond remaniement des organes.

METAMORFOSI (2): Evento mediante il quale le larve dei molluschi passano ad uno stadio sessile attaccandosi a un substrato. La metamorfosi è caratterizzata dalla sostituzione del velum delle branchie e da una riorganizzazione di tutti gli organi.

BUNNSLAING: Prosess der bløtdyrlarver går fra å være frittlevende til å være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

Was this helpful?
Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.


METANAUPLIUS: Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.

ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

METANAUPLIUS: Spätes Naupliusstadium larvaler Crustaceen; dieses hat mehr als drei Paar Extremitäten, jedoch keine funktionsfähigen thorakalen Extremitäten.

MÉTANAUPLIUS: Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).

METANAUPLIO: Stadio tardivo del nauplio dei crostacei, presenta più di tre paia di arti ma nessun arto toracico è funzionale.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

Was this helpful?
(1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Eine Veränderung in Zustand, Form, Position und Funktion. (2) Der Transport von pathogenen Organismen innerhalb des Wirtskörpers.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METASTASI: (1) Cambio di posizione, stato o funzione. (2) Trasporto di un agente patogeno allinteno del corpo dellospite.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

Was this helpful?
Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.


METHIONINE: A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.

ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METHIONIN: Eine schwefelhaltige Aminosäure. Sie ist ein größtenteils methylierendes Stoffwechselprodukt.

METHIONINE: Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.

METIONINA: Aminoacido essenziale contenente zolfo, importante agente metilante metabolico.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

Was this helpful?
Método utilizado para estimar la producción primaria. Constan de dos botellas, una transparente y la otra opaca, sumergidas en agua (es decir a la misma temperatura). En la botella transparente tiene lugar la fotosíntesis (generación de oxígeno) y respiración (consumo de oxígeno). Solo la respiración tiene lugar en la botella opaca. Después de un periodo determinado, la tasa de oxígeno es medida en las dos botellas y la producción primaria es estimada por diferencia.


LIGHT AND DARK BOTTLE METHOD: Method used to measure primary productivity. Both bottles are immersed in the water (i.e. at the same temperature). In the dark one there is only respiration (i.e. oxygen consumption) while in the light one both respiration and photosynthesis (i.e., oxygen production) occur. The difference in oxygen concentration measured after a period of time leads to the estimation of the primary productivity.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ: Μέθοδος που χρησιμοποιείται γιά την μέτρηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Δύο φιάλες, η μία διαφανής και η άλλη αδιαφανής βυθίζονται στο νερό (δηλ. σε περιβάλλον με την ίδια θερμοκρασία). Στην αδιαφανή παρατηρείται μόνο το φαινόμενο της αναπνοής (κατανάλωση οξυγόνου), ενώ στην φωτεινή εκτός της αναπνοής συντελείται και φωτοσύνθεση (παραγωγή οξυγόνου). Η διαφορά των συγκεντρώσεων οξυγόνου που μετράται μετά από μία χρονική περίοδο οδηγεί στην εκτίμηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας.

HELL- DUNKELMETHODE: Ein Verfahren zur Ermittlung der Primärproduktion. Beide Probenflaschen werden in Wasser gleicher Temperatur inkubiert. In der Dunkelflasche findet ausschließlich Respiration statt (z.B. Sauerstoffverbrauch), während in der durchleuchteten Flasche sowohl Respiration als auch Photosynthese (Sauerstoffproduktion) ablaufen. Die Differenz der Sauerstoffkonzentration zwischen beiden Flaschen, die nach einer bestimmten Zeit gemessen werden kann, erlaubt eine Abschätzung der Primärproduktion.

METHODE DE JENKIN: Méthode utilisée afin destimer la production primaire. Deux bouteilles, une transparente, lautre opaque, sont immergées dans leau (cest-à-dire à la même température). Dans la bouteille transparente a lieu la photosynthèse (génération doxygène) et la respiration (consommation doxygène). Seule la respiration a lieu dans la bouteille opaque. Suite à une période donnée, le taux doxygène est mesuré dans les deux bouteilles, et la production primaire estimée par différence.

METODO DI JENKIN. METODO DELLA BOTTIGLIA CHIARA E DELLA BOTTIGLIA SCURA: Metodo usato per misurare la produttività primaria. Due bottiglie, una con vetro chiaro ed una con vetro scuro, vengono immerse in acqua (ad es. alla stessa temperatura) così da avere le stesse condizioni di prelievo. In quella scura avviene solo la respirazione (es. consumo di ossigeno) mentre in quella chiara avvengono sia la respirazione che la fotosintesi (es. produzione di ossigeno). La differenza nella concentrazione di ossigeno nelle due bottiglie, misurata dopo un periodo di tempo, porta

LYS/MØRKE-METODEN: Metode brukt for å måle primærproduksjon. En lys og en mørk flaske senkes ned i vann (dvs med samme temperatur). I den mørke flasken er det bare respirasjon (dvs forbruk av oksygen), mens i den lyse er det både respirasjon og fotosyntese (dvs produksjon av oksygen). Forskjellen i oksygenkonsentrasjon målt etter en periode gir et estimat på primærproduksjonen.

Was this helpful?
En estadística, técnica de ajustar una curva y de estimación de los parámetros de la ecuación correspondiente, que implica la conservación de parámetros que llevan a un valor mínimo de la suma de cuadrados de diferencias entre los valores observados y esperados.


LEAST SQUARES, METHOD OF: In statistics, a technique of line (curve) fitting and of estimating the parameters of the corresponding equation. It involves, testing the parameters by iteration to minimize the sum of the squared differences between the observed values and their respective expected values.

ΕΛΑΧIΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ: Στατιστική μέθοδος για ην προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα και για την εκτίμηση των παραμέτρων της αντίστοιχης εξίσωσης κατά τρόπον, ώστε να ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών ανάμεσα στις παρατηρούμενες τιμές και τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση.

METHODE DES KLEINSTEN QUADRATS: In der Statistik, eine Technik zur Anpassung einer Kurve und zur Abschätzung der Parameter aus korrespondierenden Gleichungen, beinhaltet die Wahl der Parameter, um die Summe der quadrierten Differenzen zwischen den beobachteten und ihren jeweils erwarteten Werten zu minimieren.

METHODE DES MOINDRES CARRES: En statistique; technique de placement dune courbe, et destimation des paramètres de léquation corréspondante, qui implique la conservation des paramètres qui mènent à une valeur minimale de la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et celles attendues.

MINIMI QUADRATI (METODO DEI): In statistica, metodo di studio di una regressione e stima dei parametri della equazione corrispondente, la quale implica la conservazione di quei parametri che portano a un valore minimo della somma degli scarti quadratici fra i valori osservati e quelli attesi.

MINSTE KVADRATERS METODE: I statistikk: Metode for linjetilpassing og estimering av parametrene i den korresponderende ligningen. Involverer testing av parametrene ved gjentakelse for å minimalisere summen av den kvadrerte forskjellen mellom de observerte verdiene og deres respektive forventede verdier.

Was this helpful?
Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e


WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

WINKLER-METHODE: Eine Methode, die den Sauerstoffgehalt über Titration bestimmt. Bei der ursprünglichen Winkler-Prozedur wird eine Wasserprobe mit Mangansulfat, Kaliumiodid und Natriumhydroxid versetzt. Unter starken alkalischen Bedingungen wird das Manganion durch molekularen Sauerstoff zu Mangandioxid, einem braunen Niederschlag, oxidiert. Als nächstes wird der Probe schwefelhaltige Säure zugefügt, um den Niederschlag zu lösen und saure Bedingungen für die Oxidation von Iodid zu Iod durch Manganoxide zu schaff

METHODE DE WINKLER: Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque

WINKLER (METODO DI): Un metodo per titolare l’ossigeno disciolto in acqua. Nella procedura di Winkler di base, un campione d’acqua viene trattato con solfato di manganese, ioduro di potassio e idrossido di sodio. Lo ione manganoso in queste condizioni fortemente alcaline è ossidato dall’ossigeno molecolare presente nel campione di acqua per formare diossido di manganese, un precipitato di colore marrone. Quindi viene aggiunto acido solforico al campione per sciogliere il precipitato e creare l’ambiente acido necessa

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden I2 som produseres er proporsjonal med mengden O2 som opprinnelig var til

Was this helpful?
Mezcla de vitaminas y minerales (por separado o juntos) con otros ingredientes (medicamentos, agentes conservadores, agentes anti-oxidantes) que se incorporan en baja cantidad en un alimento.


PREMIX: A "preliminary mix" is a mixture of vitamins and minerals (alone or together) and other ingredients (preservatives, antioxidants) which is included in a formulated diet in very small quantities.

ΠΡΟΜΙΓΜΑ: "Προκαταρκτικό μίγμα" είναι μια ανάμειξη βιταμινών και ανόργανων αλάτων (χωριστά ή μαζί) και άλλων συστατικών (συντηρητικών, αντιοξειδωτικών) που περιλαμβάνεται σε μια δίαιτα σε πολύ μικρές ποσότητες.

PREMIX: Eine Mischung aus Vitaminen und/oder Mineralien und anderen Zutaten (Arznei, Konservierungsstoffe, Antioxidantien), die der hersgestellten Nahrung in sehr kleinen Mengen beigemischt wird. Premix ist die Abkürzung für "Preliminary mixture", was soviel wie "Vormischung" bedeutet, die der eigentlichen Futterrezeptur zugegeben wird.

PREMELANGE: Un prémélange est un mélange de vitamines et de minéraux ( à part ou ensemble) avec dautres ingrédients (médicaments, agents conservateurs, agents anti-oxydants) qui sont incorporés en faible quantité dans un aliment.

PREMIX: Miscela preliminare, da aggiungere al mangime, di vitamine, minerali e altre sostanze.

PREMIKS (FÔRBLANDING): Blanding av vitaminer og mineraler (alene eller i lag) og andre bestanddeler.

Was this helpful?
Mezcla de vitaminas cristalizadas o concentradas, utilizada para fortificar un alimento compuesto.


VITAMIN PREMIX: A mixture of crystalline vitamins or concentrates used to fortify a formulated feed.

ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ: Μείγμα κρυσταλλικών βιταμινών ή συμπυκνωμένων που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει μία τυποποιημένη τροφή. Βλ. πρόμειγμα.

VITAMINFERTIGMISCHUNG: Mischung von kristallinen Vitaminen oder Konzentraten zur Anreicherung von aufbereitetem Futter.

PREMELANGE VITAMINIQUE: Mélange de vitamines cristallisées ou concentrées utilisé pour fortifier un aliment composé.

PREMIX VITAMINICO: Una miscela di vitamine cristallizzate o concentrate usata per arricchire un alimento gia preparato.

VITAMIN BLANDING: En blanding av krystalliske vitaminer eller konsentrater som brukes til å berike et formulert for.

Was this helpful?
Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.


MYCELIUM: The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.

ΜΥΚΗΛΙΟ: Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα

MYZELIUM: Die Fäden eines Pilzes, die eine ineinander verwobene Masse bilden.

MYCELIUM: Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.

MICELIO: Filamenti vegetativi di un fungo formanti una massa intrecciata.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

Was this helpful?
Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.


MYCOBACTERIUM: Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MYKOBAKTERIEN: Zu den Aktinomyzeten zählende, bis 10 Βm lange, zuweilen in Fäden wachsende, unbewegliche, säurefeste, aerobe Bakterien. Sie leben im Boden oder parasitisch in Mensch und Tier.

MYCOBACTÉRIE: Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 Βm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.

MICOBATTERIO: Batterio appartenente agli attinomiceti; occasionalmente rinvenibile in colonie filamentose; incapace di movimento, acidofilo, aerobico. Vive in ambiente bentonico o come parassita di uomini e animali

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10mm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

Was this helpful?
Enfermedad provocada por hongos infecciosos.


MYCOSIS: A disease caused by fungal infection.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ: Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.

MYKOSE: Eine durch Pilze verursachte Krankheit in einem Organismus.

MYCOSE: Affection provoquée par un champignon infectieux.

MICOSI: Patologia causata da uninfezione fungina.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

Was this helpful?
Organismos bénticos que son de talla inferior a 0,062 mm, protozoos y bacterias.


MICROBENTHOS: Small organisms which are below 0.062mm in size. This group is primarily composed of protozoa and bacteria.

MICROBENTHOS:

MIKROBENTHOS: Organismes kleinen als 0.062 durchmesser.Diese Gruppe ist vorwiegend aus Protozoen und Bakterien zusammengesetzt.

MICROBENTHOS: Des organismes benthiques qui sont de taille inférieure à 0.062mm, des protozoaires et des bactéries.

MICROBENTHOS: Piccoli organismi bentonici di taglia inferiore ai 0,062 mm. Questo gruppo è principalmente composto da protozoi e batteri.

MIKROBENTOS: Små organismer som er mindre enn 0,062 mm store. Denne gruppen består hovedsakelig av protozoer (encelledyr) og bakterier. Jfr. makrobentos og meiobentos.

Was this helpful?
Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.


MICROENCAPSULATION: Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.

ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MIKROKAPSEL- HERSTELLUNG: Verfahren, daß die Aufzucht von Fischlarven mit produziertem Futter ermöglichen soll, im Gegensatz zur Verwendung von Rädertierchen, die in der Massenkultur hergestellt werden müssen und erheblichen Arbeitsaufwand und Investitionen erfordern. Der Produktionsvorgang erzeugt Mikropellets von angepaßter Partikelgröße (je nach Fischlarvengröße), in denen die Nährstoffe (wie z. B. Hefen) mit Hilfe einer verdaulichen Membran eingekapselt sind oder durch einen Binder zusammengehalten werden.

MICROENCAPSULATION: Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.

MICROINCAPSULAZIONE: Tecnica mangimistica utilizzata per abituare le larve dei pesci ad una dieta artificiale (farine), meno dispendiosa e complessa della coltura di massa di rotiferi. La microincapsulazione di miscele di mangimi sfarinati avviene attraverso luso di apposite membrane o leganti

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

Was this helpful?
Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.


MICROSPORIDIAN: A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.

ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MIKROSPORIDIA: Eine Klasse von kleinen Protozoen. Mitglieder dieses Taxons sind Fischparasiten, z.B. Nosema und Plistophora.

MICROSPORIDES: Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.

MICROSPORIDI: Classe di piccoli protozoi, alcuni generi sono parassiti dei pesci, p.e. Nosema, Plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

Was this helpful?
El que se alimenta de pequeñas o muy pequeñas partículas de comida. Término general que incluye términos más específicos tales como bacterívoro (que se alimenta de bacterias) y a veces algívoro (que se alimenta de algas).


MICROPHAGOUS: Feeding on small or minute organisms and particles; a generalized term that embraces more specific terms such as bactivorous (feeding on bacteria) and sometimes algivorous (feeding on algae).

ΜΙΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με μικρά ή πολύ μικρά τεμάχια τροφής. Γενικευμένος όρος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της ολοζωϊκής διατροφής. Περιλαμβάνει ιδιαίτερα τους βακτηριοβόρους (τρεφόμενους με βακτήρια) και φυκοβόρους οργανισμούς. Πρβ. μακροφάγος.

MIKROPHAG: Ernährungsweise, die auf kleinen oder sehr kleinen Futterpartikeln beruht; ein allgemeiner Ausdruck, der eher für holozoische Nahrung gebraucht wird. Er umfaßt besonders die Ernährung mit Bakterien und manchmal mit Algen; dieserAusdruck kann einerseits mit Ausdrücken wie carnivor, histophag, und teilweise makrophag und andererseits mit dem Begriff saprozoisch verglichen werden.

MICROPHAGE: Qui salimente de petites ou très petites particules de nourriture. Terme général englobant des termes plus spécifiques tels que bactivore (salimentant de bactéries) et parfois algivore (salimentant dalgues).

MICROFAGO: Che si ciba di piccoli organismi o particelle; termine generico con il quale vengono indicati anche organismi che fagocitano batteri o alghe.

MIKROFAG: Beiter på små organismer eller partikkel. Generell betegnelse som inkluderer mer spesifikke betegnelser som baktivore (bakteriespisende) og noen ganger algivore (algespisende).

Was this helpful?
(1) Pequeños animales no visibles al ojo.(2) Grupo de animales localizados. (3) Animales de un microhábitat determinado.


MICROFAUNA: (1) Small animals not visible to the naked eye. (2) A localized group of animals. (3) The animals of a microhabitat.

ΜΙΚΡΟΠΑΝΙΔΑ: (1) Μικρά ζώα αόρατα διά γυμνού οφθαλμού. (2) Εντοπισμένη ομάδα ζώων. (3) Τα ζώα ενός μικροενδιαιτήματος, πρβ. μικροχλωρίδα.

MIKROFAUNA: (1) Für das bloße Auge nicht sichtbare kleine Tiere. (2) Eine örtlich beschränkte Gruppe von Tieren. (3) Die Tiere eines Mikrohabitats.

MICROFAUNE: (1) Petits animaux non visibles à loeil nu. (2) Groupe danimaux localisés. (3) Les animaux dun microhabitat.

MICROFAUNA: (1) Piccoli animali non visibili a occhio nudo. (2) Gruppo localizzato di animali. (3) Gli animali di un microhabitat.

MIKROFAUNA: (1) Små dyr som ikke er synlige med det blotte øyet. (2) En lokal begrenset dyregruppe. (3) Dyrene i et mikrohabitat. Jfr. mikroflora.

Was this helpful?
Método de filtración estéril en el que las partículas de dimensión 0,1 - 10,0 µm son retenidos.


MICROFILTRATION: A method of sterile filtration, in which particles in the 0.1-10.0 µm range are removed.

ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗ: Μέθοδος αποστειρωτικής διήθησης με την οποία απομακρύνονται σωματίδια από 0.1-10.0 μm.

MIKROFILTRIERUNG: Eine Methode der Sterilfiltration, bei der Partikelgrößen im Bereich zwischen 0.1 und 10 µm aus dem Medium entfernt werden.

MICROFILTRATION: Méthode de filtration stérile dans laquelle les particules de dimension 0.1-10.0 µm sont retenues.

MICROFILTRAZIONE: Metodo di filtrazione in ambiente sterile nel quale vengono rimosse le particelle di diametro compreso tra 0,1 e 10,0 µm.

MIKROFILTRERING: Steril filtreringsmetode, der partikler fra 0,1 til 10,0 µm fjernes.

Was this helpful?
(1) Pequeñas plantas invisibles al ojo. (2) Vegetación localizada. (3) Plantas de un microhábitat.


MICROFLORA: (1) Small plants not visible to the naked eye. (2 ) A localized flora. (3) The plants of a microhabitat.

ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ: (1) Μικρά φυτά μη ορατά διά γυμνού οφθαλμού. (2) Εντοπισμένη χλωρίδα. (3) Τα φυτά ενός μικροενδιαιτήματος. Πρβ. μικροπανίδα.

MIKROFLORA: (1) Für das bloße Auge nicht sichtbare kleine Pflanzen. (2) Eine örtlich beschränkte Flora. (3) Die Pflanzen in einem Mikrohabitat.

MICROFLORE: (1) Petites plantes qui ne sont pas visible à loeil nu. (2) Végétation localisée. (3) Les plantes dun microhabitat..

MICROFLORA: (1) Piccoli vegetali non visibili a occhio nudo. (2) Flora localizzata. (3) Vegetazione di un microhabitat.

MIKROFLORA: (1) Små planter som ikke er synlige med det blotte øyet. (2) En lokal begrenset flora. (3) Plantene i et mikrohabitat. Jfr. mikrofauna.

Was this helpful?
Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.


MICROTAG: A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.

ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MARKE: Winzige Marken, die Identifikationszeichen/-kodes tragen, die auf dem Körper, meist aber im Körpergewebe befestigt sind. Dadurch können einzelne Individuen, Gruppen oder Populationen identifiziert und Rückschlüsse über ihr bisheriges Leben gezogen werden.

MICROMARQUE: Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.

MICROMARCHIO: Piccolo marchio, contenente codici o simboli di riconoscimento, che viene inserito all’interno di strutture anatomiche dei pesci (opercoli, pinne etc.) al fine di garantire una sicura identificazione in caso di ricattura.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

Was this helpful?
Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.


EYE-PIECE MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ (eyepiece) ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

OKULARMIKROMETER(EYEPIECE): Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.

MICROMETRE A VISEUR: Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.

MICROMETRO : Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.


OCULAR MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα (βλ.λ) και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

OKULARMIKROMETER: Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.

MICROMETRE OCULAIRE: Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.

OCULARE MICROMETRICO: Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.


MICROPYLE: Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.

ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MIKROPYLE: Die Öffnung in der Eihülle, die für das Eindringen der Spermien in das Ei notwendig ist und in der Regel auch des Eindringen artfremder Spermien verhindert. Sie verhindert Polyspermie, sichert jedoch den Eintritt von Spermien genetisch vergleichbarer Arten.

MICROPYLE: Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.

MICROPILO: Struttura anatomica della membrana ovulare esterna dei pesci che non permette la penetrazione di più spermatozoi all’interno dell’uovo.

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

Was this helpful?
Secuencias dobles de ADN repetido con 1-6 bases reparadas. También se llaman repeticiones de tándems cortos (STRs).


MICROSATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATELLITE: Kurze (14-100 Basenpaare), spezifische DNA-Sequenzen, die gleichzeitig innerhalb eines Genoms wiederholt werden. Noch kürzere wiederholte Sequenzen (1-6 Basenpaare) werden als Micro-Satelliten bezeichnet. In beiden fällen variiert die Zahl der gleichzeitigen Wiederholungen von Individuum zu Individuum. Dadurch werden diese zu einem wertvollem Werkzeug sowohl für die unverkennbare Identifizierung von Individuen als auch für den Grad der Verwandtschaft zwischen Individuen (Siehe FINGERABDRUCK).

MICROSATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MICROSATELLITE: Sequenza di 1-6 coppie di basi di DNA ripetute in tandem. Denominato anche ripetizioni di piccoli tandem (STRs).

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

Was this helpful?
Existen dos tipos: (i) microscopio de luz: instrumento óptico destinado a observar pequeños objetos mediante una serie de lentes que ofrecen la imagen magnificada; (ii) microscopio electrónico: instrumento que utiliza emisiones de electrones dirigidos por lentes magnéticas para agrandar estructuras. Su uso es corriente en los estudios de ultraestructuras subcelulares, que permiten un mayor nivel de ampliación (normal x 1.000.000) que el microscopio óptico.


MICROSCOPE: There are two primary forms: (i) light microscope: optical device for magnifying small objects by means of a series of lens(-es) so as to reveal details invisible to the naked eye; (ii) electron microscope: an instrument which uses an electron beam, focused by magnetic lenses, to magnify structures. Commonly used in studies of sub-cellular ultrastructure as it can achieve a much higher level of magnification (normal x 1,000,000) than light microscopy.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: (i) Οπτικό: Οπτική συσκευή γιά την μεγέθυνση μικρών αντικειμένων μέσω μιάς σειράς φακών έτσι ώστε να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες αόρατες στο γυμνό μάτι. (ii) Ηλεκτρονικό: συσκευή που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων, που εστιάζεται με μαγνητικούς φακούς, για την μεγέθυνση μικρο-δομών. Συχνά χρησιμοποιείται για την μελέτη υποκυτταρικών λεπτών δομών χάρη στη μεγαλύτερη μεγένθυση που επιτυγχάνεται μεγένθυση x 1 εκατομμύριο) από ότι το οπτικό μικροσκόπιο.

MIKROSKOP: Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen: (i) Lichtmikroskope: zur optischen Vergrößerung kleiner, dem nackten Auge nicht sichtbarer Objekte, meist über eine Serie von Linsen; (ii) Elektronenmikroskope: Benutzen einen Elektronenstrahl, durch magnetische Linsen fokussiert, um Mikrostrukturen zu vergrößern. Im allgemeinen benutzt, um subzellulare Ultrastrukturen sichtbar zu machen. Im Vergleich zum Lichtmikroskop können um ein Vielfaches höhere Vergrößerungen erzielt werden.

MICROSCOPE: Il existe deux types: (i) microscope lumineux: instrument doptique destiné à observer de petits objets, dont un système de lentilles fournit une image agrandie; (ii) microscope électrionique: instrument qui utilise des émissions délectrons, dirigés par des lentilles magnétiques, pour agrandir des structures. Il est couramment utiliseé dans les études dultrastructures sub-cellulaires, permettant un plus grand niveau dagrandissment (normal x 1.000.000) que le microscope lumineux.

MICROSCOPIO: Esistono due tipologie base: (I) microscopio ottico: utilizza la luce e una serie di lenti per ingrandire piccoli oggetti le cui caratteristiche non sono visibili ad occhio nudo.(II) microscopio elettronico: utilizza un fascio di elettroni focalizzato da campi magnetici (lenti magnetiche) di diversa intensità. Normalmente utilizzato per indagini ultrastrutturali ha capacità di ingrandimento molto maggiori (x 1.000.000) rispetto al microscopio ottico.

MIKROSKOP: To hovedtyper: (i) Lysmikroskop: Optisk apparat for å undersøke små objekter gjennom linser med ulik forstørrelse. Brukt for å undersøke detaljer som ikke er synlige for det blotte øyet. (ii) Elektronmikroskop: Instrument som bruker en eletronstråle, som fokuseres av en magnetlinse, til å forstørre strukturer. Vanligvis brukt ved undersøkelser av subcellulære ultrastrukturer, siden elektronmikroskop har mye høyere forstørrelse (normal x 106) enn lysmikroskop.

Was this helpful?
(1) Perteneciente a modelos de circulación de agua en un lago, incluyendo amíctico, dimíctico, holomíctico, meromíctico, monomíctico, oligomíctico, plimíctico.(2) En genética, dícese de hembras que producen descendencia de dos sexos por apromixis (reproducción sexual) o anfigonia.


MICTIC: (1) Pertaining to patterns of water circulation in a lake, including amictic, dimictic, holomictic, meromictic, monomictic, oligomictic, polymictic. (2) In genetics, used of females that produce offspring of both sexes by apomixis or amphigony.

ΜΙΚΤΙΚΟΣ: (1) αναφερόμενος σε τύπους κυκλοφορίας του ύδατος σε μία λίμνη : αμικτική, διμικτική, ολομικτική, μερομικτική, μονομικτική, ολιγομικτική, πολυμικτική. (2) στην γενετική χρησιμοποιείται γιά θηλυκά που παράγουν απογόνους και των δύο φύλων με απομιξία (βλ. λ.) ή αμφιγονία .

MIKTISCH: (1) Bezogen auf das Modell der Wasser-Zirkulation in einem See. (2) In der Genetik benutzt für ein Weibchen (Rotatoria), das Nachkommen beiderlei Geschlechts durch Apomixis oder Amphigonie erzeugt.

MICTIQUE: (1) Appartenant aux modèles de circulation deau dans un lac, comprenant amictique, dimictique, holomictique, méromictique, monomictique, oligomictique, polymictique. (2) En génétique, se dit des femelles qui produisent une progéniture des deux sexes par apomixie ou amphigonie.

MITTICO: (1) Relativo alla circolazione delle acque di un lago, più specificatamente: amittico, dimittico, olomittico, meromittico, monomittico, oligomittico, polimittico. (2) In genetica è riferito a femmine che danno origine a prole di entrambi i sessi tramite apomissia o anfigonia.

MIKTISK: (1) Vedrører mønster for vannsirkulasjon i innsjøer, inkluderer amiktisk, dimiktisk, holomiktisk, meromiktisk, monomiktisk, oligomiktisk og polymiktisk. (2) I genetikk: Bruk om hunner som produserer avkom av begge kjønn ved apomiksis (ukjønnet formering) eller amfigoni (kjønnet formering).

Was this helpful?
(1) Genética: Movimientos de individuos de una población a otra originando deriva genética; afecta la frecuencia génica y es una importante componente de los procesos evolutivos que tiene que tomarse en cuenta en los diseños de programas de selección. (2) Biología. Movimientos periódicos de organismos (acuáticos o de otro tipo) en busca de reproducción, alimentación o hivernación -estivación; en algunos casos implican cambios en el tipo de hábitat, Vg., migraciones de peces anadrómicos como el s


MIGRATION: (1) Behavioural. Periodic movements of aquatic and other organisms for the purpose of reproduction, feeding, and /or wintering; in some cases involving a change in habitat type, e.g., migrations of anadromous fish such as salmon, catadromous fish such as eels. (2). Genetic: Movements of individuals from one population to another, resulting in genetic drift; affects gene frequency and is a major contributor to evolutionary processes and is therefore important in designing breeding programmes.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: (1) Ηθολογικά. Περιοδική μετακίνηση υδρόβιων και άλλων οργανισμών με σκοπό την αναπαραγωγή, την εύρεση τροφής και / ή την διαχείμαση. Σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει την αλλαγή ενδιαιτήματος, π.χ. η μετανάστευση ανάδρομων ψαριών όπως είναι ο σολομός ή κατάδρομων ψαριών όπως είναι τα χέλια. (2) Γενετική. Μετακίνηση ατόμων μεταξύ πληθυσμών με αποτέλεσμα τη γενετική παρέκκλιση η οποία αλλάζει τις γονιδιακές συχνότητες και αποτελεί σημαντική εξελικτική διεργασία. Αποτελεί για αυτό το λόγο σημα

MIGRATION, WANDERUNG: (1) Verhalten: Periodische oder weiträumige Wanderungen aquatischer (und anderer) Organismen zwecks Reprodution, Nahrungsaufnahme und/oder Überwinterung. In einen Fällen ist damit auch ein Habitatwechsel verbunden, z.B. Wanderungen von anadromen Fischen wie dem Lachs, oder catadromen Fischen wie dem Aal. (2) Genetik: Austausch eines Individuums zwischen Populationen; führt zur genetischen Drift, dabei die Genfreqzenz beeinflussend und auf diese Weise eine wichtige Rolle in vielen evolutionären P

MIGRATION: (1) Comportement. Déplacement périodique d’organismes aquatiques (ou autres) pour des besoins de reproduction, alimentation et/ou hivernage. Peut impliquer dans certains cas un changement d’habitat, par exemple, les migrations de poissons anadromes tels que le saumon, ou catadrome, comme l’anguille. (2) Génétiques : mouvements d’individus d’une population à une autre, menant à une dérive génétique. Ceci affecte la fréquence génique et peut être considéré comme un facteur important dans les proc

MIGRAZIONE: (1)(Etologia) spostamenti periodici di organismi acquatici e non ai fini riproduttivi, nutrizionali e/o svernamento; in alcuni casi con cambiamento dell’habitat tipico, per esempio migrazione di pesci anadromi come il salmone, pesci catodromi come le anguille. (2)(Genetica) movimenti di individui da una popolazione ad un’altra, risultante in drift genetico; agisce sulla frequenzza genica ed è uno dei maggiori responsabili dei processi evolutivi, è quindi importante per i i programmmi di riproduz

MIGRASJON: (1) Genetisk: Forflyttelser av individer fra en populasjon til en annen, noe som resulterer i genetisk drift. Innvirker på genfrekvenser og er hovedbidraget til evolusjonære prosesser og er derfor viktig i design av avlsprogrammer. (2) Biologisk: Periodiske forflyttelser av akvatiske og andre organismer med henblikk på reproduksjon, beiting og/eller overvintring. Kan føre til et skifte av habitat, f.eks. ved migrasjon hos anadrome fisk som laks og katadrome fisk som ål.

Was this helpful?
Migración de la vesícula germinal del centro hacia la periferia del huevo durante los últimos estados de maduración.


GERMINAL VESICLE MIGRATION(GVM): Movement of the germinal vesicle from the centre to the periphery of an egg during final maturation.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΣΤΙΔΙΟΥ (GVM): GERMINAL VESICLE MIGRATION. Κίνηση του βλαστητικού κυστιδίου από το κέντρο προς την περιφέρεια του αυγού, κατά τη διάρκεια της τελικής ωρίμανσης.

WANDERUNG DES KEIMBLÄSCHENS (GVW): Bewegung des Keimbläschens vom Zentrum zur Peripherie eines Eies (während des letzten Reifungstadiums).

MIGRATION DE LA VESICULE GERMINALE: La migration de la vésicule germinale du centre vers la périphérie dun oeuf pendant les dernièrs stades de la maturation.

MIGRAZIONE DELLA VESCICOLA GERMINALE: Movimenti della vescicola germinale dal centro alla periferia delluovo durante gli ultimi stadi di maturazione.

KJERNEVANDRING: Bevegelse av kimblæren (kjernen) fra senteret av egget og ut mot overflaten. Dette skjer under sluttmodningen av egget.

Was this helpful?
Migración de peces a partir de zonas de alimentación o hibernación hacia zonas de reproducción.


SPAWNING MIGRATION: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

LAICHWANDERUNG: Die Wanderung von Fischen oder anderen Organismen aus ihren Freß- oder Überwinterungsgebieten in die Laichgründe.

MIGRATION REPRODUCTIVE: La migration des poissons à partir des zones dalimentation ou dhivernage vers les zones de reproduction.

MIGRAZIONE RIPRODUTTIVA: Trasferimento dei pesci dalle zone di alimentazione o invernali verso le zone dove avviene la riproduzione.

GYTEVANDRING: En fisk`s vandring fra beite- eller overvintringsområde til gyteområdet.

Was this helpful?
Unidad de longitud, que corresponde a la distancia media entre dos puntos de la superficie de la Tierra y que tienen la misma longitud y cuyas latitudes difieren en un ángulo de un minuto. Este valor es 1852 m en el sistema internacional, 6080 pies para los Servicios Hidrográficos Británicos o 6082,27 pies para los Servicios de Vigilancia Costera de los Estados Unidos.


NAUTICAL MILE (INTERNATIONAL): A unit of length equal to the average distance on the Earth«s surface subtended by one minute of latitude. This distance is variously considered to be 1852 metres in the SI system, 6080 feet by the British Hydrographic Office or 6082.27 feet by the US Coastal Survey.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ (ΔΙΕΘΝΕΣ): Μονάδα μήκους ίση προς 1852 μέτρα στο σύστημα SI. Η μέση απόσταση στην επιφάνεια της γής η οποία αντιστοιχεί σε γεωγραφικό πλάτος ενός πρώτου λεπτού.

SEEMEILE (INTERNATIONAL): Eine sekundäre SI Einheit der Länge, gleichbedeutend mit 1852 Metern; die durchschnittliche Distanz auf der Erdoberfläche von einer Minute auf einem Breitengrad zum nächsten. Die Länge einer Meile wird in Großbritannien auch mit 6080 Fuß (British Hydrographie Office) und in den USA mit 6082,27 Fuß (US Coastal Survey) angegeben.

MILLE MARIN (INTERNATIONAL): Unité de longueur, correspondant à la distance moyenne de deux points de la surface de la Terre qui ont même longitude et dont les latitudes diffèrent dun angle dune minute. Cette valeur est de 1852 m dans le Système International, 6080 pieds par les Services Hydrographiques Britanniques ou 6082,27 pieds par les Services de Surveillance Cotière des Etats Unis.

MIGLIO NAUTICO (internazionale) : Unità di lunghezza pari alla distanza sulla superficie terrestre definita da un minuto di latitudine. Questa misura è pari a 1852 m per il Sistema Internazionale, 6080 piedi per l’Ufficio Idrografico Britannico, 6082.27 piedi per l’Ispettorato alle coste degli Stati Uniti.

NAUTISK MIL (INTERNASJONAL): Lengdeenhet som er lik den gjennomsnittlige lengden på jordens overflate over et breddeminutt. Lengden på 1 nautisk mil er satt til 1852 meter i SI-systemet, 6080 fot i England (British Hydrographic Office) og 6082, 27 fot i USA (US Coastal Survey).

Was this helpful?
Parecido de ciertos organismos (imitadores) con otros (modelos) con el fin de engañar a una tercera clase de organismos (operadores); incluye mimetismo agresivo, mimetismo de Bates, mimetismo de Mertens y mimetismo de Müller.


MIMICRY: The close resemblance of one organism (the mimic) to another (the model) to deceive a third (the operator); includes aggressive mimicry, Batesian mimicry, Mertensian mimicry, M_llerian mimicry.

ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ: Η μεγάλη ομοιότητα ενός οργανισμού (του μιμητή) προς έναν άλλο (το πρότυπο) ώστε να παραπλανήσει έναν τρίτο (τον θηρευτή), Μίμηση. Πρβ. επιθετικός μιμητισμός, μιμητισμός Bates, μιμητισμός Mertens, μιμητισμός Muller.

MIMIKRY: Die Vortäuschung einer großen Ähnlichkeit gegenüber einem Organismus zu einem anderen, um einen Dritten zu täuschen. Sie kann verschiedene Formen annehmen: aggressive Mimikry, Batesische Mimikry, Mertensische Mimikry, Müllersche Mimikry.

MIMETISME: Ressemblance que prennent certains organismes (les imitateurs) avec dautres (les modèles) afin de tromper une troisième classe dorganismes (les opérateurs); comprend mimétisme aggressif, mimétisme de Bates, mimétisme de Mertens, mimétisme de Müller.

MIMETISMO: Rassomiglianza di un organismo (mimo) ad un altro (modello) per evitarne un terzo (operatore); esistono diversi tipi di mimetismo: aggressivo, batesiano, mertesiano, mülleriano.

MIMIKRY (BESKYTTELSESLIKHET): Når en art etterligner en annen for å narre en tredje art. F.eks. etterligne en giftig art (morfologisk) for ikke å bli spist.

Was this helpful?
Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.


MINERALIZATION: Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.

ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Ein in der Kreislauftechnologie und der Aquaristik verwendeter Begriff, der den Abbau organischen Materials in dessen anorganische Bestandteile beschreibt, z.B. die Ammonifikation, bei der organisches Material in Ammonium umgewandelt wird.

MINERALISATION: Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.

MINERALIZZAZIONE: La trasformazione dei materiali organici nei loro componenti inorganici, p.e. lammonificazione della sostanza organica.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Was this helpful?
Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.


MINISATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATELLITEN: Kurze (14-100 Basenpaare), spezifische DNA-Sequenzen, die gleichzeitig innerhalb eines Genoms wiederholt werden. Noch kürzere wiederholte Sequenzen (1-6 Basenpaare) werden als Micro-Satelliten bezeichnet. In beiden fällen variiert die Zahl der gleichzeitigen Wiederholungen von Individuum zu Individuum. Dadurch werden diese zu einem wertvollem Werkzeug sowohl für die unverkennbare Identifizierung von Individuen als auch für den Grad der Verwandtschaft zwischen Individuen (Siehe FINGERABDRUCK).

MINISATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MINISATELLITE: Sequenze di DNA composte da 14-100 coppie di basi ripetute a tandem, spesso centinaia di volte.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

Was this helpful?
Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada por Mycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.


MYCOBACTERIOSIS: A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MYKOBAKTERIOSE: Eine chronische und systemische bakterielle Krankheit, die bei allen Fischen vorkommen kann; wird verursacht durch Mycobacterium fortuitum. Häufig wurde sie an pazifischen Lachsen diagnostiziert. Die Krankheit tritt heute selten auf, da roher gefrorener Fisch als Träger dieses Krankheitserregers nicht mehr für die Ernährung junger Salmoniden benutzt wird.

MYCOBACTERIOSE: Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.

MICOBATTERIOSI: Batteriosi sistemica e cronica di tutti i pesci causata da Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium spp.. La patologia insorge raramente in natura e in acquario. Non si conosce ad oggi un trattamento veramente efficace.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

Was this helpful?
Inflamación del miocardio, músculo del corazón.


MYOCARDITIS: Inflammation of the muscle of the heart.

ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του καρδιακού μυός.

MYOKARDITIS: Entzündung der Herzmuskulatur.

MYOCARDITE: Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.

MIOCARDITE: Infiammazione del muscolo cardiaco.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

Was this helpful?
Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.


MYOMERE: A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.

ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MYOMER: Eines der vertikalen Segmente, das die laterale Muskelmasse umschließt.

MYOMERE: Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.

MIOMERO: Unita funzionale del tessuto muscolare.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

Was this helpful?
Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.


MYOPATHY: (= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MYOPATHIE: (= muskuläre Dystrophie) Ein Zustand, bei dem bestimmte Muskeln schwinden; Muskelschwund.

MYOPATHIE: Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.

MIOPATIA: (= distrofia muscolare) Condizione che presenta un deperimento di certi muscoli.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

Was this helpful?
Inflamación de tejido muscular.


MYOSITIS: Inflammation of the muscle tissue.

ΜΥΙΤΙΣ: Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.

MYOSITIS: Entzündung des Muskelgewebes.

MYOSITE: Inflammation du tissu musculaire.

MIOSITE: Infiammazione del tessuto muscolare.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

Was this helpful?
Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.


MIRACIDIUM: The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.

ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIUM: Die bewimperte Larve der Trematoden, die aus dem Ei schlüpft.

MIRACIDIUM: La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.

MIRACIDIO: La larva ciliata dei trematodi appena schiusa dalluovo.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

Was this helpful?
Último estado larvario de crustáceo antes de ser juvenil.


MYSIS: The last larval stage in certain crustaceans before they transform into juveniles.

ΜΥΣΙΣ: Το προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών πριν μεταμορφωθούν σε νεαρά άτομα.

MYSIS: Gattung der Crustaccenfamilie Mysidaceae. Lebt pelagisch im Brack- und Meerwasser und ist ein wichtiges Nährtier für viele Jungfische.

MYSIS: Lultime stade larvaire des crustacés avant quils deviennent des juvéniles.

MYSIS: Ultimo stadio larvale di alcuni crostacei prima della trasformazione in stadio giovanile.

MYSIS: Siste larvestadium hos visse krepsdyr før de blir juvenile.

Was this helpful?
Sustancia que estimula la mitosis celular.


MITOGEN: A substance that stimulates cell division (mitosis).

ΜΙΤΟΓΟΝΟ: Ουσία η οποία ενεργοποιεί την κυτταρική διαίρεση (μίτωση).

MITOGEN: Eine Substanz, die die Zellteilung (Mitose) stimuliert.

MITOGENE: Substance ou facteur qui stimule la division cellulaire (mitose).

MITOGENO: Sostanza che stimola la mitosi cellulare.

MITOGEN: Et stoff som stimulerer celledeling (mitose).

Was this helpful?
División del núcleo en dos núcleos hijos con complementos cromosómicos equivalentes.


MITOSIS: The division of the nucleus into two daughter nuclei with equivalent chromosome sets.

ΜΙΤΩΣΗ: Η διαίρεση του πυρήνα σε δύο θυγατρικούς πυρήνες με ισοδύναμα σύνολα χρωμοσωμάτων.

MITOSE: Die Teilung eines Zellkerns in zwei Tochterzellkerne mit gleichen Chromosomensätzen.

MITOSE: La division du noyau en deux noyaux fils avec des compléments chromosomiques équivalents.

MITOSI: La divisione di un nucleo in due nuclei uguali contenenti il medesimo corredo cromosomico.

MITOSE: Deling av kjernen til to datterkjerner med like kromosomsett.

Was this helpful?
Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.


SALTWATER MYXOBACTERIOSIS: An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

SALZWASSER MYXOBAKTERIOSE: Eine akute äußere bakterielle Erkrankung juveniler anadromer Salmoniden im Salzwasser. Sie wird durch Mitglieder der Gattung Sporocysthophaga hervorgerufen. Sie tritt sporadisch im Sommer auf und kann durch äußere Anwendung von antibakteriellen Mitteln kontrolliert werden.

MYXOBACTERIOSE DE LEAU SALEE: Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.

MIXOBATTERIOSI DELLACQUA SALATA: Malattia batterica acuta esterna che colpisce gli stadi giovanili anadromi dei salmonidi; è causata da un organismo appartenente al genere Sporocistofaga che si ritrova saltuariamente allinizio dellestate. Può essere efficacemente controllata con antibatterici esterni.

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE: Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.

Was this helpful?
Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.


MYXOSPORIDEA: A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.

ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Eine Klasse von Protozoen, aus der viele Fischparasiten kommen, z.B. Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDES: Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDI: Classe di protozoi per lo più parassiti dei pesci. P.e. Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis og Myxobolus aeglefini.

Was this helpful?
Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.


MYXOSOMA: Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.

MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MYXOSOMA: Eine gewebespezifische Erkrankung, die von Myxozoen hervorgerufen wird. In marinen und Süßwasser-fischen weit verbreitet. Weltweit von ökonomischer Bedeutung. Auch als Drehkrankheit bekannt.

MYXOSOME: Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.

MIXOSOMA: Patologia tissutale causata dai membri del phylum dei Mixozoi, comune nei pesci dacqua dolce e salata. Conosciuta anche come Capostorno’ o Whirling disease’.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

Was this helpful?
Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASIS: Dieser Ausdruck wurde für die Drehkrankheit bei Salmoniden, verursacht durch Myxosoma (heute Myxobolus) cerebralis, benutzt, seit jedoch mehrere Arten von Myxsoma bekannt sind, ist dieser Ausdruck eher verwirrend.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASI: Termine usato per definire la Whirling disease’ nei salmonidi, causata da Myxosoma cerebralis.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

Was this helpful?
Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..


DOM: Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

D.O.M.: Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.

GELOESTE ORGANISCHE FESTSTOFFE (DOM): Ein Maß der organischen Belastung, die in gelöster Form in einem bestimmten Wasservolumen vorhanden ist. Üblicherweise als mg L-1 angegeben.

MOD: Matièlre organique dissoute.

DOM: MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg/L.).

DOM: Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

Was this helpful?
(1) Estado o cantidad de estímulo o de sensación. (2) En estadística, describe el número de picos (modos) de una curva de frecuencia; unimodal, bimodal y polimodal.


MODALITY: (1) The state or quality of a stimulus or sensation. (2) In statistics, the state of having one (unimodal), two (bimodal) or more (polymodal) modes or peaks in a frequency distribution.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η ποιότητα ενός ερεθίσματος ή μιάς αίσθησης. (2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΜΠΗΣ : Στην στατιστική, η κατάσταση κατά την οποία μία κατανομή συχνοτήτων (βλ.λ) έχει μία (μονοκόρυφη), δύο (δικόρυφη) ή περισσότερες (πολυκόρυφη) κορυφές δηλ. πιθανότερες τιμές.

MODALITÄT: (1) Der Zustand oder die Qualität eines Reizes oder einer Erregung. (2) In der Statistik ein Zustand, in dem eine (unimodal), zwei (bimodal) oder mehrere (polymodal) Spitzen in einer Häufigkeitsverteilung auftreten.

MODALITE: (1) Létat ou la qualité dun stimulus ou dune sensation. (2) En statistique, décrit le nombre de pics (modes) dune courbe de fréquence; unimodale, bimodale, polymodale.

MODALITA: (1) Lo stato o la qualità di uno stimolo o di una sensazione. (2) In statistica: distribuzione di frequenza che presenta uno (unimodale) o più picchi (polimodale) o mode.

MODALITET: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Was this helpful?
Representación de un sistema por algoritmos matemáticos que obedecen a condiciones específicas y que se utiliza para estimular y comprender sistemas biológicos o físicos.


MODELLING: The representation of a system by a mathematical analogue, obeying certain specified conditions, whose behaviour is used to simulate and interpret a physical or biological system.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Η παράσταση ενός συστήματος από ένα μαθηματικό ανάλογο. Η συμπεριφορά χρησιμοποιείται για την προσομοίωση και ερμηνεία ενός φυσικού ή βιολογικού συστήματος υπό καθορισμένες συνθήκες.

MODELLIEREN: Die Vorstellung eines physikalischen oder biologischen Systems durch mathematische Analogien, die die Beziehung zwischen Zustandsvariablen, Kontrollvariablen und Parametern aufzeigen.

MODELISATION: Représentation dun système par des algorithmes mathématiques obéissant à des conditions spécifiques et qui est utilisée afin de simuler et de comprendre des systèmes biologiques ou physiques.

MODELLO: Rappresentazione di un sistema, attraverso luso di algoritmi matematici, utilizzata per la simulazione e linterpretazione di fenomeni fisici e biologici.

MODELLERING: Fremstilling av et system gjennom en matematisk analog, ved å oppfylle visse betingelser. Oppførselen til betingelsene brukes til å simulere og forklare et fysisk eller biologisk system.

Was this helpful?
En acuicultura, manipulación del fotoperiodo, para crear un ciclo desfasado respecto al ciclo natural, permitiendo así modificar el proceso fisiológico de los organismos cultivados. Esta técnica tiene como objetivo mejorar la gestión de producción. (por ejemplo, esmoltificacion y reproducción.


DAYLENGTH MANIPULATION: In aquaculture, the active adjustment and alteration of the natural ambient daylength schedule (usually over an extended time period) to produce an alternative photoperiod cycle out of phase with the natural one and generally resulting in the modification of many physiological processes. This procedure can assist in a number of management production practices, for example in smoltification and breeding programmes.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, η τεχνητή μεταβολή της φυσικής εναλλαγής ημέρας-νύχτας (συνήθως επί ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα) με σκοπό τη δημιουργία ενός τεχνητού φωτοπεριοδικού κύκλου, διαφορετικού από τον φυσικό, ώστε να επιτευχθεί η τροποποίηση των φυσιολογικών διεργασιών πολλών οργανισμών. Η τεχνική αυτή βοηθά σε ορισμένες πρακτικές της παραγωγής, όπως π.χ. smoltification, προγράμματα διασταύρωσης.

TAGESLÄNGEN-MANIPULIERUNG: In der Aquakultur die aktive Regulierung und Veränderung des natürlichen Tageslängenrhythmus meist über eine längere Zeitspanne hinweg, mit dem Ziel, einen alternativen Helligkeitszyklus zu erzeugen. Dies zieht im allgemeinen eine Modifikation vieler physiologischer Prozesse nach sich. Dieses Vorgehen kann zusätzlich zu anderen Produktionspraktiken z.B. Brutprogrammen angewandt werden.

MODULATION DE LA PERIODE DIURNE: En aquaculture, la manipulation de la photopériode, dans le but de créer un cycle déphasé par rapport au cycle naturel, permettant de modifier le processus physiologique des organismes élevés. Cette technique a pour but daméliorer la gestion de la production. (par exemple, smoltification et reproduction).

MANIPOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL GIORNO: In acquacoltura, la manipolazione del fotoperiodo naturale (solitamente durante un esteso periodo di tempo) per produrre un ciclo fotoperiodico alternativo, sfasato rispetto a quello naturale che generalmente provoca una modificazione di molti processi fisiologici. Questa procedura può agevolare molte pratiche produttive (ad esempio, la riproduzione e alcune fasi dellallevamento dei salmoni o di altre specie di interesse commerciale).

DAGLENGDE (FOTOPERIODE) MANIPULERING: I akvakultur, den aktive justeringen og omskiftning av den naturlige fotoperioden (vanligvis over en utstrakt tidsperiode) for å danne en alternativ fotoperiodisk syklus ute av fase i forhold til den naturlige. Dette fører til modifikasjoner i mange fysiologiske prosesser. Denne prosedyren brukes i ulike sammenhenger i oppdrett der en vil styre en prosess, f.eks. smoltifisering og kjønnsmodning.

Was this helpful?
Estructura anatómica que se presenta en forma de un músculo como un saco con paredes gruesas, situado en la parte anterior del estómago de las aves, de los cocodrilos y de algunos peces. Esta formado por dos grandes masas musculares que rodean un especio restringido con membranas robustas y que sirve para triturar y ablandar los alimentos antes de entrar en el intestino.


GIZZARD: An anatomical structure, a thick-walled, muscular digestive pouch in the anterior portion of the stomachs of birds and crocodiles and some fish. It consists of two large masses of muscle enclosing a flat and narrow space of tough membrane, which together grind and soften food before it enters the intestine.

ΠΡΟΛΟΒΟΣ: Μυικός πεπτικός σάκκος με παχιά τοιχώματα στο εμπρόσθιο μέρος των στομαχιών των πτηνών, των κροκοδείλων και μερικών ψαριών. αποτελείται από δύο μεγάλες μυϊκές μάζες που εμπερικλείουν ένα πεπλατυσμένο και στενό χώρο από σκληρή μεμβράνη, η οποία συγχρόνως αλέθει και μαλακώνει την τροφή, πριν αυτή εισέλθει στα έντερα.

KAUMAGEN: Ein anatomisches Merkmal bei Vögeln und Krokodilen (und einigen Fischen); ein dickwandiger Muskelsack im vorderen Bereich des Magens, der der Verdauung dient. Er besteht aus zwei großen Muskeln, die eine dicke Membran umschließen und die der Zerkleinerung der Nahrung dienen.

GESIER: Structure anatomique se présentant sous la forme dun muscle semblable à un sac de parois épaisses, situé sur la partie antérieure de lestomac des oiseaux, des crocodiles et de certains poissons. Il est constitué de deux grosses masses musculaires entourant un espace plat et rétréci de membrane dure qui moulent ensemble et ramollissent les aliments avant leur introduction dans lintestin.

VENTRIGLIO: Una struttura anatomica che si presenta sottoforma di una sacca muscolare a parete spessa, si trova nella parte anteriore dello stomaco degli uccelli, dei coccodrilli e di alcuni pesci; esso è costituito da due grosse masse muscolari che racchiudono uno spazio piatto e ristretto nel quale il cibo viene frantumato e ammorbidito prima del suo passaggio nellintestino.

KRÅS: En anatomisk struktur, en tykkvegget tyggemage i fremre del av magen hos fugler, krokodiller og noen fisk. Den består av to store muskelmasser som omgir en flat innsnevring med sterke membraner. Knuser og bløtgjør maten før den går inn i tynntarmen.

Was this helpful?
Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).


MOLLUSCS: Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.

ΜΑΛΑΚΙΑ: Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.

MOLLUSKEN: Tiere mit weichen Körperbedeckungen und kalkigen Schalen aus 1 bis 18 Teilen oder Sektionen; bei einigen Arten ist die Schale in der Größe reduziert oder fehlt ganz (z.B. einige Bivalvia, Cephalopoda und Gastropoda).

MOLLUSQUES: Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).

MOLLUSCHI: Invertebrati dal corpo molle e conchiglia calcarea composta da diverse parti o sezioni (da una a diciotto); in alcune specie la conchiglia può essere mancante o molto ridotta.

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

Was this helpful?
Estructura construida en el banco de un estanque que permite la regulación del nivel de agua. Formada por una presa ajustable equipada con una red que permite la circulación de agua pero impide el escape de peces.


MONK: A structure, built into the banking of a pond which can be set to regulate the depth of water. It comprises an adjustable weir and a screen which allows the water to flow through, but prevents the escape of fish from ponds.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: Κατασκευή ενσωματωμένη στο τοίχωμα μιάς δεξαμενής με την οποία ρυθμίζεται το βάθος του νερού. Περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμενο ιχθυοφραγμό (βλ.λ) και δίχτυ που επιτρέπει την ροή του νερού αλλά εμποδίζει την απόδραση των ψαριών.

MÖNCH: Eine Konstruktion, die in den Teichdamm (Deich) eingebaut wird und die dem Wasserabfluß dient, und mit deren Hilfe gleichzeitig die Wassertiefe eingestellt werden kann. Sie ist oft mit einem groben Sieb ausgestattet, das den Durchfluß von Wasser ermöglicht, aber das Entweichen von Fischen verhindert.

MOINE: Structure construite dans la berge dun étang permettant la régulation du niveau de leau. Elle est constituée par un barrage règlable équipé dune grille permettant lécoulement de leau mais empêchant les poissons de séchapper.

PARATOIA: Struttura , costruita nella riva di uno stagno, per regolare la profondità dellacqua. E costituito da un pannello regolabile e da una griglia per evitare la fuga dellittiofauna.

MUNK: Nivåreguleringsenhet i oppdrettskar, som er bygget opp av to rør inni hverandre. Avløpsvannet må strømme opp over det indre røret etter det har passert avløpsristen. Høyden på dette røret bestemmer derfor vannivået i karet. Ved tømming av kar dras det indre rører opp.

Was this helpful?
Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.


MONOCYTE: A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOZYTE: Eine große einzellige Leukozyte mit einem mehr oder weniger tiefer gelegenen Zellkern, schiefergrauem Cytoplasma und azurophilem Granulat. Sowie diese Zelle ins Gewebe einwandert, wird sie zu einer Macrophage.

MONOCYTE: Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.

MONOCITA: Grosso leucocita mononucleare con nucleo dentellato, citoplasma grigio chiaro contenente granuli azzurofili. Questa cellula si origina allinterno di un macrofago migrato in un tessuto.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

Was this helpful?
Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.


MONOCULTURE: The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.

ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOKULTUR: Die Kultivierung oder Kultur einer einzigen Feldfrucht oder Tierart unter Ausschluß anderer Arten.

MONOCULTURE: Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.

MONOCOLTURA: La coltura o lallevamento di ununica specie (vegetale o animale).

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

Was this helpful?
El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).


MONOPHAGOUS: Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.

ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONOPHAG: Nur eine Art von Nahrung verwendend; sich nur von einer Tierart oder Futterpflanze ernährend; wirtsspezifisch. Syn. monotrophisch, univor.

MONOPHAGE: Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).

MONOFAGO: Che utilizza un solo tipo di cibo; che preda solo una specie. Sin. Monotrofico; univoro.

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

Was this helpful?
Dícese del estado en el que un individuo macho y otro hembra forman una pareja más o menos exclusiva capaz de reproducirse durante un tiempo prolongado.


MONOGAMOUS: Pertaining to the condition in which a single male and female form a prolonged and more or less exclusive breeding relationship.

ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΟΣ: Ορος που αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ένα αρσενικό και ένα θηλυκό σχηματίζουν μιά παρατεταμένη και λίγο ως πολύ αποκλειστική αναπαραγωγική σχέση. Πρβ. πολυγαμικός.

MONOGAM: Bezieht sich auf einen Zustand, in dem ein Männchen und ein Weibchen eine längere mehr oder weniger ausschließliche Beziehung zur Brutaufzucht eingehen.

MONOGAME: Se dit de létat dans lequel un individu mâle et un individu femelle forment un couple reproductif plus ou moins exclusif et de durée prolongée.

MONOGAMO: Condizione per la quale un singolo maschio e una femmina formano una coppia per un lungo periodo di tempo.

MONOGAM: Henviser til tilstanden der en han og en hun danner et varig formerende forhold.

Was this helpful?
Clase de parásito de gusanos planos, es principalmente ectoparásito de peces.


MONOGENEA: Class of parasitic flatworms or flukes that are principally ectoparasites of fish.

ΜΟΝΟΓΕΝΕΑ: Κατηγορία από παρασιτικούς πλατυέλμινθες που ζουν κυρίως εξωπαρασιτικά των ψαριών.

MONOGENEA: Klasse parasitischer Plattwürmer, die hauptsächlich Ektoparasiten von Fischen sind.

MONOGENEA: Classe de parasites de vers plats, il suit principalement les ectoparasites des poissons.

MONOGENEI: Classe di vermi piatti principalmente ectoparassiti dei pesci che completano il ciclo vitale in un solo ospite.

MONOGENEA (HAPTORMARK): Klasse av parasittiske flatmark, som hovedsakelig er ytre parasitter på fisk.

Was this helpful?
(1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.


MONOGENETIC: (1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.

ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENETISCH: (1) Bezieht sich auf Eigenschaften, die von einem einzigen Gen kontrolliert werden. (2) Ausschließlich männliche oder weibliche Nachkommen erzeugend. (3) Beschreibt Organismen, die sich asexuell vermehren, oder die asexuelle Reproduktion selbst; monogen. (4) Allgemein für Parasiten benutzt, die ihren gesamten Lebenszyklus in einem Wirt zubringen.

MONOGENETIQUE: (1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.

MONOGENETICO: (1) Caratteristiche controllate da un singolo gene; monofattoriale, unifattoriale. (2) Che produce solo prole maschile o femminile. (3) Organismo con riproduzione asessuata; monogeno. (4) Parassiti che completano un intero ciclo vitale in un solo ospite.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

Was this helpful?
Alga de la clase Ulvafíceae (Clorófitas) importante en acuicultura tropical que crece en las costas del Japón y es ampliamente cultivada en el Pacífico. Las frondas secas se usan para la preparación de sopas y de la mermelada de nori. Los métodos de cultivo son los mismos que en Porphyra. La semilla se colecta naturalmente o se produce usando control de luz y tiempo. Se transplanta a 1-2 cm de longitud de fronda preferentemente en bahías poco profundas y estuarios protegidos. Usada mayoritariame


MONOSTROMA SPP.: Seaweed species of the class Ulvaphyceae (Chlorophyta), growing commonly along the coast of Japan and also widely cultivated along the Pacific. Dried fronds are used in preparation of "nori-jam" and soups. Cultivation methods are the same as those for Porphyra. Seed is either collected naturally, or artificially produced using light-controlled schedules for timed production. Outplanting is at 1-2cm frond length; preferred planting grounds are shallow bays and protected estuaries. The species is

MONOSTROMA SPP.: Θαλάσσιο φύκος της κλάσης Ulvaphyceae (Chlorophyta), το οποίο μεγαλώνει στις ακτές της Ιαπωνίας και καλλιεργείται κατά μήκος του Ειρηνικού. Τα αποξηραμένα φύλλα του χρησιμοποιούνται την παρασκευή μαρμελάδας και σούπας. Καλλιεργείται με παρόμοιο τρόπο όπως η Porphyra (βλ.λ.). Τα σπόρια συλλέγονται είτε από τη φύση, είτε παράγονται σε μονάδες χρησιμοποιώντας φωτοπεριοδικά συστήματα. Τα ώριμα άτομα έχουν μήκος 1-2 cm. Τοποθεσίες κατάλληλες για καλλιέργεια αποτελούν οι ρηχοί κόλποι και οι προστατευμ

MONOSTROMA SPP.: Eine Großalgenart der Klasse Ulvaphyceae (Chlorophyta), die allgemein an den Küsten von Japan wächst und in vielen Regionen des pazifischen Raums kultiviert wird. Die getrockneten Blätter werden für die Herstellung von _Nori-Marmelade“ und in Suppen verwendet. Die Kulturmethoden sind die gleichen wie diejenigen, die für Porphyra eingesetzt werden. Jungpflanzen werden entweder aus natürlichem Ansatz oder in künstlich in Brutanlagen (kontrolliertes timing der Produktion über gesteuerte Lichtzyklen

MONOSTROMA SPP.: Espèce d’algue de la classe des ulvaphycées (chlorophytes) abondante sur les côtes japonaises et cultivée extensivement au Pacifique. Les thalles séchés sont utilisés dans la préparation de « confiture de nori » et la soupe. Les techniques de élevage sont semblables à celles qui sont utilisées pour Porphyra. Les jeunes plantes sont récoltées dans la nature ou produites artificiellement avec le contrôle nécessaire de la photopériode. Les jeunes plantes estuaires protégées sont transférées aux sit

MONOSTROMA SPP.: Specie di alga marina della classe Ulvaphyceae (Chlorophyta) importante in acquacoltura tropicale, coltivata comunemente lungo la costa del Giappone ed abbondantemente lungo il Pacifico. Le fronde essiccate vengono usate nella preparazione di “nori-jam” e minestre. I metodi di coltivazione sono gli stessi adoperati per la Porphyra (vedi). Il seme viene naturalmente raccolto o prodotto artificialmente usando il controllo del ciclo giornaliero di luce. Si trapianta ad 1-2 cm di lunghezza delle fro

MONOSTROMA SPP.: Makroalge i klassen Ulvaphyceae (Chlorophyta; grønnalger). Viktig i tropisk akvakultur, og er vanlig i kultur langs kysten av Japan og dyrkes i stort omfang langs Stillehavet. Tørkede bladplater brukes i tilberedelse av “nori-syltetøy” og supper. Dyrkingsmetodene er de samme som for Porphyra. Spirer hentes i naturen eller produseres kunstig med lyskontroll. Plantes ut når bladplaten (thallus) er 1-2 cm. Dyrkning i grunne bukter og estuarier foretrekkes. Arten brukes hovedsakelig som føde til men

Was this helpful?
Monófago.


MONOTROPHIC: Monophagous.

ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTROPH: Monophag.

MONOTROPHIQUE: Monophage.

MONOTROFICO: Monofago

MONOTROF: Monofag.

Was this helpful?
Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.


MONOZYGOTIC: Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.

ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZYGOTISCH: Genetisch identische Nachkommen, die aus einem einzigen befruchteten Ei hervorgegangen sind.

MONOZYGOTE: Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.

MONOZIGOTICO: Prole geneticamente identica proveniente da un singolo uovo fecondato.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

Was this helpful?
Nombre dado a vientos estacionales (del nombre árabe mausim, estación). Utilizado en primer lugar para describir vientos en el mar de Arabia que soplan alternativamente del noreste durante seis meses y de sudeste durante otros seis meses, pero el tÉrmino es actualmente aplicado a vientos similares de otras partes del mundo. Aunque en Europa los vientos predominantes soplan del oeste hacia el noroeste durante el verano, son llamados a veces el monzón Europeo. El origen principal de estos vientos


MONSOON: A name for seasonal winds (derived from Arabic mausim, a season). It was first applied to the winds over the Arabian Sea, which blow for six months from northeast and for six months from southwest, but it has been extended to similar winds in other parts of the world. Even in Europe the prevailing west to northwest winds of summer have been called the "European monsoon". The primary cause is the much greater annual variation of temperature over large land areas compared with neighbouring ocean s

ΜΟΥΣΩΝΑΣ: Ονομα εποχιακών ανέμων (προέρχεται από την Αραβική λέξη mausim, εποχή). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε γιά τους ανέμους της Αραβικής θάλασσας, που πνέουν επί έξι μήνες από βορειοανατολικά και επί έξι μήνες από νοτιοδυτικά, αλλά η χρήση του επεκτάθηκε σε συναφείς ανέμους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ακόμη και στην Ευρώπη οι επικρατούντες δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι του θέρους έχουν αποκληθεί "Ευρωπαϊκός μουσώνας" και στην Ελλάδα "μελτέμια". Η κύρια αιτία είναι η πολύ μεγαλύτερη ετήσια διακύμανση

MONSUN: Ein Name für saisonale Winde (abgeleitet vom arabischen Wort mausim, eine Jahreszeit oder Saison). Er wurde zuerst für die Winde über dem Arabischen Meer benutzt, die sechs Monate von Nordost und sechs Monate von Südwest wehen, jedoch wurde die Anwendung des Namens weiter auf ähnliche Winde in anderen Erdteilen ausgedehnt. Selbst die in Europa vorherrschenden West- und Nordwest-Winde im Sommer wurden als "Europäischer Monsun" bezeichnet. Die vorrangige Ursache ist die wesentlich größere jährlic

MOUSSON: Nom donné aux vents saisonniers (du mot arabe mausim, une saison). Utilisé en premier lieu pour décrire les vents sur la mer dArabie qui soufflent alternativement du nord-est pendant six mois et du sud-ouest pendant six mois, mais le terme est actuellement appliqué aux vents similaires dautres parties du monde. Même en Europe, les vents prédominants soufflant de louest vers le nord-ouest pendant lété sont parfois appelés la mousson Européenne. Lorigine principale de ces vents est la variation de

MONSONE: Vento stagionale ( derivato dallarabo "mausim" che significa stagione). Applicato inizialmente ai venti del Mare Arabico che soffiano per sei mesi da N.E. e per sei mesi da S.O., viene anche utilizzato per descrivere venti similari in altre parti del mondo.

MONSUN: Navn på årstidsvinder (avledet fra det arabiske ordet mausim, som betyr årstid). Ble første brukt om vindene i Arabiahavet, som blåser i seks måneder fra nordøst og seks måneder fra sørvest, men brukes nå om lignende vinder over hele verden. Selv i Europa er de vanlige nordlige til nordvestlige vindene om sommeren kalt ”europeisk monsun”. Hovedårsaken til at monsuner oppstår er den mye større årlige variasjonen i temperatur over store landområder, sammenlignet med tilstøtende sjøområder. Dette s

Was this helpful?
Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.


MORBIDITY: The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .

MORBIDITÄT: Der Grad an Erkrankungen in einer Population, gewöhnlich definiert über Vorkommen und Verbreitung oder die Anzahl von erkrankten Fischen in einem Bestand.

MORBIDITE: Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.

MORBILITA: Il livello che raggiunge una patologia in una popolazione definita in termini di incidenza, prevalenza, o numero di individui malati.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

Was this helpful?
Cambio cíclico de morfología; morfogénisis estacional (por ejemplo en Daphnia y Bosmina sufren cambio de forma de carcasa así como de longitud de apéndices según la estación.


CYCLOMORPHOSIS: Cyclical changes in form, such as seasonal changes in morphology; cyclogeny (for example: the shape of the carapace, as well as the length of appendages of the genera Daphnia and Bosmina, change with the season).

ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ: Κυκλικές αλλαγές μορφής, όπως εποχιακές αλλαγές (η κυκλογονία). Παράδειγμα: το σχήμα του κεφαλοθώρακα και το μήκος των εξαρτημάτων των γενών Daphnia και Βosmina αλλάζουν ανάλογα με την εποχή.

ZYKLOMORPHOSE: Zwischen den einzelnen Generationen einer Art innerhalb eines Jahreszyklus auftretende Gestaltsänderungen, die sich in Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Bedingungen periodisch wiederholen. Zum Beispiel verändert sich bei Wasserflöhen der Gattungen Daphnia und Bosmina die Form des Carapax, die Länge der Körperfortsätze u.a.

MORPHOGENESE CYCLIQUE: Changements cycliques de morphologie; la morphogenèse saisonnière (par exemple chez les Daphnies et les Bosminies subissent des changements de forme de carapace ainsi que de la longueur des appendices suivant la saison).

CICLOMORFOSI: Cambiamenti strutturali ciclici, come i cambiamenti stagionali di morfologia; ad esempio: la struttura del carapace e la lunghezza delle appendici dei generi Daphnia e Bosmina, che cambiano secondo la stagione.

SYKLOMORFOSE: Syklisk forandring i form, slik som periodisk forandringer i morfologi. F.eks.: Formen på ryggskjoldet (carapax) og lengde på beinene hos slektene Daphnia og Bosmia forandrer seg gjennom sesongen.

Was this helpful?
Estudio de la estructura de seres vivos.


MORPHOLOGY: The branch of biology dealing with form and structure.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την μορφή και τη δομή.

MORPHOLOGIE: Der Bereich der Biologie, der sich mit Formen und Strukturen von Organismen befaßt.

MORPHOLOGIE: Etude de la forme et de la structure des êtres vivants.

MORFOLOGIA: Branca della biologia che si occupa dello studio della forma e della struttura esterna degli organismi.

MORFOLOGI (FORMLÆRE): Delen av biologien som omhandler form og oppbygning.

Was this helpful?
Medida de las formas externas y de estructura; caracterización de forma por análisis cuantitativo.


MORPHOMETRY: The measurement of external form and structure; the characterization of form for quantitative analysis.

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ: Η μέτρηση της εξωτερικής μορφής και δομής, ο χαρακτηρισμός της μορφής γιά ποσοτική ανάλυση.

MORPHOMETRIE: Die Messung von äußeren Formen und Strukturen von Organismen zum Zwecke des Vergleichs und der taxonomischen Einordnung.

MORPHOMETRIE: Mesure des formes externes et de la structure; la caractérisation de forme par lanalyse quantitative.

MORFOMETRIA: La misura della forma e della struttura esterna; caratterizzazione formale per lanalisi quantitativa.

MORFOMETRI: Målinger av ytre form og oppbygning. Karakterisering av form for kvantitative analyser.

Was this helpful?
Otras especies pescadas en una red junto a las especies buscadas y que no son típicas del área o del tipo de pesca. Son frecuentemente devueltas al mar o incorporadas a la harina de pescado.


BYCATCH: Non-target species taken in fishing gear, which are not typical of a fishing gear or area, and frequently discarded or incorporated into fish meal.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟ ΑΛΙΕΥΜΑ: : Είδη τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στο αλίευμα ενός αλιευτικού εργαλείου και τα οποία δεν αποτελούν στόχο του συγκεκριμένου εργαλείου ή δεν είναι τυπικά της συγκεκριμένης περιοχής όπου έγινε η αλίευση. Συνήθως τα άτομα αυτά πετιόνται πάλι πίσω στη θάλασσα ή ενσωματώνονται στο υπόλοιπο αλίευμα.

BEIFANG: Fänge von Arten, die unbeabsichtigt von dem eingesetzten Fanggerät mitgefischt werden, auf die die Fischerei aber nicht zielt. Diese werden häufig vor Ort verworfen oder finden Verwendung im Fischmehl .

BYCATCH: Espèces non-ciblées attrapées par accident dans des filets de pêche. Ces espèces sont atypiques de la zone de pêche ou de type de filet et sont soit rejetées à l’eau ou incorporées dans des farines alimentaires.

SCARTI DELLA PESCA : Specie catturate pur non costituendo il bersaglio delle operazioni di pesca, frequentemente scartate od utilizzate per produrre farina di pesce.

BIFANGST: Fangst av andre arter enn det primært fiskes etter i et område eller med et spesielt fiskeredskap. Blir ofte kassert eller brukt i fiskemel.

Was this helpful?
Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

STERBLICHKEIT: Der Anteil der Todesfälle in einem definierten Teil einer Population oder der Anteil der Todesfälle an einer Gruppe von Individuen.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALITA: La proporzione di morti in una specifica parte di popolazione o la proporzione di morti in un gruppo di individui.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

Was this helpful?
Mortalidad ligada a la densidad de una población.


DENSITY DEPENDENT MORTALITY: Mortality related to the population density.

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Θνησιμότητα που σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού.

DICHTEABHÄNGIGE STERBLICHKEIT: Ein ökologisches Prinzip, in dem die Änderung des Einflusses eines Umweltfaktors das Populationswachstum hemmt (durch ansteigende Sterblichkeit oder abnehmende Fruchtbarkeit), wenn dessen Dichte zunimmt. Dieses Prinzip gilt auch in der extensiven Aquakultur (z.B. konventionelle Teichwirtschaft) oder anderen Produktionssystemen (z.B. Rotiferenkultur in marinen Brutanstalten), in denen die Produktivität weitgehend von natürlichen Nahrungsketten abhängt. In der kommerziellen, intensiven Aquakultur

MORTALITE LIEE A LA DENSITE: Mortalité liée à la densité dune population.

MORTALITA’ DIPENDENTE DALLA DENSITA’ : La mortalità dovuta alla densità eccessiva della popolazione.

TETTHETSAVHENGIG DDØELIGHET: Dodelighet i tilknytning til populasjons tetthet.

Was this helpful?
Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).


SUMMER KILL: The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.

ΘΕΡIΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.

SOMMERFISCHSTERBEN: Das plötzliche Sterben von Fischen im Sommer, gewöhnlich als direkte Folge des Erstickens bei Sauerstoffmangel.

MORTALITE ESTIVALE: La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.

MORTALITA’ ESTIVA: Mortalità che interessa il pesce durante lestate, di solito è causata da anossia.

SOMMERDØD: Bra dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.

Was this helpful?
Mortalidad masiva y súbita de peces provocada por uno o varios factores, tales como déficit en oxígeno o afluencia de sustancias tóxicas.


FISH-KILL: A sudden, large-scale fish mortality caused by factors such as oxygen deficit, inflow of toxicant, etc.

ΜΑΖΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ: Μαζικός, ταχύς θάνατος των ψαριών, εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως έλλειψη οξυγόνου, είσοδος τοξικών ουσιών,

FISCHSTERBEN: Ein massiver, schneller Tod von Fischen, auf verschiedene Gründe zurückzuführen, wie Sauerstoffmangel oder Zufluß von toxischen Stoffen.

MORTALITE MASSIVE DE POISSON: Mortalité massive et subite de poissons provoquée par une ou plusieurs causes, telles un déficit en oxygène, lafflux de substances toxiques.

MORIA (DI PESCI): Mortalità a larga scala causata da fattori quali mancanza di ossigeno, immissione di materiali tossici, ecc.

FISKEDØD: En bra, omfattende dødelighet av fisk, som skylles oksygensvikt, giftutslepp etc.

Was this helpful?
Muerte de organismos debido a su captura.


ENTRAINMENT MORTALITY: The death of organisms due to entrainment.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Ο θάνατος οργανισμών που οφείλεται στην συμπαράσυρση.

ANSAUG-(TRANSPORT)-STERBLICHKEIT: Der Tod von Organismen, hervorgerufen durch den Einschluß in transportierten Wasserkörpern.

MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: La mort des organismes due à leur entrainement.

MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : La morte di organismi a causa dell’entreinement.

DØDELIGHET GRUNNET MEDRIVING: Dødelighet hos organismer grunnet medriving.

Was this helpful?
Los movimientos de espermatozoides de peces en agua; determinados según la velocidad y duración del movimiento (segundos o minutos) ; los valores del margen de movimientos dependen de cada especie; pueden ser usados como test del estatus del estock de reproductores machos; la motilidad elevada del esperma no es siempre un criterio de calidad del esperma y de capacidad de fertilización.


SPERM MOTILITY: The movements of fish spermatozoa in water; determined as velocity (>>>>>) and duration (s or min) of movement; the value range being species-dependent; can be used in the assessment of the status of male broodstock; high sperm motility is not always a criterion of sperm quality and fertilisation ability.

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων εκφρασμένη σε ταχύτητα ή διάρκεια (s ή min). Το εύρος τιμών εξαρτάται από το είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης των αρσενικών γεννητόρων. Μεγάλη σπερματική κινητικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη ικανότητα γονιμοποίησης.

SPERMAMOTILITÄT: Beschreibt die Bewegungsaktivität der Spermien im Wasser; oft bestimmt als Geschwindkeit und/oder Dauer (in s oder min); die gemessenen Werte sind artspezifisch und können benutzt werden, um den Reifestatus des männlichen Elterntierbestandes zu bewerten. Hohe Sperm-Motilität ist nicht immer ein Kriterion für gute Spermaqualität oder gute Befruchtungs-fähigkeit.

MOTILITÉ DES SPERMATOZOIDES : Quantification des mouvements de spermatozoïdes dans l’eau, évaluée en termes de vélocité et de duration de mouvement. La gamme de valeurs dépend de l’espèce. Cette valeur est utilisée dans l’évaluation de l’état des géniteurs mâles. Une valeur élevée n’est pas toujours un critère de qualité ou de capacité de fécondation.

MOLITU SPERMATICA: Movimento degli spermatozoi di pesce nell?ambiente acquatico, determinato dalla velocitΰ e dalla durata (secondi o minuti) del>movimento; i valori sono specie specifici, e possono esser utilizzati per determinare lo stato del parco maschile dei riproduttori; un?alta motilitΰ spermatica non sempre θ evidenza di qualitΰ e capacitΰ di fecondazione.

SPERMA MOTILITET: Fiskespermatozoas bevegelse i vann; bestemt som hastighet og bevegelsens varighet; hvor verdiomfanget er artsavhengig; kan brukes til å vurdere status av den hannlige stamfisken; høy sperma motilitet er ikke alltid et kriterium på sperma kvalitet og høy befruktningsevne.

Was this helpful?
Bajada de las aguas de superficie como resultado del transporte de Ekman.


DOWNWELLING: The downward movement of surface water as a result of Ekman transport; the opposite of upwelling.

ΚΑΤΑΒΛΥΣΗ: Κίνηση του επιφανειακού νερού προς τα κάτω, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς Εkman. Το αντίθετο της ανάβλυσης.

ABTRIEB; " DOWNWELLING": Die Abwärtsbewegung von Oberflächenwasser als Folge des Ekman-Transports.

DOWNWELLING: Descente des eaux de surface résultant du transport dEkman.

CORRENTE DISCENDENTE: Movimento verso il basso dell’acqua superficiale che risulta a causa del trasporto di Ekman; il contrario di “corrente ascendente”.

NEDSTRØMENDE OVERFLATEVANN (DOWNWELLING): Bevegelse nedover av overflatevann som et resultat av Ekman transport. Motsatt av oppstrøming.

Was this helpful?
En hidrodinámica, movimiento de una partícula líquida inducida por el paso de una onda de gravedad progresiva. Cuando la altura de la ola es poco elevada y la profundidad del fluido es importante, la órbita es un circulo cuyo radio disminuye de manera exponencial con la profundidad. En un fluido poco profundo, la órbita es una elipse que degenera en línea horizontal en el límite inferior del fluido.


ORBITAL MOTION: In hydrodynamics, the motion of a fluid particle induced by the passage of a progressive gravity wave. When the wave height is small and the fluid depth is great, the orbit is a circle whose radius decreases exponentially with depth. In shallow fluid the orbit is an ellipse, which degenerates into a horizontal line at the bottom boundary of the fluid.

ΤΡΟΧΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Στην υδροδυναμική, η κίνηση ενός μορίου υγρού την οποία προκαλεί η διάδοση ενός βαρυντικού κύματος. Οταν το ύψος του κύματος είναι μικρό και το βάθος του υγρού μεγάλο, η κίνηση των μορίων είναι κυκλική με ακτίνα που μειώνεται εκθετικά με το βάθος. Στην αβαθή περιοχή του υγρού η τροχιά είναι ελλειπτική και εκφυλίζεται σε οριζόντια γραμμή στο στρώμα του υγρού που εφάπτεται με τον πυθμένα.

ORBITALE BEWEGUNG: In der Hydrodynamik die Bewegung eines Flüssigkeitpartikels, hervorgerufen durch den Kontakt mit einer progressiven Gravitationswelle. Wenn die Wellenhöhe gering und die Flüssigkeitstiefe groß ist, ist der Orbit ein Kreis, dessen Radius exponentiell mit der Tiefe abnimmt. In seichten Flüssigkeiten ist der Orbit eine Ellipse, welche zu einer horizontalen Linie abnimmt, wenn die Flüssigkeit Bodenkontakt bekommt.

MOUVEMENT ORBITAL: En hydrodynamique, le mouvement dune particule fluide induite par le passage dune onde de gravité progressive. Quand la hauteur de la vague est peu élevée et la profondeur du fluide est importante, lorbite est un cercle dont le rayon diminue de façon exponentielle avec la profondeur. Dans un fluide peu profond, lorbite est une ellipse qui dégenère en ligne horizontale à la limite inférieure du fluide.

MOTO ORBITALE: Definito dall’idrodinamica come il moto di una particella fluida indotto dal passaggio di un’onda con spinta progressiva. Quando l’onda presenta un’altezza modesta e la profondità del mezzo fluido è elevata, l’orbita è descritta da una circonferenza il cui raggio diminuisce esponenzialmente con la profondità. Nelle acque basse l’orbita risulta ellittica e si appiattisce diventando una linea orizzontale nei pressi del limite inferiore del mezzo fluido.

ORBITALBEVEGELSE: I hydrodynamikk: Bevegelsen til en vannbåren partikkel, indusert ved passasje av en kontinuerlig gravitasjonsbølge. Når bølgehøyden er liten og dypet stort er orbitalen en sirkel med radius som minker eksponentielt med dypet. På grunt vann er orbitalen en ellipse, som degenereres til en horisontal linje ved bunnen.

Was this helpful?
Metanosulfato de tricaína.


MS 222: Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

MS 222: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

MS 222: Metilsulfonato di tricaina.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

Was this helpful?
Proteína encontrada en la mucosidad.


MUCIN: A protein found in mucus.

ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUZIN: Ein im Schleim vorkommendes Protein.

MUCINE: Constituant protéique du mucus.

MUCINA: Proteina presente nel muco.

MUCIN: Protein som finnes i slim.

Was this helpful?
Término general que describe la pared epitelial que cubre las cavidades internas del cuerpo. Sin. membrana mucosa.


MUCOSA: A generalized collective term for the epithelial lining of the internal body cavities. Syn. mucous membrane.

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Γενικό όνομα γιά το επιθηλιακό κάλυμμα των εσωτερικών σωματικών κοιλοτήτων.(Συνων: βλεννογόνος μεμβράνη).

MUKOSA: Ein allgemeiner Begriff für die epithelartige Bedeckung innerer Hohlräume. Syn: schleimige Membran.

MUQUEUSE: Terme général décrivant la paroi épithéliale qui tapisse les cavités internes du corps. Syn. membrane muqueuse.

MUCOSA: Termine generico per indicare il rivestimento epiteliale delle cavità corporee interne. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Generell betegnelse for epitel som kler indre kroppshuler. Syn. slimhinne.

Was this helpful?
Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

SCHLEIM: Die schleimige Absonderung (Muzin = Schleimstoff) von Hautdrüsen oder Schleimhäuten.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCO: Secrezione viscida delle ghiandole mucose contenente mucina.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

Was this helpful?
Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.


MYXOMA: A tumour of connective tissue, containing mucous products.

ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MYXOM: Ein Tumor aus fehlerhaftem Bindegewebe, der Schleimabsonderungen enthält.

MYXOME: Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.

MIXOMA: Tumore del tessuto connettivo, caratterizzato dalla produzione di muco.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

Was this helpful?
Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

HAUT: Allgemeiner Ausdruck für das Exuvium, z.B. das nach der Häutung zurückgelassene Exoskeleton.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUTA (1): Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
Construcción aproximadamente paralela a la costa. Por una parte sirve para alojar los barcos, y por otro lado limita la orilla. Normalmente de construcción sólida, en contraste con las construcciones abiertas utilizadas como muelle.


QUAY: A wharf approximately parallel to the shore line and accommodating ships on one side only, the other side being attached to the shore. It is usually of solid construction, as contrasted with the open pile construction usually used for piers.

ΑΠΟΒΑΘΡΑ, ΠΡΟΚΥΜΑIΑ.: Κατασκευή κατά μήκος της ακτής στην οποία δένουν τα πλοία.

KAI (Kaimauer): Ein stationärer, konstruierter Anlegeplatz am oder im Wasser, an dem Boote oder Schiffe be- oder entladen werden können.

QUAI(1): Construction approximativement parallèle à la côte dont un côté sert à laccostage des bateaux, lautre côté étant fixé à la côte. Habituellement construit en dur, par contraste avec les constructions ouvertes sur pieux des jetées.

BANCHINA: Molo parallelo alla riva, al quale le imbarcazioni possono venire ormeggiate solo lungo il lato esterno. Solitamente presenta una struttura robusta (cemento, ferro), più solida di quella dei pontili sospesi su pali.

KAI: Brygge som ligger parallelt med kystlinjen. Der skip kan legge til på ene siden, mens den andre siden er festet til land. Har som regel en massiv konstruksjon, i motsetning til pirer som står på påler.

Was this helpful?
Cesación total irreversible de todo proceso vital.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

TOD: Der totale und irreversible Stillstand aller Lebensprozesse in einem Organismus.

MORT: La cessation totale et irréversible de tout processus vital.

MORTE: La cessazione totale e irreversibile di tutti i processi vitali.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

Was this helpful?
Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

WINTER-STERBLICHKEIT: Der Verlust von Tieren in einem See, Teich oder anderen Gewässer aufgrund einer vollständigen Eisbedeckung, die die Photosynthese weitgehend unterbindet und zu Sauerstoffmangel führt; auch ein Zustand, in dem Austern einfrieren und sterben, wenn sie kalten Temperaturen im Watt bei niedriger Tide ausgesetzt sind.

MORTALITE HIVERNALE: La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.

MORTALITA’ INVERNALE : La perdita degli animali in un lago, stagno, o altro corpo d’acqua a causa di una spessa copertura di ghiaccio che limita gli scambi con l’atmosfera e la fotosintesi causando l’esaurimento dell’ossigeno. Può anche essere riferito ad una condizione nella quale le ostriche dei banchi litorali atlantici muoiono per congelamento quando sono esposte a temperature basse durante la bassa marea.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

Was this helpful?
Parte representativa de un gran conjunto para estudiar las propiedades del conjunto. Por ejemplo una parte de una población de individuos, de órganos, de tejidos o líquidos; muestreo representativo, muestreo de agua.


SAMPLE: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ: Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

PROBE: Ein repräsentativer Teil einer größeren Einheit, der zum Studium der Eigenschaften der Grundgesamtheit genommen wird. Zum Beispiel ein Teil oder die Menge einer Population, eines Individuums, eines Organs, eines Gewebes oder einer Flüssigkeit.

ECHANTILLON: Partie représentative dun grand ensemble pour étudier les propriétés de lensemble. Par exemple une partie dune population dindividus, dorganes, de tissus ou de liquide; échantillonage représentatif, échantillon deau.

CAMPIONE: Parte rappresentativa di un insieme più grande, usato per studiare le proprietà dellinsieme. ad es. quantità di una popolazione, individuo, organo, tessuto, o liquido. Campione randomizzato (scelto a caso), campione dacqua.

PRØVE: En representativ del av en større enhet, brukt til å undersøke egenskapene til hele enheten. F.eks. en del av en populasjon, et individ, et organ, et vev eller en væske.

Was this helpful?
Este término significa el conjunto o una parte de una muestra después de su preparación para el análisis. Esta preparación es llamada “preparación de muestra”. Cuando tal preparación se estima necesaria, es considerada una parte integral del proceso global de muestreo. La preparación de la muestra no es siempre necesaria; algunas muestras o flujo de muestras, por ejemplo, pueden ser analizadas directamente, a partir del momento que estén disponibles. Hay que anotar que el término “muestra para a


SAMPLE FOR ANALYSIS: This term denotes all or a part of a sample after it has been prepared for analysis. This preparation is referred to as "sample preparation". When such preparation is necessary, it is regarded as an integral part of the total sampling process. Sample preparation is, however, not always required; for example, analysis may be made of a sample or sample stream directly it becomes available at the sample delivery point. Note that "sample for analysis" refers to a portion of the water of interest onl

ΔΕIΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο όρος δηλώνει όλο ή μέρος του δείγματος αφού αυτό προετοιμαστεί για ανάλυση. Αυτή η προετοιμασία αναφέρεται ως "προπαρασκευή δείγματος". Οταν είναι αναγκαία, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος όλης της διαδικασίας δειγματοληψίας. Ομως, δεν απαιτείται πάντα προπαρασκευή του δείγματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση ενός δείγματος ή μιας σειράς δειγμάτων απευθείας μόλις παραληφθούν. Σημειωτέον ότι ο όρος "δείγμα προς ανάλυση" αναφέρεται μόνο σένα μέρος του νερού που μας ενδιαφέρει και

ANALYSENPROBE: Probe oder Unterprobe nach der Vorbereitung für eine Analyse. Wenn eine solche Vorbereitung notwendig ist, wird sie als integrierter Bestandteil der ganzen Probennahmeprozedur betrachtet. Probenvorbereitung ist nicht immer notwendig. Analysen können auch unmittelbar nach der Gewinnung der Proben durchgeführt werden. Es gilt zu beachten, daß Analysenproben sich nur auf einen Teil des betreffenden Gewässers beziehen, und daß nur drei Vorgehensweisen der Probenvorbereitung nötig sind: (i) Die entsp

ECHANTILLON POUR ANALYSE: Ce terme signifie lensemble ou une partie dun échantillon après sa préparation pour analyse. Cette préparation est appelée "la préparation de léchantillon". Quand une telle préparation savère nécessaire elle est considérée être une partie intégrale du processus global déchantillonnage. La préparation de léchantillon nest pas toujours nécessaire; certains échantillons ou un écoulement déchantillonnage, par exemple, peuvent être analysés directement, dès quils deviennent disponibles au lieu de liv

CAMPIONE PER ANALISI: Termine che indica tutto o una parte del campione, dopo che questo è stato preparato per lanalisi. Tale preparazione viene chiamata appunto "preparazione del campione" o "pretrattamento del campione". Quando è necessaria tale preparazione, essa viene registrata come parte integrale dellintero processo di campionamento oppure della stessa analisi. La preparazione del campione tuttavia non è sempre richiesta, ad es. possono essere eseguite analisi di un campione o di un flusso di campioni. Nota c

PRØVE FOR ANALYSE: Betegner hele eller deler av en prøve etter at den er gjort klar for analyse. Forberedelsen kalles prøvepreparering. Når slike forberedelser er nødvendige inngår de som en integrert del av hele prøvetakingsprosessen. Forberedelser er ikke alltid nødvendig, prøver kan da analyseres direkte. Tre prosedyrer er inkludert i prøvepreparering: (i) Merking av prøven. (ii) Overføring av prøven til en eller flere ”prøve beholdere”. (iii) Fysisk og/eller kjemisk behandling av prøven for å hindre at konsent

Was this helpful?
Un subconjunto de una población elegida según unos criterios estándares de tal manera que la muestra representa fielmente la población de dónde proviene.


REPRESENTATIVE SAMPLE: A population subset, chosen according to standard criteria, in such a way that the sample faithfully represents the population from which it is extracted.

ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΤIΚΟ ΔΕIΓΜΑ: Υποσύνολο ενός πληθυσμού, επιλεγμένο σύμφωνα με τυποποιημένα κριτήρια, κατά τρόπο ώστε το δείγμα να αντικατοπτρίζει πιστά τον πληθυσμό από τον οποίο εξάγεται.

REPRÄSENTATIVE PROBE: Ein Teil der Population, der nach Standardkriterien danach ausgesucht wurde, daß er dieselben Eigenschaften aufweist, wie die Gesamtpopulation, der er entnommen wurde.

ECHANTILLON REPRESENTATIF: Un sous-ensemble dune population choisi suivant des critères semblables de telle façon que léchantillon ressemble fidèlement la population dont il est extrait.

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO: Sottoinsieme di una popolazione, scelto con criteri standardizzati; in tal modo, il campione rappresenta fedelmente la popolazione da cui è stato estratto.

REPRESENTATIVT UTVALG: En del av en populasjon, valgt ut fra standard kriterier, slik at utvalget gir en pålitelig representasjon av populasjonen det er tatt fra.

Was this helpful?
Dispositivo que sirve para coleccionar muestras.


SAMPLERS: Any device used to take a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ: Συσκευή ή οργανο που χρησιμοποιείται γιά την λήψη δειγμάτων. (βλ.λ).

PROBENNEHMER: Jeder Apparat, mit dem man Proben nehmen kann.

ECHANTILLONNEUR: Dispositif servant à récolter un échantillon.

CAMPIONATORE: Qualsiasi dispositivo usato per raccogliere un campione.

PRØVETAKINGSUTSTYR: Enhver anordning som brukes til å ta prøver.

Was this helpful?
Proceso que comprende la selección de elementos de una población con el fin de constituir un subconjunto de esta población llamada muestra.


SAMPLING: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

PROBENNAHME: Ein Prozeß, der darin besteht, Teile einer Population auszuwählen, die diese Population repräsentativ wiedergeben. Diese Untergruppe wird Probe genannt.

ECHANTILLONNAGE: Processus qui comprend la sélection déléments dune population afin de constituer un sous-ensemble de cette population appelé un échantillon.

CAMPIONAMENTO: Il procedimento che consiste nella scelta degli elementi di una popolazione per ottenere una sottopopolazione conosciuta come campione.

PRØVETAKING: Prosessen der en velger ut deler av en populasjon ved tilfeldig utvalg for å danne en gruppe (prøve) som skal kunne representere hele populasjonen.

Was this helpful?
Protocolo de muestreo determinado de tal manera que todos los individuos de una población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados en un muestreo.


RANDOM SAMPLE: A sample determined in such a way that all the individuals in a selected population have an equal chance of being selected.

ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα η λήψη του οποίου είναι καθορισμένη κατά τρόπο ώστε όλα τα άτομα του πληθυσμού να έχουν την ίδια πιθανότητα να συλλεγούν στο δείγμα.

ZUFALLSPROBE: Eine Probe, die in der Art und Weise genommen wurde, daß alle Individuen einer Population mit derselben Wahrscheinlichkeit hätten gefangen werden können.

ECHANTILLONNAGE REPRESENTATIF: Un protocole déchantillonnage déterminé de telle façon que tous les individus dune population ont la même chance dêtre sélectionnés dans un échantillon.

CAMPIONE ALEATORIO: Campione determinato in modo da garantire a ogni individuo di una popolazione, la stessa probabilità di essere selezionato.

TILFELDIG UTVALG: En prøve som er bestemt/tatt på en slik måte at alle individene i en populasjon har like stor sjanse til å bli valgt ut.

Was this helpful?
Este término está destinado a la porción del agua a estudiar, es transferida desde un lugar de muestreo (masa de agua) hacia otro lugar dónde será analizada o utilizada para preparar una o varias muestras para analizar.


WATER SAMPLE: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

WASSERPROBE: Teil des zu untersuchenden Wassers, nachdem es von der Probenentnahmestelle zu einem Ort gebracht worden ist, wo entweder die Analyse stattfindet oder ein oder mehrere Wasserproben zu Analyse vorbereitet werden.

ECHANTILLON DEAU: Ce terme désigne une portion de leau étudiée, transférée dun lieu déchantillonnage (une masse deau) vers un autre endroit où elle est analysée ou utilisée afin de préparer un ou plusieurs échantillons pour analyse.

CAMPIONE DI ACQUA: Acqua prelevata mediante criteri standardizzati da un punto di un corpo idrico che si intende monitorare e trasferita in laboratorio per le analisi. Le attrezzature, la dimensione del campione ed i protocolli di campionamento variano a seconda del tipo di acqua e dei parametri da monitorare (bottiglia per l’ossigeno, bottiglia di profondità, acqua di interfaccia col sedimento, acqua per bulk, bottiglia sterile). Dopo il campionamento sono previsti trattamenti per la stabilizzazione (fissazione)

VANNPRØVE: Et uttak gjort fra en større vannmengde i fokus. Blir fraktet fra et prøvetakingspunkt til et sted hvor enten analysen kan starte eller flere prøver for analyse blir klargjort.

Was this helpful?
Formado de muchas células.


MULTICELLULAR: Having many cells.

ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

VIELZELLIG: Aus vielen Zellen bestehend.

MULTICELLULAIRE: Formé de plusieurs cellules.

MULTICELLULARE: Composto da molte cellule.

FLERCELLET: Har mange celler.

Was this helpful?
Formado de muchos lóbulos.


MULTILOBULAR: Having many lobules.

ΠΟΛΥΛΟΒΩΤΟΣ: Εχων πολλούς λοβούς.

MULTILOBULÄR: Viele Lappen (an einem Organ) besitzend.

MULTILOBE: Formé de plusieurs lobes.

MULTILOBULARE: Costituito da molti lobuli.

FLERLAPPET: Har mange lapper, f.eks. hjernen.

Was this helpful?
Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.


MUSCULATURE: Collective term relating to all the muscles of an organism.

ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSKULATUR: Ein allgemeiner, sich auf alle Muskeln eines Organismus beziehender Begriff.

MUSCULATURE: Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.

MUSCOLATURA: Termine generico per definire un insieme di muscoli nellorganismo.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

Was this helpful?
Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSKEL: Ein aus Muskelgeweben gebildetes Organ. Muskelgewebe zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Kontraktion zur Bewegungserzeugung aus. Muskel lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: gestreifte und glatte. Gestreifte Muskeln können sich freiwillig kontrahieren, alle unfreiwillig kontrahierenden Muskeln, mit Ausnahme des Herzmuskels, werden glatte Muskeln genannt.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MUSCOLO (1): Organo composto da tessuto muscolare. Tessuto caratterizzato dalla capacità di produrre movimento attraverso delle contrazioni. La muscolatura si divide in due principali gruppi: striata e liscia. I muscoli striati sono volontari (eccetto il miocardio); la muscolatura liscia è involontaria.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

Was this helpful?
Músculo que atrae dos parte del cuerpo, por ejemplo, el músculo aductor de los bivalvos que cuando se contrae acerca las dos conchas.


ADDUCTOR MUSCLE: Muscle that brings one body part towards another; a muscle that contracts to close both halves of a bivalve shell, for example in mussels.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΜΥΣ: Μυς που φέρνει (προσάγει) ένα τμήμα του σώματος κοντά σε ένα άλλο, π.χ. ένας μυς που συσπάται και κλείνει τις δύο θύρες ενός διθύρου.

ADDUKTORMUSKEL: Ein Muskel, der durch Kontraktion zwei Körperteile näher aneinander bringt; z.B. der Muskel, der die beiden Halbschalen der Bivalvia schließt.

MUSCLE ADDUCTEUR: Muscle rapprochant deux parties du corps, par exemple, le muscle adducteur des mollusques bivalves qui, en se contractant rapproche les deux valves de la coquille.

MUSCOLO ADDUTTORE: Il muscolo che porta una parte del corpo vicino ad un’altra; un muscolo che si contrae per chiudere entrambe le metà di un guscio di mollusco bivalve, per esempio in cozze.

ADDUKTOR MUSKEL: En muskel som gjennom kontraksjon bringer to kroppsdeler nærmere sammen, f.eks. muskelen som lukker sammen begge skjellhalvdelene hos en musling.

Was this helpful?
Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá


MUTATION (GENETIC): An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the substi

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTATION (GENETISCH): Eine Veränderung der Basis der Sequenzen eines DNA- oder RNA- Moleküls. Mutationen schließen üblicherweise den Austausch einer Base gegen eine andere ein (Punkt-Mutation) oder bedeutet die Zufügung oder Entfernung eines oder mehrerer Nukleotide. Dies führt häufig zu einer Fehllesung der Kodon-Sequenzen durch das Ribosom während der Protein-Synthese (führt zu einem defekten oder fehlenden Protein). Solche Mutationen werden dan als _frameshift“ – Mutationen bezeichnet. Punkt-Mutationen können wirk

MUTATION (GÉNÉTIQUE) : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

MUTAZIONI (GENETICHE): Un’alterazione della sequenza delle basi azotate di DNA o di RNA. Le nutazioni generalmente avviene con la sostituzione di una base azotata con un’altra (mutazione puntiforme) o con addizione e delezione di uno o più nucleotidi. Ciò comporta errori di lettura delle sequenze dei codoni da parte dei ribosomi durante la sintesi proteica. Le mutazioni puntiformi possono essere silenti (dato che iascun aminoacido deve essere codificato da diversi codoni) o portare alla sostituzione di un aminoacido n

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

Was this helpful?
Inserción o deleción de nucleótidos por mutación en el ADN que resultan del cambio de una secuencia de codón en el mARN durante la síntesis proteica y que afecta a la traducción del ADN. También llamadas mutaciones de cambio de fase.


FRAMESHIFT MUTATION: An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the substi

ΠΛΑΙΣΙΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA.

FRAMESHIFT MUTATION: Eine Veränderung der Basis der Sequenzen eines DNA- oder RNA- Moleküls. Mutationen schließen üblicherweise den Austausch einer Base gegen eine andere ein (Punkt-Mutation) oder bedeutet die Zufügung oder Entfernung eines oder mehrerer Nukleotide. Dies führt häufig zu einer Fehllesung der Kodon-Sequenzen durch das Ribosom während der Protein-Synthese (führt zu einem defekten oder fehlenden Protein). Solche Mutationen werden dan als "frameshift"-Mutationen bezeichnet. Punkt- Mutationen können wirku

MUTATION AVEC GLISSEMENT DE CADRE DE LECTURE : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour un autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

SLITTAMENTO STRUTTURALE: Una mutazione con inserimento o delezione di nucleotidi nel DNA che comporti un cambiamento nella sequenza dei codoni nellRNAm durante la sintesi delle proteine, interessa la traduzione del DNA.

RAMMESKIFTE MUTASJONER: Innsettelse eller utslettelse av nukleotider i DNA som fører til en forandring av kodonsekvensen i mRNA under proteinsyntesen, og derfor berører DNA translasjonen. Også kalt faseskiftemutasjoner.

Was this helpful?
Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.


NEURAL MUTATIONS: Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.

NEUTRALE MUTATIONEN: Mutationen, die nicht die "Fitness“ eines Individuums beeinflussen. Die Mehrzahl der Microsatelliten werden als neutrale Mutationen angesehen.

MUTATIONS NEUTRES : Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.

MUTAZIONI NEUTRE: Mutazioni che non sono responsabili di differenze fenotipiche. La maggior parte dei microsatelliti non soo localizzati in regioni codificanti, quindi vengono considerati neutri.

NØYTRAL MUTASJON: En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.

Was this helpful?
Mutación genética o cromosómica provocada; aumento de tasa de mutación espontánea.


MUTAGENESIS: Initiation of a gene or chromosome mutation; initiation of an increase of the spontaneous mutation rate.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΕΝΕΣΗ: Προκαλούμενη μετάλλαξη ενός γονιδίου ή χρωμοσώματος ή προκαλούμενη αύξηση του ρυμθού των αυθόρμητων μεταλλάξεων.

MUTAGENESE: Auslösung von Gen- und Chromosomenmutationen und einer Steigerung der spontanen Mutationsrate.

MUTAGιNE: Mutation génétique ou chromosomiale provoquée; augmentation du taux de mutation spontanée.

MUTAGENESI: Processo di mutazione di un gene o di un cromosoma; processo di aumento del tasso di mutazione spontanea.

MUTAGENESE: Utløsning av en gen- eller kromosommutasjon, eller utløsning av en økning i den spontane mutasjonsraten.

Was this helpful?
Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.


MYCOPLASMA SPP.: Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Ein Bakterium ohne Zellwand das von moribunden adulten Großgarnelen Penaeus monodon in Australien und Chine isoliert worden war und in der Aquakultur zur schleichenden Mortalität ohne akute pathologische Anzeichen führt. Die Diagnose ist nicht einfach und der Keim kann sich daher unbemerkt ausbreiten, besonders in Regionen, in denen die Krebsaquakultur intensiv betrieben wird. Diese Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit, den Transfer von laichreifen Weibchen zu limitieren und strikte Quarantä

MYCOPLASME: Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.

MICOPLASMA: Microorganismo appartenente alla più piccola e semplice classe di batteri. A diffeenza dai batteri veri e propri, il micoplasma non ha parete cellulare , il che lo facilita nell’invasione di cellule e tessuti. I micoplasmi crescono lentamente e sono stati associati con diverse malattie. Sono stati isolati da Penaeus monodon in Australia e in Cina. Possono essere evidenziati con tecniche di colorazione del DNA o con tecniche PCR.

MYCOPLASMA SPP: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

Was this helpful?
Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).


MYTICOLA INTESTINALIS: Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).

MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTILICOLA INTESTINALIS: Parasitischer Copepode, der im Dünndarm von Muscheln parasitiert und dort lokale Verletzungen des Epithels verursacht. Die Infektion behindert die Filtriergeschwindigkeit und die Nahrungspassage durch die Verdauungsorgane. Eventuell kann die Wachstumsgeschwindigkeit der Muschel beeinträchtigt werden, im allgemeinen aber hat M. intestinalis nur geringen Einfluß auf das Wachstum, wenn die Muschel sonst unter optimalen Bedingungen gehalten wird ( i.e. Futterverfügbarkeit und eine geringe Konzentrat

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copepode parassita dei molluschi che invade il piccolo intestino causando locali lesioni epiteliali. Linfezione ostacola la velocità di filtrazione e il passaggio del cibo nellintestino. La crescita dei molluschi affetti può essere rallentata, ma in condizioni ottimali di allevamento (cibo abbondante, basso livello di solidi sospesi) gli effetti sono trascurabili.

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

Was this helpful?
Género de mixoesporidios, parásito común depeces.


MYXOBOLUS: A genus of myxosporidean parasite common in fish.

MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Eine in Fischen häufig auftretende Art eines myxosporiden Parasiten.

MYXOBOLUS: Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.

MYXOBOLUS: Genere di mixosporidi parassiti dei pesci.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES