AMC LIMITED

V

Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.


VACCINE: A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.

ΕΜΒΟΛIΟ: Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.

VACCIN(E): Ein Impfstoff aus lebenden oder toten Krankheitserregern oder Immunstoffen, die die Fähigkeit behalten haben, die Produktion von Antikörpern anzuregen oder Resistenz gegen sie zu erzeugen. Siehe Antigen.

VACCINO: Una preparazione di agenti patogeni non virulenti o immunogeni che hanno ancora la capacita di stimolare la produzione di anticorpi o la resistenza ad essi.

VACUNA: Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.

VAKSINE: En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.

Was this helpful?
(1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛIΟ: Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ

ABGESCHWÄCHTER IMPFSTOFF: (im deutschen Sprachgebrauch oft als Attenuiertes Vaccin bezeichnet). (1) Aktivimpfung mit lebenden Krankheitserregern, deren Virulenz für den betreffenden Wirtsorganismus reduziert oder ausgeschaltet worden ist. (2) Reduktion der Virulenz eines Krankheitserregers unter natürlichen Bedingungen. (3) Jeder Vorgang, bei dem die Virulenz eines bestimmten, lebenden Krankheitserregers auf einen speziellen Wirtsorganismus reduziert oder ausgeschaltet wird, ohne seine Immunreaktionen auslösenden Eigensc

VACCINO ATTENUATO: (1) Un vaccino che contiene patogeni vivi la cui virulenza per una data specie ospite è stata ridotta o annullata attraverso l’attenuazione. (2) Una riduzione nella virulenza di un patogeno sotto condizioni naturali, utilizzato poi come vaccino. (3) Qualsiasi procedura in seguito alla quale la virulenza di un dato patogeno (vivo) per una certa specie ospite, è ridotta o annullata senza che avvengano cambiamenti nella sua immunogenicità; l’attenuazione può essere raggiunta con il passaggio seria

VACUNA ATENUADA: (1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

Was this helpful?
Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.


SUBUNIT VACCINE: A vaccine produced from a part only of an infectious agent.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ: Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.

PARTIELLER IMPFSTOFF: Ein Impfstoff, der nur von einem Teil der infektiösen Keime hergestellt wurde.

SUBUNITA’ VACCINALE: Vaccino prodotto solo da una parte dellagente infettante.

VACUNA SUBUNITARIA: Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.

SUB-UNIT-VAKSINE: En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.

Was this helpful?
L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.


ENCAPSULATED VACCINES: Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

EINGEKAPSELTE VACCINE: Einkapselung macht es möglich, das Vaccine oral appliziert werden können, wobei die aktive Komponente vor der Verdauung durch Enzyme schon im Vorderdarm geschützt wird. Die Applikation kann daher gezielt eingesetzt werden, um noch eine bestimmte optimale Aktivität in der Nähe des Bestimmungsortes zu erreichen. (z.B. Gebiet der maximalen Absorption im Enddarm).

VACCINI INCAPSULATI: L’incapsulamento permette ai vaccini di essere somministrati oralmente con protezione dei componenti attivi dall’azione degli acidi e degli enzimi digestivi nella prima parte dellintestino. Il vaccino può perciò essere assorbito dalle aree ad elevato assorbimento o immunologicamente attive dellintestino.

VACUNAS ENCAPSULADAS: Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

Was this helpful?
Une vague maintenue par une force périodique. La période dune vague forcée doit toujours coïncider avec la période de la force, indifféremment des dimensions du bassin ou de linfluence de la friction. Elles sont provoquées dans des bassins spécialement conçus pour tester des modèles de coques de bateaux, de plates-formes, de forage et des cages à poissons pour déterminer leur stabilité et leur durée de vie.


FORCED WAVE: A wave that is maintained by a periodic force. The period of a forced wave must always coincide with the period of the force, regardless of the dimensions of the basin or of frictional influence. They are produced in specifically designed wave tanks to test models of ship hulls, drilling platforms and fish cages to determine their stability and life expectancy.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΚΥΜΑ: Κύμα που διατηρείται από μια περιοδική δύναμη. Η περίοδος του εξαναγκασμένου κύματος πρέπει να συμπίπτει πάντοτε με την περίοδο της δύναμης, ανεξάρτητα από τις διατάσεις της λεκάνης ή την επίδραση των τριβών. Τα κύματα αυτά παράγονται σε ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές και χρησιμεύουν για έλεγχο μοντέλων πλοίων, εξεδρών γεωτρήσεων και ιχθυοκλωβών, με σκοπό τον προσδιορισμό της σταθερότητάς τους και της προσδοκώμενης διάρκεια ζωής τους.

KÜNSTLICH ERZEUGTE WELLE: Eine Welle, die durch periodische Kräfte aufrechterhalten wird, und die Periode der künstlich erzeugten Welle muß stets mit der Periode der Kräfte übereinstimmen, ungeachtet der Ausmaße des Beckens oder dessen Reibungseinfluß. Wird in speziell konstruierten Wellenbecken erzeugt, um Modelle von Schiffsrumpfkörpern, Bohrplattformen und Netzkäfigen auf ihre Stabilität und Lebensdauer zu testen.

ONDA ARTIFICIALE: Onda che viene mantenuta da una forza costante. Il periodo di unonda forzata deve coincidere sempre con il periodo della forza, indipendentemente dalle dimensioni del bacino o dallinfluenza dellattrito. Vengono provocate allinterno di bacini specialmente per testare gli scafi delle navi, piattaforme di perforazione, e gabbie galleggianti al fine di determinarne la loro stabilità e durata nel tempo.

OLA FORZADA: Ola mantenida por una fuerza periódica. El período de una ola forzada debe coincidir siempre con el período de la fuerza, indiferentemente de las dimensiones del estanque o de la influencia de la fricción. Son provocadas en estanques especialmente concebidos para probar los modelos de cascos de los barcos, de plataformas de perforación y de jaulas de peces para determinar su estabilidad y su duración.

KUNSTIG FREMSTILT BØLGE: En bølge som opprettholdes av en periodisk kraft. Perioden til en kunstig fremstilt bølge må alltid falle sammen med perioden til kraften, uavhengig av størrelsen på bassenget eller påvirkning av friksjon. De produseres i spesielt utformede bølgetanker for å teste modeller av skipsskrog, oljeplattformer og oppdrettsmerder for å bestemme stabilitet og forventet levetid.

Was this helpful?
Une vague représentant une des oscillations possibles dune masse deau si celle-ci est mise en mouvement par une impulsion subite. La période dune vague libre dépend des dimensions du bassin ainsi que des effets de la friction.


FREE WAVE: A wave representing one of the possible oscillations of a body of water if this body is set in motion by a sudden impulse. The period of a free wave depends on the dimensions of the basin and on the effects of friction.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΥΜΑ: Μία από τις δυνατές ταλαντώσεις μιας μάζας νερού, αν αυτή τεθεί σε κίνηση από μία απότομη διέγερση. Η περίοδος ενός ελεύθερου κύματος εξαρτάται από τις διαστάσεις της λεκάνης και από την επίδραση της τριβής.

FREIE WELLE: Eine Welle, die eine der möglichen Oszillationen eines Wasserkörpers repräsentiert, wenn der Wasserkörper durch einen plötzlichen Impuls in Bewegung versetzt wird. Die Periode einer freien Welle ist von der Ausdehnung des Wasserkörpers (Meeresbeckens) und dem Reibungseffekt abhängig .

ONDA LIBERA: Onda che rappresenta una delle possibili oscillazioni di una massa dacqua se questa viene messa in movimento da un impulso improvviso. Il periodo dellonda libera dipende dalle dimensioni del bacino e anche dagli effetti delle resistenze che incontra.

OLA LIBRE: Ola que presenta una de las oscilaciones posibles de una masa de agua si esta última se pone en movimiento por impulsión súbita. El período de una ola libre depende de las dimensiones del estanque así como de las fricciones.

FRI BØLGE: En bølge som representerer en av de mulige oscillasjonene i en vannmasse dersom denne vannmassen er satt i bevegelse av et brått støt. Bølgeperioden til en fri bølge er avhengig av størrelsen på bassenget og effekten av friksjon.

Was this helpful?
La vague qui est réfléchie au large quand une vague se heurte à un estran escarpé, une barrière ou une autre surface réfléchissante.


REFLECTED WAVE: The wave that is returned seaward when a wave impinges upon a very steep beach, barrier, or other reflecting surface.

ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟ ΚΥΜΑ: Κύμα που επιστρέφει προς τα ανοιχτά της θάλασσας όταν προσκρούει σε μια πολύ απότομη ακτή, ένα φράγμα ή σε μια άλλη ανακλαστική επιφάνεια.

REFLEKTIERTE WELLE: Eine Welle, die wieder seewärts geht, nachdem sie an einen steilen Strand, eine Barriere oder andere, sie zurückwerfende Oberfläche gestoßen ist.

ONDA RIFLESSA: Onda che viene riflessa verso il mare, dopo essersi abbattuta contro una scogliera, una spiaggia ripida o un altro ostacolo.

OLA REFLEJADA: Ola que se refleja mar adentro cuando una ola choca contra una playa abrupta, una barrera u otra superficie rompiente.

REFLEKTERT BØLGE: Bølgen som sendes tilbake fra land når en bølge treffer en bratt overflate (svaberg etc.).

Was this helpful?
Vagues provoquées par un conflit de courants ou par un vent soufflant contre la direction dun courant.


OVERFALLS: Breaking waves caused by a conflict of currents or by the wind moving against the current.

ΣΑΛΟΣ: Θραύση των κυμάτων προκαλούμενη από σύγκρουση των ρευμάτων ή από άνεμο που κινείται αντίθετα με το ρεύμα.

BRECHER: Brechende Wellen, verursacht durch einen Konflikt der Stömungen oder des Windes, der der Strömung entgegen bläst.

INCRESPATURE: Onde rotte da correnti con verso opposto o da venti che soffiano contro corrente.

OLAS ROMPIENTES: Olas provocadas por un conflicto de corrientes o por un viento que sopla en contracorriente.

SKAVL: Brekkende bølger som dannes når vind og strøm går i motsatt retning, eller ved konflikt mellom strømmer.

Was this helpful?
Vagues dans des conditions de profondeur relative (profondeur deau/longueur de vague) avec un rapport de 0,05 à 0,5.


INTERMEDIATE WAVES: Waves under conditions where the relative depth (water depth/wave length) lies between 0.5 and 0.05.

ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΚΥΜΑΤΑ: Κύματα υπό συνθήκες όπου το σχετικό βάθος (βάθος κύματος/μήκος κύματος) κυμαίνεται από 0.5 ως 0.05.

ZWISCHENWELLE: Wellen unter der Bedingung, daß die relative Tiefe (Wassertiefe/Wellenlänge) zwischen 0.5 und 0.05 liegt.

ONDE INTERMEDIE: Onde in condizioni di profondità relativa (profondità dellacqua/lunghezza donda) e con un rapporto il cui valore risulta compreso fra 0,5 e 0,05.

OLAS INTERMEDIARIAS: Olas en condiciones de profundidad relativa (profundidad de agua/longitud de la ola) con una relaciónde 0,05 a 0,5.

MELLOMBOLGER: Bølger der den relative dybden (vanndyp/bølgelengde) ligger mellom 0,5 og 0,05.

Was this helpful?
Vagues créées sous la surface, à la frontière entre deux couches deau de densité différente. A cause de la plus faible différence de densité entre deux couches deau adjacentes, par rapport à celle existant entre la mer et lair, les vagues internes se produisent avec plus de facilité et ont souvent une amplitude supérieure aux vagues de surface. Lamplitude maximale des vagues de surface genérées par le vent est denviron 18m, alors que des vagues internes de 90m sont connues. Les vagues internes s


INTERNAL WAVES (BOUNDARY WAVES): Internal waves or boundary waves are created below the surface, at the boundaries between water strata of different densities. Since the density differences between adjacent water strata in the sea are considerably fewer than those between the sea and the atmosphere, internal waves are much more easily formed than surface waves, and they are often much larger. The maximum height of wind waves on the surface is about 18m, but internal wave heights as great as 90m have been encountered. Internal w

ΕΣΩΤΕΡIΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΟΡIΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ): Τα εσωτερικά κύματα δημιουργούνται κάτω από την επιφάνεια, στα όρια μεταξύ στρωμάτων νερού με διαφορετικές πυκνότητες. Επειδή οι διαφορές πυκνότητας μεταξύ επάλληλων στρωμάτων νερού είναι σημαντικά μικρότερες από την διαφορά πυκνότητας θάλασσας-αέρα, τα εσωτερικά κύματα σχηματίζονται πολύ ευκολότερα από τα επιφανειακά κύματα και συχνά είναι πολύ μεγαλύτερα. Το μέγιστο ύψος των ανεμογενών κυμάτων στην επιφάνεια είναι περίπου 20 μέτρα, ενώ εσωτερικά κύματα έχουν καταγραφεί με ύψος μέχρι και 100 μ

INTERNE WELLEN; GRENZSCHICHTWELLEN: Diese Wellen entstehen unter der Wasseroberfläche an den Grenzschichten zwischen verschieden dichten Wasserkörpern. Interne Wellen werden aufgrund des geringeren Dichteunterschiedes leichter aufgebaut und sind oft sehr viel größer als Oberflächenwellen. Die maximale Höhe von Windwellen an der Oberfläche beträgt ca. 60 Fuß, während interne Wellen mit einer Höhe von 300 Fuß schon gemessen worden sind. Interne Wellen werden durch Aufzeichnung der vertikalen Temperaturdifferenzen entdeckt, z.B. mit

ONDE INTERNE: Le onde interne o onde di confine vengono create sotto la superficie , ai confini fra gli strati dacqua di densità diverse. A causa di una minore differenza di densità fra gli strati dacqua adiacenti nel mare, rispetto a quella esistente fra il mare e latmosfera, le onde interne si formano molto più facilmente delle onde di superficie, e sono spesso più ampie. Lampiezza massima delle onde di superficie generate dal vento è di circa 18 metri, mentre quella delle onde interne può anche arrivare a

OLAS INTERNAS: Olas creadas en la superficie, en la frontera entre dos capas de agua de densidad diferente a causa de la pequeña diferencia de densidad entre dos capas de agua adyacentes, en relación con la existente entre el agua y el aire. Las olas internas se producen con más facilidad y tienen a menudo una amplitud superior a las olas de superficie La amplitud máxima de las olas de superficie generadas por el viento es de alrededor de 18m, mientras que olas internas de 90m son conocidas. Las olas internas

INDRE BØLGER: Indre bølger dannes under overflaten i grensene mellom vannlag med ulik tetthet. Siden tetthetsforskjellen mellom ulike lag i havet er mye mindre enn forskjellen mellom havet og atmosfæren, dannes indre bølger mye lettere og er mye større en overflatebølger. Den maksimale høyden på overflatebølger er omlag 18 meter, mens indre bølger kan nå høyder på 90 meter. Indre bølger påvises ved en serie målinger av den vertikale temperaturfordelingen, ved hjelp av måleutstyr (f.eks. batytermograf). De har

Was this helpful?
Série de vagues ou de houle traversant latéralement un autre système de vagues.


CROSS SEA: A series of waves or swell crossing another wave system at an angle.

CROSS SEA: Αλληλουχία κυμάτων η οποία διασταυρώνεται υπό γωνία με ένα άλλο σύστημα κυμάτων.

KREUZSEE: Eine Serie von Wellen, die ein anderes Wellensystem kreuzen.

ONDE LATERALI: Una serie di onde che si incrocia trasversalmente con un altro sistema di onde.

OLAS LATERALES: Serie de olas o de oleadas que atraviesan lateralmente otro sistema de olas.

KRYSSENDE BØLGESYSTEMER (BØLGE INTERFERENS): Et bølgesystem som krysser et annet bølgesystem i en vinkel. Det vil da oppstå særlig høye bølger, atskilt av grupper med mindre bølger.

Was this helpful?
Se dit de la proportion dazote alimentaire utilisée pour la croissance et lentretien corporel: implique la digestion, labsorption, lutilisation et lexcrétion de composés azotés, spécialement les protéines.


BIOLOGICAL VALUE: Percentage of food nitrogen utilized for growth and body maintenance; involves digestion, absorption, utilization and excretion of nitrogen-bearing compounds, especially proteins.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΤIΜΗ: Το ποσοστό του αζώτου της τροφής το οποίο χρησιμοποιείται στην αύξηση και την διατήρηση του σώματος ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει την πέψη, απορρόφηση, χρησιμοποίηση και απέκκριση των αζωτούχων ενώσεων, και ειδικά πρωτεϊνών.

BIOLOGISCHER WERT: Der Anteil von Stickstoff im Futter, der für Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen genutzt wird; beeinhaltet Verdauung, Absorption, Umsetzung und Exkretion von stickstoffhaltigen Komponenten, speziell Proteine.

VALORE BIOLOGICO: La percentuale di azoto alimentare utilizzata per la crescita e il mantenimento del peso corporeo; coinvolge la digestione, l’assorbimento, l’utilizzazione e l’escrezione di composti che contengono azoto, soprattutto le proteine.

VALOR BIOLÓGICO: Dícese de la proporción de nitrógeno alimentario utilizado por el crecimiento corporal: implica la digestión, la absorción, la utilización y la excreción de compuestos nitrogenados, especialmente las proteínas.

BIOLOGISK VERDI (for et protein): Prosent av fôrnitrogen brukt til vekst og vedlikehold, involverer fordøyelse, absorpsjon, utnyttelse og ekskresjon av nitrogenholdige sammensetninger, spesielt proteiner.

Was this helpful?
Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.


PEROXIDE VALUE: A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.

PEROXID-WERT: Ein chemisches Maß für den Oxidationsgrad oder das Ranzigwerden von Fetten und Ölen.

NUMERO DEI PEROSSIDI: Misura chimica del grado di ossidazione o del livello di rancidità di oli e grassi.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.

PEROKSIDVERDI: Kjemisk mål for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.

Was this helpful?
Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

PACKED CELL VOLUME: Siehe HÄMATOKRI. (Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.)

VOLUME DEL PRECIPITATO CELLULARE: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

Was this helpful?
Dispositif constitué dune barrière servant à contrôler lécoulement des eaux entrant ou sortant dun lac, bassin ou canal.


SLUICE GATE: A structure for regulating the water level and the inflow or outflow of water in lakes, ponds or raceways.

ΥΔΡΟΦΡΑΚΤΗΣ: Κατασκευή για την ρύθμιση του επιπέδου του νερού και για την είσοδο και έξοδο του νερού σε λίμνες, υδατοσυλλογές ή διαδρομοδεξαμενές.

SCHLEUSENTOR: Eine Einrichtung, die dazu dient, das Wasserniveau sowie Ein- und Ausfluß von Wasser in Seen, Teichen, Langstromrinnen oder ähnlichen Struturen zu regulieren.

PARATOIA PIANA: Una struttura che serve per regolare il livello dellacqua e lentrata e luscita dellacqua nei laghi, stagni e vasche.

BOQUERA: Dispositivo constituido de una barrera que sirve para controlar el flujo de agua que entra y que sale de un lago, estanque o canal.

SLUSEPORT: Struktur som regulerer vannstanden i inn- eller utløpet i innsjøer, dammer eller lengdestrømsrenner.

Was this helpful?
Relatifs à des vaisseaux ou comprenant des vaisseaux (sanguins).


VASCULAR: Pertaining to, or containing vessels (especially blood vessels). The development of the vascular system is termed vascularization.

ΑΓΓΕIΑΚΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή περιέχων αγγεία (ιδίως αιμοφόρα αγγεία). Η ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος ονομάζεται αγγείωση.

VASKULAR, VASKULARISATION: Gefäßbilung, oder von Gefäßen durchwachsen (gemeint sind insbesondere Blutgefäße).

VASCOLARE: Riferito a, o che racchiude dei vasi (specialmente vasi sanguigni). Lo sviluppo del sistema vascolare e definito vascolarizzazione.

VASCULAR, VASCULARIZACIÓN: Relativo a los vasos (sanguíneos) o estructura que tiene vasos sanguíneos.

VASKULÆR: Vedrører blodkar. Nydannelse av blodkar (kardannelse) kalles vaskularisering.

Was this helpful?
Lit de vase fortement compactée et relativement imperméable qui est faiblement immergée et qui devient dure quand elle sèche. Sa présence peut gêner les opérations de drainage et dirrigation.


HARD CLAY: A bed of densely-compacted and relatively impervious clay occurring near the surface which becomes hard when it is dry. Its presence may interfere with water movement during the drainage or irrigation of land.

ΣΚΛΗΡΗ ΑΡΓΙΛΟΣ: Στρώμα έντονα συμπιεσμένης και σχετικά υδατοστεγούς αργίλου, που συναντάται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και που σκληραίνει όταν ξηραίνεται. Η παρουσία της επηρεάζει την κίνηση του νερού κατά την στράγγιση ή την άρδευση της γης.

HARTLEHM: Eine Schicht sehr dichten und undurchlässigen Tons, die in Oberflächennähe vorkommt und bei Trocknung aushärtet. Das Vorkommen beeinträchtigt die Bewässerung und Drainage.

FANGO COMPATTO: Un letto di argilla densamente compatto e relativamente impermeabile che si trova vicino alla superficie dellacqua e si indurisce quando lacqua viene a mancare. La sua presenza può interferire con il movimento dellacqua durante il drenaggio o lirrigazione del tereno.

ARCILLA COMPACTO: Masa de arcilla compactada y relativamente impermeable, poco emergida y que se vuelve dura cuando se seca. Su presencia puede alterar las operaciones de drenaje y de irrigación de la tierra.

HARD LEIRE: Et sedimentlag av tettpakket og relativ ugjennomtrengelig leire nær overflaten, blir hardt når det tørker. Tilstedeværelse av slik leire kan interferere med vannbevegelse ved drenering eller vanning av landområder.

Was this helpful?
Matière terrigène ou pélagique composée de particules plus petites que des grains de sable et formant un sédiment non-différencié dont les particules appartiennent à la gamme de tailles des vases argileuses < 0,0625 mm.


MUD: Pelagic or terrigeneous detrital material consisting of particles smaller than sand, that is, an undifferentiated sediment made up of particles mostly within the silt-clay range smaller than 0.0025 inch (0.0625 mm).

IΛΥΣ: πελαγικό ή χερσογενές μέρος του τριπτού αποτελούμενο από κόκκους μικρότερους από εκείνους της άμμου, το οποίο συνιστά αδιαφοροποίητο ίζημα απαρτιζόμενο κατά κύριο λόγο από ιλυο-αργιλώδεις κόκκους διαμέτρου μικρότερης από 0.0625 χιλιοστά.

SCHLAMM(1): Pelagisches oder terrestrisches Detritusmaterial, aus Partikeln kleiner als Sand bestehend, die ein undifferenziertes Sediment darstellen, meist aus Lehmschlick -Partikeln mit einer Ausdehnung kleiner als 0.0025 Inch (0.0 625 Millimeter) aufgebaut.

FANGO: Materiale detritico composto da particelle (inferiori a 0,0625 mm) più piccole di quelle della sabbia

FANGO: Material terrígeno o pelágico con partículas más pequeñas que los granos de arena y que forma un sedimento no diferenciado cuyas partículas pertenecen a la gama de la arcilla < 0,0625 mm.

MUDDER: Pelagisk eller terrigent materiale som består av partikler som er mindre enn sandkorn. Utgjør et udifferensiert sediment som er oppbygd av partikler i silt-leire størrelsesområdet, mindre enn 0,0025 tomme (0,0625 mm).

Was this helpful?
Dépôt porté par leau et qui sédimente dans les chénaux, ports et fleuves.


SILT: Sediment deposited by water in a channel, harbour or river.

IΛΥΣ: Iζημα αποτιθέμενο από το νερό σε διαύλους, λιμένες ή ποτάμια.

SCHLAMM(2): Im Wasser transportiertes Sediment, das sich in Kanälen, Häfen oder Flüßen ablagert.

LIMO: Sedimento depositato dallacqua in un canale, porto o fiume.

CIENO: Lodo traído por el agua y que sedimenta en los canales, puertos o ríos.

SLAM: Sediment som feller ut fra vann i en kanal, havn eller elv.

Was this helpful?
(1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

ΔΕΚΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ, ΑΝΥΣΜΑ , ΔIΑΝΥΣΜΑ: (1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.

VEKTOR: (1) Statistik: Eine Menge, dessen vollständige Beschreibung zwei oder mehrere Zahlen erfordert. (2) Eine Matrix mit nur einer Reihe oder Säule; ihre Elemente werden als Komponenten bezeichnet. (3) Ein lebender Organismus, der einen Infektionskeim auf einen anderen Organismus überträgt. (4) Jeder Überträger, der für die Einschleppung oder Verbreitung von Tieren oder Pflanzen verantwortlich ist.

VETTORE: (1) In statistica, una quantita la cui completa descrizione richiede due o piu numeri. (2) Una matrice solo con una riga o una colonna; i suoi elementi sono riferiti a delle componenti. (3) Un organismo che trasporta o trasmette un agente patogeno. (4). Qualsiasi agente responsabile dellintroduzione o dispersione di specie animali o di piante.

VECTOR: (1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.

VEKTOR: (1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.

Was this helpful?
Porteur vivant dun symbiont (généralement un parasite) dun hôte définitif envers un autre individu de la même espèce hôte. Si le parasite passe un stade de développement sur le porteur, ce dernier sappelle vecteur métacyclique ou vecteur biologique; sil ny a aucun changement (y compris labsence de prolifération) du parasite, le vecteur est appelé vecteur mécanique ou vecteur de contamination (un bon exemple étant la mouche bleue); le vecteur métacyclique est aussi considéré comme un hôte intermé


VECTOR(Disease vector): Living carrier or transporter of a symbiont (generally meaning a parasite) from a definitive host back to another individual of the same host species. If the parasite goes through a developmental stage in the carrier, the latter is known as a metacyclic or biological vector; if there is no change (including no multiplication) in or of the parasite, the carrier is called a mechanical or contamination vector (an outstanding example is the housefly); the metacyclic vector has also been considered a

ΦΟΡΕΑΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Ζωντανός φορέας ή μεταφορέας ενός συμβιώτη (γενικά, ενός παρασίτου) από ένα μόνιμο ξενιστή σένα άλλο άτομο του ίδιου είδους. Αν το παράσιτο αλλάζει αναπτυξιακό στάδιο μέσα στον φορέα, ο τελευταίος καλείται μετακυκλικός ή βιολογικός φορέας. Αν δεν υπάρχει αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής) του παρασίτου, ο φορέας καλείται μηχανικός φορέας ή μολυσματικός φορέας (εξέχον παράδειγμα είναι η οικιακή μύγα). Οι μετακυκλικοί φορείς θεωρούνται σημαντικοί "ενδιάμεσοι ξενιστές".

KRANKHEITSÜBERTRÄGER (VEKTOR): Lebender Träger oder Überträger eines Symbionten (meistens eines Parasiten) von einem Endwirt auf ein anderes Individuum der gleichen Wirtsart. Wenn der Parasit ein Entwicklungsstadium in dem Überträger durchläuft, spricht man von einem metacyclischen oder biologischen Überträger. Wenn keinerlei Veränderung des Parasiten (auch keine Vermehrung) vorgeht, nennt man den Träger einen mechanischen oder ansteckenden Überträger (z.B. die Stubenfliege). Der metacyclische Überträger wird auch als essenti

VETTORE (Vettore di malattie): Carrier vivente o trasportatore di un simbionte (generalmente un parassita) dallultimo ospite definitivo ad un altro individuo della stessa specie ospite. Se il parassita compie diversi stadi di sviluppo nel carrier, lultimo e conosciuto come vettore metaciclico o biologico; in assenza di modificazione ( e di moltiplicazione) in o del parassita, il carrier e denominato vettore meccanico o vettore contaminante (un noto esempio e la mosca domestica); il vettore metaciclico e stato anche consid

VECTOR (Vector patológico): Portador vivo de un simbionte (generalmente un parásito) de un huésped definitivo hacia otro individuo de la misma especie que el huésped. Si el parásito pasa a un estado de desarrollo en portador, en este caso este último se llama metacíclico o vector biológico; si no hay ningún cambio (incluyendo la ausencia de la proliferación) del parásito, el vector es llamado vector mecánico o vector de contaminación (un buen ejemplo es de la mosca azul); el vector metacíclico es también considerado como h

VEKTOR (SYKDOMS VEKTOR): En levende bærer eller overfører av en symbiont (oftest parasitt) fra en sluttvert til et annet individ av samme art. Dersom parasitten går gjennom et utviklingsstadium i bæreren, kalles vektoren for en metasyklisk eller biologisk vektor. Dersom parasitten ikke gjennomgår noen forandringer (inkludert formering), kalles verten for en mekanisk eller kontaminasjons vektor (f.eks. husflue). Metasykliske vektorer har vært betraktet som essensielle mellomverter.

Was this helpful?
Véhicule opérationnel à terre comme sur leau. En aquaculture, de tels véhicules sont utilisés pour desservir les zones de culture aquacole dont laccès le plus aisé est à partir de la terre.


AMPHIBIOUS VEHICLE: A vehicle capable of being operated on both land and water. In aquaculture such systems may be used to serve water-based culture facilities in areas which are not easily accessible from land.

ΑΜΦIΒIΟ ΟΧΗΜΑ: Οχημα που λειτουργεί και στην ξηρά και στο νερό. Στην υδατοκαλλιέργεια τα αμφίβεια οχήματα χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν ανάγκες των υδατοκαλλιεργειών σε νερό σε περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά.

AMPHIBIENFAHRZEUG: Ein Fahrzeug, das für den Transport zu Lande und zu Wasser gleichermaßen benutzt werden kann. Verschiedene bootsförmig ausgelegte Fahrzeuge können so eingesetzt werden. In der Aquakultur werden solche Fahrzeuge gelegentlich benutzt, um im Flachwasser installierte Kulturanlagen (wie z.B. Austernkulturen) zu warten, die bei Niedrigwasser nicht trocken fallen und landseitig schlecht zugänglich sind.

VEICOLO ANFIBIO: Un veicolo che può andare sulla terra e sull’acqua. In acquacoltura tali sistemi possono essere usati per servire impianti di allevamento in acqua nelle zone che non sono facilmente accessibili dalla terra.

VEHÍCULO ANFIBIO: Vehículo que opera tanto en la tierra como en el agua. En acuicultura, tales vehículos son utilizados para servir las zonas de cultivo acuícola cuyo acceso más fácil es a partir de la tierra.

AMFIBIEKJØRETØY: Et kjøretøy som kan operere både på land og i vann. I akvakultursammenheng kan slike kjøretøy benyttes for å nå anlegg etablert i områder som er vanskelig tilgjengelige fra land.

Was this helpful?
(1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.


MEDIUM: (1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.

ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

MITTEL; MEDIUM; NÄHRBODEN: (1) In der Chemie: Ein Substrat, in welchem chemische Reaktionen ablaufen. (2) In der Bakteriologie: diejenige Substanz, auf/in der Bakterien kultiviert werden können.

MEDIUM: (1) In chimica: il substrato di una reazione chimica. (2) In batteriologia: una sostanza utilizzata nel terreno di coltura.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

Was this helpful?
Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.

VELIGER: Ein Larvenstadium bei Mollusken, das durch ein Band von Häarchen (Cilien) gekennzeichnet ist, die eine leichte Fortbewegung ermöglichen.

VELIGER: Stadio larvale dei molluschi caratterizzato da una banda di sottili filamenti (ciglia) che aiutano nella lenta locomozione.

VELÍGERA: Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.

VELIGER: Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.

Was this helpful?
Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΤΑΧΥΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.

VELOGEN: Damit wird eine extrem ausgeprägte Virulenz in einem bestimmten Stamm von Mikroorganismen bezeichnet.

VELOGENICO: Un termine che denota elevata virulenza in un dato ceppo di un microrganismo patogeno.

VELOGÉNICO: Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.

VELOGEN: Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.

Was this helpful?
Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

ΠΕΠΛΟ: Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)

VELUM: Ein bewimpertes Schwimmorgan, das sich in einem späteren Larvenstadium bei vielen marinen Gastropoden entwickelt.

VELUM: Organo ciliato per il nuoto, sviluppato negli ultimi stadi larvali di molti molluschi marini.

VELO: Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.

VELUM: Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.

Was this helpful?
Un vent qui souffle du continent vers le large.


OFFSHORE WIND: A wind blowing seaward from the land in the coastal area.

ΑΠΟΓΕIΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμος ο οποίος πνέει από την ξηρά προς την θάλασσα στην παράκτια περιοχή.

OFFSHORE WIND: Ein in der Küstenregion seewärts gerichteter Wind; jeder ablandige Wind.

VENTO DI TERRA: Vento che soffia dallentroterra verso il mare aperto.

VIENTO COSTANERO: Viento que sopla del continente hacia el mar.

FRALANDSVIND: Vind som blåser fralands mot sjøen i kystområder.

Was this helpful?
Vent dont la vitesse excède une valeur spécifique, habituellement 50 km/h.


GALE: Wind of a force exceeding a specific value, from 50 km/h.

ΘΥΕΛΛΑ: Ανεμος ισχύος μεγαλύτερης από μια οριακή τιμή, π.χ. 30 μίλια την ώρα (βλ. Κλίμακα Beaufort).

STURM: Wind, der einen bestimmten Wert in der Stärke erreicht, normalerweise 41-47 Knoten pro Stunde.

BURRASCA: Vento che ha una forza superiore un certo valore, a partire dai 50 chilometri orari.

VENTARRÓN: Viento cuya velocidad supera un valor específico, habitualmente 50 Km/h.

STERK KULING: Vind med styrke over 50 km/timen.

Was this helpful?
Dans la prédiction des vagues; un vent qui souffle dans la même direction que le déplacement des vagues.


FOLLOWING WIND: In wave forecasting, wind blowing in the same direction as the wave movement.

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΝΕΜΟΣ: Στην πρόγνωση του κυματισμού, ο άνεμος που φυσά στην ίδια κατεύθυνση που κινούνται τα κύματα.

MITGEHENDER WIND: Bei der Wellenvorhersage, wenn der Wind in dieselbe Richtung bläst, in der die Wellen laufen.

VENTO FAVOREVOLE: Nella previsione delle onde: vento che soffia nella stessa direzione di avanzamento dellonda. Vento che soffia nella direzione della rotta di unimbarvazione o comunque a favore.

VIENTO DE SEGUIMIENTO: En la predicción de las olas; viento que sopla en la misma dirección que el desplazamiento de las olas.

MEDVIND: I bølgevarsling, vind som blåser i samme retningen som bølgene beveger seg.

Was this helpful?
Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé postérieur/dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente.


VENTRAL: Anatomical term used to describe parrt of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

VENTRAL: Siehe ANTERIOR. (Begriff in der Anatomie, der zum vorderen Teil (Ende) eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "posterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen off

VENTRALE: Piano del corpo detto anche viscerale.

VENTRAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal. El polo anterior lleva la boca y el posterior el ano. Respecto al eje entre los dos polos, el plano del cuerpo puede ser dividido en cuatro regiones: dorsal, ventral, lateral derecha y lateral izquierda. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales. En invertebrados, sin embargo, el cordón nervioso es ventral. En peces la orientación anatómica de las regiones es muy evi

VENTRAL: Retningsangivelse som betyr ned, nedenfor eller mot buksiden. Se også ANTERIOR. Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orien

Was this helpful?
Orifice dans un tuyau, à travers lequel de lair est aspiré par suite de la baisse de pression provoquée par le passage rapide de fluide, par ex. pompe à venturi.


VENTURI: An orifice in a pipe which, because of the vacuum created in it by the swift passage of fluid through the pipe, sucks air into the pipe, i.e., Venturi pump.

ΣΥΣΤΗΜΑ VENTURI: Οπή σε σωλήνα, μέσω της οποίας γίνεται αναρρόφηση αέρα χάρη στο κενό που δημιουργείται στον σωλήνα από την ταχεία ροή υγρού στο εσωτερικό του. Πρβλ. αντλία Venturi.

VENTURI-DÜSE: Saugdüse, die durch die Vakuumwirkung von vorbeifließendem Wasser reichlich Luft mitreißt (Belüftungsmethode); i.e., Venturi-Pumpe.

VENTURI: Orifizio in un tubo che, a causa del vuoto creato in esso dal passaggio veloce del fluido, aspira aria nel tubo stesso. p. es. pompa a vuoto di Venturi.

VENTURI: Orificio en un tubo a través del cual el aire es aspirado a causa de una caída de la presión provocada por la bajada rápida de fluido. Bomba de efecto venturi.

VENTURI-DYSE: En åpning i et rør som suger luft inn i røret, grunnet vakuum dannet av væske som strømmer gjennom røret.

Was this helpful?
Terme non-spécifique dusage courant décrivant un nombre de vers parasites de la classe des Cestodes.


TAPE WORM: Common non-specific term for various segmented parasitic flatworms of the Class Cestoda.

ΤΑΙΝΙΑ: Κοινός μή ειδικός όρος για διάφορους παρασιτικούς Κεστώδεις που φέρουν μεταμέρεια.

BANDWURM: Allgemeiner, nicht-spezifischer Name für verschiedene, segmentierte parasitäre Plattwürmer der Klasse Cestoda.

VERME SOLITARIO: Termine comune non specifico che identifica diversi vermi piatti parassiti segmentati, appartenenti alla classe dei Cestodi.

GUSANO SOLITARIO: Término no específico pero común que describe el nombre gusanos parásitos de la clase de cestodos.

BENDELMARK: Vanlig uspesifikk betegnelse for ulike segmenterte parasittiske flatmarker tilhørende klasse Cestoda.

Was this helpful?
Papillome formé par lhypertrophie des papilles de la peau.


WART: A papilloma formed by hypertrophy of the skin papillae.

ΚΡΕΑΤΟΕΛΙΑ: Θήλωμα που σχηματίζεται από υπερτροφία των δερματικών θηλών.

WARZE: Knötchen aus vergrößerten (nicht vermehrten) Hautpapillen.

VERRUCA: Un papilloma formato per ipertrofia di una papilla cutanea.

VERRUGA: Papiloma formado por la hipertrofia de las papilas de la piel.

VORTE: Papilloma (hudsvulst) dannet ved hypertrofi av hudpapiller.

Was this helpful?
Nom dusage courant décrivant les membres de lembranchement des Nematodes, dont un certain nombre sont parasites.


ROUND WORM: Common name for members of the Phylum Nematoda, free-living and parasitic.

ΝΗΜΑΤΩΔΗΣ: Κοινό όνομα των μελών του Φύλου Nematoda, που ζούν παρασιτικά ή ελευθέρως.

RUNDWURM: Vulgärname für freilebende und parasitäre Nematoden.

VERMI CILINDRICI: Nome comune per i membri del Phylum dei Nematoda, comprendente vermi a vita libera o parassiti.

GUSANO REDONDO: Nombre de utilización común que describe el filum de los Nematodos, en los cuales unos cuantos son parásitos.

RUNDMARK: Vanlig navn for medlemmer av rekke Nematoda, frittlevende og parasittiske.

Was this helpful?
Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.


MALACHITE GREEN: Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ: Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.

MALACHITGRÜN: Ein aniliner Wirkstoff, der in der Bekämpfung von Pilzinfektionen und von äußeren Protozoen effektiv ist. Das Zinkchloridsalz ist hochtoxisch, das Oxalatsalz weniger. Die Anwendung wird in einigen Ländern nicht empfohlen.

VERDE MALACHITE: Colorante di anilina efficace nel controllo delle micosi e dei protozoi esterni. L’uso di questa sostanza è vietato in certi paesi, inclusa l’Unione Europea.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

Was this helpful?
Animaux pourvus de vertèbres.


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTEBRATEN, WIRBELTIERE: Tierstamm mit Wirbelsäule, z.B. Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere.

VERTEBRATI: Animali con colonna vertebrale (vertebre).

VERTEBRADOS: Animales dotados de vértebras.

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

Was this helpful?
Piège utilisé normalement en eau peu profonde, constitué par une succession de poches de capture, de forme cylindrique ou conique, montées sur des cercles ou autres structures rigides, entièrement recouvertes de filet, et complétées par des ailes ou guideaux qui rabattent les poissons vers louverture des poches. Les verveux, fixés sur le fond par des ancres, lests ou piquets,peuvent etre employés isolément ou groupés.


FYKE NET: Trap normally used in shallow water which consists of cylindrical or cone-shaped bags mounted on rings or other rigid structures, completely covered by netting and completed by wings or leaders which drive the fish towards the opening of the bags. The fyke nets, fixed on the bottom by anchors, ballast or stakes, may be used separately or in groups, in for example, eel fishing.

ΒΟΛΚΟΣ: Παγίδα η οποία κανονικά χρησιμοποιείται στα γλυκά νερά και η οποία αποτελείται από κυλινδρικούς ή κωδωνοειδείς σάκκους, τοποθετημένους σε δακτυλίους ή άλλες άκαμπτες κατασκευές, καλυμμένες από δίχτυ και συμπληρωμένες με φτερά και οδηγούς που κατευθύνουν τα ψάρια προς τα ανοίγματα. Οι βολκοί σταθεροποιούνται στον πυθμένα με άγκυρες, και χρησιμοποιούνται ξεχωριστά ή σε ομάδες.

GARNREUSE: Eine Falle, die normalerweise in flachen Gewässern benutzt wird und aus zylindrischen oder konischen Fangtaschen besteht, die auf Ringen oder anderen steifen Strukturen befestigt sind; diese sind vollständig mit Netzmaterial bedeckt; sie werden durch flügel- oder leiterartige Netzwände ergänzt, die die Fische in die Öffnung der Fangbehälter lenken. Stellnetze können, wenn sie am Boden verankert oder mit Ballast versehen werden, allein oder in Gruppen benutzt werden.

NASSA: Trappola usata normalmente in acque poco profonde; consiste di una successione di camere di cattura di forma cilindrica o conica, che sono montate su anelli o altre strutture rigide, interamente ricoperta di rete è provvista anche di alette o guide allinterno che servono per convogliare il pesce verso luscita della camera. La trappola viene fissata sul fondo con delle zavorre o dei paletti. Esse possono essere usate singolarmente o in gruppo.

NANSA: Trampa utilizada normalmente en aguas poco profundas. Consiste en una sucesión de bolsas de captura, de forma cilíndrica o cónica, montadas sobre anillos u otras estructuras rígidas, totalmente cubiertos de una malla, y terminados por una alas que guían los peces hacia la boca de las bolsas. Las nansas, fijadas en el fondo por anclas, balastos o estacas, pueden utilizarse por separado o en grupo, por ejemplo en la pesca de las anguilas.

RUSE: Ruse er et sylinderformet redskap som består av selve rusekroppen med en eller flere kalver og et ledegarn. Sylinderen (”kroppen”) er stivet opp av ringer (metall/plast). Kalvene gjør at byttet ikke kan rømme ut av sylinderen. Ledegarnet leder byttet inn i kalven. Kan være enkle (en sylinder i ene ende av ledegarnet) eller dobble (en sylinder i hver ende ledegarnet). Får som regel navn etter den fisk en vil fange (f.eks. torskeruse, åleruse). Festes til bunnen med påler, dregger eller lodd.

Was this helpful?
Organe rencontré chez les Vertébrés étroitement associé au foie et au tube digestif. La vésicule biliaire excrète par un canal, allant dans lintestin, neutralisant le pH bas de la nourriture qui passe de lestomac vers lintestin dans lequel la disgestion des nutrients est facilitée par un pH plus élevé.


GALL BLADDER: An organ occurring in vertebrates, closely associated with the liver and the alimentary tract. The gall bladder releases bile via a duct into the intestine neutralizing the low pH of the food as it passes from the stomach to the intestine where absorption of nutrients is favoured by a higher pH.

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ: Οργανο των σπονδυλωτών στενά συνδεδεμένο με το συκώτι (βλ.λ.). η χοληδόχος κύστη εκκρίνει χολή στα έντερα μέσω ενός πόρου, ουδετεροποιώντας το χαμηλό pΗ της τροφής καθώς αυτή περνά από το στομάχι στα έντερα, όπου η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων ευνοείται από το υψηλότερο pΗ.

GALLENBLASE: Ein Organ der Vertebraten, das in enger Verbindung mit der Leber und dem Nahrungskanal steht. Die Gallenblase gibt die in ihr gespeicherte Galle über den Lebergallenkanal in den Dünndarm ab, um den hohen pH-Wert der Nahrung zu neutralisieren und somit die Absorption der Nährstoffe zu ermöglichen.

CISTFELLEA: Organo presente nei vertebrati, risulta strettamente associato al fegato e al tratto alimentare. La cistifellea rilascia la bile per mezzo di un dotto (coledoco) che sfocia nellintestino neutralizzando il pH acido del cibo che proviene dallo stomaco e creando una condizione di pH favorevole allassorbimento intestinale dei nutrienti.

VESÍCULA BILIAR: Órgano de los vertebrados estrictamente ligado al hígado y al tubo digestivo. La vesícula biliar excreta la bilis, por un canal, que va al intestino, y neutraliza el pH bajo de la comida que pasa del estómago hacia el intestino, en el cual la absorción de los nutrientes es facilitada por un pH más alto.

GALLEBLÆRE: Organ som forekommer hos virveldyr (vertebrater), forbundet til lever og fordøyelseskanalen. Galleblæren frisetter galle, via en kanal, til tarmen der den øker pH i den sure magesaften fra magen og emulgerer fett. I tarmen fremmes nedbrytningen av næringsstoffer av økt pH siden enzymene i tarmen har høyere pH-optimum en enzymene i magen. Gallens fett-emulgerende egenskaper gjør at fettet blir lettere nedbrutt av lipaser i tarmen.

Was this helpful?
Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.


AIR BLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ (AIR BLADDER): Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

LUFTBLASE: Hydrostatisches, mit Luft oder ähnlichem Gasgemisch gefülltes Organ der Fische, das aus einer dorsalen Ausstülpung des Vorderdarms hervorgegangen ist. Es erlaubt den Fischen die spezifische Dichte entsprechend der Tiefe, in der sie sich aufhalten, zu verändern.

VESCICA GASSOSA: Organo (vescica) che contiene gas, presente nella parte superiore della cavità addominale nei pesci ossei. Essa permette di variare la densità a seconda della profondità alla quale il pesce sta nuotando o si trova. A seconda della conformazione della vescica natatoria i pesci vengono suddivisi in fisoclisti o fisostomi.

BOLSA DE AIRE: Vejiga natatoria, Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

LUFTBLÆRE: SVØMMEBLÆRE.Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svømmeblærer: Fysostom og fysoclist.

Was this helpful?
Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.


SWIMBLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ: Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

SCHWIMMBLASE: Hydrostatisches, mit Luft oder ähnlichem Gasgemisch gefülltes Organ der Fische, das aus einer dorsalen Ausstülpung des Vorderdarms hervorgegangen ist. Es erlaubt den Fischen die spezifische Dichte entsprechend der Tiefe, in der sie sich aufhalten, zu verändern.

VESCICA NATATORIA: Organo (vescica) che contiene gas, presente nella parte superiore della cavità addominale nei pesci ossei. Essa permette di variare la densità a seconda della profondità alla quale il pesce sta nuotando o si trova. A seconda della conformazione della vescica natatoria i pesci vengono suddivisi in fisoclisti o fisostomi.

VEJIGA NATATORIA: Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.

SVØMMEBLÆRE: Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svommebl?rer: Fysostom og fysoclist.

Was this helpful?
Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.

VIBRIO: Gattung bakterieller Krankheitserreger bei marinen Tieren.

VIBRIO: Genere di batteri patogeni generalmente di animali acquatici.

VIBRIO: Género de bacterias patógenas de los animales marinos.

VIBRIO: Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.

Was this helpful?
Maladie bactérienne systémique aiguë provoquée par Vibrio anguillarum. Cette maladie est plus fréquente chez les poissons marins, mais sest établie dans certaines populations de poissons deau douce. Les pertes sont souvent catastrophiques au printemps chez les salmonidés juvéniles anadromes, après leur adaptation à leau de mer et dans la salmoniculture en mer. La maladie est traitée par des agents antibactériens systémiques. Un vaccin efficace est disponible.


VIBRIOSIS: An acute systemic bacterial disease caused by Vibrio anguillarum. The disease occurs most frequently in marine fish, but has become established also in certain freshwater fish populations. Losses are especially catastrophic during springtime in juvenile anadromous salmonids after their transfer to seawater and in marine culture operations. The disease can be controlled by systemic antibacterials; an efficient vaccine exists.

ΒIΜΠΡIΩΣΗ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Vibrio anguillarum. Η ασθένεια εμφανίζεται αρκετά συχνά στα θαλασσινά ψάρια, έχει όμως επίσης εντοπισθεί και σε ορισμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές την άνοιξη στα νεαρά ανάδρομα σολομοειδή μετά την μεταφορά τους στο θαλασσινό νερό καθώς και κατά την διάρκεια χειρισμών. Η ασθένεια ελέγχεται με συστημικά αντιβακτηριακά, ενώ υπάρχουν και αποτελεσματικά εμβόλια.

VIBRIOSE: Eine bakterielle Krankheit, die durch Vibrionen verursacht wird. Hauptkrankheitsträger ist die Bakterie Vibrio anguillarum. Vibriose befällt hauptsächlich Meeresfische, ist aber auch in einigen Süßwasserpopulationen aufgetreten. Besonders große Verluste werden im Frühling bei anadromen Jungsalmoniden nach ihrem Wechsel in Meerwasser und in marinen Kulturprogrammen verursacht. Die Krankheit kann durch systemische antibakterielle Behandlung eingedämmt werden.

VIBRIOSI: Una malattia batterica acuta sistemica causata da Vibrio anguillarum. La malattia ricorre piu frequentemente nei pesci marini, ma si e instaurata anche in alcune popolazioni di pesci di acqua dolce. Le perdite sono catastrofiche specialmente durante la primavera nei giovani salmonidi anadromi dopo la loro migrazione in acqua dolce e nelle operazioni di maricoltura. La malattia puo essere controllata da antibiotici sistemici; esiste un efficace vaccino.

VIBRIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermedad es muy frecuente en los peces marinos, pero se ha establecido en ciertas poblaciones de peces de agua dulce. Las pérdidas son a menudo catastróficas en primavera especialmente en los salmónidos jóvenes y anadromos después de su adaptación al agua de mar y en el cultivo de los salmónidos en aguas marinas. La enfermedad se trata con agentes antibacterianos sistémicos. Hay vacunas eficaces disponibles en el merc

VIBRIOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Vibrio anguillarum. Sykdommen er vanligst på marine fisk, men er etablert i visse populasjoner med ferskvannsfisk. Tapene av nyutsatt laks om våren kan være store. Sykdommen kan kontrolleres med systemiske antibakterieller, men effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Ulcération superficielle de la peau accompagnée d’une perte d’écailles. Les ulcères peuvent fusionner dans des cas sévères. L’agent causatif est Vibrio viscosus ou Vibrio wodanis. La prévention passe par la bonne gestion de l’élevage et par vaccination. Le traitement est par antibiotiques administrés avec l’alimentation.


WINTER ULCERS (SORES): Superficial skin ulcers, surrounded by a patch of scale loss. Ulcers may fuse together increasing the area covered. Caused by Vibrio viscosus or Vibrio wodanis. Prevention is through husbandry and vaccination. Treatment where appropriate uses antibiotics, administered in feed.

ΧΕΙΜΕΡΙΟ ΕΛΚΟΣ: Επιφανειακό έλκος του δέρματος, το οποίο περιβάλλεται από μια περιοχή στην οποία καταστρέφονται τα λέπια. Γειτονικές περιοχές με έλκος μπορεί να συνενώνονται αυξάνοντας έτσι την επιφάνεια που καλύπτουν. Προκαλείται από το είδος Vibrio viscosus ή το Vibrio wodanis. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται με καλή διαχείριση και εμβολιασμό. Όταν απαιτείται θεραπεία, χρησιμοποιούνται αντιβιοτικά τα οποία παρέχονται με την τροφή.

WINTERGESCHWÜRE (SCHWELLUNGEN): Oberflächlicher Hautgeschwüre, der von flächigem Schuppenverlust begleitet ist. Einzelne Ulcers können zu größeren Flächen verschmelzen. Häufig verursacht durch Vibrio viscosus und Vibrio wodanis. Vermeidung durch gute Haltungsbedingungen und Vaccinierung. Behandlung – wenn angebracht – mit Antibiotika über die Futtermittel.

VIBRIOSI INVERNALE : Ulcere superficiali della pelle, circondate da aloni con perdita di scaglie. Le ulcere possono fondersi tra di loro aumentando la superficie danneggiata. La malattia è causata da Vibrio viscosus o Vibrio wodanis. La prevenzione è possibile con buone pratiche di allevamento o con vaccinazione. Il trattamento terapeutico è possibile con opportuni antibiotici, somministrati col mangime (mangime medicato).

ULCERAS INVERNALES: Ulceras superficiales en la piel rodeadas por una mancha debida a pérdida de escamas. Están causadas por Vibrio viscosus y Vibrio wodanis. La prevención se hace a través de mejora del manejo y vacunación. En casos apropiados se usan antibióticos administrados con la comida.

VINTERSÅR: Overflatiske åpne sår i huden, omkranset av flekker uten skjell. Slike sår kan vokse sammen. Forårsaket av Vibrio viscosus eller V. wodanis. Forebyggende tiltak er gode oppdrettsrutiner og vaksinasjon. Behandling, der det er passende, er antibiotika gitt via fôret.

Was this helpful?
La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise. Heterosis.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HYBRIDKRAFT: Das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.

FORZA DELLIBRIDO: Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Treuil servant au halage des filets maillants.


NET HAULER; NET LIFTER: Mechanically driven sheave (winch pulley) for helping to haul nets, e.g. gill nets, drift nets.

ΕΡΓΑΤΗΣ (ΑΡΓΑΤΗΣ): Μηχανοκίνητο βαρούλκο που χρησιμεύει για το μάζεμα των διχτυών.

NETZWINDE: Mechanisch angetriebene Rolle, um Netze einzuholen, z.B. Kiemennetze oder Treibnetze.

SALPA RETE: Puleggia meccanica per salpare le reti P.e. tramagli, reti derivanti.

RED DE TRANSPORTE: Roldana que sirve para tirar las redes.

GARNSPILL: Mekanisk drevet spill som brukes til å dra om bord garn, f.eks. fiskegarn eller drivgarn.

Was this helpful?
Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

IΟΣΩΜΑ, IΟΣΩΜΑΤIΟ: Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.

VIRION: Ein voll ausgeformter, reifer Virus. Infektion wird in einer Zelle durch Kontakt mit einem Virion initiiert.

VIRIONE: Forma extracellulare del virus. I virioni contengono il genoma virale e lo trasferiscono da una cellula allaltra. Linfezione inizia in una cellula per contatto con un virione.

VIRION: Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.

VIRION: Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.

Was this helpful?
Maladie aiguë des carpes associée à un fort taux de mortalité. Lagent étiologique est un rhabdovirus. Les signes pathologiques chez les poissons infectés naturellement ou expérimentalement sont la péritonite, lentérite, les hémorragies et des œdèmes.


SPRING VIRAEMIA OF CARP: An acute disease of carp associated with a high mortality. The etiological agent is a rhabdovirus. Naturally and experimentally infected fish show peritonitis, enteritis, haemorrhages and oedema.

ΑΝΟIΞIΑΤIΚΗ IΑIΜIΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΝΟΥ: Οξεία ασθένεια του κυπρίνου που σχετίζεται με μεγάλη θνησιμότητα και οφείλεται σε ένα ραβδοϊό. Φυσικά ή πειραματικά μολυνθέντα ψάρια εμφανίζουν περιτονίτιδα, εντερίτιδα, αιμορραγίες και οιδήματα.

FRÜHLINGSVIRÄMIE DER KARPFENARTIGEN: Eine akute Krankheit der Karpfenartigen, die mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden ist. Der Erreger ist ein Rhabdovirus. Natürlich und künstlich infizierte Tiere zeigen Peritonitis, Enteritis, Blutungen und Ödeme.

VIREMIA PRIMAVERILE DELLA CARPA: Malattia acuta della carpa associata con unalta mortalità. Lagente eziologico è un rabdovirus. I pesci infettati per via naturale o sperimentale presentano peritonite, enterite, emorragia ed edema.

VIBRIOSIS PRIMAVERAL DE CARPAS: Enfermedad aguda de las carpas asociada con una fuerte tasa de mortalidad. El agente etiológico es un rhabdovirus. Los síntomas patológicos en los peces infectados naturalmente o experimentalmente son la peritonitis, enteritis, hemorragia y edema.

VARVIREMI: Akutt rhabdovirusinfeksjon på karpe som gir høy dødelighet. Infisert fisk utvikler bukhinnebetennelse, enteritt, blødninger og ødemer.

Was this helpful?
Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENZ: Die Fähigkeit von Krankheitserregern (speziell Viren), in Wirtsgewebe einzuwandern, sich zu vermehren und als Krankheit auszubrechen. Beschreibt den Grad der Pathogenität.

VIRULENZA: La capacita relativa di un patogeno (in particolare un virus) di invadere i tessuti dellospite, riprodursi e produrre la malattia; il grado di patogenicita.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

Was this helpful?
Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

IΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

VIRUS: Sehr kleiner Partikel, oft ein Krankheitserreger, der eine von Proteinen umhüllte RNS oder DNS enthält und sich nur in geeigneten Wirtszellen vermehren kann. Vermehrung von Viren kann nur auf Kosten der Stoffwechselprozesse der infizierten Wirtszellen erfolgen. Dieses hat oftmals spezifische pathogene Reaktionen zu Folge.

VIRUS: Particella molto piccola contenente un nucleo di acido nucleico (DNA o RNA) circondata da uno strato proteico. La replicazione virale puo avvenire solamente a spese dei processi metabolici di una cellula ospite. Questo spesso provoca una specifica reazione patogena.

VIRUS: Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.

VIRUS: Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.

Was this helpful?
Virus pathogènes des vertébrés, y compris les poissons. Des records datant de 400 ans font référence au « carp-pox ». Cependant le premier isolat des salmonidés date des années 70. Les virus herpes sont des pathogènes importantes de plusieurs poissons d’élevage (par exemple les cyprinidés, les anguillidés et les percidés entre d’autres). Comme chez les vertébrés supérieurs, ces virus produisent une multitude de maladies. Les espèces les plus importantes sont Herpesvirus salmonis et Oncorhyncus m


HERPES VIRUS: These viruses cause diseases in vertebrates including fish. Records dating back 400 years refer to "carp pox"; however, the first isolates from salmonid fishes date back to the 1970s. Herpes viruses are important in many cultured fish species ( e.g., Cyprinids, Anguillids, Percids and others). The herpes viruses mimic their counterparts in higher vertebrates in the diversity of diseases they can induce. The most important types known are the Herpesvirus salmonis (rainbow trout and other salmon

ΕΡΠΗΤΟΙΟΣ: Ιός ο οποίος προκαλεί θνησιμότητα στα σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Αν και υπάρχουν αναφορές εδώ και 400 χρόνια (ως ευλογιά του κυπρίνου), η πρώτη απομόνωση ιών σε κυπρίνους έγινε τη δεκαετία του 1970. Οι ερπετοιοί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλά καλλιεργούμενα ψάρια (π.χ. Cyprinids, Anguillids, Percids και άλλα). Προκαλούν, όπως οι αντίστοιχοι ιοί των ανώτερων σπονδυλωτών, μεγάλο εύρος ασθενειών. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς είναι ο ερπετοιός salmonis, οι ιοί της πέστροφας

HERPES VIRUS: Diese Viren verursachen Krankheiten in Vertebraten, einschließlich Fischen. Berichte über solche Krankheiten datieren zurück bis auf 400 Jahre. Sie wurden als “Karpfenpocken” bezeichnet. Allerdings ist das erste Isolate von Salmoniden in den 1970er Jahren belegt. Herpesviren sind bedeutsam in vielen relevanten Aquakulturarten (z.B. Cyprinidae, Anguillidae, Percidae und andere). Die Herpesviren erreichen in Fischen eine gleichgroße Diversität and Krankheitsbildern wie in höheren Vertebraten. Die

HERPES VIRUS: Questi virus causano malattie nei vertebrati inclusi i pesci. Esistono registrazioni datate di 4 secoli, le quali si riferiscono alla “carp pox”; tuttavia i primi isolamenti dai salmonidi risalgono al 1970. Herpes virus sono importanti in molti allevamenti di pesci (p. es. Ciprinidi, Anguillidi, Percidi e altri). Gli herpes virus riproducono le loro copie nei vertebrati superiori inducendo una varietà di malattie. I più importanti generi conosciuti sono l’ Herpesvirus salmonis (trota iridea e al

VIRUS DEL HERPES: Estos virus causan distintas enfermedades en vertebrados, incluyendo los peces. Existen antiguos registros (de 400 años atrás) que se refieren a la "sífilis de la carpa". No obstante no se han podido aislar hasta 1970. Los virus del herpes son relevantes para muchas especies de cultivo (Ciprínidos, anguilas, perciformes y otros). Los virus del herpes en peces se parecen a sus correspondientes en vertebrados superiores en la diversidad de enfermedades que pueden inducir. Los virus más importantes

HERPESVIRUS: Virus som forårsaker sykdommer hos vertebrater, inkludert fisk. 400 år gamle dokumenter beskriver “karpekopper”, men virus ble imidlertid først isolert fra laksefisk i 1970-årene. Herpesvirus har stor betydning på mange oppdrettsfisk, f.eks. karpefisk, piggfinnefisk, åler og andre. Herpesvirusene hos fisk minner om deres motstykker hos høyere vertebrater i diversiteten av sykdommer de kan medføre. De viktigste kjente typene er Herpesvirus salmonis (regnbueørret og visse stillehavslaks), Oncorhyn

Was this helpful?
Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf


EGTVED VIRUS: Virus which causes acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with te

IΟΣ EGTVED: Βλ. VΗS. IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξ

EGTVED-VIRUS: Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

VIRUS SEV: Setticemia virale emorragica. Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua son

VIRUS DE EGTVED: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

EGTVEDVIRUS: En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun

Was this helpful?
La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

IΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

VISKOSITÄT: Dick-, Zähflüssigkeit; Konsistenz.

VISCOSITA: La resistenza dei liquidi, dei semi-solidi, e dei gas al movimento o al flusso.

VISCOSIDAD: Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.

VISKOSITET: En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.

Was this helpful?
Substance organique présente dans les aliments à des concentrations très faibles, mais indispensable dans certaines réactions métaboliques; par exemple, la vitamine K, une vitamine essentielle lipo-soluble nécessaire à la formation de la prothrombine; une carence de cette vitamine réduit la capacité de coagulation du sang.


VITAMIN: An organic compound occurring in minute amounts in foods and essential for numerous metabolic reactions, e.g. Vitamin K - an essential, fat soluble vitamin necessary for formation of prothrombin, deficiency in which causes reduced blood clotting.

ΒIΤΑΜIΝΗ: Οργανική ένωση που υπάρχει σε ελάχιστες ποσότητες στις τροφές και που είναι απαραίτητη για πολυάριθμες μεταβολικές αντιδράσεις, π.χ. Βιταμίνη Κ - απαραίτητη, λιποδιαλυτή βιταμίνη, ουσιώδης για τον σχηματισμό της προθρομβίνης. Η έλλειψή της προκαλεί ελαττωμένη πήξη του αίματος.

VITAMINE: Eine Gruppe von organischen Verbindungen unterschiedlicher chemischer Struktur, die für das Wachstum und die Aufrechterhaltung des tierischen und menschlichen Organismus lebensnotwendig sind und in geringer Menge mit der Nahrung zugeführt werden müssen.

VITAMINA: Un composto organico presente in piccole quantita negli alimenti ed essenziale per numerose reazioni metaboliche, p. es. la vitamina K - una vitamina liposolubile necessaria per la formazione della protrombina, la cui deficienza causa la riduzione della capacita di coagulazione del sangue.

VITAMINA: Sustancia orgánica presente en los alimentos con concentraciones tres pequeñas, pero indispensables para ciertas reacciones metabólicas; por ejemplo, la vitamina K, una vitamina esencial liposoluble necesaria para la formación de la protrombina; una carencia en esta vitamina reduce la capacidad de coagulación de la sangre.

VITAMIN: Organisk sambinding som finnes i små mengder i mat/fôr, og som er essensielle for tallrike metabolske reaksjoner. Vitaminene deles inn i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige (B-vitaminene, niacin, pantotensyre, folinsyre, biotin og askorbinsyre).

Was this helpful?
Lincorporation de vitellus, issu du foie, dans les ovocytes en croissance.


VITELLOGENESIS: The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.

ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

VITELLOGENESE: Die Bildung von Dotterschollen in der reifenden Oozyte.

VITELLOGENESI: Lincorporazione del vitello prodotto dal fegato durante lo sviluppo dellovocita.

VITELOGENESIS: La incorporación del vitelo que proviene del hígado en los ovocitos en crecimiento.

VITELLOGENESE: Inkorporering av plommemasse fra leveren i de voksende oocyttene.

Was this helpful?
(1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.


YOLK (VITELLUS): (1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.

ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

DOTTER (VITELLUS): (1) Gesamtheit der in das Cytoplasma eingelagerten Reserve (Nähr-)substanzen wie Aminosäuren, Proteine, Glykogen, Phospholipide (Lezithin) und Vitamine. (2) Zellen und Strukturen, die mit dem Eidotter und dessen Produktion und Entwicklung entweder verbunden oder assoziiert sind.

VITELLO (TUORLO): (1) Tutte le riserve nutritive che si trovano dentro il citoplasma dell’uovo come aminoacidi, proteine, glicogeno, fosfolipidi (lecitina) e vitamine. (2) Le cellule e le strutture che riguardano oppure sono associate al vitello dell’uovo e alla sua produzione e sviluppo.

VITELO: (1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.

PLOMMEMASSE (VITELLUS): (1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.

Was this helpful?
(1) Vitesse deau suffisante pour déplacer des particules de taille donnée sur le fond dun cours deau. (2) Dans les technologies de traitement des eaux usées et en aquaculture, la vitesse spécifique de leau qui permet aux matières en suspension de leffluent de continuer à se déposer dans un bassin de décantation.


CRITICAL VELOCITY: (1) Speed of water sufficient to move particles of a given size along a channel bed. (2) In waste water technology and aquaculture: a specific water velocity at which the suspended solid load of the effluent is still settling in a properly designed settling basin.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: (1) Η ταχύτητα του νερού που επαρκεί για να μετακινήσει σωματίδια ορισμένου μεγέθους κατά μήκος του πυθμένα ενός διαύλου (2). Στη διαχείριση των λυμάτων και στην υδατοκαλλιέργεια, η ταχύτητα του νερού, στην οποία το αιωρούμενο υλικό εξακολουθεί να καθιζάνει σε κατάλληλα σχεδιασμένες λεκάνες καθίζησης.

KRITISCHE GESCHWINDIGKEIT: (1) Die Geschwindigkeit von Wasser, die ausreicht, um Partikel einer gegebenen Größe entlang eines Flußbetts zu bewegen. (2) In der Abwassertechnologie und der Aquakultur diejenige Fließgeschwindigkeit, bei der sich die aus den Anlagen kommende Feststofffracht in einem Absetzbecken gerade noch absetzen kann.

VELOCITA’ CRITICA : (1) La velocità dell’acqua necessaria per spostare particelle di una certa dimensione lungo il fondo di un fiume. (2) In acquacoltura e trattamento delle acque reflue: la velocità dell’acqua che permette la sedimentazione dei solidi in sospensione in un apposito bacino.

VELOCIDAD CRÍTICA: (1) Velocidad del agua suficiente para desplazar partículas de tallas dadas en el fondo del curso de agua. (2) En la tecnología del tratamiento de aguas usadas y en acuicultura, la velocidad específica del agua que permite a las sustancias en suspensión de un efluente a depositar en el fondo de un estanque de sedimentación.

KRITISK HASTIGHET: (1) Vannstrømmen som er sterk nok til å føre partikler av en gitt størrelse langs bunnen av en kanal. (2) I spillvannsteknologi og akvakultur: En spesifikk hurtighet på vannmassene, der suspenderte partikler i utløpet fremdeles bunnfeller i sedimenteringstanken.

Was this helpful?
En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).


FOAM COLLAPSE TIME: In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

SCHAUMZERFALLZEIT: In Aquakulturbetrieben wird damit häufig die Zeitspanne bezeichnet, in der bei ungestörten Bedingungen (z.B. stehendem Wasser) ein vollständiger Zerfall der Schaumbildungen erfolgt. Siehe auch SCHAUMUNG (Messung der).

TEMPO DI SCOMPARSA DELLA SCHIUMA: Nei sistemi di acquacoltura, il tempo di scomparsa della schiuma (schiumatura) viene frequentemente interpretato come il tempo richiesto per fa sì che le bolle di schiuma scompaiano completamente in condizioni di acqua tranquilla, ad es. in acque stagnanti.

VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE LA ESPUMA: En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID): I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).

Was this helpful?
La vitesse linéaire moyenne dun cours deau (canal, tuyau etc) passant par une coupe transversale déterminée est considérée habituellement être la vitesse moyenne divisée par la densité moyenne à lendroit de cette coupe transversale.


MEAN LINEAR VELOCITY (V): The mean linear velocity of a stream (channel, tube, pipe) passing any given cross section is commonly taken to be the quantity obtained when the corresponding mean mass velocity is divided by the average density at the given cross section.

ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (V): Η μέση γραμμική ταχύτητα ενός ρεύματος (διαύλου, σωλήνα, αγωγού) που διέρχεται από μία κάθετη διατομή είναι η ποσότητα που λαμβάνεται όταν η αντίστοιχη μέση μαζική ταχύτητα διαιρείται με την μέση πυκνότητα στη δεδομένη κάθετη διατομή.

MITTLERE LINEARE GESCHWINDIGKEIT: Die mittlere lineare Geschwindigkeit eines Wasserstromes (Kanal, Tunnel, Röhre), der einen gegebenen Querschnitt passiert; wird im allgemeinen als die Menge bezeichnet, die man erhält, wenn die zugehörige Massengeschwindigkeit durch die mittlere Dichte am festgelegten Querschnitt geteilt wird.

MEDIA, VELOCITA LINEARE (V): La velocità lineare media di un fiume (canale, condotta, tubazione) passante attraverso qualsiasi sezione trasversale è definita come la quantità ottenuta dividendo il corrispondente flusso medio per la superficie della sezione trasversale considerata.

VELOCIDAD MEDIA LINEAL: Velocidad lineal media de un curso de agua (canal, tubo etc) que pasa por una sección transversal determinada es considerada normalmente como la velocidad media dividida por la densidad media del lugar de esta sección transversal.

GJENNOMSNITTLIG LINEÆR HASTIGHET: Den gjennomsnittlige lineære hastigheten på en strøm (kanal, tube, rør) som passerer et gitt tverrsnitt defineres vanligvis som mengden en får dersom en deler korresponderende gjennomsnittlig massehastighet med gjennomsnittlig tetthet i det gitte tverrsnittet.

Was this helpful?
La vitesse massique moyenne dun cours deau, passant par une coupe transversale déterminée, prise perpendiculairement à la direction générale du flot à travers un dispositif est la vitesse massique moyenne divisée par la surface de cette coupe transversale.


MEAN MASS VELOCITY (G): The mean mass velocity of a stream passing a given cross section, taken perpendicular to the general direction of flow through the apparatus, is the weight rate of flow divided by the area of the given cross section.

ΜΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (G): Η μέση μαζική ταχύτητα ενός ρεύματος που διέρχεται από μιά δεδομένη διατομή, κάθετη στην γενική διεύθυνση ροής του, ισούται προς την μάζα που διέρχεται από την διατομή ανά μονάδα χρόνου διαιρούμενη διά της επιφανείας της διατομής.

MITTLERE MASSENGESCHWINDIGKEIT: Die mittlere Massengeschwindigkeit einer Strömung, die einen gegebenen Querschnitt passiert; die Massengeschwindigkeit einer Strömung geteilt durch die Fläche des Querschnitts.

MEDIO, FLUSSO DI MASSA : Il flusso di massa medio di un fiume passante per una sezione trasversale e perpendicolare rispetto alla direzione della corrente è rappresentato dalla portata passante attraverso la superficie di riferimento e si ottiene dividendo la portata complessiva della sezione per la rispettiva superficie.

VELOCIDAD MÁSICA MEDIA: Velocidad media de un curso de agua, que pasa por una sección transversal determinada y tomada perpendicularmente a la dirección del flujo a través de un dispositivo. Es la velocidad media dividida por la superficie de esta sección transversal.

MIDDELMASSEHASTIGHET: Den gjennomsnittlige massefarten i en strøm som passerer et gitt tverrsnitt, tatt på tvers av strømretningen i apparatet, er lik strømmens vektrate delt på tverrsnittets areal.

Was this helpful?
Bassin de stockage temporaire de poissons prêt à la vente.


STORAGE POND: A pond for the temporary holding of marketable fish or shellfish.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Δεξαμενή για την προσωρινή διατήρηση εμπορεύσιμων, ψαριών ή θαλασσινών.

HÄLTERUNGSTEICH: Ein Teich zur vorübergehenden Hälterung von marktreifen Fischen oder anderen Organismen (Aushungern; Trennung von Fischen, die weiter gemästet werden).

VIVAIO: Uno stagno che serve per il mantenimento temporaneo dei pesci o molluschi da destinare al mercato.

CETORIA: Estanque de almacenamiento de peces listos para vender.

OPPBEVARINGSDAM: Dam for midlertidig oppbevaring av fisk eller skalldyr som skal leveres.

Was this helpful?
Se dit dun animal dont le développement larvaire a lieu à lintérieur du corps du parent; souvent il existe un contact rapproché avec les tissus de la mère.


VIVIPAROUS: Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.

ΖΩΟΤΟΚΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.

VIVIPAR(LEBENDGEBÄREND): Gebären lebender Jungtiere, die die Keimentwicklung im Mutterkörper durchlaufen haben und aufgrund enger Verbindung zum mütterlichen Gewebe von diesem ernährt worden sind.

VIVIPARI: Riferito ad animali nei quali lo sviluppo larvale avviene allinterno dellorganismo del genitore; spesso in stretto contatto con il tessuto materno da cui ricevono i nutrienti.

VIVÍPARO: Dícese de un animal cuyo desarrollo larvario tiene lugar en el interior del cuerpo de los padres; a menudo existe un contacto con los tejidos de la madre.

VIVIPARE (LEVENDEFØDENDE): Henviser til dyr der larveutviklingen skjer inni mordyret, ofte i nær kontakt med mordyrets vev som gir næring til avkommet.

Was this helpful?
Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

ABWASSERPILZE: Benthische Gemeinschaft mikroskopischer Organismen, die in durch Abwässer verunreinigten Süßgewässern vorkommt. Diese Gemeinschaften bilden weiße oder hellbraune makroskopische schleimige Beläge. Normalerweise dominiert die Bakterienart Sphaerotilus natans und nicht ein Pilz die Lebensgemeinschaft.

FUNGO DELLE ACQUE DI RIFIUTO: Comunità bentica di microrganismi che si sviluppano in ambienti dacqua dolce, sono pesantemente inquinati da effluenti di scarico; appare come unaggregazione macroscopica attaccata di colore bianco o marroncino. Di solito sono batteri (Sphaerotilus natans) e non i funghi a dominare nelle comunità delle acque di rifiuto.

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

Was this helpful?
Le volume ou le poids (de préférence le poids sec) de matière solide qui se dépose en une heure au fond dun entonnoir dImhoff rempli dun volume déterminé deau.


SEDIMENTABLE SOLIDS: The volume or weight (preferably dry) of solid material which will , during one hour, settle to the bottom of an Imhoff cone containing a measured volume of water.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Ογκος ή βάρος (ξηρό, κατά προτίμηση) της στερεάς ύλης που καθιζάνει κατά τη διάρκεια μιάς ώρας στον πυθμένα ενός κώνου Ιmhoff που περιέχει έναν δεδομένο όγκο νερού.

SEDIMENTIERBARE FESTSTOFFE: Das Volumen oder das Gewicht (Trockengewicht) von festem Material, das sich während einer Stunde auf den Boden eines Imhofftrichters (beinhaltet eine abgemessene Wasserprobe) absetzt.

SOLIDI SEDIMENTABILI: Volume o peso (preferibilmente secco) di un materiale solido che, in 1 ora, sedimenterà sul fondo di un cono Imhoff, contenente un volume dacqua conosciuto.

SÓLIDOS SEDIMENTADOS: Volumen o peso (de preferencia peso seco) de materia sólida que se deposita en una hora en el fondo del cono de Imhoff lleno de un volumen determinado de agua.

SEDIMENTERBART STOFF: Stoff som sedimenterer i et gradert konisk glass (Imhoff-glass) i løpet av 0,5 eller 2 timer, måles per liter vann (ml/l).

Was this helpful?
Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.


WHORL: A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.

ΕΛIΚΑΣ: Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.

WINDUNG: Spirale Windung von Muskelfasern oder anderen spiralig aufgebauten Zelltypen, z.B. Epithelzellen.

MUSCOLATURA a W: Struttura delle fibre muscolari tipica dei pesci. Ciascun miotomo è piegato a zig-zag, formando un disegno a W. I vari miotomi si incastrano uno dietro l’altro, perciò, facendo una sezione trasversa del corpo di un pesce, se ne tagliano più di uno e le masse muscolari appaiono pieghettate.

ESPIRAL: Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.

SPIRAL: En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.

Was this helpful?
Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

ΥΝΙΣ: Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.

VOMER (PFLUGSCHARBEIN): Ein medianer, meistens dreieckiger Knochen im vorderen Munddach gerade hinter dem Oberkiefer. Bei vielen Fischen trägt der Vomer Zähne. Der anatomisch korrekte Name für den zahntragenden Knochen heißt Prävomer.

VOMERE: Losso mediano triangolare nella volta anteriore della palato posto dietro il mascellare superiore. In molti pesci, il vomere porta i denti (i denti vomerini). Anatomicamente, il nome corretto dato allosso che porta i denti e prevomere.

VÓMER: Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.

VOMER: (Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES