AMC LIMITED

H

(1) Lugar, sitio o ambiente local particular, ocupado por un organismo. (2) Los elementos biológicos y físicos del ambiente que constituyen las condiciones físico-químicas y alimentarias necesaria para un organismo, y responden a sus necesidades.


HABITAT: (1) The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism. (2) Those plants, animals, and physical components of the environment which constitute the natural food, the physico-chemical conditions, and cover the requirements of organisms.

ΕΝΔIΑIΤΗΜΑ: (1) Η τοποθεσία, περιοχή και ο ιδιαίτερος τύπος του τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό. (2) Τα φυτά, ζώα και φυσικά συστατικά του περιβάλλοντος, τα οποία συνιστούν τη φυσική τροφή, τις φυσικοχημικές συνθήκες, και καλύπτουν τις απαιτήσεις των οργανισμών.

HABITAT: (1) Die Lokalität, der Standort und ein bestimmtes Umfeld, welches von Organismen als Lebensraum besetzt wird. (2) Solche Pflanzen, Tiere und physischen Komponenten der Umwelt, die sowohl die natürlich vorkommende Nahrung als auch die physikalisch-chemische Umwelt darstellen und alle Anforderungen der Organismen erfüllen.

HABITAT: (1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les eléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.

HABITAT: (1) Località, sito o ambiente particolare occupato da un organismo. (2) Linsieme degli elementi biologici e fisici che costituiscono le condizioni fisico-chimiche e trofiche necessarie ad un organismo per soddisfare le proprie funzioni vitali.

HABITAT: (1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.

Was this helpful?
La forma más simple de aprender en la que la reducción progresiva y la desaparición de una respuesta a un estímulo son el resultado de un estímulo repetido no seguido de refuerzo.


HABITUATION: The simplest form of learning in which the reduction or loss of a response to a stimulus occurs as a result of repeated stimulation which is not followed by any kind of reinforcement.

ΕΞΟIΚΕIΩΣΗ: Η απλούστερη μορφή μάθησης. Συνιστάται στην μείωση ή και απώλεια των αντιδράσεων σε ένα ερέθισμα, όταν αυτό επαναλαμβάνεται χωρίς η δράση του να ενισχύεται.

HABITUATION: Die einfachste Form des Lernens, bei der die Reduktion oder der Verlust einer Antwort auf ein Stimulans als Ergebnis einer wiederholten Stimulation eintritt, auf die aber keine Verstärkung des Effekts erfolgt.

APPRENTISSAGE: Lexpression la plus simple de lapprentissage constituée par la diminution progressive et la disparition dune réponse à la suite de la répétition dun stimulus non suivi dun renforcement.

ABITUDINE: La più semplice forma di apprendimento, caratterizzata dalla diminuzione progressiva della risposta, fino alla scomparsa, in seguito alla ripetizione di uno stimolo non seguito da un rafforzamento.

TILVENNING: Den enkleste formen for læring der reduksjon eller tap av respons til et stimulus inntreffer som et resultat av gjentatte stimuleringer som ikke er etterfulgt av noen form for forsterkning.

Was this helpful?
Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

HACCP (ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ): Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ

HACCP (GEFAHRENANALYSE UND KRITISCHER KONTROLLPUNKT): Dieser Begriff beschreibt einen Prozess bei dem frühere Testverfahren für das Endprodukt abgelöst werden durch eine Analyse und Umweltmanagementstrategie für das gesamte Produktions-systems eines Nahrungsmittels. Kritische Punkte im Prozessablauf werden identifiziert und Maßnahmen werden entwickelt und durchgesetzt, die das potentielle Umweltrisiko reduzieren. HACCP-Verfahren werden eingesetzt, um das Risiko für die Volksgesundheit (z.B. Lebensmittelvergiftungen, oder Trematoden-Infektionen) zu

ARPCC (Analyse des Risques et Point Critique de Contrôle) : Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan

HACCP (Analisi dei rischi e controllo dei punti critici):: Processo in base al quale precedenti pratiche come il testare i prodotti finali sono sostituite dall’analisi e dalla completa gestione dell’intero sistema della produzione alimentare. I punti critici sono identificati nel processo, quindi vengono prese le misure necessarie per ridurre i rischi potenziali. Le procedure HACCP sono utilizzate per ridurre o eliminare il rischio per la salute pubblica (p. es. intossicazione alimentare, infestazione da trematodi) da prodotti dell’aquacoltura. Il pro

HACCP : Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e

Was this helpful?
Aunque todos los "abalone" se considera que pertenecen al género Haliotis de la familia monogenérica de los Haliotidae, las clasificaciones por debajo del nivel de género no están establecidas. La especiación en los haliótidos han generado difusión regional tanto en faunas tropicales como templadas. A lo largo de las costas de Australia, América del norte y Japón se han registrado las difusiones más amplias del mundo. En el Pacífico tropical oriental al existen más de 10 especies, típicamente p


HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata / discus hannai):All abalone are presently considered as members of the genus Haliotis within the monogeneric family Haliotidae, gastropod molluscs. Despite several attempts at systematic classification, relationships below genus level remain uncertain. Speciation events in haliotids have generated regional radiation in both tropical and temperate faunas. Along the coasts of Australia, North America and Japan, the largest of the temperate radiations have occurred, among the

HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata/discus hannai): Όλα τα γαστερόποδα μαλάκια τα οποία είναι γνωστά με το κοινό όνομα «αυτί της θάλασσας» ανήκουν στο γένος Haliotis της μονογενετικής οικογένειας Haliotidae. Οι σχέσεις μεταξύ ειδών ωστόσο, παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει, παραμένουν ακόμα ασαφείς. Διάφορες διεργασίες εξειδίκευσης έχουν οδηγήσει στην ακτινωτή εξάπλωση τόσο των τροπικών όσο και των εύκρατων πληθυσμών. Οι μεγαλύτεροι από τους εύκρατους πληθυσμούς έχουν εξαπλωθεί στις ακτές της Αυστ

HALIOTIS SPP.: Alle Abalonearten werden gegenwärtig als zur Gattung Haliotis zugehörig betrachtet (Familie Haliotidae, Gastropoda, Molluska). Ungeachtet mehrerer Ansätze einer Erneuerung der systematischen Klassifikation bleibt die Zugehörigkeit der Arten unterhalb der Gattungsebene unsicher. Speziationsvorgänge bei haliotiden-Arten haben regionale radiale Veränderungen sowohl in der tropischen als auch in der Fauna der temperierten Zone hervorgebracht. Entlang der Küsten Australiens, Nord Amerikas und Japan s

HALIOTIS SPP.: L’ensemble des abalones sont aujourd’hui considérées d’être membres du genre Haliotis, une famille mono-générique des haliotides, des mollusques gastéropodes. En dépit de plusieurs essais de classification systématique, les rapports entre les espèces restent incertains. Des avènements de spéciation ont généré, chez les haliotides, une radiation des faunes tropique et tempérée. La radiation la plus extensive de la faune tempérée a eu lieu sur les côtes d’Australie, Amérique du Nord et Japon et a

HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata / discus hannai):Tutt i gasteropodi haliotis noti anche come orecchie di mare o come abalone, sono considerati membri del genere Haliotis dentro la monogenerica famiglia Haliotidae. Nonostante molti tentativi di uniformare la classificazione sistematica, molte classificazioni di specie rimangono incerte. Eventi di speciazione negli haliotidi hanno generato mograzioni regionali sia nelle aree tropicali che temperate. Lungo le coste dell’Australia, del Nord America e del Giap

HALIOTIS: Alle abaloneartene er i dag regnet som medlemmer i slekten Haliotis (eneste slekt i familien Haliotidae). Til tross for mange forsøk på systematisk klassifisering forblir slektskap under slektsnivå usikre. Artsdannelser hos abaloner har skapt regional radiasjon i både tropiske og tempererte faunaer. Langs kysten av Australia, Nord-Amerika og Japan finnes de største radiasjonene i tempererte strøk, og blant dem de største abaloneartene i verden. I det tropiske vestlige Stillehavet finnes mer enn

Was this helpful?
Capa de agua caracterizada por un aumento brusco de salinidad en función de la profundidad.


HALOCLINE: A layer characterized by a sharp increase in salinity with depth.

ΑΛΟΚΛIΝΕΣ: Στρώμα που χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση της αλατότητας σε συνάρτηση με το βάθος.

HALOKLINE: Eine Schicht im Wasserkörper, die durch eine starke Zunahme der Salinität mit der Tiefe charakterisiert ist.

HALOCLINE: Couche deau caractérisée par une augmentation brusque de salinité en fonction de la profondeur.

ALOCLINO: Uno strato caratterizzato da un brusco aumento della salinità in funzione della profondità.

HALOKLIN: Et lag i vannsølen som karakteriseres ved en brå økning i salinitet med dyp, saltlag.

Was this helpful?
Pequeña separación limitada por red suspendida en un tanque de poca profundidad en la cual se cultivan larvas y juveniles de peces destinados a ser liberados en el tanque cuando alcanzan la talla de almacenamiento. El término es originario de la India donde la técnica constituye un medio eficaz de cultivo de larvas de las carpas índicas.


HAPAS: Small net enclosures in shallow ponds to raise larval and juvenile fish which will be released into the pond after reaching stocking size. The term originates from India where "Hapas" are employed as an effective culture technique for rearing the larvae of Indian carps.

HAPAS: Μικρές περιφράξεις από δίχτυα σε ρηχές λιμνοδεξαμενές για την εκτροφή προνυμφών και ανηλίκων ψαριών, που πρόκειται να απελευθερωθούν στη λιμνοδεξαμενή όταν φθάσουν στο κατάλληλο μέγεθος. Ο όρος προέρχεται από την Iνδία, όπου τα "hapas" χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την καλλιέργεια των προνυμφών των κυπρίνων.

HAPAS: Kleine Netzgehege, die in flachen Teichen meist an Pfählen aufgestellt werden, um die Aufzucht von Larven und Jungfischen für den späteren Besatz in den gleichen Teichen durchzuführen. Der Begriff kommt aus Indien, wo "Hapas" als eine effektive Kulturtechnik für die Aufzucht der Brut indischer Karpfen genutzt wird.

HAPAS: Petit enclos en grillage érigé dans un étang de faible profondeur dans lequel sont élevés les larves et juvéniles de poissons destinés à être libéré dans létang lorsque la taille de stockage est atteinte. Le terme est originaire de lInde où cette technique constitue un moyen efficace délevage des larves de Carpes Indiennes.

HAPAS: Piccola rete che viene usata in stagni poco profondi dove vengono allevati larve e giovanili di pesci che verranno rilasciati solo dopo aver raggiunto la taglia commerciale. La parola "Hapas" è originaria dellIndia dove viene impiegata per indicare unefficace tecnica di coltura per lallevamento delle larve della carpa indiana.

HAPAS: Små notposer i grunne dammer der larver og småfisk oppdrettes fram til de når en viss størrelse, for så og settes ut i dammen. Betegnelsen stammer fra India der ”hapas” brukes til å oppdrette larver av Indiske karper.

Was this helpful?
Protozoos parásitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). La infestación por estos protozoos de varias especies de invertebrados está bien documentada, incluso infestan los crustáceos y moluscos: por ejemplo, la infestación de ostras por Minchinia costalis, M. nelsoni y Chytridiopsis ovicola, de mejillones por Chytridiopsis mytilovum y de cangrejos por Minchinia lousiana.


HAPLOSPORIDIANS: Protozoan parasites producing resistant spores (Sporozoa). They are known to infest various invertebrate species of crustacea and molluscs e.g. Minchinia costalis, M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola infect oysters, Chytridiopsis mytilovum mussels and Minchinia lousiana in crabs.

ΑΠΛΟΣΠΟΡIΔIΑ: Παρασιτικά πρωτόζωα που παράγουν ανθεκτικά σπόρια (σπορόζωα). Προσβάλλουν διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων, π.χ. η Minchinia costalis, η M. nelsoni, και η Chytridiopsis ovicola προσβάλλουν τα στρείδια, η Chytridiopsis mytilovum τα μύδια και η Minchinia lousiana τα καβούρια.

HAPLOSPORIDIA: Parasitische Protozoen, die widerstandsfähige Sporen bilden (Sporozoa). Sie befallen bekannterweise verschiedene Invertebraten (Crustacea und Mollusca): z.B.Minchinia costalis, M. nelsoni und Chytridiopsis ovicola infizieren Austern, Chytridiopsis mytilovum wird in Muscheln angetroffen, und Minchinia lousiana befällt Krabben.

HAPLOSPORIDIES: Protozoaires parasites produisant des spores résistants (Sporozoa). Linfestation de diverses espèces dInvertébrés est documentée, y compris les crustacés et les mollusques : par exemple, linfestation des huîtres par Minchinia costalis, M. nelsoni et Chytridiopsis ovicola, linfestation des moules par Chytridiopsis mytilovum et linfestation des crabes par Minchinia louisiana.

APLOSPRIDI: Parassiti protozoi che producono spore resistenti (Sporozoa). E documentata linfestazione di diverse specie di invertebrati, compresi crostacei e molluschi come ad es.: linfezione di Minchinia costalis, Minchinia nelsoni e Chytridiopsis ovicola nelle ostriche, di Chytridiopsis mytilovum nelle cozze e di Minchinia louisiana nei granchi.

HAPLOSPORIDIER: Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. Nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, Chytridiopsis mytilovum infiserer blåskjell og Minchinia lousinia infiserer krabbe.

Was this helpful?
Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.


HAPLOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΑΠΛΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

HAPLOPHYTEN: Eine haploide Pflanzen, die auch als Gametophyt bezeichnet wird; z.B. bei marinen Algen.

HAPLOPHYTE: Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.

APLOFITE: Piante aploidi; anche riferito a un gametofita, es.alga.

HAPLOFYTT: Haploide planter ogsa kalt gametofytter, f.eks. tang.

Was this helpful?
Número total de cromosomas presentes en las células germinales (espermatozoides y óvulos); que tiene un equipamiento simple de cromosomas (n). El número de cromosomas no emparejados de una célula haploide es llamado el número haploide.


HAPLOID: The total number of chromosomes present in germ cells (sperm or ova); having a single set (n) of chromosomes which contains a copy of the autosomes plus one sexual chromosome. The number of unpaired chromosomes in a haploid cell is the haploid number and is typical for gametes of diploid organisms.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο ολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια). Ο έχων μία σειρά (n) χρωμοσωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα αυτόσωμα από κάθε ζεύγος αυτοσωμάτων και ένα φυλετικό χρωμόσωμα. Ο αριθμός των μη ζευγαρωμένων χρωμοσωμάτων σε ένα απλοειδές κύτταρο καλείται απλοειδής αριθμός και χαρακτηρίζει τους γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών.

HAPLOID: Die Gesamtzahl an Chromosomen, die in einer Keimzelle (Spermium oder Ei) vorhanden ist. Ein einfacher Chromosomensatz (n), der je eine Kopie der Autosomen und ein Geschlechtschromosom enthält; die haploide Chromosomenzahl (n) ist charakteristisch für die Gameten diploider Organismen.

HAPLOIDE: Le nombre total des chromosomes présents dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules); ayant un complément simple de chromosomes (n). Le nombre de chromosomes non appariés dune cellule haploïde est appelé le nombre haploïde.

APLOIDE: Il numero totale di cromosomi presente in una cellula germinale (spermatozoi o uovo); si dice di una cellula che possiede un singolo assetto cromosomico (n). Il numero di cromosomi non appaiati in una cellula aploide viene chiamato numero aploide.

HAPLOID: Det totale antall kromosomer som er tilstede i kimceller (sperm og egg). Har et enkelt sett kromosomer (n=1) som inneholder en kopi av autosomene pluss et kjønnskromosom. Antallet av uparede kromosomer i en haploid celle er det haploide kromosomtallet, som er karakteristisk for kjønnsceller fra diploide organismer.

Was this helpful?
Organismo cuyas células son haploides; sólo el zigoto de los haplontes es diploide.


HAPLONT: An organism in which the somatic cells are haploid; only the zygote of haplonts is diploid.

ΑΠΛΟΝΤΗΣ: Οργανισμός με απλοειδή σωματικά κύτταρα. Μόνο οι ζυγώτες των απλοειδών είναι διπλοειδείς.

HAPLONT: Ein Organismus, dessen somatische Zellen haploid sind; nur die Zygote von Haplonten ist diploid.

HAPLONTE: Organisme dans lequel les cellules sont haploïdes; seul le zygote des haplontes est diploïde.

APLONTE: Un organismo le cui cellule somatiche sono aploidi; solo lo zigote degli aplonti è diploide.

HAPLONT: En organisme der de somatiske cellene er haploide, og kun zygoten er diploid.

Was this helpful?
Término usado para describir un genotipo haploide compuesto con un conjunto específico de alelos a lo largo de dos o más locus en un cromosoma simple.


HAPLOTYPE: The term used to describe a compound haploid genotype with a specific set of alleles across two or more loci on a single chromosome.

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απλοειδή (συνδ.) γονότυπο ενός μόνο χρωμοσώματος με κάποιο όμως συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλόμορφων.

HAPLOTYP: Ein Begriff, der den haploiden Genotype mit einer spezifischen Allel-Zusammensetzung über zwei oder mehrere Loki in einem einzelnen Chromosom beschreibt.

HAPLOTYPE: Génotype haploïde composé avec un set d’allèles sur deux (ou plus) de loci sur un seul chromosome.

APLOTIPO: Termine usato per descrivere un genotipo aploide composto da uno specifico set di alleli su due o più loci di un singolo cromosoma.

HAPLOTYPE: Et sett av alleler som opptar to eller flere loci på ett enkelt kromosom, og som utgjør en kompleks genotype (f.eks. MHC).

Was this helpful?
Harina obtenida por molido de huesos de peces y otros animales. Rico en calcio y en fósforo, utilizada en la confección de alimentos para peces. Teniendo en cuenta su gran contenido en fósforo, y la liberación de esta sal nutritiva en las aguas naturales, la cantidad de harina de huesos incorporada en los alimentos para el cultivo de peces ha disminuido progresivamente estos últimos años.


BONE MEAL: Type of meal obtained from the ground bones of domestic animals and fish. It is high in calcium and phosphorus and is used as a component of fish feeds. Because of its high phosphorus content and the subsequent release of this nutrient into natural waters, the amount of bone meal used in fish feeds has continuously been reduced in recent years.

ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟ: Τύπος τροφής που παράγεται από αλεσμένα κόκκαλα ζώων. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο και χρησιμοποιείται ως συστατικό της τροφής των ψαριών. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φώσφορο και της απελευθέρωσης αυτού του θρεπτικού στα φυσικά νερά, η ποσότητα των οστεαλεύρων που χρησιμοποιείται στην τροφή των ψαριών μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

KNOCHENMEHL: Besteht aus gemahlenen Knochen, die aus der landwirtschaftlichen Tierproduktion und von Fischen stammen. Es ist reich an Kalzium und Phosphor und wird häufig in Fischfuttern verwendet. Wegen des hohen Phosphorgehaltes und dem damit verbundenen Eintrag dieses Nährstoffes in natürliche Gewässer bei Verfütterung in der Aquakultur, wird der Anteil an Knochenmehl (u.a. Fischmehl) mehr und mehr in Fischfuttern reduziert.

FARINE DOS: Farine obtenue par broyage des os de poissons ou dautres animaux. Riche en calcium et en phosphore, elle est utilisée dans la confection des aliments pour poissons. Compte-tenu de sa forte teneur en phosphore, et la libération de ce sel nutritif dans les eaux naturelles, la quantité de farine dos incorporée dans les aliments pour la pisciculture a diminué progressivement ces dernières années.

FARINA DI OSSA: Tipo di farina ottenuta dalle ossa macinate degli animali domestici e pesci. È ricca di calcio e fosforo ed è usata come componente dei mangimi per pesci. A causa del suo alto contenuto di fosforo ed il seguente rilascio di questa sostanza nutriente nelle acque naturali, la quantità di farina di ossa usata nei mangimi per pesci negli anni recenti è stata ridotta sempre di più. Regolamenti comunitari e nazionali ne vietano l’impiego nei mangimi per animali, per motivi epidemiologici.

BEINMEL: Type mel laget av bein fra husdyr og fisk. Har høyt innhold av kalsium og fosfor, og brukes i fiskefôr. På grunn av det høye innholdet av fosfor og det påfølgende utslippet av dette nærigsstoffet i vannet, har mengden av beinmel blitt redusert i fiskefôr de siste årene.

Was this helpful?
Molido deshidratado, y a veces sin lípidos, de pescado o de deshechos de pescado utilizado en la confección de alimentos y (raramente) como abono.


FISH MEAL: A dehydrated and often defatted ground fish or fish waste produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.

ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ: Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.

FISCHMEHL: Ein dehydriertes und oft auch entfettetes gemahlenes Produkt aus Fisch oder Fischabfällen. Es wird gewöhnlich als Futter oder weniger häufig als Dünger eingesetzt. Fischmehl wird auf dem Weltmarkt in unterschiedlichen Qualitäten angeboten.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

FARINA DI PESCE: Pesce o scarti di pesce disidratato e privo di grasso, utilizzati come alimento e più raramente come fertilizzante.

FISKEMEL: Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.

Was this helpful?
Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

TEESAAT-KUCHEN: Wird als selektives Fischgift eingesetzt, das etwa 10 - 15% der aktiven Substanz Saponin enthalten kann. Nachdem das Öl aus den Teesamen der Camellia extrahiert worden ist, wird Teesamenkuchen aus den Rückständen hergestellt. Da Saponin etwa 50 mal toxischer für Fische als für Krebse ist, wird es bei der Präparation von Teichen in der marinen Krebszucht eingesetzt, um Räuber und konkurrierende Fischarten zu eliminieren.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à 15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

FARINA DI SEMI DI CAMELIA: Veleno selettivo per pesce contenente 10-15% di saponina attiva. La farina di semi di camelia puo essere ottenuta come sottoprodotto dallestrazione dellolio dai semi di Camelia. Come saponina e 50 volte piu letale per il pesce che per i gamberi, viene usato negli allevamenti di crostacei al fine di eliminare pesci predatori o competitori.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

Was this helpful?
Estado de la mar en el que el desplazamiento de las olas es opuesto al rumbo de un barco. El caso contrario es llamado mar séquito. Cuando las olas se desplazan aproximadamente a 900 del rumbo del barco, se trata entonces de mar entongado.


HEAD SEA: A sea in which the waves move in a direction approximately opposite to the heading. Waves moving in the direction of the course are called "following sea"; the waves rolling at an angle of 90°0to the course of the ship are called "cross sea".

ΑΝΤIΠΡΩΡΟΣ ΚΥΜΑΤIΣΜΟΣ: Θάλασσα στην οποία τα κύματα κινούνται σε κατεύθυνση ενός πλοίου. Τα κύματα που κινούνται προς την κατεύθυνση του πλοίου ονομάζονται ιόριος κυματισμός ενώ αυτά που κινούνται κάθετα προν την κατεύθυνση του πλοίου, επίφορος κυματισμός.

KOPFSEE: Ein Seegang, bei dem die Wellen genau in entgegengesetzter Richtung zum Schiffskurs verlaufen. Das Gegenteil ist die "Folgesee". Die Welle, die in einer Richtung von genau 900 zum Kurs verläuft, wird Kreuzsee genannt.

MER DEBOUT: Etat de mer dans laquelle la direction de déplacement des vagues est à peu près à lopposé du cap dun bateau. Le cas contraire est appelé mer arrière. Quand les vagues se déplacent à environs 900 du cap, il sagit de mer de travers.

MARE CONTRARIO: Un mare nel quale le onde si muovono in direzione approssimativamente opposta a quella della rotta. Le onde che si muovono in direzione del flusso vengono chiamate onde favorevoli. Quando le onde si dispongono a 900 rispetto alla prua della nave, allora si parla di mare di traverso.

STAMPESJØ: Sjøgang der bølgene beveger seg rett mot kursen til en båt. Bølger som beveger seg med kursen kalles sjø akterinn, mens bølger som beveger seg i 90o mot kursen kalles tverrsjø (”sidesjø”).

Was this helpful?
Hebra de ADN que no sirve de matriz para la trascripción de la ARN.


STRAND, NON-CODING: That strand of the DNA double helix that does not serve as a template for RNA transcription.

ΑΛΥΣIΔΑ ΜΗ ΚΩΔIΚΟΠΟIΟΥΣΑ: Η αλυσίδα του δίκλωνου DNA που δεν χρησιμοποιείται ως μήτρα γιά την μεταγραφή του RNA.

NICHTKODIERENDER STRANG: Im DNA-Doppelstrang derjenige Strang, der als Matritze für die Synthese der RNA dient und zu ihr komplementär ist.

BRIN NON-CODON: Brin dADN ne servant pas de matrice pour la transcription de lARN.

SEQUENZA, NON CODIFICANTE: Sequenza di DNA a doppia elica che non viene trascritta.

KJEDE, IKKE-KODENDE: Den kjeden (av de to kjedene) i DNA som ikke er templat ved RNA transkripsjon.

Was this helpful?
Residuos de los alimentos ingeridos, mezclados con los residuos de secreciones, de las bacterias, etc., eliminados del tubo digestivo por el ano.


FAECES: Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

FAECES: Unverdauliche Futterrückstände, die zusammen mit Sekretionsrückständen (z. B. Bakterien) durch den Anus aus dem Verdauungstrakt ausgeschieden werden.

FAECES: Résidu daliment indigeste, mélangé au résidu de secrétions, de bactéries, etc., rejeté du tube digestif par lanus.

FECI: Residuo di cibo non digerito, mescolato a secrezioni, batteri ecc. che viene espulso dal canale alimentare attraverso il retto.

FECES (AVFØRING): Ufordøyde fôrrester, i lag med rester av sekreter, bakterier etc, som støtes ut fra fordøyelseskanalen gjennom anus.

Was this helpful?
Unidad métrica de medida de área o de superficie, igual a 10.000 metros cuadrados o 2,47 acres.


HECTARE: A metric unit of area; equal to 10,000 square metres or 2.47 acres.

ΕΚΤΑΡIΟ: Μονάδα επιφάνειας του μετρικού συστήματος. Iσούται με 10.000 m2 ή με 2,47 ακρ.

HEKTAR: Eine metrische Einheit für eine Fläche; gleichbedeutend mit 10.000 Quadratmetern oder 2.47 Ar.

HECTARE: Unité métrique de mesure daire ou superficie, valant 10.000 mètres carrés ou 2,47 acres.

ETTARO: Unità metrica di misura daria o di superficie; equivale a 10,000 metri quadrati o 2,47 acri.

HEKTAR: En arealenhet, er lik 10000 kvadratmeter eller 2.47 acres.

Was this helpful?
Brazo de cefalópodo especializado en la transferencia del esperma a la vías de la hembra.


HECTOCOTYLUS: Arm of male cephalopod specialized for transfer of sperm to female.

ΕΞΩΚΟΤΥΛΟΣ: Πλοκάμι των αρσενικών κεφαλοπόδων, ειδικευμένο στη μεταφορά του σπέρματος στο θηλυκό.

HEKTOKOTYLUS: Spezialisierter Arm eines männlichen Tintenfisches, der dem Übertragen des Spermas auf das Weibchen dient.

HECTOCOTYLE: Bras dun céphalopode mâle spécialisé dans le transfert du sperme dans les voies femelles.

ECTOCOTILE: Tentacolo di un maschio cefalopode specializzato per il trasferimento dello sperma alla femmina.

HECTOCOTYLUS: Arm hos hannlige blekkspruter, som er spesialisert for å transportere sædceller til hunnen.

Was this helpful?
Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

ΕΛΜIΝΘΑΣ: Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.

HELMINTH: Eingeweidewurm; allgemeine Bezeichnung der parasitären Würmer des Phylums Platyhelminthes.

HELMINTHE: Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.

ELMINTI: Termine comune usato per indicare vermi piatti parassiti appartenente al phylum dei Platelminti.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

Was this helpful?
Que se refiere a la sangre o al sistema circulatorio.


HAEMIC: Pertaining to blood or blood vessels.

ΑIΜΑΤIΚΟΣ: ΑIΜΑΤIΚΟΣ [Ελλ.].

HÄMO-: Das Blut oder die Blutgefäße betreffend.

HEMALE: Qui se réfère au sang ou au système circulatoire.

EMICO: Riferito al sangue o al sistema circolatorio.

HEMO-: Vedrører blod eller blodårer.

Was this helpful?
Compuesto anormal (Fe+++) de la hemoglobina. Dícese igualmente del pigmento formado cuando un tejido es fijado con formol no tamponado.


HAEMATIN: Abnormal F+++ constituent of haemoglobin. It is also a pigment formed when unbuffered formalin is used for fixation.

ΑIΜΑΤIΝΗ: Ανώμαλο σιδηρούχο (Fe+++) συστατικό της αιμοσφαιρίνης (βλ.λ.). Επίσης χρωστική που σχηματίζεται, όταν για την στερέωση χρησιμοποιείται μη ρυθμιζόμενη φανόλη.

HÄMATIN: Abnormaler F +++ Bestandteil des Hämoglobins. Wird auch als Pigment geformt, wenn ungepuffertes Formalin zur Fixierung benutzt wird.

HEMATINE: Composé Ferrique (Fe+++) anormal de lhémoglobine. Se dit également du pigment formé quand un tissu est fixé avec du formol non-tamponnée.

EMATINA: Composto ferrico (F+++) anomalo dellemoglobina (metaemoglobina).Si dice anche del pigmento che si forma quando viene usata formalina non tamponata per la fissazione di un tessuto.

HEMATIN: Unormal Fe3+-bestanddel i hemoglobin. Er også et pigment som dannes når ubufret formalin brukes til fiksering.

Was this helpful?
Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.


HAEMATOCRIT: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume; packed cell volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ: Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

HÄMATOKRIT: Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.

HEMATOCRITE: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

EMATOCRITO: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

HEMATOKRIT: Volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet. Jfr. blodprosent.

Was this helpful?
Ensanche de un tejido provocado por la fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos.


HAEMATOMA: An enlargement in the tissue caused by blood escaping from the vascular system.

ΑIΜΑΤΩΜΑ: Διόγκωση ιστού που προκαλείται από αίμα που διαφεύγει από το αγγειακό σύστημα.

HÄMATOM: Eine Erweiterung im Gewebe verursacht durch Blut, das aus dem vaskulären System austritt.

HEMATOME: Enflure dun tissu provoquée par la fuite du sang en dehors des vaisseaux.

EMATOMA: Uno slargamento nel tessuto causato da un efflusso di sangue proveniente dal sistema circolatorio.

HEMATOM (BLÅMERKE): Hevelse i vev grunnet blodansamling/bloduttredelse.

Was this helpful?
Formación de los glóbulos de la sangre; este proceso tiene lugar en el tejido linfoide y la medula ósea de los vertebrados adultos.


HAEMOPOIESIS(=HAEMATOPOIESIS): Formation of blood cells; this process occurs in haemopoietic tissue. Syn. Haematopoiesis(American usage).

ΑIΜΟΠΟIΗΣΗ: Σχηματισμός κυττάρων του αίματος. Γίνεται στους αιμοποιητικούς ιστούς.

HÄMOPOIESE: Bildung von Blutzellen; der Vorgang wird im lymphoiden Gewebe und dem Knochenmark der adulten Vertebraten vollzogen. Syn. Haematopoiesis.

HEMATOPOIESE: Formation des globules du sang; ce processus a lieu dans le tissu lymphoïde et la moelle osseuse des Vertébrés adultes.

EMOPOIESI=mopoiesi: Formazione delle cellule del sangue; questo processo avviene nel tessuto emopoietico (tessuto linfoide e midollo spinale).Syn. Ematopoiesi.

HEMATOPOESE (BLODDANNELSE): Dannelse av blodceller, foregår i bloddannende vev. Hos fisk foregår prosessen i milt, nyre og thymus, siden fisk mangler benmarg og lymfeknuter.

Was this helpful?
En los grandes crustáceos (por ejemplo langosta), hembra que transporta grandes cantidades de huevos fijados en el abdomen durante el periodo de incubación.


BERRIED FEMALE: In larger crustacea (e.g. lobsters) a term which is used to describe those females with large egg masses attached under the abdomen during the period of incubation.

ΑΥΓΩΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ: Ο όρος στα αγγλικά αναφέρεται στα θηλυκά μεγάλων καρκινοειδών (π.χ. αστακοί) τα οποία έχουν προσκολλημένες μεγάλες μάζες αυγών κοιλιακά κατά την περίοδο της επώασης. Στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται τόσο για τα αυγωμένα θηλυκά καρκινοειδή όσο και για τα ψάρια με έντονα ανεπτυγμένες γονάδες.

TRAGENDES WEIBCHEN: Bei Großkrebsen (z.B. Hummer und Großgarnelen) diejenigen Weibchen, die ihre Eimassen während der Inkubation mit sich tragen.

FEMELLE OEUVEE: Chez les grands crustacés (par exemple homard), femelle avec de grandes quantités doeufs fixées sur elle.

FEMMINA OVIGERA: Nel crostacei di maggiore dimensione (per esempio, nell’aragosta), il termine è usato per descrivere quelle femmine con grandi quantità di uova attaccate sotto l’addome durante il periodo di incubazione.

HUNN MED UTROGN: En betegnelse brukt for beskrive hunner av større krepsdyr (f.eks. hummer) med en stor eggmasse festet til buken under inkubering.

Was this helpful?
Pigmento respiratorio de la hemolinfa de los crustáceos, contiene porfirina de cobre. El cobre tiene una fuerte afinidad por el oxígeno libre en el agua superior al hierro de la hemoglobina de los mamíferos.


HAEMOCYANIN: A respiratory pigment in the haemolymph of crustaceans which contains copper prophyrin molecules. The copper binds the free oxygen of water more efficiently than the iron in haemoglobin.

ΑIΜΟΚΥΑΝIΝΗ: Αναπνευστική χρωστική της αιμολέμφου των καρκινοειδών, η οποία περιέχει μόρια πορφυρίνης του χαλκού . Ο χαλκός δεσμεύει το ελεύθερο οξυγόνο του νερού πολύ καλύτερα από το σίδηρο στα θηλαστικά.

HÄMOCYANIN: Eine Komponente in der Hämolymphe von Crustaceen, die Kupfer-Prophyrinmoleküle beinhaltet. Das Kupfer bindet den freien Sauerstoff im Wasser wesentlich besser als das Eisen in Säugerblut.

HEMOCYANINE: Pigment respiratoire de lhémolymphe des crustacés, contenant du cuivre porphyrine. Le cuivre a une plus forte affinité pour loxygène libre dans leau que le fer de lhémoglobine des mammifères.

EMOCIANINA: Un pigmento respiratorio che si ritrova nellemolinfa dei crostacei e che contiene molecole porfiriniche di rame. Il rame presenta una maggiore affinità con lossigeno disciolto in acqua rispetto a quella del ferro nellemoglobina dei pesci o dei mammiferi.

HEMOCYANIN: Respirasjonspigment i hemolymfen hos krepsdyr, inneholder kobberprofyrin. Kobberet binder til seg fritt oksygen i vannet mer effektivt enn jern i hemoglobin.

Was this helpful?
Portaobjetos de microscopio con una o dos cuadrículas grabadas encima. Originalmente destinado para la estimación de las células sanguíneas, pero a menudo utilizadas en acuicultura para estimar la concentración de los organismos planctónicos en muestras de agua.


HAEMOCYTOMETER: Specialized microscope slide with one or two etched grids and a thick cover slip. Originally designed to estimate concentrations of blood cells, but also widely used in aquaculture to estimate concentrations of planktonic organisms in small sub-samples of water.

ΑIΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟ: Ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα χρησιμοποιούμενη στον μικροσκοπικό προσδιορισμό του αριθμού των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών που υπάρχουν σε μια καλλιέργεια. Περιλαμβάνει έναν ή δύο εγχάρωτους κάναβους και φέρει γυάλινο καλυπτρίδα. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων πλακτωνικών οργανισμών σε δείγματα νερού.

HÄMOZYTOMETER: Ein spezieller Objektträger, der unter dem Mikroskop aus einer Kammer mit zwei Zählebenen ( jede von einem kantigen Gitter abgegrenzt) und einem Deckglas besteht . Ursprünglich entwickelt zur Abschätzung der Zahl der Blutzellen, jedoch jetzt auch in der Aquakultur genutzt, um die Konzentration planktischer Organismen in kleinen Wasserproben zu bestimmen.

HEMATOCYTOMETRE: Lame de microscope spécialisée avec une ou deux grilles gravées dessus et pourvue dune lamelle épaisse. Conçue à lorigine pour lestimation des concentrations de cellules sanguines, mais souvent employée en aquaculture afin destimer les concentrations des organismes planctoniques dans les sous-échantillons deau.

EMOCITOMETRO: Vetrino portaoggetto da microscopio con incise una o due griglie che vengono coperte da un sottile vetrino coprioggetto. Il campione liquido si inserisce per capillarità tra i due vetrini in quello spazio definito "camera contaglobuli". In origine lemocitometro era stato progettato per contare le cellule del sangue, ora viene impiegata molto spesso in acquacoltura per stimare le concentrazioni degli organismi planctonici (es. microalghe) in piccoli campioni dacqua.

TELLEKAMMER: Spesielt mikroskopobjektglass med en eller to gitter og et tykt dekkglass. Opprinnelig konstruert for å bestemme konsentrasjonen av blodceller, men brukes vidstrakt i akvakulturnæringen for å bestemme konsentrasjoner av planktoniske partikler i små vannprøver.

Was this helpful?
Pigmento proteico respiratorio de las células sanguíneas de los vertebrados y a veces de otros animales. La hemoglobina se combina rápidamente con el oxígeno para formar la oxihemoglobina responsable del transporte del oxígeno a través del sistema sanguíneo.


HAEMOGLOBIN: Red-pigmented protein occurring in the blood cells of vertebrates and elsewhere, sporadically, in the animal kingdom. Haemoglobin combines readily with oxygen to form oxyhaemoglobin, responsible for transferring oxygen through the blood system.

ΑIΜΟΣΦΑIΡIΝΗ: Κόκκινου χρώματος πρωτεiνη του αίματος των σπονδυλωτών, και η οποία συναντάται σποραδικά και σε άλλα γένη του ζωϊκού βασιλείου. Η αιμοσφαιρίνη συνδέεται εύκολα με το οξυγόνο για τον σχηματισμό οξυαιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο με την κυκλοφορια του αίματος.

HÄMOGLOBIN: Rot gefärbtes Protein in den Blutzellen der Vertebraten und sporadisch auch anderswo im Tierreich. Hämoglobin bindet bevorzugt Sauerstoff und bildet dann Oxyhämoglobin, das den Sauerstoff über das Blutsystem überall hin im Körper transportiert.

HEMOGLOBINE: Pigment protéinique respiratoire des cellules sanguines des Vertébrés et parfois dautres animaux. Lhémoglobine se combine rapidement avec loxygène pour former loxyhémoglobine responsable du transfert doxygène à travers le système sanguin.

EMOGLOBINA: Proteina con pigmento rosso, che si trova nelle cellule del sangue dei vertebrati e anche di altri animali. Lemoglobina si combina rapidamente con lossigeno per formare lossiemoglobina, responsabile del trasferimento di ossigeno alle cellule attraverso il sistema circolatorio.

HEMOGLOBIN: Rødpigmentert protein i blodceller hos virveldyr (vertebrater), og sporadisk hos andre taksoner i dyreriket. Hemoglobin binder lett oksygen og danner oksyhemoglobin, som transporterer oksygen gjennom blodsystemet.

Was this helpful?
Fluido del sistema circulatorio de los invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por un medio líquido o suero, en el cual nadan las células circulantes.


HAEMOLYMPH: The circulatory fluid of many invertebrates (molluscs and arthropods) composed of circulatory cells bathed in a fluid medium, the serum.

ΑIΜΟΛΕΜΦΟΣ: Το υγρό του κυκλοφορικού συστήματος πολλών ασπονδύλων (μαλακίων και αρθροπόδων), που αποτελείται από κυκλοφορικά κύτταρα που "κολυμπούν" μέσα σε ένα υγρό μέσον, τον ορό.

HÄMOLYMPHE: Die Gewebsflüssigkeit in offenen Zirkulationssystemen vieler Invertebraten (Mollusken, Arthropoden). Die proteinhaltige, oft durch gelöste Pigmente gefärbte Gewebsflüssigkeit (Lymphe) enthält Lymphozyten, neutrophile und eosinophile Granulozyten und Amöbozyten. Bei den Crustaceen befinden sich in der Lymphe hyaline Zellen, Hämozyten und Granulozyten.

HEMOLYMPHE: Fluide rencontré dans les systèmes circulatoires des Invertébrés (Mollusques, Crustacés) constitué dun milieu aqueux, le sérum, dans lequel baignent les cellules circulantes.

EMOLINFA: Fluido circolatorio di molti invertebrati (molluschi e artropodi), composto da un mezzo acquoso (il siero) nel quale sono immerse cellule circolanti.

HEMOLYMFE: Kretsløpsvæsken hos mange virvelløse dyr (bløtdyr og leddyr), bestående av celler i flytende medium (serum).

Was this helpful?
Ruptura de la hematíes (glóbulos rojos).


HAEMOLYSIS: Rupture of erythrocytes (red blood corpuscles/cells).

ΑIΜΟΛΥΣΗ: Ρήξη ερυθροκυττάρων.

HÄMOLYSE: Die Auflösung von Erythrocyten.

HEMOLYSE: La rupture des hématies (globules rouges).

EMOLISI: Rottura delle emazie (globuli rossi).

HEMOLYSE: Når erytrocyttene (røde blodceller) sprekker.

Was this helpful?
Parásito que vive en la sangre del huésped.


HAEMOPARASITE: Any parasite inhabiting the blood of its host.

ΑIΜΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που είναι εγκατεστημένο στο αίμα του ξενιστή του.

HÄMOPARASIT: Jeder Parasit, der im Blut seines Wirtes lebt.

HEMOPARASITE: Parasite habitant le sang de son hôte.

EMOPAARASSITI: Qualsiasi parassita che si trova nel sangue dellanimale di cui è ospite.

HEMOPARASITTER (BLODPARASITTER): Enhver parasitt som holder til i vertens blod.

Was this helpful?
Fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, o sea a través de las paredes intactas de los vasos o por ruptura de los vasos.


HAEMORRHAGE: An escape of blood from the vessels, either through intact blood vessel walls or by flow through ruptured walls.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΑ: Η διαφυγή αίματος από τα αγγεία, είτε μέσω ανέπαφων τοιχωμάτων αγγείων, είτε μέσω διερηγμένων αγγείων.

HÄMORRHAGIE: Ein Austreten des Blutes aus den Blutgefäßen, entweder durch nicht intakte Blutgefäßwände oder durch beschädigte (zerissene) Wände.

HEMORRAGIE: La fuite du sang hors des vaisseaux sanguins, soit à travers les parois intactes des vaisseaux, soit par rupture des vaisseaux.

EMORRAGIA: Fuoriuscita di sangue dalle pareti dei vasi sanguigni, anche attraverso pareti intatte o per rottura delle pareti stesse.

HEMORAGI (BLØDNING): Blod som strømmer ut fra en åre, enten gjennom en uskadd eller en sprukket årevegg.

Was this helpful?
Hemorragia minúscula provocada por la ruptura de un capilar, por ejemplo en las capas musculares o cutáneas.


HAEMORRHAGIC PETECHIA: Small "pinpoint" haemorrhages occurring where capillaries have ruptured, for example, throughout the muscular or in the cutaneous layers.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΠΕΤΕΧIΑ: Μικρές αιμορραγικές κηλίδες, οι οποίες εμφανίζονται σε σημεία ρήξης των τριχοειδών, δηλαδή στα μυiκά ή στα δερματικά στρώματα.

HÄMORRHAGISCHE PETECHIEN: Kleine "stecknadelartige" Hämorrhagien, die dort auftreten, wo Kapillaren gerissen sind. Dies kann z.B. überall in der Muskulatur oder in den kutanen Gewebsschichten vorkommen.

HEMORRAGIE PETECHIALE: Hémorragie minuscule provoquée par la rupture dun capillaire, dans les couches musculaires ou cutanées par exemple.

PETECCHIA EMORRAGICA: Piccola emorragia provocata dalla rottura di un capillare, ad esempio negli strati muscolari e cutanei.

HEMORAGISKE PETEKKIER: Ørsmå blødninger som inntreffer der kapillærer har sprukket, f.eks. i muskel eller huden.

Was this helpful?
Sustancia que contiene hierro, producida por la degradación de la hemoglobina.


HAEMOSIDERIN: An iron-containing substance resulting from the breaking-up of haematin.

ΑIΜΟΣIΔΗΡIΝΗ: Σιδηρούχος ένωση που προκύπτει από τη διάσπαση της αιματίνης.

HÄMOSIDERIN: Eine eisenhaltige Substanz, die beim Zerfall von Hämatin freigesetzt wird.

HEMOSIDERINE: Substance contenant du fer, produit par la dégradation de lhémoglobine.

EMOSIDERINA: Sostanza contenente ferro, che si origina dalla degradazione dellemoglobina.

HEMOSIDERIN: En jernholdig substans som stammer fra nedbrytningen av hematin.

Was this helpful?
Deposición excesiva de la hemosiderina en los tejidos.


HAEMOSIDEROSIS: Excessive deposition of haemosiderin in tissues.

ΑIΜΟΣIΔΗΡΩΣΗ: Υπερβολική εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στους ιστούς.

HÄMOSIDEROSE: Übermäßige Ablagerung von Hämosiderin in Geweben.

HEMOSIDEROSE: Déposition excessive dhémosidérine dans les tissus.

EMOSIDEROSI: Deposito eccessivo di emosiderina nei tessuti.

HEMOSIDEROSE: Overdreven avsetting av hemosiderin i vev.

Was this helpful?
Toda división de células en un tejido. En embriología, indica la subdivisión del huevo fecundado en blastómeros así como toda división ulterior que produce células omnipotentes o especializadas.


CLEAVAGE: Any division (multiplication) of cells in tissues. In embryology, it refers to the subdivision of fertilized eggs into early blastomeres and in any further divisions that produce omnipotent or specialized cells.

ΣΧΑΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΣΗ, ΑΥΛΑΚΩΣΗ: Η διαίρεση (πολλαπλασιασμός) των κυττάρων στους ιστούς. Στην εμβρυολογία ο όρος αναφέρεται στη διαίρεση των γονιμοποιημένων ωαρίων σε βλαστομερή και στις επόμενες σε διαιρέσεις που παράγουν ειδικευμένα κύτταρα.

ZELLTEILUNG: Jede Teilung (Multiplikation) von Zellen in einem Gewebe. In der Embryologie ist die Teilung der befruchteten Eizelle in Blastomeren und in weitere, teils noch omnipotente, teils spezialisierte Zellen, gemeint.

CLIVAGE: Toute division (multiplication) de cellules dans un tissu. En embryologie, indique la sous-division de loeuf fécondé en ébauches de blastomères ainsi que toute division ultérieure qui produit des cellules omnipotentes ou spécialisées.

SCISSIONE: Qualunque divisione (moltiplicazione) delle cellule. In embriologia, si riferisce alla divisione segmentativa delle uova fertilizzate in blastomeri o qualunque altra divisione che produca cellule totipotenti o specializzate.

DELING: Enhver deling (multiplisering) av celler i vev. I embryologi siktes det til delingen av befruktede egg til blastomerer og alle videre delinger som gir (omnipotente) spesialiserte celler.

Was this helpful?
Relativo al hígado.


HEPATIC: Pertaining to the liver.

ΗΠΑΤIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο συκώτι.

HEPATISCH: Auf die Leber bezogen.

HEPATIQUE: Relatif au foie.

EPATICO: Pertinente al fegato.

HEPATISK: Vedrører leveren.

Was this helpful?
Tumor cuyas células parenquimatosas son de origen hepático; incluye todos los tumores del hígado. Actualmente es corriente llamar adenoma a un tumor benigno del hígado, y al tumor maligno, carcinoma hepatocelular. Los hepatomas se asocian a ciertas toxinas de hongos contenidas en ciertos alimentos destinados a la comida de peces de cultivo. La toxina con más alto poder tumoral hacia los peces es la aflatoxina B1 de Aspergillus flavus. La Aspergillus se desarrolla en los alimentos de peces parti


HEPATOMA: A tumour whose parenchymal cells are of hepatic origin and includes any tumour of the liver. It is more usual now to use the term "adenoma" for a benign liver tumour, and "hepatocellular carcinoma" for a malignant tumour of the liver. The toxin having the greatest tumorogenic properties for fishes is aflatoxin B1 from Aspergillus flavus. Aspergillus often thrives well in fish feeds, particularly in warm and humid climates and in situations where feeds are not properly stored. In integrated farmi

ΗΠΑΤΩΜΑ: Ογκος, του οποίου τα παρεγχυματικά κύτταρα προέρχονται από το συκώτι και συμπεριλαμβάνει όλους τους όγκους του συκωτιού. Σήμερα, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείται ο όρος "αδένωμα" για τους καλοήθεις όγκους του συκωτιού και "ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα" για τους κακοήθεις. Η τοξίνη που έχει την ισχυρότερη ογκογενετική δράση στα ψάρια είναι η αφλατοξίνη Β1 από το Aspergillus flavus. Ο Aspergillus ευδοκιμεί συχνά στις ιχθυοτροφές, ιδιαίτερα σε θερμά και υγρά κλίματα και σε περιπτώσεις που η τροφή δ

HEPATOM; LEBERGESCHWÜR: Ein Tumor, dessen Parenchymzellen ursprünglich aus der Leber stammen und auch jeder Tumor der Leber selbst. Es ist derzeit mehr gebräuchlich, den Ausdruck "Adenom" für einen gutartigen Lebertumor und "hepatozelluäres Karzinom" für einen bösartigen Lebertumor zu benutzen. Das Toxin, das die größte krebserregende Eigenschaft bei Fischen aufweist ist das Aflatoxin B1, das von Aspergillus flavus. erzeugt wird. Aspergillus gedeiht oftmals in Fischfuttern, die in feucht-warmen Klimaten nicht sachgerec

HEPATOME: Tumeur dont les cellules parenchymateuses sont dorigine hépatique; comprenant toutes les tumeurs du foie. Il est actuellement courant dappeler une tumeur bénigne du foie un adénome, et une tumeur maligne du foie un carcinome hépatocellulaire. Les hépatomes sont associés aux toxines des moisissures contenues dans certains aliments mangés par les poissons délevage. La toxine ayant le plus fort pouvoir tumorigène envers les poissons est lafflatoxine B 1 dAspergillus flavus. LAspergillus se développ

EPATOMA: Un tumore le cui cellule parenchimali sono di origine epatica; comprendono tutti i tumori del fegato. Attualmente è molto più frequente luso del termine "adenoma" per indicare un tumore benigno del fegato, e di "carcinoma epatocellulare" per indicare un tumore maligno del fegato. La tossina, che possiede il più grande potere tumorigeno nei pesci, è rappresentata dallaflatossina B1 derivante dallAspergillus flavus. Il fungo si sviluppa negli alimenti per pesci, in particolari condizioni climatich

HEPATOM: Svulst der parenkymcellene har hepatisk opprinnelse, og alle typer svulster i leveren. Det er mest vanlig å bruke betegnelsen adenom (kjertelsvulst) om en godartet leversvulst, og hepatocellulær karcinom om en ondartet leversvulst. Giften som har de beste kreftfremkallende egenskapene hos fisk er aflatoxin B1 fra Aspergillus flavus. Aspergillus trives godt i fiskefôr, spesielt i varme og fuktige klimaer og når fôr lagres dårlig. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. fisk-fjærfe kombinasjoner) k

Was this helpful?
Glándula digestiva de crustáceos y moluscos. Gran parte de la comida ingerida entra en el hepatopáncreas, a partir del intestino medio, donde sera absorbida.


HEPATOPANCREAS: The major digestive gland in crustaceans and molluscs. Most of the digested food passes into the hepatopancreas through tubes from the midgut and is absorbed there.

ΗΠΑΤΟΠΑΓΚΡΕΑΣ: Ο κύριος πεπτικός αδένας των καρκινοειδών και των μαλακίων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μετά την πέψη περνά (μέσω σωλήνων από το μεσέντερο) και απορροφάται στο ηπατοπάγκρεας.

HEPATOPANKREAS; DARMANHANGSDRÜSE: Die hauptsächliche Verdauungsdrüse in Crustaceen und Mollusken. Ein großer Teil des verdauten Futters gelangt in den Hepatopankreas durch Röhren des Mitteldarms und wird dort absorbiert.

HEPATOPANCREAS: Glande digestive principale des crustacés et mollusques. Une grande partie de la nourriture digérée rentre dans lhépatopancréas, à partir de lintestin moyen, doù elle est absorbée; glande digestive.

EPATOPANCREAS: Ghiandola digestiva principale nei crostacei e nei molluschi. La maggior parte dellalimento ingerito viene trasferita allepatopancreas dopo lassorbimento nellintestino medio; ghiandola digestiva.

HEPATOPANCREAS: Den største fordøyelseskjertelen hos krepsdyr og bløtdyr. Det meste av den fordøyde maten går inn i hepatopancreas gjennom kanaler fra magen og blir absorbert der.

Was this helpful?
Todo agente orgánico o inorgánico utilizado para destruir una vegetación indeseada.


HERBICIDE: Any agent, either organic or inorganic, used to destroy unwanted vegetation.

ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ: Κάθε παράγοντας, οργανικός ή ανόργανος, που χρησιμοποιείται για την καταστροφή ανεπιθύμητης βλαστησης.

HERBIZID: Jede (an-)organische Substanz, die zur Vernichtung unerwünschter Vegetation eingesetzt wird.

HERBICIDE: Tout agent organique ou non utilisé pour détruire une végétation indésirable.

ERBICIDA: Qualsiasi agente, organico o inorganico, usato per distruggere piante indesiderate.

PLANTEDREPENDE MIDDEL (HERBICID): Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.

Was this helpful?
Animal heterotrófico que se alimenta casi exclusivamente de plantas.


HERBIVORE: A heterotrophic animal that consumes plants almost exclusively.

ΦΥΤΟΦΑΓΟ: Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά.

HERBIVORE (Nom.): Pflanzenfresser; ein heterotrophes Tier, das sich ausschließlich von Pflanzen ernährt.

HERBIVORE: Animal hétérotrophique qui consomme presque exclusivement des plantes.

ERBIVORO: Un animale eterotrofo che consuma quasi esclusivamente vegetali.

HERBIVOR (PLANTEETER): Et heterotroft dyr som spiser kun planter.

Was this helpful?
El que se alimenta de plantas; el término es igualmente utilizado en un sentido más general para describir los organismos que se alimentan de algas (alguívoro). En un sentido más amplio, el término se aplica a veces a los organismos que se alimentan de bacterias (bacterióvoros).


HERBIVOROUS: Plant-eating; the term is also used in a general way to embrace the habit of many organisms that feed on algae (algivorous), or phytoflagellates. In its widest sense, the term is occasionally used to include organisms that feed also on bacteria (bacterivorous).

ΦΥΤΟΦΑΓΟΣ: Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται, όχι μόνο για τους οργανισμούς που τρώνε φυτά, αλλά και με ευρύτερη έννοια για οργανισμούς που τρέφονται με φύκη (φυκοφάγοι) ή με φυτομαστιγωτά. Στην ευρύτατη έννοιά του ο όρος χρησιμοποιείται και για τους οργανισμούς που τρέφονται με βακτήρια.

HERBIVOR (Adj.): Wörtlich, ein Pflanzenfresser; der Ausdruck ist auch allgemeiner gebräuchlich und schließt die Verhaltensweise vieler Organismen ein, die sich von Algen (algivor) und von sog. "Algen " (einschließlich der pigmentierten Protozoen) ernähren, die als "Phytoflagellaten" bekannt sind. Im weitesten Sinne wird der Begriff gelegentlich auch für diejenigen Organismen verwendet, die sich von Bakterien (bakterivor) ernähren.

HERBIVORE (adj.): Salimentant de plantes; le terme est également utilisé dans un sens plus genéral pour décrire les organismes salimentant dalgues (algivore) ou de phytoflagellés. Dans un sens plus large, le terme sapplique parfois aux organismes salimentant de bactéries (bactérivores).

ERBIVORO: Che si alimenta di piante; il termine viene anche usato in maniera più generale per descrivere quegli organismi che si alimentano di alghe (algovori), o di fitoflagellate. Nel senso più ampio il termine viene applicato anche a quegli organismi che si alimentano con batteri (batteriovori).

PLANTEETENDE: Betegnelsen brukes også for å omfatte alle plantespisende organismer, medregnet organismer som beiter på alger (algeetende) eller fytoflagellater. Betegnelsen brukes også vidt for å inkludere organismer som beiter på bakterier (bakterieetende).

Was this helpful?
(1) Capacidad de heredar. (2) Esta parte de la variabilidad fenotípica tiene una base genética que se expresa normalmente por su relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica.


HERITABILITY: (1) The capacity of being inherited. (2) That part of the phenotypic variability that is genetically based, usually expressed as the ratio of genetic variance to phenotypic variance.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η ικανότητα κληρονομικής μεταβίβασης. (2) Το κλάσμα της φαινοτυπικής ποικιλότητας που έχει γενετική βάση, το οποίο συνήθως εκφράζεται ως ο λόγος της γενετικής διασποράς προς τη φαινοτυπική διασπορά.

ERBFÄHIGKEIT: (1) Die Kapazität von Vererbbarem. (2) Der Teil der phänotypischen Variabilität, der auf Genen basiert, normalerweise als die Rate der genetischen Varianz zur phänotypischen Varianz ausgedrückt.

HERITABILITE: (1) La capacité à hériter. (2) Cette partie de la variabilité phénotypique a une base génétique habituellement exprimée par le rapport à la variance génétique, à la variance phénotypique.

EREDEITABILITA: 1) La possibilità di essere ereditato. 2) Quella parte della variabilità fenotipica che ha basi genetiche e di solito viene espressa come il rapporto fra la varianza genetica e la varianza fenotipica.

ARVEGRAD: (1) Evnen til å bli arvet. (2) Delen av den fenotypiske variasjonen som er genetisk basert, vanligvis uttrykt som raten mellom genetisk variasjon og fenotypisk variasjon.

Was this helpful?
Transmitido de una generación a la siguiente.


HEREDITARY: Transmitted from one generation to the next.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ: Μεταβιβαζόμενος από τη μια γενιά στην άλλη.

ERBLICH: Eine genetische Basis besitzend; von einer Generation auf die nächste übertragen.

HEREDITAIRE: Transmis dune genération à la prochaine.

EREDITARIO: Trasmesso da una generazione allaltra.

ARVELIG: Overført fra en generasjon til neste.

Was this helpful?
El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.

ERBLICHKEIT; ERBGUT: Der Mechanismus der Übertragung von spezifischen Eigenschaften oder Merkmalen der Eltern auf die Nachkommen.

HEREDITE: Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.

EREDITARIETA: Meccanismo di trasmissione di tratti o caratteri specifici, dai genitori alla loro progenie.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

Was this helpful?
Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro


HERMAPHRODITE: Refers to an individual organism which is capable of producing both male and female gametes. In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditis

ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

HERMAPHRODITISMUS: Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be

HERMAPHRODISME: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

ERMAFRODITA: Riferito ad un organismo individuale che è capace di produrre sia gameti maschili che femminili. Nel tipo di ermafroditismo simultaneo, vengono prodotti allo stesso tempo gameti funzionali maschili e femminili; in un secondo tipo, ermafroditismo consecutivo, avviene un cambiamento di sesso in un dato momento della vita di un individuo, pertanto è detto anche ermafroditismo insufficiente. Lermafroditismo consecutivo è conosciuto come proterandria quando il sesso iniziale è quello maschile (orata)

HERMAFRODITT: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

Was this helpful?
Dícese de un animal hermafrodita en el cual los órganos genitales masculinos y femeninos llegan a la maduración sexual en momentos diferentes. Cuando los órganos masculinos alcanzan la maduración sexual primero, se habla de hermafroditismo protandrico, en el caso contrario, se habla de hermafroditismo proterógeno, por ejemplo los lábridos, dentón y ostras.


CONSECUTIVE HERMAPHRODITE: An organism having functional male and female reproductive organs which mature at different times; either the male organs mature first (protandrous) or the female organs (protogynous), e.g., the Labridae, Dentex and the oyster, Ostrea.

ΔIΑΔΟΧIΚΟΣ ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Οργανισμός που έχει αρσενικά και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα, τα οποία όμως ωριμάζουν σε διαδοχικές χρονικές στιγμες. Είτε τα αρσενικά όργανα ωριμάζουν πρώτα (πρώτανδρος ερμαφροδιτισμός), είτε τα θηλυκά όργανα (πρωτόγυνος ερμαφροδιτισμός), π.χ. τα Labridae,Dentex και τα Ostrea.

KONSEKUTIVER HERMAPHRODITIMUS: Ein Organismus, der sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane zu unterschiedlichen Zeitpunkten besitzt, je nachdem ob sich zuerst die männlichen (protandrischer Hermaphroditismus) oder die weiblichen Geschlechtsorgane (protogyner Hermaphroditismus) ausbilden (z.B. bei Labriden, Dentex, Austern).

HERMAPHRODITE CONSECUTIF: Se dit dun organisme hermaphrodite chez lequel les organes génitaux fonctionnels mâle et femelle arrivent à maturité sexuelle à des moments différents. Dans le cas où les organes mâles atteignent la maturité sexuelle dabord, on parle dun hermaphrodite protandre, dans le cas contraire, on parle dun hermaphrodite protérogyne, par exemple les Labridae, (Dentex ) et Ostrea.

ERMAFRODITA INSUFFICIENTE: Un organismo provvisto sia di genitali maschili che femminili, i quali maturano in tempi diversi.; se gli organi maschili maturano prima si dice proteandro, se invece maturano prima gli organi femminili si dice proteogino. es., Sparidae, Labridae, Dentex , Ostrea.

KONSEKUTIV HERMAFRODITT: En organisme som har funksjonelle hannlige og hunnlige kjønnsorganer som er modne på ulike tidspunkt. Enten modnes de hannlige organene først og de hunnlige senere (protandri) eller omvendt (protogyni), f.eks. Dentex (Labridae, leppefisk familien) og Ostrea (østers).

Was this helpful?
Organismos que tienen un solo padre/madre común.


HALF-SIBLINGS: Organisms with only one parent in common.

ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΑΔΕΛΦIΑ: Οργανισμοί που έχουν κοινό ένα γονέα.

HALBGESCHWISTER: Organismen mit nur einem gemeinsamen Elternteil.

DEMI-FRERE (SOEUR): Organismes ayant un seul parent en commun.

MEZZO-FRATELLI (SORELLE): Organismi che possiedono un solo parente in comune.

HALVSØSKEN: Organismer med bare en felles forelder.

Was this helpful?
Condición en la cual una célula posee varios núcleos con composición diferente.


HETEROKARYOTIC: Condition in which a cell has more than one nucleus, not all of the same constitution.

ΕΤΕΡΟΚΑΡΥΩΤIΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κατάσταση κατά την οποία ένα κύτταρο έχει περισσότερους του ενός πυρήνες, οι οποίοι δεν έχουν όλοι την ίδια σύσταση.

HETEROKARYOTISCH: Zustand einer Zelle mit mehr als einem Zellkern, die nicht alle gleichen Aufbaus sein müssen.

HETEROCARYOTE: Condition dans laquelle une cellule possède plus dun noyau de composition différente.

ETEROCARIONTE: Condizione nella quale una cellula possiede più di un nucleo, di composizione differente.

HETEROKARYOT: Tilstand der alle cellene har mer enn en kjerne, ikke alle med samme struktur.

Was this helpful?
Que se refiere a la aleta caudal de un pez cuyos bordes son asimétricos, por ejemplo, el esturión.


HETEROCERCAL: Referring to the shape of a tail of a fish where the lobes are asymmetrical, e.g. sturgeon.

ΕΤΕΡΟΚΕΡΚΟΣ: Αναφέρεται στο σχήμα της ουράς ενός ψαριού, που έχει ασύμμετρους λοβούς, π.χ. οξύρρυγχος.

HETEROZERK: Bezieht sich auf die Form der Caudalen, bei der beide Hälften asymmetrisch sind (z.B. Störe).

HETEROCERQUE: Qui se réfère à la forme de la nageoire caudale dun poisson dont les lobes sont asymétriques, par exemple, lesturgeon.

ETEROCERCA: Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i lobi sono asimmetrici, es. come in quella dello storione.

HETEROCERK: Refererer til formen på halefinnen hos fisk med asymmetrisk halefinne (f.eks. hai og stør).

Was this helpful?
(diversidad genética). Proporciones de individuos cuyos cromosomas homólogos llevan alelos distintivos. La frecuencia de aparición de los diferentes alelos es característica de las diferentes poblaciones.


HETEROZYGOSITY (GENE DIVERSITY): Gene diversity:the presence of distinguishable alleles on homologous chromosomes within an individual. The frequency of occurrence of different alleles can be characteristic of different populations.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΤΙΑ (γενετική ποικιλότητα): Η ύπαρξη διαφορετικών αλληλόμορφων στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός ατόμου. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αλληλόμορφων μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα διαφορετικών πληθυσμών.

HETEROCYGOSIS: Das Vorhandensein unterscheidbarer Allele auf homologen Chromosomen innerhalb eines Individuums. Die Frequenz des Auftretens auf verschiedenen Allelen kann charakteristisch für unterschiedliche Populationen sein.

HETEROZYGOSITE (Diversité génique) : La présence d’allèles distincts sur les chromosomes homologues d’un individu. La fréquence d’occurrence des différents allèles peut être caractéristique de différentes populations.

ETEROZiGOSI (diversità di geni): : Le proporzioni di individui in cui in cromosomi omologhi sono presenti alleli differenti. La frequenza del succedersi di alleli differenti può essere caratteristica di differenti popolazioni.

HETEROZYGOSITET: Andelen av individer som for et gitt gen har forskjellige alleler på de homologe kromosomene. Frekvensen eller forekomsten av forskjellige alleler kan være karakteristisk for ulike populasjoner.

Was this helpful?
Dícese de un sujeto o de uno de sus caracteres cuyos genes alelos son diferentes.


HETEROZYGOUS: The state of having a pair of dissimilar alleles at one gene locus.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει δύο ανόμοια αλληλόμορφα σε ένα γονιδιακό τόπο.

HETEROZYGOTISCH: Ungleich gepaart; in den homologen Chromosomen von beiden Eltern her unterschiedliche Allele führend.

HETEROZYGOTE: Se dit dun sujet ou dun de ses caractères dont les gènes allèles sont différents.

ETEROZIGOTE: Si dice di un soggetto o di un suo carattere dove gli alleli, ad un certo locus genico, sono differenti.

HETEROZYGOT: Det å ha et par ulike alleler på et genlokus.

Was this helpful?
Área del cromosoma que es fuertemente condensada y raramente desespiralizada. De hecho estas áreas son siempre (cuando son constitutivas) o durante ciertas fases del ciclo celular (cuando son facultativas), distintas de la eucromatina.


HETEROCHROMATIN: Chromosomal areas which are strongly condensed and rarely unwind. They are therefore always (constitutive) or during specific phases of the cell cycle (facultative) distinct from euchromatin.

ΕΤΕΡΟΧΡΩΜΑΤIΝΗ: Χρωμοσωμικές περιοχές πολύ συμπυκνωμένες και σπανιότερα εκτυλιγμένες. Επομένως διακρίνονται από την ευχρωματίνη είτε μόνιμα (καταστατική ετεροχρωματίνη), είτε σε ορισμένες φάσεις της κυτταρικής ζωής (προαιρετική ετεροχρωματίνη).

HETEROCHROMATIN: Genom-Bereiche, die stark kondensiert sind und in der Regel nicht exprimiert werden. Sie unterscheiden sich somit ständig (konstitutiv) oder in bestimmten Phasen des Zellcyklus (fakultativ) durch hohen Schraubungsgrad vom Euchromatin.

HETEROCHROMATINE: Région chromosomiale fortement condensée et rarement despiralisée. De ce fait ces régions sont toujours (constitutives) ou pendant certaines phases du cycle cellulaire (facultatives) distinctes de leuchromatine.

ETEROCROMATINA: Regioni del cromosoma che sono strettamente condensate e raramente despiralizzate. Tali aree sono perciò sempre costitutive, oppure distinte dalleucromatina durante certe fasi del ciclo cellulare, in tal caso sono dette facoltative.

HETEROKROMATIN: Området på kromosomet som er sterkt sammentrengt og sjelden utstrakt. Er derfor alltid forskjellig fra eukromatin, eller forskjellig fra eukromatin under spesifikke faser av cellesyklusen.

Was this helpful?
Dícese de los huevos con distribución desigual de vitelo.


HETEROLECITHAL: Eggs with an uneven distribution of yolk.

ΕΤΕΡΟΛΕΚIΘIΚΟ: Αυγό με άνιση κατανομή της λεκίθου, π.χ.

HETEROLECITHAL: Eier mit ungleicher Verteilung des Dotters.

HETEROLECITHE: Se dit des oeufs à distribution de vitellus inégale.

ETEROLECITICHE: Uova con una distribuzione ineguale del vitellino.

HETEROLECITHAL: Egg med ujevn fordeling av plomme.

Was this helpful?
Contenido de un tipo de ADN organular particular en una célula o individuo (Vg. mtADN y cpADN).


HETEROPLASMY: The containment by one cell or individual of more than one type of a particular organellar DNA (e.g., mtDNA or cpDNA).

ΕΤΕΡΟΠΛΑΣΜΙΑ: Η ύπαρξη σε ένα κύτταρο ή ένα άτομο περισσοτέρων του ενός τύπου DNA (π.χ. mtDNA ή cpDNA).

HETEROPLASMIE: Das Zurückhalten von mehr als einem Typ einer bestimmten organellen DNA (z.B. mtDNA oder cpDNA) in einer Zelle oder einem Individuum.

HETEROPLASMIE : L’occurrence dans une cellule ou individu de plusieurs types d’ADN d’organite (par exemple ADN mitochondriale ou ADN chloroplastique).

ETEROPLASMA: Una cellula o individuo che contiene più di un tipo di DNA organulare (p. es. mtDNA or cpDNA).

HETEROPLASMI: Forekomst av mer enn én type av et spesielt organellært DNA (f.eks. mitDNA eller cpDNA) i en celle eller et individ.

Was this helpful?
Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.


HETEROSIS: Hybrid vigour: the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΕΤΕΡΩΣΗ: Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HETEROSIS: Hybridkraft; das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.

HETEROSIS: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

ETEROSI: Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.

KRYSNINGSFRODIGHET: Hybridkraft: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Dícese de organismos que se alimentan de materia orgánica.


HETEROTROPHIC ORGANISMS: Organisms that are dependent on organic matter for food.

ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟI ΟΡΓΑΝIΣΜΟI: Οργανισμοί που εξαρτώνται από το οργανικό υλικό για την τροφή τους.

HETEROTROPHE ORGANISMEN: Organismen, die von organischem Futter abhängig sind.

HETEROTROPHIQUE (ORGANISME): Se dit des organismes qui se nourrissent de la matière organique.

ORGANISMI ETEROTROFI : Si dice di organismi che si alimentano di materia organica vivente o morta (contrario di autotrofi).

HETEROTROFE ORGANISMER: Organismer som er avhengig av organisk materiale som næringsgrunnlag.

Was this helpful?
Infección parasítica interna y crónica de los salmónidos. Muestra pocso síntomas distintivos a parte de la reducción del apetito y la mortalidad. Se puede tratar con furazona.


HEXAMITA: Chronic internal parasitic infection of salmonids. It shows few distinctive signs other than an increase in mortality and reduced appetite. Treatment can be carried out by means of furazolidone.

HEXAMITA: Χρόνια εσωτερική παρασιτική μόλυνση των σολομοειδών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμφανή συμπτώματα, εκτός από αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη όρεξη. Η θεραπεία γίνεται με φουραζολιδόνη.

HEXAMITA: Chronische endoparasitäre Infektion bei Salmoniden, u. a. mit wenigen eindeutigen Symptomen, abgesehen von gehäufter Sterblichkeit und Appetitlosigkeit. Behandlung mit Furazolidon ist möglich.

HEXAMITA: Infection parasitaire interne chronique des salmonidés. Elle montre peu de symptômes distinctifs autres que la réduction de lappétit et la mortalité. Traité par la furazolidone.

HEXAMITA: Infezione parassitica interna cronica dei salmonidi. Mostra pochi segni distintivi a parte un aumento della mortalità e una riduzione dellappetito. Può essere effettuato un trattamento con il furazolidone.

HEXAMITA SALMONIS: Flagellat som gir kronisk indre infeksjon på laksefisk. Den viser få spesielle sykdomstegn utenom økt dødelighet og redusert appetitt. Fisken kan behandles med furazolidon.

Was this helpful?
Tejido sin estructura, homogénea y que tiene aspecto de vidrio. (1) El cartílago hialino es el cartílago que constituye el cartílago embrionario. (2) En patología: describe el aspecto de ciertos tejidos degenerados. (3) En peces, las zonas transparentes de otolitos, a menudo utilizado para determinar la edad.


HYALINE: A clear, structureless, homogenous, glassy material. (1) Hyaline cartilage, the cartilage forming the embryonic skeleton. (2) In pathology: describes the aspect of some degenerating tissues. (3) In fishes: the transparent zones within otoliths, often used to determine age.

ΥΑΛΙΝΗ: Διαφανές, άμορφο, ομοιογενές υλικό. (1)Υαλώδης χόνδρος: ο χόνδρος του εμβρυονικού σκελετού. (2) Στην παθολογία: περιγράφει την εμφάνιση ορισμένων εκφυλισμένων ιστών. (3) Στα ψάρια: οι διαφανείς ζώνες των ωτολίθων που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της ηλικίας.

HYALIN: Ein klares, strukturloses, homogenes Material: (1) Durchsichtiger Knorpel: der Knorpel, der das embryonale "Skelett" formt; (2) In der Pathologie: durchsichtiges, strukturloses, homogenes Material, das in pathologisch-degenerativen Geweben und auch in normalen Geweben vorkommt. (3) Bei Fischen: die durchsichtigen Zonen der Otolithenstrukturen, die oft für die Altersbestimmung verwendet werden.

HYALIN(E): Tissu sans structure homogène, ayant laspect du verre. (1) Le cartilage hyalin est le cartilage formant le squelette embryonnaire. (2) En pathologie : décrit laspect de quelques tissus dégénérescents. (3) Chez les poissons les zônes transparentes des otolithes, souvent employées pour déterminer lâge.

SOSTANZA IALINA: Materiale chiaro, trasparente e senza una struttura omogenea. (1) cartilagine ialina è la cartilagine che forma lo scheletro embrionale.(2) In patologia: descrive laspetto del tessuto in fase degenerativa. (3) Nei pesci: le zone trasparenti comprese negli otoliti, spesso usate per determinare letà.

HYALIN: Et klart, strukturløst, homogent, glassaktig materiale. (1) Hyalinbrusk, brusken som danner skjelettet i embryoer. (2) I patologi (sykdomslære): Beskriver utseende av et degenerert vev. (3) I fisk: De gjennomsiktige sonene i otolittene, ofte brukt til å bestemme alder.

Was this helpful?
Compuesto de amonio cuaternario utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas de branquias de salmónidos por baño (2-4 mg.l-1). A causa de su toxicidad en aguas muy dulces, la concentración del tratamiento es baja cuando el contenido en carbonato de calcio del agua es inferior a 100mg.l-1.


HYAMINE: A quaternary ammonium compound commonly used as a bath treatment (2-4 mg/l) in salmonid culture to control bacterial gill disease problems. At a water hardness below 100mg/l of calcium carbonate it should be used at lower concentrations because of its high level of toxicity in soft water.

ΥΑΜΙΝΗ: Τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά λουτρά (2-4 mg/l) στην καλλιέργεια σολομοειδών για τον έλεγχο των βακτηριακών ασθενειών των βραγχίων. Οταν η σκληρότητα του νερού είναι μικρότερη των 100 mg/l ανθρακικού ασβεστίου, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητάς της στο μαλακό νερό.

HYAMIN: Eine quarternäre Ammoniumverbindung, die häufig als Badbehandlung (2-4 mg/L) für Salmoniden eingesetzt wird, um bakterielle Kiemeninfektionen zu kontrollieren. Es sollte vorsichtig und mit niedrigen Konzentrationen eingesetzt werden, wenn die Wasserhärte 100 mg/L Kalziumkarbonat unterschreitet, da es in weichem Wasser für Fische toxischer ist.

HYAMINE: Composé dammonium quaternaire utilisé pour le traitement des infections bactériennes des branchies des salmonidés par balnéation (2-4 mg.l-1). A cause de sa toxicité dans les eaux trop douces, la concentration du traitement est diminuée quand la teneur en carbonate de calcium de leau est inférieure à 100 mg.l-1.

HYAMINE 3500: Nome commerciale di un composto di ammonio quaternario comunemente usato nel trattamento delle infezioni batteriche delle branchie dei salmonidi, per immersione (2-4 mg/l). A causa della sua alta tossicità nelle acque troppo dolci, può essere usato a basse concentrazioni quando la durezza dellacqua è inferiore a 100 mg/l di carbonato di calcio.Per luso di questi prodotti è necessario documentarsi con la legislazione locale in quanto in molti paesi non sono ammessi.

HYAMIN: En kvaternær ammoniumforbindelse, som ofte brukes i oppdrett av laksefisk for å badebehandle (2-4 mg/l) fisk med bakterielle gjelleinfeksjoner. Ved hardhet under 100 mg/l (kalsiumkarbonat) bør hyamin brukes i lavere konsentrasjoner siden forbindelsen blir giftigere i bløtt vann.

Was this helpful?
(1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDISIERUNG: (1) Basenpaarung zwischen komplementären DNA- oder RNA-Strängen. (2) Kreuzung von reinen Linien oder Individuen unterschiedlicher genetischer Konstitution oder Art.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

IBRIDIZZIONE: Lappaiamento delle due catene polinucleotidiche (DNA o RNA) per formare un duplex. 2) Incrocio di linee consanguinee di individui con differente costituzione genetica o di due specie differenti.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

Was this helpful?
Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRID: Nachkomme zweier Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten oder Formen ( Varietäten).

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

IBRIDO: Progenie derivanti da due specie o varietà differenti.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

Was this helpful?
Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΥΒΡΙΔΩΜΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

HYBRIDOMA: Eine Hybrid-Zelle, die durch die Fusion einer Lymphozyte und einer Krebszelle geschaffen wurde; produziert einen Antikörper, der für nur ein Antigen spezifisch ist.

HYBRIDOME: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

IBRIDOMA: Una cellula ibrida creata per fusione di un linfocita con una cellula cancerogena; produce degli anticorpi specifici di un solo epitopo di un antigene.

HYBRIDOM: En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

PAH (POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE): Organische Moleküle, die mehr als zwei aromatische Ringe enthalten. In bezug auf Verschmutzungsprobleme wichtige Verbindungen.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (PAH): Molecole organiche costituite da due o più anelli aromatici; composti altamente tossici ed inquinanti.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

Was this helpful?
Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ: Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.

HYDROCEPHALIE: Ein abnormaler Zustand, der durch die Zunahme des Volumens der cerebralen Spinalflüssigkeit im Schädel verursacht wird. Kommt gelegentlich als krankhafte Erscheinung in Brutanstalten bei larvalen und juvenilen Fischen vor.

HYDROCEPHALIE: Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.

IDROCEFALIA: Condizione patologica provocata dallaumento di volume del fluido cerebrospinale nel cranio, cosa che avviene occasionalmente nelle larve e nei giovanili dei pesci dallevamento.

HYDROCEFALI (VANNHODE): En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.

Was this helpful?
Ciencia que estudia los parámetros físicos de los océanos, mares, lagos, corrientes de agua y otras masas de agua y de tierras limítrofes, sobre todo los factores que afectan la seguridad de navegación. Los datos recogidos son publicados para el uso de los navegadores. Las condiciones hidrográficas son particularmente importantes en acuicultura en cuanto al sitio de instalación y de diseño de las jaulas.


HYDROGRAPHY: The science which deals with the measurement of the physical features of the oceans, seas, lakes, rivers, and other water bodies and their adjacent land areas, with special reference to the elements that affect safe navigation, and the publication of such information in a suitable form for the use of navigators. Hydrographic conditions are particularly important in aquaculture to decide on site selection and system design.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η επιστήμη που αφενός ασχολείται με την μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών, θαλασσών, λιμνών, ποταμών και άλλων υδάτινων συστημάτων καθώς και των γειτονικών τους χερσαίων περιοχών με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση και αφ΄εταίρου με την δημοσίευση των πληροφοριών αυτών υπό μορφή κατάλληλη γιά τους ναυτιλομένους. Οι υδρογραφικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην υδατοκαλλιέργεια γιά τις αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή θέσης και τον σχεδιασμ

HYDROGRAPHIE: Die Wissenschaft, die sich mit der Messung von physikalischen Kriterien in den Ozeanen, den Seen, Flüssen und anderen Gewässern und den an sie angrenzenden Landgebieten befaßt. Besondere Aufmerksamkeit wird im Sinne der Schiffahrt auf Aspekte gelegt, die ein sicheres Navigieren ermöglichen, einschließlich der Publikation der hierfür nutzbaren Informationen. In der Aquakultur sind hydrographische Daten insbesondere für die Beurteilung der Standortkriterien und der Systemauslegung wichtig.

HYDROGRAPHIE: Science qui étudie les paramètres physiques des océans, mers, lacs, cours deau et autres masses deau et des terres limitrophes, surtout les facteurs affectant la sécurité de la navigation. Les données receuillies sont publiées à lusage des navigateurs. Les conditions hydrographiques sont particulièrement importantes en aquaculture en ce qui concerne lemplacement des installations et leur conception.

IDROGRAFIA: La scienza che studia le misure delle figure fisiche degli oceani, mari, laghi, fiumi, e altri corpi dacqua e le loro aree di terreno adiacente, con particolare riferimento agli elementi che riguardano la sicurezza della navigazione, la pubblicazione di alcune informazioni disponibili per luso dei naviganti. Le condizioni idrografiche sono importanti in acquacoltura per decidere la scelta di un sito e il progetto di un allevamento.

HYDROGRAFI: Vitenskapen som har å gjøre med målinger av de fysiske egenskapene til hav, innsjøer, elver og andre vannmasser med deres tilstøtende områder. Spesielt med tanke på faktorene som påvirker trygg navigering, og publikasjon av informasjonen i en form som gjør den lett å forstå for navigatører. Hydrografiske forhold er særlig viktig i akvakultur ved bestemmelse av beliggenhet for oppdrettslokaliteter og valg av anleggstype.

Was this helpful?
La descomposición de ciertos compuestos químicos por adición de agua.


HYDROLYSIS: The splitting of a product or substance into smaller units by the addition of the elements in water.

ΥΔΡΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση μίας ουσίας κατά τη διάλυσή της σε νερό.

HYDROLYSE: Die Spaltung eines Produktes oder einer Substanz in kleinere Einheiten durch die Zugabe von Elementen ins Wasser.

HYDROLYSE: La décomposition de certains composés chimiques par addition des eléments de leau.

IDROLISI: Reazione di scissione di una molecola per azione dellacqua, che ha come risultato lottenimento di due o più molecole più piccole o di ioni.

HYDROLYSE: Splitting av et produkt eller en substans til mindre enheter, ved bruk av vannmolekyler.

Was this helpful?
Ciencia que estudia la hidrosfera, sobre todo lo que concierne los efectos de la precipitación y la evaporación sobre la ocurrencia y los caracteres del agua en las corrientes de agua, lagos subterráneos o superficiales. En términos de ciclo hidrológico, la competencia de la hidrología se extiende desde la precipitación hasta la reevaporación o el retorno del agua al mar. En hidrología aplicada, los datos recogidos científicamente son utilizados para prevenir el flujo de agua (previsiones fluvia


HYDROLOGY: The scientific study of the waters of the earth, especially with relation to the effects of precipitation and evaporation upon the occurrence and character of water in streams, lakes and on or below the land surface. In terms of the hydrologic cycle, the scope of hydrology may be defined as that portion of the cycle from precipitation to re-evaporation or return of the water to the seas. Applied hydrology utilizes scientific findings to predict rates and amounts of runoff (river forecasting), es

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ: Η επιστημονική μελέτη των υδάτων της ξηράς. Εξετάζει την επίδραση των κατακρημνισμάτων και της εξάτμισης στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού στους ποταμούς, τις λίμνες και την επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Με βάση τον υδρολογικό κύκλο, το αντικείμενο της υδρολογίας ορίζεται ως το μέρος του κύκλου από την κατακρήμνιση μέχρι την επανεξάτμιση ή την επιστροφή του νερού στις θάλασσες. Η εφαρμοσμένη υδρολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για την πρόγνωση των συντελεστών και του όγκο

HYDROLOGIE: Die Wissenschaft vom Wasser auf der Erde, insbesondere in bezug auf die Auswirkungen von Niederschlag und Verdunstung auf das Auftreten und den Charakter von Wasser in Strömen, Seen und auf oder unter der Erdoberfläche. Bezogen auf den hydrologischen Zyklus, kann der Bereich der Hydrologie im Zyklus vom Niederschlag bis zur Wiederverdunstung definiert werden, oder bis zur Rückkehr des Wassers ins Meer. Die angewandte Hydrologie nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse, um Abflußraten und -mengen (Ab

HYDROLOGIE: Science qui étudie lhydrosphère, surtout en ce qui concerne les effets de la précipitation et de lévaporation sur la présence et les caractères de leau dans les cours deau, lacs et sur ou dessous la terre. En termes de cycle hydrologique, les compétences de lhydrologie sétendent de la précipitation jusquà la reévaporation ou retour de leau à la mer. En hydrologie appliquée, les données receuillies scientifiquement sont exploitées afin détablir des prévisions de lécoulement deau (prévisions fluvi

IDROLOGIA: Studio scientifico delle acque della terra (idrosfera), specialmente in relazione agli effetti delle precipitazioni ed allevaporazione sulle caratteristiche delle acque dei corsi dacqua, dei laghi e del terreno. In termini di studio del ciclo idrologico, le competenze dellidrologia si estendono dalla precipitazione alla ri-evaporazione o al ritorno dellacqua al mare. Lidrologia applicata utilizza scoperte scientifiche al fine di stabilire previsioni sullo smaltimento dellacqua (previsioni fluvia

HYDROLOGI: De vitenskapelige studiene av jordens vannmasser, spesielt i relasjon til effektene av nedbør og fordamping på forekomst av og egenskaper til vann i bekker, innsjøer eller over/under bakkenivå. Med bakgrunn i den hydrologiske syklusen (vannets kretsløp) er hydrologi definert som delen av syklusen fra nedbør til vannet igjen fordamper eller vannet vender tilbake til sjøen. Anvendt hydrologi bruker vitenskapelige funn til å anslå avrenning (elvevarsling), beregne nødvendige overløps- og reservoark

Was this helpful?
Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

ÖDEM: Dropsy (der englische Begriff "Dropsy" wird häufig im Deutschen verwendet). Eine Anreicherung von seröser Flüssigkeit in zellulären Geweben oder anderen Hohlräumen des Körpers; im allgemeinen für Hohlräume im Abdominalbereich benutzt. Nicht zu verwechseln mit dem englischen Begriff oedema.

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

IDROPISIA: Accumulo di fluidi sierosi nei tessuto cellulari o in una cavità corporea. Viene generalmente usato per la cavità addominale. Non bisogna confondere questo termine con “edema”.

VATERSOTT: Opphopning av serøs væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Må ikke forveksles med ødem.

Was this helpful?
Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.


INFECTIOUS DROPSY: An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.

INFEKTIÖSES ÖDEM (DROPSY): Eine akute hämorraghische, ansteckende Virusinfektion, die typisch für Cypriniden und insbesondere für Karpfen (Cyprinus carpio) ist. Die Krankheit bricht meist im Frühjahr aus und verursacht eine hohe Sterblichkeit bei Adulten und Juvenilen, weshalb sie auch "Frühjahrsvirämie (q. v.) der Karpfen" genannt wird.

HYDROPISIE INFECTIEUSE: Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.

EDEMA INFETTIVO: Una infezione contagiosa virale acuta emorragica tipica dei ciprinidi, la si ritrova specialmente nella carpa comune (Cyprinus carpio). Questa malattia si manifesta soprattutto in primavera, causando mortalità negli adulti e nei giovanili: perciò essa è conosciuta anche come viremia primaverile della carpa.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

Was this helpful?
Sistema de cultivo de plantas en el cual las raíces son sumergidas en un líquido nutritivo, o en un sustrato inerte irrigado por una solución nutritiva. En acuicultura, esta sustancia se utiliza para tratar el agua de los sistemas de reciclaje para eliminar en parte el nitrógeno y el fósforo producidos por el metabolismo de peces. Los productos secundarios obtenidos y comercializados son, por ejemplo, lechugas y tomates.


HYDROPONICS: A system of plant culture in which the growing plants have their roots immersed in a nutrient rich solution or in an inert substrate which is irrigated with nutrients. In aquaculture, this technology is often employed as a treatment method in recycling systems to, eliminate in part the nitrogen and phosphorus produced by fish metabolism. The marketable by-products most commonly obtained are lettuce and tomatoes.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ: Σύστημα καλλιέργειας φυτών κατά το οποίο τα αναπτυσσόμενα φυτά έχουν τις ρίζες τους βυθισμένες σε ένα διάλυμα πλούσιο σε θρεπτικά άλατα ή σε ένα αδρανές υπόστρωμα το οποίο αρδεύεται με θρεπτικά. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτή η τεχνολογία συχνά χρησιμοποιείται σε συστήματα ανακύκλωσης γιά την απομάκρυνση του αζώτου και φωσφόρου που παράγονται από τον μεταβολισμό των ψαριών. Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα είναι συνήθως τα μαρούλια και οι τομάτες.

HYDROPONISCHE KULTUREN: Ein System von Pflanzenkulturen, in dem Pflanzen wachsen, deren Wurzeln in eine nährstoffreiche Lösung eingetaucht sind oder in ein inertes Substrat gebettet werden, das mit nährstoffhaltigem Wasser versetzt wird. In der Aquakultur oftmals als Aufbereitungsmethode in Kreislaufsystemen eingesetzt, um wenigstens teilweise die aus dem Stoffwechsel ausgeschiedenen Stickstoff- und Phosphorverbindungen zu eliminieren und in vermarktungsfähige Produkte umzusetzen (z.B. Kopfsalat, Tomaten, Blumen).

HYDROPONIQUE: Système de culture des plantes dans laquelle les racines sont immergées dans un liquide nutritif, ou dans un substrat inerte irrigué par une solution nutritive. En aquaculture, cette technologie est utilisée pour traiter leau des systèmes de recyclage, lazote et le phosphore résultant du métabolisme des poissons étant partiellement éliminés. Les produits secondaires obtenus et commercialisables sont les salades et les tomates.

COLTURA IDROPONICA: Sistema di coltivazione delle piante nel quale le radici sono immerse in una soluzione ricca di nutrienti o in un substrato inerte che viene irrigato con nutrienti, durante la crescita. In acquacoltura questa tecnologia è spesso impiegata come metodo di riciclaggio per azoto, fosforo prodotti dal metabolismo dei pesci. I prodotti commerciali, più comunemente ottenuti con tale sistema, sono la lattuga e i pomodori.

HYDROPONIKK: Et system for plantedyrking der plantene har røttene nedsenket i en næringsrik løsning eller i et substrat som overrisles med næringsstoffer. I akvakultur brukes ofte denne teknologien i resirkulasjonssystemer, for å fjerne fosfor og nitrogen som produseres i fiskens metabolisme eller stammer fra spillfôr. De salgbare biproduktene er oftest tomater og salat.

Was this helpful?
Parte líquida de la tierra que se distingue de la parte sólida, llamada litosfera, y de la capa gaseosa, llamada atmósfera. Masa global de agua que incluye el agua atmosférica, agua superficial y agua subterránea.


HYDROSPHERE: The water portion of the earth as distinguished from the solid part, called the lithosphere, and from the gaseous outer envelope, called the atmosphere; the global water mass, including atmospheric, surface and subsurface waters.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ: Το σύνολο των υδάτων της γης σε αντιδιαστολή με τον στερεό φλοιό που καλείται ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ και από το αέριο περίβλημα που καλείται ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Η συνολική μάζα του ύδατος, η οποία περιλαμβάνει τα ατμοσφαιρικά, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

HYDROSPHÄRE: Der Wasseranteil der Erde, der vom festen Anteil, der LITHOSPHÄRE, und von der gasförmigen äußeren Hülle, der Atmosphäre, unterschieden wird. Die globale Wassermasse, die Atmosphären-, Oberflächen- und Tiefenwasser umfaßt.

HYDROSPHERE: La partie liquide de la croûte terrestre qui se distingue de la partie solide, la lithosphère et de lenveloppe gazeuse, appelée latmosphère. La masse globale deau, comprenant leau atmosphérique, leau de surface et leau souterraine.

IDROSFERA: La parte liquida della crosta terrestre che si distingue dalla parte solida, chiamata litosfera, e da quella gassosa, chiamato atmosfera; la massa dacqua globale, comprende lacqua atmosferica, lacqua di supericie atmosferica e lacqua sotterranea.

HYDROSFÆRE: Alt vann på jordkloden, skilt fra de faste områden (litosfæren) og luftlaget rundt (atmosfæren). De globale vannmassene, medregnet atmosfærisk, overflate- og grunnvann.

Was this helpful?
Clase de celenterados del filum de los cnidarios, que incluye medusas y pólipos.


HYDROZOANS: Class of the Phylum Cnidaria including simple and compound jellyfishes and polyps.

ΥΔΡΟΖΩΑ: Ομοταξία του φύλου των Κνιδοζώων που περιλαμβάνει απλές και σύνθετες μέδουσες και πολύποδες.

HYDROZOA: Eine Klasse der Cnidaria (Phylum), die solitäre und kolonienbildende Arten von Quallen und Polypen umfaßt.

HYDROZOAIRES: Classe de coelentérés incluant les méduses et les polypes.

IDROZOI: Classe di Celenterati che include meduse e polipi.

HYDROZOER: Klasse Hydrozoa tilhørende rekke Cnidaria (nesledyr), inneholder enkle og sammensatte maneter og polypper.

Was this helpful?
Agua congelada, cristales transparentes y frágiles.


ICE: Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.

ΠΑΓΟΣ: Στερεοποιημένο νερό, το οποίο σχηματίζει διαφανείς, εύθραστους κρυστάλλους.

EIS: Gefrorenes Wasser; ein brüchiger, durchsichtiger und kristalliner Feststoff.

GLACE: Eau gelée, cristaux transparents fragiles.

GHIACCIO: Acqua allo stato solido; acqua ghiacciata.

IS: Frosset vann, et skjørt gjennomsiktig krystallisk fast stoff.

Was this helpful?
Hielo recién formado en el interior de las fisuras o de agujeros de una masa de hielo antigua, o en los charcos encima de una masa de hielo más antigua.


GLIMMER ICE: Newly-formed ice within cracks or holes of older ice, or in the puddles upon older ice.

GLIMMER ICE: Νεοσχηματισμένος πάγος μέσα σε σχισμές, οπές ή λακκούβες παλιότερου πάγου.

EISGLIMMER: Neugebildetes Eis in Rissen oder Löchern von älterem Eis oder in den Pfützen auf älterem Eis.

GLACE LUISANTE: Glace néo-formée à linterieur de fissures ou de trous dans la glace ancienne, ou dans les flaques sur la glace plus ancienne.

GHIACCIO EPIGEGENETICO (O DI NUOVA FORMAZIONE): Ghiaccio di nuova formazione allinterno di fessure, o attorno a ghiaccio vecchio o a chiazze sopra il ghiaccio vecchio.

GLIMMER ICE: Nydannet is i sprekker eller hull i eldre is, eller i vanndammer oppå eldre is.

Was this helpful?
Hielo que se forma por contacto o fijación con la orilla o el fondo. Llamado hielo a pie de orilla si se encuentra helado en la orilla; hielo de orilla cuando esta esparcido en la orilla; hielo encallado, cuando está en contacto con la tierra; hielo de fondo cuando está adherido al fondo. El hielo que no está en contacto con el fondo o con la orilla se llama hielo flotante (hielo costero).


FAST ICE: Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FAST ICE: Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FESTEIS: Eis, das durch den Kontakt oder die Berührung mit dem Küstenstreifen oder dem Boden festgehalten wird. Es wird als Küsteneisgürtel bezeichnet, wenn es an der Küste festfriert, als Küsteneis , wenn es auf der Küste oder dem Strand friert, als gestrandetes Eis bei Anschwemmung, als Grundeis am Boden. Eis, das weder in Kontakt noch Berührung mit der Küste oder dem Grund ist, wird Treibeis genannt.

GLACE COTIERE: Glace tenue en place par contact ou fixation avec lestran ou le fond. Appelée glace ice foot quand elle est attachée à lestran, glace destran quand elle est rejetée sur lestran, glace echouée si echouée sur lestran, glace du fond quand elle est attachée au fond. La glace qui nest pas attaché au fond ou à lestran sappelle glace flottante (glace cotière, banquise).

FAST ICE : Termine anglosassone per indicare varie formazioni di ghiaccio: ghiaccio stabile che si mantiene a contatto o attaccato alla riva. Viene chiamato "ice foot" quando è attaccato alla riva, " ice shore" quando è fuso alla riva o incagliato, "stranded ice" se arenato e "bottom ice" se il ghiaccio si trova attaccato al fondo. Il ghiaccio che non è a contatto o attaccato alla riva viene chiamato ghiaccio galleggiante, detto anche ghiaccio costiero.

FASTIS: Is som holdes i posisjon ved kontakt eller feste med land eller bunn. Kalles fastisbeltet når den er frosset fast til kysten, kystis dersom den er kastet på land, strandet is dersom den er gått på grunn, og bunnis dersom den er frosset fast i bunnen. Is som ikke er i kontakt med eller festes til kyst/bunn kalles drivis.

Was this helpful?
Tipo de hielo formado por la congelación de cristales de hielo en las etapas previas a la solidificación y que dan un aspecto graso a la superficie marina.


GREASE ICE: A kind of slush formed from the congelation of ice crystals in the early stages of freezing. It gives the sea surface a greasy appearance.

ΑΛΛΕIΜΑΤΟΠΑΓΟΣ: Ενα είδος χαλαρού πάγου που σχηματίζεται από την πήξη παγοκρυστάλλων στα πρώτα στάδια του παγώματος. Δίνει στην επιφάνεια της θάλασσας μια λιπαρή εμφάνιση.

EISGRIES: Eine Art "Matsch", der durch das Verfestigen von Eiskristallen im frühen Gefrierstadium gebildet wird. Er gibt der Meeresoberfläche ein griesiges Aussehen.

GLACE GRASSE: Genre de glace pâteuse formée par la congélation de cristaux de glace dans les étapes précoces de la solidification et qui donnent un aspect gras à la surface de la mer.

GREASE ICE : Non esiste una precisa definizione in lingua italiana. Letteralmente ghiaccio brillante, si tratta di un tipo di ghiaccio pastoso formatosi per congelamento dei cristalli di ghiaccio nelle fasi precoci di solidificazionee che dà alla superficie del mare un aspetto oleoso.

ISSØRPE: En slags søle som dannes ved frysing av iskrystaller i de tidlige stadiene av frysing. Gir hav overflaten et gjørmete utseende.

Was this helpful?
Órgano responsable de números procesos metabólicos vitales, tales que la almacenamiento y filtración de productos absorbidos por el tubo digestivo.


LIVER: Organ responsible for many vital metabolic processes, such as the storage and filtration of assimilated products from the digestive tract.

ΗΠΑΡ: Οργανο υπεύθυνο για πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως η αποθήκευση και διήθηση των αφομοιωμένων προϊόντων από τον πεπτικό αγωγό.

LEBER: Ein zentrales Organ, das für viele Stoffwechselprozesse verantwortlich ist; insbesondere für die Einlagerung und Filtration vieler Stoffwechselprodukte, die aus dem Verdauungstrakt assimiliert wurden.

FOIE: Organe responsable de nombreux processus métaboliques vitaux, tels que stockage et filtration de produits assimilés par le tube digestif.

FEGATO: Organo responsabile di molti processi metabolici vitali, come limmagazzinamento e la filtrazione di sostanze assimilate dal canale alimentare.

LEVER: Organ som er ansvarlig for mange livsviktige metabolske prosesser, som lagring og filtrering av stoffer som blir tatt opp i tarmen.

Was this helpful?
Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.

HYGIENE: Die Praxis, durch Sauberkeit den Gesundheitszustand zu erhalten.

HYGIENE: Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.

IGIENE: Pratica per il mantenimento dello stato di salute attraverso la pulizia.

HYGIENE: Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.

Was this helpful?
Aparato para medir la humedad atmosférica. Existen seis principios esencialmente diferentes de la transducción utilizados en la higrometría y por consiguiente un número igual de tipos de higrómetros: (i) sicrómetro, que utiliza método termodinámico; (ii) aparatos que utilizan los cambios de dimensiones físicas provocadas por absorción de humedad (higrómetro capilar, higrómetro de torsión, higrómetro de piel, higrómetro con capa de carbón); (iii) aparatos que utilizan la condensación de vapor de


HYGROMETER: An instrument which measures the water vapour content of the atmosphere. There are six different means of transduction used in measuring this quantity and hence an equal number of types of hygrometers. These are: (i) the psychrometer, which utilizes the thermodynamic method; (ii) the class of instruments which depends upon a change of physical dimensions due to the absorption of moisture (hair hygrometer, torsion hygrometers, goldbeaters-skin hygrometer, carbon-film hygrometer element); (iii) th

ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ: Οργανο που χρησιμεύει για την μέτριση της υγρασίας της ατμόσφαιρας (της περιεκτικότητας σε υδρατμούς). Υπάρχουν οι εξής βασικές μέθοδοι για την μέτρηση της υγρασίας και ένας αντίστοιχος αριθμός υγρομέτρων α) το ψυχρόμετρο που λειτουργεί με βάση της θερμοδυναμική, β) τα όργανα που βασίζοται στην ιδιότητα ορισμένων σωμάτων να μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους όταν υγρανθούν (υγρόμετρα τριχός, υγρόμετρο στρέψεως, υγρόμετρα ζωϊκής μεμβράνης, υγρόμετρα υμενών άνθρακα), γ) υγρόμετρα που βασίζονται στη

HYGROMETER: Ein Instrument, das den Wasserdampfgehalt in der Atmospäre mißt. Für die Messung dieser Quantität gibt es sechs grundsätzlich verschiedene Ansätze der Transduktion und folglich dieselbe Anzahl von Hygrometertypen. Diese sind: (i) der Psychrometer, der die thermodynamische Methode benutzt; (ii) die Klasse der Instrumente, die auf eine Veränderung in der physikalischen Ausdehnung von Materialien infolge der Absorption von Feuchtigkeit beruhen (Haar-Hygrometer, Torisions-Hygrometer, Goldschlägers H

HYGROMETRE: Appareil pour mesurer le degré dhumidité de latmosphère. Il existe six principes essentiellement différents de transduction exploitées dans la mesure de lhygrométrie et en conséquence un nombre égal de types dhygromètres: (i) le psychromètre, qui exploite une méthode thermodynamique; (ii) les appareils qui exploitent des changements de dimensions physiques provoquées par labsorption de lhumidité (hygromètre à cheveux, hygromètre à torsion, hygromètre à baudruche, hygromètre à film de carbone); (

IGROMETRO: Strumento che misura il grado di umidità dellatmosfera. Ci sono sei differenti significati interpretativi della misura igrometrica e ne è una conseguenza il fatto che esistano altrettanti tipi di igrometri. Ci sono : i) gli psicrometri, che utilizzano il metodo termodinamico; ii) la classe di strumenti sensibili ai cambiamenti delle dimensioni fisiche dellelemento sensibile, dovuto allassorbimento dellumidità (igrometro a capello, igrometri a torsione, igrometro a film di carbone); iii) quelli

HYGROMETER (FUKTIGHETSMALER): Instrument som måler innholdet av vanndamp i atmosfæren. Det er seks forskjellige måter å måle innholdet av vanndamp på, og det finnes like mange forskjellige hygrometre. Disse er: (i) Psykrometer, som utnytter den termodynamiske metoden. (ii) Klassen av instrumenter som er avhengig av en forandring i fysiske størrelser som oppstår på grunn av opptak av vanndamp (hårhygrometer, torsjonshygrometer, gullslagerhudshygrometer, karbonfilmshygrometer). (iii) De som er avhengige av kondensasjon av fukt

Was this helpful?
Termino general que sirve para designar todo tipo de hilo utilizado para la fabricación de una red.


NETTING YARN: All yarns (strands of two or more fibres coiled loosely together), suitable for the manufacture of netting.

ΝΗΜΑ ΔΙΧΤΥΟΥ: Νήμα (αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες χαλαρά πλεγμένες ίνες) κατάλληλο γιά το πλέξιμο των διχτυών.

NETZGARN: Sammelbegriff für alle Arten von einfachen Garnen, Zwirnen, gedrehten oder geflochtenen Schnüren, Monofilen und Chemiedrähten sowie Kombinationen daraus, die für die Herstellung von Netztuchen verwendbar sind.

FIL POUR FILET: Terme général servant à désigner toute espéce de fil utilisable pour la fabrication dΪune nappe de filet.

FILO DA RETE: Qualsiasi filato adatto alla costruzione delle reti.

FISKEGARNSTRÅD: Alle trådtyper (tvinna sammen av to eller flere enkle tråder) som kan brukes til garnbinding.

Was this helpful?
Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

SCHWELLUNG: Die abnormale Vergrößerung von Organteilen.

ENFLURE: Le gonflement anormal dune partie dun organe.

RIGONFIAMENTO: Allargamento anomalo di una parte di un organo.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

Was this helpful?
Prefijo que indica que una cierta cantidad esta por encima, más allá, o excede un nivel normal.


HYPER: Prefix indicating that a certain quantity is over, above, beyond or exceeding a normal level.

ΥΠΕΡ: [ελλ.] Πρόθεμα που δηλώνει περίσσεια.

HYPER-: Präfix mit der Bedeutung "über, übermäßig, über - hinaus", wird z. B. zur Bezeichnung einer Überfunktion eines Organs verwendet.

HYPER: Préfixe indiquant quune certaine quantité est au dessus, au delà, ou "excède" un niveau normal.

IPER: Prefisso che indica che una certa quantità è sopra, aldilà, o eccedente un valore normale.

HYPER-: Prefiks som indikerer at en viss mengde er ”over, ovenfor, hinsides eller høyere enn” det normale nivået. Jfr. hypo-.

Was this helpful?
Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NÄHRSTOFFANGEBBOT: Eine im allgemeinen ungewöhnliche Situation in Gewässern, die von übermäßiger Ausschüttung von Nährstoffen in begrenzten Wasserkörpern verursacht werden kann (z.B. durch die Freisetzung großer Mengen ausgeschiedener Metabolite aus Fischen in Käfiganlagen). Auf keinen Fall führt diese übermäßige Nährstoffangebot zu einer Eutrophierung (vermehrte Primärproduktion). Es gibt mehrere Gründe weil erhöhte Nährstoffkonzen-trationen ohne Eutrophierung in Folge auftreten, z.B. (a) aufgrund zu kurzer Reten

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

IPERFERTILIZZAZIONE: Solitamente una condizione risultante dal rilascio di nutrienti a un corpo idrico (p.es. attraverso il rilascio di metaboliti escreti dalle gabbie dei pesci) che non conduce, tuttavia, all’eutrofizzazione (vedi). Ci sono molte ragioni perché possono esserci elevate concentrazioni di nutrienti senza causare eutrofizzazione, p.es., (a) tempo di ritenzione troppo breve (alti livelli di marea con ulteriore diluizione) in quanto il fitoplancton non può approfittare di esposizioni di breve durata alle

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

Was this helpful?
Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Zustand übermäßiger Anreicherung von Kohlendioxid im Blut. Diese kann entweder durch externe Umweltbedingungen (Umwelt-Hypercapnie) oder innerhalb der Körperflüssigkeit der Tiere hervorgerufen werden (physiologische Hypercapnie).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

IPERCAPNIA: Condizione nella quale vengono ritrovate eccessive concentrazioni di anidride carbonica nel sangue. Condizioni di ipercapnia possono esistere anche nellambiente esterno (ipercapnia ambientale) o nei fluidi corporei (ipercapnia fisiologica).

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

Was this helpful?
Exceso de sangre en un tejido.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ (2): Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.

HYPERÄMIE: Eine lokale Ansammlung von Blut im Gewebe.

HYPEREMIE: Excès de sang dans un tissu.

IPEREMIA: Eccesso di sangue in un tessuto.

HYPEREMI: Lokal opphoping av blod i et vev.

Was this helpful?
Exceso de glucosa en la sangre.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ: Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.

HYPERGLYKÄMIE: Ein Übermaß an Glukose im Blut.

HYPERGLYCEMIE: Excès du taux de glucose dans le sang.

IPERGLICEMIA: Eccesso di glucosio nel sangue.

HYPERGLYKEMI: Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.

Was this helpful?
Se refiere a soluciones que ejercen gran presión osmótica, mayores que la presión de una solución de referencia.


HYPEROSMOTIC: Refers to a solution which shows a higher osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που παρουσιάζει υψηλότερη ωσμωτική πίεση από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPEROSMOTISCH: Sich auf eine Lösung beziehend, die einen höheren osmotischen Druck besitzt als die Vergleichslösung.

HYPEROSMOTIQUE: Concerne les solutions exerçant une plus grande pression osmotique que celle de la solution de comparaison (témoin).

IPEROSMOTICO: Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più alta di quella della soluzione di riferimento che in termine clinico è detta soluzione fisiologica.

HYPEROSMOTISK: Sikter til en løsning som har et høyere osmotisk trykk sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.

HYPERPLASIE: Erweiterung des Gewebevolumes durch Zunahme der Anzahl der Zellen in einem Gewebe oder Organ, die gewöhnlich ihre individuelle Größe beibehalten; der Zustand kann gewöhnlich als pathologisch bezeichnet werden.

HYPERPLASIE: Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.

IPERPLASIA: Aumento nel volume tissutale dovuto allaumento nel numero di cellule, che conservano le loro dimensioni normali: la condizione è di solito patologica.

HYPERPLASI: En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).

Was this helpful?
Que tiene una alta salinidad.


HYPERSALINE: Having a high salinity.

ΥΠΕΡΑΛΟΣ: Εχων υψηλή αλατότητα.

HYPERSALIN: Eine hohe Salinität aufweisend.

HYPERSALIN: Ayant une haute salinité.

IPERSALINA: Che possiede unelevata salinità.

HYPERSALIN: Har høy salinitet.

Was this helpful?
Solución cuya presión osmótica es superior a la presión de la solución de referencia.


HYPERTONIC: A solution having a higher solute concentration than the one to which it is being compared.

ΥΠΕΡΤΟΝΟ: Ενα διάλυμα που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλελυμένης ουσίας από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPERTONISCH: Eine Lösung, die eine höhere Konzentration an gelösten Stoffen besitzt als die, mit der sie verglichen wird.

HYPERTONIQUE: Solution dont la pression osmotique est supérieure à celle dune solution de reférence.

IPERTONICO: Soluzione dove la pressione osmotica è superiore a quella della soluzione di riferimento.

HYPERTONISK: En løsning som har høyere konsentrasjon av oppløste stoffer sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ: Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.

HYPERTROPHIE: Übermäßiges Wachstum; (1) In der Pathologie das Wachsen einer Zelle oder eines Organs über die normale Größe hinaus. (2) In der Gewässerbiologie: eine übermäßige Primärproduktion, die auf ein hohes Angebot von Nährstoffen beruht. In der konventionellen Teichwirtschaft oft zu Beginn der Produktionsperiode durch Düngung bewußt hervorgerufen.

HYPERTROPHIE: Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.

IPERTROFIA: Crescita eccessiva. (1) In patologia: accrescimento anomalo delle dimensioni della cellula o dellorgano.(2) In limnologia: livello eccessivo della produzione primaria basata su un eccesso di nutrienti disponibili. Negli stagni dallevamento convenzionali ed in vallicoltura, spesso è indotta di proposito allinizio del ciclo produttivo attraverso laggiunta di fertilizzanti.

HYPERTROFI: Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.

Was this helpful?
Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ: Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

HYPERVITAMINOSE: Ein Zustand, bei dem die Menge an Vitaminen im Blut oder in den Geweben höher als normal ist und dabei unerwünschte Symptome verursachen kann.

HYPERVITAMINOSE: Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.

IPERVITAMINOSI: Condizione nella quale il livello di una vitamina nel sangue o nel tessuto è più alto del normale e può causare sintomi indesiderabili.

HYPERVITAMINOSE: Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.

Was this helpful?
Prefijo que indica una deficiencia, ausencia, por debajo.


HYPO: A prefix which is used to denote below, beneath, and thus indicates a deficiency or lack.

ΥΠΟ: πρόθεμα που δηλώνει ανεπάρκεια.

HYPO: Eine Vorsilbe, die soviel bedeutet wie Unvollständigkeit, Mangel, Werte unterhalb oder niedriger als normal.

HYPO-: Préfixe indiquant une déficience, un manque, en dessous.

IPO: Un prefisso che indica una deficienza, mancanza, concentrazione inferiore ad un valore di riferimento, lo stare al di sotto di qualche cosa.

HYPO-: Prefix brukt for å betegne under (nedenunder). Og på denne måten indikere en mangel.

Was this helpful?
Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

ΥΠΟΚΑΛΣΙΝΗ: Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.

HYPOCALCIN: Ein Peptidhormon, auch als Teleocalcin oder Stanniocalcin bekannt, da es in den Stannius’schen Körperchen (in der Niere) produziert wird. Es kommt sowohl in den Holostei als auch in den Teleostei vor. Es reduziert den Kalziumspiegel im Blut und trägt somit zur Osmoregulation bei.

HYPOCALCINE: Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.

IPOCALCINA: Un ormone di composizione nota, anche conosciuto come Teleocalcina o Stanniocalcina, prodotto dai corpuscoli di Stannius (vedi) (una ghiandola del rene) che esiste solo negli Olostei e nei Teleostei. Riduce il livello del calcio nel sangue perciò contribuisce al controllo della calcemia ed ha influenza sull’osmoregolazione.

HYPOCALCIN: Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.

Was this helpful?
Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Ein Zustand bei dem ungewöhnlich niedrige Kohlendioxid-Konzentrationen im Blutstrom von Tieren gefunden werden.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

IPOCAPNIA: Condizione nella quale vengono ritrovate basse concentrazioni di anidride carbonica nel sangue.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

Was this helpful?
Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERMIS: Die Gewebeschichten, die unmittelbar unter der Haut oder Epidermis liegen, z.B. subkutan.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

IPODERMA: Strato di tessuto immediatamente sottostanti allepidermide, vale a dire sottocutaneo.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

Was this helpful?
Inyección de extracto acuoso de la hipófisis (a menudo de ciprínidos o salmónidos) a un pez con el fin de provocar la ovulación.


HYPOPHYZATION: Injection of a water-soluble extract of a pituitary (mostly of cyprinid or salmonid origin) into a fish to induce ovulation or spermination.

ΥΠΟΦΥΣΙΩΣΗ: Ενεση υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος από την υπόφυση (κυρίως από κυπρινοειδή ή σολομοειδή) σε ένα ψάρι ώστε να επαχθεί η ωοτοκία ή η σπερματογένεση.

HYPOPHYSIERUNG: Die Injektion eines wasserlöslichen Extraktes aus einer Hypophyse (in der Aquakultur meistens aus Hypophysen von Cypriniden und Salmoniden) in einen Fisch, um die Eireifung oder Spermienbildung einzuleiten.

HYPOPHYSATION: Injection dun extrait aqueux dhypophyses (souvent de cyprinide ou salmonides) dans un poisson afin de provoquer lovulation ou la spermiation.

IPOFISIZZAZIONE: Iniezione di un estratto acquoso di ghiandola pituitaria, di solito di ciprinidi o salmonidi, in un pesce al fine di indurre lovulazione o la spermiazione.

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT: Injisering av fisk med hypofyseekstrakt (vanligvis fra laks eller karpe) løst i vann, for å indusere ovulering og spermiering.

Was this helpful?
Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions.

ΥΠΟΦΥΣΗ (αδένας): Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOPHYSE: Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.

HYPOPHYSE: Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.

IPOFISI: GHIANDOLA PITUITARIA. Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali.

HYPOFYSE: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

Was this helpful?
(1) Capa de agua situada debajo de la termoclina en un lago o en estanque de agua dulce; opuesto a epilimnion. (2) Zona de agua fría situada debajo del termoclino de un lago.


HYPOLIMNION: The cold water layer below the thermocline (inclusive of the bottom near water) in freshwater lakes or ponds which is not directly influenced by surface events.

ΥΠΟΛΙΜΝΙΟ: Το ψυχρό στρώμα του νερού κάτω από το θερμοκλινές (περιλαμβανομένου και του νερού κοντά στον πυθμένα) σε μία λίμνη ή υδατοσυλλογή γλυκού νερού το οποίο δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές στην επιφάνεια (πρβ. επιλίμνιο).

HYPOLIMNION: Der unterhalb der Sprungschicht (Thermokline) gelegene, den Oberflächenwirkungen entzogene, kältere Tiefenwasserbereich (einschließlich der Bodenwasserzone) in Süßwasserseen oder Teichen (s.a. Epilimnion).

HYPOLYMNE: (1) Couche de leau située sous la thermocline dans un lac ou un bassin deau douce; opposé de lépilymne. (2) La zone deau froide située sous la thermocline dans un lac.

IPOLIMNIO: Corpo di acque fredde situate al di sotto del termoclinio, allinterno di un lago o di un bacino dacqua dolce.

HYPOLIMNION: Det kalde vannlaget under sprangsjiktet (termoklinen) i ferskvannsinnsjøer eller dammer, som ikke påvirkes direkte av begivenheter på overflaten (f.eks. vind). Jfr. epilimnion.

Was this helpful?
Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) o debajo (hiponeuston) de la película superficial del agua.


HYPONEUSTON: Small to medium size organisms that live under the surface film of water bodies.

ΥΠΟΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

HYPONEUSTONS: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

HYPONEUSTON: Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.

IPONEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

HYPONEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Describe una solución que tiene una presión osmótica más baja que la presión de una solución de referencia.


HYPOOSMOTIC: Refers to a solution which shows a lower osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που έχει χαμηλότερη ωσμωτική πίεση ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPOSMOTISCH: Bezieht sich auf eine Lösung, deren osmotischer Druck niedriger als in einer vergleichbaren Lösung ist.

HYPOOSMOTIQUE: Décrit une solution qui a une pression osmotique plus faible que celle dune solution de référence.

IPOSMOTICO: Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più bassa della soluzione di riferimento.

HYPOOSMOTISK: Henviser til en løsning som har lavere osmotisk trykk sammenlignet med en annen.

Was this helpful?
Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)

HYPOTHALAMUS: Der unter dem Thalamus liegende Teil des Zwischenhirns. Es wird angenommen, daß dieser Teil des Gehirns für die neuroendokrine Koordination von viszeralen Funktionen (z.B. Temperaturkontrolle, Wasserhaushalt) verantwortlich ist.

HYPOTHALAMUS: Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).

IPOTALAMO: Porzione centrale del diencefalo dei vertebrati. Si ritiene che la sua funzione possa essere associata con il coordinamento dellattività viscerale neuroendocrina (es. equilibrio dellacqua, controllo della temperatura).

HYPOTALAMUS: Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).

Was this helpful?
Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

ΥΠΟΘΗΚΗ: Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.

HYPOTHECA: Streng genommen, der Teil einer Theca in festsitzenden Dinoflagellaten, der posterior zum Annulus liegt und das Hypocon bedeckt; dieser Ausdruck wird manchmal für die gesamte posteriore Hälfte des Körpers an sich verwendet.

HYPOTHEQUE: Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.

IPOTECA: Parte della teca nei dinoflagellati che è posteriore allannulus ed è ricoperta dallipocono; il termine è qualche volta usato per indicare lintera parte posteriore del corpo stesso.

HYPOTHECA: Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.

Was this helpful?
Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ: Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.

HYPOTHERMIE: Der Zustand erniedrigter Körpertemperatur in homoiothermen Organismen.

HYPOTHERMIE: Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.

IPOTERMIA: Abbassamento della temperatura del corpo sotto il livello normale.

HYPOTERMI: Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.

Was this helpful?
(1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ): (1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών

HYPOTHROPHIE: (1) In der Pathologie: Verminderung in der Größe; unterhalb normaler Größe. (2) In der Limnologie: die Nährstoffarmut eines Gewässers.

HYPOTROPHIE: (1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.

IPOTROFIA: (1) In patologia: diminuzione delle dimensioni; crescita meno rapida rispetto a quella normale. (2) In limnologia, un corpo dacqua che manca di sali nutritivi.

HYPOTROFI: (1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.

Was this helpful?
Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Sauerstoffmangel im Blut, der Leber oder der Umgebung.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

IPOSSIA: Ridotta concentrazione di ossigeno nel sangue, in un tessuto od organo o nellambiente.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

Was this helpful?
Género de pez marino de la familia Pleurectidae que se encuentra en profundidades de 200-1600 m. En el Pacífico y Atlántico Norte, pudiendo llegar a los 4.5 m y 250 Kg. de peso con una línea lateral formando un arco amplio por encima de las aletas pectorales. Es una especie emergente en acuicultura en climas boreales templados, que llega rápidamente al tamaño comercial.


HIPPOGLOSSUS: Genus of marine fish of the family Pleuronectidae, occurring at depths of 200-1600 m in the North Atlantic and the Pacific, reaching a total length of 4.5 m and 250 kg in weight, with the lateral line forming a high arch above pectoral fins. An emerging aquaculture species for northern and temperate boreal climates.

HIPPOGLOSSUS: Γένος θαλάσσιων ψαριών της οικογένειας Pleuronectidae τα οποία ζούνε σε βάθος 200-1600 m στο Β. Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Το μήκος τους μπορεί να φτάσει τα 4.5 m ενώ το βάρος τους τα 250 kg. Η πλευρική τους γραμμή σχηματίζει τόξο πάνω από τα θωρακικά πτερύγια. Πρόκειται για ένα αναδυόμενο είδος των υδατοκαλλιεργειών των βορείων και των βορείων εύκρατων κλιμάτων.

HIPPOGLOSSUS: Ein Gattungsname für marine Fische der Familie Pleuronectidae, die als Bodenfische in 200-1600 m Tiefe im Nordatlantik und dem Pazifik leben (Maximallänge einiger Arten 4.5 m, Gewicht 250 kg). Die Seitenlinie dieser Arten bildet einen hohen Bogen über der Pectoralflosse. Der Atlantische Heilbut ist ein zukunftsträchtiger Aquakulturkandidat in nördlichen und temperiert borealen Klimaten.

HIPPOGLOSSUS: Genre de poissons marins de la famille pleuronectidés. Se rencontre aux profondeurs de 200 à 1600 m dans l’Atlantique Nord et le Pacifique. Peuvent atteindre 4,5 m de long et 250 Kg. La ligne latérale forme une haute arche par-dessus les nageoires pectorales. Espèce aquacole débutante dans les climats septentrionaux et boréals. Flétan.

HIPPOGLOSSUS: Genere di pesci marini appartenenti alla famiglia Pleurectidae, si trova alla profondità di 200-1600 m nel Nord Atlantico e nel Pacifico, raggiunge una lunghezza totale di 4.5 m e 250 kg di peso, con la linea laterale che forma un alto arco sotto le pinne pettorali. Una specie emergente in acquacoltura per climi boreali del nord e temperati, raggiunge velocemente il plateau di crescita.

HIPPOGLOSSUS: Slekt av marine fisk i familien Pleuronectidae (flyndrefamilien). Forekommer på 200-1600 meters dyp i Nord-Atlanteren og i Stillehavet. Hunnfisk kan nå en total lengde på over 3 m og bli 250 kg. Sidelinjen danner en høy bue over brystfinnene. Relativt ny art i akvakultur og det er ennå knyttet store problemer til en høy og jevn produksjon av yngel. Oppdrettes i nordlige områder. Jfr. kveite.

Was this helpful?
Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEA: Blutegel. Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).

HIRUDINEES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

IRUDINEI: Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).

HIRUDINEA: Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

Was this helpful?
Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

ΙΣΤΑΜΙΝΗ: Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.

HISTAMIN: Ein Amin, das viscerale Muskeln stimuliert, Kapillaren erweitert und die Speichel-, Pankreas- und Gastrosekretion anregt.

HISTAMINE: Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.

ISTAMINA: Unammina che stimola i muscoli viscerali, dilata i capillari e stimola le secrezioni salivari, pancreatiche e gastriche.

HISTAMIN: Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.

Was this helpful?
Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΟ: Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

HISTOZYTE: Ein unbeweglicher Makrophage des losen Bindegewebes, der im allgemeinen mit anderen Zellen zum reticulo-endothelialen System gehört.

HISTIOCYTE: Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.

ISTOCITA: Macrofago immobile del tessuto connettivo che, insieme con altre categorie cellulari, costituisce il sistema reticoloendoteliale.

HISTOCYTT: En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.

Was this helpful?
Gráfico formado por rectángulos de misma base y cuyas superficies o alturas son proporcionales a la cantidad a representar. Representación gráfica utilizada a menudo para las frecuencias de distribución; las bases coinciden con los intervalos de clase, y las superficies son proporcionales a las frecuencias de cada clase. Cuando los intervalos de clase son iguales, las alturas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias de cada clase.


HISTOGRAM: A graph of a frequency distribution obtained by constructing rectangles whose bases coincide with the class intervals and whose areas are proportional to the class frequencies; when class intervals are equal the rectangle height is also proportional to class frequency.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική παράσταση της κατανομής των συχνοτήτων, των κλάσεων τιμών μιας μεταβλητής. Αποτελείται από ορθογώνια, των οποίων οι βάσεις συμπίπτουν με το εύρος των κλάσεων και των οποίων το εμβαδόν είναι ανάλογο με τη συχνότητα των κλάσεων. Οταν το εύρος των κλάσεων είναι ίσο, τότε η συχνότητα των κλάσεων είναι ανάλογη προς το ύψος των ορθογωνίων.

HISTOGRAMM: Eine graphische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung, die durch das Konstruieren von Rechtecken ensteht, deren Basis mit Klassenintervallen übereinstimmt und deren Flächen proportional zur Klassenhäufigkeit sind; wenn die Klassenintervalle gleich der Rechteckhöhe sind, ist die Höhe auch proportional zur Klassenhäufigkeit.

HISTOGRAMME: Graphique formé de rectangles de même base et dont les surfaces sont proportionelles aux quantités à représenter. Représentation graphique employée souvent pour les fréquences de distribution; les bases coïncident avec les intervalles de classe et les surfaces sont proportionelles aux fréquences de chaque classe. Quand les intervalles de classe sont égaux, les hauteurs des rectangles sont proportionelles aux fréquences de chaque classe.

ISTOGRAMMA: Un tipo di grafico a barre utilizzato spessoper descrivere la frequenza di distribuzione. Le barre sono costituite da rettangoli le cui basi coincidono con le classi di intervalli e le cui aree sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe; quando gli intervalli della classe sono uguali, le altezze dei rettangoli sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe.

HISTOGRAM: En graf med en frekvensfordeling, dannet ved å lage rektangler som er inndelt i klasser i basis (ofte x-aksen) og med arealer som er proporsjonale med klassenes frekvenser. Når klasseintervallene er like er også rektangelhøyden proporsjonal med klassefrekvensen.

Was this helpful?
Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.

HISTOLOGIE: Die Wissenschaft von der Organisation und Feinstruktur von Geweben.

HISTOLOGIE: Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.

ISTOLOGIA : La scienza che studia i tessuti costituenti gli esseri viventi.

HISTOLOGI (VEVSLÆRE): Læren om organiseringen og små strukturer i vev.

Was this helpful?
Histología patológical.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.

HISTOPHATHOLOGIE: Pathologische Histologie.

HISTOPATHOLOGIE: Histologie pathologique.

ISTOPATOLOGIA: Istologia patologica.

HISTOPATOLOGI: Histologi ved patologiske tilstander.

Was this helpful?
Porción basal subdividida de alga que permite la sujeción a un sustrato sólido.


HOLDFAST: Branched basal portion of seaweed which ensures attachment to solid substrate.

ΜΙΣΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Διακλαδισμένο τμήμα της βάσης θαλάσσιων φυκών με το οποίο είναι δυνατόν να προσκολλώνται σε σκληρά υποστρώματα. Βλ. LAMINARIA

HAFTFUß: Verzweigte Basis von Großalgen, mit denen sich diese an Hartsubstraten verankern.

HOLDFAST: Partie basale fortement branchée de certaines algues, permettant leur attachement solide sur le substrat .

RIZOIDI: Parte basale ramificata delle alghe che garantisce l’attacco al substrato solido.

HAPTER: Grenet basal del hos makroalger. Sikrer feste til hardt underlag. Jfr. Fucus og Laminaria.

Was this helpful?
Clase de equinodermos situados en los hábitats marinos; animales sedimentarios o sésiles con simetría radial, por ejemplo pepino de mar. Forma parte del desarrollo acuícola actual en Asia.


HOLOTHURIA: Class of Echinoderms found in marine habitats; sessile or sedentary animals with radial symmetry, e.g. sea cucumber. Now an aquaculture candidate in Asia.

ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ: Κλάση των εχινοδέρμων που βρίσκεται στα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Εδραία ζώα με ακτινωτή συμμετρία. Η καλλιέργειά τους αναπτύσσεται σήμερα στην Ασία.

HOLOTHURIA: Eine Klasse der Echinodermata, die in marinen Habitaten entweder ungestielt oder festsitzend zu finden sind und eine Radialsymmetrie aufweisen, z. B. Seegurken; diese sind gegenwärtig geschätzte Aquakulturkandidaten in Asien.

HOLOTHURIES: Classe déchinodermes situés dans les habitats marins; animaux sédimentaires ou sessiles avec symétrie radiale, par exemple concombre de mer. Fait partie des développements actuels aquacoles en Asie.

OLOTURIA: Classe di Echinodermi che occupano habitat marini. Animali sessili o sedimentari con simmetria radiale; es. il cetriolo di mare. Sono dei buoni candidati nellacquacoltura in Asia.

HOLOTHURIOIDEA (SJØPØLSER): Klasse av pigghuder (Echinodermata) funnet i marine habitater. Stilkløse eller fastsittende dyr med radialsymmetri, f.eks. sjøpølse (kandidat for akvakultur i Asia).

Was this helpful?
Capacidad de los organismos vivos de mantener estable su medio interno frente a diversos parámetros variables externos.


HOMEOSTASIS: The ability to maintain a relatively stable internal environment in an organism in the face of widely varying external forces.

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Η ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σχετικά σταθερό το εσωτερικό τους περιβάλλον παρά τις ευρείες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

HOMÖOSTASE: Die Tendenz, ein relativ stabiles inneres Milieu in einem Organismus trotz weit variierender externer Einwirkungen aufrechtzuerhalten.

HOMEOSTASIE: Capacité de certains organismes vivants à stabiliser leur environnement interne face aux divers paramètres variables externes.

OMEOSTASI : La capacità di mantenere un ambiente interno relativamente stabile in un organismo al variare dei parametri variabili esterni.

HOMEOSTASE: Egenskapen til å opprettholde et relativt stabilt indre miljø i en organisme tross store variasjoner fra ytre påvirkninger.

Was this helpful?
Forma de la aleta caudal de peces, simétrica exteriormente y asimétrica en la parte interna. Se soporta por un complejo de radios especializados.


HOMOCERCAL: The type of fish tail that is externally symmetrical at its base but internally asymmetrical. It is supported by a complex of specialized bones.

ΟΜΟΚΕΡΚΟΣ: Τύπος της ουράς των ψαριών, εξωτερικά συμμετρικής στη βάση της, αλλά εσωτερικά ασύμμετρης. Υποστηρίζεται από σύμπλεγμα ειδικευμένων οστών.

HOMOCERK: Die fortgeschrittene Form der Schwanzflosse der meisten Teleosteer, die äußerlich symmetrisch erscheint, im inneren ein asymmetrisches Schwanzflossenskelett aufweist.

HOMOCERQUE: Forme de la nageoire caudale du poisson, symétrique extérieurement et asymétrique sur la partie interne. Elle est supportée par un complexe de rayons spécialisés.

OMOCERCA : Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i due lobi sono simmetrici esternamente ma internamente asimmetrici. E sostenuta da un complesso di ossa specializzate.

HOMOCERC: Type halefinne, hos fisk, med ytre symmetri. Finneskjelettet er asymmetrisk og består av et kompleks av spesialiserte bein.

Was this helpful?
Condición de ser homocigoto.


HOMOZYGOSITY: The condition of being homozygous.

ΟΜΟΖΥΓΩΤΙΑ: Η κατάσταση του ομόζυγου.

HOMOZYGOTIE: Gleicherbigkeit (Reinerbigkeit). Gegensatz siehe Heterozygotie.

HOMOZYGOSITE: Condition dun être homozygote.

OMOZIGOSITA’: La condizione di essere omozigote.

HOMOZYGOTI: Det å være homozygot.

Was this helpful?
Describe la condición por la cual ambos genes alelomorfos responsables de un carácter determinado son dominantes o recesivos.


HOMOZYGOUS: The state of having two identical alleles at one gene locus.

ΟΜΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει ένα ζεύγος πανομοιότυπων αλληλομόρφων σε ένα γενετικό τόπο.

HOMOZYGOTISCH: Das Vorhandensein von zwei identischen Allelen auf einem Gen-Locus.

HOMOZYGOTE: Décrit la condition dans laquelle les gènes allélomorphes responsables dun caractère déterminé sont tous les deux dominants ou récessifs.

OMOZIGOSI: Descrive la condizione nella quale i geni allelomorfi responsabili di un carattere sono o tutti e due dominanti o tutti e due recessivi.

HOMOZYGOT: Tilstand der en har to identiske alleler i ett genlocus.

Was this helpful?
Dícese del óvulo que tiene un cantidad reducida de yema.


HOMOLECITHAL: Eggs with a small quantity of yolk which is evenly distributed.

ΟΜΟΛΕΚΙΘΙΚΟ: Αυγό με μικρή ποσότητα λεκίθου, ομοιόμορφα κατανεμημένης, π.χ.

HOMOLECITHAL: Eier mit geringer, aber gleichmäßig verteilter Dottermenge.

HOMOLECITHE: Se dit des oeufs dont le contenu en vitellus est faible et inégalement distribué.

OLIGOLECITICHE: Uova con una piccola quantità di vitello distribuito in modo disomogeneo.

HOMOLECITHAL: Egg med en liten mengde plomme som er jevnt fordelt.

Was this helpful?
Similitud de tipo o de funcionamiento.


HOMOLOGY: Identical in type and function.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ταυτότητα στη μορφή (τύπο) και λειτουργία.

HOMOLOGIE: Identität im Typ und in der Funktion.

HOMOLOGIE: Similitude de type ou de fonction.

OMOLOGHI: Identici nel tipo o nella funzione.

HOMOLOGI: Identiske i type og funksjon.

Was this helpful?
Dícese de estructuras, rasgos o caracteres de origen común, pero que no tienen necesariamente las mismas composiciones, funciones o comportamientos.


HOMOLOGOUS: Used of structures, traits or properties having a common ancestry but not necessarily retaining any similarities of structure, function or behaviour.

ΟΜΟΛΟΓΟΣ: Χρησιμοποιείται για δομές, χαρακτήρες, ή ιδιότητες, που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά που δεν διατηρούν απαραίτητα ομοιότητα στη δομή, τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά.

HOMOLOG: Wird benutzt für Strukturen, Merkmale oder Eigenschaften, die einen gemeinsamen Ursprung haben, aber nicht notwendigerweise eine Ähnlichkeit in Struktur, Funktion oder Verhalten aufweisen.

HOMOLOGUE: Se dit des structures, traits ou caractères dorigine commune, mais qui nont pas forcément les mêmes compositions, fonctions ou comportements.

OMOLOGO: Si dice di strutture, tratti o caratteri di origine comune, ma che non hanno necessariamente la stessa composizione, funzione o comportamento.

HOMOLOG: Brukt om strukturer, trekk eller egenskaper med felles opphav, men som ikke nødvendigvis har utviklet likheter i struktur, funksjon eller atferd.

Was this helpful?
Reproducción asexual de hongos que implica la fusión de núcleos genéticamente similares y derivados del mismo talo.


HOMOMIXIS: Sexual reproduction in fungi involving the union of genetically similar nuclei from one thallus.

ΟΜΟΜΙΞΗ: Αμφιγονική αναπαραγωγή στους μύκητες που περιλαμβάνει την ένωση δύο γενετικά παρόμοιων πυρήνων από ένα θαλλό.

HOMOMIXIS: Sexuelle Reproduktion bei Pilzen, die die Vereinigung genetisch ähnlicher Zellkerne eines Thallus beinhaltet.

HOMOTHALIE: Reproduction sexuée des champignons impliquant la fusion de noyaux génétiquement similaires dérivés du même thalle.

OMOMISSIA: Riproduzione sessuale nei funghi che implica la fusione dei nuclei geneticamente simili derivati da un unico tallo.

HOMOMIXIS: Seksuell reproduksjon hos sopp, involverer foreningen av genetisk like kjerner fra et tallus.

Was this helpful?
Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

PILZE: Gruppe einfacher eukaryoter Organismen ohne Chlorophyll (Pilze, Schimmel, Rostpilze, Hefen, etc.). Sie vermehren sich sexuell und asexuell durch Sporenbildung. Viele Pilze sind mikroskopisch klein.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

FUNGHI: Associazione di semplici organismi eucarioti privi di clorofilla (funghi, muffe, ruggini, lieviti, ecc.) che si riproducono sessualmente e asessualmente per mezzo di spore. Molti di essi sono microscopici.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

Was this helpful?
Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

ΟΡΜΟΝΗ: Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.

HORMON: Eine chemische Substanz, die von einer duktuslosen Drüse sekretiert und in den Blutstrom abgegeben wird, wobei die Wirkungsweise eines anderen Organs beeinflußt oder gesteuert wird.

HORMONE: Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.

ORMONE: Una sostanza chimica secreta nel dotto ghiandolare e riversata nel sangue e che agisce sugli organi o tessuti a distanza, attraverso il trasporto nel sangue.

HORMON: En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.

Was this helpful?
Hormona liberada por las células de la adenohipófisis y que actúa principalmente sobre la glándula interrenal en los peces, estimulando así el crecimiento y la síntesis de las secreciones de corticosteroides por esta última.


ADRENO-CORTICO-TROPHIC-HORMONE: Hormone released by cells in the adenohypophysis that acts mainly on the inter-renal gland in fish, stimulating growth and corticosteroid production.

ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH): (Κορτικοτροπίνη). Ορμόνη που απελευθερώνεται από κύτταρα της αδενοϋπόφυσης και δρα κυρίως στον επινεφριδιακό φλοιό του ψαριού, διεγείροντας την αύξηση και την παραγωγή/έκκριση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια.

ACTH (ADENOCORTICOTROPHES HORMON): Ein Hormon, das von den Zellen der Adrenohypophyse entlassen wird und vorwiegend auf den Adrenalcortex wirkt und das Wachstum und die Produktion/Sekretion von Corticosteroiden in diesem Organ stimuliert.

HORMONE ADRENO-CORTICO-TROPHIQUE: Hormone libérée par les cellules de ladenohypophyse qui agit principalement sur la glande interrénale chez les poissons stimulant ainsi la croissance et la synthèse des sécrétions des corticostéroïdes par ce dernier.

ADENOCORTICOTROPO (ORMONE): Un’ormone rilasciato da cellule dell’adenoipofisi che agisce principalmente sul tessuto ghiandolare interrenale dei pesci, stimolando la produzione di ormoni corticosteroidi.

ADRENOKORTIKOTROPT HORMON (ACTH): Hormon som blir utskilt fra celler i adenohypofysen og som hovedsakelig virker på interrenallegemene hos fisk (homologt med binyrebarken hos høyere vertebrater) og som stimulerer vekst og produksjon av kortikosteroid.

Was this helpful?
Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.


GROWTH HORMONE: A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

WACHSTUMSHORMON: Ein Peptidhormon der vorderen Hypophyse, dessen primäre Funktion die Regulation des Wachstums ist, und das die Nahrungsaufnahme und die Nahrungskonversion verbessert. Die Wachstumsleistung kann durch die Verabreichung von Wachstumshormon über das Futter, oder durch Integration von GH-Genen in das Fischgenom (transgenetische Fische) erzielt werden. Die Anwendung derartiger Methoden ist jedoch in vielen Ländern nicht oder nur unter strengen Auflagen gestattet. Syn. Somatotropin.

HORMONE DE CROISSANCE: Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.

ORMONE DELLA CRESCITA: Ormone peptidico secreto dalla parte anteriore della ghiandola pituitaria, la cui funzione primaria è quella di regolare la crescita attraverso il miglioramento del tasso dalimentazione e del fattore di conversione dellalimento. La stimolazione della crescita del pesce può essere indotta tramite somministrazione di GH esogeno o tramite integrazione del gene per il GH allinterno del genoma del pesce (pesci transgenici). Queste pratiche sono soggette a controlli regolamentari in molti paesi. Syn.

VEKSTHORMON (GH): Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

Was this helpful?
Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

AUSLÖSENDES HORMON: Ein im Hypothalamus produziertes Hormon, das auf die hintere Hypophyse wirkt, um die Ausschüttung spezifischer Hormone zu stimulieren. Derartige Hormone sind heute kommerziell verfügbar und können in der Aquakultur für die Aufzucht von Laicherbeständen eingesetzt werden, um die Entwicklung zur Laichreife hin zu stützen.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

RELEASING HORMON (RH): Neuro-ormone prodotto dall’ipotalamo, in grado di agire sulla porzione anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) per stimolare il rilascio di uno specifico ormone. Questi ormoni, sono disponibili in commercio e utilizzati in acquacoltura per indurre la maturazione sessuale nei riproduttori (es: GnRH: Gpnadotropin Releasing Hormon; CRH: Corticotropin Releasing Hormon).

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

Was this helpful?
Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod


GONADOTROPIC HORMONE: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period. Syn. Gonadotrophic hormone, gonadotropin.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPES HORMON (GnH): Ein Steroidhormon, das die Funktion der Gonaden stimuliert. In Vertebraten werden gonadotropine Hormone vom vorderen Teil der Hypophyse ausgeschüttet, wobei diese von den Gonadotropin-freisetzenden Hormonen (GnRH) kontrolliert wird. Hypophysenextrakte (oft von anderen Arten) werden verwendet, um Fische außerhalb der Laichzeit zum Ablaichen zu stimulieren. Syn: Gonadotropin.

HORMONE GONADOTROPHE: Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis

ORMONE GONADOTROPO: Ormone che stimola o che sostiene lo sviluppo e il funzionamento delle gonadi. Nei vertebrati le gonadotropine sono ormoni peptidici prodotti nella ghiandola pituitaria (ipofisi) sotto controllo dei fattori neuroormonali rilascianti gonadotropine. Stimolano la secrezione degli ormoni sessuali steroidei (es. testosterone, estrogeni). Gli estratti pituitari (spesso provenienti da specie differenti) vengono somministrati al pesce per poter ottenere avannotti al di fuori del normale periodo di ripro

GONADOTROPIN (GTH) : Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

Was this helpful?
Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προiόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

WIRT: Ein Organismus, auf oder in dem ein Parasit lebt und von dem er die benötigten Stoffwechselprodukte erhält und durch den gelegentlich auch andere biologische Funktionen abgedeckt werden, wie z. B. der Schutz vor Freßfeinden.

HοTE: Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.

OSPITE: Organismo nel quale vive un parassita; questultimo riceve dallospite i prodotti necessari al suo metabolismo o altri vantaggi biologici quali la protezione dai suoi predatori.

VERT: Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.

Was this helpful?
Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

ENDWIRT: Ein Wirtsorganismus, in dem sich die Sexual- oder Endstadien des Lebenszykluses eines Parasiten befinden.

HOTE DEFINITIF: Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.

OSPITE DEFINITIVO : Un organismo ospite in cui si sviluppano le fasi sessuali o finali nel ciclo vitale di un parassita.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

Was this helpful?
Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.


INTERMEDIATE HOST: The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

ZWISCHENWIRT: Ein Wirt, bei dem die juvenilen Stadien von Parasiten auftreten, bevor sie den endgültigen Wirt befallen und in dem häufig eine asexuelle Reproduktion stattfindet; Zweitwirt.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

OSPITE INTERMEDIO: Lospite infestato dagli stadi dei giovanili di un parassita prima del passaggio allospite definitivo e nel quale avviene di frequente la riproduzione asessuale del parassita stesso; ospite secondario.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

Was this helpful?
Pequeñas ostras, normalmente de longitud inferior a 50 mm, convenientes para engordar hasta la madurez.


BEDDING OYSTERS: Small oysters, usually under 50 mm long, suitable for rearing to maturity on the sea bed.

ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ: Μικρά στρείδια συνήθως κάτω από 50 mm μήκος, κατάλληλα να εκτραφούν ως την ωριμότητα στον πυθμένα της θάλασσας.

SAATAUSTERN: Kleine Austern, gewöhnlich unter 50 mm lang, geeignet zur Aufzucht bis zur Reife.

NAISSAIN(1): Petites huîtres, normalement de longueur inférieure à 50 mm, convenable pour le grossissement jusquà la maturité.

CRIA (NOVELLAME DI OSTRICA): Ostriche piccole, di solito lunghe meno di 50mm, adatte all’allevamento fino alla maturità sul fondo marino.

SETTEØSTERS: Små østers, vanligvis mindre enn 50 mm lange, passende til å settes ut på havbunnen for oppdrett fram til markedsstørrelse.

Was this helpful?
Larvas de moluscos bivalvos (ostras por ejemplo), después del estado velígera, que se fijan en un substrato sólido.


SPAT: Young bivalve molluscs (e.g. oysters) just past the veliger stage, which have settled and become attached to some hard object.

ΓΟΝΟΣ (ΜΑΛΑΚIΩΝ): Νεαρά δίθυρα (πχ στρείδια) που μόλις πέρασαν το στάδιο της πεπλοφόρου, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο σκληρό αντικείμενο.

SPAT: Junge Austern, die gerade das Veligerstadium verlassen und sich auf festem Substrat angesiedelt haben. Ein deutscher Begriff existiert nicht.

NAISSAIN(2): Larves de mollusques bivalves (huîtres par exemple), après le stade véligère, qui se fixent sur un substrat solide.

SPAT: Giovane mollusco bivalve (es. ostriche) subito dopo lo stadio di veliger, che si è fissato su un substrato duro.

SKJELLYNGEL: Unge toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker) som er forbi veligerstadiet og har bunnslått på et passende substrat.

Was this helpful?
Huevo partenogenético que da descendencia de un solo sexo, el cual a su vez se reproduce por partenogénesis. Los rotíferos por ejemplo pueden producir huevos que no pueden ser fecundados.


AMICTIC: Parthenogenetic eggs which give rise to monosex parthenogenetically reproducing offspring. For example, rotifers can produce diploid eggs that are incapable of being fertilized.

ΑΜIΚΤIΚΟ ΑΥΓΟ: Παρθενογενετικά αυγά από τα οποία προέρχονται μονοφυλετικοί παρθενογενετικοί νεοσσοί. Γιά παράδειγμα τα τροχόζωα μπορεί να παράγουν διπλοειδή αυγά που δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν.

AMIKTISCH: Weibchen, die parthenogenetische Eier erzeugen, aus denen wiederum lediglich parthenogenetisch sich fortpflanzende Weibchen hervorgehen. Rädertiere, z.B., die diploide Eier erzeugen, die jedoch nicht befruchtungsfähig sind.

OEUF AMICTIQUE: Oeufs issus de la parthénogénèse se développant en progéniture dun seul sexe qui se reproduisent par parthénogénèse. Les rotifères par exemple peuvent produire des oeufs diploïdes qui ne peuvent être fécondés.

AMITTICHE: Uova partenogenetiche che producono prole monosessuale la quale si riproduce a sua volta per partenogenesi. Per esempio, i rotiferi possono produrre uova diploidi che non possono essere fertilizzate.

AMIKTISK: Brukt om partenogenetiske egg som gir opphav til enkjønnede avkom som reproduserer seg partenogenetisk. F.eks. kan hjuldyr produsere diploide egg som ikke kan befruktes.

Was this helpful?
Término común para los huevos sanos de salmones recién fertilizados. En este estado de desarrollo, los huevos son fuertemente vulnerables a los choques.


GREEN EGG: Colloquial term for healthy, newly-fertilized salmonid eggs. At this stage of development, the eggs are very vulnerable to the impacts of shock.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΥΓΑ: Συλλογικός όρος για υγιή, νεο-γονιμοποιημένα αυγά σολομοειδών. Σαυτό το στάδιο ανάπτυξης τα αυγά είναι πολύ ευαίσθητα στις κρούσεις.

GREEN EGG: Umgangssprachliche Bezeichnung für gesunde, gerade befruchtete Eier von Salmoniden, die schockempfindlich sind.

GREEN EGG: Terme commun pour les oeufs sains de saumons nouvellement fertiles. A ce stade de développement, les oeufs sont très vulnérables aux chocs.

UOVA VERDI(Green eggs): Letteralmente "uova verdi". Termine familiare per indicare le uova di salmone sane e appena fertilizzate. A questo stadio di sviluppo, le uova sono molto suscettibili agli shock.

GRØNNEGG: Betegnelse for friske nybefruktede lakseegg. Eggene er svært følsomme for støt/risting på dette utviklingsstadiet, spesielt de første timene etter befruktning.

Was this helpful?
Muchos huevos son depositados encima de sustratos (arena, grava, algas, plantas acuáticas) después del desove. La carcasa de estos huevos contiene una materia pegajosa. En criaderos, se han desarrollado técnicas para varias especies acuícolas con el fin de eliminar este revestido pegajoso y evitar agregaciones durante la incubación. Los materiales utilizados son arenas finas, leche y taninos (en las carpas).


ADHESIVE EGGS: Mainly demersal eggs that are actively deposited on substrates (sand, gravel, algae, aquatic plants) during spawning. The egg coating contains sticky material. Hatchery techniques have been developed for several aquaculture species to remove the sticky egg coating in order to avoid clumping during egg incubation. Materials used include fine sand, milk or tannin (in carp).

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ: Βενθικά κυρίως αυγά που αποτίθενται ενεργά σε υποστρώματα (άμμος, χαλίκια, φύκη, υδρόβια φυτά) κατά την γαμετοτοκία. Το περίβλημα τους περιέχει κολλώδεις ουσίες. Γιά πολλά καλλιεργούμενα είδη, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκκόλαψης που επιτρέπουν την απομάκρυνση του κολλώδους περιβλήματος του αυγού ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός ορμαθών κατά την διάρκεια της επώασης. Γιά τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υλικά όπως λεπτή άμμος ή ταννίνη (στους κυπρίνους).

FESTSITZENDE EIER: Meistens bodengebundene Eier von Substratlaichern, die aktiv während des Laichens an festen Materialien abgelegt werden (Sand, Kies, Algen, aquatische Pflanzen). Die Eihüllen enthalten eine klebrige Substanz. Brutanstalten, die Fische mit klebrigen Eiern aufziehen, haben spezielle Methoden entwickelt, um diesen Überzug zu beseitigen, damit während der Inkubation ein Verklumpen der Eier vermieden wird. Zur Entfernung der Klebsubstanz kann u. a. feiner Sand, Tannin, aber auch Milch verwendet werde

OEUFS ADHESIFS: Beaucoup doeufs démersaux sont déposés sur leur substrat (sable, gravier, algue, plantes aquatiques) après la ponte. La coque de ces oeufs contient une matière gluante. En écloserie, des techniques ont été développées pour plusieurs espèces aquacoles afin déliminer cet enrobage collant pour éviter lagglutination pendant lincubation. Les matériaux utilisés sont le sable fin, le lait et le tannin (chez les carpes).

ADERENTI (UOVA): Principalmente uova demersali che sono depositate attivamente sui substrati (sabbia, ghiaia, alghe, piante acquatiche) durante la riproduzione. La parte esterna dell’uovo contiene materiale adesivo. In acquacoltura sono state sviluppate, per uova di parecchie specie, tecniche per rimuovere lo strato adesivo dell’uovo con lo scopo di evitare l’agglutinazione delle uova stesse durante l’incubazione. I materiali usati comprendono sabbia fine, latte o tannino (nella carpa).

KLEBRIGE EGG: I hovedsak demersale egg som aktivt blir gytt på substrat (sand, grus alger, akvatiske planter). Eggets overflate inneholder en klebrig substans. Klekkerier benytter forskjellige metoder for å fjerne den klebrige substansen for å unngå at eggene klumper seg under inkubasjonen. Materialer en bruker for å fjerne klebesubstansen er f.eks. fin sand, melk eller tannin (karpeegg).

Was this helpful?
Huevos en los cuales los embriones se encuentran en un estado de desarrollo avanzado y dotados de ojos pigmentado que son fácilmente visibles. Los huevos con ojos opacos de salmónidos son resistentes a los choques mecánicos y por lo tanto se pueden transportar durante este estado.


EYED EGGS: Eggs in which embryos have reached an advanced developmental stage, and where fully pigmented eyes can easily be seen. In the opaque salmonid eggs, this stage is resistant to mechanical shock; eggs are therefore commonly shipped upon reaching this stage.

ΟΦΘΑΛΜΟΦΟΡΑ ΑΥΓΑ: Αυγά στα οποία τα έμβρυα έχουν φθάσει σε προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο , στο οποίο είναι ευδιάκριτα τα πλήρως χρωματισμένα μάτια του εμβρύου. Αδιαφανή αυγά σολομού στο στάδιο αυτό είναι ανθεκτικά σε μηχανικές κρούσεις. Για τον λόγο αυτό τα αυγά πρέπει να μεταφέρονται μόνο αφού έχουν φθάσει σε αυτό το στάδιο.

AUGENPUNKTSTADIUM: Eier, in denen die Embryonen ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium erreicht haben, und vollständig pigmentierte Augen leicht erkennbar sind. In den weitgehend undurchsichtigen Eiern von Salmoniden ist dieses ein leicht identifizierbares Stadium, das auch gegenüber Erschütterungen widerstandsfähiger ist. Deshalb sollen Eier, die transportiert werden, das Augenpunktstadium erreicht haben.

OEUFS OEILLES: Oeufs dans lesquels les embryons sont à un stade de développement avancé avec des yeux complètement pigmentés qui sont facilement visibles. Les oeufs oeillés opaques de salmonidés sont résistants aux chocs mécaniques et sont donc transportables à ce stade.

UOVA EMBRIONATE: Uova in cui gli embrioni hanno raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato, e in cui gli occhi completamente pigmentati possono essere osservati facilmente. Nelle uova opache dei Salmonidi, questa fase è resistente allo shock meccanico; le uova sono quindi solitamente trasportabili in questa fase.

ØYEROGN: Egg der embryo har nådd et avansert utviklingsstadium, der pigmenterte øyne lett ses. Lakseeggene tåler på dette stadiet mekanisk støt og egg transporteres derfor vanligvis på dette stadiet.

Was this helpful?
Huevos viscosos y pegajosos gracias a una capa superficial formada por sustancia adhesiva. Eso permite su fijación en el sustrato. Esta capa puede ser eliminada si los huevos están tratados con tanino o con leche.


VISCID EGGS: Glutinous, sticky eggs, caused by an adhesive substance on the surface of many eggs, allowing them to adhere to substrates or surfaces. May be removed by treating with tannin or milk.

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ (2): Αυγά κολλώδη, λόγω μιάς συγκολλητικής ουσίας στην επιφάνειά τους, που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε επιφάνειες ή υποστρώματα. Η αποκόλλησή τους γίνεται με ταννίνη ή γάλα.

HAFTEIER: Eier, die aufgrund einer klebrigen Substanz auf ihrer Oberfläche an anderen Substraten haften bleiben. In der Aquakultur werden Hafteier oft mit Substanzen wie Tannin oder auch Kuhmilch behandelt, um sie dieser Fähigkeit zu berauben.

OEUFS GLUANTS: Oeufs visqueux et gluants grâce à une couche superficielle dune substance adhésive. Ceci permet leur fixation sur le substrat. Cette couche peut être éliminée en traitant les oeufs avec du tannin ou du lait.

UOVA ADERENTI: Uova viscose, agglutinate, per la presenza una sostanza adesiva presente sulla superficie di molte uova, che permette di aderire al substrato. Questa sostanza puo essere rimossa mediante trattamento con tannini o latte.

KLEBRIGE EGG: Egg med en klebrig overflate som gjør at de kan festes til substrat (f.eks. discus) eller klebres sammen til en eggball som hos steinbitene. Den klebrige overflaten kan fjernes ved å behandle eggene med garvesyre eller melk.

Was this helpful?
Nombre común utilizado para las levaduras.


MOULD: Common colloquial name for yeasts.

ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

MOULD: Im Englischen ein allgemeiner, umgangssprachlicher Name für Hefe. Kein entsprechendes deutsches Wort.

MOISISSURE: Nom commun utilisé pour les levures.

MUFFA: Nome colloquiale del lievito.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

Was this helpful?
Uno de los 4 géneros de la familia Acipenseridae con dos especies H.huso y H. dauricus.


HUSO: One of the four genera of the family Acipenseridae, with two species,H.huso and H. dauricus.

HUSO: Ένα από τα τέσσερα γένη της οικογένειας Acipenseridae το οποίο έχει δύο είδη, H. huso και H. dauricus.

HUSO: Eine der vier Gattungen der Familie Acipenseridae, mit den beiden Arten H. huso und H. dauricus. Siehe STÖRE

HUSO: Un des quatre genres de la famille Acipenseridae, avec deux espèces, H. huso et H. dauricus.

HUSO: Uno dei quattro generi della famiglia Acipenseride, con due specie, H.huso and H. dauricus.

HUSO: En av fire slekter i familien Acipenseridae. Består av to arter, H. huso og H. dauricus. Jfr. stør.

Was this helpful?
Carpa plateada.


HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Silver carp.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Ασημένιος κυπρίνος.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Silberkarpfen.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpe argentée.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpa Argentata.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Sølvkarpe.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES