AMC LIMITED

C

Symbole chimique du carbone.


C: Chemical symbol for carbon.

C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα

C: Chemisches Zeichen für Kohlenstoff.

C: Simbolo chimico del carbonio

C: Símbolo químico del carbón.

C: Kjemisk symbol for karbon.

Was this helpful?
Branches en cul-de-sac de la partie antérieure de lintestin, juste en arrière du sphincter pylorique; site principal de la digestion des protéines.


PYLORIC CAECA: Blind-ended side branches of the first part of the fish intestine, at the end of the pyloric sphincter. They participate in the digestive processes as the principal site of protein digestion.

ΠΥΛΩΡΙΚΑ ΤΥΦΛΑ: Τυφλοί κλάδοι του πρώτου μέρους του εντέρου του ψαριού, στο τέλος του πυλωρικού σφιγκτήρα. Τα πυλωρικά τυφλά συμβάλλουν στην πέψη των πρωτεϊνών. Αποτελούν την κύρια θέση της πρωτεϊνικής πέψης.

PYLORISCHE ANHÄNGE: Blind endende Säcke am vorderen Teil des Verdauungstraktes, am Ende der pylorischen Einschnürung. Sie sind am Verdauungsvorgang der Proteine beteiligt.

CIECHI PILORICI: Canali a fondo cieco situati nellintestino dei pesci dopo lo sfintere pilorico. Coinvolti nei processi digestivi delle proteine.

INTESTINO CIEGO PILÓRICO: Ramas en forma de sacos de la parte anterior del intestino, justo detrás del esfínter pilórico; lugar principal de la digestión de proteínas.

PYLORUSBLINDSEKKER: Blindt endende utvekster fra første del av midttarmen hos fisk. Tar del i fordøyelsesprosessen som det viktigste stedet for nedbryting av proteiner. Antall blindsekker varierer sterkt mellom ulike arter.

Was this helpful?
Particules de graphite amorphes de structure fortement poreuse, produites à partir de bois, charbon ou des os animaux. Utilisées pour adsorber la matière organique (y compris les odeurs) et retenir des fines particules dans les systèmes de traitement de l’eau en aquaculture. Également utilisées dans la purification de l’eau potable et la détoxification gazeuse (par exemple la destruction d’ozone. CAG a une surface interne très élevée (500 à 2000 m2/g-1).


GAC (GRANULATED ACTIVATED CARBON): Amorph graphite particles of highly porous structure, produced from wood, turf, coal or animal bones and used to remove organics (including odours) and extremely small fine particles from water through adsorption. GAC has a high inner surface area (500 - 2000 m2/g_1). It is also used in drinking water purification and in off-gas detoxification (e.g. ozone destruction).

GAC (Κοκκοποιημένος Ενεργός Άνθρακας): Σωματίδια άμορφου γραφίτη τα οποία προέρχονται από ξύλο, κάρβουνο ή οστά ζώων και τα οποία χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση οργανικών και διαφόρων άλλων μικρού μεγέθους σωματιδίων (συμπεριλαμβανομένων και οσμών) με προσρόφηση. Τα σωματίδια GAC έχουν μεγάλη εσωτερική επιφάνεια (500 - 2000 m2/g-1) και χρησιμοποιούνται επίσης στον καθαρισμό του πόσιμου ύδατος καθώς και στην αποτοξίνωση των αναθυμιάσεων (π.χ. κατά την καταστροφή του όζοντος).

GAC (GRANULIERTE AKTIVOHLE: Granulierte Aktivkohle: Amorphe Kohlenstoffpartikle, die hoch poröse Strukturen aufweisen. Sie werden aus Holz, Torff, Kohle oder Tierknochen hergestellt. GAC wird benutzt, um organische Stoffe aus dem Wasser zu entfernen (einschließlich von Geruchsstoffen) sowie extrem kleine Partikel aus dem Wasser durch Adsorption zu entfernen. GAC hat eine sehr hohe innere Oberfläche (500 bis 2000 m2/g-1). Granulierte Aktivkohle wird auch in der Trinkwasseraufbereitung und zur Abgas-Entgiftung eingesetzt (z

GAC: CCARBONO ATTIVO: Particelle di grafite amorfa con una struttura altamente porosa, prodotte da legno, erba, carbone da ossa animali e usato per rimuovere componenti organici (compresi odori) e particelle estremamente fini dallacqua attraverso lassorbimento. Il carbone attivo ha una elevata superficie relativa interna (500-2000 m2/g). E anche utilizzato nella purificazione dellacqua da bere e nella disintossicazione da gas (p.es. distruzione dell’ozono).

CAG: Carbón Activado Granulado. Partículas de grafito amorfas de estructura muy porosa procedentes de maderas, turba, carbón o huesos animales usado para extraer del agua por absorción compuestos orgánicos (incluyendo olores) y partículas muy finas. Este carbón tiene una gran superficie interior (500-2000 m2/g). Se usa también para purificación de agua potable y detoxificación sin gases.

GAC (GRANULERT AKTIVKULL): GAC er en forkortelse for det engelske uttrykket “granulated activated carbon”. Amorfe grafittpartikler med svært porøs struktur. Produseres fra tre, torv, kull eller bein og brukes til å fjerne organiske stoffer (inkludert lukt) og svært fine partikler fra vann gjennom adsorpsjon. GAC har en stor indre overflate (500-2000 m2/g). Brukes også i rensing av drikkevann og i avgassrensing (f.eks. ozondestruksjon).

Was this helpful?
En aquaculture, enclos spécialement conçu et généralement confectionné avec du grillage ou des filets suspendus à partir dun cadre rigide flottant. Utilisé pour lélevage de stock en eau libre.


CAGE: In aquaculture, a specially constructed chamber or enclosure (pen), generally made of wire or netting, that is suspended from a floating frame. Used to hold and rear stocks in open water.

ΚΛΩΒΟΣ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια, ειδικά κατασκευασμένος χώρος, περιφρασσόμενος από σύρμα ή δίχτυ και εξαρτημένος από ένα στέρεο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται για την διατήρηση και εκτροφή των ψαριών σε ανοιχτά υδατικά συστήματα.

KÄFIG: Eine kastenartige, kreisförmige oder andere für die Umschließung geeignete Konstruktion aus Draht, Metall, Kunststoff oder auch anderen natürlichen Materialien (z.B. Bambus, Holz), die dazu benutzt wird, um aquatische Organismen (meist Fische) im offenen Wasser zu halten (züchten).

GABBIA: In acquacoltura, una camera a rete o recinzione specialmente costruita con filo mettalico o filo da rete che viene sospesa ad una struttura galleggiante. Si usa per la stabulazione e l’allevamento dei pesci in acque libere.

JAULA: En acuicultura, una cámara especialmente conocida y generalmente construida de alambres o de mallas suspendidas a partir de un marco flotante. Utilizada para la cría en agua libre.

MERD: I akvakultur, spesielt konstruert kammer eller innhegning. Består av tre hovedkomponenter, flyteenehet (oppdrift), notpose og hoppenett. Brukt til å holde og oppdrette fisk i åpent vann. Er avhengig av forankringssytem.

Was this helpful?
Grands enclos (soutenus en surface par des flotteurs) placés dans des baies protégées, des fjords, ou bras de mer . Le fond et les côtés sont fermés par une nappe de filet, le dessus est habituellement découvert, sauf pour prévenir de la prédation ou les sauts de poissons.


NET PENS: Large enclosures usually placed in protected bays, fjords, or inlets and supported near or at the sea surface by floats. Netting forms the sides and bottom of the pen, but the top is usually uncovered, except to prevent predation on the enclosed animals or their escape by jumping.

ΔIΧΤΥΟΚΛΩΒΟI: Μεγάλοι περιφραγμένοι χώροι, συνήθως τοποθετημένοι σε προστατευμένες περιοχές, φιόρδ ή διαύλους, που συγκρατούνται με την βοήθεια πλωτήρων στην επιφάνεια ή κοντά σ αυτήν. Το δίχτυ καλύπτει τον πυθμένα του περικλειόμενου χώρου, αλλά το άνω μέρος είναι συνήθως ακάλυπτο, εκτός αν απαιτείται η κάλυψη ώστε να παρεμποδίζεται η θήρευση των εγκλωβισμένων οργανισμών ή η απόδρασή τους με άλμα. Πρβ. Κλωβοί.

NETZGEHEGE: Große Netzumschließungen, die normalerweise in geschützten Buchten, Fjorden oder Meeresarmen installiert und durch Schwimmer wenig unterhalb oder an der Wasseroberfläche gehalten werden. Netzmaterial bedeckt den Boden der Netzgehege, die jedoch nach oben hin im Normalfall nicht abgedeckt sind, es sei denn, um Wegfraß der gehaltenen Tiere durch Räuber oder deren Entkommen durch Herausspringen zu verhindern.

GABBIE GALLEGGIANTI: Gabbie in rete, solitamente installate in baie riparate e fiordi, dotate di strutture per il galleggiamento. I lati e il fondo delle gabbie sono in rete, di norma la parte superiore è aperta, ma può essere anch’essa coperta per evitare fenomeni di predazione da parte di uccelli acquatici o fughe del materiale allevato. Esistono gabbie sommergibili che possono essere utilizzate come gabbie galleggianti con mare calmo e venire affondate ad una profondità intermedia in occasione di frangenti.

JAULAS FLOTANTES: Grandes vallas (sostenidas en la superficie por flotadores) colocadas en las bahías protegidas, fiordos, o entradas del mar. El fondo y los lados están cerrados por una malla, la parte superior es normalmente descubierta, excepto para prevenir la entrada de predadores o el escape, saltando, de los peces.

STENG: Store innhegninger vanligvis plassert på lite eksponerte lokaliteter. Laget av not og holdes flytende ved hjelp av flottører. Oftest fortøyd i land. Brukes til å holde villfanget fisk frem til salg, i avvente på magetømming, bedre priser etc.

Was this helpful?
Fragment de pierre de petite dimension (4 -à 64 mm), souvent de forme arrondie. Les cailloux sont classés comme gravier parmi les sédiments du fond.


PEBBLES: Small, usually rounded rock fragments ranging in size from 4 to 64 mm (0.16 to 2.59 inches) in diameter. Pebbles are classed as gravel on bottom sediment charts.

ΚΡΟΚΑΛΕΣ (ΒΟΤΣΑΛΑ): Μικρά συνήθως στρογγυλευμένα θραύσματα βράχων με μέγεθος διαμέτρου που κυμαίνεται από 4 έως 64 mm. Οι κροκάλες ταξινομούνται ως χαλίκι στους χάρτες βενθικών ιζημάτων.

KIESELSTEINE: Kleine, runde Steinfragmente mit einem Durchmesser zwischen 4 und 64 mm (0.16 und 2.59 inches).

PICCOLO CIOTTOLO: Piccolo sasso tondo con diametro compreso tra 4 e 64 mm. Nelle indagini granulometriche questo tipo di substrato è classificato come ghiaia.

PIEDRECITA: Pequeño fragmento de piedra de 4 a 64 mm de dimensión, a menudo de forma redonda. Las pedricitas están clasificas como grava entre los sedimentos del fondo.

SMÅSTEIN: Små, vanligvis avrundede steinfragmenter med diameter på 4 - 64 mm (0,16 - 2,59 tommer). Klassifisert som grus på kart over bunnsedimenter.

Was this helpful?
Roche sédimentaire constituée essentiellement de calcite (carbonate de calcium). Souvent employée en aquaculture afin de maintenir la capacité tampon de leau.


LIMESTONE: A sedimentary rock consisting essentially of calcium carbonate. In aquaculture, often applied to maintain the buffer capacity of the water.

ΑΣΒΕΣΤΟΛIΘΟΣ: Iζηματογενής βράχος αποτελούμενος κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά χρησιμοποιείται γιά την ρύθμιση του pH του νερού.

KALKSTEIN: Ein Sedimentgestein, das im wesentlichen aus dem Mineral Kalzit (Kalziumkarbonat) besteht. In der Aquakultur wird es oft zur Verbesserung der Pufferkapazität des Wassers angewendet.

CALCARE: Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da calcite (carbonato di calcio). In acquacoltura, viene spesso utilizzata per mantenere la capacità tampone dellacqua.

CALIZA: Roca sedimentaria constituida esencialmente de calcita (carbonato de calcio). A menudo utilizada en acuicultura con el fin de mantener la capacidad tampón del agua.

KALKSTEIN: Sedimentær bergart hovedsakelig bestående av kalsiumkarbonat. Ofte brukt i forbindelse med akvakultur for å øke bufferkapasitet i vannet.

Was this helpful?
Carbonate de calcium (CaCO3); constituant majeur de lexosquelette des Crustacés.


CALCITE: The crayfish shell or exoskeleton is made up primarily of inorganic calcium carbonate (CaCO3) in the form of calcite.

ΑΣΒΕΣΤIΤΗΣ: Το κέλυφος των δεκαπόδων ή ο εξωσκελετός, είναι συνήθως φτιαγμένος από ανόργανο ανθρακικό ασβέστιο (CaCΟ3

KALZID: Die Krebsschale oder das Außenskelett ist primär aus anorganischem Kalziumkarbonat (CaCO3) in Form von Kalzid aufgebaut.

CALCITE: Costituente principale della corazza o esoscheletro dei gamberi di acqua dolce, chimicamente è carbonato di calcio inorganico (CaCO3).

CALCITA: Carbonato de calcio (CaCO3); mayor constituyente del exoesqueleto de los crustáceos.

KALSITT: Skallet hos kreps er i hovedsak oppbygd av uorganisk kalsiumkarbonat (CaCO3) i form av kalsitt.

Was this helpful?
Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.


URINARY CALCINOSIS: The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.

ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.

HARNSTEINBILDUNG: Entstehung von Kalkablagerungen im Harnleiter. Syn. Urolithiasis.

CALCOLOSI URINARIA: La formazione di granuli calcarei nel tratto urinario.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

Was this helpful?
Processus de standardisation dun appareil à mesure par lintermédiaire duquel les irrégularités sont évaluées et éliminées, permettant ainsi une meilleure justesse des mesures.


CALIBRATION: Process of correlating an instrument to a standard, in which irregularities are calculated and removed, thus allowing accurate readings to be taken.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ: Η διαδικασία της συσχέτισης ενός οργάνου με ένα πρότυπο μέτρο, κατά την οποία προσδιορίζονται και απαλείφονται τα σφάλματα προκειμένου να βελτιωθεί σε ακρίβεια των μετρήσεων.

KALIBRIERUNG: Vergleich der Anzeige eines Instruments im Verhältnis zu einem Standard, wobei ein Korrekturfaktor ermittelt wird, mit dessen Hilfe die akkuraten Werte berechnet werden können.

CALIBRAZIONE: Il processo della correlazione di uno strumento ad uno standard, in cui le irregolarità vengono calcolate e rimosse, per ottenere letture accurate.

CALIBRACIÓN (CALIBRADO): Proceso de estandarización de un aparato de medida por lo cual las irregularidades están evaluadas y eliminadas, permitiendo así una mejor precisión de lectura.

KALIBRERING: Prosess der en korrelerer et instrument i forhold til en standard, der uregelmessigheter blir beregnet og fjernet, slik at instrumentet blir nøyaktig og gir riktige verdier.

Was this helpful?
Copépode Caligidé qui est un parasite des poissons marins, avec une certaine préférence d’hôte. Le cycle de cette espèce comprend deux stades larvaires libres (nauplius I et II), un stade infectieuse libre, copépode, quatre stades parasites juvéniles (chalimus I à IV), deux stades pré-adultes et un stade adulte. Les stades parasitaires s’attachent à la peau des poissons et s’en nourrissent. Ceci mène à des irritations localisées, une augmentation de la sensitivité aux ultra violets et des infect


CALIGULUS ELONGATUS: A caligid parasitic copepod of marine fish with some host preferences. The life cycle of this species includes two free-living larval stages (nauplii I and II), an infective copepodid stage which is free-swimming, four attached juvenile stages (Chalimus I-IV), two pre-adult stages and the adult. Damage to fish is caused by attachment and feeding on the skin, leading to local irritation, greater sensitivity to UV-light, and secondary infections. Integument damage occurs progressively, ultimately

CALIGULUS ELONGATUS: Είδος κωπηπόδου το οποίο παρασιτεί πάνω σε θαλάσσια ψάρια. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο ελεύθερες προνυμφικές μορφές (ναύπλιος Ι και ΙΙ), ένα στάδιο κωπηποδίτη το οποίο κολυμπά ελεύθερα μέχρις ότου μολύνει κάποιο ξενιστή τέσσερα στάδια ανώριμων ατόμων (Chalimus I-IV), τα οποία είναι προσκολλημένα, δύο στάδια πριν την ωρίμανση και το ώριμο ενήλικο άτομο. Πρόβλημα δημιουργείται στο ψάρι ξενιστή από το στάδιο της προσκόλλησης και μετά καθώς το παράσιτο τρέφεται μέσα από το δέρμα, προκαλ

CALIGULUS ELONGATUS: Ein caligider parasitischer Copeode mariner Fische mit einer gewissen Wirtsspezifizität. Der Lebenszyklus schließt zwei freilebende Larvenstadien (Nauplius I und II) ein, besitzt ein infektives Copepodid-Stadium das freischwimmend ist sowie den Adultus. Aufgrund ihrer Anheftung an Fischen verursachen sie erhebliche Schäden auch durch das Fresen der Fischhaut. Dabei entstehen lokale Entzündungen, größere Sensivität der Fischhaut gegenüber UV-Licht, und sekundäre Infektionen. Schäden am Integument

CALIGULUS ELONGATUS: Un copepode parassita dei pesci marini, con qualche preferenza per l’ospite. Il ciclo biologico di questa specie include due fasi larvali libere (nauplii I e II), una fase infetttiva che nuota liberamente, quattro fasi giovanili nelle quali il parassita è attaccato all’ospite (Chalimus I-IV), due fasi pre-adulto e la fase adulta. I danni ai pesci vengono causati dall’attacco e dalle lesioni cutanee, con conseguenti irritazioni, una maggior sensibilità alla luce UV ed infezioni secondarie. I dann

CALIGUS ELONGATUS: Copépodo parásito de peces marinos, con algunos más preferenciales. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II) un estadio infectivo copépodo libre, cuatro estadios juveniles no-libres (Chalimius I-IV), dos estadios pre-adultos y un adulto. Los daños a los peces están causados por adhesión y alimentación en la piel comportando irritación local, sensibilidad elevada a los rayos UV e infecciones secundarias. Los daños se producen progresivamente resultando en erosión y ulce

CALIGUS ELONGATUS: Parasittisk kopepod (orden av småkreps) i familien Caligidae. Har en viss vertspreferanse blant marine fisk. Livssyklusen til denne arten består av to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), en copepoditt som fester seg til verten, fire juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og adult stadium. Skade på fisken skjer ved at parasitten fester seg på og spiser av huden, noe som fører til lokal irritasjon, øket følsomhet for UV-stråling og sekundære infeksjoner. Skadene på skinnet

Was this helpful?
Parasite copépode caligidé originaire d’Asie et restreint historiquement à l’hémisphère nord dans le Pacifique. Se rencontre aujourd’hui sur les fermes de salmoniculture Chiliennes, provoquant des dégâts considérables. Probablement transporté vers l’hémisphère sud dans l’eau de lestage des bateaux de cargaison. Les stades sont semblables aux stades décrits pour C. elongatus.


CALIGULUS FLEXISPINA: A caligid parasitic copepod originally occurring in Asia and historically restricted to the northern hemisphere in the Pacific, now occurring on salmon farms in Chile where it causes severe damage. May have been transmitted to the southern hemisphere by ballast water of bulk carriers. For life stages, see C. elongatus.

CALIGULUS FLEXISPINA: Παρασιτικό κωπήποδο το οποίο μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν στην Ασία και το Β. Ειρηνικό ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κάνει την εμφάνισή του στις ιχθυοκαλλιέργειες σολομού της Χιλής όπου προκαλεί τεράστιες καταστροφές. Πιστεύεται πως εισήχθη στο Ν. ημισφαίριο με το νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα από τα φορτηγά πλοία. Για το βιολογικό του κύκλου βλέπε CALIGUS ELONGATUS.

CALIGULUS FLEXISPINA: Ein caligider parasitischer Copepode der ursprünglich in Asien vorkommt und historisch in der nördlichen Hemisphäre des Pazifiks beschränkt war. Heute kommt er auch in Lachsfarmen in Chile vor und verursacht erhebliche Schäden. Die Art ist möglicherweise mit dem Ballastwasser von Massengutfrachtern in die Südhemisphäre transferriert worden. Lebenszyklus.

CALIGULUS FLEXISPINA: Un copepode parassita originariamente trovato in Asia e storicamente ristretto all’emisfero settentrionale dell’oceano Pacifico, che ora si trova anche negli allevamenti di salmone in Cile dove causa severi danni. Molti parassiti sono stati trasmessi nell’emisfero meridionale dalle acque di zavorra delle navi. Per il ciclo biologico.

CALIGUS FLEXISPINA: Parásito calígido copépodo originario de Asia y restringido históricamente al hemisferio norte del Pacífico. Actualmente se encuentra también en piscifactorías de salmón en Chile en donde produce daños importantes. Puede haberse transmitido al hemisferio sur mediante aguas de lastre de barcos de transporte. Acerca de los estadios vitaleS.

CALIGUS FLEXISPINA: Parasittisk kopepod med opprinnelig utbredelse i den asiatiske delen av Stillehavet og begrenset til den nordlige halvkule. Nå gjør den stor skade i lakseoppdrett i Chile. Kan ha blitt innført til den sørlige halvkule med ballastvann fra bulkskip. For livssyklus, jfr. C. elongatus.

Was this helpful?
Unité de mesure de quantité de chaleur. Une Calorie (Table Internationale) = 4,1868 Joules. Une Calorie thermochimique = 4,1840 Joules. La 9ème Conférence Genérale des Poids et Mesures a adopté le Joule comme unité de mesure de la chaleur.


CALORIE: A unit of heat. One international table calorie equals 4.1868 Joules. One thermochemical calorie equals 4.1840 Joules. The 9th Conference Generale des Poids et Mesures adopted the Joule as the SI unit of heat.

ΘΕΡΜIΔΑ: Μονάδα θερμότητας. Μία διεθνής θερμίδα ισούται προς 4.1868 Joules. Ενα θερμοχημικό calori ισούται προς 4.1840 Joules. Στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Μέτρων και Σταθμών καθορίστηκε το Joule ως μονάδα μέτρησεως της θερμότητας.

KALORIE: Physikalische Maßeinheit für die Wärmemenge. Eine Kalorie entspricht nach der internationalen Tabelle 4.1868 Joules. Eine thermo-chemische Kalorie entspricht 4.1840 Joules. Seit der 9. Konferenz über Gewichte und Maße hat man Joule als die verbindliche Einheit für die Erwärmung festgelegt (SI- Einheit).

CALORIA: Una misura di calore. Una caloria internazionale è uguale a 4,1868 Joule. Una caloria termochimica è uguale a 4,1840 Joule. La IX Conferenza Generale Generale des Poids et Mesures addotta il Joule come la misura Standard Internazionale del calore.

CALORÍA: Unidad de medir la cantidad de calor. Una caloría (Tabla internacional) = 4,1868 Joules. Una caloría termoquímica = 4,1840 Joules. La novena conferencia de pesos y medidas ha adoptado el Joule como unidad para medir el calor.

KALORI: Enhet for å måle varme. En internasjonal tabell kalori er 4.1868 Joule. En termokjemisk kalori er 4.1840 Joule. Ved den 9. Konferansen om standard vekter og mål ble Joule vedtatt som en SI enhet for varme.

Was this helpful?
Famille de Crustacés dans laquelle sont classées neuf espèces décrevisses deau douce Americaines, parmis lesquelles Procambrus, Oronectes et Cambarus sont les plus connues. Elles sont caractérisées par un dimorphisme cyclique avec une alternance de formes morphologiques sexuellement actives et sexuellement inactives.


CAMBARIDAE: The cambarines include nine genera of American freshwater crayfish species, of which Procambarus , Oronectes and Cambarus are the most well-known. A characteristic is its cyclic dimorphism (the alternation of body forms between sexually active and sexually inactive forms).

CAMBARIDAE: Οικογένεια που περιλαμβάνει εννέα γένη αμερικανικών καραβίδων του γλυκού νερού, μεταξύ των οποίων το Procambarus, Oronectes, και Cambarus είναι τα περισσότερο γνωστά. Χαρακτηριστικός είναι ο κυκλικός διμορφισμός, (η αλλαγή του σχήματος του σώματος μεταξύ φυλετικά -σεξουαλικά- ενεργών και ανενεργών τύπων).

CAMBARIDAE: Die Cambariden umfassen neun Gattungen von amerikanischen Süßwasserkrebsen, von denen Procambarus, Orconectes und Cambarus die bekanntesten sind. Charakteristisch ist der zyklische Dimorphismus, also die Änderung der Körperform zwischen sexuell aktiven und sexuell inaktiven Formen.

CAMBARIDAE: Famiglia di crostacei comprendente 9 specie di gamberi di acqua dolce americani, tra le quali Procambarus , Oronectes e Cambarus. Una loro caratteristica è il dimorfismo ciclico con alternarsi di forme sessualmente attive e sessualmente inattive.

CAMBARIDAE: Familia de crustáceos en la cual están clasificados nueve especies de cangrejo de aguas dulces Americanas, entre las cuales, Procambrus, Oronectes y Cambarus son las más conocidas. Están caracterizadas por un dimorfismo cíclico con alternancia de formas morfológicas sexualmente activas y sexualmente inactivas.

CAMBARIDAE: Familien Cambaridae inneholder ni slekter av amerikanske ferskvannskreps, der Oronectes, Procambarus og Cambarus er de mest kjente. Et karakteristisk trekk ved den denne familien er dens sykliske dimorfisme (veksling i kroppsform mellom seksuelt aktive og seksuelt inaktive former).

Was this helpful?
Canal recevant des effluents provenant dactivités variées comme lagriculture, laquaculture ou dautres industries.


DRAINAGE CANAL: A runoff channel, receiving effluents from various activities such as agriculture and/or aquaculture or from other industries.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ: Τάφρος η οποία δέχεται τα υγρά από διάφορες δραστηριότητες, όπως γεωργικές επιχειρήσεις ή υδατοκαλλιέργειες ή άλλες βιομηχανικές μονάδες.

DRÄNAGEKANAL: Ein Ablaufkanal, der die Abwässer oder Abläufe von Wasser aus verschiedenen Nutzungsarten aufnimmt: z.B. Landwirtschaft, Aquakultur oder anderen Industrien (z.B. Kraftwerkskühlwasser).

CANALE DI DRENAGGIO: Canale di scolo che riceve gli effluenti provenienti da varie attività agricole e/o acquacolturali o da industrie.

CANAL DE DESAGÜE: Canal que recibe los efluentes que provienen de varias actividades como la agricultura, la acuicultura o de otras industria.

DRENERINGSKANAL: En avløpskanal som mottar spillvann fra ulike virksomheter, som landbruk, akvakultur eller annen industri.

Was this helpful?
Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.


PNEUMATIC DUCT: The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.

PNEUMATISCHER GANG: Ein schmaler Gang (Ductus pneumaticus), der den Ösophagus mit der Schwimmblase verbindet; kommt zeitlebens bei Fischen mit Weichstrahlen und primitiven TeleostIern vor. Funktionsfähig in frühen Lebenstadien aller Teleostier.

DOTTO PNEUMATICO: Stretto dotto di connessione tra faringe e vescica natatoria presente negli Olostei ed in alcuni Teleostei.

CANAL NEUMÁTICO: Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.

DUCTUS PNEUMATICUS: Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.

Was this helpful?
Conduit tubulaire du corps servant au transport des produits de sécrétion ou dexcrétion.


DUCT: Any tubular channel in the body for the conveyance of secretory or excretory products, e.g., oviduct.

ΑΓΩΓΟΣ (ΠΟΡΟΣ): Σωληνοειδής αγωγός στο σώμα για τη μεταφορά εκκριμάτων ή απεκκριμάτων, π.χ. ωαγωγός.

DUKTUS: Ein tubulärer Kanal im Körper zur Ableitung von Sekreten oder Exkreten.

DOTTO (DUTTO): Ogni canale corporeo a forma di tubo usato per il trasporto di prodotti di secrezione o escrezione, es., ovidutto.

CANAL, CONDUCTO: Conducto tubular del cuerpo que sirve para transportar los productos de secreción o de excreción.

LEDER: Enhver rørformet kanal i kroppen for transport av sekretoriske eller ekskresjonsprodukter, f.eks. eggleder.

Was this helpful?
Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.


ALIMENTARY CANAL: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary tract, digestive tract, gut.

ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ: Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά. Τροφικός σωλήνας, πεπτικός σωλήνας, έντερο.

NAHRUNGSKANAL: Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).

TUBO DIGERENTE: Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.

CANAL ALIMENTICIO: Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.

FORDØYELSEKANAL: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, fordøyelsessystem, tarm.

Was this helpful?
Organes sensoriels tubulaires situés sur la surface de la tête ou dans des canaux chez certains poissons. Les branches principales comprennent le canal latéral, qui est le prolongement de la ligne latérale antérieure et le canal temporal qui sétend du canal latéral vers la ligne médiodorsale de la région occipitale de la tête. Le canal préoperculo- mandibulaire traverse le préopercule et continue vers la pointe de la mandibule; les canaux supraorbitaux et suborbitaux sont variables. Ils sont uti


HEAD CANALS: Tubular sensory organs that run beneath the surface of the head or in grooves in many fishes. The main branches are the lateral canal, which is a forward continuation of the lateral line on the body, and a temporal canal that extends from the lateral canal towards the dorsal midline across the occipital region of the head. A preopercular- mandibular canal runs in the cheek bone and continues out toward the tip of the lower jaw; supraorbital and suborbital canals are variable. These are useful fo

ΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ: Σωληνοειδή αισθητήρια όργανα που βρίσκονται πίσω από την επιφάνεια του κεφαλιού ή μέσα σε εγκοπές, σε πολλά ψάρια. Οι κύριοι κλάδοι είναι η πλευρική αύλακα, η οποία είναι η συνέχεια προς τα εμπρός της πλευρικής γραμμής, και η κροταφική αύλακα, η οποία εκτείνεται από την πλευρική γραμμή προς τη νωτιαία μέση γραμμή περνώντας από την ινιακή περιοχή του κεφαλιού. Μία προ-επικαλυμματική - γναθική αύλακα διατρέχει το ζυγωματικό οστό και συνεχίζει προς τα έξω προς την κορυφή της κάτω σιαγόνας. Οι υπερκ

KOPFKANÄLE: Röhrenförmige Kanäle des Seitenlinienorgans, welche unterhalb der Oberfläche auf dem Kopf von Fischen oder in Kopfgruben lokalisiert sind. Die wichtigsten Verzweigungen schließen den lateralen Kanal ein, der eine Verlängerung der Seitenlinie darstellt, und ein temporaler Kanal, der von der Seitenlinie aus die dorsale Mittellinie der Occipitalregion des Kopfes kreuzt. Ein präoperkularer-mandibularer Kanal zieht sich über die Backenknochen und verläuft bis zur Spitze des Unterkiefers; die supraorb

CANALI CRANIALI: Organo tubulare sensorio che corre lungo la superficie della testa o allinterno di canali in alcuni pesci. Le ramificazioni principali comprendono il canale laterale che è il prolungamento della linea laterale anteriore e il canale temporale che si estende dal canale laterale verso la linea medio-dorsale della regione occipitale del cranio. Il canale preopercolare-mandibolare attraversa il preopercolo e continua verso la punta della mandibola; i canali sopraorbitali e sottorbitali sono variabili

CANALES CRANEALES: Órganos sensoriales tubulares situados en la superficie del cráneo o dentro de canales en ciertos peces. Las principales ramas se componen del canal lateral, que consiste en la prolongación de la línea lateral anterior y el canal temporal que se extiende desde el canal lateral hacia la línea mediodorsal de la región occipital de la cabeza. El canal preopérculo-mandibular traversa el preopérculo y continua hacia la punta de la mandíbula; los canales supraorbitales y suborbitales son variables. Se

SIDELINJEKANALER PÅ HODET: Rørformet sanseorgan i fiskehodet, bestående av kanaler som ofte ligger i fordypninger i knokler. Hovedforgreiningen er lateralkanalen, som er en videre fortsettelse av sidelinjen. Lateralkanalen forgreiner seg ut til fire kanaler: (a) Supratemporalkanalen (forbinder systemene fra hver side av fisken dorsalt bak øyet), (b) supraorbitalkanalen (oversiden av øyet), (c) intraorbitalkanalen (undersiden av øyet) og (d) mandibularkanalen (underkjeven). Kanalene står i kontakt med omgivelsene gjennom k

Was this helpful?
(1) En pathologie, néoplasme malin; lésions occasionnelles enzootiques ou epizootiques. Les cancers les plus fréquents affectent des organes cibles (par exemple: peau, foie, tissus hématopoïétiques) et peuvent avoir une évolution métastatique. Ces néoplasmes correspondent à des altérations génomiques, parfois associées aux virus ou aux agents chimiques. (2) CANCER; genre de crustacés décapodes.


CANCER: (1) In pathology, a malignant neoplasm; occasional, enzootic or epizootic lesions. The most common cancers are found in target organs (e.g. skin, liver and haematopoietic tissues) and can have a metastatic evolution. They generally correspond to cellular genomic alterations, sometimes associated with viruses or chemicals. (2) CANCER; a genus of decapod crustaceans .

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: (1) Στην παθολογία. Κακοήθες νεόπλασμα. Περιστασιακή ενδοζωïκή ή επιζωïκή αλλοίωση. Οι συνηθέστεροι καρκίνοι βρίσκονται σε καίρια όργανα (δέρμα, συκώτι, αιμοποιητικά όργανα) και ενδέχεται να έχουν μεταστατική εξέλιξη. Γενικά συνδέονται αλλοίωση του κυτταρικού γονιδιώματος, που ορισμένες φορές οφείλεται σε ιούς ή χημικές ουσίες. (2) Γένος δεκαπόδων καρκινοειδών

KREBS: (1) Eine bösartige innere oder äußerliche Geschwulst. Die meisten gängigen Krebserkrankungen werden in ganz bestimmten Organen gefunden (Haut, Leber, blutbildendes Gewebe) und können eine metastasische Entwicklung haben. Sie sind grundsätzlich mit einer genetischen Zelländerung verbunden, die gelegentlich von Viren oder Chemikalien hervorgerufen werden kann. (2) CANCER: Ein Gattungsname für dekapode Krebse.

CANCRO: (1) In patologia, un neoplasma maligno; lesioni enzootiche o epizootiche occasionali. I cancri più comuni si trovano in organi bersaglio (es. la pelle, il fegato e i tessuti ematopoietici) e possono subire l’evoluzione metastatica. Corrispondono generalmente ad alterazioni cellulari genomiche, a volte associate con virus o sostanze chimiche. (2) CANCRO; un genere di crostacei decapodi.

CÁNCER: (1) En patología, neoplasma maligno; lesiones ocasionales enzoóticas o epizoóticas. Los canceres más frecuentes afectan los órganos objetivo (por ejemplo: piel, hígado, tejidos hematopoeticos) y pueden tener una evolución metastática. Estos neoplasmas corresponden a alteraciones genómicas, a veces asociadas a viruses o a agentes químicos. (2) CÁNCER; género de crustáceos decápodos.

KREFT: (1) I patologi (sykdomslære), en ondartet svulst. De fleste typer kreft er funnet i målorganer (f.eks. hud, lever og bloddannende vev) og kan ha en metastatisk utvikling. De korresponderer som regel med forandringer i det cellulære genomet, noen ganger forbundet med virus eller kjemikalier. (2) CANCER (betyr kreft på engelsk), slekt av decapode (ti-fotede) krepsdyr.

Was this helpful?
Agent capable de provoquer lapparition dun cancer.


CARCINOGENIC: Capable of producing cancer.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΣ: Ικανός να προκαλέσει καρκίνο.

KREBSERREGEND: Krebserzeugend.

CANCEROGENO: Capace di produrre il cancro.

CARCINÓGENO (o CANCERÍGENO): Agente capaz de provocar la aparición de un cáncer.

KARCINOGEN: Kan gi kreft (kreftfremkallende).

Was this helpful?
Prédation intraspécifique.


CANNIBALISM: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

KANNIBALISMUS: Das gegenseitige Auffressen von Artgenossen.

CANNIBALISMO: La predazione intraspecifica.

CANIBALISMO: Predación intra específica.

KANNIBALISME: Når individer fra samme art spiser hverandre.

Was this helpful?
Pénétration de lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie)


CANNULATION: Penetration of a body cavity in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(1): Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας.

KANNULATION (KATHETER EINFÜHREN): Siehe KANÜLE.(Ein Instrument in Pipettenform, das als Katheter (Glas- oder Plastikkatheter) zur Einführung in Körperhöhlen benutzt wird, um Gewebeproben zu nehmen (Biopsie). In der Aquakultur oft verwendet, um Ovarienproben zur Feststellung des Reifegrades bei Fischen zu entnehmen.).

CANNULAZIONE: Vedi CANNULA.(Uno strumento a forma di pipetta usato per la penetrazione di una cavità corporale (cannulazione) per poter rimuovere un campione di tessuto (biopsia), ad esempio, un campione ovarico per monitorarne lo stadio di maturità.)

CANULACIÓN: Coger una muestra de tejido (biopsia).

KANYLERING: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus. Jfr. kateter.

Was this helpful?
Pigment carotenoïde rencontré dans la chair des poissons, notamment des salmonidés, qui ne peuvent les synthétiser. Ces pigments sont apportés par la nourriture. Lutilisation de ces pigments dans les aliments pour poissons est interdite au Japon et aux USA.


CANTHAXANTHIN: Carotenoid pigment found in fish flesh, notably in salmonids. As salmonids cannot synthesize carotenoids, these pigments are provided in the diet. Canthaxantin is prohibited as a pigment in fish feed in Japan and the U.S.

ΚΑΝΘΑΞΑΝΘΙΝΗ: Καροτινοειδείς χρωστικές που βρίσκονται στην σάρκα των ψαριών, ιδίως των σολομοειδών. Οταν τα σολομοειδή δεν μπορούν να συνθέσουν καροτινοειδή, οι χρωστικές παρέχονται με την τροφή. Η κανθαξανθίνη απαγορεύεται ως χρωστική της τροφής των ψαριών στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

CANTAXANTHIN: Ein Pigment der Carotinoide, das im Fischfleisch gefunden wird, vorwiegend in Salmoniden. Da die lachsartigen Fische keine Carotinoide synthetisieren können, werden diese mit dem Futtermittel verabreicht. Cantaxanthin ist in Japan und den Vereinigten Staaten als Pigmentzusatz in Futtermitteln verboten.

CANTHAXANTHINA: Un carotenoide riscontrabile nella carne di pesce, specie nei salmonidi. Siccome i salmonidi non possono sintetizzare i carotenoidi, questi pigmenti vengono assunti con l’alimentazione. Si tratta di un pigmento proibito nel Giappone e negli USA per l’uso nei mangimi dei pesci.

CATAXANTÍNA: Pigmento carotinoide que se encuentra en la carne de peces, notablemente de salmónidos, que no lo pueden sintetizar. Estos pigmentos son suministrados por la comida. La utilización de estos pigmentos en la comida de peces está prohibida en Japón y en USA.

KANTAXANTIN: Karotenoid pigment funnet i fiskekjøtt, særlig i laksefisk. Siden laksefisk ikke kan syntetisere karotenoider tilsettes disse i fôret. Kantaxantin er forbudt som pigment i fiskefôr i Japan og USA.

Was this helpful?
Instrument en forme de pipette utilisé pour pénétrer lintérieur dune cavité du corps dans le but de retirer un échantillon de tissu (biopsie); tissu ovarien pour lévaluation de létat de la maturation des ovocytes.


CANNULA: Pipette-shaped instrument used to penetrate a body cavity (cannulation) in order to remove a tissue sample (biopsy), for example, an ovarian sample for the determination of the state of maturity.

ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ: Σωληνοειδές όργανο χρησιμοποιούμενο για τον καθετηριασμό μιάς σωματικής κοιλότητας ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού (βιοψία) όπως π.χ. δείγμα ωοθήκης για προσδιορισμό του σταδίου ωριμότητας (πρβλ. καθετήρας)

KANÜLE: Ein Instrument in Pipettenform, das als Katheter (Glas- oder Plastikkatheter) zur Einführung in Körperhöhlen benutzt wird, um Gewebeproben zu nehmen (Biopsie). In der Aquakultur oft verwendet, um Ovarienproben zur Feststellung des Reifegrades bei Fischen zu entnehmen.

CANNULA: Uno strumento a forma di pipetta usato per la penetrazione di una cavità corporale (cannulazione) per poter rimuovere un campione di tessuto (biopsia), ad esempio, un campione ovarico per monitorarne lo stadio di maturità.

CÁNULA: Instrumento en forma de pipeta utilizado para penetrar al interior de una cavidad del cuerpo con el fin de coger una muestra de tejido (biopsia); tejido ovario para evaluar el estado de madurez de los ovocitos.

KANYLE: Hul nål brukt til å penetrere kroppshulen for å ta ut en vevsprøve (biopsi), f.eks. en ovarieprøve for å bestemme kjønnsmodningsstatus. Jfr. kateter.

Was this helpful?
Potentiel métabolique disponible pour lactivité dun animal estimé par la différence entre la consommation standard doxygène et la consommation maximale doxygène.


SCOPE FOR ACTIVITY: The metabolic capacity available for all activities by an animal, estimated by subtracting standard oxygen consumption from maximum oxygen consumption.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Η μεταβολική ικανότητα η διαθέσιμη από ένα ζώο για όλες τις δραστηριότητες. Υπολογίζεται αφαιρώντας την συνήθη κατανάλωση οξυγόνου από την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου.

AKTIVITÄTSSTOFFWECHSEL: Die metabolische Kapazität, die für alle Aktivitäten benötigt wird. Ermittelt wird sie, indem man vom maximalen Sauerstoffverbrauch den Standardsauerstoffverbrauch abzieht.

RISERVA METABOLICA: Potenziale metabolico disponibile per tutte le attività dellanimale; essa viene stimata sottraendo il consumo di ossigeno necessario per il metabolismo basale (standard) al consumo massimo di ossigeno (capacità vitale) di cui un pesce è capace.

CAPACIDAD DE ACTIVIDAD: Potencial metabólico disponible por la actividad de un animal estimado por la diferencia entre el consumo estándar de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno.

AKTIVITETSKAPASITET: Dem metabolske kapasiteten som er tilgjengelig for alle aktiviteter hos en organisme. Bestemmes ved å trekke standard oksygenforbruk fra maksimalt oksygenforbruk.

Was this helpful?
Capacité dune matière à absorber les vibrations (forces cycliques) au moyen de la friction par intervalles, transformant lénergie mécanique en chaleur.


DAMPING CAPACITY: The ability of a material to absorb vibration (cyclical stresses) by interval friction, converting the mechanical energy into heat.

ΑΠΟΣΒΕΣΤIΚΗ IΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα ενός υλικού να απορροφά δονήσεις (κυκλικές πιέσεις) μείωση της εσωτερικής τριβής, μετατρέποντας τη μηχανική ενέργεια σε θερμότητα.

DÄMPFUNGSKAPAZITÄT: Die Fähigkeit eines Materials, Vibrationen (zyklischen Stress) zu absorbieren, und zwar durch die Umwandlung von mechanischer Energie in Wärme.

CAPACITA’ DI SMORZAMENTO: La capacità di un materiale ad assorbire vibrazioni (stress ciclici) a mezzo di frizione intervallata, convertendo l’energia meccanica in calore.

CAPACIDAD DE AMORTIGUAMIENTO: Capacidad de una materia para absorber las vibraciones (fuerzas cíclicas) por intervalos de fricción, transformando la energía mecánica en calor.

STØTDEMPENDE KAPASITET: Et materials evne til å absorbere vibrasjon (syklisk stress) ved intervallfriksjon, som konverterer mekanisk energi til varme.

Was this helpful?
Quantité de fluide qui peut être véhiculé par une pompe, par unité de temps. Souvent exprimé en m cube/heure.


PUMPING CAPACITY: The amount of fluid that can be moved by a pump in a stated time interval, usually expressed in cubic metres per hour.

ΑΝΤΛΗΣΗΣ IΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η ποσότητα του αερίου ή του υγρού που είναι σε θέση να μετακινήσει μια αντλία σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως εκφράζεται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα.

PUMPENKAPAZITÄT: Die Pumpkapazität wird in SI-Einheiten Kubikmeter pro Stunde (m3/h) sowohl für Flüssigkeiten, als auch für Gase ausgedrückt.

CAPACITA DI POMPAGGIO: Quantità di fluido che può essere aspirata in un intervallo di tempo, espresso in metri cubi per ora.

CAPACIDAD DE BOMBEAR: Cantidad de fluido que puede ser movida por una bomba, por unidad de tiempo. A menudo expresada en m cúbicos/hora.

PUMPEKAPASITET: Mengden væske som kan forflyttes av en pumpe i løpet av et bestemt tidsintervall, vanligvis uttrykt som kubikkmeter per time.

Was this helpful?
La capacité de l’environnement d’accommoder une activité, ou un taux de cette activité (par exemple le volume de décharge d’une substance par unité de temps), sans effets inacceptables. La description de la capacité d’assimilation doit prendre en compte les processus physiques comme la dilution, la dispersion, la sédimentation et l’évaporation ainsi que des processus chimiques, biochimiques ou biologiques (bioturbation par exemple). Ces processus mènent à la dégradation ou à l’élimination des su


ASSIMILATIVE CAPACITY: Term often used to describe the ability of the environment to accommodate a particular activity or rate of activity (e.g. volume of discharge of a substance per unit time) without unacceptable impacts. In finfish farming the term “assimilative capacity” is used to reflect the biomass (e.g., number of farms, total tonnage) which can be cultured in a given ecosystem without unacceptable environmental change . The term “holding capacity” is often used to describe the biomass of finfish that can be

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΦΟΜΟΙΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ): : Αναφέρεται συνήθως στην ικανότητα του περιβάλλοντος να ανεχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. όγκος μιας απορριπτόμενης ουσίας προς τη μονάδα του χρόνου), χωρίς να υποστεί κάποια μη αποδεκτή υποβάθμιση. Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας ενός συστήματος είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις φυσικές διεργασίες, όπως είναι η αραίωση, η διασπορά, η καθίζηση και η εξάτμιση και όλες τις χημικές βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην αποικοδόμ

ASSIMILATIVE KAPAZITÄT: In der Fischzucht in Käfigen wird der Begriff “assimilative Kapazität” benutzt, um die Biomasse (z.B. die Anzahl der Farmen, gesamte Tonnage) zu beschreiben, die in einem gegebenen Ökosystem ohne nachhaltige Umweltschäden zu erzeugen, gehalten werden kann. Der Begriff “holding capacity (Haltungskapazität)” wird oft verwendet, um die maximale Biomasse zu charakterisieren, die in einer einzigen Kultureinheit (Käfig) oder an einem Anlagenstandort, gehalten werden kann. Siehe “Tragfähigkeit”

CAPACITA ASSIMILATIVA, CAPACITA AMBIENTALE: Questo termine anglosassone vengono usato spesso per descrivere la capacità dell’ambiente di supportare una particolare attività, l’intensità di un’attività (es. volume di una sostanza scaricata in un periodo di tempo definito, una quantità di materiale escavato scaricata in una data area in un periodo di tempo, una quantità di minerale estratto in un dato periodo di tempo) senza che questo provochi impatti inaccettabili. La descrizione della carrying capacity deve includere i processi fisici

CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN: Estos términos se usan a menudo para describir la capacidad del medio para acomodarse a una actividad o tasa de actividad (Vg. volumen de descarga de una sustancia por unidad de tiempo, cantidad de dragado extraído en una área concreta según tiempo, cantidad de minerales extraídos por unidad de tiempo) sin impactos inaceptables. Las descripciones de la capacidad de transporte tienen que tener en cuenta los procesos físicos como la dilución dispersión, sedimentación y evaporación, así como los pr

ASSIMILASJONSKAPASITET: Miljøets evne til å tilpasse seg en spesiell aktivitet eller aktivitetsrate (f.eks. utslippsmengde av et stoff per tidsenhet, dumping av mudder i et område per tidsenhet, uttak av mineraler per tidsenhet) uten uakseptable følger. Beskrivelser av bæreevne må ta hensyn til fysikalske prosesser som fortynning, spredning, sedimentering og fordampning, så vell som kjemiske, biokjemiske og biologiske (f.eks. bioturbasjon) prosesser som fører til at kontaminanter, næringsstoffer eller aktiviteter miste

Was this helpful?
La capacité de l’environnement d’accommoder une activité, ou un taux de cette activité (par exemple le volume de décharge d’une substance par unité de temps), sans effets inacceptables. La description de la capacité d’assimilation doit prendre en compte les processus physiques comme la dilution, la dispersion, la sédimentation et l’évaporation ainsi que des processus chimiques, biochimiques ou biologiques (bioturbation par exemple). Ces processus mènent à la dégradation ou à l’élimination des su


CARRYING CAPACITY (ASSIMILATIVE CAPACITY, ENVIRONMENTAL CAPACITY): These terms are often used to describe the ability of the environment to accommodate a particular activity or rate of activity (e.g. volume of discharge of a substance per unit time) without unacceptable impacts. Descriptions of carrying capacity must take into account such physical processes as dilution, dispersion, sedimentation and evaporation, as well as all chemical, biochemical and biological (e.g. bioturbation) processes which lead to degradation or removal from the impacted area by whic

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΦΟΜΟΙΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ): Αναφέρεται συνήθως στην ικανότητα του περιβάλλοντος να ανεχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. όγκος μιας απορριπτόμενης ουσίας προς τη μονάδα του χρόνου), χωρίς να υποστεί κάποια μη αποδεκτή υποβάθμιση. Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας ενός συστήματος είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις φυσικές διεργασίες, όπως είναι η αραίωση, η διασπορά, η καθίζηση και η εξάτμιση και όλες τις χημικές βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην αποικοδόμ

TRAGFÄHIGKEIT (ASSIMILATIVE KAPAZITÄT AUFNAHMEKAPAZITÄT DER UMWELT): Diese Begriffe werden oftmals benutzt, um die Fähigkeit der Umwelt (oder eines Habitats) zu beschreiben, die es erlaubt bestimmte menschliche Aktivitäten ohne nennenswerten Schaden zu verkraften (z.B. das Volumen von Abwässern, oder das Entlassen einer bestimmten Substanz innerhalb einer gegebenen Zeiteinheit). Die Beschreibung der Tragfähigkeit eines biologischen Systems muß die physikalischen Prozesse wie Verdünnung und Dispersion, Sedimentation und Verdunstung, ebenso berücksichtigen, wie die

CAPACITA ASSIMILATIVA: Capacità assimilativa, Capacità ambientale: Questo termine anglosassone vengono usato spesso per descrivere la capacità dell’ambiente di supportare una particolare attività, l’intensità di un’attività (es. volume di una sostanza scaricata in un periodo di tempo definito, una quantità di materiale escavato scaricata in una data area in un periodo di tempo, una quantità di minerale estratto in un dato periodo di tempo) senza che questo provochi impatti inaccettabili. La descrizione della carryi

CAPACIDAD PONDERAL, CAPACIDAD ASIMILATIVA. CAPACIDAD AMBIENTAL: Estos términos se usan a menudo para describir la capacidad del medio para acomodarse a una actividad o tasa de actividad (Vg. volumen de descarga de una sustancia por unidad de tiempo, cantidad de dragado extraído en una área concreta según tiempo, cantidad de minerales extraídos por unidad de tiempo) sin impactos inaceptables. Las descripciones de la capacidad de transporte tienen que tener en cuenta los procesos físicos como la dilución dispersión, sedimentación y evaporación, así como los pr

BÆREEVNE: Miljøets evne til å tilpasse seg en spesiell aktivitet eller aktivitetsrate (f.eks. utslippsmengde av et stoff per tidsenhet, dumping av mudder i et område per tidsenhet, uttak av mineraler per tidsenhet) uten uakseptable følger. Beskrivelser av bæreevne må ta hensyn til fysikalske prosesser som fortynning, spredning, sedimentering og fordampning, så vell som kjemiske, biokjemiske og biologiske (f.eks. bioturbasjon) prosesser som fører til at kontaminanter, næringsstoffer eller aktiviteter miste

Was this helpful?
Fixation de jeunes huîtres, et autres mollusques bivalves, qui ont fini leur développement larvaire.


SPAT-FALL: The settling or attachment of young bivalve molluscs which have completed their larval stages.

ΒΡΟΧΗ ΓΟΝΟΥ: Η εγκατάσταση ή προσκόλληση των νεαρών στρειδιών που έχουν ολοκληρώσει τα νυμφικά τους στάδια.

MUSCHELFALL: Das Ansiedeln von jungen Austern oder anderen sessilen Muscheln auf festem Substrat, nachdem sie ihre Larvalentwicklung abgeschlossen haben.

ADESIONE DEGLI SPAT: Attacco di giovani molluschi bivalvi che hanno completato i loro stadi larvali.

CAPTURA DE RECIEN NACIDOS: Fijación de los jóvenes mejillones o moluscos bivalvos que han completado sus fases larvales.

SPAT-FALL(.BUNNSLAING): Finnes ikke på norsk. Prosess der blotdyrlarver gar fra a være frittlevende til a være fastsittende. Karakteriseres ved at velum erstattes av gjeller, og ved en omorganisering av alle organer.

Was this helpful?
Se dit des comptages de certains paramètres physiques (écailles, arcs branchiaux, vertèbres par exemple) dont les variations constituent des critères taxonomiques, et des critères de linfluence de certains paramètres environnementaux sur un organisme.


MERISTIC CHARACTERS: Counts of certain physical parameters (i.e. scales, gill rakers, vertebrae, etc.) whose variability is used to determine scientific taxonomy and, in some instances, the influence of environmental conditions on the aquatic organism.

ΜΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Μετρήσεις ορισμένων φυσικών παραμέτρων (π.χ. λέπια, βραγχιακά επικαλύμματα, πλευρές κλπ) των οποίων η ποικιλομορφία χρησιμοποιείται γιά τον καθορισμό της επιστημονικής ταξινομικής θέσης και, σε μερικές περιπτώσεις, της επίδρασης περιβαλλοντικών συνθηκών σε έναν υδρόβιο οργανισμό.

MERISTISCHE MERKMALE: Durch Zählung bestimmbare physischer Merkmale (z.B. Anzahl der Schuppen, Kiemenbögen oder Wirbel), deren Schwankung in der wissentschaftlichen Taxonomie benutzt wird; in manchen Fällen wird mit derartigen Zählungen der Einfluß von Umweltbedingungen auf den aquatischen Organismus quantitativ bestimmt.

MERISTICI, CARATTERI: Numero di alcuni caratteri fisici (scaglie, spine branchiali, vertebre, etc.) utilizzato in tassonomia.

CARACTERES MERISTICOS: Dícese del recuento de algunos parámetros físicos (por ejemplo escamas, arcos branquiales y vértebras) cuyas variaciones constituyen criterios taxonómicos, y criterios de la influencia de algunos parámetros ambientales sobre el organismo.

MERISTISKE KARAKTERER: Bestemte fysikalske parametre (dvs, skjell, gjellebuer, virvler etc.), som brukes til å bestemme taksonomisk slektskap ut fra variasjon i antall. Brukes også i andre tilfeller for å bestemme innflytelsen av miljøforhold på akvatiske organismer.

Was this helpful?
Caractères externes du phénotype dun organisme qui se mettent en place au cours de la maturation sexuelle.


SECONDARY SEXUAL CHARACTERISTICS: External features of an organisms phenotype that arise at the onset of sexual maturation.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΦΥΛΕΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ: Εξωτερικά γνωρίσματα του φαινοτύπου ενός οργανισμού που γίνονται εμφανή από την έναρξη της γενετικής ωρίμανσης.

SEKUNDÄRE GESCHLECHTSMERKMALE: Extern sichtbare Geschlechtsmerkmale des Phänotyps eines Organismus, die sich mit Erreichen der Geschlechtsreife ausprägen.

CARATTERI SESSUALI SECONDARI: Caratteristiche fisiche esterne fenotipiche che appaiono allinizio della maturazione sessuale.

CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS: Caracteres externos del fenotipo de un organismo que tienen lugar a lo largo de la maduración sexual.

SEKUNDÆRE KJONNSKARAKTERER: Ytre trekk i organismens fenotype (q.v.) som oppstår ved kjønnsmodning (q.v.). F.eks. hake og gytedrakt hos hannlaks.

Was this helpful?
Coquille située sur la partie dorsale des crustacés et des tortues de mer.


CARAPACE: Shell on the dorsal side of turtles or crustaceans.

ΚΕΛΥΦΟΣ: Το όστρακο της χελώνας (χέλυο) ή των καρκινοειδών (κεφαλοθωρακικό).

CARAPAX: Rückenpanzer von Krebsen und Schildkröten.

CARAPACE: Esoscheletro dorsale delle tartarughe o dei crostacei

CARAPACHO: Caparazón situado en la parte dorsal de los crustáceos y de las tortugas.

RYGGSKJOLD (CARAPAX): Skall på ryggen av skilpadder eller krepsdyr.

Was this helpful?
Composé contenant le radical carbonate (CO3).


CARBONATE: A compound containing the carbonate (CO3=) radical.

ΑΝΘΡΑΚIΚΕΝΩΣΗ: Ενωση που περιέχει ανθρακική ρίζα (CΟ2=), πρβλ ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ και ΑΝΘΡΑΚIΚΗ ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ.

KARBONAT: Eine Verbindung, die das Karbonation (C03=) enthält.

CARBONATO: Un composto contenente il radicale del carbonato (CO3).

CARBONATO: Compuesto que contiene el radical carbonato (CO3).

KARBONAT: Forbindelse som inneholder karbonatradikalen (CO3)t.

Was this helpful?
(CaCO3) : Sel inorganique qui se rencontre sous deux formes principales, aragonite et calcite. Rencontré sous la forme de précipités inorganiques ainsi que dans les sécrétions biologiques constituant les parties calcifiées des organismes. La calcite devient soluble à des pressions moins élevées que laragonite, et cette dernière forme se trouve donc dans les coquilles de nombreux organismes aquatiques.


CALCIUM CARBONATE: (CaCO3) A mineral found in two main forms, calcite and aragonite; they can form as inorganic precipitates or as biological secretions in the calcified parts of organisms. Aragonite is capable of withstanding greater degrees of pressure than calcite and hence the shells of many organisms are made of this compound.

ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ: (CaCΟ3). Ορυκτό που βρίσκεται κυρίως σε δύο τύπους, ως ασβεστίτης και αραγωνίτης. Σχηματίζονται από ανόργανα ιζήματα ή βιολογικές εκκρίσεις που σχηματίζουν τα ασβεστούχα μέρη οργανισμών. Ο αραγωνίτης είναι περισσότερο ανθεκτικός στις πιέσεις και για το λόγο αυτό αποτελεί συστατικό των οστράκων πολλών οργανισμών.

KALZIUMKARBONAT: (CaCO3.Ein Mineral, das in zwei Hauptformen vorkommt: Kalzit und Aragonit; sie können als anorganische Ausfällungen oder als biologisch ausgeschiedene Stoffe in kalkhaltigen Teilen der Organismen geformt werden. Aragonit kann höhere Drucke aushalten als Kalzit. Die Schalen vieler Organismen bestehen aus Aragonit.

CARBONATO DI CALCIO: (CaCO3). Un minerale che si trova in nstura con due forme principali, la calcite e l’aragonite; riscontrabile sotto forma di precipitati inorganici così come nelle secrezioni biologiche che costituiscono le parti calcificate dell’organismo. La calcite è solubile a pressioni meno elevate rispetto all’aragonite, perciò quest’ultima forma si trova nell’esoscheletro di molti organismi acquatici.

CARBONATO DE CALCIO: (CaCO3): Sal orgánica que se encuentra bajo dos formas principales, aragonito y calcita. Encontrada en forma de precipitados inorgánicos así como en las secreciones biológicas que forman las partes calcificadas de los organismos. La calcita es soluble a presiones menos elevadas que el aragonito, así que esta ultima forma se encuentra en las conchas de numerosos organismos acuáticos.

KALSIUMKARBONAT (CaCO3): Et mineral funnet i to hovedformer, kalsitt og aragonitt, som kan dannes som uorganiske avsetninger eller som biologiske sekreter i de forkalkede delene av organismen. Aragonitt tåler høyere trykk en kalsitt og er derfor byggestein i skall fra mange organismer.

Was this helpful?
Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.


DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC): A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

GELÖSTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF (DOC): Gelöster organischer Kohlenstoff; ein Maß für die gelöste organische Belastung in einem bestimmten Wasservolumen; wird in Gramm Kohlenstoff pro Liter ausgedrückt.

CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO (DOC) : Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg C/L. Vedi anche MATERIALE ORGANICO DISCIOLTO (DOM).

CARBONO ORGÁNICO DISUELTO (COD): La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

LØST ORGANISK KARBON (DOC): Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l.

Was this helpful?
Tumeur maligne dérivée de cellules epithéliales.


CARCINOMA: A malignant tumour derived from epithelial cells.

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: Κακοήθης όγκος προερχόμενος από επιθηλιακά κύτταρα.

KARZINOM: Ein bösartiger Tumor, dessen Parenchym aus anaplastischen Epithelzellen zusammengesetzt ist.

CARCINOMA: Un tumore maligno derivato da cellule epiteliali.

CARCINOMA: Tumor maligno derivado de las células epiteliales.

KARCINOM: Ondartet svulst avledet fra epitelceller.

Was this helpful?
Déficience en vitamine B. Ces cas de déficience surviennent rarement parce que lacide pantothénique est présent en quantité suffisante dans la plupart des sources daliments.


PANTOTHENIC ACID DEFICIENCY: Deficiency of vitamin B complexes. Cases of deficiency rarely occur because pantothenic acid is present in sufficient quanties in most nutrient sources.

ΑΝΕΠΑΡΚΕIΑ ΠΑΝΤΟΘΕΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ: Ανεπάρκεια σε σύμπλεγμα βιταμίνης Β. Περιπτώσεις αναπάρκειας σπανίως παρατηρούνται διότι το παντοθενικό οξύ βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες στις περισσότερες πηγές θρεπτικών συστατικών.

PANTOTHENSÄURE-DEFIZIT: Vitamin B-Mangel. Fälle von Vitamin B-Mangel treten selten auf, da Pantothensäure in den meisten Nahrungsmitteln in ausreichender Menge vorhanden ist.

CARENZA DI ACIDO PANTOTENICO: Carenza di vitamina B; raramente si osserva la carenza di acido pantotenico, in quanto questa vitamina è presente in quantità sufficienti in molti alimenti.

CARENCIA EN ÁCIDO PANTOTÉNICO: Deficiencia en la vitamina B. Estas deficiencias raramente ocurren dado que el ácido pantoténico es presente en cuantidades suficientes en la mayoría de los alimentos.

PANTOTENSYREMANGEL: Mangel på B-vitaminet pantotensyre (q.v.). Forekommer sjelden siden de fleste råstoff inneholder tilfredsstillende nivåer. Gir fortykning av gjellelameller, grunnet sammenvoksing av sekundærlameller.

Was this helpful?
Qui se nourrit de chair animale.


CARNIVOROUS: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ: Τρεφόμενος με ζωiκούς ιστούς.

KARNIVOR: Fleischfressend

CARNIVORO: Si alimenta di tessuti animali.

CARNÍVORO: Dícese del animal que se alimenta de la carne.

KARNIVOR (KJOTTETENDE): Spiser animalsk vev.

Was this helpful?
(Carofure) 1-(5-nitro-2furyl)-2-(6-amino-3-pyridazyle)ethylene hydrochlorure. Une nitrofuranne efficace contre A. salmonicida et dautres bactéries.


CAROFUR: (carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) ethylene hydro-chloride. A nitrofuran effective against bacteria such as A. salmonicida.

CAROFUR: 1-(5-Νιτρο-2-Φουρυλ)-2-(6-Αμινο-3-πυριδαζολ) αιθυλενο υδροχλωρίδιο. Αποτελεσματική γιά την καταπολέμηση βακτηρίων όπως το A. salmonicida.

CAROFUR: (Carofur) 1- (5- Nitro- 2- Furyl)- 2- (6- Amino -3 - pyridazol) Ethylenhydrochlorid. Ein Nitrofuran, das gegen A. salmonicida und andere Bakterien wirkt.

CAROFUR: 1-(5-nitro-2-furil)-2-(6-amino-3-piridazol) etilene idrocloruro. Nitrofurano efficace contro A. salmonicola e altri batteri. Per l’impiego in acquacoltura occorre consultare la legislazione locale.

CAROFURE: (Carofuro) 1-(5-nitro-2furil)-2-(6-amino-3-piridazilo)etileno hidrocloruro. Un nitrofurano eficaz contra la A. salmonicida y otras bacterias.

CAROFUR: (Carofur) 1-(5-Nitro-2-Furyl)-2-(6-Amino-3-pyridazol) etylen hydroklorid. Et nitrofuran som er effektivt mot bakterier som A. salmonicida.

Was this helpful?
Pigments de couleur rouge ou jaune, que lon trouve par exemple dans lendocuticule des écrevisses deau douce.


CAROTENOIDS: These pigment molecules are deposited in the endocuticle of many crustaceans and are passed on to their predators.

ΚΑΡΟΤΙΝΟΕΙΔΗ: Χρωστικά μόρια που εναποτίθενται στην κερατοειδή στιβάδα πολλών καρκινοειδών, βλ. ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ, ΚΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗ

KAROTENOIDE: Diese Pigmentmoleküle sind u.a. in der endokutikularen Schicht (im Panzer) von vielen Krebsen enthalten und beeinflussen die Färbung.

CAROTENOIDI: Pigmenti depositati nell’endocuticola di molti crostacei, vengono trasferiti ai loro preditori.

CAROTENOIDES: Pigmentos de color rojo o amarillo, que por ejemplo se en encuentra en el endocuticule de los cangrejos de agua dulce.

KAROTENOIDER: Pigmentmolekyler som finnes i skallet til mange krepsdyr. Blir overført videre til dyr som beiter på krepsdyr. Jfr. astaxantin og kantaxantin.

Was this helpful?
Nom commun non spécifique pour désigner des poissons de la famille des Cyprinidés incluant la carpe commune (Cyprinus carpio), la carpe herbivore (Ctenopharyngodon idella), la carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix), la carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis) communément appelées carpes chinoises, Catla catla (Catla) et le Rohu (Labeo rohita) communément englobées dans les carpes indiennes. La carpe chinoise représente la plus grande production de poisson deau douce délevage, elle a été


CARP: A common non-specific name used colloquially for a wide range of fish species of the Family Cyprinidae including the common carp (Cyprinus carpio), grass carp (Ctenopharyngodon idella√), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), bighead carp (Aristichthys nobilis), commonly referred to as Chinese carp, Catla catla (Catla) and Labeo rohita (Rohu), commonly referred to as Indian carp. Chinese carp, which make up the bulk of the worlds freshwater finfish aquaculture production, have been introduce

ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Κοινό, μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα μεγάλο φάσμα ειδών, για τα ψάρια της οικογένειας Cyprinidae, όπου περιλαμβάνονται ο κοινός κυπρίνος (Cyprinus carpio ) και τα είδη Ctenopharyngodon idella , Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis (κινέζικος σολομός), Catla catla και Labeo rohita (Ινδικός κυπρίνος). Ο κινέζικος κυπρίνος που αποτελεί το κύριο όγκο της παγκοσμίου παραγωγής στις υδατοκαλλιέργειες ακτινοπτερυγίων γλυκού νερού, εισήχθη σε όλο τον κόσμο εν μερ

KARPFENARTIGE FISCHE: Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich verwendet wird, um eine ganze Reihe von Fischarten der Familie der Cyprinidae zu bezeichnen; unter anderem auch den gemeinen Karpfen (Cyprinus carpio), den Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) und Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis). Die letzten drei Arten werden generell als chinesische Karpfen bezeichnet. Catla catla (Catla) und Labeo rohita (Rohu) werden allgemein als indische Karpfe

CARPA: Un nome non specifico usato per indicare un vasto numero di specie ittiche di pesce della famiglia Cyprinidae, include la carpa comune (Cyprinus carpio), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), carpa a grande testa (Aristichthys nobilis) comunemente chiamate carpe cinesi, Catla catla (Catla) e Labeo rohita (Rohu), comunemente inglobate tra le carpe indiane. La carpa cinese rappresenta la più grande popolazione di pesci di acqua dolce allevata, è s

CARPA: Nombre común no especifico designado a la familia de los ciprínidos incluyendo la carpa común (Cyprinus carpio), la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella), la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix), la carpa con cabeza grande (Aristichthys nobilis) comúnmente llamada carpa china, Catla catla (Catla) y el Rohu (Labeo rohita) comúnmente englobadas en las carpas indianas. La carpa china representa la producción más grande de peces de cultivo de agua dulce, ha sido introducida en el mundo

KARPE: Ikke-spesifikt navn brukt i dagligtalen om en rekke arter i karpefamilien (Cyprinidae), medregnet vanlig karpe (Cyprinus carpio), gresskarpe (Ctenopharyngodon idella), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), bigheadkarpe (Aristichthys nobilis), vanligvis kalt kinesisk karpe, Catla catla (Catla), og Labeo rohita (Rohu), vanligvis kalt indisk karpe. Kinesisk karpe utgjør mesteparten av verdens produksjonen (akvakultur) av ferskvannsfisk, og er introdusert over hele verden delvis for å beite ned u

Was this helpful?
Nom commun non spécifique pour désigner des poissons de la famille des Cyprinidés incluant la carpe à grosse tête (Aristichthys nobilis)


BIGHEAD CARP: ARISTICHTHYS NOBILIS: a cyprinid commonly cultured in China in polyculture ponds and reservoirs. A planktivorous fish first reproduced artificially through hormone-induced spawning in China in the 1950s.

BIGHEAD CARP (ΚΥΠΡΙΝΟΣ(ARISTICHTHYS NOBILIS): Ένα είδος κυπρίνου το οποίο καλλιεργείται εκτενώς στην Κίνα σε πολυκαλλιέργειες, χωμάτινες δεξαμενές και υδατοσυλλογές. Πρόκειται για ένα πλαγκτονοφάγο είδος το οποίο άρχισε να καλλιεργείται στην Κίνα τη δεκαετία του ’50 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ορμονικής πρόκλησης της ωοτοκίας.

MARMORKARPFEN: ARISTICHTHYS NOBILIS. Ein Cyprinidae, der in China weitverbreitet in der Polykultur in Teichen und Stauseen eingesetzt wird. Er is planktivor und wurde zuerst künstlich vermehrt durch hormon-induziertes Laichen in China in den 1950er Jahren. S.a. Ostariophysi, Karpfen.

BIGHEAD CARP: Carpa a grande testa, un nome non specifico usato per indicare Aristichthys nobilis. Si raccomanda l£impiego dei nomi specificii..

CARPA CABEZONA: ARISTICHTHYS NOBILIS. Ciprínido cultivado habitualmente en policultivos y pantanos en China. Primer pez que come plancton que se reprodujo mediante tratamiento hormonal en China en los años 50.

BIGHEADKARPE: ARISTICHTHYS NOBILIS.

Was this helpful?
Nom commun non spécifique pour désigner des poissons de la famille des Cyprinidés incluant la carpe commune (Cyprinus carpio)


COMMON CARP: A common non-specific name used colloquially for a wide range of fish species of the Family Cyprinidae including the common carp (Cyprinus carpio), grass carp (Ctenopharyngodon idella), silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), bighead carp (Aristichthys nobilis), commonly referred to as Chinese carp, Catla catla (Catla) and Labeo rohita (Rohu), commonly referred to as Indian carp.

ΚΟΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Οικογένεια τελεόστεων του γλυκού νερού. Υπάρχουν περίπου 1600 είδη, παμφάγα ή φυτοφάγα. Καλλιεργούνται παραδοσιακά εδώ και πολλούς αιώνες στην Ασία.

GEWOHNLICHER KARPFEN: Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich verwendet wird, um eine ganze Reihe von Fischarten der Familie der Cyprinidae zu bezeichnen; unter anderem auch den gemeinen Karpfen (Cyprinus carpio), den Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) und Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis). Die letzten drei Arten werden generell als chinesische Karpfen bezeichnet. Catla catla (Catla) und Labeo rohita (Rohu) werden allgemein als indische Karpfe

CARPA COMUNE: Un nome non specifico usato per indicare un vasto numero di specie ittiche di pesce della famiglia Cyprinidae, include la carpa comune (Cyprinus carpio), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), carpa a grande testa (Aristichthys nobilis) comunemente chiamate carpe cinesi, Catla catla (Catla) e Labeo rohita (Rohu), comunemente inglobate tra le carpe indiane. La carpa cinese rappresenta la più grande popolazione di pesci di acqua dolce allevata, è s

CARPA COMÚN: Nombre común no especifico designado a la familia de los ciprínidos incluyendo la carpa común (Cyprinus carpio).

VANLIG KARPE: Ikke-spesifikt navn brukt i dagligtalen om en rekke arter i karpefamilien (Cyprinidae); vanligvis kalt kinesisk karpe.

Was this helpful?
Ctenopharyngodon idella.


GRASS CARP: ICTENOPHARYNGODON IDELLA. A common non-specific name used colloquially.

ΚΥΠΡΙΝΟΣ: Ενδημικό ψάρι της Κίνας και της Α. Σιβηρίας, γνωστό και με την ονομασία λευκή Amur. Το είδος αυτό έχει μεταφερθεί πια στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και αποτελεί σήμερα το πιο σημαντικό είδος στην καλλιέργεια των κυπρίνων στην Κίνα. Πολύ συχνά καλλιεργείται μαζί με άλλα είδη κυπρίνου. Απαντάται κυρίως σε λίμνες, και στέρνες με μικρή ή και καθόλου ροή νερών. Είναι φυτοφάγο είδος και έχει εισαχθεί σε πολλές περιοχές για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς καταπίνει ολόκληρο το φυτό (μαζί με τις

GRASSKARPFEN: Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich verwendet wird, um eine ganze Reihe von Fischarten der Familie der Cyprinidae zu bezeichnen; unter anderem auch den gemeinen Karpfen (Cyprinus carpio), den Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), Silberkarpfen (Hypophthalmichthys molitrix) und Marmorkarpfen (Aristichthys nobilis). Die letzten drei Arten werden generell als chinesische Karpfen bezeichnet. Catla catla (Catla) und Labeo rohita (Rohu) werden allgemein als indische Karpf

CARPA ERBIVORA: CTENOPHARYNGODON IDELLA.

CARPA DE LA HIERBA: Especie nativa de la zona de China hasta Siberia oriental, habitualmente denominada Amur blanca. Se ha introducido a nivel mundial y es la más importante en la acuicultura china, muy comúnmente cultivada en policultivo con otras especies de carpas. Se encuentra en lagos, estanques, pantanos o aguas estancadas y prefiere aguas con poca corriente o estancadas. Come plantas y hierbas sumergidas y ha sido introducida a menudo como controladora de vegetación ya que se come toda la planta, incluidas l

GRESSKARPE: CTENOPHARYNGODON IDELLA.

Was this helpful?
Carpe dornement de haute valeur qui a été créée et selectionnée sur plusieurs siècles pour ses caractéristiques morphologiques inhabituelles; par exemple, couleur et croissance. Le marché qui débutait au Japon est maintenant mondial.


KOI CARP: High value ornamental carp, which have been bred and selected over centuries for unusual morphological characteristics, e.g. colour and growth. The market which originated in Japan, has now expanded worldwide.

ΚΥΠΡΙΝΟΣ (ΚΟΪ): Υψηλής αξίας διακοσμητικό ψάρι, το οποίο λόγω των ασυνήθιστων μορφολογικών του χαρακτηριστικών π.χ. χρώμα και ανάπτυξη αποτελεί επί αιώνες προϊόν εκτροφής και επιλογής . Η εμπορία του, που ξεκίνησε αρχικά από την Ιαπωνία, έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.

KOIKARPFEN: Hochwertige Zierkarpfen, die über Jahrhunderte in Japan aus dem Karpfen (Cyprinus carpio) selektiert und weitergezüchtet wurden. Sie zeichnen sich durch vielfältige Farbformen und ungewöhnliches Größenwachstum aus. Der Markt, der ursprünglich nur auf Japan beschränkt war, expandiert mittlerweile weltweit.

CARPA KOI: Carpa ornamentale di elevato valore economico, è stata incrociata e selezionata per secoli per le sue insolite caratteristiche morfologiche, es. colore e crescita. Il mercato si è originato in Giappone ed è ora in netta espansione in tutto il mondo.

CARPA KOI: Carpa de ornamento de alto valor que ha sido criada y seleccionada a través de muchos siglos por sus características morfológicas inhabituales; por ejemplo, color y crecimiento. El mercado que ha empezado en Japón es actualmente mundial.

KOIKARPE: Høyt aktet prydfisk, som har blitt avlet for uvanlige morfologiske karakterer (f.eks. farge og vekst) gjennom århundrer. Markedet som opprinnelig var i Japan er nå verdensomspennende.

Was this helpful?
Extrait dalgues utilisé en qualité de liant et dagent de suspension dans les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les liquides industriels; utilisé également comme un agent clarifiant dans les boissons et afin de contrôler la cristallisation dans les produits congelés.


CARRAGEENIN: An extract from red seaweeds used chiefly as a suspending agent or binder in foods, pharmaceuticals, cosmetics and industrial liquids; as a clarifying agent for beverages and as an agent to control crystal growth in frozen confections.

ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ: Εκχύλισμα φύκους που χρησιμοποιείται κυρίως ως συνδετικός παράγων ή δέτης τροφών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών και βιομηχανικών υγρών. Χρησιμοποιείται ως διαυγαστικός παράγων που ελέγχει την κρυσταλλική αύξηση κατεψυγμένων γλυκισμάτων.

KARRANGEEN: Ein Algenextrakt, der hauptsächlich als Bindemittel in Nahrungs-, pharmazeutischen, kosmetischen und industriellen Mitteln und Flüssigkeiten eingesetzt wird; als klärender Wirkstoff in Getränken und als Kontrollwirkstoff beim Kristallwachstum im Speiseeis.

CARRAGEENINA: Prodotto estratto dalle alghe rosse, usato principalmente come legante e agente di sospensione negli alimenti, nei prodotti farmaceutici, cosmetici e liquidi industriali; utilizzato anche come agente chiarificante per le bevande e per controllare la cristallizzazione nei prodotti surgelati.

CARRAGENINA: Extracto de algas que se utiliza en calidad de alianza (ligante) y como agente de suspensión en los alimentos, los productos farmacéuticos, los cosméticos y los líquidos industriales; utilizado generalmente como agente clarificador de las bebidas con el fin de controlar la cristalización de los productos congelados.

KARRAGENAN: Ekstrakt fra rødalger hovedsakelig brukt som bindemiddel i mat, legemidler, kosmetikk og væsker brukt i industri (klarningsmiddel i drikkevarer og for å hindre krystalldannelse i frossent syltetøy, frysepulver).

Was this helpful?
Filet formé dune nappe horizontale ou dune poche de forme parallèlépipédique, pyramidale ou conique à ouverture tournée vers le haut. Après avoir été immergé à la profondeur voulue, le filet est relevé ou viré hors de leau, à la main ou mécaniquement, à partir du rivage ou à bord. Les poissons qui se trouvent au dessus du filet y sont retenus lorsque leau sen écoule.


LIFT NET: Net consisting of a horizontal netting panel or a bag shaped like a parallelepiped, pyramid or cone with the opening facing upwards. After being submerged at the required depth, the net is lifted or hauled out of the water, by hand or mechanically, from the shore or from a boat. The fish or prawns which are above the net are retained in it when the net emerges from the water.

ΜΠΕΝΤΟΥΛΑΣ ή ΣΤΑΦΝΟΚΑΡΙ ή ΑΘΕΡΙΝΟΛΟΓΟΣ: Δίχτυ που αποτελείται από ένα ορθογώνιο τμήμα ή από ένα σάκκο σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πυραμίδας ή κώνου, με άνοιγμα προς τα επάνω. Αφού βυθιστεί στο απαιτούμενο βάθος, το δίχτυ μαζεύεται με το χέρι ή με την βοήθεια μηχανής. Το μάζεμα του διχτυού γίνεται από την ακτή ή από σκάφος. Τα ψάρια που βρίσκονται πάνω από το δίχτυ παγιδεύονται καθώς αυτό ανυψώνεται μέσα σε αυτό καθώς φεύγει το νερο.

HEBENETZ; SENKNETZ: Ein an einem rechteckigen Rahmen befestigtes Netztuch, das an diagonal angeordneten Bügeln aufgehängt ist. Das beköderte Hebenetz wird vom Ufer oder vom Boot aus über ein Hangergeschirr gehandhabt. Nach dem Ausbringen des Netzes auf die notwendige Tiefe wird das Netz per Hand oder mechanisch gehoben; dabei werden die Fische, die über dem Netz stehen, gefangen.

VOLANTE: Rete costituita da un pannello di rete orizzontale o da una sacca a forma di parallelepipedo, piramidale o conica, con apertura verso lalto. Dopo averla immersa alla profondità desiderata, la rete viene issata o trainata fuori dallacqua, manualmente o meccanicamente, a partire dalla riva o dallimbarcazione. I pesci che si trovano sopra la rete vengono trattenuti allinterno nel momento in cui la rete emerge dallacqua.

GAMBERO: Red que consiste en un tablero horizontal o una bolsa de forma paralelepípedo, piramidal o cónica con la apertura orientada hacia arriba. Después de ser sumergida a la profundidad requerida, la bolsa está arrastrada fuera del agua, a mano o mecánicamente, desde la orilla o de un barco. Los peces o langostinos que se encuentran al interior se retienen cuando el agua escurre.

SYNKENOT: Rektangulær not med 16-20 favner på hver kant. Nota er skutt godt inn, noe som gir den en god pose. Nota senkes ned til ønsket dyp, og hales opp etter hjørnene (med åpningen opp) til overflaten. Nota er beregnet for å brukes fra 4 båter. Fisk som befinner seg over nota blir fanget i den i det nota når overflaten.

Was this helpful?
Tissu squelettique des Vertébrés composé de cellules arrondies réparties dans une matrice résistante composée de polysaccharides avec de nombreuses fibres collagènes. Dépourvu dirrigation sanguine chez ladulte.


CARTILAGE: Skeletal tissue of vertebrates consisting of rounded cells scattered in a resilient polysaccharide containing matrix with numerous collagen fibres. Devoid of blood vessels in the adult.

ΧΟΝΔΡΟΣ: Σκελετικός ιστός των σπονδυλωτών που αποτελείται από αποστρογγυλευμένα κύτταρα, διασκορπισμένα σε μια ελαστική μεσοκυττάρια ουσία, που περιέχει πολυσακχαρίτες, με πολυάριθμες ίνες κολλαγόνου. Χωρίς αιμοφόρα αγγεία στα ενήλικα άτομα.

KNORPEL: Skelettgewebe der Vertebraten, aus Rundzellen bestehend und verteilt in der elastischen, polysaccharidhaltigen und mit zahlreichen kollagenen Fasern versehenen Matrix. In Adulten keine Blutgefäße enthaltend.

CARTILAGINE: Il tessuto dello scheletro dei vertebrati composto di cellule rotondeggianti sparse all’interno di una matrice (una sostanza intercellulare del tessuto) che contiene polisaccaridi elastici e numerose fibre di collagene. Questo tessuto è privo di vasi sanguigni negli adulti.

CARTÍLAGO: Tejido esquelético de vertebrados compuesto de células redondas repartidas en una matrice resistente compuesta de polisacáridos con numerosas fibras colágenas. Carece de irrigación sanguínea en los adultos.

BRUSK: Skjellet vev i vertebrater bestående av avrundete celler spredt i en elastisk polysakkarid holdig matriks med tallrike kollagene (bindevevs-) fibre. Fri for blodårer hos voksne.

Was this helpful?
La caractérisation des chromosomes (nombre, tailles, formes) dune cellule somatique typique dune espèce, individu ou souche cellulaire.


KARYOTYPE: The characteristics of a set of chromosomes (number, size, shape) of a typical somatic cell of a given species, individual or cell strain.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ: Τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου χρωμοσωμάτων (αριθμός, μέγεθος σχήμα) σε ένα σύνηθες σωματικό κύτταρο ενός δεδομένου είδους, ατόμου ή στελέχους κυττάρων.

KARYOTYP: Charakteristika eines Chromosomensatzes (Anzahl, Größe, Form) einer typischen somatischen Zelle einer bestimmten Art, eines Individuums oder einer Zellinie.

CARIOTIPO: Le caratteristiche di un assetto cromosomico (numero, grandezza e forma) di una cellula somatica tipica di una specie, individuo o linea cellulare.

CARIOTIPO: La caracterización de cromosomas (número, tallas, formas) de una célula somática típica de una especie, individuo o cepa celular.

KARYOTYPE: Egenskapene til en samling kromosomer (antall, størrelse, form) i en typisk somatisk celle fra en gitt art, individ eller cellelinje.

Was this helpful?
Succession de chutes deau; servant à laération ou au dégazage de leau distribuée aux bassins daquaculture.


CASCADE: A tiered waterfall: often used in aeration and degassing of water to be supplied to aquaculture units.

ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ: Κλιμακωτή υδατόπτωση, συχνά χρησιμοποιούμενη για αερισμό του νερού που παρέχεται σε υδατοκαλλιεργητικές μονάδες.

KASKADE: Stufenförmiger Wasserfall; künstliche Kaskaden werden häufig für die Belüftung (Entgasung) von Zulaufwasser in Teichen und Aquakulturanlagen eingesetzt.

CASCATA: Una cascata a gradini: spesso utilizzata per l‘aerazione e la degassificazione dell’acqua fornita alle vasche di allevamento.

CASCADA: Sucesión de caídas de agua, que sirven para la aeración o al (desgasear) el agua distribuida a las balsas de acuicultura.

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER): Lufter bestående av flere perforerte plater hvor vann sildrer igjennom fra topp til bunn. Brukes for avgassing og lufting av vann som skal føres inn i oppdrettsenheter.

Was this helpful?
Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgeon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon


CASPIAN STURGEON: A local but also internationally used name for the Caspian sturgeon Acipenser güldenstaedtii. The fish is anadromous and comprises separate stocks within the Caspian Sea though several stocks also exhibit winter and summer races, depending on the onset of their spawning migration.

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ: Κοινή και διεθνής ονομασία για το στουριόνι (βλ.λ) της Κασπικής Θάλασσας Acipenser guldenstaedtii. Το ψάρι αυτό ανήκει στα ανάδρομα είδη και εμφανίζει ανεξάρτητους πληθυσμούς στη Κασπία Θάλασσα. Ορισμένοι πληθυσμοί διαχωρίζονται περαιτέρω σε χειμερινές ή θερινές φυλές, διαχωρισμός ο οποίος εξαρτάται από την έναρξη της αναπαραγωγικής τους μετανάστευσης. ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ

KASPISCHER STÖR: Allgemeiner Name für die Arten der Familie Acipenseridae. Meist im Süßwasser der nördlichen Hemisphäre. Die Fische sind durch einen spindel- förmige Körperform, durch verknöcherte Scutae auf dem Körper, sowie durch vier Barteln am Maul charakterisiert. Fleisch und Rogen (Kaviar) sind geschätzte Produkte. Wichtige Störarten sind: der Beluga (Huso huso), der Atlantische oder Baltische Stör (Acipenser sturio), der Sibirische Stör (A. baeri), der Russische Stör (A. güldenstaedti), and der Europäisch

STORIONE DEL CASPIO: Termine comune per definire una specie appartenente alla famiglia degli Acipenseridi ( che per la maggior parte si ritrovano nellemisfero settentrionale). Essi sono caratterizzati dallavere un corpo affusolato con degli scudi ossei sul corpo e quattro barbigli sulla bocca; economicamente importanti per le carni e le uova (caviale). Esempi di specie di storione comprendono: lo storione ladano (Huso huso), lo storione comune (Acipenser sturio), lo storione siberiano (Acipenser baheri), lo storione

ESTURIÓN DEL CASPIO: Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipencer sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt

KASPISK STØR: Vanlig betegnelse for russisk (A. guldenstaedti).

Was this helpful?
Processus par lequel les substances chimiques complexes chimiques sont transformées en molécules plus simple, libérant de lénergie utilisée pour la croissance, lactivité ou la chaleur.


CATABOLISM: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Η διεργασία με την οποία τα χημικά μεγαλομόρια διασπώνται σε μικρότερα. Κατά την διάσπαση εκλύεται ενέργεια που χρησιμεύει στην αύξηση, την κίνηση και την παραγωγή θερμότητας. πρβλ αναβολισμός, μεταβολισμός.

KATABOLISMUS: Der Stoffwechselprozeß, bei dem chemische Verbindungen zu kleineren Molekülen gespalten werden. Die dabei freiwerdende Energie wird von Organismen zum Wachstum, zur Aktivität und zur Wärmeerzeugung genutzt.

CATABOLISMO: Il processo col quale le sostanze chimiche vengono decomposte producendo molecole più piccole, producendo l’energia per la crescita, attività o produzione di calore.

CATABOLISMO: Proceso por lo cual sustancias químicas complejas están transformadas en moléculas simples, liberando así la energía utilizada en el crecimiento, la actividad o el calor.

KATABOLISME: Prosessen der næringsstoff brytes ned til mindre molekyler for å gi energi til vekst, bevegelse eller varme. Jfr. anabolisme, metabolisme.

Was this helpful?
Se dit des poissons qui frayent dans la mer mais qui passent la plus grande partie de leur vie en eau douce (les anguilles par exemple); descendant les cours deau douce vers la mer pour frayer.


CATADROMOUS: Refers to fishes that migrate to spawn in the sea but live a large portion of their existence in fresh waters (e.g. eels).

ΚΑΤΑΔΡΟΜΑ: Ο όρος αναφέρεται στα ψάρια που μεταναστεύουν για να γεννήσουν στην θάλασσα, αλλά ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους σε γλυκά νερά (π.χ. χέλια). Πρβλ. Διάδρομα και ανάδρομα.

KATADROM: Bezieht sich auf Fische, die zum Laichen in das Meer abwandern und einen erheblichen Teil ihres Lebens im Süßwasser verbringen (z.B. Aale).

CATADROMO: Si riferisce ai pesci che migrano nel mare con lo scopo di riprodursi ma che per la maggior parte della loro esistenza vivono nelle acque dolci (es. anguilla).

CATADROMO: Dícese de los peces que crecen en el mar pero que pasan la mayor parte de su vida en agua dulce (por ejemplo las anguilas).

KATADROM: Fisk som migrerer for å gyte i saltvann, mens de lever mesteparten av livet i ferskvann (f.eks. ål). Jfr. diadrom og anadrom.

Was this helpful?
Corps qui augmente la vitesse dune réaction chimique et qui se retrouve inchangé à la fin du processus.


CATALYST: A compound that accelerates a chemical action and does not itself take part in the chemical reaction.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ: Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

KATALYSATOR: Eine Verbindung, die eine chemische Reaktion beschleunigt, indem sie die Aktivierungsenergie herabsetzt. Selbst nimmt sie nicht an dieser Reaktion teil.

CATALIZZATORE: Un composto che accelera un’azione chimica ma che non entra a far parte della reazione.

CATALIZADOR: Sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química y que no cambia al final del proceso.

KATALYSATOR: Forbindelse som øker hastigheten av en kjemisk reaksjon, men som selv ikke tar del i reaksjonen.

Was this helpful?
Opacité totale ou partielle du cristallin ou de ses membranes.


CATARACT: Partial or complete opacity of the crystalline lens or its capsule.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ: Μερική ή πλήρης αδιαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού ή της κάψας του.

KATARAKT: (1) Teilweise oder völlige Trübung der kristallinen Linse oder ihrer Kapsel. (2) Stromschnelle, Wasserfall.

CATARATTA: L’opacità parziale o completa del cristallino o della sua capsula.

CATARATA: Opacidad total o parcial del cristalino o de sus membranas.

KATARAKT: Delvis eller fullstendig blakking av linsen.

Was this helpful?
Hormone secrétée dans la circulation des poissons, à partir du tissu chromaffin, en réponse immédiate à un stress comme l’hypoxie. Ces effets incluent la libération d’hématies à partir de la rate afin d’augmenter le transport d’oxygène. Cette hormone a des effets hyperglycémiants et lypolytique.


CATECHOLAMINE: Hormone released into the general circulatory system of fish from the chromaffin tissue as an immediate response to stress such as hypoxia. Its effects include the release of additional red blood cells from the spleen to enhance oxygen transport. It has both a hyperglaecaemic and lypolytic function.

ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΗ: Ορμόνη η οποία απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα του ψαριού από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.) ως άμεση αντίδραση σε κατάσταση στρες όπως είναι για παράδειγμα η υποξία. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής είναι η άμεση παραγωγή και απελευθέρωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια προσπάθεια αύξησης της ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου. Έχει επίσης υπεργλυκαιμική καθώς και λιπολυτική δράση (συγκρ. αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ντοπαμίνη).

CATECHOLAMIN: Ein Hormon, das generell in das Kreislaufsystem der Fische von einem chromaffinen Gewebe (s.d.) als eine unmittelbare Stressantwort entlassen wird (z.B. bei Hypoxia). Anschließend erfolgt die Ausschüttung zusätzlicher roter Blutkörperchen durch die Milz, um den Sauerstofftransfer zu verbessern. Das Hormon hat sowohl hyperglykämische als auch lypolytische Funktionen.

CATECHOLAMINE: Ormone rilasciato dal tessuto cromaffine del rene nel sistema circolatorio dei pesci come una risposta immediata a stimoli stressanti come ad esempio l’ipossia. I suoi effetti includono il rilascio di globuli rossi dalla milza con lo scopo di aumentare il trasporto di ossigeno. Ha funzioni sia ipergliceemiche che lipolitiche.

CATECOLAMINA: Moléculas liberadas por el tejido cromafín de los peces al sistema circulatorio como respuesta inmediata al estrés (como la hipoxia). Los efectos incluyen la liberación de glóbulos rojos desde el bazo para incrementar el transporte de oxígeno. Tienen efectos hiperglicémicos y lipolíticos.

KATEKOLAMIN: Frigitt fra kromaffint vev til fiskens sirkulasjonssystem som en umiddelbar stressrespons (f.eks. oksygenmangel). Effektene inkluderer utskillelse av røde blodceller fra milten for å øke oksygentransporten. Har både en hyperglykemisk (øker blodsukkeret) og lipolytisk (bryter ned fett) funksjon.

Was this helpful?
Pénétration dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).


CATHETERIZATION: Insertion of a flexible into a body cavity(catheterization) to drain endogenous liquid (sometimes for biopsy) or to instil exogenous liquids (treatments)

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ(2): Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

KATHETERISIERUNG: Das Einführen eines flexibler Schlauches, der in den Körper eingeführt wird (Katheterisierung), um aus der Leibeshöhle angesammelte Flüssigkeiten (z. B. während der Biopsie) zu entfernen, oder um Flüssigkeiten zu infiltrieren (Behandlung).).

CATETERIZZAZIONE: Inserimento di un tubo flessibile che si inserisce nella cavità del corpo con lo scopo di far defluire liquidi endogeni (a volte per la biopsia) o con lo scopo di iniettare liquidi esogeni (terapeutici).)

CATETERISMO: La inserción de una sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

KATETERISERING: Innsetting av et fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

Was this helpful?
Tige creuse et flexible insérée dans une cavité ou conduit du corps (cathéterisme) dans le but dévacuer les liquides endogènes (parfois pour biopsie) ou dintroduire des liquides exogènes (traitements).


CATHETER: A flexible tube which can be inserted into a body cavity to drain endogenous liquids (sometimes for biopsy) or to deliver an exogenous liquid (treatments).

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ: Εύκαμπτος σωλήνας που εισάγεται σε μια σωματική κοιλότητα (καθετηρίωση) για την παροχέτευση εσωτερικού υγρού (ενίοτε με σκοπό την βιοψία) ή για την διοχέτευση υγρών για θεραπευτικούς σκοπούς.

KATHETER: Ein flexibler Schlauch, der in den Körper eingeführt wird (Katheterisierung), um aus der Leibeshöhle angesammelte Flüssigkeiten (z. B. während der Biopsie) zu entfernen, oder um Flüssigkeiten zu infiltrieren (Behandlung).

CATETERE: Un tubo flessibile che si inserisce nella cavità del corpo con lo scopo di far defluire liquidi endogeni (a volte per la biopsia) o con lo scopo di iniettare liquidi esogeni (terapeutici).

CATÉTER: Sonda flexible que se introduce en una cavidad o un conducto del cuerpo (cateterismo) con el fin de evacuar los líquidos endógenos (a veces biopsia) o para introducir líquidos exógenos (tratamientos).

KATETER: Fleksibelt rør som stikkes inn i kroppshulen for å drenere vekk endogene væsker (av og til biopsi) eller for å tilføre eksogene væsker ved dryppbehandling.

Was this helpful?
L’électrode négative d’une cellule électrolytique. Électrode source d’électrons sur laquelle à lieu l’oxydation.


CATHODE: The negative electrode in an electrolytic cell. The negatively charged electron source or on which oxidation takes place.

ΚΑΘΟΔΟΣ: Το αρνητικό ηλεκτρόδιο μιας ηλεκτρολυτικής συσκευής. Αρνητικά φορτισμένη πηγή ηλεκτρονίων όπου παρατηρείται το φαινόμενο της οξείδωσης.

KATHODE: Die negative Elektrode in einer Elektrolytzelle. Die negativ geladene Elektronenquelle, an der Oxidation vorkommt

CATHODO: Un elettrodo collegato ad un potenziale carico negativamente che acquista elettroni o su cui avvengono le reazioni di riduzione.

CÁTODO: Electrodo conectado a un potencial cargado positivamente que proporciona electrones o sobre el cual tiene lugar la oxidación.

KATODE: Negativt ladet elektrode. Tiltrekker seg positive ioner (kationer) ved elektrolyse.

Was this helpful?
Qui a rapport à la queue.


CAUDAL: Pertaining to the tail.

ΟΥΡΑΙΟΣ: Ο αναφερόμενος στην ουρά

CAUDAL: Sich auf den Schwanzbereich beziehend.

CAUDALE: Riguardando la coda.

CAUDAL: Que tiene relación con la cola o el flujo.

KAUDAL: Cauda, lat. = hale. Betyr mot halen.

Was this helpful?
Rogue (ovocytes) transformée issue de la famille des esturgeons Acipenseridae; un produit du poisson à grande valeur marchande.


CAVIAR: The processed roe (ova) derived from members of the Sturgeon family, Acipenseridae: a high value fish product.

ΧΑΒΙΑΡΙ: Επεξεργασμένες γονάδες προερχόμενες από ψάρια (Οξύρρυγχους) της Οικογένειας των Acipenseridae: αλιευτικό προϊόν υψηλής αξίας.

KAVIAR: Der verarbeitete Rogen (Eier) von Vertretern der Familie Acipenseridae (Störe); ein hochwertiges und teures Fischprodukt.

CAVIALE: Le uova trattate derivate dai membri della famiglia degli storioni, Acipenseridae: un prodotto del pesce di elevato valore commerciale.

CAVIAR: Manjar que consiste en huevas (ovocitos) de esturión frescas y salpresas. Producto de gran valor mercantil.

KAVIAR: Bearbeidet rogn fra medlemmer av størfamilien (Acipenseridae), et godt betalt fiskeprodukt.

Was this helpful?
Caviar (rogue) transformé issu de lestrurgeon Russe (Huso huso).


BELUGA CAVIAR: The processed caviar (roe) derived from the Russian Sturgeon (Huso huso).

ΧΑΒΙΑΡΙ BELUGA (Μαύρο): Το επεξεργασμένο χαβιάρι που προέρχεται από τον ρωσικό μπελούγκα (Huso huso).

BELUGA - KAVIAR: Der verarbeitete Rogen des russischen Hausen (Huso huso).

CAVIALE BELUGA: Il caviale (uova di pesce) trattato, derivato dallo storione russo (Huso huso).

CAVIAR DE BELUGA: Caviar transformado derivado del esturión Ruso (Huso huso).

BELUGAKAVIAR (RUSSISK KAVIAR): Bearbeidet kaviar utvunnet fra Russisk stør (Huso huso).

Was this helpful?
Caviar qui a été mis dans une saumure concentrée avant la mise en bocaux.


PICKLED GRAINY CAVIAR: Caviar that has been immersed in a saturated salt brine pickle before packing.

ΠΑΣΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ: Χαβιάρι που έχει εμβαπτισθεί σε κεκορεσμένη άλμη, πριν την συσκευασία.

EINGELEGTER KÖRNIGER KAVIAR: Kaviar, der vor der Verpackung in eine salzgesättigte Essigmarinade eingelegt wird.

CAVIALE IN SALAMOIA: Caviale immerso in una salamoia satura di sale prima del confezionamento

CAVIAR GRANOSO ENCURTIDO: Caviar que se ha sumergido en un encurtido de la salmuera de sal saturado antes de condensarlo.

LAKESALTET KAVIAR: Kaviar som blir lagt i saltlake før pakking.

Was this helpful?
Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.


PERITONEAL CAVITY: The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου (βλ.λ).

PERITONEALRAUM: Körperhohlraum, der die Leber, die Milz, den größten Teil des Darmes und andere Eingeweide aufnimmt.

CAVITA PERITONEALE: Spazio (celoma) nella regione addominale racchiuso dalla membrana del peritoneo.

CAVIDAD PERITONEAL: Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.

BUKHULE: Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.

Was this helpful?
Enzyme catalysant lhydrolyse de la cellulose.


CELLULASE: An enzyme which catalyzes the hydrolysis of cellulose into smaller molecules.

ΚΥΤΤΑΡΑΣΗ: Ενζυμο που καταλύει την υδρόλυση κυτταρίνης σε μικρότερα μόρια.

ZELLULASE: Ein Enzym, das die Hydrolyse von Zellulose in kleinere Moleküle katalysiert.

CELLULASI: Un enzima che catalizza l’idrolisi della cellulosa, dando origine a cellule più piccole.

CELULASA: Enzima catalizadora de la hidrólisis de la celulosa.

CELLULASE: Enzym som katalyserer hydrolyse av cellulose til mindre molekyler.

Was this helpful?
Chacune des cellules résultant de la division dune seule cellule (cellule mère) généralement par mitose.


DAUGHTER CELL: Either one of the two cells resulting from division of a single cell, usually by mitosis.

ΘΥΓΑΤΡIΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που σχηματίζεται από τη διαίρεση ενός μητρικού κυττάρου.

TOCHTERZELLE: Jede der beiden Folgezellen, die aus der Teilung der einzelnen Mutterzelle hervorgegangen sind. Dies geschieht gewöhnlich durch Mitose.

CELLULA FIGLIA: Ognuna delle due cellule risultanti dalla divisione di una singola cellula, in genere tramite la mitosi.

CÉLULA HIJA: Cada una de las células que resulta de la división de una sola célula (célula madre) generalmente por mitosis.

DATTERCELLE: Den en av de to cellene som blir dannet ved deling av en enkelt celle, vanligvis ved mitose.

Was this helpful?
Cellules comportant plus de deux copies du génome haploïde.


POLYPLOID CELL: Cells with three or more sets of the haploid genome.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα με τρία ή περισσότερα αντίγραφα του απλοειδούς γονιδιώματος.

POLYPLOIDE ZELLE: Zellen mit mehr als zwei Kopien des haploiden Genoms.

CELLULA POLIPLOIDE: Cellula con tre o più corredi cromosomici aploidi.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contiene mas de dos copias del genoma haploide.

POLYPLOID CELLE: Celle med tre eller flere sett av det haploide genomet.

Was this helpful?
Un type de cellule T qui arrête la production danticorps.


SUPPRESSOR T CELL: Considered to be a type of T- cell that turns off antibody production.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ Τ ΚΥΤΤΑΡΟ: Ενας τύπος Τ-κυττάρου που θεωρείται ότι αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.

UNTERDRÜCKER-T-ZELLE: Eine Art der T-Zelle, die die Antikörperproduktion unterbindet.

SUPPRESSOR T-CELL: Una cellula T (linfocita T) che blocca la produzione degli anticorpi.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea la producción de anticuerpos.

SUPPRESSOR-T-CELLE: Type T-celle som ”skrur av” antistoff produksjonen.

Was this helpful?
Cellules plurinuclées observées dans les lésions inflammatoires. Les cellules géantes sont formées à partir de macrophages, habituellement par fusion cellulaire. Fréquemment observées, chez les poissons, en association avec des infections fongiques ou mycobactériennes.


GIANT CELLS: Multinucleated cells seen in inflammatory lesions. The cells are formed from macrophages, usually by fusion of many cells. Commonly seen in association with fungal or mycobacterial infections in fish.

ΓIΓΑΝΤIΑIΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Πολυπύρηνα κύτταρα που συναντώνται σε φλεγμονώδεις προσβολές. Σχηματίζονται από μακροφάγα, συνήθως με σύντηξη πολλών κυττάρων. Συνήθως συνδέονται με μυκητικές ή μυκοβακτηριακές μολύνσεις στα ψάρια.

RIESENZELLEN: Vielkernige Zellen, die bei Verletzungen mit Entzündungen auftreten. Die Zellen werden von Makrophagen normalerweise durch Fusion vieler Zellen gebildet. Bei Fischen assoziiert mit Pilzbefall oder mycobakteriellen Infektionen.

CELLULE GIGANTI: Cellule multinucleate osservate nelle lesioni infiammatorie. Le cellule si formano da macrofagi, di solito per fusione cellulare. Comunemente viste in associazione con funghi o infezioni micobatteriche nei pesci.

CÉLULAS GIGANTES: Células plurinucleadas que se observan en las uniones inflamatorias. Las células gigantes son formadas a partir de macrófagos, normalmente por fusión celular. Frecuentemente observadas, en los peces, en asociación con las infecciones fúngicas o micobacterianas.

KJEMPECELLE: Flerkjernede celler som sees i betennelseslesjoner. Disse cellene dannes av makrofager, vanligvis ved sammensmelting av flere celler. Svært ofte sett i tilknytning til infeksjon av sopp eller mykobakterier på fisk.

Was this helpful?
Toutes les cellules dun organisme à lexception des cellules sexuelles.


SOMATIC CELLS: All cells of an organism except those of the germ line. Somatic cells are usually diploid cells.

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: Ολα τα κύτταρα ενός οργανισμού εκτός από τα γεννητικά κύτταρα. Τα σωματικά είναι συνήθως διπλοειδή κύτταρα.

SOMATISCHE ZELLEN: Alle Zellen eines Organismus mit Ausnahme der Zellen in der Keimbahn. Somatische Zellen sind in der Regel diploid.

CELLULA SOMATICA: Tutte le cellule di un organismo escluse quelle appartenenti alla linea germinale. Le cellule somatiche sono di solito cellule diploidi.

CÉLULAS SOMÁTICAS: Todas las células de un organismo excepto las células sexuales.

SOMATISKE CELLER: Alle cellene i en organisme unntatt kjonnscellene. Er vanligvis diploide.

Was this helpful?
Lymphocytes transformés par le thymus et acteur principal de limmunité cellulaire; la reconnaissance dun antigène induit la prolifération clonale de ces cellules.


HELPER T-CELLS: Thymus-transformed lymphocytes primarily responsible for cell-mediated immunity: antigen recognition induces the rapid clonal profileration of T-cells.

ΒΟΗΘΗΤIΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Τ: Λεμφοκύτταρα, τα οποία μετασχηματίζονται στον θύμο αδένα και είναι υπεύθυνα για την ανοσία: η αναγνώριση του αντιγόνου επάγει τον ταχύ κλωνικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων Τ.

HELFERZELLEN: Von der Thymusdrüse umgewandelte Lymphozyten, die in erster Linie für die zelluläre Immunabwehr verantwortlich sind, wobei sie sich nach Erkennen eines Antigens schnell teilen und so zahlreiche Klone bilden können.

CELLULE T-HELPER: Linfociti Timo-dipendenti responsabili principali dellimmunità cellulare. Il riconoscimento dellantigene induce la rapida proliferazione clonale di queste cellule.

CÉLULAS T AUXILIARES: Linfocitos transformados por el timo y representan el factor principal de la inmunidad celular; el reconocimiento de un antígeno induce la proliferación de estas células.

T-HJELPERCELLER: Thymus-omdannede lymfocytter primært ansvarlige for cellemediert immunitet. Gjenkjenning av antigen induserer den raske klonale forøkningen av T-celler ved celledeling.

Was this helpful?
Glucide de formule empirique (CH2O)n contenue dans les membranes squelettiques des cellules végétales.


CELLULOSE: A carbohydrate constituent of the walls and skeletons of plant cells, having the empirical formula of (CH2O)n.

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ: Υδατάνθρακας, συστατικό των τοιχωμάτων και των σκελετικών στοιχείων των φυτικών κυττάρων. Ο εμπειρικός τύπος της κυτταρίνης είναι (CΗ2Ο)n.

CELLULOSE: Ein wesentlicher Kohlenhydrat-Bestandteil der Zellwände und Zellskelette bei Pflanzen, der allgemeinen Formel (CH2O)n.

CELLULOSA: Un costituente della parete e dello scheletro cellulare delle piante. Ha formula empirica (CH2O)n.

CELULOSA: Hidrato de carbono cuya formula empírica es (CHSub>20)n y que se encuentra en las membranas esqueléticas de las células vegetales.

CELLULOSE: Karbohydrat i cellevegger og skjelett i planteceller, har den empiriske formelen (CH2O)n.

Was this helpful?
Terme utilisé dans létude de la composition des aliments et qui corréspond à la matière non-combustible restant après lincinération à 6000C pendant 3h.


ASH: Term used in nutritional composition studies, referring to the non-combustible matter which remains after a substance has been completely incinerated at 6000C for three hours.

ΤΕΦΡΑ: Ο όρος χρησιμοποιείται σε μελέτες σχετικές με την σύσταση των τροφών. Αναφέρεται στο μή-καιόμενο υλικό που παραμένει αφού η ουσία έχει πλήρως αποτεφρωθεί στους 600 0C επί τρεις ώρες.

ASCHE: Ein Begriff, der in Studien zur Nahrungszusammensetzung verwendet wird. Er bezieht sich auf die nichtbrennbare Substanz, die nach vollständiger Verbrennung bei 6000C und drei Stunden Dauer zurückbleibt.

CENERE: Termine usato negli studi di composizione nutrizionale, che si riferisce alla materia incombustibile residua dopo che una sostanza sia stata completamente incenerita a 6000C per tre ore.

CENIZA: Termino utilizado en el estudio de la composición de los alimentos y que corresponde la materia no-combustible que queda después de la incineración a 6000 C durante 3 horas.

ASKE: Begrep som blir brukt i sammenheng med ernæringsstudier og viser til ikke brennbare substanser som ligger igjen etter en fullstendig forbrenning ved 6000 C i tre timer.

Was this helpful?
Poissons soleils; une famille de poissons téléostéens perciformes des eaux douces de lAmérique du Nord constituée denviron 30 espèces. La première nageoire dorsale porte de nombreuses raies et sunit à la deuxième nageoire dorsale. La nageoire caudale est fortement échancrée. Comprend les espèces Pomoxis spp, Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides et M. dolomieu ainsi que de nombreux hybrides de poisson soleil.


CENTRARCHIDS: Sunfishes; family of North American freshwater perciform teleost fishes containing about 30 species;first characterised by having the dorsal fin strongly spined, united with second; tail deep. Common species include crappies (Pomoxis spp), pumpkinseed (Lepomis gibbosus), large (Micropterus salmoides) and smallmouth bass (M. dolomieu) as well as many sunfish hybrids. As carnivores, they exercise substantial predatory pressure on the local fish community.

ΚΕΝΤΡΑΡΧΙΔΕΣ: Οικογένεια περκομόρφων τελεοστόων που ζουν στα γλυκά νερά της Νοτίου Αμερικής, η οποία περιλαμβάνει περίπου 30 είδη. Το πρώτο νωτιαίο πτερύγιο έχει ισχυρές ακτίνες, και είναι ενωμένο με το δεύτερο. Κοινά είδη είναι τα Pomoxis spp, Lepomis gibbosus, Micropterus dolomieu, καθώς και πολλά υβρίδια.

CENTRARCHIDAE: Familie der Sonnenbarsche, zu den in Nordamerika vorkommenden perciformen Knochenfischen gehörend. Besteht aus etwa 30 Arten, die starke Hartstrahlen in der ersten Dorsalen enthalten. Diese ist mit der zweiten Dorsalen eng vereinigt; Die Schwanzgabelung ist tief. Bekannte Arten sind die sog. Crappies (Pomoxis-Arten), der Großmaulbarsch (Micropterus salmoides), den "small-mouth bass" (Micropterus dolomieu), den Sonnenbarsch ("pumpkinseed", Lepomis gibbosus) und viele Sonnenfisch-(Lepomis-) hybrid

CENTRARCHIDI: Famiglia di pesci Nord Americani di acqua dolce, teleostei perciformi, comprende circa 30 specie, tra cui il persico sole ed il persico trota; la prima pinna dorsale è provvista di robuste spine e di molti raggi ed è unita alla seconda dorsale. Tra le specie più comuni Pomoxis spp, Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides e M. dolomieu, oltre a vari ibridi. Come carnivori, esercitano una forte pressione predatoria sulle comunità locali.

CENTRARCHIDOS: Pez sol; una familia de peces teleósteos perciformes de agua dulce de América del Norte constituida por 30 especies. La primera aleta dorsal es fuertemente espinosa y está unida a la segunda aleta dorsal. Contiene las especies Pomoxis spp, Lepomis gibbosus, Micropterus salmoides y M. Dolomieu así como numerosos híbridos del pez sol.Como carnívoros que son, ejercen presión prdatoria sobre comunidades locales de peces.

CENTRARCHIDAE: Solabborer: Familie av nordamerikanske perciforme ferskvannsteleoster med om lag 30 arter. Karakteriseres ved at første ryggfinne er sterkt pigget og går i ett med andre. Vanlige arter er ”crappies” (Pomoxis spp), ”pumpkinseed” (Lepomis gibbosus), ”largemouth bass” (Micropterus salmoides), ”smallmouth bass” (Micropterus dolomieu) og mange solabbor-hybrider.

Was this helpful?
Dispositif de laboratoire dans lequel les échantillons sont soumis à une rotation à haute vitesse de telle façon que leurs composants soient séparés les uns des autres par la force centrifuge. Les centrifugations dites de basse vitesse sont utilisées pour séparer la matière particulaire (par exemple cellules sanguines, algues unicellulaires) dun milieu aqueux par sédimentation. Les centrifugations à très haute vitesse (ultracentrifugations) sont capables de séparer les grosses molécules.


CENTRIFUGE: Laboratory device in which samples are rotated at high speed so that their component parts are separated by centrifugal forces. Low-speed centrifuges may be used to separate particulate matter (e.g. blood cells, unicellular algae) from aqueous samples by pelleting. Very high-speed centrifuges (ultracentrifuges) can be used in the separation of large molecules.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ: Εργαστηριακή συσκευή στην οποία τα δείγματα περιστρέφονται σε υψηλές ταχύτητες, έτσι ώστε να διαχωρίζονται στα συστατικά τους μέρη τα διαλελυμένα υλικά αξοιοποιώντας τη φυγόκεντρο δύναμη. Οι συσκευές χαμηλής ταχύτητας χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τα σωματιδιακά υλικά (π.χ. αιματοκύτταρα, μονοκύτταρα φύκη), από τα υδάτινα διαλύματα με το σχηματισμό σβώλων. Φυγόκεντροι πολύ υψηλής ταχύτητας (υπερφυγόκεντροι) χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό μακρομορίων.

ZENTRIFUGE: Ein Gerät, in dem Proben mit hoher Geschwindigkeit rotieren, wobei die Zentrifugalkräfte die in den Proben enthaltenen Bestandteile aufgrund unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften separieren. Zentrifugen mit niedriger Drehzahl können benutzt werden, um feste Bestandteile von flüssigen Medien zu trennen (z.B. Blutzellen, einzellige Algen). Hochdrehende (Ultra-) Zentrifugen können zur Trennung großer Moleküle eingesetzt werden.

CENTRIFUGA: Uno strumento di laboratorio in cui i campioni contenuti in apposite provette, vengono fatti ruotare ad alta velocità affinchè le loro componenti vengano separate dalle forze centrifughe. Le centrifughe a bassa velocità possono essere utilizzate per la separazione di materiali specifici (es. globuli rossi, alghe unicellulari) dai campioni liquidi. Le centrifughe di alta velocità (ultracentrifughe) possono essere utilizzate per la separazione di macromolecole, membrane ed organuli cellulari.

CENTRÍFUGA: Aparato de laboratorio en lo cual las muestras están sometidas a una rotación de alta velocidad de tal manera que sus componentes se separan unos de otros por la fuerza centrífuga. Las centrifugaciones a base de velocidad están utilizadas para separar las materias particulares (por ejemplo células sanguíneas, algas unicelulares) de un medio acuoso por sedimentación. Las centrifugaciones de altas velocidades (ultracentrifugaciones) son capaces de separar las grandes moléculas.

SENTRIFUGE: Laboratoriumutstyr der prøver blir rotert ved høy hastighet slik at de ulike komponentene i prøven blir separert ved hjelp av sentrifugalkraft. Lavhastighets sentrifuger brukes til å separere partikulært materiale (f.eks. blodceller, encellede alger) fra løste prøver ved pelletering (bunnfelling). Høyhastighetssentrifuger kan brukes til å separere store molekyler.

Was this helpful?
Région chromosomiale qui sassocie aux fibres fusoriales lors de la mitose et de la meïose.


CENTROMER: A chromosomal region that becomes associated with the spindle fibres during mitosis and meiosis.

ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΟ: Χρωμοσωμική περιοχή που συνδέεται με τις ίνες της ατράκτου κατά τη μίτωση και μείωση.

CENTROMER: Eingeschnürter Bereich eines Chromosoms, der mit der Anheftungsstelle der Mitose- oder Meiose-Spindel in Verbindung steht.

CENTROMERO: Una regione cromosomica che si associa ai fusi durante la mitosi e la meiosi.

CENTRÓMERO: Zona cromozómica que se asocia a las fibras fusoriales durante la mitosis y la meiosis.

CENTROMER: Området på kromosomene som festes til spindelene under mitose og meiose.

Was this helpful?
Classe danimaux exclusivement marins incluant les nautiles, les calmars et les pieuvres. Mollusques à symétrie bilatérale dans laquelle le pied est étroitement associé à la tête. Ils sont souvent pélagiques et nagent par propulsion pour chasser leur proie. Animaux semelpares dont la durée de vie est relativement courte.


CEPHALOPOD: Class of bilaterally symetrical molluscs, including nautiluses, squids, and octopuses, in which the foot is closely associated with the head. These are essentially pelagic animals which swim after prey by jet propulsion; relatively short-lived animals which spawn once only.

ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ: Ομοταξία Μαλακίων δίπλευρης συμμετρίας που περιλαμβάνει ναυτίλους, καλαμάρια και χταπόδια, στα οποία τα άκρα είναι σε στενή σύνδεση με το κεφάλι. Ουσιαστικά είναι πελαγικά ζώα τα οποία κινούνται με υδατώθηση. Σχετικά βραχύβια μονοτόκα ζώα.

CEPHALOPODA, KOPFFÜßER: Eine ausschließlich marine Tierklasse, die die Nautilus-Arten, verschiedene Tintenfische und Kraken einschließt. Bilateral symmetrische Mollusken, bei denen der Fuß eng mit dem Kopf verbunden ist. Es handelt sich im wesentlichen um pelagische Tiere, die durch Rückstoß schwimmen und Beute jagen. Relativ kurzlebige Tiere, die sich nur einmal fortpflanzen.

CEFALOPODI: Una classe di molluschi strettamente marini con simmetria bilaterale, includono i nautilus, i calamari, e i polipi, in cui il piede è associato alla parte cefalica. Si tratta principalmente di animali pelagici che cacciano la preda usando la propulsione a reazione e che hanno una vita piuttosto breve (depongono le uova solo una volta).

CEFALÓPODO: Clase de animales exclusivamente marinos que incluye los nautilos, calamares y los octópodos. Moluscos con simetría bilateral en los cuales el pie es estrechamente asociado con la cabeza. Éstos son esencialmente animales pelágicos que nadan por propulsión para capturar sus presas. Son animales que desovan solamente una vez y cuya vida es relativamente corta.

CEPHALOPODA (BLEKKSPRUT): Klasse av bilateralt symmetriske mollusker (bløtdyr), medregnet nautiluser, tiarmede og åttearmede blekkspruter, der foten er nær tilknyttet hodet. De er hovedsakelig pelagiske dyr som svømmer etter bytte ved hjelp av jetdrift. Relativt kort levetid, og gyter kun en gang.

Was this helpful?
Région antérieure du corps de certains Invertébrés (Crustacés, Arachnides), qui comprend la tête et un ou plusieurs segments du thorax soudés.


CEPHALOTHORAX: A body region formed by the fusion of one or more thoracic segments with the head (especially in crustaceans).

ΚΕΦΑΛΟΘΩΡΑΚΑΣ: Περιοχή του σώματος των ασπονδύλων, που σχηματίζεται από σύντηξη ενός ή περισσοτέρων θωρακικών μεταμερών με το κεφάλι (ιδιαίτερα στα καρκινοειδή).

CEPHALOTHORAX: Ein Körperteil, der durch die Fusion von einzelnen oder mehreren Thoraxsegmenten mit dem Kopf entstanden ist (speziell bei Crustaceen).

CEFALOTORACE: Una regione del corpo formata dalla fusione di uno o più segmenti toracici con la testa (avviene nei crostacei).

CEFALOTÓRAX: Parte anterior de algunos invertebrados (Crustáceos, Arácnidos), que está formada por la cabeza y uno o más segmentos del tórax.

CEPHALOTHORAX: Kroppsregion dannet ved fusjon av ett eller flere brystsegment og hodet (spesielt hos krepsdyr).

Was this helpful?
Stade larvaire de trématodes parasites produisant des redies ou des sporocystes chez les gastéropodes infectés. Produite de façon asexuelle par les larves de rédies qui vivent en parasites chez les gastéropodes. Les cercaires peuvent aussi infester dautres hôtes.


CERCARIUM: Larval stage of trematodes which produce rediae or sporocysts in infected intermediate hosts. Produced asexually by rediae larvae which are parasitic in snails. Cercariae are infective to a different host.

ΚΕΡΚΑΡΙΟ: Νύμφη των τρηματωδών από την οποία παράγονται ρεδίες ή σποροκύστεις σε μολυσμένα σαλιγκάρια. Πολλαπλασιάζονται αγενώς από νύμφες ρέδιες οι οποίες παρασιτούν σε σαλιγκάρια. Τα κερκάρια μολύνουν διάφορους ξενιστές.

CERCARIE: Larvales Trematodenstadium, das ungeschlechtlich durch Redien oder Sporocyten in infizierten Schnecken produziert werden. Cercarien sind gegenüber anderen Wirten infektiös.

CERCARIA: La fase larvale dei trematodi che produce redie o sporocisti all’interno degli ospiti intermedi infettati. Vengono prodotte assessulamente dalle rediae che parassitano le lumache. Le cercariae sono infettive per ospiti diversi.

CERCARIA: Estado larvario de trematodos parásitos que producen (rediae) o soporcitos en los gasterópodos infectados. Producida de manera asexual por las larvas de rediae Que viven como parásitos en los gasterópodos. Las cercarías pueden infectar otros animales diferentes.

CERKARIE: Larvestadium hos trematoder (ikter) som produserer redier og sporocyster i infiserte mellomverter. Produseres ukjønnet fra redielarver som er parasittiske på snegler. Cerkarie er smittsomt for en annen vert.

Was this helpful?
Pigment jaune-marron résistant à lacide produit par la péroxydation dacides gras insaturés fréquemment trouvés dans un nombre de tissus. Souvent rencontré dans les tissus des poissons, surtout dans les macrophages du foie et de la rate.


CEROID: Yellow-brown acid-fast pigments representing the end products of peroxidation of unsaturated fatty acids and occurring in many tissues. Found quite often in fish tissues, particularly in the liver and spleen, within macrophages.

ΚΗΡΟΕΙΔΗΣ: Καφε-κίτρινες οξεο-στερεούμενες χρωστικές, ανθεκτικές στα τελικά προïόντα της υπεροξείδωσης ακόρεστων λιπαρών οξέων , οι οποίες βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Συναντώνται αρκετά συχνά στους ιστούς των ψαριών, ιδιαίτερα στο συκώτι και τον σπλήνα, μέσα στα μακροφάγα.

ZEROID: Gelblich-braunes säurebeständiges Pigment; ein Endprodukt der Peroxidation von ungesättigten Fettsäuren; in vielen Geweben enthalten; sehr häufig bei Fischen zu finden, vor allem in der Leber, der Milz und in Makrophagen.

CEROIDE: Pigmenti acido-resistenti di colore giallo-marrone che rappresentano i prodotti finali della perossidazione degli acidi grassi insaturi, si trovano all’interno di parecchi tessuti. Si riscontrano molto spesso nei tessuti dei pesci, particolarmente nel fegato e nella milza, all’interno dei macrofagi.

CEROIDE: Pigmento amarillo-marrón resistente al ácido, producido por la peroxidación de los ácidos grasos insaturados frecuentemente encontrados en un número de tejidos. Se encuentra bastante a menudo en los tejidos de peces, particularmente en los macrófagos del hígado y el bazo.

CEROID: Oransjebrunt syremotstandig pigment som er sluttprodukt fra peroksidering av umettede fettsyrer, finnes i mange ulike vev. Ofte funnet i fiskevev, spesielt i lever og milt, og inni makrofager.

Was this helpful?
Document officiel déclarant létat sanitaire dun groupe dorganisme (par exemple, stock vivant en aquaculture). Un tel document ne signifie pas nécessairement quun chargement nest pas contaminé, mais que les maladies répertoriées pour lesquelles des échantillons ont été examinés nont pas été détectées. Elles peuvent être présentes en dessous du seuil de détection et un risque résiduel de maladie existe alors dépendant de la taille des échantillons, de la taille de lexpédition et de la sensibilité


HEALTH CERTIFICATION: An official statement declaring the health/disease status of a group of organisms (e.g. aquaculture stock). Such a statement does not necessarily mean that a shipment is disease-free, but that the target diseases for which the samples have been analyed have not been detected; they might be present below detection level, and therefore a residual risk of disease transfer exists, depending on sample size, size of the consignment and sensitivity of the method used.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ: Επίσημη δήλωση που αναφέρει την κατάσταση υγείας ή ασθένειας μιας ομάδας οργανισμών, π.χ. ενός καλλιεργούμενου αποθέματος. Μία τέτοια δήλωση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μια αποστολή είναι απηλλαγμένη ασθενειών αλλά ότι δεν βρέθηκαν οι ασθένειες, για τις οποίες εξετάστηκε το δείγμα. Οι ασθένειες ενδέχεται να είναι παρούσες, αλλά κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης, και επομένως υπάρχει μη παραμένων κίνδυνος μεταφοράς ασθενειών, οι οποίες είναι ανάλογες προς το μέγεθος του δείγματος, το μέγεθος τ

GESUNDHEITSZEUGNIS: Eine offizielle Erklärung über den Gesundheits- bzw. Krankheitszustand einer Gruppe von Organismen (z.B. eines Aquakulturbestandes). Solch ein Zeugnis garantiert nicht die Krankheitsfreiheit einer Lieferung, sondern nur, daß die Krankheit, auf die untersucht wurde, in der Sendung nicht nachgewiesen werden konnte. Trotzdem kann sie unterhalb der Nachweisgrenze im betreffenden Bestand vorhanden sein, und ein Restrisiko des Krankheitstransfers kann (abhängig von der Untersuchungsmethode, z.B. der P

CERTIFICAZIONE DI SANTA: Un documento ufficiale che dichiara lo stato di salute di un gruppo di organismi (es. uno stock proveniente dallacquacoltura). Un tale documento non necessariamente significa che una partita non è contaminata, ma che i campioni esaminati non sono stati contaminati da quelle malattie per le quali sono state eseguite le analisi; oppure che le malattie potrebbero essere presenti ma al di sotto del livello soglia, per cui potrebbe comunque sussistere il rischio di trasferimento di quella malattia.

CERTIFICACIÓN SANITARIA: Documento oficial que refleja el estado sanitario de un grupo de organismos (por ejemplo, stock de acuicultura). Tal documento de significa necesariamente que un grupo no está infectado, pero que la enfermedades por la cuales las muestras han sido examinadas no fueron detectadas. Estas enfermedades pueden estar presentes por debajo del limite de detección y que el riesgo residual de la enfermedad existe y su detección depende entonces del número de muestras, de expediciones y de la sensibilidad

HELSEATTEST: En offisiell erklæring som angir helse- eller sykdomsstatus til en gruppe organismer (f.eks. akvakulturbeholdning). En slik attest betyr ikke nødvendigvis at forsendelse er sykdomsfri, men at sykdommen som det er analysert for ikke er funnet. Sykdommen kan være tilstede under deteksjonsnivå, så risikoen for sykdomsspredning er tilstede avhengig av prøvestørrelse, størrelse på forsendelsen og metode brukt.

Was this helpful?
Ver allongé et applati dorso-ventralement; parasites obligés. La plupart des stades adultes sont des parasites du tube digestif des Vertébrés, tandis que les stades larvaires se développent chez un hôte intermédiaire (Vertébré ou Invertébré).


CESTODA: Tapeworms: bilaterally symmetrical, elongate, dorsoventrally flattened worms that are obligate parasites. Most of the adults parasitize the intestine of vertebrates; larval stages develop within a vertebrate or invertebrate intermediate host.

ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ: Σκώληκες ταινιόμορφοι, με δίπλευρη συμμετρία, επιμηκυσμένοι, νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένοι. Είναι υποχρεωτικά παράσιτα.Τα περισσότερα ενήλικα παρασιτούν στον πεπτικό σωλήνα των σπονδυλωτών. Τα νυμφικά στάδια αναπτύσσονται εντος σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου ενδιάμεσου ξενιστή.

CESTODEN: Bandwürmer; bilateral symmetrisch, länglich, dorsoventral abgeflachte Würmer, die obligatorische Parasiten sind. Die meisten der Adulten parasitieren in den Eingeweiden von Wirbeltieren; die Larvalstadien entwickeln sich in Zwischenwirten, die sowohl Vertebraten als auch Invertebraten sein können.

CESTODI: Tenie: vermi dotati di simmetria bilaterale, allungati, appiattiti dorsoventralmente che sono parassiti per sopravvivenza. La maggior parte delle tenie adulte infestano l’intestino dei vertibrati; le fasi larvali si sviluppano all’interno di un ospite intermedio vertebrato o invertebrato.

CESTODO: Gusano de cuerpo largo y aplanado dorso-ventral (platelmintos), parásitos obligatorios. La mayoría de los estados adultos son parásitos del tubo digestivo de vertebrados, mientras que los estados larvarios se desarrollan en el huésped intermediario (vertebrados o invertebrados).

CESTODA (BENDELORM): Bilateralt symmetriske, langstrakte, dorsoventralt flattrykte marker som er obligate parasitter. De fleste voksne er parasitter i tarmen hos vertebrater (virveldyr), larvestadier utvikler seg inni mellomverter som kan være vertebrater eller evertebrater (virvelløse dyr).

Was this helpful?
(11-Céto-testérone) Hormone stéroïde mâle naturelle qui joue un rôle dans le contrôle du développement des caractères sexuels secondaires et qui influence le taux de métabolisme. Auparavant, cette hormone a été utilisée dans des expériences de masculisation.


KETO-TESTOSTERONE: (11-Keto-testosterone) A naturally-occurring male steroid which controls the development of secondary sexual characteristics and influences metabolic rates. In the past it has been used in masculinization experiments.

ΚΕΤΟ-ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: (11-κετο-τεστοστερόνη) Φυσιολογικά αρσενική στεροειδής ορμόνη που ελέγχει την ανάπτυξη των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών και επιδρά στους μεταβολικούς ρυθμούς. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για πειράματα αρρενοποίησης.

KETO-TESTOSTERON: (11-keto-testesteron). Ein natürlich vorkommendes männliches Steroidhormon, das die Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale steuert und die Stoffwechselrate beeinflußt. In der Vergangenheit wurde es experimentell zur Maskulinisierung eingesetzt.

CHETO-TESTERONE: (11-cheto-testosterone) uno steroide maschile naturale che controlla lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari e influenza la velocità del metabolismo. In passato è stato usato negli esperimenti della mascolinizzazione.

CETO-TESTOSTERONA: (11-ceto-testosterona) Hormona esteroide masculina que juega un papel el control y el desarrollo de los caracteres sexuales segundarios y que influye la tasa metabólica. En el pasado esta hormona ha sido utilizada en los experimentos de masculinización.

KETOTESTOSTERON: (11-keto-testosteron) Et naturlig forekommende hannlig steroidhormon som kontrollerer utviklingen av sekundære kjønnskarakterer og påvirker den metabolske aktiviteten. Er tidligere brukt i maskuliniseringseksperimenter. Jfr. testosteron.

Was this helpful?
La formation de cétones à partir dacides gras et certains acides aminés.


KETOGENESIS: Formation of ketones from fatty acids and certain amino acids.

ΚΕΤΟΝΟΓΕΝΕΣΗ: Σχηματισμός κετονών από λιπαρά οξέα και ορισμένα αμινοξέα.

KETOGENESE: Die Bildung von Ketonen aus Fettsäuren und bestimmten Aminosäuren.

CHETOGENESI: Formazione di chetoni a partire dagli acidi grassi e da alcuni aminoacidi.

CETOGENESIS: La formación de cetonas a partir de ácidos grasos y ciertos aminoácidos.

KETOGENESE: Dannelse av ketoner fra fettsyrer og visse aminosyrer.

Was this helpful?
Grand groupe de dérivés dhydrocarbure contenant un ou plusieurs groupes =C=O. Composé organique qui contient des groupes carbonyl attachés par deux carbones.


KETONES: A large group of hydrocarbon derivates containing one or more =C=O-groups (keto-groups). An organic compound that contains a carbonyl group attached to two carbons.

ΚΕΤΟΝΕΣ: Μεγάλη ομάδα οργανικών ενώσεων που περιέχουν μία ή περισσότερες κετονομάδες (=C=Ο). Οργανική ένωση που περιέχει καρβοξυλομάδα ενωμένη με δύο άνθρακες.

KETONE: Umfangreiche Gruppe von Kohlenwasserstoffderivaten, die eine oder mehrere =C=O-Gruppen (Keto-Gruppen) enthalten. Eine organische Verbindung, die eine Karbonylgruppe an zwei Kohlenstoffatomen gebunden enthält.

CHETONI: Composti chimici appartenenti al gruppo dei derivati degli idrocarburi, con formula generale RRCO, dove R e R sono due gruppi alchilici, arilici o radicali eterociclici e =C=O rappresenta il gruppo chetonico. Rappresentano importanti intermedi nella sintesi dei composti organici.

CETONAS: Gran grupo de derivados de hidrocarburo que contiene uno o muchos grupos =C=O. Compuesto orgánico que contiene grupos carbonilos ligados por dos carbonos.

KETONER: En stor gruppe med hydrokarbonderivater, består av forbindelser med en eller flere =C=O grupper (ketogrupper). En organisk forbindelse som inneholder en karbonylgruppe som er festet til to karbonatomer

Was this helpful?
Accumulation excessive de cétones dans le corps, résultant de loxydation incomplète des acides gras.


KETOSIS: Excessive amounts of ketones in the body, resulting from incomplete oxidation of fatty acids.

ΟΞΟΝΑΙΜΙΑ: Κατάσταση προκαλούμενη από ατελή οξείδωση των λιπαρών οξέων στο σώμα.

KETOSE: Vermehrte Bildung von Aceton im Blut; resultiert aus der unvollständigen Oxidation von Fettsäuren.

CHETOSI: Condizione caratterizzata da una concentrazione abnormemente elevata di corpi chetonici nei tessuti corporei, dovuta a incompleta ossidazione degli acidi grassi.

CETOSIS: Acumulación excesiva de cetona en el cuerpo, como resultado de la oxidación incompleta de los ácidos grasos.

KETOSE: Forhøyede nivåer av ketoner i kroppen, dannes ved ufullstendig oksidering av fettsyrer.

Was this helpful?
Une série séquentielle dorganismes, appartenant à des niveaux trophiques successifs dune communauté, à travers lesquels de lénergie est transférée par voie alimentaire. Lénergie entre dans la chaîne alimentaire grâce à la fixation par la production primaire (plantes vertes pour la majeure partie). Elle passe ensuite aux herbivores (consommateurs primaires) et ensuite aux carnivores (consommateurs secondaires, tertiaires).


FOOD CHAIN: A simplistic concept referring to the sequence of organisms on successive trophic levels within a community, through which energy is transferred by feeding; energy enters the food chain during fixation by primary producers (mainly green plants) and passes to the herbivores (primary consumers) and then to the carnivores (secondary and tertiary consumers). Nutrients are returned to primary production by detritivores.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Απλουστευτική έννοια που αναφέρεται σε μία αλληλουχία οργανισμών μιας βιοκοινωνίας, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. Οι οργανισμοί αυτοί μεταφέρουν ενέργεια, μέσω της διατροφής τους, από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Η ενέργεια εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα με την δέσμευσή της (στερέωση) από τους πρωτογενείς παραγωγούς (κυρίως πράσινα φυτά) και περνά στα φυτοφάγα (πρώτοι καταναλωτές) και στη συνέχεια στα σαρκοφάγα (δεύτεροι και τρίτοι καταναλωτές). Τα θρεπτικά συστατικά ε

NAHRUNGSKETTE: Eine sukzessive Folge von Organismen (Arten) innerhalb einer Lebensgemeinschaft, die Energie über die Nahrungsaufnahme von einer trophischen Ebene zur nächsthöheren transferiert; Energie gelangt in die Nahrungskette während der Fixierung durch einen Primärproduzenten (hauptsächlich grüne Pflanzen) und wird über die Herbivoren (Primärkonsumenten) und den Karnivoren (Sekundär-, Tertiärkonsumenten) weitergereicht.

CATENA ALIMENTARE: Concetto basilare riferito alla serie sequenziale di organismi appartenenti a livelli trofici successivi della comunità, attraverso la quale lenergia si trasferisce per via alimentare; lenergia entra nella catena alimentare durante la fissazione da parte dei produttori primari (principalmente piante verdi) e passa agli erbivori (consumatori primari) e poi ai carnivori (consuamtori secondari e terziari). I nutrienti ritornano alla produzione primaria per mezzo dei detritivori.

CADENA ALIMENTARÍA: Una serie secuencial de organismos que pertenecen a niveles tróficos sucesivos de una comunidad, a través los cuales la energía está transferida por via alimentaría. La energía entra en la cadena alimentaría gracias a la fijación por la producción primaria (plantas verdes en la mayor parte). Después pasa a los herbívoros (consumadores primarios) y después a los carnívoros (consumadores segundarios, terciario).

NÆRINGSKJEDE: Et forenklet begrep som refererer til rekkefølgen av dyr på ulike trofiske nivå innen et samfunn. Energi blir overført mellom nivåene ved beiting. Den kommer inn i næringskjeden ved binding av primærprodusentene (hovedsakelig grønne planter), går videre først til herbivore (plantespisende) dyr og til slutt til karnivore (kjøttetende) dyr. Næringsstoffer vender tilbake til primærproduksjon via detrivore organismer.

Was this helpful?
Se dit dun organisme exposé artificiellement à un agent pathogène ou à dautres stress, dans le but de provoquer une réponse immunitaire.


CHALLENGE: To expose artificially a fish, or other animal, to a pathogen or other stressor, thus challenging the test organisms immune response.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: Τεχνητή έκθεση ενός ψαριού ή άλλου ζώου σε ένα παθογόνo ή άλλο παράγοντα ή άλλη καταπόνηση, ώστε να ελεχθεί η απόκριση του ανοσιοποιητικού συστήματος του εκτιθέμενου οργανισμού.

CHALLENGE (PRÜFEN, HERAUSFORDERN): Absichtliche Exposition eines Fisches oder eines anderen Tieres gegenüber einem Krankheitserreger; dabei wird in der Regel das Immumsystem des exponierten Individuums herausgefordert (getestet).

CHALLENGE: Termine anglosassone utilizzato per indicare un organismo esposto sperimentalmente ad un agente patogeno o ad altro stress, generalmente con l’intento di monitorare la risposta immunitaria (o altra risposta sistemica).

CHALLENGE: Dícese de un organismo expuesto artificialmente a un patógeno o a otros estrés con el fin de provocar una respuesta inmunitaria.

EKSPONERING: Eksponere fisk eller andre dyr for et patogen eller andre stressorer, for på den måten utfordre (challenge) testorganismens immunforsvar.

Was this helpful?
Exposition dun organisme à un agent pathogène, connu ou soupçonné, en suivant la réponse de cet organisme. La méthode dexposition est variable; orale, par injection, par immersion, par aspersion ou par ajout de lagent pathogène au milieu de culture.


CHALLENGE TEST: Exposure of a subject to a known or suspected pathogen with monitoring of the response. Exposure may be oral, by injection, by direct immersion, by spraying or by adding the pathogen to the water.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ "CHALLENGE TEST": Εκθεση ενός οργανισμού σε ένα γνωστό ή ύποπτο παθογόνο με ώστε να παρακολουθηθεί η απόκριση του οργανισμού. Η έκθεση πραγματοποιείται με ένεση, άμεση εμβάπτιση, με ψεκασμό ή προσθήκη του παθογόνου στο νερό.

CHALLENGE TEST, EXPOSITIONSTEST: Ein Begriff, der bereits weitgehend ins Deutsche übernommen wurde. Er bezeichnet die Exposition eines Individuums gegenüber einem bekannten oder als pathogen vermuteten Keim, wobei die Reaktion über die Zeit verfolgt wird. Die Exposition kann durch orale Verabreichung, durch Injektion, durch direkte Immersion, durch Aufsprühen oder durch direkte Zugabe einer Kultur des pathogenen Keimes zum Wasser erfolgen.

CHALLENGE TEST: Termine anglosassone. L’esposizione di un organismo o di una popolazione ad un agente patogeno noto o sconosciuto, con monitoraggio della risposta dell’organismo o della popolazione. La metodologia di esposizione può variare; orale, per iniezione, per bagno, per aspersione o per addizione dell’agente patogeno al mezzo do coltura.

CHALLENGE TEST: La exposición de un organismo a un patógeno, conocido o sospechado, siguiendo la respuesta de este organismo. El método de exposición es variable; oral, por inyección, por inmersión, por rociadura o por adición del patógeno en el medio de cultivo.

EKSPONERINGSTEST: Eksponering av en organisme for et kjent eller antatt patogen, for så å måle responsen. Eksponeringen kan være oral, ved injeksjon, ved direkte neddukking, ved sprøyting eller ved å tilsette patogenet til vannet.

Was this helpful?
Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.


SETTLING CHAMBER: One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘIΖΗΣΗΣ: Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.

ABSETZKAMMER: Eine Kammer eines Rezirkulationssystems, das sich zwischen dem Biofilter und dem Kulturbecken befindet.

CAMERA DI SEDIMENTAZIONE: Una serie di camere incluse nel sistema di acque ricircolanti, posizionate fra il biofiltro e le unità di allevamento. Questo facilita la sedimentazione delle feci e del materiale particolato.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.

SEDIMENTASJONSBASSENG: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

Was this helpful?
Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

PILZE: Gruppe einfacher eukaryoter Organismen ohne Chlorophyll (Pilze, Schimmel, Rostpilze, Hefen, etc.). Sie vermehren sich sexuell und asexuell durch Sporenbildung. Viele Pilze sind mikroskopisch klein.

FUNGHI: Associazione di semplici organismi eucarioti privi di clorofilla (funghi, muffe, ruggini, lieviti, ecc.) che si riproducono sessualmente e asessualmente per mezzo di spore. Molti di essi sono microscopici.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

Was this helpful?
Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.


IMPOSEX: A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.

ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

ZWITTER: Ein zwischengeschlechtliches Stadium bei einer bestimmten Gruppe von Mollusken (besonders bei Buccinum spp.), das aufgrund einiger anorganischer Schadstoffe, z. B. TBT auftritt.

INTERSESSO: Cambiamento di sesso; situazione riscontrata in certi gruppi di molluschi, particolarmente in Buccinum sp., dove la condizione di intersessualità sopravvive grazie agli effetti di alcune sostanze inquinanti inorganiche, ad es. lo stagno tributile, TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

Was this helpful?
Espèce importante dans la pisciculture extensive et semi-intensive en bassin du sud-est Asiatique, surtout dans les Philippines.


CHANOS CHANOS: The chanid fish Chanos chanos, an important fish in extensive and semi-intensive pond culture in Southeast Asia, especially in the Philippines is cultivated most effectively in ponds in the intertidal range, taking advantage of tidal currents for periodic water exchange. Pond culture in most countries depends almost entirely on stocking juveniles caught in the wild. The fish thrives low in the food chain, mostly on bluegreen algae. Dwelling in the open ocean, it migrates to coastal waters to spa

CHANOS CHANOS: ΓΑΛΑΤΟΨΑΡΟ. Το είδος Chanos chanos της οικογένειας Chanidae, ένα ψάρι που καλλιεργείται εντατικά ή ημι-εντατικά στην Νοτιοανατολική Ασία, και ιδιαίτερα στις Φιλιππίνες.

CHANOS CHANOS: Ein wichtiger Fisch in der extensiven und der semi-intensiven Teichkultur in Südostasien, besonders auf den Philippinen.

CHANOS CHANOS: Pesce utilizzato in acquacoltura estensiva negli stagni del sud est asiatico, in particolare nelle Filippine.

CHANOS CHANOS: Specie importante en la piscicultura extensiva y semi-intensiva en el sureste Asiático, sobretodo en Filipinas.

CHANOS CHANOS: Tilhører orden Gonorynchiformes, familie Chanidae (eneste medlem). Viktig fisk i ekstensivt og semiintensivt damoppdrett i Sørøst-Asia, særlig i Filippinene.

Was this helpful?
Substance poreuse comprenant principalement du carbone pur (à 98%). Est utilisé dans la filtration chimique des eaux de culture pour ladsorption de la matière organique dissoute. Les filtres à charbon actif sont frééquemment employés en aquariophilie. Egalement utilisé afin déliminer lozone des gaz résiduels des systèmes dozonation.


ACTIVATED CARBON: Porous substance comprised mainly of pure carbon (typically 98%). It is used in the chemical filtration of culture water for the adsorption of dissolved organic matter. Activated carbon filters are frequently employed in home aquaria for water treatment. Activated carbon is also used to remove residual ozone from the off-gas of ozonation units.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ: Πορώδες υλικό αποτελούμενο κυρίως από καθαρό άνθρακα (98%). Χρησιμοποιείται στη χημική διήθηση του νερού των υδατοκαλλιεργειών, για προσρόφηση του διαλυμένου οργανικού υλικού. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται συχνά στα οικιακά ενυδρεία για τον καθαρισμό του νερού. Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται επίσης γιά την απομάκρυνση του υπολειμματικού όζοντος από τις αναθυμιάσεις των μονάδων οζόνωσης.

AKTIVKOHLE: Sehr poröse Substanz, die größtenteils aus Kohle (Holzkohle) besteht (bis zu 98%). Wird zur chemischen Filtration verwendet und auch eingesetzt, um gelöste organische Stoffe aus dem Kulturwasser zu entfernen. Aktivkohlefilter sind vielfach in Aquarien eingesetzt, um Gelbstoffe zu entfernen, die die Farbenprächtigkeit der ausgestellten Organismen beeinträchtigt. Aktivkohle wird auch benutzt, um das Restozon aus dem Abgas von Ozonisierungsanlagen zu zerstören.

CARBONE ATTIVO: Sostanza porosa composta principalmente di carbonio puro (tipicamente 98%). Viene usato in acquacoltura per l’adsorbimento di materia organica in soluzione. I filtri a carbone attivo sono usati spesso in acquari domestici per il trattamento dell’acqua. Il carbone attivo è usato anche per eliminare l’ozono residuo.

CARBÓN ACTIVO: Sustancia porosa constituida principalmente de carbón puro (98%). Esta utilizado en la filtración química de las aguas de cultivo por la adsorción de la materia orgánica disuelta. Los filtros con carbón activo son frecuentemente utilizados en el acuariofilía. Utilizado también con el fin de eliminar el ozono de los gases residuales de los sistemas de ozonación.

AKTIVKULL: Porøs substans hovedsakelig bestående av rein karbon (vanligvis 98%). Brukes ved kjemisk filtrering av oppdrettsvann for å fjerne løste organiske stoffer. Aktivkull filtre er mye brukt i akvarier for vannbehandling. Brukes også til å fjerne rest-ozon etter ozonering.

Was this helpful?
Terme décrivant la relation entre le sol et leau. Il prend en compte à la fois les mouvements latéraux des cours deau à travers le sol et directement sur le sol. Dans le traitement des eaux et en aquaculture (systèmes de recyclage et charge à travers les filtres biologiques) la charge hydraulique est définie comme le volume (m3) deau par surface de litre (m2) par unité de temps.


HYDRAULIC LOAD: A term which describes the relationship between soil/land and water. This takes into account the water movement both laterally through the soil and directly over the soil to water courses. In water treatment and in aquaculture (recycling systems, biofilter loading), hydraulic load is defined as the water volume (m3) per filter volume(m3) per filter surface area (m2) per unit time.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ: Ορος που περιγράφει την σχέση μεταξύ εδάφους και νερού. Περιλαμβάνει την κίνηση του νερού τόσο πλευρικά μέσω του εδάφους όσο και την επιφανειακή απορροή προς τα υδατορεύματα. Στην κατεργασία νερού και στην υδατοκαλλιέργεια (συστήματα ανακύκλωσης, φορτίο βιοηθμών), το υδραυλικό φορτίο ορίζεται ως ο όγκος νερού (m3), ανά m3 όγκου φίλτρου, ανά m2 επιφάνειας φίλτρου και ανά μονάδα χρόνου.

HYDRAULISCHE BELASTUNG: Ein Begriff, der das Verhältnis der Perkolation von Wasser durch den Boden beschreibt. Dabei wird sowohl die laterale Bewegung des Wassers durch den Boden als auch die direkte Beschickung der Bodenfläche berücksichtigt. In der Wasseraufbereitung und in der Aquakultur (Kreislauftechnologie, Betrieb von Biofiltern) ist die hydraulischer Belastung als m3 Wasser pro m3 Filtervolumen und m2 Filteroberfläche pro Zeiteinheit definiert.

CARICO IDRAAULICO: Un termine che descrive le relazioni fra il suolo/terreno e lacqua. Vengono presi in considerazione i movimenti laterali dei corsi dacqua attraverso il suolo e direttamente sul suolo. Nel trattamento delle acque e in acquacoltura (sistemi di riciclaggio, biofiltri) ila carico idraulico viene definito come il volume dellacqua in m3, per la superficie del filtro in m2, per unità di tempo.

CARGA HIRÁULICA: Termino que describe la relación entre el suelo y el agua. Tiene en cuenta al mismos tiempo los movimientos laterales del agua a través el suelo. En el tratamiento de las aguas en acuicultura (sistemas de reciclaje y carga a través los filtros biológicos) la carga hidráulica se define como el volumen (m3) de agua por superficie de litro (m2) por unidad de tiempo.

HYDRAULISK BELASTNING: En betegnelse som beskriver forholdet mellom jord/land og vann. Dette tar i betraktning vannbevegelse både sidelengs gjennom jordsmonnet og direkte over jordsmonnet til vannkilder. Ved vannbehandling og i akvakultur (resirkuleringssystemer, biofiltrering) er hydraulisk belastning definert som volum av vann (m3) per filtervolum (m3) per filter overflate (m2) per tidsenhet.

Was this helpful?
Formation rocheuse contigüe au littoral quelle borde.


LEDGE: A rocky shelf continuous with and fringing the shore.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Βραχώδη κριπήδια κατά μήκος μιας ακτής.

FELSENRIFF: Eine Gesteinsformation, die entlang der Küste verläuft und diese säumt.

ARGINE: Formazione rocciosa continua con il litorale che fiancheggia.

CORNISA: Formación rocosa continua y orlando la orilla.

KLIPPE: En steinete avsats som går i ett med kystlinjen.

Was this helpful?
Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.


LIME: See QUICKLIME. Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors.

ΑΣΒΕΣΤΗΣ: ΑΣΒΕΣΤΗΣ: βλ. λ.

KALK: Siehe BRANNTKALK.Kalziumoxid (CaO); ein weißes, puderartiges Desinfektionsmittel, das in der Teichwirtschaft benutzt wird. Auch als Überzug für die Kollektoren von Austernbrut verwendet.

CALCE : (CaO), Vedi OSSIDO DI CALCIO. (Ossido di calcio (CaO); polvere bianca, caustica usata in acquacoltura come disinfettante. Può venir utilizzata per trattare le strutture di raccolta delle uova di ostrica.)

CAL: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

KALK: Kalsiumoksid (CaO3). Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

Was this helpful?
Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.


QUICKLIME: Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors.

ΑΣΒΕΣΤΟΣ: Οξείδιο του ασβεστίου (CaΟ), λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

BRANNTKALK: Kalziumoxid (CaO); ein weißes, puderartiges Desinfektionsmittel, das in der Teichwirtschaft benutzt wird. Auch als Überzug für die Kollektoren von Austernbrut verwendet.

CALCE VIVA: Ossido di calcio (CaO); polvere bianca, caustica usata in acquacoltura come disinfettante. Può venir utilizzata per trattare le strutture di raccolta delle uova di ostrica.

CAL VIVA: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

ULESKET KALK: Kalsiumoksid (CaO). Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

Was this helpful?
Formation de multiples liaisons chimiques dans lesquelles un ion métallique est étroitement combiné avec une molécule organique. Possède la propriété de garder lélément en solution et de le rendre non toxique.


CHELATION: Formation of multiple chemical bonds in which a metallic ion is firmly combined with an organic molecule, having the effect of keeping the element in solution and rendering it non-toxic.

ΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σχηματισμός πολλαπλών χημικών δεσμών στους οποίους ένα μεταλλικό ιόν συνδέεται με ένα οργανικό μόριο. Εχει την ιδιότητα να κρατά το στοιχείο σε διάλυση και να το διατηρεί μή τοξικό.

CHELATBILDUNG: Bildung multipler chemischer Bindungen, in die das Metall-Ion eng mit dem organischen Molekül verbunden wird; das Metall bleibt dabei in Lösung und seine toxischen Eigenschaften bleiben unwirksam.

CHELAZIONE: La formazione di legami chimici multipli coi quali uno ione metallico viene legato in modo forte ad una molecola organica. L’elemento rimane in soluzione in una forma non tossica.

QUELACIÓN: Formación de múltiples uniones químicas en las cuales un ión metálico está estrechamente combinado con una molécula orgánica. Tiene la característica de mantener el elemento en solución y de devolverlo no toxico.

CHELATERING: Dannelse av flere kjemiske bindinger, der et metallion blir fast bundet til et organisk molekyl. Resulterer i at grunnstoffet blir holdt i løsningen og fremstår som ugiftig.

Was this helpful?
Chez les crustacés, lappendice portant la pince.


CHELIPED: In crustaceans, a claw-bearing appendage.

ΧΗΛΗΠΟΔΙΟ: Τα λαβιδόμορφο εξάρτημα των καρκινοειδών. (βλ. ΘΩΡΑΚΟΠΟΔΙΑ)

CHELICEREN: Bei Crustaceen ein scherentragender Anhang.

CHELIPEDE: Nei crostacei, L’appendice dalla quale origina una chela.

QUELÍPEDO: En los crustáceos, el apéndice que lleva la pinza; pereiopodo.

CHELATERING: Dannelse av flere kjemiske bindinger, der et metallion blir fast bundet til et organisk molekyl. Resulterer i at grunnstoffet blir holdt i løsningen og fremstår som ugiftig.

Was this helpful?
Appendices en forme de pince chez les crustacés décapodes, utilisées pour la défense ou lagression.


CHELA: The large claw or pincer of a decapod crustacean, which is an offensive and a defensive appendage.

ΧΗΛΗ: Η μεγάλη δαγκάνα ή λαβίδα ενός δεκαπόδου, η οποία είναι επιθετικό ή αμυντικό εξάρτημα.

CHELA: Die große Schere oder Zange der Decapoden; dient dem Angriff oder der Verteidigung.

CHELA: La grande pinza dei crostacei decapodi, si tratta di un’appendice usata sia per la difesa che per intraprendere un’azione offensiva.

QUELÍPODOS: Apéndice en forma de pinza en los crustáceos decápodos, utilizados por la defensa o para la agresión.

KLO: Stor klypeklo hos tifotede krepsdyr (f.eks. kreps, hummer og krabbe). Brukes både i kamp og ved fødeinntak.

Was this helpful?
Cellules sensorielles ou organe sensoriel sensibles aux stimulations chimiques.


CHEMORECEPTOR: Sensory cells or sense organs for the perception of chemical stimuli.

ΧΗΜΕΙΟΫΠΟΔΟΧΕΑΣ: Αισθητήρια κύτταρα ή αισθητήρια όργανα ευαίσθητα στα χημικά ερεθίσματα.

CHEMOREZEPTOR: Sensorische Zelle oder sensorisches Organ für die Wahrnehmung von chemischen Stimuli.

CHEMIORECETTORE: Le cellule sensorie o gli organi di senso usati per la percezione di stimoli chimici.

QUIMIORECEPTORES: Células sensoriales u órganos de sentido sensibles a las estimulaciones químicas.

KJEMORESEPTOR: Sanseceller eller sanseorgan som sanser kjemiske stimuli.

Was this helpful?
Réaction dorientation par rapport à une stimulation chimique (au-delà dun stimulus chimique).


CHEMOTAXIS: The response of organisms to chemical stimuli (moving towards or away from a chemical stimulus).

ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ: Απόκριση ενός οργανισμού σε ένα χημικό ερέθισμα (απομάκρυνση ή κίνηση προς το χημικό ερέθισμα).

CHEMOTAXIS: Die Antwort von Organismen auf chemische Stimuli (durch chemische Reize verursachte Ortsbewegung von der Reizquelle weg oder zu ihr hin).

CHEMIOTASSI: La risposta di un organismo agli stimoli (l’avvicinamento o l’allontanamento dell’organismo dagli stimoli chimici).

QUIMIOTAXIS: Respuesta de los organismos a un estímulo químico (Orientación hacia o lejos del estímulo químico).

KJEMOTAKSIS: Reaksjonen til en organisme mot et kjemisk stimuli (bevegelse mot eller fra et kjemisk stimuli).

Was this helpful?
Voie navigable; passe marine.


FAIRWAY: The main travelled part of a waterway; a marine thoroughfare.

ΔIΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣIΠΛΟIΑΣ: Το κυρίως χρησιμοποιούμενο τμήμα μιας πλωτής οδού.

FAHRWASSER: Der meist befahrene Teil einer Wasserstraße; eine marine Hauptverkehrsstraße. Meist offiziell festgelegte Fahrstraße.

CANALE DI ACCESSO: Canale di accesso navigabile, costituisce la parte principale di unidrovia; è una via marina di scorrimento veloce.

CANALIZO: Canal estrecho y navegable entre islas; paseo marino.

SKIPSLEI: Hovedfartsaren i en vannvei, en marin ferdselsare.

Was this helpful?
Lendroit où les paires de chromatides homologues sont en contact, en fin de prophase et en début danaphase de la méiose, et où les échanges des parties homologues entre les chromatides non- soeurs ont lieu par le processus du crossing-over.


CHIASMA: The place at which pairs of homologous chromatids are in contact, during late prophase and early anaphase of meiosis and at which exchanges of homologous parts between non-sister chromatids have taken place by crossing over.

ΧΙΑΣΜΑ: Η θέση στην οποία τα ζεύγη των ομολόγων χρωματίδων έρχονται σε επαφή (κατά το τέλος της πρόφασης και την αρχή της ανάφασης κατά την μείωση) και στην οποία ανταλλάσσονται ομόλογα τμήματα μεταξύ μή-αδελφών χρωματίδων. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται χιαστί.

CHIASMA: Die Stelle, an der Paare homologer Chromatiden in engem Kontakt stehen und während der späten Prophase und der frühen Anaphase der Meiose homologe Anteile zwischen Chromatiden durch Überkreuzung austauschen.

CHIASMA: La posizione in cui le coppie di cromatidi omologhi vengono in contatto, alla fine della profase ed all’inizio dell’anafase della meiosi e in cui lo scambio di parti omologhe fra cromatidi non-fratelli si è svolto tramite crossing over.

QUIASMA: El sitio dónde se cruzan los pares de cromátidas homologas, en el principio de la profase y el comienzo de la del anafase de la meiosis, y dónde ocurren intercambios entres las partes de cromátidas no hermanas por el proceso del crossing-over.

KIASME (CHIASMA): Området der par av homologe kromatider er bundet sammen, under sein profase og tidlig anafase i meiosen, og der byttet av homologe deler mellom ikke-søster kromatider har funnet sted ved ”crossing over”.

Was this helpful?
Dispositif destiné à gêner, et donc réguler, le flux deau à travers une entrée ou sortie deau.


BAFFLE: A structure used to hinder and hence regulate flow through an outlet or inlet.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ροής εισόδου ή εξόδου.

ABLENKBLECH: Eine Vorrichtung, um die Strömung im Zu- und Ablauf zu lenken und zu regulieren.

DEFLETTORE: Una struttura usata per rallentare e quindi regolare il flusso attraverso uno scarico o un’entrata.

BAFLE: Dispositivo utilizado para dificultar y por lo tanto regular el flujo de agua a través una entrada o salida de agua.

SKJERMPLATE: Innretning brukt til å regulere strømmen av vann gjennom et innløp eller utløp.

Was this helpful?
Traitement des maladies par inhibition chimique sans effets secondaires toxiques ou graves pour le malade.


CHEMOTHERAPY: Treatment of diseases by chemical inhibition without serious toxic effect on the patient.

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Θεραπεία των ασθενειών με χημική αναστολή, χωρίς σοβαρές τοξικές επιπτώσεις στον ασθενή.

CHEMOTHERAPIE: Behandlung einer Krankheit durch chemische Unterdrückung ihres Fortgangs, weitgehend ohne toxische Nebenwirkung für den behandelten Organismus.

CHEMIOTERAPIA: Cura delle malattie tramite l’inibizione chimica senza che il paziente subisca gravi effetti tossici.

QUIMIOTERAPIA: Tratamiento de enfermedades por inhibición química sin efectos segundarios tóxicos o graves para el paciente.

KJEMOTERAPI: Behandling av sykdom ved kjemisk inhibering uten alvorlige giftige virkninger på pasienten.

Was this helpful?
Grande famille de moucherons non hématophages. Les larves aquatiques et pupae sont utilisées comme aliments vivants pour certains poissons, par exemple les truites.


CHIRONOMIDS: Any of a very large family of minute, non-biting midges. The aquatic larvae and pupae are used as a live food for some fishes, for example, trout. The larvae may occur as a nuisance species in, for instance, recreational units.

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΔΕΣ: Οργανισμοί της ομώνυμης μεγάλης οικογένειας των μη αιματοφάγων διπτέρων. Οι υδρόβιες νύμφες και χρυσαλίδες χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή για ορισμένα ψάρια π.χ. πεστροφα. Οι νύμφες ενδέχεται να είναι ενοχλητικές π.χ. σε χώρους αναψυχής.

CHIRONOMIDAE: Insekten aus der großen Familie der nicht stechenden Zweiflügler; die Larven und Puppen findet man im Süßwasser, die Adulten schwärmen oft am Abend. Sie werden vielfach als Lebendfutter in der Aquaristik und zur Jungfischaufzucht eingesetzt.

CHIRONOMIDI: Grande famiglia di moscerini non emetofagi. Le larve acquatiche e le pupe vengono usate come alimento vivo per alcuni pesci, ad esempio, la trota.

QUIRONÓMIDOS: Gran familia de mosquitos no hematófagos cuyas larvas acuáticas y crisálidas son utilizadas como alimento vivo para ciertos peces, por ejemplo las truchas.

CHIRONOMIDAE: Stor familie av små ikke-bitende mygg. Deres akvatiske larver og pupper brukes som levendefôr til noen typer fisk. F.eks. ørret. Larvene kan være plagsomme, f.eks. i rekreasjonsområder.

Was this helpful?
Protéine dure de lexosquelette des arthropodes. Composé azoté de lexosquelette des arthropodes formant une matrice organique, avec diverses protéines, qui soutient la calcite.


CHITIN: A constituent of the arthropod exoskeleton; a material of considerable mechanical strength; the calcite of the exoskeleton is supported by an organic matrix made up of a compound called chitin and various protein molecules.

ΧΙΤΙΝΗ: Πρωτεΐνη του εξωσκελετού των αρθροπόδων. Υλικό σημαντικής μηχανικής σκληρότητας. Ο ασβεστίτης του εξωσκελετού υποστηρίζεται από οργανικό πλέγμα που σχηματίζεται από χιτίνη και διάφορα πρωτεiνικά μόρια.

CHITIN: Ein Bestandteil des Außenskeletts der Arthropoden von erheblicher mechanischer Belastbarkeit; die Kalzide des Exoskeletts werden von einer organischen Matrix unterstützt, die aus Chitin und verschiedenen Proteinmolekülen besteht.

CHITINA: Un costituente (polisaccaride azotato) dell’esoscheletro degli artropodi; materiale con una considerevole resistenza meccanica; la calcite dell’esoscheletro è inclusa in una matrice organica composta di chitina e di molecole proteiche.

QUITINA: Proteína dura del exoesqueleto de artrópodos; material de una fuerza mecánica considerable; la calcita del exoesqueleto de los artrópodos se apoya por una matriz orgánica formada por un compuesto llamado la quitina y varias moléculas de proteínas.

KITIN: Byggestein i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), har stor mekanisk styrke. Kalsitt i det ytre skjelettet holdes sammen av et organisk bindemiddel laget av karbohydratet kitin og ulike proteiner.

Was this helpful?
Ayant les propriétés de la chitine.


CHITINOID: Having chitin-like properties.

ΧΙΤΙΝΟΕΙΔΗ: Ουσία με ιδιότητες παρεμφερείς με αυτές της χιτίνης.

CHITINOID: Chitinähnliche Eigenschaften, jedoch nicht mit Chitin identisch.

CHITINOIDE: Una sostanza che ha le proprietà della chitina.

QUITINOIDE: Tiene las propiedades de la quitina.

KITINOID: Har kitinlignende egenskaper.

Was this helpful?
Genre de mollusque bivalve de la famille Pectinacées trouvé dans l’Atlantique de l’ouest de la Norvège jusqu’aux Canaries et également en Méditerranée.


CHLAMYS: A widely-distributed genus of bivalve molluscs (family Pectinacea), found in the Atlantic from west Norway to the Canary Islands and in the Mediterranean

CHLAMYS: Γένος ενός πολύ κοινού και ευρέως διαδεδομένου δίθυρου μαλακίου (Οικογένεια Pectinacea), η κατανομή του οποίου εκτείνεται από τις Δυτικές ακτές της Νορβηγίας έως τα Κανάρια Νησιά και τη Μεσόγειο.

CHLAMYS: Eine weitverbreitete Gattung bivalver Mollusken (Familie Pectinacea), die im Atlantik von West-Norwegen bis zu den Kanarischen Inseln und im Mittelmeer vorkommt. Siehe auch Kammuschel

CHLAMYS: Un genere di molluschi bivalvi ad ampia distribuzione (famiglia Pectincea), si trova in oceano Atlantico fin dalla Norvegia occidentale alle Isole Canarie e nel Mar Mediterraneo. Può occasionalmente nuotare liberamente. Sono in corso prove di allevamento. Termine dialettale: canestrelli.

CHLAMYS: Género de moluscos bivalvos (Pectinacea) ampliamente distribuidos que se encuentran en el Atlántico desde Noruega hasta las Islas canarias y en el Mediterráneo. Ocasionalmente puede nadar libremente. Actualmente existen cultivos.

CHLAMYS: Vidt utbredt muslingslekt (familie Pectinacea) som finnes i Atlanterhavet fra Vest-Norge til Kanariøyene og i Middelhavet. Kan av og til svømme fritt i vannet. Oppdrettsforsøk er i gang. Jfr. kamskjell.

Was this helpful?
Composé chimique produit par laction du chlore sur lammoniaque ou les composés aminés neutres. Certaines formes sont utilisées comme désinfectants en aquaculture.


CHLORAMINES: The class of compounds formed by reaction between chlorine and ammonia or natural amino components. Some forms are used as disinfectants in aquaculture.

ΧΛΩΡΑΜΙΝΕΣ: Κατηγορία ενώσεων που σχηματίζονται από την αντίδραση χλωρίνης και αμμωνίας ή φυσικών αμινο-συστατικών. Μερικά είδη χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά στην υδατοκαλλιέργεια.

CHLORAMINE: Substanzen, die bei der Reaktion von Chlor mit Ammonium oder neutralen Aminogruppen entstehen. Einige Verbindungen werden als Desinfektionsmittel benutzt.

CLORAMINE (CLORAMMINE): La classe di composti formati dalla reazione fra il cloro e l’ammoniaca o i componenti naturali delle ammine. Alcune forme vengono usate come disinfettanti in acquacoltura.

CLORAMINA: Compuesto químico producido por la acción del cloro sobre el amoniaco o sobre los compuestos aminos neutros. Algunas formas son utilizadas como desinfectantes en acuicultura.

KLORAMINER: Klasse av forbindelser dannet ved reaksjon mellom klor og ammoniakk eller naturlige aminokomponenter. Noen former blir brukt til desinfeksjon i akvakultur.

Was this helpful?
Antibiotique bactériostatique à gamme large produit par Streptomyces venezuelae ou par synthèse à partir de la p-nitrobenzaldéhyde. Actif contre Aeromonas, Pseudomonas etHemophilus. Utilisé pour le traitement préventif des infections daeromonas. (Chloromycétine, levomycine, chloronitrine, leukomycine).


CHLORAMPHENICOL: A broad-spectrum bacteriostatic antibiotic produced by Streptomyces venezuelae or manufactured from p-nitrobenzaldehyde. Effective against Aeromonas, Pseudomonas and Hemophilus. Used to prevent motile aeromonad disease. (Chloromycetin, levomycin, chloronitrin, leukomycin).

ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ: Ευρύ φάσμα βακτηριοστατικών αντιβιοτικών που παράγονται από το Streptomyces venezuelae ή παρασκευάζονται από p-νιτροβενζαλδεϋδη. Αποτελεσματική στην καταπολέμησή των Aeromonas, Pseudomonas. Ο Hemophilus είναι συνήθως ευαίσθητος. Χρησιμοποιείται για πρόληψη της προσβολής από αερομονάδες. (Χλωρομυκίνη, Λεβομυκίνη, Χλωρονιτρίνη, Λευκομυκίνη).

CHLORAMPHENICOL: Ein bakteriostatisches Breitbandantibiotikum aus Streptomyces venezuelae produziert oder aus p-Nitrobenzaldehyd hergestellt. Wirksam gegen Aeromonas, Pseudomonas und Hemophilius. Wird benutzt, um Aeromonadenerkrankungen zu verhindern. (Chloromycetin, Levomycin, Chloronitrin, Leukomycin).

CLORAMFENICOLO: Un antibiotico batteriostatico a largo spettro prodotto da Streptomyces venezuelae o sintetizzato dalla p-nitrobenzaldeide. Efficace contro Aeromonas, Pseudomonas e Hemophilus. Usato per prevenire le patologie da aeromonas; la legislazione europea lo ha messo al bando. (Chloromycetina, levomycina, chloronitrina, leukomycina).

CLORANFENICOL: Antibiótico con espectro amplio, producido por Streptomyces venezuelae o por síntesis a partir de p-nitrobenzaldehide. Activo contra Aeromonas, Pseudomonas y Hemophilus. Utilizado para prevenir la infección por aeromonas. (Cloromicina, levomecina, cloronitrina, leucomicina).

KLORAMFENIKOL: Bredt spekter av bakteriostatiske antibiotika produsert av Streptomyces venezuela eller produsert fra p-nitrobenzaldehyd. Effektiv mot Areomonas, Pseudomonas og Hemophilus. Brukt for å hindre ”motile aeromonad disease”. (Kloromycetin, levomycin, kloronitrin, leukomycin).

Was this helpful?
(1) En aquaculture, stérilisation par le chlore de leau de mer surtout lorsquelle contient des effluents. (2) En chimie, réaction servant à introduire du chlore dans des composés.


CHLORINATION: (1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστείρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

CHLORUNG: (1) In der Aquakultur die Sterilisation von Wasser oder Geräten unter Verwendung von Chlorgas. (2) In der Chemie jede Reaktion, bei der das Einbringen von Chlor in eine Verbindung beteiligt ist.

CLORAZIONE: (1) In aquacoltura, per la sterilizzazione dell’acqua (in particolare se contiene effluenti) o dell’attrezzatura, si utilizza cloro in forma di ipoclorito. (2) In chimica, una reazione che lega il cloro in un composto.

CLORACIÓN: (1) En acuicultura, esterilización con el cloro de las aguas marinas sobretodo cuando contienen efluentes. (2) En química, reacción que sirve para introducir el cloro en un compuesto.

KLORERING: (1) I akvakultur. Sterilisering av vann (spesielt utstrømmende vann) eller utstyr ved bruk av klorgass. (2) I kjemi. Alle reaksjoner der klor blir tatt opp i en forbindelse.

Was this helpful?
Substance chimique souvent employée comme biocide dans leau de refroidissement des centrales électriques (surtout quand il sagit de leau de mer ou leau saumâtre), et comme désinfectant en aquaculture (surtout dans les bassins de quarantaine et dans les écloséries).


CHLORINE: The chemical element often used as a biocide in the cooling waters of power plants (mainly those using brackish and marine waters as coolant), and as disinfectant in aquaculture (especially in quarantine stations and hatcheries).

ΧΛΩΡΙΟ: Χημικό στοιχείο που χρησιμοποιείται συχνά ως βιοκτόνο. Χρησιμοποιείται στο νερό του συστήματος ψύξεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (κυρίως εκείνων που χρησιμοποιούν υφάλμυρο ή θαλάσσιο νερό ως ψυκτικό μέσο) και ως απολυμαντικό στις υδατοκαλλιέργειες ιδιαίτερα σε σταθμούς καραντίνας (λοιμοκαθαρτήρια).

CHLOR: Das chemische Element wird oft als Biozid im Kühlwasser von Kraftwerken benutzt (hauptsächlich solche, die Brack- oder Salzwasser zur Kühlung benutzen) und als Desinfektionsmittel in der Aquakultur (speziell in Quarantäne- und Aufzuchtsstationen).

CLORO: Elemento chimico utilizzato spesso come biocida nelle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche, principalmente in quelle che utilizzano acque salmastre o marine. E’ utilizzato come disinfettante in acquacoltura, specialmente nelle vasche di quarantena e nelle avannotterie.

CLORO: Sustancia química a menudo utilizada como biocida en el agua de enfriamiento de las centrales eléctricas (sobretodo cuando se trata de agua de mar o de agua salobre), y como desinfectante en acuicultura (sobretodo en los estanques de cuarentena y los criaderos).

KLOR: Kjemisk grunnstoff som ofte brukes som et biocid i kjølevann fra atomkraftverk (hovedsakelig der det brukes brakk- og saltvann til kjøling), og som desinfeksjonsmiddel i akvakultur (spesielt i karantenestasjoner eller klekkerier).

Was this helpful?
La portion du chlore présent sous la forme dacide hypochlorique et/ou dions hypochlorites.


FREE CHLORINE: That portion of the chlorine concentration present as hypochlorous acid and/or hypochlorite ion.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡIΟ: Το κλάσμα της συγκέντρωσης του χλωρίου που βρίσκεται υπό μορφή υποχλωριώδους οξέος ή/και υποχλωριωδών ιόντων.

FREIES CHLOR: Der Anteil der Chlorkonzentration, der als unterchlorige Säure und/oder als Hypochlorid-Ion vorliegt.

CLORO LIBERO: Cloro presente come ione ipoclorito OCl- o come acido ipocloroso HOCl.

CLORO LIBRE: La porción de cloro presente en forma de ácido hipocloroso y/o ión hipoclorito.

FRITT KLOR: Andelen av klorkonsentrasjonen som er tilstede som hypoklorsyrling og/eller hypoklorittion.

Was this helpful?
Concentration totale de chlore libre disponible et complexé tel qu il est souvent rencontré dans les effluents de centrales électriques.


CHLORINE, RESIDUAL: The sum of the free available and combined chlorine, frequently occurring in the plume of power plant effluents.

ΧΛΩΡΙΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ: Το άθροισμα ελεύθερου και δεσμευμένου χλωρίου που συνήθως υπάρχει στο θύσανο εκροής (πλούμιο) των λυμάτων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

CHLORRÜCKSTAND (RESTCHLORGEHALT): Die Summe des frei verfügbaren und gebundenen Chlors, das teilweise in den Ableitungen von Küstenkraftwerken vorkommt.

CLORO RESIDUO: La somma del cloro libero e combinato che si trova spesso nel pennacchio di scarico delle acque di raffreddamento delle centrali elettriche.

CLORO RESIDUAL: La concentración total del cloro libre disponible y combinado tal como se encuentra a menudo en los efluentes de las centrales eléctricas.

KLOR, REST: Summen av fritt tilgjengelig klor og bundet klor, forekommer ofte i røyk fra kraftverk.

Was this helpful?
Genre d’algue verte unicellulaire de la famille Oocystacées. De forme sphéroïde ou ellipsoïde. Abondant parmi le phytoplancton des lacs et des mares. Espèce cultivée comme aliment pour des espèces du zooplancton, surtout les rotifères, destinées à alimenter les larves de poisson.


CHLORELLA: A genus of unicellar green algae in the family Oocystaceae, spherical or ellipsoid in shape. Common in phytoplankton of lakes and ponds, it is cultured as food for zooplankton, particularly rotifers which are to be fed to fish larvae.

CHLORELLA: Γένος μονοκύτταρου φύκους το οποίο ανήκει στην οικογένεια Oocystaceae με σφαιρικό ελλειψοειδές σχήμα. Αποτελεί συνήθως σημαντικό ποσοστό του φυτοπλαγκτού των λιμνών και των τεχνιτών δεξαμενών. Καλλιεργείται ως τροφή για το ζωοπλαγκτόν και ειδικότερα για τα τροχόζωα τα οποία δίδονται στη συνέχεια ως τροφή στα νεαρά ψάρια. Βλέπε επίσης ISOCHRYSIS TETRASELMIS.

CHLORELLA: Eine Gattung der Familie Oocystacae (Chlorophyta; Order Chloro­ccoccales), zu der zahlreiche einzellige Grünalgen gehören; sphärische oder ellipsoide Form; häufig im Phytoplankton von Seen und Teichen. Wird oft wegen ihrer Photosyntheseleistung und der Möglichkeit zur Massenzucht biotechnologisch zur Gewinnung von Futter für Zooplanktonkulturen (insbesondere Rädertierchen) genutzt, die wiederum an Fischlarven verfüttert werden.

CHLORELLA: Un genere di alga verde unicellulare della famiglia Oocystaceae, a forma sferica o ellissoidale. Ogni cellula contiene un grande cloroplasto posizionato prossimo alla membrana cellulare che è liscia e sottile; la riproduzione avviene per autospore. Si trova comunamente nel fitoplancton di lago o di stagno, viene raccolta e coltivata per nutrire lo zooplancton, particolarmente per i rotiferi che vengono dati in pasto alle larve di pesci.

CLORELLA: Género de algas verdes unicelulares de la familia Oocistáceas, esféricas o elipsoides. Cada célula contiene un gran cloroplasto localizado cerca de la membrana celular que es delgada y floja; la reproducción es por autoesporas. Es habitual en el fitoplancton de lagos y estanques y es cultivada como comida para zooplancton, particularmente para rotíferos que sirven para alimentar las larvas de los peces.

CHLORELLA: Slekt av encellede grønnalger i familien Oocystaceae. Algene er kuleformete eller elliptiske, og hver celle har en stor kloroplast nær cellemembranen som er jevn og tynn. Formeringen skjer ved autosporer (ligner morcellen). Vanlig del av fytoplankton i dammer og innsjøer. Blir dyrket som næring til zooplankton, særlig hjuldyr som fôres til fiskelarver.

Was this helpful?
Poids en grammes de chlore contenu dans 1 kg deau après remplacement des bromides et des iodides par du chlore. Lestimation du degré de chlore est utilisé dans une des méthodes de détermination de la salinité.


CHLORINITY: The weight of chlorine in grams contained in 1 kg of seawater after the bromides and iodides have been replaced by chloride. Chlorinity is determined by titration as one means of ascertaining the salinity of a water sample.

ΧΛΩΡΙΟΤΗΤΑ: Το βάρος του χλωρίου σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 1 kgr θαλασσινού νερού, μετά την αντικατάσταση του βρωμίου και ιωδίου από χλώριο. Η χλωριότητα προσδιορίζεται με τιτλοδότηση ώστε να εξακριβωθεί η αλατότητα του δείγματος του νερού.

CHLORINITÄT: Das Gewicht von Chlor in Gramm in 1 kg Salzwasser, nachdem Brom und Jod durch Chlor ersetzt wurde. Chlorinität wird bestimmt durch die Titration, um die Salinität von Wasserproben zu überprüfen.

CLORINITA’: Il peso in grammi del contenuto di cloro in un chilogrammo di acqua marina dopo che i bromuri e gli ioduri sono stati rimpiazzati dal cloro. La clorinità è determinata tramite titolazione ed è adottata per misurare la salinità di un campione di acqua.

CLORONIDAD: Peso en gramo de cloro contenido en 1 Kg de agua después de cambiar los bromuros y yoduros por el cloro. La estimación de la tasa de cloro es utilizada en ciertos métodos de determinación de la salinidad.

KLORINITET: Vekt av klor i gram i 1 liter sjøvann etter at brom- og jodioner er erstattet av klor. Klorinitet måles ved titrering og brukes til å bestemme saltholdigheten i en vannprøve.

Was this helpful?
Pigment vert présent chez les algues et les plantes supérieures. Responsable de la transformation de lénergie lumineuse en énergie chimique par le processus de photosynthèse.


CHLOROPHYLL: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που συναντάται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπεύθυνη για την μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική δηλ. φωτοσύνθεση (πρβλ).

CHLOROPHYLL : Grünes Pigment aller Algen und höheren Pflanzen. Es ist von zentraler Bedeutung für die Transformation von Lichtenergie in chemische Energie, Photosynthese.

CLOROFILLA: Un pigmento verde trovato in quasi tutti le alghe e le piante più complesse. È responsabile della trasformazione dell’energia solare in energia chimica (fotosintesi).

CLOROFILA: Pigmento verde que es presente en las algas y las plantas superiores. Responsable de la transformación de la energía luminosa en energía química por el proceso de fotosíntesis.

KLOROFYLL: Grønt pigment som finnes i de fleste alger og høyere planter. Pigmentet omformer lysenergi til kjemisk energi i fotosyntesen.

Was this helpful?
Teneur en chlore de 1 litre deau.


CHLOROSITY: The chlorine content of 1 litre of sea water.

ΧΛΩΡΙΚΟΤΗΤΑ: Το περιεχόμενο σε χλώριο, ενός λίτρου θαλασσινού νερού.

CHLORGEHALT: Der Chloranteil in einem Liter Salzwasser.

CLOROSITA’: Il contenuto di cloro in 1 litro di acqua marina.

CLOROSIDAD: Contenido en cloro de 1 litro de agua.

KLORHOLDIGHET: Klorinnhold i 1 liter sjøvann.

Was this helpful?
Antibiotique à gamme large produit par Streptomyces auréofaciens qui est efficace contre les bactéries gram-négatives et gram-positives. Cet antibiotique est inefficace dans les traitements systémiques chez les poissons à cause de son assimilation rapide par le foie.


CHLORTETRACYCLINE: A broad spectrum antibiotic produced by Streptomyces aureofaciens effective against gram-negative and -positive bacteria. Ineffective in the control of systemic fish diseases because of rapid uptake by the liver.

ΧΛΩΡΟΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ: Ευρύ φάσμα αντιβιοτικών που παράγεται από το Streptomyces aureofaciens. Είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των κατά Gram-αρνητικών και θετικών βακτηρίων. Είναι αναποτελεσματική για τον έλεγχο συστημικών ασθενειών των ψαριών λόγω της γρήγορης πρόσληψής τους από το συκώτι

CHLORTETRACYCLIN: Ein Breitbandantibiotikum aus Streptomyces aureofaciens produziert; ist wirksam gegen gram-negative und -positive Bakterien. Unwirksam bei der Kontrolle von systematischen Fischkrankheiten, weil der Wirkstoff schnell in der Leber abgebaut wird.

CLORTETRACICLINA: Un antibiotico ad ampio spettro prodotto da Streptomyces aureofaciens che combatte efficaciamente i batteri gram-negativi e gram-positivi. Non è efficace per il controllo di malattia sistemiche del pesce perchè il fegato lo degrada molto rapidamente.

CLOROTETRACICLINA: Antibiótico con espectro amplio producido por Streptomyces aureofaciens y que es eficaz contra las bactrias gram-negativas y gram-positivas. Este antibiótico es ineficaz en el tratamiento sistémico en los peces a causa de su rápida asimilación por el hígado.

KLORTETRACYKLIN: Vidt spekter av antibiotika produsert av Streptomyces aureofaciens, som er effektive mot gramnegative og -positive bakterier. Virkningsløs ved systemiske sykdommer på fisk, grunnet raskt opptak av leveren.

Was this helpful?
Application dune force physique (par exemple: agitation mécanique, pression élevée, température) ou chimique aux oeufs dorganismes aquatiques afin dinduire une triploidie.


SHOCKING: The application of a physical (e.g. mechanical agitation, pressure, temperature) or chemical shock to the eggs of aquatic organisms in order to induce triploidy.

ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ: Εφαρμογή ενός φυσικού (π.χ. μηχανικής ανάδευσης, πίεσης, θερμοκρασίας) ή χημικού σόκ στα αυγά υδρόβιων οργανισμών ώστε να προκληθεί τριπλοειδία.

SHOCKING: Kein äquivalentes deutsches Wort verfügbar. Bezieht sich auf die mechanische Behandlung der Eier durch hohen Druck, hohe Temperatur oder durch chemische Behandlung, der die Eier aquatischer Organismen ausgesetzt werden, um Triplodie zu induzieren.

SHOCK: Applicazione di uno shock fisico (es. agitazione meccanica, pressione, temperatura) o chimico alle uova degli organismi acquatici per creare triploidi.

CHOQUES: Aplicación de una fuerza (por ejemplo: agitación, presión elevada, temperatura) o química a los huevos de organismos acuáticos para inducir una triploide.

SJOKKING: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Stress physiologique induit par un changement subit ou rapide de température, défini par certains comme un changement de température dont le taux excède 30C par heure.


TEMPERATURE SHOCK: Physiological stress induced by sudden or rapid changes in temperature, defined by some as any change greater than 30C per hour.

ΘΕΡΜIΚΟ ΣΟΚ: Φυσιολογική ένταση που προέρχεται από ξαφνικές ή γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και που ορίζεται από ορισμένους ως αλλαγή μεγαλύτερη από 30C ανά ώρα.

TEMPERATURSCHOCK: Physiologischer Streß, der durch plötzliche oder schnelle Temperaturänderungen hervorgerufen wird. Eine schnelle Temperaturänderung wird oft als eine Änderung um mehr als 30C pro Stunde definiert.

SHOCK TERMICO: Stress fisiologico indotto da improvvise e rapide variazioni di temperatura, definito da alcuni autori come qualsiasi variazione termica superiore a 30C/ora.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiológico inducido por un aumento repentino o rápido de temperatura definido por algunos como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

TEMPERATURSJOKK: Fysisk stress indusert ved brå endringer i temperatur. Noen plasser definert som endringer som er større enn 30C i timen.

Was this helpful?
Changement brutal de la température de l’eau qui affecte diverses fonctions corporelles qui se manifestent par le changement du rythme cardiaque, laltération de la pression artérielle et du taux d’hémolyse, pouvant mener à l’éclatement des capillaires branchiaux et provoquer un stress. De tels événements peuvent affecter de façon significative la performance des poissons et induire leur mort. Technique utilisée afin d’induire la polyploïdie chez certaines espèces aquacoles pendant les étapes pré


THERMAL SHOCK: A sudden drastic change in water temperature affecting different body functions, manifested as altered heartbeat, change in blood pressure and haemolysis, breakdown of gill capillaries and causing stress, etc; such events significantly affect fish performance and may cause death. Heat shock is used to induce polyploidy in aquaculture species during the early developmental stage.

ΘΕΡΜΙΚΟ SHOCK: Ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού η οποία επηρεάζει διαφορετικές λειτουργίες του σώματος όπως είναι η μεταβολή του καρδιακού παλμού, η αλλαγή της πίεσης του αίματος, η αιμόλυση, η ρήξη των βραγχιακών τόξων, η δημιουργία κατάστασης stress κ.α. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του ψαριού και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Το θερμικό shock χρησιμοποιείται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία πολυπλοειδίας.

TEMPERATURSCHOCK: Eine plötzliche und drastische Veränderung in der Wassertemperatur, die sich auf verschiedene Körperfunktionen auswirkt und sich in veränderter Herzschlagfrequenz, Änderungen des Blutdrucks und der Hämolyse, Zusammenbruch der Kiemenkapillaren und Stress manifestiert. Derartige Vorkommnisse verändern signifikant die stoffwechselphysiologischen Leistungen des Organismus und kann zum Tode führen. Wärmeschocks werden eingesetzt, um Polyploidie in Arten der Aquakultur während früher embryonaler Stadi

SHOCK TERMICO: (1) Un cambiamento drastico improvviso nella temperatura dell’acqua che ha effetto su diverse funzioni del corpo. Questo cambiamento si manifesta con alterazione dell’attività cardiaca, variazioni di pressione, emolisi, collasso dei capillari delle branchie, stress, ecc; tali eventi hanno effetto sulla performance del pesce e possono portare a morte. (2) Lo shock termico viene usato anche per indurre la poliploidia nelle specie di allevamento, durante le prime fasi dello sviluppo dell’uovo fecon

SHOCK TÉRMICO: (1) Cambio brusco de temperatura del agua que afecta diferentes funciones corporales manifestadas como alteración del ritmo cardíaco, cambios en la presión sanguínea, hemólisis, rompimiento de capilares branquiales y estrés; estos eventos afectan significativamente el equilibrio fisiológico y puede causar la muerte. (2) Se usa shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante el desarrollo.

TEMPERATURSJOKK: (1) En plutselig drastisk forandring i vanntemperaturen som har innvirkning på forskjellige kroppsfunksjoner. Viser seg som forandring i hjerteslag og blodtrykk, hemolyse, nedbrytning av gjellekapillærer og stressreaksjoner. Påvirker ytelsen til fisk og kan føre til dødelighet.( 2) Varmesjokk kort tid etter befruktning brukes for å indusere polyploiditet hos oppdrettsarter.

Was this helpful?
Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.


HEAT SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΜΟ ΣΟΚ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

HITZESCHOCK: Allgemeiner Begriff, der eine ganze Reihe von physikalischen Behandlungen (Hitze/Druck) oder Prozeduren (Bestrahlung) umfaßt, die auf Fischeier angewandt werden; (a) um entweder fruchtbare von toten Eiern zu trennen (mechanisch) oder (b) um triploide Nachkommen zu erzeugen.

SHOCK TERMICO: Termine usato per descrivere uno qualsiasi dei trattamenti fisici (calore/ pressione) o metodi (irradiazione) applicati alle uova di pesce che vengono impiegati a) o per separare i resti delle uova morte b) o per creare triploidi.

CHOQUE DE CALOR: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

VARMESJOKK: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Inflammation des canaux biliaires souvent secondaire à une obstruction par un calcul biliaire.


CHOLANGITIS: Inflammation of the bile-ducts, usually secondary to obstruction by calculus.

ΧΟΛΑΓΓΕΙΤΙΣ: Φλεγμονή του πόρου της χολής, συνήθως δευτερογενώς μετά από απόφραξή της από λίθους.

CHOLANGITIS: Entzündung der Gallengänge, gewöhnlich sekundär durch die Verstopfung durch Steine.

COLANGITE: L’infiammazione del dotto biliare, di solito è un effetto secondario causato da un calcolo.

COLANGITIS: Inflamación de los canales biliares a menudo después de una obstrucción por un calculo biliar.

KOLANGITT: Betennelse i gallegangen, vanligvis er gallestein årsaken.

Was this helpful?
Le stérol le plus souvent rencontré. Les arthropodes (y compris les crustacés) sont incapables de synthétiser les stérols de novo. Une source alimentaire de stérols, telle que le cholestérol, est donc essentielle pour la plupart des arthropodes.


CHOLESTEROL: The most common member of the sterol group. None of the arthropods (including crustaceans) can synthesize sterols de novo. A dietary source of sterol such as cholesterol is essential to most arthropods.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ: Το πιό κοινό μέλος της ομάδας των στερολών. Κανένα αρθρόποδο (συμπεραλαμβανομένων των δεκαπόδων) δεν είναι ικανό να συνθέσει de novo στερόλες. Μια τροφική πηγή στερολών, όπως η χοληστερόλη, είναι απαραίτητη για τα περισσότερα αρθρόποδα.

CHOLESTEROL: Das häufigste Mitglied der Sterolgruppe. Arthropoden (auch die Crustaceen) sind nicht in der Lage, Sterol de novo zu synthetisieren. Eine Sterolquelle wie das Cholesterol ist essentiell für die meisten Arthropoden.

COLESTEROLO: Il membro più comune del gruppo degli steroli. Gli artropodi (inclusi i crostacei) non possono sintetizzare gli steroli de novo. Una assunzione dalla dieta degli steroli (come del colesterolo) è essenziale per la maggior parte degli artropodi

COLESTEROL: El más común del grupo de los esteroles. Los artrópodos (incluido los crustáceos) son incapaces de sintetizar loe esteroles de novo. Una fuente de esteroles, tal como el colesterol, es por lo tanto necesaria para la mayoría de los artrópodos.

KOLESTEROL: Det vanligste steroidet. Ingen artropoder (medregnet krepsdyr) kan syntetisere steroider de novo. En steroidkilde som kolesterol er essensiell i dietten til de fleste artropoder (leddyr).

Was this helpful?
(Hydroxyétyl, triméthyl hydroyde dammonium). Regroupée avec les vitamines du groupe B à cause de ses propriétés biochimiques. Composé structural des tissus adipeux et nerveux. Une carence en choline peut retarder la croissance des salmonidés.


CHOLINE: (Hydroxyethyl trimethyl ammonium hydroxide). Choline, grouped along with the B vitamins because of its biochemical properties, is a structural component of adipose and nerve tissue. A deficiency of choline may cause poor growth in salmon and trout.

ΧΟΛΙΝΗ: (Υδρόξυ-αιθύλ-τριμέθυλ-υδροξείδιο του αμμωνίου). Η χολίνη κατατάσσεται με τις βιταμίνες Β, λόγω των βιοχημικών της ιδιοτήτων. Είναι δομικό συστατικό των λιπωδών και νευρικών ιστών. Ανεπάρκεια χολίνης περιορίζει την αύξηση στους σολομούς και τις πέστροφες.

CHOLIN: (Hydroxyethyl-trimethyl-ammoniumhydroxid); wird aufgrund seiner biochemischen Eigenschaften zu den B-Vitaminen gezählt; eine Strukturkomponente von Fett- und Nervengewebe. Ein Fehlen von Cholin verringert das Wachstum bei Lachsen und Forellen.

COLINA: (Idrossietil-trimetil-ammonio-idrossido). La colina, inclusa nel gruppo delle vitamine B per le sue proprietà biochimiche, è un componente strutturale del tessuto nervoso ed adiposo. Una carenza di colina potrebbe causare interruzione della crescita in salmoni e trote.

COLINA: (Hidroxietilo, trimetilo hidroxido de amonio). Agrupado con las vitaminas de grupo B a causa de sus propiedades bioquímicas. Compuesto estructural de los tejidos adiposos y nerviosos. Una carencia en colina puede retrasar el crecimiento de los salmónidos.

CHOLIN: (Hydroksyetyl trimetyl ammonium hydroksid). Grunnet sine biokjemiske egenskaper er cholin gruppert i lag med B-vitaminene. Vitaminet er en strukturkomponent i nerve- og fettvev. Cholinmangel gir dårlig vekst hos ørret og laks.

Was this helpful?
(1) Une des trois membranes extra-embryonnaires des amniotes; chez la plupart des mammifères, elle sunit à lallantoïde pour former le placenta. (2) Dans les oeufs de poisson, elle est constituée de plusieurs membranes dorigine différente et normalement appelée Zona radiata.


CHORION: (1) One of three extra-embryonic membranes of amniotes; in most mammals, it is excreted from follicle cells to form the egg case; it combines with the allantois to form the placenta (commonly named as Zona pellucida). (2) In fish eggs, it consists of several layers of different origin and is usually called Zona radiata.

ΧΟΡΙΟΝ: (1) Μια από τις τρεις εξωεμβρυϊκές μεμβράνες των αμνιωτών. Στα περισσότερα θηλαστικά εκκρίνεται από θυλακικά κύτταρα. Συνδυάζεται με την αλλαντοΐδα για να σχηματίσει τον πλακούντα (κοινώς ονομάζεται διαφανής ζώνη). (2) Στα αυγά των ψαριών αποτελείται από αρκετά στρώματα διαφόρου προελεύσεως και συνήθως λέγεται Ακτινωτή Ζώνη.

CHORION: (1) Eine der drei extraembryonären Membranen der Amnioten; die bei den Eiern mancher Wirbeltiere, insbesondere der Säugetiere, vom Follikelepithel abgeschiedene Eihaut, bei den Säugetieren gewöhnlich als Zona pellucida bezeichnet; bildet mit der Allantois die Plazenta. (2) Die bei den Eiern der Fische in mehreren Schichten unterschiedlicher Herkunft existierende Hülle (Zona radiata).

CORION: (1) Una delle tre membrane extraembrionali degli amnioti;nella maggior parte dei mammiferi, con l’allantoide forma la placenta (zona pellucida). (2) Nelle uova di pesce, è costituita da più membrane di diversa origine (zona radiata).

CORION: (1) Una de la tres membranas extra-embrionarias de los amniotas; en la mayoría de los mamíferos, se une a los alantoides para formar el placenta. (2) En los huevos de los peces, está formada por varias membranas de origen diferente y normalmente llamada zona radiata.

KORION: (1) En av det tre membranene hos amnioter (krypdyr, fugler og pattedyr) som ikke tilhører embryo. Hos de fleste pattedyr blir korion utskilt fra follikelcellene, og danner eggkapselen. Som sammen med allantois danner morkaken (placenta). (2) I fiskeegg består korion av flere lag av ulik opprinnelse, og kalles vanligvis Zona radiata (eggeskall).

Was this helpful?
Membrane pigmentée et richement vascularisée de loeil servant à nourrir les structures de ce dernier. La couleur foncée de la choroïde évite la réflexion de la lumière dans loeil.


CHOROID: A darkly pigmented layer of the eye that contains many blood vessels which nourish the structures of the eye. The dark colour of the choroid prevents reflection of light within the eye.

ΧΟΡΙΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ: Σκουρόχρωμο στρώμα του οφθαλμικού τοιχώματος, με πολλά αιμοφόρα αγγεία τα οποία τροφοδοτούν τα μέρη του ματιού. Το σκοτεινό χρώμα του χοριοειδούς εμποδίζει την ανάκλαση του φωτός στο μάτι.

CHOROID: Eine dunkel pigmentierte Schicht der Sklera des Auges, die viele Blutgefäße enthält. Diese versorgen viele Strukturen des Auges. Die dunkle Farbe des Choroids verhindert die Reflektion des Lichtes innerhalb des Auges.

COROIDE: Membrana pigmentata e riccamente vascolarizzata dell’occhio, serve a nutrire le strutture oculari. La colorazione scura della coroide evita i riflessi luminosi all’interno dell’occhio.

COROIDEA: Membrana pigmentada y ricamente vasculosa del ojo y que sirve para alimentar las estructuras de este ultimo. El color oscuro de la coroidea evita la reflexión de la luz en el ojo.

CHOROIDEA (ÅREHINNE): Mørkt pigmentlag i øyet rikt på blodårer som bringer næring til de ulike strukturene i øyet. Den mørke fargen på choroidea hindrer refleksjon fra øyet.

Was this helpful?
Maladie virale des anguilles; les lésions se situent souvent sur les machoires, mais apparaissent également sur la peau et les nageoires.


CAULIFLOWER DISEASE: A viral disease of eel; the lesion usually appears on the mandible or maxilla but may also be found on fins and skin.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΒΡΑΣΗΣ ή ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠIΔIΟΥ: Ασθένεια του χελιού που προκαλείται από ιό. Η μόλυνση εμφανίζεται στην άνω και κάτω σιαγώνα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί επίσης στα πτερύγια ή στο δέρμα.

BLUMENKOHLKRANKHEIT: Eine Viruserkrankung der Aale. Die Schädigung tritt gewöhnlich an den Mandibeln und Maxillen auf, wird aber auch an den Flossen und der Haut gefunden.

CAULIFLOWER DISEASE: Termine anglosassone per descrivere un’evoluzione patologica della cute che ricorda la forma del cavolfiore. Definita un’infezione virale, si osserva in anguilla; la lesione in genere appare sulla mandibola o sulla mascella ma può anche trovarsi sulle pinne e sulla pelle.

COLIFLOR (ENFERMEDAD DE): Enfermedad viral de anguilas; las lesiones se encuentran a menudo en las mandíbulas, pero aparecen también en la piel y las aletas.

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE): Virussykdom på laksefisk og ål. Hos ål opptrer blomkålsyke helst i munn- og kjeveparti, men kan og forekomme på finner og huden.

Was this helpful?
Dans tous les chromosomes dupliqués, chacune des deux sous-unités longitudinales qui deviennent visibles durant la mitose ou la meïose. Elles se séparent lors de lanaphase et sont alors appelées chromosomes fils.


CHROMATID: In all duplicated chromosomes, each of the two longitudinal sub-units that become visible during mitosis or meiosis. They separate at anaphase and are then known as daughter chromosomes.

ΧΡΩΜΑΤΙΔΑ: Οι δύο νηματοειδείς υποδιαιρέσεις χρωματοσωμάτων που γίνονται ορατές κατά την μίτωση ή μείωση. Χωρίζονται κατά την ανάφαση και τότε ονομάζονται θυγατρικά χρωμοσώματα.

CHROMATIDEN: Durch Replikation entstandene Chromosomenkopien; die beiden langgestreckten Untereinheiten der Chromosomen, die während der Mitosis oder Meiosis sichtbar werden und in der Zeit vor ihrer Trennung in der Zellteilung als Chromatiden bezeichnet werden. Sie trennen sich in der Anaphase, in der sie dann als Tochter-Chromosomen bezeichnet werden.

CROMATIDI: In tutti i cromosomi duplicati, ciascuna delle due sub-unità che diventano visibili durante la mitosi o la meiosi. Si separano durante l’anafase e sono in seguito chiamati cromosomi figli.

CROMÁTIDE: En todos los cromosomas duplicados, cada uno de las subunidades longitudinales que llegan a ser visibles durante la mitosis o la miosis. Se separan durante la anafase y entonces son llamados cromosomas hijos.

KROMATID: I alle dupliserende (kopierende) kromosom, begge de to langsgående subenhetene som blir synlige under mitose eller meiose. De skiller lag i anafasen og kalles da datterkromosomer.

Was this helpful?
Matériel composé dADN et de protéines associées dans le noyau cellulaire, identifiables par les colorants basiques.


CHROMATIN: Material comprised of DNA and associated proteins identifiable in the cell nucleus by its basophilic staining properties.

ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ: Υλικό αποτελούμενο από DNA και τις σχετιζόμενες πρωτεΐνες που αναγνωρίζεται στον κυτταρικό πυρήνα από τις βασεόφιλες χρωστικές ιδιότητες.

CHROMATIN: Die Anteile der DNA und der zugehörigen Proteine im Zellkern, die aufgrund ihrer basophilen Färbungseigenschaften identifiziert werden können.

CROMATINA: Materiale costituito di DNA e delle proteine associate. E’ identificabile per l’assunzione dei coloranti basici.

CROMATINA: Material compuesto de ADN y de proteínas asociados en el núcleo celular, son identificables por los colorantes básicos.

KROMATIN: Består av DNA og tilknyttede proteiner, kan identifiseres i celler grunnet basofilske fargeegenskaper.

Was this helpful?
Type de chromatographie de partage, utilisant une couche fine de phase stationnaire (souvent silice) appliquée sur une plaque métallique ou de verre. Les échantillons sont appliqués sur un côté de cette plaque et les molécules dont ils sont composés sont séparés lors du passage de la phase mobile (habituellement un solvant organique ou un mélange de solvants organiques et aqueux) par capillarité ou gravité ou pression.


THIN LAYER CHROMATOGRAPHY: Type of liquid chromatography technique in which the sample is applied as a small spot or streak to the origin of a thin absorbent layer supported on a plate of glass or metal. The mobile phase (usually consisting of a single solvent or a mixture of organic and/or aqueous solvents) moves through the stationary phase by capillary action, sometimes assisted by gravity or pressure.

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ: Τύπος τεχνικής υγρής χρωματογραφίας κατά την οποία το δείγμα τοποθετείται ως μία κηλίδα στην αρχή ενός λεπτού απορροφητικού στρώματος το οποίο φέρεται στην επιφάνεια μιάς υάλινης ή μεταλλικής πλάκας. Η κινητή φάση (συνήθως αποτελούμενη από έναν διαλύτη ή ένα μείγμα οργανικών και/ή υδατικών διαλυτών) διαρρέει την κινητή φάση κινούμενη από την τροχοειδή πίεση και, ορισμένες φορές, μια εξωτερική υποβοηθούμενη από την βαρύτητα ή πίεση.

DÜNNSCHICHTCHROMATOGRAPHIE: Eine Form der Flüssig-Chromatographie, bei der die Probe als kleiner Fleck oder Streifen am Anfang einer dünnen, auf eine Glas- oder Metallplatte aufgetragenen Absorptionschicht ausgebracht wird. Die mobile Phase der Probe (normalerweise aus einem einzigen Lösungsmittel oder einer Mischung aus organischen und/oder wäßrigen Lösungsmitteln bestehend) bewegt sich durch die stationäre Phase (gelegentlich unterstützt durch Schwerkraft oder Druck).

CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE: tecnica cromatografica liquida nella quale il campione viene applicato come piccola goccia o striscia allinizio di uno strato fine assorbente adagiato su una piastra di vetro o di metallo. La fase mobile (usualmente costituita da un solo solvente o da una miscela di solventi organici e/o acquosi) si muove attraverso la fase stazionaria grazie ad una azione capillare, a volte con lausilio della gravita o della pressione.

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF): Tipo de cromatografía líquida, que utiliza una capa fina como fase estacionaria (a menudo sílice) aplicada sobre una placa metálica o de cristal. Las muestras se ponen en un lado de la placa y la separación de sus moléculas tiene lugar durante el paso de la fase móvil (habitualmente, solvente orgánico o mezcla de solventes orgánicos y acuosos) por capilaridad, gravedad o presión.

TYNNSJIKTSKROMATOGRAFI: Væskekromatografisk metode der prøven settes til på en ende av en plate bestående av et tynt absorberende lag som er støttet opp av en glass- eller metallplate. Platen settes med en enden (prøvene) ned i et oppløsningsmiddel som blir den mobile fasen. Den mobile fasen beveger seg gjennom den stasjonære fasen (det absorberende laget) ved hjelp av kapillærkrefter (noen ganger hjulpet av gravitasjon eller trykk).

Was this helpful?
Groupe de cellules contenant des inclusions cytoplasmiques (granules pigmentaires) responsables de la coloration du tégument des animaux (poissons, crustacés). Chez les poissons les chromatophores sont localisés dans le derme, en dessous ou autour des écailles.


CHROMATOPHORES: One of the group of cells which give colour to fish via cytoplasmic inclusions called pigment granules. Chromatophores are located for the most part in the dermis of the skin either outside or beneath the scales.

ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΡΑ: Ομάδα κυττάρων, τα οποία προσδίδουν χρώμα στα ψάρια, μέσω κυτταροπλασματικών εγκλεισμάτων που ονομάζονται χρωματικά κοκκία. Τα χρωματοφόρα είναι κατά κύριο λόγο τοποθετημένα στο χόριο του δέρματος έξω ή κατω από τα λέπια.

CHROMATOPHOREN: Eine Gruppe von Zellen, die den Fischen über cytoplasmatische Einschlüsse ihre Färbung geben; diese werden Pigmentgranulate genannt. Chromatophoren sind in den meisten Teilen der Dermis der Haut zu finden und zwar sowohl oberhalb als auch unter den Schuppen.

CROMATOFORI: Gruppi di cellule contenenti inclusioni citoplasmatiche (granulazioni pigmentate). I cromatofori si trovano prevalentemente nel derma o sotto le scaglie.

CROMATOFORAS: Grupo de células que contienen partículas citoplásmicas (gránulos pigmentarios) responsables de la coloración de los tegumentos de los animales (peces, crustáceos). En peces, las cromatoforas en el dermis, por debajo y alrededor de las escamas.

KROMATOFORER: En av celletypene som gir farge til fisk gjennom cytoplasmatisk korn kalt pigmentgranula. Kromatoforene er lokalisert i dermis i huden, enten på utsiden av eller under skjellene.

Was this helpful?
Défaut de la pigmentation , appelé aussi Dyschromie.


CHROMATOSIS: Abnormal pigmentation , also termed dyschromia.

ΧΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ανώμαλη εναπόθεση χρωστικής (=δυσχρωμία).

CHROMATOSIS: Anomale Pigmentierung.

CROMATOSI: Una pigmentazione anormale, chiamata anche discromia.

CROMATOSIS: Pigmentación anormal, llamada también discromía.

KROMATOSE: Unormal pigmentering.

Was this helpful?
Bandes sombres à la coloration, visible par intervalles le long du chromosome. La distribution de ces bandes est caractéristique de chaque chromosome. Leur alignement est constant pendant la prophase de la meïose.


CHROMOMERE: Darkly staining bands visible at intervals along chromosomes in a pattern characteristic for each chromosome; in constant aligned arrangement in prophase during meisosis.

ΧΡΩΜΟΜΕΡΗΣ: Σκοτεινόχροες λωρίδες, ορατές κατά διαστήματα κατά μήκος των χρωμοσωμάτων. Η διάταξη των λωρίδων αυτών είναι χαρακτηριστική για κάθε χρωμόσωμα. Η διάταξη αυτή παραμένει σταθερή κατά την πρόφαση. Τοποθετούνται σε σταθερή διαδοχή στην πρόφαση κατά την διάρκεια της μείωσης.

CHROMOMER: Intensiv anfärbbares Körnchen, das sich in bestimmten Stadien, besonders zu Beginn der Meiose, als Bestandteil des Chromosoms beobachten läßt.

CROMOMERI: Bande colorate di scuro visibili ad intervalli lungo i cromosomi, organizzate in schemi caratteristici per ogni cromosoma; costantemente allineate durante la profase della meiosi.

CROMOMERO: Bandas oscuras visibles por intervalos a lo largo de los cromosomas. La distribución de estas bandas es característica de cada cromosoma. Su alineación es constante durante la profase de la miosis.

KROMOMER: Mørkfargede bånd synlig i intervaller langs kromosomer i et mønster karakteristisk for hvert kromosom. I konstant regulert ordning i profase under meiose.

Was this helpful?
Corps filiforme basophile se trouvant dans le noyau cellulaire. Il comporte une macromolécule dacide nucléique capable dautoréplication constitué dun nombre de gènes en séquence linéaire. Dans les cellules diploïdes, les chromosomes se trouvent par paires dont le nombre est variable suivant les espèces.


CHROMOSOME: Thread-shaped basophilic body found in the nuclei of cells. The self-replicating nucleic acid macromolecule consisting of a number of genes arranged in linear sequence. In diploid cells, chromosomes occur in pairs, the number of pairs per nucleus varying according to species.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Νηματόμορφο βασεόφιλο σώμα που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το αυτοαντιγραφόμενο μακρομόριο των νουκλεϊκού οξέος που αποτελείται από αριθμό γονιδίων διατεταγμένων σε γραμμική αλληλουχία. Στα διπλοειδή κύτταρα τα χρωμοσώματα απαντούν ανά ζεύγη και ο αριθμός των ζευγών ανά πυρήνα ποικίλλει ανάλογα με το είδος.

CHROMOSOM: Abgegrenzter Teil des Genoms mit vielen Genen. Ein Chromosom besteht aus einem sehr langen DNA-Doppelstrang und ungefähr der gleichen Menge an Protein. Es läßt sich während der Zellteilung als genau umschriebenes Gebilde beobachten. In diploiden Zellen sind Chromosomen paarig; Die Anzahl der Paare variiert mit der Art.

CROMOSOMA: Un corpo filamentoso basofilo che si trova nel nucleo cellulare. La macromolecola autoreplicante dell’acido nucleico consistente in un numero di geni in seguenza lineare. Nelle cellule diploidi, i cromosomi si trovano accoppiati, il numero di cromosomi (paia) varia a seconda della specie.

CROMOSOMA: Cuerpo filiforme basofílico encontrado en los núcleos celulares. Se compone de una macromolécula de ácido nucleico capaz de autoreplicarse, formado por numerosos genes en secuencia lineal. En las células diploides, los cromosomas se encuentra por pares y cuyo número varía según las especies.

KROMOSOM: Trådlignende basofil struktur i cellekjernen. Disse selvdupliserende nukleinsyremolekylene består av en mengde gener, som er ordnet i lineære sekvenser. I diploide celler opptrer kromosomene i par, antall par per kjerne er avhengig av art.

Was this helpful?
Chromosomes de structure similaire, portant des loci génétiques identiques et dans la même séquence, qui sapparient lors de la division nucléaire.


HOMOLOGOUS CHROMOSOMES: Structurally similar chromosomes having identical genetic loci in the same sequence and which pair during nuclear division.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ: Χρωμοσώματα δομικά όμοια, που έχουν πανομοιότυπους γενετικούς τόπους στην ίδια σειρά και που συνάπτονται κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διαίρεσης.

HOMOLOGE CHROMOSOMEN: Strukturell ähnliche Chromosomen, die identische genetische Loci in derselben Sequenz haben und während der Teilung des Zellkerns Paare bilden.

CROMOSOMI OMOLOGHI: Cromosomi strutturalmente simili che hanno identici loci genici nella stessa sequenza e sono pari durante la divisione nucleare.

CROMOSOMAS HOMOLOGOS: Cromosomas de estructura similar y cuyos loci genéticos son idénticos y en la misma secuencia ue se emparejan durante la división nuclear.

HOMOLOGE KROMOSOMER: Strukturelt like kromosomer med identiske genetiske loci i samme rekkefølge. Danner par ved celledeling.

Was this helpful?
(1) Prolongé; processus qui peut durer des semaines, des mois ou des années. (2) Qualifie lexposition prolongée à un agent stressant (considéré par convention comme supérieure à 10% de la durée moyenne de vie de lespèce) ou les effets qui résultent de cette exposition.


CHRONIC: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

CHRONISCH: (1) Verlängernd; ein Prozeß, der Wochen, Monate oder Jahre andauert. (2) Langfristige Exposition gegenüber Stressoren (mindestens über ein Zehntel der Lebensspanne einer Art) und/oder die Auswirkungen, die durch diese Exposition hervorgerufen werden.

CRONICO: (1) Prolungato;riferito ad un processo che accade nel corso di settimane, mesi o anni. (2) Un’esposizione prolungata ad un agente stressante (della durata, per convenzione, di almeno il 10% della vita media di un pesce) o gli effetti risultanti da tale esposizione.

CRÓNICO: (1) Prolongado; proceso que puede durar semanas, meses o años. (2) Una exposición prolongada a un agente estresante (convencionalmente considarado superior al 10% de la media vida de una especie) o los efectos que resultan de esta exposición.

KRONISK: (1) Langvarig. Henviser til en prosess som har pågått i uker, måneder eller år. (2) Utstrakt eksponering for en stressor (minst en tiendedel av dyrets livslengde), eller virkningene av en slik eksponering.

Was this helpful?
Famille de poissons de l’ordre Perciformes (sous-ordre Labroidei) comprenant près de 84 genres et plus de 1000 espèces. La plus grande diversité des espèces a lieu en Afrique (lac Victoria, 170 espèces ; lac Malawi, 850 espèces). Plusieurs espèces d’Amérique du Sud et Centrale sont des importants poissons d’aquariophilie. Plusieurs espèces sont cultivées dans les tropiques et sous-tropiques. Des programmes d’amélioration génétique par reproduction sélective sont actuellement en cours en Asie du


CICHLIDAE: Fish family of the order Perciformes (sub-order Labroidei) and. with about 84 genera and over 1000 species, a family of very high species richness. The highest diversity of species occurs in Africa (Lake Victoria, 170 species, Lake Malawi, 850 species). Several species occur in South and Central America, many of which are important fishes in the aquaria trade. Several species are widely cultured in the tropics and sub-tropics. Present work focuses on genetic improvement through a new, carefull

CICHLIDAE: Οικογένεια ψαριών με μεγάλη ποικιλότητα της τάξης Perciformes (υπόταξη Labroidei) με 84 γένη και πάνω από 1000 είδη. Ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών εμφανίζεται στην Αφρική (λίμνη Βικτόρια, 170 είδη, λίμνη Μαλάουι, 850 είδη). Αρκετά είδη εμφανίζονται στη Νότια και Κεντρική Αμερική και αποτελούν σημαντικά είδη για τη βιομηχανία των ενυδρείων. Επίσης αρκετά είδη καλλιεργούνται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Σήμερα η έρευνα γύρω από αυτά τα είδη γίνεται κυρίως σε χώρες τις ΝΑ Ασίας και επικεντρώ

CICHLIDAE: Eine Fischfamilie der Ordnung der Perciformes (UO Labroidei), die mit etwa 84 Gattungen und über 1000 Arten eine äußerst artenreiche Familie darstellt. Die höchste Diversität der Arten kommt in Afrika vor (Victoria-See 170 Arten, Malawi See etwa 850 Arten). Einige Arten kommen in Süd- und Zentral-Amerkia vor, viele davon sind wichtige Fische des Aquarienhandels. Einige Arten sind weitverbreitet in der tropischen Aquakultur.

CICHLIDAE: Famiglia di pesci appartenente all’ordine Perciformes (subordine Labroidei), comprende 84 generi e più di 1000 specie. Una elevata diversità fra le specie si trova in Africa (Lago Vittoria che comprende 170 diverse specie, Lago Malawi con circa 850 diverse specie). Parecchie specie si trovano nell’America del sud e nell’America centrale, molte di queste sono importanti per l’acquariofilia. Parecchie specie vengono allevate per diversi motivi in tutto il mondo. Sono in corso importanti programmi

CÍCLIDOS: Familia de peces del orden Perciformes (suborden Labroideos) con unos 84 géneros y muy rica en especies (unas 1000). La diversidad más alta se da en África (el lago Victoria unas 170 especies; el lago Malawi unas 850). En Centroamérica y Suramérica hay algunas especies que son importantes para acuariología. Algunos cíclidos se cultivan ampliamente y han sido transferidos a todo el mundo para ser cultivados. Actualmente se trabaja en el Suroeste asiático en mejora genética a través de programas n

CIKLIDER (CICHLIDAE): Fiskefamilie i ordenen Perciformes (underorden Labroidei). Har ca. 84 slekter og over 1000 arter. Afrika har det største artsmangfoldet (f.eks. Victoriasjøen med 170 arter og Malawisjøen med 850arter). Mange arter forekommer også i Mellom- og Sør-Amerika, blant dem mange viktige fisker i akvariehandelen. Flere arter er vidt utbredd i oppdrett og har blitt fraktet rundt i verden med oppdrettsformål. I Sørøst-Asia arbeides det for tiden med genetiske forbedringer gjennom et nytt, nøye utvalgt avls

Was this helpful?
Porteur de cils, excroissance filiformes capables de mouvements ondulatoires.


CILIATED: Bearing cilia, hairlike outgrowths capable of whiplike beating movements.

ΒΛΕΦΑΡIΔΩΤΟΣ: Ο φέρων βλεφαρίδες (τριχόμορφες αποφύσεις), που είναι ικανές να κινούνται όπως ένα μαστίγιο.

BEWIMPERT: Besetzt mit Wimpern (Cilien), haarartigen Anhängen, die geißelartige Bewegungen ausführen können.

CILIA: Filamento capace di movimenti ondulatori (a frusta).

CILIADO: Tiene cilios, excrecencia filiforme capaz de efectuar movimientos ondulatorios.

CILIERT: Har cilier, hårlignende utvekster som kan gi piskelignende pulserende bevegelser.

Was this helpful?
Classe des protozoaires. Environ 250 espèces de ciliées (sous-embranchement des ciliophores) sont associées aux poissons. Dans de nombreuses régions côtières, plus de 80 % des populations de poissons sont porteurs de ciliées. Ces dernières se nichent sur la peau (ectocommensales) en petit nombre et sont sans conséquence pour les poissons. Leur nombre peut augmenter considérablement dans des eaux à forte charge en matière organique, telles rencontrées en aquaculture. Dans ce cas, les ciliées peuv


CILIATES: Class of Protozoa, about 250 ciliates (sub phylum Ciliophora) are associated with fish. In many coastal areas, more than 80% of the local fish populations were found to carry ciliates which may usually be considered as harmless extocommensals occurring in small numbers on the skin. Numbers may increase considerably in waters with a high organic load, as in aquaculture. They may then become serious pathogens, rapidly covering a large part of the body surface, occasionally also invading internal

ΒΛΕΦΑΡΙΔΟΦΟΡΑ: Ομάδα οργανισμών που ανήκει στα πρωτόζωα (υπόφυλο Ciliophora), εκ των οποίων 250 είδη τουλάχιστον έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τα ψάρια. Σε πολλές παράκτιες περιοχές έχει βρεθεί πως περίπου το 80% των πληθυσμών των ψαριών φέρουν στο δέρμα τους μικρό αριθμό βλεφαριδοφόρων τα οποία χαρακτηρίζονται ως αβλαβή εκτοπαράσιτα. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αυξηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις υδατοκαλλιέργειες όπου τα νερά έχουν σημαντικό οργανικό φορτίο. Σε αυτές τις περι

CILIATEN: Eine Klasse der Protozoen mit etwa 250 Arten (Unter-Phylum Ciliophora), die oft mit Fischen assoziiert sind. In vielen Küstengewässern sind über 80% der lokalen Fischpopulationen mit Ciliaten angetroffen worden, die in der Regel als harmlose Ekto-Kommensalen bezeichnet werden können, und in geringer Anzahl auf der Haut siedeln. Die Anzahlen können erheblich steigen, wenn das Wasser eine hohe organische Fracht aufweist (z.B. in der Aquakultur). Unter diesen Bedingungen können sie zu gefährlichen

CILIATI: Circa 250 specie di protozoi ciliati (Ciliophora) sono associati ai pesci. In molte zone costiere, più dell’80% delle popolazioni ittiche locali albergano ciliati che generalmente sono considerati innoqui ectocommensali della pelle. Il loro numero può aumentare rapidamente in acque ricche di sostanze organiche come in acqucoltura, dove possono coprire rapidamente tutta la superficie corporea creando seri danni all’ospite. Occasionalmente possono invadere gli organi interni, causando massiva mort

CILIADOS: Unos 250 ciliados se han asociado a los peces (Ciliofora). En muchas zonas costeras, más del 80% del pescado local acarreaba ciliados que pueden ser considerados extocomensales dañinos que se encuentran en pequeñas cantidades en la piel. Pueden incrementarse en aguas con cargas importantes de materia orgánica y en acuicultura pueden ser peligrosos por dar paso a patógenos que pueden cubrir rápidamente parte del cuerpo y ocasionalmente invadiendo órganos internos causando mortalidades fuertes. Se

CILIATER: Rundt 250 ciliater (rekke Ciliophora) er knyttet til fisk. I mange kyststrøk har mer enn 80% av den lokale fisken vist seg å være bærere av ciliater, som normalt og i lite antall kan betraktes som harmløse ektokommensaler. Antallet kan øke dramatisk i vann med stor organisk belastning (akvakultur) og opptre sykdomsfremkallende. Kan dekke store deler av kroppsoverflaten og leilighetsvis invadere indre organer og forårsake massedødelighet. Nesten 70 arter av slekten Trichodina er kjent fra marine

Was this helpful?
Vêtement imperméable porté par dessus les vêtements habituels par les ouvriers aquacoles.


OILSKINS: Waterproof apparel worn by farm operatives over their normal garments.

ΑΔIΑΒΡΟΧΟ: Μη υδατοδιαπερατό ένδυμα που χρησιμοποιείται από το προσωπικό των μονάδων κατά τις συνήθεις εργασίες.

ÖLHAUT: Bezeichnet eine Berufskleidung, die von Fischern als wasserdichte Überbekleidung über der normalen Kleidung bei der Arbeit getragen wird. (In der deutschen Umgangssprache auch oft als "Ölzeug" bezeichnet).

INCERATA: Indumento impermeabile indossato da chi va per mare e dagli acquacoltori al di sopra del normale vestiario.

ENCERADO: Ropa impermeable que se lleva encima de la ropa habitual por los obreros de acuicultura.

OLJEKLÆR: Vanntett kledning som tas på utenpå de vanlige klærne.

Was this helpful?
Inflammation chronique interstitielle dun organe donné suivie dune augmentation de la quantité de tissu conjonctif.


CIRRHOSIS: Chronic interstitial inflammation of any organ followed by increased connective tissue.

ΚΙΡΡΩΣΗ: Χρόνια μολυσματική φλεγμονή ενός οργάνου, ακολουθούμενη από αύξηση του συνδετικού ιστού.

ZIRRHOSE: Chronische interstitielle Organentzündung mit anschließender Zunahme von Bindegewebe.

CIRROSI: L’infiammazione cronica interstiziale di qualsiasi organo. A seguito dell’infiammazione aumenta il tessuto connettivo.

CIRROSIS: Inflamación crónica intersticial de un órgano dado seguido de un incremento de tejido conjuntivo.

CIRRHOSE: Kronisk betennelse i hvilket som helst organ etterfulgt av en økning i bindevev.

Was this helpful?
Jeune anguille. Un stade de développement de languille, qui a la capacité dosmorégulation et de déplacement des eaux marines aux eaux douces. Les civelles sont transparentes et cylindriques et deviennent pigmentées pendant leur remontée dans les fleuves et les rivières.


ELVER: Young eel. A developmental stage of the eel, at which they have the ability to osmoregulate and move from marine to fresh waters. Elvers are transparent and cylindrical but become pigmented during their ascent of rivers and streams.

ΧΕΛΙΔΙΟ: Νεαρό χέλι. Αναπτυξιακό στάδιο του χελιού, κατά το οποίο τα άτομα έχουν δυνατότητα ωσμωρρύθμισης και μετακίνησης από το θαλασσινό στο γλυκό νερό. Τα χελίδια είναι κυλινδρικά και διαφανή, αλλά αποκτούν χρωματισμό κατά την άνοδό τους στα ποτάμια και τα ρυάκια.

ELVER: Ein adäquater deutscher Begriff existiert nicht. Junger Aal vom Beginn der Pigmentierung an bis zur Ausfärbung. Elver sind zur Osmoregulation befähigt und wandern aus dem Meerwasser ins Süßwasser.

CECA : Giovane anguilla. Una fase di sviluppo dell’anguilla, in l’animale ha la capacità di modificare l’osmoregolazione spostandosi dalle acque marine in acqua dolce. Le ceche sono trasparenti e hanno una forma cilindrica ma acquisiscono in pochi giorni una pigmentazione, prima di iniziare loro risalita dei fiumi e dei ruscelli.

ANGULA TRANSPARENTE: Estado juvenil y precoz de las anguilas europeas (A.anguilla) caracterizada por la transparencia del cuerpo

GLASSÅL: Ung ål. Utviklingsstadium hos al der de har evnen til å osmoregulere, og vandre fra salt- til ferskvann. Glassal er gjennomsiktige og sylindriske, men blir pigmenterte under oppgangen i elver og bekker.

Was this helpful?
Stade juvénile précoce des anguilles européennes (A. anguilla) caractérisé par la transparence du corps.


GLASS EEL: An early juvenile stage of the European eel (A. anguilla) characterized by a transparent body.

ΥΑΛΩΔΕΣ ΧΕΛΙ: Πρώιμο ανήλικο στάδιο του ευρωπαϊκού χελιού (A. anguilla), που χαρακτηρίζεται από διαφανές σώμα.

GLASAAL: Ein frühes juveniles Stadium des Europäischen Aals (A. anguilla), für das ein transparenter Körper charakteristisch ist.

CECA NON PIGMENTATA: Stadio giovanile precoce dellanguilla europea (Anguilla anguilla) caratterizzato dalla trasparenza del corpo, non ancora pigmentato.

ANGULA: Anguila joven. Un estado de desarrollo de la anguila, que tiene la capacidad de osmoregulación y de desplazamiento desde aguas marinas hacia aguas dulces. Las angulas son transparentes y cilíndricos y se vuelven pigmentados cuando suben los ríos y riachuelos

GLASSÅL: Et tidlig juvenilt stadium av Europeisk ål (Anguilla anguilla), som karakteriseres av en gjennomsiktig kropp.

Was this helpful?
Représentation en image d’un arbre statistique des rapports établis entre groupes où taxa suivant le principe de la parcimonie.


CLADOGRAM: A pictorial representation or statistical tree produced using the principle of parsimony that depicts the inferred relationships between groups of taxa.

ΚΛΑΔΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση η οποία, χρησιμοποιώντας την αρχή της φειδωλότητας, προσδιορίζει τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών τάξα ή ομάδων από τάξα.

KLADOGRAM: Eine bildliche Präsentation oder ein statistisch erarbeiteter Stammbaum, der mit sparsamen Mitteln die abgeleitete Beziehung zwischen Gruppen und Taxa darstellt.

CLADOGRAMMA: Una rappresentazione illustrata o albero statistico che rappresenta i rapporti fra gruppi tassonomici.

CLADOCRAMA: Representación gráfica o árbol estadístico usando el principio de la parsimonia que representa las relaciones inferidas entre taxones.

KLADOGRAM: Et diagram eller statistisk tre som gjenspeiler det evolusjonære slektskapet mellom taksonomiske grupper.

Was this helpful?
Types de bassin en terre utilisé au stade final de culture dhuîtres en France.


CLAIR: Types of earthen pond used in the final stages of oyster culture in France.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ CLAIR: Τύπος χωμάτινης δεξαμενής που χρησιμοποιείται για τα τελευταία στάδια της καλλιέργειας στρειδιών στη Γαλλία.

CLAIR: Ein bestimmter Typ von Erdteichen, der in Frankreich für die Austernzucht benutzt wird.

CLAIRES: Termine francese per indicare un bacino in terra utilizzato per la fase finale della coltivazione delle ostriche.

CLAROS: Tipo de estanques terrestres utilizados en el estado final de cultivo de ostras en Francia.

CLAIR: Type jorddam som brukes i de siste stegene i østersoppdrett i Frankrike.

Was this helpful?
Nom couramment donné aux espèces des genres Tridacna et Hippopus (entre d’autres). La plupart de ces espèces vivent dans les eaux tropicales en association avec les récifs coralliens. L’élevage de tridacnides est utile pour la production des espèces dornement mais aussi afin de réhabiliter les stocks naturels qui sont menacés et protegés sous la Convention sur la Commerce Internationale des Espèces Menacés.


GIANT CLAMS: Common name of species belonging to the genus Tridacna, Hippopus and others. Most species are found in tropical waters associated with coral reefs. Tridacnid culture is used in production for the ornamental trade as well as for the rehabilitation of endangered stocks which are protected under the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES).

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΑΧΙΒΑΔΑ: Κοινό όνομα ειδών τα οποία ανήκουν στα γένη Tridacna, Hippopus και άλλα. Η κατανομή των περισσότερων ειδών σχετίζεται με τους κοραλλιογενείς υφάλους των τροπικών περιοχών. Είδη του γένους Tridacna, έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε δοκιμαστικές καλλιέργειες τόσο για εμπορικούς σκοπούς όσο και για την αποκατάσταση αποθεμάτων τα οποία βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση Απειλούμενων Εμπορικών Ειδών (CITES).

RIESENMUSCHEL: Vulgärname für Arten die zu den Gattungen Tridacna, Hippopus und anderen gehören. Die meisten Arten kommen in tropischen Gewässeren in Assoziation mit Korallenriffen vor. Seit kurzem wird versucht Tridacna unter Aquakulturbedingungen für den Handel zu produzieren und um gefährdete Bestände aufzustocken, die von der Artenschutzkonvention über den internationalen Handel gefährdeter Arten (Convention on the International Trade in Endangered Species, CITES) betroffen sind.

TRIDACNA: Bivalvi di giganti dimensioni appartenenti al genere Tridacna, Hippopus e altri. T.gigas evoca immagini di forza, come la "cozza assassina", che i subacquei catturano tra le conchiglie. Il maggior numero di specie vivono in acque tropicali associate ai banchi di corallo. Lallevamento dei tridacnidi è stato di recente tentato per la produzione come pure per il ripristino di stock in pericolo Le tridacne sono che sono protette dalla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie in pericolo

ALMEJAS GIGANTES: Nombre aplicado a las especies del género Tridacna, Hipopus y otros. T. Gigas evoca imágenes impactantes como las "almejas asesinas" que pueden atrapar submarinistas entre las conchas. Muchas de estas especies están asociadas a barreras de coral. La producción del cultivo de tridacnidos se utiliza tanto para el mercado ornamental como para la rehabilitación de stocks en peligro de extinción protegidos bajo la Convención Internacional sobre el tráfico de especies amenazadas (CITES).

KJEMPEMUSLINGER: Vanlig navn på artene som hører til slektene Tridacna, Hippopus og andre. T. gigas fremkaller mektige bilder som “drepermusling” med dykkere fanget mellom skjellene. De fleste artene forekommer i tropiske farvann i tilknytning til korallrev. Oppdrett av Tridacna har blitt forsøkt for kommersiell produksjon så vel som for rehabilitering av truede bestander som er beskyttet under konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES).

Was this helpful?
Les poissons Clarias batrachus (Asie), ainsi que Clarias gariepinus (Afrique), sont capables de parcourir, à laide des paires de nageoires, des longues distances sur terre afin datteindre une étendue deau voisine. Les opercules restent fermées lors des déplacements terrestres afin de prévenir lévaporation. La première espèce est cultivée en cages (de type Mekong) dans plusieurs pays du sud-est de lAsie, surtout lIndonésie. Cette espèce a été introduite dans les eaux naturelles par lintermé


WALKING CATFISH: The fish Clarias batrachus (from Asia) as well as Clarias gariepinus (African catfish), which are capable of walking on land by the use of paired fins and their extensions to reach another nearby water body. The gill covers can be kept closed while moving over land to prevent evaporation. The former species is employed in cage culture (Mekong type) in several countries of South-East Asia, especially in Indonesia. In Florida the walking catfish has been introduced via the aquarium trade and con

ΒΑΔIΣΤIΚΟ ΓΑΤΟΨΑΡΟ: Το ψάρι Clarias batrachusείδος (από την Ασία) καθώς επίσης το Clarias gariepinusείδος (Αφρικανικό γατόψαρο), που μπορούν να περπατούν στην ξηρά (χρησιμοποιώντας τα ζυγά πτερύγια) για να φθάσουν σε άλλο γειτονικό υδατικό σύστημα. Τα βραγχιακά επικαλύμματα μπορούν να κρατούνται κλειστά κατά την κίνηση στην ξηρά ώστε να αποφεύγεται η εξάτμιση. Το πρώτο είδος εκτρέφεται σε κλωβούς (τύπου Mekong) σε πολλές χώρες της Ν.-Α. Ασίας, ειδικά στην Iνδονησία. Στην Φλόριντα, το βαδιστικό γατόψαρο έχει εισαχθ

WALKING CATFISH: Für diese Fische gibt es eigentlich keine deutsche Bezeichnung. Der Terminus bezeichnet die zu den Welsen gehörenden Clarias batrachus (aus Asien) und Clarias gariepinus (afrikanischer Wels), die in der Lage sind, mit Hilfe ihrer paarigen Flossen und deren Fortsätze sich über Land zu bewegen und ein anderes, nahegelegenes Gewässer zu erreichen. Dabei bleiben die Kiemendeckel weitgehend geschlossen, um ein Austrocknen zu vermeiden. Die erstgenannte Art wird in Süd-Ost Asien, vor allem in Indones

CLARIAS SPP : Il pesce gatto endemico del continente asiatico Clarias batrachus come pure Clarias gariepinus (pesce gatto africano), sono capaci di “camminare” sulla terra con luso delle pinne pari e con i loro prolungamenti per raggiungere zone umide vicine. Durante tali spostamenti gli opercoli possono essere tenuti chiusi per prevenire la perdita di liquidi. La prima specie è impiegata nellallevamento in gabbie (regioni del Mekong) in molti paesi del Sud-Est dellAsia, specialmente in Indonesia. In Flori

CLARIAS SPP: Los peces Clarias batracus (Asia), así como Clarias gariepinus (África), son capaces de caminar, con la ayuda de pares de aletas, largas distancias terrestres con el fin de alcanzar un espacio de agua vecino. Los opérculos quedan cerrados durante el desplazamiento terrestre con el fin de prevenir la evaporación. La primera especie se cultiva en jaulas (de tipo Mekong) en varios países del sureste asiático, sobretodo en Indonesia. Esta especie fue introducida en las aguas naturales a través de la

WALKING CATFISH: Engelsk uttrykk som brukes om mallene Clarias batrachus (fra Asia) og Clarias gariepinus (afrikansk malle). Begge er i stand til å ta seg fram på land ved å bruke de parede finnene og deres forlengelser. Kan på denne måten forflytte seg mellom nærliggende vannsamlinger. Når fiskene beveger seg på land kan gjellelokkene lukkes for å unngå uttørring. Den førstnevnte arten holdes i burkultur (Mekong-type) i flere sørøst-asiatiske land, spesielt i Indonesia. I Florida sprer fiskene seg i naturen ett

Was this helpful?
Famille de poissons-chats appartenant au sous-ordre Siluroidei de l’ordre Siluiformes. Possèdent des organes respiratoires accessoires qui leur permettent de prospérer dans des eaux pauvres en oxygène. En pisciculture, les espèces dominantes sont C. batrachus en Asie du Sud-Est et C. garipiensis en Afrique. Ces poissons sont également élevés dans des systèmes à recirculation en Europe.


CLARIDAE: Family of catfish belonging to the suborder Siluroidei of the order Siluriformes, with accessory respiratory organs which allows them to thrive in waters of low oxygen. In aquaculture, the most important species are C. batrachus (walking catfish) in SE Asia and C. garipienus (African catfish.) in Africa, also cultured in recirculation systems in Europe.

CLARIDAE (CLARIAS): Οικογένεια γατόψαρων τα οποία ανήκουν στην υπόταξη Siluroidei της τάξης Siluriformes και είναι εφοδιασμένα με βοηθητικά αναπνευστικά όργανα, κατάλληλα για να αναπνέουν αέρα, με τη βοήθεια των οποίων ευδοκιμούν σε νερά με μικρή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Στις υδατοκαλλιέργειες σημαντικά είδη είναι: στη ΝΑ Ασία το είδος C. batrachus και στην Αφρική το είδος C. garipienus, το οποίο καλλιεργείται και σε κλειστά συστήματα στην Ευρώπη. ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΓΑΤΟΨΑΡΟ

CLARIDAE: (Clarias): Eine zu den Welsen gehörende Familie der Unterodnung Siluroidei der Ordnung Siluriformes. Arten mit akzessorischen Atemorganen, die es ihnen erlaubt in Gewässern mit niedriger Sauerstoffspannung zu leben. In der Aquakultur sind die Arten der Gattung Clarias sehr bedeutend, unter ihnen die Art Clarias batrachus (wandernder Katzenwels), der in SE-Asien vorkommt, C. garipienus (Afrikanischer Katzenwels.), der auch in einigen europäischen Ländern in Kreislaufsystemen gezüchtet wird.

CLARIDAE(CLARIAS): Famiglia di pesci gatto appartenente al subordine Siluroidei dell’ordine Siluriformes, con organi respiratori accessori che permettono loro di vivere nelle acque contenenti bassi livelli di ossigeno. In acquacoltura, le specie più importanti sono C. batrachus (o walking catfish) reperibile nel Sed-Est Asiatico e C. garipienus (pesce gatto africano) in Africa, il secondo viene anche allevato in sistemi a ricircolo in Europa.

CLARIDAE (CLARIAS): Familia de peces gato de río del suborden Siluroideos, orden Siluriformes con órganos respiratorios accesorios que les permiten mantenerse en aguas con poco oxígeno. En acuicultura las especies más importantes son C.batrachus (pez saltador) en el SE Asiático y C.garipienus, especie africana también cultivada en sistemas de recirculación en Europa.

CLARIDAE: Mallefamilie i underordenen Siluroidei, orden Siluriformes. Har tilleggsorganer for respirasjon, som gjør dem i stand til å trives i vann med lavt oksygennivå. De viktigste artene i oppdrett er C. batrachus (walking catfish), i Sørøst-Asia og C. garipienus (Afrikansk malle,) i Afrika og i resirkulasjonssystemer i Europa.

Was this helpful?
Terme qui sapplique aux cohortes de populations de poissons qui ont approximativement le même âge.


AGE GROUP (CLASS): Within a population the term refers to a cohort of organisms of approximately equal age.

ΗΛIΚIΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΚΛΑΣΗ): Ο όρος αναφερεται σε μια κοόρτη οργανισμών της ίδιας, κατά προσέγγιση, ηλικίας.

ALTERSGRUPPE (KLASSE):: Dieser Begriff wird für Kohorten gleichen Alters innerhalb von Populationen benutzt, diese sind annähernd gleichen Alters.

CLASSE DI ETÀ : All’interno di una popolazione, il termine si riferisce ad un gruppo di organismi approssimativamente della stessa età.

EDAD DE GRUPO: Termino que se aplica a los cohortes de poblaciones de peces que tienen aproximadamente la misma edad.

ALDERSGRUPPE: Innen en populasjon viser termen til en kohort av organismer i omtrent samme alder.

Was this helpful?
Cohorte de poissons d’une population donnée, nés à un temps défini. Dans la pisciculture, le terme désigne l’année de l’installation dans l’unité d’élevage.


YEAR CLASS: Cohort of fish within a particular population, born at a particular time. In finfish farming, the term is used to designate the year when the fish were installed into their rearing unit.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: Ομάδα ψαριών τα οποία ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό και τα οποία έχουν γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στις ιχθυοκαλλιέργειες ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη χρονιά κατά την οποία τα ψάρια εισήχθησαν στη δεξαμενή εκτροφής τους.

JAHRGANG: Eine Kohorte einer Art innerhalb einer bestimmten Population, die zu einer bestimmten Zeit geboren wurde. In der Fisch-Aquaklutur zählt dieser Begriff die Jahre, die die Fische in den Anlagen verbringen.

CLASSE DI RECLUTAMENTO: Coorte di individui all’interno di una data popolazione, nati in un determinato tempo. Il punto di transito da un anno di classificazione a quello successivo avviene in genere all’inizio dell’anno. Negli allevamenti ittici, il termine è usato per identificare l’anno in cui il pesce è stato reclutato nell’unità di allevamento.

CLASE DE EDAD: Cohorte de peces de una población específica nacidos en un periodo específico. El punto de transición entre una clase de edad y otra es normalmente tomado al principio del calendario anual. En acuicultura de peces este término es usado para designar el año en el cual los peces se instalan en su unidad de engorde.

ÅRSKLASSE: Gruppe fisk innen en gitt populasjon klekket i samme periode (sesong). Begynnelsen av kalenderåret blir som regel regnet som overgangen fra en årsklasse til en annen. I fiskeoppdrett angir betegnelsen det året en gruppe fisk ble tatt inn i anlegget.

Was this helpful?
Climat caractérisé par une différence entre les températures estivales et hivernales plus grandes que celles attendues pour une latitude donnée, à cause de léloignement de la mer ou dun océan.


CONTINENTAL CLIMATE: Any climate in which the difference between summer and winter temperatures is greater than the average range for that latitude because of distance from an ocean or sea.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΟ ΚΛIΜΑ: Κλίμα στο οποίο η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της θερμοκρασίας του συγκεκριμένου γεωγραφικού πλάτους, λόγω της απόστασης από τον ωκεανό ή την θάλασσα.

KONTINENTALES KLIMA: Jedes Klima, in dem der Unterschied zwischen Sommer- und Wintertemperaturen größer ist als der für diese Breite typische Mittelwert, bedingt durch die Entfernung zum Ozean oder zum Meer.

CLIMA CONTINENTALE: Clima in cui la differenza fra la temperatura estiva e la temperatura invernale sia maggiore al valore medio atteso per la latitudine del sito, a causa della distanza dal mare o dall’oceano.

CLIMA CONTINENTAL: Clima caracterizado por una diferencia entre las temperaturas estivales y invernales más grande que aquella esperado para una latitud dada, a causa de la lejanía del mar o del océano.

INNLANDSKLIMA: Hvilket som helst klima der temperaturforskjellen mellom sommer og vinter er større enn den gjennomsnittlige variasjonsbredden for breddegraden grunnet avstand fra havet.

Was this helpful?
Climat caractéristique des façades continentales et des îles avec des variations annuelles de température moins importantes que la moyenne pour une latitude déterminée à cause de la proximité dun océan ou de la mer.


OCEANIC CLIMATE: A climate characteristic of continental margins and islands in which the annual temperature range is less than the average for that latitude because of the proximity of an ocean or sea.

ΩΚΕΑΝΙΟ ΚΛΙΜΑ: Το χαρακτηριστικό κλίμα που επικρατεί στις παρυφές των ηπείρων και τα νησιά όπου, χάρη στην γειτνίαση με τη θάλασσα, οι ετήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας γύρω από την μέση τιμή, είναι μικρότερες από τις συνήθεις διακυμάνσεις.

OZEANISCHES KLIMA: Ein Klima, das charakteristisch für kontinentale Randgebiete und Inseln ist, bei dem die jährlichen Temperaturschwankungen auf Grund der unmittelbaren Nähe des Meeres nur gering vom Mittelwert abweichen (im Vergleich zum Binnenland gleicher geographischer Breite, wo die Abweichungen größer sind).

CLIMA OCEANICO: Clima caratteristico delle coste continentali e delle isole, le cui temperature annuali, a causa della vicinanza dell’oceano, risultano inferiori ai valori medi misurati alla stessa latitudine.

CLIMA OCEÁNICO: Clima característico de las orillas continentales y de las islas con una variación anual de temperatura menos importante que la media para una latitud determinada a causa de su proximidad del mar o del océano.

HAVKLIMA: Klima karakteristisk for kontinentalmarginer og øyer der de årlige temperaturforandringene er mindre enn gjennomsnittet for breddegraden, grunnet nærhet til hav eller sjø.

Was this helpful?
Symptômes apparents dune maladie chez un organisme vivant.


CLINICAL: The outward observable symptoms of a disease in a living organism.

ΚΛΙΝΙΚΟΣ: Αφορά στα εμφανή συμπτώματα ασθένειας ενός ζώντος οργανισμού.

KLINISCH: Die äußerlich sichtbaren Symptome einer Krankheit eines lebenden Organismus.

CLINICO: Il sintomo evidente di una malattia osservabile in un organismo vivente.

CLÍNICO: Síntomas aparentes de una enfermedad en un organismo vivo.

KLINISK: Utvendige merkbare symptomer av en sykdom på en levende organisme.

Was this helpful?
Partie de lhypolymne dun lac dans laquelle le taux daugmentation de la température diminue en fonction exponentielle de la profondeur.


CLINOLIMNION: That part of the hypolimnion of a lake in which the rate of heating falls exponentially with depth.

ΚΛΙΝΟΛΙΜΝΙΟ: Το στρώμα του υπολιμνίου μιας λίμνης στο οποίο η θερμοκρασία μειώνεται εκθετικά με το βάθος.

KLINOLIMNION: Der Teil der Tiefenschicht eines Sees, in dem die Wärmerate exponentiell zur Tiefe abfällt.

CLINOLIMNIO: Quella parte dell’ipolimnio di un lago in cui il tasso di aumento della temperatura diminuisce in funzione esponenziale alla profondità.

CLINOLIMNION: Parte del hipolimnion de un lago en la cual el grado de aumento de temperatura disminuye en función exponencial a la profundidad.

KLINOLIMNION: Delen av hypolimnion i en innsjo der oppvarmingsraten faller eksponentielt med dybden.

Was this helpful?
Zéolite très abondante avec une forte affinité pour l’ammoniaque. Utilisée dans les exploitations dulçaquicoles afin d’adsorber l’ammoniaque pendant a) le transport à distance des poissons, afin de maintenir une bonne qualité de l’eau sans recours à un changement en route (qui n’est pas permis dans certains pays), b) le traitement annexe des systèmes de recirculation dans les écloseries. Suivant l’origine, les cliniptilolites exhibent une forte variation de capacité d’adsorption (3,4 à 9,1 mg am


CLINOPTILOLITE: One of the most abundant natural zeolites displaying a high affinity for the ammonium ion, used in freshwater aquaculture to remove ammonium ions (a) during long-distance transport of fish to maintain water quality and avoid water exchange along the road (often prohibited in many countries) and (b) as additional treatment option in hatcheries with recirculation systems. There are large variations in the capacity to bind ammonia depending on the origin of the clinoptilolite, ranging from 3.4 to 9

ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΣ: Ανόργανο στοιχείο, από τα πιο άφθονα στη φύση, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των ζεόλιθων και το οποίο δείχνει μεγάλη συγγένεια με το ιόν του αμμωνίου. Χρησιμοποιείται στις υδατοκαλλιέργειες για τη δέσμευση και απομάκρυνση των ιόντων του αμμωνίου (α) κατά τη μεταφορά ψαριών σε μεγάλες αποστάσεις με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας και την αποφυγή της ανανέωσής του νερού (κάτι που απαγορεύεται σε πολλές χώρες) και (β) ως συμπληρωματική θεραπεία σε εκκολαπτήρια με κλειστά συστήματα. Το εύρος δέσ

CLINOPTILOLIT: Einer der weitverbreiteten natürlichen Zeolite , der eine hohe Affinität für die Aufnahme von Ammonium-Ionen besitzt. Er wird in der Süßwasser-Aquakultur eingesetzt, um das von den Fischen ausgeschiedene Ammonium rasch aus dem Wasser zu entfernen: (a) während des Langstrecken-Transports von lebenden Fischen (um die Wasserqualität zu erhalten ohne unterwegs einen Wasserwechsel vornehmen zu müssen, was in vielen Ländern verboten ist) und (b) als zusätzliche Wasserbehandlungsmethode, die optional

CLINOPTILOLITA: Una delle zeoliti naturali più abbondanti che dimostra un’affinità per lo ione ammonio. Viene usato in allevamenti di acqua dolce per rimuovere gli ioni di ammonio dall’acqua (a) durante i trasporti a distanza dei pesci per poter mantenere la qualità dell’acqua ed evitare il ricambio dell’acqua in viaggio (spesso proibito in molti paesi) e (b) come un’opzione di trattamento gli allevamenti con sistemi di ricircolazione. Ci sono grosse variazioni di capacità di legame degli ioni ammonio, in funz

CLINOPTILOLITA: Una de las zeolitas naturales más abundantes que muestran una gran afinidad por el Ion amonio, usadas en acuicultura de agua dulce para eliminar iones amonio (a) durante los transportes a largas distancias para mantener buena calidad de agua y evitar recambios frecuentes (práctica prohibida en muchos países)y (b) como tratamiento adicional en criaderos con sistemas de recirculación. Existen variaciones importantes dependiendo del origen de las clinoptilolitas, desde 3.4 a 9.1 mg de amonio por g.

KLINOPTILOLITT: En av de rikest forekommende naturlige zeolitter, med høy affinitet for ammonium ionet. Benyttes i ferskvannsoppdrett for å fjerne ammonium (a) under langtransport av fisk (bevarer vannkvaliteten og gjør det unødvendig med vannbytter underveis, noe som er ulovlig i mange land) og (b) som tilleggsbehandling i klekkerier med resirkulasjonssystem. Kapasiteten til å binde ammoniakk avhenger i stor grad av hvor klinoptilolittens er utvunnet og varierer fra 3,4 til 9,1 mg ammoniakk per gram klinoptilo

Was this helpful?
Réaction dorientation dun organisme mobile envers un gradient de stimulation.


CLINOTAXIS: A directed reaction or orientation response of a motile organism to a gradient of stimulation.

ΚΛΙΝΟΤΑΞΙΑ: (=Κλινοτροπισμός): Προσανατολισμός ενός κινούμενου οργανισμού προς την κατεύθυνση της μεταβολής ενός ερεθίσματος.

KLINOTAXIS: Eine gerichtete Reaktion oder Orientierung eines beweglichen Organismus als Antwort auf einen Stimulationsgradienten.

CLINOTASSIA: Reazione di orientamento di un organismo motile in risposta ad uno stimolo.

CLINOTAXIS: Reacción dirigida o repuesta orientada de un organismo móvil hacia un gradiente de estimulación.

KLINOTAKSIS: En direkte orienterings- eller reaksjonsrespons fra en bevegelig organisme mot en stimuleringsgradient.

Was this helpful?
Toute division (multiplication) de cellules dans un tissu. En embryologie, indique la sous-division de loeuf fécondé en ébauches de blastomères ainsi que toute division ultérieure qui produit des cellules omnipotentes ou spécialisées.


CLEAVAGE: Any division (multiplication) of cells in tissues. In embryology, it refers to the subdivision of fertilized eggs into early blastomeres and in any further divisions that produce omnipotent or specialized cells.

ΣΧΑΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΣΗ, ΑΥΛΑΚΩΣΗ: Η διαίρεση (πολλαπλασιασμός) των κυττάρων στους ιστούς. Στην εμβρυολογία ο όρος αναφέρεται στη διαίρεση των γονιμοποιημένων ωαρίων σε βλαστομερή και στις επόμενες σε διαιρέσεις που παράγουν ειδικευμένα κύτταρα.

ZELLTEILUNG: Jede Teilung (Multiplikation) von Zellen in einem Gewebe. In der Embryologie ist die Teilung der befruchteten Eizelle in Blastomeren und in weitere, teils noch omnipotente, teils spezialisierte Zellen, gemeint.

SCISSIONE: Qualunque divisione (moltiplicazione) delle cellule. In embriologia, si riferisce alla divisione segmentativa delle uova fertilizzate in blastomeri o qualunque altra divisione che produca cellule totipotenti o specializzate.

HENDIDURA: Toda división de células en un tejido. En embriología, indica la subdivisión del huevo fecundado en blastómeros así como toda división ulterior que produce células omnipotentes o especializadas.

DELING: Enhver deling (multiplisering) av celler i vev. I embryologi siktes det til delingen av befruktede egg til blastomerer og alle videre delinger som gir (omnipotente) spesialiserte celler.

Was this helpful?
Type de développement embryonnaire précoce rencontré dans les œufs très télolécithes des élasmobranches et téléostéens. Au contraire du clivage total, dans laquelle le vitellus est également divisé, le plasma cellulaire se concentre, après activation et insémination, au pôle animal et les clivages cellulaires menant au stade blastula n’affectent pas le vitellus. La blastula forme donc un disque ou coiffe montée sur le vitellus. Une fine couche plasmatique (périblaste) est maintenue entre le vite


DISCOIDAL CLEAVAGE: A specific type of early embryonic development which occurs in extremely telolecithal (yolky) eggs of elasmobranchs, bony fishes and Aves, and others. In contrast to total cleavages where the yolk is also divided, the cell plasma concentrates after activation and insemination at the animal pole and cell cleavages do not include the yolky egg mass while forming the blastula stage positioned as a "cap" or "disk" on top of the yolk. A thin plasma layer (periblast) is maintained between the yolk and

ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: Συγκεκριμένος τύπος διαίρεσης που απαντάται στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης των τελολεκιθικών αυγών των ελασματοβραγχύων, των οστεοϊχθύων και των πτηνών. Στα αυγά αυτά, σε αντίθεση με την πλήρη αυλάκωση κατά την οποία διαιρείται και η λέκιθος, η αυλάκωση περιορίζεται στο κυτταρόπλασμα ενώ το πλούσιο σε λέκιθο τμήμα του αυγού συγκεντρώνεται στον έναν πόλο του αυγού και δεν διαιρείται. Κατά το στάδιο σχηματισμού του βλαστιδίου, το κυτταρόπλασμα σχηματίζει ένα καπέλο ή έναν δίσκο τοποθετημ

DISCOIDALE FURCHUNG: Ein spezifischer Furchungstyp während der frühen Embryonalentwickling, die in extrem telolecitalen (dotterreichen) Eiern der Elasmo-branchier, Teleostei und Aves sowie einigen anderen Gruppen vorkommt. Im Gegensatz zur totalen Furchung, bei der der Dotter mitgeteilt wird, konzentriert sich das Plasma der Zelle nach der Aktivierung des Eies und der Befruchtung am animalen Pol und die Zellteilungen schließen den Dotter nicht mehr mit ein. Die ersten Teilungen formen dagegen die Blastula, die wie e

SEGMENTAZIONE DISCOIDALE: Una fase specifica caratteristica della prima parte dello sviluppo embrionale. Si verifica all’interno delle uova tipicamente telolecitiche (contenenti abbondante tuorlo) di elasmobranchi e pesci ricchi di spine, aves, ecc.. Al contrario della segmentazione totale in cui anche il tuorlo viene diviso, il plasma cellulare viene concentrato dopo la fecondazione al polo animale. Quindi, le segmentazioni cellulari durante la formazione della blastula non coinvolgono la massa del tuorlo e si forma una

DIVISIÓN DISCOIDAL: Tipo específico de desarrollo embrionario prematuro que se produce en huevos muy telolecíticos (con mucho contenido de reservas) de elasmobranquios, peces óseos, aves y otros animales. En contraste con la división total, en donde la "yema" se divide también, el citoplasma se concentra después de la activación e inseminación en el polo animal y las divisiones no incluyen la masa de yema mientras que se forma la blástula en la cabeza o disco de la yema. Una pequeña capa de citoplasma (periblasto)

DISKOIDAL KLØYVNING: Spesiell form for tidlig embryonisk utvikling som finner sted i svært plommeholdige egg hos bruskfisk, beinfisk, fugler og andre. I motsetning til total kløyving hvor også plommen deles, samles celleplasma ved den animale pol etter aktivering og inseminering. Påfølgende celledelinger inkluderer ikke plommemassen, og blastulastadiet danner en kappe eller disk på toppen av plommen. Et tynt lag med plasma (periblast) opprettholdes mellom plommen og blastodisken. Dette laget er ikke en del av embryo

Was this helpful?
Population dorganismes provenant de la reproduction asexuée dun même individu isolé, par exemple micro-algues.


CLONE: Asexually-derived population of organisms that have been established in culture from a single, initially isolated individual or cell, for example, macro-algae.

ΚΛΩΝΟΣ: Πληθυσμός οργανισμών σε μια καλλιέργεια που έχουν προέλθει με αγενή αναπαραγωγή από ένα μοναδικό, αρχικά απομονωμένο άτομο ή κύτταρο, π.χ. μακροφύκη.

KLON: Asexuell erzeugte Population von Organismen oder Zellen, die in einer Kultur aus einem einzelnen, ursprünglich isolierten Individuum (Zelle) hervorgegangen ist (z.B. Mikroalge).

CLONE: Una popolazione di organismi derivata assessualmente da un singolo organismo (o cellula) isolato, per esempio le microalghe.

CLON: Población de organismos que provienen de la reproducción asexuada de un mismo individuo aislado, por ejemplo microalgas.

KLON: Ukjønnet avledet populasjon av organismer som er etablert i kultur fra en enkel isolert celle eller et enkelt isolert individ. F.eks. makroalger.

Was this helpful?
Vésicule sous-cutanée remplie de liquide.


BLEB: A skin vesicle containing fluid.

ΦΛΥΚΤΑΙΝΑ ή ΦΟΥΣΚΑΛΑ: Κύστη του δέρματος η οποία περιέχει υγρό.

BLASE: Ein mit Flüssigkeit gefüllter Hautvesikel.

VESCICOLA: Una vescica sottocutanea che contiene liquido.

AMPOLLA: Vesícula subcutánea llena de líquido

BLEMME: Skinnblære som inneholder væske.

Was this helpful?
Embranchement danimaux Invertébrés comprenant les anémones de mer, les méduses et les coraux. Syn. Coelentères.


CNIDARIA: Phylum of invertebrate animals that includes sea anemones, jellyfish and corals. Syn. Coelenterate.

ΚΝΙΔΟΖΩΑ: Φύλο ζώων, το οποίο περιλαμβάνει τις θαλάσσιες ανεμώνες, τις μέδουσες και τα κοράλλια. (συν. Κοιλεντερωτά)

CNIDARIA: Ein Begriff, der eine systematische Einheit der Coelenteraten kennzeichnet; die Ctenophoren wurden zuletzt zu den Acnidaria gezählt. Zu den Cnidaria gehören u.a. Anemonen und Korallen.

CNIDARI: Phylum di invertebrati che comprende anemoni di mare, meduse, spugne e coralli. Syn. Celenterati.

CNIDARIOS: Filo de animales invertebrados que incluye anemones de mar, medusas y corales. Syn. Celentéreos.

CNIDARIA (NESLEDYR): Rekke bestående av virvelløse dyr (evertebrater), som inkluderer sjøanemoner, manet og koraller. Synonymt med Coelenterater.

Was this helpful?
Phénomène par lequel un liquide organique se prend en une masse solide, par exemple coagulation du sang.


COAGULATION: The process of changing into a clot, by which an organic liquid solidifies, i.e. the clotting of blood.

ΠΗΞΗ: Η διαδικασία της μετατροπής σε θρόμβο, με την οποία ένα οργανικό υγρό στερεοποιέιται π.χ. θρόμβωση του αίματος.

KOAGULATION: Ausflockung; Verklumpungsprozeß; Veränderung des Aggregatzustandes von flüßig in fest.

COAGULAZIONE: Il processo per cui il liquido organico solidifica e diventa un coagulo, es.:la coagulazione del sangue.

COAGULACIÓN: Fenómeno por lo cual un líquido orgánico se convierte en una masa sólida, por ejemplo coagulación de la sangre.

KOAGULERING: Forandringsprosess der det dannes en klump, der organiske væsker stivner. F.eks. levring av blod.

Was this helpful?
Protozoaires sporozoaires télosporidés considérés par certains comme un ordre à part entier, et par dautres comme un sous-ordre des coccidiomorphes. Se distingue des haemosporidies par la présence de spores immobiles produisant des zygotes et renfermant des sporozoites.


COCCIDIA: A group of telosporidian sporozoans variously regarded as a separate order or as a suborder of Coccidiomorpha. They are distinguished from the Haemosporidia by the immobile zygote-producing spores containing sporozoites.

ΚΟΚΚΙΔΙΑ: Ομάδα τελοσποριδίων σποροζώων διαφόρων τύπων που θεωρείται ως ξεχωριστή τάξη ή ως υπόταξη των Coccidiomorpha (βλ. λ.). Διαφέρουν από τα Haemosporidia ως προς τα ακίνητα σπόρια τα οποία περιέχουν σποροζωïτες και τα οποία παράγουν ζυγώτες.

COCCIDIEN: Eine Gruppe von telosporiden Sporozoen, verschiedentlich als eine eigene Ortnung bezeichnet oder als eine Unterordnung der Coccidiomorpha. Sie unterscheiden sich von den Haemosporidia durch unbewegliche zygotenproduzierende Sporen, die Sporozoide enthalten.

COCCIDIA: Un gruppo di sporozoi telosporidi considerato da alcuni autori come un ordine separato o un subordine di Coccidiomorpha. Si distinguono da Haemosporidia per la presenza di spore immobili che producono zigoti e contengono sporozoiti.

COCCIDIOS: Protozoarios esporozoarios teloespróridios considerados por algunos como un orden a parte y entero, y por otros como un suborden de coccidiomorfos. Se distingue de los hemoesporidios por la presencia de esporas inmóviles que producen zigotos y encierran esporozoitos.

KOKSIDIER: Gruppe av telosporiske sporozoer, noen ganger klassifisert som en egen orden eller som en underorden av Coccidiomorpha. De skiller seg fra Haemosporider ved at de har ubevegelige zygote-produserende sporer som inneholder sporozoitter.

Was this helpful?
Terme courant désignant la maladie résultant des infections par Coccidia.


COCCIDOSIS: Common term for disease conditions resulting from infections of Coccidia.

ΚΟΚΚΙΔΩΣΗ: Κοινός όρος για τις ασθένειες που οφείλονται σε μόλυνση από Coccidia.

COCCIDOSE: Allgemeiner Begriff für Krankheitszustände, die auf eine Infektion mit Coccidia zurückzuführen sind.

COCCIDIOSI: Un termine comune per le condizioni di malattia risultanti dalle infezioni di Coccidia.

COCCIDOSIS: Termino corriente utilizado para designar la enfermedad que resulta de una infección por Coccidios.

KOKSIDOSE: Sykdomstilstand grunnet infeksjon av koksidier.

Was this helpful?
Carbone Organique Dissoute. Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.


DOC: Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

DOC: Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

DOC: GELÖSTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF.Gelöster organischer Kohlenstoff; ein Maß für die gelöste organische Belastung in einem bestimmten Wasservolumen; wird in Gramm Kohlenstoff pro Liter ausgedrückt.

DOC: CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg C/L).

COD: Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

DOC: Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .

Was this helpful?
Afin d’atteindre des objectives en gestion de l’environnement, l’industrie aquacole et les agences qui gèrent les activités aquacoles appliquent des codes de bonne pratique.De tels codes ont été également développés concernant la gestion de la pisciculture (par exemple la Norvège et le Chili, parmi d’autres pays, possèdent actuellement des codes appliqués à la salmoniculture, les écloseries, la smoltification et les aménagements de grossissement). D’autres secteurs vont suivre. De tels codes ne


CODE OF PRACTICE: To achieve certain environmental or management objectives, many industries and agencies have developed Codes of Best Practice or Codes of Conduct (in some cases Guidelines) for specific purposes. For example, ICES (International Council for the Exploration of the Sea) has developed a Code of Practice on "The Introduction of non-indigenous marine species" in order to provide guidance on the risks associated with the transfer of parasites, diseases and exotic species into habitats where they coul

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Πολλές βιομηχανίες ή εταιρίες, για να πετύχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς ή διαχειριστικούς αντικειμενικούς σκοπούς, έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Κώδικες Εφαρμογής ή Κώδικες Συμπεριφοράς (αναφέρονται και ως Κατευθυντήριες Οδηγίες). Για παράδειγμα το ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας), έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Εφαρμογής για «Την εισαγωγή μη εγχώριων θαλάσσιων ειδών με σκοπό την αποτροπή μεταφοράς παράσιτων, ασθενειών και εξωτικών ειδών που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατα

CODE OF PRACTICE: (auch neuerdings in Bezug auf internationale Konventionen im deutschen verwendet): Um bestimmte Umwelt- und Managementziele zu verwirklichen, haben Behörden und Industrie Regeln der besten Praxis oder einen “Kodex des Verhaltens” (in einigen Fällen auch Richtlinien und Protokolle hierfür) entwickelt. Zum Beispiel hat ICES (Internationaler Rat für Meeresforschung) einen Code für die “Kontrolle der Einführung nicht-einheimischer mariner Arten” entwickelt, um gute Weisungen zur Kontrolle des Risiko

CODICI DI CONDOTTA: Al fine di raggiungere determinati obiettivi ambientali o gestionali, molte agenzie e siti produttivi hanno sviluppato Codici di Miglior Condotta o Codici di Condotta (in alcuni casi delle Linee-Guida) con scopi specifici. I Codici sono stati sviluppati tenendo conto della gestione degli impianti di acquacoltura (p.es. Norvegia, Cile e altri paesi hanno ora dei Codici per lallevamento del salmone, che riguardano le operazioni di avannotteria, produzione degli smoltsς e gli impianti di ingrasso),

CÓDIGO DE CONDUCTA: Para conseguir determinados objetivos ambientales o de gestión, muchas industrias y agencias han desarrollado Códigos de Buenas Prácticas o Códigos de Conducta (a veces guías) para fines específicos. Por ejemplo, ICES (Consejo Internacional para la exploración de los mares) ha desarrollado un código de buenas prácticas en su "Introducción a las especies marinas no-indígenas" a fin de promover una guía de riesgos asociados a la transferencia de parásitos, enfermedades y especies exóticas hacia há

STANDARD FOR PRAKSIS: For å oppnå visse miljømessige eller forvaltnings mål har mange industrier og foretak utviklet ”Standard for Best Praksis” eller ”Standard for Opptreden” (i noen tilfeller ”Retningslinjer”) for spesifikke formål. Standard for styring av oppdrettsanlegg er under utvikling (for eksempel Norge, Chile og andre land har nå standarder for lakseoppdrett som omfatter klekkeri, smoltproduksjon og matfiskproduksjon) og andre sektorer er ventet å følge dette eksempelet. Selv om slike standarder ikke er lov

Was this helpful?
Base biochimique de lhérédité. Le code est constitué de séries de trois nucléotides successifs (codons) sur les molécules dARN messager (mARN). Ces séries codent des acides aminés spécifiques constituant les molécules protéiniques. La séquence spécifique des nucléotides mARN est dérivée de lADN par transcription.


GENETIC CODE: The biochemical basis of heredity. The code consists of series of three successive nucleotide base pairs (codons) on messenger RNA (mRNA) molecules coding for the individual amino acids in translated protein molecules. The specific sequence of mRNA nucleotides is derived from that of the DNA by the process of transcription.

ΓΕΝΕΤIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ: Η βιοχημική βάση της κληρονομικότητας. Ο κώδικας συνίσταται σε μια σειρά από τριάδες νουκλεοτιδικών ζευγών βάσεων (κωδικονιών), στα μόρια του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ κατά την πρωτεiνοσύνθεση (μετάφραση). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο mRNA, προκύπτει από την αλληλουχία του DNA με τη διαδικασία της μεταγραφής.

GENETISCHER CODE: Basiert auf der Beziehung zwischen DNA- (oder RNA) Triplets dreier Basen, die mit einer Aminosäure in einer Polypeptid-Kette korrespondieren. Der "genetische Code" zeigt an, welche Sequenzen der Basen mit welchen der 20 Aminosäuren korrespondieren, die die Mehrzahl der organischen Substanzen bilden. Die spezifische Sequenz der mRNA Nukleotiden leitet sich durch Transkription der DNA ab.

CODICE GENETICO: Base biochimica delleredità. Il codice consiste di una serie di tre paia di basi nucleotidiche di DNA in successione (codoni) sulle quali avviene la trascrizione dell RNA messaggero (mRNA) codificante a sua volta per gli aminoacidi che costituiscono le proteine.

CÓDIGO GENÉTICO: Base bioquímica de la herencia. El código consiste en una serie de tres nucleótidos (codones) sobre las moléculas del ARN mensajero (ARNm). Estas series codifican los aminoácidos específicos formando así las moléculas proteínicas. La secuencia específica de los nucleótidos ARNm deriva del ADN por transcripción.

GENETISK KODE: Det biokjemiske grunnlaget for arvelighet. Koden består av tre suksessive nukleotid basepar (kodoner) i mRNA(messenger-RNA)-molekyler, som koder for individuelle aminosyrer i translaterte proteiner. Den spesifikke sekvensen i et mRNA stammer fra DNA. Prosessen der et mRNA-molekyl blir dannet ut fra sekvensen i et gen i et DNA-molekyl kalles transkripsjon.

Was this helpful?
Unité composée de trois nucléotides consécutifs dans une chaîne d’acide nucléique qui code pour l’incorporation d’un acide aminé spécifique pendant la biosynthèse protéique.


CODON: Unit of three consecutive nucleotides in a DNA and messenger RNA chain, that codes for a specific amino acid incorporation during protein biosynthesis.

ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ: Μονάδα τριών συνεχόμενων νουκλεοτιδίων στο μόριο του DNA ή του αγγελιοφόρου RNA, η οποία κωδικοποιεί ως προς ένα ορισμένο αμινοξύ κατά τη διάρκεια σύνθεσης των πρωτεϊνών.

CODON: Eine Einheit von drei consekutiven Nukleotiden in einer DNA und Messenger-RNA-Kette, die die Einbindung einer spezifischen Aminosäure während der Proteinsynthese kodiert.

CODONO: Unità di tre nucleotidi consecutivi in una catena di DNA e mRNA che codifica per un preciso aminoacido durante la biosintesi proteica.

CODÓN: Unidad de tres nucleótidos consecutivos en cadenas de mARN y ADN, que se unen o traducen hasta el aminoácido adecuado durante la síntesis de proteínas. Secuencia de tres nucleótidos en un DNA o RNA mensajero que contiene información (instrucciones) para incorporar un aminoácido específico en una cadena polipeptídica que se forma.

KODON: Gruppe av tre etterfølgende nukleotider i DNA eller mRNA. Spesifiserer en aminosyre under proteinsyntesen eller utgjør et signal for å avslutte translasjonen. Rekkefølgen av kodon (tripletter) i et mRNA-molekyl bestemmer rekkefølgen av aminosyrer i peptidet som dannes.

Was this helpful?
Facteur proportionnel qui exprime la quantité dun composant diffusant à travers une surface unitaire dans un temps unitaire sous linfluence dun gradient de concentration unitaire.


DIFFUSION COEFFICIENT: A factor of proportionality representing the amount of substance diffusing across a unit area through a unit concentration gradient in unit time.

ΔIΑΧΥΣΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Αναλογικός συντελεστής, ο οποίος ισούται με την ποσότητα μιας ουσίας που διαχέεται ανά μονάδα χρόνου και μονάδα χρόνου και μονάδα επιφάνειας υπό την επίδραση μοναδιαίας διαβάθμισης της συγκέντρωσης.

DIFFUSIONSKOEFFIZIENT: Ein Proportionalitätsfaktor, der die Menge von diffundierendem Material über eine bestimmte Fläche, über einen Konzentrationsgradienten und über eine bestimmte Zeit ausdrückt.

COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE: Un fattore di proporzionalità che rappresenta la quantità di sostanza che diffonde attraverso un’area specifica in un unità di tempo con un dato gradiente di concentrazione.

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: Factor de proporcionalidad que representa la cantidad de una sustancia que difunde a través de una unidad de superficie por unidad de tiempo bajo la influencia de una unidad de un gradiente de concentración.

DIFFUSJONSKOEFFISIENT: En forholdsmessig faktor som representerer mengden av en substans som diffunderer over en arealenhet gjennom en konsentrasjonsgradient i løpet av en tidsenhet.

Was this helpful?
Coefficient de linfluence sur le phénotype dun organisme de facteurs héréditaires à lopposé de facteurs environnementaux (épigéniques). Ce coefficient est estimé en mesurant les variations observées de phénotype dune seule population isogénique exposée à des variations environnementales limitées lors de létude.


HERITABILITY COEFFICIENT: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.

VERERBUNGSKOEFFIZIENT: Ein Koeffizient, der den Einfluß von Vererbungsfaktoren auf den Phänotyp eines Organismus die Umwelteinflüsse gegenüberstellend abschätzt. Er wird durch die Messung der beobachteten Variation im Phänotyp einer einzelnen, isogenetischen Population bei begrenzter Variation eines Umweltfaktors während der Untersuchung bestimmt.

COEFFICIENTE DI EREDITABILITA: Un coefficiente che stima linfluenza dei fattori ereditari, contrapposti allinfluenza dei fattori ambientali (epigenetici), sul fenotipo di un organismo. Questo coefficiente viene assunto come misura della variazione osservata nel fenotipo di una singola popolazione isogenica esposta alle variazioni ambientali limitate al momento dello studio.

COEFICIENTE HEREDITARIO: Coeficiente de influencia sobre el fenotipo de un organismo de los factores hereditarios opuesto a los factores ambientales (epigénicos). Este coeficiente se estima mediando las variaciones observadas en el fenotipo de una sola población isogénica y expuesta a variaciones ambientales limitados durante el estudio.

ARVBARHETSKOEFFISIENT: Koeffisient som anslår påvirkningen av arvelige faktorer kontra påvirkningen av miljøfaktorer på organismens fenotype. Bestemmes ved å måle den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljøforhold under forsøksperioden.

Was this helpful?
Le taux de passage de leau, dans des conditions de flux laminaire, à travers un milieu poreux de surface unitaire provoqué par un gradient hydraulique dans des conditions de température standard (200C).


COEFFICIENT OF PERMEABILITY: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθης 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1) . (Βλ. επίσης Διαπερατότητα).

DURCHLÄSSIGKEITS-KOEFFIZIENT: Die Wasserdurchflußrate, die unter laminaren Fließbedingungen durch eine definierte Querschnittsfläche aus porösem Material unter einem gegebenen hydraulichen Gradienten und unter standardisierten Temperaturbedingungen (gewöhnlich 200C) hindurchfließt.

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’: Velocità di passaggio di un flusso laminare di acqua attraverso un mezzo poroso di superficie unitaria, ad una condizione unitaria di pressione idrostatica ed a temperatura standard (solitamente 200C).

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: Proporción de paso del agua, en condiciones de flujo laminar, a través una unidad de superficie porosa causado por un gradiente hidráulico en condiciones estándares de temperatura (200C).

PERMEABILITETSKOEFFISIENT: Mengden av vann som strømmer gjennom en porøs plate ved laminar strømming ved en hydraulisk gradientenhet og standard temperatur (vanligvis 200 C).

Was this helpful?
Q10. Le changement quantitatif du taux de métabolisme provoqué par un changement de température corporelle (environnementale) de 100C.


TEMPERATURE COEFFICIENT: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.

TEMPERATURKOEFFIZIENT: Q10-Wert. Der quantitative An- oder Abstieg des Stoffwechsels pro 100C Anstieg oder Abnahme der Körper- (Umwelt) Temperatur.

COEFFICIENTE TERMICO: Q10 o coefficiente di vant Hoff. Il tasso di incremento metabolico per ogni 100C di aumento della temperatura corporea (o ambientale negli organismi pecilotermi). Per le reazioni chimiche il valore di Q10 e 2.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. El cambio cuantitativo de la tasa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 100C.

VAN`T HOFF Q10 FAKTOR: Den kvantitative økningen eller minkingen i metabolsk rate for hver 100C økning eller minking i kropps (omgivelse) temperatur.

Was this helpful?
Force de cisaillement par unité de surface nécessaire pour maintenir une différence de déplacement unitaire entre deux couches parallèles dun fluide séparées par une distance unitaire.


COEFFICIENT OF VISCOSITY: The shearing force per unit area required to maintain a unit difference in velocity between two parallel layers of a fluid a unit distance apart.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ: Η δύναμη που απαιτείται ανά μονάδα επιφανείας για την εξουδετέρωση της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού, ώστε να διαιρείται έτσι προς την μονάδα ή διαφορά ταχυτήτων δύο παραλλήλων στρωμμάτων του ρευστού που απέχουν μεταξύ τους κατά μια μονάδα μηκους.

VISKOSITÄTSKOEFFIZIENT: Die Reibungskraft, die pro Flächeneinheit zwischen zwei parallelen Flüssigkeitsschichten benötigt wird, die eine Längeneinheit auseinander liegen, um einen Unterschied in ihren Fließgeschwindigkeiten aufrechtzuerhalten.

COEFFICIENTE DI VISCOSITA’: La forza per un’unità di superficie richiesta per poter mantenere la differenza di un’unità di velocità, di moto laminare piano, fra due strati paralleli di fluido separati da una unità di distanza.

COEFICIENTE DE VISCOSIDAD: Fuerza de cizaña por unidad de superficie necesaria para mantener una deferencia de desplazamiento unitaria entre dos capas paralelas de un fluido separadas por distancia unitaria.

VISKOSITETSKOEFFISIENT: Friksjonskraften per arealenhet som trengs for å opprettholde en forskjell på en viskositetsenhet mellom to parallelle væskelag som er en lengdeenhet fra hverandre.

Was this helpful?
La masse daliment consommée nécessaire pour produire une augmentation unitaire de masse du consommateur.


FEED COEFFICIENT: The feed consumption per unit weight of increase.

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η κατανάλωση τροφής ανά μονάδα βάρους αύξησης.

NAHRUNGSKOEFFIZIENT: Der Nahrungsverbrauch für die Zunahme pro Einheit Körpergewicht.

FATTORE DI CONVERSIONE: Quantità di alimento secco consumato necessario per produrre un incremento ponderale unitario di peso corporeo, nella stessa unità di misura.

COEFICIENTE DE EFICACIA ALIMENTARÍA: Masa de alimento consumida y necesaria para producir un aumento unitario de la masa del consumidor.

FÔRKOEFFISIENT: Fôrkonsumpsjon per økt vektenhet.

Was this helpful?
Rapport entre lénergie assimilée par un niveau trophique donné et celle assimilée par le niveau tophique précédent; efficacité écologique brute.


ECOLOGICAL EFFICIENCY, COEFFICIENT: The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ; KOEFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie von einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

COEFFICIENTE DI EFFICIENZA ECOLOGICA : Il rapporto di energia assimilata ad un dato livello trofico rispetto alla quantità di energia assimilata nel livello trofico precedente; efficienza ecologica lorda.

COEFICIENTE DE EFICACIA ECOLÓGICA: Proporción entre la energía asimilada por un nivel trófico dado y la energía asimilada por el nivel trófico anterior; eficacia ecológica bruta.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITETSKOEFFISIENT: Forholdet mellom energi inntatt i et gitt trofisk nivå og energi inntatt i forrige trofiske nivå; brutto økologisk effektivitet.

Was this helpful?
Mesure du degré dattenuation de la lumière par un liquide.


EXTINCTION COEFFICIENT: A measure of the degree of attenuation of light within a liquid column.

ΕΞΑΣΘΕΝIΣΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Μέτρο του βαθμού εξασθένισης του φωτός σε μια στήλη νερού.

EXTINKTIONSKOEFFIZIENT: Ein Maß der Lichtabnahme in einem Wasserkörper.

COEFFICIENTE DI ESTINZIONE: Misura del grado di attenuazione della luce all’interno di una colonna di liquido.

COEFICIENTE DE EXTINCIÓN: Medida del grado de atenuación de la luz por un líquido.

EKSTINKSJONSKOEFFISIENT: Et mål på graden av svekking av lys i en væskesøyle.

Was this helpful?
Cnidaria. Embranchement danimaux Invertébrés comprenant les anémones de mer, les méduses et les coraux.


COELENTERATES: Phylum of invertebrate animals that includes sea anemones, jellyfish and corals.

ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΩΤΑ: Φύλο ζώων, το οποίο περιλαμβάνει τις θαλάσσιες ανεμώνες, τις μέδουσες και τα κοράλλια.

COELENTERATEN; HOHLTIERE: Ein Begriff, der eine systematische Einheit der Coelenteraten kennzeichnet; die Ctenophoren wurden zuletzt zu den Acnidaria gezählt. Zu den Cnidaria gehören u.a. Anemonen und Korallen.

CELENTERATI: Vedi CNIDARI.(Phylum di invertebrati che comprende anemoni di mare, meduse, spugne e coralli.)

CELENTÉREOS: Cnidario:Filo de animales invertebrados que incluye anemones de mar, medusas y corales.

COELENTERATER: Cnidaria:Rekke bestående av virvelløse dyr (evertebrater), som inkluderer sjøanemoner, manet og koraller.

Was this helpful?
Existence simultanée de deux, ou de plusieurs, espèces dans le mème endroit ou habitat, se dit normalement de compétiteurs potentiels.


COEXISTENCE: The occurrence of two or more species in the same area or habitat, usually used of potential competitors.

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ: Υπαρξη δύο ή περισσοτέρων ειδών στην ίδια περιοχή ή στο ίδιο ενδιαίτημα. Συνήθως ο όρος χρησιμοποιείται για εν δυνάμει ανταγωνιστές.

KOEXISTENZ: Das Auftreten von zwei oder mehr Arten in demselben Gebiet oder Habitat, gewöhnlich auch von potentiellen Konkurrenten genutzt.

COESISTENZA: Esistenza simultanea di due o più specie nello stesso habitat, situazione definita di competizione potenziale.

COEXISTENCIA: Existencia simultanea de dos, o varias, especies en el mismo sitio o habita, dícese habitualmente de competidores potenciales.

SAMEKSISTENS: Forekomst av to eller flere arter i samme området eller habitat, vanligvis brukt om potensielle konkurrenter.

Was this helpful?
Force qui unit entre elles les différentes parties dun solide ou dun liquide (phase unique) grâce à lattraction entre les molécules.


COHESION: Force holding a solid or liquid (single phase) together based on intra-molecular attraction.

ΣΥΝΟΧΗ (ή ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ): Η έλξη μεταξύ των μορίων η οποία συγκρατεί την μάζα ενός στερεού ή ενός (μονοφασικού) υγρού.

KOHÄSION: Eine Kraft, die Festkörper oder Flüssigkeiten (einer Phase) aufgrund der gegenseitigen Anziehungskraft der Moleküle zusammenhält.

COESIONE: Una forza che mantiene insieme un solido o liquido (costituito da una unica fase) basata sull’attrazione intramolecolare.

COHESIÓN: Fuerza de unión entre las diferentes partes de un sólido o de un líquido (fase única) basada en la atracción entre sus moléculas.

KOHESJON: Kraften som holder et fast stoff eller en væske (enkel fase) i sammen, basert på intramolekylære tiltrekninger.

Was this helpful?
(1) Groupe dindividus dune même population nés à la même période. (2) Un rang dans une hiérarchie de classification taxonomique; une catégorie comprenant un groupe de familles.


COHORT: (1) A group of individuals of the same population born over the same period of time. (2) A rank within a hierarchy of taxonomic classification; a category comprising a group of families.

ΚΟΟΡΤΗ: (1) Ομάδα ατόμων ενός και του αυτού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο. (2) Θέση στην ιεραρχία μιας ταξινομικής κατάταξης. Κατηγορία που περιλαμβάνει μια ομάδα οικογενειών.

KOHORTE: (1) Eine Gruppe von Individuen, die in der- selben Population zur selben Zeit geboren sind. (2) Eine Stellung innerhalb einer Hierarchie einer taxonomischen Klassifikation; eine Kategorie, die eine Gruppe von Familien einschließt.

COORTE: (1) Un gruppo di individui della stessa popolazione nata nello stesso periodo di tempo. (2) Un grado all’interno di una gerarchia della classificazione tassonomica; una categoria comprendente un gruppo di famiglie.

COHORTE: (1) Grupo de individuos de la misma población nacidos en el mismo periodo. (2) Rango en la jerarquía de la clasificación taxonómica; categoría que incluye un grupo de una familia.

KOHORT: (1) Gruppe individer av samme populasjon født i samme tidsperiode. (2) Rangering innen et hierarki av taksonomisk klassifikasjon, kategori som innbefatter en gruppe familier.

Was this helpful?
Nom donné aux dispersions de particules fines dans un milieu; diamètre des particules entre 1-1000 nm. Les colloïdes ne peuvent être dialysés, ou sont difficilement dialysables, et ne provoquent pas, ou peu, dabaissement du point de congélation.


COLLOID: Finely-divided material, dispersed in a different phase, with a particle size lying within the range 1-1000nm in diameter. Colloids have little or no tendency to dialyze and have small or zero freezing point depression.

ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ: Εξαιρετικά λεπτόκκοκο υλικό, διεσπαρμένο σε διαφορετική φάση. Το μέγεθος των σωματιδίων έχει διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 1-1000 nm. Τα κολλοειδή έχουν μικρή ή μηδενική ικανότητα διαχωρισμού μέσω μεμβρανών και προκαλούν μικρή ή μηδενική ταπείνωση των σημείων πήξεως.

KOLLOID: Extrem feines Material, verteilt auf verschiedene Phasen mit Partikelgrößen, die im Bereich zwischen 1-1000 nm im Durchmesser liegen. Kolloide haben keine oder nur eine geringe Tendenz zur Dialyse und keine oder nur eine geringe Gefrierpunktserniedrigung.

COLLOIDE: Dispersione di particelle fini in un liquido; il diametro delle particelle è nell’ordine di 1-1000nm. I colloidi non possono o possono difficilmente essere dializzati ed abbassano di poco o per nulla la temperatura di congelamento del liquido.

COLOIDE: Nombre dado a las dispersiones de las partículas finas en un líquido; diámetro de las partículas entre 1-1000 nm. Los coloides tienen ninguna o poca tendencia a dializar, y no provocan ninguna , o poca, bajada en el punto de congelación.

KOLLOID: Fint inndelt material, spredt i en annen fase, med en partikkelstørrelse på 1-1000 nm i diameter. Kolloider har liten eller ingen tendens til å dialysere og liten eller ingen senkning av frysepunkt.

Was this helpful?
Les colonnes de dégazage sont souvent employées dans les filtres biologiques ou afin daméliorer le contact gaz-liquide. Elles sont couramment employées dans des opérations dabsorption. Habituellement, les colonnes sont remplies avec une matrice orientée de façon aléatoire, mais dans beaucoup de cas la matrice est positionnée avec précision. La colonne de dégazage est caractéristiquement utilisée comme un contre courant des deux phases par le contact gaz-liquide et à flux montant ou descendant da


PACKED COLUMNS: Packed columns are often employed for improved gas-fluid contact and in biofilters. They are used extensively for absorption operations. Usually the columns are filled with randomly oriented packing material, but in many cases the packing may be carefully positioned. The packed column is characteristically operated with counterflow of the phases in gas-fluid contacting and in upflow or downflow mode in biofilters. A typical packed column consists of a cylindrical shell containing a support plate

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ: (Πληρωμένες) στήλες. Οι ( ) βελτιώνουν την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση και χρησιμοποιούνται συχνά στους βιοηθμούς για την απορρόφηση ορισμένων ουσιών. Συνήθως για την πλήρωση των στηλών χρησιμοποιείται υλικό με τυχαίο προσανατολισμό του πλέγματο, αλλά πολλές φορές η πλήρωση πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε το πλέγμα του υλικού να έχει σαφή προσανατολισμό. Για την επαφή ανάμεσα στην υγρή και την αέριο φάση, οι φάσεις διοχετεύονται στην στήλη με αντίστροφη ροή, ενώ όταν η στήλη χρ

GEFÜLLTE SÄULEN: Diese Säulen werden häufig für einen verbesserten Kontakt zwischen einer gasförmigen und einer flüssigen Phase sowie in Biofiltern verwendet. Meistens sind die Säulen mit zufällig ausgerichtetem Packmaterial gefüllt, aber häufig wird das Packmaterial auch sorgfältigt positioniert. Die Säule arbeitet charakteristischerweise im Gegenstrom bei Gas-Flüssigkeitskontakt und mit aufwärts oder abwärts gerichtetem Durchfluß in Biofiltern. Eine typische Säule besteht aus einer zylindrischen Hülle mit eine

COLONNA A RIEMPIMENTO: Le colonne a riempimento sono impiegate spesso come degasatori o come filtri biologici. Sono inoltre utilizzate per i processi di assorbimento di varie sostanze. Queste colonne, di solito sono riempite con dei materiali posizionati a caso, ma talvolta i diversi materiali di riempimento devono essere inseriti seguendo un particolare ordine. La colonna di riempimento, nel caso della degasazione, viene fatta funzionare con un meccanismo controcorrente; nel caso della filtrazione biologica il flusso

COLUMNAS CONDENSADAS: Las columnas condensadas son a menudo utilizadas en los filtros biológicos con el fin de mejorar el contacto gas-líquido. Se usan extensivamente en las operaciones de absorción. Normalmente, las columnas están llenas de una matriz orientada de una manera aleatoria, pero en muchos casos la matriz se pone con precisión. La columna condensada es característicamente utilizada como contra-corriente de las dos fases por el contacto gas-líquido y el flujo ascendente o descendente dentro de los filtros

FYLTE KOLONNER: Fylte kolonner benyttes for å øke kontakten mellom gass og væske (lufting av vann) og i biofiltre. De brukes i stor utstrekning ved absorpsjonsoperasjoner. Vanligvis er kolonnene fylt med tilfeldig orientert kolonnemateriale, men materialet kan og være nøye plassert i enkelte tilfeller. Drives ved hjelp av motstrøm mellom gass og væske ved gass-væskekontakt, og oppstrøms- eller nedstrømsmetoder i biofiltre. En typisk fylt kolonne består av et sylindrisk skall med støtteplater for kolonnematerial

Was this helpful?
Substance qui permet de teinter dautres matières. En aquaculture, les colorants sont utilisés, par exemple, pour étudier les modèles de décharge deffluent.


DYE: A substance which imparts a colour to other materials. In aquaculture, dyes are used, for example, to study effluent discharge patterns.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Ουσία που προσδίδει χρώμα σε άλλα υλικά. Στην υδατοκαλλιέργεια, οι χρωστικές χρησιμοποιούνται, π.χ., για τη μελέτη της διασποράς των λυμάτων.

FARBSTOFF: Eine Substanz, die anderen Materialien und Stoffen Farbe verleiht. In der Aquakultur werden Farbstoffe z.B. verwendet, um das Einleiten von Abwässern zu untersuchen.

COLORANTE: Sostanza che fornisce un colore ad altri materiali. In acquacoltura, i coloranti vengono impiegati, ad esempio, per lo studio di modelli di scarico di effluenti.

COLORANTE: Sustancia que permite teñir otras sustancias. En acuicultura, los colorantes son utilizados, por ejemplo, para estudiar los modelos de descarga de los efluentes.

FARGESTOFF: Substans som gir en farge til andre materialer. I akvakultur brukes fargestoffer f.eks. til å studere strømningsmønstre i oppdrettskar.

Was this helpful?
Technique de coloration utilisée dans lidentification des bactéries. Les bactéries qui perdent la coloration violette du violet de gentiane, après lavage à lalcool, mais qui gardent la coloration de fond sont dites gram négatif, alors que les bactéries qui conservent la coloration violette, après lavage à lalcool, sont dites gram positif.


GRAM STAIN: A staining procedure used in identifying bacteria and classifying them as Gram-negative Bacteria which lose the purple stain of crystal violet and retain the counterstain in the Gram staining process, or Gram-positive Bacteria which retain the purple stain of crystal violet in the Gram staining process.

ΧΡΩΣΗ κατά GRΑΜ: Διαδικασία χρώσης που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των βακτηρίων. Gram-θετικά είναι βακτήρια που συγκρατούν τη χρωστική του κρυσταλλικού ιώδους, ενώ Gram-αρνητικά είναι τα βακτήρια που δεν συγκρατούν την ιώδη χρωστική, αλλά την επιχρωστικά χρωστική και συγκρατούν την επιχρωστική.

GRAM - FÄRBUNG: Ein Färbungsprozeß, der zur Identifizierung von Bakterien und zu deren Klassifizierung in gramnegative oder grampositive Bakterien benutzt wird. Gramnegative Bakterien verlieren im Gramschen Färbungsprozeß die purpurne Färbung und erfahren eine Gegenfärbung, Grampositive behalten sie.

COLORAZIONE DI GRAM: Metodo di colorazione usato per identificare i batteri e classificarli come batteri Gram-negativi o Gram positivi. I primi perdono la colorazione del cristal violetto per decolorazione e trattengono il controcolorante, i secondi trattengono invece la colorazione del cristal violetto.

COLORACIÓN GRAM: Técnica de coloración utilizada en la identificación de bacterias. Las bacterias que pierden la coloración púrpura del violeta cristal, después de un lavada con alcohol, pero que guardan la coloración del fondo son llamadas Gram negativas, mientras que las bacterias que conservan la coloración violeta, después del lavado con alcohol, son llamadas Gram positivas.

GRAM-FARGING: Fargeprosedyre brukt til å identifisere bakterier og klassifisere dem som gramnegative bakterier, som mister den fiolette fargen og beholder motfargen i gram-fargingsprosessen. Eller grampositive som beholder den fiolette fargen i gram-fargingsprosessen.

Was this helpful?
Colorant appliqué à une coupe histologique afin de rehausser leffet dun colorant primaire existant.


COUNTERSTAIN: A stain applied to a histological section in order to enhance the effect of an existing or primary stain.

ΕΠIΧΡΩΣΤIΚΗ: Χρωστική που προστίθεται σε μια ιστολογική τομή με σκοπό να ενισχύσει το αποτέλεσμα μιας υπάρχουσας ή πρωτογενούς χρωστικής.

GEGENFARBE: Färbung, die auf ein Präparat aufgebracht wird, um den Effekt einer bereits bestehenden oder primären Farbe zu verstärken.

COLORANTE DI CONTRASTO: Colorante applicato ad una sezione istologica per esaltare l’effetto di un colorante già esistente o di un colorante primario.

COLORANTE SECUNDARIO: Colorante aplicado a un corte histológico con el fin de acentuar el efecto de un colorante primario ya aplicado.

MOTFARGE: Farge som tilsettes et histologisk preparat for å forsterke effekten til en eksisterende eller opprinnelig farge.

Was this helpful?
En microscopie optique, des colorants organiques sont utilisés pour colorer sélectivement des anions ou des cations, produisant des effets de coloration caractéristiques qui sont utiles dans l’identification de tissus ou de structures tissulaires, des types de bactéries ou dans le diagnostique des maladies. Les colorants utilisés dans la microscopie électronique contiennent des ions de métaux lourds. Les groupements chimiques à l’Intérieure de la cellule interagissent avec ces colorants et altèr


STAIN: For light microscopy, organic dyes which attach selectively to positively or negatively charged ions producing characteristic colour effects. Staining techniques can be used, for example, to identify tissues, matter within tissues, bacterial types, and to aid disease diagnosis. Stains used in transmission electron microscopy contain heavy metal ions. Chemical groups found in different parts of the cell combine with these stains and alter the passage of electrons.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ: Οργανικές χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οπτική μικροσκοπία και οι οποίες συνδέονται επιλεκτικά με θετικά ή αρνητικά ιόντα με αποτέλεσμα τη χρώση συγκεκριμένων δομών. Τεχνικές χρώσης χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την αναγνώριση ιστών, συγκεκριμένων δομών μέσα στους ιστούς, τύπων βακτηρίων καθώς και στη διάγνωση ασθενειών. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης περιέχουν ιόντα από βαρέα μέταλλα. Οι διάφορες χημικές ενώσεις που βρίσκονται σ

FÄRBUNG: Eine Methode, um für die Lichtmikroskopie mittels organischer Farben, die selektiv an positiv oder negativ gelandene Ionen anlagern und dabei charakteristische Farbeneffekte hervorrufen. Färbungstechniken können benutzt werden, um z.B. Gewebe zu identifizieren, oder Einlagerungen und Veränderungen innerhalb von Geweben anzuzeigen, spezielle Bakterieninfektionen sichtbar zu machen, und überhaupt die Krankheitsdiagnose zu unterstützen. Färbemittel, die in der Transmissions-Elektronenmiskroskopie b

COLORAZIONE: In microscopia ottica, molecole organiche che si legano selettivamente a ioni positivi o negativi possono assumere coloranti specifici e svilippare effetti cromatici caratteristici. La coloorazione può essere sviluppata per identificare tessuti, molecole o materiali all’interno di tessuti, batteri, oppure per la diagnostica isto- e citopatologica. Le colorazioni utilizzate in microscopia elettronica a trasmissione contengono ioni di metalli pesanti. I gruppi chimici che si legano agli ioni metal

TINCIÓN: En microscopía óptica, tintes orgánicos que se unen selectivamente a iones cargados positivamente o negativamente que producen efectos de color característicos. Las técnicas de tinción pueden ser usadas por ejemplo, para identificar tejidos, materiales dentro de los tejidos, tipos bacterianos y para diagnosticar enfermedades. Los grupos químicos presentes en diferentes partes de las células se combinan con estos tintes y alteran el paso de los electrones.

FARGE: (1) Lysmikroskopi: Organiske fargestoff som festes selektivt til positivt eller negativt ladete ioner og gir karakteristiske fargereaksjoner. Fargetenikker kan brukes f.eks. for å påvise vev, materialer inni vev, ulike typer bakterie og for å hjelpe til ved diagnostisering av sykdommer. (2) Elektronmikroskopi: Farger som inneholder tungmetaller. Kjemiske grupper som finnes i de ulike deler av cellen forenes med disse fargene og enderer forbigangen av elektroner.

Was this helpful?
Combinaison protégant le porteur du froid extrême et du temps pluvieux. Se gonfle d’air automatiquement en cas d’immersion (quand le porteur tombe accidentellement d’une cage piscicole par exemple) et permet le porteur de rester à la surface.


SURVIVAL SUIT: One-piece outer garment giving protection from extreme cold and wet weather and from immersion. Provides buoyancy by automatically inflating on immersion (e.g., falling into the sea from a cage).

ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Ενδυμασία η οποία παρέχει προστασία από υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη υγρασία, ενώ αποτρέπει τη βύθιση στο νερό καθώς φουσκώνει αυτομάτως μετά από πτώση (π.χ. πτώση στη θάλασσα από κλωβό). Συγκρ. Αδιάβροχο.

ÜBERLEBENSANZUG: Ein Isolationsanzug aus einem Stück, der vor extremer Kälte in feuchtem Wetter und im Wasser bewahrt. Erzeugt beim Eintauchen ins Wasser durch aufblasbare Kammern genügend Auftrieb, um den Träger schwimmend an der Oberfläche zu halten (.z.B. im Winter beim Fallen ins Meer von einem Käfig). Siehe auch ÖLZEUG.

EQUIPAGGIAMENTO (ABITO) DI SOPRAWIVENZA: Indumento esterno che offre protezione dalle condizioni meteorologiche estremamente fredde ed umide ed in condizioni di immersione. Provvede alla spinta di galleggiamento tramite il rigonfiamento automatico al momento dell’immersione (es., caduta in mare dalle gabbie flottanti).

CHALECO SALVAVIDAS: Prenda externa que protege de frío o humedad extremos o inmersión. Ofrece flotación al hincharse automáticamente por inmersión (Vg. por caída al agua desde una jaula).

OVERLEVINGSDRAKT: Ytre klesplagg i én del. Beskytter mot ekstrem kulde og vått vær og mot neddykking. Gir flyteevne ved at den automatisk blåses opp ved nedsenking i vann (f.eks. ved fall i sjøen fra en merd).

Was this helpful?
Genre de vie symbiotique dans laquelle une espèce bénéficie dune source dalimentation commune avec une autre espèce, sans porter préjudice à cette dernière.


COMMENSALISM: Association between two species or organisms (known as commensals) that is clearly to the advantage of one member but with no effect on the other.

ΟΜΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Συμβίωση μεταξύ δύο ειδών η οποία συμφέρει καθαρά το ένα είδος ενώ δεν επιδρά στο άλλο.

KOMMENSALISMUS: Gemeinschaft von zwei Arten, die für die eine von ihnen deutliche Vorteile bringt, ohne die andere ernsthaft zu beeinträchtigen.

COMMENSALISMO: Un’associazione fra due specie o organismi (conosciuti come commensali) che è chiaramente vantaggiosa per uno dei due organismi ma non ha nessun effetto sull’altro.

COMENSALISMO: Tipo de vida simbiótica en la cual una especie se beneficia de una fuente de alimentación común con otra especie, sin perjudicar a esta ultima.

KOMMENSALISME: Forbindelse mellom to arter eller organismer som er til fordel for et medlem, men med ingen effekt for det andre.

Was this helpful?
Deux espèces vivant ensemble sans se nuire, mais qui peuvent retirer des profits mutuels.


COMMENSALS: Two species which live together with no harmful effects but with possible benefit accruing to one of the species.

ΟΜΟΣΙΤΟΙ: Δύο είδη που ζουν μαζί χωρίς βλαβερές επιπτώσεις, αλλά με πιθανό κέρδος για το ένα είδος.

KOMMENSALE: Organismen, die zusammenleben, ohne einander zu schaden, aber einen möglichen gegenseitigen Nutzen voneinander haben.

COMMENSALI: Due specie che vivono insieme senza nessun effetto negativo ma con un possibile beneficio per una delle due.

COMENSALES: Dos especies que viven juntas sin molestarse mutuamente, pero que pueden sacar aprovecho de esta convivencia.

KOMMENSALISTER: To arter som lever sammen uten noen skadelige effekter, men med mulige fordeler som øker for den ene arten.

Was this helpful?
Se dit de la coopération entre membres dune même genération dans la construction dun nid, mais pas dans les soins apportés à la couvée.


COMMUNAL: Pertaining to the cooperation between members of the same generation, which occurs in nest building but not in care of the brood.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ: Αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς στην κατασκευή φωλιάς, αλλά όχι στην φροντίδα των νεογνών.

KOMMUNAL: Beschreibt die Kooperation von Mitgliedern derselben Generation beim Nestbau, aber nicht bei der Aufzucht der Brut.

COMUNALE: Si riferisce alla cooperazione fra i membri della stessa generazione, che avviene durante la costruzione del nido ma non per la cura della prole.

COMUNAL: Dícese de la cooperación entre miembros de una misma generación en la construcción de un nido, pero no en los cuidados aportados a la nidada.

COMMUNAL: Vedrører samarbeidet mellom medlemmer av samme generasjon, som forekommer ved reirbygging men ikke ved pass av avkom.

Was this helpful?
Tout groupe dorganismes appartenant à diverses espèces occupant un même habitat ou lieu et qui subissent des intéractions trophiques et spatiales; les communautés sont typiquement classées par reférence à une, ou plusieurs, espèces dominantes.


COMMUNITY: Any group of organisms belonging to a number of different species that co-occur in the same habitat or area and interact through trophic and spatial relationships; typically characterized by reference to one or more dominant species.

ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ: Ομάδα οργανισμών οι οποίοι ανήκουν σε δισφορετικά είδη, και συνυπάρχουν στο ίδιο ενδιαίτημα ή περιοχή και αλληλεπιδρούν μέσω τροφικών και χωρικών σχέσεων. Χαρακτηρίζονται συνήθως με την αναφορά ενός ή περισσοτέρων κυρίαρχων ειδών.

GEMEINSCHAFT: Eine Gruppe von Organismen, die einer Anzahl verschiedener Arten angehören, die zusammen im selben Habitat oder Gebiet vorkommen und durch trophische und räumliche Beziehungen interagieren; typischerweise auch durch das Auftreten einer oder mehrerer dominanter Arten charakterisiert.

COMUNITA’: Qualunque gruppo di organismi appartenenti a diverse specie che si trovano nello stesso habitat o area ed interagiscono tramite i rapporti trofici e spaziali; tipicamente caratterizzata da una o più specie dominanti.

COMUNIDAD (1): Todo grupo de organismos pertenecientes a diversas especie ocupando el mismo habita o medio y que tienen interacciones tróficas y espaciales; las comunidades son típicamente clasificadas en referencia a una, o a varias, especies dominantes.

SAMFUNN: Hvilken som helst gruppe av organismer som inneholder en mengde forskjellige arter som sameksisterer i samme habitat eller område, og som virker inn på hverandre gjennom trofiske og romlige forhold. Typisk karakterisert ved henvisning til en eller flere dominante arter.

Was this helpful?
Ensemble despèces partageant les mêmes besoins pour des ressources écologiques, ainsi que les mêmes stratégies alimentaires, et qui occupent donc des rôles analogues au sein de la communauté.


GUILD: A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ: Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.

GUILD: Im deutschen kein adequater Begriff im verwendeten Sinne verfügbar, abgeleitet von "Gilde" oder "Zunft"; bezeichnet eine Artengruppe, die ähnliche ökologische Ressourcenanforderungen und Futterstrategien hat und dadurch ähnliche Beziehungen in der Lebensgemeinschaft einnimmt.

COMUNITA: Un gruppo di specie (popolazioni) che necessitano di risorse ecologiche simili e possiedono simili strategie di ricerca del cibo, per tale motivo assumono ruoli analoghi nella stessa comunità.

COMUNIDAD (2): Conjunto de especies que comparten las mismas necesidades a los recursos ecológicos, así como las mismas estrategias alimentarías, y por lo tanto ocupan papeles análogos en el seno de la comunidad.

GUILD: En gruppe arter med like økologiske resurskrav og strategier for næringssøk, og som har omtrent samme måte å leve på. (Ordet betyr tradisjonelt et laug, for eksempel et håndverkerlaug.)

Was this helpful?
La densification du sol, (ou autre matière particulaire), par manipulation mécanique. Souvent nécessaire dans laménagement détang pour prévenir ou diminuer les suintements.


COMPACTION: The densification of a soil (or other particulate material) by means of mechanical manipulation. Often necessary in conventional pond construction to reduce or prevent excessive seepage.

ΣΥΜΠΙΕΣΗ: Η συμπύκνωση του εδάφους (ή κάποιου άλλου υλικού), με την βοήθεια μηχανικών μέσων. Συχνά απαραίτητη στην συμβατική κατασκευή λιμνοδεξαμενών για την αποφυγή διαρροών.

VERDICHTUNG: Die Verdichtung des Bodens (oder anderer partikulärer Materialien) mittels mechanischer Einwirkung. Bodenverdichtung ist oftmals im modernen Teichbau notwendig, um übermäßige Wasserverluste durch Wegsickern zu vermeiden.

COMPATTAZIONE: La compressione ‘densificazione’ di un suolo (o altro materiale particolare) per mezzo di manipolazione meccanica. È spesso necessaria nella costruzione degli stagni, al finedi ridurre o prevenire le perdite eccessive di acqua.

COSOLIDACIÓN: Compresión de suelo (o otra materia particular), por manipulación mecánica. A menudo necesaria en la construcción de estanques para disminuir o prevenir las infiltraciones.

KOMPRIMERING: Fortetting av jord (eller annet partikulært materiale) ved hjelp av mekanisk kraft. Er ofte nødvendig ved konstruksjon av en vanlig dam for å hindre overflødig siving.

Was this helpful?
Compétition entre les membres de différentes espèces pour une même ressource.


INTERSPECIFIC COMPETITION: Competition among members of different species for the same resource.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών γιά τον ίδιο φυσικό πόρο.

INTERSPEZIFISCHER WETTBEWERB: Wettbewerb zwischen Mitgliedern verschiedener Arten um dieselbe Ressource.

COMPETIZIONE INTERSPECIFICA: Competizione fra membri di specie differenti per la stessa risorsa.

COMPETICIÓN INTERESPECÍFICA: Competición entre los miembros de diferentes especies por una misma fuente.

INTERSPESIFIKK KONKURRANSE: Konkurranse mellom medlemmer fra ulike arter om sammen ressurs.

Was this helpful?
Compétition entre membres dune même espèce pour une même ressource.


INTRASPECIFIC COMPETITION: Competition among members of the same species for the same resource.

ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων ενός είδους γιά τον ίδιο πόρο.

INTRASPEZIFISCHER WETTBEWERB: Wettbewerb zwischen Mitgliedern der gleichen Art um dieselbe Ressource.

COMPETIZIONE INTRASPECIFICA: Competizione fra gli individui della stessa specie per la ricerca delle medesime risorse.

COMPETICIÓN INTRAESPECÍFICA: Competición entre los miembros de la misma especie por la misma fuente.

INTRASPESIFIKK KONKURRANSE: Konkurranse mellom medlemmer fra samme art om samme ressurs.

Was this helpful?
Complexe de protéines non-spécifiques normalement présentes dans le sang et jouant un rôle dans la réaction immunitaire.


COMPLEMENT: A non-specific complex present in the blood which is involved in the immune response.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: Ενα μη-ειδικό σύμπλοκο το οποίο είναι παρόν στο αίμα και σχετίζεται με την ανοσολογική απόκριση.

KOMPLEMENT: Serumbestandteil, der die spezifische Wirkung eines Antikörpers ergänzt oder aktiviert.

COMPLEMENTO: Un complesso di proteine non specifiche, presente nel sangue con un importante ruolo nella risposta immunitaria.

COMPLEMENTO: Complejo de proteínas no-específicas normalmente presentes en la sangre y que juegan un papel en la reacción inmunitaria.

KOMPLEMENTSYSTEMET: Et uspesifikt kompleks i blodet, som er involvert i immunresponsen.

Was this helpful?
Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux


MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.

ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

HAUPT- HISTOKOMPATIBILITÄTSKOMPLEX (MHC): Teil eines spezifischen Immunsystems der Fische und anderer Vertebraten. _MHC“steht für eine große Familie von Genen, die in Molekülen von Zelloberflächen codieren wobei die Glycoproteine der MHC Klasse I und II eingeschlossen sind. Das MHC der Fische scheint dem der Mammalia sehr ähnlich zu sein. Es kann daher davon ausgegangen werden, daß MHC sowohl Antigen-Peptide binded als auch darstellt. Es ist auch wahrscheinlich, daß in Zukunft die selektive Zucht für bestimmte MHC-Genotypen die Krankhei

COMPLESSO MAGGIORE DI ISTOCOMPATIBILITA’ (MHC): Componente del sistema immunitario specifico del pesce e di altri vertebrati. L’MHC è un gruppo di geni codificanti per le molecole superficiali delle cellule che include glicoproteine della Classe MHC I e II. L’MHC del pesce sembra essere simile a quello dei mammiferi; è quindi probabile che possa legare e presentare peptidi antigenici. E’ probabile che in futuro, la selezione per certi genotipi MHC possa aumentare la resistenza alle patologie.

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

Was this helpful?
Intéraction sociale entre des individus dune même espèce impliquant des actes dagression ou de menace et des actes de conciliation ou de retrait.


AGONISTIC BEHAVIOUR: The social interaction between members of a species, involving aggression, or threat and conciliation, or retreat.

ΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑ: Η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ μελών ενός είδους, η οποία εκφράζει επίθεση ή απειλή και συμβιβασμό ή υποχώρηση.

AGONISTISCHES VERHALTEN: Droh-, Kampf- oder Dominanzverhalten innerhalb einer Art, das durch Aggression oder Drohung sowie durch Unterlegenheitsgebärden und Rückzug ausgedrückt wird.

COMPORTAMENTO AGONISTICO : L’interazione sociale fra i membri di una specie, compresa l’aggressione, la minaccia e la conciliazione o la ritirata.

COMPORTAMINTO AGONISTA: Interacción social entre individuos de la misma especie que implica actos de agresión o de amenaza y actos de conciliación y retirada.

AGONISTISK ATFERD: Sosiale interaksjoner mellom medlemmer av samme art. Involverer aggresjon, truing og forsoning, eller tilbaketrekning.

Was this helpful?
La protection et lassistance de compagnons en danger.


ALTRUISTIC BEHAVIOUR: The protection of and assistance given to endangered companions.

ΑΛΤΡΟΥIΣΤIΚΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑ: Η προστασία και αρωγή σε συντρόφους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

ALTRUISTISCHES VERHALTEN: Beistandsverhalten, uneigennütziges Helfen und Beistehen gefährdeter Individuen, bei Mensch und Tier gleichermaßen bekannt.

COMPORTAMENTO ALTRUISTICO: La protezione di e l’assistenza data ai compagni in pericolo.

COMPORTAMIENTO ALTRUISTA: Protección y asistencia de compañeros en peligro.

ALTRUISTISK ADFERD: Uegennyttig beskyttelse og hjelp til andre individer.

Was this helpful?
Processus comportemental ou physiologique manifesté pour un organisme mâle ou femelle lors du frai.


SPAWNING BEHAVIOUR: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας.

ABLAICHVERHALTEN: Alle während des Ablaichens in beiden Geschlechtern auftretenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen.

COMPRTAMENTO REPRODUTTIVO: Qualsiasi processo fisiologico o comportamentale che si accentua durante il periodo di deposizione.

COMPORTAMIENTO NUPCIAL: Proceso comportamental o sicológico manifestado por un organismo macho o hembra durante la reproducción.

GYTEATFERD: Enhver fysiologisk eller atferdsmessig prosess som oppstår i begge kjønn under gyteprosessen.

Was this helpful?
Interaction comportementale entre un mâle et une femelle facilitant laccouplement.


COURTSHIP: Any behavioural interaction between males and females that facilitates mating.

ΕΡΩΤΟΤΡΟΠIΑ: Κάθε ηθολογική αλληλεπίδραση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού η οποία διευκολύνει το ζευγάρωμα.

WERBUNG: In der Fortpflanzungsbiologie alle Verhaltensweisen zwischen Männchen und Weibchen, die die Paarung unterstützen.

CORTEGGIAMENTO: Interazione fra individui di sesso maschile e di sesso femminile appartenenti alla stessa specie, preliminare all’accoppiamento.

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO: Interacción comportamental entre un macho y une hembra que facilita el apareamiento.

KURTISE: Hvilken som helst atferds interaksjon mellom hanner og hunner som fører til parring.

Was this helpful?
Comportement caractéristique à détermination génétique comprenant la production et la réception par le mâle et la femelle, dune séquence complexe de signaux visuels, auditifs et chimiques avant laccouplement.


COURTSHIP RITUAL: A genetically determined characteristic behaviour pattern involving the production and reception of a complex sequence of visual, auditory and chemical stimuli by the male and female prior to mating.

ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ: Χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς, γενετικά καθοριζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπομπή και την λήψη, από το αρσενικό και το θηλυκό άτομο, μιας σύνθετης ακολουθίας οπτικών, ακουστικών και χημικών ερεθισμάτων, πριν από το ζευγάρωμα.

WERBUNGSRITUAL: Ein bedingt genetisch festgelegtes, charakteristisches Verhaltensbild, beeinhaltend die Aussendung und den Empfang einer komplexen Sequenz an visuellen, akustischen und chemischen Stimuli. Hervorgerufen von Männchen und Weibchen zum Zwecke der Paarung.

RITUALE DI CORTEGGIAMENTO: Caratteristica innata di comportamento che implica la produzione e la ricezione di una sequenza complessa di stimoli visivi, uditivi e chimici trasmessa dai due sessi prima dell’accoppiamento.

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO RITUAL: Comportamiento característico con determinación genética que comprende la producción y la recepción por el macho y la hembra, de una compleja secuencia de señales visuales, auditivas y químicas antes del apareamiento.

PARRINGSRITUAL: Et spesielt genetisk bestemt atferdsmønster. Innebærer produksjon og mottakelse av en sammensatt serie av visuelle og kjemiske stimuli og lyder før parring.

Was this helpful?
Une pompe à air prenant de lair ambiant et le mettant sous pression. Peut être utilisé pour le transport dair à forte pression mais en faible quantité, dans les bassins de culture où il est ensuite dispersé par des diffuseurs dair; cf. soufflerie.


AIR COMPRESSOR: An air pump which draws in ambient air and pressurizes it; in aquaculture, it may be used to transport air, (low volume and under high pressure) to culture tanks (ponds) where it is dispersed through air diffusors.

ΑΕΡΟΣΥΜΠIΕΣΤΗΣ: Αντλία αέρος η οποία συμπιέζει τον αέρα που απορροφά από το περιβάλλον. Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει αέρα (μικρό όγκο υπό υψηλή πίεση) σε δεξαμενές υδατοκαλλιέργειας, όπου διαχέεται με διαχυτές αέρος. Πρβλ. Αεροφυσητήρας.

LUFTKOMPRESSOR: Eine Art Luftpumpe, die Luft ansaugt und unter Druck setzt. In der Aquakultur wird sie verwendet, um große Mengen Luft in die Kulturbecken (Teiche) einzubringen. Dort wird die komprimierte Luft über Auströmer verteilt.

COMPRESSORE D’ARIA: Una pompa d’aria che aspira l’aria circostante e la pressurizza; in acquacoltura, può essere usato per trasportare l’aria, (basso volume e sotto alta pressione) per allevamento in vasche (stagni) dove l’aria compressa viene dispersa attraverso diffusori.

COMPRESOR DE AIRE : Bomba de aire que coge el aire del ambiente y lo pone bajo presión. Puede ser utilizada para el transporte de aire con fuerte presión pero en pequeñas cuantidades, en los estanque de cultivo dónde esta después dispersado por los difusores de aire.

LUFTKOMPRESSOR: En luftpumpe som drar inn luft og setter den under trykk. I akvakultur blir den brukt til å tilføre luft til oppdrettskar ved å f.eks. presse luften fra luftpumpen, gjennom en slange og ut gjennom luftesteiner plassert i oppdrettskaret.

Was this helpful?
Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.


CHEMICAL SCORE: The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΞΙΑ: Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.

CHEMISCHER WERT: Die numerische Abwesenheit der ersten limitierten Aminosäure im verfütterten Protein.

COMPUTO CHIMICO: Il primo aminoacido deficitario, limitante nella proteina contenuta nella dieta.

CUENTA QUÍMICA: Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.

KJEMISK VERDI: Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.

Was this helpful?
Déficience numérique du premier acide aminé limitant de la protéine fournie dans un régime alimentaire.


NUTRITIONAL SCORE (CHEMICAL SCORE): The numerical deficiency of the first limiting amino acid in the protein being fed in a ration.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΑΞIΑ (ΧΗΜIΚΗ ΑΞIΑ): Καθορίζεται από το πιο ελλειματικό από τα απαραίτητα αμινοξέα που χορηγούνται σε ένα σιτηρίσκο.

NÄHRWERT: Die numerische Abwesenheit der ersten limitierten Aminosäure im verfütterten Protein.

LIMITANTE PRIMARIO: Il primo aminoacido deficitario, limitante nella proteina contenuta nella dieta.

CUENTA NUTRITIVA: Deficiencia numérica del primer amino-ácido limitante de una proteína suministrada en un régimen alimentario.

NÆRINGSVERDI: Den numeriske mangelen på den første begrensende aminosyren i fôrprotein.

Was this helpful?
Appareil utilisé pour la numération directe des particules en suspension ainsi que lestimation de leurs diamètres (bactéries, autres cellules, particules sédimentaires par exemple). On distingue deux catégories de compteur: dans la première (par exemple Compteur Coulter) les particules sont décelées par les changements de conductivité quelles provoquent en passant à travers un petit pore; dans lautre variété (par exemple Compteur par diffraction) les particules sont décelées par les changements


ELECTRONIC PARTICLE COUNTER: Instrument used for the direct enumeration or sizing of particles (e.g. bacteria or other cells, sediment particles) in suspension. Two types of particle counter can be distinguished: in one (e.g. Coulter Counter), the particles are detected by the changes in conductivity as they pass through a small aperture; in the other (e.g. laser diffraction), particles are detected by the changes in the diffraction pattern of a laser beam created by their Brownian movement.

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤIΔIΩΝ: Συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά την απ ευθείας μέτρηση του αριθμού ή του μεγέθους σωματιδίων (π.χ. βακτηρίων ή άλλων κυττάρων, κόκκων ιζήματος) . Διακρίνονται δύο τύποι τέτοιων συσκευών: στον ένα (μετρητής Coulter) τα σωματίδια ανιχνεύονται μέσω της μεταβολής της αγωγιμότητας καθώς διέρχονται από ένα μικρό άνοιγμα. Στον άλλο τύπο (διάθλαση ακτίνων λέιζερ), τα σωματίδια ανιχνεύονται από την μεταβολή στο πρότυπο διάθλασης μιας ακτίνας λέιζερ που προκαλείται από την κίνηση Βrown.

ELEKTRONISCHER PARTIKELZÄHLER: Ein Instrument zur Erfassung der Partikelgröße und -zahl (z.B. Bakterien, Zellen, Sedimentpartikel) in Suspensionen. Zwei verschiedene Typen können unterschieden werden: in einem Typ (z.B. Coulter Counter) werden die Partikel durch Veränderung der Leitfähigkeit erfaßt, während sie durch eine enge Öffnung gleiten; im zweiten Typ (z.B. Laserbeugung) werden die Partikel anhand des Beugungsmusters des Laserstrahls, verursacht durch Brownsche Molekularbewegung, erfaßt.

CONTATORE ELETTRONICO DI PARTICELLE : Strumento usato per contare o misurare direttamente le particelle (es. batteri, alghe, emazie o altre cellule, particelle di sedimento) in sospensione. Possono essere distinti due tipi di contatore di particelle: nel primo (Coulter counter), le particelle vengono rilevate dai cambiamenti nella conduttività mentre passano attraverso una piccola apertura; nel secondo tipo di contatore (a diffrazione laser), le particelle vengono rilevate dai cambiamenti del modello di diffrazione di un raggio lase

CONTADOR ELECRÓNICO DE PARTÍCULAS: Aparato utilizado para la enumeración directa de partículas en suspensión así como la estimación de sus diámetros (bacterias, otras células, partículas sedimentarias por ejemplo). Se pueden distinguir dos categorías de contadores: en el primero (por ejemplo contador Coulter) las partículas son detectadas por el cambio de conductividad que provocan al pasar a través de un pequeño poro; en la otra variedad (por ejemplo contador por difracción) las partículas son detectadas por los cambios en la di

ELEKTRONISK PARTIKKELTELLER: Instrument som brukes til direkte opptelling eller størrelsesbestemmelse av partikler (f.eks. bakterier eller andre celler, sedimentpartikler) i løsning. Det kan skilles mellom to typer partikkeltellere: I den ene typen (f.eks. Coulter Counter) blir partiklene detektert ved forandringer i konduktivitet (ledningsevne) etter hvert som de passerer en åpning, i den andre typen (f.eks. laserdiffraksjon) detekteres partikler ved forandring i diffraksjonsmønsteret til en laserstråle dannet på grunn av

Was this helpful?
Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités : parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une mesure poids/volu


CONCENTRATION: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg/l). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as thes

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ορισμένης ουσίας σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου στο οποίο είναι κατανεμημένη. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος.

KONZENTRATIONEN: Die Menge einer Substanz in einem bestimmten Volumen eines Mediums, in dem es gleichmäßig verteilt ist. Verschiedene Mengeneinheiten sind gebräuchlich, um die Konzentration einer Substanz in einem Medium anzugeben. Das Gewicht einer Substanz in einem Liter Wasser wird häufig als Gewichts-Volumenverhältnis, also in mg/L ausgedrückt. Die Einheiten werden oft in Verhältniszahlen angegeben, wie z.B. in parts per million (ppm; z.B. 1 mg einer Substanz in einem Liter, oder 1000 g reinen Wassers = 1 pp

CONCENTRAZIONE: La quantità di una sostanza in acqua è generalmente espressa in mg.L-1. Le unità: parte per milione (ppm) e parte per bilione (ppb) sono spesso utilizzate in modo intercambiabile. Comunque si sconsiglia di utilizzare l’unità ppb, in quanto un bilione non è interpretato in modounivoco in Europa (1012) o in Nord America (109) . Bisogna anche notare che le unità mg/L e ppm non sono perfettamente equivalenti in quanto la prima è una misura peso/volume, mentre la seconda è una misura peso/peso o volu

CONCENTRACIÓN: Las concentraciones de sustancias en el agua son a menudo expresadas en mg.l-1. Las unidades: partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb) son a menudo utilizadas de manera intercambiable con mg.l-1. Sin embargo es no es aconsejable utilizar la unidad ppb, dado que un billón no significa la misma cosa en Europa (1012) que en América del Norte (109). Hay que anotar que las unidades mg/l y ppm no son estrictamente equivalentes dado que la primera es una medida de poso/vo

KONSENTRASJON: Mengden av en spesifisert substans i et gitt mengde av mediet den er fordelt i. Ulike enheter er brukt for å beskrive konsentrasjonen av substanser i vann. Ofte brukes vekt av substansen i en liter vann i et vekt/volum forhold (f.eks. mg/l). Slike enheter blir ofte brukt vekselvis med forhold som ”parts per million” (ppm; f.eks. 1 mg av en substans i en liter, dvs 1000g reint vann = 1 ppm). En skal likevel være forsiktig siden de sistnevnte enhetene er volum/volum eller vekt/vekt forhold. En kan

Was this helpful?
La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution.


IONIC CONCENTRATION: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic strength.

IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα.

IONENKONZENTRATION: Die gesamte Ionenkonzentration in einer Lösung. Sie kann durch folgende Formel ausgedrückt werden: I = 1/2 ∑ mi zi2; wobei I = Ionenstärke, mi = molare Konzentration der i. Diese beeinflußt die Physiologie aquatischer Organismen. Der Begriff wird im Englischen auch in Zusammenhang mit der Osmoregulation und dem Mineraliengleichgewicht von Aquakulturkandidaten zur Erhaltung ihrer Gesundheit verwendet. Im Deutschen wird der Terminus Ionenkonzentration bevorzugt.

CONCENTRAZIONE IONICA: Concentrazione totale di ioni in soluzione data dalla formula I = 1/2 ∑ mi zi2; dove I: forza ionica, mi: concentrazione molare della iesima specie e zi: carica della specie ionica (i). Per le soluzioni elettrolitiche con un rapporto 1/1 delle concentrazioni di anioni su cationi, la forza ionica è equivalente alla molarità della soluzione. Per qualsiasi altra stechiometria delle specie ioniche la forza ionica è più grande della molarità di una soluzione.

CONCENTRACIÓN IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución.

IONEKONSENTRASJON: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = ½ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten.

Was this helpful?
La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

AKUTE LETALKONZENTRATION: Die Konzentration eines Giftes, bei der die Letalität beginnt.

CONCENTRAZIONE LETALE INCIPIENTE: La concentrazione di una sostanza tossica alla quale iniziano a comparire gli effetti letali.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

BEGYNNENDE DØDELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

Was this helpful?
Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.


LETHAL CONCENTRATION: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (LC): Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LETALKONZENTRATION: Ein die Giftigkeit einer Substanz quantitativ beschreibendes Maß. Ausschlaggebendes Kriterium für die Giftigkeit ist in diesem Zusammenhang der Tod eines Versuchstieres. Die Letalkonzentration wird numerisch angegeben (LC 50, LC 70), und gibt den prozentualen Anteil der bei einer bestimmten verabreichten Konzentration getöteten Versuchsorganismen an. Die Expositionszeit muß ebenfalls angegeben werden.

CONCENTRAZIONE LETALE: Termine usato per esprimere quantitativamente il grado di tossicità di una sostanza. In questo caso è la morte dellorganismo test che rappresenta il criterio di tossicità. La LC viene espressa numericamente, es. LC50, LC70 indicando in tal modo la percentuale degli organismi uccisi da una data concentrazione. Viene anche fornito il tempo di esposizione.

CONCENTRACIÓN LETAL: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

DØDELIG KONSENTRASJON: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

Was this helpful?
Farine de poisson riche en protéine préparée à partir de poissons entiers déshydratés; produite originalement comme source protéique complète et peu coûteuse, pour lhomme.


FISH PROTEIN CONCENTRATE (FPC): A high protein flour prepared from dried ground whole fish. FPC was originally manufactured as a means of providing an inexpensive, complete protein source for humans.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΙΧΘΥΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (FPC): Fish Protein Concentrate. Αλευρο με υψηλή συγκέντρωση πρωτεiνης, το οποίο παρασκευάζεται από ξηρά κονιοποιημένα ολόκληρα ψάρια. Αρχικά σκοπός της παραγωγής του συμπυκνώματος ήταν να χρησιμοποιηθεί ως φθηνή, πλήρης πηγή πρωτεϊνών για τον άνθρωπο.

FISCHPROTEIN-KONZENTRAT (FPK): Ein sehr proteinreiches Mehl, das aus getrocknetem, ganzem, gemahlenem Fisch gewonnen wird. FPK wurde ursprünglich hergestellt, um eine kostengünstige, vollständige Quelle der menschlichen Proteinversorgung bereitzustellen; dies ist z.Z. nicht wirtschaftlich realisierbar.

CONCENTRATO PROTEICO DI PESCE (CPP): Farina o pasta ad alto contenuto proteico ottenuta dal pesce intero disidratato. Il CPP originariamente veniva preparato per fornire una sorgente proteica completa e poco costosa per luomo.

CONCENTRADO DE PROTEÍNAS DE PECES: Harina de pescado rica en proteínas preparada a partir de pescado entero deshidratado; producida originalmente como fuente proteica completa y poco costosa, para el hombre.

FISKEPROTEIN-KONSENTRAT (FPK): Et proteinrikt mel fremstilt av torket hel fisk. FPK ble opprinnelig produsert for å forsyne mennesker med en billig og komplett proteinkilde.

Was this helpful?
Stade filamenteux des algues de lordre des Bangiales, par exemple Porphyra. Dans cet ordre il y a une alternance entre le stade Thalle, sans point de fixation et le stade conchocelis avec point de fixation.


CONCHOCELIS: Filamentous stage of algae of the order Bangiales (e.g. Porphyra). This order alternates between a thallus stage, without pit connections and the conchocelis stage, with pit connections.

ΚΟΓΧΟΚΗΛΙΣ: Νηματοειδές στάδιο των φυκών της ομοταξίας Bangiales (π.χ. Πορφύρα). Αυτή η ομοταξία εναλλάσσεται μεταξύ ενός θαλλοειδούς σταδίου χωρίς συνδέσεις βοθρίων και του σταδίου της κογχοκηλίδος με συδέσεις βοθρίων.

CONCHOCELIS: Filamentöses Stadium von Algen der Ordnung Bangiales (z.B. Porphyra ). Vertreter dieser Ordnung wechseln zwischen einem Thallus-Stadium und dem erwähnten filamentösen Stadium, das durch Verbindungsstellen charakterisiert ist.

BANGIALES: Ordine di alghe al quale appartengono molte specie marine (es. Porphyra ) che presentano alternanza di uno stadio filamentoso (conchocelis) fissato ad un substrato ed uno stadio con tallo, non fissato.

CONCHOCELIS: Estado filamentoso de algas del orden de Bangiales, por ejemplo Porphyra. En este orden hay una alternancia entre el estado Talo, sin punto de fijación y el estado conchocelis con punto de fijación.

CONCHOCELIS: Trådaktig stadium av alger av ordenen Bangiales (f.eks. Porphyra ). Denne ordenen bytter mellom et thallusstadium, uten cytoplasmabroer mellom celler (”pit connections”), og conchoelis med slike forbindelser.

Was this helpful?
Demande simultanée par au moins deux organismes ou espèces pour une ressource commune essentielle qui est actuellement, ou potentiellement, disponible en quantité limitée (concurrence par exploitation), ou linteraction préjudiciable entre au moins deux organismes ou espèces à la recherche dune ressource commune qui nest pas limitée (concurrence par ingérence).


COMPETITION: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

WETTBEWERB: Der gleichzeitige Bedarf zweier oder mehrerer Organismen oder Arten an einer essentiellen gemeinsamen Versorgungsquelle, welche aktuell oder potentiell limitiert ist (Nutzungswettbewerb), oder die schädigende Interaktion zweier oder mehrerer Organismen oder Arten, die sich auf eine gemeinsame, nicht limitierte Umweltressource bezieht (beeinflussender Wettbewerb).

COMPETIZIONE: Domanda simultanea da parte di due o più organismi o specie per una risorsa essenziale che al momento è, o lo è potenzialmente, presente in quantità limitata (competizione per lo sfruttamento della risorsa), o l’interazione negativa tra almeno due organismi o specie nella ricerca di una risorsa che non è limitata (competizione per interferenza).

COMPETICIÓN: Demanda simultanea por al menos dos organismos o especies de una fuente común esencial que es actualmente, o potencialmente, disponible en cantidad limitada (competición por explotación), o la interacción perjudicial entre al menos dos organismos o especies a la búsqueda de una fuente común que no es limitada (competición por injerencia).

KONKURRANSE: Samtidig behov fra to eller flere organismer eller arter for en felles avgjørende resurs, som er eller kan bli begrensende. Eller den gjensidige skadelige påvirkningen mellom to eller flere organismer eller arter som søker etter en felles resurs som ikke er begrensende.

Was this helpful?
Conversion de la vapeur deau en eau liquide.


CONDENSATION: The conversion of steam to liquid.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ: Μετατροπή του ατμού σε υγρό.

KONDENSATION: Die Umwandlung von Dampf in Flüssigkeit.

CONDENSAZIONE: La conversione del vapore in liquido.

CONDENSACIÓN: Conversión del vapor de agua en agua líquida.

KONDENSASJON: Forvandlingen av damp til væske.

Was this helpful?
Appareil réduisant la vapeur deau en eau liquide au moyen de lextraction de lénergie de vaporisation.


CONDENSER: A device to convert steam to liquid water by extracting the heat of vaporization.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ: Συσκευή που μετατρέπει τον ατμό σε υγρό με ψύξη ή συμπίεση.

KONDENSATOR: Ein Gerät zur Umwandlung von Gas oder Dampf in Flüssigkeit durch Druck oder Abkühlung.

CONDENSATORE: Un apparato usato per la conversione del vapore in acqua liquida tramite l’estrazione del calore di vaporizzazione.

CONDENSADOR: Aparato que reduce el vapor de agua en agua líquida mediante la extracción de la energía de vaporización.

KONDENSATOR: Anordning som omgjør damp til væske ved å utvinne varmen fra fordampning.

Was this helpful?
Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.


PATHOLOGICAL CONDITION: A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.

PATHOLOGISCHE BEDINGUNGEN: Die Abweichung vom Normalen durch bekannte oder unbekannte Ursachen.

CONDIZIONE PATOLOGICA: Qualsiasi cambiamento dalle condizioni normali che sia causa di patologia.

CONDICIÓN PATOLÓGICA: Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.

PATOLOGISK TILSTAND: Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.

Was this helpful?
Les conditions en milieu naturel ou de culture dans lesquelles une population peut atteindre un taux de survie et une croissance somatique maximales.


OPTIMAL GROWTH CONDITIONS: The environmental or/and cultivation conditions under which a population can achieve the maximum survival and somatic growth rate.

ΒΕΛΤIΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Οι συνθήκες περιβάλλοντος ή/και καλλιέργειας υπό τις οποίες ένας πληθυσμός επιτυγχάνει τον μέγιστο ρυθμό επιβίωσης και σωματικής αύξησης.

OPTIMALE WACHSTUMSBEDINGUNGEN: Die Umwelt- und/oder Aufzuchtbedingungen, unter denen eine Population maximale Überlebensraten und maximales somatische Wachstumsraten erreichen kann.

CONDIZIONI DI CRESCITA OTTIMALI: Condizioni ambientali e/o di allevamento, che permettono a una popolazione il raggiungimento dei massimo tassi di crescita e di sopravvivenza.

CONDICIONES ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO: Condiciones en medio natural o de cultivo en las cuales una población puede alcanzar una tasa de supervivencia y de crecimiento somático óptimas.

OPTIMALE VEKSTBETINGELSER: Miljø- og/eller oppdrettsbetingelsene som gir maksimal vekst- og overlevelsesrate for en populasjon.

Was this helpful?
Instrument qui sert à déterminer la salinité de leau (un salinomètre), en mesurant la conductivité électrique de leau par lintermédiaire dun pont de Wheatstone.


SALINITY BRIDGE: An instrument for determining the salinity of water using a Wheatstone bridge.

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑ: Οργανο προσδιορισμού της αλατότητας του νερού με χρήση γέφυρας Wheatstone.

SALZGEHALTS-MESSBRÜCKE: Ein Instrument zur Bestimmung des Salzgehalts von Wasser durch Messung der elektischen Leitfähigkeit von Wasserproben mit Hilfe der Wheatston schen Meßbrücke.

SALINOMETRO A PONTE (DI WHEATSTONE) (CONDUTTIMETRO): Strumento utilizzato per la determinazione della salinità dellacqua; misura la conduttività elettrica dellacqua per mezzo di un ponte di Wheatstone.

CONDUCTIMETRO: Instrumento que sirve para determinar la salinidad del agua (salinómetro), por determinación de la conductividad eléctrica del agua mediante un puente de Wheatstone.

SALINITETSSBRO: Et instrument som brukes til å bestemme salinitet i vann ved bruk av en Wheatstone-bro.

Was this helpful?
Propriété des conducteurs éléctriques (les milieux aqueux par exemple), définie par le courant éléctrique par surface unitaire divisé par la diminution de voltage par longueur unitaire. La conductivité de leau varie fortement suivant la concentration ionique. Cette propriété conditionne la pêche éléctrique qui peut être impossible dans les eaux à basse conductivité.


CONDUCTIVITY: A property of an electrical conductor (e.g. a medium) defined as the electrical current per unit area divided by the voltage drop per unit length. The conductivity of water can vary considerably depending on ion concentration. This property determines the effectiveness of electrofishing which may not be possible at very low conductivity.

ΑΓΩΓIΜΟΤΗΤΑ: Iδιότητα ενός ηλεκτρικού αγωγού (π.χ. ενός μέσου). Η αγωγιμότητα ορίζεται ως το πηλίκον του ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα επιφάνειας προς την μείωση της διαφοράς δυναμικού ανά μονάδα μήκους. Η αγωγιμότητα του ύδατος παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την συγκέντρωση ιόντων. Η ιδιότητα αυτή καθορίζει την αποτελεσματικότητα της αλιείας με ηλεκτρισμό, η οποία καθίσταται αδύνατη σε πολύ χαμηλή αγωγιμότητα.

LEITFÄHIGKEIT: Eine Eigenschaft eines elektrischen Konduktors (z.B. einer Flüssigkeit), die als der mit der Entfernung abnehmende elektrische Strom pro Flächeneinheit geteilt durch die Voltzahl definiert wird. Die Leitfähigkeit des Wassers kann erheblich schwanken. Sie ist von der Ionenkonzentration im Wasser abhängig. Die Leitfähigkeit bestimmt die Effektivität von Elektrofischereigeräten. Deren Gebrauch kann in Gewässern mit geringer Leitfähigkeit unmöglich sein.

CONDUTTIVITA’: Una proprietà di un conduttore elettrico (es. il mezzo acquoso) definita come il valore della corrente elettrica per un’unità di superficie, diviso per la caduta di tensione per unità di lunghezza, la conduttività dell’acqua può variare molto dipendendo dalla concentrazione ionica. Questa proprietà determina l’efficacia della pesca elettrica che potrebbe non essere possibile ai bassi livelli di conduttività.

CONDUCTIVIDAD: Propiedad de conductores eléctricos (medios acuosos), definida por la corriente eléctrica por superficie unitaria dividida por la disminución de voltaje por longitud unitaria. La conductividad de agua varia fuertemente según la concentración iónica. Esta propiedad condiciona la pesca eléctrica que puede ser imposible en las aguas con baja conductividad.

KONDUKTIVITET (LEDNINGSEVNE): (1) Overdreven eller unormal akkumulering av blod i en del av et vev eller organ slik at naturlige funksjoner hemmes. Den kan være aktiv (ofte kalt hyperemi) eller passiv. Passiv kongestion skyldes unormal venøs retur, og karakteriseres ved mørkt cyanotisk (blålig) blod. (2) Gjellekongestion. Opphopning av overdrevne mengder slim på gjelleoverflaten, hemmer respiratorisk funksjon hos fisk.

Was this helpful?
Terme anglo-saxon recouvrant des dispositifs variés. (1) un système remorqué par un bateau pour ralentir sa vitesse; cône-ancre. (2) Un système associant un courantomètre lesté relié à une bouée de surface associée à une voile où à un parachute. (3) Une bouée placée à lextrémité dune ligne de harpon.


DROGUE: Term used to describe a number of mushroom-shaped devices. (1) A device dragged behind a boat in order to reduce its speed; a sea anchor. (2) A current-measuring assembly consisting of a weighted current-metering device, a sail or parachute and a surface buoy. (3) A buoy at the end of a harpoon line.

ΠΛΩΤΗ (DROGUE) ΑΓΚΥΡΑ: Αναφέρεται σε διάφορες κατασκευές σε σχήμα μανιταριού. (1) Συσκευή που σύρεται πίσω από ένα σκάφος για να μειώσει την ταχύτητα του. (2) Συσκευή για τη μέτρηση την ταχύτητα του ρεύματος που αποτελείται από ένα ρευματόμετρο, ένα ιστίο ή αλεξίπτωτο και μία επιφανειακή σημαδούρα. (3) Σημαδούρα στην άκρη του σχοινιού του καμακιού.

SCHWIMMER: Bezieht sich auf zahlreiche verschiedene pilzförmige Gerätschaften. (1) Ein Gegenstand, der hinter einem Boot hergezogen wird, um die Geschwindigkeit zu reduzieren; Seeanker. (2) Ein Strömungsmeßgerät, das aus einem geeichten Strömungsmesser, einem Segel oder Bremsschirm und einer Oberfächenboje besteht. (3) Eine Boje am Ende einer Harpunentrosse.

GALLEGGIANTE: Termine usato per descrivere diversi apparati a forma di fungo o di sfera. (1) Apparato che viene posto dietro ad una barca senza abbrivio per rallentarne la deriva o lo scarroccio; ancora galleggiante. (2) Apparecchiatura che contiene un misuratore di corrente, una vela o paracadute all’interno di una boa galleggiante. (3) Una boa posizionata alla fine della corda della fiocina.

DROGUE (ANCLA FLOTANTE): Término anglosajono que describe varios dispositivos. (1) Sistema remolcado por un barco para reducir su velocidad. (2) Sistema que asocia un corrientemotro ligado a una boya de superficie asociada a una vela o un paracaídas. (3) Boya situada en la extremidad de una línea de arpón.

VINDPOSE: Anordning for å måle styrke og rettning til vind. På engelsk kan ”drogue” også bety drivanker, blåsen på enden av en harpunline eller strømmåler.

Was this helpful?
Se rejoindre; se dit des lésions, surtout celles de la peau.


CONFLUENT: Lesions merging or running together, particularly with reference to skin diseases.

ΣΥΜΒΟΛΗ-ΕΠΙΠΛΟΚΗ: Συμβολή ή σύμπτωση οργανικών βλαβών, ιδιαίτερα όσον αφορά δερματικές ασθένειες.

ZUSAMMENFLIESSEND: Wunden, vor allem bei Hautkrankheiten, die ineinander übergehen oder sich verbinden.

CONFLUENTE: Le lesioni che si uniscono, con particolare riferimento alle malattie della pelle.

CONFLUENTE: Dícese de lesiones, sobretodo de la piel.

KONFLUERE: Lesjoner som gror sammen, spesielt for hudsykdommer.

Was this helpful?
Terme décrivant l’adhérence à un standard (recommandé ou exigé). Souvent exprimé en pourcentage conformité à un standard. Ce terme est appliqué à la décharge d’effluents aquacoles.


COMPLIANCE: Reflects adherence to recommended or demanded standard, often expressed as percentage conformity to that standard, and particularly relevant in the case of aquaculture effluent discharges.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΣ: Αντανακλά την πιστή εφαρμογή προτεινόμενων ή απαιτούμενων μέτρων η οποία πολύ συχνά εκφράζεται ως ποσοστό υπακοής επί των συγκεκριμένων μέτρων. Στις υδατοκαλλιέργειες χρησιμοποιείται κυρίως σε σχέση με τις εκροές νερών από τις δεξαμενές.

EINHALTUNG (von Regeln): Der Begriff bezieht sich auch die strikte Erfüllung der empfohlenen oder verlangten Standards, die oftmals als Prozentsatz der Übereinstimmung mit dem geforderten Standard ausgedrückt wird. In der Aquakultur betrifft dies insbesondere die Abwasserrichtlinien und Abwassereinleitungen.

ACQUIENSCENZA : Rispecchia la devozione agli standard raccomandati o imposti, spesso viene espressa in percentuale di conformità ad uno standard fornito, è particolarmente pertinente nel caso di scarichi di effluenti dell’acquacoltura.

CONFORMIDAD: Adhesión a un estándar recomendado o demandado, a menudo expresado como porcentaje de conformidad con el estándar, y particularmente relevante en el caso de las descargas de efluentes en acuicultura.

OVERENSSTEMMELSE: Gjenspeiler overholdelse av anbefalt eller påkrevd standard, ofte uttrykt som prosent samsvar med standarden. Spesielt relevant mht. spillvann fra akvakultur.

Was this helpful?
Qui est présent à la naissance; généogène; un état résultant dune anomalie embryonnaire (malformation congénitale).


CONGENITAL: Present at time of birth; geneogenous; used of a condition that has resulted from an embryonic aberration.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ: Παρούσα την στιγμή της γέννησης, κληρονομική. Ο όρος χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα εμβρυολογικής ανωμαλίας.

ANGEBOREN: Zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden; eine Eigenschaft, die sich aus der embryonalen Entwicklung ableiten läßt.

CONGENITO: Presente alla nascita; usato per definire una condizione che risulta da un’aberrazione embrionale.

CONGÉNITO/A: Que es presente al nacer; geneogen; estado que deriva de una anomalía embrionaria (malformación congénita).

MEDFØDT (KONGENITAL): Tilstede ved fødsel, genetisk bestemt. Brukt om en tilstand som er et resultat av en embryonisk feil.

Was this helpful?
(1)Accumulation excessive ou anormale de sang dans une partie dun organe ou tissu de telle sorte que ses fonctions normales sont gênées. Elle peut être active (hyperémie) ou passive. Une congestion passive résulte dun retour veineux anormal et se caractérise par la couleur foncée et cyanosée du sang. (2) Congestion des branchies: accumulation excessive de mucus des branchies, empêchant les fonctions respiratoires du poisson.


CONGESTION: (1) Excessive or abnormal accumulation of blood in a part of a tissue or an organ so that the natural functions are hindered. It may be active (often called hyperaemia) or passive. Passive congestion is the result of abnormal venous return and is characterized by dark cyanotic blood. (2): Gill congestion: accumulation of excessive amounts of mucus in the gill area, impeding the respiratory function in fish.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ: Υπερβολική ή ανώμαλη συγκέντρωση του αίματος στους ιστούς ή στα όργανα η οποία εμποδίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Η υπεραιμία είναι ενεργός ή παθητική. Η παθητική υπεραιμία είναι αποτέλεσμα ανώμαλης κολπικής επιστροφής και χαρακτηρίζεται από σκούρο κυανοειδές αίμα.

STAUUNG, BLUTANDRANG, VERSTOPFUNG, STOCKUNG: (1) Abnormale Ansammlung von Blut in Gewebe oder Organen, so daß die normale Funktion behindert sein kann; können aktiv (Hyperemia) oder passiv sein. Passive Stauung ist ein Resultat abnormen venösen Blutrückflusses und ist durch dunkles cyangefärbtes Blut charakterisiert. Sie kann durch Venenblockaden hervorgerufen werden. (2) Übermäßige Schleimproduktion in den Kiemen der Fische, die die respiratorische Funktion beeinträchtigen kann.

CONGESTIONE: (1) Accumulo eccessivo o anormale del sangue in una parte di un tessuto o di un organo con inibizione delle funzioni naturali. Potrebbe essere attiva (chiamata iperemia) o passiva. La congestione passiva è il risultato della restituzione sanguigna anormale dalle vene e può essere caratterizzata da un sangue scuro, cianotico. (2) Congestione delle branchie: l’accumulo di quantità eccessive di muco nell’area delle branchie, inibendo la funzione respiratoria del pesce.

CONGESTIÓN(1): (1) Acumulación excesiva o anormal de sangre en una parte de un órgano o tejido de tal manera que sus funciones normales se ven afectadas. Puede se activa (hiperemia) o pasiva. La congestión pasiva resulta de un retorno venoso anormal y se caracteriza por el color oscuro y cianosis de sangre. (2) Congestión de branquias: acumulación excesiva de moco en las branquias, lo que impide las funciones respiratorias del pez.

KONGESTION (BLODTILSRØMNING): (1) Overdreven eller unormal akkumulering av blod i en del av et vev eller organ slik at naturlige funksjoner hemmes. Den kan være aktiv (ofte kalt hyperemi) eller passiv. Passiv kongestion skyldes unormal venøs retur, og karakteriseres ved mørkt cyanotisk (blålig) blod. (2) Gjellekongestion. Opphopning av overdrevne mengder slim på gjelleoverflaten, hemmer respiratorisk funksjon hos fisk.

Was this helpful?
Le degré de correspondance entre deux classifications différentes.


CONGRUENCE: The degree of correspondance between different classifications.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Βαθμός αντιστοιχίας μεταξύ δύο διαφορετικών ταξινομήσεων.

KONGRUENZ: Der Grad der Übereinstimmung zwischen verschiedenen Klassifikationen.

CONGRUENZA: Il grado di corrispondenza fra le diverse classificazioni.

CONGRUENCIA: Grado de correspondencia entre dos clasificaciones diferentes.

KONGRUENS : Grad av samsvar mellom forskjellige klassifiseringer.

Was this helpful?
(1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .


INBREEDING (CO-EFFICIENT/DEPRESSION): (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

ΟΜΟΜΙΞΙΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ): (1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).

INNZUCHT (KOEFFIZIENT, DEPRESSION): (1) Koeffizient: die Wahrscheinlichkeit das zwei Gene (Allele) an einem Lokus ursprungsidentisch sind: die Korrelation von Genen zwischen Individuen, oder die Korrelation von zwischen Individuen innerhalb von Populationen; Hardy-Weinberg (s.d.) Proportionen; positive Werte zeigen ein Defizit der Heterozygotie an während negative Werte einen Überschoß derselben belegen. (2) Depression: ein Verminderung der Fittnes aufgrund von Inzucht.

ININCROCIO (COEFFICENTE / DEPRESSIONE): (1) Coefficente: La probabilità che due geni (alleli) su un locus siano identici per discendenza. (2) Depressione: una riduzione dell’adattamento o del vigore dovuto ad inincrocio.

ENDOGAMIA (COEFICIENTE/ DEPRESION): (1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

Was this helpful?
(1) La gestion dirigée des ressources naturelles; le maintien de léquilibre naturel , la diversité et les changements évolutifs dans lenvironnement. (2) Procédure taxonomique afin de maintenir un nom scientifique alors que ce nom est en contravention du Code et quil est de ce fait indisponible (nom conservé).


CONSERVATION: (1) The planned management of natural resources; the preservation of natural balance, diversity and evolutionary change in the environment. (2) A taxonomic procedure to conserve a scientific name which would otherwise contravene the provisions of the Code and thus be unavailable (conserved name).

ΔIΑΤΗΡΗΣΗ: (1) Σχεδιασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, ποικιλότητας και εξελικτικών αλλαγών στο περιβάλλον. πρβλ. Διατήρηση. (2) Ταξινομική τακτική που επιτρέπει την διατήρηση ενός επιστημονικού ονόματος, μολονότι αυτό παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα και κανονικά δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται (Συντηρητική ονομασία).

KONSERVATION; ERHALTUNG: (1) Das geplante Management von natürlichen Ressourcen; die Beibehaltung des natürlichen Gleichgewichts, der Diversität und des entwicklungsgeschichtlichen Wandels der Umwelt. (2) Eine taxonomische Regel, um einen wissenschaftlichen Namen zu erhalten, der andernorts bereits verwendet wurde und dessen Verwendung daher gegen die Regelvorschrift verstoßen würde.

CONSERVAZIONE: (1) La gestione programmata delle risorse naturali; la preservazione di un bilancio naturale, della biodiversità e dei cambiamenti evolutivi dell’ambiente. (2) Procedura tassonomica applicata per conservare un nome scientifico che altrimenti contravverrebbe ai codici tassonomici e quindi non sarebbe utilizzabile (conservazione del nome).

CONSERVACIÓN: (1) Gestión dirigida de fuentes naturales; mantenimiento del equilibrio natural, diversidad y cambios evolutivos en el ambiente. (2) Procedimiento taxonómico con el fin de mantener un nombre científico mientras que este nombre es la contraconvención del Código y de hecho es indispensable (no conservado).

KONSERVERING (BEVARING): (1) Planlagt forvaltning av naturressurser. Bevaring av naturlig ballanse, diversitet og evolusjonære forandringer i miljøet. Jfr. preservering. (2) En taksonomisk metode for å konservere et vitenskapelig navn som ellers ville handle imot bestemmelser for riktig navn og på denne måten bli utilgjengelig.

Was this helpful?
(1) Un organisme qui se nourrit dun autre organisme ou de la matière organique existante; se dit des herbivores, carnivores, parasites, saprophytes et tout organisme hétérotrophe. (2) Le dernier utilisateur/acquéreur des produits aquacoles.


CONSUMER: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of aquaculture products.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς.

VERBRAUCHER: (1) Ein Organismus, der andere Organismen oder anderes organisches Material frißt; beeinhaltet Herbivore, Karnivore, Parasiten, Saprophyten und heterotrophe Organismen. (2) Bezieht sich auch auf den Käufer von Aquakulturprodukten.

CONSUMATORE: (1) Un oraganismo che si nutre di un altro organismo o i di materiali organici presenti, sono inclusi gli erbivori, i carnivori, i parassiti, gli organismi saprofitii ed eterotrofi. (2) L’utente/compratore finale dei prodotti dell’acquacoltura.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta de otro organismo o de la materia orgánica existente; dícese de herbívoros, carnívoros, parásitos, saprofitos y todo organismo heterotrófico. (2) El último usuario/adquiridor de productos acuícolas.

KONSUMENT: (1) En organisme som beiter på en annen organisme eller eksisterende organisk materiale, medregnet herbivore, carnivore, parasittiske, saprofyttiske og heterotrofe organismer. (2) Siste bruker/kjøper av akvakulturprodukter.

Was this helpful?
Le taux dutilisation doxygène (O2 mg/Kg/hr) des organismes cultivés dans un système délevage. Le taux de consommation est fonction de lespèce cultivée, sa taiile et la température de leau. Il augmente en fonction des activités alimentaires et natatoires ainsi quavec la mauvaise qualité de leau (fort taux dammoniaque par exemple).


OXYGEN CONSUMPTION: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/κg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

SAUERSTOFFVERBRAUCH: Der Begriff beschreibt die Aufnahme von Sauerstoff (Volumen oder Gewicht pro Körpergewicht und Zeiteinheit): Oftmals ausgedrückt als mg O2/kg/h. Der Sauerstoffverbrauch wird vorwiegend durch die Art, ihre Größe und die Wassertemperatur bestimmt. Der Sauerstoffverbrauch nimmt auch bei Fütterung und während des Schwimmens zu. Gleiches gilt bei schlechter Wasserqualität (z.B. niedriger Sauerstoff- und/oder hoher Ammoniumgehalt). Die Sauerstoffverbrauchsraten für den Grundstoffwechsel ze

OSSIGENO, CONSUMO di: La quantità di ossigeno utilizzata (O2 mg/kg/ora) dagli organismi di un lotto di allevamento. Il consumo di ossigeno è determinato dalla specie ittica, dalla taglia media degli individui e dalla temperatura dellacqua. Il consumo aumenta con lattività alimentare/natatoria e in presenza di un profilo idroqualitativo scadente (p.e. alte concentrazioni di ammoniaca).

CONSUMO DE OXÍGENO: Tasa de utilización de oxígeno (O2 mg/Kg/hr) de organismos cultivados en un sistema de cultivo. La tasa de consumo varia según la especie cultivada, su talla y la temperatura del agua. Aumenta en función de las actividades alimentarias así como la calidad del agua (fuerte tasa de amoniaco por ejemplo).

OKSYGENFORBRUK: Forbruk av oksygen (O2 mg/kg/time) hos en organisme, målt i et respirasjonskammer. Oksygenforbruk hos fisk er avhengig av art, størrelse og vanntemperatur. Øker ved fôring/svømming og dårlig vannkvalitet (f.eks., mye ammoniakk).

Was this helpful?
Appartenant à la même espèce.


CONSPECIFIC: Belonging to the same species.

ΣΥΝΕΙΔΙΚΑ ή ΟΜΟΕΙΔΙΚΑ: Ο ανήκων στο ίδιο είδος.

KONSPEZIFISCH: Der selben Art angehörend.

CONSPECIFICO: Appartenente alla stessa specie.

COESPECÍFICO: Pertenece a la misma especie.

ARTSFRENDE: Tilhører samme art.

Was this helpful?
La capacité dun agent pathogène, infectieux ou parasite, à se propager parmi lhôte.


CONTAGIOUSNESS: The capacity for an infectious or parasitic disease to spread to a host.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα μιας μολυσματικής ή παρασιτικής ασθένειας να μεταδίδεται σε έναν νέο ξενιστή.

ÜBERTRAGBARKEIT: Die Möglichkeit einer infektiösen oder parasitären Krankheit sich auf einen neuen Wirt zu übertragen.

CONTAGIOSITA’: L’abilità di una malattia infettiva o parassitaria di diffondersi.

CONTAGIOSIDAD: Capacidad de un agente patógeno, infeccioso o parásito, a propagarse en un huésped.

SMITTSOMHET: Evnen til en infeksjons- eller parasittisk sykdom til å spre seg til en vert.

Was this helpful?
Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

VERBREITER: Ein Individuum, das infektiöse Keime entläßt (über Faeces oder andere Körperausscheidungen). (Im Deutschen eher als Infektions- oder Verbreitungsherd bezeichnet).

INFETTIVO: Un individuo che riversa lagente infettante per mezzo delle feci o di altri escreti del corpo.

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

Was this helpful?
En taxonomie: le principe que lusage continuel dun nom particulier constitue un précédent par rapport à la priorité de publication dans ladoption dun nom scientifique à partir dau moins deux noms concurrentiels.


CONTINUITY: In taxonomy, the principle that continuity of usage of a particular name should take precedence over the priority of publication in determining which of two or more competing scientific names should be adopted.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αρχή της ταξινόμησης σύμφωνα με την οποία η συνεχής χρήση ενός ονόματος θα πρέπει να έχει το προβάδισμα σε σχέση με ένα άλλο που έχει δημοσιευτεί προγενέστερα, όταν καθορίζεται ποιό από τα δύο ή περισσότερα συγκρουόμενα ονόματα θα πρέπει να υιοθετηθεί.

KONTINUITÄT: In der biologischen Taxonomie wird mit diesem Begriff das Prinzip belegt, wonach ein bestimmter Artname solange Vorrang genießt, solange in den wissenschaftlichen Publikationen nicht eindeutig geklärt ist, welcher der zur Diskussion stehenden Namen für diese Art verbindlich festgelegt werden soll.

CONTINUITA’: In tassonomia: il principio secondo il quale l’uso continuo di un nome particolare costituisce un precedente ed una priorità nell’adozione di un nome scientifico per una pubblicazione, quando esistano almeno due nomi in concorrenza.

CONTINUIDAD: En taxonomía: el principio de que el uso continuo de un nombre en particular constituye un precedente respecto a la propiedad de publicación en la adopción de un nombre científico a partir de al menos dos nombres concurrentes.

KONTINUITET: I taksonomi: Prinsippet om at kontinuerlig bruk av et bestemt navn skal avgjøres ved å se på hvilket av to eller flere vitenskapelig navn som prioriteres ved publikasjon.

Was this helpful?
Sur une carte, ligne qui relie des points de profondeur égale des fonds marins ou du fond dun lac; contour de profondeur.


BATHYMETRIC CONTOUR: A line on a chart connecting points of equal depth in an ocean or lake; depth contour.

ΒΑΘΥΜΕΤΡIΚΗ IΣΟΚΑΜΠΥΛΗ, IΣΟΒΑΘΗΣ: Καμπύλη που ενώνει σημεία ίσου βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης. Iσοβαθής καμπύλη.

BATHYMETRISCHE KONTUR: Linie gleicher Tiefenpunkte in Seekarten; Tiefenkontur.

CURVA DI LIVELLO BATIMETRICO (ISOBATA): Una linea curva su una carta che collega i punti di uguale profondità in mare o in lago; curva dei livelli di profondità.

CONTORNO BATIMÉTRICO: Sobre una carta, línea que une dos puntos de igual profundidad de fondos marinos o fondo de un lago; contorno de profundidad.

DYBDEKOTE: En linje på et kart som forbinder punkt med likt dyp i havet eller i innsjø.

Was this helpful?
Vérification de la validité dune expérience sur un organisme, soit par lomission dune substance ou condition expérimentale (contrôle négatif), soit par laddition dune substance ou condition expérimentale (contrôle positif).


CONTROL: To check an experiment or test by using an organism with the experimental substance or condition omitted (negative control). To check an experiment or test with a known positive substance or condition included (positive control).

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ελεγχος της ορθότητας ενός πειράματος ή εφ ενός οργανισμού, είτε απουσία μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (αρνητικός μάρτυρας) είτε με προσθήκη μιας ουσίας ή μιας πειραματικής συνθήκης (θετικός μάρτυρας).

KONTROLLE: Ein Teil eines Experiments oder Testverfahrens, in dem Organismen nicht der zu testenden Substanz oder den zu prüfenden Bedingungen ausgesetzt werden (negative Kontrolle), oder in dem man bekannte Substanzen oder Bedingungen als Maß für die Reaktion der Testorganismen auf die Versuchsbedingungen verwendet (positive Kontrolle).

CONTROLLO: Il controllo di un esperimento o test usando un organismo che non è stato trattato con la sostanza o condizione sperimentale (controllo negativo). Il controllo di un esperimento o test includendo la sostanza o condizione positiva nota (controllo positivo).

CONTROL: Verificación de la validez de una experiencia sobre un organismo, sea por omisión de una sustancia o condición experimental (control negativo), o sea por adición de una sustancia o condición experimental (control positivo).

KONTROLL: Kontrollering av et eksperiment eller en test ved å bruke en organisme som ikke utsettes for de eksperimentelle substansene eller forholdene (negativ kontroll). Å kontrollere et eksperiment eller en test ved å inkludere kjente positive substanser eller miljøforhold (positiv kontroll).

Was this helpful?
Totalité du système d’activités techniques permettant d’évaluer les attributs et les performances d’un procédé, entité ou service par rapport à des standards définis afin de vérifier leur compatibilité avec les besoins affichés établis par le client.


QUALITY CONTROL: The overall system of technical activities that measures the attributes and performance of a process, item or service against defined standards to verify that they meet the stated requirements established by the customer.

Ποιοτικός έλεγχος: Σύστημα τεχνικών δραστηριοτήτων με τις οποίες μετρώνται τα χαρακτηριστικά και η απόδοση μιας διαδικασίας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση των προδιαγραφών που έχουν θέσει οι πελάτες.

QUALITATSKONTROLLE: Das übergreifende System technischer Aktivitäten, das Merkmale und Ausführung eines Prozesses, eines Produkts oder einer Dienstleistung anhand festumrissener Maßstäbe bestimmt, um sicherzustellen, dass die Qualität von Produkt und Produktion erhalten und verbessert wird.

CONTROLLO DI QUALITA’: L’insieme delle attività tecniche che misurano le caratteristiche e le performance di un processo, bene o servizio comparandole con opportuni standard, al fine di verificare che gli obiettivi qualitativi richiesti dal cliente siano stati raggiunti.

CONTROL DE CALIDAD : El sistema general de las actividades técnicas que miden los atributos y rendimiento de un proceso, tema o servicio sobre los standards definidos, para verificar que están de acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente. Standar de calidad: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

KVALITETSKONTROLL: Det samlete systemes av tekniske virksomheter som måler egenskapene og prestasjonene til en prosess, artikkel eller tjeneste mot definerte standarder for å kontrollere om de møter de fastsatte betingelsene bestemt av kunden.

Was this helpful?
Le transfert de chaleur dans un fluide par mouvement de volumes considérables de ce fluide résultant de la différence de densité des endroits chauffés ou non-chauffés.


CONVECTION: A mode of heat transfer within a fluid, involving the movement of substantial volumes of the fluid from one place to another as a result of changes in the density of heated and non-heated areas.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΩΝ: Είδος μεταφοράς θερμότητας μέσω ενός ρευστού. Οι διαφορές πυκνότητας που προκαλούνται από τις διάφορες θερμοκρασίες σε ένα τοπικά θερμαινόμενο ρευστό έχουν ως αποτέλεσμα την μετακίνηση σημαντικών όγκων του ρευστού από μια περιοχή σε μια άλλη.

KONVEKTION: Eine Form des Wärmeaustauschs innerhalb einer Flüssigkeit, bei der sich die Volumina in der Flüssigkeit von einem Ort zum anderen bewegen, und zwar in Folge der unterschiedlichen Dichten der erwärmten und der nicht erwärmten Zonen.

CONVEZIONE: Una via di trasferimento del calore all’interno di un fluido, con spostamento di sostanziali volumi del fluido da un punto ad un altro, come conseguenza della diversa densità tra parte calda e parte non riscaldata.

CONVECCIÓN: Transferencia de calor en un fluido por movimiento de volúmenes considerables de este fluido que resulta de la diferencia de densidad de lugares calentados o no calentados.

KONVEKSJON: Metode for varmetransport innen en væske, innebærer forflytting av store volumer av væsken fra en plass til en annen som et resultat av forandringer i tetthet mellom oppvarmede og ikke-oppvarmede områder.

Was this helpful?
Le rapprochement de deux ou plusieurs entités, par exemple les yeux des céphalopodes et des Vertébrés. (1) Evolution telle quil existe une similitude croissante de quelques caractéristiques entre des groupes dorganismes qui sont initialement différents. (2) En hydrologie et en océanographie : confluent de deux courants contraires, qui se mélangent et sévacuent en profondeur.


CONVERGENCE: The coming together of two or more entities or characteristics, such as cephalopods and vertebrate eyes. (1) Evolution such as to produce an increasing similarity in some characteristic between groups of organisms which were initially different. (2) In hydrology and oceanography: the coming together of two opposing surface currents, which mix and downwell.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ: Η προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών, π.χ. των ματιών των κεφαλοπόδων και των σπονδυλωτών. (1) Εξελικτική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομοιότητας ορισμένων χαρακτηριστικών μεταξύ οργανισμών αρχικά ήταν διαφορετικοί. (2) Στην υδρολογία και ωκεανογραφία, η συμβολή δύο αντιθέτων επιφανειακών ρευμάτων, τα οποία αναμιγνύονται και καταβυθίζονται.

KONVERGENZ: (1) Eine Entwicklung, die zu einer zunehmenden Ähnlichkeit einiger Charakteristika zwischen Organismengruppen, die ursprünglich verschieden waren, führt, (z.B. die Augen der Cephalopoden und Vertebraten. (2) In der Hydrologie und Ozeanographie die Zone zusammenströmenden Oberflächenwassers, das dabei absinkt.

CONVERGENZA: L’unione di due o più entità o caratteristiche (es. gli occhi dei vertebrati e dei cefalopodi). (1) Un’evoluzione che produce similitudine tra cararatteri inizialmente diversi di due organismi o specie. (2) In idrologia e oceanografia: l’unione di due correnti superficiali che si mescolano dirigendosi verso il fondo.

CONVERGENCIA: Acercamiento de dos o más entidades, por ejemplo ojos de cefalópodos y de vertebrados.(1) Evolución de manera que existe una similitud creciente de algunas características entre dos grupos de organismos que son inicialmente diferentes. (2) En hidrología y oceanografía: convergencia de dos corrientes contrarias, que se mezclan y se evacuan en la profundidad.

KONVERGENS: Sammenkomst av to eller flere egenskaper, som øyne hos blekkspruter og vertebrater (virveldyr). (1) Evolusjon som skaper økt likhet i noen egenskaper mellom grupper av organismer, som opprinnelig var forskjellige. (2) I hydrologi og oseanografi: Sammenkomst av to motsatte overflatestrømmer, med blanding og nedstrømning (”downwelling”).

Was this helpful?
Sous classe de crustacés de petites tailles (quelques millimètres de longueur), sans yeux composés ni carapace, habituellement six paires dappendices natatoires thoraciques, pas dappendices abdominaux. Quelques espèces sont parasites des poissons délevage, tandis que dautres servent de nourriture aux larves de poissons.


COPEPODS: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

COPEPODEN: Eine Unterklasse der großen Crustaceengemeinschaft; meist kleine (wenige mm lange) Tiere ohne zusammengesetzte Augen oder Karapax; gewöhnlich mit sechs Paar Schwimmextremitäten am Thorax; keine Anhänge am Abdomen. Vorkommen in Süß- und Salzwasser; einige Arten der Copepoden sind als Parasiten von Aquakulturfischen bekannt (z.B. Seelaus), andere werden als Nahrung für Fischlarven gefangen oder gezüchtet.

COPEPODI: Sottoclasse di Crustacea. Crostacei generalmente di piccole dimensioni (lunghi pochi mm) senza occhi composti o carapace. Hanno solitamente sei paia di arti sul torace usati per nuotare, non hanno appendici sull’addome. Alcune specie di copepodi sono parassiti per i pesci allevati, es., pulci di mare, mentre altri vengono usati come alimento per le larve di pesce.

COPEPODO: Subclase de crustáceos de pequeñas tallas (algunos milímetros de longitud), sin ojos compuestos ni carcasa, normalmente seis pares de apéndices natatorios torácicos, sín apéndices abdominales. Algunas especies son parásitas de peces de cultivo, mientras que otras sirven de comida para las larvas de peces.

HOPPEKREPS (COPEPODA): Underklasse av krepsdyr. Stort sett små (et par mm lange), uten sammensatte øyne eller ryggskjold. Vanligvis seks par svømmeføtter på brystet (thorax), ingen bein på haleleddene (abdomen). Noen arter av hoppekreps er parasitter på fisk, og da spesielt oppdrettsfisk (f.eks. lakselus), mens andre er fôrorganismer for fiskelarver.

Was this helpful?
Se dit des organismes qui se nourrissent de matières organiques mortes ou en état de décomposition rencontrées fortuitement.


SCAVENGER: An organism that feeds on dead or decomposing organic matter.

ΝΕΚΡΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός που τρέφεται με νεκρή ή αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.

AASFRESSER: Organismus, der sich von gefundenem toten oder bereits verwesenden organischen Substanzen ernährt.

COPFROFAGO: Organismo che si alimenta di prodotti fecali, animali morti o comunque di sostanza organica in decomposizione.

COPRÓFAGO: Dícese de organismos que se alimentan de materias orgánicas muertas o en estado de descomposición encontradas de manera fortuita.

ÅTSELSPISERE: En organisme som beiter på dødt eller nedbrutt organisk materiale.

Was this helpful?
Nom courant décrivant un nombre de mollusques bivalves cosmopolites. La coquille St Jacques Européenne (Pecten maximus) et la coquille St Jacques Japonaise (Pecten yessoensis) sont des espèces cultivées. Le terme anglo-saxon scallop peut décrire les pétoncles (Chlamys).


SCALLOP: Common non-specific name used colloquially for a range of bivalve mollusc species including members of the genera Pecten, Chlamys Pectinopecten. The common cultured species in Europe are Pecten maximus (coquille St. Jacques) and Chlamys opercularis, and in Japan Pecten yessoensis.

ΧΤΕΝΙ: Κοινό μη ειδικό όνομα χρησιμοποιούμενο γιά διάφορα είδη διθύρων περιλαμβανομένων πολλών μελών των γενών Pecten και Chlamys Pectinopecten. Το "Χτένι του Ατλαντικού" (Pecten maximus) και το Chlamys opercularis είναι τα συνηθέστερα καλλιεργούμενα είδη στην Ευρώπη. Συνιστάται η χρήση πιό ειδικών ταξινομικών ονομάτων.

KAMMUSCHEL: Allgemeiner, nicht-spezifischer Begriff, der in der Umgangssprache für zahlreiche, weltweit verbreitete bivalve Mollusken verwendet wird; z.B. die Jakobsmuschel (Pecten maximus) in Europa und Pecten yessoensis (Japan), sowie Chlamys pectinopecten. Die beiden erstgenannten Arten sind die wichtigsten Kulturarten. Es wird empfohlen, stets die wissenschaftlichen, taxonomisch korrekten Namen der Arten zu verwenden, um Mißverständnisse zu vermeiden.

PETTINI (CAPESANTE): Nome generico usato per indicare i molluschi bivalvi delle specie Pecten, Clamys pectinopecten. Le specie comunemente allevate in Europa sono: il Pecten maximus (conchiglia S. Jacques), la Chlamys opercularis, e il Pecten yessoensis. E raccomandato luso dello specifico nome tassonomico.

VIEIRA: Nombre que describe un número de moluscos bivalvos. Vieira Europea (Pecten maximus) y vieira Japonesa (Pecten yessoensis) son especies cultivadas. Se recomienda utilizar nombres taxonómicos específicos.

KAMSKJELL: Vanlig uspesifikt navn brukt for en rekke arter av toskjellete (bivalve) bløtdyr (mollusker), inkluderer medlemmer fra slektene Pecten, Chlamys og Pectinopecten. Arten det drives oppdrett på i Europa er Pecten maximus, mens det i Japan drives oppdrett på Chlamys opercularis og Pecten yessoensis. Anbefales at spesifikke taksonomiske navn brukes.

Was this helpful?
Stade larvaire dun cestode pseudophyllidé à lintérieur dun embryophore cilié.


CORACIDIUM: Larval stage of pseudophyllidean cestode enclosed by a ciliated embryophore.

ΚΟΡΑΣΙΔΙΟ: Νυμφικό στάδιο των ψευδοφυλλιδίων κεστωδών, το οποίο περιβάλλεται από ένα βλεφαριδωτό εμβρυοφόρο.

KORAZIDIUM: Larvenstadium der Bandwürmer (Cestoden) der Familie Pseudophyllidae; sie sind von einer bewimperten Embryophore umschlossen.

CORACIDIO: Fase larvale di Pseudophyllidean cestode racchiuso in un embrioforo ciliato.

CORACIDIUM: Estado de un cestodo pseudofilidea al interior de un embrióforo ciliado.

CORACIDIUM: Larvestadium fra bendelmark tilhørende familien Pseudophyllidae, som er innkapslet i en ciliert embryofore.

Was this helpful?
Ressemblant au corail; contenant ou composé de corail.


CORALLINE: Resembling a coral; containing or composed of coral.

ΚΟΡΑΛΛΙΝΟΣ: Ο ομοιάζων με κοράλλι. Αυτός που αποτελείται από ή περιέχει κοράλλι.

KORALLIN: Korallenähnlich, aus Korallen bestehend oder enthaltend.

CORALLINO: Simile a corallo; contiene o è composto da corallo.

CORALINA: Se parece a coral; contiene o compuesto de coral.

KORALLIN: Korall-lignende, inneholder korall eller bestående av korall.

Was this helpful?
Terme collectif courant utilisé pour le rang des espèces du genre Coregonus (Fam. Salmonidae). Les corégonidés sont largement présents dans lhémisphère nord. Souvent appelés communément Whitefish.


COREGONID: The common collective term used with the range of species of the genus Coregonis (Family Salmonidae). Coregonids typically show a wide distribution in the northern hemisphere. Also colloquially referred to as Whitefish.

ΚΟΡΕΓΟΝΙΔΕΣ: Κοινός συλλογικός όρος που χρησιμοποιείται για μια σειρά ειδών του γένους Coregonus (Οικ. Salmonidae). Οι κορεγονίδες παρουσιάζουν κατά κανόνα ευρεία κατανομή στο Β. ημισφαίριο. Επίσης αναφέρονται συχνά ως Ασπρόψαρα.

COREGONIDEN: Ein allgemeiner Sammelbegriff, der zur Bezeichnung einer ganzen Reihe von Arten der Gattung Coregonus (Salmonidae) dient. Coregonide sind in der nördlichen Hemisphäre weit verbreitet. Umgangssprachlich auch zur Bezeichnung von Magerfisch verwendet.

COREGONE: Il termine collettivo comune usato per molte specie appartenenti al genere Coregonus (famiglia Salmonidae). I Coregoni tipicamente si trovano nell’emisfero settentrionale. Noti anche, in alcune regioni, come pesce bianco.

COREGONIDOS: Término colectivo utilizado para el rango de especies del genero Coregonus (Familia de salmónidos). Los coregonidos son largamente presentes en el hemisferio norte. A menudo llamados coloquialmente pescado blanco.

COREGONINAE: Underfamilie av laksefisk familien (Salmonidae). Har stor utbredelse på nordlige halvkule. I dagligtalen kalt hvitfisk (f.eks. sik og harr).

Was this helpful?
Membrane transparente extérieure du globe oculaire des Vertébrés ou de loeil composé dun crustacé.


CORNEA: The transparent epithelium and connective tissue at the surface of the eye of vertebrates and the outer part of the compound eye of a crustacean.

ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝ: Το διαφανές επιθήλιο του συνδετικού ιστού της επιφάνειας του ματιού των σπονδυλωτών και το εξωτερικό τμήμα του σύνθετου ματιού των καρκινοειδών.

CORNEA: Das durchsichtige Epithel und Bindegewebe an der Oberfläche der Augen der Wirbeltiere sowie der äußere Teil des Komplexauges der Crustaceen.

CORNEA: Epitelio trasparente e tessuto connettivo sulla superficie degli occhi dei vertebrati e sulla parte esterna dell’occhio composto dei crostacei.

CÓRNEA: Membrana transparente exterior del globo ocular de Vertebrados o de ojos compuestos de un crustáceo.

HORNHINNE (CORNEA): Gjennomsiktig epitel og bindevev på øyets overflate hos virveldyr (vertebrater), og ytre delen av det sammensatte øyet hos krepsdyr.

Was this helpful?
Corps intracellulaires qui se forment en réponse à linclusion de la matière exogène, les particules virales par exemple.


INCLUSION BODIES: Intracellular bodies formed in response to exogenous material, e.g. viral particles.

ΕΓΚΛΕIΣΤΑ ΣΩΜΑΤIΑ: Ενδοκυτταρικά σωμάτια που σχηματίζονται κατά την απόκριση σε εξωγενές υλικό π.χ. ιικά σωματίδια.

EINSCHLUSSKÖRPER: Intrazelluläre Körper, die als Reaktion auf das Eindringen exogenen Materials gebildet werden, z.B. gegen virale Partikel.

CORPI DINCLUSIONE: Corpi intracellulari che si formano in risposta allinclusione di materiale esogeno, es. particelle virali.

CUERPO DE INCLUSIÓN: Cuerpos intracelulares que se forman en respuesta a la materia exógena, partículas virales por ejemplo.

INKLUSJONSLEGEME: Intracellulære legemer dannet som respons til eksogene materialer, f.eks. viruspartikler.

Was this helpful?
Corps blancs situés au niveau du rein moyen et qui participent à la régulation des taux de calcium en libérant l’hormone téléocalcine.


CORPUSCLES OF STANNIUS: Small white bodies situated in the mid-kidney, participating in the regulation of calcium levels by producing the hormone teleocalcin.

ΣΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ STANNIUS: Μικρά άσπρα σωμάτια τα οποία βρίσκονται στην κεντρική περιοχή του νεφρού, υπεύθυνα για την παραγωγή της ορμόνης τελεοκαλσίνη η οποία συμμετέχει στη ρύθμιση των ιόντων ασβεστίου.

STANNIUS’SCHE KÖRPERCHEN: Kleine weiße Körper, die in der Mitte der Schilddrüse lokalisiert sind und an der Regulation des Kalziumhaushalts durch die Produktion des Hormons Teleocalcin beteiligt sind.

CORPUSCLIO DI STANNIOS: Piccoli corpi bianchi posizionati nel rene dei pesci. Partecipano nella regolazione dei livelli di calcio producendo un ormone che previene l’ipercalcemia (teleocalcina o stanniocalcina, prededentemonte noto come ipocalcina).

CORPÚSCULOS DE STANNIUS: Pequeñas formaciones blanquecinas situadas en la mitad del riñón y que participan en la regulación del calcio produciendo la hormona teleocalcina.

STANNIUSLEGEMER: Små lyse celleklumper i midtre del av nyren. Produserer hormonet stanniocalcin (teleocalcin, hypocalcin) som bidrar i reguleringen av kalsiumnivået.

Was this helpful?
La détérioration des matériaux par action chimique, souvent due à une action galvanique, acide ou alcaline; loxydation des métaux, etc.


CORROSION: Deterioration of a material by chemical action, usually as a result of galvanic, acid, or alkali action, oxidation of metals, etc.

ΔIΑΒΡΩΣΗ: Φθορά ενός υλικού οφειλόμενη σε χημική δράση. Συνήθως είναι αποτέλεσμα χημειοηλεκτρικής, οξύνης, αλκαλικής, οξειδωτικής της δράσης κ.λ.π.

KORROSION: Materialverschlechterung (-verschleiß), durch chemische Reaktionen, gewöhnlich als Resultat galvanischer, Säure- oder Basen Reaktionen, sowie der Oxidation von Metallen, etc.

CORROSIONE: Deterioramento di un materiale mediante un’azione chimica, solitamente è il risultato di un’azione galvanica, acida o alcalina, o dell’ossidazione dei metalli, ecc.

CORROSIÓN: Deterioración de materias por acción química, a menudo debido a una acción galvánica, ácido o alcalino; oxidación de metales, etc.

KORROSJON: Forringelse av materialer gjennom kjemiske prosesser. Vanligvis som et resultat av galvaniske, sure eller alkaliske prosesser, oksidering av metaller etc.

Was this helpful?
Processus de corrosion, en plus de la corrosion normale, provoqué par le passage de courant électrique entre deux métaux dactivité inégale dans la même solution (par exemple dans les cages metalliques, les joints et les sytèmes damarrage construits en différents alliages).


GALVANIC CORROSION: The corrosion above normal corrosion of a metal that is associated with the flow of current to a less active metal in the same solution and in contact with the more active metal, e.g. in metal cages, joints and mooring systems constructed from different alloys.

ΓΑΛΒΑΝIΚΗ ΔIΑΒΡΩΣΗ: Η διάβρωση ενός μετάλλου, πέραν της συνήθους, η οποία οφείλεται στη ροή ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ δύο εφαπτομένων μετάλλων διαφορετικού χημειοηλεκτρικού δυναμικού εντός διαλύματος (από το μέταλλο με το υψηλότερο προς το μέταλλο με το χαμηλότερο δυναμικό) π.χ. σε μεταλλικά κλουβιά, συνδέσεις, και συστήματα πρόσδεσης πλοίων κατασκευασμένα από διαφορετικά κράματα.

GALVANISCHE KORROSION: Diejenige Korrosion, die über der normalen Korrosion eines Metalls hinausgeht. Sie ist mit einem Fließstrom zu einem weniger aktiven (in der Spannungsreihe niedriger stehenden) Metall in derselben Lösung und in Kontakt mit dem aktiveren Metall, z.B. Metallteilen von Netzkäfigigen, Verankerungen und Verbindungsteilen assoziert.

CORROSIONE GALVANICA (CORROSIONE ELETTROLITICA): Corrosione elettrolitica di un metallo provocata dal passaggio di corrente elettrica attraverso metalli che posseggono un diversa differenza di potenziale presenti nella stessa soluzione ad es. gabbie metalliche, guarnizioni, sistemi di ancoraggio, costruti con differenti metalli o leghe.

CORROSIÓN GALVÁNICA: Proceso de corrosión, a demás de la corrosión normal, provocado por el paso de la corriente eléctrica entre dos metales de actividad desigual en la misma solución (por ejemplo en las cajas metálicas, las juntas y los sistemas de amarraje construidos de diferentes aleaciones).

GALVANISK KORROSJON: Opptrer dersom materialer på ulike nivåer i metallenes spenningsrekke kobles sammen. Hvis metaller med ulik evne til å oksydere kobles sammen, vil det ene virke som anode og det andre virke som katode, slik at det ene metallet brytes ned (f.eks. jern og sink, der sink brytes ned). Når jern og aluminium kobles sammen vil aluminiumet brytes ned, disse metallene må derfor isoleres fra hverandre.

Was this helpful?
Hormone glucocorticosteroid produite par le cortex de la glande adrénale ; appelé également hydrocortisone. Cette hormone stimule les transformations de protéine en sucres, augmentant le taux de glycémie et affectant le métabolisme protéique et lipidique. Augmente la performance musculaire en stimulant la phosphorylation. Secrétées en grande quantité dans des conditions de stress, augmentant la glycémie et sensibilisant les muscles lisse de l’aorte envers l’adrénaline. Connue également pour ces


CORTISOL: A glucocorticosteroid, also known as hydrocortisone, one of the steroid hormones produced by the adrenal cortex. The hormone participates in, i.a., protein to sugar transformations, which induce a blood glucose level increase and also affects protein and lipid metabolism. It stimulates phosphorylation in muscles, thereby improving their performance. It is secreted in large amounts under stressful conditions, resulting in increased blood glucose. In addition, it enhances the aorta smooth muscle

ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ: Μια γλυκοκορτικοειδή ορμόνη γνωστή και ως υδροκορτιζόνη που παράγεται από το φλοιό των επινεφριδίων και προάγει τη σύνθεση της γλυκόζης. Είναι υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Βελτιώνει την απόδοση των μυών καθώς ενεργοποιεί το μηχανισμό της φωσρφορυλίωση. Εκκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες σε συνθήκες στρες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Αυξάνει επίσης την ευαισθησ

KORTISOL: Ein Gluco-Korticosteroid, das auch als Hydrokortison bekannt ist. Es ist eines der Steroidhormone, das vom Adrenalkortex erzeugt wird. Das Hormon ist u.a. beteiligt am der Transformation von Protein zu Zucker, die eine Zunahme de Blut-Glukosespiegels induziert und auch den Protein und Fettstoffwechsel beeinflußt. Es stimuliert doe Phosphorylierung in den Muskeln und verbessert dabei ihre Leistung. Es wird in großen Mengen unter Stressbedingungen ausgeschüttet, was zum Anstieg des Glukosespiegels

CORTISOLO: Un glucocorticosteroide, conosciuto anche come idrocortisone, uno degli ormoni steroidei prodotti dalla corteccia surrenale. Quest’ormone induce gluconeogenesi, attraverso promuovendo la trasformazione degli aminoacidi in zuccheri, innalzando la glicemia. Ha effetto sul metabolismo proteico e sul metabolismo dei lipidi. Stimola la fosforilazione dei muscoli, migliorandone le performance. Viene secreto in grandi quantità in condizioni di stress innalzando considerevolmente la glicemia. Per di più

CORTISOL: Glucocorticoide conocido también como hidrocortisona, una de las hormonas esteroides producidas por las glándulas adrenales de los vertebrados (interrenales en los peces). Participa en la transformación de proteínas hasta azúcares, lo que induce un incremento de la glucosa en sangre y también afecta al metabolismo lipídico y proteínico. Estimula la fosforilación en el músculo, mejorando su rendimiento. Se secreta en grandes cantidades en situaciones de estrés, manifestándose en incremento de glu

KORTISOL: Et glukokortikosteroid, også kjent som hydrokortison. Et av steroidhormonene produsert av binyrebarken (interrenallegemene hos fisk). Hormonet påvirker bl.a. protein og lipid metabolismen og øker glukosenivået i blodet ved å omdanne protein til sukker. Stimulerer fosforylering i muskler og øker derved deres ytelse. Kortisol skilles ut i store mengder under stressende betingelser, og resulterer i økt blodsukker. I tillegg øker aortas følsomhet for adrenalin. Hormonet er også kjent for dets antiin

Was this helpful?
Organismes distribués à travers le monde dans un biotope donné.


COSMOPOLITAN SPECIES: Organisms having a worldwide distribution in a given habitat.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: Οργανισμοί που κατανέμονται σε όλη τη γη σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

KOSMOPOLITISCHE ARTEN: Organismen, die weltweite Verbreitung in geeigneten Habitaten haben.

SPECIE COSMOPOLITA: Organismi che hanno una distribuzione ubiquitaria, ovunque si trovi un dato biotopo.

ESPECIES COSMOPOLITAS: Organismos distribuidos a través del mundo en un hábitat determinado.

KOSMOPOLITISKE ARTER: Organismer som har en verdensomspennende utbredelse i et bestemt habitat.

Was this helpful?
Anneau de métal avec une partie concave où lon place le cordage devant être épissé ou aiguilleté. Il est en général en fer galvanisé, en acier, laiton, bronze ou PVC.


THIMBLE: Metal or plastic ring, with concave side into which a rope may be spliced, or seized. Usually of galvanized iron, steel, brass, gunmetal or PVC.

ΔΑΚΤΥΛΟΣ: Μεταλλικός δακτύλιος με κοίλη πλευρά, μέσα στην οποία ματίζεται ή δένεται μια ληγαδούρα (ένα σχοινί). Συνήθως είναι από γαλβανισμένο σίδερο, ατσάλι, ορείχαλκο, ερυθρό ορείχαλκο ή ΡVC.

KAUSCH: Metallschutz in den Augen von Tauwerk. Das Tauwerk in die Keep (Rille) der Kausch gelegt und fest verspleißt. Besteht häufig aus galvanisiertem Eisen, Stahl oder Bronze.

GOLFARE: Anello metallico o plastico, con lato concavo al quale puo essere collegata una cima. Usualmente costituito di ferro galvanizzato, acciaio, ottone, bronzo o PVC.

DEDAL: Anillo de metal con una parte cóncava dónde se empalma o se agarran las cuerdas. Generalmente de hierro galvanizado, en acero, latón, bronce o PVC.

KAUS: Ring av plastikk eller metall med konkave sider som splises inn i en løkke på enden av tau. Vanligvis laget av galvanisert jern, stål, messing rødmetall eller PVC. Brukes blant annet i fortøyinger.

Was this helpful?
La direction vers laquelle souffle le vent ou vers laquelle se déplacent les vagues.


LEEWARD: The direction toward which the wind is blowing; the direction toward which the waves are travelling.

ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΠΛΕΥΡΑ: Η πλευρά προς την κατεύθυνση προς την οποία πνέει ο άνεμος, ή προς την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα κύματα.

LEESEITIG: Die Richtung in die der Wind bläst; die Richtung in die die Wellen laufen.

SOTTOVENTO: La direzione verso la quale soffia il vento, o verso la quale si spostano le onde.

BARLOVENTO: Dirección hacía la cual sopla el viento o hacía la cual se desplazan la olas.

I LE: Mot vindretningen. Mot bølgeretningen.

Was this helpful?
Couche plus ou moins bien définie et présente dans la plupart des océans qui reflète les sons émis par les sondeurs à écho; provoquée par des populations stratifiées dorganismes réfléchissant les ondes sonores et enregistrée sur léchosondeur comme une strate horizontale; faux fond.


DEEP SCATTERING LAYER (DSL): A more or less well-defined layer present in most oceanic waters which reflects sound from echosounding equipment; produced by stratified populations of organisms which scatter sound waves and are recorded on an echo-sounder as a horizontal layer; false bottom.

ΒΑΘΥ ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ (DSL): Deep Scattering Layer. Λιγότερο ή περισσότερο καλά καθορισμένο στρώμα που υπάρχει στα περισσότερα ωκεάνεια ύδατα, το οποίο ανακλά τον ήχο των ηχοβολιστικών συσκευών. Παράγεται από στρωματοποιημένους πληθυσμούς οργανισμών που ανακλούν τα ηχητικά κύματα που καταγράφονται ως οριζόντιο στρώμα από έναν ηχοβολιστή. Ψευδοπυθμένας. Εμφανίζεται στις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς.

TIEFE STREUSCHICHT: Eine mehr oder weniger gut definierte Meerwasserschicht, die Echoschallwellen reflektiert; produziert von Organismen, die Schallwellen reflektieren und in Echoloten als eine horizontale Schicht erkennbar sind; Scheinboden.

STRATO DI DISPERSIONE PROFONDO: Uno strato più o meno definito di molte acque oceaniche che riflette il suono emesso da ecoscandagli. Questo strato è formato da popolazioni stratificate di organismi che disperdono le onde sonore. Tali onde vengono rilevate dagli ecoscandagli come uno strato orizzontale; falso fondo.

CAPA DESBANDADA: Capa más o menos bien definida y presente en la mayoría de océanos que refleja los sonidos emitidos por las sondas de eco; provocada por poblaciones estratificadas de organismos que reflejan las ondas sonoras y registradas en el ecosonda como estrato horizontal; falso fondo.

FALSK BUNN: Et mer eller mindre veldefinert lag tilstede i de fleste hav, som reflekterer lyd fra ekkoloddinstrumenter. Produseres av lagdelte populasjoner av organismer som sprer lydbølger og vises på et ekkolodd som et horisontalt lag.

Was this helpful?
Unité de mesure de la charge électrique; équivalent à la quantité délectricité transportée en une seconde à travers un conducteur, indépendamment de sa surface, par un courant de 1 ampère.


COULOMB (C): The quantity of electric charge which passes any cross-section of a conductor in 1 second when the current is maintained constant at 1 ampere; the SI unit of electric charge.

COULOMB (C): Ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο διαπερνάται ενός αγωγού σε 1 δευτερόλεπτο, όταν η ένταση διατηρείται σταθερή σε 1 Ampere. Η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου στο σύστημα SI.

COULOMB (C): Die Menge an elektrischer Ladung, die in 1 Sekunde den Querschnitt eines Leiters passiert, wenn der Strom konstant bei 1 Ampere aufrechterhalten wird; die SI-Einheit für elektrische Ladung.

COULOMB (C): Quantità di carica elettrica che attraversa una sezione traversale di un conduttore nel tempo di un secondo quando la corrente viene mantenuta constantemente ad 1 ampere. È l’unità della carica elettrica nel sistema internazionaIe (SI).

CULOMBIO: Unidad de medida de la carga eléctrica; equivalente a la cantidad de electricidad transportada en un segundo a través de un conductor, independientemente de su superficie, por una corriente de 1 amperio.

COULOMB (C): Mengden av elektrisk ladning som passerer et hvilken som helst tverrsnitt i en leder i løpet av 1 sekund, når strømmen holdes konstant ved 1 ampere. SI enheten for elektrisk ladning.

Was this helpful?
Inflammation de la peau provoquée par une exposition excessive au soleil, dont les stocks de poissons élevés sont parfois victimes.


SUN BURN: Inflammation of the skin caused by overexposure to the sun. Occasionally occurs in finfish culture.

ΗΛIΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ: Φλεγμονή του δέρματος προκαλούμενη από υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Περιστασιακά συμβαίνει σε αποθέματα καλλιεργούμενων ψαριών.

SONNENBRAND: Bei Fischen eine Entzündung der Haut, die verursacht durch zu lange Exposition gegenüber dem Sonnenlicht verursacht wird.

COLPO DI SOLE: Infiammazione della pelle causata da una sovraesposizione al sole. Avviene solo occasionalmente negli allevamenti di pesce.

INSOLACIÓN: Inflamación de la piel provocada por una exposición excesiva al sol, los stocks de peces de cultivo pueden ser víctimas.

SOLFORBRENNING: Inflammasjon i huden grunnet overeksponering med sol. Finner av og til sted i fiskeoppdrett.

Was this helpful?
(1) Mouvement horizontal de leau de mer qui nest pas associé aux marées. (2) En limnologie: se dit dun écoulement plus ou moins continu deau dans les étangs, les réservoirs, les lacs et les rivières.


CURRENT: (1) A continuous, non-tidal, horizontal movement of water. (2) In limnology: a more or less continuous water motion in ponds, reservoirs, lakes and rivers.

ΡΕΥΜΑ: (1) Συνεχής, οριζόντια μη παλιρροιακή κίνηση υδάτινης μάζας. (2) Στη λιμνολογία, η λίγο ως πολύ συνεχής ροή νερού σε λιμνοδεξαμενές, ταμιευτήρες, λίμνες και ποτάμια.

STRÖMUNG: (1) Eine nicht unbedingt durch die Tide hervorgerufene Bewegung des Meerwassers. (2) In der Limnologie eine mehr oder weniger kontinuierliche Wasserbewegung in Teichen, Reservoiren, Seen und Flüssen; in Teichen meist windgetrieben.

CORRENTE: (1) Un movimento d’acqua continuo, orizzontale. (2) In limnologia: un movimento d’acqua più o meno continuo negli stagni, nelle dighe, nei laghi e nei fiumi.

CORRIENTE: (1) Movimiento horizontal del agua de mar que no esta asociada a mareas. (2) En limnología: dícese de movimiento más o menos continuo de agua en los estanques, depósitos, lagos y ríos.

STRØM: (1) En kontinuerlig horisontal bevegelse av vann, ikke tidevannsstrøm. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): En mer eller mindre kontinuerlig vannbevegelse i dammer, innsjøer eller elver.

Was this helpful?
Courant qui court parallèle à lestran avant de converger et former le cou dun courant de déchirure.


FEEDER CURRENT: The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

ZUFÜHRENDE STRÖMUNG (NÄHRSTROM): Eine Strömung, die parallel zur Küste verläuft, bevor sie konvergiert und zur reißenden Strömung wird.

FEEDER CURRENT: La corrente che fluisce parallelamente alla riva prima di riunirsi a formare il collo di una corrente turbolenta.

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN: Corriente que paralelamente a la orilla antes de converger y formar el cuello de una corriente de rasgón.

TILFØRSELSSTRØM: Strøm som følger parallelt med kysten før den konvergerer og danner halsen til et dragsug.

Was this helpful?
Le mouvement du courant de marée vers lestran et remontant les cours deau influencés par les marées. Dans un système dinversion diurne de courant de marée, les termes "flux maximal" et "flux minimal" font référence aux différences de vitesse au jour le jour à cause du cycle des marées.


FLOOD CURRENT: The movement of a tidal current toward the shore and up a tidal stream. In the semidiurnal type of reversing current, the terms greater flood and lesser flood are applied respectively to the flood currents of greater and lesser velocity each day.

ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στη ροή της παλίρροιας προς την ακτή. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκαήμερο, οι όροι ανώτερη (μείζων) και κατώτερη (ελάσσων) πλημμυρίδα αναφέρονται αντιστοίχως στα, ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα πλημμυρίδας.

HOCHWASSERSTROM: Das Bewegen einer Gezeiten- strömung auf die Küste zu und entlang eines Gezeitenstromes. Bei dem semidiurnalen Typ einer Umkehrströmung werden die Begriffe größere und geringere Flut jeweils an jedem Tag auf den Hochwasserstrom größerer und geringerer Fließgeschwindigkeit angewendet.

CORRENTE DI MAREA: Movimento di una corrente tidale diretta verso la riva e rimontante il corso dacqua per influenza delle maree. Nel sistema di inversione diurna della corrente di marea, i termini "flusso massimo" e "flusso minimo" si riferiscono alla differenza di velocità causata giorno per giorno dal ciclo delle maree.

CORRIENTE DE MAREA: El movimiento de corriente de marea hacía la orilla remontando las corrientes de agua influidos por las mareas. En un sistema de inversión diurna de corriente de marea, los términos “flujo máximo” y “flujo mínimo” hacen referencia a las diferencias de velocidad diaria a causa de las mareas.

FLOSTRØM: Bevegelse av tidevannsstrøm mot land. Forekommer to ganger daglig med ulik styrke.

Was this helpful?
Courant saisonnier de locéan Indien sécoulant vers lest et le sud-est à travers la mer dArabie et la baie du Bengale. Pendant lété de lhémisphère nord, ce courant forme les côtés nord et nord-est de la circulation océanique générale, dans le sens des aiguilles dune montre, de la partie septentrionale de locéan Indien. Pendant lhiver de lhémisphère nord, ce courant est remplacé par le courant equatorial nord sécoulant vers louest.


MONSOON CURRENT: A seasonal Indian Ocean current flowing eastward and southeastward across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. During the northern hemisphere summer this current forms the northern and northeastern part of the general clockwise oceanic circulation of the northern part of the Indian Ocean. During the northern hemisphere winter the monsoon current is replaced by a westward setting north equatorial current.

ΜΟΥΣΩΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Εποχιακό ρεύμα του Ινδικού Ωκεανού που ρέει προς τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά διασχίζοντας την Αραβική θάλασσα και τον κόλπο της Βεγγάλης. Κατά την διάρκεια του θέρους του βορείου ημισφαιρίου, το ρεύμα αυτό σχηματίζει το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της γενικής δεξιόστροφης ωκεάνειας κυκλοφορίας του βόρειου τμήματος του Ινδικού ωκεανού. Κατά τον χειμώνα του βορείου ημισφαιρίου, το μουσωνικό ρεύμα αντικαθίσταται από ένα ρεύμα που κινείται προς δυσμάς ΒΟΡΕΙΟ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ.

MONSUN-STRÖMUNG: Eine saisonale Meeresströmung im Indischen Ozean, die ostwärts und südostwärts quer durch das Arabische Meer und den Golf von Bengalen fließt. Während des Sommers formt diese Strömung auf der Nordhemisphäre den nördlichen und nordöstlichen Teil der allgemeinen im Uhrzeigersinn verlaufenden Luftzirkulation über dem Ozean. Während des Winters auf der Nordhemissphäre wird die Monsun-Strömung durch eine westlich ausgerichteteNord-äquatorial-Strömung ersetzt.

MONSONICA, CORRENTE: Corrente stagionale dellOceano Indiano che scorre in direzione Sud e S.E. attraverso il Mare Arabico e il Golfo del Bengala

CORRIENTE MONZÓN: Corriente estacional del océano Índico que pasan hacia el este y el sudeste a través del mar de Arabia y la bahía de Bengale. Durante el verano del hemisferio norte, esta corriente forma los lados norte y noreste de la circulación oceánica general, en el sentido de las agujas de un reloj, de la parte septentrional del océano Índico. Durante el invierno del hemisferio norte, esta corriente esta reemplazada por la corriente ecuatorial norte que pasa hacia el oeste.

MONSUNSTRØM: Årtidsavhengig strøm i Indiahavet, som beveger seg øst- og sørøstover tvers over Arabiahavet og Bengalbukta. Mens det er sommer på den nordlige halvkule danner denne strømmen den nord- og nordøstlig delen av den vanlige sirkulasjonsstrømmen (med klokken) i det nordlige Indiahavet. Når det er vinter på den nordlige halvkule erstattes monsunstrømmen av en vestlig dreining av nord-ekvatorial-strømmen.

Was this helpful?
Courant déterminé par le reflux de la marée vers le large. Dans le système dinversion demi-diurne des courants, les termes grand reflux et petit reflux sappliquent aux courants de reflux de vitesse de plus ou moins grande importante suivant le jour.


EBB CURRENT: The movement of a tidal current away from shore or down a tidal stream. In the semi-diurnal type of reversing current, the terms greater ebb and lesser ebb are applied respectively to the ebb currents of greater and lesser velocity each day.

ΡΕΥΜΑ ΑΜΠΩ