AMC LIMITED

J

Ein Begriff, der in der Aquakultur diejenige Menge (gewöhnlich in Tonnen angegeben) marktfähiger Organismen angibt, die in einer spezifischen Systemeinheit (Teich, Becken, Anlage) oder vom Wirtschaftszweig insgesamt innerhalb eines Kalenderjahres erzeugt wird.


ANNUAL PRODUCTION: Term commonly used in aquaculture to describe the quantity (usually expressed in tonnes) of market-sized organisms produced by a specific rearing unit, or the industry, in a calendar year.

ΕΤΗΣIΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ορος που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια για να περιγράψει την ποσότητα (συνήθως εκφρασμένη σε τόννους) των οργανισμών εμπορεύσιμου μεγέθους που παράγονται από μια μονάδα ή το σύνολο του κλάδου σε ένα ημερολογιακό έτος.

PRODUCTION ANNUELLE: Terme fréquemment utilisé en aquaculture afin de décrire la quantité (en tonnes habituellement) dorganismes de taille marchande produite par an et par une installation aquacole ou par lindustrie.

PRODUZIONE ANNUALE: Termine usato comunemente in acquacoltura per descrivere la quantità (di solito espressa in tonnellate) di biomassa di taglia commerciale prodotta da un’unità di allevamento specifica, o dal settore, in un anno solare.

PRODUCCIÓN ANUAL: Término utilizado en acuicultura para describir la cantidad (normalmente en toneladas) de organismos de talla mercantil producida en un año por una instalación acuícola o por la industria.

ÅRLIG PRODUKSJON: Begrep som brukes i akvakultur for å beskrive mengden (antall tonn) organismer (markedsstørrelse) produsert av en oppdrettsenhet eller av industrien i løpet av et kalenderår.

Was this helpful?
Ringe auf den Schuppen der Fische und auf Schalen der Bivalvia. Diese könnenAufschluß über die Lebensgeschichte eines Organismus geben. Von diesen Ringen kann die jeweilige Länge eines Fisches in jedem Jahr vor dem Fangjahr bestimmt werden. Manchmal kann auch abgeschätzt werden, wie oft der Fisch abgelaicht hat. In Schalentieren kann in einigen Fällen die Wachstumsgeschichte des Individuums ebenfalls aus den Ringen deutlich interpretiert werden. Siehe auch Annulus.


GROWTH RING: Rings or annuli found on fish scales and some bivalve shells that can be used in the interpretation of the organism«s life history. In temperate fishes, the yearly incremental growth prior to capture can be estimated from the growth rings. In some cases, it is possible to estimate the number of times a fish has spawned. In shellfish, growth history can in some cases be interpreted. Annulus.

ΑΥΞΗΤIΚΟI ΔΑΚΤΥΛIΟI: Ετήσιοι δακτύλιοι που σχηματίζονται στα λέπια των ψαριών και επηρεάζουν την ανασύσταση του ιστορικού της ζωής ενός ψαριού. Από τους δακτύλιους είναι δυνατός ο προσδιορισμός του μήκους που είχε το ψάρι κάθε έτος πριν από τη σύλληψή του. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να εκτιμηθεί και ο αριθμός των γαμετοτοκιών του ψαριού. Η ανασύσταση του ιστορικού είναι επίσης δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις και για τα οστρακόδερμα. Βλ. επίσης Δακτύλιος.

STRIES DACCROISSEMENT: Anneaux déposés sur les écailles des poissons et des coquilles de certains mollusques bivalves; ils sont souvent utilisés pour linterprétation de lhistorique de la croissance. Chez les poissons des eaux tempérées, laugmentation annuelle de croissance peut être estimée par linterprétation de la disposition de ces anneaux. Dans certains cas, les stries daccroissement chez les mollusques bivalves peuvent être interprétées de façon analogue. Il est quelquefois possible destimer le nombre de pontes r

ANELLO DI CRESCITA: Anelli che si osservano nelle squame dei pesci e in qualche mollusco bivalve; essi vengono frequentemente usati per valutare laccrescimento di questi organismi. Nei pesci delle zone temperate, lincremento annuale di crescita può essere stimato interpretando la posizione di questi anelli. In alcuni casi, è possibile stimare il numero di deposizioni di un pesce allanno. Anche nei molluschi, in alcuni casi, tramite questi anelli può essere valutato laccrescimento. Vedi ANELLI DI CRESCITA.

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Anillos de depósitos minerales en las escamas de peces, conchas de ciertos moluscos bivalvos; a menudo utilizados en la interpretación de la secuencia de crecimiento. En ciertos peces de aguas templadas, el aumento anual de crecimiento puede ser estimado por la interpretación de la disposición de estos anillos. En ciertos casos, los anillos de crecimiento de los moluscos bivalvos pueden ser interpretados de manera análoga. A veces es posible estimar el número de desoves para un pez.

ÅRRING: Ringer i skjell og øresten fra fisk og i skjell fra noen muslinger, som kan brukes til å bestemme organismens livshistorie. I fisk fra tempererte områder kan årlig vekst inntil fangst bestemmes ut fra årringene. I noen tilfeller er det mulig å bestemme hvor mange ganger en fisk har gytt. Hos skalldyr kan livshistorien i noen tilfeller tolkes.

Was this helpful?
Jährliche Anlagerung z. B. bei Fischschuppen oder Otholiten (oder Holz). Man kann deutlich die Perioden mit starkem Wachstum und Phasen mit geringem oder keinem Wachstum (z.B. in den gemäßigten Breiten im Winter; in den Tropen während der Trockenzeit) unterscheiden.


ANNULUS: A mark formed annually or seasonally on fish scales or otoliths when rapid growth resumes after a period of slow or no growth. This usually occurs in winter in the temperate zone, and in the dry season in the tropics ; growth ring.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣ: Ετήσιο ή εποχιακό σημάδι που σχηματίζεται στα λέπια ή τους ωτόλιθους του ψαριού όταν ξαναρχίζει η ταχεία ανάπτυξη ύστερα από μια περίοδο, αργής ή καθόλου αύξησης (πχ συνήθως κατά τον χειμώνα στην εύκρατη ζώνη, ή κατά την ξηρά εποχή στους τροπικούς). Πρβλ. δακτύλιος αύξησης).

ANNEAUX DE CROISSANCE: Stries formées annuellement sur les écailles des poissons et les coquilles des mollusques bivalves dues à la reprise dune croissance rapide suite à une période de croissance lente ou inexistante, normalement en hiver; strie de croissance.

ANNULUS: Un anello formato annualmente o stagionalmente sulle squame di pesce o sugli otoliti quando riprende la crescita rapida dopo un periodo di crescita lenta o assenza di crescita. Questo accade di solito in inverno nelle zone temperate, e durante la stagione secca ai tropici.

ANILLOS: Marcas formadas anualmente o estacionalmente en escamas o otolitos de peces cuando el crecimiento rápido se reanuda después de un periodo de crecimiento lento o nulo. Esto normalmente ocurre en invierno en zonas templadas, y en estación seca en zonas tropicales.

ÅRRINGET: Årlige avsetninger som danner merker i fiskeskjell, otolitter (øresteiner), trestammer etc. og som tydelig viser perioder med rask vekst (sommer) og perioder med lite eller ingen vekst (vinter). Undersøkelser av fiskeskjell og otolitter er en vanlig måte å bestemme alderen til fisk på.

Was this helpful?
Eine Kohorte einer Art innerhalb einer bestimmten Population, die zu einer bestimmten Zeit geboren wurde. In der Fisch-Aquaklutur zählt dieser Begriff die Jahre, die die Fische in den Anlagen verbringen.


YEAR CLASS: Cohort of fish within a particular population, born at a particular time. In finfish farming, the term is used to designate the year when the fish were installed into their rearing unit.

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: Ομάδα ψαριών τα οποία ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό και τα οποία έχουν γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στις ιχθυοκαλλιέργειες ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη χρονιά κατά την οποία τα ψάρια εισήχθησαν στη δεξαμενή εκτροφής τους.

CLASSE D’AGE : Cohorte de poissons d’une population donnée, nés à un temps défini. Dans la pisciculture, le terme désigne l’année de l’installation dans l’unité d’élevage.

CLASSE DI RECLUTAMENTO: Coorte di individui all’interno di una data popolazione, nati in un determinato tempo. Il punto di transito da un anno di classificazione a quello successivo avviene in genere all’inizio dell’anno. Negli allevamenti ittici, il termine è usato per identificare l’anno in cui il pesce è stato reclutato nell’unità di allevamento.

CLASE DE EDAD: Cohorte de peces de una población específica nacidos en un periodo específico. El punto de transición entre una clase de edad y otra es normalmente tomado al principio del calendario anual. En acuicultura de peces este término es usado para designar el año en el cual los peces se instalan en su unidad de engorde.

ÅRSKLASSE: Gruppe fisk innen en gitt populasjon klekket i samme periode (sesong). Begynnelsen av kalenderåret blir som regel regnet som overgangen fra en årsklasse til en annen. I fiskeoppdrett angir betegnelsen det året en gruppe fisk ble tatt inn i anlegget.

Was this helpful?
Fisch im Alter zwischen ein und zwei Jahren nach dem Zeitpunkt des Schlüpfens.


YEARLING: Fish of any age between one and two years from date of hatching.

ΧΡΟΝΙΑΡΙΚΟ: Ψάρι οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών από την ημερομηνία εκκόλαψης.

POISSON DUN AN: Poisson agé entre un et deux ans après léclosion.

GIOVANILE: Pesce che ha superato lo stadio di avannotto ma che non ha ancora raggiunto la maturità sessuale o la taglia commerciale. Il termine è molto impreciso, dipende dalla specie e dalla temperatura di cresita (gradi giorno accumulati). Nei salmonidi si tratta in genere di una età compresa tra uno e due anni a partire dal giorno della schiusa.

PEZ AÑOJO: Pez de cualquier edad ente un año y dos años después de la eclosión.

ÅRING: Fisk mellom ett og to ar gammel regnet fra klekking.

Was this helpful?
Muschelart (Tapes semidecussatus), die nach ihrer erfolgreichen Einfuhr in den 70er Jahren aus Japan jetzt auch in Europa in großen Mengen produziert wird.


MANILA CLAM: Species of clam (Tapes semidecussatus) now produced in Europe in large quantities after its successful introduction from Japan in the 1970s.

ΚΥΔΩΝΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ: Είδος διθύρου (Τapes semidecussatus) που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στην Ευρώπη μετά την επιτυχή εισαγωγή του από την Ιαπωνία την δεκαετία του 1970.

PALOURDE DE MANILLE: Espèce de palourde (Tapes semidecussatus) maintenant produite en Europe en grandes quantités après son introduction réussie avec succès au Japon en 1970.

VONGOLA FILIPPINA (VONGOLA DI MANILA): Specie di bivalve (Tapes semidecussatus) prodotto attualmente anche in Europa grazie alla sua riuscita introduzione dal Giappone negli anni 70. In Italia ha colonizzato molti areali precedentemente a Tapes decussatus, sostituendosi alla specie autoctona.

ALMEJA DE MANILA: Especie de almeja (Tapes semidecussatus) actualmente producida en Europa en grandes cantidades después del éxito de su introducción en Japón en 1970.

JAPANSK TEPPESKJELL: (Tapes semidecussatus) Spiselig skjell som produseres i store mengder i Europa. Introdusert fra Japan på 1970-tallet.

Was this helpful?
Eine bewegliche, in den Deich eines Teiches oder das Ende einer Langstromrinne eingelassene, versenkbare Überlaufwand, die zur Regulierung des Wasserstandes in der Höhe einstellbar ist, um den Wasserstand zu regeln.


ADJUSTABLE WEIR: A structure built into the banking of a pond or raceway, which can be set to regulate the depth of water.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗΣ: Κατασκευή που χτίζεται στην όχθη μιας υδατοσυλλογής ή στην άκρη μιας διαδρομοδεξαμενής. Με την κατασκευή αυτή ρυθμίζεται το βάθος του νερού.

BARRAGE REGLABLE: Structure construite en bordure dun étang ou dun raceway servant à la régulation de la profondeur de leau.

PALIZZATA REGOLABILE : Una struttura costruita nell’arginatura di uno stagno o di una vasca che può essere regolata in altezza per regolare la profondità dell’acqua.

AZUD AJUSTABLE: Estructura construida en el borde de un estanque o raceway que sirve para regular la profundidad del agua.

MUNK (JUSTERBART OVERLØP) : En justerbar vegg eller rør med overløp bygd inn i enden på en lengdestrømsrenne eller i damveggen for å justere vannstanden i dammen eller rennen.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES