AMC LIMITED

O

Einfacher Belüfter, der aus einem sich langsam drehenden Rad besteht, an dem zahlreiche flache Paddel angebracht sind, die das Wasser bewegen und aufwühlen und dieses dabei sowohl belüften als auch entgasen.


PADDLE-WHEEL AERATOR: Simple aerator consisting of a turning wheel with flat paddles which agitates water, causing degassing and aeration of the water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ: Απλός αεριστήρας αποτελούμενος από ένα περιστρεφόμενο τροχό με επίπεδα πτερύγια, ο οποίος αναδεύει το νερό, προκαλώντας αερισμό του νερού και απομάκρυνση ανεπιθύμητων αερίων.

AERATEUR A ROUE A AUBES: Aérateur simple, consistant en une roue tournante avec des palettes plates qui agitent leau, provoquant la désintoxication et laération de leau.

AERATORE A PALE: Aeratore che attraverso il movimento di una ruota dotata di pale provvede a degasare e aerare l’acqua, portando i gas disciolti all’equilibrio con quelli atmosferici.

AIREADOR DE REMOS O PALAS: Aireador simple que consta de una rueda giratoria con remos planos que agita el agua, provocando la aireación del agua y evitando su deterioro.

PADDELHJUL-LUFTERE: Enkle luftere (q.v.) bestående av et hjul med flate skovl som skaper bevegelse av vann, fører til avgassing og lufting av vannet. Slike paddelhjul brukes f.eks. i fossefalluftere og i oppdrettsdammer (Østen).

Was this helpful?
Ein Begriff der kleine Wasserkörper ebenso einschließt (oberflächennahes Grundwasser; lotisches Wasser (Flüsse), wie große Wasserkörper (Teiche, Seen, Feuchtgebiete, Gletscher, permanente Schneefelder). In der Aquakultur beschreibt der Begriff eher den Urpsrung der verwendeten Wasserressource.


SURFACE WATER: A term used to describe small water bodies such as discharges of underground water, lotic water (streams and rivers) and larger water bodies such as ponds and lakes, wetlands, glaciers and permanent snow cover. In aquaculture, the term usually describes the origin of the water source used for cultivation

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΝΕΡΟ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μικρές ποσότητες ύδατος, όπως είναι τα υπόγεια και τα τρεχούμενα (ποτάμια και ρυάκια) νερά, καθώς και μεγάλες υδάτινες μάζες όπως είναι οι χωμάτινες δεξαμενές, οι λίμνες, οι παγετώνες και τα μόνιμα χιόνια. Στις υδατοκαλλιέργειες, ο όρος περιγράφει συνήθως την προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται στις μονάδες παραγωγής.

EAU SUPERFICIEL : Terme décrivant des corps d’eau de petite taille, comme des décharges d’eau souterraine, des eaux lotiques (fleuves et rivières) et des corps d’eau plus grands comme des lacs des mares, des marais, des glaciers et des neiges éternelles. En aquaculture, le terme est utilisé pour décrire la source de l’eau utilisée pour les élevages.

ACQUE SUPERFICIALI: Termine usato per descrivere piccol i corpi idrici quali scarichi di acque sotterranee, acque lotiche ( ruscelli e fiumi) oppure corpi idrici di maggiore dimensione tipo stagni e laghi, aree umide, ghiacciai e terreni coperti da nevi perenni. In acquacultura, il termine descrive in genere l’origine della risorsa idrica usata per l’allevamento.

AGUA DE SUPERFICIE: Término usado para describir volúmenes reducidos de agua como descargas de agua subterránea, aguas lóticas(torrentes o ríos) y grandes masas de agua como estanques, lagos, humedales, glaciares y nieves perpetuas. En acuicultura describe el origen del agua usada en el cultivo.

OVERFLATEVANN: Betegnelse brukt for å beskrive små vannmengder som oppkommer, bekker og elver og større vannvolumer som dammer og innsjøer, våtområder, isbreer og permanent snødekke. I akvakultur beskriver betegnelsen som oftest opprinnelsen til vannkilden som brukes til kultiveringen.

Was this helpful?
Siehe RANCHING.(RANCHING: Das Aussetzen von juvenilen Organismen (z.B. Fischen Crustaceen, Mollusken), die in Aquakultureinrichtungen aufgezogen wurden, in natürliche Habitate. Diese wachsen dort zur marktfähigen Größe heran. Bei mehreren Salmoniden wird dabei ihr starkes Heimfindevermögen ausgenutzt, das sie in ihr Heimatgewässer zurückkehren läßt. Der Rückkehrerfolg hängt u.a. von der Aussetzungsgröße und -zeit ab.).


OCEAN RANCHING: The release of juvenile fish, crustacean or molluscs from culture facilities for growth to harvestable size in a natural habitat. Commonly practised with juvenile Pacific salmon, exploiting their strong homing instinct.

ΩΚΕΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η απελευθέρωση ανηλίκων ψαριών, καρκινοειδών ή μαλακίων από καλλιεργητικές μονάδες στο φυσικό περιβάλλον, για αύξηση μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Συνήθως εφαρμόζεται για τον σολομό του Ειρηνικού, εξαιτίας του ισχυρού παλιννοστικού του ενστίκτου.

RANCHING OCEANIQUE: Libération de juvéniles (poissons, crustacés ou mollusques) issus décloséries en vue de leur grossissement en milieu naturel. Cette technique est souvent appliquée à la culture de saumon du Pacifique à cause de leur fort instinct de retour au point de libération.

RANCHING OCEANICO: La semina di avannotti, piccoli crostacei o molluschi d’allevamento in un ambiente naturale, per incrementarne la successiva pesca. Pratica comune, utilizzando avannotti di Salmoni del Pacifico.

RANCHING OCEÁNICO: Liberación de juveniles (peces, crustáceos o moluscos) derivados de criaderos en vista de su engorde en medio natural. Esta técnica es a menudo aplicada en el cultivo de salmón de pacífico a causa de su gran instinto para volver a su punto de liberación.

HAVBEITE: (1) Utsetting av juvenile fisk, krepsdyr eller bløtdyr (mollusker) fra oppdrettsanlegg for vekst til høstbar størrelse i naturlige habitater. Vanlig med havbeite av juvenil Stillehavs laks, som har sterke tilbakevandrings-instinkter. (2) Å spise.

Was this helpful?
Durchzugring am Scheerbrett. Der kleinere Ring wird mit dem Hahnepot verbunden, durch den größeren wird der Jäger geführt.


KELLY`S EYE: 8-shaped steel forging, the smaller ring for attachment to backstrop, the larger through which the bridle passes, to retain the stopper at the fore end of the bridle.

ΟΧΤΑΡΙ: Σφυρήλατο χαλύβδινο έλασμα σχήματος 8, από τον μικρότερο δακτύλιο του οποίου εξαρτάται το φορτωτικό δίκτυ (ιμάντας) . Μέσα από τον μεγαλύτερο δακτύλιο διέρχεται το συρματόσχοινο που σταθεροποιείται με την βοήθεια ενός εμπλοκέα.

HUIT; CRAQUELIN: Pièce forgée en forme de huit, fixée à lextrémité des pattes de panneau; le bras coulisse dans lun de ses trous où il vient se bloquer en traction par une autre pièce forgée appelée stoppeur.

OCCHIO DI KELLY: Pezzo forgiato a 8, fissato per mezzo di unestremità ad un pannello, mentre laltro anello, quello attraverso il quale passa la cima dormeggio, resta scorrevole e si chiude attorno ad uno stopper quando viene messo in trazione.

LLAVE KELLY: Pieza forjada en forma de ocho, fijado en la extremidad de las patas de un panel; la parte móvil en uno de sus agujeros se bloquea mediante otra pieza forjada y llamada bloqueador.

KELLYS ØYE: Åttetallsformet stålstruktur, med en stor og en liten ring. Den minste ringen er festes til hanefoten, som igjen er festet til tråldøra (oterbord). Swiperen (tauet mellom trålen og tråldøra) går gjennom den største ringen. I enden av swiperen er det satt en stopper, som swiperen stopper i når tråling pågår. Fra stopperen går det et mellomtau til slepewiren.

Was this helpful?
Dropsy (der englische Begriff "Dropsy" wird häufig im Deutschen verwendet). Eine Anreicherung von seröser Flüssigkeit in zellulären Geweben oder anderen Hohlräumen des Körpers; im allgemeinen für Hohlräume im Abdominalbereich benutzt. Nicht zu verwechseln mit dem englischen Begriff oedema.


DROPSY: An accumulation of serous fluid in the cellular tissue or in any cavity of the body. Generally used of the abdominal cavity. Not to be confused with oedema.

ΥΔΡΩΠΙΚΙΑ: Συσσώρευση ορώδους υγρού στον κυτταρικό ιστό ή σε οποιαδήποτε κοιλότητα του σώματος. Συνήθως χρησιμοποιείται προκειμένου για την κοιλιακή κοιλότητα. Δεν πρέπει να συγχέεται με το οίδημα (βλ.λ.).

HYDROPISIE: Accumulation pathologique de sérosité dans les tissus cellulaires ou cavités du corps. Ce terme sapplique généralement à des régions bien délimitées du corps, telles les organes.

IDROPISIA: Accumulo di fluidi sierosi nei tessuto cellulari o in una cavità corporea. Viene generalmente usato per la cavità addominale. Non bisogna confondere questo termine con “edema”.

HIDROPESÍA: Acumulación patológica de la serosidad en los tejidos celulares o cavidades del cuerpo. Este término se aplica generalmente a regiones bien determinadas del cuerpo, tales como órganos.

VATERSOTT: Opphopning av serøs væske i cellulært vev eller i enhver kroppshule. Vanligvis brukt om bukhulen. Må ikke forveksles med ødem.

Was this helpful?
Gewebswassersucht; krankhafte Ansammlung seröser Flüssigkeit in den Interzellularräumen nach Austritt aus den Lymphgefäßen und Blutkapillaren infolge von Eiweißmangel, Durchblutungsstörungen u.a.


OEDEMA: Excessive accumulation of fluid in the tissue spaces resulting from increased transudation of the fluid from the capillaries.

ΟΙΔΗΜΑ: Υπερβολική συγκέντρωση υγρού στα διαστήματα του ιστού που προκαλείται από αυξημένη διΐδρωση του υγρού από τα τριχοειδή.

OEDEME: Accumulation excessive de fluide dans les espaces tissulaires provoquée par une augmentation de la transsudation de fluide à partir des capillaires.

EDEMA: Accumulo eccessivo di fluidi negli spazi tissutali causato da un incremento di trasudazione di fluidi dai capillari.

EDEMA: Acumulación excesiva de fluido en los espacios tisulares provocada por un aumento de la trasudación de fluido a partir de los capilares.

ØDEM: Ansamling av væske i vev på grunn av økt gjennomsiving av væske fra kapillærene.

Was this helpful?
Eine Krankheit, die bei einer Untersuchung deutlich erkennbar ist; eine Krankheit, die klinische Anzeichen zeigt.


OVERT DISEASE: A disease apparent or obvious by gross inspection; a disease state exhibiting clinical signs.

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Μία ασθένεια εμφανής με μακροσκοπική παρατήρηση. Στάδιο μιας ασθένειας που εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα.

AFFECTION MANIFESTE: Une maladie apparente ou évidente par inspection générale; un état maladif exhibant des symptômes cliniques.

MALATTIA EVIDENTE: Malattia evidente o diagnosticabile anche da esame non approfondito; stato patologico definito da sintomi clinici.

AFECCIÓN APARENTE: Una enfermedad aparente o evidente por inspección general; un estado de enfermedad manifestando síntomas clínicos.

KLINISK SYKDOM: Sykdom som er tydelig ved en grov inspeksjon. Sykdomstilstand med kliniske tegn.

Was this helpful?
Siehe KREISLAUFSYSTEM. (Weitgehend geschlossenes System als spezielle Form der Aquakultur, bei der das Wasser aufbereitet und rezirkuliert wird, anstatt in den Vorfluter entlassen und durch Frischwasser im Durchlaufverfahren ersetzt zu werden.).


OPEN (-CYCLE) SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

SYSTEME OUVERT(CYCLE): Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA (A CICLO) APERTO : Un sistema di allevamento nel quale lacqua passa attraverso le unità di allevamento senza effettuare il ricircolo e viene scaricata direttamente o attraverso un sistema di depurazione, decantazione.

SISTEMA ABIERTO (CICLO): Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.

ÅPENT SYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun en gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”apne systemer” bor ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
Alle Öffnungen mit geschlossenem Umfang.


ORIFICE: Any opening or aperture with a closed perimeter.

ΤΡΗΜΑ, ΣΤΟΜΙΟ: Ανοιγμα κλειστής περιμέτρου.

ORIFICE: Se dit de toute ouverture à périmètre fermé.

ORIFIZIO: Apertura o passaggio definito da un perimetro chiuso.

ORIFICIO: Dícese de toda abertura con perímetro cerrado.

MUNNING (ÅPNING): Enhver åpning med begrenset omfang.

Was this helpful?
(1) In der Strandterminologie eine vergleichsweise flache Zone von unterschiedlicher Breite, die sich von der Brecherzone seewärts bis zum Ende des kontinentalen Schelfs ausbreitet. (2) Eine Richtung seewärts von der Küste.


OFFSHORE: (1) In beach terminology, the comparatively flat zone of variable width, extending from the breaker zone to the seaward edge of the continental shelf. (2.) The seaward direction from the shore.

ΑΝΟIΚΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ: ΑΝΟIΚΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΑΝΟIΧΤΑ):

OFFSHORE: (1) Dans la terminologie des estrans, la zone relativement plate qui sétend de la zone des brisants jusquà la marge océanique de la plate-forme continentale. (2) Se dit de la direction vers le large.

MARE APERTO: (1) Zona, con profondità relativamente costante e di ampiezza variabile, compresa tra la linea dei frangenti e la fine della piattaforma continentale. (2) Qualsiasi direzione considerata dalla riva verso il largo.

ULTRAMAR: (1)En terminología marina, zona relativamente plana que se extiende de la zona litoral mar adentro. (2) Dícese de la dirección hacia mar adentro.

OFFSHORE: (1) I strandterminologi: Den relativt flate sonen med variabel bredde, som strekker seg fra brenningssonen til fralandskanten av kontinentalsokkelen. (2) Fralands retning fra kysten.

Was this helpful?
(1) Jede Strömung in der Offshorezone. (2) Jede ablandige Strömung.


OFFSHORE CURRENT: (1) Any offshore current. (2) Any current flowing away from the shore.

ΑΠΟΓΕIΟ ΡΕΥΜΑ: (1) Κάθε ρεύμα στα ανοιχτά. (2) Κάθε ρεύμα που ρέει προς τα ανοιχτά.

COURANT DU LARGE: (1) Se dit de tous les courants de pleine mer. (2) Courant qui sécoulent vers le large.

CORRENTE D’ALTO MARE: (1) Qualsiasi corrente che scorre nella zona di mare aperto. (2) Qualsiasi corrente che scorre dalla riva verso il mare aperto.

CORRIENTE DE ULTRAMAR: (1) Dícese de todas la corrientes de plena mar. (2) Corriente que fluye hacia la altamar.

FRALANDSSTRØM: Enhver strøm som går ut fra land.

Was this helpful?
Ein in der Küstenregion seewärts gerichteter Wind; jeder ablandige Wind.


OFFSHORE WIND: A wind blowing seaward from the land in the coastal area.

ΑΠΟΓΕIΟΣ ΑΝΕΜΟΣ: Ανεμος ο οποίος πνέει από την ξηρά προς την θάλασσα στην παράκτια περιοχή.

VENT DU LARGE: Un vent qui souffle du continent vers le large.

VENTO DI TERRA: Vento che soffia dallentroterra verso il mare aperto.

VIENTO COSTANERO: Viento que sopla del continente hacia el mar.

FRALANDSVIND: Vind som blåser fralands mot sjøen i kystområder.

Was this helpful?
Wissenschaft von den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt.


ECOLOGY: A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ECOLOGIE: Etude scientifique des rapports des êtres vivants avec leur milieu naturel.

ECOLOGIA: Branca della scienza che studia le interazioni fra gli organismi ed il loro ambiente.

ECOLOGÍA: Estudio científico sobre las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente.

ØKOLOGI: Studiet av forbindelser mellom organismer og deres miljø.

Was this helpful?
Die Menge an assimilierter Energie einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.


ECOLOGICAL EFFICIENCY: The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

EFFICACITE ECOLOGIQUE: Lefficacité du transfert dénergie dun niveau trophique à lautre.

EFFICIENZA ECOLOGICA: L’efficienza del trasferimento di energia da un livello trofico ad un altro.

EFICACIA ECOLÓGICA: La eficacia de transferencia de energía de un nivel trófico a otro.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITET: Effektiviteten av transporten av energi fra et trofisk nivå til det neste.

Was this helpful?
Die Menge an assimilierter Energie von einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.


ECOLOGICAL EFFICIENCY, COEFFICIENT: The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.

COEFFICIENT DEFFICACITE ECOLOGIQUE: Rapport entre lénergie assimilée par un niveau trophique donné et celle assimilée par le niveau tophique précédent; efficacité écologique brute.

COEFFICIENTE DI EFFICIENZA ECOLOGICA : Il rapporto di energia assimilata ad un dato livello trofico rispetto alla quantità di energia assimilata nel livello trofico precedente; efficienza ecologica lorda.

COEFICIENTE DE EFICACIA ECOLÓGICA: Proporción entre la energía asimilada por un nivel trófico dado y la energía asimilada por el nivel trófico anterior; eficacia ecológica bruta.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITETSKOEFFISIENT: Forholdet mellom energi inntatt i et gitt trofisk nivå og energi inntatt i forrige trofiske nivå; brutto økologisk effektivitet.

Was this helpful?
Der gedachte Raum, den eine Art bevölkert oder besetzt; er umfaßt sowohl den physischen Raum, als auch die funktionale Rolle der Arten in ihm; konzeptionell als ein multidimensionaler "Überraum" gedacht, der den "biologischen Raum" einer Art definiert, in dem diese lebt und der einzigartig für diese Art ist; die Ausdehnung dieses Raumes bestimmt die Parameter der Nische; gelegentlich wird der Begriff fälschlicherweise als Äquivalent für den Begriff "Mikrohabitat" verwendet. Die Vertreter einer A


ECOLOGICAL NICHE: The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A s

ΟΙΚΟΘΕΣΗ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΩΚΟΣ): Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα

NICHE ECOLOGIQUE: Concept de lespace occupé par une espèce qui comprend non seulement lespace physique mais également le rôle fonctionnel joué par lespèce; conceptualisé sous forme dun hyperespace multidimensionnel qui définit lespace biologique dune espèce et qui est propre à cet espèce. Les dimensions de cet espace sont les paramètres de la niche. Ces paramètres comprennent à la fois les facteurs physico-chimiques (températures, salinité pH) et biologiques (compétition, prédation, disponibilité de nourriture).

NICCHIA ECOLOGICA: Concetto di spazio ecologico occupato da una specie che include sia lo spazio fisico che il ruolo funzionale e trofico della specie; viene considerato come un ipervolume multidimensionale, le cui coordinate sono i vari parametri che influenzano l’esistenza della specie. Questi parametri includono sia fattori chimico- fisici (temperatura, salinità, pH) sia fattori biologici (competizione/predazione, disponibilità alimentare). Spesso questo termine viene confuso con habitat o microhabitat. Una spe

NICHO ECOLOGICO: Concepto del espacio ocupado por una especie que no sólo incluye el espacio físico sino también el papel funcional jugado por la especie; conceptuado bajo la forma de un hiperespacio multidimensional que define el espacio biológico de una especie y que es propio a esta especie. Las dimensiones de este espacio son los parámetros del nicho. Estos parámetros incluyen los factores físico-químicos (temperaturas, salinidad, pH) y biológicos (competición, predación, la disponibilidad de alimentos). Una

ØKOLOGISK NISJE: Det begrepsmessige rommet okkupert av en art, inkluderer både det fysiske rommet og den funksjonelle rollen til arten. Fremstilt som et multidimensjonalt hypervolum, der koordinatene er de ulike parameterene som påvirker artens eksistens. Disse parameterene inkluderer både fysisk-kjemiske faktorer (f.eks. temperatur, salinitet, pH) og biologiske faktorer (f.eks. konkurranse / predasjon, fôrtilgjengelighet). Iblant feilaktig brukt som ekvivalent til mikrohabitat. En art kan okkupere forskjellige

Was this helpful?
Biologisches System, das sich aus der Integration und Wechselwirkung aller oder zahlmäßig begrenzter biotischer oder abiotischer Elemente eines definierten Bereichs der Biosphäre ergibt. In der Dimension ist das Ökosystem nicht festgelegt. Die biotischen Elemente sind die Populationen verschiedener Arten die abiotischen Elemente sind physikalische und chemische Faktoren.


ECOSYSTEM: An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA: Sistema biologico integrato risultante dall’interazione di tutti o di un numero limitato di fattori biotici e abiotici, costituisce una unità ecologica definita. Le dimensioni di un ecosistema non sono fissate o limitate di per sé. La componente biotica di un ecosistema è costituita dalle popolazioni animali e vegetali, per componente abiotica si intendono i fattori fisici e chimici che le influenzano.

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

ØKOSYSTEM: Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et økosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.

Was this helpful?
Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.


OCULAR MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα (βλ.λ) και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

MICROMETRE OCULAIRE: Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.

OCULARE MICROMETRICO: Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

MICRÓMETRO OCULAR: Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.


EYE-PIECE MICROMETER: It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ (eyepiece) ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

MICROMETRE A VISEUR: Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.

MICROMETRO : Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

MICRÓMETRO CON VISOR: Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Allgemeiner Begriff für jede Form viskoser und brennbarer Substanzen, die weitgehend unlöslich in Wasser sind. Öle sind bei Zimmertemperatur oder leicht angewärmt flüssig, sie können von fossilen Ressourcen oder aus Tieren und Pflanzen gewonnen werden.


OIL: General term for any of a variety of greasy, viscous combustible substances that are insoluble in water. Oils are liquid at room temperature or when slightly warmed; can be derived from animal or vegetable sources.

ΕΛΑIΟ: Γενικός όρος γιά λιπαρές μεγάλου ιξώδους αναφλέξιμες ουσίες που είναι αδιάλυτες στο νερό. Σε θερμοκρασία δωματίου ή όταν θερμανθούν ελαφρά βρίσκονται σε υγρή μορφή. Παράγονται από ζωϊκές ή φυτικές πηγές.

HUILE: Terme général pour désigner des variétés de substances graisseuses visqueuses et combustibles qui sont insolubles dans leau. Les huiles sont liquides à la température ambiante ou quand elles sont chauffées légèrement. Elles peuvent provenir dorigines animales, végétales ou minérales.

OLIO: Termine generico riferito a diverse sostanze grasse, viscose, insolubili in acqua e combustibili. Gli oli sono allo stato liquido a temperatura ambiente o quando sottoposti a leggero riscaldamento; quelli per uso alimentare possono essere di derivazione animale o vegetale.

ACEITE: Término general que designa a una variedad de sustancias grasas viscosas y combustibles que son insolubles en el agua. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente o cuando son calentados ligeramente. Pueden ser de origen animal, vegetal o mineral.

OLJE: Generell betegnelse som brukes om en rekke sleipe, tyktflytende brennbare substanser som er uløselige i vann. Oljer er flytende ved romtemperatur eller når de varmes forsiktig opp. Kan utvinnes fra animalsk eller vegetabilsk materiale.

Was this helpful?
Zum Geruchssinn gehörend.


OLFACTORY: Relating to the sense of smell.

ΟΣΦΡΗΤΙΚΟΣ: σχετιζόμενος με την αίσθηση της όσφρησης.

OLFACTIF, IVE: Relatif à lodorat.

OLFATTORIO: Relativo al senso dellolfatto.

OLFATIVO: Relativo al olfato.

OLFAKTORISK: Som gjelder luktesansen.

Was this helpful?
Bezeichnet eine Berufskleidung, die von Fischern als wasserdichte Überbekleidung über der normalen Kleidung bei der Arbeit getragen wird. (In der deutschen Umgangssprache auch oft als "Ölzeug" bezeichnet).


OILSKINS: Waterproof apparel worn by farm operatives over their normal garments.

ΑΔIΑΒΡΟΧΟ: Μη υδατοδιαπερατό ένδυμα που χρησιμοποιείται από το προσωπικό των μονάδων κατά τις συνήθεις εργασίες.

CIRE: Vêtement imperméable porté par dessus les vêtements habituels par les ouvriers aquacoles.

INCERATA: Indumento impermeabile indossato da chi va per mare e dagli acquacoltori al di sopra del normale vestiario.

ENCERADO: Ropa impermeable que se lleva encima de la ropa habitual por los obreros de acuicultura.

OLJEKLÆR: Vanntett kledning som tas på utenpå de vanlige klærne.

Was this helpful?
Ordnung der Anneliden (segmentierte Würmer), die Regenwürmer einschließt und sowohl marine als auch limnische Arten beinhaltet.


OLIGOCHAETES: Order of annelids (segmented worms) that includes earthworms and related species; certain species are aquatic.

ΟΛΙΓΟΧΑΙΤΟΙ: Τάξη των δακτυλιοσκωλήκων (σκώληκες με μεταμέρεια) που περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες και άλλα συγγενή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι υδρόβια.

OLIGOCHιTES: Ordre des annélides (vers segmentés); renferme les vers de terre et dautres espèces qui vivent dans les eaux douces ou marines.

OLIGOCHETI: Ordine degli Anellidi (vermi tondi, segmentati o dotati di metameri) che comprende i lombrichi di terra e specie affini, alcune delle quali sono acquatiche.

OLIGOQUETOS: Orden de anélidos (gusanos segmentados); incluye lombrices y otras especies que viven en agua dulce o marina.

OLIGOCHAETA (FÅBØRSTEORMER): Klasse tilhørende rekke Annelida (leddormer), som inneholder meitemark og beslektede arter. Noen arter er akvatiske.

Was this helpful?
(1) Gebraucht für Organismen, die nur geringe Salinitätsunterschiede tolerieren. (2) Bezieht sich auf Brackwasser, das nur eine Salinität im Bereich von 0.5 - 3.0 ppt besitzt oder für Meerwasser mit einer Salinität von 17-30 ppt.


OLIGOHALIN: (1) Used of organisms that are tolerant of only a moderate range of salinities. (2) Pertaining to brackish water having a salinity between 0.5-3.0 parts per thousand, or sea water having a salinity between 17-30 parts per thousand.

ΟΛΙΓΟΑΛΜΥΡΟΣ, ΟΛΙΓΟΑΛΟΣ: Χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που είναι ανθεκτικοί μόνο γιά ένα μικρό εύρος αλατοτήτων. Πρβ. ευρύαλος, ολοευρύαλος, στενόαλος.(2) ΟΛΙΓΟΑΛΜΥΡΟΣ: Αναφερόμενος σε υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 0.5-3.0‰ ή σε θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 17-30‰. Πρβ. μεσοάλμυρο.

OLIGOHALIN(E): (1) Se dit des organismes qui ne tolérent quune gamme restreinte de salinités. (2) Relatif à leau saumâtre de salinité entre 0,5 et 3 ‰, ou de leau de mer entre 17 et 30 ‰.

OLIGOALINO: (1) Organismo tollerante solo bassi livelli di salinità. (2) Acque salmastre con salinità compresa tra 0,5‰ e 3‰, o acque marine con salinità compresa tra 17‰ e 30‰.

OLIGOHALINO: (1) Dícese de organismos que toleran una gama restringida de salinidad. (2) Relativo al agua salobre cuya salinidad esta entre 0,5 y 3 ‰, o de agua de mar entre 17 y 30 ‰.

OLIGOHALIN: (1) Brukt om organismer som kun kan leve innen et smalt saltholdighetsområde. Jfr. euryhalin og stenohalin. (2) Vedrører brakkvann med saltholdighet mellom 0,5 og 3,0 ppt, eller saltvann med saltholdighet mellom 17 og 30 ppt.

Was this helpful?
(1) Geringe Primärproduktion besitzend; beschreibt Gewässer, die eine geringe Konzentration an für Pflanzen wichtigen mineralischen Nährstoffen besitzen; Substrate mit geringem Nährstoffgehalt sind oligotroph. (2) Gebraucht für Organismen, die nur einen geringen Nährstoffbedarf haben, oder sich auf ein geringes Nährstoffangebot beschränken; oligophag. (3) Gebraucht für Seen, in denen das Hypolimnion während des Sommers nicht mit Sauerstoff versorgt wird.


OLIGOTROPHIC: (1) Having low primary productivity; pertaining to waters having low levels of the mineral nutrients required by green plants; used of substrates low in nutrients; oligotropic. (2) Used of any organism requiring only a small nutrient supply, or restricted to a narrow range of nutrients. (3) Used of a lake in which the hypolimnion does not become depleted of oxygen during the summer.

ΟΛΙΓΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: (1) διαθέτων χαμηλή πρωτογενή παραγωγικότητα, αναφέρεται σε νερά ή υποστρώματα που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συγκεντρώσεων των ανόργανων θρεπτικών αλάτων που απαιτούνται από τα πράσινα φυτά. (2) χρησιμοποιείται γιά κάθε οργανισμό που απαιτεί μικρή μόνο ποσότητα τροφής ή που περιορίζεται σε ένα στενό φάσμα τροφής, ολιγοφάγος. (3) χρησιμοποιείται γιά λίμνες στων οποίων το υπολίμνιο δεν εξαντλείται το οξυγόνο κατά την διάρκεια του θέρους. Πρβ. δυστροφικός, ευτροφικός, μεσοτροφικός.

OLIGOTROPHE: (1) Ayant une productivité primaire peu élevée; se dit des eaux à faible taux des sels nutritifs nécessaires au développement des plantes vertes; se dit des substrats à faible concentration dagents nutritifs. (2) Se dit des organismes qui nont besoin que de faibles quantités dagents nutritifs. (3) Se dit dun lac dont lhypolymne ne devient pas dépourvu doxygène pendant lété.

OLIGOTROFICO: (1) Con bassa produzione primaria; acque con basse concentrazioni di nutrienti (N e P) e quindi con limitato sviluppo algale. (2) Organismi che richiedono un basso apporto di nutrienti o che ne possono utilizzare una gamma molto ristretta. (3) Lago che anche durante il periodo estivo, non presenta uno strato ipolimnico anossico.

OLIGOTRÓFICO: (1) Que tiene la productividad primaria poco elevada; dícese de aguas con bajas tasas de sales nutritivas necesarias para el desarrollo de plantas verdes; dícese de sustratos con baja concentración de agentes nutritivos: (2) Dícese de organismos que necesitan pocas cantidades de agentes nutritivos. (3) Dícese del lago cuyo hipolimnion no se convierte en deficitario en oxígeno durante el verano.

OLIGOTROF: (1) Næringsfattig: Har lav primærproduksjon. Vedrører vann med lavt innhold av mineraler som trengs av grønne planter. Brukt om substrater med lavt næringsinnhold. (2) Brukt om organismer som trenger lite næring, eller klarer seg med et smalt spekter av næringsstoffer. (3) Brukt om innsjøer der det ikke oppstår oksygensvikt i hypolimnion (nederste, kalde vannlag) om sommeren. Jfr. dystrof, eutrof og mesotrof.

Was this helpful?
Langkettige mehrfachungesättigte Fettsäuren mit der ersten Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom. Diese Fettsäuren sind essentielle Bestandteile in Futtermitteln vieler mariner Fischarten, um eine optimale Entwicklung und hohe Überlebensraten zu erzielen.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ΩΜΕΓΑ-3-ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.

ACIDE GRAS EN SERIE OMEGA-3: Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.

OMEGA 3, ACIDO GRASSSO: Acido grasso polinsaturo a catena lunga con il primo doppio legame sul terzo atomo di carbonio usando come riferimento il metile terminale anziché il carbossile iniziale. Questi acidi grassi rappresentano, nellalimentazione di molti pesci di mare, un componente essenziale per lo sviluppo ottimale. Alcuni inoltre rappresentano una peculiarità dei prodotti ittici, per quanto riguarda l’alimentazione umana.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

OMEGA-3-FETTSYRER: Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.

Was this helpful?
Allesfressend; bei den Protozoa, insbesondere bei Ciliaten, kommen einige Arten vor, die in ihren Freßgewohnheiten nicht sehr wählerisch sind. Ihr Nahrungspektrum reicht von Bakterien über Algen, anderen Ciliaten, Geweben von anderen Organismen bis zum Detritus. Bei Crustaceen und Fischen reicht der Nahrungsumfang von Algen, Pflanzen, Detritus, Plankton, größeren pflanzlichen und tierischen, benthischen oder neritischen Organismen.


OMNIVOROUS: Literally, eats all or any kind of food; among protozoa, including many ciliates, such species appear to be satisfied in their feeding habits by nutritive substances ranging from bacteria and algae to ciliates, tissues of multicellular organisms, and even detritus. Among crustaceans and fish, species feeding on a range of substances such as algae, plants, weeds, detritus, plankton and/or larger benthic and neritic organisms.

ΠΑΜΦΑΓΟΣ: Στην κυριολεξία ο τρώγων όλα τα είδη τροφής. Μεταξύ των πρωτοζώων, περιλαμβανομένων και πολλών βλεφαριδωτών, τα είδη αυτά ικανοποιούν τις τροφικές τους ανάγκες με θρεπτικές ουσίες που εκτείνονται από τα βακτήρια και τα φύκη ως τα πρωτόζωα, τους ιστούς από πολυκύτταρους οργανισμούς και το τριπτόν. Μεταξύ των καρκινοειδών και των ψαριών, είδη που τρέφονται με ποικιλία ουσιών όπως φύκη, φυτά, σπόρους, τριπτόν, πλαγκτόν και/ή μεγαλύτερους βενθικούς και νηριτικούς οργανισμούς.

OMNIVORE: Littéralement, qui se nourrit de toutes sortes de nourriture; parmi les protozoaires, surtout les ciliés, de telles espèces se nourissent de substances nutritives aussi diverses que des bactéries, des algues et dautres ciliés, des tissus dorganismes pluricellulaires et même de détritus. Chez les crustacés et les poissons, les espèces omnivores mangent des aliments divers tels que les algues, les plantes, les herbacés, le détritus, du plancton et/ou des organismes plus grands benthiques ou nériti

ONNIVORO: Che si nutre con qualsiasi tipo di cibo; tra i protozoi, inclusi molti ciliati, esistono specie che possono cibarsi di unampia gamma di sostanze nutritive tra cui batteri, alghe, tessuti di organismi multicellulari e anche detriti. Tra pesci e crostacei comunemente si osservano specie onnivore che si cibano di alghe, macrofite, detriti, plancton e/o più grandi organismi bentonici e neritici.

OMNÍVORO: Literalmente, que se alimenta de todo tipo de alimentos; entre los protozoos, sobre todo los ciliados, tales especies se alimentan de sustancias nutritivas tan diversas como bacterias, algas y otros ciliados, de tejido de organismos pluricelulares y incluso de detritus. En los crustáceos y peces, las especies omnívoras comen alimentos diversos tales como algas, plantas herbáceas, detritus, plancton y/o organismos más grandes béntónicos o neríticos.

OMNIVOR: Spiser både plante- og dyremateriale. Blant protozoer (encelledyr), medregnet mange ciliater, beiter omnivore arter på alt fra bakterier og alger til vev fra flercellede organismer og detritus. Blant krepsdyr og fisk beiter omnivore arter på blant annet alger, planter, ugress, detritus, plankton og/eller større bentiske eller nerittiske organismer.

Was this helpful?
Ursprünglich ein Teilgebiet der Humanmedizin, das sich mit dem Studium von Tumoren befaßt. Heute werden Tumore und krebsähnliche Wucherungen auch in aquatischen Organismen untersucht; das Vorkommen von Tumoren hat in Studien zur Epidemiologie natürlicher Populationen in verschmutzten Gebieten an Bedeutung gewonnen.


ONCOLOGY: The study of tumours; the prevalence of tumours has become important in studies on epidemiology of natural populations in stressed (i.e., polluted) waters.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των όγκων (νεοπλασιών). Η εμφάνιση όγκων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις επιδημιολογικές μελέτες φυσικών πληθυσμών σε μολυσμένα νερά.

ONCOLOGIE: Létude des tumeurs. Elle est devenue importante en épidémiologie des populations naturelles dans les eaux perturbées (polluées).

ONCOLOGIA: Lo studio dei tumori; l’alta frequenza di tumori costituisce un importante fonte di dati per studi epidemiologici su popolazioni naturali di pesci che vivono in ambienti alterati o inquinati.

ONCOLOGÍA: Estudio de tumores. Es importante en epidemiología de poblaciones naturales en aguas contaminadas.

ONKOLOGI: Læren om svulster. Forekomst av svulster har blitt viktig i studier av epidemiologi hos naturlige populasjoner i forurenset vann.

Was this helpful?
Keimesgeschichte, Entwicklungsgeschichte. Die Entwicklung der Individuen von der befruchteten Eizelle bis zur Erreichung der Fortpflanzungsfähigkeit. Als O. wird auch die Fachrichtung bezeichnet, die die mit der Keimesgeschichte verbundenen Fragen untersucht.


ONTOGENY: The course of growth and development of an individual from the fertilized egg cell to maturity. The term also refers to the study of developmental biology.

ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ: Η πορεία της ανάπτυξης ενός ατόμου από το γονιμοποιημένο αυγό ως την ωριμότητα. Ο όρος αναφέρεται επίσης στην μελέτη της αναπτυξιακής βιολογίας.

ONTOGENESE: Croissance et développement de lindividu depuis loeuf jusquà létat adulte. Le terme correspond aussi a létude du développement biologique.

ONTOGENESI: Processo di crescita e sviluppo di un individuo che si verifica a partire dalla fecondazione dell’uovo fino allo stadio adulto. Campo di studio della biologia dello sviluppo.

ONTOGÉNESIS: Crecimiento y desarrollo del individuo desde el huevo hasta el estado adulto. El término corresponde también al estudio del desarrollo biológico.

ONTOGENI: Læren om tingenes vesen og utviklingsbiologi. En organismes vekst og utvikling fra befruktning til kjønnsmodning.

Was this helpful?
Zelluläre Entwicklung, die zur Bildung der weiblichen Eier führt.


OOGENESIS: Cellular development that leads to the formation of an ovum.

ΩΟΓΕΝΕΣΗ: Κυτταρική ανάπτυξη που οδηγεί στον σχηματισμό ενός ωαρίου.

OVOGENESE: Le développement cellulaire menant à la formation dun ovule.

OOGENESI: Sviluppo cellulare che porta alla formazione di un oocita.

OVOGÉNESIS: Desarrollo celular que conduce a la formación de huevo.

OOGENESE: Dannelse av hunnlige kjønnsceller, oocytter.

Was this helpful?
Der posteriore Knochen der Kiemenbedeckung bei Fischen.


OPERCULAR: In fishes, the posterior bone of the gill cover.

ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑΤIΚΟ: Στα ψάρια, οπίσθιο οστούν του καλύμματος των βραγχίων.

OPERCULAIRE: Chez les poissons, pièce osseuse postérieure protégeant les branchies.

OPERCOLARE (osso): Osso che costituisce la porzione posteriore dell’opercolo.

OPERCULAR: En los peces, referente a la pieza ósea posterior que protege las branquias.

GJELLELOKK-KNOKLER: Gjellelokket hos fisk består av fire flate knokler: Operculum, preoperculum, suboperculum og interoperculum.

Was this helpful?
(1) Plattenförmiger Deckel der meisten Prosobranchier, der den Schaleneingang verschließen kann. (2) Steigbügelplatte des Steigbügels in der Paukenhöhle des Säugetierohres. (3) Opercularapparat, Kiemendeckel und insbesondere die Skelettstücke des Kiemendeckels bei Ganoiden und Knochenfischen, bei Haien und Rochen fehlend. (4) Die deckelartige Struktur am Ende der Trematoden- und einiger Cestodeneier, die sich öffnen, wenn die Larve entlassen wird.


OPERCULUM: (1) Plate-like cover of most prosobranchs which closes the shell entrance. (2) Plate of the stirrup in the inner ear of vertebrates. (3) A flaplike protective gill covering, present in higher fishes, but absent in the lower species, the sharks and rays. (4) A lid; the lid-like structure on the end of trematode and some cestode eggs which opens to release the larva.

ΕΠIΠΩΜΑ: (1) Δισκοειδές κάλυμα που κλείνει την είσοδο του κέλυφους στα περισσότερα προσόβραχνα. (2) τμήμα του αναβολέα στο έσ ούς των σποδυλατών.(3) ΕΠIΚΑΛΥΜΜΑ: Προστατευτικό κάλυμμα των βραγχίων που ομοιάζει με πτερύγιο. Απουσιάζει στα ανώτερα ψάρια, στους καρχαρίες και στα σαλάχια.(4) Επίπωμα: Εξάρτημα που ομοιάζει με πώμα στο άκρο των αυγών των τρηματωδών και ορισμένων κεστωδών το οποίο ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί η προνύμφη.

OPERCULE (2): (1) Partie du poisson recouvrant et protégeant les branchies chez les poissons osseux. (2) Partie de létrier de loreille interne des Vertébrés. (3) Membrane protégeant les branchies chez les poissons osseux, mais qui est absente chez les poissons cartilagineux, les requins et les raies. (4) Couvercle; la membrane en forme de couvercle située à lextrémité des oeufs de trématodes et de certains céstodes et par laquelle passe la larve au moment de léclosion.

OPERCOLO: (1) Nei molluschi prosobranchi: struttura per la chiusura dell’entrata della conchiglia. (2) Nei vertebrati superiori: membrana, nell’orecchio medio, su cui poggia la staffa. (3) Nei pesci: struttura di protezione delle branchie, presente negli ordini più evoluti, mancante in squali e razze. (4) Struttura a palpebra per il rilascio delle larve, presente nelle uova dei trematodi e di alcuni cestodi.

OPÉRCULO : (1) Parte de pez que cubre y protege las branquias en los peces óseos. (2) Parte del estribo de la oreja interna en los vertebrados. (3) Membrana que protege las branquias en los peces óseos, pero que es ausente en los peces cartilaginosos, tiburones y rayas. (4) cubierta; membrana en forma de cubierta situada en la extremidad de los huevos de trematodos y ciertos cestodos y por la cual pasa la larva en el momento de la eclosión.

OPERCULUM: (1) Platelignende deksel hos de fleste forgjellesnegler. Lukker åpningen til sneglehuset. (2) Plate på stigbøylen i det indre øret hos virveldyr (vertebrater). (3) Brukes både som navn på hele gjellelokket, og på den øverste av knoklene i gjellelokket hos fisk. (4) Lokklignende struktur på enden av trematoder (parasittiske flatmark). Hos noen cestoder (bendelmark) et lokk som åpnes når larven klekker ut av egget.

Was this helpful?
Ein Metallblock bestimmter Zusammensetzung, der an metallene Strukturen, die seewasserexponiert sind, angebracht wird (z.B. Schiffe, Fischkäfige aus Metall), um die Korrosion an diesen Strukturen zu minimieren. Wo immer zwei verschiedene Metalle elektrisch in Kontakt treten (z.B. beim Eintauchen in Seewasser), wird eines dieser Metalle als Anode wirken und korrodieren, während die andere als Kathode funktioniert. Die Korrosionsanode besteht aus einem Metall, das hoch in der Spannungsreihe liegt,


SACRIFICIAL ANODE: Block of metal that is attached to physical structures maintained in sea water (e.g. fish cages), to ensure that a low rate of corrosion occurs to the core materials making up the structure. Whenever two dissimilar metals are placed in electrical contact (such as being immersed in sea water), one metal behaves as an anode (and corrodes) and the other acts as a cathode. The sacrificial anode consists of a metal high in the galvanic series so that this corrodes first. Such anodes should be replace

ΑΝΑΛΩΣIΜΗ ΘΥΣIΑΖΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ: Τεμάχιο μετάλλου που προσαρμόζεται σε κατασκευές που διατηρούνται σε θαλασσινό νερό (π.χ. ιχθυοκλωβοί), ώστε να επιβραδυνθεί η διάβρωση των μεταλλικών τμημάτων τους. Οταν δύο ανόμοια μέταλλα έρχονται σε ηλεκτρική επαφή (όπως όταν είναι βυθισμένα σε θαλασσινό νερό), το ένα συμπεριφέρεται ως άνοδος (και διαβρώνεται) και το άλλο ως κάθοδος. Η θυσιαζόμενη άνοδος αποτελείται από μέταλλο που βρίσκεται υψηλά στην γαλβανική σειρά έτσι ώστε αυτό διαβρώνεται πρώτο. Οι άνοδοι αυτές πρέπει να αντικαθίσ

ANODE SACRIFICIELLE: Bloc de métal fixé sur une structure physique immergée dans leau de mer (cage piscicole par exemple) et qui réduit le taux de corrosion des parties métalliques de cette structure. Quand deux métaux dissimilaires se trouvent en contact électrique, lun devient une cathode, et lautre une anode qui est sujette à la corrosion. Lanode sacrificielle est constituée dun métal haut dans la série galvanique et se corrode, donc, avant les autres métaux de linstallation. De telles anodes sont remplacées régu

ANODO DI SACRIFICIO: Blocco di metallo fissato ad una struttura sommersa (es. gabbie galleggianti) che garantisce una bassa velocità di corrosione alle parti centrali delle struttura stessa. Ogni volta che due metalli diversi vengono posti in contatto elettrico (e nel caso delle strutture sommerse si trovano a diretto contatto con lacqua di mare), si genera un potenziale elettrochimico, un metallo si comporta da anodo e subisce la corrosione, mentre laltro assume il ruolo di catodo. Lanodo di sacrificio consta di u

ÁNODO SACRIFICATORIO: Bloque de metal que se ata a las estructuras físicas sumergidas en agua del mar (e.g. jaula de peces), reduce la tasa de corrosión de las partes metálicas de esta estructura. Siempre que dos metales diferentes estén en contacto eléctrico (como al sumergirse en agua del mar), un metal se comporta como un ánodo (y se corroe) y el otro actúa como cátodo. El ánodo sacrificatorio consiste en un metal alto en la serie galvánica, para que se corroa primero. Tales ánodos deben reemplazarse cada dos o tr

OFFERANODE: Klumper av metall (ofte sink) som festes til strukturer som holdes i sjøvann (f.eks. flytende oppdrettsenheter), for å hindre korrosjon på strukturene. Når to like metaller settes elektrisk i kontakt (begge er i sjøvann) vil det ene metallet fungere som en anode (og korrodere) og det andre metallet fungere som en katode. Offeranoden består av et metall som ligger høyt i spenningsrekken slik at dette korroderer først. Må byttes hvert andre eller tredje år.

Was this helpful?
Die Möglichkeit besitzend, neu zugängliche Habitate oder Resourcen zu erschließen.


OPPORTUNISTIC: Having the ability to exploit newly available habitats or resources.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ: Οργανισμός ικανός να εκμεταλλεύεται νέα ενδιαιτήματα ή φυσικές πηγές.

OPPORTUNISTE: Ayant la capacité dexploiter des habitats ou des ressources nouvellement disponibles.

OPPORTUNISTICO: Capace di sfruttare spazi o risorse disponibili da poco. I batteri opportunisti aggrediscono l’animale non appena le difese immunitarie si riducono a causa per esempio di uno stress.

OPORTUNISTA: Que tiene capacidad de sacar provecho de los hábitats o recursos disponibles. Dícese del microorganismo que infecta un huésped debido a la debilidad transitoria de éste.

OPPORTUNISTISK: Har evnen til å utnytte nylig tilgjengelige habitater og ressurser.

Was this helpful?
Arten, die sich an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen können; typisch ist die Fähigkei, sich schnell auszubreiten und ein schnelles Populationswachstum zu erreichen: r-selektierte Arten; kinetophile Arten.


OPPORTUNISTIC SPECIES: A species adapted for utilising variable, unpredictable or transient environments, typically with a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟ (ΟΠΟΡΤΟΥΝIΣΤIΚΟ) ΕIΔΟΣ: Είδος ικανό να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες απρόβλεπτες και μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνεται και εξαπλώνεται είναι μεγάλοι.

ESPECE OPPORTUNISTE: Se dit dune espèce adaptée pour lexploitation denvironnements variables, ephémères ou imprévisibles, caractérisée par un fort pouvoir de dispersion et un taux de croissance de population rapide; espèce sélectionnée.

SPECIE OPPORTUNISTICA: Specie in grado di adattarsi, in modo imprevedibile, a diverse tipologie ambientali. Le specie opportunistiche presentano forti capacità di dispersione e elevati tassi di crescita della popolazione.

ESPECIE OPORTUNISTA: Dícese de una especie adaptada a la explotación de ambientes variables, efímeros o imprevisibles, caracterizada por un fuerte poder de dispersión y una rápida tasa de crecimiento de la población.

OPPORTUNISTISKE ARTER: Arter som er tilpasset å utnytte variable, uforutsigbare eller flyktige miljøer. Typisk med stor evne til å spre seg, og rask populasjonsvekst.

Was this helpful?
Eine durch Erreger verursachte Infektion, welche normalerweise vorhanden und harmlos sind. Die Krankheit bricht aus, wenn diese Erreger zunehmen, weil sich die Bedingungen für ihre Entwicklung vorteilhaft verändert haben.


OPPORTUNISTIC INFECTION: An infection caused by a pathogen, normally present and innocuous, but which arises when conditions are favourable to that pathogen.

ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ: Μόλυνση που προκαλείται από ένα παθογόνο το οποίο είναι παρόν και αδρανές, αλλά αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γιά το παθογόνο.

INFECTION OPPORTUNISTE: Infection provoquée par un agent pathogène qui est habituellement présent et inoffensif, mais qui se manifeste lorsque les conditions lui sont favorables.

INFEZIONE OPPORTUNISTICA: Infezione causata da un agente patogeno, la cui presenza è normalmente innocua, ma attivo in particolari condizioni.

INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un agente patógeno que es normalmente presente y inofensivo, pero que se manifiesta cuando las condiciones le son favorables.

OPPORTUNISTISK INFEKSJON: En infeksjon forårsaket av et patogen (sykdomsfremkallende organisme), som er normalt tilstede og er ufarlig, men som blir farlig når forholdene er gunstige for patogenet.

Was this helpful?
Im Falle eines pathogeneN Keimes ein Organismus, dessen pathogene Wirkung nur bei vorher geschwächten Wirts-Organismen durchbricht. Opportunistische Arten sind so anpassungsfähig, daß sie oft variable, unvorhersagbare Umweltbedingungen in Übergangszonen nutzen können und typischerweise eine hohe Dispersionsrate sowie ein schnelles Populationswachstum aufweisen.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.

AGENT OPPORTUNISTE: Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.

AGENTE PATOGENO OPPORTUNISTICO: Organismo che esprime la sua patogenicità solo su individui già debilitati. Le specie opportunistiche sono in grado di adattarsi, in modo imprevedibile, a diverse tipologie ambientali; presentano forti capacità di dispersione ed elevati tassi di crescita della popolazione.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

OPPORTUNISTISKE PATOGENER: Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhånd av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.

Was this helpful?
Im Falle eines pathogenes Keimes ein Organismus, dessen pathogene Wirkung nur bei vorher geschwächten Wirts-Organismen durchbricht. Opportunistische Arten sind so anpassungsfähig, daß sie oft variable, unvorhersagbare Umweltbedingungen in Übergangszonen nutzen können und typischerweise eine hohe Dispersionsrate sowie ein schnelles Populationswachstum aufweisen.


OPTIMAL FORAGING: Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.

ΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΗ: Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.

PREDATION OPTIMALE: Nom donné à une théorie décrivant la sélection évolutive de stratégies de prédation qui optimise le gain net dénergie par unité de temps dalimentation.

UTILIZZO OTTIMALE DEL CIBO: Nome dato a una teoria che descrive l’evoluzione delle strategie di alimentazione caratterizzate dalla massima acquisizione di energia per unità di tempo.

PREDACIÓN ÓPTIMA: Nombre dado a una teoría que describe la selección evolutiva de estrategias de predación que optimiza el provecho neto de energía por unidad de tiempo de alimentación.

OPTIMALT NÆRINGSSØK: Navn gitt til en teori som beskriver den evolusjonære seleksjonen av næringssøk som optimaliserer oppnådd netto energi per tidsenhet beiting.

Was this helpful?
Die Umwelt- und/oder Aufzuchtbedingungen, unter denen eine Population maximale Überlebensraten und maximales somatische Wachstumsraten erreichen kann.


OPTIMAL GROWTH CONDITIONS: The environmental or/and cultivation conditions under which a population can achieve the maximum survival and somatic growth rate.

ΒΕΛΤIΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Οι συνθήκες περιβάλλοντος ή/και καλλιέργειας υπό τις οποίες ένας πληθυσμός επιτυγχάνει τον μέγιστο ρυθμό επιβίωσης και σωματικής αύξησης.

CONDITIONS OPTIMALES DE CROISSANCE: Les conditions en milieu naturel ou de culture dans lesquelles une population peut atteindre un taux de survie et une croissance somatique maximales.

CONDIZIONI DI CRESCITA OTTIMALI: Condizioni ambientali e/o di allevamento, che permettono a una popolazione il raggiungimento dei massimo tassi di crescita e di sopravvivenza.

CONDICIONES ÓPTIMAS DE CRECIMIENTO: Condiciones en medio natural o de cultivo en las cuales una población puede alcanzar una tasa de supervivencia y de crecimiento somático óptimas.

OPTIMALE VEKSTBETINGELSER: Miljø- og/eller oppdrettsbetingelsene som gir maksimal vekst- og overlevelsesrate for en populasjon.

Was this helpful?
Für eine gegebenen Wellenlänge ist die optische Dichte der Ausdruck der Übertragung einer optischen Einheit. Je größer die optische Dichte eines Mediums ist, desto geringer die Transmission. Optische Dichte = = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) where T = Transmission


OPTICAL DENSITY: For a given wavelength, the expression of the transmittance of an optical element. The higher the optical density, the lower the transmittance.Optical Density = log10 (1/T) where T = Transmittance.

ΟΠΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: Εκφράζει τη διαπερατότητα ενός μέσου στο φως κάποιου συγκεκριμένου μήκους κύματος. Όσο αυξάνεται η οπτική πυκνότητα τόσο μειώνεται η διαπερατότητα. Οπτική πυκνότητα = log10 (1/T) όπου T = Διαπερατότητα.

DENSITÉ OPTIQUE : Mesure de l’absorbance de la lumière (à une longueur d’ondes donnée) par une substance. La densité optique est le logarithme (base 10) de la réciproque de la transmittance de la lumière : DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) ou T = transmittance.

DENSITA’ OTTICA: Espressione della trasmittanza di un elemento ottico per una data lunghezza d’onda. Una maggiore densità ottica corrisponde ad una basssa trasmittanza.Densità ottica = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) dove T = trasmittanza.

DENSIDAD ÓPTICA: Expresión de la transmitancia de un elemento óptico a una longitud de onda determinada. Cuanta más densidad óptica, menor transmitancia. DO = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) T = Transmitancia.

OPTISK TETTHET: Et uttrykk for et optisk legemes transmisjon ved en gitt bølgelengde. Dess høyere optisk tetthet, dess lavere transmisjon. Optisk tetthet = log10 (1/T) where T = Transmittance. (1/T) hvor T = transmisjon.

Was this helpful?
Zum Mund gehörend.


ORAL: Pertaining to the mouth.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Σχετιζόμενο με το στόμα.

ORAL, E: Relatif à la bouche.

ORALE: Relativo alla bocca.

ORAL: Relativo a la boca.

ORAL: Angår munnen.

Was this helpful?
(1) Die Augenhöhle des Vertebratenschädels. (2) In Wasserwellen der Teil der Wasserpartikel, der durch die Wellenbewegung beeinflußt wird. In tiefen Wasserwellen ist der Orbit fast kreisförmig und in flachem Wasserwellen ist er fast elliptisch. Generell ist der Orbit in Richtung der Wellenbewegung leicht offen was zum Massentransport führt.


ORBIT: (1) The eye cavity of the vertebrate skull. (2) In water waves, the path of a water particle affected by the wave motion. In deep water waves the orbit is nearly circular and in shallow water waves the orbit is nearly elliptical. In general, the orbits are slightly open in the direction of wave motion giving rise to mass transport.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΚΟΓΧΗ, ΤΡΟΧΙΑ: (1) Η οφθαλμική κοιλότητα στο κρανίο των σπονδυλωτών. (2) ΤΡΟΧΙΑ: Η πορεία ενός μορίου νερού σε ένα κύμα. Στα κύματα των βαθέων υδάτων η τροχιά είναι σχεδόν κυκλική ενώ στα κύματα των ρηχών υδάτων είναι σχεδόν ελλειπτική. Γενικά οι τροχιές είναι ελαφρά ανοιχτές κατά την διεύθυνση προς την οποία διαδίδονται τα κύματα με αποτέλεσμα την μεταφορά μάζας.

ORBITE: (1) La cavité de loeil dans la crâne des Vertébrés. (2) Dans les vagues deau, trajectoire fermée dune particule deau sous linfluence du mouvement de la vague. Dans les eaux profondes, lorbite est presque circulaire alors que dans les vagues deau peu profonde lorbite est approximativement elliptique. De façon générale, les orbites sont légèrements ouvertes dans la direction du déplacement de la vague, ce qui donne lieu au transport de masse.

ORBITA: (1) Cavità oculare del cranio dei vertebrati. (2) Nelle onde acquatiche è il tragitto delle particelle d’acqua sottoposte al moto ondoso. Nelle onde delle zone di maggior profondità l’orbita è quasi circolare, mentre nelle onde delle zone d’acqua bassa l’orbita è approsimativamente ellittica. In generale le orbite sono leggermente aperte nella direzione dell’onda dando origine al trasporto di massa.

ÓRBITA: (1) Cavidad del ojo en el cráneo de vertebrados. (2) En las olas, trayectoria cerrada de una partícula de agua bajo la influencia del movimiento de la ola. En las aguas profundas, la órbita es casi circular mientras que en las olas de aguas poco profundas la órbita es aproximadamente elíptica. De una manera general, las órbitas son ligeramente abiertas en la dirección de desplazamiento de la ola, lo que da lugar al transporte de masa.

ORBITAL: (1) Som hører til øyehulene i hodeskallen hos virveldyr (vertebrater). (2) Omløpsbanen til vannpartikler i vannbølger, blir påvirket av bølgenes bevegelse. I bølger på dypt vann er omløpsbanene nesten sirkulære, mens de er elliptiske i bølger på grunt vann. Omløpsbanene er generelt litt åpne i den retningen bølgene beveger seg, noe som gir opphav til massetransport.

Was this helpful?
In der Hydrodynamik die Bewegung eines Flüssigkeitpartikels, hervorgerufen durch den Kontakt mit einer progressiven Gravitationswelle. Wenn die Wellenhöhe gering und die Flüssigkeitstiefe groß ist, ist der Orbit ein Kreis, dessen Radius exponentiell mit der Tiefe abnimmt. In seichten Flüssigkeiten ist der Orbit eine Ellipse, welche zu einer horizontalen Linie abnimmt, wenn die Flüssigkeit Bodenkontakt bekommt.


ORBITAL MOTION: In hydrodynamics, the motion of a fluid particle induced by the passage of a progressive gravity wave. When the wave height is small and the fluid depth is great, the orbit is a circle whose radius decreases exponentially with depth. In shallow fluid the orbit is an ellipse, which degenerates into a horizontal line at the bottom boundary of the fluid.

ΤΡΟΧΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Στην υδροδυναμική, η κίνηση ενός μορίου υγρού την οποία προκαλεί η διάδοση ενός βαρυντικού κύματος. Οταν το ύψος του κύματος είναι μικρό και το βάθος του υγρού μεγάλο, η κίνηση των μορίων είναι κυκλική με ακτίνα που μειώνεται εκθετικά με το βάθος. Στην αβαθή περιοχή του υγρού η τροχιά είναι ελλειπτική και εκφυλίζεται σε οριζόντια γραμμή στο στρώμα του υγρού που εφάπτεται με τον πυθμένα.

MOUVEMENT ORBITAL: En hydrodynamique, le mouvement dune particule fluide induite par le passage dune onde de gravité progressive. Quand la hauteur de la vague est peu élevée et la profondeur du fluide est importante, lorbite est un cercle dont le rayon diminue de façon exponentielle avec la profondeur. Dans un fluide peu profond, lorbite est une ellipse qui dégenère en ligne horizontale à la limite inférieure du fluide.

MOTO ORBITALE: Definito dall’idrodinamica come il moto di una particella fluida indotto dal passaggio di un’onda con spinta progressiva. Quando l’onda presenta un’altezza modesta e la profondità del mezzo fluido è elevata, l’orbita è descritta da una circonferenza il cui raggio diminuisce esponenzialmente con la profondità. Nelle acque basse l’orbita risulta ellittica e si appiattisce diventando una linea orizzontale nei pressi del limite inferiore del mezzo fluido.

MOVIMIENTO ORBITAL: En hidrodinámica, movimiento de una partícula líquida inducida por el paso de una onda de gravedad progresiva. Cuando la altura de la ola es poco elevada y la profundidad del fluido es importante, la órbita es un circulo cuyo radio disminuye de manera exponencial con la profundidad. En un fluido poco profundo, la órbita es una elipse que degenera en línea horizontal en el límite inferior del fluido.

ORBITALBEVEGELSE: I hydrodynamikk: Bevegelsen til en vannbåren partikkel, indusert ved passasje av en kontinuerlig gravitasjonsbølge. Når bølgehøyden er liten og dypet stort er orbitalen en sirkel med radius som minker eksponentielt med dypet. På grunt vann er orbitalen en ellipse, som degenereres til en horisontal linje ved bunnen.

Was this helpful?
Der Wasserfluß, der die orbitale Bewegung der Wasserpartikel in der Welle begleitet; darf nicht mit der wellenangetriebenen Litoral-Strömung verwechselt werden.


ORBITAL CURRENT: The flow of water accompanying the orbital movement of the water particles in a wave. Not to be confused with wave-generated littoral currents.

ΤΡΟΧΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ: Η ροή του ύδατος που προκύπτει από την τροχιακή κίνηση των μορίων του νερού σε ένα κύμα. Δεν πρέπει να συγχέεται με τα κυματογενή παράκτια ρεύματα.

COURANT ORBITAL: Le flux deau qui accompagne le mouvement orbital des particules deau dans une vague. A ne pas confondre avec les courants littoraux générés par les vagues.

CORRENTE ORBITALE: Flusso originato dai movimenti orbitali delle particelle d’acqua in un’onda. Da non confondere con le correnti litoranee generate dalle onde.

CORRIENTE ORBITAL: Flujo de agua que acompaña el movimiento orbital de partículas de agua en una ola. No confundir con las corrientes litorales generadas por las olas.

ORBITALSTRØM: Den sirkulære vannstrømmen i en bølge. Må ikke forveksles med bølgegenererte littoralstrømmer.

Was this helpful?
(1) Bezieht sich auf chemische Verbindungen, die auf Kohlenstoffketten oder -ringen basieren und ebenfalls Wasserstoff mit oder ohne Sauerstoff, Stickstoff und andere Elemente enthalten können. (2) Zu lebenden Organismen gehörend oder von diesen abstammend.


ORGANIC: (1) Concerning chemical compounds based on carbon chains or rings and also containing hydrogen with or without oxygen, nitrogen and other elements. (2) Pertaining to or derived from living organisms.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ: Αφορά οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από αλυσίδες ή δακτυλίους άνθρακα και περιέχουν επίσης υδρογόνο με ή χωρίς οξυγόνο, άζωτο και άλλα στοιχεία.

ORGANIQUE: (1) Relatif aux composés chimiques à base de chaînes ou danneaux de carbone et qui contiennent de lhydrogène avec ou sans oxygène, azote, et dautres eléments. (2) Se rapportant ou dérivés dorganismes vivants.

ORGANICO: (1) Composto chimico costituito da catene di atomi di carbonio e contenente atomi di idrogeno (non sempre legati all’ossigeno), atomi di azoto e di altri elementi. (2) Derivato da organismi viventi.

ORGÁNICO: (1) Relativo a los compuestos químicos basados en cadenas o anillos de carbón y que contienen hidrógeno con o sin oxígeno, nitrógeno y otros elementos. (2) Perteneciente o derivado de organismos vivos.

ORGANISK: (1) Angår kjemiske sammensetninger som er bygget opp av karbonkjeder eller –ringer, og som også inneholder hydrogen med eller uten oksygen, nitrogen og andre elementer. (2) Tilhører eller er utvunnet fra levende organismer.

Was this helpful?
Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.


ORGANIC ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

ENRICHISSEMENT ORGANIQUE: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ARRICCHIMENTO ORGANICO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO ORGÁNICO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ORGANISK ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Wahrgenommen durch oder bezogen auf ein sensorisches Organ. Der Begriff wird auch für Geschmackstests von Nahrungsmitteln verwendet.


ORGANOLEPTIC: Perceived by, or pertaining to, a sensory organ, usually taste. The term is used in the taste panel testing of food products.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟ: Αντιληπτό από, ή σχετιζόμενο με, ένα αισθητήριο όργανο, συνήθως γευστικό. Ο όρος χρησιμοποιείται στις ομάδες γευστικής δοκιμής τροφίμων.

ORGANOLEPTIQUE: Perçu par, ou se rapportant à un organe sensoriel (habituellement le goût). Le terme est utilisé dans les panels de dégustation des produits alimentaires.

ORGANOLETTICO: Percepito da un organo sensoriale, normalmente il gusto. Termine utilizzato per classificare le caratteristiche di un cibo nelle prove di degustazione.

ORGANOLÉPTICO: Percibido por, o refiriéndose a un órgano sensorial, normalmente el gusto. Término utilizado en paneles de degustación de productos alimentarios.

ORGANOLEPTISK: Som virker på sansene, spesielt smak. Betegnelsen brukes ved testing av matvarer.

Was this helpful?
Der Zustand, in dem eine Zelle ihre distinktiven Charakteristika zugunsten einer primitiveren Form aufgibt; z. B. bei Krebs, wenn Zellen wuchern.


ANAPLASIA: The state in which a differentiated cell loses its distinctive characteristics and takes on a more primitive form; for example, in cancer when cells proliferate rapidly.

ΑΠΟΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Κατάσταση στην οποία ένα διαφοροποιημένο κύτταρο χάνει τους διακριτικούς του χαρακτήρες και παίρνει μια περισσότερο προγονική μορφή. Για παράδειγμα, στον καρκίνο, όπου τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται γρήγορα.

ANAPLASIE: Perte de différenciation des cellules, qui prennent une forme plus primitive. Dans le cas des cancers, par exemple, ou les cellules prolifèrent plus rapidement.

ANAPLASIA: Lo stato in cui una cellula differenziata perde le caratteristiche distintive e assume una forma più primitiva; per esempio, nel cancro quando le cellule proliferano rapidamente.

ANAPLASIA: Pérdida de la diferenciación por parte de las células, que toman una forma primitiva. Es el caso de cáncer, por ejemplo, dónde las células proliferan rápidamente.

ANAPLASI: Tilstanden der en differensiert celle mister sine spesielle karakteristika og blir til en mer primitiv form, f.eks. kreft der cellene prolifererer raskt.

Was this helpful?
Eine begrenzte, sich reproduzierede Population eines eingeführten (exotischen) Organismus, die mit bekannten Methoden bekämpft werden kann.


LOCALIZED SPECIES (OR POPULATION): A confined, reproducing population of an introduced organism that can be eliminated using standard methods.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Ενας υπό περιορισμόν, αναπαραγόμενος πληθυσμός ενός εισαγόμενου οργανισμού που μπορεί να εξολοθρευτεί με την χρήση συνηθισμένων μεθόδων.

ESPECE (OU POPULATION) LOCALISEE: Se dit dune population dun organisme introduit qui se reproduit, mais qui est géographiquement restreint et donc facilement éliminé par des techniques standards.

SPECIE (O POPOLAZIONE) LOCALIZZATE : Una popolazione o un organismo introdotto che si riproduce; è geograficamente resistente e non facilmente eliminabile con le tecniche standard.

ESPECIE (O POBLACIÓN) LOCALIZADA: Dícese de una población o de un organismo introducido que se reproduce, pero que es geográficamente restringida y por lo tanto fácil de eliminar con técnicas estándares.

LOKALISERT ART (ELLER POPULASJON): En begrenset reproduserende populasjon av en introdusert art, som kan fjernes med standard metoder.

Was this helpful?
Der Prozeß, durch den ein Organismus seine Elektrolytenkonzentration stabil erhält. Die Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks auf beiden Seiten einer semipermeablen Membran.


OSMOREGULATION: The process by which organisms maintain a stable solute concentration. The maintenance of osmotic pressure on each side of a semipermeable membrane, i.e. osmotic balance.

ΩΣΜΩΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί διατηρούν στο σώμα τους σταθερή συγκέντρωση διαλελυμένων ουσιών. Η διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης εκατέρωθεν μιάς ημιπερατής μεμβράνης, δηλαδή η ωσμωτική ισορροπία.

OSMOREGULATION: Processus par lequel un organisme maintien une concentration stable délectrolytes. Le maintien dune pression osmotique de chaque côté dune membrane semiperméable; cest à dire un équilibre osmotique.

OSMOREGOLAZIONE: Processo attraverso il quale un organismo mantiene una concentrazione stabile di soluti. Il mantenimento della pressione osmotica sui due lati di una membrana semipermeabile, p.e. equilibrio osmotico

OSMOREGULACIÓN : Proceso por el cual un organismo mantiene una concentración estable de electrolitos. Mantenimiento de presión osmótica a cada lado de una membrana semipermeable; es decir equilibrio osmótico.

OSMOREGULERING: Prosessen der en organisme opprettholder stabil konsentrasjon av oppløste stoffer. Opprettholdelse av osmotisk trykk på hver side av en semipermeabel membran, dvs osmotisk balanse.

Was this helpful?
Konzentrationsausgleich zwischen ungleich konzentrierten Lösungen oder einer Lösung und dem reinen Lösungsmittel über die Diffusion meist durch eine feinporige (semipermeable) Membran.


OSMOSIS: Diffusion of a solvent through a semipermeable membrane from a region of low solute concentration to one of high solute concentration, thereby diluting the latter. Osmosis will continue until the concentrations of the two solutions are equalized.

ΩΣΜΩΣΗ: Διάχυση ενός διαλύτη μέσω μιάς ημιπερατής μεμβράνης από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης διαλελυμένης ουσίας στην περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Η ώσμωση θα συνεχιστεί μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των δύο διαλυμάτων.

OSMOSE: Passage dun solvant à travers une membrane semi-perméable qui sépare deux solutions de concentrations différentes, jusquà ce que les concentrations des deux solutions séquilibrent.

OSMOSI: Diffusione di un solvente da una zona di bassa concentrazione di soluto ad una di alta concentrazione di soluto attraverso una membrana semipermeabile. Il processo continua fino a che la concentrazione delle due soluzioni non raggiunge lequilibrio.

ÓSMOSIS: Paso de una solución a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de concentraciones diferentes, hasta el equilibrio de concentración entre las dos soluciones.

OSMOSE: Diffusjon av et løst stoff gjennom en semipermeabel membran fra et område med lav konsentrasjon av løste stoffer til et område med høy konsentrasjon av løste stoffer, for på denne måten å vanne ut sistnevnte. Osmosen vil fortsette helt til det osmotiske trykket er likt på begge sider av membranen.

Was this helpful?
Der Druck, der benötigt wird, um den Fluß von Wasser aus einer weniger konzentrierten Lösung durch eine semipermeable Membran in eine höher konzentrierte Lösung zu verhindern. Der physikalische Druck, der von Lösungen auf jeder Seite einer semipermeablen Membran ausgeübt wird.


OSMOTIC PRESSURE: The pressure needed to prevent water from flowing into a more concentrated solution from a less concentrated one across a semipermeable membrane. The physical pressure exerted by solutions on each side of a semipermeable membrane.

ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που απαιτείται γιά να εμποδίσει την ροή του νερού από ένα διάλυμα με χαμηλή συγκέντρωση προς ένα διάλυμα με υψηλότερη συγκέντρωση μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο διαλύματα. Η πίεση που ασκείται από τα διαλύματα σε κάθε πλευρά της ημιπερατής μεμβράνης.

PRESSION OSMOTIQUE: La pression nécessaire pour empêcher le flux deau à travers une membrane semiperméable à partir dune solution peu concentrée vers une solution de concentration plus importante. La pression physique exercée par des solutions de chaque côté dune membrane semiperméable.

PRESSIONE OSMOTICA: Pressione richiesta per impedire il passaggio d’acqua, attraverso una membrana semipermeabile, da una soluzione a bassa concentrazione a una soluzione più concentrata. Pressione esercitata da due soluzioni all’interno di un unico contenitore, su ogni lato della membrana semipermeabile che le divide.

PRESIÓN OSMÓTICA: Presión necesaria para impedir el flujo de agua a través una membrana semipermeable a partir de una solución poco concentrada hacia una solución de concentración más importante. La presión física ejercida por soluciones de cada lado de una membrana semipermeable.

OSMOTISK TRYKK: Trykket som trengs for å hindre vann i å strømme fra et områden med lav konsentrasjon av løste stoffer gjennom en semipermeabel membran og inn i et område med høy konsentrasjon av løste stoffer. Det fysiske trykket som utøves av løsninger på hver side av en semipermeabel membran.

Was this helpful?
Eine Unterordnung der Ifradivision Euteleostei, die geschätzt etwa 6000 Arten umfaßt. Sie bilden die größte systematische Kategorie der Süßwasserfische, von denen vielen Artengruppierungen hohe Bedeutung in der Aquakultur haben. Hierzu gehören die Cypriniformes (Familien Cyprinidae, Homalopteridae, Catostomdae, Cobitidae), Characiformes (etwa 1400 Arten: Familien Characidae, Hepsetidae und Lebiastinidae; viele Arten dieser Familien sind gut bekannt und werden in der Aquaristik kultiviert), und d


OSTARIAPHYSI: A Supraorder of the Infradivision Euteleostei. With an estimated 6000 species or more they provide the largest systematic category of freshwater fishes with numerous species groups of highest importance to aquaculture, including the Cypriniformes (families: Cyprinidae, Homalopteridae, Catostomidae, Cobitidae), Characiformes (about 1400 species: families Characidae, Hepsetidae and Lebiasinidae; many members of these families are well-known and cultured aquarium fishes) and the Siluriformes (abou

OSTARIAPHYSI: Υπερτάξη της υποδιαίρεσης Euteleostei. Η μεγαλύτερη ομάδα ψαριών του γλυκού νερού με πάνω από 6000 είδη από τα οποία πολλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις υδατοκαλλιέργειες. Ανάμεσά τους τα Cypriniformes (οικογένειες: Cyprinidae (βλ.λ.), Homalopteridae, Catostomidae, Cobitidae), τα Characiformes (περίπου 1400 είδη, οικογένειες: Characidae, Hepsetidae και Lebiasinidae, εκ των οποίων πολλοί αντιπρόσωποι χρησιμοποιούνται στα ενυδρεία) και τα Siluriformes (περίπου 2000 είδη, οικογένειες: Siluridae (

OSTARIAPHYSI: Supraordre de l’infra division des téléostéens. Avec plus de 6000 espèces, constitue le plus grand groupe taxonomique de poissons d’eau douce, avec de nombreuses espèces très importantes en aquaculture, dont les cypriniformes (familles cyprinidés, homalopterdés, catostomidés, cobitidés), characiformes (environ 1400 espèces : familles characidés, hepsetidés et lebiasinidés : beaucoup d’espèces d’aquariophilies), siluriformes (environ 200 espèces, familles siluridés, ictaluridés, bagridés : beauco

OSTARIAPHYSI: Superordine degli Euteleostei. Si stimano oltre 6000 specie, rappresentano la più ampia categoria sistematica di pesci d’acqua dolce con numerosi gruppi di specie aventi una maggiore importanza nell’acquacoltura, includendo i Cypriniformes (famiglia: Cyprinidae (vedi), Homalopteridae, Catostomidae, Cobitidae), Characiformes (circa 1400 specie: famiglie Characidae, Hepsetidae e Lebiasinidae; molti membri di queste famiglie sono ben conosciuti e allevati come pesci d’acquario) e i Siluriformes (ci

OSTARIOFISIOS: Superorden de la infradivisión Euteleósteos. Se estima en unas 6000 especies y suponen la categoría sistemática más amplia de peces dulceacuícolas incluyendo muchas especies de interés acuícola como Cipriniformes (familias Ciprínodos, Homalopteridios, Catostomideos, Cobitideos); Caraciformes (1400 especies de las familias Carácidos, Hepsetídeos y Lebiasinídeos; muchos miembros de estas familias son bien conocidos y cultivados en acuarios) y los Siluriformes (unas 2000 especies de las familias Si

OSTARIOPHYSI: Superorden i infraklassen Euteleostei. Med et estimat på 6000 arter eller mer står den for den største systematiske kategorien av ferskvannsfisk. Mange artsgrupper er av stor betydning for akvakultur, inklusivt Cypriniformes (familier: Cyprinidae, Homalopteridae, Catostomidae og Cobitidae), Characiformes (omtrent 1400 arter; familier: Characidae, Hepsetidae og Lebiasinidae; mange medlemmer av disse familiene er velkjente akvariefisker) og Siluriformes (omtrent 2000 arter; familier: Siluridae, Ic

Was this helpful?
Geschützte Bucht mit gutem Wasseraustausch, die für die Austernproduktion benutzt wird. Der Begriff wird vor allem in Skandinavien benutzt.


OSTERPOLL: Sheltered bays with good water exchange rates, mainly found in Scandinavia, capable of being adapted and used for oyster production.

OSTERPOLL: Προφυλαγμένοι κόλποι με καλό ρυθμό ανανέωσης νερού, που βρίσκονται κυρίως στην Σκανδιναβία και είναι κατάλληλοι για στρειδοκαλλιέργεια.

OSTERPOLL: Baies abritées à bon renouvellement deau, principalement situées en Scandinavie et susceptibles dêtre utilisées pour lostréiculture.

OSTERPOLL: Baie protette con buon livello di ricambio d’acqua, frequenti in Scandinavia, possono essere predisposte e utilizzate per la produzione di ostriche.

OSTERPOLL: Bahías abrigadas con buena renovación de agua, situadas normalmente en Escandinavia y susceptibles de ser utilizadas en el cultivo de ostras.

ØSTERSPOLL: Beskyttede bassenger med god vannutskifting, hovedsakelig funnet i Skandinavia. Kan tilpasset og brukes til oppdrett av østers.

Was this helpful?
Der Artname für die Europäische Auster.


OSTREA EDULIS: The species name of the European Flat Oyster, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.

OSTREA EDULIS: Το όνομα του είδους του Ευρωπαϊκού επίπεδου στρειδιού (βλ.λ.).

OSTREA EDULIS: Huître plate Européenne.

OSTREA EDULIS (OSTRICA EDULE): Nome della specie dell’ostrica piatta europea.

OSTREA EDULIS: Nombre específico de la ostra plana europea.

OSTREA EDULIS: Det latinske navnet på europeisk flatøsters.

Was this helpful?
Eine Gruppe weiblicher Steroidhormone, die in den Ovarien von Wirbeltieren gebildet werden; sie enthalten hauptsächlich B-Östradiol, Östrone und Östriol.


OESTROGENS (ESTROGENS): A group of female sex steroid hormones produced in the vertebrate ovary; the principal ones include B-estradiol, estrone, and estriol.

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ: Ομάδα στεροειδών ορμονών του θηλυκού φύλου στα σπονδυλωτά που παράγεται από την ωοθήκη. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν την Β-οιστραδιόλη, την οιστρόνη και την οιστριόλη.

ESTROGENE: Membre dun groupe dhormones stéroïdes sexuelles femelles produites dans lovaire des Vertébrés dont les principales sont lestradiol, lestrone et lestriol.

ESTROGENI: Gruppo di ormoni steroidei sessuali femminili prodotti dall’ovario dei vertebrati, tra cui B-estradiolo, estrone ed estriolo.

ESTRÓGENO: Grupo de hormonas esteroides sexuales femeninas que son producidas por el ovario de los vertebrados; entre ellos los más importantes son, el -estradiol, estrona y estriol.

OSTROGENER: Gruppe med hunnlige steroide (kolesterolderivater) kjønnshormoner, som produseres i ovariene hos virveldyr. Østradiol-17-b er det primære østrogenet i reproduksjonsfysiologi hos fisk (dannes fra testosteron i granulosacellene).

Was this helpful?
Alle drei verkalkten Strukturen im Innenohr (Utriculus, Sacculus, und Lagena). Die konzentrischen Wachstumsringe des größten Otolithen im Sacculus werden oftmals gezählt, um das Alter der Fische gemäßigter Breiten zu bestimmen.


OTOLITHS: Three calcified structures within the inner ear. The concentric growth rings of the largest otolith in the sacculus are often used to estimate the age of the fish, in temperate waters.

ΩΤΟΛΙΘΟΙ: Τρία αποτιτανωμένα σωματίδια στο έσω ους. Οι συγκεντρικοί αυξητικοί δακτύλιοι του μεγαλύτερου ωτόλιθου στο ασκίδιο συχνά χρησιμοποιούνται γιά την εκτίμηση της ηλικίας του ψαριού στην εύκρατη ζώνη.

OTOLITHES: Trois structures calcifiées dans lutricule, saccule et lagéna de loreille interne. Les stries concentriques de la plus grande de ces otolithes, dans la saccule, sont parfois utilisées afin de déterminer lâge dun poisson.

OTOLITI: Tre strutture calcificate presenti nell’orecchio interno. Gli anelli di accrescimento concentrici dell’otolito più grande, contenuto nel sacculo, vengono utilizzati per la determinazione dell’età di un pesce cresciuto in acque temperate.

OTOLITOS: Tres estructuras calcificadas en el utrículo, sáculo y lagena del oído interno. Los anillos concéntricos del más grande de estos otolitos (sáculo) son a veces utilizados para determinar la edad de un pez.

OTOLITTER: Ørestener, tre kalkstrukturer (Utriculus, Sacculus og Lagena) i det indre øret. Ligger over grupper av sanseceller. Brukes for registrering av likevekt. Vekstringer på Sacculus (størst) brukes ofte til å aldersbestemme fisk.

Was this helpful?
Ein eingedeutscher Begriff. Die Kreuzung von genetisch nicht verwandten Individuen.


OUTCROSS: The mating of genetically unrelated individuals.

ΕΤΕΡΟΜΙΞΙΑ: Η διασταύρωση μεταξύ ατόμων με διαφορετικό γονότυπο.

OUTCROSS: Appariement d’individus sans parenté génétique.

ESINCROCIO: Accoppiamento fra individui non imparentati.

CRUZAMIENTO EXTERNO: Cruzamiento entre individuos no relacionados genéticamente.

KRYSSINGSAVL: Paring mellom genetisk ubeslektede individer (dyr av ulike raser, stammer eller innavla linjer).

Was this helpful?
Gewebe oder Organ, in dem die Eizellen gebildet werden; Eierstock.


OVARY: The sex organ which produces the egg or eggs in a female organism.

ΩΟΘΗΚΗ: Το φυλετικό όργανο που παράγει αυγό ή αυγά σε έναν θηλυκό οργανισμό.

OVAIRE: Organe sexuel qui produit les ovules ou les oeufs dans un organisme femelle.

OVARIO: Organo sessuale interno che produce l’uovo o le uova in un organismo di sesso femminile.

OVARIO: Órgano sexual que produce óvulos o huevos en un organismo femenino.

OVARIUM: Eggstokk, hunnlig kjonnskjertel.

Was this helpful?
Die Verbindung vom Ovar nach außen; Eileiter.


OVIDUCT: A tube leading from the ovary to the exterior via which the mature ova are expelled.

ΩΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας που οδηγεί από την ωοθήκη στο εξωτερικό του σώματος, μέσω του οποίου αποβάλλονται τα ώριμα αυγά.

OVIDUCTE: Conduit reliant lovaire à lextérieur par lequel loeuf mature est expulsé.

OVIDUTTO: Dotto che collega l’ovario al poro genitale da dove vengono espulse le uova mature.

OVIDUCTO: Conducto que liga el ovario con el exterior y por el cual se expulsan los huevos.

OVIDUKT (EGGLEDER): Kanal som leder fra ovarium til utsiden, som de modne eggene skilles ut gjennom.

Was this helpful?
Eierlegend; Fische oder andere Wirbeltiere, die Eier legen. Das Ei wird während oder nach der Ablage befruchtet.


OVIPAROUS: Animals which lay eggs rather than give birth to live young.

ΩΟΤΟΚΟΣ: Ζώα που γεννούν αυγά μάλλον παρά ζωντανά μικρά. Πρβλ. Ζωοτόκος.

OVIPARE: Se dit des organismes qui pondent des oeufs.

OVIPARO: Animale che depone le uova invece di partorire direttamente la prole.

OVÍPARO: Dícese de organismos que depositan huevos.

OVIPARE (EGGLEGGENDE): Dyr som legger egg isteden for å føde levende unger. Jfr. vivipare (levendefødende).

Was this helpful?
Die Eier werden zwar im Inneren des Körpers befruchtet, können - müssen aber nicht - vor dem Schlupf abgelegt werden. Kommt z. B. bei Haien, Rochen und Lebendgebärenden Zahnkarpfen (Poeciliidae) vor.


OVOVIVIPAROUS: Producing eggs that are fertilized inside the body, though expulsion may occur prior to hatching, as in dogfish.

ΩΟΖΩΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία γονιμοποιούνται εντός του σώματος, αλλά η απελευθέρωσή τους πραγματοποιείται μετά την εκκόλαψη (π.χ. σκυλόψαρο)

OVOVIVIPARE: Se dit des animaux qui produisent des oeufs fécondés dans le corps. Ces oeufs peuvent éclore avant lexpulsion, par exemple la roussette.

OVOVIVIPARO: Animale in cui le uova prodotte, sono fecondate all’interno del corpo e possono essere emesse anche prima della schiusa, come nel pescecane.

OVOVIVÍPARO: Dícese de animales que producen huevos fecundados en el cuerpo. Estos huevos pueden eclosionar antes de la expulsión; por ejemplo, el cazón.

OVOVIVIPARE: Produserer egg som befruktes inni kroppen, eggende kan støtes ut før klekking (f.eks. rødhai).

Was this helpful?
(Follikelsprung); Das Ausstoßen eines reifen befruchtungsfähigen Eies; z.B. bei weibl. Säugern aus dem Graafschen Follikel des Eierstocks.


OVULATION: The expulsion of a mature egg out of the surrounding tissue, the follicle.

ΩΟΡΡΗΞΙΑ: Η αποκόλληση ενός ώριμου αυγού από τον περιβάλλοντα ιστό, το ωοθυλάκιο.

OVULATION: Expulsion dun oeuf mature hors du tissu qui lentoure (la follicule).

OVULAZIONE: Espulsione di un uovo maturo dal tessuto circostante (follicolo).

OVULACIÓN: Expulsión de huevo maduro fuera del tejido que lo rodea (Folículo).

OVULERING: Utstøtning av modne egg fra det omgivende vevet, follikelen.

Was this helpful?
Dieses Potential einer Lösung ist ein Maß für das Verhältnis von oxidierten und reduzierten Substanzen. In der Praxis wird das Redoxpotential mit Hilfe einer Platinelektrode gemessen, dieses wird Eh genannt. Wenn Elektronen von der Lösung zur Elektrode wandern, herrschen reduzierende Bedingungen in der Lösung und der gemessene Elektronenfluß, ausgedrückt in Volt, zeigt einen negativen Wert. Oxidierende Bedingungen herrschen, wenn in der Lösung die Elektonen von der Elektrode in die Lösung wander


OXIDATION-REDUCTION (REDOX) POTENTIAL: This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio

ΔΥΝΑΜIΚΟ ΟΞΕIΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ: Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ

POTENTIEL DOXYDO-REDUCTION (REDOX): Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

OSSIDORIDUZIONE (REDOX), POTENZIALE di: Potenziale elettrochimico definito dalla proporzione tra sostanze ossidate e sostanze ridotte. Praticamente il potenziale redox è misurato rispetto ad un elettrodo di platino chiamato Eh. Se gli elettroni si spostano dalla soluzione all’elettrodo, le condizioni della soluzione sono dette riducenti e il potenziale (misurato in volt) esistente tra soluzione ed elettrodo è negativo. Le condizioni sono invece ossidanti quando gli elettroni passano dall’elettrodo alla soluzione instaurando un potenzi

POTENCIAL REDOX: Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

OKSIDASJON-REDUKSJONS-(REDOKS-) POTENSIAL: Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.

Was this helpful?
Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.


OXIDATION: As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form

ΟΞΕΙΔΩΣΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDATION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OSSIDAZIONE: Processo durante il quale una sostanza perde elettroni mentre un’altra (es. l’ossigeno) li guadagna. Processo durante il quale gli elettroni vengono persi da una sostanza e acquisiti da un’altra che viene ad essere ridotta e che prende il nome di agente ossidante.

OXIDACIÓN: Proceso por el cual una sustancia pierde electrones y gana oxígeno. Proceso por el que una sustancia pierde electrones por una sustancia que es, a su vez reducida denominada agente oxidante.

OKSIDASJON: En prosess hvor et stoff (forbindelse, atomer eller ioner) mister elektroner og binder oksygen. Prosess hvor elektroner blir trukket fra et stoff til et annet stoff som selv blir redusert (oksidasjonsmiddelet).

Was this helpful?
Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.


OXIDATION REDUCTION: A chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ-ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

OXIDATION REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

OSSIDO-RIDUZIONE: Una reazione chimica nella quale avviene un trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore. Lèelemento o molecola che cede elettroni è ossidato/a, mentre l’elemento o molecola che li riceve viene ridotto/a. Il donatore di elettroni ed il suo corrispondente accettore sono detto “coppia-redox”.

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

OKSIDASJON REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

Was this helpful?
Eine Verbindung, die zu den Quinolonen gehört und als Antibiotikum eingesetzt wird. Sie beeinträchtigt die Replikation von Nukleinsäuren in Bakterien. In Japan und einigen europäischen Ländern zugelassen, um Erkrankungen mit Aeromonas salmonicida und Yersinia ruckeri zu bekämpfen.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of`,I`. Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.

ACIDE OXOLINIQUE: Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.

ACIDO OXOLINICO: Antibiotico chinolonico che nei batteri interferisce con la replicazione degli acidi nucleici. L’uso è consentito in Giappone e alcuni stati europei per la terapia contro Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

OKSOLINSYRE: Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.

Was this helpful?
Eines der tetrazyklinen Antibiotika, die von Streptomyces rimosus produziert werden und gegen ein breites Spektrum bakteriologischer Fischkrankheiten wirksam sind.


OXYTETRACYCLINE (Terramycin): One of the tetracycline antibiotics produced by Streptomyces rimosus and effective against a wide variety of bacteria pathogenic to fishes.

ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ (Τεραμυκίνη): Αντιβιοτικό της ομάδας της τετρακυκλίνης που παράγεται από το είδος Streptomyces rimosus και είναι αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ποικιλίας παθογόνων βακτηρίων που προσβάλλουν τα ψάρια.

OXYTETRACYCLINE(TERRAMYCINE): Antibiotique de la famille des tétracyclines produit par Streptomyces rimosus. Efficace contre un grand spectre de bactéries pathogènes des poissons.

OSSITETRACICLINA (Terramicina): Antibiotico, appartenente alla classe delle tetracicline, prodotto da Streptomyces rimosus, efficace contro molti batteri patogeni nei pesci. Il suo impiego in acquacoltura è regolamentato.

OXITETRACICLINA (Terramicina): Antibiótico de la familia de tetraciclinas producido por Streptomyces rimosus. Eficaz frente a gran variedad de bacterias patógenas de peces.

OKSYTETRACYKLIN (Terramycin): Tetracyklin (antibiotikum) produsert av Streptomyces rimosus, som er effektiv mot en rekke fiskepatogene bakterier.

Was this helpful?
Zum offenen Ozeanwasser gehörend; jenseits des kontinentalen Schelfs.


OCEANIC: Pertaining to the open ocean waters beyond the edge of the continental shelf.

ΩΚΕΑΝΙΟΣ: Σχετιζόμενος με τα ανοιχτά ωκεάνεια νερά πέρα από το όριο της υφαλοκρηπίδας. πρβλ νηριτικός.

OCEANIQUE: Relatif à leau de mer au large de la marge continentale.

OCEANICO: Riferito all’oceano aperto oltre il limite della piattaforma continentale.

OCEÁNICO: Relativo al agua de mar más allá del litoral.

OSEANISK: Vedrører åpent hav utenfor kontinentalsokkelen. Jfr. nerittisk.

Was this helpful?
Ein Klima, das charakteristisch für kontinentale Randgebiete und Inseln ist, bei dem die jährlichen Temperaturschwankungen auf Grund der unmittelbaren Nähe des Meeres nur gering vom Mittelwert abweichen (im Vergleich zum Binnenland gleicher geographischer Breite, wo die Abweichungen größer sind).


OCEANIC CLIMATE: A climate characteristic of continental margins and islands in which the annual temperature range is less than the average for that latitude because of the proximity of an ocean or sea.

ΩΚΕΑΝΙΟ ΚΛΙΜΑ: Το χαρακτηριστικό κλίμα που επικρατεί στις παρυφές των ηπείρων και τα νησιά όπου, χάρη στην γειτνίαση με τη θάλασσα, οι ετήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας γύρω από την μέση τιμή, είναι μικρότερες από τις συνήθεις διακυμάνσεις.

CLIMAT OCEANIQUE: Climat caractéristique des façades continentales et des îles avec des variations annuelles de température moins importantes que la moyenne pour une latitude déterminée à cause de la proximité dun océan ou de la mer.

CLIMA OCEANICO: Clima caratteristico delle coste continentali e delle isole, le cui temperature annuali, a causa della vicinanza dell’oceano, risultano inferiori ai valori medi misurati alla stessa latitudine.

CLIMA OCEÁNICO: Clima característico de las orillas continentales y de las islas con una variación anual de temperatura menos importante que la media para una latitud determinada a causa de su proximidad del mar o del océano.

HAVKLIMA: Klima karakteristisk for kontinentalmarginer og øyer der de årlige temperaturforandringene er mindre enn gjennomsnittet for breddegraden, grunnet nærhet til hav eller sjø.

Was this helpful?
Ozon ist eine bestimmte molekulare Form des Sauerstoffs. Das Ozonmolekül enthält drei Sauerstoffatome, hat ein Molekulargewicht von 48 Gramm pro Mol. Ozon ist das viertstärkste Oxidationsmittel (nur F2, F20 und O• haben starkere Oxidationspotentiale). Obwohl Ozone recht stabil in organischen Lösungsmitteln ist, zerfällt es schnell in aquatischen Medien. Die Zerfallsrate hängt weitgehend von der Zusammensetzung und den Eigenschaften des Mediums ab, besonders von der or


OZONE: A specific molecular (allotropic) state of oxygen. The ozone molecule contains three oxygen (molecular weight of 48.00 grams per mole). Ozone is the fourth most powerful oxidizing agent known (only F2, F2O, and O• are better) and is thought to have a mechanism of oxidation related to the following reaction: O3 -> O2 + O•, where nascent oxygen produces a high-energy oxidation via free radical reaction. The decomposition of ozone in aqueous sol

ΟΖΟΝ: Ειδική μοριακή (αλλοτροπ2, F2Ο και ΟΞ) και θεωρείται ότι ο οξειδωτικός μηχανισμός του σχετίζεται με την αντίδραση: Ο3 -> Ο2 + Ο, όπου η υψηλή οξειδωτική δράση του οξυγόνου "εν τω γενάσθαι" οφείλεται σε αντιδράσεις ελευθέρων ριζών. Η διάσπαση του όζοντος σε υδατικά διαλύματα οδηγά στην παραγωγή βραχύβιων ελεύθερων ριζών. Η ταχύτητα της διάσπασης εξαρτάται από την σύνθεση και τις ιδιότητες του διαλύματος, την περιεκτικότητά του σε οργανικές ενώσεις, το p

OZONE: Forme moléculaire spécifique (allotropique) de loxygène, composée de trois atomes doxygène et de poids moléculaire de 48 grammes/mole. Lozone est le quatrième plus puissant agent oxydant connu (derrière F2, F2O et O•). On pense que son mécanisme doxydation suit la réaction O3 -> O2 + O•, avec production doxygène et dun radical libre oxydant de forte énergie. Les molécules dozone se décomposent en milieux aquatiques produisant des radicaux lib

OZONO: Stato allotropico dellossigeno. La molecola dellozono contiene tre atomi di ossigeno (P.M. 48 g/mole). Lozono è una delle 4 molecole con il maggior potere ossidante conosciuto (solo F2 , F2O e O• sono più efficaci); la reazione coinvolta nellossidazione è la seguente: 3 O2 + O•. Dove viene liberata una molecola di ossigeno e un radicale libero con elevato potere ossidante. In una soluzione acquosa la trasformazione della molecola di ozono av

OZONO: Forma molecular específica (alotrópica) de oxígeno, compuesta de tres átomos de oxígeno y con peso molecular de 48 gramos/mol. El ozono es el cuarto agente más oxidante conocido (por detrás de F2, F2O y O•). Se piensa que su mecanismo de oxidación sigue la reacción O3 O2 + O•, con producción de oxígeno y de un radical libre oxidante. Las moléculas de ozono se descomponen en medios acuáticos produciendo radicales libres con una vida media muy

OZON: Spesifikk molekylær form for oksygen, der tre oksygenatomer (O3) er bundet sammen (molekylvekt = 48,00 g/mol). Ozon er det 4. sterkeste oksidasjonsmiddelet som er kjent (bare F2, F2O og O‰ er sterkere). Har en oksidasjonsmekanisme som henger sammen med følgende reaksjon: O3 a O2 + O‰, der O produserer en høyenergi oksidasjon via en fri radikal. Spalting av ozon i vannholdige løsninger skjer via radikaler med kort levetid. Hastigh

Was this helpful?
Ein Apparat, der Ozon und andere Radikale aus Sauerstoff oder Luft durch elektrische Entladungen produziert. Ozonisatoren produzieren gewöhnlich eine Anzahl intermediärer Sauerstoffstadien des Ozons und anderer Radikale, so daß die Ozonisierung im Prinzip eine Behandlung mit verschiedenen radikalen Oxidanten ist und nicht nur mit O3 allein.


OZONIZER: An apparatus that produces ozone and other radicals from oxygen or air in an electrical discharge. Ozonizers normally produce a number of intermediary oxygenation stages of ozone and other radicals so that ozonation includes in principle the treatment of media with total radical oxidants rather than with O3 alone.

ΟΖΟΝΙΣΤΗΣ: Συσκευή η οποία μετατρέπει με τη βοήθεια ηλεκτρικών εκκενώσεων το οξυγόνο (ή τον αέρα σε όζον. Η παραγωγή όζοντος συνοδεύεται από την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Η οζόνωση ενός μέσου βασίζεται κυρίως στις αντιδράσεις αυτών των οξειδωτικών ριζών παρά στην δράση του καθαρού όζοντος

OZONISEUR: Générateur dozone et de radicaux libres à partir doxygène ou dair par lintermédiaire dune décharge électrique. Les ozoniseurs produisent normalement un nombre de stades doxygénation intermédiaires dans la production dozone et dautres radicaux libres de telle façon que leau soit traitée par des radicaux oxydants plutôt que par lO3 seul.

OZONIZZATORE: Apparato che produce ozono e altri radicali attraverso scariche elettriche, partendo da aria o miscele di ossigeno. Gli ozonizzatori producono per lo più radicali liberi, quindi nei processi di ozonizzazione sono maggiormente coinvolti i radicali ossidanti piuttosto che lozono puro.

OZONIZADOR: Generador de ozono y de radicales libres a partir de oxígeno o de aire con descarga eléctrica. Los ozonizadores producen normalmente un número de estados de oxigenación intermediarios en la producción de ozono y de otros radicales libres, de tal manera que el agua esté tratada por radicales oxidantes que por el O3 solo.

OZONGENERATOR: Apparat som produserer ozon og andre radikaler fra oksygen eller luft i et elektrisk felt. Ozongeneratorer produserer vanligvis flere mellomliggende oksigeneringssteg av ozon og andre radikaler, derfor inkluderer ozonbehandling i prinsippet behandling av medium med flere radikaloksidanter snarere enn med O3 alene.

Was this helpful?
Ein Prozeß, bei dem eine Substanz, eine Flüssigkeit oder ein Gas mit Ozon behandelt wird. In der Aquakultur wird Ozon gewöhnlich dazu benutzt, um organische Verbindungen, die im Wasser gelöst sind, abzubauen und zu desinfizieren. Der Vorgang wird auch benutzt, um Wasser und andere Medien zu sterilisieren und um Geruchs- und Geschmacksstoffe aus Trinkwasser zu entfernen.


OZONATION: A process by which a substance, fluid or gas is treated with ozone. In aquaculture ozonation is usually employed to degrade organic substances which are dissolved in water and/or to disinfect water from target pathogens. It is also used to sterilize aquatic media, to remove taste and odour from drinking water.

ΟΖΟΝΩΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία μία υγρή ή αέρια ουσία υφίσταται κατεργασία με όζον. Στην υδατοκαλλιέργεια, η οζόνωση χρησιμοποιείται συνήθως γιά την διάσπαση οργανικών ουσιών που είναι διαλελυμένες στο νερό και/η γιά την αποστείρωση νερού από ορισμένα παθογόνα. Χρησιμοποιείται ακόμη για αποστείρωση υδατικών μέσων και την απάλειψη της γεύσης και της οσμής από το πόσιμο νερό.

OZONISATION: Procédé par lequel une substance fluide est traitée par lozone. En aquaculture lozonisation est couramment employée pour dégrader les substances organiques dissoutes dans leau, et la désinfecter par rapport à certains agents pathogènes cibles. Utilisé également afin de stériliser les milieux aquatiques et pour enlever goût et odeur à leau potable.

OZONIZZAZIONE : Processo attraverso il quale una sostanza, un fluido o un gas è trattato con lozono. In acquacoltura lozonizzazione è utilizzata per degradare le sostanze organiche dissolte in acqua o per leliminazione di batteri patogeni eventualmente presenti nelle acque di allevamento. E anche utilizzato nel processo di potabilizzazione dellacqua per rimuoverne sapore o odore.

OZONIZACIÓN: Procedimiento por el cual una sustancia fluida es tratada por ozono. En acuicultura la ozonización es corrientemente utilizada para degradar las sustancias orgánicas disueltas en agua, y desinfectarla de ciertos agentes patógenos. Utilizada también para esterilizar los medios acuáticos y para quitarle el sabor y el color al agua potable.

OZONERING: Prosess der en substans, væske eller gass blir behandlet med ozon. I akvakultur brukes ozonbehandling for å bryte ned organiske substanser som er løst i vannet og/eller for å desinfisere vann for sykdomsfremkallende organismer. Brukes også for sterilisere akvatiske medier, og for å fjerne smak og lukt fra drikkevann.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES