AMC LIMITED

Q

Construction approximativement parallèle à la côte dont un côté sert à laccostage des bateaux, lautre côté étant fixé à la côte. Habituellement construit en dur, par contraste avec les constructions ouvertes sur pieux des jetées.


QUAY: A wharf approximately parallel to the shore line and accommodating ships on one side only, the other side being attached to the shore. It is usually of solid construction, as contrasted with the open pile construction usually used for piers.

ΑΠΟΒΑΘΡΑ, ΠΡΟΚΥΜΑIΑ.: Κατασκευή κατά μήκος της ακτής στην οποία δένουν τα πλοία.

KAI (Kaimauer): Ein stationärer, konstruierter Anlegeplatz am oder im Wasser, an dem Boote oder Schiffe be- oder entladen werden können.

BANCHINA: Molo parallelo alla riva, al quale le imbarcazioni possono venire ormeggiate solo lungo il lato esterno. Solitamente presenta una struttura robusta (cemento, ferro), più solida di quella dei pontili sospesi su pali.

MUELLE: Construcción aproximadamente paralela a la costa. Por una parte sirve para alojar los barcos, y por otro lado limita la orilla. Normalmente de construcción sólida, en contraste con las construcciones abiertas utilizadas como muelle.

KAI: Brygge som ligger parallelt med kystlinjen. Der skip kan legge til på ene siden, mens den andre siden er festet til land. Har som regel en massiv konstruksjon, i motsetning til pirer som står på påler.

Was this helpful?
(1) Caractéristique ou trait. (2) Degré d’excellence. En aquaculture, le terme s’applique aussi bien aux produits qu’aux procédées de production. La qualité (et son amélioration) devrait être assujettie à l’évaluation par des critères objectifs, cf. « la totalité de critères et de caractéristiques du service qui influencent la capacité de ce service à satisfaire un besoin » (Société Américaine de Qualité).


QUALITY: Aspects of quality include fitness for use, “the totality of features and characteristics of service that bear on its ability to satisfy a given need” (American Society for Quality). Quality and improvements in quality should be capable of assessment through objective criteria.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: (1) Χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. (Ι) Βαθμός ποιότητας. Στις υδατοκαλλιέργειες ο όρος αυτός έχει αποκτήσει διάφορες σημασίες οι οποίες σχετίζονται είτε με την παραγωγή είτε με το προϊόν. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, συγκρ. «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και η ικανότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες» ( Αμερικάνικος Σύλλογος για την Ποιότητα). Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δρ

QUALTITÄT: (1) Characteristische Merkmale (2). Qualitätsmessung. In der Aquakultur hat der Begriff verschiedene Bedeutungen angenommen, die sich auf Produkte und Produktionsprozesse beziehen. Quantität/Steigerung von Qualität sollte anhand objektiver Kriterien messbar sein. Vgl: “die Gesamtheit der Eigenarten und Merkmale des Dienst leistungsistems, das sich stützt auf seineFähigkeit, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen.

SICUREZZA DI QUALITA’: Un sistema integrato di gestione che comprende pianificazione, implementazione, definizioni e descrizioni, miglioramento qualitativo, al fine di assicurare che un processo, un bene od un servizio sono della dovuta qualità e rispettano le aspettative del cliente.

CALIDAD(1): (1) Característica o rasgo (I2 Grado de excelencia. En acuicultura el término adquiere sentido referido a productos o a procesos de producción. Calidad/La mejora de la calidad tendría que ser capaz de ser determinada a través de criterios objetivos, cf "la totalidad de características y rasgos de servicio que llevan a satisfacer una necesidad" (Sociedad americana para la calidad).

KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Begrepet kvalitativt kan være subjektivt, men har i senere tid fått flere betydninger (noen er tilknyttet produkter og produksjons prosessene). Aspekter med kvalitet inkluderer skikkethet for bruk, ”den totale mengden gangbare egenskaper og karakteristika som er avgjørende for evnen til å tilfredsstille et gitt behov” (American Society for Quality). Kvalitet og forbedringer i kvalitet bør være mulig å bestemme ved hjelp av objektive kriterier.

Was this helpful?
Lisolement imposé aux organismes qui sont infectés, ou potentiellement infectés, afin de prévenir la transmission de maladies à dautres organismes ou à lenvironnement.


QUARANTINE: Enforced isolation of organisms which are or may have been infected, to prevent transmission of diseases.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Αναγκαστική απομόνωση οργανισμών οι οποίοι έχουν (ή πιθανόν έχουν) μολυνθεί, ώστε να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.

QUARANTÄNE: Räumliche Isolierung infizierter oder ansteckungsverdächtiger Organismen als Schutzmaßnahme gegen eine Ausbreitung oder Übertragung von Krankheiten auf andere Organismen oder die Umwelt.

QUARANTENA: Isolamento forzato, di organismi che sono o potrebbero essere stati infettati, al fine di evitare la trasmissione delle malattie.

CUARENTENA: Aislamiento impuesto a organismos infectados, o potencialmente infectados, con el fin de prevenir la transmisión de las enfermedades a otros organismos o al ambiente.

KARANTENE: Påtvunget isolering av organismer som er eller kan være infiserte, for å hindre sykdomsspredning.

Was this helpful?
Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.


YELLOW TAIL: General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus . Farmed in Japan.

ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

GELBSCHWANZ: Im allgemeinen ein nicht-spezifischer Name für mehrere Arten mit gelb gefärbter Schwanzflosse, z.B. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Die Art Seriola quinqueradiata wird hauptsächlich in Japan in Käfigen gemästet.

YELLOWTAIL: Termine generico, non-specifico per un certo numero di specie ittiche caratterizzate dalla coda di colore giallo, es. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Allevati in Giappone.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Arten Seriola quinqueradiata er en vanlig oppdrettsart i Japan.

Was this helpful?
Rapport entre la quantité de gaz carbonique expiré et la quantité doxygène absorbée pendant le même temps.


RESPIRATORY QUOTIENT: Ratio of the amount of carbon dioxide expired and the amount of oxygen consumed during the same time period.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Λόγος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται στον ίδιο χρόνο.

RESPIRATORISCHER QUOTIENT: Das Verhältnis von ausgeatmetem Kohlerdioxyd zum verbrauchten Sauerstoff.

QUOZIENTE RESPIRATORIO: Rapporto volumetrico tra la quantità di anidride carbonica espirata (prodotta) e la quantità di ossigeno consumato nel medesimo periodo. Si descrive con il simbolo QR e varia a seconda del tipo di alimento o substrato che viene metabolizzato. Animali a digiuno che consumano le proprie riserve lipidiche, presentano un valore di QR pari a 0,71, mentre animali che consumano esclusivamente idrati di carbonio (dopo un pasto) hanno un QR uguale ad 1,0.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre la cantidad de gas carbónico expirado y la cantidad de oxígeno absorbida durante el mismo tiempo.

RESPIRASJONSKVOTIENT: Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES