AMC LIMITED

P

Chemisches Zeichen für Phosphor.


P: Chemical symbol for phosphorus.

P: Χημικό σύμβολο για τον φωσφόρο.

P: Symbole chimique du Phosphore.

P: Simbolo chimico del fosforo.

P: Símbolo químico del fosfato.

P: Kjemisk symbol for fosfor.

Was this helpful?
(C7H7O2N), Teil des Folsäuremoleküls; essentiell im Stoffwechsel einiger Mikroorganismen.


PABA (PARA-AMINOBENZOIC ACID): (C7H7O2N), part of the folic acid molecule; essential in the metabolism of certain microorganisms.

PABA (Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ): C7Η7Ο2Ν, μέρος του μορίου του φολλικού οξέος. Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό ορισμένων μικροοργανισμών.

APAB (ACIDE (PARA-AMINOBENZOIQUE): (C7H7O2N), faisant partie de la molécule dacide folique; essentiel dans le métabolisme de certains micro-organismes.

PABA (ACIDO PARA AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), componente della molecola dell’acido folico; essenziale nel metabolismo di alcuni organismi.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte de la molécula de ácido fólico; esencial en el metabolismo de ciertos microorganismos.

PABA (PARA-AMINOBENZOSYRE): (C7H7O2N), del av folinsyre-molekylet. Essensiell i metabolismen hos visse mikroorganismer.

Was this helpful?
Siehe HÄMATOKRI. (Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.)


PACKED CELL VOLUME: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ (PACKED CELL VOLUME): Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

VALEUR DHEMATOCRIT: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

VOLUME DEL PRECIPITATO CELLULARE: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

VALOR DE HEMATOCRITO: Hemacrito: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

BLODPROSENT: Hematokrit: volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet.

Was this helpful?
Jedes größere Gebiet von treibendem Eis, das sehr eng zusammengedriftet ist.


PACK ICE: Any large area of floating ice which has been driven closely together.

PACK ICE: Σωρός πάγου, κάθε μεγάλη περιοχή επιπλέοντος πάγου τα τεμάχια του οποίου έχουν οδηγηθεί το ένα κοντά στο άλλο.

BANQUISE DERIVANTE: Ensemble de glaces flottantes qui dérivent.

BANCO DI GHIACCIO: Area estesa formata da numerose lastre di ghiaccio galleggianti alla deriva.

DERIVA DE HIELO: Conjunto de placas flotantes de hielo que se mueven estrechamente juntas.

PAKKIS: Ethvert stort område med flytende is som har blitt drevet tett sammen.

Was this helpful?
Organische Moleküle, die mehr als zwei aromatische Ringe enthalten. In bezug auf Verschmutzungsprobleme wichtige Verbindungen.


POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS (PAH): Organic molecules composed of two or more aromatic rings; important pollutant compounds.

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: Οργανικά μόρια αποτελούμενα από δύο ή περισσότερους αρωματικούς δακτυλίους. Σημαντικός ρύπος.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYNUCLEAIRES (HAP): Molécules organiques composées dau moins deux anneaux aromatiques. Polluants importants.

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (PAH): Molecole organiche costituite da due o più anelli aromatici; composti altamente tossici ed inquinanti.

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLINUCLEARES (HAP): Moléculas orgánicas compuestas de al menos dos anillos aromáticos. Contaminantes importantes.

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH): Organiske molekyler oppbygd av to eller flere aromatiske ringer. Forekommer ofte i ulike typer forurensning.

Was this helpful?
Weitverbreitet, überall verbreitet; wird in Zusammenhang mit Krankheiten (Epidemien) verwendet.


PANDEMIC: A widespread epidemic.

ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε επιδημία που προσβάλλει το σύνολο των πληθυσμών.

PANDEMIQUE: Epidémie étendue.

PANDEMICO: Epidemico su larga scala.

PANDÉMICO: Epidemia extendida.

PANDEMI: En utbredt epidemi.

Was this helpful?
Bauchspeicheldrüse; Organ, das sich bei Fischen in der Primärregion des Darmes befindet und Verdauungsenzyme t zur Proteinumwandlung sekretier.


PANCREAS: Organ found in the primary region of the fish gut. The pancreas secretes digestive enzymes into the pyloric caecae, where digestion primarily takes place.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ: Οργανο που βρίσκεται στο αρχικό τμήμα του εντέρου του ψαριού και εκκρίνει πεπτικά ένζυμα στα πυλωρικά τυφλά όπου γίνεται κυρίως η πέψη

PANCREAS: Organe situé dans la zone primaire de lintestin du poisson. Le pancréas sécrète des enzymes de digestion par le pylore quand la digestion primaire a lieu.

PANCREAS: Organo situato nella parte iniziale dell’intestino dei vertebrati. Nei pesci, il pancreas secerne enzimi digestivi nei ciechi pilorici dove avviene la digestione.

PÁNCREAS: En peces, órgano situado en la zona primaria del intestino. El páncreas secreta enzimas de digestión en el intestino ciego pilórico donde tiene lugar la digestión primaria.

PANKREAS (BUKSPYTTKJERTEL): Pankreasvev ligger hos fisk spredt på flere steder i bukhulen, f.eks., i mesenterier, mellom pylorusblindsekkene, i submucosa, i lever, på galleblæren og langs vener i området. Består av eksokrine celler som produserer fordøyelsesenzymer, og endokrine celler (De Langerhanske celleøyer) som er hormonproduserende.

Was this helpful?
Eine vermutlich viral bedingte Erkrankung der Salmoniden, die sich in der Degeneration der Bauchspeicheldrüse äußert. Sie ist im marinen Stadium der Salmoniden eine durch hohe Sterblichkeit wirtschaftlich bedeutende Krankheit. Eine sichere Behandlungsmethode ist nicht bekannt.


PANCREAS DISEASE: Infection of salmonids, believed to be viral, resulting in the degeneration of the pancreas; an economically important disease which causes high mortalities of salmon at the marine stage of their life cycle. There is no known effective treatment.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: Μόλυνση των σολομοειδών, πιθανόν ιογενής, που επιφέρει εκφυλισμό του παγκρέατος. Οικονομικά σημαντική ασθένεια που προκαλεί υψηλή θνησιμότητα στους σολομούς κατά το θαλάσσιο στάδιο της ζωής τους. Δεν υπάρχει γνωστός τρόπος θεραπείας.

MALADIE DU PANCREAS: Infection des salmonidés connue pour être virale, provoquant la dégénérescence du pancréas. Maladie économiquement importante qui cause une mortalité élevée chez les saumons au stade marin de leur cycle de vie. Aucun traitement efficaéce nexiste actuellement.

MALATTIA DEL PANCREAS: Infezione dei salmonidi, di probabile origine virale, che comporta la degenerazione del pancreas; malattia che causa un’alta mortalità durante la fase marina del ciclo vitale dei salmoni, con conseguenti ripercussioni economiche. Non esiste cura efficace.

ENFERMEDAD DEL PÁNCREAS: Infección viral de salmónidos, que provoca degeneración del páncreas. Enfermedad económicamente importante que causa una mortalidad elevada en salmónidos en el estado marino de su ciclo de vida. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

PANCREAS DISEASE (PD): Viral infeksjon hos laksefisk, som fører til nedbrytning av pankreas (bukspyttkjertel). Økonomisk viktig sykdom som gir høy dødelighet på laks i sjø. Ingen effektiv behandlingsform.

Was this helpful?
Entzündung des Pankreas.


PANCREATITIS: Inflammation of the pancreas.

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ: Φλεγμονή του παγκρέατος.

PANCREATITE: Inflammation du pancréa.

PANCREATITE: Infiammazione del pancreas.

PANCREATITIS: Inflamación del páncreas.

PANKREATITT: Betennelse i pankreas (bukspyttkjertel).

Was this helpful?
Wasserlösliches Vitamin des Vitamin-B-Komplexes, das einen weit verbreiteten Wachstumsfaktor darstellt.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

ACIDE PANTOTHENIQUE: Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.

ACIDO PANTOTENICO: Vitamina del gruppo B; vitamina essenziale per molte specie di allevamento.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

Was this helpful?
Vitamin B-Mangel. Fälle von Vitamin B-Mangel treten selten auf, da Pantothensäure in den meisten Nahrungsmitteln in ausreichender Menge vorhanden ist.


PANTOTHENIC ACID DEFICIENCY: Deficiency of vitamin B complexes. Cases of deficiency rarely occur because pantothenic acid is present in sufficient quanties in most nutrient sources.

ΑΝΕΠΑΡΚΕIΑ ΠΑΝΤΟΘΕΝIΚΟΥ ΟΞΕΟΣ: Ανεπάρκεια σε σύμπλεγμα βιταμίνης Β. Περιπτώσεις αναπάρκειας σπανίως παρατηρούνται διότι το παντοθενικό οξύ βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες στις περισσότερες πηγές θρεπτικών συστατικών.

CARENCE EN ACIDE PANTOTHENIQUE: Déficience en vitamine B. Ces cas de déficience surviennent rarement parce que lacide pantothénique est présent en quantité suffisante dans la plupart des sources daliments.

CARENZA DI ACIDO PANTOTENICO: Carenza di vitamina B; raramente si osserva la carenza di acido pantotenico, in quanto questa vitamina è presente in quantità sufficienti in molti alimenti.

CARENCIA EN ÁCIDO PANTOTÉNICO: Deficiencia en la vitamina B. Estas deficiencias raramente ocurren dado que el ácido pantoténico es presente en cuantidades suficientes en la mayoría de los alimentos.

PANTOTENSYREMANGEL: Mangel på B-vitaminet pantotensyre (q.v.). Forekommer sjelden siden de fleste råstoff inneholder tilfredsstillende nivåer. Gir fortykning av gjellelameller, grunnet sammenvoksing av sekundærlameller.

Was this helpful?
Ein gutartiger Tumor, der Epithelgewebe , oder eine Papille eines vaskulären Bindegewebes überwächst.


PAPILLOMA: A benign tumour involving overgrowth of epithelial tissue, or a papilla of vascular connective tissue.

ΘΗΛΩΜΑ (ΠΑΠIΛΛΩΜΑ): Καλοήθης όγκος που σχετίζεται με υπερανάπτυξη του επιθηλιακού ιστού, ή θηλή του αγγειακού συνδετικού ιστού.

PAPILLOME: Tumeur bégnine constituée du surdéveloppement de tissus épithéliaux ou dune papille de tissus conjonctifs vasculaires.

PAPILLOMA: Tumore benigno, caratterizzato da crescita eccessiva dei tessuti epiteliali, o una papilla di tessuto connettivo vascolarizzato.

PAPILOMA: Tumor benigno formado por desarrollo de tejidos epiteliales o de papila de tejido conjuntivo vascular.

PAPILLOM: Vorteaktig godartet svulst i hud eller slimhinner.

Was this helpful?
Eine Menge, die dazu dient, einige Gegenstände zu definieren; eine numerische Charakterisierung einer Population, eines Gegenstandes. Für physikalische und chemische Eigenschaften des Wassers sollte der Ausdruck "Wasserqualitäts-Charakteristika" oder -eigenschaften benutzt werden.


PARAMETER: A quantity which serves to define a certain item, the item itself, a numerical characteristic of a population of items. For physical and chemical properties of water, the term "water quality characteristics" should be used.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Μέγεθος που χρησιμεύει γιά τον προσδιορισμό ενός χαρακτηριστικού. Αριθμητικό χαρακτηριστικό ενός πληθυσμού αντικειμένων. Γιά τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες του νερού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος "χαρακτηριστικά ποιότητας νερού".

PARAMETRE: Quantité qui sert à définir un item; litem lui-même, une caractéristique numérique dune population ditems. Pour les propriétés physico-chimique de leau, le terme de caractéristique qualitative est conseillé.

PARAMETRO: Una quantità che definisce una certa caratteristica; la caratteristica stessa. Per i parametri chimici e fisici dellacqua si usa lespressione "caratteristiche chimico-fisiche".

PARÁMETRO: Cantidad que sirve para definir un ítem, el ítem mismo, o una característica numérica de población de ítems. Para las propiedades físico-químicas del agua, se aconseja utilizar el término “cualidades características del agua”.

PARAMETER: Kvantitet som definerer en bestemt ting, tingen selv eller en numerisk karakterisering av en populasjon med ting. For å beskrive fysiske og kjemiske egenskaper til vann, bør betegnelsen ”vannkvalitets-egenskaper” brukes.

Was this helpful?
Siehe PARASITISMUS.(Schmarotzertum; Form der Somatoxenie auf der Basis einseitiger physiologischer Abhängigkeit, wobei sich der Parasit zum Zwecke der Ernährung und nicht selten auch der Vermehrung zeitweilig oder ständig in einzelnen oder sämtlichen Entwicklungsstadien in oder auf dem Wirt aufhält und diesen schädigt. Der Parasit verursacht im Organismus des Wirts Veränderungen der Lebensabläufe, die (bei Abhängigkeit spezifischer Eigenschaften des Parasiten und Wirtes) in Art und Ausmaß versch


PARASITE: The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of both host and parasite. Parasitism is, in contrast to all other forms of symbiosis, a strictly patho-biological phenomenon.

ΠΑΡΑΣΙΤΟ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

PARASITE: Le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la performance physiologique de lhôte. Le parasitisme est, contrairement à toute autre forme

PARASSITA: Vedi PARASSITISMO (Forma di simbiosi basata su una dipendenza fisiologica unilaterale, dove il parassita vive temporaneamente o definitivamente sopra o allinterno dellospite, durante molti o alcuni stadi del suo ciclo di sviluppo, causando nel contempo a questo un danno più o meno grave. Il parassita, preleva le sostanze nutritive dallospite e talvolta lo utilizza anche come habitat riproduttivo. Il parassitismo è lunico esempio di simbiosi associato ad un fenomeno patologico.)

PARÁSITO: La dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar el rendimiento fisiológico del

PARASITT: Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både vert og parasitt.

Was this helpful?
Schmarotzertum; Form der Somatoxenie auf der Basis einseitiger physiologischer Abhängigkeit, wobei sich der Parasit zum Zwecke der Ernährung und nicht selten auch der Vermehrung zeitweilig oder ständig in einzelnen oder sämtlichen Entwicklungsstadien in oder auf dem Wirt aufhält und diesen schädigt. Der Parasit verursacht im Organismus des Wirts Veränderungen der Lebensabläufe, die (bei Abhängigkeit spezifischer Eigenschaften des Parasiten und Wirtes) in Art und Ausmaß verschieden sind. Der Para


PARASITISM: A form of symbiosis based on unilateral physiological dependence, where the parasite temporarily or permanently resides in or on the host during several or all of its developmental stages, usually causing some degree of real damage to the host. The parasite derives part or all of its organic nutrients from the host and in many cases the host serves as a habitat for reproduction. The parasite often causes changes in the physiological performance of the host, depending on specific properties of bo

ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ: Μορφή συμβίωσης βασιζόμενη σε μονομερή φυσιολογική εξάρτηση, όπου το παράσιτο προσωρινά ή μόνιμα διαμένει εντός ή επί του ξενιστή κατά την διάρκεια ορισμένων ή όλων των αναπτυξιακών του σταδίων, προκαλώντας, ως έναν βαθμό, κάποιου βαθμού βλάβη στον ξενιστή. Το παράσιτο αντλεί μέρος ή όλες τις θρεπτικές οργανικές του ενώσεις από τον ξενιστή και, σε πολλές περιπτώσεις ο ξενιστής χρησιμοποιείται και ως ενδιαίτημα αναπαραγωγής. Το παράσιτο συχνά προκαλεί μεταβολές στις φυσιολογικές διεργασίες

PARASITISME: Forme de symbiose basée sur la dépendance physiologique unilatérale, dans laquelle le parasite réside sur ou dans lhôte de façon temporaire ou permanent sur une partie ou sur la totalité de ses stades de développement, endommageant ainsi lhôte. Le parasite dépend partiellement ou en totalité de lhôte en ce qui concerne son alimentation et, dans de nombreux cas lhôte sert dhabitat pour la reproduction du parasite. Suivant les spécificités de lhôte et du parasite, ce dernier peut altérer la perfor

PARASSITISMO: Forma di simbiosi basata su una dipendenza fisiologica unilaterale, dove il parassita vive temporaneamente o definitivamente sopra o allinterno dellospite, durante molti o alcuni stadi del suo ciclo di sviluppo, causando nel contempo a questo un danno più o meno grave. Il parassita, preleva le sostanze nutritive dallospite e talvolta lo utilizza anche come habitat riproduttivo. Il parassitismo è lunico esempio di simbiosi associato ad un fenomeno patologico.

PARASITISMO: Forma de simbiosis basada en la dependencia fisiológica unilateral, en la cual el parásito reside sobre o en un huésped de manera temporal o permanente durante una parte o durante la totalidad de los estados de desarrollo, dañando así el huésped. El parásito depende parcialmente o en su totalidad del huésped en cuanto a la alimentación y en muchos casos el huésped sirve de hábitat para la reproducción del parásito. Según las características del huésped y del parásito, este último puede alterar e

PARASITTISME: Form for symbiose som er basert på unilateral (ensidig) fysiologisk avhengighet, der parasitten oppholder seg midlertidig eller permanent på eller i en vert under flere eller alle sine utviklingsstadier. Påfører vanligvis verten en eller annen form for skade. Parasitten får deler av eller all næring fra verten, og i mange tilfeller fungerer verten som et habitat for reproduksjon. Parasitten forårsaker ofte forandringer i fysiologisk yteevne hos verten, avhengig av spesifikke egenskaper hos både

Was this helpful?
Das spezifische funktionelle Gewebe eines Organs.


PARENCHYMA: The specific functional tissue of an organ.

ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ: Ο ειδικευμένος λειτουργικός ιστός ενός οργάνου.

PARENCHYME: Tissu spécifique et fonctionnel dun organe.

PARENCHIMA: Il tessuto con funzioni specifiche presente in un organo.

PARÉNQUIMA: Tejido específico y funcional de un órgano.

PARENKYM: Det spesifikke funksjonelle vevet i et organ.

Was this helpful?
Ein Begriff aus der Muschelzucht, der ein Gebiet des Meeresbodens bezeichnet, das von Netzen/Zäunen umschlossen ist und der Aufzucht dient. Derart werden Muscheln vor Räubern geschützt, und sie bleiben auf ein Gebiet beschränkt.


PARC: Term used in shellfish farming (e.g. clams, oysters) to describe an area of sea bed enclosed with nets or fencing in which ongrowing occurs. Shellfish are therefore protected from predators and enclosed within a prescribed area.

ΠΑΡΚΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος στην καλλιέργεια ασπονδύλων (π.χ. μυδιών, στρειδιών) για την περιγραφή μιας περιοχής του θαλάσσιου βυθού που περικλείεται με διχτυα ή φράκτες και χρησιμοποιείται για την πάχυνση των οργανισμών. Στο πάρκο, τα καλλιεργούμενα ασπόνδυλα παραμένουν περιορισμένα και προστατευμένα από τους θηρευτές.

PARC: Terme utilisé pour désigner les fermes de coquillages (palourdes, huîtres). Décrit une surface marine fermée par des filets ou abritée dans laquelle se fait lélevage. Les coquillages sont ainsi protégés des prédateurs et situés dans une zone déterminée.

PARCO: Termine utilizzato nellallevamento dei bivalvi (p.e. mitili, ostriche) per indicare unarea di fondale marino, delimitato da reti e palificazioni, dove avviene la fase di ingrasso. In questo modo i molluschi vengono protetti e confinati in unarea definita.

PARQUE (GRANJA): Término utilizado para describir granjas de cultivo de mariscos. Describe una superficie marina cerrada por redes o alambres en la cual se hace el cultivo. Así, los mariscos están protegidos frente a los predadores y situados en una zona determinada.

PARK: Betegnelse brukt i skalldyroppdrett (f.eks., hummer eller østers), for å beskrive et område på havbunnen som er lukket inne med garn eller gjerder. Benyttes til tilvekst (q.v.) av skalldyr, som på denne måten blir vernet mot predatorer og hindret i å rømme.

Was this helpful?
Lebensstadium der Salmoniden. Es beginnt mit dem Zeitpunkt der ersten Nahrungsaufnahme und endet, wenn die Parr-Markierungsstreifen aufgrund der fortschreitenden Pigmentierung nicht mehr erkennbar sind. Dies geschieht gewöhnlich noch während des ersten Lebensjahres. Kurz nach Erreichen dieses Stadiums verlassen die Fische in der Regel das Süßwasser. Derartige Jungfische werden als Smolts bezeichnet.


PARR: A life stage of salmonid fishes which extends from the time exogenous feeding begins until the fish become sufficiently pigmented to obliterate the parr marks. Shortly after reaching this phase young salmonid fishes usually leave freshwaters and migrate to sea. The young fish is then referred to as a smolt.

ΣΟΛΟΜΙΔΙΟ (ΙΧΘΥΔΙΟ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΟΥΣ -PARR): Στάδιο ζωής των σολομοειδών το οποίο διαρκεί από την στιγμή έναρξης της διατροφής με εξωγενή τροφή μέχρι το χρονικό σημείο που το ψάρι χρωματίζεται επαρκώς ώστε να εξαλειφθούν τα έντονα στίγματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη φάση. Σύντομα μετά την είσοδό τους σε αυτή τη φάση τα νεαρά σολομοειδή εγκαταλείπουν συνήθως τα γλυκά νερά και μεταναστεύουν στη θάλασσα. Μετά το στάδιο αυτό τα νεαρά ψάρια ονομάζονται smolt.

PARR: Stade du cycle vital des salmonides qui sétend du début de lalimentation jusquau moment où la pigmentation du poisson est suffisante our effacer les marques caractéristiques de ce stade; habituellement sur la première année. Peu après la fin de ce stade, les jeunes saumons quittent les eaux douces et migrent vers la mer. Le jeune poisson est alors identifié comme smolt.

PARR: Stadio della vita dei salmonidi, compreso tra linizio della fase di alimentazione e la scomparsa delle macchie caratteristiche “parr”. La fine di questo stadio nei giovani salmoni coincide con la migrazione verso il mare (inizio dello stadio di smolt).

PARR: Estado del ciclo vital de salmónidos que se extiende desde el inicio de la alimentación exógena hasta el momento en el que la pigmentación del pez es suficiente para borrar las marcas de este estado; normalmente durante el primer año. Poco después de este estado, los jóvenes salmónidos abandonan las aguas saladas y emigran hacia el mar. El joven pez es así identificado como smolt.

PARR: Livsstadium hos laksefisk fra eksogent næringsopptak til parrmerkene (fingermerkene) forsvinner. Etter parrstadiet smoltifiserer mange laksefisk og vandrer ut i sjøen, kalles da smolt.

Was this helpful?
Entwicklung eines Nachkommen aus einer unbefruchteten Eizelle ohne Befruchtung durch einen männlichen Gameten.


PARTHENOGENESIS: The development of an individual from a gamete without fertilization.

ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ: Η ανάπτυξη ενός ατόμου από ένα θηλυκό γαμέτη χωρίς γονιμοποίηση από αρσενικό γαμέτη.

PARTHENOGENESE: Développement dun ovule vierge sans intervention du gamète mâle.

PARTENOGENESI: Sviluppo di un individuo da un gamete non fecondato.

PARTENOGÉNESIS: Desarrollo de un óvulo virgen sin la intervención de gameto macho.

PARTENOGENESE (JOMFRUFØDSEL): Utvikling av et individ fra en gamet (kjønnscelle), uten befruktning.

Was this helpful?
Ein Impfstoff, der nur von einem Teil der infektiösen Keime hergestellt wurde.


SUBUNIT VACCINE: A vaccine produced from a part only of an infectious agent.

ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΒΟΛΙΟ: Εμβόλιο που παράγεται μόνο από ένα μέρος του μολυσματικού παράγοντα.

VACCIN SOUSUNITAIRE: Vaccin élaboré à partir dune partie dun agent infectieux.

SUBUNITA’ VACCINALE: Vaccino prodotto solo da una parte dellagente infettante.

VACUNA SUBUNITARIA: Vacuna elaborada a partir de una parte de un agente infeccioso.

SUB-UNIT-VAKSINE: En vaksine som kun er produsert fra en del av det smittsomme agens.

Was this helpful?
Organisches Material, das im Wasser partikulär vorliegt. Dieser Bestandteil wird als der Gewichtsverlust nach einer Erhitzung des auf Feststoff-Frachtanalysefiltern getrockneten Probenmaterials auf 5500C bestimmt oder durch Subtraktion der totalen gelösten flüchtigen Feststoffe von den totalen flüchtigen Stoffen.


PARTICULATE ORGANIC MATTER (POM): Organic matter present in the water column in the form of particles. This fraction may be determined as the weight loss upon ignition at 5500C of the dry material retained on the filter used in the particulate matter analysis or by subtracting total dissolved volatile solids from total volatile solids.

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ: Το οργανικό υλικό που βρίσκεται στην στήλη του νερού υπό μορφήν σωματιδίων. Η σωματιδιακή οργανική ύλη προσδιορίζεται από την απώλεια βάρους μετά από καύση σε 5500C του ξηρού υλικού που συγκρατείται σε φίλτρο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση σωματιδιακής ύλης ή από την αφαίρεση των ολικών διαλυμένων πτητικών στερεών από τα ολικά πτητικά στερεά.

MATIERE PARTICULAIRE ORGANIQUE: Matière organique présente dans leau sous forme de particules. Variable déterminée par la perte de poids après chauffage à 5500C de la matière sèche retenue par le filtre utilisé dans lanalyse de la matière particulaire ou par différence entre le solide volatil dissous et le total du solide volatile.

PARTICOLATO ORGANICO: Sostanza organica presente nella colonna dacqua sotto forma di particelle. Può essere determinata come la perdita ponderale, dopo essiccazione a 550 0C, rispetto ai solidi sospesi; si può calcolare anche sottraendo il peso dei solidi volatili totali disciolti da quello dei solidi volatili totali.

MATERIA ORGÁNICA PARTICULAR : Materia orgánica presente en el agua en forma de partículas. Variable determinada por la pérdida de peso después de calentar a 5500C la materia seca retenida por el filtro utilizado en el análisis de la materia particular o por diferencia entre el sólido volátil disuelto y el total de sólido volátil.

PARTIKULÆRT ORGANISK MATERIALE (POM): Organisk materiale som er til stede i vannsøylen i form av partikler. Denne fraksjonen kan bestemmes som vekttapet ved forbrenning av tørrstoff holdt tilbake på filter (jfr. partikulært materiale) ved 5500C, eller ved å trekke total mengde løste flyktige faste stoff fra total mengde flyktige faste stoff.

Was this helpful?
Eine Sortiermethode für Fische, bei der ein leeres mit einem besetzten Fischbecken derart verbunden wird, daß nur Fische einer bestimmten Größe in diesen Behälter selbstständig überwechseln können. Oftmals wird Futter in den Behälter zur Anlockung der Tiere eingebracht. Die Verbindung wird solange aufrecht erhalten, bis die gewünschte Größenklasse in den "angedockten" Behälter übergewechselt ist.


PASSIVE GRADING: Method of grading fish in which an empty holding unit is temporarily linked to one containing fish by a graded connector through which only fish below a certain size can pass. Feed is distributed in the empty cage thus inducing movement of fish. This connection is maintained for some time thus allowing the fish to separate themselves into two size divisions.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ: Μέθοδος διαλογής κατα την οποία ένας κενός κλωβός (ή δεξαμενή) συνδέεται με έναν πλήρη με ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου μπορούν να διέλθουν μόνο ψάρια μικρότερα από ορισμένο μέγεθος. Η τροφή διανέμεται στον κενό κλωβό προκαλώντας έτσι την κίνηση των ψαριών. Η σύνδεση αυτή διατηρείται επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα επιτρέποντας έτσι στα ψάρια να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες μεγέθους.

TRI PASSIF: Méthode de tri des poissons dans laquelle une unité vide est momentanément reliée à une unité contenant des poissons par un connecteur par lequel passent les poissons de taille inférieure à une taille donnée. Les aliments sont distribués dans la cage vide provoquant ainsi un déplacement de poissons. La connexion est maintenue pendant un temps donné permettant ainsi de séparer des poissons en deux groupes de tailles différentes.

SELEZIONE PASSIVA: Metodo di selezione utilizzato in acquacoltura che consiste nel collegare ununità di allevamento, priva di pesci, allunità dove è presente il materiale ittico, attraverso un passaggio di dimensione regolabile (solo i pesci al di sotto della misura della regolazione possono passare). I pesci vengono attratti nella vasca vuota utilizzando del mangime; la connessione tra le vasche è mantenuta fino alla selezione completa delle due taglie.

CLASIFICACIÓN PASIVA: Método de clasificación de peces en el cual hay una unidad vacía conectada momentáneamente a otra unidad llena de peces por un conector por el cual pasan los peces inferiores a una talla determinada. El alimento se coloca en la unidad vacía lo que provoca el desplazamiento de peces. La conexión se mantiene durante un período dado para permitir separar los peces en dos grupos de tallas diferentes.

SELVSORTERING: Sorteringsmetode der en tom oppdrettsenhet kobles til en med fisk via en sammenkobling som kun fisk under en viss størrelse kan svømme gjennom. Fisk lokkes fra den en enheten til den andre med fôr. Forbindelsen opprettholdes en tid, slik at fisken får tid til å sortere seg selv i to størrelsesgrupper.

Was this helpful?
Eine akute systemische Bakterienkrankheit mariner Fische, die durch Pasteurella piscicida hervorgerufen wird. Schwerwiegende sporadische Ausbrüche sind in der Chesapeake Bay beobachtet worden.


PASTEURELLOSIS: An acute systemic bacterial disease of marine fish caused by Pasteurella piscicida. Severe sporadic outbreaks have occurred in Chesapeake Bay.

ΠΑΣΤΕΡΕΛΛΩΣΗ (ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΖΩΩΝ): Οξεία συστηματική βακτηριακή ασθένεια των θαλάσσιων ψαριών προκαλούμενη από την Pasteurella piscicida. Σοβαρές σποραδικές εξάρσεις της έχουν συμβεί στο Chesapeake Βay.

PASTEURELLOSE: Maladie bactérienne systémique aiguë des poissons marins provoquée par Pasteurella piscicida. Des manifestations sevères mais sporadiques ont lieu dans la Baie de Chesapeake.

PASTEURELLOSI: Malattia sistemica di origine batterica (causata da Pasteurella piscicida) che colpisce littiofauna marina. Alcuni sporadici ma intensi focolai sono scoppiati nella baia di Chesapeake.

PASTEURELLOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica y aguda de peces marinos provocada por Pasteurilla piscicida. En la bahía de Chesapeake han tenido lugar manifestaciones severas esporádicamente.

PASTEURELLOSE: Akutt systemisk bakteriesykdom på marin fisk, forårsaket av bakterien Pasteurella piscicida. Harde sporadiske utbrudd har funnet sted i Chesapeake Bay.

Was this helpful?
Fisch und andere Meeresprodukte, die in Dosen, Gläsern oder anderen Behältnissen luftdicht verpackt sind sowie kurzfristig erhitzt wurden. In einigen Ländern (z.B. Deutschland) Lagerungszeiten ohne spezielle Kühlung bis zu 6 Monaten zugelassen.


PASTEURIZED FISH: Seafood packed in airtight cans, glass jars or other containers, preserved by pasteurization. The shelf-life of pasteurized fish is regulated in some countries (e.g. 6 months in Germany).

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΨΑΡΙ: Ψάρι ή άλλο θαλασσινό συσκευασμένο σε μεταλλικά, γυάλινα ή άλλα δοχεία, απολύτως αεροστεγή, συντηρημένα με παστερίωση (βλ.λ). Σε μερικές χώρες ο επιτρεπόμενος χρόνος διατήρησης των παστεριωμένων ψαριών καθορίζεται από τις αρχές (πχ. 6 μήνες στην Γερμανία).

POISSON PASTEURISE: Poissons et dautres animaux marins mis en boites métalliques, bocaux de verre ou dautres récipients hermétiquement fermés, et conservés par pasteurisation. La durée de conservation de tels produits est réglémentée dans certains pays (6 mois en Allemagne par exemple).

PESCE PASTORIZZATO: Prodotti ittici, confezionati in contenitori ermetici (barattoli di vetro), sottoposti a pastorizzazione. La scadenza dei prodotti pastorizzati, in molti paesi, è regolata dalla legge.

PEZ PASTEURIZADO: Peces y otros animales marinos metidos en cajas metálicas, jarras de vidrio o otros recipientes herméticamente cerrados, y conservados por pasteurización. El tiempo de conservación de tales productos esta reglamentado en ciertos países (6 meses en Alemania por ejemplo).

PASTEURISERT (HERMETISERT) FISK: Sjømat pakket i lufttette hermetikkbokser, glasskrukker eller andre beholdere, konservert ved pasteurisering (q.v.). Holdbarheten til slik mat er i noen land regulert (f.eks. 6 måneder i Tyskland).

Was this helpful?
Eine von Pasteur entwickelte Wärmebehandlung, um Mykobakterien in der Milch abzutöten und so die Ausbreitung von Tuberkulose über infizierte Milch zu verhindern. Um einen 100%-gen Sicherheitsfaktor zu erzielen, wurde die Behandlung doppelt so lange durchgeführt, wie zum Abtöten der Mykobakterien erforderlich. Heute bezieht der Ausdruck sich auf eine Reihe von Behandlungskombinationen mit streng festgelegten Zeiten und Temperaturen, durch die das gleiche Ergebnis erzielt werden soll. Zusätzlich


PASTEURIZATION: A term applied to heat treatment originally devised by Pasteur to kill Mycobacteria in milk and thus eliminate the spread of tuberculosis via contaminated milk. To provide a l00% safety factor, the time used was double that required to kill the Mycobacteria at the specified temperature. It now refers to a variety of combinations of rigorously specified times and temperatures to provide the same result. In addition, it is also used in a more general sense to include specific heat/time treatments

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιήθηκε γιά την θερμική κατεργασία που ανακαλύφθηκε αρχικά από τον Παστέρ γιά την θανάτωση των μυκοβακτηρίων στο γάλα. Η παστερίωση εξάλειψε την διάδοση της φυματίωσης μέσω μολυσμένου γάλακτος. Γιά ασφάλεια 100%, ο χρόνος κατεργασίας ήταν ο διπλάσιος από τον απαιτούμενο γιά τη θανάτωση των μυκοβακτηρίων στην συγκεκριμένη θερμοκρασία. Σήμερα η παστερίωση αναφέρεται σε μία ποικιλία συνδυασμών από αυστηρά καθορισμένους χρόνους και θερμοκρασίες που επιτρέπουν να επιτευχθεί το

PASTEURISATION: Terme décrivant le traitement par la chaleur conçu par Pasteur afin de tuer les mycobactéries du lait et déliminer ainsi la propagation de la tuberculose à travers le lait contaminé. Afin que ce procedé soit efficace à 100%, la durée du traitement nécessaire pour tuer les mycobactéries à une température déterminé était doublée. Aujourdhui, le terme est utilisé pour décrire une variété de combinaisons de températures et de durées dincubation qui sont rigoureusement spécifiées et qui apportent des

PASTORIZZAZIONE: Trattamento termico impiegato, per la prima volta da Pasteur, per distruggere i micobatteri (causa della tubercolosi) nel latte. La durata del trattamento, per garantire unefficacia del 100%, è pari al doppio del tempo necessario alla totale eliminazione dei micobatteri. Altre procedure analoghe, che utilizzano durate e tempi diversi (ma stabiliti in modo rigoroso), sono oggi disponibili. Più generalmente, si indica come pastorizzazione qualsiasi trattamento termico, con durata e temperatura pre

PASTEURIZACIÓN: Término que describe el tratamiento por calor inventado por Pasteur con el fin de matar micobacterias de la leche y de eliminar así la propagación de la tuberculosis a través de la leche contaminada. Para que este tratamiento sea efectivo al 100%, el tiempo necesario para matar las micobacterias a una temperatura determinada ha sido duplicado respecto al original. Hoy día, el término se utiliza para describir una variedad de combinaciones de temperatura y de duraciones de incubación que son rigu

PASTEURISERING: Betegnelse brukt for varmebehandling, opprinnelig brukt for å drepe Mykobakterier i melk for å hindre spredning av tuberkulose i kontaminert melk. For å være 100% sikker var tiden som ble brukt det dobbelte av det som er nødvendig for å drepe Mykobakterier ved den temperaturen. Henviser nå til en rekke kombinasjoner av strengt spesifiserte temperaturer og tider for å oppnå samme resultat. Brukes i tillegg i en mer generell sammenheng for spesifikke varme/tid- behandlinger av materialer der varme

Was this helpful?
Krankheitserregend, Krankheiten verursachend.


PATHOGENIC: Producing disease or pathological changes.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΣ (2): Αίτιο ασθένειας ή παθολογικών αλλαγών.

PATHOGENE (Adj.): Qui provoque les maladies.

PATOGENICO: Che provoca malattia o induce disordini di origine patologica.

PATÓGENO: Que produce enfermedades.

PATOGEN: Produserer sykdom eller patologiske (sykelige) forandringer.

Was this helpful?
Gesamtheit der an Entstehung und Entwicklung einer Krankheit beteiligten Faktoren.


PATHOGENESIS: The origin or development of a disease.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ: Η προέλευση ή ανάπτυξη μιάς ασθένειας.

PATHOGENESE: Lorigine ou le développement dune maladie.

PATOGENESI: Lorigine o lo sviluppo di una malattia.

PATOGENESIA, PATOGENIA: Origen o desarrollo de una enfermedad.

PATOGENESE: Opprinnelsen eller utviklingen til en sykdom.

Was this helpful?
Wissenschaft von den Krankheiten, besonders von der ihrer Entstehung und den durch sie hervorgerufenen organisch-anatomischen Veränderungen.


PATHOLOGY: The study of disease by scientific methods.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των ασθενειών με επιστημονικές μεθόδους.

PATHOLOGIE: Létude des maladies par des moyens scientifiques.

PATOLOGIA: Studio delle malattie attraverso criteri scientifici.

PATOLOGÍA: Estudio de enfermedades por medios científicos.

PATOLOGI : Sykdomslære. Studiet av sykdommer ved hjelp av vitenskapelige metoder.

Was this helpful?
Die Abweichung vom Normalen durch bekannte oder unbekannte Ursachen.


PATHOLOGICAL CONDITION: A deviation from the normal condition, of known or unknown cause.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Απόκλιση από το φυσιολογικό, προκαλούμενη από γνωστά ή άγνωστα αίτια.

CONDITION PATHOLOGIQUE: Une déviation de la condition normale, dorigine connue ou non.

CONDIZIONE PATOLOGICA: Qualsiasi cambiamento dalle condizioni normali che sia causa di patologia.

CONDICIÓN PATOLÓGICA: Desviación de la condición normal, de origen conocido o no.

PATOLOGISK TILSTAND: Avvik fra normal tilstand, av kjent eller ukjent grunn.

Was this helpful?
Kammmuschel. Weltweit werden jährlich über 1. Million t produziert, wobei in Küstengewässern verschiedene Kulturmethoden eingesetzt werden (überwiegend Laternen- Netze). Überwiegend in Japan, China und Südost-Asien.


PATINOPECTEN YESSOENSIS: YESSO scallop, over 1 million t. produced annually using various culture techniques (mainly lantern nets) in coastal waters, in China, Japan and Southeast Asia.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Είδος χτενιού. Πάνω από 1 εκατομ. t. παράγονται ετησίως χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές (κυρίως με φανάρι) σε παράκτιες περιοχές της Κίνας, Ιαπωνίας και νοτιοανατολικής Ασίας. Συνδ. ΧΤΕΝΙ.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Coquille St Jacques Yesso. Cultivée en Chine, Japon et Asie du Sud-Est, surtout dans des lanternes suspendues. Plus de 1 million de tonnes produit par an.

PATINOPECTEN YESSOENSIS: Specie di mollusco importante in molluschicoltura. Diverse tecniche di allevamento (soprattutto reti a lanterna) vengono impiegate nelle acque costiere, in Giappone e nel Sud-Est Asiatico.

PATINPECTEN YESSOENSIS: Molusco importante en acuicultura de marisco. Se emplean varios sistema de cultivo (especialmente redes de linterna) en aguas costeras especialmente en Japón y Suroeste asiático.

PATINPECTEN YESSOENSIS: Viktig kamskjellart i oppdrett i Japan og Sørøst-Asia. Kultiveres hovedsakelig i lanternenett (i bøyestrekk) i kystfarvann.

Was this helpful?
Vulgärname für die Gattung Oncorhynchus, die im wesentlichen sechs Arten des West- und Ostpazifiks umfaßt. Diese sind: O. gorbuscha (Buckellachs), O. keta (Chum-Lachs), O. nerka (Roter Lachs), O. kisutch (Coho-Lachs), O. tschawytcha (Chinook- oder Königs-Lachs) und O. masou (Masu- oder Kirsch-Lachs). Alle Arten sind sowohl in der Aquakultur und als Sportfische, als auch in Ranchingprogrammen ökonomisch wichtige Arten.


PACIFIC SALMON: Common name for a genus of Salmonids named Oncorhynchus which consists of six species found naturally on the East and West sides of the Pacific ocean. The six species are O. gorbuscha (Humpback/pink), O. Keta (Chum), O.nerka (Sockeye/red), O.Kisutch (Coho), O.Tshawytacha (Chinook), and O. masou (Masu). These fish are commercially important fish in terms of aquaculture, ranching and sports fisheries.

ΣΟΛΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ: Κοινό όνομα του γένους Οncorhynchus των σολομοειδών που αποτελείται από έξι είδη. Η περιοχή της φυσικής εξάπλωσης των ειδών είναι η ανατολική και η δυτική πλευρά του Ειρηνικού. Τα είδη αυτά είναι τα O. gorbuscha (Humpback/πορφυρός), O. Keta (Chum), O.nerka (Sockeye/κόκκινος), O.Kisutch (Coho), O.Tshawytacha (Chinook), και O. masou (Masu). Τα ψάρια αυτά παρουσιάζουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον τόσο από την άποψη της υδατοκαλλιέργειας όσο και της ερασιτεχνικής αλείας.

SAUMON DU PACIFIQUE: Nom commun dun genre de salmonidé nommé Oncorhynchus qui comporte six espèces rencontrées à létat naturel sur les côtes ouest et est de lOcéan Pacifique. Les six espèces sont O.gorbuscha (Humpback/pink), O. Keta (Chum), O. nerka (Sockeye/red), O. Kisutch (Coho), O. Tshawytacha (Chinook), et O. masou (Masu). Ces poissons sont commercialement important en aquaculture pour lélevage et la pêche sportive.

PACIFICO, SALMONE del: Nome comune per il genere Oncorhynchus, appartenente alla famiglia dei Salmonidi, costituito da sei specie rinvenibili nell’Oceano Pacifico (costa Est e Ovest). Le sei specie sono: O. gorbuscha (humpback/pink), O. keta (chum), O. nerka (sockeye/red), O. kisutch (coho), O. tshawytacha (chinook) e O. masou (masu). Questi pesci sono economicamente importanti per l’acquacoltura, per la pesca professionale e per quella sportiva.

SALMÓN DEL PACÍFICO: Nombre común de un género de salmónidos denominado Oncorhynchus que incluye seis especies encontradas en estado natural en las costas oeste y este del océano Pacífico. Las seis especies son O. gorbuscha (Humpback/pink), O. Keta (Chum), O.nerka (Sockeye/rojo), O.Kisutch (Coho), O.Tshawytacha (Chinook), y O. masou (Masu). Estos peces son comercialmente importantes en acuicultura tanto para el cultivo como para la pesca deportiva.

STILLEHAVSLAKS: Vanlig navn for slekt av laksefisk (Oncorhynchus), bestående av seks arter som er naturlig utbredt på øst- og vestkysten av Stillehavet. De seks artene er O. gorbuscha (Pukkellaks), O. keta (Ketalaks), O. nerka (Rødlaks), O. kisutch (Sølvlaks), O. Tshawytacha (Kongelaks) og O. masou (Masulaks). Disse artene er kommersielt viktige i form av akvakultur, havbeite og sportsfiske.

Was this helpful?
Der Begriff CUPPED OYSTER wird vielfach aus dem Englischen übernommen, da dieser Begriff auch andere Austern einschließen kann, die der Gattung Crassostrea angehören. Diese kommen unter Bedingungen vor, die sehr verschieden von denen der europäischen Austern sind, wobei sie bei niedrigeren Salzgehalten noch gut wachsen und weitgehend frei von den gewöhnlichen Räubern und Parasiten sind. Crassostrea- Arten benötigen höhere Temperaturen zum Laichen ( über 200C) als die gewöhnliche Auste


CUPPED OYSTER (Crassostrea ): Oysters belonging to the Crassostrea genus. These inhabit a wider range of ecological conditions than flat oysters, and can grow well in areas of lower salinities, free from some of the most common predators and parasites. Cupped oysters require higher temperatures (more than 200C) to spawn, than do flat oysters.

ΚΥΠΕΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ (Crassostrea): Στρείδια που ανήκουν στο γένος Crassostrea. Εξαπλώνονται σε ένα μεγαλύτερο εύρος οικολογικών συνθηκών από το επίπεδο στρείδι και αναπτύσσονται καλά σε περιοχές με μικρότερες αλατότητες. Τα στρείδια αυτά απαιτούν μεγαλύτερες θερμοκρασίες (> 200C για γαμετοτοκία) από τα επίπεδα στρείδια. Δεν προσβάλλονται από τους κοινούς θηρευτές και παράσιτα.

HUITRE CREUSE (Crassostrea ): Huîtres appartenant au genre Crassostrea. Les huîtres creuses démontrent certains avantages par rapport aux huîtres plates du genre Ostrea : elles possèdent une étendue écologique plus importante, elles se développent dans des conditions de faible salinité et elles sont résistantes à la plupart des prédateurs et parasites communs. La libération des gamètes, par contre, a lieu à des températures plus élevées (>200C), la reproduction naturelle de ce genre na donc pas lieu dans certaines

OSTRICA PORTOGHESE: Ostriche appartenenti al genere Crassostrea (Crassostrea angulata). Queste ostriche colonizzano una più vasta varietà di condizioni ecologiche rispetto alle ostriche piatte e crescono meglio in aree con bassa salinità, libere da alcuni dei più comuni predatori e parassiti. Richiedono temperature più alte delle ostriche piatte per la deposizione (più di 200C).

OSTRA HUECA (Crassostrea): Ostras que pertenecen a la familia Crassostrea. Las ostras huecas muestran ciertas ventajas respecto a las ostras planas del generoOstrea, poseen una extensión ecológica más importante, se desarrollan en condiciones de baja salinidad y son resistentes a la mayoría de predadores y parásitos comunes. La liberación de los gametos tiene lugar a temperaturas más elevadas (> 200C); por consiguiente la reproducción natural de este género no tiene lugar en ciertas áreas de cultivo.

RUNDØSTERS (Crassostrea): Østers som hører til Crassostrea-slekten. Disse er mer robuste enn flatøsters, og kan vokse tilfredsstillende i områder med lav saltholdighet fri for noen av de vanligste predatorene og parasittene. Rundøsters krever høyere temperatur (over 200C) for å gyte enn flatøsters.

Was this helpful?
Methode zur exponentiellen Amplifizierung spezifischer Regionen der DNA mit Hilfe von sog. Primers und einer hitzestabilen DNA-Polymerase. Dieses Verfahren kann mit einer Umkehrtranskription einer spezifischen RNA (RT-PCR) verbunden werden, wobei eine amplifizierte Doppelstrang DNA erstellt wird, die komplementär zur Ziel-RNA ist. In einige Fällen ist es mit Hilfe dieser Methode möglich, eine einzelnes Ziel-DNA-Molekül zu erkennen und zu identifizieren.


PCR: Polymerase chain reaction; method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

PCR: ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μο

PCR: Réaction polymérasique en chaine: méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

PCR: Reazione a catena della polimerasi; metodo per amplificare esponenzialmente specifiche regioni di DNA utilizzando un primer e DNA polimerasi termo-stabile. Questa tecnica può essere accoppiata con la trascrittasi inversa di uno specifico RNA (RT-PCR) che produce una doppia elica di DNA amplificata, complementare all’RNA target. In alcuni casi con questa tecnica è possibile determinare ed identificare un asingola molecola target di DNA.

PCR: Reacción en cadena de la Polimerasa. Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

PCR: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

Was this helpful?
Larvales Stadium bei Austern, die noch das bewimperte Schwimmorgan tragen (Velum) und einen sensitiven Fuß haben, der zum Niederlassen und Feststetzen benötigt wird.


PEDIVELIGER: Larval stage of oysters that still has the swimming ciliated organ (velum) and has developed the sensitive foot needed for settlement and attachment.

ΠΟΔΟΠΕΠΛΟΦΟΡΟΣ: Προνυμφικό στάδιο των στρειδιών το οποίο φέρει ακόμη το κολυμβητικό βλεφαριδωτό όργανο (πέπλο) αλλά και έναν ευαίσθητο ποδίσκο που είναι απαραίτητος γιά την εγκατάσταση και προσκόλληση.

PÉDIVELIGιRE: Stade larvaire des huîtres, pourvu dun organe natatoire cilié (le velum) et dun pied sensoriel nécessaire à la fixation.

PEDIVELIGER: Stadio larvale delle ostriche, caratterizzato dalla presenza di un organo ciliato natatorio (velum) e dallo sviluppo di un piede tattile per l’ancoraggio e l’assestamento.

PEDIVELIGERO: Estado larvario de ostras que lleva todavía el órgano natatorio ciliado (velum) y que han desarrollado el pie sensorial necesario para la fijación.

PEDIVELIGER: Larvestadium hos østers og kamskjell som fremdeles har det cilierte svømmeorganet (velum), og har utviklet foten (viktig for bunnslåing og feste).

Was this helpful?
Zugehörig zu oder lebend im offenen Wasser des Meeres oder von Seen.


PELAGIC: Relating to, living, or occurring in open water areas of lakes or oceans.

ΠΕΛΑΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος, ζων ή απαντώμενος σε περιοχές ανοιχτών νερών ή ωκεανών.

PELAGIQUE: Relatif au, ou résident dans, les eaux du large des océans ou des lacs.

PELAGICO: Riferito a, vivente, rinvenibile in zone di acque aperte di laghi e mari.

PELÁGICO: Relativo a o residente en las aguas de océanos o lagos.

PELAGISK: Hører til, lever, eller forekommer i de frie vannmassene i hav eller innsjø.

Was this helpful?
Klasse der aquatischen Mollusken, die sich durch zwei kalkhaltige Schalen auszeichnen, die durch bewegliche Ligamente entlang der Schloßlinie verbunden sind. Diese Klasse beinhaltet verschiedene eßbare Arten, von denen viele kultiviert werden (z. B. Muscheln und Austern etc.). (Syn: Lamellibranchia). Dieser Begriff kann mißverstanden werden, da er im Englischen auch für die zweischaligen ostracoden Krebse und Brachiopoda benutzt wird.


PELECYPODA: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia.

ΠΕΛΕΚΥΠΟΔΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

PELECYPODE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple: moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Lamellibranchia.

PELECIPODI: Classe di molluschi acquatici caratterizzati da due valve calcaree collegate da un legamento flessibile lungo una linea di cerniera. Questa classe comprende varie specie commestibili, molte delle quali sono allevate (per esempio, le cozze, le ostriche, i pettini, le vongole). Conosciuti comunemente come bivalvi. Sin. Lamellibranchia.

PELECIPODO: Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos. Syn. Lamelibranquios.

PELECYPODA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Lamellibranchia.

Was this helpful?
Futterpartikel, der alle Nahrungsanforderungen einer kultivierten Art erfüllt. Er wird in Form gebracht, getrocknet oder gefroren und dann an die Tiere verfüttert. Die Futterpartikel müssen im Wasser für eine gewisse Zeit ihre Form behalten, sich aber im Magen der Tiere auflösen können.


PELLET: A food particle in which all nutrient requirements for a cultivated species have been compounded, shaped through a die, dried or frozen, in order to be fed to the animal. The food particle must maintain its shape in water for a relatively long period of time but must be capable of breaking up in the stomach of the animal.

ΣΒΩΛΟΣ (ΠΕΛΕΤ): Συσσωμάτωμα τροφής στο οποίο έχουν περιληφθεί όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά γιά ένα καλλιεργούμενο είδος, και το οποίο έχει μορφοποιηθεί με ειδικό μύλο, έχει ξηρανθεί ή καταψυχθεί και δίδεται ως τροφή στα ψάρια. Ο σβώλος τροφής πρέπει να διατηρεί το σχήμα του στο νερό επί ένα χρονικό διάστημα αλλά πρέπει να διαλύεται στο στομάχι των ψαριών.

GRANULE: Particule dun aliment composé qui contient toutes les substances nutritives nécessaires pour une espèce cultivée, mélangées et passées à travers un moule et puis séchée ou congelée avant dêtre distribuée aux animaux. Le granulé doit maintenir sa forme pendant une période de temps déterminé mais doit être capable de se disperser dans lestomac de lanimal.

PELLET: Mangime costituito da particelle di forma caratteristica (ottenute utilizzando particolari stampi o estrusori) e somministrato agli animali secco o congelato. Ogni singola particella deve mantenere a lungo la sua forma in acqua ma deve disgregarsi una volta giunta nello stomaco dell’animale.

GRÁNULO: Partícula de alimento compuesto que contiene todas las sustancias nutritivas necesaria para una especie cultivada, mezcladas y pasadas a través de una matriz y después secadas o congeladas antes de ser distribuidas a los animales. El gránulo debe mantener su forma durante un periodo de tiempo determinado pero debe ser capaz de romperse en el estomago del animal.

PELLET: Fôrpartikkel som inneholder alle næringsstoffer som trengs av en oppdrettsart. Er formet i en pressform og tørket eller frosset slik at den kan fôres til dyret. Pelleter må ikke gå i oppløsning når de kommer i vann, mens de på den andre siden må kunne brytes ned i dyrets mage.

Was this helpful?
Allgemeiner Name für Mitglieder der Crustazeen-Familie Penaeidae. Sie sind in Brack- und Meerwasser in tropischen und subtropischen Gebieten einheimisch.


PENAEID: Common name for members of the crustacean family Penaeidae, often termed shrimps or prawns. An economically important crop indigenous to brackish and marine waters in tropical and subtropical areas.

ΓΑΡIΔΑ: Κοινό όνομα για μέλη της οικογενείας Penaeidae των καρκινοειδών. Οικονομικά σημαντικό αλίευμα ιθαγενές σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές.

PENEIDES: Nom commun des membres de la famille des crustacés Penaeidae. Culture économiquement importante en eaux saumâtres et marines dans les zones tropicales et subtropicales.

PENEIDI: Famiglia di crostacei i cui membri sono comunemente chiamati gamberi o gamberetti. La loro pesca costituisce una risorsa economica importante nelle aree costiere della fascia tropicale e subtropicale.

PENEIDOS: Nombre común de los miembros de la familia de crustáceos Peanaeidae. Cultivos económicamente importantes en aguas salobres y marinas en las zonas tropicales y subtropicales.

PENAEIDEA: Rekefamilie med viktige oppdrettsarter, f.eks. svart tigerreke (Penaeus monodon). Lever i brakk- og saltvann i tropiske og subtropiske strøk.

Was this helpful?
Ein Automat der kleine Mengen Pellets verteilt, wenn diese von den in der Aquakultureinrichtung befindlichen Arten selbsttätig abgerufen werden. Siehe Bedarfsfütterer oder Pendelfütterer.


PENDULUM FEEDER: Device which dispenses feed pellets when activated through fish contact. Many species of fish can be trained to use these feeders. Also referred to as a demand feeder or a pendulum feeder, they are commonly activated by pendulums.

ΜΟΧΛΟ-ΤΑΪΣΤΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

NOURRISSEUR A BALANCIER: Dispositif qui distribue les granulés alimentaires suite à son activation par les poissons eux-mêmes. Plusieurs espèces de poissons shabituent à ce genre dappareil. Appelé également Distributeur sur demande, Distributeur à pendule. Ces dispositifs sont fréquemment activés par une pendule.

DISTRIBUTORE A PENDOLO: Dispositivo che distribuisce il mangime pellettato e viene attivato quando è toccato dal pesce. Può essere usato per molte specie di pesci. Ne esistono varie tipologie, tra le quali alcune completamente meccaniche, altre con dispositivi elettronici. Il termine è riferito anche allalimentatore a pendolo (self feeder).

ALIMENTACIÓN CON PÉNDULO: Dispositivo que distribuye los gránulos alimentarios después de su activación por los peces mismos. Muchas especies de peces se adaptan o se acostumbran a este tipo de aparato. Llamado igualmente distribuidor de autodemanda, distribuidor de péndulo. Estos dispositivos son frecuentemente activados por un péndulo.

PENDELAUTOMAT: Anordning som fôrer ut pelleter når den aktiveres ved kontakt med fisk. Mange typer fisk kan trenes til å bruke disse fôringsautomatene. Også henvist til som behovsfôringsautomat og pendelautomat.

Was this helpful?
Eine Gruppe von Breitbandantibiotika, die kommerziell aus selektierten Penicillium-Stämmem gewonnen werden.


PENICILLIN: A group of broad spectrum antibiotics produced commercially using selected strains of Penicillium.

ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ: Μία ομάδα αντιβιοτικών ευρέως φάσματος που παράγεται εμπορικά με την χρησιμοποίηση επιλεγμένων στελεχών του μύκητα Penicillium.

PENICILLINE: Un groupe dantibiotiques à grand spectre produit commercialement à partir de souches sélectionnées de Penicillium .

PENICILLINE: Gruppo di antibiotici ad ampio spettro prodotti per uso commerciale a partire da diversi ceppi di Penicillium.

PENICILINA: Grupo de antibióticos de gran espectro, producidos comercialmente a partir de cepas seleccionadas de Penicillium.

PENICILLIN: Bredt spekter av antibiotika kommersielt produsert ved hjelp av utvalgte sorter av Penicillium.

Was this helpful?
Klasse blutsaugender parasitischer Arthropoden.


PENTASTOMIDA: Class of bloodsucking parasitic arthropods.

ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΙΔΙΑ: Ομοταξία αιμομυζητικών παρασιτικών αρθροπόδων.

PENTASOMIDE: Classe darthropodes parasites sanguivores hématophages.

PENTASTOMIDI: Phylum composto da organismi vermiformi, simili agli Artropodi, parassiti ematofagi.

PENTASTÓMIDOS: Clase de artrópodos parásitos sanguívoros hematófagos.

PENTASTOMIDA: Klasse av blodsugende parasittiske artropoder (leddyr).

Was this helpful?
Ein proteolytisches Enzym, das von speziellen Zellen in der Magenwand gebildet wird.


PEPSIN: A proteolytic enzyme secreted by certain cells of the stomach wall.

ΠΕΨΙΝΗ: Πρωτεϊνολυτικό ένζυμο που εκκρίνεται από ορισμένα κύτταρα του τοιχώματος του στομάχου.

PEPSINE: Enzyme protéolytique sécretée par certaines cellules de la paroi de lestomac.

PEPSINA: Enzima proteolitico prodotto da alcune cellule delle pareti gastriche.

PEPSINA: Enzima proteolítica secretada por células específicas de la pared del estómago.

PEPSIN: Proteolytisk enzym som skilles ut av bestemte celler (hovedceller) i mageveggen. Har lavt pH-optimum.

Was this helpful?
Eine Verbindung aus zwei oder mehr Aminosäuren, wobei eine Aminogruppe (NH2) mit der Carboxyl (COOH)-Gruppe der nächsten Aminosäure eine Peptidbindung bildet.


PEPTIDE: Compound formed of two or more amino acids, by amino (NH2) group of one joining with carboxyl (COOH) group of the next, forming a peptide bond.

ΠΕΠΤΙΔΙΟ: Ενωση σχηματιζόμενη από δύο ή περισσότερα αμινοξέα, όπου η αμινο-ομάδα (ΝΗ2) του ενός ενώνεται με την καρβοξυλική ομάδα (CΟΟΗ) του επομένου, σχηματίζοντας ένα πεπτιδικό δεσμό.

PEPTID: Composé formé de deux ou plusieurs acides aminés unis par des liaisons peptidiques entre le groupement amino (NH2) de lun et le groupement carboxyl de lautre.

PEPTIDE: Composto formato dal legame di due o più aminoacidi. Il gruppo amminico (NH2) del primo aminoacido è legato al gruppo carbossilico (COOH) del successivo aminoacido attraverso un legame peptidico.

PÉPTIDO: Compuesto formado por dos o varios aminoácidos conectados por uniones pépticas entre el grupo amino (NH2) de un lado y el grupo carboxilo (COOH) de otro.

PEPTID: Forbindelse bygget opp av to eller flere aminosyrer, ved at amino-gruppen (-NH2) i en aminosyre er bundet sammen med karboksyl-gruppen (-COOH) i en annen via en peptidbinding.

Was this helpful?
Die Schreitbeine der Crustaceae. Es gibt vier Paare Peraiopoden, die vorwiegend der Fortbewegung dienen.


PEREIOPODS: The five posterior pairs of thoracic appendages of crustaceans. Although the pereiopods are commonly termed walking legs (and are primarily used in locomotion), the first three pairs may be chelate (i.e. bearing claws) and in this case are involved in defence and feeding. The chelate first pair of pereiopods (chelipeds) of crabs and lobsters are a good example of this.

ΘΩΡΑΚΟΠΟΔIΑ: Τα πέντε οπίσθια ζεύγη θωρακικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών (βλ.λ). Μολονότι τα θωρακοπόδια ονομάζονται κοινώς βαδιστικά πόδια (και χρησιμοποιούνται κυρίως στην κίνηση), τα πρώτα τρία ζεύγη ενδέχεται να φέρουν δαγκάνες και στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν στην άμυνα και διατροφή. Καλό παράδειγμα για την τελευταία αυτή περίπτωση είναι οι δαγκάνες στο πρώτο ζεύγος θωρακικών εξαρτημάτων (χηληπόδια βλ.λ) στα καβούρια και στους αστακούς.

PEREIOPODES: Appendices locomoteurs. Les crustacés possèdent quatre paires de peréiopodes qui sont utilisées principalement pour la locomotion. Les cinq paires postérieures des appendices thoraciques des crustacés. Bien que péreiopode soit le terme désignant les pattes (dabord utilisées pour la locomotion), les trois premières paires peuvent être pourvues de pinces et servent alors pour la défense et lalimentation. Les premières paires pourvues de pinces des péreiopodes (crabes et homards) sont caractéristiq

PEREIOPODI: Le cinque paia di appendici posteriori dei crostacei. Sebbene i pereiopodi vengano definiti appendici deambulatorie (e siano principalmente utilizzati per la locomozione), le prime tre paia possono essere dotate di chele e quindi utilizzate per lalimentazione o la difesa, p.e. il primo paio di pereiopodi dotati di chele (chiamati chelipedi) presenti in granchi e aragoste.

PERIÓPODOS: Apéndices de locomoción. Los crustáceos poseen cuatro pares de periópodos que se utilizan principalmente para la locomoción. Los cinco pares de apéndices torácicos de crustáceos. Aunque periópodo es un término relacionado con las patas (utilizadas para la locomoción), los primeros pares pueden llevar pinzas y sirven entonces para la defensa y la alimentación. Los primeros pares que llevan pinzas de los cangrejos y langostas son característicos de estas especies.

PEREOPODER: De fem bakre beinparene på thorax (brystet) hos krepsdyr (q.v.). Disse fungerer som gang- eller svømmeføtter, avhengig av art. Hos noen arter har det fremste pereopodparet klør (krabbe og hummer), og brukes da også ved forsvar og fôropptak.

Was this helpful?
Ein für die Gewinnung von Saatmuscheln benutztes Drahtgewebe. Dieses Drahtgewebe wird auch verwendet, um Muscheln und Austern zum Abwachsen auf Langleinen zu befestigen.


PERGOLARIA: Mesh netting, part of spat collectors, used in oyster, mussel and clams culture. Pergolaria is also used to help mussel spat to attach to ropes for ongrowing on long lines.

ΠΕΡΓΟΛΑ: Δίχτυ που χρησιμοποιείται για την συλλογή γόνου στις καλλιέργειες διθύρων. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την υποβοήθηση της προσκόλλησης του γόνου μυδιών στα σχοινιά σε μακροσειρές πάχυνσης.

PERGOLARIA: Filet à mailles, composant les collecteurs de naissains, utilisé en conchyliculture. Aussi utilisé pour aider les moules à se fixer sur les lignes pour leur grossissement.

PERGOLARO (PERGOLATO): Struttura costituita da pali infissi sul fondo e da corde (libani), che serve allallevamento delle ostriche e dei mitili.

PERGOLARIA: Red con mallas, colectora de animales recién nacidos, utilizada en el cultivo de mejillones y de almejas. También utilizada para ayudar a los moluscos a fijarse sobre los hilos para engordar.

PERGOLARIA: Nettingstrømpe brukt i yngelsamlere for østers- og blåskjellyngel. Ved blåskjelloppdrett hjelper pergolaria yngelen i å feste seg til tau i bøyestrekksystemer for tilvekst.

Was this helpful?
Präfix mit der Bedeutung umherum, umher, überhinaus.


PERI: Prefix denoting surrounding.

ΠΕΡΙ: [Ελλ.]

PERI: Préfixe sappliquant à ce qui est environnant.

PERI: Prefisso indicante le vicinanze, lintorno.

PERI: Prefijo que se refiere a todo lo que rodea.

PERI-: Prefiks brukt for å beskrive i ytterkant eller omkring.

Was this helpful?
Aus zwei epithelialen Schichten (Myokard, Epikard) bestehende äußerste Umhüllung des Herzbeutels.


PERICARDIUM: The connective tissue layers around the heart.

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΝ: Τα στρώματα συνδετικού ιστού γύρω από την καρδιά.

PERICARDE: Séreuse (membrane de tissu conjonctif) entourant le coeur.

PERICARDIO: Tessuto connettivo stratificato attorno al muscolo cardiaco.

PERICARDIO: Membrana conjuntiva que rodea el corazón.

PERIKARD (HJERTEPOSE): Bindevevslagene rundt hjertet.

Was this helpful?
Zusätzliche, am weitesten außen gelegene "lebende" Membran, die die eigentliche Außenhülle (incl. Plasmamembran etc.) überzieht; kommt bei einigen Gruppen von Ciliaten vor, besonders bei oligotrichen Spirotrichen.


PERILEMMA: Additional outermost "living" membrane covering the pellicle (with its plasma membrane, etc.) in a few groups of ciliates, particularly the oligotrich spirotrichs.

ΠΕΡΙΛΗΜΜΑ: Πρόσθετη εξωτερική "ζώσα" μεμβράνη που καλύπτει τον υμένα (με την πλασματική του μεμβράνη κλπ.) σε μερικές ομάδες βλεφαριδωτών, ιδιαίτερα στα ολιγότριχα, σπειρότριχα.

PERILEMME: Membrane vitale la plus externe, entourant la pellicule (avec sa membrane plasmique etc.) dans certains groupes de ciliés, surtout les spirotriches oligotriches.

PLASMALEMMA: Nei protozoi ciliati la membrana elastica più esterna che ricopre l’ectoplasma ialino trasparente privo di granulazioni, il quale a sua volta racchiude la massa principale del corpo costituita da endoplasma granulare (plasmagel esterno e plasmasol interno) in cui si possono osservare correnti citoplasmatiche. Il plasmalemma trattiene il protoplasma all’interno ma lascia passare acqua, ossigeno ed anidride carbonica.

PERILEMMA: Membrana vital más externa, que rodea la cubierta de ciertos grupos de ciliados, sobre todo los espirotricos y oligotricos.

PERILEMMA: En ekstra ytre levende membran som omslutter den egentlige ytre overflaten (inkluderer plasmamembran etc.) hos noen grupper av ciliater.

Was this helpful?
Die äußere Oberfläche.


PERIPHERY: The outer surface.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Η εξωτερική επιφάνεια.

PERIPHERIE: La surface externe.

CONTORNO: La superficie esterna.

PERIFERIA: Superficie externa.

PERIFERI: Den ytre overflaten.

Was this helpful?
Von den Wänden der muskulösen Hohlorgane ausgeführte Bewegung, bei der sich die einzelnen Organabschnitte nacheinander zusammenziehen und so den Inhalt des Hohlorgans transportieren. Bezieht sich insbesondere auf die fortlaufenden Kontraktionswellen im Darm vieler Tiere, wobei der Darminhalt vorwärts bewegt wird.


PERISTALSIS: The rhythmic movement of muscles of the alimentary tract which moves food through the tract.

ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ): Η ρυθμική κίνηση των μυών του τροφικού σωλήνα, η οποία μετακινεί την τροφή στο εσωτερικό του.

MOUVEMENT PERISTALTIQUE: Constriction annulaire qui se propage rythmiquement de haut en bas le long du tube digestif, poussant la nourriture à travers le tube.

PERISTALSI: Contrazioni ritmiche dei muscoli di un canale alimentare, responsabili del movimento di trasporto del cibo.

PERISTÁLTICO: Movimientos rítmicos de músculos del tubo digestivo que ayudan a hacer progresar la comida a través del tracto digestivo.

PERISTALTIKK: Rytmiske bevegelser i fordøyelseskanalen, som fører maten gjennom kanalen.

Was this helpful?
Körperhohlraum, der die Leber, die Milz, den größten Teil des Darmes und andere Eingeweide aufnimmt.


PERITONEAL CAVITY: The space (coelom) in the abdominal region enclosed by the membranes of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ: Ο χώρος (κοίλωμα) στην κοιλιακή χώρα που περικλείεται από τις μεμβράνες του περιτόναιου (βλ.λ).

CAVITÉ PÉRITONÉAL: Cavité abdominale (coelome) délimité par les membranes du péritoine.

CAVITA PERITONEALE: Spazio (celoma) nella regione addominale racchiuso dalla membrana del peritoneo.

CAVIDAD PERITONEAL: Cavidad abdominal (celoma) delimitada por las membranas del peritoneo.

BUKHULE: Kroppshulen som er omsluttet av bukhinnen (peritoneum), og som inneholder innvollene.

Was this helpful?
Bauchfell; eine Haut, die die Bauchhöhle auskleidet.


PERITONEUM: The double serous membrane lining the abdominal cavity and surrounding the liver, spleen, most of the gut, and other viscera.

ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟ: Διπλή ορογόνος μεμβράνη η οποία επενδύει την κοιλιακή κοιλότητα και περιβάλλει το ήπαρ, τον σπλήνα, το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων και τα άλλα σπλάχνα.

PERITOINE: Membrane séreuse double tapissant la cavité abdominale et recouvrant le foie, la rate, la plupart du tractus digestif, ainsi que les autres viscères.

PERITONEO: Membrana sierosa doppia che riveste la cavità addominale e avvolge il fegato, la milza, gran parte dellintestino e altri visceri.

PERITONEO: Doble membrana serosa que cubre la cavidad abdominal, rodea el hígado, el bazo y la mayor parte de tubo digestivo, así como las otras vísceras.

PERITONEUM (BUKHINNE): Dobbeltmembranen som omslutter bukhulen.

Was this helpful?
Bauchfellentzündung.


PERITONITIS: An inflammatory disorder of the peritoneum.

ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΣ: Φλεγμονώδης διαταραχή του περιτοναίου.

PERITONITE: Inflammation du péritoine.

PERITONITE: Stato infiammatorio del peritoneo.

PERITONITIS: Inflamación del peritoneo.

PERITONITT: Bukhinnebetennelse. Betennelse i bukhinnen.

Was this helpful?
Um ein Blutgefäß herum.


PERIVASCULAR: Around a blood vessel.

ΠΕΡΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ: Γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία.

PERIVASCULAIRE: Entourant les vaisseaux sanguins.

PERIVASCOLARE: Intorno ad un vaso sanguigno.

PERIVASCULAR: Lo que rodea los vasos sanguíneos.

PERIVASKULÆR: Rundt en blodåre.

Was this helpful?
Der mit Flüssigkeit gefüllte Raum zwischen dem Chorion und dem Dotter in einem Ei.


PERIVITELLINE SPACE: The space between the chorion and the yolk of an egg, filled with fluid.

ΠΕΡΙΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Ο πλήρης υγρού χώρος μεταξύ του χωρίου και της λεκίθου ενός αυγού.

ESPACE PERIVITELLINE: Espace, rempli dun liquide, entre le chorion et le vitellus dun oeuf.

SPAZIO PERIVITELLINO: Spazio, contenente fluido, compreso tra il corion e il vitello delluovo.

ESPACIO PERIVITELINO: Espacio lleno de un líquido, entre el corion y el vitelo de un huevo.

PERIVITELLINKAMMERET: Rommet mellom chorion og plommen, fylt med væske.

Was this helpful?
Der Begriff beschreibt die Produktion von Perlen, wobei Süßwassermuscheln (z.B. Hyriosis schlegellis) und Austern (z.B. Pinctada fucata) eingesetzt werden. Die Perlen gehen in die Schmuckindustrie. Die Kulturtechnik wurde in den Jahren um 1920 in Japan entwickelt, wobei kleinere Schalenstücke als Nuclei für die Ablagerung von Perlmutt in erwachsene Muscheln/ Austern implantiert werden. Die Perlen wurden nach etwa 3-6 Jahren Floßkultur entnommen.


PEARL CULTURE: Term used to describe the production of pearls by artifical means using fresh water mussels (e.g. Hyriosis schlegellis) and marine water oysters (e.g. Pinctada fucata), for use in the jewellery industry. This technique, developed in Japan since the 1920s, consists of older and more robust mussels/oysters having various shell pieces implanted as a basis for pearl deposition (known as grafts). After 3-6 years of suspension culture the pearls are extracted.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή της παραγωγής μαργαριταριών για την κοσμηματοποιία με τεχνητά μέσα χρησιμοποιώντας μύδια του γλυκού νερού (π.χ. Hyriosis schlegellis) και θαλάσσια στρείδια (π.χ. Pinctada fucata). Η τεχνική αυτή, που αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιαπωνία το 1920, συνίσταται στην εμφύτευση σε μεγάλα και εύρωστα δίθυρα μικρών τεμαχίων (ξένων σωμάτων) που αποτελούν την βάση για τον σχηματισμό του μαργαριταριού. Τα μαργαριτάρια συλλέγονται μετά από 3-6 χρόνια, καλλιέργειας.

PERLICULTURE: Terme utilisé pour décrire la production artificielle de perle en utilisant les moules deau douce (par exemple Hyriosis schlegellis) ou marines (par exemple Pinctada fucata), pour la joaillerie. Cette technique, développée au Japon depuis 1920, consiste à implanter au sein des plus agées et plus robustes moules/huitres, des morceaux de coquillages, qui sont a la base de la formation des perles. Apres 3-6 années de culture en suspension, les perles sont extraites.

PERLICOLTURA: Produzione di perle, tramite lallevamento di mitili dacqua dolce (p.e. Hyriosis schlegellis) e ostriche marine (p.e. Pinctada fucata), per la fabbricazione di gioielli. La tecnica, sviluppata in Giappone nel 1920, consiste nellimpianto, allinterno degli individui più vecchi e grossi, di diversi frammenti di conchiglia usati come base per lo sviluppo della perla. Dopo 5 o 6 anni di allevamento le perle possono essere estratte.

CULTIVO DE PERLAS (PERLICULTURA): Término utilizado para describir la producción artificial de perlas utilizando mejillones de agua dulce (por ejemplo Hyriosis schlegellis) o de mar (por ejemplo Pinctada fucata), para la industria de joyería. Esta técnica, desarrollada en Japón desde 1920, consiste en implantar en el seno de las más adultas y más robustas de mejillones/ostras, trozos de conchas, que son la base de las formaciones de perlas. Después de 3-6 años de cultivo en suspensión, las perlas son extraídas.

PERLEDYRKING: Betegnelse som benyttes for å beskrive kunstig perleproduksjon ved hjelp av ferskvannsblåskjell (f.eks. Hyriois schlegellis) og saltvannsøsters (f.eks. Pinctada fucata). I teknikken som opprinnelig ble utviklet i Japan i 1920-årene brukes det eldre og mer robuste blåskjell/østers med implantasjoner av små biter av skall som gir grunnlag for dannelse av perler. Etter 3-6 år i hengekultur tas perlene ut.

Was this helpful?
Schimmernde Schicht im Inneren der Schale von vielen Mollusken, aus der auch Schmuck hergestellt wird.


MOTHER-OF-PEARL: Nacreous layer on the inside of the shell of a number of molluscs, used as an ornamental material.

ΣΕΝΤΕΦΙ: Μαργαριτώδες στρώμα στο εσωτερικό του οστράκου μαλακίων. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό υλικό.

NACRE: Couche nacrée tapissant lintérieur de la coquille de certains mollusques; utilisée comme matériau ornemental.

MADREPERLA: Strato madreperlaceo allinterno della conchiglia di alcuni molluschi, usato come materiale ornamentale.

NACÁR: Capa que cubre la parte interior de la cáscara de algunos moluscos; usada como material ornamental.

PERLEMOR: Det perlemorsaktige laget på innsiden av skall hos en rekke bløtdyr (mollusker), brukt som dekorasjonsmateriale.

Was this helpful?
Siehe KALIUMPERMANGANAT. KMnO4.Stark oxidierende Verbindung, die als Desinfektionsmittel und zur Kontrolle von äußeren Parasiten benutzt wird.


PERMANGANATE: KMnO4, strong oxidizing agent used as a disinfectant and to control external parasites.

ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ: ΚΜnΟ4, ισχυρό οξειδωτικό μέσο χρησιμοποιούμενο ως απολυμαντικό και γιά τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων.

PERMANGANATE: Voir Permanganate de Potassium. KMnO4; agent oxydant fort employé dans la désinfection et le contrôle des parasites externes.

PERMANGANATO: Vedi PERMANGANATO DI POTASSIO. (KMnO4, potente ossidante impiegato come disinfettante e efficace anche contro i parassiti esterni.).

PERMANGANATO: KMnO4.Fuerte agente oxidante utilizado en la desinfección y en el control de parásitos externos.

PERMANGANAT: KMnO4. Sterkt oksidasjonsmiddel brukt som desinfeksjonsmiddel, og for å kontrollere ytre parasitter.

Was this helpful?
Die Fähigkeit einer porösen Substanz oder einer Membran, eine Flüssigkeit hindurchfiltern zu lassen. In der Landwirtschaft wird der Begriff für die Leichtigkeit, mit der Wasser, Luft oder Pflanzenwurzeln in den Untergrund eindringen, verwendet.


PERMEABILITY: The capability of a porous substance or membrane to allow a fluid to filter through it. In agriculture, it is used more specifically to refer to the ease with which water air or plant roots penetrate through a soil horizon.

ΔIΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ: Η δυνατότητα μιας πορώδους ουσίας ή μεμβράνης να επιτρέπει την διέλευση ενός υγρού δια μέσου της. Στην γεωργία χρησιμοποιείται ειδικότερα αναφορικά με την ευκολία με την οποία αέρας, νερό ή φυτικές ρίζες διαπερνούν τον ορίζοντα του εδάφους.

PERMEABILITE: Capacité dune substance poreuse ou dune membrane de permettre à un fluide de la traverser. En agriculture, ce terme concerne plus spécifiquement la facilité avec laquelle leau, lair ou les racines des plantes pénètrent à travers le sol.

PERMEABILITA: Capacità, di una sostanza o di una membrana porosa, di venire attraversata da un fluido. In agricoltura indica la facilità con la quale avviene il passaggio di acqua piovana o radici di piante, attraverso un orizzonte del suolo.

PERMEABILIDAD: Capacidad de una sustancia porosa o de una membrana de permitir el paso de un fluido. En agricultura, este término concierne más específicamente a la facilidad con la cual el agua, aire o raíces de plantas penetran en el suelo.

PERMEABILITET: Gjennomtrengeligheten til en membran eller et porøst stoff for en væske. I landbruk brukes betegnelsen mer spesifikt for å angi hvor lett vann, luft eller planterøtter trenger gjennom et jordsmonn.

Was this helpful?
Ein chemisches Maß für den Oxidationsgrad oder das Ranzigwerden von Fetten und Ölen.


PEROXIDE VALUE: A chemical measure of the degree of oxidation or rancidity of fats and oils.

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑΚΗ ΤΙΜΗ: Μέτρο του βαθμού οξείδωσης ή τάγγισης των λιπών και ελαίων.

VALEUR DE PEROXYDE: Mesure chimique du degré doxydation et de la rancidification des graisses et des huiles.

NUMERO DEI PEROSSIDI: Misura chimica del grado di ossidazione o del livello di rancidità di oli e grassi.

VALOR DE PERÓXIDO: Medida química del grado de oxidación y de la rancidez de las grasas y aceites.

PEROKSIDVERDI: Kjemisk mål for grad av oksidasjon eller harskning i fett eller oljer.

Was this helpful?
Natürliche oder künstliche Substanz, die zum Töten von Schädlingen eingesetzt wird.


PESTICIDE: Artificial or natural substance used to kill pests.

ΒIΟΚΤΟΝΟ (ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ): Τεχνητή ή φυσική ουσία χρησιμοποιούμενη γιά την εξολόθρευση ανεπιθύμητων οργανισμών.

PESTICIDE: Substance chimique destinée à détruire les nuisibles.

PESTICIDA: Sostanza, naturale o artificiale, utilizzata per leliminazione degli organismi dannosi.

PESTICIDA: Sustancia química destinada a destrozar animales nocivos.

PESTICID: Kunstig eller naturlig stoff brukt til å drepe skadedyr.

Was this helpful?
Durchsichtige, runde Glas- oder Plastikschale mit Deckel. Hauptverwendungszweck von Petrischalen ist nach Sterilisation und nach Zugabe eines Kulturmediums die Inkubation von Mikroorganismen und die nachfolgende Bestimmung der Koloniezahlen.


PETRI DISH: A transparent, glass or plastic round plate and lid, used (after sterilization and the addition of a culture substrate) for the incubation of microorganisms from samples (water or substrate), the number of colonies being subsequently counted.

ΤΡΥΒΛΙΟ PETRI: Διαφανές γυάλινο ή πλαστικό κυκλικό δισκίο με καπάκι, το οποίο χρησιμοποιείται (αποστειρωμένο και μετά από προσθήκη μέσου καλλιέργειας) γιά την επώαση μικροοργανισμών από δείγματα (νερού ή υποστρώματος) και στην συνέχεια για την μέτρηση του αριθμού των αποικιών.

BOITE DE PETRI: Boîte transparente, ronde et plate à couvercle en verre ou en plastique. Remplie de milieu de culture et stérilisée, elle sert à la culture de micro-organismes.

CAPSULA DI PETRI: Capsula trasparente, di vetro o di plastica, utilizzata (dopo sterilizzazione e aggiunta del terreno di coltura) per lincubazione e la successiva conta di colonie di microrganismi.

PLACA DE PETRI: Placa transparente, de plástico o vidrio, redonda y plana con una tapa. Rellena de medio de cultivo y esterilizada, sirve para el cultivo de microorganismos.

PETRISKÅL: Gjennomsiktig rund skål av glass eller plastikk, som brukes (etter sterilisering og tilsetting av vekstmedium) til inkubasjon av mikroorganismer fra prøver (vann eller substrat). Antall kolonier blir talt etter inkubasjon.

Was this helpful?
Ein langes, schlankes Stück aus Holz, Beton oder Metall, das in den Boden gesteckt oder geschlagen wird und als Stütze dient.


PILE: A long, slender piece of wood, concrete, or metal to be driven into the earth or sea bed to serve as a support or protection.

ΠΑΣΣΑΛΟΣ: Μακρύ και λεπτό κομμάτι από ξύλο, μπετόν ή μέταλλο το οποίο εμπηγνύεται στη γη ή στον θαλάσσιο βυθό με σκοπό να χρησιμεύσει ως υποστήριγμα.

PIEU: Pièce de bois, de métal ou de béton de forme allongée qui est enfoncée dans la terre ou dans le sédiment du fond de leau et qui sert à soutenir ou protéger une structure.

PALO: Lungo e sottile pezzo di legno, ferro o altro materiale robusto, usato come supporto o struttura protettiva, che viene piantato nel terreno o nel fondo del mare.

ESTACA: Pieza de madera, de metal o de cemento de forma alargada que se introduce en tierra o en sedimento del fondo de agua y que sirve para mantener o proteger una estructura.

PÅLE: Et langt, tynt stykke av tre, betong eller metall som stikkes ned i jorden eller havbunnen for å gi støtte eller vern.

Was this helpful?
Ein Dinoflagellat mit toxischen Eigenschaften gegenüber Fischen und Menschen, je nach physiologischen Zustand. P. piscicida hat hohe Mortalitäten in Fischpopulationen entlang der Küste von North Carolina (USA) verursacht. Die Art kommt nach derzeitigem Kenntnisstand von Philadelphia bis zum Golf von Mexoci vor. Sie scheint insbesondere unmittelbar nach Algenblüten vermehrt aufzutreten, ändert dann ihren ansonsten autotrophen Metabolismus unter bestimmten Umweltbedingungen zur heterotrophen Leben


PFISTERIA SP.: A dinoflagellate that is toxic to fish and gives rise to severe health problems in humans, P. piscicida has caused mass mortalities in fish populations along the coast of North Carolina (USA). It is known to occur south of Philadelphia to the Gulf of Mexico. It seems to occur immediately after algal blooms, its metabolism switching, under certain environmental conditions, from autotrophic to heterotrophic.

PFISTERIA SP.: Δινομαστιγωτό το οποίο είναι τοξικό για τα ψάρια και προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Έχει προκαλέσει στο παρελθόν μαζική θνησιμότητα στα ψάρια των ακτών της Β. Καρολίνας (ΗΠΑ). Η κατανομή του εκτείνεται από τα νότια της Φιλαδέλφειας έως τον κόλπο του Μεξικού. Εμφανίζεται συνήθως αμέσως μετά την άνθηση του φυτοπλαγκτού και ο μεταβολισμός του μπορεί να αλλάξει κάτω από ορισμένες συνθήκες από αυτότροφος σε ετερότροφο.

PFISTERIA SP.: Dinoflagellé qui est toxique envers les poissons et provoque de sévères problèmes de santé humaine. P. picicida a provoqué des mortalités massives des populations de poissons le long du côte de Caroline du Nord (Etats-unis). Rencontré également du sud de Philadelphie jusqu’au Golfe de Mexique. Son apparition semble avoir lieu peu de temps après un bloom algal, son métabolisme changeant d’une mode autotrophie à une mode hétérotrophe.

PFISTERIA SP.: Dinoflagellato scoperto nei primi anni ottanta, tossico per i pesci, causa severi problemi sanitari per l’uomo, P. piscicida causa mortalità di massa nelle popolazioni marine lungo la costa della Carolina del Nord (USA). E’ diffusa da Philadelphia al golfo del Messico. Compare subito dopo la fioritura delle alghe, metabolismo variabile, in particolari condizioni ambientali, da autotrofo ad eterotrofo, al fine di adattamento ai substrati nutrizionali.

PFISTERIA SPP: Dinoflagelado descubierto en los años 1980 que es tóxico para los peces y originando problemas sanitarios en humanos. P. piscicida originó mortalidades masivas en poblaciones de peces de la costa de Carolina del norte (USA). Se encuentra desde el sur de Filadelfia hasta el golfo de México. Aparece después de un bloom de algas y bajo ciertas condiciones ambientales su metabolismo cambia de autótrofo a heterótrofo. En esta segunda condición se aprovecha de los peces.

PFISTERIA SP.: En dinoflagellat oppdaget tidlig i 1980-årene. Kjent for å være giftig for fisk og fører til alvorlige helseproblemer hos mennesker. P. piscicida har forårsaket massedød i fiskepopulasjoner langs kysten av North Carolina (USA). Forekommer sør for Philadelphia til Mexicogolfen. Den ser ut til å forekomme rett etter algeoppblomstringer. Under visse miljøforhold forandres metabolismen fra autotrof til heterotrof, og denne fysiologiske tilpasningen gjør arten i stand til å “fortære” fisk.

Was this helpful?
Der pH ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionen-Aktivität: pH = -Log (H3O+). Kalkulierte arithmetische Mittelwerte des pH-Wertes von original pH- Messungen sind typische Beispiele der falschen Anwendung der gut definierten Einheit pH-Werte. Die Logarithmen sind zu addieren, bedeutet, die Ionenkonzentrationen zu multiplizieren, dividieren bedeutet die H+-Ionen zu subtrahieren. Der korrekte mittlere pH-Wert kann durch einfache Kalkulation erst nach Umwandlung der


pH: A term used to describe the hydrogen ion activity of a solution; pH= -Log (H+). For dilute solutions[H+] = molar hydrogen ion concentration. The pH of pure water is 7 and is referred to as neutral. A solution of pH less than 7 is said to be acid whereas a solution of pH above 7 is said to be alkaline. The logarithmic nature of pH means that average pH cannot be calculated from the arithmetic mean of two values.

pH: Ορος που περιγράφει την συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα. pH= -Log(H+). Για αραιά διαλύματα [Η+]=μοριακή συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. Το pΗ του καθαρού ύδατος είναι 7 δηλαδή ουδέτερο. Διαλύματα με pH μικρότερο του 7, θεωρούναι όξινα και με μεγαλύτερο από 7 αλκαλικά. Η λογαριθμική φύση του pΗ δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του μέσου με τον αριθμητικό μέσο δύο τιμών.

pH: Coéfficient caractérisant lacidité ou la basicité dun milieu; le pH est défini comme le logarithme négatif de la concentration dions dhydrogène: pH = -Log [H+]. Le calcul du pH moyen à partir de la moyenne arithmétique de valeurs de pH estimées est un exemple de la mauvaise utilisation de ce coéfficient bien défini. La sommation de valeurs de pH, qui sont en réalité logarithmiques, est léquivalent de la multiplication des concentrations ioniques. Le pH moyen correct est obtenu par la conversion

pH: Parametro che indica la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione:pH= -log[H+] Il pH dellacqua pura è pari a 7 e viene considerato neutro. Una soluzione con pH inferiore a 7 è definita acida, mentre un pH superiore alla neutralità indica una soluzione alcalina. La natura logaritmica di questo parametro non permette laddittività (o il calcolo della media aritmetica) di due valori di pH.

pH: Coeficiente que caracteriza la acidez o la alcalinidad de un medio; el pH se define como el algoritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno: pH = -Log[H+]. El cálculo del pH medio a partir del promedio aritmético de valores de pH estimados es un ejemplo de la mala utilización de este coeficiente bien definido. La suma de valores de pH, que son en realidad logarítmicos, es el equivalente de la multiplicación de las concentraciones iónicas. El pH promedio correcto se obtiene por la conver

PH: Betegnelse som beskriver mengden av hydrogenatomer i en løsning, pH = -log[H+]. [H+] = den molare konsentrasjonen (mol/liter) av hydrogen i løsningen. pH i rent vann er 7, og henvises til som nøytral. Løsninger med pH under 7 er sure, mens løsninger med pH over 7 er basiske. pH sin logaritmiske natur gjør at den ikke kan beregnes ut fra aritmetisk gjennomsnitt av to verdier.

Was this helpful?
Siehe BAKTERIOPHAGEN. (Außerordentlich diverse Gruppe von Viren, die Bakterien befallen. Wohl alle Bakterien können von bestimmten Phagen infiziert werden. Häufig kann ein bestimmter Phage aber nur wenige Bakterienstämme oder -arten befallen. Die Folgen einer Infektion hängen vom Wirt und vom Phagen ab, zum Teil aber auch von anderen Umständen. Virulente Phagen verursachen immer das Auflösen der Wirtszelle, während andere Phagen eine stabile, nicht zerstörende Verbindung mit ihrem Wirt eingehen


PHAGE: A highly diverse group of viruses. Most or all bacteria can be infected by particular phages. Commonly, a given phage can infect only one or a few strains or species of bacteria. The consequences of phage infection depend on phage and host, and to some extent on conditions. Virulent phages always induce a lytic cycle in the host cell, while temperate phages can establish a stable, non-lytic relationship (lysogeny) with the host. Some phages can replicate and produce progeny virions within the ho

ΦΑΓΟΣ: Iός που παρασιτεί ένα βακτήριο. Οι βακτηριοφάγοι είναι μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη ομάδα ιών. Τα περισσότερα ή όλα τα βακτήρια προσβάλλονται από ορισμένους φάγους. Συνήθως, ένας δεδομένος φάγος προσβάλλει μόνο ένα ή λίγα στελέχη ή είδη βακτηρίων. Οι συνέπειες της προσβολής από φάγο εξαρτώνται από τον φάγο και τον ξενιστή και ως έναν βαθμό από τις συνθήκες. Οι μολυσματικοί φάγοι επάγουν έναν λυτικό κύκλο στα κύτταρα του ξενιστή, ενώ οι ήπιοι φάγοι δημιουργούν μία σταθερή, μη-λυτική σχέση

PHAGE: Un virus dont lhôte est une bactérie. Les bactériophages forment un groupe de virus très divers. La plupart des bactéries peuvent être infectées par un bactériophage donné. Souvent, un bactériophage donné ne peut infester quune souche, ou un nombre restreint de souches. Les conséquences de linfection des bactéries par des bactériophages dépendent de la souche bactérienne, du type de bactériophage et des conditions du milieu. Les bactériophages virulents induisent toujours un cycle lytique de la

FAGO: Vedi BATTERIOFAGO.((Fago) Qualsiasi virus il cui l’ospite sia un batterio. I batteriofagi sono un gruppo di virus molto vario. La maggior parte o tutti i battteri possono essere infettati da fagi specifici. Comunemente, un dato fago può infettare solo uno o pochi ceppi o specie di batteri. Le conseguenze dell’infezione del fago dipendono dal fago e dall’ospite, e fino a un certo punto, dalle condizioni ambientali. Fagi virulenti inducono sempre un ciclo litico nella cellula ospite, mentre i fagi

FAGO: Cualquier virus cuyo huésped es una bacteria. Los bacteriófagos forman un grupo muy diverso de virus. La mayoría de las bacterias pueden ser infectadas por un bacteriófago particular. Normalmente, un bacteriófago dado sólo puede infectar una cepa, o a un número restringido de cepas de bacterias. Las consecuencias de infección de las bacterias por bacteriófagos dependen de la cepa bacteriana, del tipo de bacteriófago y de las condiciones ambientales. Los bacteriófagos virulentos siempre inducen u

FAG: Virus som bruker bakterier som vert. Bakteriofager er en meget mangfoldig gruppe av virus. De fleste eller alle bakterier kan bli infisert av bestemte bakteriofager. Svært ofte kan en bestemt bakteriofag kun angripe en eller noe få sorter eller arter av bakterier. Konsekvensene av en infeksjon avhenger av både bakteriofag og vert, men også til en viss grad av forhold. Ondartede bakteriofager induserer alltid en nedbrytning av bakeriens cellevegg slik at bakterien sprekker, mens mindre farlige ba

Was this helpful?
Freßzelle, die sich Gewebstrümmer, Fremdkörper, Mikroben und Zellen einverleibt und verdaut; von Metschnikoff 1883 geprägter Terminus. Es werden unterschieden: (i) Mikrophagen (neutrophile Leukozyten), die mobil sind; (ii) Makrophagen, die überwiegend immobil, sessil sind (z.B. Endothel-, Retikulumzellen, Sternzellen der Leber, Mono-, Histozyten).


PHAGOCYTE: A cell capable of ingesting bacteria, foreign particles, and other cells. There are (a) microphages (neutrophil leucocytes) which are mobile and (b) macrophages which are immobile or sessile (e.g. endothelial cells, mono- and histocytes).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο που έχει την δυνατότητα να πέπτει βακτήρια, ξένα σώματα και άλλα κύτταρα. Διακρίνονται σε (1) μικροφάγα (ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα) που είναι κινητά και (2) μακροφάγα που είναι ακίνητα ή εδραία (π.χ. ενδοθυλιακά κύτταρα, μονο- και ιστοκύτταρα).

PHAGOCYTE: Une cellule capable dingérer des bactéries, des corps étrangers et dautres cellules. On distingue: (a) les microphages (leucocytes neutrophiles) mobiles. (b) les macrophages qui sont immobiles ou sessiles (par exemple, cellules endothéliales, monocytes et histocytes).

FAGOCITA: Cellula capace di fagocitare batteri, particelle estranee e altre cellule. I fagociti si dividono in: (a) microfagi (leucociti neutrofili) in grado di compiere movimenti e (b) macrofagi che sono immobili o sessili (p.e. cellule endoteliali, monociti e istiociti).

FAGOCITO: Célula capaz de ingerir bacterias, cuerpos extraños y otras células. Se pueden distinguir: (a) micrófagos (leucocitos neutrifilicos) móviles. (b) macrófagos que son inmóviles o sésiles (por ejemplo, células endoteliales, monocitos y histiocitos).

FAGOCYTT: Celle som kan ta opp bakterier, fremmede partikler og andre celler. To typer: (a) Mikrofager (neutrofile leukocytter), som er bevegelige. (b) Makrofager, som er ubevegelige eller fastsittende (f.eks. endotelceller, mono- og histocytter).

Was this helpful?
Zu den Phagozyten gehörend.


PHAGOCYTIC: Pertaining to phagocytes.

ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΚΟ: Σχετιζόμενο με τα φαγοκύτταρα.

PHAGOCYTAIRE: Relatif à la phagocytose.

FAGOCITARIO: Relativo ai fagociti.

FAGOCITARIO: Relativo a la fagocitosis.

FAGOCYTTISK: Vedrører fagocytter.

Was this helpful?
Die Fähigkeit der Phagozyten, bestimmte Bestandteile ins Zytoplasma aufzunehmen. Die Aufnahme und Verdauung von fester partikulärer Substanz durch eine Zelle, die eine Vakuole um den Partikel bildet, entweder als Nahrungsaufnahme oder als Abwehrmechanismus.


PHAGOCYTOSIS: The intracellular uptake of solid particles by cells such as phagocytes, either for nutritional purposes (e.g. food) or as a defence mechanism (foreign bodies).

ΦΑΓΟΚΥΤΤΩΣΗ ή ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ: Η ενδοκυτταρική κατάποση στερεών σωματιδίων από κύτταρα (φαγοκύτταρα) είτε γιά λόγους διατροφής είτε γιά λόγους άμυνας (ξένα σώματα).

PHAGOCYTOSE: Le fait dincorporer les particules (ex. particules alimentaires, corps étrangers) dans les cellules.

FAGOCITOSI: Assunzione intracellulare di particelle solide, da parte di cellule come i fagociti, a scopo nutritivo (p.e. cibo) o difensivo (p.e. corpi estranei).

FAGOCITOSIS: Mevanismo de incorporación de partículas (por ejemplo, partículas alimentarias, cuerpos extraños) a las células.

FAGOCYTOSE: Intracellulært opptak av faste partikler av celler, f.eks. fagocytter. Enten for ernæring (mat) eller som forsvarsmekanisme (fremmedlegemer).

Was this helpful?
Ein Diagramm, in dem durch Verzweigung die eingeschätzte Nähe der systematischen Ähnlichkeiten dagestellt werden (gewöhnlich unter Verwendung der Kluster-Analyse ermittelt).


PHENOGRAM: A branching diagram that links species/taxa by estimates of overall similarity. Usually constructed using cluster analysis.

ΦΑΙΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση, η οποία συνδέει μεταξύ τους με διακλαδώσεις είδη/τάξα υπολογίζοντας τη συνολική τους ομοιότητα. Κατασκευάζεται συνήθως χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάταξης.

PHÉNOGRAMME: Schéma à branche illustrant les liens entre des espèces-taxa basé sur leurs similarités générales. Normalement construit par analyse de groupes.

FENOGRAMMA: Diagramma ramificato che collega le specie/taxa tramite le caratteristiche simili. Viene costruito usando l’analisi dei cluster.

FENOGRAMA: Diagrama ramificado que relaciona especies o taxones por la estimación de su similitud general. Normalmente se construye usando análisis de grupos (cluster).

FENOGRAM: Et forgrenet diagram som forbinder arter eller taksoner ved å estimere deres totale likhet. Konstrueres vanligvis ved å bruke gruppeanalyse.

Was this helpful?
Die Gesamtheit, der zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung ausgebildeten (äußeren) Eigenschaften eines Organismus.


PHENOTYPE: The sum total of observable structural and functional properties of an organism; the product of the interaction between the genotype and the environment.

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των παρατηρήσιμων δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων ενός οργανισμού. Το προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ γονοτύπου και περιβάλλοντος.

PHÉNOTYPE: Ensemble de caractères morphologiques et physiologiques dun organisme; le produit de linteraction entre le génotype et lenvironnement.

FENOTIPO: Tutte le caratteristiche strutturali e funzionali osservabili in un organismo; il prodotto dellinterazione tra il genotipo e lambiente.

FENOTIPO: Conjunto de caracteres morfológicos y fisiológicos de un organismo; producto de interacción entre el genotipo y el ambiente.

FENOTYPE: Totalsummen av de merkbare strukturelle og funksjonelle egenskapene til en organisme. Produktet av den gjensidige påvirkningen mellom genotypen og miljøet.

Was this helpful?
Auf den Rachen bezogen.


PHARYNGEAL: Pertaining to the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ: Σχετιζόμενος με τον φάρυγγα (βλ.λ).

PHARYNGIEN: Qui se rapporte au pharynx.

FARINGEO: Relativo alla faringe.

FARÍNGEO: Que se refiere a la faringe.

FARYNGAL: Vedrører svelget (pharynx).

Was this helpful?
Der Schlund, Rachen; der Teil des Verdauungstraktes, der unmittelbar an das Maul anschließt und vor dem Ösophagus liegt: trägt manchmal spezielle Strukturen (Zähne, Dornen, Platten), die zur Nahrungsaufbereitung dienen. Die Kiemenbögen der Fische umgeben den Pharynx.


PHARYNX: That part of the digestive tract situated immediately posterior to the mouth and anterior to the oesophagus: sometimes bears specialized structures (teeth, spikes, plates) for processing food. In fish, the gill arches surround the pharynx.

ΦΑΡΥΓΓΑΣ: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα ευρισκόμενο αμέσως μετά το στόμα και πριν τον οισοφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις φέρει ειδικευμένα εξαρτήματα (δόντια κλπ. μασητικά μόρια) για τον τεμαχισμό ή την σύνθλιψη της τροφής. Στα ψάρια περιβάλλεται από τα βραγχιακά τόξα.

PHARYNX: Partie du tractus digestif immédiatement postérieure à la bouche et antérieure à loesophage; portant quelquefois des structures spécialisées (dents, épines) à fonctions alimentaires. Les arcs branchiaux entourent le pharynx.

FARINGE: Porzione del tubo digerente, situata posteriormente al cavo orale ed anteriormente allesofago: talvolta dotata di strutture (denti, spine, placche) specializzate per la trasformazione del cibo. Nei pesci, gli archi branchiali circondano la faringe.

FARINGE: Parte del tubo digestivo inmediatamente posterior a la boca y anterior al esófago; a veces incorpora estructuras especializadas (dientes, espinas) con funciones alimentarias. Los arcos branquiales que rodean la faringe.

PHARYNX (SVELG): Delen av fordøyelseskanalen som sitter rett bak munnen fremfor spiserøret (oesophagus). Har av og til spesialiserte strukturer kalt svelgbeinstenner. Hos fisk omgir gjellebuene svelget.

Was this helpful?
Chem. Formel C5H5OH. Weiße, kristalline Substanz, löslich in Wasser und Alkohol. Phenol wird in Lösungsmitteln, Harzen und Herbiziden verwendet. Diese Gruppe aromatischer Verbindungen ist durch die Anlagerung von mindestens einer Hydroxy-Gruppe an den Benzol-Ring charakterisiert.


PHENOL: Chemical formula: C5H5OH. White crystalline mass, soluble in water and alcohol. Phenol is used in solvents, resins and herbicides. This class of aromatic compounds is characterized by the attachment of at least one hydroxy group to the benzene ring.

ΦΑΙΝΟΛΗ: Χημ. τύπος C6Η5ΟΗ. Λευκή κρυσταλλική μάζα, διαλυτή στο νερό και την αλκοόλη. Χρησιμοποιείται σε διαλύτες, ρητίνες και ζιζανιοκτόνα. Η κατηγορία αυτή των αρωματικών ενώσεων χαρακτηρίζεται από την προσθήκη ενός τουλάχιστον υδροξυλίου σε ένα βενζοϊκό δακτύλιο.

PHENOL: De formule chimique C5H5OH. Masse cristalline blanche, soluble dans leau et dans lalcool. Le phénol est utilisé dans les solvants, les résines et les herbicides.

FENOLO: Formula chimica: C5H5OH. Sostanza cristallina, bianca, solubile in acqua o alcol. I fenoli sono presenti in numerosi solventi, resine ed erbicidi. Questa classe di composti aromatici è caratterizzata dal legame di almeno un gruppo OH allanello benzenico.

FENOL: De fórmula química C5H5OH. Masa cristalina blanca, soluble en el agua y en el alcohol. El fenol se utiliza en los solventes, resinas y herbecidas.

FENOL: Kjemisk formel: C5H5OH. Hvit krystallisk masse, som er løselig i vann og alkohol. Bruket i løsemidler, harpiks og plantedrepende midler. Denne klassen med aromatiske forbindelser karakteriseres ved at de har bundet minst én hydroksygruppe til benzenringen.

Was this helpful?
Botenstoffe, die von Drüsen nach außen abgegeben werden; sie haben die Funktion der stofflichen Kommunikation zwischen den Individuen einer Art.


PHEROMONE: A substance produced by organisms, that transmits information between individuals of a species.

ΦΕΡΟΜΟΝΗ: Ουσία εκκρινόμενη από οργανισμούς η οποία μεταφέρει πληροφορία μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους.

PHEROMONE: Substance émise par un animal qui transmet ainsi de linformation à dautres individus de la même espèce.

FEROMONE: Sostanza, prodotta da un organismo, che trasmette informazioni veicolate da segnali chimici.

FEROMONA: Sustancia emitida por un animal que transmite la información a otros individuos de la misma especie.

FEROMON: Substans produsert av organismer, som overfører informasjon mellom individer av sammen art.

Was this helpful?
Stadium im polymorphen Lebenszyklus einiger apostomer Ciliaten, während deessen der Organismus in ein enzystiertes Stadium auf dem Carapax einiger Crustaceenwirte übertragen wird (phoretische Zyste).


PHORONT: Stage in the polymorphic life cycle of some apostome ciliates during which the organism is carried about in an encysted state ("phoretic cyst") on the carapace of the body of a crustacean host.

ΦΟΡΟΝΤΗΣ: Στάδιο του πολυμορφικού κύκλου ζωής ορισμένων αποστομικών βλεφαριδωτών κατα το οποίο ο οργανισμός μεταφέρεται σε εγκυστωμένη μορφή (φορητή κύστη) στον κεφαλοθώρακα ενός καρκινοειδούς ξενιστή.

PHORONTE: Stade du cycle de vie polymorphique de certains ciliés apostomes pendant lequel lanimal est porté dans un kyste (kyste phoretique)sur la carapace dun crustacé hôte,

FORONTE: Stadio, nel ciclo vitale polimorfico dei ciliati apostomi, durante il quale lorganismo, è trasportato incistato (ciste foretica) sul carapace di un crostaceo ospite.

FORONTE: Estado de ciclo de vida polimorfo de ciertos ciliados apostomátidos durante el cual el animal es llevado a través de un quiste (quiste forético) a la superficie del crustáceo huésped.

PHORONT: Stadium i den polymorfe livssyklusen som finnes hos enkelte ciliater, der organismen bæres i en innkapslet tilstand på ryggskjoldet (carapax) til verten (krepsdyr).

Was this helpful?
Siehe PHOSPHOR. Häufiges Spurenelement und einer der wichtigsten Nährstoffe. Phosphor wird aus Gesteinen ausgewaschen und ins Meer transportiert. In natürlichen Gewässern kommt Phosphor gewöhnlich in folgenden Formen vor: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. Sowohl in Süß- als auch in Salzw


PHOSPHATES: See Phosporus. A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as """"phosphates"""". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHATES: Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates. Ces formes se résument ainsi : H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. De plus, des for

FOSFATI: Vedi Fosforo. Elemento chimico. Il fosforo è uno dei principali nutrienti per la produzione primaria ed è coinvolto in numerosi processi metabolici, è presente infatti negli acidi nucleici, nellATP, nellADP, nellAMP e anche nei fosfolipidi di membrana. Il fosforo, nelle acque naturali e di scarico, è presente come ""fosfato"" sotto forma di: ortofosfati, fosfati condensati (piro-, meta- e polifosfati) e fosfati legati a vari composti organici. H3PO4 = H+ + H

FOSFATO: Sal de fósforo. Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos. Estas formas se resumen: H3PO4 = H+

FOSFATER: Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater. Disse formene er: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4

Was this helpful?
Substanzen, die Phosphate und andere Bestandteile zusammen mit Glycerin und Fettsäuren enthält; wichtiger Bestandteil aller Bio-Membranen, ein Beispiel ist Lecithin.


PHOSPHOLIPID: Substances containing phosphate and other constituents together with glycerol and fatty acids; important component of all biological membranes, one example of which is lecithin.

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΟ: Ουσίες που περιέχουν φωσφορικά και άλλα συστατικά μαζί με γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Σημαντικό συστατικό γιά όλες τις βιολογικές μεμβράνες όπως γιά παράδειγμα της λεκιθικής.

PHOSPHOLIPIDE: Composé graisseux qui contient un phosphate et dautres composés additionnés de glycérol et dacides gras. Constituant important de toutes les membranes biologiques; ex. lécithine.

FOSFOLIPIDI: Sostanze contenenti fosfati, glicerolo, acidi grassi e altri componenti; importanti molecole costituenti le unità funzionali di ogni membrana biologica. P.e. lecitina.

FOSFOLÍPIDO: Compuesto lipídico que contiene fosfato y otros compuestos adicionales de glicerol y de ácidos grasos, Compuesto importante de todas las membranas biológicas; por ejemplo lecitina.

FOSFOLIPID: Substans som inneholder fosfat og andre bestanddeler i lag med glyserol og fettsyrer. Viktig komponent i biologiske membraner, et eksempel er lecitin.

Was this helpful?
Häufiges Spurenelement und einer der wichtigsten Nährstoffe. Phosphor wird aus Gesteinen ausgewaschen und ins Meer transportiert. In natürlichen Gewässern kommt Phosphor gewöhnlich in folgenden Formen vor: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4- = H+ + HPO42-. HPO4 2- = H+ + PO43-. Sowohl in Süß- als auch in Salzwasser liegt anor


PHOSPHORUS: See Phosporus. A common inorganic element. Phosphorus is one of the most important nutrients in primary productivity and it is involved in many metabolic processes occurring in nucleic acids, in ATP ADP and AMP as well as in membrane phospholipids. The forms of phosphorus found in natural waters are usually reported as ionisation products, of orthophosphoric acid (H3PO4) and are colloquially referred to as """"phosphates"""". These forms can be summarised as follows: H

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Κοινό ανόργανο στοιχείο. Ο φωσφόρος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά για την πρωτογενή παραγωγή και συμμετέχει σε πολλές μεταβολικές διαδικασίες και απαντά στα νουκλεϊκά οξέα, στο ATP, ADP και AMP καθώς και στα φωσφολιπίδια των μεμβρανών. Οι ανόργανες μορφές του φωσφόρου στα φυσικά νερά αναφέρονται συνήθως ως προϊόντα ιονισμού του ορθοφωσφορικού οξέος και κοινως αποκαλούνται φωσφορικά. Οι μορφές αυτές συνοψίζονται ως ακολούθως: H3PO4 = H+ + H2

PHOSPHORE: Elément commun. Un des sels nutritifs les plus importants dans la productivité primaire. Impliqué dans de nombreux processus métaboliques, il se trouve dans les acides nucléiques, ATP, ADP, AMP ainsi que dans les phospholipides des membranes cellulaires. Les formes inorganiques de phosphore des eaux naturelles sont normalement décrites en tant que produits dionisation de lacide orthophosphoriques (H3PO4) et sont appellées phosphates. Ces formes se résument ainsi: H3<

FOSFORO: Elemento chimico. Il fosforo è uno dei principali nutrienti per la produzione primaria ed è coinvolto in numerosi processi metabolici, è presente infatti negli acidi nucleici, nellATP, nellADP, nellAMP e anche nei fosfolipidi di membrana. Il fosforo, nelle acque naturali e di scarico, è presente come ""fosfato"" sotto forma di: ortofosfati, fosfati condensati (piro-, meta- e polifosfati) e fosfati legati a vari composti organici. H3PO4 = H+ + H2PO

FÓSFORO: Elemento común. Uno de las sales más importantes en la productividad primaria. Implicado en numerosos procesos metabólicos, se encuentra en ácidos nucleicos, ATP, ADP, AMP así como en los fosfolípidos de las membranas celulares. Las formas inorgánicas de fósforo de aguas naturales son normalmente descritas como productos de ionización del ácido ortofosfórico (H3PO4) y son llamados fosfatos. Estas formas se resumen: H3PO4 = H+ + H2

FOSFOR (P): Vanlig uorganisk element. Fosfor er et av de viktigste næringsstoffene for primærproduksjon. Er også involvert i mange metabolske prosesser, og finnes i nukleinsyrer, ATP, ADP, AMP og fosfolipider. De formene av fosfor som er til stede i naturlige vannmasser er vanligvis ioniserte produkter av fosforsyre (H3PO4), og omtales som fosfater. Disse formene er: H3PO4 = H+ + H2PO4-. H2PO4

Was this helpful?
Der Fluoreszenz ähnliche Strahlung. Lichtemission ohne Verbrennung oder Hitze.


PHOSPHORESCENCE: Radiation similar to fluorescence but detectable after excitation ceases. Emission of light without combustion or perceptible heat.

ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ: Ακτινοβολία παρόμοια με τον φθορισμό αλλά ανιχνεύσιμη και μετά την παύση της διέγερσης. Εκπομπή φωτός χωρίς καύση ή αντιληπτή θερμότητα.

PHOSPHORESCENCE: Radiation semblable à la fluorescence mais détectable après la fin de lexcitation. Emission de lumière sans combustion ni production de chaleur.

FOSFORESCENZA: Radiazione simile alla fluorescenza ma avvertibile dopo la cessazione della stato eccitato. Emissione di luce in assenza di combustione o calore percepibili.

FOSFORESCENCIA: Radiación similar a la fluorescencia pero detectable después del fin de la excitación. Emisión de luz sin combustión ni producción de calor.

FOSFORESCENS: Stråling som ligner på fluorescens, men som er påviselig etter at eksitering opphører. Utstråling av lys uten forbrenning eller merkbar varme.

Was this helpful?
Die Zeitdauer, in der die Kulturorganismen während eines Tages dem Licht ausgesetzt sind. Die Lichtquelle kann künstlich oder natürlich sein. Eine 12L:12D Photoperiode beschreibt eine Umgebung, in der jeweils 12 h Licht und Dunkelheit herrschen.


PHOTOPERIOD: The duration of time in a given day during which the culture organsims are exposed to light and dark. The light source can be natural or artificial, e.g. a 12L:12D photoperiod describes an environment where there are 12 hours of light followed by 12 hours of darkness.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η χρονική διάρκεια σε μια δεδομένη ημέρα κατά την οποία οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί εκτίθενται στο φώς και το σκότος. Η πηγή του φωτός μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή, π.χ. 12L:12D φωτοπερίοδος περιγράφει ένα περιβάλλον όπου μετά από 12 ώρες φωτός ακολουθούν 12 ώρες σκότους.

PHOTOPERIODE: Durée dans un jour donné pendant laquelle des organismes en culture sont exposés à la lumière et à lobscurité. La source de lumière peut être naturelle ou artificielle : par ex. un 12L:12D décrit une photopériode dans un environnement il y a 12 heures de lumière suivies de 12 heures dobscurité.

FOTOPERIODO: Durata del tempo di luce e di quello di buio, durante le 24 ore, al quale vengono esposti gli organismi allevati. La fonte di luce può essere naturale o artificiale, p.e. un fotoperiodo 12L:12B descrive la situazione di 12 ore di luce e 12 ore di buio.

FOTOPERIODO: Periodo normalmente diario durante el cual los organismos en cultivo son expuestos a la luz y la oscuridad. La fuente de luz puede ser natural o artificial: por ejemplo 12L:12D describe un fotoperiodo en un ambiente dónde hay 12 horas de luz seguidos de 12 de oscuridad.

FOTOPERIODE: Tiden i løpet av et gitt døgn som en oppdrettsorganisme utsettes for lys og mørke. Lyskilden kan være naturlig eller kunstig, f.eks. beskriver en 12L:12D fotoperiode et miljø der det er 12 timer lys (L) og 12 timer mørke (D).

Was this helpful?
Ein Prozeß, bei dem die Photoperiode künstlich verändert wird (z. B. durch Lampen oder Abdeckungen). Dieses kann als zusätzlicher Anreiz zum Laichen eingesetzt werden, oder um die Kulturorganismen unter konstanten Lichtverhältnissen zu halten.


PHOTOPERIOD MANIPULATION: The process by which the photoperiod is altered by artificial means (e.g. lights or covers). It may be used to assist the inducement of spawning, smoltification or to maintain culture organisms under constant light conditions.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΟΥ: Η διαδικασία με την οποία η φωτοπερίοδος μεταβάλλεται με τεχνητά μέσα (π.χ. φώτα ή καλύμματα). Χρησιμοποιείται για την επαγωγή της γαμετοτοκίας, τη σολομοποίηση ή για την διατήρηση καλλιεργούμενων οργανισμών υπό σταθερές συνθήκες φωτισμού.

MANIPULATION DE LA PHOTOPERIODE: Procédé par lequel la photopériode est modifié artificiellement (par ex. luminosité, occultation de la lumière). Peut être utilisé pour linduction de la ponte, la smoltification ou le maintien en culture dorganismes dans des conditions de luminosité constante.

MANIPOLAZIONE DEL FOTOPERIODO: Variazione artificiale del fotoperiodo dovuta alluso di mezzi artificiali (luci o schermi). Si pratica per indurre la maturazione sessuale, per favorire lo svezzamento o per mantenere costanti le condizioni di allevamento degli organismi.

MANIPULACIÓN DEL FOTOPERIODO: Procedimiento por el cual el fotoperiodo se modifica artificialmente (por ejemplo. luminosidad, ocultación de la luz). Puede ser utilizado para la inducir la puesta, esmoltificación o para mantener en cultivo organismos en condiciones de luminosidad constante.

FOTOPERIODEMANIPULERING: Prosessen der fotoperiode endres ved hjelp av kunstige hjelpemidler (f.eks. lys og overbygg). Brukes til å styre kjønnsmodning, vekst og smoltifisering, eller for å holde oppdrettsorganismer under konstant lys.

Was this helpful?
Physiologische Antworten auf die Länge von Tag oder Nacht, oder beidem.


PHOTOPERIODISM: Physiological responses to the length of night or day, or both.

ΦΩΤΟΠΕΡΙΟΔΙΣΜΟΣ: Φυσιολογικές αποκρίσεις στη χρονική διάρκεια της νύχτας ή/και της ημέρας.

PHOTOPÉRIODISME: Réponses physiologiques en relation avec la durée du jour et de la nuit ou les deux.

FOTOPERIODISMO: Risposte fisiologiche alla lunghezza della fase di luce, a quella di buio o a entrambe.

FOTOPERIODISMO: Respuestas fisiológicas en relación a la duración de día y de noche o de los dos.

FOTOPERIODISITET: Fysiologiske responser på lengden av natt og/eller dag.

Was this helpful?
Synthese organischen Materials (hauptsächlich Kohlehydrate) aus Kohlendioxid und Wasser durch Pflanzenzellen unter Lichteinwirkung bei gleichzeitiger Sauerstoffproduktion.


PHOTOSYNTHESIS: Synthesis by plant cells of organic compounds (mainly carbohydrates) in the presence of light from carbon dioxide and water, with simultaneous production of oxygen.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: Χρησιμοποίηση της ενέργειας του φυτού από τα φυτικά κύτταρα για την σύνθεση οργανικών ενώσεων (κυρίως υδατανθράκων) από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου.

PHOTOSYNTHESE: La synthèse, par les plantes chlorophyliennes, de composés organiques (surtout des glucides) à partir du gaz carbonique et de leau par lintermédiaire de lénergie lumineuse et avec la libération doxygène.

FOTOSINTESI: Sintesi di composti organici (carboidrati) e simultanea produzione di ossigeno, da parte delle cellule vegetali, in presenza di luce, utilizzando anidride carbonica e acqua.

FOTOSÍNTESIS: Síntesis, por las plantas, de compuestos orgánicos (sobre todo de carbohidratos) a partir de dióxido de carbono y de agua mediante energía luminosa y con liberación de oxígeno.

FOTOSYNTESE: Syntese av organiske stoff (hovedsakelig karbohydrater) og produksjon av oksygen i planteceller fra karbondioksid og vann ved tilstedeværelse av lys.

Was this helpful?
Der Begriff bezeichnet Organismen, die zum Aufbau eigener Körpersubstanz unabhängig von organischen Kohlenstoffquellen sind. Das organische Material phototropher Organismen wird ausschließlich aus anorganischen Quellen metabolisiert, wobei Sonnenenergie als Energiequelle eingesetzt wird. Die meisten der Chlorophyll-haltigen Pflanzen sowie einige Bakterien und blaugrüne Algen sind phototroph.


PHOTOTROPH: Autotrophic organism that uses energy derived from light to build up organic molecules from inorganic materials; obligate autotrophs can survive and multiply via their photosynthetic plastids alone, but many phototrophs are also partially heterotrophic, able to break down organic materials as a source of some of the energy they need, but many also require supplementary growth factors (vitamins); most chlorophyll-containing plants are phototrophs as are some bacteria; the so-called "phytoflagella

ΦΩΤΟΤΡΟΦΟΣ: Αυτότροφος οργανισμός που χρησιμοποιεί ενέργεια που προέρχεται από το φως για να οικοδομήσει οργανικά μόρια από ανόργανα υλικά. Οι αποκλειστικά αυτότροφοι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιασθούν μόνο μέσω των φωτοσυνθετικών τους πλαστιδίων, αλλά πολλοί φωτοτρόφοι οργανισμοί είναι επίσης μερικώς ετερότροφοι, ικανοί να αποικοδομούν οργανικά υλικά ως πηγή ενέργειας (τουλάχιστον, ένα μέρος από αυτήν που χρειάζονται), και/αλλά, πολλοί οργανισμοί απαιτούν επιπλέον αυξητικούς παράγοντε

PHOTOTROPHE: Se dit des organismes qui utilisent de lénergie lumineuse pour convertir des molécules simples inorganiques en molécules organiques complexes; les organismes autotrophes obligés ne peuvent survivre et se développer quà laide de leurs plastes photosynthétiques, mais la plupart des organismes phototrophes sont également partiellement hétérotrophes, capables de dégrader des matières organiques afin de combler (au moins en partie) leurs besoins énergétiques, quoique beaucoup parmi eux aient besoin d

FOTOTROFO: Organismo autotrofo che, attraverso lenergia luminosa, è in grado di sintetizzare molecole organiche a partire da sostanze inorganiche. Gli autotrofi obbligati possono sopravvivere e moltiplicarsi solamente attraverso i processi fotosintetici a livello dei plastidi; molti fototrofi sono parzialmente eterotrofi, possono quindi utilizzare come fonte di sostentamento sostanze organiche (anche se unitamente alla presenza di vitamine). Tutti i vegetali contenenti clorofilla sono fototrofi come pure m

FOTOTROFO: Dícese de organismos que utilizan energía luminosa para convertir moléculas simples inorgánicas en moléculas orgánicas complejas; Los organismos autótrofos obligados no pueden sobrevivir y desarrollarse sin la ayuda de sus plastos fotosintéticos, pero la mayoría de organismos fototrofos son también parcialmente heterótrofos, capaces de degradar materias orgánicas para reponer a sus necesidades energéticas, aunque varios de ellos necesitan factores suplementarios (vitaminas); la mayoría de planta

FOTOTROF: Brukt om autotrofe organismer som bruker energi avledet fra lys til å bygge opp organiske molekyler fra uorganisk materiale. Obligat autotrofe organismer kan overleve og formere seg ved hjelp av deres fotosytetiserende plastider, mens mange fototrofe organismer er delvis heterotrofe. Disse er i stand til å bryte ned organiske materialer for å dekke en del av energimengden de trenger, men de kan også trenge supplerende vekstfaktorer (vitaminer). De fleste planter som inneholder klorofyll og noen

Was this helpful?
(1) Die Stammesentwicklung der Organismen. (2) Die Herkunft und Entwicklung höherer Taxa.


PHYLOGENY: (1) The evolutionary history of a group or lineage. (2) The origin and evolution of higher taxa.

ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ: (1) Η εξελικτική ιστορία μιά ομάδας ή γενεάς. (2) Η καταγωγή και εξέλιξη των ανώτερων ταξινομικών ομάδων.

PHYLOGÉNιSE: (1) Evolution dun groupe ou dune lignée. (2) Origine et évolution dun taux supérieur.

FILOGENESI: (1) La storia evolutiva di un gruppo di origine comune. (2) Origine ed evoluzione dei Phyla.

FILOGENIA: (1) Evolución de grupo o de linaje. (2) Origen y evolución de categoría de clasificación superior.

FYLOGENI: (1) Evolusjonær historie for en gruppe eller linje. (2) Opprinnelsen og evolusjonen til høyere taxa.

Was this helpful?
Eine bildliche Darstellung eines "Baums“, der die abgeleiteten Verwandschaftsbeziehungen zwischen den verglichenen Gruppen darstellt. Diese Darstellungsform unterscheidet sich von einem Kladogramm dadurch, das die Distanz der Zweige proportional zur eingeschätzten Bedeutung des verwendetetn Charakters stehen.


PHYLOGRAM: A pictorial representation or tree that depicts inferred relationships between entities. It differs from a cladogram in that the branches are drawn proportionally to the amount of estimated character change.

ΦΥΛΛΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική απεικόνιση με την οποία εξάγονται συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων. Διαφέρει από το κλαδόγραμμα στο ότι οι διάφορες διακλαδώσεις αποτελούν ποσοστιαίες εκτιμήσεις των χαρακτήρων που έχουν μεταβληθεί.

PHYLOGRAMME: Représentation schématique (arbre) illustrant les rapports inférés entre deux entités. Diffère d’un cladogramme du fait que les branches sont dessinées en fonction de la proportion estimée de changement de caractère.

FILOGRAMMA: Rappresentazione visuale o ramificata che dimostra i rapporti tra diverse entità. Differisce dal cladogramma in quanto le ramificazioni vengono proporzionate secondo la quantità di modifiche delle caratteristiche.

FILOGRAMA: Representación gráfica o árbol gráfico que representa las relaciones inferidas entre entidades. Difiere de un cladograma en que las ramificaciones se establecen en proporción al cambio estimado de un carácter.

FYLOGRAM: Billedlig representasjon eller tre som fremstiller dedusert slektskap mellom enheter. Skiller seg fra kladogram ved at grenene er tegnet proporsjonalt til graden av estimert karakterforandring.

Was this helpful?
Knochenfische ohne offenen Schwimmblasengang, d.h., der Ductus pneumaticus zwischen Schwimmblase und Vorderdarm ist verschlossen und rückgebildet; diese umfassen die meisten Knochenfische.


PHYSOCLISTOUS: Refers to bony fishes without an open connection between swimbladder and foregut. The pneumatic duct is closed or degenerated. Most of the bony fishes belong to this group.

ΦΥΣΟΚΛΕΙΣΤΟΙ: Οστεϊχθύες χωρίς επικοινωνία μεταξύ νηκτικής κύστης και οισοφάγου. Ο πνευματικός αγωγός είναι κλειστός ή εκφυλισμένος. Οι περισσότεροι οστεϊχθύες ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Πρβλ Φυσόστομοι.

PHYSOCLYSTES: Poissons téléostéens ne possédant pas une connection ouverte entre la vessie gazeuse et loesophage. Dans ces espèces, le ductus pneumaticus est fermé ou dégénéré. La plupart des téléostéens appartiennent à ce groupe.

FISOCLISTO: Pesce osseo che non possiede una connessione (dotto pneumatico) tra la vescica natatoria e la faringe. Molti pesci ossei appartengono a questo gruppo.

FISOCLISTO: Pez teleósteo que no posee conexión abierta entre la vejiga natatoria y el esófago. En estas especies, el ducto neumático esta cerrado o degenerado. La mayoría de teleósteos pertenecen a este grupo.

FYSOCLIST: Henviser til beinfisk som mangler en åpen kobling mellom svømmeblæren og spiserøret. Kanalen (Ductus pneumaticus) er enten stengt eller degenerert. De fleste beinfisker hører til denne gruppen. Jfr. fysostom.

Was this helpful?
Knochenfische mit Schwimmblasengang, d.h. die luftgefüllte Schwimmblase steht mit dem Darm in offener Verbindung. Zu den Physostomen gehören u.a. die Salmoniden, Cypriniden und Esociden.


PHYSOSTOMOUS: Refers to bony fishes with a swimbladder canal. The air-filled swimbladder is directly connected with the gut by an open connection. Salmonids, cyprinids and esocids are typical examples of the physostomes.

ΦΥΣΟΣΤΟΜΟΙ: Οστεϊχθύες με αγωγό στην νηκτική κύστη. Η αεροφόρος νηκτική κύστη είναι άμεσα συνδεδεμένη με το έντερο μέσω ενός ανοίγματος. Τα σολομοειδή, κυπρινοειδή και οι κλουπίδες είναι τυπικά παραδείγματα φυσόστομων. Πρβλ. Φυσόκλειστοι

PHYSOSTOMES: Poissons téléostéens dont la vessie gazeuse et loesophage sont reliés par un conduit, le ductus pneumaticus. Les salmonidés, les cyprinidés et les esocidés sont des exemples de physostomes.

FISOSTOMO: Pesce osseo, con connessione diretta (dotto pneumatico) tra vescica natatoria e faringe costituita da un canale aperto. Salmonidi, Ciprinidi ed Esocidi sono fisostomi.

FISOSTOMOS: Peces teleósteos cuya vejiga natatoria y el esófago están ligados por un conducto, el ducto neumático. Los salmónidos, ciprínidos y esócidos son ejemplos de fisostomos.

FYSOSTOM: Henviser til beinfisk som har en åpen kanal mellom spiserøret og svømmeblæren, slik at den luftfylte svømmeblæren står i direkte kontakt med innvollene. Laksefisk og karper er typiske eksempler på fysostomer. Jfr. fysoclist.

Was this helpful?
Sehr kleine Pflanzen, die im Wasser schweben und ihre Lage und Position im Wasser kaum oder gar nicht kontrollieren könen; wird oft Mikroalge genannt (pflanzlicher Anteil am Plankton).


PHYTOPLANKTON: Minute plants suspended in water with little or no capability of controlling their position in the water mass; frequently referred to as microalgae (the plant component of plankton).

ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Μικροσκοπικά φυτά που αιωρούνται στο νερό με μικρή ή καθόλου ικανότητα ελέγχου της θέσης τους στην υδάτινη μάζα. Συχνά αναφέρονται ως μικροφύκη (το φυτικό μέρος του πλαγκτού).

PHYTOPLANCTON: Végétaux minuscules suspendues dans leau sans aucun moyen, ou peu de moyen, de contrôler leur position dans la masse deau; le terme microalgues est fréquemment utilisé comme un synonyme de phytoplancton; le plancton végétal.

FITOPLANCTON: Piccoli organismi vegetali che vivono sospesi nelle acque della zona fotica; definiti frequentemente come microalghe (componente vegetale del plancton).

FITOPLANCTON: Vegetales minúsculos suspendidos en el agua sin ningún medio para controlar su posición en la masa de agua; el término microalgas es frecuentemente utilizado como sinónimo de fitoplancton ; plancton vegetal.

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON): Små vannlevende planter uten eller med liten evne til å kontrollere sin posisjon i vannmassene. Ofte referert til som mikroalger (plantekomponenten av planktonet).

Was this helpful?
Siehe PIGMENTIERUNG.(Die normale Färbung aller Teile des Körpers aufgrund der Konzentration natürlicher Farbstoffe (Pigmente) im Gewebe (z.B. Carotenoide).).


PIGMENT: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΧΡΩΣΤΙΚΗ (2): Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENT: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTO: Vedi PIGMENTAZIONE.(Normale colorazione di tutto il corpo o di alcune sue parti, dovuta alla distribuzione dei pigmenti nei tessuti; p.e. carotenoidi.).

PIGMENTO: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENT: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

Was this helpful?
Die normale Färbung aller Teile des Körpers aufgrund der Konzentration natürlicher Farbstoffe (Pigmente) im Gewebe (z.B. Carotenoide).


PIGMENTATION: The normal colour of all or part of the body resulting from the concentration of natural colour (pigments) in the tissue, e.g. carotenoid.

ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ: Το κανονικό χρώμα όλου ή μερους του σώματος που οφείλεται στη συγκέντρωση φυσικού χρώματος (χρωστικών) στους ιστούς. π.χ. καροτινοειδή.

PIGMENTATION: Formation et accumulation normale ou pathologique de pigment en certains points de lorganisme, par exemple, pigment caroténoïde.

PIGMENTAZIONE: Normale colorazione di tutto il corpo o di alcune sue parti, dovuta alla distribuzione dei pigmenti nei tessuti; p.e. carotenoidi.

PIGMENTACIÓN: Formación y acumulación normal o patológica de pigmento en ciertos puntos del organismo, por ejemplo, pigmento carotenoide.

PIGMENTERING: Normal farging av deler eller hele kroppen som et resultat av konsentrering av naturlige fargepigmenter i vevet, f.eks. karotenoider.

Was this helpful?
Eine Pilzinfektion, die von Saprolegnia in den Kiemen von Salmoniden hervorgerufen wird und sich durch deutlich weißen Überwuchs manifestiert. Im Englischen mit obigem Begriff belegt.


COTTON WOOL DISEASE: Fungal disease caused by Saprolegnia sp.in the gills of salmonids manifesting itself as distinct white growths.

ΒΑΜΒΑΚIΑΣΗ: Μυκητιακή ασθένεια που προκαλείται από τη Saprolegnia στα βράγχια των σολομοειδών. Τα προσβεβλημένα ψάρια εμφανίζουν άσπρες τούφες.

MALADIE DU COTON: Maladie provoquée par une saprolegéniale (champignon) affectant les branchies des salmonidés et caractérisée par des excroissances blanches.

MALATTIA DA MUFFE: Malattia da funghi causata da Saprolegnia , colpisce prevalentemente le branchie dei salmonidi e si manifesta attraverso una evidente crescita di muffa bianca.

ENFERMEDAD DE ALGODÓN: Enfermedad causada por Saprolegnia que afecta las branquias de salmónidos y se caracteriza por excrecencias blancos.

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE): Soppsykdom forårsaket av Saprolegnia sp. På gjeller fra laksefisk, åpenbarer seg som tydelige hvite vekster.

Was this helpful?
Chemische Substanzen (einschließlich bestimmter Antibiotika), die entweder Pilze abtöten oder ihr Wachstum hemmen (pilzhemmende und statische Wirkung). Pilzbekämpfungsmittel werden zur Behandlung oder zur Vermeidung von Pilzerkrankungen bei Menschen, Tieren und Pflanzen eingesetzt und werden auch als Konservierungsmittel für eine große Zahl von Materialien verwendet.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

AGENTS ANTIFONGIQUES: Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.

AGENTI ANTIFUNGINI: Agenti chimici (compresi alcuni antibiotici) che o uccidono o inibiscono la crescita dei funghi (azione fungicida e fungistatica, rispettivamente). Agenti antifungini sono usati per il trattamento o la prevenzione di malattie fungine e come conservanti per una grande gamma di materiali.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

SOPPMIDDEL: Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.

Was this helpful?
Gruppe einfacher eukaryoter Organismen ohne Chlorophyll (Pilze, Schimmel, Rostpilze, Hefen, etc.). Sie vermehren sich sexuell und asexuell durch Sporenbildung. Viele Pilze sind mikroskopisch klein.


FUNGUS: Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.

ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

FUNGHI: Associazione di semplici organismi eucarioti privi di clorofilla (funghi, muffe, ruggini, lieviti, ecc.) che si riproducono sessualmente e asessualmente per mezzo di spore. Molti di essi sono microscopici.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

Was this helpful?
Bezieht sich auf die Zirbeldrüse (Pinealorgan; Scheitelorgan).


PINEAL: Referring to the pineal gland.

ΕΠIΦΥΣIΚΟΣ: Αναφερόμενος στον αδένα της επίφυσης.

PINEAL: Qui se rapporte à la glande pinéale.

PINEALE: Riferito alla ghiandola pineale.

PINEAL: Referido a glándula pineal.

PINEAL: Henviser til epifysen (pinealorganet).

Was this helpful?
Nichtspezifische Aufnahme extrazellulärer Flüssigkeit durch eine Zelle mit Hilfe kleiner Vesikel, die der Plasmamembran entstammen. Man geht davon aus, daß dieser Vorgang aktiven Transport von Substanzen bewerkstelligt.


PINOCYTOSIS: The non-specific uptake of extracellular fluid by a cell via small vesicles derived from the plasma membrane. This is believed to be the process which enables active transport to take place.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΟΣΙΑ: Μη ειδική πρόσληψη εξωκυτταρικού υγρού από ένα κύτταρο μέσω κυστιδίων που προβάλλουν από την πλασματική μεμβράνη. Πιστεύεται ότι αυτή είναι η διεργασία που επιτρέπει την ενεργό μεταφορά ουσιών από το περιβάλλον στο κύτταρο.

PINOCYTOSE: Lassimilation non-spécifique dun fluide par une cellule au moyen de petites vésicules dérivées de la membrane plasmatique. Processus qui permet un transport actif de se produire.

PINOCITOSI: Assunzione non specifica di fluidi extracellulari attraverso vescicole originate dalla membrana plasmatica. E considerato il processo alla base del meccanismo del trasporto attivo.

PINOCITOSIS: Asimilación no específica de fluido por una célula mediante pequeñas vesículas que derivan de la membrana plasmática. Proceso que permite un transporte activo.

PINOCYTOSE: Ikke-spesifikt opptak av ekstracellulære væsker av en celle via vesikler som er avledet fra plasmamembranen. Dette er trolig prosessen som gjør aktiv transport mulig.

Was this helpful?
Fischfressend.


PISCIVOROUS: Feeding on fish.

ΙΧΘΥΟΦΑΓΟΣ, ΨΑΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με ψάρια.

PISCIVORE: Qui se nourrit de poissons.

ITTIOFAGO: Che si nutre di pesci.

PISCÍVORO: Que se alimenta de peces.

PISCIVOR : Lever av fisk.

Was this helpful?
Zahnähnliche Schuppe vieler Fische. Bei Elasmobranchiern wird die gesamte Körperoberfläche bedeckt. Placoidschuppen sind aus Dentin und einer Pulpahöhle aufgebaut.


PLACOID SCALE (denticle scale): Tooth-like scales present in many fish. In elasmobranchs they cover the total body surface. Placoid scales are composed of dentine, with a pulp cavity.

ΠΛΑΚΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΙ (Οδοντωτό λέπι): Λέπι πολλών ψαριών με σχήμα δοντιού. Στα ελασματοβράγχια, τα πλακοειδή λέπια καλύπτουν όλη την σωματική επιφάνεια. Τα πλακοειδή λέπια αποτελούνται από οδοντίνη και διαθέτουν πολφική κοιλότητα.

ECAILLE PLACOIDE: Ecaille en forme de dent présente chez certains poissons. Composée de dentine avec une cavité remplie de pulpe. De telles écailles couvrent le corps entier des élasmobranches.

SCAGLIE PLACOIDI : Scaglie a forma di dente presenti in molte specie di pesci. Negli Elasmobranchi ricoprono lintera superficie corporea. Le scaglie placoidi sono costituite da dentina e presentano una cavità pulpare.

ESCAMA PLACOIDE: Escama en forma de diente presente en ciertos peces. Compuesta de dentinas con una cavidad llena de pulpa. Tales escamas cubren el cuerpo entero de los elasmobraquios.

PLACOIDSKJELL: Pigger i huden hos bruskfisk. Hos haier og skater dekker de hele kroppsoverflaten. Består av dentin, med en blot indre kjerne (pulpahulen).

Was this helpful?
Passiv driftende oder leicht schwimmende Organismen; beinhaltet mikroskopisch kleine Pflanzen und Tiere, aber auch einige große Quallen; pflanzliches Plankton wird als Phytoplankton, tierisches als Zooplankton bezeichnet.


PLANKTON: Passively drifting or weakly swimming organisms, including many microscopic plants and animals, but also some large jellyfish; plant plankton are called phytoplankton; animal plankton, zooplankton.

ΠΛΑΓΚΤΟΝ: Παθητικά παρασυρόμενοι ή ασθενώς κολυμβώντες οργανισμοί που περιλαμβάνουν πολλά μικροσκοπικά φυτά και ζώα, καθώς επίσης και μερικές μεγάλες μέδουσες. Το φυτικό πλαγκτόν ονομάζεται φυτοπλαγκτόν, ενώ το ζωικό ζωοπλαγκτόν.

PLANCTON: Organismes flottants passifs ou à mouvements faibles des eaux douces et marines, renfermant beaucoup de végétaux et animaux microscopiques, mais aussi des méduses. Le plancton végétal est appelé phyloplancton et le plancton animal zooplancton.

PLANCTON: Organismi acquatici, trasportati passivamente dalla corrente, capaci di movimenti limitati; il plancton è principalmente costituito da animali e vegetali microscopici, ma anche da grossi celenterati (meduse). Il plancton vegetale è chiamato fitoplancton, quello animale è detto zooplancton.

PLANCTON: Organismos flotantes pasivos o con débiles movimientos de aguas dulces y marinas; incluye varios vegetales y animales microscópicos, pero también medusas. El plancton vegetal se llama fitoplancton y el plancton animal, zooplancton.

PLANKTON: Passivt drivende eller i liten grad svømmende organismer. Inkluderer mange mikroskopiske planter og dyr, men også noen store maneter. Planteplankton kalles fytoplankton, mens dyreplankton kalles zooplankton.

Was this helpful?
Bakterien, die auf Nähragar kultiviert werden, treten lokalisiert klare Zonen auf, in denen bacteriophage Aktivität auftritt. Ein ähnlicher Effekt wird von Viren hervorgerufen, der die Lysis in Gewebekulturen von Organismen verursachen. Das Zählen derartiger xxx ist eine Methode der Abschätzung der Dichte von xxx-formenden Organismen.


PLAQUE: When bacteria are cultured on nutrient agar, localised clear areas form where bacteriophage action occurs. A similar effect is produced by viruses causing lysis in animal tissue culture. Counting plaques provides a method of estimating concentrations of plaque-forming organisms.

ΠΛΑΚΑ: Κατά την καλλιέργεια βακτηρίων σε θρεπτικό υλικό, σχηματίζονται στα σημεία όπου έχουμε βακτηριοφάγο δράση, τοπικές καθαρές περιοχές. Το ίδιο συμβαίνει και από τη δράση ιών οι οποίοι προκαλούν λύση των κυττάρων σε καλλιέργειες ζωικών ιστών. Η καταμέτρηση των πλακών αποτελεί μια μέθοδο εκτίμησης της πυκνότητας οργανισμών που σχηματίζουν πλάκες.

PLAQUE: Région localisée de lyse de cellules ou de bactéries cultivées en tapis, provoquée par un virus. Le comptage du nombre de plaques peut etre utilisé afin d’estimer le titre virale.

COLONIE: Quando i batteri vengono coltivati su terreno nutriente di agar, l’azione batteriofaga è testimoniata dalla presenza di aree chiare. Un effetto simile viene prodotto dai virus che provoca la lisi del tessuto animale coltivato. Il conteggio delle colonie rappresenta un metodo di stima della concentrazione degli “organismi formanti colonia”.

CALVA: Área limpia de bacterias cultivadas e agar nutritivo debida a la acción de un bacteriófago. Los virus producen un efecto similar por lisis de cultivos tisulares. El recuento de calvas es un método para estimar las concentraciones de organismos formadores de calvas.

PLAKK: Lokaliserte klare områder i en bakteriekultur på agarmedium, som skyldes aktivitet av bakteriofag(er). En lignende effekt oppstår når virus fører til lysis i animalske cellekulturer. Telling av plakk-områder er en metode for å estimere konsentrasjonen av plakk-dannenede organismer.

Was this helpful?
Klarer, flüssiger, zellfreier Anteil des Vertebratenblutes, den man erhält, wenn man die Blutkörperchen durch Zentrifugieren abtrennt. Das Plasma ist trennbar in das durchsichtig helle Serum (hoher Wasseranteil, Albumine, Globuline, Glucose, Salze) und Fibrinogen, das bei der Blutgerinnung in Fibrin umgewandelt wird.


PLASMA: The fluid fraction of the blood of vertebrates specifically including fibrinogen, the blood protein involved in clotting. Plasma may be separated from the blood cells by centrifugation.

ΠΛΑΣΜΑ: Το υγρό κλάσμα του αίματος σπονδυλωτών που περιέχει ινώδες, την πρωτεΐνη του αίματος που σχετίζεται με την θρόμβωση. Ο διαχωρισμός τους από τα αιμοκύτταρα επιτυγχάνεται με φυγοκέντρηση. Πρβλ ορός.

PLASMA: Fraction liquide du sang des Vertébrés qui contient le fibrinogène, la protéine sanguine responsable de la coagulation. Le plasma est isolé à partir du sang en éliminant les cellules sanguines par centrifugation.

PLASMA: Parte fluida del sangue dei vertebrati che include il fibrinogeno, la proteina del sangue responsabile del coaugulo. Il plasma può essere separato dalla parte corpuscolata del sangue mediante centrifugazione.

PLASMA: Fracción líquida de sangre de la sangre de los vertebrados que contiene fibrinógeno, proteína sanguínea responsable de la coagulación. El plasma es aislado a partir de la sangre eliminando células sanguíneas mediante centrifugación.

PLASMA: Den klare flytende fraksjonen av blodet hos virveldyr (vertebrater) som er igjen etter at blodcellene er fjernet ved sentrifugering. Inneholder fibrinogen.

Was this helpful?
Eine Zelle lymphoider Ableitung, welche die wichtigste antikörperproduzierende Zelle ist.


PLASMA CELL: A cell of lymphoid derivation, which is the major antibody-producing cell.

ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο λεμφικής προέλευσης. Το κατ εξοχήν κύτταρο που παράγει αντισώματα.

PLASMOCYTE: Cellule dorigine lymphoïde, qui est une des principales cellules productrices danticorps.

PLASMACELLULA: Principale cellula, di origine linfatica, produttrice di anticorpi.

PLASMOCITO: Célula de origen linfoide, que es una de las principales células productoras de anticuerpos.

PLASMACELLE: Celler som utvikles fra B-lymfocytter, produserer antistoffer (immunglobuliner).

Was this helpful?
Autonomes, selbstreplizierendes, ringförmiges DNA-Molekül außerhalb des zugehörigen Chromosoms, oftmals in Bakterien und anderen Zelltypen vorkommend (häufig in der Gentechnologie verwendet).


PLASMID: A usually circular piece of DNA, primarily independent of the host chromosome, often found in bacterial and some other types of cell, widely used as a genetic engineering tool.

ΠΛΑΣΜΙΔΙΟ: Κυκλικό συνήθως τεμάχιο DΝΑ, αρχικά ανεξάρτητο από το χρωμόσωμα του ξενιστή, το οποίο βρίσκεται συχνά στα βακτηριακά κύτταρα, αλλά και σε μερικούς άλλους τύπους κυττάρων. Χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο στη γενετική μηχανική.

PLASMIDE: ADN circulaire à replication autonome souvent trouvé chez les bactéries et certains autres types cellulaires. Largement employé dans les techniques de clonage moléculaire.

PLASMIDE: DNA circolare a replicazione autonoma, indipendente da quello cromosomico, spesso presente nei batteri e altri tipi di cellule, usato in tecniche di ingegneria genetica.

PLÁSMIDO: ADN circular con réplica autónoma que se encuentra a menudo en las bacterias y ciertos tipos celulares. Extensamente utilizada en técnicas de ingeniería genética.

PLASMID: Et sirkulært DNA, opprinnelig uavhengig av vertens kromosom. Ofte funnet i bakterier og noen andre celletyper. Brukes mye i genteknologien.

Was this helpful?
Vielkernige Protoplasmamasse, die von einer Plasmamembran umschlossen ist; es handelt sich um ein bestimmtes, nicht-homologes Stadium im Lebenszyklus vieler Protozoen. Ein Plasmodium kann sich in amöboider Weise bewegen und ernähren.


PLASMODIUM: Multinucleate mass of cytoplasm; it is a non-homologous trophic stage in the life cycle of members of various protozoan taxa, serving a role appropriate to the group; a plasmodium may move and feed in amoeboid fashion.

ΠΛΑΣΜΩΔΙΟ: Πολυπύρηνη μάζα του πρωτοπλάσματος. Πρόκειται για ένα μη-ομόλογο τροφικό στάδιο του κύκλου ζωής μελών διαφόρων ομάδων των πρωτοζώων, που παίζει ρόλο ανάλογα με την ομάδα. Τα πλασμώδια κινούνται και τρέφονται με τον τρόπο των αμοιβάδων.

PLASMODIUM: Masse de protoplasme renfermant plusieurs noyaux entourée dune membrane plasmique; un stade trophique non-homologue du cycle de vie despèces de plusieurs groupes de protozoaires et qui a un rôle approprié à chaque groupe; un plasmodium peut se déplacer et se nourrir de la même façon quune amibe.

PLASMODIO: Massa di citoplasma multinucleato; stadio trofico, non omologo, del ciclo vitale di molti protozoi. Un plasmodio può presentare un movimento e unalimentazione di tipo ameboide.

PLASMODIO: Masa de protoplasma que incluye varios núcleos, rodeada de una membrana plasmática; estado trófico no homólogo del ciclo de vida de especies de varios grupos de protozoos y que un tiene papel específico en cada grupo; el plasmodio puede desplazarse y comer de la misma manera que una ameba.

PLASMODIUM: Flerkjernet masse av cytoplasma. Ikke-homologt trofisk stadium i livssyklusen til enkelte protozoer (encelledyr). Et plasmodium kan bevege seg og spise på en amøbelignende måte.

Was this helpful?
Fähigkeit eines Materials, kontinuierlich verformt zu werden, ohne dabei zu zerbrechen, wenn eine ausreichende Kraft auf das Material einwirkt, sowie die Eigenschaft, die neue Form zu behalten, wenn die verformende Kraft nicht mehr einwirkt. Formbarkeit ist, wie Konsistenz, ein qualitativer Begriff, der auf zahlreichen physikalischen Eigenschaften beruht.


PLASTICITY: Property of a material which enables it to be continuously deformed without rupture when acted on by a force of sufficient magnitude and allows it to retain its deformed shape after the applied force has been removed. Plasticity, like consistency, is a qualitative term, representing a composite of physical properties.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ιδιότητα ενός υλικού που το καθιστά ικανό να παραμορφώνεται συνεχώς χωρίς να σπάει όταν εξασκείται πάνω του ικανή δυνατή και του επιτρέπει να διατηρεί το σχήμα του και αφού η δύναμη παύσει να ασκείται. Η πλαστικότητα, όπως και η συνοχή, είναι ποιοτικός όρος, που αντιστοιχεί σε ένα πλέγμα φυσικών ιδιοτήτων.

PLASTICITE: La capacité dune matière dêtre continuellement déformée, sans rupture, sous laction dune force suffisante pour provoquer un écoulement dans la matière, lui permettant de conserver la forme acquise lorsque la force nagit plus. Le terme plasticité comme le terme consistence est qualitatif et représente un ensemble de caractères physiques.

PLASTICITA: Capacità di un materiale, di essere continuamente deformato senza rotture attraverso lapplicazione di una forza di intensità sufficiente, e di rimanere deformato anche dopo lapplicazione della forza. La plasticità, come la consistenza, è una definizione qualitativa che comprende diverse proprietà fisiche.

PLASTICIDAD: Capacidad de una materia de ser continuamente deformada, sin ruptura, bajo la acción de una fuerza suficiente que le permite mantener su forma después de cesar esta fuerza. El término “plasticidad” como el término “consistencia” es cualitativo y representa un conjunto de caracteres físicos.

PLASTISITET: Egenskapen til et materiale som gjør at det kan omformes kontinuerlig uten at det revner når det utsettes for en kraft, og tillater materialet å opprettholde den nye formen når kraften fjernes. Plastisitet og konsistens er kvalitative betegnelser, som består av en sammensetning av fysiske egenskaper.

Was this helpful?
Knochenplatte auf der Unterseite von Schildkröten.


PLASTRON: Bony plate on the underside of turtles.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΘΥΡΕΟΣ: Οστέϊνος δίσκος στο κάτω μέρος του χελύου των χελωνών.

PLASTRON: Ensemble des plaques osseuses ventrales de la carapace des tortues.

PIASTRONE: Scudo osseo ventrale dei Cheloni.

PLASTRÓN: Conjunto de placas óseas ventrales de la carcasa de tortugas.

PLASTRON (BUKSKJOLD): Beinplate på undersiden av skilpadder.

Was this helpful?
Externe Kruste oder hornige Platte bei einigen Fischen und vielen Reptilien.


SCUTE: External scale or horny plate on some fishes and many reptiles.

ΦΟΛΙΔΑ: Εξωτερικό λέπι ή κεράτινος δίσκος σε μερικά ψάρια και σε πολλά ερπετά.

BOUCLE: Ecaille externe ou formations cornées rencontrées chez quelques poissons et de nombreux reptiles.

SCUDO OSSEO: Squama esterna o disco corneo presente in alcuni pesci e molti rettili.

BUCLE: Escamas externas o formaciones corneadas encontradas en algunos peces y en numerosos reptiles.

HORNPLATE (BEINPLATE): Skjellene i huden hos mange krypdyr (reptiler). Noen fisker har beinplater i huden.

Was this helpful?
Überwiegend für Fische der Ordnung Pleuronectiformes verwendet, die durch bilaterale Asymmetrie charakterisiert sind. Ihre symmetrischen Larven machen während der Metamorphose eine weitgehende morphologische Veränderung des Kopfskelettes durch. Die wichtigsten europäischen Arten sind Steinbutt (Scophthalmus maximus), Scholle (Pleuronectes platessa), Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus), Kliesche (Limanda limanda) und Seezunge (Solea solea). Steinbutt und Heilbutt werden in Europa kultiviert, wei


FLAT FISH: Used mainly for fishes belonging to the order Pleuronectiformes, characterised by bilateral assymmetry, with symmetrical larvae which undergo considerable morphological restructuring of the head and skeleton during metamorphosis. The most commonly occurring European species are turbot (Scophthalmus maximus), plaice (Pleuronectes platessa), dab (Limanda limanda)V, halibut (Hippoglossus hippoglossus) and sole (Solea solea). Turbot and halibut are cultured in Europe while other, flatfish species ar

ΠΛΑΤΙΧΘΕΙΣ: Χρησιμοποιείται κυρίως για ψάρια της τάξης Ρleuronectiformes, που χαρακτηρίζονται από δίπλευρη ασυμμετρία και έχουν συμμετρικές προνύμφες, οι οποίες υφίστανται σημαντική αναδόμηση του σκελετού της κεφαλής κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Τα πιο κοινά ευρωπαϊκά είδη είναι το Scopthalmus maximus (καλκάνι), το Pleuronectes platessa (πησσί), το Limanda limanda (λιμάνδη), το Hippoglossus hippoglossus (ιππόγλωσσος) και το Solea solea (γλώσσα). Το καλκάνι και ο ιππόγλωσσος (βλ.λ.) καλλιεργούνται στην

POISSON PLAT: Terme décrivant principalement les poissons de lordre des Pleuronectiformes qui sont caractérisés par une assymétrie bilatérale. Les larves symétriques subissent une restructuration considérable de lossature crânienne lors de la métamorphose. Les espèces les plus courantes en Europe comprennent le turbot (Scophthalmus maximus), le carrelet (Pleuronectes platessa), la limande (Limanda limanda), le flétan (Hippoglossus hippoglossus) et la sole (Solea solea). Le turbot et le flétan sont cultuvés en

PESCE PIATTO: Termine usato principalmente per indicare i pesci appartenenti allordine dei Pleuronettiformi, caratterizzati da una asimmetria bilaterale, con larve simmetriche che vanno incontro a considerevoli modifiche morfologiche della testa e dello scheletro durante la metamorfosi. Fra le specie europee più comunemente rappresentate vanno annoverate il rombo Scophtalmus maximus), la platessa (Pleuronectes platessa), la limanda (Limanda limanda), lippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) e la sogliola (Sol

PEZ PLANO: Término que describe generalmente peces del orden de Pleuronectiformes que se caracterizan por una disimetría bilateral. Las larvas simétricas sufren una reestructuración considerable del esqueleto craneal durante la metamorfosis. Las especies más corrientes en Europa incluyen el rodaballo (Scopthalmus maximus), platija (Pleuronectes platessa), limanda nórdica (Limanda limanda), halibut o fletan (Hippoglossus hippoglossus) y el lenguado (Solea solea). El rodaballo y el fletán son cultivados en E

FLATFISK: Hovedsakelig bruk om fisker tilhørende ordenen Pleuronectiformes, karakterisert ved bilateral asymmetri. Larvene er symmetriske, men gjennomgår en betydelig morfologisk omorganisering av hodet og skjelettet ved metamorfose . De vanligste europeiske artene er piggvar (Scophthalmus maximus), rødspette Pleuronectes platessa), sandflyndre (Limanda limanda), kveite (Hippoglossus hippoglossus) og tunge (Solea solea). Piggvar og kveite oppdrettes i Europa mens andre flatfisker oppdrettes i Asia.

Was this helpful?
Paarige abdominale Schwimmfortsätze der Crustaceen. Bei den Männchen dienen die ersten beiden Paare zur Samenübertragung auf Weibchen.


PLEOPOD: Paired abdominal appendages of crustaceans often referred to as swimmerets.The two first pairs in the male are modified to transfer sperm to females.

ΠΛΕΟΠΟΔΙΟ: Ζεύγη κοιλιακών εξαρτημάτων των καρκινοειδών αναφερόμενα συχνά ως κολυμβητικά εξαρτήματα. Στο αρσενικό τα δύο πρώτα ζεύγη έχουν τροποποιηθεί γιά να μεταφέρουν το σπέρμα στα θηλυκά.

PLEOPODE: Appendice abdominal natatoire des crustacés jouant souvent le rôle de nageoires. Chez le mâle, les deux premières paires sont modifiées pour le transfert du sperme dans la femelle.

PLEOPODI: Appendici addominali pari dei crostacei, spesso definiti arti natatori. Le prime due paia , nei maschi, sono modificati per il trasferimento dello sperma alla femmina.

PLEÓPODO: Apéndice abdominal natatorio de crustáceos que juega a menudo un papel de aleta. En el macho, los dos primeros pares son modificados para transferir esperma en la hembra.

PLEOPOD (BAKKROPPSFOT): Parede føtter på bakkroppen hos krepsdyr. Brukes til svømming og/eller feste for befruktet rogn. De første par pleopoder ofte omdannet til paringsorgan.

Was this helpful?
Finne (Larvenstadium) mancher Cestoden mit einem Kopf und kompaktem blasenförmigem Hinterende. Entsteht z.B. bei Diphyllobothrium latum im 2. Zwischenwirt (Leber des Fisches) aus dem Procercoid.


PLEROCERCOID: Intermediate larval stage in the life cycle of certain tapeworms, with a head and a compact bubble-shaped posterior end. In Diphyllobothrium Latum L., this larval stage develops in the liver of the second intermediate host (fishes) from the procercoid.

ΠΛΗΡΟΚΕΡΚΟΕΙΔΕΣ: Ενδιάμεσο προνυμφικό στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων πλατυελθμίνων το οποίο φέρει κεφαλή και συμπαγές οπίθιο άκρο σχήματος φυσαλίδας. Στο είδος Diphyllobothrium Latum L., το στάδιο αυτό αναπτύσσεται στον δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή (ψάρια) από το προκερκοϊδές.

PLEROCERCOλDE: Forme larvaire intermédiaire de certains cestodes, avec une tête et une partie postérieure en forme de bulle. Chez le Diphyllobothrium latum L., cette forme larvaire se développe dans le foie du second hôte intermédiaire (poissons) des procercoïdes.

PLEROCERCOIDE: Stadio larvale intermedio del ciclo vitale di alcuni cestodi parassiti, caratterizzato dalla presenza di un capo e da un corpo sferico compatto. In Diphyllobotrium latum questo stadio larvale, si sviluppa nel fegato dellospite intermedio (pesce) da una larva procercoide.

PLEROCERCOIDE: Forma larvaria intermediaria de ciertos cestodos (lombriz solitaria), con una cabeza y una parte posterior en forma de ampolla. En Diphyllobothrium latum L., esta forma larvaria se desarrolla en hígado del segundo huésped intermediario (peces) de los procercoides.

PLEROCERCOID: Mellomliggende larvestadium i livssyklusen til visse bendelormer. Har hode og en blæreformet bakkropp. Hos Diphyllobothrium latum utvikler dette larvestadiet seg i leveren til 2. mellomvert (fisk), fra procercoid.

Was this helpful?
Zahl der Chromosomensätze in der Zelle; eine haploide Zelle hat einen Chromosomensatz (n), eine diploide zwei (2n), triploide drei (3n), usw.


PLOIDY: The number of sets of chromosomes present, e.g., haploid (1n), diploid (2n) and triploid (3n).

ΠΛΟΕΙΔΙΑ: Ο αριθμός των χρωμοσωμικών ομάδων που φέρει ένα κύτταρο π.χ. απλοειδία (1n), διπλοειδία (2n) και τριπλοειδία (3n).

PLOλDIE: Nombre de jeux de chromosomes présents dans une cellule; par exemple, haploïde (1n), diploïdie (2n) et triploïdie (3n).

PLOIDIA: Numero di corredi cromosomici presenti, p.e. aploide (1n), diploide (2n) e triploide (3n).

PLOIDÍA: Número de juegos de cromosomas presente en una célula; por ejemplo, haploide (1n), diploide (2n) y triploide (3n).

PLOIDITET: Antall kromosomsett som er tilstede, f.eks. haploid (1n), diploid (2n) og triploid (3n).

Was this helpful?
Ein kontinuierlicher Luftblasenstrom, der aus einem versenkten und in Intervallen durchlöcherten (perforierten) Rohr oder Schlauch strömt. Der Gastrom wird mit Preßluft erzeugt.


PNEUMATIC BARRIER: A continuous stream of air bubbles emitted from a sunken hose perforated at intervals through which compressed air is released.

ΑΕΡIΟ ΦΡΑΓΜΑ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου (βλ.λ.) και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρ

BARRIERE PNEUMATIQUE: Bulles dair émises en continu par des perforations plus ou moins espacées sur un tuyau dair comprimé placé au fond de leau.

BARRIERA PNEUMATICA: Un flusso continuo di bolle d’aria emesse da un tubo sommerso, perforato ad intervalli attraverso cui l’aria compressa viene rilasciata.

BARRERA NEUMÁTICA: Cortina de aire, Burbujas de aire emitidas a través de agujeros más o menos distanciados de un tubo situado en el fondo del agua al que llega aire comprimido.

LUFTBARRIERE: Kontinuerlig strøm av luftbobler avgitt fra en nedsenket perforert slange som er koblet til en kompressor.

Was this helpful?
Ein schmaler Gang (Ductus pneumaticus), der den Ösophagus mit der Schwimmblase verbindet; kommt zeitlebens bei Fischen mit Weichstrahlen und primitiven TeleostIern vor. Funktionsfähig in frühen Lebenstadien aller Teleostier.


PNEUMATIC DUCT: The narrow duct connecting the oesophagus with the air bladder and occurring in soft rayed fishes and primitive teleosts, e.g. salmonids: functional in early life stages of all teleosts; also referred to as ductus pneumaticus.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Ο στενός αγωγός που συνδέει τον οισοφάγο με την νηκτική κύστη και που υπάρχει στα μαλακοπτερύγια ψάρια και τους πρωτόγονους τελεόστεους, π.χ. σολομοειδή: είναι λειτουργικός στα νεαρά στάδια ζωής όλων των τελεοστέων. Βλ. επίσης φυσόστομοι και φυσόκλειστοι.

CANAL PNEUMATIQUE: Un canal étroit qui relie la vessie gazeuse à loesophage chez les poissons cartilagineux et les poissons osseux primitifs. Cet organe est fonctionnel dans les premiers stades de tous les téléostéens.

DOTTO PNEUMATICO: Stretto dotto di connessione tra faringe e vescica natatoria presente negli Olostei ed in alcuni Teleostei.

CANAL NEUMÁTICO: Canal estrecho que conecta la vejiga al esófago en los peces cartilaginosos y los peces óseos primitivos. Este órgano es funcional durante las primeras fases de vida de todos los teleósteos.

DUCTUS PNEUMATICUS: Kanal mellom spiserøret og svømmeblæren hos fysostome fisk, dvs primitive (med bl.a. myke finner) teleoster som laksefisk og karper. Er funksjonell hos alle teleoster ved tidlige utviklingsstadier. Jfr. fysoclist og fysostom.

Was this helpful?
Wechselwarm; wechselwarmblütig sind Tiere, die keinen Mechanismus zur Regulierung der Körpertemperatur besitzen und deren innere Temperatur vom Aktivitätszustand (z.B. Thunfische) und von der Außentemperatur abhängig ist, wobei die Intensität der Stoffwechselvorgänge von der Außentemperatur beeinflußt wird.


POIKILOTHERMIC: Refers to animals that lack a mechanism for internal temperature regulation; the body temperature and the metabolic rate are influenced by the external temperature and to some extent body temperature is also influenced by the metabolic rate.

ΠΟΙΚΙΛΟΘΕΡΜΟΣ: Αναφέρεται σε ζώα που δεν έχουν εσωτερικό μηχανισμό για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του σώματος και ο μεταβολικός ρυθμός επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία και ως ένα βαθμό η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζεται επίσης από τον μεταβολικό ρυθμό. Πρβλ. ομοιόθερμος

PΈCILOTHERME: Se dit des animaux qui manquent dun mécanisme interne de régulation de température. La température corporelle ainsi que le taux de métabolisme sont influencés par la température ambiante et, à un certain degré, la température corporelle est également influencée par le taux de métabolisme.

PECILOTERMO: Animale sprovvisto di un meccanismo di regolazione della temperatura interna; la temperatura corporea ed il metabolismo sono influenzati dalla temperatura esterna.

POIQUILOTERMO: Dícese de los animales que carecen de mecanismo interno de regulación de temperatura. La temperatura corporal así como la tasa metabólica están bajo la influencia de la temperatura ambiental.

POIKILOTERM (VEKSELVARM): Henviser til dyr som mangler mekanismene som trengs for å kunne regulere kroppstemperaturen. Kroppstemperatur og metabolismehastighet påvirkes av temperaturen i det ytre miljøet, og kroppstemperaturen påvirkes til en viss grad av metabolismehastigheten.

Was this helpful?
Fisch, der in wasserdichten Behältern mit Salz behandelt und in der entstehenden Lake eingelegt worden ist; zu unterscheiden von der Trockensalzung; als Synonym wird der Begriff Naßsalzung verwendet.


PICKLE CURED FISH: Fish that have been treated with salt in a watertight container so that the fish are cured in the pickle that is formed; to be distinguished from "dry salted fish".

ΠΑΣΤΑ ΨΑΡΙΑ: Ψάρια που έχουν αλατισθεί και έχουν κλειστεί σε υδατοστεγές δοχείο έτσι ώστε να διαποτίζονται από την άλμη που σχηματίζεται. Αντιδιαστέλλεται από το "ξηρό αλατισμένο ψάρι" και συνώνυμο με το "νωπό αλατισμένο ψάρι".

POISSON EN SAUMURE: Poisson traité au sel dans un récipient étanche de sorte quil macère dans la saumure ainsi formée (à distinguer de "poisson salé à sec").

PESCE IN SALAMOIA: Pesce sottoposto a salatura in un contenitore a chiusura ermetica; la salatura avviene nella salamoia formatasi. Da non confondere con il pesce salato a secco.

PEZ CURADO EN ESCABECHE: Pez tratado con sal en un recipiente hermético de tal manera que el pez esta curado en el mismo salazón formado (a distinguir del “pez salado en seco”).

LAKESALTET FISK: Fisk som er lagt med salt i vanntette beholdere, slik at fisken saltes i laken som dannes. Motsatt av tørrsaltet fisk.

Was this helpful?
Aus dem Meer oder anderen Wasserkörpern gewonnenes Land durch den Bau von Deichen und Umfriedungen.


POLDER: Land reclaimed from the sea or other body of water by the construction of an embankment to hold back the water.

ΠΟΛΝΤΕΡ: Εκταση που έχει προέλθει από αποξήρανση της θάλασσας (αλίπεδο) ή άλλου υδατικού συστήματος με την κατασκευή αναχωμάτων που συγκρατούν το νερό.

POLDER: Région conquise par lhomme sur la mer, ou autre plan deau, par la construction dune digue de rétention.

POLDER: Terreno sottratto al mare o a un corpo dacqua con la costruzione di un argine di contenimento.

PÓLDER: Zona conquistada por el hombre en el mar, o en otra masa de agua por la construcción de terraplén de retención.

POLDER (DIKELANDSKAP): Land som er gjenvunnet fra havet eller andre vannmasser ved konstruksjon av demninger for å holde vannet ute.

Was this helpful?
Während der Oozytenentwicklung entstandene Zellen, die einen der Nuclei aus der ersten oder zweiten Meioseteilung enthalten.


POLAR BODY: Minute cells produced during development of oocyte containing one of the nuclei derived from first or second division of meiosis.

ΠΟΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΟ: Μικρά κύτταρα που παράγονται κατά την ανάπτυξη του ωοκυττάρου και περιέχουν έναν από τους πυρήνες που παράγονται κατά την πρώτη ή τη δεύτερη μειωτική διαίρεση.

GLOBULE POLAIRE: Petite cellule issue des 1e et 2e division méiotique de lovocyte et ne comprenant que du matériel nucléaire.

GLOBULO POLARE: Piccola cellula prodotta durante lo sviluppo delloocita contenente uno dei due nuclei derivati dalla prima o dalla seconda divisione meiotica.

CUERPO POLAR: Pequeña célula producida durante la formación del oocito (óvulo en fase de maduración) y que contiene uno de los núcleos derivados de la primera o de la segunda división de la miosis.

POLARLEGME: Liten celle som produseres under utviklingen av oocytter (hunnlige kjønnsceller). Inneholder én av kjernene som ble dannet ved første eller andre deling i meiosen.

Was this helpful?
Marine Würmer (Anneliden) mit paarigen, abgeflachten, borstenartigen Organen zur Fortbewegung. Einige Arten werden als Köder kultiviert. Einige Arten scheiden kalkhaltige Hüllen aus. Diese verursachen in der Aquakultur oftmals Fouling-Probleme in wichtigen Systemkomponenten.


POLYCHAETES: Marine annelid worms with paired, flattened, bristle-tipped organs of locomotion. Some species are cultured as bait. In addition, some species secrete calcareous tubes. These often cause fouling problems in aquaculture.

ΠΟΛΥΧΑΙΤΟΙ: Θαλάσσιοι δακτυλιοσκώληκες που φέρουν ζευγαρωτά τριχόμορφα κινητήρια εξαρτήματα. Ορισμένα είδη καλλιεργούνται για να χρησιμεύσουν ως δόλωμα. Ορισμένα είδη εκκρίνουν ασβεστώδες υλικό και δημιουργούν προβλήματα σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας (μαλούπα (βλ.λ).

POLYCHETES: Vers marins portant des paires de parapodes aplatis garnis de soies et servant à la locomotion. Quelques espèces sont cultivées comme appâts. Dautre part, dautres espèces sécrètent des tubes calcaires. Elles sont souvent à lorigine de problèmes de fouling en aquaculture.

POLICHETI: Anellidi marini che presentano, su ogni segmento, un paio di parapodi dotati di un ciuffo di setole. Alcune specie, utilizzate come esche, vengono allevate. Le specie che secernono tubi calcarei possono, con le loro incrostazioni, causare problemi negli impianti di acquacoltura.

POLIQUETOS: Gusano anélido marino que lleva pares de parápodos aplanados que sirven para la locomoción. Algunas especies se cultivan como cebo. Además, algunas especies secretan tubos calcáreos. A menudo son el origen de problemas de contaminación en acuicultura.

POLYCHAETA (MANGEBØRSTEORMER): Klasse med marine leddormer (rekke Annelida), med parede, flate bevegelsesorganer (børsteføtter med børster). Noen arter oppdrettes som agn. Noen arter skiller ut kalkholdige tuber, disse gir problemer ved begroing i akvakultur.

Was this helpful?
Vielehig. Bezieht sich auf Individuen, die sich mit mehr als einem Partner vermehren.


POLYGAMOUS: Used to describe the behaviour of an organism which reproduces with more than one mate.

ΠΟΛΥΓΑΜΙΚΟΣ: Χρησιμοποιείται γιά την περιγραφή της συμπεριφοράς ενός οργανισμού ο οποίος αναπαράγεται με περισσότερους από έναν συντρόφους.

POLYGAME: Comportement dun organisme saccouplant avec plus dun partenaire.

POLIGAMO: Individuo che durante il periodo riproduttivo si accoppia con più di un compagno.

POLÍGAMO: Comportamiento de un organismo que se acopla con más de una pareja.

POLYGAM: Brukt for å beskrive atferden til en organisme som formerer seg med mer enn én partner.

Was this helpful?
Das Halten und Züchten von zwei oder mehreren nicht konkurrienden Arten in derselben Kultureinheit. Im Gegensatz zu integrierten Systemen (s. u. diesem Begriff) befaßt sich die Polykultur mit der gemeinsamen Haltung von ausschließlich aquatischen Organismen verschiedener Arten oder systematischer Kategorien (Fisch-Fisch; Fisch-Mollusken, Fisch-Krebs, oder jede andere Kombination). Unterschiede zu integrierten Systemen siehe unter diesem Begriff.


POLYCULTURE: The rearing of two or more non-competitive species in the same culture unit.

ΠΟΛΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή δύο ή περισσότερων μη ανταγωνιστικών ειδών στην ίδια μονάδα καλλιέργειας.

POLYCULTURE: Elevage dau moins deux espèces non-compétitives dans la même installation aquacole.

POLICOLTURA: Lallevamento di due o più specie non in competizione, allinterno di una stessa unità di coltura.

POLICULTIVO : Cultivo de al menos dos especies no competitivas en la misma instalación acuícola.

POLYKULTUR: Oppdrett av to eller flere ikke-konkurrerende arter i samme oppdrettsenhet.

Was this helpful?
Methode zur exponentiellen Amplifizierung spezifischer Regionen der DNA mit Hilfe von sog. Primers und einer hitzestabilen DNA-Polymerase. Dieses Verfahren kann mit einer Umkehrtranskription einer spezifischen RNA (RT-PCR) verbunden werden, wobei eine amplifizierte Doppelstrang DNA erstellt wird, die komplementär zur Ziel-RNA ist. In einige Fällen ist es mit Hilfe dieser Methode möglich, eine einzelnes Ziel-DNA-Molekül zu erkennen und zu identifizieren.


POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Method to exponentially amplify specific regions of DNA using primers and a heat-stable DNA polymerase. This technique may be coupled to the reverstranscription of a specific RNA (RT-PCR) producing an amplified double-stranded DNA that is complementary to the target RNA. In some cases it is possible to detect and identify a single target DNA molecule with this technique.

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ. (PCR): Μέθοδος με την οποία πολλαπλασιάζονται εκθετικά συγκεκριμένες περιοχές DNA, χρησιμοποιώντας κατάλληλους πριμοδότες (βλ.λ.) μαζί με μια ανθεκτική στη θερμοκρασία DNA πολυμεράση. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την ανάστροφη μεταγραφή (βλ.λ) ενός συγκεκριμένου RNA (RT-PCR), παράγοντας ένα ενισχυμένο, δίκλωνο DNA, το οποίο είναι συμπληρωματικό στο RNA στόχος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με την τεχνική αυτή ακόμα και ένα μοναδικό μόριο DNA.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Méthode utilisée pour amplifier de façon exponentielle une région spécifique d’ADN utilisant des amorces et une polymérase ADN thermostable. Cette technique peut être couplée à la transcription inverse d’un ARN spécifique (RT-PCR), produisant un ADN double brin qui est complémentaire à l’ARN cible. Dans certaines circonstances, il est possible de déceler une seule molécule d’ADN par cette technique.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): Metodo per amplificare esponenzialmente specifiche regioni di DNA utilizzando un primer e DNA polimerasi termo-stabile. Questa tecnica può essere accoppiata con la trascrittasi inversa di uno specifico RNA (RT-PCR) che produce una doppia elica di DNA amplificata, complementare all’RNA target. In alcuni casi con questa tecnica è possibile determinare ed identificare un asingola molecola target di DNA.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA: Método para amplificar exponencialmente regiones específicas de ADN usando iniciadores o « primers » y una polimerasa de ADN. Esta técnica puede acoplarse a la transcripción inversa de un ARN específico (RT-PCR) produciendo un ADN de doble hebra amplificado complementario al ARN diana. En algunos casos con esta técnica es posible detectar e identificar como diana un ADN simple.

POLYMERASE CHAIN REACTION: Metode for eksponentielt å amplifisere spesifikke regioner i DNA ved bruk av primere og varmebestandig DNA-polymerase. Denne teknikken kan kobles sammen med revers transkripsjon av et spesifikt RNA (RT-PCR) for å produsere et amplifisert dobbeltrådet DNA som er komplementært med mål RNA. I noen tilfeller er det mulig å detektere og identifisere et enkelt mål DNA-molekyl med denne teknikken.

Was this helpful?
Intraspezifische Variation. Das Vorkommen von mehreren Erscheinungsformen innerhalb einer Art. Im Hinblick auf die DNA bezieht sich der Begriff auf die Sequenz der Basenpaare zweier Individuen; Auftreten von Genomen mit unterschiedlichen Allelen in einer Population; die Unterschiede können sich in Form verschiedener Phänotypen oder z.B. in Form unterschiedlicher restriktiver Eigenschaften zeigen.


POLYMORPHISM: Intraspecific variation; the existence of individuals of more than one form within a species. On the DNA level, this refers to differences in base pair sequence between two individuals; occurrence of genomes with different alleles in a population; the differences are often expressed in different phenotypes or in forms of different restrictive patterns.

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη, σένα είδος, ατόμων με περισσότερες από μία μορφές. Στο επίπεδο του DΝΑ αναφέρεται στις διαφορές σε αλληλουχία ζευγών βάσεων μεταξύ δύο ατόμων. Η ύπαρξη γονιδιωμάτων με διαφορετικά αλληλόμορφα σε ένα πληθυσμό. Οι διαφορές συχνά εκφράζονται με διαφορετικούς φαινότυπους ή με μορφές με διαφορετικές περιοριστικές ιδιότητες.

POLYMORPHISME: Variation intraspécifique. Lexistence dindividus de formes différéntes parmi une seule espèce. Au niveau de lADN, ce terme décrit les différences de séquences de bases entre deux individus; lexistence de génomes dont les allèles diffèrent dans une même population; les différences sont souvent exprimées sous forme de phénotypes différents ou sous forme de distribution restrictive différente.

POLIMORFISMO: Variazione intraspecifica; esistenza di individui morfologicamente diversi allinterno della stessa specie. A livello del DNA di due individui, è dovuto alla differente sequenza delle coppie di basi; presenza, in una popolazione, di genomi con alleli diversi.

POLIMORFISMO: Variación intraespecífica. Existencia de individuos de formas diferentes dentro de una sola especie. En el ámbito de ADN, este término describe las diferencias de secuencias de base entre dos individuos; la existencia de genomas cuyos alelos difieren en una misma población; las diferencias son a menudo expresadas en forma de fenotipos diferentes o en forma de distribución restrictiva diferente.

POLYMORFI: Variasjon innen en art, tilstedeværelse av ulike former innen samme art. På DNA-nivå viser dette seg som forskjell i baseparsekvens mellom individer. Tilstedeværelse av genomer med ulike alleler i en populasjon. Forskjellene på DNA-nivå uttrykkes ofte som ulike fenotyper eller i form av ulike innskrenkende mønstre.

Was this helpful?
Die verschiedensten Arten von Nahrung fressend.


POLYPHAGOUS: Capable of eating various kinds of food, often derived from different trophic levels.

ΠΟΛΥΦΑΓΟΣ: Οργανισμός ικανός να τρέφεται με διάφορα είδη τροφής, συχνά προερχόμενα από διαφορετικά τροφικά επίπεδα.

POLYPHAGE: Qui salimente de nourriture variée, souvent dérivés de différents niveaux trophiques.

POLIFAGO: In grado di nutrirsi con vari tipi di cibo, spesso provenienti da diversi livelli trofici.

POLIFAGO: Que se alimenta varios tipos de comida, a menudo derive de diferentes niveles tróficos.

POLYFAG: Kan spise ulike typer føde, ofte fra ulike trofiske nivåer.

Was this helpful?
Zellen mit mehr als zwei Kopien des haploiden Genoms.


POLYPLOID CELL: Cells with three or more sets of the haploid genome.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρα με τρία ή περισσότερα αντίγραφα του απλοειδούς γονιδιώματος.

CELLULE POLYPLOλDE: Cellules comportant plus de deux copies du génome haploïde.

CELLULA POLIPLOIDE: Cellula con tre o più corredi cromosomici aploidi.

CÉLULA POLIPLOIDE: Célula que contiene mas de dos copias del genoma haploide.

POLYPLOID CELLE: Celle med tre eller flere sett av det haploide genomet.

Was this helpful?
Zustand, in dem eine Zelle oder Zellen eines Organismus drei oder mehr haploide Chromosomensätze besitzen.


POLYPLOIDY: State in which a cell or cells of an organism contain three or more haploid sets of chromosomes, e.g. triploid.

ΠΟΛΥΠΛΟΕΙΔΙΑ: Κατάσταση στην οποία ένα κύτταρο ή κύτταρα ενός οργανισμού περιέχουν τρεις ή περισσότερες απλοειδείς σειρές χρωμοσωμάτων, π.χ. τριπλοειδία (βλ.λ)

POLYPLOλDIE: Etat dans lequel une cellule, ou des cellules dun organisme sont porteuses dau moins trois compléments haploïdes de chromosomes.

POLIPLOIDIA: Condizione per la quale una cellula possiede tre o più corredi cromosomici aploidi, p.e. triploide.

POLIPLOIDÍA: Estado en el cual una célula o células de un organismo poseen un número de cromosomas mayor que 3 o más de lo normal.

POLYPLOIDI: Tilstand der en celle eller flere celler i en organisme inneholder tre eller flere haploide sett med kromosomer.

Was this helpful?
Bezieht sich auf ein aquatisches Habitat, das arm an gelöstem Sauerstoff und reich an Abbauprodukten (stark organisch belastet) ist; dieses steht im Gegensatz zu mesosaproben und oligosaproben Habitaten, die mäßig oder gering organisch verschmutzt sind, und somit weniger Ammonium und Schwefelwasserstoff produzieren. Synonyme: Sapropelebiotisch, sapropelisch.


POLYSAPROBIC: Pertaining to an aquatic habitat that is poor in dissolved oxygen and rich in decomposition products (typically containing a high degree of organic material).

ΠΟΛΥΣΑΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΣ: Αναφέρεται σε θαλάσσιο ενδιαίτημα φτωχό σε διαλυμένο οξυγόνο και πλούσιο σε προϊόντα αποικοδόμησης (κατά κανόνα, με υψηλή συγκέντρωση οργανικού υλικού).

POLYSAPROBIE: Relatif à un habitat aquatique qui est pauvre en oxygène, mais riche en produits de décomposition (fort degré de pollution organique).

POLISAPROBICO: Ambiente acquatico, con bassa concentrazione di ossigeno disciolto e ricco di prodotti della decomposizione (contenenti elevate quantità di materiale organico).

POLISAPRÓBICO: Relativo a un hábitat pobre en oxígeno, pero que es rico en productos de descomposición (fuerte grado de contaminación orgánica).

POLYSAPROB: Henviser til et oksygenfattig akvatisk miljø rikt på nedbrytingsprodukter (inneholder vanligvis mye organisk materiale).

Was this helpful?
mRNA, die mit einer Reihe aktiv umgesetzten Tribosomen verbunden ist.


POLYSOME; POLYRIBOSOME: A complex of several ribosomes in close association, which are actively translating a single mRNA.

ΠΟΛΥΣΩΜΑ, ΠΟΛΥΡΙΒΟΣΩΜΑ: Σύμπλεγμα στενά συνδεδεμένων ριβοσωμάτων, τα οποία μεταφράζουν ενεργά ένα μοναδικό mRΝΑ.

POLYSOME ; POLYRIBOSOME: Unité de traduction active comportant un ARN messager et plusieurs ribosomes.

POLISOMA - POLIRIBOSOMA: Complesso di vari ribosomi strettamente associati, impegnati nella traduzione di un singolo mRNA.

POLISOMA, POLIRIBOSOMA: Unidad de traducción activa que incluye un ARNm y varios ribosomas.

POLYSOM (POLYRIBOSOM): Kompleks oppbygd av flere tett sammenbundne ribosomer, som aktivt translaterer (oversetter) ett enkelt mRNA.

Was this helpful?
Gruppe von Individuen einer Art, die ein definiertes Gebiet bewohnen und in einem bestimmten Maße von anderen Gruppen dieser Art isoliert sind. In der Statistik wird damit die ganze Gruppe oder Individuen in der Untersuchung bezeichnet.


POPULATION: (1) A group of individuals of one species, occupying a defined area and usually isolated to some degree from other groups of this species. (2) In statistics, the whole group of items or individuals under investigation.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1) Ομάδα ατόμων ενός είδους, που καταλαμβάνουν ορισμένη περιοχή, συνήθως σχετικά απομονωμένη από άλλες ομάδες του ιδίου είδους. (2) Στην στατιστική, το σύνολο των υπό μελέτην αντικειμένων.

POPULATION: (1) Groupe dorganismes dune même espèce occupant une zone géographique spécifique et plus ou moins isolé dautres groupes de cette espèce. (2) En statistique, se dit dun ensemble dentités ou dindividus étudiés.

POPOLAZIONE: (1) Gruppo di individui, appartenenti alla stessa specie, che occupa un’area definita e solitamente isolato da altri gruppi conspecifici. (2) In statistica definisce l’intero gruppo di oggetti o di individui oggetto della valutazione.

POBLACIÓN: (1) Grupo de organismos de una misma especie que ocupa una zona geográfica específica y más o menos aislada de otros grupos de esta especie. (2) En estadística, dícese de un conjunto de identidades o de individuos estudiados.

POPULASJON: (1) Gruppe individer av samme art, som lever innen et bestemt område. Er vanligvis til en viss grad isolert fra andre grupper av samme art. (2) I statistikk: Hele gruppen av ting eller individer som undersøkes.

Was this helpful?
Durchlässigkeit, Porigkeit, Löchrigkeit . Eine ausreichend poröse Struktur, die das Durchdringen von Flüssigkeiten oder Gasen durch Poren zuläßt. Das Verhältnis des Volumens der Zwischenräume im Material zum Volumen der Masse ist ein Maß der Porösität. Ein weiteres Maß ist die Rate der Luftbewegung durch ein Testmaterial.


POROSITY: The quality or state of being permeable, i.e., of sufficiently loose texture to permit the passage of fluids or gases through pores. The ratio of the volume of the interstices of the material to the volume of the mass is one measure of porosity; another is the rate of air movement through a test specimen.

ΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: Ενα σώμα είναι πορώδες όταν η υφή του είναι αρκούντως χαλαρά ώστε να επιτρέπει την διεύλευση υγρών ή αερίων μέσω των πόρων του. Μέτρο του πορώδους είναι ο λόγος του όγκου των διάκενων του υλικού προς τον ολικό όγκο του.

POROSITE: Qualité ou état de ce qui est perméable, cest-à-dire de texture suffisamment lâche afin de permettre le passage de fluides à travers les pores. Le rapport entre le volume des interstices dun matériau et son volume total est une mesure de la porosité; une autre mesure est la vitesse de passage de lair à travers un échantillon expérimental.

POROSITA: Qualità di una struttura permeabile, cioè che presenta una discontinuità nella struttura tale da permettere il passaggio di fluidi e gas attraverso dei pori. Il rapporto tra il volume degli interstizi del materiale e il volume totale del materiale, viene utilizzato per misurare la porosità. Un’altra misura della porosità di un materiale, è data dalla quantità d’aria che lo attraversa.

POROSIDAD: Calidad o estado de lo que es permeable, es decir de textura suficientemente laxa para permitir el paso de fluidos a través los poros. La relación entre el volumen de intersticios de una materia y el volumen total es una medida de porosidad; otra medida es la velocidad de paso de aire a través una muestra experimental.

PORØSITET: Det å være permeabel (gjennomtrengelig), dvs. å ha en løs nok tekstur til at væsker eller gasser kan trenge gjennom porer. Forholdet mellom volumet til hulrommene i det gjennomtrengelige materialet og volumet til massen av det gjennomtrengelige materialet (annet mål for porøsitet). Graden av luftstrøm gjennom et testmateriale.

Was this helpful?
Eine Gattung der Rotalgen, die zur Familie Bangiaceae gehört. Diese Algen besitzen lange rote bis purpurfarbene Thalli; sie werden überwiegend in Japan und China kultiviert; in Japan auch als Nori bekannt.


PORPHYRA: Genus of red algae belonging to the family Bangiaceae. It has characteristic large red or purple fronds, and is cultivated as a food source in China and Japan, where it is known as Nori.

PORPHYRA: Γένος ερυθρών φυκών που ανήκουν στην οικογένεια Bangiaceae. Φέρει χαρακτηριστικούς μεγάλους ερυθρούς η πορφυρούς θαλλούς και καλλιεργείται ως πηγή τροφής στην Κίνα και Ιαπωνία, όπου είναι γνωστό με το όνομα Νori.

PORPHYRA: Genre dalgues rouges appartenant à la famille des Bangiaceae. Caractérisée par des grandes feuilles rouges ou pourpres. Cultivée comme source alimentaire en Chine et au Japon où elle est aussi appelée Nori.

PORPHYRA: Genere di alghe rosse appartenenti al genere delle Bangiaceae. Caratterizzata da estese ramificazioni rosse o purpuree; viene coltivata a scopo alimentare in Cina e Giappone, dove è chiamata Nori.

PORPHYRA: Género de alga que pertenece a la familia de Bangiaceae. Caracterizada por grandes hojas rojas o púrpuras. Cultivada como fuente alimentaria en China y Japón dónde se llama también Nori.

PORPHYRA: Slekt av rødalger, tilhørende familien Bangiaceae. Den har karakteristiske store røde eller fiolette blader (eg. thalli). Dyrkes som matkilde i Kina og Japan, der den er kjent som nori.

Was this helpful?
Begriff in der Anatomie, der zum hinteren Teil eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "anterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies ist ni


POSTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. With respect to the axis between the poles the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. Since this is not the case in certai

ΟΠΙΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται πρόσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα διαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε άλλα

POSTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

POSTERIORE: Termine anatomico, per definire l’estremità della figura corporea di un organismo opposta a quella anteriore; le due estremità, sono rispettivamente caratterizzate dalla presenza di ano e bocca. Rispetto all’asse longitudinale, la figura corporea può essere distinta in regione dorsale, regione ventrale e regioni laterali. Nei vertebrati, la colonna vertebrale e la corda neurale sono dorsali; negli invertebrati, la catena gangliare è collocata ventralmente. Nei pesci l’orientazione anatomica dell

POSTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto se llama anterior. El polo anterior lleva la boca y el polo posterior lleva el ano. Con relación al eje entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro zonas: dorsal, ventral, lateral izquierdo y lateral derecho. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En peces, la orientación es evidente. Ese no es el caso de ot

POSTERIOR: Post, lat. = bakre. Anatomisk betegnelse brukt for a beskrive den bakre delen (kaudal) av en organisme, fremre delen (kranial) kalles anterior. Aksen mellom den fremre og bakre delen kan deles inn i dorsal (mot ryggsiden), ventral (mot buksiden)og lateral (ut mot siden).

Was this helpful?
Stadium nach dem Larvalstadium, das dem juvenilen Stadium sehr ähnlich ist, für dessen Erreichen jedoch noch einige Merkmale fehlen.


POSTLARVA: Stage occurring after the larval stage, resembling the juvenile but still lacking certain characteristics.

ΜΕΤΑΝΥΜΦΗ: Στάδιο που ακολουθεί το προνυμφικό στάδιο. Μοιάζει με το νεαρό άτομο αλλά εξακολουθούν να απουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά.

POST LARVE: Stade situé après le stade larvaire ressemblant au stade juvénile mais nen ayant pas encore certains caractères.

POSTLARVA: Stadio vitale successivo a quello larvale, con alcune caratteristiche tipiche dello stadio giovanile.

POST-LARVA: Estado situado después del estado larvario similar al estado juvenil pero que todavía no ha desarrollado ciertos caracteres.

POSTLARVE: Stadium etter larvestadiet. Ligner på det juvenile stadiet, men mangler fremdeles visse egenskaper.

Was this helpful?
TEICHWIRTSCHAFT (TEICHKULTUR): POTENTENZIERTE SULFONAMIDE: Bezieht sich auf diejenigen antimikrobiellen Substanzen, die sich aus einem spezifischen Sulfonamid und einem Potenzierer zusammensetzen. Gewöhnlich handelt es sich dabei um Trimethoprim. Potenzierte Sulfonamide blockieren im Vergleich zu Sulphonamiden eine andere Phase des Folsäurestoffwechsels. Das Mischungsverhältnis zwischen potentiertem Sulphonamid und Potenzierer sollte im Idealfall auf das pharmakologische Verhalten der Substanzen


POTENTIATED SULPHONAMIDES: Refers to any antimicrobial agent comprising a specific member of the sulphonamide group in combination with a potentiator, usually trimethoprim. Potentiated sulphonamides block a different stage of folic acid metabolism to other sulphonamides. The ratio of sulphonamide to potentiator should ideally be based upon the pharmacokinetic behaviour of the two drugs. Such data, however, are scarce for fish. The most common potentiated sulphonamide in use is co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim (5

ΔΡΑΣΤIΚΕΣ ΣΟΥΛΦΑΜIΔΕΣ: Αντιμικροβιακοί παράγοντες της ομάδας των σουλφαμιδών σε συνδυασμό με ένα ενεργοποιητή, συνήθως trimethoprim. Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν διάφορα στάδια του μεταβολικού κύκλου του φολλικού οξέος. Το ιδεώδες θα ήταν η αναλογία σουλφαμίδης προς ενεργοποιητή να βασίζεται στην φαρμακοκινητική συμπεριφορά των δύο φαρμάκων. Για τα ψάρια σπάνια υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη δραστική σουλφαμίδη είναι το co-trimazineTM [sulphadiazine:trimethoprim(5:1)], ενώ

SULFANOMIDES POTENTIALISES: Se dit de tout agent microbien appartenant au groupe des sulfonamides utilisé en combinaison avec un agent potentialisant, habituellement le trimethoprim. Les sulfonamides potentialisés ninhibent pas le même stade du métabolisme de lacide folique que les sulfonamides seuls. Le rapport de concentrations entre le sulfonamide et lagent potentialisant et idéalement selectionné sur la base de données concernant le comportement pharmacocinétique des deux drogues. Le sulfonamide potentialisé le plus fr

SOLFONAMMIDI POTENZIATI: Qualsiasi agente antimicrobico appartenente alla classe dei solfonammidi in combinazione con un farmaco potenziatore, di solito il trimethoprim. I solfonammidi potenziati, bloccano un diverso stadio metabolico dell’acido folico rispetto ai normali solfonammidi. Il rapporto di concentrazione tra solfonammide e potenziatore, dovrebbe essere basato sulle caratteristiche farmacocinetiche dei due farmaci. Per il trattamento dei pesci esistono scarsi dati sui dosaggi. I più comuni solfonammidi potenzi

SULFONÁMIDAS POTENCIADAS: Dícese del agente microbiano que pertenece a un grupo de sulfonamidas utilizado en combinación con un agente potencial, normalmente trimetoprima. Los sulfonamidas potenciados no inhiben el mismo estado metabólico del ácido fólico que los sulfonamidas solos. La relación entre el sulfonamida y el agente potenciado es idealmente seleccionada sobre la base de datos que conciernen el comportamiento farmacológico de dos drogas.

POTENSERTE SULFONAMIDER: Henviser til ethvert antibakterielt middel som inneholder et sulfonamid i lag med en ”potenserer”, vanligvis trimethoprim. Potenserte sulfonamider blokkerer et annet steg i folinsyremetabolismen enn andre sulfonamider. Forholdet mellom sulfonamid og ”potenserer” skal ideelt sett baseres på den farmakokinetiske atferden til de to medikamentene. Slike data er dessverre mangelfulle hos fisk. De vanligste potenserte sulfonamidet som brukes er co-trimazineTM [sulfadiazine:trimethoprim (5:1)]. Andre p

Was this helpful?
Die Menge einer Substanz in einem bestimmten Volumen eines Mediums, in dem es gleichmäßig verteilt ist. Verschiedene Mengeneinheiten sind gebräuchlich, um die Konzentration einer Substanz in einem Medium anzugeben. Das Gewicht einer Substanz in einem Liter Wasser wird häufig als Gewichts-Volumenverhältnis, also in mg/L ausgedrückt. Die Einheiten werden oft in Verhältniszahlen angegeben, wie z.B. in "parts per million" (ppm; z.B. 1 mg einer Substanz in einem Liter, oder 1000 g reinen Wassers = 1


Ppb: Parts per billion.

PPB: ppb: Μέρη ανά δισεκατομμύριο.

Ppb: Parts par billion. Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités: parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une

Ppb: Parti per miliardo.

Ppb: Parte por billón.

Ppb: Parts per billion. Se KONSENTRASJON.

Was this helpful?
Parts per million (ein Millionstel); Konzentrationsangabe, entspricht mg/L.


Ppm: Parts per million.

ppm: Mέρη ανά εκατομμύριο, βλ. συγκεντρώσεις.

Ppm: Parts par million. Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités: parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une

Ppm: Parti per milione.

Ppm: Parte por millón.

Ppm: Parts per million. Se KONSENTRASJON.

Was this helpful?
Ppt: Promille.


Ppt: Parts per thousand.

ppt: ppt: Μέρη ανά χίλια.

Ppt: Partws par mille. Les concentrations de substances dans leau sont souvent exprimées en mg.l-1. Les unités: parts par million (ppm) et parts par billion (ppb) sont souvent employées de façon interchangeable avec mg.l-1. Cependant il est déconseillé dutiliser lunité ppb, puisque un billion nest pas interpreté de la même façon en Europe (1012) quen Amérique du Nord (109). Il faut noter que les unités mg/l et ppm ne sont pas strictement équivalentes puisque la première est une

Ppt: Parti per mille.

Ppt: Parte por mil.

Ppt: Parts per thousand = promille. Se KONSENTRASJON.

Was this helpful?
Konstitutionelle Empfänglichkeit für bestimmte Krankheiten.


PREDISPOSITION: Constitutional vulnerability to attack by a disease.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ: Ευπάθεια σε μια ασθένεια οφειλόμενη στην κράση του οργανισμού.

PREDISPOSITION: Aptitude naturelle à contracter certaines maladies.

PREDISPOSIZIONE: Vulnerabilità congenita all’attacco di una malattia.

PREDISPOSICIÓN: Aptitud natural para contraer ciertas enfermedades.

PREDISPOSISJON : Naturlig utsatt for angrep av en sykdom.

Was this helpful?
Die Einprägung stabiler Verhaltensmuster durch Exposition gegenüber einer begrenzten Anzahl von Stimuli während einer bestimmten Phase der frühen Entwicklung. Dabei werden die Charakteristika des Supra-Individuums der Art als "Artmuster" ausgeprägt und schließlich als Auslöser benutzt; d.h. bei sozialen Arten, bei welchen die auslösenden Reizsituationen in einer bestimmten Lebensphase erlernt werden müssen, ist ein späteres Umlernen kaum oder gar nicht möglich.


IMPRINTING: The imposition of a stable behaviour pattern in social species by exposure, during a particular period in early development, to one of a restricted set of stimuli whereby the broad supra-individual characteristics of the species come to be recognized as a "species-pattern" and subsequently used as releasers.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Η παγίωση κατά την νεαρή ηλικία ενός ζώου ενός σταθερού προτύπου συμπεριφοράς το οποίο διαμορφώνεται με την έκθεση του ζώου σε ένα ερέθισμα ή ένα περιορισμένο σύνολο ερεθισμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπερ-ατομικού προτύπου συμπεριφοράς αναγνωρίζονται από όλα τα άτομα ενός είδους και χρησιμεύουν ως έναυσμα για την ενεργοποίηση του δεδομένου προτύπου συμπεριφοράς.

IMPREGNATION: Limposition dun mode stable de comportement chez les espèces sociales par exposition, pendant une période déterminée au début du développement, à un stimulus, ou à une série restreinte de stimulus; sur quoi les caractéristiques supra-individuelles dune espèce sont reconnues comme en qualité de spécimen spécifique et sont utilisés par la suite comme déclencheurs.

IMPRINTING: Imposizione di un quadro comportamentale stabile in specie sociali, in seguito allesposizione, allinterno di un periodo critico, ad uno stimolo compreso in un ristretto "set". Di conseguenza, vengono riconosciute e fatte proprie le caratteristiche sopraindividuali di una specie, utilizzate poi nelle espressioni comportamentali.

IMPREGNACIÓN/IMPRINTING: Imposición de un modo estable de comportamiento en las especies sociales por exposición, durante un periodo determinado al principio del desarrollo, a un estímulo, o a una serie restringida de estímulos; en él, las características supraindividuales de una especie son reconocidas como patrón específico y son utilizadas después como disparadores.

PREGING: Utvikling av et stabilt atferdsmønster hos sosiale arter, som skjer i en spesiell tidsperiode tidlig i utviklingen. Dette skjer ved eksponering for et sett med stimuli, hvorved de brede overindviduelle egenskapene for artene blir gjenkjent som et ”artsmønster” og deretter brukt som utløsere.

Was this helpful?
Der "Backenknochen" der Fische. Ein oberflächlich gelegener Knochen in L-Form beiderseits des Kopfes. Seine freien Enden markieren den Anfang des Kiemendeckels. Viele Fische haben Zackenenden entlang der Kante des Präoperculums.


PREOPERCULE: The cheekbone in fishes. A superficial, L-shaped bone on the side of the head. Its free edge marks the beginning of the gill cover and consists of a vertical and a horizontal lower limb. Many fishes have serrations along the edge of the preopercle.

ΠΡΟΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ: Το "μάγουλο" των ψαριών. Ενα επιφανειακό οστούν σχήματος L στο πλάϊ της κεφαλής. Η ελεύθερη ακμή του δείχνει την αρχή του βραγχιακού επικαλύμματος και αποτελείται από ένα κατακόρυφο και ένα οριζόντιο κάτω χείλος. Πολλά ψάρια έχουν οδοντώσεις στο χείλος του προεπικαλύμματος.

PREOPERCULE: Un des os supportant lopercule chez le poisson. Os superficiel et en forme de L situé sur la partie latérale de la tête. Le bord libre marque le début de lopercule et se compose dune partie verticale et dune partie inférieure horizontale. De nombreux poissons possèdent un préopercule à bord dentelé.

PREOPERCOLO: Porzione del capo dei pesci costituita da un osso a forma di “L” presente sui due lati del cranio. Presenta un bordo sporgente che delimita l’inizio della zona opercolare (osso opercolare).

PREOPÉRCULO: Uno de los huesos que soportan el opérculo en los peces. Hueso superficial y en forma de L situado en la parte lateral de la cabeza. El borde libre marca el comienzo del opérculo y se compone de una parte vertical y de una parte inferior horizontal. Varios peces poseen un preopérculo con borde dentado.

PREOPERCULUM: Den fremste knokkelen i gjellelokket hos fisk. Den har gjerne kanaler for sidelinjeorganet. Gjellelokket er bygget opp av fire flate knokler.

Was this helpful?
Die Gesamtanzahl von Krankheitsfällen innerhalb einer Population. Sie wird in Prozent der Population ausgedrückt.


PREVALENCE: The total number of disease cases in a population. It can be represented as a percentage of that population.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ: Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ασθένειας σένα πληθυσμό. Εκφράζεται ως ποσοστό επί του πληθυσμού.

PREDOMINANCE: Le nombre total de cas de maladie dans une population, parfois exprimé comme un pourcentage de la population.

INCIDENZA: Numero totale dei casi di una malattia in una popolazione. Può essere indicata come una percentuale della popolazione.

PREDOMINANCIA: Número total de casos de enfermedad en una población, a veces expresado como porcentaje de población.

PREVALENS: Utbredelse av en sykdom målt i antall syke individer dividert med det totale antall individer i populasjonen.

Was this helpful?
Eine Mischung aus Vitaminen und/oder Mineralien und anderen Zutaten (Arznei, Konservierungsstoffe, Antioxidantien), die der hersgestellten Nahrung in sehr kleinen Mengen beigemischt wird. Premix ist die Abkürzung für "Preliminary mixture", was soviel wie "Vormischung" bedeutet, die der eigentlichen Futterrezeptur zugegeben wird.


PREMIX: A "preliminary mix" is a mixture of vitamins and minerals (alone or together) and other ingredients (preservatives, antioxidants) which is included in a formulated diet in very small quantities.

ΠΡΟΜΙΓΜΑ: "Προκαταρκτικό μίγμα" είναι μια ανάμειξη βιταμινών και ανόργανων αλάτων (χωριστά ή μαζί) και άλλων συστατικών (συντηρητικών, αντιοξειδωτικών) που περιλαμβάνεται σε μια δίαιτα σε πολύ μικρές ποσότητες.

PREMELANGE: Un prémélange est un mélange de vitamines et de minéraux ( à part ou ensemble) avec dautres ingrédients (médicaments, agents conservateurs, agents anti-oxydants) qui sont incorporés en faible quantité dans un aliment.

PREMIX: Miscela preliminare, da aggiungere al mangime, di vitamine, minerali e altre sostanze.

MEZCLA PREVIA: Mezcla de vitaminas y minerales (por separado o juntos) con otros ingredientes (medicamentos, agentes conservadores, agentes anti-oxidantes) que se incorporan en baja cantidad en un alimento.

PREMIKS (FÔRBLANDING): Blanding av vitaminer og mineraler (alene eller i lag) og andre bestanddeler.

Was this helpful?
Wichtige Strukturbestandteile der Kiemen von Fischen, Mollusken und Krebsen. Die Sekundärlamellen bauen auf diese auf sind.


PRIMARY LAMELLA: Major structural constituent of the gills of fish and shellfish. The secondary lamellae are attached to these.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΑΣΜΑ: Σημαντικό χαρακτηριστικό των βραγχίων των ψαριών και ασπονδύλων, στο οποίο προσαρμόζονται τα δευτερογενή ελάσματα.

LAMELLES PRIMAIRES: Structure majeure constituant les branchies de poissons et de coquillages. Les lamelles secondaires sont attachées à elles.

LAMELLA PRIMARIA: Struttura principale delle branchie dei pesci e dei molluschi, alla quale sono connesse le lamelle secondarie.

LAMINILLAS PRIMARIAS: Estructuras mayores constituyendo las branquias de peses y marisco. Las laminillas secundarias se atan a ellas.

PRIMÆRLAMELLER: Serie av plateformede utvekster på gjellebuen, oftest stivet opp av brusk. Sekundærlamellene sitter på disse. Se GJELLELAMELL.

Was this helpful?
Die gesamte Masse an neuem organischen Material, die durch die photosynthetische Aktivität der Pflanzen erzeugt wurde.


PRIMARY PRODUCTION: The production of new organic matter by autotrophs, such as photosynthetic algae. This is very often the first step in a food chain. The total amount of organic matter produced per unit time by an individual, a population, an area or a water volume, is termed the gross primary production. When simultaneous losses of organic matter by catabolism (e.g. respiration) are subtracted from the gross primary production, a measure of net primary production is obtained. For photosynthetic algae, gross and

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η παραγωγή (βλ.λ) νέας οργανικής ύλης από τους αυτότροφους (βλ.λ) οργανισμούς, όπως τα φωτοσυνθετικά φύκη. Πολύ συχνά αποτελεί τον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας (βλ.λ). Η ολική ποσότητα οργανικής ύλης που παράγεται ανά μονάδα χρόνου από ένα άτομο, έναν πληθυσμό, μια επιφάνεια ή έναν όγκο νερού ονομάζεται ολική πρωτογενής παραγωγή. Με την αφαίρεση των απωλειών οργανικής ύλης μέσω του καταβολισμού (βλ.λ) (π.χ. αναπνοή βλ.λ) προσδιορίζεται η καθαρή πρωτογενής παραγωγή. Για τα φωτοσυνθετικά

PRODUCTION PRIMAIRE: La quantité totale de matière organique néoformée par lactivité photosynthétique des plantes. Cest souvent la première étape de la chaine alimentaire. Le montant total de matière organique produite par unité de temps par un individu, une population, une zone ou un volume deau est qualifié de production primaire globale. Quand les pertes simultanées de matière organique par catabolisme sont soustraites de la production primaire, on obtient la mesure de la production primaire nette.

PRODUZIONE PRIMARIA: La produzione di materia organica da parte degli autotrofi, come ad esempio le alghe fotosintetiche. Spesso, è il primo anello della catena alimentare. La quantità totale di materia organica prodotta nell’unità di tempo da un individuo, da una popolazione, in un area o in un volume d’acqua, è chiamata produzione primaria lorda. Dalla sottrazione alla produzione lorda, dei consumi di materia organica dovuti al metabolismo (p.e. respirazione, si ottiene la misura della produzione primaria netta. P

PRODUCCIÓN PRIMARIA: Cantidad total de materia orgánica formada de novo por la actividad fotosintética de las plantas. Es a menudo la primera etapa de la cadena alimentaria. La tasa total de materia orgánica producida por unidad de tiempo por individuo, o población, zona o volumen de agua es calificada de producción primaria global. Cuando las perdidas simultaneas de la materia orgánica por el catabolismo son sustraídas de la producción primaria, se obtiene la medida de producción primaria neta.

PRIMÆRPRODUKSJON: Produksjon av nytt organisk materiale av autotrofe organismer, som f.eks. fotosyntetiske alger. Er ofte det første steget i næringskjeden. Den totale mengden organisk materiale som produseres per tidsenhet av en organisme, en populasjon, et område eller et vannvolum, kalt brutto primærproduksjon. Når samtidige tap av organisk materiale gjennom katabolisme (f.eks. respirasjon) trekkes fra brutto primærproduksjon, får en målet for netto primærproduksjon. For fotosyntetiske alger bestemmes brutto o

Was this helpful?
Ein bereits eingedeutschter Begriff in der Molekulargenetik: Ein kurzes (gewöhnlich etwa 20 Nukleotide umfassendes) Einzelstrang-DNA-Molekühl, das komplementär zu Teilen einer Ziel-DNA oder –RNA ist. Nachdem dieses Molekül mit der Ziel-DNA hybridisiert wurde, wird es benutzt, um die DNA oder RNA Synthese mittels eines DNA-oder RNA- Enzyms (polymerase) als Matritze einzuleiten. Das Ergebnis ist die Herstellung einer komplementären DNA oder RNA..


PRIMER (MOLECULAR GENETICS): A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣ (μοριακή γενετική): Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.

AMORCE (génétique Moléculaire) : Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.

PRIMER: (Genetica molecolare) : Un corto e singolo filamento di DNA (circa 20 nucleotidi), complementare ad una parte di DNA o RNA target. Una volta ibridizzato col proprio target è utilizzato per iniziare la sintesi di DNA o di RNA da parte di una DNA o RNA polimerasi utilizzando il resto del target come stampo. Ciò porta alla produzione di DNA o di RNA complementari.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

PRIMER: En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.

Was this helpful?
Ein repräsentativer Teil einer größeren Einheit, der zum Studium der Eigenschaften der Grundgesamtheit genommen wird. Zum Beispiel ein Teil oder die Menge einer Population, eines Individuums, eines Organs, eines Gewebes oder einer Flüssigkeit.


SAMPLE: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ: Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

ECHANTILLON: Partie représentative dun grand ensemble pour étudier les propriétés de lensemble. Par exemple une partie dune population dindividus, dorganes, de tissus ou de liquide; échantillonage représentatif, échantillon deau.

CAMPIONE: Parte rappresentativa di un insieme più grande, usato per studiare le proprietà dellinsieme. ad es. quantità di una popolazione, individuo, organo, tessuto, o liquido. Campione randomizzato (scelto a caso), campione dacqua.

MUESTRA: Parte representativa de un gran conjunto para estudiar las propiedades del conjunto. Por ejemplo una parte de una población de individuos, de órganos, de tejidos o líquidos; muestreo representativo, muestreo de agua.

PRØVE: En representativ del av en større enhet, brukt til å undersøke egenskapene til hele enheten. F.eks. en del av en populasjon, et individ, et organ, et vev eller en væske.

Was this helpful?
Ein Prozeß, der darin besteht, Teile einer Population auszuwählen, die diese Population repräsentativ wiedergeben. Diese Untergruppe wird Probe genannt.


SAMPLING: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

ECHANTILLONNAGE: Processus qui comprend la sélection déléments dune population afin de constituer un sous-ensemble de cette population appelé un échantillon.

CAMPIONAMENTO: Il procedimento che consiste nella scelta degli elementi di una popolazione per ottenere una sottopopolazione conosciuta come campione.

MUESTREO: Proceso que comprende la selección de elementos de una población con el fin de constituir un subconjunto de esta población llamada muestra.

PRØVETAKING: Prosessen der en velger ut deler av en populasjon ved tilfeldig utvalg for å danne en gruppe (prøve) som skal kunne representere hele populasjonen.

Was this helpful?
Jeder Apparat, mit dem man Proben nehmen kann.


SAMPLERS: Any device used to take a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ: Συσκευή ή οργανο που χρησιμοποιείται γιά την λήψη δειγμάτων. (βλ.λ).

ECHANTILLONNEUR: Dispositif servant à récolter un échantillon.

CAMPIONATORE: Qualsiasi dispositivo usato per raccogliere un campione.

MUESTRARIO: Dispositivo que sirve para coleccionar muestras.

PRØVETAKINGSUTSTYR: Enhver anordning som brukes til å ta prøver.

Was this helpful?
Mikrobenkulturen, die lebend als Futtermittelzusatz eingesetzt werden. Das "Wirtstier“ (die kultivierte Art) profitiert von einem verbesserten Gleichgewicht der mikrobiellen Intestinalflora. Es ist bisher nicht eindeutig geklärt, wie diese Bakterienflora im Darm funktioniert. Es ist jedoch bekannt, das sie Enzyme und Vitamine produzieren und zusätzlich den Schutz gegen Infektionskrankheiten erhöhen. Teilweise geschieht dies auch durch ihre Anwesenheit im Kulturwasser, in dem Konkurrenz (Platzhal


PROBIOTIC: A live microbial feed supplement where the host animal benefits by the improvement of the balance of its intestinal microbial flora. It is not yet clear how these bacterial flora function but it is known that they produces enzymes and vitamins in addition to enhancing protection against disease.

ΠΡΟΖΩΤΙΚΟ: Ζωντανό μικροβιακό τροφικό πρόσθετο το οποίο ο βελτιώνει το ισοζύγιο της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας του ξενιστή. Αν και η ακριβής δράση αυτής της χλωρίδας δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητή, είναι ωστόσο γνωστό πως χρησιμεύει επειδή παράγει ένζυμα και βιταμίνες καθώς και επειδή βοηθάει στην άμυνα ενάντια σε μολύνσεις.

PROBIOTIQUE: Supplément alimentaire constitué de micro-organismes vivants qui sert à améliorer l’équilibre de la flore intestinale de l’animal nourri. Le rôle de la flore bactérienne du système digestif n’est pas complètement élucidé, mais il est clair que ces micro-organismes produisent des enzymes et des vitamines et augmentent la protection contre les maladies.

PROBIOTICO: Un alimento contenete microbi vivi, dei quali l’ospite beneficia pe l’equilibrio della propria flora batterica intestinale. Non è ancora del tutto chiaro come questa flora batterica funzioni ma è noto che produce enzimi e vitamine , oltre a fornire protezione contro malattie.

PROBIÓTICO: Suplemento alimenticio microbiológico vivo por el que el animal huésped se beneficia de la mejora del equilibrio de la flora microbiana. No está claro aún como funciona esta flora bacteriana pero se conoce que producen enzimas y vitaminas además de mejorar la protección contra las enfermedades.

PROBIOTIKA: En levende mikrobiell fôrtilsetning der vertsdyrets tarmflora styrkes. Det er ikke klart hvordan disse bakteriefloraene virker, men det er kjent at de produserer enzymer og vitaminer i tillegg til å styrke motstandskraften mot sykdommer.

Was this helpful?
Signalkrebs, einheimisch im südlichen Nordamerika, wo er extensive in Zusammenhang mit der Reiskultur gezüchtet wird. Die Art wurde in Europa und China eingeführt und gilt als etabliert in natürlichen Gewässern, wobei sie teilweise einheimische Arten verdrängt. Sie wird auch extensiv gezüchtet (insbesondere in China). Die Art gedeiht bestens in gering fließenden Gewässern kommt aber auch stehenden Gewässern vor (viel Vegetation!). Die Art verträgt niedrige Sauerstoffgehalte (bis 3 mg/L) und tole


PROCAMBRUS CLARKII: Crayfish, native of southern North America where it is cultured extensively in ricefields. The species has been transferred to Europe and China where it either thrives in natural water bodies, partly replacing native species, or is extensively cultured (in particular in China). It dwells mainly in lotic waters, but is also found in lentic, vegetated waters. It is resistant to oxygen content as low as 3mn dm 3 and tolerant of a wide pH range. Once introduced into a water body, it out-c

PROCAMBRUS CLARKII: Ενδημικό είδος αστακού της Β. Αμερικής όπου καλλιεργείται εντατικά σε ορυζώνες. Έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη και την Κίνα (όπου καλλιεργείται επίσης εντατικά) και ευδοκιμεί συνήθως αντικαθιστώντας μερικά τους ντόπιους πληθυσμούς, Ζει συνήθως σε περιοχές με αυξημένη ροή υδάτων, απαντάται όμως και σε στάσιμα νερά με βλάστηση. Είναι ανθεκτικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου 3mn dm3 ενώ μπορεί να ανεχθεί μεγάλο εύρος διακύμανσης του pH. Μετά την εισαγωγή του σε κάποιο σύστημα, αντικαθιστ

PROCAMBRUS CLARKII: Ecrevisse native des régions méridionales de l’Amérique du Nord. Cultivée de façon extensive dans les rizières. Cette espèce a été transférée à l’Europe et la Chine ou elle prospère dans les corps d’eau naturel, remplaçant partiellement les espèces indigènes. Également cultivée de façon extensive en Chine. Habite généralement les eaux lotiques, mais se rencontre également dans les eaux lentiques avec beaucoup de végétation. Résiste à des taux faibles d’oxygène (3mn.dm3), et tolère une

PROCAMBRUS CLARKII: Crostaceo, gambero di fiume, nativo dell’America settentrionale dove è allevato nelle risaie. Questa specie è stata trasferita in Europa ed in Cina dove ha colonizzato le acque dolci sostituendosi parzialmente alle specie autoctone. Viene allevato con tecnologia estensiva, specialmente in Cina. Il suo habitat preferito sono le acque lotiche ma lo si trova anche in ambiente lentico, ricco di vegetazione. Resiste a basse concentrazioni di ossigeno e tollera ampie variazioni di pH. Una volta introd

PROCAMBARUS CLARKII: Cangrejo, nativo del sur de norteamérica donde se cultiva extensivamente en campos de arroz. La especie ha sido transferida a Europa y China en donde aparece en cursos naturales de agua, en parte reemplazando especies nativas, o se cultiva extensivamente (en China en particular). Habita especialmente en aguas lóticas aunque también se encuentra en aguas vegetativas. Es resistente a niveles de oxígeno tan bajos como 3mn dm3 y tolerantes a un amplio rango de pH. Una vez introducidos en

PROCAMBARUS CLARKII: Kreps som hører naturlig hjemme i det sørlig Nord Amerika der den oppdrettes ekstensivt i rismarker. Arten er blitt introdusert i Europa og Kina der den enten har utbredt seg i naturlige vannmasser, der den delvis har erstattet naturlige arter, eller oppdrettes ekstensivt (spesielt i Kina). Den lever hovedsakelig i lotisk vann, men finnes og i lentisk, begrodd vann. Tåler oksygennivåer så lave som 3 nm dm-, og er tolerant for et vidt pH-spekter. Når den settes ut i en naturlig vannmas

Was this helpful?
Ein Zwischenstadium bestimmter Cestoden (Bandwürmmer, z.B. Diphyllobotrium latum) zwischen der Onkosphäre und dem Plerocercid. Es entwickelt sich in der Leibeshöhle eines Copepoden, des 1. Zwischenwirtes.


PROCERCOID: A developmental stage, between the oncosphere larva and the plerocercoid stage, found in certain cestode parasites, e.g. Diphyllobothrium sp.

ΠΡΟΚΕΡΚΟΪΔΗΣ: Αναπτυξιακό στάδιο μεταξύ της ογκόσφαιρας και του πληροκερκοϊδούς σταδίου, που απαντάται στον κύκλο ορισμένων κεστωδών παρασίτων όπως π.χ. στο Diphyllobothrium sp.

PROCERCOλDE: Stade de développement, entre la larve oncosphère et le stade plérocercoïde se trouvant chez certains parasites cestodes. Il se développe à lintérieur de lhémocèle du copépode, hôte intermédiaire. Par ex. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Stadio di sviluppo, compreso tra lo stadio di larva oncosfera e quello di plerocercoide, tipico di alcuni cestodi parassiti; p.e. Diphyllobothrium sp.

PROCERCOIDE: Estado de desarrollo, entre la larva oncosfera y el estado plerocercoide que se encuentra en ciertos casos de parásitos cestodos, por ejemplo Diphyllothrium.

PROCERCOID LARVE: Utviklingsstadium hos enkelte bendelmark (Cestoda), f.eks. Diphyllobothrium sp.

Was this helpful?
Die Umwandlung von Energie in organisches Material durch einen Organismus, eine Population oder eine Gemeinschaft.


PRODUCTION: The assimilation of energy into organic materials by an organism, population or community.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η δέσμευση ενέργειας μέσω του σχηματισμού οργανικών υλικών από τον οργανισμό, τον πληθυσμό ή την βιοκοινωνία.

PRODUCTION: Lassimilation dénergie avec la formation de la matière organique par un organisme, une population ou une communauté.

PRODUZIONE: L’utilizzo di energia per la produzione di materia organica.

PRODUCCIÓN: Asimilación de energía con formación de la materia orgánica por un organismo, una población o comunidad.

PRODUKSJON: Omdanning av energi til organisk materiale i en organisme, en populasjon eller et samfunn.

Was this helpful?
Zuwachsrate an Körperstickstoff während einer bestimmten Wachstumsperiode und der Stickstoffaufnahme in dieser Wachstumsperiode.


PRODUCTIVE PROTEIN VALUE : Ratio of the difference between the body nitrogen at the end and the body nitrogen at the beginning of a growth period, and the nitrogen intake over the growth period.

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: Ο λόγος της διαφοράς του σωματικού αζώτου στο τέλος και στην αρχή μιας περιόδου προς την ποσότητα αζώτου που προσλήφθηκε σε όλη την περίοδο αυτή. Βλ. ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

PRODUCTIVITE PROTEINIQUE: Rapport entre le gain dazote corporel en fin dune période de croissance et lazote consommé pendant cette période.

UTILIZZAZIONE DELLE PROTEINE: La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

PRODUCTIVIDAD PROTEICA: Relación entre la ganancia de nitrógeno corporal para un periodo de crecimiento y el nitrógeno consumido durante este periodo.

PROTEINRETENSJON (PR): Forholdet mellom forskjellen i kroppsnitrogen fra begynnelse til slutt av fôringsperioden og nitrogeninntaket i løpet av fôringsperioden.

Was this helpful?
Produktionsrate der Biomasse, beschrieben als die Produktion im Laufe eines bestimmten Zeitraums.Brutto: Stoffwechselrate einschließlich aller Verluste (z.B. durch Respiration) während des Beobachtungszeitraumes.Netto: Rate der Anreicherung oder Produkion von neuem organischen Material oder von gespeicherter Energie, abzüglich der Verluste während des festgelegten Zeitintervalls.Primär: siehe auch Primärproduktion.


PRODUCTIVITY: Rate of production of biomass; expressed as production during a specific time interval. Gross: Rate of change in biomass including all losses including respiration during a specific time interval. Net: Rate of accumulation or production of new organic matter or stored energy, less losses, during a specific time interval.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ: Ρυθμός της παραγωγής βιομάζας, εκφραζόμενος ως παραγωγή ανά μονάδα χρόνου.Ολική: Ρυθμός μεταβολής σε βιομάζα, ο οποίος περιλαμβάνει και όλες τις απώλειες (όπως η αναπνοή) εντός ενός χρονικού διαστήματος. Καθαρή: Η ταχύτητα συσσώρευσης ή παραγωγής νέας οργανικής ύλης ή αποθηκευμένης ενέργειας, ύστερα από την αφαίρεση των απωλειών, σε μια χρονική περίοδο. Πρωτογενής: Βλ. Πρωτογενής παραγωγή.

PRODUCTIVITE: Taux de production, exprimée par période de temps unitaire.Globale: Changement observé dans la biomasse, y compris les pertes respiratoires, exprimé par période de temps unitaire.Nette: taux daccumulation ou de production de novo de la matière organique ou de lénergie stockée, sans prendre en compte les pertes, exprimé par période de temps unitaire.

PRODUTTIVITA: Livello di produzione di biomassa; espresso come produzione durante uno specifico intervallo di tempo. Produttività lorda: variazione della biomassa, inclusi i consumi catabolici, durante uno specifico intervallo di tempo. Produttività netta: differenza, tra livello di produzione (o accumulo) di nuova biomassa e consumi catabolici, durante uno specifico intervallo di tempo.

PRODUCTIVIDAD: Tasa de producción, expresada por periodo de tiempo unitario. Cambio observado en la biomasa, incluidas las perdidas respiratorias, expresada por periodo de tiempo unitario. Neta: tasa de acumulación o de producción de materia orgánica nueva o energía almacenada, sin tener en cuenta las pérdidas, expresada en periodo de tiempo unitario.

PRODUKTIVITET: Grad av biomasseproduksjon. Uttrykt som produksjon over et gitt tidsintervall. Brutto: Grad av forandring i biomasse inkludert alle tap medregnet respirasjon, over et gitt tidsintervall. Netto: Grad av akkumulering eller produksjon av nytt organisk materiale eller lagret energi, minus tap, over en gitt tidsperiode.

Was this helpful?
Cestodensegment mit Gonaden (meistens von beiden Geschlechtern), wird als reif bezeichnet, wenn die Gonaden voll entwickelt sind und als tragend, wenn sie voll mit Eiern sind.


PROGLOTTID: Differentiated segment of a cestode: termed mature when gonads are fully developed and gravid when the uterus is filled with ripe eggs.

ΠΡΟΓΛΩΤΤΙΔΑ: Διαφοροποιημένο μεταμερές κεστώδους. Θεωρείται ώριμο όταν οι γονάδες είναι πλήρως αναπτυγμένες και κυοφορούν όταν οι ωαγωγοί είναι γεμάτοι με ώριμα αυγά.

PROGLOTTIS: Chacun des segments différenciés dun ver cestode : appelé mature quand les gonades sont très développées et gravide quand lutérus est plein doeufs.

PROGLOTTIDE: Segmento differenziato di un cestode: definito "maturo" quando le gonadi appaiono completamente sviluppate e considerato "gravido" quando l’utero è colmo di uova prossime alla schiusa.

PROGLOTTIS: Cada uno de los segmentos diferenciados de un gusano cestodo: llamado maduro cuando las gónadas son muy desarrolladas y grávido cuando el útero esta lleno de huevos.

PROGLOTTIDER: Differensierte segmenter hos bendelmark (Cestoda). Betegnes som modne når gonadene er ferdig utviklet, og gravide når uterus (livmoren) er fylt med modne egg.

Was this helpful?
Die Vorhersage des Verlaufs oder der Entwicklung einer Krankheit.


PROGNOSIS: A forecast of the outcome of a disease.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ: Πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας ασθένειας.

PROGNOSTIQUE: Jugement porté sur lévolution dune maladie.

PROGNOSI: Previsione riguardante l’esito di uno stato patologico.

PRONÓSTICO: Predicción del desarrollo de una enfermedad.

PROGNOSE: Forutsigelse av hvorledes en sykdom vil forløpe.

Was this helpful?
Eine Infektion, die in Richtung auf ein Stadium hin fortschreitet, in dem der Wirt klinisch erkrankt.


PROGRESSIVE INFECTION: An infection which progresses to the stage where the host becomes clinically ill.

ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΣΗ: Μόλυνση ή οποία προχωρεί μέχρι το σημείο όπου ο ξενιστής καθίσταται κλινικά ασθενής.

INFECTION PROGRESSIVE: Une infection qui progresse jusquà ce que le patient soit cliniquement malade.

INFEZIONE PROGRESSIVA: Infezione che progredisce fino allo stadio in cui l’individuo colpito, presenta uno stato patologico clinico.

INFECCIÓN PROGRESIVA: Infección que progresa hasta que el paciente esté clínicamente enfermo.

PROGRESSIV INFEKSJON: En infeksjon som utvikler seg til det stadiet der verten blir klinisk syk.

Was this helpful?
Der mittlere Darmabschnitt verschiedener Tiergruppen.


PROCTODERM: The midgut of certain groups, which ends with the anus.

ΠΡΩΚΤΟΔΕΡΜΑ: Το μέσο έντερο ορισμένων ζώων, που καταλήγει στον πρωκτό.

PROCTODERM: Une partie de lintestin qui se termine avec lanus.

PROCTODERMA: Intestino medio di certi gruppi, che termina con l’ano.

PROCTODERMA: Parte del intestino que se termina con el ano, fase de desarrollo del recto en el feto.

PROKTODERM: Midttarmen hos enkelte grupper, ender i anus.

Was this helpful?
Ein Hypophysenhormon (Peptidhormon), welches von der Hypophyse der Vertebraten sekretiert wird. Der Name leitet sich von der Funktion ab, die dieses Hormon beim Säugen (Laktation) der Warmblüter spielt. In Fischen kann es für die maternale Brutpflege und das damit einhergehende Verhalten von Bedeutung sein, wobei es mit Intermedin (Hypophysenhormon) zusammenwirkt, das bei bestimmten Fischen wie Fundulus die Bildung von Melanin in den Melanophoren fördert und zur Tarnfärbung der Schuppen beiträgt


PROLACTIN: Peptide hormone secreted by the pituitary gland of vertebrates. The name derives from the role that it plays in the stimulation of lactation in mammals. In fishes it may play a role in maternal brooding and related behaviour and acts in concert with intermedin, a melanocyte-stimulating pituitary hormone, in promoting specific coloration of scales for camouflage (e.g. in Fundulus).

ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ: Ορμόνη εκκρινόμενη από την υπόφυση των σπονδυλωτών. Το όνομά της προέρχεται από τον ρόλο που παίζει στην διέγερση του θηλασμού στα θηλαστικά. Στα ψάρια πιθανόν σχετίζεται με την επώαση από τα θηλυκά και δρά σε συνδυασμό με την ιντερμεδίνη, μια ορμόνη της υπόφυσης που διεγείρει τα μελανοκύτταρα, που προδίδουν ειδικούς χρωματισμούς στα λέπια με στόχο την παραλλαγή (όπως π.χ. στο γένος Fundulus).

PROLACTINE: Hormone peptidique secretée par la glande pituitaire chez les Vertébrés. Le nom de prolactine reflète le rôle joué par cette hormone chez les mammifères; cest-à-dire la stimulation de la lactation. Chez les poissons il est probable quelle joue un rôle dans la régulation du comportement de la reproduction. Elle agit également de concert avec lintermédine dans la déposition de la mélanine dans les mélanophores de certains poissons, tel leFundulus.

PROLATTINA: Ormone peptidico secreto dalla ghiandola pituitaria dei vertebrati. Il suo nome, è legato al ruolo che gioca nella stimolazione della secrezione del latte nei mammiferi. Nei pesci è coinvolto nell’osmoregolazione e può essere coinvolto nella protezione materna delle uova e in comportamenti analoghi, agisce in sinergia con l’intermedina, ormone pituitario melanotropo, responsabile della colorazione mimetica (p.e. in Fundulus).

PROLACTINA: Hormona peptídica secretada por la glándula pituitaria en los Vertebrados. El nombre prolactina refleja el papel que juega esta hormona en los mamíferos, es decir estimulación de la lactancia. En peces es probable que juege un papel en la regulación del comportamiento de reproducción. Se trata también de coordinación con la intermidina en la deposición de la melanina en los melanóforos de ciertos peces, por ejemplo Fundulus.

PROLAKTIN: Peptidhormon som skilles ut fra hypofysen hos virveldyr (vertebrater). Navnet stammer fra pattedyrfysiologi der hormonet stimulerer melkeproduksjon. Viktig hormon for opprettholdelse av vann- og saltbalanse hos fisk i ferskvann. Hos atlantisk laks er det en nedgang i plasmanivået av prolaktin under smoltifiseringen. Prolaktin virker også i lag med intermedin (melanocyttstimulerende hypofysehormon) ved utvikling av spesifikke fargedrakter.

Was this helpful?
Teilungsbedingte Zunahme der Anzahl der Zellen oder der Organismen durch Reproduktion.


PROLIFERATION: An increase in the numbers of cells or organisms by reproduction.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ: Αύξηση του αριθμού κυττάρων ή οργανισμών μέσω αναπαραγωγής.

PROLIFERATION: Augmentation des nombres de cellules ou dorganismes provoquée par reproduction.

PROLIFERAZIONE: Incremento del numero di cellule o di organismi a causa della riproduzione.

PROLIFERACIÓN: Aumento de número de células o de organismos provocada por la reproducción.

PROLIFERASJON: Økning i antall celler eller organismer ved reproduksjon.

Was this helpful?
Eine bedeutende Salmoniden befallende Krankheit, die Veränderungen der Niere verursacht. Sie erinnert an BKD, der Erreger ist aber ein myxospores Protozoon. Verluste durch diese Krankheit treten gewöhnlich bei Temperaturstreßsituationen auf, was die Behandlung nicht erleichtert.


PROLIFERATIVE KIDNEY DISEASE; PKD: An important, temperature- dependent disease affecting salmonids, caused by a myxsosporeanean protozoan, and producing gross changes in the kidney. Heavy losses from this disease usually arise after handling or because of the presence of other stress factors, thus making administration of treatment difficult.

ΕΚΦΥΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: Σημαντική ασθένεια που προσβάλλει τα σολομοειδή, προκαλώντας μεγάλες αλλοιώσεις στο ήπαρ που οφείλονται σε ένα μυξοσποριακό πρωτόζωο. Σημαντικές απώλειες από την ασθένεια παρατηρούνται συνήθως μετά από χειρισμούς ή άλλους καταπονητικούς παράγοντες και επομένως η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής είναι δύσκολη. Εξαρτάται από την θερμοκρασία.

MALADIE PROLIFERANTE DU REIN (MPR): Maladie importante des salmonidés provoquant des grosses altérations du rein. Les symptômes sont semblables à ceux de lInfection Bactérienne Rénale, mais lagent responsable est un protozoaire myxosporidé. Des mortalités importantes dues à cette maladie ont lieu lors de la manipulation des poissons ou en présence de facteurs stressants. Ceci rend difficile ladministration dun traitement.

MALATTIA PROLIFERATIVA DEL RENE: Importante malattia, dipendente dalla temperatura, che colpisce i salmonidi; è causata da un protozoo mixosporide, che induce seri problemi renali. Elevate perdite per questa patologia, vengono solitamente segnalate in seguito a manipolazione degli individui o in presenza di altri fattori stressanti.

ENFERMEDAD PROLIFERATIVA DEL RIÑÓN : Importante enfermedad de salmónidos que provoca grandes alteraciones del riñón. Los síntomas son parecidos a los de la Infección Bacteriana Renal, pero el agente responsable es un protozoo mixoesporidio. La mortalidades más importantes debidas a esta enfermedad tienen lugar durante la manipulación de peces o en presencia de factores estresantes, lo que dificulta el tratamiento.

PROLIFERATIV NYRESYKE (PKD): Viktig temperaturavhengig sykdom som rammer laksefisk, forårsaket av en myxosporidie tilhørende slekten Sphaerospora. Skaper store forandringer i nyren. Sykdommen kan bryte ut med påfølgende store tap etter håndtering eller andre stressituasjoner, noe som vanskeliggjør behandling.

Was this helpful?
Die Vorderniere oder Kopfniere der Fische und Amphibien.


PRONEPHROS: The fore-kidney , or "head kidney" of fishes and amphibians.

ΠΡΟΝΕΦΡΟΣ: Ο πρόνεφρος ή "πρόσθιο τμήμα του νεφρού" των ψαριών και αμφιβίων.

PRONEPHROS: Rein primitif antérieur des poissons et des amphibiens.

PRONEFRO: Rene presente solo allo stadio larvale di pesci e anfibi.

RIÑÓN PRIMARIO (PRONEFROS): Riñón primitivo anterior de peces y de anfibios.

PRONEPHROS: Det tidligste (og fremre) nyreanlegget. Tilbakedannes vanligvis fullstendig. Finnes i voksne individer hos enkelte slimåler (Myxine).

Was this helpful?
Die Vermehrung jedes Organismus durch jegliche Methode vom elterlichen Bestand.


PROPAGATION: The multiplication of organisms by any method from the parent stock.

ΔIΑΔΟΣΗ: Ο πολλαπλασιασμός οργανισμών με oποιαδήποτε μέθοδο από το πατρικό απόθεμα.

PROPAGATION: Multiplication des organismes, par toutes méthodes, à partir de parents géniteurs.

PROPAGAZIONE: Moltiplicazione di un organismo con qualsiasi modalità a partire dal ceppo progenitore.

PROPAGACIÓN: Multiplicación de organismos, mediante cualquier método, a partir de parientes genitores.

PROPAGASJON (FORPLANTNING): Formering av en organisme ved hvilken som helst metode.

Was this helpful?
Die Vorbeugung von Krankheiten oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder die Ausbreitung von Krankheiten verhindern.


PROPHYLAXIS: A prevention of disease or measures preventing the development or spread of disease.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Η αποτροπή μιας ασθένειας ή μέτρα για την παρεμπόδιση της ανάπτυξης ή της εξάπλωσης μιας ασθένειας.

PROPHYLAXIE: Ensemble des mesures destinées à empêcher lapparition ou la propagation dune maladie.

PROFILASSI: Prevenzione delle malattie; misure preventive contro lo sviluppo e la diffusione delle malattie.

PROFILAXIS: Conjunto de medidas que tienen como objetivo impedir la aparición o la propagación de una enfermedad.

PROFYLAKSE: Sykdomsforebyggende tiltak, eller forholdsregler for å hindre spredning eller utbrudd av en sykdom.

Was this helpful?
Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be


PROTANDRY: In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditism occurs in 18 families of fish and is widespread in invertebrates; example species of aquacu

ΠΡΩΤΑΝΔΡΙΑ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

PROTANDRIE: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

PROTERANDRIA: Ciclo biologico di alcune specie nel quale il singolo individuo muta di sesso nel corso della propria vita passando dal sesso maschile a quello femminile (es: orata).

PROTANDRIA: Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

PROTANDRI: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

Was this helpful?
Ein Enzym, das Proteine spaltet.


PROTEASE: An enzyme which digests protein.

ΠΡΩΤΕΑΣΗ: Ενζυμο που διασπά πρωτεΐνες.

PROTEASE: Enzyme protéolytique; enzyme qui digère les protéines.

PROTEASI: Enzima proteolitico.

PROTEASA: Enzima que digiere las proteínas.

PROTEASE: Enzym som bryter ned proteiner.

Was this helpful?
Eine der zahlreichen natürlichen komplexen Polymeren aus Aminosäuren, die die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und gelegentlich Schwefel, Phosphor oder andere Elemente enthalten.


PROTEIN: Complex, naturally-occurring, polymers comprised of amino acids joined by peptide linkages.

ΠΡΩΤΕΪΝΗ: Φυσικά παραγόμενο σύνθετο πολυμερές αποτελούμενο από αμινοξέα (βλ.λ) που συνδέονται με πεπτιδικούς δεσμούς.

PROTEINE: Polymères complexes naturels composés dacides aminés unis par des liaisons peptidiques.

PROTEINA: Catena di aminoacidi uniti fra loro da legami peptidici.

PROTEÍNA: Complejos polímeros naturales compuestos de amino ácidos unidos por uniones peptídicas.

PROTEIN: Naturlig forekommende komplekse poylmerer, som er bygget opp av aminosyrer festet sammen via peptidbindinger.

Was this helpful?
Verhältnis von Gewichtszunahme zu Proteinverbrauch über eine bestimmte Zeitspanne.


PROTEIN EFFICIENCY RATIO: The ratio between gain in body weight to amount of protein consumed over a certain period of time.

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο λόγος αύξησης του σωματικού βάρους προς την ποσότητα της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε σε μιά ορισμένη χρονική περίοδο.

TAUX DE CONVERSION PROTEINE: Le rapport entre le gain de poids corporel à la quantité de protéines absorbées pendant une période donnée.

RAPPORTO DI EFFICIENZA PROTEICA (PER): Rapporto tra incremento ponderale corporeo e consumo proteico durante un certo periodo di tempo, ossia tra guadagno totale in peso e quantità totali di proteine ingerite nello stesso periodo.

TASA DE CONVERSIÓN PROTEICA: Relación entre el incremento de peso corporal y la cantidad de proteínas absorbidas durante un periodo dado.

PER (“PROTEIN EFFICIENCY RATIO”): Forholdet mellom økning i kroppsvekt og mengden protein som er konsumert over en gitt tidsperiode.

Was this helpful?
Der Anteil an Proteinen (Stickstoff), der von einem Tier im Verhältnis zur Gesamtmenge an aufgenommenen Proteinen genutzt wird; wird auch als produktiver Proteinwert (c.f.) bezeichnet; das Verhältnis von aufgenommenem Protein und dem davon für Energie und Wachstum genutzten Protein.


PROTEIN UTILIZATION: The proportion of protein (nitrogen) retained by an animal over the total protein (nitrogen) consumed. Also called productive protein value. The relationship of protein fed to that used for energy and growth.

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Το ποσοστό της πρωτεΐνης (αζώτου) που κατακρατείται από ένα ζώο επί της συνολικής πρωτεΐνης (αζώτου) που καταναλώθηκε. Ονομάζεται επίσης συντελεστής παραγωγής πρωτεϊνών (βλ.λ). Η σχέση της πρωτεΐνης που καταναλώθηκε προς την πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε για ενέργεια και αύξηση.

UTILISATION DES PROTEINES: Le rapport entre la quantité de protéine (azote) assimilée par un animal et la quantité totale de protéine (azote)consommée. Le rapport entre la quantité de protéine distribuée avec les aliments et la quantité de protéine utilisée aux fins énergétiques et pour la croissance. Syn. Production protéique.

UTILIZZAZIONE NETTA DELLE PROTEINE (NPR): La composizione aminoacidica delle proteine ne determina l’utilizzabilità. Il primo biologo che dette la dimostrazione dell’esistenza di cospicue differenze tra il valore trofico delle sostanze proteiche fu Magendic (1841), il quale dimostrò che la gelatina non poteva sostituire la carne nella dieta del cane, mentre Escher (1876) scopriva che il valore trofico della gelatina aumentava con l’aggiunta di tirosina.Il valore trofico o Valore Biologico (VB) delle proteine si determina calcolando il r

UTILIZACIÓN DE PROTEÍNAS: La relación entre la cantidad de proteínas (nitrógeno) asimiladas por un animal y la cantidad total de proteínas (nitrógeno) consumidas. La relación entre la cantidad de proteínas distribuidas con los alimentos y la cantidad de proteínas utilizadas con fines energéticos y por el crecimiento. Producción proteica.

PROTEINUTNYTTELSE: Forholdet mellom økning i kroppsprotein (-nitrogen) og proteinmengden (nitrogen) som er konsumert over en gitt tidsperiode. Også kalt proteinretensjon. Forbindelsen mellom protein som er spist og det som er brukt i anabolske (vekst) og katabolske (energi) prosesser.

Was this helpful?
Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be


PROTOGYNY: In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditism occurs in 18 families of fish and is widespread in invertebrates; example species of aquacu

ΠΡΩΤΟΓΥΝΙΑ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

PROTOGYNIE: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

PROTEROGINIA: Ciclo biologico di alcune specie nel quale il singolo individuo muta di sesso nel corso della propria vita passando dal sesso femminile a quello maschile (es: cernia).

PROTOGINIA: Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

PROTOGYNI: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

Was this helpful?
Eigenständige Gruppe einzelliger eukaryoter Organismen.


PROTOZOA: Ubiquitous group of unicellular eukaryotic organisms.

ΠΡΩΤΟΖΩΑ: Πανταχού παρούσα ομάδα μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών.

PROTOZOAIRES: Groupe cosmopolite comprenant des organismes unicellulaires eucaryotiques.

PROTOZOI: Gruppo ubiquitario di organismi unicellulari eucarioti.

PROTOZOOS: Grupo ubicuo que incluye organismos unicelulares eucarióticos.

PROTOZOA (ENCELLEDYR): Allestedsnærværende gruppe bestående av encellede eukaryote organismer.

Was this helpful?
Larvale Stadien zwischen dem Nauplius- und dem Mysis-Stadium bei bestimmten Crustaceen; normalerweise sieben Paar Anhänge besitzend.


PROTOZOEA: Larval stages between the nauplius and mysis in certain crustaceans, e.g. crabs; usually have seven pairs of appendages.

ΠΡΩΤΟΖΩΗ (=Πρωτοζωΐα): Προνυμφικά στάδια μεταξύ του ναυπλίου και της μύσιδας στα καρκινοειδή, π.χ. καβούρια. Συνήθως φέρουν επτά ζεύγη εξαρτημάτων.

PROTOZOE: Stade larvaire des crustacés situé entre les stades nauplius et mysis; il porte sept paires dappendices.

PROTOZOEA: Stadio larvale, intermedio tra nauplio e mysis, di alcuni crostacei (p.e. granchi), dotato di sette paia di appendici.

PROTOZOEA: Estado larvario de crustáceos entre el estado nauplio y misis; lleva siete pares de apéndices.

PROTOZOEA: Larvestadium mellom nauplius og mysis hos enkelte krepsdyr, f.eks. krabber. Har vanligvis syv par med bein.

Was this helpful?
Chemische Substanz, die Protozoen tötet oder deren Wachstum inhibiert. Werden benutzt um Krankheiten, die durch Protozoen verursacht werden, zu bekämpfen oder zu verhindern.


ANTIPROTOZOAL AGENT: Chemical agents that kill or inhibit protozoal growth, used to prevent or treat diseases caused by protozoans.

ΑΝΤIΠΡΩΤΟΖΩIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Χημική δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την αύξηση πρωτοζώων. Χρησιμοποιείται για να προλαμβάνει ή να θεραπεύει ασθένειες που οφείλονται σε πρωτόζωα.

AGENTS ANTIPROTOZOAIRES: Agents chimiques qui tuent les protozoaires ou inhibent leur développement. Employés afin de prévenir ou de traiter les maladies provoquées par les protozoaires.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agente chimici che uccide o inibisce la crescita dei protozoi, usato per impedire o trattare le malattie causate dai protozoi.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agentes químicos que matan los protozoos o inhiben su desarrollo. Empleados con el fin de tratar o prevenir las enfermedades provocadas por los protozoos.

MIDLER MOT PROTOZOER: Kjemiske substanser som hemmer veksten av- eller dreper protozoer og som benyttes for å bekjempe eller forhindre sykdommer forårsaket av protozoer.

Was this helpful?
Am nächsten; an der Basis.


PROXIMAL: Nearest; basal.

ΕΓΓΥΣ: Κοντινός, παρά την βάση. Πρβλ. Απω.

PROXIMAL: Le plus près, basal.

PROSSIMALE: La più vicina; basale.

PRÓXIMO: El más cerca, basal.

PROKSIMAL: (Proximus, lat. = nærmest) Betyr i anatomiske studier nærmere et organ eller nærmere kroppens midtakse. Jfr. distal.

Was this helpful?
Diejenigen Organismen, die im Sand leben oder durch ihn hindurchwandern; betrifft die Interstitialflora und -fauna.


PSAMMON: Those organisms living in, or moving through, sand; the interstitial flora and fauna.

ΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν εντός, ή κινούνται εντός , της άμμου. Η χλωρίδα και πανίδα των διακένων.

PSAMMON: Ensemble des organismes vivant se déplaçant dans le sable; la faune et la flore interstitielles.

PSAMMON: Organismi che vivono o si muovono tra la sabbia; flora e fauna interstiziali.

PSAMMON: Conjunto de organismos vivos que se desplazan en la arena; fauna y flora intersticial.

PSAMMON: Organismene som lever i eller beveger seg gjennom sand. Interstitial (lever i porer) flora og fauna.

Was this helpful?
Der Rest des ersten Kiemenbogens der Fische, der oftmals keine respiratorische Funktion besitzt und dem eine hormonale oder Karbonatsekretion zugeschrieben wird. Die Pseudobranchien sind reich an Karbonanhydrasen.


PSEUDOBRANCH: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ: Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIE: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANCHIA: Vestigio del primo arco branchiale dei pesci, che spesso non ha una funzione respiratoria, mentre può essere coinvolto in fenomeni di attivazione ormonale (osmoregolazione) o di regolazione del metabolismo della CO2 (le pseudobranchie presentano elevate concentrazioni di anidrasi carbonica).

PSEUDOBRANQUIA: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANCH: Hos fisk, restene av den tilbakedannede forste gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

Was this helpful?
Siehe PSEUDOBRANCHIE. (Der Rest des ersten Kiemenbogens der Fische, der oftmals keine respiratorische Funktion besitzt und dem eine hormonale oder Karbonatsekretion zugeschrieben wird. Die Pseudobranchien sind reich an Karbonanhydrasen.).


PSEUDOBRANCHIUM: In fish, the remnant of the first gill arch which often does not have a respiratory function and is thought to be involved in hormonal activation or carbonaceous secretion. The pseudobranch is rich in carbonic anhydrase.

ΨΕΥΔΟΒΡΑΓΧΙΟ (2): Στα ψάρια τo υπόλειμμα του πρώτου βραγχιακού τόξου, το οποίο συχνά δεν επιτελεί αναπνευστική λειτουργία και το οποίο ενδέχεται να έχει σχέση με ορμονική ενεργοποίηση της ανθρακικής έκκρισης. Το ψευδοβράγχιο είναι πλούσιο σε ανθρακική ανυδράση.

PSEUDOBRANCHIES: Chez les poissons, le reste de la première arche branchiale qui ne joue souvent pas de rôle respiratoire, mais qui est vraisemblablement impliqué dans le contrôle endocrine de la sécrétion carbonique, et qui est riche en anhydrase carbonique.

PSEUDOBRANCHIA SPIRACOLARE: Vestigio del primo arco branchiale dei pesci, che spesso non ha una funzione respiratoria, mentre può essere coinvolto in fenomeni di attivazione ormonale (osmoregolazione) o di regolazione del metabolismo della CO2 (le pseudobranchie presentano elevate concentrazioni di anidrasi carbonica).

PSEUDOBRANQUIO: En peces, el resto del primer arco branquial que no juega a menudo ningún papel respiratorio, pero que está implicado en el control endocrino de la secreción carbónica, que es rica en anhidrasa carbónica.

PSEUDOBRANCHIUM: Hos fisk, restene av den tilbakedannede forste gjellbuen. Har ingen respiratorisk funksjon, men er trolig innblandet i hormonell aktivering eller utskillelse av karbonholdige stoffer. Pseudobranchen inneholder mye karbonanhydrase.

Was this helpful?
Partikuläre Substanz, die aktiv von Filtrierern aus dem Filterstrom abgetrennt und wieder abgestoßen wird; gewöhnlich geschieht dies durch die Ingestionsöffnung (z.B. bei Muscheln und Austern).


PSEUDOFAECES: Particulate matter that is collected and then rejected by filter feeders, usually through the inhalant aperture, e.g. oysters.

ΨΕΥΔΟΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Σωματιδιακή ύλη που έχει διαχωριστεί από την αρχικά συλλεγείσα τροφή και έχει απορριφθεί από τους διηθηματοφάγους (π.χ. στρείδια) συνήθως από το εισροφητικό άνοιγμα.

PSEUDOFECES: Matière particulaire séparée de certaines particules captées par les animaux filtreurs et rejetées sous forme de petits amas enrobés de mucus, par lorifice inhalant.

PSEUDOFECI: Sostanze particolate che viengono prima raccolte e poi eliminate da molluschi filtratori, normalmente dal sifone inalante; p.e. ostriche.

PSEUDOHECES: Materia particular separada de ciertas partículas captadas por los animales filtrantes y excretada en forma de pequeños conglomerados de mucus, por el orificio inhalante.

PSEUDOFECES: Partikulært materiale som tas opp og spyttes ut igjen av filterspisere, vanligvis gjennom pusteapparater (f.eks. østers).

Was this helpful?
Eine akute bis subakute hämorrhargische, systemische bakteriologische Erkrankung, die von Arten der Gattung Pseudomonas hervorgerufen wird. Alle Fischarten und ihre Altersgruppen sind zu jeder Jahreszeit für diese Infektionskrankheit anfällig. Ausbrüche sind während des Frühjahrs besonders häufig und führen zu erheblichen Verlusten in der Aquakultur. Epidemien können durch Antibiotika bekämpft werden, vorausgesetzt, daß eine Resistenz gegen die eingesetzten Mittel, die sich schnell aufbauen kann


PSEUDOMONADAL SEPTICAEMIA: An acute to subacute haemorrhagic systemic bacterial disease caused by members of the genus Pseudomonas. All species and ages of fish are susceptible during any season of the year. Springtime outbreaks are however quite frequent and losses are usually significant. Outbreaks can be controlled by systemic antibacterials, if resistance, which can occur rapidly, has not developed.

ΣΗΨΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ: Οξεία έως υποξεία αιμορραγική, συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από μέλη του γένους Pseudomonas. Ολα τα είδη και οι ηλικίες ψαριών είναι ευάλωτα κατά την διάρκεια όλων των εποχών του χρόνου. Ανοιξιάτικες εξάρσεις συμβαίνουν αρκετά συχνά και προκαλούν σημαντικές απώλειες. Οι εξάρσεις είναι δυνατόν να ελεγχθούν με συστημικά αντιβακτηριακά, αν δεν έχει αναπτυχθεί αντίσταση, η οποία μπορεί να αποκτηθεί ταχέως.

SEPTICEMIE PSEUDOMONADALE: Infection systémique bactérienne aiguë ou subaiguë provoquée par les bactéries du genre Pseudomonas. Les poissons de toutes espèces et tous âges sont prédisposés à cette maladie à tous moments de lannée. Des manifestations épidémiques sont fréquentes au printemps avec des pertes souvent assez lourdes; elles sont contrôlées à laide dagents antibactériens systémiques, dans les cas où une résistance à ces agents ne sest pas développée; une telle résistance peut se développer rapidement.

SETTICEMIA DA PSEUDOMONADACEE: Batteriosi (acuta o subacuta) sistemica emorragica, causata da alcune specie del genere Pseudomonas. Qualsiasi specie ittica, di qualsiasi età, può venir colpita in ogni stagione. Le epidemie primaverili sono le più frequenti e le più dannose. Le manifestazioni epidemiche possono essere contenute con luso di antibatterici, anche se in breve periodo si può sviluppare una forma di antibiotico-resistenza.

SEPTICEMIA PSEUDOMONADAL: Infección sistémica bacteriana aguda o subaguda provocada por las bacterias del género Pseudomonas. Los peces de todas especies y todas edades pueden contraer esta enfermedad en todo momento del año. Las manifestaciones epidémicas son frecuentes en primavera con pérdidas a menudo muy importantes; son controladas mediante agentes antibacterianos sistémicos, en el caso de que no se desarrolle una resistencia a estos agentes aunque tal resistencia puede desarrollarse rápidamente.

INFEKSJONER MED PSEUDOMONAS SPP.: Akutt til subakutt hemoragisk systemisk sykdom forårsaket av bakterier i slekten Pseudomonas. Alle arter og stadier av fisk er mottakelige gjennom hele året, men tapene er størst om våren. Utbrudd kan behandles med systemiske antibakerieller dersom resistens ikke er utviklet.

Was this helpful?
Zystenartiges Stadium oder Struktur, die oftmals zahlreiche Zellen eines protozoischen Parasiten enthält; die Wand oder die äußere(n) Membran(en) wird von der Wirtszelle gebildet, und nicht durch den interzellulären Parasiten des Wirtes selbst; der Ausdruck wird auch für den Rückstand der Gametozyten einiger Gregarinen gebraucht.


PSEUDOCYST: Cyst-like stage or structure, often containing numerous cells of a protozoan parasite, the wall or outer membrane(s) of which has (have) been formed by the host, not by the host«s intracellular parasite;

ΨΕΥΔΟΚΥΣΤΗ: Κυστόμορφο στάδιο ή δομή, που περιέχει συχνά πολλά κύτταρα ενός παρασιτικού πρωτοζώου, το τοίχωμα ή η (οι) εξωτερική(ές) μεμβράνη(ες) του οποίου έχει (έχουν) σχηματισθεί από τον ξενιστή και όχι από το ενδοκυτταρικό παράσιτο του ξενιστή.

PSEUDOKYSTE: Stade ou structure dun parasite protozoaire qui ressemble à un kyste. Le pseudokyste comporte plusieurs cellules du parasite entourées dun paroi ou de membranes dont lorigine est la cellule hôte et non le parasite intracellulaire.

OOCISTI: Stadio o struttura simile a una cisti, spesso contenente numerose cellule di un protozoo parassita. La membrana esterna, è costituita dallepitelio dellorgano (situato nel corpo dellospite) in cui si incista.

PSEUDOQUISTE: Estado o estructura de un parásito que es similar a un quiste. El pseudoquiste incluye varias células de parásitos rodeados de una pared o membranas cuyo origen es la célula huésped y no el parásito intracelular.

PSEUDOCYSTE: Cystelignende stadium eller struktur. Inneholder ofte store mengder parasittiske protozoer (encelledyr). Da er den ytre membranen i cysten dannet av verten, ikke av parasitten.

Was this helpful?
PUFA: MEHRFACH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN; nach engl. poly unsaturated fatty acids.Fettsäuren mit 18 (oder mehr) Kohlenstoffatomen und 2 (oder mehr) Doppelbindungen. Diese Lipide sind während der ersten Entwicklungsstadien vieler mariner Fische und Muschellarven äußerst wichtig.


PUFA: Poly unsaturated fatty acids: fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

PUFA: ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

AGPI: Acides gras polyinsatures: Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

P.U.F.A.: Vedi ACIDI GRASSI POLINSATURI. (Acidi grassi (lipidi) costituiti da 18 o più atomi di carbonio e contenenti 2 o più doppi legami (legami insaturi). Questi lipidi, sono considerati molto importanti per le prime fasi di sviluppo di pesci e molluschi.)

AGPI: Ver Ácidos grasos poli-insaturados, se conocen sobre todo por sus siglas en inglés (PUFA).

PUFA: FLERUMETTEDE FETTSYRER. Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr. To viktige former er DHA (22:6 n-3) og EPA (20:5 n-3).

Was this helpful?
Eine Chemikalie, die den pH-Wert in einem bestimmten Bereich hält, indem sie Wasserstoffionen abgibt oder aufnimmt.


BUFFER: A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοiόντα.

TAMPON: Substance chimique utilisée afin de maintenir le pH dans une gamme étroite autour du pH désiré en émettant ou absorbant des ions hydrogène.

TAMPONE: Una soluzione chimica che viene utilizzata per mantenere il pH ad un valore definito, all’interno di un ristretto intervallo. Il meccanismo avviene mediante cattura o rilascio di protoni.

TAMPÓN: Sustancia química utilizada para mantener el pH en un rango estrecho de pH deseado emitiendo o absorbiendo hidrógeno.

BUFFER: Kjemikalie brukt til å opprettholde pH innen et avgrenset område ved å ta opp eller sette fri hydrogenioner.

Was this helpful?
Ein mechanisches Gerät, welches hauptsächlich zum Transport von Flüssigkeiten eingesetzt wird; eine Pumpe saugt Flüssigkeiten zuerst an und stößt diese dann aus. Es gibt eine Vielzahl von Pumpentypen und -formen, die unterschiedliche Technologien anwenden. Siehe auch SAUGPUNMPE und KREISELPUMPE.


PUMP: A mechanical device used primarily for the movement of fluids; a pump draws in and then discharges fluids. There are a variety of types and forms which employ different technologies, e.g. suction and compression.

ΑΝΤΛIΑ: Μηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται για την κίνηση των ρευστών. Αντλεί και διανέμει ρευστά. Υπάρχει ποικιλία τύπων αντλιών που αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες π.χ. αναρροφηση και συμπίεση.

POMPE: Système mécanique servant à déplacer des fluides; une pompe par aspiration et propulsion. Il existe des différentes variétés de pompes exploitant des principes divers; aspiration et compression par exemple.

POMPA: Apparecchiatura meccanica per il movimento dei fluidi; una pompa aspira e spinge i fluidi. Esistono diverse tipologie di funzionamento, p.e. pompe aspiranti e pompe aspiranti-prementi. Vedi anche POMPE ASPIRANTI e POMPE CENTRIFUGHE.

BOMBA: Sistema mecánico que sirve para desplazar fluidos; una bomba aspira y propulsa. Existen diferentes variedades de bombas basándose en diversos principios; aspiración y compresión por ejemplo.

PUMPE: Mekanisk anordning hovedsakelig for å flytte væsker. En pumpe drar inn og tømmer ut en væske. Det finnes en mengde ulike typer (f.eks. stempel-, mammut-, tannhjuls-, vinge-, ejektor- og sentrifugalpumper) som utnytter ulike teknologier avhengig av vannmengde og løftehøyde.

Was this helpful?
Die Pumpkapazität wird in SI-Einheiten Kubikmeter pro Stunde (m3/h) sowohl für Flüssigkeiten, als auch für Gase ausgedrückt.


PUMPING CAPACITY: The amount of fluid that can be moved by a pump in a stated time interval, usually expressed in cubic metres per hour.

ΑΝΤΛΗΣΗΣ IΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η ποσότητα του αερίου ή του υγρού που είναι σε θέση να μετακινήσει μια αντλία σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως εκφράζεται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα.

CAPACITE DE POMPAGE: Quantité de fluide qui peut être véhiculé par une pompe, par unité de temps. Souvent exprimé en m cube/heure.

CAPACITA DI POMPAGGIO: Quantità di fluido che può essere aspirata in un intervallo di tempo, espresso in metri cubi per ora.

CAPACIDAD DE BOMBEAR: Cantidad de fluido que puede ser movida por una bomba, por unidad de tiempo. A menudo expresada en m cúbicos/hora.

PUMPEKAPASITET: Mengden væske som kan forflyttes av en pumpe i løpet av et bestemt tidsintervall, vanligvis uttrykt som kubikkmeter per time.

Was this helpful?
Ein kleiner Abszeß in der Haut.


PUSTULE: A small abscess in the skin.

ΕΚΦΥΜΑ, ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Ενα μικρό απόστημα στο δέρμα.

PUSTULE: Petit soulèvement inflammatoire de la peau, qui devient purulent.

PUSTOLA: Piccolo ascesso nella pelle.

PÚSTULA: Pequeño absceso en la piel.

PUSTEL: Liten byll i huden.

Was this helpful?
Fische mit symbiotischer Lebensweise, die die Ektoparasiten von Wirtsfischen durch Wegfraß eliminieren. Ein Beispiel für diese Symbiose in der Aquakultur sind die Goldbrassen (Ctenolabrus sp, der Familie Labridae zugehörig), die bei Lachsen die Wasserläuse (z.B. die Gattungen Lepeophtheirus und Caligus) abfressen.


CLEANER FISHES: Fishes of the family Labridae that exhibit a symbiotic relationship, by removing ectoparasites and cleaning lesions from a host fish. An example of this symbiosis in aquaculture is goldscinny wrasse (Ctenolabrus sp) removing sea lice (e.g. genera Lepeophtheirus and Caligus) from salmon.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ: Ψάρια της οικογένειας Labridae που ζούν σε συμβιωτική σχέση απομακρύνοντας εξωπαράσιτα, έλκη από το ψάρι ξενιστή. Παράδειγμα αυτής της συμβίωσης στην υδατοκαλλιέργεια είναι το Ctenolabrus sp., που απομακρύνει τις θαλασσιες ψείρες (π.χ. Lepeophtheirus και Caligus) από τον σολομό.

POISSON NETTOYEUR: Poisson de la famille Labridés qui vit en symbiose avec un autre poisson en le débarrassant des ectoparasites et en nettoyant ses lésions. Un exemple de cette symbiose en aquaculture estCtenolabrus sp qui débarrasse le saumon de ses ectoparasites crustacés (par exemple Lepeophtheirus ou Caligus).

PESCE PULITORE (WRASSE): I pesci della famiglia Labridae che hanno un rapporto di simbiosi con i pesci allevati nelle gabbie, ripulendoli degli ectoparassiti e pulendo le lesioni dell’ospite. Un esempio di questa simbiosi in acquacoltura è costituita da Ctenolabrus spp. (wrasse, per gli autori anglosassoni) che ripulisce i salmoni dai crostacei ectoparassiti (generalmente Lepeophtherius o Caligus).

PEZ LIMPIADOR: Pez de la familia Labridae que vive en simbiosis con otro pez quitándole los ectoparásitos y limpiando sus lesiones. Ejemplo de esta simbiosis en acuicultura es Ctenolabrus sp que limpia el salmón de sus ectoparásitos crustáceos (por ejemplo Lepeophtheirus o Caligus).

RENSEFISKER: Fisker i familien Labridae som viser et symbiotisk forhold ved a fjerne ytre parasitter og holde sar rene hos vertsfisk. I akvakultur utnyttes dette symbiotisk forholdet f.eks. i oppdrett av atlantisk laks, der leppefisk (f.eks. bergbylt, bergnebb) fjerner lakselus (f.eks. Lepeophtherirus og Caligus) fra laksen (biologisk avlusning).

Was this helpful?
Ein Polymer des Vinylidene-Chlorids. Die thermoplastischen Eigenschaften und die Resistenz gegenüber dem Abbau macht das Material in Fischzuchtanlagen vielseitig einsetzbar, vor allem für die Konstruktion von verschiedenen Gegenständen wie Wasserbecken unterschiedlicher Größe. Es wird bei Temperaturen über 2000C zähflüssig und versteift sich beim Abkühlen in der vorgegebenen Form.


PVC (POLYVINYLCHLORIDE): A polymer of vinylidene chloride. Its properties (thermoplasticity, resistance to degradation) make it widely used in fish farms for the construction of various items from small ones to big water tanks. It becomes soft at about 200 0C and after cooling it maintains the shape it was given.

ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ: Πολυμερές του χλωριούχου βινυλίου. Οι ιδιότητές του (θερμοπλαστικότητα, αντίσταση στην αποσύνθεση) συνέτειναν στην ευρεία χρησιμοποίησή του στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας γιά την κατασκευή πολλών αντικειμένων από μικροεξαρτήματα έως μεγάλες δεξαμενές. Μαλακώνει περίπου σε θερμοκρασία 2000C και μετά την ψύξη διατηρεί το σχήμα που του δόθηκε.

PVC (POLYVINYLCHLORIDE): Polymère de chlorure de vinylidene. Matière de choix dans la construction de divers dispositifs aquacoles, y compris des grands bassins, grâce à sa thermoplasticité et sa résistance à la dégradation. Devient malléable à 2000C, mais retient la forme qui lui est donnée lors du refroidissement.

PVC (POLIVINILCLORURO): Polimero del cloruro di vinile. Le sue caratteristiche (termoplasticità, resistenza alluso), lo rendono idoneo per la costruzione di vari componenti (tubature, vasche) degli impianti di acquacoltura. Si deforma e si può modellare a circa 2000C, mantenendo, a raffreddamento avvenuto, la forma data.

PVC (POLYVINYLCHLORIDE): Polímero de cloruro de vinilidina. Material de construcción de diversos dispositivos acuícolas, incluidos grandes estanques, gracias a su termoelasticidad y su resistencia a la degradación. Se vuelve blando a 2000 C, pero retiene la forma que se le da durante el enfriamiento.

PVC (POLYVINYLKLORID): Vinylklorid polymer. Dens egenskaper (termoplastisitet, motstandsevne mot nedbryting) gjør at PVC er mye brukt i oppdrettsutstyr, i alt fra små komponenter til store kar. Blir myk ved 2000C og opprettholder den formen den blir gitt etter at den er avkjølt.

Was this helpful?
In toten Zellen mit angereichertem Chromatin, werden dichte Massen gebildet, die aufbrechen, um Granulate innerhalb der Zellkernmembran oder im Zytoplasma zu bilden.


PYKNOSIS: In necrotic cells with abundant chromatin, dense masses are formed which break up (karyorrhexis) to form granules inside the nuclear membrane or throughout the cytoplasm.

ΠΥΚΝΩΣΗ: Σε νεκρωτικά κύτταρα με άφθονη χρωματίνη, σχηματίζονται πυκνές μάζες που διαλύονται (πυρηνολυσία) ώστε να δημιουργήσουν κοκκία στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης ή στο κυτταρόπλασμα.

PYCNOSE: Formation de granules à lintérieur de la membrane nucléaire ou à travers le cytoplasme suite à la désintégration (karyorrhexie) de masses denses dans les cellules nécrotiques à chromatine abondante.

PICNOSI: Formazione di granuli allinterno della membrana nucleare o nel citoplasma, dovuta allaccumulo e successiva rottura di masse di cromatina.

PICNOSIS: Formación de gránulos en el interior de la membrana nuclear o a través del citoplasma después de la desintegración de masas densas en las células necróticas con cromatina abundante.

PYKNOSE: I nekrotiske celler med opphopning av kromatin dannes det tette klumper, disse brytes ned og danner små korn innenfor kjernemembranen eller i cytoplasma.

Was this helpful?
Blind endende Säcke am vorderen Teil des Verdauungstraktes, am Ende der pylorischen Einschnürung. Sie sind am Verdauungsvorgang der Proteine beteiligt.


PYLORIC CAECA: Blind-ended side branches of the first part of the fish intestine, at the end of the pyloric sphincter. They participate in the digestive processes as the principal site of protein digestion.

ΠΥΛΩΡΙΚΑ ΤΥΦΛΑ: Τυφλοί κλάδοι του πρώτου μέρους του εντέρου του ψαριού, στο τέλος του πυλωρικού σφιγκτήρα. Τα πυλωρικά τυφλά συμβάλλουν στην πέψη των πρωτεϊνών. Αποτελούν την κύρια θέση της πρωτεϊνικής πέψης.

CAECUM PYLORIQUE: Branches en cul-de-sac de la partie antérieure de lintestin, juste en arrière du sphincter pylorique; site principal de la digestion des protéines.

CIECHI PILORICI: Canali a fondo cieco situati nellintestino dei pesci dopo lo sfintere pilorico. Coinvolti nei processi digestivi delle proteine.

INTESTINO CIEGO PILÓRICO: Ramas en forma de sacos de la parte anterior del intestino, justo detrás del esfínter pilórico; lugar principal de la digestión de proteínas.

PYLORUSBLINDSEKKER: Blindt endende utvekster fra første del av midttarmen hos fisk. Tar del i fordøyelsesprosessen som det viktigste stedet for nedbryting av proteiner. Antall blindsekker varierer sterkt mellom ulike arter.

Was this helpful?
Ein essentielles Vitamin aus dem B-Komplex; notwendig zur Aufrechterhaltung des normalen Nervengewebes, der Hautpigmente und anderer essentieller Funktionen.


PYRIDOXINE: An essential vitamin of the B complex; essential for maintenance of normal nervous tissue, skin pigments, and other essential functions.

ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ: Βασική βιταμίνη του συμπλέγματος Β, ουσιώδης για την διατήρηση φυσιολογικών νευρικών ιστών, των χρωστικών της επιδερμίδας και άλλων βασικών λειτουργιών.

PYRIDOXINE: Un membre du complexe des vitamines B; essentielle pour le fonctionnement normal du tissu nerveux, de la pigmentation de la peau et dautres fonctions essentielles.

PIRIDOSSINA : Vitamina del complesso B; necessaria per il normale mantenimento del tessuto nervoso, pigmenti della pelle e altre funzioni essenziali

PIRIDOXINA: Miembro complejo de vitaminas B; esencial para el funcionamiento normal del tejido nervioso, de la pigmentación de la piel y de otras funciones esenciales.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES