AMC LIMITED

V

Ein Impfstoff aus lebenden oder toten Krankheitserregern oder Immunstoffen, die die Fähigkeit behalten haben, die Produktion von Antikörpern anzuregen oder Resistenz gegen sie zu erzeugen. Siehe Antigen.


VACCINE: A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.

ΕΜΒΟΛIΟ: Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.

VACCIN: Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.

VACCINO: Una preparazione di agenti patogeni non virulenti o immunogeni che hanno ancora la capacita di stimolare la produzione di anticorpi o la resistenza ad essi.

VACUNA: Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.

VAKSINE: En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.

Was this helpful?
Die Verpackung und der Einschluß von Nahrungsmitteln in Behältnissen unter Vakuum, wobei soviel Luft als möglich aus dem Behältnis entfernt wird, bevor es verschlossen wird. Damit soll die Frische und Haltbarkeit verlängert werden.


VACUUM PACKING: In food technology, the packing and sealing of food in a container such as a can, jar or bag, while removing as much air as possible before sealing, to ensure freshness and extended shelf life.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΝΟΥ: Στην τεχνολογία τροφίμων, η αεροστεγής συσκευασία τροφής σε μεταλλικό ή γυαλινο δοχείο ή και σάκκο, με προηγούμενη αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσότερου αέρα, ώστε να παραμείνουν φρέσκα επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

EMBALLAGE SOUS VIDE: En téchnologie alimentaire, lemballage des aliment en boites, bocaux ou sachets qui sont rendus étanches par lextraction de la plus grande partie de lair possible. Ce procédé conserve la fraicheur des aliments et augmente la durée de consommation.

IMBALLAGGIO SOTTOVUOTO: In tecnologia alimentare, limballaggio e la chiusura ermetica di alimenti in un contenitore tipo una scatoletta o un sacchetto, attraverso la rimozione della maggior parte possibile dellaria prima della chiusura, per assicurare la freschezza e allungare il tempo di conservazione

EMBALAJE EN VACÍO: En tecnología alimentaria, embalaje de alimentos en cajas, jarras o bolsas después de mover todo el aire posible. Este procedimiento conserva la frescura de los alimentos y aumenta el tiempo de consumo.

VAKUUMPAKNING: I matteknologi: Pakning og forsegling av mat i beholdere, som f.eks. hermetikkbokser, krukker eller poser. Mest mulig luft fjernes før forsegling for å sikre friskhet og lang holdbarhet.

Was this helpful?
Ein statistisches Analyseverfahren, bei dem Mehrfachproben miteinander verglichen werden. Das Verfahren wird benutzt, um die Übereinstimmung der Varianz von Mittelwerten von Probenserien zu testen und abzuschätzen, ob sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen, indem man das Verhältnis der Einzelvarianzen zur Gesamtvarianz prüft (F-Test). Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamtvarianz zwischen und innerhalb der Stichproben. Im allgemeinen mit dem Begriff ANOVA belegt.


ANALYSIS OF VARIANCE: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to by the abbreviation ANOVA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIΑΣΠΟΡΑΣ: Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δείγματος μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

ANALYSE DE VARIANCE: Analyse statistique permettant la comparaison de plusieurs échantillons en séparant les sources contribuant à la variabilité totale. A travers cette procédure, il est possible dévaluer légalité des moyennes des diverses échantillons et de tester si ces échantillons sont issus de populations ayant la même distribution. Cette technique est basée sur la comparaison des rapports (statistique F) entre les contributions inter- et intra-échantillons à la variabilité totale. Souvent appelé ANOVA.

ANALISI DELLA VARIANZA: Un’analisi statistica che permette la comparazione di più campioni, separando le sorgenti che contribuiscono alla variabilità totale. Questa procedura è usata per valutare l’uguaglianza di medie di una serie di campioni verificando se sono ottenute da popolazioni che hanno la stessa distribuzione. Questa tecnica si basa sulla comparazione dei rapporti (F-test) delle componenti tra i campioni ed all’interno degli stessi che contribuiscono alla variabilità totale. Comunemente chiamata ANOVA.

ANÁLISIS DE VARIANZA: Un análisis estadístico en el que se realizan comparaciones del múltiples muestras separando las fuentes de la variación total. Este procedimiento se usa por evaluar la igualdad de medias de una serie de muestras probando si provienen de poblaciones que tienen la misma distribución, a través de comparar la proporción (prueba-F) de componentes de la variación total. Estas estimaciones se derivan de la variación global entre y dentro de las muestras. Normalmente referido por la abreviación ANOVA.

VARIANSANALYSE: En statistisk analyse der sammenligning mellom flere prøvesett utføres ved å splitte opp den totale variasjonen som finnes i observasjonssettet i varianskomponenter som kan tilskrives de forskjellige faktorene. Prosedyren brukes for å evaluere likhet mellom gjennomsnitt for ulike prøvesett ved å teste om de er trekt fra populasjoner med lik fordeling. Variasjonen mellom gruppene sammenlignes med variasjonen innen hver gruppe (F-test). Forkortelsen ANOVA (”Analysis of Variance”) brukes ofte.

Was this helpful?
Gefäßbilung, oder von Gefäßen durchwachsen (gemeint sind insbesondere Blutgefäße).


VASCULAR: Pertaining to, or containing vessels (especially blood vessels). The development of the vascular system is termed vascularization.

ΑΓΓΕIΑΚΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή περιέχων αγγεία (ιδίως αιμοφόρα αγγεία). Η ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος ονομάζεται αγγείωση.

VASCULAIRE, VASCULARISATION: Relatifs à des vaisseaux ou comprenant des vaisseaux (sanguins).

VASCOLARE: Riferito a, o che racchiude dei vasi (specialmente vasi sanguigni). Lo sviluppo del sistema vascolare e definito vascolarizzazione.

VASCULAR, VASCULARIZACIÓN: Relativo a los vasos (sanguíneos) o estructura que tiene vasos sanguíneos.

VASKULÆR: Vedrører blodkar. Nydannelse av blodkar (kardannelse) kalles vaskularisering.

Was this helpful?
(1) Statistik: Eine Menge, dessen vollständige Beschreibung zwei oder mehrere Zahlen erfordert. (2) Eine Matrix mit nur einer Reihe oder Säule; ihre Elemente werden als Komponenten bezeichnet. (3) Ein lebender Organismus, der einen Infektionskeim auf einen anderen Organismus überträgt. (4) Jeder Überträger, der für die Einschleppung oder Verbreitung von Tieren oder Pflanzen verantwortlich ist.


VECTOR: (1) In statistics, a quantity whose complete description requires two or more numbers. (2) A matrix with only one row or column; its elements are referred to as components. (3) An organism that carries or transmits a pathogenic agent. (4) Any agent responsible for the introduction or dispersal of an animal or plant species.

ΔΕΚΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ, ΑΝΥΣΜΑ , ΔIΑΝΥΣΜΑ: (1) Στην στατιστική, μία ποσότητα, η πλήρης περιγραφή της οποίας απαιτεί δύο ή περισσότερους αριθμούς. (2) Μία μήτρα με μία μόνο στήλη ή σείρα. Τα στοιχεία της καλούνται ως "στοιχεία της μήτρας". (3) ΦΟΡΕΑΣ : Οργανισμός που φέρει ή μεταδίδει ένα παθογόνο παράγοντα.

VECTEUR: (1) En statistiques, une quantité dont la déscription complète nécessite au moins deux nombres. (2) Une matrice avec une seule rangée ou colonne; les eléments sont appelées des composantes. (3) Un agent qui porte ou qui transmet un agent pathogène; cf. porteur. (4) Un agent responsable de lintroduction ou de la dispersion dune espèce animal ou végétale.

VETTORE: (1) In statistica, una quantita la cui completa descrizione richiede due o piu numeri. (2) Una matrice solo con una riga o una colonna; i suoi elementi sono riferiti a delle componenti. (3) Un organismo che trasporta o trasmette un agente patogeno. (4). Qualsiasi agente responsabile dellintroduzione o dispersione di specie animali o di piante.

VECTOR: (1) En estadística, una cantidad cuya descripción necesita al menos dos números. (2) Una matriz con un solo rango o columna; los elementos son llamados componentes. (3) Agente que porta o que transmite un agente patógeno; cf. portador. (4) Agente responsable de la introducción o la dispersión de una especie animal o vegetal.

VEKTOR: (1) I statistikk: En mengde som må beskrives med to eller flere tall. (2) En matrise som består av kun en rad eller kolonne. Dens elementer kalles komponenter. (3) En organisme som bærer eller overfører et sykdomsfremkallende agens. Jfr. bærer. (4) Ethvert virkemiddel som er ansvarlig for innføring eller spredning av en dyre- eller en planteart.

Was this helpful?
Ein Larvenstadium bei Mollusken, das durch ein Band von Häarchen (Cilien) gekennzeichnet ist, die eine leichte Fortbewegung ermöglichen.


VELIGER: Molluscan larval stage characterized by a band of small hairs (cilia) that aids in weak locomotion.

ΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των μαλακίων το οποίο φέρει λωρίδα μικρών βλεφαρίδων που το υποβοηθούν στην ασθενή του κίνηση.

VELIGERE: Stade larvaire de mollusques caractérisé par une couronne ciliée (vélum) servant à une faible locomotion.

VELIGER: Stadio larvale dei molluschi caratterizzato da una banda di sottili filamenti (ciglia) che aiutano nella lenta locomozione.

VELÍGERA: Estado larvario de moluscos caracterizado por una corona ciliada (velo) que sirve para una locomoción débil.

VELIGER: Larvestadium hos bløtdyr (mollusker) med en karakteristisk ciliekrans som brukes til bevegelse.

Was this helpful?
Damit wird eine extrem ausgeprägte Virulenz in einem bestimmten Stamm von Mikroorganismen bezeichnet.


VELOGENIC: A term denoting extremely high virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.

ΤΑΧΥΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ο όρος δηλώνει εξαιρετικά μεγάλη μολυσματικότητα (τοξικότητα) από δεδομένο στέλεχος παθογόνου μικροοργανισμού. Πρβλ. ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ και ΜΕΣΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ.

VELOGENE: Un terme qui dénote une virulence extremement importante dans une souche déterminé dun micro-organisme pathogène.

VELOGENICO: Un termine che denota elevata virulenza in un dato ceppo di un microrganismo patogeno.

VELOGÉNICO: Termino que expresa virulencia extremada en una cepa determinada de un microorganismo patógeno.

VELOGEN: Betegnelse som angir ekstremt høy virulens i en gitt stamme av en sykdomsfremkallende mikroorganisme.

Was this helpful?
Ein bewimpertes Schwimmorgan, das sich in einem späteren Larvenstadium bei vielen marinen Gastropoden entwickelt.


VELUM: Ciliated swimming organ developed in the later larval stages of many marine molluscs.

ΠΕΠΛΟ: Βλεφαριδωτό κολυμβητικό όργανο που αναπτύσσεται στα προχωρημένα προνυμφικά στάδια πολλών θαλάσσιων μαλακίων. (βλ. πεπλοφόρος)

VELUM: Organe natatoire cilié, existant dans les premiers stades larvaires de certains gastéropodes marins.

VELUM: Organo ciliato per il nuoto, sviluppato negli ultimi stadi larvali di molti molluschi marini.

VELO: Órgano natatorio ciliado, que existe en los primeros estados larvarios de ciertos gasterópodos marinos.

VELUM: Ciliert svømmeorgan som er utviklet i de senere larvestadiene hos mange marine bløtdyr (mollusker). Jfr. veliger.

Was this helpful?
(1) Eine Vorrichtung, die den Durchfluß in einem Rohr reguliert und ihn in nur eine Richtung gestattet. (2) Im Englischen wird der Begriff "valve" auch für eine Muschelschale benutzt.


VALVE: (1) A device for controlling flow through a pipe, usually to allow movement in one direction. (2) A term also used to describe each half of the shell of molluscs.

ΒΑΛΒIΔΑ, ΘΥΡIΔΑ: Μηχανισμός γιά τον έλεγχο της ροής σε ένα σωλήνα. Συνήθως επιτρέπει την ροή προς μία μόνο κατεύθυνση. ΘΥΡIΔΑ: το ένα από τα δύο μισά του κελύφους των ελασματοβραγχίων μαλακίων (βλ. δίθυρα).

SOUPAPE/VALVE: (1)Dispositif permettant de contrôler lécoulement (souvent la direction) de fluide dans un tuyau. (2) La demi-coquille des mollusques bivalves.

VALVA: (1) Un dispositivo per controllare il flusso attraverso un condotto, di solito per permettere il movimento in una direzione. (2) Un termine usato per descrivere ciascuna meta del guscio dei molluschi.

VÁLVULA: Dispositivo que permite controlar el flujo (a menudo la dirección) de fluido dentro de un tubo.

VENTIL: (1) Anordning for å kontrollere strømmen gjennom et rør, vanligvis for å hindre at vann kan strømme tilbake. (2) På engelsk beskriver uttrykket ”valve” også de to skalldelene hos muslinger.

Was this helpful?
Siehe ANTERIOR. (Begriff in der Anatomie, der zum vorderen Teil (Ende) eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "posterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen off


VENTRAL: Anatomical term used to describe parrt of the body plan of an organism, the opposite pole being termed dorsal; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

VENTRAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé postérieur/dorsal. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente.

VENTRALE: Piano del corpo detto anche viscerale.

VENTRAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado dorsal. El polo anterior lleva la boca y el posterior el ano. Respecto al eje entre los dos polos, el plano del cuerpo puede ser dividido en cuatro regiones: dorsal, ventral, lateral derecha y lateral izquierda. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales. En invertebrados, sin embargo, el cordón nervioso es ventral. En peces la orientación anatómica de las regiones es muy evi

VENTRAL: Retningsangivelse som betyr ned, nedenfor eller mot buksiden. Se også ANTERIOR. Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orien

Was this helpful?
Saugdüse, die durch die Vakuumwirkung von vorbeifließendem Wasser reichlich Luft mitreißt (Belüftungsmethode); i.e., Venturi-Pumpe.


VENTURI: An orifice in a pipe which, because of the vacuum created in it by the swift passage of fluid through the pipe, sucks air into the pipe, i.e., Venturi pump.

ΣΥΣΤΗΜΑ VENTURI: Οπή σε σωλήνα, μέσω της οποίας γίνεται αναρρόφηση αέρα χάρη στο κενό που δημιουργείται στον σωλήνα από την ταχεία ροή υγρού στο εσωτερικό του. Πρβλ. αντλία Venturi.

VENTURI: Orifice dans un tuyau, à travers lequel de lair est aspiré par suite de la baisse de pression provoquée par le passage rapide de fluide, par ex. pompe à venturi.

VENTURI: Orifizio in un tubo che, a causa del vuoto creato in esso dal passaggio veloce del fluido, aspira aria nel tubo stesso. p. es. pompa a vuoto di Venturi.

VENTURI: Orificio en un tubo a través del cual el aire es aspirado a causa de una caída de la presión provocada por la bajada rápida de fluido. Bomba de efecto venturi.

VENTURI-DYSE: En åpning i et rør som suger luft inn i røret, grunnet vakuum dannet av væske som strømmer gjennom røret.

Was this helpful?
Bezieht sich auf die Befestigungskomponenten, mit der bezweckt wird, das vertäute Objekt im Wasser in einer bestimmten Position zu halten, so daß dieses innerhalb vorgegebener Grenzen dort für eine festgelegte Zeit verbleibt. ( z. B. Käfiganker).


MOORING SYSTEM: A mooring system is that arrangement of components intended to locate the moored object in a body of water in such a way that its location remains within pre-established boundaries for a specified time, e.g. for cages.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Διάταξη στοιχείων που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση ενός αντικειμένου (π.χ. πλοίο ή κλωβός) στο νερό έτσι ώστε η θέση του να παραμένει σταθερή εντός προκαθορισμένων ορίων και επί έναν ορισμένο χρόνο.

SYSTEME D AMARRAGE: Un système damarrage est un dispositif servant à amarrer un objet dans une masse deau de telle façon que la position de cet objet reste à lintérieur des limites pré-établies pendant une durée specifiée (par exemple pour les cages).

ORMEGGIO, SISTEMA di: Sistema di ormeggio che permette il posizionamento stabile (privo di scarroccio) di un oggetto in acqua, p.e. gabbie per acquacoltura.

SISTEMA DE AMARRE: Dispositivo que sirve para amarrar un objeto en una masa de agua de tal manera que la posición de este objeto queda en el interior de los límites preestablecidos durante un tiempo especificado (por ejemplo, para las jaulas marinas).

FORTØYNINGSSYSTEM: Arrangement av komponenter (anker, tau, boyer) som skal holde det fortoyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre pavirkninger/krefter (vind, strom, bolger) skal forandre denne.

Was this helpful?
Der Begriff "Enhancement" (auch im Deutschen verwendet) wird für den Besatz von Fischen (z.B. Lachsen) benutzt. Diese stammen aus Aquakulturanlagen und dienen der Aufstockung von Wildpopulationen. Dabei wird nicht unbedingt der spätere Wiederfang beabsichtigt. Enhancement-Verfahren haben viele Formen: vom Aussetzen ungefütterter Brut, die unter Verwendung lokaler Elterntiere erzeugt wurden, bis hin zum Ranching.


ENHANCEMENT: Enhancement is defined as the release of fish (e.g. salmon) from a fish culture facility for the purpose of enlarging the wild population. It is not necessarily intended that the fish should be recaptured at any later stage. Enhancement takes a range of forms, that may vary from the seeding of unfed fry into the same locations from which their parents were obtained, to ranching itself. Planting unfed fry is the simplest of enhancement techniques; the level of intervention is relatively low. Howe

ΕΝIΣΧΥΣΗ: Αναφέρεται στην απελευθέρωση ψαριών, π.χ. σολομών, από μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας προς τον σκοπό της ενίσχυσης του άγριου πληθυσμού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα για τη σύλληψη των ατόμων σε καποιο μεταγενέστερο στάδιο. Η ενίσχυση παίρνει διάφορες μορφές που ποικίλλουν από τη ρίψη ιχθυδίων (πριν από την έναρξη της διατροφής) στις ίδιες περιοχές από όπου προέρχονται οι γονείς τους, μέχρι το ranching (βλ.λ.). Η απελευθέρωση ιχθυδίων είναι η απλούστερη τεχνική και το επίπεδο παρέμβασης είναι

RENCHERISSEMENT: Correspond au largage de poisson (par exemple saumon) délevage pour accroître la population sauvage. Il est possible de recapturer ces poissons à un stade ultérieur. Cette action prend des formes variées qui peuvent aller de lensemencement dalevins aux mêmes endroits que ceux où vivent leurs reproducteurs à lélevage lui-même. Limplantation dalevins est la technique la plus simple de renchérissement. Cependant, des modèles dassemblage sont imposés pour les adultes et très simplifiés par comparais

RIPOPOLAMENTO: Definito come il rilascio di pesci (es. salmoni) da strutture di allevamento allo scopo di incrementare il numero di individui della popolazione selvatica. Non si intende necessariamente che il pesce venga ricatturato dopo il suo rilascio. Il ripopolamento può essere effettuato in varie forme, quali la semina di avannotti negli stessi luoghi in cui sono stati catturati i riproduttori. Seminare gli avannotti è la tecnica più semplice di ripopolamento; il costo d’intervento è relativamente basso

REPOBLACIÓN(1): Dícese de la liberación de peces de cultivo (por ejemplo salmón) para incrementar la población salvaje. Es posible la captura de estos peces en un estado posterior. Esta acción puede tomar diferentes formas que varían desde la siembra de los alevines en el mismo sitio dónde viven sus reproductores hasta el cultivo mismo. La siembra de alevines es la técnica más simple para el incremento. Sin embargo, se imponen modelos de apareamiento para los adultos y son muy simplificados en comparación con e

FORSTERKNING: Utsetting av oppdrettet fisk (f.eks. laks) for å styrke ville populasjoner, ikke nødvendigvis for å den skal fanges igjen ved et senere stadium. Forsterkning gjøres på mange måter, alt fra utsetting av ikke-fôret yngel til havbeite på de samme lokalitetene som foreldrene ble fanget. Utsetting av ikke-fôret yngel er den enkleste forsterkningsteknikken, graden av innblanding er relativ lav. I forsterkningsprogrammer blir paringsmønstre påtvunget og sterkt forenklet sammenlignet med naturlig gyting

Was this helpful?
(1) Ein Organismus, der andere Organismen oder anderes organisches Material frißt; beeinhaltet Herbivore, Karnivore, Parasiten, Saprophyten und heterotrophe Organismen. (2) Bezieht sich auch auf den Käufer von Aquakulturprodukten.


CONSUMER: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of aquaculture products.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς.

CONSOMMATEUR: (1) Un organisme qui se nourrit dun autre organisme ou de la matière organique existante; se dit des herbivores, carnivores, parasites, saprophytes et tout organisme hétérotrophe. (2) Le dernier utilisateur/acquéreur des produits aquacoles.

CONSUMATORE: (1) Un oraganismo che si nutre di un altro organismo o i di materiali organici presenti, sono inclusi gli erbivori, i carnivori, i parassiti, gli organismi saprofitii ed eterotrofi. (2) L’utente/compratore finale dei prodotti dell’acquacoltura.

CONSUMIDOR: (1) Organismo que se alimenta de otro organismo o de la materia orgánica existente; dícese de herbívoros, carnívoros, parásitos, saprofitos y todo organismo heterotrófico. (2) El último usuario/adquiridor de productos acuícolas.

KONSUMENT: (1) En organisme som beiter på en annen organisme eller eksisterende organisk materiale, medregnet herbivore, carnivore, parasittiske, saprofyttiske og heterotrofe organismer. (2) Siste bruker/kjøper av akvakulturprodukter.

Was this helpful?
Ein Individuum, das infektiöse Keime entläßt (über Faeces oder andere Körperausscheidungen). (Im Deutschen eher als Infektions- oder Verbreitungsherd bezeichnet).


SHEDDER: An individual which sheds infective agents (via faeces or other body discharges).

ΜΟΛΥΝΤΗΣ: Ατομο που αποβάλλει μολυσματικούς παράγοντες (μέσω κοπράνων ή άλλων σωματικών εκκριμάτων).

CONTAMINATEUR: Un individu qui répand des agents infectieux (par lintermédiare des fèces ou autre décharge corporelle par exemple).

INFETTIVO: Un individuo che riversa lagente infettante per mezzo delle feci o di altri escreti del corpo.

CONTAMINANTE: Individuo que expande agentes infecciosos (mediante feces o otra descarga corporal por ejemplo).

SMITTEBÆRER : En organisme som sprer en smittsom sykdom (via feces eller andre kroppslige utskillinger).

Was this helpful?
(1) Die zunehmende Verteilung von Organismen oder Propagationsstadien von ihrem Ursprungs- oder Entlassungsort aus; (2) Die Ausweitung einer Art, typisch für Zufallsereignisse; zufällige Abwanderung


DISPERSAL: (1) Outward spreading of organisms or propagules from their point of origin or release. (2) The outward extension of a species range, typically by a chance event; accidental migration.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΜΟΣ (ΔIΑΣΠΟΡΑ): (1) Η διεύρυνση της εξάπλωσης στον χώρο οργανισμών ή μονάδων εξάπλωσης (propagules), από το σημείο καταγωγής ή ελευθέρωσής τους. (2) Η διεύρυνση του φάσματος κατανομής ενός είδους, κατά κανόνα εξαιτίας τυχαίου γεγονότος. Βλ. ωκεανοκαλλιέργεια, βλ. δραπέτης.

DISPERSION/ELARGISSEMENT: (1) La dissémination dorganismes ou propagules à partir de leur point dorigine ou de libération. (2) Elargissement du rayon de lhabitat dun organisme, typiquement en raison dun événement accidentel; migration accidentelle.

DISPERSIONE/DIFFUSIONE: (1) Diffusione di organismi o di propaguli dal loro punto di origine o rilascio verso lesterno. (2) Estensione dell’habitat abituale di una specie, in seguito ad un evento accidentale o casuale; migrazione accidentale.

DISPERSIÓN/ALARGAMIENTO: (1) Diseminación de organismos a partir de sus puntos de origen o de liberación. (2) Alargamiento del radio del hábitat de un organismo, típicamente por motivos de un evento accidental; migración accidental.

UTBREDELSE: (1) Romlig spredning av organismer eller frø/spore/egg og lignende fra deres opprinnelses- eller utsettingspunkt. (2) Utvidelse av en arts leveområde, typisk ved en tilfeldig hendelse, tilfeldig vandring.

Was this helpful?
(1) In der Ernährungsphysiologie: die Hydrolyse von Futter im Verdauungstrakt zu einfachen Verbindungen, so daß sie absorbiert und vom Körper genutzt werden können. (2) In der Wasseraufbereitung: ein katalytischer, enzymatischer Vorgang sowie die bakterielle Aktivität bei der biologischen Wasseraufbereitung (im deutschen kurz mit Abbau bezeichnet).


DIGESTION: (1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolism. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.

ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών σε απλούστερες ουσίες, π.χ. στον πεπτικό σωλήνα, προς απλές ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

DIGESTION: (1) Transformation de substances organiques complexes en substances plus simples; les aliments dans le tube digestif avant leur absorption par exemple. (2) Activités catalytiques, enzymatiques et bactériennes dans le traitement des eaux usées.

DIGESTIONE: (1) In nutrizione: la scissione, all’interno dell’apparato digerente, di sostanze organiche complesse in sostanze semplici ad uso metabolico. (2) Nei trattamenti dell’acqua di scarico: attività catalitica, enzimatica ed azione batterica nel trattamento dell’acqua di scarico.

DIGESTIÓN: (1) Transformación de sustancias orgánicas complejas en sustancias más simples; por ejemplo, los alimentos en el tubo digestivo antes de su absorción. (2) Actividad catalítica enzimática y bacteriana en el tratamiento de las aguas residuales.

FORDØYELSE: (1) I ernæring: Nedbrytningen i fordøyelseskanalen av komplekse organiske sambindinger til mindre substanser som kan bli brukt i metabolismen. (2) I spillvannsbehandling: Katalytisk aktivitet, enzymatisk aktivitet og bakteriell virkning ved spillvannsbehandling.

Was this helpful?
Der relative Betrag und die Vollständigkeit, mit der Futter verdaut wird.


DIGESTIBILITY: The relative rate and completeness at which a food is digested.

ΠΕΠΤΟΤΗΤΑ: Ο σχετικός ρυθμός και η πληρότητα με την οποία πέπτεται μια τροφή.

DIGESTIBILITE: Le taux relatif et lefficacité de la digestion.

DIGERIBILITA’: Il tasso relativo e la completezza con cui gli alimenti vengono digeriti.

DIGESTIBILIDAD: Tasa relativa o eficacia de la digestión.

FORDØYELIGHET: Raten og til hvilken grad et fôr blir fordøyd.

Was this helpful?
Siehe NAHRUNGSTRAKT. (Beinhaltet im Prinzip alle Organe, die mit der Aufbereitung (Aufschluß) und der Absorption von Nahrung in Verbindung stehen. Wie bei vielen anderen Organismen beginnt der Nahrungstrakt auch bei Fischen mit der Maulöffnung, über die die Nahrung aufgenommen wird, und endet mit dem Anus, durch den unverdautes Material ausgeschieden wird. (Syn: Nahrungskanal, Verdauungstrakt, Eingeweide).).


DIGESTIVE TRACT: This essentially tubular part of an organism, includes all associated organs concerned with digestion and absorption of food. In fish, as in many other animals, it has an opening (mouth) into which food is taken and another (anus) from which unassimilated material is ejected; also known as alimentary canal, gut.

ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (2): Το σύνολο των οργάνων που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση της τροφής. Στα ψάρια, όπως και σε πολλά άλλα ζώα περιλαμβάνει ένα άνοιγμα (στόμα) από το οποίο προσλαμβάνεται η τροφή και ένα άλλο (έδρα) από το οποίο αποβάλλονται τα μη αφομοιωμένα υλικά; πεπτικός σωλήνας, έντερο.

TUBE DIGESTIF(2): Canal alimentaire: Partie, essentiellement tubulaire, dun organisme, y compris tous les organes associés, impliquée dans la digestion et labsorption des aliments. Chez les poissons, et la plupart des autres animaux, le tube digestif comporte deux ouvertures vers lextérieur; la bouche par lintermédiaire de laquelle la nourriture entre, et lanus à partir duquel la matière non-assimilée est éliminée. Syn. voies digestives; boyau.

APPARATO DIGERENTE: Questa parte essenzialmente tubolare dell’organismo, comprende tutti gli organi deputati alla digestione e lssorbimento di alimenti. Nel pesce, come in molti altri animali, consta di un’apertura (bocca) attraverso la quale viene ingerito il cibo e un’altra (ano) da cui viene emesso il materiale non assimilato; chiamato talvolta semplicemente tubo digerente, canale alimentare, intestino.

TUBO DIGESTIVO (2): Parte, tubular de un organismo, incluyendo todos los órganos asociados, implicado en la digestión y la absorción de alimentos. En peces y en la mayoría de otros animales, el tubo digestivo tiene dos oberturas hacia el exterior; la boca mediante la cual la comida entra, y el ano por el cual la materia no asimilada es eliminada. Sin. Vías digestivas; canal alimentario.

FØDEKANAL: Innbefatter alle organer som er involvert i fordøyelse og absorpsjon av næring. Som mange andre dyr har fisk en åpning (munn) der næringen tas inn og en åpning (anus) der dyret kvitter seg med ufordøyd materiale. Også kjent som fordøyelsesapparat, tarm.

Was this helpful?
Der Vorgang des Qualitätsverlusts von Nahrung bis zur Ungenießbarkeit.


PERISHABILITY: The rate at which food deteriorates from a high quality to a low quality condition, eventually rendering it unfit for consumption.

ΑΛΛΟIΩΣIΜΟΤΗΤΑ: Ο ρυθμός με τον οποίο υποβαθμίζεται η υψηλή ποιότητα μιας τροφής ως το σημείο που η τροφή γίνεται ακατάλληλη προς βύωση.

PUTRESCIBILITE: Le taux de détérioration dun aliment depuis la haute qualité jusquà une qualité basse au point de le rendre impropre à la consommation.

DEPERIBILITA: La velocità di deterioramento di un cibo definito da un abbassamento del suo livello qualitativo fino ad arrivare ad essere inadatto al consumo.

CORRUPTIBILIDAD: Tasa de deterioro de un alimento desde alta calidad hasta una calidad muy baja al punto de rendirlo inapropiado para el consumo.

FÔRRINGELSE: Prosessen der fôr går over fra å være av høy kvalitet til å være av lav kvalitet, fører til slutt til at fôret blir uspiselig.

Was this helpful?
Die Verdichtung des Bodens (oder anderer partikulärer Materialien) mittels mechanischer Einwirkung. Bodenverdichtung ist oftmals im modernen Teichbau notwendig, um übermäßige Wasserverluste durch Wegsickern zu vermeiden.


COMPACTION: The densification of a soil (or other particulate material) by means of mechanical manipulation. Often necessary in conventional pond construction to reduce or prevent excessive seepage.

ΣΥΜΠΙΕΣΗ: Η συμπύκνωση του εδάφους (ή κάποιου άλλου υλικού), με την βοήθεια μηχανικών μέσων. Συχνά απαραίτητη στην συμβατική κατασκευή λιμνοδεξαμενών για την αποφυγή διαρροών.

COMPACTAGE: La densification du sol, (ou autre matière particulaire), par manipulation mécanique. Souvent nécessaire dans laménagement détang pour prévenir ou diminuer les suintements.

COMPATTAZIONE: La compressione ‘densificazione’ di un suolo (o altro materiale particolare) per mezzo di manipolazione meccanica. È spesso necessaria nella costruzione degli stagni, al finedi ridurre o prevenire le perdite eccessive di acqua.

COSOLIDACIÓN: Compresión de suelo (o otra materia particular), por manipulación mecánica. A menudo necesaria en la construcción de estanques para disminuir o prevenir las infiltraciones.

KOMPRIMERING: Fortetting av jord (eller annet partikulært materiale) ved hjelp av mekanisk kraft. Er ofte nødvendig ved konstruksjon av en vanlig dam for å hindre overflødig siving.

Was this helpful?
Eine Substanz, die benutzt wird, um eine andere Substanz zu verdünnen oder aufzulösen.


DILUENT: A substance used to dissolve and to dilute another substance.

ΔIΑΛΥΤΗΣ: Ουσία που χρησιμοποιείται για τη διάλυση και την αραίωση άλλης ουσίας.

DILUANT: Substance utilisée pour dissoudre et diluer une autre substance; solvant.

DILUENTE: Una sostanza usata per sciogliere e per diluire un’altra sostanza.

DILUYENTE: Sustancia utilizada para disolver y diluir otra sustancia; disolvente.

TYNNER (FORTYNNENDE MIDDEL): En substans som brukes til å løse opp og fortynne en annen substans.

Was this helpful?
Wasser, das das Kühlsystem umgeht und sich mit dem aufgewärmten Kühlwasser zur Temperaturerniedrigung mischt, bevor es dem Vorfluter zufließt. Oftmals saisonal im Bypass von Kraftwerken betrieben. Erfordert besondere Berücksichtigung für das Design von Aquakulturanlagen mit Abwärmenutzung.


DILUTION WATER: Any water used to reduce temperature in condenser effluents to environmentally acceptable levels before their release into receiving waters, seasonally used in a bypass at power stations, with implications for the design of waste heat utilization in aquaculture.

ΝΕΡΟ ΑΡΑΙΩΣΗΣ: Το νερό που χρησιμοποιείται για την ταπείνωση της θερμοκρασίας του εκρέοντος από τον συμπυκνωτή υγρού σε αποδεκτά επίπεδα, πριν από την διοχέτευσή του σε έναν υδατικό αποδέκτη. Χρησιμοποιείται εποχιακά στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γεγονός που έχει σημασία για τον σχεδιασμό της χρησιμοποίησης της απόβλητης θερμότητας στην ιχθυοκαλλιέργεια.

EAUX DE DILUTION: Eau utilisée afin de réduire la température de leffluent dun condenseur, avant sa décharge dans leau de reception. Utilisation saisonnière dans les centrales électriques. Opération importante dans la régulation de la température des effluents, surtout si ceux-ci sont utilisés à des fins aquacoles.

ACQUA DI DILUZIONE: Qualunque tipo di acqua usata per ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o la temperatura di effluenti termici fino a livelli accettabili per l’ambiente prima del loro rilascio: la legge non consente però la depurazione per diluizione. In acquacoltura, stagionalmente utilizzata per ridurre la temperatura di reflui termici (dalle centrali termoelettriche), prima di indirizzarli all’allevamento.

AGUA DE DILUCIÓN: Agua utilizada con el fin de reducir la temperatura del efluente de un condensador antes de su descarga en el agua de recepción. Utilización estacional en las centrales eléctricas. Operación importante en la regulación de efluentes, sobre todo si son utilizados con fines acuícolas

FORTYNNINGSVANN: Arrangement av komponenter (anker, tau, bøyer) som skal holde det fortøyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre påvirkninger/krefter (vind, strøm, bølger) skal forandre denne.

Was this helpful?
Der Übergang von der Flüssig- in die Gasphase; ein Vorgang, bei dem Feuchtigkeit als Dampf verloren geht. Verdampfung, Verdunstung, Ausdünstung.


EVAPORATION: The transition from a liquid to a vapour state; the process by which moisture is lost as vapour.

ΕΞΑΤΜIΣΗ: Η μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση. Μείωση της υγρασίας με την μετατροπή της σε ατμό.

EVAPORATION: Passage de létat liquide à létat de vapeur; le processus par lequel lhumidité se dissipe en vapeur.

EVAPORAZIONE: La transizione dallo stato liquido allo stato gassoso; il processo per cui l’umidità viene trasformata in vapore.

EVAPORACIÓN: Paso del estado líquido al estado de vapor; el proceso por lo cual la humedad se disipa en vapor.

FORDAMPING: Overgangen fra væske- til dampform. Prosessen der fuktighet går tapt som damp.

Was this helpful?
Der Begriff wird für alle Produkte verwendet, deren Marktpreis durch jegliche Art der Behandlung erhöht wird z. B. Räuchern).


VALUE-ADDED PRODUCTS: Term applied to products whose value or retail price is greatly enhanced after being subjected to processing.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: Ορος χρησιμοποιούμενος για προϊόντα των οποίων η τιμή αυξάνεται σημαντικά αφού υποστούν κατεργασία.

PRODUITS A VALEUR AJOUTEE: Produits dont la transformation augmente de façon considérable la valeur commerciale.

PRODOTTI A VALORE AGGIUNTO : Termine applicato a prodotti il cui valore o prezzo al dettaglio e molto aumentato dopo essere stato sottoposto a lavorazione.

PRODUCTO CON VALOR AÑADIDO: Producto cuya transformación aumenta de manera considerable el valor comercial.

VIDEREFOREDLEDE PRODUKTER: Produkter som har fått økt markedsverdi etter videreforedling, f.eks. røkt laks.

Was this helpful?
Vorgang, der ein entzündliches Geschwür mit Eiterbildung erzeugt.


ULCERATION: The process of formation of ulcers.

ΕΛΚΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERAZIONE: Il processo di formazione delle ulcere.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

Was this helpful?
Ein Koeffizient, der den Einfluß von Vererbungsfaktoren auf den Phänotyp eines Organismus die Umwelteinflüsse gegenüberstellend abschätzt. Er wird durch die Messung der beobachteten Variation im Phänotyp einer einzelnen, isogenetischen Population bei begrenzter Variation eines Umweltfaktors während der Untersuchung bestimmt.


HERITABILITY COEFFICIENT: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.

COEFFICIENT DE HERITABILITE: Coefficient de linfluence sur le phénotype dun organisme de facteurs héréditaires à lopposé de facteurs environnementaux (épigéniques). Ce coefficient est estimé en mesurant les variations observées de phénotype dune seule population isogénique exposée à des variations environnementales limitées lors de létude.

COEFFICIENTE DI EREDITABILITA: Un coefficiente che stima linfluenza dei fattori ereditari, contrapposti allinfluenza dei fattori ambientali (epigenetici), sul fenotipo di un organismo. Questo coefficiente viene assunto come misura della variazione osservata nel fenotipo di una singola popolazione isogenica esposta alle variazioni ambientali limitate al momento dello studio.

COEFICIENTE HEREDITARIO: Coeficiente de influencia sobre el fenotipo de un organismo de los factores hereditarios opuesto a los factores ambientales (epigénicos). Este coeficiente se estima mediando las variaciones observadas en el fenotipo de una sola población isogénica y expuesta a variaciones ambientales limitados durante el estudio.

ARVBARHETSKOEFFISIENT: Koeffisient som anslår påvirkningen av arvelige faktorer kontra påvirkningen av miljøfaktorer på organismens fenotype. Bestemmes ved å måle den observerte fenotypiske variasjonen i en enkel isogenetisk populasjon, med begrensede forandringer i miljøforhold under forsøksperioden.

Was this helpful?
Die übermäßige Einlagerung von Fett im Gewebe; normal bei den effizienten Zellen bestimmter Organe, z.B. der Leber.


FATTY DEGENERATION: The abnormal infiltration of tissues by fatty material that envelops or replaces the active cells.

ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ: Κατάσταση, κατά την οποία τα λειτουργικά κύτταρα των ιστών ορισμένων οργάνων εμποτίζονται από λιπώδη υλικά.

DEGENERESCENCE ADIPEUSE: Infiltration anormale des tissus par des lipides qui enveloppent ou remplacent les cellules actives.

DEGENERAZIONE GRASSA: Infiltrazione anomala nei tessuti da parte di materiale lipidico che avvolge o sostituisce le cellule metabolicamente attive.

DEGENERACIÓN ADIPOSA: La infiltración anormal de tejidos por material graso que envuelve o reemplaza las células activas.

FETTDEGENERASJON: Den unormale infiltrasjonen av fettmateriale i vev, som innsvøper eller erstatter de aktive cellene.

Was this helpful?
Bezieht sich in der Toxikologie auf die Schadwirkung von Giften (oder toxischen Substanzen, natürlichen Toxinen, Verschmutzungen) auf lebende Organismen.


POISONING: In toxicology: refers to the harmful effects of a poison (or toxic substance, natural toxin, pollutant) on a living organism.

ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ: Οι επιβλαβείς επιπτώσεις ενός δηλητηρίου (ή τοξικής ένωσης, φυσικής τοξίνης, ρύπου) σε έναν ζωντανό οργανισμό.

EMPOISONNEMENT: En toxicologie, concerne les effets nocifs dun poison (ou toxine) sur un organisme vivant.

AVVELENAMENTO: In tossicologia: effetto dannoso causato da un veleno (o sostanza tossica, tossina naturale, inquinante) in un organismo vivente.

ENVENENAMIENTO: En toxicología, concierne los efectos nocivos de un veneno (o toxina) en un organismo vivo.

FORGIFTNING: I toksikologi (giftlære): Henviser til de skadelige effektene til en gift (eller giftstoff, naturlig toksin, forurensning) på en levende organisme.

Was this helpful?
Die Umwandlung von Gewebe (gewöhnlich Knorpel) in Knochen.


OSSIFICATION: Replacement of a tissue (usually cartilage) by bone.

ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ: Αντικατάσταση ενός ιστού (συνήθως χόνδρου) από οστούν.

OSSIFICATION: Conversion dun tissu (normalement cartilagineux) en os.

OSSIFICAZIONE: Trasformazione di un tessuto (di solito cartilagineo) in osso.

OSIFICACIÓN: Conversión de tejido (normalmente a partir del cartilaginoso) en hueso.

OSSIFIKASJON (BEINDANNELSE): Erstatning av et vev (vanligvis brusk) med bein.

Was this helpful?
Ein künstlich erweiterter Strand, der hilft, das Abrutschen (den Abtrag) von Stränden durch natürliche Littoralströmungen oder Kräfte zu verhindern.


FEEDER BEACH: An artificially widened beach serving to nourish downdrift beaches by natural littoral currents or forces.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΚΤΗ: Ακτή που έχει διαπλατυνθεί τεχνητά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, ο εμπλουτισμός με θρεπτικά στοιχεία άλλων παραλιών μέσω των φυσικών ρευμάτων ή δυνάμεων.

PLAGE DALIMENTATION: Plage agrandie artificiellement afin dalimenter dautres plages en aval par lintermédiaire des courants littoraux naturels.

FEEDER BEACH: Spiagge ampliate artificialmente, per alimentare altre spiagge a valle, tramite correnti litorali naturali.

PLAYA DE ALIMENTACIÓN: Playa ampliada artificialmente para alimentar otras playas mediante corrientes litorales naturales.

TILFØRSELSSTRAD: En kunstig utvidet strand, som styrker nærliggende strender ved hjelp av naturlige litoral strømmer eller krefter.

Was this helpful?
Das Verhalten von Organismen, Schadstoffkonzentrationen oder andere Bedingungen zu vermeiden, was zu aktiven oder passiven Bewegungen führt, diesen ungünstigen Bedingungen zu entkommen.


AVOIDANCE RESPONSE: The action(s) of organisms to avoid concentrations of materials or other conditions which cause active or passive movements out of a zone of unfavourable conditions.

ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Αντίδραση (-σεις) ενός οργανισμού που του επιτρέπει να αποφεύγει συγκεντρώσεις επιβλαβών ουσιών ή άλλες δυσμενείς συνθήκες. Η αντίδραση αυτή συνίσταται στην ενεργητική ή παθητική μετακίνηση του οργανισμού εκτός της περιοχής των δυσμενών συνθηκών.

REACTION DEVITEMENT: Comportement dun organisme servant à leloigner activement ou passivement dune zône où les conditions environnementales sont défavorables.

REAZIONE DI EVITAMENTO: Le azioni di organismi per evitare concentrazioni di materiali o altre condizioni, con movimenti attivi o passivi diretti fuori dalla zona con condizioni sfavorevoli.

REACCIÓN DE EVITACIÓN: Comportamiento de un organismo que sirve para alejarle activamente o pasivamente de una zona dónde las condiciones ambientales son desfavorables.

AVVERGELSESRESPONS: Organismers handling(er) for å unngå konsentrasjoner av skadelige stoffer eller andre forhold, og som medfører passive eller aktive bevegelser ut av et område med ugunstige betingelser.

Was this helpful?
Zustandsverschlechterung; ein Ansteigen in der Heftigkeit einer Krankheit oder ihrer Symptome.


EXACERBATION: An increase in the severity of a disease or its symptoms.

ΕΠIΔΕIΝΩΣΗ: Αύξηση της σοβαρότητας μιας ασθένειας ή των συμπτωμάτων της.

EXACERBATION: Une augmentation de la sévérité dune maladie ou de ses symptômes.

ESACERBAMENTO: Aumento della gravità di una malattia o dei suoi sintomi.

EXACERBACIÓN: Aumento de la dureza de una enfermedad o de sus síntomas.

EKSASERBASJON: En økning i styrke av en sykdom eller dens symptomer.

Was this helpful?
Direkte oder indirekte Einleitung von Substanzen oder von Energie in die Umwelt durch den Menschen, mit schädlichen Auswirkungen auf lebende Organismen . Während die Aquakultur oftmals durch spezifische Umweltverschmutzungen wie häuslichen Abwässern, Pestiziden und industriellen Abwässern leidet, kann sie selbst - falls nicht optimal betrieben - negative Umwelteffekte durch Abwässer hervorrufen.


POLLUTION: The introduction by human activities, directly or indirectly, of substances or energy into the environment resulting in deleterious effects on living organisms. While aquaculture often suffers from specific impairments of water quality by sewage, pesticides, and industrial wastes, it can, as an industry, also negatively affect the environment if not properly managed.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Η εισαγωγή μέσω ανθρώπινων δραστηριοτήτων, άμεσα ή έμμεσα, ουσιών ή ενέργειας στο περιβάλλον με επιβλαβείς επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η υδατοκαλλιέργεια συχνά υποφέρει από την κακή ποιότητα νερού λόγω των αστικών λυμάτων, των φυτοφαρμάκων και των βιομηχανικών αποβλήτων, προκαλεί και η ίδια, όταν η διαχείρισή της δεν είναι η ορθή προβλήματα στο περιβάλλον.

POLLUTION: Introduction directe ou indirecte, à cause des activités de lhomme, de substances ou dénergie dans lenvironnement ayant des effets nuisibles pour les organismes vivants. Alors que laquaculture souffre par la déterioration de la qualité deau par le rejet des eaux usées, pesticides et rejets industrielles, laquaculture industrielle peut également polluer lenvironnement si elle est mal gérée.

INQUINAMENTO, POLLUZIONE: Lintroduzione (diretta o indiretta), dovuta ad attività umane, di sostanze o energia allinterno di un ambiente, con effetti negativi sugli ecosistemi. Gli impianti di acquacoltura, sebbene possano essere a loro volta colpiti da fenomeni di polluzione, possono costituire, al pari di altre attività produttive, delle potenziali fonti inquinanti, soprattutto se non gestiti nel rispetto dellambiente circostante.

CONTAMINACIÓN, POLUCIÓN: Introducción directa o indirecta, a causa de las actividades del hombre, de sustancias o de energía en el ambiente y que tiene efectos nefastos para los organismos vivos. La acuicultura sufre deterioro de la calidad de agua por las aguas residuales, pesticidas y desagües industriales. La acuicultura también puede ser contaminante si está mal gestionada.

FORURENSNING: Innføring av substanser eller energi i miljøet ved menneskelig aktivitet, direkte eller indirekte, som gir skadelige effekter på levende organismer. Dårlig vannkvalitet grunnet kloakk, pesticider eller utslipp fra industri er ofte et problem for oppdrettsvirksomhet, som selv kan selv ha negative effekter på miljøet.

Was this helpful?
Eine Maßnahme, um finanzielle Verluste, im Falle der Zerstörung von Anlagen, bei Krankheit oder Tod des Personals und besonders bei dem Verlust von Aquakulturbeständen auszugleichen. Der finanzielle Ersatz wird von einem Versicherungsunternehmen je nach den ausgehandelten Vertragsbedingungen geleistet.


INSURANCE: A measure taken to provide for financial redress in the event of damage to specified structures, personal injury/death, or, more especially in respect of aquaculture stock or losses. This agreement is negotiated and purchased through a company, which allows a certain degree of compensation.

ΑΣΦΑΛIΣΗ: Μέτρο που λαμβάνεται για την οικονομική αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής εγκαταστάσεων, τραυματισμού ή θανάτου προσώπων , ειδικότερα στην υδατοκαλλιέργεια, απώλειας αποθέματος. Οι οικονομικοί όροι και το ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας συμφωνούνται μετά από διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική εταιρία.

ASSURANCE: Dispositions prises pour une compensation financière à un éventuel dommage subi par des moyens spécifiques des personnes (blessure ou décès), ou plus spécialement en aquaculture par le stock (pertes). Ce contrat est négocié et passé avec une compagnie qui couvre un certain degré de compensation.

ASSICURAZIONE: Contratto stipulato per ottenere un rimborso in caso di danni alle strutture, al personale, o in acquacoltura, agli stock (perdita di animali). Tale contratto viene negoziato e acquisito attraverso una compagnia che a fronte del pagamento periodico di un premio, in caso di danni copre una percentuale del rischio precedentemente definita.

SEGURO: Medida tomada como compensación financiera en caso de daño a estructuras especificas personales (heridas, muerte), o especialmente en acuicultura pérdidas del stock. Este acuerdo se negocia y se compra a través de una compañía que permite un cierto grado de compensación.

FORSIKRING: Sikkerhet som kjøpes for å overleve økonomiske tap grunnet skade på eller tap av anlegg, personell eller fisk. Forsikringsavtalen fastsettes og selges av et forsikringsselskap.

Was this helpful?
Ein Ansteigen des Volumens und die Veränderung der Konsistenz des Blutes während seiner Anreicherung in einem Organ. Auch für das Festsetzen des Inhalts im Verdauungstrakt verwendet.


ENGORGEMENT: Increase of the volume and change in the consistency of an organ by accumulation of blood.

ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ: Αύξηση του όγκου και αλλοίωση ενός οργάνου προκαλούμενη από συσσώρευση αίματος.

ENGORGEMENT: Augmentation du volume, et changement de consistance dun organe, à cause dune accumulation de sang.

CONGESTIONE VASCOLARE: Aumento del volume e cambiamento della consistenza di un organo causato dall’accumulo di sangue.

CONGESTIÓN: Aumento del volumen, y cambio de la consistencia de un órgano, a causa de la acumulación de la sangre.

TILSTOPPING: Volumøkning og forandring i konsistens for et organ grunnet opphoping av blod.

Was this helpful?
Tierstamm mit Wirbelsäule, z.B. Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere.


VERTEBRATES: Animals with backbones (vertebrae).

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ: Ζώα με σπονδυλική στήλη.

VERTÉBRÉS: Animaux pourvus de vertèbres.

VERTEBRATI: Animali con colonna vertebrale (vertebre).

VERTEBRADOS: Animales dotados de vértebras.

VIRVELDYR (VERTEBRATER): Dyr med ryggrad (virvelsøyle).

Was this helpful?
Eine allgemeine kommerzielle Strategie, bei der eine Farm die Kontrolle über alle angeschlossenen Betriebe und Zulieferbetriebe besitzt, z. B. Futterversorgung, Bebrütung, Aufzucht und Verkauf.


VERTICAL INTEGRATION: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: Συνολική εμπορική στρατηγική κατά την οποία μια επιχείρηση υδατοκαλλιεργειών έχει δικές της ιδιόκτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές, γεννητόρων, παραγωγής τροφής, εκκολαπτήριο, μονάδες κατεργασίας και εμπορίας.

INTEGRATION VERTICALE: Stratégie commerciale globale dan laquelle une ferme aquacole possède ses propres facilités, géniteurs, source daliments, écloserie, gestion, transformation des produits et commercialisation.

INTEGRAZIONE VERTICALE: Una strategia commerciale completa, in cui un allevamento ha controllo sulle proprie possibilita di sostentamento, sui riproduttori ,sui rifornimenti alimentari, sull avannotteria, sullamministrazione, sulla lavorazione e sul marketing.

INTEGRACIÓN VERTICAL: Estrategia comercial global en la cual una granja acuícola posee sus propias instalaciones, progenitores, fuentes de alimentación, criaderos, gestión, transformación de productos y comercialización.

VERTIKAL INTEGRASJON: En generell kommersiell strategi der et oppdrettsanlegg har kontroll over alle produksjonsledene (oppdrettsfasiliteter, stamfisk, for tilforsel, klekkeri, drift, videreforedling og markedsforing).

Was this helpful?
Eine Form der Krankheitsausbreitung, bei der infizierte Elterntiere die Nachkommen bei der Geburt infizieren.


VERTICAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which infected parents, in a cross, produce offspring infected at birth.

ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μέθοδος μετάδοσης ασθένειας κατά την οποία γονείς που έχουν μολυνθεί, παράγουν απογόνους που φέρουν την ασθένεια από την γέννησή τους. Πρβλ. Οριζόντια μετάδοση ασθένειας.

TRANSMISSION VERTICALE DUNE MALADIE: Moyen de transmission dune maladie dans lequel les parents infectés engendrent des jeunes déja atteintents de cette maladie à la naissance.

TRASMISSIONE VERTICALE DELLA MALATTIA: Modalita di trasmissione di una malattia in cui i genitori infetti generano prole infetta alla nascita.

TRANSMISIÓN VERTICAL DE ENFERMEDAD: Medio de transmisión de una enfermedad en la cual los padres infectados engendran jóvenes alcanzados por la enfermedad al nacer.

VERTIKAL SMITTEOVERFØRING: Prosess der sykdom overføres fra foreldre til avkom via egg og melke. Jfr. horisontal smitteoverføring.

Was this helpful?
Erbrütungs- und Aufzuchtgefäß für Eier und Larven, wobei die Eier durch eine Aufwärtströmung in Schwebe gehalten werden, und später Larven durch optimale Verteilung von Nährstoffen/Nahrungspartikeln in hoher Dichte über eine gewisse Zeit aufgezogen werden können.


VERTICAL INCUBATOR: Larval incubator unit in which upwelling is used to enable a optimal distribution of nutrients thus allowing very high densities of eggs/larvae to be raised in a small area.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΕΠΩΑΣΤΗΣ: Δεξαμενή εκτροφής νυμφών στην οποία χρησιμοποιείται μηχανισμός ανάβλυσης για την βέλτιστη διασπορά των θρεπτικών. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατή η εκκόλαψη πολύ μεγάλων ποσοτήτων αυγών/νυμφών σε περιορισμένο χώρο.

INCUBATEUR VERTICALE: Incubateur de larves aquatiques dans lequel le mouvement ascendant de leau est exploité afin de maintenir une distribution optimale de sels nutritifs permettant ainsi des densités de larves/oeufs très élevées sur une surface restreinte.

INCUBATORE VERTICALE: Incubatore per uova o larvale nel quale un flusso dacqua proveniente dl basso e usato per consentire una ottimale distribuzione di ossigeno e di nutrienti (per le larve) permettendo cosi lallevamento di unalta densita di uova o larve in volumi ridotti.

INCUBADORA VERTICAL: Incubadora de larvas acuáticas en la cual el movimiento ascendente del agua es aprovechado para mantener una distribución óptima de sales nutritivas que permiten así densidades de larvas/huevos muy elevadas en una superficie restringida.

VERTIKAL INKUBATOR: Oppstrøms larveinkubator der strømsettingen muliggjør optimal fordeling av næringspartikler, noe som gjør at høye tettheter av egg/larver kan oppdrettes på små arealer.

Was this helpful?
In der Ätiologie wird hiermit ein spezifischer Organismus (z. B. ein Bakterium oder Virus) bezeichnet, der für das Auftreten einer bestimmten pathologischen Veränderung verantwortlich ist.


CAUSATIVE AGENT: In aetiology, this is the specific organism ( bacteria or virus, for example) responsible for the occurrence of a particular pathological disorder.

ΑIΤIΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Στον τομέα της αιτιολογίας είναι ο ειδικός οργανισμός (π.χ. βακτήριο, ιός) που ευθύνεται για την ύπαρξη μιας παθολογικής ανωμαλίας.

AGENT CAUSATIF (FACTITIF): En étiologie, lorganisme spécifique (bactérie, virus par exemple) responsable de lapparition dune maladie donnée.

AGENTE EZIOLOGICO (CAUSA): L’organismo specifico (batterio o virus, ad esempio) responsabile per una specifica patologia.

AGENTE CAUSATIVO: En la etiología, el organismo específico (bacteria o virus) responsable de la aparición de una enfermedad en particular.

KAUSALT AGENS: I etiologi (læren om sykdommenes tilblivelse) er dette den spesifikke organismen (f.eks. bakterie eller virus) som er skyldig i tilstedeværelsen av en spesiell patologisk (sykelig) tilstand.

Was this helpful?
Diejenige geschätzte Energie, die ein Organismus potentiell aus seiner Nahrung gewinnen kann. So können beispielsweise verschiedene Fischarten die in der Nahrung enthaltene Energie, speziell Kohlenhydrate, unterschiedlich effektiv ausnutzen.


DIGESTIBLE ENERGY: An estimation of the energetic value that an organism could potentially derive from its diet. Different species of fish can assimilate the inherent nutrients in a diet, particularly carbohydrates, to different degrees.

ΑΦΟΜΟIΩΣIΜΗ ΕΝΕΡΓΕIΑ: Εκτίμηση της ενεργειακής αξίας που είναι δυνατό να αποκομίσει ένας οργανισμός από την τροφή του. Τα διάφορα είδη ψαριών μπορούν να αφομοιώσουν σε διαφορετικό βαθμό τα θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα τους υδρογονάνθρακες.

ENERGIE DIGESTIBLE: Valeur énergétique estimée quun organisme pourrait retirer de son alimentation. Par exemple, différentes espèces de poissons assimilent la matière nutritive (spécialement les glucides) dun aliment avec des efficacités différentes.

ENERGIA DIGERIBILE: Una valutazione del valore energetico che un organismo può potenzialmente acquisire attraverso una dieta. Le varie specie ittiche assimilano i nutrienti contenuti in una dieta a differenti livelli (i carboidrati in particolare).

ENERGÍA DIGERIBLE : Valor energético estimado que un organismo puede retirar de su alimentación. Por ejemplo, diferentes especies de peces asimilan la materia nutritiva (especialmente los carbohidratos) de un alimento con diferentes eficacias.

FORDØYELIG ENERGI: Beregning av den mengden energi en organisme potensielt kan vinne ut av dietten. Ulike arter av fisk kan utnytte de faste næringsstoffene i en diett, spesielt karbohydrat, til ulik grad.

Was this helpful?
Die Zersetzung von Gewebe und Organismen nach deren Tod.


PUTREFACTION: The decomposition of tissues and organisms following death.

ΣΗΨΗ: Η μετά από τον θάνατο αποσύνθεση ιστών και οργανισμών.

PUTREFACTION: La décomposition post-mortem des tissus et dorganismes.

PUTREFAZIONE: Decomposizione di tessuti e organismi dopo la morte.

PUTREFACCIÓN: Descomposición post-mortem de tejidos de organismos.

FORRÅTNELSE: Nedbryting av dødt vev eller døde organismer.

Was this helpful?
Die langsame Zersetzung (physikalisch, chemisch, biologisch) von Materialien durch Umwelteinflüsse natürlicher (Niederschlag, Sonne, Algen, Bakterien u.v.a.) oder anthropogener Art (Abgase u.v.a.).


WEATHERING: Physical, chemical and biological changes resulting from exposure to the atmosphere, that accompany soil formation from parent rock; e.g. biological weathering, chemical weathering, mechanical weathering.

ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ: Φυσικές, χημικές και βιολογικές αλλαγές που οφείλονται στην έκθεση στην ατμόσφαιρα και που συνοδεύουν τον σχηματισμό του εδάφους από τον γονικό βράχο, π.χ. βιολογική, χημική ή μηχανική αποσάθρωση.

USURE PAR INTEMPERIES: Changements physiques, chimiques, ou biologiques qui résultent de lexposition à latmosphère, et qui accompagnent la formation de terre à partir dune roche-mère; par exemple, usure biologique, usure chimique, usure mécanique.

EROSIONE: In geologia, è l’insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione della superficie terrestre. A seconda dell’azione di diversi agenti esogeni, si parla di e. eolica, glaciale, meteorica, marina, fluviale, degli organismi. Può esser causata da fenomeni chimici (carsica). Il termine è spesso usato per indicare l’azione dell’acqua corrente.

EROSIÓN ATMOSFÉRICA: Cambios físicos, químicos, o biológicos que resultan de la exposición a la atmósfera, y que acompañan la formación de la tierra a partir de una roca madre; por ejemplo, erosión biológica, erosión química, erosión mecánica.

FORVITRING: Fysiske, kjemiske og biologiske forandringer som skyldes miljøpåvirkning av naturlig (f.eks. nedbør, sollys, alger og bakterier) eller menneskeskapt (f.eks. avgasser) karakter.

Was this helpful?
Eine Besatztmethode, die das Abwanderungsverhalten der Salmoniden verändert. Z.B., werden Smolts in Netzkäfige gesetzt und dort im Küstenwasser für einige Monate gefüttert, bevor sie freigelassen werden. Dies erhöht ihre Rückkehrrate in Ranchingprogrammen.


DELAYED RELEASE: A technique used to change the migration pattern of ranched salmonids. For example, the smolt stage is put to sea in net cages and fed for a period before it is released. This technique enhances the return rate in ranching programmes.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ: Τεχνική που χρησιμοποιείται για την αλλαγή τού προτύπου μεταναστευτικού κύκλου των σολομοειδών. Π.χ., στο στάδιο smolt των σολομοειδών τα ψάρια εκκρίνονται στην θάλασσα μέσα σε δικτυοκλωβούς, όπου παραμένουν επί δύο περίπου μήνες πριν από την απελευθέρωσή τους. Η τεχνική αυτή αυξάνει το ποσοστό επιστροφής σε προγράμματα ranching.

LACHAGE RETARDE: Technique utilisée afin de changer le cycle de migration chez les salmonidés. Par exemple les smolts sont maintenus et nourris en cage dans la mer pendant un certain temps avant dêtre libérés. Cette technique améliore le taux de retour dans les programmes de ranching.

RILASCIO RITARDATO: Una tecnica usata per cambiare lo schema di migrazione di salmoni prodotti in avannotteria. Ad esempio, durante lo stadio di smolt i salmoni vengono immessi in mareall’interno di gabbie di rete e poi vengono nutriti (pringrassati) per un certo periodo prima del rilascio. Questa tecnica aumenta la proporzione di salmoni che ritornano a maturità sessuale.

AFLOJAMIENTO RETRASADO: Técnicas utilizadas para cambiar el ciclo de inmigración de salmónidos. Por ejemplo smolts se mantienen y se alimentan en jaula en el mar durante un cierto tiempo antes de librarse. Esta técnica mejora la proporción del retorno en programas de ranching.

FORSINKET UTSETTING: Teknikk brukt for å forandre migrasjonsmønsteret til laks brukt i havbeite. F.eks. ved at smolt settes i sjøen og fôres en periode før de settes fri. Denne teknikken har økt tilbakevandringsgraden i havbeiteprogrammer.

Was this helpful?
Gattung bakterieller Krankheitserreger bei marinen Tieren.


VIBRIO: Genus of bacterial pathogens of marine animals.

VIBRIO: Γένος βακτηρίων, παθογόνων γιά τα θαλάσσια ζώα.

VIBRIO: Genre de bactéries pathogènes des animaux marins.

VIBRIO: Genere di batteri patogeni generalmente di animali acquatici.

VIBRIO: Género de bacterias patógenas de los animales marinos.

VIBRIO: Bakterieslekt som er sykdomsfremkallende for marine dyr.

Was this helpful?
Eine bakterielle Krankheit, die durch Vibrionen verursacht wird. Hauptkrankheitsträger ist die Bakterie Vibrio anguillarum. Vibriose befällt hauptsächlich Meeresfische, ist aber auch in einigen Süßwasserpopulationen aufgetreten. Besonders große Verluste werden im Frühling bei anadromen Jungsalmoniden nach ihrem Wechsel in Meerwasser und in marinen Kulturprogrammen verursacht. Die Krankheit kann durch systemische antibakterielle Behandlung eingedämmt werden.


VIBRIOSIS: An acute systemic bacterial disease caused by Vibrio anguillarum. The disease occurs most frequently in marine fish, but has become established also in certain freshwater fish populations. Losses are especially catastrophic during springtime in juvenile anadromous salmonids after their transfer to seawater and in marine culture operations. The disease can be controlled by systemic antibacterials; an efficient vaccine exists.

ΒIΜΠΡIΩΣΗ: Οξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από το Vibrio anguillarum. Η ασθένεια εμφανίζεται αρκετά συχνά στα θαλασσινά ψάρια, έχει όμως επίσης εντοπισθεί και σε ορισμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού. Οι απώλειες είναι ιδιαίτερα καταστροφικές την άνοιξη στα νεαρά ανάδρομα σολομοειδή μετά την μεταφορά τους στο θαλασσινό νερό καθώς και κατά την διάρκεια χειρισμών. Η ασθένεια ελέγχεται με συστημικά αντιβακτηριακά, ενώ υπάρχουν και αποτελεσματικά εμβόλια.

VIBRIOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë provoquée par Vibrio anguillarum. Cette maladie est plus fréquente chez les poissons marins, mais sest établie dans certaines populations de poissons deau douce. Les pertes sont souvent catastrophiques au printemps chez les salmonidés juvéniles anadromes, après leur adaptation à leau de mer et dans la salmoniculture en mer. La maladie est traitée par des agents antibactériens systémiques. Un vaccin efficace est disponible.

VIBRIOSI: Una malattia batterica acuta sistemica causata da Vibrio anguillarum. La malattia ricorre piu frequentemente nei pesci marini, ma si e instaurata anche in alcune popolazioni di pesci di acqua dolce. Le perdite sono catastrofiche specialmente durante la primavera nei giovani salmonidi anadromi dopo la loro migrazione in acqua dolce e nelle operazioni di maricoltura. La malattia puo essere controllata da antibiotici sistemici; esiste un efficace vaccino.

VIBRIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica aguda provocada por Vibrio anguillarum. Esta enfermedad es muy frecuente en los peces marinos, pero se ha establecido en ciertas poblaciones de peces de agua dulce. Las pérdidas son a menudo catastróficas en primavera especialmente en los salmónidos jóvenes y anadromos después de su adaptación al agua de mar y en el cultivo de los salmónidos en aguas marinas. La enfermedad se trata con agentes antibacterianos sistémicos. Hay vacunas eficaces disponibles en el merc

VIBRIOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Vibrio anguillarum. Sykdommen er vanligst på marine fisk, men er etablert i visse populasjoner med ferskvannsfisk. Tapene av nyutsatt laks om våren kan være store. Sykdommen kan kontrolleres med systemiske antibakterieller, men effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Aus vielen Zellen bestehend.


MULTICELLULAR: Having many cells.

ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

MULTICELLULAIRE: Formé de plusieurs cellules.

MULTICELLULARE: Composto da molte cellule.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

FLERCELLET: Har mange celler.

Was this helpful?
Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D


VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS): An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change

IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE(SEV): Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua sono sotto gli 80C, ma

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

VIRAL HEMORAGISK SEPTIKEMI (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun ta

Was this helpful?
Ein voll ausgeformter, reifer Virus. Infektion wird in einer Zelle durch Kontakt mit einem Virion initiiert.


VIRION: A fully-formed mature virus. Infection is initiated in a cell by contact with a virion.

IΟΣΩΜΑ, IΟΣΩΜΑΤIΟ: Πλήρως ανεπτυγμένος ώριμος ιός. Η μόλυνση αρχίζει σε ένα κύτταρο με την επαφή του με ένα ιόσωμα.

VIRION: Virus mature entièrement formé. Linfection dune cellule est initiée par le contact avec un virion.

VIRIONE: Forma extracellulare del virus. I virioni contengono il genoma virale e lo trasferiscono da una cellula allaltra. Linfezione inizia in una cellula per contatto con un virione.

VIRION: Virus maduro totalmente formado. La infección de una célula empieza con el contacto con un virión.

VIRION: Et ferdigutviklet modent virus. Infeksjon av en celle starter med kontakt med et virion.

Was this helpful?
Die Fähigkeit von Krankheitserregern (speziell Viren), in Wirtsgewebe einzuwandern, sich zu vermehren und als Krankheit auszubrechen. Beschreibt den Grad der Pathogenität.


VIRULENCE: The relative capacity of a pathogen (particularly a virus) to invade host tissue, reproduce and to produce disease; the degree of pathogenicity.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (2): Η σχετική ικανότητα ενός παθογόνου (κυρίως ιού) να εισβάλει στον ιστό ξενιστή, να αναπαράγεται και να προκαλεί ασθένεια. Ο βαθμός παθογένειας.

VIRULENCE: Capacité relative dun agent pathogène dinvahir les tissus dun hôte, de reproduire et de provoquer une maladie; la dégrée de pathogénicité.

VIRULENZA: La capacita relativa di un patogeno (in particolare un virus) di invadere i tessuti dellospite, riprodursi e produrre la malattia; il grado di patogenicita.

VIRULENCIA : Capacidad relativa de un agente patógeno para invadir los tejidos de un huésped, de reproducirse y de provocar una enfermedad; grado de patogenicidad.

VIRULENS: En mikroorganismes evne til å fremkalle sykdom.

Was this helpful?
Sehr kleiner Partikel, oft ein Krankheitserreger, der eine von Proteinen umhüllte RNS oder DNS enthält und sich nur in geeigneten Wirtszellen vermehren kann. Vermehrung von Viren kann nur auf Kosten der Stoffwechselprozesse der infizierten Wirtszellen erfolgen. Dieses hat oftmals spezifische pathogene Reaktionen zu Folge.


VIRUS: Very small particle consisting of nucleic acid (either DNA or RNA) core surrounded by a proteinaceous coat. Viral replication can only occur at the expense of an infected host cells metabolic processes. This often provokes a specific pathogenic reaction.

IΟΣ: Μικρό σωματίδιο αποτελούμενο από νουκλεϊκό οξύ (DNA ή RNA) περιβαλλόμενο από πρωτεϊνική θήκη. Η αναπαραγωγή του ιού γίνεται μόνο εις βάρος των μεταβολικών διεργασιών του κυττάρου του ξενιστή. Συχνά αυτό προκαλεί μιά ειδική παθογόνο αντίδραση.

VIRUS: Très petite particule comprenant de lacide nucléique (ADN ou ARN) entourée par une capsule protéique. La réplication virale a lieu au dépens de la machinerie métabolique dune cellule hôte infectée. Ceci provoque souvent une réponse pathogène spécifique.

VIRUS: Particella molto piccola contenente un nucleo di acido nucleico (DNA o RNA) circondata da uno strato proteico. La replicazione virale puo avvenire solamente a spese dei processi metabolici di una cellula ospite. Questo spesso provoca una specifica reazione patogena.

VIRUS: Partícula muy pequeña que contiene ácido nucleico (ADN o ARN) envuelto en una cápsula proteica. La replicación viral tiene lugar dependiendo de la maquinaria metabólica de una célula huésped infectada. Eso provoca a menudo una respuesta patogénica específica.

VIRUS: Svært liten partikkel bestående av en nukleinsyre (RNA eller DNA) kjerne som er omgitt av en proteinkapsel. Formering av virus kan kun skje på bekostning av de metabolske prosessene i en vertscelle. Dette gir ofte en spesifikk sykdomsfremkallende reaksjon.

Was this helpful?
Eine Krankeit, die durch eine Herpesvirus verursacht wird und für Ictalurus punctatus ansteckend ist. Eine ähnliche Krankheit bei I. furcatus entdeckt worden. Die Verluste bei Ictalurus punctatus-Setzlingen waren sehr hoch. Der typische Ausbruch dauert etwa sieben Wochen und wird durch eine zweifache Infektion durch Aeromonas liquefaciens und Chondrococcus columnaris kompliziert. Empfohlen wird, nur Setzlinge von krankheitsfreien Beständen zu nehmen, die Sauerstoffgehalte aufrechtzuerhalten un


CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE (CCVD): A disease caused by a herpes virus which is infectious to channel catfish and blue catfish. A similar disease of blue catfish (Ictalurus furcatus) has also been detected. Losses in channel catfish fingerlings (I. punctatus) have been quite high. A typical outbreak may last for several weeks and be complicated by dual infections with Aeromonas liquefaciens and Chondrococcus columnaris. Recommended control methods include using fingerlings only from sources shown to be free of the disease, mainten

ΑΣΘΕΝΕIΑ IΟΥ ΤΩΝ ΓΑΤΟΨΑΡΩΝ (CCVD): Ασθένεια που οφείλεται σε έναν ιό του έρπη, που μολύνει ορισμένα γατόψαρα. Πρόσφατα ανιχνεύτηκε μια παρόμοια ασθένεια στα γαλάζια γατόψαρα. Οι απώλειες είναι αρκετά υψηλές. Μια τυπική έξαρση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες και να περιπλακεί από διπλή μόλυνση με Aeromonas liquefaciens και Chondrococcous columnaris. Συνιστώμενες μέθοδοι ελέγχου περιλαμβάνουν την χρησιμοποίηση γόνου που δεν έχει προσβληθεί από την ασθένεια, την διατήρηση υψηλών επιπέδων διαλυμένου οξυγόνου και την τήρηση

MALADIE VIRALE DU POISSON CHAT: Maladie infectieuse des poissons chats provoquée par un virus du type herpes. Une maladie analogue chez le Ictalurus furcatus (blue catfish) a été décrite. Les pertes des fingerlings du Ictalurus punctatus (channel cat fish) ont été importantes. La manifestation de la maladie peut durer plusieurs semaines et peut être compliquée par des infections secondaires dAeromonas liquefaciens et Chondrococcus columnaris. Le contrôle de cette maladie passe par lutilisation de fingerlings indemnes de cette

MALATTIA VIRALE DEL PESCE GATTO (CHANNEL CATFISH VIRUS DISEASE, CCVD): Una malattia causata herpes virus, contagiosa per i pesci gatto. Recentemente è stata descritta una malattia analoga in Ictalurus furcatus (blue catfish). Le perdite di avannotti in Ictalurus punctatus (channel catfish o pesce gatto americano) sono notevoli. La manifestazione della malattia può durare alcune settimane e può risultare complicata da infezioni secondarie da Aeromonas liquefaciens e Chondrococcus columnaris. I metodi di controllo raccomandati sono: usare avannotti provenienti da are

ENFERMEDAD VIRAL DEL PEZ GATO: Enfermedad infecciosa del pez gato provocada por un virus de tipo herpes. Una enfermedad análoga en Ictalurus farcatus. Las pérdidas de alevines de pez gato (Ictalurus punctatus) han sido muy importantes. La manifestación de la enfermedad puede durar varias semanas y puede complicarse por infecciones secundarias de Aeromonas liquifaciens y Chondrococcus columnaris. El control de esta enfermedad pasa por la utilización de alevines indemnes a esta enfermedad, por el mantenimiento de una alta conce

CHANNEL CATFISH VIRUSSYKE: Sykdom forårsaket av et herpesvirus som er smittsomt for ”channel catfish” og ”blue catfish”. En liknende sykdom ble oppdaget på ”blue catfish” (Ictalurus furcatus). Tap av ”channel catfish”-yngel har vært store. Et typisk utbrudd kan vare i flere uker og kompliseres med dobbelinfeksjon av Aeromonas liquefaciens og Chondrococcus columnaris. Anbefalt sykdomsforebyggende tiltak er å kun bruke yngel fra sykdomsfrie anlegg, holde høye oksygennivåer og strengt renhold.

Was this helpful?
Dick-, Zähflüssigkeit; Konsistenz.


VISCOSITY: The resistance of liquids, semi-solids, and gases to movement or flow.

IΞΩΔΕΣ: Η αντίσταση των υγρών, ημι-στερεών και αερίων στην κίνηση ή την ροή.

VISCOSITE: La résistance dun fluide ou semi-solide à lécoulement.

VISCOSITA: La resistenza dei liquidi, dei semi-solidi, e dei gas al movimento o al flusso.

VISCOSIDAD: Resistencia de un líquido o semisólido al movimiento.

VISKOSITET: En væskes seighet eller konsistens. Tykkhetsgrad.

Was this helpful?
Die Reibungskraft, die pro Flächeneinheit zwischen zwei parallelen Flüssigkeitsschichten benötigt wird, die eine Längeneinheit auseinander liegen, um einen Unterschied in ihren Fließgeschwindigkeiten aufrechtzuerhalten.


COEFFICIENT OF VISCOSITY: The shearing force per unit area required to maintain a unit difference in velocity between two parallel layers of a fluid a unit distance apart.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ: Η δύναμη που απαιτείται ανά μονάδα επιφανείας για την εξουδετέρωση της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού, ώστε να διαιρείται έτσι προς την μονάδα ή διαφορά ταχυτήτων δύο παραλλήλων στρωμμάτων του ρευστού που απέχουν μεταξύ τους κατά μια μονάδα μηκους.

COEFFICIENT DE VISCOSITE: Force de cisaillement par unité de surface nécessaire pour maintenir une différence de déplacement unitaire entre deux couches parallèles dun fluide séparées par une distance unitaire.

COEFFICIENTE DI VISCOSITA’: La forza per un’unità di superficie richiesta per poter mantenere la differenza di un’unità di velocità, di moto laminare piano, fra due strati paralleli di fluido separati da una unità di distanza.

COEFICIENTE DE VISCOSIDAD: Fuerza de cizaña por unidad de superficie necesaria para mantener una deferencia de desplazamiento unitaria entre dos capas paralelas de un fluido separadas por distancia unitaria.

VISKOSITETSKOEFFISIENT: Friksjonskraften per arealenhet som trengs for å opprettholde en forskjell på en viskositetsenhet mellom to parallelle væskelag som er en lengdeenhet fra hverandre.

Was this helpful?
Eine Gruppe von organischen Verbindungen unterschiedlicher chemischer Struktur, die für das Wachstum und die Aufrechterhaltung des tierischen und menschlichen Organismus lebensnotwendig sind und in geringer Menge mit der Nahrung zugeführt werden müssen.


VITAMIN: An organic compound occurring in minute amounts in foods and essential for numerous metabolic reactions, e.g. Vitamin K - an essential, fat soluble vitamin necessary for formation of prothrombin, deficiency in which causes reduced blood clotting.

ΒIΤΑΜIΝΗ: Οργανική ένωση που υπάρχει σε ελάχιστες ποσότητες στις τροφές και που είναι απαραίτητη για πολυάριθμες μεταβολικές αντιδράσεις, π.χ. Βιταμίνη Κ - απαραίτητη, λιποδιαλυτή βιταμίνη, ουσιώδης για τον σχηματισμό της προθρομβίνης. Η έλλειψή της προκαλεί ελαττωμένη πήξη του αίματος.

VITAMINE: Substance organique présente dans les aliments à des concentrations très faibles, mais indispensable dans certaines réactions métaboliques; par exemple, la vitamine K, une vitamine essentielle lipo-soluble nécessaire à la formation de la prothrombine; une carence de cette vitamine réduit la capacité de coagulation du sang.

VITAMINA: Un composto organico presente in piccole quantita negli alimenti ed essenziale per numerose reazioni metaboliche, p. es. la vitamina K - una vitamina liposolubile necessaria per la formazione della protrombina, la cui deficienza causa la riduzione della capacita di coagulazione del sangue.

VITAMINA: Sustancia orgánica presente en los alimentos con concentraciones tres pequeñas, pero indispensables para ciertas reacciones metabólicas; por ejemplo, la vitamina K, una vitamina esencial liposoluble necesaria para la formación de la protrombina; una carencia en esta vitamina reduce la capacidad de coagulación de la sangre.

VITAMIN: Organisk sambinding som finnes i små mengder i mat/fôr, og som er essensielle for tallrike metabolske reaksjoner. Vitaminene deles inn i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige (B-vitaminene, niacin, pantotensyre, folinsyre, biotin og askorbinsyre).

Was this helpful?
Mischung von kristallinen Vitaminen oder Konzentraten zur Anreicherung von aufbereitetem Futter.


VITAMIN PREMIX: A mixture of crystalline vitamins or concentrates used to fortify a formulated feed.

ΠΡΟΜΕΙΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ: Μείγμα κρυσταλλικών βιταμινών ή συμπυκνωμένων που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει μία τυποποιημένη τροφή. Βλ. πρόμειγμα.

PREMELANGE VITAMINIQUE: Mélange de vitamines cristallisées ou concentrées utilisé pour fortifier un aliment composé.

PREMIX VITAMINICO: Una miscela di vitamine cristallizzate o concentrate usata per arricchire un alimento gia preparato.

MEZCLA PREVIA DE VITAMINAS: Mezcla de vitaminas cristalizadas o concentradas, utilizada para fortificar un alimento compuesto.

VITAMIN BLANDING: En blanding av krystalliske vitaminer eller konsentrater som brukes til å berike et formulert for.

Was this helpful?
Die Bildung von Dotterschollen in der reifenden Oozyte.


VITELLOGENESIS: The incorporation of vitellus from the liver into the growing oocyte.

ΛΕΚΙΘΟΓΕΝΕΣΗ: Ενσωμάτωση λεκίθου από το συκώτι στο αναπτυσσόμενο ωοκύτταρο.

VITELLOGENESE: Lincorporation de vitellus, issu du foie, dans les ovocytes en croissance.

VITELLOGENESI: Lincorporazione del vitello prodotto dal fegato durante lo sviluppo dellovocita.

VITELOGENESIS: La incorporación del vitelo que proviene del hígado en los ovocitos en crecimiento.

VITELLOGENESE: Inkorporering av plommemasse fra leveren i de voksende oocyttene.

Was this helpful?
Gebären lebender Jungtiere, die die Keimentwicklung im Mutterkörper durchlaufen haben und aufgrund enger Verbindung zum mütterlichen Gewebe von diesem ernährt worden sind.


VIVIPAROUS: Referring to animals in which larval development occurs within the parental organism; often in close contact with the maternal tissue from which nutrients are received.

ΖΩΟΤΟΚΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα των οποίων η προνυμφική ανάπτυξη γίνεται μέσα στον μητρικό οργανισμό, συχνά σε στενή επαφή με τους μητρικούς ιστούς από τους οποίους αντλούνται θρεπτικά συστατικά. Πρβλ. Ωοτόκος.

VIVIPARE: Se dit dun animal dont le développement larvaire a lieu à lintérieur du corps du parent; souvent il existe un contact rapproché avec les tissus de la mère.

VIVIPARI: Riferito ad animali nei quali lo sviluppo larvale avviene allinterno dellorganismo del genitore; spesso in stretto contatto con il tessuto materno da cui ricevono i nutrienti.

VIVÍPARO: Dícese de un animal cuyo desarrollo larvario tiene lugar en el interior del cuerpo de los padres; a menudo existe un contacto con los tejidos de la madre.

VIVIPARE (LEVENDEFØDENDE): Henviser til dyr der larveutviklingen skjer inni mordyret, ofte i nær kontakt med mordyrets vev som gir næring til avkommet.

Was this helpful?
In der Teichwirtschaft, der Käfighaltung und anderen offenen Fischhaltungssystemen eine netzartige Abdeckung, die fischfressende Vögel abschrecken bzw. deren Zugang zu den Fischen verhindern soll.


BIRDNET: Protective covering around fish holding facilities that can prevent or deter predation by birds.

ΔIΧΤΥ ΠΟΥΛIΩΝ: Προστατευτικό κάλυμμα για τις θέσεις όπου διατηρούνται ψάρια και το οποίο εμποδίζει ή αποτρέπει την θήρευση των ψαριών από τα πουλιά.

FILET PROTECTEUR: Filet couvrant une structure de stockage de poissons dans le but déviter ou de minimiser la prédation par les oiseaux.

RETE PER UCCELLI: La protezione intorno agli impianti che contengono i pesci per impedire o scoraggiare gli uccelli ittiofagi.

RED PROTECTORA: Red que cubre una estructura de almacenamiento de peces que tiene por objetivo evitar o de minimizar la predación por los pájaros.

FUGLENETT: Dekker til oppdrettsenheter for å hindre fugl i å ta fisk.

Was this helpful?
Ein Aquakulturfutter, das die Ernährungsanforderungen der Zielgruppen voll erfüllt.


COMPLETE DIET: An aquaculture diet that satisfies all the nutritional requirements of the target species.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΙΤΑ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια, η δίαιτα που ικανοποιεί όλες τις τροφικές απαιτήσεις του είδους-στόχου.

ALIMENT COMPLET: En aquaculture un aliment qui satisfait tous les besoins nutritionnels des specimens cibles.

DIETA COMPLETA: In acquacoltura, un alimento che soddisfa tutti i requisiti nutrizionali della specie allevata.

ALIMENTO COMPLETO: En acuicultura, es una dieta que satisface todos los requisitos nutritivos de las especies designadas.

KOMPLETT DIETT: I akvakultur, en diett som tilfredsstiller alle ernæringsbehov hos den aktuelle arten.

Was this helpful?
Die völlige Umwälzung eines Sees, die auftritt, wenn die thermische Schichtung durchbrochen wird (gewöhnlich im Frühling und im Herbst).


OVERTURN: The complete mixing of a lake, which occurs when thermal stratification breaks down (generally in the spring and autumn).

ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Η πλήρης ανάμειξη του νερού μιάς λίμνης, η οποία συμβαίνει όταν καταρρέει η θερμκή στρωμάτωση (γενικά την άνοιξη και το φθινόπωρο).

RENVERSEMENT: Homogénéisation totale des eaux dun lac ayant eu lieu au moment de la rupture de la stratification thermique (habituellement au printemps ou automne).

CIRCOLAZIONE COMPLETA: La completa miscelazione delle acque di un lago, che avviene alla totale destratificazione (generalmente in primavera e in aututunno).

REVOLVIMIENTO: Homogenización total del agua de un lago que tiene lugar normalmente en el momento de la ruptura de la estratificación térmica (normalmente en primavera o en otoño).

FULLSIRKULASJON: Fullstendig blanding av vannmassene i en innsjø, som finner sted når temperaturstratifikasjonen brytes ned (vår og høst).

Was this helpful?
Ein ganz oder teilweise von Land eingeschlossenes Wasserareal, z. B. eine Bucht, ein Hafen etc. (und somit vor dem Meer geschützt). Wird auch für Fische (z.B. Lachse) benutzt, die nicht mehr ins Meer abwandern können.


LANDLOCKED: An area of water enclosed, or nearly enclosed, by land, as a bay, a harbour, etc. (thus, protected from the sea). Refers also to fish, e.g. landlocked salmon which do not migrate to sea.

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Υδάτινη περιοχή περικλειόμενη, ή σχεδόν περικλειόμενη, από ξηρά, όπως ένας κόλπος, ένα λιμάνι κλπ (προστατευόμενη επομένως από την θάλασσα).

BAIE FERMEE: Etendue deau fermée, ou presque fermée, par les terres, telle une baie ou un havre; (protégé de la mer). Sapplique aussi aux poissons, par exemple, au saumon qui ne migre pas dans ces conditions en mer.

BAIA CHIUSA: Una zona di terra che racchiude acque ferme o pressochè ferme, come una baia, un porto ecc. in modo tale da essere protetta dal mare. Riferito anche ai pesci es. al salmone che resta nella baia chiusa e non migra verso il mare.

BAHÍA CERRADA: Área de agua encerrada, o casi encerrada por la tierra, tal como un puerto protegido del mar.

OMGITT AV LAND: Vannmasse som er omgitt eller delvis omgitt av land, som et basseng, en havn etc (og på denne måten beskyttet mot havet). Den engelske betegnelsen for omgitt av land, ”landlocked”, brukes også for å beskrive laks som ikke går ut i havet, men tilbringer hele livssyklusen i ferskvann. På norsk kalles slike laksestammer relikte, f.eks. blege (Byglandsfjorden i Setesdal) og småblank (Namsen).

Was this helpful?
Ein medianer, meistens dreieckiger Knochen im vorderen Munddach gerade hinter dem Oberkiefer. Bei vielen Fischen trägt der Vomer Zähne. Der anatomisch korrekte Name für den zahntragenden Knochen heißt Prävomer.


VOMER: A media, commonly triangular bone in the anterior roof of the mouth just behind the upper jaw. In many fishes, the vomer bears teeth (the vomerine teeth). Anatomically, the correct name given to the tooth-bearing bone is prevomer.

ΥΝΙΣ: Τριγωνικό συνήθως οστούν στην πρόσθια οροφή του στόματος ακριβώς πίσω από την άνω γνάθο. Σε πολλά ψάρια η ύνις φέρει δόντια (υνιακά δόντια). Ανατομικά, το ορθό όνομα του οδοντοφόρου οστού είναι προ-ύνις.

VOMER: Los médian, triangulaire de la partie antérieure du palais juste en arrière du maxillaire supérieur. Chez beaucoup de poissons, le vomer porte des dents (les dents vomériennes). Anatomiquement, le nom correct de la pièce osseuse portant les dents est le prévomer.

VOMERE: Losso mediano triangolare nella volta anteriore della palato posto dietro il mascellare superiore. In molti pesci, il vomere porta i denti (i denti vomerini). Anatomicamente, il nome corretto dato allosso che porta i denti e prevomere.

VÓMER: Hueso mediano, triangular de la parte anterior del paladar justo detrás del maxilar superior. En muchos peces, el vómer lleva dientes (los dientes vomerianos). Anatómicamente, el nombre correcto de la pieza ósea que lleva dientes es el prevómer.

VOMER: (Vomer, lat. = plog) Midtstilt knokkel langt framme i hodeskjelettet, ventralt for ethmoidgruppen. Bærer ofte tenner.

Was this helpful?
V-förmige Rinne (ca.30 cm lang) zum Zählen von Eiern.


VON BAYER TROUGH: A 30 cm V-shaped trough used to count eggs.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΥΓΩΝ VON BAYER: Δοχείο σχήματος V και μεγέθους 30cm που χρησιμοποιείται για την μέτρηση αυγών.

CUVE DE VON BAYER: Une cuve en forme de V de 30 cm de long utilisée pour compter les oeufs.

VASCHETTA DI VON BAYER : Una vaschetta di 30 cm a forma di V usata per contare le uova.

GAMELLA DE VON BAYER: Gamella en forma de V de 30 cm de longitud utilizada para contar los huevos.

VON BAYER RENNE: 30 cm lang V-formet renne som brukes til å telle egg.

Was this helpful?
Die Vorbeugung von Krankheiten oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder die Ausbreitung von Krankheiten verhindern.


PREVENTATIVE MEDICINE: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

MEDECINE PREVENTIVE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

MEDICINA PREVENTIVA: Prevenzione delle malattie; misure preventive contro lo sviluppo e la diffusione delle malattie.

MEDICINA PREVENTIVA: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

FOREBYGGENDE MEDISIN: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

Was this helpful?
Häufigkeit, Ereignis: Die Anzahl neuer Fälle einer bestimmten Krankheit, die in einer bestimmten Periode in einer gegebenen Population vorkommen oder bei einem Einzelwesen aus dieser Population auftreten. Das Vorkommen kann in Prozenten ausgedrückt werden, wenn die Anzahl der neuen Fälle pro Zeiteinheit auf eine Probe bekannter Größe basiert; wenn die Größe der beprobten Population nahezu stabil bleibt, aber nicht exakt bekannt ist, kann die beobachtete Häufigkeit etwas weniger präzise, aber tro


INCIDENCE: The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.

ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

INCIDENCE: Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l

INCIDENZA: Il numero di nuovi casi di una particolare malattia che appare in una data popolazione, o in una determinata parte di popolazione, nel corso di un determinato periodo. Lincidenza può essere espressa come una percentuale se il numero di nuovi casi per unità di tempo è basata su un campione di dimensioni conosciute; se la dimensione della popolazione è più o meno stabile, ma non se ne conosce la dimensione esatta, allora lincidenza può essere espressa in maniera meno precisa, ma non certo meno ut

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

HYPPIGHET: Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.

Was this helpful?
Die sexuelle Reifung eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen einer Art, die vor der Reifung anderer Individuen eines Jahrgangs derselben Art eintritt, als normalerweise erwartet (z.B. bei Lachsen).


PRECOCIOUS MATURATION: The sexual maturation of an individual or a group of individuals of a species that occurs in advance of other members of the year class and earlier than is usually expected. It occurs when the animal is small, e,g, salmon parr.

ΠΡΩΪΜΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ: Η γενετική ωρίμανση ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων ενός είδους που επέρχεται πριν απ ότι στα άλλα ομήλικα άτομα και ενωρίτερα από ότι αναμένεται συνήθως. Συμβαίνει όταν το ζώο είναι μικρό π.χ. σολομίδιο.

MATURATION PRECOCE: Maturation sexuelle dun individu ou dun groupe dindividus dune espèce qui arrive en avance sur les autres membres de la classe de lannée et avant la période prévue. Apparait quand lanimal est petit, par exemple, le parr des saumons.

MATURITA’ PRECOCE: Maturità sessuale, di un individuo o di un gruppo di individui di una specie, che viene raggiunta in anticipo rispetto agli altri membri della stessa classe di età. P.e. salmoni parr.

MADURACIÓN PRECOZ: Maduración sexual de un individuo o de un grupo de individuos de una especie por delante de los demás miembros de la clase del mismo año antes del periodo previsto. Aparece cuando el animal es pequeño, por ejemplo, el salmón parr.

TIDLIG KJØNNSMODNING: Kjønnsmodning hos individer eller en gruppe individer fra en art, som er tidligere enn hos andre individer fra samme årsklasse eller tidligere enn normalt. Forekommer når dyrene er små, f.eks. lakseparr.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES