AMC LIMITED

B

Balance de impacto medioambiental.


E.I.S.: Environmental impact statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

E.I.S.: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UVS: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE. Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.

BIE: Bilan dImpact Environnemental:Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

D.I.A: Vedi DICHIARAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE. (Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento. )

M.K.M: Miljøkonsekvensmelding: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Término que corresponde a un gran número de grandes peces de aguas profundas con aletas suaves, de la familia de Gadidea, orden de Gadiformes, que existen sobre todo en el Atlántico Norte. En Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania y Canadá, se han hecho pruebas para evaluar la posibilidad de culivo de esta especie


COD: The common name for a large, soft-finned demersal fish of the family Gadidae (order Gadiformes) found mostly in the North Atlantic Ocean, more specifically used for Gadus morhua. In Norway, Denmark, Sweden, Germany and Canada, culture trials are under way to evaluate possible ranching of the species.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: Κοινό όνομα μαλακοπτερυγίων βύθιων ψαριών της οικογενείας Gadidae (ομοταξία Gadiformes) που συναντάται κυρίως στον Β. Ατλαντικό Ωκεανό. Ειδικότερα χρησιμοποιείται για το είδος Gadus morhua. Στην Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Γερμανία και Καναδά γίνονται δοκιμές με σκοπό να εκτιμηθεί η πιθανότητα καλλιέργειας του είδους.

KABELJAU; DORSCH: Deutscher Name für den Gadiden Gadus morhua, ein bodenständiger Fisch (Gadidae, Gadiformes). Im Ostseeraum häufig als Dorsch bezeichnet. In Norwegen in Käfigen kommerziell gemästet; Massenvermehrung möglich in abgeteilten Fjorden. Mehrere Länder (Dänemark, Schweden, Deutschland) evaluieren die Verwendung dieser Art für das Ranching im Ostseeraum.

MORUE: Terme courant désignant un grand poisson deau profonde à nageoire souple de la famille des Gadidae, dans lordre des Gadiformes, existant surtout dans lAtlantique Nord. En Norvège, Danemark, Suède, Allemagne et Canada, des essais délevage sont entrepris pour évaluer la possibilité de culture de cette espèce.

MERLUZZO: Il nome comune di un pesce demersale appartenente alla famiglia dei Gadidae (ordine Gadiformes) catturato prevalentemente nell’Oceano Atlantico Settentrionale, specie più comune è Gadus morhua. In Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania e Canada, sono in corso prove di allevamento.

TORSK: Vanlig navn for en stor, bløtfinnet bunnlevende fisk i torskefamilien (familie Gadidae, orden Gadiformes), lever hovedsakelig i Nord-Atlanteren. Latinsk navn er Gadus morhua. I Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Canada er oppdrettsstammer i utvikling for å undersøke potensiale for denne arten i oppdrett. I Norge er torsken spådd en lys fremtid som oppdrettsart, men utviklingen vil være avhengig av tilgangen på villfisk.

Was this helpful?
En forma de bastoncillo, dícese de bacterias en forma de bastoncillos.


BACILLIFORM: Rod-shaped, as in bacteria.

ΒΑΚIΛΛΟΜΟΡΦΟΣ: Ραβδόμορφος, όπως μερικά βακτήρια.

BAZILLENFÖRMIG: Stäbchenförmig; wie eine stäbchenförmige Bakterie geformt.

BACILLIFORME: En forme de bâtonnet; se dit des bactéries en forme de bâtonnet.

BACILLIFORME: A forma di bastoncelli; si dice per batteri a forma di bastoncello.

BACILLUS: Slekt av stavformede bakterier.

Was this helpful?
Bacilo; bacteria en forma de bastoncillo o filamento.


BACILLUS: A genus of rod-like bacteria.

Bacillus: Γένος ραβδόμορφων βακτηρίων.

BACILLUS: Zu den Sporenbildnern gehörige Gattung aerober, stäbchenförmiger, meist beweglicher, grampositiver Bakterien.

BACΙLLUS: Bacille; bactérie en forme de bâtonnet.

BACILLO: Un genere di batteri a forma di bastoncelli.

BACILLIFORM: Stavformet, som i bakterier.

Was this helpful?
Presencia de bacterias vivientes, provocando o no una reacción patológica significativa en el huésped.


BACTERAEMIA: The presence of living bacteria in the blood with or without significant pathological response on the part of the host.

ΒΑΚΤΗΡΑIΜIΑ: Η παρουσία ζώντων βακτηρίων στο αίμα με ή χωρίς σημαντική παθολογική αντίδραση εκ μέρους του ξενιστή.

BAKTERIÄMIE: Auftreten von Bakterien im Blut in sehr großer Zahl, mit oder ohne signifikante pathologische Auswirkungen auf den Wirt.

BACTERIEMIE: Présence dans le sang de bactéries vivantes, provoquant ou non une réaction pathologique significative chez lhôte.

BATTERIEMIA: La presenza di batteri vivi nel sangue con o senza reazione patologica significativa da parte dell’ospite.

BAKTERIEMI: Tilstedeværelse av levende bakterier i blodet, med eller uten signifikant patologisk effekt.

Was this helpful?
Microorganismos ubicuos y de estructura relativamente simple.


BACTERIA: Relatively simple ubiquitous prokaryotic microorganisms.

ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Σχετικά απλοί, πανταχού παρόντες, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί.

BAKTERIE: Extrem kleiner, relativ einfach aufgebauter Prokaryont (ohne Zellkern).

BACTERIE: Micro-organisme ubiquitaire et de structure relativement simple.

BATTERI: Microorganismi procariotici onnipresenti e relativamente semplici.

BAKTERIE: Relativt enkel allestedsnærværende prokaryot mikroorganisme.

Was this helpful?
Microorganismos que destruyen el dermatoesqueleto quitinoso de varias especies de crustáceos; ver: el síndrome de la enfermedad de cáscara.


CHITINOCLASTIC BACTERIA: Microorganisms that destroy the chitinous exoskeleton of a number of different species of crustaceans.

ΧΙΤΙΝΟΚΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ: Μικροοργανισμοί που καταστρέφουν τον χιτινώδη εξωσκελετό σε διάφορα είδη καρκινοειδών, πρβλ. ασθένεια οστράκων.

CHITINZERSTÖRENDE BAKTERIEN: Mikroorganismen, die das chitinöse Außenskelett bei einigen Crustaceen zerstören können.

BACTERIES CHITINOCLASTIQUES: Bactéries qui détruisent lexosquelette chitineux dun nombre despèces diverses de crustacés; cf. syndrome des taches.

BATTERI CHITINOLITICI: I microrganismi che distruggono l’esoscheltro chitinoso dei crostacei.

KITINØDELEGGENDE BAKTERIER: Mikroorganisme som ødelegger det kitinholdige ytre skjelettet til en rekke arter av krepsdyr.

Was this helpful?
Dícese de una sustancia con capacidad de matar bacterias.


BACTERICIDE: An agent which kills bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΚΤΟΝΟ: Παράγοντας που σκοτώνει βακτήρια.

BAKTERIZID: Bezieht sich auf die bakterientötende Eigenschaft vieler chemischer Stoffe.

BACTERICIDE: Se dit dune substance ayant la capacité de tuer les bactéries.

BATTERICIDA: Un agente che uccide i batteri.

BAKTERICID: Middel som dreper bakterier.

Was this helpful?
Vacuna preparada a partir de bacterias vueltas inactivas químicamente o por calor o de una manera que no altera los antígenos o inmunógenos celulares.


BACTERIN: A vaccine prepared from bacteria, inactivated by heat or chemicals in a manner that does not alter the cell antigens or immunogens.

ΒΑΚΤΗΡIΝΗ: Εμβόλιο που παρασκευάζεται από βακτήρια, τα οποία έχουν αδρανοποιηθεί με την βοήθεια θερμότητας ή χημικών ουσιών με τρόπο ώστε να μην αλλάζουν τα αντιγόνα των κυττάρων ή τα ανοσογόνα.

BAKTERIN: Impfstoff, der aus Bakterien hergestellt und durch Hitze oder Chemikalien inaktiviert wird. Dabei werden keine zellulären Antigene oder Immunogene verändert.

BACTERINE: Un vaccin préparé à partir de bactéries inactivées chimiquement ou par la chaleur, sans altération de leurs antigènes ou immunogènes cellulaires.

VACCINO BATTERICO: Un vaccino preparato da batteri, inattivati col calore o con sostanze chimiche in modo che non ne risultino alterat le componenti antigeniche o immunogene.

BAKTERIN: Vaksine laget av bakterier som inaktiveres av varme eller kjemikalier slik at bakteriens antigene egenskaper beholdes, mens sykdomsfremkallende egenskaper ødelegges.

Was this helpful?
Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u


BACTERIOPHAGE: Bacteriophages are a highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny vi

ΒΑΚΤΗΡIΟΦΑΓΟΣ (ΦΑΓΟΣ): Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

BAKTERIOPHAGEN: Außerordentlich diverse Gruppe von Viren, die Bakterien befallen. Wohl alle Bakterien können von bestimmten Phagen infiziert werden. Häufig kann ein bestimmter Phage aber nur wenige Bakterienstämme oder -arten befallen. Die Folgen einer Infektion hängen vom Wirt und vom Phagen ab, zum Teil aber auch von anderen Umständen. Virulente Phagen verursachen immer das Auflösen der Wirtszelle, während andere Phagen eine stabile, nicht zerstörende Verbindung mit ihrem Wirt eingehen können. Einige Phagen k

BACTERIOPHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

BATTERIOFAGO: (Fago) Qualsiasi virus il cui l’ospite sia un batterio. I batteriofagi sono un gruppo di virus molto vario. La maggior parte o tutti i battteri possono essere infettati da fagi specifici. Comunemente, un dato fago può infettare solo uno o pochi ceppi o specie di batteri. Le conseguenze dell’infezione del fago dipendono dal fago e dall’ospite, e fino a un certo punto, dalle condizioni ambientali. Fagi virulenti inducono sempre un ciclo litico nella cellula ospite, mentre i fagi temperati possono

BAKTERIOFAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

Was this helpful?
Sustancia con la capacidad de inhibir o retardar el crecimiento o la reproducción de bacterias.


BACTERIOSTATIC: Having the ability to inhibit or retard the growth or reproduction of bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΣΤΑΤIΚΟ: Αυτός που έχει την ικανότητα να αναστέλλει ή να διακόπτει την αύξηση ή την αναπαραγωγή των βακτηρίων.

BAKTERIOSTATISCH: Wachstum und Vermehrung von Bakterien hemmend.

BACTERIOSTATIQUE: Substance ayant la proprieté dinhiber la croissance ou la reproduction des bactéries.

BATTERIOSTATICO: Prodotto con la capacità di inibire o ritardare la crescita o la riproduzione dei batteri.

BAKTERIOSTATISK: Er i stand til å hemme eller bremse ned vekst eller formering av bakterier.

Was this helpful?
Que se alimentan de bacterias.


BACTERIVOROUS: Feeding on bacteria; (sometimes spelled "bactivorous").

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με βακτήρια.

BAKTERIVOR (Adj.): Von Bakterien lebend.

BACTERIVORE (adj.): Se nourrissant de bactéries.

BATTERIOVORO (agg.): Che si nutre con batteri.

BAKTERIVOR (2): Spiser bakterier.

Was this helpful?
Cualquier organismo que ingiere las bacterias como su principal fuente de nutrientes; protozoos ciliados o amebas por ejemplo.


BACTERIVORE: Any organism (for example, a ciliate or amoeba) which ingests bacteria as its main or sole source of nutrients.

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Οργανισμός (π.χ. βλεφαριδωτά ή αμοιβάδες) που καταναλώνει βακτήρια, ως κύρια ή μοναδική πηγή τροφής (πρβλ. τριπτοβόρος).

BAKTERIVOR (Nom.): Alle Organismen (wie Ciliaten oder Amöben), welche Bakterien als Haupt- oder einzige Nahrungsquelle haben.

BACTERIVORE (subst.): Un organisme salimentant principalement de bactéries; protozoaires ciliées ou amibes par exemple; cf. détritivore.

BATTERIOVORO (sost.): Qualsiasi organismo (per esempio, ciliati o amebe) che ingerisce batteri come fonte principale o la sua unica fonte di nutrimenti.

BAKTERIVOR (1): Organisme (f.eks. ciliat eller amøbe) som har bakterier som hoved eller eneste føde.

Was this helpful?
Célula en forma de bacteria o bacteria modificada. Dícese, por ejemplo, de los fragmentos de hifas envejecidos en la actinoriza.


BACTEROID: A bacterium-like cell or a modified bacterial cell. In an actinorrhiza, the term bacteroid may refer for instance to a senescent hyphal fragment.

ΒΑΚΤΗΡIΟΕIΔΕΣ: Βακτηριόμορφο ή μετασχηματισμένο βακτηριακό κύτταρο. Σε μια ακτινόρριζα ο όρος "βακτηριοειδές" αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε γηρασμένα τμήματα της υφής.

BAKTEROID: Bakterienartige Zelle oder modifizierte Bakterienzelle. Im Falle der Actinorrhiza bezieht sich der Begriff bakteroid u.a. auf ein Hyphensegment.

BACTEROIDE: Cellule semblable à une bactérie ou une cellule bactérienne modifiée. Se dit, par exemple, des fragments sénescents chez les actinorrhiza.

BACTEROIDE: Una cellula tipo batterio o una cellula batterica modificata. In un’actinorrhiza, il termine si può riferire, per esempio, a un frammento ifale senescente.

BAKTEROID: En bakterielignende celle eller en modifisert bakteriecelle. ”Bakteroid” refererer hos actinorrhiza til aldrende hyfesegmenter.

Was this helpful?
Dispositivo utilizado para dificultar y por lo tanto regular el flujo de agua a través una entrada o salida de agua.


BAFFLE: A structure used to hinder and hence regulate flow through an outlet or inlet.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ροής εισόδου ή εξόδου.

ABLENKBLECH: Eine Vorrichtung, um die Strömung im Zu- und Ablauf zu lenken und zu regulieren.

CHICANE (DEFLECTEUR): Dispositif destiné à gêner, et donc réguler, le flux deau à travers une entrée ou sortie deau.

DEFLETTORE: Una struttura usata per rallentare e quindi regolare il flusso attraverso uno scarico o un’entrata.

SKJERMPLATE: Innretning brukt til å regulere strømmen av vann gjennom et innløp eller utløp.

Was this helpful?
Depresión de la línea de la costa que forma un entrante.


EMBAYMENT: A shoreline indentation that forms an open bay.

ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ: Ελαφρά καμπύλωση της ακτογραμμής.

EINBUCHTUNG: Eine Küstenlinie, die eine offene Bucht formt.

BAIE: Echancrure dun littoral.

INSENATURA: Una rientranza della costa che forma una baia aperta.

BUKT: En innbuktning i en kystlinje som danner et apent basseng.

Was this helpful?
Área de agua encerrada, o casi encerrada por la tierra, tal como un puerto protegido del mar.


LANDLOCKED: An area of water enclosed, or nearly enclosed, by land, as a bay, a harbour, etc. (thus, protected from the sea). Refers also to fish, e.g. landlocked salmon which do not migrate to sea.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Υδάτινη περιοχή περικλειόμενη, ή σχεδόν περικλειόμενη, από ξηρά, όπως ένας κόλπος, ένα λιμάνι κλπ (προστατευόμενη επομένως από την θάλασσα).

VOM LAND EINGESCHLOSSEN: Ein ganz oder teilweise von Land eingeschlossenes Wasserareal, z. B. eine Bucht, ein Hafen etc. (und somit vor dem Meer geschützt). Wird auch für Fische (z.B. Lachse) benutzt, die nicht mehr ins Meer abwandern können.

BAIE FERMEE: Etendue deau fermée, ou presque fermée, par les terres, telle une baie ou un havre; (protégé de la mer). Sapplique aussi aux poissons, par exemple, au saumon qui ne migre pas dans ces conditions en mer.

BAIA CHIUSA: Una zona di terra che racchiude acque ferme o pressochè ferme, come una baia, un porto ecc. in modo tale da essere protetta dal mare. Riferito anche ai pesci es. al salmone che resta nella baia chiusa e non migra verso il mare.

OMGITT AV LAND: Vannmasse som er omgitt eller delvis omgitt av land, som et basseng, en havn etc (og på denne måten beskyttet mot havet). Den engelske betegnelsen for omgitt av land, ”landlocked”, brukes også for å beskrive laks som ikke går ut i havet, men tilbringer hele livssyklusen i ferskvann. På norsk kalles slike laksestammer relikte, f.eks. blege (Byglandsfjorden i Setesdal) og småblank (Namsen).

Was this helpful?
Masa de agua encerrada artificialmente; típicamente con fluctuaciones del nivel de agua y una alta turbiedad.


IMPOUNDMENT: An artificially enclosed body of water; typically with fluctuating water levels and high turbidity.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ (3): Μάζα νερού συγκρατούμενη από ταμιευτήρα χαρακτηριζόμενη από διακυμάνσεις της στάθμης και υψηλή θολερότητα.

STAUSEE (ANGESTAUTES GEWÄSSER): Ein künstlich eingeschlossener Wasserkörper; typischerweise mit einem sich verändernden Wasserstand und oft hoher Trübung.

BASSIN ENDIGUE: Une masse deau renfermée artificiellement; typiquement avec des fluctuations du niveau deau et une forte turbidité.

BACINO DI RACCOLTA: Un corpo dacqua artificiale chiuso; caratterizzato da fluttuazioni dei livelli dacqua e talvolta da una forte torbidità.

REGULERINGSMAGASIN: Kunstig innesperret vannmasse med varierende vannstand og høy turbiditet.

Was this helpful?
(1) Zona del litoral comprendida entre la cresta del berma (o limite superior de lavado de la ola en la marea alta) y el nivel medio de las mareas bajas, que es normalmente atravesado por el flujo y el reflujo. (2) Zona de un perfil típico del litoral comprendido entre el nivel medio de las mareas altas y el nivel medio de las mareas bajas; dícese igualmente de la porción del litoral sumergida excepcionalmente durante la mareas altas. (3) El borde de un lago. El uso de la banda costera puede ser


FORESHORE: (1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore ma

FORESHORE: (1) Το τμήμα της ακτής το οποίο εκτείνεται μεταξύ του ανώτερου ορίου που βρέχεται από τα κύματα κατά την διάρκεια της πλήμμης και της μέσης στάθμης, της ρηχίας, και το οποίο διαβρέχεται από τα επερχόμενα κύματα , καθώς η παλίρροια ανεβαίνει και κατεβαίνει. (2)Η ζώνη μεταξύ της μέσης πλήμμης και της μέσης ρηχίας. Χρησιμοποιείται επίσης και για την ανώτερη παλιρροιακή ζώνη, η οποία καλύπτεται μόνο περιστασιακά από εαρινές παλίρροιες. (3) Η λωρίδα ξηράς που σχηματίζει τις παρυφές μιας λίμνης.

WATT(WATTENMEER): (1) Der Teil der Küste, der zwischen dem Kamm der seewärtigen Böschung (oder der oberen Grenze der Auswaschung durch die Wellen bei Hochwasser) und der normalen Niedrigwassermarke liegt, und der gewöhnlich von auf- und abdrängenden Wellen der steigenden und fallenden Tide durchflossen wird. (2) Bei einem typischen Strandprofil, die Zone zwischen dem normalen Hoch- und Niedrigwasser, auch gebräuchlich für die obere intertidale Zone, die nur bei außergewöhnlichen Springtiden bedeckt wird, (3) Der

ESTRAN, LITTORAL: (1) Portion du littoral comprise entre le maximum de flot (limite maximale déclaboussure à marée haute) et le niveau moyen des marées basses, qui est normalement traversé par le flux et reflux. (2) Portion dun profil de littoral compris entre le niveau moyen des marées hautes et le niveau moyen des marées basses; se dit également de la portion du littoral immergée exceptionellement pendant les marées hautes des vives eaux équinoxiales. (3) Le rivage dun lac. Lutilisation du rivage peut être soum

FASCIA INTERTIDALE: 1) La parte della riva giacente tra il "limite massimo di flusso" (o il limite massimo dellacqua con lalta marea) e il livello medio di bassa marea, che normalmente viene attraversato dal flusso e riflusso di marea. 2) Parte di un profilo di litorale che è compresa fra il livello medio delle alte maree e il livello medio delle basse maree; si dice ugualmente della porzione di litorale immersa eccezionalmente durante le alte maree equinoziali. 3) La riva di un lago. Individuazione di una linea

FJÆRE (STRAND): (1) Området som ligger mellom øvre grense for (store) bølger ved høyvann og lavvanns grensen, som hele tiden er i forandring (mengde av området som er over og under vann) siden sjøen faller og flør kontinuerlig. (2) I en typisk strandprofil: Sonen mellom gjennomsnittlig høy- og lavvann. Også brukt om den øvre sonen som kun er under vann ved springflo. (3) Stripen av land som danner bredden av en innsjø. Bruk av fjæra kan være regulert ved restriksjoner.

Was this helpful?
Bosquejo de la cabeza y de las partes ventrales del embrión.


GERM BAND: The "anlage" of the head and ventral parts of the embryo.

ΒΛΑΣΤIΚΗ ΖΩΝΗ: Οι καταβολές της κεφαλής και των κοιλιακών μερών του εμβρύου.

KEIMSTREIFEN: Die im Blastoderm der Eier als Streifen erscheinenden Anlagen des Kopfes und der ventralen Teile des Embryos.

BANDE EMBRYONNAIRE: Lébauche de la tête et des parties ventrales de lembryon.

MEMBRANA GERMINALE: Il primordio della testa e delle parti ventrali di un embrione.

KIMTRÅD: Anlegg for hode og ventrale deler av embryo.

Was this helpful?
Recipiente utilizado para eclosionar los huevos de peces. Por ejemplo, en el cultivo del barbo las bandejas son equipadas con ruedas con remos. Los huevos se ponen en las cestas y la acción de las ruedas sirven para provocar movimientos de vaivén de las masas de huevos, permitiendo así el pasaje de agua oxigenada por encima de cada huevo. Se usa también una bandeja larga para la incubación y la eclosión de huevos de otros peces, sobre todo los salmónidos.


HATCHING TROUGH: A container or unit utilized to hatch fish eggs. For example, in catfish culture hatching troughs may be fitted with paddle wheels. The eggs are placed in baskets and the action of the paddle wheels causes a gentle motion of the egg masses, allowing for the passage of highly oxygenated water over each egg. An elongated tray is also used for incubation and hatching of the eggs of many other fishes, especially salmonids.

ΣΚΑΦΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Δοχείο που χρησιμοποιείται για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών. Για παράδειγμα, στην καλλιέργεια του γατόψαρου, οι γούρνες εκκόλαψης είναι συχνά εξοπλισμένες με φτερωτές. Τα αυγά τοποθετούνται σε καλάθια και η δράση της φτερωτής δημιουργεί μια απαλή κίνηση των αυγών, επιτρέποντας το πέρασμα οξυγονωμένου νερού από όλα τα αυγά. Επιμήκης δίσκος που χρησιμοποιείται για την εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, ιδιαιτέρως των σολομοειδών.

BRUTRINNE: Ein Fließkanal, der zur Erbrütung von Fischeiern benutzt wird. Zum Beispiel können in der Welsaufzucht Brutrinnen mit Schaufelrädern ausgestattet sein. Die Eier werden in Erbrütungskörben eingehängt und die Schaufelräder erzeugen eine sanfte Bewegung der Eiermassen, so daß das stark mit Sauerstoff angereicherte Wasser jedes Ei umfließt. Ein langezogener Trog wird auch bei der Erbrütung von Salmoniden-Eiern eingesetzt.

BAC (CUVE) DECLOSION: Bac ou structure utilisée pour faire éclore les oeufs de poisson. Dans lélevage de poissons chat, par exemple, les bacs déclosion sont pourvus de roues à palettes. Les oeufs sont placés dans des paniers et laction de la roue à palettes sert à provoquer des mouvements de va-et-vient des masses doeufs, permettant le passage deau à forte teneur en oxygène par dessus chaque oeuf. Un bac allongé est utilisé pour faire éclore les oeufs de nombreux poissons, surtout les Salmonidés.

EMBRIONATORE: Un contenitore o struttura utilizzata per incubare le uova dei pesce. Per esempio, nellallevamento del pescegatto gli embrionatori sono provvisti di ruote a palette. Le uova vengono poste in cestelli e lazione di queste ruote provoca movimento gentile della massa delle uova, permettendo il passaggio di acqua e mantenendo così un alto tenore di ossigeno fra le uova. Gli embrionatori fatti a forma di cassetta allungata, vengono usati per lincubazione e la schiusa delle uova di molti altri pesci, s

KLEKKERENNE: En renne som brukes til å klekke fiskeegg, spesielt egg fra laksefisk. En renne inneholder flere klekkebakker, 7 er vanlig. Det går en vannstrøm gjennom rennen, som fører vann gjennom bakke etter bakke. Flere renner kan monteres over hverandre i reoler, slik at samme vannet kan brukes i flere renner (sparer derved energi ved oppvarming). Dette stiller strenge krav til overvåkning av systemet.

Was this helpful?
Dispositivo en forma de caja horizontal utilizada para la eclosión de huevos de peces, sobre todo de salmónidos.


CALIFORNIAN TRAY: A horizontal box-like apparatus for hatching fish eggs, especially salmonids.

ΔIΣΚΟΣ ΚΑΛIΦΟΡΝIΑΣ: Ρηχό, συνήθως ορθογώνιο, δοχείο που χρησιμοποιείται για την τεχνητή εκκόλαψη των αυγών των ψαριών.

KALIFORNISCHE SCHALE: Ein horizontaler kastenförmiger Apparat, der dazu dient, Fischeier, inbesondere von Salmoniden, zu erbrüten.

CUVETTE CALIFORNIEN (Incubateur): Dispositif en forme de boîte horizontale utilisé pour léclosion doeufs de poisson, surtout de Salmonidés.

VASSOIO CALIFORNIANO: Un apparecchio orizzontale a forma di scatola usato per la schiusa delle uova di pesci, specialmente dei salmonidi.

KALIFORNISK BAKKE: Horisontal kasselignende apparat for klekking av rogn, spesielt laksefisk. Klekkebakker i en klekkerenne.

Was this helpful?
Recipiente poco profundo y normalmente rectangular, utilizado para hacer eclosionar los huevos de peces.


HATCHERY TRAY: A shallow, usually rectangular vessel used in artificial hatching of fish eggs, e.g., Californian Tray.

ΔIΣΚΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ: Ρηχό, συνήθως ορθογώνιο, δοχείο που χρησιμοποιείται για την τεχνητή εκκόλαψη των αυγών των ψαριών, π.χ. δίσκος Καλιφόρνιας.

BRUTKASTEN (ERBRÜTUNGSKASTEN): Ein flaches, normalerweise rechtwinkliges Gefäß, das zur künstlichen Erbrütung von Fischeiern benutzt wird.

PLATEAU DECLOSION: Bac peu profond et habituellement rectangulaire, utilisé pour faire éclore les oeufs de poisson.

CETTA DI SCHIUSA: Un contenitore poco profondo e di solito rettangolare, usato per la schiusa artificiale delle uova di pesce, es. cassette californiane.

KLEKKEBAKKE: En grunn, vanligvis firkantet beholder som brukes ved kunstig klekking av fiskeegg, f.eks. kalifornisk klekkebakke.

Was this helpful?
Método de aplicación de un tratamiento externo para peces, normalmente en números reducidos dentro de un recipiente con la solución de tratamiento para un periodo de corta duración.


BATH TREATMENT: A method for applying an ectopic (external) treatment to fish, where small numbers are placed in a bath of treatment solution for a short period of time.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟ ΛΟΥΤΡΟ: Μέθοδος που εφαρμόζεται για εξωτερική θεραπεία του ψαριού. Κατά την μέθοδο αυτή ένας μικρός αριθμός ψαριών τοποθετείται σε ένα λουτρό του θεραπευτικού διαλύματος για μια σύντομη χρονική περίοδο.

BADEN: Eine Methode, um Fische äußerlich zu behandeln, bei der jeweils einige eine bestimmte Zeit lang in ein Bad mit einer bestimmten Lösung gesetzt werden.

BALNEATION: Méthode dapplication dun traitement externe aux poissons lorsquils sont placés en petit nombre dans une solution traitante pour une courte période.

TRATTAMENTO PER BAGNO: Un metodo per applicare un trattamento ectopico (esterno) ai pesci: piccoli numeri per volta vengono immessi in un bagno di soluzione di trattamento per un periodo di tempo breve.

BADEBEHANDLING: Metode for å anvende en utvendig behandling på fisk, der et lavt antall blir badet i en blanding av vann og behandlingsmiddel over en kort tidsperiode.

Was this helpful?
Tipo de baño frecuentemente utilizado en el cultivo de peces en estanques. Bajas concentraciones de los productos de tratamiento se echan en el agua y se dispersan por un proceso natural.


LONG BATH: A type of bath frequently used in fish-pond treatment. Low concentrations of the treatment are applied and allowed to disperse by natural processes.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΛΟΥΤΡΟ: Τύπος λουτρού που συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία ψαριών σε δεξαμενές. Προστίθενται χαμηλές συγκεντρώσεις της θεραπευτικής ουσίας και αφήνονται να διαχυθούν με φυσικές διεργασίες.

LANGZEITBAD: Form eines Bades, das häufig bei der Behandlung von Fischteichen eingesetzt wird. Geringe Konzentrationen der Behandlungsmittel werden angewendet. Die ausgebrachten Mengen verteilen sich auf natürliche Weise.

BASSIN DE TRAITEMENT: Bassin long fréquemment utilisé dans la culture de poissons en bassin. Des faibles doses de produits sont déversées et se dispersent par processus naturels.

TRATTAMENTE IN VASCA: Un tipo di trattamento terapeutico o profilattico usato frequentemente per gli allevamenti dei pesci nei bacini. Le basse concentrazioni dei trattamenti vengono riversati e dispersi nellambiente con processi naturali.

LANGTIDSBAD (BADEBEHANDLING): Type bad ofte brukt ved behandling av fiskedammer. Lave konsentrasjoner av behandlingsmiddelet tilsettes, og det får sprer seg gjennom naturlige prosesser.

Was this helpful?
Procedimiento usado en agricultura y acuicultura en el cual los sitios normalmente explotados para la producción quedan sin explotar durante todo o una parte del período de engorde.


FALLOWING: A process in aquaculture where sites normally used for production are left to recover for part or all of a growing season.

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ: Γεωργική πρακτική, εφαρμοζόμενη και στις υδατοκαλλιέργειες, κατά την οποία περιοχές που χρησιμοποιούνται κανονικά για παραγωγή αφήνονται χωρίς καλλιέργεια για να αναλάβουν, μία καλλιεργητική περίοδο ή μέρος της.

BRACHE, BRACHLIEGEN: Ein Vorgang, bei dem ein Aquakulturstandort vorübergehend für die Produktion nicht genutzt wird, um sich während eines Teils oder der gesamten Wachstumsperiode von der Belastung zu erholen. Ursprünglich in der Landwirtschaft definiert, heute auch für Aquakulturstandorte verwendet.

JACHERE: Procédure en aquaculture dans laquelle les sites normalement exploités pour la production restent inexploités pendant tout ou une partie de la saison de grossissement.

RIPOSIZIONAMENTO DELLE GABBIE (MAGGESE): Tecnica usata in Maricoltura: le aree sfruttate per lallevamento, vengono lasciate a riposo in parte o per tutta la stagione successiva, riposizionando le gabbie galleggianti.

BRAKKLEGGING: Prosess i akvakultur der oppdrettslokaliteter legges brakk, i deler av eller hele vekstsesongen, for å ta seg opp igjen. Fylkesveterinæren kan kreve at anlegg slaktes ned og brakklegges dersom det påvises A- eller B-sykdommer.

Was this helpful?
Apéndice delgado y carnoso en la cabeza de algunos peces (barbos, ciprínidos y otros), que funciona como mecanorreceptor y órgano gustativo. En peces las barbillas varían en tamaño, número y localización y por lo tanto constituyen caracteres importantse en la clasificación y la identificación.


BARBELS: Thin and fleshy projections on the head of fishes (e.g. catfishes, cyprinids, and some cods) which function as receptors of mechanical stimuli or taste. In fish species barbels vary in size, number and location and are important in classification and identification.

ΠΩΓΩΝΕΣ: Λεπτές μυϊκές προεξοχές στο κεφάλι ορισμένων ψαριών (π.χ. γατόψαρα, κυπρινοειδή και μερικοί βακαλάοι), οι οποίες λειτουργούν ως μηχανικά αισθητήρια αφής και γεύσης. Επειδή οι πώγωνες ποικίλλουν σε μέγεθος, αριθμό και θέση είναι σημαντικοί για τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση.

BARTELN: Dünne, fadenförmige und oftmals auch fleischige Hautorgane (Bartfäden) am Kopf (Maul) vieler Fische wie Welsen, Cypriniden und einigen Gadiden. Ihre Zahl und Position am Kopf ist für die Systematik und Identifizierung besonders wichtig. Sie dienen zur Aufnahme von Geschmacks- und Tastreizen.

BARBILLON: Excroissance filamenteuse de la tête des poissons (poissons-chats, cyprinidés et autres), agissant comme mécanorécepteurs et organes gustatifs. Chez les poissons les barbillons varient en taille, en nombre et en localisation ce qui constitue des caractères importants didentification et de classification.

BARBIGLI: Proiezioni sottili e carnose in testa ai pesci (per esempio, nel pesce gatto, in alcuni ciprinidi ciprinidi, e alcuni merluzzi) che funzionano come recettori di stimoli meccanici o gustatori. In alcune specie ittiche i barbigli variano in dimensioni, numero e posizione e sono importanti per la classificazione sistematica e per l’identificazione.

BARBER : Tynne, kjøttfulle tråder på hode hos fisk (f.eks. maller, karper og noen torskefisk) som registrerer bevegelse eller smak. Barbene varierer i størrelse, antall og lokalisering mellom ulike arter av fisk, noe som gjør dem viktige under klassifisering og identifisering.

Was this helpful?
Nombre común no específico que designa comunmente un cierto número de especies de peces incluyendo algunos miembros de Ictaluridae, Siluridae y Ariidae. Es recomendable utilizar nombres taxonómicos más específicos, por ejemplo Ictalurus punctatus, Clarias garlepinus para barbos africanos, Clarias batrachus.


CATFISH: A common non-specific name used colloquially for a wide range of unrelated fish species including members of the Ictaluridae, Siluridae and Ariidae.

ΓΑΤΟΨΑΡΟ: Κοινό μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα μεγάλο εύρος μη συγγενικών ψαριών όπου περιλάμβάνονται μέλη των Ictaluridae, Siluridae και Ariidae. Συνιστάται η χρήση πιο ειδικών ταξινομικών ονομάτων όπως Ictalurus punctatus, Clarias garlepinus για το Αφρικανικό γατόψαρο, Clarias batrachus .

WELS: Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der in der Umgangssprache für eine ganze Reihe von nicht verwandten Fischarten verwendet wird, Ictaluridae, Siluridae und Ariidae usw; unter anderm, Ictalurus punctatus, Clarias garlepinus, Clarias betrachus. Es ist anzuraten, statt dessen die spezifischen taxonomischen Namen zu verwenden.

POISSON CHAT: Nom commun non spécifique pour désigner familièrement un certain nombre despèces de poissons incluant certains membres des Ictaluridae, Siluridae et Ariidae. Il est préférable dutiliser les noms taxonomiques plus spécifiques, par exemple Ictalurus punctatus, Clarias garlepinus pour les poissons chat Africains, Clarias batrachus.

PESCE GATTO: Nome comune non-specifico usato per descrivere un gran numero di specie ittiche appartenenti agli Ictaluridae, Siluridae Ariidae. Si raccomanda l’uso dei nomi specifici p. es., Ictalurus punctatus per il pesce gatto americano (channel catfish), Clarias gariepinus per il pesce gatto africano.

MALLE: Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.

Was this helpful?
Casco con o sin cubierta de bajo calado propulsado con motores o remos equipado con cámaras entre los flancos y oberturas para el intercambio continuo de agua, Vg., para transportar cantidades grandes de peces o de ostras. Se usan tradicionalmente para el transporte de peces.


WELL BOAT: Craft, with or without deck, of shallow draught equipped with cage chambers between the sides, with apertures for continuous ambient water exchange while in motion; used for transport of live organisms which permits continuous ambient water exchange, e.g., to transport large quantities of smolts and shellfish spat. Traditionally used in the transport of fish. Must be disinfected thoroughly.

ΜΑΟΥΝΑ WELL: Σκάφος με ή χωρίς κατάστρωμα, με μικρό σχετικά βύθισμα το οποίο φέρει ανάμεσα στα πλευρά του κλωβούς οι οποίοι διαθέτουν ειδικά ανοίγματα ώστε να είναι εφικτή η ελεύθερη ροή του νερού μέσα από αυτούς καθώς το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά οργανισμών που πρέπει να βρίσκονται συνεχώς εντός του νερού, για παράδειγμα για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αναπαραγωγικά ώριμων ή γόνου θαλασσινών. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ψαριών. Πρέπει να απολυμαίνεται εξο

BOOT MIT BÜNN: Ein Boot mit oder ohne Deckaufbauten, flachliegend, mit käfigartigen Kammern zwischen den Seitenwänden ausgerüstet, die für den kontinuierlichen Wasseraustausch während der Fahrt perforiert sind. Solche Boote werden für den Lebendtransport von Organismen benutzt.

BARQUE A VIVIERS : Vaisseau avec ou sans ponton, à faible tirant d’eau, équipé de cages à poisson entre les deux bords, avec des ouvertures permettant un échange d’eau avec l’eau ambiante. Utilisé pour le transport d’organismes vivants par exemple dans le transport de quantités importantes de saumoneaux et naissain de coquillages. Traditionnellement utilisé pour le transport de poissons. Doit être soigneusement désinfecté.

ZATTERA: Una imbarcazione, con o senza il ponte, di limitato pescaggio, governata con l’uso di remi o con motore, equippaggiata di gabbie o strutture analoghe all’interno, comprese tra i due bordi, dotata di aperture per lo scambio continuo di acqua mentre la struttura si muove; usata per il trasporto di grandi quantità di organismi vivi, permette il ricambio continuo dell’acqua. Viene utilizzata per esempio, per il trasporto di grandi quantità di uova, di avannotti, di larve (spat) di molluschi, tradizi

BRØNNBÅT: Lavbunnet fartøy med eller uten dekk, drevet av årer eller motor og utstyrt med fraktkammer for levende organismer. Har innretninger som sørger for kontinuerlig utskifting av vannet. Brukes f.eks. til transport av store kvanta smolt eller skalldyryngel. Tradisjonelt brukt til transport av fisk.

Was this helpful?
Bote plano usado como transportador de comida en estanques o lagunas. En salmonicultura existen grandes barcazas (hasta 500 tm de capacidad) que están equipadas para automatizar los sistemas dispensadores.


FEEDING BARGE: A flat-bottomed boat used to transport feed to feeding areas in ponds and lagoons. In salmon farming, extremely large barges (up to 500 t. capacity) are equipped to automatise dispensing systems.

ΜΑΟΥΝΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ: Σκάφος με επίπεδη καρίνα το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφής σε λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το μέγεθός της μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο (χωρητικότητα έως 500 t.) και χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια του σολομού όπου με τον κατάλληλο εξοπλισμό διανέμει την τροφή αυτόματα. Συγκρ. ΦΥΣΟΥΝΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ

FUTTERBOOT: Ein Boot mit flachem Boden, das benutzt wird, um Futter zu den einzelen Futterplätzen in großen Teichen und Lagunen zu transportieren. In der Lachszucht existieren extrem große Boote, die bis zu 500 t Futter an Bord nehmen können und über automatisch arbeitende Verteilersysteme verfügen.

BARQUE D’ALIMENTATION : Barque à fond plat utilisée pour transporter les aliments aux zones d’alimentation dans des lagunes ou en mer. Dans la salmoniculture, ces barques sont très grandes (jusqu’à 500 t de capacité) et sont équipées avec des distributeurs d’aliments automatisées.

FEEDING BARGE: Una barca a bordo e fondo piatto usata per trasportare mangime per alimentazione in pond e lagune. Negli allevamenti di salmone, barche molto grandi (sopra le 500 t di capacità ) sono equipaggiate con un sistema di dispensazione automatica.

FÔRINGSFLÅTE: Flatbunnet båt brukt til å transportere fôr til fôringsområder i dammer og laguner. I lakseoppdrett er ekstremt store flåter (kapasitet opp til 500 tonn) utstyrt for å automatisere utfôringen. Jfr. sentralfôringsanlegg.

Was this helpful?
Dirección hacía la cual sopla el viento o hacía la cual se desplazan la olas.


LEEWARD: The direction toward which the wind is blowing; the direction toward which the waves are travelling.

ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΠΛΕΥΡΑ: Η πλευρά προς την κατεύθυνση προς την οποία πνέει ο άνεμος, ή προς την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα κύματα.

LEESEITIG: Die Richtung in die der Wind bläst; die Richtung in die die Wellen laufen.

COTE SOUS LE VENT: La direction vers laquelle souffle le vent ou vers laquelle se déplacent les vagues.

SOTTOVENTO: La direzione verso la quale soffia il vento, o verso la quale si spostano le onde.

I LE: Mot vindretningen. Mot bølgeretningen.

Was this helpful?
El fondo de los océanos, a una profundidad superior a 2000 metros, representando una las biomasas marinas más constantes, a una temperatura entre 00 y 20 C.


ABYSS: The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 00 and 20 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

ABYSSAL: Der tiefe Ozeanboden in Tiefen unterhalb 2000 m. Dieser stellt eines der stabilsten marinen Biotope dar, wobei die Temperatur im Bereich zwischen 00 und 20C liegt.

ABYSSE: Le fond des océans, dune profondeur supérieure à 2000 mètres, représentant un des biomes marins les plus constants, dune température située entre 00 et 20 C.

ABISSO: Il fondo degli oceani profondi, con una profondità superiore a 2000 metri, rappresenta uno dei biomi più costanti, con la temperatura fra 00 e 20C.

ABYSSALEN: Havbunnen i dyphav, med dybde større enn 2000 meter. En av de mest konstante marine biotoper med temperaturer mellom 00 og 20 C.

Was this helpful?
Banco de arena: Una barrera o banco de arena que se extiende generalmente en paralelo con la costa y que queda sumergido al menos durante la marea alta.


BAR: A sand bar which extends generally parallel with the shoreline and is submerged at least at high tide.

ΛΩΡΟΝΗΣΙΔΑ: Αμμώδης έκταση που εκτείνεται γενικά παράλληλα προς την ακτή και καλύπτεται από το νερό τουλάχιστον κατά την πλημμυρίδα.

SANDBANK: Eine Sandbank, die sich parallel zur Küstenlinie erstreckt und zumindest bei Hochwasser überflutet wird.

BAR (1): Une barre ou banc de sable qui sétend parallèle à la côte et qui est immergé, au moins à marée haute.

BANCO, BARRIERA DI SABBIA, DUNA: Striscia o banco di sabbia che si estende di solito parallelamente alla costa ed è sommersa almeno con lalta marea.

BANKE: Strekker seg langs strandlinjen, er under vann i alle fall ved flo sjø.

Was this helpful?
Cortina de aire, Burbujas de aire emitidas a través de agujeros más o menos distanciados de un tubo situado en el fondo del agua al que llega aire comprimido.


PNEUMATIC BARRIER: A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose perforated at intervals through which compressed air is released.

ΑΕΡIΟ ΦΡΑΓΜΑ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου (βλ.λ.) και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρ

PNEUMATISCHE BARRIERE: Ein kontinuierlicher Luftblasenstrom, der aus einem versenkten und in Intervallen durchlöcherten (perforierten) Rohr oder Schlauch strömt. Der Gastrom wird mit Preßluft erzeugt.

BARRIERE PNEUMATIQUE: Bulles dair émises en continu par des perforations plus ou moins espacées sur un tuyau dair comprimé placé au fond de leau.

BARRIERA PNEUMATICA: Un flusso continuo di bolle d’aria emesse da un tubo sommerso, perforato ad intervalli attraverso cui l’aria compressa viene rilasciata.

LUFTBARRIERE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsenket perforert slange som er koblet til en kompressor.

Was this helpful?
Una barrera o banco de arena que se extiende generalmente en paralelo con la costa y que queda sumergido al menos durante la marea alta.


LONGSHORE BAR: A sand bar which extends generally parallel with the shoreline and is submerged at least at high tide.

ΣΥΡΤΗ: Αμμώδης έκταση που εκτείνεται γενικά παράλληλα προς την ακτή και καλύπτεται από το νερό τουλάχιστον κατά την πλημμυρίδα.

SANDBANK LÄNGS DER KÜSTENLINIE VERLAUFEND: Eine Sandbank, die sich parallel zur Küstenlinie erstreckt und zumindest bei Hochwasser überflutet wird.

BARRE; BANC DE SABLE: Une barre ou banc de sable qui sétend parallèle à la côte et qui est immergé, au moins à marée haute.

BARRA LITORALE SOMMERSA, BANCO DI SABBIA: Striscia o banco di sabbia che si estende di solito parallelamente alla costa ed è sommersa almeno con lalta marea.

SANDBANKE (-REVLE): Strekker seg langs strandlinjen, er under vann i alle fall ved flo sjø.

Was this helpful?
Tratamiento de aguas usadas por aireación continua. Acción de bacteria aeróbicas sobre la carga orgánica que lleva a la formación de barro.


ACTIVATED SLUDGE PROCESS: The treatment of waste water by continuous aeration which leads to the formation of sludge through the action of aerobic bacteria on the organic load.

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ: Κατεργασία των υγρών αποβλήτων με συνεχή αερισμό, κατά την οποία το οργανικό φορτίο αποικοδομείται από αερόβια βακτήρια που επικάθονται υπό μορφή ιλύος.

BELEBTSCHLAMMVERFAHREN: Die Behandlung von Abwässern durch kontinuierliche Belüftung, wobei Schlammflocken durch aerobe Bakterien gebildet werden, die die organische Belastung abbauen.

BOUES ACTIVEES: Le traitement des eaux usées par aération continue. Laction des bactéries aerobies sur la charge organique aboutit à la formation de boues.

PROCESSO DI FANGO ATTIVATO: Il trattamento di acqua di scarico con l’aerazione continua che conduce alla formazione di fango attraverso l’azione di batteri aerobici sul carico organico.

SLAMAKTIVERING: Behandling av spillvann der kontinuerlig lufting fører til at aerobe bakterier omformer organiske stoffer til slam.

Was this helpful?
Parte distal del protopodio basal de un apéndice de crustáceo.


BASIPODITE: The distal part of the basal protopodite of the crustacean appendages.

ΒΑΣIΠΟΔIΔIΟ: Το ακραίο τμήμα των πρωτοπεδιτών των εξαρτημάτων των καρκινοειδών.

BASIPODIT: Ein Basalglied des Grundtypus des Crustaceen-Spaltbeines. Das Spaltbein besteht aus einem primär dreigliedrigen Stamm, dem Protopodit, der den Exopoditen und Endopoditen trägt.

BASIPODITE: Partie distale du protopodite basal dun appendice de crustacé.

BASIPODITE: La parte distale del protopodite basale delle appendici dei crostacei.

BASIPODITT: Den innerste delen av protopoditten på gangbein hos krepsdyr.

Was this helpful?
Condición patológica caracterizada por un exceso de basófilos, provocada por una intoxicación por plomo, o por las leucemias.


BASOPHILIA: A condition in which basophils are present in undue numbers, e.g., lead poisoning, leukaemia.

ΒΑΣΕΟΦIΛIΑ: Κατάσταση στην οποία τα βασεόφιλα είναι παρόντα σε υπερβολικούς αριθμούς, όπως κατά την δηλητηρίαση με μόλυβδο, την λευχαιμία κ.λ.π.

BASOPHILIE: Ein Zustand, bei dem Basophile in übermäßiger Anzahl anwesend sind, z.B. bei Blei-Vergiftungen, Leukämie usw.

BASOPHILIE: Pathologie caractérisée par un excés numérique de basophiles, provoquée par lintoxication par le plomb, par les leucémies.

BASOFILIA: Una condizione nella quale i leucociti basofili sono presenti in numero eccessivo, per esempio, avvelenamento da piombo, leucemia.

BASOFILI: Tilstand hvor basofiler er tilstede i unormalt høyt antall, som f.eks. blyforgiftning eller leukemi.

Was this helpful?
Dícese de estructuras celulares que tienen afinidad para colorantes básicos tales como la hematoxilina.


BASOPHILIC: An adjective describing a substance in a cell which has an affinity for haemotoxylin or other dyes.

ΒΑΣΕΟΦIΛIΚΟΣ: Επίθετο που περιγράφει ένα υπόστρωμα στο κύτταρο, το οποίο παρουσιάζει χημική συγγένεια με την αιματοξυλίνη ή άλλες όξινες χρωστικές.

BASOPHILISCH (Adj.): Ein Adjektiv, das einer zellulären Substanz zuzuordnen ist, die eine Affinität zu Haemotoxylin oder anderen Säurefärbungen zeigt.

BASOPHILE (adj.a): Se dit des structures cellulaires ayant une affinité pour les colorants basiques tels que lhématoxyline.

BASOFILO (agg. A): Un aggettivo per descrivere una sostanza dentro una cellula che mostra affinità per l’ematossilina o altri coloranti.

BASOFIL (2): Adjektiv som beskriver en substans i en celle med affinitet for hemotoksylin eller andre fargestoffer.

Was this helpful?
Dícese de organismos que crecen en medios alcalinos.


BASOPHILOUS: Thriving in alkaline habitats.

ΒΑΣΕΟΦIΛΟΣ (επιθ.): Ο αναπτυσσόμενος σε αλκαλικά ενδιαιτήματα.

BASOPHIL: Gedeihen in alkalischen Habitaten.

BASOPHILE (adj.b): Se dit des organismes se développant dans des milieux alcalins.

BASOFILO (agg. B): Che cresce bene in habitat alcalini.

BASOFIL (3): Oppblomstrende i alkaliske habitater.

Was this helpful?
Sustancia o elemento de un tejido (por ejemplo leucocito) que muestra una afinidad por los tintes básicos (por ejemplo granulocitos capaces de digerir los microorganismos). El número de granulocitos es normalmente muy bajo en la sangre. La existencia de tales células en peces ha sido cuestionada.


BASOPHIL: A substance or tissue element (e.g. white blood cell) showing an affinity for basic dyes, for instance granulocytes that can digest microorganisms. Their numbers are normally very low in blood. There is some question as to whether such cells are present in fish.

ΒΑΣΕΟΦIΛΟΣ (ουσ.): Ουσία ή συστατικό ιστού (π.χ. λευκοκύτταρο), το οποίο έχει την τάση να χρωματίζεται από αλκαλικές χρωστικές (π.χ. ένα κοκκιοκύτταρο, ικανό να πέψει μικροοργανισμούς). Κανονικά, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός στο αίμα. Υπάρχουν μερικά ερωτηματικά για το αν τέτοια κύτταρα υπάρχουν στα ψάρια.

BASPHILISCH (Nom.): Eine Substanz oder ein Gewebsbestandteil (wie z.B. weiße Blutzellen) mit der Neigung von basischen Farbstoffen angefärbt zu werden (z.B. Granulozyten, die Mikroorganismen verdauen können). Ihre Zahl im Blut ist gewöhnlich sehr gering. Es bestehen einige Zweifel, ob diese Zellen in Fischen vorhanden sind.

BASOPHILE (subst.): Substance ou élément tissulaire (par exemple un leucocyte) montrant une affinité pour les colrants basiques (par exemple les granulocytes capables de digérer les microorganismes). Le nombre de granulocytes est normalement peu élevé dans le sang. Lexistence de telles cellules chez les poissons est controversée.

BASOFILO (sost.): Una sostanza o elemento di tessuto (per esempio, globulo bianco) che dimostra un’affinità per coloranti basici, per esempio, i granulociti che possono fagocitare e digerire microorganismi. Il loro numero è di solito basso nel sangue. Ci sono ancora dubbi sul fatto che queste cellule siano presenti nel pesce.

BASOFIL (1): Substans eller vevselement (f.eks. hvite blodceller) med affinitet for basiske fargestoffer, f.eks. granulocytter (gruppe hvite blodceller) som kan innta mikroorganismer. Antallet er normalt veldig lavt i blod. Det stilles spørsmål til om slike celler finnes i fisk.

Was this helpful?
Nombre común no específico, utilizado para muchas especies de peces taxonómicamente distintos incluyendo los Centrarchidos y Serranidos. Se recomienda utilizar taxones más específicos.


BASS: A common non-specific name used colloquially for a wide range of unrelated fish species including members of the Centrarchidae and Serranidae.

BASS (ΛΑΒΡΑΚI): Κοινή μη ειδική ονομασία για ένα μεγάλο φάσμα μη συγγενών ψαριών που περιλαμβάνει μέλη των Centrarchidae και Serranidae. Συνιστάται η χρήση περισσότερο ειδικών και ταξινομικών ονομασιών. Δες ΛΑΒΡΑΚI.

BARSCH: Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten verwendet wird; unter anderem für Centrarchidae und Serranidae. Es ist anzuraten statt dessen die spezifischen taxonomischen Namen zu verwenden.

BASS: Nom commun non spécifique, pour désigner usuellement plusieurs espèces taxonomiquement distinctes incluant les Centrarchidae et les Serranidae. Il est préférable demployer des noms taxonomiques plus spécifiques.

BASS: Un nome comune anglosassone, non specifico, usato colloquialmente per una grande gamma di specie di pesci non della stessa famiglia che comprendono membri dei Centrarchidae e Serranidae. È consigliabile usare nomi tassonomici più specifici. Vedi SPIGOLA o BRANZINO.

BASS: Vanlig uspesifikt navn brukt hverdagslig om en rekke fiskearter uten nært slektskap, medregnet arter i familiene Centrarchidae

Was this helpful?
En inglés Best Available Technology (Mejor tecnología disponible). Se usa en conjunción con BATNEEC (BAT not entailing excessive cost) (mejor tecnología disponible sin coste excesivo). La legislación internacional y europea apoya el uso de las Buenas prácticas ambientales/BAT para una aproximación de control ambiental usando Estándares de Calidad Ambiental. Algunas autoridades reguladoras incorporan en sus permisos/licencias acuícolas los procedimientos del uso de los BAT para minimizar los impa


BAT(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY): BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B

BAT (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ): Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστοποι

BAT (BEST- VERFÜGBARE TECHNOLOGIE): BATs werden zur industriellen Auflage gemacht, um in Verbindung mit sog. BATNEECs (Beste verfügbare Technologie, die nicht excessive Kosten zur Folge hat) eine akzeptable Methode der Kontrolle von Umwetlverschmutzung zu erreichen. Die europäische und internationale Rechtsprechung unterstützen die Anwendung von “Bester Umwelt-Praxis (BEPs) and “Bester verfügbarer Technologie (BATs) als ein doppelseitiger Ansatz für den Umwetlschutz unter Benutzung von Umweltqualitätsstandards. Einige Behörden bez

MEILLEUR TECHNIQUE DISPONIBLE : Constitue des standards industriels, en conjonction avec des Meilleurs Techniques Disponibles, N’Imposant pas un Coût Excessif, comme des méthodes de contrôle acceptable de l’impact sur l’environnement. La législation européenne et internationale imposent l’utilisation des Meilleurs Techniques Disponibles et Meilleurs Pratiques Environnementales dans un système de contrôle à deux niveaux, à travers des Standards de Qualité Environnementale. Certaines autorités incorporent l’utilisation de ces st

BAT=(BEST AVAILABLE TECHNOLOGY(Miglior Tecnologia Disponibile): L’acronimo indica la “Miglior Tecnologia Disponibile”. L’applicazione dei BAT presso le attività industriali è associata all’applicazione di BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Escessive Cost), ed è considerato come un metodo accettabile per il controllo dell’impatto ambientale. La legislazione Europea e internazionale ne sostengono l’uso.

BAT: Forkortelse for det engelske uttrykket “Best Available Technology”, eller “beste tilgjengelige teknologi” på norsk. BAT brukes av industrien i forbindelse med BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) som en akseptabel metode for å kontrollere miljøpåvirkning. Europeisk og internasjonal lovgivning støtter bruken av BAT og BEP i en todelt tilnærming til miljøvern gjennom miljøkvalitetsstandarder. Noen tilsynsmyndigheter innlemmer BAT i konsesjonsprosedyrene for å minimalise

Was this helpful?
Estudio de la profundidad de océanos, mares y lagos.


BATHYMETRY: The measurement of ocean or lake depth and the study of floor topography.

ΒΑΘΥΜΕΤΡIΑ: Μέτρηση του βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης και η μελέτη της τοπογραφίας του πυθμένα.

BATHYMETRIE: Die Bestimmung der Tiefe in Seen und Ozeanen und das Studium der Bodentopographie.

BATHYMETRIE: Mesure de la profondeur des mers ou des lacs.

BATIMETRIA: La misurazione della profondità di oceani e laghi e lo studio della topografia del fondo.

BATYMETRI: Bestemmelse av dybde og bunntopografi i havet eller i innsjø.

Was this helpful?
Instrumento destinado a medir la temperatura del agua a diferentes profundidades. Da un registro continuo de las temperaturas en las profundidades. Aunque todavía en uso, el instrumento mecánico se ha reemplazado en general por un sistema electrónico (CTD, conductibilidad, temperatura, profundidad).


BATHYTHERMOGRAPH: Instrument for monitoring water temperature at different depths. It gives a continuous trace of temperature against depth. Although still in use the mechanical bathythermograph has in general been replaced by electronic (CTD conductivity, temperature, depth) instrumentation.

ΒΑΘΥΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ: Οργανο μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού σε διάφορα βάθη. Επηρεάζει τη συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας σε διαφορετικά βάθη. Αν και οι μηχανικοί βαθυθερμογράφοι, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν σε σημαντικό βαθμό αντικατασταθεί από ηλεκτρονικά μηχανήματα (CTD) αγωγιμότητα, θερμοκρασία, βάθος).

BATHYTHERMOGRAF: Ein Instrument zur kontinuierlichen Aufnahme der Wassertemperaturen in verschiedenen Tiefen. Es erlaubt die kontinuierliche Verfolgung der Temeraturveränderungen mit der Tiefe. Obwohl mechanische Bathythermographen noch immer benutzt werden, sind elektronische Instrumente (CTD- Leitfähigkeitsmeßgeräte, Temperatur-Tiefenprofile) an ihre Stelle getreten.

BATHYTHERMOGRAPH: Appareil destiné à mesurer la température de leau à différentes profondeurs. Il fournit un graphique continu des températures en profondeur. Quoique toujours utilisé, linstrument mécanique est largement remplacé par un système électronique (CTD, conductivité, température, profondeur).

BATITERMOGRAFO: Strumento per controllare la temperatura dell’acqua a profondità diverse. Dà una traccia continua di temperatura contro la profondità. Anche se ancora in uso il batitermografo meccanico è stato generalmente sostituito dalla strumentazione elettronica (conduttività CTD, temperatura, profondità).

BATYTERMOGRAF: Instrument for å måle vanntemperatur ved forskjellige dyp. Gir en kontinuerlig spor av temperatur mot dyp. Blir erstattet av elektronisk (KTD konduktivietet, temperatur, dyp) instrumentering.

Was this helpful?
Órgano formado por conjunto de tejido linfoide situado en el mesenterio; al contrario de los nodos linfáticos, este órgano está interpuesto en el sistema circulatorio.


SPLEEN: Organ comprising a mass of lymphoid tissue in the mesentery; unlike lymph nodes it is interposed in the blood circulation.

ΣΠΛΗΝΑΣ: Οργανο αποτελούμενο από μάζα λεμφικού ιστού στο μεσεντέριο. Σε αντίθεση με τους λεμφαδένες, παρεμβάλλεται στην κυκλοφορία του αίματος.

MILZ: Ein Organ, das aus einer Ansammlung von lymphatischem Gewebe besteht und innerhalb der Leibeshöhle liegt; anders als die Lymphknoten liegt die Milz zwischen dem Blutzirkulationssystem.

RATE: Organe constitué dun ensemble de tissu lymphoïde situé dans le mésentère; au contraire des noeuds lymphatiques, elle est interposée dans le système sanguin.

MILZA: Organo che comprende una massa di tessuto linfoide nel mesentere; al contrario dei linfonodi esso è interposto nella circolazione sanguigna.

MILT: Mørkerødt organ i bukhulen som produserer og bryter ned blodceller.

Was this helpful?
Género de bacterias aerobias Gram-negativas, predatorias de otras bacterias. Son ubicuas y se encuentran en la tierra, alcantarillas así como en hábitat de agua dulce y marina. Después de su aislamiento primario, son obligatoriamente parásitos de ciertas bacterias Gram-negativas, tales como Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, y Rhodospirillum rubrum; el rango de especies presa varía con la cepa de Bdellovibrio. Algunas cepas cultivadas en ausencia de presas pueden desarroll


BDELLOVIBRIO: A genus of aerobic Gram-negative bacteria which are characteristically predatory on other bacteria. They occur worldwide in soil and sewage, and in freshwater and marine habitats. On primary isolation, all strains are obligately parasitic on certain Gram-negative bacteria, including Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, and Rhodospirillum rubrum, the range of prey species varying with the strain of Bdellovibrio. Prey-independent, cultivable strains can develop from strictly p

BDELLOVIBRIO: Γένος αεροβίων, κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων, τα οποία είναι θηρευτές άλλων βακτηρίων (πρβλ. Vampirovibrio). Η εξάπλωσή τους είναι παγκόσμια και συναντώνται στο χώμα και στις αποχετεύσεις, καθώς και σε ενδιαιτήματα γλυκών και θαλασσίων νερών. Κατά την αρχική απομόνωση, όλα τα στελέχη είναι υποχρεωτικώς παρασιτικά ορισμένων κατα Gram- αρνητικών βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp και Rhodospirillum rubrum. Το εύρος των θηρευομένων ειδ

BDELLOVIBRIO: Gattung beweglicher, aerober gramnegativer Bakterien, die charakteristischerweise räuberisch von anderen Bakterien leben. Weltweite Verbreitung in Böden und Klärschlamm sowohl im Süß- als auch im Meerwasser. Alle Stämme sind parasitisch in gewissen gram-negativen Bakterien, wie z.B. Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp., und Rhodospirillum rubrum, das Spektrum der Beutearten variiert je nach dem Stamm von Bdellovibrio. Räuberunabhängige, kultivierbare Stämme können sich aus

BDELLOVIBRIO: Genre de bactéries aérobies gram-négatives, prédatrices dautres bactéries. Elles sont cosmopolites, et se trouvent dans la terre, les égouts ainsi que dans les habitats marins et deau douce. Après leur isolation primaire, elles sont des parasites obligés de certaines bactéries gram-négatives telles quAquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp. Rhodospirillum rubrum; la gamme despèces proies varie avec la souche de Bdellovibrio. Des souches cultivables en labsence de proies peuvent

BDELLOVIBRIO: Un genere di batteri aerobici Gram negativi che hanno la caratteristica di predare altri batteri. Sono cosmopoliti, si trovano nel suolo e nelle acque luride, negli habitat marini e di acqua dolce. All’isolamento primario, tutti i ceppi sono parassiti obbligatori di alcuni batteri Gram negativi, Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp, e Rhodospirillum rubrum, la gamma di specie batteriche preda varia con il ceppo di Bdellovibrio. Ceppi preda-independenti, coltivabili, possono s

BDELLOVIBRIO: Slekt av aerobe gramnegative bakterier som karakteriseres ved at de dreper andre bakterier. Finnes over hele verden i jord og avløpsvann, og i marine- og ferskvannshabitater. Ved første isolasjon er alle stammene obligate parasitter på visse gramnegative bakterier (Aquaspirillum serpens, Escherichia coli, Pseudomonas spp og Rhodospirillum rubrum). Bredden av byttearter varierer mellom stammer av Bdellovibrio. Kultiverte bytte-uavhengige stammer kan utvikles fra mer predatoriske stammer, og noen

Was this helpful?
Unidad (SI) de medida de la actividad radioactiva. 1 Bq = 1 desintegración radiactiva por segundo.1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.


BECQUEREL: Unit of radioactivity 1 Bq= 1 radioactive disintegration per second. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

ΜΠΕΚΕΡΕΛ (Βq): Μονάδα ραδιενέργειας 1Βq= 1 ραδιενεργός διάσπαση ανά δευτερόλεπτο. 1Βq=27x10-2 Ci.

BECQUEREL: SI-Einheit für Radioaktivität; 1 Bq = 1 radioaktiver Zerfall pro Sekunde.1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

BECQUEREL (Bq): Unité (SI) de mesure dactivité dune source radioactive. 1 Bq = 1 désintégration par seconde. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

BECQUEREL: Unità di radioattività 1 Bq = 1 disintegrazione radioattiva per secondo. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

BECQUEREL (Bq): Enhet for å måle radioaktivitet, 1 Bq = 1 radioaktiv desintegrasjon (spalting) per sekund. 1 Bq= 27 x 10 -12 Ci.

Was this helpful?
Género de bacterias, algunas de las cuales son Eubacterias gram-negativas y algunas Cianófitas (verde azuladas). Las placas que están libres de pigmento a menudo cubren capas de sedimentos anóxicos ricos en H2S en donde se mueven lentamente. También se encuentran en aguas abiertas en la interfase entre zonas ricas en H2S y zonas ricas en oxígeno. Oxidan el sulfhídrico al sulfato aunque el azufre se almacena temporalmente como fuente energética en las células. Se encuentra


BEGGATIATOA SPP.: Bacteria genus, some members of which belong to the gram-negative class of Eubacteria and some to the Cyanophyta (bluegreens). Pigment-free Beggiatoa mats are often found as covering layers of anoxic, H2S containing organic sediments where they can move about slowly. They can also occur in open seawater at the boundary between H2S and oxygen-rich layers. They oxidize sulphide to sulphate whereby sulphur will temporarily be stored as an energy source in the cells. Beggiatoa

BEGGATIATOA SPP.: Γένος βακτηρίων. Συμπεριλαμβάνει είδη τα οποία ανήκουν στην αρνητική κατά gram κλάση των Eubacteria καθώς και είδη τα οποία ανήκουν στα Cyanophyta (κυανοβακτήρια). Εμφανίζονται κυρίως στα θαλάσσια ανοξικά ιζήματα (ιζήματα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες H2S) όπου αναπτύσσονται σε μεγάλους αριθμούς δημιουργώντας ένα παχύ στρώμα επικάλυψης. Μπορεί να εμφανιστούν όμως και στη στήλη του νερού κυρίως στη διεπιφάνεια ανάμεσα σε καλά οξυγονωμένα νερά και σε νερά που περιέχουν μεγάλες ποσότη

BEGGATIATOA SPP.: Eine teilweise zur Klasse der gram-negativen Eubacteria und teilweise zu den Cyanophythen (Blaualgen) zählende Bakteriengattung mit einer gleitenden fädigen Form. Die pigmentfreien Beggiatoa-Rasen befinden sich am Grund , H2S -haltiger Gewässer als Überzug auf dem Faulschlamm, wo sie sich gleitend fortbewegen können, oder im Meer, wo schwefelwasserstoffhaltiges Wasser mit dem Luftsauerstoff in Berührung kommt. Sie oxidieren Sulfid zu Sulfat, wobei vorübergehend Schwefel als Energiequ

BEGGATIATOA SPP.: Genre de bactéries. Certains membres appartiennent aux Eubactéries Gram négative et d’autres aux Cyanophytes (bleu-vert). Des tapis mobiles de Beggiatoa sans pigments couvrent souvent les sédiments organiques riche en H2S. Se trouve également dans la mer à l’interface entre des couches riches en H2S et en oxygène. Ces bactéries sont capables d’oxyder le sulfite en sulfate qui est stocké de façon transitoire dans les cellules comme source énergétique. Se développe de façon

BEGGATIATOA SPP.: Genere batterio, di quale alcuni membri appartengono alla classe gram-negativa degli eubatteri e alcuni appartengono alla classe cianofite (verdi-azzurre). Popolazioni di Beggiatoa prive di pigmenti spesso ricoprono i sedimenti organici anossici contenenti H2S. Possono anche verificarsi in mare aperto nell’interfaccia tra sedimenti ossigenati e sedimenti riccchi di H2S. Ossidano i solfuri a solfati e lo zolfo viene temporaneamente immagazzinato nella cellula come sorgent

BEGGIATOA: Bakterieslekt med noen arter i gruppen gramnegative Eubacteria og noen i Cyanophyta (blågrønnalger, cyanobakterier). Beggiatoa danner ofte pigmentfrie matter over anoksiske, H2S-holdige organiske sedimenter hvor de kan forflytte seg sakte. Kan også forekomme i åpent sjøvann på grensen mellom H2S og oksygenrike lag. Bakteriene oksiderer sulfid til sulfat hvorved svovel blir lagret midlertidig som energikilde i cellen. Artene forekommer i vann med høy organisk forurensning,

Was this helpful?
Nombre local usado también internacionalmente del esturión del Caspio Acipenser güldenstaedtii. Pez anadromo que incluye stocks diferentes dentro del mar Caspio aunque algunos de ellos muestran razas invernales o estivales, dependiendo del comienzo de la emigración reproductiva.


BELUGA: A local but also internationally used name for the Caspian sturgeon Acipenser güldenstaedtii. The fish is anadromous and comprises separate stocks within the Caspian Sea though several stocks also exhibit winter and summer races, depending on the onset of their spawning migration.

ΜΠΕΛΟΥΓΚΑ: Κοινή και διεθνής ονομασία για το στουριόνι (βλ.λ) της Κασπικής Θάλασσας Acipenser guldenstaedtii. Το ψάρι αυτό ανήκει στα ανάδρομα είδη και εμφανίζει ανεξάρτητους πληθυσμούς στη Κασπία Θάλασσα. Ορισμένοι πληθυσμοί διαχωρίζονται περαιτέρω σε χειμερινές ή θερινές φυλές, διαχωρισμός ο οποίος εξαρτάται από την έναρξη της αναπαραγωγικής τους μετανάστευσης. ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ

BELUGA: Ein lokal und international benutzter Name für den kaspischen Stör . Acipenser güldenstaedtii, ein anadromer Fisch, der separate Bestände (Rassen) im Kaspischen Meer formt, einschließlich von Sommer- und Winterrassen (Unterscheidung beruht auf den Beginn der Laichwanderung).

BELUGA: Nom régional (devenu international) pour l’esturgeon Caspienne, Acipenser güldenstaedtii. Poisson anadrome dont plusieurs stocks se distinguent dans la mer Caspienne. Certains stocks se composent de races d’hiver et d’été en fonction du démarrage de la ponte.

BELUGA: Nome internazionale dato allo Storione del mar Caspio Acipenser güldenstaedtii. E’ una specie anadroma e comprende stock separati del mar Caspio. In molti stock si trovano insieme le razze invernali ed estive, ciò dipendendo dalle migrazioni di accoppiamento.

BELUGA: Et lokalt og internasjonalt navn for den kaspiske støren (jfr. stør), Acipenser güldenstaedtii. Fisken er anadrom og innbefatter atskilte stammer innen Kaspihavet, selv om mange stammer foretar migrasjoner vinter og sommer, avhengig av når gytevandringen starter.

Was this helpful?
Sin consecuencia graves. Sin poner la vida en peligro. Sin embargo, un tumor benigno es un neoplasma no invasivo con crecimiento lento y puede alcanzar un tamaño suficiente para comprimir otras estructuras y poner en peligro la vida del organismo.


BENIGN: Not endangering life. However, a benign tumour is a neoplasm which is slow-growing and non-invasive and may eventually grow to a size which may compress or occupy space, thus endangering the life of the organism.

ΚΑΛΟΗΘΗΣ: Μη επικίνδυνος για την ζωή. Καλοήθης όγκος είναι ένα νεόπλασμα, το οποίο αυξάνεται αργά και χωρίς μεταστάσεις. Ενδέχεται όμως να αυξηθεί σε μέγεθος, ώστε σε πιέσεις που ασκεί και ο χώρος που καταλαμβάνει, να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή του οργανισμού.

GUTARTIG: Nicht gefährlich für Leben und Gesundheit. Ein gutartiger Tumor ist ein Neoplasma, das langsam und nicht invasionsartig wächst, aber eine Größe erreichen kann, durch die Druck auf das umliegende Gewebe ausgeübt wird und Behinderungen hervorruft; das Leben des Organismus kann bedroht sein.

BENIN, BENIGNE: Sans conséquences graves. Sans mettre en péril la vie. Toutefois, une tumeur bénigne est un néoplasme non-envahissant à croissance lente, qui peut éventuellement atteindre une taille suffisante pour comprimer dautres structures et mettre en péril la vie de lorganisme.

BENIGNO (TUMORE): Che non mette in pericolo la vita in quanto non genera metastasi. Comunque, un tumore benigno è un neoplasma non invasivo che cresce lentamente e che potrebbe, alla fine, raggiungere una grandezza che può comprimere o occupare spazio, quindi mettendo comunque in pericolo la vita dell’organismo.

GODARTET: Truer ikke liv. Men seintvoksende godartede svulster kan komme opp i en slik størrelse at de lager mindre eller okkuperer plass for andre organ, og setter på den måten livet til en organisme i fare.

Was this helpful?
Dícese de los fondos acuáticos; describiendo la parte del ambiente acuático habitado por organismos que viven en o dentro del sedimento.


BENTHIC: Pertaining to the bottom terrain of water bodies; describing the portion of the aquatic environment inhabited by organisms that live on or in the sediment.

ΒΕΝΘIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο έδαφος του βυθού θαλασσών, λιμνών ή ποταμών. Περιγράφει το τμήμα του υδατικού περιβαλλοντος, το οποίο κατοικείται από οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα.

BENTHISCH: Bodenlebend; beschreibt den Teil der aquatischen Umwelt, der von Organismen bewohnt wird, die im oder auf dem Sediment leben.

BENTHIQUE: Se dit des fonds des régions aquatiques; se dit de la partie de lenvironnement aquatique habitée par des organismes vivant sur, ou dans, le substrat.

BENTONICO: Ambiente di fondale in un bacino d’acqua; la parte dell’ambiente acquatico abitata da organismi che vivono sul o dentro il sedimento o fondi duri.

BENTISK: Vedrører bunnområdene i vannmassene, beskriver den delen av de akvatiske miljøet som er habitat for organismer som lever på eller i sedimentene.

Was this helpful?
Organismo que se alimenta del bentos.


BENTHOPHAGOUS: Organism that feeds on the benthos.

ΒΕΝΘΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός τρεφόμενος με βένθος.

BENTHOPHAGE: Organismus, der sich vom Benthos ernährt.

BENTHOPHAGES: Organismes qui se nourrissent du benthos.

BENTOFAGO: Organismo che si nutre sul fondo marino.

BENTOFAG: Organisme som lever av bunnfaunaen.

Was this helpful?
Arcilla con alto volumen contenido en montmorillonita, normalmente caracterizado por su fuerte hinchazón en contacto con el agua; a menudo utilizado para secar los estanques.


BENTONITIC CLAY: A clay with a high content of the mineral montmorillonite, usually characterized by high swelling on wetting, often used to seal ponds.

ΒΕΝΤΟΝIΤIΚΗ ΑΡΓIΛΟΣ: Αργιλος με υψηλή περιεκτικότητα σε ορυκτό μοντμοριλλονίτη. Συνήθως χαρακτηρίζεται από υψηλή διόγκωση κατά την διάβρεξη. Χρησιμοποιείται συχνά γιά την στεγανοποίηση δεξαμενών.

BENTONISCHER TON: Ein Ton mit einem hohen Anteil von mineralischen Montmorillonit; normalerweise charakterisiert durch starke Quellung bei Nässe. Oft zur Versiegelung von Teichböden benutzt.

BENTONITE: Argile à contenu élevé en montmorillonite, habituellement caractérisée par sa forte dilation au contact de leau; souvent utilisée pour endiguer et imperméabiliser des étangs.

BENTONITE: Un’argilla con un alto contenuto di montmorillonite (minerale), di solito caratterizzata da grande rigonfiamento quando idratata, spesso usata per sigillare gli stagni.

BENTONITT-LEIRE: Leire med høyt innhold av mineralet montmorillonitt, vanligvis karakterisert ved sterk svelling når vann tilføres. Ofte brukt til å tette dammer.

Was this helpful?
Dícese de organismos que viven en fondo de los ríos o arroyos.


BENTHOPOTAMOS: Living on the bed of a river or stream.

ΒΕΝΘΟΠΟΤΑΜIΟΣ: Οργανισμός που ζεί επί της κοίτης ενός ποταμού ή ενός ρυακιού.

BENTHOPOTAMISCH: Im Bett eines Flusses oder Stromes lebend.

BENTHOPOTAME: Se dit des organismes vivant sur les fonds des fleuves et rivières.

BENTOPOTAMICO: Vivente sul fondo di un fiume o di un ruscello.

BENTOPOTAM: Lever på bunnen av elv eller bekk.

Was this helpful?
Conjunto de organismos que viven encima o dentro de los sedimentos en los ambientes acuáticos.


BENTHOS: Organisms that live on or in the sediment in aquatic environments.

ΒΕΝΘΟΣ: Οι οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα ενός υδατικού περιβάλλοντος, πρβλ. μειοβένθος,μακροβένθος, επιβένθος.

BENTHOS: Organismen, die auf oder im Sediment im aquatischem Milieu leben.

BENTHOS: Lensemble des organismes vivant sur, ou dans, les sédiments des milieux aquatiques.

BENTHOS: Organismi che vivono sul o dentro il sedimento o fondi duri di ambienti acquatici.

BENTOS: Organisme som lever på eller i sedimentene i akvatiske miljøer (jfr. meiobentos, epibentos og macrobentos).

Was this helpful?
En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.


BENZOCAINE: In the case of fish, a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΒΕΝΖΟΚΑΪΝΗ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

BENZOCAIN: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

BENZOCAINE: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

BENZOCAINA: Nel caso del pesce, prodotti chimici usati per rilassare e facilitare la manipolazione, e le procedure di chirurgia e fecondazione. Tra gli agenti usati comunemente si ricorda il metil-sulfonato di tricaina (MS-222), benzocaine, quinaldine, e anidride carbonica. Di solito vengono somministrati immergendo il pesce in una soluzione nella vasca.

BENZOKAIN: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

Was this helpful?
Proteínas plasmáticas que se distinguen de las otras proteínas plasmáticas por sus características electroforéticas. Compuesto mayoritario de las inmunoglobulinas de peces.


BETA GLOBULINS: Blood plasma proteins distinguished from other globulins by their differing electrophoretic characteristics, and making up the majority of fish immunoglobulins.

ΒΗΤΑ ΣΦΑIΡIΝΕΣ: Πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος, διακρινόμενες από τις άλλες σφαιρίνες από τον ρυθμό μετατόπισής τους σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Αποτελούν την πλειονότητα των ανοσοσφαιρινών στα ψάρια.

BETA-GLOBULINE: Blutplasma-Proteine, die sich von anderen Globulinen durch die Migrationsrate im elektrischen Feld unterscheiden (elektrophoretische Charakteristika); sie machen die Hauptzahl der Fisch-Immunoglobuline aus.

BETA GLOBULINES: Protéines sériques se distinguant des autres protéines sériques par ses caractéristiques électrophorétiques. Composant majoritaire des immunoglobulines des poissons.

BETA GLOBULINE: Proteine del plasma sanguigno riconoscibili fra altre globuline per le loro caratteristiche elettroforetiche. Comprendono la maggior parte delle immunoglobuline del pesce.

BETAGLOBULINER: Blodplasma proteiner som kan skilles elekroforetisk fra andre globuliner, utgjør det meste av immunglobuliner (antistoff) i fisk.

Was this helpful?
Pigmento liposoluble vegetal no sintetizable en animales. Químicamente es una molécula basada en 8 anillos isopreno no-saturados. Es el caroteno más importante producido por las plantas y las cianobacterias. Puede ser hidroxilado en el hígado para formar Vitamina A.


BETA-CAROTENE: A lipid-soluble plant pigment that is not synthesized by animals. Chemically, a molecule built on eight unsaturated isopren rings, Beta-carotene is the main carotene produced by plants and cyanobacteria. It can be hydroxilated in the liver to form Vitamin A.

Β-ΚΑΡΟΤΙΝΗ: Χρωστική ουσία των φυτών η οποία ανήκει στα καροτενοειδή και η οποία δεν συνθέτεται από ζώα. Σχηματίζεται από οκτώ ισοπρενοειδείς μονάδες και αποτελεί τη βασικότερη καροτενοειδή ουσία που παράγεται από τα φυτά και τα κυανοβακτήρια. Με υδροξυλίωση στο ήπαρ δίνει Βιταμίνη Α. (βλ.λ. καροτενοειδή).

BETA-CAROTENE: Fettlösliches pflanzliches Pigmente, die der tierische oder menschliche Organismus nicht selbst synthetisieren kann. Chemisch ist es ein aus acht stark ungesättigten Isopreneinheiten aufgebautes Molekül. Beta-Karoteen ist das Hauptcarotin bei Pflanzen und Cyanobakterien und liefert nach Halbierung des Moleküls und Anfügen einer OH-Gruppe an das Ende jeder Hälfte zwei Moleküle Vitamin A.

BETA-CAROTENE: Pigment végétal liposoluble qui n’est pas synthétisé par les animaux. Comprennent huit anneaux isoprène, la béta-carotene est le principal carotène produit par les plantes et les cyanobactéries. Chez les animaux, il est hydroxylé par le foie pour donner la vitamine A.

BETA-CAROTENE: Un pigmento vegetale solubile in lipidi non sintetizzabile dagli animali. Chimicamente si tratta di una molecola costituita da otto anelli isoprenici insaturi. Il Beta-carotene è il principale carotene prodotto dalla piante e dai cianobatteri. Può essere idrossilato nel fegato dove si trasforma in Vitamina A.

BETAKAROTEN: Fettløselig pigment i planter, blir ikke syntetisert av dyr. Er kjemisk oppbygd av åtte umettede isoprenringer. Betakaroten utgjør mesteparten av karotener produsert av planter og cyanobakterier. Kan bli hydroksylert til vitamin A i leveren. Jfr. karotenoider.

Was this helpful?
Poliploide con dos alelos diferentes para un locus dado.


DIALLELE: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

DIALLELISCH: Zwei verschiedene Allele auf demselben Lokus.

DIALLELE: Un polyploïde avec deux allèles différents à un locus donné.

DIALLELE: Sito genetico comprensivo di due diversi alleli.

DIALLEL: Genetisk lokus med to forskjellige alleler.

Was this helpful?
Se refiere a la extremidad de la cola de los vertebrados y la forma de las aletas caudales de peces cuyas lóbulos dorsal y ventral son simétricos.


DIPHYCERCAL: Form of caudal fin in fishes with a straight backbone, where dorsal and ventral half of the fin are symmetrical.

ΔIΦΥΚΕΡΚΟ: Τύπος ουραίου πτερυγίου των ψαριών με ευθεία σπονδυλική στήλη, στον οποίο το ραχιαίο και το κοιλιακό ήμισυ των πτερύγων είναι συμμετρικά.

DIPHYCERK: Schwanzflossenform der Fische mit gerade verlaufendem Wirbelsäulenende, bei der die dorsale und ventrale Hälfte der Flosse symmetrisch sind.

DIPHYCERQUE: Se réfère à lextrémité de la queue des Vertébrés et à la forme des nageoires caudales des poissons.

OMOCERCA: Forma di pinna caudale dei pesci che hanno lo spino dritto, in cui la parte dorsale e la parte ventrale della pinna sono simmetriche.

DIPHYSERC: Form på halefinnen hos fisk med rett ryggrad, der de dorsale og ventrale halvdelen av finnen er symmetrisk.

Was this helpful?
Dícese de caracteres o rasgos controlados por la acción integrada de dos genes.


DIGENIC: Used of characteristics or traits controlled by the integrated action of two genes.

ΔIΓΟΝIΔIΑΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για χαρακτήρες ή γνωρίσματα, τα οποία ελέγχονται από τη συνδυασμένη δράση δύο γονιδίων.

DIGENETISCH: Gebraucht für Merkmale oder Wesenszüge, die durch die ergänzende Wirkung von zwei Genen kontrolliert werden.

DIGENIQUE: Se dit des caractères ou traits contrôlés par laction intégrée de deux gènes.

DIGENICO: Termine usato per descrivere caratteristiche o aspetti controllati dall’azione integrata di due geni.

DIGEN: Brukt om egenskaper eller trekk som er kontrollert av to ulike gen.

Was this helpful?
Una sustancia que se produce primero por la vesícula biliar, descargada en el intestino durante la digestión. La bilis realiza varias funciones; por ejemplo emulsiona las grasas y neutraliza el pH de los alimentos medio-digeridos llegando del estómago en su entrada en el intestino delgado.


BILE: A substance which is first produced by the gallbladder, before being discharged into the intestine, thus aiding digestion. Bile performs a number of functions; for example it emulsifies fats and neutralises the low pH of semi-digested food as it leaves the stomach and enters the small intestine.

ΧΟΛΗ: Υπόστρωμα που παράγεται από την χοληδόχο κύστη και αποβάλλεται στον πεπτικό σώληνα για να βοηθήσει την πέψη. Η χολή επιτελεί διάφορες λειτουργείες π.χ.γαλακτοποιεί τα λίπη και εξουδετερώνει το pΗ των τροφών στις οποίες η πέψη δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς εξέρχονται από το στομάχι και εισέρχονται στο λεπτό έντερο.

GALLE: Stark bitter schmeckendes Sekret und Exkret der Leber der Wirbeltiere, das entweder als dünne hellgelbe Flüssigkeit direkt durch den Lebergallengang in den Dünndarm gelangt oder (meist) zunächst in der Gallenblase gespeichert und eingedickt wird. Dient der Fettemulgierung und der Neutralisierung des geringen pH-Wertes der zu verdauenden Nahrung.

BILE: Substance produite par la vésicule biliaire, déchargée dans lintestin pendant la digestion. La bile remplit de nombreuses fonctions, par exemple lémulsification des matières grasses, la neutralisation de lacidité des aliments semi-digérés provenant de lestomac à leur entrée dans lintestin grêle.

BILE: Una sostanza che viene prodotta inizialmente dalla cistifellea, prima di essere rilasciata nell’intestino, aiutando la digestione. La bile ha vari funzioni; per esempio, emulsiona i grassi e neutralizza il pH acido di alimenti semidigeriti fuoriusciti dallo stomaco, prima dell’ingresso nell’intestino tenue.

GALLE: Substans som produseres i galleblæren for så å bli ledet til tarmen der gallen hjelper til med fordøyelsen. Gallen har flere funksjoner, f.eks. emulgering av fett og nøytralisering av den sure magesaften som forlater magen og går inn i tynntarmen.

Was this helpful?
Acumulación de una sustancia química en un organismo, órgano o tejido, a una concentración superior a la del ambiente o de los alimentos.


BIOACCUMULATION: The process whereby a chemical, for example, cadmium, is concentrated in an organism, organ or tissue at a concentration higher than that found in the environment or food.

ΒIΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ: Διεργασία κατά την οποία μια χημική ουσία συγκεντρώνεται σε έναν οργανισμό, όργανο ή ιστό σε συγκέντρωση υψηλότερη από αυτή που συναντάται στο περιβάλλον ή στην τροφή (Βλ. βιομεγέθυνση).

BIOAKKUMULATION: Anreicherung von Stoffen im Organismus oder Organen und Geweben in einer höheren Konzentration als sie in der Umwelt oder im Futter vorhanden sind.

BIOACCUMULATION: Accumulation dune substance chimique dans un organisme, un organe ou un tissu, à une concentration supérieure à celle rencontrée dans le milieu ou lalimentation.

BIOACCUMULO: Il processo per mezzo del quale una sostanza chimica, per esempio, cadmio, è concentrata in un organismo, organo, o tessuto ad una concentrazione più alta di quella trovata nell’ambiente o negli alimenti.

BIOAKKUMULERING: Prosess der et kjemikalie, f.eks. kadmium, blir konsentrert i en organisme, organ eller vev i en konsentrasjon høyere enn den som er funnet i miljøet eller fôret, jfr. biologisk forstørrelse.

Was this helpful?
Comunidad o conjunto natural de organismos que habitan un biotopo excluyendo los aspectos físicos del ecosistema. El termino estricto cubre únicamente el conjunto de flora y de la fauna de un biotopo dado.


BIOCOENOSIS: A community or natural assemblage of organisms inhabiting a biotope, specifically excluding physical aspects of the ecosystem. Strictly defined it includes only the flora-fauna assemblages in a given habitat.

ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ (ΒIΟΚΟIΝΩΝIΑ): Κοινότητα ζώντων οργανισμών που ζούν σε έναν βιότοπο, ( ένα συγκεκριμένο φυσικό-χημικό περιβάλλον). Υπό την στενή έννοια, ο ορισμός περιλαμβάνει μόνο τις κοινότητες πανίδας-χλωρίδας σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

BIOZÖNOSE: Lebensgemeinschaft; Bezeichnung für eine Vergesellschaftung von Lebewesen, die einen einheitlichen Abschnitt des Lebensraumes bewohnen und deren Glieder mehr oder weniger in einem Zustand gegenseitiger, korrelativer Bedingtheit leben. Streng genommen beschreibt der Begriff die Fauna/Flora-Vergesellschaftung an sich, ausgenommen die physikalischen Faktoren der Umgebung.

BIOCENOSE: Communauté ou association naturelle dorganismes habitant une biotope à lexclusion des aspects physiques du milieu. Terme décrivant lensemble des organismes habitant un biotiope donné sans référence aux aspects physiques de ce biotope. La définition stricte couvre uniquement lensemble de la flore et de la faune dun habitat donné.

BIOCENOSI: Una comunità o associazione naturale di organismi che abitano in un biotopo. Il termine descrive esclusivamente l’insieme degli organismi che abitano un biotopo, senza riferimenti agli aspetti fisici dello stesso biotopo. In senso stretto, comprende solamente la flora e la fauna in un dato habitat.

BIOTISK FELLESSKAP (BIOCØNOSE): Et samfunn eller en naturlig samling av organismer som holder til i samme biotop, det ses helt vekk fra de fysiske sidene ved økosystemet. Strengt definert inkluderes bare flora-fauna sammensetningen i et gitt habitat.

Was this helpful?
La parte orgánica o biológica del ceston; el conjunto del plancton, necton y de las partículas orgánicas, derivados orgánicos vivos, en suspensión en el agua.


BIOSESTON: Plankton, nekton and suspended organic particulate matter derived from living organisms; the biological component of seston.

ΒIΟΣΗΣΤΟΝ: Πλαγκτόν, νηκτόν και αιωρούμενα οργανικά σωματίδια προερχόμενα από ζώντες οργανισμούς. Η βιολογική συνιστώσα του σηστού.

BIOLOGISCHES SESTON: Plankton, Nekton und schwebende organische Feststoffracht, die von lebenden Organismen stammt; der biologische Anteil des Sestons.

BIOSESTON: La partie organique ou biologique du seston; lensemble du plancton, necton et des particules organiques, dérivées dorganismes vivants, en suspension dans leau.

BIOSESTON: Il Plancton, il necton e la materia particellata organica in sospensione dovuta agli organismi viventi; il componente biologico del seston.

BIOSESTON: Plankton, nekton og suspendert organisk partikulært materiale som stammer fra levende organismer. Den biologiske komponenten av seston.

Was this helpful?
Dícese de un agente químico tóxico o letal para los organismos vivientes.


BIOCIDE: A chemical that is lethal to living organisms.

ΒIΟΚΤΟΝΟ: Χημικό, θανατηφόρο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

BIOZID: Eine Chemikalie, die giftig oder tödlich für lebende Organismen ist.

BIOCIDE: Se dit dun agent toxique ou létal pour les organismes vivants.

BIOCIDA: Una sostanza chimica che è letale per gli organismi viventi.

BIOSID: Kjemikalie som er dødelig for levende organismer.

Was this helpful?
Dícese de productos que, si son dejados abandonados, son descompuestos por un proceso natural.


BIODEGRADABLE: Capable of being decomposed by natural processes.

ΒIΟΔIΑΣΠΑΣIΜΟΣ: Iκανός να διασπασθεί μεσω ισολογικών διεργασιών.

BIOLOGISCH ABBAUBAR: Geeignet zum Abbau durch natürliche Prozesse.

BIODEGRADABLE: Se dit des produits qui, laissés à labandon, sont décomposés par voie de processus naturels.

BIODEGRADABILE: Che può essere decomposto dai processi naturali.

BIOLOGISK NEDBRYTBAR: I stand til å bli brutt ned ved vanlige prosesser.

Was this helpful?
El número de especies que se encuentran en un hábitat, lugar específico o ecosistema definido. Se han definido un número de índices para describir la diversidad de las especies y estimar su importancia para la estabilidad del ecosistema. Dado que solamente se conocen una pequeña fracción de las especies de un ecosistema, los índices de diversidad reflejan a menudo la presencia de especies indicadoras y por lo tanto son dependientes del contexto. Los sedimentos situados debajo de las jaulas mari


BIODIVERSITY: The number of species known to occur in a habitat, a specific site or a defined ecosystem. A number of indices have been defined to describe species diversity and to estimate their importance for ecosystem stability. As only a small fraction of the species of an ecosystem are known, the diversity indices often reflect only the occurrence of certain indicator species and are therefore context-dependent. For environmental management purposes, biodiversity in sediments under fish cages is usually

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο αριθμός των ειδών που υπάρχουν σε μια βιοκοινωνία ή ένα οικοσύστημα. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής σταθερότητας και για αυτό το σκοπό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι δείκτες που μετράνε τη βιοποικιλότητα και αναφέρονται ως δείκτες ποικιλότητας. Συνήθως υποεκτιμούν την πραγματική ποικιλότητα καθώς τις περισσότερες φορές είναι γνωστό μόνο ένα μικρό ποσοστό των ειδών που απαρτίζουν μια βιοκοινωνία. Για διαχειριστικούς λόγους, σε περιοχές όπου εφαρμόζονται υδατοκαλλιέργειε

BIODIVERSITÄT: Die Anzahl aller Arten, von denen man weiß, daß sie in einem Habitat, einem bestimmten Platz oder einem definierten Ökosystem vorkommen. Es wurden zahlreiche Indices für die Biodiversität definiert, um die Artenvielfalt zu beschreiben und deren Rolle für die Stabilität des Ökosystems abzuschätzen. Es muß jedoch festgestellt werden, daß nur ein geringer Anteil der Arten eines Ökosystems überhaupt bekannt sind, und Diversitätsindices somit oft nicht mehr als einen Index einer bestimmten Zielarteng

BIODIVERSITÉ: Le nombre d’espèces habitant un habitat, un site ou un écosystème bien défini. Plusieurs indices ont été définis afin de décrire la diversité des espèces et d’estimer leur importance pour la stabilité de l’écosystème. L’interprétation des indices de biodiversité dépend du contexte, puisque souvent la totalité des espèces n’est pas connue et seules les espèces indicatrices sont considérées. En ce qui concerne la gestion de l’environnement, la biodiversité des sédiments sous des cages piscicoles e

BIODIVERSITA: Il numero di specie conosciute che colonizzano un habitat, un sito specifico o un ecosistema definito. Molti indici ambientali sono stati definiti per descrivere la diversità di specie presenti e per valutare la loro importanza per la stabilità dell’ecosistema. Siccome solo una piccola frazione delle specie di un’ecosistema è conosciuta, gli indici di diversità spesso rispecchiano solo certe specie assunte come indicatori e quindi questi indici sono dipendenti dal contesto. Per motivi di gestion

BIODIVERSITET: Antall arter som forekommer i et habitat, i et spesifikt område eller i et definert økosystem. Flere indekser har blitt kartlagt for beskrive artsmangfold og artenes betydning for økosystemets stabilitet. Ofte er bare et lite antall av artene i et økosystem kjent, og mangfoldsindeksene reflekterer bare forekomsten av visse indikatorarter og er derfor avhengige av sammenhengen. I forbindelse med miljøvern blir vanligvis biodiversiteten i sedimentene under fiskemerder definert som antall makroben

Was this helpful?
Técnica por la cual diversas sustancias, por ejemplo elementos nutricionales o profilácticos, son administrados a organismos que a su vez sirven de comida a otros animales. Por ejemplo el proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) en los rotíferos que sirven de comida para las larvas de peces marinos.


BIOENCAPSULATION: A technique whereby various substances, for example, nutritional elements and prophylactics, are administered into living organisms, which can then be administered as feed to another animal, i.e., the process of incorporating PUFA into rotifers for feeding to marine fish larvae.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Τεχνική κατά την οποία διάφορες ουσίες π.χ. θρεπτικά στοιχεία και προληπτικές ουσίες χορηγούνται σε ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμεύουν ως τροφή για άλλα ζώα. Για παράδειγμα η ενσωμάτωση της PUFA (βλ.λέξη) σε τροχόζωα, τα οποία χρησιμοποιούνται για θρέψη θαλασσίων ιχθυο-νυμφών.

ANREICHERUNG (BIOENKAPSULIERUNG): Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.

BIOENCAPSULATION: Technique par laquelle diverses substances, par exemple, éléments nutritionnels ou prophylactiques sont administrés dans des organismes vivants servant de nourritures à dautres animaux. Par exemple le processus dincorporation de PUFA dans des rotifères servant de nourriture aux larves de poissons marins.

BIOINCAPSULAZIONE: Una tecnica per mezzo della quale varie sostanze, per esempio, elementi nutritivi e profilattici, sono somministrati negli organismi viventi, i quali possono poi essere somministrati ad altri animali come alimento, per esempio il processo di incorporare PUFA (vedi) nei rotiferi per nutrire le larve di pesci marini.

BIOINNKAPSLING: Teknikk der ulike substanser, f.eks. ernæringselementer og sykdomsforebyggende midler, blir gitt til og tatt opp av levende organismer som igjen blir brukt som fôr til et annet dyr. F.eks. prosessen der PUFA blir tatt opp av hjuldyr som igjen blir brukt som fôr til marine larver.

Was this helpful?
Utilización de organismos vivos para detectar la presencia o el efecto de una o varias sustancias o condiciones ambientales.


BIOASSAY: Any test in which organisms are used to detect or measure the presence or effect of one or more substances or conditions.

ΒIΟΑΝΑΛΥΣΗ: Δοκιμασία στην οποία χρησιμοποιούνται οργανισμοί για τον εντοπισμό ή την μέτρηση της παρουσίας ή της επίδρασης μιάς ή περισσοτέρων ενώσεων ή συνθηκών.

BIOTEST: Jedes Testverfahren, bei dem Organismen oder Zellen dazu benutzt werden, um die Anwesenheit oder den Effekt von einer oder mehreren Substanzen oder Bedingungen anzuzeigen oder zu messen.

BIOESSAI: Lutilisation dorganismes vivants afin de déceler la présence ou les effets d une ou plusieurs substances ou conditions environnementales.

BIOASSAY (TEST BIOLOGICO): Termine anglosassone per indicare un test nel quale gli organismi sono utilizzati per scoprire o misurare la presenza o l’effetto di una o più sostanze o condizioni ambientali.

BIOASSAY (TOKSISK PRØVING): Hvilken som helst test der levende organismer blir brukt til å påvise eller måle tilstedeværelse eller effekt av en eller flere substanser eller forhold.

Was this helpful?
Fina capa mayoritariamente bacteriana (simple o mullticapa) o "Aufwuchs" general sobre superficies de sustrato sumergido en el agua. En acuicultura moderna una capa microbiana y de invertebrados depositada en los biofiltros en la que tienen lugar los procesos de degradación de las sustancias orgánicas. Estos organismos trabajan mejor a un grosor óptimo y su eficiencia está relacionada a la hidrodinámica (e.g. tasa de intercambio de la interfase agua-sustrato). El excesivo crecimiento de hongos y


BIOFILM: A thin carpet mostly of bacteria (single or multilayered) or general "Aufwuchs" on substrate surfaces submerged in water. In modern aquaculture, the microbial and invertebrate mats settling on biofilter material, in which all degradation processes of organic substances and nutrients take place. These organisms work best at an optimal film thickness and their efficiency is also related to the hydrodynamics (e.g. exchange rate of water-substrate interface). Excessive growth of fungi and ciliate

ΒΙΟΦΙΛΜ: Λεπτό στρώμα βακτηρίων (απλό ή πολλαπλό) το οποίο σχηματίζεται σε επιφάνειες που έχουν βυθιστεί μέσα στο νερό. Στις υδατοκαλλιέργειες, εννοείται το στρώμα βακτηρίων το οποίο σχηματίζεται επάνω στα βιολογικά φίλτρα (βλ.λ.) όπου λαμβάνει χώρα η αποικοδόμηση όλων των οργανικών ενώσεων. Η απόδοση των οργανισμών αυτών είναι βέλτιστη όταν το στρώμα το οποίο σχηματίζουν έχει ένα συγκεκριμένο πάχος και επηρεάζεται από διάφορα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά (π.χ. ο ρυθμός ανανέωσης του νερού στη διεπιφάνεια

BIOFILM: Ein dünner Teppich von ein- bis mehrschichtigen Lagen Bakterien oder Aufwuchs an Substratoberflächen im Wasser oder - in der modern Aquakultur - auf dem Material eines Biofilters; in diesem Film laufen alle Prozesse die mikrobielle Umwandlung von Stoffen ab, in der Wasseraufbereitung übernehmen. Sie arbeiten am besten unter Gleichgewichtsbedingungen wobei die optimale Biofilmdicke von den hydrodynamischen Gegebenheiten abhängt. Z.B. Pilze und Ciliaten sind bekannte Probleme für Biofilme, währen

BIOFILME: Filme de bactéries (mono- ou pluri-couche) ou d’autres organismes qui se développe sur les surfaces soumergées. En aquaculture moderne, un tel filme microbienne associée aux divers invertébrés qui se dépose sur les bio filtres est le cœur de tout processus de dégradation de substances organiques et sels nutritifs. L’efficacité d’une telle bio filme dépend de l’épaisseur et des hydrodynamiques (c’est-à-dire le taux d’échange à l’interface eau-substrat). Un développement excessif de champignons et

BIOFILM: Sottile tappeto generalmente batterico, singolo o multistrato, detto anche “periphyton” od “aufwuchs”, ricoprente substrati immersi in acqua. Nella moderna acquacoltura che ricircola le acque, batteri ed invertebrati si riproducono sui materiali del biofiltro e partecipano alla degradazione della sostanza organica e alla segregazione dei nutrienti. Per ottimizzare il rendimento di questi organismi sono necessari spessori ottimali e precisi rapporti idrodinamici tra flusso dell’acqua e superficie

BIOFILM: Tynt lag hovedsakelig bestående av bakterier (ett eller flere lag), eller generell påvekst på substrater som er sunket ned i vann. I moderene akvakultur: Den mikrobielle hinnen på substrat i biofiltre, der alle nedbrytingsprosesser av organisk materiale og næringsstoffer finner sted. Organismene i biofilmen er mest effektive ved optimal tykkelse på biofilmen, og deres effektivitet er også påvirket av hydrodynamikk (f.eks. utvekslingshastigheten i vann-substrat grenseflaten). Overdreven vekst av

Was this helpful?
(1) Dícese de organismos que contribuyen a la formación de los arrecifes. (2) Acumulación en forma de restos fosiles de organismos en el mismo sitio donde vivían.


BIOHERM: (1) Any organism contributing to the formation of a coral reef. (2) A mound-like accumulation of fossil remains on the site where such organisms lived.

ΒIΟΕΡΜΑ: (1) Κάθε οργανισμός που συνεισφέρει στον σχηματισμό κοραλλιογενούς υφάλου. (2) Σωρός απολιθωμένων υπολλειμάτων, στη θέση που ζούσαν οργανισμοί.

BIOHERM: (1) Alle Organismen, die das Korallenriff aufbauen. (2) Eine erdhügelartige Anreicherung von fossilen Überresten an dem Ort, wo die Organismen lebten.

BIOHERME: (1) Se dit des organismes contribuant à la formation de récifs coralliens. (2) Accumulation en tas des restes fossilisés dorganismes sur le lieu quils habitaient.

BIOHERM: Termine anglosassone per indicare: (1)Qualsiasi organismo che contribuisce alla formazione di una barriera corallina. (2) Un accumulo di resti fossili nel luogo in gli stessi organismi sono vissuti.

BIOHERM: (1) Enhver organisme som bidrar med dannelsen av et koralrev. (2) En kolle lignende opphopning av fossiler blir avsatt der slike organismer har levd.

Was this helpful?
Luz emitida por organismos vivientes (por ejemplo, plancton y peces). Extensivamente desarrollada en las especies de aguas medio-profundas y profundas (por ejemplo el pez linterna). Este fenómeno es debido a bacterias luminosas que viven en simbiosis con los peces o a células especiales (fotóforas). La bioluminiscencia sirve en el comportamiento reproductor (cortejo) o como un señuelo para la presa.


BIOLUMINESCENCE: Light produced by living organisms (e.g. plankton and fishes). It is most extensively developed in midwater and bottom- dwelling deep sea species (e.g. lantern fishes). It arises from (a) luminous bacteria living on the fish in a symbiotic relationship or (b) from photophores. Bioluminescence may serve as courting behaviour or as a lure for prey.

ΒIΟΦΩΤΑΥΓΕIΑ: Παραγωγή φωτός από ζώντες οργανισμούς (π.χ. πλαγκτόν και ψάρια). Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στα ψάρια που ζούν σε μεσαία βάθη και στα ψάρια που ζούν στο βυθό σε μεγάλα βάθη (π.χ. λυχναρόψαρα). Προέρχεται (α) από φωτοβολούντα βακτήρια που ζουν πάνω στα ψάρια με συμβιωτική σχέση (β) από τα φωτοφόρα. Η βιοφωταύγεια παίζει ρόλο στην αναπαραγωγική συμπεριφορά και την προσέλκυση λείας.

BIOLUMINESZENZ: Die Produktion von Licht durch lebende Organismen (z.B. Plankton und Fischen). Weitverbreitet in Tiefseefischen (z.B. Laternenfische); erzeugt durch (a) Leuchtbakterien, die auf der Oberfläche der Fische leben oder durch (b) Photozellen. Die Biolumineszenz dient dem Fortpflanzungsverhalten oder der Anlockung von Nahrungsorganismen.

BIOLUMINESCENCE: Emission de lumière par des organismes vivants (par exemple plancton et poissons). Fortement développé chez les espèces des eaux moyennes et profondes (par exemple, poisson lanterne). Ce phénomène est dû à des bactéries lumineuses vivant en symbiose avec les poissons ou à des cellules spéciales les photophores. La bioluminescence est importante dans le comportement reproducteur ou sert de leurre pour les prédateurs.

BIOLUMINESCENZA: Luce generata da organismi viventi (per esempio, il plancton ed i pesci). È sviluppata più estensivamente nelle specie che vivono a mezza profondità o su alti fondali marini (per esempio, i pesci di lanterna). Proviene da (a) batteri luminosi che vivono sui pesci in un rapporto di simbiosi o (b) da fotofori. La bioluminescenza può servire per il comportamento riproduttivo (corteggiamento) o come esca dai pesci predatori.

BIOLUMINESCENS: Lys produsert av levende organismer (f.eks. plankton og fisk). I størst utstrekning utviklet midt i vannsøylen og hos bunnlevende dypvannsarter (f.eks. lanterne fisker, Lophiformes). Lyset stammer fra (a) en lysende bakterie som lever i et symbiotisk forhold med fisken, eller (b) kjertelceller med eget lysproduserende system. Bioluminescens kan fungere som kurtiserende atferd eller lokkemat for byttedyr.

Was this helpful?
Acumulación de fuertes concentraciones de una sustancia en un organismo a través de su retención, mientras que la concentración de esta sustancia es baja en el agua o en el alimento.


BIOLOGICAL MAGNIFICATION: The accumulation of high concentrations in an organism through the retention of a compound found in low levels in the diet and water. Syn. biomagnification.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: Συσσώρευση σε έναν οργανισμό, υψηλών συγκεντρώσεων, με την κατακράτηση ενός συστατικού που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην δίαιτα ή στο νερό (συνώνυμο: Βιομεγέθυνση).

BIO-MAGNIFIKATION: Die sich von Stufe zu Stufe der Nahrungskette verstärkende Anreicherung von Schadstoffrückständen in Organismen. Diese Akkumulation kann auch über das Wasser erfolgen, wobei diese Stoffe nur in geringer Konzentration vorkommen.

BIOMAGNIFICATION: Accumulation de fortes concentrations dune substance dans un organisme grâce à sa rétention, alors quelle est présente à faible concentration dans leau ou dans lalimentation.

BIOMAGNIFICAZIONE: L’accumulo per ritenzione di concentrazioni elevate di una sostanza in un organismo, rispetto alle più basse concentrazioni presenti in acqua o nell’alimento.

BIOLOGISK FORSTØRRELSE: Akkumulasjon av høye konsentrasjoner i en organisme gjennom opphopning av et stoff funnet i lave konsentrasjoner i diett eller vann.

Was this helpful?
Estimación cuantitativa de la masa de organismos que constituyen toda o parte de una población, o de otra unidad, o encerrada en un área dada durante un periodo dado. Se expresa como volumen, masa (peso fresco de la materia viva o muerta, peso seco o peso sin cenizas), o como energía (julios, calorías).


BIOMASS: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories). Syn. standing crop; standing stock.

ΒIΟΜΑΖΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

BIOMASSE: Jede quantitative Abschätzung der Gesamtmasse der Organismen, die entweder die gesamte Population oder Teile von ihr oder jede andere ausgewiesene biologische Einheit, oder innerhalb eines bestimmten Gebietes zu einer bestimmten Zeit einschließt; gemessen als Volumen, Masse (lebend, tot, getrocknetes oder aschefreies Gewicht) oder als Energie (Joules, Kalorien).

BIOMASSE: Estimation quantitative de la masse des organismes constituant tout ou partie dune population, ou dune autre unité donnée, ou renfermé dans une surface donnée pendant une période donnée. Exprimée en termes de volume, de masse (poids frais de matière vivante ou morte, poids sec ou poids hors cendres),ou dénergie (Joules, Calories).

BIOMASSA: Qualsiasi stima quantitativa della massa totale degli organismi che comprende tutta o una parte di una popolazione o qualsiasi altra unità specificata, o dentro una data area ad un dato momento; misurata come volume, massa (peso vivo, fresco, secco o secco libero da ceneri) o energia (Joule, calorie). Sin. Angl. standing crop; standing stock.

BIOMASSE: Et kvantitativt overslag over den totale massen av organismer i hele eller deler av en populasjon eller annen spesifisert enhet. Eller innen et gitt område ved et gitt tidspunkt. Målt som volum, masse (levende, død, tørr eller askefri vekt) eller energi (Joules, kalorier). I oppdrettssammenheng brukes biomasse om den samlede mengden fisk (i kilo) i en oppdrettsenhet (kar/merd) eller i hele anlegget.

Was this helpful?
Aplicación de métodos estadísticos a problemas biológicos y al análisis matemático de resultados biológicos.


BIOMETRY: The application of statistical methods to biological problems and the mathematical analysis of biological data.

ΒIΟΜΕΤΡIΑ: Η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε βιολογικά προβλήματα και η μαθηματική ανάλυση βιολογικών δεδομένων.

BIOMETRIE: Die Anwendung mathematisch-statistischer Methoden zur Erfassung und Auswertung biologischer Daten.

BIOMETRIE: Application des méthodes statistiques aux problèmes biologiques et à lanalyse mathématique des données biologiques.

BIOMETRIA: L’applicazione dei metodi di statistica ai problemi biologici (misurazioni) e l’analisi matematica dei dati biologici.

BIOMETRI: Anvendelse av statistiske metoder på biologiske problemer, og matematisk analyse av biologiske data.

Was this helpful?
Evolución cíclica del comportamiento de un organismo animal o vegetal.


BIORHYTHM: Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.

ΒIΟΡΥΘΜΟΣ: Μηχανισμός ο οποίος ρυθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβόμενα πρότυπα συμπεριφοράς ενός ζωικού ή φυτικού οργανισμού.

BIORHYTHMUS: Ein Mechanismus, der die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Verhaltensmuster eines Organismus steuert.

BIORYTHME: Evolution cyclique du comportement dun organisme animal ou végétal.

BIORITMO: Meccanismo cui è dovuto il controllo di quelle attività comportamentali di un organismo che si verificano ad intervalli regolari.

BIORYTME: Mekanisme som styrer den atferdsmessige aktivitet som inntreffer ved faste intervall i en organisme.

Was this helpful?
El ecosistema global; parte de la tierra y de su atmósfera en dónde puede existir la vida.


BIOSPHERE: The global ecosystem; that part of the earth and its atmosphere capable of supporting living organisms.

ΒIΟΣΦΑIΡΑ: Το παγκόσμιο οικοσύστημα. Το τμήμα εκείνο της Γης και της ατμόσφαιρας όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η ζωή.

BIOSPHÄRE: Das globale Ökosystem; der Teil der Erde und der Atmosphäre, in dem lebende Organismen existieren.

BIOSPHERE: Lécosystème global; partie de la terre et de son atmosphère dans laquelle la vie peut se développer.

BIOSFERA: L’ecosistema globale; quella parte della terra e della sua atmosfera capace di mantenere gli organismi vivi.

BIOSFÆRE: Det globale økosystemet, delen av jordkloden og dens atmosfære som er i stand til å huse levende organismer.

Was this helpful?
La utilización de técnicas genéticas avanzadas para crear nuevas cepas o mutantes con el fin de mejorar la productividad o la calidad.


BIOTECHNOLOGY: The use of advanced genetic techniques to create new strains of organisms and obtain mutated forms which can produce enhanced quantity or quality.

ΒIΟΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ: Η χρήση προηγμένων γενετικών τεχνικών στην παραγωγή νέων στελεχών οργανισμών ή μεταλλαγμένων τύπων με σκοπό αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποσότητας.

BIOTECHNOLOGIE: Verfahrenskunde von der Anwendung von (Mirkro-) Organismen, um neuartige Rassen von Organismen herzustellen; die so gewonnenen Mutanten können der Qualitäts- oder Quantitätsverbesserung dienen.

BIOTECHNOLOGIE: Utilisation des techniques génétiques avancées afin de créer des souches nouvelles ou mutants dans le but daméliorer la productivité ou la qualité.

BIOTECNOLOGIA: L’uso di tecniche genetiche avanzate per creare nuovi ceppi di organismi e per ottenere delle forme mutate che possono aumentare la quantità e la qualità.

BIOTEKNOLOGI: Bruken av avanserte genteknologiske metoder til å danne nye sorter av organismer og få nye mutante former som kan produsere forsterket kvalitet eller kvantitet.

Was this helpful?
Relativo la vida o a la materia viva.


BIOTIC: Relating to life or living matter.

ΒIΟΤIΚΟ: Σχετιζόμενος με την ζωή ή με την ζώσα ύλη.

BIOTISCH: Bezieht sich auf Lebewesen, auf das Leben, auf alles lebenden Ursprungs.

BIOTIQUE: Relatif à la vie ou à la matière vivante.

BIOTICO: Si riferisce alla vita o alla materia viva.

BIOTISK: I forbindelse med liv eller levende materiale.

Was this helpful?
Vitamina H. Uno de los constituyentes del conjunto de vitaminas del grupo B: interviene como coenzima en la carboxilación y la descarboxilación. En peces, una carencia de esta vitamina provoca convulsiones, un deterioro de la producción de la mucosa y la enfermedad de la mucosa azul.


BIOTIN: Vitamin H; a vitamin of the B complex: a coenzyme concerned in carboxylation and decarboxylation. Deficiency of this vitamin in certain fish causes convulsions, impaired mucus production, and blue slime disease.

ΒIΟΤIΝΗ: Βιταμίνη H. Βιταμίνη του συμπλόκου-Β: συνένζυμο που λαμβάνει μέρος στην καρβοξυλίωση και την αποκαρβοξυλίωση. Ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης σε ορισμένα ψάρια προκαλεί σπασμούς, ελάττωση της παραγωγής βλέννας και την ασθένεια "γαλάζια βλέννα".

BIOTIN: Vitamin H.; ein Vitamin des B-Komplex. Ein Co-Enzym, das an der Karboxylierung und Dekarboxylierung beteiligt ist. Ein Mangel an diesem Vitamin ruft bei Fischen Krämpfe, verschlechterte Schleimproduktion und die Blauschleimkrankheit hervor.

BIOTINE: Vitamine H. Un des constituants de lensemble des vitamines du groupe B: elle intervient comme coenzyme dans la carboxylation et la décarboxylation. Chez les poissons, une carence de cette vitamine provoque des convulsions, une détérioration de la production de mucus et la maladie du mucus bleu.

BIOTINA: Vitamina H; una vitamina del complesso B: un coenzima coinvolto nella carbossilazione e decarbossilazione. La carenza di questa vitamina in alcuni pesci causa le convulsioni, la produzione anomala del muco, e la malattia del muco blu.

BIOTIN: Vitamin H. Et B-vitamin, koenzym som deltar i karboksylering og dekarboksylering. Mangel av dette vitaminet kan i visse typer fisk medføre spasmer, nedsatt slimproduksjon og blåslimsyke.

Was this helpful?
Conjunto de organismos del mismo genotipo; en las bacterias, un grupo taxonómicamente definido por características fisiológicas; espécimen tipo de un organismo.


BIOTYPE: All the individuals of identical genotype; in bacteria, a taxon distinguished by certain physiological features; type specimen of an organism.

ΒIΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των ατόμων που έχουν ταυτόσημο γονότυπο. Στα βακτήρια, ταξινομική ομάδα που διακρίνεται από ορισμένους φυσιολογικούς χαρακτήρες. Τυπικό δείγμα ενός οργανισμού.

BIOTYP: Die Gesamtheit der phänotypischen Erscheinungen, zu denen ein bestimmter Genotyp gehört; bei Bakterien wird das Taxon aufgrund von physiologischen Formen unterschieden (Typenbeispiel einer Art).

BIOTYPE: Lensemble des organismes du même génotype; chez les bactéries, un groupe taxonomique défini par des caractéristiques physiologiques; spécimen type dun organisme.

BIOTIPO: Tutti gli individui di identico genotipo; nei batteri, un gruppo tassonomico che si riconosce per alcune caratteristiche fisiologiche particolari; campione tipo di un organismo o specie.

BIOTYPE: Alle individer av identisk genotype. I bakterier, et takson utmerket av visse fysiologiske trekk. Egen rase innen en art.

Was this helpful?
Área geográfica en el cual las principales características del medio y los biotipos correspondientes son uniformes.


BIOTOPE: An area in which the main environmental conditions and biotypes adapted to them are uniform.

ΒIΟΤΟΠΟΣ: Περιοχή στην οποία οι κύριες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και οι βιότυποι που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές, είναι ομοιόμορφα.

BIOTOP: Ein Gebiet, in dem die hauptsächlichen Umweltbedingungen und die daran angepaßten Biotypen sind.

BIOTOPE: Aire géographique dans laquelle les principales caractéristiques du milieu et les biotypes correspondants sont uniformes.

BIOTOPO: Una zona in cui i biotipi presenti sono adatti alle principali caratteristiche ambientali.

BIOTOP: Område der de viktigste miljøforholdene og biotypene tilpasset dem er homogene.

Was this helpful?
Mezcla biológica del sedimento; mezcla de sedimentos producida por la actividad de los organismos vivos (alimentación, formación de galerías etc.).


BIOTURBATION: The mixing of a sediment by the burrowing, feeding or other activity of living organisms, forming a bioturbated sediment.

ΒIΟΤΟΠΟΣ: Περιοχή στην οποία οι κύριες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και οι βιότυποι που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές, είναι ομοιόμορφα.

BIOTURBATION: Die Durchmischung des Sediments durch Wühlen, Fressen oder andere Aktivitäten von Lebewesen, die dabei ein biologisch umgeschichtetes Sediment bilden.

BIOTURBIDITE: Brassage biologique du sédiment; le mélange des sédiments par les activités des organismes vivants (alimentation, formation de galéries etc.).

BIOTORBIDITA’: Il rimescolamento di un sedimento da parte di organismi viventi mediante l’escavazione di gallerie, l’alimentazione, o altra attività.

BIOTURBASJON: Blanding av et sediment ved graving, beiting eller andre aktiviteter utført av levende organismer, slik at det blir dannet et bioturbasjonssediment.

Was this helpful?
División en dos ramas, por ejemplo, ciertos apéndices de crustáceos.


BIRAMOUS: Divided into two branches, for example, certain appendages of crustaceans.

ΔIΧΑΛΩΤΟΣ: Διαιρούμενος σε δύο κλάδους π.χ. ορισμένα εξαρτήματα των καρκινοειδών.

ZWEIÄSTIG: Verzweigt in zwei Äste. (z.B. bestimmte Anhänge bei Crustaceen).

BIRAME: Division en deux branches, par exemple, certains appendices de crustacés.

BIRAMIFICATO: Diviso in due rami, per esempio, alcune appendici dei crostacei.

BIRAM: Delt i to grener, f.eks. spesielle vedheng på krepsdyr.

Was this helpful?
Masa de filamentos secretada por una glándula bisógena situada a la base del pie de ciertos moluscos lamelibranquios y que sirve para fijar en el sustrato (por ejemplo, la “barba” de los mejillones). La presencia de un biso en algunas especies (por ejemplo los mejillones) puede servir para su fijación en los sustratos artificial (cuerdas o bouchot) para su engorde. La capacidad de producción del biso esta explotada en el cultivo de mejillones por la transferencia de los recién nacidos en mallas


BYSSUS: A mass of thread-like fibres secreted by the byssus gland situated in the foot of certain bivalvia (molluscs) and which serves to fix the animal to the substrate. The presence of a byssus in some species (e.g. mussels) may be exploited for their attachment to artificial substrates (e.g. ropes or bouchot piles) for the purposes of ongrowing. Because byssus threads can be repeatedly produced to adhere to new attachment sites, this capability is utilized in mussel raft culture where seed mussels ar

ΒΥΣΣΟΣ: Μάζα κεράτινων ινών που εκκρίνονται από τον αδένα του βύσσου που βρίσκεται στον πόδα ορισμένων μαλακίων και οι οποίες χρησιμοποιούνται για προσκόλληση στο υπόστρωμα. Η παρουσία βύσσου σε ορισμένα είδη (π.χ. μύδια) μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσκόλληση και την ανάπτυξή τους σε τεχνητά υποστρώματα (π.χ. σχοινιά). Η ικανότητα αναπαραγωγής του βύσσου, η οποία επιτρέπει την προσκόλληση των μυδίων σε νέες θέσεις χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες μυδιών σε σχεδίες, όπου αρχικά οι νεοσσοί τοποθετ

BYSSUS: Muschelseide; fädiges, zähflüssiges Sekret einer im ventralen Teil des Fußes vieler Bivalvia (Mollusken) liegenden Drüse (Byssusdrüse), das im Wasser schnell zu feinen, seidenartigen und zugfesten Fäden (Byssusfäden) erhärtet. Die Fäden dienen zum Festhalten (befestigen) an der Unterlage. Das Vorhandenensein von Byssusfäden kann bei einigen Arten (z.B. Muscheln) für die Anheftung an künstliche Substrate (z.B. Leinen oder Pfähle) benutzt werden, um sie daran abwachsen zu lassen. Da die Byssusfäd

BYSSUS: Faisceau de filaments sécrétés par une glande byssogène située à la base du pied chez certains mollusques lamellibranches et par lesquels lanimal se fixe à son support (par exemple, la "barbe" chez la moule). La présence dun byssus chez certaines espèces (par exemple la moule) est utilisée pour la fixation des animaux aux supports artificiels (lignes, bouchots) pour le grossissement. La capacité de réformation du byssus est exploitée en mytiliculture pour le transfert de naissains dans des filet

BISSO: Una massa di fibre sottili secreta dalla ghiandola del bisso situata sul piede di alcuni bivalvi (molluschi), serve per attaccare l’animale al substrato. La presenza del bisso in alcune specie (es. le cozze) viene sfruttata per l’attecchimento ai substrati artificiali (es. corde, substrati duri) sui quali prosegue la crescita. La capacità di riformazione del bisso viene sfruttata per il riposizionamento dei mitili all’esterno delle reste a rete (calze) sulle quali avviene la crescita. D’altra p

BYSSUSTRÅDER: Trådlignende fibre utskilt av byssuskjertelen lokalisert i foten av visse muslinger, fester dyrene til substratet. Tilstedeværelse av byssustråder hos noen arter (f.eks. blåskjell) utnyttes til å feste disse til kunstige substrat (f.eks. tau) for tilvekst. Siden byssustråder kan produseres på nytt for feste på nytt substrat utnyttes denne egenskapen ved flåteoppdrett av blåskjell, der setteblåskjell fylles oppi nettingstrømper. Under veksten flytter skjellen til utsiden av strømpene der de feste

Was this helpful?
Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.


MICROTOME: An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

MIKROTOM: Ein Gerät zur Herstellung feiner Schnitte für mikroskopische Untersuchungen.

MICROTOME: Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.

MICROTOMO: Strumento per tagliare sottili sezioni di tessuto da esaminare con il microscopio.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

Was this helpful?
Unidad elemental de información que no puede tener más que dos valores distintos; utilizada en los ordenadores digitales. El termino BIT, derivado de la primera y la ultima sílaba de “binary digit”, apareció por primera vez durante los años 1950. En informática, el BIT es la unidad más pequeña de información.


BIT: The binary unit of information used in digital computers. The name, which is derived from the first and last two letters of the phrase binary digit, came into use in the early nineteen-fifties. In information theory, the bit is the smallest possible unit of information.

ΔΥΑΔIΚΟ ΨΗΦIΟ (BIT): Δυαδική μονάδα πληροφορίας που χρησιμοποιείται στους ψηφιακούς υπολογιστές. Το όνομα προέρχεται από το πρώτο και τα δύο τελευταία γράμματα της αγγλικής φράσης binary digit (Δυαδικό ψηφίο) που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην δεκαετία του 50. Στην θεωρία της πληροφορικής, το μπιτ είναι η μικρότερη δυνατή μονάδα πληροφορίας.

BIT: Die binäre Einheit von Informationen bei digitalen Computern. Der Name, der sich aus dem ersten und den letzten zwei Buchstaben von binary digit zusammensetzt, entstand in den frühen 50-ern. In der Informatik ist das Bit die kleinste mögliche Informationseinheit.

BIT: Unité elémentaire dinformation qui ne peut prendre que deux valeurs distinctes; utilisée dans les ordinateurs digitaux. Le terme bit, dérivé de la première et de la dernière syllabe de "binary digit", a apparu pour la première fois dans les années 1950. En informatique, le bit est la plus petite unité possible dinformation.

BIT: L’unità binaria d’informazione usata nei computer digitali. Il nome, che deriva dalla prima e le ultime due lettere della frase ‘binary digit’, è entrato nell’uso nei primi anni cinquanta. Nella teoria informatica, il bit è l’unità d’informazione più piccola possibile.

BIT: Todelt enhet av informasjon bruk i digitale datamaskiner. Navnet, som er avledet fra den første og de to siste bokstavene i uttrykket binary digit, kom i bruk tidlig på 1950 tallet. I informasjons teorien er bit den minste enheten for informasjon.

Was this helpful?
Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos.


BIVALVIA (bivalves): Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

ΔIΘΥΡΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

BIVALVIA: Klasse der aquatischen Mollusken, die sich durch zwei kalkhaltige Schalen auszeichnen, die durch bewegliche Ligamente entlang der Schloßlinie verbunden sind. Diese Klasse beinhaltet verschiedene eßbare Arten, von denen viele kultiviert werden (z. B. Muscheln und Austern etc.). (Syn: Lamellibranchia; Pelecypoda). Dieser Begriff kann mißverstanden werden, da er im Englischen auch für die zweischaligen ostracoden Krebse und Brachiopoda benutzt wird.

BIVALVIA (bivalves): Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple : moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

BIVALVI: Classe di molluschi acquatici caratterizzati da due valve calcaree collegate da un legamento flessibile lungo una linea di cerniera. Questa classe comprende varie specie commestibili, molte delle quali sono allevate (per esempio, le cozze, le ostriche, i pettini, le vongole). Conosciuti comunemente come bivalvi. Sin. Lamellibranchia; Pelecypoda.

MUSLINGER (BIVALVIA): Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia, Pelecypoda.

Was this helpful?
Conjunto de células procedentes de la segmentación del huevo de los animales, que suele tener la forma de disco o de membrana.


BLASTODERM: A superficial sheet of cells formed as a result of cleavage of a yolky egg.

ΒΛΑΣΤΟΔΕΡΜΑ: Λεπτό επιφανειακό στρώμα κυττάρων που σχηματίζεται από την διαίρεση ενός λεκιθούχου ωαρίου (αυγού).

BLASTODERM: Stadium in der Embryonalentwicklung; auch primäres Keimblatt, das durch die Anhäufung von Blastodermen am animalen Pol gekennzeichnet ist.

BLASTODERME: Feuillet superficiel de cellules résultant du clivage du vitellus de loeuf.

BLASTODERMA: Una copertura superficiale di cellule formata come risultato della scissione di un’uovo con molto tuorlo.

BLASTODERM: Overfladisk plate av celler formet som et resultat av deling i et plommefylt egg.

Was this helpful?
Disco Germinal formado por blastómeros. El estado del disco germinal determina el principio de epibolia.


BLASTODISC: Germinal disc formed by blastomeres. The germinal disc stage ends with the beginning of epiboly.

ΒΛΑΣΤΟΔIΣΚΟΣ: Βλαστικός δίσκος που σχηματίζεται από βλαστομερή. Το στάδιο του βλαστοδίσκου τελειώνει με την έναρξη της επιβολής.

BLASTODISK: Keimscheibe bestehend aus den Blastomeren. Das Keimscheiben-Stadium endet mit dem Beginn der Epibolie.

BLASTODISQUE: Disque germinal composé de blastomères. Le stade du disque germinal se termine au début de lépibolie.

BLASTODISCO: Il disco germinale formato dai blastomeri. Lo stadio del disco germinale finisce con l’inizio dell’epibolia.

BLASTODISK: Kimskive formet av blastomerer. Kimskivestadiet ender ved begynnelsen av epiboli (omvoksning av plommemassen).

Was this helpful?
Células que forman el blastodisco.


BLASTOMERES: Cleavage cells; all cells of a blastodisc until the beginning of epiboly.

ΒΛΑΣΤΟΜΕΡΗ: Βλαστικά κύτταρα. Το σύνολο κυττάρων ενός βλαστοδίσκου μέχρι την έναρξη της επιβολής.

BLASTOMEREN: Furchungszellen, alle Zellen des Blastodisk bis zum Beginn der Epibolie.

BLASTOMERES: Cellules composant le blastodisque.

BLASTOMERI: Cellule che compongono il blastodisco.

BLASTOMERER: Delende celler. Alle cellene i en blastodisk fram til begynnelsen av epiboli (omvoksning av plommemassen).

Was this helpful?
En embriología de los teleósteos este poro representa el estadio final del proceso epibólico que empieza con el aplanamiento del blastodisco en huevos telolecíticos. Con su cierre se termina la gastrulación, permitiendo, en muchos casos, que el embrión pueda osmoregular.


BLASTOPORE: In teleost embryology this porus represents the final stage of the epibolic processes starting with the flattening of the blastodisc in telolecithal eggs. With its closure, the gastrulation terminates, in most cases enabling fish embryos to osmoregulate.

ΒΛΑΣΤΟΠΟΡΟΣ: Αποτελεί το εξωτερικό άνοιγμα του γαστροκοιλώματος και στην εμβρυολογία των τελεόστεων ιχθύων αντιπροσωπεύει το τελικό στάδιο αυλάκωσης και γαστριδιοποίησης σε τελολεκιθικά αυγά. Το κλείσιμο του πόρου σημαίνει και το τέλος της γαστριδιοποίησης δίνοντας στα έμβρυα των ιχθύων το σήμα έναρξης της οσμωρύθμισης.

BLASTOPORUS: In der Embryologie der Teleosteir zeigt das Blastoporus-Stadium das nahe Ende des Vorgangs der Epibolie an, die mit der Abflachung des frühen Blastodisk in telolecitalen Eiern beginnt. Mit dem Verschluß des Blastoporus ist die Gastrulation abgeschlossen und in vielen Fällen sind von diesem Stadium an die Embryonen in der Lage zu osmoregulieren.

BLASTOPORE: Dans l’embryologie des téléostéens, ce pore représente l’étape finale du processus epibolique, démarré par l’aplatissement du blastodisque dans les oeufs télolécithes. Sa fermeture termine la gastrulation. À ce moment, la plupart des poissons sont capables d’osmoréguler.

BLASTOPOR0: Nell’embriologia dei teleostei il completamento del blastoporo rappresenta la fase finale dei processi epibolici. Questa fase inizia quando il blastodisco delle uova telolecitiche si appiattisce. Con la sua chiusura ha termine la gastrulazione e di solito avviene l’osmoregolazione da parte degli embrioni dei pesci.

BLASTOPORE: I teleostembryologi representerer denne poren det siste stadiet av epobolien som startet med dannelse av blastodisken. Når den lukkes avsluttes blastulastadiet, og gjør det som regel mulig for fiskeembryoet å osmoregulere.

Was this helpful?
Vejiga natatoria, Órgano (vejiga) que contiene aire, localizada en el techo de la cavidad abdominal de los teleósteos. Este órgano permite la modificación de la densidad del pez con el fin de equilibrar esta última con la densidad del agua a la profundidad en la cual se encuentra el pez; cf. fisoclistos y fisóstomos.


AIR BLADDER: Organ (bladder) containing gas, present in the roof of the abdominal cavity in bony fish. It allows the specific gravity of the fish to vary in order to match the depth at which the fish is swimming or resting.

ΝΗΚΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ (AIR BLADDER): Οργανο (κύστη) η οποία περιέχει αέριο. Βρίσκεται στο άνω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας των Οστεϊχθύων. Επιτρέπει στο ειδικό βάρος του ψαριού να ποικίλλει, ανάλογα με το βάθος στο οποίο βρίσκεται. Πρβλ. Φυσόκλειστος, Φυσόστομος

LUFTBLASE: Hydrostatisches, mit Luft oder ähnlichem Gasgemisch gefülltes Organ der Fische, das aus einer dorsalen Ausstülpung des Vorderdarms hervorgegangen ist. Es erlaubt den Fischen die spezifische Dichte entsprechend der Tiefe, in der sie sich aufhalten, zu verändern.

VESSIE GAZEUSE: Organe qui contient des gaz localisés sur la plancher de la cavité abdominale chez les téléostéens. Cet organe permet la modification de la densité du poisson afin déquilibrer celle-ci avec la densité de leau à la profondeur à laquelle il évolue.

VESCICA GASSOSA: Organo (vescica) che contiene gas, presente nella parte superiore della cavità addominale nei pesci ossei. Essa permette di variare la densità a seconda della profondità alla quale il pesce sta nuotando o si trova. A seconda della conformazione della vescica natatoria i pesci vengono suddivisi in fisoclisti o fisostomi.

LUFTBLÆRE: SVØMMEBLÆRE.Organ som inneholder gass, ligger i taket i kroppshulen hos beinfisk. Sikrer oppdrift hos fisk. To hovedtyper av svømmeblærer: Fysostom og fysoclist.

Was this helpful?
Sistema mecánico que sirve para desplazar fluidos; una bomba aspira y propulsa. Existen diferentes variedades de bombas basándose en diversos principios; aspiración y compresión por ejemplo.


PUMP: A mechanical device used primarily for the movement of fluids; a pump draws in and then discharges fluids. There are a variety of types and forms which employ different technologies, e.g. suction and compression.

ΑΝΤΛIΑ: Μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται για την κίνηση των ρευστών. Αντλεί και διανέμει ρευστά. Υπάρχει ποικιλία τύπων αντλιών που αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες π.χ. αναρροφηση και συμπίεση.

PUMPE: Ein mechanisches Gerät, welches hauptsächlich zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt wird; eine Pumpe saugt Flüssigkeiten zuerst an und stößt diese dann aus. Es gibt eine Vielzahl von Pumpentypen und -formen, die unterschiedliche Technologien anwenden. Siehe auch SAUGPUNMPE und KREISELPUMPE.

POMPE: Système mécanique servant à déplacer des fluides; une pompe par aspiration et propulsion. Il existe des différentes variétés de pompes exploitant des principes divers; aspiration et compression par exemple.

POMPA: Apparecchiatura meccanica per il movimento dei fluidi; una pompa aspira e spinge i fluidi. Esistono diverse tipologie di funzionamento, p.e. pompe aspiranti e pompe aspiranti-prementi. Vedi anche POMPE ASPIRANTI e POMPE CENTRIFUGHE.

PUMPE: Mekanisk anordning hovedsakelig for å flytte væsker. En pumpe drar inn og tømmer ut en væske. Det finnes en mengde ulike typer (f.eks. stempel-, mammut-, tannhjuls-, vinge-, ejektor- og sentrifugalpumper) som utnytter ulike teknologier avhengig av vannmengde og løftehøyde.

Was this helpful?
Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.


AIR LIFT PUMP: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΑΝΤΛIΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

HYDROPNEUMATISCHER FÖRDERER (LUFTHEBER): Siehe AIR LIFT. Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird

POMPE A EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

POMPA AIR LIFT : Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

LUFTHEISPUMPE: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.


AIR WATER LIFT: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΟΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

HYDROPNEUMATISCHER FÖRDERER: Siehe AIRLIFT.(Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird

POMPE A EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

AIR WATER LIFT: Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

MAMMUTPUMPE: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Bomba que utiliza la presión atmosférica para desplazar un fluido mediante una serie de válvulas.


SUCTION PUMP: A pump that utilizes atmospheric pressure to raise or move fluids via a system of valves.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤIΚΗ ΑΝΤΛIΑ: Αντλία που χρησιμοποιεί την ατμοσφαιρική πίεση γιά την ανύψωση ή μετακίνηση ρευστών μέσω ενός συστήματος βαλβίδων.

SAUGPUMPE: Eine Pumpe, die so konstruiert ist, daß sie den atmosphärischen Druck nutzt, um ein flüssiges Medium über ein System von Ventilen zu heben oder zu transportieren.

POMPE A ASPIRATION: Pompe utilisant la pression atmosphérique afin de déplacer un fluide par lintermédiaire dune série de soupapes.

POMPA ASPIRANTE: Una pompa con la quale è possibile prelevare un liquido da un livello inferiore, in funzione della pressione atmosferica, mediante la creazione del vuoto.

SUGEPUMPE: Pumpe som bruker det atmosfærisk trykket til å forflytte væsker via et ventilsystem.

Was this helpful?
Bomba que sirve para desplazar agua y partículas en suspensión, incluso peces. Su funcionamiento se basa en la aceleración centrífuga del líquido en una cámara con impulsión.


CENTRIFUGAL PUMP: A pump for moving liquids, particularly water and also water-borne particles, materials and even fish. It functions by accelerating liquids radially outward in an impeller chamber against the enclosing casing.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑ: Αντλία που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό υγρών, ιδίως νερού, αλλά επίσης και σωματιδίων αιωρούμενων στο νερό ή ακόμα και ψαριών. Λειτουργεί επιταχύνοντάς τα υγρά ακτινωτά προς τα έξω σε ένα θάλαμο στη περιβάλουσα επένδυση.

KREISELPUMPE: Ein Pumpe, die zur Bewegung von Flüssigkeiten, besonders Wasser, dient. Die mechanische Energie wird an die Förderflüssigkeit von einem rotierenden Laufrad übertragen, und die Bewegungsenergie z.T. im Laufrad, z.T. im Druckgehäuse oder im nachgeschalteten Leitrad in Druckenergie umgewandelt. Je nach Austrittsrichtung der Flüssigkeit unterscheidet man radiale, halbaxiale und axiale Laufräder.

POMPE A CENTRIFUGATION: Pompe servant au déplacement de leau et particules en suspension, voire même des poissons. Son fonctionnement est basé sur laccélération centrifuge du liquide dans une chambre à impulsion.

POMPA CENTRIFUGA: Pompa usata per il sollevamento di acqua e materiali in sospensione, compreso pesci. Funziona imprimendo accelerazione centrifuga ai liquidi in una camera provvista di girante.

SENTRIFUGALPUMPE: Pumpe for å forflytte væsker, spesielt vann men også vannbårne partikler, til og med fisk. Virker ved å akselerere væsker radialt utover i et drivkraftskammer mot den omgivende bekledningen.

Was this helpful?
Dispositivo utilizado para desplazar los peces en el agua de un lado a otro, normalmente por razones de transporte, de clasificación o de recogida. Incluye una bomba y una serie de tubos flexibles en los cuales el agua y los peces pueden ser canalizados. Este sistema minimiza el estrés y los daños causados a los peces.


FISH PUMP: A device used to move fish (in water) from one location to another, usually for the purposes of transport, grading or harvest. It comprises a pump and a series of associated large flexible pipes through which water and fish can be directed. These systems should minimize stress and damage to the fish.

ΙΧΘΥΑΝΤΛΙΑ: Μηχανισμός που χρησιμεύει για την μετακίνηση των ψαριών από ένα σημείο σε ένα άλλο (μέσα στο νερό) με σκοπό την μεταφορά, την διαλογή ή τη συγκομιδή τους. Αποτελείται από μια αντλία και μια σειρά εύκαμπτων σωλήνων μέσα από τους οποίους διοχετεύεται το νερό και τα ψάρια. Το σύστημα αυτό ελαχιστοποιεί την καταπόνηση και τον τραυματισμό των ψαριών.

FISCHPUMPE: Ein Gerät, das verwendet wird, um Fische (im Wasser) von einem Ort zu einem anderen zu bewegen, meist zu Transport- oder Abfischzwecken.Im wesentlichen besteht es aus einer Pumpe und einer Reihe großer flexibler Rohre, durch welche Wasser und Fisch geleitet werden. Dieses System minimiert Streß und Schaden für die Fische beim Transport bzw. beim Abfischen.

POMPE A POISSON: Dispositif utilisé pour déplacer dans leau les poissons dun endroit à un autre, habituellement pour des raisons de transport, de tri ou de récolte. Il comprend une pompe et une série de tuyaux flexibles assemblés dans lesquels leau et les poissons peuvent être canalisés. Ce système minimise les stress et les dommages causés aux poissons.

POMPA DI CATTURA: Meccanismo usato per creare un flusso dacqua col quale spostare o sollevare i pesci, di solito viene utilizzato per il trasporto, la selezione o lallevamento dei pesci. Esso comprende una pompa e una serie di tubi flessibili attraverso cui passano i pesci e lacqua. Questo sistema dovrebbe ridurre lo stress e il danno ai pesci.

FISKEPUMPE: Anordning som brukes til å flytte fisk (i vann) fra en plass til en annen, vanligvis ved transport, sortering eller innhøsting. Den består av en pumpe og store bøyelige rør som fisk og vann kan føres gjennom. Disse systemene skal minimalisere stress og skader på fisk. F.eks. sentrifugalpumpe, vakuumpumpe, ejektorpumpe og mammutpumpe.

Was this helpful?
Protozoo patógeno de la ostra plana europea (Ostrea edulis) que es el causante de la enfermedad bonamiasis. La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostra Bonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El pató


BONAMIA OSTREA: Protozoan pathogen of the European flat oyster (Ostrea edulis) affecting oysters and causing the disease bonamiasis. The disease is characterized by yellow discolouration of the oyster. Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen af

BONAMIA OSTREA: Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ

BONAMIA OSTREA: Ein nach Europa eingeschlepptes Protozoon, das für die europäische Auster (Ostrea edulis) pathogen ist und die Krankheit Bonamiasis verursacht. Die Kranheit äußert sich zunächst durch gelbe Verfärbung der Austern. Sie hat zu erheblichen Mortalitäten geführt. Der Krankheitserreger wurde zuerst 1979 in der Bretagne entdeckt und hat sich seither stark ausgebreitet (Holland, Irland, Spanien). Als Folge der Schäden ist die Austernkultur in Europa mehr und mehr auf die Kultur der eingeführten pazifi

BONAMIA OSTREA: Protozoaire pathogène de lhuître plate Européenne (Ostrea edulis) qui est lagent de la maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea gigas, qui nest pas affectée par Bonamia. La maladie affecte s

BONAMIA OSTREA: L’agente patogeno protozoario dell’ostrica piatta europea (Ostrea edulis) che colpisce le ostriche e causa la malattia bonamiasi. La malattia è caratterizzata dallo scoloramento giallo dell’ostrica. La bonamia osservata nell’Europa per la prima volta in Bretagna nel 1979 e da allora si è diffusa in Olanda e Irlanda, decimando le riserve di ostriche native. Ciò ha portato ad un aumento concomitante della coltura della specie introdotta Crassostrea gigas, l’ostrica del Pacifico, che non è suscetti

BONAMIA OSTREA: Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko

Was this helpful?
La enfermedad se caracteriza por la decoloración de la ostra Bonamia se observó primero en Europa en Bretaña en 1979, y se ha extendido subsecuentemente a Holanda e Irlanda dónde ha diezmando los stocks de las ostras nativas. Esto ha llevado a un aumento concomitante del cultivo de especies introducidas como la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, que no es susceptible a Bonamia. El patógeno afecta principalmente las ostras más viejas y por consiguiente, puede controlarse por estrategias aprop


BONAMIASIS: A disease characterized by yellow discolouration of the oyster, Bonamia was first observed in Europe in Brittany in 1979, and has since spread to Holland and Ireland, decimating the native oyster stocks. This had led to a concomitant increase in the culturing of the introduced species Crassostrea gigas , the Pacific oyster, which is not susceptible to Bonamia. The pathogen affects older oysters in the main and can therefore be controlled by appropriate management strategies.

ΜΠΟΝΑΜΙΑΣΗ: Παθογόνo πρωτόζωo των ευρωπαϊκών στρειδιών (Ostrea edulis) που προσβάλλει τα στρείδια προκαλώντας την ασθένεια Μποναμίαση. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από κίτρινο δυσχρωματισμό των στρειδιών . Το Bonamia παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1979 στην Βρετάνη και στη συνέχεια μεταδόθηκε στην Ολλανδία και την Iρλανδία, αποδεκατίζοντας τα ιθαγενή αποθέματα των στρειδιών. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της καλλιέργειας του εισαχθέντος είδους στρειδιού Crassostrea gigas που δεν προσβάλλεται από το Bonamia. Το παθογ

BONAMIASIS: Ein nach Europa eingeschlepptes Protozoon, das für die europäische Auster (Ostrea edulis) pathogen ist und die Krankheit Bonamiasis verursacht. Die Kranheit äußert sich zunächst durch gelbe Verfärbung der Austern. Sie hat zu erheblichen Mortalitäten geführt. Der Krankheitserreger wurde zuerst 1979 in der Bretagne entdeckt und hat sich seither stark ausgebreitet (Holland, Irland, Spanien). Als Folge der Schäden ist die Austernkultur in Europa mehr und mehr auf die Kultur der eingeführten pazifi

BONAMIASIS: La maladie bonamiose. Cette maladie est caractérisée par la discoloration des huîtres. Elle a été signalée pour la première fois en Europe en Bretagne en 1979, et sest répandue depuis à la Hollande et à lIrlande où elle a décimé les stocks dhuîtres indigènes. Ces stocks ont été remplacés par des espèces introduites comme lhuître Pacifique, Crassostrea gigas, qui nest pas affectée par Bonamia. La maladie affecte surtout les huîtres plus âgées et son contrôle passe donc par la gestion rigoureuse d

BONAMIASI: Vedi BONAMIA OSTREA.(L’agente patogeno protozoario dell’ostrica piatta europea (Ostrea edulis) che colpisce le ostriche e causa la malattia bonamiasi. La malattia è caratterizzata dallo scoloramento giallo dell’ostrica. La bonamia osservata nell’Europa per la prima volta in Bretagna nel 1979 e da allora si è diffusa in Olanda e Irlanda, decimando le riserve di ostriche native. Ciò ha portato ad un aumento concomitante della coltura della specie introdotta Crassostrea gigas, l’ostrica del Pacific

BONAMIOSE: Patogen protozo på europeisk flatøsters (Ostrea edulis), som fører til sykdommen bonamiose. Sykdommen gjenkjennes ved gul misfarging av østersen. Bonamia blei for først gang i Europa observert i Bretagne i 1979, og har siden spredd seg til Holland og Irland hvor den har redusert ville østersbestander. Dette har ført til en økning i oppdrett av den innførte arten Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) som ikke er mottakelig for Bonamia. Patogenet påvirker i størst grad eldre østers og kan derfor ko

Was this helpful?
Método estadístico usado habitualmente en ecología molecular en el que los muestreos repetidos al azar son realizados a partir de una muestra original que proporciona estimaciones de un parámetro, permitiendo así cálculos de la variancia y límites de confianza, a menudo usados en secuenciación del DNA cuando se comparan las similitudes entre grupos.


BOOTSTRAPPING: A statistical method used commonly in molecular ecology where repeated random samplings are made from an original sample to provide estimates of a parameter thereby allowing calculation of variance and confidence limits, often used in DNA sequencing when comparing the closeness of relationships between groups.

BOOTSTRAPPING: Μαθηματική τεχνική η οποία στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη τυχαία υποδειγματοληψία από ένα αρχικό δείγμα με σκοπό την εκτίμηση της διακύμανσης και των ορίων εμπιστοσύνης κάποιου παράγοντα. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη μοριακή οικολογία για την αποκάλυψη της υπάρχουσας ποικιλότητας στις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες.

BOOTSTRAPPING: Kein adequater deutscher Begriff bekannt. Ein statistisches Verfahren, das häufig in der Molekularökologie eingesetzt wird, wobei wiederholte Zufallsproben aus einer Ursprungsprobe entnommen werden, um eine Abschätzung der Varianz und des Konfidenzintervals zu ermöglichen. Dies Verfahren wird häufig in der DNA-Sequenzierung verwendet, wenn es gilt, die verwandtschaftliche Nähe zwischen Gruppen zu vergleichen.

BOOTSTRAPPING: Méthode statistique fréquemment utilisée en écologie moléculaire dans des cas ou des échantillonnages aléatoires et répétés sont pratiqués à partir d’un échantillon d’origine, permettant l’estimation de la variance et des limites de confiance. Souvent employé dans l’établissement des rapports des groupes à partir de séquences d’ADN.

BOOTSTRAPPING: Metodo statistico usato spesso in ecologia molecolare in cui da un campione originario vengono effettuati ripetuti campionamenti randomizzati per poter effettuare valutazioni di un parametro col calcolo dei imiti di varianza e di confidenza. Questo metodo viene spesso usato nella sequenzazione del DNA, quando si comparano le vicinanze e le relazioni tra gruppi.

BOOTSTRAPPING: Statistisk metode svært ofte brukt i molekylær økologi. Gjentatte tilfeldige utvalg blir foretatt fra et orginalt prøvesett for å gi flere estimat av en parameter. På grunnlag av disse estimatene kan varians og konfidensintervall beregnes. Brukes ofte i DNA sekvensering for å estimere hvor nært ulike grupper er beslektet.

Was this helpful?
Dispositivo constituido de una barrera que sirve para controlar el flujo de agua que entra y que sale de un lago, estanque o canal.


SLUICE GATE: A structure for regulating the water level and the inflow or outflow of water in lakes, ponds or raceways.

ΥΔΡΟΦΡΑΚΤΗΣ: Κατασκευή για την ρύθμιση του επιπέδου του νερού και για την είσοδο και έξοδο του νερού σε λίμνες, υδατοσυλλογές ή διαδρομοδεξαμενές.

SCHLEUSENTOR: Eine Einrichtung, die dazu dient, das Wasserniveau sowie Ein- und Ausfluß von Wasser in Seen, Teichen, Langstromrinnen oder ähnlichen Struturen zu regulieren.

VANNE: Dispositif constitué dune barrière servant à contrôler lécoulement des eaux entrant ou sortant dun lac, bassin ou canal.

PARATOIA PIANA: Una struttura che serve per regolare il livello dellacqua e lentrata e luscita dellacqua nei laghi, stagni e vasche.

SLUSEPORT: Struktur som regulerer vannstanden i inn- eller utløpet i innsjøer, dammer eller lengdestrømsrenner.

Was this helpful?
Pequeño pez que puede ser frito entero.


PAN-SIZE FISH: Any type of small fish that can be fried whole.

ΤΗΓΑΝΟΨΑΡΟ: Κάθε μικρό ψάρι που μπορεί να τηγανιστεί ολόκληρο.

FISCH IN PFANNENGRÖßE: Jeder kleine Fisch, der im Ganzen gebraten werden kann.

FRITURE: Petit poisson qui peut être frit entier.

PESCE DA FRITTURA: Pesce di piccola taglia che può essere fritto intero.

PANNEFISK : Enhver type småfisk som kan stekes hel. Brukes i Norge helst om ferskvannsfisk.

Was this helpful?
Línea a lo largo de la cual aumenta la pendiente del fondo marino situado al borde de la plataforma continental o insular. Convencionalmente esta línea se sitúa de 150 a 200 metros.


SHELF EDGE: A line along which there is a marked increase of slope at the outer margin of a continental shelf or insular shelf. Conventionally the shelf edge has been taken at 150 to 200 metres.

ΚΡΗΠΙΔΙΚΟ ΟΡΙΟ: Το ακραίο όριο της ηπειρωτικής ή της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας, μετά την κλίση του βυθού αυξάνεται αισθητά. Κατά σύμβαση, το κρηπιδικό όριο τοποθετείται από 150 έως 200 μέτρα.

SCHELFKANTE: Der Übergang vom flachen Schelf zum steilen Kontinentalabfall. Sie liegt überwiegend in 150 - 200 m Tiefe.

FRITURE: Petit poisson qui peut être frit entier.

MARGINE DELLA PLATTAFORMA: Una linea lungo la quale cè un marcato aumento della pendenza al margine esterno del piano continentale o insulare. Convenzionalmente il margine di piattaforma è considerato fra 150 e 200 metri.

SOKKELKANT: Linje langs den ytre kanten av kontinentalsokkelen der det er en markert økning i helling. Ligger på 150 til 200 meters dyp.

Was this helpful?
Dícese de las regiones frías o frías-templadas del hemisferio norte; zona septentrional de coníferas y de taiga.


BOREAL: Pertaining to cool or cold temperate regions of the northern hemisphere, the northern coniferous zone and taiga.

ΑΡΚΤIΚΟΣ: Αναφέρεται στις ψυχρές ή στις ψυχρές ώς εύκρατες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, στις βόρειες ζώνες κωνοφόρων και την τάïγκα.

BOREAL: Die kühlen und kalten Regionen der nördlichen Hemisphäre; die nördliche Koniferenzone und die Taiga.

BOREALE: Se dit des régions froides ou froides- tempérées de lhémisphère nord; zone septentrionale des conifères et de la taïga.

BOREALE: Che appartiene alle regioni temperate fresche o fredde del’emisfero boreale, la zona a conifere del nord e la taiga.

NORDLIG: Vedrørende kjølige eller kalde tempererte regioner på nordlig halvkule, den nordlige delen av barskogbeltet og taigaen.

Was this helpful?
Frasco en forma de botella invertida que sirve para la incubación de huevos de animales acuáticos. Originalmente concebido para los huevos de peces, este dispositivo ha sido adoptado también para los huevos de invertebrados. El agua se inyecta desde el fondo a través del cuello del frasco, fluye hacia arriba a través del dispositivo con un flujo regulado según la densidad de biomasa de los huevos incubados para que estos últimos se mantengan en suspensión, asegurando así el intercambio adecuado


ZOUGER (ZOUG) JAR: A bottle-shaped device used for the incubation of aquatic eggs. Originally conceived for fish eggs, the device is now also used, in modified form, for invertebrate eggs. Water supplied from the bottom through the downwardly pointing neck of the jar, flows upwards through the device. The flow rate is adjusted, according to the buoyancy and biomass of the incubated eggs, so that the eggs are maintained in suspension and adequate gas exchange occurs. The water outlet is often covered by a fine-mesh

ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΩΝΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ: Συσκευή σχήματος φιάλης που χρησιμοποιείται γιά την επώαση των αυγών υδρόβιων οργανισμών. Αρχικά σχεδιασμένη για αυγά ψαριών χρησιμοποιείται με τροποποιήσεις γιά αυγά ασπονδύλων. Το νερό, διοχετευόμενο από τον πυθμένα, μέσα από τον προς τα κάτω κατευθυνόμενο λαιμό του δοχείου, ρέει προς την επιφάνεια μέσω της συσκευής. Η ταχύτητα της ροής ρυθμίζεται ανάλογα με την πλευστότητα και την βιομάζα των επωαζόμενων αυγών έτσι ώστε αυτά να διατηρούνται σε αιώρηση και να επέρχεται επαρκής ανταλλαγή αερίων

ZUGERGLAS: Ein flaschenförmiges Gefäß zur Inkubation aquatischer Eier. Ursprünglich für die Erbrütung von Fischeiern entwickelt, jetzt auch in modifizierter Form für die Eier vieler Invertebraten genutzt. Wasser wird vom Boden her in den mit dem Hals nach unten weisenden Inkubator eingeleitet. Die Durchflußrate wird so eingestellt, daß die Mehrzahl der zu inkubierenden Eier in Schwebe gehalten werden. Dadurch wird ein guter Gasaustausch für alle Eier erzielt. Der Überlauf am oberen Rande des Gefäßes ist hä

BOUTEILLE DE ZOUG: Enceinte en forme de bouteille inversée servant à lincubation des oeufs. Conçue à lorigine pour les oeufs de poissons, ce dispositif a été également adapté aux oeufs dinvertébrés. Leau est injectée en bas de lappareil et monte à une vitesse réglée en fonction de la densité et de la biomasse des oeufs, afin que ceux-ci soient maintenus en suspension, assurant ainsi les échanges gazeux adéquats. Lévacuation deau comporte une grille à faible diamètre de maille afin dempêcher la sortie des larves éc

BOTTIGLIA DI ZOUG : Un dispositivo, a forma di bottiglia senza fondo e capovolta, usato per l’incubazione delle uova di specie acquatiche. Concepito in origine per le uova di pesce, il dispositivo viene utilizzato adesso in forma modificata, anche per le uova degli invertebrati. L’acqua arriva dal fondo e sale ad una velocità regolata in funzione della densità e della biomassa delle uova, in modo da mantenerle in sospensione, assicurando gli scambi gassosi adeguati. L’acqua in uscita viene generalmente filtrata att

ZOUGER (ZOUG) JAR: En flaskelignende innretning til inkubasjon av akvatiske egg. Utviklet i Ungarn for inkubering av karpeegg. Blir i modifisert form benyttet som inkubator for evertebrat egg. Vann strømmer inn gjennom den nedadvente flaskehalsen og opp gjennom ’flasken’. Vannutløpet nær toppen er ofte dekt av finmasket netting for å unngå tap av nyklekte larver. Strømhastigheten blir justert i forhold til de inkuberte eggenes oppdrift og biomasse, slik at eggene holdes svevende i vannsøylen og sikres tilfredsstil

Was this helpful?
Botella que sirve para recoger muestras de agua y su temperatura a diversas profundidades. La botella es bajada a una profundidad en posición inversa, y su inversión y su retorno es controlado mediante sistema remoto. Eso permite atrapar una muestra de agua y fijar el termómetro de mercurio.


NANSEN BOTTLE: Vessel used to sample simultaneously sea water and temperature at depth. The bottle is lowered to the test depth and inverted by remote messenger action, thus trapping a sample of water and fixing the mercury thermometer reading.

ΦΙΑΛΗ ΝΑΝΣΕΝ: Δοχείο χρησιμοποιούμενο γιά την ταυτόχρονη δειγματοληψία θαλασσινού νερού και την μέτρηση θερμοκρασίας. Η φιάλη φθάνει στο επιθυμητό βάθος δειγματοληψίας και αναστρέφεται με την βοήθεια ενός βαριδίου-αγγελιοφόρου, παγιδεύοντας ένα δείγμα νερού και σταθεροποιώντας την ένδειξη του υδραργυρικού θερμομέτρου.

NANSEN-FLASCHE: Gerät zur gleichzeitigen Entnahme einer Wasserprobe und Bestimmung der Temperatur in einer bestimmten Wassertiefe. Die Flasche wird auf die jeweilige Tiefe herabgelassen und mit Hilfe eines Auslösers gekippt, wobei eine Wasserprobe eingeschlossen wird, der Quecksilberfaden des Thermometers abreißt und dabei in der jeweiligen Position, die die aktuelle Temperatur anzeigt, stehenbleibt.

BOUTEILLE DE NANSEN: Bouteille servant à récolter un échantillon deau de mer et sa température à diverses profondeurs. La bouteille est descendue à une profondeur donnée en position inversée, et laction du messager déclenche le retournement.

NANSEN, BOTTIGLIA di : Contenitore utilizzato per misurare la temperatura e raccogliere campioni di acqua marina in profondità. La bottiglia è calata alla profondità stabilita in posizione inversa e tramite un comando a distanza (messaggero) viene ribaltata per raccogliere il campione e registrarne la temperatura con un termometro a mercurio.

NANSENFLASKE: Beholder som måler temperatur og tar vannprøve på samme tid på et gitt dyp. Flasken senkes ned til ønsket dyp og lukkes igjen ved hjelp av en mekaniske som kan styres fra overflaten, for på denne måten å låse inne en vannprøve og låse termometeret på den temperaturen som er på prøvedypet.

Was this helpful?
Cestodos de la familia Botriocefalidae caracterizados por la presencia de huevos operculados y no embrionados. Algunas especies de origen asiático (B. Gowkongensis) introducidos a Europa y USA debido a la transferencia de la carpa Ctenopharyngodon idella puede originar dificultades en los cultivos de ciprínidos en estanques. B. Acheilognathi es la especie de agua dulce europea del género B.scorpii y se encuentra en la platija (Platichthys flesus) y el rodaballo (Scophthalmus maximus).


BOTHRIOCEPHALUS: Cestodes of the family Bothriocephalidae are characterised by the presence of operculated and unembryonated eggs. Certain species of Asian origin (B. gowkongensis ) introduced into Europe and the USA with the transfer of grass carp (Ctenopharyngodon idella) can cause difficulties in the pond culture of cyprinid fish. B. acheilognathi is the European freshwater species of the genus while B.scorpii occurs in European marine flatfish (Platichthys flesus) and turbot (Scopthamus maxima).

BOTHRIOCEPHALUS: Κεστώδεις πλατυέλμινθες οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια Bothriocephalidae. Ο βιολογικός τους κύκλος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αυγών με κάλυμμα καθώς και τη δημιουργία προνυμφικών σταδίων. Ορισμένα είδη (B. gowkongensis) τα οποία εισήχθησαν στην Ευρώπη και την Αμερική από την Ασία με τη μεταφορά του Ctenopharyngodon idella προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην καλλιέργεια των κυπρινοειδών. Ο αντιπρόσωπος των γλυκών υδάτων στην Ευρώπη είναι το είδος B. acheilognathi ενώ το είδος B.scorpii παρασιτ

BOTHRIOCEPHALUS: Eine Gattung der Familie Botriocephalidae (Cestoda), die durch die stete Anwesenheit von nicht-embryonierten Eiern gekennzeichnet ist. Einige Arten aus Asien (z.B. B. gowkongensis) sind in Europa und in die USA mit dem Transfer von Cypriniden (insbesondere dem Graskarpfen Ctenopharyngodon idella) eingeschleppt worden. Sie können erhebliche Probleme inder Teichwirtschaft von Cypriniden verursachen. B. acheilognathi ist die europäische Art bei Süßwasserfischen und B. scorpii kommt in Europa bei ma

BOTHRIOCEPHALUS: Les cestodes de la famille Bothriocephalidae sont caractérisés par la présence d’un opercule sur les œufs non embryonnaires. Certaines espèces d’origine asiatique (B. gowkongensis) ont été introduites en Europe et aux Etats-unis avec le transfert du carpe (Ctenopharyngodon idella) et provoquent des problèmes dans la cultivation en bassin de poissons cyprinidés. B. acheilognathi est l’espèce des eaux douces d’Europe alors que B. scorpii est trouvé chez les poissons plats marins Européens (Paltich

BOTHRIOCEPHALUS: Cestodi appartenenti alla famiglia Bothriocephalidae sono caratterizzati dalla presenza di uova opercolate non embrionate. Certe specie di origine Asiatica (B. gowkongensis), introdotta in Europa e negli USA insieme ad un trasporto di carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella), possono causare difficoltà negli allevamenti dei ciprinidi in stagnicoltura. B. acheilognathi è la specie europea di acqua dolce e B. scorpii si trova nei pesci marini europei come la passera (Platichthys fesus) ed il rombo

BOTHRIOCEPHALUS: Bendelormer i familien Bothriocephalidae. Tilstedeværelse av tomme egg med lokk karakteristisk. Noen arter av asiatisk opprinnelse (B. gowkongensis) er introdusert til Europa og USA med innføring av gresskarpe (Ctenopharyngodon idella). Kan føre til problemer i oppdrett av karpefisk i dammer. B. acheilognathi er den europeiske representanten i ferskvann, mens B. scorpii forekommer hos marine europeiske flatfisk, f.eks. hos skrubbe (Platichthys flesus) og piggvar (Scopthalmus maximus).

Was this helpful?
Envenenamiento grave, producido por la toxina de los alimentos contaminados por la bacteria Clostridium botulinum.


BOTULISM: Serious food poisoning caused by the toxin in food infected with the organism, Clostridium botulinum.

ΑΛΛΑΝΤIΑΣΗ: Σοβαρή τροφική δηλητηρίαση από τοξίνες που βρίσκονται σε τρόφιμα μολυσμένα από τον οργανισμό Clostridium botulinum.

BOTULISMUS: Bakterielle Lebensmittelvergiftung. Hervorgerufen durch ein Toxin, das von Clostridium botulinum bei Auftreten in Lebensmitteln erzeugt wird.

BOTULISME: Empoisonnement grave produit par la toxine contenue dans les aliments contaminés par la bactérie Clostridium botulinum.

BOTULISMO: Intossicazione alimentare grave causata dalla tossina batterica nel cibo infetto da Clostridium botulinum.

BOTULISME: Alvorlig matforgiftning forårsaket av giften i mat infisert av organismen, Clostridium botulinum.

Was this helpful?
Boya que indica el centro de un cauce.


MID-CHANNEL BUOY: A buoy marking the middle of a channel.

ΜΕΣΟΔΙΑΥΛΙΚΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ: Πλωτήρας (σημαδούρα) που επισημαίνει το μέσον ενός διαύλου.

ANSTEUERUNGSTONNE IN DER FAHRWASSERMITTE: Eine Boje, die die Mitte eines Fahrwassers markiert.

BOUEE CENTRALE DE CHENAL: Une bouée indiquant le milieu dun chenal.

MEZZO CANALE, BOA di: Boa che segnala il centro del canale.

MIDTLØPSBØYE: Markeringsbøye midt i skipslede eller kanal.

Was this helpful?
Boya amarrada al fondo de manera permanente y que lleva todos los medios necesarios para amarrar un barco por el uso de su cadena de ancla o de sus amarres. En su forma usual una boya de amarraje está provista de un anillo. Cuando tiene una apertura a través de la cual pasa el arpón, se llama boya de anclaje.


MOORING BUOY: A buoy secured to the bottom by permanent moorings and provided with means for mooring a vessel by use of its anchor chain or mooring lines. In its usual form a mooring buoy is equipped with a ring. If it has an opening through which a mootin pendant is passed, it is called a trunk buoy.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ) ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Πλωτήρας μόνιμα αγκυροβολημένος στο βυθό και εφοδιασμένος με μέσα γιά την πρόσδεση ενός σκάφους με την αλυσίδα της άγκυράς του ή με παλαμάρια. Στην συνήθη του μορφή ένας πλωτήρας αγκυροβόλησης διαθέτει έναν κρίκο. Αν διαθέτει άνοιγμα από το οποίο περνά ένα μανταπόδαρο (κρεμαστάρι) αγκυροβόλησης, καλείται σώμα αγκυροβόλησης.

ANKERBOJE: Eine Boje, die am Boden durch permanente Verankerung gesichert ist und die in bezug auf das Ankern von Booten unter Benutzung von Anker und Ankerkette eine Verbesserung darstellt. In ihrer normalen Form ist die Ankerboje mit einem Ring ausgestattet. Wenn sie eine Öffnung hat, durch die das Ankergehänge hindurchgeführt wird, wird sie als Tauchboje bezeichnet. (z.B. für Käfiganlagen).

BOUEE DE MOUILLAGE: Bouée amarrée sur le fond de façon permanente et qui est pourvue des moyens nécessaires pour le mouillage dun bateau par lintermédiaire de son cable dancre ou de ses amarres. Normalement équipée dun anneau. Si elle est équipée dune ouverture à travers laquelle est passé un mootin pendant, elle est appellé un coffre.

ORMEGGIO, BOA di: Boa ancorata al fondo in modo permanente e dotata di punti di ormeggio per i natanti posti lungo la cima o catena di ancoraggio.

FORTØYNINGSBØYE: Bøye som festes til bunnen med permanent fortøyning (anker, sementblokker, store steiner etc.). Permanente bøyer som båter fortøyes til når de ikke er i bruk. Finnes i et utall størrelser og former, alt etter formål og størrelse på båten som skal fortøyes.

Was this helpful?
Boya amarrada al fondo de manera permanente y que lleva todos los medios necesarios para amarrar un barco por el uso de su cadena de ancla o de sus amarres. En su forma usual una boya de amarraje está provista de un anillo. Cuando tiene una apertura a través de la cual pasa el arpón, se llama boya de anclaje.


TRUNK BUOY: A buoy secured to the bottom by permanent moorings and provided with means for mooring a vessel by use of its anchor chain or mooring lines. In its usual form a mooring buoy is equipped with a ring. If it has an opening through which a mootin pendant is passed, it is called a trunk buoy.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ) ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ) ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ : Βλ. λ.

FAHRWASSERBOJE: Boje, die das Hauptfahrwasser markiert.

BOUEE D AMARRAGE (2): Bouée amarrée sur le fond de façon permanente et qui est pourvue des moyens nécessaires pour le mouillage dun bateau par lintermédiaire de son cable dancre ou de ses amarres. Normalement équipée dun anneau. Si elle est équipée dune ouverture à travers laquelle est passé un mootin pendant, elle est appellé un coffre.

BOA DI ANCORAGGIO: Boa ancorata al fondo in modo permanente e dotata di punti di ormeggio per i natanti posti lungo la cima o catena di ancoraggio.

TRUNKBØYE: Bøye som festes til bunnen med permanent fortøyning (anker, sementblokker, store steiner etc.). Permanente bøyer som båter fortøyes til når de ikke er i bruk. Finnes i et utall størrelser og former, alt etter formål og størrelse på båten som skal fortøyes.

Was this helpful?
Boya que señala un canal navegable, con aguas seguras de cada lado.


FAIRWAY BUOY: A buoy marking a fairway, with safe water on both sides.

ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΑΥΛΟΥ: Σημαντήρας που χρησιμεύει για την σήμανση ενός διαύλου ναυσιπλοίας, με ασφαλή ύδατα και από τις δύο πλευρές.

FAHRWASSERTONNE: Eine Tonne, die den festgelegten Fahrweg in sicherem Wasser nach beiden Seiten markiert.

BOUEE DE CHENAL NAVIGABLE: Bouée signalant lemplacement dun chenal navigable, avec de leau pratiquable de chaque coté.

BOA DI INGRESSO: Boa che segnala il canale daccesso navigabile, con acque praticabili su entrambi i lati.

MERKEBØYE: Bøye som markerer ei skipslei, med trygge farvann på begge sider.

Was this helpful?
Pequeña boya que consiste en un tonel equipado con un poste al que se ata una bandera, utilizado por los pescadores con el fin de marcar la posición de la red barredera.


KEG BUOY: A buoy consisting of a keg to which is attached a small pole with a flag, used by fishermen to mark the position of a trawl line.

ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ- ΒΑΡΕΛΑΚΙ: Σημαδούρα αποτελούμενη από ένα βαρελάκι στο οποίο έχει προσαρμοστεί ένα μικρό κοντάρι με μία σημαία. Χρησιμοποιείται από τους ψαράδες γιά την επισήμανση της καλάδας.

FÄßCHEN-BOJE: Eine aus einem Faß bestehende Boje, an der eine Stange mit einer Flagge angebracht ist. Sie wird von Fischern für die Markierung der Schleppleine benutzt.

BOUEE A TONNELET: Petite bouée constituée dun tonnelet équipé dun petit mat avec un drapeau, utilisée par les pecheurs afin de marquer lemplacement des funes dun chalut.

GAVITELLO DI POSIZIONE DELLE RETI: Una piccola boa ancorata sul fondo, segnalata a sua volta da una bandierina; viene usata dai pescatori per demarcare la posizione di un filare.

KAVLSTAUR: En bøye bestående av en flottør med en stav med flagg, brukes av fiskere for å markere stående bruk (redskap).

Was this helpful?
Buenas Prácticas Ambientales (Best Environmental Practice): Protocolo ambiental a seguir para minimizar las influencias de la acuicultura en otras actividades, cubriendo aspectos como límites de descargas, métodos y eficiencia en la alimentación, gestión sanitaria o prácticas de barbecho para recuperar los fondos. Estas prácticas pueden definirse por las autoridades competentes y por la industria en Códigos de conducta. Las BPA se están desarrollando en muchas instalaciones acuícolas y a menudo


BEP(BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requirements. For example, some nationa

BEP (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ): Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανάπαυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη Τ

BEP (Beste Umweltschutzpraxis): Beschreibt ein Protokoll für jeden Wirtschaftszweig für definierte Umweltziele, das befolgt werden muß, um die Umwelteinflüsse und die Interaktionen der Aquakultur mit anderen Aktivitäten zu minimieren. Diese schließen in der Regel Vorschriften ein wie z.B. Abwassergrenzwerte, Fütterungsmethoden und Nahrungs­effizienz, das Management von Therapeutika, die _Brache“ an Standorten zur Benthoserholung. BEPs können von der lokalen Behörde und von der Wirtschaft gemeinsam in einer Richtlinie festgeleg

MEILLEUR PRATIQUE ENVIRONNEMENTALE (MPE) : Protocole définie ciblant à minimiser les interactions entre l’aquaculture et d’autres activités. Les protocoles MPE couvrent des aspects comme la limitation des décharges, les moyens, ainsi que l’efficacité de l’alimentation, la gestion de la prophylaxie et la gestion des périodes de jachère qui permettent la réhabilitation des fonds. De tels protocoles peuvent êtres définis par les autorités régulatrices sur la base des codes de pratiques industrielles. MPE sont actuellement en cours de dével

BEP=BEST ENVIRONMENTAL PRACTICE (Miglior Pratica Ambientale Disponibile): L’acronimo indica la “Miglior Pratica Ambientale Disponibile” e definisce il protocolo ambientale da mettere in pratica per minimizzare le interazioni fra l’acquacoltura ed altre attività. Tale protocolo dovrebbe coprire aspetti come: limiti di scarico, tecnologia di allevamento, gestione dei prodotti terapeutici e pratiche di “riposo” (maggese) atte a permettere il recupero dell’ambiente bentonico. Le BEP possono essere definite dalle autorità di controllo e dalle aziende con applicazione di Co

BEP: Engelsk forkortelse for “Best Environmental Practice”, eller “beste miljøpraksis” på norsk. En definert miljøprotokoll som bør følges for å minimalisere innvirkningene mellom akvakultur og andre aktiviteter. Dekker aspekter som utslippsgrenser, fôringsmetoder og -effektivitet, håndtering av legemidler, periodiske brakklegginger, osv. Kan defineres av tilsynsmyndighetene og industrien som retningslinjer. BEP blir utviklet for de fleste akvakultursystemer og stiller ofte krav til BAT. F.eks. forut

Was this helpful?
Género del Filum de los Rotíferos (organismos acuáticos minúsculos), pseudocelomados; se reproducen sexualmente y por partenogénesis. La especie B.plicatilis es extensamente cultivada para servir como alimento a los alevines de peces.


BRACHIONUS: A genus of the Phylum Rotifera (minute aquatic organisms), pseudocoelomates, which exhibit parthenogenetic and sexual reproduction. The species B.plicatilis is widely cultured for use as a feed source, as prey for larval marine fish.

BRACHIONUS: Γένος τροχοζώων (μικρών υδρόβιων οργανισμών,). Ψευδοκοιλωματικά, τα οποία πολλαπλασιαζόμενα με φυλετική ή παρθενογεννετική αναπαραγωγή. Το είδος B. plicatilis καλλιεργείται ευρέως και χρησιμεύει ως τροφή για τις νύμφες των θαλασσίων ψαριών.

BRACHIONUS: Eine Gattung des Stammes der Rotatoria (Pseudocoelomaten), die sich sexuell und parthenogenetisch fortpflanzt. Die Art B. plicatilis wird überall gezüchtet, um insbesondere ein Lebendfutter für marine Fischlarven zur Verfügung zu haben.

BRACHIONUS: Genre de lembranchement des rotifères (organismes aquatiques minuscules), pseudocœlomates, se reproduisant sexuellement et par parthénogenèse. Lespèce B.plicatilis est couramment élevée pour servir de nourriture aux alevins de poissons.

BRACHIONUS (ROTIFERI): Un genere del Phylum Rotifera (organismi acquatici microscopici), pseudocelomati, che esibiscono la riproduzione partenogenetica e sessuale. La specie B. plicatilis è coltivata largamente per essere utilizzata come una fonte alimentare viva per larve di pesci marini.

BRACHIONUS: Slekt tilhørende rekke (fylum) Rotifera (pseudocoelomater, hjuldyr), som viser både partenogenetisk og seksuell formering. Arten B. plicatilis blir oppdrettet som fôr for marine larver.

Was this helpful?
No tiene equivalente en castellano.Salabre, malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.


BRAIL NET: A net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗΣ ΔIΧΤΥ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

BRAIL NET (KESCHER): Kein entsprechender deutscher Begriff verfügbar. Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

BRAIL NET (EPUISETTE): Il nexiste pas déquivalent en francais. Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.

TRATTINA(RETE DI PESCA): Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.

RUNDHÅV: Brukes til å ta fangst ombord i båt fra snurpenot.

Was this helpful?
No tiene equivalente en castellano. Malla en forma de bolsillo montada sobre una armadura circular fija al extremo de un mango. En pesca se usan salabres de gran talla, usado manualmente o mecánicamente para transferir la captura de la red de un barco. En acuicultura, se utiliza habitualmente para capturar peces en grandes jaulas, estanques o canales.


BRAILER: A net used for transferring the catch of a deep-sea seine after it has been brought alongside. It is operated either entirely by hand, or partly by hand and partly by power. In aquaculture it is also used to catch fish in large cages, tanks and raceways.

ΑΠΟΧΗ-ΚΟΦΑ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την μεταφόρτωση του αλιεύματος από ένα δίχτυ ανοικτής θαλάσσης, το οποίο έχει ανασυρθεί στο πλευρό των πλοίων. Ο χειρισμός είναι είτε εξ ολοκλήρου χειροκίνητος, είτε εν μέρει χειροκίνητος και εν μέρει μηχανικός. Στην ιχθυοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται επίσης για να πιάνονται τα ψάρια από μεγάλους κλωβούς ή δεξαμενές.

BRAILER (KESCHER): Kein entsprechender deutscher Begriff verfügbar. Ein Netz, das in der Fischerei gewöhnlich für die Überführung eines Fanges aus einem Großnetz benutzt wird, nachdem dieses längsseits zum Schiff verholt war. Es kann entweder völlig von Hand eingesetzt werden, teilweise auch anders. In der Aquakultur auch zur Entnahme von Fischen in Netzgehegen, Becken und Rinnen eingesetzt.

BRAILER(EPUISETTE): Il nexiste pas déquivalent en francais. Haveneau; salabarde; salabre; filet en forme de poche, monté sur une armature circulaire fixée à lextrémité dun manche. Epuisette de grande taille, manoeuvrée manuellement ou mécaniquement, servant au transfert de la capture du filet du bateau sur un senneur. En aquaculture, elle est utilisée pour capturer des poissons dans de grands cages, bassins ou raceways.

TRATTINA(RETE DI PESCA): Termine usato per vari tipi di reti di piccola dimensione ; una rete usata per il trasferimento dei pesci catturati durante la pesca in altura. Si utilizza o completamente a mano o in parte a mano e in parte a verricello. In acquacoltura viene anche impiegata per la cattura dei pesci dalle gabbie galleggianti, in vasca e nei canali.

FLATHÅV : Brukes til å ta fangst ombord i båt ved notfiske.

Was this helpful?
Relativo a las branquias.


BRANCHIAL: Pertaining to gills.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟΣ: Ελλ. όρος.

BRANCHIAL: Zu den Kiemen gehörend.

BRANCHIAL, E: Relatif aux branchies.

BRANCHIALE: Che appartiene alle branchie.

BRANCHIAL: Angår gjeller.

Was this helpful?
Órgano respiratorio y excretor de los peces, y de otros organismos, que permite la absorción, a partir del agua) de oxígeno, de agua, y de ciertos elementos nutritivos, minerales y otras sustancias.


GILL: The respiratory organs of many aquatic organisms. In fishes and crustaceans, these organs are also important in excretion, osmoregulation and mineral balance. In bivalvia, they play a major role in feeding.

ΒΡΑΓΧIΑ: Το αναπνευστικό όργανο πολλών υδρόβιων οργανισμών. Στα ψάρια και στα καρκινοειδή τα όργανα αυτά είναι επίσης σημαντικά για την απέκκριση, ωσμωρρύθμιση και ισοζύγιο των μετάλλων. Στα δίθυρα παίζουν κύριο ρόλο στη διατροφή.

KIEME: Das respiratorische Organ vieler aquatischer Organismen. Bei Fischen und Crustaceen dient die Kieme auch der Exkretion, der Osmoregulation und der Mineralbalance. Bei Muscheln spielt sie auch eine große Rolle bei der Nahrungsaufnahme.

BRANCHIES: Organes respiratoires et excréteurs des poissons, et dautres organismes, qui permettent labsorption, à partir de leau, doxygène, de leau, de certains éléments nutritifs, des minéraux et dautres substances.

BRANCHIA: Organi respiratori dei pesci e di altri organismi acquatici che permettono lo scambio di acqua, gas, minerali e altra sostanze sciolte nellacqua circostante. Nei pesci e crostacei, questi organi sono anche importanti per la funzione di escrezione, osmoregolazione e per lequilibrio minerale. Nei bivalvi giocano un ruolo nellalimentazione.

GJELLE : Respirasjonsorgan hos mange akvatiske organismer. Hos fisk og krepsdyr er gjellene også viktige i forbindelse med ekskresjon, osmoregulering og mineralbalanse. Hos muslinger har gjellene en viktig rolle ved beiting (filtrering).

Was this helpful?
Tipo de sanguijuela, ectoparásito de cangrejos, con un cuerpo compuesto de 15 segmentos, cada segmento lleva dos anillos con ventosas anteriores y posteriores. Esta familia tiene diez géneros clasificados dentro de los oligoquetos.


BRANCHIOBDELLIDS: Parasitic leeches of crayfish; sub-class of minute (3-10mm) hirudinoidean worms (Annelida) ectoparasitic on freshwater crayfish; body with 15 segments each bearing two annulii; anterior and posterior sucker present; comprises a single family containing ten genera, formerly classified with oligochaetes.

ΒΡΑΓΧIΟΒΔΕΛΛIΔΕΣ: Βδελλόμορφα παράσιτα των καραβίδων (του γλυκού νερού).Υφομοταξία των μικροσκοπικών (3-10mm) βδελλών (Αννελίδες) που είναι έξωπαράσιτα των καραβίδων του γλυκού νερού. Το σώμα τους αποτελείται από 15 μεταμερή, που το καθένα φέρει δύο δακτυλίους. Υπάρχουν πρόσθιος και οπισθιος μυζητήρες. Αποτελούν μία μοναδική οικογένεια που περιλαμβάνει δέκα γένη, παλαιότερα κατατάσσονταν στους Ολιγόχαιτους.

BRANCHIOBDELLIDE: Kleine (3-10 cm) egelartige Parasiten bei Süßwasserkrebsen. Zur Unterklasse der Hirudineen (Anneliden) gehörend; Ektoparasiten: Körper mit 15 Segmenten mit jeweils 2 Ringen; vorderer und hinterer Saugnapf vorhanden; umfaßt eine einzige Familie mit 10 Gattungen, früher zu den Oligochaeten gerechnet.

BRANCHIOBDELLIDES: Hirudinée (sangsue) ectoparasite des écrevisses, à corps composé de 15 segments, chacun portant deux anneaux avec ventouses antérieure et postérieure. Cette famille contient dix genres précédemment classés avec les oligochètes.

BRANCHIOBDELLIDI: Le mignatte parassitiche del gambero di acqua dolce; sottoclasse dei vermi irudinei (Annelida) di piccole dimensioni (3-10mm) sono ectoparassiti del gambero di acqua dolce; corpo con 15 segmenti ognuno con due anelli con ventosa, anteriore e posteriorei; comprendono una singola famiglia che contiene dieci generi, in passato sono stati classificati con oligocheti.

BRANCHIOBDELLIDE: Små (3-10 mm) parasittiske igler (Klasse Hirudinea, Fylum Annelida) på ferskvannskreps. Kroppen består av 15 segmenter, hvert med to ringer. Har en sugekopp i hver ende. Innbefatter kun en familie bestående av ti slekter, tilhørte tidligere børstemarkene (Fylum Oligochaeta).

Was this helpful?
Parásitos de los salmónidos.


BRANCHIURA: Fish lice.

ΒΡΑΓΧIΟΥΡΑ: Ψείρες ψαριών.

BRANCHIURA: Parasitische Krebse, z.B. Karpfenläuse, Kiemenschwänze.

BRANCHIURES: Parasites des salmonidés.

BRANCHIURA: Parassiti dei salmonidi detti anche pidocchi del pesce.

BRANCHIURA: Fiskelus.

Was this helpful?
Unidad segundaria para medir distancias, sobre todo para las profundidades del mar. 1 braza = 1,8288 m (6 pies).


FATHOM: A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.

ΟΡΓΙΑ: Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.

FADEN: Eine sekundäre fps-Einheit für die Länge; wird insbesondere für die Messung von Wassertiefe benutzt; ist gleichbedeutend mit 6 Fuß oder 1.8288 m.

BRASSE: Unité secondaire de distance, surtout en ce qui concerne la profondeur de la mer; = 1,8288 m (6 pieds).

BRACCIO (FATHOM): Unità di misura secondaria fps usata per misurare la profondità delle acque oceaniche; equivale a 6 piedi oppure a 1.8288 metri.

FAVN: Sekundær fps-enhet for lengde, mye brukt som mål på vanndyp. Er lik 6 fot, eller 1,8288 meter.

Was this helpful?
Nombre común del pez ciprínido Abramis brama. El término bream agrupa un cierto número de peces taxonómicamente alejados, por ejemplo A. brama pero también miembro de espáridos (Sparus auratus). Así es aconsejable utilizar nombres taxonómicos específicos.


BREAM: A common non-specific name used colloquially for a wide range of unrelated fish species including members of the Cyprinidae (Abramis brama) and Sparidae (Sparus aurata).

BREAM: Αγγλικό κοινό μη ειδικό όνομα που χρησιμοποιείται συλλογικά για μεγάλο εύρος μη συγγενικών ειδών ψαριών, στα οποία περιλαμβάνονται τα Cyprinidae (Abramis brama ) και τα Sparidae (Sparus aurata ). Συνίσταται η χρήση πιο ειδικών ταξινομικών ονομάτων. Πρβλ ΤΣIΠΟΥΡΑ.

BRASSEN (BRACHSEN): Ein allgemeiner, nicht-spezifischer Name, der umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten verwendet wird; unter anderem für Cyprinidae (Abramis brama) und Sparidae (Sparus aurata). Es ist anzuraten, statt dessen die spezifischen taxonomischen Namen zu verwenden.

BREME: Nom commun du poisson cyprindé Abramis brama. Le terme anglo-saxon "bream" regroupe un certain nombre de poissons taxonomiquement éloignés, par exemple A. brama mais aussi membre des sparidés (Sparus auratus). Il est donc préférable dutiliser des noms taxonomiques spécifiques.

BREMA: Nome comune del ciprinide Abramis brama. Il termine anglosassone “bream” include una grande gamma di specie ittiche non collegate tra di loro compresi Cyprinidae (Abramis brama), Sparidae (Sparus aurata). È consigliabile usare i nomi tassonomici più specifici. Vedi p.es., SPARIDI.

BREAM: Vanlig uspesifikt navn brukt hverdagslig om en rekke fiskearter som ikke er i slekt, medregnet medlemmer av karpefamilien (Cyprinidae, f.eks. Abramis brama) og havkarussfamilien (Sparidae, f.eks. Sparus aurata). Det anbefales at mer taksonomisk riktige navn benyttes. Se også HAVKARRUS.

Was this helpful?
Pequeños animales acuáticos coloniales.


BRYOZOANS: Small colonial marine and freshwater animals that resemble mosses.

ΒΡΥΟΖΩΑ: Μικρά ζώα των γλυκών νερών και της θάλασσας που ζουν σε αποικίες και μοιάζουν με βρυόφυτα.

BRYOZOA; MOOSTIERCHEN: Kleine, koloniebildende Tiere in Süß- und Meerwasser, die äußerlich an Moose erinnern.

BRYOZOAIRES: Petits animaux aquatiques coloniaux.

BRIOZOI: Animali coloniali marini e di acqua dolce che assomigliano ai muschi.

BRYOZOER (MOSDYR): Små koloniserende salt- og ferskvannsdyr som ligner på mose.

Was this helpful?
Viento local costero que sopla del mar hacia la tierra, causado por la diferencia de temperatura cuando la superficie del mar está más fría que la tierra adyacente. Así, la brisa del mar sopla normalmente durante los días de verano soleados y relativamente calmosos, y es remplazada durante la noche por la brisa terrestre que sopla en sentido opuesto con menor fuerza. Tal como en la progresión de la brisa marina, un componente de este viento sopla paralelamente a la costa causado por la deflexión


SEA BREEZE: A coastal local wind that blows from sea to land, caused by the temperature difference when the sea surface is colder than the adjacent land. As a rresult, tt usually blows on relatively calm, sunny, summer days; and alternates with the opposingly directed and usually weaker, night-time land breeze. As the sea breeze regime progresses, the wind develops a component parallel to the coast, caused by the Coriolis deflection.

ΘΑΛΑΣΣIΑ ΑΥΡΑ: Παράκτιος, τοπικός άνεμος ο οποίος πνέει από τη θάλασσα προς την ακτή, και οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας που δημιουργείται όταν η επιφάνεια της θάλασσας είναι ψυχρότερη από την παρακείμενη ακτή. Ως εκ τούτου, συνήθως πνέει κατά τη διάρκεια σχετικά ήρεμων, ηλιόλουστων, καλοκαιρινών ημερών. Εναλλάσσεται με την απόγειο αύρα που είναι συνήθως ασθενέστερη και πνέει προς την αντίθετη κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς ενισχύεται η θαλάσσισ αύρα, ο άνεμος αναπτύσσει μια συνιστώσα πα

SEEBRISE: Ein lokaler Küstenwind, der vom Meer aufs Land weht. Er entsteht, wenn die Meeresoberfläche kälter als das angrenzende Land ist. Daher weht die Seebrise für gewöhnlich an relativ ruhigen, sonnigen Sommertagen und wechselt mit den normalerweise schwächeren nächtlichen Landbrisen, die in die entgegengesetzte Richtung wehen. Bei stärkeren Seebrisen entwickelt sich aufgrund der Coriolisdeflektion ein Wind, der gleichzeitig parallel zur Küste weht.

BRISE DE MER: Vent côtier local qui souffle de la mer vers la terre et qui est provoqué par la différence de température lorsque la surface de la mer est plus froide que la terre voisine. Ainsi, la brise de mer souffle normalement des jours dété ensoleillés et rélativement calmes et se voit remplacée la nuit par une brise de terre qui souffle dans le sens opposé avec une moindre force. Avec la progression du régime de la brise de mer, un composant de ce vent souffle parallèlement à la côte à cause de la défle

BREZZA DI MARE: Vento costiero locale che soffia dal mare verso la terraferma;è causato dalle differenze di temperatura che fanno sì che la superficie del mare sia più fredda di quella della terraferma.Come risultato esso in genere soffia con relativa calma nei giorni estivi e assolati, in contrapposizione alla brezza notturna sulla terraferma, con una forza media. Man mano che la brezza marina aumenta, il vento manifesta una componente parallela alla costa, causata dalla deflezione del Coriolis.

SJØBRIS: Lokal kystvind som blåser mot land, forårsaket av temperaturforskjell mellom landmassene (varmest) og sjøoverflaten. Derfor oppstår det vanligvis sjøbriser på relativt vindstille, solfylte sommerdager, som veksler med en noe svakere fralandsbris. Ettersom sjøbrisregimet skrider frem utvikler den seg til en vind som blåser parallelt med kysten, grunnet coriolisdefleksjon (-avbøyning).

Was this helpful?
Escamas externas o formaciones corneadas encontradas en algunos peces y en numerosos reptiles.


SCUTE: External scale or horny plate on some fishes and many reptiles.

ΦΟΛΙΔΑ: Εξωτερικό λέπι ή κεράτινος δίσκος σε μερικά ψάρια και σε πολλά ερπετά.

PLATTE: Externe Kruste oder hornige Platte bei einigen Fischen und vielen Reptilien.

BOUCLE: Ecaille externe ou formations cornées rencontrées chez quelques poissons et de nombreux reptiles.

SCUDO OSSEO: Squama esterna o disco corneo presente in alcuni pesci e molti rettili.

HORNPLATE (BEINPLATE): Skjellene i huden hos mange krypdyr (reptiler). Noen fisker har beinplater i huden.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES