AMC LIMITED

U

U.V.P.: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPROGNOSE. Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.


E.I.A: Environmental impact assessment: a procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

E.I.A: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

E.I.A.: Evaluation dimpact environnemental.

V.I.A: Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

E.I.A: Ealuación del Impacto Ambiental: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.

M.K.A.: Miljøkonsekvensanalyse:Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
Ein Isolationsanzug aus einem Stück, der vor extremer Kälte in feuchtem Wetter und im Wasser bewahrt. Erzeugt beim Eintauchen ins Wasser durch aufblasbare Kammern genügend Auftrieb, um den Träger schwimmend an der Oberfläche zu halten (.z.B. im Winter beim Fallen ins Meer von einem Käfig). Siehe auch ÖLZEUG.


SURVIVAL SUIT: One-piece outer garment giving protection from extreme cold and wet weather and from immersion. Provides buoyancy by automatically inflating on immersion (e.g., falling into the sea from a cage).

ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Ενδυμασία η οποία παρέχει προστασία από υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία και μεγάλη υγρασία, ενώ αποτρέπει τη βύθιση στο νερό καθώς φουσκώνει αυτομάτως μετά από πτώση (π.χ. πτώση στη θάλασσα από κλωβό). Συγκρ. Αδιάβροχο.

COMBINAISON DE SURVIE: Combinaison protégant le porteur du froid extrême et du temps pluvieux. Se gonfle d’air automatiquement en cas d’immersion (quand le porteur tombe accidentellement d’une cage piscicole par exemple) et permet le porteur de rester à la surface.

EQUIPAGGIAMENTO (ABITO) DI SOPRAWIVENZA: Indumento esterno che offre protezione dalle condizioni meteorologiche estremamente fredde ed umide ed in condizioni di immersione. Provvede alla spinta di galleggiamento tramite il rigonfiamento automatico al momento dell’immersione (es., caduta in mare dalle gabbie flottanti).

CHALECO SALVAVIDAS: Prenda externa que protege de frío o humedad extremos o inmersión. Ofrece flotación al hincharse automáticamente por inmersión (Vg. por caída al agua desde una jaula).

OVERLEVINGSDRAKT: Ytre klesplagg i én del. Beskytter mot ekstrem kulde og vått vær og mot neddykking. Gir flyteevne ved at den automatisk blåses opp ved nedsenking i vann (f.eks. ved fall i sjøen fra en merd).

Was this helpful?
Der Prozentsatz an Organismen die nach einer definierten Zeit am Leben bleiben, z.B. bis zum Smoltstadium bei Lachsen oder nach dem Transfer in Meerwasserkäfige bis zur Marktgröße.


SURVIVAL RATE: The percentage of organisms remaining alive after a defined time period, e.g., to the smolt stage of salmon or from smolt transfer to seawater to harvest.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Το ποσοστό των οργανισμών που επιβιώνουν μετά από ένα καθορισμένο διάστημα, π.χ. στους σολομούς μέχρι την ηλικία αναπαραγωγής ή από την ηλικία αναπαραγωγής έως τη μεταφορά σε θαλασσινό νερό για συγκομιδή.

TAUX DE SURVIE : Le pourcentage des animaux restant en vie après une période de temps définie, par exemple de l’éclosion à la smoltification ou du transfert des saumoneaux en eau de mer à la récolte.

TASSO DI SOPRAWIVENZA : La percentuale degli organismi ancora vivi dopo un certo periodo ti tempo specificato, dipende dal sistema di allevamento. Per esempio nei salmoni, fino allo stadio di stadio di smolt, oppure dal trasferimento degli smolt in mare fino al la ricattura.

TASA DE SUPERVIVENCIA: Porcentaje de organismos vivos después de un periodo de tiempo predefinido, dependiendo del sistema de cultivo.

OVERLEVINGSRATE: Prosenten av organismer som er i live etter en gitt tid. Avhengig av oppdretts- eller dyrkingsmetoden.

Was this helpful?
Die eingehende Untersuchung einer Population (oder einer repräsentativen Unterprobe), um die Auswirkung eines Faktors oder einer Bedingung herauszufinden (z.B. einer Krankheit oder einer Rasse).


SCREENING: The close examination of a population (or its representative sample) to determine the presence of a condition (e.g. disease or trait).

SCREENING: Εξέταση ενός πληθυσμού (ή αντιπροσωπευτικού του δείγματος) με σκοπό να ανιχνευθεί η παρουσία μιας κατάστασης ή ενός χαρακτηριστικού (π.χ. μιας ασθένειας).

CRIBLAGE: Examen dune population (ou dun échantillon représentatif) afin de déceler la présence dune condition spécifique (une maladie ou un trait par exemple).

SCREENING: Esame di una popolazione o di un campione rappresentativo per determinare la presenza di una condizione (es. malattia o tratto).

CRIBADO: Comprobación de una población (o de una muestra representativa) con el fin de detectar la presencia de una condición específica (una enfermedad o un rasgo por ejemplo).

KONTROLL: Nøye undersøkelse av en populasjon (eller dens representative utvalg) for å bestemme tilstedeværelse av en tilstand (sykdom eller karaktertrekk).

Was this helpful?
Ein Begriff, um den Alterungsprozeß bei ausgetretenen, unbefruchteten Eiern zu beschreiben. Während des Überreifens durchlaufen die Eier eine Reihe morphologischer und kompositorischer Veränderungen, die zu fortschreitendem Verlust an Qualität und Lebensfähigkeit führen.


OVER-RIPENING: Term used to describe the process of aging in ovulated unfertilized eggs. During over-ripening eggs undergo a series of morphological and compositional changes leading to a progressive loss in quality or viability.

ΥΠΕΡΩΡΙΜΑΝΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος γιά την περιγραφή της γήρανσης μη γονιμοποιημένων αυγών μετά την ωοτοκία. Κατά την υπερωρίμανση τα αυγά υφίστανται μια σειρά από αλλαγές στην μορφολογία και την σύστασή τους που οδηγούν στην προοδευτική απώλεια της ποιότητας ή της βιωσιμότητάς τους.

POST MATURATION: Terme utilisé pour décrire le processus de vieillissement dans les oeufs non fertilisés. Pendant la post-maturation, les oeufs subissent une série de changements morphologiques et dans leur composition, entrainant une perte progressive de qualité et de viabilité.

SOVRAMATURAZIONE: Stadio successivo alla fase di maturazione dell’ovaio raggiunto il quale i gameti femminili non sono più fecondabili. Nelle uova durante il periodo di sovramaturazione, hanno luogo una serie di cambiamenti morfologici e strutturali, che portano ad una progressiva perdita della loro qualità e vitalità.

POST-MADURACIÓN: Término utilizado para describir el proceso de envejecimiento en los huevos no fertilizados. Durante la post-maduración, los huevos sufren una serie de cambios morfológicos y también en su composición, llevando a una pérdida progresiva de calidad y de viabilidad.

OVERMODEN: Betegnelse som brukes for å beskrive aldring av ubefruktede ovulerte egg. Ved overmodning gjennomgår egg en rekke morfologiske og innholdsmessige forandringer, som fører til et kontinuerlig reduksjon i kvalitet og levedyktighet.

Was this helpful?
Ein Zustand, in dem ein Medium, z. B. ein Lösungsmittel, eine höhere Konzentration einer Substanz enthält als dies normalerweise bei einer gegebenen Temperatur und einem gegebenen Druck der Fall sein kann. Stickstoffübersättigung im Wasser kann zu Gasblasenansammlungen im Blut von Fischen und Invertebraten und oftmals zum Tode führen. Übersättigung kann auftreten, wenn man Wasser und Luftblasen unter Druck zusammenbringt und anschließend entspannt oder die Wassertemperatur erhöht.


SUPERSATURATION: A condition in which a medium, such as a solvent, contains concentrations of a substance higher than it normally holds at a given temperature and pressure. Nitrogen supersaturation in water can lead to gas bubble formation in the blood of fish or invertebrates, often causing death. Supersaturation may be caused by pumping water and air bubbles together under pressure or by raising water temperature.

ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟΣ: Κατάσταση στην οποία ένα μέσον, όπως ένα διαλυτικό, περιέχει συγκέντρωση μιας ουσίας μεγαλύτερη από την μέγιστη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας (συγκέντρωση κορεσμού) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Υπερκορεσμός του νερού σε άζωτο οδηγεί σε δημιουργία φυσαλίδων αερίου στο αίμα των ψαριών ή ασπονδύλων, που προκαλεί συχνά θάνατο. Υπερκορεσμός προκαλείται από άντληση νερού και φυσαλίδων αέρα μαζί υπό πίεση, ή ανυψώνοντας την θερμοκρασία του νερού.

SURSATURATION: Condition dans laquelle un milieu, un solvant par exemple, renferme une substance à une concentration qui dépasse celle qui est normalement tolérée à une température et une pression déterminées. La sursaturation de lazote dans leau peut mener à la formation dembolies gazeuses dans le sang des poissons et des Invertébrés, provoquant souvent leur mort. La sursaturation peut être provoquée par le pompage sous pression de leau avec des bulles dair ou en augmentant la température de leau.

SOVRASSATURAZIONE: Condizione nella quale un medium, come il solvente contiene concentrazioni di una sostanza più alte di quella che normalmente viene mantenuta in condizioni di una data pressione e temperatura. La sovrassaturazione in gas totali o da azoto nelle acque può portare alla formazione di bolle gassose nel sangue di pesci o invertebrati, causando la malattia da gas o della bolla gassosa, spesso mortale. La sovrassaturazione gassosa può essere causata da pompe in cavitazione, con pompaggio dellacqua in

SOBRESATURACIÓN: Condición en la cuál un medio, un solvente por ejemplo, contiene una sustancia con una concentración que sobrepasa la concentración normalmente tolerada a una temperatura y presión determinadas. La sobresaturación del nitrógeno en el agua puede llevar a la formación de embolias gaseosas en la sangre de peces y de invertebrados, provocando a menudo su muerte. La sobresaturación puede ser provocada por bombeo de agua bajo presión con burbujas de aire o aumentando la temperatura del agua.

OVERMETNING: Tilstand der et medium inneholder konsentrasjoner av en substans, som er over det normalt ved en gitt temperatur. Nitrogenovermetning i vann kan føre til dannelse av gassbobler i blodet hos fisk eller virvelløse dyr, som ofte gir dødelighet. Overmetting kan skapes ved å pumpe vann og luftbobler ilag under trykk eller ved å heve vanntemperatur.

Was this helpful?
Die direkte Analyse untersucht z.B. im Futter oder im Fleischanteil die Feuchtigkeit, Lipide, Proteine, Faser, Asche und (teilweise) den Kohlenhydratanteil.


PROXIMATE ANALYSIS: Moisture, lipid, protein, fibre, ash and (by difference) carbohydrate content of any substance e.g. feed/flesh.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η άμεση ανάλυση συνίσταται στον προσδιορισμό του περιεχομένου μιάς ουσίας (π.χ. τροφής ή σάρκας) σε υγρασία, λίπη, πρωτεΐνες, ίνες, τέφρα και (με διαφορά) υδατάνθρακες.

ANALYSE IMMEDIATE: Lanalyse du contenu en lipides, protéines, fibre, humidité, cendres et, par différence, glucides.

ANALISI CENTESIMALE: Analisi del contenuto in lipidi, proteine, fibra, ceneri, umidità e carboidrati, in un mangime.

ANÁLISIS INMEDIATO: Análisis del contenido en lípidos, proteínas, fibras, humedad, cenizas y (por diferencia) carbohidratos.

HURTIGANALYSE (ERNÆRING): Innhold av fuktighet, fett, protein, fiber, aske og karbohydrater i enhver substans, f.eks. fiskefôr/-kjøtt.

Was this helpful?
Eine Krankheit, die natürlicherweise direkt oder indirekt von einem Individuum zum anderen übertragen wird.


COMMUNICABLE DISEASE: A disease that is naturally transmitted directly or indirectly from one individual to another.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταδίδεται άμεσα ή έμμεσα από το ένα άτομο στο άλλο. Βλ. επίσης Λοιμώδης ασθένεια.

MALADIE COMMUNICABLE: Se dit dune maladie naturellement transmise, par voie directe ou indirecte, entre individus.

MALATTIA TRASMISSIBILE: Una malattia che viene trasmessa naturalmente direttamente o indirettamente da un individuo ad un altro; malattia contagiosa.

ENFERMEDAD DECLARABLE: Dícese de una enfermedad transmitida de manera natural, por vias directas o indirectas, entre individuos.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som overføres naturlig mellom individer, direkte eller indirekte.

Was this helpful?
Die Möglichkeit einer infektiösen oder parasitären Krankheit sich auf einen neuen Wirt zu übertragen.


CONTAGIOUSNESS: The capacity for an infectious or parasitic disease to spread to a host.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα μιας μολυσματικής ή παρασιτικής ασθένειας να μεταδίδεται σε έναν νέο ξενιστή.

CONTAGIOSITE: La capacité dun agent pathogène, infectieux ou parasite, à se propager parmi lhôte.

CONTAGIOSITA’: L’abilità di una malattia infettiva o parassitaria di diffondersi.

CONTAGIOSIDAD: Capacidad de un agente patógeno, infeccioso o parásito, a propagarse en un huésped.

SMITTSOMHET: Evnen til en infeksjons- eller parasittisk sykdom til å spre seg til en vert.

Was this helpful?
Ein Infektionszustand, in dem die Abwehr des Wirtes mit der pathogenen Ansteckungsfähigkeit des Keimes im Gleichgewicht steht und man keine klinischen Anzeichen der Krankheit feststellen kann. Ein Wandel in der Resistenz des Wirtes gegen die pathogene Ansteckungsfähigkeit kann zum klinischen Ausbruch der Krankheit führen.


CARRIER STATE: A state of infection in which the hosts defences are balanced with the pathogens virulence resulting in no clinical signs of disease. A change in host resistance of pathogen virulence may result in clinical disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟ ΣΤΑΔIΟ: Στάδιο προσβολής κατά το οποίο η άμυνα του ξενιστή βρίσκεται σε ισορροπία με την τοξικότητα του παθογόνου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα ή ασθένεια. Αλλαγή της αντίστασης του ξενιστή στην δράση του παθογόνου μπορεί να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.

ETAT PORTEUR: Etat dinfection dans lequel les défenses de lhôte sont en équilibre avec la virulence de lagent pathogène avec comme résultat un manque de symptômes cliniques. Un changement dans la résistance de lhôte envers lagent pathogène peut favoriser lapparition de symptômes cliniques.

STATO DI PORTATORE: Uno stato di infezione in cui le difese dell’ospite vengono bilanciate con la virulenza del patogeno. L’ospite non mostra nessun segno di malattia. Un cambiamento della resistenza dell’ospite potrebbe risultare in una patologia clinica conclamata.

ESTADO PORTADOR: Estado de infección en el cual las defensas del huésped están en equilibrio con la virulencia del agente patógeno y por la tanto tienen como resultado una ausencia de síntomas clínicos. Un cambio en la resistencia del huésped hacia el agente patógeno puede favorecer la aparición de síntomas clínicos.

BÆRERSTADIET: Stadie i en infeksjon der vertens immunforsvar holder patogenet i sjakk, ingen kliniske tegn til sykdom. Forandring i vertens resistens mot patogenet kan resultere i klinisk sykdom.

Was this helpful?
Ein Begriff, der ungewöhnlich hohe Besatzdichte in einer Kultureinheit anzeigt. Überbevölkerung in Fischbecken (-teichen) ist für das Auftreten primärer und sekundärer Streßreaktionen bekannt; sie kann auch zum Ausbruch von Krankheiten durch die Nähe von infizierten und potentiellen Wirten führen. Fische mit ausgefransten Flossen sind oft gute Indikatoren für die Überbevölkerung in einem Becken. In der Larvenkultur mariner Fische hat die Überbevölkerung auch negative Folgen für das Wachstum der


CROWDING: Term used to describe rearing conditions with an unsuitably high stocking density. Crowding in fish is known to induce primary and secondary stress responses; it also can predispose fish to disease outbreaks as it facilitates the transfer of parasites by increasing the contacts between infected and potential hosts. Fish with eroded fins are often an indication of crowding. Crowding in cultures of certain organisms (e.g. rotifers, Brachionus sp) has a negative effect on population growth, either

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ορος που αναφέρεται σε υπερβολικά υψηλές πυκνότητες καλλιέργειας. Ο υπερπληθυσμός στα ψάρια είναι γνωστό ότι έχει πρωτογενείς και δευτερογενείς επιβαρυντικές επιπτώσεις (καταπόνηση). Προδιαθέτει επίσης τα ψάρια σε (εκδήλωση) εκρήξεις ασθενειών καθώς η μείωση των αποστάσεων μεταξύ μολυσμένων ατόμων και πιθανών ξενιστών διευκολύνει τη μετάδοση παρασίτων. Ψάρια που εμφανίζουν σήψη πτερυγίων αποτελούν συχνά ένδειξη υπερπληθυσμού. Ο υπερπληθυσμός στις καλλιέργειες ορισμένων οργανισμών (π.χ. τροχο

SURDENSITE DE STOCKAGE: Terme décrivant les conditions délevage à des densités de stockage excessives. Ceci provoque des réponses primaires et secondaires de stress et peut prédisposer les poissons à des épidémies de maladies ou dinfestations parasitaires puisque le transfert des agents causatifs est facilité par la proximité des poissons. Lérosion des nageoires est indicative dune surdensité de stockage. La surdensité de certains organismes en culture, par exemple, les rotifères, Brachionus> sp) a un effet négatif sur

SOVRAFFOLLAMENTO: Termine usato per descrivere condizioni di allevamento con un’insolita elevata densità di stoccaggio. Il sovraffollamento induce nel pesce risposte primarie e secondarie allo stress; può anche predisporre il pesce alle epidemie perché facilita la trasmissione di parassiti tramite il contatto costante tra ospiti infetti e ospiti potenziali. L’erosione delle pinne spesso indica sovraffollamento. Il sovraffollamento negli allevamenti di alcuni organismi (es. rotiferi, Brachionus sp) ha un effetto n

SUPERDENSIDAD DE ALMACENAJE: Término que describe las condiciones de cultivo a densidades excesivas de almacenaje. Eso provoca respuestas primarias y secundarias de estrés en los peces y puede predisponer a epidemias de enfermedades o infecciones parasitarias dado que la transferencia de agentes causativos es facilitada por la aproximación de peces. La erosión de las aletas es indicio de una superdensidad de almacenaje. La superdensidad de ciertos organismos de cultivo, por ejemplo (rotíferos,Brachionus sp) tiene un efecto

HØY TETTHET : Betegnelse for å beskrive oppdrettsforhold med for høye tettheter. For høye tettheter gir primære og sekundære stressresponser i fisk. Fisken gjøres og mer mottakelig for sykdomsutbrudd, og økt kontakt mellom fisk øker sjansen for at parasitter skal overføres fra infiserte til ikke-infiserte individer. Fisk med finneråte er ofte en indikasjon på for høye tettheter. For høye tettheter har negativ effekt på populasjonsvekst hos visse organismer (f.eks. hjuldyr, Brachionus sp), både i lukket kultu

Was this helpful?
Erdteich mit geringer Oberfläche und großer Tiefe (1.8 - 2.5 m) und einer relativ hohen Durchflußrate. Ein derartiger Teich erlaubt eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Fische auch bei Eisbedeckung. Sie werden gewöhnlich in der Karpfenteichwirtschaft in Gebieten mit langen Kaltperioden eingesetzt. Auch in der italienischen Valli-Kultur anzutreffen.


WINTER POND: Earthen ponds with a small surface area, large depth (1.8-2.5m) and a relatively high flow rate. This type of pond gives good oxygen supply to fish even if surface ice is present and they are usually used by carp producers when spells of prolonged cold weather are likely to occur.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔIΑΧΕIΜΑΣΗΣ: Χερσαίες δεξαμενές-σκάμματα με μικρή επιφάνεια, μεγάλο βάθος (1.8-2.5m) και σχετικά υψηλό ρυθμό ροής. Επιτρέπουν καλή παροχή οξυγόνου στα ψάρια ακόμη και αν υπάρχει πάγος στην επιφάνειά τους και χρησιμοποιούνται από τους καλλιεργητές κυπρίνου όταν επίκειται παρατεταμένη περίοδος ψύχους.

ETANG DHIVER: Etang artificiel de petite surface, mais de grande profondeur (1,8 à 2,5 m) et dont le débit en eau est rélativement élevé. Ce type détang fournit un taux doxygène convenable pour lelévage des poissons, même quand sa surface est recouverte de glace. Souvent utilisé pour la culture des carpes quand des périodes froides de longue durée sont prévues.

STAGNI DI SVERNAMENTO: Stagni in terra con una relativamente piccola area superficiale, grande profondità (1.8-2.5m), il flusso di acqua può essere relativamente alto. Questi tipi di vasche permettono una buona ossigenazione per i pesci presenti anche in condizioni di presenza di ghiaccio in superficie e vengono utilizzati di solito dagli allevatori di carpe come in vallicoltura, quando si prevedono periodi di freddo prolungato.

ESTANQUE DE INVIERNO: Estanque artificial de pequeña superficie pero de gran profundidad (1,8 a 2,5 m) y cuyo flujo de agua es relativamente grande. Este tipo de estanque permite una tasa elevada de oxígeno, conveniente para la cría de peces, incluso cuando su superficie está cubierta de hielo. A menudo utilizada para el cultivo de carpas cuando se prevén largos periodos fríos.

OVERVINTRINGSDAM: Dype (1,8 – 2,5 meter) jorddammer med lite areal og høy vanngjennomstrømning. Denne typen dam gir fisken god oksygentilførsel selv om det ligger is på overflaten. Brukes av karpeoppdrettere når lange kuldeperioder er i vente.

Was this helpful?
EITRIGE DERMALNEKROSE. Eine Krankheit mit unbekannter Ursache (möglicherweise viral), die bei älteren Fischen auftritt, vorwiegend Salmoniden, die auf ihrer Laichwanderung ins Süßwasser aufsteigen. Anfangs als Hautläsion in der Kopfregion auftretend; sekundär durch Bakterien und Pilze infiziert.


UDN: Ulcerative dermal necrosis: a disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.

UDN: ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

NUD: Necrose Ulcérative Dermique. Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

UDN (NECROSI CUTANEA ULCERATIVA ): Malattia di incerta eziologia (possibilmente virale), colpisce i salmonidi che ritornano dal mare alle acque dolci. Inizialmente si manifesta con lesioni nella regione della testa che solitamente vengono infettate da batteri e funghi

NUD: Necrosis Ulcerativa Dérmica: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

UDN: Ulcerativ dermal nekrose: Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

Was this helpful?
Eine Uferbefestigung, die eine oder beide Seiten eines Grabens oder eines Meerwasserkanals oder eines Teiches begrenzt.


LEVEE: An embankment bordering one or both sides of a canyon, sea channel, or pond farm.

ΑΝΑΧΩΜΑ: Φράγμα παράλληλο προς την μία (ή και τις δύο όχθες) ενός φαραγγιού, ή θαλάσσιου διαύλου, ή λιμνοδεξαμενής.

LEVEE: Digue parallèle à la rive (ou deux rives) dun canyon, dun chenal ou dun étang délevage.

ARGINE (DI CONTENIMENTO): Un terrapieno che fiancheggia uno o entrambi i lati di un canyon, un canale di mare, o uno stagno dallevamento.

DIQUE: Dique paralelo a la orilla (o dos orillas) de un cañón, un canal o un estanque de ganadería.

DIKE: Voll (forhøyning) som grenser til en eller begge sidene av en canyon, kanal eller oppdrettsdam.

Was this helpful?
Eine Beschreibung der physischen Eigenschaften der Uferegion, z.B. der Meeresküste, ausgehend von der niedrigsten Niedrigwasserlinie bis zur höchsten Hochwasserlinie.


SHORE PROFILE: A quantitative description of the physical properties of the shore, i.e. the sea coast, from the lowest low water line to the highest high water line.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΤΗΣ: Ποσοτική περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων μιας ακτής δηλ. της παραλίας από την γραμμή της κατώτατης ρηχίας έως την γραμμή της ανώτατης πλήμμης.

PROFIL COTIER: Description des propriétés physiques de lestran, cest-à-dire la côte, de basse mer inférieure à la pleine mer supérieure.

PROFILO COSTIERO: Una descrizione quantitativa delle proprietà fisiche della costa (es. costa di mare che va dalla linea di acqua bassa minore alla linea di acqua alta maggiore).

PERFIL COSTERO: Descripción de propiedades físicas de la orilla, es decir de la costa, de la línea de mar más baja hasta la línea de mar más alta.

STRANDPROFIL: Kvantitativ beskrivelse av de fysiske egenskapene til stranden (dvs. kysten), i området fra laveste lavvann til høyeste springflo.

Was this helpful?
Die Besitzrechte einer Person, die Land erworben hat, das am Wasser liegt oder Wasserflächen einschließt und die definierten Rechte an dessen Ufern, Wasserbänken, Wasserbetten und diejenigen am Wasser selbst.


RIPARIAN RIGHTS: The rights of a person owning land containing or bordering on a watercourse or other body of water in or to its banks, bed, or waters.

ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΕΠI ΤΩΝ ΟΧΘΕΩΝ: Τα δικαιώματα ενός ατόμου που κατέχει γη που περιλαμβάνει ή συνορεύει με ποταμό ή άλλο υδατικό σύστημα ή επί της όχθης, της κοίτης ή του νερού.

RIVERAINETE: Les droits que les propriétaires dont les biens bordent un cours deau possèdent sur les rives, le lit ou les eaux de celui-ci.

DIRITTI RIVIERASCHI: Diritti di un proprietario di un terreno nel quale è presente un corpo d’acqua o le sue rive.

DERECHOS RIBEREÑOS: Derechos que algunos propietarios de bienes que rodean un curso de agua poseen sobre las orillas o sobre el agua misma.

STRANDRETTIGHETER (VANNRETT): Retten en person som eier land med innsjo eller som grenser til en vannmasse har til vannkanten, bunnen eller vannmassen.

Was this helpful?
Ein Zugnetz, welches gewöhnlich von einem Boot ausgesetzt und von Land aus gehandhabt wird. Es wird zwischen einer Uferwade mit und ohne Sack unterschieden; die letztere hat einen zentralen, mit kleineren Maschen und größerer Lose ausgestatteten Teil, von dem die gefangenen Fische aufgenommen werden.


BEACH SEINE (SHORE SEINE): A type of seine net, which is usually set from a boat and operated from the shore. A distinction is made between beach seines with a bag and beach seines without a bag; the latter have a central part with smaller meshes and more slack, which retains the fish caught.

ΠΕΖΟΤΡΑΤΑ: Τύπος διχτυού το οποίο συνήθως ρίχνεται από ένα πλοίο και του οποίου ο χωρισμός γίνεται από την ακτή. Οι πεζότρατες διακρίνονται σε αυτές με σάκκο και αυτές χωρίς σάκκο. Οι τελευταίες έχουν ένα κεντρικό τμήμα με μικρότερα και περισσότερο χαλαρά (μπόσικα) μάτια, τα οποία συγκρατούν τα ψάρια που πιάνονται.

SENNE DE PLAGE: Senne halée à terre; senne cotière: type de senne qui est normalement mis à leau à partir dune embarcation et est manoeuvré du rivage. On distingue les sennes de plage avec poche et les sennes de plage sans poche; ces dernières comprennent cependant une partie centrale à plus petites mailles et montée avec davantage de flou, où est retenu le poisson capturé.

SCIABICA: Un tipo di rete, di solito usata dalla barca o dalla spiaggia. Una distinzione è fatta tra le sciabiche con sacco e senza sacco; queste ultime hanno comunque una parte centrale con le maglie più piccole e con più gioco, che trattiene i pesci catturati.

JÁBEGA DE PLAYA: Jábega costera: Tipo de jábega que se echa normalmente al agua desde una embarcación y controlada desde la orilla. Se pueden distinguir jábegas de playa con o sin bolsa; estas últimas disponen de una parte central con mallas más pequeñas que retiene los peces capturados.

LANDNOT: En type not som vanligvis settes ut fra båt, men som blir halt inn fra land. Det skilles mellom landnot med og uten pose. Sistnevnte har et midtparti med mindre masker og mer slak, som holder fisken fanget.

Was this helpful?
Die Grenzzone zwischen zwei Luft- oder Wassermassen, die in Eigenschaften wie Dichte, Druck, Temperatur und Salinität differieren.


FRONT: The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.

ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

FRONT: Limite entre deux masses dair ou deau , différenciées par leurs caractères physiques, tels que densité, température, pression, humidité, salinité.

FRONTE: La fascia che separa due strati daria o due masse dacqua che differiscono per alcune proprietà quali densità, pressione, temperatura o salinità.

FRENTE: Límite entre dos masas de aire o de agua, diferenciados por sus características físicas, tales como la densidad, temperatura, presión humedad y salinidad.

FRONT: Grensesonen mellom to luft- eller vannmasser med ulike egenskaper, som tetthet, trykk, temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
Die Zone eines typischen Strandprofils oberhalb des normalen Hochwassers; auch die Region, die nur bei extrem starken Stürmen überspült wird.


BACKSHORE: The zone of a typical beach profile above mean high water; also used for the zone covered only in exceptionally severe storms.

ΥΠΕΡΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη , το ύψος του ανάγλυφου της οποίας υπερβαίνει την μέση στάθμη της πλήμμης. Αναφέρεται επίσης για την ζώνη που καλύπτεται μόνο σε εξαιρετικά σφοδρές θύελλες.

SUPRALITTORAL: Partie du littoral recouverte uniquement lors des marées hautes de vives eaux; se dit également de la zone du littoral couverte uniquement par temps de grande tempête

SOPRALITORALE: Un profilo tipico di spiaggia che è più in alto dell’alta marea media; usato anche per la zona coperta solo durante i temporali eccezionalmente forti.

SUPRALITORAL: Parte de litoral cubierto únicamente durante las mareas altas de aguas vivas; dícese también de la zona litoral cubierta únicamente durante una gran tempestad.

BAKSTRAND: Området av stranden som ligger over flomålet. Også brukt om området mellom full flo og grensen der bølgene når ved uvanlig grov sjø.

Was this helpful?
Abzess; eitriges Geschwür; eine Öffnung in der Haut oder eine schleimige Membran mit Verlust von Oberflächengewebe; Desintegration und Nekrose.


ULCUS: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ΕΛΚΟΣ(2): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCUS: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCUS: Ulcerazione.

ULCUS: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCERA: Flertall av ulcus.

Was this helpful?
Abzess; eitriges Geschwür; eine Öffnung in der Haut oder eine schleimige Membran mit Verlust von Oberflächengewebe; Desintegration und Nekrose.


ULCER: A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.

ΕΛΚΟΣ(1): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCERE: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCERA: Rottura nella pelle o delle mucose con perdita di tessuto superficiale; disintegrazione e necrosi.

ÚLCERA: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCUS: Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

Was this helpful?
Eine subakute bis chronische Bakterienerkrankung von Salmoniden, die von Hemophilus piscium verusacht wird. Die Krankheit kann mit systemischen Antibakteriziden behandelt werden.


ULCER DISEASE: A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.

ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

MALADIE ULCERANTE: Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.

ULCEROSI (FORUNCOLOSI ULCERATIVA) : Una malattia batterica generalmente subacuta che tuttavia in passato ha creato seri danni al salmerino. Attualmente e poco segnalata e si ritiene piu corretto imputarla ad una forma atipica di Aeromonas salmonicida, anziche causata da Hemophilus piscium come riportato precedentemente. Questa malattia e efficacemente controllata da antibatterici sistemici .

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Ein durch Druck erzeugter Vorgang an Membranen ähnlich der Umkehrosmose kann die Ultrafiltration als ein druckgetriebener Membranvorgang betrachtet werden, der dazu dient, in Lösung befindliche Bestandsteile aufgrund ihrer Molekulargröße und -form zu trennen. Durch einen Druckunterschied an der Ulrafiltrationsmembran gelangen Lösungsmittel und in Lösung befindliche kleinmolekulare Komponenten durch die Membran, während größere Anteile (Partikel) zurückgehalten werden und ein konzentrierter Rücks


ULTRAFILTRATION: Similar to reverse osmosis, ultrafiltration is a pressure-driven membrane process being capable of separating solution components on the basis of molecular size and shape. Under an applied pressure difference across an ultrafiltration membrane, solvent and small solute species pass through the membrane, while larger solute species are retained by the membrane and recovered as a concentrated retentate. Ultrafiltration involves solutes whose molecular dimensions are l0 or more times larger than th

ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ: Παρόμοια με την ανάστροφη ώσμωση, η υπερδιήθηση είναι μέθοδος διαχωρισμού η οποία βασίζεται στην ροή μέσω μεμβράνης υπό πίεση. Η υπορδιήθηση, ικανή να διαχωρίσει τις ενώσεις ενός διαλύματος με βάση το μοριακό μεγέθος και σχήμα. Χάρη στην διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές μιας υπερδιηθητικής μεμβράνης, τα διαλυτικά και τα μικρά διαλυτά συστατικά περνούν μέσω της μεμβράνης, ενώ τα μεγαλύτερα διαλυτά κατακρατούνται από την μεμβράνη και ανακτώνται συμπυκνωμένα. Η υπερδιήθηση εφαρμόζεται διαλυτά

ULTRAFILTRATION: Semblable à losmose inverse, lultrafiltration est un processus de passage sous pression à travers une membrane capable de séparer des composées dune solution sur la base de leur taille moléculaire et de leur forme. Sous linfluence dune différence de pression de côté et dautre dune membrane dultrafiltration, le solvant et les petites molécules dissoutes passent à travers la membrane, alors que les grosses molécules dissoutes sont retenues par la membrane et concentrées. Lultrafiltration implique

ULTRAFILTRAZIONE: Filtrazione utilizzata per separare nelle soluzioni colloidali le fasi disperse dalla fase disperdente. Simile allosmosi inversa, lultrafiltrazione e un processo di membrana controllato con la pressione, in grado di separare i componenti della soluzione sulla base della forma e della dimensione molecolare. Applicando una differenza di pressione attraverso una membrana da ultrafiltrazione, il solvente e soluti di piccole dimensioni molecolari passano attraverso la membrana, mentre soluti moleco

ULTRAFILTRACIÓN: Similar a la ósmosis inversa, la ultrafiltración es un proceso de paso bajo presión a través de una membrana capaz de separar los compuestos de una solución en base a su talla molecular y de su forma. Bajo la influencia de la diferencia de presión de un lado y otro de la membrana de ultrafiltración, el solvente y las pequeñas moléculas disueltas pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas son retenidas por la membrana y son concentradas. La ultrafiltración implica

ULTRAFILTRERING: I likhet med revers osmose er ultrafiltering en trykkdrevet membranprosess der komponenter i en løsning kan separeres ut fra molekylær størrelse og form. Oppløsningsmiddel og små løste stoffer går gjennom membranen mens større løste stoffer holdes tilbake som et konsentrat. Konsentratet inneholder stoffer som har 10 ganger eller større molekyler enn oppløsningsmiddelet, og er vanligvis under 0,5 mm.

Was this helpful?
Planktische Organismen mit einer Länge oder einem Durchmesser von weniger als 5 µm.


ULTRAPLANKTON: Planktonic organisms less than 5 µm in length or diameter.

ΥΠΕΡΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πλαγκτονικοί οργανισμοί μήκους ή διαμέτρου μικρότερης των 5 μm.

ULTRAPLANCTON: Ensemble des organismes planctoniques de longueur ou de diamètre inférieur à 5µm.

ULTRAPLANCTON: Organismi planctonici di dimensione molto piccola, inferiore a 0.5 µm.

ULTRAPLANCTON: Conjunto de organismos planctónicos de altura o de diámetro inferior a 5 µm.

ULTRAPLANKTON: Planktoniske organismer som er mindre enn 5 µm i diameter eller lengde.

Was this helpful?
Subzelluläre Feinstruktur, die mit Hilfe der (Transmission-, Scanning-) Elektronenmikroskopie untersucht und sichtbar gemacht werden kann.


ULTRASTRUCTURE: Subcellular structure studied with the aid of an electron microscope.

ΛΕΠΤΗ ΔΟΜΗ: Υποκυτταρική δομή που μελετάται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (βλ.λ).

ULTRASTRUCTURE: Structure sub-cellulaire étudiée à laide dun microscope électronique.

ULTRASTRUTTURA: Struttura subcellulare studiata con laiuto di un microscopio elettronico.

ULTRAESTRUCTURA: Estructura subcelular estudiada mediante un microscopio electrónico.

ULTRASTRUKTUR: Subcellulær (inni cellen) struktur som kan studeres i elektronmikroskop.

Was this helpful?
Unsichtbare elektromagnetischeWellen, die sich an das violette Ende des Lichtspektrums anschließen. Ihre Wellenlängen liegen etwa zwischen 40 und 400 nm. Die kürzeren Wellenlängen überlappen mit den längeren Röntgenstrahlen. Die UV-Strahlung wird in der Aquakultur zur Desinfizierung von Wasser benutzt, um Krankheiten, verursacht durch pathogene Mikroorganismen, vorzubeugen.


ULTRAVIOLET (UV) RADIATION: Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

RADIATION ULTRAVIOLETTE (UV): Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.

RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV) : Onde elettromagnetiche nel campo del non-visibile di frequenza maggiore (lunghezza donda minore) della luce violetta. Quella parte dello spettro della radiazione luminosa solare tra 40 e 400 nm di lunghezza donda. Il range di lunghezza donda si sovrappone in parte a quello dei raggi X . La radiazione prodotta da questa luce e usata in acquacoltura per disinfettare lacqua e prevenire le malattie causate da microrganismi patogeni.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

Was this helpful?
Struktur der Brachiopoden- und Mollusken-Schalen, die die Zone des frühesten Schalenwachstums kennzeichnet.


UMBO: Feature of brachiopod and mollusc shells which have a protuberance on the surface, usually indicating the area of earliest shell growth.

ΚΟΡΥΦΗ: Χαρακτηριστικό του κελύφους των βραγχιονοπόδων και των μαλακίων. Προεξοχή στην επιφάνεια, η οποία συνήθως χαρακτηρίζει την περιοχή γύρω από την οποία άρχισε η άυξηση του κελύφους.

UMBO: Protubérance à lapex des coquilles des mollusques bivalves et de brachiopodes indiquant la zone du début de la croissance.

UMBONE: Caratteristica dei gusci dei brachiopodi e dei molluschi bivalvi che hanno un protuberanza sulla superficie, indicante solitamente la zona di sviluppo iniziale del guscio.

UMBO: Protuberancia de la concha de los moluscos bivalvos y braquiópodos que indica la zona del inicio de crecimiento.

UMBO: Karakteristisk trekk hos bladføttinger (klasse Branchipoda) og skjell som har en utvekst på overflaten, indikerer vanligvis området for tidlig skallvekst.

Was this helpful?
Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.


REVERSE TRANSCRIPTASE: Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRASCRITTASI INVERSA: La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.

TRANSCRIPCIÓN REVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERS TRANSKRIPTASE: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.


REVERSE TRANSCRIPTION: The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRASCRIZIONE INVERSA: La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.

TRANSCRIPTASA INVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERS TRANSKRIPSJON: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
In Kultursystemen wie Becken, Langstromrinnen, Teichen und anderen Hälterungseinrichtungen bezieht sich dieser Begriff auf die reale Wasseraustauschrate, die als die Residenzzeit Q (Wassermenge in m3h-1) / V (Beckenvolumen in m3). Die wahre Austauschrate ist dem Praktiker selten bekannt und oft nicht richtig in der Literatur angegeben. Es wird häufig vereinfacht angenommen, daß ein vollständiger Wasseraustausch stattfindet, wenn eine dem Hälterungsvolumen äquiva


TURNOVER RATE: In culture systems such as tanks, raceways, ponds and other units this term refers to the real water exchange rate defined as the residence time: Q (water quantity, m3 h-1) / V (tank volume, m3). The true rate is rarely known by practitioners and seldom properly reported in the literature. It is often simply assumed that a complete water exchange is achieved if the volume of water added to a given unit equals a full exchange in that unit. Such misuse of terms, if

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Σε συστήματα καλλιέργειας, όπως οι δεξαμενές, διαδρομοδεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ ο όρος αναφέρεται στον πραγματικό ρυθμό ανταλλαγής νερού που εκφράζεται με τον χρόνο παραμονής: Q (ροή, m3 h-1) / V (όγκος δεξαμενής, m3). Ο πραγματικός ρυθμός σπανίως είναι γνωστός και σπανίως αναφέρεται ορθά στην βιβλιογραφία. Συχνά θεωρείται ότι απλώς επιτυγχάνεται πλήρης ανανέωση όταν ο όγκος νερού που προστίθεται σε μία μονάδα ισούται με τον ολικό όγκο του νερού. Τέτοιες παρεξηγήσεις μ

TAUX DE RENOUVELLEMENT: Dans les systèmes de culture tels que les bassins, mares et "raceways" ce terme détermine la mesure de léchange réel de leau et se définit par léquation Q/V où Q est la quantité deau échangée(m3.h-1) et V le volume du système (m3). Le taux réel est fréquemment inconnu des aquaculteurs et rarement rapporté de façon convenable dans la littérature. Il est souvent présumé que laddition dun volume deau équivalent au volume du système provoque une échange total de leau

FREQUENZA O TASSO DI RICAMBIO (IDRICO): Nei sistemi di allevamento come vasche, canali, stagni e altre unita, questo termine si riferisce alla velocita di ricambio reale dellacqua definita come tempo di permanenza: Q (quantita di acqua, m3 h-1)/V (volume della vasca, m3). La reale velocita di ricambio e raramente conosciuta dagli operatori e di rado riportata correttamente in letteratura. Spesso si considera semplicemente come tempo di ricambio, il tempo di riempimento di una vasca, ossia il tempo impi

TASA DE RENOVACIÓN: En los sistemas de cultivo tales como estanques, jaulas y raceways este término determina el intercambio real de agua y se define por la ecuación Q/V dónde Q es la cantidad de agua intercambiada (m3 h-1) y V es el volumen del sistema (m3). La tasa real es frecuentemente desconocida por los acuicultores y raramente definida de una manera conveniente en la literatura. A menudo se supone que el hecho de añadir un volumen equivalente al volumen del sistema provoca un

VANNUTSKIFTING: I oppdrettsenheter som tanker, lengdestromsrenner og dammer henviser denne betegnelsen til den reelle vannutskiftingen definert som oppholdstid: Q (vannmengde, m3/time) / V (karvolum, m3). Den virkelige utskiftningen av vann er sjelden kjent. Det antas ofte at dersom et vannvolum som er likt volumet til en gitt oppdrettsenhet tilsettes vil dette gi en total utskifting av vannet. Slik misbruk av betegnelser, dersom strengt anvendt, har store konsekvenser ved beregning av opp

Was this helpful?
Die Menge an Energie, die aus Futtermaterial gewonnen und genutzt werden kann. UE = BE- (FE + UE + BE). BE = Brutto-Energie, FE = Fäcal-Energie, UE = Urinal-Energie, BE = Branchialer Energieverlust.


METABOLIZABLE ENERGY (ME): The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

METABOLIZZABILE, ENERGIA (EM): La quantità di energia che può essere ricavata dalle sostanze nutritive e utilizzata. EM= EL-(EF+EE+EB). EL= energia lorda, EF= energia fecale, EE= energia escreta, EB=energia persa per via brachiale.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

Was this helpful?
Alle äußeren Faktoren und Bedingungen, die Einfluß auf die Existenz oder die Entwicklung von Organismen oder deren Artengefüge haben.


ENVIRONMENT: All the external or internal factors or conditions supporting or influencing the existence or development of an organism or assemblages of organisms.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2): Το σύνολο των εξωτερικών ή εσωτερικών παράγοντων ή καταστάσεων που στηρίζουν ή επηρεάζουν την ύπαρξη ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή συναθροίσεων οργανισμών.

ENVIRONNEMENT: Lensemble des facteurs ou conditions externes soutenant ou influençant lexistence et le développement dun organisme ou dune association dorganismes.

AMBIENTE: Tutti i fattori o le condizioni esterne o interne che sostengono o influenzano l’esistenza o lo sviluppo di un organismo o gruppi di organismi.

AMBIENTE: Conjunto de factores o condicionantes externos que influyen en la existencia y el desarrollo de un organismo o de un conjunto de organismos.

MILJØ: Alle de indre eller ytre faktorer eller tilstander som støtter eller påvirker eksistens eller utvikling til en organisme eller en samling av organismer.

Was this helpful?
Krankheit, verursacht durch schlecht verträgliche Umweltbedingungen.


ENVIRONMENTAL DISEASE: Disease caused by adverse environmental conditions.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

MALADIE ENVIRONNEMENTALE: Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.

MALATTIA AMBIENTALE: Malattia causata da condizioni ambientali avverse.

ENFERMEDAD AMBIENTAL: Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

Was this helpful?
Allgemeiner, wenig scharfer Begriff. Beschreibt einen Streß in einem Organismus, der durch Bedingungen hervorgerufen wurde, die unterhalb der optimalen Umweltbedingungen für diesen Organismus liegen. Chronischer Streß kann in der Aquakultur zu verringertem Appetit der Kulturobjekte führen, gefolgt von verringertem Wachstum sowie erhöhter Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Infektionen.


ENVIRONMENTAL STRESS: Chronic stress in an organism caused by less than optimum inherent conditions in their environment. Chronic stress can lead to depressed appetites and growth rates as well as heightened susceptibility to disease infection.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

STRESS ENVIRONNEMENTAL: Stress chronique dun organisme dû à une baisse de conditions optimales de leur environnement. Le stress chronique peut conduire à des baisses dappétit et de taux de croissance et accroître les prédispositions aux maladies infectieuses.

STRESS AMBIENTALE: Stress cronico subito da un organismo causato da condizioni ambientali inferiori a quelle ottimali. Nei pesci in allevamento, lo stress cronico può causare perdita di appetito, ridotto tasso di crescita e anche ad una maggior vulnerabilità alle malattie.

ESTRÉS AMBIENTAL: Estrés crónico de un organismo debido a una bajada de condiciones óptimas de su ambiente. El estrés crónico puede conducir a bajadas de apetito y de la tasa de crecimiento y aumento de la predisposición a las enfermedades infecciosas.

MILJØSTRESS: Kronisk stress i en organisme grunnet suboptimale miljøforhold. Kronisk stress kan føre til nedsatt appetitt og vekstrate, i tillegg til økt mottakelighet for sykdommer.

Was this helpful?
Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.


ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (E.I.A.): A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

EVALUATION DE LIMPACT ENVIRONNEMENTAL: Procédure doptimisation et de contrôle des projets de développement par évaluation des impacts probables. Cette procédure dévaluation est habituellement mise en oeuvre par trois parties, le Développement, le Public et les Autorités de Plannification.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.): Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.

MILJØKONSEKVENSANALYSE : Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.


ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

BILAN DIMPACT SUR LENVIRONNEMENT: Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

DICHIARAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (D.I.A.): Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento.

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: Informe o estudio que evalúan los efectos potenciales o impactos de un proyecto propuesto sobre el medioambiente. El B.I.M. se somete entonces a la Autoridad de planificación en función de la organización del proyecto.

MILJØKONSEKVENSMELDING: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Umgangssprachliche Bezeichnung für Pflanzen, die wild wachsen und oft unerwünscht sind.


WEED: Any plant that grows wild in fresh or salt water.

ΖIΖΑΝIΟ: Κάθε φυτό που αναπτύσσεται άγριο σε γλυκά ή αλμυρά νερά.

MAUVAISE HERBE: Plante qui pousse à létat sauvage dans leau douce ou salée.

ERBACCIA (PIANTA INFESTANTE): Ogni pianta che cresce selvatica in un ambiente coltivato di tipo terrestre oppure negli allevamenti ittici di acqua dolce o salata.

MALA HIERBA: Planta que crece en estado salvaje en agua dulce o salada.

UKRUTT: Planter som vokser vilt i fersk- og saltvann. Brukes særlig om vekster som medfører uheldige konsekvenser (f.eks. gjengroing).

Was this helpful?
Ein Maß für die tägliche Gewichtszunahme. Sie wird bei Fischen durch eine Probennahme in kurzem Zeitintervall bestimmt und mit Hilfe folgender Gleichung berechnet: g = [Ln(Wt) - Ln (Wo)] / (t1-to), wobei Wt das Fischgewicht zur Zeit t1 (in Tagen) und Wo das Anfangsgewicht bedeuten. Siehe auch SPEZIFISCHE WACHSTUMRATE.


INSTANTANEOUS GROWTH RATE: A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

VELOCITA’ DI CRESCITA ISTANTANEA: Misura dellaumento ponderale giornaliero. La velocità di crescita istantanea (g) viene determinata da un campione di pesce in un breve intervallo di tempo e calcolato dalla seguente equazione: g = (Ln(Wt) - Ln (W0))/(t1-t0), dove Wt è il peso del pesce dopo t1 giorni e W0 è il peso iniziale.

TASA DE CRECIMIENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = (Ln(Wt) – Ln(W0) / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.

ØYEBLIKKELIG VEKSTRATE: Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.

Was this helpful?
Jener Entwicklungszustand eines Organismus, der der sexuellen Reifung vorausgeht.


IMMATURE: The developmental stages of an organism preceding the attainment of sexual maturity.

ΑΝΩΡIΜΟ: Αναφέρεται στα αναπτυξιακά στάδια ενός οργανισμού πριν από την γεννητική ωριμότητα.

IMMATURE: Se dit de tout stade dans le développement dun organisme avant datteindre la maturité sexuelle.

IMMATURO: Gli stadi di sviluppo di un organismo precedenti al raggiungimento della maturità sessuale.

INMADURO: Dícese de todo estado de desarrollo de un organismo antes de alcanzar la madurez sexual.

UMODEN: Utviklingsstadiene til en organisme før kjønnsmodning.

Was this helpful?
Infiziertes Tier, das keine Symptome der Krankheit zeigt.


ASYMPTOMATIC CARRIER: An animal carrying an infectious agent, but showing no overt signs of the disease.

ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤIΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Ζώο το οποίο έχει μολυνθεί, αλλά δεν παρουσιάζει έκδηλα συμπτώματα της ασθένειας.

PORTEUR SAIN: Animal porteur dun agent infectieux, mais ne présentant aucun symptôme de la maladie correspondante.

PORTATORE ASINTOMATICO: Un animale trasportatore di un’agente infettivo, ma che non mostra nessun segno evidente della malattia.

PORTADOR ASINTOMÁTICO: Animal portador de un agente infeccioso, pero que no presenta ningún síntoma de la enfermedad correspondiente.

ASYMPTOMATISK BÆRER: Et infisert dyr som ikke viser tydelige symptomer på sykdom.

Was this helpful?
Eine Art der T-Zelle, die die Antikörperproduktion unterbindet.


SUPPRESSOR T CELL: Considered to be a type of T- cell that turns off antibody production.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ Τ ΚΥΤΤΑΡΟ: Ενας τύπος Τ-κυττάρου που θεωρείται ότι αναστέλλει την παραγωγή αντισωμάτων.

CELLULE T-SUPPRESSEUR: Un type de cellule T qui arrête la production danticorps.

SUPPRESSOR T-CELL: Una cellula T (linfocita T) che blocca la produzione degli anticorpi.

CÉLULA T-SUPRESORA: Tipo de célula T que bloquea la producción de anticuerpos.

SUPPRESSOR-T-CELLE: Type T-celle som ”skrur av” antistoff produksjonen.

Was this helpful?
Fehlernährung; ein defizitärer Zustand, in dem einer oder mehrere für ein normales Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen benötigten Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen.


MALNUTRITION: Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.

ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRIZIONE: Denutrizione; condizione di carenza in cui uno o più elementi nutritivi non sono disponibili in quantità sufficienti per garantire una crescita normale e il sostentamento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

Was this helpful?
Fisch, der das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß zur Vermarktung (Anlandung) nicht erreicht. Diese Größe hängt von der Fischart und den Fischereiregulierungen ab.


UNDERSIZED FISH: Fish not of legally marketable size - the minimum size may vary depending on species and on local or regional fishery regulations.

ΨΑΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ: Ψάρια με μέγεθος μικρότερο από το σύμφωνα με την νομοθεσία επιτρεπτόμενο μέγεθος των ψααριών που διατίθενται στην αγορά. Το ελάχιστο μέγεθος διαφέρει ανάλογα με το είδος και τους τοπικούς αλιευτικούς κανονισμούς (πρβλ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ).

POISSON SOUS LA TAILLE MARCHANDE: Poisson ne présentant pas la taille légalement commercialisable - la taille minimum varie avec les espèces et les réglementations locales ou régionales.

PESCI SOTTO TAGLIA: Pesci di taglia inferiore a quella commerciale - la dimensione minima puo variare a secondo della specie e in base ai regolamenti locali o regionali dellindustria della pesca.

PEZ POR DEBAJO DE LA TALLA COMERCIAL: Pez que no presenta la talla legalmente comercializable - la talla mínima varia según las especies y según las reglamentaciones locales y regionales; cf. tamaño de malla.

UNDERMÅLSFISK: Fisk som er mindre en det lovlige minste målet. Minstemål varierer mellom arter og regioner.

Was this helpful?
Bewurzelte Pflanzen, die völlig oder größtenteils unter Wasser wachsen.


SUBMERGED AQUATIC PLANTS: Rooted plants entirely or mostly growing under water.

ΒΥΘIΣΜΕΝΑ ΥΔΡΟΒIΑ ΦΥΤΑ: Φυτά με ρίζες που ζουν εντελώς ή κυρίως κάτω από την επιφάνεια του νερού.

PLANTES AQUATIQUES IMMERGEES: Plantes enracinées qui sont complètement ou partiellement immergées.

PIANTE ACQUATICHE SOMMERSE: Piante con le radici completamente sommerse o per la maggior parte cresciute sotto lacqua.

PLANCTON ACUÁTICO SUMERGIDO: Plantas con raíces que son completamente o parcialmente sumergidas.

UNDERVANNSPLANTER: Rotfestede akvatiske planter som vokser helt eller nesten helt under vann. Kalles også submerse planter.

Was this helpful?
Ein Zustand, der durch Nierenfehlfunktion verursacht wird und in eine übermäßige Anreicherung von Stickstoffverbindungen im Blut mündet (Harnstoffvergiftung).


UREMIA: The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.

ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: La condizione causata dalla disfunzione del rene con il risultato di eccessiva concentrazione di urea nel sangue.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

Was this helpful?
Flüssige Ausscheidung der Nieren, die eine wichtige Rolle in der Entfernung von Stickstoffverbindungen und in der Aufrechterhalung des Wasserhaushaltes spielt.


URINE: Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.

ΟΥΡΟ: Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

URINA: Liquido di escrezione prodotto dai reni che svolge un importante ruolo nelleliminazione dellazoto e nel mantenimento dellequilibrio idrico salino.

ORINA: Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

Was this helpful?
Die letzten Glieder am Telson der Crustaceen.


UROPOD: The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.

ΟΥΡΟΠΟΔΙΑ: Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

UROPODE: La parte posteriore delladdome su entrambi i lati del telson nei crostacei.

URÓPODO: Apéndices laterales de telson de los crustáceos.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

Was this helpful?
Der durch Verschmelzung der Schwanzwirbel zu einem einheitlichen, stabförmigen Knochenstück entstehende, die Schwanzflosse stützende Endabschnitt der Wirbelsäule vieler Fische.


UROSTYLE: A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.

ΟΥΡΟΣΤΥΛΟ: Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Lunga porzione, non segmentata, della colonna vertebrale che agisce come supporto per la pinna caudale.

UROSTILO: Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

Was this helpful?
Harnstoffausscheidend; Harnstoff oder Harnsäure als Hauptabfallprodukte des Stickstoffstoffwechsels produzierend.


UREOTELIC: Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.

ΟΥΡΙΟΤΕΛΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTELICO: Che produce urea e/o acido urico come principale prodotto metabolico di scarto dellazoto nel catabolismo proteico.

UREOTÉLICO: Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

Was this helpful?
Die Anzahl von Toten innerhalb eines Bestandes während eines bestimmten Zeitraumes, die auf eine spezielle Ursache zurückgeführt werden kann.


CAUSE-SPECIFIC MORTALITY RATE: The number of deaths per unit of population within a given period resulting from a particular cause.

ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΑΣ: Ο αριθμός των θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού σε μια δεδομένη περίοδο, ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου αιτίου.

TAUX DE MORTALITE CAUSE -SPECIFIQUE: Nombre de mortalités, provoquées par une cause spécifique, par unité de population et pendant une période donnée.

TASSO DI MORTALITA’ PER CAUSA SPECIFICA: Il numero di morti, dovuto ad un evento (causa) particolare, per unità di popolazione in un dato periodo di tempo.

TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA: Número de mortalidades, provocada por una causa específica, por unidad de población durante un periodo dado.

ÅRSAKSSPESIFIKK DØDSRATE : Antall dødsfall per populasjonsenhet innen et gitt tidsrom grunnet en spesifikk årsak.

Was this helpful?
Die Sterilisation von Wasser durch Bestrahlung mit unsichtbaren elektromagnetischen Wellen (UV-Strahlung).


UV STERILIZATION: The sterilization of water by means of UV radiation.

ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡIΩΔΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ: Η αποστείρωση του νερού με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

STERILISATION PAR UV: La stérilisation de leau par la radiation ultraviolette.

STERILIZZAZIONE UV : La sterilizzazione dellacqua mediante raggi UV.

ESTERILIZACIÓN POR UV: Esterilización de agua por irradiación ultravioleta.

UV-DESINFISERING: Desinfeksjon av vann ved bruk av UV-stråling.

Was this helpful?
UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE. Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.


E.I.S.: Environmental impact statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

E.I.S.: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

BIE: Bilan dImpact Environnemental:Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

D.I.A: Vedi DICHIARAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE. (Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento. )

B.I.M.: Balance de impacto medioambiental.

M.K.M: Miljøkonsekvensmelding: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES