AMC LIMITED

F

Coeficiente de co-ancestro. Es una medida de la interrelación de individuos dentro de una población. La intrercorrelación génica entre individuos de una población refleja las frecuencias reales génicas.


FST: Termed the co-ancestry coefficient. A measure of the inter-relatedness of individuals within a population. The intercorrelation of genes of individuals in a population reflecting actual gene frequencies.F-statistics: A set of coefficients that measure the apportionment of genetic variation within and between populations and individuals.

FST: Ονομάζεται και συντελεστής συγγένειας. Αποτελεί έναν τρόπο μέτρησης των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα άτομα ενός πληθυσμού. Εκφράζει τις γονιδιακές συχνότητες που υπάρχουν μέσα στον πληθυσμό.

FST: Wird als Co-Verwandtschaftskoeffizient bezeichnet. Ein Maß für die Zwischenbeziehung von Individuen innerhalb einer Population. Die Korrelation zwischen den Genen von Individuen in einer Population reflektiert die aktuellen Genfrequenzen.

FST: Coefficient de co-ascendance. Une mesure des inter-rélations génétiques entre les membres d’une population. La corrélation entre les gènes des individus d’une population qui reflète les fréquences réelles des gènes.

FST: Coefficiente di ‘parentela’. Una misura dellinterconnessione degli individui appartenenti ad una popolazione. F-(coefficiente): Un insieme di coefficienti statistici che misurano la ripartizione della variazione genetica all’interno e tra popolazioni e individui.

FST: Slektskapskoeffisienten. Et mål på slektskapsgraden mellom individer i en populasjon. Korrelasjonen av gener mellom individer i en populasjon. Denne korrelasjonen reflekterer genfrekvenser i populasjonen.

Was this helpful?
Relación del riesgo stocástica que resulta de la irradiación de un tejido sobre el riesgo total stocástica cuando el cuerpo es uniformemente irradiado.


RISK WEIGHTING FACTOR: Ratio of the stochastic risk resulting from irradiation of a tissue to the total stochastic risk when the whole body is irradiated uniformly.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Λόγος του στοχαστικού κινδύνου από την ακτινοβόληση ενός ιστού προς τον ολικό στοχαστικό κίνδυνο όταν ολόκληρο το σώμα ακτινοβολείται ομοιόμορφα.

RISIKOABSCHÄTZUNGSFAKTOR: In der Strahlenbiologie der Vergleich des statistischen Risikos, das bei der Bestrahlung eines bestimmten Gewebes entsteht, zum statistischen Risiko, das entsteht, wenn der gesamte Körper gleichmäßig bestrahlt wird.

FACTEUR DE CORRECTION DU RISQUE: Le rapport du risque stochastique résultant de lirradiation dun tissu sur le risque total stochastique quand le corps entier est uniformement irradié.

RISCHIO PESATO (RISK WEIGHTING FACTOR): Rapporto tra rischio stocastico legato all’irradiazione di un tessuto e rischio stocastico totale, dovuto a panirradiazione (irradiazione uniforme di tutto il corpo).

RISIKOVURDERINGSFAKTOR: Forholdet mellom den stokastiske risikoen ved stråling av et vev og den totale stokastiske risikoen når hele kroppen stråles.

Was this helpful?
La probabilidad de un cáncer o de una leucemia o de daños hereditarios por unidad de dosis equivalente. A menudo usado para las infecciones malignas fatales y lesiones hereditarias graves; expresado en términos de probabilidad por Sievert.


RISK FACTOR: The probability of cancer and leukaemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.

RISIKOFAKTOR: In der Strahlenbiologie die Wahrscheinlichkeit von Krebs und Leukämie oder Erbfehlern pro Äquivalent Einheitsdosis; bezieht sich normalerweise auf fatale bösartige Krankheiten und schwerwiegende Erbfehler; ausgedrückt als die Wahrscheinlichkeit je Sievert.

FACTEUR DE RISQUE: La probabilité dun cancer ou dune leucémie ou de dommage héréditaire par unité de dose équivalent. Souvent utilisé pour les affections malignes fatales et lésions héréditaires graves; exprimé en termes de probabilité par Sievert.

FATTORE DI RISCHIO: Probabilità per unità di dose equivalente (di radiazioni per esempio), di sviluppare un cancro, una leucemia o un danno ereditario. Normalmente si riferisce a tumori maligni e gravi danni ereditari; espresso anche come probabilità per sievert (Sv).

RISIKOFAKTOR: Sannsynlighet for kreft og leukemi eller arvelige skader per doseenhet. Henviser vanligvis til dødelige ondartede sykdommer og alvorlige arvelige skader. Uttrykt som sannsynlighet per sievert.

Was this helpful?
Hormona que inhibe la secreción de gonadotropina; probablemente dopamina en peces.


GONADOTROPIN RELEASE INHIBITING FACTOR (GRIF): Hormonal factor that inhibits the secretion of gonadotropic hormone. In fish, probably dopamine.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗΣ (GRΙF): Gonadotropin Release Inhibiting Factor. Ορμονικός παράγοντας που παρεμποδίζει την έκκριση της γοναδοτρόπου ορμόνης. Στα ψάρια, πιθανώς η ντοπαμίνη.

GRIF: Abkürzung des englischen Begriffes "Gonadotropin release inhibiting factor", was so viel wie "Gonadotropinhemmer" heißt. In Fischen ist dies wahrscheinlich das Dopamin, das die Ausschüttung des Gonadotropins hemmt.

FACTEUR INHIBITEUR DE LA LIBERATION DE GONADOTROPINE: Une hormone qui inhibe la sécrétion de lhormone gonatropode; en toute probabilité, la dopamine chez les poissons.

FATTORE INIBENTE IL RILASCIO DI GONADOTROPINE: Fattore ormonale che inibisce la secrezione dellormone gonadotropo. Nei pesci molto probabilmente esso è rappresentato dalla dopamina.

GONADOTROPINHEMMER (“GRIF”): Hormonell faktor som hemmer sekresjon av gonadotropin. I fisk, trolig dopamin.

Was this helpful?
Dícese de todo factor ambiental, o grupo de factores aparentados, que existen en un nivel suboptimo, y de hecho impiden a un organismo de llegar a su potencial biótico máximo.


LIMITING FACTOR: Any environmental factor, or group of related factors, which exists at suboptimal level and thereby prevents an organism from reaching its full biotic potential.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ: Περιβαλλοντικός, σε επίπεδα κάτω από το άριστο και γιαυτό εμποδίζουν έναν οργανισμό να φθάσει στο πλήρες βιοτικό του δυναμικό.

BEGRENZENDER FAKTOR: Jeder Umweltfaktor oder eine Gruppe von miteinander verknüpften Faktoren, die unterhalb des Optimums liegen und dadurch einen Organismus hindern, sein volles biotisches Potential zu entfalten.

FACTEUR LIMITANT: Se dit de tout facteur environnemental, ou groupe de facteurs apparentés, qui existent à un niveau sous-optimal, et de ce fait empêchent un organisme datteindre son potentiel biotique maximal.

FATTORE LIMITANTE: Qualsiasi fattore ambientale, o gruppo di fattori correlati, che esistono a un livello subottimale e perciò impediscono agli organismi di raggiungere il loro completo potenziale biotico.

BEGRENSENDE FAKTOR: Enhver miljøfaktor, eller en gruppe beslektede faktorer, som er tilstede ved suboptimle nivåer. Og på denne måten hindrer en organisme i å nå sitt fulle biotiske potensiale.

Was this helpful?
Factor K. Indice numérico que expresa la relación entre el peso (W) y la longitud de un pez (L) dado por: K = aW/Lb, donde a y b son constantes propias por cada especie. A menudo b es igual à 3, o un valor próximo de 3 determinado experimentalmente. Los valores pequeños de K son indicadores de peces en malas condiciones. Los peces que se aproximan a la madurez sexual muestran un valor de K muy elevado.


CONDITION FACTOR: K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.

ΔΕIΚΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤIΑΣ: "Παράγοντας Κ". Αριθμητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι Κ=aW/L^b όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.

KONDITIONSFAKTOR: K-Faktor; ein numerischer Index: die Beziehung zwischen Gewicht (W) und Länge (L) eines Organismus, ausgedrückt in: K = axW/Lxb. Als Konstante b wird in der Regel die Zahl drei angenommen, oder eine experimentell bestimmte Zahl, die in der Nähe von drei liegt; a ist ein artspezifischer Faktor. Zum Beispiel, niedrige K-Werte signalisieren Fische mit geringer Kondition, während Fische, die die Geschlechtsreife erreichen, einen sehr hohen Konditionsfaktor aufweisen.

FACTEUR DE CONDITION: Facteur K. Indice numérique exprimant le rapport entre le poids (W) et la longueur dun poisson (L) donnée par: K = aW/Lb, où a et b sont des constantes propre pour chaque espèce. Souvent b est égal à 3, ou une valeur proche de 3 déterminée expérimentalement. Les valeurs faibles de K indiquent des poissons en mauvaise condition. Les poissons approchant la maturité sexuelle montrent une valeur de K très élevée.

FATTORE DI CONDIZIONE: Il fattore K. un indice numerico: il rapporto fra il peso (W) e la lunghezza (L) di un esemplare, espresso da K= aW/Lb, dove a e b sono costanti specifiche della specie. La costante b ha solitamente il valore di 3, o in genere un valore vicino, determinato sperimentalmente. Un basso valore di K indica un pesce non in buone condizioni (magro). Il pesce prossimo alla maturazione sessuale ha un valore molto alto del fattore di condizione.

KONDISJONSFAKTOR: K-faktor. En numerisk indeks, sammenheng mellom vekt (V) og lengde (L) for et individ, uttrykt som: K = aV/Lb. der a og b er artsspesifikke konstanter. Konstanten b blir vanligvis satt til 3, eller en eksperimentelt bestemt verdi nær denne. Lav K-faktor indikerer at fisken har dårlig kondisjon. Fisk som nærmer seg kjønnsmodning har svært høy K-faktor.

Was this helpful?
Factor de conversión usado para establecer el limite de concentración, de una sustancia tóxica, considerado arbitrario excepto para el medio ambiente. Este factor es establecido a partir de los datos de toxicidad de los experimentos a corto plazo. Así, por ejemplo, el LC50 para 4 días es a menudo multiplicado por un factor de 0,1 o 0,01; los datos extraídos de los tests de toxicidad crónica son también tomados en consideración para fijar ese factor.


APPLICATION FACTOR: The factor by which a concentration observed as causing a harmful effect in a short-term experiment is converted to give what is frequently arbitrarily considered as an acceptable level in the environment. Usually a given protocol is used to predict this safety level of toxicant from a known level of response, usually the median tolerance limit. For example, the 4-day LC50 is frequently multiplied by 0.1 or 0.01 to give this level; data derived from chronic tests are, however, also used to deriv

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Ο συντελεστής με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται η αναγωγή των ορίων τοξικότητας που έχουν προσδιορισθεί στο πλαίσιο ενός βραχύχρονου πειράματος σε όρια που (αυθαιρέτως) θεωρούνται αποδεκτά για το περιβάλλον. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή αυτού χρησιμοποιούνται τα δεδομένα βραχύχρονων πειραμάτων, αλλά και τα δεδομένα πειραμάτων χρόνιας τοξικότητας. Συνήθως ως βάση λαμβάνεται το ενδιάμεσο επίπεδο ανοχής. μετατρέπεται σε αυτήν που συνήθως θεωρείται αυθαίρετα ως το αποδεκτό επίπεδο γι

APPLIKATIONSFAKTOR: Umrechnungsfaktor, mit dessen Anwendung ein im Kurzzeit-Experiment ermittelter Grenzwert für einen Schadstoff auf den im Feld zu tolerierenden Wert erniedrigt wird. Meist wird ein bestimmtes Protokoll verwendet, um diese Sicherheitsgrenze eines Giftstoffes von einem bekannten Reaktionsniveau aus vorherzusagen; im allgemeinen die durchschnittliche Toleranzgrenze. Zum Beispiel wird der 4-Tage LC50-Wert häufig mit dem Faktor 0,1 oder 0,01 multipliziert, um diesen Wert zu erhalten. Daten aus chronis

FACTEUR DAPPLICATION: Facteur de conversion utilisé pour établir la limite de concentration, dune substance toxique, considérée arbitraire sauf pour lenvironnement. Ce facteur est établi à partir de données de toxicité dans des expériences à court terme. Ainsi, par exemple, la LC50 pour 4 jours est souvent multipliée par un facteur de 0,1 ou 0,01; les données issues de tests de toxicité chronique sont également prises en considération pour létablissement de ce facteur.

FATTORE DI APPLICAZIONE: Il fattore che viene utilizzato per convertire una concentrazione che causa un effetto nocivo in un esperimento a breve durata, in quello che è spesso arbitrariamente considerato un livello accettabile nell’ambiente. Di solito un dato protocollo è usato per predire questo livello di sicurezza di un agente tossico da un livello di reazione noto, di solito il limite di tolleranza per la media. Per esempio, il valore di LC50 di 4 giorni è spesso moltiplicato per 0.1 o 0.01 per ottenere questo livel

APPLIKASJONSFAKTOR: Omregningsfaktoren som brukes for å bestemme konsentrasjonen som er akseptabel for miljøet, beregnet ut fra konsentrasjonen som er skadelig ved korttidseksponering. Vanligvis er en gitt protokoll brukt til å forutsi dette sikkerhetsnivået av et gitt giftstoff ut i fra en kjent konsentrasjon som gir respons, vanligvis det mediale toleransnivået. F.eks. kan en fire dagers LC50 bli multiplisert med 0,1 eller 0,01 for å estimere den akseptable konsentrasjonen. Data fra kroniske tester blir imidlerti

Was this helpful?
Medida de acumulación de una sustancia (normalmente xenobiótica) para la biomasa de los organismos vivientes en el medio en el cuál esta sustancia es presente. FBC = Co/Cw dónde Co es la concentración de la sustancia en los organismos, y Cw es la concentración en agua.


BIOCONCENTRATION FACTOR (BCF): A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ : Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.

BIO-KONZENTRATIONSFAKTOR (BCF): Ein Maß für die Anreicherung einer Verbindung (gewöhnlich eine xenobiotische Substanz) aus dem aquatischen Milieu in der Biomasse von Organismen (z.B. Algen), die in diesem Milieu vorkommen. BCF = Co/Cw, wobei Co die Konzentration der Verbindung in den Organismen, und Cw die Konzentration der gleichen Verbindung im Wasser bedeutet.

FACTEUR DE BIOCONCENTRATION: Mesure de laccumulation dune substance (normalement xénobiotique) par la biomasse des organismes vivant dans le milieu ou cette substance est présente. FBC = Co/Cw où Co est la concentration de la substance dans les organismes, et Cw est la concentration dans leau.

FATTORE DI (BIO)CONCENTRAZIONE (FC, FBC, BCF): Misura dell’accumulo di una sostanza (generalmente uno xenobiotico) presente in un ambiente acquatico, nella biomassa degli organismi (per esempio, alghe) che vivono nello stesso quell’ambiente. BCF = Co/Cw dove Co = la concentrazione del composto negli organismi, e Cw è la concentrazione del composto nell’acqua.

BIOKONSENTRERINGSFAKTOR (BKF): Måling for til hvilken grad en sammensetning (vanligvis et xenobiotika), tilstede i et akvatisk miljø, blir akkumulert i biomassen til en organisme (f.eks. alge) som lever i dette miljøet. BKF = Co/Cw der Co = konsentrasjonen av sammensetningen i organismen, og Cw = konsentrasjonen av sammensetningen i vannet.

Was this helpful?
Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

STRESSOR: Jeder Faktor, der Streß hervorruft und so die normale Stabilität eines Tieres stört.

AGENT STRESSANT: Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.

AGENTI STRESSANTI: Qualsiasi stimolo avverso che causa stress e tende ad alterare le condizioni di normale stabilità di un animale.

STRESSOR: Det stimulus som fjører til stress.

Was this helpful?
Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u


PHAGE: A highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny virions within the ho

ΦΑΓΟΣ: Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

PHAGE: Siehe BAKTERIOPHAGEN. (Außerordentlich diverse Gruppe von Viren, die Bakterien befallen. Wohl alle Bakterien können von bestimmten Phagen infiziert werden. Häufig kann ein bestimmter Phage aber nur wenige Bakterienstämme oder -arten befallen. Die Folgen einer Infektion hängen vom Wirt und vom Phagen ab, zum Teil aber auch von anderen Umständen. Virulente Phagen verursachen immer das Auflösen der Wirtszelle, während andere Phagen eine stabile, nicht zerstörende Verbindung mit ihrem Wirt eingehen

PHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

FAGO: Vedi BATTERIOFAGO.((Fago) Qualsiasi virus il cui l’ospite sia un batterio. I batteriofagi sono un gruppo di virus molto vario. La maggior parte o tutti i battteri possono essere infettati da fagi specifici. Comunemente, un dato fago può infettare solo uno o pochi ceppi o specie di batteri. Le conseguenze dell’infezione del fago dipendono dal fago e dall’ospite, e fino a un certo punto, dalle condizioni ambientali. Fagi virulenti inducono sempre un ciclo litico nella cellula ospite, mentre i fagi

FAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

Was this helpful?
Relativo a la fagocitosis.


PHAGOCYTIC: Pertaining to phagocytes.

ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΚΟ: Σχετιζόμενο με τα φαγοκύτταρα.

PHAGOZYTISCH: Zu den Phagozyten gehörend.

PHAGOCYTAIRE: Relatif à la phagocytose.

FAGOCITARIO: Relativo ai fagociti.

FAGOCYTTISK: Vedrører fagocytter.

Was this helpful?
Célula capaz de ingerir bacterias, cuerpos extraños y otras células. Se pueden distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móviles. (b) macrófagos que son inmóviles o sésiles (por ejemplo, células endoteliales, monocitos y histiocitos).


PHAGOCYTE: A cell capable of ingesting bacteria, foreign particles, and other cells. There are (a) microphages (neutrophil leucocytes) which are mobile and (b) macrophages which are immobile or sessile (e.g. endothelial cells, mono- and histocytes).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που έχει την δυνατότητα να πέπτει βακτήρια, ξένα σώματα και άλλα κύτταρα. Διακρίνονται σε (1) μικροφάγα (ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) που είναι κινητά και (2) μακροφάγα που είναι ακίνητα ή εδραία (π.χ. ενδοθυλιακά κύτταρα, μονο- και ιστοκύτταρα).

PHAGOZYTE: Freßzelle, die sich Gewebstrümmer, Fremdkörper, Mikroben und Zellen einverleibt und verdaut; von Metschnikoff 1883 geprägter Terminus. Es werden unterschieden: (i) Mikrophagen (neutrophile Leukozyten), die mobil sind; (ii) Makrophagen, die überwiegend immobil, sessil sind (z.B. Endothel-, Retikulumzellen, Sternzellen der Leber, Mono-, Histozyten).

PHAGOCYTE: Une cellule capable dingérer des bactéries, des corps étrangers et dautres cellules. On distingue: (a) les microphages (leucocytes neutrophiles) mobiles. (b) les macrophages qui sont immobiles ou sessiles (par exemple, cellules endothéliales, monocytes et histocytes).

FAGOCITA: Cellula capace di fagocitare batteri, particelle estranee e altre cellule. I fagociti si dividono in: (a) microfagi (leucociti neutrofili) in grado di compiere movimenti e (b) macrofagi che sono immobili o sessili (p.e. cellule endoteliali, monociti e istiociti).

FAGOCYTT: Celle som kan ta opp bakterier, fremmede partikler og andre celler. To typer: (a) Mikrofager (neutrofile leukocytter), som er bevegelige. (b) Makrofager, som er ubevegelige eller fastsittende (f.eks. endotelceller, mono- og histocytter).

Was this helpful?
Mevanismo de incorporación de partículas (por ejemplo, partículas alimentarias, cuerpos extraños) a las células.


PHAGOCYTOSIS: The intracellular uptake of solid particles by cells such as phagocytes, either for nutritional purposes (e.g. food) or as a defence mechanism (foreign bodies).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΩΣΗ ή ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ: Η ενδοκυτταρική κατάποση στερεών σωματιδίων από κύτταρα (φαγοκύτταρα) είτε γιά λόγους διατροφής είτε γιά λόγους άμυνας (ξένα σώματα).

PHAGOZYTOSE: Die Fähigkeit der Phagozyten, bestimmte Bestandteile ins Zytoplasma aufzunehmen. Die Aufnahme und Verdauung von fester partikulärer Substanz durch eine Zelle, die eine Vakuole um den Partikel bildet, entweder als Nahrungsaufnahme oder als Abwehrmechanismus.

PHAGOCYTOSE: Le fait dincorporer les particules (ex. particules alimentaires, corps étrangers) dans les cellules.

FAGOCITOSI: Assunzione intracellulare di particelle solide, da parte di cellule come i fagociti, a scopo nutritivo (p.e. cibo) o difensivo (p.e. corpi estranei).

FAGOCYTOSE: Intracellulært opptak av faste partikler av celler, f.eks. fagocytter. Enten for ernæring (mat) eller som forsvarsmekanisme (fremmedlegemer).

Was this helpful?
Material terrígeno o pelágico con partículas más pequeñas que los granos de arena y que forma un sedimento no diferenciado cuyas partículas pertenecen a la gama de la arcilla < 0,0625 mm.


MUD: Pelagic or terrigeneous detrital material consisting of particles smaller than sand, that is, an undifferentiated sediment made up of particles mostly within the silt-clay range smaller than 0.0025 inch (0.0625 mm).

IΛΥΣ: πελαγικό ή χερσογενές μέρος του τριπτού αποτελούμενο από κόκκους μικρότερους από εκείνους της άμμου, το οποίο συνιστά αδιαφοροποίητο ίζημα απαρτιζόμενο κατά κύριο λόγο από ιλυο-αργιλώδεις κόκκους διαμέτρου μικρότερης από 0.0625 χιλιοστά.

SCHLAMM(1): Pelagisches oder terrestrisches Detritusmaterial, aus Partikeln kleiner als Sand bestehend, die ein undifferenziertes Sediment darstellen, meist aus Lehmschlick -Partikeln mit einer Ausdehnung kleiner als 0.0025 Inch (0.0 625 Millimeter) aufgebaut.

VASE(1): Matière terrigène ou pélagique composée de particules plus petites que des grains de sable et formant un sédiment non-différencié dont les particules appartiennent à la gamme de tailles des vases argileuses < 0,0625 mm.

FANGO: Materiale detritico composto da particelle (inferiori a 0,0625 mm) più piccole di quelle della sabbia

MUDDER: Pelagisk eller terrigent materiale som består av partikler som er mindre enn sandkorn. Utgjør et udifferensiert sediment som er oppbygd av partikler i silt-leire størrelsesområdet, mindre enn 0,0025 tomme (0,0625 mm).

Was this helpful?
Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.


PHARYNX: That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΑΣ: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.

PHARYNX: Der Schlund, Rachen; der Teil des Verdauungstraktes, der unmittelbar an das Maul anschließt und vor dem Ösophagus liegt: trägt manchmal spezielle Strukturen (Zähne, Dornen, Platten), die zur Nahrungsaufbereitung dienen. Die Kiemenbögen der Fische umgeben den Pharynx.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à loesophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Porzione del tubo digerente, situata posteriormente al cavo orale ed anteriormente allesofago: talvolta dotata di strutture (denti, spine, placche) specializzate per la trasformazione del cibo. Nei pesci, gli archi branchiali circondano la faringe.

PHARYNX (SVELG): Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.

Was this helpful?
Que se refiere a la faringe.


PHARYNGEAL: Pertaining to the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα (βλ.λ).

PHARYNGAL: Auf den Rachen bezogen.

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARINGEO: Relativo alla faringe.

FARYNGAL: Vedrører svelget (pharynx).

Was this helpful?
Animales viviendo en los fondos acuáticos.


BENTHIC (BENTHONIC) FAUNA: Animals living on or near the bottom of a body of water.

ΒΕΝΘIΚΗ (ΒΕΝΘΟΝIΚΗ) ΠΑΝIΔΑ: Οργανισμοί που ζουν πάνω, μέσα ή κοντά στον βυθό, ή σε στενή σχέση με αυτόν.

BENTHISCHE FAUNA, BENTHOSFAUNA: Organismen, die auf oder nahe dem Boden eines Gewässers leben.

FAUNE BENTHIQUE: Animaux peuplant les fonds aquatiques.

FAUNA BENTONICA: Animali che vivono sul od in prossimità del fondo di un bacino d’acqua.

BENTISK FAUNA (BUNNFAUNA): Dyr som lever på eller nær bunnen i vannmassene.

Was this helpful?
La unión de dos gametos que forman un cigoto.


FERTILIZATION (SEXUAL): The union of two gametes to form a zygote.

ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ: Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.

BEFRUCHTUNG (SEXUELLE): Die Vereinigung zweier Gameten zu einer Zygote.

FECONDATION: Lunion de deux gamètes formant un zygote.

FECONDAZIONE (SESSUALE): Lunione di due gameti per formare uno zigote.

BEFRUKTNING (KJONNET): Sammensmeltning av to gameter for å danne en zygote.

Was this helpful?
Fecundación obtenida por la mezcla huevos y esperma de los genitores (propagación artificial, fecundación in vitro).


ARTIFICIAL FERTILIZATION: Fertilization usually carried out by stripping brood-stock organisms and mixing together sperm and eggs (artificial propagation, artifical reproduction).

ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Γονιμοποίηση επιτελούμενη με την μείξη σπέρματος και ωαρίων που αποσπώνται (ή απομυζώνται) από τους γονικούς οργανισμούς. (Τεχνητός πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή).

KÜNSTLICHE BEFRUCHTUNG: Die Befruchtung wird gewöhnlich durch Abstreifen von Elterntieren und dem Mischen von Sperma und Eiern durchgeführt (künstliche Vermehrung, künstliche Reproduktion, künstliche Besamung).

FECONDATION ARTIFICIELLE: Fécondation accomplie par le mélange doeufs et de sperme prélevés sur des géniteurs (propagation artificielle, fécondation in vitro).

FECONDAZIONE ARTIFICIALE: La fecondazione di solito effettuata mescolando i gameti (uova e spermatozoi) prelevati dai riproduttori (riproduzione artificiale, riproduzione in vitro).

KUNSTIG BEFRUKTNING: Befruktning vanligvis utført ved å stryke avlsdyr (f.eks. stamfisk) og deretter blande egg og melke (kunstig formering, kunstig reproduksjon).

Was this helpful?
La cantidad de huevos producidos por la hembra por unidad de tiempo y/o por peso unitario.


FECUNDITY: The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.

ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ: Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

FRUCHTBARKEIT: Die Anzahl der Eier oder Nachkommen, die jährlich von einem weiblichen Tier produziert werden oder die Anzahl der Eier pro Einheit Körpergewicht.

FECONDITE: La quantité doeufs produits par une femelle par unité de temps et/ou par poids unitaire.

FECONDITA: Numero di uova prodotte da una femmina per unità di tempo e/o per unità di peso corporeo.

FRUKTBARHET: Antall egg og avkom produsert årlig av en hun per enhet kroppsvekt. Syn. fekunditet.

Was this helpful?
Proceso de inversión del sexo en el cual los jóvenes peces machos son fisiologicamente llevados a producir huevos que son genéticamente machos, es decir heterogametos XY. Ese proceso es utilizado para favorecer ciertas estrategias de gestión de producción.


FEMINIZATION: Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.

ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχείρισης/παραγωγής.

FEMINISIERUNG: Prozeß der Geschlechtsumwandlung in männlichen Jungfischen, nachdem durch die Gabe von Geschlechtssteroiden diese Tiere veranlaßt werden, Eier zu produzieren, die genetisch männlich, d.h. heterogametisch XY sind. Dieses Verfahren wird benutzt, um bestimmte Produktionsstrategien in der Aquakultur durchführen zu können.

FEMINISATION: Processus dinversion du sexe dans lequel les jeunes poissons mâles sont physiologiquement amenés à produire des oeufs qui sont génétiquement mâles, cest-à-dire hétérogamètes XY. Cette procédure est utilisée pour favoriser certaines stratégies de gestion de production.

FEMMINILIZZAZIONE: Fenomeno di inversione sessuale nel quale i giovani pesci maschi vengono fisiologicamente indotti, tramite lutilizzo di appropriati steroidi sessuali, a produrre uova. Tali animali risultano fenotipicamente femmine, pur mantenendo un patrimonio genetico sessuale maschile. Questo metodo permette di avere un maggiore controllo sulle strategie di produzione.

FEMINISERING: Prosess der genetisk hannlig fiskeyngel behandles med kjønnssteroider, slik at de utvikler seg til fenotypiske hunner. Disse fiskene (genotypisk han, fenotypisk hun ) brukes til å produserer egg som er genetisk hanner, dvs heterogametisk XY. Denne prosedyren brukes for å gjøre visse produksjonsstrategier lettere.

Was this helpful?
Diagrama ramificado que relaciona especies o taxones por la estimación de su similitud general. Normalmente se construye usando análisis de grupos (cluster).


PHENOGRAM: A branching diagram that links species/taxa by estimates of overall similarity. Usually constructed using cluster analysis.

ΦΑΙΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση, η οποία συνδέει μεταξύ τους με διακλαδώσεις είδη/τάξα υπολογίζοντας τη συνολική τους ομοιότητα. Κατασκευάζεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάταξης.

PHÄNOGRAMM: Ein Diagramm, in dem durch Verzweigung die eingeschätzte Nähe der systematischen Ähnlichkeiten dagestellt werden (gewöhnlich unter Verwendung der Kluster-Analyse ermittelt).

PHÉNOGRAMME: Schéma à branche illustrant les liens entre des espèces-taxa basé sur leurs similarités générales. Normalement construit par analyse de groupes.

FENOGRAMMA: Diagramma ramificato che collega le specie/taxa tramite le caratteristiche simili. Viene costruito usando l’analisi dei cluster.

FENOGRAM: Et forgrenet diagram som forbinder arter eller taksoner ved å estimere deres totale likhet. Konstrueres vanligvis ved å bruke gruppeanalyse.

Was this helpful?
De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina blanca, soluble en el agua y en el alcohol. El fenol se utiliza en los solventes, resinas y herbecidas.


PHENOL: Chemical formula: C5H5OH. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C6Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

PHENOL: Chem. Formel C5H5OH. Weiße, kristalline Substanz, löslich in Wasser und Alkohol. Phenol wird in Lösungsmitteln, Harzen und Herbiziden verwendet. Diese Gruppe aromatischer Verbindungen ist durch die Anlagerung von mindestens einer Hydroxy-Gruppe an den Benzol-Ring charakterisiert.

PHENOL: De formule chimique C5H5OH. Masse cristalline blanche, soluble dans leau et dans lalcool. Le phénol est utilisé dans les solvants, les résines et les herbicides.

FENOLO: Formula chimica: C5H5OH. Sostanza cristallina, bianca, solubile in acqua o alcol. I fenoli sono presenti in numerosi solventi, resine ed erbicidi. Questa classe di composti aromatici è caratterizzata dal legame di almeno un gruppo OH allanello benzenico.

FENOL: Kjemisk formel: C5H5OH. Hvit krystallisk masse, som er løselig i vann og alkohol. Bruket i løsemidler, harpiks og plantedrepende midler. Denne klassen med aromatiske forbindelser karakteriseres ved at de har bundet minst én hydroksygruppe til benzenringen.

Was this helpful?
Conjunto de caracteres morfológicos y fisiológicos de un organismo; producto de interacción entre el genotipo y el ambiente.


PHENOTYPE: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

PHÄNOTYP: Die Gesamtheit, der zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung ausgebildeten (äußeren) Eigenschaften eines Organismus.

PHÉNOTYPE: Ensemble de caractères morphologiques et physiologiques dun organisme; le produit de linteraction entre le génotype et lenvironnement.

FENOTIPO: Tutte le caratteristiche strutturali e funzionali osservabili in un organismo; il prodotto dellinterazione tra il genotipo e lambiente.

FENOTYPE: Totalsummen av de merkbare strukturelle og funksjonelle egenskapene til en organisme. Produktet av den gjensidige påvirkningen mellom genotypen og miljøet.

Was this helpful?
La degradación anaerobia de substancias orgánicas bajo control enzimático.


FERMENTATION: The enzymatically controlled anaerobic breakdown of organic substrates.

ΖΥΜΩΣΗ: Η ενζυματικά ελεγχόμενη αναερόβια διάσπαση των οργανικών ενώσεων.

FERMENTATION: Der enzymatisch kontrollierte anaerobe Aufschluß eines organischen Substrates.

FERMENTATION: La dégradation anaérobie de substances organiques sous contrôle enzymatique.

FERMENTAZIONE: Degradazione anaerobica della sostanza organica sotto controllo enzimatico.

GJÆRING: Den enzymatisk kontrollerte anaerobe (uten oksygen) nedbrytningen av organiske substrater.

Was this helpful?
Sustancia emitida por un animal que transmite la información a otros individuos de la misma especie.


PHEROMONE: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

ΦΕΡΟΜΟΝΗ: Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.

PHEROMONE: Botenstoffe, die von Drüsen nach außen abgegeben werden; sie haben die Funktion der stofflichen Kommunikation zwischen den Individuen einer Art.

PHEROMONE: Substance émise par un animal qui transmet ainsi de linformation à dautres individus de la même espèce.

FEROMONE: Sostanza, prodotta da un organismo, che trasmette informazioni veicolate da segnali chimici.

FEROMON: Substans produsert av organismer, som overfører informasjon mellom individer av sammen art.

Was this helpful?
A los estanques, lagos, ríos; añadido de sales nutritivas (abono) a una superficie de agua para enriquecerla artificialmente permitiendo la estimulación da la producción primaria que es la base de la cadena alimentaria. La cantidad y la calidad de la fertilización dependen del tipo de medio acuático (o del sistema de cultivo) y de las especies cultivadas.


FERTILIZATION (WATER): Relating to ponds, lakes, rivers; the addition of nutrients (fertilizers) to a water body for the purpose of artificial enrichment in order to stimulate primary production as the base of the food chain. Type and amount of fertilization depends on the type of water body (or culture system) and on the species to be cultivated.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Προσθήκη θρεπτικών υλικών σε ένα υδατικό σύστημα με σκοπό τον τεχνητό εμπλουτισμό του, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, ως βάση της τροφικής αλυσίδας. Ο τύπος και η ποσότητα της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο του νερού (ή του συστήματος καλλιέργειας) και από το καλλιεργούμενο είδος.

DÜNGUNG (WASSER): Zugabe von Nährstoffen (Düngern) zu einem Teich oder Fluß, um die Primärproduktion als Basis der Nahrungspyramide anzuregen. In Abhängigkeit von der Art des Gewässers (Kultursystems) und der kultuvierten Arten werden verschiedene Düngemittel eingesetzt.

FERTILISATION (EAU): Aux étangs, lacs, rivières; addition de sels nutritifs (engrais) à une étendue deau en vue dun enrichissement artificiel servant à stimuler la production primaire qui est à la base de la chaine alimentaire. La quantité et la qualité de la fertilisation dépendent du type de milieu aquatique (ou de système de culture) et également des espèces cultivées.

FERTILIZZAZIONE (DELLE ACQUE): Relativo a vasche, laghi, fiumi; laggiunta di nutrienti (fertilizzanti) a corpi dacqua ha lo scopo di arricchire artificialmente, oltre che stimolare, i produttori primari della catena alimentare. Il tipo e la quantità dei fertilizzanti usati dipendono dal tipo di bacino dacqua, o sistema di cultura, nonchè dalle specie allevate.

GJØDSLING (VANN): Vedrører dammer, innsjøer og elver. Tilsetning av næringsstoffer (gjødsel) til en vannmasse for å øke primærproduksjonen , som er grunnlaget for næringskjeden. Type og mengde av gjødsel avhenger av type vannmasse (eller oppdrettssystem) og hvilken art som skal oppdrettes.

Was this helpful?
Una materia añadida a la tierra o al agua con el fin de aumentar su productividad; un abono.


FERTILIZER: A material applied to water to improve its productivity.

ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

DÜNGER: Ein nährstoffhaltiges Material, das auf Böden ausgebracht oder dem Wasser zugegeben wird, um die Produktivität zu erhöhen.

FERTILISANT: Une matière ajoutée au sol ou à leau afin daugmenter leur productivité; un engrais.

FERTILIZZANTE: Sostanza immessa in acqua che serve a migliorare la produttività primaria nello stesso corpo idrico.

GJØDSEL: Materiale som tilsettes vann for å øke produktiviteten.

Was this helpful?
Carbohidratos non digeridos.


DIETARY FIBRE: Non-digestible carbohydrate.

ΔIΑIΤΗΤIΚΗ IΝΑ: Μη πεπτόμενοι υδατάνθρακες.

DIÄTFASERSTOFFE: Nicht verdauliche Kohlenhydrate, Ballaststoffe.

FIBRE ALIMENTAIRE: Glucide non digéré.

FIBRA DELLA DIETA: Carboidrato non digeribile.

KOSTFIBER: Ikke-fordøyelig karbohydrat.

Was this helpful?
Proteína insoluble que forma el coágulo sanguíneo, formado gracias a la acción de la trombina sobre el fibrinógeno.


FIBRIN: The insoluble protein that forms a blood clot formed by the action of thrombin on fibrinogen.

ΙΝΩΔΕΣ: Δυσδιάλυτη πρωτείνη με την οποία σχηματίζεται ο θρόμβος του αίματος και η οποία σχηματίζεται με τη δράση της θρομβίνης επάνω στο ινωδογόνο.

FIBRIN: Das unlösliche Protein, das die Blutgerinnung über Thrombin und Fibrinogen einleitet

FIBRIN: La protéine insoluble responsable de la coagulation du sang. Produit de l’activité du fibrinogène sur la thrombine.

FIBRINA: La proteina insolubile che forma il coagulo di sangue, per azione della trombina sul fibrinogeno (vedi).

FIBRIN: Det uløselige proteinet som danner levret blod. Omdannes fra fibronogen av enzymet trombin.

Was this helpful?
Proteína plasmática producida en el hígado que a veces se le designa como Factor I.


FIBRINOGEN: A plasma protein produced in the liver, sometimes referred to as factor I, that is converted into the insoluble fibrin during blood clotting.

ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Πρωτείνη του πλάσματος, γνωστή και ως παράγοντας Ι, η οποία μετατρέπεται στο αδιάλυτο ινώδες (βλ.λ.) κατά τη διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου του αίματος.

FIBRINOGEN: Ein Plasmaprotein, das in der Leber produziert und manchmal aquch als Faktor I bezeichnet wird. Es wird während der Blutgerinnung zu unlöslichem Fibrin umgewandelt

FIBRINOGENE: Protéine circulante produite par le foie et parfois appelée facteur I. Convertie en fibrine insoluble pendant la coagulation du sang.

FIBRINOGENO: Una proteina plasmatica prodotta nel fegato, riportata anche come fattore I della coagulazione, si trasforma in fibrina insolubile durante il processo di coagulazione.

FIBRINOGEN: Et plasmaprotein produsert i leveren. Iblant referert til som faktor I.

Was this helpful?
Tipo de célula conjuntiva, común en los tejidos en proceso de reparación y implicadas en la síntesis de proteínas colágeno.


FIBROBLAST: A type of cell which is common in developing or repairing tissues and involved in protein and collagen synthesis.

IΝΟΒΛΑΣΤΕΣ: Τύπος κυττάρων, κοινός σε αναπτυσσόμενους ή επουλωνόμενους ιστούς, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεινών και κολλαγόνου.

FIBROBLAST: Ein Zellentyp, der gängig bei der Entwicklung oder der Reparatur von Zellen ist und an der Protein- und Kollagensynthese beteiligt ist.

FIBROBLASTE: Genre de cellule conjonctive, commune dans les tissus en cours de réparation et impliquée dans la synthèse de protéine et collagène.

FIBROBLASTO: Tipo di cellula che interviene comunemente nello sviluppo o nella riparazione dei tessuti e che è anche coinvolto nella sintesi delle proteine e del collagene.

FIBROBLAST: Celletype som er vanlig i nydannende eller reparerende vev, og vanlig i protein- og kollagensyntese.

Was this helpful?
Tumor benigno constituido principalmente de tejido fibroso.


FIBROMA: A benign tumour composed chiefly of fibrous tissue.

IΝΩΜΑ: Καλοήθης όγκος που συνίσταται κυρίως από ινώδεις ιστούς.

FIBROM: Ein gutartiger Tumor, der sich hauptsächlich aus fibrösem Gewebe zusammensetzt (Plural: Fibrome).

FIBROME: Tumeur bénigne constituée principalement de tissu fibreux.

FIBROMA: Tumore benigno costituito principalmente da tessuto fibroso.

FIBROM: Begynnende svulst, hovedsakelig bestående av bindevev.

Was this helpful?
Formación patológica de tejido fibroso, induciendo un endurecimiento del tejido.


FIBROSIS: Pathological formation of fibrous tissue, causing hardening of the tissue.

IΝΩΜΑΤΩΣΗ: Παθολογικός σχηματισμός ινώδους ιστού που προκαλεί σκλήρυνση του ιστού.

FIBROSE: Pathologische Ausbildung von fibrösem Gewebe, das eine Verhärtung des Gewebes verursacht.

FIBROSE: Formation pathologique de tissu fibreux, provoquant une induration du tissu.

FIBROSI: Formazione patologica costituita da tessuto fibroso, che determina indurimento del tessuto. (degenerazione fibrosa o fibroide).

FIBROSE: Patologisk dannelse av bindevev, fører til at vevet blir hardere.

Was this helpful?
Método de montaje de preparaciones permanentes de organismos o de tejidos para un estudio microscópico. Impide los cambios posteriores debidos al metabolismo o a la degradación con al menos la degradación de la estructura y el mínimo de presencia de artefactos.


FIXATION: Method of permanently mounting preparations of organisms or tissues for microscopic study. Prevents subsequent change through metabolism or decay with the least distortion of structure and the minimal presence of artefacts.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ή ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Μέθοδος μόνιμης διατήρησης παρασκευασμάτων οργανισμών ή ιστών για μικροσκοπική παρατήρηση. Παρεμποδίζει την αλλοίωση του παρασκευάσματος λόγω του μεταβολισμού ή της σήψης, ελαχιστοποιώντας παραμόρφωση της δομής και την ελάχιστη παρουσία "τεχνουργημάτων" (artefacts) (βλ.λ.).

FIXIERUNG: Haltbarmachen von Präparaten (Gewebeproben oder Organismen) für mikroskopische Untersuchungen. Verhindert nachfolgende Veränderungen durch den Stoffwechsel oder dem Verfall der Präparate, wobei die geringste Verzerrung von Strukturen und damit nur ein minimales Maß an Artefakten erzeugt wird.

FIXATION: Méthode de montage de préparations permanentes dorganismes ou de tissus pour une étude microscopique. Empêche des changements ultérieurs dus au métabolisme ou à la dégradation avec le moins de dégradation de la structure et le minimum de présence dartefacts.

FISSAZIONE: Metodo di conservazione permanente dei tessuti usato per la preparazione allo studio microscopico. Previene eventuali deterioramenti dei tessuti morti e riduce al minimo la presenza di artefatti.

FIKSERING: Metode der en gjør en permanent montering av organismer eller vev for mikroskopiske studier. Hindrer senere forandringer som følge av metabolisme eller nedbryting. Hemmer også distorsjon av strukturer og minimaliserer tilstedeværelsen av artefakter.

Was this helpful?
La conversión del nitrógeno atmosférico (N2) en formas inorgánicas disponibles a las plantas. La fijación de nitrógeno no es exclusivamente biológica. Los sistemas de fijación de nitrógeno biológico tienen lugar y incluyen: (a) bacterias libres y des algas azul-verde (varias especies aeróbicas obligatorias, de anaerobias facultativas y obligatorias, de bacterias fotosintéticas, y de especies de algas azul-verdes: las nostocales, stigone metales, chroococcales, y oscillatoria; (b) asoc


NITROGEN FIXATION: The conversion of atmospheric nitrogen (N2 ) to inorganic forms which are available to plants. Nitrogen fixation is not exclusively biological. Biological nitrogen-fixing systems include: (a) free-living bacteria and blue-green algae (several obligate aerobes, facultative and obligate anaerobes, photosynthetic bacteria and species of blue-greens of the orders nostocales, stigone metales, chroococcales, and oscillatoria; (b) plant associations and symbiotic systems (i.e. lichens: fungu

ΑΖΩΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Η μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (Ν2) σε ανόργανες μορφές που είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται από τα φυτά. Η δέσμευση αζώτου δεν είναι αποκλειστικά βιολογική. Τα βιολογικά αζωτο-δεσμευτικά συστήματα περιλαμβάνουν: (α) ελεύθερα βακτήρια και κυανοφύκη (αρκετά υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά και υποχρεωτικά αναερόβια, φωτοσυνθετικά βακτήρια και είδη κυανοφυκών των κλάσεων Nostocales, Stigonemetales, Chroococcales και Oscillatoriales, (β) κοινωνίες φυτών και συμβιωτικών συστημάτων

STICKSTOFFIXIERUNG: Die Umwandlung von atmosphärischem Stickstoff (N2) in anorganische Formen, so daß diese von den Pflanzen aufgenommen werden können. Stickstoffixierung geschieht nicht ausschließlich biologisch. Biologische Stickstoffixierungs-Systeme beeinhalten: (i) freilebende Bakterien und blaugrüne Algen (verschiedene obligatorische aerobe, fakultative und obligatorisch anaerobe, photosyntetische Bakterien und Arten von blaugrünen Algen, aus der Ordnung der Nostocales, stigone Metales, Chroococcal

FIXATION DAZOTE: La conversion de lazote atmosphérique (N2 ) en formes inorganiques disponibles aux plantes. La fixation dazote nest pas exclusivement biologique. Des systèmes de fixation dazote biologique ont lieu et comprennent: (a) des bactéries libres et des algues bleu-vertes (plusieurs espèces daerobies obligées, danaerobies facultatives et obligées, de bactéries photosynthétiques, et despèces dalgues bleu-vertes: des nostocales, stigone metales, chroococcales, et oscillatoria; (b) associations

FISSAZIONE DELLAZOTO: Conversione dell’azoto atmosferico (N2) in forme inorganiche che sono utilizzabili dalle piante. La fissazione dell’azoto non è esclusivamente biologica. I sistemi di fissazione biologica includono: (a) batteri a vita libera e alghe azzurre (molti aerobi obbligati, alcuni anaerobi facoltativi e obbligati), batteri fotosintetici, e specie di alghe azzurre appartenenti agli ordini: Nostocales (p.e. Oscillatoria), Chroococcales, Stigonematales; (b) associazioni vegetali e sistemi simbio

NITROGENBINDING: Omdanning av atmosfærisk nitrogen (N2) til uorganiske former som er tilgjengelige for planter. Nitrogenbinding er ikke utelukket biologisk. Biologiske nitrogenbindingssystemer innbefatter: (a) Frittlevende alger og blågrønnalger (flere obligat aerobe, fotosyntetiserende bakterier og arter av blågrønnalger tilhørende ordenene Nostocales, stigone Metales, Chroococcales og Oscillatoria); (b) Plantesamfunn og symbiotiske systemer (dvs lav: sopp pluss blågrønnalger, azolla: vannbregne plus

Was this helpful?
Termino común de soluciones (alcohol, formol) en las cuales muestras de tejido/órgano o todo otro organismo son almacenadas para investigación posterior (normalmente en patología o histología).


FIXATIVE: Common term for solutions (e.g. Formol saline, alcohol) in which samples of tissues/organs or whole organisms are stored and preserved for later investigation (usually pathological/histological).

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ: Κοινός όρος για τα διαλύματα (π.χ. αλκοόλη, φορμόλη), μέσα στα οποία διατηρούνται δείγματα ιστών/οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με σκοπό την μετέπειτα εξέταση (συνήθως παθολογική ή ιστολογική).

FIXATIV: Allgemeiner Ausdruck für Lösungen (z. B. Davidson-Alkohol), in denen Organ- oder Gewebeproben oder ganze Orgasnismen für spätere (normalerweise histologische oder pathologische) Untersuchungen konserviert und aufbewahrt werden.

FIXATEUR: Terme commun pour des solutions (alcool, formol) dans lesquelles des échantillons de tissus/organes ou tout autre organisme sont stockés et conservés pour des recherches ultérieures (habituellement en pathologie ou histologie).

FISSATIVO: Termine comunemente usato per indicare le soluzioni (come ad es. formolo, alcool) nelle quali vengono immersi i tessuti/organi dei campioni da esaminare. Questi ultimi così conservati sono pronti per una successiva analisi, di solito istologica/patologica.

FIKSÉRVÆSKE: Vanlig betegnelse for løsninger (f.eks. alkohol, formalin) der prøver av vev/organer eller hele organismer lagres og konserveres for senere undersøkelser (vanligvis patologiske/histologiske).

Was this helpful?
Termino descriptivo que se refiere a una estructura en forma de hilo, por ejemplo las branquias.


FILAMENT: Descriptive term referring to a thread-like structure, e.g., gill.

ΝΗΜΑΤΙΟ: Περιγραφικός όρος που αναφέρεται σε δομές με τριχοειδή εμφάνιση, όπως, π.χ. βράγχια.

FILAMENT: Fadenförmiges Anhängsel. Beschreibender Begriff für alle fadenförmigen Strukturen, z.B. Kiemenfilamente.

FILAMENT: Terme descriptif se référant à une structure en forme de fil, par exemple les branchies.

FILAMENTO: Termine descrittivo riferito ad una struttura costituita a mo di tessuto, ad es. come le branchie, filamenti branchiali.

FILAMENT: Beskrivende betegnelse som refererer til trådlignende strukturer.

Was this helpful?
Excrecencia huesosa filiforme en la superficie anterior de los arcos branquiales. Variables en forma y en número, constituyen unas herramientas taxonómicas. Las numeraciones son a menudo dadas bajo la forma del número de filamentos del arco branquial + 1 al ángulo + el número de la sección inferior del arco branquial.


GILL RAKERS: Bony, finger-like projections on the front of the gill arches. They vary in number and shape and are useful taxonomic characteristics. Counts are often given as the number on the upper section + 1 at the angle + number on the lower section of the gill arch.

ΒΡΑΓΧIΑΚΕΣ ΑΚΑΝΘΕΣ: Οστέινες δακτυλοειδείς προεκβολές των βραγχιακών τόξων. Ποικίλλουν ως προς τον αριθμό και το σχήμα. Είναι χρήσιμοι ταξινομικοί χαρακτήρες. Οι μετρήσεις δίνονται συνήθως ως ο αριθμός του άνω τμήματος +1 στη γωνία + ο αριθμός του κάτω τμήματος του βραγχιακού τόξου.

KIEMENREUSENFORTSÄTZE: Verknöcherte, fingerartige Verlängerungen an der Vorderseite der Kiemenbögen. Sie variieren in Zahl und Form und sind als taxonomische Merkmale verwendbar. Die Zählungen werden häufig in Anzahlen auf dem dorsalen Abschnitt + 1 im Winkel + Anzahl auf dem unteren Abschnitt des Kiemenbogens angegeben.

FILAMENTS BRANCHIAUX: Excroissance osseuse filiforme sur la face antérieure des arcs branchiaux. Variables en forme et en nombre, ils constituent des outils taxonomiques. Les numérotations sont souvent données sous forme du nombre de filaments portés par larc branchial + 1 à langle + le nombre de la section inférieure de larc branchial.

BRANCHIOSPINE: Filamenti o spine ossee degli archi branchiali, presenti nel lato interno dellarco, opposto alle lamelle branchiali. Variano in numero e forma e vengono di solito usate come caratteristica tassonomica. La conta di queste è data come il numero delle branchiospine sulla sezione superiore di un arco branchiale + 1 allangolo + numero delle branchiospine della sezione inferiore dellarco branchiale.

GJELLEGITTERSTAVER: Benete, fingerlignende utvekster på gjellebuens fremre kant. De varierer i form og størrelse, og er nyttige taksonomiske kjennetegn. Tellinger gis ofte som antall på gjellebuens øvre del + én i vinkelen + antall på gjellebuens nedre del.

Was this helpful?
Filiforme; compuesto de filamentos. Algas microscópicas compuestas de unidades repetitivas o de filamentos, responsable de los problemas de calidad del agua ocasionado en el barro activado y produciendo cargas filamentosas.


FILAMENTOUS: Threadlike; composed of filaments. Microscopic algae composed of repeat units or filaments, responsibile for water quality problems by causing foaming in bodies of activated sludge and producing filamentous bulking.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ: Ο έχων μορφή νήματος. Μικροσκοπικά φύκη που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μονάδες ή νημάτια, τα οποία ευθύνονται για προβλήματα ποιότητας του νερού, επειδή προκαλούν άφρισμα της ενεργού ιλύος και δημιουργία συσσωματωμάτων νηματίων.

FADENFÖRMIG: (1) Im allgemeinen für "fädig" verwendet; aus Filamenten zusammengesetzt; (2) Für mikroskopisch kleine Algen benutzt, die fädig in Mengen auftreten und bei der Wasseraufbereitung, insbesondere beim Belebtschlammverfahren, zu Wasserqualitätsproblemen führen können, wobei oft Blähschlamm gebildet wird.

FILAMENTEUX: Filiforme; composé de filaments. Algue microscopique composée dunités répétées ou de filaments, responsable des problèmes de qualité deau occasionnant de lécume dans les boues activées et produisant des charges filamenteuses.

FILAMENTOSO: Composto da filamenti. Ad es. le microalghe sono costituite da unità ripetute o filamenti, responsabili dei problemi della qualità delle acque che causano la schiuma nei fanghi attivi e producono masse filamentose.

FILAMENTÆR: (1) Trådaktig, består av filamenter. (2) Mikroskopiske alger som består av repeterende enheter eller filamenter, fører til redusert vannkvalitet ved skumming i aktivert slam og produksjon av trådaktig fuktsvelling.

Was this helpful?
Como un hilo (Flexibacter spp. por ejemplo).


FILIFORM: Thread-like, e.g. Flexibacter spp.

ΝΗΜΑΤΟΜΟΡΦΟΣ: Νηματοειδής, τριχοειδής, όπως π.χ. τα είδη Flexibacter.

FILIFORM: Fadenartig, z.B. Flexibacter spec.

FILIFORME: Comme un fil (Flexibacter spp. par exemple).

FILIFORME: A mo di filamento, ad es.come il Flexibacter spp.

FILIFORM: Trådaktig, f.eks. Flexibacter spp.

Was this helpful?
(1) Evolución de grupo o de linaje. (2) Origen y evolución de categoría de clasificación superior.


PHYLOGENY: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ: (1) Η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. (2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.

PHYLOGENESE: (1) Die Stammesentwicklung der Organismen. (2) Die Herkunft und Entwicklung höherer Taxa.

PHYLOGÉNιSE: (1) Evolution dun groupe ou dune lignée. (2) Origine et évolution dun taux supérieur.

FILOGENESI: (1) La storia evolutiva di un gruppo di origine comune. (2) Origine ed evoluzione dei Phyla.

FYLOGENI: (1) Evolusjonær historie for en gruppe eller linje. (2) Opprinnelsen og evolusjonen til høyere taxa.

Was this helpful?
Representación gráfica o árbol gráfico que representa las relaciones inferidas entre entidades. Difiere de un cladograma en que las ramificaciones se establecen en proporción al cambio estimado de un carácter.


PHYLOGRAM: A pictorial representation or tree that depicts inferred relationships between entities. It differs from a cladogram in that the branches are drawn proportionally to the amount of estimated character change.

ΦΥΛΛΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση με την οποία εξάγονται συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων. Διαφέρει από το κλαδόγραμμα στο ότι οι διάφορες διακλαδώσεις αποτελούν ποσοστιαίες εκτιμήσεις των χαρακτήρων που έχουν μεταβληθεί.

PHYLOGRAMM: Eine bildliche Darstellung eines "Baums“, der die abgeleiteten Verwandschaftsbeziehungen zwischen den verglichenen Gruppen darstellt. Diese Darstellungsform unterscheidet sich von einem Kladogramm dadurch, das die Distanz der Zweige proportional zur eingeschätzten Bedeutung des verwendetetn Charakters stehen.

PHYLOGRAMME: Représentation schématique (arbre) illustrant les rapports inférés entre deux entités. Diffère d’un cladogramme du fait que les branches sont dessinées en fonction de la proportion estimée de changement de caractère.

FILOGRAMMA: Rappresentazione visuale o ramificata che dimostra i rapporti tra diverse entità. Differisce dal cladogramma in quanto le ramificazioni vengono proporzionate secondo la quantità di modifiche delle caratteristiche.

FYLOGRAM: Billedlig representasjon eller tre som fremstiller dedusert slektskap mellom enheter. Skiller seg fra kladogram ved at grenene er tegnet proporsjonalt til graden av estimert karakterforandring.

Was this helpful?
Separación de una mezcla o de una solución en diferentes componentes que pueden ser puros o mezclas de dos o más constituyentes.


FILTRATION: Separation of a mixture or solution into component parts which may be pure or mixtures of two or more constituents.

ΔIΗΘΗΣΗ (ΦIΛΤΡΑΡIΣΜΑ): Ο διαχωρισμός ενός μίγματος ή διαλύματος στα συστατικά του μέρη, τα οποία μπορεί να είναι καθαρά ή μίγματα δύο ή περισσοτέρων συστατικών.

FILTRATION: Die Auftrennung einer Stoffmischung oder Lösung in verschiedene Bestandteile, die sowohl rein oder wiederum Stoffmischungen von zwei oder mehr Komponenten darstellen können.

FILTRATION: Séparation dun mélange ou dune solution en différents composants qui peuvent être purs ou des mélanges de deux ou plusieurs constituants.

FILTRAZIONE: Separazione di un miscuglio o una soluzione, in componenti che potrebbero essere puri o a loro volta costituiti da altri due o più materiali diversi.

FILTRERING: Atskillelse av en blanding eller løsning i komponenter som kan være reine eller blandinger av to eller flere bestanddeler.

Was this helpful?
Proceso habitualmente usado en la separación de sólidos a partir de medios fluidos, en el cual los medios fluidos son forzados a través de membranas filtrantes, de telas para granito o de rejas de diámetro de mallas convenientes para la gravedad o la diferencia de presión de una parte y de otra del filtro.


MECHANICAL FILTRATION: Mechanical filtration is a widely used solid-liquid separation process, utilizing gravity, or applying pressure to force the fluid medium to pass through membranes, meshes of various grit sizes or screens.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η μηχανική διήθηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία γιά τον διαχωρισμό στερεών-υγρών, με την χρήση βαρύτητας, ή εξασκώντας πίεση ώστε να αναγκασθεί το υγρό να περάσει μεσα από μεμβράνες ή κόσκινα με διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων ή πόρων.

MECHANISCHE FILTRATION: Ein weit verbreitetes Verfahren zur Trennung fester Stoffe von Flüssigkeiten unter Ausnutzung der Schwerkraft oder unter Anwendung von Druck, um das flüssige Medium durch Membranen, Gitternetze verschiedener Maschengröße oder Siebe zu pressen.

FILTRATION MECANIQUE: Processus couramment employé dans la séparation des solides à partir de milieux fluides, dans lequel les milieux fluides sont forcés à travers des membranes filtrantes, des toiles à bluter ou des grilles de diamètre de mailles convenable pour la gravité ou la différence de pression de part et dautre du filtre.

MECCANICA, FILTRAZIONE: La filtrazione meccanica è un processo di separazione dei solidi dal mezzo liquido, che si avvale della forza di gravità o dell’applicazione di una pressione per convogliare il fluido attraverso filtri a sabbia, membrane o griglie.

MEKANISK FILTRERING: Mekanisk filtrering er en mye brukt metode for å skille faste stoffer fra væsker. Utnytter gravitasjon eller bruker trykk til å føre væsker gjennom membraner, nett med ulike maskestørrelser eller duker.

Was this helpful?
La captura de organismos acuáticos sobre las rejas de captura de agua, río arriba de las bombas, que impiden el paso de organismos y de residuos a través de la instalación.


IMPINGEMENT: The striking or capture of aquatic organisms on the intake screens placed before the pumps (or intake of a power plant or an aquaculture facility) to prevent the passage of organisms and debris through the plant.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Η εμπόδιση ή παγίδευση υδρόβιων οργανισμών σε πλέγματα που τοποθετούνται στον σωλήνα εισόδου των αντλιών (σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή μονάδες υδατοκαλλιέργειας) γιά να εμποδίζουν την διέλευση οργανισμών και θρυμμάτων στις εγκαταστάσεις.

ABSTOßEN (EINWIRKUNG): Das Zurückhalten oder Fangen von aquatischen Organismen an einem Zuflußgitter, das vor den Pumpen (vor Kraftwerkseinläufen oder vor dem Zufluß einer Aquakulturanlage) angebracht ist, um dem Eindringen von Organismen und sperrigem Abfall entgegenzuwirken.

FILTRATION PAR GRILLE: Le heurt ou capture dorganismes aquatiques sur les grilles des prise deau, en amont des pompes, qui empêchent le passage dorganismes et débris à travers linstallation.

IMPINGEMENT: La cattura degli organismi acquatici sulle griglie delle prese dacqua, poste a monte delle pompe, per impedire il passaggio di organismi e di materiali attraverso le tubature dellimpianto (Impingement o cattura di pesci alle opere di presa di una centrale termoelettrica).

FRASTØTING: Tilbakeholdelse eller festing av akvatiske organismer på inntakssiler som monteres for pumpene (eller inntaket til kraftstasjon eller oppdrettsenhet) for a hindre at organismer og planterester blir spredt i anlegget.

Was this helpful?
Eliminación de sustancias solubles (esencialmente sustancias orgánicas disueltos, pero también componentes nitrogenados o fosforilados) por adsorción, al nivel molecular, sobre un sustrato poroso o por fraccionamiento o oxidación química.


CHEMICAL FILTRATION: The removal of substances (primarily dissolved organics, but also nitrogen and phosphorus compounds) from a solution on a molecular level by adsorption on a porous substrate, or by direct chemical fractionation or oxidation.

ΧΗΜΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η απομάκρυνση των ενώσεων (κυρίως των διαλυμένων οργανικών, αλλά επίσης και αζωτούχων και φωσφορούχων συστατικών), από το διάλυμα σε μοριακό επίπεδο με προσρόφηση σε πορώδες υπόστρωμα, ή με άμεσο χημικό διαχωρισμό ή οξείδωση.

CHEMISCHE FILTERUNG: Die Entfernung von Stoffen (vorangig gelöste organische Stoffe, aber auch Stickstoff- und Phosphorkomponenten) aus einer wässrigen Lösung auf molekularer Ebene, basierend auf den adsorbierenden Eigenschaften von porösen Substraten (Aktivkohle, Zeolith), oder auch direkt durch chemische Fällung oder Oxidation.

FILTRATION CHIMIQUE: Elimination de substances solubles (essentiellement des substances organiques dissoutes, mais également des composés azotés ou phosphorylés) par adsorption, au niveau moléculaire, sur un substrat poreux ou par fractionnement ou oxydation chimique.

FILTRAZIONE CHIMICA: La rimozione di sostanze (principalmente sostanze organiche in soluzione, ma anche i composti di azoto e del fosforo) da una soluzione, mediante adsorbimento su un substrato poroso, a livello molecolare, o per frazionamento o mediante ossidazione.

KJEMISK FILTRERING: Fjerning av substanser (helst løste organiske stoff, med også nitrogen- og fosforforbindelser) fra en løsning på molekylnivå, ved adsorpsjon på et porøs substrat eller ved direkte kjemisk fraksjonering eller oksidering.

Was this helpful?
Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.


FILTER FEEDER: Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.

ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

FILTRIERER: Tiere, die kleine Nahrungspartikel filtrierend aus dem Wasser entnehmen. Viele gezüchtete Bivalvia (Muscheln, Austern, etc.) sowie bestimmte Larvalstadien von Crustaceen sind Filtrierer.

FILTREUR: Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

ORGANISMO FILTRATORE: Animale che si alimenta filtrando minuscole particelle dallambiente acquatico circostante in cui vive. Molti molluschi bivalvi allevati sono filtratori (cozze, ostriche ecc.), come pure lo sono certi stadi larvali di crostacei allevati.

FILTERSPISER: Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.

Was this helpful?
Dispositivo poroso destinado a retener los impuro o las partículas de un fluido.


FILTER: A porous device for removing impurities or particulate matter from a fluid.

ΦΙΛΤΡΟ: Πορώδες μέσο γαι την απομάκρυνση προσμίξεων ή σωματιδιακής ύλης από ένα υγρό.

FILTER: Ein poröses, durchlässiges Gerät, das verwendet wird, um Verunreinigungen oder feste Partikel aus Flüssigkeiten zurückzuhalten bzw. herauszufiltern.

FILTRE: Dispositif poreux destiné à retenir des impuretés ou les particules dun fluide.

FILTRO: Dispositivo poroso usato per rimuovere le impurità o il materiale particolato dai fluidi.

FILTER: Porøs anordning som fjerner urenheter eller partikulært materiale fra væsker.

Was this helpful?
Componente de un sistema de cultivo en el cual la materia orgánica es suprimida y los subproductos metabólicos son convertidos (sobre todo por oxidación) por la actividad bacteriana. Los procesos los más importantes son la degradación de la materia orgánica por las bacterias heterotrofas y la oxidación del amoniaco en nitrito, después en nitrato (nitrificación en dos etapas).


BIOFILTER: A component of the treatment units of a culture system in which the removal of organic matter takes place and dissolved metabolic byproducts are converted (mainly oxidized) as a result of micro-biological activity. The most important processes are the degradation of organics by heterotrophic bacteria and the oxidation of ammonia via nitrite to nitrate (two-step nitrification).

ΒIΟΗΘΜΟΣ ή ΒIΟΦIΛΤΡΟ: Μέρος μιας μονάδας κατεργασίας σε ένα σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο πραγματοποιείται η απομάκρυνση του οργανικού υλικού και η μετατροπή (οξείδωση) με την βοηθεια μικροοργανισμών των προίόντων του μεταβολισμού, τα διαλυμένα μεταβολικά υποπροïόντα, ως αποτέλεσμα της μικροβιακής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη διεργασία είναι η αποδόμηση των οργανικών υλικών από ετεροτροφικά βακτήρια και η οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρώδη και των νιτρωδών σε νιτρικά (δύο βήματα νιτροποίησης).

BIOLOGISCHER FILTER ;BIOFILTER: Diejenige Komponente einer Wasseraufbereitungsanlage in einem Kultursystem, in der die Beseitigung von organischem Material stattfindet und in der gelöste Stoffwechselendprodukte aufgrund mikrobiologischer Aktivität umgewandelt (hauptsächlich oxidiert) werden. Die wichtigsten Prozesse sind der Abbau von organischem Material durch heterotrophe Bakterien und die Oxidation von Ammonium über Nitrit zu Nitrat (Zweistufen- Nitrifikation).

FILTRE BIOLOGIQUE: Composant d un système de culture dans lequel la matière organique est supprimé et les sousproduits metaboliques sont convertis (surtout par oxydation) par lactivité bactérienne. Les processus les plus importants sont la dégradation de la matière organique par les bactéries hétérotrophes et loxydation de lammoniaque en nitrite, puis en nitrate (nitrification en deux étapes).

BIOFILTRO: Un componente delle unità di trattamento di un sistema di allevamento in cui la sostanza organica ed i prodotti del catabolismo (azotato) vengono abbattuti (generalmente per ossidazione) come risultato dell’attività microbiologica. I processi più importanti sono la degradazione della sostanza organica da parte dei batteri eterotrofi e l’ossidazione dell’ammoniaca a nitrito e quindi a nitrato (nitrificazione in due fasi).

BIOFILTER: Enheten i et resirkuleringsanlegg der organisk materiale blir fjernet og løste avfallsstoff blir omdannet (hovedsakelig oksidert) som et resultat av mikrobiologisk aktivitet. Den viktigste prosessen er nedbrytningen av organiske materiale av heterotrofe bakterier og oksideringen av amoniakk til nitrat via nitritt (tostegs nitrifikasjon).

Was this helpful?
Filtro constituido de arena depositada en capas de granulomatria creciente de abajo arriba. A menudo usado en el tratamiento de la agua. Da un fuerte grado de purificación por eliminación de las materias en suspención así que por la degradación de la materia orgánica disuelta.


SAND FILTER: Filter frequently made up of sand arranged in layers of increasing grain size from top to bottom. Sand filters are widely used for treating water to yield a high degree of purification, not only for removing suspended solids, but also for degrading dissolved organics.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ: Φιλτρο (βλ.λ) συχνά αποτελούμενο από άμμο διευθετημένη σε στρώσεις κόκων αύξουσας διαμέτρου από την κορυφή προς την βάση. Φίλτρα άμμου χρησιμοποιούνται ευρέως γιά την κατεργασία του νερού με σκοπό την επίτευξη ενός υψηλού βαθμού καθαρισμού τόσο με την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών όσο και με την αποικοδόμηση των διαλελυμένων οργανικών.

SANDFILTER: Ein mechanisch-biologischer Filter, der mit Sand (meist geschichtet; von oben nach unten mit zunehmender Korngröße) gefüllt ist. Sandfilter werden häufig in Systemen mit geringer organischer Belastung eingesetzt (öffentliche Aquarien), um eine hohe Aufbereitungsleistung zu erzielen, nicht nur in bezug auf die Entfernung der Feststoff-Fracht, sondern auch in bezug auf den Abbau der gelösten organischen Fracht.

FILTRE A SABLE: Filtre constitué de sable disposé en couches de granulométrie croissante de haut en bas. Souvent utilisé dans le traitement de leau. Fournit un fort degré de purification par élimination des matières en suspension ainsi que par la dégradation de la matière organique dissoute.

FILTRO A SABBIA: Filtro che possiede come materiale filtrante la sabbia disposta in strati che vanno dallalto verso il basso secondo una granulometria crescente. I filtri a sabbia vengono usati quasi esclusivamente per il trattamento delle acque e per raggiungere così un alto grado di purificazione, non solo nella rimozione dei solidi sospesi ma anche nella degradazione della sostanza organica disciolta.

SANDFILTER: Filter som er oppbygget av sand, der sanden ligger i lag med økende kornstørrelse fra bunnen til toppen. Mye brukt til å rense vann, ved at de fjerner suspenderte stoffer og bryter ned organiske stoffer.

Was this helpful?
Filtro que contiene carbón activo a través del cual es retenida la materia orgánica de l a agua a filtrar.


CARBON FILTER: Apparatus used in water treatment in which an adsorption filter of activated carbon is used to remove dissolved organics.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού. Αποτελείται από ένα απορροφητικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, που χρησιμοποιείται για να απομακρύνει διαλυμένα οργανικά υλικά. Πρβλ. Ενεργός άνθρακας.

KOHLEFILTER: Ein Gefäß, das mit einem Material großer innerer Oberfläche gefüllt ist und hohe Adsorptionsfähigkeit aufweist (Aktivkohle); es wird eingesetzt, um gelöste organische Substanzen aus dem Wasser zu entfernen.

FILTRE A CHARBON: Filtre contenant du charbon actif au travers duquel est retenu la matière organique de leau à filtrer.

FILTRO A CARBONE: Un filtro usato per il trattamento dell’acqua, costituito da carbone attivo, rimuove le sostanze organiche disciolte ed il cloro residuo.

KULLFILTER: Apparat som brukes ved vannbehandling, der et adsorpsjonsfilter bestående av aktivkull brukes til å fjerne løste organiske stoff. Jfr. aktivkull.

Was this helpful?
Vertebrados acuáticos inferiores poiquilotermos que poseen aletas y (normalmente) escamas.


FINFISH: Cold-blooded lower aquatic vertebrates possessing fins and (usually) scales.

ΨΑΡΙΑ (ΙΧΘΕΙΣ): Ποικιλόθερμα υδρόβια κατώτερα σπονδυλωτά, τα οποία διαθέτουν πτερύγια και (συνήθως) λέπια.

KNOCHENFISCHE: Wechselwarme, niedere aquatische Wirbeltiere, die Flossen und für gewöhnlich auch Schuppen ausbilden.

POISSONS A NAGEOIRES: Vertébrés aquatiques inférieurs poïkilothermes possédant des nageoires et (habituellement) des écailles.

PESCI: Vertebrati acquatici inferiori pecilotermi, possiedono pinne e di solito anche squame. Bocca formata da uno squarcio buccale sostenuto da mascella e mandibola. Possono avere lo scheletro cartilagineo (Condroitti: razze, pescicani) oppure più o meno ossificato (Osteitti:la maggior parte dei pesci attuali).

FISK -FINNFISH: Kaldblodige laverestående akvatiske virveldyr med finner og (vanligvis) skjell. Den engelske betegnelsen ”finfish” brukes for å skille fisk fra skalldyr (”shellfish”).

Was this helpful?
Método para producir una identificación genética característica de un individuo que se basa en la estimación, identificación y longitud comparativa de secuencias tandem repetidas de ADN (minisatélites o microsatélites). Se realiza mediante Southern blot o PCR.


FINGERPRINTING (DNA): Method of producing a genetic signature characteristic of an individual that relies on the identification, and estimation of the comparative lengths, of tandemly repeated DNA sequences (minisatellites or microsatellites). This is achieved either by Southern blot or by PCR.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (DNA): Η δημιουργία μιας μοναδικής «γενετικής» υπογραφής ενός ατόμου, η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση και εκτίμηση του μήκους διαδοχικών τμημάτων DNA (μινιδορυφορικά βλ.λ. ή μικροδορυφορικά βλ.λ.). Επιτυγχάνεται είτε με τη μέθοδο του Southern blot (βλ.λ.), είτε με την PCR (βλ.λ.).

FINGERABDRUCK (DNA): Eine Methode, um eine genetische “Unterschrift” (Charakterisierung) eines Individuums zu erstellen, die auf die Identifizierung und Einschätzung von nacheinander replizierten DNA –Sequenzen (Minisatelliten Microsatelliten) basiert. Dieses erreicht man entweder durch den sog. “Southern Blot” oder durch die Anwendung der PCR-Technik .

EMPREINTE(FINGERPRINTING (DNA): Méthode utilisée pour produire une signature génétique unique caractéristique d’un individu, basé sur la mesure des longueurs comparatives des mini- ou micro-satélites par transfert de type Southern ou par PCR.

MARCATURA DEL DNA: Metodo per marcare geneticamente un individuo, basato sull’identificazine e sulla stima della lunghezza comparata di sequenze ripetute di DNA (minisatelliti o microsatelliti). L’analisi viene effettuata con il Southern blotting o con la PCR. DNA FINGERPRINT: L’identificazione di un individuo basata sul suo genotipo. Vengono comunemente usate sequenze altamente polimorfe (microsatelliti o minisatelliti), esistono in commercio kit standardizzati per PCR (vedere anche VNTRs e minisatelliti). Noto a

DNA-PROFILERING: Et individ kan identifiseres på grunnlag av dets unike genotype. Et standardisert sett av mikrosatelittloci blir amplifisert vha. PCR og mønsteret av DNA-fragmenter etter restriksjonsanalyse er karakteristisk for et individ.

Was this helpful?
Antiguo comedero glacial invadido por el mar; habitualmente largo, estrecho, profundo y flanqueado por acantilados farillones y a menudo con un alto fondo hacia el mar.


FJORD: An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.

ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

FJORD: Ein Salzwasserarm eiszeitlichen Ursprung, der sich ins Landesinnere zieht, normalerweise lang, eng und tief, begrenzt durch steile Klippen und oft mit einer flachen Schwelle zur See (untergetauchtes Trogtal).

FJORD: Ancienne auge glaciaire envahie par la mer; habituellement longue, étroite, profonde et flanquée de falaises escarpées souvent avec un haut-fond vers la mer.

FIORDO: Insenatura marina di origine glaciale che si estende sulla terraferma, di solito si tratta di una lingua di terra, stretta e ramificata, fiancheggiante una scarpata della scogliera, spesso con un letto basso verso il mare.

FJORD: En grein av havet med glasial opprinnelse som strekker seg inn i landet. Vanligvis lang, trang og dyp, omkranset av bratte fjell, og med en grunn terskel ytterst (kalles da terskelfjord).

Was this helpful?
Pez teleósteo que no posee conexión abierta entre la vejiga natatoria y el esófago. En estas especies, el ducto neumático esta cerrado o degenerado. La mayoría de teleósteos pertenecen a este grupo.


PHYSOCLISTOUS: Refers to bony fishes without an open connection between swimbladder and foregut. The pneumatic duct is closed or degenerated. Most of the bony fishes belong to this group.

ΦΥΣΟΚΛΕΙΣΤΟΙ: Οστεϊχθύες χωρίς επικοινωνία μεταξύ νηκτικής κύστης και οισοφάγου. Ο πνευματικός αγωγός είναι κλειστός ή εκφυλισμένος. Οι περισσότεροι οστεϊχθύες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Πρβλ Φυσόστομοι.

PHYSOCLISTEN: Knochenfische ohne offenen Schwimmblasengang, d.h., der Ductus pneumaticus zwischen Schwimmblase und Vorderdarm ist verschlossen und rückgebildet; diese umfassen die meisten Knochenfische.

PHYSOCLYSTES: Poissons téléostéens ne possédant pas une connection ouverte entre la vessie gazeuse et loesophage. Dans ces espèces, le ductus pneumaticus est fermé ou dégénéré. La plupart des téléostéens appartiennent à ce groupe.

FISOCLISTO: Pesce osseo che non possiede una connessione (dotto pneumatico) tra la vescica natatoria e la faringe. Molti pesci ossei appartengono a questo gruppo.

FYSOCLIST: Henviser til beinfisk som mangler en åpen kobling mellom svømmeblæren og spiserøret. Kanalen (Ductus pneumaticus) er enten stengt eller degenerert. De fleste beinfisker hører til denne gruppen. Jfr. fysostom.

Was this helpful?
Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.


PHYSOSTOMOUS: Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.

ΦΥΣΟΣΤΟΜΟΙ: Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι

PHYSOSTOMEN: Knochenfische mit Schwimmblasengang, d.h. die luftgefüllte Schwimmblase steht mit dem Darm in offener Verbindung. Zu den Physostomen gehören u.a. die Salmoniden, Cypriniden und Esociden.

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMO: Pesce osseo, con connessione diretta (dotto pneumatico) tra vescica natatoria e faringe costituita da un canale aperto. Salmonidi, Ciprinidi ed Esocidi sono fisostomi.

FYSOSTOM: Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.

Was this helpful?
Canal estrecho provoqué patológicamente, por una herida o por cirugía; canal anormal en comunicación con una cavidad interna llena de pus; seno.


FISTULA: A narrow passage or duct formed by disease, injury or surgically; an abnormal canal leading to some pus-forming internal cavity; sinus.

ΣΥΡΙΓΓΙΟ: Στενός πόρος που σχηματίζεται ύστερα από ασθένεια ή τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. Μη φυσιολογικός πόρος που οδηγεί σε κάποια πυοπαραγωγό κοιλότητα του σώματος - συριγγώδης πόρος.

FISTEL: Eine enge Passage oder Gang, der durch eine Krankheit, Verletzung oder Operation gebildet wird; ein nicht normaler Kanal, der zu eitrigen inneren Höhlungen führt; Sinus.

FISTULE: Canal ou passage étroit provoqué pathologiquement, par une blessure ou par chirurgie; canal anormal en communication avec une cavité interne remplie de pus; sinus.

FISTOLA: Passaggio o dotto che si è formato in seguito a malattie, ferite o interventi chirurgici; tale canale anomalo può portare alla formazione di pus nelle cavità interne; sinus.

FISTEL: En trang passasje eller kanal dannet ved sykdom, skade eller kirurgisk inngrep. En unormal kanal som fører til et materiedannende indre hulrom.

Was this helpful?
Vegetales minúsculos suspendidos en el agua sin ningún medio para controlar su posición en la masa de agua; el término microalgas es frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancton ; plancton vegetal.


PHYTOPLANKTON: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

PHYTOPLANKTON: Sehr kleine Pflanzen, die im Wasser schweben und ihre Lage und Position im Wasser kaum oder gar nicht kontrollieren könen; wird oft Mikroalge genannt (pflanzlicher Anteil am Plankton).

PHYTOPLANCTON: Végétaux minuscules suspendues dans leau sans aucun moyen, ou peu de moyen, de contrôler leur position dans la masse deau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme un synonyme de phytoplancton; le plancton végétal.

FITOPLANCTON: Piccoli organismi vegetali che vivono sospesi nelle acque della zona fotica; definiti frequentemente come microalghe (componente vegetale del plancton).

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON): Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).

Was this helpful?
Clase de protozoario caracterizados por la posesión de un o más flageles en su estado habitual.


FLAGELLATES: Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.

ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ): Κλάση πρωτοζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

FLAGELLATEN: Klasse der Protozoa, die ein oder mehrere Flagellen besitzen.

FLAGELLES: Classe de protozoaire caractérisée par la possession dun ou plusieurs flagelles dans leur état habituel.

FLAGELLATI: Classe di Protozoi caratterizzati dallavere di solito uno o più flagelli.

FLAGELLATER: Klasse av protozoer (encelledyr) karakterisert ved tilstedeværelse av en eller flere flageller.

Was this helpful?
Estructura locomotora en forma de látigo utilizado para el desplazamiento de un organismo o para crear corrientes necesarias a su supervivencia; generalmente mas largo y menos numeroso que las pestañas; se encuentra en ciertos protozoarios y bacterias.


FLAGELLUM: Long, whiplike structure (pl. flagella) used for movement of an organism or to create currents to bring to itself the necessities of life; generally longer and fewer in number than cilia; found in some protozoans and bacteria.

ΜΑΣΤΙΓΙΟ: Μακρύς, μαστιγιοειδής σχηματισμός, που χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός οργανισμού ή για τη δημιουργία ρευμάτων που μεταφέρουν την τροφή. Συνήθως τα μαστίγια είναι μακρύτερα και λιγότερα σε αριθμό από τις βλεφαρίδες. Ανευρίσκονται σε πρωτόζωα και βακτήρια.

FLAGELLE; GEIßEL: Längliche, peitschenartige Struktur, die zur Fortbewegung von Organismen und zur Erzeugung von Wasserströmen (Zuführung von Nahrungspartikeln) dient; gewöhnlich in ihrer Länge diejenige von Cilien übertreffend und in geringerer Anzahl als diese; treten bei verschiedenen Protozoen und Bakterienarten auf.

FLAGELLE: Structure locomotrice en forme de fouet utilisée pour le déplacement dun organisme ou pour créer des courants nécessaires à sa survie; généralement plus long et moins nombreux que les cils; rencontré chez certains protozoaires et bactéries.

FLAGELLO: Struttura a flagello (pl. Flagella) viene usato per il movimento dellorganismo o per creare correnti; esso è generalmente più lungo e meno numeroso rispetto alle cilia; lo ritroviamo come struttura in alcuni protozoi e batteri.

FLAGELL (PISKEHÅR): Lang, piskelignende struktur brukt til bevegelse av en organisme eller til å skape strømmer for å få tilført næringspartikler. Ofte lengre og færre enn cilier. Funnet hos noen protozoer (encelledyr) og bakterier.

Was this helpful?
Distensión del canal alimentario provocada por una acumulación de gas.


FLATULENCE: Distension of the alimentary tract with gases.

ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ: Διάταση της πεπτικής οδού οφειλόμενη σε συσσώρευση αερίων.

BLÄHUNG: Ausdehnung des Verdauungstraktes durch Gase.

FLATULENCE: Distension du canal alimentaire provoquée par une accumulation de gaz.

FLATULENZA: Distensione del tratto del canale alimentare dovuta alla presenza di gas.

OPPBLASTHET: Utvidelse av fordøyelseskanalen pga. gasser.

Was this helpful?
Clase de bacteria Gram-negativo, de afiliación incierta, responsable de las flavobacteriosis.


FLAVOBACTERIUM: Genus of Gram-negative bacteria of uncertain affiliation, implicated in Bacterial Gill Disease.

FLAVOBACTERIUM: Gram-αρνητικό βακτηριακό γένος ασαφούς ταξινομικής θέσης, υπεύθυνο για τη βακτηριακή ασθένεια των βραγχίων (βλ.λ.).

FLAVOBACTERIUM: Gattungsname von Gram-negativen Bakterien unsicherer Zugehörigkeit, verantwortlich für die bakterielle Kiemenkrankheit Flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIE: Genre de bactérie Gram-négative, daffiliation incertaine, responsable des flavobactérioses.

FLAVOBATTERI: Batteri Gram-negativi, di appartenenza incerta, sono gli agenti della Flavobatteriosi.

FLAVOBACTERIUM: Slekt av gramnegative bakterier av usikker tilhørighet, implisert i bakteriell gjellesykdom.

Was this helpful?
Infección bacteria sistemática, aguda o crónica, de los peces marinos y de agua dulce provocada por múltiples especies del clase Flavobacterium. Las manifestaciones son esporádicas y el tratamiento sintomático.


FLAVOBACTERIOSIS: An acute to chronic systemic bacterial disease of freshwater and marine fishes caused by several members of the genus Flavobacterium. It occurs sporadically and treatment is symptomatic.

ΦΛΑΒΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Οξεία έως χρονία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών του γλυκού νερού και της θάλασσας που προκαλείται από διάφορα μέλη του γένους Flavobacterium. Εμφανίζεται σποραδικά και η θεραπευτική αγωγή είναι συμπτωματική.

FLAVOBAKTERIOSE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit bei Süß- und Salzwasserfischen, verursacht durch verschiedene Arten von Flavobakterien. Sie tritt sporadisch auf, und die Behandlung ist symptomatisch.

FLAVOBACTERIOSE: Infection bactérienne systémique, aiguë ou chronique, des poissons marins et deau douce provoquée par de nombreuses espèces du genre Flavobacterium. Les manifestations sont sporadiques et le traitement symptomatique.

FLAVOBATTERIOSI: Malattia batterica sistemica, acuta o cronica, di pesci marini e dacqua dolce causata da diversi membri del genere Flavobacterium. Si manifesta sporadicamente e il trattamento è sintomatico.

FLAVOBACTERIOSE: Akutt til kronisk sykdom hos saltvanns- og ferskvannsfisk forårsaket av ulike medlemmer av slekten Flavobacterium. Forekommer sporadisk og behandlingen er symptomatisk.

Was this helpful?
Designa los dos grandes peces planos de la clase de Hippoglossus, viz. Hippoglossus hippoglossus del Atlántico Norte o el Hippoglossus stenoleosis del Norte Pacifico. Pez de valor comercial encontrado principalmente en las aguas frías y profundas. Es considerado como candidato en la acuicultura en los países del norte. Las técnicas de eclosión fueron desarrolladas y una producción comercial se inicio en 1993.


HALIBUT: Either of two large flat fish of the genusHippoglossus, i.e., Hippoglossus hippoglossus of the North Atlantic or Hippoglossus stenoleosis of the North Pacific. A commercially valuable fish found mainly in cold deep waters, it is considered to be an aquaculture candidate in the northern hemisphere where hatchery techniques were developed and commercial production started in 1993.

IΠΠΟΓΛΩΣΣΟΣ: Δύο είδη μεγάλων πλατιχθύων του γένους Hippoglossus, δηλαδή H. hippoglossus του Β. Ατλαντικού και H. stenoleosis του Β. Ειρηνικού. Εμπορικά αξιόλογα ψάρια που βρίσκονται συνήθως στα βαθιά κρύα νερά. Θεωρούνται είδη υποψήφια για υδατοκαλλιέργεια στο Β. ημισφαίριο. Εχουν αναπτυχθεί οι τεχνικές εκκολαπτηρίου και η εμπορική παραγωγή άρχισε το 1993.

HEILBUTT: Gebräuchlicher Name für zwei große Plattfischarten: Hippoglossus hippoglossus aus dem Nordatlantik und Hippoglossus stenoleosis aus dem Nordpazifik. Beide sind ökonomisch bedeutende Arten und leben überwiegend in kaltem Tiefenwasser. Der nordatlantische Heilbutt wird als wichtiger Aquakulturkandidat betrachtet. Erbrütungs- und Aufzuchttechniken wurden entwickelt, und die erste kommerzielle Mastanlage ging 1993 in Produktion.

FLETAN: Désigne les deux grands poissons plats plats du genre Hippoglossus, viz. Hippoglossus hippoglossus de lAtlantique Nord ou encore lHippoglossus stenoleosis du Nord Pacifique. Poisson de valeur commerciale rencontré principalement en eaux froides et profondes. Il est considéré comme candidat en aquaculture dans les pays du nord. Des techniques décloseries ont été développées et une production commerciale a debutée en 1993.

ROMBO: Nome usato per indicare alcuni pesci piatti appartenenti ai generi Hippoglossus, Scophtalmus, Psetta; i.e., Hippoglossus hippoglossus del nord Atlantico o Hippoglossus stenoleosis del nord Pacifico, Scophthalmus maximus del Mediterraneo. Un pesce di valore commerciale che si trova in acque fredde e profonde; viene considerato come candidato allacquacoltura nei paesi del nord. Le tecniche di schiusa e di allevamento, nonchè la sua produzione commerciale sono iniziate a partire dal 1993.

KVEITE: En av to store flatfiskarter tilhørende slekten Hippoglossus, dvs Hippoglossus hippoglossus fra Nord-Atlanteren eller Hippoglossus stenolepis fra det Nordlige Stillehavet. En kommersielt verdifull fisk, hovedsakelig funnet på dypt og kaldt vann. Den ansees å være en lovende kandidat for akvakultur på den nordlige halvkulen, der klekketeknikker er utarbeidet og kommersiell produksjon startet i 1993.

Was this helpful?
Pliegue dorsal del notocorde formando del esbozo de la aleta caudal.


FLEXION: Upward bending of the notochord as part of the formation of the "Anlage" of the caudal fin.

ΚΑΜΨΗ: Κάμψη προς τα πάνω της νωτοχορδής, κατά τον σχηματισμό της καταβολής του ουραίου πτερυγίου στο έμβρυο των ψαριών.

FLEXION: Aufwärtsbiegung des Notochords als Teil des Prozesses zur Anlage der Kaudalflosse.

FLEXION: Repli dorsal du notochorde formant lébauche de la nageoire caudale.

FLESSIONE: Ripiegamento dorsale della notocorda nella formazione del primordio della pinna caudale.

FLEXION: Oppadvendt bøying av notokorden som en del av dannelsen av anlegget for halefinnen.

Was this helpful?
El proceso de formación de los copos. La agregación de finas partículas en fase dispersada de una suspención coloidal.


FLOCCULATION: The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

AUSFLOCKUNG: Der Prozeß, bei dem Flocken gebildet werden. Die Aggregation von feinen Partikeln in der dispersen Phase eines Kolloids.

FLOCULATION: Le processus de formation de flocons. Laggrégation de fines particules dans la phase dispersée dune suspension colloïdale.

FLOCCULAZIONE: Processo che porta alla formazione di flocculi (aggregazione di piccole particelle che si trovano nella fase dispersa di un colloide).

FLOKKULASJON (UTFELLING): Prosessen der det dannes fnugg. Aggregasjon av små partikler i den finfordelte fasen i en kolloid.

Was this helpful?
Pila ligera a estructura abierta formada en una suspención por la agregación de minúsculas partículas.


FLOC: Loose, open-structured mass formed in a suspension by the aggregation of minute particles.

ΚΡΟΚΥΔΑ: Χαλαρή, μάζα που σχηματίζεται σένα αιώρημα με τη συνάθροιση μικροσωματιδίων.

FLOCKE: Lose, offen strukturierte Masse, die in einer Suspension durch die Aggregation von kleinen Partikeln gebildet wird.

FLOCON: Amas léger à structure ouverte formé dans une suspension par laggrégation de minuscules particules.

FLOCCULO: Massa leggera a struttura aperta, che si forma in una sospensione per aggregazione di piccole particelle.

FNUGG: Løst og åpent strukturert masse dannet i en suspensjon ved aggregasjon av små partikler.

Was this helpful?
En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).


BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ (ΠΛΑΓΚΤΟΥ): Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLÜTE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als Rote Tiden (red tides) bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

BLOOM: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FIORITURA: La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).


DINOFLAGELLATE BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΚΜΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

DINOFLAGELLATENBLÜTE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als "Rote Tiden" ("red tides") bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

BLOOM DE DINOFLAGELLES: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

BLOOM di DINOFLAGELLATI : La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

DINOFLAGELLAT OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium ).


ALGAL BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

ALGENBLÜTE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als Rote Tiden (red tides) bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der DinoflagellatengattungGymnodinium).

BLOOM PHYTOPLANCTONIQUE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FIORITURA ALGALE: La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

ALGEOPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Fuerza ascendente ejercida sobre un objeto o una parcela de agua debida a la diferencia de densidad entre el objeto y el fluido que le rodea; cuantitativamente igual al volumen de agua desplazada por el objeto.


BUOYANCY: The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

AUFTRIEB: Die aufwärts treibende Kraft, die auf einen Festkörper oder einen Flüssigkeitskörper wirkt und die aus dem Dichteunterschied zum umgebenden Wasser resultiert. Quantitativ entspricht der Auftrieb dem Gewicht des Wassers, das durch den Körper verdrängt wird.

FLOTTABILITE: Force ascendante exercée sur un objet ou une parcelle deau due à la différence de densité entre lobjet et le fluide qui lentoure; quantitativement égal au volume deau déplacé par lobjet.

GALLEGGIABILITA’: La forza netta diretta verso l’alto che agisce su di un oggetto immerso in una massa di fluido. Questa forza viene causata dalla differenza di densità tra l’oggetto e il fluido che lo circonda; l’oggetto ha il peso quantitivamente uguale a quello del fluido spostato col proprio volume (principio di Archimede).

OPPDRIFT: Kraft som virker oppover på et objekt grunnet forskjell i tetthet mellom objektet og den omgivende væsken. Kvantitativt lik vekten av den massen vann som blir fortrengt av objektet.

Was this helpful?
Proceso de eliminación de materias particularices debido a la tensión superficial de un liquido. La macroflotación es la eliminación de partículas macroscópicas; la microflotacion, o la flotación coloidal, es la eliminación de partículas microscópicas, sobre todo de los coloides y microorganismos. La flotación molecular es la eliminación de moléculas que no son influenciadas por la tensión superficial y implica la utilización de un surfactante (colector) que da un producto insoluble. La flotació


FLOTATION: The term usually implies the removal of solid particle material. Macroflotation is the removal of macroscopic particles; microflotation (also called colloid flotation), is the removal of microscopic particles, particularly colloids or micro-organisms; molecular flotation, the removal of surface inactive molecules, involves the use of a collector (surfactant) which yields an insoluble product; precipitate flotation, in which a precipitate is removed by a collector which is not the precipitating a

ΕΠIΠΛΕΥΣΗ: Ο όρος συνήθως δηλώνει την απομάκρυνση σωματιδιακού στερεού υλικού. Μακροεπίπλευση είναι η απομάκρυνση των μακροσκοπικών σωματιδίων. Μικροεπίπλευση (που επίσης αποκαλείται κολλοειδής επίπλευση) είναι η απομάκρυνση μικροσκοπικών σωματιδίων, ιδιαιτέρως κολλοειδών ή μικροοργανισμών (<1 mm). Μοριακή επίπλευση είναι η απομάκρυνση των αδρανών επιφανειακών μορίων, με την βοήθεια των ενεργών ουσιών, οι οποίες προκαλούν κροκύδωση του διαλύματος,. Στον διαχωρισμό με καθίζηση απομακρύνεται ίζημα με τη χρη

FLOTATION, ABSCHÄUMEN: Dieser Begriff bezieht sich auf die Beseitigung von festem partikulären Material durch gezieltes Ausschäumen. Die Entfernung von makroskopischen Partikeln wird mit Makro-Flotation bezeichnet; Mikroflotation (auch als Kolloid-Flotation bezeichnet) steht für die Beseitigung mikroskopisch kleiner Partikel, partikuläre Kolloide oder Mikroorganismen; die molekulare Flotation, die oberflächlich inaktive Moleküle beseitigt, erfordert die Verwendung einer Kollektorsubstanz (Detergentien), die ein unlös

FLOTTATION: Procédé denlèvement de matières particulaires grâce à la tension superficielle dun liquide. La macroflottation est lenlèvement de particules macroscopiques; la microflottation, ou la flottation colloïdale, est lenlèvement de particules microscopiques, surtout des colloïdes et micro-organismes. La flottation moléculaire est lenlèvement de molécules qui ne sont pas influencées par la tension superficielle et implique lutilisation dun surfactant (collecteur) qui donne un produit insoluble. La flott

FLOTTAZIONE: Rimozione delle particelle solide immerse in acqua sfruttando la differenza di tensione superficiale tra una sostanza e laltra. La macroflottazione implica la rimozione di particelle macroscopiche; la microflottazione o flottazione colloidale, interessa la rimozione di sostanze microscopiche, colloidi o microorganismi. Con la flottazione molecolare si intende la rimozione di sostanze senza sfruttare la differenza di tensione superficiale, piuttosto si impiega un surfactant collettore che da luo

FLOTASJON: Betegnelse som vanligvis innbefatter fjerning av fast partikulært materiale. Makroflotasjon er fjerning av makroskopiske partikler. Mikroflotasjon er fjerning av mikroskopiske partikler, spesielt kolloider eller mikroorganismer. Molekylær FLOTASJON er fjerning av overflateaktive molekyler, der en benytter seg av en samler (overflateaktivt stoff) som gir et uløselig produkt. Ved utfellingsflotasjon fjernes bunnfallet av en samler, som ikke er stoffet som gir utfelling.

Was this helpful?
Elemento flotante usado como soporte a la red o para indicar su posición, o las dos.


FLOAT: A buoyant unit used to give lift or to mark the position of a net, or both.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ, ΦΕΛΛΑΡΙΑ: Πλευστική διάταξη που χρησιμοποιείται για να συγκρατεί στην επιφάνεια ή να δείχνει την θέση ενός διχτυού ή και για τα δύο ταυτόχρονα.

SCHWIMMER; SCHWIMMKÖRPER: Auf dem Wasser treibende Vorrichtung, die einem Netz Auftrieb verleiht und/oder seine Position markiert.

FLOTTEUR: Elément flottant utilisé pour donner une portance au filet ou pour en indiquer la position, ou les deux.

GALLEGGIANTE: Elemento galleggiante usato per dare sostegno alla rete o per segnalare la posizione di una rete o per entrambi i motivi.

BLÅSE (FLOTTØR): En oppdriftsenhet som brukes til å holde oppe eller markere posisjon for garn eller markere grunner.

Was this helpful?
La capacidad de una materia de fluir. La facilidad con la cual una materia fluye. El contrario de la viscosidad: la más grande es la viscosidad, la más pequeña es la fluidez.


FLUIDITY: The ability of a material to flow; the ease of flow of a material, where the greater the viscosity the less the fluidity.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα ενός υλικού να ρέει. Η ευκολία ροής ενός υλικού. Ορος αντίθετος του ιξώδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες, τόσο μικρότερη η ρευστότητα.

DÜNNFLÜSSIGKEIT: Die Eigenschaft eines Materials zu fließen, bzw. die Leichtigkeit eines Stoffes zu fließen. Im Gegensatz dazu steht die Viskosität; je größer die Viskosität ist, desto geringer ist die Dünnflüssigkeit.

FLUIDITE: La capacité dune matière de couler. La facilité avec laquelle une matière sécoule. Le contraire de la viscosité: la plus grande est la viscosité, la plus faible est la fluidité.

FLUIDITA: Capacità di un fluido a fluire, scorrere.

FLUIDITET (FLYTEEVNE): Evnen et materiale har til å flyte/strømme. Jfr. viskositet, økt viskositet gir redusert fluiditet.

Was this helpful?
Movimiento volumétrico de agua por un punto determinado durante una unidad de tiempo.


FLOW RATE: The volumetric movement of water past a given point in a unit of time.

ΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ: Ο όγκος ενός ρευστού ο οποίος διέρχεται από μια κάθετη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

FLIESSRATE: Der volumetrische Fluß von Wasser vorbei an einem festgelegtem Punkt innerhalb einer festgesetzten Zeiteinheit.

ECOULEMENT: Mouvement volumétrique de leau traversant un point déterminé pendant un temps unitaire.

PORTATA (VELOCITA) DI FLUSSO: Passaggio di un certo volume dacqua a un certo punto in una determinata unità di tempo.

STRØMNINGSHASTIGHET: Den volumetriske bevegelsen av vann forbi et gitt punkt per tidsenhet.

Was this helpful?
(1) Cantidad de materia orgánica o de energía transferida entre compartimentos de las redes alimentarias por unidad de tiempo. (2) Cantidad de sustancia que traviesa una superficie dada por unidad de tiempo.


FLUX: (1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.

ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

FLUß; FLUX: (1) Die Menge an organischem Material und/oder an Energie, die von einem Glied der Nahrungskette an das nächste weitergegeben wird. (2) Die Menge einer Substanz, die eine bestimmte Fläche in einer bestimmten Zeiteinheit durchquert.

FLUX: (1) Quantité de matière organique ou dénergie transférée entre compartiment de réseaux alimentaires par unité de temps. (2) Quantité de substance qui franchit une surface donnée par unité de temps.

FLUSSO DI MAREA: Modo improprio per definire linsieme della materia organica e/o dellenergia trasferita con la marea.

FLUKS: (1) Mengden av organisk materiale og/eller energi som transporteres fra en avdeling av et næringsnett til en annen per tidsenhet. (2) Mengden stoff som krysser en gitt overflate per tidsenhet.

Was this helpful?
Movimiento natural de los individuos o gametos entre (sub)poblaciones de especies que proporcionan inclusión y establecimiento de nuevos genotipos en las respectivas (sub)poblaciones.


GENE FLOW: The flow of genetic material within and between gene pools brought about by the movement of individuals, or gametes, between populations or sub populations.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ: Η ροή του γενετικού υλικού εντός και μεταξύ διαφορετικών γονιδιακών δεξαμενών (συνδ.) που προκύπτει όταν μετακινούνται άτομα ή γαμέτες ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

GENFLUß: Der Fluss genetischen Materials innerhalb und zwischen Genpools der entseht wenn ein Transfer von Individuen oder Gameten zwischen Populations oder Unterpopulationen erfolgt.

FLUX GÉNÉTIQUE : Le flux de matière génétique à travers et à l’intérieure de groupes géniques. Ceci a lieu grâce aux mouvements des individus ou de gamètes entre populations ou sous-populations.

FLUSSO GENICO: Il flusso di materiale genetico all’interno di o tra pool genetici, causato dagli spostamenti di individui o gameti, tra popolazioni o subpopolazioni. Il naturale movimento degli individui (o gameti) tra (sub)popolazioni all’interno della stessa specie, è causa di inserimento e consolidamento di nuovi genotipi nella rispettiva (sub)popolazione.

GENFLYT: Naturlig forflyttelse av individer eller gameter mellom (sub)populasjoner. Legger til rette for inklusjon og etablering av nye genotyper i de respektive (sub)populasjoner.

Was this helpful?
La emisión de energía electromagnética por ciertos cuerpos después de su estimulación por una fuente de energía diferente. Ese termino se aplica sobre todo a la emisión de la luz visible después de la irradiación de un cuerpo por la luz ultravioleta. Ese fenómeno es explotado en fin de detectar y de cuantificar ciertas sustancias por flurimetria (por ejemplo los pigmentos de micro- algas en los estudios de la productividad primaria, los ácidos nucleicos en la biología molecular) así que en un nu


FLUORESCENCE: The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo

ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα σώμα, η οποία επάγεται από πρόσπτωση μιας άλλης ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν αυτό το σώμα ακτινοβοληθεί από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών

FLUORESZENZ: Der Begriff bezieht sich auf die Eigenschaft einiger Substanzen, Licht einer längeren Wellenlänge auszusenden, nachdem Licht einer kürzeren Wellenlänge absorbiert worden ist. Der Begriff wird auch häufig für die Emission sichtbaren Lichts verwendet, wobei die emittierenden Substanzen von ultra-violettem Licht getroffen werden. Dieses Phänomen wird für die qualitative und quantitative Bestimmung verschiedener Verbindungen mit Hilfe der Fluorimetrie verwendet (z.B. Algenpigmente in Studien zur Pr

FLUORESCENCE: Lémission dénergie électromagnétique par certains corps suite à la stimulation de ces corps avec une source énergétique différente. Ce terme sapplique surtout à lémission de la lumière visible suite à lirradiation dun corps par la lumière ultraviolette. Ce phénomène est exploité afin de déceler et de quantifier certaines substances par fluorimétrie (par exemple les pigments des micro-algues dans les études de la productivité primaire, les acides nucléiques dans la biologie moléculaire) ainsi que

FLUORESCENZA: Emissione di onde elettromagnetiche da parte di corpi che sono stimolati da una sorgente energetica. Questo termine è molto spesso applicato allemissione di luce visibile quando una sostanza viene irradiata da luce ultravioletta. Questo fenomeno viene utilizzato per la ricerca e la quantificazione di vari composti tramite fluorimetria (ad es. pigmenti algali nello studio della produzione primaria e acidi nucleici in biologia molecolare). Il fenomeno è sfruttato in studi biologici (microscopio a

FLUORESCENS: Utstråling av elektromagnetisk stråling fra et stoff som er indusert ved stimulering av en substans med en annen energikilde. Betegnelsen anvendes oftest om utstråling av synlig lys der et stoff blir irritert med ultrafiolett lys. Fenomenet utnyttes til detektering og kvantifisering av ulike komponenter ved fluorimetri (f.eks. algepigmenter i studier av primærproduksjon, og nukleinsyrer i molekylærbiologi), men også i en mengde moderne lysresolusjonsteknikker brukt i biologisk forskning (f.eks.

Was this helpful?
Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.


FORMALDEHYDE: See FORMALIN. Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALDEHYD: Siehe FORMALIN. (Lösung von schätzungsweise 37% (Gewicht) von Formaldehyd in Wasser. In der Aquakultur als effektives Mittel in der Kontrolle von äußeren Parasiten und Pilzinfektionen bei Fischen und Eiern eingesetzt. Wird vorwiegend auch als Gewebefixativ angewendet.).

FORMALDEHYDE: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALDEIDE: Vedi formalina

FORMALDEHYD: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

Was this helpful?
Una solución de formaldehído en el agua a aproximadamente 37% (peso/volumen). Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.


FORMALIN: Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.

ΦΟΡΜΟΛΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALIN: Lösung von schätzungsweise 37% (Gewicht) von Formaldehyd in Wasser. In der Aquakultur als effektives Mittel in der Kontrolle von äußeren Parasiten und Pilzinfektionen bei Fischen und Eiern eingesetzt. Wird vorwiegend auch als Gewebefixativ angewendet.

FORMOL: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALINA: Soluzione acquosa di formaldeide al 37 % (peso/volume), efficace nel trattamento degli ectoparassiti e delle infezioni fungine dei pesci e delle uova. Limpiego in acquacoltura è ammesso solo per la disinfezione delle attrezzature e delle vasche. Usato anche come fissativo dei tessuti.

FORMALIN: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

Was this helpful?
Régimen alimentario que tiene por fin de definir las cantidades especificas de ciertos alimentos tales que proteínas, lípidos y carbohidratos. Un premezcla vitaminada y un ligante son habitualmente añadidos.


FORMULATED DIET: A specially designed fish diet, which is produced so as to contain specific levels of constituents such as protein, fat and carbohydrate. A vitamin pre-mix and binder is usually added.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Τροφή για τα ψάρια, η οποία παράγεται έτσι ώστε να περιέχει συγκεκριμένα επίπεδα συστατικών, όπως πρωτεiνών, λιπών και υδατανθράκων. Συνήθως προστίθεται και μίγμα βιταμινών, καθώς και κάποιο υλικό για το "δέσιμο" της τροφής.

FORMULIERTES FUTTER: Ein zusammengesetztes Futter, das so hergestellt wurde, daß es spezifische Mengen benötigter Bestandteile wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate enthält. Es werden auch Vitamin-Vormischungen und Binder zugegeben.

FORMULATION ALIMENTAIRE: Régime alimentaire afin de définir les quantités spécifiques de certains aliments tels que protéines, lipides et glucides. Un pré-mélange vitaminé et un liant sont habituellement ajoutés.

DIETA FORMULATA: Una dieta specifica studiata per i pesci che definisce le quantità specifiche di protidi, lipidi e glucidi, alla quale viene aggiunto un pre-mix di vitamine, minerali e leganti.

FORMULERT FÔR: Spesielt utformet fiskefôr, som er produsert slik at det inneholder spesifikke mengder av bestanddeler som fett, protein og karbohydrat. Vitaminblanding og binder tilsettes vanligvis.

Was this helpful?
Método de producción de dietas comerciales que cumple con los requerimientos nutricionales mínimos de peces o crustáceos cultivados y que equilibra los ingredientes para optimizar los precios de las materias primas. La programación lineal también puede conseguirlo, Vg. cuando los precios de la harina de pescado suben, la proteína puede obtenerse de la soja.


LEAST COST FORMULATION: Method of producing commercial diets to meet optimum nutritional requirements of cultured fish or crustaceans while balancing ingredients to take advantage of optimum prices of raw materials. Linear programming may be used to achieve this. When fishmeal prices rise, a proportion of the protein may be obtained from soya.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Μέθοδος παρασκευής τροφής για καλλιεργούμενα ψάρια ή καρκινοειδή με την οποία γίνεται προσπάθεια βέλτιστης εκμετάλλευσης των πρωτογενών υλικών, συνδυάζοντας τα με κατάλληλο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί η θρεπτική τους απόδοση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ακολουθείται πολλές φορές η μέθοδος του ευθύγραμμου προγραμματισμού. Όταν έχουμε αύξηση στις τιμές των ιχθυάλευρων ένα μέρος των χρησιμοποιούμενων πρωτεϊνών μπορεί να αντικατασταθεί από σόγια.

LEAST COST FORMULATION: Kein adequater deutscher Ausdruck verfügbar). Eine Methode, bei der die kommerziellen Futtermittel so hergestellt werden, daß sie den ernährungsphysiologischen Ansprüchen der gezüchteten Art genügen, gleichzeitig aber die Ingredentien so marktgerecht auswählen, daß die Herstellungskosten minimiert werden. _Linear Programming“ kann hierfür eingesetzt werden. Wenn die Fischmehlpreise steigen, wird ein Teil dieses Protein durch preiswerteres Sojamehl ersetzt.

FORMULATION A MOINDRE COUT : Méthode de fabrication d’aliments commerciaux qui vise à optimiser les qualités des poissons ou les crustacés, tout en exploitant les prix optimaux des matières premières. Ce but peut être atteint par programmation linéaire. Quand le prix des farines de poissons augmente, une proportion plus importante du contenu protéique peut être fournie par le soja.

FORMULAZIONE AL MINIMO COSTO: Metodo di produzione di diete commerciali atte a soddisfare le richieste nutrizionali ottimali dei pesci o dei crostacei allevati, bilanciando al contempo gli ingredienti per approfittare di prezzi ottimali delle materie costituenti. Per raggiungere tale obiettivo, si può usare la programmazione lineare, ad esempio, quando i prezzi della farina di pesce aumentano, le proteine possono essere ottenute dalla soia.

LAVESTE FORMULERINGSKOSTNAD: Metode for produksjon av kommersielle fôrtyper hvor sammensetningen av fôret optimaliserer ernæringsmessig samtidig som sammensetningen av ingredienser balanseres for å oppnå laveste råvarepriser. Lineær programmering kan også brukes for å oppnå dette, f.eks. kan soya brukes som proteinkilde når prisene på fiskemel stiger.

Was this helpful?
Estado de ciclo de vida polimorfo de ciertos ciliados apostomátidos durante el cual el animal es llevado a través de un quiste (quiste forético) a la superficie del crustáceo huésped.


PHORONT: Stage in the polymorphic life cycle of some apostome ciliates during which the organism is carried about in an encysted state ("phoretic cyst") on the carapace of the body of a crustacean host.

ΦΟΡΟΝΤΗΣ: Στάδιο του πολυμορφικού κύκλου ζωής ορισμένων αποστομικών βλεφαριδωτών κατα το οποίο ο οργανισμός μεταφέρεται σε εγκυστωμένη μορφή (φορητή κύστη) στον κεφαλοθώρακα ενός καρκινοειδούς ξενιστή.

PHORONT: Stadium im polymorphen Lebenszyklus einiger apostomer Ciliaten, während deessen der Organismus in ein enzystiertes Stadium auf dem Carapax einiger Crustaceenwirte übertragen wird (phoretische Zyste).

PHORONTE: Stade du cycle de vie polymorphique de certains ciliés apostomes pendant lequel lanimal est porté dans un kyste (kyste phoretique)sur la carapace dun crustacé hôte,

FORONTE: Stadio, nel ciclo vitale polimorfico dei ciliati apostomi, durante il quale lorganismo, è trasportato incistato (ciste foretica) sul carapace di un crostaceo ospite.

PHORONT: Stadium i den polymorfe livssyklusen som finnes hos enkelte ciliater, der organismen bæres i en innkapslet tilstand på ryggskjoldet (carapax) til verten (krepsdyr).

Was this helpful?
Perforar un agujero en el suelo por fin de llegar a fuentes naturales (habitualmente agua) o para estudiar su estratificación.


BORE HOLE: A hole dug in the ground using drilling equipment in order to (a) access natural resources, usually water and (b) study stratifcation.

ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Φρεάτιο που διανοίγεται με γεωτρύπανο με σκοπό α) την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους (συνήθως σε υδροφόρα στρώματα), β) την μελέτη στρωματογραφίας.

BOHRLOCH: Ein Loch, das unter Verwendung von Bohrausrüstungen entstanden ist, um (a) Zugriff auf natürliche Ressourcen (meist Wasser) zu erhalten und (b) die Stratifikation zu untersuchen.

FORAGE: Percer un trou dans le sol afin daccéder à des ressources naturelles (habituellement eau) ou en étudier la stratification.

POZZO DI TRIVELLAZIONE: Una buca scavata in terra usando l’attrezzatura di trivellazione (a) per aver accesso alle risorse naturali, di solito l’acqua e (b) per studiare la stratificazione.

BRØNN: Hull gravd ut i grunnen ved hjelp av boreutstyr (a) for å få adgang til naturressurser og (b) for å studere lagdeling (stratifikasjon).

Was this helpful?
Búsqueda de alimentos.


FORAGE: To search for food.

ΝΟΜΗ: Η αναζήτηση τροφής.

FUTTERSUCHE; FUTTERVERSORGUNG: Nach Futter suchen, sich mit Futter versorgen.

FOURRAGER: Chercher de la nourriture.

FORAGGIAMENTO: Termine poco usato in acquacoltura, per indicare la distribuzione dellalimento. Può anche significare la ricerca del cibo da parte del pesce.

NÆRINGSSØK (FÔRSØK): Å søke etter mat.

Was this helpful?
La adición de elementos nutritivos a los alimentos.


FORTIFICATION: The addition of nutrients to feed.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στην τροφή.

STÄRKUNGSMITTEL: Die Zugabe bestimmter Nährstoffe zu einem Futter.

FORTIFIANT: Laddition déléments nutritifs aux aliments.

INTEGRAZIONE (ALIMENTARE): Aggiunta di nutrienti allalimento.

STYRKING AV FÔR: Tilsetning av næringsstoff til fôr.

Was this helpful?
Sal de fósforo. Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos. Estas formas se resumen: H3PO4 = H+

PHOSPHATES: See Phosporus. A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as """"phosphates"""". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHATE: Siehe PHOSPHOR. Häufiges Spurenelement und einer der wichtigsten Nährstoffe. Phosphor wird aus Gesteinen ausgewaschen und ins Meer transportiert. In natürlichen Gewässern kommt Phosphor gewöhnlich in folgenden Formen vor: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. Sowohl in Süß- als auch in Salzw

PHOSPHATES: Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates. Ces formes se résument ainsi : H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. De plus, des for

FOSFATI: Vedi Fosforo. Elemento chimico. Il fosforo è uno dei principali nutrienti per la produzione primaria ed è coinvolto in numerosi processi metabolici, è presente infatti negli acidi nucleici, nellATP, nellADP, nellAMP e anche nei fosfolipidi di membrana. Il fosforo, nelle acque naturali e di scarico, è presente come ""fosfato"" sotto forma di: ortofosfati, fosfati condensati (piro-, meta- e polifosfati) e fosfati legati a vari composti organici. H3PO4 = H+ + H

FOSFATER: Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater. Disse formene er: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4

Was this helpful?
Compuesto lipídico que contiene fosfato y otros compuestos adicionales de glicerol y de ácidos grasos, Compuesto importante de todas las membranas biológicas; por ejemplo lecitina.


PHOSPHOLIPID: Substances containing phosphate and other constituents together with glycerol and fatty acids; important component of all biological membranes, one example of which is lecithin.

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΟ: Ουσίες που περιέχουν φωσφορικά και άλλα συστατικά μαζί με γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Σημαντικό συστατικό γιά όλες τις βιολογικές μεμβράνες όπως γιά παράδειγμα της λεκιθικής.

PHOSPHOLIPID: Substanzen, die Phosphate und andere Bestandteile zusammen mit Glycerin und Fettsäuren enthält; wichtiger Bestandteil aller Bio-Membranen, ein Beispiel ist Lecithin.

PHOSPHOLIPIDE: Composé graisseux qui contient un phosphate et dautres composés additionnés de glycérol et dacides gras. Constituant important de toutes les membranes biologiques; ex. lécithine.

FOSFOLIPIDI: Sostanze contenenti fosfati, glicerolo, acidi grassi e altri componenti; importanti molecole costituenti le unità funzionali di ogni membrana biologica. P.e. lecitina.

FOSFOLIPID: Substans som inneholder fosfat og andre bestanddeler i lag med glyserol og fettsyrer. Viktig komponent i biologiske membraner, et eksempel er lecitin.

Was this helpful?
Radiación similar a la fluorescencia pero detectable después del fin de la excitación. Emisión de luz sin combustión ni producción de calor.


PHOSPHORESCENCE: Radiation similar to fluorescence but detectable after excitation ceases. Emission of light without combustion or perceptible heat.

ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ: Ακτινοβολία παρόμοια με τον φθορισμό αλλά ανιχνεύσιμη και μετά την παύση της διέγερσης. Εκπομπή φωτός χωρίς καύση ή αντιληπτή θερμότητα.

PHOSPHORESZENZ: Der Fluoreszenz ähnliche Strahlung. Lichtemission ohne Verbrennung oder Hitze.

PHOSPHORESCENCE: Radiation semblable à la fluorescence mais détectable après la fin de lexcitation. Emission de lumière sans combustion ni production de chaleur.

FOSFORESCENZA: Radiazione simile alla fluorescenza ma avvertibile dopo la cessazione della stato eccitato. Emissione di luce in assenza di combustione o calore percepibili.

FOSFORESCENS: Stråling som ligner på fluorescens, men som er påviselig etter at eksitering opphører. Utstråling av lys uten forbrenning eller merkbar varme.

Was this helpful?
Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos. Estas formas se resumen: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHORUS: See Phosporus. A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as """"phosphates"""". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHOR: Häufiges Spurenelement und einer der wichtigsten Nährstoffe. Phosphor wird aus Gesteinen ausgewaschen und ins Meer transportiert. In natürlichen Gewässern kommt Phosphor gewöhnlich in folgenden Formen vor: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. Sowohl in Süß- als auch in Salzwasser liegt anor

PHOSPHORE: Elément commun. Un des sels nutritifs les plus importants dans la productivité primaire. Impliqué dans de nombreux processus métaboliques, il se trouve dans les acides nucléiques, ATP, ADP, AMP ainsi que dans les phospholipides des membranes cellulaires. Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates. Ces formes se résument ainsi: H3<

FOSFORO: Elemento chimico. Il fosforo è uno dei principali nutrienti per la produzione primaria ed è coinvolto in numerosi processi metabolici, è presente infatti negli acidi nucleici, nellATP, nellADP, nellAMP e anche nei fosfolipidi di membrana. Il fosforo, nelle acque naturali e di scarico, è presente come ""fosfato"" sotto forma di: ortofosfati, fosfati condensati (piro-, meta- e polifosfati) e fosfati legati a vari composti organici. H3PO4 = H+ + H2PO

FOSFOR (P): Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater. Disse formene er: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4

Was this helpful?
Respuestas fisiológicas en relación a la duración de día y de noche o de los dos.


PHOTOPERIODISM: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

PHOTOPERIODIK: Physiologische Antworten auf die Länge von Tag oder Nacht, oder beidem.

PHOTOPÉRIODISME: Réponses physiologiques en relation avec la durée du jour et de la nuit ou les deux.

FOTOPERIODISMO: Risposte fisiologiche alla lunghezza della fase di luce, a quella di buio o a entrambe.

FOTOPERIODISITET: Fysiologiske responser på lengden av natt og/eller dag.

Was this helpful?
Periodo normalmente diario durante el cual los organismos en cultivo son expuestos a la luz y la oscuridad. La fuente de luz puede ser natural o artificial: por ejemplo 12L:12D describe un fotoperiodo en un ambiente dónde hay 12 horas de luz seguidos de 12 de oscuridad.


PHOTOPERIOD: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

PHOTOPERIODE: Die Zeitdauer, in der die Kulturorganismen während eines Tages dem Licht ausgesetzt sind. Die Lichtquelle kann künstlich oder natürlich sein. Eine 12L:12D Photoperiode beschreibt eine Umgebung, in der jeweils 12 h Licht und Dunkelheit herrschen.

PHOTOPERIODE: Durée dans un jour donné pendant laquelle des organismes en culture sont exposés à la lumière et à lobscurité. La source de lumière peut être naturelle ou artificielle : par ex. un 12L:12D décrit une photopériode dans un environnement il y a 12 heures de lumière suivies de 12 heures dobscurité.

FOTOPERIODO: Durata del tempo di luce e di quello di buio, durante le 24 ore, al quale vengono esposti gli organismi allevati. La fonte di luce può essere naturale o artificiale, p.e. un fotoperiodo 12L:12B descrive la situazione di 12 ore di luce e 12 ore di buio.

FOTOPERIODE: Tiden i løpet av et gitt døgn som en oppdrettsorganisme utsettes for lys og mørke. Lyskilden kan være naturlig eller kunstig, f.eks. beskriver en 12L:12D fotoperiode et miljø der det er 12 timer lys (L) og 12 timer mørke (D).

Was this helpful?
Síntesis, por las plantas, de compuestos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono y de agua mediante energía luminosa y con liberación de oxígeno.


PHOTOSYNTHESIS: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

PHOTOSYNTHESE: Synthese organischen Materials (hauptsächlich Kohlehydrate) aus Kohlendioxid und Wasser durch Pflanzenzellen unter Lichteinwirkung bei gleichzeitiger Sauerstoffproduktion.

PHOTOSYNTHESE: La synthèse, par les plantes chlorophyliennes, de composés organiques (surtout des glucides) à partir du gaz carbonique et de leau par lintermédiaire de lénergie lumineuse et avec la libération doxygène.

FOTOSINTESI: Sintesi di composti organici (carboidrati) e simultanea produzione di ossigeno, da parte delle cellule vegetali, in presenza di luce, utilizzando anidride carbonica e acqua.

FOTOSYNTESE: Syntese av organiske stoff (hovedsakelig karbohydrater) og produksjon av oksygen i planteceller fra karbondioksid og vann ved tilstedeværelse av lys.

Was this helpful?
Dícese de organismos que utilizan energía luminosa para convertir moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complejas; Los organismos autótrofos obligados no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la ayuda de sus plastos fotosintéticos, pero la mayoría de organismos fototrofos son también parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para reponer a sus necesidades energéticas, aunque varios de ellos necesitan factores suplementarios (vitaminas); la mayoría de planta


PHOTOTROPH: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll-containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagella

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ: Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παράγοντε

PHOTOTROPH: Der Begriff bezeichnet Organismen, die zum Aufbau eigener Körpersubstanz unabhängig von organischen Kohlenstoffquellen sind. Das organische Material phototropher Organismen wird ausschließlich aus anorganischen Quellen metabolisiert, wobei Sonnenenergie als Energiequelle eingesetzt wird. Die meisten der Chlorophyll-haltigen Pflanzen sowie einige Bakterien und blaugrüne Algen sind phototroph.

PHOTOTROPHE: Se dit des organismes qui utilisent de lénergie lumineuse pour convertir des molécules simples inorganiques en molécules organiques complexes; les organismes autotrophes obligés ne peuvent survivre et se développer quà laide de leurs plastes photosynthétiques, mais la plupart des organismes phototrophes sont également partiellement hétérotrophes, capables de dégrader des matières organiques afin de combler (au moins en partie) leurs besoins énergétiques, quoique beaucoup parmi eux aient besoin d

FOTOTROFO: Organismo autotrofo che, attraverso lenergia luminosa, è in grado di sintetizzare molecole organiche a partire da sostanze inorganiche. Gli autotrofi obbligati possono sopravvivere e moltiplicarsi solamente attraverso i processi fotosintetici a livello dei plastidi; molti fototrofi sono parzialmente eterotrofi, possono quindi utilizzare come fonte di sostentamento sostanze organiche (anche se unitamente alla presenza di vitamine). Tutti i vegetali contenenti clorofilla sono fototrofi come pure m

FOTOTROF: Brukt om autotrofe organismer som bruker energi avledet fra lys til å bygge opp organiske molekyler fra uorganisk materiale. Obligat autotrofe organismer kan overleve og formere seg ved hjelp av deres fotosytetiserende plastider, mens mange fototrofe organismer er delvis heterotrofe. Disse er i stand til å bryte ned organiske materialer for å dekke en del av energimengden de trenger, men de kan også trenge supplerende vekstfaktorer (vitaminer). De fleste planter som inneholder klorofyll og noen

Was this helpful?
Conjunto de organismos marinos que crecen sobre estructuras sumergidas, tales que los cascos de los barcos, las estructuras portuarias, las jaulas acuícolas, los flotantes, las balsas.


FOULING: The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).

ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

FOULING: Die Anhäufung mariner Organismen, die an und auf Unterwasserobjekten anheften und dort wachsen, wie z.B. an Schiffsrümpfen, Hafenstrukturen, Netzkäfigen, Netzmaterialien und Flößen (Schwimmkörpern).

FOULING, SALISSURE: Ensemble dorganismes marins se développant sur des structures submergées, telles que les coques des bateaux, les structures portuaires, les cages aquacoles, les flotteurs, les radeaux.

FOULING: Assembramento di organismi acquatici che si sviluppano su strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Vedi anche ORGANISMI INCROSTANTI

BEGROING: Opphopning av akvatiske organismer som fester seg og vokser på undervannsobjekter, som skipsskrog, oppdrettsmerder, kaianlegg, flåter etc.

Was this helpful?
Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term


FOAM FRACTIONATION: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

SCHAUMFRAKTIONIERUNG: Eine Wasserbehandlungsmethode, die in weiten Bereichen der Aquakultur angewendet wird, um die Wasserqualität in Kultursystemen zu verbessern (z.B. im Fischbecken). Kolloide und Feststoffpartikel (z.B. zerbrochene Pellets und Futterstaub) werden von der Anlage ausgeschäumt. Das Schäumen wird durch starke Belüftung erzielt, wobei die Kontaktfläche zwischen Luft und Wasser sehr erhöht wird. Der an der Oberfläche sich aufbauende lockere Schaum kollabiert, das resultierende Konzentrat wird im englisc

FRACTIONNEMENT PAR ECUMAGE: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

SCHIUMATURA: Metodo di trattamento delle acque usato esclusivamente in acquacoltura per migliorare la qualità delle acque dellallevamento (come ad es. le vasche dei pesci). Colloidi e particelle solide (provenienti ad es. da residui di pellets di alimento e altre particelle ) vengono rimosse dalla superficie per mezzo degli schiumatoi. Areatori causano un aumento di schiuma nellinterfaccia aria-acqua che può essere asportata dalla superficie. Il termine anglosassone "protein skimming" ("schiumaggio" proteico

LØST-LUFT-TRYKK FLOTASJON: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

Was this helpful?
Distancia vertical entre la parte superior de una estructura y el nivel del agua, actual o máxima prevista, seriando a evitar los desbordamientos. Sobre un barco, balsa o flotante; la distancia vertical entre la línea de flotación y el puente o pasarela.


FREEBOARD: The additional height of a structure above designated high water level to prevent overflow. Also at a given time, the vertical distance between the water level and the top of the structure. On a ship, raft or float, the distance from the water line to main deck or walkway.

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ: Το πρόσθετο ύψος μιας κατασκευής πάνω από την ανώτερη στάθμη του νερού, που παρεμποδίζει η υπερχείλιση του νερού. Επίσης, σε μια δεδομένη στιγμή, η κατακόρυφη απόσταση της από το ανώτατο σημείο μιας κατασκευής ως την στάθμη του νερού από το επίπεδο του νερού. Σε ένα πλοίο, σχεδία ή πλωτήρα, η απόσταση του κυρίου καταστρώματος ή εξέδρας από την ίσαλο γραμμή.

FREIBORD: Die zu einer Struktur hinzugefügte Höhe zu dem kalkulierten Hochwasserstand, um ein Überschwappen zu verhindern. Zu einer gegebenen Zeit auch die vertikale Distanz zwischen dem Wasserstand und dem höchsten Punkt einer Struktur. Auf einem Schiff, einem Floß oder Schwimmfloß die Distanz von der Wasserlinie zum Hauptdeck oder Steg.

FRANC-BORD: Distance verticale entre le haut dune structure et le niveau de leau, actuel ou maximal prévu, servant à éviter les débordements. Sur un bateau, radeau ou flotteur; la distance verticale entre la ligne de flottaison et le pont ou passerelle.

BORDO LIBERO: Distanza verticale fra laltezza della struttura e il livello dellacqua, attuale o massima prevista, per evitare linondazione. Sulla barca, zattera o galleggiante, è la distanza fra la linea di galleggiamento e il ponte principale.

FRIBORD (DEKKSHØYDE): Den delen av en struktur som er over vann, og hindre at vannet flommer over. Også på et gitt tidspunkt, den vertikale avstanden mellom vannivået og toppen av strukturen. På skip, flåte eller flottør, avstanden mellom vannlinjen og hoveddekk eller gangvei.

Was this helpful?
Recipiente en forma de botella utilizado para la incubación de huevos de peces. Normalmente la corriente de agua pasa a través del frasco para mantener el nivel de oxígeno disuelto y eliminar los excesos de metabolitos.


HATCHING JAR: A bottle-like container used to incubate fish eggs. Usually a current of water is passed through the jar to maintain the dissolved oxygen level and carry away metabolites, e.g. zonger jar.

ΔΟΧΕIΟ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο με μορφή φιάλης, που χρησιμοποιείται για την επώαση των αυγών των ψαριών. Συνήθως μέσα στο δοχείο εκκόλαψης περνάει ρεύμα νερού για οξυγόνωση και απομάκρυνση των μεταβολιτών, π.χ. δοχείο zonger.

BRUTGLAS: Ein vertikaler Apparat zur Inkubation von Fischeiern. Normalerweise wird ein Wasserstrom durch das Brutglas geleitet, um den Gehalt an gelöstem Sauerstoff hoch zu halten und Metabolite abzutransportieren.

BAC DECLOSION: Récipient en forme de bouteille utilisé pour lincubation des oeufs de poisson. Le bac est habituellement pourvu dun écoulement deau afin de maintenir le taux doxygène dissous et déliminer lexcès de métabolites.

EMBRIONATORE A BOTTIGLIA: Un contenitore a forma di bottiglia, usato per incubare le uova di pesce. Di solito nella bottiglia viene fatta passare una corrente dacqua che permette di mantenere alto il livello di ossigeno disciolto e di eliminare i metaboliti.

KLEKKESYLINDER: En flaskelignende beholder som brukes til å inkubere fiskeegg. En strøm av vann føres som regel gjennom sylinderen for å opprettholde gode oksygennivåer og transportere bort avfallsstoffer.

Was this helpful?
(1) Número de oscilaciones, o ciclos, por unidad de tiempo de un fenómeno periódico. La reciprocidad de la duración (periodo) de una oscilación. (2) En estadística, después de clasificar las observaciones o datos en grupos discretos llamados clases, la frecuencia describe el total de casos en una clase determinada.


FREQUENCY: (1) A measure of the number of oscillations or cycles per unit time; the reciprocal of the time duration (period) of an oscillation. (2) In statistics: upon classification of observations or measurements into discrete groups or classes, the frequency refers to the total count for a given category.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: (1) Ο αριθμός των ταλαντώσεων ή κύκλων ανά μονάδα χρόνου. το αντίστροφο της (περιόδου) μιας ταλάντωσης. (2) Στην στατιστική, ο λόγος του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες παρατηρήθηκε μια ομάδα ή κλάση συμβάντων προς τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων. Βλ. και ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

HÄUFIGKEIT: (1) In der Physik: Die Bestimmung der Anzahl von Oszillationen oder Zyklen pro Zeiteinheit; das Reziprok zur Dauer (Periode) einer Oszillation. (2) In der Statistik: Die Frequenz mit der Beobachtungen oder Messungen nach Zuordnung zu diskreten Gruppen oder Klassen auftreten. Die Frequenz bezieht sich auf die Gesamtzahl der vorgegebenen Kategorie.

FREQUENCE: (1) Nombre doscillations, ou cycles, par unité de temps dans un phénomène périodique. La réciproque de la durée (période) dune oscillation. (2) En statistique, suite à la classification des observations ou des données dans des groupes discrets appelés classes, la fréquence décrit le total des items dans une classe donnée.

FREQUENZA: 1) Misura del numero di oscillazioni o dei cicli compiuti per unità di tempo; essa corrisponde anche allinverso del periodo di una oscillazione. 2) In statistica: riguarda la classificazione delle osservazioni o delle misure in gruppi discreti o classi, linsieme delle quali costituiscono la totalità di un dato evento. Vedi anche distribuzione di frequenza.

FREKVENS: (1) Et mål på antall oscillasjoner eller sykluser per tidsenhet. Tilsvarende lengden på en oscillasjon. (2) I statistikk: Ved klassifisering av observasjoner eller målinger i atskilte grupper eller klasser. Frekvensen refererer til totale mengden av en gitt kategori.

Was this helpful?
Proporción entre un alelo y el total de todos los alelos en el mismo locus de un pool genético.


ALLELIC FREQUENCY: The proportion of one allele to the total number of all alleles at the same locus in the gene pool.

ΑΛΛΗΛIΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: Το ποσοστό ενός αλληλομόρφου ως προς τον ολικό αριθμό όλων των αλληλομόρφων, στον ίδιο γενετικό τόπο, μιας γονιδιακής δεξαμενής.

ALLEL-FREQUENZ: Das Verhältnis eines Allels zur Gesamtzahl aller Allele desselben Locus im Genpool.

FREQUENCE ALLELIQUE: La proportion entre un allèle et le total de tous les allèles situés dans le même locus dans un pool génique.

FREQUENZA ALLELICA: La proporzione di un allele rispetto al numero totale di tutti gli alleli nello stesso locus, in un pool di geni.

ALLELFREKVENS: Forholdet mellom et allel og det totale antall allel på samme locus i populasjonen.

Was this helpful?
Frecuencia de presencia de un gen o alelo particular en una población.


GENE FREQUENCY: Proportion of a particular type of gene within a population.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: Η αναλογία ενός συγκεκριμένου αλληλόμορφου μέσα σε έναν πληθυσμό.

GENFREQUENZ: Proportionaler Anteil eines bestimmten Types eines Gens innerhalb einer Population.

FREQUENCE GÉNIQUE : La proportion d’un type spécifique de gène dans une population.

FREQUENZA GENICA: Proporzione di un particolare tipo o gene all’interno di una popolazione. : La frequenza con cui un particolare gene (o allele) ricorre in una popolazione.

GENFREKVENS: Frekvensen av spesifikke gen- eller allelforekomster i en populasjon.

Was this helpful?
Límite entre dos masas de aire o de agua, diferenciados por sus características físicas, tales como la densidad, temperatura, presión humedad y salinidad.


FRONT: The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.

ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

UFERZONE: Die Grenzzone zwischen zwei Luft- oder Wassermassen, die in Eigenschaften wie Dichte, Druck, Temperatur und Salinität differieren.

FRONT: Limite entre deux masses dair ou deau , différenciées par leurs caractères physiques, tels que densité, température, pression, humidité, salinité.

FRONTE: La fascia che separa due strati daria o due masse dacqua che differiscono per alcune proprietà quali densità, pressione, temperatura o salinità.

FRONT: Grensesonen mellom to luft- eller vannmasser med ulike egenskaper, som tetthet, trykk, temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
En la previsión de las olas; extremidad de una zona de generación de olas orientada hacía la dirección del viento.


FRONT OF THE FETCH: In wave forecasting, it is that end of the generating area towards which the wind is blowing.

ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΜΑΤΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: Το όριο της περιοχής δημιουργίας του κυματισμού το οποίο είναι στραμμένο προς τη φορά του ανέμου.

BEGINN DER WINDZONE:: In der Wellenvorhersage ist es das Ende des Enstehungsgebietes in Windrichtung.

FRONT DE COURSE: Dans la prévision des vagues; lextremité dune zone de genération de vagues orientée vers la direction du vent.

FRONTE DEL FETCH: Nella previsione delle onde; lestremità dellarea di generazione delle onde orientata in direzione del vento.

SJØROMSFRONT: I bølgevarsling, den enden av det genererende området som vinden blåser mot.

Was this helpful?
Dícese de Invertebrados acuáticos que poseen concha o exoesqueleto; dícese sobretodo de moluscos y/o crustáceos.


SHELLFISH: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

SCHALENTIERE: Aquatische Invertebraten, die eine Schale oder ein Außenskelett besitzen, gewöhnlich Mollusken und/oder Crustaceen.

FRUITS DE MER: Se dit des Invertébrés aquatiques possedant une coquille ou un exosquelette; se dit surtout des mollusques et/ou crustacés.

FRUTTI DI MARE: Invertebrati acquatici che possiedono una conchiglia, valve o carapace. Crostacei (gamberi) o molluschi (ostriche, mitili, gasteropodi).

SKALLDYR: Akvatiske virvelløse (evertebrate) organismer som har skall eller ytre skjellet, vanligvis bløtdyr (mollusker) og/eller krepsdyr.

Was this helpful?
Género de algas perteneciente al orden Fucales dentro de las Feofíceas (algas marrones). Las especies de este género son casi enteramente diplontes por la extrema reducción del gametofito en el ciclo vital (sin formación de estadios meióticos móviles de gametos). La reproducción es por oogamia y parcialmente por fragmentación del talo. El alga crece más de 1 m de largo y se ancla en sustratos duros. En el norte de Europa se encuentra en aguas costeras y poco profundas, a menudo formando amplias


FUCUS: Genus of seaweed belonging to the order of Fucales within the Class of Phyeophyceae (brown algae). Species of this genus consist almost entirely of diplonts because of the extreme reduction of the gametophyte in their life cycle (without forming mobile meiotic stages of gametes). The alga grows to more than 1 m in length, anchoring on hard substrates by holdfasts. Fucus species form in northern European shallow, coastal waters, often in large meadows which may be partly exposed during low tide.

FUCUS: Γένος θαλάσσιου φύκους το οποίο ανήκει στην τάξη Fucales της κλάσης Phyeophyceae (φαιοφύκη). Τα είδη του γένους αυτού αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από διπλοειδή άτομα κυρίως εξαιτίας της σχεδόν ολοκληρωτικής έλλειψης του γαμετόφυτου από την κύκλο ζωής τους. Το μήκος του φύκους ξεπερνάει πολλές φορές το 1 m και φύεται δημιουργώντας ένα μίσχο στήριξης. Ορισμένα είδη, φύονται σε μεγάλες πυκνότητες στις παλιρροϊκές περιοχές της Β. Ευρώπης, δημιουργώντας ολόκληρα λιβάδια, τα οποία αποκαλύπτονται

FUCUS: Eine Gattung von Großalgen innerhalb der Ordnung Fucales (Klasse Phaeophycea; Braune Algen). Bestände dieser Arten setzten sich fast ausschließ-lich aus diplonten Individuen zusammen, da der Gametophyt im Lebenszyklus stark reduziert ist (ohne mobile meiotische Gametenstadien zu bilden). Die Alge wächst bis zu über 1 m in der Länge, verankert sich an Hartsubstraten mit ihren Rhizoiden. Fucus-Arten bilden in Nord-Europa große Wiesen in flachen Küstengewässern. Diese können während der Niedrigwass

FUCUS: Genre d’algue brune appartenant à l’ordre des Fucales et la classe des Phyeophycées. Le stade gamétophyte de ce genre est extremement réduit et les algues sont quasi-exclusivement diploïdes. Cet algue atteint des longueurs de plus d’un mètre et s’ancre ou substrat. Des champs importants de Fucus se développent dans les faibles profondeurs des zones côtières de l’Europe du Nord et peuvent être exposés à marée basse. Récolté à partir de populations sauvages et utilisé pour l’élaboration d’alginate

FUCUS: Genere appartenente allordine delle Fucales nella classe delle Feoficee (alghe brune). Le specie di questo genere comprendono quasi esclusivamente diplonti a causa della estrema riduzione delllo stadio gametofito nel ciclo vitale (senza formazione degli stadi meiotici mobili dei gameti). Riproduzione per oogamia e parzialmente per frammentazione dei talli. Lalga cresce più di 1 m in lunghezza ancorandosi su substrati duri con uncini. Le specie di Fucus crescono in acque poco profonde dellEuropa

FUCUS: Slekt i ordenen Fucales (klasse Phaeophyceae, brunalger). Artene i denne slekten nesten utelukkende av diploide sporofytter ved at gametofytten er svært redusert i livssyklusen (danner ikke mobile gameter). Reproduksjon gjennom oogami og delvis gjennom fragmentering av thalli. Makroalgen kan nå en lengde på mer enn én meter og er forankret til hardt underlag vha. festestrukturer (haptera). I grunne kystområder i Nord-Europa danner Fucus ofte store felter som kan bli delvis eksponerte ved lavvan

Was this helpful?
La fuerza retrazo ejercida sobre un fluido que se desplaza con relación a una superficie sólida (por ejemplo una jaula acuícola, un barco) o con relación a otro fluido por el intermediario de procesos de intercambio de impulso. El intercambio de impulso resulta de los movimientos moleculares o de los movimientos de turbulancia; cf. régimen laminar.


FRICTIONAL DRAG: The retarding force exerted on a fluid moving relative to a solid surface (i.e. net cage, boat) or to another region of fluid as a result of momentum exchange processes. The momentum exchange can arise through molecular motions or through eddyline motions.

ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΤΡΙΒΗΣ: Η επιβραδυντική δύναμη που εξασκείται σε ένα ρευστό που κινείται σε σχέση με κάποια επιφάνεια ενός στερεού ( π.χ. ενός κλώβου, μιας βάρκας) ή με άλλη περιοχή του ρευστού ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ορμής. Η ανταλλαγή ορμής είναι αποτέλεσμα των μοριακών κινήσεων ή της τυρβώδους ροής. (βλ. στρωτή ροή, τυρβώδης ροή).

REIBUNGSWIDERSTAND: Die verlangsamende Kraft, die auf eine sich relativ zu einer festen Oberfläche bewegende Flüssigkeit einwirkt (z.B. Netzkäfige, Boot) oder auf eine andere Fließregion momentaner Austauschprozesse wirkt. Dieser momentane Austauschvorgang kann durch molekulare oder durch wirbelförmige Bewegungen zustande kommen (siehe laminarer Fluß, turbulenter Fluß).

FORCE DE FROTTEMENT: La force retardatrice exercée sur un fluide qui se déplace par rapport à une surface solide (par exemple une cage aquacole, un bateau) ou par rapport à un autre fluide par lintermédiaire des processus déchange délan. Léchange délan résulte des mouvements moléculaires ou des mouvements tourbillonnaires; cf. régime laminaire.

RESISTENZA DI ATTRITO: Attrito esercitato su un fluido che si muove rispetto ad una superficie solida (come la rete di una gabbia, chiglia di una barca) o ad unaltra zona del fluido come risultato di un processo di scambio della quantità di moto. Questultimo può insorgere a causa di movimenti molecolari o movimenti turbolenti: flusso laminare.

FRIKSJONSMOTSTAND: Den bremsende kraften som utøves på en væske som flyter mot en fast overflate (dvs merd, båt) eller mot en annen væske. Kraftmomentet som utveksles kan oppstå ved bevegelse av molekyler eller ved virvelbevegelser. Jfr. laminær strømning.

Was this helpful?
La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.


IONIC STRENGTH: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.

IΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

IONENSTÄRKE: Die gesamte Ionenkonzentration in einer Lösung. Sie kann durch folgende Formel ausgedrückt werden: I = 1/2 Ζ mi zi2; wobei I = Ionenstärke, mi = molare Konzentration der i. Diese beeinflußt die Physiologie aquatischer Organismen. Der Begriff wird im Englischen auch in Zusammenhang mit der Osmoregulation und dem Mineraliengleichgewicht von Aquakulturkandidaten zur Erhaltung ihrer Gesundheit verwendet. Im Deutschen wird der Terminus Ionenkonzentration bevorzugt. Syn. Ionenkonzentration.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FORZA IONICA: Concentrazione totale di ioni in soluzione data dalla formula I = 1/2 ∑ mi zi2; dove I: forza ionica, mi: concentrazione molare della iesima specie e zi: carica della specie ionica (i). Per le soluzioni elettrolitiche con un rapporto 1/1 delle concentrazioni di anioni su cationi, la forza ionica è equivalente alla molarità della soluzione. Per qualsiasi altra stechiometria delle specie ioniche la forza ionica è più grande della molarità di una soluzione. Syn. concentrazione ionica.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = ½ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

Was this helpful?
Fuerzas residuales de una materia debida a la distribución desigual de las temperaturas durante el enfriamiento.


COOLING STRESSES: Residual physical stresses in materials resulting from non-uniform distribution of temperature during cooling.

ΨΥΞΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: Υπολειμματική φυσική καταπόνηση υλικών, οφειλόμενη σε ανομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ψύξης.

KÄLTESTRESS: Zurückbleibender physischer Stress im Material oder im Organismus, der aus nicht gleichmäßiger Temperaturverteilung während des Kühlens entsteht.

FORCES DE REFROIDISSEMENT: Forces résiduelles dune matière dues à la distribution inégale des températures pendant le refroidissement.

STRESS DA RAFFREDDAMENTO: Stress cui sono sottoposti materiali in raffreddamento, dovuto alla distribuzione non uniforme della temperatura.

KJØLESTRESS: Blivende fysisk stress i materialer, grunnet ikke-uniform fordeling av temperatur ved kjøling.

Was this helpful?
En acuicultura, término útil para describir especímenes de especies cultivadas que se escapan del sistema de cultivo al medio ambiente: provocan potencialidades negativas de impacto posible en el ámbito de cruces y con transferencia de enfermedades.


ESCAPEE: In aquaculture, a term used to describe specimens of cultured species which escape from the rearing system into the ambient environment: there are potential negative impacts through possible interbreeding with wild conspecifics and through disease transfer.

ΔΡΑΠΕΤΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια προκειμένου περί ατόμων που διέφυγαν από το σύστημα εκτροφής στο περιβάλλον. Διασταύρωση με άγρια άτομα και η μετάδοση ασθενειών συγκαταλέγονται στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις.

AUSREISSER: In der Aquakultur wird dieser Begriff benutzt, um Exemplare einer kultivierten Art zu beschreiben, die aus dem Aufzuchtssystem in das sie umgebende Milieu entweichen. Durch Kreuzung und Krankheitsübertragung sind negative ökologische Auswirkungen möglich.

FUGITIFS: En aquaculture, terme utile pour décrire des spécimens despèces cultivées qui séchappent du système délevage dans le milieu environnant: ils provoquent des potentialités négatives dimpact possible au niveau des croisements avec transfert de maladies.

SFUGGITO: In acquacoltura, un termine usato per descrivere esemplari di una specie allevata che fugge da un allevamento nell’ambiente esterno: ci sono impatti potenzialmente negativi dovuti ai possibili incroci con individui selvatici della stessa specie o per la trasmissione di malattie.

RØMLING: I akvakultur, brukt om individer av oppdrettede arter som har rømt fra oppdrettsenheter til det omkringliggende miljø. Det kan oppstå potensielle negative effekter ved kryssing med ville individer og ved smitteoverføring.

Was this helpful?
Dícese de comportamiento de peces parásitos, caracterizado por la inmersión irregular del pez, exposición de los lados o abdomen hacia la superficie enviando así señales de luz reflejada.


FLASHING: The action often exhibited by ecto- parasitized fishes when they swim erratically and expose the sides or abdomen to the surface, causing a flash of reflected light.

ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: Το φαινόμενο, κατά το οποίο ψάρια που έχουν προσβληθεί από εξωπαράσιτα, καθώς κολυμπούν ασταθώς, εκθέτουν τις πλευρές τους ή την κοιλιά τους προς την επιφάνεια, δημιουργώντας αναλαμπές ανακλώμενου φωτός.

FLASHING, AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: Ein eindeutiger deutscher Begriff existiert für diesen Sachverhalt nicht. Die bezeichnete Reaktion tritt oft bei Fischen auf, die von Ektoparasiten befallenen sind. Dabei schwimmen sie wahllos umher und drehen ihre Körperflanken oder das Abdomen zur Wasseroberfläche hin, was dem über Wasser stehenden Betrachter den Eindruck eines Aufblitzens vermittelt, welches durch das von den Schuppen reflektierende Licht verursacht wird.

MIROITEMENT: Se dit dun comportement de poissons parasités, caractérisé par une nage erratique, le poisson exposant ses flancs ou son abdomen vers la surface et renvoyant ainsi de la lumière réflechie.

FLASHING: Tipico comportamento dei pesci quando vengono attaccati da ectoparassiti. Come conseguenza di tali infezioni i pesci nuotano in maniera anomala esponendo i lati o laddome in superficie causando così un flash dovuto alla luce riflessa.

BLINKING: Handling hos fisk infisert med ytre parasitter, der fisken svømmer uregelmessig og eksponerer sidene eller buken mot overflaten. Lysrefleksjon fører til blinking.

Was this helpful?
Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.


FUNGICIDE: Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ: Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.

FUNGIZIDE: Ein Mittel zur Bekämpfung von Pilzen; in der Aquakultur eine Reihe pilztötender Mittel, die zur Behandlung infizierter Fische verwendet wird (z. B. MALACHITGRÜN)

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Sostanza tossica per i funghi; in acquacoltura, unampia varietà di fungicidi (ad es. il verde malachite) sono stati impiegati in passato per il trattamento delle infezioni nei pesci: attualmente, benché ancora in uso in molti paesi, molti di essi sono banditi dai paesi dellUnione Europea.

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL): Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

Was this helpful?
(Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.


FURANACE: Furpyrinal: 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ: ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ. 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURANACE: 6-Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl-pyridine, ein Nitrofuran, das für seine Effektivität bei einer großen Anzahl bakterieller Fischerkrankungen und bei einigen Parasiten bekannt ist, besonders wenn eine Behandlung über Bäder erfolgt.

FURANACE: (P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURANACE: Vedi FURPYRINAL.(6 Idrossimetil-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinil piridina, un nitrofurano efficace contro unampio spettro di malattie batteriche e alcuni parassiti, attivo particolarmente come trattamento per immersione.)

FURANACE: 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

Was this helpful?
Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz en el control de las infecciones de Aerosomonas salmonicida .


FURAZOLIDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone. A nitrofuran effective for control of Aeromonas salmonicida infections.

ΦΟΥΡΑΖΟΛΙΔΟΝΗ: Φουροξονη, NF-180:3-(5 Νιτροφουρφουλικό εννεάμινο) 2-οξυαδολιδινόνη. Νιτροφουράνιο αποτελεσματικό για τον έλεγχο των μολύνσεων της Aeromonas salmonicida.

FURAZOLIDON: Furoxone; NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino)-2-oxyadolidinone. Ein Nitrofuran, das in der Behandlung von Aeromonas salmonicida- Infektionen effektiv ist.

FURAZOLIDONE: Furoxone; NF-180:3-(5nitrofurfuryliqueeneamino) 2-oxyadolidinone. Un nitrofurane efficace dans le contrôle des infections dAeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurilico enneamino) 2-ossiadolidinone. Un nitrofurano efficace per il controllo dellinfezione da Aeromonas salmonicida.

FURAZOLIDON: Furoxon, NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamion) 2-oxyadolidinone. Et nitrofuran som er effektivt ved kontroll av Aeromonas salmonicida infeksjoner.

Was this helpful?
(Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.


FURPYRINAL (FURANACE, P_7l38): 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.

ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ (ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ, P-7138): 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6-Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl-pyridine, ein Nitrofuran, das für seine Effektivität bei einer großen Anzahl bakterieller Fischerkrankungen und bei einigen Parasiten bekannt ist, besonders wenn eine Behandlung über Bäder erfolgt.

FURPYRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6 Idrossimetil-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinil piridina, un nitrofurano efficace contro unampio spettro di malattie batteriche e alcuni parassiti, attivo particolarmente come trattamento per immersione.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

Was this helpful?
Infección localizada de la piel, de tejido subcutáneo o de músculo que se desarrolla en abscesos que drenan o no hacía el exterior.


FURUNCLE: A localized infection of the skin, subcutaneous tissue or muscle which develops a solitary abscess and may drain externally.

ΔΟΘIΗΝΑΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ): Εντοπισμένη μόλυνση του δέρματος, υποδερματικών ιστών ή μυών, η οποία αναπτύσσεται ως ένα (μεμονωμένο) απόστημα που μπορεί να πυορροεί ή να μην πυορροεί.

FURUNKEL: Eine lokal begrenzte Infektion der Haut, des subkutanen Gewebes oder des Muskels, die sich zu einem solitären Abszess entwickelt und/oder äußerlich nässen kann.

FURONCLE: Infection localisée de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle qui se développe en abcès qui draine, ou ne draine pas, vers lextérieur.

FURUNCOLO: Infezione della pelle localizzata, tessuto sottocutaneo o muscolo che diventa un ascesso e può fuoriuscire esternamente.

FURUNKEL (BYLL): En lokalisert infeksjon i huden, subkutant vev eller muskel, som utvikler en isolert byll som kan tømmes utvendig.

Was this helpful?
Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Los peces de todas las especies y todas las edades están predepuestas, y la mayoría de las manifestaciones afectan los jóvenes peces del año. La enfermedad, cuyo mediador es el estrés, puede manifestarse en todo momento. Los agentes antibacterianos sistémicos son eficaces en el control de esta enfermedad. Actualmente existen vacunas para esta infección, paro la mejor forma de control es una buena gestión de cultivo.


FURUNCULOSIS: A systemic bacterial disease caused by Aeromonas salmonicida. All species and ages of fish are susceptible with the majority of outbreaks occurring in 1st year class fish. These outbreaks can occur at any time, are stress-mediated, and can be controlled by systemic antibacterials. Effective vaccines are now available, but the best form of control is good husbandry practice.

ΔΟΘIΗΝΩΣΗ: Συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από την Αeromonas salmonicida. Ολα τα είδη και ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα. Η πλειονότητα των προσβολών εκδηλώνονται στα ψάρια ηλικίας περίπου ενός έτους. Η εκδήλωση της ασθένειας διευκολύνεται από την καταπόνηση και ελέγχεται από συστημικά αντιβακτηριακά. Υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικά εμβόλια, αλλά ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι η κατάλληλη διαχείριση των καλλιεργούμενων αποθεμάτων.

FURUNKOLOSE: Eine systemische bakterielle Krankheit, die durch Aeromonas salmonicida verursacht wird. Alle Arten und jedes Alter von Fischen sind betroffen; die Krankheit kommt bei jungen einjährigen Fischen häufiger zum Ausbruch. Die direkte Übertragung im Salzwasser ist nicht entsprechend nachgewiesen worden. Marine Fische sind mit dem Organismus infiziert worden und nachfolgend an der Krankheit gestorben. Diese Krankheit kann zu jeder Zeit ausbrechen, ist streßbedingt und kann mit Hilfe systemischer Antib

FURONCULOSE: Infection bactérienne systémique provoquée par Aeromonas salmonicida. Les poissons de toutes espèces et de tous âges sont prédisposés, et la majorité des manifestations affectent les jeunes poissons de lannée. La maladie, dont le stress est un médiateur, peut se manifester à tout moment. Les agents antibactériens systémiques sont efficaces dans le contrôle de cette maladie. Des vaccins efficaces existent maintenant, mais la meilleure forme de contrôle reste une bonne gestion de lélevage.

FURUNCOLOSI: Malattia sistemica batterica causata da Aeromonas salmonicida. Possono essere colpiti da questa malattia pesci di qualsiasi specie ed età.

FURUNKULOSE: Systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Aeromonas salmonicida. Alle arter og aldre av fisk er mottakelige, men de fleste utbruddene er på 1. årsklasse fisk. Utbruddene kan komme når som helst, være forårsaket av stress, og kontrolleres effektivt ved hjelp av systemiske antibakterieller. Effektive vaksiner er tilgjengelige, men beste kontrollmekanisme er gode oppdrettsrutiner.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES