AMC LIMITED

M

Terme collectif non spécifique se rapportant aux grandes algues naturelles ou cultivées, par exemple Laminaria, en excluant totalement le phytoplancton et les microalgues.


MACROALGAE: Non-specific collective term referring to the larger algae; occurring both naturally and under cultivation, e.g. Laminaria, but specifically excluding phytoplanktonic and microalgae.

ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ: Μη ειδικός συλλογικός όρος αναφερόμενος στα μεγαλύτερα φύκη, φυσικά ή καλλιεργούμενα π.χ. Laminaria ο οποίος δεν περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν και τα μικροφύκη.

MAKROALGE: Nicht-spezifische, allgemeine Bezeichnung für größere Algen in natürlichen Vorkommen oder in Kulturen; z.B Laminaria, ausgenommen Phytoplankton und Mikroalgen.

MACROALGHE: Termine collettivo, non specifico riferito alle alghe di maggiori dimensioni; spontanee o coltivate, es. Laminaria, comunque non riferibile al fitoplancton e alle microalghe.

MACROALGA: Término colectivo no específico que se refiere a grandes algas naturales o cultivadas, por ejemplo, Laminaria, excluyendo totalmente el fitoplancton y microalgas.

MAKROALGE: Uspesifikk samlebetegnelse for store alger i oppdrett eller i naturen, f.eks. Laminaria. Utelukker planteplankton og mikroalger.

Was this helpful?
Les plus grands des organismes benthiques qui sont de taille supérieure à 0.5 mm. Syn. macrofaune.


MACROBENTHOS: The larger organisms of the benthos, exceeding 0.5 mm in length.

ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΟΣ: Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί του βένθους, που υπερβαίνουν το 1mm (ή 0,5mm) σε μήκος. πρβ. μειοβένθος, επιβένθος.

MAKROBENTHOS: Die größeren Organismen des Benthos, über 1 mm Länge hinausgehend.

MACROBENTHOS: I più grossi organismi appartenenti al benthos, di dimensioni superiori a 0,5 mm. Sin. macrofauna.

MACROBENTOS: Los más grandes de los organismos bentónicos que son de talla superior a 0.5 mm. Sin macrofauna.

MAKROBENTOS: De større organismene i bentos, over 0,5 mm lange. Jfr. epibentos, meiobentos, bentos. Syn. makrofauna.

Was this helpful?
Genre de crevette deau douce renfermant environ 100 espèces, habituellement rencontré dans les eaux tropicales. Le Macrobrachium a un corps allongé de section circulaire avec un cephalothorax développé. La seconde paire dappendices pour la marche est terminée par des pinces qui sont très développées chez les mâles.


MACROBRACHIUM: Genus to which freshwater prawns belong, consisting of about 100 species, usually found in tropical waters. Macrobrachonium has an elongated body, circular in cross section, with a large extended cephalothorax. The second pair of walking appendages terminate in pincers which are highly developed in males.

MACROBRACHIUM: Γενος στο οποίο ανήκουν οι καραβίδες του γλυκού νερού (περί τα 100 είδη), ευρισκόμενες στα τροπικά νερά. Εχουν επίμηκες σώμα, κυκλική διατομή και μεγάλο εκτεταμένο κεφαλοθώρακα. Το δεύτερο ζεύγος βαδιστικών εξαρτημάτων απολήγει σε δαγκάνες, ιδαίτερα αναπτυγμένες στα αρσενικά.

MACROBRACHIUM: Eine Gattung von Süßwassergarnelen mit ca.100 Arten; meist in tropischen Gewässern zu finden. Sie besitzen einen gestreckten Körper, runden Querschnitt und einen vergrößerten Cephalothorax. Das zweite Paar der Fortbewegungsgliedmaßen endet in Scheren, die bei den Männchen hoch entwickelt sind.

MACROBRACHIUM: Genere del quale fanno parte alcuni gamberi di acqua dolce, rappresentato da circa 100 specie, normalmente rinvenibili nelle acque tropicali. Il Macrobrachium presenta un corpo allungato, di sezione circolare, con un ampio e prominente cefalotorace. il secondo paio di appendici deambulatorie sono dotate di chele, normalmente molto sviluppate negli esemplari di sesso maschile.

MACROBRACHIUM: Género de gambas de agua dulce con alrededor de 100 especies, se encuentran normalmente en las aguas tropicales. El Macrobrachium tiene un cuerpo alargado con sección circular y cefalotórax desarrollado. El segundo par de apéndices que sirven para andar terminan en unas pinzas que son muy desarrolladas en los machos.

MACROBRACHIUM: Slekt med ferskvannsreker, består av over 100 arter funnet i tropiske strøk. Macrobrachium har en langstrakt kropp, sirkulær i tverrsnitt, med en stor forlenget cephalothorax. Andre par med gangbein har klør, som er svært utviklet hos hanner. Drives mye oppdrett av arten ”giant freshwater prawn” (Macrobrachium rosenbergi).

Was this helpful?
Le climat dune région géographique majeure. Les conditions de température, précipitation, humidité relative, ensoleillement et autres facteurs météorolgiques enregistrés à 1,5m du sol afin déviter toute influence des facteurs topologiques, végétationnels ou dautres facteurs édaphiques.


MACROCLIMATE: The climate of a major geographical region. The conditions of temperature, precipitation, relative humidity, sunshine and other meteorological factors, recorded about 1.5 m above ground level to avoid topological, vegetational and edaphic influences.

ΜΑΚΡΟΚΛΙΜΑ: Το κλίμα μιάς ευρείας γεωγραφικής περιοχής. Οι συνθήκες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ηλιοφάνειας και άλλων μετεωρολογικών παραγόντων, καταγραφόμενες σε 1.5 m περίπου από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να αποφεύγονται οι επιδράσεις που οφείλονται στην μορφολογία εδάφους και τη βλάστηση .

MAKROKLIMA: Das Klima einer größeren geographischen Region. Die Bedingungen von Temperatur, Niederschlag, relativer Luftfeuchtigkeit, Sonnenschein und anderen meterologischen Faktoren, die1.5 m über dem Boden aufgezeichnet werden, um topologische, vegetationsbedingte und edaphische Einflüsse zu vermeiden.

MACROCLIMA: Il clima di una macroregione geografica. I dati di temperatura, precipitazione, umidità relativa, illuminazione ed altri parametri meteorologici, sono registrati a circa 1,5 m sopra il livello del terreno per evitare possibili influenze topologiche, vegetazionali ed edafiche.

MACROCLIMA: Clima de una región geográficamente grande. Las condiciones de temperatura, precipitación, humedad relativa y otros factores meteorológicos son registradas a 1,5 m del suelo para evitar toda influencia de factores topológicos, de vegetación o otros factores edáficos.

MAKROKLIMA: Klima i et stort geografisk område. Forholdene temperatur, nedbør, fuktighetsgrad, sol og andre meteorologiske faktorer, målt om lag 1,5 meter over bakken for å unngå påvirkning fra topografi, vegetasjon og jordbunn.

Was this helpful?
Se nourrisant de particules de taille relativement importante.


MACROPHAGOUS: Feeding on relatively large particles of food.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MAKROPHAG (Adj.): Sich von relativ großen Futterpartikeln ernährend.

MACRÒFAGO: Che si ciba di particelle di cibo relativamente grandi.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

Was this helpful?
Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.


MACROPHAGE: A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.

ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MAKROPHAGE (Nom.): Eine phagocytierende Zelle, die zu dem retikularen, endothelialen System gehört. Sie ist offensichtlich die bei Entzündungen in Fischen am häufigsten auftretende phagocytierende Zelle.

MACROFÀGO: Cellula fagogitaria appartenente al sistema reticolo endoteliale. Queste cellule appaiono essere i principali fagociti coinvolti negli stati infiammatori dei pesci.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhørende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

Was this helpful?
Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.


MACROPHYTE: A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.

ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MAKROPHYT: Eine große, makroskopische Pflanze; wird besonders für aquatische Großformen wie Tange (=Kelp) und Seegräser benutzt.

MACROFITA: Una pianta di grosse dimensioni, termine usato per definire le forme acquatiche come ad esempio il fuco, e le monocotiledoni marine.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

Was this helpful?
Organismes planctoniques dont les tailles sétalent entre 20 et 200 mm.


MACROPLANKTON: Plankton organisms whose size ranges from 20 to 200mm.

ΜΑΚΡΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πλαγκτονικοί οργανισμοί μεγέθους από 20 έως 200 mm.

MAKROPLANKTON: Im allgemeinen werden hierzu diejenigen Planktonorganismen gezählt, die in den Größen zwischen 20 und 200 mm Durchmesser vorkommen.

MACROPLANCTON: Organismi planctonici la cui taglia varia da 20 a 200 mm.

MACROPLANCTON: Organismos planctónicos cuyas tallas son del orden de 20 a 200mm.

MAKROPLANKTON: Planktonorganismer med størrelse mellom 20 og 200 mm.

Was this helpful?
De taille relativement importante; une structure ou un événement visible à loeil nu, ou à laide dune loupe; mégascopique.


MACROSCOPIC: Of relatively large size; a structure or occurrence visible to the naked eye, or with the aid of a hand lens; megascopic.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ: Σχετικά μεγάλου μεγέθους // αντικείμενο ή φαινόμενο ορατό διά γυμνού οφθαλμού, ή με την βοήθεια απλού μεγεθυντικού φακού // μεγασκοπικός.

MAKROSKOPISCH: Relativ groß; eine Struktur oder Erscheinung, die mit dem bloßen Auge oder mit einer Lupe zu erkennen ist; megaskopisch.

MACROSCOPICO: Di dimensioni relativamente grandi; una struttura o un fenomeno visibile ad occhio nudo, o con l’ausilio di una lente di ingrandimento; megascopico

MACROSCÓPICO: De talla relativamente importante; estructura o evento visible al ojo, o con la ayuda de una lupa; megascópico.

MAKROSKOPISK: Av relativ stor størrelse. Synlig for det nakne øyet, eller ved hjelp av en håndlinse.

Was this helpful?
Distance entre deux nœuds ou croisements consécutifs, mesurée de centre à centre alors que le fil, entre ces points, est complètement tendu.


MESH SIZE: Length of mesh side; the distance between two sequential knots or joints, measured from centre to centre when the yarn between those points is fully extended.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ: Η απόσταση μεταξύ δύο κόμβων ή ενώσεων. Η μετρούμενη από κέντρο σε κέντρο, όταν το νήμα μεταξύ αυτών των σημείων είναι πλήρως τεντωμένο. Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΩΝ

MASCHENWEITE: Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten oder Verbindungsstellen, gemessen von Mitte bis Mitte der Verbindungstellen.

LUCE DELLA RETE: Dimensione della maglia di rete, misurata come distanza tra due nodi estremi di una maglia di rete estesa fino a porre in contatto tutti i suoi lati.

TAMAÑO DE MALLA: Distancia entre dos nudos o cruces consecutivos, medida de centro a centro cuando el hilo entre los dos puntos está completamente tensado.

MASKESTØRRELSE (-VIDDE): Kan måles på flere måter. (1) Stolpelengde: Lengde (cm) på maskesidene, målt fra midt på knutene når tråden i mellom er helt utstrakt. (2) Antall halvmasker (omfar) som går på en alen (0,63 m). Teller antall knuter som går på en alen. (3) Lengden på utstrakt maske. Måles i trål ved å undersøke hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom en utstrakt maske.

Was this helpful?
Dimensions des mailles ouvertes dun filet de pêche évaluée par une procédure autorisée.


ACTUAL MESH SIZE: Stretched mesh dimension of a fishing net, determined by an authorised testing procedure.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ.: Το άνοιγμα του ματιού ενός διχτυού (όταν είναι τεντωμένο) του οποίου η μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένη μέθοδο.

TATSÄCHLICHE MASCHENWEITE: Diejenige gestreckte Maschenweite eines Fischereinetzes, die durch eine anerkannte Meßmethode bestimmt wurde.

DIMENSIONE EFFETTIVA DI UNA MAGLIA: Dimensione della maglia (luce) di una rete da pesca, stabilita da una procedura di misura autorizzata.

TAMAÑO DE MALLA EFECTIVO: Dimensiones de mallas abiertas de redes de pesca con procedimiento autorizado.

REELL MASKEVIDDE: Etter internasjonale avtaler skal en regne maskevidda i trål etter hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom masken.

Was this helpful?
Abandon de létat de bien-être complet (physique ou social) dun organisme qui implique une série de symptômes et une étiologie bien définies et qui mène à la détérioration de son fonctionnement normal. Etat résultant de la dégénérescence graduelle de lhoméostasie.


DISEASE: A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.

ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

KRANKHEIT: Eine Abweichung vom Zustand des völligen physischen und sozialen Wohlbefindens eines Organismus; eine gut definierte Anzahl von Symptomen und die Ätiologie, die zu einer Verschlechterung der normalen Körperfunktionen führt. Jeder Zustand, der aus einer graduellen Degeneration der Homeostasis resultiert.

MALATTIA: Deviazione dallo stato di benessere fisico o sociale di un organismo, si manifesta tramite un eziologia e sintomi ben definiti che portano ad un impedimento delle normali funzioni; qualunque stato in cui c’è una graduale degenerazione dell’omeostasi.

ENFERMEDAD: Abandono del estado de bienestar completo (físico y social) de un organismo que implica una serie de síntomas y una etiología bien definidas y que lleva al deterioro de su funcionamiento normal. Estado que resulta de la degeneración gradual de la homeostasis.

SYKDOM: Et avvik fra fullstendig fysisk eller sosialt velvære hos en organisme. Omfatter et veldefinert sett av symptomer, som fører til svekkelse av normale funksjoner. Enhver tilstand som medfører gradvis degenerering av homeostase.

Was this helpful?
Une maladie qui doit être déclarée aux autorités compétentes (cest-à-dire le commissariat, le ministère ou ses délégués). Des listes des maladies à déclarer sont tenues par plusieurs pays; les plus graves peuvent nécessiter lisolement ou léradication. Certaines maladies figurent sur les listes dun pays dans lequel elles ne se manifestent pas.


NOTIFIABLE DISEASE: A disease which, when first identified, must be reported to the appropriate authority (i.e. the Police, Government Departments, or their delegated bodies). Notifiable diseases are listed by various countries; the more serious of these may need some form of containment or eradication. Diseases may be listed in countries where they no longer exist.

ΔΗΛΩΤΕΑ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Ασθένεια, η οποία μόλις εντοπίζεται πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, κυβερνητικά όργανα, ή τα εντεταλμένα τους όργανα). Κατάλογοι τέτοιων ασθενειών υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είναι σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωσή τους. Μια ασθένεια ενδέχεται να θεωρείται δηλωτέα σε μια χώρα, χωρίς να έχει ποτέ εμφανισθεί στην χώρα αυτή.

MELDEPFLICHTIGE KRANKHEIT: Eine Krankheit, die, sobald sie erkannt wird, der zuständigen Behörde gemeldet werden muß (Polizei, Regierungsämter usw.).Meldepflichtige Krankheiten gibt es in verschiedenen Ländern, sie sind ernst und brauchen bestimmte Formen von Eindämmung oder Ausrottung. Sie können in einigen Ländern aufgeführt sein, müssen dort aber nicht auftreten.

MALATTIA DA DENUNCIARE: Malattia la cui presenza, appena rilevata, deve essere comunicata allautorità appropriata (p.e. Polizia, Dipartimento Governativo o suoi uffici). Esistono elenchi di malattie da denunciare in diversi paesi; le più pericolose necessitano di quarantena o forme di eradicazione. Alcune malattie possono comparire in elenchi di paesi in cui sono scomparse.

ENFERMEDAD A DECLARAR: Enfermedad que debe ser declarada a las autoridades competentes (es decir, comisaría, ministerio o sus delegados). Las enfermedades a declarar están reguladas en varios países; las más graves pueden necesitar el aislamiento o la erradicación. Algunas enfermedades figuran incluso en las listas de algunos países en los cuales no se manifiestan nunca.

MELDEPLIKTIG SYKDOM: Sykdom som det må meldes ifra om til myndigheten dersom den påvises. Meldepliktige sykdommer er notert i mange land. De alvorligste sykdommene krever en form for avgrensing eller nedslakting. Sykdommer kan være notert som meldepliktige i land der de ikke lenger eksisterer.

Was this helpful?
Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

HORIZONTALE KRANKHEITSÜBERTRAGUNG: Eine Art der Krankheitsübertragung, bei der die Krankheit durch Wasser/Luft oder Zwischenwirte übertragen wird.

TRASMISSIONE ORIZZONTALE DELLA MALATTIA: Modalità di trasmissione nella quale la malattia viene trasmessa dallacqua allaria o per mezzo di un ospite intermedio ad altri individui.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

HORISONTAL SMITTEOVERFØRING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

Was this helpful?
Maladie respiratoire des poissons juvéniles délevage (surtout les Salmonidés et Ictaluridés). Un complexe de facteurs environnementaux, physiologiques et bactériens sont impliqués dans la manifestation de cette maladie, qui apparaît le plus souvent au printemps pendant la période de croissance active des poissons maintenus à forte densité dans des eaux pauvres en oxygène et riches en ammoniaque. Les bactéries pathogènes sont des espèces, souvent non spécifiées de myxobactéries. Dans beaucoup de


BACTERIAL GILL DISEASE: A respiratory disease of juvenile hatchery-raised fish (primarily salmonids and ictalurids). An outbreak generally results from a complex of environmental, physiological and bacterial factors. The disease occurs most frequently in the springtime when the fish are actively growing and are crowded in waters of low oxygen and high ammonia. The bacteria involved are for the most part unspecified myxobacteria. Flexibacter columnaris has been implicated on several occasions. The disease is controlled

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧIΩΝ: Αναπνευστική ασθένεια των νεαρών ψαριών που προέρχονται από εκκολαπτήρια (κυρίως σολομοειδών και γατόψαρων). Ενα σύνολο περιβαλλοντικών φυσιολογικών και βακτηριακών παραγόντων προκαλεί την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται συχνότερα κατά την διάρκεια της άνοιξης, όταν τα ψάρια έχουν ενεργό ανάπτυξη και συνωστίζονται σε νερά με λίγο οξυγόνο και πολλή αμμωνία. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξειδίκευτα μυξοβακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει βρεθεί ό

BAKTERIELLE KIEMENERKRANKUNG: An dieser Erkrankung leiden in der Aquakultur vor allem Salmoniden- und Ictaluridenbrütlinge und kleine Setzlinge. Eine Vielzahl von Umwelt-, physiologischen und bakteriellen Faktoren führen zum Ausbrechen der Krankheit. Die Krankheit tritt häufig im Frühling auf, wenn die Fische wachsen und aufgrund zu hoher Besatzdichten zu wenig Sauerstoff und eine zu hohe Ammoniumkonzentration vorhanden ist. Die Krankheit wird häufig durch unspezifische Myxobakterien, wie Flexibacter columnaris, ausgelöst. D

MALATTIA BATTERICA BRANCHIALE: Una malattia respiratoria in pesci di allevamento in stadi giovanili (generalmente salmonidi e ictaluridi ma sono interessati anche altri gruppi). Generalmente l’epidemia risulta da un complesso di fattori ambientali, fisiologici e batterici. La malattia si osserva più spesso durante la primavera, quando i pesci stanno crescendo e sono ammassati in acque con basso tenore di ossigeno ed alta concentrazione di azoto ammoniacale. I batteri implicati sono per la maggior parte mixobatteri non specif

ENFERMEDAD BACTERIANA DE BRANQUIAS: Enfermedad respiratoria de peces juveniles de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Un complejo de factores ambientales, fisiológicos y bacterianos están implicados en la manifestación de estas enfermedades, que aparece muy a menudo en primavera durante el periodo de crecimiento activo de peces mantenidos en gran densidad en agua pobres en oxígeno y ricos en amoníaco. Las bacterias patógenas involucradas son especies a menudo mixobacterias no específicas. En varios casos se ha identific

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD): En åndedrettssykdom på oppdrettet yngel (primært hos laksefisk og nordamerikanske maller). Utbrudd kommer som regel som et resultat av en sammenheng mellom miljømessige, fysiologiske og bakterielle faktorer. Sykdommen er mest hyppig om våren når fisken vokser fort og tettheten øker, med følge at oksygennivået synker mens ammoniakkonsentrasjonen øker i oppdrettsenheten. Bakteriene som er involvert er for det meste myxobakterier. Flexibacter columnaris har vært implisert ved flere anledninger. Syk

Was this helpful?
Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

ÜBERTRAGBARE KRANKHEIT: Eine Krankheit, die natürlicherweise direkt oder indirekt von einem Individuum zum anderen übertragen wird.

MALATTIA TRASMISSIBILE: Una malattia che viene trasmessa naturalmente direttamente o indirettamente da un individuo ad un altro; malattia contagiosa.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overføres naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

Was this helpful?
Maladie transmise dun organisme à un autre par contact direct ou indirect. Une maladie peut être transmise sans être contagieuse quand lagent pathogène se sert uniquement, et par obligation, dun organisme en tant que vecteur.


CONTAGIOUS DISEASE: Disease transmitted from one animal to another by either direct or indirect contact. A disease is transmitted but not contagious when the pathogenic agent only makes obligatory use of a vector.

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταφέρεται από το ένα ζώο στο άλλο είτε με άμεση, είτε με έμμεση επαφή. Μια ασθένεια είναι μεταδοτική αλλά όχι λοιμώδης όταν ο παθογόνος παράγοντας μεταδίδεται υποχρεωτικά μέσω ενός φορέα.

ANSTECKENDE KRANKHEIT: Krankheit, die von einem Organismus zum anderen durch direkten oder indirekten Kontakt übertragen werden kann. Eine Krankheit ist übertragbar, aber nicht ansteckend, wenn der pathogene Keim obligatorisch einen Vektor für die Übertragung benötigt.

MALATTIA CONTAGIOSA: Una malattia trasmessa da un animale ad un altro tramite il contatto diretto o indiretto. Una malattia può venire trasmessa ma non essere contagiosa quando l’agente patogeno utilizza unicamente ed obbligatoriamente un organismo come vettore.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA: Enfermedad transmitida de organismo a otro por contacto directo o indirecto. Una enfermedad puede ser transmitida sin ser contagiosa, cuando el agente patógeno utiliza únicamente, y por obligación, un organismo como vector.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom overført fra et dyr til et annet enten ved direkte eller indirekte kontakt. En sykdom overføres men er ikke smittsom kun dersom et patogent agens (sykdomsfremkallende organisme) bruker en vektor obligatorisk.

Was this helpful?
Atteinte des muscles des poissons par une microsporidie.


BEKO DISEASE: Microsporean infection in fish muscles.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΜΠΕΚΟ: Μικροσποριακή μόλυνση των μυών των ψαριών.

BEKO-KRANKHEIT: Infektion von Fischmuskulatur durch Mikrosporidien.

SINDROME (MALATTIA) DI BEKO: Infezione da microsporidio nei muscoli del pesce.

ENFERMEDAD DE BEKO: Infección en músculos de peces por microesporídeos.

BEKO SYKDOM: Engelsk uttrykk for infeksjon i fiskemuskel forårsaket av mikrosporidier.

Was this helpful?
Terme communément appliqué au Vibrio deau froide. Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.


HITRA DISEASE: Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio , το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100C) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

HITRA-KRANKHEIT: Wird im allgemeinen auch als Kaltwasser-Vibrio bezeichnet. Eine Krankheit des kultivierten Atlantik-Lachses, die durch eine bestimmte Vibrio-Artverursacht wird , die bei niedrigen Temperaturen (unter 100C) aktiv ist und muskuläre und myokardiale Degeneration zur Folge hat.

MALATTIA HITRA: Comunemente nota anche come vibriosi da bassa temperatura o delle acque fredde. Malattia economicamente importante per lallevamento del salmone atlantico, essa è causata da uno specifico Vibrio attivo a basse temperature (inferiori ai 100 C), che produce degenerazioni muscolari e miocardiche.

ENFERMEDAD DE HITRA: Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

HITRASYKE: Også svært ofte kalt kaldtvannsvibriose. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Résulte dune infection par Aeromonas hydrophila, originairement confondue avec la septicémie hémorragique bactérienne.


REDMOUTH DISEASE: A condition resulting from an infection of Aeromonas hydrophila, originally mistaken for bacterial haemorrhagic septicaemia.

ΕΡΥΘΡΟΣΤΟΜIΑΣΗ,ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: Κατάσταση που προκαλείται από μόλυνση με Aeromonas hydrophila, αρχικά γινόταν σύγχυση με την βακτηριακή αιμορραγική σηψαιμία (βλ.λ.)

ROTMAULSEUCHE(1): Der ursprüngliche falsche Name der bakteriellen hämorrhagischen Septikämie, hervorgerufen durch eine Infektion von Aeromonas hydrophila.

MALATTIA DELLA BOCCA ROSSA: Patologia causata Aeromonas hydrophila, originariamente confusa con la setticemia emorragica batterica. Prende lo stesso nome anche la patologia dei salmonidi sostenutada Yersinia rukerii.

ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA: Enfermedad resultante de una infección por Aeromonas hydrophila, originariamente confundida con la septicemia hemorrágica bacteriana.

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.: På engelsk kalt ”redmouth disease”. Tilstand som skylles infeksjon av bakterien Aeromonas hydrophila. Opprinnelig forvekslet med Aeromonas liquefaciens infeksjon.

Was this helpful?
Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.


SHELL DISEASE SYNDROME: Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

SCHALENKRANKHEITSSYNDROM: Durchbohrung und Erosion des Exoskeletts von marinen-und Süßwassermuscheln. Es werden chitinzerstörende Bakterien oder Pilze verschiedenster Arten als Verursacher angenommen; führt bei gestreßten Tieren zum Tod.

MALATTIA DEL CARAPACE: Attacco ed erosione dellesoscheletro dei crostacei marini e dacqua dolce che si pensa sia causata dai batteri che distruggono la chitina e da alcuni tipi di funghi. Può avere come risultato la morte dellanimale stressato.

ENFERMEDAD DE CONCHA: Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR: Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan føre til død hos hardt angrepne individer.

Was this helpful?
Maladie à impact économique important de la palourde de Manille dans laquelle le Vibrio peut être lagent responsable. Elle est caractérisée par une déformation de la coquille et un anneau brun repérable sur la surface interne.


BROWN RING DISEASE: Economically important disease of the manilla clam in which Vibrio may be the causative agent, characterized by shell deformation. and a distinctive brown ring on the internal surface.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Οικονομικά σημαντική ασθένεια των θιδύρων της Iαπωνίας, η οποία μάλλον προκαλείται από το vibrio. Χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του οστράκου και έναν διακριτό καφέ δακτύλιο στην εσωτερική επιφάνεια.

BRAUNRING-KRANKHEIT: Eine wirtschaftlich bedeutende Krankheit der Japanischen Teppichmuschel, die eventuell durch Vibrio verursacht wird. Charakteristische Symptome sind Schalendeformierungen und ein ausgeprägter brauner Ring auf deren Innenseite.

BROWN RING DISEASE: Termine anglosassone per definire una malattia della vongola filippina, con importanti riflessi economici. Batteri del genere Vibrio potrebbero essere l’agente responsabile. La malattia è caratterizzata da una deformazione della valva e si trova un anello marrone ben distinto sulla superficie interna della valva.

ENFERMEDAD DEL ANILLO MARRÓN: Enfermedad de impacto importante sobre el cultivo de almeja en Manila, en la cual el Vibrio puede ser el agente responsable. Se caracteriza por una deformación de la concha y un anillo marrón distintivo en su parte interna.

BRUNRINGSYKE: Økonomisk viktig sykdom på manillaskjell (Japansk teppeskjell) der Vibrio kan være det kausale agens, karakterisert ved deformasjon av skjell og en markant brun ring på indre overflate.

Was this helpful?
Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude. Syn. maladie


COLDWATER DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά (Ασθένεια ποδίσκου).

KALTWASSER KRANKHEIT: Eine chronische, äußere und systemische Erkrankung von juvenilen Salmoniden, die durch Befall mit Cytophaga psychrophila verursacht wird. Die Krankheit tritt in den Monaten mit niedrigen Wassertemperaturen (unter 100C) auf. Ausbrüche mit katastrophalen Verlusten sind in der Dottersackbrut zu verzeichnen. Die Krankheit kann mit äußerlichen und systemischen Bakteriziden oder Umsetzen in wärmeres Wasser kontrolliert werden. (Syn: Blumenstielkrankheit).

COLDWATER DISEASE (malattia da acque fredde dei salmonidi): Termine anglosassone per indicare la malattia da acque fredde dei salmonidi. Una malattia batterica cronica esterna e sistematica degli stadi giovanili dei salmonidi. La malattia è causata dai Cytophaga psychrophila e si verifica durante i mesi in cui la temperatura acquatica è molto bassa. A questa malattia sono associate perdite catastrofiche di larve con sacco vitellino. La malattia viene controllata da antibiotici sistemici o per bagno, oppure col trasferimento graduale del pesce in acque p

ENFERMEDAD DEL AGUA FRÍA: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo.

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE: Kronisk ytre og systemisk bakteriesykdom på juvenile laksefisk, forårsaket av Flavobacterium psychrophilum. Forekommer i månedene med lav vanntemperatur (under 100 C). Utbrudd som har ført til katastrofale tap er rapportert fra plommesekkyngel. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller eller ved å gradvis overføre fisk til varmere vann. Synonym ”rainbow trout fry syndrome (RTFS)”. Jfr. yngeldødelighetssyndrom.

Was this helpful?
Infestation de loeil par les métacercaires de trématodes strigéoides.


EYE FLUKE DISEASE: Invasion of the eye by metacercaria of strigeoid trematodes.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΔIΣΤΟΜIΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤIΩΝ: Προσβολή του ματιού από τη μετακερκάρια ορισμένων τρηματωδών (βλ. επίσης Διστομίαση).

EYE FLUKE DISEASE: Der Befall des Auges durch Metacercarien von strigeoiden Trematoden.

CATARATTA VERMINOSA: Invasione dell’occhio da metacercarie di trematodi.

ENFERMEDAD DE OJO DE PLATIJA: Infestación del ojo por metacercarias de trematodos strigeoides.

IKTESTÆR: Angrep på øyet av metacerkarier fra øyeikter (trematoder), jfr. Diplostomum.

Was this helpful?
SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE. Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent


EGTVED DISEASE: An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

ΑΣΘΕΝΕIΑ EGTVED: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

EGTVED-KRANKHEIT: Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

SEV: Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua sono sotto gli 80C, ma

EGTVED VIRUS: Vedi Enfermedad viral aguda, o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de p

EGTVEDSYKE: Viral hemoragisk septikemi (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Prof

Was this helpful?
Hyperplasie des branchies provoquée par une carence en acide pantothénique dans le régime alimentaire.


NUTRITIONAL GILL DISEASE: Gill hyperplasia caused by a deficiency of pantothenic acid in the diet.

ΔIΑΤΡΟΦIΚΗ ΒΡΑΓΧIΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: Υπερπλασία των βραγχίων προκαλούμενη από την ανεπάρκεια σε παντοθενικό οξύ στην διατροφή.

ERNÄHRUNGSBEDINGTE KIEMENERKRANKUNG: Kiemenhyperplasie, verursacht durch ein Fehlen von Pantothensäuren in der Nahrung.

MALATTIA BRANCHIALE: Quadro patologico a carico dell’epitelio branchiale causata da un apporto deficitario di acido pantotenico nella dieta o da agenti patogeni di natura fisica (es.:sovrassaturazione gassosa), chimica (es.: precipitazione di carbonati, agenti irritanti) e biologica (es.: Flexibacter columnaris).

ENFERMEDAD DE BRANQUIAS: Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico en la dieta alimentaria.

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER: Mangel på B-vitaminene biotin og pantotensyre i fiskefôr fører til hypertrofi og hyperplasi i gjellevevet, med sammenvoksninger av sekundærlamellene (fortykning av gjellelamellene).

Was this helpful?
Condition clinique affectant les plongeurs sous-marins et qui résulte de la décompression trop rapide et dont la conséquence est la formation de bulles dazote dans le sang et les tissus. Dans les cas extrêmes, cette affection se présente sous forme dembolie gazeuse et peut devenir fatale.


CAISSONS DISEASE: A medical condition most frequently found in SCUBA divers, resulting from a rapid decrease in pressure causing nitrogen bubbles to form in the blood and body tissues; in extreme cases leading to emboli and death. Also known as compressed air disease and colloquially as "the bends".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει συχνά τους δύτες. Οφείλεται στην ταχεία μείωση της πίεσης που προκαλεί τον σχηματισμό φυσσαλίδων αζώτου στο αίμα και τους ιστούς. Σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί σε εμβολή ή θάνατο.

CAISSON-KRANKHEIT: Ein physiologisch-medizinisch anomaler und gefährlicher Zustand, der durch rasche und substantielle Abnahme hohen Umgebungsdrucks verursacht wird (z.B. schnelles Auftauchen), wobei Stickstoff-Gasblasen im Blut und in den Körpergeweben entstehen, die bis hin zur Embolie und zum Tod führen können. Die leichte Form dieser Krankheit wird allgemein auch als "Bends" bezeichnet (ein Begriff, der aus dem Englischen übernommen wurde).

MALATTIA DEI CASSONI: Una sindrome medica che si verifica solitamente nei subacquei che operano con bombole riempite di aria compressa. La malattia è causata da un rapido calo di pressione idrostatica che a sua volta è causa di microbolle di azoto, le quali formano emboli nel sangue e nei tessuti corporei; nei casi estremi porta all’embolia e alla morte. La malattia dei cassoni è anche nota come embolia gassosa o malattia dei palombari.

ENFERMEDAD DE CAISSON: Condición clínica que afecta a los buceadores y que resulta de la descompresión rápida y cuya consecuencia es la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos. En los casos extremos puede provocar embolia y llevar a la muerte.

DYKKERSYKE: Medisinsk tilstand oftest funnet hos sportsdykkere, grunnet rask trykkøkning som medfører at nitrogenbobler dannes i blod og vev. Kan i ekstreme tilfeller føre til emboli og død. Også kjent i hverdagsspråket som ”bend”.

Was this helpful?
Pathologie affectant Penaeus vannamei, provoquant souvent des anomalies des spermatozoïdes. Cette pathologie, dont l’origine est encore inconnue, se manifeste par un noircissement de l’ampoule du spermatozoïde (le spermatophore), ainsi que du vas deferens. Des infections secondaires peuvent avoir lieu. Cette maladie est une source d’inquiétude en Amérique Centrale et Latine où cette crevette est cultivée de façon extensive.


BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Disease occurring in Penaeus vannamei, often causing abnormal spermatozoa, of great concern to hatcheries in Central and Latin America where it is extensively cultured. The disease, the origin of which is still unknown, expresses itself in a brownish-black discoloration of the sperm ampule, the spermatophore, and the vas deferens. Secondary infections may occur.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Ασθένεια της γαρίδας Penaeus vannamei, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Πλήττει σοβαρά τις καλλιέργειες γαρίδας της κεντρικής και λατινικής Αμερικής όπου το είδος αυτό καλλιεργείται εντατικά και ή προέλευσή της προς το παρόν παραμένει άγνωστη. Η ασθένεια έχει σαν αποτέλεσμα το σκουρόχρωμο χρωματισμό (συνήθως μαύρο) της σπερματοθήκης, του σπερματαγωγού και του σπερματικού πόρου των όρχεων. Εξαιτίας της ασθένειας αυτής είναι δυνατόν να προκληθεί δευτερογενής μόλυν

SCHWARZENKRANKHEIT DER SPERMATOPHOREN: Schwarzkrankheit der Spermatophoren: Eine Krankheit die vorwiegend bei Penaeus vannamei vorkommt und häufig abnormale Spermatophoren verursacht. Diese Krankheit ist eine große Gefahr für den Betrieb von Brutanlagen in Latein-America, wo die Kultur dieser Krebsart weitverbreitet ist. Die Ursache dieser Krankheit ist bisher unbekannt. Sie zeigt sich als braun bis schwarze Verfärbung auf der Spermatophore und dem vas deferens. Sekundärinfektionen können vorkommen.

BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Malattia che colpisce il gambero Penaeus vannamei, causando spermatozoi anomali, crea danni in America Centrale dove esistono colture intensive di questa specie. L’origine della malattia non è nota e si manifesta con una colorazione scura nerastra dell’ampolla spermatica, dello spermatoforo e dei vasi deferenti. Possono comparire infezioni secondarie.

ENFERMEDAD DEL ESPERMATÓFORO NEGRO: Enfermedad que se encuentra en Penaeus vannamei, a menudo originando espermatozoides anormales de gran incidencia en criaderos de América Central y del Sur donde se cultiva intensamente. La enfermedad, de origen aún desconocido, se presenta como una decoloración oscura de la ampolla espermática o espermatóforo y del vas deferens. Pueden aparecer infecciones secundarias.

SVART SPERMATOFOR-SYKDOM: Sykdom som forekommer på Peneus vannamei, gir ofte unormale spermatozoer. Har stor betydning ved klekkerier i Sentral og Latin Amerika der arten oppdrettes i stor utstrekning. Sykdommen har ukjent opphav og viser seg som brunsvart misfarging av sædampullen, spermatoforen og vas deferens. Sekundære infeksjoner kan finne sted.

Was this helpful?
Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".


WHITE SPOT DISEASE: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

WEISSPÜNKTCHEN-KRANKHEIT: Siehe Ichthyophthirius. Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befüllt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.

WHITE SPOT DISEASE (ICHTHYOPHTHIRIASI): Vedi Ichthiophthirius multifiliis. Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS BLANCAS: Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).

HVITPRIKKSYKE: ICHTHYOPHTHIRIUS.

Was this helpful?
Maladie affectant lexosquelette de la crevette Palaemon serratus. Cette maladie est peut être dorigine bactérienne et affecte surtout les crevettes maintenues à une forte densité de stockage.


BROWN SPOT DISEASE: Disease affecting the exoskeleton of English prawns (Palaemon serratus) and shrimps, it is particularly evident in prawns held in conditions of crowding and is possibly of bacterial etiology.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΦΑIΩΝ ΚΗΛIΔΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει τον εξωσκελετό της γαρίδας (Palaemon serratus). Εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε γαρίδες που ζούν σε συνθήκες συνωστισμού και οφείλεται πιθανότατα σε βακτηριακή αιτία.

BRAUNFLECKENKRANKHEIT: Eine das Exoskelett der Steingarnele (Palaemon serratus) befallende Krankheit, die besonders dann auftritt, wenn Tiere in hoher Dichte gehalten werden. Sie ist wahrscheinlich von bakterieller Ätiologie.

BROWN SPOT DISEASE: Termine anglosassone per definire una malattia che colpisce l’esoscheletro del gambero (Palaemon serratus). Questa malattia potrebbe avere un’origine batterica e si manifesta principalmente in stock ad elevata densità.

ENFERMEDAD DE LAS MANCHAS MARRONES: Enfermedad que afecta el exoesqueleto de gambas Palaemon serratus. Esta enfermedad puede ser de origen bacteriano y afecta sobre todo las gambas a grandes densidades de almacenamiento.

BRUNPRIKKSYKE: Sykdom som påvirker det ytre skjelettet til engelske reker (Palaemon serratus), er spesielt vanlig når reker holdes svært tett og er muligens en bakteriell sykdom.

Was this helpful?
Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.


COLDWATER VIBRIOSIS: Hitra disease. Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΒΙΜΠΡΙΟΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio, το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

KALTWASSERVIBRIOSE: Wird im allgemeinen auch als Kaltwasser-Vibrio bezeichnet. Eine Krankheit des kultivierten Atlantik-Lachses, die durch eine be- stimmte Vibrio-Artverursacht wird , die bei niedrigen Temperaturen (unter 100C) aktiv ist und muskuläre und myokardiale Degeneration zur Folge hat.

VIBRIOSI DI ACQUA FREDDA : Comunemente nota anche come vibriosi da bassa temperatura o delle acque fredde. Malattia economicamente importante per lallevamento del salmone atlantico, essa è causata da uno specifico Vibrio attivo a basse temperature (inferiori ai 100), che produce degenerazioni muscolari e miocardiche.

VIBRIOSIS DEL AGUA FRÍA: Enfermedad de la Hitra. Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

KALDTVANNSVIBRIOSE: Hitrasyke. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100 C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.


COTTON WOOL DISEASE: Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.

ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

PILZBEFALL (COTTON-WOOL DISEASE): Eine Pilzinfektion, die von Saprolegnia in den Kiemen von Salmoniden hervorgerufen wird und sich durch deutlich weißen Überwuchs manifestiert. Im Englischen mit obigem Begriff belegt.

MALATTIA DA MUFFE: Malattia da funghi causata da Saprolegnia , colpisce prevalentemente le branchie dei salmonidi e si manifesta attraverso una evidente crescita di muffa bianca.

ENFERMEDAD DE ALGODÓN: Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE): Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.

Was this helpful?
Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

HAUTTRÜBUNG: Starke Schleimabsonderung bei Fischen, hervorgerufen durch Reizung der Haut, z.B. durch Ektoparasiten oder durch Fehl- oder Unterernährung.

MALATTIA DEL MUCO BLU: L’accumulo eccessivo di muco sul pesce, di solito causato dall’irritazione della pelle da parte di ectoparassiti o da malnutrizione.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

Was this helpful?
Infection des salmonidés connue pour être virale, provoquant la dégénérescence du pancréas. Maladie économiquement importante qui cause une mortalité élevée chez les saumons au stade marin de leur cycle de vie. Aucun traitement efficaéce nexiste actuellement.


PANCREAS DISEASE: Infection of salmonids, believed to be viral, resulting in the degeneration of the pancreas; an economically important disease which causes high mortalities of salmon at the marine stage of their life cycle. There is no known effective treatment.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Μόλυνση των σολομοειδών, πιθανόν ιογενής, που επιφέρει εκφυλισμό του παγκρέατος. Οικονομικά σημαντική ασθένεια που προκαλεί υψηλή θνησιμότητα στους σολομούς κατά το θαλάσσιο στάδιο της ζωής τους. Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος θεραπείας.

PANKREASERKRANKUNG: Eine vermutlich viral bedingte Erkrankung der Salmoniden, die sich in der Degeneration der Bauchspeicheldrüse äußert. Sie ist im marinen Stadium der Salmoniden eine durch hohe Sterblichkeit wirtschaftlich bedeutende Krankheit. Eine sichere Behandlungsmethode ist nicht bekannt.

MALATTIA DEL PANCREAS: Infezione dei salmonidi, di probabile origine virale, che comporta la degenerazione del pancreas; malattia che causa un’alta mortalità durante la fase marina del ciclo vitale dei salmoni, con conseguenti ripercussioni economiche. Non esiste cura efficace.

ENFERMEDAD DEL PÁNCREAS: Infección viral de salmónidos, que provoca degeneración del páncreas. Enfermedad económicamente importante que causa una mortalidad elevada en salmónidos en el estado marino de su ciclo de vida. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

PANCREAS DISEASE (PD): Viral infeksjon hos laksefisk, som fører til nedbrytning av pankreas (bukspyttkjertel). Økonomisk viktig sykdom som gir høy dødelighet på laks i sjø. Ingen effektiv behandlingsform.

Was this helpful?
Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude.


PEDUNCLE DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΠΟΔIΣΚΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά.

SCHWANZSTIELKRANKHEIT: Eine chronische, äußere und systemische Erkrankung von juvenilen Salmoniden, die durch Befall mit Cytophaga psychrophila verursacht wird. Die Krankheit tritt in den Monaten mit niedrigen Wassertemperaturen (unter 100C) auf. Ausbrüche mit katastrophalen Verlusten sind in der Dottersackbrut zu verzeichnen. Die Krankheit kann mit äußerlichen und systemischen Bakteriziden oder Umsetzen in wärmeres Wasser kontrolliert werden. (Syn: Blumenstielkrankheit).

MALATTIA DEL PEDUNCOLO: Malattia de acqua fredda(coldwater disease).Termine anglosassone per indicare la malattia da acque fredde dei salmonidi. Una malattia batterica cronica esterna e sistematica degli stadi giovanili dei salmonidi. La malattia è causata dai Cytophaga psychrophila e si verifica durante i mesi in cui la temperatura acquatica è molto bassa. A questa malattia sono associate perdite catastrofiche di larve con sacco vitellino. La malattia viene controllata da antibiotici sistemici o per bagno, oppure col

ENFERMEDAD DEL PEDÚNCULO : Enfermedad de aqua fría: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo

YNGELDODELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek

Was this helpful?
Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne.


WHIRLING DISEASE: A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

DREHKRANKHEIT: Krankheit bei Forellen, die sich in schnellen Drehbewegungen um die eigene Vertikalachse, sogenanntes Schwanzjagen, äußert. Verursacher dieser Krankheit sind einzellige Parasiten der Art Myxosoma cerebralis, die in den Kopfknochen/-knorpel eindringen und diesen teilweise zerstören. Gefährdet sind besonders Forellensetzlinge, da bei zunehmender Verknöcherung des Schädels im Laufe der Entwicklung die Infektionsgefahr abnimmt.

WHIRLING DISEASE: Una malattia della trota causata da uno protozoo sporozoo, Myxosoma cerebralis che si manifesta icon movimenti circolari dei pesci intorno al loro asse verticale (cosiddetto “caccia alla coda”). Myxosoma penetra in modo distruttivo dentro le strutture cerebrali. Le larve di trota sono particolarmente a rischio. Il rischio di infezione diminuisce con l’aumento dell’ossificazione del cranio.

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA (1): Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

DREIESYKE: Sykdom på laksefisk (helst regnbueørret oppdrettet i jordammer) forårsaket av protozoen (encelledyr) Myxosoma cerebralis, som åpenbarer seg ved at fisken svømmer i sirkel rundt sin vertikalakse. M. cerebralis angriper bruskvev først og fremst i hode og ryggmarg. Yngel er særlig utsatt, siden utviklingen av dreiesyke fortrinnsvis skjer hos ung fisk der forbeiningen av knokkelvevet ikke har skjedd i særlig utstrekning.

Was this helpful?
Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.


ENTERIC REDMOUTH DISEASE: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

ΕΝΤΕΡIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ "ΚΟΚΚIΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ": Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

ROTMAULSEUCHE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA: Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.

ENFERMEDAD ENTÉRICA DE LA BOCA ROJA: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

YERSINOSE: Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk, forårsaket av Yersinia ruckeri. Yersinose kan gi store økonomiske tap. En effektiv kommersiell vaksine er tilgjengelig, men sykdommen kan også kontrolleres med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.


ENVIRONMENTAL DISEASE: Disease caused by adverse environmental conditions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

UMWELTKRANKHEIT: Krankheit, verursacht durch schlecht verträgliche Umweltbedingungen.

MALATTIA AMBIENTALE: Malattia causata da condizioni ambientali avverse.

ENFERMEDAD AMBIENTAL: Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

Was this helpful?
Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.


INFECTIOUS DISEASE: Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.

INFEKTIONSKRANKHEIT: Eine Krankheit, die auf die Vermehrung von Mikroorganismen in einem befallenen Organismus zurückzuführen ist.

MALATTIA INFETTIVA: Malattia causata dalla moltiplicazione microbica negli organismi infettati.

ENFERMEDAD INFECCIOSA: Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.

Was this helpful?
Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.


PROLIFERATIVE KIDNEY DISEASE; PKD: An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.

ΕΚΦΥΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.

PROLIFERATIVE NIERENERKRANKUNG (PKD): Eine bedeutende Salmoniden befallende Krankheit, die Veränderungen der Niere verursacht. Sie erinnert an BKD, der Erreger ist aber ein myxospores Protozoon. Verluste durch diese Krankheit treten gewöhnlich bei Temperaturstreßsituationen auf, was die Behandlung nicht erleichtert.

MALATTIA PROLIFERATIVA DEL RENE: Importante malattia, dipendente dalla temperatura, che colpisce i salmonidi; è causata da un protozoo mixosporide, che induce seri problemi renali. Elevate perdite per questa patologia, vengono solitamente segnalate in seguito a manipolazione degli individui o in presenza di altri fattori stressanti.

ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DEL RIÑÓN : Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.

PROLIFERATIV NYRESYKE (PKD): Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slekten Sphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.

Was this helpful?
Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.


ULCER DISEASE: A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

ULKUSERKRANKUNG: Eine subakute bis chronische Bakterienerkrankung von Salmoniden, die von Hemophilus piscium verusacht wird. Die Krankheit kann mit systemischen Antibakteriziden behandelt werden.

ULCEROSI (FORUNCOLOSI ULCERATIVA) : Una malattia batterica generalmente subacuta che tuttavia in passato ha creato seri danni al salmerino. Attualmente e poco segnalata e si ritiene piu corretto imputarla ad una forma atipica di Aeromonas salmonicida, anziche causata da Hemophilus piscium come riportato precedentemente. Questa malattia e efficacemente controllata da antibatterici sistemici .

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris. Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de cette


CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE (CCVD): A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) has also been detected. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, mainten

ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Πρόσφατα ανιχνεύτηκε μια παρόμοια ασθένεια στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση

VIRUSERKRANKUNG DES AMERIKANISCHEN KATZENWELSES: Eine Krankeit, die durch eine Herpesvirus verursacht wird und für Ictalurus punctatus ansteckend ist. Eine ähnliche Krankheit bei I. furcatus entdeckt worden. Die Verluste bei Ictalurus punctatus-Setzlingen waren sehr hoch. Der typische Ausbruch dauert etwa sieben Wochen und wird durch eine zweifache Infektion durch Aeromonas liquefaciens und Chondrococcus columnaris kompliziert. Empfohlen wird, nur Setzlinge von krankheitsfreien Beständen zu nehmen, die Sauerstoffgehalte aufrechtzuerhalten un

MALATTIA VIRALE DEL PESCE GATTO (CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE, CCVD): Una malattia causata herpes virus, contagiosa per i pesci gatto. Recentemente è stata descritta una malattia analoga in Ictalurus furcatus (blue catfish). Le perdite di avannotti in Ictalurus punctatus (channel catfish o pesce gatto americano) sono notevoli. La manifestazione della malattia può durare alcune settimane e può risultare complicata da infezioni secondarie da Aeromonas liquefaciens e Chondrococcus columnaris. I metodi di controllo raccomandati sono: usare avannotti provenienti da are

ENFERMEDAD VIRAL DEL PEZ GATO: Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus. Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris. El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimiento de una alta conce

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris. Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

Was this helpful?
Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.


MALIGNANT: Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

BÖSARTIG: Sich beziehend auf oder bezeichnend für ein progressives Wachstum gewisser Tumore, die sich weitläufig ausbreiten können oder umliegendes Gewebe befallen und zum Tod führen können.

MALIGNO: Relativo a, o descrittivo di alcuni tumori che possono diffondersi in altri organi o invadere i tessuti circostanti con esito letale.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

ONDARTET: Vedrører eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

Was this helpful?
Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

UNTERERNÄHRUNG: Fehlernährung; ein defizitärer Zustand, in dem einer oder mehrere für ein normales Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen benötigten Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen.

MALNUTRIZIONE: Denutrizione; condizione di carenza in cui uno o più elementi nutritivi non sono disponibili in quantità sufficienti per garantire una crescita normale e il sostentamento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

Was this helpful?
(1) Machoire inférieure des Vertébrés. (2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et myriapodes utilisées pour broyer et mastiquer la nourriture en dehors du corps.


MANDIBLES: (1) The lower jaw of vertebrates. (2) Paired mouthparts of crustaceans, insects and myriapods used to chew and crush the food outside the body.

ΓΝΑΘΟI (ΚΑΤΩ), ΣIΑΓΟΝΕΣ: (1) Η κάτω σιαγόνα των σπονδυλωτών. (2) Τα ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία γίνεται η εξωσωματική μάσηση και σύνθλιψη της τροφής.

MANDIBELN: (1) Der Oberkiefer bei Vertrebraten. (2) Die paarigen Oberkiefer bei Crustaceen, Insekten und Myriapoden, die zum Zerkleinern und Zerkauen der Nahrung außerhalb des Körpers dienen.

MANDIBOLE: (1) Ossa boccali inferiori dei vertebrati. (2) Pezzi boccali appaiati dei crostacei , insetti e miriapodi usati per masticare e sminuzzare il cibo esternamente al corpo.

MANDÍBULAS: (1) Pieza bucal inferior en vertebrados. (2) Par de piezas bucales en crustáceos, insectos y miriápodos utilizadas para triturar y masticar comida fuera del organismo.

MANDIBEL: (1) Underkjeve hos virveldyr (vertebrater). (2) Parede munndeler (kinnbakker) hos krepsdyr, insekter og myriapoder, som brukes til å tygge og knuse mat utenfor kroppen.

Was this helpful?
Marais salants intertropicaux, formation végétale caractérisée par des arbres et des arbustes, surtout des palétuviers du genre Rhizophora à racines aeriennes adventices. Aménagé en bassins, la mangrove possède un sol de fond acide (voir sol acide). Si les bassins ne sont pas traités avec de la chaux, on ne peut atteindre une bonne productivité quaprès plusieurs années dexploitation.


MANGROVE: A tidal salt marsh community dominated by trees and shrubs, particularly of the genus Rhizophora, many of which produce adventitious aerial roots. If cleared for pond construction, the underlying soil is found to be acidic. If the ponds are not treated with lime, good productivity can only be achieved after several years of use.

ΜΑΓΚΡΟΒΙΑ: Βιοκοινωνία απαλιρροιακών ελών, κυριαρχούμενη από δένδρα και θάμνους, κυρίως των γενών Rhizophora και Avicennia, πολλά από τα οποία παράγουν αναρριχητικές αέριες ρίζες. Το έδαφος στο οποίο φύονται είναι όξινο. Αν στις λιμνοδεξαμενές που κατασκευάζονται σε τόπους όπου έχει αφαιρεθεί η μακρόβρια δεν προστεθεί ασβέστιο, ικανοποιητική παραγωγικότητα δεν επιτυγχάνεται παρά ύστερα από χρόνια.

MANGROVE: Eine tidenabhängige Salzmarsch-Gemeinschaft von Bäumen und Sträuchern dominiert, teilweise der Gattung Rhizophora zugehörig, von denen viele Arten zusätzliche oberirdische Wurzeln hervorbringen. Wenn Mangrovenwälder für den Teichbau gerodet werden, findet man häufig sehr saure Böden vor. Eine gute Produktivität solcher Teiche stellt sich erst nach langer Nutzung ein; sie kann durch häufige Kalkung verbessert werden.

MANGROVIA: Una comunità delle zone acquitrinose dacqua salata dominata da alberi e arbusti , in particolare del genere Rhizophora, molti dei quali in grado di produrre radici avventizie aeree

MANGLAR: Comunidad de pantanos de mareas salinas, dominada por árboles y arbustos, sobre todo del género Rhiophora con raíces adventicias. Cuando se instalan en estanques de cultivo, se ha observado que el manglar posee un suelo ácido (ver suelo ácido). Si el suelo no se trata con cal, no se puede alcanzar una buena productividad hasta después de varios años de explotación.

MANGROVE: Et tropisk marskmiljø i tidevannssonen, dominert av trær og busker, særlig fra slektene Rhizophora og Avicennia. Mange av disse har ekstra luftrøtter. Ved graving av dammer i disse områden er det funnet at de underliggende jordlagene er sure. Dersom dammene ikke behandles med kalk, vil de ikke ha god produktivitet før etter flere års produksjon.

Was this helpful?
Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

AUSBRUCH: In Bezug auf Krankheiten ein epidemiologischer Begriff bei gehäuften und zeitlich begrenztem Auftreten pathologischer Fälle. Ein Krankheitsausbruch kann einen infizierten Organismus oder viele Tausende betreffen (z. B. in industriellen Zucht- (Mast-) anlagen).

FOCOLAIO: Unità epidemiologica di casi patologici, espressi clinicamente o in un luogo durante un breve periodo di tempo. Un focolaio può avere dimensioni variabili dal singolo caso (un solo organismo colpito) a un numero di soggetti molto elevato (la maggior parte degli individui).

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

Was this helpful?
Pièce dacier en forme détier, munie dΪun axe à vis, servant à la liaison de deux chaînes ou cordages ou à leur fixation sur une pièce fixe un mobile.


SHACKLE: U shaped steel forging with a pin through an eye on each end of the "U" which serves as a connecting link for rigging components.

ΑΓΚΥΛIΟ ή ΚΛΕIΔI: Κρίκος σχήματος U που είναι κλειστός με ένα πείρο στα άκρα του U. Χρησιμοποιείται για να ενώνει δύο κομμάτια σχοινιού ή αλυσίδας.

SCHÄKEL: Universell einsetzbares, U-förmiges Verbindungs-und Befestigungsglied aus Metall (meist feuerverzinkter Stahl) für Tauwerk und Ketten.

MANIGLIA: Pezzo in acciaio forgiato ad U con un occhiello a unestremità della U che serve a collegare i componenti da manovrare.

MANILLA: Pieza de acero en forma de U, con un eje en forma de tornillo, que sirve para ligar dos cadenas o cuerdas o para fijarlos en una pieza fija o móvil.

SJAKKEL: U-formet anordning av stål med en bolt som låsemekanisme, fungerer som kobling (f.eks. i fortøyninger).

Was this helpful?
Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

PHOTOPERIODENMANIPULATION: Ein Prozeß, bei dem die Photoperiode künstlich verändert wird (z. B. durch Lampen oder Abdeckungen). Dieses kann als zusätzlicher Anreiz zum Laichen eingesetzt werden, oder um die Kulturorganismen unter konstanten Lichtverhältnissen zu halten.

MANIPOLAZIONE DEL FOTOPERIODO: Variazione artificiale del fotoperiodo dovuta alluso di mezzi artificiali (luci o schermi). Si pratica per indurre la maturazione sessuale, per favorire lo svezzamento o per mantenere costanti le condizioni di allevamento degli organismi.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

Was this helpful?
Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.


MANNITOL: A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.

ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANITOL: Ein kurzkettiger Alkohol, der aus Braunalgen extrahiert und in der Medizin und als Nahrungszusatz benutzt wird.

MANNITOLO: Un alcol a catena lineare estratto dalle alghe brune, usato in medicina e come integratore dietetico.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

Was this helpful?
Instrument servant à mesurer la pression dun fluide; semploie pour mesurer des pressions inférieures ou supérieures à la pression atmosphérique.


MANOMETER: An instrument for measuring pressure of fluids both above and below atmospheric pressure.

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ: Όργανο γιά την μέτρηση της πίεσης των αερίων και των ατμών τόσο επάνω όσο και κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση.

MANOMETER: Ein Instrument zur Messung des Druckes (oberhalb und unterhalb des atmosphärischen Druckes) von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.

MANOMETRO: Uno strumento per misurare la pressione dei fluidi al di sopra e al di sotto del valore atmosferico.

MANÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la presión de un fluido; utilizado para medir presiones inferiores o superiores a la presión atmosférica.

MANOMETER (TRYKKMÅLER): Instrument for å måle trykk i væsker både over og under atmosfærisk trykk.

Was this helpful?
Région où le sol est mou et humide, ou périodiquement inondé, caractérisé par une végétation herbacée et dautres plantes basses et sans arbres.


MARSH: A tract of soft, wet or periodically inundated land, generally treeless and usually characterized by grasses and other low growth.

ΕΛΟΣ (ΒΑΛΤΟΣ): Οικοσύστημα του οποίου το έδαφος καταψύγεται σχεδόν μόνιμα από το νερό και το οποίο κυριαρχείται από ποώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

MARSCH(1): Ein Ökosystem, dessen Erdboden mehr oder weniger ständig unter Wasser steht, und das von niedrig wachsenden Pflanzen und Grasgesellschaften dominiert wird.

ACQUITRINO: Un tratto di terreno soffice, inzuppato o periodicamente allagato, generalmente privo di alberi e caratterizzato per lo più da vegetazione erbacea o a lenta crescita

MARISMA: Zona dónde el suelo es húmedo o periódicamente inundado, generalmente sin vegetación y a veces caracterizada por una vegetación grasa y otras plantas de baja altura.

MYR: Mykt, vått og periodevis oversvømmet landområde, vanligvis uten trær og karakterisert ved gress, mose og andre lave vekster. Har en viktig rolle som ”vannoppsamlere”.

Was this helpful?
Zone côtière de faible élévation et marécageuse composée de boue et dun réseau de racines de plantes halophytes, régulièrement immergée pendant les marées hautes.


TIDAL MARSH: A low elevation marshy coastal area formed of mud and the root mat of halophytic plants, regularly inundated during high tides.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟ ΕΛΟΣ: Χαμηλή ελώδης παράκτια περιοχή σχηματιζόμενη από λάσπη και τον ριζοτάπητα της αλοφυτικής βλάστησης που κατακλύζεται τακτικά κατά την πλήμμη. Πρβλ Αλμυρό έλος.

TIDENMARSCH: Eine schwach erhöhte Marschlandschaft, die aus dem Schlamm und dem zersetzten Material, das vom Meer angespült wurde, entstanden ist und während hohen Fluten noch überschwemmt wird.

PALUDE DA MAREA: Area costiera acquitrinosa a bassa elevazione formata da fango e strato di radici di piante alofite, regolarmente inondata durante lalta marea; confronta palude salata.

MARISMAS MARÍTIMAS: Zona costera poco elevada y pantanosa compuesta de barro y de una cadena de raíces de plantas halófitas, normalmente sumergida durante las mareas altas.

TIDEVANNSSUMP: Område bestående av mudder og røttene til haplofytte planter. Regelmessig oversvømt ved høye tidevann. Jfr. marskland.

Was this helpful?
Un marais salant est une région côtière plate et plus haute que la moyenne des marées hautes, mais inondée par les marées hautes de vives eaux ou pendant des tempêtes, avec une végétation caractéristique.


SALT-MARSH: Flat littoral marsh area, at or above the high-water mark, that is flooded by spring tides or during storm surges.

ΑΛΜΥΡΟ ΕΛΟΣ: Επίπεδη παράκτια ελώδης περιοχή, επάνω από το όριο της πλήμμης που πλημμυρίζει μόνο κατά την διάρκεια των συζυγιακών παλιρροιών ή κατά την διάρκεια θυελλών.

SALZMARSCH: Ein zumindest zeitweise durch Fluten und Stürme überfluteter Küstenlandstrich im allgemeinen ohne Bäume und normalerweise durch Gräser und andere niedrig wachsende Pflanzen charakterisiert.

STAGO SALMASTRO: Area paludosa del litorale piatta, che si trova più in alto rispetto al livello di alta marea; tale zona riceve acqua fino a venirne inondata dalle alte maree e possiede una vegetazione caratteristica.

MAREA SALINA: Zona costera plana y más alta que la media de mareas altas, pero inundada por las mareas altas vivas o durante las tempestades, con una vegetación característica.

MARSK (MARSKLAND): Flat fruktbar kystslette, på eller over høyvannslinjen, som oversvømmes ved springflo eller storm.

Was this helpful?
Zone de faible élévation qui est périodiquement submergée ou inondée par de leau douce ou de leau salée.


WETLAND: An area of low lying land submerged, or inundated periodically, by fresh or saline water.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ: Χαμηλή έκταση, που κατά διαστήματα αποκαλύπτεται ή καλύπτεται από γλυκό ή θαλασσινό νερό.

MARSCH(2): Niedrig gelegener Landstrich, der periodisch von Frisch- oder Salzwasser überschwemmt wird.

ZONA UMIDA: Un area di terreno parzialmente sommersa o inondata periodicamente da acqua dolce o marina.

PANTANAL: Zona poco elevada que es periódicamente sumergida o inundada por agua dulce o agua salada.

VÅTMARK : Et lavtliggende landområde som er dekket med vann eller er periodisk oversvømt (fersk- eller saltvann).

Was this helpful?
Le maximum de reflux; la hauteur minimale atteinte par la marée déscendante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets des conditions météorologiques sur la périodicité des marées.


LOW WATER (LW): The minimum height reached by a falling tide. The height may be due solely to the periodic tidal forces or it may have superimposed upon it the effects of meteorological conditions.

ΡΗΧΙΑ: Η κατώτερη στάθμη που φθάνει η αποσυρόμενη παλίρροια. Το ύψος οφείλεται μόνο στις περιοδικές παλιρροιακές δυνάμεις ή και στην επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών.

NIEDRIGWASSER (NW): Die minimale Höhe, die beim Fallen der Tide erreicht wird. Die Höhe kann eine alleinige Folge der periodischen Gezeitenkräfte sein, oder sie kann von metereologischen Bedingungen beeinflußt sein.

BASSA MAREA: Laltezza minima raggiunta da una marea calante. Questa altezza può dipendere solo dalla periodicità delle maree, o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla periodicità di marea.

MAREA BAJA: Altura máxima alcanzada por la marea descendiente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de mareas, o puede resultar de superposición de efectos de las condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de las mareas

FJÆRE (LAVVANN): Laveste nivå som nås av en fallende sjø. Høyden kan være påvirket kun av tidevannskreftene, eller samspill mellom disse og meteorologiske forhold.

Was this helpful?
Niveau de repère des marées qui est rencontré dans certaines publications britanniques, et qui est basé sur la marée basse des vives eaux ordinaires.


LOW WATER OF ORDINARY SPRING TIDES (LWOST): A tidal datum appearing in some British publications, based on low water of ordinary spring tides.

ΡΗΧΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Παράμετρος, χρησιμοποιούμενη σε ορισμένες βρετανικές εκδόσεις. Βασίζεται στην στάθμη της ρηχίας συνήθων συζυγιακών παλιρροιών.

NIEDRIGWASSER BEI NORMALER SPRINGTIDE: Eine Gezeitengröße, die in einigen britischen Publikationen erscheint und auf dem Niedrigwasser einer normalen Springtide beruht.

BASSA MAREA DELLA MAREA DI PRIMAVERA ORDINARIE : Livello di riferimento delle maree che appare in alcune pubblicazioni britanniche; basato sulle basse maree delle maree ordinarie di primavera.

MAREA BAJA DE AGUAS ORDINARIAS VIVAS: Nivel de referencia de marea que se encuentra en ciertas publicaciones británicas, y que se basa sobre la marea baja de aguas ordinarias vivas.

LAVVANN VED ORDINÆR SPRINGFLO: Tidevanns-nullpunkt som forekommer i noen engelske publikasjoner, basert på lavvann ved ordinær springflo.

Was this helpful?
La moins élevée des deux marées basses dune même journée de marée. La seule marée basse de la journée pendant des périodes où le cycle des marées est diurne, est considerée être la marée basse inférieure.


LOWER LOW WATER (LLW): The lower of the two low waters of any tidal day. The single low water occurring daily during periods when the tide is diurnal is considered to be a lower low water.

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΡΗΧΙΑ: Η χαμηλότερη ρηχία από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Η μοναδική ρηχία που παρατηρείται κατά τις περιόδους όπου η παλίρροια είναι ημερήσια θεωρείται κατώτερη ρηχία.

NIEDRIGSTES NIEDRIGWASSER (NNW): Das niedrigere der beiden Niedrigwasser eines Tidentages. Das einzige Niedrigwasser, das täglich während Perioden mit diurnalen Gezeiten auftritt, wird als niedrigstes Niedrigwasser angesehen.

BASSA MAREA INFERIORE: La più bassa delle due basse maree della medesima giornata di marea . La singola bassa marea che avviene giornalmente durante il periodo del ciclo di marea diurno viene considerata come una bassa marea inferiore.

MAREA BAJA INFERIOR: La menos elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea. La única marea baja del día durante los periodos en los cuales el ciclo de mareas es diurno es considerada ser la marea baja inferior.

LAVESTE LAVVANN: Den laveste av de to fjærene som er i løpet av et tidevannsdøgn.

Was this helpful?
La plus élevée des deux marées basses dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.


HIGHER LOW WATER (HLW): The higher of the two low waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΡΗΧIΑ: Η ανώτερη από τις δύο ρηχίες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

HÖCHSTES NIEDRIGWASSER (HNW): Das höchste der beiden Niedrigwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, im welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.

ACQUA BASSA MAGGIORE: La più alta delle due basse maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.

MAREA DE AGUA MUERTA: La más elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.

HØYESTE FJÆRE: Den høyeste av de to fjærene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyden på tidevann.

Was this helpful?
La plus élevée des deux marées hautes dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.


HIGHER HIGH WATER (HHW): The higher of the two high waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η ανώτερη από τις δύο πλήμμες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

HÖCHSTES HOCHWASSER (HHW): Das höhere der beiden Hochwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, in welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.

ACQUA ALTA MAGGIORE: La più alta delle due alte maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.

MAREA DE AGUA VIVA: La más elevada de las dos mareas altas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.

HØYESTE FLO: Den høyeste av de to floene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyde på tidevann.

Was this helpful?
Epoque à laquelle le marnage est maximal dans une demi-lunaison. Sapplique seulement aux marées de type semi-diurne. La force attractionnelle du soleil et de la lune agissent en synergie.


SPRING TIDE: The tide of maximum range occurring at the 2nd and 4th quarters of the moon, when the gravitational attraction of the sun and moon both act together.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Παλίρροια μέγιστου εύρους παρατηρούμενη κατά το 2ο και 4ο τέταρτο της σελήνης, όταν η έλξη βαρύτητας του ηλίου και της σελήνης συνεπιδρούν.

SPRINGTIDE: Hochwasser maximaler Amplitude, das bei Neu- und Vollmond eintritt, wenn die Anziehung durch die Schwerkraft von Sonne und Mond zusammenwirken.

MAREA DI PRIMAVERA: Marea con un intervallo massimo compreso fra il secondo quarto e il quarto quarto di luna quando la forza di attrazione fra il sole e la luna sono sinergiche; si applica solamente alle maree di tipo semidiurno.

MAREAS DE AGUA VIVA: Epoca en la cual la marea es máxima en una luna nueva. Se aplica únicamente a mareas de tipo semi-diurno. La fuerza de atracción del sol y de la luna actúan en sinergia.

SPRINGFLO: Flo med maksimal høyde. Inntreffer to ganger i måneden, ved ny- og fullmåne (vinkelen solen-jorden-månen = 0o, dvs syzygi) når gravitasjonskraften til månen og jorden virker sammen.

Was this helpful?
Nom populaire décrivant cette période du cycle des marées entre marée haute et marée basse (jusant, reflux).


EBB TIDE: A non-technical term referring to that period of the tide between a high water and the succeeding low water; falling tide. The term is also used to describe the low water level.

ΑΜΠΩΤIΣ: Μη τεχνικός όρος που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ μιας πλήμμης και της επόμενης ρηχίας. Φθίνουσα παλίρροια.

EBBE: Ein nichttechnischer Begriff, der die Periode der Tide beschreibt, die zwischen Hochwasser und nachfolgendem Niedrigwasser liegt; fallende Tide; der Begriff wird auch für den Zustand des Niedrigwassers benutzt.

MAREA DISCENDENTE: Termine non tecnico che si riferisce al periodo di tempo compreso fra l’alta e la bassa marea; marea discendente (riflusso).

MAREA DESCENDIENTE: Nombre popular que describe el periodo de ciclo de mareas entre la marea alta y la marea baja.

FJÆRE: En ikke-teknisk betegnelse som refererer til perioden mellom flo og fjære; fellende sjø. Betegnelsen brukes også om lavvann.

Was this helpful?
Marée dune périodicité bimensuelle provoquée par lemplacement de la lune au-dessus de léquateur. Cest à ce moment que la lune a la moindre tendance à provoquer des inégalités diurnes dans les marées.


EQUATORIAL TIDES: Tides occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times, the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: Παλίρροιες που εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο, ως αποτέλεσμα της θέσης της σελήνης πάνω από τον ισημερινό. Σ ευτές τις περιόδους η ικανότητα της σελήνης να προκαλεί ανά δωδεκάωρο διαταραχή της παλίρροιας ελαχιστοποιείται.

ÄQUATORIALE TIDEN: Tiden, die halbmonatlich aus dem Stand des Mondes über dem Äquator entstehen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Tendenz des Mondes, eine zweimal tägliche Unregelmäßigkeit der Tide zu verursachen am geringsten.

MAREE EQUATORIALI: Maree bimensili risultanti dal posizionamento della luna sopra l’equatore. In questi periodi la luna ha una minore tendenza a provocare variazioni di marea.

MAREA ECUATORIAL: Marea de periodicidad bimensual provocada por la posición de la luna por de bajo del ecuador. Es en ese momento en el que la luna provoca menor tendencia a provocar desigualdades diurnas en las mareas.

EKVATORSTRØM: Strømmer som inntreffer to ganger i måneden, som et resultat av at månen står over ekvator. På disse tidspunktene er månens tendens til å produsere døgnlige ulikheter i tidevann på et minimum.

Was this helpful?
Une marée de grande amplitude se produisant quand le soleil est à, ou proche de léquinoxe.


EQUINOCTIAL TIDE: A tide of high amplitude occurring when the sun is at or near the equinox.

ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ: Παλίρροια μεγάλου εύρους που εμφανίζεται όταν ο ήλιος βρίσκεται στην ισημερία.

EQUINOXISCHE TIDE: Eine Tide mit hoher Amplitude, die auftritt, wenn die Sonne nahe oder entfernt von Tag-Nachtgleichen steht.

MAREA EQUINOZIALE: Marea di grande estensione che avviene quando il sole è all’equinozio o vi è vicino.

MAREA EQUINOCCIAL : Marea de gran amplitud que se produce cuando el sol está en o cerca del equinoccio.

JEVNDØGNSTIDEVANN: Tidevann med stor amplitude, som inntreffer når solen er på eller nær jevndøgn.

Was this helpful?
Courant de marée de telle direction que la vitesse dun vaisseau est augmentée. Un courant de marée en sens inverse est appelé marée debout; venant de coté le courant de marée est alors appelé marée de travers.


FAIR TIDE: A tidal current setting in such a direction as to increase the speed of a vessel. One setting in a direction approximately opposite to the heading is called a head tide. One approximately 900 from the course is called a cross (beam) tide.

ΕΥΝΟIΚΗ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Παλιρροιακό ρεύμα με φορά τέτοια που να ευνοεί την κίνηση ενός σκάφους.

FAHRTSTRÖMUNG: Die Ausrichtung eines Gezeitenstromes in der Fahrtrichtung, die Geschwindigkeit eines Schiffes erhöhend. Die Ausrichtung in die dem Steuerkurs direkt entgegengesetzte Richtung wird als Kopftide bezeichnet. Eine ungefähr 900 zum Kurs verlaufende Tide wird als Quertide bezeichnet.

MAREA A FAVORE: Marea che agisce nella stessa direzione dellimbarcazione aumentandone la velocità. Quella che agisce nella direzione approssimativamente opposta alla prora viene detta marea contraria.

MAREA FAVORABLE: Corriente de marea en tal dirección que la velocidad de buque se ve aumentada. La corriente de marea en sentido inverso se llama aproada; cuando viene de lado la corriente se llama entonces marea transversal.

MEDSTROM: Tidevannsstrøm med en retning som gir økt fart av et fartøy. Strøm som går motsatt av kursretningen kalles motstrøm, mens en som kommer 90o på kursretningen kalles sidestrøm (krysstrøm).

Was this helpful?
Le maximum du flot; la hauteur maximale atteinte par la marée montante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets de conditions météorologiques sur la périodicité des marées.


HIGH WATER (HW): Also called high tide; the maximum height reached by a rising tide. The height may be caused solely by the periodic tidal forces or it may have had superimposed upon it the effects of prevailing meteorological conditions.

ΠΛΗΜΜΗ: Η μέγιστη στάθμη της πλήμμης. Είναι αποτέλεσμα των περιοδικών παλιρροιακών δυνάμεων στις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται η επενέργεια των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν.

HOCHWASSER (HW); (HOHE TIDE): Die maximale Höhe, die eine steigende Tide erreicht. Die Höhe kann vereinzelt zu periodischen Tidenkräften führen, oder sie kann von den Effekten überwiegend meteorologischer Bedingungen überlagert werden.

ACQUA ALTA : Anche chiamata alta marea; laltezza massima raggiunta da una marea crescente. Tale altezza può essere causata solo dalla periodicità delle maree o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla priodicità delle maree.

MAREA ALTA: El máximo de la marea; altura máxima alcanzada por la marea ascendente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de las mareas, o puede resultar de la superposición de efectos de condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de mareas.

FLO : Også kalt høyvann. Den høyeste nivået nådd av fløende sjø. Høyden kan skyldes kun de periodiske tidevannskreftene, eller den kan påvirkes ytterligere av meteorologiske forhold.

Was this helpful?
La moins élevée des deux marées hautes dune même journée de marée.


LOWER HIGH WATER (LHW): The lower of the two high waters of any tidal day.

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η χαμηλότερη πλήμμη από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Πρβλ. ΠΛΗΜΜΗ.

NIEDRIGSTES HOCHWASSER (NHW): Das niedrigere der beiden Hochwasser eines Tidentages.

ALTA MAREA INFERIORE: La più bassa delle due alte maree della medesima giornata di marea.

MAREA ALTA INFERIOR: La más baja de las dos mareas altas de un mismo día de marea.

LAVESTE HØYVANN: Den laveste av de to floene som er i løpet av et tidevannsdøgn, jfr. flo (høyvann).

Was this helpful?
En océanographie, partie du cycle de marée entre les basses eaux et la marée haute suivante.


FLOOD TIDE: In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

FLUT: In der Ozeanographie der Teil des Tidenzyklus zwischen Niedrigwasser und dem nachfolgenden Hochwasser.

RIFLUSSO: In oceanografia, è rappresentata da quella fase del ciclo di marea che intercorre fra la bassa e la successiva alta marea.

MAREA ASCENDENTE: En oceanografía, parte de ciclo de marea entre aguas bajas y la siguiente marea alta.

FLØENDE SJØ: I oceanografi: Perioden i tidevannssyklusen mellom lavvann og det påfølgende høyvannet.

Was this helpful?
Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).


RED TIDE: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

RED TIDE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als "Rote Tiden" ("red tides") bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

MAREA ROSSA: La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

MAREA ROJA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Marée détendue réduite ou des courants de marée de moindre vitesse, provoquée bimensuellement par la quadrature de la lune (cest-à-dire que les forces attractionnelles de la lune et du soleil sont perpendiculaires). Létendue des marées de morte-eau est létendue moyenne sémidiurne au moment de la morte-eau. Par convention, elle est calculée à partir des constantes harmoniques. Elle est moins importante que létendue moyenne là où les marées sont semidiurnes ou mixtes. Elle na aucune signification


NEAP TIDES OR TIDAL CURRENTS: Tides of decreased range or tidal currents of decreased velocity occurring semi-monthly as the result of the moon being in quadrature (i.e. the sun and the moon acting at right angles to each other). The range of neap tides is the average semidiurnal range occurring at the time of neap tides and is most conveniently computed from the harmonic constants. It is smaller than the mean range where the type of tide is either semidiurnal or mixed and is of no practical significance where the type of ti

ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: (1) Παλίρροιες μειωμένου εύρους ή παλιρροιακά ρεύματα μειωμένης ταχύτητας που παρατηρούνται δύο φορές τον μήνα ως αποτέλεσμα του τετραγωνισμού της σελήνης. Το εύρος τετραγωνισμού είναι το μέσο ημιημερήσιο εύρος που παρατηρείται κατά τον χρόνο των παλιρροιών τετραγωνισμού και υπολογίζεται ευκολότερα μέσω των αρμονικών σταθερών. Είναι μικρότερο από το μέσο εύρος όπου η παλίρροια είναι είτε ημιημερήσια είτε μικτή και είναι ασήμαντο όταν ο τύπος της παλίρροιας είναι ημερήσιος. Το μέσο ύψος της

NIPPTIDEN ODER GEZEITENSTRÖME: Gezeiten mit reduzierter Höhe oder Gezeitenströme mit reduzierter Geschwindigkeit, die halbmonatlich aufgrund des Mondstandes auftreten. Der Nippbereich der Tide ist das Mittel der täglichen Schwankungsbreite, die während der Nipptiden auftreten. Sie können aus der harmonischen Konstanten berechnet werden. Die Schwankungsbreite ist geringer als die mittlere Schwankungsbreite, wenn die Gezeiten halbtäglich oder gemischt auftreten und praktisch unbedeutend bei täglichen Tiden. Die mittlere Höhe de

MAREE DI QUADRATURA O CORRENTI DI MAREA: Maree di ampiezza decrescente o correnti di marea di velocità decrescente con frequenza semi mensile dovuta all’effetto della quadratura lunare (quando le forze attrattive del sole e della luna sono fra loro perpendicolari). L’ampiezza delle maree di quadratura è definita come l’ampiezza media delle maree semidiurne che hanno luogo durante il periodo di quadratura, questa misura viene convenzionalmente ricavata da costanti armoniche.

MAREA, O CORRIENTE DE MAREA: Marea de extensión reducida o de corrientes de marea de menor velocidad, provocada bimensualmente por la cuadratura de la luna con el sol (es decir que las fuerzas de atracción de la luna y del sol son perpendiculares). La extensión de mareas de agua-muerta es la extensión de media semidiurna en el momento de agua-muerta. Por convención, es calculada a partir de constantes armónicas. Es menos importante que la extensión media dónde las mareas son semidiurnas o mixtas. No tiene ninguna significac

NIPPFLO: Tidevann med liten høydeforskjell på flo og fjære. Forekommer to ganger per måned (vinkelen solen-jorden-månen = 900, kvadraturene eller halvmånefasene). Motsatt av springflo som også forekommer to ganger i måneden (vinkelen solen-jorden-månen = 00, syzygiene eller ny-/halvmånefasene). Ved nippflo motvirker (utligner) solens og månens krefter hverandre, mens de forsterker hverandre ved springflo.

Was this helpful?
La partie du fond de mer juxtaposée au continent et qui sépare ce dernier de la mer profonde. Il se compose du plateau continental du talus continental et de la pente continentale.


CONTINENTAL MARGIN: The portion of the sea floor adjacent to the continent and separating it from the deep sea. The continental margin includes the continental rise, continental slope and continental shelf.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΚΜΗ: Το τμήμα του θαλάσσιου βυθού που πρόσκειται στην ηπειρωτική μάζα το οποίο είναι παρακείμενο της ηπείρου και την χωρίζει από την βαθειά θάλασσα. Η ηπειρωτική ακμή περιλαμβάνει την ηπειρωτική ανύψωση, την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

KONTINENTALRÄNDER: Der Teil des Meeresbodens, der zwischen den kontinentalen Landmassen und dem Tiefseeboden liegt. Er besteht aus drei Hauptteilen, dem Schelf, dem Kontinentalabfall und der Fußregion.

MARGINE CONTINENTALE: La platea del fondo marino mare a fianco del continente che lo separa dall’alto mare. Il margine continentale comprende l’elevazione continentale, la scarpata continentale e la piattaforma continentale.

MAREA CONTINENTAL: Parte del fondo marino yuxtapuesto al continente y que separa este último del mar profundo. Se compone de plataforma continental de talud continental y de la pendiente continental.

KONTINENTALMARGIN: Del av havbunnen som er tilstøtende fastlandet, som atskiller fastlandet og dyphavet. Kontinentmarginen inneholder kontinentalfoten, kontinentalskråningen og kontinentalsokkelen.

Was this helpful?
La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.


MARICULTURE: Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARIKULTUR: Kultivierung, Management und Ernte mariner Organismen in ihrem natürlichen Habitat oder speziell konstruierten Kanälen, Käfigen oder Tanks.

MARICOLTURA: Coltivazione, gestione e allevamento di organismi marini nei loro habitat naturali o in particolari spazi controllati, es. gabbie galleggianti, recinzioni, canali o vasche.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

Was this helpful?
Roche sédimentaire argileuse contenant une forte proportion dargile; de façon général, se dit de toutes argiles ou terreaux calcaires, ou dun mélange intime dargile avec des particules de calcite ou de dolomite, issues habituellement des fragments de coquilles. Aux Etats Unis le terme marl sapplique principalement aux sables incohérents. Les sédiments calcaires cohérents et impurs sappellent également des marls.


MARL: A general term for calcareous clay or calcareous loam. A calcareous clay or intimate mixture of clay and particles of calcite or dolomite, usually fragments of shells. In America, the term Marl is chiefly applied to incoherent sands but elsewhere, compact impure limestones are also called marls.

ΜΑΡΓΗ, ΤΡΑΓΑΝΑ: Γενικός όρος γιά την ασβεστολιθική άργιλο ή τον ασβεστολιθικό πηλό. Ασβεστολιθική άργιλος ή ένα μείγμα αργίλου και ασβεστίτη ή δολομίτη συνήθως με θραύσματα από κελύφη. Στην Αμερική ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως γιά μη συνεκτική άμμο αλλά αλλού συμπαγείς μη καθαροί ασβεστόλιθοι καλούνται επίσης με τον ίδιο όρο.

MERGEL: Ein allgemeiner Begriff für kalkhaltigen Ton oder Lehmboden; ein kalkhaltiger Ton oder eine Mischung, die im wesentlichen aus Ton, Calcit- und Dolomitpartikeln, normalerweise Fragmente von Muschelschalen, besteht. In Amerika wird der Begriff Mergel hauptsächlich für losen Sand verwendet, aber außerhalb Amerikas werden auch kompakte, unreine Kalksteine so genannt.

MARNA: Un termine generale indicante argilla o limo calcareo. Unargilla calcarea o una fine miscela di calcare e particelle di calcite o di dolomia, normalmente frammenti di conchiglie. In America, il termine marna è applicato principalmente a sabbie incoerenti, ma altrove anche i terreni calcarei impuri e compatti vengono definiti marne.

MARNE: Roca sedimentaria con alta tasa de arcilla; generalmente, dícese de todas las arcillas o de terrenos calcáreos, o de mezcla de arcilla con partículas de calcita o de dolomita, normalmente originarios de fragmentos de conchas. En Estados Unidos el término marne se aplica principalmente a arenas no cohesionadas. Los sedimentos cohesionados e impuros se llaman también marnes.

MERGEL: Generell betegnelse for kalkholdig leire eller kalkholdig leirjord. En kalkholdig leire eller en blanding av leire og partikler av kalsitt og dolomitt, vanligvis fragmenter av skjell. I Amerika brukes begrepet mergel hovedsakelig om løs sand, mens det andre steder brukes om kompakte urene kalksteiner.

Was this helpful?
En marketing et en contrôle de la qualité, système par lequel les produits et services qui sont dun standard défini sont admis dans une association pour la qualité et peuvent être commercialisés avec un symbole de qualité utilisé comme outil de marketing.


QUALITY MARK: In marketing and quality control, it is a system by which products/services which are of a definite standard are accredited entry into a quality association, and can display a recognised quality symbol as a marketing tool.

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ: Σύστημα με το οποίο προϊόντα ή υπηρεσίες ενός ορισμένου επιπέδου, εντάσσονται σε μια ομάδα προϊόντων /υπηρεσιών αντίστοιχης ποιότητας και εφοδιάζονται με ένα αναγνωριστικό σήμα που διευκολύνει την προώθησή τους στην αγορά.

GÜTESIEGEL: Ein Zeichen für die Qualitätskontrolle vermarkteter Produkte. Es sagt aus, daß definitive Standards einer Produktion bzw. einer Dienstleistung eingehalten werden. Das Gütesiegel wird in der Regel durch eine entsprechende Organisation ausgestellt; es ist ein wichtiges Instrument des Marketings.

MARCHIO DI QUALITA’: Sistema con il quale prodotti e/o servizi con caratteristiche che soddisfano normative e standard definiti vengono accreditati attraverso l’appartenenza ad un consorzio di qualità e contrassegnati con uno specifico marchio.

MARCA DE CALIDAD: En marketing y en control de calidad, sistema por lo cual, productos y servicios que tienen un estándar definido, son admitidos y acreditados por una asociación de calidad y pueden ser comercializados con un símbolo de calidad utilizado como herramienta comercial.

KVALITETSMERKE: I markedsføring og kvalitetskontroll: System der produkter som holder en viss standard går inn i en kvalitetsgruppe, og blir påført et kvalitetsmerke som et salgsknep.

Was this helpful?
Séquence spécifique d’ADN ou son expression phénotypique (protéine) utilisé afin de caractériser un individu, un tissu ou un type cellulaire.


GENETIC MARKERS: Specific DNA sequences, or their phenotypic expression products (proteins), used to characterise individuals, tissues or cells.

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA ή η φαινοτυπική τους έκφραση (πρωτείνες), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση συγκεκριμένων ατόμων, ιστών ή κυττάρων.

GENETISCHER MARKER: Spezifische DNA-Sequenzen, oder deren phänotypische Expressionsprodukte (Proteine), die Individuen, Gewebe oder Zellen charakterisieren.

MARCATORI GENETICI: Lespressione fenotipica di un particolare gene che permette la sua identificazione. L’identificazione di particolari sequenze di DNA che possono caratterizzare il genoma.

MARCADORES GENÉTICOS: Expresión fenotípica de un gen particular que permite su detección. La identificación de secuencias de ADN específicas que puede caracterizar el genoma.

GENETISK MARKØR: Et gens fenotypiske uttrykking som gjør det mulig å detektere genet. Særskilte DNA-sekvenser som kan karakterisere genomet.

Was this helpful?
Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.


MARTEILIA REFRINGENS: Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.

MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Eine Aszetosporidie, die bei Ostrea edulis eine Infektion der Verdauungsdrüsen verursacht. Die Sterblichkeit bei dieser Krankheit ist im Sommer am größten, wenn die Austern ein Jahr alt sind. Der Parasit tritt auch in geringem Maße bei der eingeführten Pazifik-Auster (Crassostrea gigas) an der französischen Atlantikküste auf.

MARTEILIA REFRINGENS: Haplosporide che parassita Ostrea edulis, causando una patologia alle ghiandole digestive. La mortalità per questa malattia presenta un picco durante la stagione estiva, nel primo anno di vita delle ostriche. Il parassita è stato riscontrato ma con una bassa incidenza, anche nelle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) sulla costa francese.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) på franskekysten.

Was this helpful?
Manipulation permettant la production de spermatozoïdes par des poissons de génotype féminin. Chez certaines espèces de poissons, les salmonidés par exemple, lélevage dun stock uniquement femelle apporte des avantages économiques et écologiques. Il savère rélativement facile de masculiniser des géniteurs femelles par apport de stéroïdes sexuels dans lalimentation. Ces femelles produisent ainsi des spermatozoïdes homogamétiques (XX), cest à dire de constitution génétique femelle. La fécondation d


MASCULINIZATION: Technique of inducing genotypically female fish to produce sperm. In some species of fish,e.g. salmonids, it is a relatively easy procedure and economically as well as ecologically advantageous to produce offspring comprising only female fish. It is achieved by inducing masculinization in female broodstock through administering a diet containing the appropriate sex steroid. The female fish that undergo masculinization produce sperm with homogametic ( XX) chromosomes, and thus crossing with norma

ΑΡΡΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική με την οποία προκαλείται η παραγωγή σπέρματος από γονοτυπικά θήλεα άτομα. Σε μερικά είδη ψαριών π.χ. σολομοειδή. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία και οικονομικά αλλά και οικολογικά ωφέλιμη η παραγωγή απογόνων αποτελούμενων μόνο από θήλεα ψάρια. Η αρρενοποίηση ενός θήλεος αποθέματος επιτυγχάνεται με χορήγηση δίαιτας που περιέχει το κατάλληλο φυλετικό στεροειδές. Το αρρενοποιηθέν θήλυ παράγει σπέρμα με ομοιογαμετικά (ΧΧ) χρωμοσώματα και έτσι όταν γονιμοποιήσει με κανονικά αυγά παράγει μιά

MASKULINISIERUNG: Ein Verfahren, das bewirkt, daß genotypisch weibliche Fische Spermien produzieren. Bei einigen Fischarten (z. B. Salmonide) ist es eine relativ einfache und verbreitete Methode, da es ökonomisch und ökologisch vorteilhaft ist, eine rein weibliche Nachkommenschaft zu produzieren. Dem weiblichen Brutbestand wird eine bestimmte Diät verabreicht, die zweckdienliche Steroide enthält, so daß der weibliche Fisch Spermien mit homogametischen Chromosomen (XX) produziert. Durch eine Kreuzung mit Eiern, di

MASCOLINIZZAZIONE: Tecnica per indurre la produzione di sperma in un pesce di genotipo femminile. In alcune specie, es. salmonidi, è relativamente semplice e vantaggioso dal punto di vista ecologico e da quello economico produrre una progenie costituita da sole femmine. Risultato che si consegue inducendo la mascolinizzazine nei riproduttori di sesso femminile somministrando mangimi contenenti lo steroide sessuale appropriato. Le femmine sottoposte a mascolinizzazione producono spermatozoi con cromosomi omogamet

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite la producción de espermatozoides a partir de peces de genotipo femenino. Para ciertas especies de peces, salmónidos por ejemplo, el cultivo de stocks formado únicamente de hembras tiene ventajas económicas y ecológicas. Es relativamente fácil masculinizar hembras aportando esteroides sexuales en su dieta alimentaria. Estas hembras producen así espermatozoides homogametos (XX), es decir de constitución genética femenina. La fecundación normal de huevos normales por estos

MASKULINISERING: Metode for å få genetiske hunnfisk til å produsere sperm, disse (XX, hanner ) kan igjen brukes til å produsere kun hunnfisk (”all female”) ved at de krysses med vanlige hunner (XX). Hos noen arter (f.eks. laksefisk) er det lett å produsere kun hunfisk i tillegg til at det gir økonomiske så vell som økologiske fordeler. Stamfisk som er fenotypisk han og genotypisk hun (XX) oppnås ved å gi et fôr som inneholder hannlige kjønnshormon. Hormonbehandling av fisk er ikke lov i Norge.

Was this helpful?
Masse de glace provenant dun glacier, et qui a été consolidée en névé par fonte et recongélation, ainsi que par la pression statique. Se trouve en mer sous la forme dicebergs.


GLACIER ICE: Any ice that is or was once a part of a glacier. It has been consolidated by further melting and refreezing, and by static pressure. Glacier ice may be found in the sea as an iceberg.

ΠΑΓΕΤΩΝΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ: Πάγος που είναι ή ήταν κάποτε μέρος ενός παγετώνα. Σχηματίζεται συνήθως από το χιόνι το οποίο συμπυκνώνεται ύστερα από επανειλλημένη τήξη και ανάπτυξη και υποβολή σε στατικές πιέσεις. Παγετωνικός πάγος συναντάται και στη θάλασσα ως παγόβουνο.

GLETSCHEREIS: Jedes Eis, das einmal Teil eines Gletschers war. Es hat sich über Firn durch vorangegangenes Schmelzen und Frieren und durch statischen Druck konsolidiert. Gletschereis kann im Meer als Eisberg gefunden werden.

GHIACCIO DI GHIACCIAIO: Qualsiasi tipo di ghiaccio che è, o faceva parte di un ghiacciaio. Riconsolidato da ulteriori fusioni e ricongelamenti causati dalla pressione statica. Il ghiaccio dei ghiacciai si può ritrovare in mare sottoforma di iceberg.

MASA GLACIAR: Masa de hielo que proviene de un glaciar, y que ha sido consolidada en nevera por fundición y recongelación, así como por la presión estática. Se encuentra en el mar en forma de iceberg.

BREIS: Enhver is som er eller har vært en del av en isbre. Den har blitt samlet av gjentatte smeltingen og innfrysninger, og av statisk trykk. Breis kan finnes i havet som isfjell.

Was this helpful?
Mésure de la quantité de matière organique dissoute dans un volume deau donnée. Habituellement exprimée en mg/l.


DISSOLVED ORGANIC MATTER (DOM): A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛΗ: Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1. Βλ. και Διαλυμένος Οργανικός Ανθρακας (DOC)

GELÖSTE ORGANISCHE SUBSTANZ: Ein Maß der organischen Belastung, die in gelöster Form in einem bestimmten Wasservolumen vorhanden ist. Üblicherweise als mg L-1 angegeben.

MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO (DOM): Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg/L.

MATERIA ORGÁNICA DISUELTA (MOD): Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

LØST ORGANISK STOFF: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

Was this helpful?
Matière organique présente dans leau sous forme de particules. Variable déterminée par la perte de poids après chauffage à 5500C de la matière sèche retenue par le filtre utilisé dans lanalyse de la matière particulaire ou par différence entre le solide volatil dissous et le total du solide volatile.


PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM): Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500C of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφήν σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

PARTIKULÄRES ORGANISCHES MATERIAL (POM): Organisches Material, das im Wasser partikulär vorliegt. Dieser Bestandteil wird als der Gewichtsverlust nach einer Erhitzung des auf Feststoff-Frachtanalysefiltern getrockneten Probenmaterials auf 5500C bestimmt oder durch Subtraktion der totalen gelösten flüchtigen Feststoffe von den totalen flüchtigen Stoffen.

PARTICOLATO ORGANICO: Sostanza organica presente nella colonna dacqua sotto forma di particelle. Può essere determinata come la perdita ponderale, dopo essiccazione a 550 0C, rispetto ai solidi sospesi; si può calcolare anche sottraendo il peso dei solidi volatili totali disciolti da quello dei solidi volatili totali.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULAR : Materia orgánica presente en el agua en forma de partículas. Variable determinada por la pérdida de peso después de calentar a 5500C la materia seca retenida por el filtro utilizado en el análisis de la materia particular o por diferencia entre el sólido volátil disuelto y el total de sólido volátil.

PARTIKULÆRT ORGANISK MATERIALE (POM): Organisk materiale som er til stede i vannsøylen i form av partikler. Denne fraksjonen kan bestemmes som vekttapet ved forbrenning av tørrstoff holdt tilbake på filter (jfr. partikulært materiale) ved 5500C, eller ved å trekke total mengde løste flyktige faste stoff fra total mengde flyktige faste stoff.

Was this helpful?
Estimation quantitative dune substance après élimination de leau.


DRY MATTER: Substance remaining after the elimination of all water.

ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ: Η μάζα ενός σώματος, μετά την απομάκρυνση όλου του περιεχομένου νερού.

TROCKENSUBSTANZ: Diejenige Substanz, die nach Entfernen allen Wassers durch Erhitzen zurückbleibt.

SOSTANZA SECCA: Sostanza rimanente dopo l’eliminazione di tutta l’acqua presente nel campione.

MATERIA SECA: Estimación cuantitativa de una sustancia después de la eliminación de agua.

TØRRSTOFF: Substans som er igjen etter fjerning av vann.

Was this helpful?
Poids total de matière sèche, retenu après passage dun échantillon deau dans un filtre fin. Il est appelé matière particulaire totale (solides en suspension). Méthode de filtration recommandée : filtration sous vide (12 - 15 mg Hg) à travers un filtre dun micromètre (par ex. Whatman GF-C) et un filtre de 0,22 µ m (par ex. Millipore) (les biologistes aquatiques emploient couramment des fils de 0,45 µm). Pour des échantillons deau de mer, le filtrat doit être lavé à laide de formate da


PARTICULATE MATTER: The weight of dry material retained after passing a water sample through a fine filter is the total particulate matter (suspended solids). Recommended filtration method: vacuum filtration (l2-15 mg Hg) through l µm (e.g. Whatman GF-C) and 0.22 µm (e.g. Millipore) filters (0.45 µm filters are commonly used by aquatic biologists). In sea water, wash residue with 0.9% ammonium formate (Strickland and Parsons, l972). Filters must be pre-weighed, because individual filter sheets var

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΥΛΗ: Το βάρος του ξηρού υλικού που συγκρατείται μετά την δίοδο ενός δείγματος νερού από λεπτό ηθμό είναι το ολικό σωματιδιακό υλικό (αιωρούμενα στερεά). Συνιστώμενη μέθοδος διήθησης: διήθηση εν κενώ (12-15 mg Ηg) μέσω φίλτρων 1 μm (π.χ. Whatman GF―C) και 0.22 μm (π.χ. Millipore) ενώ (φίλτρα 0.45 μm χρησιμοποιούνται συχνά από υδροβιολόγους). Σε θαλάσσιο νερό, το κατακρατούμενο ίζημα πρέπει να πλένεται με 0.9% μυρμηγκικό αμμώνιο (Strickland and Parsons, 1972). Τα φίλτρα πρέπει να προζυγίζονται, διότι υ

FESTSTOFFFRACHT: Das Gewicht von getrocknetem Material, nachdem die Wasserprobe durch einen feinen Filter filtriert wurde, wird als Feststoff-Fracht bezeichnet. Empfohlene Filtrationsmethode: Vakuumfiltration (12-15 mg Hg) durch 1 µm (e.g. Whatman GF―C) und 0.22 µm (e.g. Millipore) Filter (0.45 µm Filter werden gewöhnlich von Aquakulturbioloen benutzt). Im Salzwasser wird der Rückstand mit 0.9% Ammoniumlösung gewaschen (Strickland and Parsons, l972). Die Filter müssen vor der Filtration auch ge

PARTICOLATO: Il peso secco del materiale raccolto dalla filtrazione di un campione dacqua è detto particolato totale (solidi sospesi). Il metodo di filtrazione consigliato è il seguente: filtrazioni con pompa da vuoto (12-15 mm Hg) prima con filtro da 1µm (p.e. Whatman GF-C) e poi da 0,22 µm (p.e. Millipore); oppure una sola volta con filtro da 0,45 µm. Per le acque salate il filtrato deve essere lavato con una soluzione allo 0,9% di formiato dammonio (Strickland e Parsons, 1972). Ogni filt

MATERIAS PARTICULADAS: Peso total de materia seca, retenida después de pasar una muestra de agua a través de un filtro fino. Se llama materia particulada total (sólidos en suspensión). El método de filtración recomendado es la filtración en vacío (12-15 mg Hg) a través de un filtro de micrómetro (vg. Whatman GF-C) y un filtro de 022 µm (vg. Millipore) (los biólogos acuáticos utilizan normalmente filtros de 0,45 µm). Para muestras de agua marina, el filtrado debe ser limpiado con formato de amonio a 0,9% (S

PARTIKULÆRT MATERIALE: Vekten på tørrstoff som holdes tilbake når vann føres gjennom en fin filterduk er den totale mengden partikulært materiale. Anbefalt filtreringsmetode: Vakuumfiltrering (12-15 mg Hg) gjennom 1 mm (f.eks. Whatman GF-C) og 0,22 mm (f.eks. Millipore) filtre (0,45 mm brukes ofte av marinbiologer). I sjøvann må materialet som holdes tilbake av filteret vaskes med 0,9% ammoniumløsning (Strickland og Parsons, 1972). Filtre må veies før de brukes grunnet stor variasjon i vekt på filtrene, som noen gange

Was this helpful?
En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).


MATURATION: In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).

ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

REIFUNG: Der Prozeß der ersten meiotischen Teilung und der Wanderung des Zellkerns in Richtung des animalen Pols bis die Keimbläschen in zwei post-vitellare Eier auseinandergebrochen sind (folglich bis nach der vollständigen Dotterbildung).

MATURAZIONE: In embriologia: il completamento della prima divisione meiotica e la migrazione del nucleo verso il polo animale, fino al collasso della vescicola germinale nelle uova post vitellogeniche (perciò dopo il completamento della vitellogenesi).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MODNING: (1) I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese). (2) I reproduksjon: Når et individ er i kjønnsmodningsfasen.

Was this helpful?
Maturation sexuelle dun individu ou dun groupe dindividus dune espèce qui arrive en avance sur les autres membres de la classe de lannée et avant la période prévue. Apparait quand lanimal est petit, par exemple, le parr des saumons.


PRECOCIOUS MATURATION: The sexual maturation of an individual or a group of individuals of a species that occurs in advance of other members of the year class and earlier than is usually expected. It occurs when the animal is small, e,g, salmon parr.

ΠΡΩΪΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ: Η γενετική ωρίμανση ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων ενός είδους που επέρχεται πριν απ ότι στα άλλα ομήλικα άτομα και ενωρίτερα από ότι αναμένεται συνήθως. Συμβαίνει όταν το ζώο είναι μικρό π.χ. σολομίδιο.

VORZEITIGE REIFUNG: Die sexuelle Reifung eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen einer Art, die vor der Reifung anderer Individuen eines Jahrgangs derselben Art eintritt, als normalerweise erwartet (z.B. bei Lachsen).

MATURITA’ PRECOCE: Maturità sessuale, di un individuo o di un gruppo di individui di una specie, che viene raggiunta in anticipo rispetto agli altri membri della stessa classe di età. P.e. salmoni parr.

MADURACIÓN PRECOZ: Maduración sexual de un individuo o de un grupo de individuos de una especie por delante de los demás miembros de la clase del mismo año antes del periodo previsto. Aparece cuando el animal es pequeño, por ejemplo, el salmón parr.

TIDLIG KJØNNSMODNING: Kjønnsmodning hos individer eller en gruppe individer fra en art, som er tidligere enn hos andre individer fra samme årsklasse eller tidligere enn normalt. Forekommer når dyrene er små, f.eks. lakseparr.

Was this helpful?
Aboutissement dun procesus, intervenant à partir des hormones gonadotrophes sécrétées par lhypophyse, et par lequel lorganisme développe des gonades ainsi que des caractères sexuels sécondaires, le rendant capable de la reproduction sexuée.


SEXUAL MATURITY: Process mediated by gonadotrophic hormones from the pituitary in which an organism undergoes development of gonadal and sexual characteristics to such a degree that it is then capable of reproduction.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΩΡIΜΑΝΣΗ: Διεργασία που προκαλείται από τις γοναδοτροπικές ορμόνες της υπόφυσης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη των γενετικών και γοναδικών χαρακτηριστικών ενός οργανισμού, ο οποίος αποκτά ικανότητα αναπαραγωγής.

GESCHLECHTSREIFE: Ein durch gonadotrope Hormone der Hypophyse ausgelöster Prozeß der Gonadenreifung und Entwicklung anderer Geschlechtsmerkmale, der schließlich zur Fortpflanzungsfähigkeit des Organismus führt.

MATURITA’ SESSUALE: Processo mediato da gonadotropine della ghiandola pituitaria nel quale un organismo va incontro allo sviluppo dei caratteri gonadici e sessuali che permettono allindividuo di riprodursi.

MADURACIÓN SEXUAL: Proceso mediado por hormonas gonadotróficas secretadas por la hipófisis y por el cual el organismo desarrolla gónadas así como caracteres sexuales secundarios, y que les convierte en capaces de reproducirse sexualmente.

KJØNNSMODNING: Prosess som styres av gonadotrofe hormoner fra hypofysen, der en organisme gjennomgår forandringer i gonader og kjønnskarakterer slik at den kan forplante seg. En prosess som både er uønsket (matfisk) og ønsket (stamfisk) i oppdrettssammenheng.

Was this helpful?
Plante qui pousse à létat sauvage dans leau douce ou salée.


WEED: Any plant that grows wild in fresh or salt water.

ΖIΖΑΝIΟ: Κάθε φυτό που αναπτύσσεται άγριο σε γλυκά ή αλμυρά νερά.

UNKRAUT: Umgangssprachliche Bezeichnung für Pflanzen, die wild wachsen und oft unerwünscht sind.

ERBACCIA (PIANTA INFESTANTE): Ogni pianta che cresce selvatica in un ambiente coltivato di tipo terrestre oppure negli allevamenti ittici di acqua dolce o salata.

MALA HIERBA: Planta que crece en estado salvaje en agua dulce o salada.

UKRUTT: Planter som vokser vilt i fersk- og saltvann. Brukes særlig om vekster som medfører uheldige konsekvenser (f.eks. gjengroing).

Was this helpful?
(1) Pièce osseuse de la machoire supérieure des Vertébrés;( 2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et Myriapodes, servant à la manipulation de la nourriture.


MAXILLA: (1) Bone in the upper jaw of vertebrates. (2) Mouth appendages of crustaceans,insects and myriapods, which handle the food.

ΓΝΑΘΟI: (1) Οστούν της άνω σιαγόνας στα σπονδυλόζωα. (2) στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία χειρίζονται την τροφή.

MAXILLEN: (1) Knochen im Oberkiefer der Vertebraten. (2) Die vierten und fünften Anhänge bei Crustaceen, bestehend aus 1. und 2. Maxilliped, die der Nahrungsaufnahme dienen.

MASCELLA: (1) Osso della parte superiore delle fauci dei vertebrati. (2) Appendici boccali dei crostacei, insetti e miriapodi utilizzate per la manipolazione del cibo.

MANDÍBULA: (1) Pieza ósea maxilar de vertebrados; (2) Piezas pares bucales de crustáceos, insectos y miriápodos, que sirven para la manipulación de comida.

MAXILLA: (1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

Was this helpful?
Pièces buccales paires des crustacés, la sixième à la huitième paire dappendices, servant surtout à tenir les proies.


MAXILLIPEDS: Paired mouthparts of crustaceans. Three pairs of maxillipeds, the 6th to 8th appendages, handle the food.

ΓΝΑΘΟΠΟΔIΑ: Ζευγαρωτά στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών. Τρία ζεύγη γναθοποδίων, από το 6ο έως το 8ο χρησιμοποιούνται γιά τον χειρισμό της τροφής.

MAXILLIPEDEN: Paarige Mundwerkzeuge der Crustaceen; die 6. bis 8. Anhänge. Sie dienen der Nahrungsaufnahme.

MASSILLIPEDI: Pezzi boccali appaiati dei crostacei. Tre paia di massillipedi, dalla sesta allottava appendice, vengono utilizzati per manipolare il cibo.

MAXILÍPEDOS: Piezas pares bucales de crustáceos, del sexto hasta el octav par de apéndices, que sirven sobre todo para retener la presa.

MAXILLIPED (KJEVEFOT): Parede munndeler hos krepsdyr. Tre par maxillipeder, og 6. og 8. gangbein håndterer maten.

Was this helpful?
Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

VORBEUGEMITTEL: Die Vorbeugung von Krankheiten oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder die Ausbreitung von Krankheiten verhindern.

MEDICINA PREVENTIVA: Prevenzione delle malattie; misure preventive contro lo sviluppo e la diffusione delle malattie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

Was this helpful?
Valeur numérique du cas central dans une série établie par ordre de grandeur.


MEDIAN: The median is the numerical value of the middle case or the case lying exactly on the 50th percentile, when all the cases have been rank-ordered from highest to lowest.

ΔIΑΜΕΣΟΣ: Η αριθμητική τιμή που καταλαμβάνει την μέση θέση σε μια σειρά τιμών που έχουν διαταχθεί σε φθίνουσα σειρά.

MEDIAN: Der Median ist der numerische Wert des Falles, der exakt bei 50% liegt, wenn die Fälle der Reihe nach vom höchstem zum niedrigsten Wert geordnet sind.

MEDIANA: La mediana è il valore numerico centrale di una distribuzione statistica ordinata o la semi-somma dei valori centrali della distribuzione.

MEDIANA: Valor numérico del caso medio de una serie con orden descendiente.

MEDIAN: Numerisk verdi for midtre tilfellet i en serie med observasjoner eller tilfellet som ligger akkurat på den 50. persentilen når tilfellene er rangert fra høyest til lavest.

Was this helpful?
En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu


MEDULLA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA: Die posteriore Sektion des Fischgehirns, die als Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und als Kontrollzentrum für viscerale und somatische Funktionen wie Atmung, äußere Pigmentierung und Osmoregulation fungiert.

MIDOLLO: In anatomia , il midollo è il termine utilizzato per descrivere la parte centrale di alcuni organi e strutture come le ghiandole surrenali o la parte posteriore del cervello dei vertebrati. In quest’ultimo caso è più corretto usare il termine midollo allungato, che si riferisce a la porzione di cervello compresa tra il ponte di Varolio e la corda spinale: è questa l’area cerebrale dove avvengono le integrazioni tra corteccia e midollo spinale ed inoltre da qui vengono controllate funzioni vitali

MÉDULA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

Was this helpful?
En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu


MEDULLA OBLONGATA: In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.

ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA OBLONGATA: Die posteriore Sektion des Fischgehirns, die als Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und als Kontrollzentrum für viscerale und somatische Funktionen wie Atmung, äußere Pigmentierung und Osmoregulation fungiert.

MIDOLLO ALLUNGATO: In anatomia , il midollo è il termine utilizzato per descrivere la parte centrale di alcuni organi e strutture come le ghiandole surrenali o la parte posteriore del cervello dei vertebrati. In quest’ultimo caso è più corretto usare il termine midollo allungato, che si riferisce a la porzione di cervello compresa tra il ponte di Varolio e la corda spinale: è questa l’area cerebrale dove avvengono le integrazioni tra corteccia e midollo spinale ed inoltre da qui vengono controllate funzioni vitali

MÉDULA OBLONGATA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

Was this helpful?
Stade larvaire de certains crustacés tels les crabes.


MEGALOPS: Larval stage of certain crabs, having prominent eyes and chilae.

ΜΕΓΑΛΩΨ: Προνυμφικό στάδιο ορισμένων καβουριών, που φέρει εξέχοντες οφθαλμούς και χηλές.

MEGALOPA: Larvales Stadium bei bestimmten Crustaceen, wie z.B. Krabben.

MEGALOPS: Stadio larvale di alcuni granchi, che presentano occhi e chele prominenti.

MEGALOPS: Estado larvario de ciertos crustáceos como el cangrejo.

MEGALOPA: Larvestadium hos visse krabber, har fremstående øyne.

Was this helpful?
Protocole définie ciblant à minimiser les interactions entre l’aquaculture et d’autres activités. Les protocoles MPE couvrent des aspects comme la limitation des décharges, les moyens, ainsi que l’efficacité de l’alimentation, la gestion de la prophylaxie et la gestion des périodes de jachère qui permettent la réhabilitation des fonds. De tels protocoles peuvent êtres définis par les autorités régulatrices sur la base des codes de pratiques industrielles. MPE sont actuellement en cours de dével


BEP(BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requirements. For example, some nationa

BEP (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ): Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανάπαυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τ

BEP (Beste Umweltschutzpraxis): Beschreibt ein Protokoll für jeden Wirtschaftszweig für definierte Umweltziele, das befolgt werden muß, um die Umwelteinflüsse und die Interaktionen der Aquakultur mit anderen Aktivitäten zu minimieren. Diese schließen in der Regel Vorschriften ein wie z.B. Abwassergrenzwerte, Fütterungsmethoden und Nahrungs­effizienz, das Management von Therapeutika, die _Brache“ an Standorten zur Benthoserholung. BEPs können von der lokalen Behörde und von der Wirtschaft gemeinsam in einer Richtlinie festgeleg

BEP=BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE (Miglior Pratica Ambientale Disponibile): L’acronimo indica la “Miglior Pratica Ambientale Disponibile” e definisce il protocolo ambientale da mettere in pratica per minimizzare le interazioni fra l’acquacoltura ed altre attività. Tale protocolo dovrebbe coprire aspetti come: limiti di scarico, tecnologia di allevamento, gestione dei prodotti terapeutici e pratiche di “riposo” (maggese) atte a permettere il recupero dell’ambiente bentonico. Le BEP possono essere definite dalle autorità di controllo e dalle aziende con applicazione di Co

BPA: Buenas Prácticas Ambientales (Best Environmental Practice): Protocolo ambiental a seguir para minimizar las influencias de la acuicultura en otras actividades, cubriendo aspectos como límites de descargas, métodos y eficiencia en la alimentación, gestión sanitaria o prácticas de barbecho para recuperar los fondos. Estas prácticas pueden definirse por las autoridades competentes y por la industria en Códigos de conducta. Las BPA se están desarrollando en muchas instalaciones acuícolas y a menudo

BEP: Engelsk forkortelse for “Best Environmental Practice”, eller “beste miljøpraksis” på norsk. En definert miljøprotokoll som bør følges for å minimalisere innvirkningene mellom akvakultur og andre aktiviteter. Dekker aspekter som utslippsgrenser, fôringsmetoder og -effektivitet, håndtering av legemidler, periodiske brakklegginger, osv. Kan defineres av tilsynsmyndighetene og industrien som retningslinjer. BEP blir utviklet for de fleste akvakultursystemer og stiller ofte krav til BAT. F.eks. forut

Was this helpful?
Constitue des standards industriels, en conjonction avec des Meilleurs Techniques Disponibles, N’Imposant pas un Coût Excessif, comme des méthodes de contrôle acceptable de l’impact sur l’environnement. La législation européenne et internationale imposent l’utilisation des Meilleurs Techniques Disponibles et Meilleurs Pratiques Environnementales dans un système de contrôle à deux niveaux, à travers des Standards de Qualité Environnementale. Certaines autorités incorporent l’utilisation de ces st


BAT(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY): BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B

BAT (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ): Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστοποι

BAT (BEST- VERFÜGBARE TECHNOLOGIE): BATs werden zur industriellen Auflage gemacht, um in Verbindung mit sog. BATNEECs (Beste verfügbare Technologie, die nicht excessive Kosten zur Folge hat) eine akzeptable Methode der Kontrolle von Umwetlverschmutzung zu erreichen. Die europäische und internationale Rechtsprechung unterstützen die Anwendung von “Bester Umwelt-Praxis (BEPs) and “Bester verfügbarer Technologie (BATs) als ein doppelseitiger Ansatz für den Umwetlschutz unter Benutzung von Umweltqualitätsstandards. Einige Behörden bez

BAT=(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY(Miglior Tecnologia Disponibile): L’acronimo indica la “Miglior Tecnologia Disponibile”. L’applicazione dei BAT presso le attività industriali è associata all’applicazione di BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Escessive Cost), ed è considerato come un metodo accettabile per il controllo dell’impatto ambientale. La legislazione Europea e internazionale ne sostengono l’uso.

BAT: En inglés Best Available Technology (Mejor tecnología disponible). Se usa en conjunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mejor tecnología disponible sin coste excesivo). La legislación internacional y europea apoya el uso de las Buenas prácticas ambientales/BAT para una aproximación de control ambiental usando Estándares de Calidad Ambiental. Algunas autoridades reguladoras incorporan en sus permisos/licencias acuícolas los procedimientos del uso de los BAT para minimizar los impa

BAT: Forkortelse for det engelske uttrykket “Best Available Technology”, eller “beste tilgjengelige teknologi” på norsk. BAT brukes av industrien i forbindelse med BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) som en akseptabel metode for å kontrollere miljøpåvirkning. Europeisk og internasjonal lovgivning støtter bruken av BAT og BEP i en todelt tilnærming til miljøvern gjennom miljøkvalitetsstandarder. Noen tilsynsmyndigheter innlemmer BAT i konsesjonsprosedyrene for å minimalise

Was this helpful?
Petits organismes benthiques qui passent à travers une grille de diamètre de maille de 0.5 mm mais qui sont retenus sur une grille de diamètre de maille de 0,062 mm.


MEIOBENTHOS: Small benthic organisms that pass through a 0.5 mm mesh sieve but are retained by a 0.062 mm mesh. Syn. meiofauna.

ΜΕΙΟΒΕΝΘΟΣ: Μικροί βενθικοί οργανισμοί που περνούν μέσα από κόσκινο ανοίγματος 1 mm αλλά κατακρατούνται από κόσκινο ανοίγματος 0.1 mm. Πρβ. μακροβένθος, μικροβένθος.

MEIOBENTHOS: Kleine benthische Organismen, die durch ein Sieb von 1 mm Maschenweite passen, aber in 0.1 mm Maschenweite zurückgehalten werden.

MEIOBENTHOS: Piccoli organismi bentonici che possono passare attraverso una rete con maglie superiori a 0.062 mm. Sin. Meiofauna.

MEIOBENTOS: Pequeños organismos bénticos que pueden pasar a través de mallas de 0’5 mm pero que son retenidos por redes cuyas mallas son de 0’062 mm.

MEIOBENTOS: Små bentiske organismer som går gjennom 0,5 mm filterduk, men holdes tilbake på 0,062 mm filterduk. Jfr. makrobentos, mikrobentos. Syn. meiofauna.

Was this helpful?
Petits animaux interstitiels qui passent à travers une grille de diamètre de maille de 0,5 mm mais qui sont retenus sur une grille de diamètre de maille de 0,062 mm.


MEIOFAUNA: The small interstitial animals that pass through a 0.5 mm mesh but are retained by a 0.062 mm mesh.

ΜΕΙΟΠΑΝΙΔΑ: Τα μικρά μεσοδιαστηματικά ζώα που περνούν από τα ανοίγματα κόσκινου 1mm αλλά κατακρατούνται από κόσκινο με άνοιγμα 0.1 mm.

MEIOFAUNA: Kleine in Zwischenräumen lebende Tiere, die durch eine Maschenweite von 1 mm passen, aber von einer Maschenweite von 0.1 mm zurückgehalten werden.

MEIOFAUNA: Piccoli animali interstiziali che possono passare attraverso una rete con maglie di 0.5 mm ma sono trattenuti da maglie inferiori a 0.062 mm.

MEIOFAUNA: Pequeños animales intersticiales que pueden pasar a través de mallas de 0’5 mm pero que son retenidos por redes cuyas mallas son de 0’062 mm.

MEIOFAUNA: Smådyr som lever i mellomrom, og går gjennom 0,5 mm filterduk, mens de holdes tilbake på 0,062 mm filterduk.

Was this helpful?
Division réductrice, deux divisions successives dun noyau suivant immédiatement une simple réplication des chromosomes, il en résulte que les quatre noyaux fils sont haploides. Chez les animaux, cela intervient lors de la formation des gamètes.


MEIOSIS: Reductive division, two successive divisions, of a nucleus following one single replication of the chromosomes, so that the resulting four nuclei are haploid. In animals, it occurs during gamete formation.

ΜΕΙΩΣΗ: Μειωτική διαίρεση. Δύο διαδοχικές διαιρέσεις, ενός πυρήνα ύστερα από τον αναδιπλασιασμό των χρωμοσωμάτων, από τις οποίες προκύπτουν τέσσερις απλοειδείς πυρήνες. Στα ζώα η μείωση οδηγεί στην παραγωγή των γαμετών.

MEIOSE: Zwei aufeinanderfolgende Zellteilungen (Meiose I und II), durch die die Anfangszahl von 4n Chromosomen auf 1n in jeder der vier entstehenden Zellen reduziert wird.

MEIOSI: Divisione riduttiva nella quale, dopo due successive divisioni nucleari in cui avviene una singola replicazione cromosomica, si osserva la formazione di quattro nuclei aploidi. Negli animali avviene durante la gametogenesi.

MEIOSIS: División reductiva, dos divisiones sucesivas de un núcleo inmediatamente después de una simple réplica de cromosomas; como resultado los cuatro núcleos hijos son haploides. En los animales, este proceso ocurre durante la formación de gametos.

MEIOSE: Reduksjonsdeling, to suksessive delinger av en kjerne etterfulgt av en enkel kopiering av kromosomene. Dette gir fire haploide kjerner. I dyr skjer dette ved dannelse av gameter (kjønnsceller).

Was this helpful?
Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.


MELANIN: A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.

ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANIN: Ein aus Tyrosin gebildetes polymeres Pigment, das für die Gelb- bis Schwarzfärbung von Fischen verantwortlich ist, und in Verbindung mit Parasitenbefall häufig vermehrt auftritt. Melanin ist oft ein beeinflussender Faktor bei sogenannten "Entzündungen" wechselwarmer Tiere.

MELANINA: Un pigmento polimerico derivato dalla tirosina responsabile del colore (nero o marrone) dei pesci. Spesso nei pecilotermi si riscontra la presenza di melanina in associazione con i focolai infiammatori.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

Was this helpful?
Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.


MELANISM: An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.

ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANISMUS: Eine Zunahme der Anzahl von schwarzen oder dunklen Pigmenten in einem Organismus, einer Population oder einer Gruppe.

MELANISMO: Un aumento del pigmento nero o marrone in un organismo, popolazione o gruppo.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

Was this helpful?
Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.


MELANOCYTE: A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.

ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOZYTE: Eine Zelle, die in ihren Organellen oder Melanosomen Melanin synthetisiert.

MELANOCITA: Una cellula che sintetizza melanina grazie alla presenza di un organulo chiamato melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

Was this helpful?
Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.


MELANOMA: A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.

MELANOM: Ein bösartiger Tumor, dessen Parenchym aus anaplastischen Melanozyten besteht, oder jeder gut- oder bösartige Tumor aus Melanozyten.

MELANOMA: Un tumore il cui parenchima è costituito da melanociti anaplastici o qualsiasi tumore, benigno o maligno che colpisce i melanociti.

MELANOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

Was this helpful?
Cellule pigmentée contenant de la mélanine.


MELANOPHORE: Pigmented cell containing melanin.

ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MELANOPHOR: Melanin enthaltende Pigmentzelle (Farbstoffträger).

MELANOFORO: Cellula pigmentata contenente melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

Was this helpful?
Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.


MELANOSIS: Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.

ΜΕΛΑΝΩΣΗ: Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.

MELANOSE: Die Ablagerung von kleinen, runden, braun gefärbten Körnern des Melanin-Pigments im Cytoplasma der Zelle.

MELANOSI: Deposizione di piccole particelle di melanina nel citoplasma di una cellula.

MELANOSIS: Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

Was this helpful?
Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.


MELATONIN: A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATHONIN: Ein Hormon (Aminosäurenabkömmling), das vom Pinealorgan abgesondert wird. Es beeinflußt die Rhythmik des Reproduktionszyklus und wirkt auch auf die Hautpigmente zahlreicher Vertebraten.

MELATONINA: Ormone derivato da un aminoacido secreto dalla ghiandola pineale. La melatonina è coinvolta nei ritmi biologici associati alla riproduzione influendo inoltre sulla pigmentazione di molti invertebrati.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

Was this helpful?
Etat de mer dans laquelle la direction de déplacement des vagues est à peu près à lopposé du cap dun bateau. Le cas contraire est appelé mer arrière. Quand les vagues se déplacent à environs 900 du cap, il sagit de mer de travers.


HEAD SEA: A sea in which the waves move in a direction approximately opposite to the heading. Waves moving in the direction of the course are called "following sea"; the waves rolling at an angle of 90°0to the course of the ship are called "cross sea".

ΑΝΤIΠΡΩΡΟΣ ΚΥΜΑΤIΣΜΟΣ: Θάλασσα στην οποία τα κύματα κινούνται σε κατεύθυνση ενός πλοίου. Τα κύματα που κινούνται προς την κατεύθυνση του πλοίου ονομάζονται ιόριος κυματισμός ενώ αυτά που κινούνται κάθετα προν την κατεύθυνση του πλοίου, επίφορος κυματισμός.

KOPFSEE: Ein Seegang, bei dem die Wellen genau in entgegengesetzter Richtung zum Schiffskurs verlaufen. Das Gegenteil ist die "Folgesee". Die Welle, die in einer Richtung von genau 900 zum Kurs verläuft, wird Kreuzsee genannt.

MARE CONTRARIO: Un mare nel quale le onde si muovono in direzione approssimativamente opposta a quella della rotta. Le onde che si muovono in direzione del flusso vengono chiamate onde favorevoli. Quando le onde si dispongono a 900 rispetto alla prua della nave, allora si parla di mare di traverso.

HEAD SEA: Estado de la mar en el que el desplazamiento de las olas es opuesto al rumbo de un barco. El caso contrario es llamado mar séquito. Cuando las olas se desplazan aproximadamente a 900 del rumbo del barco, se trata entonces de mar entongado.

STAMPESJØ: Sjøgang der bølgene beveger seg rett mot kursen til en båt. Bølger som beveger seg med kursen kalles sjø akterinn, mens bølger som beveger seg i 90o mot kursen kalles tverrsjø (”sidesjø”).

Was this helpful?
Mollusque bivalve hétérodonte filtreur, appelé couramment clam ou quahog (nom traditionnel des indigènes d’Amérique du Nord), rencontrée le long du côte est de l’Amérique du Nord, du golfe du St Lawrence jusqu’au Golfe de Mexique. Les populations méridionales comprennent souvent la sous-espèce M. campechiensis. M. mercenaria est une espèce qui habite les zones intertidaux et subtidaux peu profonds, ainsi que des estuaires, normalement dans des substrats sableux ou légèrement boueux. Espèce qui e


MERCENARIA MERCENARIA: A heterodont bivalve filter feeding mollusc commonly named "hard clam" or "quahog" (traditional Indian name in North America) found along the east coast of North America, from the Gulf of St. Lawrence to the Gulf of Mexico. The southern populations often consist of the sub-species M. campechiensis. It is an estuarine, intertidal to shallow subtidal species occurring mainly on sandy to slightly muddy substrates. Its tolerance to natural environmental changes ranges from about 12 ppt to full stren

MERCENARIA MERCENARIA: Δίθυρο διηθηματοφάγο μαλάκιο γνωστό με το κοινό όνομα «σκληρή αχιβάδα» ή "quahog" (παραδοσιακό ινδικό όνομα στη Β. Αμερική). Η κατανομή του εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Β. Αμερικής καθώς επίσης από τον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου έως τον κόλπο του Μεξικού. Οι πληθυσμοί του νότου αποτελούνται συνήθως από το είδος M. campechiensis. Αποτελεί είδος των εκβολικών περιοχών της παλιρροϊκής ζώνης και δείχνει προτίμηση σε αμμώδη έως ελαφρά ιλυώδη υποστρώματα. Αντέχει αλατότητα από περίπ

MERCENARIA MERCENARIA: Eine heterodonter Filtrierer (Bivalvia, Mollusca), der unter den englischen Vulgärnamen hard clam oder quahoc (traditioneller Name der Indianer in Nordamerika) bekannt ist. Kommt entlang der Ostküste Nordamerikas vor (vom Gulf of St. Lawrence bis zum Golf von Mexico). Die südlichen Populationen gehören zur Unterart M. m. campechiensis. Sie ist estuarine in der Gezeitenzone und unterhalb der Niedrigwasserlinie auf sandigen bis leicht schlickigen Böden zu finden. Die Art toleriert weite Bereiche d

MERCENARIA MERCENARIA: Un filtratore bivalve eterodonte, mollusco edule comunemente chiamato “hard clam” o “qualog” (nome indiano tradizionale in Nord America) presente lungo la costa orientale del Nord America, dal Golfo di San Lawrence al Golfo del Messico. Le popolazioni meridionali spesso consistono di sottospecie M. campechiensis. Originato negli estuari, vive nelle acque intercotidali e non, su substrati sabbiosi e fangosi. La sua tolleranza all’ambiente varia, per quanto concerne la salinità, da valori di 12 pp

MERCENARIA MERCENARIA: Molusco bivalvo heterodonto filtrante llamado almeja dura o quahog (nombre indio de Norteamérica) que se encuentra en la costa este de Norteamérica desde el golfo de St. Lawrence hasta el de México. Las poblaciones del sur son, a menudo, subespecies M. Campechiensis. Es una especie de estuarios, intermareal o submareal en sustratos arenosos o ligeramente fangosos. Su tolerancia a cambios ambientales va desde 12 ppt hasta salinidad marina y desde casi el punto de congelación hasta 330

MERCENARIA MERCENARIA: Filtrerende musling som finnes langs østkysten av Nord-Amerika, fra St. Lawrencegolfen til Mexicogolfen. De sørlige populasjonene består ofte av underarten M. campechiensis. Arten forekommer i estuarier i tidevannssonen og litt dypere, hovedsakelig på sandig til svakt mudderaktig substrat. Tolererer store naturlige miljøvariasjoner i saltholdighet (12 promille til sjøvann) og temperatur (nær frysepunktet til 330 C). Det drives ekstensivt oppdrett av arten langs østkysten av USA, hvor

Was this helpful?
Stade dans le cycle de vie des sporozoaires; Produits asexués du stade schizonte.


MEROZITE: A stage in the life cycle of sporozoa; asexual products of the schizont stage.

ΜΕΡΟΖΩΙΔΙΟΝ: Φάση στον κύκλο ζωής των σποροζώων. Αγενή προϊόντα της φάσης του σχιστού.

MEROZIT: Ein Stadium im Lebenszyklus von Sporozoen. Asexuelles Produkt des Schizonten-Stadiums.

MEROZOITA: Stadio del ciclo vitale degli sporozoi; prodotto asessuato dello stadio di schizonte.

MEROZOIDO: Estado en el ciclo de vida de esporozoos; producto asexuado de estado esquizonte.

MEROZITT: Stadium i livssyklusen til sporozoer (rekke Sporozoa), ukjønnede produkter fra schizont-stadiet.

Was this helpful?
Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.


MESENTERY: The membrane supporting the intestines and viscera.

ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERIUM: Eine Membran, die Eingeweide bei Fischen stützt.

MESENTERE: Membrana di rivestimento di intestino e visceri.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

Was this helpful?
Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.


MESOCOSM: Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.

ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MESOKOSMOS: Ein mittelgroßes eingeschlossenes experimentelles System, oftmals für die experimentelle Untersuchung der Auswirkungen von Schadstoffen auf natürliche Ökosysteme eingesetzt. Der Begriff wird auch in der Aquakultur für die Aufzucht von Fischbrut in großen Kultursystemen verwendet, die auf den Aufbau natürlicher Nahrungsketten-Sukzessionen basieren.

MESOCOSMO: Struttura sperimentale chiusa di dimensioni sufficienti alla costituzione di un ecosistema particolare che si vuole studiare o utilizzare. Esempi di applicazione: (1) per la determinazione dell’impatto di inquinanti sull’ecosistema; (2) sistema di produzione di alimento naturale in acquacoltura.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

Was this helpful?
Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.


MESOHALINE: Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand.

ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALIN: Bezieht sich auf Brackwasser mit einer Salinität zwischen 3 - 10 Promille oder auf Seewasser mit einer Salinität zwischen 30 - 34 Promille.

MESOALINO: Di ambiente acquatico salmastro con salinità compresa tra 0.3 e 1% o di ambiente marino a salinità compresa tra 3 e 3.4%.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

Was this helpful?
Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.


MESONEPHROS: The functional kidney of fishes and amphibians.

ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Die funktionale Niere bei Fischen und Amphibien.

MESONEFRO: Rene funzionale di anfibi e pesci.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

Was this helpful?
Zone pélagique de profondeur intermédiaire, 200 - 1000 m.


MESOPELAGIC: The pelagic zone of intermediate depth, 200 -1000 m.

ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΙΚΗ: Η πελαγική ζώνη ενδιάμεσου βάθους, 200-1000 μέτρα.

MESOPELAGISCH: Die pelagische Zone in intermediärer Tiefe, 200 -1000 m.

MESOPELAGICO: Strato della zona pelagica compreso tra 200 e 1000 m di profondità.

MESOPELÁGICO: Zona pelágica de profundidad intermediaria, 200 - 1000 m.

MESOPELAGISK: Den pelagiske sonen på mellomliggende dyp, 200-1000 m.

Was this helpful?
(1) Se développant dans un milieu intermédiaire ou peu contraignant; parfois ce terme décrit un taux dhumidité ou de température modérée. (2) Se dit des microorganismes dont le développement est optimal entre 20 et 450.


MESOPHILE: (1) Thriving under intermediate or moderate environmental conditions; sometimes restricted to conditions of moderate moisture, or to moderate temperature. (2) Used of microorganisms having an optimum for growth between 20-450C.

ΜΕΣΟΦΙΛΟΣ: (1) Aναπτυσσόμενος υπό μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μερικές φορές η χρήση του όρου περιορίζεται σε μέση υγρασία ή θερμοκρασία. (2) Χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς με βέλτιστη ανάπτυξη μεταξύ 20-450C.

MESOPHIL: (1) Bei mittleren Umweltbedingungen gedeihend; beschränkt sich manchmal auf mittlere Temperaturen und mittleren Feuchtigkeitsgehalt. (2) Bezeichnung für Mikroorganismen, deren Wachstumsoptimum zwischen 20 - 450C liegt.

MESOFILO: Di organismo con esigenze fisiologiche con optimum nella fascia intermedia di escursione di una determinata condizione ambientale. Termine usato per microorganismi con optimum di crescita nell’intervallo 20 – 450C.

MESÓFILO: (1)Se desarrolla en medio intermedio o moderado; a veces este término describe la tasa de humedad o de temperatura moderada. (2) Dícese de microorganismos cuyo desarrollo es óptimo entre 20 y 450.

MESOFIL: (1) Trives under intermediære eller moderate forhold. Noen ganger avgrenset til forhold med moderat fuktighet eller temperatur. (2) Brukt om mikroorganismer som har optimal vekst ved 20-450 C.

Was this helpful?
Organismes habitant les interstices des sédiments sableux; psammon.


MESOPSAMMON: Those organisms living in the interstitial spaces of a sandy sediment; psammon.

ΜΕΣΟΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν στα μεσοδιαστήματα διάκενα του αμμώδους ιζήματος. Ψαμμόν.

MESOPSAMMON: Die Organismen, die in den interstitiellen Spalten eines sandigen Sediments leben; Psammon.

MESOPSAMMON: Organismi viventi nello spazio interstiziale di sedimenti sabbiosi; psammon.

MESOPSAMMON (ARENÍCOLA): Organismos que viven en los espacios intersticiales de sedimentos arenosos.

MESOPSAMMON: Organismene som lever i mellomrommene i sandaktige sedimenter. Psammon.

Was this helpful?
(1) Ayant un niveau de productivité primaire intermédiaire; se dit des eaux aux taux de sels minéraux, nécessaires au développement des plantes, intermédiaires. (2) Se dit parfois des organismes qui ne sont pas complètement autotrophe.


MESOTROPHIC: (1) Having intermediate levels of primary productivity; pertaining to waters having intermediate levels of the minerals required by green plants. (2) Sometimes used of organisms that are not fully autotrophic.

ΜΕΣΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: (1) Αναφέρεται σε υδατικά συστήματα με μέση πρωτογενή παραγωγικότητα, δηλ. συστήματα με μέσα επίπεδα θρεπτικών που απαιτούνται από τα φωτοσυνθετικά φυτά; πρβλ. δυστροφικός , ευτροφικός, ολιγοτροφικός. (2) Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που είναι ατελώς αυτότροφοι.

MESOTROPH: (1) Intermediäre Stufen der Primärproduktion aufweisend; bezogen auf Gewässer mit intermediären Stufen an Mineralkonzentrationen, die von Grünpflanzen benötigt werden. (2) Manchmal für Organismen benutzt, die nicht vollständig autotroph sind.

MESOTROFO: Ambiente acquatico con livello di produzione primaria intermedio determinabile attraverso la misura della concentrazione del nutriente limitante (generalmente fosforo) la cui concentrazione si colloca tra 20 e 50 ug/l.

MESOTRÓFICO: (1) El que tiene un solo nivel de productividad primaria intermediaria; dícese de aguas con tasas moderadas de sales necesarias para plantas verdes. (2) Dícese a veces de organismos son completamente autotróficos.

MESOTROF: (1) Har intermediære nivåer av primærproduksjon. Vedrører vann med intermediære nivåer av mineralene som er nødvendige for grønne planter. Jfr. dystrof, eutrof, oligotrof. (2) Av og til brukt om organismer som ikke er helt autotrofe.

Was this helpful?
Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.


MESOZOA: Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.

ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MESOZOA: Kleine, wurmähnliche Tiere, die auf aquatischen Organismen parasitieren.

MESOZOI: Piccoli animali vermiformi parassiti di organismi marini.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

Was this helpful?
Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.


METABOLISM: The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

STOFFWECHSEL: Die biochemischen Prozesse, bei denen Nährstoffe in komplexe Körpersubstanzen umgeformt, komplexe Substanzen in einfache Stoffe abgebaut, und Energie für den Organismus freigesetzt wird.

METABOLISMO: Processo biochimico diviso in due parti principali: lanabolismo che è linsieme dei processi di assemblaggio di molecole organiche complesse e il catabolismo che riguarda la degradazione di sostanze complesse con concomitante produzione di energia.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

Was this helpful?
Taux de métabolisme dun animal pœcilotherme exprimé sous forme de la consommation minimale doxygène par temps unitaire et par poids corporel unitaire, mesuré à la température environnementale optimale pour cette espèce.


BASAL METABOLISM: See Basic Metabolic rate. The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)

ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

GRUNDSTOFFWECHSEL, STOFFWECHSELGRUNDUMSATZ: Siehe GRUNDSTOFFWECHSELRATE. (Die minimale Stoffwechselrate, die erforderlich ist, um die grundsätzlichen (vitalen) Lebensprozesse aufrechtzuerhalten; normalerweise als die Menge des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit ermittelt, die bei gegebenem Körpergewicht eines ruhenden Tieres nach Ablauf der Verdauungsphase ermittelt wird (z.B. beim Menschen etwa 14-18 Stunden nach der letzten Mahlzeit).

METABOLISMO BASALE: Il fabbisogno metabolico minimo necessario per mantenere i processi vitali di base, di solito descritto e misurato come la quantità di ossigeno consumato per unità di tempo, da un animale di un dato peso (o superficie) corporeo, mentre è in riposo ed a digiuno (per esempio, negli esseri umani 14-18 ore dopo l’ultimo pasto).

METABOLISMO BASAL: Tasa metabólica mínima requerida para mantener los procesos vitales esenciales. Normalmente se expresa en términos de cantidad de oxígeno consumido por animal, por unidad de tiempo y por unidad de masa corporal en reposo durante el periodo post-absorción alimenticia (en el caso del hombre por ejemplo este periodo es de 14 a 18 horas después de la ingestión de comida).

BASAL METABOLISME: Den laveste metabolske rate som trengs for å opprettholde grunnlegende kroppsfunksjoner, er vanligvis beskrevet og målt som mengden av oksygen forbrukt per tidsenhet av et dyr med en gitt kroppsvekt og som holder seg helt i ro i etter-absorptiv tilstand (f.eks. 14-18 timer etter inntak av mat hos mennesker).

Was this helpful?
Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.


METACERCARIA: Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.

ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCARIE: Larvalstadium von Trematoden zwischen cercalem und adultem Stadium, mehr oder weniger ein Ruhestadium.

METACERCARIA: Stadio larvale intermedio dei trematodi compreso tra lo stadio di cercaria e lo stadio adulto caratterizzato da relativa quiescenza.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

Was this helpful?
La thermocline, ou zone de changement rapide de température entre la couche supérieure de leau plus tempérée (épilimne) et la couche inférieure plus froide (hypolimne).


METALIMNION: The thermocline or zone of rapid temperature change between the warm upper layer (epilimnion) and the cool bottom layer (hypolimnion) of a body of water.

ΜΕΤΑΛΙΜΝΙΟΝ: Το θερμοκλινές ή ζώνη ταχείας αλλαγής της θερμοκρασίας ανάμεσα στο θερμό άνω στρώμα (επιλίμνιο) και το ψυχρό στρώμα του βυθού (υπολίμνιο).

METALIMNION: Die Thermokline oder die Zone rascher Temperaturveränderungen zwischen der warmen Oberflächenschicht (Epilimnion) und der kühlen Bodenschicht (Hypolimnion).

METALIMNIO: Termoclino o zona di rapido cambiamento di temperatura delle acque di un lago, compreso tra lo strato superficiale caldo (epilimnio) e quello sottostante più freddo (ipolimnio).

METALIMNION: Termoclina o zona de cambio rápido de temperatura entre la capa superior de agua templada (epilimnion) y la capa inferior más fría (hipolimnion).

METALIMNION (SPRANGSJIKT): Termoklinen eller sprangsjiktet. Overgangssone der temperaturen synker hurtig med dypet, per definisjon mer enn 10 C per meter. Ligger mellom epilimnion (varme øvre vannlag) og hypolimninon (nederste kalde vannlag).

Was this helpful?
Changement important de forme ou de structure, surtout pendant la transition entre deux stades de développement, de certains animaux, comme les poissons, les coquillages et les crustacés. Elle est particulièrement marquée chez les poissons plats.


METAMORPHOSIS: The change of shape or structure, particularly in the transition of one developmental stage into another, as in fish, shellfish and crustacea. This is particularly marked in flatfish.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Μορφολογική ή δομική αλλαγή, ιδίως κατά την μετάβαση από ένα στάδιο ανάπτυξης σε ένα άλλο, όπως στα ψάρια, τα μαλάκια και τα καρκινοειδή. Ιδιαίτερα εμφανής στα πλατύψαρα.

METAMORPHOSE: Die auffällige Veränderung in Form oder Struktur, insbesondere bei der Umwandlung von einem Entwicklungsstadium ( Larve) in ein anderes (Adultus), wie in Plattfischen, Schalentieren und Crustaceen. Bei vielen Fischen verläuft dieser Vorgang nicht so abrupt wie bei den Plattfischen.

METAMORFOSI: Cambiamento morfologico o strutturale, in particolare il passaggio da uno stadio di sviluppo a quello successivo, come nei pesci (particolarmente evidente nei Pleuronectiformi), molluschi e crostacei.

METAMORFOSIS (1): Importante cambio de forma o de estructura, sobre todo durante la transición entre dos estados de desarrollo, de ciertos animales como peces, mariscos y crustáceos. Es particularmente marcada en peces planos.

METAMORFOSE: Forandring i form eller oppbygning, spesielt ved overgang fra et utviklingssteg til et annet, som hos fisk, muslinger og krepsdyr. Spesielt synlig hos flatfisk (orden Pleuronectiformes).

Was this helpful?
Processus par lequel les larves des mollusques bivalves terminent leur vie mobile en sattachant à un substrat convenable. La métamorphose est caractérisée par le remplacement du vélum par les branchies ainsi que par un profond remaniement des organes.


SETTLEMENT: Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.

MUSCHELFALL, ANSIEDELN, ANHEFTEN:: Vorgang bei Muschellarven, bei dem sie ihre mobile Lebensweise zugunsten einer stationären, an ein Substrat angehefteten, aufgeben. Der Muschelfall ist gekennzeichnet durch die Ersetzung des Velums durch die Kiemen und einer Reorganisation aller Organe.

METAMORFOSI (2): Evento mediante il quale le larve dei molluschi passano ad uno stadio sessile attaccandosi a un substrato. La metamorfosi è caratterizzata dalla sostituzione del velum delle branchie e da una riorganizzazione di tutti gli organi.

METAMORFOSIS (2): Proceso por el cual las larvas de moluscos bivalvos terminan su vida móvil y empiezan una vida sedentaria pegados a un substrato conveniente. La metamorfosis se caracteriza por la sustitución de velo (velum) por branquias así como por una profunda reorganización de órganos.

BUNNSLAING: Prosess der bløtdyrlarver går fra å være frittlevende til å være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

Was this helpful?
Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).


METANAUPLIUS: Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.

ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

METANAUPLIUS: Spätes Naupliusstadium larvaler Crustaceen; dieses hat mehr als drei Paar Extremitäten, jedoch keine funktionsfähigen thorakalen Extremitäten.

METANAUPLIO: Stadio tardivo del nauplio dei crostacei, presenta più di tre paia di arti ma nessun arto toracico è funzionale.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

Was this helpful?
(1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.


METASTASIS: (1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Eine Veränderung in Zustand, Form, Position und Funktion. (2) Der Transport von pathogenen Organismen innerhalb des Wirtskörpers.

METASTASI: (1) Cambio di posizione, stato o funzione. (2) Trasporto di un agente patogeno allinteno del corpo dellospite.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

Was this helpful?
Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.


METHIONINE: A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.

ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METHIONIN: Eine schwefelhaltige Aminosäure. Sie ist ein größtenteils methylierendes Stoffwechselprodukt.

METIONINA: Aminoacido essenziale contenente zolfo, importante agente metilante metabolico.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

Was this helpful?
Méthode utilisée afin destimer la production primaire. Deux bouteilles, une transparente, lautre opaque, sont immergées dans leau (cest-à-dire à la même température). Dans la bouteille transparente a lieu la photosynthèse (génération doxygène) et la respiration (consommation doxygène). Seule la respiration a lieu dans la bouteille opaque. Suite à une période donnée, le taux doxygène est mesuré dans les deux bouteilles, et la production primaire estimée par différence.


LIGHT AND DARK BOTTLE METHOD: Method used to measure primary productivity. Both bottles are immersed in the water (i.e. at the same temperature). In the dark one there is only respiration (i.e. oxygen consumption) while in the light one both respiration and photosynthesis (i.e., oxygen production) occur. The difference in oxygen concentration measured after a period of time leads to the estimation of the primary productivity.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ: Μέθοδος που χρησιμοποιείται γιά την μέτρηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Δύο φιάλες, η μία διαφανής και η άλλη αδιαφανής βυθίζονται στο νερό (δηλ. σε περιβάλλον με την ίδια θερμοκρασία). Στην αδιαφανή παρατηρείται μόνο το φαινόμενο της αναπνοής (κατανάλωση οξυγόνου), ενώ στην φωτεινή εκτός της αναπνοής συντελείται και φωτοσύνθεση (παραγωγή οξυγόνου). Η διαφορά των συγκεντρώσεων οξυγόνου που μετράται μετά από μία χρονική περίοδο οδηγεί στην εκτίμηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας.

HELL- DUNKELMETHODE: Ein Verfahren zur Ermittlung der Primärproduktion. Beide Probenflaschen werden in Wasser gleicher Temperatur inkubiert. In der Dunkelflasche findet ausschließlich Respiration statt (z.B. Sauerstoffverbrauch), während in der durchleuchteten Flasche sowohl Respiration als auch Photosynthese (Sauerstoffproduktion) ablaufen. Die Differenz der Sauerstoffkonzentration zwischen beiden Flaschen, die nach einer bestimmten Zeit gemessen werden kann, erlaubt eine Abschätzung der Primärproduktion.

METODO DI JENKIN. METODO DELLA BOTTIGLIA CHIARA E DELLA BOTTIGLIA SCURA: Metodo usato per misurare la produttività primaria. Due bottiglie, una con vetro chiaro ed una con vetro scuro, vengono immerse in acqua (ad es. alla stessa temperatura) così da avere le stesse condizioni di prelievo. In quella scura avviene solo la respirazione (es. consumo di ossigeno) mentre in quella chiara avvengono sia la respirazione che la fotosintesi (es. produzione di ossigeno). La differenza nella concentrazione di ossigeno nelle due bottiglie, misurata dopo un periodo di tempo, porta

MÉTODO DE JENKIN: Método utilizado para estimar la producción primaria. Constan de dos botellas, una transparente y la otra opaca, sumergidas en agua (es decir a la misma temperatura). En la botella transparente tiene lugar la fotosíntesis (generación de oxígeno) y respiración (consumo de oxígeno). Solo la respiración tiene lugar en la botella opaca. Después de un periodo determinado, la tasa de oxígeno es medida en las dos botellas y la producción primaria es estimada por diferencia.

LYS/MØRKE-METODEN: Metode brukt for å måle primærproduksjon. En lys og en mørk flaske senkes ned i vann (dvs med samme temperatur). I den mørke flasken er det bare respirasjon (dvs forbruk av oksygen), mens i den lyse er det både respirasjon og fotosyntese (dvs produksjon av oksygen). Forskjellen i oksygenkonsentrasjon målt etter en periode gir et estimat på primærproduksjonen.

Was this helpful?
Méthode titrimétrique de détermination de la concentration doxygène. Dans la procédure de base de Winkler, un échantillon deau est traité avec du sulfate de manganèse, de liodure de potassium et de la soude. Dans ces conditions fortement alcalines, les ions de manganèse sont oxydés, par loxygène moléculaire, pour donner du dioxyde manganèse, un précipité marron. Ensuite, de lacide sulfurique est ajouté à léchantillon afin de dissoudre ce précipité et de produire des conditions acides dans lesque


WINKLER METHOD: A method to determine the oxygen content by titration. In the basic Winkler procedure, a sample of water is treated with manganous sulphate, potassium iodide, and sodium hydroxide. Under highly alkaline conditions, the manganous ion is oxidized by molecular oxygen to manganous dioxide, a brown precipitate. Next, sulphuric acid is added to the sample to dissolve the precipitate and produce acid conditions for the oxidation of iodide to iodine by manganous dioxide. The quantity of I2 re

ΜΕΘΟΔΟΣ WΙΝΚLΕR: Μέθοδος προσδιορισμού του περιεχομένου οξυγόνου με τιτλοδότηση. Στην βασική μέθοδο Winkler, το δείγμα νερού υφίστανται επεξεργασία με θειικό μαγγάνιο, ιωδιούχο κάλιο και υδροξείδιο του νατρίου. Σε πολύ αλκαλικές συνθήκες, το ιόν του μαγγανίου οξειδώνεται από το μοριακό οξυγόνο σε διοξείδιο του μαγγανίου, ένα καφέ ίζημα. Ακολούθως, προστίθεται στο δείγμα θειικό οξύ για να διαλύσει το ίζημα και να δημιουργήσει όξινες συνθήκες για την οξείδωση των ιωδιούχων ενώσεων σε ιώδιο από διοξείδιο το

WINKLER-METHODE: Eine Methode, die den Sauerstoffgehalt über Titration bestimmt. Bei der ursprünglichen Winkler-Prozedur wird eine Wasserprobe mit Mangansulfat, Kaliumiodid und Natriumhydroxid versetzt. Unter starken alkalischen Bedingungen wird das Manganion durch molekularen Sauerstoff zu Mangandioxid, einem braunen Niederschlag, oxidiert. Als nächstes wird der Probe schwefelhaltige Säure zugefügt, um den Niederschlag zu lösen und saure Bedingungen für die Oxidation von Iodid zu Iod durch Manganoxide zu schaff

WINKLER (METODO DI): Un metodo per titolare l’ossigeno disciolto in acqua. Nella procedura di Winkler di base, un campione d’acqua viene trattato con solfato di manganese, ioduro di potassio e idrossido di sodio. Lo ione manganoso in queste condizioni fortemente alcaline è ossidato dall’ossigeno molecolare presente nel campione di acqua per formare diossido di manganese, un precipitato di colore marrone. Quindi viene aggiunto acido solforico al campione per sciogliere il precipitato e creare l’ambiente acido necessa

MÉTODO DE WINKLER: Método utilizado para la determinación de oxígeno. En el procedimiento de base de Winkler, una muestra de agua es tratada con sulfato de magnesio, de yoduro de potasio y de hidróxido de sodio. En estas condiciones fuertemente alcalinas, los iones de magnesio son oxidados por el oxígeno molecular para dar un precipitado marrón, el dióxido de magnesio. Después, el ácido sulfúrico es añadido a la muestra con el fin de disolver este precipitado y de producir condiciones ácidas en las que el yoduro e

WINKLER-METODEN: Metode for å bestemme oksygeninnhold ved titrering. I den opprinnelige Winkler metoden behandles en vannprøve med mangansulfat, kaliumklorid og natriumhydroksid. Ved høy pH oksideres manganionene med molekylært oksygen til manganoksid, et brunt bunnfall. Etter dette tilsettes prøven svovelsyre for å løse opp bunnfallet og skape surt miljø for oksidasjonen jodid til jod ved hjelp av manganoksid. Mengden I2 som produseres er proporsjonal med mengden O2 som opprinnelig var til

Was this helpful?
En statistique; technique de placement dune courbe, et destimation des paramètres de léquation corréspondante, qui implique la conservation des paramètres qui mènent à une valeur minimale de la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et celles attendues.


LEAST SQUARES, METHOD OF: In statistics, a technique of line (curve) fitting and of estimating the parameters of the corresponding equation. It involves, testing the parameters by iteration to minimize the sum of the squared differences between the observed values and their respective expected values.

ΕΛΑΧIΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ: Στατιστική μέθοδος για ην προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα και για την εκτίμηση των παραμέτρων της αντίστοιχης εξίσωσης κατά τρόπον, ώστε να ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών ανάμεσα στις παρατηρούμενες τιμές και τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση.

METHODE DES KLEINSTEN QUADRATS: In der Statistik, eine Technik zur Anpassung einer Kurve und zur Abschätzung der Parameter aus korrespondierenden Gleichungen, beinhaltet die Wahl der Parameter, um die Summe der quadrierten Differenzen zwischen den beobachteten und ihren jeweils erwarteten Werten zu minimieren.

MINIMI QUADRATI (METODO DEI): In statistica, metodo di studio di una regressione e stima dei parametri della equazione corrispondente, la quale implica la conservazione di quei parametri che portano a un valore minimo della somma degli scarti quadratici fra i valori osservati e quelli attesi.

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS: En estadística, técnica de ajustar una curva y de estimación de los parámetros de la ecuación correspondiente, que implica la conservación de parámetros que llevan a un valor mínimo de la suma de cuadrados de diferencias entre los valores observados y esperados.

MINSTE KVADRATERS METODE: I statistikk: Metode for linjetilpassing og estimering av parametrene i den korresponderende ligningen. Involverer testing av parametrene ved gjentakelse for å minimalisere summen av den kvadrerte forskjellen mellom de observerte verdiene og deres respektive forventede verdier.

Was this helpful?
Des organismes benthiques qui sont de taille inférieure à 0.062mm, des protozoaires et des bactéries.


MICROBENTHOS: Small organisms which are below 0.062mm in size. This group is primarily composed of protozoa and bacteria.

MICROBENTHOS:

MIKROBENTHOS: Organismes kleinen als 0.062 durchmesser.Diese Gruppe ist vorwiegend aus Protozoen und Bakterien zusammengesetzt.

MICROBENTHOS: Piccoli organismi bentonici di taglia inferiore ai 0,062 mm. Questo gruppo è principalmente composto da protozoi e batteri.

MICROBENTOS: Organismos bénticos que son de talla inferior a 0,062 mm, protozoos y bacterias.

MIKROBENTOS: Små organismer som er mindre enn 0,062 mm store. Denne gruppen består hovedsakelig av protozoer (encelledyr) og bakterier. Jfr. makrobentos og meiobentos.

Was this helpful?
Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.


MICROENCAPSULATION: Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.

ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MIKROKAPSEL- HERSTELLUNG: Verfahren, daß die Aufzucht von Fischlarven mit produziertem Futter ermöglichen soll, im Gegensatz zur Verwendung von Rädertierchen, die in der Massenkultur hergestellt werden müssen und erheblichen Arbeitsaufwand und Investitionen erfordern. Der Produktionsvorgang erzeugt Mikropellets von angepaßter Partikelgröße (je nach Fischlarvengröße), in denen die Nährstoffe (wie z. B. Hefen) mit Hilfe einer verdaulichen Membran eingekapselt sind oder durch einen Binder zusammengehalten werden.

MICROINCAPSULAZIONE: Tecnica mangimistica utilizzata per abituare le larve dei pesci ad una dieta artificiale (farine), meno dispendiosa e complessa della coltura di massa di rotiferi. La microincapsulazione di miscele di mangimi sfarinati avviene attraverso luso di apposite membrane o leganti

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

Was this helpful?
(1) Petits animaux non visibles à loeil nu. (2) Groupe danimaux localisés. (3) Les animaux dun microhabitat.


MICROFAUNA: (1) Small animals not visible to the naked eye. (2) A localized group of animals. (3) The animals of a microhabitat.

ΜΙΚΡΟΠΑΝΙΔΑ: (1) Μικρά ζώα αόρατα διά γυμνού οφθαλμού. (2) Εντοπισμένη ομάδα ζώων. (3) Τα ζώα ενός μικροενδιαιτήματος, πρβ. μικροχλωρίδα.

MIKROFAUNA: (1) Für das bloße Auge nicht sichtbare kleine Tiere. (2) Eine örtlich beschränkte Gruppe von Tieren. (3) Die Tiere eines Mikrohabitats.

MICROFAUNA: (1) Piccoli animali non visibili a occhio nudo. (2) Gruppo localizzato di animali. (3) Gli animali di un microhabitat.

MICROFAUNA: (1) Pequeños animales no visibles al ojo.(2) Grupo de animales localizados. (3) Animales de un microhábitat determinado.

MIKROFAUNA: (1) Små dyr som ikke er synlige med det blotte øyet. (2) En lokal begrenset dyregruppe. (3) Dyrene i et mikrohabitat. Jfr. mikroflora.

Was this helpful?
Méthode de filtration stérile dans laquelle les particules de dimension 0.1-10.0 µm sont retenues.


MICROFILTRATION: A method of sterile filtration, in which particles in the 0.1-10.0 µm range are removed.

ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗ: Μέθοδος αποστειρωτικής διήθησης με την οποία απομακρύνονται σωματίδια από 0.1-10.0 μm.

MIKROFILTRIERUNG: Eine Methode der Sterilfiltration, bei der Partikelgrößen im Bereich zwischen 0.1 und 10 µm aus dem Medium entfernt werden.

MICROFILTRAZIONE: Metodo di filtrazione in ambiente sterile nel quale vengono rimosse le particelle di diametro compreso tra 0,1 e 10,0 µm.

MICROFILTRACIÓN: Método de filtración estéril en el que las partículas de dimensión 0,1 - 10,0 µm son retenidos.

MIKROFILTRERING: Steril filtreringsmetode, der partikler fra 0,1 til 10,0 µm fjernes.

Was this helpful?
(1) Petites plantes qui ne sont pas visible à loeil nu. (2) Végétation localisée. (3) Les plantes dun microhabitat..


MICROFLORA: (1) Small plants not visible to the naked eye. (2 ) A localized flora. (3) The plants of a microhabitat.

ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ: (1) Μικρά φυτά μη ορατά διά γυμνού οφθαλμού. (2) Εντοπισμένη χλωρίδα. (3) Τα φυτά ενός μικροενδιαιτήματος. Πρβ. μικροπανίδα.

MIKROFLORA: (1) Für das bloße Auge nicht sichtbare kleine Pflanzen. (2) Eine örtlich beschränkte Flora. (3) Die Pflanzen in einem Mikrohabitat.

MICROFLORA: (1) Piccoli vegetali non visibili a occhio nudo. (2) Flora localizzata. (3) Vegetazione di un microhabitat.

MICROFLORA : (1) Pequeñas plantas invisibles al ojo. (2) Vegetación localizada. (3) Plantas de un microhábitat.

MIKROFLORA: (1) Små planter som ikke er synlige med det blotte øyet. (2) En lokal begrenset flora. (3) Plantene i et mikrohabitat. Jfr. mikrofauna.

Was this helpful?
Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.


MICROTAG: A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.

ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MARKE: Winzige Marken, die Identifikationszeichen/-kodes tragen, die auf dem Körper, meist aber im Körpergewebe befestigt sind. Dadurch können einzelne Individuen, Gruppen oder Populationen identifiziert und Rückschlüsse über ihr bisheriges Leben gezogen werden.

MICROMARCHIO: Piccolo marchio, contenente codici o simboli di riconoscimento, che viene inserito all’interno di strutture anatomiche dei pesci (opercoli, pinne etc.) al fine di garantire una sicura identificazione in caso di ricattura.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

Was this helpful?
Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.


EYE-PIECE MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ (eyepiece) ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

OKULARMIKROMETER(EYEPIECE): Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.

MICROMETRO : Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

MICRÓMETRO CON VISOR: Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.


OCULAR MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα (βλ.λ) και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

OKULARMIKROMETER: Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.

OCULARE MICROMETRICO: Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

MICRÓMETRO OCULAR: Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Qui salimente de petites ou très petites particules de nourriture. Terme général englobant des termes plus spécifiques tels que bactivore (salimentant de bactéries) et parfois algivore (salimentant dalgues).


MICROPHAGOUS: Feeding on small or minute organisms and particles; a generalized term that embraces more specific terms such as bactivorous (feeding on bacteria) and sometimes algivorous (feeding on algae).

ΜΙΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με μικρά ή πολύ μικρά τεμάχια τροφής. Γενικευμένος όρος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της ολοζωϊκής διατροφής. Περιλαμβάνει ιδιαίτερα τους βακτηριοβόρους (τρεφόμενους με βακτήρια) και φυκοβόρους οργανισμούς. Πρβ. μακροφάγος.

MIKROPHAG: Ernährungsweise, die auf kleinen oder sehr kleinen Futterpartikeln beruht; ein allgemeiner Ausdruck, der eher für holozoische Nahrung gebraucht wird. Er umfaßt besonders die Ernährung mit Bakterien und manchmal mit Algen; dieserAusdruck kann einerseits mit Ausdrücken wie carnivor, histophag, und teilweise makrophag und andererseits mit dem Begriff saprozoisch verglichen werden.

MICROFAGO: Che si ciba di piccoli organismi o particelle; termine generico con il quale vengono indicati anche organismi che fagocitano batteri o alghe.

MICRÓFAGO: El que se alimenta de pequeñas o muy pequeñas partículas de comida. Término general que incluye términos más específicos tales como bacterívoro (que se alimenta de bacterias) y a veces algívoro (que se alimenta de algas).

MIKROFAG: Beiter på små organismer eller partikkel. Generell betegnelse som inkluderer mer spesifikke betegnelser som baktivore (bakteriespisende) og noen ganger algivore (algespisende).

Was this helpful?
Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.


MICROPYLE: Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.

ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MIKROPYLE: Die Öffnung in der Eihülle, die für das Eindringen der Spermien in das Ei notwendig ist und in der Regel auch des Eindringen artfremder Spermien verhindert. Sie verhindert Polyspermie, sichert jedoch den Eintritt von Spermien genetisch vergleichbarer Arten.

MICROPILO: Struttura anatomica della membrana ovulare esterna dei pesci che non permette la penetrazione di più spermatozoi all’interno dell’uovo.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

Was this helpful?
Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.


MICROSATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATELLITE: Kurze (14-100 Basenpaare), spezifische DNA-Sequenzen, die gleichzeitig innerhalb eines Genoms wiederholt werden. Noch kürzere wiederholte Sequenzen (1-6 Basenpaare) werden als Micro-Satelliten bezeichnet. In beiden fällen variiert die Zahl der gleichzeitigen Wiederholungen von Individuum zu Individuum. Dadurch werden diese zu einem wertvollem Werkzeug sowohl für die unverkennbare Identifizierung von Individuen als auch für den Grad der Verwandtschaft zwischen Individuen (Siehe FINGERABDRUCK).

MICROSATELLITE: Sequenza di 1-6 coppie di basi di DNA ripetute in tandem. Denominato anche ripetizioni di piccoli tandem (STRs).

MICROSATÉLITE: Secuencias dobles de ADN repetido con 1-6 bases reparadas. También se llaman repeticiones de tándems cortos (STRs).

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

Was this helpful?
Il existe deux types: (i) microscope lumineux: instrument doptique destiné à observer de petits objets, dont un système de lentilles fournit une image agrandie; (ii) microscope électrionique: instrument qui utilise des émissions délectrons, dirigés par des lentilles magnétiques, pour agrandir des structures. Il est couramment utiliseé dans les études dultrastructures sub-cellulaires, permettant un plus grand niveau dagrandissment (normal x 1.000.000) que le microscope lumineux.


MICROSCOPE: There are two primary forms: (i) light microscope: optical device for magnifying small objects by means of a series of lens(-es) so as to reveal details invisible to the naked eye; (ii) electron microscope: an instrument which uses an electron beam, focused by magnetic lenses, to magnify structures. Commonly used in studies of sub-cellular ultrastructure as it can achieve a much higher level of magnification (normal x 1,000,000) than light microscopy.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: (i) Οπτικό: Οπτική συσκευή γιά την μεγέθυνση μικρών αντικειμένων μέσω μιάς σειράς φακών έτσι ώστε να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες αόρατες στο γυμνό μάτι. (ii) Ηλεκτρονικό: συσκευή που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων, που εστιάζεται με μαγνητικούς φακούς, για την μεγέθυνση μικρο-δομών. Συχνά χρησιμοποιείται για την μελέτη υποκυτταρικών λεπτών δομών χάρη στη μεγαλύτερη μεγένθυση που επιτυγχάνεται μεγένθυση x 1 εκατομμύριο) από ότι το οπτικό μικροσκόπιο.

MIKROSKOP: Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen: (i) Lichtmikroskope: zur optischen Vergrößerung kleiner, dem nackten Auge nicht sichtbarer Objekte, meist über eine Serie von Linsen; (ii) Elektronenmikroskope: Benutzen einen Elektronenstrahl, durch magnetische Linsen fokussiert, um Mikrostrukturen zu vergrößern. Im allgemeinen benutzt, um subzellulare Ultrastrukturen sichtbar zu machen. Im Vergleich zum Lichtmikroskop können um ein Vielfaches höhere Vergrößerungen erzielt werden.

MICROSCOPIO: Esistono due tipologie base: (I) microscopio ottico: utilizza la luce e una serie di lenti per ingrandire piccoli oggetti le cui caratteristiche non sono visibili ad occhio nudo.(II) microscopio elettronico: utilizza un fascio di elettroni focalizzato da campi magnetici (lenti magnetiche) di diversa intensità. Normalmente utilizzato per indagini ultrastrutturali ha capacità di ingrandimento molto maggiori (x 1.000.000) rispetto al microscopio ottico.

MICROSCOPIO: Existen dos tipos: (i) microscopio de luz: instrumento óptico destinado a observar pequeños objetos mediante una serie de lentes que ofrecen la imagen magnificada; (ii) microscopio electrónico: instrumento que utiliza emisiones de electrones dirigidos por lentes magnéticas para agrandar estructuras. Su uso es corriente en los estudios de ultraestructuras subcelulares, que permiten un mayor nivel de ampliación (normal x 1.000.000) que el microscopio óptico.

MIKROSKOP: To hovedtyper: (i) Lysmikroskop: Optisk apparat for å undersøke små objekter gjennom linser med ulik forstørrelse. Brukt for å undersøke detaljer som ikke er synlige for det blotte øyet. (ii) Elektronmikroskop: Instrument som bruker en eletronstråle, som fokuseres av en magnetlinse, til å forstørre strukturer. Vanligvis brukt ved undersøkelser av subcellulære ultrastrukturer, siden elektronmikroskop har mye høyere forstørrelse (normal x 106) enn lysmikroskop.

Was this helpful?
Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.


MICROSPORIDIAN: A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.

ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MIKROSPORIDIA: Eine Klasse von kleinen Protozoen. Mitglieder dieses Taxons sind Fischparasiten, z.B. Nosema und Plistophora.

MICROSPORIDI: Classe di piccoli protozoi, alcuni generi sono parassiti dei pesci, p.e. Nosema, Plistophora.

MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

Was this helpful?
Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.


MICROTOME: An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

MIKROTOM: Ein Gerät zur Herstellung feiner Schnitte für mikroskopische Untersuchungen.

MICROTOMO: Strumento per tagliare sottili sezioni di tessuto da esaminare con il microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

Was this helpful?
(1) Appartenant aux modèles de circulation deau dans un lac, comprenant amictique, dimictique, holomictique, méromictique, monomictique, oligomictique, polymictique. (2) En génétique, se dit des femelles qui produisent une progéniture des deux sexes par apomixie ou amphigonie.


MICTIC: (1) Pertaining to patterns of water circulation in a lake, including amictic, dimictic, holomictic, meromictic, monomictic, oligomictic, polymictic. (2) In genetics, used of females that produce offspring of both sexes by apomixis or amphigony.

ΜΙΚΤΙΚΟΣ: (1) αναφερόμενος σε τύπους κυκλοφορίας του ύδατος σε μία λίμνη : αμικτική, διμικτική, ολομικτική, μερομικτική, μονομικτική, ολιγομικτική, πολυμικτική. (2) στην γενετική χρησιμοποιείται γιά θηλυκά που παράγουν απογόνους και των δύο φύλων με απομιξία (βλ. λ.) ή αμφιγονία .

MIKTISCH: (1) Bezogen auf das Modell der Wasser-Zirkulation in einem See. (2) In der Genetik benutzt für ein Weibchen (Rotatoria), das Nachkommen beiderlei Geschlechts durch Apomixis oder Amphigonie erzeugt.

MITTICO: (1) Relativo alla circolazione delle acque di un lago, più specificatamente: amittico, dimittico, olomittico, meromittico, monomittico, oligomittico, polimittico. (2) In genetica è riferito a femmine che danno origine a prole di entrambi i sessi tramite apomissia o anfigonia.

MÍCTICO: (1) Perteneciente a modelos de circulación de agua en un lago, incluyendo amíctico, dimíctico, holomíctico, meromíctico, monomíctico, oligomíctico, plimíctico.(2) En genética, dícese de hembras que producen descendencia de dos sexos por apromixis (reproducción sexual) o anfigonia.

MIKTISK: (1) Vedrører mønster for vannsirkulasjon i innsjøer, inkluderer amiktisk, dimiktisk, holomiktisk, meromiktisk, monomiktisk, oligomiktisk og polymiktisk. (2) I genetikk: Bruk om hunner som produserer avkom av begge kjønn ved apomiksis (ukjønnet formering) eller amfigoni (kjønnet formering).

Was this helpful?
(1) Comportement. Déplacement périodique d’organismes aquatiques (ou autres) pour des besoins de reproduction, alimentation et/ou hivernage. Peut impliquer dans certains cas un changement d’habitat, par exemple, les migrations de poissons anadromes tels que le saumon, ou catadrome, comme l’anguille. (2) Génétiques : mouvements d’individus d’une population à une autre, menant à une dérive génétique. Ceci affecte la fréquence génique et peut être considéré comme un facteur important dans les proc


MIGRATION: (1) Behavioural. Periodic movements of aquatic and other organisms for the purpose of reproduction, feeding, and /or wintering; in some cases involving a change in habitat type, e.g., migrations of anadromous fish such as salmon, catadromous fish such as eels. (2). Genetic: Movements of individuals from one population to another, resulting in genetic drift; affects gene frequency and is a major contributor to evolutionary processes and is therefore important in designing breeding programmes.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: (1) Ηθολογικά. Περιοδική μετακίνηση υδρόβιων και άλλων οργανισμών με σκοπό την αναπαραγωγή, την εύρεση τροφής και / ή την διαχείμαση. Σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει την αλλαγή ενδιαιτήματος, π.χ. η μετανάστευση ανάδρομων ψαριών όπως είναι ο σολομός ή κατάδρομων ψαριών όπως είναι τα χέλια. (2) Γενετική. Μετακίνηση ατόμων μεταξύ πληθυσμών με αποτέλεσμα τη γενετική παρέκκλιση η οποία αλλάζει τις γονιδιακές συχνότητες και αποτελεί σημαντική εξελικτική διεργασία. Αποτελεί για αυτό το λόγο σημα

MIGRATION, WANDERUNG: (1) Verhalten: Periodische oder weiträumige Wanderungen aquatischer (und anderer) Organismen zwecks Reprodution, Nahrungsaufnahme und/oder Überwinterung. In einen Fällen ist damit auch ein Habitatwechsel verbunden, z.B. Wanderungen von anadromen Fischen wie dem Lachs, oder catadromen Fischen wie dem Aal. (2) Genetik: Austausch eines Individuums zwischen Populationen; führt zur genetischen Drift, dabei die Genfreqzenz beeinflussend und auf diese Weise eine wichtige Rolle in vielen evolutionären P

MIGRAZIONE: (1)(Etologia) spostamenti periodici di organismi acquatici e non ai fini riproduttivi, nutrizionali e/o svernamento; in alcuni casi con cambiamento dell’habitat tipico, per esempio migrazione di pesci anadromi come il salmone, pesci catodromi come le anguille. (2)(Genetica) movimenti di individui da una popolazione ad un’altra, risultante in drift genetico; agisce sulla frequenzza genica ed è uno dei maggiori responsabili dei processi evolutivi, è quindi importante per i i programmmi di riproduz

MIGRACIÓN: (1) Genética: Movimientos de individuos de una población a otra originando deriva genética; afecta la frecuencia génica y es una importante componente de los procesos evolutivos que tiene que tomarse en cuenta en los diseños de programas de selección. (2) Biología. Movimientos periódicos de organismos (acuáticos o de otro tipo) en busca de reproducción, alimentación o hivernación -estivación; en algunos casos implican cambios en el tipo de hábitat, Vg., migraciones de peces anadrómicos como el s

MIGRASJON: (1) Genetisk: Forflyttelser av individer fra en populasjon til en annen, noe som resulterer i genetisk drift. Innvirker på genfrekvenser og er hovedbidraget til evolusjonære prosesser og er derfor viktig i design av avlsprogrammer. (2) Biologisk: Periodiske forflyttelser av akvatiske og andre organismer med henblikk på reproduksjon, beiting og/eller overvintring. Kan føre til et skifte av habitat, f.eks. ved migrasjon hos anadrome fisk som laks og katadrome fisk som ål.

Was this helpful?
La migration de la vésicule germinale du centre vers la périphérie dun oeuf pendant les dernièrs stades de la maturation.


GERMINAL VESICLE MIGRATION(GVM): Movement of the germinal vesicle from the centre to the periphery of an egg during final maturation.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΣΤΙΔΙΟΥ (GVM): GERMINAL VESICLE MIGRATION. Κίνηση του βλαστητικού κυστιδίου από το κέντρο προς την περιφέρεια του αυγού, κατά τη διάρκεια της τελικής ωρίμανσης.

WANDERUNG DES KEIMBLÄSCHENS (GVW): Bewegung des Keimbläschens vom Zentrum zur Peripherie eines Eies (während des letzten Reifungstadiums).

MIGRAZIONE DELLA VESCICOLA GERMINALE: Movimenti della vescicola germinale dal centro alla periferia delluovo durante gli ultimi stadi di maturazione.

MIGRACIÓN DE LA VESÍCULA GERMINAL: Migración de la vesícula germinal del centro hacia la periferia del huevo durante los últimos estados de maduración.

KJERNEVANDRING: Bevegelse av kimblæren (kjernen) fra senteret av egget og ut mot overflaten. Dette skjer under sluttmodningen av egget.

Was this helpful?
La migration des poissons à partir des zones dalimentation ou dhivernage vers les zones de reproduction.


SPAWNING MIGRATION: The movement of fishes from the feeding or overwintering grounds to the spawning grounds.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η μετακίνηση των ψαριών από τα πεδία διατροφής ή διαχείμασης στα πεδία ωοτοκίας.

LAICHWANDERUNG: Die Wanderung von Fischen oder anderen Organismen aus ihren Freß- oder Überwinterungsgebieten in die Laichgründe.

MIGRAZIONE RIPRODUTTIVA: Trasferimento dei pesci dalle zone di alimentazione o invernali verso le zone dove avviene la riproduzione.

MIGRACIÓN REPRODUCTIVA: Migración de peces a partir de zonas de alimentación o hibernación hacia zonas de reproducción.

GYTEVANDRING: En fisk`s vandring fra beite- eller overvintringsområde til gyteområdet.

Was this helpful?
Lenvironnement ou entourage caractéristique dun organisme ou dune population.


MILIEU: The characteristic surroundings of an organism or population.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΟ: Το χαρακτηριστικό περιβάλλον στο οποίο ζει ένας οργανισμός ή ένας πληθυσμός.

MILIEU: Die charakteristische Umwelt und die Umweltgegebenheiten für einen Organismus oder eine Population.

SPAZIO ECOLOGICO: Le caratteristiche dell’ambiente che circondano un organismo o una popolazione.

AMBIENTE (Medio característico): Medio característico que rodea un organismo o una población.

MILJØ/MILIEU: De karakteristiske omgivelsene til en organisme eller populasjon.

Was this helpful?
Milieu nutritif minimal, fabriqué à partir dextrait de boeuf, utilisé en microbiologie pour la culture de divers chémotrophes à demande nutritionnelle simple. Le développement de divers micro-organismes peut être spécifiquement induit ou inhibé par ladjonction dadditifs.


NUTRIENT BROTH MEDIA: Type of basal nutrient medium, made from beef extract or yeast, used in microbiology to support the growth of various nutritionally undemanding chemotrophs. These can be supplemented with additives to promote or inhibit growth of specific microorganisms.

ΘΡΕΠΤIΚΟΣ ΖΩΜΟΣ: Τύπος βασικού θρεπτικού μέσου, παραγόμενου από ζωμό βοδινού ή μαγιά, που χρησιμοποιείται στην μικροβιολογία για την στήριξη της ανάπτυξης χημειότροφων μικροοργανισμών με μικρές διατροφικές απαντήσεις. Η προαγωγή ή αναστολή της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών μικροοργανισμών επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορισμένων ουσιών.

KULTURMEDIUM, "NÄHRBRÜHE": Aus Fleischextrakt hergestelltes Grundnährmedium, das in der Mikrobiologie verwendet wird, um das Wachstum verschiedener nahrungsunspezifischer Chemotrophen zu unterstützen. Dem Medium können Zusätze beigefügt werden, die das Wachstum bestimmter Organismen entweder fördern oder hemmen.

MEZZO O TERRENO DI COLTURA LIQUIDO: Terreno di coltura base contenente estratto di carne o lievito, usato in microbiologia per laccrescimento di microrganismi chemiotrofi non esigenti. Può essere addizionato con sostanze che promuovono o inibiscono la crescita di uno specifico organismo.

MEDIO NUTRITIVO DE CULTIVO: Medio nutritivo mínimo, fabricado a partir de extracto de carne de vacuno, utilizado en microbiología para el cultivo de diversos organismos quimiótrofos con demanda nutricional simple. El desarrollo de diversos microorganismos puede ser específicamente inducido o inhibido añadiendo aditivos.

VEKSTMEDIUM: Type basalt næringsmedium, laget av buljong eller gjær, som brukes i mikrobiologi for å gi grunnlag for vekst for lite næringskrevende kjemotrofe organismer. Kan suppleres med tilsetningsstoffer for å hemme eller fremme vekst/formering av spesifikke mikroorganismer.

Was this helpful?
Substance, dans un filtre mécanique ou biologique, qui sert au traitement de leau, soit en piégeant des particules en suspension, soit en fournissant une surface convenable à la fixation de micro-organismes salutaires.


FILTER MEDIUM: A substrate in a mechanical or biological filter that helps in water treatment, either by trapping suspended particles or by providing a surface for the attachment of beneficial microorganisms, e.g. biological filter.

ΔIΗΘΗΤIΚΟ ΜΕΣΟ: Υπόστρωμα μηχανικού ή βιολογικού φίλτρου που χρησιμεύει στην επεξεργασία του νερού, είτε με τη συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων, είτε με την παροχή επιφάνειας για την προσκόλληση των χρήσιμων μικροοργανισμών.

FILTER MEDIUM: Ein Substrat in einem mechanischen oder biologischen Filter, das bei der Wasseraufbereitung hilft, entweder durch Ausfällen gelöster Partikel oder durch Verbesserung einer Oberfläche für die Anheftung von nützlichen Mikroorganismen.

MATERIALE FILTRANTE: Substrato di un filtro biologico o meccanico che coadiuva il trattamento delle acque intrappolando le particelle sospese o fornendo un substrato idoneo allattacco in superficie di microorganismi benefici, ad es. come il filtro biologico.

MEDIO DE FILTRACIÓN: Sustancia en un filtro mecánico o biológico, que sirve para el tratamiento de agua, o para atrapar partículas en suspensión; también puede servir como superficie conveniente para la fijación de microorganismos beneficiosos.

FILTERMEDIUM: Substrat i biologiske eller mekaniske filtre som brukes ved vannbehandling, funksjonen er enten å fange opp løste partikler eller å gi overflate til festing for fordelaktige mikroorganismer (f.eks. biologisk filter).

Was this helpful?
Unité de longueur, correspondant à la distance moyenne de deux points de la surface de la Terre qui ont même longitude et dont les latitudes diffèrent dun angle dune minute. Cette valeur est de 1852 m dans le Système International, 6080 pieds par les Services Hydrographiques Britanniques ou 6082,27 pieds par les Services de Surveillance Cotière des Etats Unis.


NAUTICAL MILE (INTERNATIONAL): A unit of length equal to the average distance on the Earth«s surface subtended by one minute of latitude. This distance is variously considered to be 1852 metres in the SI system, 6080 feet by the British Hydrographic Office or 6082.27 feet by the US Coastal Survey.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΙΛΙ (ΔΙΕΘΝΕΣ): Μονάδα μήκους ίση προς 1852 μέτρα στο σύστημα SI. Η μέση απόσταση στην επιφάνεια της γής η οποία αντιστοιχεί σε γεωγραφικό πλάτος ενός πρώτου λεπτού.

SEEMEILE (INTERNATIONAL): Eine sekundäre SI Einheit der Länge, gleichbedeutend mit 1852 Metern; die durchschnittliche Distanz auf der Erdoberfläche von einer Minute auf einem Breitengrad zum nächsten. Die Länge einer Meile wird in Großbritannien auch mit 6080 Fuß (British Hydrographie Office) und in den USA mit 6082,27 Fuß (US Coastal Survey) angegeben.

MIGLIO NAUTICO (internazionale) : Unità di lunghezza pari alla distanza sulla superficie terrestre definita da un minuto di latitudine. Questa misura è pari a 1852 m per il Sistema Internazionale, 6080 piedi per l’Ufficio Idrografico Britannico, 6082.27 piedi per l’Ispettorato alle coste degli Stati Uniti.

MILLA NÁUTICA (INTERNACIONAL): Unidad de longitud, que corresponde a la distancia media entre dos puntos de la superficie de la Tierra y que tienen la misma longitud y cuyas latitudes difieren en un ángulo de un minuto. Este valor es 1852 m en el sistema internacional, 6080 pies para los Servicios Hidrográficos Británicos o 6082,27 pies para los Servicios de Vigilancia Costera de los Estados Unidos.

NAUTISK MIL (INTERNASJONAL): Lengdeenhet som er lik den gjennomsnittlige lengden på jordens overflate over et breddeminutt. Lengden på 1 nautisk mil er satt til 1852 meter i SI-systemet, 6080 fot i England (British Hydrographic Office) og 6082, 27 fot i USA (US Coastal Survey).

Was this helpful?
Ressemblance que prennent certains organismes (les imitateurs) avec dautres (les modèles) afin de tromper une troisième classe dorganismes (les opérateurs); comprend mimétisme aggressif, mimétisme de Bates, mimétisme de Mertens, mimétisme de Müller.


MIMICRY: The close resemblance of one organism (the mimic) to another (the model) to deceive a third (the operator); includes aggressive mimicry, Batesian mimicry, Mertensian mimicry, M_llerian mimicry.

ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ: Η μεγάλη ομοιότητα ενός οργανισμού (του μιμητή) προς έναν άλλο (το πρότυπο) ώστε να παραπλανήσει έναν τρίτο (τον θηρευτή), Μίμηση. Πρβ. επιθετικός μιμητισμός, μιμητισμός Bates, μιμητισμός Mertens, μιμητισμός Muller.

MIMIKRY: Die Vortäuschung einer großen Ähnlichkeit gegenüber einem Organismus zu einem anderen, um einen Dritten zu täuschen. Sie kann verschiedene Formen annehmen: aggressive Mimikry, Batesische Mimikry, Mertensische Mimikry, Müllersche Mimikry.

MIMETISMO: Rassomiglianza di un organismo (mimo) ad un altro (modello) per evitarne un terzo (operatore); esistono diversi tipi di mimetismo: aggressivo, batesiano, mertesiano, mülleriano.

MIMETISMO: Parecido de ciertos organismos (imitadores) con otros (modelos) con el fin de engañar a una tercera clase de organismos (operadores); incluye mimetismo agresivo, mimetismo de Bates, mimetismo de Mertens y mimetismo de Müller.

MIMIKRY (BESKYTTELSESLIKHET): Når en art etterligner en annen for å narre en tredje art. F.eks. etterligne en giftig art (morfologisk) for ikke å bli spist.

Was this helpful?
Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.


MINERALIZATION: Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.

ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Ein in der Kreislauftechnologie und der Aquaristik verwendeter Begriff, der den Abbau organischen Materials in dessen anorganische Bestandteile beschreibt, z.B. die Ammonifikation, bei der organisches Material in Ammonium umgewandelt wird.

MINERALIZZAZIONE: La trasformazione dei materiali organici nei loro componenti inorganici, p.e. lammonificazione della sostanza organica.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Was this helpful?
Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.


MINISATELLITE: Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.

ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATELLITEN: Kurze (14-100 Basenpaare), spezifische DNA-Sequenzen, die gleichzeitig innerhalb eines Genoms wiederholt werden. Noch kürzere wiederholte Sequenzen (1-6 Basenpaare) werden als Micro-Satelliten bezeichnet. In beiden fällen variiert die Zahl der gleichzeitigen Wiederholungen von Individuum zu Individuum. Dadurch werden diese zu einem wertvollem Werkzeug sowohl für die unverkennbare Identifizierung von Individuen als auch für den Grad der Verwandtschaft zwischen Individuen (Siehe FINGERABDRUCK).

MINISATELLITE: Sequenze di DNA composte da 14-100 coppie di basi ripetute a tandem, spesso centinaia di volte.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

Was this helpful?
La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.


MIRACIDIUM: The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.

ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIUM: Die bewimperte Larve der Trematoden, die aus dem Ei schlüpft.

MIRACIDIO: La larva ciliata dei trematodi appena schiusa dalluovo.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

Was this helpful?
Se dit dun comportement de poissons parasités, caractérisé par une nage erratique, le poisson exposant ses flancs ou son abdomen vers la surface et renvoyant ainsi de la lumière réflechie.


FLASHING: The action often exhibited by ecto- parasitized fishes when they swim erratically and expose the sides or abdomen to the surface, causing a flash of reflected light.

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: Το φαινόμενο, κατά το οποίο ψάρια που έχουν προσβληθεί από εξωπαράσιτα, καθώς κολυμπούν ασταθώς, εκθέτουν τις πλευρές τους ή την κοιλιά τους προς την επιφάνεια, δημιουργώντας αναλαμπές ανακλώμενου φωτός.

FLASHING, AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: Ein eindeutiger deutscher Begriff existiert für diesen Sachverhalt nicht. Die bezeichnete Reaktion tritt oft bei Fischen auf, die von Ektoparasiten befallenen sind. Dabei schwimmen sie wahllos umher und drehen ihre Körperflanken oder das Abdomen zur Wasseroberfläche hin, was dem über Wasser stehenden Betrachter den Eindruck eines Aufblitzens vermittelt, welches durch das von den Schuppen reflektierende Licht verursacht wird.

FLASHING: Tipico comportamento dei pesci quando vengono attaccati da ectoparassiti. Come conseguenza di tali infezioni i pesci nuotano in maniera anomala esponendo i lati o laddome in superficie causando così un flash dovuto alla luce riflessa.

FULGURANTE: Dícese de comportamiento de peces parásitos, caracterizado por la inmersión irregular del pez, exposición de los lados o abdomen hacia la superficie enviando así señales de luz reflejada.

BLINKING: Handling hos fisk infisert med ytre parasitter, der fisken svømmer uregelmessig og eksponerer sidene eller buken mot overflaten. Lysrefleksjon fører til blinking.

Was this helpful?
Substance ou facteur qui stimule la division cellulaire (mitose).


MITOGEN: A substance that stimulates cell division (mitosis).

ΜΙΤΟΓΟΝΟ: Ουσία η οποία ενεργοποιεί την κυτταρική διαίρεση (μίτωση).

MITOGEN: Eine Substanz, die die Zellteilung (Mitose) stimuliert.

MITOGENO: Sostanza che stimola la mitosi cellulare.

MITÓGENO: Sustancia que estimula la mitosis celular.

MITOGEN: Et stoff som stimulerer celledeling (mitose).

Was this helpful?
La division du noyau en deux noyaux fils avec des compléments chromosomiques équivalents.


MITOSIS: The division of the nucleus into two daughter nuclei with equivalent chromosome sets.

ΜΙΤΩΣΗ: Η διαίρεση του πυρήνα σε δύο θυγατρικούς πυρήνες με ισοδύναμα σύνολα χρωμοσωμάτων.

MITOSE: Die Teilung eines Zellkerns in zwei Tochterzellkerne mit gleichen Chromosomensätzen.

MITOSI: La divisione di un nucleo in due nuclei uguali contenenti il medesimo corredo cromosomico.

MITOSIS: División del núcleo en dos núcleos hijos con complementos cromosómicos equivalentes.

MITOSE: Deling av kjernen til to datterkjerner med like kromosomsett.

Was this helpful?
Matièlre organique dissoute.


DOM: Dissolved organic matter: a measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg/l.

D.O.M.: Διαλελυμένο οργανικό υλικό (Dissolved organic matter). Βλ. και DOC.

GELOESTE ORGANISCHE FESTSTOFFE (DOM): Ein Maß der organischen Belastung, die in gelöster Form in einem bestimmten Wasservolumen vorhanden ist. Üblicherweise als mg L-1 angegeben.

DOM: MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg/L.).

MOD: Materia orgánica disuelta: Medida de la cantidad de materia orgánica disuelta en un volumen de agua determinado. Normalmente expresada en mg/l..

DOM: Oppløst organisk stof: Mål for hvor mye organisk stoff som er løst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg/l.

Was this helpful?
(1) Létat ou la qualité dun stimulus ou dune sensation. (2) En statistique, décrit le nombre de pics (modes) dune courbe de fréquence; unimodale, bimodale, polymodale.


MODALITY: (1) The state or quality of a stimulus or sensation. (2) In statistics, the state of having one (unimodal), two (bimodal) or more (polymodal) modes or peaks in a frequency distribution.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η ποιότητα ενός ερεθίσματος ή μιάς αίσθησης. (2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΜΠΗΣ : Στην στατιστική, η κατάσταση κατά την οποία μία κατανομή συχνοτήτων (βλ.λ) έχει μία (μονοκόρυφη), δύο (δικόρυφη) ή περισσότερες (πολυκόρυφη) κορυφές δηλ. πιθανότερες τιμές.

MODALITÄT: (1) Der Zustand oder die Qualität eines Reizes oder einer Erregung. (2) In der Statistik ein Zustand, in dem eine (unimodal), zwei (bimodal) oder mehrere (polymodal) Spitzen in einer Häufigkeitsverteilung auftreten.

MODALITA: (1) Lo stato o la qualità di uno stimolo o di una sensazione. (2) In statistica: distribuzione di frequenza che presenta uno (unimodale) o più picchi (polimodale) o mode.

MODALIDAD: (1) Estado o cantidad de estímulo o de sensación. (2) En estadística, describe el número de picos (modos) de una curva de frecuencia; unimodal, bimodal y polimodal.

MODALITET: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Was this helpful?
Représentation dun système par des algorithmes mathématiques obéissant à des conditions spécifiques et qui est utilisée afin de simuler et de comprendre des systèmes biologiques ou physiques.


MODELLING: The representation of a system by a mathematical analogue, obeying certain specified conditions, whose behaviour is used to simulate and interpret a physical or biological system.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Η παράσταση ενός συστήματος από ένα μαθηματικό ανάλογο. Η συμπεριφορά χρησιμοποιείται για την προσομοίωση και ερμηνεία ενός φυσικού ή βιολογικού συστήματος υπό καθορισμένες συνθήκες.

MODELLIEREN: Die Vorstellung eines physikalischen oder biologischen Systems durch mathematische Analogien, die die Beziehung zwischen Zustandsvariablen, Kontrollvariablen und Parametern aufzeigen.

MODELLO: Rappresentazione di un sistema, attraverso luso di algoritmi matematici, utilizzata per la simulazione e linterpretazione di fenomeni fisici e biologici.

MODELAJE: Representación de un sistema por algoritmos matemáticos que obedecen a condiciones específicas y que se utiliza para estimular y comprender sistemas biológicos o físicos.

MODELLERING: Fremstilling av et system gjennom en matematisk analog, ved å oppfylle visse betingelser. Oppførselen til betingelsene brukes til å simulere og forklare et fysisk eller biologisk system.

Was this helpful?
En aquaculture, la manipulation de la photopériode, dans le but de créer un cycle déphasé par rapport au cycle naturel, permettant de modifier le processus physiologique des organismes élevés. Cette technique a pour but daméliorer la gestion de la production. (par exemple, smoltification et reproduction).


DAYLENGTH MANIPULATION: In aquaculture, the active adjustment and alteration of the natural ambient daylength schedule (usually over an extended time period) to produce an alternative photoperiod cycle out of phase with the natural one and generally resulting in the modification of many physiological processes. This procedure can assist in a number of management production practices, for example in smoltification and breeding programmes.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, η τεχνητή μεταβολή της φυσικής εναλλαγής ημέρας-νύχτας (συνήθως επί ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα) με σκοπό τη δημιουργία ενός τεχνητού φωτοπεριοδικού κύκλου, διαφορετικού από τον φυσικό, ώστε να επιτευχθεί η τροποποίηση των φυσιολογικών διεργασιών πολλών οργανισμών. Η τεχνική αυτή βοηθά σε ορισμένες πρακτικές της παραγωγής, όπως π.χ. smoltification, προγράμματα διασταύρωσης.

TAGESLÄNGEN-MANIPULIERUNG: In der Aquakultur die aktive Regulierung und Veränderung des natürlichen Tageslängenrhythmus meist über eine längere Zeitspanne hinweg, mit dem Ziel, einen alternativen Helligkeitszyklus zu erzeugen. Dies zieht im allgemeinen eine Modifikation vieler physiologischer Prozesse nach sich. Dieses Vorgehen kann zusätzlich zu anderen Produktionspraktiken z.B. Brutprogrammen angewandt werden.

MANIPOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL GIORNO: In acquacoltura, la manipolazione del fotoperiodo naturale (solitamente durante un esteso periodo di tempo) per produrre un ciclo fotoperiodico alternativo, sfasato rispetto a quello naturale che generalmente provoca una modificazione di molti processi fisiologici. Questa procedura può agevolare molte pratiche produttive (ad esempio, la riproduzione e alcune fasi dellallevamento dei salmoni o di altre specie di interesse commerciale).

MODULACIÓN DEL PERIODO DIURNO: En acuicultura, manipulación del fotoperiodo, para crear un ciclo desfasado respecto al ciclo natural, permitiendo así modificar el proceso fisiológico de los organismos cultivados. Esta técnica tiene como objetivo mejorar la gestión de producción. (por ejemplo, esmoltificacion y reproducción.

DAGLENGDE (FOTOPERIODE) MANIPULERING: I akvakultur, den aktive justeringen og omskiftning av den naturlige fotoperioden (vanligvis over en utstrakt tidsperiode) for å danne en alternativ fotoperiodisk syklus ute av fase i forhold til den naturlige. Dette fører til modifikasjoner i mange fysiologiske prosesser. Denne prosedyren brukes i ulike sammenhenger i oppdrett der en vil styre en prosess, f.eks. smoltifisering og kjønnsmodning.

Was this helpful?
Structure construite dans la berge dun étang permettant la régulation du niveau de leau. Elle est constituée par un barrage règlable équipé dune grille permettant lécoulement de leau mais empêchant les poissons de séchapper.


MONK: A structure, built into the banking of a pond which can be set to regulate the depth of water. It comprises an adjustable weir and a screen which allows the water to flow through, but prevents the escape of fish from ponds.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: Κατασκευή ενσωματωμένη στο τοίχωμα μιάς δεξαμενής με την οποία ρυθμίζεται το βάθος του νερού. Περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμενο ιχθυοφραγμό (βλ.λ) και δίχτυ που επιτρέπει την ροή του νερού αλλά εμποδίζει την απόδραση των ψαριών.

MÖNCH: Eine Konstruktion, die in den Teichdamm (Deich) eingebaut wird und die dem Wasserabfluß dient, und mit deren Hilfe gleichzeitig die Wassertiefe eingestellt werden kann. Sie ist oft mit einem groben Sieb ausgestattet, das den Durchfluß von Wasser ermöglicht, aber das Entweichen von Fischen verhindert.

PARATOIA: Struttura , costruita nella riva di uno stagno, per regolare la profondità dellacqua. E costituito da un pannello regolabile e da una griglia per evitare la fuga dellittiofauna.

MONJE: Estructura construida en el banco de un estanque que permite la regulación del nivel de agua. Formada por una presa ajustable equipada con una red que permite la circulación de agua pero impide el escape de peces.

MUNK: Nivåreguleringsenhet i oppdrettskar, som er bygget opp av to rør inni hverandre. Avløpsvannet må strømme opp over det indre røret etter det har passert avløpsristen. Høyden på dette røret bestemmer derfor vannivået i karet. Ved tømming av kar dras det indre rører opp.

Was this helpful?
Nom commun utilisé pour les levures.


MOULD: Common colloquial name for yeasts.

ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

MOULD: Im Englischen ein allgemeiner, umgangssprachlicher Name für Hefe. Kein entsprechendes deutsches Wort.

MUFFA: Nome colloquiale del lievito.

HUMUS: Nombre común utilizado para las levaduras.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

Was this helpful?
Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).


MOLLUSCS: Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.

ΜΑΛΑΚΙΑ: Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.

MOLLUSKEN: Tiere mit weichen Körperbedeckungen und kalkigen Schalen aus 1 bis 18 Teilen oder Sektionen; bei einigen Arten ist die Schale in der Größe reduziert oder fehlt ganz (z.B. einige Bivalvia, Cephalopoda und Gastropoda).

MOLLUSCHI: Invertebrati dal corpo molle e conchiglia calcarea composta da diverse parti o sezioni (da una a diciotto); in alcune specie la conchiglia può essere mancante o molto ridotta.

MOLUSCOS: Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

Was this helpful?
Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.


MONITORING: A process consisting of regular investigations and the recording of findings.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

MONITORING: Ein Vorgang, der auf regelmäßige Beobachtungen aufbaut und diese durch Aufzeichnungen von Befunden ständig dokumentiert.

MONITORAGGIO: Processo che consiste nel periodico campionamento e raccolta dei relativi dati.

VIGILANCIA (MONITORING): Proceso de investigación regular con registro de observaciones.

OVERVÅKING: Prosess som består av regelmessige undersøkelser og nedskriving av funn.

Was this helpful?
Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.


MONOCULTURE: The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.

ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOKULTUR: Die Kultivierung oder Kultur einer einzigen Feldfrucht oder Tierart unter Ausschluß anderer Arten.

MONOCOLTURA: La coltura o lallevamento di ununica specie (vegetale o animale).

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

Was this helpful?
Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.


MONOCYTE: A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.

ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOZYTE: Eine große einzellige Leukozyte mit einem mehr oder weniger tiefer gelegenen Zellkern, schiefergrauem Cytoplasma und azurophilem Granulat. Sowie diese Zelle ins Gewebe einwandert, wird sie zu einer Macrophage.

MONOCITA: Grosso leucocita mononucleare con nucleo dentellato, citoplasma grigio chiaro contenente granuli azzurofili. Questa cellula si origina allinterno di un macrofago migrato in un tessuto.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

Was this helpful?
Se dit de létat dans lequel un individu mâle et un individu femelle forment un couple reproductif plus ou moins exclusif et de durée prolongée.


MONOGAMOUS: Pertaining to the condition in which a single male and female form a prolonged and more or less exclusive breeding relationship.

ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΟΣ: Ορος που αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ένα αρσενικό και ένα θηλυκό σχηματίζουν μιά παρατεταμένη και λίγο ως πολύ αποκλειστική αναπαραγωγική σχέση. Πρβ. πολυγαμικός.

MONOGAM: Bezieht sich auf einen Zustand, in dem ein Männchen und ein Weibchen eine längere mehr oder weniger ausschließliche Beziehung zur Brutaufzucht eingehen.

MONOGAMO: Condizione per la quale un singolo maschio e una femmina formano una coppia per un lungo periodo di tempo.

MONÓGAMO: Dícese del estado en el que un individuo macho y otro hembra forman una pareja más o menos exclusiva capaz de reproducirse durante un tiempo prolongado.

MONOGAM: Henviser til tilstanden der en han og en hun danner et varig formerende forhold.

Was this helpful?
Classe de parasites de vers plats, il suit principalement les ectoparasites des poissons.


MONOGENEA: Class of parasitic flatworms or flukes that are principally ectoparasites of fish.

ΜΟΝΟΓΕΝΕΑ: Κατηγορία από παρασιτικούς πλατυέλμινθες που ζουν κυρίως εξωπαρασιτικά των ψαριών.

MONOGENEA: Klasse parasitischer Plattwürmer, die hauptsächlich Ektoparasiten von Fischen sind.

MONOGENEI: Classe di vermi piatti principalmente ectoparassiti dei pesci che completano il ciclo vitale in un solo ospite.

MONOGENEA: Clase de parásito de gusanos planos, es principalmente ectoparásito de peces.

MONOGENEA (HAPTORMARK): Klasse av parasittiske flatmark, som hovedsakelig er ytre parasitter på fisk.

Was this helpful?
(1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.


MONOGENETIC: (1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.

ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENETISCH: (1) Bezieht sich auf Eigenschaften, die von einem einzigen Gen kontrolliert werden. (2) Ausschließlich männliche oder weibliche Nachkommen erzeugend. (3) Beschreibt Organismen, die sich asexuell vermehren, oder die asexuelle Reproduktion selbst; monogen. (4) Allgemein für Parasiten benutzt, die ihren gesamten Lebenszyklus in einem Wirt zubringen.

MONOGENETICO: (1) Caratteristiche controllate da un singolo gene; monofattoriale, unifattoriale. (2) Che produce solo prole maschile o femminile. (3) Organismo con riproduzione asessuata; monogeno. (4) Parassiti che completano un intero ciclo vitale in un solo ospite.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

Was this helpful?
Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).


MONOPHAGOUS: Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.

ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONOPHAG: Nur eine Art von Nahrung verwendend; sich nur von einer Tierart oder Futterpflanze ernährend; wirtsspezifisch. Syn. monotrophisch, univor.

MONOFAGO: Che utilizza un solo tipo di cibo; che preda solo una specie. Sin. Monotrofico; univoro.

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

Was this helpful?
Espèce d’algue de la classe des ulvaphycées (chlorophytes) abondante sur les côtes japonaises et cultivée extensivement au Pacifique. Les thalles séchés sont utilisés dans la préparation de « confiture de nori » et la soupe. Les techniques de élevage sont semblables à celles qui sont utilisées pour Porphyra. Les jeunes plantes sont récoltées dans la nature ou produites artificiellement avec le contrôle nécessaire de la photopériode. Les jeunes plantes estuaires protégées sont transférées aux sit


MONOSTROMA SPP.: Seaweed species of the class Ulvaphyceae (Chlorophyta), growing commonly along the coast of Japan and also widely cultivated along the Pacific. Dried fronds are used in preparation of "nori-jam" and soups. Cultivation methods are the same as those for Porphyra. Seed is either collected naturally, or artificially produced using light-controlled schedules for timed production. Outplanting is at 1-2cm frond length; preferred planting grounds are shallow bays and protected estuaries. The species is

MONOSTROMA SPP.: Θαλάσσιο φύκος της κλάσης Ulvaphyceae (Chlorophyta), το οποίο μεγαλώνει στις ακτές της Ιαπωνίας και καλλιεργείται κατά μήκος του Ειρηνικού. Τα αποξηραμένα φύλλα του χρησιμοποιούνται την παρασκευή μαρμελάδας και σούπας. Καλλιεργείται με παρόμοιο τρόπο όπως η Porphyra (βλ.λ.). Τα σπόρια συλλέγονται είτε από τη φύση, είτε παράγονται σε μονάδες χρησιμοποιώντας φωτοπεριοδικά συστήματα. Τα ώριμα άτομα έχουν μήκος 1-2 cm. Τοποθεσίες κατάλληλες για καλλιέργεια αποτελούν οι ρηχοί κόλποι και οι προστατευμ

MONOSTROMA SPP.: Eine Großalgenart der Klasse Ulvaphyceae (Chlorophyta), die allgemein an den Küsten von Japan wächst und in vielen Regionen des pazifischen Raums kultiviert wird. Die getrockneten Blätter werden für die Herstellung von _Nori-Marmelade“ und in Suppen verwendet. Die Kulturmethoden sind die gleichen wie diejenigen, die für Porphyra eingesetzt werden. Jungpflanzen werden entweder aus natürlichem Ansatz oder in künstlich in Brutanlagen (kontrolliertes timing der Produktion über gesteuerte Lichtzyklen

MONOSTROMA SPP.: Specie di alga marina della classe Ulvaphyceae (Chlorophyta) importante in acquacoltura tropicale, coltivata comunemente lungo la costa del Giappone ed abbondantemente lungo il Pacifico. Le fronde essiccate vengono usate nella preparazione di “nori-jam” e minestre. I metodi di coltivazione sono gli stessi adoperati per la Porphyra (vedi). Il seme viene naturalmente raccolto o prodotto artificialmente usando il controllo del ciclo giornaliero di luce. Si trapianta ad 1-2 cm di lunghezza delle fro

MONOSTROMA SPP: Alga de la clase Ulvafíceae (Clorófitas) importante en acuicultura tropical que crece en las costas del Japón y es ampliamente cultivada en el Pacífico. Las frondas secas se usan para la preparación de sopas y de la mermelada de nori. Los métodos de cultivo son los mismos que en Porphyra. La semilla se colecta naturalmente o se produce usando control de luz y tiempo. Se transplanta a 1-2 cm de longitud de fronda preferentemente en bahías poco profundas y estuarios protegidos. Usada mayoritariame

MONOSTROMA SPP.: Makroalge i klassen Ulvaphyceae (Chlorophyta; grønnalger). Viktig i tropisk akvakultur, og er vanlig i kultur langs kysten av Japan og dyrkes i stort omfang langs Stillehavet. Tørkede bladplater brukes i tilberedelse av “nori-syltetøy” og supper. Dyrkingsmetodene er de samme som for Porphyra. Spirer hentes i naturen eller produseres kunstig med lyskontroll. Plantes ut når bladplaten (thallus) er 1-2 cm. Dyrkning i grunne bukter og estuarier foretrekkes. Arten brukes hovedsakelig som føde til men

Was this helpful?
Monophage.


MONOTROPHIC: Monophagous.

ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTROPH: Monophag.

MONOTROFICO: Monofago

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTROF: Monofag.

Was this helpful?
Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.


MONOZYGOTIC: Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.

ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZYGOTISCH: Genetisch identische Nachkommen, die aus einem einzigen befruchteten Ei hervorgegangen sind.

MONOZIGOTICO: Prole geneticamente identica proveniente da un singolo uovo fecondato.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

Was this helpful?
Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.


MORBIDITY: The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .

MORBIDITÄT: Der Grad an Erkrankungen in einer Population, gewöhnlich definiert über Vorkommen und Verbreitung oder die Anzahl von erkrankten Fischen in einem Bestand.

MORBILITA: Il livello che raggiunge una patologia in una popolazione definita in termini di incidenza, prevalenza, o numero di individui malati.

MORBOSIDAD: Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

Was this helpful?
Qui est près de mourir, mourant.


MORIBUND: Obviously progressing towards death, nearly dead.

ΕΤΟIΜΟΘΑΝΑΤΟΣ: Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.

MORIBUND: Offensichtlich dem Tod entgegengehend, nahezu tot.

MORIBONDO: Evidentemente vicino alla morte, quasi morto.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

DØENDE : Nærmer seg tydelig døden, nesten død.

Was this helpful?
Changements cycliques de morphologie; la morphogenèse saisonnière (par exemple chez les Daphnies et les Bosminies subissent des changements de forme de carapace ainsi que de la longueur des appendices suivant la saison).


CYCLOMORPHOSIS: Cyclical changes in form, such as seasonal changes in morphology; cyclogeny (for example: the shape of the carapace, as well as the length of appendages of the genera Daphnia and Bosmina, change with the season).

ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗ: Κυκλικές αλλαγές μορφής, όπως εποχιακές αλλαγές (η κυκλογονία). Παράδειγμα: το σχήμα του κεφαλοθώρακα και το μήκος των εξαρτημάτων των γενών Daphnia και Βosmina αλλάζουν ανάλογα με την εποχή.

ZYKLOMORPHOSE: Zwischen den einzelnen Generationen einer Art innerhalb eines Jahreszyklus auftretende Gestaltsänderungen, die sich in Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Bedingungen periodisch wiederholen. Zum Beispiel verändert sich bei Wasserflöhen der Gattungen Daphnia und Bosmina die Form des Carapax, die Länge der Körperfortsätze u.a.

CICLOMORFOSI: Cambiamenti strutturali ciclici, come i cambiamenti stagionali di morfologia; ad esempio: la struttura del carapace e la lunghezza delle appendici dei generi Daphnia e Bosmina, che cambiano secondo la stagione.

MORFOGÉNESIS CÍCLICA: Cambio cíclico de morfología; morfogénisis estacional (por ejemplo en Daphnia y Bosmina sufren cambio de forma de carcasa así como de longitud de apéndices según la estación.

SYKLOMORFOSE: Syklisk forandring i form, slik som periodisk forandringer i morfologi. F.eks.: Formen på ryggskjoldet (carapax) og lengde på beinene hos slektene Daphnia og Bosmia forandrer seg gjennom sesongen.

Was this helpful?
Etude de la forme et de la structure des êtres vivants.


MORPHOLOGY: The branch of biology dealing with form and structure.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την μορφή και τη δομή.

MORPHOLOGIE: Der Bereich der Biologie, der sich mit Formen und Strukturen von Organismen befaßt.

MORFOLOGIA: Branca della biologia che si occupa dello studio della forma e della struttura esterna degli organismi.

MORFOLOGÍA: Estudio de la estructura de seres vivos.

MORFOLOGI (FORMLÆRE): Delen av biologien som omhandler form og oppbygning.

Was this helpful?
Mesure des formes externes et de la structure; la caractérisation de forme par lanalyse quantitative.


MORPHOMETRY: The measurement of external form and structure; the characterization of form for quantitative analysis.

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ: Η μέτρηση της εξωτερικής μορφής και δομής, ο χαρακτηρισμός της μορφής γιά ποσοτική ανάλυση.

MORPHOMETRIE: Die Messung von äußeren Formen und Strukturen von Organismen zum Zwecke des Vergleichs und der taxonomischen Einordnung.

MORFOMETRIA: La misura della forma e della struttura esterna; caratterizzazione formale per lanalisi quantitativa.

MORFOMETRÍA: Medida de las formas externas y de estructura; caracterización de forma por análisis cuantitativo.

MORFOMETRI: Målinger av ytre form og oppbygning. Karakterisering av form for kvantitative analyser.

Was this helpful?
La cessation totale et irréversible de tout processus vital.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

TOD: Der totale und irreversible Stillstand aller Lebensprozesse in einem Organismus.

MORTE: La cessazione totale e irreversibile di tutti i processi vitali.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

Was this helpful?
Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.


MORTALITY: The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

STERBLICHKEIT: Der Anteil der Todesfälle in einem definierten Teil einer Population oder der Anteil der Todesfälle an einer Gruppe von Individuen.

MORTALITA: La proporzione di morti in una specifica parte di popolazione o la proporzione di morti in un gruppo di individui.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

Was this helpful?
La mortalité subite de poissons pendant lété, normalement à cause de la suffocation.


SUMMER KILL: The sudden mortality of fish which occurs in summer, usually as a direct result of suffocation.

ΘΕΡIΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ξαφνική θνησιμότητα που εμφανίζεται στα ψάρια το καλοκαίρι, συνήθως ως άμεσο αποτέλεσμα ασφυξίας.

SOMMERFISCHSTERBEN: Das plötzliche Sterben von Fischen im Sommer, gewöhnlich als direkte Folge des Erstickens bei Sauerstoffmangel.

MORTALITA’ ESTIVA: Mortalità che interessa il pesce durante lestate, di solito è causata da anossia.

MORTALIDAD ESTIVAL: Mortalidad súbita de peces durante el verano, normalmente a causa de sofocación (hipoxia).

SOMMERDØD: Bra dødelighet av fisk om sommerne, oftest som et resultat av kvelning.

Was this helpful?
La perte danimaux dans un lac, un bassin ou autre masse deau est provoquée par une couverture épaisse de glace, qui diminue la photosynthèse et conduit à un épuisement de loxygène. Se dit également dun état dans lequel les huîtres, des bancs littoraux, gèlent et meurent pendant lexposition aux températures basses à marée basse.


WINTERKILL: The loss of animals in a lake, pond, or other water body as a result of heavy ice cover, which restricts photosynthesis and leads to oxygen depletion. Can also refer to a condition in which oysters are frozen and die when exposed to cold temperatures at low tide in intertidal beds.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Απώλειες των οργανισμών σε μια λίμνη, υδατοσυλλογή ή άλλο υδατικό σύστημα οφειλόμενες στον σχηματισμό πάγου, ο οποίος εμποδίζει την φωτοσύνθεση και οδηγεί σε εξάντληση του οξυγόνου. Επίσης, απώλειες των στρειδιών που παγώνουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ρηχία στην διαπαλιρροιακή ζώνη.

WINTER-STERBLICHKEIT: Der Verlust von Tieren in einem See, Teich oder anderen Gewässer aufgrund einer vollständigen Eisbedeckung, die die Photosynthese weitgehend unterbindet und zu Sauerstoffmangel führt; auch ein Zustand, in dem Austern einfrieren und sterben, wenn sie kalten Temperaturen im Watt bei niedriger Tide ausgesetzt sind.

MORTALITA’ INVERNALE : La perdita degli animali in un lago, stagno, o altro corpo d’acqua a causa di una spessa copertura di ghiaccio che limita gli scambi con l’atmosfera e la fotosintesi causando l’esaurimento dell’ossigeno. Può anche essere riferito ad una condizione nella quale le ostriche dei banchi litorali atlantici muoiono per congelamento quando sono esposte a temperature basse durante la bassa marea.

MUERTE INVERNAL: Pérdida de animales en un lago, estanque o otra masa de agua provocada por una cobertura masiva de hielo que disminuye la fotosíntesis y conduce a un agotamiento de oxígeno. Dícese también del estado en el que las ostras se congelan y mueren cuando están expuestas a muy bajas temperaturas en los bancos litorales durante las mareas bajas.

VINTERDØD: Tap av dyr i innsjø, dam eller andre vannmasser som et resultat av kraftig isdekking, som hemmer fotosyntese og fører til oksygensvikt. Kan også henvise til en tilstand der østers i litoralsonen ”fryser i hjel” ved lavvann.

Was this helpful?
Mortalité liée à la densité dune population.


DENSITY DEPENDENT MORTALITY: Mortality related to the population density.

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Θνησιμότητα που σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού.

DICHTEABHÄNGIGE STERBLICHKEIT: Ein ökologisches Prinzip, in dem die Änderung des Einflusses eines Umweltfaktors das Populationswachstum hemmt (durch ansteigende Sterblichkeit oder abnehmende Fruchtbarkeit), wenn dessen Dichte zunimmt. Dieses Prinzip gilt auch in der extensiven Aquakultur (z.B. konventionelle Teichwirtschaft) oder anderen Produktionssystemen (z.B. Rotiferenkultur in marinen Brutanstalten), in denen die Produktivität weitgehend von natürlichen Nahrungsketten abhängt. In der kommerziellen, intensiven Aquakultur

MORTALITA’ DIPENDENTE DALLA DENSITA’ : La mortalità dovuta alla densità eccessiva della popolazione.

MORTALIDAD DEPENDIENTE DE DENSIDAD: Mortalidad ligada a la densidad de una población.

TETTHETSAVHENGIG DDØELIGHET: Dodelighet i tilknytning til populasjons tetthet.

Was this helpful?
Mortalité massive et subite de poissons provoquée par une ou plusieurs causes, telles un déficit en oxygène, lafflux de substances toxiques.


FISH-KILL: A sudden, large-scale fish mortality caused by factors such as oxygen deficit, inflow of toxicant, etc.

ΜΑΖΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ: Μαζικός, ταχύς θάνατος των ψαριών, εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως έλλειψη οξυγόνου, είσοδος τοξικών ουσιών,

FISCHSTERBEN: Ein massiver, schneller Tod von Fischen, auf verschiedene Gründe zurückzuführen, wie Sauerstoffmangel oder Zufluß von toxischen Stoffen.

MORIA (DI PESCI): Mortalità a larga scala causata da fattori quali mancanza di ossigeno, immissione di materiali tossici, ecc.

MORTALIDAD MASIVA DE PECES: Mortalidad masiva y súbita de peces provocada por uno o varios factores, tales como déficit en oxígeno o afluencia de sustancias tóxicas.

FISKEDØD: En bra, omfattende dødelighet av fisk, som skylles oksygensvikt, giftutslepp etc.

Was this helpful?
La mort des organismes due à leur entrainement.


ENTRAINMENT MORTALITY: The death of organisms due to entrainment.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Ο θάνατος οργανισμών που οφείλεται στην συμπαράσυρση.

ANSAUG-(TRANSPORT)-STERBLICHKEIT: Der Tod von Organismen, hervorgerufen durch den Einschluß in transportierten Wasserkörpern.

MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : La morte di organismi a causa dell’entreinement.

MORTALIDAD POR CAPTURA: Muerte de organismos debido a su captura.

DØDELIGHET GRUNNET MEDRIVING: Dødelighet hos organismer grunnet medriving.

Was this helpful?
Terme courant désignant un grand poisson deau profonde à nageoire souple de la famille des Gadidae, dans lordre des Gadiformes, existant surtout dans lAtlantique Nord. En Norvège, Danemark, Suède, Allemagne et Canada, des essais délevage sont entrepris pour évaluer la possibilité de culture de cette espèce.


COD: The common name for a large, soft-finned demersal fish of the family Gadidae (order Gadiformes) found mostly in the North Atlantic Ocean, more specifically used for Gadus morhua. In Norway, Denmark, Sweden, Germany and Canada, culture trials are under way to evaluate possible ranching of the species.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: Κοινό όνομα μαλακοπτερυγίων βύθιων ψαριών της οικογενείας Gadidae (ομοταξία Gadiformes) που συναντάται κυρίως στον Β. Ατλαντικό Ωκεανό. Ειδικότερα χρησιμοποιείται για το είδος Gadus morhua. Στην Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Γερμανία και Καναδά γίνονται δοκιμές με σκοπό να εκτιμηθεί η πιθανότητα καλλιέργειας του είδους.

KABELJAU; DORSCH: Deutscher Name für den Gadiden Gadus morhua, ein bodenständiger Fisch (Gadidae, Gadiformes). Im Ostseeraum häufig als Dorsch bezeichnet. In Norwegen in Käfigen kommerziell gemästet; Massenvermehrung möglich in abgeteilten Fjorden. Mehrere Länder (Dänemark, Schweden, Deutschland) evaluieren die Verwendung dieser Art für das Ranching im Ostseeraum.

MERLUZZO: Il nome comune di un pesce demersale appartenente alla famiglia dei Gadidae (ordine Gadiformes) catturato prevalentemente nell’Oceano Atlantico Settentrionale, specie più comune è Gadus morhua. In Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania e Canada, sono in corso prove di allevamento.

BACALAO: Término que corresponde a un gran número de grandes peces de aguas profundas con aletas suaves, de la familia de Gadidea, orden de Gadiformes, que existen sobre todo en el Atlántico Norte. En Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania y Canadá, se han hecho pruebas para evaluar la posibilidad de culivo de esta especie

TORSK: Vanlig navn for en stor, bløtfinnet bunnlevende fisk i torskefamilien (familie Gadidae, orden Gadiformes), lever hovedsakelig i Nord-Atlanteren. Latinsk navn er Gadus morhua. I Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Canada er oppdrettsstammer i utvikling for å undersøke potensiale for denne arten i oppdrett. I Norge er torsken spådd en lys fremtid som oppdrettsart, men utviklingen vil være avhengig av tilgangen på villfisk.

Was this helpful?
Quantification des mouvements de spermatozoïdes dans l’eau, évaluée en termes de vélocité et de duration de mouvement. La gamme de valeurs dépend de l’espèce. Cette valeur est utilisée dans l’évaluation de l’état des géniteurs mâles. Une valeur élevée n’est pas toujours un critère de qualité ou de capacité de fécondation.


SPERM MOTILITY: The movements of fish spermatozoa in water; determined as velocity (>>>>>) and duration (s or min) of movement; the value range being species-dependent; can be used in the assessment of the status of male broodstock; high sperm motility is not always a criterion of sperm quality and fertilisation ability.

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η κίνηση των σπερματοζωαρίων εκφρασμένη σε ταχύτητα ή διάρκεια (s ή min). Το εύρος τιμών εξαρτάται από το είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της κατάστασης των αρσενικών γεννητόρων. Μεγάλη σπερματική κινητικότητα δεν συνεπάγεται απαραίτητα και μεγαλύτερη ικανότητα γονιμοποίησης.

SPERMAMOTILITÄT: Beschreibt die Bewegungsaktivität der Spermien im Wasser; oft bestimmt als Geschwindkeit und/oder Dauer (in s oder min); die gemessenen Werte sind artspezifisch und können benutzt werden, um den Reifestatus des männlichen Elterntierbestandes zu bewerten. Hohe Sperm-Motilität ist nicht immer ein Kriterion für gute Spermaqualität oder gute Befruchtungs-fähigkeit.

MOLITU SPERMATICA: Movimento degli spermatozoi di pesce nell?ambiente acquatico, determinato dalla velocitΰ e dalla durata (secondi o minuti) del>movimento; i valori sono specie specifici, e possono esser utilizzati per determinare lo stato del parco maschile dei riproduttori; un?alta motilitΰ spermatica non sempre θ evidenza di qualitΰ e capacitΰ di fecondazione.

MOTILIDAD DEL ESPERMA: Los movimientos de espermatozoides de peces en agua; determinados según la velocidad y duración del movimiento (segundos o minutos) ; los valores del margen de movimientos dependen de cada especie; pueden ser usados como test del estatus del estock de reproductores machos; la motilidad elevada del esperma no es siempre un criterio de calidad del esperma y de capacidad de fertilización.

SPERMA MOTILITET: Fiskespermatozoas bevegelse i vann; bestemt som hastighet og bevegelsens varighet; hvor verdiomfanget er artsavhengig; kan brukes til å vurdere status av den hannlige stamfisken; høy sperma motilitet er ikke alltid et kriterium på sperma kvalitet og høy befruktningsevne.

Was this helpful?
Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.


MUSSEL: Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.

ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MUSCHELN: Ordnung der Bivalvia, die typischerweise in marinen und estuarinen Habitaten vorkommen. Sedentäre adulte Tiere haften mit Byssusfäden am Substrat. Charakteristisch ist auch ihre Kiemenstruktur.

MUSCOLO (2): Termine regionale per indicare molluschi bivalvi lamellibranchi tipicamente marini o di estuario. Sedentari nello stadio adulto si attaccano al substrato tramite il bisso; sin. cozza, mitilo.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

Was this helpful?
Technique délevage intensif de crevettes. Adaptée aux crevettes vivant en système ouvert ou sur le fond en températures tropicales. Cette technique implique de hauts niveaux daérations, de bonne qualité deau et un abondant approvisionnement en nourriture.


MOULINETTE TECHNIQUE: Technique of intensive penaeid prawn rearing. This is suited to prawns which live in open water or on the bottom in tropical temperatures. This technique involves high levels of aeration, ensuring good water quality and an abundant source of food.

ΤΕΧΝΙΚΗ MOULINETTE: Τεχνική εντατικής εκτροφής των γαρίδων Penaeidae. Κατάλληλη για γαρίδες που ζουν σε ανοιχτά νερά ή στον βυθό σε τροπικές θερμοκρασίες. Βασίζεται σε υψηλό επίπεδο αερισμού, που εξασφαλίζει καλή ποιότητα νερού και πηγή άφθονης τροφής.

MOULINETTE-TECHNIK: Verfahren der intensiven Penäiden-Aufzucht. Es ist geeignet für die Zucht von Garnelen, die entweder im Freiwasser oder am Boden bei tropischen Temperaturen leben. Dieses Verfahren bedarf intensiver Belüftung, um eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, und eine ausreichende Menge geeigneter Nahrung.

MULINELLO, TECNICA del: Tecnica di allevamento intensivo di gamberi appartenenti alla famiglia dei peneidi. Metodologia adatta per gamberi tropicali che vivono presso il fondo in mare aperto. Questa tecnica è caratterizzata dallutilizzo di meccanismi che forniscono elevati livelli di aerazione assicurando abbondanti quantitativi di cibo e acque di buona qualità.

TÉCNICA MOULINETTE : Técnica de cultivo intensivo de gambas. Adaptado para gambas que viven en sistema abierto o en el fondo a temperaturas tropicales. Esta técnica implica altos niveles de aireación, buena calidad de agua y abundante comida.

MOULINETTE-TEKNIKK: Intensiv oppdrettsmetode for tigerreker (marine). Er egnet for reker som lever i de frie vannmasser eller nær bunnen ved tropiske temperaturer. Teknikken innebærer høye nivåer av lufting, for å sikre god vannkvalitet og rikelig tilgang på fôr.

Was this helpful?
Nom donné aux vents saisonniers (du mot arabe mausim, une saison). Utilisé en premier lieu pour décrire les vents sur la mer dArabie qui soufflent alternativement du nord-est pendant six mois et du sud-ouest pendant six mois, mais le terme est actuellement appliqué aux vents similaires dautres parties du monde. Même en Europe, les vents prédominants soufflant de louest vers le nord-ouest pendant lété sont parfois appelés la mousson Européenne. Lorigine principale de ces vents est la variation de


MONSOON: A name for seasonal winds (derived from Arabic mausim, a season). It was first applied to the winds over the Arabian Sea, which blow for six months from northeast and for six months from southwest, but it has been extended to similar winds in other parts of the world. Even in Europe the prevailing west to northwest winds of summer have been called the "European monsoon". The primary cause is the much greater annual variation of temperature over large land areas compared with neighbouring ocean s

ΜΟΥΣΩΝΑΣ: Ονομα εποχιακών ανέμων (προέρχεται από την Αραβική λέξη mausim, εποχή). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε γιά τους ανέμους της Αραβικής θάλασσας, που πνέουν επί έξι μήνες από βορειοανατολικά και επί έξι μήνες από νοτιοδυτικά, αλλά η χρήση του επεκτάθηκε σε συναφείς ανέμους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ακόμη και στην Ευρώπη οι επικρατούντες δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι του θέρους έχουν αποκληθεί "Ευρωπαϊκός μουσώνας" και στην Ελλάδα "μελτέμια". Η κύρια αιτία είναι η πολύ μεγαλύτερη ετήσια διακύμανση

MONSUN: Ein Name für saisonale Winde (abgeleitet vom arabischen Wort mausim, eine Jahreszeit oder Saison). Er wurde zuerst für die Winde über dem Arabischen Meer benutzt, die sechs Monate von Nordost und sechs Monate von Südwest wehen, jedoch wurde die Anwendung des Namens weiter auf ähnliche Winde in anderen Erdteilen ausgedehnt. Selbst die in Europa vorherrschenden West- und Nordwest-Winde im Sommer wurden als "Europäischer Monsun" bezeichnet. Die vorrangige Ursache ist die wesentlich größere jährlic

MONSONE: Vento stagionale ( derivato dallarabo "mausim" che significa stagione). Applicato inizialmente ai venti del Mare Arabico che soffiano per sei mesi da N.E. e per sei mesi da S.O., viene anche utilizzato per descrivere venti similari in altre parti del mondo.

MONZÓN: Nombre dado a vientos estacionales (del nombre árabe mausim, estación). Utilizado en primer lugar para describir vientos en el mar de Arabia que soplan alternativamente del noreste durante seis meses y de sudeste durante otros seis meses, pero el tÉrmino es actualmente aplicado a vientos similares de otras partes del mundo. Aunque en Europa los vientos predominantes soplan del oeste hacia el noroeste durante el verano, son llamados a veces el monzón Europeo. El origen principal de estos vientos

MONSUN: Navn på årstidsvinder (avledet fra det arabiske ordet mausim, som betyr årstid). Ble første brukt om vindene i Arabiahavet, som blåser i seks måneder fra nordøst og seks måneder fra sørvest, men brukes nå om lignende vinder over hele verden. Selv i Europa er de vanlige nordlige til nordvestlige vindene om sommeren kalt ”europeisk monsun”. Hovedårsaken til at monsuner oppstår er den mye større årlige variasjonen i temperatur over store landområder, sammenlignet med tilstøtende sjøområder. Dette s

Was this helpful?
En hydrodynamique, le mouvement dune particule fluide induite par le passage dune onde de gravité progressive. Quand la hauteur de la vague est peu élevée et la profondeur du fluide est importante, lorbite est un cercle dont le rayon diminue de façon exponentielle avec la profondeur. Dans un fluide peu profond, lorbite est une ellipse qui dégenère en ligne horizontale à la limite inférieure du fluide.


ORBITAL MOTION: In hydrodynamics, the motion of a fluid particle induced by the passage of a progressive gravity wave. When the wave height is small and the fluid depth is great, the orbit is a circle whose radius decreases exponentially with depth. In shallow fluid the orbit is an ellipse, which degenerates into a horizontal line at the bottom boundary of the fluid.

ΤΡΟΧΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Στην υδροδυναμική, η κίνηση ενός μορίου υγρού την οποία προκαλεί η διάδοση ενός βαρυντικού κύματος. Οταν το ύψος του κύματος είναι μικρό και το βάθος του υγρού μεγάλο, η κίνηση των μορίων είναι κυκλική με ακτίνα που μειώνεται εκθετικά με το βάθος. Στην αβαθή περιοχή του υγρού η τροχιά είναι ελλειπτική και εκφυλίζεται σε οριζόντια γραμμή στο στρώμα του υγρού που εφάπτεται με τον πυθμένα.

ORBITALE BEWEGUNG: In der Hydrodynamik die Bewegung eines Flüssigkeitpartikels, hervorgerufen durch den Kontakt mit einer progressiven Gravitationswelle. Wenn die Wellenhöhe gering und die Flüssigkeitstiefe groß ist, ist der Orbit ein Kreis, dessen Radius exponentiell mit der Tiefe abnimmt. In seichten Flüssigkeiten ist der Orbit eine Ellipse, welche zu einer horizontalen Linie abnimmt, wenn die Flüssigkeit Bodenkontakt bekommt.

MOTO ORBITALE: Definito dall’idrodinamica come il moto di una particella fluida indotto dal passaggio di un’onda con spinta progressiva. Quando l’onda presenta un’altezza modesta e la profondità del mezzo fluido è elevata, l’orbita è descritta da una circonferenza il cui raggio diminuisce esponenzialmente con la profondità. Nelle acque basse l’orbita risulta ellittica e si appiattisce diventando una linea orizzontale nei pressi del limite inferiore del mezzo fluido.

MOVIMIENTO ORBITAL: En hidrodinámica, movimiento de una partícula líquida inducida por el paso de una onda de gravedad progresiva. Cuando la altura de la ola es poco elevada y la profundidad del fluido es importante, la órbita es un circulo cuyo radio disminuye de manera exponencial con la profundidad. En un fluido poco profundo, la órbita es una elipse que degenera en línea horizontal en el límite inferior del fluido.

ORBITALBEVEGELSE: I hydrodynamikk: Bevegelsen til en vannbåren partikkel, indusert ved passasje av en kontinuerlig gravitasjonsbølge. Når bølgehøyden er liten og dypet stort er orbitalen en sirkel med radius som minker eksponentielt med dypet. På grunt vann er orbitalen en ellipse, som degenereres til en horisontal linje ved bunnen.

Was this helpful?
Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.


PERISTALSIS: The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.

ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ): Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.

PERISTALTIK: Von den Wänden der muskulösen Hohlorgane ausgeführte Bewegung, bei der sich die einzelnen Organabschnitte nacheinander zusammenziehen und so den Inhalt des Hohlorgans transportieren. Bezieht sich insbesondere auf die fortlaufenden Kontraktionswellen im Darm vieler Tiere, wobei der Darminhalt vorwärts bewegt wird.

PERISTALSI: Contrazioni ritmiche dei muscoli di un canale alimentare, responsabili del movimento di trasporto del cibo.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

PERISTALTIKK: Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.

Was this helpful?
Voir MOYENNE ARITHMETIQUE, MOYENNE GEOMETRIQUE.


MEAN: See ARITHMETIC MEAN, GEOMETRIC MEAN.

ΜΕΣΟΣ: βλ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ, Πρβλ. ΔΙΑΜΕΣΟΣ

MITTELWERT: Siehe ARITHMETISCHES MITTEL, GEOMETRISCHES MITTEL.

MEDIA: Vedi MEDIA ARITMETICA, MEDIA GEOMETRICA.

MEDIA: Ver media aritmética, media geométrica.

GJENNOMSNITT (MIDDELVERDI): Den aritmetiske middelverdi er den vanligste måten å måle sentrale tendenser for variabler målt i intervall. Ofte kalt gjennomsnitt. Er lik summen av enkeltverdier delt på antall verdier. Jfr. median.

Was this helpful?
La plus courante des mesures de tendance centrale des variables mesurées au niveau des intervalles; la moyenne arithmétique de n nombres est la somme de ces nombres divisée par n.


ARITHMETIC MEAN: The arithmetic mean is the most common measure of central tendency for variables measured at the interval level. Often referred to as the average or mean, it is merely the sum of the individual values for each case divided by the number of cases.

ΑΡIΘΜΗΤIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: Ο αριιθμητικός μέσος όρος είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο μέτρο της μέσης τιμής βαθμωτών μεταβλητών. Συχνά αποκαλείται και σαν "μέση τιμή" και είναι απλώς το άθροισμα των τιμών μιας μεταβλητής διαιρούμενο διά του αριθμού των τιμών αυτών.

MITTELWERT: Das arithmetische Mittel ist das gängigste Maß, um die Variabilität von Meßwerten gleicher Maßeinheiten um einen Zentralwert zu beschreiben; oft Durchschnitt genannt; die Summe der Einzelwerte geteilt durch ihre Anzahl.

MEDIA ARITMETICA: La media aritmetica è la misura più comune di tendenza centrale per le variabili misurate al livello d’intervallo. Spesso definita la ‘media’ o il ‘valore medio’, è semplicemente la somma dei valori individuali per ogni caso divisa per il numero di casi.

MEDIA ARITMÉTICA: La más corriente de medidas de la tendencia central de variables medidas en el ámbito de intervalos.

ARITMETISK MIDDELVERDI: Den aritmetiske middelverdi er den vanligste måten å måle sentrale tendenser for variabler målt i intervall. Ofte kalt gjennomsnitt. Er lik summen av enkeltverdier delt på antall verdier.

Was this helpful?
Une mesure de localisation, se situant entre les moyennes arithmétique et harmonique; la racine n ième du produit de n valeurs. Voir aussi MOYENNE ARITHMETIQUE.


GEOMETRIC MEAN: A measure of location, lying between the arithmetic mean and the harmonic mean, calculated as the nth root of the product of n values.

ΓΕΩΜΕΤΡIΚΟΣ ΜΕΣΟΣ: Η νιοστή ρίζα του γινομένου ν τιμών. Η τιμή του είναι μεταξύ των τιμών του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου.

GEOMETRISCHES MITTEL: Eine Maßeinheit, die zwischen dem arithmetrischen und dem harmonischen Mittel liegt, berechnet als die n-te Wurzel des Produktes von n-Werten.

MEDIA GEOMETRICA: Misura della posizione che giace fra la media aritmetica e la media armonica, viene calcolata come la radice ennesima del prodotto di n valori. Vedi anche MEDIA ARITMETICA.

MEDIA GEOMÉTRICA: Medida de localización entre las medias aritméticas y armónicas; la enésima raíz del producto de n valores.

GEOMETRISK GJENNOMSNITT: Et mål for lokalisering, ligger mellom aritmetisk gjennomsnitt og harmonisk gjennomsnitt, beregnet som n-te rot av produktet av n verdier.

Was this helpful?
En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.


MS 222: Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

MS 222: Metilsulfonato di tricaina.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

Was this helpful?
Constituant protéique du mucus.


MUCIN: A protein found in mucus.

ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUZIN: Ein im Schleim vorkommendes Protein.

MUCINA: Proteina presente nel muco.

MUCINA: Proteína encontrada en la mucosidad.

MUCIN: Protein som finnes i slim.

Was this helpful?
Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.


MUCUS: The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.

ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

SCHLEIM: Die schleimige Absonderung (Muzin = Schleimstoff) von Hautdrüsen oder Schleimhäuten.

MUCO: Secrezione viscida delle ghiandole mucose contenente mucina.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

Was this helpful?
Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.


MOULTING: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ: Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.

SICH HÄUTEN: Periodisches Abstoßen der äußeren Bedeckung ("Panzer") wie etwa das Exoskelett der Arthropoden (Garnelen, Krabben, Hummer, etc.). Nach der Häutung sind die Tiere leichte Beute. In der Aquakultur sind diese Phasen wegen des gehäuften Auftretens von Kannibalismus von besonderer Bedeutung für das Systemmanagement.

MUTA (2): Periodica eliminazione dellesoscheletro degli artropodi (gamberi, granchi, aragoste). Durante la muta gli individui sono particolarmente vulnerabili alla predazione. In acquacoltura nel corso della muta possono avere luogo dannosi episodi di cannibalismo.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

SKALSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

HAUT: Allgemeiner Ausdruck für das Exuvium, z.B. das nach der Häutung zurückgelassene Exoskeleton.

MUTA (1): Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
Formé de plusieurs cellules.


MULTICELLULAR: Having many cells.

ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

VIELZELLIG: Aus vielen Zellen bestehend.

MULTICELLULARE: Composto da molte cellule.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

FLERCELLET: Har mange celler.

Was this helpful?
Formé de plusieurs lobes.


MULTILOBULAR: Having many lobules.

ΠΟΛΥΛΟΒΩΤΟΣ: Εχων πολλούς λοβούς.

MULTILOBULÄR: Viele Lappen (an einem Organ) besitzend.

MULTILOBULARE: Costituito da molti lobuli.

MULTILOBULAR: Formado de muchos lóbulos.

FLERLAPPET: Har mange lapper, f.eks. hjernen.

Was this helpful?
Terme général décrivant la paroi épithéliale qui tapisse les cavités internes du corps. Syn. membrane muqueuse.


MUCOSA: A generalized collective term for the epithelial lining of the internal body cavities. Syn. mucous membrane.

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Γενικό όνομα γιά το επιθηλιακό κάλυμμα των εσωτερικών σωματικών κοιλοτήτων.(Συνων: βλεννογόνος μεμβράνη).

MUKOSA: Ein allgemeiner Begriff für die epithelartige Bedeckung innerer Hohlräume. Syn: schleimige Membran.

MUCOSA: Termine generico per indicare il rivestimento epiteliale delle cavità corporee interne. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Término general que describe la pared epitelial que cubre las cavidades internas del cuerpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Generell betegnelse for epitel som kler indre kroppshuler. Syn. slimhinne.

Was this helpful?
Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.


MUSCLE: An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.

ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSKEL: Ein aus Muskelgeweben gebildetes Organ. Muskelgewebe zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Kontraktion zur Bewegungserzeugung aus. Muskel lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: gestreifte und glatte. Gestreifte Muskeln können sich freiwillig kontrahieren, alle unfreiwillig kontrahierenden Muskeln, mit Ausnahme des Herzmuskels, werden glatte Muskeln genannt.

MUSCOLO (1): Organo composto da tessuto muscolare. Tessuto caratterizzato dalla capacità di produrre movimento attraverso delle contrazioni. La muscolatura si divide in due principali gruppi: striata e liscia. I muscoli striati sono volontari (eccetto il miocardio); la muscolatura liscia è involontaria.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

Was this helpful?
Muscle rapprochant deux parties du corps, par exemple, le muscle adducteur des mollusques bivalves qui, en se contractant rapproche les deux valves de la coquille.


ADDUCTOR MUSCLE: Muscle that brings one body part towards another; a muscle that contracts to close both halves of a bivalve shell, for example in mussels.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΜΥΣ: Μυς που φέρνει (προσάγει) ένα τμήμα του σώματος κοντά σε ένα άλλο, π.χ. ένας μυς που συσπάται και κλείνει τις δύο θύρες ενός διθύρου.

ADDUKTORMUSKEL: Ein Muskel, der durch Kontraktion zwei Körperteile näher aneinander bringt; z.B. der Muskel, der die beiden Halbschalen der Bivalvia schließt.

MUSCOLO ADDUTTORE: Il muscolo che porta una parte del corpo vicino ad un’altra; un muscolo che si contrae per chiudere entrambe le metà di un guscio di mollusco bivalve, per esempio in cozze.

MÚSCULO ADUCTOR: Músculo que atrae dos parte del cuerpo, por ejemplo, el músculo aductor de los bivalvos que cuando se contrae acerca las dos conchas.

ADDUKTOR MUSKEL: En muskel som gjennom kontraksjon bringer to kroppsdeler nærmere sammen, f.eks. muskelen som lukker sammen begge skjellhalvdelene hos en musling.

Was this helpful?
Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.


MUSCULATURE: Collective term relating to all the muscles of an organism.

ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSKULATUR: Ein allgemeiner, sich auf alle Muskeln eines Organismus beziehender Begriff.

MUSCOLATURA: Termine generico per definire un insieme di muscoli nellorganismo.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

Was this helpful?
Mutation génétique ou chromosomiale provoquée; augmentation du taux de mutation spontanée.


MUTAGENESIS: Initiation of a gene or chromosome mutation; initiation of an increase of the spontaneous mutation rate.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΕΝΕΣΗ: Προκαλούμενη μετάλλαξη ενός γονιδίου ή χρωμοσώματος ή προκαλούμενη αύξηση του ρυμθού των αυθόρμητων μεταλλάξεων.

MUTAGENESE: Auslösung von Gen- und Chromosomenmutationen und einer Steigerung der spontanen Mutationsrate.

MUTAGENESI: Processo di mutazione di un gene o di un cromosoma; processo di aumento del tasso di mutazione spontanea.

MUTAGÉNESIS: Mutación genética o cromosómica provocada; aumento de tasa de mutación espontánea.

MUTAGENESE: Utløsning av en gen- eller kromosommutasjon, eller utløsning av en økning i den spontane mutasjonsraten.

Was this helpful?
Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu


MUTATION (GENETIC): An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the substi

ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTATION (GENETISCH): Eine Veränderung der Basis der Sequenzen eines DNA- oder RNA- Moleküls. Mutationen schließen üblicherweise den Austausch einer Base gegen eine andere ein (Punkt-Mutation) oder bedeutet die Zufügung oder Entfernung eines oder mehrerer Nukleotide. Dies führt häufig zu einer Fehllesung der Kodon-Sequenzen durch das Ribosom während der Protein-Synthese (führt zu einem defekten oder fehlenden Protein). Solche Mutationen werden dan als _frameshift“ – Mutationen bezeichnet. Punkt-Mutationen können wirk

MUTAZIONI (GENETICHE): Un’alterazione della sequenza delle basi azotate di DNA o di RNA. Le nutazioni generalmente avviene con la sostituzione di una base azotata con un’altra (mutazione puntiforme) o con addizione e delezione di uno o più nucleotidi. Ciò comporta errori di lettura delle sequenze dei codoni da parte dei ribosomi durante la sintesi proteica. Le mutazioni puntiformi possono essere silenti (dato che iascun aminoacido deve essere codificato da diversi codoni) o portare alla sostituzione di un aminoacido n

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

Was this helpful?
Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour un autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu


FRAMESHIFT MUTATION: An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the substi

ΠΛΑΙΣΙΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA.

FRAMESHIFT MUTATION: Eine Veränderung der Basis der Sequenzen eines DNA- oder RNA- Moleküls. Mutationen schließen üblicherweise den Austausch einer Base gegen eine andere ein (Punkt-Mutation) oder bedeutet die Zufügung oder Entfernung eines oder mehrerer Nukleotide. Dies führt häufig zu einer Fehllesung der Kodon-Sequenzen durch das Ribosom während der Protein-Synthese (führt zu einem defekten oder fehlenden Protein). Solche Mutationen werden dan als "frameshift"-Mutationen bezeichnet. Punkt- Mutationen können wirku

SLITTAMENTO STRUTTURALE: Una mutazione con inserimento o delezione di nucleotidi nel DNA che comporti un cambiamento nella sequenza dei codoni nellRNAm durante la sintesi delle proteine, interessa la traduzione del DNA.

MUTACIONES DE BANDA: Inserción o deleción de nucleótidos por mutación en el ADN que resultan del cambio de una secuencia de codón en el mARN durante la síntesis proteica y que afecta a la traducción del ADN. También llamadas mutaciones de cambio de fase.

RAMMESKIFTE MUTASJONER: Innsettelse eller utslettelse av nukleotider i DNA som fører til en forandring av kodonsekvensen i mRNA under proteinsyntesen, og derfor berører DNA translasjonen. Også kalt faseskiftemutasjoner.

Was this helpful?
Mutations qui n’affectent pas le dégré d’adaptation de l’individu. La plupart de microsatellites sont considérées d’être des mutations neutres.


NEURAL MUTATIONS: Mutations that do not affect the "fitness" of the individual. Most microsatellites are regarded as neutral mutations.

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ: Μεταλλαγές οι οποίες δεν την αρμοστικότητα του οργανισμού. Τα περισσότερα μικροδορυφορικά θεωρούνται ουδέτερες μεταλλαγές.

NEUTRALE MUTATIONEN: Mutationen, die nicht die "Fitness“ eines Individuums beeinflussen. Die Mehrzahl der Microsatelliten werden als neutrale Mutationen angesehen.

MUTAZIONI NEUTRE: Mutazioni che non sono responsabili di differenze fenotipiche. La maggior parte dei microsatelliti non soo localizzati in regioni codificanti, quindi vengono considerati neutri.

MUTACIONES NEUTRALES: Mutaciones que no afectan el éxito individual. Muchos microsatélites son considerados mutaciones neutrales.

NØYTRAL MUTASJON: En mutasjon som ikke påvirker et individs evne til å bidra genetisk til neste generasjon. De fleste mikrosatellitter blir regnet som nøytrale mutasjoner.

Was this helpful?
Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.


MYCELIUM: The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.

ΜΥΚΗΛΙΟ: Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα

MYZELIUM: Die Fäden eines Pilzes, die eine ineinander verwobene Masse bilden.

MICELIO: Filamenti vegetativi di un fungo formanti una massa intrecciata.

MICELIO: Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

Was this helpful?
Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 Βm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.


MYCOBACTERIUM: Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MYKOBAKTERIEN: Zu den Aktinomyzeten zählende, bis 10 Βm lange, zuweilen in Fäden wachsende, unbewegliche, säurefeste, aerobe Bakterien. Sie leben im Boden oder parasitisch in Mensch und Tier.

MICOBATTERIO: Batterio appartenente agli attinomiceti; occasionalmente rinvenibile in colonie filamentose; incapace di movimento, acidofilo, aerobico. Vive in ambiente bentonico o come parassita di uomini e animali

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10mm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

Was this helpful?
Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.


MYCOBACTERIOSIS: A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MYKOBAKTERIOSE: Eine chronische und systemische bakterielle Krankheit, die bei allen Fischen vorkommen kann; wird verursacht durch Mycobacterium fortuitum. Häufig wurde sie an pazifischen Lachsen diagnostiziert. Die Krankheit tritt heute selten auf, da roher gefrorener Fisch als Träger dieses Krankheitserregers nicht mehr für die Ernährung junger Salmoniden benutzt wird.

MICOBATTERIOSI: Batteriosi sistemica e cronica di tutti i pesci causata da Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium spp.. La patologia insorge raramente in natura e in acquario. Non si conosce ad oggi un trattamento veramente efficace.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada por Mycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

Was this helpful?
Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.


MYCOPLASMA SPP.: Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Ein Bakterium ohne Zellwand das von moribunden adulten Großgarnelen Penaeus monodon in Australien und Chine isoliert worden war und in der Aquakultur zur schleichenden Mortalität ohne akute pathologische Anzeichen führt. Die Diagnose ist nicht einfach und der Keim kann sich daher unbemerkt ausbreiten, besonders in Regionen, in denen die Krebsaquakultur intensiv betrieben wird. Diese Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit, den Transfer von laichreifen Weibchen zu limitieren und strikte Quarantä

MICOPLASMA: Microorganismo appartenente alla più piccola e semplice classe di batteri. A diffeenza dai batteri veri e propri, il micoplasma non ha parete cellulare , il che lo facilita nell’invasione di cellule e tessuti. I micoplasmi crescono lentamente e sono stati associati con diverse malattie. Sono stati isolati da Penaeus monodon in Australia e in Cina. Possono essere evidenziati con tecniche di colorazione del DNA o con tecniche PCR.

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

Was this helpful?
Affection provoquée par un champignon infectieux.


MYCOSIS: A disease caused by fungal infection.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ: Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.

MYKOSE: Eine durch Pilze verursachte Krankheit in einem Organismus.

MICOSI: Patologia causata da uninfezione fungina.

MICOSIS: Enfermedad provocada por hongos infecciosos.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

Was this helpful?
Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.


MYOCARDITIS: Inflammation of the muscle of the heart.

ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του καρδιακού μυός.

MYOKARDITIS: Entzündung der Herzmuskulatur.

MIOCARDITE: Infiammazione del muscolo cardiaco.

MIOCARDITIS: Inflamación del miocardio, músculo del corazón.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

Was this helpful?
Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.


MYOMERE: A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.

ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MYOMER: Eines der vertikalen Segmente, das die laterale Muskelmasse umschließt.

MIOMERO: Unita funzionale del tessuto muscolare.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

Was this helpful?
Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.


MYOPATHY: (= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MYOPATHIE: (= muskuläre Dystrophie) Ein Zustand, bei dem bestimmte Muskeln schwinden; Muskelschwund.

MIOPATIA: (= distrofia muscolare) Condizione che presenta un deperimento di certi muscoli.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

Was this helpful?
Inflammation du tissu musculaire.


MYOSITIS: Inflammation of the muscle tissue.

ΜΥΙΤΙΣ: Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.

MYOSITIS: Entzündung des Muskelgewebes.

MIOSITE: Infiammazione del tessuto muscolare.

MIOPSITIS: Inflamación de tejido muscular.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

Was this helpful?
Lultime stade larvaire des crustacés avant quils deviennent des juvéniles.


MYSIS: The last larval stage in certain crustaceans before they transform into juveniles.

ΜΥΣΙΣ: Το προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών πριν μεταμορφωθούν σε νεαρά άτομα.

MYSIS: Gattung der Crustaccenfamilie Mysidaceae. Lebt pelagisch im Brack- und Meerwasser und ist ein wichtiges Nährtier für viele Jungfische.

MYSIS: Ultimo stadio larvale di alcuni crostacei prima della trasformazione in stadio giovanile.

MISIS: Último estado larvario de crustáceo antes de ser juvenil.

MYSIS: Siste larvestadium hos visse krepsdyr før de blir juvenile.

Was this helpful?
Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).


MYTICOLA INTESTINALIS: Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).

MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTILICOLA INTESTINALIS: Parasitischer Copepode, der im Dünndarm von Muscheln parasitiert und dort lokale Verletzungen des Epithels verursacht. Die Infektion behindert die Filtriergeschwindigkeit und die Nahrungspassage durch die Verdauungsorgane. Eventuell kann die Wachstumsgeschwindigkeit der Muschel beeinträchtigt werden, im allgemeinen aber hat M. intestinalis nur geringen Einfluß auf das Wachstum, wenn die Muschel sonst unter optimalen Bedingungen gehalten wird ( i.e. Futterverfügbarkeit und eine geringe Konzentrat

MYTICOLA INTESTINALIS: Copepode parassita dei molluschi che invade il piccolo intestino causando locali lesioni epiteliali. Linfezione ostacola la velocità di filtrazione e il passaggio del cibo nellintestino. La crescita dei molluschi affetti può essere rallentata, ma in condizioni ottimali di allevamento (cibo abbondante, basso livello di solidi sospesi) gli effetti sono trascurabili.

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

Was this helpful?
Affection bactérienne externe aiguë des salmonidés juvéniles anadromes en eau salée, provoquée par les membres du genre Sporocysthophaga. Les manifestations sont sporadiques en début dété. Contrôlées efficacement par des agents antibactériens externes.


SALTWATER MYXOBACTERIOSIS: An acute external bacterial disease of juvenile anadromous salmonids in saltwater, caused by members of the genus Sporocysthophaga, occurring sporadically during the early summer. It is effectively controlled by external antibacterials.

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΥΞΟΒΑΚΤΗΡIΩΣΗ: Οξεία εξωτερική βακτηριακή νόσος των νεαρών ανάδρομων σολομοειδών στο θαλασσινό νερό. Προκαλείται από μέλη του γένους Sporocysthophaga. Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή του καλοκαιριού. Ελέγχεται αποτελεσματικά με εξωτερικά αντιβακτηριακά.

SALZWASSER MYXOBAKTERIOSE: Eine akute äußere bakterielle Erkrankung juveniler anadromer Salmoniden im Salzwasser. Sie wird durch Mitglieder der Gattung Sporocysthophaga hervorgerufen. Sie tritt sporadisch im Sommer auf und kann durch äußere Anwendung von antibakteriellen Mitteln kontrolliert werden.

MIXOBATTERIOSI DELLACQUA SALATA: Malattia batterica acuta esterna che colpisce gli stadi giovanili anadromi dei salmonidi; è causata da un organismo appartenente al genere Sporocistofaga che si ritrova saltuariamente allinizio dellestate. Può essere efficacemente controllata con antibatterici esterni.

MIXOBACTERIOSIS DE AGUA SALADA: Infección bacteriana aguda de salmónidos juveniles anádromos en agua salada, provocada por miembros del género Sporocysthophaga. Las manifestaciones son esporádicas al principio de verano. Puede ser eficazmente controlada por agentes antibacterianos externos.

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE: Akutt ytre bakteriesykdom på juvenile anadrome laksefisk i saltvann. Forårsaket av medlemmer av slekten Sporocysthophaga, og forekommer sporadisk tidlig på sommeren. Kontrolleres effektivt med ytre antibakterieller.

Was this helpful?
Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.


MYXOBOLUS: A genus of myxosporidean parasite common in fish.

MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Eine in Fischen häufig auftretende Art eines myxosporiden Parasiten.

MYXOBOLUS: Genere di mixosporidi parassiti dei pesci.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

Was this helpful?
Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.


MYXOMA: A tumour of connective tissue, containing mucous products.

ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MYXOM: Ein Tumor aus fehlerhaftem Bindegewebe, der Schleimabsonderungen enthält.

MIXOMA: Tumore del tessuto connettivo, caratterizzato dalla produzione di muco.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

Was this helpful?
Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.


MYXOSOMA: Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.

MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MYXOSOMA: Eine gewebespezifische Erkrankung, die von Myxozoen hervorgerufen wird. In marinen und Süßwasser-fischen weit verbreitet. Weltweit von ökonomischer Bedeutung. Auch als Drehkrankheit bekannt.

MIXOSOMA: Patologia tissutale causata dai membri del phylum dei Mixozoi, comune nei pesci dacqua dolce e salata. Conosciuta anche come Capostorno’ o Whirling disease’.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

Was this helpful?
Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.


MYXOSOMIASIS: This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.

ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASIS: Dieser Ausdruck wurde für die Drehkrankheit bei Salmoniden, verursacht durch Myxosoma (heute Myxobolus) cerebralis, benutzt, seit jedoch mehrere Arten von Myxsoma bekannt sind, ist dieser Ausdruck eher verwirrend.

MIXOSOMIASI: Termine usato per definire la Whirling disease’ nei salmonidi, causata da Myxosoma cerebralis.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

Was this helpful?
Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.


MYXOSPORIDEA: A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.

ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Eine Klasse von Protozoen, aus der viele Fischparasiten kommen, z.B. Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDI: Classe di protozoi per lo più parassiti dei pesci. P.e. Myxosoma cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis og Myxobolus aeglefini.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES