AMC LIMITED

E

Enfermedad Entérica de la Boca Roja: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.


E.R.M.: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

E.R.M.: Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

E.R.M.: E.R.M.: ROTMAULSEUCHE. Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

E.R.M.: Maladie enterique de la bouche rouge. Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

E.R.M.: MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA (Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.)

YERSONOS(ENTERIC REDMOUTH DISEASE): Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

Was this helpful?
Ealuación del Impacto Ambiental: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.


E.I.A: Environmental impact assessment: a procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

E.I.A: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

U.V.P.: U.V.P.: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPROGNOSE. Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.

E.I.A.: Evaluation dimpact environnemental.

V.I.A: Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

M.K.A.: Miljøkonsekvensanalyse:Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Método por el cual proteínas similares pueden ser distinguidas usando dos anticuerpos específicos unidos a dos sitios diferentes de un antígeno.


E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. A method by which closely related proteins can be quantitatively distinguished by using two similar antibodies which are specific for two different sites on an antigen (i.e. a protein). A suitable enzyme (e.g. alkaline phosphatase) linked to one of the antibodies produces coloured or fluorescent markers indicative of the test protein. Less than 1 ng of protein can be detected by such an assay.

ELISA: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Μέθοδος με την οποία στενά συγγενικές πρωτείνες είναι δυνατό να προσδιορισθούν ποσοτικά με τη χρησιμοποίηση δύο παρόμοιων αντισωμάτων τα οποία είναι ειδικά για δύο διαφορετικές θέσεις ένα αντιγόνο σε μία δηλ. πρωτεiνη. Ενα κατάλληλο ένζυμο (π.χ. αλκαλική φωσφατάση), πρoσδεδεμένo σε ένα από τα αντισώματα, παράγει έγχρωμο ή φθορίζον προiόν, ενδεικτικό για την ύπαρξη της υπό έλεγχο πρωτεiνης. Λιγότερο από 1 ng πρωτεiνης μπορεί να ανιχνευθεί με αυτή τη μέθοδο.

E.L.I.S.A.: (engl. Enzyme-Linked-Immuno- Sorbent-Assay). Bestimmte Methode, nach der eng verwandte (ähnliche) Proteine quantitativ mittels zweier ähnlicher Antikörper unterschieden werden können, die spezifische Lagen auf einem Antigen (Protein) besitzen. Ein mit einem der Antikörper verbundenes Enzym (z. B. alkalische Phosphatase) produziert farbige oder fluoreszierende Marker, die auf das Test-Protein hinweisen. Mit Hilfe dieses Tests kann weniger als 1 ng eines Proteins festgestellt werden. Wichtige Meth

E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Une méthode par laquelle les protéines apparentées peuvent être distinguées par lemploi danticorps spécifiques couplés à un enzyme (par exemple la phosphatase alkaline). Ce test peut déceler moins de 10-9 grammes de protéine.

E.L.I.S.A.: Enzime-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Si tratta di un’analisi immunoenzimatica che impiega due anticorpi, il secondo dei quali legato ad un enzima. A) nel caso venga ricercato un anticorpo, per esempio contro un preciso virus, l’antigene virale noto verrà coartato sulle pareti della provetta o del pozzetto e legherà l’antigene da titolare, immobilizzandolo a sua volta contro la parete. Il secondo anticorpo, legato ad un enzima, sarà per esempio un anti-IgG specifico che si legherà a sua volta all

E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Immunkjemisk metode der ulike antistoffers (immunglobuliner) evne til å skille spesifikt mellom ulike molekyler utnyttes. Det finnes en rekke underarter av denne metoden, men de har alle til felles at de bruker spesifikke antistoffer til å detektere spesifikke molekyler. Et passende enzym kobles til enten antigen (molekyl som skal måles) eller antistoff. Et substrat som enzymet omgjør til et farget produkt tilsettes, og absorbansen måles spektrofotometrisk et

Was this helpful?
Exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.


ECDYSIS: Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.

ΕΚΔΥΣΗ(1): Η απόρριψη της επιδερμίδας ή του επιδερμιδίου, ιδιαίτερα στα καρκινοειδή.

ECDYSIS: Periodisches Abstoßen der äußeren Bedeckung ("Panzer") wie etwa das Exoskelett der Arthropoden (Garnelen, Krabben, Hummer, etc.). Nach der Häutung sind die Tiere leichte Beute. In der Aquakultur sind diese Phasen wegen des gehäuften Auftretens von Kannibalismus von besonderer Bedeutung für das Systemmanagement.

ECDYSIS: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

ECDISI: Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

HAMSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
Proceso por el cual el embrión emerge de las cáscaras del huevo (no es el huevo que eclosiona sino el embrión).


HATCH: A process by which an embryo leaves the egg envelope(s).

ΕΚΚΟΛΑΨΗ: H διαδικασία με την οποία το έμβρυο εγκαταλείπει το κέλυφος του αυγού (η εκκόλαψη αναφέρεται στο έμβρυο και όχι στο αυγό)

SCHLUPF: Der Vorgang, bei dem der Embryo die Eihülle verläßt (im Englischen falsch verwendet: Ein Ei kann nicht schlüpfen, ein Embryo schlüpft).

ECLOSION: Processus par lequel lembryon émerge des enveloppes de loeuf (ce nest pas loeuf qui éclôt mais lembryon).

SCHIUSA: Un processo mediante il quale lembrione abbandona linvolucro/i delluovo. NB Non è luovo che schiude, ma lembrione.

KLEKKE (UT): Prosessen der et embryo forlater egget.

Was this helpful?
Estudio científico sobre las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente.


ECOLOGY: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ÖKOLOGIE: Wissenschaft von den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt.

ECOLOGIE: Etude scientifique des rapports des êtres vivants avec leur milieu naturel.

ECOLOGIA: Branca della scienza che studia le interazioni fra gli organismi ed il loro ambiente.

ØKOLOGI: Studiet av forbindelser mellom organismer og deres miljø.

Was this helpful?
Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ÖKOSYSTEM: Biologisches System, das sich aus der Integration und Wechselwirkung aller oder zahlmäßig begrenzter biotischer oder abiotischer Elemente eines definierten Bereichs der Biosphäre ergibt. In der Dimension ist das Ökosystem nicht festgelegt. Die biotischen Elemente sind die Populationen verschiedener Arten die abiotischen Elemente sind physikalische und chemische Faktoren.

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA: Sistema biologico integrato risultante dall’interazione di tutti o di un numero limitato di fattori biotici e abiotici, costituisce una unità ecologica definita. Le dimensioni di un ecosistema non sono fissate o limitate di per sé. La componente biotica di un ecosistema è costituita dalle popolazioni animali e vegetali, per componente abiotica si intendono i fattori fisici e chimici che le influenzano.

ØKOSYSTEM: Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et økosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.

Was this helpful?
Parásito en la superficie externa de su huésped (por ejemplo la pulga del mar).


ECTOPARASITE: A parasite that lives on the outer surface of the host, e.g. sea lice.

ΕΞΩΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που ζει στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, π.χ. θαλάσσια ψείρα.

EKTOPARASITEN: Parasiten, die auf der Oberfläche des Wirtes leben, z.B. Seelaus.

ECTOPARASITE: Parasite vivant sur la surface externe de son hôte (par exemple poux de mer).

ECTOPARASSITA: Parassita che vive sulla superficie esterna dell’ospite, es. pidocchi di mare.

EKTOPARASITT: Parasitter som lever på vertens ytre overflatene, f.eks. lakselus.

Was this helpful?
Termino que se aplica a los cohortes de poblaciones de peces que tienen aproximadamente la misma edad.


AGE GROUP (CLASS): Within a population the term refers to a cohort of organisms of approximately equal age.

ΗΛIΚIΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΚΛΑΣΗ): Ο όρος αναφερεται σε μια κοόρτη οργανισμών της ίδιας, κατά προσέγγιση, ηλικίας.

ALTERSGRUPPE (KLASSE):: Dieser Begriff wird für Kohorten gleichen Alters innerhalb von Populationen benutzt, diese sind annähernd gleichen Alters.

CLASSE DAGE: Terme qui sapplique aux cohortes de populations de poissons qui ont approximativement le même âge.

CLASSE DI ETÀ : All’interno di una popolazione, il termine si riferisce ad un gruppo di organismi approssimativamente della stessa età.

ALDERSGRUPPE: Innen en populasjon viser termen til en kohort av organismer i omtrent samme alder.

Was this helpful?
Referencia a las propiedades físicas, químicas y biológicas de biocenosis asociados al suelo.


EDAPHIC: Referring to physical, chemical and biological properties of the soil community.

ΕΔΑΦIΚΟΣ: Με την ευρεία έννοια, ο σχετικός με όλα τα είδη τού εδάφους, τη στρωμνή των δασών, και άλλους τύπους χερσαίων βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των βρυόφιλων και λειχηνόφιλων τύπων ενδιαιτημάτων, καθώς και των κορμών και των φύλλων των δέντρων.

EDAPHISCH: Bezieht sich auf die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften der Bodengesellschaften.

EDAPHIQUE: Référence aux propriétés physiques, chimiques et biologiques des biocœnoses associées au sol.

EDAFICO: Riferito alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo.

EDAFISK: Henviser til de fysiske, kjemiske og biologiske egenskapene til jordsmonnet.

Was this helpful?
Acumulación excesiva de fluido en los espacios tisulares provocada por un aumento de la trasudación de fluido a partir de los capilares.


OEDEMA: Excessive accumulation of fluid in the tissue spaces resulting from increased transudation of the fluid from the capillaries.

ΟΙΔΗΜΑ: Υπερβολική συγκέντρωση υγρού στα διαστήματα του ιστού που προκαλείται από αυξημένη διΐδρωση του υγρού από τα τριχοειδή.

ÖDEM: Gewebswassersucht; krankhafte Ansammlung seröser Flüssigkeit in den Interzellularräumen nach Austritt aus den Lymphgefäßen und Blutkapillaren infolge von Eiweißmangel, Durchblutungsstörungen u.a.

OEDEME: Accumulation excessive de fluide dans les espaces tissulaires provoquée par une augmentation de la transsudation de fluide à partir des capillaires.

EDEMA: Accumulo eccessivo di fluidi negli spazi tissutali causato da un incremento di trasudazione di fluidi dai capillari.

ØDEM: Ansamling av væske i vev på grunn av økt gjennomsiving av væske fra kapillærene.

Was this helpful?
Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.


EDWARDSIELLA: Emphysematous putrefactive disease of catfish:A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

EDWARDSIELLA: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

EDWARDSIELLA: Siehe WELSEMPHYSEM. Eine subakute systemische bakterielle Erkrankung der Welsjährlinge, hervorgerufen durch Edwardsiella tarda; die Erkrankung tritt auf, wenn die Wassertemperaturen 300C überschreiten, die Sterblichkeit im Teich ist selten höher als 5%; höhere Sterblichkeiten treten bei gefangen gehaltenen Fischen auf; Antibakterizide verhindern effektiv diese Krankheit.

EDWARDSIELLA: Edwardsiella tarda provoque une infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an (Emphysème putrescent des poissons chat). La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

EDWARDSIELLA: Vedi ENFISEMA PUTREFATTIVO DEL PESCE GATTO.(Malattia batterica sistemica subacuta dei giovani pesci gatto americani causata da Edwardsiella tarda. La malattia insorge quando la temperatura dell’acqua supera i 30 0C , la percentuale di mortalità negli stagni raramente eccede il 5%. I più alti livelli di mortalità si verificano nei pesci allevati ad alte densità. Gli antibiotici sistemici prevengono efficacemente questa malattia.)

EDWARDSIELLA: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tara. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

Was this helpful?
Disminución de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, provocada por altas tasas de gas carbónico, lo que provoca una liberación precoz de oxígeno en los tejidos.


BOHR-EFFECT: The action of high CO2 concentrations in reducing the affinity of haemoglobin for oxygen, resulting in the early release of oxygen into the body tissue.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BOHR: Μείωση της ικανότητας της αιμοσφαιρίνης να δεσμεύει το οξυγονο προκαλούμενη από την επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων CΟ2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου στους σωματικούς ιστούς.

BOHREFFEKT: Die Erniedrigung der Sauerstoffaffinität respiratorischer Pigmente, die durch erhöhte Kohlendioxidwerte hervorgerufen wird. Grundlage sind die Reaktionsabläufe zwischen den Erythrozyten und dem Plasma beim Transport der Blutgase im Gewebsbereich. Das dort entstandene Kohlendioxid vermindert die Sauerstoffbindung des Blutes, was die Freisetzung des Sauerstoffs aus diesen Geweben fördert.

EFFET DE BOHR: Diminution de laffinité de lhémoglobine pour loxygène provoquée par des teneurs élevées en gaz carbonique. Ceci a pour effet de libérer doxygène dans les tissus.

EFFETTO BOHR: La riduzione dell’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno dovuta alla presenza di CO2, con il risultato di un rilascio di ossigeno ai tessuti.

BOHR-EFFEKT: Prosessen der høye CO2 konsentrasjoner reduserer hemoglobinets oksygenaffinitet, noe som fører til for tidlig frisetting av oksygen over i vevet.

Was this helpful?
Se produce cuando la población reproductora de una especie se ve reducida a un número pequeño de individuos. Esto ocurre en acuicultura cuando se usa un número reducido de individuos como progenitores.


BOTTLENECK EFFECT: An event where the breeding population of a species becomes reduced to a small number of individuals. This occurs commonly in aquaculture when a small number of individuals are used as a founding broodstock, which could lead to inbreeding.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΕΝΩΠΟΥ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται όταν ο πληθυσμός αναπαραγωγής ενός είδους μειώνεται δραστικά σε λίγα άτομα. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται συχνά στις υδατοκαλλιέργειες στις οποίες χρησιμοποιείται συνήθως, για αναπαραγωγικούς σκοπούς, ένας μικρός αριθμός γεννητόρων.

FLASCHENHALS-EFFEKT: Ein Ereignis, bei dem in der Elternpopulation einer Art bis auf ein Minimum reduziert wird. Dies kommt gewöhnlich in der Aquakultur dann vor, wenn eine geringe Zahl von Individuen als Gründerbestand eingesetzt wird, was zu Inzuchteffekten führen kann.

BOTTLENECK EFFECT(Goulot d’etranglement): Phénomène dans laquelle la population de géniteurs est réduite à un faible nombre d’individus. Ce phénomène est fréquent en aquaculture et peut mener à la consanguinité.

EFETTO COLLO DI BOTTIGLIA : Un evento in cui la popolazione di riproduttori di una specie viene ridotta fino a quando rimangono in pochi esemplari. Questo avviene comunemente in acquacoltura quando un piccolo numero di individui viene usato come parco riproduttori e si verificano reincroci.

FLASKEHALSEFFEKT: Et tilfelle hvor de reproduserende individene av en populasjon eller art blir redusert til et lite antall. Dette skjer svært ofte i akvakultur hvor bare få individer utgjør grunnlaget for neste generasjon.

Was this helpful?
Efectos relativos a, o implicados en, la incidencia, distribución y el control de una enfermedad en una población; el conjunto de factores que gobiernan la presencia o la ausencia de una enfermedad o de un agente patógeno.


EPIDEMIOLOGICAL EFFECT: The effect relating to or involving the incidence, distribution, and control of disease in a population, or the sum of the factors controlling the presence or absence of a disease or pathogen.

ΕΠIΔΗΜIΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Αναφέρεται στα συμπτώματα μιας ασθένειας που σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης, την εξάπλωση και τον έλεγχο μιας ασθένειας σε έναν πληθυσμό, ή με το σύνολο των παραγόντων που ελέγχουν την παρουσία ή την απουσία μιας ασθένειας ή ενός παθογόνου παράγοντα.

EPIDEMIOLOGISCHER EFFEKT: Bezieht sich auf das Vorkommen, die Ausbreitung und die Kontrolle einer Krankheit in einer Population oder bezeichnet die Summe aller Faktoren, die das Auftreten oder Fehlen einer Krankheit oder eines Erregers kontrollieren.

EFFET EPIDEMIOLOGIQUE: Les effets relatifs à, ou impliqués dans, lincidence, la distribution et le contrôle dune maladie dans une population; lensemble des facteurs qui gouvernent la présence ou labsence dune maladie ou dun agent pathogène.

EFFETTO EPIDEMIOLOGICO : Effetto relativo o coinvolgente l’incidenza, la distribuzione e il controllo di una malattia in una popolazione, o l’insieme dei fattori che controllano la presenza o assenza di una malattia o di un patogeno.

EPIDEMISK EFFEKT: Effekter som er beslektet eller innblandet i forekomst, fordeling og kontroll av sykdom i en populasjon, eller summen av faktorene som kontrollerer tilstedeværelse eller fravær av en sykdom eller et patogen.

Was this helpful?
(1) fenómeno físico en el cual un medio es asimilado por otro (normalmente por entrada). (2) La incorporación de organismos acuáticos en el punto de descarga de un efluente sin pasar por la instalación. El término es generalmente utilizado para muchos efluentes que se mezclan con deshechos ambientales; por ejemplo, aguas residuales, aguas de enfriamiento de las fábricas.


PLUME ENTRAINMENT: (1) A physical phenomenon in which one medium is assimilated into another (usually occurring along boundary layers). (2) The inclusion of aquatic organisms into discharge plume along with the receiving water without passing through the plant. The term is used in a general sense for various waste water effluents which mix with the receiving environment, e.g. sewage outlets, power station cooling water outlets.

ΘΥΣΑΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ: Φυσικό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται όταν ένα μέσον διασπείρεται σε ένα άλλο . (2) Η συμπαράσταση υδρόβιων οργανισμών εντός του θυσάνου εκροής από τα νερά του αποδέκτη. Ο όρος χρησιμοποιείται για την διασπορά λυμάτων από μια σημειακή πηγή (π.χ. έξοδο υπονόμου) σε ένα υδατικό αποδέκτη.

EINSCHLUSS IN DIE ABWASSERFAHNE: (1) Ein physikalisches Phänomen des Eintrags eines Mediums in ein anderes (kommt gewöhnlich entlang von Grenzschichten vor). (2) Der Einschluß von aquatischen Organismen und von umgebendem Wasser in eine Abwasserfahne. Es hat sich eingebürgert, den Begriff auch für die verschiedenen Abwässer zu verwenden, die sich mit dem Vorfluter mischen (z.B. Kläranlagenabwässer, Kühlwasser aus Kraftwerken).

EFFET PLUME: (1) Phénomène physique dans lequel un milieu est assimilé à un autre (habituellement par entrée). (2) Lentrainement dorganismes aquatiques dans le panache dun effluent sans quils passent à travers linstallation. Le terme est généralement utilisé pour de nombreux effluents qui se mélangent aux rejets environnementaux, par ex. égouts, rejets deaux de refroidissement dusine.

PENNACCHIO DI TRASPORTO: (1) Fenomeno fisico per il quale vi è unincorporazione di un mezzo in un altro adiacente (specialmente nelle zone di contatto). (2) La presenza, in un pennacchio di scarico, di organismi acquatici provenienti dal corpo dacqua ricevente. Definizione che indica, in modo generico, la miscelazione delle acque di scarico con quelle del corpo ricevente, p.e. scarichi fognari, scarico delle acque di raffreddamento.

UTSLIPPSSONEMEDRIVNING: (1) Fysisk fenomen der et medium tas opp i et annet (forekommer vanligvis i grensesjikt). (2) Inklusjon av akvatiske organismer i avløpsvann i en utslippssone. Betegnelse brukes generelt om flere ulike typer avløpsvann som blander seg med det omkringliggende miljøet, f.eks. kloakk og kjølevann fra kraftstasjoner.

Was this helpful?
Efecto indeseado de un compuesto que se añade a su efecto útil. Normalmente observado debido a un cierto grado de toxicidad.


SIDE EFFECT: An undesirable effect which occurs in addition to the useful effect of a treatment. Usually related to some degree of toxicity.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ανεπιθύμητη επίδραση που παρατηρείται ταυτόχρονα με την χρήσιμη επίδραση μιας ένωσης. Συνήθως οι παρενέργειες είναι τοξικές.

NEBENWIRKUNG: Der unerwünschte Effekt, der neben dem gewünschten bei einer Behandlung auftritt. Oft einhergehend mit Anzeichen einer Vergiftung.

EFFET SECONDAIRE: Effet indésiré dun composé qui sajoute à son effet utile. Normalement observé sous la forme dun degré de toxicité.

EFFETO SECONDARIO: Effetto indesiderato che si verifica parallelamente alleffetto tipico di un trattamento. Di solito è correlato col grado di tossicità della terapia.

BIVIRKNING: En uønsket virkning som inntreffer ilag med den ønskede virkningen av en behandling. Er ofte giftig.

Was this helpful?
En acuicultura, este término es normalmente utilizado para definir el rendimiento de las dietas alimentarias de peces. Es utilizado para expresar, en kilos, la cantidad de alimentos específicos necesarios para producir un kilo de carne de pez. Esta tasa es normalmente utilizada para comparar y contrastar el rendimiento de crecimiento de diferentes fórmulas alimentarias.


FEED CONVERSION EFFICIENCY: In aquaculture, a term usually used in relation to defining the performance of formulated fish diets. It is used to express, in kilos, the amount of a specific feed required to produce 1 kilo of fish flesh. This rate is commonly used to compare and contrast the growth performance of different formulations.

ΑΠΟΔΟΤIΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, όρος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αποδοτικότητας επεξεργασμένων ιχθυοτροφών. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει, σε χιλιόγραμμα, την ποσότητα τροφής που απαιτείται για την παραγωγή ενός χιλιογράμμου ιχθυόμαζας. Συνήθως το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της αποδοτικότητας διαφορετικών τύπων τροφής στην αύξηση των ψαριών.

FUTTERKONVERSIONSEFFEKTIVITÄT: In der Aquakultur wird dieser Begriff im Zusammenhang mit künstlichem Fischfutter verwendet. Er wird benutzt, um in kg den Anteil eines spezifischen Futters auszudrücken, der benötigt wird, um 1 kg Fischfleisch zu produzieren. Diese Angabe wird allgemein gebraucht, um die Wachstumseffizienz von verschiedenen Futtersorten zu vergleichen.

EFFICIENCE DE CONVERSION ALIMENTAIRE: En aquaculture ce terme est habituellement utilisé pour définir les performances des régimes alimentaires des poissons. Il est utilisé pour exprimer, en kilos, la quantité daliment spécifique nécessaire pour produire un kilo de chair de poisson. Ce taux est utilisé couramment pour comparer et carreler la performance de croissance de différentes formulations alimentaires.

EFFICIENZA DI CONVERSIONE: Questo termine di solito viene usato in acquacoltura per definire la performance delle diete per i pesci. Si calcola come reciproco del FATTORE DI CONVERSIONE, ossia incremento di peso vivo (o fresco) corporeo, diviso per la quantità di mangime secco utilizzata, il tutto moltiplicato per 100. Tale coefficiente viene comunemente usato per confrontare le diverse performance degli alimenti.

EFFEKTIV FORUTNYTTELSE: Betegnelse brukt i akvakultur for å definere prestasjonen til formulert fiskefôr. Definert som vektøkning (kg) delt på mengde fôr konsumert (kg), dvs den inverse av fôrfaktor. Betegnelsen brukes ofte for å sammenligne vekst for ulike fôrformuleringer.

Was this helpful?
La eficacia de transferencia de energía de un nivel trófico a otro.


ECOLOGICAL EFFICIENCY: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

EFFICACITE ECOLOGIQUE: Lefficacité du transfert dénergie dun niveau trophique à lautre.

EFFICIENZA ECOLOGICA: L’efficienza del trasferimento di energia da un livello trofico ad un altro.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITET: Effektiviteten av transporten av energi fra et trofisk nivå til det neste.

Was this helpful?
Que no dura más que un día; de muy corta duración o transitorio; dícese de los organismos que, después del crecimiento y la reproducción, no viven más que unas cuantas horas o días.


EPHEMERAL: Lasting for only one day; short-lived or transient, as in an organism or life stage that grows, reproduces and dies within a few hours or days.

ΕΦΗΜΕΡΟΣ: Ο διαρκών μόνο μία μέρα. Βραχύβιος ή μεταβατικός, όπως ένα στάδιο της ζωής ή ένας οργανισμός που αυξάνεται, αναπαράγεται και πεθαίνει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

EPHEMER: Nur kurze Zeit bestehend, flüchtig, rasch vorübergehend; nur einen Tag lang lebend bzw. bestehend. Organismus oder Lebensstadium, welches in wenigen Stunden oder Tagen wächst, sich reproduziert und stirbt.

EPHEMERE: Qui ne dure quun jour; de très courte durée ou transitoire; se dit des organismes qui, après la croissance et la reproduction, ne vivent que quelques heures ou quelques jours.

EFFIMERO: Che dura poco (es: un solo giorno); che ha vita breve, come per un organismo o un ciclo vitale che nasce, si riproduce e muore entro poche ore o giorni.

EFEMER(ISK): Varer kun en dag. Kortlivet eller transient, som i organisme eller livsstadium som vokser, reproduserer og dor inne noen få timer eller dager.

Was this helpful?
(1) Agua evacuada de un tanque, de un estanque, de una instalación acuícola o de una central eléctrica. (2) Evacuación de agua contaminada después de haber sido purificada (descontaminada).


EFFLUENT: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

ΕΚΡΟΗ: (1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.

ABFLUSS: (1) Bezieht sich auf Wassermengen, die aus einem Becken, einer Fischzuchtanlage oder einem Kraftwerk aus- oder abließen. (2) Ablauf verschmutzen Wassers, einschließlich aufbereiteten Abwassers.

EFFLUENT: (1) Eau évacuée dun réservoir, dun bassin, dune installation aquacole ou dune centrale électrique. (2) Evacuation de leau polluée ayant été purifiée (dépolluée).

EFFLUENTE: (1)Riferito all’acqua che esce fuori da una vasca, uno stagno, un impianto di acquacoltura o da un centrale termica. (2) Acqua inquinata di scarico, che include anche l’acqua scaricata dopo trattamenti di purificazione.

AVLOP: (1) Henviser til vann som strommer ut eller fra en tank, dam, oppdrettsanlegg eller kraftstasjon. (2) Forurenset avlopsvann, inkluderer vann som slippes ut etter rensebehandling.

Was this helpful?
Fuga de un fluido a partir de un recipiente.


EFFUSION: Escape of fluid from vessels into the surrounding parts.

ΔIΑΠIΔΥΣΗ: Η διαφυγή υγρού από αγωγούς (αγγεία) προς τον περιβάλλοντα χώρο.

EFFUSION: Das Auslaufen von Flüssigkeit aus einem Gefäß in das umliegende Gebiet.

EFFUSION: Fuite dans lespace environnant dun fluide à partir dun récipient.

EFFUSIONE: Fuoriuscita di fluidi da vasi che si disperdono nelle parti circostanti.

EFFUSJON: Lekkasje av væske fra en åre til omgivelsene.

Was this helpful?
Alimentos o deshechos que son eliminados o expulsados de un organismo.


EGESTA: Food or waste products that are eliminated or discharged from an organism.

ΑΠΕΚΚΡIΜΑΤΑ: Τροφικά ή περιττωματικά προiόντα που αποβάλλονται από έναν οργανισμό.

EGESTION: Ausscheidungen eines Organismus; Entleerung, Beseitigung von Substanzen (Nahrung oder Abfallprodukte) aus dem Körper über die Egestionsöffnung.

EGESTA: Aliments ou déchets qui sont éliminés ou expulsés dun organisme.

EGESTA: Cibo o prodotti di scarto che vengono eliminati o rilasciati da un organismo.

EKSKRETSTOFFER: Næring eller avfallsprodukter som fjernes eller slippes ut fra en organisme.

Was this helpful?
Vedi Enfermedad viral aguda, o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de p


EGTVED DISEASE: An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

ΑΣΘΕΝΕIΑ EGTVED: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

EGTVED-KRANKHEIT: Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

MALADIE DEGTVED: SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE. Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent

SEV: Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua sono sotto gli 80C, ma

EGTVEDSYKE: Viral hemoragisk septikemi (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Prof

Was this helpful?
Eje hormonal en el que la glándula pituitaria es el órgano central del sistema endocrino y que a su vez depende de señales procedentes del hipotálamo y otros órganos productores de hormonas. La glándula interrenal de los peces produce hormonas corticosteroides que afectan el equilibrio agua-iones, proporciona sustratos ricos en energía para las situaciones de estrés y afecta la producción de células sanguíneas y la expresión de caracteres sexuales secundarios en machos.


HYPOTHALAMIC PITUITARY INTER-RENAL AXIS: The pituitary is the central organ of the endocrine system and largely dependent on feedback signals from the Hypothalamus and other hormone-producing organs. The inter-renal organ in fishes produces the Corticosteroid hormones which affect the water-ion balance, provide energy-rich substrates in stress situations and influence the production of blood cells and also the expression of secondary sexual characteristics in males.

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ – ΥΠΟΦΥΣΗ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSE-INTERRENAL-ACHSE: Die Hypophyse ist das zentrale Organ des endokrinen Systems und hängt weitgehend von den rückfließenden Signalen des Hypothalamus ab sowie von anderen hormon-produzierenden Organen. Das Interrenalorgan produziert in Fischen die Kortikosteroid-Hormone, die das Ionengleichgewicht im Fisch beeinflussen, energiereiche Substrate in Stress-Situationen bereitstellen und schließlich auch die Vermehrung von Blutzellen auslösen. Diese Hormone sind auch verantwortlich für die Ausprägung der sekundären Gesc

AXE HYPOTHALAMO-PITUITAIRE-INTERRENAL : La glande pituitaire est l’organe central du système endocrine, mais elle dépend des signales de rétrocontrôle de l’hypothalamus ainsi que d’autres organes endocrines. La glande inter-rénale chez les poissons produit les hormones corticostéroïdes qui affectent l’équilibre hydrominéral, qui fournissent des substrats riches en énergie lors des situations de stress et influencent l’hématopoïèse ainsi que les caractères sexuelles secondaires des mâles.

ASSE-IPOTALAMICO-PITUITARIO-INTERRENALE:: Pituitario è l’organo centrale del sistema endocrino (ipofisi) dipendente in gran parte dai segnali a feedback provenienti dall’ipotalamo (vedi) e da altri organi endocrini. L’organo inter-renale nei pesci produce gli ormoni corticosteroidi che interessano l’equilibrio idrosalino, libera energia nelle situazioni di stress e influenza la produzione di cellule del sangue e l’espressione delle caratteristiche sessuali secondarie nei maschi.

HYPOTHALAMISK-(ADENO)HYPOFYSEAL-INTERRENAL AKSE: Hypofysen er det sentrale organet i det endokrine systemet og er i stor grad avhengig av “feedback”-signaler fra hypotalamus og andre hormonproduserende kjertler. Interrenallegemene hos fisk produserer kortikosteroidhormonene som påvirker vann- og saltbalansen, forsyner energirike forbindelser i stressituasjoner og påvirker produksjonen av blodceller og også uttrykkingen av sekundære kjønnskarakterer hos hannfisk.

Was this helpful?
El intervalo medio entre el pasaje de la luna y el medio del periodo de flujos de la marea. Este valor se calcula a partir de la suma del intervalo promedio de bajamares y la mitad de la duración de flujo. Cuando este valor es superior al periodo sémi-diurno de mareas de 12,42 horas, este último se rechaza. El intervalo medio de flujo puede ser local o Greenwich según el pasaje de referencia, local o Greenwich.


MEAN RISE INTERVAL (MRI): The average interval between the transit of the moon and the middle of the period of the rise of the tide. It may be computed by adding half of the duration of rise to the mean low water interval, rejecting the semidiurnal tide period of 12.42 hours when greater than this amount. The mean rise interval may be either local or Greenwich according to whether it is referred to the local or the Greenwich transit.

ΜΕΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΜΜΗΣ: Το μέσο διάστημα ανάμεσα στην διάβαση της σελήνης και το μέσο της περιόδου. Υπολογίζεται προσθέτοντας το ήμισυ της διάρκειας της πλημμης στο μέσο διάστημα ρηχίας, απορρίπτοντας την ημιημερήσια παλίρροια των 12.42 ωρών όταν υπερβαίνει αυτό το όριο. Το μέσο διάστημα πλήμμης υπολογίζεται είτε τοπικά είτε σε χρόνο Greenwich ανάλογα με τον τόπο στον οποίο αντιστοιχεί η διάβαση.

MITTLERES ANSTIEGSINTERVALL: Das durchschnittliche Intervall zwischen dem Mondphasenwechsel und dem Mittelpunkt des Zeitraumes des Tidenanstiegs. Es kann durch Addition der halben Anstiegsdauer und des mittleren Niedrigwasserintervalls berechnet werden, unter Nichtberücksichtigung des semidiurnalen Tidenzeitraumes von 12.42 Stunden, falls das mittlere Anstiegsintervall diese Summe übersteigt. Das Intervall kann entweder ortsgebunden oder für Greenwhich berechnet werden, je nachdem, auf welchen Ort sich der Phasenwechsel bez

LINTERVALLE MOYEN DE FLUX: Lintervalle moyen entre le passage de la lune et le milieu de la période de flux de marée. Cette valeur est calculée à partir de la somme de lintervalle moyenne des marées basses et la moitié de la durée de flux. Quand cette valeur est supérieure à la période sémi-diurne des marées de 12,42 heures, cette dernière est rejetée. Lintervalle moyen de flux peut être local ou Greenwich suivant le passage de reférence, local ou Greenwich.

MEDIO, INTERVALLO DI FLUSSO: L’intervallo medio tra il passaggio della luna e la metà del tempo di flusso. Può essere calcolato sommando metà della durata del flusso all’intervallo medio di bassa marea, scartando i valori di marea semidiurna di durata superiore a 12,42 ore. L’intervallo medio di flusso può essere definito sia in base all’orario locale che a quello di Greenwich.

GJENNOMSNITTLIG OPPSTIGNINGSINTERVALL: Det gjennomsnittlige intervallet fra månefasevekslingen til sjøen er halvflødd. Kan beregnes ved å addere tiden det tar til sjøen er halvflødd med gjennomsnittlig lavvannsintervall (tid fra fjære til fjære), ser vekk fra den halvdaglige tidevannsperioden på 12,42 timer når gjennomsnittlig oppstigningsintervall overstiger denne verdien. Middel oppstigningsintervall kan enten være lokalt eller Greenwich, avhengig av type faseveksling (Greenwich eller lokal).

Was this helpful?
Linaje clonale de células eucaryotas aisladas de un tejido y mantenida en cultivo continuo. Semejante linaje puede ser caracterizado y preservado.


CELL-LINES, ESTABLISHED: Produced from eukaryotic cells. These are isolated from tissue and a continuous culture of the tissue type is made. Cell lines can undergo cloning, characterization and preservation.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ: Παράγονται από ευκαρυωτικά κύτταρα, τα οποία απομονώνονται από τους ιστούς και υποβάλλονται σε συνεχή καλλιέργεια. Οι κυτταρικές σειρές μπορούν να υποστούν κλωνοποίηση, να χαρακτηρισθούν και να συντηρηθούν.

ETABLIERTE ZELLINIEN: Eukaryontenzellen, die sich an das unbegrenzte Wachstum in der Zellkultur angepaßt haben. Eine etablierte Zellinie kann geklont, konserviert und charakterisiert werden.

LIGNEE CELLULAIRE ETABLIE: Lignée clonale de cellules eucaryotes isolée dun tissu et maintenue en culture continue. Une telle lignée peut être caractérisée et préservée.

LINEE CELLULARI: Colture cellulari clonate,prelevate da eucarioti, isolate da un tessuto e mantenute in coltura continua. Possono essere caratterizzate e preservate.

ETABLERTE CELLELINJER : Produsert fra eukaryote celler. Disse er isolert fra vev, og holdes i en kontinuerlig kultur (vekstmedium) fra samme vev. Cellelinjer kan gjennomgå kloning, karakterisering og konservering.

Was this helpful?
Corriente oceánica templada redirigida hacía el sur a lo largo de la costa de Ecuador, llamada así a causa de su aparición que tiene lugar generalmente después de Navidad. Excepcionalmente, en ciertos años, coincide con un desplazamiento hacia el sur del cinturón de lluvias tropicales; la corriente se prolonga a lo largo de las costas de Perú hasta una latitud de 10º S. Este fenómeno provoca la muerte de peces y organismos planctónicos por un fenómeno semejante al fenómeno las mareas


EL NINO: A warm ocean current setting south along the coast of Ecuador, so called because it generally develops just after Christmas. In exceptional years, concurrently with a southerly shift in the tropical rain belt, the current may extend along the coast of Peru to l20S. When this occurs, plankton and fish are killed in the coastal waters and a phenomenon somewhat like red tides results.

EL NINO: Θερμό ωκεάνειο ρεύμα που κατευθύνεται προς Νότο κατά μήκος των ακτών του κράτους του Iσημερινού, που οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι αναπτύσσεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. (El Nino = το θείο Βρέφος). Σε ορισμένα έτη, κατά τα οποία παρατηρείται μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των τροπικών βροχών, το ρεύμα επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Περού, μέχρι τις 12οS. Αυτό τότε οδηγεί στον θάνατο του πλαγκτού και των παράκτιων ψαριών και προκαλεί ένα φαινόμενο παρόμοιο με την κόκ

EL NINO: Eine warme Meeresstömung, die sich südlich der Küste von Equador entlangzieht; sie wird so genannt, weil sie sich kurz nach Weihnachten bildet; in Ausnahmejahren kommt es zu einer südlichen Verschiebung in die tropische Regenzone, und die Strömung, fließt an der Küste von Peru in ca. 120S entlang. Wenn dieses Phänomen eintritt, sterben große Mengen an Plankton und Fischen in Küstengewässern, und Situationen ähnlich derjenigen der Roten Tides können auftreten.

EL NINO: Courant océanique tempéré tourné vers le sud le long des côtes de lEquateur (pays), appellé ainsi à cause de son apparition qui a lieu généralement peu après Nöel. Exceptionellement, certaines années, coïncidant avec un déplacement vers le sud de la ceinture de pluies tropicales, le courant se prolonge le long des côtes du Pérou jusquà une latitude de 120S. Cet événement provoque la mort de poissons et organismes planctoniques par un phénomène semblable à un phénomène deaux rouges.

EL NINO: Corrente oceanica calda che procede verso sud lungo la costa dell’ Equador, chiamata così perché si sviluppa generalmente appena dopo il periodo di Natale. Eccezionalmente in alcuni anni, in contemporanea con uno slittamento meridionale nella zona tropicale pluviale, la corrente può estendersi lungo la costa del Perù a 120 sud. Quando questo avviene , il plancton ed i pesci delle acque costiere vengono uccisi ed il fenomeno appare sottoforma di maree di colore rosso.

EL NIÑO: Varm havstrøm langs kysten av Ecuador, gitt dette navnet fordi den oppstår rett etter jul. El niño er spansk og betyr guttebarnet, i dette tilfellet Jesusbarnet. I uvanlige år, samtidig med et sørlig skifte i det tropiske regnbelte, kan strømmen strekke seg langs kysten av Peru til 12oS. Når dette skjer dør fisk og plankton i kystnære farvann, og et fenomen som minner om rødt tidevann oppstår.

Was this helpful?
Propiedad que tienen ciertos cuerpos para retomar sus formas cuando la fuerza que les deformaba haya cesado de actuar.


ELASTICITY: The property of a substance which enables it to return to its original shape and size after the removal of a deforming force.

ΕΛΑΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Η ιδιότητα ενός υλικού που του επιτρέπει να ανακτά το αρχικό σχήμα του και μέγεθος, όταν παύει να ασκείται παραμορφωτική δύναμη.

ELASTIZITÄT: Die Fähigkeit einer Substanz zu ihrer ursprünglichen Form und Größe zurückzukehren, nachdem sie deformiert wurde.

ELASTICITE: Propriété quont certains corps de reprendre leur forme quand la force qui les déformait a cessé dagir.

ELASTICITA’: Proprietà di una sostanza che ha la capacità di tornare alla forma e grandezza originale dopo la rimozione della forza che la deforma.

ELASTISITET: Egenskapen til en substans som gjør det mulig at den kan returnerer til sin originale form og størrelse etter fjerning av en deformerende kraft.

Was this helpful?
Método de separación y de identificación de las proteínas basado en sus movilidades dentro de un campo eléctrico (migración). Esta migración tiene lugar gracias a las cargas eléctricas distribuidas en la superficie de las proteínas.


ELECTROPHORESIS: A method of separating and identifying molecules through their ability to migrate in a medium under the influence of an electric field. This ability is due to electrical charges distributed over the surface of the molecule particle.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Μέθοδος διαχωρισμού και προσδιορισμού μορίων, μέσω της ικανότητάς τους να μετατοπίζονται εντός ηλεκτρικού πεδίου. Η ικανότητα αυτή οφείλεται στην ύπαρξη ηλεκτρικών φορτίων στην επιφάνεια των μορίων.

ELEKTROPHORESE: Eine Methode, um Proteine zu trennen und zu identifizieren, durch ihre Neigung sich im elektrischen Feld zu bewegen (Migration); diese Neigung wird durch elektrische Ladungen an der Oberfläche der Proteine hervorgerufen.

ELECTROPHORESE: Méthode de séparation et didentification de protéines basée sur leur mobilité dans un champs électrique (migration). Cette migration a lieu grâce aux charges électriques distribuées sur la surface des protéines.

ELETTROFORESI: Metodo di separazione ed identificazione di molecole che sfrutta la loro capacità di migrare in un mezzo soggetto ad un campo elettrico. Questa capacità è dovuta alle cariche elettriche distribuite sulla superficie delle molecole.

ELEKTROFORESE: Metode brukt til å separere og identifisere molekyler gjennom deres evne til å vandre i et medium under påvirkning av et elektrisk felt. Denne evnen er beroende på de elektriske ladningene som er fordelt på overflaten av molekylet.

Was this helpful?
Técnica de biología molecular en la cual las moléculas que llevan cargas electroestáticas (a menudo proteínas) son separadas en un suporte de gel de almidón, bajo la influencia de un campo eléctrico según la importancia de su carga. Esta técnica es utilizada para detectar variaciones genéticas y además es más barata que utilizar un medio de agar.


STARCH GEL ELECTROPHORESIS: Molecular biological technique in which a mixture of electrostatically charged molecules (usually proteins) are separated on a supporting starch gell medium by the amount of charge they possess, under the influence of a small electric field. This technique can be used for the detection of genetic variation and is cheaper than using agar media.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΣ ΑΜΥΛΟΥ: Τεχνική της μοριακής βιολογίας κατά την οποία ένα μείγμα ηλεκτροστατικά φορτισμένων μορίων (συνήθως πρωτεΐνών) διαχωρίζεται εντός πηκτώματος αμύλου λόγω του διαφορετικού τους φορτίου, υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιά την ανίχνευση γενετικής ποικιλότητας και είναι φθηνότερη από την χρήση άγαρ.

STÄRKEGELELEKTROPHORESE: Mikrobiologisches Verfahren, bei dem eine Mischung elektrostatisch geladener Moleküle i. d. R. Proteine) unter dem Einfluß eines schwachen elektrischen Feldes durch ihre unterschiedliche Ladung separiert werden. Dieses Verfahren kann zur Bestimmung der genetischen Variation benutzt werden und ist billiger als die Verwendung von Agar-medien.

ELECTROPHORESE SUR GEL DAMIDON: Technique de biologie moléculaire dans laquelle les molécules porteuses de charges électrostatiques (souvent des protéines) sont séparées dans un support de gel damidon sous linfluence dun champ électrique suivant limportance de leur charge. Cette technique est utilisée pour déceler des variations génétiques.

ELETTROFORESI SU GEL DI AMIDO: Tecnica di biologia molecolare nella quale linsieme delle molecole cariche elettrostaticamente, di solito proteine, vengono separate su un gel di amido che fa da substrato a seconda della carica totale che esse possiedono, sotto linfluenza di un campo elettrico. Questa tecnica può essere usata per lanalisi della variazione genetica ed è meno costosa di quella che utilizza il gel di agar come substrato.

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE: Molekylærbiologisk metode der en blanding av elektrostatisk ladete molekyler (vanligvis proteiner) separeres på en stivelsegel ut fra ladningen de får når de settes i et elektrisk felt. Kan brukes til å undersøke genetisk variasjon, og er billigere enn agarosegel.

Was this helpful?
Sustancia nutritiva o sustancia que suministra una alimentación. Término utilizado para describir los alimentos que forman una dieta alimentaria.


NUTRIENT: A substance which provides nourishment; the term is often used to refer to dietary components.

ΘΡΕΠΤIΚΗ ΟΥΣIΑ: Ουσία η οποία χρησιμεύει στην θρέψη. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για τα συστατικά που περιλαμβάνονται στην τροφή.

NÄHRSTOFF: Eine Substanz, die der Ernährung dient; wird häufig für Futterkomponenten verwendet.

ELEMENT NUTRITIF: Substance nutritive ou substance qui fournit une alimentation. Terme souvent employé pour décrire les eléments constitutifs dun régime alimentaire.

NUTRIENTE: Sostanza che provvede al nutrimento, spesso riferito ai componenti di una dieta.

NÆRINGSSTOFF: Substans som gir næring. Betegnelsen er ofte brukt om fôrkomponenter (mikro- og makronæringsstoffer).

Was this helpful?
Elemento esencial para el crecimiento normal de un organismo, pero que existe en cantidades infinitésimas.


TRACE ELEMENT: An element essential for normal growth and development of an organism, but required only in minute quantities.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟ: Στοιχείο απαραίτητο για φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη ενός οργανισμού, αλλά απαιτούμενο σε ελάχιστες μόνο ποσότητες.

SPURENELEMENT: Ein Element, das essentiell für die Entwicklung und das normale Wachstum eines Organismus ist, aber nur in geringen Mengen benötigt wird.

ELEMENT TRACE: Elément essentiel pour la croissance et le développement normal dun organisme, mais qui est en très faible quantité.

OLIGOELEMENTO: Un elemento nutritivo che pur essenziale per la crescita normale e lo sviluppo di un organismo, e necessario solo in piccolissime quantita.

SPORSTOFF: Et stoff som er essensielt for normal vekst og utvikling, men som trengs i kun små mengder.

Was this helpful?
Roldana que sirve para tirar las redes.


NET LIFTER: Mechanically driven sheave (winch pulley) for helping to haul nets, e.g. gill nets, drift nets.

ΕΡΓΑΤΗΣ: Μηχανοκίνητο βαρούλκο που χρησιμεύει για το μάζεμα των διχτυών.

NETZLIFTER: Mechanisch angetriebene Rolle, um Netze einzuholen, z.B. Kiemennetze oder Treibnetze.

RELEVEUR DE FILET: Treuil servant au halage des filets maillants.

SOLLEVA RETE: Puleggia meccanica per salpare le reti P.e. tramagli, reti derivanti.

SPILL: Mekanisk drevet spill som brukes til å dra om bord garn, f.eks. fiskegarn eller drivgarn.

Was this helpful?
En energética ecológica, la perdida de biomasa o de energía por una población o una unidad trófica durante un tiempo unitario y por una superficie unitaria que comprende las perdidas por mortalidad, predación, migración o muda; la energía de la biomasa eliminada resulta disponible o es utilizada por otros niveles tróficos del ecosistema.


ELIMINATION: In ecological energetics, any loss of biomass or energy by a population or trophic unit per unit time, per unit area or volume; including losses due to mortality, predation, emigration and moulting; the energy of eliminated biomass is available to, or utilized by, other trophic levels in the ecosystem.

ΕΞΑΛΕIΨΗ: Απώλεια βιομάζας ή ενέργειας από έναν πληθυσμό ή τροφική μονάδα, ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας ή όγκου. Συμπεριλαμβάνει και τις απώλειες λόγω θνησιμότητας, θήρευσης, μετανάστευσης, απέκδυσης κ.λ.π. Η ενέργεια της εξαλειφθείσας βιομάζας είναι διαθέσιμη ή χρησιμοποιείται σε άλλα τροφικά επίπεδα στο οικοσύστημα.

ELIMINIERUNG: Vernichtung; der Verlust von Biomasse oder Energie einer Population oder trophischen Einheit innerhalb einer bestimmten Zeit, für ein bestimmtes Gebiet oder Volumen; beeinhaltet Verluste durch Sterblichkeit, Räuberdruck, Auswanderung und Häutung; die Energie der vernichteten Biomasse kommt anderen trophischen Stufen im Ökosystem zugute.

ELIMINATION: En énergétique écologique; la perte de biomasse ou dénergie par une population ou une unité trophique pendant un temps unitaire et pour une surface unitaire comprenant les pertes par mortalité, prédation, émigration ou mue; lénergie de la biomasse éliminée est disponible ou utilisée par, dautres niveaux trophiques de lécosystème.

ELIMINAZIONE: In energetica ecologica, qualsiasi perdita di biomassa o di energia da una popolazione o unità trofica per unità di tempo, di area o di volume; include le perdite dovute alla mortalità, alla predazione, alla migrazione e alla muta; l’energia della biomassa eliminata è disponibile per essere utilizzata in altri livelli trofici dell’ecosistema.

ELIMINASJON: I økologiske energilære, ethvert tap av biomasse eller energi fra en populasjon eller trofisk enhet per tidsenhet, arealenhet eller volumenhet. Inkluderer tap på grunn av dødelighet, predasjon, emigrasjon og hårfelling. Energien av fjernet biomasse er tilgjengelig for, eller nyttet av andre trofiske nivå i økosystemet.

Was this helpful?
En tecnología alimentaria, embalaje de alimentos en cajas, jarras o bolsas después de mover todo el aire posible. Este procedimiento conserva la frescura de los alimentos y aumenta el tiempo de consumo.


VACUUM PACKING: In food technology, the packing and sealing of food in a container such as a can, jar or bag, while removing as much air as possible before sealing, to ensure freshness and extended shelf life.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΝΟΥ: Στην τεχνολογία τροφίμων, η αεροστεγής συσκευασία τροφής σε μεταλλικό ή γυαλινο δοχείο ή και σάκκο, με προηγούμενη αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερου αέρα, ώστε να παραμείνουν φρέσκα επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

VAKUUMVERPACKUNG: Die Verpackung und der Einschluß von Nahrungsmitteln in Behältnissen unter Vakuum, wobei soviel Luft als möglich aus dem Behältnis entfernt wird, bevor es verschlossen wird. Damit soll die Frische und Haltbarkeit verlängert werden.

EMBALLAGE SOUS VIDE: En téchnologie alimentaire, lemballage des aliment en boites, bocaux ou sachets qui sont rendus étanches par lextraction de la plus grande partie de lair possible. Ce procédé conserve la fraicheur des aliments et augmente la durée de consommation.

IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO: In tecnologia alimentare, limballaggio e la chiusura ermetica di alimenti in un contenitore tipo una scatoletta o un sacchetto, attraverso la rimozione della maggior parte possibile dellaria prima della chiusura, per assicurare la freschezza e allungare il tempo di conservazione

VAKUUMPAKNING: I matteknologi: Pakning og forsegling av mat i beholdere, som f.eks. hermetikkbokser, krukker eller poser. Mest mulig luft fjernes før forsegling for å sikre friskhet og lang holdbarhet.

Was this helpful?
Obstrucción de un vaso sanguíneo por una masa de materia en el flujo sanguíneo. La obstrucción puede tener varios orígenes (coágulo sanguíneo, burbuja de aire, células cancerígenas o no, grasa, masa de bacterias, o cuerpo extraño).


EMBOLUS: An obstruction of a blood vessel caused by a mass of material transported by the blood stream. The obstruction may be caused by a blood clot, air bubble, fat, clumps of bacteria, foreign body or tissue cells (e.g. cancer).

ΕΜΒΟΛΗ: Απόφραξη αγγείου που προκαλείται από μια μάζα υλικού που μεταφέρεται από την κυκλοφορία του αίματος. Η μάζα αυτή μπορεί να είναι θρόμβος, φυσσαλίδα αέρα, λίπος, συσσωματώματα βακτηρίων, ξένα σώματα ή κύτταρα ιστών (π.χ. καρκίνος).

EMBOLIE: Blockierendes Material, das vom Blutstrom transportiert worden ist, wie Blutgerinnsel, Luftblasen, Krebs- oder andere Gewebszellen, Fett, Bakterienklumpen oder Fremdkörper, wobei es in einem Blutgefäß stecken bleibt und dieses verstopft.

EMBOLIE: Oblitération dun vaisseau sanguin par un amas de matière dans le flux sanguin. Lobstruction peut être de plusieurs origines (caillot, bulle dair, cellules cancéreuses ou non, graisse, amas de bactéries, ou corps étranger).

EMBOLO: Ostruzione di un vaso sanguigno causata da una massa di materiale trasportato dalla circolazione sanguigna. L’ostruzione può essere causata da un coagulo di sangue, una bolla d’aria, grasso, gruppi di batteri, materiali estranei o da tessuti cellulari (es. cancro).

BLODPROPP (EMBOLUS): En hindring i en blodåre som skylles en klump av materiale transportert i blodstrommen. Hindringen kan skylles en blodklump, luftboble, fett, bakterieklump eller fremmede kropps- eller vevsceller (f.eks. kreft).

Was this helpful?
Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben


AIR BUBBLE DISEASE: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛIΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENKRANKHEIT: Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

EMBOLIE GAZEUSE (1): Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

EMBOLIA GASSOSA: Trauma della bolla gassosa.

LUFTBLÆRESYKE: GASSBLÆRESYKE. Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart

Was this helpful?
Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de “narcolepsia” que sufren los buceadores que suben


GAS BUBBLE DISEASE: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛIΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENKRANKHEIT (-TRAUMA): Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

EMBOLIE GAZEUSE (2): Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

MALATTIA DELLA BOLLA GASSOSA: Formazione di bolle gassose allinterno di diversi organi del pesce, causate principalmente da ipersaturazione di gas inerti atmosferici. La malattia della bolla gassosa spesso colpisce pesci che si trovano in prossimità di canali di scarico e utilizzano in inverno acque calde provenienti da centrali elettriche, rapidamente riscaldate dal passaggio attraverso i condensatori. Può colpire pesci alimentati da acqua proveniente da una pompa in cavitazione, oppure prelevata sotto ad una diga, o ancora

GASSBLÆRESYKE: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

Was this helpful?
Formación de burbujas de gas en diversos órganos en peces, provocada por sobresaturación de gas, sobre todo por los gases inertes de la atmósfera. Embolias gaseosas son a menudo observadas en peces dentro de los canales de evacuación de las centrales eléctricas en invierno cuando el agua se calienta rápidamente por los condensadores de la central. Los peces expuestos a agua sobresaturada pueden presentar síntomas de exoftalmia y otros síntomas de narcolepsia que sufren los buceadores que suben r


GAS BUBBLE TRAUMA: Gas embolism in various organs and cavities of the fish, caused by super-saturation of, in the main, the inert gases of the atmosphere. Gas-bubble disease often affects fish in discharge canals below power plants in winter when cold water is rapidly heated by passage through the power plant condensers. It is also a problem in hatcheries, particularly those using bore-hole water. Fish exposed to supersaturated water may exhibit exophthalmia and other symptoms similar to the" bends" experienced by

ΤΡΑΥΜΑ ΑΕΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ: Εμβολή αερίου σε διάφορα όργανα και κοιλότητες του ψαριού, που προκαλείται από υπερκορεσμό κυρίως των αδρανών της ατμόσφαιρας. Η ασθένεια των αεροφυσαλίδων συχνά προσβάλλει τα ψάρια στα κανάλια απορροής των σταθμών παραγωγής ενέργειας τον χειμώνα, οπότε το κρύο νερό θερμαίνεται απότομα με το πέρασμά του από τους συμπυκνωτές. Είναι επίσης πρόβλημα στα εκκολαπτήρια, ιδιαίτερα σε αυτά που χρησιμοποιούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ψάρια που εκτίθενται στο υπερκορεσμένο νερό είναι δυνατό να παρουσιάσου

GASBLASENTRAUMA: Gasembolie in verschiedenen Organen und Hohlräumen (Leibeshöhle) des Fisches, verursacht durch Übersättigung mit vorrangig inerten Gasen der Atmosphäre; diese kann zur Übersättigung von Gasen im Blut führen. Die Gasblasenerkrankung greift im Winter oft Fische in Abwasserkanälen unterhalb der Wärmetauscher der Kraftwerke an, wenn das Wasser beim Passieren durch die Wärmetauscher schnell aufgeheizt wird. Bei Fischen, die übersättigtem Wasser ausgesetzt sind, können Exopthalmie und andere Symptome

EMBOLIES GAZEUSES/TRAUMA: Formation de bulles de gaz dans divers organes chez les poissons, provoquée par la supersaturation de gaz, surtout les gaz inertes de latmosphère. Des embolies gazeuses sont souvent observées chez les poissons dans les canaux dévacuation des centrales électriques en hiver quand leau est chauffée rapidement par les condenseurs de la centrale. Les poissons exposés à leau supersaturée peuvent présenter des symptômes dexopthalmie et dautres symptômes du "mal des caissons" contracté par des plongeurs

TRAUMA DELLA BOLLA GASSOSA: Formazione di bolle gassose allinterno di diversi organi del pesce, causate principalmente da ipersaturazione di gas inerti atmosferici. La malattia della bolla gassosa spesso colpisce pesci che si trovano in prossimità di canali di scarico e utilizzano in inverno acque calde provenienti da centrali elettriche, rapidamente riscaldate dal passaggio attraverso i condensatori. Può colpire pesci alimentati da acqua proveniente da una pompa in cavitazione, oppure prelevata sotto ad una diga, o ancora

GASSBLÆRETRAUME: Gassemboli i ulike organer og hulrom i en fisk, forårsaket av overmetning av nøytralgasser funnet i atmosfæren. Gassblæresyke rammer ofte fisk i avløpskanaler fra kraftstasjoner om vinteren når kaldt vann blir hurtig oppvarmet ved passasje gjennom kraftstasjonens kondensatorer. Sykdommen er også et problem i klekkerier, særlig de som bruker grunnvann. Fisk som utsettes for gassovermettet vann kan vise eksoftalmus (utstående øyne) og andre symptomer som ligner på dykkersyke, erfart av dykkere med

Was this helpful?
Agrupación de células embrionarias destinadas a ser un órgano o parte del cuerpo. Syn. Blastema, primordio.


ANLAGE: Group of embryonic cells identifiable as a future organ or body part. Syn. blastema, primordium.

ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: Ομάδα εμβρυϊκών κυττάρων που είναι αναγνωρίσιμα ως μελλοντικό όργανο ή μέρος του σώματος. Συνων.= Βλάστημα.

ANLAGE: Eine Gruppierung von Embryonalzellen, die bereits das Organ oder den Körperteil, den sie bilden werden, erkennen lassen. Syn. Blastem, Primordium.

EBAUCHE: Groupement de cellules embryonnaires destinées à devenir un organe ou partie du corps. Syn. blastème; primordium.

BLASTEMA: Gruppo di cellule o abbozzi embrionali destinate a diventare un organo od una parte del corpo. Sin. anlage, primordium.

ANLEGG: Gruppe av embryoniske celler identifiserbare som et fremtidig organ eller en kroppsdel. Syn. blastem og primordium.

Was this helpful?
Describe un animal durante las etapas de desarrollo entre la fecundación del ovocito (o la activación partenogénica) y la eclosión. El embrión reside en el interior de las membranas del huevo o dentro del cuerpo materno en las especies vivíparas. En los peces, la fase embrionaria se caracteriza por una alimentación exclusivamente endógena, rica en reservas vitelinas del óvulo o en el caso de los peces vivíparos, por secreciones específicas de órganos ovaricos o de una combinación de reservas vit


EMBRYO: The embryonic period begins with fertilization or, in parthenogenetic or gynogenetic organisms, the triggering that begins cell division and ends with the first defined larval stage. In fish, the embryonic period is characterized by an exclusively endogenous nutrition from the yolk of the ovum or in the case of viviparous fishes, via special absorptive organs from an ovarian secretion or combination of yolk and secretion. In practical terms of fish farm management, the embryonic stage ends with

ΕΜΒΡΥΟ: Το εμβρυακό στάδιο αρχίζει με τη γονιμοποίηση ή, στους παρθενογενετικούς ή γυνογενετικούς οργανισμούς, με το έναυσμα για την έναρξη της κυτταρικής διαίρεσης, και λήγει με το πρώτο καθορισμένο προνυμφικό στάδιο. Στα ψάρια το εμβρυακό στάδιο χαρακτηρίζεται από την αποκλειστικά ενδογενή διατροφή από τη λέκιθο του αυγού ή, στην περίπτωση των ωοζωοτόκων ψαριών, από διατροφή από εκκρίσεις των ωοθηκών μέσω ειδικών απορροφητικών οργάνων, ή απο συνδυασμό λεκίθου και εκκρίσεων. Στην πράξη, για τους ιχθυ

EMBRYO: Die Embryonalentwicklung beginnt mit der Befruchtung oder, in sich parthenogenetisch oder gynogenetisch fortpflanzenden Organismen, mit dem Moment, in dem die Zellteilung eingeleitet wird. Die Embryonalentwicklung ist beendet, wenn das erste klar definierte Larvenstadium erreicht ist. In Fischen ist die Embryonalperiode durch ausschließlich endogene Ernährung durch den Dotter bestimmt. In viviparen Fischen ernährt sich der Embryo über spezifische, nährstoffresorbierende Organe von maternalen Sek

EMBRYON: Décrit un animal lors des étapes de développement entre la fécondation de lovocyte (ou lactivation parthénogénétique) et léclosion ou naissance. Lembryon réside à lintérieur des membranes de loeuf ou dans le corps maternel chez les espèces vivipares. Chez les poissons, la phase embryonnaire est caracteriseé par une alimentation exclusivement endogène, issue des réserves vitellines de lovule ou dans le cas des poissons vivipares, par des organes absorbant spécifiques de secrétions ovaires ou dune

EMBRIONE: Riferito ad un animale che percorre le tappe comprese tra il momento della fecondazione delluovo (o linizio della partenogenesi) e la schiusa oppure la nascita. Nei pesci, il periodo embrionale è caratterizzato dalla nutrizione esclusivamente endogena proveniente dal vitello dell’uovo o, nel caso di pesci vivipari, tramite speciali organi che assorbono secrezioni ovariche o una combinazione di secrezione e di vitello. In termini pratici di gestione di allevamenti ittici, la fase embrionale si co

EMBRYO: Den embryoniske perioden begynner med befruktning eller, i patronene eller gyngene organismer, med utløsningen som starter celledeling og slutter ved det første bestemte larvestadiet. I fisk er den embryoniske perioden karakterisert ved utelukkende endogen ernæring fra plommesekken i egget, eller via spesielle absorberende organer fra ovarial sekresjon eller kombinasjon mellom plomme og sekresjon som hos vivipare fisk. I praktisk oppdrett ender embryostadiet ved klekking, siden dette medfører fo

Was this helpful?
Formación de un esporófito embrionario por división mitótica de tejidos de otro esporófito, sin la intervención de la generación gametófita; producción de granos sin la intervención de un proceso sexual.


ADVENTITIOUS EMBRYONY: The production of an embryonic sporophyte by mitotic divisions from tissues of another sporophyte without an intervening gametophyte generation; seed production without undergoing sexual process.

ΕΜΒΡΥΩΔΕΣ ΕΠΕIΣΑΚΤΟ: Η παραγωγή ενός εμβρυïκού σποροφύτου από μιτωτικές διαιρέσεις των ιστών ενός άλλου σποροφύτου, χωρίς την μεσολάβηση γαμετοφυτικής γενεάς. Παραγωγή σπόρων χωρίς εγγενή (φυλετική, σεξουαλική) διεργασία.

FORTGESCHRITTENE EMBRYONIE: Die Produktion von Embryonalsporophyten bei einer mitotischen Teilung aus dem Gewebe eines anderen Sporophyten ohne eine dazwischenliegende Gametophytengeneration; Samenproduktion ohne sexuellen Prozeß.

EMBRYONIE ADVENTICE: Formation dun sporophyte embryonnaire par divisions mitotiques des tissus dune autre sporophyte, sans lintervention dune génération gamétophytique; production de graines sans lintervention dun processus sexuel.

EMBRIONE AVVENTIZIO: La produzione di uno sporofito embrionale per divisione mitotica da tessuti di un’altro sporofito senza che intercorra una generazione gametofitica; la produzione di semi senza l’intervento di un processo sessuale.

ADVENTITIOUS EMBRYONY: Finnes ikke på norsk. Danning av en embryonisk sporofytt ved mitotisk deling fra vevet av en annen sporofytt uten en mellomliggende gametofyttgenerasjon; aseksuell frøproduksjon.

Was this helpful?
(1) Desplazamiento de un individuo o de una población fuera de su región. (2) Movimiento activo de células en respuesta a un estímulo, e.g., macrófago.


EMIGRATION: (1) The movement of an individual or group out of an area or population. (2) Active movement of cells in response to a stimulus, e.g., macrophages.

ΑΠΟΔΗΜIΑ: Η μετακίνηση ενός ατόμου ή ομάδας έξω από μια περιοχή ή πληθυσμό.

EMIGRATION: (1) Auswanderung; die Bewegung von Individuen oder Gruppen aus ihrem Gebiet oder aus ihrer Population heraus. (2) Die aktive Wanderung von Zellen als Antwort auf einen bestimmten Stimulus; z.B.: Makrophagen.

EMIGRATION: Déplacement dun individu ou dune population en dehors de sa région.

MIGRAZIONE: (1) Lo spostamento di un individuo o di un gruppo fuori da un’area o da una popolazione. (2) Movimento attivo delle cellule in risposta a uno stimolo, es., macrofagi.

EMIGRASJON: (1) Bevegelse av et individ eller en gruppe vekk fra et område eller en populasjon. (2) Aktiv bevegelse av celler som respons på en stimulans, f.eks. Makrofager.

Was this helpful?
Unión de dos cuerdas entrelazando sus extremos.


SPLICE: A join in rope made by intertwining ends of strands.

ΜΑΤΙΣΜΑ: Ενωση σχοινιών με πλέξιμο των άκρων τους.

SPLEISS: Feste Verbindung zweier Tauwerkenden durch Ineinanderflechten der Kardeele.

EPISSURE: Jonction de deux cordages par entrelacement de leurs torons.

PIOMBATURA: Unione di due cime, ottenuta per mezzo dellintreccio dei due capi terminali. Il termine si usa anche per chiudere il terminale di una cima ad anello.

SPLEISE: Sammenkobling av tau ved å sammenfiltre taukordelene. Brukes for å koble sammen tau, lage løkker og knope ender.

Was this helpful?
Basado sobre una observación directa o sobre la experiencia más que sobre una teoría o una preconcepción.


EMPIRICAL: Based upon direct observation and experience rather than theory or preconception.

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ: Ο βασιζόμενος περισσότερο στην απευθείας παρατήρηση και την πείρα, παρά στη θεωρία ή σε προκατασκευασμένα σχήματα.

EMPIRISCH: Auf Erfahrung beruhend; erfahrungsgemäß; aus der Erfahrung, Beobachtung, dem Experiment entnommen.

EMPIRIQUE: Basé sur une observation directe ou sur lexpérience plutôt que sur une théorie ou une préconception.

EMPIRICO: Basato sull’osservazione diretta e sull’esperienza anziché su una teoria o su un preciso concetto.

EMPIRISK: Basert på direkte observasjoner og erfaring, snarere enn teori.

Was this helpful?
Sistema que consiste en dos líquidos no inmiscibles dónde uno es mantenido en suspensión por el otro, por ejemplo, una pintura o una vacuna.


EMULSION: A stable dispersion of one liquid in a second immiscible liquid, e.g., paint or a vaccine.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ: Σταθερό σύστημα δύο μη αναμείξιμων υγρών, όπου το ένα από τα δύο υγρά διατηρείται σε κατάσταση εναυρήσματος εντός του άλλου π.χ. χρώμα (βαφή) ή εμβόλιο.

EMULSION: Ein System von zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten, bei dem eine in der anderen in Suspension gehalten wird (z.B. Farben, Vaccine).

EMULSION: Système constitué de deux liquides non miscibles dont un est maintenu en suspension par lautre, par exemple, une peinture ou un vaccin.

EMULSIONE: Dispersione instabile di un liquido in un secondo liquido non miscibile, per cui uno è mantenuta in sospensione dall’altro es., vernici, vaccini.

EMULSJON: En ikke-stabil spredning av en væske i en annen ikke-blandbar væske, f.eks. maling eller en vaksine.

Was this helpful?
En química, todo agente que esta utilizado para formar una emulsión. En tecnología alimentaria, un agente emusionador es un aditivo utilizado para estabilizar una emulsión y reforzar su consistencia.


EMULSIFIER: In chemistry, any agent that is used to form an emulsion. In food technology an emulsifying agent is an additive that is used to stabilise an emulsion and ensure its consistency.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟIΗΤΗΣ: Παράγοντας που χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό ενός γαλακτώματος. Στην τεχνολογία τροφίμων, γαλακτοματοποιητής είναι ένα πρόσθετο που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση ενός γαλακτώματος και την εξασφάλιση της συνοχής του.

EMULGATOR: Ein Mittel, das die Bildung einer Emulsion erleichtert bzw. das Mischen zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Öl/Wasser) erlaubt. In der Futtermitteltechnologie ist es ein Zusatz, das eine Emulsion stabilisiert oder deren Konsistenz gewährleistet.

EMULSIFIANT: En chimie, tout agent qui est utilisé pour former une émulsion. En technologie alimentaire, un agent émulsifiant est un additif utilisé pour stabiliser une émulsion et renforcer sa consistance.

EMULSIONANTE: In chimica, qualunque sostanza usata per formare un’emulsione. In tecnologia alimentare un agente emulsionante è un additivo che viene usato per stabilizzare un’emulsione e per assicurarne la sua consistenza.

EMULGATOR: I kjemi, ethvert middel som brukes til å danne en emulsjon. I næringsmiddelteknologi er et emulgeringsmiddel et tilsetningsstoff som brukes til å stabilisere en emulsjon og sikre dens konsistens.

Was this helpful?
Estado de ser enano o encogido, más pequeño que lo normal; que tiene un crecimiento restringido; microsomía.


DWARFISM: The condition of being stunted; much smaller than normal; having restricted growth; microsomia.

ΝΑΝΙΣΜΟΣ: Η κατάσταση ενός οργανισμού του οποίου η αύξηση παύει πριν αυτός αποκτήσει φυσιολογικό μέγεθος, Μικροσωμία.

ZWERGENHAFTIGKEIT: Zustand des Verkümmertseins, viel kleiner als normal; im Wachstum eingeschränkt; Mikrosomie.

NANISME: Etat dêtre nain ou rabougri, plus petit que la normale; ayant une croissance restreinte; microsomie.

NANISMO: Condizione in cui si ha l’arresto della crescita di un organismo; molto più piccolo del normale; avere una crescita limitata; microsomia.

DVERGVEKST: Tilstand der vekst er hemmet. Mye mindre enn normal. Ha redusert vekst, mikrosomi.

Was this helpful?
Ropa impermeable que se lleva encima de la ropa habitual por los obreros de acuicultura.


OILSKINS: Waterproof apparel worn by farm operatives over their normal garments.

ΑΔIΑΒΡΟΧΟ: Μη υδατοδιαπερατό ένδυμα που χρησιμοποιείται από το προσωπικό των μονάδων κατά τις συνήθεις εργασίες.

ÖLHAUT: Bezeichnet eine Berufskleidung, die von Fischern als wasserdichte Überbekleidung über der normalen Kleidung bei der Arbeit getragen wird. (In der deutschen Umgangssprache auch oft als "Ölzeug" bezeichnet).

CIRE: Vêtement imperméable porté par dessus les vêtements habituels par les ouvriers aquacoles.

INCERATA: Indumento impermeabile indossato da chi va per mare e dagli acquacoltori al di sopra del normale vestiario.

OLJEKLÆR: Vanntett kledning som tas på utenpå de vanlige klærne.

Was this helpful?
Enfermedad que se manifiesta regularmente en una población en un área determinada.


ENDEMIA: Disease occurring regularly in a population in a given area.

ΕΝΔΗΜIΑ: Ασθένεια που εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα σε ένα πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

ENDEMIE: Örtlich begrenztes aber regelmäßiges Auftreten einer Infektionskrankheit.

ENDEMIE: Maladie se manifestant régulièrement dans une population ou contrée déterminée.

ENDEMIA: Malattia che si presenta regolarmente in una popolazione vivente in una zona specifica.

ENDEMISK SYKDOM: Sykdommer som forekommer regelmessig i en populasjon i et gitt område.

Was this helpful?
Indígena o específico a una región; se refiere normalmente a la enfermedades u agentes patógenos.


ENDEMIC: Specific or indigenous to an area; used most often in relation to disease agents and diseases.

ΕΝΔΗΜIΚΟΣ: Χαρακτηριστικός ή ενδογενής σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου για ασθένειες ή νοσογόνους παράγοντες.

ENDEMISCH: Spezifisch für oder einheimisch in einem Gebiet; häufig für Krankheitserreger und Krankheiten benutzt, aber auch für alle Arten, die andernorts heimisch sind.

ENDEMIQUE: Indigène ou spécifique à une région; se réfère habituellement aux maladies ou agents pathogènes.

ENDEMICO: Specifico o indigeno di un’area; spesso usato in relazione ad una malattia o agli agenti infettivi.

ENDEMISK: Spesifikk eller innfødt for et område. Brukes oftest i relasjon til sykdomsfremkallende organismer eller sykdommer.

Was this helpful?
Dícese de los organismos que viven en el sedimento del fondo del mar o de los lagos; endofauna.


ENDOBIONTIC: Used of organisms living within the sediment on the sea bed or lake floor: infauna.

ΕΝΔΟΒIΟΤIΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που ζουν μέσα στο ίζημα του βυθού των λιμνών ή των θαλασσών: ενδοπανίδα.

ENDOBIOTISCH: Im Meeresboden, Seeboden oder Flußbett lebend.

ENDOBIONTIQUE: Se dit des organismes habitant le sédiment du fond de la mer ou des lacs; endofaune.

ENDOBIONTICO: Termine usato per descrivere organismi che vivono nei sedimenti del fondo del mare o di un lago.

ENDOBIOTISK: Brukes om organismer som lever i sedimentene på havbunn eller innsjøbunn, innfauna.

Was this helpful?
Relativo a los sistemas de secreción interna, cuyas secreciones son liberados en la sangre o la linfa.


ENDOCRINE: Term applied to direct hormonal secretions and allied systems and processes.

ΕΝΔΟΚΡIΝΗΣ: Ορος που αναφέρεται στους αδένες, οι εκκρίσεις των οποίων (αδένες) διοχετεύονται απευθείας στο αίμα ή τη λέμφο.

ENDOKRIN: Begriff wird benutzt bei Drüsen, die ihre Hormone oder Sekrete direkt ins Blut oder in die Lymphe abgeben.

ENDOCRINE: Relatif aux systèmes de sécrétion interne, dont les produits sont déversés dans le sang ou la lymphe.

ENDOCRINE: Termine applicato a secrezioni ormonali.

ENDOKRIN: Betegnelse anvendt om direkte hormonell sekresjon og tilknyttede systemer og prosesser.

Was this helpful?
Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.


INBREEDING: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία

INZUCHT: Kopulation oder Kreuzung von Individuen, die näher verwandt miteinander sind, als durchschnittliche Paare einer Population; Endogamie.

ENDOGAMIE: Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.

ININCROCIO: Incrocio o accoppiamento di individui strettamente correlati fra di loro, i cui parenti sono molto più vicini di quelli che ci attenderemmo se lincrocio delle coppie in una popolazione fosse casuale.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

Was this helpful?
(1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.


INBREEDING (CO-EFFICIENT/DEPRESSION): (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

ΟΜΟΜΙΞΙΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ): (1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).

INNZUCHT (KOEFFIZIENT, DEPRESSION): (1) Koeffizient: die Wahrscheinlichkeit das zwei Gene (Allele) an einem Lokus ursprungsidentisch sind: die Korrelation von Genen zwischen Individuen, oder die Korrelation von zwischen Individuen innerhalb von Populationen; Hardy-Weinberg (s.d.) Proportionen; positive Werte zeigen ein Defizit der Heterozygotie an während negative Werte einen Überschoß derselben belegen. (2) Depression: ein Verminderung der Fittnes aufgrund von Inzucht.

CONSANGUINITE : (1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .

ININCROCIO (COEFFICENTE / DEPRESSIONE): (1) Coefficente: La probabilità che due geni (alleli) su un locus siano identici per discendenza. (2) Depressione: una riduzione dell’adattamento o del vigore dovuto ad inincrocio.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

Was this helpful?
De origen interno de un sistema o de un organismo.


ENDOGENOUS: Arising or originating from within the organism or system.

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Εμφανιζόμενος ή προκύπτων στο εσωτερικό του οργανισμού ή συστήματος.

ENDOGEN: Innerhalb eines Organismus oder Systems entstehend oder auftretend.

ENDOGENE: Dorigine interne dun système ou dun organisme.

ENDOGENO: Aver origine in o provenire dall’interno di un organismo o sistema.

ENDOGEN: Oppstår eller stammer innenfra organismen eller systemet.

Was this helpful?
Parásito interno, por ejemplo, mysticola en los mejillones.


ENDOPARASITE: An internal parasite, e.g. mysticola in mussels.

ΕΝΔΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Εσωτερικό παράσιτο, π.χ. η mysticola στα μύδια.

ENDOPARASIT: Ein Organismus, der im Inneren eines anderen (Wirt) lebt und von diesem und seinem Metabolismus abhängig ist, z.B. mysticola bei Muscheln.

ENDOPARASITE: Parasite interne, par exemple, mysticola dans les moules.

ENDOPARASSITA: Parassita interno, es., mysticola dei mitili.

ENDOPARASITT: En indre parasitt, f.eks. mysticola i blåskjell.

Was this helpful?
Inflamación de la cavidad peritoneal.


ENDOPERITONITIS: Inflammation of the lining of the peritoneal cavity.

ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝIΤIΔΑ: Φλεγμονή της εσωτερικής επιφάνειας του περιτοναίου.

ENDOPERITONITIS: Bauchfellentzündung.

ENDOPERITONITE: Inflammation du péritoine.

ENDOPERITONITE: Infiammazione della tonaca della cavità peritoneale.

ENDOPERITONITT: Betennelse på overflaten av bukhulen.

Was this helpful?
La rama distal interna de los apéndices ramificados de los crustáceos. Compuesto de uno o varios segmentos, el endopodio esta ligado al basopodio.


ENDOPODITE: The inner and distal branch of the biramous crustacean appendages. It is attached to the basopodite and may be composed of one or of many segments.

ΕΝΔΟΠΟΔIΔIΟ: Ο εσωτερικός και ακραίος βραχίονας των διχαλωτών εξαρτημάτων με δύο βραχίονες των καρκινοειδών. Είναι πρασαρτημένος στον βασοποδίτη και μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα μεταμερή.

ENDOPODIT: Der Innenast des Spaltbeines bei Krebsen, der vom Stamm (Protopodit) getragen wird. Er besteht oft aus einem oder vielen Segmenten.

ENDOPODITE: La branche distale interne des appendices birames des crustacés. Composée dun ou de plusieurs segments, lendopodite est attachée à la basopodite.

ENDOPODIO: Ramo distale interno delle appendici biramificate dei crostacei. È legato al basopodio e può essere composto da uno o più segmenti.

ENDOPODITT: Den innerste, distale forgreiningen på birame gangbein hos krepsdyr. Er festet til basipoditten og kan bestå av ett eller flere segmenter.

Was this helpful?
Sustancia tóxica producida por bacterias y retenida en el interior de las células hasta la lisis celular.


ENDOTOXIN: A toxic substance produced by microorganisms and retained within the cell until lysis occurs.

ΕΝΔΟΤΟΞIΝΗ: Τοξική ουσία που παράγεται από μικροοργανισμούς και παραμένει μέσα στο κύτταρο μέχρι τη λύση του.

ENDOTOXIN: Eine toxische Substanz, die von Mikroorganismen produziert wird und in den Zellen zu deren Auflösung führt.

ENDOTOXINE: Substance toxique produite par des bactéries et retenue à lintérieur des cellules jusquà la lyse cellulaire.

ENDOTOSSINA: Sostanza tossica prodotta da microrganismi e trattenuta all’interno della cellula fino al momento della lisi della cellula stessa.

ENDOTOKSIN: En giftig substans produsert av mikroorganismer. Holdes tilbake i cellen til den sprekker (lysis).

Was this helpful?
Técnica de reforzamiento del corion de los huevos recién fecundados añadiendo agua.


WATER HARDENING: In aquaculture, the addition of water to newly fertilized eggs to harden the chorion.

ΥΔΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: Στην υδατοκαλλιέργεια, η προσθήκη ύδατος σε προσφάτως γονιμοποιημένα αυγά ώστε να σκληρυνθεί το χόριο.

WASSERAUFHÄRTUNG: In der Aquakultur wird dieser Begriff für die Härtung des sehr weichen Chorions von Fischeiern nach der Befruchtung und Wasseraufnahme benutzt.

DURCISSEMENT (PAR LEAU): Technique aquacole de durcissement du chorion des oeufs de poisson, qui viennent dêtre fécondés, par lajout de leau.

INDURIMENTO (DELLE UOVA): In acquacoltura, aggiunta di acqua alle uova appena fecondate per indurire il corion.

VANNHERDING: I akvakultursammenheng brukes begrepet om tilsetningen av vann til nylig befruktede egg for å herde korion.

Was this helpful?
El estudio de la transferencia de energía y de su utilización en los sistemas vivos. Puede hacerse a varios niveles de la organización biológica; (a) molecular y celular; (b) orgánica; (c) de población. En acuicultura, la energética sirve generalmente para estudiar la eficacia energética del crecimiento/reproducción.


ENERGETICS: The study of energy transportation and utilization in living systems. This can be studied at various levels of biological organisation; (a) molecular and cellular; (b) organismic; (c) population. In aquaculture, energetics is generally used to study the energy efficiencies of growth/reproduction.

ΕΝΕΡΓΗΤIΚΗ: Η μελέτη της χρήσης και της μεταφοράς της ενέργειας στα ζώντα συστήματα. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης: α) μοριακό και κυτταρικό, β) οργανισμικό και γ) πληθυσμιακό. Στην υδατοκαλλιέργεια, η ενεργητική χρησιμοποιείται γενικά για τη μελέτη της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την αύξηση/αναπαραγωγή.

ENERGIEUMSATZ: Die Untersuchung des Energietransports und der -nutzung in lebenden Organismen. Diese Phänomene können auf verschiedenen biologischen Ebenen untersucht werden: a) molekular und zellular; b)individuell, oder c) in Populationen. In der Aquakultur wird der die Ermittlung des Energieumsatzes meist dazu benutzt, um die Effizienz der Energieausbeute im Wachstum und während der Reproduktion zu untersuchen.

ENERGETIQUE: Létude des transferts dénergie et de leur utilisation dans les systèmes vivants. Elle peut être faite à des niveaux variés dorganisation biologique; (a) moléculaire et cellulaire; (b) organismique; (c) de population. En aquaculture, lénergétique sert généralement à étudier lefficacité énergétique de la croissance/reproduction.

ENERGETICA: Studio del trasferimento e dell’utilizzo dell’energia nei sistemi viventi. Può essere studiata a vari livelli di organizzazione biologica; (a) molecolare e cellulare ; (b) di un organismo ; (c) di una popolazione. In acquacoltura, l’energetica viene generalmente utilizzata per lo studio dell’efficienza energetica della crescita e della riproduzione.

ENERGETIKK (ENERGILÆRE): Studiet av energitransport og -utnyttelse i levende systemer. Dette kan studeres på ulike biologiske nivåer; (a) organismer; (b) populasjoner. I akvakultur brukes energetikk helst for å studere energieffektiviteten av vekst/reproduksjon.

Was this helpful?
(1) En física, designa la capacidad de producir un trabajo. (2) En acuicultura, normalmente concierne la demanda alimentaria de los organismos acuáticos por una cantidad de joules/calorías por día asegurar los procesos de vida, es decir, el crecimiento, la reproducción. Por consiguiente, el contenido energético de las dietas y de la carne de peces es importante.


ENERGY: (1) In physics, the capacity to carry out work. (2) In aquaculture, it usually refers to the dietary requirements of aquatic organisms, comprising a certain quantity of joules or calories per day to undertake essential living processes, e.g., growth, reproduction. Consequently, the energy content of diets and fish flesh is of importance.

ΕΝΕΡΓΕIΑ: (1)Στη φυσική, η ικανότητα παραγωγής έργου. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται συνήθως στην διαιτητική ανάγκη των υδρόβιων οργανισμών να λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποσότητα joule ή θερμίδων ανά ημέρα, για την επιτέλεση των βασικών διεργασιών της ζωής, π.χ. αύξηση, αναπαραγωγή. Συνακόλουθα, το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών και της σάρκας των ψαριών είναι σημαντικοί παράγοντες.

ENERGIE: (1) Die Fähigkeit eines physikalischen Systems, Arbeit zu verrichten. (2) In der Aquakultur bezieht sich der Begriff ENERGIE gewöhnlich auf die benötigte Tagesmenge eines aquatischen Organismus an Joule/Kcal, um die wesentlichen biologischen Funktionen wie für Wachstum und Reproduktion aufrechtzuerhalten.

ENERGIE: (1) En physique, désigne la capacité de produire un travail. (2) En aquaculture, concerne habituellement la demande alimentaire des organismes aquatiques pour une quantité de joules/calories par jour pour assurer les processus de vie, cest-à-dire, la croissance, la reproduction. En conséquence, le contenu énergétique des régimes et de la chair de poissons est important.

ENERGIA: (1) In fisica, la capacità di svolgere lavoro. (2) In acquacoltura, si riferisce in genere ai fabbisogni dietetici degli organismi acquatici espressi come una quantità relativa di joule o calorie necessarie per giorno per svolgere i processi vitali, per es, la crescita, la riproduzione. E’ importante considerare il contenuto energetico della dieta e delle carni del pesce.

ENERGI: (1) I fysikk, kapasitet til å utføre arbeid. (2) I akvakultur, henviser vanligvis til ernæringsbehov hos akvatiske organismer. Utgjør et gitt antall joule eller kalorier per dag for å opprettholde livsviktige prosesser, f.eks. vekst eller reproduksjon. Dette gjør at energiinnholdet i ernæring og fiskekjøtt er viktig, jfr. energetikk

Was this helpful?
La energía total presente en una cantidad unitaria de un alimento (expresada igualmente en calorías).


GROSS ENERGY: The total energy present in a unit of food (also given as gross calories).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΜΙΚΤΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η συνολική ενέργεια που περιέχεται σε μια μονάδα τροφής (δίνεται επίσης και ως συνολικές θερμίδες).

BRUTTOENERGIE: Die gesamte Energie, die in einer Futtermenge enthalten ist (auch angegeben in Bruttokalorien).

ENERGIE BRUTE: Lénergie totale présente dans une quantité unitaire dun aliment (exprimée également en calories brutes).

ENERGIA GREZZA: Lenergia totale presente in una quantità unitaria di alimento (anche espressa come calorie lorde).

BRUTTOENERGI: Den totale mengden energi som er tilstede i en enhet av mat (også gitt som bruttokalorier).

Was this helpful?
Valor energético estimado que un organismo puede retirar de su alimentación. Por ejemplo, diferentes especies de peces asimilan la materia nutritiva (especialmente los carbohidratos) de un alimento con diferentes eficacias.


DIGESTIBLE ENERGY: An estimation of the energetic value that an organism could potentially derive from its diet. Different species of fish can assimilate the inherent nutrients in a diet, particularly carbohydrates, to different degrees.

ΑΦΟΜΟIΩΣIΜΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ: Εκτίμηση της ενεργειακής αξίας που είναι δυνατό να αποκομίσει ένας οργανισμός από την τροφή του. Τα διάφορα είδη ψαριών μπορούν να αφομοιώσουν σε διαφορετικό βαθμό τα θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα τους υδρογονάνθρακες.

VERWERTBARE ENERGIE: Diejenige geschätzte Energie, die ein Organismus potentiell aus seiner Nahrung gewinnen kann. So können beispielsweise verschiedene Fischarten die in der Nahrung enthaltene Energie, speziell Kohlenhydrate, unterschiedlich effektiv ausnutzen.

ENERGIE DIGESTIBLE: Valeur énergétique estimée quun organisme pourrait retirer de son alimentation. Par exemple, différentes espèces de poissons assimilent la matière nutritive (spécialement les glucides) dun aliment avec des efficacités différentes.

ENERGIA DIGERIBILE: Una valutazione del valore energetico che un organismo può potenzialmente acquisire attraverso una dieta. Le varie specie ittiche assimilano i nutrienti contenuti in una dieta a differenti livelli (i carboidrati in particolare).

FORDØYELIG ENERGI: Beregning av den mengden energi en organisme potensielt kan vinne ut av dietten. Ulike arter av fisk kan utnytte de faste næringsstoffene i en diett, spesielt karbohydrat, til ulik grad.

Was this helpful?
Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.


METABOLIZABLE ENERGY (ME): The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

UMSETZBARE ENERGIE (UE): Die Menge an Energie, die aus Futtermaterial gewonnen und genutzt werden kann. UE = BE- (FE + UE + BE). BE = Brutto-Energie, FE = Fäcal-Energie, UE = Urinal-Energie, BE = Branchialer Energieverlust.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

METABOLIZZABILE, ENERGIA (EM): La quantità di energia che può essere ricavata dalle sostanze nutritive e utilizzata. EM= EL-(EF+EE+EB). EL= energia lorda, EF= energia fecale, EE= energia escreta, EB=energia persa per via brachiale.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

Was this helpful?
Abandono del estado de bienestar completo (físico y social) de un organismo que implica una serie de síntomas y una etiología bien definidas y que lleva al deterioro de su funcionamiento normal. Estado que resulta de la degeneración gradual de la homeostasis.


DISEASE: A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.

ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

KRANKHEIT: Eine Abweichung vom Zustand des völligen physischen und sozialen Wohlbefindens eines Organismus; eine gut definierte Anzahl von Symptomen und die Ätiologie, die zu einer Verschlechterung der normalen Körperfunktionen führt. Jeder Zustand, der aus einer graduellen Degeneration der Homeostasis resultiert.

MALADIE: Abandon de létat de bien-être complet (physique ou social) dun organisme qui implique une série de symptômes et une étiologie bien définies et qui mène à la détérioration de son fonctionnement normal. Etat résultant de la dégénérescence graduelle de lhoméostasie.

MALATTIA: Deviazione dallo stato di benessere fisico o sociale di un organismo, si manifesta tramite un eziologia e sintomi ben definiti che portano ad un impedimento delle normali funzioni; qualunque stato in cui c’è una graduale degenerazione dell’omeostasi.

SYKDOM: Et avvik fra fullstendig fysisk eller sosialt velvære hos en organisme. Omfatter et veldefinert sett av symptomer, som fører til svekkelse av normale funksjoner. Enhver tilstand som medfører gradvis degenerering av homeostase.

Was this helpful?
Enfermedad que debe ser declarada a las autoridades competentes (es decir, comisaría, ministerio o sus delegados). Las enfermedades a declarar están reguladas en varios países; las más graves pueden necesitar el aislamiento o la erradicación. Algunas enfermedades figuran incluso en las listas de algunos países en los cuales no se manifiestan nunca.


NOTIFIABLE DISEASE: A disease which, when first identified, must be reported to the appropriate authority (i.e. the Police, Government Departments, or their delegated bodies). Notifiable diseases are listed by various countries; the more serious of these may need some form of containment or eradication. Diseases may be listed in countries where they no longer exist.

ΔΗΛΩΤΕΑ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Ασθένεια, η οποία μόλις εντοπίζεται πρέπει να δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία, κυβερνητικά όργανα, ή τα εντεταλμένα τους όργανα). Κατάλογοι τέτοιων ασθενειών υπάρχουν σε διάφορες χώρες, είναι σοβαρές και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται μέτρα για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωσή τους. Μια ασθένεια ενδέχεται να θεωρείται δηλωτέα σε μια χώρα, χωρίς να έχει ποτέ εμφανισθεί στην χώρα αυτή.

MELDEPFLICHTIGE KRANKHEIT: Eine Krankheit, die, sobald sie erkannt wird, der zuständigen Behörde gemeldet werden muß (Polizei, Regierungsämter usw.).Meldepflichtige Krankheiten gibt es in verschiedenen Ländern, sie sind ernst und brauchen bestimmte Formen von Eindämmung oder Ausrottung. Sie können in einigen Ländern aufgeführt sein, müssen dort aber nicht auftreten.

MALADIE A DECLARER: Une maladie qui doit être déclarée aux autorités compétentes (cest-à-dire le commissariat, le ministère ou ses délégués). Des listes des maladies à déclarer sont tenues par plusieurs pays; les plus graves peuvent nécessiter lisolement ou léradication. Certaines maladies figurent sur les listes dun pays dans lequel elles ne se manifestent pas.

MALATTIA DA DENUNCIARE: Malattia la cui presenza, appena rilevata, deve essere comunicata allautorità appropriata (p.e. Polizia, Dipartimento Governativo o suoi uffici). Esistono elenchi di malattie da denunciare in diversi paesi; le più pericolose necessitano di quarantena o forme di eradicazione. Alcune malattie possono comparire in elenchi di paesi in cui sono scomparse.

MELDEPLIKTIG SYKDOM: Sykdom som det må meldes ifra om til myndigheten dersom den påvises. Meldepliktige sykdommer er notert i mange land. De alvorligste sykdommene krever en form for avgrensing eller nedslakting. Sykdommer kan være notert som meldepliktige i land der de ikke lenger eksisterer.

Was this helpful?
Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.


ENVIRONMENTAL DISEASE: Disease caused by adverse environmental conditions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

UMWELTKRANKHEIT: Krankheit, verursacht durch schlecht verträgliche Umweltbedingungen.

MALADIE ENVIRONNEMENTALE: Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.

MALATTIA AMBIENTALE: Malattia causata da condizioni ambientali avverse.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

Was this helpful?
Enfermedad respiratoria de peces juveniles de cultivo (sobre todo Salmónidos e Ictalúridos). Un complejo de factores ambientales, fisiológicos y bacterianos están implicados en la manifestación de estas enfermedades, que aparece muy a menudo en primavera durante el periodo de crecimiento activo de peces mantenidos en gran densidad en agua pobres en oxígeno y ricos en amoníaco. Las bacterias patógenas involucradas son especies a menudo mixobacterias no específicas. En varios casos se ha identific


BACTERIAL GILL DISEASE: A respiratory disease of juvenile hatchery-raised fish (primarily salmonids and ictalurids). An outbreak generally results from a complex of environmental, physiological and bacterial factors. The disease occurs most frequently in the springtime when the fish are actively growing and are crowded in waters of low oxygen and high ammonia. The bacteria involved are for the most part unspecified myxobacteria. Flexibacter columnaris has been implicated on several occasions. The disease is controlled

ΒΑΚΤΗΡIΑΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΒΡΑΓΧIΩΝ: Αναπνευστική ασθένεια των νεαρών ψαριών που προέρχονται από εκκολαπτήρια (κυρίως σολομοειδών και γατόψαρων). Ενα σύνολο περιβαλλοντικών φυσιολογικών και βακτηριακών παραγόντων προκαλεί την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται συχνότερα κατά την διάρκεια της άνοιξης, όταν τα ψάρια έχουν ενεργό ανάπτυξη και συνωστίζονται σε νερά με λίγο οξυγόνο και πολλή αμμωνία. Τα βακτήρια που την προκαλούν είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξειδίκευτα μυξοβακτήρια. Σε πολλές περιπτώσεις έχει βρεθεί ό

BAKTERIELLE KIEMENERKRANKUNG: An dieser Erkrankung leiden in der Aquakultur vor allem Salmoniden- und Ictaluridenbrütlinge und kleine Setzlinge. Eine Vielzahl von Umwelt-, physiologischen und bakteriellen Faktoren führen zum Ausbrechen der Krankheit. Die Krankheit tritt häufig im Frühling auf, wenn die Fische wachsen und aufgrund zu hoher Besatzdichten zu wenig Sauerstoff und eine zu hohe Ammoniumkonzentration vorhanden ist. Die Krankheit wird häufig durch unspezifische Myxobakterien, wie Flexibacter columnaris, ausgelöst. D

MALADIE BACTERIENNE DES BRANCHIES: Maladie respiratoire des poissons juvéniles délevage (surtout les Salmonidés et Ictaluridés). Un complexe de facteurs environnementaux, physiologiques et bactériens sont impliqués dans la manifestation de cette maladie, qui apparaît le plus souvent au printemps pendant la période de croissance active des poissons maintenus à forte densité dans des eaux pauvres en oxygène et riches en ammoniaque. Les bactéries pathogènes sont des espèces, souvent non spécifiées de myxobactéries. Dans beaucoup de

MALATTIA BATTERICA BRANCHIALE: Una malattia respiratoria in pesci di allevamento in stadi giovanili (generalmente salmonidi e ictaluridi ma sono interessati anche altri gruppi). Generalmente l’epidemia risulta da un complesso di fattori ambientali, fisiologici e batterici. La malattia si osserva più spesso durante la primavera, quando i pesci stanno crescendo e sono ammassati in acque con basso tenore di ossigeno ed alta concentrazione di azoto ammoniacale. I batteri implicati sono per la maggior parte mixobatteri non specif

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD): En åndedrettssykdom på oppdrettet yngel (primært hos laksefisk og nordamerikanske maller). Utbrudd kommer som regel som et resultat av en sammenheng mellom miljømessige, fysiologiske og bakterielle faktorer. Sykdommen er mest hyppig om våren når fisken vokser fort og tettheten øker, med følge at oksygennivået synker mens ammoniakkonsentrasjonen øker i oppdrettsenheten. Bakteriene som er involvert er for det meste myxobakterier. Flexibacter columnaris har vært implisert ved flere anledninger. Syk

Was this helpful?
Enfermedad transmitida de organismo a otro por contacto directo o indirecto. Una enfermedad puede ser transmitida sin ser contagiosa, cuando el agente patógeno utiliza únicamente, y por obligación, un organismo como vector.


CONTAGIOUS DISEASE: Disease transmitted from one animal to another by either direct or indirect contact. A disease is transmitted but not contagious when the pathogenic agent only makes obligatory use of a vector.

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταφέρεται από το ένα ζώο στο άλλο είτε με άμεση, είτε με έμμεση επαφή. Μια ασθένεια είναι μεταδοτική αλλά όχι λοιμώδης όταν ο παθογόνος παράγοντας μεταδίδεται υποχρεωτικά μέσω ενός φορέα.

ANSTECKENDE KRANKHEIT: Krankheit, die von einem Organismus zum anderen durch direkten oder indirekten Kontakt übertragen werden kann. Eine Krankheit ist übertragbar, aber nicht ansteckend, wenn der pathogene Keim obligatorisch einen Vektor für die Übertragung benötigt.

MALADIE CONTAGIEUSE: Maladie transmise dun organisme à un autre par contact direct ou indirect. Une maladie peut être transmise sans être contagieuse quand lagent pathogène se sert uniquement, et par obligation, dun organisme en tant que vecteur.

MALATTIA CONTAGIOSA: Una malattia trasmessa da un animale ad un altro tramite il contatto diretto o indiretto. Una malattia può venire trasmessa ma non essere contagiosa quando l’agente patogeno utilizza unicamente ed obbligatoriamente un organismo come vettore.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom overført fra et dyr til et annet enten ved direkte eller indirekte kontakt. En sykdom overføres men er ikke smittsom kun dersom et patogent agens (sykdomsfremkallende organisme) bruker en vektor obligatorisk.

Was this helpful?
Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.


COTTON WOOL DISEASE: Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.

ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

PILZBEFALL (COTTON-WOOL DISEASE): Eine Pilzinfektion, die von Saprolegnia in den Kiemen von Salmoniden hervorgerufen wird und sich durch deutlich weißen Überwuchs manifestiert. Im Englischen mit obigem Begriff belegt.

MALADIE DU COTON: Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.

MALATTIA DA MUFFE: Malattia da funghi causata da Saprolegnia , colpisce prevalentemente le branchie dei salmonidi e si manifesta attraverso una evidente crescita di muffa bianca.

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE): Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.

Was this helpful?
Infección en músculos de peces por microesporídeos.


BEKO DISEASE: Microsporean infection in fish muscles.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΜΠΕΚΟ: Μικροσποριακή μόλυνση των μυών των ψαριών.

BEKO-KRANKHEIT: Infektion von Fischmuskulatur durch Mikrosporidien.

MALADIE DE BEKO: Atteinte des muscles des poissons par une microsporidie.

SINDROME (MALATTIA) DI BEKO: Infezione da microsporidio nei muscoli del pesce.

BEKO SYKDOM: Engelsk uttrykk for infeksjon i fiskemuskel forårsaket av mikrosporidier.

Was this helpful?
Hiperplasia de branquias provocada por carencia en ácido pantoténico en la dieta alimentaria.


NUTRITIONAL GILL DISEASE: Gill hyperplasia caused by a deficiency of pantothenic acid in the diet.

ΔIΑΤΡΟΦIΚΗ ΒΡΑΓΧIΑΚΗ ΝΟΣΟΣ: Υπερπλασία των βραγχίων προκαλούμενη από την ανεπάρκεια σε παντοθενικό οξύ στην διατροφή.

ERNÄHRUNGSBEDINGTE KIEMENERKRANKUNG: Kiemenhyperplasie, verursacht durch ein Fehlen von Pantothensäuren in der Nahrung.

MALADIE DES BRANCHIES: Hyperplasie des branchies provoquée par une carence en acide pantothénique dans le régime alimentaire.

MALATTIA BRANCHIALE: Quadro patologico a carico dell’epitelio branchiale causata da un apporto deficitario di acido pantotenico nella dieta o da agenti patogeni di natura fisica (es.:sovrassaturazione gassosa), chimica (es.: precipitazione di carbonati, agenti irritanti) e biologica (es.: Flexibacter columnaris).

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER: Mangel på B-vitaminene biotin og pantotensyre i fiskefôr fører til hypertrofi og hyperplasi i gjellevevet, med sammenvoksninger av sekundærlamellene (fortykning av gjellelamellene).

Was this helpful?
Condición clínica que afecta a los buceadores y que resulta de la descompresión rápida y cuya consecuencia es la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos. En los casos extremos puede provocar embolia y llevar a la muerte.


CAISSONS DISEASE: A medical condition most frequently found in SCUBA divers, resulting from a rapid decrease in pressure causing nitrogen bubbles to form in the blood and body tissues; in extreme cases leading to emboli and death. Also known as compressed air disease and colloquially as "the bends".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει συχνά τους δύτες. Οφείλεται στην ταχεία μείωση της πίεσης που προκαλεί τον σχηματισμό φυσσαλίδων αζώτου στο αίμα και τους ιστούς. Σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί σε εμβολή ή θάνατο.

CAISSON-KRANKHEIT: Ein physiologisch-medizinisch anomaler und gefährlicher Zustand, der durch rasche und substantielle Abnahme hohen Umgebungsdrucks verursacht wird (z.B. schnelles Auftauchen), wobei Stickstoff-Gasblasen im Blut und in den Körpergeweben entstehen, die bis hin zur Embolie und zum Tod führen können. Die leichte Form dieser Krankheit wird allgemein auch als "Bends" bezeichnet (ein Begriff, der aus dem Englischen übernommen wurde).

MALADIE DES CAISSONS: Condition clinique affectant les plongeurs sous-marins et qui résulte de la décompression trop rapide et dont la conséquence est la formation de bulles dazote dans le sang et les tissus. Dans les cas extrêmes, cette affection se présente sous forme dembolie gazeuse et peut devenir fatale.

MALATTIA DEI CASSONI: Una sindrome medica che si verifica solitamente nei subacquei che operano con bombole riempite di aria compressa. La malattia è causata da un rapido calo di pressione idrostatica che a sua volta è causa di microbolle di azoto, le quali formano emboli nel sangue e nei tessuti corporei; nei casi estremi porta all’embolia e alla morte. La malattia dei cassoni è anche nota come embolia gassosa o malattia dei palombari.

DYKKERSYKE: Medisinsk tilstand oftest funnet hos sportsdykkere, grunnet rask trykkøkning som medfører at nitrogenbobler dannes i blod og vev. Kan i ekstreme tilfeller føre til emboli og død. Også kjent i hverdagsspråket som ”bend”.

Was this helpful?
Manchas y ataques del exoesqueleto de crustáceos marinos y de agua dulce; se piensa que es debida a bacterias y hongos de diversos géneros que destruyen la quitina; puede ser mortal en animales estresados.


SHELL DISEASE SYNDROME: Pitting and erosion of the exoskeleton of marine and freswater crustaceans, believed to be caused by chitin-destroying bacteria and fungi of several genera; may result in the death of stressed animals.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΥ: Διάβρωση και σχηματισμός ουλών στον εξωσκελετό των καρκινοειδών του γλυκού νερού και της θάλασσας που πιστεύεται ότι προκαλείται από διάφορα γένη μυκήτων και βακτηρίων που καταστρέφουν την χιτίνη. Σε περίπτωση εξασθενημένημένων ζώων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

SCHALENKRANKHEITSSYNDROM: Durchbohrung und Erosion des Exoskeletts von marinen-und Süßwassermuscheln. Es werden chitinzerstörende Bakterien oder Pilze verschiedenster Arten als Verursacher angenommen; führt bei gestreßten Tieren zum Tod.

MALADIE DE LA CARAPACE: Taches et attaques de lexosquelette de crustacés marins et deau douce, on pense quelles seraient dûes à des bactéries et des champignons de divers genres destructeurs de la chitine; peut être fatal chez les animaux stressés.

MALATTIA DEL CARAPACE: Attacco ed erosione dellesoscheletro dei crostacei marini e dacqua dolce che si pensa sia causata dai batteri che distruggono la chitina e da alcuni tipi di funghi. Può avere come risultato la morte dellanimale stressato.

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR: Gropdanning eller forvitring av det ytre skjelettet hos marine og ferskvanns levende krepsdyr. Trolig grunnet kitinolytiske bakterier og sopp. Kan føre til død hos hardt angrepne individer.

Was this helpful?
Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.


HITRA DISEASE: Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio , το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100C) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

HITRA-KRANKHEIT: Wird im allgemeinen auch als Kaltwasser-Vibrio bezeichnet. Eine Krankheit des kultivierten Atlantik-Lachses, die durch eine bestimmte Vibrio-Artverursacht wird , die bei niedrigen Temperaturen (unter 100C) aktiv ist und muskuläre und myokardiale Degeneration zur Folge hat.

MALADIE DE HITRA: Terme communément appliqué au Vibrio deau froide. Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

MALATTIA HITRA: Comunemente nota anche come vibriosi da bassa temperatura o delle acque fredde. Malattia economicamente importante per lallevamento del salmone atlantico, essa è causata da uno specifico Vibrio attivo a basse temperature (inferiori ai 100 C), che produce degenerazioni muscolari e miocardiche.

HITRASYKE: Også svært ofte kalt kaldtvannsvibriose. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Enfermedad resultante de una infección por Aeromonas hydrophila, originariamente confundida con la septicemia hemorrágica bacteriana.


REDMOUTH DISEASE: A condition resulting from an infection of Aeromonas hydrophila, originally mistaken for bacterial haemorrhagic septicaemia.

ΕΡΥΘΡΟΣΤΟΜIΑΣΗ,ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: Κατάσταση που προκαλείται από μόλυνση με Aeromonas hydrophila, αρχικά γινόταν σύγχυση με την βακτηριακή αιμορραγική σηψαιμία (βλ.λ.)

ROTMAULSEUCHE(1): Der ursprüngliche falsche Name der bakteriellen hämorrhagischen Septikämie, hervorgerufen durch eine Infektion von Aeromonas hydrophila.

MALADIE DE LA BOUCHE ROUGE: Résulte dune infection par Aeromonas hydrophila, originairement confondue avec la septicémie hémorragique bactérienne.

MALATTIA DELLA BOCCA ROSSA: Patologia causata Aeromonas hydrophila, originariamente confusa con la setticemia emorragica batterica. Prende lo stesso nome anche la patologia dei salmonidi sostenutada Yersinia rukerii.

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.: På engelsk kalt ”redmouth disease”. Tilstand som skylles infeksjon av bakterien Aeromonas hydrophila. Opprinnelig forvekslet med Aeromonas liquefaciens infeksjon.

Was this helpful?
Esta enfermedad se expresa mediante manchas negras u oscuras en cultivos de gambas (peneidos) y pueden causar diferentes agentes patógenos así como baja calidad del agua (e.g. Altos niveles de amoníaco, nitratos, cloruros y otros productos químicos típicamente empleados en la gestión de los estanques de gambas). Esta enfermedad debe de distinguirse de la enfermedad producida por la acumulación de materia orgánica (eg, aguas de estanque muy turbias), una condición frecuente en cultivos intensivos


BLACK GILL DISEASE: Disease expressing itself by dark to black appearances of gills in cultured shrimps (penaeids) and can be caused by several disease agents as well as by poor water quality (e.g. high ammonia, nitrate, chlorine and other chemicals typically employed in shrimp pond management). Such disease causes must be clearly distinguished from those "black gills" caused by the accumulation of organic matter (e.g., highly turbid pond water), a condition also frequently encountered in poorly-managed highly-inte

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΒΡΑΓΧΙΩΝ: Ασθένεια η οποία παρατηρείται στις καλλιεργούμενες γαρίδες (penaeids) και εκδηλώνεται με την εμφάνιση σκούρου (μαύρου) χρώματος στα βράγχια. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες ή ακόμα και από την κακή ποιότητα του νερού (π.χ. ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας και νιτρικών ή χλωρίνης και άλλων χημικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην καλλιέργεια της γαρίδας). Η ασθένεια αυτή είναι σημαντικό να διαχωρίζεται από το πρόβλημα των μελανών βραγχίων, το οποίο αν και έχει τα ίδ

SCHWARZENKIEMEN-KRANKHEIT: Schwarzkiemen-Krankheit: Eine Krankheit, die von den Kiemen der kultivierten Penaeiden Krebse bekannt ist, und die als dunkle bis schwarze Flecken erscheinen und von verschiedenen mikrobiellen Krankheitserregern ebenso hervorgerufen werden können wie von schlechter Wasserqualität (z.B. hohe Ammonium-, Nitrit- imd Chlorwerte spwoe anderen Chemikalien, die typischerweise im Teich­management der Krebskultur eingesetzt werden). Derartige Krankheitsursachen müssen deutlich von denen der sog “Schwarzk

NOIRCISSEMENT BRANCHIALE (MALADIE DE): Pathologie caractérisée par un noircissement des branchies de crevettes (penéidées) cultivées. De nombreuses pathogènes peuvent être à l’origine de ce phénomène ainsi qu’une mauvaise qualité de l’eau (taux élevés d’ammoniaque, nitrate, chlore ou d’autres substances utilisées couramment en penéiculture). Il est important de distinguer un tel noircissement de celui provoqué par l’accumulation de matière organique (par exemple dans un bassin avec de l’eau à forte turbidité) qui est fréquent dans la

BLACK GILL DISEASE: Malattia che colpisce i gamberi peneidi in acquacoltura. Le branchie assumono un colore scuro nerastro e può essere causata da vari patogeni o da agenti ambientali quali elevate concentrazioni di ammoniaca, nitrati, cloro residuo, od altre sostanze utilizzate nel trattamento dei bacini. Questa malattia si distingue da quella detta “black gills” a sua volta causata da accumulo di sostanza organica, elevata torbidità delle acque,che si verifica in bacini ad elevata densità, gestiti in modo impropr

BLACK GILL DISEASE: Sykdommen gir mørke til svarte gjeller hos oppdrettede reker (fam. Penaeidae), kan forårsakes av en rekke sykdomsfremkallende organismer eller dårlig vannkvalitet ( f.eks. høyt innhold av ammoniakk, nitrat, klor og andre kjemikalier som brukes ved behandling av rekedammer). Denne sykdommen må ikke forveksles med mørke gjeller som er forårsaket av opphopning av organisk materiale (f.eks. sterkt grumset vann i oppdrettsdammer), en tilstand som er vanlig i dårlig styrt intensivt rekeoppdrett.

Was this helpful?
Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

HAUTTRÜBUNG: Starke Schleimabsonderung bei Fischen, hervorgerufen durch Reizung der Haut, z.B. durch Ektoparasiten oder durch Fehl- oder Unterernährung.

MALADIE DU MUCUS BLEU: Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.

MALATTIA DEL MUCO BLU: L’accumulo eccessivo di muco sul pesce, di solito causato dall’irritazione della pelle da parte di ectoparassiti o da malnutrizione.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

Was this helpful?
Llamada habitualmente enfermedad de las manchas blancas o ICH (Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce).


WHITE SPOT DISEASE: Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΛΕΥΚΩΝ ΣΤIΓΜΑΤΩΝ: Στα Αγγλικά, όρος της καθομιλουμένης για μολύνσεις από το παρασιτικό πρωτόζωο Ιchthyophthirius που χαρακτηρίζεται από κακώσεις με μορφή λευκών στιγμάτων.

WEISSPÜNKTCHEN-KRANKHEIT: Siehe Ichthyophthirius. Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befüllt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.

MALADIE DES TACHES BLANCHES: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

WHITE SPOT DISEASE (ICHTHYOPHTHIRIASI): Vedi Ichthiophthirius multifiliis. Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".

HVITPRIKKSYKE: ICHTHYOPHTHIRIUS.

Was this helpful?
Enfermedad que afecta el exoesqueleto de gambas Palaemon serratus. Esta enfermedad puede ser de origen bacteriano y afecta sobre todo las gambas a grandes densidades de almacenamiento.


BROWN SPOT DISEASE: Disease affecting the exoskeleton of English prawns (Palaemon serratus) and shrimps, it is particularly evident in prawns held in conditions of crowding and is possibly of bacterial etiology.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΦΑIΩΝ ΚΗΛIΔΩΝ: Ασθένεια που προσβάλλει τον εξωσκελετό της γαρίδας (Palaemon serratus). Εκδηλώνεται ιδιαίτερα σε γαρίδες που ζούν σε συνθήκες συνωστισμού και οφείλεται πιθανότατα σε βακτηριακή αιτία.

BRAUNFLECKENKRANKHEIT: Eine das Exoskelett der Steingarnele (Palaemon serratus) befallende Krankheit, die besonders dann auftritt, wenn Tiere in hoher Dichte gehalten werden. Sie ist wahrscheinlich von bakterieller Ätiologie.

MALADIE DES TACHES BRUNES: Maladie affectant lexosquelette de la crevette Palaemon serratus. Cette maladie est peut être dorigine bactérienne et affecte surtout les crevettes maintenues à une forte densité de stockage.

BROWN SPOT DISEASE: Termine anglosassone per definire una malattia che colpisce l’esoscheletro del gambero (Palaemon serratus). Questa malattia potrebbe avere un’origine batterica e si manifesta principalmente in stock ad elevata densità.

BRUNPRIKKSYKE: Sykdom som påvirker det ytre skjelettet til engelske reker (Palaemon serratus), er spesielt vanlig når reker holdes svært tett og er muligens en bakteriell sykdom.

Was this helpful?
Infestación del ojo por metacercarias de trematodos strigeoides.


EYE FLUKE DISEASE: Invasion of the eye by metacercaria of strigeoid trematodes.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΔIΣΤΟΜIΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤIΩΝ: Προσβολή του ματιού από τη μετακερκάρια ορισμένων τρηματωδών (βλ. επίσης Διστομίαση).

EYE FLUKE DISEASE: Der Befall des Auges durch Metacercarien von strigeoiden Trematoden.

MALADIE DE LOEIL DU CARRELET: Infestation de loeil par les métacercaires de trématodes strigéoides.

CATARATTA VERMINOSA: Invasione dell’occhio da metacercarie di trematodi.

IKTESTÆR: Angrep på øyet av metacerkarier fra øyeikter (trematoder), jfr. Diplostomum.

Was this helpful?
Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

HORIZONTALE KRANKHEITSÜBERTRAGUNG: Eine Art der Krankheitsübertragung, bei der die Krankheit durch Wasser/Luft oder Zwischenwirte übertragen wird.

MALADIE A TRANSMISSION HORIZONTALE: Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.

TRASMISSIONE ORIZZONTALE DELLA MALATTIA: Modalità di trasmissione nella quale la malattia viene trasmessa dallacqua allaria o per mezzo di un ospite intermedio ad altri individui.

HORISONTAL SMITTEOVERFØRING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

Was this helpful?
Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

ÜBERTRAGBARE KRANKHEIT: Eine Krankheit, die natürlicherweise direkt oder indirekt von einem Individuum zum anderen übertragen wird.

MALADIE COMMUNICABLE: Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.

MALATTIA TRASMISSIBILE: Una malattia che viene trasmessa naturalmente direttamente o indirettamente da un individuo ad un altro; malattia contagiosa.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overføres naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

Was this helpful?
Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo.


COLDWATER DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά (Ασθένεια ποδίσκου).

KALTWASSER KRANKHEIT: Eine chronische, äußere und systemische Erkrankung von juvenilen Salmoniden, die durch Befall mit Cytophaga psychrophila verursacht wird. Die Krankheit tritt in den Monaten mit niedrigen Wassertemperaturen (unter 100C) auf. Ausbrüche mit katastrophalen Verlusten sind in der Dottersackbrut zu verzeichnen. Die Krankheit kann mit äußerlichen und systemischen Bakteriziden oder Umsetzen in wärmeres Wasser kontrolliert werden. (Syn: Blumenstielkrankheit).

MALADIE DE LEAU FROIDE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude. Syn. maladie

COLDWATER DISEASE (malattia da acque fredde dei salmonidi): Termine anglosassone per indicare la malattia da acque fredde dei salmonidi. Una malattia batterica cronica esterna e sistematica degli stadi giovanili dei salmonidi. La malattia è causata dai Cytophaga psychrophila e si verifica durante i mesi in cui la temperatura acquatica è molto bassa. A questa malattia sono associate perdite catastrofiche di larve con sacco vitellino. La malattia viene controllata da antibiotici sistemici o per bagno, oppure col trasferimento graduale del pesce in acque p

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE: Kronisk ytre og systemisk bakteriesykdom på juvenile laksefisk, forårsaket av Flavobacterium psychrophilum. Forekommer i månedene med lav vanntemperatur (under 100 C). Utbrudd som har ført til katastrofale tap er rapportert fra plommesekkyngel. Sykdommen kan kontrolleres med ytre eller systemiske antibakterieller eller ved å gradvis overføre fisk til varmere vann. Synonym ”rainbow trout fry syndrome (RTFS)”. Jfr. yngeldødelighetssyndrom.

Was this helpful?
Enfermedad de impacto importante sobre el cultivo de almeja en Manila, en la cual el Vibrio puede ser el agente responsable. Se caracteriza por una deformación de la concha y un anillo marrón distintivo en su parte interna.


BROWN RING DISEASE: Economically important disease of the manilla clam in which Vibrio may be the causative agent, characterized by shell deformation. and a distinctive brown ring on the internal surface.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ: Οικονομικά σημαντική ασθένεια των θιδύρων της Iαπωνίας, η οποία μάλλον προκαλείται από το vibrio. Χαρακτηρίζεται από παραμόρφωση του οστράκου και έναν διακριτό καφέ δακτύλιο στην εσωτερική επιφάνεια.

BRAUNRING-KRANKHEIT: Eine wirtschaftlich bedeutende Krankheit der Japanischen Teppichmuschel, die eventuell durch Vibrio verursacht wird. Charakteristische Symptome sind Schalendeformierungen und ein ausgeprägter brauner Ring auf deren Innenseite.

MALADIE DE LANNEAU BRUN: Maladie à impact économique important de la palourde de Manille dans laquelle le Vibrio peut être lagent responsable. Elle est caractérisée par une déformation de la coquille et un anneau brun repérable sur la surface interne.

BROWN RING DISEASE: Termine anglosassone per definire una malattia della vongola filippina, con importanti riflessi economici. Batteri del genere Vibrio potrebbero essere l’agente responsabile. La malattia è caratterizzata da una deformazione della valva e si trova un anello marrone ben distinto sulla superficie interna della valva.

BRUNRINGSYKE: Økonomisk viktig sykdom på manillaskjell (Japansk teppeskjell) der Vibrio kan være det kausale agens, karakterisert ved deformasjon av skjell og en markant brun ring på indre overflate.

Was this helpful?
Enfermedad que se encuentra en Penaeus vannamei, a menudo originando espermatozoides anormales de gran incidencia en criaderos de América Central y del Sur donde se cultiva intensamente. La enfermedad, de origen aún desconocido, se presenta como una decoloración oscura de la ampolla espermática o espermatóforo y del vas deferens. Pueden aparecer infecciones secundarias.


BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Disease occurring in Penaeus vannamei, often causing abnormal spermatozoa, of great concern to hatcheries in Central and Latin America where it is extensively cultured. The disease, the origin of which is still unknown, expresses itself in a brownish-black discoloration of the sperm ampule, the spermatophore, and the vas deferens. Secondary infections may occur.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: Ασθένεια της γαρίδας Penaeus vannamei, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ανώμαλων σπερματοζωαρίων. Πλήττει σοβαρά τις καλλιέργειες γαρίδας της κεντρικής και λατινικής Αμερικής όπου το είδος αυτό καλλιεργείται εντατικά και ή προέλευσή της προς το παρόν παραμένει άγνωστη. Η ασθένεια έχει σαν αποτέλεσμα το σκουρόχρωμο χρωματισμό (συνήθως μαύρο) της σπερματοθήκης, του σπερματαγωγού και του σπερματικού πόρου των όρχεων. Εξαιτίας της ασθένειας αυτής είναι δυνατόν να προκληθεί δευτερογενής μόλυν

SCHWARZENKRANKHEIT DER SPERMATOPHOREN: Schwarzkrankheit der Spermatophoren: Eine Krankheit die vorwiegend bei Penaeus vannamei vorkommt und häufig abnormale Spermatophoren verursacht. Diese Krankheit ist eine große Gefahr für den Betrieb von Brutanlagen in Latein-America, wo die Kultur dieser Krebsart weitverbreitet ist. Die Ursache dieser Krankheit ist bisher unbekannt. Sie zeigt sich als braun bis schwarze Verfärbung auf der Spermatophore und dem vas deferens. Sekundärinfektionen können vorkommen.

MALADIE DES SPERMATOPHORES NOIRES: Pathologie affectant Penaeus vannamei, provoquant souvent des anomalies des spermatozoïdes. Cette pathologie, dont l’origine est encore inconnue, se manifeste par un noircissement de l’ampoule du spermatozoïde (le spermatophore), ainsi que du vas deferens. Des infections secondaires peuvent avoir lieu. Cette maladie est une source d’inquiétude en Amérique Centrale et Latine où cette crevette est cultivée de façon extensive.

BLACK SPERMATOPHORE DISEASE: Malattia che colpisce il gambero Penaeus vannamei, causando spermatozoi anomali, crea danni in America Centrale dove esistono colture intensive di questa specie. L’origine della malattia non è nota e si manifesta con una colorazione scura nerastra dell’ampolla spermatica, dello spermatoforo e dei vasi deferenti. Possono comparire infezioni secondarie.

SVART SPERMATOFOR-SYKDOM: Sykdom som forekommer på Peneus vannamei, gir ofte unormale spermatozoer. Har stor betydning ved klekkerier i Sentral og Latin Amerika der arten oppdrettes i stor utstrekning. Sykdommen har ukjent opphav og viser seg som brunsvart misfarging av sædampullen, spermatoforen og vas deferens. Sekundære infeksjoner kan finne sted.

Was this helpful?
Infección viral de salmónidos, que provoca degeneración del páncreas. Enfermedad económicamente importante que causa una mortalidad elevada en salmónidos en el estado marino de su ciclo de vida. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad.


PANCREAS DISEASE: Infection of salmonids, believed to be viral, resulting in the degeneration of the pancreas; an economically important disease which causes high mortalities of salmon at the marine stage of their life cycle. There is no known effective treatment.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Μόλυνση των σολομοειδών, πιθανόν ιογενής, που επιφέρει εκφυλισμό του παγκρέατος. Οικονομικά σημαντική ασθένεια που προκαλεί υψηλή θνησιμότητα στους σολομούς κατά το θαλάσσιο στάδιο της ζωής τους. Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος θεραπείας.

PANKREASERKRANKUNG: Eine vermutlich viral bedingte Erkrankung der Salmoniden, die sich in der Degeneration der Bauchspeicheldrüse äußert. Sie ist im marinen Stadium der Salmoniden eine durch hohe Sterblichkeit wirtschaftlich bedeutende Krankheit. Eine sichere Behandlungsmethode ist nicht bekannt.

MALADIE DU PANCREAS: Infection des salmonidés connue pour être virale, provoquant la dégénérescence du pancréas. Maladie économiquement importante qui cause une mortalité élevée chez les saumons au stade marin de leur cycle de vie. Aucun traitement efficaéce nexiste actuellement.

MALATTIA DEL PANCREAS: Infezione dei salmonidi, di probabile origine virale, che comporta la degenerazione del pancreas; malattia che causa un’alta mortalità durante la fase marina del ciclo vitale dei salmoni, con conseguenti ripercussioni economiche. Non esiste cura efficace.

PANCREAS DISEASE (PD): Viral infeksjon hos laksefisk, som fører til nedbrytning av pankreas (bukspyttkjertel). Økonomisk viktig sykdom som gir høy dødelighet på laks i sjø. Ingen effektiv behandlingsform.

Was this helpful?
Enfermedad de aqua fría: Infección crónica y sistémica de salmónidos juveniles provocada por Cytophaga psychrophila. La enfermedad se manifiesta durante los meses en los cuales la temperatura del agua está por debajo de 100C. Origina pérdidas catastróficas en alevines con vitelo


PEDUNCLE DISEASE: A chronic external and systemic bacterial disease of juvenile salmonids caused by Cytophaga psychrophila. The disease occurs during the low water temperature months (below 100C). Outbreaks resulting in catastrophic losses have been reported in yolk-sac fry. The disease is controlled by external and systemic antibacterials or by gradually transferring fish to warmer waters. Syn. peduncle disease.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΠΟΔIΣΚΟΥ: Χρόνια εξωτερική και συστημική βακτηριακή ασθένεια των νεαρών ατόμων των σολομοειδών που οφείλεται στο Cytophaga psychrophila. Η ασθένεια εκδηλώνεται κατά την διάρκεια των μηνών που η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (κάτω των 100C). Εξάρσεις με καταστροφικές απώλειες έχουν αναφερθεί σε ιχθυονεοσσούς με λεκιθικό σάκο. Η ασθένεια ελέγχεται με εξωτερική και συστημική αντιβακτηρίωση ή με σταδιακή μεταφορά των ψαριών σε θερμότερα νερά.

SCHWANZSTIELKRANKHEIT: Eine chronische, äußere und systemische Erkrankung von juvenilen Salmoniden, die durch Befall mit Cytophaga psychrophila verursacht wird. Die Krankheit tritt in den Monaten mit niedrigen Wassertemperaturen (unter 100C) auf. Ausbrüche mit katastrophalen Verlusten sind in der Dottersackbrut zu verzeichnen. Die Krankheit kann mit äußerlichen und systemischen Bakteriziden oder Umsetzen in wärmeres Wasser kontrolliert werden. (Syn: Blumenstielkrankheit).

MALADIE DU PEDONCULE: Infection chronique externe et systémique des salmonidés juveniles provoquée par Cytophaga psychrophila. La maladie se manifeste les mois pendant lesquels la température de leau est basse (en dessous de 100C). Des pertes catastrophiques dalevins à vitellus ont été associées aux manifestations de cette maladie. Le contrôle de cette maladie passe par le traitement externe et systémique avec des agents antibactériens ou par le transfert progressif des poissons en eau chaude.

MALATTIA DEL PEDUNCOLO: Malattia de acqua fredda(coldwater disease).Termine anglosassone per indicare la malattia da acque fredde dei salmonidi. Una malattia batterica cronica esterna e sistematica degli stadi giovanili dei salmonidi. La malattia è causata dai Cytophaga psychrophila e si verifica durante i mesi in cui la temperatura acquatica è molto bassa. A questa malattia sono associate perdite catastrofiche di larve con sacco vitellino. La malattia viene controllata da antibiotici sistemici o per bagno, oppure col

YNGELDODELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek

Was this helpful?
Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.


ENTERIC REDMOUTH DISEASE: An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.

ΕΝΤΕΡIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ "ΚΟΚΚIΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ": Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

ROTMAULSEUCHE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

MALADIE ENTERIQUE DE LA BOUCHE ROUGE: Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA: Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.

YERSINOSE: Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk, forårsaket av Yersinia ruckeri. Yersinose kan gi store økonomiske tap. En effektiv kommersiell vaksine er tilgjengelig, men sykdommen kan også kontrolleres med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.


INFECTIOUS DISEASE: Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.

INFEKTIONSKRANKHEIT: Eine Krankheit, die auf die Vermehrung von Mikroorganismen in einem befallenen Organismus zurückzuführen ist.

MALADIE INFECTIEUSE: Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.

MALATTIA INFETTIVA: Malattia causata dalla moltiplicazione microbica negli organismi infettati.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.

Was this helpful?
Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.


PROLIFERATIVE KIDNEY DISEASE; PKD: An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.

ΕΚΦΥΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.

PROLIFERATIVE NIERENERKRANKUNG (PKD): Eine bedeutende Salmoniden befallende Krankheit, die Veränderungen der Niere verursacht. Sie erinnert an BKD, der Erreger ist aber ein myxospores Protozoon. Verluste durch diese Krankheit treten gewöhnlich bei Temperaturstreßsituationen auf, was die Behandlung nicht erleichtert.

MALADIE PROLIFERANTE DU REIN (MPR): Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.

MALATTIA PROLIFERATIVA DEL RENE: Importante malattia, dipendente dalla temperatura, che colpisce i salmonidi; è causata da un protozoo mixosporide, che induce seri problemi renali. Elevate perdite per questa patologia, vengono solitamente segnalate in seguito a manipolazione degli individui o in presenza di altri fattori stressanti.

PROLIFERATIV NYRESYKE (PKD): Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slekten Sphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.

Was this helpful?
Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.


ULCER DISEASE: A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

ULKUSERKRANKUNG: Eine subakute bis chronische Bakterienerkrankung von Salmoniden, die von Hemophilus piscium verusacht wird. Die Krankheit kann mit systemischen Antibakteriziden behandelt werden.

MALADIE ULCERANTE: Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.

ULCEROSI (FORUNCOLOSI ULCERATIVA) : Una malattia batterica generalmente subacuta che tuttavia in passato ha creato seri danni al salmerino. Attualmente e poco segnalata e si ritiene piu corretto imputarla ad una forma atipica di Aeromonas salmonicida, anziche causata da Hemophilus piscium come riportato precedentemente. Questa malattia e efficacemente controllata da antibatterici sistemici .

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus. Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris. El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimiento de una alta conce


CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE (CCVD): A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) has also been detected. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, mainten

ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Πρόσφατα ανιχνεύτηκε μια παρόμοια ασθένεια στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση

VIRUSERKRANKUNG DES AMERIKANISCHEN KATZENWELSES: Eine Krankeit, die durch eine Herpesvirus verursacht wird und für Ictalurus punctatus ansteckend ist. Eine ähnliche Krankheit bei I. furcatus entdeckt worden. Die Verluste bei Ictalurus punctatus-Setzlingen waren sehr hoch. Der typische Ausbruch dauert etwa sieben Wochen und wird durch eine zweifache Infektion durch Aeromonas liquefaciens und Chondrococcus columnaris kompliziert. Empfohlen wird, nur Setzlinge von krankheitsfreien Beständen zu nehmen, die Sauerstoffgehalte aufrechtzuerhalten un

MALADIE VIRALE DU POISSON CHAT: Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris. Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de cette

MALATTIA VIRALE DEL PESCE GATTO (CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE, CCVD): Una malattia causata herpes virus, contagiosa per i pesci gatto. Recentemente è stata descritta una malattia analoga in Ictalurus furcatus (blue catfish). Le perdite di avannotti in Ictalurus punctatus (channel catfish o pesce gatto americano) sono notevoli. La manifestazione della malattia può durare alcune settimane e può risultare complicata da infezioni secondarie da Aeromonas liquefaciens e Chondrococcus columnaris. I metodi di controllo raccomandati sono: usare avannotti provenienti da are

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris. Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

Was this helpful?
Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.


EMPHYSEMATOUS PUTREFACTIVE DISEASE OF CATFISH: A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.

ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΩΔΗΣ ΣΗΠΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΨΑΡΟΥ: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

WELSEMPHYSEM: Eine subakute systemische bakterielle Erkrankung der Welsjährlinge, hervorgerufen durch Edwardsiella tarda; die Erkrankung tritt auf, wenn die Wassertemperaturen 300C überschreiten, die Sterblichkeit im Teich ist selten höher als 5%; höhere Sterblichkeiten treten bei gefangen gehaltenen Fischen auf; Antibakterizide verhindern effektiv diese Krankheit.

EMPHYSEME PUTRESCENT DES POISSONS CHAT: Infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an provoquée par Edwardsiella tarda. La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

ENFISEMA PUTREFATTIVO DEL PESCE GATTO.: Malattia batterica sistemica subacuta dei giovani pesci gatto americani causata da Edwardsiella tarda. La malattia insorge quando la temperatura dell’acqua supera i 30 0C , la percentuale di mortalità negli stagni raramente eccede il 5%. I più alti livelli di mortalità si verificano nei pesci allevati ad alte densità. Gli antibiotici sistemici prevengono efficacemente questa malattia.

EMFYSEMATISK FORRATNELSESYKE HOS MALLE: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tara. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

Was this helpful?
(Nitramina, Entramina); 2-amino-5-nitrotiazol. Sustancia eficaz en el control de la Hexamita, infección de la trucha.


ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effective in the control of Hexamita infections in trout.

ΕΝΕΠΤIΝΗ: (Νιτραμίνη, Εντραμίνη) 2-Αμινο-5-Νιτροθειαζόλη. Ουσία αποτελεσματική για τον έλεγχο των μολύνσεων από Ηexamita (βλ.λ.) στην πέστροφα.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazol; wirksam bei der Kontrolle von Hexamitainfektionen bei Forellen.

ENHEPTINE: (Nitramine, Entramine); 2-amino-5-nitrothiazole. substance efficace dans la prophylaxie des infection à Hexamita chez les truites.

ENHEPTIN-A: (Nitrammina, Entrammina) 2-Acetamido-5-Nitrotiazolo. Sostanza efficace nel controllo delle infezioni causate da Hexamita nella trota.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effektiv ved kontrollering av infeksjon av Hexamita hos ørret.

Was this helpful?
Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.


ENCYSTED: Enclosed in a cyst or vesicle.

ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΟΣ: Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.

ENZYSTIERT: In eine Zyste oder ein Vesikel eingeschlossen .

ENKYSTE: Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.

INCISTATO: Racchiuso in una cisti o vescicola.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

Was this helpful?
Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc


ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Η αύξηση ή βελτίωση ενός συστατικού ή μιάς ιδιότητας, ιδίως με την προσθήκη ορισμένων υλικών. Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος έχει δύο σημασίες. (1) Προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων στις βιομηχανικές τροφές, για την υποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που πιθανώς χάνονται κατά την επεξεργασία των ιχθυαλεύρων, και (2) οργανικός ή θρεπτικός εμπλουτισμός που αναφέρεται στη ρίψη οργανικών θρεπτικών υλικών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε υδατοσυλλογές.

ANREICHERUNG: Ein Verfahren, um einen Bestandteil eines Stoffgemisches u.a. durch das vermehrte Zusetzen dieses Stoffes zu erhöhen bzw. zu konzentrieren. In der Aquakultur gibt es zwei Hauptverwendungsarten der Anreicherung. (1) Aufbereitetem Fischfutter werden Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, die bei der Verarbeitung und Aufbereitung der Grundstoffe verlorengegangen sind. (2) Nährstoffanreicherung, sowohl beabsichtigt zur Düngung des Wasserkörpers von Teichen, als auch bezogen auf die Abwässer von Aquak

ENRICHISSEMENT: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc


NUTRIENT ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ ΜΕ ΘΡΕΠΤIΚΑ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

NÄHRSTOFFANREICHERUNG: Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

ENRICHISSEMENT NUTRITIONNEL: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

NUTRIENTI di ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

NÆRINGSSTOFFSANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc


ORGANIC ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ORGANISCHE ANREICHERUNG: Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

ENRICHISSEMENT ORGANIQUE: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ARRICCHIMENTO ORGANICO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ORGANISK ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Método de conservación del pienso en un medio acidificado, por adición de ácidos o bacterias que producen ácidos por jemplo.


ENSILING: The preservation of fodder or fish farm wastes (including mortalities and fish offal), in an acidic environment, by the addition of acids or acid-producing bacteria.

ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΣΕ ΣIΛΟ): Η διατήρηση της νομής (ζωοτροφής) ή των αποβλήτων μιας ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας σε όξινο περιβάλλον, π.χ. με την προσθήκη οξέων ή οξεοπαραγωγών βακτηρίων.

SILAGE(1): Gärfutter; die Konservierung von Futter oder Fischfarmabfällen durch die Einwirkung von Säuren oder säureproduzierenden Bakterien in einer sauren Umgebung.

ENSILAGE(1): Méthode de conservation du fourrage dans un milieu acidifié, par laddition dacides ou de bactéries productrices dacides par exemple.

INSILAGGIO: La conservazione di foraggio o di prodotti di scarto degli allevamenti ittici (inclusi i pesci morti e scarti della macellazione), in ambiente debolmente acido, tramite l’aggiunta di acidi o di batteri acidificanti.

ENSILERING: Konservering av fôr eller avfallsprodukter fra oppdrettsvirksomhet, inkludert dødfisk og slakteavfall, i syre. Gjøres ved å tilsette syre eller syreproduserende bakterier.

Was this helpful?
Materia recogida y almacenada en silo para la fermentación.


SILAGE: Any material that is harvested or collected and then subsequently stored in a silo for fermentation.

ΣΙΡΟΘΕΜΑ: Υλικό που μετά την συγκομιδή ή την συλλογή αποθηκεύεται σε σιρό(σιλό) γιά ζύμωση.

SILAGE(2): Jedes geerntete oder gesammelte Material, das anschließend zur Fermentation (Gärung) in einem Silo gelagert wird.

ENSILAGE(2): Matière recoltée et stockée en silo pour la fermentation.

FORAGGIO INSILATO: Foraggio che viene conservato o raccolto e successivamente messo in un silos per la fermentazione.

SILOFÔR: Ethvert materiale som er hostet eller samlet inn og deretter lagret i en silo for fermentering. Den engelsk betegnelsen ”silage” kan og bety ensilasje, som i oppdrettssammenheng er syrekonservert fisk og fiskeavfall.

Was this helpful?
Infección por el protozoario Entamoeba.


ENTAMOEBIASIS: An infection by any of the protozoa of the genus Entamoeba.

ΑΜΟIΒΑΔΩΣΗ: Μόλυνση από πρωτόζωα του γένους Entamoeba.

ENTAMÖBIASE: Eine Protozoeninfektion, hervorgerufen von der Gattung Entamoeba.

ENTAMOEBIOSE: Infection par le protozoaire entamoeba.

ENTAMOEBIASI: Infezione causata da un qualsiasi protozoo del genere Entamoeba.

ENTAMØBIASIS: Infeksjon av enhver protozo som tilhører slekten Entamoeba.

Was this helpful?
Relativo a los intestinos.


ENTERIC: Pertaining to the alimentary canal.

ΕΝΤΕΡIΚΟΣ: [Ελλ.] Ο σχετικός με τον πεπτικό σωλήνα.

ENTERAL: Auf den Verdauungstrakt bezogen.

ENTERIQUE: Relatif aux intestins.

ENTERICO: Pertinente all’intestino.

TARM-: Vedrører fordøyelseskanalen.

Was this helpful?
Inflamación de los intestinos, especialmente de la pared del intestino delgado, generalmente provocada por infecciones virales o bacterianas.


ENTERITIS: Inflammation of the intestine, especially of the lining of the small intestine; generally caused by bacterial or viral infections.

ΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Φλεγμονή των εντέρων, ιδιαιτέρως της εσωτερικής επιφάνειας του λεπτού εντέρου . Συνήθως προκαλείται από βακτηριακές μολύνσεις ή ιώσεις.

ENTERITIS: Entzündung des Nahrungskanals, besonders der Innenwände des Dünndarms; verursacht durch eine Bakterien- oder Virusinfektion.

ENTERITE: Inflammation des intestins, spécialement de la paroi du petit intestin, généralement provoquée par des infections virales ou bactériennes.

ENTERITE: Infiammazione dell’intestino, specialmente lungo la parete dell’intestino tenue; quest’infiammazione viene causata in genere da infezioni batteriche o virali.

ENTERITT: Betennelse i tarm, spesielt i epitelet i tynntarmen. Vanligvis grunnet infeksjon av bakterie eller virus.

Was this helpful?
Enfermedad que puede afectar a los peneidos causada por toxinas liberadas por las algas verdeazuladas después de ingestión (a menudo causando floraciones en cultivos en estanques) y que causan celulares en el intestino medio generando inflamación e infecciones bacterianas secundarias. Ello implica un pobre crecimiento y mortalidades.


HAEMOCYTIC ENTERITIS: This disease can affect all penaeids and is caused by toxins released by blue-green algae (often blooming in culture ponds) following ingestion, causing damage to cell lining in the midgut causing inflammation and secondary bacterial infections. This results in poor growth performance and noticeable mortality.

ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: Ασθένεια η οποία προσβάλει όλα τα άτομα της οικογένειας Penaeidae (γαρίδες) και προκαλείται από τις τοξίνες των κυανοφυκών (βλ.λ) που πολύ συχνά «ανθίζουν» σε μονάδες καλλιέργειας. Μετά την πρόσληψη των τοξινών καταστρέφεται η διάταξη των κυττάρων του μεσεντερίου δημιουργώντας φλεγμονή και δευτερογενή μόλυνση από βακτήρια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ρυθμός αύξησης και αν αυξάνεται σημαντικά η θνησιμότητα.

HÄMATOZYTISCHE ENTERITIS: Dies Krankheit can alle penaeiden Krebse befallen und wird von einem Toxin verursacht, das von blau-grünen Algen produziert wird (diese blühen häufig in Kulturteichen). Die Krankheit tritt nach Ingestion auf, schädigt die Zellwände im Mitteldarm und verursacht Entzündungen und sekundäre bakterielle Infektionen. Dies führt zu schlechten Wachstumsleistungen und deutlichen Mortalitätsraten.

ENTERITE HEMOLYTIQUE : Maladie affectant toutes les crevettes penéidées. Provoquée par la libération de toxines d’algues bleu vertes ingérées. Ces dernières se trouvent souvent dans les lagunes d’élevage. Les toxines agressent la paroi de l’intestin moyen, provoquant une inflammation et des infections bactériennes secondaires. Le résultat est la détérioration du taux de croissance et laugmentation de la mortalité.

ENTERITE EMOCITICA: Questa patologia può colpire tutti i peneidi, causata da tossine rilasciate dalle alghe blu verdi (che spesso fioriscono in stagni di allevamento) dopo la loro ingestione. Esse causano danni agli straticellulari nellintestino medio seguiti da stato infiammatorio e infezioni batteriche secondarie. Ciò causa scarsi tassi di crescita e mortalità.

HEMOCYTTISK ENTERITT: Sykdommen kan angripe alle penaeider (reker) og skyldes toksiner produsert av cyanobakterier (blågrønn alger), som ofte blomstrer opp i kultiverte dammer. Ved inntak forårsaker toksinene skade på cellelaget i mellomtarmen, og dette gir inflammasjon og sekundære bakterielle infeksjoner som resulterer i nedsatt vekst og merkbar dødelighet.

Was this helpful?
Especie perteneciente a la familia de las Ulváceas, cultivada en bahías marinas o en aguas salobres: Su ciclo vital comprende un esporófito diploide y una fase gametófita haploide. Los gametos producidos crean zoosporas quadriflageladas que se anclan en sustratos sólidos utilizados para producir tallos para el engorde. Aunque se cultivan en aguas poco profundas y a baja salinidad no deben exponerse al aire y por lo tanto necesitan anclarse a redes (unas 5-10 en cada grupo) colocadas entre estaca


ENTEROMORPHA: Species belonging to the family Ulvaceae, cultured in brackish and marine bays. The life cycle of the species includes a diploid sporophytic and a haploid gametophytic phase. Merging gametes produce quadriflagellate zoospores which anchor themselves to solid substrates, utilized in producing thalli for grow-out. Although cultured in tidal, low salinity bays, Enteromorpha should not be exposed to air at low tide and must therefore be attached to nets (often 5-10 in a set) positioned between bambo

ENTEROMORPHA: Φυτό της θάλασσας το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ulvaceae και καλλιεργείται σε κλειστούς κόλπους και εκβολικές περιοχές. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο στάδια, ένα διπλοειδές σποριόφυτο και ένα απλοειδές γαμετόφυτο. Από τη συνένωση των γαμετών παράγονται τέσσερα μαστιγοφόρα ζωοσπόρια, τα οποία προσκολλώνται στη συνέχεια σε κάποιο σταθερό υπόστρωμα και χρησιμεύουν για την ανάπτυξη του θαλλού. Αν και καλλιεργείται σε παλιρροϊκές περιοχές με μικρή σχετικά αλατότητα, θα πρέπει να αποφεύγε

ENTEROMORPHA: Arten der Familie Ulvaceae, die in Buchten mit Brack- und Seewasser kultuviert werden. Der Lebenszhyklus der Arten schließt einen diploiden Sporophyten und einen haploiden Gametophyten ein. Nach Vereinigung der Gameten wird zunachst eine Zoospore mit vier Flagellen gebildet, die sich an Hartsubstraten ansetzen. Dieses Verhalten wird genutzt, um junge Thalli für die Abwachsanlagen zu produzieren. Enteromorpha wird in Gewässern mit Gezeiten und niedrigem Salzgehalt gezüchtet, sollte aber nicht bei

ENTEROMORPHA: Espèce d’algue de la famille des Ulvacée, cultivée dans des baies marines ou d’eau saumâtre. Le cycle vital comporte un stade sporophyte diploïde et un stade gamétophyte haploïde. La fusion des gamètes produit une zoospore à quatre flagelles qui s’attache à un substrat solide, d’où poussent les thalles. Quoique cultivée dans des baies à basse salinité soumises à des variations de niveau d’eau grâce aux marées, il est important que cette espèce ne soit pas exposée à l’air à marée basse. Elle est

ENTEROMORPHA: Specie appartenente alla famiglia delle Ulvacee, cresce in insenature salmastre e marine.Il ciclo vitale della specie comprende una fase diploide sporofitica e una aploide, gametofitica. La fusione dei gameti produce zoospore quadriflagellate che si fissano autonomanente a substrati solidi utilizzati come talee in crescita. Sebbene allevata in, insenature a bassa salinità, interessate da variazioni di marea, Enteromorpha non dovrebbe essere esposta allaria con la bassa marea e deve perciò esser

ENTEROMORPHA SPP.: Makroalger i familien Ulvaceae, dyrket i bukter med brakk- eller saltvann. Livssyklusen inkluderer et diploid sporofyttisk stadium og et haploid gametofyttisk stadium. Fusjonerte gameter produserer zoosporer med fire flagellater. Disse fester seg til et fast underlag og produserer thalli (bladlignende strukturer). Selv om Enteromorpha kultiveres i tidevannsbukter med lav salinitet, bør ikke algen eksponeres for luft ved lavt lavvann og må derfor festes til nett (ofte 5-10 i et sett) plassert mel

Was this helpful?
(1) Entrada natural mantenida por los flujos de la marea. (2) Cualquier entrada influida por el flujo y reflujo de la marea.


TIDAL INLET (TIDAL OUTLET): (1) A natural inlet maintained by tidal flows. (2) Any inlet in which the tide ebbs and flows.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ: (1) Φυσική είσοδος νερού που διατηρείται από τη ροή της παλίρροιας. (2) Κάθε είσοδος νερού μέσω της οποίας η παλίρροια υποχωρεί και ανέρχεται.

TIDENEINLASS(TIDENAUSLASS): (1) Natürliche Meeresenge, die von der Tide erhalten wird. (2) Im weiteren Sinne jeder enge Durchlaß, durch den die Tide hindurchgeht.

BRAS DE MER DE MAREE: (1) Crique naturelle maintenue par les marées. (2) Se dit de toute crique influencée par le flux et le reflux de marée.

INSENATURA DA MAREA: (1) Piccola insenatura naturale interessata dalle sole acque di marea. (2) Qualsiasi piccola insenatura ove la marea fluisce e refluisce.

TIDEVANNSINNLØP (TIDEVANNSUTLØP): (1) Et naturlig innløp som opprettholdes av tidevannsstrømmer. (2) Ethvert innløp som sjøen flør inn gjennom og faller ut gjennom.

Was this helpful?
En toxicología, concierne los efectos nocivos de un veneno (o toxina) en un organismo vivo.


POISONING: In toxicology: refers to the harmful effects of a poison (or toxic substance, natural toxin, pollutant) on a living organism.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ: Οι επιβλαβείς επιπτώσεις ενός δηλητηρίου (ή τοξικής ένωσης, φυσικής τοξίνης, ρύπου) σε έναν ζωντανό οργανισμό.

VERGIFTUNG: Bezieht sich in der Toxikologie auf die Schadwirkung von Giften (oder toxischen Substanzen, natürlichen Toxinen, Verschmutzungen) auf lebende Organismen.

EMPOISONNEMENT: En toxicologie, concerne les effets nocifs dun poison (ou toxine) sur un organisme vivant.

AVVELENAMENTO: In tossicologia: effetto dannoso causato da un veleno (o sostanza tossica, tossina naturale, inquinante) in un organismo vivente.

FORGIFTNING: I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.

Was this helpful?
Proteína con propiedades catalíticas; las enzimas son presentes en todas las células vivas. Aumentan la velocidad de las reacciones químicas bajando la energía de activación. Varias enzimas son altamente específicas. Requieren condiciones definidas (por ejemplo, pH, temperatura) para un rendimiento óptimo y son fácilmente desnaturados/inactivados.


ENZYME: A protein with catalytic properties; enzymes are present in all living cells, they increase the rate of reactions by lowering the activation energy. Most enzymes are highly specific, require specific conditions (e.g., pH, temperature) for optimum performance and are easily denatured or inactivated.

ΕΝΖΥΜΟ: Πρωτεiνη με καταλυτικές ιδιότητες. Τα ένζυμα υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Τα περισσότερα ένζυμα είναι πολύ εξειδικευμένα, απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. pΗ, θερμοκρασία) για να έχουν άριστη αποδοτικότητα και μετουσιώνονται/ απενεργοποιούνται εύκολα.

ENZYM: Ein Protein mit katalytischen Eigenschaften. Enzyme sind in allen lebenden Zellen vorhanden; sie erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit durch Erniedrigung der Aktivierungsenergie. Die meisten Enzyme sind hoch spezifisch, benötigen bestimmte Bedingungen (z.B. pH, Temperatur) für eine optimale Leistung und werden leicht denaturiert und/oder inaktiviert.

ENZYME: Protéine avec des propriétés catalytiques; les enzymes sont présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles augmentent la vitesse des réactions chimiques en abaissant lénergie dactivation. Beaucoup denzymes sont hautement spécifiques. Elles requièrent des conditions définies (par exemple, pH, température) pour un optimum de performances et sont facilement dénaturées/inactivées.

ENZIMA: Proteina avente proprietà catalitiche; gli enzimi sono presenti in tutte le cellule viventi, aumentano la velocità delle reazioni abbassando l’energia di attivazione. Molti enzimi sono altamente specifici e richiedono condizioni di contorno specifiche (es. pH, temperatura) per poter un’azione ottimale ma sono facilmente denaturati o inattivati.

ENZYM: Et protein med katalytiske egenskaper, som finnes i alle levende celler. Øker hastigheten på reaksjoner ved å senke aktiveringsenergien. De fleste enzymer er svært spesifikke, trenger spesielle betingelser (f.eks. pH og temperatur) for maksimal yteevne og denatureres eller inaktiveres lett.

Was this helpful?
Enzima que se une a las dos hebras de un ADN en un sitio que está restringido mediante una secuencia nucleotídica específica. Se dispone de un amplio número de enzimas de restricción, cada uno con una secuencia de reconocimiento específico. Estos enzimas son instrumentos muy valiosos para la cartografía de ADN largos ya que se producen segmentos de longitud característica conocidos como segmentos de restricción.


RESTRICTION ENZYME: An enzyme that cleaves both strands of a double-stranded DNA at a site that is restricted by a specific nucleotide sequence. A large number of restriction enzymes are available, each with a specific recognition sequence. Such enzymes are valuable tools in the cartography of long DNA as they produce DNA segments of characteristic lengths known as restriction fragments.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ: Ένζυμο το οποίο διασπά και τους δύο κλώνους ενός δίκλωνου DNA σε έναν τόπο με συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων περιοριστικών ενζύμων τα οποία έχουν το καθένα μια συγκεκριμένη αλληλουχία διάσπασης. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη χαρτογράφηση μακριών αλυσίδων DNA καθώς δημιουργούν τμήματα DNA με συγκεκριμένο μέγεθος γνωστά και ως θραύσματα εκ περιορισμού.

RESTRIKTIONSENZYM: Ein Enzym, das beide Teile einer Doppelstrang-DNA an einer Stelle teilt, die durch eine spezifische Nukleotid-Sequenz restriktiert ist. Zahlreiche dieser Restriktionsenzyme sind kommerziell vorhanden, jede mit einer spezifischen Erkennungs-Sequenz. Derartige Enzyme sind wertvolle Hilfsmittel in der Kartierung langer DNA-Ketten, da sie DNA-Segmente von typischer Länge produzieren, die auch als Restriktionsfragmente bezeichnet werden.

ENZYME DE RESTRICTION : Enzyme qui clive les deux brins d’un ADN à un site qui est restreint par une séquence nucléotidique spécifique. Un grand nombre d’enzymes de restriction sont disponibles, chacune avec une séquence de recognition distincte. De telles enzymes constituent un outil de grande valeur dans la cartographie d’ADN longs, car elles produisent des fragments dADN de longueur caractéristique appelés fragments de restriction.

ENZIMA DI RESTRIZIONE: Un enzima che taglia entrambi i filamenti di una doppia elica di DNA in un sito che è definito da una specifica sequenza nucleotidica. Sono disponibili molti enzimi di restrizione ognuno con una specifica sequenza di ricognizione. Questi enzimi sono validi strumenti nella mappatura del DNA in quanto producono segmenti di DNA di lunghezza caratteristica, noti come “frammenti di restrizione”.

RESTRIKSJONSENZYM: Et enzym som kutter begge trådene i et dobbeltrådet DNA på et punkt som er begrenset til en spesifikk nukleotidsekvens. En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper ved kartografi av lange DNA siden de produserer DNA-segmenter med karakteristisk lengde, kjent som restriksjonsfragmenter.

Was this helpful?
Enfermedad presente permanentemente en una población pero que se manifiesta, en un momento dado, únicamente en un pequeño número de individuos.


ENZOOTIC: A disease which is present in an animal population at all times but which occurs in small numbers of individuals only at any given time.

ΕΝΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που έχει συνεχή παρουσία σε ένα ζωικό πληθυσμό, αλλά που εμφανίζεται σε μικρό αριθμό ατόμων κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος ενδημική.

LATENT: Eine Krankheit, die in einer Population ständig vorhanden ist, aber nur bei einer geringen Anzahl von Individuen ausbricht.

ENZOOTIQUE: Maladie présente en permanence dans une population mais qui se manifeste, à un moment donné, uniquement chez un petit nombre dindividus.

ENZOOZIA: Malattia sempre presente in una popolazione animale ma che si manifesta in un piccolo numero di individui solo sporadicamente.

ENZOOTISK: En sykdom som er tilstede i en dyrepopulasjon til alle tider, men som inntreffer hos et lite antall av individer til enhver tid. Jfr. endemisk.

Was this helpful?
Presencia excesiva de eosinófilos en la sangre, en respuesta a una infección.


EOSINOPHILIA: Increase in the number of eosinophils in the blood stream, as a response to infection.

ΗΩΣIΝΟΦIΛIΑ: Αύξηση του αριθμού των ηωσινοφίλων στην κυκλοφορία του αίματος, ως απόκριση σε μόλυνση.

EOSINOPHILIE: Das Ansteigen von eosinophilen Teilchen im Blut in Folge einer Infektion.

EOSINOPHILIE: Présence excessive déosinophiles dans le sang, en réponse à une infection.

EOSINOFILIA: Aumento del numero di eosinofili nella circolazione sanguigna, in genere come risposta ad un’infezione.

EOSINOFILI : Økning i antall eosinofiler i blodet, som en respons på en infeksjon.

Was this helpful?
Dícese de un elemento celular que posee una afinidad para la eosina.


EOSINOPHILIC: An adjective describing a substance in a cell which has an affinity for the eosin dye.

ΗΩΣIΝΟΦIΛIΚΟΣ: Επίθετο που αναφέρεται στις ουσίες ενός κυττάρου που παρουσιάζουν συγγένεια προς τη χρωστική ηωσίνη.

EOSINOPHIL (Adj.): Ein Adjektiv, das eine Zellsubstanz mit hoher Affinität (Anfärbbarkeit) für Eosin bezeichnet.

EOSINOPHILE (adj.): Se dit dun élément cellulaire qui possède une affinité pour léosine.

EOSINOFILICO: Aggettivo che descrive una sostanza in una cellula che ha un’affinità per il colorante eosina.

EOSINOFIL: Et adjektiv som beskriver en substans i en celle som har affinitet for det røde fargestoffet eosin.

Was this helpful?
Leucocito polinucleico, cuyo citoplasma contiene gránulos sensibles a los colorantes como la eosina, capaz de digerir los microorganismos.


EOSINOPHIL: A special white blood cell (polymorphonuclear leucocyte) that can be stained with acid dyes such as eosin.

ΗΩΣIΝΟΦIΛΑ: Ειδική κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων (κοκκιοκυττάρων), τα οποία χρωματίζονται από όξινες χρωστικές, όπως η ηωσίνη.

EOSINOPHIL (Nom.): Eine spezielle weiße Blutzelle (polymorphonukleare Leucocyte), die mit sauren Farben, z.B. Eosin, angefärbt werden kann.

EOSINOPHILE (subst.): Un leucocyte polynucléaire, dont le cytoplasme contient des granulations sensibles aux colorants acides comme léosine, capable de digérer les micro-organismes.

EOSINOFILO: Un particolare globulo bianco (leucocita polimorfonucleato) che può essere colorato da coloranti acidi tipo eosina.

EOSINOFILER: Spesiell type hvite blodceller (leukocytter med polymorf kjernemorfologi), som kan farges med sure fargestoff (f.eks. eosin).

Was this helpful?
Comunidad de organismos que viven en la superficie del mar o de un lago.


EPIBENTHOS: The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.

ΕΠIΒΕΝΘΟΣ: Η βιοκοινωνία που ζει επί της επιφανείας του πυθμένα της θάλασσας ή των λιμνών.

EPIBENTHOS: Die Gemeinschaft von Organismen, die an der Oberfläche des Meeres- oder Teichbodens lebt.

EPIBENTHOS: La communauté des organismes vivant à la surface du fond de la mer ou dun lac.

EPIBENTHOS: Organismi bentonici che vivono sul fondo del mare o di un lago.

EPIBENTOS: De bentiske (bunnlevende) organismene som lever på overflaten av hav- eller innsjøbunnen.

Was this helpful?
Dícese de un organismo que vive pegado a otro organismo sin beneficiar ni molestar el huésped.


EPIBIONTIC: Living attached to another organism without benefit or detriment to the host.

ΕΠIΒIΟΤIΚΟΣ: Οργανισμός που ζει προσκολλημένος πάνω σε άλλο οργανισμό, αλλά χωρίς να του προκαλεί βλάβη ή να του παρέχει όφελος.

EPIBIONTISCH: Auf einem anderen Organismus lebend, ohne bei diesem zu parasitieren.

EPIBIONTIQUE: Se dit dun organisme vivant attaché sur un autre organisme sans être bénéfique ni nuisible pour lhôte.

EPIBIONTE: Vive attaccato ad un altro organismo senza portare benefici o danni all’ospite.

EPIBIONTISK: Lever sammenknyttet med en annen organisme uten at det oppstår fordeler eller ulemper for verten.

Was this helpful?
Capa embrionaria externa; ectodermo.


EPIBLAST: Outer germ layer; ectoderm.

ΕΠIΒΛΑΣΤΗ: Το εξωτερικό στρώμα των αρχικών σταδίων της εμβρυiκής ανάπτυξης. Το εξώδερμα.

EPIBLAST: Äußeres Keimblatt; Ektoderm.

EPIBLASTE: Feuillet embryonnaire externe; ectoderme.

EPIBLASTO: Foglietto embrionale esterno; ectoderma.

EPIBLAST (YTRE KIMBLAD): Det ytre kimlag; ektoderm.

Was this helpful?
Modificación de la forma normal de la gastrulación en la cual las células del endodermo migran hacia la capa interna mientras que la células ectodérmicas se desarrollan en esta capa.


EPIBOLY: Exists in eggs with discoidal and inequal cleavage. A modification of the common form of gastrulation in which the cells of the entoderm move towards the inner layer while the ectodermal cells overgrow this layer.

ΕΠIΒΟΛΗ: Συμβαίνει στα αυγά με δισκοειδή και άνιση διαίρεση. Παραλλαγή της συνήθους μορφής γαστριδίωσης, κατά την οποία τα κύτταρα του ενδοδέρματος κινούνται προς το εσωτερικό στρώμα, ενώ τα εξωδερμικά κύτταρα υπερκαλύπτουν αυτό το στρώμα.

EPIBOLIE: Die Umwachsung des Dotters; kommt bei Eiern mit discoidaler und inaequaler Furchung vor. Modifikation der gewöhnlichen Form der Gastrulation, bei der die Zellen des inneren Keimblattes (Entoderm) ins Innere gelangen, indem die Zellen des äußeren Keimblattes (Ektoderm) um sie herumwachsen.

EPIBOLIE: Modification de la forme normale de gastrulation dans laquelle les cellules de lentoderme migrent vers le feuillet interne tandis que les cellules ectodermiques se développent sur ce feuillet.

EPIBOLIA: Presente nelle uova che hanno segmentazione discoidale ed ineguale. Una modificazione della forma comune della gastrula in cui le cellule dell’endoderma migrano verso lo strato interno mentre le cellule dell’ectoderma si sviluppano sopra questo foglietto.

EPIBOLI: Eksisterende i egg med diskoidal (skiveformet) og ulik deling. En modifikasjon av den vanlige formen for gastrulasjon der cellene i entodermen beveger seg mot det indre laget, mens de ektodermale cellene vokser over dette laget.

Was this helpful?
Parte externa, no calcificada, del exoesqueleto de los artrópodos.


EPICUTICLE: The outer part of the arthropod exoskeleton which is uncalcified.

ΕΠIΕΦΥΜΕΝIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του εξωσκελετού των αρθροπόδων, το οποίο δεν έχει αποτιτανωθεί (δηλαδή δεν έχει σκληρυνθεί με εναπόθεση αλάτων ασβεστίου, βλ. αποτιτάνωση).

EPICUTICULA: Der äußere Teil des Außenskeletts der Arthropoden, der nicht kalzifiziert ist.

EPICUTICULE: Partie externe, non-calcifiée, de lexosquelette des arthropodes.

EPICUTICOLA: La parte esterna dell’esoscheletro degli artropodi, che non è calcificata.

EPIKUTIKULA: Det ytterste laget i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), er ikke forkalket.

Was this helpful?
Dícese de una enfermedad que aparece de repente, o con una alta tasa de mortalidad en una región o en una población determinada.


EPIDEMIC: Relating to a disease which appears suddenly and which has a high morbidity in a given area or population.

ΕΠIΔΗΜIΚΗ: Επίθετο που αναφέρεται σε ασθένεια που εκδηλώνεται ξαφνικά ή εμφανίζει υψηλή νοσηρότητα σε μια δεδομένη περιοχή ή πληθυσμό.

EPIDEMISCH: Beschreibt eine örtlich und zeitlich in besonderem Maße auftretende Infektionskrankheit; Seuche, ansteckende Massenerkrankung in einem begrenzten Gebiet.

EPIDEMIQUE: Se dit dune maladie qui apparait subitement, ou avec un fort taux de morbidité dans une région ou une population déterminée.

EPIDEMICO: Relativo ad una malattia che appare improvvisamente e che ha un alto livello di morbosità in una data area o popolazione.

EPIDEMI: Angår sykdommer som forekommer plutselig og har høy morbiditet i et gitt område eller en gitt populasjon.

Was this helpful?
El estudio de las enfermedades y de otros factores de la salud y su relación con la población y el medio ambiente. (1) Epidemiología descriptiva: estudio de la caracterización de las enfermedades y de su evolución en el tiempo y en el espacio. (2) Epidemiología analítica: estudio de los factores implicados directamente o indirectamente en la manifestación de las enfermedades. (3) Epidemiología operacional: explotación de los datos suministrados por la epidemiología descriptiva y analítica con el


EPIDEMIOLOGY: The study of diseases or health factors and their relations with the population aand the environment. (1) Descriptive epidemiology: studies their characterization and their evolution in time and space. (2) Analytical epidemiology: studies the factors which are involved directly or indirectly in their occurrence. (3) Operational epidemiology: takes the descriptive and analytical data into account with the object of improving the health of the population.

ΕΠIΔΗΜIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη των ασθενειών (επιδημιών) ή των υγιεινολογικών παραγόντων και των σχέσεών τους με τον πληθυσμό και το περιβάλλον. (1) Περιγραφική επιδημιολογία: μελετά τον χαρακτηρισμό τους και την εξέλιξή τους στον χρόνο και τον χώρο, (2) Αναλυτική επιδημιολογία: μελετά τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκδήλωση των ασθενών, (3) Εφαρμοσμένη επιδημιολογία: λαμβάνει υπόψη τα περιγραφικά και τα αναλυτικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

EPIDEMIOLOGIE: Forschungsrichtung, die sich mit der Entstehung, Verbreitung und der Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien befaßt. Diese werden oft in Zusammenhang mit den Umweltbedingungen betrachtet. (1) Beschreibende Epidemiologie: untersucht die Charakteristika und ihre Entwicklung in Raum und Zeit. (2) Analytische Epidemiologie: untersucht diejenigen Faktoren, die direkt oder indirekt an ihrem Auftreten beteiligt sind. (3) Operative Epidemiologie: verwendet die beschreibenden und analytischen Daten mit

EPIDEMIOLOGIE: Létude des maladies et dautres facteurs de santé et leurs rapports avec la population et lenvironnement. (1) Epidémiologie descriptive: létude de la caractérisation des maladies et de leur évolution dans le temps et dans lespace. (2) Epidémiologie analytique: létude des facteurs impliqués directement ou indirectement dans la manifestation des maladies. (3) Epidémiologie opérationnelle: exploitation des données fournies par lépidémiologie descriptive et lépidémiologie analytique afin daméliorer l

EPIDEMIOLOGIA: Lo studio delle malattie o dei fattori sanitari ed i loro rispettivi rapporti con le popolazioni e con l’ambiente. (1) Epidemiologia descrittiva: studio della caratterizzazione e dell’evoluzione delle malattie nel tempo e nello spazio. (2) Epidemiologia analitica: studio dei fattori che sono coinvolti direttamente o indirettamente nella comparsa di una malattia. (3) Epidemiologia operazionale: utilizza i dati descrittivi e analitici cercando di migliorare le condizioni di salute di una data pop

EPIDEMIOLOGI: Studiet av sydommer eller helsefaktorer og deres forbindelse med populasjonen og miljøet. (1) Beskrivende epidemiologi: Studerer deres karakteristikker og deres utvikling i tid og rom. (2) Analytisk epidemiologi: Studerer faktorene som er direkte eller indirekte innblandet i deres tilstedeværelse. (3) Operativ epidemiologi: Tar de beskrevne og analytiske data med i betraktingen når formålet er å forbedre helsetilstanden i populasjonen.

Was this helpful?
La capa externa de la piel.


EPIDERMIS: The outer layer of the skin.

ΕΠIΔΕΡΜIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του δέρματος, που καλύπτεται από το υπερκείμενο κέλυφος των καρκινοειδών.

EPIDERMIS: Äußere Schicht der Haut.

EPIDERME: La couche externe de la peau.

EPIDERMIDE: Lo strato esterno della pelle.

EPIDERMIS: Det ytterste laget i huden.

Was this helpful?
Planta que vive ligada a otra planta en una asociación no-parasítica. (por ejemplo, microalgas sobre laminarias).


EPIPHYTE: A plant attached to another plant purely for support, for example, small algae on laminar .

ΕΠIΦΥΤΟ: Φυτό προσαρτημένο πάνω σε ένα άλλο απλώς και μόνο για στήριξη (π.χ. μικροφύκη πάνω σε ελασματοειδή φύκη).

EPIPHYT: Eine nicht-parasitische Beziehung zwischen einer Pflanze und einer zweiten Pflanze, auf der die erstere siedelt und diese auschließlich als Anheftungssubstrat nutzt (z.B. kleinere Algen auf Laminarien).

EPIPHYTE: Plante vivant attachée à une autre plante dans une association non-parasitique. (par exemple microalgues sur laminaire).

EPIFITA: Pianta attaccata ad un’altra pianta principalmente per avere supporto, ad esempio, le piccole alghe sulle laminarie.

EPIFYTT: Plante som vokser på en annen plante bare for støtte, f.eks. små alger på tare.

Was this helpful?
La capa superior de temperatura alta de una masa de agua con estratificación térmica.


EPILIMNION: In thermally stratified bodies of freshwater, the top layer or the warm layer above the thermocline.

ΕΠIΛIΜΝIΟ: Σε υδατοσυλλογές που παρουσιάζουν θερμική στρωμάτωση, το ανώτερο στρώμα ή το θερμό στρώμα, πάνω από το θερμοκλινές.

EPILIMNION: In thermisch stratifizierten Süßwasserkörpern die obere lichtdurchflutete Schicht.

EPILIMNION: La couche supérieure et de température plus élevée dune masse deau montrant une stratification thermique.

EPILIMNIO: In ambienti acquatici d’acqua dolce stratificati termicamente, lo strato superiore o strato d’acqua calda al di sopra del termoclino.

EPILIMNION: Den termisk lagdelte vannmassen i ferskvann. Epilimnion er det øverste laget eller det varme laget over termoklinen.

Was this helpful?
Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) de la película superficial del agua.


EPINEUSTON: Small to medium size organisms that live on the surface film of water bodies.

ΕΠIΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

EPINEUSTON: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

EPINEUSTON: Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.

EPINEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

EPINEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Pertenece a la zona oceánica desde la superficie hasta 200m donde hay suficientemente luz que penetra para permitir la fotosíntesis.


EPIPELAGIC: Pertaining to that portion of the oceanic zone from the surface to about 200m depth into which enough light penetrates to allow photosynthesis.

ΕΠIΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο θαλάσσιο στρώμα από την επιφάνεια μέχρι βάθους 200 m βάθος, μέσα στο οποίο διεισδύει αρκετό φως για φωτοσύνθεση.

EPIPELAGISCH: Oberflächenschicht im Ozean, reicht bis in 200 m Tiefe und umfaßt den Wasserkörper, in den ausreichend Licht für die Photosynthese fällt.

EPIPELAGIQUE: Appartenant à la zone océanique depuis la surface jusquà 200m où il y a suffisamment de lumière qui pénètre pour permettre la photosynthèse.

EPIPELAGICO: Si riferisce alla porzione di zona oceanica compresa dalla superficie fino alla profondità di circa 200 m in cui arriva sufficiente luce da permette la fotosintesi.

EPIPELAGISK: Vedrører delen av havet som strekker seg fra overflaten og ned til ca 200 meter, der det er nok lys til å drive fotosyntese.

Was this helpful?
Organismo que vive en la superficie de un substrato arenoso o sobre la superficie de granos de arena.


EPIPSAMMON: Organisms living on the surface of a sandy substratum or on the surface of the sand particles.

ΕΠIΨΑΜΜΟ: Οργανισμοί που ζουν στην επιφάνεια αμμώδους υποστρώματος ή στην επιφάνεια των σωματιδίων της άμμου.

EPIPSAMMON: Organismen, die auf der Oberfläche von sandigem Substrat oder auf der Oberflächen von Sandpartikeln leben.

EPIPSAMMON: Organisme vivant sur la surface dun substrat sableux ou sur la surface des grains de sables.

EPIPSAMMON: Organismi che vivono sulla superficie di substrati sabbiosi o sulla superficie di particelle di sabbia.

EPIPSAMMON: Organismer som lever på overflaten av sandaktig substrat eller på overflaten av sandpartikler.

Was this helpful?
Interacción entre genes no-alélicos en la que un gen dominante se manifiesta fenotípìcamente.


EPISTASIS (EPISTASY): The masking of the phenotypic effect of one gene by the expression of another, non-allelic, gene.

ΕΠΙΣΤΑΣΗ: Η επικάλυψη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών ενός γονιδίου από ένα άλλο μη αλληλόμορφο γονίδιο.

EPISTASE: Überdecken der phänotypischen Manifestation eines Gens durch die Expression eines anderen, das nicht zum gleichen Genpaar gehört.

EPISTASE: Le masquage de l’effet phénotypique d’un gène par l’expression d’un autre gène non-allelique.

EPISTASI: (1) Interazione tra geni non alleli. (2) L’effetto mascherante sul fenotipo di un gene, causato da un altro gene.

EPISTASE: Påvirkning mellom ikke-allele gener, hvor ett dominant gen blir uttrykt fenotypisk.

Was this helpful?
Tejido formado por una o varias capas de células conjuntivas cubriendo así las superficies internas y externas del cuerpo de un organismo.


EPITHELIUM: Tissue composed of one or several sheets of cells which are densely packed and which covers internal and external surfaces of the body of an organism.

ΕΠIΘΗΛIΟ: Iστός αποτελούμενος από μία ή περισσότερες στρώσεις κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε πυκνή διάταξη και καλύπτουν εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σώματος ενός οργανισμού.

EPITHEL: Ein- oder mehrschichtiges, dichtgepacktes Gewebe, das die inneren und äußeren Oberfläche des Körper eines Organismus überzieht.

EPITHELIUM: Tissu formé dune ou de plusieurs couches de cellules conjonctives tapissant les surfaces internes et externes du corps dun organisme.

EPITELIO: Tessuto composto da uno o più strati di cellule che sono densamente compattate. Il tessuto copre le superfici esterne ed interne del corpo di un organismo.

EPITEL: Vev som er sammensatt av ett eller flere lag med celler, som er tett pakket. Dekker indre og ytre overflater i kroppen til en organisme.

Was this helpful?
Parte de un antígeno al que se liga un anticuerpo específico. Una molécula antigénica puede poseer varios epítopes. Típicamente, en una respuesta inmunitaria, los anticuerpos se fabrican contra cada epitope de una molécula antigénica (anticuerpo policlonal). En ciertas situaciones experimentales, es conveniente utilizar anticuerpos dirigidos contra un solo epítope (anticuerpo monoclonal).


EPITOPE: That part of an antigen to which a specific antibody binds. A single antigenic molecule may possess several epitopes. Typically, in an immune response, antibodies are produced against each epitope of an antigenic molecule (polyclonal antibodies). In certain experimental situations, it is convenient to use antibodies directed against a single epitope (monoclonal antibodies).

ΕΠIΤΟΠΟΣ: Το μέρος ενός αντιγόνου, στο οποίο συνδέεται ένα ειδικό αντίσωμα. Ενα αντιγονικό μόριο μπορεί να έχει αρκετούς επιτόπους. Κατά κανόνα, σε μια ανοσοποιητική αντίδραση, παράγονται αντισώματα έναντι όλων των επιτόπων ενός αντιγονικού μορίου (πολυκλωνικά αντισώματα). Υπό ορισμένες πειραματικές συνθήκες είναι ευκολότερη η χρησιμοποίηση αντιγόνων έναντι ενός μοναδικού επιτόπου (μονοκλωνικά αντισώματα).

EPITOP: Der Teil eines Antigens, an das sich ein spezifischer Antikörper bindet. Ein einzelnes Antigen-Molekül kann mehrere Epitope besitzen. Bei einer typischen Immunantwort werden Antikörper gegen jeden Epitoken eines Antigen-Moleküls (polyklonale Antikörper) produziert. Unter bestimmten experimentellen Bedingungen mag es einfacher sein, Antikörper zu benutzten, die gegen ein einzelnes Epitok gerichtet sind (monoklonale Antikörper).

EPITOPE: Partie dun antigène auquel se lie lanticorps spécifique. Une molécule antigénique peut posséder plusieurs épitopes. Typiquement, dans une réponse immunitaire, des anticorps sont produits contre chaque épitope dune molécule antigénique (anticorps polyclonaux). Dans certaines situations expérimentales, il convient dutiliser des anticorps dirigés contre un seule épitope (anticorps monoclonaux).

EPITOPO: La parte di un antigene al quale si legano anticorpi specifici. Una singola molecola antigenica può possedere vari epitopi. In genere, in una risposta immunitaria, gli anticorpi vengono prodotti contro ciascun epitopo di una molecola antigenica (anticorpi policlonali). In alcune situazioni sperimentali, conviene usare anticorpi diretti contro un solo epitopo (anticorpi monoclonali).

EPITOP: Plassen på et antigen der et spesifikt antistoff binder. Et enslig antigenmolekyl kan ha flere epitoper. Ved en immunrespons produseres antistoffer mot alle epitopene på et antigenmolekyl (polyklonale antistoffer). I visse eksperimentelle situasjoner er det passende og bruke antistoffer direkte mot en enkel epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Aquel que utiliza la superficie de otro organismo como sustrato de desarrollo, sin ningún beneficio alimentario. Dícese de un animal sedentario no parásito que vive ligado a la superficie de otro animal.


EPIZOIC: Adjective describing a non-parasitic sedentary animal living attached to the surface of another animal without using it as a nutrient source.

ΕΠIΖΩIΚΟΣ: Μη παρασιτικός οργανισμός, ο οποίος ζει προσκολλημένος σε έναν άλλω οργανισμό χωρίς να αντλεί από αυτόν θρεπτικά συστατικά.

EPIZOISCH: Adjektiv, das ein nicht parasitäres, sedentäres Tier beschreibt, das angeheftet an die Körperoberfläche eines anderen Tieres lebt, ohne von diesem Nährstoffe zu nutzen.

EPIZOIQUE: Utilisant la surface dun autre organisme comme substrat dattachement, sans en tirer un bénéfice alimentaire. Se dit dun animal sédentaire non parasite, vivant fixé à la surface dun autre animal.

EPIZOICO: Aggettivo che descrive un animale sedentario non parassita che vive attaccato alla superficie di un altro animale senza utilizzarlo come risorsa di nutrimento.

EPIZOISK: Adjektiv som beskriver et ikke-parasittisk fastsittende dyr som lever festet til overflaten til et annet dyr uten å bruket det som næringskilde.

Was this helpful?
Enfermedad contagiosa que afecta simultáneamente a un número de animales en una población, que está muy expandida y con una propagación rápida.


EPIZOOTIC: A disease attacking many animals (anomen) in a population at the same time; widely diffused and rapidly spreading.

ΕΠIΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που προσβάλλει συγχρόνως πολλά ζώα σε έναν πληθυσμό, διαδίδεται ευρέως και εξαπλώνεται ταχέως. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος επιδημικός.

EPIZOOTISCH: Bezieht sich auf eine weit verbreitet und schnell ansteigend Krankheit, die mehrere Tiere einer Population gleichzeitig befällt.

EPIZOOTIQUE: Maladie contagieuse qui atteint simultanément un grand nombre danimaux dans une population; largement répandu et à propagation rapide.

EPIZOOTICA: Malattia che infetta molti animali in una popolazione nello stesso periodo; largamente diffuso e si diffonde rapidamente.

EPIZOOTI: En sykdom som angriper mange individer i en populasjon på samme tid; vidt spredt og raskt spredning. Jfr. epidemisk.

Was this helpful?
Concentraciones proporcionales de sales, de ácidos y bases en los tejidos, los órganos y líquidos.


ACID-BASE-BALANCE: The normal proportional concentration of salts, acids, and bases in tissues, organs and fluids.

ΟΞΕΟ-ΒΑΣΙΚΗ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ: Η φυσιολογική αναλογία της συγκέντρωσης αλάτων, οξέων και βάσεων στους ιστούς, τα όργανα και τα υγρά.

SÄURE-BASEN-GLEICHGEWICHT: Die normale, proportionale Konzentration von Salzen, Säuren und Basen in Geweben, Organen und Flüssigkeiten.

EQUILIBRE ACIDE-BASE: Concentrations proportionelles des sels, des acides et des bases dans les tissus, les organes et les fluides.

EQUILIBRIO ACIDO-BASE: La concentrazione proporzionata normale di sali, acidi, e basi nei tessuti, negli organi e nei fluidi.

SYRE-BASE BALANSE: Den normale, proporsjonale konsentrasjonen av salter, syrer og baser i vev, organer og væsker.

Was this helpful?
Principio por el que las frecuencias genotípicas pueden ser calculadas para los genes; asumiendo cruzamientos al azar y ausencia de presión evolutiva, las frecuencias génicas y genotipos permanecen constantes a través de las generaciones. Teóricamente, el equilibrio fenotípico es adquirido en poblaciones "infinitas" (sin inmigración, emigración, selección o mutación) después de una generación de cruce panmítico. Con dos alelos A y B de frecuencia p y q, el equilibrio H-W de los genotipos AA, AB


HARDY-WEINBERG EQUILIBRIUM: The principle whereby genotypic frequencies can be calculated for genes; assuming random mating and a lack of evolutionary pressure, the frequencies of genes and genotypes will remain constant from generation to generation. Theoretically, the equilibrium of genotypes achieved in populations of infinite size (in which there is no immigration, emigration, selection, or mutation) after at least one generation of panmictic mating. With two alleles A and B of frequency p and q, the H-W equilibrium

ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ HARDY-WEINBERG: Θεώρημα με το οποίο είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι γονιδιακές συχνότητες. Αν υποτεθεί πως οι συζεύξεις μεταξύ των ατόμων γίνονται με τυχαίο τρόπο και πως δεν υφίσταται κάποια εξελικτική πίεση τότε οι συχνότητες των γονιδίων και των γονοτύπων παραμένουν σταθερές από γενιά σε γενιά. Θεωρητικά, η ισορροπία των γονοτύπων σε έναν πληθυσμό άπειρου μεγέθους, επιτυγχάνεται μετά από τουλάχιστον μία παμμικτική γενιά, χωρίς όμως να υπάρξει μετανάστευση, επιλογή ή μετάλλαξη. Σύμφωνα με το θεώρημα των H-W,

HARDY-WEINBERG-GLEICHGEWICHT: Ein Prinzip, nachdem die genotypischen Frequenzen eines Gens berechnet werden können; eine zufallsmäßige Paarung und das Ausbleiben eines Evolutionsdrucks werden dabei angenommen. Die Frequenzen des Gens und des Genotyps bleiben dann von Generation zu Generation konstant. Theoretisch werden solche Gleichgewichte der Genotypen in Populationen unendlicher Größe erreicht (Ein- und Auswanderung sowie Selektion und Mutation ausgeschlossen), nachdem zumindest sich eine Generation panmiktisch vermehrt

ÉQUILIBRE DE HARVEY-WEINBERG : Principe par lequel des fréquences géniques peuvent être calculées pour des gènes. Assumant un accouplement aléatoire et une absence de pression évolutive, les fréquences des gènes et de génotypes resteront constantes de génération en génération. Théoriquement, il est possible darriver a cet équilibre dans une population de taille infinie (dans laquelle, il n’y a pas d’immigration, d’émigration, de sélection, de mutation)., après au moins une génération d’accouplement panmictique. Considérant de

EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG: Legge secondo la quale le frequenze genotipiche per i geni possono essere calcolate; assumendo l’accoppiamento casuale e una mancanza di pressione evolutiva, le frequenze dei geni e dei genotipi rimarranno costanti di generazione in generazione. Teoreticamente, l’equilibrio dei genotipi è ottenuto in popolazioni di dimensione infinita (in cui non c’è immigrazione, emigrazione, selezione o mutazione), dopo almeno una generazione di riproduzione panmittica. Con due alleli A e B di frequenza p e q

HARDY-WEINBERG LIKEVEKT: Et prinsipp som brukes for å kalkulere frekvenser av genotyper i en populasjon. Forutsatt tilfeldig paring og fravær av evolusjonært press på gitte gener, vil frekvensen av genotypene holde seg konstant fra generasjon til generasjon. Teoretisk vil likevekten dannes i uendelig store populasjoner (og hvor det ikke forekommer migrasjoner, seleksjon eller mutasjoner) etter én generasjon av tilfeldige paringer. Med to alleler A og B med respektive frekvenser p og q, vil frekvensene av genotypene AA,

Was this helpful?
Modelo evolutivo que asume periodos largos de estabilidad con periodos de cambios rápidos y selección.


PUNCTUATED EQUILIBRIUM: A model of evolution that assumes long periods of stability interspersed with periods of rapid change and selection.

ΔΙΑΣΤΙΚΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Τύπος φυσικής επιλογής ο οποίος προϋποθέτει μεγάλες περιόδους σταθερότητας που διακόπτονται από περιόδους ταχέων περιβαλλοντικών αλλαγών και εξέλιξης.

SPRUNGHAFTES (PUNKTUIERTES) GLEICHGEWICHT: Eine Modellvorstellung in der Evolution, bei der lange Perioden der Stabilität von plötzlichen Phasen schneller Veränderung und Selektion abgelöst werden.

ÉQUILIBRE PONCTUE : Modèle d’évolution basée sur la prémisse qu’il existe de longues périodes de stabilité interrompues de périodes de changement rapide et de sélection.

PUNCTUATED EQUILIBRIUM: Non esiste una definizione in lingua italiana, si tratta di un modello evolutivo che presume un lungo periodo di stabilità frammisto a periodi di rapido cambiamento e selezione.

OPPSTYKKET LIKEVEKT: Evolusjonsmodell som forutsetter lange perioder med stabilitet avbrutt av perioder med rask forandring og seleksjon.

Was this helpful?
Una de las dos épocas del año en que el sol atraviesa el ecuador celeste, y que corresponde a la igualdad de la duración de los días y las noches.


EQUINOX: Either of the two occasions each year (March, September) when the sun crosses the equator, producing days and nights of equal duration.

ΙΣΗΜΕΡΙΑ: Κάθε μία από τις δύο περιόδους έτους (Μάιος, Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες ο ήλιος διέρχεται φαινεμονικά υπεράνω του ισημερινού, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια.

EQUINOX: Jede der beiden alljährlich im März und September auftretenden Situationen, bei denen die Sonne scheinbar den Äquator überquert; dabei sind Tag und Nacht genau gleich lang.

EQUINOXE: Lune des deux époques de lannée ou le soleil traverse léquateur celeste, et qui correspond à légalité de la durée des jours et des nuits.

EQUINOZIO: Uno dei due periodi dell’anno (marzo, settembre) in cui il sole attraversa l’equatore producendo giorni e notti di uguale durata.

JEVNDØGN: En av de to anledningene hvert år (mars og september) når solen krysser ekvator, produserer dager og netter med lik varighet.

Was this helpful?
Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.


ECHINODERM: A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.

ΕΧIΝΟΔΕΡΜΑ: Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.

STACHELHÄUTER (ECHINODERMATA): Ein Stamm von ausschließlich marinen Organismen; fast alle Arten leben auf dem Meeresboden. Charakteristisch für sie ist ein Wassergefäßsystem, das zur Fortbewegung und Atmung dient. Der Stamm der Echinodermata umfaßt Seesterne (Asteroidea), Seewalzen (Holothuroidea) und Seeigel (Echinoidea). Einige Arten der beiden letzten Gruppen werden kultiviert.

ECHINODERME: Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.

ECHINODERMI: Phylum di organismi esclusivamente marini caratterizzati da un unico sistema vascolare ad acqua usato per la nutrizione, locomozione, respirazione e percezione. Questo phylum include le stelle marine, le oloturie e i ricci di mare; alcune specie degli ultimi due gruppi vengono allevate.

PIGGHUD (ECHINODERMATA): Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.

Was this helpful?
Filo de animales que incluye los erizos de mar.


ECHINOIDS: Sea urchins and their allies.

ΕΧIΝΟΕIΔΗ: Οι αχινοί και τα συγγενικά τους είδη.

ECHINOIDEA: Seeigel; gehören zu den Stachelhäutern.

ECHINOIDES: Embranchement danimaux marins comprenant les oursins.

ECHINOIDI: Ricci di mare e loro simili.

ECHINOIDEA: Sjøpinnsviner / kråkeboller.

Was this helpful?
Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.


MOISTURE EQUIVALENT: The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

FEUCHTIGKEITSÄQUVALENT: Das prozentuale Gewicht von Wasser, das in einer im Ofen getrockneten Bodenprobe zurückgehalten wird, die einer Zentrifugalkraft gleich der 1000-fachen Schwerkraft ausgesetzt wurde; Variationsbreite von etwa 2% für grobkörnigen Sand bis zu 40% für schweren Ton.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

UMIDITA EQUIVALENTE: La percentuale in peso di acqua contenuta in un terreno dopo essicazione in muffola e centrifugazione a 1000 G per uno specifico tempo; le percentuali variano dal 2% nella sabbia grosssolana al 40% in alcune argille.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

Was this helpful?
Término general utilizado para describir la carga en elementos nutritivos (N, P, C, DBO, DQO, etc) suministrados a un sistema acuático por una comunidad.


POPULATION EQUIVALENT: A general term used to describe the nutrient loading (eg N,P,C, BOD, COD) to a recipient system or water body from a human community.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή του ανθρωπογενούς φορτίου σε θρεπτικά (πχ Ν,Ρ,C, ΒΟD, CΟD) σε έναν αποδέκτη ή ένα υδατικό σύστημα.

EINNWOHNERGLEICHWERT (EGW): Im allgemeinen die Nährstoffracht (N, P, C, BSB, CSB, etc.), die pro Einwohner in die Umwelt entlassen wird. Dieser Begriff kann nicht in gleicher Weise auf die Abwässer in der Aquakultur angewendet werden, da die Nährstoffzusammensetzung grundsätzlich verschieden von den kommunalen Abwässern ist.

EQUIVALENT POPULATION: Terme général utilisé pour décrire la charge en éléments nutritifs (N, P, C, DBO, DCO, etc) fournie à un système aquatique par une communauté.

POPOLAZIONE EQUIVALENTE: Carico di nutrienti (p.e. N, P, C, BOD, COD) presenti in un sistema recettore o in un corpo d’acqua, equivalente a quello prodotto da una popolazione umana composta di “n” individui.

PERSONEKVIVALENT: Betegnelse som beskriver spesifikk belastning per person, dvs utslipp av næringsstoff (f.eks. N, P, C, BOB, KOB) i en resipient eller i en vannmasse fra et menneskesamfunn (per person).

Was this helpful?
Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas de tamaños y formas variables.


ERYTHEMA: Redness of the skin occurring in patches of variable size and shape.

ΕΡΥΘΗΜΑ: Ερυθρότητα του δέρματος που εμφανίζεται σε κηλίδες ποικίλου μεγέθους και μορφής.

ERYTHEM: Hautröte; infolge von Hyperämie, oft auch krankheitsbedingt, mit vielen zum Teil infektiösen Sonderformen.

ERYTHEME: Congestion cutanée qui donne lieu à une rougeur de taille et forme variables.

ERITEMA: Il rossore della pelle in chiazze di grandezze e forme variabili.

ERYTEM (HUDRØDME): Rødfarging av huden, som inntreffer i flekker av varierende størrelse og fasong.

Was this helpful?
Hematíe.


ERYTHROCYTE: A red blood cell.

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ερυθρό αιμοσφαίριο.

ERYTHROCYTE: Eine rote Blutzelle.

ERYTHROCYTE: Hématie.

ERITROCITA: Globulo rosso.

ERYTROCYTT: En rød blodcelle.

Was this helpful?
Enfermedad bacteriana de las superficies externas de la carpa, habitual en cultivos de estanques en donde produce mortalidad importante y que está causada por Aeromonas spp. Y por bacterias relacionadas con A.salmonicida y A. Pseudosalmonicida. Los síntomas son hemorragias, ampollas rodeadas de un halo hemorrágico, necrosis y úlceras en la piel.


ERYTHRODERMATITIS: Bacterial disease of external surfaces in carp, common in pond carp cultures where it results in high losses, caused by Aeronomas spp. and by bacteria related to the A.salminicida and A. pseudosalmonicida group. Symptoms: congestion, haemorrhages, blisters surrounded by a pigmented haemorrhagic ring, necrosis, skin ulcers.

ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: Σοβαρή ασθένεια που εμφανίζεται στην καλλιέργεια του κυπρίνου και οφείλεται στο βακτήριο Aeronomas spp., ή σε βακτήρια που σχετίζονται με τα A. salminicida και A. Pseudosalmonicida. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι συνήθως: υπεραιμία, αιμορραγία, εκδορές που περιβάλλονται από ένα αιμορραγικό δακτύλιο, νέκρωση και έλκος του δέρματος.

ERYTHRODERMATITIS: Bakterielle Erkrankung auf externen Oberflächen beim Karpfen, gewöhnlich in der Karpfenteichwirtschaft. Führt zu starken Verlusten und wird verursacht durch Aeromonas spp. und Bakterien, die oft der A. salmonicida und A. pseudosalmonicida –Gruppe angehören. Symptome: Anhäufung von Flüssigkeiten, Blutungen, Pusteln umgeben von einem pigmentreichen haemorrhagischen Ring, Nekrosen, Hautgeschwüre.

ERYTHRODERMATITE : Maladie ectodermique de carpe, d’origine bactérienne. Courant dans l’élevage en étang, engendrant des pertes importantes. L’agent causal est Aeromonas Spp., surtout les bactéries des groupes A. salmonicida et A. pseudosalmonicida. Les symptômes comprennent la congestion, les hémorragies, des ampoules entourées d’anneaux hémorragiques, la nécrose et l’ulcération ectodermique.

ERITRODERMATITE: Malattia batterica della superficie esterna nella carpa, frequente negli allevamenti di carpa in lago, dove provoca perdite elevate; causata da Aeromonas spp. tra i quali A. salmonicida e A. pseudosalmonicida. Sintomi: congestione, emorragie, vescicole circondate da un anello a pigmentazione emorragica, necrosi, ulcere cutanee.

ERYTRODERMATITT: Bakteriell sykdom på ytre overflater hos karpe, vanlig i damoppdrett hvor sykdommen gir store tap. Forårsakes av bakterier i slekt med Aeronomas salmonicida og A. pseudosalmonicida gruppen. Symptomer: blodstigning, blødninger, blemmer omkranset av en pigmentert, hemoragisk ring, nekrose og åpne sår i huden.

Was this helpful?
Equinodermo del orden de los Equinoideos de forma esférica y cubierto de espinas móviles. Algunos erizos de mar son cultivados.


SEA URCHIN: The common name for echinoderms in the Class Echinoidea with spherical bodies covered by movable spines. Certain members of this group are reared in culture conditions.

ΑΧIΝΟI: Κοινό όνομα των εχινοδέρμων της ομοταξίας Echinoidea με σφαιρικό σώμα καλυμμένο με κινούμενες ακάνθους. Ορισμένα μέλη της ομάδας αυτής καλλιεργούνται.

SEEIGEL: Vulgarname für Echinodermen, Klasse Echinoidea; von runder Körpergestalt; besetzt mit beweglichen Stacheln. Bestimmte Mitglieder dieser Gruppe werden unter Kulturbedingungen aufgezogen.

OURSIN: Echinodermes de lordre Echinodea de forme sphérique et recouvert dépines mobiles. Certains oursins sont cultivés.

RICCIO DI MARE: Nome comune degli Echinodermi, appartenenti alla classe degli Echinoidei, aventi corpo sferico e ricoperto da spine mobili. Alcuni membri di questo gruppo vengono anche utilizzati come specie di allevamento.

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN): Kuleformede pigghuder (Echinodermata) tilhørende klasse Echinoidea, som er dekket av bevegelige pigger. Det drives oppdrett på visse arter. Rogn fra kråkeboller har svært høy verdi i Japan.

Was this helpful?
Fenómeno de degradación de la superficie de una materia par la acción de un fluido en movimiento.


EROSION: The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid.

ΔIΑΒΡΩΣΗ: Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ).

EROSION: Das Hinwegschwemmen von Oberflächenmaterialien durch die hydraulische Kraft eines Flüssigkeitsstromes.

EROSION: Phénomène de dégradation de la surface dune matière par laction dun fluide en mouvement;cf. érosion des nageoires.

EROSIONE: Il fenomeno di consumo della superficie di un materiale che viene asportata a causa dell’ azione idraulica di un fluido in movimento.

EROSJON: Nedsliting av overflaten på et materiale grunnet en væske som er i bevegelse, jfr. forvitring.

Was this helpful?
Cambios físicos, químicos, o biológicos que resultan de la exposición a la atmósfera, y que acompañan la formación de la tierra a partir de una roca madre; por ejemplo, erosión biológica, erosión química, erosión mecánica.


WEATHERING: Physical, chemical and biological changes resulting from exposure to the atmosphere, that accompany soil formation from parent rock; e.g. biological weathering, chemical weathering, mechanical weathering.

ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ: Φυσικές, χημικές και βιολογικές αλλαγές που οφείλονται στην έκθεση στην ατμόσφαιρα και που συνοδεύουν τον σχηματισμό του εδάφους από τον γονικό βράχο, π.χ. βιολογική, χημική ή μηχανική αποσάθρωση.

VERWITTERUNG: Die langsame Zersetzung (physikalisch, chemisch, biologisch) von Materialien durch Umwelteinflüsse natürlicher (Niederschlag, Sonne, Algen, Bakterien u.v.a.) oder anthropogener Art (Abgase u.v.a.).

USURE PAR INTEMPERIES: Changements physiques, chimiques, ou biologiques qui résultent de lexposition à latmosphère, et qui accompagnent la formation de terre à partir dune roche-mère; par exemple, usure biologique, usure chimique, usure mécanique.

EROSIONE: In geologia, è l’insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione della superficie terrestre. A seconda dell’azione di diversi agenti esogeni, si parla di e. eolica, glaciale, meteorica, marina, fluviale, degli organismi. Può esser causata da fenomeni chimici (carsica). Il termine è spesso usato per indicare l’azione dell’acqua corrente.

FORVITRING: Fysiske, kjemiske og biologiske forandringer som skyldes miljøpåvirkning av naturlig (f.eks. nedbør, sollys, alger og bakterier) eller menneskeskapt (f.eks. avgasser) karakter.

Was this helpful?
Una forma de corrosión por erosión en la cual el agua aireada golpea la superficie de un metal provocando así la erosión local de las capas protectoras creando pequeñas zonas anódicas en relación a las regiones adyacentes que son cátodos despolarizados; por lo tanto hay una creación de circuitos electroquímicos ideales. Eso debe tenerse en cuenta a la hora de elegir los materiales para las unidades acuícolas, en particular cerca de los sistemas de aireación, por ejemplo, bombas de efecto Venturi


IMPINGEMENT ATTACK: This is a form of erosion/corrosion in which aerated water strikes the surface of a metal causing removal of protective films making small anodic areas with respect to adjacent areas. The adjacent areas are depolarized cathodes causing ideal electrochemical circuits thus enhancing corrosion. This must be taken into consideration when choosing materials in aquaculture units, in particular close to aeration devices, eg. Venturi.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜIΚΗ ΑΠΟΡΡIΝIΣΗ: Διάβρωση προκαλούμενη από την πρόσκρουση νερού πλούσιου σε διαλελυμένο αέρα σε μεταλλικές επιφάνειες προκαλώντας φθορά του προστατευτικού στρώματος και τον σχηματισμό ανοδικών ζωνών οι οποίες δρούν ως κάθοδος. Η προκαλούμενη ηλεκτροφόρηση επιταχύνει τη διάβρωση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν επιλέγονται υλικά γιά μονάδες υδατοκαλλιέργειας και κυρίως όσα πρόκειται να τοποθετηθούν κοντά σε συσκευές αερισμού π.χ. συσκευές Venturi.

AUFPRALLBESCHÄDIGUNG: Eine Form der Erosion/Korrosion, die durch den Aufprall von belüftetem Wasser auf die Oberfläche eines Metalls (oder einer Metallfäche) dieses angreift und dadurch die Beseitigung des schützenden Films verursacht, was in bezug auf die angrenzenden Flächen anodische Areale schafft. Die angrenzenden Areale sind damit depolarisierte Kathoden, die ideale elektrochemische Elemente darstellen und die Korrosion fördern. Wichtig bei der Berücksichtigung der Auswahl von Materialien und der Methodik der W

EROSION CORROSIVE: Une forme de corrosion par érosion dans laquelle de leau aérée heurte la surface dun métal provoquant lérosion locale des films protecteurs en créant des petites zones anodiques par rapport aux régions adjacentes qui sont des cathodes dépolarisées; il y a donc création de circuits électrochimiques idéaux. Ceci devrait être pris en considération dans le choix des matériels des unités aquacoles, en particulier près des aérateurs, par exemple, Venturi.

EROSIONE CORROSIVA: Una forma di corrosione/erosione, provocata dallacqua areata che va ad urtare la superficie di un metallo, causando la rimozione di un film protettivo e creando così piccole zone anodiche rispetto alle aree adiacentiLe aree adiacenti si comportano da catodi depolarizzati, in tal modo si vengono a creare dei circuiti elettrochimici, che favoriscono la corrosione. Bisogna tener conto di questo inconveniente, quando si scelgono i materiali per gli impianti di acquacoltura , in particolare quando si

GROPKORROSJON: Form for korrosjon/erosjon der luftet vann treffer overflaten til et metall, og fjerner beskyttende overflatehinner. Dettet gir små områder som er anodiske i forhold til de tilstøtende områdene. De tilstøtende områdene fungerer som depolariserte katoder. Dette gir ideelle elektrokjemiske kretser, som fremmer korrosjon. Dette må taes i betraktning ved materialvalg for oppdrettsenheter, spesielt de som ligger nærme lufteanordninger (f.eks. venturi).

Was this helpful?
Erosión y desintegración progresiva de las aletas de peces. Aunque se han aislado varias cepas bacterianas a partir de estas áreas, el origen principal de los factores que provocan esta enfermedad está, considerado rigurosamente, en el hacinamiento y en el desequilibrio nutricional, sobre todo en lo que concierne a las vitaminas. La profilaxis y el tratamiento consisten en la aplicación de agentes antibacterianos externos y la mejora de la higiene y de la gestión. Esta enfermedad aparece tambié


FIN ROT (FIN EROSION): A progressive erosion and disintegration of fish fins. Several species of bacteria have been isolated from outbreaks, but the main contributory causes in aquaculture are thought to be crowding and nutritional imbalances, especially in the vitamins. Treatment and control are effected by external antibacterials, sanitation and management. Also, a condition in feral fish considered to be the result of bacterial infection following debilitation caused by adverse environmental conditions.

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ: Προοδευτική αποσάθρωση και αποσύνθεση των πτερυγίων των ψαριών. Αρκετά είδη βακτηρίων έχουν απομονωθεί σε περιόδους προσβολής, πιστεύεται όμως ότι οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στη εμφάνιση του φαινομένου στις υδατοκαλλιέργειες σχετίζονται με τον συνωστισμό (υπερπληθυσμό) και ανισορροπίες στη διατροφή, (κυρίως βιταμινών). Η αντιμετώπιση της ασθένειας επιχειρείται με εξωτερικά αντιβιοτικά, κατάλληλη διαχείριση και συνθήκες υγιεινής. Η βακτηριακή μόλυνση, αυτή εμφανίζεται και στα άγρια ψάρια.

FLOSSENFÄULE: Eine fortschreitende Ablösung und Zerstörung der Fischflossen. Verschiedene Bakterien wurden nach dem Ausbruch isoliert, aber die in der Aquakultur hauptsächlich dazu beitragenden Ursachen werden einer dichtgedrängten Haltungsweise und einer unausgewogenen Ernährungsweise, besonders in bezug auf Vitamine, zugeschrieben. Behandlung und Kontrolle werden durch äußerlich anzuwendende Mittel (Bakterizide), durch Hygiene- und Managementmaßnahmen erreicht. Bei freilebenden Fischen auch als die Auswirku

EROSION DES NAGEOIRES: Erosion et désintégration progressives des nageoires de poissons. Quoique plusieurs souches bactériennes aient été isolées à partir de ces manifestations, les facteurs principaux provoquant cette maladie sont considérés de façon rigoureuse comme provenant de lentassement et du déséquilibre nutritionel, surtout en ce qui concerne les vitamines. La prophylaxie et le traitement consistent dans lapplication dagents antibactériens externes, lamélioration de lhygiène et de la gestion. Cette maladie ap

EROSIONE DELLE PINNE: Erosione progressiva e completa rottura delle pinne nei pesci. Alcune specie di batteri sono stati isolati dalle ferite (mixobatteri), ma si pensa che la causa principale che contribuisce a provocare queste erosioni in acquacoltura siano dovute fondamentalmente al sovraffollamento e ad una dieta squilibrata, in particolar modo data da carenza vitaminica. I trattamenti e il controllo vengono effettuati tramite antibatterici esterni, disinfezione e controllo degli allevamenti. Altra condizione se

FINNERÅTE: En progressiv nedbrytning og desintegrasjon av finner på fisk. Atskillige arter av bakterier er isolert fra ulike utbrudd, men hovedårsaken i akvakultur er for høye tettheter og ubalansert ernæring (spesielt vitaminer). Behandling og kontroll kan være ytre antibakterieller, helsestell og gode oppdrettsrutiner. Også en tilstand hos villfisk som trolig skyldes en bakterieinfeksjon, som igjen skyldes en svekkelse som har oppstått på grunn av skadelige miljøforhold.

Was this helpful?
En la determinación del pH del agua marina con un indicador de color, se introduce un error por el hecho de que los iones neutros de la solución tienen un efecto marcado sobre el color del indicador y por lo tanto sobre el pH aparente.


SALT ERROR: In determining the pH of sea water by indicators an error is introduced by the fact that neutral ions in the solution have a pronounced effect upon the colour and hence, upon the apparent pH.

ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΛΜΑ: Στον προσδιορισμό του pH του θαλασσινού νερού με δείκτες εισάγεται σφάλμα επειδή τα ουδέτερα ιόντα στο διάλυμα επηρεάζουν έντονα το χρώμα του δείκτη, άρα τη μέτρηση του pH.

SALZGEHALTSFEHLER: Die Bestimmung des pH-Wertes von Meerwasser durch Indikatoren beeinhaltet einen Fehler durch die Anwesenheit von neutralen Ionen in der Lösung, die die Farbe beeinflussen und damit den wahren pH-Wert falsch einschätzen lassen.

ERREURS DUES AU SEL: Dans la détermination du pH de leau de mer à laide dindicateurs colorés, une erreur est introduite par le fait que les ions neutres de la solution ont un effet marqué sur la couleur de lindicateur et donc sur le pH apparent.

INTERFERENZA DELLA SALINITA’: Riferito allerrore, nella determinazione del pH dellacqua di mare, che si verifica quando viene utilizzato un indicatore colorimetrico; tale errore è causato dalla presenza di ioni neutri in soluzione, i quali vanno ad accentuare la colorazione dellindicatore e ad influenzare di conseguenza la lettura apparente del pH.

SALTFEIL: Ved bestemmelse av salinitet introduseres en feil siden nøytrale ioner i løsningen har en tydelig effekt på farge, og derfor på den tilsynelatende pH-verdien.

Was this helpful?
El error estándar es la medida del grado de desacuerdo entre la media de una muestra y la de la población (normalmente desconocida). Requiere medidas a diferentes intervalos y se usa en ciertas pruebas de significación estadística y para crear intervalos de confianza. El error estándar no puede ser calculado exactamente, pero puede estimarse dividiendo la desviación estándar por la raíz cuadrada del número de casos.


STANDARD ERROR: The standard error is a measure of the potential degree of discrepancy between the sample mean and the (usually) unknown population mean. It requires interval-level measurement and is used in certain tests of statistical significance and for creating confidence intervals. Standard error cannot be computed exactly, but it can be estimated by dividing the standard deviation by the square root of the number of cases.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Μέτρο του δυνητικού βαθμού διαφοράς μεταξύ της μέσης τιμής του δείγματος και της (συνήθως) άγνωστης μέσης τιμής του πληθυσμού. Απαιτεί βαθμωτές μετρήσεις και χρησιμοποιείται σε ορισμένους ελέγχους και στατιστικής σημαντικότητας και για την εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Το τυπικό σφάλμα δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί ακριβώς, εκτιμάται όμως διαιρώντας την τυπική απόκλιση (βλ.λ) με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των μετρήσεων.

STANDARDFEHLER: Maß für die mögliche Abweichung zwischen dem Mittelwert der Stichprobe und der (normalerweise) unbekannten Population. Er erfordert Intervallmessungen und wird in verschiedenen statistischen Tests sowie zur Aufstellung von Vertrauensbereichen verwendet. Der Standardfehler kann nicht genau bestimmt, aber abgeschätzt werden, indem die Standardabweichung durch die Wurzel der Anzahl von Stichproben geteilt wird.

ERREUR STANDARD: Lerreur standard est une mesure du degré potentiel de désaccord entre la moyenne dun échantillon et celle, (normalement) inconnue, de la population. Elle nécessite des mesures sur un niveau dintervalles et elle est employée dans certains tests de signification statistique et afin de créer des intervalles de confiance. Lerreur standard ne peut pas être calculée exactement, mais peut être estimée en divisant lécart type par la racine carré du nombre de cas.

ERRORE STANDARD: Lerrore standard è la misura di un potenziale grado di discrepanza fra la media del campione e la media della popolazione solitamente sconosciuta. Richiede la misura di un livello significativo (intervallo) e viene usata in certi test statistici di significatività e per determinare i livelli di confidenza. Lerrore standard può non essere calcolato esattamente ma può essere stimato dividendo la deviazione standard per la radice quadrata del numero dei casi.

STANDARDFEIL: Mål for den potensielle graden av uoverensstemmelse mellom gjennomsnittet til prøveuttaket og gjennomsnittet til den ukjente populasjonen. Krever intervallmålinger og brukes i visse tester for statistisk signifikans og for å skape konfidensintervaller. Standardfeil kan ikke bestemmes eksakt, men kan kalkuleres ved å dele standardavviket med kvadratroten av antall tilfeller.

Was this helpful?
Inexactitud cuyo origen reside en las variaciones fortuitas o variables externas; variaciones que no se tienen en cuenta en la hipótesis.


EXPERIMENTAL ERROR: Inaccuracy presumed to be due to chance variation or extraneous variables; variation not accounted for by the hypothesis in question.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ: Ελλειψη ακρίβειας πιθανώς οφειλόμενη σε τυχαία διακύμανση ή εξωγενείς μεταβλητές. Διακύμανση που δεν ερμηνεύεται από την υπόθεση.

EXPERIMENTELLER FEHLER: Ungenauigkeit, die wahrscheinlich auf zufällige Variation oder äußerlich wirkende Variable, nicht aber auf der Hypothese, beruht.

ERREUR EXPERIMENTALE: Inexactitude dont lorigine est présumée provenir des variations fortuites ou des variables externes; variations qui ne sont pas prises en compte par lhypothèse.

ERRORE SPERIMENTALE: Inesattezza la cui origine presunta sono le variazioni casuali o variabili estranee; variazione inattesa dell’ipotesi sperimentale.

FEILKILDE: Unøyaktighet som skyldes tilfeldig variasjon eller uvedkommende variabler. Variasjon som ikke kan forklares ut fra hypotesen som er satt opp.

Was this helpful?
Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

HAUTAUSSCHLAG: Der Ausbruch von vorübergehender Rötung oder Anschwellung der Haut.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

RASH: Comparsa improvvisa, ma momentanea, di un arrossamento o di un’eruzione della cute.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

Was this helpful?
Escala de clasificación de vientos, numerada de 0 a 12. Velocidad (Km/h). 0) Calma: La velocidad se eleva verticalmente: <1. 1) Brisa muy ligera: dirección del aire revelada por el sentido el humo y no por la giraldilla de aire: 1 a 5. 2) Brisa ligera: notamos como sopla el viento en la cara; una giraldilla ordinaria de aire se pone en movimiento: 6 a 11. 3) Pequeña brisa: las hojas de pequeñas ramas son constantemente agitadas; el viento extiende las banderas ligeras: 12 a 19. 4) Brisa


BEAUFORT WIND SCALE: Wind force scale expressed numerically from 1 - 12. 0. Calm. Calm, smoke rises vertically: 0 - 1 mph 1. Light air. Direction of wind shown by smoke drift but not by wind vanes: 1 - 3 mph. 2. Light breeze. Wind felt on face; leaves rustle; ordinary vane moved by wind: 4 - 7 mph. 3. Gentle breeze. Leaves and small twigs in constant motion; wind extends light flag: 8 - 12 mph. 4. Moderate breeze. Raised dust and loose paper; small branches are moved: 13 - 18 mph. 5. Fresh breeze. Small trees i

ΜΠΟΦΟΡ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΕΜΟΥ: Κλίμακα έντασης του ανέμου η οποία εκφράζεται αριθμητικά από 1-12. 0. Νηνεμία, ο καπνός ανεβαίνει κατακόρυφα, 0-1 μίλι ανά ώρα 1. Υποπνέων άνεμος. Η κατεύθυνση του ανέμου γίνεται αντιληπτή από την παρέκκλιση του καπνού αλλά όχι από τους ανεμοδείκτες, 1-3 μίλια ανά ώρα 2. Ασθενής άνεμος. Ο άνεμος γίνεται αισθητός στο πρόσωπο, τα φύλλα κινούνται, οι συνήθεις ανεμοδείκτες κινούνται από τον αέρα, 4-7 μίλια ανά ώρα. 3. Λεπτός άνεμος. Τα φύλλα και κλαδάκια σε συνεχή κίνηση, ο άνεμος κυματίζει την σημα

BEAUFORT WINDSKALA: 0. Windstille, Rauch steigt senkrecht auf: 0-1 Knoten. 1. Leichter Lufthauch, Richtung an Rauch, nicht an Wetterfahne zu erkennen: 1-3 Knoten. 2. Leichte Brise, spürbar im Gesicht, Blätter rascheln, Windfahne wird bewegt: 4-7 Knoten. 3. Milde Brise, Blätter und kleine Zweige in dauernder Bewegung, Wind entfaltet leichte Fahne: 8-11 Knoten. 4. Mäßige Brise, wirbelt Staub oder lose Blätter auf, kleine Äste bewegen sich: 11-16 Knoten. 5. Frische Brise, kleine Bäume beginnen sich zu wie

ECHELLE DE BEAUFORT: Echelle de classification des vents numérotée de 0 à 12.Vitesse ( km/h )0. Calme: la vitesse sélève verticalement: <1. 1. Très légère brise: direction du vent révélée par le sens de la fumée et par la girouette: 1 à 5. 2. Légère brise: on perçoit le souffle du vent sur le visage; une girouette ordinaire est mise en mouvement: 6 à 11. 3. Petite brise: feuilles et petites branches sont constamment agitées; le vent déploie les pavillons légers: 12 à 19. 4. Jolie brise: le vent soulève la poussièr

SCALA DI BEAUFORT DEL VENTO: Scala dell’intensità del vento espressa numericamente da 1-12.0. Calmo. Calmo, il fumo si alza verticalmente: 0-1 mph. 1. Aria leggera. Direzione di vento mostrata dal movimento del fumo ma non dal mostravento: 1-3 mph. 2. Brezza leggera. Vento sentito in faccia; le foglie stormiscono; mostravento normalmente mosso dal vento: 4-7 mph. 3. Lieve brezza. Foglie e rametti piccoli in movimento costante; il vento alza una bandiera leggera: 8-12 mph. 4. Brezza moderata. Si alzano polvere e carta; si mu

BEAUFORTS SKALA FOR VINDSTYRKE: Skala for vindstyrke uttrykt på en skala fra 0 til 12. Hastighet på vinden er gitt i meter/sekund og knopp i 10 meters høyde over flatt lende. 0.      Stille. Røyken stiger rett opp: 0,0-0,2 m/s (0-1 knop). 1.      Flau vind. En kan se vindretningen av røykens drift: 0,3-1,5 m/s (1-3 knop). 2.      Svak vind. En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte vimpler: 1,6-3,3 m/s (4-6 knop). 3.      Lett bris. Lauv og småkvister rører seg. Vinden strekker lett flagg og vimpler:

Was this helpful?
En anatomía; estructura plana de pequeña talla que forma parte de la capa protectora externa. Normalmente está presente en gran número en la superficie externa del cuerpo de peces, reptiles, y patas de pájaros. En los peces, se pueden distinguir varios tipos (por ejemplo ganoide, cicloide, placoide, ctenoide) que constituyen marcadores taxonómicos importantes.


SCALE: (1) In anatomy: small, compacted, flake-like structure forming part of the protective layer on the external body surface. They are deposited in large numbers in the epidermis of fishes, reptiles, legs of birds and tails of some mammals. In fish there is a variety of forms (e.g. ganoid, cycloid, placoid, ctenoid) and these are often taxonomically specific. (2) General term referring to any device or instrument for measuring weight. (3) In chartography: a guide showing the relationship between act

ΛΕΠΙ, ΖΥΓΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ: (1) στην ανατομία: Μικρό, φολιδωτό, σκληρό στοιχείο του προστατευτικού στρώματος της εξωτερικής σωματικής επιφάνειας. Απαντούν σε μεγάλους αριθμούς στην επιδερμίδα των ψαριών, των ερπετών, των ποδιών, των πτηνών και της ουράς ορισμένων θηλαστικών. Στα ψάρια εμφανίζονται υπό διάφορες μορφές (π.χ. γανοειδή, κυκλοειδή, πλακοειδή, κτενοειδή) που συχνά αποτελούν ταξινομικά γνωρίσματα. (2) ΖΥΓΟΣ: γενικός όρος γιά κάθε συσκευή που μετρά βάρος. (3)ΚΛΙΜΑΚΑ: στην χαρτογραφία, οδηγός που δείχνει την

SCHUPPE: (1) In der Anatomie: kleine kompakte Hautgebilde, die auch dem Schutz der Körperoberfläche dienen. Sie lagern in großer Zahl in der Epidermis der Fische, in Reptilien, sind an den Beinen vieler Vögel zu finden und treten am Schwanz einiger Mamalia auf. In Fischen finden sich entsprechend ihrer Morphogenese und Phylogenese verschiedene Schuppen (z.B. Ganoid-, Cycloid-, Placoid-, Ctenoidschuppe), die nach Art und Anordnung taxonomische Merkmale darstellen können. Im Englischen ist das Wort "Scale"

ECAILLE: (1) En anatomie; structure plate de petite taille formant partie de la couche protectice externe. Habituellement présente en grand nombre sur la surface externe de corps des poissons, reptiles, et les pattes des oiseaux. Chez les poissons, on distingue plusieurs types (ganoïde, cycloïde, placoïde, ctenoïde par exemple) qui constituent des marqueurs taxonomiques importants. Le terme anglo-saxon "scale" a plusieurs autres définitions. (2) Dispositif de pesage; une balance. (3) Distance par exemple

SQUAMA: In anatomia: strutture piccole e compatte a forma di piccoli dischi i quali ricoprono con uno strato protettivo la superficie del corpo dellanimale; le ritroviamo in gran numero sullepidermide dei pesci, rettili, uccelli e sulle code di alcuni mammiferi. Nei pesci esiste esistono diversi tipi di squame: ganoidi, cicloidi, placoidi, ctenoidi.

SKJELL: (1) I anatomi: Liten, flat og kompakt struktur som danner et beskyttende lag på den ytre kroppsoverflaten. Finnes i stort antall i epidermis hos fisk, reptiler (krypdyr), fugleføtter og på halen til enkelte pattedyr. Finnes mange ulike former hos fisk (f.eks. ganoid, cycloid, placoid og ctenoid), disse er ofte taksonomisk spesifikke. (2) Annet ord for muslinger. (3) Den engelske betegnelsen ”scale” betyr også vekt og skala.

Was this helpful?
Escama redonda en el borde posterior, que cubre la piel de peces, por ejemplo ciprínidos.


CYCLOID SCALE: Scales in the skin of fish with a rounded posterior edge, e.g., cyprinids.

ΚΥΚΛΟΕΙΔΗ ΛΕΠΙΑ: Λέπια του δέρματος των ψαριών με στρογγυλοποιημένο πίσω άκρο, όπως, π.χ., των κυπρινιδών.

CYCLOIDSCHUPPE: Rundschuppe. Mit gerundetem Hinterrand versehene Hautschuppen bei Fischen (z.B. Cypriniden).

ECAILLE CYCLOIDE: Ecaille, à bord postérieur arrondi, recouvrant la peau des poissons, par exemple cyprinidés.

SCAGLIA CICLOIDE: Scaglie dei pesci con lo spigolo posteriore arrotondato es., ciprinidi.

CYCLOIDSKJELL: Skjell i huden hos fisk, med en avrundet bakre (posterior) kant. Funnet f.eks. hos karper.

Was this helpful?
Escama situada en la piel de un gran número de peces con pequeños dientes o puntas en el borde posterior, por ejemplo la perca.


CTENOID SCALE: Scales situated in the skin of many fish, with small teeth or spikes at the posterior edge, for example, as in perch.

ΚΤΕΝΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ: Λέπια του δέρματος πολλών ψαριών που έχουν μικρά δόντια ή αγκάθια στο πίσω τους άκρο, όπως π.χ. της πέρκας.

CTENOIDSCHUPPE: Kammschuppe. Schuppen in der Haut vieler Fische, deren Hinterrand mit kleinen Zacken oder Zähnen kammartig besetzt ist (z.B. Barsch).

ECAILLE CTÉNOλDE: Ecailles situées sur la peau dun grand nombre de poissons avec des petites dents ou pointes sur le bord postérieur, par exemple la perche.

SCAGLIA CTENOIDE : Scaglie posizionate sull’epidermide di molti pesci, possono presentare dentelli o spine nella parte posteriore, come nel persico.

CTENOIDSKJELL: Skjell i huden på avanserte teleoster, f.eks. abbor. Har sagtakket forkant og pigger på den eksponerte flaten (posterior).

Was this helpful?
Tipo de escama presente en los peces primitivos tales como los esturiones, los birchirs y los bowfins. Estas escamas poseen una capa externa de ganoina que les da un aspecto brillante.


GANOID SCALE: Type of scale present in the more primitive orders of fish such as birchirs, sturgeons and bowfins. These scales are composed of an outer layer of ganoin which gives them a characteristic shiny appearance.

ΓΑΝΟΕIΔΕΣ ΛΕΠI: Τύπος λεπιού που συναντάται στις περισσότερο προγονικές τάξεις ψαριών, όπως οι οξύρρυγχοι. Τα λέπια αυτά έχουν ένα εξωτερικό στρώμα από γανοiνη, που τους δίνει μια γυαλιστερή εμφάνιση.

GANOIDSCHUPPE: Ein Schuppentyp, der in den primitiveren Fischordnungen vorkommt ( z. B. Störe, Flösselhechte, Kahlhechte). Diese Schuppen bestehen aus einer äußeren Ganoin-Schicht, die ihnen das charakteristisch schimmernde Aussehen gibt.

ECAILLE GANOIDE: Type décaille présent chez les poissons primitifs tels que les esturgeons, les "birchirs" et les "bowfins". Ces écailles possèdent une couche externe de ganoïne qui leur donne un aspect brillant.

SQAME GANOIDI: Tipo di squama presente nei pesci primitivi quali storioni e Amidae (Amia calva). Queste squame sono composte da uno strato superiore di ganoina che conferisce un caratteristico aspetto brillante.

GANOIDSKJELL: Type skjell som finnes i primitive ordner av fisk, som bikirer, stører og strålefinnefisker. Skjellene er bygget opp av et ytre lag med ganion, som gjør dem karakteristisk skinnende.

Was this helpful?
Escama en forma de diente presente en ciertos peces. Compuesta de dentinas con una cavidad llena de pulpa. Tales escamas cubren el cuerpo entero de los elasmobraquios.


PLACOID SCALE (denticle scale): Tooth-like scales present in many fish. In elasmobranchs they cover the total body surface. Placoid scales are composed of dentine, with a pulp cavity.

ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ (Οδοντωτό λέπι): Λέπι πολλών ψαριών με σχήμα δοντιού. Στα ελασματοβράγχια, τα πλακοειδή λέπια καλύπτουν όλη την σωματική επιφάνεια. Τα πλακοειδή λέπια αποτελούνται από οδοντίνη και διαθέτουν πολφική κοιλότητα.

PLACOIDSCHUPPE: Zahnähnliche Schuppe vieler Fische. Bei Elasmobranchiern wird die gesamte Körperoberfläche bedeckt. Placoidschuppen sind aus Dentin und einer Pulpahöhle aufgebaut.

ECAILLE PLACOIDE: Ecaille en forme de dent présente chez certains poissons. Composée de dentine avec une cavité remplie de pulpe. De telles écailles couvrent le corps entier des élasmobranches.

SCAGLIE PLACOIDI : Scaglie a forma di dente presenti in molte specie di pesci. Negli Elasmobranchi ricoprono lintera superficie corporea. Le scaglie placoidi sono costituite da dentina e presentano una cavità pulpare.

PLACOIDSKJELL: Pigger i huden hos bruskfisk. Hos haier og skater dekker de hele kroppsoverflaten. Består av dentin, med en blot indre kjerne (pulpahulen).

Was this helpful?
Desviación lateral de la columna vertebral, a menudo provocada por mala nutrición.


SCOLIOSIS: Lateral curvature of the spine, often a product of malnutrition.

ΣΚΟΛΙΩΣΗ: Πλευρική κύρτωση της σπονδυλικής στήλης, συχνά οφειλόμενη σε κακή διατροφή.

SCOLIOSE: Seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule, oftmals durch falsche Ernährung verursacht.

SCOLIOSE: Déviation latérale de la colonne vertébrale, souvent provoquée par la malnutrition.

SCOLIOSI: Curvatura laterale della spina dorsale, spesso causata da malnutrizione o problrmi di sviluppo di alcuni organi adiacenti al rachide, come la vescica natatoria.

SKOLIOSE: Sidebøying av ryggsøylen (deformasjon), ofte som et resultat av feilernæring.

Was this helpful?
Serie de cambios físicos y fisiológicos cuyos mediadores son hormonas que permiten a los salmónidos anádromos migrar del agua dulce hacia agua de mar. Tiene lugar normalmente cuando el pez llega a la edad de 1 a 2 años. La esmoltificación implica un cambio del funcionamiento de riñones y de branquias. En efecto, en las aguas marinas, las células de cloruro de las branquias excretan sales y la producción de orina por los riñones es virtualmente bloqueada con el fin de minimizar las pérdidas de ag


SMOLTIFICATION: A series of physical and physiological changes mediated by hormones that occur in anadromous salmonids enabling them to move from marine to fresh water. Smoltification typically occurs when the fish is 1 - 2 years old. It involves the effective reversal of the function of the kidneys and the gills, i.e., in marine water chloride cells in the gills excrete salts and the kidneys avoid water loss by virtually stopping urine production, whereas in fresh water, salts are actively taken up by the gill

ΣΟΛΟΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ SMOLT): Σειρά φυσικών και φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν με την επίδραση ορμονών στα ανάδρομα σολομοειδή καθιστώντας τα ικανά να μετακινηθούν από το γλυκό νερό στη θάλασσα. Η σολομοποίηση πραγματοποιείται όταν το ψάρι βρίσκεται σε ηλικία 1-2 ετών. Περιλαμβάνει την δραστική αναστροφή της λειτουργίας των νεφρών και των βραγχίων δηλ. στο θαλασσινό νερό τα χλωριοκύτταρα των βραγχίων εκκρίνουν άλατα και οι νεφροί αποφεύγουν την απώλεια ύδατος αναστέλλοντας αντίστοιχα την παραγωγή ούρων, ενώ στο γλυκ

SMOLTIFIKATION: Eine Reihe physikalischer und physiologischer Veränderungen durch Hormone bei anadromen Salmoniden, die es ihnen ermöglichen, von Süß- ins Meerwasser zu wandern. Die Smoltifikation tritt typischerweise ein, wenn die Tiere 1-2 Jahre alt sind. Sie beinhaltet die Umkehrung der Nieren- und Kiemenfunktion, d. h. im Meerwasser scheiden Chloridzellen in den Kiemen Salze aus, und die Nieren verhindern einen Flüssigkeitsverlust durch einen Stopp der Urinproduktion, während im Salzwasser die Kiemen aktiv

SMOLTIFICATION: Série de changements physiques et physiologiques dont les médiateurs sont des hormones permettant aux salmonidés anadromes de migrer de leau douce à leau de mer. A lieu habituellement quand le poisson est agé de 1 à 2 ans. La smoltification implique un renversement du fonctionnement du rein et des branchies. En effet, dans leau de mer, les chlorocytes des branchies excrètent des sels et la production durine par les reins est virtuellement arrêtée afin de minimiser les pertes deau, alors quen eau

SMOLTIFICAZIONE: Deriva dalla lingua inglese. Una serie di cambiamenti fisici e fisiologici mediata da ormoni che avviene nei giovani salmonidi anadromi rendendoli capaci di adattarsi dalle acque dolci a quelle di mare. Successivamente, il ritorno ai fiumi e la loro risalita richiede il tipo di adattamento opposto: tipicamente avviene quando il pesce ha 1-2 anni. Il processo di smoltificazione, come quello inverso ad età matura, comporta dei cambiamenti a livello del rene e delle branchie; infatti in acque sal

SMOLTIFISERING: En rekke fysiologiske, morfologiske og atferdsmessige endringer i anadrom laksefisk, som gjør at juvenil laksefisk kan vandre ut i havet (fra ferskvann). Dette involverer blant annet økt antall og aktivitet av kloridceller (q.v.) i gjellene (fysiologi), parrmerkene forsvinner, økt sølvfarging, minsking i K-faktor, sørgerander på finnene (morfologi), nedstrømssvømming og økt stiming (atferd). Prosessene styres av hormoner (bla veksthormon, prolaktin og kortisol), som igjen kontrolleres av det ytr

Was this helpful?
Espacio lleno de un líquido, entre el corion y el vitelo de un huevo.


PERIVITELLINE SPACE: The space between the chorion and the yolk of an egg, filled with fluid.

ΠΕΡΙΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Ο πλήρης υγρού χώρος μεταξύ του χωρίου και της λεκίθου ενός αυγού.

PERIVITELLINER RAUM: Der mit Flüssigkeit gefüllte Raum zwischen dem Chorion und dem Dotter in einem Ei.

ESPACE PERIVITELLINE: Espace, rempli dun liquide, entre le chorion et le vitellus dun oeuf.

SPAZIO PERIVITELLINO: Spazio, contenente fluido, compreso tra il corion e il vitello delluovo.

PERIVITELLINKAMMERET: Rommet mellom chorion og plommen, fylt med væske.

Was this helpful?
Aparato utilizado en las granjas acuícolas para alejar a los predadores (pájaros o focas por ejemplo), a menudo con la ayuda de claxon que suena debajo o fuera del agua.


SCARER: A device used on farms to ward off predators (such as seals, birds) by sounding of a klaxon or similar device either over or under water.

ΦΟΒΗΤΡΟ: Συσκευή χρησιμοποιούμενη σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας γιά την προστασία από θηρευτές (όπως φώκιες ή πουλιά) με χρήση ηχητικού σήματος από κλάξον ή παρόμοιο όργανο στην επιφάνεια του νερού ή υποβρυχίως.

SCHEUCHGERÄT-ANLAGE: Eine Einrichtung, um Räuber von einer Aquakulturanlage fernzuhalten oder zu vertreiben (z.B. Seehunde, Seelöwen, Raubvögel). Es wird versucht, eine Scheuchwirkung durch Über- oder Unterwassergeräusche (z.B. Klickgeräusche) zu erzielen.

EPOUVANTAIL SONORE: Appareil utilisé sur les sites aquacole afin déloigner les prédateurs (oiseau, phoques par exemple), souvent à laide dun klaxon qui sonne sous ou au-dessus de leau.

SPAVENTAPASSERI SONORO: Strumento usato dagli allevatori per allontanare i predatori (come gli uccelli) tramite lemissione di un suono di clacson o uno scoppio, in prossimità dellacqua.

PREDATORSKREMSEL: Anordning som brukes på oppdrettsanlegg for å skremme vekk predatorer (bla sel og fugl) ved å sende ut kraftige lydsignaler, eller lignende anordninger enten over eller under vann.

Was this helpful?
Pez, miembro de la familia de los espáridos caracterizado por un cuerpo oval y aplanado bilateralmente y una boca pequeña o mediana localizada en la parte baja de la cabeza; doradas. Cuerpo y cabeza con grandes escamas características.


SPARID: Colloquial collective name for members of the sea bream family (Sparidae). Sparids have oval, bilaterally flattened bodies with a moderate or small mouth set low in the head. Both the body and the head have large distinct scales.

ΣΠΑΡΟΕΙΔΕΣ: Συλλογικό όνομα στην καθομιλουμένη γιά τα μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει η τσιπούρα (Sparidae). Εχουν ελλειψοειδές, αμφίπλευρα πεπλατυσμένο σώμα με μικρό ή μεσαίου μεγέθους στόμα τοποθετημένο χαμηλά στο κεφάλι. Τόσο το σώμα όσο και το κεφάλι φέρουν διακριτά μεγάλα λέπια.

SPARIDE: Sammelname fürAngehörige der Familie Sparidae (Seebrassen). Spariden haben im allgemeinen einen ovalen, bilateral abgeflachten Körper mit einem mäßig großen bis kleinen, tiefliegenden Maul. Sowohl der Kopf als auch der Körper ist von relativ großen Schuppen bedeckt.

SPARIDE: Poisson, membre de la famille des Sparidae caractérisé par un corps oval et applati bilatéralement et une bouche de petite à moyenne taille localisée en bas de la tête; les daurades. Corps et tête portent des grandes écailles caractéristiques.

SPARIDE: Nome collettivo usato per gli appartenenti alla famiglia degli Sparidi. Gli Sparidi possiedono un corpo ovale appiattito bilateralmente, con una piccola bocca posizionata nella parte inferiore della testa. Sia il corpo che la testa presentano delle squame grandi e distinte (orata, sarago).

SPARIDAE: Familie bestående av havkarusser. Disse fiskene har en oval kropp som er sammentrykket fra sidene og en moderat eller liten munn som sitter langt nede. Både kroppen og hodet har tydelige skjell.

Was this helpful?
En sistemática, grupo de organismos que provienen de ancestros comunes y capaces de reproducirse entre ellos. Normalmente los miembros de una especie comparten distribuciones geográficas distintas. Grupo fundamental de la jerarquía taxonómica.


SPECIES: In systematics, a group of organisms of common ancestry that are able to reproduce only among themselves and which are usually geographically distinct. It constitutes the fundamental rank in the taxonomic hierarchy.

ΕIΔΟΣ: Στην συστηματική, ομάδα οργανισμών κοινής καταγωγής ικανών να ανταλλάξουν γενετικό υλικό. Συνήθως, η εξάπλωση ενός είδους περιορίζεται σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Αποτελεί την θεμελιώδη βαθμίδα στην ταξινομική ιεραρχία.

ART: In der Systematik ist sie eine Gruppe von Organismen mit gemeinsamen Vorfahren und der ausschließlichen fruchtbaren Fortpflanzungsfähigkeit untereinander. Die Art besitzt normalerweise ein bestimmtes geographisches Verbreitungsgebiet. Die Art ist in der taxonomischen Hierarchie das fundamentale Taxon.

ESPECE: En systématique: un groupe dorganismes issus dun ancêtre commun et capables de se reproduire entre eux. Normalement les membres dune espèce partagent une distribution géographique distincte. Groupement fondamental de la hiérarchie taxonomique.

SPECIE: In sistematica, indica un gruppo di organismi che possiedono un antenato comune, sono capaci di riprodursi solo incrociandosi fra di loro e sono generalmente geograficamente distinti. La specie rappresenta il livello fondamentale nella gerarchia tassonomica.

ART: I systematikk: En gruppe organismer med felles opphav som kun kan formere seg med hverandre, og som ofte er geografisk atskilt. Utgjør den grunnleggende rangen i det taksonomiske hierarkiet.

Was this helpful?
Dícese de una población o de un organismo introducido que se reproduce, pero que es geográficamente restringida y por lo tanto fácil de eliminar con técnicas estándares.


LOCALIZED SPECIES (OR POPULATION): A confined, reproducing population of an introduced organism that can be eliminated using standard methods.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Ενας υπό περιορισμόν, αναπαραγόμενος πληθυσμός ενός εισαγόμενου οργανισμού που μπορεί να εξολοθρευτεί με την χρήση συνηθισμένων μεθόδων.

ÖRTLICH BEGRENZTE ART (ODER POPULATION): Eine begrenzte, sich reproduzierede Population eines eingeführten (exotischen) Organismus, die mit bekannten Methoden bekämpft werden kann.

ESPECE (OU POPULATION) LOCALISEE: Se dit dune population dun organisme introduit qui se reproduit, mais qui est géographiquement restreint et donc facilement éliminé par des techniques standards.

SPECIE (O POPOLAZIONE) LOCALIZZATE : Una popolazione o un organismo introdotto che si riproduce; è geograficamente resistente e non facilmente eliminabile con le tecniche standard.

LOKALISERT ART (ELLER POPULASJON): En begrenset reproduserende populasjon av en introdusert art, som kan fjernes med standard metoder.

Was this helpful?
Especie amenazada de extinción.


ENDANGERED SPECIES: A species threatened with extinction.

ΑΠΕIΛΟΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

GEFÄHRDETE ARTEN: Eine Art, die von der Ausrottung bedroht ist.

ESPECE MENACEE: Espèce menacée dextinction.

SPECIE IN PERICOLO: Specie in via di estinzione.

UTRYDDELSESTRUEDE ARTER: Arter som trues av utryddelse.

Was this helpful?
Organismo introducido y recogido sin que haya pruebas de su reproducción.


REPORTED SPECIES: An introduced organism collected without evidence of reproduction in its new environment.

ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Εισαχθής οργανισμός που συλλέγεται χωρίς ένδειξη αναπαραγωγής στο νέο του περιβάλλον.

GEMELDETE ART: Ein eingeschleppter Organismus, der im neuen Gebiet ohne den Nachweis der Reproduktion nachgewiesen wurde.

ESPECE DECLAREE: Un organisme introduit qui est recolté, sans quil y ait des preuves de sa reproduction.

SPECIE DICHIARATA: Organismo introdotto che è stato raccolto, senza essersi ancora riprodotto nell’ambiente di immissione.

RAPPORTERTE ARTER: En introdusert organisme som er samlet inn uten at det foreligger bevis på forplanting i det nye miljøet.

Was this helpful?
Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.


QUARANTINED SPECIES: Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.

ΕIΔΗ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.

ARTEN IN QUARANTÄNE: Jede Art, die in einem eingegrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, um zu verhindern, daß diese Art oder eine ihrer Krankheiten oder ein anderer mitgeschleppter Organismus in die Umwelt gelangt. Die Quarantänezeit dauert so lange, bis jegliche Krankheitsübertragung ausgeschlossen werden kann. Ist dies nicht der Fall, müssen die in Quarantäne gehaltenen Individuen vernichtet und die Anlage desinfiziert werden.

ESPECE MISE EN QUARANTAINE: Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.

SPECIE IN QUARANTENA: Specie, mantenute in isolamento o in aree confinate (aree di quarantena), che potrebbero essere portatrici di patologie infettive o parassitosi. Le specie devono rimanere nelle aree di quarantena, per un periodo sufficiente a garantire la loro idoneità sanitaria.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

Was this helpful?
Organismo introducido y con una población permanente; es decir con poco riesgo de ser eliminado por el hombre o por causas naturales.


ESTABLISHED SPECIES: An introduced organism with a permanent population(s), i.e., one unlikely to be eliminated by man or by natural causes.

ΕΓΚΑΘIΔΡΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Ενας εισηγμένος οργανισμός που έχει μόνιμο πληθυσμό (-ούς), δηλ. πληθυσμό που είναι απίθανο να εξαλειφθεί από τον άνθρωπο ή φυσικές αιτίες.

ETABLIERTE ARTEN: Eingeführte Arten mit einer permanenten reproduzierenden Population, die nicht durch den Menschen oder natürliche Ursachen ausgerottet werden können.

ESPECE ETABLIE: Un organisme introduit avec une population permanente; cest-à-dire avec peu de risque dêtre éliminé par lhomme ou par causes naturelles.

SPECIE STABILIZZATA: Specie introdotta con una popolazione stabile, che è improbabile venga eliminata dalla presenza dell’uomo o da cause naturali.

INNFØRT ART: En innført organisme med en permanent populasjon(er), dvs en som det er lite trolig at blir utryddet av mennesker eller naturlige årsaker.

Was this helpful?
Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.Especie puesta en cuarentena: especie mantenida en reclusión o en sistema cerrado diseñado para prevenir toda posibilidad de fuga de su ambiente o de otros organismos que le son asociados.País exportador: País de expedición de una especie sin tener cuenta el país de origen.País de origen: país de origen de una especie.Practicas comerciales corrientes: cultivo esta


TRANSFERRED SPECIES: Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.Quarantined species: any species held in a confined or enclosed system that is designed to prevent any possibility of the release into the environment of the species or any other associated organism.

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΕΙΔΟΣ: Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.

TRANSFERIERTE ARTEN: Transferierte Art: (= transplantierte Art); jede Art, die beabsichtigt oder zufällig im Rahmen ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigelassen wurde. Art in Quarantäne: jede Art, die in einem begrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, durch dessen Bauweise einem Entkommen der Art oder das eines mit ihr assozierten Organismus in die Umwelt verhindert wird. Exportland: das Land, von dem eine spezifische Sendung einer Art erhalten wird (ungeachtet des Ursprungslandes der A

ESPECE INTRODUITE: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

SPECIE INTRODOTTE: Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

FORFLYTTEDE ARTER: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

Was this helpful?
Cualquier especie acuática que pasa todo o parte de su ciclo de vida en agua marina.


MARINE SPECIES: Any aquatic species that spends all or part of its life cycle in sea water.

ΘΑΛΑΣΣIΟ ΕIΔΟΣ: Υδρόβιο είδος που περνά όλο ή μέρος του κύκλου ζωής του σε θαλασσινό νερό.

MARINE ART: Jede aquatische Art, die den gesamten oder nur Teile des Lebenszyklus im Meerwasser verbringt.

ESPECE MARINE: Une espèce aquatique qui ne passe pas lensemble de son cycle de vie dans leau douce.

MARINE, SPECIE: Qualsiasi specie acquatica che trascorre tutto o parte del suo ciclo vitale nelle acque marine.

MARINE ARTER: Enhver akvatisk art som tilbringer hele eller deler av livssyklusen i sjøvann.

Was this helpful?
Especie que no es originaria, que no se desarrolla o que no se reproduce de una manera natural en una región determinada; introducida directamente o indirectamente desde el exterior en un país, en una región o en un ambiente.


NON-INDIGENOUS SPECIES: Not originating, developing or being produced naturally in a particular land, region or environment; introduced directly or indirectly from outside into a particular land, region or environment.

ΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΣ ΕΙΔΟΣ: Μη προερχόμενο, αναπτυσσόμενο ή παραγόμενο φυσικά σε μιά περιοχή, περιφέρεια ή ένα περιβάλλον. Εισαχθέν αμέσως ή εμμέσως από το εξωτερικό μιάς περιοχής, περιφέρειας ή ενός περιβάλλοντος. (Βλ. εισαγόμενα είδη)

NICHT-EINHEIMISCHE ARTEN: Nicht in einem bestimmten Land einer bestimmte, Region oder Umwelt natürlich entstanden, entwickelt oder produziert; direkt oder indirekt von außen in ein bestimmtes Land eine bestimmte, Region oder Umwelt eingewandert.

ESPECE NON-INDIGENE: Une espèce qui nest pas originaire, qui ne se développe pas ou qui nest pas produite naturellement dans une région déterminée; introduite directement ou indirectement de lextérieur dans un pays, une région ou un environnement; cf. espèce introduite.

NON INDIGENE, SPECIE ALLOCTONE: Non originarie o presenti naturalmente in un territorio, ambiente o regione; introdotte direttamente o indirettamente da altri luoghi in una particolare area, regione, contrario di specie autoctone.

IKKE-INNFØDTE ARTER: Kommer ikke fra, utvikler seg ikke i eller produseres ikke naturlig i et bestemt land, en region eller et miljø. Innført direkte eller indirekte til et bestemt land, en region eller et miljø.

Was this helpful?
Dícese de una especie adaptada a la explotación de ambientes variables, efímeros o imprevisibles, caracterizada por un fuerte poder de dispersión y una rápida tasa de crecimiento de la población.


OPPORTUNISTIC SPECIES: A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ (ΟΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΟ) ΕIΔΟΣ: Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.

OPPORTUNISTISCHE ARTEN: Arten, die sich an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen können; typisch ist die Fähigkei, sich schnell auszubreiten und ein schnelles Populationswachstum zu erreichen: r-selektierte Arten; kinetophile Arten.

ESPECE OPPORTUNISTE: Se dit dune espèce adaptée pour lexploitation denvironnements variables, ephémères ou imprévisibles, caractérisée par un fort pouvoir de dispersion et un taux de croissance de population rapide; espèce sélectionnée.

SPECIE OPPORTUNISTICA: Specie in grado di adattarsi, in modo imprevedibile, a diverse tipologie ambientali. Le specie opportunistiche presentano forti capacità di dispersione e elevati tassi di crescita della popolazione.

OPPORTUNISTISKE ARTER: Arter som er tilpasset å utnytte variable, uforutsigbare eller flyktige miljøer. Typisk med stor evne til å spre seg, og rask populasjonsvekst.

Was this helpful?
Término frecuentemente usado para especies comerciales de acuario, muchas de ellas con colorido y procedentes de aguas dulces tropicales o hábitats marinos (arrecifes coralinos).


ORNAMENTAL SPECIES: A term often used for fish species in the aquarium trade, mostly very colourful species from tropical freshwater (riverine) and marine habitats (coral reefs).

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ψάρια τα οποία χρησιμοποιούνται στην αγορά των ενυδρείων. Πρόκειται για πολύχρωμα συνήθως ψάρια του γλυκού νερού τα οποία προέρχονται από ποτάμια των τροπικών περιοχών ή για θαλάσσια είδη των κοραλλιογενών υφάλων.

ZIER(FISCH)ARTEN: Vorwiegend im Aquarienhandel für farbenprächtige Fische aus tropischen Gewässern (Süßwasser und Estuare) oder aus marinen Habitaten (überwiegend aus Korallenriffen) verwendet.

ESPECE D’ORNEMENT : Terme utilisé pour décrire les poissons de l’aquariophilie. Ces espèces sont normalement très colorées en provenance des eaux douces tropicales et des habitats marins (récifs coralliens).

SPECIE ORNAMENTALI: Termine spesso usato per tutte le specie ittiche di acquario, soprattutto per le specie molto colorate provenienti da ambienti d’acqua dolce (fluviale) e habitat marini (barriera corallina).

PRYDFISK: En betegnelse ofte brukt om alle fiskene i det handles med i akvariebransjen. For det meste fargerike fisk fra tropiske ferskvannshabitater og korallrev.

Was this helpful?
Animal o planta en los cuales se han introducido deliberadamente genes heterólogos mediante técnicas genéticas.


TRANSGENIC SPECIES: Animal or plant into which genes from another species have been deliberately introduced by genetic engineering.

ΔIΑΓΟΝIΔIΑΚΟ ΕIΔΟΣ: Ζώο ή φυτό στο οποίο έχουν εισαχθεί σκόπιμα, γονίδια από άλλο είδος μέσω γενετικής μηχανικής.

TRANSGENETISCHE ARTEN: Tier oder Pflanze, denen vorsätzlich Gene anderer Arten über genetische Verfahren übertragen wurden. Vorgang wird im Englischen auch mit "Genetic engineering" bezeichnet.

ESPECE TRANSGENIQUE: Animal ou plante dans lequel des gènes hétérologues ont été délibérément introduits par des techniques génétiques.

SPECIE TRANSGENICHE: Animale o pianta nel quale sono stati deliberatamente introdotti geni di unaltra specie con lingegneria genetica.

TRANSGENE ARTER: Dyr eller planter som har blitt tilført gener fra andre arter (med vilje) ved hjelp av genteknologiske metoder.

Was this helpful?
(1) Especies que incluyen dos o varias subespecies; politípicas. (2) En paleontología, especies representadas por un grupo de especímenes que se encuentran en dos o varias localidades y que no son de la misma edad geológica.


COMPOSITE SPECIES: (1) A species comprising two or more subspecies; polytypic species. (2) In palaeontology, a species represented by a group of specimens that were obtained from two or more localities, not all of the same geological age.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΙΔΗ: (1) Είδος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα υποείδη. Πολυτυπικά είδη (2) Στην παλαιοντολογία, είδος που αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα αντιπροσώπων που έχουν βρεθεί σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες και δεν είναι όλα της ίδιας γεωλογικής ηλικίας.

ARTGRUPPE: (1) Eine Art, die aus zwei oder mehreren Unterarten besteht; polytypische Art. (2) In der Paläontologie bezeichnet der Begriff eine Anzahl von Individuen, die nicht am selben Ort gefunden wurden und nicht das gleiche geologische Alter aufweisen.

ESPECES COMPOSITES: (1) Espèces incluant deux ou plusieurs sous-espèces; espèces polytipiques. (2) En paléontologie, espèces représentées par un groupe de spécimens qui sont trouvés dans deux ou plusieurs localités et qui ne sont pas du même âge géologique.

SPECIE COMPOSITA : (1) Una specie che contiene due o più sottospecie; specie politipiche. (2) In paleontologia, specie rappresentate da un gruppo di campioni raccolti in due o più località, non tutti della stessa epoca geologica.

SAMMENSATTE ARTER: (1) En art som består av to eller flere underarter, polytypiske arter. (2) I paleontologi: En art representert ved en gruppe individer hentet fra to eller flere lokaliteter, ikke alle av samme geologiske alder.

Was this helpful?
Organismos distribuidos a través del mundo en un hábitat determinado.


COSMOPOLITAN SPECIES: Organisms having a worldwide distribution in a given habitat.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: Οργανισμοί που κατανέμονται σε όλη τη γη σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

KOSMOPOLITISCHE ARTEN: Organismen, die weltweite Verbreitung in geeigneten Habitaten haben.

COSMOPOLITE: Organismes distribués à travers le monde dans un biotope donné.

SPECIE COSMOPOLITA: Organismi che hanno una distribuzione ubiquitaria, ovunque si trovi un dato biotopo.

KOSMOPOLITISKE ARTER: Organismer som har en verdensomspennende utbredelse i et bestemt habitat.

Was this helpful?
Sinónimo de especies introducidas.


EXOTIC SPECIES: Term used for introduced species.

ΕΞΩΤIΚΑ ΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται για τα εισαγόμενα είδη. Βλ. Εισαγωγές (ειδών).

EXOTISCHE ARTEN: Ein Begriff, der für eingeführte, nicht einheimische Arten verwendet wird.

ESPECES EXOTIQUES: Synomyme despèces introduites. Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

SPECIE ESOTICA: Termine usato per descrivere le specie introdotte.Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

EKSOTISKE ARTER: Betegnelse bruk om introduserte arter.

Was this helpful?
Especies cuya presencia o ausencia es indicativa de un hábitat o de una comunidad o de un conjunto de condiciones ambientales particulares; especies características.


INDICATOR SPECIES: A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; Syns. characteristic species; guide species; index species.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Ενα είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

INDIKATORART: Eine Art, die durch ihre An- oder Abwesenheit indikativ für ein bestimmtes Habitat, eine Gemeinschaft oder für bestimmte Umweltbedingungen ist; eine charakteristische Art; eine bezeichnende Art, eine "Index-Art".

ESPECES INDICATRICES: Espèces dont la présence ou labsence est indicatrice dun habitat ou dune communauté déterminée ou dun ensemble de conditions environnementales particulières; espèces caractéristiques.

SPECIE-INDICATORI: Specie la cui presenza o assenza è indicatrice di un habitat o di una determinata comunità o di un insieme di condizioni ambientali particolari; sinonimo di specie caratteristiche; specie guida, specie indice.

INDIKATORART : En art som med sin tilstedeværelse eller sitt fravær er en indikator på en spesiell type habitat, samfunn eller miljøforhold.

Was this helpful?
Especies no indígenas; especies transportadas por el hombre y liberadas intencionalmente o accidentalmente en un ambiente fuera de su región de origen.


INTRODUCED SPECIES: Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.

ΕIΣΑΓΟΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Μη ιθαγενές είδος. Κάθε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.

EINGEFÜHRTE ART: Eine nicht einheimische Art. Jede Art, absichtlich oder zufällig von Menschen in eine Umgebung außerhalb ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigesetzt.

ESPECES INTRODUITES: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

SPECIE INTRODOTTE: Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

INTRODUSERT ART: Art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Enhver art som er satt ut, med eller uten vilje, av mennesker i et område den ikke finnes i fra før. F.eks. kanadagås, mink, fasan og bekkerøye.

Was this helpful?
Comida para especies domésticas; animales a los que se facilita el desarrollo en estanques con el fin de servir de alimento para una especie depredadora de mayor valor (por ejemplo, el pez luna en estanques con lubinas).


FORAGE SPECIES: Live feed for domestic species; animals that are placed or encouraged to grow in a pond to provide nourishment for a more desirable predatory species (e.g. sunfish in pond with largemouth bass).

ΕIΔΗ ΝΟΜΗΣ: Ζωντανή τροφή για καλλιεργούμενα είδη. Ζώα που αφήνονται ή διευκολύνονται να μεγαλώσουν σε μια λιμνοδεξαμενή για να καταναλωθούν από ένα περισσότερο επιθυμητό θηρευτικό είδος (π.χ. φεγγαρόψαρα σε λιμνοδεξαμενές με λαβράκια).

BEUTETIERE: Lebende Nahrungsorganismen für domestizierte Arten; Tiere die in Teiche eingesetzt oder deren Wachstum gefördert wird, um die Ernährung der höherwertigen räuberischen Art zu gewährleisten.

ESPECES FOURRAGES: Nourriture pour espèces domestiques; les animaux qui sont mis ou dont on facilite le développement en étang afin de fournir une alimentation à une espèce prédatrice de plus grande valeur (par exemple, le sunfish en étang avec les bars).

PESCE FORAGGIO: Alimento vivo per specie domestiche; animali posti nello stesso bacino o vasca delle specie predatrici, di maggior valore commerciale, per facilitarne la crescita e renderli più appetibili. Come ad es. per il persico sole che viene lasciato nello stagno insieme al persico trota.

BYTTEDYR : Levendefôr for husdyr, dyr som plasseres eller stimuleres til å vokse i en dam for å skaffe næring til mer ønskelige rovfisk (f.eks. solabbor i dam med ”largemouth bass”). Jfr. fôrfisk.

Was this helpful?
(1) Relativo a la singularidad o la pertinencia de la relación entre dos especies o compuestos. (2) ESPECIFICIDAD HACIA EL HUÉSPED: Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.


SPECIFICITY: (1) Relating to the uniqueness or appropriateness of the relationship between two species or compounds. (2)HOST SPECIFICITY. The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗ: Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

SPEZIFITÄT: (1) Bezogen auf die Eindeutigkeit oder Bestimmung des Verhältnisses zwischen zwei Arten oder Körpern. (2) WIRTSPEZIFIZITÄT: Das Maß, mit welchem ein erwachsener Parasit in der Nutzung von Wirtsarten eingeschränkt ist; (auf begrenzte Wirte spezialisiert).

SPECIFICITE: (1) Qui concerne le caractère unique ou ladéquation dune relation entre deux espèces ou deux composés. (2) SPECIFICITE DE LHÔTE : le niveau auquel un parasite adulte est limité dans son utilisation de lhôte.

SPECIFICITA’: (2) Il grado di limitazione della varietà di specie ospite al quale il parassita adulto è ristretto.

SPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

Was this helpful?
Grado de limitación de la variedad de especies huéspedes estrictamente enfeudados a una especie de parásito en estado adulto.


HOST SPECIFICITY: The degree to which an adult parasite is restricted in its use of host species.

ΕIΔIΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΞΕΝIΣΤΗ: Ο βαθμός στον οποίο ένα ενήλικο παράσιτο περιορίζεται, όσον αφορά την ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιεί ως ξενιστές.

WIRTSPEZIFIZITÄT: Das Maß, mit welchem ein erwachsener Parasit in der Nutzung von Wirtsarten eingeschränkt ist; (auf begrenzte Wirte spezialisiert).

SPECIFICITE VIS A VIS DE LHOTE: Degré de limitation de la variété despèces hôtes strictement inféodées à une espèce de parasite à létat adulte.

SPECIFICITA’ DOSPITE: Il grado di limitazione della varietà di specie ospite al quale il parassita adulto è ristretto.

VERTSSPESIFISITET: Til hvilken grad en voksen parasitt er avgrenset i sin bruk av vertsarter.

Was this helpful?
Espécimen o individuo designado (holotipo, lectotipo, neotipo) o uno de una serie de especimenes (sintipo) que es el espécimen tipo de una especie o de una subespecie.


TYPE SPECIMEN: A designated specimen or individual (holotype, lectotype, neotype) or one of a series of specimens (syntype) that is the type of a species or subspecies.

ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΤIΚΟΣ-ΤΥΠΟΣ: Ενα επιλεγμένο δείγμα ή άτομο (ολότυπος, λεκτότυπος, νεότυπος) ή ένα δείγμα από μία σειρά δειγμάτων (σύντυπος) που θεωρείται αντιπροσωπευτικός τύπος ενός είδους ή υποείδους.

TYPUS: Ein Begriff der Taxonomie; ein in der Artbeschreibung festgelegtes Individuum oder eine Gruppe von Individuen, die exakt die definierte Art oder ein niedrigeres Taxon repräsentieren. Diese Typen werden in Sammlungen von Museen hinterlegt.

SPECIMEN TYPE: Spécimen ou un individu désigné (holotype, lectotype, néotype) ou un dune série de spécimens (syntype) qui est le spécimen type dune espèce ou dune sous-espèce.

ESEMPLARE-TIPO : Un particolare campione o individuo designato (olotipo, lectotipo, neotipo) o uno di una serie di esemplari (sintipo) che rappresenta lesemplare tipo di una specie o sottospecie.

MODELLEKSEMPLAR: Et angitt individ eller en gruppe individer som er modell for en art eller underart.

Was this helpful?
Célula germinal madura masculina que se compone de un núcleo, una parte media (con mitocondrias) y un flagelo (normalmente de 2+9 miofibrillas). La estructura varía según la categoría sistemática y la función: Algunos tienen acrosoma otros no, algunos no tienen flagelo. El esperma liberado en el agua es denominado habitualmente "aquasperma" mientras que el que se transmite por fertilización interna se llama introsperma. Muchos de los espermas de teleósteos tienen una parte anterior (cabeza) redo


SPERM: A mature male germ cell consisting usually of a nucleus, a central region (accommodating the mitochondria) and a flagellum. Sperm released into the water is commonly called aquasperm while sperm transmitted for internal fertilization is called introsperm. Most teleost sperm heads are round though some are elongated. In several groups, sperm have two flagella and curved heads.

ΣΠΕΡΜΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ): Αρσενικό γεννητικό κύτταρο το οποίο αποτελείται από έναν πυρήνα, μια κεντρική περιοχή (στην οποία βρίσκονται τα μιτοχόνδρια) και ένα μαστίγιο. Σπερματοζωάρια τα οποία απελευθερώνονται στο νερό αποκαλούνται aquasperm ενώ αυτά με τα οποία γίνεται εσωτερική γονιμοποίηση ενδοσπερματοζωάρια.Το τμήμα της κεφαλής στα σπερματοζωάρια των περισσότερων τελεόστεων είναι στρόγγυλο αν και σε μερικά είναι επίμηκες. Σε ορισμένα είδη τα σπερματοζωάρια φέρουν δύο μαστίγια και κυρτωμένα κεφαλικά τμήματα.

SPERMIUM: Reifer männlicher Gamete, der gewöhnlich aus einem Nukleus, einem Mittelstück (enthält die Mitochondrien) und einem Flagellum besteht. Spermien, die frei in das Wasser entlassen werden, werden üblicherweise als Aquaspermien bezeichnet, solche, die über interne Befruchtung übertragen werden, als Introspermien. Die Struktur der Spermien variert je nach systematischer Zugehörigkeit der Art: einige haben ein Acrosom (c.f.), die meisten haben keines, andere haben kein Flagellum), Die Mehrzahl der Spe

SPERMATOZOIDE : Cellule germinale mâle mature, comprenant un noyau, une région centrale (contenant les mitochondries) et une flagelle. Les spermatozoïdes sont libérés dans un liquide séminal, et l’ensemble liquide séminale-spermatozoïdes est appelé sperme. Le sperme libéré dans l’eau est appelé aquasperme. Du sperme transmis pour la fécondation interne est appelé intro-sperme. La région apicale de la plupart des spermatozoïdes est ronde, mais chez certaines espèces, elle est allongée. Chez certains groupes de p

SPERMA: Seme maschile maturo costituito da un nucleo, una parte centrale con mitocondri, un flagello (9+2 fibrille). La struttura varia secondo la sistematica e secondo la funzione. Alcuni dispongono di acrosoma, alcuni non hanno il flagello. Possono essere rilasciati in acqua o sono utilizzati per fecondazione interna. Molti teleostei hanno spermatozoi con la testa arrotondata, altri allungata. In molti gruppi, gli spermatozoi hanno due flagelli e testa ricurva.

SPERMIE (SÆDCELLE): Moden hannlig kjønnscelle som vanligvis består av en kjerne, en midtre del (inneholder mitokondriene) og en flagell (vanlig 2+9 arrangering av fibriller). Strukturen avhenger av systematisk kategori og av funksjon (bare noen få har acrosom og noen har mistet flagellen). Sædceller frigitt i vannet blir vanligvis kalt akvaspermier (melke) mens celler overført for indre befruktning kalles introspermier. Hos de fleste teleoster er spermiehodet rundt, men det kan også være avlangt. I flere grupper ha

Was this helpful?
Cápsula que encierra espermatozoides, que es expulsada por el macho y transmitida a la hembra durante la inseminación en ciertos animales acuáticos tales como los peneidos y los cefalópodos.


SPERMATOPHORE: A packet or capsule enclosing spermatozoa extruded by the male and conveyed to the female in the insemination of certain aquatic animals (e.g. Penaeids, Cephalopods).

ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΟ: Θύλακας ή κάψουλα που περικλείει τα σπερματοζωάρια που εξάγονται από το αρσενικό και μεταφέρονται στο θηλυκό κατά την σύζευξη ορισμένων ασπονδύλων. (π.χ. Peneidae, Κεφαλόποδα).

SPERMATOPHORE: Samenträger; Samenpakete, die während der Begattung in den weiblichen Körper übertragen werden (überwiegend bei Invertebraten, wie Paeneiden, Cephalopoden sowie auch bei einigen Fischen vorkommend.

SPERMATOPHORE: Capsule renfermant des spermatozoïdes, qui est expulsée par le mâle et transmise à la femelle pendant linsémination chez certains animaux aquatiques tels que les penaeidées et les céphalopodes.

SPERMATOFORA: Un pacchetto o una capsula che racchiude gli spermatozoi secreti, che viene convogliato verso la femmina durante la fecondazione di certi animali acquatici.

SPERMATOFOR: Kapsel med spermier som overføres fra hannen til hunnen hos arter med indre befruktning.

Was this helpful?
Proceso de desarrollo por meiosis de espermatogonias hasta los espermatozoides.


SPERMATOGENESIS: The process by which spermatogonia undergo meiosis, eventually resulting in the formation of spermatozoa.

ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η διαδικασία με την οποία τα σπερματογόνια υφίστανται μείωση με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των σπερματοζωαρίων.

SPERMATOGENESE: Der Vorgang, bei dem Spermatogonien Reifungsteilung vollziehen und nach mehreren Zwischenschritten Samenzellen bilden.

SPERMATOGENESE: Processus de développement par meïose des spermatogonies jusquaux spermatozoïdes.

SPERMATOGENESI: Processo mediante il quale gli spermatogoni vanno incontro a meiosi, dando luogo eventualmente alla formazione di spermatozoi.

SPERMATOGENESE: Prosessen der spermatogonier gjennomgår meiose, fører til slutt til dannelse av spermier.

Was this helpful?
Una o varias grandes espinas que se encuentran en la parte anterior de la aleta dorsal en algunos peces. Se supone que su primera función es defensiva.


DORSAL SPINE: One of several long spines which are found anterior to the dorsal fin on some fin fish (e.g., stickleback). Its primary function is thought to be defence.

ΝΩΤΙΑΙΑ ΑΚΑΝΘΑ: Μία ή περισσότερες μακρές άκανθα που βρίσκονται μπροστά από το νωτιαίο (ραχιαίο) πτερύγιο ορισμένων ψαριών (π.χ. γαστερόστεος, κοινώς σταυρίδι). Η πρωταρχική του λειτουργία θεωρείται ότι είναι αμυντική.

DORSALER STACHELSTRAHL: Einer von oft mehreren mehr oder weniger langen Hartstrahlen, die sich im frontalen Abschnitt der Rückenflosse von Fischen befinden (z.B. Stichling). Es wird angenommen, daß sie der Verteidigung dienen.

EPINE DORSALE: Une ou plusieurs grandes épines qui se trouvent sur la partie antérieure de la nageoire dorsale de certains poissons (cest-à-dire lépinoche). Sa fonction première est supposée être défensive.

SPINA DORSALE: Uno dei numerosi raggi spinosi che si trovano nella regione anteriore alla pinna dorsale di alcuni pesci ossei (es. spinarello). Si pensa che la sua funzione primaria sia di difesa.

DORSALPIGG: En av flere lange piggstråler som er lokalisert anterior (foran) for ryggfinnen i noen arter av fisk (for eksempel stingsild). Den primære funksjonen er antatt å være forsvar.

Was this helpful?
Pequeña espina dorsal.


SPINULE: Small spine.

ΑΚΑΝΘIΔIΟ: Μικρή άκανθα.

KLEINER STACHEL:: Dorn.

SPINULE: Petite épine dorsale.

SPINULA: Piccola spina.

LITEN PIGG: Liten torn.

Was this helpful?
Contorsión espiral de fibras musculares. Relativo también a los tipos de celulares en forma de espiral, por ejemplo células epiteliales.


WHORL: A spiral twist of muscular fibres. It can also mean any cell types formed in spirals, e.g. epithelial cells.

ΕΛIΚΑΣ: Σπειροειδής δέσμη μυικών ινών. Ο κάθε τύπος κυττάρων που διατάσσονται σε σπείρες, π.χ. επιθηλιακά κύτταρα.

WINDUNG: Spirale Windung von Muskelfasern oder anderen spiralig aufgebauten Zelltypen, z.B. Epithelzellen.

VOLUTE, SPIRALE: Une torsade spirale des fibres musculaires. Relatif également aux types cellulaires en forme de spirale, par exemple des cellules épithéliales.

MUSCOLATURA a W: Struttura delle fibre muscolari tipica dei pesci. Ciascun miotomo è piegato a zig-zag, formando un disegno a W. I vari miotomi si incastrano uno dietro l’altro, perciò, facendo una sezione trasversa del corpo di un pesce, se ne tagliano più di uno e le masse muscolari appaiono pieghettate.

SPIRAL: En spiral med muskelfibre. Betegner alle celler som danner spiraler, f.eks. epitelceller.

Was this helpful?
Representación gráfica de manera que las corrientes generadas por los vientos en las capas superficiales del mar cambian según la profundidad.


EKMAN SPIRAL: A graphic representation of the way in which the theoretical wind-driven currents in the surface layers of the sea vary with depth.

ΣΠΕΙΡΑ ΕΚΜΑΝ: Γραφική παράσταση της μεταβολής των ανεμογενών ρευμάτων σε συνάρτηση, με το αυξανόμενο βάθος, σύμφωνα με την θεωρία του ΕΚΜΑΝ.

EKMAN-SPIRALE: Die graphische Darstellung der Richtung der theoretischen Winddrift an der Oberfläche und deren Auswirkung und Richtungsänderung mit zunehmender Tiefe.

SPIRALE DEKMAN: Représentation graphique de la façon dont les courants générés par les vents dans les couches superficielles de la mer varient selon la profondeur.

SPIRALE DI EKMAN: Rappresentazione grafica che mostra il modo in cui le correnti spinte dal vento sulla superficie del mare variano secondo la profondità.

EKMAN SPIRAL: En grafisk fremstilling av måten de teoretiske vinddrevne strømmene i overflatelagene i sjøen varierer med dybde.

Was this helpful?
Que concierne, o que afecta la bazo.


SPLEENIC: Pertaining to, or affecting, the spleen.

ΣΠΛΗΝΙΚΟΣ: Ο αναφερόμενος ή ο επηρεάζων τον σπλήνα.

MILZ-(Adj.): Zur Milz gehörend, die Milz betreffend.

SPLENIQUE: Qui concerne, ou qui affecte la rate.

DELLA MILZA: Riferito, o che colpisce, la milza.

MILT- (Adj.): Vedrører eller påvirker milten.

Was this helpful?
(1) En los trematodos, estado larvario en forma de saco, parásito de moluscos gasterópodos. (2) En coccidios, quiste en forma de huevo que se expulsa con las heces.


SPOROCYST: (1) (Of trematodes) A sack-like larval structure inside the snail host. (2) (Of coccidia) an egg-like cyst which is passed with the faeces.

ΣΠΟΡΟΚΥΣΤΗ: (1) Tων τρηματωδών, σακόμορφη προνυμφική διάπλαση στα σαλιγκάρια-ξενιστές. (2) Tων κοκκιδίων, ωοειδής κύστη που μεταφέρεται με τα κόπρανα.

SPOROZYSTE: (1) Bei Trematoden, ein sackähnliches larvales Stadium in der Wirtsschnecke. (2) Bei Cocczidien, eine eierähnliche Zyste, die mit den Faeces ausgeschieden wird.

SPOROCYSTE: (1) Chez les trématodes, stade larvaire en forme de sac, parasite de mollusque gastéropode. (2) Chez les coccidies, un kyste en forme doeuf qui est expulsé avec les fèces.

SPOROCISTI: 1) (di trematodi) Una struttura larvale a forma di sacco allinterno dellospite. 2) (di coccidia) Una cisti a forma duovo che viene espulsa con le feci.

SPOROCYSTE: (1) Trematoder (ikter): Sekkelignende larvestadium i 1. mellomvert (snegle). (2) Koksidier: Egglignende cyste som føres videre gjennom feces.

Was this helpful?
Grupo de protozoos parásitos intracelulares, sin macronúcleos; el estado maduro no tiene orgánulos locomotores.


SPOROZOA: Group of intracellular parasitic protozoans; without macronucleus; mature stage without locomotor organelles.

ΣΠΟΡΟΖΩΑ: Ομάδα ενδοκυτταρικών παρασιτικών πρωτοζώων, χωρίς μακροπυρήνα. Το ώριμο στάδιό τους δεν διαθέτει κινητήρια οργανίδια.

SPOROZOA: Sporentierchen. Gruppe der Protozoa; leben ausschließlich parasitär.

SPOROZOAIRE: Groupe de protozoaires parasites intracellulaires, sans macronucleus; le stade mature na pas dorganites locomoteurs.

SPOROZOI: Gruppo di protozoi parassiti intracellulari, sprovvisti di macronucleo; lo stadio maturo possiede organelli locomotori.

SPOROZOER (SPOREDYR): Gruppe med intracellulære parasittiske protozoer (encelledyr), uten makronukleus. Modent stadium uten bevegelses organeller.

Was this helpful?
Producción de esporas.


SPORULATION: The production of spores.

ΣΠΟΡΙΩΣΗ: Παραγωγή σπόρων.

SPORULATION: Die Produktion von Sporen.

SPORULATION: La production de spores.

SPORULAZIONE: La produzione di spore.

SPORULASJON : Sporedannelse. Produksjon av sporer.

Was this helpful?
Las espumas son sistemas coloidales que pertenecen al grupo de gases dispersados en líquidos. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. (i) gases dispersados en líquidos (espumas, emulsiones de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (lloviznas, niebla, aerosoles líquidos). Otras categorías incluyen: (iii) gases dispersados en sólidos (espumas sólidas). (iv) sólidos dispersados en gases (los humos,


FOAMS: Foams are colloidal systems usually belonging to the group gases dispersed in liquids. In the classification based on the state of aggregation of the two phases (gas and liquid), foams commonly belong to the first group. (i) gases dispersed in liquids (foams, gas emulsions); (ii) liquids dispersed in gases (mists, fogs, liquid aerosols). Other categories include: (iii) gases dispersed in solids (solid foams); (iv) solids dispersed in gases (fumes, smokes, solid aerosols); (v) liquids dispe

ΑΦΡΟI: Οι αφροί είναι κολλοειδή συστήματα που συνήθως ανήκουν στην ομάδα των αερίων διεσπαρμένων σε υγρά. Στο σύστημα κατάταξης που βασίζεται στην κατάσταση συσσωμάτωσης των δύο φάσεων (αέριας και υγρής), οι αφροί συνήθως ανήκουν στην πρώτη κατηγορία: (i) Αέρια διεσπαρμένα σε υγρά (αφροί, γαλακτώματα αερίων) (ii) Υγρά διεσπαρμένα σε αέρια (αχλύς, ομίχλη). Οι άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν: (iii) Αέρια διεσπαρμένα σε στερεά (αφρώδη υλικά) (iv) Στερεά διεσπαρμένα σε αέρια (αιθάλη, καπνοί, στερεά αερολύμα

SCHÄUME: Schäume sind kolloidale Systeme, in denen Gase in Flüssigkeiten dispergiert sind. Die Klassifikation von Schäumen beruht auf den Grad der Aggregation der beiden beteiligten Aggregatzustände (Gase und Flüssigkeiten, wobei Schäume der ersten der nachfolgend aufgelisteten Gruppe zuzuordnen sind: (i) In Flüssigkeiten dispergierte Gase (Schäume, Gas-Emulsionen); (ii) In Gasen dispergierte Flüssigkeiten (Dunst, Nebel, Ärosole). Andere Kategorien sind:(iii) In Feststoffen dispergierte Gase (Feststoffs

ECUMES: Les écumes sont des systèmes colloïdaux appartenant au groupe des gaz dispersés dans des liquides. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe: (i) gaz dispersés dans des liquides (écumes, émulsions gazeuses (ii) liquides dispersés dans des gaz (brume, brouillard, aérosols liquides). Dautres catégories comprennent :(iii) gaz dispersés dans des solides (mousses solides) (iv) solides dispersés dans des ga

SCHIUME: Le schiume sono sistemi colloidali che di solito derivano da sostanze gassose o colloidali dispersi nei liquidi. Nella classificazione basata sullo stato di aggregazione delle due fasi (liquida e gassosa), le schiume vengono ascritte comunemente al primo gruppo. (i) gas dispersi nei liquidi (schiume, emulsioni di gas); (ii) liquidi dispersi nei gas ( foschie, nebbie, liquidi aerosol). Altre categorie includono iii) gas dispersi nei solidi (schiume solide) (iv) solidi dispersi nei gas (fumi,

SKUM: Skum er kolloidale (finfordelte) systemer, vanligvis gasser spredt i væsker. (Se også KOLLOIDER). I klassifikasjon basert på graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhører skum som regel første gruppen. (i)                Gasser finfordelt i væsker (skum, gassemulsjon). (ii)               Væsker finfordelt i gasser (dis, tåke, væskeaerosoler). Andre kategorier er: (iii)              Væsker finfordelt i væsker (fast skum). iv)              Faste stoff finfordelt i gasser (os, rø

Was this helpful?
Tratamiento utilizado para mejorar la calidad de agua de los estanque de cultivo, en los cuales los compuestos tensio-activos (por ejemplo, los gránulos de comida disueltos) son eliminados en forma de espuma. La formación de espuma se obtiene por la distorsión de la interfase aire-agua con una corriente de aire de fuerte intensidad. El término es incorrectamente utilizado para el fraccionamiento de la espuma pero fue introducido en la literatura y utilizado, por extensión, en la acuariología y e


PROTEIN SKIMMING: In aquaculture the term describes a treatment method used to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (e.g. broken food pellets and fine particles of debris) are removed from the solution as foam. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration.The term is incorrectly used for foam fractionation but has been introduced and is extensively used in the literature of the aquarium industry and the brochures

ΞΑΦΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Στην υδατοκαλλιέργεια ο όρος περιγράφει μιά διαδικασία γιά την βελτίωση της ποιότητας του νερού σε συστήματα καλλιέργειας (π.χ δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. κομμάτια τροφής) απομακρύνονται υπό μορφή αφρού. Ο αφρός δημιουργείται με αύξηση της μεσόφασης αέρα-νερού μέσω δυνατού αερισμού. Πρβλ. Κλασμάτωση αφρού. Ο όρος χρησιμοποιείται λανθασμένα αντί γιά την κλασμάτωση του αφρού αλλά έχει εισαχθεί και χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην βιβλιογραφία των οικιακών ενυδρείων μολο

EIWEISSABSCHÄUMUNG: In der Aquakultur eine Wasserbehandlungsmethode, um die Qualität des Wassers im Kultursystem und damit im Fischbecken zu verbessern; dabei werden kolloidal gelöste und feste Stoffe (gelöste Futterpellets und Feintrübstoffe) aktiv als Schaum ausgetrieben. Die Schaumbildung wird durch Vergrößerung der Luft-Wasseroberfläche mit Hilfe von starker Belüftung gefördert. Der Begriff wird unkorrekterweise für die Schaumfraktionierung verwendet und wurde durch den Zierfischhandel eingeführt. Er wird weitg

ECUMAGE PROTEIQUE: Traitement utilisé pour améliorer la qualité de leau des bassins piscicoles, dans lesquels les composés tensio-actifs (par ex. les granulés dissous) sont éliminés sous forme décume. La formation de lécume est obtenue par la distorsion de linterface air-eau par un rideau dair de forte intensité.Le terme est incorrectement utilisé pour le fractionnement de lécume mais a été introduit en littérature et utilisé, par extension, dans laquariologie et dans les documents de matériels aquacoles malgré lé

SCHIUMATURA DELLE PROTEINE: In acquacoltura questo termine si riferisce ad un trattamento per un miglioramento qualitativo delle acque delle unità di allevamento (p.e. vasche). I colloidi e le particelle solide (p.e. residui di cibo e altri fini detriti) vengono rimossi come schiuma. La formazione di schiuma è indotta dallaumento della superficie di scambio aria-acqua attraverso un’aerazione spinta. Il termine “schiumatura delle proteine” viene utilizzato, anche se in modo scorretto (ma ormai accettato anche in letteratur

FLOTASJON: Betegnelsen beskriver en rensemetode som brukes i akvakultur for å fjerne partikler fra oppdrettsvannet. Ved flotasjon separeres et stoff fra en væskefase ved at stoffet stiger til overflaten i væsken. Dette skjer ved at gassbobler blir blåst inn i væsken og hefter til seg partiklene som skal frasepareres.

Was this helpful?
Variante de la técnica de long-line para cultivo de mariscos en donde puede ser ajustada la posición de la columna de agua.


ESPUNA: Variant of long-line technique for shellfish culture, whereby position in the water column can be adjusted.

ESPUNA: Ένας τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας, κατά την οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλεται η θέση των καλλιεργούμενων οργανισμών εντός της στήλης του νερού. Βλ. ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ.

ESPUNA: Kein adequates deutsches Wort verfügbar): Eine Variente der Langleinenkultur bei Mollusken. Mit ihr kann die Position der Kultur in der Wassersäule auf bestimmte Tiefen angepaßt werden.

ESPUNA: Type de conchyliculture en longue ligne, dans laquelle la profondeur des paniers d’élevage est réglable.

ESPUNA: Non esiste un preciso termine in italiano. Variante della tecnica long-line per lallevamento dei molluschi. Con questa tecnica cui la posizione delle reste nella colonna dacqua può essere regolata. Vedi : allevamento long-line.

ESPUNA: Variant av bøyestrekkteknikken i skjelloppdrett, hvor posisjonen i vannsøylen kan justeres. Jfr. bøyestrekksystem.

Was this helpful?
Multiplicación asexual. Término que está principalmente limitado a la formación de células hijas por fisión múltiple en ciertos grupos de esporozoos.


SCHIZOGONY: Asexual multiplication; a term restricted primarily to the formation of daughter cells among sporozoan groups by multiple fission.

ΣΧΙΖΟΓΟΝΙΑ: "Αγενής αναπαραγωγή". Ορος που χρησιμοποιείται κυρίως για τον σχηματισμό θυγατρικών κυττάρων σε ομάδες σποροζώων με πολλαπλή διαίρεση.

SCHIZOGONIE: Ungeschlechtliche Vermehrung durch multiple Teilung bei Protozoen. Ein Begriff, der vorwiegend auf die Bildung von Tochterzellen bei Sporozoen begrenzt ist, bei denen der Vorgang intrazellulär stattfindet.

SCHIZOGONIE: Multiplication asexuée. Terme qui est principalement limité à la formation de cellules filles par fission multiple chez certains groupes de sporozoaires.

SCHIZOGONIA: Moltiplicazione asessuale; riferita principalmente alla formazione di cellule figlie per mezzo di divisione multipla, nel gruppo degli Sporozoi.

SCHIZOGONI: Formering ved deling (ukjønnet). Betegnelse som hovedsakelig brukes om dannelse av datterceller hos ulike sporozoer.

Was this helpful?
Estado o forma en el ciclo de vida de una especie en la cual la esquizogénesis (fisión múltiple) tiene lugar. Esquizonte es un término principalmente reservado a los esporozoarios.


SCHIZONT: Stage or form in the life cycle that undergoes Schizogony (multiple fission): schizont is used mainly with reference to sporozoa only.

ΣΧΙΖΟΝΤΗΣ: Στάδιο ή μορφή του κύκλου ζωής που υφίσταται σχιζογονία (πολλαπλή διαίρεση). Ο όρος σχιζόντης χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τα σπορόζωα.

SCHIZONT: Ein Stadium im Lebenszyklus, das sich durch Schizogonie (Mehrfachteilung) auszeichnet. Schizont ist im wesentlichen ein Begriff, der nur auf Sporozoen angewandt wird.

SCHIZONTE: Un stade ou une forme dans le cycle de vie dune espèce chez laquelle la schizogonie (fission multiple) a lieu. Schizonte est un terme essentiellement réservé aux sporozoaires.

SCHIZONTE: Stadio o forma di un ciclo vitale che va incontro a Schizogonia (divisione multipla); il termine schizonte è riferito di solito esclusivamente agli sporozoi.

SCHIZONT: Stadium i livssyklusen som gjennomgår schizogoni. Brukes vanligvis kun i forbindelse med sporozoer.

Was this helpful?
Los procedimientos de estabilización de muestras de agua pueden tener consecuencias importantes para los procesos analíticos (las muestras son a menudo acidificadas para establecer concentraciones totales de ciertos elementos, pero esta acidificación tiene tendencia a disolver los sólidos de la muestra). La estabilización de muestras forma parte de los procedimientos analíticos, aunque no de procedimientos de muestreo.


WATER SAMPLE STABILIZATION: Sample stabilization procedures may have important consequences for analytical procedures. Samples are often acidified to stabilize the total concentrations of certain constituents, but this acidification also tends to dissolve solids within the sample. Sample stabilization is part of an analytical procedure and not the sampling process.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ: Προσθήκη ουσιών οι οποίες εμποδίζουν την αλλοίωση του δείγματος, συνήθως προσθήκη οξέων που σταθεροποιούν τις συνολικές συγκεντρώσεις ορισμένων ουσιών. Τα οξέα όμως τείνουν να διαλύουν τα στερεά που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η σταθεροποίηση των δειγμάτων μπορεί συνεπώς να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάλυση. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να θεωρείται μέρος της αναλυτικής διαδικασίας και όχι της δειγματοληψίας.

WASSERPROBENKONSERVIERUNG: Bezeichnet das Zufügen von Substanzen, die eine Veränderung der Zusammensetzung der zu untersuchenden Wasserprobe verhindert. Meistens werden hierzu diverse Säuren verwendet, obwohl dies dazu führen kann, daß Feststoffe in der Probe zersetzt werden. Wasserprobenstabilisierung ist Teil der Analyse, nicht der Probennahme.

STABILISATION DUN ECHANTILLON DEAU: Les procédures de stabilisation des échantillons deau peuvent avoir des conséquences importantes pour les procédés analytiques (les échantillons sont souvent acidifiés afin de stabiliser les concentrations totales de certains éléments, mais cette acidification a une tendance à dissoudre les solides contenus dans léchantillon). La stabilisation des échantillons constitue une partie des procédés analytiques, et non une partie des procédés déchantillonnage.

STABILIZZAZIONE DEL CAMPIONE D’ACQUA: Le procedure di stabilizzazione del campione d’acqua possono influenzare in modo rilevante i risultati analitici. Per esempio, i campioni vengono spesso acidificati per stabilizzare la concentrazione totale di alcuni costituenti, ma l’acidificazione comporta anche lo scioglimento dei solidi contenuti nel campione, i quali in alcuni casi devono essere estratti per filtrazione, prima del trattamento acidificante. La stabilizzazione del campione fa parte della procedura analitica e non del processo

VANNPRØVESTABILISERING: Stabilisering av vannprøver kan ha betydningsfulle konsekvenser for analytiske analyser. Prøver blir ofte tilsatt syre for å stabilisere den totale konsentrasjonen av visse oppløste stoffer, selv om dette i mange tilfeller kan medføre at faste stoffer løses opp. Vannprøvestabilisering er en del av analysen og ikke prøvetakingen.

Was this helpful?
Pieza de madera, de metal o de cemento de forma alargada que se introduce en tierra o en sedimento del fondo de agua y que sirve para mantener o proteger una estructura.


PILE: A long, slender piece of wood, concrete, or metal to be driven into the earth or sea bed to serve as a support or protection.

ΠΑΣΣΑΛΟΣ: Μακρύ και λεπτό κομμάτι από ξύλο, μπετόν ή μέταλλο το οποίο εμπηγνύεται στη γη ή στον θαλάσσιο βυθό με σκοπό να χρησιμεύσει ως υποστήριγμα.

PFAHL: Ein langes, schlankes Stück aus Holz, Beton oder Metall, das in den Boden gesteckt oder geschlagen wird und als Stütze dient.

PIEU: Pièce de bois, de métal ou de béton de forme allongée qui est enfoncée dans la terre ou dans le sédiment du fond de leau et qui sert à soutenir ou protéger une structure.

PALO: Lungo e sottile pezzo di legno, ferro o altro materiale robusto, usato come supporto o struttura protettiva, che viene piantato nel terreno o nel fondo del mare.

PÅLE: Et langt, tynt stykke av tre, betong eller metall som stikkes ned i jorden eller havbunnen for å gi støtte eller vern.

Was this helpful?
(1) Forma intermedia en el ciclo vital, caracterizada por la presencia o la aparición de elementos o estructuras morfológicas específicas. (2) Clasificación en una línea ascendente. (3) Estado transitorio entre estados de organización estructural simple y compleja.


DEVELOPMENTAL STAGE: (1) An intermediate form in the life cycle characterized by the presence or appearance of specific morphological elements or structures. (2) A ranking within an ascending line. (3) A stage in the transition from lower to higher organisational structures.

ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟ ΣΤΑΔIΟ: (1) Μεταβατική φάση στον κύκλο ζωής χαρακτηριζόμενη από την παρουσία ή εμφάνιση ειδικών μορφολογικών στοιχείων ή δομών. (2) Ενα στάδιο σε μία ανοδική σειρά κλίμακα. (3) Στάδιο κατά τη μετάβαση από μια κατώτερη σε μια ανώτερη μορφή οργάνωσης.

ENTWICKLUNGSSTADIUM: (1) Ein Übergangsstadium innerhalb eines Lebenszyklus, das durch eine bestimmte Stufe der morphologischen und/oder physiologischen Differenzierung charakterisiert ist (Sequenz gerichteter Veränderungen). (2) Eine Rangfolge innerhalb einer aufsteigenden Reihe. (3) Ein Stadium im Übergang von niederen zu höheren Organisationsstrukturen.

STADE DE DEVELOPPEMENT: (1) Forme intermédiaire dans le cycle vital, caractérisé par la présence ou lapparition delements ou de structures morphologiques spécifiques. (2) Classement dans une lignée ascendante. (3) Stade de transition entre des états dorganisation structurelle simple et complexe.

STADIO DI SVILUPPO : (1) Una forma intermedia nel ciclo vitale, caratterizzata dalla presenza o comparsa di elementi o strutture morfologiche specifiche. (2) Un grado più elevato in una linea ascendente. (3) Una fase di transizione da un basso ad un alto livello strutturale.

UTVIKLINGSSTADIUM : (1) En mellomform i livssyklusen karakterisert ved tilstedeværelse eller tilsynekomst av spesielle morfologiske elementer eller strukturer. (2) Et bestemt punkt på en utviklingslinje. (3) Et stadium i overgangen fra lavere til høyere organstrukturer.

Was this helpful?
Estado de infección en el cual las defensas del huésped están en equilibrio con la virulencia del agente patógeno y por la tanto tienen como resultado una ausencia de síntomas clínicos. Un cambio en la resistencia del huésped hacia el agente patógeno puede favorecer la aparición de síntomas clínicos.


CARRIER STATE: A state of infection in which the hosts defences are balanced with the pathogens virulence resulting in no clinical signs of disease. A change in host resistance of pathogen virulence may result in clinical disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ: Στάδιο προσβολής κατά το οποίο η άμυνα του ξενιστή βρίσκεται σε ισορροπία με την τοξικότητα του παθογόνου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα ή ασθένεια. Αλλαγή της αντίστασης του ξενιστή στην δράση του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.

ÜBERTRÄGER, ÜBERTRAGUNGSSTADIUM: Ein Infektionszustand, in dem die Abwehr des Wirtes mit der pathogenen Ansteckungsfähigkeit des Keimes im Gleichgewicht steht und man keine klinischen Anzeichen der Krankheit feststellen kann. Ein Wandel in der Resistenz des Wirtes gegen die pathogene Ansteckungsfähigkeit kann zum klinischen Ausbruch der Krankheit führen.

ETAT PORTEUR: Etat dinfection dans lequel les défenses de lhôte sont en équilibre avec la virulence de lagent pathogène avec comme résultat un manque de symptômes cliniques. Un changement dans la résistance de lhôte envers lagent pathogène peut favoriser lapparition de symptômes cliniques.

STATO DI PORTATORE: Uno stato di infezione in cui le difese dell’ospite vengono bilanciate con la virulenza del patogeno. L’ospite non mostra nessun segno di malattia. Un cambiamento della resistenza dell’ospite potrebbe risultare in una patologia clinica conclamata.

BÆRERSTADIET: Stadie i en infeksjon der vertens immunforsvar holder patogenet i sjakk, ingen kliniske tegn til sykdom. Forandring i vertens resistens mot patogenet kan resultere i klinisk sykdom.

Was this helpful?
Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.


STANDARD (WATER QUALITY): The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

ΤΥΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

WASSERQUALITÄT: Die limitierende Konzentration eines Wasserinhaltsstoffes oder der Anteil der Intensität anderer ungünstiger Bedingungen, deren Einleitung in das Wasser zugelassen wird. Standards werden über die Bewertung einschlägiger Kriterien entwickelt.

STANDARD (QUALITE DEAU): La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

STANDARD (DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE): La concentrazione di una sostanza od una caratteristica fisica dell’acqua. Esistono standard di qualità a seconda dell’uso previsto (potabile, acque a salmonidi od a ciprinidi, per balneazione) od a seconda dell’ambiente di scarico (acque libere, canali fognari). Gli standard sono sviluppati e stabiliti sulla base dei criteri presi in considerazione dalle autorità competenti, sentiti gli esperti del mondo scientifico.

VANNKVALITET: Den konsentrasjonen av et vannløst stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

Was this helpful?
Limite de concentración de un compuesto del agua (contaminante) o del grado de intensidad de una condición adversa de una masa de agua. Los estándares son establecidos a partir del análisis de los criterios implicados.


WATER QUALITY STANDARD: The concentration of a water constituent (pollutant) or degree of intensity of some other adverse condition which is permitted in a body of water. Standards are developed and established from judgements made from the criteria involved.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ: Τα ανώτατα επιτρεπτόμενα όρια για ορισμένες ουσίες (ρύπους) ή για ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά.

STANDARD-WASSERQUALITÄT: Die limitierende Konzentration eines Wasserinhaltsstoffes oder der Anteil der Intensität anderer ungünstiger Bedingungen, deren Einleitung in das Wasser zugelassen wird. Standards werden über die Bewertung einschlägiger Kriterien entwickelt.

STANDARD DE QUALITE DEAU: La limite de concentration dun composant de leau (polluant) ou du degré dintensité dune autre condition adverse permise dans un plan deau. Les standards sont établis à partir de lanalyse des critères impliqués.

STANDARD DI QUALITA DELL’ACQUA: La concentrazione di una sostanza od una caratteristica fisica dell’acqua. Esistono standard di qualità a seconda dell’uso previsto (potabile, acque a salmonidi od a ciprinidi, per balneazione) od a seconda dell’ambiente di scarico (acque libere, canali fognari). Gli standard sono sviluppati e stabiliti sulla base dei criteri presi in considerazione dalle autorità competenti, sentiti gli esperti del mondo scientifico.

VANNKVALITETSNORM/STANDARDER: Den konsentrasjonen av et vannløst stoff (forurenser) eller graden av et annen ugunstig forhold som tillates i vann. Normer utvikles og bestemmes ut i fra involverte kriterier.

Was this helpful?
Superficie de agua poco profunda; lago o charca marina que a veces desemboca en el mar a través de un canal estrecho.


LAGOON: A shallow body of water, such as a pond or lake, which may have a shallow, restricted outlet to the sea.

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ: Αβαθής υδάτινη μάζα, σαν λίμνη, η οποία επικοινωνεί με την θάλασσα με μία ρηχή και στενή δίοδο.

LAGUNE: Eine seichte Stelle im Wasser wie bei einem Teich oder einem See, der normalerweise einen flachen, begrenzten Abfluß ins Meer hat.

ETANG: Etendue deau peu profonde; un lac, un bassin ou un étang marin; qui parfois débouche dans la mer par un canal étroit.

LAGUNA: Un corpo dacqua poco profondo; lago, bacino o stagno che sfocia in mare attraverso uno stretto canale.

LAGUNE: Grunn vannmasse, dam eller innsjø, med en liten forbindelse til havet.

Was this helpful?
Estanque preparado artificialmente por simple excavación o por la construcción de un muro de tierra. Normalmente diez veces más largo que ancho. La composición del fondo y la estructura del suelo tienen influencia sobre la calidad del agua. A menudo las fugas de agua requieren tratamientos específicos para prevenir la pérdida de agua; cf. compactación, revestimiento. Todavía llamado estanque danés.


EARTH(EN) POND: An artificially prepared, mainly elongated basin which is usually 10 times longer than wide, made by simple excavation or by erecting earthern dykes around a land area or building dykes. Bottom composition and soil structure influence water quality characteristics and seepage. Porous soils often require sealing to prevent excessive water losses. Also known as a Danish pond.

ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ: Τεχνητή, κυρίως επιμήκης δεξαμενή, με μήκος συνήθως 10 φορές μεγαλύτερο του πλάτους, η οποία κατασκευάζεται με απλή εκσκαφή ή με ύψωση αναχωμάτων γύρω από μια χερσαία έκταση ή με χτίσιμο αναχωμάτων. η σύσταση του πυθμένα και η δομή του εδάφους επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού και τη διαρροή. Τα πορώδη υλικά απαιτούν συχνά στεγανοποίηση για να αποφεύγονται οι υπερβολικές απώλειες νερου (βλ. συμπίεση του εδάφους, χρήση στεγανών επενδύσεων). Είναι γνωστή και ως δανέζικη λιμνοδ

ERDTEICH: Meist künstlich angelegtes, langgestrecktes Bodenbecken, das in der Regel etwa 10 mal länger als breit ist. Teiche werden durch einfache Aushebung oder durch Deichbau angelegt. Bodenbeschaffenheit und -struktur entscheiden mit über die Wasserqualität und über die Sickerverluste bei porösem Material. Oftmals ist eine Bodenabdichtung erforderlich.

ETANG ARTIFICIEL: Etang préparé artificiellement par simple excavation ou par lérection de digues en terre. Habituellement dix fois plus long que large. La composition du fond et la structure du sol influencent les caractéristiques de qualité de leau et les possibilités de fuite des sols poreux demandent souvent des traitements pour prévenir les pertes en eau. Encore appelé étang danois.

STAGNO IN TERRA: Stagno preparato artificialmente, avente solitamente una lunghezza 10 volte maggiore della larghezza. Costruito semplicemente scavando o erigendo dighe di terra intorno ad un terreno. La composizione del fondo e la struttura del suolo influenzano le caratteristiche qualitative e la possibilità di perdite d’acqua. I suoli porosi richiedono spesso una compattazione per prevenire perdite eccessive di acqua. Noto anche come stagno danese.

JORDDAM: Kunstig opparbeidet, vanligvis langstrakte bassenger der lengden er om lag 10 ganger bredden. Lages ved enkel utgravning eller ved å føre opp jorddemninger rundt et landområde. Bunnsammensetning og jordstruktur virker inn på vannkvalitet og siving. Porøs jord må ofte tettes for å hindre urimelige vanntap.

Was this helpful?
Término histórico que describe un estanque creado por excavación para detener el flujo de agua. Originalmente conocido en Egipto.


BARRAGE PONDS: Traditional expression for ponds created by damming and digging. Originally known from Egypt as "barrages" or dug-out ponds.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ: Λίμνη που δημιουργείται με εκσκαφή και ανέγερση φράγματος. Τέτοια φράγματα είναι γνωστά από την αρχαία Αίγυπτο, όπου ονομάζονταν Νεροφράκτες.

STAUTEICH: Historischer Begriff für ausgehobene und angestaute Teiche. Von den Ägyptern eingeführt und als Barragen bezeichnet.

ETANG ARTIFICIEL: Terme historique décrivant un étang de barrage surcreusé. Originellement connu en Egypte.

STAGNI ARTIFICIALI: Espressione tradizionale per gli stagni creati mediante sbarramenti e scavi. Conosciuti nell’antico Egitto.

OPPDEMMET DAM: Dam dannet ved demming og utgravning. Opphavlig kjent fra Egypt som ”barrages”.

Was this helpful?
Estanque de tratamiento de aguas usadas en el cual el oxígeno requerido para la demanda biológica de oxígeno (DBO) está proporcionado por mezcla mecánica.


AERATED LAGOON: A waste treatment pond in which the oxygen required for biological oxidation is supplied by mechanical aerators.

ΑΕΡIΖΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Δεξαμενή επεξεργασίας αποβλήτων στην οποία το οξυγόνο που απαιτείται για τις βιολογικές οξειδώσεις, παρέχεται από συσκευές αερισμού.

BELÜFTETER TEICH: Ein Abwasserteich, in dem der für die biologische Oxidation benötigte Sauerstoff mit Hilfe von mechanischen Belüftern zugeführt wird.

BASSIN DEPURATION: Un bassin de traitement des eaux usées dans lequel loxygène nécessaire pour couvrir la demande biologique en oxygène (DBO) est fournie par un brassage mécanique.

LAGUNAGGIO AERATO: Uno stagno di trattamento degli scarichi in cui l’ossigeno necessario per coprire la Domanda Biologica di Ossigeno (BOD) viene fornito da aeratori meccanici.

LUFTEBASSENG: Dam der avløpsvann luftes ved hjelp av mekaniske luftere slik av biologisk oksidasjon kan finne sted.

Was this helpful?
En piscicultura convencional, el estanque en que se crían los peces juveniles hasta el tamaño de comercialización.


GROW-OUT POND: In conventional fish farming, the pond in which juvenile fish are raised to market size.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ: Στην παραδοσιακή ιχθυοκαλλιέργεια η δεξαμενή στην οποία τα ανήλικα ψάρια εκτρέφονται μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος.

ABWACHSTEICH: In der konventionellen Teichwirtschaft wird darunter ein Teich verstanden, in dem eingesetzte Jungfische bis zur Vermarktungsgröße herangezogen werden.

BASSIN DE GROSSISSEMENT: En pisciculture conventionnelle, le bassin ou étang dans lequel les poissons juvéniles sont elévés jusquà la taille marchande.

VASCHE PER LACCRESCIMENTO: Negli allevamenti di pesce convenzionali, le vasche nelle quali i giovanili raggiungono la taglia commerciale.

TILVEKSTSDAM: I damoppdrett, dammene der små fisk oppdrettes til markedsstørrelse.

Was this helpful?
Dispositivo simple de tratamiento de aguas usadas en el cual la carga orgánica es oxidada y estabilizada (transformada en residuos inertes); cf. Estanque de sedimentación.


STABILIZATION POND: A simple waste-water treatment facility in which organic loads are oxidized and stabilized (converted to inert residues).

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΗΣΗΣ: Απλή εγκατάσταση καθαρισμού αποβλήτων στην οποία τα οργανικά φορτία οξειδώνονται και σταθεροποιούνται (μετατρεπόμενα σε αδρανή υπολείμματα). Πρβλ. Δεξαμενή καθίζησης.

STABILISIERUNGSTEICH; OXIDATIONSTEICH: Eine einfache Abwasseraufbereitungseinrichtung, in der organische Abfallstoffe in der Vor- oder Nachbehandlung oxidiert und stabilisiert werden.

BASSIN DE STABILISATION: Dispositif simple de traitement des eaux usées dans lequel des charges organiques sont oxydées et stabilisées (transformées en résidus inertes).

BACINO DI STABILIZZAZIONE: Un semplice sistema delle acque di scarico, allinterno del quale la sostanza organica viene ossidata e stabilizzata (convertita cioè in residui inerti).

STABILISERINGSDAM: Enkel fasilitet for behandling av avløpsvann, der organiske stoffer blir oksidert og stabilisert (omdannet til uvirksomme rester).

Was this helpful?
Un híbrido de estanque redondo y estanque tipo raceway, con los lados rectos y los extremos redondos, con dimensiones medias de 5 x 23 x l m. Estos estanques tienen una pared de separación central con la entrada y salida de agua en cada lado.


FOSTER-LUCAS POND: A hybrid of circular and raceway ponds, having straight sides and circular ends with average dimensions 5 x 23 x l m. These ponds have a centre baffle wall with the water inlet and outlet on either side.

FOSTER―LUCAS, ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Υβρίδιο κυκλικής και διαδρομοδεξαμενής, με ευθείες πλευρές και κυκλικά άκρα, διαστάσεων περίπου 5x23x1 m. Οι λιμνοδεξαμενές αυτές έχουν ένα κεντρικό χώρισμα και είσοδο και έξοδο του νερού στις δύο πλευρές.

FOSTER-LUCAS-BECKEN: Eine Kombination aus Teilen kreisförmiger und rinnenartiger Becken, die gerade Seiten und kreisförmige Enden hat. Durchschnittliche Dimensionen von 5 x23 x1 m sind üblich. Diese Becken haben im Zentrum eine Zwischenwand mit einem Wasserzu- und abfluß an jeder Seite.

BASSIN DE FOSTER -LUCAS: Bassin de conception hybride entre un bassin circulaire et un bassin de type "raceway", ayant les bords latéraux droits et les extremités arrondies, et aux dimensions moyennes de 5 x 23 x 1m. Ces bassins possèdent une cloison centrale, avec une arrivée et une sortie deau de chaque côté.

VASCA DI FOSTER-LUCAS: Un ibrido fra la vasca circolare e quella rettangolare avente i bordi laterali dritti e le estremità arrotondate e della grandezza media di 5 x 23 x 1 metro. Queste vasche possiedono una saracinesca centrale a pannello che permette lentrata e luscita di acqua.

FOSTER-LUCAS DAM: Hybrid mellom sirkulære kar og lengdestrømsrenner. Har rette sider og sirkulære ender. Gjennomsnittlig størrelse er 5 x 23 x 1 meter. Disse dammene har en avledende (vannstrøm) vegg i senter med innløp og utløp på hver sin side.

Was this helpful?
Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ÜBERWINTERUNGSTEICH: Erdteich mit geringer Oberfläche und großer Tiefe (1.8 - 2.5 m) und einer relativ hohen Durchflußrate. Ein derartiger Teich erlaubt eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Fische auch bei Eisbedeckung. Sie werden gewöhnlich in der Karpfenteichwirtschaft in Gebieten mit langen Kaltperioden eingesetzt. Auch in der italienischen Valli-Kultur anzutreffen.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

STAGNI DI SVERNAMENTO: Stagni in terra con una relativamente piccola area superficiale, grande profondità (1.8-2.5m), il flusso di acqua può essere relativamente alto. Questi tipi di vasche permettono una buona ossigenazione per i pesci presenti anche in condizioni di presenza di ghiaccio in superficie e vengono utilizzati di solito dagli allevatori di carpe come in vallicoltura, quando si prevedono periodi di freddo prolungato.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

Was this helpful?
Estanque diseñado especialmente para que los peces desoven naturalmente.


SPAWNING POND: A specially-designed pond where fish spawn naturally.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή όπου τα ψάρια γεννούν φυσιολογικά.

LAICHTEICH(2): Ein speziell entworfener Teich, in dem die laichreifen Fische natürlich ablaichen.

BASSIN DE REPRODUCTION: Un bassin de conception spécifique dans lequel les poissons frayent naturellement.

VASCA DI DEPOSIZIONE: Uno stagno appositamente riservato ai pesci che devono deporre in maniera naturale.

GYTEDAM: Spesialbygget dam der fisk (f.eks. maller og tilapia) gyter naturlig.

Was this helpful?
Estanque designado especialmente para el stock de peces durante la maduración sexual y antes de la reproducción.


BREEDING POND: A specially designed pond where sexually maturing fish, potential broodstock, are held prior to spawning.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ειδικά σχεδιασμένη δεξαμενή, όπου τα φυλετικά (σεξουαλικά) ώριμα ψάρια, το εν δυνάμει αναπαραγωγικό απόθεμα, διατηρείται μέχρι την γαμετοτοκία.

LAICHTEICH(1): Ein Teich mit speziellen Einrichtungen zum Ablaichen; dieser kann mit besonderem Nestmaterial oder Behältern für die Eiablage ausgestattet sein.

ETANG DE REPRODUCTION: Etang spécialement conçu pour le stockage de poissons pendant la maturation sexuelle (géniteurs potentiels), avant la reproduction.

STAGNO DI RIPRODUZIONE: Uno stagno specificamente costruito dove i pesci sessualmente maturi, i riproduttori potenziali, vengono tenuti prima della fecondazione.

STAMFISKDAM: Spesial laget dam hvor kjønnsmoden fisk, potensiell stamfisk, holdes før gyting.

Was this helpful?
Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.


SEDIMENTATION POND (SETTLING BASIN): A water treatment facility in which sedimentable solids are removed from the water; it may be sited at the inflow or outflow of a farm.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (2): Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

ABSETZTEICH (-BECKEN ): Eine Einrichtung zur Abwasserbehandlung, in der die sedimentierbaren Feststoffe aus dem Wasser entfernt werden. Wird häufig in Aquakultureinrichtungen zur Aufbereitung des Zulaufwassers oder zur Aufbereitung/ Wiederaufbereitung des Abwassers eingesetzt.

BASSIN DE SEDIMENTATION: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

SEDIMENTAZIONE IN VASCA: Un tipo di trattamento delle acque che prevede la rimozione dei solidi sedimentabili dallacqua;la vasca o stagno di sedimentazione può essere situata allentrata o alluscita del flusso idrico dellallevamento. Vedi VASCA DI SEDIMENTAZIONE.

RENSEBASSENG: Vannbehandlings fasilitet der sedimenterbare faste stoff fjernes fra vannet, kan være plassert i innløpet til eller utløpet fra ett oppdrettsanlegg

Was this helpful?
Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.


SEDIMENTARY POND: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ: Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

SEDIMENTATIONSTEICH: Ein Becken (Teich), in dem suspendierte Feststoffe durch Sedimentation vom Abwasser getrennt werden.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING POND: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

STAGNO DI SEDIMENTAZIONE: Un semplice sistema delle acque di scarico, allinterno del quale la sostanza organica viene ossidata e stabilizzata (convertita cioè in residui inerti).

SEDIMENTASJONSDAM: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

Was this helpful?
Estanque en el cual los sólidos en suspensión de las aguas usadas son eliminados por un proceso de sedimentación.


SETTLING TANK: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Δεξαμενή στην οποία τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται από τα απόβλητα με την μέθοδο της καθίζησης.

ABSETZBECKEN (-TEICH): Ein Becken (Teich), in dem suspendierte Feststoffe durch Sedimentation vom Abwasser getrennt werden.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING TANK: Bassin dans lequel les solides en suspension dans les eaux usées sont éliminées par un processus de sédimentation.

VASCA DI SEDIMENTAZIONE: Vasca (stagno) nella quale i solidi sospesi nellacqua vengono rimossi mediante un processo di sedimentazione.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

Was this helpful?
Zona de desagüe: area a partir de la cual el agua de la lluvia alimenta un río, un lago o un depósito.


CATCHMENT AREA: The area from which a river, lake or reservoir is fed by surface run-off of natural rainfall; a catchment area.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Η περιοχή, από την οποία ένας ποταμός, μια λίμνη ή υδατοσυλλογή τροφοδοτείται από επιφανειακή απορροή των νερών των βροχοπτώσεων.

QUELLGEBIET, EINZUGSGEBIET: Das Einzugsgebiet, das ein Fluß, See oder Reservoir mit Oberflächenwasser aus natürlichem Regenfällen speist.

BASSIN HYDROGRAPHIQUE: Région à partir de laquelle les eaux de pluie alimentent un fleuve, un lac ou un réservoir.

BACINO IDROGRAFICO: Zona che fornisce l’acqua ad un fiume, un lago o ad una diga raccogliendo e convogliando le acque piovane; zona di captazione d’acqua.

NEDBORSFELT: Området der en elv, innsjø eller et reservoar får vann fra gjennom overflatisk avrenning eller naturlig nedbør.

Was this helpful?
Cualquier estanque dónde se almacenan los peces, se mantienen o se crían.


FISH POND: Any pond in which fish stock are held or cultured.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Λιμνοδεξαμενή, στην οποία διατηρούνται ή καλλιεργούνται ψάρια.

FISCHTEICH: Jeder Teich, in dem Fische gehalten oder gezüchtet werden.

ÉTANG PISCICOLE: Tout étang dans lequel les poissons sont stockés, maintenus ou élevés.

POND: Qualsiasi bacino, in genere di medie o grandi dimensioni, allinterno del quale i pesci vengono stoccati, mantenuti o allevati.

FISKEDAM: Enhver dam der fisk holdes eller oppdrettes.

Was this helpful?
Órgano de equilibrio que consiste en una vesícula ciliada que contiene gránulos, granos de arena o ciertos productos elaborados por el animal; se encuentran en muchos invertebrados, por ejemplo crustáceos, gusanos planos.


STATOCYST: Organ of balance consisting of a vesicle containing granules (statoliths) of, for instance, lime or sand; present in some invertebrates, e.g. crustacea, flatworms.

ΣΤΑΤΟΚΥΣΤΗ: Οργανο ισορροπίας αποτελούμενο από ένα κυστίδιο που περιέχει κοκκία (στατόλιθους) άμμου ή ασβεστικά. Απαντάται σε μερικά ασπόνδυλα πχ. καρκινοειδή και πλατυέλμινθες.

STATOZYSTE: Gleichgewichtsorgan der Invertebraten wie Crustaceen und einiger Plattwürmer. Sie enthalten Granulae, z. B. aus Sandkörnchen oder Kalk.

STATOCYSTE: Organe déquilibration consistant en une vésicule ciliée contenant des granules, des grains de sable ou certains produits élaborés par lanimal; on les rencontre chez beaucoup dinvertébrés, par exemple crustacés, vers plats.

STATOCISTI: Organo di equilibrio che consiste di una vescicola contenente granuli (statoliti) o ad es. calce, sabbia, presenti in alcuni invertebrati es. cefalopodi, crostacei, platelminti.

STATOCYST: Balanseorgan bestående av en blære som inneholder små sandkorn (statolitter). Finnes hos noen virvelløse dyr (evertebrater), f.eks. krepsdyr og flatmarker.

Was this helpful?
Acumulación anormal de grasa.


STEATOSIS: The abnormal accumulation of fat.

ΣΤΕΑΤΩΣΗ: Μη φυσιολογική συσσώρευση λίπους.

STEATOSE: Verfettung; die übermäßige Anreicherung von Fett.

STEATOSE: Laccumulation anormale de graisse.

STEATOSI: Accumulo anomalo di grasso.

STEATOSE: Unormal akkumulasjon av fett.

Was this helpful?
Dícese de organismos sólo pueden vivir en aguas que tienen una gama de salinidad muy estrecha.


STENOHALINE: Organisms that can exist only within a narrow range of salinity.

ΣΤΕΝΟΑΛΟΣ: Οργανισμός ικανός να ζήσει μόνο μέσα σε μικρό εύρος αλατότητας. Πρβλ. Ολιγόαλος, Ευρύαλος.

STENOHALIN: Bezieht sich auf Organismen, die empfindlich gegenüber Salzgehaltsschwankungen des Wassers sind.

STENOHALIN(E): Se dit des organismes qui ne peuvent vivre que dans les eaux ayant une gamme de salinité très étroite.

STENOALINI: Organismi che possono esistere solo entro un ristretto range di salinità.

STENOHALIN: Dyr som har vanskelig for å tåle sterke vekslinger i vannets saltholdighet. Jfr. oligohalin og euryhalin.

Was this helpful?
Dícese de un parásito que posee una gama reducida de huéspedes.


STENOHOSPITALIC: A parasite with a phylogenetically narrow range of hosts.

ΣΤΕΝΟΞΕΝΙΚΟ: Παράσιτο με φυλογενετικά περιορισμένο εύρος ξενιστών.

STENOHOSPITALISCH: Ein Parasit, der nur eine eng begrenzte Anzahl an Wirten besiedeln kann.

STENOHOSPITALIQUE: Se dit dun parasite ayant une gamme dhôtes très étroite.

STENOSPILALE: Un parassita con un ristretto range di ospiti.

STENOHOSPITAL: Parasitt med et fylogenetisk trangt spekter av verter.

Was this helpful?
Que tiene una gama estrecha de tolerancia a un factor determinado, tal como la temperatura; es decir estenotérmico.


STENOTYPIC: Having a narrow tolerance range for a given factor such as temperature; i.e. stenothermal.

ΣΤΕΝΟΤΥΠΙΚΟΣ: Ο έχων στενό εύρος ανοχής για ένα συγκεκριμένο παράγοντα όπως η θερμοκρασία, τουτέστιν στενόθερμος.

STENOTYPISCH: Eine eng begrenzte Toleranzgrenze gegenüber bestimmten Faktoren wie z.B. Temperatur aufweisend.

STENOTYPIQUE: Ayant une gamme étroite de tolérance dun facteur déterminé, telle que la température; cest-à-dire sténothermique.

STENOTIPICO: Avente un breve intervallo di tolleranza per un dato fattore quale la temperatura; es. stenotermico.

STENOTYP: Har et trangt toleranseområde for en gitt faktor, f.eks. temperatur (stenoterm).

Was this helpful?
Enzima que hidroliza la unión éster entre un alcohol y un ácido graso.


ESTERASE: Enzyme which hydrolyzes ester bonds between fatty acids and alcohols.

ΕΣΤΕΡΑΣΗ: Ενζυμo που υδρολύει τον εστερικό δεσμό μεταξύ των λιπαρών οξέων και των αλκοολών.

ESTERASE: Enzyme, die die Esterbindungen zwischen Fettsäuren und Alkohol hydrolysieren.

ESTERASE: Enzyme qui hydrolyse la liaison ester entre un alcool et un acide gras.

ESTERASI: Enzima che idrolizza i legami degli esteri (fra gli acidi grassi e gli alcoli).

ESTERASE: Enzym som hydrolyserer esterbindinger mellom fettsyrer og alkoholer.

Was this helpful?
(1) Libre de microorganismos. (2) Infértil.


STERILE: (1) Free from microorganisms. (2) Infertile.

ΣΤΕΙΡΟΣ: (1) Ελεύθερος μικρο-οργανισμών. (2) Αγονος.

STERIL: (1) Frei von Mikroorganismen;(2) unfruchtbar.

STERILE: (1) Qui est exempt de tout micro-organisme. (2) Infertile.

STERILE: (1) Liberi da microrganismi. 2) Non fertile.

STERIL: (1) Fri for mikroorganismer. (2) Ufruktbar.

Was this helpful?
(1) Destrucción de todas las formas de vida microbiana en objeto o una muestra. Existen muchos métodos de esterilización; química, térmica (autoclave), irradiación por rayos ultravioletas, rayos ionizantes. (2) Hacer infértil.


STERILIZATION: (1) The destruction of all forms of microbial life on or in objects/samples: there are several methods of sterilization, e.g. chemical compounds, ultra-violet radiation, ionizing radiation and heat (autoclave). (2) Rendering infertile.

ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ, ΣΤΕIΡΩΣΗ: (1) Η καταστροφή όλων των μορφών μικροβιακής ζωής σε αντικείμενα ή δείγματα: Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποστείρωσης όπως: με χημικά μέσα, με υπεριώδη ακτινοβολία, ιονίζουσα ακτινοβολία και θερμότητα (αυτόκαυστο). (2) Στείρωση: Μετατροπή ενός οργανισμού σε μή γόνιμο.

STERILISIERUNG: (1) Die Abtötung jeglicher mikrobieller Organismen auf/oder in Objekten/Proben: verschiedene Methoden werden zur Sterilisation angewandt, unter anderem der Einsatz von chemischen Substanzen, ultraviolette Strahlung, ionisierende Strahlung und Hitze (Autoklav). (2) Unfruchtbar machen.

STERILISATION: (1) Destruction de toutes formes de vie microbienne sur/ou dans un objet ou échantillon. Il existe plusieurs méthodes de stérilisation; chimique, thermique (autoclave), irradiation par des rayons ultraviolets, rayons ionisants. (2) Rendre infertile.

STERILIZZAZIONE: (1) Destruzione di tutte le forme di vita microbica su o in oggetti /campioni: esistono alcuni metodi di sterilizzazione es. composti chimici, radiazioni ultraviolette, radiazioni ionizzanti e calore (uso dellautoclave). (2) Reso non fertile.

STERILISASJON: (1) Utrydding av alle former for mikrobielt liv på eller i en prøve. Det finnes flere metoder for sterilisasjon, f.eks. ved hjelp av kjemiske forbindelserer, UV-stråling, ioniserende tråling og varme (autoklavering). (2) Ufruktbargjøring.

Was this helpful?
Reducción o supresión de capacidades reproductoras observadas en ciertos organismos híbridos.


HYBRID STERILITY: Reduction or suppression of the reproductive fitness in observed in some hybrid organisms.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ: Η μείωση ή αναστολή της αναπαραγωγικής ικανότητας που παρατηρείται σε ορισμένα υβρίδια.

HYBRIDENSTERILITÄT:: Verringerung oder Unterdrückung der Reproduktionsfähigkeit bei einigen Hybridenkreuzungen.

STERILITE DES HYBRIDES: Réduction ou suppression des capacités reproductrices observées chez certains organismes hybrides.

STERILITA DELLIBRIDO: Riduzione o soppressione della fitness riproduttiva osservata in alcuni organismi ibridi.

HYBRIDSTERILITET: Reduksjon eller undertrykkelse av reproduktiv skikkethet i en hybrid organisme.

Was this helpful?
Esterilización de agua por irradiación ultravioleta.


UV STERILIZATION: The sterilization of water by means of UV radiation.

ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡIΩΔΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ: Η αποστείρωση του νερού με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

UV- STERILISATION: Die Sterilisation von Wasser durch Bestrahlung mit unsichtbaren elektromagnetischen Wellen (UV-Strahlung).

STERILISATION PAR UV: La stérilisation de leau par la radiation ultraviolette.

STERILIZZAZIONE UV : La sterilizzazione dellacqua mediante raggi UV.

UV-DESINFISERING: Desinfeksjon av vann ved bruk av UV-stråling.

Was this helpful?
Miembro de un grupo de compuestos orgánicos caracterizados por la presencia de un grupo ciclopentano-peridro-fenantreno. Hormonas importantes secretadas por la corteza suprarrenal y las gónadas que incluye los estrógenos, andrógenos y mineralocorticoides.


STEROID: Common term for anabolic steroids. They are a group of biologically active organic compounds secreted by the adrenal cortex, testis, ovary and placenta and are characterized by the presence of a cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. They include the oestrogens, androgens and mineralocorticoids.

ΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ: Κοινός όρος γιά τα αναβολικά στεροειδή. Ομάδα βιολογικά ενεργών οργανικών ενώσεων που εκκρίνονται από τον φλοιό των επινεφριδίων, τους όρχεις, τις ωοθήκες και τον πλακούντα. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός δακτυλίου cyclopentanoperhydrophenanthrene και περιλαμβάνουν τα οιστρογόνα, ανδρογόνα και τα μεταλλοκορτικοειδή.

STEROID: Allgemeiner Begriff für anabolische Steroide. Sie sind eine Gruppe biologisch aktiver organischer Verbindungen, die von Hirnanhangdrüse, Keimdrüsen und der Gebärmutter sekretiert werden. Charakterisiert sind sie durch einen Cyclopentanoperhydrophenanthren-Ring. Zu ihnen gehören Östrogene, Androgene und Mineralocorticoide.

STEROIDE: Membre dun groupe de composés organiques caractérisés par la présence dun cycle cyclopentane-perhydro-phenanthrene. Hormones importantes sécrétées par le cortex adrénal et les gonades qui comprennent les estrogènes, les androgènes et les minéralo-corticoïdes.

STEROIDE: Termine comune impiegato per indicare gli steroidi anabolici. Sono un gruppo di composti organici biologicamente attivi secreti dalla corteccia surrenale, dal testicolo, dallovario e dalla placenta, caratterizzati dalla presenza di un anello di ciclopentanoperidrofenantrene. Comprendono gli estrogeni, gli androgeni e i mineralcorticoidi.

STEROID: Vanlig betegnelse for anabole steroider. Er en gruppe biologisk aktive organiske komponenter som hos fisk skilles ut fra interrenallegeme, testikkel og ovarie. Alle steroidene er kolesterol derivater med en karakteristisk ringstruktur. Inkluderer androgener, ostrogener og kortikosteroider.

Was this helpful?
Toda sustancia de origen natural que sirve como fertilizante en agricultura y en acuicultura; muchas deriven de deshechos animales. Tradicionalmente los sistemas de cultivo integrados (por ejemplo cultivo de pez-pato) utilizaban directamente el estiércol para estimular la producción primaria en estanques.


MANURE: Any substance of natural origin which is used as a fertilizer in agriculture and aquaculture; mainly derived from intensive animal husbandry. Traditionally, integrated farming systems (e.g. fish-cum-duck culture) use manure directly to stimulate primary production in ponds.

ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ: Κάθε ουσία συνήθως φυσικής προέλευσης η οποία χρησιμοποιείται ως λίπασμα π.χ. κοπριά.

DÜNGER: Jede Substanz natürlicher Herkunft (Jauche), die man einsetzt, um dem Boden Nährstoffe zur Verbesserung des Pflanzenwachstums (Agrikultur) zuzuführen oder die Primärproduktion in Teichen anzuregen (Aquakultur u.a. integrierte Systeme wie Fisch-Geflügel-Kombination).

FUMIER: Toute substance dorigine naturelle qui sert de fertilisant en agriculture et en aquaculture; beaucoup dérivent de déchets animaux. Traditionellement les systèmes délevage intégrés (par exemple culture poisson-canard) utilise directement le fumier pour stimuler la production primaire en étang.

CONCIME: Qualsiasi sostanza di origine naturale utilizzata come fertilizzante in agricoltura e acquacoltura; per lo più derivante da zootecnia intensiva. Normalmente, i sistemi di allevamento integrato (es. allevamento di pesci e anatre) usano direttamente questo tipo di fertilizzazione per stimolare la produzione primaria negli stagni.

GJØDSEL: Enhver naturlig substans brukt som gjødningsmiddel i landbruk og havbruk. Hovedsakelig fra intensivt husdyrhold. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. kylling-gris-fisk oppdrett) brukes gjødsel (husdyrmøkk) direkte i fiskedammene for å øke primærproduksjonen.

Was this helpful?
Cambio en el ambiente de un organismo o en una parte de este último, que induce un cambio de su fisiología o de su comportamiento.


STIMULUS: Any change in the environment of an organism or part of it, which produces a change in its physiology or behaviour.

ΕΡΕΘIΣΜΑ: Κάθε αλλαγή στο περιβάλλον ενός οργανισμού ή μέρους του, που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην φυσιολογία ή στην συμπεριφορά του.

STIMULUS: Jede Veränderung in der Umwelt eines Organismus, die eine Änderung in der Aktivität desselben bewirkt.

STIMULUS: Changement dans lenvironnement dun organisme ou dans une partie de celui-ci, induisant un changement de sa physiologie ou de son comportement.

STIMOLO: Qualsiasi cambiamento intervenuto nellambiente che interessa un organismo o parte di esso e produce un cambiamento nella sua fisiologia o nel suo comportamento.

STIMULUS: En forandring i en organismes miljø, som gir en forandring i organismens fysiologi eller atferd.

Was this helpful?
Parte tubular o sacular del tubo digestivo de vertebrados, entre el esófago y el intestino; normalmente es la parte más amplia, fusiforme y muscular. Funciona durante el almacenamiento transitorio de la comida y digiere parcialmente las proteínas. En peces piscívoros, el estómago tiende a ser muy definido. En cambio en herbívoros y omnívoros es un continuum tubular o sacular, lo cual tiene efectos en el régimen de alimentación. Los ciprínidos no tienen estómago ni glándulas secretoras de jugos g


STOMACH: The tubular or sacular part of the digestive tract, between the oesophagus and the intestine. It functions in the short-term storage of food and partial digestion of proteins. In piscivorous fish, the stomach tends to be well defined; in herbivorous/ omnivorous fish, it is somewhat tubular in shape and there is a continuum from tubular to sac form which has an effect on the feeding regime. Cyprinids have neither stomachs nor digestive fluid-secreting glands.

ΣΤΟΜΑΧΟΣ: Το σωληνοειδές ή ασκοειδές τμήμα του πεπτικού συστήματος το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον οισοφάγο και το έντερο. Χρησιμεύει στην προσωρινή αποθήκευση της τροφής και την απορρόφηση πρωτεϊνών. Στα ιχθυοφάγα ψάρια είναι συνήθως καλά αναπτυγμένος. Στα φυτοφάγα/ παμφάγα ψάρια έχει συνήθως σωληνοειδή μορφή, ενώ υπάρχει μια συνέχεια από τη σωληνοειδή στην ασκοειδή μορφή γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες παροχής της τροφής. Οι κυπρίνοι δεν διαθέτουν στόμαχο ούτε αδένες απορρόφησης υγρών.

MAGEN: Der tubulare oder sacculare Teil des Verdauungssystems, der zwischen dem Ösophagus und dem Darm liegt. Er funktioniert als Kurzzeitspeicher für die Nahrung (u.a. bei Schlingern) und ist an der partiellen Verdauung von Proteinen beteiligt. In Raubfischen ist der Magen gut ausgeprägt; in herbivoren und omnivoren Fischen ist er meist in Tubusform, mit allen Übergängen bei zunehmender carnivorer Lebensweise von der Tubular- zur Sacculus-Form. Cypriniden haben weder Magen noch Drüsen, die Verdauungss

ESTOMAC : Région, tubulaire ou en forme de sac, du tube digestif entre l’œsophage et l’intestin. Sa fonction réside dans le stockage à courte terme des aliments et la digestion partielle des protéines. Chez les poissons piscivores, l’estomac est généralement bien défini. Par contre, chez les poissons herbivores et omnivores l’estomac est plutot tubulaire avec une transition progressive entre une forme tubulaire et en sac suivant le régime alimentaire.

STOMACO : La parte tubolare o sacciforme nel digerente dei vertebrati, tra l’esofago e l’intestino; generalmente la parte più muscolosa, larga, suttile del tratto digerente. Accumula l’alimento per breve periodo, specialmente per la digestione delle proteine. Nei pesci carnivori lo stomaco è ben definito, mentre negli erbivori e negli onnivori ha una forma tubulare meno definita. La carpa non possiede stomaco e neppure ghiandole che secernono i fluidi digestivi tipici dell’organo.

MAGE(SEKK): Den tubulære eller poseformete delen av fordøyelseskanalen mellom spiserøret og tarmen hos vertebrater. Ofte den videste delen av fordøyelsessystemet og ofte spindelformet og veldig muskulær. Har funksjon som korttidslager for føde og delvis fordøyelse av proteiner. Hos fiskeetende fisk pleier magesekken a være veldefinert, mens den hos herbi- og omnivorer er mer pose- til tubeformet og med uklar (makroskopisk) overgang til tarmen. Karpefisk mangler magesekk og tilhørende fordøyelseskjertler.

Was this helpful?
Inflamación de la mucosa bucal.


STOMATITIS: Inflammation of the soft tissues of the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: Φλεγμονή των μαλακών ιστών του στόματος.

STOMATITIS: Entzündung der Mundschleimhaut.

STOMATITE: Inflammation de la muqueuse buccale.

STOMATITE: Infiammazione del tessuto molle della bocca.

STOMATITT (MUNNSAR): Betennelse i munnens slimhinne.

Was this helpful?
Orden de crustáceos marinos con apéndices adaptados Squilla mantis.


STOMATOPODA: Order of marine crustaceans with raptorial arms; includes the mantis shrimp (Squilla mantis).

ΣΤΟΜΑΤΟΠΟΔΑ: Τάξη θαλάσσιων καρκινοειδών με αρπακτικούς βραχίονες, περιλαμβάνει το εδώδιμο είδος Squilla mantis (κατσαρίδα της θάλασσας).

STOMATOPODA: Ordnung mariner Crustaceen mit Fangarmen; die Heuschreckenkrebse (Squilla mantis) fallen in diese Ordnung.

STOMATOPODES: Ordre de crustacés marins avec des appendices adaptés, par exemple Squilla mantis.

STOMATOPODI: Ordine di crostacei marini i cui esemplari possiedono 5 paia di piedi mascellari di cui uno molto robusto, appartiene a questo ordine la cicala di mare (Squilla mantis).

STOMATOPODA: Orden av marine krepsdyr tilhørende storkrepsene (Malacostraca). Har fangarmer.

Was this helpful?
Métodos utilizados por un animal en la búsqueda de la comida.


FORAGING STRATEGY: The methods employed by an organism in its search for food.

ΝΟΜΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.

FORAGING, STRATEGIE DER NAHRUNGSSUCHE: Im Deutschen wird häufig der englische Begriff benutzt, da kein passendes Schlagwort üblich ist. Eine Methode, die ein Organismus während seiner Suche nach Futter anwendet.

STRATEGIE DE FOURRAGE: Les méthodes employées par un animal dans sa recherche de la nourriture.

RICERCA DELLALIMENTO (STRATEGIA DI): Metodo impiegato da una specie od un organismo nella ricerca dellalimento.

STRATEGI FOR NÆRINGSSØK: Metodene som brukes av en organisme for å søke etter mat.

Was this helpful?
(1) Estrategia de gestión destinada a asegurar el buen estado de salud de organismos de cultivo y así optimizar su crecimiento. Esta estrategia consiste en eliminar regularmente la presencia de agentes patógenos aportando una respuesta eficaz y rápida si es necesario. (2) Dícese igualmente de la gestión de una epidemia infecciosa puntual en un lugar específico con el fin de limitar la progresión de la enfermedad hacia zonas no contaminadas.


DISEASE CONTROL: (1) Husbandry strategy aiming to maintain health of cultured species, achieved by frequent monitoring for pathogens so that the presence of diseases is noticed and reacted to quickly. This helps to maintain the stock in a healthy condition for optimal growth. (2) The management of an outbreak of disease in a specific area and time; methods or procedures used to limit the spread of pathogens to areas where they are not known to exist.

ΑΣΘΕΝΕIΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ: (1) Στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των καλλιεργούμενων ειδών. Επιτυγχάνεται με τακτικό έλεγχο για την ανίχνευση παθογόνων, έτσι ώστε να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως η ύπαρξη ασθενειών. Αυτό βοηθά να διατηρείται το απόθεμα σε υγιή κατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη αύξηση. (2) Αντιμετώπιση μιας ασθένειας που εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο. Μέθοδοι ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης παθογόνων σε περ

KRANKHEITSKONTROLLE: (1) In der Tierhaltung diejenige Strategie, unter der die Gesundheit des gezüchteten Bestandes erhalten werden kann. Dies kann u.a. dadurch erreicht werden, daß eine regelmäßige Kontrolle auf Krankheitserreger durchgeführt wird, die ein frühzeitiges Erkennen von Krankheitsausbrüchen und ein rasches Eingreifen ermöglicht. Eine derartige Strategie hilft, den Bestand gesund zu erhalten und optimales Wachstum zu erzielen. (2) Der Begriff wird auch für das Management von Krankheitsausbrüchen zu gewi

STRATEGIE ANTI-INFECTIEUSE: (1) Stratégie de gestion destinée à assurer le bon état de santé des organismes délevage et ainsi doptimiser leur croissance. Cette stratégie consiste au dépistage régulier de la présence dagents pathogènes avec lapport dune réponse efficace et rapide si nécessaire. (2) Se dit également de la gestion dune épidémie infectieuse ponctuelle dans un lieu spécifique dans le but de limiter la progression de la maladie vers des zones non-contaminées.

CONTROLLO DELLE MALATTIE: (1) Strategia di allevamento che cerca di mantenere la buona salute delle specie allevate tramite frequenti monitoraggi sui patogeni in modo che la presenza della malattia sia notata precocemente. Questa strategia aiuta a mantenere le buone condizioni sanitarie e performance dei pesci in allevamento. (2) La gestione di una epidemia; metodi e procedure impiegate per limitare la diffusione dei patogeni nelle aree non ancora infette.

SYKDOMSKONTROLL: (1) Oppdrettsstrategi som har som mål å opprettholde god helse hos arter holdt i oppdrett, oppnådd ved regelmessig registrering av sykdomsfremkallende organismer slik at utbrudd av sykdommer blir oppdaget raskt og behandling iverksatt. Dette hjelper til med å holde fisken frisk, og god vekst oppnås. (2) Behandling av et sykdomsutbrudd på bestemt plass og tid. Metoder og prosedyrer som brukes til å begrense spredningen av sykdomsfremkallende organismer til områder der de ikke tidligere er kjent.

Was this helpful?
División de una masa de agua en capas horizontales de temperatura y de densidad diferentes, después del desarrollo de una termoclina. La zona de transición entre capas puede ser muy estrecha, sobre todo en los pequeños lagos de agua dulce y estanques acuícolas profundos en los cuales la estratificación queda estable únicamente durante el periodo de estancamiento estival. Al contrario, esta zona es a veces muy extendida; eso es a menudo el caso de sistemas oceánicos.


THERMAL STRATIFICATION: The division of a water body into layers of different temperature and density, owing to the development of a thermocline. The transitional layer can be very narrow, especially in small freshwater lakes and deep aquacultural ponds where thermal stratification often remains stable only during summer stagnation. Alternatively, the layers can be relatively extended, as is often the case in oceanic systems.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ο σχηματισμός σε ένα υδατικό σύστημα επάλληλων στρώματων διαφορετικής θερμοκρασίας και πυκνότητας (ανάπτυξη θερμοκλινικής βλ.λ.). Το μεταβατικό στρώμα ενδέχεται να είναι πολύ λεπτό όπως σε μικρές λίμνες ή βαθειές δεξαμενές υδατοκαλλιέργειας, όπου η θερμοκρασιακή στρωμάτωση συχνά παραμένει σταθερή μόνο κατά την διάρκεια της θερινής στασιμότητας ή πολύ εκτεταμένο όπως συχνά παρατηρείται σε ωκεάνεια συστήματα.

TEMPERATURSCHICHTUNG: Die Trennung von Wasserkörpern unterschiedlicher Temperatur aufgrund der Ausbildung einer Thermokline (Sprungschicht) im Wasser, durch die zwei Wassermassen unterschiedlicher Dichte getrennt werden. Die Übergangsschicht kann sehr dünn sein (eine Handbreit in kleinen Seen und Teichen; oft als Sommerstagnation auftretend) oder sehr ausgedehnt sein (gradueller Übergang; in ozeanischen Systemen).

STRATIFICATION THERMIQUE: La division dun plan deau en couches horizontales de température et de densité différentes, suite au développement dune thermocline. La zone de transition entre couches peut être très étroite, surtout dans les petits lacs deau douce et les étangs aquacoles profonds dans lesquels la stratification reste stable uniquement pendant la période de stagnation estivale. Au contraire, cette zone est parfois très étendue; ceci est souvent le cas dans les systèmes océaniques.

STRATIFICAZIONE TERMICA: Divisione di un corpo dacqua a diverse temperature e densita, conseguente allo sviluppo di un termoclino (vedi). Lo strato di transizione puo essere molto limitato, specialmente in piccoli laghi di acqua dolce e in bacini acquacolturali profondi, dove la stratificazione termica spesso rimane stabile solo durante il ristagno estivo. Alternativamente, gli strati possono essere relativamente estesi, come spesso accade nei sistemi oceanici.

TEMPERATURSTRATIFIKASJON: Oppdeling av en vannmasse i sjikt med ulik temperatur og tetthet, skyldig i dannelse av termoklin. De ulike vannlagene kan være svært smale, spesielt i små innsjøer og dype oppdrettsdammer der stratifikasjonen kun er stabil under sommerstagnasjonen. I havet er ofte lagen mer utstrakte.

Was this helpful?
Estado provocado en un organismo por un factor ambiental de tal manera que la respuesta de adaptación y el funcionamiento normal se ven suficientemente perturbados y que las probabilidades de supervivencia de este organismo se reducen de manera significativa. Un estés agudo es de corta duración (minutos a horas) y la respuesta fisiológica dura más que el estrés. Los estreses crónicos ambientales son continuados y a menudo imposibles de evitar en las condiciones de cultivo. Hacinamiento, variacio


STRESS: A state produced by any environmental factor which extends the normal adaptive response of an animal, or which disturbs the normal functioning to such an extent that the chances of survival are significantly reduced. Stress can be acute or chronic. An acute stress is one of short duration, minutes or hours, in which the time course of the response of the first outlasts that of the stress. Chronic environmental stresses are continuous forms of stress, from which, under aquaculture conditions, the

ΕΝΤΑΣΗ: Κατάσταση προκαλούμενη από έναν περιβαλλοντικό παράγοντα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια προσαρμοστικής απόκρισης ενός οργανισμού, ή που διαταράσσει την κανονική λειτουργία σε τέτοιο βαθμό ώστε οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται σημαντικά. Η ένταση ενδέχεται να είναι οξεία ή χρονία. Η οξεία ένταση είναι μικρής διάρκειας, (από λεπτά έως ώρες) κατά την οποία ο χρόνος απόκρισης διαρκεί περισσότερο από την διάρκεια της έντασης. Η χρόνια περιβαλλοντική ένταση είναι συνεχής μορφή έντασης, από τη

STRESS: Ein Zustand, der durch jedweden Umweltfaktor verursacht wird, der die normale adaptive Antwort oder die normale Funktion eines Tieres derart stört, daß die Überlebensfähigkeit signifikant reduziert wird. Streß tritt sowohl chronisch, als auch akut auf. Akuter Streß ist von kurzer Dauer (Minuten oder Stunden), die Auswirkungen machen sich erst nach Beendigung des Stresses bemerkbar. Chronischer Umweltstreß ist eine kontinuierliche Form des Streßes, vor der es, zumindet unter Aquakulturbedingungen

STRESS: Etat produit chez un organisme par un facteur environnemental tel que la réponse adaptative et le fonctionnement normal soient suffisamment perturbés de sorte que les chances de survie de cet organisme soient réduites de façon significative. Un stress aigu est de courte durée (minutes ou heures) et la réponse physiologique dure plus longtemps que le stress. Les stress chroniques environnementaux sont continus et souvent impossibles à éviter dans les conditions normales délevage. Surpopulation, v

STRESS: Stato prodotto da qualsiasi fattore ambientale che amplifica la normale risposta adattativa di un animale o che disturba le normali funzioni tanto che le opportunità di sopravvivenza risultano ridotte significativamente. Lo stress può essere acuto o cronico. Uno stress acuto è di breve durata, minuti od ore, e la risposta fisiologica dura più a lungo dello stress. Le forme di stress ambientale cronico sono forme continue a cui sono sottoposti i pesci allevati. Il sovraffollamento, la cattiva qu

STRESS: Summen av alle fysiologiske responser et dyr bruker til å opprettholde eller gjenopprette en normal metabolisme etter fysiske eller kjemiske endringer i miljøet. Stress kan være akutt eller kronisk. Akutt stress har kort varighet (minutter eller timer). Kronisk miljøstress er kontinuerlige former for stress, som fisk i oppdrett ikke kan rømme fra (f.eks. høy tetthet, sosial dominans, variabel vannkvalitet og uvanlige miljøforhold). Som et resultat aktiveres HHI-aksen (hypotalamus hypofyse interr

Was this helpful?
Estrés crónico de un organismo debido a una bajada de condiciones óptimas de su ambiente. El estrés crónico puede conducir a bajadas de apetito y de la tasa de crecimiento y aumento de la predisposición a las enfermedades infecciosas.


ENVIRONMENTAL STRESS: Chronic stress in an organism caused by less than optimum inherent conditions in their environment. Chronic stress can lead to depressed appetites and growth rates as well as heightened susceptibility to disease infection.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UMWELTSTRESS: Allgemeiner, wenig scharfer Begriff. Beschreibt einen Streß in einem Organismus, der durch Bedingungen hervorgerufen wurde, die unterhalb der optimalen Umweltbedingungen für diesen Organismus liegen. Chronischer Streß kann in der Aquakultur zu verringertem Appetit der Kulturobjekte führen, gefolgt von verringertem Wachstum sowie erhöhter Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Infektionen.

STRESS ENVIRONNEMENTAL: Stress chronique dun organisme dû à une baisse de conditions optimales de leur environnement. Le stress chronique peut conduire à des baisses dappétit et de taux de croissance et accroître les prédispositions aux maladies infectieuses.

STRESS AMBIENTALE: Stress cronico subito da un organismo causato da condizioni ambientali inferiori a quelle ottimali. Nei pesci in allevamento, lo stress cronico può causare perdita di appetito, ridotto tasso di crescita e anche ad una maggior vulnerabilità alle malattie.

MILJØSTRESS: Kronisk stress i en organisme grunnet suboptimale miljøforhold. Kronisk stress kan føre til nedsatt appetitt og vekstrate, i tillegg til økt mottakelighet for sykdommer.

Was this helpful?
Condiciones de hibridización (ADN-ADN o ADN-ARN) como temperatura o concentración de aditivos químicos que determinan el grado de similitud que dará lugar a moléculas híbridas.


STRINGENCY: Describes the physico-chemical conditions in which a labelled probe is hybridised to a target nucleic acid sequence. Decreased temperature and increased salt concentration favour hybridisation, allowing the probe to hybridise to partially complementary targets. Such conditions are referred to as low stringency. Under high stringency conditions (increased temperature and decreased salt concentration), only sequences with high complementarity to the probe will hybridise.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ: Περιγράφει τη φυσικοχημική κατάσταση κατά την οποία ένας σημασμένος ανιχνευτής (βλ.λ.) υβριδοποιείται με μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων στόχο. Η χαμηλή θερμοκρασία και η αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα ευνοούν την υβριδοποίηση, επιτρέποντας τον ανιχνευτή να συνδεθεί σε στόχους με σχετικά μικρή συμπληρωματικότητα. Τέτοιες συνθήκες ονομάζονται συνθήκες μειωμένης αυστηρότητας. Κάτω από συνθήκες υψηλής αυστηρότητας (αυξημένη θερμοκρασία, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα) μόνο οι αλληλουχίες με μεγάλη σ

TRENNSCHÄRFE: Beschreibt die physiko-chemische Bedingungen unter denen eine markierte PROBE in bezug auf ein Ziel-Nucleinsäurensequenz hybridisiert wird. Erniedrigte Temperatur und erhöhte Salzkonzentration stützen die Hybridisierung, wobei teilweise komplementäre Sequenzen hybridisiert werden. In solchen Fällen spricht man von “geringer Trennschärfe”. Bedingungen für eine hohe Trennschärfe sind erhöhte Temperatur und erniedrigte Salzkonzetration, wobei nur solche Sequenzen mit hoher Komplementarität hybrid

STRINGENCE : Terme décrivant les conditions physico-chimiques dans lesquelles une sonde est hybridée à une séquence d’acide nucléique cible. L’hybridation est favorisée par une température faible et une forte concentration en sel. Ces conditions sont dites de basse stringence et permettent l’hybridation de la sonde à des séquences partiellement complémentaires. Dans des conditions de forte stringence, c’est-à-dire température élevée et faible concentration en sel, seules les séquences entièrement complément

STRINGENZA: Descrive le condizioni chimiche e fisiche nelle quali una sonda marcata è ibridata con una sequenza target di acidi nucleici. Basse temperature e incremento della concentrazione salina favoriscono l’ibridazione permettendo alla sonda di ibridarsi con una parte del target complementare. Queste condizioni sono definite bassa stringenza. Nelle condizioni opposte di alta stringenza (aumento della temperatura e riduzione della concentrazione salina), vengono ibridate solo le sequenze che hanno alta c

STRINGENS: Forholdene ved DNA-DNA, DNA-RNA eller RNA-RNA hybridisering som bestemmer hvor stor grad av overensstemmelse som trengs for å danne hybrider (dobbeltstrenger). Påvirkes av temperatur og konsentrasjonen av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. Na+ og formamid). Høyere stringens gir mer spesifikke hybrider.

Was this helpful?
Grupo de hormonas esteroides sexuales femeninas que son producidas por el ovario de los vertebrados; entre ellos los más importantes son, el -estradiol, estrona y estriol.


OESTROGENS (ESTROGENS): A group of female sex steroid hormones produced in the vertebrate ovary; the principal ones include B-estradiol, estrone, and estriol.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ: Ομάδα στεροειδών ορμονών του θηλυκού φύλου στα σπονδυλωτά που παράγεται από την ωοθήκη. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν την Β-οιστραδιόλη, την οιστρόνη και την οιστριόλη.

ÖSTROGENE: Eine Gruppe weiblicher Steroidhormone, die in den Ovarien von Wirbeltieren gebildet werden; sie enthalten hauptsächlich B-Östradiol, Östrone und Östriol.

ESTROGENE: Membre dun groupe dhormones stéroïdes sexuelles femelles produites dans lovaire des Vertébrés dont les principales sont lestradiol, lestrone et lestriol.

ESTROGENI: Gruppo di ormoni steroidei sessuali femminili prodotti dall’ovario dei vertebrati, tra cui B-estradiolo, estrone ed estriolo.

OSTROGENER: Gruppe med hunnlige steroide (kolesterolderivater) kjønnshormoner, som produseres i ovariene hos virveldyr. Østradiol-17-b er det primære østrogenet i reproduksjonsfysiologi hos fisk (dannes fra testosteron i granulosacellene).

Was this helpful?
Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

TUPFER: Ein Sück aus Wolle oder Baumwolle, das benutzt wird, um Wunden von Schmutz zu befreien; auch um Ausscheidungsproben für Laboruntersuchungen zu entnehmen oder andere Verunreinigungen zu beseitigen.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

SCOVOLO: Pezzetto di cotone montato su un bastoncino, usato per la pulizia delle cavità o per ottenere campioni di secrezione ad es. per esami di laboratorio.

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

Was this helpful?
Desembocadura de un río dónde las mareas se hacen notar.


ESTUARY: That part of a river where the current meets ocean waters and is subject to its effects.

ΠΟΤΑΜΟΚΟΛΠΟΣ: Το μέρος του ποταμού, στο οποίο το ρεύμα του συναντά τις ωκεανικές παλίρροιες και υπόκειται στην επίδρασή τους.

ESTUAR: Teil eines Flußes (Mündungsgebiet), kann von Meeresströmungen und Tiden beeinflußt werden .

ESTUAIRE: Embouchure dun fleuve où se font sentir les marées.

ESTUARIO: La parte del fiume dove la corrente incontra le acque marine e ne subisce gli effetti.

ESTUARIUM: Delen av en elv der elvestrømmen møter havvannet. Kan bil påvirket av havstrømmer og tidevann.

Was this helpful?
Informe o estudio que evalúan los efectos potenciales o impactos de un proyecto propuesto sobre el medioambiente. El B.I.M. se somete entonces a la Autoridad de planificación en función de la organización del proyecto.


ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS): Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.

BILAN DIMPACT SUR LENVIRONNEMENT: Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

DICHIARAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (D.I.A.): Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento.

MILJØKONSEKVENSMELDING: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipencer sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt


STURGEON: Common term for members of the family Acipenseridae. Mostly found in fresh water in the northern hemisphere. They are characterised by a spindle-shaped body, bony scutes on the body and four barbels on the mouth. Economically important for their flesh and roe (caviar). Examples of sturgeon species include: the beluga (Husu huso), the Atlantic or Baltic (Acipencer sturio), the Siberian (A. baeri), the Russian (A. guldenstaedti), and the sterlet or European freshwater sturgeon (A. ruthenus). Hybri

ΣΤΟΥΡΓΙΟΝΙ: Κοινό όνομα για τα μέλη της οικογένειας των Αcipenseridae που βρίσκεται κυρίως στα γλυκά νερά του βορείου ημισφαιρίου. Χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδές σώμα, οστέϊνα λέπια γύρω από το σώμα και τέσσερις μύστακες στο στόμα. Οικονομικής σημασίας γιά την σάρκα και τις γονάδες τους (χαβιάρι). Παραδείγματα ειδών είναι η μουρούνα ή μπελούγκα (Husu huso), το στουργιόνι του Ατλαντικού και της Βαλτικής ή ξυρήχι (Acipencer sturio), της Σιβηρίας(A. baeri), το ρωσικό (A. guldenstaedti), και το στέρλετ ή ευ

STÖR: Allgemeiner Name für die Arten der Familie Acipenseridae. Meist im Süßwasser der nördlichen Hemisphäre. Die Fische sind durch einen spindelförmige Körperform, durch verknöcherte Scutae auf dem Körper, sowie durch vier Barteln am Maul charakterisiert. Fleisch und Rogen (Kaviar) sind geschätzte Produkte. Wichtige Störarten sind: der Beluga (Huso huso), der Atlantische oder Baltische Stör (Acipenser sturio), der Sibirische Stör (A. baeri), der Russische Stör (A. güldenstaedti), and der Europäische

ESTURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgéon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

STORIONE: Termine comune per definire una specie appartenente alla famiglia degli Acipenseridi ( che per la maggior parte si ritrovano nellemisfero settentrionale). Essi sono caratterizzati dallavere un corpo affusolato con degli scudi ossei sul corpo e quattro barbigli sulla bocca; economicamente importanti per le carni e le uova (caviale). Esempi di specie di storione comprendono: lo storione ladano (Huso huso), lo storione comune (Acipenser sturio), lo storione siberiano (Acipenser baheri), lo storione

STØR: Vanlig betegnelse for medlemmer av familien Acipenseridae. Vanligst i ferskvann på nordlige halvkule. Karakterisert ved en spindelformet kropp, beinplater på kroppen og fire barber i munnviken. Økonomisk viktige arter på grunn av kjøttet og rognen (kaviar). Eksempler på arter er: Beluga (Huso huso), atlantisk eller østersjøs (Acipenser sturio), sibirsk (A. baeri), russisk (A. guldenstaedti) og europeisk ferskvannsstør (A. ruthenus). Hybrider brukes i oppdrett, f.eks. hybrid mellom H. Huso og A.

Was this helpful?
Término popular que designa los miembros de la familia de los Acipenseridae, peces que se encuentran en general en las aguas dulces del hemisferio norte. Se caracterizan por un perfil afilado, escamas óseas y cuatro barbillas alrededor de la boca. Se considera de gran importancia económica por su carne y por las huevas (caviar). El esturión incluye las siguientes especies: el beluga (Huso huso), el esturión atlántico o báltico (Acipencer sturio), El siberiano (A. baeri), el ruso (A. guldenstaedt


CASPIAN STURGEON: A local but also internationally used name for the Caspian sturgeon Acipenser güldenstaedtii. The fish is anadromous and comprises separate stocks within the Caspian Sea though several stocks also exhibit winter and summer races, depending on the onset of their spawning migration.

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ: Κοινή και διεθνής ονομασία για το στουριόνι (βλ.λ) της Κασπικής Θάλασσας Acipenser guldenstaedtii. Το ψάρι αυτό ανήκει στα ανάδρομα είδη και εμφανίζει ανεξάρτητους πληθυσμούς στη Κασπία Θάλασσα. Ορισμένοι πληθυσμοί διαχωρίζονται περαιτέρω σε χειμερινές ή θερινές φυλές, διαχωρισμός ο οποίος εξαρτάται από την έναρξη της αναπαραγωγικής τους μετανάστευσης. ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ

KASPISCHER STÖR: Allgemeiner Name für die Arten der Familie Acipenseridae. Meist im Süßwasser der nördlichen Hemisphäre. Die Fische sind durch einen spindel- förmige Körperform, durch verknöcherte Scutae auf dem Körper, sowie durch vier Barteln am Maul charakterisiert. Fleisch und Rogen (Kaviar) sind geschätzte Produkte. Wichtige Störarten sind: der Beluga (Huso huso), der Atlantische oder Baltische Stör (Acipenser sturio), der Sibirische Stör (A. baeri), der Russische Stör (A. güldenstaedti), and der Europäisch

CASPIAN STURGEON: Terme populaire désignant les membres de la famille Acipenseridae, poissons rencontrés, pour la plupart dentre eux, dans les eaux douces de lhémisphère nord. Caractérisés par leur profil effilé, des scutes osseux et quatre barbes autour de la bouche. Dimportance économique compte tenu de leur chair et leur rogue (caviar). Comprend les espèces suivantes: béluga (Huso huso), lesturgeon baltique (Acipenser sturio), lesturgeon de Sibérie (A. baeri), lesturgeon Russe (A. guldenstaedti) et lesturgeon

STORIONE DEL CASPIO: Termine comune per definire una specie appartenente alla famiglia degli Acipenseridi ( che per la maggior parte si ritrovano nellemisfero settentrionale). Essi sono caratterizzati dallavere un corpo affusolato con degli scudi ossei sul corpo e quattro barbigli sulla bocca; economicamente importanti per le carni e le uova (caviale). Esempi di specie di storione comprendono: lo storione ladano (Huso huso), lo storione comune (Acipenser sturio), lo storione siberiano (Acipenser baheri), lo storione

KASPISK STØR: Vanlig betegnelse for russisk (A. guldenstaedti).

Was this helpful?
(1) Etapa natural del desarrollo caracterizada por los estados juveniles, intermedio entre el estado larval y el estado adulto, de moluscos, crustáceos y peces salvajes. (2) En acuicultura: forma de cultivo intermedio entre las hueveras y creaderos (Hatchery) y el sistema de engorde.


NURSERY: (1) In wild molluscs, crustaceans and fish: refers to the site occupied by juveniles between the larval and adult stages. (2) In aquaculture: a farming system intermediate between the hatchery and grow-out stages.

ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ: (1) Η περιοχή που συγκεντρώνονται τα νεαρά άτομα άγριων πληθυσμών μαλακίων, καρκινοειδών ή ψαριών μετά την προνυμφική και πριν την ενήλικη φάση. (2) Στη υδατοκαλλιέργεια (προπάχυνση): ενδιάμεσο σύστημα καλλιέργειας μεταξύ του εκκολαπτηρίου και της πάχυνσης

BRUTANSTALT: Im Deutschen ist kein in gleicher Weise allgemeingültiger Begriff verfügbar. Bedeutet im Englischen zweierlei. (1) Der Standort oder das Gebiet, in denen sich die Jungtiere der Wildbestände von Mollusken, Krebsen und Fischen aufhalten. (2) In der Aquakultur bezieht sich der Begriff auf ein Kultursystem, das Individuen aus der Brutanstalt aufnimmt und weiterzieht, bevor sie der Abwachsanlage zugeführt werden.

NURSERIE: (1) Site naturel occupé par les stades juvéniles, intermédiaires entre les stades larvaires et le stade adulte, de mollusques, crustacés et poissons sauvages. (2) En aquaculture : forme de culture intermédiaire entre lécloserie et le système de grossissement.

NURSERY: (1) Zona occupata dai giovani esemplari (stadi compresi tra larva e adulto) di crostacei, molluschi e pesci che vivono in ambiente naturale. (2) In acquacoltura: comparto produttivo nel quale ha luogo la prima fase di accrescimento degli organismi allevati.

OPPVEKST: (1) Hos ville bestander av bløtdyr (mollusker), fisk og krepsdyr: Henviser til områdene der de holder seg når de er unge (juvenile), mellom larve- og voskenstadiet. (2) I akvakultur: Oppdrett av en organisme mellom klekking og tilvekstfasen. På norsk ofte henvist til som produksjon av f.eks. settefisk og -skjell.

Was this helpful?
Dícese de vientos predominantes en verano que soplan del norte sobre el mediterráneo oriental y sobre todo sobre el mar Egeo; similares al Monzón y al Maestro del mar adriático. Los antiguos griegos decían que los vientos etesios soplan durante cuarenta días a partir del levantamiento heliaco de Sirius. Estos vientos (juntos con los vientos Existan y shamal) se asocian a la fuerte depresión que se desarrolla en verano sobre el noroeste de la India. Normalmente comportan cielos despejados y un ti


ETESIANS: The prevailing northerly winds in summer in the eastern Mediterranean and especially the Aegean Sea; similar to Monsoon and equivalent to the Maestro of the Adriatic Sea. According to the ancient Greeks, the Etesians blow for forty days beginning with the heliacal rising of Sirius. They are associated (along with the seistan and shamal) with the deep low pressure area which forms in summer over northwest India. They bring clear skies and dry, relatively cool weather.

ΕΤΗΣIΕΣ (ΜΕΛΤΕΜIΑ): Οι επικρατούντες το καλοκαίρι βόρειοι άνεμοι στην ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Κατά βάση παρόμοιοι με τους μουσώνες και ισοδύναμοι με τον μαiστρο της Αδριατικής. Σύμφωνα με τους αρχαίους Ελληνες, οι ετησίες φυσούν επί σαράντα ημέρες, αρχίζοντας με την ηλιακή ανατολή του Σείριου. Συνδέονται (μαζί με τον seistan και shamal) με την περιοχή εξαιρετικά χαμηλών πιέσεων που σχηματίζεται το καλοκαίρι πάνω από τη βορειοδυτική Iνδία. Φέρνουν αίθριο ουρανό και ξηρό, σχετικά δροσερό καιρό

ETESIEN: Die im östlichen Mittelmeer im Sommer (April bis Oktober) vorherrschenden Winde, besonders im Ägäischen Meer; sie sind grundsätzlich dem Monsun ähnlich und vergleichbar zum "Maestro" des Adriatischen Meeres. Nach historischen, griechischen Überlieferungen wehen die Etesien für vierzig Tage mit dem Aufgang des Sirius. Sie hängen mit dem Tiefdruckgebiet zusammen, das sich im Sommer über dem Nordwesten Indiens bildet. Sie bringen klares, trockenes und relativ kaltes Wetter.

ETESIEN: Se dit des vents, prédominants en été, qui soufflent du nord sur la Méditérranée orientale et surtout la mer dEgée; éssentiellement similaires à la Mousson et au Maestro de la mer Adriatique. Les Grecs de lantiquité disaient que les vents étésiens soufflent pendant quarante jours à partir du lever héliaque de Sirius. Ces vents (avec les vents Seistan et Shamal) sont associés à la profonde dépression qui se développe en été sur le nord-ouest de lInde. Ils apportent un ciel dégagé et un temps sec

ESTESII (O MELTEMI): Venti estivi costanti, asciutti e forti che soffiano da da N o NW del Mar Mediterraneo orientale; paragonabili ai monsoni. Secondo gli antichi greci, i venti estèsii iniziano a spirare con il sorgere di Sirio e continuano a spirare per quaranta giorni. Questi venti (con i venti Seistan e Shamal) sono associati ad un’area con bassa pressione che si forma in estate sul nordovest dell’India. Portano cieli tersi e tempo relativamente fresco.

ETESIANER: De vanlige nordlige vindene om sommeren på den østlige Middelhavet, spesielt Egeerhavet. Liknende Monsun og tilsvarende ”Maestro” i Adriaterhavet. Ifølge gammle grekerene blåste Etesianene i førti dager, og begynte med den skrueformete stigningen av Sirus. Etesianene er tilknyttet de lave lavt-trykks områdene som dannes om sommeren over nordvest India. De gir klar himmel og klar og relativt kald vêr.

Was this helpful?
Estudio de las causas de las enfermedades, sean directas o de predisposición, y su modo de acción. Etiología no es sinónimo de causa o patogénesis de una enfermedad, pero a menudo es utilizada en el sentido de patogénesis.


AETIOLOGY (etiology): The study of the causes of diseases, both direct and predisposing, and the mode of their operation; not synonymous with cause or pathogenesis of disease, but often used to mean pathogenesis.

ΑIΤIΟΛΟΓIΑ : Η μελέτη των αιτίων μιας ασθένειας, άμεσων και προδιαθεσιακών καθώς και του τρόπου με τον οποίο επενεργούν. Δεν είναι συνώνυμο με την αιτία ή την παθογένεση της ασθένειας αλλά συχνά χρησιμοποιείται με την έννοια της παθογένεσης.

ÄTIOLOGIE: Das Studium der Ursachen von Krankheiten oder die Summe der Krankheitsfaktoren. Nicht synonym mit der Ursache oder der Pathogenese einer Krankheit, jedoch oftmals hierfür verwendet.

ETIOLOGIE: Létude des causes des maladies, quelles soient directes ou prédisposantes, et de leur mode daction. Etiologie nest pas synonyme avec cause ou pathogenèse dune maladie, mais est souvent employée dans le sens de pathogenèse.

EZIOLOGIA: Lo studio delle cause delle malattie, sia dirette che da predisposizione, e il modo della loro comparsa; non è sinonimo di causa o patogenesi della malattia, ma spesso il termine è usato per significare patogenesi.

ETIOLOGI: Studiet av sykdommers årsaker (direkte og disponerende) og virkningsmekanismer: ikke synonymt med en sykdomsårsak eller patogenese selv om det ofte blir brukt i den mening.

Was this helpful?
Una lista descriptiva de los elementos de comportamiento de una especie determinada, típicamente, el comportamiento individual o las interacciones de las parejas.


ETHOGRAM: A list or description of the behavioural patterns of a given species, typically of individual behaviour or pair interactions.

ΗΘΟΓΡΑΜΜΑ: Πίνακας ή περιγραφή των μοντέλων συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου είδους, συνήθως όσον αφορά την ατομική συμπεριφορά ή τις αλληλεπιδράσεις των ζευγών.

ETHOGRAM: Eine Liste von Beschreibungen von Verhaltensmustern einer bestimmten Art; typisch bei Individual- oder Paarverhalten.

ETHOGRAMME: La liste déscriptive des éléments du comportement dune espèce déterminée, typiquement, le comportement individuel ou les intéractions des couples.

ETOGRAMMA: La lista o la descrizione dei comportamenti di una data specie, tipicamente di un comportamento individuale o di interazioni di coppie.

ETOGRAM: En liste eller beskrivelse av atferdsmønsteret til en gitt art, da typisk av individuell atferd eller interaksjoner mellom par.

Was this helpful?
El estudio del comportamiento de los animales.


ETHOLOGY: The science of animal behaviour.

ΗΘΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη της συμπεριφοράς των ζώων.

ETHOLOGIE: Die Wissenschaft von der Biologie des Verhaltens der Tiere.

ETHOLOGIE: Létude du comportement des animaux.

ETOLOGIA: La scienza che studia il comportamento animale.

ETOLOGI: Vitenskapen om atferd hos dyr.

Was this helpful?
Relativo al comportamiento, sobre todo a los aspectos específicos de una especie.


ETHOLOGICAL: Pertaining to behaviour, particularly the species- specific aspects of behaviour.

ΗΘΟΛΟΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στη συμπεριφορά, ιδιαιτέρως σε πλευρές της συμπεριφοράς χαρακτηρίζουν ένα είδος.

ETHOLOGISCH: Das Verhalten beschreibend; besonders das spezielle Artverhalten.

ETHOLOGIQUE: Relatif au comportement, surtout en se qui concerne les aspects spécifiques à une espèce.

ETOLOGICO: Si riferisce al comportamento, particolarmente agli aspetti comportamentali specie-specifici.

ETOLOGISK: Vedrører atferd, spesielt de artsspesifikke aspektene av atferd.

Was this helpful?
Dícese de células con núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con un citoplasma organizado; aplícase a las células y organismos animales y vegetales.


EUKARYOTIC: Referring to cells which have a definitive nucleus delineated by a membrane and used in relation to organisms with such a feature.

ΕΥΚΑΡΥΩΤIΚΟΣ: Αναφέρεται σε κύτταρα που καλά σχηματισμένο πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από μεμβράνη. Χρησιμοποιείται και προκειμένου για οργανισμούς που διαθέτουν ευκαρυωτικά κύτταρα. Πρβ. προκαρυωτικός.

EUKARYOT: Bezieht sich auf Zellen mit echtem Zellkern, der von einer Membran umgeben ist. Wird in Zusammenhang mit denjenigen Organismen verwendet, die dieses Merkmal aufweisen.

EUCARYOTE: Organisme dont les cellules possèdent un noyau bien défini, délimité par une enveloppe nucléaire.

EUCARIOTE: Si riferisce alle cellule che hanno un nucleo definito circondato da una membrana. Il termine viene usato quando si parla di organismi che hanno queste caratteristiche.

EUKARYOT: Henviser til alle celler som har en definert kjerne omsluttet av en membran, og brukt i forbindelse med organismer som har dette trekket. Jfr. prokaryot.

Was this helpful?
Género de la familia de las algas Solieriáceas con más de una docena de especies, cuatro de las cuales (E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae y E. Alvarezii) son importantes para la acuicultura (sobre fondos, en línea o en cultivos flotantes). Las dos últimas especies dominan la acuicultura marina en Filipinas e Indonesia y también se cultivan en China y algunas islas del Pacífico. El género Kappaficus es también importante en los cultivos de plantas marinas. Productos como los carragenatos


EUCHEMA: A genus of red seaweed,Rhodophyceae, (belonging to the family Solieriaceae) of more than a dozen species, four of which are important in aquaculture (mainly near bottom, pole-line and float culture), E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae and E. alvarezii. The latter two species dominate mariculture in the Philippines and Indonesia and are also cultured in China and some western Pacific islands. The genus Kappaphycus is also important in marine seaweed culture; economically important product

EUCHEMA: Γένος ερυθρών (Rhodophyceae) θαλάσσιων φυκιών τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Solieriaceae με πάνω από δέκα είδη, εκ των οποίων τέσσερα (E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae και E. alvarezii) είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες. Τα τελευταία δύο είδη κυριαρχούν στις θαλασσοκαλλιέργειες των Φιλιππίνων και τις Ινδονησίας ενώ καλλιεργούνται συστηματικά επίσης στην Κίνα και σε ορισμένα νησιά του Ειρηνικού. Άλλο σημαντικό γένος των θαλάσσιων φυκοκαλλιεργειών είναι το γένος Kappaphycus απ

EUCHEMA: Eine Gattung der Rotalgen, Rhodophyceae (zur Familie Solieriaceae gehörend), mit mehr als einem Dutzend Arten, vier davon sind von besonderer Bedeutung für die Aquakultur (meist bodennaher Kultur: Stock-, Langleinen-, oder Floßkultur), E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae and E. alvarezii. Die letztgenannten beiden Arten dominieren in der Marikultur auf den Philippinen und in Indonesien; sie werden auch in China gezüchtet sowie in einigen westlichen Pazifischen Inseln. Die Gattung Kappaph

EUCHEMIA: Genre d’algue rouge (Rhodophycées), appartenant à la famille des Solieriacées. Plus de 12 espèces dont 4 sont importantes en aquaculture (culture proche du fond, sur des lignes ou en suspension) ; E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae et E . alvarezii. Les deux dernières dominent la mariculture aux Philippines et en Indonésie, mais sont également cultivées en Chine et certaines îles du Ouest Pacifique. Le genre Kappaphycus est également important en mariculture, le produit commercialement

EUCHEMA: Un genere (appartenente alla famiglia delle Solieriacee) al quale afferiscono più di una dozzina di specie, quattro delle quali sono importanti in acquacoltura (principalmente per quanto riguarda gli allevamenti bentonici e galleggianti),E. denticulatum, E. arnoldi, E. gelatinae ed E. alvezii. Le ultime due specie dominano la maricoltura nelle Filippine e in Indonesia, sono anche coltivate in Cina e in alcune isole del Pacifico occidentale. Il genere Kappaphycus è anche importante in colture mar

EUCHEMA: Slekt av makroalger (i familien Solieriaceae) med mer enn et dusin arter, hvorav fire viktige i akvakultur (nær bunn, på påler og i flytekulturer): E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae og E. alvarezii. De to sistnevnte artene dominerer marint oppdrett i Filippinene og i Indonesia og blir også dyrket i Kina og på noen vestlige stillehavsøyer. Slekten Kappaphycus er også viktig i marint oppdrett av sjøvekster, og økonomisk viktige produkter inkluderer kappa-karragener.

Was this helpful?
Material cromosómico que muestra una máxima intensidad de coloración durante la metafase y una intensidad baja durante la interfase. La heterocromatina es la parte del material cromosómico que muestra una intensidad elevada de coloración durante la interfase, la telofase y la profase.


EUCHROMATIN: The entire genome in the interphase except the heterochromatin; chromosome material showing its maximum staining during metaphase and less dense staining in the interphase. Heterochromatin is chromosome material that displays maximum staining in interphase telophase and prophase.

ΕΥΧΡΩΜΑΤIΝΗ: Το σύνολο του γονιδιώματος κατά τη μεσόφαση, εκτός της ετεροχρωματίνης. Χρωμοσωμικό υλικό που παρουσιάζει μέγιστη χρώση κατά τη διάρκεια της μετάφασης και λιγότερο έντονη χρώση κατά τη διάρκεια της μεσόφασης. Η ετεροχρωματίνη είναι το χρωμοσωμικό υλικό που παρουσιάζει μέγιστη χρώση κατά τη διάρκεια της μεσόφασης, τελόφασης και πρόφασης.

EUCHROMATIN: Gesamtmasse des Genoms in der Interphase mit Ausnahme des Heterochromatins. Chromosomenmaterial, das seine höchste Anfärbbarkeit während der Metaphase und weniger während der Interphase aufweist. Das Heterochromatin ist ein Chromosomenbestandteil, das seine höchste Anfärbbarkeit während der Interphase, Telophase und Prophase aufweist.

EUCHROMATINE: Matériel chromosmique montrant un maximum dintensité de coloration lors de la métaphase et une intensité plus faible à linterphase. Par contre lhétérochromatine est la partie du matériel chromosomique montrant un maximum dintensité de coloration lors de linterphase, de la télophase et de la prophase.

EUCROMATINA: L’intero genoma nell’interfase, tranne l’eterocromatina; materiale cromosomico mostrante la massima colorazione durante la metafase e meno densamente colorato nell’interfase. L’eterocromatina è un materiale cromosomico che mostra la massima colorazione durante l’interfase, la telofase e la profase.

EUKROMATIN: Hele genomet i interfase utenom heterokromatinet. Kromosommateriale som viser størst farging under metafase, og mindre farging i interfase. Heterokromatin er kromosommateriale som viser størst farging i interfase, telofase og profase.

Was this helpful?
Cromosomas compuestos de regiones genéticamente activas (eucromatina).


EUCHROMOSOME: All chromosomes except the sexual chromosomes: autosome.

ΕΥΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Ολα τα χρωμοσώματα εκτός από τα φυλετικά: αυτοσωμικά.

EUCHROMOSOMEN: Autosome, alle Chromosomen mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen.

EUCHROMOSOME: Chromosomes composés de régions génétiquement actives (euchromatine).

EUCROMOSOMI: Tutti i cromosomi tranne i cromosomi sessuali; autosomi.

EUKROMOSOM: Alle kromosomer utenom kjønnskromosomene.

Was this helpful?
Poliploide cuyo número de cromosomas es un múltiple exacto del número haploide.


EUPLOID: A polyploid with an exact multiple of the haploid chromosome number.

ΕΥΠΛΟΕIΔΕΣ: Πολυπλοειδές που με αριθμό χρωμοσωμάτων που είναι ακριβές πολλαπλάσιο του απλοειδούς αριθμού χρωμοσωμάτων.

EUPLOID: Ein polyploider Organismus, der genau ein Vielfaches des halben Chromosomensatzes enthält.

EUPLOIDE: Polyploïde dont le nombre de chromosomes est un multiple exact du nombre haploïde.

EUPLOIDE: Poliploide con un esatto multiplo del numero cromosomico aploide.

EUPLOID: En polyploid med en eksakt fordobling av det haploide kromosomtallet.

Was this helpful?
Dícese de los organismos capaces de mantener una osmoregulación dentro de un rango de salinidad relativamente grande. La anguila (Anguilla anguilla) y el salmón atlántico (Salmo salar) están clasificados entre los animales más eurihalinos.


EURYHALINE: Used of organisms that are capable of osmoregulating in a relatively wide range of salinities. The eel (Anguilla anguilla) and Atlantic salmon (Salmo salar) are classified as euryhaline.

ΕΥΡΥΑ