AMC LIMITED

E

Evaluation dimpact environnemental.


E.I.A: Environmental impact assessment: a procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

E.I.A: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

U.V.P.: U.V.P.: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPROGNOSE. Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.

V.I.A: Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

E.I.A: Ealuación del Impacto Ambiental: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.

M.K.A.: Miljøkonsekvensanalyse:Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Une méthode par laquelle les protéines apparentées peuvent être distinguées par lemploi danticorps spécifiques couplés à un enzyme (par exemple la phosphatase alkaline). Ce test peut déceler moins de 10-9 grammes de protéine.


E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. A method by which closely related proteins can be quantitatively distinguished by using two similar antibodies which are specific for two different sites on an antigen (i.e. a protein). A suitable enzyme (e.g. alkaline phosphatase) linked to one of the antibodies produces coloured or fluorescent markers indicative of the test protein. Less than 1 ng of protein can be detected by such an assay.

ELISA: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Μέθοδος με την οποία στενά συγγενικές πρωτείνες είναι δυνατό να προσδιορισθούν ποσοτικά με τη χρησιμοποίηση δύο παρόμοιων αντισωμάτων τα οποία είναι ειδικά για δύο διαφορετικές θέσεις ένα αντιγόνο σε μία δηλ. πρωτεiνη. Ενα κατάλληλο ένζυμο (π.χ. αλκαλική φωσφατάση), πρoσδεδεμένo σε ένα από τα αντισώματα, παράγει έγχρωμο ή φθορίζον προiόν, ενδεικτικό για την ύπαρξη της υπό έλεγχο πρωτεiνης. Λιγότερο από 1 ng πρωτεiνης μπορεί να ανιχνευθεί με αυτή τη μέθοδο.

E.L.I.S.A.: (engl. Enzyme-Linked-Immuno- Sorbent-Assay). Bestimmte Methode, nach der eng verwandte (ähnliche) Proteine quantitativ mittels zweier ähnlicher Antikörper unterschieden werden können, die spezifische Lagen auf einem Antigen (Protein) besitzen. Ein mit einem der Antikörper verbundenes Enzym (z. B. alkalische Phosphatase) produziert farbige oder fluoreszierende Marker, die auf das Test-Protein hinweisen. Mit Hilfe dieses Tests kann weniger als 1 ng eines Proteins festgestellt werden. Wichtige Meth

E.L.I.S.A.: Enzime-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Si tratta di un’analisi immunoenzimatica che impiega due anticorpi, il secondo dei quali legato ad un enzima. A) nel caso venga ricercato un anticorpo, per esempio contro un preciso virus, l’antigene virale noto verrà coartato sulle pareti della provetta o del pozzetto e legherà l’antigene da titolare, immobilizzandolo a sua volta contro la parete. Il secondo anticorpo, legato ad un enzima, sarà per esempio un anti-IgG specifico che si legherà a sua volta all

E.L.I.S.A: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Método por el cual proteínas similares pueden ser distinguidas usando dos anticuerpos específicos unidos a dos sitios diferentes de un antígeno.

E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Immunkjemisk metode der ulike antistoffers (immunglobuliner) evne til å skille spesifikt mellom ulike molekyler utnyttes. Det finnes en rekke underarter av denne metoden, men de har alle til felles at de bruker spesifikke antistoffer til å detektere spesifikke molekyler. Et passende enzym kobles til enten antigen (molekyl som skal måles) eller antistoff. Et substrat som enzymet omgjør til et farget produkt tilsettes, og absorbansen måles spektrofotometrisk et

Was this helpful?
Maladie enterique de la bouche rouge. Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.


E.R.M.: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

E.R.M.: Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

E.R.M.: E.R.M.: ROTMAULSEUCHE. Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

E.R.M.: MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA (Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.)

E.E.B.R: Enfermedad Entérica de la Boca Roja: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

YERSONOS(ENTERIC REDMOUTH DISEASE): Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

Was this helpful?
Leau retenue dans les porosités du sol, facilement disponible pour les plantes et autres organismes qui y habitent.


CAPILLARY WATER: The water held in soil pore spaces and readily available to plants and soil organisms.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ ΝΕΡΟ: Το νερό που κατακρατείται μεταξύ των πόρων του εδάφους και είναι διαθέσιμο για τα φυτά και τους οργανισμούς του εδάφους.

KAPILARWASSER: Wasser, das in Bodenporen gespeichert ist und leicht an Pflanzen und Bodenorganismen abgegeben werden kann.

ACQUA CAPILLARE: L’acqua trattenuta nella porosità del suolo che è prontamente disponibile per le piante e per gli organismi che vivono nel suolo.

AGUA CAPILAR: Agua retenida en las porosidades del suelo, fácilmente disponible para las plantas y otros organismos que viven en el suelo.

KAPILLARVANN: Vann i jordfattige rom, lett tilgjengelig for planter og organismer som lever i jorden.

Was this helpful?
Masse d’eau pompée dans des cuves situées le long des bateaux de cargaison afin de les lester et d’équilibrer la hauteur dans l’eau. Parfois les cuves sont situées aux extrémités du bateau, ou plus en hauteur. Il a été estimé que près de 12 billions de tonnes d’eau de lestage sont transportées entre les continents chaque année. Quelques 3000 espèces de pathogènes de poissons coquillages ainsi que des parasites, des algues toxiques et des pathogènes humaines sont répertoriées comme ayant été tran


BALLAST WATER: The water mass taken up by ships to balance their position while being loaded in harbours or while at sea. The water is taken on board in specially designed tanks distributed along the bottom, or located at the stern and aft of a ship. Several ship types have also top-wing tanks. It is estimated that about 12 billion tonnes of ballast water are annually transported intercontinentally. About 3000 offish and shellfish pathogens, parasites, toxic algae and human pathogens, many of which affect aqu

ΕΡΜΑ: Ποσότητα ύδατος η οποία χρησιμοποιείται στα πλοία ως αντίβαρο κατά τη φόρτωσή τους στα λιμάνια ή κατά τον πλου. Το νερό συσκευάζεται σε κατάλληλες δεξαμενές και τοποθετείται στον πάτο του πλοίου και προς την πρύμνη. Ορισμένα πλοία φέρουν ειδικές δεξαμενές για αυτό το σκοπό οι οποίες προεξέχουν στα πλευρά του σκάφους. Υπολογίζεται πως περίπου 12 δισεκατομμύρια τόνοι νερού το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα, μεταφέρεται ετησίως μεταξύ των ηπείρων. Μαζί με το νερό αυτό υπολογίζεται πως μεταφέρονται ε

BALLASTWASSER: Das während des Beladens im Hafen oder während der Fahrt zur Stabilisierung von einem Schiff aufgenommenen Wasservolumen. Das Wasser wird in spezielle Tanks aufgenommen, die sich am Schiffsboden, seitlich am Rumpf oder im Achter-und Hinterschiff befinden. Einige Schiffe haben zusätzlich Hochtanks. Schätzungsweise werden 12 Milliarden Tonnen Ballastwasser pro Jahr interkontinental transportiert. Dadurch befinden sich ca. 3000 Arten an Fischen und Schalentiere, einschließlich ihrer Krankheitserreg

ACQUA DI ZAVORRA: Massa di acqua caricata da una nave quando entra nel porto o quando sta alla fonda o in navigazione. L’acqua viene caricata a bordo tramite vasche specialmente progettate che si trovano in fondo alla nave o a poppa. Parecchi tipi di nave sono provviste di speciali vasche top-wing. Si stima che circa 12 miliardi di tonnellate di acqua di zavorra vengono trasportate da un continente all’altro per anno. Circa 3000 specie patogene per pesci ed invertebrati acquatici, parassiti, alghe tossiche, patog

AGUA DE LASTRE: Masa de agua que usan los barcos en tanques del casco para equilibrar su posición y que se cargan en los puertos o navegando en alta mar. El agua se carga en tanques de fondo o en la popa y proa del barco. Algunos barcos tienen también tanques en los lados. Se estima en unos 12 billones las toneladas de lastre que se transportan intercontinentalmente al año. Unas 3000 especies de animales marinos se desplazan diariamente intercontinentalmente acarreando también enfermedades, parásitos, algas tóx

BALLASTVANN: Vannmassen tatt opp av et skip for å balansere dets stilling under lasting i havner og under fart. Vannet blir tatt om bord i spesialdesignede tanker langs bunnen eller akter på et skip. Flere båttyper har også sidetanker. Det er estimert at omtrent 12 milliarder tonn ballastvann blir transportert interkontinentalt årlig. Omtrent 3000 arter er i interkontinental transitt daglig, og sprer på denne måten fiske- og skalldyrsykdommer, parasitter, giftige alger og humanpatogener. Mange av artene har

Was this helpful?
Eau de mer préparée à partir dune prémélange de sels ou de sel de mer. Une bonne eau de mer artificielle est caractérisée par quatre facteurs: (i) elle est simple, mais contient toujours, et en concentrations raisonnables, des éléments essentiels aux animaux et aux plantes; (ii) elle est relativement facile à mesurer et à mélanger; (iii) les ions principaux sont présents à des concentrations semblables à celles rencontrées dans leau de mer naturelle; (iv) les composants comprennent des sels qui


SEAWATER, ARTIFICIAL: Sea water prepared from premixed salts or sea salt. A good artificial seawater is characterized by four factors: (i) it is simple but still contains, in reasonable concentrations, elements known to be essential to animals and plants; (ii) it is relatively easy to measure and mix; (iii) major ions are present in concentrations and ratios that approximate to natural seawater and (iv) the components consist of salts that do not precipitate easily. Artificial seawater mixes can be purchased from man

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΤΕΧΝΗΤΟ: Θαλασσινό νερό που παρασκευάζεται από προαναμεμειγμένα άλατα ή θαλασσινό αλάτι. Ενα καλό, τεχνητό θαλασσινό νερό χαρακτηρίζεται από 4 παράγοντες: (α) είναι απλό αλλά εξακολουθεί να περιέχει, σε επαρκείς συγκεντρώσεις, στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τα ζώα και τα φυτά (β) είναι σχετικά εύκολο να μετρηθεί και να αναμειχθεί (γ) τα κυριότερα ιόντα βρίσκονται σε συγκεντρώσεις και αναλογίες που πλησιάζουν αυτές του φυσικού θαλασσινού νερού και (δ) τα συστατικά του είναι άλατα που δεν καθιζάνουν ε

SALZWASSER, KÜNSTLICHES: Salzwasser, das aus Salzmixturen oder aus Meersalz hergestellt wurde. Gutes künstliches Salzwasser besitzt vier Merkmale: (i) es ist einfach, enthält jedoch für Tiere und Pflanzen lebensnotwendige Elemente in angemessenen Mengen; (ii) es ist relativ leicht abzumessen und anzumischen; (iii) es enhält die wichtigsten Ionen in Konzentrationen, wie sie ungefähr in natürlichem Salzwasser zu finden sind; und (iv) der Inhalt besteht aus Salzen, die nicht leicht ausfällen. Künstliche Salzwassermixturen

ACQUA DI MARE ARTIFICIALE: Acqua salata preparata a partire da un premix di sali o direttamente utilizzando il sale dellacqua di mare; una buona acqua di mare è caratterizzata da quattro fattori: a) deve contenere elementi essenziali per le piante e gli animali; b) deve essere relativamente semplice da mescolare e da misurare; c) devono esservi presenti i principali ioni in concentrazioni e rapporti approssimativamente vicini a quelli dellacqua naturale e nei componenti devono essere presenti sali non facilmente precipit

AGUA MARINA ARTIFICIAL: Agua marina preparada a partir de una mezcla de sales marinas. Una buena agua marina artificial se caracteriza por cuatro factores; (i) es simple, pero contiene siempre, y en concentraciones razonables, elementos esenciales para los animales o para las plantas; (ii) es relativamente fácil de medir y de mezclar; (iii) los iones principales se encuentran en concentraciones similares a las encontradas en agua marina natural; (iv) sus componentes son sales que no precipitan fácilmente. Las aguas mar

SJØVANN, KUNSTIG: Sjøvann laget på basis av saltblandinger eller havsalt. Godt kunstig sjøvann karakteriseres av fire faktorer: (i) Er enkelt, men inneholder tilstrekkelige mengder av ulike elementer som er essensielle for planter og dyr. (ii) Lett å måle opp og blande. (iii) De viktigste ionene er tilstede i konsentrasjoner og forhold som tilsvarer naturlig sjøvann. (iv) Bestanddelene består av salter som viser liten grad av utfelling. Kunstige sjøvanns blandinger kan kjøpes fra ulike selskaper, og mange ulike o

Was this helpful?
Eau de mer naturelle additionnée de sels nutritifs afin de promouvoir le développement des algues. Dans la plupart des cas, les milieux sont stérilisés en autoclave ou par microfiltration afin déliminer les micro-organismes.


SEAWATER, ENRICHED: Natural seawater to which nutrients have been added to promote the growth of algae. In most cases the media are sterilized by autoclaving or microfiltration to eliminate contaminant microorganisms.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΕΝΟ: Φυσικό θαλασσινό νερό στο οποίο προστίθενται θρεπτικά ιόντα για να προάγουν την ανάπτυξη των φυκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θρεπτικά υλικά αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο ή με μικρο-διήθηση ώστε να απομακρύνονται οι μολυσματικοί μικροοργανισμοί.

SALZWASSER, ANGEREICHERTES: Natürliches Salzwasser, dem Nährstoffe zugefügt wurden, um das Wachstum von Algen zu fördern. In den meisten Fällen wird das Medium durch Autoklavieren oder Mikrofiltration sterilisiert, um kontanimierende Mikroorganismen zu vernichten.

ACQUA DI MARE ARRICCHITA: Acque salate alle quali vengono aggiunti nutrienti per favorire la crescita delle alghe. Nella maggior parte dei casi il medium viene sterilizzato autoclavandolo, o tramite una microfiltrazione per eliminare i microrganismi contaminanti.

AGUA MARINA ENRIQUECIDA: Agua marina natural enriquecida con sales minerales con el fin de promover el desarrollo de algas. En la mayoría de los casos, los medios son esterilizados en autoclave o por microfiltración para eliminar los microorganismos.

SJØVANN, ANRIKET (GJØDSLET): Naturlig sjøvann som er tilsatt næringsstoffer for å øke produksjon av alger. I de fleste tilfeller steriliseres mediet ved autoklavering eller mikrofiltrering for å fjerne kontaminerende mikroorganismer.

Was this helpful?
Tous les éléments connus existent probablement en solution dans la mer. Ainsi, leau de mer naturelle contient des éléments connus comme étant essentiels aux organismes marins et beaucoup dautres qui nont pas de fonction biologique connue. Ces éléments peuvent être classés en deux groupes, suivant leurs concentrations: (a) majeurs et (b) traces.


SEAWATER, NATURAL: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

SALZWASSER, NATÜRLICHES: Wasser aus dem Meer. Das natürliche Meerwasser enthält wahrscheinlich alle bekannten Elemente in gelöster Form. Natürliches Seewasser enthält daher auch alle für marine Organismen essentiellen Elemente und andere, denen keine bekannte biologische Funktion zugeschrieben wird. Diese Elemente werden aufgrund ihrer Konzentration in zwei Gruppen eingeteilt: (a) Haupt- und (b) Spurenelemente.

ACQUA DI MARE NATURALE: Tutti gli elementi conosciuti sono probabilmente disciolti negli oceani; le acque salate naturali contengono elementi essenziali per gli organismi marini in aggiunta a molti altri le cui funzioni biologiche non sono ancora conosciute. Tali elementi possono essere classificati in due gruppi a seconda della concentrazione: a) principali e b) tracce.

AGUA MARINA NATURAL: Todos los elementos conocidos existen en solución en el mar. Así, el agua marina natural contiene elementos conocidos como esenciales para los organismos marinos y muchos otros que no tienen funciones biológicas conocidas. Estos elementos pueden ser clasificados en dos grupos, según sus concentraciones: (a) mayores y (b) trazas.

SJØVANN, NATURLIG: Vann fra havet. Alle kjente elementer er trolig løst i havet. Mange av elementene er essensielle for marine organismer, mens andre ikke har noen kjent biologisk funksjon. Elementene klassifiseres i to grupper etter konsentrasjon: (a) Hoved- og (a) sporelementer.

Was this helpful?
Cette partie des eaux pluviales qui nest pas retenue par le sol, mais qui sécoule librement sur sa surface.


RUNOFF: That part of precipitation (rainfall) that is not held in the soil but drains freely away.

ΑΠΟΡΡΟΗ: Το μέρος της βροχόπτωσης που δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά ρέει επιφανειακά.

ABFLUSS: Der Teil des Niederschlags (Regens), der nicht vom Boden aufgenommen oder gehalten wird, sondern frei abläuft.

DEFLUSSO SUPERFICIALE: Acqua meteorica di ruscellamento, che non viene trattenuta dal terreno.

AGUA DE RIERA: Es la parte de agua pluvial que no esta retenida por el suelo, pero que corre libremente en la superficie.

AVRENNING: Delen av nedbør som ikke tas opp av jordsmonnet, men renner vekk.

Was this helpful?
Eau, dont les impuretés ionisées ont été extraites par passage à travers des colonnes remplies déchangeurs dions. Léchangeur de cations est sous une forme H+, et léchangeur danions est sous une forme OH-. Leau issue de ce traitement est relativement pure.


DEIONIZED WATER: Water which has undergone treatment so that it has had its ionic impurities removed by passing it through a cation-exchange resin (in its H+ form) and an anion-exchange resin (in its OH- form). The elute produced is pure water.

ΑΠIΟΝIΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί κατεργασία, έτσι ώστε έχουν απομακρυνθεί oι ιονικές προσμίξεις του, με διέλευση μεσα από κατιο-ανταλλακτική ρητίνη (υπό μορφή H+) και από ανιο-ανταλλακτική ρητίνη (υπό μορφή OH-). Το εξερχόμενο νερό είναι καθαρό.

DEIONISIERTES WASSER: Behandeltes Wasser, das in Form gelöster Komponenten mit Hilfe von Kationen-Austauschern (in ihrer H+Form) und einem Anionen-Austauscher (in der OH-Form) von Unreinheiten befreit wurde. Das Eluat dieses Vorgangs ist reines Wasser.

ACQUA DEIONIZZATA : Acqua che ha subìto un trattamento nel corso del quale sono state rimosse le impurità ioniche tramite il passaggio dattraverso una resina a scambio cationico (nella sua forma H+) e una resina a scambio anionico (nella sua forma OH-). Il prodotto finale è l’acqua pura.

AGUA DESIONIZADA: Agua cuyas impurezas ionizadas han sido eliminadas pasándola por columnas llenas de intercambiadores de iones. El intercambiador de cationes se encuentra en forma de H+, y el de aniones se encuentra en forma de OH-. El agua que resulta de este tratamiento es relativamente pura.

AVIONISERT VANN: Vann som er behandlet slik at alle ioniske forurensninger er fjernet. Dette gjores ved å fore vannet gjennom en kationresin (i H+ form) og en anionresin (i OH- form). Produktet er reint vann.

Was this helpful?
De leau qui est drainée à travers un sol par action gravitationnelle et qui est facilement disponible pour les plantes et autres organismes habitant le sol. Elle sécoule sous la surface du sol vers les bassins, lacs et rivières, ou sinfiltre à travers les digues.


GRAVITATIONAL WATER: Water which drains by gravity through the soil and which is readily available to soil organisms, plants and flows under the surface into ponds, lakes and rivers, or seeps through dikes.

ΒΑΡΥΤIΚΟ ΝΕΡΟ: Το μέρος του υπόγειου νερού που εισρέει και κυκλοφορεί υπό την επίδραση της βαρύτητας. Στο έδαφος, το μέρος του νερού που προσβάλεται εύκολα από τους εδαφικούς οργανισμούς και τα φυτά.

INFILTRATIONSWASSER: Wasser, das aufgrund der Schwerkraft durch das Erdreich sickert und das leicht für Bodenorganismen, Pflanzen verfügbar ist, unter der Erdoberfläche in Teichen, Seen und Flüsse fließt oder durch Deiche hindurchsickert.

AQUA INTERSTIZIALE : Acqua che viene drenata per gravità attraverso il terreno e che è pronta per essere utilizzata dagli organismie le piante, che si trovano nel terreno. Essa filtra dalla superficie del terreno negli strati sottostanti per poi passare negli stagni, laghi, fiumi, oppure infiltrarsi nelle dighe.

AGUA DE INFILTRACIÓN: Agua drenada a través de un suelo por acción de la gravedad y que es fácilmente disponible para las plantas y otros organismos que viven en el suelo. Esta agua fluye por debajo del suelo hacia las balsas, lagos y ríos, o se infiltra a través de canales.

GRAVITASJONSVANN (SIGEVANN): Vann som dreneres gjennom jord av gravitasjonen, og som er lett tilgjengelig for jordorganismer og planter. Flyter under overflaten og inn i dammer, innsjøer og elver, eller siver gjennom grøfter.

Was this helpful?
Eau partiellement purifiée par distillation, cest-à-dire évaporée par chauffement avec condensation des vapeurs.


DISTILLED WATER: Water that has been subjected to a crude purification process in which it is heated, evaporated and condensed, thus removing dissolved impurities which constitute the solute.

ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί καθαρισμό με απόσταξη. Κατά την διαδικασία αυτή, το νερό θερμαίνεται, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των διαλυμένων προσμίξεων.

DESTILLIERTES WASSER: Wasser, das durch Verdampfung in ein anderes Behältnis überführt und dort kondensiert wird. Dabei bleiben alle gelösten Unreinheiten zurück.

ACQUA DISTILLATA : Acqua che subisce un processo di purificazione grezza in cui viene riscaldata, evaporata e condensata in modo di rimuovere le sostanze in soluzione.

AGUA DESTILADA: Agua parcialmente purificada por destilación, es decir se evapora por calentamiento y después se condensa el vapor de agua.

DESTILLERT VANN: Vann som har gatt gjennom en renseprosess, der det blir varmet opp, fordampet og kondensert, for å fjerne opploste urenheter i vannet.

Was this helpful?
Eau contenant 2 pour mille (ou moins) de sels dissous.


FRESHWATER: Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: Νερό που περιέχει 2 %ο ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.

SÜSSWASSER: Wasser mit einem Gehalt von höchstens 2 Promille gelösten Salzen.

ACQUA DOLCE: Acqua con una salinità uguale o inferiore a due parti per mille.

AGUA DULCE: Agua que contiene un 2 por mil (como máximo) de sales disueltas.

FERSKVANN: Vann med to promille (deler per tusen; ppt), eller mindre, oppløst salt.

Was this helpful?
Eau riche en acides humiques avec de faibles teneurs en sels minéraux.


BLACKWATER: Water rich in humic acids and with low nutrient concentrations.

ΤΕΛΜΑ: Νερό πλούσιο σε χουμικά οξέα και πτωχό σε θρεπτικά.

SCHWARZWÄSSER: An Huminsäuren reiches Wasser mit geringer Nährstoffkonzentration und niedrigem pH.

ACQUA NERA: Acqua ricca di acidi umici e con basse concentrazioni di nutrienti.

AGUA NEGRA: Agua rica en ácidos húmicos con una pequeña carga de sales minerales.

SVARTVANN: Vann rikt på humussyrer og med lavt innhold av næringsstoffer.

Was this helpful?
(H2O2). Liquide instable soluble dans leau et dans lalcool. Point débullition = 1580C. Utilisée en aquaculture contre les ectoparasites (par exemple les poux de mer en salmoniculture). Utilisée également afin daméliorer les conditions des boues du fond des bassins délevage ainsi que des aquariums.


HYDROGEN PEROXIDE: (H2O2), Unstable liquid boiling at 1580C soluble in water and alcohol. It may be used in aquaculture to treat ectoparasites (e.g., sea lice in salmon farms). In pond culture and aquaria, it is used to improve bottom mud conditions.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: 2Ο2). Ασταθές υγρό, ζέον στους 1580 C, διαλυτό στο νερό και στην αλκοόλη. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται εναντίον των εξωπαρασίτων (όπως π.χ. θαλάσσιες ψείρες σε καλλιέργειες σολομού). Στις καλλιέργειες σε δεξαμενές και σε ενυδρεία χρησιμοποιείται γιά την βελτίωση των συνθηκών της ιλύος του βυθού.

WASSERSTOFFPEROXID: (H2O2) Eine instabile Flüssigkeit, die bei 1580C kocht und in Wasser und Alkohol löslich ist. Sie wird in der Aquakultur zur Behandlung gegen Ektoparasiten eingesetzt (auch gegen die Seelaus in Lachsfarmen). In Teichen und Aquarien zur Bodenverbesserung verwendet.

ACQUA OSSIGENATA (Perossido didrogeno): H2O2. Liquido instabile, solubile in acqua e in alcool. Punto di ebollizione = 1580C. Utilizzato in acquacoltura contro gli ectoparassiti (es. pulce di mare in salmonicoltura). Utilizzato allo stesso modo per migliorare le condizioni del fango di fondo negli stagni dallevamento e negli acquari.

AGUA OXIGENADA: (H2O2). Líquido inestable soluble en el agua y en alcohol. Punto de ebullición = 1580C. Utilizada en acuicultura contra los ectoparásitos (por ejemplo las pulgas marinas en los cultivos de salmones). Utilizada también con el fin de mejorar las condiciones de los barros del fondo de los estanques de cultivo así como de los acuarios.

HYDROGENPEROKSID: (H2O2). Ustabil væske som koker ved 1580 C og er løselig i vann og alkohol. Kan brukes i akvakultur for å behandle mot ektoparasitter (f.eks. lakselus). Brukes i damoppdrett og akvarier for å forbedre forholdene i bunnslammet.

Was this helpful?
Eau libre de sinfiltrer dans le sol sous laction de la gravité, eau gravitationnelle, eau dinfiltration.


FREE WATER: Water that is free to move through a soil mass under the influence of gravity (gravitational water; ground water; phreatic water).

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΡΟ: Νερό που ρέει διαμέσου μιας μάζας εδάφους, υπό την επίδραση της βαρύτητας (βαρυτικό νερό, υπόγειο νερό, φρεατικό νερό).

FREIWASSER: Wasser, das frei durch den Boden unter dem Einfluß der Schwerkraft sickert (Gravitationswasser, Grundwasser, Grundwasserspiegel).

ACQUA FREATICA: Acqua libera di muoversi attraverso il suolo per gravità (acqua sotterranea, falda idrica, acqua freatica).

AGUA FREÁTICA: Agua libre de infiltración en el suelo bajo la acción de la gravedad, agua gravitacional, agua de inflitración.

FRITT VANN: Vann som renner fritt gjennom en jordmasse grunnet gravitasjon.

Was this helpful?
Eau propre à être bu. Eau traitée de telle façon à la rendre propre à la consommation humaine.


POTABLE WATER: Drinking water.; water treated in such a way as to render it suitable for human consumption.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

TRINKWASSER: Wasser, das so behandelt (aufbereitet) wurde, daß es für den menschlichen Konsum geeignet ist.

ACQUA POTABILE: Acqua da bere; acqua sottoposta a trattamenti che la rendono idonea al consumo umano.

AGUA POTABLE: Agua destinada a beber. Agua tratada para ser preparada para el consumo humano.

DRIKKEVANN: Vann som er behandlet slik at det er egnet til human konsumpsjon.

Was this helpful?
Eau issue dun mélange deau douce et deau de mer, de salinité entre 0,5 et 17,0 δ S, fréquente en surface dans les estuaires.


BRACKISH WATER: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0‰, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ: Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

BRACKWASSER: Wasser mit einer Salinität von 0.50 bis 17.0%, das durch das Mischen von Süß- und Salzwasser entsteht; tritt in oberflächennahen, estuarinen Gewässern auf.

ACQUA SALMASTRA: L’acqua che si forma dal mescolamento d’acqua salata e acqua dolce e che ha una salinità di 0.50 a 17.0. Si trova spesso negli ambienti estuariali, vicino alla superficie.

AGUA SALOBRE: Agua que resulta de una mezcla de agua dulce y de agua de mar, su salinidad esta entre 0,5 y 17 %o, frecuente en los estuarios.

BRAKKVANN: Vann dannet ved blanding av salt og ferskvann, har salinitet på 0,5 til 17,0‰. Forekommer vanligvis i overflaten nær elvemunninger.

Was this helpful?
Terme décrivant des corps d’eau de petite taille, comme des décharges d’eau souterraine, des eaux lotiques (fleuves et rivières) et des corps d’eau plus grands comme des lacs des mares, des marais, des glaciers et des neiges éternelles. En aquaculture, le terme est utilisé pour décrire la source de l’eau utilisée pour les élevages.


SURFACE WATER: A term used to describe small water bodies such as discharges of underground water, lotic water (streams and rivers) and larger water bodies such as ponds and lakes, wetlands, glaciers and permanent snow cover. In aquaculture, the term usually describes the origin of the water source used for cultivation

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΝΕΡΟ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μικρές ποσότητες ύδατος, όπως είναι τα υπόγεια και τα τρεχούμενα (ποτάμια και ρυάκια) νερά, καθώς και μεγάλες υδάτινες μάζες όπως είναι οι χωμάτινες δεξαμενές, οι λίμνες, οι παγετώνες και τα μόνιμα χιόνια. Στις υδατοκαλλιέργειες, ο όρος περιγράφει συνήθως την προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται στις μονάδες παραγωγής.

OBERFLÄCHENWASSER: Ein Begriff der kleine Wasserkörper ebenso einschließt (oberflächennahes Grundwasser; lotisches Wasser (Flüsse), wie große Wasserkörper (Teiche, Seen, Feuchtgebiete, Gletscher, permanente Schneefelder). In der Aquakultur beschreibt der Begriff eher den Urpsrung der verwendeten Wasserressource.

ACQUE SUPERFICIALI: Termine usato per descrivere piccol i corpi idrici quali scarichi di acque sotterranee, acque lotiche ( ruscelli e fiumi) oppure corpi idrici di maggiore dimensione tipo stagni e laghi, aree umide, ghiacciai e terreni coperti da nevi perenni. In acquacultura, il termine descrive in genere l’origine della risorsa idrica usata per l’allevamento.

AGUA DE SUPERFICIE: Término usado para describir volúmenes reducidos de agua como descargas de agua subterránea, aguas lóticas(torrentes o ríos) y grandes masas de agua como estanques, lagos, humedales, glaciares y nieves perpetuas. En acuicultura describe el origen del agua usada en el cultivo.

OVERFLATEVANN: Betegnelse brukt for å beskrive små vannmengder som oppkommer, bekker og elver og større vannvolumer som dammer og innsjøer, våtområder, isbreer og permanent snødekke. I akvakultur beskriver betegnelsen som oftest opprinnelsen til vannkilden som brukes til kultiveringen.

Was this helpful?
Se dit dune méthode de culture des rotifères utilisant le phytoplancton vivant comme source dalimentation (par opposition aux particules non-vivantes telle que la levure déshydratée). Au Japon, par exemple, la technique des eaux vertes dans la culture des anguilles. En culture marine des larves de poisson, la chaine alimentaire inclut les microalgues, les rotifères et souvent les copépodes.


GREEN WATER: The enhancement of natural food chains in ponds or tanks by nutrient enrichment, as a means of increasing food supply to an aquaculture species. In Japan, for example, green-water technology is used in the culture of eels. In the culture of marine fish larvae, the food chain includes microalgae, rotifers and often copepods.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ: Η ενίσχυση της φυσικής τροφικής αλυσίδας σε λιμνοδεξαμενές ή δεξαμενές μέσω εμπλουτισμού (βλ.λ.) με σκοπό την αύξηση της παροχής τροφής στα καλλιεργούμενα είδη. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, η τεχνολογία του πράσινου νερού χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των χελιών. Στην καλλιέργεια προνυμφών θαλασσίων ψαριών, η τροφική αλυσίδα περιλαμβάνει μικροφύκη, τροχόζωα και συχνά κωπήποδα.

GRÜNWASSER: Ein Kulturverfahren zur Anreicherung natürlicher Nahrungsketten in Teichen oder Tanks durch Nährstoffanreicherung, um die Nahrungszufuhr für Aquakultur-Arten zu steigern. In Japan wird z.B. die Aalkultur mit der sogenannten Grünwasser-Methode kombiniert. Bei der Aufzucht mariner Fischlarven beinhaltet die Nahrungskette Mikroalgen, Rotatorien und vielfach Copepoden.

ACQUE VERDI: Si dice di una tecnica di allevamento dello zooplancton (rotiferi) che utilizzano produzioni massive di fitoplancton vivo come substrato alimentare (in contrapposizione alluso di materiale non fotosintetico come il lievito disidratato). In Giappone la tecnica delle acque verdi viene usata nellallevamento delle anguille. In Italia ed in altri paesi del Mediterraneo la tecnica è stata sviluppata per il primo appastamento delle larve di spigola e di orata. Nellallevamento delle larve di pesce dacq

AGUA VERDE: Dícese de un método de cultivo de rotíferos utilizando el fitopláncton como fuente de alimentación (en oposición a las partículas no vivas tales como la levadura deshidratada). En Japón, por ejemplo, la técnica de las aguas verdes en el cultivo de las anguilas. En el cultivo de las larvas de peces marinos, la cadena alimentaria incluye las microalgas, los rotíferos y a menudo los copépodos.

GRØNT VANN: Forsterkning av naturlige næringskjeder i dammer eller tanker ved anrikning av næringsstoffer, for å øke fôrtilgangen til en oppdrettsart. I Japan brukes grønt vann f.eks. i åleoppdrett. Ved oppdrett av marine larver innbefatter næringskjeden mikroalger, hjuldyr og ofte hoppekreps.

Was this helpful?
Eau utilisée afin de réduire la température de leffluent dun condenseur, avant sa décharge dans leau de reception. Utilisation saisonnière dans les centrales électriques. Opération importante dans la régulation de la température des effluents, surtout si ceux-ci sont utilisés à des fins aquacoles.


DILUTION WATER: Any water used to reduce temperature in condenser effluents to environmentally acceptable levels before their release into receiving waters, seasonally used in a bypass at power stations, with implications for the design of waste heat utilization in aquaculture.

ΝΕΡΟ ΑΡΑΙΩΣΗΣ: Το νερό που χρησιμοποιείται για την ταπείνωση της θερμοκρασίας του εκρέοντος από τον συμπυκνωτή υγρού σε αποδεκτά επίπεδα, πριν από την διοχέτευσή του σε έναν υδατικό αποδέκτη. Χρησιμοποιείται εποχιακά στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γεγονός που έχει σημασία για τον σχεδιασμό της χρησιμοποίησης της απόβλητης θερμότητας στην ιχθυοκαλλιέργεια.

VERDÜNNUNGSWASSER: Wasser, das das Kühlsystem umgeht und sich mit dem aufgewärmten Kühlwasser zur Temperaturerniedrigung mischt, bevor es dem Vorfluter zufließt. Oftmals saisonal im Bypass von Kraftwerken betrieben. Erfordert besondere Berücksichtigung für das Design von Aquakulturanlagen mit Abwärmenutzung.

ACQUA DI DILUZIONE: Qualunque tipo di acqua usata per ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o la temperatura di effluenti termici fino a livelli accettabili per l’ambiente prima del loro rilascio: la legge non consente però la depurazione per diluizione. In acquacoltura, stagionalmente utilizzata per ridurre la temperatura di reflui termici (dalle centrali termoelettriche), prima di indirizzarli all’allevamento.

AGUA DE DILUCIÓN: Agua utilizada con el fin de reducir la temperatura del efluente de un condensador antes de su descarga en el agua de recepción. Utilización estacional en las centrales eléctricas. Operación importante en la regulación de efluentes, sobre todo si son utilizados con fines acuícolas

FORTYNNINGSVANN: Arrangement av komponenter (anker, tau, bøyer) som skal holde det fortøyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre påvirkninger/krefter (vind, strøm, bølger) skal forandre denne.

Was this helpful?
Groupement de cellules embryonnaires destinées à devenir un organe ou partie du corps. Syn. blastème; primordium.


ANLAGE: Group of embryonic cells identifiable as a future organ or body part. Syn. blastema, primordium.

ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: Ομάδα εμβρυϊκών κυττάρων που είναι αναγνωρίσιμα ως μελλοντικό όργανο ή μέρος του σώματος. Συνων.= Βλάστημα.

ANLAGE: Eine Gruppierung von Embryonalzellen, die bereits das Organ oder den Körperteil, den sie bilden werden, erkennen lassen. Syn. Blastem, Primordium.

BLASTEMA: Gruppo di cellule o abbozzi embrionali destinate a diventare un organo od una parte del corpo. Sin. anlage, primordium.

EMBRION: Agrupación de células embrionarias destinadas a ser un órgano o parte del cuerpo. Syn. Blastema, primordio.

ANLEGG: Gruppe av embryoniske celler identifiserbare som et fremtidig organ eller en kroppsdel. Syn. blastem og primordium.

Was this helpful?
(1) En anatomie; structure plate de petite taille formant partie de la couche protectice externe. Habituellement présente en grand nombre sur la surface externe de corps des poissons, reptiles, et les pattes des oiseaux. Chez les poissons, on distingue plusieurs types (ganoïde, cycloïde, placoïde, ctenoïde par exemple) qui constituent des marqueurs taxonomiques importants. Le terme anglo-saxon "scale" a plusieurs autres définitions. (2) Dispositif de pesage; une balance. (3) Distance par exemple


SCALE: (1) In anatomy: small, compacted, flake-like structure forming part of the protective layer on the external body surface. They are deposited in large numbers in the epidermis of fishes, reptiles, legs of birds and tails of some mammals. In fish there is a variety of forms (e.g. ganoid, cycloid, placoid, ctenoid) and these are often taxonomically specific. (2) General term referring to any device or instrument for measuring weight. (3) In chartography: a guide showing the relationship between act

ΛΕΠΙ, ΖΥΓΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ: (1) στην ανατομία: Μικρό, φολιδωτό, σκληρό στοιχείο του προστατευτικού στρώματος της εξωτερικής σωματικής επιφάνειας. Απαντούν σε μεγάλους αριθμούς στην επιδερμίδα των ψαριών, των ερπετών, των ποδιών, των πτηνών και της ουράς ορισμένων θηλαστικών. Στα ψάρια εμφανίζονται υπό διάφορες μορφές (π.χ. γανοειδή, κυκλοειδή, πλακοειδή, κτενοειδή) που συχνά αποτελούν ταξινομικά γνωρίσματα. (2) ΖΥΓΟΣ: γενικός όρος γιά κάθε συσκευή που μετρά βάρος. (3)ΚΛΙΜΑΚΑ: στην χαρτογραφία, οδηγός που δείχνει την

SCHUPPE: (1) In der Anatomie: kleine kompakte Hautgebilde, die auch dem Schutz der Körperoberfläche dienen. Sie lagern in großer Zahl in der Epidermis der Fische, in Reptilien, sind an den Beinen vieler Vögel zu finden und treten am Schwanz einiger Mamalia auf. In Fischen finden sich entsprechend ihrer Morphogenese und Phylogenese verschiedene Schuppen (z.B. Ganoid-, Cycloid-, Placoid-, Ctenoidschuppe), die nach Art und Anordnung taxonomische Merkmale darstellen können. Im Englischen ist das Wort "Scale"

SQUAMA: In anatomia: strutture piccole e compatte a forma di piccoli dischi i quali ricoprono con uno strato protettivo la superficie del corpo dellanimale; le ritroviamo in gran numero sullepidermide dei pesci, rettili, uccelli e sulle code di alcuni mammiferi. Nei pesci esiste esistono diversi tipi di squame: ganoidi, cicloidi, placoidi, ctenoidi.

ESCAMA: En anatomía; estructura plana de pequeña talla que forma parte de la capa protectora externa. Normalmente está presente en gran número en la superficie externa del cuerpo de peces, reptiles, y patas de pájaros. En los peces, se pueden distinguir varios tipos (por ejemplo ganoide, cicloide, placoide, ctenoide) que constituyen marcadores taxonómicos importantes.

SKJELL: (1) I anatomi: Liten, flat og kompakt struktur som danner et beskyttende lag på den ytre kroppsoverflaten. Finnes i stort antall i epidermis hos fisk, reptiler (krypdyr), fugleføtter og på halen til enkelte pattedyr. Finnes mange ulike former hos fisk (f.eks. ganoid, cycloid, placoid og ctenoid), disse er ofte taksonomisk spesifikke. (2) Annet ord for muslinger. (3) Den engelske betegnelsen ”scale” betyr også vekt og skala.

Was this helpful?
Ecailles situées sur la peau dun grand nombre de poissons avec des petites dents ou pointes sur le bord postérieur, par exemple la perche.


CTENOID SCALE: Scales situated in the skin of many fish, with small teeth or spikes at the posterior edge, for example, as in perch.

ΚΤΕΝΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ: Λέπια του δέρματος πολλών ψαριών που έχουν μικρά δόντια ή αγκάθια στο πίσω τους άκρο, όπως π.χ. της πέρκας.

CTENOIDSCHUPPE: Kammschuppe. Schuppen in der Haut vieler Fische, deren Hinterrand mit kleinen Zacken oder Zähnen kammartig besetzt ist (z.B. Barsch).

SCAGLIA CTENOIDE : Scaglie posizionate sull’epidermide di molti pesci, possono presentare dentelli o spine nella parte posteriore, come nel persico.

ESCAMA CTENOIDE: Escama situada en la piel de un gran número de peces con pequeños dientes o puntas en el borde posterior, por ejemplo la perca.

CTENOIDSKJELL: Skjell i huden på avanserte teleoster, f.eks. abbor. Har sagtakket forkant og pigger på den eksponerte flaten (posterior).

Was this helpful?
Ecaille, à bord postérieur arrondi, recouvrant la peau des poissons, par exemple cyprinidés.


CYCLOID SCALE: Scales in the skin of fish with a rounded posterior edge, e.g., cyprinids.

ΚΥΚΛΟΕΙΔΗ ΛΕΠΙΑ: Λέπια του δέρματος των ψαριών με στρογγυλοποιημένο πίσω άκρο, όπως, π.χ., των κυπρινιδών.

CYCLOIDSCHUPPE: Rundschuppe. Mit gerundetem Hinterrand versehene Hautschuppen bei Fischen (z.B. Cypriniden).

SCAGLIA CICLOIDE: Scaglie dei pesci con lo spigolo posteriore arrotondato es., ciprinidi.

ESCAMA CICLOIDE: Escama redonda en el borde posterior, que cubre la piel de peces, por ejemplo ciprínidos.

CYCLOIDSKJELL: Skjell i huden hos fisk, med en avrundet bakre (posterior) kant. Funnet f.eks. hos karper.

Was this helpful?
Type décaille présent chez les poissons primitifs tels que les esturgeons, les "birchirs" et les "bowfins". Ces écailles possèdent une couche externe de ganoïne qui leur donne un aspect brillant.


GANOID SCALE: Type of scale present in the more primitive orders of fish such as birchirs, sturgeons and bowfins. These scales are composed of an outer layer of ganoin which gives them a characteristic shiny appearance.

ΓΑΝΟΕIΔΕΣ ΛΕΠI: Τύπος λεπιού που συναντάται στις περισσότερο προγονικές τάξεις ψαριών, όπως οι οξύρρυγχοι. Τα λέπια αυτά έχουν ένα εξωτερικό στρώμα από γανοiνη, που τους δίνει μια γυαλιστερή εμφάνιση.

GANOIDSCHUPPE: Ein Schuppentyp, der in den primitiveren Fischordnungen vorkommt ( z. B. Störe, Flösselhechte, Kahlhechte). Diese Schuppen bestehen aus einer äußeren Ganoin-Schicht, die ihnen das charakteristisch schimmernde Aussehen gibt.

SQAME GANOIDI: Tipo di squama presente nei pesci primitivi quali storioni e Amidae (Amia calva). Queste squame sono composte da uno strato superiore di ganoina che conferisce un caratteristico aspetto brillante.

ESCAMA GANOIDE: Tipo de escama presente en los peces primitivos tales como los esturiones, los birchirs y los bowfins. Estas escamas poseen una capa externa de ganoina que les da un aspecto brillante.

GANOIDSKJELL: Type skjell som finnes i primitive ordner av fisk, som bikirer, stører og strålefinnefisker. Skjellene er bygget opp av et ytre lag med ganion, som gjør dem karakteristisk skinnende.

Was this helpful?
Ecaille en forme de dent présente chez certains poissons. Composée de dentine avec une cavité remplie de pulpe. De telles écailles couvrent le corps entier des élasmobranches.


PLACOID SCALE (denticle scale): Tooth-like scales present in many fish. In elasmobranchs they cover the total body surface. Placoid scales are composed of dentine, with a pulp cavity.

ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ (Οδοντωτό λέπι): Λέπι πολλών ψαριών με σχήμα δοντιού. Στα ελασματοβράγχια, τα πλακοειδή λέπια καλύπτουν όλη την σωματική επιφάνεια. Τα πλακοειδή λέπια αποτελούνται από οδοντίνη και διαθέτουν πολφική κοιλότητα.

PLACOIDSCHUPPE: Zahnähnliche Schuppe vieler Fische. Bei Elasmobranchiern wird die gesamte Körperoberfläche bedeckt. Placoidschuppen sind aus Dentin und einer Pulpahöhle aufgebaut.

SCAGLIE PLACOIDI : Scaglie a forma di dente presenti in molte specie di pesci. Negli Elasmobranchi ricoprono lintera superficie corporea. Le scaglie placoidi sono costituite da dentina e presentano una cavità pulpare.

ESCAMA PLACOIDE: Escama en forma de diente presente en ciertos peces. Compuesta de dentinas con una cavidad llena de pulpa. Tales escamas cubren el cuerpo entero de los elasmobraquios.

PLACOIDSKJELL: Pigger i huden hos bruskfisk. Hos haier og skater dekker de hele kroppsoverflaten. Består av dentin, med en blot indre kjerne (pulpahulen).

Was this helpful?
Enlever les coquilles des huîtres, palourdes etc. pour la vente prêt à consommer.


SHUCK: To remove oysters, clams, or other bivalves from their shells for market in preparation for processing or consumption.

ΑΠΟΣΤΡΑΚΩΣΗ: Αφαίρεση των οστράκων από στρείδια, μύδια και άλλα δίθυρα πριν την διαθεσή τους στην αγορά.

SCHÄLEN, ÖFFNEN: Entfernen der Schale, um Muscheln für den Verkauf, Verzehr oder die Weiterverarbeitung vorzubereiten.

SGUSCIARE: Rimozione delle ostriche, vongole o altri bivalvi dalle loro conchiglie quando esse sono destinate alla lavorazione e al consumo.

DESCASCARAR: Quitar la cáscara de las ostras, almejas etc. Para la venta al consumidor.

SKJELLÅPNING: Å fjerne østers og andre spiselige muslinger fra skallet for videreforedling eller konsumpsjon.

Was this helpful?
Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.


ECDYSIS: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ(1): Η απόρριψη της επιδερμίδας ή του επιδερμιδίου, ιδιαίτερα στα καρκινοειδή.

ECDYSIS: Periodisches Abstoßen der äußeren Bedeckung ("Panzer") wie etwa das Exoskelett der Arthropoden (Garnelen, Krabben, Hummer, etc.). Nach der Häutung sind die Tiere leichte Beute. In der Aquakultur sind diese Phasen wegen des gehäuften Auftretens von Kannibalismus von besonderer Bedeutung für das Systemmanagement.

ECDISI: Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

ECDISIS: Exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

HAMSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
L’échange d’un ion, lié par des interactions de charge sur un support solide portant des charges opposées, contre un ion du même charge en solution. Cette échange peut être simple ou double, par exemple dans l’adoucissement de l’eau par élimination de l’ion calcium par des zéolites qui lient également, mais temporairement, des ions d’ammonium.


ION EXCHANGES: A chemical reaction in which specific ions are exchanged for others; one of the ions is usually fixed to a solid support; ion exchange may be single or double, for example, the softening of water by the removal of calcium by natural or synthetic zeolytes which also binds, temporarily, with ammonia.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΟΝΤΩΝ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ορισμένα ιόντα αντικαθίστανται από άλλα. Η μια ομάδα ιόντων προέρχεται συνήθως από κάποια στερεά ουσία ενώ η ανταλλαγή μπορεί να είναι απλή ή διπλή, για παράδειγμα κατά την αποσκλήρυνση του ύδατος με φυσικούς ή συνθετικούς ζεόλιθους τα ιόντα του ασβεστίου προσδένονται επίσης προσωρινά με την αμμωνία. Βλ.λ. ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΣ

IONENAUSTAUSCH: Eine chemische Reaktion, bei der spezifische Ionen gegen andere ausgetauscht werden. Eines dieser Ionen ist gewöhnlich an ein Substrat gebunden. Der Ionenaustausch kann einseitig oder vielseitig sein, z.B. Enthärten von Wasser (Entzug von Calcium über natürliche oder synthetische Zeoliten, die auch ammonium temporär binden können.

SCAMBIO IONICO: Una reazione chimica in cui uno specifico ione è scambiato con altri; uno degli ioni è generalmente fisso ad un supporto solido; lo scambio ionico può essere singolo o doppio, per esempio, l’addolcimento dellacqua tramite leliminazione di calcio con zeoliti naturali o sintetiche che si legano anche temporaneamente, p.es, con l’ammoniaca.

INTERCAMBIO DE IONES: Reacción química entre un sólido y un líquido en la cual iones se intercambian por otros; normalmente uno de los iones está fijado a un sólido el intercambio iónico puede ser simple o doble; por ejemplo, la reducción de la dureza del agua sacando calcio mediante zeolitas naturales o sintéticas, las cuales ligan también, transitoriamente, el amonio.

IONEBYTTE: En kjemisk reaksjon mellom et fast stoff og en løsning hvor spesifikke ioner blir byttet ut med andre. Ionebytte kan være enkel eller dobbel, f.eks. bløtgjøring av vann ved fjerning av kalsiumioner med naturlige eller syntetiske zeolitter, som også binder temporært til ammonium.

Was this helpful?
Dispositif du type tubulaire destiné au transfert de chaleur dun liquide à un autre ou dun gaz à un liquide. Les caractéristiques téchniques des échangeurs de chaleur ont été standardisées (Tubular Exchanges Manufacturers Association; 6ième édition).


HEAT EXCHANGERS: Shell and tube-type devices for the transfer of heat from liquid-to-liquid or gas-to-liquid. Size numbering and type designations have been standardized by TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition).

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: Συσκευές μεταφοράς θερμότητας από υγρά σε υγρά και από αέριο σε υγρά αποτελούμενες από έναν σπειροειδή σωλήνα εντός περιβλήματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εναλλακτών θερμότητας έχουν τυποποιηθεί από την TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association), έκτη έκδοση.

WÄRMETAUSCHER: Apparat (Mantel- und Röhren-Typen) für die Wärmeübertragung von Flüssigkeit zu Flüssigkeit oder von Gas zu Flüssigkeit entworfen. Größennumerierung und Typbezeichnungen sind von TEMA (Vereinigung der tubulären Austauscher-Manufaktur) standardisiert worden (Sechste Ausgabe).

SCAMBIATORI DI CALORE: Dispositivi di tipo tubolare destinati al trasferimento di calore da un liquido a un altro, o da un gas a un liquido. Le caratteristiche tecniche degli scambiatori di calore sono state standardizzate dalla TEMA (Associazione Manifatturiera di Scambiatori Tubolari, sesta edizione).

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo de tipo tubular destinado a la transferencia de calor de un líquido a otro o de un gas a un líquido. Las características técnicas de los cambiadores de calor han sido estandarizados (Tubular Exchanges Manufacturers Association; sexta edición).

VARMEVEKSLERE: Apparat for å overføre varme fra væske til væske eller fra gass til væske. Størrelsesnummerering og type betegnelse er standardisert av TEMA (”Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition”).

Was this helpful?
Dispositif du type tubulaire destiné au transfert de chaleur dun liquide à un autre ou dun gaz à un liquide. Les caractéristiques téchniques des échangeurs de chaleur ont été standardisées (Tubular Exchanges Manufacturers Association; 6ième édition).


COUNTERFLOW HEAT EXCHANGER: Shell and tube-type devices for the transfer of heat from liquid-to-liquid or gas-to-liquid. Size numbering and type designations have been standardized by TEMA (Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition).

ΘΕΡΜIΚΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΝΤIΘΕΤΟΥ ΡΟΗΣ: ΘΕΡΜIΚΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΝΤIΘΕΤΟΥ ΡΟΗΣ: Βλ. θερμικός ανταλλάκτης.

GEGENSTROM WÄRMETAUSCHER: Siehe WÄRMETAUSCHER. (Apparat (Mantel- und Röhren-Typen) für die Wärmeübertragung von Flüssigkeit zu Flüssigkeit oder von Gas zu Flüssigkeit entworfen. Größennumerierung und Typbezeichnungen sind von TEMA (Vereinigung der tubulären Austauscher-Manufaktur) standardisiert worden (Sechste Ausgabe).).

SCAMBIATORE DI CALORE IN CONTROCORRENTE: Vedi SCAMBIATORI DI CALORE. (Dispositivi di tipo tubolare destinati al trasferimento di calore da un liquido a un altro, o da un gas a un liquido. Le caratteristiche tecniche degli scambiatori di calore sono state standardizzate dalla TEMA (Associazione Manifatturiera di Scambiatori Tubolari, sesta edizione).)

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CONTRA CORRIENTE: Dispositivo de tipo tubular destinado a la transferencia de calor de un líquido a otro o de un gas a un líquido. Las características técnicas de los cambiadores de calor han sido estandarizados (Tubular Exchanges Manufacturers Association; sexta edición).

MOTSTRØMS VARMEVEKSLER: Apparat for å overføre varme fra væske til væske eller fra gass til væske. Størrelsesnummerering og type betegnelse er standardisert av TEMA (”Tubular Exchanges Manufacturers Association, sixth edition”).

Was this helpful?
Partie représentative dun grand ensemble pour étudier les propriétés de lensemble. Par exemple une partie dune population dindividus, dorganes, de tissus ou de liquide; échantillonage représentatif, échantillon deau.


SAMPLE: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ: Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

PROBE: Ein repräsentativer Teil einer größeren Einheit, der zum Studium der Eigenschaften der Grundgesamtheit genommen wird. Zum Beispiel ein Teil oder die Menge einer Population, eines Individuums, eines Organs, eines Gewebes oder einer Flüssigkeit.

CAMPIONE: Parte rappresentativa di un insieme più grande, usato per studiare le proprietà dellinsieme. ad es. quantità di una popolazione, individuo, organo, tessuto, o liquido. Campione randomizzato (scelto a caso), campione dacqua.

MUESTRA: Parte representativa de un gran conjunto para estudiar las propiedades del conjunto. Por ejemplo una parte de una población de individuos, de órganos, de tejidos o líquidos; muestreo representativo, muestreo de agua.

PRØVE: En representativ del av en større enhet, brukt til å undersøke egenskapene til hele enheten. F.eks. en del av en populasjon, et individ, et organ, et vev eller en væske.

Was this helpful?
Ce terme désigne une portion de leau étudiée, transférée dun lieu déchantillonnage (une masse deau) vers un autre endroit où elle est analysée ou utilisée afin de préparer un ou plusieurs échantillons pour analyse.


WATER SAMPLE: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

WASSERPROBE: Teil des zu untersuchenden Wassers, nachdem es von der Probenentnahmestelle zu einem Ort gebracht worden ist, wo entweder die Analyse stattfindet oder ein oder mehrere Wasserproben zu Analyse vorbereitet werden.

CAMPIONE DI ACQUA: Acqua prelevata mediante criteri standardizzati da un punto di un corpo idrico che si intende monitorare e trasferita in laboratorio per le analisi. Le attrezzature, la dimensione del campione ed i protocolli di campionamento variano a seconda del tipo di acqua e dei parametri da monitorare (bottiglia per l’ossigeno, bottiglia di profondità, acqua di interfaccia col sedimento, acqua per bulk, bottiglia sterile). Dopo il campionamento sono previsti trattamenti per la stabilizzazione (fissazione)

MUESTREO DE AGUA: Este término está destinado a la porción del agua a estudiar, es transferida desde un lugar de muestreo (masa de agua) hacia otro lugar dónde será analizada o utilizada para preparar una o varias muestras para analizar.

VANNPRØVE: Et uttak gjort fra en større vannmengde i fokus. Blir fraktet fra et prøvetakingspunkt til et sted hvor enten analysen kan starte eller flere prøver for analyse blir klargjort.

Was this helpful?
Ce terme signifie lensemble ou une partie dun échantillon après sa préparation pour analyse. Cette préparation est appelée "la préparation de léchantillon". Quand une telle préparation savère nécessaire elle est considérée être une partie intégrale du processus global déchantillonnage. La préparation de léchantillon nest pas toujours nécessaire; certains échantillons ou un écoulement déchantillonnage, par exemple, peuvent être analysés directement, dès quils deviennent disponibles au lieu de liv


SAMPLE FOR ANALYSIS: This term denotes all or a part of a sample after it has been prepared for analysis. This preparation is referred to as "sample preparation". When such preparation is necessary, it is regarded as an integral part of the total sampling process. Sample preparation is, however, not always required; for example, analysis may be made of a sample or sample stream directly it becomes available at the sample delivery point. Note that "sample for analysis" refers to a portion of the water of interest onl

ΔΕIΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο όρος δηλώνει όλο ή μέρος του δείγματος αφού αυτό προετοιμαστεί για ανάλυση. Αυτή η προετοιμασία αναφέρεται ως "προπαρασκευή δείγματος". Οταν είναι αναγκαία, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος όλης της διαδικασίας δειγματοληψίας. Ομως, δεν απαιτείται πάντα προπαρασκευή του δείγματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση ενός δείγματος ή μιας σειράς δειγμάτων απευθείας μόλις παραληφθούν. Σημειωτέον ότι ο όρος "δείγμα προς ανάλυση" αναφέρεται μόνο σένα μέρος του νερού που μας ενδιαφέρει και

ANALYSENPROBE: Probe oder Unterprobe nach der Vorbereitung für eine Analyse. Wenn eine solche Vorbereitung notwendig ist, wird sie als integrierter Bestandteil der ganzen Probennahmeprozedur betrachtet. Probenvorbereitung ist nicht immer notwendig. Analysen können auch unmittelbar nach der Gewinnung der Proben durchgeführt werden. Es gilt zu beachten, daß Analysenproben sich nur auf einen Teil des betreffenden Gewässers beziehen, und daß nur drei Vorgehensweisen der Probenvorbereitung nötig sind: (i) Die entsp

CAMPIONE PER ANALISI: Termine che indica tutto o una parte del campione, dopo che questo è stato preparato per lanalisi. Tale preparazione viene chiamata appunto "preparazione del campione" o "pretrattamento del campione". Quando è necessaria tale preparazione, essa viene registrata come parte integrale dellintero processo di campionamento oppure della stessa analisi. La preparazione del campione tuttavia non è sempre richiesta, ad es. possono essere eseguite analisi di un campione o di un flusso di campioni. Nota c

MUESTRA PARA ANALIZAR: Este término significa el conjunto o una parte de una muestra después de su preparación para el análisis. Esta preparación es llamada “preparación de muestra”. Cuando tal preparación se estima necesaria, es considerada una parte integral del proceso global de muestreo. La preparación de la muestra no es siempre necesaria; algunas muestras o flujo de muestras, por ejemplo, pueden ser analizadas directamente, a partir del momento que estén disponibles. Hay que anotar que el término “muestra para a

PRØVE FOR ANALYSE: Betegner hele eller deler av en prøve etter at den er gjort klar for analyse. Forberedelsen kalles prøvepreparering. Når slike forberedelser er nødvendige inngår de som en integrert del av hele prøvetakingsprosessen. Forberedelser er ikke alltid nødvendig, prøver kan da analyseres direkte. Tre prosedyrer er inkludert i prøvepreparering: (i) Merking av prøven. (ii) Overføring av prøven til en eller flere ”prøve beholdere”. (iii) Fysisk og/eller kjemisk behandling av prøven for å hindre at konsent

Was this helpful?
Un sous-ensemble dune population choisi suivant des critères semblables de telle façon que léchantillon ressemble fidèlement la population dont il est extrait.


REPRESENTATIVE SAMPLE: A population subset, chosen according to standard criteria, in such a way that the sample faithfully represents the population from which it is extracted.

ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΤIΚΟ ΔΕIΓΜΑ: Υποσύνολο ενός πληθυσμού, επιλεγμένο σύμφωνα με τυποποιημένα κριτήρια, κατά τρόπο ώστε το δείγμα να αντικατοπτρίζει πιστά τον πληθυσμό από τον οποίο εξάγεται.

REPRÄSENTATIVE PROBE: Ein Teil der Population, der nach Standardkriterien danach ausgesucht wurde, daß er dieselben Eigenschaften aufweist, wie die Gesamtpopulation, der er entnommen wurde.

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO: Sottoinsieme di una popolazione, scelto con criteri standardizzati; in tal modo, il campione rappresenta fedelmente la popolazione da cui è stato estratto.

MUESTRA REPRESENTATIVA: Un subconjunto de una población elegida según unos criterios estándares de tal manera que la muestra representa fielmente la población de dónde proviene.

REPRESENTATIVT UTVALG: En del av en populasjon, valgt ut fra standard kriterier, slik at utvalget gir en pålitelig representasjon av populasjonen det er tatt fra.

Was this helpful?
Processus qui comprend la sélection déléments dune population afin de constituer un sous-ensemble de cette population appelé un échantillon.


SAMPLING: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

PROBENNAHME: Ein Prozeß, der darin besteht, Teile einer Population auszuwählen, die diese Population repräsentativ wiedergeben. Diese Untergruppe wird Probe genannt.

CAMPIONAMENTO: Il procedimento che consiste nella scelta degli elementi di una popolazione per ottenere una sottopopolazione conosciuta come campione.

MUESTREO: Proceso que comprende la selección de elementos de una población con el fin de constituir un subconjunto de esta población llamada muestra.

PRØVETAKING: Prosessen der en velger ut deler av en populasjon ved tilfeldig utvalg for å danne en gruppe (prøve) som skal kunne representere hele populasjonen.

Was this helpful?
Un protocole déchantillonnage déterminé de telle façon que tous les individus dune population ont la même chance dêtre sélectionnés dans un échantillon.


RANDOM SAMPLE: A sample determined in such a way that all the individuals in a selected population have an equal chance of being selected.

ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα η λήψη του οποίου είναι καθορισμένη κατά τρόπο ώστε όλα τα άτομα του πληθυσμού να έχουν την ίδια πιθανότητα να συλλεγούν στο δείγμα.

ZUFALLSPROBE: Eine Probe, die in der Art und Weise genommen wurde, daß alle Individuen einer Population mit derselben Wahrscheinlichkeit hätten gefangen werden können.

CAMPIONE ALEATORIO: Campione determinato in modo da garantire a ogni individuo di una popolazione, la stessa probabilità di essere selezionato.

MUESTREO ALEATORIO: Protocolo de muestreo determinado de tal manera que todos los individuos de una población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados en un muestreo.

TILFELDIG UTVALG: En prøve som er bestemt/tatt på en slik måte at alle individene i en populasjon har like stor sjanse til å bli valgt ut.

Was this helpful?
Dispositif servant à récolter un échantillon.


SAMPLERS: Any device used to take a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ: Συσκευή ή οργανο που χρησιμοποιείται γιά την λήψη δειγμάτων. (βλ.λ).

PROBENNEHMER: Jeder Apparat, mit dem man Proben nehmen kann.

CAMPIONATORE: Qualsiasi dispositivo usato per raccogliere un campione.

MUESTRARIO: Dispositivo que sirve para coleccionar muestras.

PRØVETAKINGSUTSTYR: Enhver anordning som brukes til å ta prøver.

Was this helpful?
Echelle de classification des vents numérotée de 0 à 12.Vitesse ( km/h )0. Calme: la vitesse sélève verticalement: <1. 1. Très légère brise: direction du vent révélée par le sens de la fumée et par la girouette: 1 à 5. 2. Légère brise: on perçoit le souffle du vent sur le visage; une girouette ordinaire est mise en mouvement: 6 à 11. 3. Petite brise: feuilles et petites branches sont constamment agitées; le vent déploie les pavillons légers: 12 à 19. 4. Jolie brise: le vent soulève la poussièr


BEAUFORT WIND SCALE: Wind force scale expressed numerically from 1 - 12. 0. Calm. Calm, smoke rises vertically: 0 - 1 mph 1. Light air. Direction of wind shown by smoke drift but not by wind vanes: 1 - 3 mph. 2. Light breeze. Wind felt on face; leaves rustle; ordinary vane moved by wind: 4 - 7 mph. 3. Gentle breeze. Leaves and small twigs in constant motion; wind extends light flag: 8 - 12 mph. 4. Moderate breeze. Raised dust and loose paper; small branches are moved: 13 - 18 mph. 5. Fresh breeze. Small trees i

ΜΠΟΦΟΡ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΕΜΟΥ: Κλίμακα έντασης του ανέμου η οποία εκφράζεται αριθμητικά από 1-12. 0. Νηνεμία, ο καπνός ανεβαίνει κατακόρυφα, 0-1 μίλι ανά ώρα 1. Υποπνέων άνεμος. Η κατεύθυνση του ανέμου γίνεται αντιληπτή από την παρέκκλιση του καπνού αλλά όχι από τους ανεμοδείκτες, 1-3 μίλια ανά ώρα 2. Ασθενής άνεμος. Ο άνεμος γίνεται αισθητός στο πρόσωπο, τα φύλλα κινούνται, οι συνήθεις ανεμοδείκτες κινούνται από τον αέρα, 4-7 μίλια ανά ώρα. 3. Λεπτός άνεμος. Τα φύλλα και κλαδάκια σε συνεχή κίνηση, ο άνεμος κυματίζει την σημα

BEAUFORT WINDSKALA: 0. Windstille, Rauch steigt senkrecht auf: 0-1 Knoten. 1. Leichter Lufthauch, Richtung an Rauch, nicht an Wetterfahne zu erkennen: 1-3 Knoten. 2. Leichte Brise, spürbar im Gesicht, Blätter rascheln, Windfahne wird bewegt: 4-7 Knoten. 3. Milde Brise, Blätter und kleine Zweige in dauernder Bewegung, Wind entfaltet leichte Fahne: 8-11 Knoten. 4. Mäßige Brise, wirbelt Staub oder lose Blätter auf, kleine Äste bewegen sich: 11-16 Knoten. 5. Frische Brise, kleine Bäume beginnen sich zu wie

SCALA DI BEAUFORT DEL VENTO: Scala dell’intensità del vento espressa numericamente da 1-12.0. Calmo. Calmo, il fumo si alza verticalmente: 0-1 mph. 1. Aria leggera. Direzione di vento mostrata dal movimento del fumo ma non dal mostravento: 1-3 mph. 2. Brezza leggera. Vento sentito in faccia; le foglie stormiscono; mostravento normalmente mosso dal vento: 4-7 mph. 3. Lieve brezza. Foglie e rametti piccoli in movimento costante; il vento alza una bandiera leggera: 8-12 mph. 4. Brezza moderata. Si alzano polvere e carta; si mu

ESCALA DE BEAUFORT: Escala de clasificación de vientos, numerada de 0 a 12. Velocidad (Km/h). 0) Calma: La velocidad se eleva verticalmente: <1. 1) Brisa muy ligera: dirección del aire revelada por el sentido el humo y no por la giraldilla de aire: 1 a 5. 2) Brisa ligera: notamos como sopla el viento en la cara; una giraldilla ordinaria de aire se pone en movimiento: 6 a 11. 3) Pequeña brisa: las hojas de pequeñas ramas son constantemente agitadas; el viento extiende las banderas ligeras: 12 a 19. 4) Brisa

BEAUFORTS SKALA FOR VINDSTYRKE: Skala for vindstyrke uttrykt på en skala fra 0 til 12. Hastighet på vinden er gitt i meter/sekund og knopp i 10 meters høyde over flatt lende. 0.      Stille. Røyken stiger rett opp: 0,0-0,2 m/s (0-1 knop). 1.      Flau vind. En kan se vindretningen av røykens drift: 0,3-1,5 m/s (1-3 knop). 2.      Svak vind. En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte vimpler: 1,6-3,3 m/s (4-6 knop). 3.      Lett bris. Lauv og småkvister rører seg. Vinden strekker lett flagg og vimpler:

Was this helpful?
Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.


ECHINODERM: A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.

ΕΧIΝΟΔΕΡΜΑ: Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.

STACHELHÄUTER (ECHINODERMATA): Ein Stamm von ausschließlich marinen Organismen; fast alle Arten leben auf dem Meeresboden. Charakteristisch für sie ist ein Wassergefäßsystem, das zur Fortbewegung und Atmung dient. Der Stamm der Echinodermata umfaßt Seesterne (Asteroidea), Seewalzen (Holothuroidea) und Seeigel (Echinoidea). Einige Arten der beiden letzten Gruppen werden kultiviert.

ECHINODERMI: Phylum di organismi esclusivamente marini caratterizzati da un unico sistema vascolare ad acqua usato per la nutrizione, locomozione, respirazione e percezione. Questo phylum include le stelle marine, le oloturie e i ricci di mare; alcune specie degli ultimi due gruppi vengono allevate.

EQUINODERMOS: Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.

PIGGHUD (ECHINODERMATA): Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.

Was this helpful?
Embranchement danimaux marins comprenant les oursins.


ECHINOIDS: Sea urchins and their allies.

ΕΧIΝΟΕIΔΗ: Οι αχινοί και τα συγγενικά τους είδη.

ECHINOIDEA: Seeigel; gehören zu den Stachelhäutern.

ECHINOIDI: Ricci di mare e loro simili.

EQUINOIDEOS: Filo de animales que incluye los erizos de mar.

ECHINOIDEA: Sjøpinnsviner / kråkeboller.

Was this helpful?
Processus par lequel lembryon émerge des enveloppes de loeuf (ce nest pas loeuf qui éclôt mais lembryon).


HATCH: A process by which an embryo leaves the egg envelope(s).

ΕΚΚΟΛΑΨΗ: H διαδικασία με την οποία το έμβρυο εγκαταλείπει το κέλυφος του αυγού (η εκκόλαψη αναφέρεται στο έμβρυο και όχι στο αυγό)

SCHLUPF: Der Vorgang, bei dem der Embryo die Eihülle verläßt (im Englischen falsch verwendet: Ein Ei kann nicht schlüpfen, ein Embryo schlüpft).

SCHIUSA: Un processo mediante il quale lembrione abbandona linvolucro/i delluovo. NB Non è luovo che schiude, ma lembrione.

ECLOSIÓN: Proceso por el cual el embrión emerge de las cáscaras del huevo (no es el huevo que eclosiona sino el embrión).

KLEKKE (UT): Prosessen der et embryo forlater egget.

Was this helpful?
Etude scientifique des rapports des êtres vivants avec leur milieu naturel.


ECOLOGY: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ÖKOLOGIE: Wissenschaft von den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt.

ECOLOGIA: Branca della scienza che studia le interazioni fra gli organismi ed il loro ambiente.

ECOLOGÍA: Estudio científico sobre las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente.

ØKOLOGI: Studiet av forbindelser mellom organismer og deres miljø.

Was this helpful?
Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ÖKOSYSTEM: Biologisches System, das sich aus der Integration und Wechselwirkung aller oder zahlmäßig begrenzter biotischer oder abiotischer Elemente eines definierten Bereichs der Biosphäre ergibt. In der Dimension ist das Ökosystem nicht festgelegt. Die biotischen Elemente sind die Populationen verschiedener Arten die abiotischen Elemente sind physikalische und chemische Faktoren.

ECOSISTEMA: Sistema biologico integrato risultante dall’interazione di tutti o di un numero limitato di fattori biotici e abiotici, costituisce una unità ecologica definita. Le dimensioni di un ecosistema non sono fissate o limitate di per sé. La componente biotica di un ecosistema è costituita dalle popolazioni animali e vegetali, per componente abiotica si intendono i fattori fisici e chimici che le influenzano.

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

ØKOSYSTEM: Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et økosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.

Was this helpful?
Mouvement volumétrique de leau traversant un point déterminé pendant un temps unitaire.


FLOW RATE: The volumetric movement of water past a given point in a unit of time.

ΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ: Ο όγκος ενός ρευστού ο οποίος διέρχεται από μια κάθετη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

FLIESSRATE: Der volumetrische Fluß von Wasser vorbei an einem festgelegtem Punkt innerhalb einer festgesetzten Zeiteinheit.

PORTATA (VELOCITA) DI FLUSSO: Passaggio di un certo volume dacqua a un certo punto in una determinata unità di tempo.

FLUJO: Movimiento volumétrico de agua por un punto determinado durante una unidad de tiempo.

STRØMNINGSHASTIGHET: Den volumetriske bevegelsen av vann forbi et gitt punkt per tidsenhet.

Was this helpful?
Lécoulement à haute vitesse dun effluent, à travers une ouverture, vers le milieu récepteur destiné à promouvoir un brassage et une dissipation de chaleur rapides.


JET DISCHARGE: The high speed release of an effluent through an opening into the receiving medium. A jet discharge promotes rapid mixing and heat dissipation.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΥΠΟ ΠIΕΣΗ: Η εκκένωση λυμάτων υπό πίεση μέσω ανοίγματος σε έναν αποδέκτη. Η εκκένωση υπό πίεση διευκολύνει την ταχεία ανάμειξη και την διάχυση της θερμότητας.

DÜSEN-AUSSTROM: Die Einleitung einer Flüssigkeit in den Vorfluter mit hoher Geschwindigkeit über eine enge, düsenförmige Öffnung; sie erlaubt eine schnelle Durchmischung und bei Abwärme eine rasche Wärmeverteilung.

SCARICO A GETTO: La fuoriuscita di un effluente ad alta velocità attraverso unapertura nel medium di ricezione. Questa immissione a getto fa sì che avvenga un rapido rimescolamento e una altrettanto rapida dissipazione del calore.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Flujo con alta velocidad de un efluente a través una apertura hacia el medio receptor destinado a promover la mezcla y la disipación de calor.

JETSTRØM: Utslipp av en væske i stor hastighet, gjennom en dyse, i mottakermediet (resipienten). Jetstrøm fremmer rask blanding og varmespredning.

Was this helpful?
Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

TUPFER: Ein Sück aus Wolle oder Baumwolle, das benutzt wird, um Wunden von Schmutz zu befreien; auch um Ausscheidungsproben für Laboruntersuchungen zu entnehmen oder andere Verunreinigungen zu beseitigen.

SCOVOLO: Pezzetto di cotone montato su un bastoncino, usato per la pulizia delle cavità o per ottenere campioni di secrezione ad es. per esami di laboratorio.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

Was this helpful?
Crustacé décapode vivant en eau douce. Il existe plus de 500 espèces au monde, habitant les lacs les cours deau et les mares. Habituellement omnivores. Le terme "écrevisse" est largement utilisé localement aux Etats-Unis pour décrire le Procambarus clarkii.


CRAYFISH: Freshwater decapods. There are more than 500 crayfish species worldwide, living in lakes, streams and ponds, usually omnivorous. Common crayfish genera include Astacus, though the term crawfish is used widely and colloquially in the United States with reference to freshwater decapods (Procambarus clarkii).

ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΑΣΤΑΚΟΙ (Astacus ): Δεκάποδα του γλυκού νερού. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη σε όλο τον κόσμο που ζουν σε ποτάμια, λίμνες και λιμνοδεξαμενές. Συνήθως είναι παμφάγα. Στις ΗΠΑ ο αγγλικός όρος crayfish χρησιμοποιείται ευρέως στην καθομιλουμένη για το είδος Procambarus clarkii .

SÜSSWASSERKREBSE: Süßwasser-Decapoden. Es gibt weltweit über 500 Arten von Süßwasserkrebsen; meist in Seen, Flüssen und Teichen lebend. Sie sind gewöhnlich omnivor. Der Begriff crawfish wird in den USA vielfach für Procambarus clarkii verwendet.

GAMBERO DI ACQUA DOLCE: Crostaceo Decapode di acqua dolce. Ci sono più di 500 specie di gamberi di acqua dolce in tutto il mondo, vivono nei laghi, nei ruscelli e negli stagni, solitamente onnivori. Alcuni generi comuni di gamberi di acqua dolce appartengono al genere Astacus, il termine crayfish viene usato comunemente negli Stati Uniti in riferimento al decapode di acqua dolce Procambarus clarkii.

CÁMBARO CAMARÓN: Crustáceo decápodo que vive en agua dulce. Existen más de 500 especies en el mundo que viven en los lagos, corrientes de agua y mares. Normalmente omnívoros. El término cangrejo”es utilizado extensamente en Estados Unidos para describir el Procambarus clarkii.

FERSKVANNSKREPS: Tifotet krepsdyr som lever i ferskvann. Det finnes globalt mer en 500 arter av ferskvannskreps, lever i innsjøer, elver og dammer. De vanligste slektene tilhører Astacus. Betegnelsen kreps brukes i dagligtalen i USA om tifotede ferskvannskreps (Procambarus clarkii).

Was this helpful?
Parasite vivant sur la surface externe de son hôte (par exemple poux de mer).


ECTOPARASITE: A parasite that lives on the outer surface of the host, e.g. sea lice.

ΕΞΩΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που ζει στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, π.χ. θαλάσσια ψείρα.

EKTOPARASITEN: Parasiten, die auf der Oberfläche des Wirtes leben, z.B. Seelaus.

ECTOPARASSITA: Parassita che vive sulla superficie esterna dell’ospite, es. pidocchi di mare.

ECTOPARÁSITO: Parásito en la superficie externa de su huésped (por ejemplo la pulga del mar).

EKTOPARASITT: Parasitter som lever på vertens ytre overflatene, f.eks. lakselus.

Was this helpful?
Traitement utilisé pour améliorer la qualité de leau des bassins piscicoles, dans lesquels les composés tensio-actifs (par ex. les granulés dissous) sont éliminés sous forme décume. La formation de lécume est obtenue par la distorsion de linterface air-eau par un rideau dair de forte intensité.Le terme est incorrectement utilisé pour le fractionnement de lécume mais a été introduit en littérature et utilisé, par extension, dans laquariologie et dans les documents de matériels aquacoles malgré lé


PROTEIN SKIMMING: In aquaculture the term describes a treatment method used to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (e.g. broken food pellets and fine particles of debris) are removed from the solution as foam. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration.The term is incorrectly used for foam fractionation but has been introduced and is extensively used in the literature of the aquarium industry and the brochures

ΞΑΦΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Στην υδατοκαλλιέργεια ο όρος περιγράφει μιά διαδικασία γιά την βελτίωση της ποιότητας του νερού σε συστήματα καλλιέργειας (π.χ δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. κομμάτια τροφής) απομακρύνονται υπό μορφή αφρού. Ο αφρός δημιουργείται με αύξηση της μεσόφασης αέρα-νερού μέσω δυνατού αερισμού. Πρβλ. Κλασμάτωση αφρού. Ο όρος χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί γιά την κλασμάτωση του αφρού αλλά έχει εισαχθεί και χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην βιβλιογραφία των οικιακών ενυδρείων μολο

EIWEISSABSCHÄUMUNG: In der Aquakultur eine Wasserbehandlungsmethode, um die Qualität des Wassers im Kultursystem und damit im Fischbecken zu verbessern; dabei werden kolloidal gelöste und feste Stoffe (gelöste Futterpellets und Feintrübstoffe) aktiv als Schaum ausgetrieben. Die Schaumbildung wird durch Vergrößerung der Luft-Wasseroberfläche mit Hilfe von starker Belüftung gefördert. Der Begriff wird unkorrekterweise für die Schaumfraktionierung verwendet und wurde durch den Zierfischhandel eingeführt. Er wird weitg

SCHIUMATURA DELLE PROTEINE: In acquacoltura questo termine si riferisce ad un trattamento per un miglioramento qualitativo delle acque delle unità di allevamento (p.e. vasche). I colloidi e le particelle solide (p.e. residui di cibo e altri fini detriti) vengono rimossi come schiuma. La formazione di schiuma è indotta dallaumento della superficie di scambio aria-acqua attraverso un’aerazione spinta. Il termine “schiumatura delle proteine” viene utilizzato, anche se in modo scorretto (ma ormai accettato anche in letteratur

ESPUMACIÓN PROTEICA: Tratamiento utilizado para mejorar la calidad de agua de los estanque de cultivo, en los cuales los compuestos tensio-activos (por ejemplo, los gránulos de comida disueltos) son eliminados en forma de espuma. La formación de espuma se obtiene por la distorsión de la interfase aire-agua con una corriente de aire de fuerte intensidad. El término es incorrectamente utilizado para el fraccionamiento de la espuma pero fue introducido en la literatura y utilizado, por extensión, en la acuariología y e

FLOTASJON: Betegnelsen beskriver en rensemetode som brukes i akvakultur for å fjerne partikler fra oppdrettsvannet. Ved flotasjon separeres et stoff fra en væskefase ved at stoffet stiger til overflaten i væsken. Dette skjer ved at gassbobler blir blåst inn i væsken og hefter til seg partiklene som skal frasepareres.

Was this helpful?
Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.


FOAM LINE: The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.

ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

GISCHT-; SCHAUMLINIE: Die Vorderkante einer sich auf das Ufer zubewegenden Welle, deren Kamm gebrochen ist.

LINEA DI SCHIUMA: Il fronte dellonda che avanza verso la riva, dopo che si è infranta.

RAYA DE ESPUMA: Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.

SKUMSTRIPE: Fronten av en bølge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.

Was this helpful?
Les écumes sont des systèmes colloïdaux appartenant au groupe des gaz dispersés dans des liquides. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe: (i) gaz dispersés dans des liquides (écumes, émulsions gazeuses (ii) liquides dispersés dans des gaz (brume, brouillard, aérosols liquides). Dautres catégories comprennent :(iii) gaz dispersés dans des solides (mousses solides) (iv) solides dispersés dans des ga


FOAMS: Foams are colloidal systems usually belonging to the group gases dispersed in liquids. In the classification based on the state of aggregation of the two phases (gas and liquid), foams commonly belong to the first group. (i) gases dispersed in liquids (foams, gas emulsions); (ii) liquids dispersed in gases (mists, fogs, liquid aerosols). Other categories include: (iii) gases dispersed in solids (solid foams); (iv) solids dispersed in gases (fumes, smokes, solid aerosols); (v) liquids dispe

ΑΦΡΟI: Οι αφροί είναι κολλοειδή συστήματα που συνήθως ανήκουν στην ομάδα των αερίων διεσπαρμένων σε υγρά. Στο σύστημα κατάταξης που βασίζεται στην κατάσταση συσσωμάτωσης των δύο φάσεων (αέριας και υγρής), οι αφροί συνήθως ανήκουν στην πρώτη κατηγορία: (i) Αέρια διεσπαρμένα σε υγρά (αφροί, γαλακτώματα αερίων) (ii) Υγρά διεσπαρμένα σε αέρια (αχλύς, ομίχλη). Οι άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν: (iii) Αέρια διεσπαρμένα σε στερεά (αφρώδη υλικά) (iv) Στερεά διεσπαρμένα σε αέρια (αιθάλη, καπνοί, στερεά αερολύμα

SCHÄUME: Schäume sind kolloidale Systeme, in denen Gase in Flüssigkeiten dispergiert sind. Die Klassifikation von Schäumen beruht auf den Grad der Aggregation der beiden beteiligten Aggregatzustände (Gase und Flüssigkeiten, wobei Schäume der ersten der nachfolgend aufgelisteten Gruppe zuzuordnen sind: (i) In Flüssigkeiten dispergierte Gase (Schäume, Gas-Emulsionen); (ii) In Gasen dispergierte Flüssigkeiten (Dunst, Nebel, Ärosole). Andere Kategorien sind:(iii) In Feststoffen dispergierte Gase (Feststoffs

SCHIUME: Le schiume sono sistemi colloidali che di solito derivano da sostanze gassose o colloidali dispersi nei liquidi. Nella classificazione basata sullo stato di aggregazione delle due fasi (liquida e gassosa), le schiume vengono ascritte comunemente al primo gruppo. (i) gas dispersi nei liquidi (schiume, emulsioni di gas); (ii) liquidi dispersi nei gas ( foschie, nebbie, liquidi aerosol). Altre categorie includono iii) gas dispersi nei solidi (schiume solide) (iv) solidi dispersi nei gas (fumi,

ESPUMA: Las espumas son sistemas coloidales que pertenecen al grupo de gases dispersados en líquidos. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. (i) gases dispersados en líquidos (espumas, emulsiones de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (lloviznas, niebla, aerosoles líquidos). Otras categorías incluyen: (iii) gases dispersados en sólidos (espumas sólidas). (iv) sólidos dispersados en gases (los humos,

SKUM: Skum er kolloidale (finfordelte) systemer, vanligvis gasser spredt i væsker. (Se også KOLLOIDER). I klassifikasjon basert på graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhører skum som regel første gruppen. (i)                Gasser finfordelt i væsker (skum, gassemulsjon). (ii)               Væsker finfordelt i gasser (dis, tåke, væskeaerosoler). Andre kategorier er: (iii)              Væsker finfordelt i væsker (fast skum). iv)              Faste stoff finfordelt i gasser (os, rø

Was this helpful?
Référence aux propriétés physiques, chimiques et biologiques des biocœnoses associées au sol.


EDAPHIC: Referring to physical, chemical and biological properties of the soil community.

ΕΔΑΦIΚΟΣ: Με την ευρεία έννοια, ο σχετικός με όλα τα είδη τού εδάφους, τη στρωμνή των δασών, και άλλους τύπους χερσαίων βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των βρυόφιλων και λειχηνόφιλων τύπων ενδιαιτημάτων, καθώς και των κορμών και των φύλλων των δέντρων.

EDAPHISCH: Bezieht sich auf die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften der Bodengesellschaften.

EDAFICO: Riferito alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo.

EDÁFICO: Referencia a las propiedades físicas, químicas y biológicas de biocenosis asociados al suelo.

EDAFISK: Henviser til de fysiske, kjemiske og biologiske egenskapene til jordsmonnet.

Was this helpful?
Edwardsiella tarda provoque une infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an (Emphysème putrescent des poissons chat). La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.


EDWARDSIELLA: Emphysematous putrefactive disease of catfish:A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

EDWARDSIELLA: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

EDWARDSIELLA: Siehe WELSEMPHYSEM. Eine subakute systemische bakterielle Erkrankung der Welsjährlinge, hervorgerufen durch Edwardsiella tarda; die Erkrankung tritt auf, wenn die Wassertemperaturen 300C überschreiten, die Sterblichkeit im Teich ist selten höher als 5%; höhere Sterblichkeiten treten bei gefangen gehaltenen Fischen auf; Antibakterizide verhindern effektiv diese Krankheit.

EDWARDSIELLA: Vedi ENFISEMA PUTREFATTIVO DEL PESCE GATTO.(Malattia batterica sistemica subacuta dei giovani pesci gatto americani causata da Edwardsiella tarda. La malattia insorge quando la temperatura dell’acqua supera i 30 0C , la percentuale di mortalità negli stagni raramente eccede il 5%. I più alti livelli di mortalità si verificano nei pesci allevati ad alte densità. Gli antibiotici sistemici prevengono efficacemente questa malattia.)

EDWARDSIELLA: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

EDWARDSIELLA: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tara. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

Was this helpful?
Diminution de laffinité de lhémoglobine pour loxygène provoquée par des teneurs élevées en gaz carbonique. Ceci a pour effet de libérer doxygène dans les tissus.


BOHR-EFFECT: The action of high CO2 concentrations in reducing the affinity of haemoglobin for oxygen, resulting in the early release of oxygen into the body tissue.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BOHR: Μείωση της ικανότητας της αιμοσφαιρίνης να δεσμεύει το οξυγονο προκαλούμενη από την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων CΟ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου στους σωματικούς ιστούς.

BOHREFFEKT: Die Erniedrigung der Sauerstoffaffinität respiratorischer Pigmente, die durch erhöhte Kohlendioxidwerte hervorgerufen wird. Grundlage sind die Reaktionsabläufe zwischen den Erythrozyten und dem Plasma beim Transport der Blutgase im Gewebsbereich. Das dort entstandene Kohlendioxid vermindert die Sauerstoffbindung des Blutes, was die Freisetzung des Sauerstoffs aus diesen Geweben fördert.

EFFETTO BOHR: La riduzione dell’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno dovuta alla presenza di CO2, con il risultato di un rilascio di ossigeno ai tessuti.

EFECTO BOHR: Disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, provocada por altas tasas de gas carbónico, lo que provoca una liberación precoz de oxígeno en los tejidos.

BOHR-EFFEKT: Prosessen der høye CO2 konsentrasjoner reduserer hemoglobinets oksygenaffinitet, noe som fører til for tidlig frisetting av oksygen over i vevet.

Was this helpful?
Les effets relatifs à, ou impliqués dans, lincidence, la distribution et le contrôle dune maladie dans une population; lensemble des facteurs qui gouvernent la présence ou labsence dune maladie ou dun agent pathogène.


EPIDEMIOLOGICAL EFFECT: The effect relating to or involving the incidence, distribution, and control of disease in a population, or the sum of the factors controlling the presence or absence of a disease or pathogen.

ΕΠIΔΗΜIΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Αναφέρεται στα συμπτώματα μιας ασθένειας που σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης, την εξάπλωση και τον έλεγχο μιας ασθένειας σε έναν πληθυσμό, ή με το σύνολο των παραγόντων που ελέγχουν την παρουσία ή την απουσία μιας ασθένειας ή ενός παθογόνου παράγοντα.

EPIDEMIOLOGISCHER EFFEKT: Bezieht sich auf das Vorkommen, die Ausbreitung und die Kontrolle einer Krankheit in einer Population oder bezeichnet die Summe aller Faktoren, die das Auftreten oder Fehlen einer Krankheit oder eines Erregers kontrollieren.

EFFETTO EPIDEMIOLOGICO : Effetto relativo o coinvolgente l’incidenza, la distribuzione e il controllo di una malattia in una popolazione, o l’insieme dei fattori che controllano la presenza o assenza di una malattia o di un patogeno.

EFECTO EPIDEMIOLÓGICO : Efectos relativos a, o implicados en, la incidencia, distribución y el control de una enfermedad en una población; el conjunto de factores que gobiernan la presencia o la ausencia de una enfermedad o de un agente patógeno.

EPIDEMISK EFFEKT: Effekter som er beslektet eller innblandet i forekomst, fordeling og kontroll av sykdom i en populasjon, eller summen av faktorene som kontrollerer tilstedeværelse eller fravær av en sykdom eller et patogen.

Was this helpful?
(1) Phénomène physique dans lequel un milieu est assimilé à un autre (habituellement par entrée). (2) Lentrainement dorganismes aquatiques dans le panache dun effluent sans quils passent à travers linstallation. Le terme est généralement utilisé pour de nombreux effluents qui se mélangent aux rejets environnementaux, par ex. égouts, rejets deaux de refroidissement dusine.


PLUME ENTRAINMENT: (1) A physical phenomenon in which one medium is assimilated into another (usually occurring along boundary layers). (2) The inclusion of aquatic organisms into discharge plume along with the receiving water without passing through the plant. The term is used in a general sense for various waste water effluents which mix with the receiving environment, e.g. sewage outlets, power station cooling water outlets.

ΘΥΣΑΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ: Φυσικό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται όταν ένα μέσον διασπείρεται σε ένα άλλο . (2) Η συμπαράσταση υδρόβιων οργανισμών εντός του θυσάνου εκροής από τα νερά του αποδέκτη. Ο όρος χρησιμοποιείται για την διασπορά λυμάτων από μια σημειακή πηγή (π.χ. έξοδο υπονόμου) σε ένα υδατικό αποδέκτη.

EINSCHLUSS IN DIE ABWASSERFAHNE: (1) Ein physikalisches Phänomen des Eintrags eines Mediums in ein anderes (kommt gewöhnlich entlang von Grenzschichten vor). (2) Der Einschluß von aquatischen Organismen und von umgebendem Wasser in eine Abwasserfahne. Es hat sich eingebürgert, den Begriff auch für die verschiedenen Abwässer zu verwenden, die sich mit dem Vorfluter mischen (z.B. Kläranlagenabwässer, Kühlwasser aus Kraftwerken).

PENNACCHIO DI TRASPORTO: (1) Fenomeno fisico per il quale vi è unincorporazione di un mezzo in un altro adiacente (specialmente nelle zone di contatto). (2) La presenza, in un pennacchio di scarico, di organismi acquatici provenienti dal corpo dacqua ricevente. Definizione che indica, in modo generico, la miscelazione delle acque di scarico con quelle del corpo ricevente, p.e. scarichi fognari, scarico delle acque di raffreddamento.

EFECTO PLUMA: (1) fenómeno físico en el cual un medio es asimilado por otro (normalmente por entrada). (2) La incorporación de organismos acuáticos en el punto de descarga de un efluente sin pasar por la instalación. El término es generalmente utilizado para muchos efluentes que se mezclan con deshechos ambientales; por ejemplo, aguas residuales, aguas de enfriamiento de las fábricas.

UTSLIPPSSONEMEDRIVNING: (1) Fysisk fenomen der et medium tas opp i et annet (forekommer vanligvis i grensesjikt). (2) Inklusjon av akvatiske organismer i avløpsvann i en utslippssone. Betegnelse brukes generelt om flere ulike typer avløpsvann som blander seg med det omkringliggende miljøet, f.eks. kloakk og kjølevann fra kraftstasjoner.

Was this helpful?
Effet indésiré dun composé qui sajoute à son effet utile. Normalement observé sous la forme dun degré de toxicité.


SIDE EFFECT: An undesirable effect which occurs in addition to the useful effect of a treatment. Usually related to some degree of toxicity.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ανεπιθύμητη επίδραση που παρατηρείται ταυτόχρονα με την χρήσιμη επίδραση μιας ένωσης. Συνήθως οι παρενέργειες είναι τοξικές.

NEBENWIRKUNG: Der unerwünschte Effekt, der neben dem gewünschten bei einer Behandlung auftritt. Oft einhergehend mit Anzeichen einer Vergiftung.

EFFETO SECONDARIO: Effetto indesiderato che si verifica parallelamente alleffetto tipico di un trattamento. Di solito è correlato col grado di tossicità della terapia.

EFECTO SECUNDARIO: Efecto indeseado de un compuesto que se añade a su efecto útil. Normalmente observado debido a un cierto grado de toxicidad.

BIVIRKNING: En uønsket virkning som inntreffer ilag med den ønskede virkningen av en behandling. Er ofte giftig.

Was this helpful?
Lefficacité du transfert dénergie dun niveau trophique à lautre.


ECOLOGICAL EFFICIENCY: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

EFFICIENZA ECOLOGICA: L’efficienza del trasferimento di energia da un livello trofico ad un altro.

EFICACIA ECOLÓGICA: La eficacia de transferencia de energía de un nivel trófico a otro.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITET: Effektiviteten av transporten av energi fra et trofisk nivå til det neste.

Was this helpful?
En aquaculture ce terme est habituellement utilisé pour définir les performances des régimes alimentaires des poissons. Il est utilisé pour exprimer, en kilos, la quantité daliment spécifique nécessaire pour produire un kilo de chair de poisson. Ce taux est utilisé couramment pour comparer et carreler la performance de croissance de différentes formulations alimentaires.


FEED CONVERSION EFFICIENCY: In aquaculture, a term usually used in relation to defining the performance of formulated fish diets. It is used to express, in kilos, the amount of a specific feed required to produce 1 kilo of fish flesh. This rate is commonly used to compare and contrast the growth performance of different formulations.

ΑΠΟΔΟΤIΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, όρος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αποδοτικότητας επεξεργασμένων ιχθυοτροφών. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει, σε χιλιόγραμμα, την ποσότητα τροφής που απαιτείται για την παραγωγή ενός χιλιογράμμου ιχθυόμαζας. Συνήθως το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της αποδοτικότητας διαφορετικών τύπων τροφής στην αύξηση των ψαριών.

FUTTERKONVERSIONSEFFEKTIVITÄT: In der Aquakultur wird dieser Begriff im Zusammenhang mit künstlichem Fischfutter verwendet. Er wird benutzt, um in kg den Anteil eines spezifischen Futters auszudrücken, der benötigt wird, um 1 kg Fischfleisch zu produzieren. Diese Angabe wird allgemein gebraucht, um die Wachstumseffizienz von verschiedenen Futtersorten zu vergleichen.

EFFICIENZA DI CONVERSIONE: Questo termine di solito viene usato in acquacoltura per definire la performance delle diete per i pesci. Si calcola come reciproco del FATTORE DI CONVERSIONE, ossia incremento di peso vivo (o fresco) corporeo, diviso per la quantità di mangime secco utilizzata, il tutto moltiplicato per 100. Tale coefficiente viene comunemente usato per confrontare le diverse performance degli alimenti.

EFICACIA DE CONVERSIÓN ALIMENTARIA: En acuicultura, este término es normalmente utilizado para definir el rendimiento de las dietas alimentarias de peces. Es utilizado para expresar, en kilos, la cantidad de alimentos específicos necesarios para producir un kilo de carne de pez. Esta tasa es normalmente utilizada para comparar y contrastar el rendimiento de crecimiento de diferentes fórmulas alimentarias.

EFFEKTIV FORUTNYTTELSE: Betegnelse brukt i akvakultur for å definere prestasjonen til formulert fiskefôr. Definert som vektøkning (kg) delt på mengde fôr konsumert (kg), dvs den inverse av fôrfaktor. Betegnelsen brukes ofte for å sammenligne vekst for ulike fôrformuleringer.

Was this helpful?
(1) Eau évacuée dun réservoir, dun bassin, dune installation aquacole ou dune centrale électrique. (2) Evacuation de leau polluée ayant été purifiée (dépolluée).


EFFLUENT: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

ΕΚΡΟΗ: (1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.

ABFLUSS: (1) Bezieht sich auf Wassermengen, die aus einem Becken, einer Fischzuchtanlage oder einem Kraftwerk aus- oder abließen. (2) Ablauf verschmutzen Wassers, einschließlich aufbereiteten Abwassers.

EFFLUENTE: (1)Riferito all’acqua che esce fuori da una vasca, uno stagno, un impianto di acquacoltura o da un centrale termica. (2) Acqua inquinata di scarico, che include anche l’acqua scaricata dopo trattamenti di purificazione.

EFLUENTE: (1) Agua evacuada de un tanque, de un estanque, de una instalación acuícola o de una central eléctrica. (2) Evacuación de agua contaminada después de haber sido purificada (descontaminada).

AVLOP: (1) Henviser til vann som strommer ut eller fra en tank, dam, oppdrettsanlegg eller kraftstasjon. (2) Forurenset avlopsvann, inkluderer vann som slippes ut etter rensebehandling.

Was this helpful?
Fuite dans lespace environnant dun fluide à partir dun récipient.


EFFUSION: Escape of fluid from vessels into the surrounding parts.

ΔIΑΠIΔΥΣΗ: Η διαφυγή υγρού από αγωγούς (αγγεία) προς τον περιβάλλοντα χώρο.

EFFUSION: Das Auslaufen von Flüssigkeit aus einem Gefäß in das umliegende Gebiet.

EFFUSIONE: Fuoriuscita di fluidi da vasi che si disperdono nelle parti circostanti.

EFUSIÓN: Fuga de un fluido a partir de un recipiente.

EFFUSJON: Lekkasje av væske fra en åre til omgivelsene.

Was this helpful?
Aliments ou déchets qui sont éliminés ou expulsés dun organisme.


EGESTA: Food or waste products that are eliminated or discharged from an organism.

ΑΠΕΚΚΡIΜΑΤΑ: Τροφικά ή περιττωματικά προiόντα που αποβάλλονται από έναν οργανισμό.

EGESTION: Ausscheidungen eines Organismus; Entleerung, Beseitigung von Substanzen (Nahrung oder Abfallprodukte) aus dem Körper über die Egestionsöffnung.

EGESTA: Cibo o prodotti di scarto che vengono eliminati o rilasciati da un organismo.

EGESTA: Alimentos o deshechos que son eliminados o expulsados de un organismo.

EKSKRETSTOFFER: Næring eller avfallsprodukter som fjernes eller slippes ut fra en organisme.

Was this helpful?
Courant océanique tempéré tourné vers le sud le long des côtes de lEquateur (pays), appellé ainsi à cause de son apparition qui a lieu généralement peu après Nöel. Exceptionellement, certaines années, coïncidant avec un déplacement vers le sud de la ceinture de pluies tropicales, le courant se prolonge le long des côtes du Pérou jusquà une latitude de 120S. Cet événement provoque la mort de poissons et organismes planctoniques par un phénomène semblable à un phénomène deaux rouges.


EL NINO: A warm ocean current setting south along the coast of Ecuador, so called because it generally develops just after Christmas. In exceptional years, concurrently with a southerly shift in the tropical rain belt, the current may extend along the coast of Peru to l20S. When this occurs, plankton and fish are killed in the coastal waters and a phenomenon somewhat like red tides results.

EL NINO: Θερμό ωκεάνειο ρεύμα που κατευθύνεται προς Νότο κατά μήκος των ακτών του κράτους του Iσημερινού, που οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι αναπτύσσεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. (El Nino = το θείο Βρέφος). Σε ορισμένα έτη, κατά τα οποία παρατηρείται μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των τροπικών βροχών, το ρεύμα επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Περού, μέχρι τις 12οS. Αυτό τότε οδηγεί στον θάνατο του πλαγκτού και των παράκτιων ψαριών και προκαλεί ένα φαινόμενο παρόμοιο με την κόκ

EL NINO: Eine warme Meeresstömung, die sich südlich der Küste von Equador entlangzieht; sie wird so genannt, weil sie sich kurz nach Weihnachten bildet; in Ausnahmejahren kommt es zu einer südlichen Verschiebung in die tropische Regenzone, und die Strömung, fließt an der Küste von Peru in ca. 120S entlang. Wenn dieses Phänomen eintritt, sterben große Mengen an Plankton und Fischen in Küstengewässern, und Situationen ähnlich derjenigen der Roten Tides können auftreten.

EL NINO: Corrente oceanica calda che procede verso sud lungo la costa dell’ Equador, chiamata così perché si sviluppa generalmente appena dopo il periodo di Natale. Eccezionalmente in alcuni anni, in contemporanea con uno slittamento meridionale nella zona tropicale pluviale, la corrente può estendersi lungo la costa del Perù a 120 sud. Quando questo avviene , il plancton ed i pesci delle acque costiere vengono uccisi ed il fenomeno appare sottoforma di maree di colore rosso.

EL NIÑO: Corriente oceánica templada redirigida hacía el sur a lo largo de la costa de Ecuador, llamada así a causa de su aparición que tiene lugar generalmente después de Navidad. Excepcionalmente, en ciertos años, coincide con un desplazamiento hacia el sur del cinturón de lluvias tropicales; la corriente se prolonga a lo largo de las costas de Perú hasta una latitud de 10º S. Este fenómeno provoca la muerte de peces y organismos planctónicos por un fenómeno semejante al fenómeno las mareas

EL NIÑO: Varm havstrøm langs kysten av Ecuador, gitt dette navnet fordi den oppstår rett etter jul. El niño er spansk og betyr guttebarnet, i dette tilfellet Jesusbarnet. I uvanlige år, samtidig med et sørlig skifte i det tropiske regnbelte, kan strømmen strekke seg langs kysten av Peru til 12oS. Når dette skjer dør fisk og plankton i kystnære farvann, og et fenomen som minner om rødt tidevann oppstår.

Was this helpful?
Propriété quont certains corps de reprendre leur forme quand la force qui les déformait a cessé dagir.


ELASTICITY: The property of a substance which enables it to return to its original shape and size after the removal of a deforming force.

ΕΛΑΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Η ιδιότητα ενός υλικού που του επιτρέπει να ανακτά το αρχικό σχήμα του και μέγεθος, όταν παύει να ασκείται παραμορφωτική δύναμη.

ELASTIZITÄT: Die Fähigkeit einer Substanz zu ihrer ursprünglichen Form und Größe zurückzukehren, nachdem sie deformiert wurde.

ELASTICITA’: Proprietà di una sostanza che ha la capacità di tornare alla forma e grandezza originale dopo la rimozione della forza che la deforma.

ELASTICIDAD: Propiedad que tienen ciertos cuerpos para retomar sus formas cuando la fuerza que les deformaba haya cesado de actuar.

ELASTISITET: Egenskapen til en substans som gjør det mulig at den kan returnerer til sin originale form og størrelse etter fjerning av en deformerende kraft.

Was this helpful?
Méthode de séparation et didentification de protéines basée sur leur mobilité dans un champs électrique (migration). Cette migration a lieu grâce aux charges électriques distribuées sur la surface des protéines.


ELECTROPHORESIS: A method of separating and identifying molecules through their ability to migrate in a medium under the influence of an electric field. This ability is due to electrical charges distributed over the surface of the molecule particle.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Μέθοδος διαχωρισμού και προσδιορισμού μορίων, μέσω της ικανότητάς τους να μετατοπίζονται εντός ηλεκτρικού πεδίου. Η ικανότητα αυτή οφείλεται στην ύπαρξη ηλεκτρικών φορτίων στην επιφάνεια των μορίων.

ELEKTROPHORESE: Eine Methode, um Proteine zu trennen und zu identifizieren, durch ihre Neigung sich im elektrischen Feld zu bewegen (Migration); diese Neigung wird durch elektrische Ladungen an der Oberfläche der Proteine hervorgerufen.

ELETTROFORESI: Metodo di separazione ed identificazione di molecole che sfrutta la loro capacità di migrare in un mezzo soggetto ad un campo elettrico. Questa capacità è dovuta alle cariche elettriche distribuite sulla superficie delle molecole.

ELECTROFORESIS: Método de separación y de identificación de las proteínas basado en sus movilidades dentro de un campo eléctrico (migración). Esta migración tiene lugar gracias a las cargas eléctricas distribuidas en la superficie de las proteínas.

ELEKTROFORESE: Metode brukt til å separere og identifisere molekyler gjennom deres evne til å vandre i et medium under påvirkning av et elektrisk felt. Denne evnen er beroende på de elektriske ladningene som er fordelt på overflaten av molekylet.

Was this helpful?
Technique de biologie moléculaire dans laquelle les molécules porteuses de charges électrostatiques (souvent des protéines) sont séparées dans un support de gel damidon sous linfluence dun champ électrique suivant limportance de leur charge. Cette technique est utilisée pour déceler des variations génétiques.


STARCH GEL ELECTROPHORESIS: Molecular biological technique in which a mixture of electrostatically charged molecules (usually proteins) are separated on a supporting starch gell medium by the amount of charge they possess, under the influence of a small electric field. This technique can be used for the detection of genetic variation and is cheaper than using agar media.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ ΑΜΥΛΟΥ: Τεχνική της μοριακής βιολογίας κατά την οποία ένα μείγμα ηλεκτροστατικά φορτισμένων μορίων (συνήθως πρωτεΐνών) διαχωρίζεται εντός πηκτώματος αμύλου λόγω του διαφορετικού τους φορτίου, υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιά την ανίχνευση γενετικής ποικιλότητας και είναι φθηνότερη από την χρήση άγαρ.

STÄRKEGELELEKTROPHORESE: Mikrobiologisches Verfahren, bei dem eine Mischung elektrostatisch geladener Moleküle i. d. R. Proteine) unter dem Einfluß eines schwachen elektrischen Feldes durch ihre unterschiedliche Ladung separiert werden. Dieses Verfahren kann zur Bestimmung der genetischen Variation benutzt werden und ist billiger als die Verwendung von Agar-medien.

ELETTROFORESI SU GEL DI AMIDO: Tecnica di biologia molecolare nella quale linsieme delle molecole cariche elettrostaticamente, di solito proteine, vengono separate su un gel di amido che fa da substrato a seconda della carica totale che esse possiedono, sotto linfluenza di un campo elettrico. Questa tecnica può essere usata per lanalisi della variazione genetica ed è meno costosa di quella che utilizza il gel di agar come substrato.

ELECTROFORESIS SOBRE GEL DE ALMIDÓN: Técnica de biología molecular en la cual las moléculas que llevan cargas electroestáticas (a menudo proteínas) son separadas en un suporte de gel de almidón, bajo la influencia de un campo eléctrico según la importancia de su carga. Esta técnica es utilizada para detectar variaciones genéticas y además es más barata que utilizar un medio de agar.

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE: Molekylærbiologisk metode der en blanding av elektrostatisk ladete molekyler (vanligvis proteiner) separeres på en stivelsegel ut fra ladningen de får når de settes i et elektrisk felt. Kan brukes til å undersøke genetisk variasjon, og er billigere enn agarosegel.

Was this helpful?
Substance nutritive ou substance qui fournit une alimentation. Terme souvent employé pour décrire les eléments constitutifs dun régime alimentaire.


NUTRIENT: A substance which provides nourishment; the term is often used to refer to dietary components.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΟΥΣIΑ: Ουσία η οποία χρησιμεύει στην θρέψη. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για τα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή.

NÄHRSTOFF: Eine Substanz, die der Ernährung dient; wird häufig für Futterkomponenten verwendet.

NUTRIENTE: Sostanza che provvede al nutrimento, spesso riferito ai componenti di una dieta.

ELEMENTO NUTRITIVO: Sustancia nutritiva o sustancia que suministra una alimentación. Término utilizado para describir los alimentos que forman una dieta alimentaria.

NÆRINGSSTOFF: Substans som gir næring. Betegnelsen er ofte brukt om fôrkomponenter (mikro- og makronæringsstoffer).

Was this helpful?
Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ: Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.

SPURENELEMENT: Ein Element, das essentiell für die Entwicklung und das normale Wachstum eines Organismus ist, aber nur in geringen Mengen benötigt wird.

OLIGOELEMENTO: Un elemento nutritivo che pur essenziale per la crescita normale e lo sviluppo di un organismo, e necessario solo in piccolissime quantita.

ELEMENTO TRAZA: Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.

SPORSTOFF: Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.

Was this helpful?
Méthode délevage de larves de poissons, mollusques ou crustacés dans laquelle les proies (par exemple les microalgues, rotifères) sont cultivées séparément dans des bacs à part et ajoutées aux bassins délévage à des intervalles réguliers.


CLEAR WATER METHOD: A method of raising larval fish crustaceans or molluscs where food organisms (e.g. microalgae, rotifers) are cultured in separate vessels and added to the larval-rearing tanks at regular intervals.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΥΓΟΥΣ ΝΕΡΟΥ: Μέθοδος εκτροφής νυμφών ψαριών καρκινοειδών ή μαλακίων, κατά την οποία οι οργανισμοί που χρησιμεύουνν ως τροφή (π.χ. μικροφύκη, τροχόζωα) καλλιεργούνται σε χωριστά δοχεία και προστίθενται στις δεξαμενές πού καλλιεργούνται οι νύμφες σε τακτά διαστήματα, πρβλ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.

KLARWASSERMETHODE: Ein Begriff, der der "Grünwassermethode" (green water method) gegenübergestellt wird. Er beschreibt eine Kulturtechnik, für die Larvenaufzucht von Krustaceen und Mollusken bei der die Futterorganismen (Mikroalgen, Rotiferen) in getrennten Behältern (und nicht in hoher Dichte in der Larvenkultur) gezüchtet werden. Die Nährtierkulturen werden in regelmäßigen Intervallen der Larvenkultur in gewünschter Menge zugegeben.

METODO DELL’ACQUA CHIARA : Un metodo di allevamento delle larve di pesci e crostacei o dei molluschi dove gli organismi vivi forniti come nutrizione (es. microalghe, rotiferi) vengono coltivati in vasche separate e vengono poi aggiunti ad intervalli regolari alla vasca dove si allevano le larve.

CULTIVO EN AGUA CLARA: Método de cría de larvas de peces, moluscos o crustáceos en el cual las presas (por ejemplo microalgas, rotíferos) son cultivados por separado en tanques a parte y añadidos a los estanques de cultivo con intervalos de tiempo regulares.

KLARTVANNSMETODEN: Metode for å oppdrette larver av fisk, krepsdyr og mollusker (bløtdyr) der fôrorganismer (f.eks. hjuldyr, mikroalger) dyrkes i separate enheter og tilsettes larvetankene ved faste intervaller. Jfr. grønt vann.

Was this helpful?
Terme général décrivant la culture danimaux ou de plantes en mer, dans un système délevage aménagé.


SEA FARMING: General term for the culture of plants and animals in the marine environment by a managed system of husbandry; aquaculture.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Γενικός όρος για την καλλιέργεια φυτών και ζώων στο θαλάσσιο περιβάλλον με ένα διαχειριστικό σύστημα εκτροφής. Βλ. Υδατοκαλλιεργεια.

SEA FARMING; MARINE ZUCHTVERFAHREN: Allgemeiner Begriff für die Zucht und Mast von Pflanzen und Tieren im marinen Milieu.

AALLEVAMENTO IN MARE: Termine generico usato per lallevamento di piante e animali (generalmente bentonici) in ambiente marino, con controllo della riproduzione. Vedi ACQUACOLTURA.

CULTIVO EN EL MAR: Término general que describe el cultivo de animales o plantas en el mar, en un sistema de cultivo controlado.

HAVBRUK: Generell betegnelse for oppdrett av planter eller dyr i marine miljøer. Synonym landbruk.

Was this helpful?
Terme non spécifique décrivant le processus de culture de stocks danimaux ou de plantes.


RAISE: Non-specific term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. rear.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθολουμένης ισοδύναμης με τον όρο καλλιέργεια

AUFZIEHEN: Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "rear", d.h. "Aufziehen".

ALLEVAMENTO: Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali.

CULTIVAR(3): Término no específico que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

DYRKE: Uspesifikk betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom dyrkningssyklusen.

Was this helpful?
En énergétique écologique; la perte de biomasse ou dénergie par une population ou une unité trophique pendant un temps unitaire et pour une surface unitaire comprenant les pertes par mortalité, prédation, émigration ou mue; lénergie de la biomasse éliminée est disponible ou utilisée par, dautres niveaux trophiques de lécosystème.


ELIMINATION: In ecological energetics, any loss of biomass or energy by a population or trophic unit per unit time, per unit area or volume; including losses due to mortality, predation, emigration and moulting; the energy of eliminated biomass is available to, or utilized by, other trophic levels in the ecosystem.

ΕΞΑΛΕIΨΗ: Απώλεια βιομάζας ή ενέργειας από έναν πληθυσμό ή τροφική μονάδα, ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας ή όγκου. Συμπεριλαμβάνει και τις απώλειες λόγω θνησιμότητας, θήρευσης, μετανάστευσης, απέκδυσης κ.λ.π. Η ενέργεια της εξαλειφθείσας βιομάζας είναι διαθέσιμη ή χρησιμοποιείται σε άλλα τροφικά επίπεδα στο οικοσύστημα.

ELIMINIERUNG: Vernichtung; der Verlust von Biomasse oder Energie einer Population oder trophischen Einheit innerhalb einer bestimmten Zeit, für ein bestimmtes Gebiet oder Volumen; beeinhaltet Verluste durch Sterblichkeit, Räuberdruck, Auswanderung und Häutung; die Energie der vernichteten Biomasse kommt anderen trophischen Stufen im Ökosystem zugute.

ELIMINAZIONE: In energetica ecologica, qualsiasi perdita di biomassa o di energia da una popolazione o unità trofica per unità di tempo, di area o di volume; include le perdite dovute alla mortalità, alla predazione, alla migrazione e alla muta; l’energia della biomassa eliminata è disponibile per essere utilizzata in altri livelli trofici dell’ecosistema.

ELIMINACIÓN: En energética ecológica, la perdida de biomasa o de energía por una población o una unidad trófica durante un tiempo unitario y por una superficie unitaria que comprende las perdidas por mortalidad, predación, migración o muda; la energía de la biomasa eliminada resulta disponible o es utilizada por otros niveles tróficos del ecosistema.

ELIMINASJON: I økologiske energilære, ethvert tap av biomasse eller energi fra en populasjon eller trofisk enhet per tidsenhet, arealenhet eller volumenhet. Inkluderer tap på grunn av dødelighet, predasjon, emigrasjon og hårfelling. Energien av fjernet biomasse er tilgjengelig for, eller nyttet av andre trofiske nivå i økosystemet.

Was this helpful?
En téchnologie alimentaire, lemballage des aliment en boites, bocaux ou sachets qui sont rendus étanches par lextraction de la plus grande partie de lair possible. Ce procédé conserve la fraicheur des aliments et augmente la durée de consommation.


VACUUM PACKING: In food technology, the packing and sealing of food in a container such as a can, jar or bag, while removing as much air as possible before sealing, to ensure freshness and extended shelf life.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΝΟΥ: Στην τεχνολογία τροφίμων, η αεροστεγής συσκευασία τροφής σε μεταλλικό ή γυαλινο δοχείο ή και σάκκο, με προηγούμενη αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερου αέρα, ώστε να παραμείνουν φρέσκα επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

VAKUUMVERPACKUNG: Die Verpackung und der Einschluß von Nahrungsmitteln in Behältnissen unter Vakuum, wobei soviel Luft als möglich aus dem Behältnis entfernt wird, bevor es verschlossen wird. Damit soll die Frische und Haltbarkeit verlängert werden.

IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO: In tecnologia alimentare, limballaggio e la chiusura ermetica di alimenti in un contenitore tipo una scatoletta o un sacchetto, attraverso la rimozione della maggior parte possibile dellaria prima della chiusura, per assicurare la freschezza e allungare il tempo di conservazione

EMBALAJE EN VACÍO: En tecnología alimentaria, embalaje de alimentos en cajas, jarras o bolsas después de mover todo el aire posible. Este procedimiento conserva la frescura de los alimentos y aumenta el tiempo de consumo.

VAKUUMPAKNING: I matteknologi: Pakning og forsegling av mat i beholdere, som f.eks. hermetikkbokser, krukker eller poser. Mest mulig luft fjernes før forsegling for å sikre friskhet og lang holdbarhet.

Was this helpful?
Oblitération dun vaisseau sanguin par un amas de matière dans le flux sanguin. Lobstruction peut être de plusieurs origines (caillot, bulle dair, cellules cancéreuses ou non, graisse, amas de bactéries, ou corps étranger).


EMBOLUS: An obstruction of a blood vessel caused by a mass of material transported by the blood stream. The obstruction may be caused by a blood clot, air bubble, fat, clumps of bacteria, foreign body or tissue cells (e.g. cancer).

ΕΜΒΟΛΗ: Απόφραξη αγγείου που προκαλείται από μια μάζα υλικού που μεταφέρεται από την κυκλοφορία του αίματος. Η μάζα αυτή μπορεί να είναι θρόμβος, φυσσαλίδα αέρα, λίπος, συσσωματώματα βακτηρίων, ξένα σώματα ή κύτταρα ιστών (π.χ. καρκίνος).

EMBOLIE: Blockierendes Material, das vom Blutstrom transportiert worden ist, wie Blutgerinnsel, Luftblasen, Krebs- oder andere Gewebszellen, Fett, Bakterienklumpen oder Fremdkörper, wobei es in einem Blutgefäß stecken bleibt und dieses verstopft.

EMBOLO: Ostruzione di un vaso sanguigno causata da una massa di materiale trasportato dalla circolazione sanguigna. L’ostruzione può essere causata da un coagulo di sangue, una bolla d’aria, grasso, gruppi di batteri, materiali estranei o da tessuti cellulari (es. cancro).

EMBOLIA: Obstrucción de un vaso sanguíneo por una masa de materia en el flujo sanguíneo. La obstrucción puede tener varios orígenes (coágulo sanguíneo, burbuja de aire, células cancerígenas o no, grasa, masa de bacterias, o cuerpo extraño).

BLODPROPP (EMBOLUS): En hindring i en blodåre som skylles en klump av materiale transportert i blodstrommen. Hindringen kan skylles en blodklump, luftboble, fett, bakterieklump eller fremmede kropps- eller vevsceller (f.eks. kreft).

Was this helpful?
Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs


AIR BUBBLE DISEASE: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛIΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENKRANKHEIT: Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

EMBOLIA GASSOSA: Trauma della bolla gassosa.

EMBOLIA GASEOSA (1): Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

LUFTBLÆRESYKE: GASSBLÆRESYKE. Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart

Was this helpful?
Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs


GAS BUBBLE DISEASE: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛIΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENKRANKHEIT (-TRAUMA): Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

MALATTIA DELLA BOLLA GASSOSA: Formazione di bolle gassose allinterno di diversi organi del pesce, causate principalmente da ipersaturazione di gas inerti atmosferici. La malattia della bolla gassosa spesso colpisce pesci che si trovano in prossimità di canali di scarico e utilizzano in inverno acque calde provenienti da centrali elettriche, rapidamente riscaldate dal passaggio attraverso i condensatori. Può colpire pesci alimentati da acqua proveniente da una pompa in cavitazione, oppure prelevata sotto ad una diga, o ancora

EMBOLIA GASEOSA (2): Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben

GASSBLÆRESYKE: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

Was this helpful?
Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs


GAS BUBBLE TRAUMA: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΤΡΑΥΜΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENTRAUMA: Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

TRAUMA DELLA BOLLA GASSOSA: Formazione di bolle gassose allinterno di diversi organi del pesce, causate principalmente da ipersaturazione di gas inerti atmosferici. La malattia della bolla gassosa spesso colpisce pesci che si trovano in prossimità di canali di scarico e utilizzano in inverno acque calde provenienti da centrali elettriche, rapidamente riscaldate dal passaggio attraverso i condensatori. Può colpire pesci alimentati da acqua proveniente da una pompa in cavitazione, oppure prelevata sotto ad una diga, o ancora

EMBOLIA GASEOSA/TRAUMA: Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de narcolepsia que sufren los buceadores que suben r

GASSBLÆRETRAUME: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

Was this helpful?
Décrit un animal lors des étapes de développement entre la fécondation de lovocyte (ou lactivation parthénogénétique) et léclosion ou naissance. Lembryon réside à lintérieur des membranes de loeuf ou dans le corps maternel chez les espèces vivipares. Chez les poissons, la phase embryonnaire est caracteriseé par une alimentation exclusivement endogène, issue des réserves vitellines de lovule ou dans le cas des poissons vivipares, par des organes absorbant spécifiques de secrétions ovaires ou dune


EMBRYO: The embryonic period begins with fertilization or, in parthenogenetic or gynogenetic organisms, the triggering that begins cell division and ends with the first defined larval stage. In fish, the embryonic period is characterized by an exclusively endogenous nutrition from the yolk of the ovum or in the case of viviparous fishes, via special absorptive organs from an ovarian secretion or combination of yolk and secretion. In practical terms of fish farm management, the embryonic stage ends with

ΕΜΒΡΥΟ: Το εμβρυακό στάδιο αρχίζει με τη γονιμοποίηση ή, στους παρθενογενετικούς ή γυνογενετικούς οργανισμούς, με το έναυσμα για την έναρξη της κυτταρικής διαίρεσης, και λήγει με το πρώτο καθορισμένο προνυμφικό στάδιο. Στα ψάρια το εμβρυακό στάδιο χαρακτηρίζεται από την αποκλειστικά ενδογενή διατροφή από τη λέκιθο του αυγού ή, στην περίπτωση των ωοζωοτόκων ψαριών, από διατροφή από εκκρίσεις των ωοθηκών μέσω ειδικών απορροφητικών οργάνων, ή απο συνδυασμό λεκίθου και εκκρίσεων. Στην πράξη, για τους ιχθυ

EMBRYO: Die Embryonalentwicklung beginnt mit der Befruchtung oder, in sich parthenogenetisch oder gynogenetisch fortpflanzenden Organismen, mit dem Moment, in dem die Zellteilung eingeleitet wird. Die Embryonalentwicklung ist beendet, wenn das erste klar definierte Larvenstadium erreicht ist. In Fischen ist die Embryonalperiode durch ausschließlich endogene Ernährung durch den Dotter bestimmt. In viviparen Fischen ernährt sich der Embryo über spezifische, nährstoffresorbierende Organe von maternalen Sek

EMBRIONE: Riferito ad un animale che percorre le tappe comprese tra il momento della fecondazione delluovo (o linizio della partenogenesi) e la schiusa oppure la nascita. Nei pesci, il periodo embrionale è caratterizzato dalla nutrizione esclusivamente endogena proveniente dal vitello dell’uovo o, nel caso di pesci vivipari, tramite speciali organi che assorbono secrezioni ovariche o una combinazione di secrezione e di vitello. In termini pratici di gestione di allevamenti ittici, la fase embrionale si co

EMBRIÓN: Describe un animal durante las etapas de desarrollo entre la fecundación del ovocito (o la activación partenogénica) y la eclosión. El embrión reside en el interior de las membranas del huevo o dentro del cuerpo materno en las especies vivíparas. En los peces, la fase embrionaria se caracteriza por una alimentación exclusivamente endógena, rica en reservas vitelinas del óvulo o en el caso de los peces vivíparos, por secreciones específicas de órganos ovaricos o de una combinación de reservas vit

EMBRYO: Den embryoniske perioden begynner med befruktning eller, i patronene eller gyngene organismer, med utløsningen som starter celledeling og slutter ved det første bestemte larvestadiet. I fisk er den embryoniske perioden karakterisert ved utelukkende endogen ernæring fra plommesekken i egget, eller via spesielle absorberende organer fra ovarial sekresjon eller kombinasjon mellom plomme og sekresjon som hos vivipare fisk. I praktisk oppdrett ender embryostadiet ved klekking, siden dette medfører fo

Was this helpful?
Formation dun sporophyte embryonnaire par divisions mitotiques des tissus dune autre sporophyte, sans lintervention dune génération gamétophytique; production de graines sans lintervention dun processus sexuel.


ADVENTITIOUS EMBRYONY: The production of an embryonic sporophyte by mitotic divisions from tissues of another sporophyte without an intervening gametophyte generation; seed production without undergoing sexual process.

ΕΜΒΡΥΩΔΕΣ ΕΠΕIΣΑΚΤΟ: Η παραγωγή ενός εμβρυïκού σποροφύτου από μιτωτικές διαιρέσεις των ιστών ενός άλλου σποροφύτου, χωρίς την μεσολάβηση γαμετοφυτικής γενεάς. Παραγωγή σπόρων χωρίς εγγενή (φυλετική, σεξουαλική) διεργασία.

FORTGESCHRITTENE EMBRYONIE: Die Produktion von Embryonalsporophyten bei einer mitotischen Teilung aus dem Gewebe eines anderen Sporophyten ohne eine dazwischenliegende Gametophytengeneration; Samenproduktion ohne sexuellen Prozeß.

EMBRIONE AVVENTIZIO: La produzione di uno sporofito embrionale per divisione mitotica da tessuti di un’altro sporofito senza che intercorra una generazione gametofitica; la produzione di semi senza l’intervento di un processo sessuale.

EMBRIÓN ADVENTICIO: Formación de un esporófito embrionario por división mitótica de tejidos de otro esporófito, sin la intervención de la generación gametófita; producción de granos sin la intervención de un proceso sexual.

ADVENTITIOUS EMBRYONY: Finnes ikke på norsk. Danning av en embryonisk sporofytt ved mitotisk deling fra vevet av en annen sporofytt uten en mellomliggende gametofyttgenerasjon; aseksuell frøproduksjon.

Was this helpful?
Accessoire comportant un axe central et présentant en général un anneau à chaque extrémité. Utilisé habituellement pour relier deux cordages (ou deux lignes) dont l un dentre eux peut tourner librement, sans vriller. Utilisé dans certains systèmes de mouillage.


SWIVEL: Two links joined end to end by a pivot, thus allowing one link to rotate without the other moving. Used in certain mooring systems.

ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ: Δύο κρίκοι ενωμένοι με έναν άξονα, έτσι ώστε ο ένας κρίκος να περιστρέφεται ανεξάρτητα από τον άλλο. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συστήματα αγκυροβόλησης.

WIRBELSCHÄKEL: Schäkel mit einem Wirbel am oberen Teil des Bügels; erlaubt das freie Rotieren eines Endes, während das andere festgelegt ist. Wird bei vielen Verankerungssystemen eingesetzt.

GIRELLO: Due pezzi riuniti tramite le parti terminali attorno a un perno che permette ad uno di ruotare e allaltro di restare fermo. Usato in certi sistemi di ormeggio.

PIVOTE: Accesorio que comprende un eje central y que presenta en general un anillo en cada extremo. Utilizado normalmente para ligar dos cuerdas (o dos líneas) dónde una de las dos puede girar libremente. Utilizados en ciertos sistemas de amarre.

SVIVEL: To forbindelsesledd som er festet isammen med en dreietapp, slik at ene forbindelsesleddet kan rotere uten at det andre beveger seg. Brukt i visse fortoyningssystemer.

Was this helpful?
Déplacement dun individu ou dune population en dehors de sa région.


EMIGRATION: (1) The movement of an individual or group out of an area or population. (2) Active movement of cells in response to a stimulus, e.g., macrophages.

ΑΠΟΔΗΜIΑ: Η μετακίνηση ενός ατόμου ή ομάδας έξω από μια περιοχή ή πληθυσμό.

EMIGRATION: (1) Auswanderung; die Bewegung von Individuen oder Gruppen aus ihrem Gebiet oder aus ihrer Population heraus. (2) Die aktive Wanderung von Zellen als Antwort auf einen bestimmten Stimulus; z.B.: Makrophagen.

MIGRAZIONE: (1) Lo spostamento di un individuo o di un gruppo fuori da un’area o da una popolazione. (2) Movimento attivo delle cellule in risposta a uno stimolo, es., macrofagi.

EMIGRACIÓN: (1) Desplazamiento de un individuo o de una población fuera de su región. (2) Movimiento activo de células en respuesta a un estímulo, e.g., macrófago.

EMIGRASJON: (1) Bevegelse av et individ eller en gruppe vekk fra et område eller en populasjon. (2) Aktiv bevegelse av celler som respons på en stimulans, f.eks. Makrofager.

Was this helpful?
Infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an provoquée par Edwardsiella tarda. La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.


EMPHYSEMATOUS PUTREFACTIVE DISEASE OF CATFISH: A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΩΔΗΣ ΣΗΠΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΨΑΡΟΥ: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

WELSEMPHYSEM: Eine subakute systemische bakterielle Erkrankung der Welsjährlinge, hervorgerufen durch Edwardsiella tarda; die Erkrankung tritt auf, wenn die Wassertemperaturen 300C überschreiten, die Sterblichkeit im Teich ist selten höher als 5%; höhere Sterblichkeiten treten bei gefangen gehaltenen Fischen auf; Antibakterizide verhindern effektiv diese Krankheit.

ENFISEMA PUTREFATTIVO DEL PESCE GATTO.: Malattia batterica sistemica subacuta dei giovani pesci gatto americani causata da Edwardsiella tarda. La malattia insorge quando la temperatura dell’acqua supera i 30 0C , la percentuale di mortalità negli stagni raramente eccede il 5%. I più alti livelli di mortalità si verificano nei pesci allevati ad alte densità. Gli antibiotici sistemici prevengono efficacemente questa malattia.

ENFISEMA PUTREFACTIVA DE LOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

EMFYSEMATISK FORRATNELSESYKE HOS MALLE: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tara. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

Was this helpful?
Basé sur une observation directe ou sur lexpérience plutôt que sur une théorie ou une préconception.


EMPIRICAL: Based upon direct observation and experience rather than theory or preconception.

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ: Ο βασιζόμενος περισσότερο στην απευθείας παρατήρηση και την πείρα, παρά στη θεωρία ή σε προκατασκευασμένα σχήματα.

EMPIRISCH: Auf Erfahrung beruhend; erfahrungsgemäß; aus der Erfahrung, Beobachtung, dem Experiment entnommen.

EMPIRICO: Basato sull’osservazione diretta e sull’esperienza anziché su una teoria o su un preciso concetto.

EMPÍRICO: Basado sobre una observación directa o sobre la experiencia más que sobre una teoría o una preconcepción.

EMPIRISK: Basert på direkte observasjoner og erfaring, snarere enn teori.

Was this helpful?
En toxicologie, concerne les effets nocifs dun poison (ou toxine) sur un organisme vivant.


POISONING: In toxicology: refers to the harmful effects of a poison (or toxic substance, natural toxin, pollutant) on a living organism.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ: Οι επιβλαβείς επιπτώσεις ενός δηλητηρίου (ή τοξικής ένωσης, φυσικής τοξίνης, ρύπου) σε έναν ζωντανό οργανισμό.

VERGIFTUNG: Bezieht sich in der Toxikologie auf die Schadwirkung von Giften (oder toxischen Substanzen, natürlichen Toxinen, Verschmutzungen) auf lebende Organismen.

AVVELENAMENTO: In tossicologia: effetto dannoso causato da un veleno (o sostanza tossica, tossina naturale, inquinante) in un organismo vivente.

ENVENENAMIENTO: En toxicología, concierne los efectos nocivos de un veneno (o toxina) en un organismo vivo.

FORGIFTNING: I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.

Was this helpful?
Méthode utilisée pour produire une signature génétique unique caractéristique d’un individu, basé sur la mesure des longueurs comparatives des mini- ou micro-satélites par transfert de type Southern ou par PCR.


FINGERPRINTING (DNA): Method of producing a genetic signature characteristic of an individual that relies on the identification, and estimation of the comparative lengths, of tandemly repeated DNA sequences (minisatellites or microsatellites). This is achieved either by Southern blot or by PCR.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (DNA): Η δημιουργία μιας μοναδικής «γενετικής» υπογραφής ενός ατόμου, η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση και εκτίμηση του μήκους διαδοχικών τμημάτων DNA (μινιδορυφορικά βλ.λ. ή μικροδορυφορικά βλ.λ.). Επιτυγχάνεται είτε με τη μέθοδο του Southern blot (βλ.λ.), είτε με την PCR (βλ.λ.).

FINGERABDRUCK (DNA): Eine Methode, um eine genetische “Unterschrift” (Charakterisierung) eines Individuums zu erstellen, die auf die Identifizierung und Einschätzung von nacheinander replizierten DNA –Sequenzen (Minisatelliten Microsatelliten) basiert. Dieses erreicht man entweder durch den sog. “Southern Blot” oder durch die Anwendung der PCR-Technik .

MARCATURA DEL DNA: Metodo per marcare geneticamente un individuo, basato sull’identificazine e sulla stima della lunghezza comparata di sequenze ripetute di DNA (minisatelliti o microsatelliti). L’analisi viene effettuata con il Southern blotting o con la PCR. DNA FINGERPRINT: L’identificazione di un individuo basata sul suo genotipo. Vengono comunemente usate sequenze altamente polimorfe (microsatelliti o minisatelliti), esistono in commercio kit standardizzati per PCR (vedere anche VNTRs e minisatelliti). Noto a

FINGERPRINTING: Método para producir una identificación genética característica de un individuo que se basa en la estimación, identificación y longitud comparativa de secuencias tandem repetidas de ADN (minisatélites o microsatélites). Se realiza mediante Southern blot o PCR.

DNA-PROFILERING: Et individ kan identifiseres på grunnlag av dets unike genotype. Et standardisert sett av mikrosatelittloci blir amplifisert vha. PCR og mønsteret av DNA-fragmenter etter restriksjonsanalyse er karakteristisk for et individ.

Was this helpful?
En chimie, tout agent qui est utilisé pour former une émulsion. En technologie alimentaire, un agent émulsifiant est un additif utilisé pour stabiliser une émulsion et renforcer sa consistance.


EMULSIFIER: In chemistry, any agent that is used to form an emulsion. In food technology an emulsifying agent is an additive that is used to stabilise an emulsion and ensure its consistency.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟIΗΤΗΣ: Παράγοντας που χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό ενός γαλακτώματος. Στην τεχνολογία τροφίμων, γαλακτοματοποιητής είναι ένα πρόσθετο που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση ενός γαλακτώματος και την εξασφάλιση της συνοχής του.

EMULGATOR: Ein Mittel, das die Bildung einer Emulsion erleichtert bzw. das Mischen zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Öl/Wasser) erlaubt. In der Futtermitteltechnologie ist es ein Zusatz, das eine Emulsion stabilisiert oder deren Konsistenz gewährleistet.

EMULSIONANTE: In chimica, qualunque sostanza usata per formare un’emulsione. In tecnologia alimentare un agente emulsionante è un additivo che viene usato per stabilizzare un’emulsione e per assicurarne la sua consistenza.

EMULSIONADOR: En química, todo agente que esta utilizado para formar una emulsión. En tecnología alimentaria, un agente emusionador es un aditivo utilizado para estabilizar una emulsión y reforzar su consistencia.

EMULGATOR: I kjemi, ethvert middel som brukes til å danne en emulsjon. I næringsmiddelteknologi er et emulgeringsmiddel et tilsetningsstoff som brukes til å stabilisere en emulsjon og sikre dens konsistens.

Was this helpful?
Système constitué de deux liquides non miscibles dont un est maintenu en suspension par lautre, par exemple, une peinture ou un vaccin.


EMULSION: A stable dispersion of one liquid in a second immiscible liquid, e.g., paint or a vaccine.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ: Σταθερό σύστημα δύο μη αναμείξιμων υγρών, όπου το ένα από τα δύο υγρά διατηρείται σε κατάσταση εναυρήσματος εντός του άλλου π.χ. χρώμα (βαφή) ή εμβόλιο.

EMULSION: Ein System von zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten, bei dem eine in der anderen in Suspension gehalten wird (z.B. Farben, Vaccine).

EMULSIONE: Dispersione instabile di un liquido in un secondo liquido non miscibile, per cui uno è mantenuta in sospensione dall’altro es., vernici, vaccini.

EMULSIÓN: Sistema que consiste en dos líquidos no inmiscibles dónde uno es mantenido en suspensión por el otro, por ejemplo, una pintura o una vacuna.

EMULSJON: En ikke-stabil spredning av en væske i en annen ikke-blandbar væske, f.eks. maling eller en vaksine.

Was this helpful?
En aquaculture, enclos spécialement conçu et généralement confectionné avec du grillage ou des filets suspendus à partir dun cadre rigide flottant. Utilisé pour lélevage de stock en eau libre.


PEN: In aquaculture, a specially constructed chamber or enclosure (pen), generally made of wire or netting, that is suspended from a floating frame. Used to hold and rear stocks in open water.

ΚΛΩΒΟΣ (pen): Στην ιχθυοκαλλιέργεια, ειδικά κατασκευασμένος χώρος, περιφρασσόμενος από σύρμα ή δίχτυ και εξαρτημένος από ένα στέρεο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται για την διατήρηση και εκτροφή των ψαριών σε ανοιχτά υδατικά συστήματα.

EINFRIEDUNG: Eine kastenartige, kreisförmige oder andere für die Umschließung geeignete Konstruktion aus Draht, Metall, Kunststoff oder auch anderen natürlichen Materialien (z.B. Bambus, Holz), die dazu benutzt wird, um aquatische Organismen (meist Fische) im offenen Wasser zu halten (züchten).

PEN (GABBI): Termine anglosassone per gabbia

REDIL: En acuicultura, una cámara especialmente conocida y generalmente construida de alambres o de mallas suspendidas a partir de un marco flotante. Utilizada para la cría en agua libre.

INNHEGNING: I akvakultur, spesielt konstruert kammer eller innhegning. Består av tre hovedkomponenter, flyteenehet (oppdrift), notpose og hoppenett. Brukt til å holde og oppdrette fisk i åpent vann. Er avhengig av forankringssytem.

Was this helpful?
Maladie se manifestant régulièrement dans une population ou contrée déterminée.


ENDEMIA: Disease occurring regularly in a population in a given area.

ΕΝΔΗΜIΑ: Ασθένεια που εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα σε ένα πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

ENDEMIE: Örtlich begrenztes aber regelmäßiges Auftreten einer Infektionskrankheit.

ENDEMIA: Malattia che si presenta regolarmente in una popolazione vivente in una zona specifica.

ENDEMIA: Enfermedad que se manifiesta regularmente en una población en un área determinada.

ENDEMISK SYKDOM: Sykdommer som forekommer regelmessig i en populasjon i et gitt område.

Was this helpful?
Indigène ou spécifique à une région; se réfère habituellement aux maladies ou agents pathogènes.


ENDEMIC: Specific or indigenous to an area; used most often in relation to disease agents and diseases.

ΕΝΔΗΜIΚΟΣ: Χαρακτηριστικός ή ενδογενής σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου για ασθένειες ή νοσογόνους παράγοντες.

ENDEMISCH: Spezifisch für oder einheimisch in einem Gebiet; häufig für Krankheitserreger und Krankheiten benutzt, aber auch für alle Arten, die andernorts heimisch sind.

ENDEMICO: Specifico o indigeno di un’area; spesso usato in relazione ad una malattia o agli agenti infettivi.

ENDÉMICO: Indígena o específico a una región; se refiere normalmente a la enfermedades u agentes patógenos.

ENDEMISK: Spesifikk eller innfødt for et område. Brukes oftest i relasjon til sykdomsfremkallende organismer eller sykdommer.

Was this helpful?
Se dit des organismes habitant le sédiment du fond de la mer ou des lacs; endofaune.


ENDOBIONTIC: Used of organisms living within the sediment on the sea bed or lake floor: infauna.

ΕΝΔΟΒIΟΤIΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που ζουν μέσα στο ίζημα του βυθού των λιμνών ή των θαλασσών: ενδοπανίδα.

ENDOBIOTISCH: Im Meeresboden, Seeboden oder Flußbett lebend.

ENDOBIONTICO: Termine usato per descrivere organismi che vivono nei sedimenti del fondo del mare o di un lago.

ENDOBIONTE: Dícese de los organismos que viven en el sedimento del fondo del mar o de los lagos; endofauna.

ENDOBIOTISK: Brukes om organismer som lever i sedimentene på havbunn eller innsjøbunn, innfauna.

Was this helpful?
Relatif aux systèmes de sécrétion interne, dont les produits sont déversés dans le sang ou la lymphe.


ENDOCRINE: Term applied to direct hormonal secretions and allied systems and processes.

ΕΝΔΟΚΡIΝΗΣ: Ορος που αναφέρεται στους αδένες, οι εκκρίσεις των οποίων (αδένες) διοχετεύονται απευθείας στο αίμα ή τη λέμφο.

ENDOKRIN: Begriff wird benutzt bei Drüsen, die ihre Hormone oder Sekrete direkt ins Blut oder in die Lymphe abgeben.

ENDOCRINE: Termine applicato a secrezioni ormonali.

ENDOCRINO: Relativo a los sistemas de secreción interna, cuyas secreciones son liberados en la sangre o la linfa.

ENDOKRIN: Betegnelse anvendt om direkte hormonell sekresjon og tilknyttede systemer og prosesser.

Was this helpful?
Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.


INBREEDING: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία

INZUCHT: Kopulation oder Kreuzung von Individuen, die näher verwandt miteinander sind, als durchschnittliche Paare einer Population; Endogamie.

ININCROCIO: Incrocio o accoppiamento di individui strettamente correlati fra di loro, i cui parenti sono molto più vicini di quelli che ci attenderemmo se lincrocio delle coppie in una popolazione fosse casuale.

ENDOGAMIA: Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

Was this helpful?
Dorigine interne dun système ou dun organisme.


ENDOGENOUS: Arising or originating from within the organism or system.

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Εμφανιζόμενος ή προκύπτων στο εσωτερικό του οργανισμού ή συστήματος.

ENDOGEN: Innerhalb eines Organismus oder Systems entstehend oder auftretend.

ENDOGENO: Aver origine in o provenire dall’interno di un organismo o sistema.

ENDÓGENO: De origen interno de un sistema o de un organismo.

ENDOGEN: Oppstår eller stammer innenfra organismen eller systemet.

Was this helpful?
Parasite interne, par exemple, mysticola dans les moules.


ENDOPARASITE: An internal parasite, e.g. mysticola in mussels.

ΕΝΔΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Εσωτερικό παράσιτο, π.χ. η mysticola στα μύδια.

ENDOPARASIT: Ein Organismus, der im Inneren eines anderen (Wirt) lebt und von diesem und seinem Metabolismus abhängig ist, z.B. mysticola bei Muscheln.

ENDOPARASSITA: Parassita interno, es., mysticola dei mitili.

ENDOPARÁSITO: Parásito interno, por ejemplo, mysticola en los mejillones.

ENDOPARASITT: En indre parasitt, f.eks. mysticola i blåskjell.

Was this helpful?
Inflammation du péritoine.


ENDOPERITONITIS: Inflammation of the lining of the peritoneal cavity.

ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝIΤIΔΑ: Φλεγμονή της εσωτερικής επιφάνειας του περιτοναίου.

ENDOPERITONITIS: Bauchfellentzündung.

ENDOPERITONITE: Infiammazione della tonaca della cavità peritoneale.

ENDOPERITONITIS: Inflamación de la cavidad peritoneal.

ENDOPERITONITT: Betennelse på overflaten av bukhulen.

Was this helpful?
La branche distale interne des appendices birames des crustacés. Composée dun ou de plusieurs segments, lendopodite est attachée à la basopodite.


ENDOPODITE: The inner and distal branch of the biramous crustacean appendages. It is attached to the basopodite and may be composed of one or of many segments.

ΕΝΔΟΠΟΔIΔIΟ: Ο εσωτερικός και ακραίος βραχίονας των διχαλωτών εξαρτημάτων με δύο βραχίονες των καρκινοειδών. Είναι πρασαρτημένος στον βασοποδίτη και μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα μεταμερή.

ENDOPODIT: Der Innenast des Spaltbeines bei Krebsen, der vom Stamm (Protopodit) getragen wird. Er besteht oft aus einem oder vielen Segmenten.

ENDOPODIO: Ramo distale interno delle appendici biramificate dei crostacei. È legato al basopodio e può essere composto da uno o più segmenti.

ENDOPODIO: La rama distal interna de los apéndices ramificados de los crustáceos. Compuesto de uno o varios segmentos, el endopodio esta ligado al basopodio.

ENDOPODITT: Den innerste, distale forgreiningen på birame gangbein hos krepsdyr. Er festet til basipoditten og kan bestå av ett eller flere segmenter.

Was this helpful?
Substance toxique produite par des bactéries et retenue à lintérieur des cellules jusquà la lyse cellulaire.


ENDOTOXIN: A toxic substance produced by microorganisms and retained within the cell until lysis occurs.

ΕΝΔΟΤΟΞIΝΗ: Τοξική ουσία που παράγεται από μικροοργανισμούς και παραμένει μέσα στο κύτταρο μέχρι τη λύση του.

ENDOTOXIN: Eine toxische Substanz, die von Mikroorganismen produziert wird und in den Zellen zu deren Auflösung führt.

ENDOTOSSINA: Sostanza tossica prodotta da microrganismi e trattenuta all’interno della cellula fino al momento della lisi della cellula stessa.

ENDOTOXINA: Sustancia tóxica producida por bacterias y retenida en el interior de las células hasta la lisis celular.

ENDOTOKSIN: En giftig substans produsert av mikroorganismer. Holdes tilbake i cellen til den sprekker (lysis).

Was this helpful?
Létude des transferts dénergie et de leur utilisation dans les systèmes vivants. Elle peut être faite à des niveaux variés dorganisation biologique; (a) moléculaire et cellulaire; (b) organismique; (c) de population. En aquaculture, lénergétique sert généralement à étudier lefficacité énergétique de la croissance/reproduction.


ENERGETICS: The study of energy transportation and utilization in living systems. This can be studied at various levels of biological organisation; (a) molecular and cellular; (b) organismic; (c) population. In aquaculture, energetics is generally used to study the energy efficiencies of growth/reproduction.

ΕΝΕΡΓΗΤIΚΗ: Η μελέτη της χρήσης και της μεταφοράς της ενέργειας στα ζώντα συστήματα. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης: α) μοριακό και κυτταρικό, β) οργανισμικό και γ) πληθυσμιακό. Στην υδατοκαλλιέργεια, η ενεργητική χρησιμοποιείται γενικά για τη μελέτη της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την αύξηση/αναπαραγωγή.

ENERGIEUMSATZ: Die Untersuchung des Energietransports und der -nutzung in lebenden Organismen. Diese Phänomene können auf verschiedenen biologischen Ebenen untersucht werden: a) molekular und zellular; b)individuell, oder c) in Populationen. In der Aquakultur wird der die Ermittlung des Energieumsatzes meist dazu benutzt, um die Effizienz der Energieausbeute im Wachstum und während der Reproduktion zu untersuchen.

ENERGETICA: Studio del trasferimento e dell’utilizzo dell’energia nei sistemi viventi. Può essere studiata a vari livelli di organizzazione biologica; (a) molecolare e cellulare ; (b) di un organismo ; (c) di una popolazione. In acquacoltura, l’energetica viene generalmente utilizzata per lo studio dell’efficienza energetica della crescita e della riproduzione.

ENERGÉTICA: El estudio de la transferencia de energía y de su utilización en los sistemas vivos. Puede hacerse a varios niveles de la organización biológica; (a) molecular y celular; (b) orgánica; (c) de población. En acuicultura, la energética sirve generalmente para estudiar la eficacia energética del crecimiento/reproducción.

ENERGETIKK (ENERGILÆRE): Studiet av energitransport og -utnyttelse i levende systemer. Dette kan studeres på ulike biologiske nivåer; (a) organismer; (b) populasjoner. I akvakultur brukes energetikk helst for å studere energieffektiviteten av vekst/reproduksjon.

Was this helpful?
(1) En physique, désigne la capacité de produire un travail. (2) En aquaculture, concerne habituellement la demande alimentaire des organismes aquatiques pour une quantité de joules/calories par jour pour assurer les processus de vie, cest-à-dire, la croissance, la reproduction. En conséquence, le contenu énergétique des régimes et de la chair de poissons est important.


ENERGY: (1) In physics, the capacity to carry out work. (2) In aquaculture, it usually refers to the dietary requirements of aquatic organisms, comprising a certain quantity of joules or calories per day to undertake essential living processes, e.g., growth, reproduction. Consequently, the energy content of diets and fish flesh is of importance.

ΕΝΕΡΓΕIΑ: (1)Στη φυσική, η ικανότητα παραγωγής έργου. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται συνήθως στην διαιτητική ανάγκη των υδρόβιων οργανισμών να λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποσότητα joule ή θερμίδων ανά ημέρα, για την επιτέλεση των βασικών διεργασιών της ζωής, π.χ. αύξηση, αναπαραγωγή. Συνακόλουθα, το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών και της σάρκας των ψαριών είναι σημαντικοί παράγοντες.

ENERGIE: (1) Die Fähigkeit eines physikalischen Systems, Arbeit zu verrichten. (2) In der Aquakultur bezieht sich der Begriff ENERGIE gewöhnlich auf die benötigte Tagesmenge eines aquatischen Organismus an Joule/Kcal, um die wesentlichen biologischen Funktionen wie für Wachstum und Reproduktion aufrechtzuerhalten.

ENERGIA: (1) In fisica, la capacità di svolgere lavoro. (2) In acquacoltura, si riferisce in genere ai fabbisogni dietetici degli organismi acquatici espressi come una quantità relativa di joule o calorie necessarie per giorno per svolgere i processi vitali, per es, la crescita, la riproduzione. E’ importante considerare il contenuto energetico della dieta e delle carni del pesce.

ENERGÍA : (1) En física, designa la capacidad de producir un trabajo. (2) En acuicultura, normalmente concierne la demanda alimentaria de los organismos acuáticos por una cantidad de joules/calorías por día asegurar los procesos de vida, es decir, el crecimiento, la reproducción. Por consiguiente, el contenido energético de las dietas y de la carne de peces es importante.

ENERGI: (1) I fysikk, kapasitet til å utføre arbeid. (2) I akvakultur, henviser vanligvis til ernæringsbehov hos akvatiske organismer. Utgjør et gitt antall joule eller kalorier per dag for å opprettholde livsviktige prosesser, f.eks. vekst eller reproduksjon. Dette gjør at energiinnholdet i ernæring og fiskekjøtt er viktig, jfr. energetikk

Was this helpful?
Lénergie totale présente dans une quantité unitaire dun aliment (exprimée également en calories brutes).


GROSS ENERGY: The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).

BRUTTOENERGIE: Die gesamte Energie, die in einer Futtermenge enthalten ist (auch angegeben in Bruttokalorien).

ENERGIA GREZZA: Lenergia totale presente in una quantità unitaria di alimento (anche espressa come calorie lorde).

ENERGÍA BRUTA: La energía total presente en una cantidad unitaria de un alimento (expresada igualmente en calorías).

BRUTTOENERGI: Den totale mengden energi som er tilstede i en enhet av mat (også gitt som bruttokalorier).

Was this helpful?
Valeur énergétique estimée quun organisme pourrait retirer de son alimentation. Par exemple, différentes espèces de poissons assimilent la matière nutritive (spécialement les glucides) dun aliment avec des efficacités différentes.


DIGESTIBLE ENERGY: An estimation of the energetic value that an organism could potentially derive from its diet. Different species of fish can assimilate the inherent nutrients in a diet, particularly carbohydrates, to different degrees.

ΑΦΟΜΟIΩΣIΜΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ: Εκτίμηση της ενεργειακής αξίας που είναι δυνατό να αποκομίσει ένας οργανισμός από την τροφή του. Τα διάφορα είδη ψαριών μπορούν να αφομοιώσουν σε διαφορετικό βαθμό τα θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα τους υδρογονάνθρακες.

VERWERTBARE ENERGIE: Diejenige geschätzte Energie, die ein Organismus potentiell aus seiner Nahrung gewinnen kann. So können beispielsweise verschiedene Fischarten die in der Nahrung enthaltene Energie, speziell Kohlenhydrate, unterschiedlich effektiv ausnutzen.

ENERGIA DIGERIBILE: Una valutazione del valore energetico che un organismo può potenzialmente acquisire attraverso una dieta. Le varie specie ittiche assimilano i nutrienti contenuti in una dieta a differenti livelli (i carboidrati in particolare).

ENERGÍA DIGERIBLE : Valor energético estimado que un organismo puede retirar de su alimentación. Por ejemplo, diferentes especies de peces asimilan la materia nutritiva (especialmente los carbohidratos) de un alimento con diferentes eficacias.

FORDØYELIG ENERGI: Beregning av den mengden energi en organisme potensielt kan vinne ut av dietten. Ulike arter av fisk kan utnytte de faste næringsstoffene i en diett, spesielt karbohydrat, til ulik grad.

Was this helpful?
La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.


METABOLIZABLE ENERGY (ME): The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

UMSETZBARE ENERGIE (UE): Die Menge an Energie, die aus Futtermaterial gewonnen und genutzt werden kann. UE = BE- (FE + UE + BE). BE = Brutto-Energie, FE = Fäcal-Energie, UE = Urinal-Energie, BE = Branchialer Energieverlust.

METABOLIZZABILE, ENERGIA (EM): La quantità di energia che può essere ricavata dalle sostanze nutritive e utilizzata. EM= EL-(EF+EE+EB). EL= energia lorda, EF= energia fecale, EE= energia escreta, EB=energia persa per via brachiale.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

Was this helpful?
Le gonflement anormal dune partie dun organe.


SWELLING: The abnormal enlargement of any part of an organ.

ΟΙΔΗΜΑ (2): Μη φυσιολογική διόγκωση οποιουδήποτε μέρους ενός οργάνου.

SCHWELLUNG: Die abnormale Vergrößerung von Organteilen.

RIGONFIAMENTO: Allargamento anomalo di una parte di un organo.

HINCHAZÓN: Ensanchamiento anormal de una parte de un órgano.

HEVELSE: Unormal forstørrelse av en hvilken som helst del av et organ.

Was this helpful?
Augmentation du volume, et changement de consistance dun organe, à cause dune accumulation de sang.


ENGORGEMENT: Increase of the volume and change in the consistency of an organ by accumulation of blood.

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ: Αύξηση του όγκου και αλλοίωση ενός οργάνου προκαλούμενη από συσσώρευση αίματος.

VERSTOPFUNG: Ein Ansteigen des Volumens und die Veränderung der Konsistenz des Blutes während seiner Anreicherung in einem Organ. Auch für das Festsetzen des Inhalts im Verdauungstrakt verwendet.

CONGESTIONE VASCOLARE: Aumento del volume e cambiamento della consistenza di un organo causato dall’accumulo di sangue.

CONGESTIÓN: Aumento del volumen, y cambio de la consistencia de un órgano, a causa de la acumulación de la sangre.

TILSTOPPING: Volumøkning og forandring i konsistens for et organ grunnet opphoping av blod.

Was this helpful?
(Nitramine, Entramine); 2-amino-5-nitrothiazole. substance efficace dans la prophylaxie des infection à Hexamita chez les truites.


ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effective in the control of Hexamita infections in trout.

ΕΝΕΠΤIΝΗ: (Νιτραμίνη, Εντραμίνη) 2-Αμινο-5-Νιτροθειαζόλη. Ουσία αποτελεσματική για τον έλεγχο των μολύνσεων από Ηexamita (βλ.λ.) στην πέστροφα.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazol; wirksam bei der Kontrolle von Hexamitainfektionen bei Forellen.

ENHEPTIN-A: (Nitrammina, Entrammina) 2-Acetamido-5-Nitrotiazolo. Sostanza efficace nel controllo delle infezioni causate da Hexamita nella trota.

ENHEPTINA: (Nitramina, Entramina); 2-amino-5-nitrotiazol. Sustancia eficaz en el control de la Hexamita, infección de la trucha.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effektiv ved kontrollering av infeksjon av Hexamita hos ørret.

Was this helpful?
Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.


ENCYSTED: Enclosed in a cyst or vesicle.

ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΟΣ: Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.

ENZYSTIERT: In eine Zyste oder ein Vesikel eingeschlossen .

INCISTATO: Racchiuso in una cisti o vescicola.

ENQUISTADO: Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

Was this helpful?
Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.


RECORD KEEPING: The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.

BUCHFÜHRUNG: Die Erstellung und Erhaltung akkurater und auf neuestem Stand befindlicher für das Management wichtiger Informationen. Diese beinhalten schriftliche Berichte über Besatz, Sterblichkeiten, Futtermengen usw. Diese Protokollf ührung ist Grundlage eines guten Managements und einer guten Aufzuchtstrategie.

REGISTRO DELLE ATTIVITA’: Accurate e aggiornate informazioni scritte riguardanti la produzione di un impianto di acquacoltura, la mortalità, la somministrazione del mangime ecc.. Queste note informative contribuiscono alla gestione ottimale e allo sviluppo di strategie produttive.

REGISTRO DE DATOS: Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.

BOKFØRING: Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.

Was this helpful?
Enregistreur des vagues placé en surface, qui exploite le principe que la capacitance entre leau de mer et un fil conducteur isolé placé verticalement qui varie avec les changements de niveau de la mer. Le changement de capacitance module la fréquence dun oscillateur. Le signal de modulation de fréquence est converti électroniquement en un voltage qui constitue une réplique exacte de la vague.


ELECTRONIC SEA-WAVE RECORDER: This instrument is a surface type of sea-wave recorder which is based upon the principle that the capacitance between sea water and an insulated wire placed vertically in it varies with changes in the level of the water. This change in capacitance is used to modulate the frequency of an oscillator. An electronic unit is used for recovering from the frequency modulated signal an electrical voltage which is an exact replica of the sea wave.

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣIΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: Το όργανο αυτό είναι ένας επιφανειακός τύπος καταγραφέα θαλασσίων κυμάτων, ο οποίος βασίζεται στην αρχή ότι η ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ του θαλασσινού νερού και ενός μονωμένου σύρματος τοποθετημένου κατακόρυφα στο νερό, μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τις μεταβολές της στάθμης του νερού. Η αλλαγή της ηλεκτρικής χωρητικότητας χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της συχνότητας ενός ταλαντωτή. Με την βοήθεια μιας ηλεκτρονικής μονάδας τα σήματα της διαμορφωμένης συχνότητας μετατρέπονται σε η

MEERESWELLEN-AUFZEICHNUNGSGERÄT: Dieses Instrument der oberflächlichen Meereswellenregistrierung basiert auf dem Prinzip, daß sich der Widerstand zwischen Seewasser und einem isolierten Draht, der vertikal variabel angebracht ist, mit dem Wasserstand ändert; diese Widerstandsänderung verändert die Frequenz in einem Oszillographen; eine elektronische Einheit wandelt das frequenzmodulierte Signal in eine elektrische Spannung um, die ein exaktes Abbild der Meereswelle wiedergibt.

ONDE MARINE, REGISTRATORE ELETTRONICO DELLE: Strumento che registra le onde marine superficiali, basato sul principio che la capacitanza elettrica fra l’acqua di mare ed un filo conduttore isolato posto verticalmente in essa, varia secondo i cambiamenti del livello del mare. Questo cambiamento della capacità elettrica modula la frequenza di un oscillatore. Il segnale di modulazione di frequenza viene convertito elettronicamente in una differenza di potenziale elettrico proporzionale all’ampiezza dell’onda marina.

REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE LAS OLAS: Registrador de olas situado en la superficie, basado sobre el principio de que la capacitancia entre el agua del mar y un hilo conductor aislado y puesto verticalmente varía con los cambios del nivel del mar. El cambio de la capacitancia modula la frecuencia de un oscilador. La señal de modulación de la frecuencia es convertida electrónicamente en un voltaje que constituye una réplica exacta de la ola.

ELEKTRONISK BØLGEMÅLER: Instrumentet er av typen overflatebølgemåler, som er basert på prinsippet om at kapasitansen mellom sjøvann og en isolert wire plassert vertikalt i det varierer med forandringer i vannivå. Denne forandringen i kapasitans blir brukt til å modulere frekvensen av en tonegenerator. En elektronisk enhet brukes til å gjenopprette en elektrisk spenning fra det frekvensmodulerte signalet, som er en eksakt kopi av bølgen.

Was this helpful?
Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur


ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Η αύξηση ή βελτίωση ενός συστατικού ή μιάς ιδιότητας, ιδίως με την προσθήκη ορισμένων υλικών. Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος έχει δύο σημασίες. (1) Προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων στις βιομηχανικές τροφές, για την υποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που πιθανώς χάνονται κατά την επεξεργασία των ιχθυαλεύρων, και (2) οργανικός ή θρεπτικός εμπλουτισμός που αναφέρεται στη ρίψη οργανικών θρεπτικών υλικών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε υδατοσυλλογές.

ANREICHERUNG: Ein Verfahren, um einen Bestandteil eines Stoffgemisches u.a. durch das vermehrte Zusetzen dieses Stoffes zu erhöhen bzw. zu konzentrieren. In der Aquakultur gibt es zwei Hauptverwendungsarten der Anreicherung. (1) Aufbereitetem Fischfutter werden Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, die bei der Verarbeitung und Aufbereitung der Grundstoffe verlorengegangen sind. (2) Nährstoffanreicherung, sowohl beabsichtigt zur Düngung des Wasserkörpers von Teichen, als auch bezogen auf die Abwässer von Aquak

ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur


NUTRIENT ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ ΜΕ ΘΡΕΠΤIΚΑ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

NÄHRSTOFFANREICHERUNG: Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

NUTRIENTI di ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO NUTRICIONAL: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

NÆRINGSSTOFFSANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur


ORGANIC ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ORGANISCHE ANREICHERUNG: Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

ARRICCHIMENTO ORGANICO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ORGANISK ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).


NET ROLLER: Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ (2): (=ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ). Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

NETZROLLE: Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

AVVOLGITORE DI RETE: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

CILINDRO DE RED: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

NETTROMMEL: Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som trål eller snurpenot rulles opp på når den dras inn.

Was this helpful?
Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).


NET DRUM (=NET ROLLER; TRANSPORTER): Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ: Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

NETZTROMMEL; NETZROLLE: Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.

TAMBURO PER RETE: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

TAMBOR DE RED; CILINDRO DE RED: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

NOTTROMMEL: Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som trål eller snurpenot rulles opp på når den dras inn.

Was this helpful?
Méthode de conservation du fourrage dans un milieu acidifié, par laddition dacides ou de bactéries productrices dacides par exemple.


ENSILING: The preservation of fodder or fish farm wastes (including mortalities and fish offal), in an acidic environment, by the addition of acids or acid-producing bacteria.

ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΣΕ ΣIΛΟ): Η διατήρηση της νομής (ζωοτροφής) ή των αποβλήτων μιας ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας σε όξινο περιβάλλον, π.χ. με την προσθήκη οξέων ή οξεοπαραγωγών βακτηρίων.

SILAGE(1): Gärfutter; die Konservierung von Futter oder Fischfarmabfällen durch die Einwirkung von Säuren oder säureproduzierenden Bakterien in einer sauren Umgebung.

INSILAGGIO: La conservazione di foraggio o di prodotti di scarto degli allevamenti ittici (inclusi i pesci morti e scarti della macellazione), in ambiente debolmente acido, tramite l’aggiunta di acidi o di batteri acidificanti.

ENSILLAR (1): Método de conservación del pienso en un medio acidificado, por adición de ácidos o bacterias que producen ácidos por jemplo.

ENSILERING: Konservering av fôr eller avfallsprodukter fra oppdrettsvirksomhet, inkludert dødfisk og slakteavfall, i syre. Gjøres ved å tilsette syre eller syreproduserende bakterier.

Was this helpful?
Matière recoltée et stockée en silo pour la fermentation.


SILAGE: Any material that is harvested or collected and then subsequently stored in a silo for fermentation.

ΣΙΡΟΘΕΜΑ: Υλικό που μετά την συγκομιδή ή την συλλογή αποθηκεύεται σε σιρό(σιλό) γιά ζύμωση.

SILAGE(2): Jedes geerntete oder gesammelte Material, das anschließend zur Fermentation (Gärung) in einem Silo gelagert wird.

FORAGGIO INSILATO: Foraggio che viene conservato o raccolto e successivamente messo in un silos per la fermentazione.

ENSILLAR (2): Materia recogida y almacenada en silo para la fermentación.

SILOFÔR: Ethvert materiale som er hostet eller samlet inn og deretter lagret i en silo for fermentering. Den engelsk betegnelsen ”silage” kan og bety ensilasje, som i oppdrettssammenheng er syrekonservert fisk og fiskeavfall.

Was this helpful?
Infection par le protozoaire entamoeba.


ENTAMOEBIASIS: An infection by any of the protozoa of the genus Entamoeba.

ΑΜΟIΒΑΔΩΣΗ: Μόλυνση από πρωτόζωα του γένους Entamoeba.

ENTAMÖBIASE: Eine Protozoeninfektion, hervorgerufen von der Gattung Entamoeba.

ENTAMOEBIASI: Infezione causata da un qualsiasi protozoo del genere Entamoeba.

ENTAMOEBIOSIS: Infección por el protozoario Entamoeba.

ENTAMØBIASIS: Infeksjon av enhver protozo som tilhører slekten Entamoeba.

Was this helpful?
Relatif aux intestins.


ENTERIC: Pertaining to the alimentary canal.

ΕΝΤΕΡIΚΟΣ: [Ελλ.] Ο σχετικός με τον πεπτικό σωλήνα.

ENTERAL: Auf den Verdauungstrakt bezogen.

ENTERICO: Pertinente all’intestino.

ENTÉRICO: Relativo a los intestinos.

TARM-: Vedrører fordøyelseskanalen.

Was this helpful?
Inflammation des intestins, spécialement de la paroi du petit intestin, généralement provoquée par des infections virales ou bactériennes.


ENTERITIS: Inflammation of the intestine, especially of the lining of the small intestine; generally caused by bacterial or viral infections.

ΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Φλεγμονή των εντέρων, ιδιαιτέρως της εσωτερικής επιφάνειας του λεπτού εντέρου . Συνήθως προκαλείται από βακτηριακές μολύνσεις ή ιώσεις.

ENTERITIS: Entzündung des Nahrungskanals, besonders der Innenwände des Dünndarms; verursacht durch eine Bakterien- oder Virusinfektion.

ENTERITE: Infiammazione dell’intestino, specialmente lungo la parete dell’intestino tenue; quest’infiammazione viene causata in genere da infezioni batteriche o virali.

ENTERITIS: Inflamación de los intestinos, especialmente de la pared del intestino delgado, generalmente provocada por infecciones virales o bacterianas.

ENTERITT: Betennelse i tarm, spesielt i epitelet i tynntarmen. Vanligvis grunnet infeksjon av bakterie eller virus.

Was this helpful?
Maladie affectant toutes les crevettes penéidées. Provoquée par la libération de toxines d’algues bleu vertes ingérées. Ces dernières se trouvent souvent dans les lagunes d’élevage. Les toxines agressent la paroi de l’intestin moyen, provoquant une inflammation et des infections bactériennes secondaires. Le résultat est la détérioration du taux de croissance et laugmentation de la mortalité.


HAEMOCYTIC ENTERITIS: This disease can affect all penaeids and is caused by toxins released by blue-green algae (often blooming in culture ponds) following ingestion, causing damage to cell lining in the midgut causing inflammation and secondary bacterial infections. This results in poor growth performance and noticeable mortality.

ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: Ασθένεια η οποία προσβάλει όλα τα άτομα της οικογένειας Penaeidae (γαρίδες) και προκαλείται από τις τοξίνες των κυανοφυκών (βλ.λ) που πολύ συχνά «ανθίζουν» σε μονάδες καλλιέργειας. Μετά την πρόσληψη των τοξινών καταστρέφεται η διάταξη των κυττάρων του μεσεντερίου δημιουργώντας φλεγμονή και δευτερογενή μόλυνση από βακτήρια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ρυθμός αύξησης και αν αυξάνεται σημαντικά η θνησιμότητα.

HÄMATOZYTISCHE ENTERITIS: Dies Krankheit can alle penaeiden Krebse befallen und wird von einem Toxin verursacht, das von blau-grünen Algen produziert wird (diese blühen häufig in Kulturteichen). Die Krankheit tritt nach Ingestion auf, schädigt die Zellwände im Mitteldarm und verursacht Entzündungen und sekundäre bakterielle Infektionen. Dies führt zu schlechten Wachstumsleistungen und deutlichen Mortalitätsraten.

ENTERITE EMOCITICA: Questa patologia può colpire tutti i peneidi, causata da tossine rilasciate dalle alghe blu verdi (che spesso fioriscono in stagni di allevamento) dopo la loro ingestione. Esse causano danni agli straticellulari nellintestino medio seguiti da stato infiammatorio e infezioni batteriche secondarie. Ciò causa scarsi tassi di crescita e mortalità.

ENTERITIS HEMOCÍTICA: Enfermedad que puede afectar a los peneidos causada por toxinas liberadas por las algas verdeazuladas después de ingestión (a menudo causando floraciones en cultivos en estanques) y que causan celulares en el intestino medio generando inflamación e infecciones bacterianas secundarias. Ello implica un pobre crecimiento y mortalidades.

HEMOCYTTISK ENTERITT: Sykdommen kan angripe alle penaeider (reker) og skyldes toksiner produsert av cyanobakterier (blågrønn alger), som ofte blomstrer opp i kultiverte dammer. Ved inntak forårsaker toksinene skade på cellelaget i mellomtarmen, og dette gir inflammasjon og sekundære bakterielle infeksjoner som resulterer i nedsatt vekst og merkbar dødelighet.

Was this helpful?
Espèce d’algue de la famille des Ulvacée, cultivée dans des baies marines ou d’eau saumâtre. Le cycle vital comporte un stade sporophyte diploïde et un stade gamétophyte haploïde. La fusion des gamètes produit une zoospore à quatre flagelles qui s’attache à un substrat solide, d’où poussent les thalles. Quoique cultivée dans des baies à basse salinité soumises à des variations de niveau d’eau grâce aux marées, il est important que cette espèce ne soit pas exposée à l’air à marée basse. Elle est


ENTEROMORPHA: Species belonging to the family Ulvaceae, cultured in brackish and marine bays. The life cycle of the species includes a diploid sporophytic and a haploid gametophytic phase. Merging gametes produce quadriflagellate zoospores which anchor themselves to solid substrates, utilized in producing thalli for grow-out. Although cultured in tidal, low salinity bays, Enteromorpha should not be exposed to air at low tide and must therefore be attached to nets (often 5-10 in a set) positioned between bambo

ENTEROMORPHA: Φυτό της θάλασσας το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ulvaceae και καλλιεργείται σε κλειστούς κόλπους και εκβολικές περιοχές. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο στάδια, ένα διπλοειδές σποριόφυτο και ένα απλοειδές γαμετόφυτο. Από τη συνένωση των γαμετών παράγονται τέσσερα μαστιγοφόρα ζωοσπόρια, τα οποία προσκολλώνται στη συνέχεια σε κάποιο σταθερό υπόστρωμα και χρησιμεύουν για την ανάπτυξη του θαλλού. Αν και καλλιεργείται σε παλιρροϊκές περιοχές με μικρή σχετικά αλατότητα, θα πρέπει να αποφεύγε

ENTEROMORPHA: Arten der Familie Ulvaceae, die in Buchten mit Brack- und Seewasser kultuviert werden. Der Lebenszhyklus der Arten schließt einen diploiden Sporophyten und einen haploiden Gametophyten ein. Nach Vereinigung der Gameten wird zunachst eine Zoospore mit vier Flagellen gebildet, die sich an Hartsubstraten ansetzen. Dieses Verhalten wird genutzt, um junge Thalli für die Abwachsanlagen zu produzieren. Enteromorpha wird in Gewässern mit Gezeiten und niedrigem Salzgehalt gezüchtet, sollte aber nicht bei

ENTEROMORPHA: Specie appartenente alla famiglia delle Ulvacee, cresce in insenature salmastre e marine.Il ciclo vitale della specie comprende una fase diploide sporofitica e una aploide, gametofitica. La fusione dei gameti produce zoospore quadriflagellate che si fissano autonomanente a substrati solidi utilizzati come talee in crescita. Sebbene allevata in, insenature a bassa salinità, interessate da variazioni di marea, Enteromorpha non dovrebbe essere esposta allaria con la bassa marea e deve perciò esser

ENTEROMORPHA spp: Especie perteneciente a la familia de las Ulváceas, cultivada en bahías marinas o en aguas salobres: Su ciclo vital comprende un esporófito diploide y una fase gametófita haploide. Los gametos producidos crean zoosporas quadriflageladas que se anclan en sustratos sólidos utilizados para producir tallos para el engorde. Aunque se cultivan en aguas poco profundas y a baja salinidad no deben exponerse al aire y por lo tanto necesitan anclarse a redes (unas 5-10 en cada grupo) colocadas entre estaca

ENTEROMORPHA SPP.: Makroalger i familien Ulvaceae, dyrket i bukter med brakk- eller saltvann. Livssyklusen inkluderer et diploid sporofyttisk stadium og et haploid gametofyttisk stadium. Fusjonerte gameter produserer zoosporer med fire flagellater. Disse fester seg til et fast underlag og produserer thalli (bladlignende strukturer). Selv om Enteromorpha kultiveres i tidevannsbukter med lav salinitet, bør ikke algen eksponeres for luft ved lavt lavvann og må derfor festes til nett (ofte 5-10 i et sett) plassert mel

Was this helpful?
La capture et laccumulation dorganismes dans lentrée deau de refroidissement. Dans les centrales électriques, deux types dentrainement sont reconnus; lentrainement de la pompe, lentrainement du rejet.


ENTRAINMENT: The capture and inclusion of organisms into intake water. In power plants, two types of entrainment are recognized: plume entrainment and pump entrainment.

ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗ: Η παγίδευση οργανισμών μέσα στο νερό εισροής. Στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος αναγνωρίζονται δύο τύποι συμπαράσυρσης: θυσάνου (εκροής) και αντλίας.

ENTRAINMENT, EINFANGEN: Der Einschluß und Fang von Organismen in Wassereinläufen. In Kraftwerken werden zwei Formen des "Entrainment" unterschieden: passiv mit dem Einstrom der Wasserfahne; aktiv mit dem Pumpenwasser.

ENTREINEMENT: Termine anglosassone utilizzato per descrivere la cattura di organismi nei condotti dell’acqua di raffreddamento delle centrali elettriche. Nelle centrali elettriche si distinguono l’entreinememt della presa d’acqua ed entreinement del pennacchio di scarico.

CAPTURA: Captura y acumulación de organismos en la entrada del agua de enfriamiento. En la centrales eléctricas, se conocen dos tipos de captura; captura en penacho, captura en popa.

MEDRIVING: Fanging og inneslutning i inntaksvann. Ved kraftverk forekommer to typer medriving, utløpsmedriving og pumpemedriving.

Was this helpful?
Lensemble des facteurs ou conditions externes soutenant ou influençant lexistence et le développement dun organisme ou dune association dorganismes.


ENVIRONMENT: All the external or internal factors or conditions supporting or influencing the existence or development of an organism or assemblages of organisms.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2): Το σύνολο των εξωτερικών ή εσωτερικών παράγοντων ή καταστάσεων που στηρίζουν ή επηρεάζουν την ύπαρξη ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή συναθροίσεων οργανισμών.

UMWELT: Alle äußeren Faktoren und Bedingungen, die Einfluß auf die Existenz oder die Entwicklung von Organismen oder deren Artengefüge haben.

AMBIENTE: Tutti i fattori o le condizioni esterne o interne che sostengono o influenzano l’esistenza o lo sviluppo di un organismo o gruppi di organismi.

AMBIENTE: Conjunto de factores o condicionantes externos que influyen en la existencia y el desarrollo de un organismo o de un conjunto de organismos.

MILJØ: Alle de indre eller ytre faktorer eller tilstander som støtter eller påvirker eksistens eller utvikling til en organisme eller en samling av organismer.

Was this helpful?
Maladie présente en permanence dans une population mais qui se manifeste, à un moment donné, uniquement chez un petit nombre dindividus.


ENZOOTIC: A disease which is present in an animal population at all times but which occurs in small numbers of individuals only at any given time.

ΕΝΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που έχει συνεχή παρουσία σε ένα ζωικό πληθυσμό, αλλά που εμφανίζεται σε μικρό αριθμό ατόμων κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος ενδημική.

LATENT: Eine Krankheit, die in einer Population ständig vorhanden ist, aber nur bei einer geringen Anzahl von Individuen ausbricht.

ENZOOZIA: Malattia sempre presente in una popolazione animale ma che si manifesta in un piccolo numero di individui solo sporadicamente.

ENZOÓTICO: Enfermedad presente permanentemente en una población pero que se manifiesta, en un momento dado, únicamente en un pequeño número de individuos.

ENZOOTISK: En sykdom som er tilstede i en dyrepopulasjon til alle tider, men som inntreffer hos et lite antall av individer til enhver tid. Jfr. endemisk.

Was this helpful?
Protéine avec des propriétés catalytiques; les enzymes sont présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles augmentent la vitesse des réactions chimiques en abaissant lénergie dactivation. Beaucoup denzymes sont hautement spécifiques. Elles requièrent des conditions définies (par exemple, pH, température) pour un optimum de performances et sont facilement dénaturées/inactivées.


ENZYME: A protein with catalytic properties; enzymes are present in all living cells, they increase the rate of reactions by lowering the activation energy. Most enzymes are highly specific, require specific conditions (e.g., pH, temperature) for optimum performance and are easily denatured or inactivated.

ΕΝΖΥΜΟ: Πρωτεiνη με καταλυτικές ιδιότητες. Τα ένζυμα υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Τα περισσότερα ένζυμα είναι πολύ εξειδικευμένα, απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. pΗ, θερμοκρασία) για να έχουν άριστη αποδοτικότητα και μετουσιώνονται/ απενεργοποιούνται εύκολα.

ENZYM: Ein Protein mit katalytischen Eigenschaften. Enzyme sind in allen lebenden Zellen vorhanden; sie erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit durch Erniedrigung der Aktivierungsenergie. Die meisten Enzyme sind hoch spezifisch, benötigen bestimmte Bedingungen (z.B. pH, Temperatur) für eine optimale Leistung und werden leicht denaturiert und/oder inaktiviert.

ENZIMA: Proteina avente proprietà catalitiche; gli enzimi sono presenti in tutte le cellule viventi, aumentano la velocità delle reazioni abbassando l’energia di attivazione. Molti enzimi sono altamente specifici e richiedono condizioni di contorno specifiche (es. pH, temperatura) per poter un’azione ottimale ma sono facilmente denaturati o inattivati.

ENZIMA: Proteína con propiedades catalíticas; las enzimas son presentes en todas las células vivas. Aumentan la velocidad de las reacciones químicas bajando la energía de activación. Varias enzimas son altamente específicas. Requieren condiciones definidas (por ejemplo, pH, temperatura) para un rendimiento óptimo y son fácilmente desnaturados/inactivados.

ENZYM: Et protein med katalytiske egenskaper, som finnes i alle levende celler. Øker hastigheten på reaksjoner ved å senke aktiveringsenergien. De fleste enzymer er svært spesifikke, trenger spesielle betingelser (f.eks. pH og temperatur) for maksimal yteevne og denatureres eller inaktiveres lett.

Was this helpful?
Enzyme qui clive les deux brins d’un ADN à un site qui est restreint par une séquence nucléotidique spécifique. Un grand nombre d’enzymes de restriction sont disponibles, chacune avec une séquence de recognition distincte. De telles enzymes constituent un outil de grande valeur dans la cartographie d’ADN longs, car elles produisent des fragments dADN de longueur caractéristique appelés fragments de restriction.


RESTRICTION ENZYME: An enzyme that cleaves both strands of a double-stranded DNA at a site that is restricted by a specific nucleotide sequence. A large number of restriction enzymes are available, each with a specific recognition sequence. Such enzymes are valuable tools in the cartography of long DNA as they produce DNA segments of characteristic lengths known as restriction fragments.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ: Ένζυμο το οποίο διασπά και τους δύο κλώνους ενός δίκλωνου DNA σε έναν τόπο με συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων περιοριστικών ενζύμων τα οποία έχουν το καθένα μια συγκεκριμένη αλληλουχία διάσπασης. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη χαρτογράφηση μακριών αλυσίδων DNA καθώς δημιουργούν τμήματα DNA με συγκεκριμένο μέγεθος γνωστά και ως θραύσματα εκ περιορισμού.

RESTRIKTIONSENZYM: Ein Enzym, das beide Teile einer Doppelstrang-DNA an einer Stelle teilt, die durch eine spezifische Nukleotid-Sequenz restriktiert ist. Zahlreiche dieser Restriktionsenzyme sind kommerziell vorhanden, jede mit einer spezifischen Erkennungs-Sequenz. Derartige Enzyme sind wertvolle Hilfsmittel in der Kartierung langer DNA-Ketten, da sie DNA-Segmente von typischer Länge produzieren, die auch als Restriktionsfragmente bezeichnet werden.

ENZIMA DI RESTRIZIONE: Un enzima che taglia entrambi i filamenti di una doppia elica di DNA in un sito che è definito da una specifica sequenza nucleotidica. Sono disponibili molti enzimi di restrizione ognuno con una specifica sequenza di ricognizione. Questi enzimi sono validi strumenti nella mappatura del DNA in quanto producono segmenti di DNA di lunghezza caratteristica, noti come “frammenti di restrizione”.

ENZIMA DE RESTRICCIÓN: Enzima que se une a las dos hebras de un ADN en un sitio que está restringido mediante una secuencia nucleotídica específica. Se dispone de un amplio número de enzimas de restricción, cada uno con una secuencia de reconocimiento específico. Estos enzimas son instrumentos muy valiosos para la cartografía de ADN largos ya que se producen segmentos de longitud característica conocidos como segmentos de restricción.

RESTRIKSJONSENZYM: Et enzym som kutter begge trådene i et dobbeltrådet DNA på et punkt som er begrenset til en spesifikk nukleotidsekvens. En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper ved kartografi av lange DNA siden de produserer DNA-segmenter med karakteristisk lengde, kjent som restriksjonsfragmenter.

Was this helpful?
Se dit dun élément cellulaire qui possède une affinité pour léosine.


EOSINOPHILIC: An adjective describing a substance in a cell which has an affinity for the eosin dye.

ΗΩΣIΝΟΦIΛIΚΟΣ: Επίθετο που αναφέρεται στις ουσίες ενός κυττάρου που παρουσιάζουν συγγένεια προς τη χρωστική ηωσίνη.

EOSINOPHIL (Adj.): Ein Adjektiv, das eine Zellsubstanz mit hoher Affinität (Anfärbbarkeit) für Eosin bezeichnet.

EOSINOFILICO: Aggettivo che descrive una sostanza in una cellula che ha un’affinità per il colorante eosina.

EOSINÓFILO (adj.): Dícese de un elemento celular que posee una afinidad para la eosina.

EOSINOFIL: Et adjektiv som beskriver en substans i en celle som har affinitet for det røde fargestoffet eosin.

Was this helpful?
Un leucocyte polynucléaire, dont le cytoplasme contient des granulations sensibles aux colorants acides comme léosine, capable de digérer les micro-organismes.


EOSINOPHIL: A special white blood cell (polymorphonuclear leucocyte) that can be stained with acid dyes such as eosin.

ΗΩΣIΝΟΦIΛΑ: Ειδική κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων (κοκκιοκυττάρων), τα οποία χρωματίζονται από όξινες χρωστικές, όπως η ηωσίνη.

EOSINOPHIL (Nom.): Eine spezielle weiße Blutzelle (polymorphonukleare Leucocyte), die mit sauren Farben, z.B. Eosin, angefärbt werden kann.

EOSINOFILO: Un particolare globulo bianco (leucocita polimorfonucleato) che può essere colorato da coloranti acidi tipo eosina.

EOSINÓFILO (subst): Leucocito polinucleico, cuyo citoplasma contiene gránulos sensibles a los colorantes como la eosina, capaz de digerir los microorganismos.

EOSINOFILER: Spesiell type hvite blodceller (leukocytter med polymorf kjernemorfologi), som kan farges med sure fargestoff (f.eks. eosin).

Was this helpful?
Présence excessive déosinophiles dans le sang, en réponse à une infection.


EOSINOPHILIA: Increase in the number of eosinophils in the blood stream, as a response to infection.

ΗΩΣIΝΟΦIΛIΑ: Αύξηση του αριθμού των ηωσινοφίλων στην κυκλοφορία του αίματος, ως απόκριση σε μόλυνση.

EOSINOPHILIE: Das Ansteigen von eosinophilen Teilchen im Blut in Folge einer Infektion.

EOSINOFILIA: Aumento del numero di eosinofili nella circolazione sanguigna, in genere come risposta ad un’infezione.

EOSINOFILIA: Presencia excesiva de eosinófilos en la sangre, en respuesta a una infección.

EOSINOFILI : Økning i antall eosinofiler i blodet, som en respons på en infeksjon.

Was this helpful?
Filet lancé du rivage ou dune embarcation, capturant les poissons en retombant et en se refermant sur eux. Son emploi est généralement limité aux eaux peu profondes.


CAST NET: Circular net, thrown in such a way as to fall flat upon the water and, dropping rapidly to the bottom, encloses any fish underneath it.

ΠΕΖΟΒΟΛΟ: Κυκλικό δίχτυ, το οποίο ρίχνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να πέφτει επίπεδα πάνω στο νερό, να βυθίζεται γρήγορα προς τον πυθμένα και να εγκλωβίζει κάθε ψάρι που τυχαίνει να είναι από κάτω του.

WURFNETZ: Ein rundes Netz, das so geworfen wird, daß es ausgebreitet auf das Wasser fällt, und während es rasch zum Boden sinkt, Fische umschließt, die sich gerade unter ihm befinden.

RETE DA LANCIO: Una rete rotonda, che viene lanciata in modo da disporsi piatta sopra l’acqua, per poi affondare rapidamente. Cattura qualunque pesce che ci si trovi sotto.

RED DE REPARTO: Red lanzada desde el litoral o de una embarcación, capturando los peces cayendo sobre ellos o encerrándolos. Su uso es limitado a las aguas poco profundas.

KASTEGARN: Rundt garn som kastes slik at det lander flatt på vannoverflaten. Den synker fort til bunnen og sperrer inne all fisk som befinner seg under. Brukes på grunt vann, men ikke i Norge.

Was this helpful?
Qui ne dure quun jour; de très courte durée ou transitoire; se dit des organismes qui, après la croissance et la reproduction, ne vivent que quelques heures ou quelques jours.


EPHEMERAL: Lasting for only one day; short-lived or transient, as in an organism or life stage that grows, reproduces and dies within a few hours or days.

ΕΦΗΜΕΡΟΣ: Ο διαρκών μόνο μία μέρα. Βραχύβιος ή μεταβατικός, όπως ένα στάδιο της ζωής ή ένας οργανισμός που αυξάνεται, αναπαράγεται και πεθαίνει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

EPHEMER: Nur kurze Zeit bestehend, flüchtig, rasch vorübergehend; nur einen Tag lang lebend bzw. bestehend. Organismus oder Lebensstadium, welches in wenigen Stunden oder Tagen wächst, sich reproduziert und stirbt.

EFFIMERO: Che dura poco (es: un solo giorno); che ha vita breve, come per un organismo o un ciclo vitale che nasce, si riproduce e muore entro poche ore o giorni.

EFÍMERO: Que no dura más que un día; de muy corta duración o transitorio; dícese de los organismos que, después del crecimiento y la reproducción, no viven más que unas cuantas horas o días.

EFEMER(ISK): Varer kun en dag. Kortlivet eller transient, som i organisme eller livsstadium som vokser, reproduserer og dor inne noen få timer eller dager.

Was this helpful?
La communauté des organismes vivant à la surface du fond de la mer ou dun lac.


EPIBENTHOS: The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.

ΕΠIΒΕΝΘΟΣ: Η βιοκοινωνία που ζει επί της επιφανείας του πυθμένα της θάλασσας ή των λιμνών.

EPIBENTHOS: Die Gemeinschaft von Organismen, die an der Oberfläche des Meeres- oder Teichbodens lebt.

EPIBENTHOS: Organismi bentonici che vivono sul fondo del mare o di un lago.

EPIBENTOS: Comunidad de organismos que viven en la superficie del mar o de un lago.

EPIBENTOS: De bentiske (bunnlevende) organismene som lever på overflaten av hav- eller innsjøbunnen.

Was this helpful?
Se dit dun organisme vivant attaché sur un autre organisme sans être bénéfique ni nuisible pour lhôte.


EPIBIONTIC: Living attached to another organism without benefit or detriment to the host.

ΕΠIΒIΟΤIΚΟΣ: Οργανισμός που ζει προσκολλημένος πάνω σε άλλο οργανισμό, αλλά χωρίς να του προκαλεί βλάβη ή να του παρέχει όφελος.

EPIBIONTISCH: Auf einem anderen Organismus lebend, ohne bei diesem zu parasitieren.

EPIBIONTE: Vive attaccato ad un altro organismo senza portare benefici o danni all’ospite.

EPIBIÓNTICO: Dícese de un organismo que vive pegado a otro organismo sin beneficiar ni molestar el huésped.

EPIBIONTISK: Lever sammenknyttet med en annen organisme uten at det oppstår fordeler eller ulemper for verten.

Was this helpful?
Feuillet embryonnaire externe; ectoderme.


EPIBLAST: Outer germ layer; ectoderm.

ΕΠIΒΛΑΣΤΗ: Το εξωτερικό στρώμα των αρχικών σταδίων της εμβρυiκής ανάπτυξης. Το εξώδερμα.

EPIBLAST: Äußeres Keimblatt; Ektoderm.

EPIBLASTO: Foglietto embrionale esterno; ectoderma.

EPIBLASTO: Capa embrionaria externa; ectodermo.

EPIBLAST (YTRE KIMBLAD): Det ytre kimlag; ektoderm.

Was this helpful?
Modification de la forme normale de gastrulation dans laquelle les cellules de lentoderme migrent vers le feuillet interne tandis que les cellules ectodermiques se développent sur ce feuillet.


EPIBOLY: Exists in eggs with discoidal and inequal cleavage. A modification of the common form of gastrulation in which the cells of the entoderm move towards the inner layer while the ectodermal cells overgrow this layer.

ΕΠIΒΟΛΗ: Συμβαίνει στα αυγά με δισκοειδή και άνιση διαίρεση. Παραλλαγή της συνήθους μορφής γαστριδίωσης, κατά την οποία τα κύτταρα του ενδοδέρματος κινούνται προς το εσωτερικό στρώμα, ενώ τα εξωδερμικά κύτταρα υπερκαλύπτουν αυτό το στρώμα.

EPIBOLIE: Die Umwachsung des Dotters; kommt bei Eiern mit discoidaler und inaequaler Furchung vor. Modifikation der gewöhnlichen Form der Gastrulation, bei der die Zellen des inneren Keimblattes (Entoderm) ins Innere gelangen, indem die Zellen des äußeren Keimblattes (Ektoderm) um sie herumwachsen.

EPIBOLIA: Presente nelle uova che hanno segmentazione discoidale ed ineguale. Una modificazione della forma comune della gastrula in cui le cellule dell’endoderma migrano verso lo strato interno mentre le cellule dell’ectoderma si sviluppano sopra questo foglietto.

EPIBOLIA: Modificación de la forma normal de la gastrulación en la cual las células del endodermo migran hacia la capa interna mientras que la células ectodérmicas se desarrollan en esta capa.

EPIBOLI: Eksisterende i egg med diskoidal (skiveformet) og ulik deling. En modifikasjon av den vanlige formen for gastrulasjon der cellene i entodermen beveger seg mot det indre laget, mens de ektodermale cellene vokser over dette laget.

Was this helpful?
Partie externe, non-calcifiée, de lexosquelette des arthropodes.


EPICUTICLE: The outer part of the arthropod exoskeleton which is uncalcified.

ΕΠIΕΦΥΜΕΝIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του εξωσκελετού των αρθροπόδων, το οποίο δεν έχει αποτιτανωθεί (δηλαδή δεν έχει σκληρυνθεί με εναπόθεση αλάτων ασβεστίου, βλ. αποτιτάνωση).

EPICUTICULA: Der äußere Teil des Außenskeletts der Arthropoden, der nicht kalzifiziert ist.

EPICUTICOLA: La parte esterna dell’esoscheletro degli artropodi, che non è calcificata.

EPICUTÍCULA: Parte externa, no calcificada, del exoesqueleto de los artrópodos.

EPIKUTIKULA: Det ytterste laget i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), er ikke forkalket.

Was this helpful?
Létude des maladies et dautres facteurs de santé et leurs rapports avec la population et lenvironnement. (1) Epidémiologie descriptive: létude de la caractérisation des maladies et de leur évolution dans le temps et dans lespace. (2) Epidémiologie analytique: létude des facteurs impliqués directement ou indirectement dans la manifestation des maladies. (3) Epidémiologie opérationnelle: exploitation des données fournies par lépidémiologie descriptive et lépidémiologie analytique afin daméliorer l


EPIDEMIOLOGY: The study of diseases or health factors and their relations with the population aand the environment. (1) Descriptive epidemiology: studies their characterization and their evolution in time and space. (2) Analytical epidemiology: studies the factors which are involved directly or indirectly in their occurrence. (3) Operational epidemiology: takes the descriptive and analytical data into account with the object of improving the health of the population.

ΕΠIΔΗΜIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη των ασθενειών (επιδημιών) ή των υγιεινολογικών παραγόντων και των σχέσεών τους με τον πληθυσμό και το περιβάλλον. (1) Περιγραφική επιδημιολογία: μελετά τον χαρακτηρισμό τους και την εξέλιξή τους στον χρόνο και τον χώρο, (2) Αναλυτική επιδημιολογία: μελετά τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκδήλωση των ασθενών, (3) Εφαρμοσμένη επιδημιολογία: λαμβάνει υπόψη τα περιγραφικά και τα αναλυτικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

EPIDEMIOLOGIE: Forschungsrichtung, die sich mit der Entstehung, Verbreitung und der Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien befaßt. Diese werden oft in Zusammenhang mit den Umweltbedingungen betrachtet. (1) Beschreibende Epidemiologie: untersucht die Charakteristika und ihre Entwicklung in Raum und Zeit. (2) Analytische Epidemiologie: untersucht diejenigen Faktoren, die direkt oder indirekt an ihrem Auftreten beteiligt sind. (3) Operative Epidemiologie: verwendet die beschreibenden und analytischen Daten mit

EPIDEMIOLOGIA: Lo studio delle malattie o dei fattori sanitari ed i loro rispettivi rapporti con le popolazioni e con l’ambiente. (1) Epidemiologia descrittiva: studio della caratterizzazione e dell’evoluzione delle malattie nel tempo e nello spazio. (2) Epidemiologia analitica: studio dei fattori che sono coinvolti direttamente o indirettamente nella comparsa di una malattia. (3) Epidemiologia operazionale: utilizza i dati descrittivi e analitici cercando di migliorare le condizioni di salute di una data pop

EPIDEMIOLOGÍA: El estudio de las enfermedades y de otros factores de la salud y su relación con la población y el medio ambiente. (1) Epidemiología descriptiva: estudio de la caracterización de las enfermedades y de su evolución en el tiempo y en el espacio. (2) Epidemiología analítica: estudio de los factores implicados directamente o indirectamente en la manifestación de las enfermedades. (3) Epidemiología operacional: explotación de los datos suministrados por la epidemiología descriptiva y analítica con el

EPIDEMIOLOGI: Studiet av sydommer eller helsefaktorer og deres forbindelse med populasjonen og miljøet. (1) Beskrivende epidemiologi: Studerer deres karakteristikker og deres utvikling i tid og rom. (2) Analytisk epidemiologi: Studerer faktorene som er direkte eller indirekte innblandet i deres tilstedeværelse. (3) Operativ epidemiologi: Tar de beskrevne og analytiske data med i betraktingen når formålet er å forbedre helsetilstanden i populasjonen.

Was this helpful?
Se dit dune maladie qui apparait subitement, ou avec un fort taux de morbidité dans une région ou une population déterminée.


EPIDEMIC: Relating to a disease which appears suddenly and which has a high morbidity in a given area or population.

ΕΠIΔΗΜIΚΗ: Επίθετο που αναφέρεται σε ασθένεια που εκδηλώνεται ξαφνικά ή εμφανίζει υψηλή νοσηρότητα σε μια δεδομένη περιοχή ή πληθυσμό.

EPIDEMISCH: Beschreibt eine örtlich und zeitlich in besonderem Maße auftretende Infektionskrankheit; Seuche, ansteckende Massenerkrankung in einem begrenzten Gebiet.

EPIDEMICO: Relativo ad una malattia che appare improvvisamente e che ha un alto livello di morbosità in una data area o popolazione.

EPIDÉMICO: Dícese de una enfermedad que aparece de repente, o con una alta tasa de mortalidad en una región o en una población determinada.

EPIDEMI: Angår sykdommer som forekommer plutselig og har høy morbiditet i et gitt område eller en gitt populasjon.

Was this helpful?
La couche externe de la peau.


EPIDERMIS: The outer layer of the skin.

ΕΠIΔΕΡΜIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του δέρματος, που καλύπτεται από το υπερκείμενο κέλυφος των καρκινοειδών.

EPIDERMIS: Äußere Schicht der Haut.

EPIDERMIDE: Lo strato esterno della pelle.

EPIDERMIS: La capa externa de la piel.

EPIDERMIS: Det ytterste laget i huden.

Was this helpful?
La couche supérieure et de température plus élevée dune masse deau montrant une stratification thermique.


EPILIMNION: In thermally stratified bodies of freshwater, the top layer or the warm layer above the thermocline.

ΕΠIΛIΜΝIΟ: Σε υδατοσυλλογές που παρουσιάζουν θερμική στρωμάτωση, το ανώτερο στρώμα ή το θερμό στρώμα, πάνω από το θερμοκλινές.

EPILIMNION: In thermisch stratifizierten Süßwasserkörpern die obere lichtdurchflutete Schicht.

EPILIMNIO: In ambienti acquatici d’acqua dolce stratificati termicamente, lo strato superiore o strato d’acqua calda al di sopra del termoclino.

EPILIMNION: La capa superior de temperatura alta de una masa de agua con estratificación térmica.

EPILIMNION: Den termisk lagdelte vannmassen i ferskvann. Epilimnion er det øverste laget eller det varme laget over termoklinen.

Was this helpful?
Une ou plusieurs grandes épines qui se trouvent sur la partie antérieure de la nageoire dorsale de certains poissons (cest-à-dire lépinoche). Sa fonction première est supposée être défensive.


DORSAL SPINE: One of several long spines which are found anterior to the dorsal fin on some fin fish (e.g., stickleback). Its primary function is thought to be defence.

ΝΩΤΙΑΙΑ ΑΚΑΝΘΑ: Μία ή περισσότερες μακρές άκανθα που βρίσκονται μπροστά από το νωτιαίο (ραχιαίο) πτερύγιο ορισμένων ψαριών (π.χ. γαστερόστεος, κοινώς σταυρίδι). Η πρωταρχική του λειτουργία θεωρείται ότι είναι αμυντική.

DORSALER STACHELSTRAHL: Einer von oft mehreren mehr oder weniger langen Hartstrahlen, die sich im frontalen Abschnitt der Rückenflosse von Fischen befinden (z.B. Stichling). Es wird angenommen, daß sie der Verteidigung dienen.

SPINA DORSALE: Uno dei numerosi raggi spinosi che si trovano nella regione anteriore alla pinna dorsale di alcuni pesci ossei (es. spinarello). Si pensa che la sua funzione primaria sia di difesa.

ESPINA DORSAL: Una o varias grandes espinas que se encuentran en la parte anterior de la aleta dorsal en algunos peces. Se supone que su primera función es defensiva.

DORSALPIGG: En av flere lange piggstråler som er lokalisert anterior (foran) for ryggfinnen i noen arter av fisk (for eksempel stingsild). Den primære funksjonen er antatt å være forsvar.

Was this helpful?
Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.


EPINEUSTON: Small to medium size organisms that live on the surface film of water bodies.

ΕΠIΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

EPINEUSTON: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

EPINEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

EPINEUSTON: Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) de la película superficial del agua.

EPINEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Appartenant à la zone océanique depuis la surface jusquà 200m où il y a suffisamment de lumière qui pénètre pour permettre la photosynthèse.


EPIPELAGIC: Pertaining to that portion of the oceanic zone from the surface to about 200m depth into which enough light penetrates to allow photosynthesis.

ΕΠIΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο θαλάσσιο στρώμα από την επιφάνεια μέχρι βάθους 200 m βάθος, μέσα στο οποίο διεισδύει αρκετό φως για φωτοσύνθεση.

EPIPELAGISCH: Oberflächenschicht im Ozean, reicht bis in 200 m Tiefe und umfaßt den Wasserkörper, in den ausreichend Licht für die Photosynthese fällt.

EPIPELAGICO: Si riferisce alla porzione di zona oceanica compresa dalla superficie fino alla profondità di circa 200 m in cui arriva sufficiente luce da permette la fotosintesi.

EPIPELÁGICO: Pertenece a la zona oceánica desde la superficie hasta 200m donde hay suficientemente luz que penetra para permitir la fotosíntesis.

EPIPELAGISK: Vedrører delen av havet som strekker seg fra overflaten og ned til ca 200 meter, der det er nok lys til å drive fotosyntese.

Was this helpful?
Plante vivant attachée à une autre plante dans une association non-parasitique. (par exemple microalgues sur laminaire).


EPIPHYTE: A plant attached to another plant purely for support, for example, small algae on laminar .

ΕΠIΦΥΤΟ: Φυτό προσαρτημένο πάνω σε ένα άλλο απλώς και μόνο για στήριξη (π.χ. μικροφύκη πάνω σε ελασματοειδή φύκη).

EPIPHYT: Eine nicht-parasitische Beziehung zwischen einer Pflanze und einer zweiten Pflanze, auf der die erstere siedelt und diese auschließlich als Anheftungssubstrat nutzt (z.B. kleinere Algen auf Laminarien).

EPIFITA: Pianta attaccata ad un’altra pianta principalmente per avere supporto, ad esempio, le piccole alghe sulle laminarie.

EPÍFITA: Planta que vive ligada a otra planta en una asociación no-parasítica. (por ejemplo, microalgas sobre laminarias).

EPIFYTT: Plante som vokser på en annen plante bare for støtte, f.eks. små alger på tare.

Was this helpful?
Organisme vivant sur la surface dun substrat sableux ou sur la surface des grains de sables.


EPIPSAMMON: Organisms living on the surface of a sandy substratum or on the surface of the sand particles.

ΕΠIΨΑΜΜΟ: Οργανισμοί που ζουν στην επιφάνεια αμμώδους υποστρώματος ή στην επιφάνεια των σωματιδίων της άμμου.

EPIPSAMMON: Organismen, die auf der Oberfläche von sandigem Substrat oder auf der Oberflächen von Sandpartikeln leben.

EPIPSAMMON: Organismi che vivono sulla superficie di substrati sabbiosi o sulla superficie di particelle di sabbia.

EPIPSAMMON: Organismo que vive en la superficie de un substrato arenoso o sobre la superficie de granos de arena.

EPIPSAMMON: Organismer som lever på overflaten av sandaktig substrat eller på overflaten av sandpartikler.

Was this helpful?
Jonction de deux cordages par entrelacement de leurs torons.


SPLICE: A join in rope made by intertwining ends of strands.

ΜΑΤΙΣΜΑ: Ενωση σχοινιών με πλέξιμο των άκρων τους.

SPLEISS: Feste Verbindung zweier Tauwerkenden durch Ineinanderflechten der Kardeele.

PIOMBATURA: Unione di due cime, ottenuta per mezzo dellintreccio dei due capi terminali. Il termine si usa anche per chiudere il terminale di una cima ad anello.

EMPALME: Unión de dos cuerdas entrelazando sus extremos.

SPLEISE: Sammenkobling av tau ved å sammenfiltre taukordelene. Brukes for å koble sammen tau, lage løkker og knope ender.

Was this helpful?
Le masquage de l’effet phénotypique d’un gène par l’expression d’un autre gène non-allelique.


EPISTASIS (EPISTASY): The masking of the phenotypic effect of one gene by the expression of another, non-allelic, gene.

ΕΠΙΣΤΑΣΗ: Η επικάλυψη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών ενός γονιδίου από ένα άλλο μη αλληλόμορφο γονίδιο.

EPISTASE: Überdecken der phänotypischen Manifestation eines Gens durch die Expression eines anderen, das nicht zum gleichen Genpaar gehört.

EPISTASI: (1) Interazione tra geni non alleli. (2) L’effetto mascherante sul fenotipo di un gene, causato da un altro gene.

EPISTASIA: Interacción entre genes no-alélicos en la que un gen dominante se manifiesta fenotípìcamente.

EPISTASE: Påvirkning mellom ikke-allele gener, hvor ett dominant gen blir uttrykt fenotypisk.

Was this helpful?
Tissu formé dune ou de plusieurs couches de cellules conjonctives tapissant les surfaces internes et externes du corps dun organisme.


EPITHELIUM: Tissue composed of one or several sheets of cells which are densely packed and which covers internal and external surfaces of the body of an organism.

ΕΠIΘΗΛIΟ: Iστός αποτελούμενος από μία ή περισσότερες στρώσεις κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε πυκνή διάταξη και καλύπτουν εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σώματος ενός οργανισμού.

EPITHEL: Ein- oder mehrschichtiges, dichtgepacktes Gewebe, das die inneren und äußeren Oberfläche des Körper eines Organismus überzieht.

EPITELIO: Tessuto composto da uno o più strati di cellule che sono densamente compattate. Il tessuto copre le superfici esterne ed interne del corpo di un organismo.

EPITELIO : Tejido formado por una o varias capas de células conjuntivas cubriendo así las superficies internas y externas del cuerpo de un organismo.

EPITEL: Vev som er sammensatt av ett eller flere lag med celler, som er tett pakket. Dekker indre og ytre overflater i kroppen til en organisme.

Was this helpful?
Partie dun antigène auquel se lie lanticorps spécifique. Une molécule antigénique peut posséder plusieurs épitopes. Typiquement, dans une réponse immunitaire, des anticorps sont produits contre chaque épitope dune molécule antigénique (anticorps polyclonaux). Dans certaines situations expérimentales, il convient dutiliser des anticorps dirigés contre un seule épitope (anticorps monoclonaux).


EPITOPE: That part of an antigen to which a specific antibody binds. A single antigenic molecule may possess several epitopes. Typically, in an immune response, antibodies are produced against each epitope of an antigenic molecule (polyclonal antibodies). In certain experimental situations, it is convenient to use antibodies directed against a single epitope (monoclonal antibodies).

ΕΠIΤΟΠΟΣ: Το μέρος ενός αντιγόνου, στο οποίο συνδέεται ένα ειδικό αντίσωμα. Ενα αντιγονικό μόριο μπορεί να έχει αρκετούς επιτόπους. Κατά κανόνα, σε μια ανοσοποιητική αντίδραση, παράγονται αντισώματα έναντι όλων των επιτόπων ενός αντιγονικού μορίου (πολυκλωνικά αντισώματα). Υπό ορισμένες πειραματικές συνθήκες είναι ευκολότερη η χρησιμοποίηση αντιγόνων έναντι ενός μοναδικού επιτόπου (μονοκλωνικά αντισώματα).

EPITOP: Der Teil eines Antigens, an das sich ein spezifischer Antikörper bindet. Ein einzelnes Antigen-Molekül kann mehrere Epitope besitzen. Bei einer typischen Immunantwort werden Antikörper gegen jeden Epitoken eines Antigen-Moleküls (polyklonale Antikörper) produziert. Unter bestimmten experimentellen Bedingungen mag es einfacher sein, Antikörper zu benutzten, die gegen ein einzelnes Epitok gerichtet sind (monoklonale Antikörper).

EPITOPO: La parte di un antigene al quale si legano anticorpi specifici. Una singola molecola antigenica può possedere vari epitopi. In genere, in una risposta immunitaria, gli anticorpi vengono prodotti contro ciascun epitopo di una molecola antigenica (anticorpi policlonali). In alcune situazioni sperimentali, conviene usare anticorpi diretti contro un solo epitopo (anticorpi monoclonali).

EPÍTOPE: Parte de un antígeno al que se liga un anticuerpo específico. Una molécula antigénica puede poseer varios epítopes. Típicamente, en una respuesta inmunitaria, los anticuerpos se fabrican contra cada epitope de una molécula antigénica (anticuerpo policlonal). En ciertas situaciones experimentales, es conveniente utilizar anticuerpos dirigidos contra un solo epítope (anticuerpo monoclonal).

EPITOP: Plassen på et antigen der et spesifikt antistoff binder. Et enslig antigenmolekyl kan ha flere epitoper. Ved en immunrespons produseres antistoffer mot alle epitopene på et antigenmolekyl (polyklonale antistoffer). I visse eksperimentelle situasjoner er det passende og bruke antistoffer direkte mot en enkel epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Utilisant la surface dun autre organisme comme substrat dattachement, sans en tirer un bénéfice alimentaire. Se dit dun animal sédentaire non parasite, vivant fixé à la surface dun autre animal.


EPIZOIC: Adjective describing a non-parasitic sedentary animal living attached to the surface of another animal without using it as a nutrient source.

ΕΠIΖΩIΚΟΣ: Μη παρασιτικός οργανισμός, ο οποίος ζει προσκολλημένος σε έναν άλλω οργανισμό χωρίς να αντλεί από αυτόν θρεπτικά συστατικά.

EPIZOISCH: Adjektiv, das ein nicht parasitäres, sedentäres Tier beschreibt, das angeheftet an die Körperoberfläche eines anderen Tieres lebt, ohne von diesem Nährstoffe zu nutzen.

EPIZOICO: Aggettivo che descrive un animale sedentario non parassita che vive attaccato alla superficie di un altro animale senza utilizzarlo come risorsa di nutrimento.

EPIZOARIO: Aquel que utiliza la superficie de otro organismo como sustrato de desarrollo, sin ningún beneficio alimentario. Dícese de un animal sedentario no parásito que vive ligado a la superficie de otro animal.

EPIZOISK: Adjektiv som beskriver et ikke-parasittisk fastsittende dyr som lever festet til overflaten til et annet dyr uten å bruket det som næringskilde.

Was this helpful?
Maladie contagieuse qui atteint simultanément un grand nombre danimaux dans une population; largement répandu et à propagation rapide.


EPIZOOTIC: A disease attacking many animals (anomen) in a population at the same time; widely diffused and rapidly spreading.

ΕΠIΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που προσβάλλει συγχρόνως πολλά ζώα σε έναν πληθυσμό, διαδίδεται ευρέως και εξαπλώνεται ταχέως. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος επιδημικός.

EPIZOOTISCH: Bezieht sich auf eine weit verbreitet und schnell ansteigend Krankheit, die mehrere Tiere einer Population gleichzeitig befällt.

EPIZOOTICA: Malattia che infetta molti animali in una popolazione nello stesso periodo; largamente diffuso e si diffonde rapidamente.

EPIZOÓTICO: Enfermedad contagiosa que afecta simultáneamente a un número de animales en una población, que está muy expandida y con una propagación rápida.

EPIZOOTI: En sykdom som angriper mange individer i en populasjon på samme tid; vidt spredt og raskt spredning. Jfr. epidemisk.

Was this helpful?
Appareil utilisé sur les sites aquacole afin déloigner les prédateurs (oiseau, phoques par exemple), souvent à laide dun klaxon qui sonne sous ou au-dessus de leau.


SCARER: A device used on farms to ward off predators (such as seals, birds) by sounding of a klaxon or similar device either over or under water.

ΦΟΒΗΤΡΟ: Συσκευή χρησιμοποιούμενη σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας γιά την προστασία από θηρευτές (όπως φώκιες ή πουλιά) με χρήση ηχητικού σήματος από κλάξον ή παρόμοιο όργανο στην επιφάνεια του νερού ή υποβρυχίως.

SCHEUCHGERÄT-ANLAGE: Eine Einrichtung, um Räuber von einer Aquakulturanlage fernzuhalten oder zu vertreiben (z.B. Seehunde, Seelöwen, Raubvögel). Es wird versucht, eine Scheuchwirkung durch Über- oder Unterwassergeräusche (z.B. Klickgeräusche) zu erzielen.

SPAVENTAPASSERI SONORO: Strumento usato dagli allevatori per allontanare i predatori (come gli uccelli) tramite lemissione di un suono di clacson o uno scoppio, in prossimità dellacqua.

ESPANTAJO SONORO: Aparato utilizado en las granjas acuícolas para alejar a los predadores (pájaros o focas por ejemplo), a menudo con la ayuda de claxon que suena debajo o fuera del agua.

PREDATORSKREMSEL: Anordning som brukes på oppdrettsanlegg for å skremme vekk predatorer (bla sel og fugl) ved å sende ut kraftige lydsignaler, eller lignende anordninger enten over eller under vann.

Was this helpful?
Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.


DIPNET: Includes various types of scoop, brailer, spoon net, brail net, hand brailer; a net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

KESCHER: Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

TRATTINA (RETE DA PESCA): Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.

SALABRE: Malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.

HÅV: Betegnelse som brukes om en mengde ulike notposer som brukes til å fange fisk i ulike innhegninger, f.eks. oppdrettskar, oppdrettsmerder eller ulike typer nøter brukt i kommersielt fiske (rundhåv eller flathåv). Kan betjenes med håndmakt eller ved en kombinasjon av håndmakt og maskinkraft.

Was this helpful?
Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

DEPURATION; REINIGUNG: Ein Verfahren, bei dem aquatische Tiere, die unerwünschte Substanzen (z.B. Sand und Schlick), Schadstoffe, Parasiten oder für den Menschen schädliche Organismen enthalten können, in sauberes Wasser umgesetzt und gehältert werden, in dem sie sich selbst von diesen unerwünschten Dingen reinigen; gewöhnlich bei Schalentieren (Mollusken) angewandt.

DEPURAZIONE: Tecnica con la quale gli animali che possono contenere delle sostanze indesiderate (sabbia, melma, inquinanti, parassiti o organismi nocivi per gli esseri umani) vengono posti e mantenuti in acqua pulita affinché le sostanze vengano rilasciate; possono essere impiegate speciali sostanze disinfettanti; in genere il trattamento si applica ai molluschi.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

Was this helpful?
Concentrations proportionelles des sels, des acides et des bases dans les tissus, les organes et les fluides.


ACID-BASE-BALANCE: The normal proportional concentration of salts, acids, and bases in tissues, organs and fluids.

ΟΞΕΟ-ΒΑΣΙΚΗ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ: Η φυσιολογική αναλογία της συγκέντρωσης αλάτων, οξέων και βάσεων στους ιστούς, τα όργανα και τα υγρά.

SÄURE-BASEN-GLEICHGEWICHT: Die normale, proportionale Konzentration von Salzen, Säuren und Basen in Geweben, Organen und Flüssigkeiten.

EQUILIBRIO ACIDO-BASE: La concentrazione proporzionata normale di sali, acidi, e basi nei tessuti, negli organi e nei fluidi.

EQUILIBRIO ÁCIDO-BÁSICO: Concentraciones proporcionales de sales, de ácidos y bases en los tejidos, los órganos y líquidos.

SYRE-BASE BALANSE: Den normale, proporsjonale konsentrasjonen av salter, syrer og baser i vev, organer og væsker.

Was this helpful?
Principe par lequel des fréquences géniques peuvent être calculées pour des gènes. Assumant un accouplement aléatoire et une absence de pression évolutive, les fréquences des gènes et de génotypes resteront constantes de génération en génération. Théoriquement, il est possible darriver a cet équilibre dans une population de taille infinie (dans laquelle, il n’y a pas d’immigration, d’émigration, de sélection, de mutation)., après au moins une génération d’accouplement panmictique. Considérant de


HARDY-WEINBERG EQUILIBRIUM: The principle whereby genotypic frequencies can be calculated for genes; assuming random mating and a lack of evolutionary pressure, the frequencies of genes and genotypes will remain constant from generation to generation. Theoretically, the equilibrium of genotypes achieved in populations of infinite size (in which there is no immigration, emigration, selection, or mutation) after at least one generation of panmictic mating. With two alleles A and B of frequency p and q, the H-W equilibrium

ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ HARDY-WEINBERG: Θεώρημα με το οποίο είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι γονιδιακές συχνότητες. Αν υποτεθεί πως οι συζεύξεις μεταξύ των ατόμων γίνονται με τυχαίο τρόπο και πως δεν υφίσταται κάποια εξελικτική πίεση τότε οι συχνότητες των γονιδίων και των γονοτύπων παραμένουν σταθερές από γενιά σε γενιά. Θεωρητικά, η ισορροπία των γονοτύπων σε έναν πληθυσμό άπειρου μεγέθους, επιτυγχάνεται μετά από τουλάχιστον μία παμμικτική γενιά, χωρίς όμως να υπάρξει μετανάστευση, επιλογή ή μετάλλαξη. Σύμφωνα με το θεώρημα των H-W,

HARDY-WEINBERG-GLEICHGEWICHT: Ein Prinzip, nachdem die genotypischen Frequenzen eines Gens berechnet werden können; eine zufallsmäßige Paarung und das Ausbleiben eines Evolutionsdrucks werden dabei angenommen. Die Frequenzen des Gens und des Genotyps bleiben dann von Generation zu Generation konstant. Theoretisch werden solche Gleichgewichte der Genotypen in Populationen unendlicher Größe erreicht (Ein- und Auswanderung sowie Selektion und Mutation ausgeschlossen), nachdem zumindest sich eine Generation panmiktisch vermehrt

EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG: Legge secondo la quale le frequenze genotipiche per i geni possono essere calcolate; assumendo l’accoppiamento casuale e una mancanza di pressione evolutiva, le frequenze dei geni e dei genotipi rimarranno costanti di generazione in generazione. Teoreticamente, l’equilibrio dei genotipi è ottenuto in popolazioni di dimensione infinita (in cui non c’è immigrazione, emigrazione, selezione o mutazione), dopo almeno una generazione di riproduzione panmittica. Con due alleli A e B di frequenza p e q

EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG: Principio por el que las frecuencias genotípicas pueden ser calculadas para los genes; asumiendo cruzamientos al azar y ausencia de presión evolutiva, las frecuencias génicas y genotipos permanecen constantes a través de las generaciones. Teóricamente, el equilibrio fenotípico es adquirido en poblaciones "infinitas" (sin inmigración, emigración, selección o mutación) después de una generación de cruce panmítico. Con dos alelos A y B de frecuencia p y q, el equilibrio H-W de los genotipos AA, AB

HARDY-WEINBERG LIKEVEKT: Et prinsipp som brukes for å kalkulere frekvenser av genotyper i en populasjon. Forutsatt tilfeldig paring og fravær av evolusjonært press på gitte gener, vil frekvensen av genotypene holde seg konstant fra generasjon til generasjon. Teoretisk vil likevekten dannes i uendelig store populasjoner (og hvor det ikke forekommer migrasjoner, seleksjon eller mutasjoner) etter én generasjon av tilfeldige paringer. Med to alleler A og B med respektive frekvenser p og q, vil frekvensene av genotypene AA,

Was this helpful?
Modèle d’évolution basée sur la prémisse qu’il existe de longues périodes de stabilité interrompues de périodes de changement rapide et de sélection.


PUNCTUATED EQUILIBRIUM: A model of evolution that assumes long periods of stability interspersed with periods of rapid change and selection.

ΔΙΑΣΤΙΚΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Τύπος φυσικής επιλογής ο οποίος προϋποθέτει μεγάλες περιόδους σταθερότητας που διακόπτονται από περιόδους ταχέων περιβαλλοντικών αλλαγών και εξέλιξης.

SPRUNGHAFTES (PUNKTUIERTES) GLEICHGEWICHT: Eine Modellvorstellung in der Evolution, bei der lange Perioden der Stabilität von plötzlichen Phasen schneller Veränderung und Selektion abgelöst werden.

PUNCTUATED EQUILIBRIUM: Non esiste una definizione in lingua italiana, si tratta di un modello evolutivo che presume un lungo periodo di stabilità frammisto a periodi di rapido cambiamento e selezione.

EQUILIBRIO PUNTUADO: Modelo evolutivo que asume periodos largos de estabilidad con periodos de cambios rápidos y selección.

OPPSTYKKET LIKEVEKT: Evolusjonsmodell som forutsetter lange perioder med stabilitet avbrutt av perioder med rask forandring og seleksjon.

Was this helpful?
Lune des deux époques de lannée ou le soleil traverse léquateur celeste, et qui correspond à légalité de la durée des jours et des nuits.


EQUINOX: Either of the two occasions each year (March, September) when the sun crosses the equator, producing days and nights of equal duration.

ΙΣΗΜΕΡΙΑ: Κάθε μία από τις δύο περιόδους έτους (Μάιος, Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες ο ήλιος διέρχεται φαινεμονικά υπεράνω του ισημερινού, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια.

EQUINOX: Jede der beiden alljährlich im März und September auftretenden Situationen, bei denen die Sonne scheinbar den Äquator überquert; dabei sind Tag und Nacht genau gleich lang.

EQUINOZIO: Uno dei due periodi dell’anno (marzo, settembre) in cui il sole attraversa l’equatore producendo giorni e notti di uguale durata.

EQUINOCCIO: Una de las dos épocas del año en que el sol atraviesa el ecuador celeste, y que corresponde a la igualdad de la duración de los días y las noches.

JEVNDØGN: En av de to anledningene hvert år (mars og september) når solen krysser ekvator, produserer dager og netter med lik varighet.

Was this helpful?
Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.


MOISTURE EQUIVALENT: The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

FEUCHTIGKEITSÄQUVALENT: Das prozentuale Gewicht von Wasser, das in einer im Ofen getrockneten Bodenprobe zurückgehalten wird, die einer Zentrifugalkraft gleich der 1000-fachen Schwerkraft ausgesetzt wurde; Variationsbreite von etwa 2% für grobkörnigen Sand bis zu 40% für schweren Ton.

UMIDITA EQUIVALENTE: La percentuale in peso di acqua contenuta in un terreno dopo essicazione in muffola e centrifugazione a 1000 G per uno specifico tempo; le percentuali variano dal 2% nella sabbia grosssolana al 40% in alcune argille.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

Was this helpful?
Terme général utilisé pour décrire la charge en éléments nutritifs (N, P, C, DBO, DCO, etc) fournie à un système aquatique par une communauté.


POPULATION EQUIVALENT: A general term used to describe the nutrient loading (eg N,P,C, BOD, COD) to a recipient system or water body from a human community.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή του ανθρωπογενούς φορτίου σε θρεπτικά (πχ Ν,Ρ,C, ΒΟD, CΟD) σε έναν αποδέκτη ή ένα υδατικό σύστημα.

EINNWOHNERGLEICHWERT (EGW): Im allgemeinen die Nährstoffracht (N, P, C, BSB, CSB, etc.), die pro Einwohner in die Umwelt entlassen wird. Dieser Begriff kann nicht in gleicher Weise auf die Abwässer in der Aquakultur angewendet werden, da die Nährstoffzusammensetzung grundsätzlich verschieden von den kommunalen Abwässern ist.

POPOLAZIONE EQUIVALENTE: Carico di nutrienti (p.e. N, P, C, BOD, COD) presenti in un sistema recettore o in un corpo d’acqua, equivalente a quello prodotto da una popolazione umana composta di “n” individui.

EQUIVALENTE DE POBLACIÓN: Término general utilizado para describir la carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) suministrados a un sistema acuático por una comunidad.

PERSONEKVIVALENT: Betegnelse som beskriver spesifikk belastning per person, dvs utslipp av næringsstoff (f.eks. N, P, C, BOB, KOB) i en resipient eller i en vannmasse fra et menneskesamfunn (per person).

Was this helpful?
Phénomène de dégradation de la surface dune matière par laction dun fluide en mouvement;cf. érosion des nageoires.


EROSION: The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid.

ΔIΑΒΡΩΣΗ: Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ).

EROSION: Das Hinwegschwemmen von Oberflächenmaterialien durch die hydraulische Kraft eines Flüssigkeitsstromes.

EROSIONE: Il fenomeno di consumo della superficie di un materiale che viene asportata a causa dell’ azione idraulica di un fluido in movimento.

EROSIÓN: Fenómeno de degradación de la superficie de una materia par la acción de un fluido en movimiento.

EROSJON: Nedsliting av overflaten på et materiale grunnet en væske som er i bevegelse, jfr. forvitring.

Was this helpful?
Une forme de corrosion par érosion dans laquelle de leau aérée heurte la surface dun métal provoquant lérosion locale des films protecteurs en créant des petites zones anodiques par rapport aux régions adjacentes qui sont des cathodes dépolarisées; il y a donc création de circuits électrochimiques idéaux. Ceci devrait être pris en considération dans le choix des matériels des unités aquacoles, en particulier près des aérateurs, par exemple, Venturi.


IMPINGEMENT ATTACK: This is a form of erosion/corrosion in which aerated water strikes the surface of a metal causing removal of protective films making small anodic areas with respect to adjacent areas. The adjacent areas are depolarized cathodes causing ideal electrochemical circuits thus enhancing corrosion. This must be taken into consideration when choosing materials in aquaculture units, in particular close to aeration devices, eg. Venturi.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜIΚΗ ΑΠΟΡΡIΝIΣΗ: Διάβρωση προκαλούμενη από την πρόσκρουση νερού πλούσιου σε διαλελυμένο αέρα σε μεταλλικές επιφάνειες προκαλώντας φθορά του προστατευτικού στρώματος και τον σχηματισμό ανοδικών ζωνών οι οποίες δρούν ως κάθοδος. Η προκαλούμενη ηλεκτροφόρηση επιταχύνει τη διάβρωση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν επιλέγονται υλικά γιά μονάδες υδατοκαλλιέργειας και κυρίως όσα πρόκειται να τοποθετηθούν κοντά σε συσκευές αερισμού π.χ. συσκευές Venturi.

AUFPRALLBESCHÄDIGUNG: Eine Form der Erosion/Korrosion, die durch den Aufprall von belüftetem Wasser auf die Oberfläche eines Metalls (oder einer Metallfäche) dieses angreift und dadurch die Beseitigung des schützenden Films verursacht, was in bezug auf die angrenzenden Flächen anodische Areale schafft. Die angrenzenden Areale sind damit depolarisierte Kathoden, die ideale elektrochemische Elemente darstellen und die Korrosion fördern. Wichtig bei der Berücksichtigung der Auswahl von Materialien und der Methodik der W

EROSIONE CORROSIVA: Una forma di corrosione/erosione, provocata dallacqua areata che va ad urtare la superficie di un metallo, causando la rimozione di un film protettivo e creando così piccole zone anodiche rispetto alle aree adiacentiLe aree adiacenti si comportano da catodi depolarizzati, in tal modo si vengono a creare dei circuiti elettrochimici, che favoriscono la corrosione. Bisogna tener conto di questo inconveniente, quando si scelgono i materiali per gli impianti di acquacoltura , in particolare quando si

EROSIÓN CORROSIVA: Una forma de corrosión por erosión en la cual el agua aireada golpea la superficie de un metal provocando así la erosión local de las capas protectoras creando pequeñas zonas anódicas en relación a las regiones adyacentes que son cátodos despolarizados; por lo tanto hay una creación de circuitos electroquímicos ideales. Eso debe tenerse en cuenta a la hora de elegir los materiales para las unidades acuícolas, en particular cerca de los sistemas de aireación, por ejemplo, bombas de efecto Venturi

GROPKORROSJON: Form for korrosjon/erosjon der luftet vann treffer overflaten til et metall, og fjerner beskyttende overflatehinner. Dettet gir små områder som er anodiske i forhold til de tilstøtende områdene. De tilstøtende områdene fungerer som depolariserte katoder. Dette gir ideelle elektrokjemiske kretser, som fremmer korrosjon. Dette må taes i betraktning ved materialvalg for oppdrettsenheter, spesielt de som ligger nærme lufteanordninger (f.eks. venturi).

Was this helpful?
Erosion et désintégration progressives des nageoires de poissons. Quoique plusieurs souches bactériennes aient été isolées à partir de ces manifestations, les facteurs principaux provoquant cette maladie sont considérés de façon rigoureuse comme provenant de lentassement et du déséquilibre nutritionel, surtout en ce qui concerne les vitamines. La prophylaxie et le traitement consistent dans lapplication dagents antibactériens externes, lamélioration de lhygiène et de la gestion. Cette maladie ap


FIN ROT (FIN EROSION): A progressive erosion and disintegration of fish fins. Several species of bacteria have been isolated from outbreaks, but the main contributory causes in aquaculture are thought to be crowding and nutritional imbalances, especially in the vitamins. Treatment and control are effected by external antibacterials, sanitation and management. Also, a condition in feral fish considered to be the result of bacterial infection following debilitation caused by adverse environmental conditions.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ: Προοδευτική αποσάθρωση και αποσύνθεση των πτερυγίων των ψαριών. Αρκετά είδη βακτηρίων έχουν απομονωθεί σε περιόδους προσβολής, πιστεύεται όμως ότι οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στη εμφάνιση του φαινομένου στις υδατοκαλλιέργειες σχετίζονται με τον συνωστισμό (υπερπληθυσμό) και ανισορροπίες στη διατροφή, (κυρίως βιταμινών). Η αντιμετώπιση της ασθένειας επιχειρείται με εξωτερικά αντιβιοτικά, κατάλληλη διαχείριση και συνθήκες υγιεινής. Η βακτηριακή μόλυνση, αυτή εμφανίζεται και στα άγρια ψάρια.

FLOSSENFÄULE: Eine fortschreitende Ablösung und Zerstörung der Fischflossen. Verschiedene Bakterien wurden nach dem Ausbruch isoliert, aber die in der Aquakultur hauptsächlich dazu beitragenden Ursachen werden einer dichtgedrängten Haltungsweise und einer unausgewogenen Ernährungsweise, besonders in bezug auf Vitamine, zugeschrieben. Behandlung und Kontrolle werden durch äußerlich anzuwendende Mittel (Bakterizide), durch Hygiene- und Managementmaßnahmen erreicht. Bei freilebenden Fischen auch als die Auswirku

EROSIONE DELLE PINNE: Erosione progressiva e completa rottura delle pinne nei pesci. Alcune specie di batteri sono stati isolati dalle ferite (mixobatteri), ma si pensa che la causa principale che contribuisce a provocare queste erosioni in acquacoltura siano dovute fondamentalmente al sovraffollamento e ad una dieta squilibrata, in particolar modo data da carenza vitaminica. I trattamenti e il controllo vengono effettuati tramite antibatterici esterni, disinfezione e controllo degli allevamenti. Altra condizione se

EROSIÓN DE ALETAS: Erosión y desintegración progresiva de las aletas de peces. Aunque se han aislado varias cepas bacterianas a partir de estas áreas, el origen principal de los factores que provocan esta enfermedad está, considerado rigurosamente, en el hacinamiento y en el desequilibrio nutricional, sobre todo en lo que concierne a las vitaminas. La profilaxis y el tratamiento consisten en la aplicación de agentes antibacterianos externos y la mejora de la higiene y de la gestión. Esta enfermedad aparece tambié

FINNERÅTE: En progressiv nedbrytning og desintegrasjon av finner på fisk. Atskillige arter av bakterier er isolert fra ulike utbrudd, men hovedårsaken i akvakultur er for høye tettheter og ubalansert ernæring (spesielt vitaminer). Behandling og kontroll kan være ytre antibakterieller, helsestell og gode oppdrettsrutiner. Også en tilstand hos villfisk som trolig skyldes en bakterieinfeksjon, som igjen skyldes en svekkelse som har oppstått på grunn av skadelige miljøforhold.

Was this helpful?
Inexactitude dont lorigine est présumée provenir des variations fortuites ou des variables externes; variations qui ne sont pas prises en compte par lhypothèse.


EXPERIMENTAL ERROR: Inaccuracy presumed to be due to chance variation or extraneous variables; variation not accounted for by the hypothesis in question.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ: Ελλειψη ακρίβειας πιθανώς οφειλόμενη σε τυχαία διακύμανση ή εξωγενείς μεταβλητές. Διακύμανση που δεν ερμηνεύεται από την υπόθεση.

EXPERIMENTELLER FEHLER: Ungenauigkeit, die wahrscheinlich auf zufällige Variation oder äußerlich wirkende Variable, nicht aber auf der Hypothese, beruht.

ERRORE SPERIMENTALE: Inesattezza la cui origine presunta sono le variazioni casuali o variabili estranee; variazione inattesa dell’ipotesi sperimentale.

ERROR EXPERIMENTAL: Inexactitud cuyo origen reside en las variaciones fortuitas o variables externas; variaciones que no se tienen en cuenta en la hipótesis.

FEILKILDE: Unøyaktighet som skyldes tilfeldig variasjon eller uvedkommende variabler. Variasjon som ikke kan forklares ut fra hypotesen som er satt opp.

Was this helpful?
Lerreur standard est une mesure du degré potentiel de désaccord entre la moyenne dun échantillon et celle, (normalement) inconnue, de la population. Elle nécessite des mesures sur un niveau dintervalles et elle est employée dans certains tests de signification statistique et afin de créer des intervalles de confiance. Lerreur standard ne peut pas être calculée exactement, mais peut être estimée en divisant lécart type par la racine carré du nombre de cas.


STANDARD ERROR: The standard error is a measure of the potential degree of discrepancy between the sample mean and the (usually) unknown population mean. It requires interval-level measurement and is used in certain tests of statistical significance and for creating confidence intervals. Standard error cannot be computed exactly, but it can be estimated by dividing the standard deviation by the square root of the number of cases.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Μέτρο του δυνητικού βαθμού διαφοράς μεταξύ της μέσης τιμής του δείγματος και της (συνήθως) άγνωστης μέσης τιμής του πληθυσμού. Απαιτεί βαθμωτές μετρήσεις και χρησιμοποιείται σε ορισμένους ελέγχους και στατιστικής σημαντικότητας και για την εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Το τυπικό σφάλμα δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί ακριβώς, εκτιμάται όμως διαιρώντας την τυπική απόκλιση (βλ.λ) με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των μετρήσεων.

STANDARDFEHLER: Maß für die mögliche Abweichung zwischen dem Mittelwert der Stichprobe und der (normalerweise) unbekannten Population. Er erfordert Intervallmessungen und wird in verschiedenen statistischen Tests sowie zur Aufstellung von Vertrauensbereichen verwendet. Der Standardfehler kann nicht genau bestimmt, aber abgeschätzt werden, indem die Standardabweichung durch die Wurzel der Anzahl von Stichproben geteilt wird.

ERRORE STANDARD: Lerrore standard è la misura di un potenziale grado di discrepanza fra la media del campione e la media della popolazione solitamente sconosciuta. Richiede la misura di un livello significativo (intervallo) e viene usata in certi test statistici di significatività e per determinare i livelli di confidenza. Lerrore standard può non essere calcolato esattamente ma può essere stimato dividendo la deviazione standard per la radice quadrata del numero dei casi.

ERROR ESTÁNDAR: El error estándar es la medida del grado de desacuerdo entre la media de una muestra y la de la población (normalmente desconocida). Requiere medidas a diferentes intervalos y se usa en ciertas pruebas de significación estadística y para crear intervalos de confianza. El error estándar no puede ser calculado exactamente, pero puede estimarse dividiendo la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de casos.

STANDARDFEIL: Mål for den potensielle graden av uoverensstemmelse mellom gjennomsnittet til prøveuttaket og gjennomsnittet til den ukjente populasjonen. Krever intervallmålinger og brukes i visse tester for statistisk signifikans og for å skape konfidensintervaller. Standardfeil kan ikke bestemmes eksakt, men kan kalkuleres ved å dele standardavviket med kvadratroten av antall tilfeller.

Was this helpful?
Dans la détermination du pH de leau de mer à laide dindicateurs colorés, une erreur est introduite par le fait que les ions neutres de la solution ont un effet marqué sur la couleur de lindicateur et donc sur le pH apparent.


SALT ERROR: In determining the pH of sea water by indicators an error is introduced by the fact that neutral ions in the solution have a pronounced effect upon the colour and hence, upon the apparent pH.

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΛΜΑ: Στον προσδιορισμό του pH του θαλασσινού νερού με δείκτες εισάγεται σφάλμα επειδή τα ουδέτερα ιόντα στο διάλυμα επηρεάζουν έντονα το χρώμα του δείκτη, άρα τη μέτρηση του pH.

SALZGEHALTSFEHLER: Die Bestimmung des pH-Wertes von Meerwasser durch Indikatoren beeinhaltet einen Fehler durch die Anwesenheit von neutralen Ionen in der Lösung, die die Farbe beeinflussen und damit den wahren pH-Wert falsch einschätzen lassen.

INTERFERENZA DELLA SALINITA’: Riferito allerrore, nella determinazione del pH dellacqua di mare, che si verifica quando viene utilizzato un indicatore colorimetrico; tale errore è causato dalla presenza di ioni neutri in soluzione, i quali vanno ad accentuare la colorazione dellindicatore e ad influenzare di conseguenza la lettura apparente del pH.

ERROR DEBIDO A LA SAL: En la determinación del pH del agua marina con un indicador de color, se introduce un error por el hecho de que los iones neutros de la solución tienen un efecto marcado sobre el color del indicador y por lo tanto sobre el pH aparente.

SALTFEIL: Ved bestemmelse av salinitet introduseres en feil siden nøytrale ioner i løsningen har en tydelig effekt på farge, og derfor på den tilsynelatende pH-verdien.

Was this helpful?
Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

HAUTAUSSCHLAG: Der Ausbruch von vorübergehender Rötung oder Anschwellung der Haut.

RASH: Comparsa improvvisa, ma momentanea, di un arrossamento o di un’eruzione della cute.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

Was this helpful?
Congestion cutanée qui donne lieu à une rougeur de taille et forme variables.


ERYTHEMA: Redness of the skin occurring in patches of variable size and shape.

ΕΡΥΘΗΜΑ: Ερυθρότητα του δέρματος που εμφανίζεται σε κηλίδες ποικίλου μεγέθους και μορφής.

ERYTHEM: Hautröte; infolge von Hyperämie, oft auch krankheitsbedingt, mit vielen zum Teil infektiösen Sonderformen.

ERITEMA: Il rossore della pelle in chiazze di grandezze e forme variabili.

ERITEMA: Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas de tamaños y formas variables.

ERYTEM (HUDRØDME): Rødfarging av huden, som inntreffer i flekker av varierende størrelse og fasong.

Was this helpful?
Hématie.


ERYTHROCYTE: A red blood cell.

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ερυθρό αιμοσφαίριο.

ERYTHROCYTE: Eine rote Blutzelle.

ERITROCITA: Globulo rosso.

ERITROCITO: Hematíe.

ERYTROCYTT: En rød blodcelle.

Was this helpful?
Maladie ectodermique de carpe, d’origine bactérienne. Courant dans l’élevage en étang, engendrant des pertes importantes. L’agent causal est Aeromonas Spp., surtout les bactéries des groupes A. salmonicida et A. pseudosalmonicida. Les symptômes comprennent la congestion, les hémorragies, des ampoules entourées d’anneaux hémorragiques, la nécrose et l’ulcération ectodermique.


ERYTHRODERMATITIS: Bacterial disease of external surfaces in carp, common in pond carp cultures where it results in high losses, caused by Aeronomas spp. and by bacteria related to the A.salminicida and A. pseudosalmonicida group. Symptoms: congestion, haemorrhages, blisters surrounded by a pigmented haemorrhagic ring, necrosis, skin ulcers.

ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: Σοβαρή ασθένεια που εμφανίζεται στην καλλιέργεια του κυπρίνου και οφείλεται στο βακτήριο Aeronomas spp., ή σε βακτήρια που σχετίζονται με τα A. salminicida και A. Pseudosalmonicida. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι συνήθως: υπεραιμία, αιμορραγία, εκδορές που περιβάλλονται από ένα αιμορραγικό δακτύλιο, νέκρωση και έλκος του δέρματος.

ERYTHRODERMATITIS: Bakterielle Erkrankung auf externen Oberflächen beim Karpfen, gewöhnlich in der Karpfenteichwirtschaft. Führt zu starken Verlusten und wird verursacht durch Aeromonas spp. und Bakterien, die oft der A. salmonicida und A. pseudosalmonicida –Gruppe angehören. Symptome: Anhäufung von Flüssigkeiten, Blutungen, Pusteln umgeben von einem pigmentreichen haemorrhagischen Ring, Nekrosen, Hautgeschwüre.

ERITRODERMATITE: Malattia batterica della superficie esterna nella carpa, frequente negli allevamenti di carpa in lago, dove provoca perdite elevate; causata da Aeromonas spp. tra i quali A. salmonicida e A. pseudosalmonicida. Sintomi: congestione, emorragie, vescicole circondate da un anello a pigmentazione emorragica, necrosi, ulcere cutanee.

ERITRODERMATITIS: Enfermedad bacteriana de las superficies externas de la carpa, habitual en cultivos de estanques en donde produce mortalidad importante y que está causada por Aeromonas spp. Y por bacterias relacionadas con A.salmonicida y A. Pseudosalmonicida. Los síntomas son hemorragias, ampollas rodeadas de un halo hemorrágico, necrosis y úlceras en la piel.

ERYTRODERMATITT: Bakteriell sykdom på ytre overflater hos karpe, vanlig i damoppdrett hvor sykdommen gir store tap. Forårsakes av bakterier i slekt med Aeronomas salmonicida og A. pseudosalmonicida gruppen. Symptomer: blodstigning, blødninger, blemmer omkranset av en pigmentert, hemoragisk ring, nekrose og åpne sår i huden.

Was this helpful?
Morceau de peau morte (nécrosée) qui se sépare dune plaie ou dune surface enflammée.


SLOUGH: A piece of dead (necrosed) tissue which has been separated from a wound or inflamed surface.

ΕΦΕΛΚIΔΑ: Τμήμα νεκρού (ή νεκρωμένου) ιστού που έχει χωριστεί από την επιφάνεια μιας πληγής ή φλεγμονής.

SCHORF: Ein Teil eines abgestorbenen Gewebes, das sich von der wunden oder entzündeten Oberfläche ablöst.

ESCARA: Un pezzo di tessuto necrotico, che è stato isolato da una ferita o da una superficie infiammata.

COSTRA: Trozo de piel muerta (necrosis) que se separa de una herida o de una superficie inflamada.

DAUKJØTT: Et stykke dødt vev som har falt av et sår eller en betent overflate.

Was this helpful?
Espace, rempli dun liquide, entre le chorion et le vitellus dun oeuf.


PERIVITELLINE SPACE: The space between the chorion and the yolk of an egg, filled with fluid.

ΠΕΡΙΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Ο πλήρης υγρού χώρος μεταξύ του χωρίου και της λεκίθου ενός αυγού.

PERIVITELLINER RAUM: Der mit Flüssigkeit gefüllte Raum zwischen dem Chorion und dem Dotter in einem Ei.

SPAZIO PERIVITELLINO: Spazio, contenente fluido, compreso tra il corion e il vitello delluovo.

ESPACIO PERIVITELINO: Espacio lleno de un líquido, entre el corion y el vitelo de un huevo.

PERIVITELLINKAMMERET: Rommet mellom chorion og plommen, fylt med væske.

Was this helpful?
En systématique: un groupe dorganismes issus dun ancêtre commun et capables de se reproduire entre eux. Normalement les membres dune espèce partagent une distribution géographique distincte. Groupement fondamental de la hiérarchie taxonomique.


SPECIES: In systematics, a group of organisms of common ancestry that are able to reproduce only among themselves and which are usually geographically distinct. It constitutes the fundamental rank in the taxonomic hierarchy.

ΕIΔΟΣ: Στην συστηματική, ομάδα οργανισμών κοινής καταγωγής ικανών να ανταλλάξουν γενετικό υλικό. Συνήθως, η εξάπλωση ενός είδους περιορίζεται σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Αποτελεί την θεμελιώδη βαθμίδα στην ταξινομική ιεραρχία.

ART: In der Systematik ist sie eine Gruppe von Organismen mit gemeinsamen Vorfahren und der ausschließlichen fruchtbaren Fortpflanzungsfähigkeit untereinander. Die Art besitzt normalerweise ein bestimmtes geographisches Verbreitungsgebiet. Die Art ist in der taxonomischen Hierarchie das fundamentale Taxon.

SPECIE: In sistematica, indica un gruppo di organismi che possiedono un antenato comune, sono capaci di riprodursi solo incrociandosi fra di loro e sono generalmente geograficamente distinti. La specie rappresenta il livello fondamentale nella gerarchia tassonomica.

ESPECIE: En sistemática, grupo de organismos que provienen de ancestros comunes y capaces de reproducirse entre ellos. Normalmente los miembros de una especie comparten distribuciones geográficas distintas. Grupo fundamental de la jerarquía taxonómica.

ART: I systematikk: En gruppe organismer med felles opphav som kun kan formere seg med hverandre, og som ofte er geografisk atskilt. Utgjør den grunnleggende rangen i det taksonomiske hierarkiet.

Was this helpful?
Se dit dune population dun organisme introduit qui se reproduit, mais qui est géographiquement restreint et donc facilement éliminé par des techniques standards.


LOCALIZED SPECIES (OR POPULATION): A confined, reproducing population of an introduced organism that can be eliminated using standard methods.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Ενας υπό περιορισμόν, αναπαραγόμενος πληθυσμός ενός εισαγόμενου οργανισμού που μπορεί να εξολοθρευτεί με την χρήση συνηθισμένων μεθόδων.

ÖRTLICH BEGRENZTE ART (ODER POPULATION): Eine begrenzte, sich reproduzierede Population eines eingeführten (exotischen) Organismus, die mit bekannten Methoden bekämpft werden kann.

SPECIE (O POPOLAZIONE) LOCALIZZATE : Una popolazione o un organismo introdotto che si riproduce; è geograficamente resistente e non facilmente eliminabile con le tecniche standard.

ESPECIE (O POBLACIÓN) LOCALIZADA: Dícese de una población o de un organismo introducido que se reproduce, pero que es geográficamente restringida y por lo tanto fácil de eliminar con técnicas estándares.

LOKALISERT ART (ELLER POPULASJON): En begrenset reproduserende populasjon av en introdusert art, som kan fjernes med standard metoder.

Was this helpful?
Un organisme introduit qui est recolté, sans quil y ait des preuves de sa reproduction.


REPORTED SPECIES: An introduced organism collected without evidence of reproduction in its new environment.

ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Εισαχθής οργανισμός που συλλέγεται χωρίς ένδειξη αναπαραγωγής στο νέο του περιβάλλον.

GEMELDETE ART: Ein eingeschleppter Organismus, der im neuen Gebiet ohne den Nachweis der Reproduktion nachgewiesen wurde.

SPECIE DICHIARATA: Organismo introdotto che è stato raccolto, senza essersi ancora riprodotto nell’ambiente di immissione.

ESPECIE DECLARADA: Organismo introducido y recogido sin que haya pruebas de su reproducción.

RAPPORTERTE ARTER: En introdusert organisme som er samlet inn uten at det foreligger bevis på forplanting i det nye miljøet.

Was this helpful?
Terme utilisé pour décrire les poissons de l’aquariophilie. Ces espèces sont normalement très colorées en provenance des eaux douces tropicales et des habitats marins (récifs coralliens).


ORNAMENTAL SPECIES: A term often used for fish species in the aquarium trade, mostly very colourful species from tropical freshwater (riverine) and marine habitats (coral reefs).

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ψάρια τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά των ενυδρείων. Πρόκειται για πολύχρωμα συνήθως ψάρια του γλυκού νερού τα οποία προέρχονται από ποτάμια των τροπικών περιοχών ή για θαλάσσια είδη των κοραλλιογενών υφάλων.

ZIER(FISCH)ARTEN: Vorwiegend im Aquarienhandel für farbenprächtige Fische aus tropischen Gewässern (Süßwasser und Estuare) oder aus marinen Habitaten (überwiegend aus Korallenriffen) verwendet.

SPECIE ORNAMENTALI: Termine spesso usato per tutte le specie ittiche di acquario, soprattutto per le specie molto colorate provenienti da ambienti d’acqua dolce (fluviale) e habitat marini (barriera corallina).

ESPECIE ORNAMENTAL: Término frecuentemente usado para especies comerciales de acuario, muchas de ellas con colorido y procedentes de aguas dulces tropicales o hábitats marinos (arrecifes coralinos).

PRYDFISK: En betegnelse ofte brukt om alle fiskene i det handles med i akvariebransjen. For det meste fargerike fisk fra tropiske ferskvannshabitater og korallrev.

Was this helpful?
Un organisme introduit avec une population permanente; cest-à-dire avec peu de risque dêtre éliminé par lhomme ou par causes naturelles.


ESTABLISHED SPECIES: An introduced organism with a permanent population(s), i.e., one unlikely to be eliminated by man or by natural causes.

ΕΓΚΑΘIΔΡΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Ενας εισηγμένος οργανισμός που έχει μόνιμο πληθυσμό (-ούς), δηλ. πληθυσμό που είναι απίθανο να εξαλειφθεί από τον άνθρωπο ή φυσικές αιτίες.

ETABLIERTE ARTEN: Eingeführte Arten mit einer permanenten reproduzierenden Population, die nicht durch den Menschen oder natürliche Ursachen ausgerottet werden können.

SPECIE STABILIZZATA: Specie introdotta con una popolazione stabile, che è improbabile venga eliminata dalla presenza dell’uomo o da cause naturali.

ESPECIE ESTABLECIDA: Organismo introducido y con una población permanente; es decir con poco riesgo de ser eliminado por el hombre o por causas naturales.

INNFØRT ART: En innført organisme med en permanent populasjon(er), dvs en som det er lite trolig at blir utryddet av mennesker eller naturlige årsaker.

Was this helpful?
Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.


TRANSFERRED SPECIES: Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.Quarantined species: any species held in a confined or enclosed system that is designed to prevent any possibility of the release into the environment of the species or any other associated organism.

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΕΙΔΟΣ: Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.

TRANSFERIERTE ARTEN: Transferierte Art: (= transplantierte Art); jede Art, die beabsichtigt oder zufällig im Rahmen ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigelassen wurde. Art in Quarantäne: jede Art, die in einem begrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, durch dessen Bauweise einem Entkommen der Art oder das eines mit ihr assozierten Organismus in die Umwelt verhindert wird. Exportland: das Land, von dem eine spezifische Sendung einer Art erhalten wird (ungeachtet des Ursprungslandes der A

SPECIE INTRODOTTE: Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

ESPECIE INTRODUCIDA: Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.Especie puesta en cuarentena: especie mantenida en reclusión o en sistema cerrado diseñado para prevenir toda posibilidad de fuga de su ambiente o de otros organismos que le son asociados.País exportador: País de expedición de una especie sin tener cuenta el país de origen.País de origen: país de origen de una especie.Practicas comerciales corrientes: cultivo esta

FORFLYTTEDE ARTER: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

Was this helpful?
Une espèce aquatique qui ne passe pas lensemble de son cycle de vie dans leau douce.


MARINE SPECIES: Any aquatic species that spends all or part of its life cycle in sea water.

ΘΑΛΑΣΣIΟ ΕIΔΟΣ: Υδρόβιο είδος που περνά όλο ή μέρος του κύκλου ζωής του σε θαλασσινό νερό.

MARINE ART: Jede aquatische Art, die den gesamten oder nur Teile des Lebenszyklus im Meerwasser verbringt.

MARINE, SPECIE: Qualsiasi specie acquatica che trascorre tutto o parte del suo ciclo vitale nelle acque marine.

ESPECIE MARINA: Cualquier especie acuática que pasa todo o parte de su ciclo de vida en agua marina.

MARINE ARTER: Enhver akvatisk art som tilbringer hele eller deler av livssyklusen i sjøvann.

Was this helpful?
Espèce menacée dextinction.


ENDANGERED SPECIES: A species threatened with extinction.

ΑΠΕIΛΟΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

GEFÄHRDETE ARTEN: Eine Art, die von der Ausrottung bedroht ist.

SPECIE IN PERICOLO: Specie in via di estinzione.

ESPECIE AMENAZADA: Especie amenazada de extinción.

UTRYDDELSESTRUEDE ARTER: Arter som trues av utryddelse.

Was this helpful?
Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.


QUARANTINED SPECIES: Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.

ΕIΔΗ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.

ARTEN IN QUARANTÄNE: Jede Art, die in einem eingegrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, um zu verhindern, daß diese Art oder eine ihrer Krankheiten oder ein anderer mitgeschleppter Organismus in die Umwelt gelangt. Die Quarantänezeit dauert so lange, bis jegliche Krankheitsübertragung ausgeschlossen werden kann. Ist dies nicht der Fall, müssen die in Quarantäne gehaltenen Individuen vernichtet und die Anlage desinfiziert werden.

SPECIE IN QUARANTENA: Specie, mantenute in isolamento o in aree confinate (aree di quarantena), che potrebbero essere portatrici di patologie infettive o parassitosi. Le specie devono rimanere nelle aree di quarantena, per un periodo sufficiente a garantire la loro idoneità sanitaria.

ESPECIE EN CUARENTENA: Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

Was this helpful?
Une espèce qui nest pas originaire, qui ne se développe pas ou qui nest pas produite naturellement dans une région déterminée; introduite directement ou indirectement de lextérieur dans un pays, une région ou un environnement; cf. espèce introduite.


NON-INDIGENOUS SPECIES: Not originating, developing or being produced naturally in a particular land, region or environment; introduced directly or indirectly from outside into a particular land, region or environment.

ΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΣ ΕΙΔΟΣ: Μη προερχόμενο, αναπτυσσόμενο ή παραγόμενο φυσικά σε μιά περιοχή, περιφέρεια ή ένα περιβάλλον. Εισαχθέν αμέσως ή εμμέσως από το εξωτερικό μιάς περιοχής, περιφέρειας ή ενός περιβάλλοντος. (Βλ. εισαγόμενα είδη)

NICHT-EINHEIMISCHE ARTEN: Nicht in einem bestimmten Land einer bestimmte, Region oder Umwelt natürlich entstanden, entwickelt oder produziert; direkt oder indirekt von außen in ein bestimmtes Land eine bestimmte, Region oder Umwelt eingewandert.

NON INDIGENE, SPECIE ALLOCTONE: Non originarie o presenti naturalmente in un territorio, ambiente o regione; introdotte direttamente o indirettamente da altri luoghi in una particolare area, regione, contrario di specie autoctone.

ESPECIE NO-INDÍGENA: Especie que no es originaria, que no se desarrolla o que no se reproduce de una manera natural en una región determinada; introducida directamente o indirectamente desde el exterior en un país, en una región o en un ambiente.

IKKE-INNFØDTE ARTER: Kommer ikke fra, utvikler seg ikke i eller produseres ikke naturlig i et bestemt land, en region eller et miljø. Innført direkte eller indirekte til et bestemt land, en region eller et miljø.

Was this helpful?
Se dit dune espèce adaptée pour lexploitation denvironnements variables, ephémères ou imprévisibles, caractérisée par un fort pouvoir de dispersion et un taux de croissance de population rapide; espèce sélectionnée.


OPPORTUNISTIC SPECIES: A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ (ΟΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΟ) ΕIΔΟΣ: Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.

OPPORTUNISTISCHE ARTEN: Arten, die sich an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen können; typisch ist die Fähigkei, sich schnell auszubreiten und ein schnelles Populationswachstum zu erreichen: r-selektierte Arten; kinetophile Arten.

SPECIE OPPORTUNISTICA: Specie in grado di adattarsi, in modo imprevedibile, a diverse tipologie ambientali. Le specie opportunistiche presentano forti capacità di dispersione e elevati tassi di crescita della popolazione.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dícese de una especie adaptada a la explotación de ambientes variables, efímeros o imprevisibles, caracterizada por un fuerte poder de dispersión y una rápida tasa de crecimiento de la población.

OPPORTUNISTISKE ARTER: Arter som er tilpasset å utnytte variable, uforutsigbare eller flyktige miljøer. Typisk med stor evne til å spre seg, og rask populasjonsvekst.

Was this helpful?
Animal ou plante dans lequel des gènes hétérologues ont été délibérément introduits par des techniques génétiques.


TRANSGENIC SPECIES: Animal or plant into which genes from another species have been deliberately introduced by genetic engineering.

ΔIΑΓΟΝIΔIΑΚΟ ΕIΔΟΣ: Ζώο ή φυτό στο οποίο έχουν εισαχθεί σκόπιμα, γονίδια από άλλο είδος μέσω γενετικής μηχανικής.

TRANSGENETISCHE ARTEN: Tier oder Pflanze, denen vorsätzlich Gene anderer Arten über genetische Verfahren übertragen wurden. Vorgang wird im Englischen auch mit "Genetic engineering" bezeichnet.

SPECIE TRANSGENICHE: Animale o pianta nel quale sono stati deliberatamente introdotti geni di unaltra specie con lingegneria genetica.

ESPECIE TRANSGÉNICA : Animal o planta en los cuales se han introducido deliberadamente genes heterólogos mediante técnicas genéticas.

TRANSGENE ARTER: Dyr eller planter som har blitt tilført gener fra andre arter (med vilje) ved hjelp av genteknologiske metoder.

Was this helpful?
(1) Espèces incluant deux ou plusieurs sous-espèces; espèces polytipiques. (2) En paléontologie, espèces représentées par un groupe de spécimens qui sont trouvés dans deux ou plusieurs localités et qui ne sont pas du même âge géologique.


COMPOSITE SPECIES: (1) A species comprising two or more subspecies; polytypic species. (2) In palaeontology, a species represented by a group of specimens that were obtained from two or more localities, not all of the same geological age.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΙΔΗ: (1) Είδος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα υποείδη. Πολυτυπικά είδη (2) Στην παλαιοντολογία, είδος που αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα αντιπροσώπων που έχουν βρεθεί σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες και δεν είναι όλα της ίδιας γεωλογικής ηλικίας.

ARTGRUPPE: (1) Eine Art, die aus zwei oder mehreren Unterarten besteht; polytypische Art. (2) In der Paläontologie bezeichnet der Begriff eine Anzahl von Individuen, die nicht am selben Ort gefunden wurden und nicht das gleiche geologische Alter aufweisen.

SPECIE COMPOSITA : (1) Una specie che contiene due o più sottospecie; specie politipiche. (2) In paleontologia, specie rappresentate da un gruppo di campioni raccolti in due o più località, non tutti della stessa epoca geologica.

ESPECIES COMPUESTAS: (1) Especies que incluyen dos o varias subespecies; politípicas. (2) En paleontología, especies representadas por un grupo de especímenes que se encuentran en dos o varias localidades y que no son de la misma edad geológica.

SAMMENSATTE ARTER: (1) En art som består av to eller flere underarter, polytypiske arter. (2) I paleontologi: En art representert ved en gruppe individer hentet fra to eller flere lokaliteter, ikke alle av samme geologiske alder.

Was this helpful?
Synomyme despèces introduites. Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.


EXOTIC SPECIES: Term used for introduced species.

ΕΞΩΤIΚΑ ΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται για τα εισαγόμενα είδη. Βλ. Εισαγωγές (ειδών).

EXOTISCHE ARTEN: Ein Begriff, der für eingeführte, nicht einheimische Arten verwendet wird.

SPECIE ESOTICA: Termine usato per descrivere le specie introdotte.Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

ESPECIES EXÓTICAS: Sinónimo de especies introducidas.

EKSOTISKE ARTER: Betegnelse bruk om introduserte arter.

Was this helpful?
Nourriture pour espèces domestiques; les animaux qui sont mis ou dont on facilite le développement en étang afin de fournir une alimentation à une espèce prédatrice de plus grande valeur (par exemple, le sunfish en étang avec les bars).


FORAGE SPECIES: Live feed for domestic species; animals that are placed or encouraged to grow in a pond to provide nourishment for a more desirable predatory species (e.g. sunfish in pond with largemouth bass).

ΕIΔΗ ΝΟΜΗΣ: Ζωντανή τροφή για καλλιεργούμενα είδη. Ζώα που αφήνονται ή διευκολύνονται να μεγαλώσουν σε μια λιμνοδεξαμενή για να καταναλωθούν από ένα περισσότερο επιθυμητό θηρευτικό είδος (π.χ. φεγγαρόψαρα σε λιμνοδεξαμενές με λαβράκια).

BEUTETIERE: Lebende Nahrungsorganismen für domestizierte Arten; Tiere die in Teiche eingesetzt oder deren Wachstum gefördert wird, um die Ernährung der höherwertigen räuberischen Art zu gewährleisten.

PESCE FORAGGIO: Alimento vivo per specie domestiche; animali posti nello stesso bacino o vasca delle specie predatrici, di maggior valore commerciale, per facilitarne la crescita e renderli più appetibili. Come ad es. per il persico sole che viene lasciato nello stagno insieme al persico trota.

ESPECIES-FORRAJE: Comida para especies domésticas; animales a los que se facilita el desarrollo en estanques con el fin de servir de alimento para una especie depredadora de mayor valor (por ejemplo, el pez luna en estanques con lubinas).

BYTTEDYR : Levendefôr for husdyr, dyr som plasseres eller stimuleres til å vokse i en dam for å skaffe næring til mer ønskelige rovfisk (f.eks. solabbor i dam med ”largemouth bass”). Jfr. fôrfisk.

Was this helpful?
Espèces dont la présence ou labsence est indicatrice dun habitat ou dune communauté déterminée ou dun ensemble de conditions environnementales particulières; espèces caractéristiques.


INDICATOR SPECIES: A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; Syns. characteristic species; guide species; index species.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Ενα είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

INDIKATORART: Eine Art, die durch ihre An- oder Abwesenheit indikativ für ein bestimmtes Habitat, eine Gemeinschaft oder für bestimmte Umweltbedingungen ist; eine charakteristische Art; eine bezeichnende Art, eine "Index-Art".

SPECIE-INDICATORI: Specie la cui presenza o assenza è indicatrice di un habitat o di una determinata comunità o di un insieme di condizioni ambientali particolari; sinonimo di specie caratteristiche; specie guida, specie indice.

ESPECIES INDICADORAS: Especies cuya presencia o ausencia es indicativa de un hábitat o de una comunidad o de un conjunto de condiciones ambientales particulares; especies características.

INDIKATORART : En art som med sin tilstedeværelse eller sitt fravær er en indikator på en spesiell type habitat, samfunn eller miljøforhold.

Was this helpful?
Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.


INTRODUCED SPECIES: Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.

ΕIΣΑΓΟΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Μη ιθαγενές είδος. Κάθε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.

EINGEFÜHRTE ART: Eine nicht einheimische Art. Jede Art, absichtlich oder zufällig von Menschen in eine Umgebung außerhalb ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigesetzt.

SPECIE INTRODOTTE: Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies no indígenas; especies transportadas por el hombre y liberadas intencionalmente o accidentalmente en un ambiente fuera de su región de origen.

INTRODUSERT ART: Art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Enhver art som er satt ut, med eller uten vilje, av mennesker i et område den ikke finnes i fra før. F.eks. kanadagås, mink, fasan og bekkerøye.

Was this helpful?
Type de conchyliculture en longue ligne, dans laquelle la profondeur des paniers d’élevage est réglable.


ESPUNA: Variant of long-line technique for shellfish culture, whereby position in the water column can be adjusted.

ESPUNA: Ένας τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας, κατά την οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλεται η θέση των καλλιεργούμενων οργανισμών εντός της στήλης του νερού. Βλ. ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ.

ESPUNA: Kein adequates deutsches Wort verfügbar): Eine Variente der Langleinenkultur bei Mollusken. Mit ihr kann die Position der Kultur in der Wassersäule auf bestimmte Tiefen angepaßt werden.

ESPUNA: Non esiste un preciso termine in italiano. Variante della tecnica long-line per lallevamento dei molluschi. Con questa tecnica cui la posizione delle reste nella colonna dacqua può essere regolata. Vedi : allevamento long-line.

ESPUNA: Variante de la técnica de long-line para cultivo de mariscos en donde puede ser ajustada la posición de la columna de agua.

ESPUNA: Variant av bøyestrekkteknikken i skjelloppdrett, hvor posisjonen i vannsøylen kan justeres. Jfr. bøyestrekksystem.

Was this helpful?
Enzyme qui hydrolyse la liaison ester entre un alcool et un acide gras.


ESTERASE: Enzyme which hydrolyzes ester bonds between fatty acids and alcohols.

ΕΣΤΕΡΑΣΗ: Ενζυμo που υδρολύει τον εστερικό δεσμό μεταξύ των λιπαρών οξέων και των αλκοολών.

ESTERASE: Enzyme, die die Esterbindungen zwischen Fettsäuren und Alkohol hydrolysieren.

ESTERASI: Enzima che idrolizza i legami degli esteri (fra gli acidi grassi e gli alcoli).

ESTERASA: Enzima que hidroliza la unión éster entre un alcohol y un ácido graso.

ESTERASE: Enzym som hydrolyserer esterbindinger mellom fettsyrer og alkoholer.

Was this helpful?
Région, tubulaire ou en forme de sac, du tube digestif entre l’œsophage et l’intestin. Sa fonction réside dans le stockage à courte terme des aliments et la digestion partielle des protéines. Chez les poissons piscivores, l’estomac est généralement bien défini. Par contre, chez les poissons herbivores et omnivores l’estomac est plutot tubulaire avec une transition progressive entre une forme tubulaire et en sac suivant le régime alimentaire.


STOMACH: The tubular or sacular part of the digestive tract, between the oesophagus and the intestine. It functions in the short-term storage of food and partial digestion of proteins. In piscivorous fish, the stomach tends to be well defined; in herbivorous/ omnivorous fish, it is somewhat tubular in shape and there is a continuum from tubular to sac form which has an effect on the feeding regime. Cyprinids have neither stomachs nor digestive fluid-secreting glands.

ΣΤΟΜΑΧΟΣ: Το σωληνοειδές ή ασκοειδές τμήμα του πεπτικού συστήματος το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον οισοφάγο και το έντερο. Χρησιμεύει στην προσωρινή αποθήκευση της τροφής και την απορρόφηση πρωτεϊνών. Στα ιχθυοφάγα ψάρια είναι συνήθως καλά αναπτυγμένος. Στα φυτοφάγα/ παμφάγα ψάρια έχει συνήθως σωληνοειδή μορφή, ενώ υπάρχει μια συνέχεια από τη σωληνοειδή στην ασκοειδή μορφή γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες παροχής της τροφής. Οι κυπρίνοι δεν διαθέτουν στόμαχο ούτε αδένες απορρόφησης υγρών.

MAGEN: Der tubulare oder sacculare Teil des Verdauungssystems, der zwischen dem Ösophagus und dem Darm liegt. Er funktioniert als Kurzzeitspeicher für die Nahrung (u.a. bei Schlingern) und ist an der partiellen Verdauung von Proteinen beteiligt. In Raubfischen ist der Magen gut ausgeprägt; in herbivoren und omnivoren Fischen ist er meist in Tubusform, mit allen Übergängen bei zunehmender carnivorer Lebensweise von der Tubular- zur Sacculus-Form. Cypriniden haben weder Magen noch Drüsen, die Verdauungss

STOMACO : La parte tubolare o sacciforme nel digerente dei vertebrati, tra l’esofago e l’intestino; generalmente la parte più muscolosa, larga, suttile del tratto digerente. Accumula l’alimento per breve periodo, specialmente per la digestione delle proteine. Nei pesci carnivori lo stomaco è ben definito, mentre negli erbivori e negli onnivori ha una forma tubulare meno definita. La carpa non possiede stomaco e neppure ghiandole che secernono i fluidi digestivi tipici dell’organo.

ESTÓMAGO: Parte tubular o sacular del tubo digestivo de vertebrados, entre el esófago y el intestino; normalmente es la parte más amplia, fusiforme y muscular. Funciona durante el almacenamiento transitorio de la comida y digiere parcialmente las proteínas. En peces piscívoros, el estómago tiende a ser muy definido. En cambio en herbívoros y omnívoros es un continuum tubular o sacular, lo cual tiene efectos en el régimen de alimentación. Los ciprínidos no tienen estómago ni glándulas secretoras de jugos g

MAGE(SEKK): Den tubulære eller poseformete delen av fordøyelseskanalen mellom spiserøret og tarmen hos vertebrater. Ofte den videste delen av fordøyelsessystemet og ofte spindelformet og veldig muskulær. Har funksjon som korttidslager for føde og delvis fordøyelse av proteiner. Hos fiskeetende fisk pleier magesekken a være veldefinert, mens den hos herbi- og omnivorer er mer pose- til tubeformet og med uklar (makroskopisk) overgang til tarmen. Karpefisk mangler magesekk og tilhørende fordøyelseskjertler.

Was this helpful?
Considéré généralement comme la portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers; zone eulittorale.


INTERTIDAL ZONE: Generally considered to be the zone between mean high water and mean low water levels. The shore zone between the highest and lowest tides; eulittoral zone; littoral; tidal zone.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΖΩΝΗ: Γενικά έτσι ονομάζεται η ζώνη μεταξύ της στάθμης μέσης πλημμυρίδας και της μέσης αμπώτιδος. Η παράκτια ζώνη μεταξύ της ανώτερης και κατώτατης στάθμης της παλίρροιας // ευπαραλιακή ζώνη.

GEZEITENZONE: Allgemein bezeichnet als die Zone zwischen dem mittleren Hoch- und dem mittleren Niedrigwasser. Die Küstenzone zwischen der höchsten und niedrigsten Tide; Eulittoral; Littoral.

ZONA INTERTIDALE: Generalmente è la parte della zona litorale compresa frale alte e le basse maree. Zona eulitorale, litorale, zona tidale.

ZONA INTERMAREAL: Considerada generalmente como la zona comprendida entre las mareas más altas y más bajas.

TIDEVANNSSONE: Sonen mellom gjennomsnittlig flo og gjennomsnittlig fjære. Strandsonen mellom høyeste flo og laveste fjære. Eulitoralsone, litoral, flomålet.

Was this helpful?
(1) Portion du littoral comprise entre le maximum de flot (limite maximale déclaboussure à marée haute) et le niveau moyen des marées basses, qui est normalement traversé par le flux et reflux. (2) Portion dun profil de littoral compris entre le niveau moyen des marées hautes et le niveau moyen des marées basses; se dit également de la portion du littoral immergée exceptionellement pendant les marées hautes des vives eaux équinoxiales. (3) Le rivage dun lac. Lutilisation du rivage peut être soum


FORESHORE: (1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore ma

FORESHORE: (1) Το τμήμα της ακτής το οποίο εκτείνεται μεταξύ του ανώτερου ορίου που βρέχεται από τα κύματα κατά την διάρκεια της πλήμμης και της μέσης στάθμης, της ρηχίας, και το οποίο διαβρέχεται από τα επερχόμενα κύματα , καθώς η παλίρροια ανεβαίνει και κατεβαίνει. (2)Η ζώνη μεταξύ της μέσης πλήμμης και της μέσης ρηχίας. Χρησιμοποιείται επίσης και για την ανώτερη παλιρροιακή ζώνη, η οποία καλύπτεται μόνο περιστασιακά από εαρινές παλίρροιες. (3) Η λωρίδα ξηράς που σχηματίζει τις παρυφές μιας λίμνης.

WATT(WATTENMEER): (1) Der Teil der Küste, der zwischen dem Kamm der seewärtigen Böschung (oder der oberen Grenze der Auswaschung durch die Wellen bei Hochwasser) und der normalen Niedrigwassermarke liegt, und der gewöhnlich von auf- und abdrängenden Wellen der steigenden und fallenden Tide durchflossen wird. (2) Bei einem typischen Strandprofil, die Zone zwischen dem normalen Hoch- und Niedrigwasser, auch gebräuchlich für die obere intertidale Zone, die nur bei außergewöhnlichen Springtiden bedeckt wird, (3) Der

FASCIA INTERTIDALE: 1) La parte della riva giacente tra il "limite massimo di flusso" (o il limite massimo dellacqua con lalta marea) e il livello medio di bassa marea, che normalmente viene attraversato dal flusso e riflusso di marea. 2) Parte di un profilo di litorale che è compresa fra il livello medio delle alte maree e il livello medio delle basse maree; si dice ugualmente della porzione di litorale immersa eccezionalmente durante le alte maree equinoziali. 3) La riva di un lago. Individuazione di una linea

BANDA COSTERA: (1) Zona del litoral comprendida entre la cresta del berma (o limite superior de lavado de la ola en la marea alta) y el nivel medio de las mareas bajas, que es normalmente atravesado por el flujo y el reflujo. (2) Zona de un perfil típico del litoral comprendido entre el nivel medio de las mareas altas y el nivel medio de las mareas bajas; dícese igualmente de la porción del litoral sumergida excepcionalmente durante la mareas altas. (3) El borde de un lago. El uso de la banda costera puede ser

FJÆRE (STRAND): (1) Området som ligger mellom øvre grense for (store) bølger ved høyvann og lavvanns grensen, som hele tiden er i forandring (mengde av området som er over og under vann) siden sjøen faller og flør kontinuerlig. (2) I en typisk strandprofil: Sonen mellom gjennomsnittlig høy- og lavvann. Også brukt om den øvre sonen som kun er under vann ved springflo. (3) Stripen av land som danner bredden av en innsjø. Bruk av fjæra kan være regulert ved restriksjoner.

Was this helpful?
Membre dun groupe dhormones stéroïdes sexuelles femelles produites dans lovaire des Vertébrés dont les principales sont lestradiol, lestrone et lestriol.


OESTROGENS (ESTROGENS): A group of female sex steroid hormones produced in the vertebrate ovary; the principal ones include B-estradiol, estrone, and estriol.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ: Ομάδα στεροειδών ορμονών του θηλυκού φύλου στα σπονδυλωτά που παράγεται από την ωοθήκη. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν την Β-οιστραδιόλη, την οιστρόνη και την οιστριόλη.

ÖSTROGENE: Eine Gruppe weiblicher Steroidhormone, die in den Ovarien von Wirbeltieren gebildet werden; sie enthalten hauptsächlich B-Östradiol, Östrone und Östriol.

ESTROGENI: Gruppo di ormoni steroidei sessuali femminili prodotti dall’ovario dei vertebrati, tra cui B-estradiolo, estrone ed estriolo.

ESTRÓGENO: Grupo de hormonas esteroides sexuales femeninas que son producidas por el ovario de los vertebrados; entre ellos los más importantes son, el -estradiol, estrona y estriol.

OSTROGENER: Gruppe med hunnlige steroide (kolesterolderivater) kjønnshormoner, som produseres i ovariene hos virveldyr. Østradiol-17-b er det primære østrogenet i reproduksjonsfysiologi hos fisk (dannes fra testosteron i granulosacellene).

Was this helpful?
Embouchure dun fleuve où se font sentir les marées.


ESTUARY: That part of a river where the current meets ocean waters and is subject to its effects.

ΠΟΤΑΜΟΚΟΛΠΟΣ: Το μέρος του ποταμού, στο οποίο το ρεύμα του συναντά τις ωκεανικές παλίρροιες και υπόκειται στην επίδρασή τους.

ESTUAR: Teil eines Flußes (Mündungsgebiet), kann von Meeresströmungen und Tiden beeinflußt werden .

ESTUARIO: La parte del fiume dove la corrente incontra le acque marine e ne subisce gli effetti.

ESTUARIO: Desembocadura de un río dónde las mareas se hacen notar.

ESTUARIUM: Delen av en elv der elvestrømmen møter havvannet. Kan bil påvirket av havstrømmer og tidevann.

Was this helpful?
Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon


STURGEON: Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipencer sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri

ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

STÖR: Allgemeiner Name für die Arten der Familie Acipenseridae. Meist im Süßwasser der nördlichen Hemisphäre. Die Fische sind durch einen spindelförmige Körperform, durch verknöcherte Scutae auf dem Körper, sowie durch vier Barteln am Maul charakterisiert. Fleisch und Rogen (Kaviar) sind geschätzte Produkte. Wichtige Störarten sind: der Beluga (Huso huso), der Atlantische oder Baltische Stör (Acipenser sturio), der Sibirische Stör (A. baeri), der Russische Stör (A. güldenstaedti), and der Europäische

STORIONE: Termine comune per definire una specie appartenente alla famiglia degli Acipenseridi ( che per la maggior parte si ritrovano nellemisfero settentrionale). Essi sono caratterizzati dallavere un corpo affusolato con degli scudi ossei sul corpo e quattro barbigli sulla bocca; economicamente importanti per le carni e le uova (caviale). Esempi di specie di storione comprendono: lo storione ladano (Huso huso), lo storione comune (Acipenser sturio), lo storione siberiano (Acipenser baheri), lo storione

ESTURIÓN: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipencer sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

STØR: Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A.

Was this helpful?
Etendue deau peu profonde; un lac, un bassin ou un étang marin; qui parfois débouche dans la mer par un canal étroit.


LAGOON: A shallow body of water, such as a pond or lake, which may have a shallow, restricted outlet to the sea.

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ: Αβαθής υδάτινη μάζα, σαν λίμνη, η οποία επικοινωνεί με την θάλασσα με μία ρηχή και στενή δίοδο.

LAGUNE: Eine seichte Stelle im Wasser wie bei einem Teich oder einem See, der normalerweise einen flachen, begrenzten Abfluß ins Meer hat.

LAGUNA: Un corpo dacqua poco profondo; lago, bacino o stagno che sfocia in mare attraverso uno stretto canale.

ESTANQUE: Superficie de agua poco profunda; lago o charca marina que a veces desemboca en el mar a través de un canal estrecho.

LAGUNE: Grunn vannmasse, dam eller innsjø, med en liten forbindelse til havet.

Was this helpful?
Terme historique décrivant un étang de barrage surcreusé. Originellement connu en Egypte.


BARRAGE PONDS: Traditional expression for ponds created by damming and digging. Originally known from Egypt as "barrages" or dug-out ponds.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ: Λίμνη που δημιουργείται με εκσκαφή και ανέγερση φράγματος. Τέτοια φράγματα είναι γνωστά από την αρχαία Αίγυπτο, όπου ονομάζονταν Νεροφράκτες.

STAUTEICH: Historischer Begriff für ausgehobene und angestaute Teiche. Von den Ägyptern eingeführt und als Barragen bezeichnet.

STAGNI ARTIFICIALI: Espressione tradizionale per gli stagni creati mediante sbarramenti e scavi. Conosciuti nell’antico Egitto.

ESTANQUE ARTIFICIAL(histórico): Término histórico que describe un estanque creado por excavación para detener el flujo de agua. Originalmente conocido en Egipto.

OPPDEMMET DAM: Dam dannet ved demming og utgravning. Opphavlig kjent fra Egypt som ”barrages”.

Was this helpful?
Etang préparé artificiellement par simple excavation ou par lérection de digues en terre. Habituellement dix fois plus long que large. La composition du fond et la structure du sol influencent les caractéristiques de qualité de leau et les possibilités de fuite des sols poreux demandent souvent des traitements pour prévenir les pertes en eau. Encore appelé étang danois.


EARTH(EN) POND: An artificially prepared, mainly elongated basin which is usually 10 times longer than wide, made by simple excavation or by erecting earthern dykes around a land area or building dykes. Bottom composition and soil structure influence water quality characteristics and seepage. Porous soils often require sealing to prevent excessive water losses. Also known as a Danish pond.

ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ: Τεχνητή, κυρίως επιμήκης δεξαμενή, με μήκος συνήθως 10 φορές μεγαλύτερο του πλάτους, η οποία κατασκευάζεται με απλή εκσκαφή ή με ύψωση αναχωμάτων γύρω από μια χερσαία έκταση ή με χτίσιμο αναχωμάτων. η σύσταση του πυθμένα και η δομή του εδάφους επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού και τη διαρροή. Τα πορώδη υλικά απαιτούν συχνά στεγανοποίηση για να αποφεύγονται οι υπερβολικές απώλειες νερου (βλ. συμπίεση του εδάφους, χρήση στεγανών επενδύσεων). Είναι γνωστή και ως δανέζικη λιμνοδ

ERDTEICH: Meist künstlich angelegtes, langgestrecktes Bodenbecken, das in der Regel etwa 10 mal länger als breit ist. Teiche werden durch einfache Aushebung oder durch Deichbau angelegt. Bodenbeschaffenheit und -struktur entscheiden mit über die Wasserqualität und über die Sickerverluste bei porösem Material. Oftmals ist eine Bodenabdichtung erforderlich.

STAGNO IN TERRA: Stagno preparato artificialmente, avente solitamente una lunghezza 10 volte maggiore della larghezza. Costruito semplicemente scavando o erigendo dighe di terra intorno ad un terreno. La composizione del fondo e la struttura del suolo influenzano le caratteristiche qualitative e la possibilità di perdite d’acqua. I suoli porosi richiedono spesso una compattazione per prevenire perdite eccessive di acqua. Noto anche come stagno danese.

ESTANQUE ARTIFICIAL: Estanque preparado artificialmente por simple excavación o por la construcción de un muro de tierra. Normalmente diez veces más largo que ancho. La composición del fondo y la estructura del suelo tienen influencia sobre la calidad del agua. A menudo las fugas de agua requieren tratamientos específicos para prevenir la pérdida de agua; cf. compactación, revestimiento. Todavía llamado estanque danés.

JORDDAM: Kunstig opparbeidet, vanligvis langstrakte bassenger der lengden er om lag 10 ganger bredden. Lages ved enkel utgravning eller ved å føre opp jorddemninger rundt et landområde. Bunnsammensetning og jordstruktur virker inn på vannkvalitet og siving. Porøs jord må ofte tettes for å hindre urimelige vanntap.

Was this helpful?
Etang spécialement conçu pour le stockage de poissons pendant la maturation sexuelle (géniteurs potentiels), avant la reproduction.


BREEDING POND: A specially designed pond where sexually maturing fish, potential broodstock, are held prior to spawning.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή, όπου τα φυλετικά (σεξουαλικά) ώριμα ψάρια, το εν δυνάμει αναπαραγωγικό απόθεμα, διατηρείται μέχρι την γαμετοτοκία.

LAICHTEICH(1): Ein Teich mit speziellen Einrichtungen zum Ablaichen; dieser kann mit besonderem Nestmaterial oder Behältern für die Eiablage ausgestattet sein.

STAGNO DI RIPRODUZIONE: Uno stagno specificamente costruito dove i pesci sessualmente maturi, i riproduttori potenziali, vengono tenuti prima della fecondazione.

ESTANQUE DE REPRODUCCIÓN(2): Estanque designado especialmente para el stock de peces durante la maduración sexual y antes de la reproducción.

STAMFISKDAM: Spesial laget dam hvor kjønnsmoden fisk, potensiell stamfisk, holdes før gyting.

Was this helpful?
Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ÜBERWINTERUNGSTEICH: Erdteich mit geringer Oberfläche und großer Tiefe (1.8 - 2.5 m) und einer relativ hohen Durchflußrate. Ein derartiger Teich erlaubt eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Fische auch bei Eisbedeckung. Sie werden gewöhnlich in der Karpfenteichwirtschaft in Gebieten mit langen Kaltperioden eingesetzt. Auch in der italienischen Valli-Kultur anzutreffen.

STAGNI DI SVERNAMENTO: Stagni in terra con una relativamente piccola area superficiale, grande profondità (1.8-2.5m), il flusso di acqua può essere relativamente alto. Questi tipi di vasche permettono una buona ossigenazione per i pesci presenti anche in condizioni di presenza di ghiaccio in superficie e vengono utilizzati di solito dagli allevatori di carpe come in vallicoltura, quando si prevedono periodi di freddo prolungato.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

Was this helpful?
Tout étang dans lequel les poissons sont stockés, maintenus ou élevés.


FISH POND: Any pond in which fish stock are held or cultured.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Λιμνοδεξαμενή, στην οποία διατηρούνται ή καλλιεργούνται ψάρια.

FISCHTEICH: Jeder Teich, in dem Fische gehalten oder gezüchtet werden.

POND: Qualsiasi bacino, in genere di medie o grandi dimensioni, allinterno del quale i pesci vengono stoccati, mantenuti o allevati.

ESTANQUE PISCÍCOLA: Cualquier estanque dónde se almacenan los peces, se mantienen o se crían.

FISKEDAM: Enhver dam der fisk holdes eller oppdrettes.

Was this helpful?
Etat dinfection dans lequel les défenses de lhôte sont en équilibre avec la virulence de lagent pathogène avec comme résultat un manque de symptômes cliniques. Un changement dans la résistance de lhôte envers lagent pathogène peut favoriser lapparition de symptômes cliniques.


CARRIER STATE: A state of infection in which the hosts defences are balanced with the pathogens virulence resulting in no clinical signs of disease. A change in host resistance of pathogen virulence may result in clinical disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ: Στάδιο προσβολής κατά το οποίο η άμυνα του ξενιστή βρίσκεται σε ισορροπία με την τοξικότητα του παθογόνου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα ή ασθένεια. Αλλαγή της αντίστασης του ξενιστή στην δράση του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.

ÜBERTRÄGER, ÜBERTRAGUNGSSTADIUM: Ein Infektionszustand, in dem die Abwehr des Wirtes mit der pathogenen Ansteckungsfähigkeit des Keimes im Gleichgewicht steht und man keine klinischen Anzeichen der Krankheit feststellen kann. Ein Wandel in der Resistenz des Wirtes gegen die pathogene Ansteckungsfähigkeit kann zum klinischen Ausbruch der Krankheit führen.

STATO DI PORTATORE: Uno stato di infezione in cui le difese dell’ospite vengono bilanciate con la virulenza del patogeno. L’ospite non mostra nessun segno di malattia. Un cambiamento della resistenza dell’ospite potrebbe risultare in una patologia clinica conclamata.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección en el cual las defensas del huésped están en equilibrio con la virulencia del agente patógeno y por la tanto tienen como resultado una ausencia de síntomas clínicos. Un cambio en la resistencia del huésped hacia el agente patógeno puede favorecer la aparición de síntomas clínicos.

BÆRERSTADIET: Stadie i en infeksjon der vertens immunforsvar holder patogenet i sjakk, ingen kliniske tegn til sykdom. Forandring i vertens resistens mot patogenet kan resultere i klinisk sykdom.

Was this helpful?
La différence entre la hauteur moyenne des marées hautes et la hauteur moyenne des marées basses.


MEAN RANGE OF TIDE (Mn): The difference in height between mean high water and mean low water.

ΜΕΣΟ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ: Η διαφορά της στάθμης μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας.

MITTLERE VARIATIONSBREITE DER TIDE: Der Höhenunterschied zwischen mittlerem Hoch- und mittlerem Niedrigwasser.

MEDIA, AMPIEZZA DI MAREA: La differenza tra il livello medio di alta marea e il livello medio di bassa marea.

RANGO MEDIO DE LAS MAREAS: La diferencia entre la altura media de las mareas altas y la altura de las mareas bajas.

GJENNOMSNITTLIG VARIASJONSBREDDE FOR TIDEVANNET: Høydeforskjell mellom middelhøyvann og middellavvann.

Was this helpful?
Se dit des vents, prédominants en été, qui soufflent du nord sur la Méditérranée orientale et surtout la mer dEgée; éssentiellement similaires à la Mousson et au Maestro de la mer Adriatique. Les Grecs de lantiquité disaient que les vents étésiens soufflent pendant quarante jours à partir du lever héliaque de Sirius. Ces vents (avec les vents Seistan et Shamal) sont associés à la profonde dépression qui se développe en été sur le nord-ouest de lInde. Ils apportent un ciel dégagé et un temps sec


ETESIANS: The prevailing northerly winds in summer in the eastern Mediterranean and especially the Aegean Sea; similar to Monsoon and equivalent to the Maestro of the Adriatic Sea. According to the ancient Greeks, the Etesians blow for forty days beginning with the heliacal rising of Sirius. They are associated (along with the seistan and shamal) with the deep low pressure area which forms in summer over northwest India. They bring clear skies and dry, relatively cool weather.

ΕΤΗΣIΕΣ (ΜΕΛΤΕΜIΑ): Οι επικρατούντες το καλοκαίρι βόρειοι άνεμοι στην ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Κατά βάση παρόμοιοι με τους μουσώνες και ισοδύναμοι με τον μαiστρο της Αδριατικής. Σύμφωνα με τους αρχαίους Ελληνες, οι ετησίες φυσούν επί σαράντα ημέρες, αρχίζοντας με την ηλιακή ανατολή του Σείριου. Συνδέονται (μαζί με τον seistan και shamal) με την περιοχή εξαιρετικά χαμηλών πιέσεων που σχηματίζεται το καλοκαίρι πάνω από τη βορειοδυτική Iνδία. Φέρνουν αίθριο ουρανό και ξηρό, σχετικά δροσερό καιρό

ETESIEN: Die im östlichen Mittelmeer im Sommer (April bis Oktober) vorherrschenden Winde, besonders im Ägäischen Meer; sie sind grundsätzlich dem Monsun ähnlich und vergleichbar zum "Maestro" des Adriatischen Meeres. Nach historischen, griechischen Überlieferungen wehen die Etesien für vierzig Tage mit dem Aufgang des Sirius. Sie hängen mit dem Tiefdruckgebiet zusammen, das sich im Sommer über dem Nordwesten Indiens bildet. Sie bringen klares, trockenes und relativ kaltes Wetter.

ESTESII (O MELTEMI): Venti estivi costanti, asciutti e forti che soffiano da da N o NW del Mar Mediterraneo orientale; paragonabili ai monsoni. Secondo gli antichi greci, i venti estèsii iniziano a spirare con il sorgere di Sirio e continuano a spirare per quaranta giorni. Questi venti (con i venti Seistan e Shamal) sono associati ad un’area con bassa pressione che si forma in estate sul nordovest dell’India. Portano cieli tersi e tempo relativamente fresco.

ETESIO: Dícese de vientos predominantes en verano que soplan del norte sobre el mediterráneo oriental y sobre todo sobre el mar Egeo; similares al Monzón y al Maestro del mar adriático. Los antiguos griegos decían que los vientos etesios soplan durante cuarenta días a partir del levantamiento heliaco de Sirius. Estos vientos (juntos con los vientos Existan y shamal) se asocian a la fuerte depresión que se desarrolla en verano sobre el noroeste de la India. Normalmente comportan cielos despejados y un ti

ETESIANER: De vanlige nordlige vindene om sommeren på den østlige Middelhavet, spesielt Egeerhavet. Liknende Monsun og tilsvarende ”Maestro” i Adriaterhavet. Ifølge gammle grekerene blåste Etesianene i førti dager, og begynte med den skrueformete stigningen av Sirus. Etesianene er tilknyttet de lave lavt-trykks områdene som dannes om sommeren over nordvest India. De gir klar himmel og klar og relativt kald vêr.

Was this helpful?
La liste déscriptive des éléments du comportement dune espèce déterminée, typiquement, le comportement individuel ou les intéractions des couples.


ETHOGRAM: A list or description of the behavioural patterns of a given species, typically of individual behaviour or pair interactions.

ΗΘΟΓΡΑΜΜΑ: Πίνακας ή περιγραφή των μοντέλων συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου είδους, συνήθως όσον αφορά την ατομική συμπεριφορά ή τις αλληλεπιδράσεις των ζευγών.

ETHOGRAM: Eine Liste von Beschreibungen von Verhaltensmustern einer bestimmten Art; typisch bei Individual- oder Paarverhalten.

ETOGRAMMA: La lista o la descrizione dei comportamenti di una data specie, tipicamente di un comportamento individuale o di interazioni di coppie.

ETOGRAMA: Una lista descriptiva de los elementos de comportamiento de una especie determinada, típicamente, el comportamiento individual o las interacciones de las parejas.

ETOGRAM: En liste eller beskrivelse av atferdsmønsteret til en gitt art, da typisk av individuell atferd eller interaksjoner mellom par.

Was this helpful?
Létude du comportement des animaux.


ETHOLOGY: The science of animal behaviour.

ΗΘΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη της συμπεριφοράς των ζώων.

ETHOLOGIE: Die Wissenschaft von der Biologie des Verhaltens der Tiere.

ETOLOGIA: La scienza che studia il comportamento animale.

ETOLOGÍA : El estudio del comportamiento de los animales.

ETOLOGI: Vitenskapen om atferd hos dyr.

Was this helpful?
Relatif au comportement, surtout en se qui concerne les aspects spécifiques à une espèce.


ETHOLOGICAL: Pertaining to behaviour, particularly the species- specific aspects of behaviour.

ΗΘΟΛΟΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στη συμπεριφορά, ιδιαιτέρως σε πλευρές της συμπεριφοράς χαρακτηρίζουν ένα είδος.

ETHOLOGISCH: Das Verhalten beschreibend; besonders das spezielle Artverhalten.

ETOLOGICO: Si riferisce al comportamento, particolarmente agli aspetti comportamentali specie-specifici.

ETOLÓGICO: Relativo al comportamiento, sobre todo a los aspectos específicos de una especie.

ETOLOGISK: Vedrører atferd, spesielt de artsspesifikke aspektene av atferd.

Was this helpful?
Létude des causes des maladies, quelles soient directes ou prédisposantes, et de leur mode daction. Etiologie nest pas synonyme avec cause ou pathogenèse dune maladie, mais est souvent employée dans le sens de pathogenèse.


AETIOLOGY (etiology): The study of the causes of diseases, both direct and predisposing, and the mode of their operation; not synonymous with cause or pathogenesis of disease, but often used to mean pathogenesis.

ΑIΤIΟΛΟΓIΑ : Η μελέτη των αιτίων μιας ασθένειας, άμεσων και προδιαθεσιακών καθώς και του τρόπου με τον οποίο επενεργούν. Δεν είναι συνώνυμο με την αιτία ή την παθογένεση της ασθένειας αλλά συχνά χρησιμοποιείται με την έννοια της παθογένεσης.

ÄTIOLOGIE: Das Studium der Ursachen von Krankheiten oder die Summe der Krankheitsfaktoren. Nicht synonym mit der Ursache oder der Pathogenese einer Krankheit, jedoch oftmals hierfür verwendet.

EZIOLOGIA: Lo studio delle cause delle malattie, sia dirette che da predisposizione, e il modo della loro comparsa; non è sinonimo di causa o patogenesi della malattia, ma spesso il termine è usato per significare patogenesi.

ETIOLOGÍA: Estudio de las causas de las enfermedades, sean directas o de predisposición, y su modo de acción. Etiología no es sinónimo de causa o patogénesis de una enfermedad, pero a menudo es utilizada en el sentido de patogénesis.

ETIOLOGI: Studiet av sykdommers årsaker (direkte og disponerende) og virkningsmekanismer: ikke synonymt med en sykdomsårsak eller patogenese selv om det ofte blir brukt i den mening.

Was this helpful?
Organisme dont les cellules possèdent un noyau bien défini, délimité par une enveloppe nucléaire.


EUKARYOTIC: Referring to cells which have a definitive nucleus delineated by a membrane and used in relation to organisms with such a feature.

ΕΥΚΑΡΥΩΤIΚΟΣ: Αναφέρεται σε κύτταρα που καλά σχηματισμένο πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από μεμβράνη. Χρησιμοποιείται και προκειμένου για οργανισμούς που διαθέτουν ευκαρυωτικά κύτταρα. Πρβ. προκαρυωτικός.

EUKARYOT: Bezieht sich auf Zellen mit echtem Zellkern, der von einer Membran umgeben ist. Wird in Zusammenhang mit denjenigen Organismen verwendet, die dieses Merkmal aufweisen.

EUCARIOTE: Si riferisce alle cellule che hanno un nucleo definito circondato da una membrana. Il termine viene usato quando si parla di organismi che hanno queste caratteristiche.

EUCARIOTA: Dícese de células con núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con un citoplasma organizado; aplícase a las células y organismos animales y vegetales.

EUKARYOT: Henviser til alle celler som har en definert kjerne omsluttet av en membran, og brukt i forbindelse med organismer som har dette trekket. Jfr. prokaryot.

Was this helpful?
Genre d’algue rouge (Rhodophycées), appartenant à la famille des Solieriacées. Plus de 12 espèces dont 4 sont importantes en aquaculture (culture proche du fond, sur des lignes ou en suspension) ; E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae et E . alvarezii. Les deux dernières dominent la mariculture aux Philippines et en Indonésie, mais sont également cultivées en Chine et certaines îles du Ouest Pacifique. Le genre Kappaphycus est également important en mariculture, le produit commercialement


EUCHEMA: A genus of red seaweed,Rhodophyceae, (belonging to the family Solieriaceae) of more than a dozen species, four of which are important in aquaculture (mainly near bottom, pole-line and float culture), E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae and E. alvarezii. The latter two species dominate mariculture in the Philippines and Indonesia and are also cultured in China and some western Pacific islands. The genus Kappaphycus is also important in marine seaweed culture; economically important product

EUCHEMA: Γένος ερυθρών (Rhodophyceae) θαλάσσιων φυκιών τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Solieriaceae με πάνω από δέκα είδη, εκ των οποίων τέσσερα (E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae και E. alvarezii) είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες. Τα τελευταία δύο είδη κυριαρχούν στις θαλασσοκαλλιέργειες των Φιλιππίνων και τις Ινδονησίας ενώ καλλιεργούνται συστηματικά επίσης στην Κίνα και σε ορισμένα νησιά του Ειρηνικού. Άλλο σημαντικό γένος των θαλάσσιων φυκοκαλλιεργειών είναι το γένος Kappaphycus απ

EUCHEMA: Eine Gattung der Rotalgen, Rhodophyceae (zur Familie Solieriaceae gehörend), mit mehr als einem Dutzend Arten, vier davon sind von besonderer Bedeutung für die Aquakultur (meist bodennaher Kultur: Stock-, Langleinen-, oder Floßkultur), E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae and E. alvarezii. Die letztgenannten beiden Arten dominieren in der Marikultur auf den Philippinen und in Indonesien; sie werden auch in China gezüchtet sowie in einigen westlichen Pazifischen Inseln. Die Gattung Kappaph

EUCHEMA: Un genere (appartenente alla famiglia delle Solieriacee) al quale afferiscono più di una dozzina di specie, quattro delle quali sono importanti in acquacoltura (principalmente per quanto riguarda gli allevamenti bentonici e galleggianti),E. denticulatum, E. arnoldi, E. gelatinae ed E. alvezii. Le ultime due specie dominano la maricoltura nelle Filippine e in Indonesia, sono anche coltivate in Cina e in alcune isole del Pacifico occidentale. Il genere Kappaphycus è anche importante in colture mar

EUCHEMA: Género de la familia de las algas Solieriáceas con más de una docena de especies, cuatro de las cuales (E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae y E. Alvarezii) son importantes para la acuicultura (sobre fondos, en línea o en cultivos flotantes). Las dos últimas especies dominan la acuicultura marina en Filipinas e Indonesia y también se cultivan en China y algunas islas del Pacífico. El género Kappaficus es también importante en los cultivos de plantas marinas. Productos como los carragenatos

EUCHEMA: Slekt av makroalger (i familien Solieriaceae) med mer enn et dusin arter, hvorav fire viktige i akvakultur (nær bunn, på påler og i flytekulturer): E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae og E. alvarezii. De to sistnevnte artene dominerer marint oppdrett i Filippinene og i Indonesia og blir også dyrket i Kina og på noen vestlige stillehavsøyer. Slekten Kappaphycus er også viktig i marint oppdrett av sjøvekster, og økonomisk viktige produkter inkluderer kappa-karragener.

Was this helpful?
Matériel chromosmique montrant un maximum dintensité de coloration lors de la métaphase et une intensité plus faible à linterphase. Par contre lhétérochromatine est la partie du matériel chromosomique montrant un maximum dintensité de coloration lors de linterphase, de la télophase et de la prophase.


EUCHROMATIN: The entire genome in the interphase except the heterochromatin; chromosome material showing its maximum staining during metaphase and less dense staining in the interphase. Heterochromatin is chromosome material that displays maximum staining in interphase telophase and prophase.

ΕΥΧΡΩΜΑΤIΝΗ: Το σύνολο του γονιδιώματος κατά τη μεσόφαση, εκτός της ετεροχρωματίνης. Χρωμοσωμικό υλικό που παρουσιάζει μέγιστη χρώση κατά τη διάρκεια της μετάφασης και λιγότερο έντονη χρώση κατά τη διάρκεια της μεσόφασης. Η ετεροχρωματίνη είναι το χρωμοσωμικό υλικό που παρουσιάζει μέγιστη χρώση κατά τη διάρκεια της μεσόφασης, τελόφασης και πρόφασης.

EUCHROMATIN: Gesamtmasse des Genoms in der Interphase mit Ausnahme des Heterochromatins. Chromosomenmaterial, das seine höchste Anfärbbarkeit während der Metaphase und weniger während der Interphase aufweist. Das Heterochromatin ist ein Chromosomenbestandteil, das seine höchste Anfärbbarkeit während der Interphase, Telophase und Prophase aufweist.

EUCROMATINA: L’intero genoma nell’interfase, tranne l’eterocromatina; materiale cromosomico mostrante la massima colorazione durante la metafase e meno densamente colorato nell’interfase. L’eterocromatina è un materiale cromosomico che mostra la massima colorazione durante l’interfase, la telofase e la profase.

EUCROMATINA: Material cromosómico que muestra una máxima intensidad de coloración durante la metafase y una intensidad baja durante la interfase. La heterocromatina es la parte del material cromosómico que muestra una intensidad elevada de coloración durante la interfase, la telofase y la profase.

EUKROMATIN: Hele genomet i interfase utenom heterokromatinet. Kromosommateriale som viser størst farging under metafase, og mindre farging i interfase. Heterokromatin er kromosommateriale som viser størst farging i interfase, telofase og profase.

Was this helpful?
Chromosomes composés de régions génétiquement actives (euchromatine).


EUCHROMOSOME: All chromosomes except the sexual chromosomes: autosome.

ΕΥΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Ολα τα χρωμοσώματα εκτός από τα φυλετικά: αυτοσωμικά.

EUCHROMOSOMEN: Autosome, alle Chromosomen mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen.

EUCROMOSOMI: Tutti i cromosomi tranne i cromosomi sessuali; autosomi.

EUCROMOSOMA: Cromosomas compuestos de regiones genéticamente activas (eucromatina).

EUKROMOSOM: Alle kromosomer utenom kjønnskromosomene.

Was this helpful?
Polyploïde dont le nombre de chromosomes est un multiple exact du nombre haploïde.


EUPLOID: A polyploid with an exact multiple of the haploid chromosome number.

ΕΥΠΛΟΕIΔΕΣ: Πολυπλοειδές που με αριθμό χρωμοσωμάτων που είναι ακριβές πολλαπλάσιο του απλοειδούς αριθμού χρωμοσωμάτων.

EUPLOID: Ein polyploider Organismus, der genau ein Vielfaches des halben Chromosomensatzes enthält.

EUPLOIDE: Poliploide con un esatto multiplo del numero cromosomico aploide.

EUPLOIDE: Poliploide cuyo número de cromosomas es un múltiple exacto del número haploide.

EUPLOID: En polyploid med en eksakt fordobling av det haploide kromosomtallet.

Was this helpful?
Se dit des organismes capables de maintenir une osmorégulation à travers une gamme de salinités relativement large. Languille (Anguilla anguilla) et le saumon atlantique (Salmo salar) sont classés parmi les animaux euryhalins.


EURYHALINE: Used of organisms that are capable of osmoregulating in a relatively wide range of salinities. The eel (Anguilla anguilla) and Atlantic salmon (Salmo salar) are classified as euryhaline.

ΕΥΡΥΑΛΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που έχουν την ικανότητα ωσμωρρύθμισης σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος αλατότητας. Το χέλι (Anguilla) και ο σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) κατατάσσονται στα ευρύαλα είδη.

EURYHALIN: Der Begriff wird für Organismen benutzt, die die Fähigkeit besitzen, selbst bei relativ großen Salinitätsschwankungen ihre Osmoregulation aufrechtzuerhalten. Der Aal (Anguilla anguilla) und der atlantische Lachs (Salmo salar) sind typische Vertreter dieser euryhalinen Arten.

EURIALINO: Termine usato per descrivere organismi che hanno la capacità di osmoregolare in una gamma abbastanza ampia di concentrazioni saline. L’anguilla (Anguilla anguilla), il salmone atlantico (Salmo salar), la spigola (Dicentrarchus labrax) sono classificati come eurialini.

EURIHALINO: Dícese de los organismos capaces de mantener una osmoregulación dentro de un rango de salinidad relativamente grande. La anguila (Anguilla anguilla) y el salmón atlántico (Salmo salar) están clasificados entre los animales más eurihalinos.

EURYHALIN: Brukt om organismer som er i stand til å osmoregulere ved ulike saliniteter. Ål Anguilla anguilla) og Atlantisk laks (Salmo salar) er klassifisert som euryhaline.

Was this helpful?
Lenrichissement dune masse deau en sels nutritifs, de manière naturelle ou artificielle, caractérisé par des blooms planctoniques étendus et la diminution subséquente de la teneur en oxygène.


EUTROPHY: Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.

ΕΥΤΡΟΦIΑ: Βλ. ευτροφισμός.Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

EUTROPHIE: Siehe EUTROPHIERUNG. (Natürliche oder künstliche Anreicherung von Nährstoffen im Wasserkörper, die durch extensive Planktonblüten und nachfolgend von einer starken (meist nächtlichen) Abnahme des im Wasser gelösten Sauerstoffs begleitet wird. ).

EUTROFIA: Vedi EUTROFIZZAZIONE.(Arricchimento naturale o artificiale dei nutrienti di un corso d’acqua associato ad un notevole aumento delle popolazioni planctoniche e forti oscillazioni dell’ossigeno disciolto, fino all’anossia.)

EUTROFIA: Enriquecimiento de una masa de agua por sales nutritivas, de manera natural o artificial, caracterizada por un bloom planctónico y una disminución subsiguiente de oxígeno disuelto.

EUTROFI: Naturlig eller kunstig berikelse av næringsstoffer i en vannmasse, tilknyttet store planktonoppblomstringer og følgende reduksjon i løst oksygen.

Was this helpful?
Lenrichissement dune masse deau en sels nutritifs, de manière naturelle ou artificielle, caractérisé par des blooms planctoniques étendus et la diminution subséquente de la teneur en oxygène.


EUTROPHICATION: Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.

ΕΥΤΡΟΦIΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

EUTROPHIERUNG: Natürliche oder künstliche Anreicherung von Nährstoffen im Wasserkörper, die durch extensive Planktonblüten und nachfolgend von einer starken (meist nächtlichen) Abnahme des im Wasser gelösten Sauerstoffs begleitet wird.

EUTROFIZZAZIONE: Arricchimento naturale o artificiale dei nutrienti di un corso d’acqua associato ad un notevole aumento delle popolazioni planctoniche e forti oscillazioni dell’ossigeno disciolto, fino all’anossia.

EUTROFIZACIÓN: Enriquecimiento de una masa de agua por sales nutritivas, de manera natural o artificial, caracterizada por un bloom planctónico y una disminución subsiguiente de oxígeno disuelto.

EUTROFIERING: Naturlig eller kunstig berikelse av næringsstoffer i en vannmasse, tilknyttet store planktonoppblomstringer og følgende reduksjon i løst oksygen.

Was this helpful?
Procédure doptimisation et de contrôle des projets de développement par évaluation des impacts probables. Cette procédure dévaluation est habituellement mise en oeuvre par trois parties, le Développement, le Public et les Autorités de Plannification.


ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (E.I.A.): A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPROGNOSE: Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.): Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.

MILJØKONSEKVENSANALYSE : Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
Passage de létat liquide à létat de vapeur; le processus par lequel lhumidité se dissipe en vapeur.


EVAPORATION: The transition from a liquid to a vapour state; the process by which moisture is lost as vapour.

ΕΞΑΤΜIΣΗ: Η μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση. Μείωση της υγρασίας με την μετατροπή της σε ατμό.

VERDUNSTUNG, EVAPORATION: Der Übergang von der Flüssig- in die Gasphase; ein Vorgang, bei dem Feuchtigkeit als Dampf verloren geht. Verdampfung, Verdunstung, Ausdünstung.

EVAPORAZIONE: La transizione dallo stato liquido allo stato gassoso; il processo per cui l’umidità viene trasformata in vapore.

EVAPORACIÓN: Paso del estado líquido al estado de vapor; el proceso por lo cual la humedad se disipa en vapor.

FORDAMPING: Overgangen fra væske- til dampform. Prosessen der fuktighet går tapt som damp.

Was this helpful?
Procès dans lequel les viscères sont éliminées.


EVISCERATION: Removal of the guts (eviscerated fish).

ΕΞΕΝΤΕΡIΣΜΑ: Ψάρι από το οποίο έχουν απομακρυνθεί τα εντόσθια.

AUSWAIDEN: Ausgenommener Fisch: Fisch, dessen Innereien entfernt wurden

EVISCERAZIONE: Vedi PESCE EVISCERATO.(Pesce da cui sono state rimosse le interiora (pesce eviscerato).

DESTRIPAMIENTO(PEZ): Pez cuyas vísceras han sido eliminadas.

SLØYING: Fisk der innvollene er fjernet.

Was this helpful?
Une augmentation de la sévérité dune maladie ou de ses symptômes.


EXACERBATION: An increase in the severity of a disease or its symptoms.

ΕΠIΔΕIΝΩΣΗ: Αύξηση της σοβαρότητας μιας ασθένειας ή των συμπτωμάτων της.

VERSCHLIMMERUNG: Zustandsverschlechterung; ein Ansteigen in der Heftigkeit einer Krankheit oder ihrer Symptome.

ESACERBAMENTO: Aumento della gravità di una malattia o dei suoi sintomi.

EXACERBACIÓN: Aumento de la dureza de una enfermedad o de sus síntomas.

EKSASERBASJON: En økning i styrke av en sykdom eller dens symptomer.

Was this helpful?
Lacte denlever une structure des éléments qui lentoure.


EXCISION: To cut out a structure from its surrounding parts.

ΕΚΤΟΜΗ: Η αποκοπή τμήματος μιας δομής από τα μέρη που την περιβάλλουν

EXZISION: Das Herausschneiden von Gewebe.

ESCISSIONE: Separare una struttura dalle sue parti circostanti.

EXCISIÓN: El hecho de quitar una estructura de los elementos que la rodean.

EKSISJON: Å separere en struktur fra dens omkringliggende deler.

Was this helpful?
Lexclusion dune espèce par une autre quand les deux sont en concurrence pour une ressource commune disponible en quantité limitée.


COMPETITIVE EXCLUSION: The exclusion of one species by another when they compete for a common resource that is in limited supply.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕIΣΜΟΣ: Ο αποκλεισμός ενός είδους από ένα άλλο όταν ανταγωνίζονται για έναν κοινό πόρο, η προσφορά του οποίου είναι περιορισμένη.

WETTBEWERBSAUSSCHLUß: Der Ausschluß einer Art durch eine andere, wenn diese um eine gemeinsame, aber begrenzte Ressource konkurrieren.

ESCLUSIONE COMPETITIVA: L’esclusione di una specie ad opera di un’altra quando entrambe competono per una risorsa comune che è disponibile in quantità limitata.

EXCLUSIÓN COMPETITIVA: Exclusión de una especie por otra cuando las dos están en competencia por una fuente común y disponible en cantidad limitada.

KONKURRANSE UTELUKKELSE: En art utestenger en annen når de konkurrerer om en felles resurs med begrenset tilgang.

Was this helpful?
Le processus de rejet des métabolites nuisibles du sang.


EXCRETION: The process of discharging waste matter.

ΑΠΕΚΚΡIΣΗ: Η αποβολή αποβλήτων υλικών

EXKRETION: Das Ausscheiden nicht weiter verwertbarer Stoffwechselendprodukte.

ESCREZIONE: Processo di eliminazione dei cataboliti metabolici dannosi all’organismo.

EXCRECIÓN: Proceso de eliminación de materiales residuales de la sangre.

EKSKRESJON: Det å skille ut avfallsprodukter.

Was this helpful?
Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.


AIR LIFT: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΟΑΝΥΨΩΤΗΣ (AIR LIFT): Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

AIRLIFT, HYDROPNEUMATISCHER FÖRDERER: Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird das Gerät als A

AIR LIFT: Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

AIREADOR (AIR LIFT): Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

LUFTHEIS: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Se dit des glandes qui sécrètent leurs produits vers lextérieur du corps par intermédiaire dun canal (glandes sébacées, mammaires, digestives etc.); se dit des sécrétions de ces glandes.


EXOCRINE: Describing a system of glands and their secretions (which are directly delivered to the outer epithelial surfaces via a duct), for example, exocrine pancreas.

ΕΞΩΚΡIΝΗΣ: Τύπος αδένων και των εκκρίσεών τους (οι οποίες αποβάλλονται απευθείας σε εξωτερικές επιθηλιακές επιφάνειες μέσω ενός αγωγού, π.χ. εξωκρινές πάγκρεας.

EXOKRIN: Beschreibt Drüsensysteme und ihre Sekretion. Diese Sekrete werden über einen Kanal direkt an Epithel-Oberflächen abgegeben, z.B. exokrine Bauchspeicheldrüse.

ESOCRINO: Termine che descrive un sistema di ghiandole e le loro secrezioni (che vengono direttamente trasportate alle superfici epiteliali esterne per mezzo di un dotto), ad esempio, il pancreas esocrino.

EXOCRINA: Dícese de las glándulas que secretan sus productos hacia el exterior del cuerpo a través de un canal (por ejemplo, glándulas sebáceas, mamarias y digestivas etc.).

EKSOKRIN: Beskriver et system av kjertler og deres sekret (som leveres direkte til de ytre epiteloverflatene via en kanal), f.eks. eksokrin bukspyttkjertel (pankreas).

Was this helpful?
Chez les eucaryotes, une séquence dADN qui est transcrite et qui est représentée dans lARN messager après lépissage pendant lequel les introns sont éliminés de lARN pré-messager.


EXON: A section of a gene which is still present in a completed RNA; section of eukaryotic DNA that undergoes transcription and is represented in a mRNA molecule, after the splicing out of introns from a hnRNA molecule.

ΕΞΟΝIΟ: Τμήμα του γονιδίου που αντιπροσωπεύεται σε ένα ώριμο (επεξεργασμένο) RΝΑ. Τμήμα του ευκαρυωτικού DNA, το οποίο υφίσταται μεταγραφή και αντιπροσωπεύεται στο μόριο του mRNA, μετά την αποκοπή των ιντρονίων από το μόριο του hnRNA.

EXON: Abschnitt eines gestückelten Gens, der in der reifen RNA noch vorhanden ist. Teil der Eukaryoten-DNA, der eine Transkription durchläuft und in der mRNA- Moleküle nach dem Aufspleißen aus einem Intron der mRNA dargestellt wird.

ESONE: Negli eucarioti, è una sequenza codificante di DNA di un gene che si trova trascritta in una molecola di mRNA dopo la rimozione degli introni da una molecola di RNA pre-messaggero (hnRNA).

EXON: Sección de un gen que todavía está presente en un ARN completado; la sección del ADN de eucariota que está transcrito y representado en una molécula de mRNA después de que los intrones son eliminados del RNA premensajero.

EXON: Del av genet som finnes i det fullstendige RNA. Del av eukaryot DNA som gjennomgår transkripsjon og er representert i mRNA-molekylet, etter at intronene er spleiset ut av hnRNA-molekylet.

Was this helpful?
Condition, fréquente chez les poissons, dans laquelle le globe oculaire saille hors de son orbite à cause dune accumulation de liquide ou de gaz derrière loeil. Lexophthalmie est un symptôme de "gas-bubble disease" et certaines autres maladies.


EXOPHTHALMIA: A condition in which the eyeballs begin to protrude from the head (usually seen in fish) as a result of the accumulation of liquid or gases at the back of the eye socket. Exophthalmia ("popeye") is a symptom of gas bubble disease and may be caused by other infections.

ΕΞΩΦΘΑΛΜIΑ: Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.

EXOPHTHALMUS: Krankhaftes Heraustreten des Augapfels aus der Augenhöhle, hervorgerufen durch eine Ansammlung von Flüssigkeit oder Gasen in der Augenhöhle. Exophthalmus ist ein Symptom der Gasblasenkrankheit; kann aber auch durch verschiedene andere Infektionen verursacht werden.

ESOFTALMIA: Condizione in cui i bulbi oculari iniziano a sporgere dalla testa (solitamente si verifica nei pesci) in seguito all’accumulo di liquidi o gas dietro il bulbo oculare. L’esoftalmia (popeye) è un sintomo della malattia da gas (embolia gassosa) o può essere causata da infezioni batteriche.

EXOFTALMIA: Condición frecuente en los peces, en la cual los globos oculares salen fuera de su órbita a causa de una acumulación de líquido o gas detrás del ojo. La exoftalmia es un síntoma de la enfermedad de la burbuja de aire y puede ser causada por otras infecciones.

EKSOFTALMUS (UTSTÅENDE ØYNE): Tilstand der øyeeple begynner å stikke ut av hodet (vanligvis sett hos fisk), som et resultat av akkumulering av væske eller gass bak i øyehulen. Utstående øye er et symptom på gassblæresyke, men kan og oppstå ved andre infeksjoner.

Was this helpful?
Squelette recouvrant lextérieur du corps, ou situé dans la peau. Lexosquelette des crustacés est composé de quatres couches; lepicuticule non calcifiée, lexocuticule calcifiée, lendocuticule calcifiée, et la membrane interne non calcifiée.


EXOSKELETON: Skeleton covering the outside of the body, or situated in the skin. The exoskeleton of crustaceans consists of four layers. These are the outer, uncalcified epicuticle, the calcified exocuticle, the calcified endocuticle and the inner, uncalcified membranous layer.

ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ο εξωσκελετός των καρκινοειδών αποτελείται από τέσσερα στρώματα. Αυτά είναι το εξωτερικό μη αποτιτανωμένο epicuticle, το αποτιτανωμένο exocuticle, το αποτιτανωμένο endocuticle και το εσωτερικό μη αποτιτανωμένο μεμβρανώδες στρώμα.

EXOSKELETT: Ein Skelett am Außenrand des Körpers oder in der Haut liegend. Das Außenskelett der Crustaceen besteht aus vier Lagen: der äußeren nicht kalzifizierten Epikutikula, der kalzifizierten Exokutikula, der kalzifizierten Endokutikula und einer inneren nicht kalzifizierten, membranartigen Schicht.

ESOSCHELETRO: Scheletro che copre la parte esterna del corpo, o che è situato sulla pelle. L’esoscheletro dei crostacei è composto da quattro strati. Considerati dall’esterno sono l’epicuticola non calcificata, l’esocuticola calcificata, l’endocuticola calcificata e lo strato più interno o strato membranoso non calcificato.

EXOESQUELETO: Esqueleto que cubre el exterior del cuerpo, o situado en la piel. El exoesqueleto de los crustáceos se compone de cuatros capas; la epicutícula no calcificada, exocutícula calcificada, endocutícula calcificada, y la membrana interna no calcificada (epidermis).

HUDSKJELETT (YTRE SKJELETT): Skjelett som dekker utsiden av kroppen eller som er i huden. Hudskjelettet hos krepsdyr består av fire lag. Disse er det ytre ikke-forkalkede epikutikula, det forkalkede eksokutikula, det forkalkede endokutikula og det indre ikke-forkalkede hinneaktige laget.

Was this helpful?
Liquide pénétrant les tissus, à partir du sang, par un processus actif résultant de linflammation. Liquide produit en réponse à une inflammation et qui contient des cellules inflammatoires et de la fibrine ainsi que des teneurs plus élevées en protéines, albumine, sels et colloïdes que celles dun transudat.


EXUDATE: A fluid which has entered the tissues from the blood in an active process as a result of inflammation. This fluid contains inflammatory cells and fibrin and has high levels of protein, albumin, salts and colloids.

ΕΞIΔΡΩΜΑ: Υγρό που έχει εισέλθει στους ιστούς από το αίμα με μια ενεργό διαδικασία, ως αποτέλεσμα της φλεγμονής. Το υγρό αυτό περιέχει φλεγμονικά κύτταρα και ινώδες και έχει υψηλότερα επίπεδα πρωτεiνών, αλβουμίνης, αλάτων και κολλοειδών.

EXSUDAT: Flüssigkeit, die aufgrund einer Entzündung aktiv aus dem Blut in die Gewebe eindringt. Sie enthält entzündliche Zellen und Fibrin und weist einen höheren Gehalt an Proteinen, Albumin, Salzen und Kolloiden auf als ein Transudat.

ESSUDATO: Liquido che entra nei tessuti dal sangue come parte di un processo attivo causato da un’infiammazione. Questo liquido contiene cellule infiammatorie e fibrina e alti livelli di proteine, albumine, sali e colloidi.

EXUDADO: Líquido que penetra en los tejidos, a partir de la sangre, por un proceso activo que resulta de una inflamación. Líquido producido en respuesta a una inflamación y que contiene células inflamatorias y fibrina así como elevadas tasas de proteínas, albúmina, sales y coloides.

EKSUDAT: En væske som har gått inn i vevet fra blodet ved en aktiv prosess som et resultat av en betennelse. Væsken inneholder betennelsesceller og fibrin, og har et høyt innhold av protein, albumin, salter og kolloider.

Was this helpful?
(1) Processus délimination; dun génotype qui est moins bien adapté par exemple. (2) Disparition dune espèce ou autre groupe taxonomique dun habitat ou biotope déterminé, qui nexclue pas sa recolonisation ultérieure à partir dun autre habitat.


EXTINCTION: (1) The process of elimination, as of less fit genotypes. (2) The disappearance of a species or taxon from a given habitat or biota, not precluding later recolonization from elsewhere.

ΕΞΑΦΑΝIΣΗ: (1) Η διαδικασία της εξάλειψης, όπως π.χ. εμφάνιση των λιγότερο αρμοσμένων γονοτύπων. (2) Η εξαφάνιση ενός είδους ή τάξου από ένα ενδιαίτημα ή την πανίδα και χλωρίδα, που δεν αποκλείει μεταγενέστερη επαναποίκηση από αλλού.

AUSSTERBEN: (1) Der Prozeß der Vernichtung als eine Folge einer zu geringen Fitness des Genotyps; (2) Das Verschwinden einer Art oder eines Taxon aus einem bestimmten Habitat oder Gebiet, eine spätere Wiederbesiedlung nicht ausgeschlossen.

ESTINZIONE: (1) Il processo di eliminazione dei genotipi meno adattati. (2) La scomparsa di una specie o taxa da un dato habitat, che non preclude la successiva ricolonizzazione altrove.

EXTINCIÓN: (1) proceso de eliminación de un genotipo que no esta bien adaptado. (2) Desaparición de una especie o de otro grupo taxonómico de hábitat o biótopo determinado, y que no exluye su re recolonización ulterior a partir de otro hábitat.

EKSTINKSJON: (1) Eliminasjonsprosess, som for mindre egnete genotyper. (2) Forsvinning av en art eller takson fra gitt habitat eller flora/fauna, utelukker ikke senere rekolonisering fra andre plasser.

Was this helpful?
Externe à, ou ayant ses origines en dehors dun individu, dun groupe ou dun système.


EXTRINSIC: External to or having its origin outside of an individual, group or system.

ΕΞΩΓΕΝΗΣ: Εξωτερικός ή προερχόμενος από εξωτερική πηγή ως προς έναν οργανισμό, μια ομάδα ή ένα σύστημα.

EXTRINSISCH: Von außen her angeregt oder nicht aus eigenem Anlaß bezogen auf ein Individuum oder eine Gruppe.

ESTRINSECO: Esterno o originato all’esterno di un individuo, di un gruppo o di un sistema.

EXTRÍNSECO: Externo/a, o que tiene su origen fuera del individuo, de un grupo o de un sistema.

UTVORTES: Utenfor eller har opprinnelse på utsiden av individ, gruppe eller system.

Was this helpful?
Technique de préparation des aliments; les ingrédients sont passés, à forte pression et température élevée, à travers un moule. En quittant le moule laliment gonfle formant des granulés qui flottent.


EXTRUSION: The process by which feeds are prepared by passing the ingredients through a die under high pressure and temperature. When the feed leaves the die it expands, and the pellet that is formed will float.

ΕΞΩΘΗΣΗ: Η διαδικασία κατά την οποία οι τροφές παρασκευάζονται με το πέρασμα των συστατικών τους από έναν εξωθητή (πρέσα) υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Οταν η τροφή εξέρχεται από τον εξωθητή, διαστέλλεται και σχηματίζονται σβώλοι (συσσωρεύματα- pellets) που επιπλέουν στο νερό.

EXTRUSION: Der Prozeß, mit dessen Hilfe Nahrungsmittel verarbeitet werden, indem die Inhaltsstoffe unter hohem Druck und hoher Temperatur getrocknet werden; danach quillt das Futter auf und schwimmfähiges Futter entsteht.

ESTRUSIONE: Il processo col quale i mangimi vengono preparati tramite il passaggio degli ingredienti attraverso una filiera in condizioni di alte pressioni e temperature. Quando il mangime fuoriesce dalla filiera si espande e il pellet formatosi potrà anche galleggiare.

EXTRUSIÓN(1): Técnica de separación de alimentos; los ingredientes son pasados, bajo presión y temperatura elevadas, a través de una matriz. Quitando la matriz el alimento se extiende formando así gránulos que flotan.

EKSTRUDERING: Prosessen der fôr blir laget ved å kjøre ingrediensene gjennom en pressform under høyt trykk og høy temperatur. Når fôret forlater pressformen utvider det seg, og pelleten som dannes flyter.

Was this helpful?
Etampe dextrusion; moyen de production des granulés par extrusion.


EXTRUSION DIE: Device to produce food pellets by extrusion.

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΘΗΣΗΣ: Μηχανή για την παραγωγή σβώλων (συσσωματώματα) τροφής με εξώθηση.

STRANGPRESSFORM; (SCHLAUCH-)SPRITZFORM: Gerät zur Herstellung von Futterpellets durch EXTRUSION (Strangpressen).

FILIERA DA ESTRUSORE: Attrezzo che produce mangime per estrusione.

EXTRUSIÓN(2): Dispositivo de producción de gránulos de comida por extrusión.

EKSTRUDERINGSFORM: Anordning for å produsere fôrpelleter ved ekstrudering.

Was this helpful?
Ce qui est rejeté au cours de la mue, particulièrement le cuticle éliminé par les insectes ou les homards.


EXUVIUM: (pl. Exuvia): That which is cast by moulting, particularly the sloughed external cuticle of insects/lobsters.

ΕΚΔΥΜΑ: Το επιδερμίδιο που αποβάλλεται με απέκδυση, ιδιαίτερα των εντόμων και των αστακοειδών.

EXUVIE: Die beim Häuten abgeworfene äußere Kutikula bei Crustaceen und Insekten.

ESUVIA: Ciò che rimane dalla muta, in particolare la cuticola esterna di insetti e crostacei.

EXUVIUM: (pl. Exuvia): Que se desprende por muda, particularmente la cutícula externa desprendida por insectos o por crustáceos.

EXUVIA (HAM): Det som felles ved hamskifte, spesielt det felte ytre kutikula fra leddyr.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES