AMC LIMITED

T

Korrekter als Students T-Test bezeichent. Ein statistischer Test, der die Mittelwerte zweier standardisierter Probenmittel miteinander vergleicht, die aus Normalverteilungen stammen, bei denen aber die Varianzen der Population nicht bekannt sind.


T-TEST: More correctly designated Students T-test. A test involving the comparison of equality of standardized sample means of two normal distributions where populations variances are not known.

ΕΛΕΓΧΟΣ-Τ: Μέθοδος γνωστή και ως δοκιμή Τ του Student. Δοκιμή που επιτρέπει να διαπιστωθεί η ισότητα δύο τυποποιημένων δειγματικών μέσων που ακολουθούν κανονικές κατανομές, όταν οι διασπορές των αντίστοιχων πληθυσμών δεν είναι γνωστές.

TEST T: En statistique, test utilisé afin de comparer légalité des moyens standardisés de deux populations de données à distribution normale, quand les variances des deux populations sont inconnues. La terminologie correcte est test de Student.

T-TEST: Piu correttamente detto test del T-Student. Test che implica la comparazione di uguaglianza delle medie campionarie standardizzate di due distribuzioni normali le cui varianze di popolazioni non sono note.

PRUEBA T: En estadística, prueba utilizada con el fin de comparar la igualdad de medias estándares de dos poblaciones de dos poblaciones con distribución normal, cuando las varianzas de dos poblaciones son desconocidas. La terminología correcta es test de Student.

T-TEST: Student`s T-test. Test for likhet mellom gjennomsnittet til to normalfordelte prøver, der populasjonens varianse ikke er kjent.

Was this helpful?
Eine vom Thymus transformierte Lymphozyte, die vorrangig für die zelluläre Immunität verantwortlich ist.


T-CELL: A lymphoid cell whose development depends on the presence of the thymus; responsible for cell-mediated immunity.

Τ-ΚΥΤΤΑΡΟ: Λεμφοειδές κύτταρο, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται από την παρουσία του θύμου αδένα. Υπεύθυνο για την ανοσία των κυττάρων.

LYMPHOCYTE T: Un lymphocyte dont la maturation est dépendante de la présence du thymus; responsable de la réponse immunitaire cellulaire.

LINFOCITA T: Cellula linfoide il cui sviluppo dipende dalla presenza del timo; responsabile dellimmunita cellulo-mediata.

LINFOCITO T: Linfocito cuya maduración es dependiente de la presencia del timo; responsable de la respuesta inmunitaria celular.

T-CELLE: Thymus-transformert lymfocytt, som primært er ansvarlig for cellebundet (cellulær) immunitet.

Was this helpful?
Einheiten zur Messung der Dauer von Lebenszyklen oder Wachstumsphasen von Organismen (insb. Eientwicklung); kalkuliert als ein Produkt der durchschnittlichen Zeit und Temperatur über ein spezifisches Zeitintervall.


DEGREE DAYS: Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.

ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

DEGRES-JOURS: Unité de mesure de la durée du cycle de vie dun organisme ou de la durée dune phase de croissance particulière (développement de loeuf par exemple); estimé à partir du produit temps température moyenne pour une période donnée.

GRADI GIORNO: Unità usate per la misura della durata del ciclo vitale o di una specifica fase di crescita di un organismo (es. lo sviluppo dell’uovo). Queste unità vengono calcolate come il prodotto del tempo in giorni e della temperatura media giornaliera di un periodo specifico.

GRADO-DÍA: Unidad para medir la duración de vida de un organismo o la duración de una fase de crecimiento particular (el desarrollo del huevo por ejemplo); estimada a partir del cálculo del producto tiempo-promedio de temperatura por encima de un intervalo específico durante un período dado.

DØGNGRADER: Enhet brukt til å måle lengden på en livssyklus eller en spesiell vekstfase hos en organisme (for eksempel eggutvikling). Beregnet som produktet av tid og gjennomsnitts temperatur over et gitt tidsintervall.

Was this helpful?
Der Begriff beschreibt die Dauer der Lichtperiode in einem 24-Stunden-Zyklus.


DAY LENGTH: Term used to describe the duration of the light period in a given 24 hours.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΦΩΤΟΣ): Ορος που αναφέρεται στη διάρκεια της φωτεινής περιόδου ενός ορισμένου 24ώρου. Πρβ. φωτοπερίοδος.

LONGUEUR DE JOUR: Terme décrivant la durée de la luminosité pendant une période donnée de 24h.

LUNGHEZZA DEL GIORNO: Termine usato per descrivere la durata del periodo di luce in un intervallo di 24 ore.

LONGITUD DEL DÍA: Término que describe la duración de la luminosidad durante un periodo dado de 24h.

DAGLENGDE: Betegnelse brukt for å beskrive varigheten av perioden det er lys i lopet 24 timer, jfr. fotoperiode.

Was this helpful?
In der Aquakultur die aktive Regulierung und Veränderung des natürlichen Tageslängenrhythmus meist über eine längere Zeitspanne hinweg, mit dem Ziel, einen alternativen Helligkeitszyklus zu erzeugen. Dies zieht im allgemeinen eine Modifikation vieler physiologischer Prozesse nach sich. Dieses Vorgehen kann zusätzlich zu anderen Produktionspraktiken z.B. Brutprogrammen angewandt werden.


DAYLENGTH MANIPULATION: In aquaculture, the active adjustment and alteration of the natural ambient daylength schedule (usually over an extended time period) to produce an alternative photoperiod cycle out of phase with the natural one and generally resulting in the modification of many physiological processes. This procedure can assist in a number of management production practices, for example in smoltification and breeding programmes.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, η τεχνητή μεταβολή της φυσικής εναλλαγής ημέρας-νύχτας (συνήθως επί ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα) με σκοπό τη δημιουργία ενός τεχνητού φωτοπεριοδικού κύκλου, διαφορετικού από τον φυσικό, ώστε να επιτευχθεί η τροποποίηση των φυσιολογικών διεργασιών πολλών οργανισμών. Η τεχνική αυτή βοηθά σε ορισμένες πρακτικές της παραγωγής, όπως π.χ. smoltification, προγράμματα διασταύρωσης.

MODULATION DE LA PERIODE DIURNE: En aquaculture, la manipulation de la photopériode, dans le but de créer un cycle déphasé par rapport au cycle naturel, permettant de modifier le processus physiologique des organismes élevés. Cette technique a pour but daméliorer la gestion de la production. (par exemple, smoltification et reproduction).

MANIPOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL GIORNO: In acquacoltura, la manipolazione del fotoperiodo naturale (solitamente durante un esteso periodo di tempo) per produrre un ciclo fotoperiodico alternativo, sfasato rispetto a quello naturale che generalmente provoca una modificazione di molti processi fisiologici. Questa procedura può agevolare molte pratiche produttive (ad esempio, la riproduzione e alcune fasi dellallevamento dei salmoni o di altre specie di interesse commerciale).

MODULACIÓN DEL PERIODO DIURNO: En acuicultura, manipulación del fotoperiodo, para crear un ciclo desfasado respecto al ciclo natural, permitiendo así modificar el proceso fisiológico de los organismos cultivados. Esta técnica tiene como objetivo mejorar la gestión de producción. (por ejemplo, esmoltificacion y reproducción.

DAGLENGDE (FOTOPERIODE) MANIPULERING: I akvakultur, den aktive justeringen og omskiftning av den naturlige fotoperioden (vanligvis over en utstrakt tidsperiode) for å danne en alternativ fotoperiodisk syklus ute av fase i forhold til den naturlige. Dette fører til modifikasjoner i mange fysiologiske prosesser. Denne prosedyren brukes i ulike sammenhenger i oppdrett der en vil styre en prosess, f.eks. smoltifisering og kjønnsmodning.

Was this helpful?
Ein zyklisches Phänomen in einer 24- Stunden- Periode.


DIEL: Daily; pertaining to a 24-hour period.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Αναφερόμενος σε ένα 24ωρο.

DIEL: Phénomène cyclique avec une période dun jour.

CIRCADIANO: Giornaliero; si riferisce ad un periodo di 24 ore.

DIAL: Fenómeno cíclico con período de un día.

DAGLIG: Vedrører en 24 timers periode.

Was this helpful?
Ein biologischer Rhythmus, der eine regelmäßige Wiederkehr von einer Tageslänge besitzt.


DIURNAL RHYTHM: A biological rhythm having a periodicity of about 24 hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Βιολογικός ρυθμός με περίοδο περίπου 24 ωρών.

RYTHME DIURNE: Rythme biologique avec une périodicité denviron 24 heures.

RITMO GIORNALIERO: Ritmo biologico che ha una periodicità di circa 24 ore.

RITMO DIURNO: Ritmo biológico con periodicidad de alrededor de 24 horas.

DØGNRYTME: Biologisk rytme med en periodisitet på om lag 24 timer.

Was this helpful?
Ein tropischer Wirbelsturm im westlichen Pazifik, besonders in der Nähe des Südchinesischen Meeres oder auf der Ostseite der Philippinen. Ein solcher Sturm wird auf den Philippinen "Baguio" genannt.


TYPHOON: A tropical cyclone originating in the western Pacific Ocean, particularly in the vicinity of the South China Sea or to the eastward of the Philippine Islands. Such a disturbance is called a Baguio in the Philippine Islands.

ΤΥΦΩΝΑΣ: Τροπικός κυκλώνας που δημιουργείται στον Δ. Ειρηνικό Ωκεανό, ειδικά κοντά στην Θάλασσα της Ν. Κίνας ή στα Ανατολικά των Φιλιππίνων. Στις Φιλιππίνες, ονομάζεται Baguio.

TYPHON: Cyclone tropical qui a son origine dans louest de locéan Pacifique, particulièrement dans le voisinage du sud de la mer de Chine ou à lest des Philippines. Une telle perturbation est appellée "Baguio" aux Philippines.

TIFONE: Un ciclone tropicale che si origina nell Oceano Pacifico occidentale, particolarmente nelle vicinanze del mare cinese meridionale o a est delle isole Filippine. Questo fenomeno nelle Filippine e chiamato " Baguio".

TIFÓN: Ciclón tropical que tiene su origen en el oeste del océano Pacífico, particularmente en los alrededores del sur del mar de China o en el oeste de Filipinas. Tal perturbación se llama “Baguio” en Filipinas.

TYFON: Tropiske virvelstormer som oppstår i det vestlige Stillehavet, særlig i nærheten av Sør Kinahavet eller øst for Filippinene. Kalles en Baguio på Filippinene.

Was this helpful?
Der indonesische Ausdruck für küstennahe Brackwasserteiche, die hauptsächlich zur Hälterung von Milchfischen und Meeräschen in den Mangroven angelegt wurden.


TAMBAK: The Indonesian name for coastal brackish water ponds, constructed mainly within the mangrove belt and originally used for milkfish and mullet culture.

ΤΑΜΠΑΚ: Το Ινδονησιακό όνομα για τις παράκτιες υδατοσυλλογές υφάλμυρων νερών, που είναι κατασκευασμένες κυρίως μέσα στη μαγκρόβια ζώνη και χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την καλλιέργεια του γαλακτόψαρου και του κέφαλου.

TAMBAK: Le nom Indonésien pour un bassin côtier saumâtre, construit essentiellement dans les mangroves, et utilisé à lorigine pour lélevage de "Milkfish" et de mulets

TAMBAK: Nome Indonesiano degli stagni di acqua salmastra costieri, siti soprattutto tra le mangrovie e originariamente utilizzati per lallevamento di milkfish e muggini.

TAMBAK: Nombre indonesio que designa un estanque salobre costero, construido esencialmente en los manglares, y utilizado originariamente para el cultivo de Milkfish y del mújol.

TAMBAK: Indonesisk navn på brakkvannsdammer i mangrovebeltet, som opprinnelig ble brukt til produksjon av milkfish og multer.

Was this helpful?
Ein Behälter zum Halten aquatischer Organismen, z.B. Fische. Derartige Becken werden aus unterschiedliche Materialien gefertigt (z.B. glasfaserverstärkter Kunststoff, Polyäthylen, Polypropylän, Beton). Artenspezifisches Beckendesign wird mehr und mehr eingesetzt.


TANK: A fish or water holding unit. Tanks are made from a variety of materials such as fibreglass and concrete. The species undergoing culture largely influences the shape of the tank being used.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Μονάδα αποθήκευσης νερού ή και ψαριών. Κατασκευάζονται από διάφορα υλικά όπως σκυρόδεμα ή fiberglass. Το καλλιεργούμενο είδος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το σχήμα της δεξαμενής που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

BASSIN(1): Unité contenant de leau et des organismes aquatiques. Construit à partir dune variété de matériaux; fibre de verre, béton etc. Les dimensions et la forme du bassin sont largement dictées par lespèce élevée.

VASCA: Struttura contenente pesce o acqua. Le vasche sono costituite da diversi materiali come vetroresina e calcestruzzo. La forma della vasca varia molto a secondo della specie allevata.

TANQUE: Unidad conteniendo agua y organismos acuáticos. Construidos en una variedad de materiales como fibra de vidrio, hormigón etc. Las formas y dimensiones de los tanques varían según la especie a criar.

KAR: Oppdrettsenheter som lages i ulike materialer (glassfiber, betong) og ulike former avhengig av oppdrettsart. F.eks. flerkantede, kvadratiske og sirkulære kar.

Was this helpful?
Vulgärname für die Tanninsäure (C76H52O46); in der Farben- und Textilindustrie verwendet und in vielen Schwarzwässern enthalten; kann ein potentieller Verschmutzungsstoff sein. In der Fischzucht eingesetzt, um bei festsitzenden Eiern (z.B. Karpfen) die klebrige Oberflächenschicht zu entfernen.


TANNIN: Popular name for tannic acid (C76H52O46) used in tanning and textiles industries: it can commonly be a water pollutant.

ΤΑΝΙΝΗ: Κοινό όνομα γιά το τανικό οξύ (C76H52O46) χρησιμοποιούμενο γιά την βαφή και στην κλωστουφαντουργία. Συχνά απαντάται ως ρύπος του νερού.

TANNIN: Nom populaire de lacide tannique (C76H52O46) utilisé dans le tannage par lindustrie des textiles: agent polluant de leau.

TANNINO: Nome comune dellacido tannico (C76H52O46) usato nelle industrie di concia e tessili

TANINO: Nombre común del ácido tánico(C76H52O46) utilizado para curtir en la industria textil: contaminante de agua.

TANNIN: Annet navn på garvesyre (C76H52O46), brukes ved garving og i tekstilindustri. Ofte som forurensing i vann.

Was this helpful?
Diejenige gestreckte Maschenweite eines Fischereinetzes, die durch eine anerkannte Meßmethode bestimmt wurde.


ACTUAL MESH SIZE: Stretched mesh dimension of a fishing net, determined by an authorised testing procedure.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ.: Το άνοιγμα του ματιού ενός διχτυού (όταν είναι τεντωμένο) του οποίου η μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένη μέθοδο.

MAILLAGE EFFECTIF: Dimensions des mailles ouvertes dun filet de pêche évaluée par une procédure autorisée.

DIMENSIONE EFFETTIVA DI UNA MAGLIA: Dimensione della maglia (luce) di una rete da pesca, stabilita da una procedura di misura autorizzata.

TAMAÑO DE MALLA EFECTIVO: Dimensiones de mallas abiertas de redes de pesca con procedimiento autorizado.

REELL MASKEVIDDE: Etter internasjonale avtaler skal en regne maskevidda i trål etter hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom masken.

Was this helpful?
Ein Bad, bei dem die Fische kurz in eine konzentrierte Lösung getaucht werden; gewöhnlich für eine Minute oder kürzer.


DIP: A type of bath treatment which involves dipping the fish into a concentrated solution of a treatment for a short period of time.

ΕΜΒΑΠΤIΣΗ: Τύπος θεραπευτικού λουτρού (βλ.λ.) που συνίσταται στη βραχύχρονη εμβάπτιση ενός ψαριού σε συμπυκνωμένο διάλυμα.

BALNEATION PONCTUELLE: Traitement par trempage, pendant une courte période, des organismes délevages dans un bain concentré dun agent prophylactique.

IMMERSIONE (TRATTAMENTO PER): Un tipo di trattamento terapeutico che consiste nell’immergere i pesci in una soluzione medicinale concentrata per breve tempo.

ZAMBULLIDA: Tipo de tratamiento en baño qué requiere zambullir los animales en un baño concentrado con una solución profiláctica durante un periodo de corta duración.

DYPPBEHANDLING: Type badebehandling som innebærer dypping av fisk i en konsentrert behandlingsløsning for en kort periode.

Was this helpful?
Ein die Fähigkeit unter Wasser benutzt zu werden oder vorzukommen beschreibender Begriff.


SUBMERSIBLE: Term used to describe the capablility of being used or occurring under water.

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά να περιγράψει την δυνατότητα κατάδυσης ή την ύπαρξη υπό το νερό.

SOUSMERSIBLE: Terme décrivant la capacité dêtre utilisé ou de se situer sous leau.

SOMMERGIBILE: Termine usato per descrivere la capacità di essere usato o stare sottacqua.

SUMERGIBLE: Término que describe la capacidad de ser utilizado o de situarse debajo del agua.

SUBMERSIBEL : Nedsenkbar. Betegnelsen beskriver egenskapen til å kunne bli brukt under vann eller noe som forekommer under vann.

Was this helpful?
Die Temperatur, auf die eine bestimmte Menge Luft bei konstantem Druck und konstantem Wasserdampfgehalt gekühlt werden muß, um eine Sättigung zu erreichen. Wenn diese Temperatur unter 00C liegt, wird sie manchmal Gefrierpunkt genannt. Der Taupunkt wird alternativ auch als die Temperatur bezeichnet, bei der der Sättigungsdampfdruck der Teilchen gleich dem aktuellen Dampfdruck oder dem konstanten Dampfdruck ist.


DEW POINT: The temperature to which a given parcel of air must be cooled at constant pressure and constant water vapour content in order for saturation to occur. When this temperature is below zero degrees, it is sometimes called the frost point. The dew point may alternatively be defined as the temperature at which the saturation vapour pressure of the parcel is equal to the actual vapour pressure of the constant water vapour.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ ΔΡΟΣΟΥ: Η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να ψυχθεί υπό σταθερή πίεση μια μάζα αέρα με σταθερή περιεκτικότητα υδρατμών, ώστε να φθάσει σε κατάσταση κορεσμού. Οταν αυτή η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 0οC, ονομάζεται ορισμένες φορές σημείο θερμοκρασίας παγετού. Τo σημείο δρόσου μπορεί να ορισθεί εναλλακτικά ως η θερμοκρασία στην οποία η πίεση κορεσμού των ατμών της αέριας μάζας ισούται με την πραγματική πίεση των περιεχομένων υδρατμών.

POINT DE CONDENSATION: La température jusquà laquelle une parcelle donnée dair doit être refroidie, à pression constante et taux de vapeur deau constant, pour que la condensation a lieu. La température à laquelle la pression de saturation en vapeur dune parcelle dair est égale à la pression actuelle de la vapeur deau quelle contient.

TEMPERATURA DI CONDENSAZIONE: La temperatura alla quale l’aria deve esser raffreddata, a pressione e tensione di vapore costante affinché avvenga la condensazione del vapore acqueo. Quando questa temperatura è inferiore agli zero gradi, essa è solitamente chiamata punto di congelamento.La temperatura di condensazione può esser alternativamente definita come la temperatura alla quale la pressione di vapore di saturazione in una massa di aria è uguale alla pressione di vapore del vapor acqueo che contiene.

PUNTO DE CONDENSACIÓN: Temperatura hasta la cual una parcela de aire debe ser enfriada, a presión constante y tasa de vapor de agua constante, para que la condensación tenga lugar. Temperatura en la cual la presión de saturación en vapor de agua de una parcela de aire es igual a la presión actual de vapor de agua que contiene.

DOGGPUNKT: Temperaturen der en gitt kvantum med luft må bli avkjølt ved konstant trykk og med et konstant innhold av vanndamp for at det skal oppstå en mettning. Når denne temperaturen er under null grader kalles doggpunktet iblant for frysepunkt. En alternativ definisjon på duggpunkt er: Temperaturen der mettnings damptrykket i beholderen er likt damptrykket til den konstante vanndampen.

Was this helpful?
Die orientierende Reaktion oder Bewegung von sich frei bewegenden Organismen. Die direkte Reaktion oder Orientierung als Antwort eines beweglichen Organismus hin zur (positiv) oder weg (negativ) von der Stimulanzquelle. Artemien sind z.B. positiv phototaktisch.


TAXIS: A directed reaction or orientation response of a free moving organism toward (positive) or away from(negative) the source of the stimulus; tactism. (for example, Artemias positive phototaxis).

ΤΑΚΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΑ: Κατευθυνόμενη αντίδραση ή απόκριση προσανατολισμού ενός ελεύθερα κινούμενου οργανισμού προς (θετική) ή μακρυά από (αρνητική) την πηγή του ερεθίσματος. (π.χ. θετικός φωτοτακτισμός της Artemia)

TAXIE: Réaction dirigée ou réponse dorientation dun organisme mobile vers (taxie positive) ou éloignant lorganisme (taxie négative) dune source de stimulus; par exemple la phototaxie positive dArtemia.

TASSIA, TROPISMO: Una reazione diretta o risposta di orientamento di un organismo che si muove liberamente verso (positivo) o in direzione opposta (negativo) alla sorgente dello stimolo; tassia (p.es. fototassia positiva dellArtemia).

TAXIS O TAXIA: Reacción dirigida o respuesta de orientación de un organismo móvil acercándose (taxia positiva) o alejándose (taxia negativa) de una fuente de estímulo; por ejemplo fototaxia positiva de Artemia,/i>.

TAKSIS: En direkte reaksjons eller orienterings prosess hos en fritt bevegelig organisme mot (positiv) eller vekk fra (negativ) fra et stimulus.. (F.eks., positiv fototaksis hos artemia).

Was this helpful?
Eine taxonomische Gruppe jeden Ranges, einschließlich aller Untergruppierungen. Jede Gruppe von Organismen, Populationen oder Taxa (Plural von Taxon), die sich hinreichend von anderen gleichen Ranges unterscheidet.


TAXON: A taxonomic group of any rank, including all the subordinate groups; any group of organisms, populations, or taxa considered to be sufficiently distinct from other such groups to be treated as a separate unit.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΤΑΞΟΝ: Ταξινομική ομάδα οποιασδήποτε βαθμίδας, που περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες ομάδες. Κάθε ομάδα οργανισμών, πληθυσμών ή τάξων που είναι επαρκώς διακριτή από άλλες τέτοιες ομάδες ώστε να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή ενότητα.

TAXON: Groupement taxonomique de nimporte quel rang, y compris les groupes subordonnés; se dit de tout groupe dorganismes, de populations ou de taxon considéré être suffisament distinct dautres groupes semblables pour être traité comme une unité à part entière; lunité taxonomique.

TAXON: Gruppo tassonomico di qualunque livello, che include tutti i livelli subordinati; qualunque gruppo di organismi, popolazioni o taxa, considerati sufficientemente distinti dagli altri gruppi per essere considerati entita separate

TAXÓN: Agrupamiento taxonómico de cualquier rango, incluyendo los grupos jerárquicamente inferiores; dícese de todo grupo de organismos o de poblaciones que se consideran suficientemente distintas de otros grupos semejantes para ser tratado como unidad a parte; unidad taxonómica.

TAKSON (fl. taksa): Enhet eller gruppe som går inn i en systematisk inndeling av planter og dyr. Den generelle betegnelsen på konkrete systematiske grupper (f.eks. art, klasse, rike).

Was this helpful?
Ein Ausdruck eines Verhältnisses zwischen Individuen oder Taxa im Sinne multidimensionalen Abstandes, wobei jede Dimension ein Charakteristikum repräsentiert, das auf der quantitiven Verschiedenartigkeitsschätzung beruht.


TAXONOMIC DISTANCE: An expression of the relationship between individuals or taxa in terms of multidimensional space, where each dimension represents a character, based on quantitative estimates of dissimilarity.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Εκφραση της σχέσης μεταξύ ατόμων ή τάξων σε όρους πολυδιάστατου χώρου, όπου κάθε διάσταση αναπαριστά ένα χαρακτηριστικό. Η ταξινομική απόσταση προκύπτει από την ποσοτική εκτίμηση της ανομοιότητας μεταξύ των ατόμων ή των τάξεων.

DISTANCE TAXONOMIQUE: Expression du degré de parenté entre individus ou entre groupes taxonomiques dans un espace pluridimensionnel, ou chaque dimension représente un caractère; basée sur une estimation quantitative de la dissemblance.

DISTANZA TASSONOMICA: Espressione di relazione tra individui o taxa in termini di spazio multidimensionale, dove ogni dimensione rappresenta un carattere, basata su stime quantitative di dissomiglianza.

DISTANCIA TAXONÓMICA: Expresión del grado de relación entre individuos o entre grupos taxonómicos en un espacio pluridimensional, dónde cada dimensión representa un carácter; basada en la estimación cuantitativa de las diferencias.

FENETISK AVSTAND: Et mål på hvor ulike to taksa er i indre og ytre bygning.

Was this helpful?
TRIBUTYLZINN. Eine in bestimmten Antifouling-Mitteln enthaltene chemische Verbindung, die bei Mollusken Imposex hervorruft.


TBT: Tri-butylin: a chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TBT: ΤRI-BUTYLTIN. Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TBE: TRI-BUTYL ETAIN.Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

TBT: Un composto chimico impiegato in pitture antifouling. Provoca disturbi riproduttivi in particolare nei molluschi.

TBE: Tributiltin: compuesto químico utilizado en ciertas pinturas "antifouling". provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TBT: Tributlyn: Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

Was this helpful?
Wird als selektives Fischgift eingesetzt, das etwa 10 - 15% der aktiven Substanz Saponin enthalten kann. Nachdem das Öl aus den Teesamen der Camellia extrahiert worden ist, wird Teesamenkuchen aus den Rückständen hergestellt. Da Saponin etwa 50 mal toxischer für Fische als für Krebse ist, wird es bei der Präparation von Teichen in der marinen Krebszucht eingesetzt, um Räuber und konkurrierende Fischarten zu eliminieren.


TEA SEED CAKE: A selective fish poison containing 10-15% of the active ingredient saponin. After oil has been extracted from the seeds of Camellia, tea seed cake can be made from the resulting residue. As saponin is 50 times more lethal to fish than it is to shrimps, it is used in crustacean farming to remove fish predators or competitors.

ΠΙΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ: Επιλεκτικό δηλητήριο που περιέχει 10-15% ενεργής σαπωνίνης. Παρασκευάζεται από σπόρους του φυτού Camellia μετά την εξαγωγή του ελαίου. Καθώς η σαπωνίνη είναι 50 φορές πιό τοξική για τα ψάρια από ότι για τις γαρίδες, το δηλητήριο αυτό χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των καρκινοειδών για την εξολόθρευση ψαριών-θηρευτών ή ανταγωνιστών.

FARINE DE GRAINES DE CAMELIA: Poison qui tue sélectivement les poissons. Suite à lextraction de lhuile des graines de camélia, le résidu qui contient 10 à 15 % de saponine, est utilisé dans le contrôle des prédateurs ou des compétiteurs dans les élevages de crevettes, la saponine étant 50 fois plus toxique envers les poissons quenvers les crevettes.

FARINA DI SEMI DI CAMELIA: Veleno selettivo per pesce contenente 10-15% di saponina attiva. La farina di semi di camelia puo essere ottenuta come sottoprodotto dallestrazione dellolio dai semi di Camelia. Come saponina e 50 volte piu letale per il pesce che per i gamberi, viene usato negli allevamenti di crostacei al fine di eliminare pesci predatori o competitori.

HARINA DE SEMILLAS DE CAMELIA: Veneno que mata selectivamente los peces. Después de la extracción del aceite de las semillas de la camelia, el residuo que contiene el 10 a15 % de saponina, es utilizado en el control de los predadores o de los competidores en los cultivos de gambas, la saponina es 50 veces más tóxica para los peces que para las gambas.

TEFROKAKE: Selektiv fiskedrepende gift med 10-15% saponin. Etter at olje er utvunnet fra Camellia-fro kan tefrokake lages av restene. Siden saponin er 50 ganger giftigere for fisk enn for reker brukes tefrokake i krepsdyroppdrett for å utrydde fisk (konkurrenter eller predatorer).

Was this helpful?
Allgemeiner Begriff, der für die Kultur von Wasserorganismen in landgestützen Anlagen (vorwiegend in offenen Teichen) verwendet wird. Typischerweise wird dieser Begriff mit der Karpfenzucht, der Forellenhaltung und der Großgarnelenzucht in Verbindung gebracht. Für die Kultur einzelner Lebensstadien der Arten werden Teiche in unterschiedlicher Größe und Auslegung eingesetzt (z.B. Laichteiche, Winterungsteiche, Brutteiche, Abwachsteiche).


POND CULTURE: Common term used to describe the cultivation of organisms in land-based ponds. This typically occurs with carp, shrimps and rainbow trout. Various pond designs are used in the different stages of an organisms development, such as spawning ponds, wintering ponds, fry ponds and on-growing ponds.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: Κοινός όρος χρησιμοποιούμενος για καλλιέργειες οργανισμών σε χερσαίες λιμνοδεξαμενές. Συνήθως χρησιμοποιείται για κυπρίνους, γαρίδες και πέστροφες. Διάφοροι τύποι λιμνοδεξαμενών χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του οργανισμού, όπως λιμνοδεξαμενές γαμετοτοκίας, διαχείμασης, γόνου και πάχυνσης.

CULTURE EN BASSIN: Nom commun utilisé pour décrire les cultures dorganismes en bassin à terre. Sapplique typiquement à la culture des carpes, des crevettes, des truites arc-en-ciel. Des configurations variées de bassins sont utilisées aux différentes étapes du développement des organismes, tels que les bassins de reproduction, dhivernage ou de grossissement.

COLTURA IN STAGNO: Allevamento di specie ittiche, in stagni scavati nel terreno. Forma di acquacoltura adatta per la carpa, la trota iridea e i gamberi. Stagni di diversa morfologia, vengono utilizzati in base ai diversi stadi di sviluppo degli organismi allevati; ad esempio: stagni di deposizione, di svernamento, di svezzamento e di ingrasso.

CULTIVO EN ESTANQUE: Nombre común utilizado para describir los cultivos de organismos en estanque de tierra. Se aplica típicamente al cultivo de carpas, gambas, truchas arco iris. Varios tipos de estanques son utilizados durante las diferentes etapas del desarrollo de los organismos, tales como los estanques de reproducción, de invernar o de engorde.

DAMOPPDRETT: Vanlig betegnelse brukt ved oppdrett av organismer i landbaserte dammer. Vanlig ved oppdrett av karpe, reker og regnbueørret. Ulike damtyper brukes ved de ulike utviklingsstadiene til en oppdrettsart, som gytedammer, overvintringsdammer, yngeldammer og tilvekstsdammer.

Was this helpful?
Ein Verfahren, bei dem der Reproduktionsvorgang in einem speziellen Laichteich stattfindet.


POND SPAWNING: Spawning in a specifically- designed pond equipped with nests or other containers for the deposition of eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ ΣΕ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΗ: Γαμετοτοκία σε ειδικά σχεδιασμένη υδατοσυλλογή, εφοδιασμένη με φωλιές-καταφύγια ή άλλα δοχεία για την εναπόθεση των αυγών. Χρησιμοποιείται π.χ. στην καλλιέργεια κυπρίνων.

FRAI EN BASSIN: Le frai dans un bassin spécifiquement conçu à cet effet et équipé de nids ou de récipients dans lesquels sont déposés les oeufs.

RIPRODUZIONE IN STAGNO : Riproduzione in stagno apposito, allestito con substrati e strutture adatte alla deposizione delle uova.

DESOVE EN ESTANQUE: El desove en un estanque específicamente concebido a este fin y equipado de nidos o de recipientes en los cuales son desposados los huevos.

DAMGYTING: Gyting i spesiallagete dammer med reir eller andre konstruksjoner for avsetning av egg.

Was this helpful?
Die Erweiterung von kleinen Blutgefäßen in der Haut und den Kiemen.


TELANGIECTIASIS: The dilation of the small blood vessels of the skin and gills.

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΑ: Διαστολή των μικρών αιμοφόρων αγγείων του δέρματος και των βραγχίων.

TELANGIECTASIE: Dilatation des vaisseaux capillaires de la peau et des branchies.

TELANGECTASIA: Dilatazione di piccoli vasi ematici cutanei e branchiali.

TELANGIECTIASIS: Dilatación de capilares de la piel y de las branquias.

TELEANGIEKTASE: Utvidelser av små blodkar i hud og gjeller.

Was this helpful?
Eine Unterabteilung der Unterklasse Actinopterygii (Klasse Osteichthye (Knochenfische) (mit mehr als 28000 Arten); besteht aus 4 Unterklassen; inneres Skelet enthält Knochengewebe; operculum basiert auf dem zweiten Hyoidbogen; die Strahlen der Dorsalen und Analen basieren auf knöchernen Basalstrahlen; die Mehrzahl der kultuvierten Arten gehören zu dieser Unterklasse.


TELEOST: A sub-division of the sub-class actinopterygii, Class Osteichthyes(bony fish) (with more than 28000 species); consists of 4 sub-classes; internal skeleton contains bony tissue; operculum based on the second hyoid arch; rays of the dorsal and anal fins based on bony basal rays; the most commonly cultured fish species belong to this order.

ΤΕΛΕΟΣΤΕΟΙ: Υποδιαίρεση της υπόταξης Actinopterygii, κλάση Osteichthyes με πάνω από 28000 είδη. Αποτελείται από 4 υποκλάσεις. Ο εσωτερικός σκελετός αποτελείται από οστίτη ιστό, το βραγχιακό επικάλυμμα ξεκινάει από το υοειδές τόξο, το ραχιαίο και το εδραίο πτερυγίου υποβαστάζονται από οστέινες ακτίνες. Στην τάξη των οστεϊχθύων ανήκουν τα πιο κοινά καλλιεργούμενα είδη ψαριών.

TELEOSTÉEN: Sous-division de la sous-classe des actinopterygés. La classe des Ostéichthyéens (poissons osseux) comportent plus de 28000 espèces et se divise en 4 sous-classes. Le squelette interne est osseux. L’opercule est monté sur la deuxième arche hyoïde. Les raies des nageoires dorsales et anales sont montées sur des raies basales osseuses. Les poissons les plus couramment cultivés appartiennent à ce groupe.

TELEOSTEI: Sotto-divisione della sotto-classe Attinopterigi, Classe Osteitti (pesci ossei), con piω di 28.000 specie; consiste di 4 sotto-classi; lo scheletro interno θ costituito da tessuto osseo, lopercolo sibasa sul secondo arco ioide, i raggi delle pinne dorsale ed anale sono basate su raggi basali ossei; le piω comuni specie ittiche allevate appartengono a tale ordine.

TELEÓSTO: Una subdivisión de la subclase actinopterigios, clase Osteíctios (peces óseos) con más de 28000 especies; consiste de 4 subclases; el esqueleto interno es óseo; el opérculo está asentado en el segundo arco hioideo; los radios de las aletas dorsales y anales están basadas en radios basales óseos; las especies comunmente usadas en acuicultura pertenecen a este orden.

TELEOST: En undergruppe av underklassen Actinopterygii, Klasse Osteichytes (beinfisk) (med mer en 28000 arter); består av 4 underklasser; internt skjelett inneholder forbeinet vev; operculum støttes av hyoidbuen (2. visceralbue); finnestråler (lepidotrich og actinotrich) i dorsal- og analfinnene har basis på beinståler kalt pterygiophorer; de vanligste oppdrettsartene finnes i denne klassen.

Was this helpful?
Das Studium der Feuchtgebiete, Moore und Marschen. Gebräuchlicher im Deutschen ist der Begriff Limnologie.


TELMATOLOGY: The study of wetlands, swamps and marshy areas.

ΤΕΛΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Μελέτη των τελμάτων, των ελών και βαλτωδών περιοχών.

LIMNOLOGIE/TELMATOLOGIE: Létude des marais et des marécages.

TELMATOLOGIA : Studio di aree umide, palustri e acquitrinose.

LIMNOLOGÍA/TELMATOLOGÍA: El estudio de marisma y de ciénaga.

TELMATOLOGI: Læren om våtmarker, sumper og myrlendte områder.

Was this helpful?
Die orientierende Reaktion eines beweglichen Organismus auf einen einzelnen Reiz, unabhängig von anderen Stimulationsquellen; Zielorientierung.


TELOTAXIS: An orientation response of a motile organism to a single stimulus without reference to other sources of stimulation; goal orientation.

ΤΕΛΟΤΑΚΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΛΟΤΑΞΙΑ: Απάντηση προσανατολισμού ενός κινούμενου οργανισμού σένα μεμονωμένο ερέθισμα και ανεξάρτητα άλλων ερεθισμάτων. Στοχοπροσήλωση. Πρβλ. κλινοτακτισμός, τροποτακτισμός.

TELOTAXIE: Réponse dorientation dun organisme mobile à une source de stimulus sans référence aux autres sources de stimulus; orientation avec un but.

TELOTASSIA: Risposta di orientamento di un organismo mobile ad un singolo stimolo ed indifferenza per altre sorgenti di stimolo; orientamento con un obiettivo preciso.

TELOTAXIA: Respuesta de orientación de un organismo móvil hacia una fuente de estímulo sin referencia a otras fuentes de estímulo; orientación con objetivo.

TELOTAKSIS: Orienteringsrespons hos en bevegelig organisme på ett enkelt stimulus uavhengig av andre stimulasjonskilder. Jfr. klinotaksis.

Was this helpful?
Der Schwanz"des Abdomens (bei Crustaceen).


TELSON: The "tail" of the abdomen (in crustaceans).

ΤΕΛΣΟΝ: Η "ουρά" της κοιλίας (στα καρκινοειδή).

TELSON: Dernier segment abdominal des arthropodes (chez les crustacés par exemple).

TELSON: La coda o parte terminale delladdome (nei crostacei).

TELSON: Último segmento abdominal de artrópodos (en los crustáceos por ejemplo).

TELSON: Halen på bakkroppen (abdomen) hos krepsdyr.

Was this helpful?
Temperatur ist die quantitative Beschreibung des Wärmezustands. Die einzige Temperaturskala mit einer absoluten Basis in der Natur ist die Thermodynamische Temperaturskala nach Kelvin (TKTS), die auf Funktionen beruht, welche direkt vom ersten und zweiten Gesetz der Thermodynamik abgeleitet werden können. Da die untere Grenze dieser Skala der absolute Nullpunkt ist, und da sie aufgrund ihrer Definition linear verläuft, benötigt man nur einen Bezugspunkt, der ungleich Null ist, um die Temperaturk


TEMPERATURE: Temperature is the quantitative statement concerning heat. The only temperature scale with an absolute basis in nature is the Thermodynamic Kelvin Temperature Scale (TKTS), which is based on functions that can be deduced directly from the first and second laws of thermodynamics. Since the lower limit of the TKTS is absolute zero, and since it is linear by definition, only one non-zero reference point is required to establish its slope. The reference point of 00C was chosen because it

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ: Μέγεθος που εκφράζει την ένταση της θερμότητας. Η μόνη θερμοκρασιακή κλίμακα με απόλυτη φυσική βάση είναι η Θερμοδυναμική Θερμοκρασιακή Κλίμακα Kelvin (TKTS), η οποία βασίζεται σε φαινόμενα που βασίζονται απευθείας στον πρώτο και στον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Επειδή το κατώτερο όριο της κλίμακας Κelvin είναι το απόλυτο μηδέν και επειδή η κλίμακα είναι εξ ορισμού γραμμική , απαιτείται ένα μόνο μη-μηδενικό σημείο αναφοράς ώστε να προσδιοριστθεί η κλίση της. Το σημείο αναφοράς τω

TEMPERATURE: La température est une mesure quantitative concernant la chaleur. Pour quune mesure soit rationelle, il doit y avoir un accord concernant léchelle des valeurs numériques et les dispositifs servant à réaliser et à afficher ces valeurs. La seule échelle de température avec un fondement absolu naturel est lechelle thermodynamique de Kelvin qui est basée sur des fonctions qui peuvent être directement déduites à partir de la première et deuxième loi de la thermodynamique. Puisque la limite inférieure

TEMPERATURA: La temperatura e una misura quantitativa del calore. Lunica scala di temperature con base assoluta e la scala termodinamica di Kelvin (TKTS), che si basa su funzioni che possono essere dedotte direttamente dalla prima e dalla seconda legge della termodinamica. Essendo lo zero assoluto il limite inferiore della TKTS, ed essendo la scala lineare per definizione, per stabilire la sua pendenza e necessario un solo punto di riferimento avente valore diverso da zero. Il punto di riferimento di 00

TEMPERATURA: La temperatura es una medida cuantitativa de calor. Para que una medida sea racional, debe haber acuerdo sobre la escala de valores y los dispositivos que sirven para dar estos valores. La única escala de temperatura con criterio natural y absoluto es la escala termodinámica de Kelvin que se basa sobre las funciones que pueden ser directamente deducidas a partir de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dado que el limite inferior de esta escala es el cero absoluto y que, por definició

TEMPERATUR: Kvantitativt mål for varme. Eneste temperaturskala med absolutt basis i naturen er ”Thermodynamic Kelvin Temperature Scale” (TKTS), som er basert på funksjoner direkte avledet fra første og andre lov om termodynamikk. Siden den nedre grensen for TKTS er absolutt null og den er lineær ved definisjon, er bare ett ikke-null referansepunkt nødvendig for å fastslå stigningen. Referansepunktet 00C ble valgt siden dette er likevektstemperaturen for vann i væske- og fastform ved atmosfærisk t

Was this helpful?
Q10-Wert. Der quantitative An- oder Abstieg des Stoffwechsels pro 100C Anstieg oder Abnahme der Körper- (Umwelt) Temperatur.


TEMPERATURE COEFFICIENT: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.

COEFFICIENT DE TEMPERATURE: Q10. Le changement quantitatif du taux de métabolisme provoqué par un changement de température corporelle (environnementale) de 100C.

COEFFICIENTE TERMICO: Q10 o coefficiente di vant Hoff. Il tasso di incremento metabolico per ogni 100C di aumento della temperatura corporea (o ambientale negli organismi pecilotermi). Per le reazioni chimiche il valore di Q10 e 2.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA: Q10. El cambio cuantitativo de la tasa metabólica provocado por un cambio de temperatura corporal (ambiental) de 100C.

VAN`T HOFF Q10 FAKTOR: Den kvantitative økningen eller minkingen i metabolsk rate for hver 100C økning eller minking i kropps (omgivelse) temperatur.

Was this helpful?
Die Trennung von Wasserkörpern unterschiedlicher Temperatur aufgrund der Ausbildung einer Thermokline (Sprungschicht) im Wasser, durch die zwei Wassermassen unterschiedlicher Dichte getrennt werden. Die Übergangsschicht kann sehr dünn sein (eine Handbreit in kleinen Seen und Teichen; oft als Sommerstagnation auftretend) oder sehr ausgedehnt sein (gradueller Übergang; in ozeanischen Systemen).


THERMAL STRATIFICATION: The division of a water body into layers of different temperature and density, owing to the development of a thermocline. The transitional layer can be very narrow, especially in small freshwater lakes and deep aquacultural ponds where thermal stratification often remains stable only during summer stagnation. Alternatively, the layers can be relatively extended, as is often the case in oceanic systems.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ: Ο σχηματισμός σε ένα υδατικό σύστημα επάλληλων στρώματων διαφορετικής θερμοκρασίας και πυκνότητας (ανάπτυξη θερμοκλινικής βλ.λ.). Το μεταβατικό στρώμα ενδέχεται να είναι πολύ λεπτό όπως σε μικρές λίμνες ή βαθειές δεξαμενές υδατοκαλλιέργειας, όπου η θερμοκρασιακή στρωμάτωση συχνά παραμένει σταθερή μόνο κατά την διάρκεια της θερινής στασιμότητας ή πολύ εκτεταμένο όπως συχνά παρατηρείται σε ωκεάνεια συστήματα.

STRATIFICATION THERMIQUE: La division dun plan deau en couches horizontales de température et de densité différentes, suite au développement dune thermocline. La zone de transition entre couches peut être très étroite, surtout dans les petits lacs deau douce et les étangs aquacoles profonds dans lesquels la stratification reste stable uniquement pendant la période de stagnation estivale. Au contraire, cette zone est parfois très étendue; ceci est souvent le cas dans les systèmes océaniques.

STRATIFICAZIONE TERMICA: Divisione di un corpo dacqua a diverse temperature e densita, conseguente allo sviluppo di un termoclino (vedi). Lo strato di transizione puo essere molto limitato, specialmente in piccoli laghi di acqua dolce e in bacini acquacolturali profondi, dove la stratificazione termica spesso rimane stabile solo durante il ristagno estivo. Alternativamente, gli strati possono essere relativamente estesi, come spesso accade nei sistemi oceanici.

ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA: División de una masa de agua en capas horizontales de temperatura y de densidad diferentes, después del desarrollo de una termoclina. La zona de transición entre capas puede ser muy estrecha, sobre todo en los pequeños lagos de agua dulce y estanques acuícolas profundos en los cuales la estratificación queda estable únicamente durante el periodo de estancamiento estival. Al contrario, esta zona es a veces muy extendida; eso es a menudo el caso de sistemas oceánicos.

TEMPERATURSTRATIFIKASJON: Oppdeling av en vannmasse i sjikt med ulik temperatur og tetthet, skyldig i dannelse av termoklin. De ulike vannlagene kan være svært smale, spesielt i små innsjøer og dype oppdrettsdammer der stratifikasjonen kun er stabil under sommerstagnasjonen. I havet er ofte lagen mer utstrakte.

Was this helpful?
Physiologischer Streß, der durch plötzliche oder schnelle Temperaturänderungen hervorgerufen wird. Eine schnelle Temperaturänderung wird oft als eine Änderung um mehr als 30C pro Stunde definiert.


TEMPERATURE SHOCK: Physiological stress induced by sudden or rapid changes in temperature, defined by some as any change greater than 30C per hour.

ΘΕΡΜIΚΟ ΣΟΚ: Φυσιολογική ένταση που προέρχεται από ξαφνικές ή γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και που ορίζεται από ορισμένους ως αλλαγή μεγαλύτερη από 30C ανά ώρα.

CHOC THERMIQUE: Stress physiologique induit par un changement subit ou rapide de température, défini par certains comme un changement de température dont le taux excède 30C par heure.

SHOCK TERMICO: Stress fisiologico indotto da improvvise e rapide variazioni di temperatura, definito da alcuni autori come qualsiasi variazione termica superiore a 30C/ora.

CHOQUE TÉRMICO: Estrés fisiológico inducido por un aumento repentino o rápido de temperatura definido por algunos como un cambio de temperatura que supera 3 0C por hora.

TEMPERATURSJOKK: Fysisk stress indusert ved brå endringer i temperatur. Noen plasser definert som endringer som er større enn 30C i timen.

Was this helpful?
Eine plötzliche und drastische Veränderung in der Wassertemperatur, die sich auf verschiedene Körperfunktionen auswirkt und sich in veränderter Herzschlagfrequenz, Änderungen des Blutdrucks und der Hämolyse, Zusammenbruch der Kiemenkapillaren und Stress manifestiert. Derartige Vorkommnisse verändern signifikant die stoffwechselphysiologischen Leistungen des Organismus und kann zum Tode führen. Wärmeschocks werden eingesetzt, um Polyploidie in Arten der Aquakultur während früher embryonaler Stadi


THERMAL SHOCK: A sudden drastic change in water temperature affecting different body functions, manifested as altered heartbeat, change in blood pressure and haemolysis, breakdown of gill capillaries and causing stress, etc; such events significantly affect fish performance and may cause death. Heat shock is used to induce polyploidy in aquaculture species during the early developmental stage.

ΘΕΡΜΙΚΟ SHOCK: Ξαφνική αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού η οποία επηρεάζει διαφορετικές λειτουργίες του σώματος όπως είναι η μεταβολή του καρδιακού παλμού, η αλλαγή της πίεσης του αίματος, η αιμόλυση, η ρήξη των βραγχιακών τόξων, η δημιουργία κατάστασης stress κ.α. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά του ψαριού και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Το θερμικό shock χρησιμοποιείται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία πολυπλοειδίας.

CHOC THERMIQUE : Changement brutal de la température de l’eau qui affecte diverses fonctions corporelles qui se manifestent par le changement du rythme cardiaque, laltération de la pression artérielle et du taux d’hémolyse, pouvant mener à l’éclatement des capillaires branchiaux et provoquer un stress. De tels événements peuvent affecter de façon significative la performance des poissons et induire leur mort. Technique utilisée afin d’induire la polyploïdie chez certaines espèces aquacoles pendant les étapes pré

SHOCK TERMICO: (1) Un cambiamento drastico improvviso nella temperatura dell’acqua che ha effetto su diverse funzioni del corpo. Questo cambiamento si manifesta con alterazione dell’attività cardiaca, variazioni di pressione, emolisi, collasso dei capillari delle branchie, stress, ecc; tali eventi hanno effetto sulla performance del pesce e possono portare a morte. (2) Lo shock termico viene usato anche per indurre la poliploidia nelle specie di allevamento, durante le prime fasi dello sviluppo dell’uovo fecon

SHOCK TÉRMICO: (1) Cambio brusco de temperatura del agua que afecta diferentes funciones corporales manifestadas como alteración del ritmo cardíaco, cambios en la presión sanguínea, hemólisis, rompimiento de capilares branquiales y estrés; estos eventos afectan significativamente el equilibrio fisiológico y puede causar la muerte. (2) Se usa shock térmico para inducir poliploidía en especies acuícolas durante el desarrollo.

TEMPERATURSJOKK: (1) En plutselig drastisk forandring i vanntemperaturen som har innvirkning på forskjellige kroppsfunksjoner. Viser seg som forandring i hjerteslag og blodtrykk, hemolyse, nedbrytning av gjellekapillærer og stressreaksjoner. Påvirker ytelsen til fisk og kan føre til dødelighet.( 2) Varmesjokk kort tid etter befruktning brukes for å indusere polyploiditet hos oppdrettsarter.

Was this helpful?
DNA-Sequenz, die der RNA das Ende der Transkriptionpolymerase anzeigt.


TERMINATOR: DNA nucleotiode sequence which indicates the end of the transcription by RNA polymerase.

ΑΠΟΛΗΚΤΗΣ: Αλληλουχία νουκλεοτιδίων DNA που επισημαίνει το τέλος της μεταγραφής από την RNA πολυμεράση.

TERMINATEUR: Courte séquence nucléotidique sur lADN en aval dun gène agissant comme signal de terminaison de la transcription par l ARN polymérase.

TERMINATOR: Sequenza nucleotidica di DNA indicante la fine della trascrizione dellRNA polimerasi.

SECUENCIA STOP: Secuencia nucleica corta de ADN que indica el fin de transcripción mediante la RNA polimerasa.

TERMINATOR: DNA-sekvens som indikerer slutt på transkripsjon med RNA-polymerase.

Was this helpful?
Eines der tetrazyklinen Antibiotika, die von Streptomyces rimosus produziert werden und gegen ein breites Spektrum bakteriologischer Fischkrankheiten wirksam sind.


TERRAMYCIN: One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΤΕΡΑΜΥΚΙΝΗ: Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

TERRAMYCINE: Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

TERRAMICINA: Antibiotico, appartenente alla classe delle tetracicline, prodotto da Streptomyces rimosus, efficace contro molti batteri patogeni nei pesci. Il suo impiego in acquacoltura è regolamentato.

TERRAMICINA: Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

TERRAMYCIN: Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

Was this helpful?
Die männlichen Keimdrüsen.


TESTES: Male reproductive organs.

ΟΡΧΕΙΣ: Αναπαραγωγικοί αδένες των αρσενικών.

TESTICULE: Glande génitale mâle.

TESTICOLI: Gonadi maschili; organi riproduttori maschili.

TESTÍCULO: Órgano reproductor masculino.

TESTIKLER (TESTIS): Hanlige forplantningsorgan. Er hos fisk to parete, flate organer som ligger langs undersiden av nyre.

Was this helpful?
Das wichtigste androgene Steroidhormon, das von den Testes der Vertebraten ausgeschüttet wird. Dieser Vorgang wird von den gonadotropen Hormonen der Hypophyse kontrolliert. Testosteron kontrolliert die primären and sekudären Geschlechtsmerkmale und in einigen Fällen auch das Reproduktionsverhalten. Der Precursor Keto-Testosteron (Androsteron) wird auch Fischen verabreicht (gewöhnlich mit der Nahrung), um Wachstum und Geschlechtsreife zu beeinflussen (z.B. Augenfleck-Umberfisch Sciaenops ocellatu


TESTOSTERONE: The major androgenic hormone that is produced in the vertebrate testis under the control of pituitary gonadotropic hormones. The steroid hormone controls primary and secondary sexual characters and in some cases reproductive behaviour. the testosterone precursor keto-testosterone (androsterone) is administered to fish, usually by means of diet, in order to affect growth and sexual maturation rates (e.g. in Red drum Sciaenops ocellatus). Stocks of Tilapia aurea are produced by treating newly-hatc

ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ: Η κύρια ανδρογόνος ορμόνη που παράγεται στους όρχεις των σπονδυλωτών υπό τον έλεγχο της γοναδοτροπικών (βλ.λ) ορμονών της υπόφυσης. Η στεροειδής αυτή ορμόνη ελέγχει τα πρωτογενή και δευτερογενή φυλετικά χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις την αναπαραγωγική συμπεριφορά. Ο πρόδρομος της τεστοστερόνης, η κετο-τεστοστερόνη (ανδροστερόνη) χορηγείται στα ψάρια, συνήθως μέσω της τροφής, ώστε να επηρεάσει τους ρυθμούς της αύξησης και της φυλετικής ωρίμανσης (π.χ. στο Στικτομυλοκόπι Sciaenops oce

TESTOSTERONE: Principale hormone androgène, sécrétée par les testicules sous le contrôle des hormones gonadotropes pituitaires. Cette hormone stéroïde contrôle les caractères sexuelles primaires et sécondaires, et parfois le comportement reproductif. Le précurseur kétotestostérone (androstérone) est administré aux poissons, normalement par lintermédiaire de lalimentation, afin daméliorer la croissance et la vitesse de maturation sexuelle (chez Sciaenops ocellatus par exemple). Des stocks de Tilapia aurea mâle

TESTOSTERONE: Il piu importante ormone androgeno, viene prodotto nei testicoli dei vertebrati sotto il controllo degli ormoni gonadotropi ipofisari (vedi). Gli ormoni steroidi controllano i caratteri sessuali primari e secondari e in alcuni casi il comportamento riproduttivo. Lormone cheto-sterone (androsterone), precursore del testosterone, viene somministrato ai pesci attraverso la dieta al fine di influenzare la crescita e la maturazione sessuale (ad esempio inSciaenopus ocellatus). Gruppi di Tilapia aurea

TESTOSTERONA: Principal hormona andrógena, secretada por los testículos bajo el control de hormonas gonadotrópicas pituitarias. Esta hormona esteroide controla los caracteres sexuales primarios y secundarios, y a veces el comportamiento reproductor. El precursor ketotestosterona (androsterona) se administra a los peces, normalmente mediante la alimentación, con el fin de mejorar el crecimiento y la velocidad de maduración sexual (en el caso de Sciaenops ocellatus por ejemplo). Se pueden obtener por ejemplo, s

TESTOSTERON: Det viktigste androgenet, som hos virveldyr produseres i testiklene under kontroll av peptidhormoner som skilles ut fra hypofysen. Hormonet kontrollerer primære og sekundære kjønnskarakterer, og i noen tilfeller gyteatferd. Forløperen til testosteron, keto-testosteron (androsteron), gis (vanligvis via fôr) til fisk for å påvirke vekst og kjønnsmodningsrate (f.eks. rød havgjørs, Sciaenops ocellatus). Tilapia aurea produseres ved å behandle nyklekket yngel med testosteron analogen, metyl-testoste

Was this helpful?
Eine Gattung der Dinoflagellaten (einzellige Alge), die oftmals in Standkulturen in Brutanstalten als Naturnahrung für Filtrierer gezüchtet wird (z.B. für die Larvenanzucht von Bivalvia oder Salinenkrebse (Artemia salina)). Letztere werden an Fischlarven verfüttert.


TETRASELMIS: A genus of flagellates (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for filter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp (Artemia salina).

TETRASELMIS: Γένος μαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη), που καλλιεργείται μαζικά στα εκκολαπτήρια ως πηγή τροφής γιά διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως ο γόνος και οι προνύμφες των διθύρων μαλακίων, ή η Artemia salina.

TETRASELMIS: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire) cultivée en milieu clos dans les écloseries afin dalimenter les animaux filtreurs tels que les larves et naissain de mollusques bivalves et les artémies.

TETRASELMIS: Genere di flagellati (alghe unicellulari) allevato nelle avannotterie per alimentare organismi filtranti, come larve di molluschi bivalvi o Artemia salina.

TETRASELMIS: Género de dinoflagelados (algas unicelulares) cultivado en medio cerrado en los criaderos con el fin de alimentar animales filtrantes como larvas de moluscos bivalvos y artemias.

TETRASELMIS: Slekt med flagellater (encellede alger), som dyrkes ved klekkerier som fode for filterspisende organismer (f.eks. skjell larver og yngel, eller saltkreps, Artemia salina).

Was this helpful?
Ein Teil des Diencephalons im Hirn. Seine Funktion besteht in der Wahrnehmungskoordination; die Vermittlung von olfaktorischen und motorischen Körperimpulsen an die Rückenmarks- und spinalen Bahnen.


THALAMUS: An area of the vertebrate forebrain. Its function is in sensory co-ordination; sensory information from the spinal cord, brainstem and cerebellum is relayed to the cerebral cortex via the thalamus.

ΘΑΛΑΜΟΣ: Τμήμα του προσθεγκεφάλου των σπονδυλωτών. Λειτουργία του είναι ο συντονισμός των αισθητηρίων. Πληροφορίες αισθητηρίων από τον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα μεταδίδονται στον εγκεφαλικό φλοιό μέσω του θαλάμου.

THALAMUS: Partie du diencéphale du cerveau. Cest un centre de coordination sensorielle servant de relais pour les influx spinaux, médullaires et cerébelleux vers le cortex cérébral.

TALAMO: Area del proencefalo dei vertebrati. Ha funzione di coordinazione sensoriale; linformazione sensoriale dal midollo spinale, dal tronco encefalico e dal cervelletto perviene alla corteccia cerebrale attraverso il talamo.

TÁLAMO: Parte del cerebro. Es un centro de coordinación sensorial que sirve como transmisor de informaciones espinales, medulares y cerebrales hacia el cerebro.

THALAMUS: Område i diencephalon (nest fremste hjernedelen). Senter for sensoriske impulser. Sensoriske impulser fra ryggmargen, hjernestammen og cerebellum bringes videre til hjernebarken via thalamus.

Was this helpful?
Der einfache, vegetative Teil von Makroalgen, der keine Differenzierung in Wurzel, Stamm und Blatt aufweist.


THALLUS: Simple, vegetative body of macroalgae, showing no differentiation into root, stem and leaf.

ΘΑΛΛΟΣ: Απλό, βλαστητικό, φυτικό σώμα των μακροφυκών που δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση σε ρίζα, βλαστό και φύλλα.

THALLE: Appareil végétatif des plantes inférieures ne montrant aucune différenciation de type tige, feuilles ou racine.

TALLO: Corpo vegetativo semplice di macroalghe, non mostra alcuna differenziazione tra radice, stelo e foglia.

TALO: Aparato vegetativo de plantas inferiores que no muestra ninguna diferenciación de tipo, tallo, hoja o raíz.

TALLUS: Den vegetative delen av makroalger (tang/tare), viser ingen oppdeling i rot, stamme og bland.

Was this helpful?
Zur Kranken- oder Heilbehandlung gehörend.


THERAPEUTIC: Serving to heal or cure.

ΘΕΡΑΠΕΥΤIΚΟΣ: Αυτός που χρησιμεύει για να επουλώνει ή να θεραπεύει.

THERAPEUTIQUE: Qui sert à traiter ou guérir.

TERAPEUTICO: Che serve a curare o a guarire.

TERAPÉUTICO: Que sirve para tratar o curar.

TERAPEUTISK: Skal lege eller helbrede.

Was this helpful?
Jede Art der Behandlung einer Krankheit.


THERAPY: Any type of treatment of a disease, e.g. vaccine therapy.

ΘΕΡΑΠΕIΑ: Οποιοσδήποτε τύπος θεραπείας μιας ασθένειας, π.χ. η θεραπεία με εμβόλιο.

THERAPIE: Se dit de toute traitement dune maladie, thérapie par vaccin par exemple.

TERAPIA: Qualsiasi trattamento di una patologia, ad esempio terapia con vaccini.

TERAPIA: Dícese de todo tratamiento de una enfermedad; terapia por vacunación por ejemplo.

TERAPI: En type behandling av en sykdom, f.eks. vaksineterapi.

Was this helpful?
Eine graphische Darstellung der Überlebensbedingungen bei der Exposition gegenüber verschiedenen Temperatur-Zeit-Kombinationen.


THERMAL RESISTANCE CURVE: A graph delineating the conditions for survival (usually at the 50 % level) for organisms exposed to different temperature-time combinations.

ΘΕΡΜIΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ: Διάγραμμα που περιγράφει τις συνθήκες που επιτρέπουν την επιβίωση του 50% ενός συνόλου οργανισμών που εκτίθενται σε διαφορετικές θερμοκρασίες επί διαφορετικούς χρόνους.

COURBE DE RESISTANCE THERMIQUE: Courbe graphique décrivant le taux de survie (normalement de 50 % dune population) dorganismes exposés à différentes combinaisons de température et de durée dexposition.

CURVA DI RESISTENZA TERMICA: Grafico che rappresenta le condizioni per la sopravvivenza (usualmente ad un livello del 50%) per organismi esposti a differenti combinazioni temperatura - tempo.

CURVA DE RESISTENCIA TÉRMICA: Curva gráfica que describe la tasa de supervivencia (normalmente de 50% de una población) de organismos expuestos a diferentes combinaciones de temperatura y de duración de exposición.

VARMERESISTANSKURVE: Graf som skildrer overlevelsesevnen (vanligvis 50%) til organismer som utsettes for forskjellige temperatur-tid kombinasjoner.

Was this helpful?
Halbleiter mit temperaturbedingtem Widerstand.


THERMOCOUPLE: A temperature-sensitive bimetallic probe.

ΘΕΡΜIΚΟ ΖΕΥΓΟΣ: Θερμο-ευαίσθητος διμεταλλικός αισθητήρας. (ηλεκτρόδιο)

THERMOCOUPLE: Sonde bimétallique sensible à la température; couple thermo-électrique.

TERMOCOPPIA: Sonda bimetallica sensibile alla temperatura.

TERMOPAR: Sonda bimetálica sensible a la temperatura; par termoeléctrico.

VARMEELEMENT: Temperatur sensitiv bimetallisk probe.

Was this helpful?
Die Zone der raschen Temperaturänderung in einem thermisch geschichteten Wasserkörper (horizontale Temperatursprungschicht) zwischen der wärmeren überliegenden (s.a. Epilimnion im Süßwasser) und der kälteren darunter liegenden Schicht (s.a. Hypolimnion im Süßwasser). Grundsätzlich kann die Thermokline in tiefen Seen und Meeren entweder saisonal (aufgrund der Aufwärmung von Oberflächenwasser im Sommer) oder permanent sein.


THERMOCLINE: The zone of rapid temperature change in a thermally-stratified body of water, the layer of water (horizontal temperature discontinuity layer) between the warm upper layer and the cool bottom layer. The principal thermocline in deep lakes and oceans are either seasonal, due to heating of the surface water in summer, or permanent.

ΘΕΡΜΟΚΛIΝΕΣ: Η ζώνη απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας σένα θερμικά στρωματοποιημένο όγκο νερού. Το στρώμα νερού (στρώμα οριζόντιας θερμοκρασιακής ασυνέχειας) μεταξύ του ανώτερου θερμού στρώματος (βλ. επιλίμνιο των γλυκών νερών) και του κατώτερου ψυχρού στρώματος (βλ. υπολίμνιο των γλυκών νερών). Τα κυριότερα θερμοκλινή στις βαθειές λίμνες και τους ωκεανούς είναι είτε εποχιακά, οφειλόμενα στην θέρμανση των επιφανειακών νερών το καλοκαίρι, είτε μόνιμα.

THERMOCLINE: Zone de changement rapide de température dans une masse deau à stratification thermique; la zone entre la couche supérieure tempérée (cf. epilimnion en eau douce) et la couche inférieure plus froide. Les thermoclines principales des lacs profonds et des océans sont soit saisonnières à cause du réchauffement des eaux superficielles en été, soit permanentes.

TERMOCLINO: Zona di rapida variazione della temperatura in corpi di acqua stratificati termicamente, lo strato di acqua (strato orizzontale di discontinuita termica) compreso tra uno superiore caldo ed uno inferiore freddo. Il termoclino principale nei laghi profondi e negli oceani puo essere sia stagionale, dovuto al riscaldamento estivo della massa di acqua superficiale, sia permanente.

TERMOCLINA: Zona de cambio rápido de temperatura en una masa de agua con estratificación térmica; la zona entre la capa superior templada y la capa inferior más fría. Las termoclinas principales de lagos profundos y de océanos estacionales a causa del calentamiento de aguas superficiales en verano o permanentes.

TERMOKLIN (SPRANGSJIKTET): Sone med hurtige temperatursvingninger i en vannmasse med temperaturstratifikasjon. Vannlaget mellom det varme øvre laget (epilimnion i ferskvann) og det kalde bunnlaget (hypolimnion i ferskvann). Hovedsakelig er termoklinen i dype innsjøer eller havet enten sesongpreget grunnet oppvarming av overflatevann om sommeren eller permanent.

Was this helpful?
Die zielgerichtete Reaktion eines beweglichen Organismus auf einen andauernden Kontakt mit einer festen Oberfläche.


THIGMOTAXIS: A directed response of a motile organism to a continuous contact with a solid surface; stereotaxis.

ΘIΓΜΟΤΑΚΤIΣΜΟΣ: Κατευθυνόμενη απόκριση ενός κινητού οργανισμού προς συνεχή επαφή με μια στερεά επιφάνεια. Στερεόταξη.

THIGMOTAXIE: Une réponse directionnelle dun organisme mobile à un contact continu avec une surface solide; stéréotaxie.

TIGMOTASSIA: Risposta diretta di un organismo mobile al continuo contatto con una superficie solida.

TIGMOTAXIS: Respuesta dirigida de un organismo móvil hacia un contacto continuo con una superficie sólida; estereotaxis.

THIGMOTAKSIS: En direkte respons hos en bevegelig organisme mot en vedvarende kontakt med en fast overflate.

Was this helpful?
Kleine, spindelförmige und kernhaltige Zellen der Vertebraten; kleine Körper, die an der Blutgerinnung beteiligt sind.


THROMBOCYTE: Small spindle-shaped nucleated cells found in vertebrates; minute bodies involved in blood clotting.

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΑIΜΟΠΕΤΑΛIΑ: Μικρά ατρακτοειδή εμπύρηνα κύτταρα στο αίμα των σπονδυλοζώων, τα οποία συμμετέχουν στην θρόμβωση του αίματος.

THROMBOCYTES: Petites cellules nuclées et fusiformes des vertébrés impliquées dans la coagulation du sang.

TROMBOCITA: Piccole cellule nucleate fusiformi dei vertebrati; minuscoli corpi coinvolti nella coagulazione del sangue.

TROMBOCITOS: Pequeñas células nucleadas y fusiformes de vertebrados implicadas en la coagulación de la sangre.

THROMBOCYTT: Spoleformede blodceller med kjerne som bidrar i koaguleringsprosessen.

Was this helpful?
Thymus-, Brustdrüse; paarige, in Hals oder Brustbereich vor dem Herzbeutel liegende aus Epithelwucherungen der embryonalen Kiementaschen hervorgehende "endogene Drüse" (ohne eigentl. Drüsenzellen) der Wirbeltiere, mit Ausnahme der Rundmäuler. Während der Geschlechtsreife bildet sie sich bei den meisten Tieren unter Einfluß der Geschlechtshormone zurück und wandelt sich bis auf einen Restkörper im Fettgewebe um. Der Thymus hemmt die geschlechtliche Reifung, ist für das Wachstum, die Bildung weiße


THYMUS: A lymphoid gland consisting of two pyramidal lobes situated in the mediastinal cavity above the heart, the site of t-lymphocyte production, which is regulated by hormones produced by thymic epithelial cells.

ΘΥΜΟΣ: Λεμφαδένας αποτελούμενος από δύο πυραμιδοειδείς λοβούς ευρισκόμενος στην μεσοθωρακική κοιλότητα επάνω από την καρδιά. Παράγει τα - t λεμφοκύτταρα κατόπιν ρύθμισης από ορμόνες που εκκρίνονται από τα θυμικά επιθηλιακά κύτταρα.

THYMUS: Glande lymphatique composée de deux lobes de forme pyramidale située dans la cavité médiastinale au dessus du coeur. Le site de production de lymphocytes T sous le contrôle dhormones produites par les cellules épithéliales du thymus.

TIMO: Ghiandola linfoide costituita da due lobi piramidali situata nella cavita mediastinica in alto rispetto al cuore, responsabile della produzione dei linfociti T, produzione regolata dagli ormoni prodotti dalle cellule epiteliali del timo.

TIMO: Glándula linfática compuesta de dos lóbulos de forma piramidal situada en la cavidad mediastinal por debajo del corazón. Es el lugar de producción de linfocitos T bajo el control de hormonas producidas por células epiteliales del timo.

THYMUS: Bloddannende organ som produserer lymfocytter (lymfoid organ), lokalisert dorsalt for gjellebuene.

Was this helpful?
Ein Hormon, das von der Schilddrüse sekretiert wird. Es ist an der Steuerung von Wachstum und Entwicklung maßgeblich beteiligt, besonders für die Funktion der Gewebe des Zentralnervensystems und der Skelettbildung.


THYROXINE: A hormone secreted by the thyroid gland. It is required for proper growth and development, especially for correct functioning of tissues such as those of the skeletal system and central nervous system.

ΘΥΡΟΞIΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από τον θυρεοειδή αδένα. Απαιτείται για την ορθή αύξηση και ανάπτυξη και κυρίως για την ορθή λειτουργία ιστών όπως το σκελετικό σύστημα και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

THYROXINE: Hormone sécrétée par la glande thyroide. Hormone essentielle pour une croissance et un développement normal et surtout pour le fonctionnement correct des tissus tels que le squelette et le système nerveux central.

TIROXINA: Ormone secreto dalla tiroide (vedi). E necessario per una corretta crescita e sviluppo, specialmente per il corretto funzionamento di tessuti quali quelli del sistema scheletrico e del sistema nervoso centrale.

TIROXINA: Hormona secretada por la glándula tiroidea. Hormona esencial para un crecimiento y desarrollo normal y sobre todo para el funcionamiento correcto de tejidos tales como el esqueleto y el sistema nervioso central.

THYROKSIN: Hormon som produseres i thyroidea. Nødvendig for tilfredsstillende vekst og utvikling, spesielt for riktig funksjon av bein- og nervevev.

Was this helpful?
Ein Gerät, das mit einer Skala den Stand der Tide anzeigt. Der Anzeiger ist meistens in der direkten Nähe des Wassers oder durch Kabel mit dem Meßgerät verbunden.


TIDE INDICATOR: A form of tide gauge designed for the purpose of clearly indicating on a suitable scale the height of the tide at any time as referred to the plane of reference. Such an indicator may be located in the immediate vicinity of the tidal water or at a distance with electrical connection.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ΠΑΛΙΡΡΟΙΟΜΕΤΡΟ): Τύπος μετρητή παλίρροιας σχεδιασμένος ώστε να δείχνει καθαρά σε μια κατάλληλη κλίμακα το ύψος της παλίρροιας κάθε στιγμή σε σχέση με την στάθμη αναφοράς. Ο παλιρροικαός δείκτης τοποθετείται σε άμεση επαφή παλιρροιακών νερών ή σε απόσταση, οπότε συνδέεται με ηλεκτρική διάταξη.

INDICATEUR DE MAREE: Indicateur de niveau de la marée conçu afin dafficher clairement et à tout moment, sur une échelle convenable, la hauteur de la marée par rapport au plan de référence. Un tel indicateur peut être installé à proximité de leau ou à distance à laide dun raccordement éléctrique.

MAREOMETRO: Strumento per la misurazione della marea atto ad indicare chiaramente laltezza della marea in ogni momento, rispetto ad un piano di riferimento, su di unopportuna scala. Lo strumento puo essere collocato in prossimita del flusso della marea o a distanza servendosi di una connessione elettrica.

INDICADOR DE MAREA: Indicador del nivel de las mareas diseñado para registrar claramente y en todo momento, en una escala conveniente, la altura de la marea respecto a un plano de referencia. Tal indicador puede ser instalado en las proximidades del agua o a distancia con la ayuda de una conexión eléctrica.

TIDEVANNSMÅLER: Måler som er laget slik at høyden på tidevannet kan bestemmes til en hver tid ut fra et referansepunkt.

Was this helpful?
(1) Natürliche Meeresenge, die von der Tide erhalten wird. (2) Im weiteren Sinne jeder enge Durchlaß, durch den die Tide hindurchgeht.


TIDAL INLET (TIDAL OUTLET): (1) A natural inlet maintained by tidal flows. (2) Any inlet in which the tide ebbs and flows.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ: (1) Φυσική είσοδος νερού που διατηρείται από τη ροή της παλίρροιας. (2) Κάθε είσοδος νερού μέσω της οποίας η παλίρροια υποχωρεί και ανέρχεται.

BRAS DE MER DE MAREE: (1) Crique naturelle maintenue par les marées. (2) Se dit de toute crique influencée par le flux et le reflux de marée.

INSENATURA DA MAREA: (1) Piccola insenatura naturale interessata dalle sole acque di marea. (2) Qualsiasi piccola insenatura ove la marea fluisce e refluisce.

ENTRADA DE LA MAREA (SALIDA DE LA MAREA): (1) Entrada natural mantenida por los flujos de la marea. (2) Cualquier entrada influida por el flujo y reflujo de la marea.

TIDEVANNSINNLØP (TIDEVANNSUTLØP): (1) Et naturlig innløp som opprettholdes av tidevannsstrømmer. (2) Ethvert innløp som sjøen flør inn gjennom og faller ut gjennom.

Was this helpful?
Der Unterschied in der Höhe zwischen aufeinanderfolgendem Niedrig- und Hochwasser. Die Hauptschwankung ist der Abstand in der Höhe zwischen mittlerem Hochwasser und mittlerem Niedrigwasser. Die diurnalen Schwankungen sind der Unterschied in der Höhe zwischen mittlerem hohem Hochwasser und mittlerem niedrigem Niedrigwasser. Dort, wo die Tide zweimal am Tag auftritt, ist die Hauptschwankung gleich der diurnalen Schwankung.


TIDAL RANGE: The difference in height between consecutive high and low waters. The mean range is the difference in height between mean high water and mean low water. The great diurnal range or diurnal range is the difference in height between mean higher high water and mean lower low water. Where the type of tide is diurnal the mean range is the same as the diurnal range.

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛIΡΡΟIΑΣ: Η διαφορά ύψους μεταξύ πλήμμης και ρηχίας. Το μέσο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας. Το ημερήσιο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης ανωτέρας πλήμμης και μέσης κατωτέρας ρηχίας. Οπου η παλίρροια είναι ημερήσιου τύπου, το μέσο εύρος ισούται με το ημερήσιο εύρος.

AMPLITUDE DES MAREES: Différence de hauteur deau entre une marée haute et une marée basse consécutive. Lamplitude moyenne des marées est la différence entre la hauteur moyenne des marées hautes et lhauteur moyenne des marées basses. Lamplitude diurne des marées est la différence entre la hauteur moyenne des marées journalières les plus hautes et la hauteur moyenne des marées journalières les plus basses. Quand le cycle des marées est diurne, lamplitude moyenne est égale à lamplitude diurne.

AMPIEZZA DI MAREA: Differenza in altezza tra una alta e una bassa marea consecutive. Lintervallo medio e la differenza in altezza tra acqua alta media e acqua bassa media. Lintervallo diurno e la differenza in altezza tra il valore medio maggiore dellacqua alta ed il valore medio inferiore dellacqua bassa. Dove il tipo di marea e diurno lintervallo medio coincide con lintervallo diurno.

ZONA INTERMAREAL: La diferencia en altura entre una marea alta y baja consecutivas. La zona intermareal media es la diferencia entre la media en altura de mareas altas y altura media de mareas bajas. La zona intermareal diurna es la diferencia entre la altura media de las mareas diurnas más altas y la altura media de las mareas diurnas más bajas. Cuando el ciclo de mareas es diurno, la altura media es igual a la altura diurna.

TIDEVANNSFORSKJELL (FLOMÅLET): Differanse i høyde mellom middellavvann og middelhøyvann

Was this helpful?
Eine schwach erhöhte Marschlandschaft, die aus dem Schlamm und dem zersetzten Material, das vom Meer angespült wurde, entstanden ist und während hohen Fluten noch überschwemmt wird.


TIDAL MARSH: A low elevation marshy coastal area formed of mud and the root mat of halophytic plants, regularly inundated during high tides.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟ ΕΛΟΣ: Χαμηλή ελώδης παράκτια περιοχή σχηματιζόμενη από λάσπη και τον ριζοτάπητα της αλοφυτικής βλάστησης που κατακλύζεται τακτικά κατά την πλήμμη. Πρβλ Αλμυρό έλος.

MARAIS MARITIME: Zone côtière de faible élévation et marécageuse composée de boue et dun réseau de racines de plantes halophytes, régulièrement immergée pendant les marées hautes.

PALUDE DA MAREA: Area costiera acquitrinosa a bassa elevazione formata da fango e strato di radici di piante alofite, regolarmente inondata durante lalta marea; confronta palude salata.

MARISMAS MARÍTIMAS: Zona costera poco elevada y pantanosa compuesta de barro y de una cadena de raíces de plantas halófitas, normalmente sumergida durante las mareas altas.

TIDEVANNSSUMP: Område bestående av mudder og røttene til haplofytte planter. Regelmessig oversvømt ved høye tidevann. Jfr. marskland.

Was this helpful?
Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Hochwassern an einem bestimmten Ort. Ein Tidentag beträgt durchschnittlich 24 h. 51 min.


TIDAL DAY: The period between two consecutive high waters at a given place, averaging 24 h 51 min (24.84 h).

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ: Η χρονική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών πλημμών σ έναν δεδομένο τόπο, κατά μέσον όρο 24 h 51 min (24.84 h).

JOURNEE DE MAREE: La période entre deux marées hautes consecutives dans un endroit déterminé, avec une moyenne de 24 h 51 min (24,84 h).

GIORNO DI MAREA: periodo compreso tra due alte maree consecutive in un dato luogo, dura in media 24h 51 min (24,84h).

DIA DE MAREA: Período entre dos mareas altas consecutivas en un sitio determinado, con una media de 24h51min (24,84h).

TIDEVANNSDØGN: Tiden av to etterfølgende tidevannssykluser, gjennomsnittlig 24 timer og 51 minutter (24,84 timer).

Was this helpful?
Die Dauer einer Tidensequenz, z. B. ein Mondmonat oder ein Tidentag.


TIDE CYCLE: The duration of a given tidal sequence, for example, a lunar month or a tidal day.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η διάρκεια μιας δεδομένης παλιρροιακής ακολουθίας, για παράδειγμα ένας σεληνιακός μήνας ή μια παλιρροιακή ημέρα.

CYCLE DES MAREES: Durée dune séquence de marées donnée, par exemple un mois lunaire ou une journée de marée.

CICLO DI MAREA: La durata di una data sequenza di maree, per esempio, un mese o un giorno lunare.

CICLO DE MAREAS: Duración de una secuencia de mareas determinada, por ejemplo un mes lunar o una jornada de marea.

TIDEVANNSSYKLUS: Varigheten av en gitt tidevanns sekvens, f.eks. en månemåned eller et tidevannsdøgn.

Was this helpful?
Eine mehr oder weniger gut definierte Meerwasserschicht, die Echoschallwellen reflektiert; produziert von Organismen, die Schallwellen reflektieren und in Echoloten als eine horizontale Schicht erkennbar sind; Scheinboden.


DEEP SCATTERING LAYER (DSL): A more or less well-defined layer present in most oceanic waters which reflects sound from echosounding equipment; produced by stratified populations of organisms which scatter sound waves and are recorded on an echo-sounder as a horizontal layer; false bottom.

ΒΑΘΥ ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ (DSL): Deep Scattering Layer. Λιγότερο ή περισσότερο καλά καθορισμένο στρώμα που υπάρχει στα περισσότερα ωκεάνεια ύδατα, το οποίο ανακλά τον ήχο των ηχοβολιστικών συσκευών. Παράγεται από στρωματοποιημένους πληθυσμούς οργανισμών που ανακλούν τα ηχητικά κύματα που καταγράφονται ως οριζόντιο στρώμα από έναν ηχοβολιστή. Ψευδοπυθμένας. Εμφανίζεται στις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς.

COUCHE DIFFUSANTE: Couche plus ou moins bien définie et présente dans la plupart des océans qui reflète les sons émis par les sondeurs à écho; provoquée par des populations stratifiées dorganismes réfléchissant les ondes sonores et enregistrée sur léchosondeur comme une strate horizontale; faux fond.

STRATO DI DISPERSIONE PROFONDO: Uno strato più o meno definito di molte acque oceaniche che riflette il suono emesso da ecoscandagli. Questo strato è formato da popolazioni stratificate di organismi che disperdono le onde sonore. Tali onde vengono rilevate dagli ecoscandagli come uno strato orizzontale; falso fondo.

CAPA DESBANDADA: Capa más o menos bien definida y presente en la mayoría de océanos que refleja los sonidos emitidos por las sondas de eco; provocada por poblaciones estratificadas de organismos que reflejan las ondas sonoras y registradas en el ecosonda como estrato horizontal; falso fondo.

FALSK BUNN: Et mer eller mindre veldefinert lag tilstede i de fleste hav, som reflekterer lyd fra ekkoloddinstrumenter. Produseres av lagdelte populasjoner av organismer som sprer lydbølger og vises på et ekkolodd som et horisontalt lag.

Was this helpful?
Eine Quelle, die tiefer als 30 m reicht, im oberen Teil gewöhnlich mit einer wasserdichten Schicht ausgekleidet, so daß sie unbeeinflußt von den Unreinheiten des Oberflächenwasser bleibt. Tiefenquellwasser ist gewöhnlich sehr sauber, kann aber große Härte aufweisen.


DEEP-WELL: Well deeper than 30m, usually with a watertight casing which is therefore largely unaffected by surface water impurities. It usually draws water from the zone of saturation and though this water may be relatively pure, it may also be hard.

ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔI: Πηγάδι με βάθος μεγαλύτερο των 30 m, συνήθως με στεγανό περίβλημα, έτσι ώστε να μην ρυπαίνεται από επιφανειακά ακάθαρτα ύδατα. Συνήθως τροφοδοτείται από τη ζώνη κορεσμού, και το νερό είναι σχετικά καθαρό, αν και μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη σκληρότητα.

PUITS PROFOND: Puits plus profond que 30 m, habituellement pourvu dune paroi étanche et donc non-affecté par les impuretés de leau de surface. Habituellement utilisé afin de tirer leau de la nappe phréatique. Leau est relativement pure, mais peut être calcaire.

POZZO PROFONDO: Un pozzo profondo più di 30 m, che di solito contiene un rivestimento stagno e quindi non presenta aspetti negativi quali ad esempio le impurità che si possono trovare nell’acqua superficiale. Utilizzato in genere per prelevare acqua freatica. L’acqua è relativamente pura ma può essere calcarea e contenere gas indesiderati per l’impiego in acquacoltura, quali azoto ed anidride carbonica.

POZO PROFUNDO: Pozo más profundo de 30 m, normalmente con una envoltura hermética y no afectado por la impurezas del agua de superficie. Normalmente utilizado para sacar agua de las capas freáticas. El agua es relativamente pura, pero puede ser calcárea.

DYPBRØNN: Brønn dypere enn 30 meter, vanligvis med en vanntett bekledning som gjør den uberørt av forurensninger i overflatevannet. Trekker vann fra den mettete sonen, men selv om dette vannet er relativt reint kan det være hardt.

Was this helpful?
Aquakulturmethoden, die mit der Aufzucht von gehaltenen Beständen aquatischer Organismen befaßt sind und die Vermehrung, Betreuung und Fütterung einschließen.


HUSBANDRY: Aquaculture practices concerned with the raising of stock including breeding, care and feeding.

ΔIΑΧΕIΡIΣΗ: Πρακτικές της υδατοκαλλιέργειας που αφορούν στην εκτροφή των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγής, φροντίδας και διατροφής.

GESTION DE CULTURE: Lensemble des pratiques aquacoles concernant lélévage, y compis la réproduction, lalimentation et les soins.

GESTIONE DELLALLEVAMENTO: Insieme delle pratiche in acquacoltura che riguardano lallevamento, la riproduzione, le cure e lalimentazione.

GESTIÓN DE CULTIVO: Conjunto de practicas acuícolas relacionadas con el cultivo incluyendo la reproducción el cuidado y alimentación.

OPPDRETTSPRAKSIS: Fremgangsmåter i akvakultur angående oppfostring av en beholdning, medregnet avl, omsorg og fôring.

Was this helpful?
Vulgärname für viele Mitglieder der Familie Chilidae. Diese sind durch eine lange Dorsale sowie durch vielfältige Färbung gekennzeichnet. Tilapia-Arten stehen weltweit in der Warmwasseraquakultur hinter den Cypriniden an zweiter Stelle. Tilapia-Arten sind in Afrika und dem mittleren Osten einheimisch.


TILAPIA: Members of the family Cichlidae, they are characterized by long dorsal fins and may be brightly coloured. Tilapia are second only to carps as the most popular fish cultured in the world. Tilapia are native to Africa and the Middle East.

ΤΙΛΑΠΙΑ: Μέλη της οικογενείας Cichlidae που χαρακτηρίζονται από μακρά ραχιαία πτερύγια και συχνά από ζωηρά χρώματα. Μετά τον κυπρίνο είναι το πλέον δημοφιλές καλλιεργούμενο ψάρι στον κόσμο. Ιθαγενές ψάρι στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή.

TILAPIA: Poissons de la famille des Cichlidae; Indigène dAfrique et du Moyen-orient. Caractérisés par de longues nageoires dorsales et parfois de coloration vive. Après les carpes, les tilapias sont les poissons les plus élévés au monde.

TILAPIA: Pesci appartenenti alla famiglia dei Ciclidi, sono caratterizzati da lunghe pinne dorsali e possono essere vivacemente colorati. Sono le specie piu allevate al mondo dopo le carpe. La Tilapia e nativa dellAfrica e del Medio-Oriente.

TILAPIA: Pez de la familia de los cíclidos; indígena de África y del Oriente Medio. Caracterizado por largas aletas dorsales y a veces de coloración viva. Después de las carpas, las tilapias son los peces más numerosos del mundo.

TILAPIA: Medlemmer av familien Cichlidae, med karakteristiske lange ryggfinner og i noen tilfeller fine fargedrakter. Tilapia er etter karper den fiskegruppen det produseres mest av i verden. Hører naturlig hjemme i Afrika og Midtøsten.

Was this helpful?
Ein Mitglied der cephalopoden Mollusken aus der Gattung Sepia. Gekennzeichnet durch eine innere kalzifizierte Schale, die Schulp genannt wird. Erste kommerzielle Kulturversuche in Thailand und China.


CUTTLEFISH: Popular name given to many members of the cephalopod molluscan genus Sepia distinguished by the presence of a calcified internal shell called the cuttle bone. Commercial culture trials have been carried out in Thailand and China.

ΣΟΥΠΙΕΣ: Κοινό όνομα πολλών μελών του γένους των κεφαλοπόδων μαλακίων Sepia, που διακρίνονται από την παρουσία ενός ασβεστοποιημένου εσωτερικού κελύφους (σήπιο). Προσπάθειες για εμπορική καλλιέργεια στην Κίνα και την Ταiλάνδη.

SEICHE(2): Nom populaire donné aux mollusques céphalopodes du genre Sepia caractérisés par la présence dune coquille interne calcifiée appelée os de seiche. Des essais délevage ont lieu en Thaïlande et en Chine.

SEPPIA: Nome comune dato a molti membri del genere Sepia, si distinguono dalla presenza di un guscio interno calcificato chiamato osso di seppia. Prove d’allevamento commerciale sono state svolte principalmente in Tailandia e in Cina.

SEPIA, JIBIA: Nombre popular dado a los moluscos cefalópodos del género Sepia caracterizados por la presencia de una concha interna calcificada llamada hueso de sepia. Se desarrollan cultivos en Tailandia y en China.

AKKAR: Populærnavn på mange medlemmer av slekten Sepia tilhørende molluskene (blotdyrene). Utmerker seg med tilstedeværelse av et kalsifisert indre skall. Oppdrett er provd i Thailand og Kina.

Was this helpful?
Jede der beiden Folgezellen, die aus der Teilung der einzelnen Mutterzelle hervorgegangen sind. Dies geschieht gewöhnlich durch Mitose.


DAUGHTER CELL: Either one of the two cells resulting from division of a single cell, usually by mitosis.

ΘΥΓΑΤΡIΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που σχηματίζεται από τη διαίρεση ενός μητρικού κυττάρου.

CELLULE FILLE: Chacune des cellules résultant de la division dune seule cellule (cellule mère) généralement par mitose.

CELLULA FIGLIA: Ognuna delle due cellule risultanti dalla divisione di una singola cellula, in genere tramite la mitosi.

CÉLULA HIJA: Cada una de las células que resulta de la división de una sola célula (célula madre) generalmente por mitosis.

DATTERCELLE: Den en av de to cellene som blir dannet ved deling av en enkelt celle, vanligvis ved mitose.

Was this helpful?
Der totale und irreversible Stillstand aller Lebensprozesse in einem Organismus.


DEATH: The total and irreversible cessation of all life processes.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Η ολική και μη αναστρέψιμη παύση όλων των διεργασιών της ζωής.

MORT: La cessation totale et irréversible de tout processus vital.

MORTE: La cessazione totale e irreversibile di tutti i processi vitali.

MUERTE: Cesación total irreversible de todo proceso vital.

DØD: Fullstendig og irreversibel opphør av alle livsprosesser.

Was this helpful?
Die Fähigkeit, hohe oder ansteigende Dosen eines Giftstoffes zu verkraften.


TOLERANCE: The power of enduring large or increasing doses of a drug.

ΑΝΟΧΗ: Η ικανότητα ενός οργανισμού τα αντέχει μεγάλες ή αυξανόμενες δόσεις ενός φαρμάκου.

TOLERANCE: Propriété que possède lorganisme de supporter des doses importantes ou des doses croissantes dune drogue.

TOLLERANZA: La capacita di sopportare grandi o crescenti dosi di un farmaco.

TOLERANCIA: Propiedad que posee el organismo para aguantar altas dosis o dosis crecientes de una droga.

TOLERANSE: Evne til holde ut store eller økende doser av et medikament.

Was this helpful?
Feinkörnige Erde oder der feinkörnige Anteil des Bodens, der bei einem bestimmten Wasseranteil formbar gemacht werden kann (kittartige Eigenschaften) und luftgetrocknet eine beträchtliche Festigkeit aufweist. Tonerden werden aus ingenieurtechnischer Sicht nach Konsistenzgrenzen bewertet. Ein Lehm wird als sehr weich bezeichnet (weniger als 5 psi), weich (5-10 psi), mittel bis fest (10-20 psi), fest (20-40 psi), hard bis sehr hart (über 40 psi). (psi = pounds per square inch). Obwohl der Ausdru


CLAY (Clay soil): Very fine-grained soil of colloid size; a plastic (putty-like cohesive soil which shrinks on drying, expands on wetting and when compressed gives up water, exhibiting considerable strength when air-dry. Clays are described for engineering purposes by their consistency limits. A clay may be defined as very soft (less than 5 psi), soft (5 - 10 psi), medium or firm (10 - 20 psi), stiff (20 - 40 psi), hard or very stiff (over 40 psi). The texture of a clay soil is described as being neither gritty n

ΑΡΓIΛΟΣ: Συστατικό του εδάφους αποτελούμενο από πολύ λεπτούς (κολλοειδείς) κόκκους. Οταν η άργιλος υγρανθεί, διογκώνεται και αποκτά πλαστικές ιδιότητες, ενώ όταν ξηρανθεί στον αέρα συρρικνώνεται και αποκτά μεγάλη ανθεκτικότητα. Με βάση τις μηχανικές της ιδιότητες η άργιλος χαρακτηρίζεται ως πολύ μαλακή (0-10 psi), ενδιάμεση (10-20 psi), σκληρή (20-40 psi), πολύ σκληρή (πάνω από 40 psi). Η υφή της αργίλου περιγράφεται ψαμμώδης ως λεία, πλαστική, κολλώδης. Οι πολιτικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν τον όρο γι

ARGILE (sol argileux): Sol à grains fins, ou les fines particules contenues dans le sol, qui, imbibé deau à divers degrés, devient plastique (malléable), mais qui exhibe une grande résistance à la tension quand il est séché à lair. Suivant sa texture le sol argileux est dit granuleux, non granuleux, non lisse, excessivement collant et plastique. Le terme est également utilisé pour décrire la fraction des particules dans un sédiment de diamètre inférieure à 0,002 mm (parfois 0,005mm). Cette utilisation en aquaculture e

ARGILLA (suolo argilloso): Un suolo a granulometria molto fine, colloidale; quando idratato diviene plastico (malleabile), quando compresso restituisce l’acqua e presenta una grande resistenza alla compressione quando essiccato all’aria. In ingegneria le argille sono definite a seconda delle caratteristiche di consistenza alla compressione. Un’argilla si può definire come molto soffice (meno di 5 psi), soffice (5-10 psi) media o ferma (10-20 psi), rigida (20-40 psi) dura o molto rigida (al di sopra di 40 psi). In funzione

ARCILLA (suelo arcilloso): Tierra formada de granos finos, o partículas finas contenidas en el suelo, que mezclada con agua a diferentes grados, se vuelve plástica, aunque exhibe una gran resistencia a la tensión cuando está seca al aire. Según su textura los suelos de arcilla pueden se granulados, no granulados, no lisos, excesivamente coloidales y plásticos. El término se utiliza igualmente para describir la fracción de partículas en un sedimento cuyo diámetro es inferior a 0.002 (a veces 0.005). Esta utilización no es

LEIRE: Svært finkornet materiale med kolloid størrelse. Plastisk kittlignende bindekraftig jord som krymper ved tørking, hever ved vanning og gir fra seg vann når den komprimeres, viser stor stryke når lufttørket. Leirer som brukes til byggearbeid beskrives ut fra deres begrensninger i konsistens. En leire kan beskrives som svært myk (mindre en 5 psi, psi = trykk i pund per kvadrattomme), myk (5-10 psi), medium eller fast (10-20 psi), stiv (20-40 psi), eller hard/ svært stiv (over 40 psi). Konsistensen

Was this helpful?
Der Abstand zwischen dem vordersten Punkt am Kopf und dem hintersten Punkt am Fischschwanz.


TOTAL LENGTH (TL): The distance from the most anterior point of the head to the most posterior tip of the fish tail.

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (TL): Η απόσταση από το πλέον πρόσθιο σημείο του κεφαλιού ως το άκρο της ουράς του ψαριού. Πρβλ. Τυπικό μήκος, κεφαλουραίο μήκος.

LONGUEUR TOTALE (LT): Chez les poissons, la distance entre lextrémité antérieure de la tête et le bout le plus postérieur de la queue.

LUNGHEZZA TOTALE (TL): La distanza tra il punto estremo anteriore della testa e la punta estrema della coda di un pesce.

LONGITUD TOTAL (LT) : En peses, la distancia entre la extremidad anterior de la cabeza y la punta más posterior de la cola; c.f. longitud standard, longitud de horca.

TOTALLENGDE (TL): Lengde på fisk målt fra fiskens fremste punkt til halefinnens tipp.

Was this helpful?
Giftigkeit; ein relatives Maß der Fähigkeit einer Chemikalie, toxisch zu sein. Toxizität bezieht sich normalerweise auf die Fähigkeit eines Stoffes, eine schädigende oder tödliche Wirkung auszuüben. Hohe Toxizität bedeutet, daß bereits geringe Stoffmengen zu Krankheit oder Tod führen können.


TOXICITY: A relative measure of the ability of a chemical to be toxic, i.e. to kill or cause an adverse effect. High toxicity means that small amounts are capable of causing death or ill health.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Σχετικό μέτρο των τοξικών ιδιοτήτων μιας χημικής ουσίας (π.χ. να προκαλεί θάνατο ή βλάβες). Υψηλή τοξικότητα σημαίνει ότι μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν θάνατο ή να βλάψουν την υγεία.

TOXICITE: Mesure relative de la capacité dune substance à être toxique, cest-à-dire de provoquer la mort ou des effets nocifs. Une forte toxicité indique quune faible quantité de substance est capable de provoquer la mort ou la maladie.

TOSSICITA: Una misura relativa della capacita di un prodotto chimico di essere tossico, cioe di uccidere o causare un effetto dannoso. "Elevata tossicita" significa che piccole quote possono causare la morte o danni alla salute.

TOXICIDAD: Medida relativa de la capacidad de una sustancia para ser tóxica, es decir de provocar la muerte o efectos nocivos. Una fuerte toxicidad indica que una pequeña cantidad de sustancia es capaz de provocar la muerte o la enfermedad.

GIFTIGHET: Mål på hvor giftig (dvs drepe eller gi skadelige effekter) et kjemikalie kan være. Høy giftighet betyr at små mengder er i stand til å forårsake død eller dårlig helse.

Was this helpful?
Durch chemische Behandlung entgiftetes Toxin.


TOXOID: A toxin rendered non-toxic by chemical treatment.

ΑΝΑΤΟΞIΝΗ: Τοξίνη η οποία μετατρέπεται σε μη τοξική με την επενέργεια μιας χημικής ουσίας.

TOXOIDE: Toxine rendue non-toxique par traitement chimique.

TOSSOIDE: Una tossina resa non tossica con un trattamento chimico.

TOXICOIDE: Toxina convertida en no tóxica por tratamiento químico.

TOKSOID: Et toksin som ufarliggjøres ved kjemisk behandling.

Was this helpful?
Eier oder Junge tragend.


GRAVID: Ripe with eggs and ready to spawn.

ΚΥΟΦΟΡΩΝ: Ο φέρων αυγά ή νεαρά άτομα, έτοιμος για ωοτοκία.

GRAVIDE: Qui porte des oeufs mûrs prêts à être pondus.

GRAVIDO, PREGNANTE: Portatore di uova e pronto per la deposizione.

GRÁVIDO: El que lleva huevos maduros preparados para la puesta.

GRAVID: Bærer på egg eller foster.

Was this helpful?
Bei Großkrebsen (z.B. Hummer und Großgarnelen) diejenigen Weibchen, die ihre Eimassen während der Inkubation mit sich tragen.


BERRIED FEMALE: In larger crustacea (e.g. lobsters) a term which is used to describe those females with large egg masses attached under the abdomen during the period of incubation.

ΑΥΓΩΜΕΝΟ ΘΗΛΥΚΟ: Ο όρος στα αγγλικά αναφέρεται στα θηλυκά μεγάλων καρκινοειδών (π.χ. αστακοί) τα οποία έχουν προσκολλημένες μεγάλες μάζες αυγών κοιλιακά κατά την περίοδο της επώασης. Στα ελληνικά ο όρος χρησιμοποιείται τόσο για τα αυγωμένα θηλυκά καρκινοειδή όσο και για τα ψάρια με έντονα ανεπτυγμένες γονάδες.

FEMELLE OEUVEE: Chez les grands crustacés (par exemple homard), femelle avec de grandes quantités doeufs fixées sur elle.

FEMMINA OVIGERA: Nel crostacei di maggiore dimensione (per esempio, nell’aragosta), il termine è usato per descrivere quelle femmine con grandi quantità di uova attaccate sotto l’addome durante il periodo di incubazione.

HEMBRA PORTADORA: En los grandes crustáceos (por ejemplo langosta), hembra que transporta grandes cantidades de huevos fijados en el abdomen durante el periodo de incubación.

HUNN MED UTROGN: En betegnelse brukt for beskrive hunner av større krepsdyr (f.eks. hummer) med en stor eggmasse festet til buken under inkubering.

Was this helpful?
Ein Organismus, der latent einen krankheitserregenden Keim in sich trägt. Die Übertragung kann aktiv (infektiös) oder passiv (ohne Multiplikation der Krankheitserreger) vonstatten gehen. Sie kann nur vorübergehend sein (nicht bei einer passiven Infektion) oder sehr lang anhaltend (chronischer Überträger). Der pathogene Keim kann vom Überträger ausgeschieden werden (ständig oder gelegentlich) oder nicht (der Keim verbleibt im Gewebe).


CARRIER: An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.

ΦΟΡΕΑΣ: Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).

PORTEUR: Organisme porteur dun agent infectieux. Lassociation peut être active (infection) ou passive (purement mécanique, sans la multiplication de lagent pathogène). Elle peut être à court terme ou chronique. Lorganisme pathogène peut être excrété ou non, ou maintenu dans les tissus (porteur permanent, porteur occasionnel).

PORTATORE: Un organismo che ospita un agente patogeno. Il rapporto tra l’agente e il portatore può essere attivo (un’infezione) o passivo (senza moltiplicazioni del patogeno). Il rapporto può essere a breve termine (non per un’infezione passiva), o cronico. Il patogeno può essere espulso (continuamente o occasionalmente) o può rimanere all’interno dei tessuti permanentemente.

PORTADOR: Organismo portador de un agente infeccioso. La asociación puede ser activa (infección) o pasiva (puramente mecánica, sin manipulación del agente patógeno). Puede ser aguda o crónica. El organismo patógeno puede ser excretado o no, o mantenido en los tejidos (portador permanente, portador ocasional).

BÆRER: Organisme som huser et patogent (sykdomsfremkallende) agens. Forholdet kan være aktivt (infeksjon) eller passivt (uten formering av patogenet). Det kan være kortsiktig (ikke ved passiv infeksjon) eller kronisk. Patogenet kan bli utskilt (kontinuerlig eller i perioder) eller det kan forbli i vevet permanent.

Was this helpful?
Diese Begriffe werden oftmals benutzt, um die Fähigkeit der Umwelt (oder eines Habitats) zu beschreiben, die es erlaubt bestimmte menschliche Aktivitäten ohne nennenswerten Schaden zu verkraften (z.B. das Volumen von Abwässern, oder das Entlassen einer bestimmten Substanz innerhalb einer gegebenen Zeiteinheit). Die Beschreibung der Tragfähigkeit eines biologischen Systems muß die physikalischen Prozesse wie Verdünnung und Dispersion, Sedimentation und Verdunstung, ebenso berücksichtigen, wie die


CARRYING CAPACITY (ASSIMILATIVE CAPACITY, ENVIRONMENTAL CAPACITY): These terms are often used to describe the ability of the environment to accommodate a particular activity or rate of activity (e.g. volume of discharge of a substance per unit time) without unacceptable impacts. Descriptions of carrying capacity must take into account such physical processes as dilution, dispersion, sedimentation and evaporation, as well as all chemical, biochemical and biological (e.g. bioturbation) processes which lead to degradation or removal from the impacted area by whic

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΦΟΜΟΙΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ): Αναφέρεται συνήθως στην ικανότητα του περιβάλλοντος να ανεχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. όγκος μιας απορριπτόμενης ουσίας προς τη μονάδα του χρόνου), χωρίς να υποστεί κάποια μη αποδεκτή υποβάθμιση. Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας ενός συστήματος είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις φυσικές διεργασίες, όπως είναι η αραίωση, η διασπορά, η καθίζηση και η εξάτμιση και όλες τις χημικές βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην αποικοδόμ

CAPACITÉ PONDÉRALE, CAPACITÉ D’ASSIMILATION: La capacité de l’environnement d’accommoder une activité, ou un taux de cette activité (par exemple le volume de décharge d’une substance par unité de temps), sans effets inacceptables. La description de la capacité d’assimilation doit prendre en compte les processus physiques comme la dilution, la dispersion, la sédimentation et l’évaporation ainsi que des processus chimiques, biochimiques ou biologiques (bioturbation par exemple). Ces processus mènent à la dégradation ou à l’élimination des su

CAPACITA ASSIMILATIVA: Capacità assimilativa, Capacità ambientale: Questo termine anglosassone vengono usato spesso per descrivere la capacità dell’ambiente di supportare una particolare attività, l’intensità di un’attività (es. volume di una sostanza scaricata in un periodo di tempo definito, una quantità di materiale escavato scaricata in una data area in un periodo di tempo, una quantità di minerale estratto in un dato periodo di tempo) senza che questo provochi impatti inaccettabili. La descrizione della carryi

CAPACIDAD PONDERAL, CAPACIDAD ASIMILATIVA. CAPACIDAD AMBIENTAL: Estos términos se usan a menudo para describir la capacidad del medio para acomodarse a una actividad o tasa de actividad (Vg. volumen de descarga de una sustancia por unidad de tiempo, cantidad de dragado extraído en una área concreta según tiempo, cantidad de minerales extraídos por unidad de tiempo) sin impactos inaceptables. Las descripciones de la capacidad de transporte tienen que tener en cuenta los procesos físicos como la dilución dispersión, sedimentación y evaporación, así como los pr

BÆREEVNE: Miljøets evne til å tilpasse seg en spesiell aktivitet eller aktivitetsrate (f.eks. utslippsmengde av et stoff per tidsenhet, dumping av mudder i et område per tidsenhet, uttak av mineraler per tidsenhet) uten uakseptable følger. Beskrivelser av bæreevne må ta hensyn til fysikalske prosesser som fortynning, spredning, sedimentering og fordampning, så vell som kjemiske, biokjemiske og biologiske (f.eks. bioturbasjon) prosesser som fører til at kontaminanter, næringsstoffer eller aktiviteter miste

Was this helpful?
Transferierte Art: (= transplantierte Art); jede Art, die beabsichtigt oder zufällig im Rahmen ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigelassen wurde. Art in Quarantäne: jede Art, die in einem begrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, durch dessen Bauweise einem Entkommen der Art oder das eines mit ihr assozierten Organismus in die Umwelt verhindert wird. Exportland: das Land, von dem eine spezifische Sendung einer Art erhalten wird (ungeachtet des Ursprungslandes der A


TRANSFERRED SPECIES: Transferred species: (=transplanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range.Quarantined species: any species held in a confined or enclosed system that is designed to prevent any possibility of the release into the environment of the species or any other associated organism.

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝ ΕΙΔΟΣ: Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.

ESPECE INTRODUITE: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

SPECIE INTRODOTTE: Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

ESPECIE INTRODUCIDA: Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual.Especie puesta en cuarentena: especie mantenida en reclusión o en sistema cerrado diseñado para prevenir toda posibilidad de fuga de su ambiente o de otros organismos que le son asociados.País exportador: País de expedición de una especie sin tener cuenta el país de origen.País de origen: país de origen de una especie.Practicas comerciales corrientes: cultivo esta

FORFLYTTEDE ARTER: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde.

Was this helpful?
Das direkte Einführen exogener DNS in eine lebende Zelle; führt zu einer Rekombination der DNS.


TRANSFORMATION: The direct assimilation of exogenous DNA by a living cell, leading to recombination between the two DNA types.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η άμεση αφομοίωση εξωγενούς DNA από ένα ζωντανό κύτταρο που οδηγεί στον ανασυνδυασμό μεταξύ δύο τύπων DNA.

TRANSFORMATION: Introduction de lADN exogène dans une cellule vivante dont lincorporation conduit à lélaboration dun phénotype altéré.

TRASFORMAZIONE: Lassimilazione diretta di un DNA esogeno da parte di una cellula vivente che porta alla ricombinazione tra i due tipi di DNA.

TRANSFORMACIÓN: Introducción del ADN exógeno en una célula viva cuya incorporación induce la elaboración de un fenotipo alterado.

TRANSFORMASJON: Direkte opptak av eksogent DNA av en levende celle, forer til en rekombinasjon mellom det fremmede DNA og cellens eget DNA.

Was this helpful?
Tier oder Pflanze, denen vorsätzlich Gene anderer Arten über genetische Verfahren übertragen wurden. Vorgang wird im Englischen auch mit "Genetic engineering" bezeichnet.


TRANSGENIC SPECIES: Animal or plant into which genes from another species have been deliberately introduced by genetic engineering.

ΔIΑΓΟΝIΔIΑΚΟ ΕIΔΟΣ: Ζώο ή φυτό στο οποίο έχουν εισαχθεί σκόπιμα, γονίδια από άλλο είδος μέσω γενετικής μηχανικής.

ESPECE TRANSGENIQUE: Animal ou plante dans lequel des gènes hétérologues ont été délibérément introduits par des techniques génétiques.

SPECIE TRANSGENICHE: Animale o pianta nel quale sono stati deliberatamente introdotti geni di unaltra specie con lingegneria genetica.

ESPECIE TRANSGÉNICA : Animal o planta en los cuales se han introducido deliberadamente genes heterólogos mediante técnicas genéticas.

TRANSGENE ARTER: Dyr eller planter som har blitt tilført gener fra andre arter (med vilje) ved hjelp av genteknologiske metoder.

Was this helpful?
Mutation, Substitution, bei der ein Purin durch ein anderes Purin oder ein Pyrimidin durch ein anderes Pyrimidin ersetzt wurde.


TRANSITION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of one purine by another purine, or of one pyrimidine by another pyrimidine.

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που προκύπτει απο την αντικατάσταση μιας πουρίνης από άλλη πουρίνη ή μιάς πυριμιδίνης από άλλη πυριμιδίνη.

TRANSITION: Mutation ponctuelle dans laquelle une purine est remplacée par une autre purine, ou une pyrimidine par une autre pyrimidine.

TRANSIZIONE: Una mutazione puntuale, con sostituzione di basi appaiate che comporta la sostituzione di una purina con unaltra purina, o di una pirimidina con unaltra pirimidina.

TRANSICIÓN: Mutación en la cual una purina es remplazada por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina.

TRANSISJON: Basepar substitusjonsmutasjon der et purin erstattes av et annet purin, eller et pyrimidin erstattes av et annet pyrimidin.

Was this helpful?
RNA-Synthese an einer DNA-Matrize.


TRANSCRIPTION: RNA synthesis at a DNA matrix.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Σύνθεση RNA σε μία μήτρα DNA.

TRANSCRIPTION: Ce terme est habituellement réservé à la synthèse dARN à partir dune matrice dADN.

TRASCRIZIONE: Sintesi dell RNA sulla matrice del DNA.

TRANSCRIPCIÓN: Síntesis de ARN a partir de una matriz de AND.

TRANSKRIPSJON: RNA syntese fra DNA.

Was this helpful?
Synthese von Protein an einer mRNA-Matrize.


TRANSLATION: Synthesis of protein on a mRNA-matrix.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σύνθεση πρωτεΐνης σε μήτρα mRNA.

TRADUCTION: Synthèse dune protéine sur une matrice dARN messager.

TRADUZIONE: Sintesi di una proteina su una matrice di mRNA.

TRADUCCIÓN: Síntesis de una proteína en una matriz de ARN mensajero.

TRANSLASJON: Syntese av protein fra et mRNA.

Was this helpful?
Bei Chromosomen eine Umordnung, bei der sich ein Bruchstück von einem Chromosom löst und an ein anderes angeheftet wird.


TRANSLOCATION: A chromosomal mutation characterized by a change in position of a chromosome segment.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ: Χρωμοσωμική μετάλλαξη χαρακτηριζόμενη από αλλαγή στην θέση ενός χρωμοσωμικού τμήματος.

TRANSLOCATION: Mutation génétique impliquant un changement de position dun segment chromosomial.

TRANSLOCAZIONE: Una mutazione cromosomica caratterizzata dal cambiamento di posizione di un segmento cromosomico.

DESPLAZAMIENTO: Mutación genética que implica cambio de posición de un segmento cromosómico.

TRANSLOKASJON: Kromosommutasjon karakterisert ved forandring i posisjon av et kromosomsegment.

Was this helpful?
Die Übertragung eines Krankheitserregers von einem Individuum auf ein anderes; horizontale Transmission: die Übertragung von Krankheitserregern auf ein anderes Individuum durch Geschlechtsprodukte, mit Ausnahme der Übertragung von Eltern auf ihre Nachkommen.


TRANSMISSION: The transfer of a disease agent from one individual to another. Transmission, horizontal: any transfer of a disease agent between individuals except for the special case of parent-to-progeny transfer via reproductive processes.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Μεταφορά ενός νοσογόνου παράγοντα από ένα άτομο σένα άλλο. Μετάδοση, οριζόντια: Μεταφορά ενός νοσογόνου μεταξύ ατόμων, εκτός από την ειδική περίπτωση μεταφοράς από γονείς σε απογόνους μέσω των αναπαραγωγικών διεργασιών. Πρβλ. κάθετη μετάδοση.

TRANSMISSION: Le transfert dun agent pathogène dun individu à un autre. La transmission horizontale est la transmission entre deux individus à lexception de la transmission entre un père ou une mère et sa progéniture par lintermédiaire des processus de la reproduction.

TRASMISSIONE: Il passaggio di un agente patogeno da un individuo allaltro. Trasmissione orizzontale: qualunque passaggio di un agente patogeno tra individui tranne il caso particolare di trasferimento da genitore alla progenie coi processi riproduttivi.

TRANSMISIÓN: Traspaso de un agente patógeno de un individuo a otro. La transmisión horizontal es la transmisión entre dos individuos a excepción de la transmisión entre padre o madre y su descendencia (transmisión vertical) mediante los procesos de reproducción; cf. transmisión vertical.

OVERFØRING: Overføring av et sykdomsfremkallende agens fra et individ til et annet. Horisontal overføring: Overføring av sykdomsfremkallende agens mellom individer, unntatt overføring fra foreldre til avkom via egg/sperm. Jfr. vertikal overføring.

Was this helpful?
Aus dem Englischen direkt übersetzt, um Deutschen jedoch mit anderer Bedeutung. Zumeist hydraulisch angetriebene Speichertrommel zur Aufnahme der Jager und des gesamten Netzes.


TRANSPORTER: Wide, powered spool (often hydraulic) over which a trawl or salmon purse seine net is wound when being hauled.

ΡΑΟΥΛΟ (3): (=ΤΥΜΠΑΝΟ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ).Μεγάλο υδραυλικό καρούλι γύρω στο οποίο τυλίγεται η τράτα, το δίχτυ του γρι-γρι ή το δίχτυ.

TAMBOUR DE CHALUT: Tambour, entrainé mécaniquement, servant à virer ou à emmagasiner un filet de grande dimension (chalut, filet maillant, senne).

TRANSPORTER: Rullo meccanico utilizzato per avvolgere reti di grandi dimensioni (reti a strascico, reti a sacco etc.)

TRANSPORTADOR: Tambor, carrete mecánico, que sirve para enrollar o almacenar una red de grandes dimensiones.

TRANSPORTER: Finnes ikke på norsk. Bred, kraftdreven (ofte hydraulisk) trommel som tral eller snurpenot rulles opp pa nar den dras inn.

Was this helpful?
DNA-Sequenz, die ein oder mehrere Gene besitzt, deren Enden durch identische Sequenzen markiert sind, und die es ihr ermöglichen, sich an einer neuen Stelle ins Genom einzubauen.


TRANSPOSON: A transposable DNA sequence carrying one or more genes bounded at each end by identical insertion sequences, which confer the ability to move from one location to another.

ΜΕΤΑΘΕΤΟΝΙΟ, ΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: Μεταθετή αλληλουχία DNA φέρουσα ένα ή περισσότερα γονίδια οριζόμενη σε κάθε άκρο από ταυτόσημες αλληλουχίες παρεμβολής, οι οποίες την καθιστούν ικανή να μετακινείται από μια θέση σε μιά άλλη.

TRANSPOSON: Séquence d ADN transposable portant un ou plusieurs gènes, encadrée de séquence dinsertion identique permettant un changement de localisation.

TRANSPOSONE: Una sequenza di DNA che puo essere trasposto, che veicola uno o piu geni nella cui parte finale sono presenti sequenze dinserzione identiche, le quali conferiscono la capacita di trasposizione da una posizione ad unaltra.

TRANSPOSÓN: Secuencia de ADN que lleva un o varios genes, con una secuencia de inserción idéntica que permite un cambio de localización.

TRANSPOSON: Transporterbar DNA-sekvens som kan bevege seg mellom plasmider, og mellom plasmid og bakterie kromosom. Er kjent for å transportere antibiotikaresistensgener mellom genetiske strukturer.

Was this helpful?
Einfluß eines Genlocus auf die Aktivität eines Allels auf dem homologen Chromosom während der Synapsis.


TRANSVECTION: The influence of one allele at a gene locus on the corresponding allele of the homologous chromosome during synapsis.

TRANSVECTION: Επίδραση ενός αλληλόμορφου ενός γονιδιακού τόπου στο αντίστοιχο αλληλόμορφο του ομόλογου χρωμοσώματος κατά τη σύναψη.

TRANSVECTION: Linfluence que peut avoir un allèle dun locus génique sur lallèle correspondant sur un chromosome homologue pendant la synapsis.

TRANSVEZIONE: Effetto che si osserva in certi organismi diploidi, per esempio drosofila, quando in alcuni eterozigoti viene traslocato un allele capace di determinare unalterazione fenotipica.

TRANSVECCIÓN: Influencia que puede tener un alelo de un locus genético sobre el alelo correspondiente en el cromosoma homólogo durante la sinapsis cromosómica.

TRANSVEKSJON: Påvirkning fra et allel på det korresponderende allelet på det homologe kromosomet under synapsis (q.v.).

Was this helpful?
Mutation, bei der ein Purin durch ein Pyrimidin oder ein Pyrimidin durch ein Purin ersetzt wird.


TRANSVERSION: A base-pair substitution mutation resulting in the replacement of a purine by a pyrimidine, or vice versa.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ: Μετάλλαξη υποκατάστασης ζεύγους βάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιάς πουρίνης από μιά πυριμιδίνη ή αντίστροφα.

TRANSVERSION: Mutation ponctuelle consécutive à la substitution, dans la molécule ADN, dune base purique par une base pyrimidique et vice versa.

TRANSVERSIONE: Una mutazione per sostituzione di basi appaiate che consiste nella sostituzione di una purina con una pirimidina, o viceversa.

TRANSVERSIÓN: Mutación puntual consecutiva a la sustitución en la molécula de ADN, de una base de purina por una base de pirimidina y viceversa.

TRANSVERSJON: Basepar substitusjonsmutasjon som resulterer i at purin erstattes med pyrimidin, eller omvendt.

Was this helpful?
Eine äußere Verletzung (Wunde) oder psychischer Streß, verursacht durch äußere Einflüsse.


TRAUMA: Injury or stress caused by an extrinsic agent.

ΤΡΑΥΜΑ: Πληγή ή στρές προκαλούμενο από εξωτερικό παράγοντα.

TRAUMATISME: Lésion ou stress provoqué par un agent externe.

TRAUMA: Danno o stress causato da un agente esterno.

TRAUMATISMO: Lesión o estrés provocado por un agente externo.

TRAUME: Skade eller stress forårsaket av et ytre virkemiddel.

Was this helpful?
Ein vornehmlich von kleinen Booten benutzter Anker, der das Verdriften auf See bei starken Winden verhindern soll.


SEA DROGUE: Anchor used with small boats to prevent drifting at sea, and to reduce their speed in strong winds.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ (DROGUE): Αγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά να μη παρασύρονται κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων.

ANCRES FLOTTANTES: Ancres utilisées afin de prévenir la dérive des petites embarcations ou afin de réduire leur vitesse quand le vent est fort.

ANCORA GALLEGGIANTE : Struttura a forma di cono tronco od imbuto, o anche un semplice secchio che legato ad una barca per mezzo di una cima ne limita gli spostamenti dovuti alle correnti. Utilizzata da piccole imbarcazioni al fine di non andare alla deriva in mare; utilizzata anche per ridurre la velocità nel caso in cui ci siano venti forti.

ANCLAS FLOTANTES: Anclas utilizadas para prevenir la deriva de pequeñas embarcaciones o para reducir su velocidad cuando el viento es fuerte.

DRIVANKER: Anker (vanligvis en stor presenningspose) som brukes av mindre båter for å hindre avdrift (f.eks. ved fiske), og redusere hastighet i sterk vind. Gir stor motstand i vannet.

Was this helpful?
Ein ausgelegtes Kiemennetz, das am Grund verankert oder mit einem Boot von der Oberfläche her derart verbunden wird, daß es in mittleren Wassertiefen oder in der Nähe der Oberfläche schwimmt.


FLOATING GILL NET: A set gill net anchored to the seabed or to a boat so that the netting is in midwater or near the surface.

ΑΦΡΟΔIΧΤΟ: Διχτυ το οποίο αγκυροβολείται στο βυθο ή προσδίδεται σε μια βάρκα κατά τρόπο ώστε το ψάρεμα να γίνεται στα μεσαία βάθη ή κοντά στην επιφάνεια του νερού.

FILET MAILLANT FLOTTANT: Filet maillat dont la ralingue supérieure apparait à la surface.

RETE DIRITTA: Una rete che ha il margine inferiore ancorato al fondo o alla barca e quello superiore restante libero a mezzacqua o affiorante in superficie.

RED AGALLA FLOTANTE: Red agalla en la cual la ancla superior aparece en la superficie.

FLYTEGARN: Garn som står helt i overflaten når de settes (f.eks. silde- og makrellgarn). Forholdet mellom over- og undertelnen er slik at garnet flyter. Kan forankres til bunnen med et langt tau (ile) eller til en båt (kalles da drivgarn). Kan også senkes ned til bunnen eller passende dyp (kaggesette), men det må da festes lodd til undertelnen.

Was this helpful?
Sand, der den Kontakt zwischen den Körnern durch die Auftriebskraft des Wassers, das durch die Lücken aufwärts fließt, verloren hat. Solches Material, das einige Merkmale von Flüssigkeiten aufweist, ist nicht tragfähig. Es ist ein Zustand und kein Materialtyp.


QUICKSAND: Sand which has lost its grain-to-grain contact by the buoyancy effect of water flowing upward through the voids. Such material, having some of the characteristics of a fluid, possesses no load-bearing value.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ: Αμμος που έχει χάσει την επαφή κόκκου προς κόκκο εξαιτίας της πλευστότητας που δημιουργεί το νερό που ρέει προς την επιφάνεια διαμέσου των διάκενων. Η κινούμενη άμμος συμπεριφέρεται ως ρευστό και δεν έχει την ικανότητα να υποβαστάζει φορτία.

SABLES MOUVANTS: Se dit des sables ayant perdu les contacts grains à grains à cause de leffet de flottaison provoqué par un courant deau montant à travers les interstices. Ayant des caractéristiques dun fluide, les sables mouvants nont pas de capacité à supporter des poids.

SABBIA MOBILE: Sabbia incoerente, per effetto del flusso d’acqua interstiziale. Questo tipo di materiale, avendo una capacità di sedimentazione molto bassa, ha delle caratteristiche simili a quelle di un fluido.

ARENAS MOVEDIZAS: Dícese de arenas cuyos granos han perdido el contacto grano-grano a causa del efecto de flotabilidad provocado por una corriente de agua ascendente a través de las intersticios. Tienen características de un fluido; las arenas movedizas no tienen capacidad para soportar pesos.

KVIKKSAND: Sand som har mistet kontakt mellom sandkornene grunnet oppdrifts-effekten til vann som strømmer opp gjennom porene i sanden. Har noen væske-egenskaper, og ingen bærekapasitet.

Was this helpful?
Parasitische Saugwürmer der Klasse der Plathelminthes. Man unterscheidet 3 Unterklassen: die Monogenea, die überwiegend Ektoparasiten bei Fischen darstellen, mit wenigen Endoparasiten in Amphibien und Reptilien; die Aspidogastrea, die endoparasitisch in Mollusken, Fischen und Schildkröten leben, sowie die Digenea, die in Vertebraten vorkommen.


TREMATODA: The Trematoda (Trematodes) represent a class of flatworms in which all known species are parasitic. There are three subclasses: Monogenea, chiefly ectoparasites of fishes, with only a few endoparasitic species in amphibians and reptiles; Aspidogastrea, which are endoparasites of molluscs, fishes and turtles; and Digenea, endoparasites of all groups of vertebrates.

ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Οι Τρηματώδεις αντιπροσωπεύουν μια κλάση πλατυελμίνθων, όλα τα γνωστά είδη της οποίας είναι παρασιτικά. Υπάρχουν 3 υποκλάσεις: Τα Μονογενή, κυρίως εξωπαράσιτα των ψαριών, με μόνο λίγα ενδοπαρασιτικά είδη των αμφιβίων και ερπετών. Τα Ασπιδογάστρεα, τα οποία είναι ενδοπαράσιτα των μαλακίων, ψαριών και χελωνών και τα Διγενή ενδοπαράσιτα όλων των ομάδων σπονδυλωτών.

TREMATODES: Les trématodes représentent une classe des vers plats dont toutes les espèces connues sont des parasites. Les trématodes comprennent trois sous-classes: les monogènes qui sont pour la plupart des ectoparasites des poissons avec quelques espèces qui sont des endoparasites des amphibies et reptiles; les aspidogastrés qui sont des endoparasites des mollusques, poissons et tourtues marines; et les digènes, des endoparasites de tous les groupes des Vertébrés.

TREMATODI: I Trematodi rappresentano una classe di vermi piatti in cui tutte le specie conosciute sono parassite. Ci sono tre sottoclassi: Monogenea, per lo piu parassiti dei pesci, tra le quali poche specie parassitano gli anfibi e i rettili; Aspidogastrea, che sono endoparassiti di molluschi, pesci e tartarughe; e Digenea, endoparassiti di tutti i gruppi di vertebrati.

TREMATODOS: Los trematodos representan una clase de gusanos planos en la que todas la especies conocidas son parásitos. Los trematodos incluyen tres subespecies: monogéneos que son en su mayoria ectoparásitos de peces con algunas especies endoparásitos de anfibios y reptiles; aspidogastros que son endoparásitos de moluscos, peces y de tortugas marinas; y los digéneos, endoparásitos de todos los grupos de vertebrados.

TREMATODA (IKTER): Klasse av flatmarker (Platyhelminthes) der alle er parasittiske. Deles inn i tre underklasser, Aspidogastrea, Didymozoidea og Digenea. Den sistnevnte er den største og viktigste, og kalles i dagligtalen for ikter. Aspidogastrea er endoparasitter på fisk, bløtdyr (mollusker) og skilpadder, mens Digenea er endoparasitter på alle virveldyrgrupper (vertebrater).

Was this helpful?
Beschreibt die physiko-chemische Bedingungen unter denen eine markierte PROBE in bezug auf ein Ziel-Nucleinsäurensequenz hybridisiert wird. Erniedrigte Temperatur und erhöhte Salzkonzentration stützen die Hybridisierung, wobei teilweise komplementäre Sequenzen hybridisiert werden. In solchen Fällen spricht man von “geringer Trennschärfe”. Bedingungen für eine hohe Trennschärfe sind erhöhte Temperatur und erniedrigte Salzkonzetration, wobei nur solche Sequenzen mit hoher Komplementarität hybrid


STRINGENCY: Describes the physico-chemical conditions in which a labelled probe is hybridised to a target nucleic acid sequence. Decreased temperature and increased salt concentration favour hybridisation, allowing the probe to hybridise to partially complementary targets. Such conditions are referred to as low stringency. Under high stringency conditions (increased temperature and decreased salt concentration), only sequences with high complementarity to the probe will hybridise.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ: Περιγράφει τη φυσικοχημική κατάσταση κατά την οποία ένας σημασμένος ανιχνευτής (βλ.λ.) υβριδοποιείται με μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων στόχο. Η χαμηλή θερμοκρασία και η αυξημένη περιεκτικότητα σε άλατα ευνοούν την υβριδοποίηση, επιτρέποντας τον ανιχνευτή να συνδεθεί σε στόχους με σχετικά μικρή συμπληρωματικότητα. Τέτοιες συνθήκες ονομάζονται συνθήκες μειωμένης αυστηρότητας. Κάτω από συνθήκες υψηλής αυστηρότητας (αυξημένη θερμοκρασία, χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα) μόνο οι αλληλουχίες με μεγάλη σ

STRINGENCE : Terme décrivant les conditions physico-chimiques dans lesquelles une sonde est hybridée à une séquence d’acide nucléique cible. L’hybridation est favorisée par une température faible et une forte concentration en sel. Ces conditions sont dites de basse stringence et permettent l’hybridation de la sonde à des séquences partiellement complémentaires. Dans des conditions de forte stringence, c’est-à-dire température élevée et faible concentration en sel, seules les séquences entièrement complément

STRINGENZA: Descrive le condizioni chimiche e fisiche nelle quali una sonda marcata è ibridata con una sequenza target di acidi nucleici. Basse temperature e incremento della concentrazione salina favoriscono l’ibridazione permettendo alla sonda di ibridarsi con una parte del target complementare. Queste condizioni sono definite bassa stringenza. Nelle condizioni opposte di alta stringenza (aumento della temperatura e riduzione della concentrazione salina), vengono ibridate solo le sequenze che hanno alta c

ESTRINGENCIA: Condiciones de hibridización (ADN-ADN o ADN-ARN) como temperatura o concentración de aditivos químicos que determinan el grado de similitud que dará lugar a moléculas híbridas.

STRINGENS: Forholdene ved DNA-DNA, DNA-RNA eller RNA-RNA hybridisering som bestemmer hvor stor grad av overensstemmelse som trengs for å danne hybrider (dobbeltstrenger). Påvirkes av temperatur og konsentrasjonen av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. Na+ og formamid). Høyere stringens gir mer spesifikke hybrider.

Was this helpful?
Die Trennung der Chromosomen während der Zellteilung.


DISJUNCTION: The separation of the chromosomes during nuclear division.

ΔIΑΧΩΡIΣΜΟΣ: Ο διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διαίρεσης.

DISJONCTION: La séparation des chromosomes pendant la division nucléaire.

DISGIUNZIONE: Separazione dei cromosomi durante la divisione nucleare.

DISYUNCIÓN: Separación de los cromosomas durante la división nuclear.

DISJUNKSJON: Atskillelse av kromosomer under cellekjerne deling.

Was this helpful?
Eine in bestimmten Antifouling-Mitteln enthaltene chemische Verbindung, die bei Mollusken Imposex hervorruft.


TRIBUTYLTIN: A chemical compound found in certain antifouling agents. Known to cause imposex in molluscs.

TRIBUTYLTIN: Χημική ένωση που βρίσκεται σε μερικές ενώσεις - μοράβια. Είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσφυλετισμό στα μαλάκια.

TRIBUTYLETAIN: Composé chimique utilisé dans certaines peintures antisalissures. Provoque des cas dimposex chez les mollusques.

STAGNO TRIBUTILE: Un composto chimico impiegato in pitture antifouling. Provoca disturbi riproduttivi in particolare nei molluschi.

TRIBUTILTINA: Compuesto químico utilizado en ciertas pinturas antifouling provoca casos de alteraciones sexuales en los moluscos.

TRIBUTYLTIN (TBT): Kjemisk forbindelse som finnes i visse antibegroingsmiddel. Kjent for å gi tvekjønnethet hos bløtdyr (mollusker).

Was this helpful?
Häufiger bewimperter Ektoparasit, der für aquatische Organismen pathogen sein kann.


TRICHODINA: Common ectoparasitic ciliate protozoan that can be pathogenic to aquatic organisms.

ΤΡΙΧΟΔΙΝΙΑ: Κοινά εξωπαρασιτικά βλεφαριδωτά παθογόνα για υδρόβιους οργανισμούς.

TRICHODYNES: Ciliés ectoparasites communs, pathogènes dorganismes aquatiques.

TRICODINA: Protozoo ciliato ectoparassita, abbastanza comune, puo essere patogeno per gli organismi acquatici.

TRICIDINA: Ciliado ectoparásito común, patógeno de organismos acuáticos.

TRICHODINIDER: Vanlige ektoparasittiske ciliater (Ciliophora), som kan være sykdomsfremkallende for akvatiske organismer.

Was this helpful?
Ein Ester aus Glyzerol und drei Fettsäuren.


TRIGLYCERIDE: An ester of glycerol and three fatty acids.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΟ: Εστέρας γλυκερόλης και 3 λιπαρών οξέων.

TRIGLYCERIDE: Lipide formé par lestérification du glycérol par trois acides gras.

TRIGLICERIDE: Un estere del glicerolo con tre acidi grassi.

TRIGLICÉRIDOS: Lípidos formados por esterificación del glicerol en tres ácidos grasos.

TRIGLYSERIDER: Estere av glyserol og tre fettsyrer.

Was this helpful?
Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen abgestimmt sein. Daten, die dies zulassen, sind leider für


TRIMETHOPRIM: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and

TRIMETHOPRIM: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIMETHOPRIM: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIMETHOPRIM: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

TRIMETOPRIM: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIMETOPRIM: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Wasser, das so behandelt (aufbereitet) wurde, daß es für den menschlichen Konsum geeignet ist.


POTABLE WATER: Drinking water.; water treated in such a way as to render it suitable for human consumption.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

EAU POTABLE: Eau propre à être bu. Eau traitée de telle façon à la rendre propre à la consommation humaine.

ACQUA POTABILE: Acqua da bere; acqua sottoposta a trattamenti che la rendono idonea al consumo umano.

AGUA POTABLE: Agua destinada a beber. Agua tratada para ser preparada para el consumo humano.

DRIKKEVANN: Vann som er behandlet slik at det er egnet til human konsumpsjon.

Was this helpful?
Zustand ein Organismus oder einer Zelle, der(die) mit Hilfe von Labortechniken dazu gebracht werden, drei Chromosomensätze pro Zellkern zu produzieren, wodurch sterile Individueen enstehen.


TRIPLOID: Organism or cell treated by techniques to produce three sets of chromosomes per nucleus and, thereby, sterile individuals. Such sterilization permits species like grass carp to be released in nature without the danger of over-reproduction and possible harm to the ecology of an area.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΗΣ: Οργανισμός ή κύτταρο που έχει υποστεί εργαστηριακή κατεργασία ώστε να παράγει τρία σύνολα χρωμοσωμάτων ανά πυρήνα και επομένως, στείρα άτομα. Η στειρότητα αυτή επιτρέπει να απελευθερώνονται στη φύση είδη όπως ο χορτοκυπρίνος χωρίς τον κίνδυνο υπερ-αναπαραγωγής που θα έβλαπτε την οικολογία μιάς περιοχής.

TRIPLOIDE: Organisme ou cellule qui par des techniques produisent trois paires de chromosomes par noyau et de ce fait deviennent des individus stériles. La stérilisation permet de relâcher certaines espèces de poissons dans le milieu naturel sans risque de sur-reproduction nuisible à lenvironnement.

TRIPLOIDE: Organismo o cellula trattata con tecniche per produrre tre set di cromosomi per nucleo, e quindi individui sterili. Tale sterilizzazione permette a specie come la carpa erbivora di essere rilasciata in natura senza rischi ecologici eventualmente dovuti allincremento incontrollato della popolazione.

TRIPLOIDEA: Estado en el cual cada célula contiene tres juegos de cromosomas homólogos. La triploidía puede ser inducida experimentalmente en los peces y moluscos bivalvos con el fin de mejorar la tasa de crecimiento.

TRIPLOID: Organismer eller celler som er behandlet med teknikker (f.eks. sjokkbehandling) som gjør at de får tre sett med kromosomer per kjerne, og derfor blir sterile. Slike sterilisering gjør at arter som gresskarpe kan settes ut i naturen uten noen risiko for overbefolkning og skader på økosystemet.

Was this helpful?
Ein Zustand, in dem jede Zelle drei homologe Chromosomensätze enthält (siehe auch diploid, haploid). Triploidie kann experimentell, sowohl in Fischen als auch in Mollusken, induziert werden. Dies wird auch praktiziert, um die Wachstumsrate zu verbessern.


TRIPLOIDY: A state in which each cell harbours three sets of homologous chromosomes. Triploidy can be experimentally induced in fish and bivalve molluscs in order to improve growth rate.

ΤΡΙΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση κατά την οποία κάθε κύτταρο φέρει τρεις ομάδες ομόλογων χρωμοσωμάτων (πρβλ. διπλοειδές, απλοειδές). Η τριπλοειδία επάγεται πειραματικά σε ψάρια και μαλάκια με σκοπό να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης.

TRIPLOλDIE: Etat dans lequel chaque cellule renferme trois jeux de chromosomes homologues (cf. diploïd, haploïd). La triploïdie peut être induite expérimentalement chez les poissons et les mollusques bivalves afin daméliorer le taux de croissance.

TRIPLOIDIA: Uno stato nel quale ciascuna cellula ospita tre set di cromosomi omologhi. La triploidia puo essere sperimentalmente indotta nei pesci e nei molluschi bivalvi per migliorare il tasso di crescita.

TRIPLOIDE: Organismo o célula que mediante técnicas específicas produce tres pares de cromosomas por núcleo y por este hecho resultan estériles. La esterilización permite liberar ciertas especies de peces en el medio natural sin riesgo de sobreproducción perjudicial para el medio ambiente.

TRIPLOIDI: Tilstand der alle celler har tre sett med homologe kromosomer (jfr. diploidi og haploidi). Kan induseres hos fisk og muslinger for å øke veksten.

Was this helpful?
Radioaktives Isotop des Wasserstoffs, das ein Proton und zwei Neutronen in seinem Kern besitzt. Wird auch als Wasserstoff-3 bezeichnet.


TRITIUM (3H): Radioactive isotope of hydrogen having 1 proton and 2 neutrons in the nucleus. Also called hydrogen-3.

ΤΡΙΤΙΟ (3Η): Ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου που έχει 1 πρωτόνιο και 2 νετρόνια στον πυρήνα. Ονομάζεται επίσης υδρογόνο-3.

TRITIUM (3H): Isotope radioactif de lhydrogène dont le noyau posséde un proton et deux neutrons. Appelé également hydrogène-3.

TRIZIO (H3): Isotopo radioattivo dellidrogeno col nucleo costituito da un protone e due neutroni. Anche chiamato Idrogeno-3.

TRITIO (3H): Isótopo radioactivo de hidrógeno cuyo núcleo posee un protón y dos neutrones. Llamado también hidrógeno-3.

TRITIUM (3H): Radioaktiv hydrogenisotop med 1 proton og 2 nøytroner i kjernen. Også kalt hydrogen-3.

Was this helpful?
Typische Larve einiger Mollusken und Anneliden mit rad- bzw. ringförmiger Bewimperung; frei schwimmend.


TROCHOPHORE: Double cone shaped, free-swimming larva of some molluscs and annelids.

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ: Προνύμφη ορισμένων μαλακίων και δακτυλιοσκωλήκων, με μορφή σβούρας που κολυμβά ελεύθερα.

TROCHOPHORE: Larve nageante de certaines annélides et mollusques, en forme de toupie.

TROCOFORA: Larva mobile di alcuni molluschi e anellidi, con corpo a forma di doppio cono.

TROCÓFORA: Larva en forma de cono de algunos moluscos y anélidos que puede nadar libremente.

TROCHOPHORALARVE: Dobbel kjegleformet frittlevende larvestadium hos noen bløtdyr (mollusker) og leddormer (annelider).

Was this helpful?
Das Gewicht, das ein Probenmaterial nach der Trocknung nach 24h bei konstant 800C noch besitzt. Dies kann auch durch Gefriertrocknung erreicht werden.


DRY WEIGHT: The weight of a sample of material following the elimination of water by freeze drying or oven drying, usually at a constant temperature of 800C for a period of 24 hours.

ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ: Το βάρος ενός δείγματος υλικού, μετά την απομάκρυνση του νερού με ψυκτοεξάχνωση (βλ.λ.) ή με ξήρανση σε κλίβανο, συνήθως σε σταθερή θερμοκρασία 800C επί 24 ώρες.

POIDS A SEC: Poids dun échantillon de matière après séchage en étuve à un température constante de 800 C pendant 24 heures.

PESO SECCO: Il peso di un campione di materiale dopo l’eliminazione dell’acqua presente tramite il congelamento a secco oppure essiccazione in stufa, in genere a temperatura di 900C per un periodo di 24 ore.

PESO SECO: Peso de una muestra de materia después de secarla en la estufa a temperatura constante de 800 C durante 24 horas.

TØRRVEKT: Vekten på en prøve av et materiale etter at vann er fjernet ved frysetørking (q.v.) eller ovnstørking, vanligvis ved en konstant temperatur på 800 C i 24 timer.

Was this helpful?
Magerfisch, vor allem Dorsch und verwandte Arten (in Deutschland besonders Seelachs), der in Schichten abwechselnd mit Salz belegt wird, so daß die sich bildende Lake frei ablaufen kann. Wird im englischen auch "bulk cure" genannt (kein passendes deutsches Wort verfügbar; übersetzbar mit "Massensalzung").


KENCH CURE: White fish, particularly cod and allied species (in Germany especially saithe) that have been cured by stacking split fish and salt in alternate layers so that the pickle that is formed can drain off freely; also called "bulk cure", "bulk salted fish", or "salt bulk".

ΑΛIΠΑΣΤΩΣΗ: Κατεργασία των ψαριών με λευκή σάρκα, ιδίως του βακαλάου καιι του σολομού, κατά την οποία τ?α ψάρια κόβονται κατά μήκος σε λεπτές φέτες και αλατίζονται. Στην συνέχεια, η σχηματιζόμενη άλμη αφήνεται να στραγγίσει και τα ψάρια να ξηρανθούν.

SALAGE A SEC: Se fait en entassant du poisson tranché (particulièrement morue et espèces voisines, et saumon) et du sel en couches alternées, de telle sorte que la saumure qui se forme peut sécouler librement. Egalement appelé "salage en vrac".

SALATURA A SECCO: Procedura mediante la quale tranci di pesce (in particolare merluzzi e specie affini) vengono prima impilati e ammassati luno sullaltro e poi ricoperti di sale in strati alterni in modo tale che la salamoia, che si viene a formare, può scorrere liberamente; il pesce che subisce questo tipo di trattamento viene anche chiamato "pesce sottosale".

SALAZÓN: Método de conserva que se hace amontonando pescado cortado en capas alternadas de sal, particularmente bacalao, salmón y especies similares (en Alemania, el carbonero), de tal manera que el curado formado puede ser enviado o transportado sin que se deteriore. También se llama “curación salada de peces”.

TØRRSALTE: Hvitfisk, spesielt torskefisk (i Tyskland er sei mye brukt), som lagres ved at den legges flekt (kløyvd på langs) med salt mellom fiskene i stabler. Den legges slik at laken som dannes renner vekk. Synonym klippfisk.

Was this helpful?
Diejenige Substanz, die nach Entfernen allen Wassers durch Erhitzen zurückbleibt.


DRY MATTER: Substance remaining after the elimination of all water.

ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ: Η μάζα ενός σώματος, μετά την απομάκρυνση όλου του περιεχομένου νερού.

MATIERE SECHE: Estimation quantitative dune substance après élimination de leau.

SOSTANZA SECCA: Sostanza rimanente dopo l’eliminazione di tutta l’acqua presente nel campione.

MATERIA SECA: Estimación cuantitativa de una sustancia después de la eliminación de agua.

TØRRSTOFF: Substans som er igjen etter fjerning av vann.

Was this helpful?
(1) Bezeichnet die Grenzen der Tropen, die beidseitig vom Äquator durch den nördlichen und südlichen Breitenkreis von 23027 festgelegt sind. (2) Der Begriff bezeichnet auch die Region der Tropen (im Englischen "tropics") bis hin zu diesen Breitengraden, die mit der sog. Torrid-zone"übereinstimmt.


TROPIC: (1) Either of two parallels of latitude 230 27 north and south of the equator, i.e. the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. (2) Tropics: the region bounded by these two latitudes, corresponding to the Torrid zone.

ΤΡΟΠΙΚΟΣ: (1) Ενας από τους δύο παραλλήλους σε γεωγραφικό πλάτος 230 27 Βόρεια και Νότια του Ισημερινού, δηλ. Τροπικός του Καρκίνου και Τροπικός του Αιγόκερω. (2) Η περιοχή μεταξύ των δύο αυτών παραλλήλων, που αντιστοιχεί στην διακεκαυμένη ζώνη.

TROPIQUE: (1) Un de deux parallèles de latitude à 23027 nord ou sud de léquateur, cest à dire le tropique du capricorne et le tropique du cancer. (2) Tropiques: zone délimitée par ces deux latitudes, à climat torride.

TROPICO: (1) Ciascuno dei due paralleli di latitudine 230 27 nord e sud dellequatore, cioe il Tropico del Cancro e del Capricorno. (2) Tropici : la regione compresa tra queste due latitudini, corrispondente alla Zona torrida.

TRÓPICO: (1) Uno de los dos paralelos de latitud 23027’ norte o sur del ecuador, es decir el trópico de capricornio y el trópico de cáncer. (2) Trópicos: zona limitada por estas dos latitudes, con clima tórrido.

TROPIK (VENDEKRETS): Begge de to breddegradene 230 27 nord og sor for ekvator. Tropene ligger mellom disse.

Was this helpful?
Die Position eines Lebewesens in der Nahrungskette (z.B. Pflanzenfresser, Detritusfresser, Allesfresser oder Fleischfresser).


TROPHIC LEVEL: The position an organism occupies in the food web (e.g., herbivore, omnivore, detrivivore or carnivore).

ΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η θέση που κατέχει ένας οργανισμός στο τροφικό πλέγμα (π.χ. φυτοφάγος, παμφάγος, τριπτοφάγος ή σαρκοφάγος).

NIVEAU TROPHIQUE: Position occupée par un organisme dans la chaîne alimentaire (par exemple, herbivore, omnivore, détritivore ou carnivore).

LIVELLO TROFICO: La posizione che un organismo occupa nella catena alimentare (p.es. erbivoro, onnivoro, detritivoro o carnivoro).

NIVEL TRÓFICO: Posición ocupada por un organismo en la cadena alimentaria (por ejemplo, herbívoro, omnívoro, detritívoro o carnívoro).

TROFISK NIVÅ: Plassen en organisme har i næringsnettet (f.eks. herbivor, omnivor, detrivivor eller karnivor).

Was this helpful?
Sich auf die Tropen beziehend.


TROPICAL: Situated in, used in, characteristic of, or related to the tropics.

ΤΡΟΠΙΚΟΣ (επίθετο): Ευρισκόμενος ή χρησιμοποιούμενος στην, ή σχετιζόμενος με την ή χαρακτηριστικός γιά την τροπική ζώνη.

TROPICAL: Relatif aux régions des tropiques.

TROPICALE: Situato in, usato in, caratteristico di, o correlato ai tropici.

TROPICAL: Relativo a las regiones tropicales.

TROPISK: Beliggende i, brukt i, karakteristisk for eller har forbindelse med tropene.

Was this helpful?
Bezieht sich auf die Störung oder Reduktion der Lichtdurchlässigkeites des Wasses, hervorgerufen durch das Vorhandensein von gelösten oder kolloidalen Stoffen oder Plankton.


TURBIDITY: Referring to the disturbance or reduction in light transmittance in water resulting from suspended, colloidal or dissolved matter or the presence of planktonic organisms.

ΘΟΛΟΤΗΤΑ: Διαταραχή ή ελάττωση της διείσδυσης του φωτός στο νερό που οφείλεται στην αιωρούμενη, κολλοειδή ή διαλελυμένη ύλη ή την παρουσία πλαγκτονικών οργανισμών. Πρβλ. Δίσκος Sechi.

TURBIDITE: Perturbation ou diminution de la pénétration de la lumière dans leau résultant de la matière en suspension, ou colloïdale ou de la présence dorganismes planctoniques.

TORBIDITA: Riferito alla riduzione della trasmissione della luce nellacqua dovuta a particelle sospese, colloidali o per la presenza di organismi planctonici.

TURBIDEZ: Perturbación o disminución de la penetración de luz en el agua que resulta de la materia en suspensión, o coloidal o de la presencia de organismos planctónicos.

TURBIDITET: Reduksjon i sikt grunnet løst organisk materiale eller alger. Jfr. Secchi skive.

Was this helpful?
Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen abgestimmt sein. Daten, die dies zulassen, sind leider für


TRIBRISSEN: Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5:1)]. Other potentiated sulphonamides include sulphamethoxazole/trimethoprim (TribrissenTM), sulphamerazine/trimethoprim and sulphameth

TRIBRISSEN: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

TRIBRISSEN: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

TRIBRISSEN: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

TRIBRISSEN: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

TRIBRISSEN: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Der europäische Name für Acriflavin.


TRYPAFLAVINE: European name for acriflavine.

ΤΡΥΠΑΦΛΑΒΙΝΗ: Ευρωπαϊκό όνομα για την ακριφλαβίνη.

TRYPAFLAVINE: Synonyme en Europe de lacriflavine.

TRIPAFLAVINA: Nome alternativo per acriflavina.

TRIPAFLAVINA: Sinónimo en Europa de acriflavina.

TRYPAFLAVIN: Europeisk navn for acriflavin.

Was this helpful?
Wichtiges eiweißspaltendes Enzym, das zu den Endopeptidasen zählt. Ausgeprägt ist seine Spezifität.


TRYPSIN: A proteolytic enzyme secreted by the pancreas and released into the intestine.

ΤΡΥΨΙΝΗ: Πρωτεολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και ελευθερώνεται στα έντερα.

TRYPSINE: Enzyme protéolytique sécrétée par le pancréas et libérée dans lestomac.

TRIPSINA: Un enzima proteolitico secreto dal pancreas e rilasciato nellintestino.

TRIPSINA: Enzima proteolítica (de separación proteínica) secretada por el páncreas y liberada en el estómago.

TRYPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut fra pankreas.

Was this helpful?
Plötzliche Meereswellen im Pazifik, die durch große Bewegungen des Meeresbodens entstehen, wie z. B. bei unterseeischen Vulkanausbrüchen oder Seebeben.


TSUNAMI: Waves produced by sudden, large-scale motion of a portion of the ocean floor, as by volcanic eruption or earthquake.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ (ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ): Κύματα που παράγονται από ξαφνικές, μεγάλης κλίμακας κινήσεις ενός τμήματος του ωκεάνειου βυθού, όπως από ηφαιστειακή έκρηξη ή σεισμό.

TSUNAMI: Raz de marée provoqué par un déplacement soudain et massif dune partie du fond de la mer, par exemple, pendant une éruption volcanique ou un tremblement de terre .

TSUNAMI: Nome giapponese per onde prodotte su ampia scala da movimenti improvvisi del fondo delloceano, come una eruzione vulcanica o un terremoto.

TSUNAMI: Ola provocada por desplazamiento repentino y masivo de una parte del fondo de mar, por ejemplo, durante una erupción volcánica o terremoto.

TSUNAMI: Bølger som dannes ved kraftige bevegelser i havbunnen, f.eks. vulkanutbrudd eller jordskjelv.

Was this helpful?
Kleine, oftmals runde Vorwölbung natürlichen (z.B. Laichausschlag beim Karpfen) oder pathologischen Ursprungs (z.B. knötchenförmige Geschwulst auf der Haut; Tuberkuloseknötchen).


TUBERCLE: Small, often rounded protrusion of natural or pathological origin (e.g. spawning tubercules of Cyprinids; the lesions of tuberculosis).

ΦΥΜΑΤΙΟ: Μικρό, συχνά στρογγυλευμένο, εξόγκωμα με φυσική ή παθολογική προέλευση (π.χ. φυμάτια γαμετοτοκίας στα κυπρινοειδή, αλλοιώσεις προκαλούμενες από φυματίωση)

TUBERCULE: Petite protrusion, souvent arrondie, dorigine naturelle ou pathologique (par exemple, les tubercules réproducteurs des cyprinidées; les lésions provoquées par la tuberculose).

TUBERCOLO: Piccola, spesso tondeggiante protrusione di origine naturale o patologica (p.es. tubercoli nuziali dei ciprinidi; le lesioni della tubercolosi).

TUBÉRCULO: Pequeña protuberancia, a menudo redonda, de origen natural o patológico (por ejemplo, tubérculos reproductivos de ciprínidos; lesiones provocadas por la tuberculosis).

TUBERKEL: Liten, ofte rund utstikkende del med naturlig eller sykelig opphav (f.eks. gytetuberkler hos karpefisk eller skade etter tuberkulose).

Was this helpful?
Knotig; mit der Bildung von Tuberkeln einhergehend.


TUBERCULAR: Resembling a tubercle; having tubercles.

ΦΥΜΑΤΩΔΗΣ: Αυτός που μοιάζει με φυμάτιο. Αυτός που φέρει φυμάτια.

TUBERCULEUX: Qui est de la nature du tubercule; atteint de tubercules.

TUBERCOLARE: Simile a un tubercolo; che ha tubercoli.

TUBERCULOSO: Se parece a un tubérculo; tiene tubérculo.

TUBERØS: Knutet, har tuberkler.

Was this helpful?
Wörtlich bezeichnet dieser Begriff jede Form von Schwellung, er wird aber nicht für vorübergehende Schwellungen benutzt, die z.B. durch Entzündungen hervorgerufen werden. Der Begriff sollte auf Neoplasmen beschränkt bleiben, die in zwei Kategorien eingeteilt werden: (a) Gutartige oder einfache Tumore wachsen langsam an einer Stelle. Benachbarte Gewebe werden dabei beiseitegeschoben, aber nicht durchdrungen. Normalerweise wird keine negative Wirkung auf den Organismus ausgübt; (b) Bösartige oder


TUMOUR: Literally means any swelling but, by common consent the term is not held to include passing swellings caused by acute inflammation or granuloma. It should be restricted to neoplasms, of which there are two categories: (a) benign or simple, which grows slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, and normally not doing any harm to the animal, and (b) malignant or invasive, which is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with th

ΟΓΚΟΣ: Στην κυριολεξία σημαίνει διόγκωση, οίδημα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται γιά παροδικά οιδήματα προκαλούμενα από οξεία φλεγμονή ή κοκκίωμα. Χρησιμοποιείται μόνο γιά νεοπλάσματα τα οποία είναι δύο κατηγοριών: (α) καλοήθη τα οποία αναπτύσσονται αργά σε ένα σημείο, πιέζοντας τα γειτονικά μέρη, αλλά χωρίς να εισβάλλουν σαυτά και τα οποία φυσιολογικά δεν βλάπτουν το ζώο και (β) κακοήθη, που ανώμαλη μάζα ιστού η οποία αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα υπερβαίνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης των άλλων ιστών και η

TUMEUR: Signifie littéralement une grosseur, mais, ne comprend pas les enflures passagères provoquées par linflammation aiguë ou des granulomes. Ce terme devrait être limité aux néoplasmes dont il existe deux catégories: (a) tumeurs bénignes à croissance lente qui sont bien circonscrites, repoussent les tissus voisins sans les envahir et qui ne nuit pas à lanimal; (b) tumeurs malignes ou envahissantes qui sont des masses anormales de tissu dont la croissance excède, et nest pas coordonnée avec celle des

TUMORE: Letteralmente indica un rigonfiamento, ma il termine non e inteso comunemente per descrivere passeggeri rigonfiamenti causati da infiammazione acuta o granulomi. Esso dovrebbe essere usato per indicare neoformazioni, delle quali esistono due categorie: (a) benigno o semplice, che cresce lentamente in un punto, che puo comprimere le parti vicine senza invaderle, e di solito non e molto pericoloso per lanimale, e (b) maligno o invasivo, quando consiste in una anormale massa di tessuto, la cui cres

TUMOR: Literalmente significa bulto, pero no incluye hinchazones pasajeras provocadas por inflamación aguda o granulomas. Este término debe limitarse a los neoplasmas que son dos categorías: (a) tumores benignos con crecimiento lento que están bien localizados, presionan los tejidos de alrededor sin invadirlos y que no molestan al animal; (b) tumores malignos o invasores que son masas anormales de tejido cuyo crecimiento supera el de los otros tejidos y que persisten de manera excesiva después cesar el

SVULST : Bokstavelig betegner ordet enhver svulming, men i den vanlige sammenhengen inkluderer svulst ikke forbigående svulming grunnet akutt betennelse eller en granulom. Bør kun brukes om neoplasmer (to typer): (a) Godartet, som vokser sakte på en plass og presser nabovev til siden uten å trenge inn i dem. Gjør vanligvis ikke skade på dyret. (b) Vondartet, som er en unormal vevsmasse med hurtigere vekst enn andre vev. Disse fortsetter å vokse i samme tempo etter at stimulus som gav opphav til den ukont

Was this helpful?
Sehr stark modifizierte marine Chordaten, normalerweise rund oder zylindrisch im Umriß. Der Körper ist äußerlich von einer Sekrethülle oder Tunica umhüllt.


TUNICATES: Highly modified marine chordates, usually globular or cylindrical in shape, and having a secretion of outer covering, or tunic, about the body.

ΧΙΤΩΝΟΖΩΑ: Εξελιγμένα θαλάσσια χορδωτά, συνήθως σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήματος που εκκρίνουν ένα περίβλημα (χιτώνα) που καλύπτει το σώμα τους.

TUNICIERS: Chordés marins très modifiés, le plus souvent globulaires ou cylindriques, secrétant une enveloppe ou tunique.

TUNICATI: Cordati marini estremamente modificati, di solito di forma globulare o cilindrica, secernono un rivestimento esterno, o una tunica, che ne ricopre il corpo.

TUNICADOS: Cordados marinos modificados, muy a menudo globulares o cilíndricos que secretan revestimiento o túnica.

KAPPEDYR (TUNICATA): Sterkt modifiserte marine ryggstrengsdyr, vanligvis med kuleformet eller sylindrisk kroppsform med en ytre kappe rundt kroppen.

Was this helpful?
Ein Sück aus Wolle oder Baumwolle, das benutzt wird, um Wunden von Schmutz zu befreien; auch um Ausscheidungsproben für Laboruntersuchungen zu entnehmen oder andere Verunreinigungen zu beseitigen.


SWAB: A mounted piece of cotton wool used for cleansing cavities or for obtaining specimens of a secretion, etc., for laboratory examination.

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ: Κομμάτι βαμβακιού τοποθετημένο στο άκρο μιας γλυφίδας που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κοιλοτήτων ή για την λήψη δείγματος από μια έκκριση, κλπ., για εργαστηριακή εξέταση.

ECOUVILLON: Morceau de coton monté sur une manche servant à nettoyer des cavités ou pour obtenir des prélevements dune sécrétion etc., pour analyse en laboratoire.

SCOVOLO: Pezzetto di cotone montato su un bastoncino, usato per la pulizia delle cavità o per ottenere campioni di secrezione ad es. per esami di laboratorio.

ESTROPAJO: Trozo de algodón utilizado para limpiar las cavidades o para obtener muestras de una secreción etc., para el análisis en el laboratorio.

VATTPINE: Et festet stykke med bomull som brukes til å rense sår, eller til å ta opp en prøve fra en sekresjon.

Was this helpful?
Eine Klasse von freilebenden Plattwürmern.


TURBELLARIA: Class of free-living flatworms.

ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΙΚΟΙ: Ομοταξία πλατυελμίνθων που ζούν ελεύθερες.

TURBELLARIES: Classe de vers plats.

TURBELLARI: Classe di vermi piatti non parassiti.

TURBELARIOS: Clase de gusanos planos

TURBELLARIA: Klasse med frittlevende flatmark.

Was this helpful?
Ein Begriff der Taxonomie; ein in der Artbeschreibung festgelegtes Individuum oder eine Gruppe von Individuen, die exakt die definierte Art oder ein niedrigeres Taxon repräsentieren. Diese Typen werden in Sammlungen von Museen hinterlegt.


TYPE SPECIMEN: A designated specimen or individual (holotype, lectotype, neotype) or one of a series of specimens (syntype) that is the type of a species or subspecies.

ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΤIΚΟΣ-ΤΥΠΟΣ: Ενα επιλεγμένο δείγμα ή άτομο (ολότυπος, λεκτότυπος, νεότυπος) ή ένα δείγμα από μία σειρά δειγμάτων (σύντυπος) που θεωρείται αντιπροσωπευτικός τύπος ενός είδους ή υποείδους.

SPECIMEN TYPE: Spécimen ou un individu désigné (holotype, lectotype, néotype) ou un dune série de spécimens (syntype) qui est le spécimen type dune espèce ou dune sous-espèce.

ESEMPLARE-TIPO : Un particolare campione o individuo designato (olotipo, lectotipo, neotipo) o uno di una serie di esemplari (sintipo) che rappresenta lesemplare tipo di una specie o sottospecie.

ESPÉCIMEN TIPO: Espécimen o individuo designado (holotipo, lectotipo, neotipo) o uno de una serie de especimenes (sintipo) que es el espécimen tipo de una especie o de una subespecie.

MODELLEKSEMPLAR: Et angitt individ eller en gruppe individer som er modell for en art eller underart.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES