AMC LIMITED

H

(1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les eléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.


HABITAT: (1) The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism. (2) Those plants, animals, and physical components of the environment which constitute the natural food, the physico-chemical conditions, and cover the requirements of organisms.

ΕΝΔIΑIΤΗΜΑ: (1) Η τοποθεσία, περιοχή και ο ιδιαίτερος τύπος του τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό. (2) Τα φυτά, ζώα και φυσικά συστατικά του περιβάλλοντος, τα οποία συνιστούν τη φυσική τροφή, τις φυσικοχημικές συνθήκες, και καλύπτουν τις απαιτήσεις των οργανισμών.

HABITAT: (1) Die Lokalität, der Standort und ein bestimmtes Umfeld, welches von Organismen als Lebensraum besetzt wird. (2) Solche Pflanzen, Tiere und physischen Komponenten der Umwelt, die sowohl die natürlich vorkommende Nahrung als auch die physikalisch-chemische Umwelt darstellen und alle Anforderungen der Organismen erfüllen.

HABITAT: (1) Località, sito o ambiente particolare occupato da un organismo. (2) Linsieme degli elementi biologici e fisici che costituiscono le condizioni fisico-chimiche e trofiche necessarie ad un organismo per soddisfare le proprie funzioni vitali.

HÀBITAT: (1) Lugar, sitio o ambiente local particular, ocupado por un organismo. (2) Los elementos biológicos y físicos del ambiente que constituyen las condiciones físico-químicas y alimentarias necesaria para un organismo, y responden a sus necesidades.

HABITAT: (1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.

Was this helpful?
L’ensemble des abalones sont aujourd’hui considérées d’être membres du genre Haliotis, une famille mono-générique des haliotides, des mollusques gastéropodes. En dépit de plusieurs essais de classification systématique, les rapports entre les espèces restent incertains. Des avènements de spéciation ont généré, chez les haliotides, une radiation des faunes tropique et tempérée. La radiation la plus extensive de la faune tempérée a eu lieu sur les côtes d’Australie, Amérique du Nord et Japon et a


HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata / discus hannai):All abalone are presently considered as members of the genus Haliotis within the monogeneric family Haliotidae, gastropod molluscs. Despite several attempts at systematic classification, relationships below genus level remain uncertain. Speciation events in haliotids have generated regional radiation in both tropical and temperate faunas. Along the coasts of Australia, North America and Japan, the largest of the temperate radiations have occurred, among the

HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata/discus hannai): Όλα τα γαστερόποδα μαλάκια τα οποία είναι γνωστά με το κοινό όνομα «αυτί της θάλασσας» ανήκουν στο γένος Haliotis της μονογενετικής οικογένειας Haliotidae. Οι σχέσεις μεταξύ ειδών ωστόσο, παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει, παραμένουν ακόμα ασαφείς. Διάφορες διεργασίες εξειδίκευσης έχουν οδηγήσει στην ακτινωτή εξάπλωση τόσο των τροπικών όσο και των εύκρατων πληθυσμών. Οι μεγαλύτεροι από τους εύκρατους πληθυσμούς έχουν εξαπλωθεί στις ακτές της Αυστ

HALIOTIS SPP.: Alle Abalonearten werden gegenwärtig als zur Gattung Haliotis zugehörig betrachtet (Familie Haliotidae, Gastropoda, Molluska). Ungeachtet mehrerer Ansätze einer Erneuerung der systematischen Klassifikation bleibt die Zugehörigkeit der Arten unterhalb der Gattungsebene unsicher. Speziationsvorgänge bei haliotiden-Arten haben regionale radiale Veränderungen sowohl in der tropischen als auch in der Fauna der temperierten Zone hervorgebracht. Entlang der Küsten Australiens, Nord Amerikas und Japan s

HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata / discus hannai):Tutt i gasteropodi haliotis noti anche come orecchie di mare o come abalone, sono considerati membri del genere Haliotis dentro la monogenerica famiglia Haliotidae. Nonostante molti tentativi di uniformare la classificazione sistematica, molte classificazioni di specie rimangono incerte. Eventi di speciazione negli haliotidi hanno generato mograzioni regionali sia nelle aree tropicali che temperate. Lungo le coste dell’Australia, del Nord America e del Giap

HALIOTIS SPP.: Aunque todos los "abalone" se considera que pertenecen al género Haliotis de la familia monogenérica de los Haliotidae, las clasificaciones por debajo del nivel de género no están establecidas. La especiación en los haliótidos han generado difusión regional tanto en faunas tropicales como templadas. A lo largo de las costas de Australia, América del norte y Japón se han registrado las difusiones más amplias del mundo. En el Pacífico tropical oriental al existen más de 10 especies, típicamente p

HALIOTIS: Alle abaloneartene er i dag regnet som medlemmer i slekten Haliotis (eneste slekt i familien Haliotidae). Til tross for mange forsøk på systematisk klassifisering forblir slektskap under slektsnivå usikre. Artsdannelser hos abaloner har skapt regional radiasjon i både tropiske og tempererte faunaer. Langs kysten av Australia, Nord-Amerika og Japan finnes de største radiasjonene i tempererte strøk, og blant dem de største abaloneartene i verden. I det tropiske vestlige Stillehavet finnes mer enn

Was this helpful?
Couche deau caractérisée par une augmentation brusque de salinité en fonction de la profondeur.


HALOCLINE: A layer characterized by a sharp increase in salinity with depth.

ΑΛΟΚΛIΝΕΣ: Στρώμα που χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση της αλατότητας σε συνάρτηση με το βάθος.

HALOKLINE: Eine Schicht im Wasserkörper, die durch eine starke Zunahme der Salinität mit der Tiefe charakterisiert ist.

ALOCLINO: Uno strato caratterizzato da un brusco aumento della salinità in funzione della profondità.

HALOCLINA: Capa de agua caracterizada por un aumento brusco de salinidad en función de la profundidad.

HALOKLIN: Et lag i vannsølen som karakteriseres ved en brå økning i salinitet med dyp, saltlag.

Was this helpful?
Petit enclos en grillage érigé dans un étang de faible profondeur dans lequel sont élevés les larves et juvéniles de poissons destinés à être libéré dans létang lorsque la taille de stockage est atteinte. Le terme est originaire de lInde où cette technique constitue un moyen efficace délevage des larves de Carpes Indiennes.


HAPAS: Small net enclosures in shallow ponds to raise larval and juvenile fish which will be released into the pond after reaching stocking size. The term originates from India where "Hapas" are employed as an effective culture technique for rearing the larvae of Indian carps.

HAPAS: Μικρές περιφράξεις από δίχτυα σε ρηχές λιμνοδεξαμενές για την εκτροφή προνυμφών και ανηλίκων ψαριών, που πρόκειται να απελευθερωθούν στη λιμνοδεξαμενή όταν φθάσουν στο κατάλληλο μέγεθος. Ο όρος προέρχεται από την Iνδία, όπου τα "hapas" χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την καλλιέργεια των προνυμφών των κυπρίνων.

HAPAS: Kleine Netzgehege, die in flachen Teichen meist an Pfählen aufgestellt werden, um die Aufzucht von Larven und Jungfischen für den späteren Besatz in den gleichen Teichen durchzuführen. Der Begriff kommt aus Indien, wo "Hapas" als eine effektive Kulturtechnik für die Aufzucht der Brut indischer Karpfen genutzt wird.

HAPAS: Piccola rete che viene usata in stagni poco profondi dove vengono allevati larve e giovanili di pesci che verranno rilasciati solo dopo aver raggiunto la taglia commerciale. La parola "Hapas" è originaria dellIndia dove viene impiegata per indicare unefficace tecnica di coltura per lallevamento delle larve della carpa indiana.

HAPAS: Pequeña separación limitada por red suspendida en un tanque de poca profundidad en la cual se cultivan larvas y juveniles de peces destinados a ser liberados en el tanque cuando alcanzan la talla de almacenamiento. El término es originario de la India donde la técnica constituye un medio eficaz de cultivo de larvas de las carpas índicas.

HAPAS: Små notposer i grunne dammer der larver og småfisk oppdrettes fram til de når en viss størrelse, for så og settes ut i dammen. Betegnelsen stammer fra India der ”hapas” brukes til å oppdrette larver av Indiske karper.

Was this helpful?
Le nombre total des chromosomes présents dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules); ayant un complément simple de chromosomes (n). Le nombre de chromosomes non appariés dune cellule haploïde est appelé le nombre haploïde.


HAPLOID: The total number of chromosomes present in germ cells (sperm or ova); having a single set (n) of chromosomes which contains a copy of the autosomes plus one sexual chromosome. The number of unpaired chromosomes in a haploid cell is the haploid number and is typical for gametes of diploid organisms.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο ολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια). Ο έχων μία σειρά (n) χρωμοσωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα αυτόσωμα από κάθε ζεύγος αυτοσωμάτων και ένα φυλετικό χρωμόσωμα. Ο αριθμός των μη ζευγαρωμένων χρωμοσωμάτων σε ένα απλοειδές κύτταρο καλείται απλοειδής αριθμός και χαρακτηρίζει τους γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών.

HAPLOID: Die Gesamtzahl an Chromosomen, die in einer Keimzelle (Spermium oder Ei) vorhanden ist. Ein einfacher Chromosomensatz (n), der je eine Kopie der Autosomen und ein Geschlechtschromosom enthält; die haploide Chromosomenzahl (n) ist charakteristisch für die Gameten diploider Organismen.

APLOIDE: Il numero totale di cromosomi presente in una cellula germinale (spermatozoi o uovo); si dice di una cellula che possiede un singolo assetto cromosomico (n). Il numero di cromosomi non appaiati in una cellula aploide viene chiamato numero aploide.

HAPLOIDE: Número total de cromosomas presentes en las células germinales (espermatozoides y óvulos); que tiene un equipamiento simple de cromosomas (n). El número de cromosomas no emparejados de una célula haploide es llamado el número haploide.

HAPLOID: Det totale antall kromosomer som er tilstede i kimceller (sperm og egg). Har et enkelt sett kromosomer (n=1) som inneholder en kopi av autosomene pluss et kjønnskromosom. Antallet av uparede kromosomer i en haploid celle er det haploide kromosomtallet, som er karakteristisk for kjønnsceller fra diploide organismer.

Was this helpful?
Organisme dans lequel les cellules sont haploïdes; seul le zygote des haplontes est diploïde.


HAPLONT: An organism in which the somatic cells are haploid; only the zygote of haplonts is diploid.

ΑΠΛΟΝΤΗΣ: Οργανισμός με απλοειδή σωματικά κύτταρα. Μόνο οι ζυγώτες των απλοειδών είναι διπλοειδείς.

HAPLONT: Ein Organismus, dessen somatische Zellen haploid sind; nur die Zygote von Haplonten ist diploid.

APLONTE: Un organismo le cui cellule somatiche sono aploidi; solo lo zigote degli aplonti è diploide.

HAPLONTE: Organismo cuyas células son haploides; sólo el zigoto de los haplontes es diploide.

HAPLONT: En organisme der de somatiske cellene er haploide, og kun zygoten er diploid.

Was this helpful?
Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.


HAPLOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΑΠΛΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

HAPLOPHYTEN: Eine haploide Pflanzen, die auch als Gametophyt bezeichnet wird; z.B. bei marinen Algen.

APLOFITE: Piante aploidi; anche riferito a un gametofita, es.alga.

HAPLÓFITA: Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.

HAPLOFYTT: Haploide planter ogsa kalt gametofytter, f.eks. tang.

Was this helpful?
Protozoaires parasites produisant des spores résistants (Sporozoa). Linfestation de diverses espèces dInvertébrés est documentée, y compris les crustacés et les mollusques : par exemple, linfestation des huîtres par Minchinia costalis, M. nelsoni et Chytridiopsis ovicola, linfestation des moules par Chytridiopsis mytilovum et linfestation des crabes par Minchinia louisiana.


HAPLOSPORIDIANS: Protozoan parasites producing resistant spores (Sporozoa). They are known to infest various invertebrate species of crustacea and molluscs e.g. Minchinia costalis, M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola infect oysters, Chytridiopsis mytilovum mussels and Minchinia lousiana in crabs.

ΑΠΛΟΣΠΟΡIΔIΑ: Παρασιτικά πρωτόζωα που παράγουν ανθεκτικά σπόρια (σπορόζωα). Προσβάλλουν διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων, π.χ. η Minchinia costalis, η M. nelsoni, και η Chytridiopsis ovicola προσβάλλουν τα στρείδια, η Chytridiopsis mytilovum τα μύδια και η Minchinia lousiana τα καβούρια.

HAPLOSPORIDIA: Parasitische Protozoen, die widerstandsfähige Sporen bilden (Sporozoa). Sie befallen bekannterweise verschiedene Invertebraten (Crustacea und Mollusca): z.B.Minchinia costalis, M. nelsoni und Chytridiopsis ovicola infizieren Austern, Chytridiopsis mytilovum wird in Muscheln angetroffen, und Minchinia lousiana befällt Krabben.

APLOSPRIDI: Parassiti protozoi che producono spore resistenti (Sporozoa). E documentata linfestazione di diverse specie di invertebrati, compresi crostacei e molluschi come ad es.: linfezione di Minchinia costalis, Minchinia nelsoni e Chytridiopsis ovicola nelle ostriche, di Chytridiopsis mytilovum nelle cozze e di Minchinia louisiana nei granchi.

HAPLOESPORIDIOS: Protozoos parásitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). La infestación por estos protozoos de varias especies de invertebrados está bien documentada, incluso infestan los crustáceos y moluscos: por ejemplo, la infestación de ostras por Minchinia costalis, M. nelsoni y Chytridiopsis ovicola, de mejillones por Chytridiopsis mytilovum y de cangrejos por Minchinia lousiana.

HAPLOSPORIDIER: Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. Nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, Chytridiopsis mytilovum infiserer blåskjell og Minchinia lousinia infiserer krabbe.

Was this helpful?
Génotype haploïde composé avec un set d’allèles sur deux (ou plus) de loci sur un seul chromosome.


HAPLOTYPE: The term used to describe a compound haploid genotype with a specific set of alleles across two or more loci on a single chromosome.

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απλοειδή (συνδ.) γονότυπο ενός μόνο χρωμοσώματος με κάποιο όμως συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλόμορφων.

HAPLOTYP: Ein Begriff, der den haploiden Genotype mit einer spezifischen Allel-Zusammensetzung über zwei oder mehrere Loki in einem einzelnen Chromosom beschreibt.

APLOTIPO: Termine usato per descrivere un genotipo aploide composto da uno specifico set di alleli su due o più loci di un singolo cromosoma.

HAPLOTIPO: Término usado para describir un genotipo haploide compuesto con un conjunto específico de alelos a lo largo de dos o más locus en un cromosoma simple.

HAPLOTYPE: Et sett av alleler som opptar to eller flere loci på ett enkelt kromosom, og som utgjør en kompleks genotype (f.eks. MHC).

Was this helpful?
Hareng vidé, salé à sec en barils de façon à macérer dans la saumure ainsi formée: selon que la maturation désirée est moyenne ou forte, la saumure est maintenue respectivement à 900 ou à 1000 de saturation.


PICKLED HERRING: Gutted herring, dry-salted in barrels to cure in the pickle that is formed; for a mild cure the pickle is maintained at 900 brine strength; for hard cure, maintained at 1000.

ΠΑΣΤΗ ΡΕΓΓΑ: Ρέγγα χωρίς εντόσθια, η οποία έχει ξηρανθεί και αλατισθεί σε βαρέλια με άλμη. Γιά ήπια κατεργασία η άλμη διατηρείται σε 90° του αλατούχου διαλύματος ενώ γιά ισχυρή κατεργασία διατηρείται στο 1000

SALZHERING: Ausgenommener Hering, der in Fässern trocken gesalzen und in der entstehenden Lake gepökelt wird. Bei Mildsalzung verwendet man eine 90, für eine Starksalzung eine 1000 Lake.

ARINGA IN SALAMOIA: Aringa eviscerata e messa in salamoia in barili; per una salatura media, viene utilizzata una salamoia mantenuta al 900 di saturazione salina; per una salatura forte si utilizza una salamoia satura.

ARENQUE ADOBADO: Arenque limpiado y salado en seco dentro de barriles para curarlo en el escabeche deseado: según el tipo de curación deseado, medio o fuerte, es mantenido respectivamente a 900 C o a 100º0C de saturación.

SPEKESILD: Sløyd sild tørrsaltet i tønner, som konserveres i laken som dannes. For lettsalting lages en lake med 900 saltstyrke, mens det for saltsprengning lages en lake med 1000 saltstyrke.

Was this helpful?
Elevation à laquelle la pression de leau est nulle par rapport à la pression barométrique (nappe phréatique, niveau deau souterraine).


FREE WATER ELEVATION: Elevations at which the pressure in the water is zero in respect of atmospheric pressure (water table; ground-water surface; free water surface; ground water elevation).

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Το ύψος, στο οποίο η πίεση του νερού είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση (στάθμη υπόγειου νερού, ελεύθερη επιφάνεια νερού).

FREIWASSERSTAND: Höhe, bei der der Druck im Wasser in bezug auf den atmosphärischen Druck null ist (Wasserspiegel; Grundwasserspiegel; Freiwasserfläche; Grundwasserstand).

ALTEZZA DELLACQUA FREATICA: Altezza alla quale la pressione dellacqua è nulla rispetto a quella atmosferica (superficie freatica, superficie di falda freatica, superficie di acqua freatica, altezza della falda freatica).

ALTURA DE LA CAPA FREÁTICA: Altura en la cual la presión de agua es nula respecto a la presión barométrica (capa freática, nivel de agua subterránea).

GRUNNVANNSSPEIL: Forhøyning der trykket i vannet er likt det atmosfæriske trykket.

Was this helpful?
La hauteur moyenne des marées basses pendant une période de 19 ans. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets de variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans. Pour des régimes de marées sémi-diurne ou mixte, les hauteurs de toutes les marées basses sont considérées dans lestimation de la hauteur des marées; pour des régimes de marées diurnes, seule la plus basse des deux marées basses journali


MEAN LOW WATER (MLW): The average height of the low waters over a 19-year period. For shorter periods of observations, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value. All low water heights are included in the average where the type of tide is either semidiurnal or mixed. Only the lower low water heights are included in the average where the type of tide is diurnal. So determined, mean low water in the latter case is the same as mean lower low wate

ΜΕΣΗ ΡΗΧΙΑ: Το μέσο ύψος ρηχίας σε μιά περίοδο 19 ετών. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων, εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου συνυπολογίζονται όλα τα ύψη ρηχίας όπου ο τύπος παλίρροιας είναι ημιημερήσιος ή μικτός ενώ συνυπολογίζονται μόνο οι τιμές μέγιστης πλήμμης όταν ο τύπος παλίρροιας έιναι ημερήσιος. Στην τελευταία περίπτωση η μέση ρηχία ταυτίζεται με την μέση κατώτα

MITTLERES NIEDRIGWASSER (MNW): Die durchschnittliche Höhe aller Niedrigwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen. Alle Höhen des Niedrigwassers werden in den Durchschnitt miteinbezogen, wenn die Art der Tide halbtäglich oder gemischt ist. Nur die Höhe des niedrigsten Niedrigwasser ist in den Durchschnitt miteinbezogen, wenn die Tide diurnal ist. In diesem Fall ist

MEDIO, LIVELLO DI BASSA MAREA: La media del livello di bassa marea durante un periodo di 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzione al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni. Quando il tipo di marea è semidiurno o misto, tutti i dati relativi ai livelli di bassa marea vengono utilizzati per calcolare la media. Mentre dove le maree sono del tipo diurno nel calcolo della media sono inseriti solo i valori re

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS BAJAS: Altura media de las mareas bajas durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años. En el caso de las mareas semi-diurnas o mixtas, las alturas de todas las mareas bajas se consideran para la estimación de la altura de las mareas; mientras que en el caso de las mareas diurnas, solo la marea más baja se ve completada; en este

MIDDELLAVVANN (-FJÆRE): Gjennomsnittlig høyde på lavvann over en 19-års periode. For kortere observasjonsperioder korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner. Alle lavvann er inkludert i gjennomsnittet på lokaliteter der tidevannet er enten halvdaglig eller blandet. Kun de laveste lavvannet er inkludert i gjennomsnittet på lokaliteter der tidevannet er daglig. Bestemt på denne måten er middellavvann i sistnevnte situasjon lik middel laveste lavvann.

Was this helpful?
La hauteur moyenne de toutes les marées basses dun endroit déterminé au moment des quadratures pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps.


MEAN LOW WATER NEAP (MLWN): The average height of all low waters recorded at a given place during quadrature over a 19-year period or a computed equivalent period of time.

ΜΕΣΗ ΡΗΧΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Το μέσο ύψος της ρηχίας που έχει καταγραφεί σε ένα δεδομένο τόπο κατά την διάρκεια παλιρροιών τετραγωνισμού σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε μιά ισοδύναμη περίοδο χρόνου.

MITTLERES NIPPNIEDRIGWASSER (MNNW): Die durchschnittliche Höhe aller Nippniedrigwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen.

MEDIA DELLE BASSE MAREE QUADRATURE: Il livello medio di tutte le basse maree di quadratura lunare misurate o calcolate presso la medesima località per un periodo di 19 anni

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS BAJAS MUERTAS: Altura media de todas las mareas bajas de un lugar determinado en el momento de cuadratura durante un periodo de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro periodo de tiempo.

MIDDELLAVVANN VED NIPPFLO: Gjennomsnittlig høyde av alle lavvann ved nippflo (vinkelen solen-jorden-månen = 900, dvs kvadratur eller halvmånefasene) målt på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode.

Was this helpful?
La hauteur moyenne de toutes les marées basses dun endroit déterminé au moment des syzygies pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps. La hauteur moyenne des marées basses qui ont lieu au moment des vives eaux. Cette valeur est dérivée habituellement en réduisant le niveau moyen de la mer par la moitié de létendue des marées. Des corrections sont ensuite appliquées à ce chiffre afin dobtenir une valeur moyenne. La valeur ainsi obtenue sert de plan


MEAN LOW WATER SPRINGS(MLWS): The average height of all low waters recorded at a given place during syzygy over a 19-year period or a computed equivalent period of time; frequently abbreviated to low water springs. It is usually derived by taking a plane depressed below the half-tide level by an amount equal to one-half the spring range of tide, necessary corrections being applied to reduce the result to a mean value. This plane is used to a considerable extent for hydrographic work.

ΜΕΣΗ ΡΗΧΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Το μέσο ύψος ρηχίας που έχει καταγραφεί σε έναν δεδομένο τόπο κατά την διάρκεια παλιρροιών συζυγιών σε μία περίοδο 19 ετών ή σε ισοδύναμη χρονική περίοδο. Συχνά συντομεύεται σε ρηχία συζυγιών. Συνήθως υπολογίζεται λαμβάνοντας ένα επίπεδο κάτω από την μέση στάθμη της παλίρροιας σε απόσταση ίση με το ήμισυ του εύρους της παλίρροιας συζυγιών και εφαρμόζονται οι αναγκαίες διορθώσεις ώστε να αναχθεί το αποτέλεσμα σε μιά μέση τιμή. Το επίπεδο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην υδρογραφία εκτός των ΗΠΑ

MITTLERES SPRINGNIEDRIGWASSER: Die mittlere Höhe aller Niedrigwasser an einem Ort während einer Spanne von 19 Jahren oder über eine entsprechende berechnete Zeitspanne. Häufig abgekürzt als Springniedrigwasser; die mittlere Höhe der bei Springtiden auftretenden Niedrigwasserstände. Wird gewöhnlich abgeleitet aus einer Ebene, die um die Hälfte des Springtiden-Bereichs unterhalb des halben Tiden-Niveaus liegt (Korrekturen der Mittelwerte werden vorgenommen). Diese Ebene wird außerhalb der USA vielfach angewandt und stellt auch

MEDIA DELLE BASSE MAREE SIGIZIE: Il livello medio di tutte le basse maree sigizie misurate o calcolate presso la medesima stazione per un periodo di 19 anni. Questo livello di marea è normalmente descritto dal calcolo di una superficie al di sotto del livello intermedio di marea distante da questultimo la metà dellampiezza di marea sigizia; devono poi essere apportate le necessarie correzioni per avvicinarsi il più possibile al valore medio. La definizione di queste superfici estende le capacità dei rilievi idrografici.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS BAJAS DE AGUA VIVA: Altura media de todas la mareas bajas de un lugar determinado en el momento de sicigia durante un periodo de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro periodo de tiempo. La altura media de las mareas bajas que tienen lugar en el momento de las aguas vivas. Normalmente, este valor se deduce reduciendo el nivel medio del mar a la mitad de la superficie de la marea. Después se aplican correcciones a este valor para obtener un valor medio. El valor obtenido sirve como referencia y esta ex

MIDDELLAVVANN VED SPRINGFLO: Gjennomsnittlig høyde på alle lavvann ved springflo ( vinkelen solen-jorden-månen =0 0, dvs syzygi eller ny-/fullmånefase) målt på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode. Bestemmes vanligvis som nivået for halvflødd sjø minus halve tidevannets springområde (høydeforskjellen mellom vanlig flo og springflo, delt på to). Dette nivået brukes mye i hydrografisk arbeid.

Was this helpful?
La hauteur moyenne des marées hautes pendant une période de 19 ans. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets de variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans. Pour des régimes de marées sémi-diurnes ou mixtes, les hauteurs de toutes les marées hautes sont comptées dans léstimation de la hauteur des marées; pour des régimes de marées diurnes, seule la plus haute des deux marées hautes journaliè


MEAN HIGH WATER (MHW): The average height of the high waters over a 19-year period. For shorter periods of observations, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value. All high water heights are included in the average where the type of tide is either semidiurnal or mixed. Only the higher high water heights are included in the average where the type of tide is diurnal. So determined, mean high water in the latter case is the same as Mean Higher Hi

ΜΕΣΗ ΠΛΗΜΜΗ: Το μέσο ύψος πλήμμης επί μιά περίοδο 19 ετών. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων, εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου συνυπολογίζονται όλα τα ύψη πλήμμης όπου ο τύπος παλίρροιας είναι ημιημερήσιος ή μικτός ενώ περιλαμβάνονται μόνο οι τιμές μέγιστης πλήμμης όταν ο τύπος παλίρροιας είναι ημερήσιος. Στην τελευταία περίπτωση η μέση πλήμμη ταυτίζεται με την Μέση Μέγισ

MITTLERES HOCHWASSER (MHW): Die durchschnittliche Höhe des höchsten Hochwasserswährend einer Zeitspanne von 19 Jahren. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen zur Eliminierung bekannter Schwankungen und zur Reduzierung des Ergebnisses auf das Äquivalent des Mittelwertes einer 19-Jahr-Periode angewandt. Alle Höhen des Hochwassers sind im Durchschnitt enthalten, wenn die Art der Tide semidiurnal oder gemischt ist. Nur die höchsten Hochwasser sind im Durchschnitt enthalten, wenn die Art der Tide diurnal ist. In di

MEDIO, LIVELLO DI ALTA MAREA: La media del livello di alta marea durante un periodo di 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzione al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni. Tutti i dati relativi ai livelli di alta marea vengono utilizzati per calcolare la media quando il tipo di marea è semidiurno o misto. Mentre dove le maree sono del tipo diurno nel calcolo della media sono inseriti solo i valori relat

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS: Altura media de las mareas altas durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años. En el caso de las mareas semi-diurnas o mixtas, las alturas de todas las mareas altas se consideran en la estimación de la altura de las mareas; mientras que en el caso de las mareas diurnas, solo la marea más alta se ve completada; en este

MIDDELHØYVANN (-FLO): Høyvannets gjennomsnittsnivå over en 19-års periode. For kortere observasjonsperioder korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner. Alle høyvann er inkludert i gjennomsnittet der tidevannet er enten halvdaglig eller blandet. Kun det høysete høyvannet er inkludert i gjennomsnittet der hvor tidevannet er daglig. Bestemt på denne måten er middelhøyvann i sistnevnte situasjon lik middel høyeste høyvann.

Was this helpful?
La hauteur moyenne de toutes les marées hautes dun endroit déterminé au moment des quadratures pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps.


MEAN HIGH WATER NEAP (MHWN): The average height of all high waters recorded at a given place during quadrature over a 19-year period or a computed equivalent period of time.

ΜΕΣΗ ΠΛΗΜΜΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Το μέσο ύψος της πλήμμης που έχει καταγραφεί σε ένα δεδομένο τόπο κατά την διάρκεια παλιρροιών τετραγωνισμού σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε μιά ισοδύναμη περίοδο χρόνου.

MITTLERES NIPPPHOCHWASSER (MNHW): Die durchschnittliche Höhe aller Nipphochwasser an einem bestimmten Ort in der Quadratur, d.h. über eine Zeitspanne von 19 Jahren oder für eine vergleichbar berechnete Periode.

LIVELLO MEDIO DELLE ALTE MAREE QUADRATURE: Il livello medio di tutte le alte maree quadratura lunare misurate o calcolate presso la medesima stazione per un periodo di 19 anni .

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS MUERTAS: Altura media de todas las mareas altas de un lugar determinado en el momento de cuadratura durante un periodo de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro periodo de tiempo.

MIDDELNIPPFLO: Gjennomsnittlig høyde av alle nippfloer (vinkelen solen-jorden-månen = 90, dvs kvadratur eller halvmånefasene) på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode.

Was this helpful?
La hauteur moyenne des marées hautes qui ont lieu au moment des vives eaux.


MEAN HIGH WATER SPRINGS: The average height of the high waters occurring at the time of spring tide; frequently abbreviated to High Water Springs.

ΜΕΣΗ ΠΛΗΜΜΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Το μέσο ύψος της πλήμμης που παρατηρείται κατά την διάρκεια παλιρροιών συζυγιών. Συχνά συντομεύεται σε Πλήμμη Συζυγιών.

MITTLERES SPRINGHOCHWASSER: Die durchschnittliche Höhe der Hochwasser, die zur Zeit einer Springtide auftreten. Häufig abgekürzt mit Springhochwasser.

MEDIO, LIVELLO DELLE ALTE MAREE SIGIZIE: Il livello medio delle alte maree sigizie.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS DE AGUA VIVA: Altura media de las mareas altas que tienen lugar en el momento de las aguas vivas.

MIDDELSPRINGFLO: Gjennomsnittlig høyde på flo ved springflo (vinkelen solen-jorden-månen = 00, dvs syzygi eller ny-/fullmånefase).

Was this helpful?
La hauteur moyenne des marées journalières les plus hautes pendant une période de 19 ans. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets des variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans.


MEAN HIGHER HIGH WATER (MHHW): The average height of the higher high waters over a 19-year period. For shorter periods of observations at a given location, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value.

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΛΗΜΜΗ: Το μέσο ύψος της μέγιστης πλήμμης σε μιά περίοδο 19 ετών. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων σε μιά δεδομένη τοποθεσία εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών.

MITTLERES HÖCHSTES HOCHWASSER (MHHW): Die durchschnittliche Höhe aller höchsten Hochwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen.

MEDIO, LIVELLO DELLE ALTE MAREE MAGGIORI: Il livello medio delle alte maree maggiori in un periodo pari a 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzione al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni di rilevamenti.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS SUPERIORES: Altura media de las mareas diurnas más altas durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años.

MIDDEL HØYESTE HØYVANN: Gjennomsnittlig høyde på høyeste høyvann over en 19-års periode. For kortere observasjonsperioder på en gitt lokalitet korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner.

Was this helpful?
La hauteur moyenne de toutes les marées journalières les plus basses dun endroit déterminé pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets de variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans.


MEAN LOWER LOW WATER (MLLW): Frequently abbreviated to lower low water. The average height of all lower low waters recorded at a given place over a 19-year period or a computed equivalent period of time. For shorter periods of observations, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΡΗΧΙΑ: Συχνά συντομεύεται σε κατώτατη ρηχία. Το μέσο ύψος ρηχίας που καταγράφηκε σε ένα δεδομένο τόπο σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε μιά ισοδύναμη περίοδο χρόνου. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων, εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών.

MITTLERES NIEDRIGES NIEDRIGWASSER (MNNW): Häufig abgekürzt mit niedriges Niedrigwasser. Die durchschnittliche Höhe aller niedrigen Niedrigwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen.

MEDIA DELLE BASSE MAREE MINIME: Il livello medio delle basse maree minime in un periodo pari a 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzioni al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni di rilevamenti.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS DIURNAS LAS MAS BAJAS: Altura media de las mareas diurnas más bajas de un lugar determinad durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años.

MIDDEL LAVESTE LAVVANN: Gjennomsnittshøyde på alle laveste lavvann målt på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode. For kortere observasjonsperioder på en gitt lokalitet korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner.

Was this helpful?
Unité métrique de mesure daire ou superficie, valant 10.000 mètres carrés ou 2,47 acres.


HECTARE: A metric unit of area; equal to 10,000 square metres or 2.47 acres.

ΕΚΤΑΡIΟ: Μονάδα επιφάνειας του μετρικού συστήματος. Iσούται με 10.000 m2 ή με 2,47 ακρ.

HEKTAR: Eine metrische Einheit für eine Fläche; gleichbedeutend mit 10.000 Quadratmetern oder 2.47 Ar.

ETTARO: Unità metrica di misura daria o di superficie; equivale a 10,000 metri quadrati o 2,47 acri.

HECTÁREA: Unidad métrica de medida de área o de superficie, igual a 10.000 metros cuadrados o 2,47 acres.

HEKTAR: En arealenhet, er lik 10000 kvadratmeter eller 2.47 acres.

Was this helpful?
Bras dun céphalopode mâle spécialisé dans le transfert du sperme dans les voies femelles.


HECTOCOTYLUS: Arm of male cephalopod specialized for transfer of sperm to female.

ΕΞΩΚΟΤΥΛΟΣ: Πλοκάμι των αρσενικών κεφαλοπόδων, ειδικευμένο στη μεταφορά του σπέρματος στο θηλυκό.

HEKTOKOTYLUS: Spezialisierter Arm eines männlichen Tintenfisches, der dem Übertragen des Spermas auf das Weibchen dient.

ECTOCOTILE: Tentacolo di un maschio cefalopode specializzato per il trasferimento dello sperma alla femmina.

HECTOCÓTILO: Brazo de cefalópodo especializado en la transferencia del esperma a la vías de la hembra.

HECTOCOTYLUS: Arm hos hannlige blekkspruter, som er spesialisert for å transportere sædceller til hunnen.

Was this helpful?
Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

ΕΛΜIΝΘΑΣ: Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.

HELMINTH: Eingeweidewurm; allgemeine Bezeichnung der parasitären Würmer des Phylums Platyhelminthes.

ELMINTI: Termine comune usato per indicare vermi piatti parassiti appartenente al phylum dei Platelminti.

HELMINTO: Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

Was this helpful?
Qui se réfère au sang ou au système circulatoire.


HAEMIC: Pertaining to blood or blood vessels.

ΑIΜΑΤIΚΟΣ: ΑIΜΑΤIΚΟΣ [Ελλ.].

HÄMO-: Das Blut oder die Blutgefäße betreffend.

EMICO: Riferito al sangue o al sistema circolatorio.

HEMAL: Que se refiere a la sangre o al sistema circulatorio.

HEMO-: Vedrører blod eller blodårer.

Was this helpful?
Composé Ferrique (Fe+++) anormal de lhémoglobine. Se dit également du pigment formé quand un tissu est fixé avec du formol non-tamponnée.


HAEMATIN: Abnormal F+++ constituent of haemoglobin. It is also a pigment formed when unbuffered formalin is used for fixation.

ΑIΜΑΤIΝΗ: Ανώμαλο σιδηρούχο (Fe+++) συστατικό της αιμοσφαιρίνης (βλ.λ.). Επίσης χρωστική που σχηματίζεται, όταν για την στερέωση χρησιμοποιείται μη ρυθμιζόμενη φανόλη.

HÄMATIN: Abnormaler F +++ Bestandteil des Hämoglobins. Wird auch als Pigment geformt, wenn ungepuffertes Formalin zur Fixierung benutzt wird.

EMATINA: Composto ferrico (F+++) anomalo dellemoglobina (metaemoglobina).Si dice anche del pigmento che si forma quando viene usata formalina non tamponata per la fissazione di un tessuto.

HEMATINA: Compuesto anormal (Fe+++) de la hemoglobina. Dícese igualmente del pigmento formado cuando un tejido es fijado con formol no tamponado.

HEMATIN: Unormal Fe3+-bestanddel i hemoglobin. Er også et pigment som dannes når ubufret formalin brukes til fiksering.

Was this helpful?
Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.


HAEMATOCRIT: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume; packed cell volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ: Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

HÄMATOKRIT: Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.

EMATOCRITO: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

HEMATOCRITO: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

HEMATOKRIT: Volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet. Jfr. blodprosent.

Was this helpful?
Lame de microscope spécialisée avec une ou deux grilles gravées dessus et pourvue dune lamelle épaisse. Conçue à lorigine pour lestimation des concentrations de cellules sanguines, mais souvent employée en aquaculture afin destimer les concentrations des organismes planctoniques dans les sous-échantillons deau.


HAEMOCYTOMETER: Specialized microscope slide with one or two etched grids and a thick cover slip. Originally designed to estimate concentrations of blood cells, but also widely used in aquaculture to estimate concentrations of planktonic organisms in small sub-samples of water.

ΑIΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟ: Ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα χρησιμοποιούμενη στον μικροσκοπικό προσδιορισμό του αριθμού των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών που υπάρχουν σε μια καλλιέργεια. Περιλαμβάνει έναν ή δύο εγχάρωτους κάναβους και φέρει γυάλινο καλυπτρίδα. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων πλακτωνικών οργανισμών σε δείγματα νερού.

HÄMOZYTOMETER: Ein spezieller Objektträger, der unter dem Mikroskop aus einer Kammer mit zwei Zählebenen ( jede von einem kantigen Gitter abgegrenzt) und einem Deckglas besteht . Ursprünglich entwickelt zur Abschätzung der Zahl der Blutzellen, jedoch jetzt auch in der Aquakultur genutzt, um die Konzentration planktischer Organismen in kleinen Wasserproben zu bestimmen.

EMOCITOMETRO: Vetrino portaoggetto da microscopio con incise una o due griglie che vengono coperte da un sottile vetrino coprioggetto. Il campione liquido si inserisce per capillarità tra i due vetrini in quello spazio definito "camera contaglobuli". In origine lemocitometro era stato progettato per contare le cellule del sangue, ora viene impiegata molto spesso in acquacoltura per stimare le concentrazioni degli organismi planctonici (es. microalghe) in piccoli campioni dacqua.

HEMOCITÓMETRO: Portaobjetos de microscopio con una o dos cuadrículas grabadas encima. Originalmente destinado para la estimación de las células sanguíneas, pero a menudo utilizadas en acuicultura para estimar la concentración de los organismos planctónicos en muestras de agua.

TELLEKAMMER: Spesielt mikroskopobjektglass med en eller to gitter og et tykt dekkglass. Opprinnelig konstruert for å bestemme konsentrasjonen av blodceller, men brukes vidstrakt i akvakulturnæringen for å bestemme konsentrasjoner av planktoniske partikler i små vannprøver.

Was this helpful?
Enflure dun tissu provoquée par la fuite du sang en dehors des vaisseaux.


HAEMATOMA: An enlargement in the tissue caused by blood escaping from the vascular system.

ΑIΜΑΤΩΜΑ: Διόγκωση ιστού που προκαλείται από αίμα που διαφεύγει από το αγγειακό σύστημα.

HÄMATOM: Eine Erweiterung im Gewebe verursacht durch Blut, das aus dem vaskulären System austritt.

EMATOMA: Uno slargamento nel tessuto causato da un efflusso di sangue proveniente dal sistema circolatorio.

HEMATOMA: Ensanche de un tejido provocado por la fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos.

HEMATOM (BLÅMERKE): Hevelse i vev grunnet blodansamling/bloduttredelse.

Was this helpful?
Formation des globules du sang; ce processus a lieu dans le tissu lymphoïde et la moelle osseuse des Vertébrés adultes.


HAEMOPOIESIS(=HAEMATOPOIESIS): Formation of blood cells; this process occurs in haemopoietic tissue. Syn. Haematopoiesis(American usage).

ΑIΜΟΠΟIΗΣΗ: Σχηματισμός κυττάρων του αίματος. Γίνεται στους αιμοποιητικούς ιστούς.

HÄMOPOIESE: Bildung von Blutzellen; der Vorgang wird im lymphoiden Gewebe und dem Knochenmark der adulten Vertebraten vollzogen. Syn. Haematopoiesis.

EMOPOIESI=mopoiesi: Formazione delle cellule del sangue; questo processo avviene nel tessuto emopoietico (tessuto linfoide e midollo spinale).Syn. Ematopoiesi.

HEMATOPOYESIS: Formación de los glóbulos de la sangre; este proceso tiene lugar en el tejido linfoide y la medula ósea de los vertebrados adultos.

HEMATOPOESE (BLODDANNELSE): Dannelse av blodceller, foregår i bloddannende vev. Hos fisk foregår prosessen i milt, nyre og thymus, siden fisk mangler benmarg og lymfeknuter.

Was this helpful?
Pigment respiratoire de lhémolymphe des crustacés, contenant du cuivre porphyrine. Le cuivre a une plus forte affinité pour loxygène libre dans leau que le fer de lhémoglobine des mammifères.


HAEMOCYANIN: A respiratory pigment in the haemolymph of crustaceans which contains copper prophyrin molecules. The copper binds the free oxygen of water more efficiently than the iron in haemoglobin.

ΑIΜΟΚΥΑΝIΝΗ: Αναπνευστική χρωστική της αιμολέμφου των καρκινοειδών, η οποία περιέχει μόρια πορφυρίνης του χαλκού . Ο χαλκός δεσμεύει το ελεύθερο οξυγόνο του νερού πολύ καλύτερα από το σίδηρο στα θηλαστικά.

HÄMOCYANIN: Eine Komponente in der Hämolymphe von Crustaceen, die Kupfer-Prophyrinmoleküle beinhaltet. Das Kupfer bindet den freien Sauerstoff im Wasser wesentlich besser als das Eisen in Säugerblut.

EMOCIANINA: Un pigmento respiratorio che si ritrova nellemolinfa dei crostacei e che contiene molecole porfiriniche di rame. Il rame presenta una maggiore affinità con lossigeno disciolto in acqua rispetto a quella del ferro nellemoglobina dei pesci o dei mammiferi.

HEMOCIANINA: Pigmento respiratorio de la hemolinfa de los crustáceos, contiene porfirina de cobre. El cobre tiene una fuerte afinidad por el oxígeno libre en el agua superior al hierro de la hemoglobina de los mamíferos.

HEMOCYANIN: Respirasjonspigment i hemolymfen hos krepsdyr, inneholder kobberprofyrin. Kobberet binder til seg fritt oksygen i vannet mer effektivt enn jern i hemoglobin.

Was this helpful?
Pigment protéinique respiratoire des cellules sanguines des Vertébrés et parfois dautres animaux. Lhémoglobine se combine rapidement avec loxygène pour former loxyhémoglobine responsable du transfert doxygène à travers le système sanguin.


HAEMOGLOBIN: Red-pigmented protein occurring in the blood cells of vertebrates and elsewhere, sporadically, in the animal kingdom. Haemoglobin combines readily with oxygen to form oxyhaemoglobin, responsible for transferring oxygen through the blood system.

ΑIΜΟΣΦΑIΡIΝΗ: Κόκκινου χρώματος πρωτεiνη του αίματος των σπονδυλωτών, και η οποία συναντάται σποραδικά και σε άλλα γένη του ζωϊκού βασιλείου. Η αιμοσφαιρίνη συνδέεται εύκολα με το οξυγόνο για τον σχηματισμό οξυαιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο με την κυκλοφορια του αίματος.

HÄMOGLOBIN: Rot gefärbtes Protein in den Blutzellen der Vertebraten und sporadisch auch anderswo im Tierreich. Hämoglobin bindet bevorzugt Sauerstoff und bildet dann Oxyhämoglobin, das den Sauerstoff über das Blutsystem überall hin im Körper transportiert.

EMOGLOBINA: Proteina con pigmento rosso, che si trova nelle cellule del sangue dei vertebrati e anche di altri animali. Lemoglobina si combina rapidamente con lossigeno per formare lossiemoglobina, responsabile del trasferimento di ossigeno alle cellule attraverso il sistema circolatorio.

HEMOGLOBINA: Pigmento proteico respiratorio de las células sanguíneas de los vertebrados y a veces de otros animales. La hemoglobina se combina rápidamente con el oxígeno para formar la oxihemoglobina responsable del transporte del oxígeno a través del sistema sanguíneo.

HEMOGLOBIN: Rødpigmentert protein i blodceller hos virveldyr (vertebrater), og sporadisk hos andre taksoner i dyreriket. Hemoglobin binder lett oksygen og danner oksyhemoglobin, som transporterer oksygen gjennom blodsystemet.

Was this helpful?
Fluide rencontré dans les systèmes circulatoires des Invertébrés (Mollusques, Crustacés) constitué dun milieu aqueux, le sérum, dans lequel baignent les cellules circulantes.


HAEMOLYMPH: The circulatory fluid of many invertebrates (molluscs and arthropods) composed of circulatory cells bathed in a fluid medium, the serum.

ΑIΜΟΛΕΜΦΟΣ: Το υγρό του κυκλοφορικού συστήματος πολλών ασπονδύλων (μαλακίων και αρθροπόδων), που αποτελείται από κυκλοφορικά κύτταρα που "κολυμπούν" μέσα σε ένα υγρό μέσον, τον ορό.

HÄMOLYMPHE: Die Gewebsflüssigkeit in offenen Zirkulationssystemen vieler Invertebraten (Mollusken, Arthropoden). Die proteinhaltige, oft durch gelöste Pigmente gefärbte Gewebsflüssigkeit (Lymphe) enthält Lymphozyten, neutrophile und eosinophile Granulozyten und Amöbozyten. Bei den Crustaceen befinden sich in der Lymphe hyaline Zellen, Hämozyten und Granulozyten.

EMOLINFA: Fluido circolatorio di molti invertebrati (molluschi e artropodi), composto da un mezzo acquoso (il siero) nel quale sono immerse cellule circolanti.

HEMOLINFA: Fluido del sistema circulatorio de los invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por un medio líquido o suero, en el cual nadan las células circulantes.

HEMOLYMFE: Kretsløpsvæsken hos mange virvelløse dyr (bløtdyr og leddyr), bestående av celler i flytende medium (serum).

Was this helpful?
La rupture des hématies (globules rouges).


HAEMOLYSIS: Rupture of erythrocytes (red blood corpuscles/cells).

ΑIΜΟΛΥΣΗ: Ρήξη ερυθροκυττάρων.

HÄMOLYSE: Die Auflösung von Erythrocyten.

EMOLISI: Rottura delle emazie (globuli rossi).

HEMÓLISIS: Ruptura de la hematíes (glóbulos rojos).

HEMOLYSE: Når erytrocyttene (røde blodceller) sprekker.

Was this helpful?
Parasite habitant le sang de son hôte.


HAEMOPARASITE: Any parasite inhabiting the blood of its host.

ΑIΜΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που είναι εγκατεστημένο στο αίμα του ξενιστή του.

HÄMOPARASIT: Jeder Parasit, der im Blut seines Wirtes lebt.

EMOPAARASSITI: Qualsiasi parassita che si trova nel sangue dellanimale di cui è ospite.

HEMOPARÁSITO: Parásito que vive en la sangre del huésped.

HEMOPARASITTER (BLODPARASITTER): Enhver parasitt som holder til i vertens blod.

Was this helpful?
La fuite du sang hors des vaisseaux sanguins, soit à travers les parois intactes des vaisseaux, soit par rupture des vaisseaux.


HAEMORRHAGE: An escape of blood from the vessels, either through intact blood vessel walls or by flow through ruptured walls.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΑ: Η διαφυγή αίματος από τα αγγεία, είτε μέσω ανέπαφων τοιχωμάτων αγγείων, είτε μέσω διερηγμένων αγγείων.

HÄMORRHAGIE: Ein Austreten des Blutes aus den Blutgefäßen, entweder durch nicht intakte Blutgefäßwände oder durch beschädigte (zerissene) Wände.

EMORRAGIA: Fuoriuscita di sangue dalle pareti dei vasi sanguigni, anche attraverso pareti intatte o per rottura delle pareti stesse.

HEMORRAGIA: Fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, o sea a través de las paredes intactas de los vasos o por ruptura de los vasos.

HEMORAGI (BLØDNING): Blod som strømmer ut fra en åre, enten gjennom en uskadd eller en sprukket årevegg.

Was this helpful?
Hémorragie minuscule provoquée par la rupture dun capillaire, dans les couches musculaires ou cutanées par exemple.


HAEMORRHAGIC PETECHIA: Small "pinpoint" haemorrhages occurring where capillaries have ruptured, for example, throughout the muscular or in the cutaneous layers.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΠΕΤΕΧIΑ: Μικρές αιμορραγικές κηλίδες, οι οποίες εμφανίζονται σε σημεία ρήξης των τριχοειδών, δηλαδή στα μυiκά ή στα δερματικά στρώματα.

HÄMORRHAGISCHE PETECHIEN: Kleine "stecknadelartige" Hämorrhagien, die dort auftreten, wo Kapillaren gerissen sind. Dies kann z.B. überall in der Muskulatur oder in den kutanen Gewebsschichten vorkommen.

PETECCHIA EMORRAGICA: Piccola emorragia provocata dalla rottura di un capillare, ad esempio negli strati muscolari e cutanei.

HEMORRAGIA PETEQUIAL (HEMORRAGIA LOCAL): Hemorragia minúscula provocada por la ruptura de un capilar, por ejemplo en las capas musculares o cutáneas.

HEMORAGISKE PETEKKIER: Ørsmå blødninger som inntreffer der kapillærer har sprukket, f.eks. i muskel eller huden.

Was this helpful?
Substance contenant du fer, produit par la dégradation de lhémoglobine.


HAEMOSIDERIN: An iron-containing substance resulting from the breaking-up of haematin.

ΑIΜΟΣIΔΗΡIΝΗ: Σιδηρούχος ένωση που προκύπτει από τη διάσπαση της αιματίνης.

HÄMOSIDERIN: Eine eisenhaltige Substanz, die beim Zerfall von Hämatin freigesetzt wird.

EMOSIDERINA: Sostanza contenente ferro, che si origina dalla degradazione dellemoglobina.

HEMOSIDERINA: Sustancia que contiene hierro, producida por la degradación de la hemoglobina.

HEMOSIDERIN: En jernholdig substans som stammer fra nedbrytningen av hematin.

Was this helpful?
Déposition excessive dhémosidérine dans les tissus.


HAEMOSIDEROSIS: Excessive deposition of haemosiderin in tissues.

ΑIΜΟΣIΔΗΡΩΣΗ: Υπερβολική εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στους ιστούς.

HÄMOSIDEROSE: Übermäßige Ablagerung von Hämosiderin in Geweben.

EMOSIDEROSI: Deposito eccessivo di emosiderina nei tessuti.

HEMOSIDEROSIS: Deposición excesiva de la hemosiderina en los tejidos.

HEMOSIDEROSE: Overdreven avsetting av hemosiderin i vev.

Was this helpful?
Relatif au foie.


HEPATIC: Pertaining to the liver.

ΗΠΑΤIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο συκώτι.

HEPATISCH: Auf die Leber bezogen.

EPATICO: Pertinente al fegato.

HEPÁTICO: Relativo al hígado.

HEPATISK: Vedrører leveren.

Was this helpful?
Tumeur dont les cellules parenchymateuses sont dorigine hépatique; comprenant toutes les tumeurs du foie. Il est actuellement courant dappeler une tumeur bénigne du foie un adénome, et une tumeur maligne du foie un carcinome hépatocellulaire. Les hépatomes sont associés aux toxines des moisissures contenues dans certains aliments mangés par les poissons délevage. La toxine ayant le plus fort pouvoir tumorigène envers les poissons est lafflatoxine B 1 dAspergillus flavus. LAspergillus se développ


HEPATOMA: A tumour whose parenchymal cells are of hepatic origin and includes any tumour of the liver. It is more usual now to use the term "adenoma" for a benign liver tumour, and "hepatocellular carcinoma" for a malignant tumour of the liver. The toxin having the greatest tumorogenic properties for fishes is aflatoxin B1 from Aspergillus flavus. Aspergillus often thrives well in fish feeds, particularly in warm and humid climates and in situations where feeds are not properly stored. In integrated farmi

ΗΠΑΤΩΜΑ: Ογκος, του οποίου τα παρεγχυματικά κύτταρα προέρχονται από το συκώτι και συμπεριλαμβάνει όλους τους όγκους του συκωτιού. Σήμερα, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείται ο όρος "αδένωμα" για τους καλοήθεις όγκους του συκωτιού και "ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα" για τους κακοήθεις. Η τοξίνη που έχει την ισχυρότερη ογκογενετική δράση στα ψάρια είναι η αφλατοξίνη Β1 από το Aspergillus flavus. Ο Aspergillus ευδοκιμεί συχνά στις ιχθυοτροφές, ιδιαίτερα σε θερμά και υγρά κλίματα και σε περιπτώσεις που η τροφή δ

HEPATOM; LEBERGESCHWÜR: Ein Tumor, dessen Parenchymzellen ursprünglich aus der Leber stammen und auch jeder Tumor der Leber selbst. Es ist derzeit mehr gebräuchlich, den Ausdruck "Adenom" für einen gutartigen Lebertumor und "hepatozelluäres Karzinom" für einen bösartigen Lebertumor zu benutzen. Das Toxin, das die größte krebserregende Eigenschaft bei Fischen aufweist ist das Aflatoxin B1, das von Aspergillus flavus. erzeugt wird. Aspergillus gedeiht oftmals in Fischfuttern, die in feucht-warmen Klimaten nicht sachgerec

EPATOMA: Un tumore le cui cellule parenchimali sono di origine epatica; comprendono tutti i tumori del fegato. Attualmente è molto più frequente luso del termine "adenoma" per indicare un tumore benigno del fegato, e di "carcinoma epatocellulare" per indicare un tumore maligno del fegato. La tossina, che possiede il più grande potere tumorigeno nei pesci, è rappresentata dallaflatossina B1 derivante dallAspergillus flavus. Il fungo si sviluppa negli alimenti per pesci, in particolari condizioni climatich

HEPATOMA: Tumor cuyas células parenquimatosas son de origen hepático; incluye todos los tumores del hígado. Actualmente es corriente llamar adenoma a un tumor benigno del hígado, y al tumor maligno, carcinoma hepatocelular. Los hepatomas se asocian a ciertas toxinas de hongos contenidas en ciertos alimentos destinados a la comida de peces de cultivo. La toxina con más alto poder tumoral hacia los peces es la aflatoxina B1 de Aspergillus flavus. La Aspergillus se desarrolla en los alimentos de peces parti

HEPATOM: Svulst der parenkymcellene har hepatisk opprinnelse, og alle typer svulster i leveren. Det er mest vanlig å bruke betegnelsen adenom (kjertelsvulst) om en godartet leversvulst, og hepatocellulær karcinom om en ondartet leversvulst. Giften som har de beste kreftfremkallende egenskapene hos fisk er aflatoxin B1 fra Aspergillus flavus. Aspergillus trives godt i fiskefôr, spesielt i varme og fuktige klimaer og når fôr lagres dårlig. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. fisk-fjærfe kombinasjoner) k

Was this helpful?
Glande digestive principale des crustacés et mollusques. Une grande partie de la nourriture digérée rentre dans lhépatopancréas, à partir de lintestin moyen, doù elle est absorbée; glande digestive.


HEPATOPANCREAS: The major digestive gland in crustaceans and molluscs. Most of the digested food passes into the hepatopancreas through tubes from the midgut and is absorbed there.

ΗΠΑΤΟΠΑΓΚΡΕΑΣ: Ο κύριος πεπτικός αδένας των καρκινοειδών και των μαλακίων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μετά την πέψη περνά (μέσω σωλήνων από το μεσέντερο) και απορροφάται στο ηπατοπάγκρεας.

HEPATOPANKREAS; DARMANHANGSDRÜSE: Die hauptsächliche Verdauungsdrüse in Crustaceen und Mollusken. Ein großer Teil des verdauten Futters gelangt in den Hepatopankreas durch Röhren des Mitteldarms und wird dort absorbiert.

EPATOPANCREAS: Ghiandola digestiva principale nei crostacei e nei molluschi. La maggior parte dellalimento ingerito viene trasferita allepatopancreas dopo lassorbimento nellintestino medio; ghiandola digestiva.

HEPATOPÁNCREAS: Glándula digestiva de crustáceos y moluscos. Gran parte de la comida ingerida entra en el hepatopáncreas, a partir del intestino medio, donde sera absorbida.

HEPATOPANCREAS: Den største fordøyelseskjertelen hos krepsdyr og bløtdyr. Det meste av den fordøyde maten går inn i hepatopancreas gjennom kanaler fra magen og blir absorbert der.

Was this helpful?
Tout agent organique ou non utilisé pour détruire une végétation indésirable.


HERBICIDE: Any agent, either organic or inorganic, used to destroy unwanted vegetation.

ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ: Κάθε παράγοντας, οργανικός ή ανόργανος, που χρησιμοποιείται για την καταστροφή ανεπιθύμητης βλαστησης.

HERBIZID: Jede (an-)organische Substanz, die zur Vernichtung unerwünschter Vegetation eingesetzt wird.

ERBICIDA: Qualsiasi agente, organico o inorganico, usato per distruggere piante indesiderate.

HERBICIDA: Todo agente orgánico o inorgánico utilizado para destruir una vegetación indeseada.

PLANTEDREPENDE MIDDEL (HERBICID): Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.

Was this helpful?
Animal hétérotrophique qui consomme presque exclusivement des plantes.


HERBIVORE: A heterotrophic animal that consumes plants almost exclusively.

ΦΥΤΟΦΑΓΟ: Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά.

HERBIVORE (Nom.): Pflanzenfresser; ein heterotrophes Tier, das sich ausschließlich von Pflanzen ernährt.

ERBIVORO: Un animale eterotrofo che consuma quasi esclusivamente vegetali.

HERBÍVORO: Animal heterotrófico que se alimenta casi exclusivamente de plantas.

HERBIVOR (PLANTEETER): Et heterotroft dyr som spiser kun planter.

Was this helpful?
Salimentant de plantes; le terme est également utilisé dans un sens plus genéral pour décrire les organismes salimentant dalgues (algivore) ou de phytoflagellés. Dans un sens plus large, le terme sapplique parfois aux organismes salimentant de bactéries (bactérivores).


HERBIVOROUS: Plant-eating; the term is also used in a general way to embrace the habit of many organisms that feed on algae (algivorous), or phytoflagellates. In its widest sense, the term is occasionally used to include organisms that feed also on bacteria (bacterivorous).

ΦΥΤΟΦΑΓΟΣ: Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται, όχι μόνο για τους οργανισμούς που τρώνε φυτά, αλλά και με ευρύτερη έννοια για οργανισμούς που τρέφονται με φύκη (φυκοφάγοι) ή με φυτομαστιγωτά. Στην ευρύτατη έννοιά του ο όρος χρησιμοποιείται και για τους οργανισμούς που τρέφονται με βακτήρια.

HERBIVOR (Adj.): Wörtlich, ein Pflanzenfresser; der Ausdruck ist auch allgemeiner gebräuchlich und schließt die Verhaltensweise vieler Organismen ein, die sich von Algen (algivor) und von sog. "Algen " (einschließlich der pigmentierten Protozoen) ernähren, die als "Phytoflagellaten" bekannt sind. Im weitesten Sinne wird der Begriff gelegentlich auch für diejenigen Organismen verwendet, die sich von Bakterien (bakterivor) ernähren.

ERBIVORO: Che si alimenta di piante; il termine viene anche usato in maniera più generale per descrivere quegli organismi che si alimentano di alghe (algovori), o di fitoflagellate. Nel senso più ampio il termine viene applicato anche a quegli organismi che si alimentano con batteri (batteriovori).

HERBÍVORO : El que se alimenta de plantas; el término es igualmente utilizado en un sentido más general para describir los organismos que se alimentan de algas (alguívoro). En un sentido más amplio, el término se aplica a veces a los organismos que se alimentan de bacterias (bacterióvoros).

PLANTEETENDE: Betegnelsen brukes også for å omfatte alle plantespisende organismer, medregnet organismer som beiter på alger (algeetende) eller fytoflagellater. Betegnelsen brukes også vidt for å inkludere organismer som beiter på bakterier (bakterieetende).

Was this helpful?
Transmis dune genération à la prochaine.


HEREDITARY: Transmitted from one generation to the next.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ: Μεταβιβαζόμενος από τη μια γενιά στην άλλη.

ERBLICH: Eine genetische Basis besitzend; von einer Generation auf die nächste übertragen.

EREDITARIO: Trasmesso da una generazione allaltra.

HEREDITARIO: Transmitido de una generación a la siguiente.

ARVELIG: Overført fra en generasjon til neste.

Was this helpful?
Le mécanisme de transmission de traits ou de caractères spécifiques des parents à leur progéniture.


HEREDITY: The mechanism of transmission of specific characters or traits from parent to offspring.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ: Ο μηχανισμός της μεταβίβασης των ειδικών χαρακτήρων ή γνωρισμάτων από τους γονείς προς τους απογόνους.

ERBLICHKEIT; ERBGUT: Der Mechanismus der Übertragung von spezifischen Eigenschaften oder Merkmalen der Eltern auf die Nachkommen.

EREDITARIETA: Meccanismo di trasmissione di tratti o caratteri specifici, dai genitori alla loro progenie.

HERENCIA: El mecanismo de transmisión de rasgos o de caracteres específicos de los padres a sus descendientes.

ARVELIGHET: Mekanismen for å overføre spesifikke egenskaper eller trekk fra foreldre til avkom.

Was this helpful?
(1) La capacité à hériter. (2) Cette partie de la variabilité phénotypique a une base génétique habituellement exprimée par le rapport à la variance génétique, à la variance phénotypique.


HERITABILITY: (1) The capacity of being inherited. (2) That part of the phenotypic variability that is genetically based, usually expressed as the ratio of genetic variance to phenotypic variance.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: (1) Η ικανότητα κληρονομικής μεταβίβασης. (2) Το κλάσμα της φαινοτυπικής ποικιλότητας που έχει γενετική βάση, το οποίο συνήθως εκφράζεται ως ο λόγος της γενετικής διασποράς προς τη φαινοτυπική διασπορά.

ERBFÄHIGKEIT: (1) Die Kapazität von Vererbbarem. (2) Der Teil der phänotypischen Variabilität, der auf Genen basiert, normalerweise als die Rate der genetischen Varianz zur phänotypischen Varianz ausgedrückt.

EREDEITABILITA: 1) La possibilità di essere ereditato. 2) Quella parte della variabilità fenotipica che ha basi genetiche e di solito viene espressa come il rapporto fra la varianza genetica e la varianza fenotipica.

HEREDABILIDAD: (1) Capacidad de heredar. (2) Esta parte de la variabilidad fenotípica tiene una base genética que se expresa normalmente por su relación entre la varianza genética y la varianza fenotípica.

ARVEGRAD: (1) Evnen til å bli arvet. (2) Delen av den fenotypiske variasjonen som er genetisk basert, vanligvis uttrykt som raten mellom genetisk variasjon og fenotypisk variasjon.

Was this helpful?
Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme


HERMAPHRODITE: Refers to an individual organism which is capable of producing both male and female gametes. In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditis

ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

HERMAPHRODITISMUS: Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be

ERMAFRODITA: Riferito ad un organismo individuale che è capace di produrre sia gameti maschili che femminili. Nel tipo di ermafroditismo simultaneo, vengono prodotti allo stesso tempo gameti funzionali maschili e femminili; in un secondo tipo, ermafroditismo consecutivo, avviene un cambiamento di sesso in un dato momento della vita di un individuo, pertanto è detto anche ermafroditismo insufficiente. Lermafroditismo consecutivo è conosciuto come proterandria quando il sesso iniziale è quello maschile (orata)

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

HERMAFRODITT: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

Was this helpful?
Se dit dun organisme hermaphrodite chez lequel les organes génitaux fonctionnels mâle et femelle arrivent à maturité sexuelle à des moments différents. Dans le cas où les organes mâles atteignent la maturité sexuelle dabord, on parle dun hermaphrodite protandre, dans le cas contraire, on parle dun hermaphrodite protérogyne, par exemple les Labridae, (Dentex ) et Ostrea.


CONSECUTIVE HERMAPHRODITE: An organism having functional male and female reproductive organs which mature at different times; either the male organs mature first (protandrous) or the female organs (protogynous), e.g., the Labridae, Dentex and the oyster, Ostrea.

ΔIΑΔΟΧIΚΟΣ ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Οργανισμός που έχει αρσενικά και θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα, τα οποία όμως ωριμάζουν σε διαδοχικές χρονικές στιγμες. Είτε τα αρσενικά όργανα ωριμάζουν πρώτα (πρώτανδρος ερμαφροδιτισμός), είτε τα θηλυκά όργανα (πρωτόγυνος ερμαφροδιτισμός), π.χ. τα Labridae,Dentex και τα Ostrea.

KONSEKUTIVER HERMAPHRODITIMUS: Ein Organismus, der sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane zu unterschiedlichen Zeitpunkten besitzt, je nachdem ob sich zuerst die männlichen (protandrischer Hermaphroditismus) oder die weiblichen Geschlechtsorgane (protogyner Hermaphroditismus) ausbilden (z.B. bei Labriden, Dentex, Austern).

ERMAFRODITA INSUFFICIENTE: Un organismo provvisto sia di genitali maschili che femminili, i quali maturano in tempi diversi.; se gli organi maschili maturano prima si dice proteandro, se invece maturano prima gli organi femminili si dice proteogino. es., Sparidae, Labridae, Dentex , Ostrea.

HERMAFRODITA CONSECUTIVO: Dícese de un animal hermafrodita en el cual los órganos genitales masculinos y femeninos llegan a la maduración sexual en momentos diferentes. Cuando los órganos masculinos alcanzan la maduración sexual primero, se habla de hermafroditismo protandrico, en el caso contrario, se habla de hermafroditismo proterógeno, por ejemplo los lábridos, dentón y ostras.

KONSEKUTIV HERMAFRODITT: En organisme som har funksjonelle hannlige og hunnlige kjønnsorganer som er modne på ulike tidspunkt. Enten modnes de hannlige organene først og de hunnlige senere (protandri) eller omvendt (protogyni), f.eks. Dentex (Labridae, leppefisk familien) og Ostrea (østers).

Was this helpful?
En aquaculture, technique pour retravailler les sédiments sous les cages à poissons; dans ce cas, les sédiments identiques sont ratissés plusieurs fois avec un instruments mécanique manié par un plongeur ou tiré à partir dun bateau.


HARROWING: In aquaculture, a technique for reworking the sediments under cages in fish farms; in this process, the benthic sediments are raked repeatedly with a mechanical implement, either powered by a diver or towed by a boat. This process breaks down when existing redox conditions and facilitates oxygen uptake sediments.

ΣΒΑΡΝΙΣΜΑ: Στην υδατοκαλλιέργεια, τεχνική επεξεργασίας των ιζημάτων κάτω από τους ιχθυοκλωβούς. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται επανειλημμένη ανίδευση των ιζημάτων με ένα μηχανικό εργαλείο, το οποίο είτε χειρίζεται ένας δύτης, είτε σύρεται πίσω από βάρκα. Η διαδικασία αυτή εξουδετερώνει τις υπάρχουσες οξειδοαναγωγικές συνθήκες και διευκολύνει την πρόσληψη οξυγόνου από τα ιζήματα.

EGGEN: In der Aquakultur eine Methode, um Ablagerungen unter den Käfigen zu bearbeiten, wobei die benthischen Ablagerungen wiederholt mittels eines mechanischen Gerätes, das entweder von einem Taucher geführt oder an einem Boot befestigt wird, geharkt werden.

ERPICATURA: In acquacoltura è la tecnica usata per rimanipolare i sedimenti sotto alle gabbie di allevamento; durante questo processo , i sedimenti bentonici vengono ripetutamente lavorati tramite un attrezzo meccanico, manovrato da un sub o rimorchiato da una barca. Una simile operazione viene praticata con speciali idrobarche nelle valli da pesca del Nord Adriatico.

GRADEO: En acuicultura, técnica para poner al día los sedimentos debajo de las jaulas de peces; en este caso, los sedimentos son barridos varias veces con un instrumento mecánico impulsado por un buceador o sirgado por una embarcación.

HARVING: I akvakultur, en metode for å rote opp i sedimentene under sjøanlegg. Sedimentene harves ved hjelp av utstyr bemannet av en dykker eller trekt etter en båt. Prosessen fører til at det oppstår aerobe forhold der det tidligere har vært anaerobe forhold. Denne metoden benyttes ikke i Norge, her brakklegges lokalitetene i lengre perioder slik at naturen selv ordner opp. Jfr. brakklegging.

Was this helpful?
Condition dans laquelle une cellule possède plus dun noyau de composition différente.


HETEROKARYOTIC: Condition in which a cell has more than one nucleus, not all of the same constitution.

ΕΤΕΡΟΚΑΡΥΩΤIΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κατάσταση κατά την οποία ένα κύτταρο έχει περισσότερους του ενός πυρήνες, οι οποίοι δεν έχουν όλοι την ίδια σύσταση.

HETEROKARYOTISCH: Zustand einer Zelle mit mehr als einem Zellkern, die nicht alle gleichen Aufbaus sein müssen.

ETEROCARIONTE: Condizione nella quale una cellula possiede più di un nucleo, di composizione differente.

HETEROCARIOTA: Condición en la cual una célula posee varios núcleos con composición diferente.

HETEROKARYOT: Tilstand der alle cellene har mer enn en kjerne, ikke alle med samme struktur.

Was this helpful?
Qui se réfère à la forme de la nageoire caudale dun poisson dont les lobes sont asymétriques, par exemple, lesturgeon.


HETEROCERCAL: Referring to the shape of a tail of a fish where the lobes are asymmetrical, e.g. sturgeon.

ΕΤΕΡΟΚΕΡΚΟΣ: Αναφέρεται στο σχήμα της ουράς ενός ψαριού, που έχει ασύμμετρους λοβούς, π.χ. οξύρρυγχος.

HETEROZERK: Bezieht sich auf die Form der Caudalen, bei der beide Hälften asymmetrisch sind (z.B. Störe).

ETEROCERCA: Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i lobi sono asimmetrici, es. come in quella dello storione.

HETEROCERCA: Que se refiere a la aleta caudal de un pez cuyos bordes son asimétricos, por ejemplo, el esturión.

HETEROCERK: Refererer til formen på halefinnen hos fisk med asymmetrisk halefinne (f.eks. hai og stør).

Was this helpful?
Région chromosomiale fortement condensée et rarement despiralisée. De ce fait ces régions sont toujours (constitutives) ou pendant certaines phases du cycle cellulaire (facultatives) distinctes de leuchromatine.


HETEROCHROMATIN: Chromosomal areas which are strongly condensed and rarely unwind. They are therefore always (constitutive) or during specific phases of the cell cycle (facultative) distinct from euchromatin.

ΕΤΕΡΟΧΡΩΜΑΤIΝΗ: Χρωμοσωμικές περιοχές πολύ συμπυκνωμένες και σπανιότερα εκτυλιγμένες. Επομένως διακρίνονται από την ευχρωματίνη είτε μόνιμα (καταστατική ετεροχρωματίνη), είτε σε ορισμένες φάσεις της κυτταρικής ζωής (προαιρετική ετεροχρωματίνη).

HETEROCHROMATIN: Genom-Bereiche, die stark kondensiert sind und in der Regel nicht exprimiert werden. Sie unterscheiden sich somit ständig (konstitutiv) oder in bestimmten Phasen des Zellcyklus (fakultativ) durch hohen Schraubungsgrad vom Euchromatin.

ETEROCROMATINA: Regioni del cromosoma che sono strettamente condensate e raramente despiralizzate. Tali aree sono perciò sempre costitutive, oppure distinte dalleucromatina durante certe fasi del ciclo cellulare, in tal caso sono dette facoltative.

HETEROCROMATINA: Área del cromosoma que es fuertemente condensada y raramente desespiralizada. De hecho estas áreas son siempre (cuando son constitutivas) o durante ciertas fases del ciclo celular (cuando son facultativas), distintas de la eucromatina.

HETEROKROMATIN: Området på kromosomet som er sterkt sammentrengt og sjelden utstrakt. Er derfor alltid forskjellig fra eukromatin, eller forskjellig fra eukromatin under spesifikke faser av cellesyklusen.

Was this helpful?
Se dit des oeufs à distribution de vitellus inégale.


HETEROLECITHAL: Eggs with an uneven distribution of yolk.

ΕΤΕΡΟΛΕΚIΘIΚΟ: Αυγό με άνιση κατανομή της λεκίθου, π.χ.

HETEROLECITHAL: Eier mit ungleicher Verteilung des Dotters.

ETEROLECITICHE: Uova con una distribuzione ineguale del vitellino.

HETEROLECITICO: Dícese de los huevos con distribución desigual de vitelo.

HETEROLECITHAL: Egg med ujevn fordeling av plomme.

Was this helpful?
L’occurrence dans une cellule ou individu de plusieurs types d’ADN d’organite (par exemple ADN mitochondriale ou ADN chloroplastique).


HETEROPLASMY: The containment by one cell or individual of more than one type of a particular organellar DNA (e.g., mtDNA or cpDNA).

ΕΤΕΡΟΠΛΑΣΜΙΑ: Η ύπαρξη σε ένα κύτταρο ή ένα άτομο περισσοτέρων του ενός τύπου DNA (π.χ. mtDNA ή cpDNA).

HETEROPLASMIE: Das Zurückhalten von mehr als einem Typ einer bestimmten organellen DNA (z.B. mtDNA oder cpDNA) in einer Zelle oder einem Individuum.

ETEROPLASMA: Una cellula o individuo che contiene più di un tipo di DNA organulare (p. es. mtDNA or cpDNA).

HETEROPLASMIA: Contenido de un tipo de ADN organular particular en una célula o individuo (Vg. mtADN y cpADN).

HETEROPLASMI: Forekomst av mer enn én type av et spesielt organellært DNA (f.eks. mitDNA eller cpDNA) i en celle eller et individ.

Was this helpful?
La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.


HETEROSIS: Hybrid vigour: the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΕΤΕΡΩΣΗ: Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HETEROSIS: Hybridkraft; das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.

ETEROSI: Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.

HETEROSIS: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

KRYSNINGSFRODIGHET: Hybridkraft: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Se dit des organismes qui se nourrissent de la matière organique.


HETEROTROPHIC ORGANISMS: Organisms that are dependent on organic matter for food.

ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟI ΟΡΓΑΝIΣΜΟI: Οργανισμοί που εξαρτώνται από το οργανικό υλικό για την τροφή τους.

HETEROTROPHE ORGANISMEN: Organismen, die von organischem Futter abhängig sind.

ORGANISMI ETEROTROFI : Si dice di organismi che si alimentano di materia organica vivente o morta (contrario di autotrofi).

HETEROTRÓFICO (ORGANISMO): Dícese de organismos que se alimentan de materia orgánica.

HETEROTROFE ORGANISMER: Organismer som er avhengig av organisk materiale som næringsgrunnlag.

Was this helpful?
La présence d’allèles distincts sur les chromosomes homologues d’un individu. La fréquence d’occurrence des différents allèles peut être caractéristique de différentes populations.


HETEROZYGOSITY (GENE DIVERSITY): Gene diversity:the presence of distinguishable alleles on homologous chromosomes within an individual. The frequency of occurrence of different alleles can be characteristic of different populations.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΤΙΑ (γενετική ποικιλότητα): Η ύπαρξη διαφορετικών αλληλόμορφων στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός ατόμου. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αλληλόμορφων μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα διαφορετικών πληθυσμών.

HETEROCYGOSIS: Das Vorhandensein unterscheidbarer Allele auf homologen Chromosomen innerhalb eines Individuums. Die Frequenz des Auftretens auf verschiedenen Allelen kann charakteristisch für unterschiedliche Populationen sein.

ETEROZiGOSI (diversità di geni): : Le proporzioni di individui in cui in cromosomi omologhi sono presenti alleli differenti. La frequenza del succedersi di alleli differenti può essere caratteristica di differenti popolazioni.

HETEROCIGOSIDAD: (diversidad genética). Proporciones de individuos cuyos cromosomas homólogos llevan alelos distintivos. La frecuencia de aparición de los diferentes alelos es característica de las diferentes poblaciones.

HETEROZYGOSITET: Andelen av individer som for et gitt gen har forskjellige alleler på de homologe kromosomene. Frekvensen eller forekomsten av forskjellige alleler kan være karakteristisk for ulike populasjoner.

Was this helpful?
Se dit dun sujet ou dun de ses caractères dont les gènes allèles sont différents.


HETEROZYGOUS: The state of having a pair of dissimilar alleles at one gene locus.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει δύο ανόμοια αλληλόμορφα σε ένα γονιδιακό τόπο.

HETEROZYGOTISCH: Ungleich gepaart; in den homologen Chromosomen von beiden Eltern her unterschiedliche Allele führend.

ETEROZIGOTE: Si dice di un soggetto o di un suo carattere dove gli alleli, ad un certo locus genico, sono differenti.

HETEROCIGOTO: Dícese de un sujeto o de uno de sus caracteres cuyos genes alelos son diferentes.

HETEROZYGOT: Det å ha et par ulike alleler på et genlokus.

Was this helpful?
Infection parasitaire interne chronique des salmonidés. Elle montre peu de symptômes distinctifs autres que la réduction de lappétit et la mortalité. Traité par la furazolidone.


HEXAMITA: Chronic internal parasitic infection of salmonids. It shows few distinctive signs other than an increase in mortality and reduced appetite. Treatment can be carried out by means of furazolidone.

HEXAMITA: Χρόνια εσωτερική παρασιτική μόλυνση των σολομοειδών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμφανή συμπτώματα, εκτός από αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη όρεξη. Η θεραπεία γίνεται με φουραζολιδόνη.

HEXAMITA: Chronische endoparasitäre Infektion bei Salmoniden, u. a. mit wenigen eindeutigen Symptomen, abgesehen von gehäufter Sterblichkeit und Appetitlosigkeit. Behandlung mit Furazolidon ist möglich.

HEXAMITA: Infezione parassitica interna cronica dei salmonidi. Mostra pochi segni distintivi a parte un aumento della mortalità e una riduzione dellappetito. Può essere effettuato un trattamento con il furazolidone.

HEXAMITA: Infección parasítica interna y crónica de los salmónidos. Muestra pocso síntomas distintivos a parte de la reducción del apetito y la mortalidad. Se puede tratar con furazona.

HEXAMITA SALMONIS: Flagellat som gir kronisk indre infeksjon på laksefisk. Den viser få spesielle sykdomstegn utenom økt dødelighet og redusert appetitt. Fisken kan behandles med furazolidon.

Was this helpful?
(1) Système intégré général comprenant au moins deux niveaux, dont un est plus élevé et contrôle, à un certain degré, les activités des niveaux moins élevés. (2) Organisation dun ensemble dans lequel chaque catégorie est supérieure à la catégorie précédente, formant un système de classification, par exemple la hiérarchie taxonomique.


HIERARCHY: (1) A general integrated system comprising two or more levels, the higher controlling to some extent the activities of the lower levels. (2) A series of consecutively subordinate categories forming a system of classification, e.g., taxonomic hierarchy.

IΕΡΑΡΧIΑ: (1) Γενικό ολοκληρωμένο σύστημα, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα επίπεδα, όπου το υψηλότερο επίπεδο ελέγχει ως ένα βαθμό τις δραστηριότητες των κατωτέρων. (2) Σειρά διαδοχικά εξηρτημένων κατηγοριών που σχηματίζουν ένα σύστημα κατάταξης.

HIERARCHIE: (1) Ein im allgemeinen integriertes System bestehend aus zwei oder mehreren Ebenen; die höhere kontrolliert in gewissem Umfang die Aktivitäten der niedrigeren. (2) Eine Serie von aufeinanderfolgenden, untergeordneten Kategorien, die ein Klassifizierungssystem bilden; vernetzte Hierarchie; z.B. Dominanzhierarchie; Taxonomische Hierarchie.

GERARCHIA: (1) Un sistema generale integrato che comprende due o più livelli, dove le attività del livello più in basso sono controllate dalle attività dei livelli più alti.( 2) Organizzazione di una serie di categorie subordinate che formano nellinsieme un sistema di classificazione, es. gerachia tassonomica.

JERARQUÍA: (1) Sistema integrado general que lleva al menos dos niveles; uno es más elevado y controla (hasta cierto punto) las actividades de los niveles más elevados. (2) Organización de un conjunto dónde cada categoría es superior a la anterior, formando así un sistema de clasificación, por ejemplo la jerarquía taxonómica.

HIERARKI: (1) Et generelt integrert system bestående av to eller flere nivåer, de høyere kontrollerer til en viss grad aktivitetene til de lavere. (2) En serie av underordnete kategorier etter hverandre, som danner et klassifikasjonssystem (f.eks. taksonomisk hierarki).

Was this helpful?
Genre de poissons marins de la famille pleuronectidés. Se rencontre aux profondeurs de 200 à 1600 m dans l’Atlantique Nord et le Pacifique. Peuvent atteindre 4,5 m de long et 250 Kg. La ligne latérale forme une haute arche par-dessus les nageoires pectorales. Espèce aquacole débutante dans les climats septentrionaux et boréals. Flétan.


HIPPOGLOSSUS: Genus of marine fish of the family Pleuronectidae, occurring at depths of 200-1600 m in the North Atlantic and the Pacific, reaching a total length of 4.5 m and 250 kg in weight, with the lateral line forming a high arch above pectoral fins. An emerging aquaculture species for northern and temperate boreal climates.

HIPPOGLOSSUS: Γένος θαλάσσιων ψαριών της οικογένειας Pleuronectidae τα οποία ζούνε σε βάθος 200-1600 m στο Β. Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Το μήκος τους μπορεί να φτάσει τα 4.5 m ενώ το βάρος τους τα 250 kg. Η πλευρική τους γραμμή σχηματίζει τόξο πάνω από τα θωρακικά πτερύγια. Πρόκειται για ένα αναδυόμενο είδος των υδατοκαλλιεργειών των βορείων και των βορείων εύκρατων κλιμάτων.

HIPPOGLOSSUS: Ein Gattungsname für marine Fische der Familie Pleuronectidae, die als Bodenfische in 200-1600 m Tiefe im Nordatlantik und dem Pazifik leben (Maximallänge einiger Arten 4.5 m, Gewicht 250 kg). Die Seitenlinie dieser Arten bildet einen hohen Bogen über der Pectoralflosse. Der Atlantische Heilbut ist ein zukunftsträchtiger Aquakulturkandidat in nördlichen und temperiert borealen Klimaten.

HIPPOGLOSSUS: Genere di pesci marini appartenenti alla famiglia Pleurectidae, si trova alla profondità di 200-1600 m nel Nord Atlantico e nel Pacifico, raggiunge una lunghezza totale di 4.5 m e 250 kg di peso, con la linea laterale che forma un alto arco sotto le pinne pettorali. Una specie emergente in acquacoltura per climi boreali del nord e temperati, raggiunge velocemente il plateau di crescita.

HIPPOGLOSSUS: Género de pez marino de la familia Pleurectidae que se encuentra en profundidades de 200-1600 m. En el Pacífico y Atlántico Norte, pudiendo llegar a los 4.5 m y 250 Kg. de peso con una línea lateral formando un arco amplio por encima de las aletas pectorales. Es una especie emergente en acuicultura en climas boreales templados, que llega rápidamente al tamaño comercial.

HIPPOGLOSSUS: Slekt av marine fisk i familien Pleuronectidae (flyndrefamilien). Forekommer på 200-1600 meters dyp i Nord-Atlanteren og i Stillehavet. Hunnfisk kan nå en total lengde på over 3 m og bli 250 kg. Sidelinjen danner en høy bue over brystfinnene. Relativt ny art i akvakultur og det er ennå knyttet store problemer til en høy og jevn produksjon av yngel. Oppdrettes i nordlige områder. Jfr. kveite.

Was this helpful?
Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEA: Blutegel. Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).

IRUDINEI: Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

HIRUDINEA: Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

Was this helpful?
Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

ΙΣΤΑΜΙΝΗ: Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.

HISTAMIN: Ein Amin, das viscerale Muskeln stimuliert, Kapillaren erweitert und die Speichel-, Pankreas- und Gastrosekretion anregt.

ISTAMINA: Unammina che stimola i muscoli viscerali, dilata i capillari e stimola le secrezioni salivari, pancreatiche e gastriche.

HISTAMINA: Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.

HISTAMIN: Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.

Was this helpful?
Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΟ: Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

HISTOZYTE: Ein unbeweglicher Makrophage des losen Bindegewebes, der im allgemeinen mit anderen Zellen zum reticulo-endothelialen System gehört.

ISTOCITA: Macrofago immobile del tessuto connettivo che, insieme con altre categorie cellulari, costituisce il sistema reticoloendoteliale.

HISTIOCITO: Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.

HISTOCYTT: En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.

Was this helpful?
Graphique formé de rectangles de même base et dont les surfaces sont proportionelles aux quantités à représenter. Représentation graphique employée souvent pour les fréquences de distribution; les bases coïncident avec les intervalles de classe et les surfaces sont proportionelles aux fréquences de chaque classe. Quand les intervalles de classe sont égaux, les hauteurs des rectangles sont proportionelles aux fréquences de chaque classe.


HISTOGRAM: A graph of a frequency distribution obtained by constructing rectangles whose bases coincide with the class intervals and whose areas are proportional to the class frequencies; when class intervals are equal the rectangle height is also proportional to class frequency.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική παράσταση της κατανομής των συχνοτήτων, των κλάσεων τιμών μιας μεταβλητής. Αποτελείται από ορθογώνια, των οποίων οι βάσεις συμπίπτουν με το εύρος των κλάσεων και των οποίων το εμβαδόν είναι ανάλογο με τη συχνότητα των κλάσεων. Οταν το εύρος των κλάσεων είναι ίσο, τότε η συχνότητα των κλάσεων είναι ανάλογη προς το ύψος των ορθογωνίων.

HISTOGRAMM: Eine graphische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung, die durch das Konstruieren von Rechtecken ensteht, deren Basis mit Klassenintervallen übereinstimmt und deren Flächen proportional zur Klassenhäufigkeit sind; wenn die Klassenintervalle gleich der Rechteckhöhe sind, ist die Höhe auch proportional zur Klassenhäufigkeit.

ISTOGRAMMA: Un tipo di grafico a barre utilizzato spessoper descrivere la frequenza di distribuzione. Le barre sono costituite da rettangoli le cui basi coincidono con le classi di intervalli e le cui aree sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe; quando gli intervalli della classe sono uguali, le altezze dei rettangoli sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe.

HISTOGRAMA: Gráfico formado por rectángulos de misma base y cuyas superficies o alturas son proporcionales a la cantidad a representar. Representación gráfica utilizada a menudo para las frecuencias de distribución; las bases coinciden con los intervalos de clase, y las superficies son proporcionales a las frecuencias de cada clase. Cuando los intervalos de clase son iguales, las alturas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias de cada clase.

HISTOGRAM: En graf med en frekvensfordeling, dannet ved å lage rektangler som er inndelt i klasser i basis (ofte x-aksen) og med arealer som er proporsjonale med klassenes frekvenser. Når klasseintervallene er like er også rektangelhøyden proporsjonal med klassefrekvensen.

Was this helpful?
Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.

HISTOLOGIE: Die Wissenschaft von der Organisation und Feinstruktur von Geweben.

ISTOLOGIA : La scienza che studia i tessuti costituenti gli esseri viventi.

HISTOLOGÍA: Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.

HISTOLOGI (VEVSLÆRE): Læren om organiseringen og små strukturer i vev.

Was this helpful?
Histologie pathologique.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.

HISTOPHATHOLOGIE: Pathologische Histologie.

ISTOPATOLOGIA: Istologia patologica.

HISTOPATOLOGÍA: Histología patológical.

HISTOPATOLOGI: Histologi ved patologiske tilstander.

Was this helpful?
Partie basale fortement branchée de certaines algues, permettant leur attachement solide sur le substrat .


HOLDFAST: Branched basal portion of seaweed which ensures attachment to solid substrate.

ΜΙΣΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Διακλαδισμένο τμήμα της βάσης θαλάσσιων φυκών με το οποίο είναι δυνατόν να προσκολλώνται σε σκληρά υποστρώματα. Βλ. LAMINARIA

HAFTFUß: Verzweigte Basis von Großalgen, mit denen sich diese an Hartsubstraten verankern.

RIZOIDI: Parte basale ramificata delle alghe che garantisce l’attacco al substrato solido.

HOLDFAST: Porción basal subdividida de alga que permite la sujeción a un sustrato sólido.

HAPTER: Grenet basal del hos makroalger. Sikrer feste til hardt underlag. Jfr. Fucus og Laminaria.

Was this helpful?
Classe déchinodermes situés dans les habitats marins; animaux sédimentaires ou sessiles avec symétrie radiale, par exemple concombre de mer. Fait partie des développements actuels aquacoles en Asie.


HOLOTHURIA: Class of Echinoderms found in marine habitats; sessile or sedentary animals with radial symmetry, e.g. sea cucumber. Now an aquaculture candidate in Asia.

ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ: Κλάση των εχινοδέρμων που βρίσκεται στα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Εδραία ζώα με ακτινωτή συμμετρία. Η καλλιέργειά τους αναπτύσσεται σήμερα στην Ασία.

HOLOTHURIA: Eine Klasse der Echinodermata, die in marinen Habitaten entweder ungestielt oder festsitzend zu finden sind und eine Radialsymmetrie aufweisen, z. B. Seegurken; diese sind gegenwärtig geschätzte Aquakulturkandidaten in Asien.

OLOTURIA: Classe di Echinodermi che occupano habitat marini. Animali sessili o sedimentari con simmetria radiale; es. il cetriolo di mare. Sono dei buoni candidati nellacquacoltura in Asia.

HOLOTURIA: Clase de equinodermos situados en los hábitats marinos; animales sedimentarios o sésiles con simetría radial, por ejemplo pepino de mar. Forma parte del desarrollo acuícola actual en Asia.

HOLOTHURIOIDEA (SJØPØLSER): Klasse av pigghuder (Echinodermata) funnet i marine habitater. Stilkløse eller fastsittende dyr med radialsymmetri, f.eks. sjøpølse (kandidat for akvakultur i Asia).

Was this helpful?
Nom commun des membres du genre Homarus (classe Crustacea; sous-ordre Reptantia; division Macura). Décapode marcheur vivant sur lestran ou sur les fonds marins, dans des crevasses et des fissures rocheuses. La première paire dappendices ambulatoires porte des très grandes pinces de taille inégale. De couleur bleu-noir à létat naturel, mais rouge après cuisson. Distribution; Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord et lOuest de la Baltique. Les homards sont maintenus en bassins pendant les s


LOBSTER (Homarus): (Common lobster Homarus gammarus). Class crustacea, Sub order Reptantia, division Macura. Walking decapods which live on the shore or sea bed. First pair of walking legs carry unequal but very large pincers. Colour, blue-black; turns red when boiled; habitat; among rocks, in cracks, holes and caves. Distribution; Mediterranean, Atlantic, English Channel, North Sea and west Baltic. Lobsters are maintained in ponds during the enclosed fishing seasons (Canada, Norway and France) and cultured for tr

ΑΣΤΑΚΟΣ (Homarus): (κοινός αστακός, Homarus gammarus). Ομοταξία Καρκινοειδή, Τάξη Βαδιστικά (Δεκάποδα), υποτάξη Μάκρουρα. Βαδιστικά δεκάποδα που ζουν στο βυθό ή στην ακτή. Το πρώτο ζεύγος βαδιστικών ποδών φέρει άνισες αλλά πολύ μεγάλες δαγκάνες. Χρώμα κυανό μαύρο που κοκκινίζει όταν βραστεί. Ενδιαίτημα: βράχοι, ρωγμές, τρύπες και κοιλότητες. Γεωγραφική κατανομή: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μάγχη, Βόρεια Θάλασσα και δυτ. Βαλτική. Οι αστακοί διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές κατα την διάρκεια των εποχών του ψαρέματος (Κανα

HUMMER: Gewöhnlicher Hummer Homarus gammarus. Zu den Crustaceen gehörend (Unterordnung Reptantia, Abteilung Malacostraca). Auf dem Boden laufende Decapoda, die in Ufernähe und am Meeresboden leben. Das erste Paar der Laufbeine trägt gewöhnlich ungleich große Scheren. Farbe bläulich-schwarz; färbt sich beim Abkochen rot; zwischen Felsen, in Klüften , Löchern und Höhlen vorkommend. Verbreitung: Mittelmeer, Atlantik, Englischer Kanal, Nordsee und westliche Ostsee. Hmmer werden in Kaltwasserteichen außerha

ASTICE (HOMARUS GAMMARUS = HOMARUS VULGARISv): Crostacei, ordine Reptanti, in passato denominati Macruri. Decapodi che vivono sulla riva o in fondo al mare. Il primo paio di arti porta chele grandi ma disuguali; di colore blu scuro che cambia in rosso quando viene bollito; habitat: fra le rocce in anfratti, buchi e grotte. Distribuzione: Mediterraneo, Atlantico, La Manica, Mare del Nord e Baltico dellovest. Gli astici vengono stabulati in stagni durante le stagioni del fermo pesca (Canada, Norvegia e Francia) e allevati per prove sperimental

LANGOSTA: Nombre común de los miembros del genero Homarus. (Clase de crustáceos; sub-orden Reptantia; división Macura). Decápodo andante que vive en la orilla o en los fondos marinos. El primer par de apéndices ambulatorios llevan grandes pinzas desiguales. De color azul-negro en el estado natural, pero rojos después de cocción. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Mancha, Mar del Norte y el oeste Báltico. Las langostas se mantienen en estanques durante los periodos de pesca prohibida (Canadá, Noruega,

EUROPEISK HUMMER: (Homarus gammarus) Underrekke Crustacea (krepsdyr), overklasse Malacostraca (storkreps), overorden Eucarida, orden Decapoda, infraorden Astacidea (langhalekreps). Lever tilknyttet til hardbunn ned til 40 meter, helst med tilgang til gode gjemmesteder (f.eks. steinrøyser). Hummeren har kraftige klør og kropp. Klørne er ulike, den ene kalles knusekloen (knusing av byttedyr) mens den andre kalles saksekloen (våpen). Levende hummer har grønnsvart skall med blålige knuter/pigger. Er vanlig fra den en

Was this helpful?
Capacité de certains organismes vivants à stabiliser leur environnement interne face aux divers paramètres variables externes.


HOMEOSTASIS: The ability to maintain a relatively stable internal environment in an organism in the face of widely varying external forces.

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Η ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σχετικά σταθερό το εσωτερικό τους περιβάλλον παρά τις ευρείες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

HOMÖOSTASE: Die Tendenz, ein relativ stabiles inneres Milieu in einem Organismus trotz weit variierender externer Einwirkungen aufrechtzuerhalten.

OMEOSTASI : La capacità di mantenere un ambiente interno relativamente stabile in un organismo al variare dei parametri variabili esterni.

HOMEOSTASIS: Capacidad de los organismos vivos de mantener estable su medio interno frente a diversos parámetros variables externos.

HOMEOSTASE: Egenskapen til å opprettholde et relativt stabilt indre miljø i en organisme tross store variasjoner fra ytre påvirkninger.

Was this helpful?
Forme de la nageoire caudale du poisson, symétrique extérieurement et asymétrique sur la partie interne. Elle est supportée par un complexe de rayons spécialisés.


HOMOCERCAL: The type of fish tail that is externally symmetrical at its base but internally asymmetrical. It is supported by a complex of specialized bones.

ΟΜΟΚΕΡΚΟΣ: Τύπος της ουράς των ψαριών, εξωτερικά συμμετρικής στη βάση της, αλλά εσωτερικά ασύμμετρης. Υποστηρίζεται από σύμπλεγμα ειδικευμένων οστών.

HOMOCERK: Die fortgeschrittene Form der Schwanzflosse der meisten Teleosteer, die äußerlich symmetrisch erscheint, im inneren ein asymmetrisches Schwanzflossenskelett aufweist.

OMOCERCA : Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i due lobi sono simmetrici esternamente ma internamente asimmetrici. E sostenuta da un complesso di ossa specializzate.

HOMOCERCA: Forma de la aleta caudal de peces, simétrica exteriormente y asimétrica en la parte interna. Se soporta por un complejo de radios especializados.

HOMOCERC: Type halefinne, hos fisk, med ytre symmetri. Finneskjelettet er asymmetrisk og består av et kompleks av spesialiserte bein.

Was this helpful?
Se dit des oeufs dont le contenu en vitellus est faible et inégalement distribué.


HOMOLECITHAL: Eggs with a small quantity of yolk which is evenly distributed.

ΟΜΟΛΕΚΙΘΙΚΟ: Αυγό με μικρή ποσότητα λεκίθου, ομοιόμορφα κατανεμημένης, π.χ.

HOMOLECITHAL: Eier mit geringer, aber gleichmäßig verteilter Dottermenge.

OLIGOLECITICHE: Uova con una piccola quantità di vitello distribuito in modo disomogeneo.

HOMOLECITAL: Dícese del óvulo que tiene un cantidad reducida de yema.

HOMOLECITHAL: Egg med en liten mengde plomme som er jevnt fordelt.

Was this helpful?
Similitude de type ou de fonction.


HOMOLOGY: Identical in type and function.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ταυτότητα στη μορφή (τύπο) και λειτουργία.

HOMOLOGIE: Identität im Typ und in der Funktion.

OMOLOGHI: Identici nel tipo o nella funzione.

HOMOLOGÍA: Similitud de tipo o de funcionamiento.

HOMOLOGI: Identiske i type og funksjon.

Was this helpful?
Se dit des structures, traits ou caractères dorigine commune, mais qui nont pas forcément les mêmes compositions, fonctions ou comportements.


HOMOLOGOUS: Used of structures, traits or properties having a common ancestry but not necessarily retaining any similarities of structure, function or behaviour.

ΟΜΟΛΟΓΟΣ: Χρησιμοποιείται για δομές, χαρακτήρες, ή ιδιότητες, που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά που δεν διατηρούν απαραίτητα ομοιότητα στη δομή, τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά.

HOMOLOG: Wird benutzt für Strukturen, Merkmale oder Eigenschaften, die einen gemeinsamen Ursprung haben, aber nicht notwendigerweise eine Ähnlichkeit in Struktur, Funktion oder Verhalten aufweisen.

OMOLOGO: Si dice di strutture, tratti o caratteri di origine comune, ma che non hanno necessariamente la stessa composizione, funzione o comportamento.

HOMÓLOGO: Dícese de estructuras, rasgos o caracteres de origen común, pero que no tienen necesariamente las mismas composiciones, funciones o comportamientos.

HOMOLOG: Brukt om strukturer, trekk eller egenskaper med felles opphav, men som ikke nødvendigvis har utviklet likheter i struktur, funksjon eller atferd.

Was this helpful?
Reproduction sexuée des champignons impliquant la fusion de noyaux génétiquement similaires dérivés du même thalle.


HOMOMIXIS: Sexual reproduction in fungi involving the union of genetically similar nuclei from one thallus.

ΟΜΟΜΙΞΗ: Αμφιγονική αναπαραγωγή στους μύκητες που περιλαμβάνει την ένωση δύο γενετικά παρόμοιων πυρήνων από ένα θαλλό.

HOMOMIXIS: Sexuelle Reproduktion bei Pilzen, die die Vereinigung genetisch ähnlicher Zellkerne eines Thallus beinhaltet.

OMOMISSIA: Riproduzione sessuale nei funghi che implica la fusione dei nuclei geneticamente simili derivati da un unico tallo.

HOMOTALISMO: Reproducción asexual de hongos que implica la fusión de núcleos genéticamente similares y derivados del mismo talo.

HOMOMIXIS: Seksuell reproduksjon hos sopp, involverer foreningen av genetisk like kjerner fra et tallus.

Was this helpful?
Condition dun être homozygote.


HOMOZYGOSITY: The condition of being homozygous.

ΟΜΟΖΥΓΩΤΙΑ: Η κατάσταση του ομόζυγου.

HOMOZYGOTIE: Gleicherbigkeit (Reinerbigkeit). Gegensatz siehe Heterozygotie.

OMOZIGOSITA’: La condizione di essere omozigote.

HOMOCIGOSIDAD: Condición de ser homocigoto.

HOMOZYGOTI: Det å være homozygot.

Was this helpful?
Décrit la condition dans laquelle les gènes allélomorphes responsables dun caractère déterminé sont tous les deux dominants ou récessifs.


HOMOZYGOUS: The state of having two identical alleles at one gene locus.

ΟΜΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει ένα ζεύγος πανομοιότυπων αλληλομόρφων σε ένα γενετικό τόπο.

HOMOZYGOTISCH: Das Vorhandensein von zwei identischen Allelen auf einem Gen-Locus.

OMOZIGOSI: Descrive la condizione nella quale i geni allelomorfi responsabili di un carattere sono o tutti e due dominanti o tutti e due recessivi.

HOMOCIGOTO: Describe la condición por la cual ambos genes alelomorfos responsables de un carácter determinado son dominantes o recesivos.

HOMOZYGOT: Tilstand der en har to identiske alleler i ett genlocus.

Was this helpful?
Mécanisme interne dun organisme gouverné par des facteurs exogènes permettant la temporisation des rythmes endogènes.


BIOLOGICAL CLOCK: A mechanism by which behavioural and physiological patterns of an organism are governed by exogenous factors and regulated by internal mechanisms.

ΒIΟΛΟΓIΚΟ ΡΟΛΟΪ: Μηχανισμός με τον οποίο ηθολογικά και φυσιολογικά πρότυπα ενός οργανισμού ελέγχονται από εξωγενείς παράγοντες και ρυθμίζονται από εσωτερικούς μηχανισμούς.

BIOLOGISCHE UHR: Ein interner Mechanismus in einem Organismus, welcher ihn befähigt, zeitgemäß den Metabolismus oder den endogenen Verhaltensrhythmus zu kontrollieren.

OROLOGIO BIOLOGICO: Un meccanismo per cui i ritmi fisiologici e i ritmi comportamentali di un organismo sono controllati da fattori esogeni e regolati dai meccanismi interni.

RELOJ BIOLÓGICO: Mecanismo interno de un organismo gobernado por factores exógenos que permiten la regulación de los ritmos endógenos.

BIOLOGISK KLOKKE: Mekanisme der atferdsmessige og fysiologiske mønstre i en organisme blir styrt av ytre faktorer og regulert av indre mekanismer.

Was this helpful?
Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

ΟΡΜΟΝΗ: Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.

HORMON: Eine chemische Substanz, die von einer duktuslosen Drüse sekretiert und in den Blutstrom abgegeben wird, wobei die Wirkungsweise eines anderen Organs beeinflußt oder gesteuert wird.

ORMONE: Una sostanza chimica secreta nel dotto ghiandolare e riversata nel sangue e che agisce sugli organi o tessuti a distanza, attraverso il trasporto nel sangue.

HORMONA: Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.

HORMON: En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.

Was this helpful?
Hormone libérée par les cellules de ladenohypophyse qui agit principalement sur la glande interrénale chez les poissons stimulant ainsi la croissance et la synthèse des sécrétions des corticostéroïdes par ce dernier.


ADRENO-CORTICO-TROPHIC-HORMONE: Hormone released by cells in the adenohypophysis that acts mainly on the inter-renal gland in fish, stimulating growth and corticosteroid production.

ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH): (Κορτικοτροπίνη). Ορμόνη που απελευθερώνεται από κύτταρα της αδενοϋπόφυσης και δρα κυρίως στον επινεφριδιακό φλοιό του ψαριού, διεγείροντας την αύξηση και την παραγωγή/έκκριση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια.

ACTH (ADENOCORTICOTROPHES HORMON): Ein Hormon, das von den Zellen der Adrenohypophyse entlassen wird und vorwiegend auf den Adrenalcortex wirkt und das Wachstum und die Produktion/Sekretion von Corticosteroiden in diesem Organ stimuliert.

ADENOCORTICOTROPO (ORMONE): Un’ormone rilasciato da cellule dell’adenoipofisi che agisce principalmente sul tessuto ghiandolare interrenale dei pesci, stimolando la produzione di ormoni corticosteroidi.

HORMONA ADRENOCORTICOTRÓPICA: Hormona liberada por las células de la adenohipófisis y que actúa principalmente sobre la glándula interrenal en los peces, estimulando así el crecimiento y la síntesis de las secreciones de corticosteroides por esta última.

ADRENOKORTIKOTROPT HORMON (ACTH): Hormon som blir utskilt fra celler i adenohypofysen og som hovedsakelig virker på interrenallegemene hos fisk (homologt med binyrebarken hos høyere vertebrater) og som stimulerer vekst og produksjon av kortikosteroid.

Was this helpful?
Hormone peptidique sécrétée par lépiphyse et dont le rôle principal est la régulation de la croissance à travers lamélioration du taux dalimentation et du taux de conversion des aliments. Une stimulation de la croissance chez les poissons peut être obtenue par ladministration de GH exogène ou par lintégration de gènes codant GH dans le génome du poisson (poisson transgénique). De telles pratiques sont assujetties à un contrôle régulier dans plusieurs pays. Syn. Somatotropine.


GROWTH HORMONE: A peptide hormone, secreted by the anterior pituitary, whose primary function is the regulation of growth through enhanced feed uptake and improved feed conversion. Stimulation of the growth of fish may be induced by the administration of exogenous GH or by integration of GH genes into the fish genome (transgenic fish). Such practices are subject to regulatory control in many countries. Syn. somatotropin.

ΑΥΞΗΤIΚΗ ΟΡΜΟΝΗ (GH): Growth Hormone. Πεπτιδική ορμόνη, που εκκρίνεται από την οπίσθια υπόφυση και που έχει ως κύρια λειτουργία τη ρύθμιση της αύξησης, μέσω αυξημένης λήψης τροφής και βελτιωμένης μετατρεψιμότητας. Η αύξηση των ψαριών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη χορήγηση εξωγενούς GH ή με την εισαγωγή γονιδίων GH στο γονιδίωμα των ψαριών (διαγονιδιακά ψάρια). Τέτοιες μέθοδοι υπόκεινται σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σε πολλές χώρες. Συν. σωματοτροπίνη.

WACHSTUMSHORMON: Ein Peptidhormon der vorderen Hypophyse, dessen primäre Funktion die Regulation des Wachstums ist, und das die Nahrungsaufnahme und die Nahrungskonversion verbessert. Die Wachstumsleistung kann durch die Verabreichung von Wachstumshormon über das Futter, oder durch Integration von GH-Genen in das Fischgenom (transgenetische Fische) erzielt werden. Die Anwendung derartiger Methoden ist jedoch in vielen Ländern nicht oder nur unter strengen Auflagen gestattet. Syn. Somatotropin.

ORMONE DELLA CRESCITA: Ormone peptidico secreto dalla parte anteriore della ghiandola pituitaria, la cui funzione primaria è quella di regolare la crescita attraverso il miglioramento del tasso dalimentazione e del fattore di conversione dellalimento. La stimolazione della crescita del pesce può essere indotta tramite somministrazione di GH esogeno o tramite integrazione del gene per il GH allinterno del genoma del pesce (pesci transgenici). Queste pratiche sono soggette a controlli regolamentari in molti paesi. Syn.

HORMONA DE CRECIMIENTO: Hormona peptídica secretada por la pituitaria anterior y cuyo papel principal es la regulación del crecimiento a través de la mejora de la tasa alimentaría y de la tasa de conversión de los alimentos. Una estimulación del crecimiento en los peces puede obtenerse por la administración de GH exógena o por la integración de genes de GH en el genoma del pez (pez transgénico) Tales prácticas son sometidas a controles regulares en varios paises. Syn. Somatotropina.

VEKSTHORMON (GH): Et peptidhormon, utskilt fra adenohypofysen, med hovedoppgave å regulere vekst gjennom økt fôropptak og fôrutnyttelse. Fisk kan stimuleres til vekst ved bruk av eksogent veksthormon (f.eks. rekombinant veksthormon), eller ved å spleise inn et veksthormon-gen i fiskegenomet (transgen fisk). Denne formen for vekstkontroll er strengt regulert i mange land.

Was this helpful?
Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

AUSLÖSENDES HORMON: Ein im Hypothalamus produziertes Hormon, das auf die hintere Hypophyse wirkt, um die Ausschüttung spezifischer Hormone zu stimulieren. Derartige Hormone sind heute kommerziell verfügbar und können in der Aquakultur für die Aufzucht von Laicherbeständen eingesetzt werden, um die Entwicklung zur Laichreife hin zu stützen.

RELEASING HORMON (RH): Neuro-ormone prodotto dall’ipotalamo, in grado di agire sulla porzione anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) per stimolare il rilascio di uno specifico ormone. Questi ormoni, sono disponibili in commercio e utilizzati in acquacoltura per indurre la maturazione sessuale nei riproduttori (es: GnRH: Gpnadotropin Releasing Hormon; CRH: Corticotropin Releasing Hormon).

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

Was this helpful?
Hormone qui stimule, ou qui soutient, lélaboration et le fonctionnement de gonades. Chez les Vertébrés, les gonadotrophines sont les hormones peptidiques sécrétées par la glande pituitaire sous le controle dun facteur libérateur de la gonadotrophine (mais voir également gonadotrophine chorionique humaine). Les gonadotrophines stimulent la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles (testostérone, oestrogènes par exemple). Les extraits pituitaires (souvent issus despèces hétérologues) sont adminis


GONADOTROPIC HORMONE: Hormone that stimulates or maintains the elaboration and functioning of the gonads. In vertebrates gonadotropins are peptide hormones produced in the pituitary gland under the control of gonadotropin releasing factor. They stimulate the secretion of steroid sex hormones (e.g. testosterone, oestrogens). Pituitary extracts (often from different species) are administered to fish to produce fry outside of the normal breeding period. Syn. Gonadotrophic hormone, gonadotropin.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ: Ορμόνη που επάγει ή διατηρεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία των γονάδων. Στα σπονδυλωτά οι γοναδοτροπίνες είναι πεπτιδικές ορμόνες που παράγονται στην υπόφυση, υπό τον έλεγχο του παράγοντα παραγωγής της γοναδοτροπίνης (βλ. όμως ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη). Επάγουν την έκκριση στεροειδών φυλετικών ορμονών (π.χ. τεστοστερόνη, οιστρογόνα). Εκχυλίσματα υπόφυσης (συχνά από άλλα είδη) χορηγούνται στα ψάρια για την παραγωγή ιχθυδίων εκτός αναπαραγωγικής περιόδου. (Συν. Γοναδοτροφική ορμόνη, γονα

GONADOTROPES HORMON (GnH): Ein Steroidhormon, das die Funktion der Gonaden stimuliert. In Vertebraten werden gonadotropine Hormone vom vorderen Teil der Hypophyse ausgeschüttet, wobei diese von den Gonadotropin-freisetzenden Hormonen (GnRH) kontrolliert wird. Hypophysenextrakte (oft von anderen Arten) werden verwendet, um Fische außerhalb der Laichzeit zum Ablaichen zu stimulieren. Syn: Gonadotropin.

ORMONE GONADOTROPO: Ormone che stimola o che sostiene lo sviluppo e il funzionamento delle gonadi. Nei vertebrati le gonadotropine sono ormoni peptidici prodotti nella ghiandola pituitaria (ipofisi) sotto controllo dei fattori neuroormonali rilascianti gonadotropine. Stimolano la secrezione degli ormoni sessuali steroidei (es. testosterone, estrogeni). Gli estratti pituitari (spesso provenienti da specie differenti) vengono somministrati al pesce per poter ottenere avannotti al di fuori del normale periodo di ripro

HORMONA GONADOTRÓPICA: Hormona que estimula, o que sostiene, la elaboración y el funcionamiento de las gónadas. En los vertebrados, las gonadotropinas son hormonas peptídicas secretadas por la glándula pituitaria bajo el control de un factor de liberador de gonadotropina. Las gonadotropinas estimulan la secreción de las hormonas esteroideas sexuales (testosterona o estrógenos por ejemplo). Los extractos pituitarios (a menudo a partir de especies diferentes) son administrados a los peces con el fin de asegurar una prod

GONADOTROPIN (GTH) : Hormon som stimulerer eller opprettholder utforming og funksjon av gonadene. Hos virveldyr (vertebrater) er gonadotropiner peptidhormoner som produseres i hypofysen under kontroll av GnRH. To former for gonadotropin produseres i hypofysen: GTH I og GTH II. GTH stimulerer sekresjon av steroide kjønnshormoner (f.eks. testosteron og østrogen) i gonadene. Hypofyseekstrakter (ofte fra andre arter) blir injisert i stamfisk for å produsere yngel utenom den normale gytesesongen.

Was this helpful?
Organisme hôte abritant les stades finaux ou sexués dun parasite.


DEFINITIVE HOST: A host organism in which the sexual or final stages in the life cycle of a parasite must develop.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός-ξενιστής, στον οποίο ένα παράσιτο διανύει το φυλετικό ή το τελικό στάδιο του κύκλου ζωής του.

ENDWIRT: Ein Wirtsorganismus, in dem sich die Sexual- oder Endstadien des Lebenszykluses eines Parasiten befinden.

OSPITE DEFINITIVO : Un organismo ospite in cui si sviluppano le fasi sessuali o finali nel ciclo vitale di un parassita.

HUÉSPED DEFINITIVO: Organismo huésped que alberga los estados finales o sexuales de un parásito.

SLUTTVERT : Vertsorganisme der det kjønnsmodne eller siste stadiene i livssyklusen til en parasitt må utvikles.

Was this helpful?
Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.


INTERMEDIATE HOST: The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.

ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

ZWISCHENWIRT: Ein Wirt, bei dem die juvenilen Stadien von Parasiten auftreten, bevor sie den endgültigen Wirt befallen und in dem häufig eine asexuelle Reproduktion stattfindet; Zweitwirt.

OSPITE INTERMEDIO: Lospite infestato dagli stadi dei giovanili di un parassita prima del passaggio allospite definitivo e nel quale avviene di frequente la riproduzione asessuale del parassita stesso; ospite secondario.

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

Was this helpful?
Montée du niveau de la marée au dessus de la hauteur prévue, provoquée par le vent qui souffle du large vers le continent.


STORM SURGE: A rise in tidal height, above the predicted tide, due to wind blowing onshore.

ΣΤΑΘΜΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ: Ανύψωση της στάθμης της παλίρροιας, πάνω από το προβλεπόμενο ύψος, εξαιτίας ανέμου που πνέει προς την ξηρά.

STURMFLUT: Ein Anstieg der Tidenhöhe über die vorhergesagte Tidenhöhe, verursacht durch starken auflandigen Wind.

AUMENTO DEL LIVELLO DEL MARE DA TEMPESTA: Un innalzamento dellaltezza di marea, dovuto al vento di mare.

OLEADA DE TEMPORAL: Subida del nivel de las mareas más allá del nivel previsto, provocada por el viento que sopla hacia el continente.

STORMFLO: Heving av tidevannsnivå over normal høyde, grunnet vind som blåser mot land.

Was this helpful?
Terme général pour désigner des variétés de substances graisseuses visqueuses et combustibles qui sont insolubles dans leau. Les huiles sont liquides à la température ambiante ou quand elles sont chauffées légèrement. Elles peuvent provenir dorigines animales, végétales ou minérales.


OIL: General term for any of a variety of greasy, viscous combustible substances that are insoluble in water. Oils are liquid at room temperature or when slightly warmed; can be derived from animal or vegetable sources.

ΕΛΑIΟ: Γενικός όρος γιά λιπαρές μεγάλου ιξώδους αναφλέξιμες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερό. Σε θερμοκρασία δωματίου ή όταν θερμανθούν ελαφρά βρίσκονται σε υγρή μορφή. Παράγονται από ζωϊκές ή φυτικές πηγές.

ÖL: Allgemeiner Begriff für jede Form viskoser und brennbarer Substanzen, die weitgehend unlöslich in Wasser sind. Öle sind bei Zimmertemperatur oder leicht angewärmt flüssig, sie können von fossilen Ressourcen oder aus Tieren und Pflanzen gewonnen werden.

OLIO: Termine generico riferito a diverse sostanze grasse, viscose, insolubili in acqua e combustibili. Gli oli sono allo stato liquido a temperatura ambiente o quando sottoposti a leggero riscaldamento; quelli per uso alimentare possono essere di derivazione animale o vegetale.

ACEITE: Término general que designa a una variedad de sustancias grasas viscosas y combustibles que son insolubles en el agua. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente o cuando son calentados ligeramente. Pueden ser de origen animal, vegetal o mineral.

OLJE: Generell betegnelse som brukes om en rekke sleipe, tyktflytende brennbare substanser som er uløselige i vann. Oljer er flytende ved romtemperatur eller når de varmes forsiktig opp. Kan utvinnes fra animalsk eller vegetabilsk materiale.

Was this helpful?
Huile extraite des poissons entiers ou des déchets de poisson. Les huiles de poissons sont utilisées dans lélaboration des aliments piscicoles, des graisses alimentaires ainsi que des produits industriels.


FISH OIL: Oil extracted from total fish body or from fish waste. Fish oils are used in the manufacture of fish feeds, edible fats and industrial products.

ΙΧΘΥΕΛΑΙΟ: Λάδι που εξάγεται από ολόκληρο το σώμα του ψαριού ή από τα άχρηστα περισσεύματα των ψαριών. Τα ιχθυέλαια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών, βρωσίμων λιπών και βιομηχανικών προiόντων.

FISCHÖL: Öl, welches aus Fischen und Abfällen (Innereien) der Fischverarbeitung gewonnen wird. Fischöl wird bei der Herstellung von Fischfuttern verwendet sowie zu industriellen Produkten und zu Fetten für den menschlichen Verzehr oder zu Industrieprodukten verarbeitet.

OLIO DI PESCE: Olio estratto dal pesce intero o dagli scarti di pesce. Gli olii di pesce vengono usati nella preparazione degli alimenti per pesci, dei grassi edibili e dei prodotti industriali.

ACEITE DE PESCADO: Aceite extraído de peces enteros o de los deshechos de peces. Los aceites de pescado son utilizados en la elaboración de alimentos piscícolas, de grasas alimentarias así como de algunos productos industriales.

FISKEOLJE: Oljeekstrakt fra hel fisk eller fiskeavfall. Fiskeolje brukes ved produksjon av fiskefôr, spiselig fett og industrielle produkter.

Was this helpful?
Pièce forgée en forme de huit, fixée à lextrémité des pattes de panneau; le bras coulisse dans lun de ses trous où il vient se bloquer en traction par une autre pièce forgée appelée stoppeur.


KELLY`S EYE: 8-shaped steel forging, the smaller ring for attachment to backstrop, the larger through which the bridle passes, to retain the stopper at the fore end of the bridle.

ΟΧΤΑΡΙ: Σφυρήλατο χαλύβδινο έλασμα σχήματος 8, από τον μικρότερο δακτύλιο του οποίου εξαρτάται το φορτωτικό δίκτυ (ιμάντας) . Μέσα από τον μεγαλύτερο δακτύλιο διέρχεται το συρματόσχοινο που σταθεροποιείται με την βοήθεια ενός εμπλοκέα.

OCHSENAUGE: Durchzugring am Scheerbrett. Der kleinere Ring wird mit dem Hahnepot verbunden, durch den größeren wird der Jäger geführt.

OCCHIO DI KELLY: Pezzo forgiato a 8, fissato per mezzo di unestremità ad un pannello, mentre laltro anello, quello attraverso il quale passa la cima dormeggio, resta scorrevole e si chiude attorno ad uno stopper quando viene messo in trazione.

LLAVE KELLY: Pieza forjada en forma de ocho, fijado en la extremidad de las patas de un panel; la parte móvil en uno de sus agujeros se bloquea mediante otra pieza forjada y llamada bloqueador.

KELLYS ØYE: Åttetallsformet stålstruktur, med en stor og en liten ring. Den minste ringen er festes til hanefoten, som igjen er festet til tråldøra (oterbord). Swiperen (tauet mellom trålen og tråldøra) går gjennom den største ringen. I enden av swiperen er det satt en stopper, som swiperen stopper i når tråling pågår. Fra stopperen går det et mellomtau til slepewiren.

Was this helpful?
Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

PAZISCHE AUSTER (Crassostrea): Der Begriff CUPPED OYSTER wird vielfach aus dem Englischen übernommen, da dieser Begriff auch andere Austern einschließen kann, die der Gattung Crassostrea angehören. Diese kommen unter Bedingungen vor, die sehr verschieden von denen der europäischen Austern sind, wobei sie bei niedrigeren Salzgehalten noch gut wachsen und weitgehend frei von den gewöhnlichen Räubern und Parasiten sind. Crassostrea- Arten benötigen höhere Temperaturen zum Laichen ( über 200C) als die gewöhnliche Auste

OSTRICA PORTOGHESE: Ostriche appartenenti al genere Crassostrea (Crassostrea angulata). Queste ostriche colonizzano una più vasta varietà di condizioni ecologiche rispetto alle ostriche piatte e crescono meglio in aree con bassa salinità, libere da alcuni dei più comuni predatori e parassiti. Richiedono temperature più alte delle ostriche piatte per la deposizione (più di 200C).

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del generoOstrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

Was this helpful?
Nom courant d’Ostréa edulis, un mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasiteBonamia ostrea.


EUROPEAN FLAT OYSTER: The common name for Ostrea edulis, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΡΕΙΔΙ: Η κοινή ονομασία του δίθυρου μαλακίου Ostrea edulis, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ostreidae. Χαρακτηριστικά του είδους είναι το ακανόνιστο κέλυφος, η ύπαρξη ενός μόνο προσαγωγού μυός, το μικρό μέγεθος του πόδα και η απουσία σιφωBonamia ostrea. Συνδ.

EUROPÄISCHE AUSTER: Der Vulgärname für Ostrea edulis, eine Art der Familie Ostreidae der bivalven Mollusken. Diese Auster hat eine irreguläre Schale mit einem einzigen Adduktormuskel, einen kleinen Fuß und keinen Siphon, kommt in der unteren Gezeitenzone vor und wird in der temperierten Zone des westlichen Europa kultiviert. Die Bestände sind erheblich durch den eingeschleppten Parasiten Bonamia ostreae beinträchtigt.

OSTRICA PIATTA EUROPEA: Il nome comune di Ostrea edulis, un componente della famiglia delle Ostreidae, molluschi bivalvi, ha una conchiglia irregolare con un singolo muscolo adduttore, un piccolo piede, e non possiede il sifone, si trova sotto la fascia intertidale ed è allevata nelle acque marine e salmastre temperate dellEuropa occidentale. Gli stock sono stati gravemente colpiti dal parassita Bonamia.

OSTRA PLANA EUROPEA: Nombre común de la Ostrea edulis, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.

EUROPEISK FLATØSTERS (VANLIG ØSTERS): Navn på muslingen Ostrea edulis (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.

Was this helpful?
Un des quatre genres de la famille Acipenseridae, avec deux espèces, H. huso et H. dauricus.


HUSO: One of the four genera of the family Acipenseridae, with two species,H.huso and H. dauricus.

HUSO: Ένα από τα τέσσερα γένη της οικογένειας Acipenseridae το οποίο έχει δύο είδη, H. huso και H. dauricus.

HUSO: Eine der vier Gattungen der Familie Acipenseridae, mit den beiden Arten H. huso und H. dauricus. Siehe STÖRE

HUSO: Uno dei quattro generi della famiglia Acipenseride, con due specie, H.huso and H. dauricus.

HUSO: Uno de los 4 géneros de la familia Acipenseridae con dos especies H.huso y H. dauricus.

HUSO: En av fire slekter i familien Acipenseridae. Består av to arter, H. huso og H. dauricus. Jfr. stør.

Was this helpful?
Tissu sans structure homogène, ayant laspect du verre. (1) Le cartilage hyalin est le cartilage formant le squelette embryonnaire. (2) En pathologie : décrit laspect de quelques tissus dégénérescents. (3) Chez les poissons les zônes transparentes des otolithes, souvent employées pour déterminer lâge.


HYALINE: A clear, structureless, homogenous, glassy material. (1) Hyaline cartilage, the cartilage forming the embryonic skeleton. (2) In pathology: describes the aspect of some degenerating tissues. (3) In fishes: the transparent zones within otoliths, often used to determine age.

ΥΑΛΙΝΗ: Διαφανές, άμορφο, ομοιογενές υλικό. (1)Υαλώδης χόνδρος: ο χόνδρος του εμβρυονικού σκελετού. (2) Στην παθολογία: περιγράφει την εμφάνιση ορισμένων εκφυλισμένων ιστών. (3) Στα ψάρια: οι διαφανείς ζώνες των ωτολίθων που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της ηλικίας.

HYALIN: Ein klares, strukturloses, homogenes Material: (1) Durchsichtiger Knorpel: der Knorpel, der das embryonale "Skelett" formt; (2) In der Pathologie: durchsichtiges, strukturloses, homogenes Material, das in pathologisch-degenerativen Geweben und auch in normalen Geweben vorkommt. (3) Bei Fischen: die durchsichtigen Zonen der Otolithenstrukturen, die oft für die Altersbestimmung verwendet werden.

SOSTANZA IALINA: Materiale chiaro, trasparente e senza una struttura omogenea. (1) cartilagine ialina è la cartilagine che forma lo scheletro embrionale.(2) In patologia: descrive laspetto del tessuto in fase degenerativa. (3) Nei pesci: le zone trasparenti comprese negli otoliti, spesso usate per determinare letà.

HIALINO: Tejido sin estructura, homogénea y que tiene aspecto de vidrio. (1) El cartílago hialino es el cartílago que constituye el cartílago embrionario. (2) En patología: describe el aspecto de ciertos tejidos degenerados. (3) En peces, las zonas transparentes de otolitos, a menudo utilizado para determinar la edad.

HYALIN: Et klart, strukturløst, homogent, glassaktig materiale. (1) Hyalinbrusk, brusken som danner skjelettet i embryoer. (2) I patologi (sykdomslære): Beskriver utseende av et degenerert vev. (3) I fisk: De gjennomsiktige sonene i otolittene, ofte brukt til å bestemme alder.

Was this helpful?
Composé dammonium quaternaire utilisé pour le traitement des infections bactériennes des branchies des salmonidés par balnéation (2-4 mg.l-1). A cause de sa toxicité dans les eaux trop douces, la concentration du traitement est diminuée quand la teneur en carbonate de calcium de leau est inférieure à 100 mg.l-1.


HYAMINE: A quaternary ammonium compound commonly used as a bath treatment (2-4 mg/l) in salmonid culture to control bacterial gill disease problems. At a water hardness below 100mg/l of calcium carbonate it should be used at lower concentrations because of its high level of toxicity in soft water.

ΥΑΜΙΝΗ: Τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά λουτρά (2-4 mg/l) στην καλλιέργεια σολομοειδών για τον έλεγχο των βακτηριακών ασθενειών των βραγχίων. Οταν η σκληρότητα του νερού είναι μικρότερη των 100 mg/l ανθρακικού ασβεστίου, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητάς της στο μαλακό νερό.

HYAMIN: Eine quarternäre Ammoniumverbindung, die häufig als Badbehandlung (2-4 mg/L) für Salmoniden eingesetzt wird, um bakterielle Kiemeninfektionen zu kontrollieren. Es sollte vorsichtig und mit niedrigen Konzentrationen eingesetzt werden, wenn die Wasserhärte 100 mg/L Kalziumkarbonat unterschreitet, da es in weichem Wasser für Fische toxischer ist.

HYAMINE 3500: Nome commerciale di un composto di ammonio quaternario comunemente usato nel trattamento delle infezioni batteriche delle branchie dei salmonidi, per immersione (2-4 mg/l). A causa della sua alta tossicità nelle acque troppo dolci, può essere usato a basse concentrazioni quando la durezza dellacqua è inferiore a 100 mg/l di carbonato di calcio.Per luso di questi prodotti è necessario documentarsi con la legislazione locale in quanto in molti paesi non sono ammessi.

HIAMINA: Compuesto de amonio cuaternario utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas de branquias de salmónidos por baño (2-4 mg.l-1). A causa de su toxicidad en aguas muy dulces, la concentración del tratamiento es baja cuando el contenido en carbonato de calcio del agua es inferior a 100mg.l-1.

HYAMIN: En kvaternær ammoniumforbindelse, som ofte brukes i oppdrett av laksefisk for å badebehandle (2-4 mg/l) fisk med bakterielle gjelleinfeksjoner. Ved hardhet under 100 mg/l (kalsiumkarbonat) bør hyamin brukes i lavere konsentrasjoner siden forbindelsen blir giftigere i bløtt vann.

Was this helpful?
(1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDISIERUNG: (1) Basenpaarung zwischen komplementären DNA- oder RNA-Strängen. (2) Kreuzung von reinen Linien oder Individuen unterschiedlicher genetischer Konstitution oder Art.

IBRIDIZZIONE: Lappaiamento delle due catene polinucleotidiche (DNA o RNA) per formare un duplex. 2) Incrocio di linee consanguinee di individui con differente costituzione genetica o di due specie differenti.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

Was this helpful?
Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRID: Nachkomme zweier Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten oder Formen ( Varietäten).

IBRIDO: Progenie derivanti da due specie o varietà differenti.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

Was this helpful?
Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΥΒΡΙΔΩΜΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

HYBRIDOMA: Eine Hybrid-Zelle, die durch die Fusion einer Lymphozyte und einer Krebszelle geschaffen wurde; produziert einen Antikörper, der für nur ein Antigen spezifisch ist.

IBRIDOMA: Una cellula ibrida creata per fusione di un linfocita con una cellula cancerogena; produce degli anticorpi specifici di un solo epitopo di un antigene.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

HYBRIDOM: En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

PAH (POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE): Organische Moleküle, die mehr als zwei aromatische Ringe enthalten. In bezug auf Verschmutzungsprobleme wichtige Verbindungen.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (PAH): Molecole organiche costituite da due o più anelli aromatici; composti altamente tossici ed inquinanti.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES (HAP): Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

Was this helpful?
Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ: Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.

HYDROCEPHALIE: Ein abnormaler Zustand, der durch die Zunahme des Volumens der cerebralen Spinalflüssigkeit im Schädel verursacht wird. Kommt gelegentlich als krankhafte Erscheinung in Brutanstalten bei larvalen und juvenilen Fischen vor.

IDROCEFALIA: Condizione patologica provocata dallaumento di volume del fluido cerebrospinale nel cranio, cosa che avviene occasionalmente nelle larve e nei giovanili dei pesci dallevamento.

HIDROCEFALIA: Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.

HYDROCEFALI (VANNHODE): En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.

Was this helpful?
Gaz soluble et odorant, H2S, produit lors de la décomposition anaérobie; souvent trouvé dans lhypolymne et les boues sédimentaires. Parfois libéré par les matières organiques sédimentées (fèces et aliments résiduels) qui saccumulent sous les cages à poissons et les tables ostréicoles installées là où les courants et la profondeur sont faibles.


HYDROGEN SULPHIDE: A strong-smelling soluble gas, H2S, resulting from anaerobic decomposition; commonly found in the hypolimnion or bottom mud. Also can be released from the sedimented organic material (faeces and waste feed) that accumulates beneath fish cages or oyster trestles at sites restricted with regard to currents and depth.

ΥΔΡΟΘΕΙΟ: Δύσοσμο, διαλυτό αέριο, Η2S, παραγόμενο κατά την αναερόβια διάσπαση. Συνήθως παρατηρείται στο υπολίμνιο ή στην ιλύ του πυθμένα. Επίσης εκλύεται από ιζήματα οργανικού υλικού (περιττώματα και περισσεύματα τροφής), τα οποία συσσωρεύονται κάτω από τους κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας ή από τους υποστάτες των στρειδιών, όταν το βάθος είναι μικρό και δεν υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

SCHWEFELWASSERSTOFF: Ein riechbares, lösliches Gas, H2S, das bei der anaeroben Zersetzung ensteht; wird im allgemeinen im Hypolimnion oder Bodenschlamm gefunden. Wird auch aus Sedimenten freigesetzt, die unter Käfiganlagen der modernen Fischzucht oder unter Austerngestellen durch die Ablagerung von Kot und Futteresten akkumulieren.

IDROGENO SOLFORATO: H2S. Un gas solubile in acqua e dallodore pungente, è il risultato della decomposizione anaerobica; si trova comunemente nellipolimnio e nel fango sedimentario. Può essere rilasciato anche da materiale organico sedimentato (feci e alimenti guasti) che si accumula nelle gabbie dei pesci o sui cavalletti delle ostriche situati là dove le correnti e le profondità sono deboli.

SULFATO DE HIDRÓGENO: Gas soluble y de fuerte olor, H2S, producido durante la descomposición anaeróbica; se encuentra a menudo en el hipolimnion y el barro de sedimentación. A veces liberado por la las materias orgánicas sedimentadas (excrementos y alimentos residuales) que se acumulan debajo de las jaulas de peces y las tablas ostrícolas instaladas en las que las corrientes y la profundidad don bajas.

HYDROGENSULFID: En illeluktende oppløselig gass (H2S), som dannes ved anaerob nedbrytning. Ofte funnet i hypolimnion eller bunnslam. Kan også utskilles fra sedimentert organisk materiale (spillfôr og feces) under fiskemerder plassert på lite eksponerte, grunne lokaliteter med dårlig vannutskiftning.

Was this helpful?
Science qui étudie les paramètres physiques des océans, mers, lacs, cours deau et autres masses deau et des terres limitrophes, surtout les facteurs affectant la sécurité de la navigation. Les données receuillies sont publiées à lusage des navigateurs. Les conditions hydrographiques sont particulièrement importantes en aquaculture en ce qui concerne lemplacement des installations et leur conception.


HYDROGRAPHY: The science which deals with the measurement of the physical features of the oceans, seas, lakes, rivers, and other water bodies and their adjacent land areas, with special reference to the elements that affect safe navigation, and the publication of such information in a suitable form for the use of navigators. Hydrographic conditions are particularly important in aquaculture to decide on site selection and system design.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η επιστήμη που αφενός ασχολείται με την μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών, θαλασσών, λιμνών, ποταμών και άλλων υδάτινων συστημάτων καθώς και των γειτονικών τους χερσαίων περιοχών με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση και αφ΄εταίρου με την δημοσίευση των πληροφοριών αυτών υπό μορφή κατάλληλη γιά τους ναυτιλομένους. Οι υδρογραφικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην υδατοκαλλιέργεια γιά τις αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή θέσης και τον σχεδιασμ

HYDROGRAPHIE: Die Wissenschaft, die sich mit der Messung von physikalischen Kriterien in den Ozeanen, den Seen, Flüssen und anderen Gewässern und den an sie angrenzenden Landgebieten befaßt. Besondere Aufmerksamkeit wird im Sinne der Schiffahrt auf Aspekte gelegt, die ein sicheres Navigieren ermöglichen, einschließlich der Publikation der hierfür nutzbaren Informationen. In der Aquakultur sind hydrographische Daten insbesondere für die Beurteilung der Standortkriterien und der Systemauslegung wichtig.

IDROGRAFIA: La scienza che studia le misure delle figure fisiche degli oceani, mari, laghi, fiumi, e altri corpi dacqua e le loro aree di terreno adiacente, con particolare riferimento agli elementi che riguardano la sicurezza della navigazione, la pubblicazione di alcune informazioni disponibili per luso dei naviganti. Le condizioni idrografiche sono importanti in acquacoltura per decidere la scelta di un sito e il progetto di un allevamento.

HIDROGRAFÍA : Ciencia que estudia los parámetros físicos de los océanos, mares, lagos, corrientes de agua y otras masas de agua y de tierras limítrofes, sobre todo los factores que afectan la seguridad de navegación. Los datos recogidos son publicados para el uso de los navegadores. Las condiciones hidrográficas son particularmente importantes en acuicultura en cuanto al sitio de instalación y de diseño de las jaulas.

HYDROGRAFI: Vitenskapen som har å gjøre med målinger av de fysiske egenskapene til hav, innsjøer, elver og andre vannmasser med deres tilstøtende områder. Spesielt med tanke på faktorene som påvirker trygg navigering, og publikasjon av informasjonen i en form som gjør den lett å forstå for navigatører. Hydrografiske forhold er særlig viktig i akvakultur ved bestemmelse av beliggenhet for oppdrettslokaliteter og valg av anleggstype.

Was this helpful?
Science qui étudie lhydrosphère, surtout en ce qui concerne les effets de la précipitation et de lévaporation sur la présence et les caractères de leau dans les cours deau, lacs et sur ou dessous la terre. En termes de cycle hydrologique, les compétences de lhydrologie sétendent de la précipitation jusquà la reévaporation ou retour de leau à la mer. En hydrologie appliquée, les données receuillies scientifiquement sont exploitées afin détablir des prévisions de lécoulement deau (prévisions fluvi


HYDROLOGY: The scientific study of the waters of the earth, especially with relation to the effects of precipitation and evaporation upon the occurrence and character of water in streams, lakes and on or below the land surface. In terms of the hydrologic cycle, the scope of hydrology may be defined as that portion of the cycle from precipitation to re-evaporation or return of the water to the seas. Applied hydrology utilizes scientific findings to predict rates and amounts of runoff (river forecasting), es

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ: Η επιστημονική μελέτη των υδάτων της ξηράς. Εξετάζει την επίδραση των κατακρημνισμάτων και της εξάτμισης στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού στους ποταμούς, τις λίμνες και την επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Με βάση τον υδρολογικό κύκλο, το αντικείμενο της υδρολογίας ορίζεται ως το μέρος του κύκλου από την κατακρήμνιση μέχρι την επανεξάτμιση ή την επιστροφή του νερού στις θάλασσες. Η εφαρμοσμένη υδρολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για την πρόγνωση των συντελεστών και του όγκο

HYDROLOGIE: Die Wissenschaft vom Wasser auf der Erde, insbesondere in bezug auf die Auswirkungen von Niederschlag und Verdunstung auf das Auftreten und den Charakter von Wasser in Strömen, Seen und auf oder unter der Erdoberfläche. Bezogen auf den hydrologischen Zyklus, kann der Bereich der Hydrologie im Zyklus vom Niederschlag bis zur Wiederverdunstung definiert werden, oder bis zur Rückkehr des Wassers ins Meer. Die angewandte Hydrologie nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse, um Abflußraten und -mengen (Ab

IDROLOGIA: Studio scientifico delle acque della terra (idrosfera), specialmente in relazione agli effetti delle precipitazioni ed allevaporazione sulle caratteristiche delle acque dei corsi dacqua, dei laghi e del terreno. In termini di studio del ciclo idrologico, le competenze dellidrologia si estendono dalla precipitazione alla ri-evaporazione o al ritorno dellacqua al mare. Lidrologia applicata utilizza scoperte scientifiche al fine di stabilire previsioni sullo smaltimento dellacqua (previsioni fluvia

HIDROLOGÍA: Ciencia que estudia la hidrosfera, sobre todo lo que concierne los efectos de la precipitación y la evaporación sobre la ocurrencia y los caracteres del agua en las corrientes de agua, lagos subterráneos o superficiales. En términos de ciclo hidrológico, la competencia de la hidrología se extiende desde la precipitación hasta la reevaporación o el retorno del agua al mar. En hidrología aplicada, los datos recogidos científicamente son utilizados para prevenir el flujo de agua (previsiones fluvia

HYDROLOGI: De vitenskapelige studiene av jordens vannmasser, spesielt i relasjon til effektene av nedbør og fordamping på forekomst av og egenskaper til vann i bekker, innsjøer eller over/under bakkenivå. Med bakgrunn i den hydrologiske syklusen (vannets kretsløp) er hydrologi definert som delen av syklusen fra nedbør til vannet igjen fordamper eller vannet vender tilbake til sjøen. Anvendt hydrologi bruker vitenskapelige funn til å anslå avrenning (elvevarsling), beregne nødvendige overløps- og reservoark

Was this helpful?
La décomposition de certains composés chimiques par addition des eléments de leau.


HYDROLYSIS: The splitting of a product or substance into smaller units by the addition of the elements in water.

ΥΔΡΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση μίας ουσίας κατά τη διάλυσή της σε νερό.

HYDROLYSE: Die Spaltung eines Produktes oder einer Substanz in kleinere Einheiten durch die Zugabe von Elementen ins Wasser.

IDROLISI: Reazione di scissione di una molecola per azione dellacqua, che ha come risultato lottenimento di due o più molecole più piccole o di ioni.

HIDRÓLISIS: La descomposición de ciertos compuestos químicos por adición de agua.

HYDROLYSE: Splitting av et produkt eller en substans til mindre enheter, ved bruk av vannmolekyler.

Was this helpful?
Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

ÖDEM: Dropsy (der englische Begriff "Dropsy" wird häufig im Deutschen verwendet). Eine Anreicherung von seröser Flüssigkeit in zellulären Geweben oder anderen Hohlräumen des Körpers; im allgemeinen für Hohlräume im Abdominalbereich benutzt. Nicht zu verwechseln mit dem englischen Begriff oedema.

IDROPISIA: Accumulo di fluidi sierosi nei tessuto cellulari o in una cavità corporea. Viene generalmente usato per la cavità addominale. Non bisogna confondere questo termine con “edema”.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

VATERSOTT: Opphopning av serøs væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Må ikke forveksles med ødem.

Was this helpful?
Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.


INFECTIOUS DROPSY: An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.

INFEKTIÖSES ÖDEM (DROPSY): Eine akute hämorraghische, ansteckende Virusinfektion, die typisch für Cypriniden und insbesondere für Karpfen (Cyprinus carpio) ist. Die Krankheit bricht meist im Frühjahr aus und verursacht eine hohe Sterblichkeit bei Adulten und Juvenilen, weshalb sie auch "Frühjahrsvirämie (q. v.) der Karpfen" genannt wird.

EDEMA INFETTIVO: Una infezione contagiosa virale acuta emorragica tipica dei ciprinidi, la si ritrova specialmente nella carpa comune (Cyprinus carpio). Questa malattia si manifesta soprattutto in primavera, causando mortalità negli adulti e nei giovanili: perciò essa è conosciuta anche come viremia primaverile della carpa.

HIDROPESÍA INFECCIOSA: Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

Was this helpful?
Système de culture des plantes dans laquelle les racines sont immergées dans un liquide nutritif, ou dans un substrat inerte irrigué par une solution nutritive. En aquaculture, cette technologie est utilisée pour traiter leau des systèmes de recyclage, lazote et le phosphore résultant du métabolisme des poissons étant partiellement éliminés. Les produits secondaires obtenus et commercialisables sont les salades et les tomates.


HYDROPONICS: A system of plant culture in which the growing plants have their roots immersed in a nutrient rich solution or in an inert substrate which is irrigated with nutrients. In aquaculture, this technology is often employed as a treatment method in recycling systems to, eliminate in part the nitrogen and phosphorus produced by fish metabolism. The marketable by-products most commonly obtained are lettuce and tomatoes.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ: Σύστημα καλλιέργειας φυτών κατά το οποίο τα αναπτυσσόμενα φυτά έχουν τις ρίζες τους βυθισμένες σε ένα διάλυμα πλούσιο σε θρεπτικά άλατα ή σε ένα αδρανές υπόστρωμα το οποίο αρδεύεται με θρεπτικά. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτή η τεχνολογία συχνά χρησιμοποιείται σε συστήματα ανακύκλωσης γιά την απομάκρυνση του αζώτου και φωσφόρου που παράγονται από τον μεταβολισμό των ψαριών. Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα είναι συνήθως τα μαρούλια και οι τομάτες.

HYDROPONISCHE KULTUREN: Ein System von Pflanzenkulturen, in dem Pflanzen wachsen, deren Wurzeln in eine nährstoffreiche Lösung eingetaucht sind oder in ein inertes Substrat gebettet werden, das mit nährstoffhaltigem Wasser versetzt wird. In der Aquakultur oftmals als Aufbereitungsmethode in Kreislaufsystemen eingesetzt, um wenigstens teilweise die aus dem Stoffwechsel ausgeschiedenen Stickstoff- und Phosphorverbindungen zu eliminieren und in vermarktungsfähige Produkte umzusetzen (z.B. Kopfsalat, Tomaten, Blumen).

COLTURA IDROPONICA: Sistema di coltivazione delle piante nel quale le radici sono immerse in una soluzione ricca di nutrienti o in un substrato inerte che viene irrigato con nutrienti, durante la crescita. In acquacoltura questa tecnologia è spesso impiegata come metodo di riciclaggio per azoto, fosforo prodotti dal metabolismo dei pesci. I prodotti commerciali, più comunemente ottenuti con tale sistema, sono la lattuga e i pomodori.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas en el cual las raíces son sumergidas en un líquido nutritivo, o en un sustrato inerte irrigado por una solución nutritiva. En acuicultura, esta sustancia se utiliza para tratar el agua de los sistemas de reciclaje para eliminar en parte el nitrógeno y el fósforo producidos por el metabolismo de peces. Los productos secundarios obtenidos y comercializados son, por ejemplo, lechugas y tomates.

HYDROPONIKK: Et system for plantedyrking der plantene har røttene nedsenket i en næringsrik løsning eller i et substrat som overrisles med næringsstoffer. I akvakultur brukes ofte denne teknologien i resirkulasjonssystemer, for å fjerne fosfor og nitrogen som produseres i fiskens metabolisme eller stammer fra spillfôr. De salgbare biproduktene er oftest tomater og salat.

Was this helpful?
La partie liquide de la croûte terrestre qui se distingue de la partie solide, la lithosphère et de lenveloppe gazeuse, appelée latmosphère. La masse globale deau, comprenant leau atmosphérique, leau de surface et leau souterraine.


HYDROSPHERE: The water portion of the earth as distinguished from the solid part, called the lithosphere, and from the gaseous outer envelope, called the atmosphere; the global water mass, including atmospheric, surface and subsurface waters.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ: Το σύνολο των υδάτων της γης σε αντιδιαστολή με τον στερεό φλοιό που καλείται ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ και από το αέριο περίβλημα που καλείται ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Η συνολική μάζα του ύδατος, η οποία περιλαμβάνει τα ατμοσφαιρικά, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

HYDROSPHÄRE: Der Wasseranteil der Erde, der vom festen Anteil, der LITHOSPHÄRE, und von der gasförmigen äußeren Hülle, der Atmosphäre, unterschieden wird. Die globale Wassermasse, die Atmosphären-, Oberflächen- und Tiefenwasser umfaßt.

IDROSFERA: La parte liquida della crosta terrestre che si distingue dalla parte solida, chiamata litosfera, e da quella gassosa, chiamato atmosfera; la massa dacqua globale, comprende lacqua atmosferica, lacqua di supericie atmosferica e lacqua sotterranea.

HIDROSFERA: Parte líquida de la tierra que se distingue de la parte sólida, llamada litosfera, y de la capa gaseosa, llamada atmósfera. Masa global de agua que incluye el agua atmosférica, agua superficial y agua subterránea.

HYDROSFÆRE: Alt vann på jordkloden, skilt fra de faste områden (litosfæren) og luftlaget rundt (atmosfæren). De globale vannmassene, medregnet atmosfærisk, overflate- og grunnvann.

Was this helpful?
Classe de coelentérés incluant les méduses et les polypes.


HYDROZOANS: Class of the Phylum Cnidaria including simple and compound jellyfishes and polyps.

ΥΔΡΟΖΩΑ: Ομοταξία του φύλου των Κνιδοζώων που περιλαμβάνει απλές και σύνθετες μέδουσες και πολύποδες.

HYDROZOA: Eine Klasse der Cnidaria (Phylum), die solitäre und kolonienbildende Arten von Quallen und Polypen umfaßt.

IDROZOI: Classe di Celenterati che include meduse e polipi.

HIDROZOA: Clase de celenterados del filum de los cnidarios, que incluye medusas y pólipos.

HYDROZOER: Klasse Hydrozoa tilhørende rekke Cnidaria (nesledyr), inneholder enkle og sammensatte maneter og polypper.

Was this helpful?
Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.

HYGIENE: Die Praxis, durch Sauberkeit den Gesundheitszustand zu erhalten.

IGIENE: Pratica per il mantenimento dello stato di salute attraverso la pulizia.

HIGIENE: Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.

HYGIENE: Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.

Was this helpful?
Appareil pour mesurer le degré dhumidité de latmosphère. Il existe six principes essentiellement différents de transduction exploitées dans la mesure de lhygrométrie et en conséquence un nombre égal de types dhygromètres: (i) le psychromètre, qui exploite une méthode thermodynamique; (ii) les appareils qui exploitent des changements de dimensions physiques provoquées par labsorption de lhumidité (hygromètre à cheveux, hygromètre à torsion, hygromètre à baudruche, hygromètre à film de carbone); (


HYGROMETER: An instrument which measures the water vapour content of the atmosphere. There are six different means of transduction used in measuring this quantity and hence an equal number of types of hygrometers. These are: (i) the psychrometer, which utilizes the thermodynamic method; (ii) the class of instruments which depends upon a change of physical dimensions due to the absorption of moisture (hair hygrometer, torsion hygrometers, goldbeaters-skin hygrometer, carbon-film hygrometer element); (iii) th

ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ: Οργανο που χρησιμεύει για την μέτριση της υγρασίας της ατμόσφαιρας (της περιεκτικότητας σε υδρατμούς). Υπάρχουν οι εξής βασικές μέθοδοι για την μέτρηση της υγρασίας και ένας αντίστοιχος αριθμός υγρομέτρων α) το ψυχρόμετρο που λειτουργεί με βάση της θερμοδυναμική, β) τα όργανα που βασίζοται στην ιδιότητα ορισμένων σωμάτων να μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους όταν υγρανθούν (υγρόμετρα τριχός, υγρόμετρο στρέψεως, υγρόμετρα ζωϊκής μεμβράνης, υγρόμετρα υμενών άνθρακα), γ) υγρόμετρα που βασίζονται στη

HYGROMETER: Ein Instrument, das den Wasserdampfgehalt in der Atmospäre mißt. Für die Messung dieser Quantität gibt es sechs grundsätzlich verschiedene Ansätze der Transduktion und folglich dieselbe Anzahl von Hygrometertypen. Diese sind: (i) der Psychrometer, der die thermodynamische Methode benutzt; (ii) die Klasse der Instrumente, die auf eine Veränderung in der physikalischen Ausdehnung von Materialien infolge der Absorption von Feuchtigkeit beruhen (Haar-Hygrometer, Torisions-Hygrometer, Goldschlägers H

IGROMETRO: Strumento che misura il grado di umidità dellatmosfera. Ci sono sei differenti significati interpretativi della misura igrometrica e ne è una conseguenza il fatto che esistano altrettanti tipi di igrometri. Ci sono : i) gli psicrometri, che utilizzano il metodo termodinamico; ii) la classe di strumenti sensibili ai cambiamenti delle dimensioni fisiche dellelemento sensibile, dovuto allassorbimento dellumidità (igrometro a capello, igrometri a torsione, igrometro a film di carbone); iii) quelli

HIGRÓMETRO: Aparato para medir la humedad atmosférica. Existen seis principios esencialmente diferentes de la transducción utilizados en la higrometría y por consiguiente un número igual de tipos de higrómetros: (i) sicrómetro, que utiliza método termodinámico; (ii) aparatos que utilizan los cambios de dimensiones físicas provocadas por absorción de humedad (higrómetro capilar, higrómetro de torsión, higrómetro de piel, higrómetro con capa de carbón); (iii) aparatos que utilizan la condensación de vapor de

HYGROMETER (FUKTIGHETSMALER): Instrument som måler innholdet av vanndamp i atmosfæren. Det er seks forskjellige måter å måle innholdet av vanndamp på, og det finnes like mange forskjellige hygrometre. Disse er: (i) Psykrometer, som utnytter den termodynamiske metoden. (ii) Klassen av instrumenter som er avhengig av en forandring i fysiske størrelser som oppstår på grunn av opptak av vanndamp (hårhygrometer, torsjonshygrometer, gullslagerhudshygrometer, karbonfilmshygrometer). (iii) De som er avhengige av kondensasjon av fukt

Was this helpful?
Préfixe indiquant quune certaine quantité est au dessus, au delà, ou "excède" un niveau normal.


HYPER: Prefix indicating that a certain quantity is over, above, beyond or exceeding a normal level.

ΥΠΕΡ: [ελλ.] Πρόθεμα που δηλώνει περίσσεια.

HYPER-: Präfix mit der Bedeutung "über, übermäßig, über - hinaus", wird z. B. zur Bezeichnung einer Überfunktion eines Organs verwendet.

IPER: Prefisso che indica che una certa quantità è sopra, aldilà, o eccedente un valore normale.

HIPER: Prefijo que indica que una cierta cantidad esta por encima, más allá, o excede un nivel normal.

HYPER-: Prefiks som indikerer at en viss mengde er ”over, ovenfor, hinsides eller høyere enn” det normale nivået. Jfr. hypo-.

Was this helpful?
Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NÄHRSTOFFANGEBBOT: Eine im allgemeinen ungewöhnliche Situation in Gewässern, die von übermäßiger Ausschüttung von Nährstoffen in begrenzten Wasserkörpern verursacht werden kann (z.B. durch die Freisetzung großer Mengen ausgeschiedener Metabolite aus Fischen in Käfiganlagen). Auf keinen Fall führt diese übermäßige Nährstoffangebot zu einer Eutrophierung (vermehrte Primärproduktion). Es gibt mehrere Gründe weil erhöhte Nährstoffkonzen-trationen ohne Eutrophierung in Folge auftreten, z.B. (a) aufgrund zu kurzer Reten

IPERFERTILIZZAZIONE: Solitamente una condizione risultante dal rilascio di nutrienti a un corpo idrico (p.es. attraverso il rilascio di metaboliti escreti dalle gabbie dei pesci) che non conduce, tuttavia, all’eutrofizzazione (vedi). Ci sono molte ragioni perché possono esserci elevate concentrazioni di nutrienti senza causare eutrofizzazione, p.es., (a) tempo di ritenzione troppo breve (alti livelli di marea con ulteriore diluizione) in quanto il fitoplancton non può approfittare di esposizioni di breve durata alle

HIPER NUTRIFICACIÓN: Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

Was this helpful?
Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Zustand übermäßiger Anreicherung von Kohlendioxid im Blut. Diese kann entweder durch externe Umweltbedingungen (Umwelt-Hypercapnie) oder innerhalb der Körperflüssigkeit der Tiere hervorgerufen werden (physiologische Hypercapnie).

IPERCAPNIA: Condizione nella quale vengono ritrovate eccessive concentrazioni di anidride carbonica nel sangue. Condizioni di ipercapnia possono esistere anche nellambiente esterno (ipercapnia ambientale) o nei fluidi corporei (ipercapnia fisiologica).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

Was this helpful?
Excès de sang dans un tissu.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ (2): Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.

HYPERÄMIE: Eine lokale Ansammlung von Blut im Gewebe.

IPEREMIA: Eccesso di sangue in un tessuto.

HIPEREMIA: Exceso de sangre en un tejido.

HYPEREMI: Lokal opphoping av blod i et vev.

Was this helpful?
Excès du taux de glucose dans le sang.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ: Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.

HYPERGLYKÄMIE: Ein Übermaß an Glukose im Blut.

IPERGLICEMIA: Eccesso di glucosio nel sangue.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glucosa en la sangre.

HYPERGLYKEMI: Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.

Was this helpful?
Concerne les solutions exerçant une plus grande pression osmotique que celle de la solution de comparaison (témoin).


HYPEROSMOTIC: Refers to a solution which shows a higher osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που παρουσιάζει υψηλότερη ωσμωτική πίεση από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPEROSMOTISCH: Sich auf eine Lösung beziehend, die einen höheren osmotischen Druck besitzt als die Vergleichslösung.

IPEROSMOTICO: Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più alta di quella della soluzione di riferimento che in termine clinico è detta soluzione fisiologica.

HIPEROSMÓTICO: Se refiere a soluciones que ejercen gran presión osmótica, mayores que la presión de una solución de referencia.

HYPEROSMOTISK: Sikter til en løsning som har et høyere osmotisk trykk sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.

HYPERPLASIE: Erweiterung des Gewebevolumes durch Zunahme der Anzahl der Zellen in einem Gewebe oder Organ, die gewöhnlich ihre individuelle Größe beibehalten; der Zustand kann gewöhnlich als pathologisch bezeichnet werden.

IPERPLASIA: Aumento nel volume tissutale dovuto allaumento nel numero di cellule, che conservano le loro dimensioni normali: la condizione è di solito patologica.

HIPERPLASIA: Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.

HYPERPLASI: En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).

Was this helpful?
Ayant une haute salinité.


HYPERSALINE: Having a high salinity.

ΥΠΕΡΑΛΟΣ: Εχων υψηλή αλατότητα.

HYPERSALIN: Eine hohe Salinität aufweisend.

IPERSALINA: Che possiede unelevata salinità.

HIPERSALINO: Que tiene una alta salinidad.

HYPERSALIN: Har høy salinitet.

Was this helpful?
Solution dont la pression osmotique est supérieure à celle dune solution de reférence.


HYPERTONIC: A solution having a higher solute concentration than the one to which it is being compared.

ΥΠΕΡΤΟΝΟ: Ενα διάλυμα που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλελυμένης ουσίας από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPERTONISCH: Eine Lösung, die eine höhere Konzentration an gelösten Stoffen besitzt als die, mit der sie verglichen wird.

IPERTONICO: Soluzione dove la pressione osmotica è superiore a quella della soluzione di riferimento.

HIPERTÓNICO: Solución cuya presión osmótica es superior a la presión de la solución de referencia.

HYPERTONISK: En løsning som har høyere konsentrasjon av oppløste stoffer sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ: Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.

HYPERTROPHIE: Übermäßiges Wachstum; (1) In der Pathologie das Wachsen einer Zelle oder eines Organs über die normale Größe hinaus. (2) In der Gewässerbiologie: eine übermäßige Primärproduktion, die auf ein hohes Angebot von Nährstoffen beruht. In der konventionellen Teichwirtschaft oft zu Beginn der Produktionsperiode durch Düngung bewußt hervorgerufen.

IPERTROFIA: Crescita eccessiva. (1) In patologia: accrescimento anomalo delle dimensioni della cellula o dellorgano.(2) In limnologia: livello eccessivo della produzione primaria basata su un eccesso di nutrienti disponibili. Negli stagni dallevamento convenzionali ed in vallicoltura, spesso è indotta di proposito allinizio del ciclo produttivo attraverso laggiunta di fertilizzanti.

HIPERTROFIA: Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.

HYPERTROFI: Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.

Was this helpful?
Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ: Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

HYPERVITAMINOSE: Ein Zustand, bei dem die Menge an Vitaminen im Blut oder in den Geweben höher als normal ist und dabei unerwünschte Symptome verursachen kann.

IPERVITAMINOSI: Condizione nella quale il livello di una vitamina nel sangue o nel tessuto è più alto del normale e può causare sintomi indesiderabili.

HIPERVITAMINOSIS: Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.

HYPERVITAMINOSE: Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.

Was this helpful?
Préfixe indiquant une déficience, un manque, en dessous.


HYPO: A prefix which is used to denote below, beneath, and thus indicates a deficiency or lack.

ΥΠΟ: πρόθεμα που δηλώνει ανεπάρκεια.

HYPO: Eine Vorsilbe, die soviel bedeutet wie Unvollständigkeit, Mangel, Werte unterhalb oder niedriger als normal.

IPO: Un prefisso che indica una deficienza, mancanza, concentrazione inferiore ad un valore di riferimento, lo stare al di sotto di qualche cosa.

HIPO: Prefijo que indica una deficiencia, ausencia, por debajo.

HYPO-: Prefix brukt for å betegne under (nedenunder). Og på denne måten indikere en mangel.

Was this helpful?
Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

ΥΠΟΚΑΛΣΙΝΗ: Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.

HYPOCALCIN: Ein Peptidhormon, auch als Teleocalcin oder Stanniocalcin bekannt, da es in den Stannius’schen Körperchen (in der Niere) produziert wird. Es kommt sowohl in den Holostei als auch in den Teleostei vor. Es reduziert den Kalziumspiegel im Blut und trägt somit zur Osmoregulation bei.

IPOCALCINA: Un ormone di composizione nota, anche conosciuto come Teleocalcina o Stanniocalcina, prodotto dai corpuscoli di Stannius (vedi) (una ghiandola del rene) che esiste solo negli Olostei e nei Teleostei. Riduce il livello del calcio nel sangue perciò contribuisce al controllo della calcemia ed ha influenza sull’osmoregolazione.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.

HYPOCALCIN: Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.

Was this helpful?
Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Ein Zustand bei dem ungewöhnlich niedrige Kohlendioxid-Konzentrationen im Blutstrom von Tieren gefunden werden.

IPOCAPNIA: Condizione nella quale vengono ritrovate basse concentrazioni di anidride carbonica nel sangue.

HIPOCAPNIA: Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

Was this helpful?
Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERMIS: Die Gewebeschichten, die unmittelbar unter der Haut oder Epidermis liegen, z.B. subkutan.

IPODERMA: Strato di tessuto immediatamente sottostanti allepidermide, vale a dire sottocutaneo.

HIPODERMIS: Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

Was this helpful?
(1) Couche de leau située sous la thermocline dans un lac ou un bassin deau douce; opposé de lépilymne. (2) La zone deau froide située sous la thermocline dans un lac.


HYPOLIMNION: The cold water layer below the thermocline (inclusive of the bottom near water) in freshwater lakes or ponds which is not directly influenced by surface events.

ΥΠΟΛΙΜΝΙΟ: Το ψυχρό στρώμα του νερού κάτω από το θερμοκλινές (περιλαμβανομένου και του νερού κοντά στον πυθμένα) σε μία λίμνη ή υδατοσυλλογή γλυκού νερού το οποίο δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές στην επιφάνεια (πρβ. επιλίμνιο).

HYPOLIMNION: Der unterhalb der Sprungschicht (Thermokline) gelegene, den Oberflächenwirkungen entzogene, kältere Tiefenwasserbereich (einschließlich der Bodenwasserzone) in Süßwasserseen oder Teichen (s.a. Epilimnion).

IPOLIMNIO: Corpo di acque fredde situate al di sotto del termoclinio, allinterno di un lago o di un bacino dacqua dolce.

HIPOLIMNION: (1) Capa de agua situada debajo de la termoclina en un lago o en estanque de agua dulce; opuesto a epilimnion. (2) Zona de agua fría situada debajo del termoclino de un lago.

HYPOLIMNION: Det kalde vannlaget under sprangsjiktet (termoklinen) i ferskvannsinnsjøer eller dammer, som ikke påvirkes direkte av begivenheter på overflaten (f.eks. vind). Jfr. epilimnion.

Was this helpful?
Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.


HYPONEUSTON: Small to medium size organisms that live under the surface film of water bodies.

ΥΠΟΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

HYPONEUSTONS: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

IPONEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

HIPONEUSTON: Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) o debajo (hiponeuston) de la película superficial del agua.

HYPONEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Décrit une solution qui a une pression osmotique plus faible que celle dune solution de référence.


HYPOOSMOTIC: Refers to a solution which shows a lower osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που έχει χαμηλότερη ωσμωτική πίεση ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPOSMOTISCH: Bezieht sich auf eine Lösung, deren osmotischer Druck niedriger als in einer vergleichbaren Lösung ist.

IPOSMOTICO: Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più bassa della soluzione di riferimento.

HIPOOSMÓTICO: Describe una solución que tiene una presión osmótica más baja que la presión de una solución de referencia.

HYPOOSMOTISK: Henviser til en løsning som har lavere osmotisk trykk sammenlignet med en annen.

Was this helpful?
Carpe argentée.


HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Silver carp.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Ασημένιος κυπρίνος.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Silberkarpfen.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpa Argentata.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpa plateada.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Sølvkarpe.

Was this helpful?
Injection dun extrait aqueux dhypophyses (souvent de cyprinide ou salmonides) dans un poisson afin de provoquer lovulation ou la spermiation.


HYPOPHYZATION: Injection of a water-soluble extract of a pituitary (mostly of cyprinid or salmonid origin) into a fish to induce ovulation or spermination.

ΥΠΟΦΥΣΙΩΣΗ: Ενεση υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος από την υπόφυση (κυρίως από κυπρινοειδή ή σολομοειδή) σε ένα ψάρι ώστε να επαχθεί η ωοτοκία ή η σπερματογένεση.

HYPOPHYSIERUNG: Die Injektion eines wasserlöslichen Extraktes aus einer Hypophyse (in der Aquakultur meistens aus Hypophysen von Cypriniden und Salmoniden) in einen Fisch, um die Eireifung oder Spermienbildung einzuleiten.

IPOFISIZZAZIONE: Iniezione di un estratto acquoso di ghiandola pituitaria, di solito di ciprinidi o salmonidi, in un pesce al fine di indurre lovulazione o la spermiazione.

HIPOFISACIÓN: Inyección de extracto acuoso de la hipófisis (a menudo de ciprínidos o salmónidos) a un pez con el fin de provocar la ovulación.

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT: Injisering av fisk med hypofyseekstrakt (vanligvis fra laks eller karpe) løst i vann, for å indusere ovulering og spermiering.

Was this helpful?
Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions.

ΥΠΟΦΥΣΗ (αδένας): Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOPHYSE: Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.

IPOFISI: GHIANDOLA PITUITARIA. Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali.

HIPÓFISIS: Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

HYPOFYSE: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

Was this helpful?
Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)

HYPOTHALAMUS: Der unter dem Thalamus liegende Teil des Zwischenhirns. Es wird angenommen, daß dieser Teil des Gehirns für die neuroendokrine Koordination von viszeralen Funktionen (z.B. Temperaturkontrolle, Wasserhaushalt) verantwortlich ist.

IPOTALAMO: Porzione centrale del diencefalo dei vertebrati. Si ritiene che la sua funzione possa essere associata con il coordinamento dellattività viscerale neuroendocrina (es. equilibrio dellacqua, controllo della temperatura).

HIPOTÁLAMO: Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).

HYPOTALAMUS: Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).

Was this helpful?
Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

ΥΠΟΘΗΚΗ: Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.

HYPOTHECA: Streng genommen, der Teil einer Theca in festsitzenden Dinoflagellaten, der posterior zum Annulus liegt und das Hypocon bedeckt; dieser Ausdruck wird manchmal für die gesamte posteriore Hälfte des Körpers an sich verwendet.

IPOTECA: Parte della teca nei dinoflagellati che è posteriore allannulus ed è ricoperta dallipocono; il termine è qualche volta usato per indicare lintera parte posteriore del corpo stesso.

HIPOTECA: Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.

HYPOTHECA: Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.

Was this helpful?
Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ: Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.

HYPOTHERMIE: Der Zustand erniedrigter Körpertemperatur in homoiothermen Organismen.

IPOTERMIA: Abbassamento della temperatura del corpo sotto il livello normale.

HIPOTERMIA: Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.

HYPOTERMI: Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.

Was this helpful?
(1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ): (1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών

HYPOTHROPHIE: (1) In der Pathologie: Verminderung in der Größe; unterhalb normaler Größe. (2) In der Limnologie: die Nährstoffarmut eines Gewässers.

IPOTROFIA: (1) In patologia: diminuzione delle dimensioni; crescita meno rapida rispetto a quella normale. (2) In limnologia, un corpo dacqua che manca di sali nutritivi.

HIPOTROFIA: (1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.

HYPOTROFI: (1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.

Was this helpful?
Pression partielle doxygène inférieure à la normale.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Sauerstoffmangel im Blut, der Leber oder der Umgebung.

IPOSSIA: Ridotta concentrazione di ossigeno nel sangue, in un tessuto od organo o nellambiente.

HIPOXIA: Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

Was this helpful?
Organisme dans lequel vit le parasite, et duquel il reçoit les produits nécessaires à son métabolisme et parfois dautres avantages biologiques comme la protection envers ses prédateurs.


HOST: Organism on or in which a parasite lives, and from which it receives required metabolic products and occasionally, other biological needs, such as protection from predators.

ΞΕΝΙΣΤΗΣ: Οργανισμός, επί ή εντός του οποίου ζει ένα παράσιτο, και από τον οποίο το παράσιτο λαμβάνει τα απαιτούμενα μεταβολικά προiόντα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύπτει και άλλες ανάγκες, όπως π.χ. προστασία από τους θηρευτές.

WIRT: Ein Organismus, auf oder in dem ein Parasit lebt und von dem er die benötigten Stoffwechselprodukte erhält und durch den gelegentlich auch andere biologische Funktionen abgedeckt werden, wie z. B. der Schutz vor Freßfeinden.

OSPITE: Organismo nel quale vive un parassita; questultimo riceve dallospite i prodotti necessari al suo metabolismo o altri vantaggi biologici quali la protezione dai suoi predatori.

HUÉSPED: Organismo en el cual vive el parásito, y a partir del cual recibe los productos necesarios por su metabolismo y a veces otras ventajas biológicas como la protección de sus predadores.

VERT: Organisme som en parasitt lever i eller på, og mottar nødvendige metabolske produkter fra. Og i noen tilfeller andre biologiske behov som vern mot predatorer.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES