AMC LIMITED

H

(1) Die Lokalität, der Standort und ein bestimmtes Umfeld, welches von Organismen als Lebensraum besetzt wird. (2) Solche Pflanzen, Tiere und physischen Komponenten der Umwelt, die sowohl die natürlich vorkommende Nahrung als auch die physikalisch-chemische Umwelt darstellen und alle Anforderungen der Organismen erfüllen.


HABITAT: (1) The locality, site and particular type of local environment occupied by an organism. (2) Those plants, animals, and physical components of the environment which constitute the natural food, the physico-chemical conditions, and cover the requirements of organisms.

ΕΝΔIΑIΤΗΜΑ: (1) Η τοποθεσία, περιοχή και ο ιδιαίτερος τύπος του τοπικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνεται από έναν οργανισμό. (2) Τα φυτά, ζώα και φυσικά συστατικά του περιβάλλοντος, τα οποία συνιστούν τη φυσική τροφή, τις φυσικοχημικές συνθήκες, και καλύπτουν τις απαιτήσεις των οργανισμών.

HABITAT: (1) Lieu, site ou environnement local particulièr, occupé par un organisme. (2) Les eléments biologiques et physiques de lenvironnement qui constituent les conditions physico-chimiques et alimentaires nécessaires à un organisme, et remplissent ses besoins de couverture.

HABITAT: (1) Località, sito o ambiente particolare occupato da un organismo. (2) Linsieme degli elementi biologici e fisici che costituiscono le condizioni fisico-chimiche e trofiche necessarie ad un organismo per soddisfare le proprie funzioni vitali.

HÀBITAT: (1) Lugar, sitio o ambiente local particular, ocupado por un organismo. (2) Los elementos biológicos y físicos del ambiente que constituyen las condiciones físico-químicas y alimentarias necesaria para un organismo, y responden a sus necesidades.

HABITAT: (1) Lokaliteten og den spesielle typen lokalt miljø okkupert av en organisme. (2) De dyr, planter, og fysiske komponenter i miljøet som utgjør den naturlige føden, de fysisk-kjemiske betingelsene, og dekker organismenes behov.

Was this helpful?
Die einfachste Form des Lernens, bei der die Reduktion oder der Verlust einer Antwort auf ein Stimulans als Ergebnis einer wiederholten Stimulation eintritt, auf die aber keine Verstärkung des Effekts erfolgt.


HABITUATION: The simplest form of learning in which the reduction or loss of a response to a stimulus occurs as a result of repeated stimulation which is not followed by any kind of reinforcement.

ΕΞΟIΚΕIΩΣΗ: Η απλούστερη μορφή μάθησης. Συνιστάται στην μείωση ή και απώλεια των αντιδράσεων σε ένα ερέθισμα, όταν αυτό επαναλαμβάνεται χωρίς η δράση του να ενισχύεται.

APPRENTISSAGE: Lexpression la plus simple de lapprentissage constituée par la diminution progressive et la disparition dune réponse à la suite de la répétition dun stimulus non suivi dun renforcement.

ABITUDINE: La più semplice forma di apprendimento, caratterizzata dalla diminuzione progressiva della risposta, fino alla scomparsa, in seguito alla ripetizione di uno stimolo non seguito da un rafforzamento.

HABITUACIÓN: La forma más simple de aprender en la que la reducción progresiva y la desaparición de una respuesta a un estímulo son el resultado de un estímulo repetido no seguido de refuerzo.

TILVENNING: Den enkleste formen for læring der reduksjon eller tap av respons til et stimulus inntreffer som et resultat av gjentatte stimuleringer som ikke er etterfulgt av noen form for forsterkning.

Was this helpful?
Dieser Begriff beschreibt einen Prozess bei dem frühere Testverfahren für das Endprodukt abgelöst werden durch eine Analyse und Umweltmanagementstrategie für das gesamte Produktions-systems eines Nahrungsmittels. Kritische Punkte im Prozessablauf werden identifiziert und Maßnahmen werden entwickelt und durchgesetzt, die das potentielle Umweltrisiko reduzieren. HACCP-Verfahren werden eingesetzt, um das Risiko für die Volksgesundheit (z.B. Lebensmittelvergiftungen, oder Trematoden-Infektionen) zu


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

HACCP (ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ): Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ

ARPCC (Analyse des Risques et Point Critique de Contrôle) : Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan

HACCP (Analisi dei rischi e controllo dei punti critici):: Processo in base al quale precedenti pratiche come il testare i prodotti finali sono sostituite dall’analisi e dalla completa gestione dell’intero sistema della produzione alimentare. I punti critici sono identificati nel processo, quindi vengono prese le misure necessarie per ridurre i rischi potenziali. Le procedure HACCP sono utilizzate per ridurre o eliminare il rischio per la salute pubblica (p. es. intossicazione alimentare, infestazione da trematodi) da prodotti dell’aquacoltura. Il pro

HACCP (ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones

HACCP : Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e

Was this helpful?
Ein Tumor, der aus einem erweiterten Blutgefäß entstanden ist.


HAEMANGIOMA: In pathology: a tumour or lesion composed of a mass of blood vessels that are atypified or irregular in arrangement and size.

ΑIΜΑΓΓΕIΩΜΑ: Ογκος που αποτελείται από διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία.

ANGIOME: En pathologie: tumeur ou lésion constituée par une masse de vaisseaux sanguins atypiques ou irréguliers dans leur répartition et leur taille.

ANGIOMA: In patologia: tumore o lesione composto da una massa di vasi sanguigni atipici o irregolari nellorganizzazione e nelle dimensioni.

ANGIOMA: En patología: un tumor o lesión compuesto por una masa de vasos sanguíneos atípicos o irregulares en su repartición y tamaño.

HEMANGIOM: I patologi: En svulst eller lesjon som består av en klump av blodårer som er avvikende eller uregelmessige i ordning og størrelse.

Was this helpful?
Eier, die aufgrund einer klebrigen Substanz auf ihrer Oberfläche an anderen Substraten haften bleiben. In der Aquakultur werden Hafteier oft mit Substanzen wie Tannin oder auch Kuhmilch behandelt, um sie dieser Fähigkeit zu berauben.


VISCID EGGS: Glutinous, sticky eggs, caused by an adhesive substance on the surface of many eggs, allowing them to adhere to substrates or surfaces. May be removed by treating with tannin or milk.

ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ (2): Αυγά κολλώδη, λόγω μιάς συγκολλητικής ουσίας στην επιφάνειά τους, που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε επιφάνειες ή υποστρώματα. Η αποκόλλησή τους γίνεται με ταννίνη ή γάλα.

OEUFS GLUANTS: Oeufs visqueux et gluants grâce à une couche superficielle dune substance adhésive. Ceci permet leur fixation sur le substrat. Cette couche peut être éliminée en traitant les oeufs avec du tannin ou du lait.

UOVA ADERENTI: Uova viscose, agglutinate, per la presenza una sostanza adesiva presente sulla superficie di molte uova, che permette di aderire al substrato. Questa sostanza puo essere rimossa mediante trattamento con tannini o latte.

HUEVOS PEGAJOSOS: Huevos viscosos y pegajosos gracias a una capa superficial formada por sustancia adhesiva. Eso permite su fijación en el sustrato. Esta capa puede ser eliminada si los huevos están tratados con tanino o con leche.

KLEBRIGE EGG: Egg med en klebrig overflate som gjør at de kan festes til substrat (f.eks. discus) eller klebres sammen til en eggball som hos steinbitene. Den klebrige overflaten kan fjernes ved å behandle eggene med garvesyre eller melk.

Was this helpful?
Verzweigte Basis von Großalgen, mit denen sich diese an Hartsubstraten verankern.


HOLDFAST: Branched basal portion of seaweed which ensures attachment to solid substrate.

ΜΙΣΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Διακλαδισμένο τμήμα της βάσης θαλάσσιων φυκών με το οποίο είναι δυνατόν να προσκολλώνται σε σκληρά υποστρώματα. Βλ. LAMINARIA

HOLDFAST: Partie basale fortement branchée de certaines algues, permettant leur attachement solide sur le substrat .

RIZOIDI: Parte basale ramificata delle alghe che garantisce l’attacco al substrato solido.

HOLDFAST: Porción basal subdividida de alga que permite la sujeción a un sustrato sólido.

HAPTER: Grenet basal del hos makroalger. Sikrer feste til hardt underlag. Jfr. Fucus og Laminaria.

Was this helpful?
Organismen mit nur einem gemeinsamen Elternteil.


HALF-SIBLINGS: Organisms with only one parent in common.

ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΑΔΕΛΦIΑ: Οργανισμοί που έχουν κοινό ένα γονέα.

DEMI-FRERE (SOEUR): Organismes ayant un seul parent en commun.

MEZZO-FRATELLI (SORELLE): Organismi che possiedono un solo parente in comune.

HERMANASTROS: Organismos que tienen un solo padre/madre común.

HALVSØSKEN: Organismer med bare en felles forelder.

Was this helpful?
Eine verlängerte Landzunge, die fast vollständig von Wasser umgeben, aber noch mit einem größeren Landteil verbunden ist.


PENINSULA: An elongated portion of land nearly surrounded by water, and connected to a larger body of land.

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Επίμηκες τμήμα ξηράς το οποίο περιβάλλεται σχεδόν από θάλασσα και συνδέεται με μιά μεγαλύτερη χερσαία μάζα.

PENINSULE: Avancée dune masse de terre dans leau; masse de terre entourée presque totalement par leau, mais reliée au continent.

PENISOLA: Porzione di terra, connessa con l’entroterra, che si estende verso le acque.

PENÍNSULA: Expansión de una masa de tierra en el agua; masa de tierra rodeada casi en su totalidad por el agua, pero que queda ligada al continente por el istmo.

HALVØY (PENINSULA): Utspring fra fastlandet som nesten er helt omsluttet av vann. Står i forbindelse med land via en smal sammenbinding.

Was this helpful?
(1) Die Zeit, die für den Zerfall der Hälfte der Strahlungsaktivität vom Ausgangswert gebraucht wird. (2) Die Überlebenszeit der Hälfte der individuellen Bestandteile eines instabilen Systems. (3) Die Zeit, die für ein Individuum oder ein biologisches System benötigt wird, um die Hälfte einer in sie eingebrachten Substanz zu eliminieren.


HALF-LIFE: (1) The time for the activity of a radionucleide to lose half of its value by decay. (2) The survival time of half the individual components of an unstable system. (3) The time taken for an individual or biological system to eliminate one-half of a given substance introduced to it.

ΗΜIΖΩΗ: (1) Ο χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί στο ήμισυ της αρχικής της τιμής η ενεργότητα μιας ριαδιενεργού ουσίας που διασπάται (μεταστοιχειώνεται). (2) Ο χρόνος επιβίωσης των μισών από τα επί μέρους συστατικά ενός ασταθούς συστήματος. (3) Ο χρόνος που απαιτείται ώστε ένα άτομο ή βιολογικό σύστημα, να εξαλείψει τη μισή ποσότητα μιας ένωσης που εισάγεται σαυτό.

DEMI-VIE: (1) Temps au terme duquel un elément radioactif a perdu la moitié de son activité. (2) Le temps de survie de la moitié des composants individuels dun système instable. (3) Temps au terme duquel un individu ou un système biologique a éliminé la moitié de la substance introduite.

TEMPO DI DIMEZZAMENTO: (1) Il tempo necessario ad un radionuclide per perdere metà della sua carica per decadimento fisico. (2) Il tempo di sopravvivenza di metà dei componenti individuali di un sistema instabile.( 3) Il tempo necessario ad un individuo o sistema biologico per eliminare metà di una data sostanza introdotta.

VIDA-MEDIA: (1) Tiempo durante lo cual un elemento radioactivo haya perdido la mitad de su actividad. (2) El tiempo de la supervivencia de la mitad de los componentes individuales de un sistema inestable. (3) Tiempo durante el cual un individuo o un sistema biológico haya eliminado la mitad de la sustancia introducida.

HALVERINGSTID: (1) Tiden det tar for at aktiviteten til et radionukleid skal bli halvert ved nedbrytning. (2) Overlevelsestiden for halvparten av de enkelte komponentene i et ustabilt system. (3) Tiden det tar for et individ eller biologisk system å fjerne halvparten av en substans (f.eks. medikament) som introduseres for det.

Was this helpful?
Alle Abalonearten werden gegenwärtig als zur Gattung Haliotis zugehörig betrachtet (Familie Haliotidae, Gastropoda, Molluska). Ungeachtet mehrerer Ansätze einer Erneuerung der systematischen Klassifikation bleibt die Zugehörigkeit der Arten unterhalb der Gattungsebene unsicher. Speziationsvorgänge bei haliotiden-Arten haben regionale radiale Veränderungen sowohl in der tropischen als auch in der Fauna der temperierten Zone hervorgebracht. Entlang der Küsten Australiens, Nord Amerikas und Japan s


HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata / discus hannai):All abalone are presently considered as members of the genus Haliotis within the monogeneric family Haliotidae, gastropod molluscs. Despite several attempts at systematic classification, relationships below genus level remain uncertain. Speciation events in haliotids have generated regional radiation in both tropical and temperate faunas. Along the coasts of Australia, North America and Japan, the largest of the temperate radiations have occurred, among the

HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata/discus hannai): Όλα τα γαστερόποδα μαλάκια τα οποία είναι γνωστά με το κοινό όνομα «αυτί της θάλασσας» ανήκουν στο γένος Haliotis της μονογενετικής οικογένειας Haliotidae. Οι σχέσεις μεταξύ ειδών ωστόσο, παρά τις διάφορες προσπάθειες που έχουν γίνει, παραμένουν ακόμα ασαφείς. Διάφορες διεργασίες εξειδίκευσης έχουν οδηγήσει στην ακτινωτή εξάπλωση τόσο των τροπικών όσο και των εύκρατων πληθυσμών. Οι μεγαλύτεροι από τους εύκρατους πληθυσμούς έχουν εξαπλωθεί στις ακτές της Αυστ

HALIOTIS SPP.: L’ensemble des abalones sont aujourd’hui considérées d’être membres du genre Haliotis, une famille mono-générique des haliotides, des mollusques gastéropodes. En dépit de plusieurs essais de classification systématique, les rapports entre les espèces restent incertains. Des avènements de spéciation ont généré, chez les haliotides, une radiation des faunes tropique et tempérée. La radiation la plus extensive de la faune tempérée a eu lieu sur les côtes d’Australie, Amérique du Nord et Japon et a

HALIOTIS SPP.: Haliotis (tuberculata / discus hannai):Tutt i gasteropodi haliotis noti anche come orecchie di mare o come abalone, sono considerati membri del genere Haliotis dentro la monogenerica famiglia Haliotidae. Nonostante molti tentativi di uniformare la classificazione sistematica, molte classificazioni di specie rimangono incerte. Eventi di speciazione negli haliotidi hanno generato mograzioni regionali sia nelle aree tropicali che temperate. Lungo le coste dell’Australia, del Nord America e del Giap

HALIOTIS SPP.: Aunque todos los "abalone" se considera que pertenecen al género Haliotis de la familia monogenérica de los Haliotidae, las clasificaciones por debajo del nivel de género no están establecidas. La especiación en los haliótidos han generado difusión regional tanto en faunas tropicales como templadas. A lo largo de las costas de Australia, América del norte y Japón se han registrado las difusiones más amplias del mundo. En el Pacífico tropical oriental al existen más de 10 especies, típicamente p

HALIOTIS: Alle abaloneartene er i dag regnet som medlemmer i slekten Haliotis (eneste slekt i familien Haliotidae). Til tross for mange forsøk på systematisk klassifisering forblir slektskap under slektsnivå usikre. Artsdannelser hos abaloner har skapt regional radiasjon i både tropiske og tempererte faunaer. Langs kysten av Australia, Nord-Amerika og Japan finnes de største radiasjonene i tempererte strøk, og blant dem de største abaloneartene i verden. I det tropiske vestlige Stillehavet finnes mer enn

Was this helpful?
Eine Schicht im Wasserkörper, die durch eine starke Zunahme der Salinität mit der Tiefe charakterisiert ist.


HALOCLINE: A layer characterized by a sharp increase in salinity with depth.

ΑΛΟΚΛIΝΕΣ: Στρώμα που χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση της αλατότητας σε συνάρτηση με το βάθος.

HALOCLINE: Couche deau caractérisée par une augmentation brusque de salinité en fonction de la profondeur.

ALOCLINO: Uno strato caratterizzato da un brusco aumento della salinità in funzione della profondità.

HALOCLINA: Capa de agua caracterizada por un aumento brusco de salinidad en función de la profundidad.

HALOKLIN: Et lag i vannsølen som karakteriseres ved en brå økning i salinitet med dyp, saltlag.

Was this helpful?
Ein Teich zur vorübergehenden Hälterung von marktreifen Fischen oder anderen Organismen (Aushungern; Trennung von Fischen, die weiter gemästet werden).


STORAGE POND: A pond for the temporary holding of marketable fish or shellfish.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Δεξαμενή για την προσωρινή διατήρηση εμπορεύσιμων, ψαριών ή θαλασσινών.

VIVIER: Bassin de stockage temporaire de poissons prêt à la vente.

VIVAIO: Uno stagno che serve per il mantenimento temporaneo dei pesci o molluschi da destinare al mercato.

CETORIA: Estanque de almacenamiento de peces listos para vender.

OPPBEVARINGSDAM: Dam for midlertidig oppbevaring av fisk eller skalldyr som skal leveres.

Was this helpful?
Störungen von mentalen und physischen Funktionen, die durch Gefangenschaftsbedingungen hervorgerufen werden.


CAPTIVITY DEGRADATION: Disturbances in mental and physical performance resulting from conditions of captivity.

ΑIΧΜΑΛΩΣIΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜIΣΗ: Διαταραχές στην διανοητική και φυσική απόδοση, ως αποτέλεσμα της αιχμαλωσίας.

DEGRADATION EN CAPTIVITE: Perturbations des performances physiques et mentales provoquées par les conditions de captivité.

DEGRADAZIONE IN CATTIVITA’: Agitazioni della performance mentale e fisica che sono causate da condizioni di cattività.

DEGRADACIÓN EN CAUTIVIDAD: Perturbaciones de las capacidades físicas y mentales provocadas por las condiciones de cautividad.

FANGENSKAPSNEDBRYTNING: Forstyrrelse av mental og fysisk tilstand grunnet fangenskap.

Was this helpful?
Abnormaler F +++ Bestandteil des Hämoglobins. Wird auch als Pigment geformt, wenn ungepuffertes Formalin zur Fixierung benutzt wird.


HAEMATIN: Abnormal F+++ constituent of haemoglobin. It is also a pigment formed when unbuffered formalin is used for fixation.

ΑIΜΑΤIΝΗ: Ανώμαλο σιδηρούχο (Fe+++) συστατικό της αιμοσφαιρίνης (βλ.λ.). Επίσης χρωστική που σχηματίζεται, όταν για την στερέωση χρησιμοποιείται μη ρυθμιζόμενη φανόλη.

HEMATINE: Composé Ferrique (Fe+++) anormal de lhémoglobine. Se dit également du pigment formé quand un tissu est fixé avec du formol non-tamponnée.

EMATINA: Composto ferrico (F+++) anomalo dellemoglobina (metaemoglobina).Si dice anche del pigmento che si forma quando viene usata formalina non tamponata per la fissazione di un tessuto.

HEMATINA: Compuesto anormal (Fe+++) de la hemoglobina. Dícese igualmente del pigmento formado cuando un tejido es fijado con formol no tamponado.

HEMATIN: Unormal Fe3+-bestanddel i hemoglobin. Er også et pigment som dannes når ubufret formalin brukes til fiksering.

Was this helpful?
Volumetrische Beziehung der zellularen Elemente des Blutes zum Gesamtblutvolumen; das geballte Zellvolumen.


HAEMATOCRIT: Volumetric relationship of the cellular elements of blood to total blood volume; packed cell volume.

ΑIΜΑΤΟΚΡIΤΗΣ: Ογκομετρική σχέση των κυτταρικών συστατικών του αίματος προς το συνολικό όγκο του αίματος.

HEMATOCRITE: Rapport volumétrique entre le volume occupé par les eléments cellulaires du sang et le volume total du sang; volume de sedimentation des globules.

EMATOCRITO: Rapporto volumetrico fra il volume degli elementi cellulari del sangue e il volume totale del sangue; volume di sedimentazione dei globuli.

HEMATOCRITO: Relación volumétrica entre el volumen ocupado por los elementos celulares de la sangre y el volumen total de sangre; volumen de sedimentación de las células sanguíneas.

HEMATOKRIT: Volumetrisk forhold mellom de cellulære elementene i blodet og det totale blodvolumet. Jfr. blodprosent.

Was this helpful?
Eine Erweiterung im Gewebe verursacht durch Blut, das aus dem vaskulären System austritt.


HAEMATOMA: An enlargement in the tissue caused by blood escaping from the vascular system.

ΑIΜΑΤΩΜΑ: Διόγκωση ιστού που προκαλείται από αίμα που διαφεύγει από το αγγειακό σύστημα.

HEMATOME: Enflure dun tissu provoquée par la fuite du sang en dehors des vaisseaux.

EMATOMA: Uno slargamento nel tessuto causato da un efflusso di sangue proveniente dal sistema circolatorio.

HEMATOMA: Ensanche de un tejido provocado por la fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos.

HEMATOM (BLÅMERKE): Hevelse i vev grunnet blodansamling/bloduttredelse.

Was this helpful?
Dies Krankheit can alle penaeiden Krebse befallen und wird von einem Toxin verursacht, das von blau-grünen Algen produziert wird (diese blühen häufig in Kulturteichen). Die Krankheit tritt nach Ingestion auf, schädigt die Zellwände im Mitteldarm und verursacht Entzündungen und sekundäre bakterielle Infektionen. Dies führt zu schlechten Wachstumsleistungen und deutlichen Mortalitätsraten.


HAEMOCYTIC ENTERITIS: This disease can affect all penaeids and is caused by toxins released by blue-green algae (often blooming in culture ponds) following ingestion, causing damage to cell lining in the midgut causing inflammation and secondary bacterial infections. This results in poor growth performance and noticeable mortality.

ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: Ασθένεια η οποία προσβάλει όλα τα άτομα της οικογένειας Penaeidae (γαρίδες) και προκαλείται από τις τοξίνες των κυανοφυκών (βλ.λ) που πολύ συχνά «ανθίζουν» σε μονάδες καλλιέργειας. Μετά την πρόσληψη των τοξινών καταστρέφεται η διάταξη των κυττάρων του μεσεντερίου δημιουργώντας φλεγμονή και δευτερογενή μόλυνση από βακτήρια, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ρυθμός αύξησης και αν αυξάνεται σημαντικά η θνησιμότητα.

ENTERITE HEMOLYTIQUE : Maladie affectant toutes les crevettes penéidées. Provoquée par la libération de toxines d’algues bleu vertes ingérées. Ces dernières se trouvent souvent dans les lagunes d’élevage. Les toxines agressent la paroi de l’intestin moyen, provoquant une inflammation et des infections bactériennes secondaires. Le résultat est la détérioration du taux de croissance et laugmentation de la mortalité.

ENTERITE EMOCITICA: Questa patologia può colpire tutti i peneidi, causata da tossine rilasciate dalle alghe blu verdi (che spesso fioriscono in stagni di allevamento) dopo la loro ingestione. Esse causano danni agli straticellulari nellintestino medio seguiti da stato infiammatorio e infezioni batteriche secondarie. Ciò causa scarsi tassi di crescita e mortalità.

ENTERITIS HEMOCÍTICA: Enfermedad que puede afectar a los peneidos causada por toxinas liberadas por las algas verdeazuladas después de ingestión (a menudo causando floraciones en cultivos en estanques) y que causan celulares en el intestino medio generando inflamación e infecciones bacterianas secundarias. Ello implica un pobre crecimiento y mortalidades.

HEMOCYTTISK ENTERITT: Sykdommen kan angripe alle penaeider (reker) og skyldes toksiner produsert av cyanobakterier (blågrønn alger), som ofte blomstrer opp i kultiverte dammer. Ved inntak forårsaker toksinene skade på cellelaget i mellomtarmen, og dette gir inflammasjon og sekundære bakterielle infeksjoner som resulterer i nedsatt vekst og merkbar dødelighet.

Was this helpful?
Das Blut oder die Blutgefäße betreffend.


HAEMIC: Pertaining to blood or blood vessels.

ΑIΜΑΤIΚΟΣ: ΑIΜΑΤIΚΟΣ [Ελλ.].

HEMALE: Qui se réfère au sang ou au système circulatoire.

EMICO: Riferito al sangue o al sistema circolatorio.

HEMAL: Que se refiere a la sangre o al sistema circulatorio.

HEMO-: Vedrører blod eller blodårer.

Was this helpful?
Eine Komponente in der Hämolymphe von Crustaceen, die Kupfer-Prophyrinmoleküle beinhaltet. Das Kupfer bindet den freien Sauerstoff im Wasser wesentlich besser als das Eisen in Säugerblut.


HAEMOCYANIN: A respiratory pigment in the haemolymph of crustaceans which contains copper prophyrin molecules. The copper binds the free oxygen of water more efficiently than the iron in haemoglobin.

ΑIΜΟΚΥΑΝIΝΗ: Αναπνευστική χρωστική της αιμολέμφου των καρκινοειδών, η οποία περιέχει μόρια πορφυρίνης του χαλκού . Ο χαλκός δεσμεύει το ελεύθερο οξυγόνο του νερού πολύ καλύτερα από το σίδηρο στα θηλαστικά.

HEMOCYANINE: Pigment respiratoire de lhémolymphe des crustacés, contenant du cuivre porphyrine. Le cuivre a une plus forte affinité pour loxygène libre dans leau que le fer de lhémoglobine des mammifères.

EMOCIANINA: Un pigmento respiratorio che si ritrova nellemolinfa dei crostacei e che contiene molecole porfiriniche di rame. Il rame presenta una maggiore affinità con lossigeno disciolto in acqua rispetto a quella del ferro nellemoglobina dei pesci o dei mammiferi.

HEMOCIANINA: Pigmento respiratorio de la hemolinfa de los crustáceos, contiene porfirina de cobre. El cobre tiene una fuerte afinidad por el oxígeno libre en el agua superior al hierro de la hemoglobina de los mamíferos.

HEMOCYANIN: Respirasjonspigment i hemolymfen hos krepsdyr, inneholder kobberprofyrin. Kobberet binder til seg fritt oksygen i vannet mer effektivt enn jern i hemoglobin.

Was this helpful?
Rot gefärbtes Protein in den Blutzellen der Vertebraten und sporadisch auch anderswo im Tierreich. Hämoglobin bindet bevorzugt Sauerstoff und bildet dann Oxyhämoglobin, das den Sauerstoff über das Blutsystem überall hin im Körper transportiert.


HAEMOGLOBIN: Red-pigmented protein occurring in the blood cells of vertebrates and elsewhere, sporadically, in the animal kingdom. Haemoglobin combines readily with oxygen to form oxyhaemoglobin, responsible for transferring oxygen through the blood system.

ΑIΜΟΣΦΑIΡIΝΗ: Κόκκινου χρώματος πρωτεiνη του αίματος των σπονδυλωτών, και η οποία συναντάται σποραδικά και σε άλλα γένη του ζωϊκού βασιλείου. Η αιμοσφαιρίνη συνδέεται εύκολα με το οξυγόνο για τον σχηματισμό οξυαιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο με την κυκλοφορια του αίματος.

HEMOGLOBINE: Pigment protéinique respiratoire des cellules sanguines des Vertébrés et parfois dautres animaux. Lhémoglobine se combine rapidement avec loxygène pour former loxyhémoglobine responsable du transfert doxygène à travers le système sanguin.

EMOGLOBINA: Proteina con pigmento rosso, che si trova nelle cellule del sangue dei vertebrati e anche di altri animali. Lemoglobina si combina rapidamente con lossigeno per formare lossiemoglobina, responsabile del trasferimento di ossigeno alle cellule attraverso il sistema circolatorio.

HEMOGLOBINA: Pigmento proteico respiratorio de las células sanguíneas de los vertebrados y a veces de otros animales. La hemoglobina se combina rápidamente con el oxígeno para formar la oxihemoglobina responsable del transporte del oxígeno a través del sistema sanguíneo.

HEMOGLOBIN: Rødpigmentert protein i blodceller hos virveldyr (vertebrater), og sporadisk hos andre taksoner i dyreriket. Hemoglobin binder lett oksygen og danner oksyhemoglobin, som transporterer oksygen gjennom blodsystemet.

Was this helpful?
Die Gewebsflüssigkeit in offenen Zirkulationssystemen vieler Invertebraten (Mollusken, Arthropoden). Die proteinhaltige, oft durch gelöste Pigmente gefärbte Gewebsflüssigkeit (Lymphe) enthält Lymphozyten, neutrophile und eosinophile Granulozyten und Amöbozyten. Bei den Crustaceen befinden sich in der Lymphe hyaline Zellen, Hämozyten und Granulozyten.


HAEMOLYMPH: The circulatory fluid of many invertebrates (molluscs and arthropods) composed of circulatory cells bathed in a fluid medium, the serum.

ΑIΜΟΛΕΜΦΟΣ: Το υγρό του κυκλοφορικού συστήματος πολλών ασπονδύλων (μαλακίων και αρθροπόδων), που αποτελείται από κυκλοφορικά κύτταρα που "κολυμπούν" μέσα σε ένα υγρό μέσον, τον ορό.

HEMOLYMPHE: Fluide rencontré dans les systèmes circulatoires des Invertébrés (Mollusques, Crustacés) constitué dun milieu aqueux, le sérum, dans lequel baignent les cellules circulantes.

EMOLINFA: Fluido circolatorio di molti invertebrati (molluschi e artropodi), composto da un mezzo acquoso (il siero) nel quale sono immerse cellule circolanti.

HEMOLINFA: Fluido del sistema circulatorio de los invertebrados (Moluscos, Crustáceos) formado por un medio líquido o suero, en el cual nadan las células circulantes.

HEMOLYMFE: Kretsløpsvæsken hos mange virvelløse dyr (bløtdyr og leddyr), bestående av celler i flytende medium (serum).

Was this helpful?
Die Auflösung von Erythrocyten.


HAEMOLYSIS: Rupture of erythrocytes (red blood corpuscles/cells).

ΑIΜΟΛΥΣΗ: Ρήξη ερυθροκυττάρων.

HEMOLYSE: La rupture des hématies (globules rouges).

EMOLISI: Rottura delle emazie (globuli rossi).

HEMÓLISIS: Ruptura de la hematíes (glóbulos rojos).

HEMOLYSE: Når erytrocyttene (røde blodceller) sprekker.

Was this helpful?
Jeder Parasit, der im Blut seines Wirtes lebt.


HAEMOPARASITE: Any parasite inhabiting the blood of its host.

ΑIΜΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που είναι εγκατεστημένο στο αίμα του ξενιστή του.

HEMOPARASITE: Parasite habitant le sang de son hôte.

EMOPAARASSITI: Qualsiasi parassita che si trova nel sangue dellanimale di cui è ospite.

HEMOPARÁSITO: Parásito que vive en la sangre del huésped.

HEMOPARASITTER (BLODPARASITTER): Enhver parasitt som holder til i vertens blod.

Was this helpful?
Bildung von Blutzellen; der Vorgang wird im lymphoiden Gewebe und dem Knochenmark der adulten Vertebraten vollzogen. Syn. Haematopoiesis.


HAEMOPOIESIS(=HAEMATOPOIESIS): Formation of blood cells; this process occurs in haemopoietic tissue. Syn. Haematopoiesis(American usage).

ΑIΜΟΠΟIΗΣΗ: Σχηματισμός κυττάρων του αίματος. Γίνεται στους αιμοποιητικούς ιστούς.

HEMATOPOIESE: Formation des globules du sang; ce processus a lieu dans le tissu lymphoïde et la moelle osseuse des Vertébrés adultes.

EMOPOIESI=mopoiesi: Formazione delle cellule del sangue; questo processo avviene nel tessuto emopoietico (tessuto linfoide e midollo spinale).Syn. Ematopoiesi.

HEMATOPOYESIS: Formación de los glóbulos de la sangre; este proceso tiene lugar en el tejido linfoide y la medula ósea de los vertebrados adultos.

HEMATOPOESE (BLODDANNELSE): Dannelse av blodceller, foregår i bloddannende vev. Hos fisk foregår prosessen i milt, nyre og thymus, siden fisk mangler benmarg og lymfeknuter.

Was this helpful?
Ein Austreten des Blutes aus den Blutgefäßen, entweder durch nicht intakte Blutgefäßwände oder durch beschädigte (zerissene) Wände.


HAEMORRHAGE: An escape of blood from the vessels, either through intact blood vessel walls or by flow through ruptured walls.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΑ: Η διαφυγή αίματος από τα αγγεία, είτε μέσω ανέπαφων τοιχωμάτων αγγείων, είτε μέσω διερηγμένων αγγείων.

HEMORRAGIE: La fuite du sang hors des vaisseaux sanguins, soit à travers les parois intactes des vaisseaux, soit par rupture des vaisseaux.

EMORRAGIA: Fuoriuscita di sangue dalle pareti dei vasi sanguigni, anche attraverso pareti intatte o per rottura delle pareti stesse.

HEMORRAGIA: Fuga de la sangre fuera de los vasos sanguíneos, o sea a través de las paredes intactas de los vasos o por ruptura de los vasos.

HEMORAGI (BLØDNING): Blod som strømmer ut fra en åre, enten gjennom en uskadd eller en sprukket årevegg.

Was this helpful?
Kleine "stecknadelartige" Hämorrhagien, die dort auftreten, wo Kapillaren gerissen sind. Dies kann z.B. überall in der Muskulatur oder in den kutanen Gewebsschichten vorkommen.


HAEMORRHAGIC PETECHIA: Small "pinpoint" haemorrhages occurring where capillaries have ruptured, for example, throughout the muscular or in the cutaneous layers.

ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΠΕΤΕΧIΑ: Μικρές αιμορραγικές κηλίδες, οι οποίες εμφανίζονται σε σημεία ρήξης των τριχοειδών, δηλαδή στα μυiκά ή στα δερματικά στρώματα.

HEMORRAGIE PETECHIALE: Hémorragie minuscule provoquée par la rupture dun capillaire, dans les couches musculaires ou cutanées par exemple.

PETECCHIA EMORRAGICA: Piccola emorragia provocata dalla rottura di un capillare, ad esempio negli strati muscolari e cutanei.

HEMORRAGIA PETEQUIAL (HEMORRAGIA LOCAL): Hemorragia minúscula provocada por la ruptura de un capilar, por ejemplo en las capas musculares o cutáneas.

HEMORAGISKE PETEKKIER: Ørsmå blødninger som inntreffer der kapillærer har sprukket, f.eks. i muskel eller huden.

Was this helpful?
Eine Infektionskrankheit, die hauptsächlich karpfenartige und Salmoniden in der Aquakultur betrifft. Sie wird verursacht durch Viren der Gattung Rhabdovirus, wobei die Krankheit durch sekundäre Bakterieninfektionen verstärkt werden kann. Quellen der Infektion sind u.a. der Kot bereits infizierter Fische, Ektoparasiten und Fischereigeräte. Die Symptome sind allgemeine Schwäche, Verlust des Gleichgewichts, Kurzsichtigkeit, Schwellungen am Abdomen, Schuppensträube, Hämorrhagien der Haut und Flossen


HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA: Infectious disease affecting mainly cultured carp and salmonids, produced by the genus Rhabdovirus enhanced by secondary bacterial infection. Sources of infection include faeces from already infected fish, external parasites and fishing gear. Its symptoms are weakening, loss of balance, myopia, abdominal swelling, scale bristling, haemorrhages on skin and fins, resulting in high losses in cultures. Though treatment is difficult and not always effective, the risk of outbreaks can be reduced by go

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ: Μολυσματική ασθένεια η οποία προκαλείται από το γένος Rhabdovirus (βλ.λ.), υπεύθυνη για τη δημιουργία δευτερογενών μολύνσεων και η οποία προσβάλει κυρίως τις καλλιέργειες του κυπρίνου και του σολομού. Η ασθένεια μεταδίδεται κυρίως με τα περιττώματα ήδη μολυσμένων ψαριών, με εξωπαράσιτα και με τα αλιευτικά εργαλεία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν εξασθένηση, απώλεια ισορροπίας, μυωπία, διόγκωση της κοιλιακής περιοχής, απολέπιση, αιμορραγία στο δέρμα και τα πτερύγια και έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες α

SEPTICÉMIE HEMORRAGIQUE : Maladie infectieuse affectant surtout les carpes et salmonidés d’élevage. Engendrée par les rhabdovirus et aggravée par des infections bactériennes secondaires. Les sources d’infection comprennent les fèces de poissons infectés, les parasites externes et l’appareillage de pêche. Les symptômes incluent la faiblesse, la perte d’équilibre, la myopie, le gonflement abdominal, le soulèvement des écailles, les hémorragies de la peau et les nageoires. Provoquent des pertes sévères dans les élevages. L

SETTICEMIA EMORRAGGICA: Malattia infettiva che intacca principalmente allevamenti di carpa e salmonidi, causatai dal genere Rhabdovirus (vedi) i danni sono accresciuti da una infezione batterica secondaria. Fonti di infezione includono feci da pesci già infetti, parassiti esterni e arnesi da pesca. I suoi sintomi sono l’indebolimento, la perdita di equilibrio, la miopia, il rigonfiamento addominale, sollevamento delle scaglie, l’emorragie della pelle e delle pinne, con il risultato di una grande perdita negli allevamen

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA: Enfermedad infecciosa que afecta especialmente las carpas y salmones de cultivo, producida por Rhabdovirus y potenciada por una infección bacteriana secundaria. Los síntomas son: Debilidad, pérdida del equilibrio, miopía, hinchamiento abdominal, pérdida de escamas, hemorragias en piel y aletas produciendo finalmente pérdidas importantes en los cultivos. El tratamiento es difícil y no siempre es efectivo, así que se recomienda utilizar buenas prácticas de cultivo para reducir riesgos de infección

HEMORAGISK SEPTIKEMI: Infeksjonssykdom som hovedsakelig rammer karpe og laksefisk i oppdrett. Forårsakes av virusslekten Rhabdovirus og forsterkes av sekundære bakterieinfeksjoner. Smittekilder inkluderer fekalier fra infisert fisk, ektoparasitter og fiskeutstyr. Symptomene er avkreftelse, svekket balanse, myopi, veskeansamling i bukhulen, utstående skjell og blødninger på hud og finner. Resulterer i høye tap i oppdrett. Selv om behandling er vanskelig og ikke alltid effektiv kan risikoen for utbrudd reduseres ved å

Was this helpful?
Eine eisenhaltige Substanz, die beim Zerfall von Hämatin freigesetzt wird.


HAEMOSIDERIN: An iron-containing substance resulting from the breaking-up of haematin.

ΑIΜΟΣIΔΗΡIΝΗ: Σιδηρούχος ένωση που προκύπτει από τη διάσπαση της αιματίνης.

HEMOSIDERINE: Substance contenant du fer, produit par la dégradation de lhémoglobine.

EMOSIDERINA: Sostanza contenente ferro, che si origina dalla degradazione dellemoglobina.

HEMOSIDERINA: Sustancia que contiene hierro, producida por la degradación de la hemoglobina.

HEMOSIDERIN: En jernholdig substans som stammer fra nedbrytningen av hematin.

Was this helpful?
Übermäßige Ablagerung von Hämosiderin in Geweben.


HAEMOSIDEROSIS: Excessive deposition of haemosiderin in tissues.

ΑIΜΟΣIΔΗΡΩΣΗ: Υπερβολική εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στους ιστούς.

HEMOSIDEROSE: Déposition excessive dhémosidérine dans les tissus.

EMOSIDEROSI: Deposito eccessivo di emosiderina nei tessuti.

HEMOSIDEROSIS: Deposición excesiva de la hemosiderina en los tejidos.

HEMOSIDEROSE: Overdreven avsetting av hemosiderin i vev.

Was this helpful?
Ein spezieller Objektträger, der unter dem Mikroskop aus einer Kammer mit zwei Zählebenen ( jede von einem kantigen Gitter abgegrenzt) und einem Deckglas besteht . Ursprünglich entwickelt zur Abschätzung der Zahl der Blutzellen, jedoch jetzt auch in der Aquakultur genutzt, um die Konzentration planktischer Organismen in kleinen Wasserproben zu bestimmen.


HAEMOCYTOMETER: Specialized microscope slide with one or two etched grids and a thick cover slip. Originally designed to estimate concentrations of blood cells, but also widely used in aquaculture to estimate concentrations of planktonic organisms in small sub-samples of water.

ΑIΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΟ: Ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα χρησιμοποιούμενη στον μικροσκοπικό προσδιορισμό του αριθμού των φυτοπλαγκτονικών οργανισμών που υπάρχουν σε μια καλλιέργεια. Περιλαμβάνει έναν ή δύο εγχάρωτους κάναβους και φέρει γυάλινο καλυπτρίδα. Στην υδατοκαλλιέργεια χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων πλακτωνικών οργανισμών σε δείγματα νερού.

HEMATOCYTOMETRE: Lame de microscope spécialisée avec une ou deux grilles gravées dessus et pourvue dune lamelle épaisse. Conçue à lorigine pour lestimation des concentrations de cellules sanguines, mais souvent employée en aquaculture afin destimer les concentrations des organismes planctoniques dans les sous-échantillons deau.

EMOCITOMETRO: Vetrino portaoggetto da microscopio con incise una o due griglie che vengono coperte da un sottile vetrino coprioggetto. Il campione liquido si inserisce per capillarità tra i due vetrini in quello spazio definito "camera contaglobuli". In origine lemocitometro era stato progettato per contare le cellule del sangue, ora viene impiegata molto spesso in acquacoltura per stimare le concentrazioni degli organismi planctonici (es. microalghe) in piccoli campioni dacqua.

HEMOCITÓMETRO: Portaobjetos de microscopio con una o dos cuadrículas grabadas encima. Originalmente destinado para la estimación de las células sanguíneas, pero a menudo utilizadas en acuicultura para estimar la concentración de los organismos planctónicos en muestras de agua.

TELLEKAMMER: Spesielt mikroskopobjektglass med en eller to gitter og et tykt dekkglass. Opprinnelig konstruert for å bestemme konsentrasjonen av blodceller, men brukes vidstrakt i akvakulturnæringen for å bestemme konsentrasjoner av planktoniske partikler i små vannprøver.

Was this helpful?
Etablierte und fortgeführte Kultivierung, Züchtung oder Besatz von eingeführten oder transferierten Arten in die Umwelt zu Zwecken der Aquakultur, der kommerziellen Fischerei oder zu Erholungszwecken.


CURRENT COMMERCIAL PRACTICE: Established and ongoing cultivation, rearing, or placement technique of an introduced or transferred species in the environment for aquaculture, commercial, or recreational purposes.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Καθιερωμένη και εφαρμοζόμενη τεχνική καλλιέργειας, εκτροφή ή δημιουργία αποθεμάτων ενός είδους που έχει εισαχθεί ή έχει μεταφερθεί στο περιβάλλον για υδατοκαλλιέργεια ή για εμπορικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.

PRATIQUES COMMERCIALES COURANTES: La culture, élevage ou placement, suivant des pratiques établies et actuelles, dune espèce introduite ou transférée dans un milieu à des fins aquacoles commerciales ou de loisir.

PRATICA COMMERCIALE CORRENTE : La coltivazione, l’allevamento o la commercializzazione, mediante tecniche standardizzate, di una specie introdotta o trasferita in un ambiente per la produzione destinata al consumo umano o scopo ricreazionale.

PRACTICAS COMERCIALES CORRIENTES: Cultivo, cría o establecimiento, según las practicas establecidas y actuales, de una especie introducida o transferida en un ambiente para su cultivo o para recreo.

GJELDENDE KULTIVERINGSSTRATEGI: Etablert og pågående kultiverings-, oppdretts-, eller plasseringsteknikker for en introdusert eller forflyttet art, for akvakultur, kommersielle formål eller rekreasjonsformål.

Was this helpful?
Der Begriff beschreibt die manuelle Fütterung von Aquakulturarten. Er steht im Gegensatz zur automatischen Fütterung. Der Vorteil der Handfütterung wird in optimaler Futterzuweisung und Verringerung von Futterverlusten gesehen. Die Handfütterung wird häufig wegen der hohen Personalkosten als zu teuer bezeichnet.


HAND FEEDING: Term used to describe manual feeding of organisms as opposed to the use of automatic feeders. Its advantage is the optimizing of feed and the reduction of wastage, and also as a means of assessing fish health.

ΤΑΪΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ: Ορος που χρησιμοποιείται για το τάϊσμα των οργανισμών με το χέρι, σε αντιδιαστολή με τη χρήση των αυτόματων ταϊστρών. Το πλεονέκτημά της είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης της τροφής και η μείωση των απωλειών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι βοηθά στην εκτίμηση της αύξησης των ψαριών.

NOURRISSAGE MANUEL: Terme décrivant la distribution des aliments à la main par opposition à lemploi de distributeurs automatiques. Lavantage est loptimisation de lutilisation de laliment, mais cette technique est coûteuse à cause de la main doeuvre.

ALIMENTAZIONE MANUALEl: Termine usato per descrivere la distribuzione manuale dellalimento contrapposta alluso dei distributori automatici. Questa tecnica permette di ottimizzare lutilizzo dellalimento ma presenta linconveniente di essere molto costosa, poichè richiede mano dopera per lattuazione.

ALIMENTACION MANUAL: Término que describe la distribución de los alimentos a mano por oposición al uso de distribuidores automáticos. La ventaja es la optimización de la utilización del alimento, pero esta técnica es cara debido a la mano de obra.

HÅNDFÔRING: Betegnelse brukt for å beskrive manuell fôring av organismer, motsatt til fôring med fôringsautomater. Fordelen er at en kan fôre akkurat det fisken vil ha, og på den måten redusere mengden spillfôr. Kan også benyttes som et hjelpemiddel til å bestemme fiskens helsetilstand.

Was this helpful?
Verfahren der Muschelkultur (hauptsächlich Austern und Muscheln), bei der Saatmuscheln oder Saataustern auf Betten oder Kollektoren gesammelt, in die räumlich getrennten Aufwuchsgebiete transportiert und dort an ständig untergetauchten Kultursträngen angebracht werden. Diese Stränge (Seile, Strumpfnetze) können an fest am Boden installierten Gestellen angebracht oder, abhängig von der Größe des Tidenhubs, schwimmend aufgehängt sein.


SUSPENDED CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. hanging culture.

ΑIΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE EN SUSPENSION: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

ALLEVAMENTO IN SOSPENSIONE: Metodo di allevamento in cui le specie allevate vengono fatte crescere su funi sospese in acqua (allevamento di mitili a filari) o su altre strutture che vengono sospese tramite corpi morti e galleggianti, boe, piattaforme galleggianti, filari). Syn. Allevamento sospeso.

CULTIVO EN SUSPENSIÓN: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

HENGEKULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

Was this helpful?
Verfahren der Muschelkultur (hauptsächlich Austern und Muscheln), bei der Saatmuscheln oder Saataustern auf Betten oder Kollektoren gesammelt, in die räumlich getrennten Aufwuchsgebiete transportiert und dort an ständig untergetauchten Kultursträngen angebracht werden. Diese Stränge (Seile, Strumpfnetze) können an fest am Boden installierten Gestellen angebracht oder, abhängig von der Größe des Tidenhubs, schwimmend aufgehängt sein.


HANGING CULTURE: Culture method whereby cultured species are ongrown on hanging ropes (also called string culture), or other structures, suspended from fixed or floating installations (buoys, frames, floating platforms, long lines). Syn. suspended culture.

ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2): Μέθοδος καλλιέργειας μαλακίων (κυρίως στρειδιών και μυδιών) κατά την οποία ο γόνος συλλέγεται και μεταφέρεται σε περιοχές πάχυνσης όπου εγκαθίσταται σε μόνιμα βυθισμένα σχοινιά καλλιέργειας. Τα σχοινιά αυτά αιωρούνται σε δεξαμενές ή σε ανοιχτά νερά, προσαρμοσμένα σε σταθερές ή επιπλέουσες κατασκευές (πλωτήρες, πλαίσια ή επιπλέουσες πλατφόρμες). Καλείται και κρεμαστή καλλιέργεια. Βλ. και Καλλιέργεια σε σχεδίες.

CULTURE SUR CORDES: Type délevage de mollusques bivalves (surtout les moules et les huîtres) dans lequel le naissain est capté et transporté aux zones de grossissement où il est mis en culture sur des cordes ou filins immergés de façon permanente dans leau. Ces cordes sont suspendues à partir de flotteurs, tables ou radeaux en étang ou en mer ouverte; culture sous radeaux, longue ligne.

COLTURA SU CORDE: Molluschicoltura che utilizza strutture, sommerse o demerse (cavvalletti, telai ecc.), di ancoraggio per gli organismi, p.e. ostriche e vongole.

CULTIVO EN CUERDAS: Tipo de cultivo de moluscos bivalvos (sobretodo de ostras) en el cual el recién nacido es capturado y transportado a zonas de engorde dónde está puesto en cultivo sobre cuerdas sumergidas de manera permanente en el agua. Estas cuerdas están suspendidas a partir de flotadores o mesas en estanques o en el mar abierto; cultivo bajo balsa.

HENGENDE KULTUR: Oppdrettsmetode der de oppdrettede artene vokser på tau eller andre strukturer, som henger fra fastsittende eller flytende installasjoner (bøyer, flåter, bøyestrekk). Synonym linekultur. Jfr. flåtekultur og bøyestrekksystem

Was this helpful?
Kleine Netzgehege, die in flachen Teichen meist an Pfählen aufgestellt werden, um die Aufzucht von Larven und Jungfischen für den späteren Besatz in den gleichen Teichen durchzuführen. Der Begriff kommt aus Indien, wo "Hapas" als eine effektive Kulturtechnik für die Aufzucht der Brut indischer Karpfen genutzt wird.


HAPAS: Small net enclosures in shallow ponds to raise larval and juvenile fish which will be released into the pond after reaching stocking size. The term originates from India where "Hapas" are employed as an effective culture technique for rearing the larvae of Indian carps.

HAPAS: Μικρές περιφράξεις από δίχτυα σε ρηχές λιμνοδεξαμενές για την εκτροφή προνυμφών και ανηλίκων ψαριών, που πρόκειται να απελευθερωθούν στη λιμνοδεξαμενή όταν φθάσουν στο κατάλληλο μέγεθος. Ο όρος προέρχεται από την Iνδία, όπου τα "hapas" χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την καλλιέργεια των προνυμφών των κυπρίνων.

HAPAS: Petit enclos en grillage érigé dans un étang de faible profondeur dans lequel sont élevés les larves et juvéniles de poissons destinés à être libéré dans létang lorsque la taille de stockage est atteinte. Le terme est originaire de lInde où cette technique constitue un moyen efficace délevage des larves de Carpes Indiennes.

HAPAS: Piccola rete che viene usata in stagni poco profondi dove vengono allevati larve e giovanili di pesci che verranno rilasciati solo dopo aver raggiunto la taglia commerciale. La parola "Hapas" è originaria dellIndia dove viene impiegata per indicare unefficace tecnica di coltura per lallevamento delle larve della carpa indiana.

HAPAS: Pequeña separación limitada por red suspendida en un tanque de poca profundidad en la cual se cultivan larvas y juveniles de peces destinados a ser liberados en el tanque cuando alcanzan la talla de almacenamiento. El término es originario de la India donde la técnica constituye un medio eficaz de cultivo de larvas de las carpas índicas.

HAPAS: Små notposer i grunne dammer der larver og småfisk oppdrettes fram til de når en viss størrelse, for så og settes ut i dammen. Betegnelsen stammer fra India der ”hapas” brukes til å oppdrette larver av Indiske karper.

Was this helpful?
Die Gesamtzahl an Chromosomen, die in einer Keimzelle (Spermium oder Ei) vorhanden ist. Ein einfacher Chromosomensatz (n), der je eine Kopie der Autosomen und ein Geschlechtschromosom enthält; die haploide Chromosomenzahl (n) ist charakteristisch für die Gameten diploider Organismen.


HAPLOID: The total number of chromosomes present in germ cells (sperm or ova); having a single set (n) of chromosomes which contains a copy of the autosomes plus one sexual chromosome. The number of unpaired chromosomes in a haploid cell is the haploid number and is typical for gametes of diploid organisms.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο ολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στα γεννητικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια). Ο έχων μία σειρά (n) χρωμοσωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει ένα αυτόσωμα από κάθε ζεύγος αυτοσωμάτων και ένα φυλετικό χρωμόσωμα. Ο αριθμός των μη ζευγαρωμένων χρωμοσωμάτων σε ένα απλοειδές κύτταρο καλείται απλοειδής αριθμός και χαρακτηρίζει τους γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών.

HAPLOIDE: Le nombre total des chromosomes présents dans les cellules germinales (spermatozoïdes et ovules); ayant un complément simple de chromosomes (n). Le nombre de chromosomes non appariés dune cellule haploïde est appelé le nombre haploïde.

APLOIDE: Il numero totale di cromosomi presente in una cellula germinale (spermatozoi o uovo); si dice di una cellula che possiede un singolo assetto cromosomico (n). Il numero di cromosomi non appaiati in una cellula aploide viene chiamato numero aploide.

HAPLOIDE: Número total de cromosomas presentes en las células germinales (espermatozoides y óvulos); que tiene un equipamiento simple de cromosomas (n). El número de cromosomas no emparejados de una célula haploide es llamado el número haploide.

HAPLOID: Det totale antall kromosomer som er tilstede i kimceller (sperm og egg). Har et enkelt sett kromosomer (n=1) som inneholder en kopi av autosomene pluss et kjønnskromosom. Antallet av uparede kromosomer i en haploid celle er det haploide kromosomtallet, som er karakteristisk for kjønnsceller fra diploide organismer.

Was this helpful?
Anzahl der unpaaren Chromosomen in einem Zellkern; halber diploider Chromosomensatz.


HAPLOID NUMBER: The number of unpaired chromosomes in a cell nucleus; half the diploid number.

ΑΠΛΟΕIΔΗΣ ΑΡIΘΜΟΣ: Ο αριθμός των διαφορετικών (μη ομολόγων) χρωμοσωμάτων στον πυρήνα ενός κυττάρου. Το ήμισυ του διπλοειδούς αριθμού.

NOMBRE HAPLOIDE: Nombre de chromosomes appariés dans un noyau cellulaire; la moitié du nombre diploïde.

NUMERO APLOIDE: Il numero di cromosomi non appaiati presenti nel nucleo; corrisponde a metà del numero diploide.

NÚMERO HAPLOIDE: Número de cromosomas emparejados en un núcleo celular; la mitad del número diploide.

HAPLOID KROMOSOMTALL: Antall uparede kromosomer i en cellekjerne, halvparten av det diploide kromosomtall.

Was this helpful?
Ein Organismus, dessen somatische Zellen haploid sind; nur die Zygote von Haplonten ist diploid.


HAPLONT: An organism in which the somatic cells are haploid; only the zygote of haplonts is diploid.

ΑΠΛΟΝΤΗΣ: Οργανισμός με απλοειδή σωματικά κύτταρα. Μόνο οι ζυγώτες των απλοειδών είναι διπλοειδείς.

HAPLONTE: Organisme dans lequel les cellules sont haploïdes; seul le zygote des haplontes est diploïde.

APLONTE: Un organismo le cui cellule somatiche sono aploidi; solo lo zigote degli aplonti è diploide.

HAPLONTE: Organismo cuyas células son haploides; sólo el zigoto de los haplontes es diploide.

HAPLONT: En organisme der de somatiske cellene er haploide, og kun zygoten er diploid.

Was this helpful?
Eine haploide Pflanzen, die auch als Gametophyt bezeichnet wird; z.B. bei marinen Algen.


HAPLOPHYTE: A haploid plant also referred to as a gametophyte, e.g. in seaweeds.

ΑΠΛΟΦΥΤΟ: Απλοειδές φυτό, που ονομάζεται και γαμετόφυτο, π.χ. στα φύκη.

HAPLOPHYTE: Une plante haploïde; un gamétophyte, par exemple les goëmons.

APLOFITE: Piante aploidi; anche riferito a un gametofita, es.alga.

HAPLÓFITA: Planta haploide; gametófito, por ejemplo las algas marinas clorofíceas.

HAPLOFYTT: Haploide planter ogsa kalt gametofytter, f.eks. tang.

Was this helpful?
Parasitische Protozoen, die widerstandsfähige Sporen bilden (Sporozoa). Sie befallen bekannterweise verschiedene Invertebraten (Crustacea und Mollusca): z.B.Minchinia costalis, M. nelsoni und Chytridiopsis ovicola infizieren Austern, Chytridiopsis mytilovum wird in Muscheln angetroffen, und Minchinia lousiana befällt Krabben.


HAPLOSPORIDIANS: Protozoan parasites producing resistant spores (Sporozoa). They are known to infest various invertebrate species of crustacea and molluscs e.g. Minchinia costalis, M. nelsoni and Chytridiopsis ovicola infect oysters, Chytridiopsis mytilovum mussels and Minchinia lousiana in crabs.

ΑΠΛΟΣΠΟΡIΔIΑ: Παρασιτικά πρωτόζωα που παράγουν ανθεκτικά σπόρια (σπορόζωα). Προσβάλλουν διάφορα είδη καρκινοειδών και μαλακίων, π.χ. η Minchinia costalis, η M. nelsoni, και η Chytridiopsis ovicola προσβάλλουν τα στρείδια, η Chytridiopsis mytilovum τα μύδια και η Minchinia lousiana τα καβούρια.

HAPLOSPORIDIES: Protozoaires parasites produisant des spores résistants (Sporozoa). Linfestation de diverses espèces dInvertébrés est documentée, y compris les crustacés et les mollusques : par exemple, linfestation des huîtres par Minchinia costalis, M. nelsoni et Chytridiopsis ovicola, linfestation des moules par Chytridiopsis mytilovum et linfestation des crabes par Minchinia louisiana.

APLOSPRIDI: Parassiti protozoi che producono spore resistenti (Sporozoa). E documentata linfestazione di diverse specie di invertebrati, compresi crostacei e molluschi come ad es.: linfezione di Minchinia costalis, Minchinia nelsoni e Chytridiopsis ovicola nelle ostriche, di Chytridiopsis mytilovum nelle cozze e di Minchinia louisiana nei granchi.

HAPLOESPORIDIOS: Protozoos parásitos que producen esporas resistentes (Sporozoa). La infestación por estos protozoos de varias especies de invertebrados está bien documentada, incluso infestan los crustáceos y moluscos: por ejemplo, la infestación de ostras por Minchinia costalis, M. nelsoni y Chytridiopsis ovicola, de mejillones por Chytridiopsis mytilovum y de cangrejos por Minchinia lousiana.

HAPLOSPORIDIER: Parasittiske protozoer (encelledyr) som produserer motstandsdyktige sporer (Sporozoa). De er kjent for å infisere ulike arter av krepsdyr og bløtdyr, f.eks. Minchinia costalis, M. Nelsoni og Chytridiopsis ovicola som infiserer østers, Chytridiopsis mytilovum infiserer blåskjell og Minchinia lousinia infiserer krabbe.

Was this helpful?
Ein Begriff, der den haploiden Genotype mit einer spezifischen Allel-Zusammensetzung über zwei oder mehrere Loki in einem einzelnen Chromosom beschreibt.


HAPLOTYPE: The term used to describe a compound haploid genotype with a specific set of alleles across two or more loci on a single chromosome.

ΑΠΛΟΤΥΠΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν απλοειδή (συνδ.) γονότυπο ενός μόνο χρωμοσώματος με κάποιο όμως συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλόμορφων.

HAPLOTYPE: Génotype haploïde composé avec un set d’allèles sur deux (ou plus) de loci sur un seul chromosome.

APLOTIPO: Termine usato per descrivere un genotipo aploide composto da uno specifico set di alleli su due o più loci di un singolo cromosoma.

HAPLOTIPO: Término usado para describir un genotipo haploide compuesto con un conjunto específico de alelos a lo largo de dos o más locus en un cromosoma simple.

HAPLOTYPE: Et sett av alleler som opptar to eller flere loci på ett enkelt kromosom, og som utgjør en kompleks genotype (f.eks. MHC).

Was this helpful?
Ein Prinzip, nachdem die genotypischen Frequenzen eines Gens berechnet werden können; eine zufallsmäßige Paarung und das Ausbleiben eines Evolutionsdrucks werden dabei angenommen. Die Frequenzen des Gens und des Genotyps bleiben dann von Generation zu Generation konstant. Theoretisch werden solche Gleichgewichte der Genotypen in Populationen unendlicher Größe erreicht (Ein- und Auswanderung sowie Selektion und Mutation ausgeschlossen), nachdem zumindest sich eine Generation panmiktisch vermehrt


HARDY-WEINBERG EQUILIBRIUM: The principle whereby genotypic frequencies can be calculated for genes; assuming random mating and a lack of evolutionary pressure, the frequencies of genes and genotypes will remain constant from generation to generation. Theoretically, the equilibrium of genotypes achieved in populations of infinite size (in which there is no immigration, emigration, selection, or mutation) after at least one generation of panmictic mating. With two alleles A and B of frequency p and q, the H-W equilibrium

ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ HARDY-WEINBERG: Θεώρημα με το οποίο είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι γονιδιακές συχνότητες. Αν υποτεθεί πως οι συζεύξεις μεταξύ των ατόμων γίνονται με τυχαίο τρόπο και πως δεν υφίσταται κάποια εξελικτική πίεση τότε οι συχνότητες των γονιδίων και των γονοτύπων παραμένουν σταθερές από γενιά σε γενιά. Θεωρητικά, η ισορροπία των γονοτύπων σε έναν πληθυσμό άπειρου μεγέθους, επιτυγχάνεται μετά από τουλάχιστον μία παμμικτική γενιά, χωρίς όμως να υπάρξει μετανάστευση, επιλογή ή μετάλλαξη. Σύμφωνα με το θεώρημα των H-W,

ÉQUILIBRE DE HARVEY-WEINBERG : Principe par lequel des fréquences géniques peuvent être calculées pour des gènes. Assumant un accouplement aléatoire et une absence de pression évolutive, les fréquences des gènes et de génotypes resteront constantes de génération en génération. Théoriquement, il est possible darriver a cet équilibre dans une population de taille infinie (dans laquelle, il n’y a pas d’immigration, d’émigration, de sélection, de mutation)., après au moins une génération d’accouplement panmictique. Considérant de

EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG: Legge secondo la quale le frequenze genotipiche per i geni possono essere calcolate; assumendo l’accoppiamento casuale e una mancanza di pressione evolutiva, le frequenze dei geni e dei genotipi rimarranno costanti di generazione in generazione. Teoreticamente, l’equilibrio dei genotipi è ottenuto in popolazioni di dimensione infinita (in cui non c’è immigrazione, emigrazione, selezione o mutazione), dopo almeno una generazione di riproduzione panmittica. Con due alleli A e B di frequenza p e q

EQUILIBRIO HARDY-WEINBERG: Principio por el que las frecuencias genotípicas pueden ser calculadas para los genes; asumiendo cruzamientos al azar y ausencia de presión evolutiva, las frecuencias génicas y genotipos permanecen constantes a través de las generaciones. Teóricamente, el equilibrio fenotípico es adquirido en poblaciones "infinitas" (sin inmigración, emigración, selección o mutación) después de una generación de cruce panmítico. Con dos alelos A y B de frecuencia p y q, el equilibrio H-W de los genotipos AA, AB

HARDY-WEINBERG LIKEVEKT: Et prinsipp som brukes for å kalkulere frekvenser av genotyper i en populasjon. Forutsatt tilfeldig paring og fravær av evolusjonært press på gitte gener, vil frekvensen av genotypene holde seg konstant fra generasjon til generasjon. Teoretisk vil likevekten dannes i uendelig store populasjoner (og hvor det ikke forekommer migrasjoner, seleksjon eller mutasjoner) etter én generasjon av tilfeldige paringer. Med to alleler A og B med respektive frekvenser p og q, vil frekvensene av genotypene AA,

Was this helpful?
Entstehung von Kalkablagerungen im Harnleiter. Syn. Urolithiasis.


URINARY CALCINOSIS: The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.

ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.

CALCUL URINAIRE: Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.

CALCOLOSI URINARIA: La formazione di granuli calcarei nel tratto urinario.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

Was this helpful?
Ein Stoffwechselendprodukt, das über die Niere ausgeschieden wird. Bei Fischen wird Harnstoff in weitgehend konstanter Rate ausgeschieden. Der Großteil des Stickstoffs aus dem Proteinstoffwechsel wird in Form von Ammonium über die Kiemen ausgeschieden.


UREA: One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.

ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Un prodotto finale del metabolismo che e escreto attraverso il rene. Nei pesci lescrezione dellurea avviene generalmente in quantita costante. La maggior parte dellazoto derivato dal metabolismo delle proteine nei pesci e escreto in forma di ammoniaca attraverso le branchie.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

Was this helpful?
Theoretisch die Konzentration von allen im Wasser vorhandenen metallischen Kationen, ohne die der Alkalimetalle; im allgemeinen, für alle praktischen Zwecke, stellt die Härte ein Maß der Konzentration von Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser dar. Sie wird derzeit in ppm Kalziumkarbonat beschrieben. Häufig ausgedrückt in mg/L als Kalziumkarbonatäquivalent.


HARDNESS: Theoretically, the concentration of all the metallic cations, except those of the alkali metals, present in water; in general, for all practical purposes, hardness is taken as a measure of the concentration of calcium and magnesium ions in water. It is expressed as ppm or mg/l of calcium carbonate equivalents.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Θεωρητικά, η συγκέντρωση όλων των μεταλλικών κατιόντων στο νερό, πλην εκείνων των αλκαλικών .Στις πρακτικές εφαρμογές, η σκληρότητα είναι ένα μέτρο για τη συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό. Εκφράζεται ως ppm ή mg/ml ισοδύναμου ανθρακικού ασβεστίου.

DURETE; DEGRE HYDROMETRIQUE: Théoriquement, la concentration totale dans leau de lensemble des cations métalliques, à lexception des métaux alcalins. En général, et pour des raisons pratiques, le degré hydrotimétrique est une mesure de concentration des ions calcium et magnésium. Il est exprimé en ppm ou mg/l de carbonate de calcium équivalent.

DUREZZA: Teoricamente rappresenta la concentrazione di tutti i cationi metallici, eccetto quelli dei metalli alcalini, presenti nellacqua. In generale, per motivi pratici, la durezza dellacqua è la misura della concentrazione di ioni calcio e magnesio. Essa viene espressa in ppm o mg/l equivalenti di carbonato di calcio.

GRADO HIDROMÉTRICO: Teóricamente, la concentración total en el agua del conjunto de cationes metálicos, excepto los metales alcalinos. En general y por razones prácticas, el grado hidrométrico es una medida de la concentración de los iones de calcio y magnesio expresado en ppm o en mg/l equivalente de carbonato de calcio.

HARDHET: Teoretisk: Konsentrasjon av alle metallkationer, unntatt de fra alkaliske metaller, som er tilstede i vann. Generelt: For alle praktiske gjøremål måles hardhet som konsentrasjonen av kalsium- og magnesiumioner i vann. Hardhet uttrykkes som ppm eller mg/l kalsiumkarbonat.

Was this helpful?
Eine Schicht sehr dichten und undurchlässigen Tons, die in Oberflächennähe vorkommt und bei Trocknung aushärtet. Das Vorkommen beeinträchtigt die Bewässerung und Drainage.


HARD CLAY: A bed of densely-compacted and relatively impervious clay occurring near the surface which becomes hard when it is dry. Its presence may interfere with water movement during the drainage or irrigation of land.

ΣΚΛΗΡΗ ΑΡΓΙΛΟΣ: Στρώμα έντονα συμπιεσμένης και σχετικά υδατοστεγούς αργίλου, που συναντάται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και που σκληραίνει όταν ξηραίνεται. Η παρουσία της επηρεάζει την κίνηση του νερού κατά την στράγγιση ή την άρδευση της γης.

VASE COMPACTEE: Lit de vase fortement compactée et relativement imperméable qui est faiblement immergée et qui devient dure quand elle sèche. Sa présence peut gêner les opérations de drainage et dirrigation.

FANGO COMPATTO: Un letto di argilla densamente compatto e relativamente impermeabile che si trova vicino alla superficie dellacqua e si indurisce quando lacqua viene a mancare. La sua presenza può interferire con il movimento dellacqua durante il drenaggio o lirrigazione del tereno.

ARCILLA COMPACTO: Masa de arcilla compactada y relativamente impermeable, poco emergida y que se vuelve dura cuando se seca. Su presencia puede alterar las operaciones de drenaje y de irrigación de la tierra.

HARD LEIRE: Et sedimentlag av tettpakket og relativ ugjennomtrengelig leire nær overflaten, blir hardt når det tørker. Tilstedeværelse av slik leire kan interferere med vannbevegelse ved drenering eller vanning av landområder.

Was this helpful?
Eine harte äußere Ummantelung oder Schale besitzend.


TESTACEOUS: Hard outer coating or shell.

ΟΣΤΡΑΚΙΝΟ: Σκληρό εξωτερικό περίβλημα ή όστρακο.

TESTACÉ: Relatif à une coquille ou autre protection externe rigide.

TESTACEO: Rivestimento esterno duro o guscio.

TESTÁCEOS: Relativo a una concha u otras protecciones externas rígidas.

SKALL: Ytre skjellet hos arthropoder (leddyr) eller den harde delen av skjell.

Was this helpful?
(1) In der Physik: Die Bestimmung der Anzahl von Oszillationen oder Zyklen pro Zeiteinheit; das Reziprok zur Dauer (Periode) einer Oszillation. (2) In der Statistik: Die Frequenz mit der Beobachtungen oder Messungen nach Zuordnung zu diskreten Gruppen oder Klassen auftreten. Die Frequenz bezieht sich auf die Gesamtzahl der vorgegebenen Kategorie.


FREQUENCY: (1) A measure of the number of oscillations or cycles per unit time; the reciprocal of the time duration (period) of an oscillation. (2) In statistics: upon classification of observations or measurements into discrete groups or classes, the frequency refers to the total count for a given category.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: (1) Ο αριθμός των ταλαντώσεων ή κύκλων ανά μονάδα χρόνου. το αντίστροφο της (περιόδου) μιας ταλάντωσης. (2) Στην στατιστική, ο λόγος του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες παρατηρήθηκε μια ομάδα ή κλάση συμβάντων προς τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων. Βλ. και ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

FREQUENCE: (1) Nombre doscillations, ou cycles, par unité de temps dans un phénomène périodique. La réciproque de la durée (période) dune oscillation. (2) En statistique, suite à la classification des observations ou des données dans des groupes discrets appelés classes, la fréquence décrit le total des items dans une classe donnée.

FREQUENZA: 1) Misura del numero di oscillazioni o dei cicli compiuti per unità di tempo; essa corrisponde anche allinverso del periodo di una oscillazione. 2) In statistica: riguarda la classificazione delle osservazioni o delle misure in gruppi discreti o classi, linsieme delle quali costituiscono la totalità di un dato evento. Vedi anche distribuzione di frequenza.

FRECUENCIA: (1) Número de oscilaciones, o ciclos, por unidad de tiempo de un fenómeno periódico. La reciprocidad de la duración (periodo) de una oscilación. (2) En estadística, después de clasificar las observaciones o datos en grupos discretos llamados clases, la frecuencia describe el total de casos en una clase determinada.

FREKVENS: (1) Et mål på antall oscillasjoner eller sykluser per tidsenhet. Tilsvarende lengden på en oscillasjon. (2) I statistikk: Ved klassifisering av observasjoner eller målinger i atskilte grupper eller klasser. Frekvensen refererer til totale mengden av en gitt kategori.

Was this helpful?
Eine Anordnung von Datengruppierungen in Klassen, jede mit einer korrespondierenden Häufigkeit des Auftretens.


FREQUENCY DISTRIBUTION: An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

DISTRIBUTION DE FREQUENCE: Larrangement des données en classes prédéterminées, chacune avec sa fréquence de cas.

FREQUENZA DI DISTRIBUTIONE: Lorganizzazione dei dati in classi predeterminate, ciascuna con una propria frequenza.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: Ordenación de los datos en clases predeterminadas, cada una con su frecuencia.

FREKVENSFORDELING: Innretning av datagrupper i klasser, hver enkelt med sin egen frekvens for hvor ofte de forekommer.

Was this helpful?
Teil eines spezifischen Immunsystems der Fische und anderer Vertebraten. _MHC“steht für eine große Familie von Genen, die in Molekülen von Zelloberflächen codieren wobei die Glycoproteine der MHC Klasse I und II eingeschlossen sind. Das MHC der Fische scheint dem der Mammalia sehr ähnlich zu sein. Es kann daher davon ausgegangen werden, daß MHC sowohl Antigen-Peptide binded als auch darstellt. Es ist auch wahrscheinlich, daß in Zukunft die selektive Zucht für bestimmte MHC-Genotypen die Krankhei


MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC): A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.

ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLESSO MAGGIORE DI ISTOCOMPATIBILITA’ (MHC): Componente del sistema immunitario specifico del pesce e di altri vertebrati. L’MHC è un gruppo di geni codificanti per le molecole superficiali delle cellule che include glicoproteine della Classe MHC I e II. L’MHC del pesce sembra essere simile a quello dei mammiferi; è quindi probabile che possa legare e presentare peptidi antigenici. E’ probabile che in futuro, la selezione per certi genotipi MHC possa aumentare la resistenza alle patologie.

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

Was this helpful?
Allgemeiner Ausdruck für das Exuvium, z.B. das nach der Häutung zurückgelassene Exoskeleton.


MOULT: Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.

ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUTA (1): Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
Der Ausbruch von vorübergehender Rötung oder Anschwellung der Haut.


RASH: An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.

ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

RASH: Comparsa improvvisa, ma momentanea, di un arrossamento o di un’eruzione della cute.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

Was this helpful?
Starke Schleimabsonderung bei Fischen, hervorgerufen durch Reizung der Haut, z.B. durch Ektoparasiten oder durch Fehl- oder Unterernährung.


BLUE-SLIME DISEASE: Excessive mucus accumulation on fish, usually caused by skin irritation caused by ectoparasites or malnutrition.

ΚΥΑΝΗ ΒΛΕΝΝΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ): Περίσσεια συγκέντρωσης βλέννας στο ψάρι, προκαλούμενη συνήθως από ερεθισμό του δέρματος λόγω εξωπαρασίτων ή κακής διατροφής.

MALADIE DU MUCUS BLEU: Accumulation excessive de mucus chez les poissons, souvent provoquée par lirritation de la peau par des ectoparasites ou par la malnutrition.

MALATTIA DEL MUCO BLU: L’accumulo eccessivo di muco sul pesce, di solito causato dall’irritazione della pelle da parte di ectoparassiti o da malnutrizione.

ENFERMEDAD DE LA MUCOSA AZUL: Acumulación excesiva de mucosa en peces, a menudo provocada por irritación de la piel por ectoparásitos o por mala nutrición.

BLÅSLIMSYKE: Overdrevne mengder av slim på fisk, vanligvis forårsaket av irritasjon av skinn som igjen er forårsaket av ektoparasitter (ytre parasitter) eller feilernæring.

Was this helpful?
Ernährungsbedingte Mangelerscheinung, die die Häutung bei Amerikanischen Hummern (Homarus americanus) verhindert; gewöhnlich tödlich.


MOULT DEATH SYNDROME: Dietary deficiency preventing American lobsters from moulting; usually fatal.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΚΔΥΣΗΣ: Διαιτητική ανεπάρκεια που εμποδίζει την έκδυση στους αμερικάνικους αστακούς. Συνήθως μοιραίο.

SYNDROME DE LA MUE: Carence alimentaire supprimant la mue des homards américains; habituellement mortel.

MUTA, MALATTIA della: Deficienza alimentare che impedisce la muta nelle aragoste americane. Spesso fatale.

SÍNDROME DE MUDA: Carencia alimentaria que impide la muda de la langosta americana; normalmente mortal.

MOULT DEATH SYNDROM: Effekt av feilernæring hos amerikansk hummer, og dette hindrer hummeren i skifte skall. Ofte dødelig.

Was this helpful?
Ein an einem rechteckigen Rahmen befestigtes Netztuch, das an diagonal angeordneten Bügeln aufgehängt ist. Das beköderte Hebenetz wird vom Ufer oder vom Boot aus über ein Hangergeschirr gehandhabt. Nach dem Ausbringen des Netzes auf die notwendige Tiefe wird das Netz per Hand oder mechanisch gehoben; dabei werden die Fische, die über dem Netz stehen, gefangen.


LIFT NET: Net consisting of a horizontal netting panel or a bag shaped like a parallelepiped, pyramid or cone with the opening facing upwards. After being submerged at the required depth, the net is lifted or hauled out of the water, by hand or mechanically, from the shore or from a boat. The fish or prawns which are above the net are retained in it when the net emerges from the water.

ΜΠΕΝΤΟΥΛΑΣ ή ΣΤΑΦΝΟΚΑΡΙ ή ΑΘΕΡΙΝΟΛΟΓΟΣ: Δίχτυ που αποτελείται από ένα ορθογώνιο τμήμα ή από ένα σάκκο σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πυραμίδας ή κώνου, με άνοιγμα προς τα επάνω. Αφού βυθιστεί στο απαιτούμενο βάθος, το δίχτυ μαζεύεται με το χέρι ή με την βοήθεια μηχανής. Το μάζεμα του διχτυού γίνεται από την ακτή ή από σκάφος. Τα ψάρια που βρίσκονται πάνω από το δίχτυ παγιδεύονται καθώς αυτό ανυψώνεται μέσα σε αυτό καθώς φεύγει το νερο.

CARRELETS: Filet formé dune nappe horizontale ou dune poche de forme parallèlépipédique, pyramidale ou conique à ouverture tournée vers le haut. Après avoir été immergé à la profondeur voulue, le filet est relevé ou viré hors de leau, à la main ou mécaniquement, à partir du rivage ou à bord. Les poissons qui se trouvent au dessus du filet y sont retenus lorsque leau sen écoule.

VOLANTE: Rete costituita da un pannello di rete orizzontale o da una sacca a forma di parallelepipedo, piramidale o conica, con apertura verso lalto. Dopo averla immersa alla profondità desiderata, la rete viene issata o trainata fuori dallacqua, manualmente o meccanicamente, a partire dalla riva o dallimbarcazione. I pesci che si trovano sopra la rete vengono trattenuti allinterno nel momento in cui la rete emerge dallacqua.

GAMBERO: Red que consiste en un tablero horizontal o una bolsa de forma paralelepípedo, piramidal o cónica con la apertura orientada hacia arriba. Después de ser sumergida a la profundidad requerida, la bolsa está arrastrada fuera del agua, a mano o mecánicamente, desde la orilla o de un barco. Los peces o langostinos que se encuentran al interior se retienen cuando el agua escurre.

SYNKENOT: Rektangulær not med 16-20 favner på hver kant. Nota er skutt godt inn, noe som gir den en god pose. Nota senkes ned til ønsket dyp, og hales opp etter hjørnene (med åpningen opp) til overflaten. Nota er beregnet for å brukes fra 4 båter. Fisk som befinner seg over nota blir fanget i den i det nota når overflaten.

Was this helpful?
Eine verbreitete Sammelbezeichnung für eine ubiquitäre Gruppe von Pilzen, die, unter normalen Wachstumsbedingungen, einen vegetativen Körper besitzen, der aus einigen individuellen Zellen besteht; einige Rassen werden vielseitig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.


YEAST: A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.

ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LIEVITO: Un nome collettivo riferito ad un gruppo ubiquitario di funghi caratterizzati, in condizioni normali di crescita, da un corpo vegetativo costituito da alcune cellule caratteristiche: alcuni ceppi selezionati trovano ampio utilizzo nell’industria alimentare.Utilizzati anche in avannotteria, al posto delle microalghe, per la coltivazione dei rotiferi.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

Was this helpful?
Gebräuchlicher Name für zwei große Plattfischarten: Hippoglossus hippoglossus aus dem Nordatlantik und Hippoglossus stenoleosis aus dem Nordpazifik. Beide sind ökonomisch bedeutende Arten und leben überwiegend in kaltem Tiefenwasser. Der nordatlantische Heilbutt wird als wichtiger Aquakulturkandidat betrachtet. Erbrütungs- und Aufzuchttechniken wurden entwickelt, und die erste kommerzielle Mastanlage ging 1993 in Produktion.


HALIBUT: Either of two large flat fish of the genusHippoglossus, i.e., Hippoglossus hippoglossus of the North Atlantic or Hippoglossus stenoleosis of the North Pacific. A commercially valuable fish found mainly in cold deep waters, it is considered to be an aquaculture candidate in the northern hemisphere where hatchery techniques were developed and commercial production started in 1993.

IΠΠΟΓΛΩΣΣΟΣ: Δύο είδη μεγάλων πλατιχθύων του γένους Hippoglossus, δηλαδή H. hippoglossus του Β. Ατλαντικού και H. stenoleosis του Β. Ειρηνικού. Εμπορικά αξιόλογα ψάρια που βρίσκονται συνήθως στα βαθιά κρύα νερά. Θεωρούνται είδη υποψήφια για υδατοκαλλιέργεια στο Β. ημισφαίριο. Εχουν αναπτυχθεί οι τεχνικές εκκολαπτηρίου και η εμπορική παραγωγή άρχισε το 1993.

FLETAN: Désigne les deux grands poissons plats plats du genre Hippoglossus, viz. Hippoglossus hippoglossus de lAtlantique Nord ou encore lHippoglossus stenoleosis du Nord Pacifique. Poisson de valeur commerciale rencontré principalement en eaux froides et profondes. Il est considéré comme candidat en aquaculture dans les pays du nord. Des techniques décloseries ont été développées et une production commerciale a debutée en 1993.

ROMBO: Nome usato per indicare alcuni pesci piatti appartenenti ai generi Hippoglossus, Scophtalmus, Psetta; i.e., Hippoglossus hippoglossus del nord Atlantico o Hippoglossus stenoleosis del nord Pacifico, Scophthalmus maximus del Mediterraneo. Un pesce di valore commerciale che si trova in acque fredde e profonde; viene considerato come candidato allacquacoltura nei paesi del nord. Le tecniche di schiusa e di allevamento, nonchè la sua produzione commerciale sono iniziate a partire dal 1993.

FLETAN: Designa los dos grandes peces planos de la clase de Hippoglossus, viz. Hippoglossus hippoglossus del Atlántico Norte o el Hippoglossus stenoleosis del Norte Pacifico. Pez de valor comercial encontrado principalmente en las aguas frías y profundas. Es considerado como candidato en la acuicultura en los países del norte. Las técnicas de eclosión fueron desarrolladas y una producción comercial se inicio en 1993.

KVEITE: En av to store flatfiskarter tilhørende slekten Hippoglossus, dvs Hippoglossus hippoglossus fra Nord-Atlanteren eller Hippoglossus stenolepis fra det Nordlige Stillehavet. En kommersielt verdifull fisk, hovedsakelig funnet på dypt og kaldt vann. Den ansees å være en lovende kandidat for akvakultur på den nordlige halvkulen, der klekketeknikker er utarbeidet og kommersiell produksjon startet i 1993.

Was this helpful?
Eine metrische Einheit für eine Fläche; gleichbedeutend mit 10.000 Quadratmetern oder 2.47 Ar.


HECTARE: A metric unit of area; equal to 10,000 square metres or 2.47 acres.

ΕΚΤΑΡIΟ: Μονάδα επιφάνειας του μετρικού συστήματος. Iσούται με 10.000 m2 ή με 2,47 ακρ.

HECTARE: Unité métrique de mesure daire ou superficie, valant 10.000 mètres carrés ou 2,47 acres.

ETTARO: Unità metrica di misura daria o di superficie; equivale a 10,000 metri quadrati o 2,47 acri.

HECTÁREA: Unidad métrica de medida de área o de superficie, igual a 10.000 metros cuadrados o 2,47 acres.

HEKTAR: En arealenhet, er lik 10000 kvadratmeter eller 2.47 acres.

Was this helpful?
Spezialisierter Arm eines männlichen Tintenfisches, der dem Übertragen des Spermas auf das Weibchen dient.


HECTOCOTYLUS: Arm of male cephalopod specialized for transfer of sperm to female.

ΕΞΩΚΟΤΥΛΟΣ: Πλοκάμι των αρσενικών κεφαλοπόδων, ειδικευμένο στη μεταφορά του σπέρματος στο θηλυκό.

HECTOCOTYLE: Bras dun céphalopode mâle spécialisé dans le transfert du sperme dans les voies femelles.

ECTOCOTILE: Tentacolo di un maschio cefalopode specializzato per il trasferimento dello sperma alla femmina.

HECTOCÓTILO: Brazo de cefalópodo especializado en la transferencia del esperma a la vías de la hembra.

HECTOCOTYLUS: Arm hos hannlige blekkspruter, som er spesialisert for å transportere sædceller til hunnen.

Was this helpful?
Von der Thymusdrüse umgewandelte Lymphozyten, die in erster Linie für die zelluläre Immunabwehr verantwortlich sind, wobei sie sich nach Erkennen eines Antigens schnell teilen und so zahlreiche Klone bilden können.


HELPER T-CELLS: Thymus-transformed lymphocytes primarily responsible for cell-mediated immunity: antigen recognition induces the rapid clonal profileration of T-cells.

ΒΟΗΘΗΤIΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Τ: Λεμφοκύτταρα, τα οποία μετασχηματίζονται στον θύμο αδένα και είναι υπεύθυνα για την ανοσία: η αναγνώριση του αντιγόνου επάγει τον ταχύ κλωνικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων Τ.

CELLULES T AUXILIAIRES: Lymphocytes transformés par le thymus et acteur principal de limmunité cellulaire; la reconnaissance dun antigène induit la prolifération clonale de ces cellules.

CELLULE T-HELPER: Linfociti Timo-dipendenti responsabili principali dellimmunità cellulare. Il riconoscimento dellantigene induce la rapida proliferazione clonale di queste cellule.

CÉLULAS T AUXILIARES: Linfocitos transformados por el timo y representan el factor principal de la inmunidad celular; el reconocimiento de un antígeno induce la proliferación de estas células.

T-HJELPERCELLER: Thymus-omdannede lymfocytter primært ansvarlige for cellemediert immunitet. Gjenkjenning av antigen induserer den raske klonale forøkningen av T-celler ved celledeling.

Was this helpful?
Ein Verfahren zur Ermittlung der Primärproduktion. Beide Probenflaschen werden in Wasser gleicher Temperatur inkubiert. In der Dunkelflasche findet ausschließlich Respiration statt (z.B. Sauerstoffverbrauch), während in der durchleuchteten Flasche sowohl Respiration als auch Photosynthese (Sauerstoffproduktion) ablaufen. Die Differenz der Sauerstoffkonzentration zwischen beiden Flaschen, die nach einer bestimmten Zeit gemessen werden kann, erlaubt eine Abschätzung der Primärproduktion.


LIGHT AND DARK BOTTLE METHOD: Method used to measure primary productivity. Both bottles are immersed in the water (i.e. at the same temperature). In the dark one there is only respiration (i.e. oxygen consumption) while in the light one both respiration and photosynthesis (i.e., oxygen production) occur. The difference in oxygen concentration measured after a period of time leads to the estimation of the primary productivity.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ: Μέθοδος που χρησιμοποιείται γιά την μέτρηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Δύο φιάλες, η μία διαφανής και η άλλη αδιαφανής βυθίζονται στο νερό (δηλ. σε περιβάλλον με την ίδια θερμοκρασία). Στην αδιαφανή παρατηρείται μόνο το φαινόμενο της αναπνοής (κατανάλωση οξυγόνου), ενώ στην φωτεινή εκτός της αναπνοής συντελείται και φωτοσύνθεση (παραγωγή οξυγόνου). Η διαφορά των συγκεντρώσεων οξυγόνου που μετράται μετά από μία χρονική περίοδο οδηγεί στην εκτίμηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας.

METHODE DE JENKIN: Méthode utilisée afin destimer la production primaire. Deux bouteilles, une transparente, lautre opaque, sont immergées dans leau (cest-à-dire à la même température). Dans la bouteille transparente a lieu la photosynthèse (génération doxygène) et la respiration (consommation doxygène). Seule la respiration a lieu dans la bouteille opaque. Suite à une période donnée, le taux doxygène est mesuré dans les deux bouteilles, et la production primaire estimée par différence.

METODO DI JENKIN. METODO DELLA BOTTIGLIA CHIARA E DELLA BOTTIGLIA SCURA: Metodo usato per misurare la produttività primaria. Due bottiglie, una con vetro chiaro ed una con vetro scuro, vengono immerse in acqua (ad es. alla stessa temperatura) così da avere le stesse condizioni di prelievo. In quella scura avviene solo la respirazione (es. consumo di ossigeno) mentre in quella chiara avvengono sia la respirazione che la fotosintesi (es. produzione di ossigeno). La differenza nella concentrazione di ossigeno nelle due bottiglie, misurata dopo un periodo di tempo, porta

MÉTODO DE JENKIN: Método utilizado para estimar la producción primaria. Constan de dos botellas, una transparente y la otra opaca, sumergidas en agua (es decir a la misma temperatura). En la botella transparente tiene lugar la fotosíntesis (generación de oxígeno) y respiración (consumo de oxígeno). Solo la respiración tiene lugar en la botella opaca. Después de un periodo determinado, la tasa de oxígeno es medida en las dos botellas y la producción primaria es estimada por diferencia.

LYS/MØRKE-METODEN: Metode brukt for å måle primærproduksjon. En lys og en mørk flaske senkes ned i vann (dvs med samme temperatur). I den mørke flasken er det bare respirasjon (dvs forbruk av oksygen), mens i den lyse er det både respirasjon og fotosyntese (dvs produksjon av oksygen). Forskjellen i oksygenkonsentrasjon målt etter en periode gir et estimat på primærproduksjonen.

Was this helpful?
Eingeweidewurm; allgemeine Bezeichnung der parasitären Würmer des Phylums Platyhelminthes.


HELMINTH: Common term for parasitic worms of the Phylum Platyhelminthes.

ΕΛΜIΝΘΑΣ: Κοινός όρος για τους παρασιτικούς σκώληκες του φύλου Πλατυέλμινθες.

HELMINTHE: Terme commun désignant des vers parasites des Phylum Platyhelminthes.

ELMINTI: Termine comune usato per indicare vermi piatti parassiti appartenente al phylum dei Platelminti.

HELMINTO: Término común designado a los gusanos parásitos del filo de los platelmintos.

INNVOLLSORM: Vanlig betegnelse for parasittiske marker som tilhører rekke Platyhelminthes (flatormer).

Was this helpful?
Auf die Leber bezogen.


HEPATIC: Pertaining to the liver.

ΗΠΑΤIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο συκώτι.

HEPATIQUE: Relatif au foie.

EPATICO: Pertinente al fegato.

HEPÁTICO: Relativo al hígado.

HEPATISK: Vedrører leveren.

Was this helpful?
Ein Tumor, dessen Parenchymzellen ursprünglich aus der Leber stammen und auch jeder Tumor der Leber selbst. Es ist derzeit mehr gebräuchlich, den Ausdruck "Adenom" für einen gutartigen Lebertumor und "hepatozelluäres Karzinom" für einen bösartigen Lebertumor zu benutzen. Das Toxin, das die größte krebserregende Eigenschaft bei Fischen aufweist ist das Aflatoxin B1, das von Aspergillus flavus. erzeugt wird. Aspergillus gedeiht oftmals in Fischfuttern, die in feucht-warmen Klimaten nicht sachgerec


HEPATOMA: A tumour whose parenchymal cells are of hepatic origin and includes any tumour of the liver. It is more usual now to use the term "adenoma" for a benign liver tumour, and "hepatocellular carcinoma" for a malignant tumour of the liver. The toxin having the greatest tumorogenic properties for fishes is aflatoxin B1 from Aspergillus flavus. Aspergillus often thrives well in fish feeds, particularly in warm and humid climates and in situations where feeds are not properly stored. In integrated farmi

ΗΠΑΤΩΜΑ: Ογκος, του οποίου τα παρεγχυματικά κύτταρα προέρχονται από το συκώτι και συμπεριλαμβάνει όλους τους όγκους του συκωτιού. Σήμερα, είναι πιο σύνηθες να χρησιμοποιείται ο όρος "αδένωμα" για τους καλοήθεις όγκους του συκωτιού και "ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα" για τους κακοήθεις. Η τοξίνη που έχει την ισχυρότερη ογκογενετική δράση στα ψάρια είναι η αφλατοξίνη Β1 από το Aspergillus flavus. Ο Aspergillus ευδοκιμεί συχνά στις ιχθυοτροφές, ιδιαίτερα σε θερμά και υγρά κλίματα και σε περιπτώσεις που η τροφή δ

HEPATOME: Tumeur dont les cellules parenchymateuses sont dorigine hépatique; comprenant toutes les tumeurs du foie. Il est actuellement courant dappeler une tumeur bénigne du foie un adénome, et une tumeur maligne du foie un carcinome hépatocellulaire. Les hépatomes sont associés aux toxines des moisissures contenues dans certains aliments mangés par les poissons délevage. La toxine ayant le plus fort pouvoir tumorigène envers les poissons est lafflatoxine B 1 dAspergillus flavus. LAspergillus se développ

EPATOMA: Un tumore le cui cellule parenchimali sono di origine epatica; comprendono tutti i tumori del fegato. Attualmente è molto più frequente luso del termine "adenoma" per indicare un tumore benigno del fegato, e di "carcinoma epatocellulare" per indicare un tumore maligno del fegato. La tossina, che possiede il più grande potere tumorigeno nei pesci, è rappresentata dallaflatossina B1 derivante dallAspergillus flavus. Il fungo si sviluppa negli alimenti per pesci, in particolari condizioni climatich

HEPATOMA: Tumor cuyas células parenquimatosas son de origen hepático; incluye todos los tumores del hígado. Actualmente es corriente llamar adenoma a un tumor benigno del hígado, y al tumor maligno, carcinoma hepatocelular. Los hepatomas se asocian a ciertas toxinas de hongos contenidas en ciertos alimentos destinados a la comida de peces de cultivo. La toxina con más alto poder tumoral hacia los peces es la aflatoxina B1 de Aspergillus flavus. La Aspergillus se desarrolla en los alimentos de peces parti

HEPATOM: Svulst der parenkymcellene har hepatisk opprinnelse, og alle typer svulster i leveren. Det er mest vanlig å bruke betegnelsen adenom (kjertelsvulst) om en godartet leversvulst, og hepatocellulær karcinom om en ondartet leversvulst. Giften som har de beste kreftfremkallende egenskapene hos fisk er aflatoxin B1 fra Aspergillus flavus. Aspergillus trives godt i fiskefôr, spesielt i varme og fuktige klimaer og når fôr lagres dårlig. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. fisk-fjærfe kombinasjoner) k

Was this helpful?
Die hauptsächliche Verdauungsdrüse in Crustaceen und Mollusken. Ein großer Teil des verdauten Futters gelangt in den Hepatopankreas durch Röhren des Mitteldarms und wird dort absorbiert.


HEPATOPANCREAS: The major digestive gland in crustaceans and molluscs. Most of the digested food passes into the hepatopancreas through tubes from the midgut and is absorbed there.

ΗΠΑΤΟΠΑΓΚΡΕΑΣ: Ο κύριος πεπτικός αδένας των καρκινοειδών και των μαλακίων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μετά την πέψη περνά (μέσω σωλήνων από το μεσέντερο) και απορροφάται στο ηπατοπάγκρεας.

HEPATOPANCREAS: Glande digestive principale des crustacés et mollusques. Une grande partie de la nourriture digérée rentre dans lhépatopancréas, à partir de lintestin moyen, doù elle est absorbée; glande digestive.

EPATOPANCREAS: Ghiandola digestiva principale nei crostacei e nei molluschi. La maggior parte dellalimento ingerito viene trasferita allepatopancreas dopo lassorbimento nellintestino medio; ghiandola digestiva.

HEPATOPÁNCREAS: Glándula digestiva de crustáceos y moluscos. Gran parte de la comida ingerida entra en el hepatopáncreas, a partir del intestino medio, donde sera absorbida.

HEPATOPANCREAS: Den største fordøyelseskjertelen hos krepsdyr og bløtdyr. Det meste av den fordøyde maten går inn i hepatopancreas gjennom kanaler fra magen og blir absorbert der.

Was this helpful?
Wörtlich, ein Pflanzenfresser; der Ausdruck ist auch allgemeiner gebräuchlich und schließt die Verhaltensweise vieler Organismen ein, die sich von Algen (algivor) und von sog. "Algen " (einschließlich der pigmentierten Protozoen) ernähren, die als "Phytoflagellaten" bekannt sind. Im weitesten Sinne wird der Begriff gelegentlich auch für diejenigen Organismen verwendet, die sich von Bakterien (bakterivor) ernähren.


HERBIVOROUS: Plant-eating; the term is also used in a general way to embrace the habit of many organisms that feed on algae (algivorous), or phytoflagellates. In its widest sense, the term is occasionally used to include organisms that feed also on bacteria (bacterivorous).

ΦΥΤΟΦΑΓΟΣ: Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται, όχι μόνο για τους οργανισμούς που τρώνε φυτά, αλλά και με ευρύτερη έννοια για οργανισμούς που τρέφονται με φύκη (φυκοφάγοι) ή με φυτομαστιγωτά. Στην ευρύτατη έννοιά του ο όρος χρησιμοποιείται και για τους οργανισμούς που τρέφονται με βακτήρια.

HERBIVORE (adj.): Salimentant de plantes; le terme est également utilisé dans un sens plus genéral pour décrire les organismes salimentant dalgues (algivore) ou de phytoflagellés. Dans un sens plus large, le terme sapplique parfois aux organismes salimentant de bactéries (bactérivores).

ERBIVORO: Che si alimenta di piante; il termine viene anche usato in maniera più generale per descrivere quegli organismi che si alimentano di alghe (algovori), o di fitoflagellate. Nel senso più ampio il termine viene applicato anche a quegli organismi che si alimentano con batteri (batteriovori).

HERBÍVORO : El que se alimenta de plantas; el término es igualmente utilizado en un sentido más general para describir los organismos que se alimentan de algas (alguívoro). En un sentido más amplio, el término se aplica a veces a los organismos que se alimentan de bacterias (bacterióvoros).

PLANTEETENDE: Betegnelsen brukes også for å omfatte alle plantespisende organismer, medregnet organismer som beiter på alger (algeetende) eller fytoflagellater. Betegnelsen brukes også vidt for å inkludere organismer som beiter på bakterier (bakterieetende).

Was this helpful?
Pflanzenfresser; ein heterotrophes Tier, das sich ausschließlich von Pflanzen ernährt.


HERBIVORE: A heterotrophic animal that consumes plants almost exclusively.

ΦΥΤΟΦΑΓΟ: Ετερότροφο ζώο, που τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με φυτά.

HERBIVORE: Animal hétérotrophique qui consomme presque exclusivement des plantes.

ERBIVORO: Un animale eterotrofo che consuma quasi esclusivamente vegetali.

HERBÍVORO: Animal heterotrófico que se alimenta casi exclusivamente de plantas.

HERBIVOR (PLANTEETER): Et heterotroft dyr som spiser kun planter.

Was this helpful?
Jede (an-)organische Substanz, die zur Vernichtung unerwünschter Vegetation eingesetzt wird.


HERBICIDE: Any agent, either organic or inorganic, used to destroy unwanted vegetation.

ΖIΖΑΝIΟΚΤΟΝΟ: Κάθε παράγοντας, οργανικός ή ανόργανος, που χρησιμοποιείται για την καταστροφή ανεπιθύμητης βλαστησης.

HERBICIDE: Tout agent organique ou non utilisé pour détruire une végétation indésirable.

ERBICIDA: Qualsiasi agente, organico o inorganico, usato per distruggere piante indesiderate.

HERBICIDA: Todo agente orgánico o inorgánico utilizado para destruir una vegetación indeseada.

PLANTEDREPENDE MIDDEL (HERBICID): Ethvert middel, enten organisk eller uorganisk, som brukes til å ødelegge uønsket vegetasjon.

Was this helpful?
(1) Das Land, in dem eine Art gebürtig oder einheimisch ist. Diese spezielle Definition gilt insbesondere für den EIFAC/ICES Code of Practice bei der Einführung von aquatischen Organismen für Besatzmaßnahmen in natürlichen Gewässern und für die Aquakultur. Diese Definition hat verwaltungsrechtliche Konsequenzen. (2) Der Begriff wird auch in Bezug auf die Herkunft von Produkten verwendet.


COUNTRY OF ORIGIN: (1) The country to which the species is native or indigenous. This specific definition applies mainly to the EIFAC/ICES Code of Practice on introductions and transfers of aquatic organisms, particularly when stocking natural water bodies and aquaculture units with foreign species. This definition has administrative and management consequences. (2) Term also used with reference to the source of products.

ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: Η χώρα στην οποία ένα είδος είναι αυτόχθον ή ενδημικό. Αυτός ο ειδικός ορισμός εφαρμόζεται κυρίως στον κώδικα EIFAC/ICES για την εισαγωγή και μεταφορά υδροβίων οργανισμών, ειδικότερα όταν χρησιμεύουν για τον εμπλουτισμό των πληθυσμών σε φυσικά υδάτινα στρώματα και μονάδες υδατοκαλλιέργειας με ξενικά είδη. Αυτός ο ορισμός έχει διοικητικές και διαχειριστικές συνέπειες. (2) Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης όσον αφορά την καταγωγή προϊόντων.

PAYS DORIGINE: (1) Pays dorigine dun organisme; pays ou lorganisme est indigène. Cette définition spécifique sapplique principalement au code de Pratiques EIFAC/ICES pour lintroduction ou le transfert dorganismes aquatiques particulièrement pour les stocks naturels et les unités aquacoles avec espèces étrangères. Cette définition a des conséquences administratives et de gestion. (2) Terme aussi utile en référence à lorigine des produits.

PAESE DI ORIGINE: (1) Paese di cui una specie è nativa o indigena. Questa definizione si applica principalmente al codice di pratica EIFAC/ICES per le introduzioni e per i trasferimenti di organismi acquatici, particolarmente nei casi di allevamento di specie estranee in corpi acquatici naturali o in unità di acquacoltura. Questa definizione ha conseguenze amministrative e gestionali. (2) Termine che si riferisce anche all’origine di un prodotto.

PAÍS DE ORIGEN: (1) De un organismo: país de dónde el organismo es nativo o indígena. Esta definición específica se aplica principalmente al código de prácticas EIFAC/ICES de introducción o traslado de organismos acuáticos, particularmente para estocks naturales o unidades acuícolas de especies extranjeras. Esta definición tiene consecuencias administrativas y de gestión. (2) Término que es también útil como referencia al origen de los productos.

OPPRINNELSESLAND: (1) Landet der en art hører naturlig hjemme. Denne spesielle definisjonen gjelder i hovedsak EIFAC/ICES Kode for praksis ved innførsel og forflytning av akvatiske organismer, spesielt ved utsetting av fremmede organismer i naturlige vannmasser og oppdrettsenheter. Denne definisjonen har konsekvenser for administrasjon og forvaltning. (2) Betegnelsen brukes også med referanse til kilden av produkter.

Was this helpful?
Zustand eines Individuums (Tier, Pflanze), in dem sowohl männliche als auch weibliche Reproduktionsorgane vorkommen; androgyn; bisexuell; die Reifung der männlichen vor den weiblichen Organen bezeichnet man als protandrischen Hermaphroditismus; die der weiblichen vor den männlichen als protogynen Hermaphroditismus und die simultane Entwicklung beider Geschlechtsorgane als synchronen Hermaphroditismus. Hermaphroditismus kommt in 18 Fischfamilien vor und ist unter Invertebraten weit verbreitet. Be


HERMAPHRODITE: Refers to an individual organism which is capable of producing both male and female gametes. In one type of hermaphroditism (simultaneous), functional male and female gametes are produced at the same time; in a second type, consecutive hermaphroditism, a sex change occurs at some point in the life of the individual. Consecutive hermaphroditism is known as protandry when the initial sex is male and protogyny when the initial sex is female; the former is more common than the latter. Hermaphroditis

ΕΡΜΑΦΡΟΔIΤΟΣ: Αναφέρεται σε ένα άτομο ικανό να παράγει τόσο θηλυκούς, όσο και αρσενικούς γαμέτες. Σε έναν τύπο ερμαφροδιτισμού (=σύγχρονο ερμαφροδιτισμό) παράγονται συγχρόνως λειτουργικοί αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες. Σε έναν δεύτερο τύπο, τον διαδοχικό ερμαφροδιτισμό, συμβαίνει αλλαγή φύλου σε κάποιο σημείο της ζωής του ατόμου. Ο διαδοχικός ερμαφροδιτισμός ονομάζεται πρωτανδρία όταν το αρχικό φύλο είναι το αρσενικό και πρωτογυνία όταν το αρχικό φύλο είναι το θηλυκό. Η πρωτανδρία είναι συνηθέστερη της πρωτ

HERMAPHRODISME: Condition dans laquelle un individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles. Dans une forme dhermaphrodisme (=simultané) les gamètes fonctionnelles mâles et femelles sont produites en même temps; dans une deuxième forme (=consécutif), un changement de sexe a lieu à un moment donné de la vie dun individu. Lhermaphrodisme consécutif est appelé protandre quand le sexe initial est mâle, et protogyne quand le sexe initial est femelle; cette dernière forme est plus rare. Lhermaphrodisme

ERMAFRODITA: Riferito ad un organismo individuale che è capace di produrre sia gameti maschili che femminili. Nel tipo di ermafroditismo simultaneo, vengono prodotti allo stesso tempo gameti funzionali maschili e femminili; in un secondo tipo, ermafroditismo consecutivo, avviene un cambiamento di sesso in un dato momento della vita di un individuo, pertanto è detto anche ermafroditismo insufficiente. Lermafroditismo consecutivo è conosciuto come proterandria quando il sesso iniziale è quello maschile (orata)

HERMAFRODITA (HERMAFRODITISMO): Condición por la cual un individuo es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En una de las formas de hermafroditismo (simultáneo) los gametos masculinos y femeninos son producidos al mismo tiempo; en un segundo caso (consecutivo), un cambio de sexo tiene lugar en un momento dado de la vida del individuo. El hermafroditismo consecutivo es llamado protándrico cuando el sexo inicial es masculino, y proterógino cuando el sexo inicial es femenino; esta última forma es muy rara. El hermafro

HERMAFRODITT: Refererer til en organisme som er i stand til å produsere både hunnlige og hannlige gameter (kjønnsceller). Ved en type hermafrodittisme produseres funksjonelle hunnlige og hannlige gameter samtidig. Ved en annen type hermafrodittisme skifter organismen kjønn i løpet av livssyklusen. Sistnevnte formen for hermafrodittisme kalles protandri når organismen først er hann, og protogyni når organismen først er hunn. Protandri er mest vanlig. Hermafrodittisme finnes i 18 familier av fisk, og er utbredt

Was this helpful?
Diese Viren verursachen Krankheiten in Vertebraten, einschließlich Fischen. Berichte über solche Krankheiten datieren zurück bis auf 400 Jahre. Sie wurden als “Karpfenpocken” bezeichnet. Allerdings ist das erste Isolate von Salmoniden in den 1970er Jahren belegt. Herpesviren sind bedeutsam in vielen relevanten Aquakulturarten (z.B. Cyprinidae, Anguillidae, Percidae und andere). Die Herpesviren erreichen in Fischen eine gleichgroße Diversität and Krankheitsbildern wie in höheren Vertebraten. Die


HERPES VIRUS: These viruses cause diseases in vertebrates including fish. Records dating back 400 years refer to "carp pox"; however, the first isolates from salmonid fishes date back to the 1970s. Herpes viruses are important in many cultured fish species ( e.g., Cyprinids, Anguillids, Percids and others). The herpes viruses mimic their counterparts in higher vertebrates in the diversity of diseases they can induce. The most important types known are the Herpesvirus salmonis (rainbow trout and other salmon

ΕΡΠΗΤΟΙΟΣ: Ιός ο οποίος προκαλεί θνησιμότητα στα σπονδυλωτά συμπεριλαμβανομένων των ψαριών. Αν και υπάρχουν αναφορές εδώ και 400 χρόνια (ως ευλογιά του κυπρίνου), η πρώτη απομόνωση ιών σε κυπρίνους έγινε τη δεκαετία του 1970. Οι ερπετοιοί αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλά καλλιεργούμενα ψάρια (π.χ. Cyprinids, Anguillids, Percids και άλλα). Προκαλούν, όπως οι αντίστοιχοι ιοί των ανώτερων σπονδυλωτών, μεγάλο εύρος ασθενειών. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς ιούς είναι ο ερπετοιός salmonis, οι ιοί της πέστροφας

VIRUS DE L’HERPES : Virus pathogènes des vertébrés, y compris les poissons. Des records datant de 400 ans font référence au « carp-pox ». Cependant le premier isolat des salmonidés date des années 70. Les virus herpes sont des pathogènes importantes de plusieurs poissons d’élevage (par exemple les cyprinidés, les anguillidés et les percidés entre d’autres). Comme chez les vertébrés supérieurs, ces virus produisent une multitude de maladies. Les espèces les plus importantes sont Herpesvirus salmonis et Oncorhyncus m

HERPES VIRUS: Questi virus causano malattie nei vertebrati inclusi i pesci. Esistono registrazioni datate di 4 secoli, le quali si riferiscono alla “carp pox”; tuttavia i primi isolamenti dai salmonidi risalgono al 1970. Herpes virus sono importanti in molti allevamenti di pesci (p. es. Ciprinidi, Anguillidi, Percidi e altri). Gli herpes virus riproducono le loro copie nei vertebrati superiori inducendo una varietà di malattie. I più importanti generi conosciuti sono l’ Herpesvirus salmonis (trota iridea e al

VIRUS DEL HERPES: Estos virus causan distintas enfermedades en vertebrados, incluyendo los peces. Existen antiguos registros (de 400 años atrás) que se refieren a la "sífilis de la carpa". No obstante no se han podido aislar hasta 1970. Los virus del herpes son relevantes para muchas especies de cultivo (Ciprínidos, anguilas, perciformes y otros). Los virus del herpes en peces se parecen a sus correspondientes en vertebrados superiores en la diversidad de enfermedades que pueden inducir. Los virus más importantes

HERPESVIRUS: Virus som forårsaker sykdommer hos vertebrater, inkludert fisk. 400 år gamle dokumenter beskriver “karpekopper”, men virus ble imidlertid først isolert fra laksefisk i 1970-årene. Herpesvirus har stor betydning på mange oppdrettsfisk, f.eks. karpefisk, piggfinnefisk, åler og andre. Herpesvirusene hos fisk minner om deres motstykker hos høyere vertebrater i diversiteten av sykdommer de kan medføre. De viktigste kjente typene er Herpesvirus salmonis (regnbueørret og visse stillehavslaks), Oncorhyn

Was this helpful?
Ein Begriff, der für eine Zahl von Symptomen steht, die in Fischen plötzliche Sterblichkeit durch Herzversagen hervorruft.


CARDIAC MYOPATHY SYNDROME: Term given to a collection of symptoms that ultimately produces sudden fish mortalities from a cardiac failure.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑΣ: Ορος που αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία τελικά προκαλούν αιφνιδίους θανάτους στα ψάρια οφειλόμενους σε καρδιακή βλάβη.

SYNDROME DE LA MYOPATHIE CARDIAQUE: Terme décrivant lensemble des symptômes qui aboutissent à la mort subite des poissons par arrêt cardiaque.

SINDROME CARDIOMIOPATICA: Il termine è utilizzato per una serie di sintomi che alla conducono il pesce a morte per insufficienza cardiaca.

SÍNDROME DE LA MIOPATÍA CARDIACA: Término que describe el conjunto de síntomas que lleva a la muerte súbita de peces por paro cardiaco.

KARDIOMYOPATISYNDROM: Betegnelse gitt en gruppe symptomer, som til slutt gir brå dødelighet hos fisk grunnet hjertefeil. Jfr. hjertesprekk.

Was this helpful?
Der Prozeß, bei dem Blut aus dem Herzen mit Hilfe von Nadel und Spritze entnommen wird.


CARDIAC PUNCTURE: The process of drawing blood from the heart by needle and syringe.

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ: Διαδικασία αιμοληψίας από την καρδιά με σύριγγα και βελόνα.

PONCTION CARDIAQUE: Prélèvement du sang par ponction du coeur à laide dune séringue.

PUNTURA CARDIACA: L’estrazione di sangue dal cuore mediante ago e siringa.

PUNCIÓN CARDIACA: Procedimiento para sacar sangre por punción del corazón mediante agujas o jeringas.

HJERTE PUNKTERING: Metode der blod blir tappet direkte fra hjertet ved hjelp av sprøyte med spiss.

Was this helpful?
Genom-Bereiche, die stark kondensiert sind und in der Regel nicht exprimiert werden. Sie unterscheiden sich somit ständig (konstitutiv) oder in bestimmten Phasen des Zellcyklus (fakultativ) durch hohen Schraubungsgrad vom Euchromatin.


HETEROCHROMATIN: Chromosomal areas which are strongly condensed and rarely unwind. They are therefore always (constitutive) or during specific phases of the cell cycle (facultative) distinct from euchromatin.

ΕΤΕΡΟΧΡΩΜΑΤIΝΗ: Χρωμοσωμικές περιοχές πολύ συμπυκνωμένες και σπανιότερα εκτυλιγμένες. Επομένως διακρίνονται από την ευχρωματίνη είτε μόνιμα (καταστατική ετεροχρωματίνη), είτε σε ορισμένες φάσεις της κυτταρικής ζωής (προαιρετική ετεροχρωματίνη).

HETEROCHROMATINE: Région chromosomiale fortement condensée et rarement despiralisée. De ce fait ces régions sont toujours (constitutives) ou pendant certaines phases du cycle cellulaire (facultatives) distinctes de leuchromatine.

ETEROCROMATINA: Regioni del cromosoma che sono strettamente condensate e raramente despiralizzate. Tali aree sono perciò sempre costitutive, oppure distinte dalleucromatina durante certe fasi del ciclo cellulare, in tal caso sono dette facoltative.

HETEROCROMATINA: Área del cromosoma que es fuertemente condensada y raramente desespiralizada. De hecho estas áreas son siempre (cuando son constitutivas) o durante ciertas fases del ciclo celular (cuando son facultativas), distintas de la eucromatina.

HETEROKROMATIN: Området på kromosomet som er sterkt sammentrengt og sjelden utstrakt. Er derfor alltid forskjellig fra eukromatin, eller forskjellig fra eukromatin under spesifikke faser av cellesyklusen.

Was this helpful?
Das Vorhandensein unterscheidbarer Allele auf homologen Chromosomen innerhalb eines Individuums. Die Frequenz des Auftretens auf verschiedenen Allelen kann charakteristisch für unterschiedliche Populationen sein.


HETEROZYGOSITY (GENE DIVERSITY): Gene diversity:the presence of distinguishable alleles on homologous chromosomes within an individual. The frequency of occurrence of different alleles can be characteristic of different populations.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΤΙΑ (γενετική ποικιλότητα): Η ύπαρξη διαφορετικών αλληλόμορφων στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός ατόμου. Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων αλληλόμορφων μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα διαφορετικών πληθυσμών.

HETEROZYGOSITE (Diversité génique) : La présence d’allèles distincts sur les chromosomes homologues d’un individu. La fréquence d’occurrence des différents allèles peut être caractéristique de différentes populations.

ETEROZiGOSI (diversità di geni): : Le proporzioni di individui in cui in cromosomi omologhi sono presenti alleli differenti. La frequenza del succedersi di alleli differenti può essere caratteristica di differenti popolazioni.

HETEROCIGOSIDAD: (diversidad genética). Proporciones de individuos cuyos cromosomas homólogos llevan alelos distintivos. La frecuencia de aparición de los diferentes alelos es característica de las diferentes poblaciones.

HETEROZYGOSITET: Andelen av individer som for et gitt gen har forskjellige alleler på de homologe kromosomene. Frekvensen eller forekomsten av forskjellige alleler kan være karakteristisk for ulike populasjoner.

Was this helpful?
Ein Maß für die genetische Varianz, die auf der genotypischen Distanz basiert.


HETEROGENEITY INDEX: A measure of genetic variance based on genotypic distance.

ΕΤΕΡΟΓΕΝΕIΑΣ, ΔΕIΚΤΗΣ: Μέτρο της γενετικής διασποράς, βασιζόμενο στη γονοτυπική απόσταση.

INDICE DHETEROGENEITE: Mesure de la variation génétique basée sur la distance génotypique.

INDICE DI ETEROGEBEITA : Misura della varianza genetica basata sulla diversità genotipica.

INDICIO DE HETEROGENEIDAD: Medida de la variación genética basada sobre la distancia genotípica.

HETEROGENITETSINDEKS: Et mål på genetisk variasjon basert på genotypisk avstand.

Was this helpful?
Zustand einer Zelle mit mehr als einem Zellkern, die nicht alle gleichen Aufbaus sein müssen.


HETEROKARYOTIC: Condition in which a cell has more than one nucleus, not all of the same constitution.

ΕΤΕΡΟΚΑΡΥΩΤIΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Κατάσταση κατά την οποία ένα κύτταρο έχει περισσότερους του ενός πυρήνες, οι οποίοι δεν έχουν όλοι την ίδια σύσταση.

HETEROCARYOTE: Condition dans laquelle une cellule possède plus dun noyau de composition différente.

ETEROCARIONTE: Condizione nella quale una cellula possiede più di un nucleo, di composizione differente.

HETEROCARIOTA: Condición en la cual una célula posee varios núcleos con composición diferente.

HETEROKARYOT: Tilstand der alle cellene har mer enn en kjerne, ikke alle med samme struktur.

Was this helpful?
Eier mit ungleicher Verteilung des Dotters.


HETEROLECITHAL: Eggs with an uneven distribution of yolk.

ΕΤΕΡΟΛΕΚIΘIΚΟ: Αυγό με άνιση κατανομή της λεκίθου, π.χ.

HETEROLECITHE: Se dit des oeufs à distribution de vitellus inégale.

ETEROLECITICHE: Uova con una distribuzione ineguale del vitellino.

HETEROLECITICO: Dícese de los huevos con distribución desigual de vitelo.

HETEROLECITHAL: Egg med ujevn fordeling av plomme.

Was this helpful?
Das Zurückhalten von mehr als einem Typ einer bestimmten organellen DNA (z.B. mtDNA oder cpDNA) in einer Zelle oder einem Individuum.


HETEROPLASMY: The containment by one cell or individual of more than one type of a particular organellar DNA (e.g., mtDNA or cpDNA).

ΕΤΕΡΟΠΛΑΣΜΙΑ: Η ύπαρξη σε ένα κύτταρο ή ένα άτομο περισσοτέρων του ενός τύπου DNA (π.χ. mtDNA ή cpDNA).

HETEROPLASMIE : L’occurrence dans une cellule ou individu de plusieurs types d’ADN d’organite (par exemple ADN mitochondriale ou ADN chloroplastique).

ETEROPLASMA: Una cellula o individuo che contiene più di un tipo di DNA organulare (p. es. mtDNA or cpDNA).

HETEROPLASMIA: Contenido de un tipo de ADN organular particular en una célula o individuo (Vg. mtADN y cpADN).

HETEROPLASMI: Forekomst av mer enn én type av et spesielt organellært DNA (f.eks. mitDNA eller cpDNA) i en celle eller et individ.

Was this helpful?
Hybridkraft; das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.


HETEROSIS: Hybrid vigour: the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΕΤΕΡΩΣΗ: Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

HETEROSIS: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise.

ETEROSI: Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.

HETEROSIS: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

KRYSNINGSFRODIGHET: Hybridkraft: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Organismen, die von organischem Futter abhängig sind.


HETEROTROPHIC ORGANISMS: Organisms that are dependent on organic matter for food.

ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟI ΟΡΓΑΝIΣΜΟI: Οργανισμοί που εξαρτώνται από το οργανικό υλικό για την τροφή τους.

HETEROTROPHIQUE (ORGANISME): Se dit des organismes qui se nourrissent de la matière organique.

ORGANISMI ETEROTROFI : Si dice di organismi che si alimentano di materia organica vivente o morta (contrario di autotrofi).

HETEROTRÓFICO (ORGANISMO): Dícese de organismos que se alimentan de materia orgánica.

HETEROTROFE ORGANISMER: Organismer som er avhengig av organisk materiale som næringsgrunnlag.

Was this helpful?
Bezieht sich auf die Form der Caudalen, bei der beide Hälften asymmetrisch sind (z.B. Störe).


HETEROCERCAL: Referring to the shape of a tail of a fish where the lobes are asymmetrical, e.g. sturgeon.

ΕΤΕΡΟΚΕΡΚΟΣ: Αναφέρεται στο σχήμα της ουράς ενός ψαριού, που έχει ασύμμετρους λοβούς, π.χ. οξύρρυγχος.

HETEROCERQUE: Qui se réfère à la forme de la nageoire caudale dun poisson dont les lobes sont asymétriques, par exemple, lesturgeon.

ETEROCERCA: Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i lobi sono asimmetrici, es. come in quella dello storione.

HETEROCERCA: Que se refiere a la aleta caudal de un pez cuyos bordes son asimétricos, por ejemplo, el esturión.

HETEROCERK: Refererer til formen på halefinnen hos fisk med asymmetrisk halefinne (f.eks. hai og stør).

Was this helpful?
Ungleich gepaart; in den homologen Chromosomen von beiden Eltern her unterschiedliche Allele führend.


HETEROZYGOUS: The state of having a pair of dissimilar alleles at one gene locus.

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει δύο ανόμοια αλληλόμορφα σε ένα γονιδιακό τόπο.

HETEROZYGOTE: Se dit dun sujet ou dun de ses caractères dont les gènes allèles sont différents.

ETEROZIGOTE: Si dice di un soggetto o di un suo carattere dove gli alleli, ad un certo locus genico, sono differenti.

HETEROCIGOTO: Dícese de un sujeto o de uno de sus caracteres cuyos genes alelos son diferentes.

HETEROZYGOT: Det å ha et par ulike alleler på et genlokus.

Was this helpful?
Chronische endoparasitäre Infektion bei Salmoniden, u. a. mit wenigen eindeutigen Symptomen, abgesehen von gehäufter Sterblichkeit und Appetitlosigkeit. Behandlung mit Furazolidon ist möglich.


HEXAMITA: Chronic internal parasitic infection of salmonids. It shows few distinctive signs other than an increase in mortality and reduced appetite. Treatment can be carried out by means of furazolidone.

HEXAMITA: Χρόνια εσωτερική παρασιτική μόλυνση των σολομοειδών. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα εμφανή συμπτώματα, εκτός από αυξημένη θνησιμότητα και μειωμένη όρεξη. Η θεραπεία γίνεται με φουραζολιδόνη.

HEXAMITA: Infection parasitaire interne chronique des salmonidés. Elle montre peu de symptômes distinctifs autres que la réduction de lappétit et la mortalité. Traité par la furazolidone.

HEXAMITA: Infezione parassitica interna cronica dei salmonidi. Mostra pochi segni distintivi a parte un aumento della mortalità e una riduzione dellappetito. Può essere effettuato un trattamento con il furazolidone.

HEXAMITA: Infección parasítica interna y crónica de los salmónidos. Muestra pocso síntomas distintivos a parte de la reducción del apetito y la mortalidad. Se puede tratar con furazona.

HEXAMITA SALMONIS: Flagellat som gir kronisk indre infeksjon på laksefisk. Den viser få spesielle sykdomstegn utenom økt dødelighet og redusert appetitt. Fisken kan behandles med furazolidon.

Was this helpful?
(1) Ein im allgemeinen integriertes System bestehend aus zwei oder mehreren Ebenen; die höhere kontrolliert in gewissem Umfang die Aktivitäten der niedrigeren. (2) Eine Serie von aufeinanderfolgenden, untergeordneten Kategorien, die ein Klassifizierungssystem bilden; vernetzte Hierarchie; z.B. Dominanzhierarchie; Taxonomische Hierarchie.


HIERARCHY: (1) A general integrated system comprising two or more levels, the higher controlling to some extent the activities of the lower levels. (2) A series of consecutively subordinate categories forming a system of classification, e.g., taxonomic hierarchy.

IΕΡΑΡΧIΑ: (1) Γενικό ολοκληρωμένο σύστημα, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα επίπεδα, όπου το υψηλότερο επίπεδο ελέγχει ως ένα βαθμό τις δραστηριότητες των κατωτέρων. (2) Σειρά διαδοχικά εξηρτημένων κατηγοριών που σχηματίζουν ένα σύστημα κατάταξης.

HIERARCHIE: (1) Système intégré général comprenant au moins deux niveaux, dont un est plus élevé et contrôle, à un certain degré, les activités des niveaux moins élevés. (2) Organisation dun ensemble dans lequel chaque catégorie est supérieure à la catégorie précédente, formant un système de classification, par exemple la hiérarchie taxonomique.

GERARCHIA: (1) Un sistema generale integrato che comprende due o più livelli, dove le attività del livello più in basso sono controllate dalle attività dei livelli più alti.( 2) Organizzazione di una serie di categorie subordinate che formano nellinsieme un sistema di classificazione, es. gerachia tassonomica.

JERARQUÍA: (1) Sistema integrado general que lleva al menos dos niveles; uno es más elevado y controla (hasta cierto punto) las actividades de los niveles más elevados. (2) Organización de un conjunto dónde cada categoría es superior a la anterior, formando así un sistema de clasificación, por ejemplo la jerarquía taxonómica.

HIERARKI: (1) Et generelt integrert system bestående av to eller flere nivåer, de høyere kontrollerer til en viss grad aktivitetene til de lavere. (2) En serie av underordnete kategorier etter hverandre, som danner et klassifikasjonssystem (f.eks. taksonomisk hierarki).

Was this helpful?
Kleinstbetriebe, die von Einzelpersonen oder kleinen Gemeinschaften zur Eigenversorgung bewirtschaftet werden.


BACKYARD AQUACULTURE: Small-scale operations carried out by individuals or small communities for home food consumption.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Εκμετάλλευση μικρής κλίμακας, η οποία εφαρμόζεται από ιδιώτες η μικρές κοινότητες ως οικιακή πηγή τροφής.

AQUACULTURE ARTISANALE: Aquaculture de subsistance pratiquée à petite échelle par des individus ou des petites communautés pour leur propre consommation.

AQUACOLTURA FAMILIARE O ARTIGIANALE: Piccole attività svolte da individui o piccole comunità, per produrre pesci per consumo domestico.

ACUICULTURA ARTESANAL: Acuicultura de subsistencia llevada a cabo por individuos o por pequeñas comunidades para su propio consumo.

SMÅSKALA OPPDRETT: Mindre foretak drevet av enkeltpersoner eller små samfunn for selvberging.

Was this helpful?
Ein Gattungsname für marine Fische der Familie Pleuronectidae, die als Bodenfische in 200-1600 m Tiefe im Nordatlantik und dem Pazifik leben (Maximallänge einiger Arten 4.5 m, Gewicht 250 kg). Die Seitenlinie dieser Arten bildet einen hohen Bogen über der Pectoralflosse. Der Atlantische Heilbut ist ein zukunftsträchtiger Aquakulturkandidat in nördlichen und temperiert borealen Klimaten.


HIPPOGLOSSUS: Genus of marine fish of the family Pleuronectidae, occurring at depths of 200-1600 m in the North Atlantic and the Pacific, reaching a total length of 4.5 m and 250 kg in weight, with the lateral line forming a high arch above pectoral fins. An emerging aquaculture species for northern and temperate boreal climates.

HIPPOGLOSSUS: Γένος θαλάσσιων ψαριών της οικογένειας Pleuronectidae τα οποία ζούνε σε βάθος 200-1600 m στο Β. Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Το μήκος τους μπορεί να φτάσει τα 4.5 m ενώ το βάρος τους τα 250 kg. Η πλευρική τους γραμμή σχηματίζει τόξο πάνω από τα θωρακικά πτερύγια. Πρόκειται για ένα αναδυόμενο είδος των υδατοκαλλιεργειών των βορείων και των βορείων εύκρατων κλιμάτων.

HIPPOGLOSSUS: Genre de poissons marins de la famille pleuronectidés. Se rencontre aux profondeurs de 200 à 1600 m dans l’Atlantique Nord et le Pacifique. Peuvent atteindre 4,5 m de long et 250 Kg. La ligne latérale forme une haute arche par-dessus les nageoires pectorales. Espèce aquacole débutante dans les climats septentrionaux et boréals. Flétan.

HIPPOGLOSSUS: Genere di pesci marini appartenenti alla famiglia Pleurectidae, si trova alla profondità di 200-1600 m nel Nord Atlantico e nel Pacifico, raggiunge una lunghezza totale di 4.5 m e 250 kg di peso, con la linea laterale che forma un alto arco sotto le pinne pettorali. Una specie emergente in acquacoltura per climi boreali del nord e temperati, raggiunge velocemente il plateau di crescita.

HIPPOGLOSSUS: Género de pez marino de la familia Pleurectidae que se encuentra en profundidades de 200-1600 m. En el Pacífico y Atlántico Norte, pudiendo llegar a los 4.5 m y 250 Kg. de peso con una línea lateral formando un arco amplio por encima de las aletas pectorales. Es una especie emergente en acuicultura en climas boreales templados, que llega rápidamente al tamaño comercial.

HIPPOGLOSSUS: Slekt av marine fisk i familien Pleuronectidae (flyndrefamilien). Forekommer på 200-1600 meters dyp i Nord-Atlanteren og i Stillehavet. Hunnfisk kan nå en total lengde på over 3 m og bli 250 kg. Sidelinjen danner en høy bue over brystfinnene. Relativt ny art i akvakultur og det er ennå knyttet store problemer til en høy og jevn produksjon av yngel. Oppdrettes i nordlige områder. Jfr. kveite.

Was this helpful?
Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.


PITUITARY GLAND: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions. Syn. hypophysis.

ΥΠΟΦΥΣΗ: Ο μικρός ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται στην κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου των σπονδυλωτών. Οι εκκρίσεις του περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ορμόνες: αδρενο-κορτικοτροπίνη, θυροτροπίνη, γοναδοτροπίνη, ΜCΗ, ΜSΗ και προλακτίνη. Αυτές οι ορμόνες ρυθμίζουν την αύξηση και τις φυλετικές λειτουργίες.

GLANDE PITUITAIRE: Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine. Syn. hypophysis.

GHIANDOLA PITUITARIA: Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali. Sin. ipofisi.

GLÁNDULA PITUITARIA: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

PITUITÆRKJERTEL: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

Was this helpful?
Blutegel. Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).


HIRUDINEA: Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.

ΒΔΕΛΛΟΕIΔΗ: Κλάση που περιλαμβάνει τις βδέλλες, παρασιτικούς ή θηρευτικούς δακτυλιοσκώληκες.

HIRUDINEES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

IRUDINEI: Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).

HIRUDÍNEOS: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

HIRUDINEA: Klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

Was this helpful?
Ein Amin, das viscerale Muskeln stimuliert, Kapillaren erweitert und die Speichel-, Pankreas- und Gastrosekretion anregt.


HISTAMINE: An amine which stimulates visceral muscles, dilates capillaries and stimulates salivary, pancreatic and gastric secretions.

ΙΣΤΑΜΙΝΗ: Αμίνη που διεγείρει τους σπλαχνικούς μυς, διευρύνει τα τριχοειδή αγγεία και επάγει την έκκριση σιέλου και παγκρεατικού και γαστρικού υγρού.

HISTAMINE: Une amine qui stimule les muscles des viscères, qui provoque une dilatation des capillaires et qui stimule les sécrétions pancréatiques et gastriques.

ISTAMINA: Unammina che stimola i muscoli viscerali, dilata i capillari e stimola le secrezioni salivari, pancreatiche e gastriche.

HISTAMINA: Amina que estimula los músculos de vísceras, que provoca una dilatación de capilares y estimula las secreciones pancreáticas y gástricas.

HISTAMIN: Amin som stimulerer innvollsmuskler, utvider kapillærer og stimulerer spytt-, pancreas- og gastrisk sekresjon.

Was this helpful?
Eine graphische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung, die durch das Konstruieren von Rechtecken ensteht, deren Basis mit Klassenintervallen übereinstimmt und deren Flächen proportional zur Klassenhäufigkeit sind; wenn die Klassenintervalle gleich der Rechteckhöhe sind, ist die Höhe auch proportional zur Klassenhäufigkeit.


HISTOGRAM: A graph of a frequency distribution obtained by constructing rectangles whose bases coincide with the class intervals and whose areas are proportional to the class frequencies; when class intervals are equal the rectangle height is also proportional to class frequency.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ: Γραφική παράσταση της κατανομής των συχνοτήτων, των κλάσεων τιμών μιας μεταβλητής. Αποτελείται από ορθογώνια, των οποίων οι βάσεις συμπίπτουν με το εύρος των κλάσεων και των οποίων το εμβαδόν είναι ανάλογο με τη συχνότητα των κλάσεων. Οταν το εύρος των κλάσεων είναι ίσο, τότε η συχνότητα των κλάσεων είναι ανάλογη προς το ύψος των ορθογωνίων.

HISTOGRAMME: Graphique formé de rectangles de même base et dont les surfaces sont proportionelles aux quantités à représenter. Représentation graphique employée souvent pour les fréquences de distribution; les bases coïncident avec les intervalles de classe et les surfaces sont proportionelles aux fréquences de chaque classe. Quand les intervalles de classe sont égaux, les hauteurs des rectangles sont proportionelles aux fréquences de chaque classe.

ISTOGRAMMA: Un tipo di grafico a barre utilizzato spessoper descrivere la frequenza di distribuzione. Le barre sono costituite da rettangoli le cui basi coincidono con le classi di intervalli e le cui aree sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe; quando gli intervalli della classe sono uguali, le altezze dei rettangoli sono proporzionali alle frequenze di ciascuna classe.

HISTOGRAMA: Gráfico formado por rectángulos de misma base y cuyas superficies o alturas son proporcionales a la cantidad a representar. Representación gráfica utilizada a menudo para las frecuencias de distribución; las bases coinciden con los intervalos de clase, y las superficies son proporcionales a las frecuencias de cada clase. Cuando los intervalos de clase son iguales, las alturas de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias de cada clase.

HISTOGRAM: En graf med en frekvensfordeling, dannet ved å lage rektangler som er inndelt i klasser i basis (ofte x-aksen) og med arealer som er proporsjonale med klassenes frekvenser. Når klasseintervallene er like er også rektangelhøyden proporsjonal med klassefrekvensen.

Was this helpful?
Die Wissenschaft von der Organisation und Feinstruktur von Geweben.


HISTOLOGY: The science of the organisation and minute structure of tissues.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της oργάνωσης και της λεπτής δομής των ιστών.

HISTOLOGIE: Science qui étudie les tissus constituant les êtres vivants.

ISTOLOGIA : La scienza che studia i tessuti costituenti gli esseri viventi.

HISTOLOGÍA: Ciencia que estudia los tejidos que constituyen los seres vivos.

HISTOLOGI (VEVSLÆRE): Læren om organiseringen og små strukturer i vev.

Was this helpful?
Pathologische Histologie.


HISTOPATHOLOGY: Histology of pathological conditions.

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: Ιστολογία των παθολογικών καταστάσεων.

HISTOPATHOLOGIE: Histologie pathologique.

ISTOPATOLOGIA: Istologia patologica.

HISTOPATOLOGÍA: Histología patológical.

HISTOPATOLOGI: Histologi ved patologiske tilstander.

Was this helpful?
Ein unbeweglicher Makrophage des losen Bindegewebes, der im allgemeinen mit anderen Zellen zum reticulo-endothelialen System gehört.


HISTOCYTE: A fixed macrophage of the loose connective tissue which in common with other cells belongs to the reticuloendothelial system.

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΟ: Εδραίο μακροφάγο του χαλαρού συνδετικού ιστού, που μαζί με άλλα κύτταρα ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα.

HISTIOCYTE: Macrophage immobile du tissu conjonctif lâche qui, avec dautres catégories cellulaires, constitue le système réticulo-endothélial.

ISTOCITA: Macrofago immobile del tessuto connettivo che, insieme con altre categorie cellulari, costituisce il sistema reticoloendoteliale.

HISTIOCITO: Macrófago inmóvil del tejido conjuntivo que, con otras categorías celulares, forma el sistema retículo-endotelial.

HISTOCYTT: En stasjonær makrofag i det løse bindevevet, som felles med andre celler tilhører det retikuloendotele systemet.

Was this helpful?
Wird im allgemeinen auch als Kaltwasser-Vibrio bezeichnet. Eine Krankheit des kultivierten Atlantik-Lachses, die durch eine bestimmte Vibrio-Artverursacht wird , die bei niedrigen Temperaturen (unter 100C) aktiv ist und muskuläre und myokardiale Degeneration zur Folge hat.


HITRA DISEASE: Also commonly referred to as "cold water Vibrio". Economically important disease of farmed Atlantic salmon, it is caused by a specific Vibrio species active at low temperatures (below 100C), producing muscular and myocardial degeneration. Effective vaccine treatments are now available.

ΑΣΘΕΝΕIΑ HITRA: Αναφέρεται επίσης, κοινά, ως vibrio του κρύου νερού.Ασθένεια του καλλιεργούμενου ατλαντικού σολομού με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Προκαλείται από ένα συγκεκριμένο είδος Vibrio , το οποίο είναι ενεργό σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 100C) και προκαλεί μυϊκό και μυοκαρδιακό εκφυλισμό.

MALADIE DE HITRA: Terme communément appliqué au Vibrio deau froide. Maladie ayant important impact économique du saumon délevage Atlantique, causée par un Vibrio spécifique actif à basse température (moins que 100C) produisant une dégénérescence musculaire et myocardiaque.

MALATTIA HITRA: Comunemente nota anche come vibriosi da bassa temperatura o delle acque fredde. Malattia economicamente importante per lallevamento del salmone atlantico, essa è causata da uno specifico Vibrio attivo a basse temperature (inferiori ai 100 C), che produce degenerazioni muscolari e miocardiche.

ENFERMEDAD DE HITRA: Término común aplicado a la Vibriosis de agua dulce. Enfermedad que tiene un impacto económico importante sobre el cultivo de salmón atlántico, causada por un Vibrio específico activo a bajas temperaturas (<100C) que produce degeneración muscular y miocárdica.

HITRASYKE: Også svært ofte kalt kaldtvannsvibriose. Økonomisk viktig sykdom i oppdrett av Atlantisk laks, forårsaket av Vibrio salmonicida som er aktiv ved lave temperaturer (under 100C). Forårsaker nedbrytning av muskler, inkludert hjerte. Effektive vaksiner er tilgjengelige.

Was this helpful?
Allgemeiner Begriff, der eine ganze Reihe von physikalischen Behandlungen (Hitze/Druck) oder Prozeduren (Bestrahlung) umfaßt, die auf Fischeier angewandt werden; (a) um entweder fruchtbare von toten Eiern zu trennen (mechanisch) oder (b) um triploide Nachkommen zu erzeugen.


HEAT SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (heat/pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΘΕΡΜΟ ΣΟΚ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

CHOCS: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

SHOCK TERMICO: Termine usato per descrivere uno qualsiasi dei trattamenti fisici (calore/ pressione) o metodi (irradiazione) applicati alle uova di pesce che vengono impiegati a) o per separare i resti delle uova morte b) o per creare triploidi.

CHOQUE DE CALOR: Término que agrupa un número de tratamientos físico-químicos (calor) utilizado con el fin de (a) separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

VARMESJOKK: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Fettsäuren, mit mehr als zwei Kohlenstoffdoppelbindungen (ungesättigt). Fische enthalten in ihren Geweben gewöhnlich hohe Mengen an HUFAs (wie z. B. 20:5w3 und 22:6w3). Nahrungsfette wie HUFAs sind wichtige Energiequellen und sollten in der Fischnahrung enthalten sein. Sie werden gewöhlich in der Natur in Fischen und in pflanzlichen Resourcen gefunden.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.

ACIDES GRAS POLYINSATURES-HUFA (AGPI): Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.

ACIDI GRASSI ALTAMENTE INSATURI (HUFA): Acidi grassi che possiedono più di due doppi legami carbonio-carbonio (insaturi). I pesci di solito hanno un alto tenore di HUFA (EPA 20:5 n3 e DHA 22:6 n3) nei tessuti. I grassi nelle diete, come gli HUFA, rappresentano un importante fonte energetica e dovrebbero essere inclusi nelle diete dei pesci. Pesci e vegetali rappresentano le sorgenti naturali di questi composti, ma EPA e DHA si trovano soltanto negli organismi acquatici.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA): Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.

Was this helpful?
Eine bestimmte Nahrung, die einen bestimmten Protein- und Fettgehalt (> 20%) besitzt; die fetthaltigen Komponenten dieser Nahrung sollen die Energie für die wesentlichen Stoffwechselvorgänge liefern, um so die Proteine für das Wachstum verwerten zu können. Fett ist die gehaltvollste Energiequelle. Die Fütterung mit solch hochkalorischer Nahrung sollte streng überwacht werden, um einen zu hohen Fettgehalt des Fischfleisches zu verhindern.


HIGH ENERGY DIETS: Diets that are formulated to provide adequate levels of protein and contain elevated oil levels (>20%). The basic concept in such formulations is that the oil component provides sufficient energy for basic metabolism, thus sparing the protein for somatic growth. Oil (fat) is the richest dietary energy source, and consequently such diets are termed "high energy". Feeding of high energy diets should be monitored carefully to avoid high fat levels in the fish flesh.

ΔIΑIΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ: Δίαιτες που έχουν τυποποιηθεί για την παροχή επαρκών επιπέδων πρωτεϊνης και περιέχουν αυξημένα επίπεδα ελαίου (<20%). Η βασική αρχή αυτών των διαιτών είναι ότι τα περιεχόμενα έλαια παρέχουν επαρκή ενέργεια για τον βασικό μεταβολισμό, αφήνοντας έτσι την πρωτεϊνη για σωματική αύξηση. Τα έλαια (λίπη) είναι η πλουσιότερη τροφική πηγή ενέργειας, και γι αυτό οι δίαιτες αυτές αποκαλούνται "υψηλής ενέργειας". Η διατροφή με τροφές υψηλής ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή, προς αποφυγήν υψηλ

REGIME HAUTEMENT ENERGETIQUE: Régime formulés pour fournir les niveaux convenables de protéines et de lipides (>20%) le concept de base de telles formulations est que le composant lipidique fournisse suffisamment dénergie pour le métabolisme de base, les protéines servant à la croissance somatique. Les lipides sont la source dénergie la plus riche et de tels régimes sont appelés "hautement énergétique". Les régimes à haute énergie doivent être gérés soigneusement pour éviter des taux de graisses élevées dans la chair de pois

DIETE AD ALTO CONTENUTO ENERGETICO: Diete che sono formulate per fornire un adeguato livello di proteine e di lipidi (> 20 %). Il concetto di base in questa formulazione è che la componente lipidica fornisca sufficiente energia per il metabolismo di base, e che la componente proteica favorisca la crescita somatica. I lipidi rappresentano la fonte di energia più ricca nella dieta, e perciò vengono detti "altamente energetici". I regimi alimentari ad "alta energia" devono essere adeguatamente controllati per evitare una eccessiva pr

DIETA ALTAMENTE ENERGÉTICA: Dieta formulada para suministrar niveles convenientes de proteínas y de lípidos (> 20%); el concepto básico de tales formulaciones se resume en que los compuestos lipídicos suministran suficiente energía para el metabolismo básico, las proteínas sirven para el crecimiento somático. Los lípidos son la fuente de energía más rica y tales dietas son llamadas altamente energéticas. Las dietas de alta energía deben ser gestionadas cuidadosamente para evitar elevadas tasas de grasa en la carne de peces

HØYENERGIFÔR: Fôr som er formulert for å gi tilfredstillende mengder protein og inneholder store mengder fett (>20%). Det grunnleggende konseptet ved en slik fôr formulering er at oljen (fett) skal gi tilstrekkelig energi til basalmetabolismen, for å spare protein til somatisk vekst. Fett er den energikilden som inneholder mest energi, og slike fôr kalles derfor høyenergifôr. Fôring med høyenergifôr må overvåkes nøye for å hindre høyt fettinnhold i fiskekjøttet.

Was this helpful?
Das höhere der beiden Hochwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, in welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.


HIGHER HIGH WATER (HHW): The higher of the two high waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η ανώτερη από τις δύο πλήμμες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

MAREE DE VIVE EAU: La plus élevée des deux marées hautes dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.

ACQUA ALTA MAGGIORE: La più alta delle due alte maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.

MAREA DE AGUA VIVA: La más elevada de las dos mareas altas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.

HØYESTE FLO: Den høyeste av de to floene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyde på tidevann.

Was this helpful?
Das höchste der beiden Niedrigwasser während jedes Tidentages in einem Gebiet, im welchem merkbare Ungleichheiten in der Tidenhöhe existieren.


HIGHER LOW WATER (HLW): The higher of the two low waters during any tidal day in areas where there are marked inequalities of tidal height.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΡΗΧIΑ: Η ανώτερη από τις δύο ρηχίες μιας παλιρροιακής ημέρας, σε περιοχές που υπάρχει σημαντική ανισότητα στο ύψος της παλίρροιας.

MAREE DE MORTE EAU: La plus élevée des deux marées basses dune même journée de marée, dans des régions où il y a des inégalités importantes de hauteur de marée.

ACQUA BASSA MAGGIORE: La più alta delle due basse maree durante la medesima giornata di marea, nelle aree dove esse sono marcate da altezze tidali disuguali.

MAREA DE AGUA MUERTA: La más elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea en las regiones donde hay desigualdades importantes en la altura de marea.

HØYESTE FJÆRE: Den høyeste av de to fjærene i et tidevannsdøgn i områder der det er tydelige forskjeller i høyden på tidevann.

Was this helpful?
Die maximale Höhe, die eine steigende Tide erreicht. Die Höhe kann vereinzelt zu periodischen Tidenkräften führen, oder sie kann von den Effekten überwiegend meteorologischer Bedingungen überlagert werden.


HIGH WATER (HW): Also called high tide; the maximum height reached by a rising tide. The height may be caused solely by the periodic tidal forces or it may have had superimposed upon it the effects of prevailing meteorological conditions.

ΠΛΗΜΜΗ: Η μέγιστη στάθμη της πλήμμης. Είναι αποτέλεσμα των περιοδικών παλιρροιακών δυνάμεων στις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθενται η επενέργεια των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν.

MAREE HAUTE: Le maximum du flot; la hauteur maximale atteinte par la marée montante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets de conditions météorologiques sur la périodicité des marées.

ACQUA ALTA : Anche chiamata alta marea; laltezza massima raggiunta da una marea crescente. Tale altezza può essere causata solo dalla periodicità delle maree o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla priodicità delle maree.

MAREA ALTA: El máximo de la marea; altura máxima alcanzada por la marea ascendente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de las mareas, o puede resultar de la superposición de efectos de condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de mareas.

FLO : Også kalt høyvann. Den høyeste nivået nådd av fløende sjø. Høyden kan skyldes kun de periodiske tidevannskreftene, eller den kan påvirkes ytterligere av meteorologiske forhold.

Was this helpful?
Strenggenommen die Schnittlinie der Fläche des mittleren Hochwassers mit der Küste. Die Küstenlinie, die durch Küsten- und geotektonische Studien auf Seekarten wiedergegeben wird, stellt eine Abschätzung der Hochwasserlinie dar.


HIGH WATER LINE: The intersection of the plane of mean high water with the shore. The shore line delineated of the nautical charts of the Coast and Geodetic Survey is an approximation to the high water line.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΜΜΗΣ: Η τομή του επιπέδου της μέσης πλήμμης με την ακτή. Η ακτογραμμή των ναυτικών χαρτών της "Coast and Geodetic Survey" είναι μια προσέγγιση της γραμμής της πλήμμης.

LIGNE DE HAUTES EAUX: Sensu stricto, lintersection du plan de la hauteur moyenne des marées hautes avec lestran. Le contour de lestran figurant sur les cartes marines est une bonne approximation de cette valeur.

LINEA DI ALTA MAREA: Lintersezione del piano relativo allaltezza media delle alte maree con la riva. La linea di costa tracciata sulle carte nautiche del Coast and Geodetic Survey è una buona approssimazione della linea di alta marea.

LÍNEA DE ALTAS AGUAS : Sensu estricto, la intersección del plano de la media altura de pleamares con el estrato. El contorno del estrato que se representa en los mapas marinas es una buena aproximación de este valor.

FLOLINJE (HØYVANNSLINJE): Krysningen mellom gjennomsnittlig høyvann og land (kysten). Kystlinjen på sjøkart er en tilnærmelse til flolinjen.

Was this helpful?
Das Bewegen einer Gezeiten- strömung auf die Küste zu und entlang eines Gezeitenstromes. Bei dem semidiurnalen Typ einer Umkehrströmung werden die Begriffe größere und geringere Flut jeweils an jedem Tag auf den Hochwasserstrom größerer und geringerer Fließgeschwindigkeit angewendet.


FLOOD CURRENT: The movement of a tidal current toward the shore and up a tidal stream. In the semidiurnal type of reversing current, the terms greater flood and lesser flood are applied respectively to the flood currents of greater and lesser velocity each day.

ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στη ροή της παλίρροιας προς την ακτή. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκαήμερο, οι όροι ανώτερη (μείζων) και κατώτερη (ελάσσων) πλημμυρίδα αναφέρονται αντιστοίχως στα, ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα πλημμυρίδας.

COURANT DE MAREE: Le mouvement du courant de marée vers lestran et remontant les cours deau influencés par les marées. Dans un système dinversion diurne de courant de marée, les termes "flux maximal" et "flux minimal" font référence aux différences de vitesse au jour le jour à cause du cycle des marées.

CORRENTE DI MAREA: Movimento di una corrente tidale diretta verso la riva e rimontante il corso dacqua per influenza delle maree. Nel sistema di inversione diurna della corrente di marea, i termini "flusso massimo" e "flusso minimo" si riferiscono alla differenza di velocità causata giorno per giorno dal ciclo delle maree.

CORRIENTE DE MAREA: El movimiento de corriente de marea hacía la orilla remontando las corrientes de agua influidos por las mareas. En un sistema de inversión diurna de corriente de marea, los términos “flujo máximo” y “flujo mínimo” hacen referencia a las diferencias de velocidad diaria a causa de las mareas.

FLOSTRØM: Bevegelse av tidevannsstrøm mot land. Forekommer to ganger daglig med ulik styrke.

Was this helpful?
Eine Klasse der Echinodermata, die in marinen Habitaten entweder ungestielt oder festsitzend zu finden sind und eine Radialsymmetrie aufweisen, z. B. Seegurken; diese sind gegenwärtig geschätzte Aquakulturkandidaten in Asien.


HOLOTHURIA: Class of Echinoderms found in marine habitats; sessile or sedentary animals with radial symmetry, e.g. sea cucumber. Now an aquaculture candidate in Asia.

ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ: Κλάση των εχινοδέρμων που βρίσκεται στα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Εδραία ζώα με ακτινωτή συμμετρία. Η καλλιέργειά τους αναπτύσσεται σήμερα στην Ασία.

HOLOTHURIES: Classe déchinodermes situés dans les habitats marins; animaux sédimentaires ou sessiles avec symétrie radiale, par exemple concombre de mer. Fait partie des développements actuels aquacoles en Asie.

OLOTURIA: Classe di Echinodermi che occupano habitat marini. Animali sessili o sedimentari con simmetria radiale; es. il cetriolo di mare. Sono dei buoni candidati nellacquacoltura in Asia.

HOLOTURIA: Clase de equinodermos situados en los hábitats marinos; animales sedimentarios o sésiles con simetría radial, por ejemplo pepino de mar. Forma parte del desarrollo acuícola actual en Asia.

HOLOTHURIOIDEA (SJØPØLSER): Klasse av pigghuder (Echinodermata) funnet i marine habitater. Stilkløse eller fastsittende dyr med radialsymmetri, f.eks. sjøpølse (kandidat for akvakultur i Asia).

Was this helpful?
Die fortgeschrittene Form der Schwanzflosse der meisten Teleosteer, die äußerlich symmetrisch erscheint, im inneren ein asymmetrisches Schwanzflossenskelett aufweist.


HOMOCERCAL: The type of fish tail that is externally symmetrical at its base but internally asymmetrical. It is supported by a complex of specialized bones.

ΟΜΟΚΕΡΚΟΣ: Τύπος της ουράς των ψαριών, εξωτερικά συμμετρικής στη βάση της, αλλά εσωτερικά ασύμμετρης. Υποστηρίζεται από σύμπλεγμα ειδικευμένων οστών.

HOMOCERQUE: Forme de la nageoire caudale du poisson, symétrique extérieurement et asymétrique sur la partie interne. Elle est supportée par un complexe de rayons spécialisés.

OMOCERCA : Si riferisce alla forma della pinna caudale di un pesce dove i due lobi sono simmetrici esternamente ma internamente asimmetrici. E sostenuta da un complesso di ossa specializzate.

HOMOCERCA: Forma de la aleta caudal de peces, simétrica exteriormente y asimétrica en la parte interna. Se soporta por un complejo de radios especializados.

HOMOCERC: Type halefinne, hos fisk, med ytre symmetri. Finneskjelettet er asymmetrisk og består av et kompleks av spesialiserte bein.

Was this helpful?
Eier mit geringer, aber gleichmäßig verteilter Dottermenge.


HOMOLECITHAL: Eggs with a small quantity of yolk which is evenly distributed.

ΟΜΟΛΕΚΙΘΙΚΟ: Αυγό με μικρή ποσότητα λεκίθου, ομοιόμορφα κατανεμημένης, π.χ.

HOMOLECITHE: Se dit des oeufs dont le contenu en vitellus est faible et inégalement distribué.

OLIGOLECITICHE: Uova con una piccola quantità di vitello distribuito in modo disomogeneo.

HOMOLECITAL: Dícese del óvulo que tiene un cantidad reducida de yema.

HOMOLECITHAL: Egg med en liten mengde plomme som er jevnt fordelt.

Was this helpful?
Wird benutzt für Strukturen, Merkmale oder Eigenschaften, die einen gemeinsamen Ursprung haben, aber nicht notwendigerweise eine Ähnlichkeit in Struktur, Funktion oder Verhalten aufweisen.


HOMOLOGOUS: Used of structures, traits or properties having a common ancestry but not necessarily retaining any similarities of structure, function or behaviour.

ΟΜΟΛΟΓΟΣ: Χρησιμοποιείται για δομές, χαρακτήρες, ή ιδιότητες, που έχουν κοινή καταγωγή, αλλά που δεν διατηρούν απαραίτητα ομοιότητα στη δομή, τη λειτουργία ή τη συμπεριφορά.

HOMOLOGUE: Se dit des structures, traits ou caractères dorigine commune, mais qui nont pas forcément les mêmes compositions, fonctions ou comportements.

OMOLOGO: Si dice di strutture, tratti o caratteri di origine comune, ma che non hanno necessariamente la stessa composizione, funzione o comportamento.

HOMÓLOGO: Dícese de estructuras, rasgos o caracteres de origen común, pero que no tienen necesariamente las mismas composiciones, funciones o comportamientos.

HOMOLOG: Brukt om strukturer, trekk eller egenskaper med felles opphav, men som ikke nødvendigvis har utviklet likheter i struktur, funksjon eller atferd.

Was this helpful?
Strukturell ähnliche Chromosomen, die identische genetische Loci in derselben Sequenz haben und während der Teilung des Zellkerns Paare bilden.


HOMOLOGOUS CHROMOSOMES: Structurally similar chromosomes having identical genetic loci in the same sequence and which pair during nuclear division.

ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ: Χρωμοσώματα δομικά όμοια, που έχουν πανομοιότυπους γενετικούς τόπους στην ίδια σειρά και που συνάπτονται κατά τη διάρκεια της πυρηνικής διαίρεσης.

CHROMOSOMES HOMOLOGUES: Chromosomes de structure similaire, portant des loci génétiques identiques et dans la même séquence, qui sapparient lors de la division nucléaire.

CROMOSOMI OMOLOGHI: Cromosomi strutturalmente simili che hanno identici loci genici nella stessa sequenza e sono pari durante la divisione nucleare.

CROMOSOMAS HOMOLOGOS: Cromosomas de estructura similar y cuyos loci genéticos son idénticos y en la misma secuencia ue se emparejan durante la división nuclear.

HOMOLOGE KROMOSOMER: Strukturelt like kromosomer med identiske genetiske loci i samme rekkefølge. Danner par ved celledeling.

Was this helpful?
Identität im Typ und in der Funktion.


HOMOLOGY: Identical in type and function.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ: Ταυτότητα στη μορφή (τύπο) και λειτουργία.

HOMOLOGIE: Similitude de type ou de fonction.

OMOLOGHI: Identici nel tipo o nella funzione.

HOMOLOGÍA: Similitud de tipo o de funcionamiento.

HOMOLOGI: Identiske i type og funksjon.

Was this helpful?
Sexuelle Reproduktion bei Pilzen, die die Vereinigung genetisch ähnlicher Zellkerne eines Thallus beinhaltet.


HOMOMIXIS: Sexual reproduction in fungi involving the union of genetically similar nuclei from one thallus.

ΟΜΟΜΙΞΗ: Αμφιγονική αναπαραγωγή στους μύκητες που περιλαμβάνει την ένωση δύο γενετικά παρόμοιων πυρήνων από ένα θαλλό.

HOMOTHALIE: Reproduction sexuée des champignons impliquant la fusion de noyaux génétiquement similaires dérivés du même thalle.

OMOMISSIA: Riproduzione sessuale nei funghi che implica la fusione dei nuclei geneticamente simili derivati da un unico tallo.

HOMOTALISMO: Reproducción asexual de hongos que implica la fusión de núcleos genéticamente similares y derivados del mismo talo.

HOMOMIXIS: Seksuell reproduksjon hos sopp, involverer foreningen av genetisk like kjerner fra et tallus.

Was this helpful?
Die Tendenz, ein relativ stabiles inneres Milieu in einem Organismus trotz weit variierender externer Einwirkungen aufrechtzuerhalten.


HOMEOSTASIS: The ability to maintain a relatively stable internal environment in an organism in the face of widely varying external forces.

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Η ικανότητα των οργανισμών να διατηρούν σχετικά σταθερό το εσωτερικό τους περιβάλλον παρά τις ευρείες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών.

HOMEOSTASIE: Capacité de certains organismes vivants à stabiliser leur environnement interne face aux divers paramètres variables externes.

OMEOSTASI : La capacità di mantenere un ambiente interno relativamente stabile in un organismo al variare dei parametri variabili esterni.

HOMEOSTASIS: Capacidad de los organismos vivos de mantener estable su medio interno frente a diversos parámetros variables externos.

HOMEOSTASE: Egenskapen til å opprettholde et relativt stabilt indre miljø i en organisme tross store variasjoner fra ytre påvirkninger.

Was this helpful?
Gleicherbigkeit (Reinerbigkeit). Gegensatz siehe Heterozygotie.


HOMOZYGOSITY: The condition of being homozygous.

ΟΜΟΖΥΓΩΤΙΑ: Η κατάσταση του ομόζυγου.

HOMOZYGOSITE: Condition dun être homozygote.

OMOZIGOSITA’: La condizione di essere omozigote.

HOMOCIGOSIDAD: Condición de ser homocigoto.

HOMOZYGOTI: Det å være homozygot.

Was this helpful?
Das Vorhandensein von zwei identischen Allelen auf einem Gen-Locus.


HOMOZYGOUS: The state of having two identical alleles at one gene locus.

ΟΜΟΖΥΓΟ: Ατομο που έχει ένα ζεύγος πανομοιότυπων αλληλομόρφων σε ένα γενετικό τόπο.

HOMOZYGOTE: Décrit la condition dans laquelle les gènes allélomorphes responsables dun caractère déterminé sont tous les deux dominants ou récessifs.

OMOZIGOSI: Descrive la condizione nella quale i geni allelomorfi responsabili di un carattere sono o tutti e due dominanti o tutti e due recessivi.

HOMOCIGOTO: Describe la condición por la cual ambos genes alelomorfos responsables de un carácter determinado son dominantes o recesivos.

HOMOZYGOT: Tilstand der en har to identiske alleler i ett genlocus.

Was this helpful?
Eine Art der Krankheitsübertragung, bei der die Krankheit durch Wasser/Luft oder Zwischenwirte übertragen wird.


HORIZONTAL TRANSMISSION OF DISEASE: Method of disease transmission in which the disease is transmitted through water/air or intermediate hosts to other individuals.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μετάδοση μιας ασθένειας μέσω του νερού ή του αέρα ή ενδιάμεσων ξενιστών σε άλλα άτομα. Πρβ. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

MALADIE A TRANSMISSION HORIZONTALE: Se dit dun processus dans lequel la maladie est transmise par leau ou lair, ou par lintermédiaire dautres individus.

TRASMISSIONE ORIZZONTALE DELLA MALATTIA: Modalità di trasmissione nella quale la malattia viene trasmessa dallacqua allaria o per mezzo di un ospite intermedio ad altri individui.

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN HORIZONTAL: Dícese de un proceso en el cual la enfermedad es transmitida por agua o aire, o mediante otros individuos; cf. enfermedad de transmisión vertical.

HORISONTAL SMITTEOVERFØRING : Når sykdommer overføres til andre individer gjennom luft, vann eller mellomverter. Jfr. vertikal smitteoverføring.

Was this helpful?
Eine chemische Substanz, die von einer duktuslosen Drüse sekretiert und in den Blutstrom abgegeben wird, wobei die Wirkungsweise eines anderen Organs beeinflußt oder gesteuert wird.


HORMONE: A chemical substance secreted in a ductless gland and discharged into the blood stream which affects the functioning of another organ.

ΟΡΜΟΝΗ: Χημική ουσία που εκκρίνεται από ενδοκρινή αδένα (αδένα χωρίς εκφορητικό πόρο), ελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου.

HORMONE: Substance chimique sécretée par une glande directement dans le sang et qui agit sur des organes ou tissus situés à distance, après transport par le sang.

ORMONE: Una sostanza chimica secreta nel dotto ghiandolare e riversata nel sangue e che agisce sugli organi o tessuti a distanza, attraverso il trasporto nel sangue.

HORMONA: Sustancia química secretada por una glándula directamente en la sangre y que actúa sobre órganos o tejidos situados lejos de la glándula.

HORMON: En kjemisk substans som sekreres av en endokrin kjertel, og skilles ut i blodbanen som fører det til et målorgan der hormonet har sin funksjon.

Was this helpful?
Substanzen, die hauptsächlich aus suspendierten Pflanzenkolloiden und größeren Pflanzenfragmenten gebildet werden. Mit dem Polymerisationsgrad und dem Teilchengewicht nimmt die Farbtiefe zu, die Löslichkeit und der Säure- und Gerbstoffcharakter dagegen ab.


HUMIC SUBSTANCES: Substances which originate mainly from suspended plant colloidal material and larger plant fragments. Depending on the degree of polymerization and size of particles, the yellow colouring of the water increases while solubility and acidity decreases.

ΧΟΥΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Ουσίες που προέρχονται κυρίως από αιωρούμενα φυτικά κολλοειδή και μεγαλύτερα φυτικά τεμάχια. Ανάλογα με τον βαθμό πολυμερισμού και το βάρος των σωματιδίων, ο κίτρινος χρωματισμός του νερού αυξάνει, ενώ η διαλυτότητα και ο όξινος χαρακτήρας μειώνονται.

SUBSTANCES HUMIQUES: Substances dérivées pour la plupart des colloïds végétaux en suspension et de fragments plus importants de plante. Selon le degré de polymérisation et le poids des particules, la discoloration de leau augmente tandis que la solubilité et lacidité diminuent.

SOSTANZE UMICHE: Sostanze che originano principalmente da colloidi vegetali in sospensione e frammenti più grandi di piante. A seconda del grado di polimerizzazione e delle dimensioni delle particelle, la colorazione gialla dellacqua aumenta mentre lacidità e la solubilità diminuiscono.

SUSTANCIAS HÚMICAS: Sustancias derivadas de la mayoría de coloides vegetales en suspensión y de fragmentos más importantes de plantas. Según el grado de polimerización y el peso de partículas, la decoloración del agua aumenta mientras que la solubilidad y la acidez disminuyen.

HUMUSSTOFF: Stoff som hovedsakelig stammer fra en løsning av kolloide plantematerialer og større plantefragmenter. Den gule fargen på vannet blir sterkere mens oppløselighet og surhet minker avhengig av graden av polymerisering og størrelse på partiklene.

Was this helpful?
Gewöhnlicher Hummer Homarus gammarus. Zu den Crustaceen gehörend (Unterordnung Reptantia, Abteilung Malacostraca). Auf dem Boden laufende Decapoda, die in Ufernähe und am Meeresboden leben. Das erste Paar der Laufbeine trägt gewöhnlich ungleich große Scheren. Farbe bläulich-schwarz; färbt sich beim Abkochen rot; zwischen Felsen, in Klüften , Löchern und Höhlen vorkommend. Verbreitung: Mittelmeer, Atlantik, Englischer Kanal, Nordsee und westliche Ostsee. Hmmer werden in Kaltwasserteichen außerha


LOBSTER (Homarus): (Common lobster Homarus gammarus). Class crustacea, Sub order Reptantia, division Macura. Walking decapods which live on the shore or sea bed. First pair of walking legs carry unequal but very large pincers. Colour, blue-black; turns red when boiled; habitat; among rocks, in cracks, holes and caves. Distribution; Mediterranean, Atlantic, English Channel, North Sea and west Baltic. Lobsters are maintained in ponds during the enclosed fishing seasons (Canada, Norway and France) and cultured for tr

ΑΣΤΑΚΟΣ (Homarus): (κοινός αστακός, Homarus gammarus). Ομοταξία Καρκινοειδή, Τάξη Βαδιστικά (Δεκάποδα), υποτάξη Μάκρουρα. Βαδιστικά δεκάποδα που ζουν στο βυθό ή στην ακτή. Το πρώτο ζεύγος βαδιστικών ποδών φέρει άνισες αλλά πολύ μεγάλες δαγκάνες. Χρώμα κυανό μαύρο που κοκκινίζει όταν βραστεί. Ενδιαίτημα: βράχοι, ρωγμές, τρύπες και κοιλότητες. Γεωγραφική κατανομή: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μάγχη, Βόρεια Θάλασσα και δυτ. Βαλτική. Οι αστακοί διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές κατα την διάρκεια των εποχών του ψαρέματος (Κανα

HOMARD: Nom commun des membres du genre Homarus (classe Crustacea; sous-ordre Reptantia; division Macura). Décapode marcheur vivant sur lestran ou sur les fonds marins, dans des crevasses et des fissures rocheuses. La première paire dappendices ambulatoires porte des très grandes pinces de taille inégale. De couleur bleu-noir à létat naturel, mais rouge après cuisson. Distribution; Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord et lOuest de la Baltique. Les homards sont maintenus en bassins pendant les s

ASTICE (HOMARUS GAMMARUS = HOMARUS VULGARISv): Crostacei, ordine Reptanti, in passato denominati Macruri. Decapodi che vivono sulla riva o in fondo al mare. Il primo paio di arti porta chele grandi ma disuguali; di colore blu scuro che cambia in rosso quando viene bollito; habitat: fra le rocce in anfratti, buchi e grotte. Distribuzione: Mediterraneo, Atlantico, La Manica, Mare del Nord e Baltico dellovest. Gli astici vengono stabulati in stagni durante le stagioni del fermo pesca (Canada, Norvegia e Francia) e allevati per prove sperimental

LANGOSTA: Nombre común de los miembros del genero Homarus. (Clase de crustáceos; sub-orden Reptantia; división Macura). Decápodo andante que vive en la orilla o en los fondos marinos. El primer par de apéndices ambulatorios llevan grandes pinzas desiguales. De color azul-negro en el estado natural, pero rojos después de cocción. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Mancha, Mar del Norte y el oeste Báltico. Las langostas se mantienen en estanques durante los periodos de pesca prohibida (Canadá, Noruega,

EUROPEISK HUMMER: (Homarus gammarus) Underrekke Crustacea (krepsdyr), overklasse Malacostraca (storkreps), overorden Eucarida, orden Decapoda, infraorden Astacidea (langhalekreps). Lever tilknyttet til hardbunn ned til 40 meter, helst med tilgang til gode gjemmesteder (f.eks. steinrøyser). Hummeren har kraftige klør og kropp. Klørne er ulike, den ene kalles knusekloen (knusing av byttedyr) mens den andre kalles saksekloen (våpen). Levende hummer har grønnsvart skall med blålige knuter/pigger. Er vanlig fra den en

Was this helpful?
Spezifische Immunität, vermittelt durch Antikörper.


HUMORAL IMMUNITY: Specific immunity mediated by antibodies.

ΟΡΟΑΝΟΣΙΑ: Ειδική ανοσία μέσω αντισωμάτων.

IMMUNITE HUMORALE: Immunité spécifique dont les médiateurs sont les anticorps.

IMMUNITA UMORALE: Immunità specifica mediata da anticorpi.

INMUNIDAD HUMORAL: Inmunidad específica cuyos mediadores son anticuerpos u otros agentes presentes en el suero.

HUMORAL IMMUNITET: Spesifikk immunitet dannet av spesifikke antistoffer.

Was this helpful?
Unterbügel oder unteres Auge (Leinen-Schlinge, Metallbügel) am unteren Ende eines Blocks.


BLOCK EYE: A rope grommet or metal eye at the bottom of a block for securing the standing end of a fall.

ΡΟΔΑΝΤΖΑ: Σχοίνινος ή μεταλλικός δακτύλιος στο κάτω άκρο μιας τροχαλίας.

RINGOT: Anneau fixé à la caisse dune poulie.

OCCHIELLO : Anello fissato alla cassa di una puleggia.

OJO DE POLEA: Ojal de cuerda u ojo metálico en el fondo de un bloque para asegurar una polea.

BLOKKØYE: Tauløkke eller metalløye på undersiden av en blokk.

Was this helpful?
In der aquaculture diejenige Zeit (gewöhnlich in Tagen, gelegentlich in Tagesgraden ausgedrückt), in der die Fütterung bis zur Sortierung oder Umsetzung (Transport), oder dem Schlachten eingestellt wird. Dies verringert die Stoffwechselrate und damit den Sauerstoffverbrauch der Fische während des Sortierens oder Transportierens. Vor dem Schlachten ist die Hungerzeit je nach Art verschieden festgelegt und hängt auch von der Größe der Tiere ab (gewöhnlich 7 bis 14 Tage für Lachse).


STARVATION (FASTING TIME): In aquaculture, the period usually expressed in days or degree-days, between cessation of feeding and handling or slaughter. In the case of handling operations such as grading or transport this reduces metabolic rate and therefore oxygen demand. Before slaughter the starvation period is species specific and size dependent, e.g., typically 7-14days for salmon.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ (ΑΣΙΤΙΑΣ): Στις υδατοκαλλιέργειες εκφράζει το διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που σταματάει η παροχή τροφής έως τη σφαγή ή την εφαρμογή κάποιου χειρισμού. Στην περίπτωση που πρόκειται να ακολουθήσει κάποιος χειρισμός, όπως είναι για παράδειγμα ο διαχωρισμός ή η μεταφορά, η πρακτική αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο μεταβολικός ρυθμός άρα και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πριν τη σφαγή η περίοδος νηστείας που εφαρμόζεται εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ψαριού, π.χ. για το σολομό είναι μεταξ

DURÉE DE JEUNE : En aquaculture, se dit de la période de temps entre la cessation de l’alimentation et l’abattage ou manutention des poissons. Dans le cas des opérations impliquant une manutention (triage et transport par exemple), le jeûne réduit le taux métabolique et donc la demande en oxygène. Avant abattage, la durée de jeûne dépend de l’espèce et de la taille, par exemple 7 à 14 jours pour les saumons.

DIGIUNO: Digiuno: In acquacoltura il termine è utilizzato per indicare un periodo, espresso in giorni od in gradi-giorno, tra la cessazione dell’alimentazione e la cattura o la macellazione. Nel caso della cattura, può seguire la selezione di taglie, il trasporto, operazioni che richiedono una riduzione nella domanda di ossigeno. Nel caso della macellazione, il tempo di digiuno è specie specifico e dipende dalla taglia. Nel salmone si usa applicare digiuno per 7-21 giorni.

TIEMPO DE AYUNO: En acuicultura este término es usado para designar el periodo (normalmente expresado en días o días-grado) entre que se terminó la alimentación y una manipulación o sacrificio. En el caso de operaciones de manejo (clasificación, transporte) esto reduce la tasa metabólica y la demanda de oxígeno. En el caso de sacrificio el periodo de ayuno a observar depende de la especie y del tamaño, Vg. normalmente 7-21 días para el salmón.

SULTPERIODE: I akvakultur brukes begrepet om tidsrommet mellom opphør av fôring og håndtering eller slakting. Vanligvis uttrykt i dager eller døgngrader. Ved håndteringsprosedyrer som størrelsessortering og transport reduseres metabolismen og derfor også oksygenbehovet. Sultperioden før slakting er artsspesifikk og størrelsesavhengig, f.eks. er 7-21 dager typisk for laks.

Was this helpful?
Eine der vier Gattungen der Familie Acipenseridae, mit den beiden Arten H. huso und H. dauricus. Siehe STÖRE


HUSO: One of the four genera of the family Acipenseridae, with two species,H.huso and H. dauricus.

HUSO: Ένα από τα τέσσερα γένη της οικογένειας Acipenseridae το οποίο έχει δύο είδη, H. huso και H. dauricus.

HUSO: Un des quatre genres de la famille Acipenseridae, avec deux espèces, H. huso et H. dauricus.

HUSO: Uno dei quattro generi della famiglia Acipenseride, con due specie, H.huso and H. dauricus.

HUSO: Uno de los 4 géneros de la familia Acipenseridae con dos especies H.huso y H. dauricus.

HUSO: En av fire slekter i familien Acipenseridae. Består av to arter, H. huso og H. dauricus. Jfr. stør.

Was this helpful?
Ein klares, strukturloses, homogenes Material: (1) Durchsichtiger Knorpel: der Knorpel, der das embryonale "Skelett" formt; (2) In der Pathologie: durchsichtiges, strukturloses, homogenes Material, das in pathologisch-degenerativen Geweben und auch in normalen Geweben vorkommt. (3) Bei Fischen: die durchsichtigen Zonen der Otolithenstrukturen, die oft für die Altersbestimmung verwendet werden.


HYALINE: A clear, structureless, homogenous, glassy material. (1) Hyaline cartilage, the cartilage forming the embryonic skeleton. (2) In pathology: describes the aspect of some degenerating tissues. (3) In fishes: the transparent zones within otoliths, often used to determine age.

ΥΑΛΙΝΗ: Διαφανές, άμορφο, ομοιογενές υλικό. (1)Υαλώδης χόνδρος: ο χόνδρος του εμβρυονικού σκελετού. (2) Στην παθολογία: περιγράφει την εμφάνιση ορισμένων εκφυλισμένων ιστών. (3) Στα ψάρια: οι διαφανείς ζώνες των ωτολίθων που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της ηλικίας.

HYALIN(E): Tissu sans structure homogène, ayant laspect du verre. (1) Le cartilage hyalin est le cartilage formant le squelette embryonnaire. (2) En pathologie : décrit laspect de quelques tissus dégénérescents. (3) Chez les poissons les zônes transparentes des otolithes, souvent employées pour déterminer lâge.

SOSTANZA IALINA: Materiale chiaro, trasparente e senza una struttura omogenea. (1) cartilagine ialina è la cartilagine che forma lo scheletro embrionale.(2) In patologia: descrive laspetto del tessuto in fase degenerativa. (3) Nei pesci: le zone trasparenti comprese negli otoliti, spesso usate per determinare letà.

HIALINO: Tejido sin estructura, homogénea y que tiene aspecto de vidrio. (1) El cartílago hialino es el cartílago que constituye el cartílago embrionario. (2) En patología: describe el aspecto de ciertos tejidos degenerados. (3) En peces, las zonas transparentes de otolitos, a menudo utilizado para determinar la edad.

HYALIN: Et klart, strukturløst, homogent, glassaktig materiale. (1) Hyalinbrusk, brusken som danner skjelettet i embryoer. (2) I patologi (sykdomslære): Beskriver utseende av et degenerert vev. (3) I fisk: De gjennomsiktige sonene i otolittene, ofte brukt til å bestemme alder.

Was this helpful?
Eine quarternäre Ammoniumverbindung, die häufig als Badbehandlung (2-4 mg/L) für Salmoniden eingesetzt wird, um bakterielle Kiemeninfektionen zu kontrollieren. Es sollte vorsichtig und mit niedrigen Konzentrationen eingesetzt werden, wenn die Wasserhärte 100 mg/L Kalziumkarbonat unterschreitet, da es in weichem Wasser für Fische toxischer ist.


HYAMINE: A quaternary ammonium compound commonly used as a bath treatment (2-4 mg/l) in salmonid culture to control bacterial gill disease problems. At a water hardness below 100mg/l of calcium carbonate it should be used at lower concentrations because of its high level of toxicity in soft water.

ΥΑΜΙΝΗ: Τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε θεραπευτικά λουτρά (2-4 mg/l) στην καλλιέργεια σολομοειδών για τον έλεγχο των βακτηριακών ασθενειών των βραγχίων. Οταν η σκληρότητα του νερού είναι μικρότερη των 100 mg/l ανθρακικού ασβεστίου, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εξαιτίας της αυξημένης τοξικότητάς της στο μαλακό νερό.

HYAMINE: Composé dammonium quaternaire utilisé pour le traitement des infections bactériennes des branchies des salmonidés par balnéation (2-4 mg.l-1). A cause de sa toxicité dans les eaux trop douces, la concentration du traitement est diminuée quand la teneur en carbonate de calcium de leau est inférieure à 100 mg.l-1.

HYAMINE 3500: Nome commerciale di un composto di ammonio quaternario comunemente usato nel trattamento delle infezioni batteriche delle branchie dei salmonidi, per immersione (2-4 mg/l). A causa della sua alta tossicità nelle acque troppo dolci, può essere usato a basse concentrazioni quando la durezza dellacqua è inferiore a 100 mg/l di carbonato di calcio.Per luso di questi prodotti è necessario documentarsi con la legislazione locale in quanto in molti paesi non sono ammessi.

HIAMINA: Compuesto de amonio cuaternario utilizado en el tratamiento de infecciones bacterianas de branquias de salmónidos por baño (2-4 mg.l-1). A causa de su toxicidad en aguas muy dulces, la concentración del tratamiento es baja cuando el contenido en carbonato de calcio del agua es inferior a 100mg.l-1.

HYAMIN: En kvaternær ammoniumforbindelse, som ofte brukes i oppdrett av laksefisk for å badebehandle (2-4 mg/l) fisk med bakterielle gjelleinfeksjoner. Ved hardhet under 100 mg/l (kalsiumkarbonat) bør hyamin brukes i lavere konsentrasjoner siden forbindelsen blir giftigere i bløtt vann.

Was this helpful?
Nachkomme zweier Pflanzen oder Tiere verschiedener Arten oder Formen ( Varietäten).


HYBRID: Offspring of two plants or animals from different species or varieties.

ΥΒΡΙΔΙΟ: Απόγονος δύο φυτών ή ζώων από διαφορετικά είδη ή ποικιλίες.

HYBRIDE: Progéniture issue du croisement de deux espèces (ou variétés) différentes.

IBRIDO: Progenie derivanti da due specie o varietà differenti.

HÍBRIDO: Descendencia que resulta del cruce de dos especies (o variedades) diferentes.

HYBRID: Avkom fra to planter eller dyr som er av forskjellig art eller sort.

Was this helpful?
Verringerung oder Unterdrückung der Reproduktionsfähigkeit bei einigen Hybridenkreuzungen.


HYBRID STERILITY: Reduction or suppression of the reproductive fitness in observed in some hybrid organisms.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΗ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ: Η μείωση ή αναστολή της αναπαραγωγικής ικανότητας που παρατηρείται σε ορισμένα υβρίδια.

STERILITE DES HYBRIDES: Réduction ou suppression des capacités reproductrices observées chez certains organismes hybrides.

STERILITA DELLIBRIDO: Riduzione o soppressione della fitness riproduttiva osservata in alcuni organismi ibridi.

ESTERILIZACIÓN DE HÍBRIDOS: Reducción o supresión de capacidades reproductoras observadas en ciertos organismos híbridos.

HYBRIDSTERILITET: Reduksjon eller undertrykkelse av reproduktiv skikkethet i en hybrid organisme.

Was this helpful?
(1) Basenpaarung zwischen komplementären DNA- oder RNA-Strängen. (2) Kreuzung von reinen Linien oder Individuen unterschiedlicher genetischer Konstitution oder Art.


HYBRIDIZATION: (1) The pairing of complementary polynucleotide chains (DNA or RNA) to form a duplex. (2) Crossing of inbred lines or individual organisms of different genetic constitution or species.

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ, ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: (1) ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση (ζευγάρωμα) των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων (DNA ή RNA) αλυσίδων για τον σχηματισμό διπλής αλυσίδας. (2) ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ: Η διασταύρωση ομομικτικών σειρών ή μεμονωμένων οργανισμών διαφορετικής γενετικής σύστασης ή ειδών.

HYBRIDATION: (1) Appariement de deux chaînes polynucléotidiques (ADN ou ARN) formant un duplex. (2) Croisement de lignées consanguines dindividus de constitution génétique différente ou de deux espèces.

IBRIDIZZIONE: Lappaiamento delle due catene polinucleotidiche (DNA o RNA) per formare un duplex. 2) Incrocio di linee consanguinee di individui con differente costituzione genetica o di due specie differenti.

HIBRIDACIÓN: (1) Emparejamiento de dos cadenas de polinucleótidos (ADN o ARN) formando así una doble hélice. (2) Cruce congénito consanguíneo de individuos de constitución genética diferente o de dos especies.

HYBRIDISERING (KRYSNING): (1) Sammenkobling av komplementære polynukleotidkjeder (DNA eller RNA) for å forme en dobbeltråd. (2) Kryssing av innavlede linjer eller individuelle organismer av forskjellig genetisk sammensetning eller art.

Was this helpful?
Das Resultat der Zucht von weitläufig verwandten Individuen kann manchmal eine Zunahme der Wachstumsrate, der Effizienz der Nahrungskonversion, der Filetausbeute oder die Ausbildung anderer wünschenswerter Eigenschaften bedeuten.


HYBRID VIGOUR: Heterosis:the breeding distantly-related individuals may sometimes result in an increase in growth rate, food conversion efficiency, dress-out percentage, or some other desirable characteristic.

ΥΒΡΙΔΙΑΚΟ ΣΦΡΙΓΟΣ (ΕΤΕΡΩΣΗ): Υβριδιακό σφρίγος: το αποτέλεσμα της διασταύρωσης ατόμων που διαφέρουν πολύ γενετικά. Ορισμένες φορές η στερέωση βελτιώνει τον ρυθμό αύξησης, την αποδοτικότητα μετατροπής της τροφής, ή άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

VIGUEUR HYBRIDE: La vigueur des hybrides; dans un croisement de races faiblement apparentées, la valeur moyenne (taux de croissance, efficacité de conversion des aliments, ou dautres caractères désirables) des descendants est parfois supérieure à la valeur moyenne des races que lon croise. Heterosis.

FORZA DELLIBRIDO: Forza degli ibridi. In un incrocio di razze che appaiono deboli, il valore medio (tasso di crescita, efficienza di conversione dellalimento ecc.) dei caratteri vantaggiosi dei discendenti arriva ad essere persino superiore al valore medio dei caratteri delle razze incrociate.

VIGOR HÍBRIDO: Vigor de los híbridos; en el cruce de razas poco emparentadas, el valor medio (tasa de crecimiento, eficacia de conversión de alimentos, o de otros caracteres deseados) de los descendientes es a veces superior al valor medio de las razas que se cruzan.

HYBRIDKRAFT: Krysningsfrodighet: Krysning av fjernt beslektede individer kan resultere i økt vekstrate, fôromdannelseseffektivitet, filetutbytte, eller andre ønskede egenskaper.

Was this helpful?
Eine Hybrid-Zelle, die durch die Fusion einer Lymphozyte und einer Krebszelle geschaffen wurde; produziert einen Antikörper, der für nur ein Antigen spezifisch ist.


HYBRIDOMA: A hybrid cell created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΥΒΡΙΔΩΜΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

HYBRIDOME: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

IBRIDOMA: Una cellula ibrida creata per fusione di un linfocita con una cellula cancerogena; produce degli anticorpi specifici di un solo epitopo di un antigene.

HIBRIDOMA: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

HYBRIDOM: En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Ein Begriff, der das Verhältnis der Perkolation von Wasser durch den Boden beschreibt. Dabei wird sowohl die laterale Bewegung des Wassers durch den Boden als auch die direkte Beschickung der Bodenfläche berücksichtigt. In der Wasseraufbereitung und in der Aquakultur (Kreislauftechnologie, Betrieb von Biofiltern) ist die hydraulischer Belastung als m3 Wasser pro m3 Filtervolumen und m2 Filteroberfläche pro Zeiteinheit definiert.


HYDRAULIC LOAD: A term which describes the relationship between soil/land and water. This takes into account the water movement both laterally through the soil and directly over the soil to water courses. In water treatment and in aquaculture (recycling systems, biofilter loading), hydraulic load is defined as the water volume (m3) per filter volume(m3) per filter surface area (m2) per unit time.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ: Ορος που περιγράφει την σχέση μεταξύ εδάφους και νερού. Περιλαμβάνει την κίνηση του νερού τόσο πλευρικά μέσω του εδάφους όσο και την επιφανειακή απορροή προς τα υδατορεύματα. Στην κατεργασία νερού και στην υδατοκαλλιέργεια (συστήματα ανακύκλωσης, φορτίο βιοηθμών), το υδραυλικό φορτίο ορίζεται ως ο όγκος νερού (m3), ανά m3 όγκου φίλτρου, ανά m2 επιφάνειας φίλτρου και ανά μονάδα χρόνου.

CHARGE HYDRAULIQUE: Terme décrivant la relation entre le sol et leau. Il prend en compte à la fois les mouvements latéraux des cours deau à travers le sol et directement sur le sol. Dans le traitement des eaux et en aquaculture (systèmes de recyclage et charge à travers les filtres biologiques) la charge hydraulique est définie comme le volume (m3) deau par surface de litre (m2) par unité de temps.

CARICO IDRAAULICO: Un termine che descrive le relazioni fra il suolo/terreno e lacqua. Vengono presi in considerazione i movimenti laterali dei corsi dacqua attraverso il suolo e direttamente sul suolo. Nel trattamento delle acque e in acquacoltura (sistemi di riciclaggio, biofiltri) ila carico idraulico viene definito come il volume dellacqua in m3, per la superficie del filtro in m2, per unità di tempo.

CARGA HIRÁULICA: Termino que describe la relación entre el suelo y el agua. Tiene en cuenta al mismos tiempo los movimientos laterales del agua a través el suelo. En el tratamiento de las aguas en acuicultura (sistemas de reciclaje y carga a través los filtros biológicos) la carga hidráulica se define como el volumen (m3) de agua por superficie de litro (m2) por unidad de tiempo.

HYDRAULISK BELASTNING: En betegnelse som beskriver forholdet mellom jord/land og vann. Dette tar i betraktning vannbevegelse både sidelengs gjennom jordsmonnet og direkte over jordsmonnet til vannkilder. Ved vannbehandling og i akvakultur (resirkuleringssystemer, biofiltrering) er hydraulisk belastning definert som volum av vann (m3) per filtervolum (m3) per filter overflate (m2) per tidsenhet.

Was this helpful?
Eine Strömung in einem Kanal, die durch den Höhenunterschied im Oberflächenniveau des Wassers an seinen beiden Enden charakterisiert ist. Solch eine Strömung kann in einer Meeresstraße, die zwei Wasserkörper mit zeitlich oder in der Ausdehnung unterschiedlichen Gezeiten verbindet, erwartet werden. Ein Beispiel dafür ist der East River, New York, der Long Island und den Hafen von New York verbindet, sowie die Straße von Gibraltar.


HYDRAULIC CURRENT: A current in a channel that results from a difference in the surface level at the extremities. Such a current may be expected in a strait connecting two bodies of water in which the tides differ in time or range. Examples include the current in the East River, New York, connecting Long Island Sound and New York Harbour and the Straits of Gibraltar.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα εντός διαύλου οφειλόμενο στη διαφορά στα δύο άκρα του διαύλου. Υδραυλικά ρεύματα αναπτύσσονται σε πορθμούς που συνοδεύουν δύο θαλάσσιες μάζες με διαφορετικές παλίρροιες (ως προς τον χρόνο και την έκταση). Παράδειγμα είναι το ρεύμα στον East River της Νέας Υόρκης, που συνδέει το Long Island Sound και το New York Harbor.

COURANT HYDRAULIQUE: Courant dun détroit résultant dune différence entre le niveau deau des deux extrémités. Un tel courant se rencontre dans le détroit reliant deux plans deau dans lesquels les coefficients ou les heures de marées diffèrent. Exemples: le courant de lEast River à New-York reliant Long Island et le port de New-York ou le détroit de Gilbratar.

CORRENTE IDRAULICA: Corrente in un canale che risulta da una differenza dei due livelli dacqua delle due estremità. Una tale corrente si riscontra in uno stretto fra due corpi dacqua nel quale le maree differiscono per il tempo o per lintervallo. Per esempio sono incluse le correnti nellEast River, New York, che unisce Long Island e New York Harbour, lo Stretto di Gibilterra, i canali di Corinto, e di Suez.

CORRIENTE HIDRÁULICA: Corriente de un canal que resulta de la diferencia entre el nivel de agua de dos extremidades. Tal corriente se encuentra en el canal que une dos planos de agua en los cuales los coeficientes o las horas de mareas difieren. Por ejemplo: la corriente de East River en Nueva York que une Long Island y el puerto de Nueva York o el canal de Gibraltar.

HYDRAULISK STRØM: En strøm i en kanal, som dannes på grunn av ulik høyde på endene av kanalen. Slike strømmer oppstår i sund som forbinder to vannmasser der tidevannet variere i tid og styrke. F.eks. strømmen i East River, New York, som binder sammen Long Island Sound og New York Harbour, og Gibraltarstredet.

Was this helpful?
Das Profilgefälle einer statischen Ebene eines hydraulischen Systems. Beim Verlauf im offenen Kanal ist der hydraulische Gradient das Gefälle der Wasseroberfläche, die parallel zur Fließrichtung betrachtet wird; im uneingeschränkten Grundwasserverlauf wird das Gefälle des Grundwasserspiegels als normal zu seinen Konturen angenommen; für artesisches Grundwasser wird das Gefälle der piezometrischen Oberfläche als gleichbedeutend mit seinen Konturen angenommen.


HYDRAULIC GRADIENT: The slope of the profile of the static levels for a hydraulic system. In open channel flow, the hydraulic gradient is the slope of the water surface taken parallel to the flow; in unconfined ground water flow, it is the slope of the water table taken normal to its contours; and for artesian ground water, it is the slope of the piezometric surface taken normal to its contours.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΙΣΗ: Η κλίση της πιεζομετρικής στάθμης ενός υδραυλικού συστήματος. Στα ανοιχτά κανάλια, υδραυλική διαβάθμιση είναι η κλίση της στάθμης του νερού, κατά τη φορά και την ροή. Στη μη περιοριζόμενη ροή των υπογείων νερών, είναι η κλίση του υδροφόρου ορίζοντα κάθετα προς τις ισοπιεζομετρικές γραμμές. Στους αρτεσιανούς υδροφορείς, είναι η κλίση της πιεζομετρικής στάθμης, κάθετα στις ισοπιεζομετρικές γραμμές.

GRADIENT HYDRAULIQUE: La pente du profil du niveau statique dun système hydraulique. Dans un flux de canal ouvert, le gradient hydraulique est la pente de la surface de leau par rapport à un plan parallèle au flux; dans un flux libre deaux phréatique, le gradient hydraulique est la pente de la surface de la nappe par rapport au plan de ses contours; pour leau artésienne cest la pente de la surface piezométrique par rapport au plan de ses contours.

GRADIENTE IDRAULICO: La pendenza del profilo dei livelli statici per un sistema idraulico. Nel flusso di un canale aperto, il gradiente idraulico è la pendenza della superficie dellacqua in rapporto a un piano parallelo al flusso; allinterno di un flusso libero di acqua freatica, il gradiente idraulico è la pendenza della superficie freatica in rapporto al piano dei suoi contorni; per lacqua artesiana è la pendenza della superficie piezometrica in rapporto al piano dei suoi contorni. .

GRADIENTE HIDRÁULICO: La pendiente de perfil del nivel estático de un sistema hidráulico. En un flujo con canal abierto, el gradiente hidráulico es la pendiente de la superficie del agua respecto a una superficie paralela al flujo; en un flujo libre de agua friática, el gradiente hidráulico es la pendiente de la superficie de la napa respecto al plano de su contorno; en cuanto al agua artesiana, es la pendiente de la superficie piezométrica en relación al plano de su contorno.

HYDRAULISK GRADIENT: Stigningen på profilen til de statiske nivåene i et hydraulisk system. I åpen kanalstrøm er den hydrauliske gradienten lik stigningen til vannoverflaten parallelt med strømretningen. I fritt grunnvann er den hydrauliske gradienten lik stigningen til grunnvannsspeilet normalt på sine konturer. I artesisk grunnvann er den hydrauliske gradienten lik stigningen til den piezometriske overflaten normalt på sine konturer.

Was this helpful?
Ein abnormaler Zustand, der durch die Zunahme des Volumens der cerebralen Spinalflüssigkeit im Schädel verursacht wird. Kommt gelegentlich als krankhafte Erscheinung in Brutanstalten bei larvalen und juvenilen Fischen vor.


HYDROCEPHALY: An abnormal condition caused by increased volume of cerebro-spinal fluid within the skull, which occasionally occurs in larval and juvenile fish in hatcheries.

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ: Ανώμαλη κατάσταση που προκαλείται από τον αυξημένο όγκο εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κρανίο.

HYDROCEPHALIE: Condition pathologique provoquée par laugmentation du volume du liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. A lieu, parfois, chez les larves et juvéniles de poissons décloserie.

IDROCEFALIA: Condizione patologica provocata dallaumento di volume del fluido cerebrospinale nel cranio, cosa che avviene occasionalmente nelle larve e nei giovanili dei pesci dallevamento.

HIDROCEFALIA: Condición patológica provocada por el aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal.

HYDROCEFALI (VANNHODE): En unormal tilstand forårsaket av økt volum av cerebrospinalvæske inni hodeskallen, som fra tid til annen forekommer hos fiskelarver og småfisk i klekkerier.

Was this helpful?
Die Wissenschaft, die sich mit der Messung von physikalischen Kriterien in den Ozeanen, den Seen, Flüssen und anderen Gewässern und den an sie angrenzenden Landgebieten befaßt. Besondere Aufmerksamkeit wird im Sinne der Schiffahrt auf Aspekte gelegt, die ein sicheres Navigieren ermöglichen, einschließlich der Publikation der hierfür nutzbaren Informationen. In der Aquakultur sind hydrographische Daten insbesondere für die Beurteilung der Standortkriterien und der Systemauslegung wichtig.


HYDROGRAPHY: The science which deals with the measurement of the physical features of the oceans, seas, lakes, rivers, and other water bodies and their adjacent land areas, with special reference to the elements that affect safe navigation, and the publication of such information in a suitable form for the use of navigators. Hydrographic conditions are particularly important in aquaculture to decide on site selection and system design.

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η επιστήμη που αφενός ασχολείται με την μέτρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών, θαλασσών, λιμνών, ποταμών και άλλων υδάτινων συστημάτων καθώς και των γειτονικών τους χερσαίων περιοχών με ειδική αναφορά στα στοιχεία που αφορούν στην ασφαλή πλοήγηση και αφ΄εταίρου με την δημοσίευση των πληροφοριών αυτών υπό μορφή κατάλληλη γιά τους ναυτιλομένους. Οι υδρογραφικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην υδατοκαλλιέργεια γιά τις αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή θέσης και τον σχεδιασμ

HYDROGRAPHIE: Science qui étudie les paramètres physiques des océans, mers, lacs, cours deau et autres masses deau et des terres limitrophes, surtout les facteurs affectant la sécurité de la navigation. Les données receuillies sont publiées à lusage des navigateurs. Les conditions hydrographiques sont particulièrement importantes en aquaculture en ce qui concerne lemplacement des installations et leur conception.

IDROGRAFIA: La scienza che studia le misure delle figure fisiche degli oceani, mari, laghi, fiumi, e altri corpi dacqua e le loro aree di terreno adiacente, con particolare riferimento agli elementi che riguardano la sicurezza della navigazione, la pubblicazione di alcune informazioni disponibili per luso dei naviganti. Le condizioni idrografiche sono importanti in acquacoltura per decidere la scelta di un sito e il progetto di un allevamento.

HIDROGRAFÍA : Ciencia que estudia los parámetros físicos de los océanos, mares, lagos, corrientes de agua y otras masas de agua y de tierras limítrofes, sobre todo los factores que afectan la seguridad de navegación. Los datos recogidos son publicados para el uso de los navegadores. Las condiciones hidrográficas son particularmente importantes en acuicultura en cuanto al sitio de instalación y de diseño de las jaulas.

HYDROGRAFI: Vitenskapen som har å gjøre med målinger av de fysiske egenskapene til hav, innsjøer, elver og andre vannmasser med deres tilstøtende områder. Spesielt med tanke på faktorene som påvirker trygg navigering, og publikasjon av informasjonen i en form som gjør den lett å forstå for navigatører. Hydrografiske forhold er særlig viktig i akvakultur ved bestemmelse av beliggenhet for oppdrettslokaliteter og valg av anleggstype.

Was this helpful?
Die Wissenschaft vom Wasser auf der Erde, insbesondere in bezug auf die Auswirkungen von Niederschlag und Verdunstung auf das Auftreten und den Charakter von Wasser in Strömen, Seen und auf oder unter der Erdoberfläche. Bezogen auf den hydrologischen Zyklus, kann der Bereich der Hydrologie im Zyklus vom Niederschlag bis zur Wiederverdunstung definiert werden, oder bis zur Rückkehr des Wassers ins Meer. Die angewandte Hydrologie nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse, um Abflußraten und -mengen (Ab


HYDROLOGY: The scientific study of the waters of the earth, especially with relation to the effects of precipitation and evaporation upon the occurrence and character of water in streams, lakes and on or below the land surface. In terms of the hydrologic cycle, the scope of hydrology may be defined as that portion of the cycle from precipitation to re-evaporation or return of the water to the seas. Applied hydrology utilizes scientific findings to predict rates and amounts of runoff (river forecasting), es

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ: Η επιστημονική μελέτη των υδάτων της ξηράς. Εξετάζει την επίδραση των κατακρημνισμάτων και της εξάτμισης στην ποσότητα και την ποιότητα του νερού στους ποταμούς, τις λίμνες και την επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Με βάση τον υδρολογικό κύκλο, το αντικείμενο της υδρολογίας ορίζεται ως το μέρος του κύκλου από την κατακρήμνιση μέχρι την επανεξάτμιση ή την επιστροφή του νερού στις θάλασσες. Η εφαρμοσμένη υδρολογία χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους για την πρόγνωση των συντελεστών και του όγκο

HYDROLOGIE: Science qui étudie lhydrosphère, surtout en ce qui concerne les effets de la précipitation et de lévaporation sur la présence et les caractères de leau dans les cours deau, lacs et sur ou dessous la terre. En termes de cycle hydrologique, les compétences de lhydrologie sétendent de la précipitation jusquà la reévaporation ou retour de leau à la mer. En hydrologie appliquée, les données receuillies scientifiquement sont exploitées afin détablir des prévisions de lécoulement deau (prévisions fluvi

IDROLOGIA: Studio scientifico delle acque della terra (idrosfera), specialmente in relazione agli effetti delle precipitazioni ed allevaporazione sulle caratteristiche delle acque dei corsi dacqua, dei laghi e del terreno. In termini di studio del ciclo idrologico, le competenze dellidrologia si estendono dalla precipitazione alla ri-evaporazione o al ritorno dellacqua al mare. Lidrologia applicata utilizza scoperte scientifiche al fine di stabilire previsioni sullo smaltimento dellacqua (previsioni fluvia

HIDROLOGÍA: Ciencia que estudia la hidrosfera, sobre todo lo que concierne los efectos de la precipitación y la evaporación sobre la ocurrencia y los caracteres del agua en las corrientes de agua, lagos subterráneos o superficiales. En términos de ciclo hidrológico, la competencia de la hidrología se extiende desde la precipitación hasta la reevaporación o el retorno del agua al mar. En hidrología aplicada, los datos recogidos científicamente son utilizados para prevenir el flujo de agua (previsiones fluvia

HYDROLOGI: De vitenskapelige studiene av jordens vannmasser, spesielt i relasjon til effektene av nedbør og fordamping på forekomst av og egenskaper til vann i bekker, innsjøer eller over/under bakkenivå. Med bakgrunn i den hydrologiske syklusen (vannets kretsløp) er hydrologi definert som delen av syklusen fra nedbør til vannet igjen fordamper eller vannet vender tilbake til sjøen. Anvendt hydrologi bruker vitenskapelige funn til å anslå avrenning (elvevarsling), beregne nødvendige overløps- og reservoark

Was this helpful?
Die Spaltung eines Produktes oder einer Substanz in kleinere Einheiten durch die Zugabe von Elementen ins Wasser.


HYDROLYSIS: The splitting of a product or substance into smaller units by the addition of the elements in water.

ΥΔΡΟΛΥΣΗ: Η διάσπαση μίας ουσίας κατά τη διάλυσή της σε νερό.

HYDROLYSE: La décomposition de certains composés chimiques par addition des eléments de leau.

IDROLISI: Reazione di scissione di una molecola per azione dellacqua, che ha come risultato lottenimento di due o più molecole più piccole o di ioni.

HIDRÓLISIS: La descomposición de ciertos compuestos químicos por adición de agua.

HYDROLYSE: Splitting av et produkt eller en substans til mindre enheter, ved bruk av vannmolekyler.

Was this helpful?
Siehe AIRLIFT.(Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird


AIR WATER LIFT: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΟΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

POMPE A EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

AIR WATER LIFT: Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

BOMBA AIREADORA DE AGUA: Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

MAMMUTPUMPE: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Siehe AIR LIFT. Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird


AIR LIFT PUMP: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΑΝΤΛIΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

POMPE A EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

POMPA AIR LIFT : Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

BOMBA AIREADORA: Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

LUFTHEISPUMPE: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Ein System von Pflanzenkulturen, in dem Pflanzen wachsen, deren Wurzeln in eine nährstoffreiche Lösung eingetaucht sind oder in ein inertes Substrat gebettet werden, das mit nährstoffhaltigem Wasser versetzt wird. In der Aquakultur oftmals als Aufbereitungsmethode in Kreislaufsystemen eingesetzt, um wenigstens teilweise die aus dem Stoffwechsel ausgeschiedenen Stickstoff- und Phosphorverbindungen zu eliminieren und in vermarktungsfähige Produkte umzusetzen (z.B. Kopfsalat, Tomaten, Blumen).


HYDROPONICS: A system of plant culture in which the growing plants have their roots immersed in a nutrient rich solution or in an inert substrate which is irrigated with nutrients. In aquaculture, this technology is often employed as a treatment method in recycling systems to, eliminate in part the nitrogen and phosphorus produced by fish metabolism. The marketable by-products most commonly obtained are lettuce and tomatoes.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ: Σύστημα καλλιέργειας φυτών κατά το οποίο τα αναπτυσσόμενα φυτά έχουν τις ρίζες τους βυθισμένες σε ένα διάλυμα πλούσιο σε θρεπτικά άλατα ή σε ένα αδρανές υπόστρωμα το οποίο αρδεύεται με θρεπτικά. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτή η τεχνολογία συχνά χρησιμοποιείται σε συστήματα ανακύκλωσης γιά την απομάκρυνση του αζώτου και φωσφόρου που παράγονται από τον μεταβολισμό των ψαριών. Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα είναι συνήθως τα μαρούλια και οι τομάτες.

HYDROPONIQUE: Système de culture des plantes dans laquelle les racines sont immergées dans un liquide nutritif, ou dans un substrat inerte irrigué par une solution nutritive. En aquaculture, cette technologie est utilisée pour traiter leau des systèmes de recyclage, lazote et le phosphore résultant du métabolisme des poissons étant partiellement éliminés. Les produits secondaires obtenus et commercialisables sont les salades et les tomates.

COLTURA IDROPONICA: Sistema di coltivazione delle piante nel quale le radici sono immerse in una soluzione ricca di nutrienti o in un substrato inerte che viene irrigato con nutrienti, durante la crescita. In acquacoltura questa tecnologia è spesso impiegata come metodo di riciclaggio per azoto, fosforo prodotti dal metabolismo dei pesci. I prodotti commerciali, più comunemente ottenuti con tale sistema, sono la lattuga e i pomodori.

HIDROPÓNICO: Sistema de cultivo de plantas en el cual las raíces son sumergidas en un líquido nutritivo, o en un sustrato inerte irrigado por una solución nutritiva. En acuicultura, esta sustancia se utiliza para tratar el agua de los sistemas de reciclaje para eliminar en parte el nitrógeno y el fósforo producidos por el metabolismo de peces. Los productos secundarios obtenidos y comercializados son, por ejemplo, lechugas y tomates.

HYDROPONIKK: Et system for plantedyrking der plantene har røttene nedsenket i en næringsrik løsning eller i et substrat som overrisles med næringsstoffer. I akvakultur brukes ofte denne teknologien i resirkulasjonssystemer, for å fjerne fosfor og nitrogen som produseres i fiskens metabolisme eller stammer fra spillfôr. De salgbare biproduktene er oftest tomater og salat.

Was this helpful?
Der Wasseranteil der Erde, der vom festen Anteil, der LITHOSPHÄRE, und von der gasförmigen äußeren Hülle, der Atmosphäre, unterschieden wird. Die globale Wassermasse, die Atmosphären-, Oberflächen- und Tiefenwasser umfaßt.


HYDROSPHERE: The water portion of the earth as distinguished from the solid part, called the lithosphere, and from the gaseous outer envelope, called the atmosphere; the global water mass, including atmospheric, surface and subsurface waters.

ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ: Το σύνολο των υδάτων της γης σε αντιδιαστολή με τον στερεό φλοιό που καλείται ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ και από το αέριο περίβλημα που καλείται ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Η συνολική μάζα του ύδατος, η οποία περιλαμβάνει τα ατμοσφαιρικά, επιφανειακά και υπόγεια νερά.

HYDROSPHERE: La partie liquide de la croûte terrestre qui se distingue de la partie solide, la lithosphère et de lenveloppe gazeuse, appelée latmosphère. La masse globale deau, comprenant leau atmosphérique, leau de surface et leau souterraine.

IDROSFERA: La parte liquida della crosta terrestre che si distingue dalla parte solida, chiamata litosfera, e da quella gassosa, chiamato atmosfera; la massa dacqua globale, comprende lacqua atmosferica, lacqua di supericie atmosferica e lacqua sotterranea.

HIDROSFERA: Parte líquida de la tierra que se distingue de la parte sólida, llamada litosfera, y de la capa gaseosa, llamada atmósfera. Masa global de agua que incluye el agua atmosférica, agua superficial y agua subterránea.

HYDROSFÆRE: Alt vann på jordkloden, skilt fra de faste områden (litosfæren) og luftlaget rundt (atmosfæren). De globale vannmassene, medregnet atmosfærisk, overflate- og grunnvann.

Was this helpful?
Der Druck, der von einer Wassersäule ausgeübt wird; der Druck unter Wasser, der alle10 m Tiefe um eine Atmosphäre zunimmt. Der hydrostatische Druck wirkt auch auf die Löslichkeit von Gasen. Er wirkt sich ebenfalls auf das Volumen der Schwimmblase von Fischen aus, wenn diese schnell ihren Tiefenstandort wechseln. Für Physoclisten, Fische mit verschlossenem Verbindungsgang zwischen Schwimmblase und Darmkanal, ist es daher schwierig, rasch die Tiefe zu wechseln. Diese Tatsache, sowie die unterschie


HYDROSTATIC PRESSURE: The pressure exerted by a column of water; pressure increases by about 1 atmosphere per 10 m of depth down a water column. The hydrostatic pressure also influences the solubility of gases in aquatic media and causes changes in the swimbladder volume of fish when they change depth rapidly. This is particularly difficult for physoclists but physostomes may also experience difficulty in filling the swimbladder when quick diving is required. This is one reason why aquaculture of fish in deep silos

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Η πίεση που εξασκείται από μία στήλη νερού. Η πίεση αυξάνει περίπου κατά 1 ατμόσφαιρα ανά 10 μέτρα βάθους στην στήλη του νερού. Η υδροστατική πίεση επηρεάζει την διαλυτότητα των αερίων στο νερό και προκαλεί αλλαγές στον όγκο της νηκτικής κύστης των ψαριών όταν αυτά αλλάζουν γρήγορα βάθος. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα γιά τους φυσόκλειστους, αλλά και οι φυσόστομοι μπορεί επίσης να έχουν δυσκολίες στην πλήρωση της νηκτικής τους κύστης όταν απαιτείται ταχεία κατάδυση. Αυτός είναι ένας από τους

PRESSION HYDROSTATIQUE: La pression quexerce leau sur la surface dun corps immergé; la pression hydrostatique augmente denviron 1 atmosphère par 10 mètres de profondeur. La pression hydrostatique influence la solubilité des gaz dans le milieu aquatique et provoque des changements de volume des vessies gazeuses des poissons lorsquils changent de hauteur deau. Ceci engendre des problèmes surtout pour les physoclistes mais les physostomes peuvent également avoir des difficultés pour remplir leur vessie gazeuse lors des de

PRESSIONE IDROSTATICA: Pressione esercitata da una colonna dacqua sulla superficie di un corpo immerso; pressione che aumenta di circa 1 atmosfera per 10 metri di colonna dacqua. La pressione idrostatica influenza anche la solubilità dei gas e provoca cambiamenti adattativi di volume della vescica natatoria del pesce quando cambia la profondità di nuoto.

PRESIÓN HIDROSTÁTICA: Presión que ejerce el agua sobre la superficie de un cuerpo sumergido; la presión hidrostática aumenta de 1 atmósfera por cada 10 metros de profundidad. La presión hidrostática tiene gran influencia sobre la solubilidad de gases en los medios acuáticos y provoca cambios en el volumen de las vejigas natatorias de peces cuando cambian de posición de profundidad en el agua. Eso genera problemas para los fisoclistos, pero los fisostomos pueden tener también problemas para llenar sus vejigas natatori

HYDROSTATISK TRYKK: Trykket som utøves i en vannsøyle. Trykket øker med omlag 1 atmosfære per tiende dybdemeter i vannsøylen. Det hydrostatiske trykket påvirker også løseligheten av gasser i akvatiske medier og fører til at svømmeblærens volum forandrer seg når fisk forandrer dyp raskt. Dette er særlig vanskelig for fysokliste fisk, men fysostome fisk kan også ha vanskeligheter med å fylle svømmeblæren når de må dykke raskt. Dette er en av grunnene til at oppdrett av fisk i dype siloer (dypere enn 2 meter) er spesi

Was this helpful?
Eine Klasse der Cnidaria (Phylum), die solitäre und kolonienbildende Arten von Quallen und Polypen umfaßt.


HYDROZOANS: Class of the Phylum Cnidaria including simple and compound jellyfishes and polyps.

ΥΔΡΟΖΩΑ: Ομοταξία του φύλου των Κνιδοζώων που περιλαμβάνει απλές και σύνθετες μέδουσες και πολύποδες.

HYDROZOAIRES: Classe de coelentérés incluant les méduses et les polypes.

IDROZOI: Classe di Celenterati che include meduse e polipi.

HIDROZOA: Clase de celenterados del filum de los cnidarios, que incluye medusas y pólipos.

HYDROZOER: Klasse Hydrozoa tilhørende rekke Cnidaria (nesledyr), inneholder enkle og sammensatte maneter og polypper.

Was this helpful?
Die Praxis, durch Sauberkeit den Gesundheitszustand zu erhalten.


HYGIENE: The practice of maintaining health through cleanliness.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Σύνολο κανόνων και μέτρων καθαριότητας για την διατήρηση της υγείας.

HYGIENE: Le maintien de la bonne santé à travers la propreté.

IGIENE: Pratica per il mantenimento dello stato di salute attraverso la pulizia.

HIGIENE: Mantenimiento de buena salud a través de la limpieza.

HYGIENE: Praksis der en opprettholder helse ved renslighet.

Was this helpful?
Die Desinfektion einer Kultureinheit.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

ASSAINISSEMENT: Désinfection dune installation de culture.

DISINFEZIONE: La disinfezione di ununità di allevamento.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

Was this helpful?
Ein Instrument, das den Wasserdampfgehalt in der Atmospäre mißt. Für die Messung dieser Quantität gibt es sechs grundsätzlich verschiedene Ansätze der Transduktion und folglich dieselbe Anzahl von Hygrometertypen. Diese sind: (i) der Psychrometer, der die thermodynamische Methode benutzt; (ii) die Klasse der Instrumente, die auf eine Veränderung in der physikalischen Ausdehnung von Materialien infolge der Absorption von Feuchtigkeit beruhen (Haar-Hygrometer, Torisions-Hygrometer, Goldschlägers H


HYGROMETER: An instrument which measures the water vapour content of the atmosphere. There are six different means of transduction used in measuring this quantity and hence an equal number of types of hygrometers. These are: (i) the psychrometer, which utilizes the thermodynamic method; (ii) the class of instruments which depends upon a change of physical dimensions due to the absorption of moisture (hair hygrometer, torsion hygrometers, goldbeaters-skin hygrometer, carbon-film hygrometer element); (iii) th

ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ: Οργανο που χρησιμεύει για την μέτριση της υγρασίας της ατμόσφαιρας (της περιεκτικότητας σε υδρατμούς). Υπάρχουν οι εξής βασικές μέθοδοι για την μέτρηση της υγρασίας και ένας αντίστοιχος αριθμός υγρομέτρων α) το ψυχρόμετρο που λειτουργεί με βάση της θερμοδυναμική, β) τα όργανα που βασίζοται στην ιδιότητα ορισμένων σωμάτων να μεταβάλλουν τις διαστάσεις τους όταν υγρανθούν (υγρόμετρα τριχός, υγρόμετρο στρέψεως, υγρόμετρα ζωϊκής μεμβράνης, υγρόμετρα υμενών άνθρακα), γ) υγρόμετρα που βασίζονται στη

HYGROMETRE: Appareil pour mesurer le degré dhumidité de latmosphère. Il existe six principes essentiellement différents de transduction exploitées dans la mesure de lhygrométrie et en conséquence un nombre égal de types dhygromètres: (i) le psychromètre, qui exploite une méthode thermodynamique; (ii) les appareils qui exploitent des changements de dimensions physiques provoquées par labsorption de lhumidité (hygromètre à cheveux, hygromètre à torsion, hygromètre à baudruche, hygromètre à film de carbone); (

IGROMETRO: Strumento che misura il grado di umidità dellatmosfera. Ci sono sei differenti significati interpretativi della misura igrometrica e ne è una conseguenza il fatto che esistano altrettanti tipi di igrometri. Ci sono : i) gli psicrometri, che utilizzano il metodo termodinamico; ii) la classe di strumenti sensibili ai cambiamenti delle dimensioni fisiche dellelemento sensibile, dovuto allassorbimento dellumidità (igrometro a capello, igrometri a torsione, igrometro a film di carbone); iii) quelli

HIGRÓMETRO: Aparato para medir la humedad atmosférica. Existen seis principios esencialmente diferentes de la transducción utilizados en la higrometría y por consiguiente un número igual de tipos de higrómetros: (i) sicrómetro, que utiliza método termodinámico; (ii) aparatos que utilizan los cambios de dimensiones físicas provocadas por absorción de humedad (higrómetro capilar, higrómetro de torsión, higrómetro de piel, higrómetro con capa de carbón); (iii) aparatos que utilizan la condensación de vapor de

HYGROMETER (FUKTIGHETSMALER): Instrument som måler innholdet av vanndamp i atmosfæren. Det er seks forskjellige måter å måle innholdet av vanndamp på, og det finnes like mange forskjellige hygrometre. Disse er: (i) Psykrometer, som utnytter den termodynamiske metoden. (ii) Klassen av instrumenter som er avhengig av en forandring i fysiske størrelser som oppstår på grunn av opptak av vanndamp (hårhygrometer, torsjonshygrometer, gullslagerhudshygrometer, karbonfilmshygrometer). (iii) De som er avhengige av kondensasjon av fukt

Was this helpful?
Präfix mit der Bedeutung "über, übermäßig, über - hinaus", wird z. B. zur Bezeichnung einer Überfunktion eines Organs verwendet.


HYPER: Prefix indicating that a certain quantity is over, above, beyond or exceeding a normal level.

ΥΠΕΡ: [ελλ.] Πρόθεμα που δηλώνει περίσσεια.

HYPER: Préfixe indiquant quune certaine quantité est au dessus, au delà, ou "excède" un niveau normal.

IPER: Prefisso che indica che una certa quantità è sopra, aldilà, o eccedente un valore normale.

HIPER: Prefijo que indica que una cierta cantidad esta por encima, más allá, o excede un nivel normal.

HYPER-: Prefiks som indikerer at en viss mengde er ”over, ovenfor, hinsides eller høyere enn” det normale nivået. Jfr. hypo-.

Was this helpful?
Eine im allgemeinen ungewöhnliche Situation in Gewässern, die von übermäßiger Ausschüttung von Nährstoffen in begrenzten Wasserkörpern verursacht werden kann (z.B. durch die Freisetzung großer Mengen ausgeschiedener Metabolite aus Fischen in Käfiganlagen). Auf keinen Fall führt diese übermäßige Nährstoffangebot zu einer Eutrophierung (vermehrte Primärproduktion). Es gibt mehrere Gründe weil erhöhte Nährstoffkonzen-trationen ohne Eutrophierung in Folge auftreten, z.B. (a) aufgrund zu kurzer Reten


HYPER-NUTRIFICATION: Usually a condition resulting from the release of nutrients to an aquatic water body (e.g. through the release of excreted metabolites from fish cages) which does not lead, however, to eutrophication. There are several reasons why elevated nutrient concentrations may occur without causing eutrophication, e.g., (a) too short a retention time (high tidal flushing with subsequent dilution) so that phyto-plankton cannot profit from short-term exposure to the concentrations, or (b) other nutrients or

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: Κατάσταση η οποία προέρχεται από τον εμπλουτισμό μιας υδάτινης μάζας με θρεπτικά (π.χ. έκκριση μεταβολιτών από κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας), η οποία όμως δεν οδηγεί σε ευτροφισμό (βλ.λ.). Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών δεν οδηγούν σε ευτροφισμό: (α) πολύ μικρός χρόνος διατήρησης των υψηλών συγκεντρώσεων (μεγάλη παλιρροϊκή δράση με επακόλουθη διάλυση) με αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να μην προλαβαίνει να τις εκμεταλλευτεί, (β) άλλα θρεπτικά ή ιχνοστοιχεία (π.χ. πυρίτιο)

HYPER-NUTRIFICATION: Condition résultant de la décharge de sels nutritifs dans un corps d’eau ( par exemple la libération de métabolites d’excrétion à partir des cages piscicoles), mais en quantité insuffisante pour produire une eutrophication. Ils existent plusieurs raisons pourquoi une telle augmentation des taux de sels nutritifs ne mène pas à l’eutrophication, par exemple, (a) temps de rétention trop court (taux de renouvellement important par des marées) et une dilution conséquente, telle que le phytoplancton n

IPERFERTILIZZAZIONE: Solitamente una condizione risultante dal rilascio di nutrienti a un corpo idrico (p.es. attraverso il rilascio di metaboliti escreti dalle gabbie dei pesci) che non conduce, tuttavia, all’eutrofizzazione (vedi). Ci sono molte ragioni perché possono esserci elevate concentrazioni di nutrienti senza causare eutrofizzazione, p.es., (a) tempo di ritenzione troppo breve (alti livelli di marea con ulteriore diluizione) in quanto il fitoplancton non può approfittare di esposizioni di breve durata alle

HIPER NUTRIFICACIÓN: Condición por la cual se liberan al agua nutrientes (Vg. excreciones metabólicas de jaulas marinas) que no llegan a producir eutrofización. Existen distintas razones por las que una elevada concentración de nutrientes puede no resultar en eutrofización, Vg., (a) poco tiempo de retención (movimiento mareal fuerte con la consiguiente dilución) o (b) otros nutrientes o elementos minerales (sílice) están en mínimos, no permitiendo que la comunidad de algas utilice los nutrientes liberados.

HYPEREUTROFIERING: Vanligvis en tilstand som oppstår ved utslipp av næringssalter til et akvatisk miljø (f.eks. gjennom ekskresjonsprodukter fra fiskemerder), men hvor tilførselen av næringsstoff ikke fører til eutrofiering. Det kan være flere grunner til at økte konsentrasjoner av næringsstoffer ikke fører til eutrofiering, f.eks. (a) for kort retensjonstid (vannbevegelser fører til fortynning) til at fytoplankton kan dra nytte av eksponeringen eller (b) andre næringsemner eller sporstoffer (f.eks. silisium) er

Was this helpful?
Eine lokale Ansammlung von Blut im Gewebe.


HYPERAEMIA: Local congestion of blood in a tissue.

ΥΠΕΡΑΙΜΙΑ (2): Τοπική συσσώρευση αίματος σε έναν ιστό.

HYPEREMIE: Excès de sang dans un tissu.

IPEREMIA: Eccesso di sangue in un tessuto.

HIPEREMIA: Exceso de sangre en un tejido.

HYPEREMI: Lokal opphoping av blod i et vev.

Was this helpful?
Zustand übermäßiger Anreicherung von Kohlendioxid im Blut. Diese kann entweder durch externe Umweltbedingungen (Umwelt-Hypercapnie) oder innerhalb der Körperflüssigkeit der Tiere hervorgerufen werden (physiologische Hypercapnie).


HYPERCAPNIA: A condition in which excessive concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream. Hypercapnic conditions can exist either in the external environment (environmental hypercapnia) or in the body fluids of animals (physiological hypercapnia).

ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ: Υπερβολικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Υπερκαπνικές συνθήκες παρατηρούνται είτε στο περιβάλλον (περιβαλλοντική υπερκαπνία) ή στα σωματικά υγρά των ζώων (φυσιολογική υπερκαπνία).

HYPERCAPNIE: Condition dans laquelle se trouvent des concentrations excessives de gaz carbonique; elle existe soit dans le milieu ambiant (hypercapnie environnementale) ou dans les fluides corporels de lanimal (hypercapnie physiologique).

IPERCAPNIA: Condizione nella quale vengono ritrovate eccessive concentrazioni di anidride carbonica nel sangue. Condizioni di ipercapnia possono esistere anche nellambiente esterno (ipercapnia ambientale) o nei fluidi corporei (ipercapnia fisiologica).

HIPERCAPNIA: Condición de exceso de anhídrido carbónico en la sangre; existe en el medio ambiente (hipercapnia ambiental) o en los fluidos corporales del animal (hipercapnia fisiológica).

HYPERKAPNI: Tilstand der konsentrasjonen av karbondioksid i blodet er unormalt høy. Hyperkapniske tilstander kan forekomme enten i det ytre miljøet (miljøhyperkapni) eller i et dyrs kroppsvæsker (fysiologisk hyperkapni).

Was this helpful?
Ein Übermaß an Glukose im Blut.


HYPERGLYCAEMIA: Excess glucose in the blood.

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ: Περίσσεια γλυκόζης στο αίμα.

HYPERGLYCEMIE: Excès du taux de glucose dans le sang.

IPERGLICEMIA: Eccesso di glucosio nel sangue.

HIPERGLICEMIA: Exceso de glucosa en la sangre.

HYPERGLYKEMI: Forhøyet glukosekonsentrasjon i blodet.

Was this helpful?
Sich auf eine Lösung beziehend, die einen höheren osmotischen Druck besitzt als die Vergleichslösung.


HYPEROSMOTIC: Refers to a solution which shows a higher osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που παρουσιάζει υψηλότερη ωσμωτική πίεση από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPEROSMOTIQUE: Concerne les solutions exerçant une plus grande pression osmotique que celle de la solution de comparaison (témoin).

IPEROSMOTICO: Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più alta di quella della soluzione di riferimento che in termine clinico è detta soluzione fisiologica.

HIPEROSMÓTICO: Se refiere a soluciones que ejercen gran presión osmótica, mayores que la presión de una solución de referencia.

HYPEROSMOTISK: Sikter til en løsning som har et høyere osmotisk trykk sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Erweiterung des Gewebevolumes durch Zunahme der Anzahl der Zellen in einem Gewebe oder Organ, die gewöhnlich ihre individuelle Größe beibehalten; der Zustand kann gewöhnlich als pathologisch bezeichnet werden.


HYPERPLASIA: An increase in tissue volume by increase in the number of cells in a tissue or organ, which individually retain their usual size: the condition is usually pathological.

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ: Αυξηση του όγκου ενός ιστού οφειλόμενη στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων, τα οποία όμως διατηρούν το σύνηθες μέγεθός τους: η κατάσταση αυτή είναι συνήθως παθολογική.

HYPERPLASIE: Augmentation du volume tissulaire par augmentation du nombre de cellules, qui conservent leur taille normale: cette condition est en général pathologique.

IPERPLASIA: Aumento nel volume tissutale dovuto allaumento nel numero di cellule, che conservano le loro dimensioni normali: la condizione è di solito patologica.

HIPERPLASIA: Aumento del volumen de tejido por aumento del número de células, que conservan su talla normal: esta condición es generalmente patológica.

HYPERPLASI: En volumøkning i vev grunnet en økning i celleantall i et vev eller organ. Cellen øker ikke i volum. Tilstanden er som regel patologisk (sykelig).

Was this helpful?
Eine hohe Salinität aufweisend.


HYPERSALINE: Having a high salinity.

ΥΠΕΡΑΛΟΣ: Εχων υψηλή αλατότητα.

HYPERSALIN: Ayant une haute salinité.

IPERSALINA: Che possiede unelevata salinità.

HIPERSALINO: Que tiene una alta salinidad.

HYPERSALIN: Har høy salinitet.

Was this helpful?
Eine Lösung, die eine höhere Konzentration an gelösten Stoffen besitzt als die, mit der sie verglichen wird.


HYPERTONIC: A solution having a higher solute concentration than the one to which it is being compared.

ΥΠΕΡΤΟΝΟ: Ενα διάλυμα που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διαλελυμένης ουσίας από ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPERTONIQUE: Solution dont la pression osmotique est supérieure à celle dune solution de reférence.

IPERTONICO: Soluzione dove la pressione osmotica è superiore a quella della soluzione di riferimento.

HIPERTÓNICO: Solución cuya presión osmótica es superior a la presión de la solución de referencia.

HYPERTONISK: En løsning som har høyere konsentrasjon av oppløste stoffer sammenlignet med en annen løsning.

Was this helpful?
Übermäßiges Wachstum; (1) In der Pathologie das Wachsen einer Zelle oder eines Organs über die normale Größe hinaus. (2) In der Gewässerbiologie: eine übermäßige Primärproduktion, die auf ein hohes Angebot von Nährstoffen beruht. In der konventionellen Teichwirtschaft oft zu Beginn der Produktionsperiode durch Düngung bewußt hervorgerufen.


HYPERTROPHY: Excessive growth. (1) In pathology: abnormal increase in size of cell or organ. (2) In limnology: excessive level of primary production based on an oversupply of nutrients. In conventional pond culture, often induced on purpose at the beginning of the production cycle via the addition of fertilizers.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ: Υπερβολική ανάπτυξη, (1) στην παθολογία: αύξηση σε μέγεθος ενός κυττάρου ή οργάνου πέρα από το φυσιολογικό, (2) στην λιμνολογία: υπερβολικά υψηλό επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής λόγω υπερβολικής παροχής θρεπτικών. Στην συμβατική καλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, χρησιμοποιείται συχνά σκοπίμως στην αρχή του κύκλου παραγωγής μέσω της προσθήκης λιπασμάτων.

HYPERTROPHIE: Croissance excessive. (1) En pathologie: laccroissement anormal dune cellule ou dun organe. (2) En limnologie: le niveau excessif de production primaire basée sur un excès daliments. Dans les étangs délevage conventionnel, souvent induite au commencement du cycle de production par addition de fertilisants.

IPERTROFIA: Crescita eccessiva. (1) In patologia: accrescimento anomalo delle dimensioni della cellula o dellorgano.(2) In limnologia: livello eccessivo della produzione primaria basata su un eccesso di nutrienti disponibili. Negli stagni dallevamento convenzionali ed in vallicoltura, spesso è indotta di proposito allinizio del ciclo produttivo attraverso laggiunta di fertilizzanti.

HIPERTROFIA: Crecimiento excesivo. (1) En patología: crecimiento anormal de célula o de órgano. (2) En limnología: Nivel excesivo de producción primaria basada en el exceso de alimentos. En los estanques de cultivo convencionales, a menudo inducida al principio del ciclo de producción por adición de fertilizantes.

HYPERTROFI: Overdreven vekst. (1) I patologi (sykdomslære): Unormal økning i størrelse av celler eller organ. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Overdrevent nivå av primærproduksjon basert på for høye utslipp av næringsstoffer. Ofte indusert tidlig i produksjonssyklusen ved damoppdrett ved tilsetting av gjødsel.

Was this helpful?
Ein Zustand, bei dem die Menge an Vitaminen im Blut oder in den Geweben höher als normal ist und dabei unerwünschte Symptome verursachen kann.


HYPERVITAMINOSIS: A condition in which the level of a vitamin in the blood or tissues is higher than normal and may cause undesirable symptoms.

ΥΠΕΡΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ: Η κατάσταση κατά την οποία η συγκέντρωση μιάς βιταμίνης στο αίμα ή στους ιστούς είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό και μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα συμπτώματα.

HYPERVITAMINOSE: Condition dans laquelle le taux dune vitamine dans le sang ou dans les tissus dépasse la concentration normale et peut provoquer des symptômes indésirables.

IPERVITAMINOSI: Condizione nella quale il livello di una vitamina nel sangue o nel tessuto è più alto del normale e può causare sintomi indesiderabili.

HIPERVITAMINOSIS: Condición en la cual la tasa de una vitamina en la sangre o en un tejido supera la concentración normal y puede provocar síntomas indeseados.

HYPERVITAMINOSE: Tilstand der nivået av vitaminer i blod eller vev er høyere enn normalt, og kan gi uønskete symptomer.

Was this helpful?
Eine Vorsilbe, die soviel bedeutet wie Unvollständigkeit, Mangel, Werte unterhalb oder niedriger als normal.


HYPO: A prefix which is used to denote below, beneath, and thus indicates a deficiency or lack.

ΥΠΟ: πρόθεμα που δηλώνει ανεπάρκεια.

HYPO-: Préfixe indiquant une déficience, un manque, en dessous.

IPO: Un prefisso che indica una deficienza, mancanza, concentrazione inferiore ad un valore di riferimento, lo stare al di sotto di qualche cosa.

HIPO: Prefijo que indica una deficiencia, ausencia, por debajo.

HYPO-: Prefix brukt for å betegne under (nedenunder). Og på denne måten indikere en mangel.

Was this helpful?
Ein Peptidhormon, auch als Teleocalcin oder Stanniocalcin bekannt, da es in den Stannius’schen Körperchen (in der Niere) produziert wird. Es kommt sowohl in den Holostei als auch in den Teleostei vor. Es reduziert den Kalziumspiegel im Blut und trägt somit zur Osmoregulation bei.


HYPOCALCIN: A peptide hormone, also known as Teleocalcin or Stanniocalcin, produced by the Stannius corpuscles (a kidney gland) and existing only in Holostei and Teleostei. It reduces the calcium level in the blood and thereby contributes to osmoregulation.

ΥΠΟΚΑΛΣΙΝΗ: Ορμόνη γνωστή και με την ονομασία Τελεοκαλσίνη ή Στανιοκαλσίνη η οποία παράγεται από τα σωμάτια του Stannius (βλ.λ.) (αδένας του ήπατος) και βρίσκεται αποκλειστικά στους ολόστεους και τελεόστεους ιχθύες. Μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα συμβάλλοντας έτσι στην οσμωρύθμιση.

HYPOCALCINE: Hormone peptide, connue également sous les noms de téléocalcin ou stanniocalcin. Produite par moyen des corpuscules de Stannius, une glande rénale, elle réduit le taux circulant de calcium et contribue ainsi à l’osmorégulation. Se trouve uniquement chez les holostéens et les téléostéens.

IPOCALCINA: Un ormone di composizione nota, anche conosciuto come Teleocalcina o Stanniocalcina, prodotto dai corpuscoli di Stannius (vedi) (una ghiandola del rene) che esiste solo negli Olostei e nei Teleostei. Riduce il livello del calcio nel sangue perciò contribuisce al controllo della calcemia ed ha influenza sull’osmoregolazione.

HIPOCALCINA: Péptido hormonal conocido también como Teleocalcina o Stanniocalcina producido por los corpúsculos de Stannius, glándula renal existente en Holósteos y Teleósteos. Reduce los niveles de calcio en la sangre y contribuye así a la osmoregulación.

HYPOCALCIN: Et peptidhormon med kjent sammensetning, også kjent som teleocalcin og stanniocalcin. Produseres av Stanniuslegemer som bare finnes hos Holostei og Teleostei. Hormonet reduserer kalsiumnivået i blodet og bidrar derved til osmoreguleringen.

Was this helpful?
Ein Zustand bei dem ungewöhnlich niedrige Kohlendioxid-Konzentrationen im Blutstrom von Tieren gefunden werden.


HYPOCAPNIA: A condition in which abnormally low concentrations of carbon dioxide are found in the blood stream.

ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ: Αφύσικα χαμηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα.

HYPOCAPNIE: Diminution de la pression partielle de CO2 dans lappareil respiratoire et dans le sang.

IPOCAPNIA: Condizione nella quale vengono ritrovate basse concentrazioni di anidride carbonica nel sangue.

HIPOCAPNIA: Disminución de la presión parcial de CO2 en el aparato respiratorio y en la sangre.

HYPOKAPNI: Tilstand der innholdet av karbondioksid i blodet unormalt lavt.

Was this helpful?
Die Gewebeschichten, die unmittelbar unter der Haut oder Epidermis liegen, z.B. subkutan.


HYPODERMIS: The layers of tissue immediately under the skin or epidermis, i.e. sub-cutaneous.

ΥΠΟΔΕΡΜΙΔΑ: Τα στρώματα του ιστού αμέσως κάτω από το δέρμα ή την επιδερμίδα, δηλαδή τα υποδόρια.

HYPODERME: Partie profonde de la peau, sous lépiderme, cest-à-dire sous-cutané.

IPODERMA: Strato di tessuto immediatamente sottostanti allepidermide, vale a dire sottocutaneo.

HIPODERMIS: Parte profunda de la piel, debajo de la epidermis, es decir subcutánea.

HYPODERMIS (UNDERHUD): Hudlaget rett under skinnet eller epidermis.

Was this helpful?
Der unterhalb der Sprungschicht (Thermokline) gelegene, den Oberflächenwirkungen entzogene, kältere Tiefenwasserbereich (einschließlich der Bodenwasserzone) in Süßwasserseen oder Teichen (s.a. Epilimnion).


HYPOLIMNION: The cold water layer below the thermocline (inclusive of the bottom near water) in freshwater lakes or ponds which is not directly influenced by surface events.

ΥΠΟΛΙΜΝΙΟ: Το ψυχρό στρώμα του νερού κάτω από το θερμοκλινές (περιλαμβανομένου και του νερού κοντά στον πυθμένα) σε μία λίμνη ή υδατοσυλλογή γλυκού νερού το οποίο δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές στην επιφάνεια (πρβ. επιλίμνιο).

HYPOLYMNE: (1) Couche de leau située sous la thermocline dans un lac ou un bassin deau douce; opposé de lépilymne. (2) La zone deau froide située sous la thermocline dans un lac.

IPOLIMNIO: Corpo di acque fredde situate al di sotto del termoclinio, allinterno di un lago o di un bacino dacqua dolce.

HIPOLIMNION: (1) Capa de agua situada debajo de la termoclina en un lago o en estanque de agua dulce; opuesto a epilimnion. (2) Zona de agua fría situada debajo del termoclino de un lago.

HYPOLIMNION: Det kalde vannlaget under sprangsjiktet (termoklinen) i ferskvannsinnsjøer eller dammer, som ikke påvirkes direkte av begivenheter på overflaten (f.eks. vind). Jfr. epilimnion.

Was this helpful?
Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.


HYPONEUSTON: Small to medium size organisms that live under the surface film of water bodies.

ΥΠΟΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

HYPONEUSTON: Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.

IPONEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

HIPONEUSTON: Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) o debajo (hiponeuston) de la película superficial del agua.

HYPONEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Silberkarpfen.


HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Silver carp.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Ασημένιος κυπρίνος.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpe argentée.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpa Argentata.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Carpa plateada.

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX: Sølvkarpe.

Was this helpful?
Eine kleine endokrine Drüse, die sich auf der ventralen Oberfläche des Wirbeltiergehirns befindet. Sie sekretiert folgende Hormone: Adreno-Corticotropin, Thyrotropin, Gonadotropin, MCH, MSH und Prolactin. Diese Hormone regulieren das Wachstum und die sexuellen Funktionen.


HYPOPHYSIS: The small endocrine gland found on the ventral surface of the vertebrate brain. Its secretions include the following hormones: adreno-corticotropin, thyrotropin, gonadotropin, MCH, MSH, and prolactin. These hormones regulate growth and sexual functions.

ΥΠΟΦΥΣΗ (αδένας): Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOPHYSE: Glande pituitaire. Petite glande endocrine située sur la face ventrale de lencéphale des Vertébrés et qui sécrète diverses hormones qui jouent un rôle dans la régulation de la croissance et les fonctions sexuelles: adrénocorticotropine, thyrotropine, gonadotropine, MCH, MSH,et prolactine.

IPOFISI: GHIANDOLA PITUITARIA. Piccola ghiandola endocrina collocata sulla superficie ventrale del cervello dei vertebrati. Le sue increzioni comprendono i seguenti ormoni: adrenocorticotropo, tireotropo, gonadotropo, MCH, MSH e prolattina. Questi ormoni regolano la crescita e le funzioni sessuali.

HIPÓFISIS: Glándula pituitaria: Pequeña glándula endocrina situada en la zona ventral del encéfalo de los vertebrados y que secreta diversas hormonas que juegan un papel en la regulación del crecimiento y de las funciones sexuales: adrenocorticotropina, tirotropina, MCH, MSH, y prolactina.

HYPOFYSE: Liten endokrin kjertel funnet på undersiden av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypofysen skiller ut: Adrenokortikotropt hormon(ACTH), thyroideastimulerende hormon (TSH), gonadotropin (GTH I og GTH II), MCH, melanocyttstimulerende hormon (MSH), veksthormon (GH) og prolaktin (PRL). Disse hormonene regulerer vekst, metamorfose, smoltifisering og reproduksjon.

Was this helpful?
Die Injektion eines wasserlöslichen Extraktes aus einer Hypophyse (in der Aquakultur meistens aus Hypophysen von Cypriniden und Salmoniden) in einen Fisch, um die Eireifung oder Spermienbildung einzuleiten.


HYPOPHYZATION: Injection of a water-soluble extract of a pituitary (mostly of cyprinid or salmonid origin) into a fish to induce ovulation or spermination.

ΥΠΟΦΥΣΙΩΣΗ: Ενεση υδατοδιαλυτού εκχυλίσματος από την υπόφυση (κυρίως από κυπρινοειδή ή σολομοειδή) σε ένα ψάρι ώστε να επαχθεί η ωοτοκία ή η σπερματογένεση.

HYPOPHYSATION: Injection dun extrait aqueux dhypophyses (souvent de cyprinide ou salmonides) dans un poisson afin de provoquer lovulation ou la spermiation.

IPOFISIZZAZIONE: Iniezione di un estratto acquoso di ghiandola pituitaria, di solito di ciprinidi o salmonidi, in un pesce al fine di indurre lovulazione o la spermiazione.

HIPOFISACIÓN: Inyección de extracto acuoso de la hipófisis (a menudo de ciprínidos o salmónidos) a un pez con el fin de provocar la ovulación.

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT: Injisering av fisk med hypofyseekstrakt (vanligvis fra laks eller karpe) løst i vann, for å indusere ovulering og spermiering.

Was this helpful?
Bezieht sich auf eine Lösung, deren osmotischer Druck niedriger als in einer vergleichbaren Lösung ist.


HYPOOSMOTIC: Refers to a solution which shows a lower osmotic pressure than a comparative solution.

ΥΠΩΣΜΩΤΙΚΟ: Αναφέρεται σε διάλυμα που έχει χαμηλότερη ωσμωτική πίεση ένα διάλυμα αναφοράς.

HYPOOSMOTIQUE: Décrit une solution qui a une pression osmotique plus faible que celle dune solution de référence.

IPOSMOTICO: Riferito a una soluzione che mostra una pressione osmotica più bassa della soluzione di riferimento.

HIPOOSMÓTICO: Describe una solución que tiene una presión osmótica más baja que la presión de una solución de referencia.

HYPOOSMOTISK: Henviser til en løsning som har lavere osmotisk trykk sammenlignet med en annen.

Was this helpful?
Der unter dem Thalamus liegende Teil des Zwischenhirns. Es wird angenommen, daß dieser Teil des Gehirns für die neuroendokrine Koordination von viszeralen Funktionen (z.B. Temperaturkontrolle, Wasserhaushalt) verantwortlich ist.


HYPOTHALAMUS: Central portion of the forebrain in vertebrates. In function, it is believed to be associated with the neuro-endocrine coordination of visceral activities (e.g. solute water-balance, temperature control).

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ: Κεντρικό μέρος του προσθεγκεφάλου των σπονδυλοζώων. Πιστεύεται ότι η λειτουργία του σχετίζεται με τον νευρο-ενδοκρινικό συντονισμό των σπλαχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. ισορροπία διαλελυμένων ουσιών, θερμική ρύθμιση)

HYPOTHALAMUS: Partie centrale située sur lavant du cerveau chez les vertébrés. Fonctionnellement connu pour assurer la coordination neuro-endocrine des activités viscérales (par exemple, contrôle de température, équilibre en eau).

IPOTALAMO: Porzione centrale del diencefalo dei vertebrati. Si ritiene che la sua funzione possa essere associata con il coordinamento dellattività viscerale neuroendocrina (es. equilibrio dellacqua, controllo della temperatura).

HIPOTÁLAMO: Parte situada en la parte delantera-central del cerebro en los vertebrados. Funcionalmente conocido por asegurar la coordinación neuro-endocrina de las actividades viscerales (por ejemplo, control de temperatura, equilibrio en el agua, etc.).

HYPOTALAMUS: Sentral del av hjernen hos virveldyr (vertebrater). Hypotalamus er involvert i den neuroendokrine koordineringen av innvollsaktiviteter (f.eks. vannbalanse og temperaturkontroll).

Was this helpful?
Die Hypophyse ist das zentrale Organ des endokrinen Systems und hängt weitgehend von den rückfließenden Signalen des Hypothalamus ab sowie von anderen hormon-produzierenden Organen. Das Interrenalorgan produziert in Fischen die Kortikosteroid-Hormone, die das Ionengleichgewicht im Fisch beeinflussen, energiereiche Substrate in Stress-Situationen bereitstellen und schließlich auch die Vermehrung von Blutzellen auslösen. Diese Hormone sind auch verantwortlich für die Ausprägung der sekundären Gesc


HYPOTHALAMIC PITUITARY INTER-RENAL AXIS: The pituitary is the central organ of the endocrine system and largely dependent on feedback signals from the Hypothalamus and other hormone-producing organs. The inter-renal organ in fishes produces the Corticosteroid hormones which affect the water-ion balance, provide energy-rich substrates in stress situations and influence the production of blood cells and also the expression of secondary sexual characteristics in males.

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ – ΥΠΟΦΥΣΗ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

AXE HYPOTHALAMO-PITUITAIRE-INTERRENAL : La glande pituitaire est l’organe central du système endocrine, mais elle dépend des signales de rétrocontrôle de l’hypothalamus ainsi que d’autres organes endocrines. La glande inter-rénale chez les poissons produit les hormones corticostéroïdes qui affectent l’équilibre hydrominéral, qui fournissent des substrats riches en énergie lors des situations de stress et influencent l’hématopoïèse ainsi que les caractères sexuelles secondaires des mâles.

ASSE-IPOTALAMICO-PITUITARIO-INTERRENALE:: Pituitario è l’organo centrale del sistema endocrino (ipofisi) dipendente in gran parte dai segnali a feedback provenienti dall’ipotalamo (vedi) e da altri organi endocrini. L’organo inter-renale nei pesci produce gli ormoni corticosteroidi che interessano l’equilibrio idrosalino, libera energia nelle situazioni di stress e influenza la produzione di cellule del sangue e l’espressione delle caratteristiche sessuali secondarie nei maschi.

EJE HYPOTALAMO-PITUITARIO-INTERRENAL: Eje hormonal en el que la glándula pituitaria es el órgano central del sistema endocrino y que a su vez depende de señales procedentes del hipotálamo y otros órganos productores de hormonas. La glándula interrenal de los peces produce hormonas corticosteroides que afectan el equilibrio agua-iones, proporciona sustratos ricos en energía para las situaciones de estrés y afecta la producción de células sanguíneas y la expresión de caracteres sexuales secundarios en machos.

HYPOTHALAMISK-(ADENO)HYPOFYSEAL-INTERRENAL AKSE: Hypofysen er det sentrale organet i det endokrine systemet og er i stor grad avhengig av “feedback”-signaler fra hypotalamus og andre hormonproduserende kjertler. Interrenallegemene hos fisk produserer kortikosteroidhormonene som påvirker vann- og saltbalansen, forsyner energirike forbindelser i stressituasjoner og påvirker produksjonen av blodceller og også uttrykkingen av sekundære kjønnskarakterer hos hannfisk.

Was this helpful?
Streng genommen, der Teil einer Theca in festsitzenden Dinoflagellaten, der posterior zum Annulus liegt und das Hypocon bedeckt; dieser Ausdruck wird manchmal für die gesamte posteriore Hälfte des Körpers an sich verwendet.


HYPOTHECA: The part of the theca in "armoured" dinoflagellates that is posterior to the annulus, covering the hypocone; the term is sometimes used to mean the whole posterior half of the body itself.

ΥΠΟΘΗΚΗ: Με την αυστηρή έννοια, το τμήμα της θήκης στα "θωρακισμένα" δινομαστιγωτά που βρίσκεται όπισθεν του δακτυλίου, καλύπτοντας τον υποκώνο. Ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές εννοώντας το όλο οπίσθιο ήμισυ του σώματος.

HYPOTHEQUE: Sensu stricto, une partie de la thèque dun dinoflagellé qui est postérieure à lannulus et recouvert par lhypocone; le terme désigne souvent lensemble de la partie postérieure du corps.

IPOTECA: Parte della teca nei dinoflagellati che è posteriore allannulus ed è ricoperta dallipocono; il termine è qualche volta usato per indicare lintera parte posteriore del corpo stesso.

HIPOTECA: Parte de la teca de dinoflagelados posterior al anillo y cubierta de hipocono; término que designa a menudo al conjunto de la parte posterior del cuerpo.

HYPOTHECA: Delen av theca i ”armerte” dinoflagellater som ligger bak annulus, og dekker hypoconen. Betegnelsen brukes av og til om hele den bakre halvdelen av kroppen.

Was this helpful?
Der Zustand erniedrigter Körpertemperatur in homoiothermen Organismen.


HYPOTHERMIA: A lowering of the body temperature below normal.

ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ: Μείωση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω από το κανονικό.

HYPOTHERMIE: Abaissement au-dessous de la normale de la température du corps.

IPOTERMIA: Abbassamento della temperatura del corpo sotto il livello normale.

HIPOTERMIA: Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.

HYPOTERMI: Senking av kroppstemperaturen under det normale nivået.

Was this helpful?
(1) In der Pathologie: Verminderung in der Größe; unterhalb normaler Größe. (2) In der Limnologie: die Nährstoffarmut eines Gewässers.


HYPOTROPHY: (1) In pathology: diminution in size; subnormal growth. (2) In limnology, a water body deficient in nutrients.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ): (1) Στην παθολογία: ελάττωση σε μέγεθος, ανώμαλη ανάπτυξη (2) Στην λιμνολογία: υδατικό σύστημα με ανεπαρκή ποσότητα θρεπτικών

HYPOTROPHIE: (1) En pathologie: diminution de taille; croissance moins rapide que la normale. (2) En limnologie: se dit des plans deau carencés en sels nutritifs.

IPOTROFIA: (1) In patologia: diminuzione delle dimensioni; crescita meno rapida rispetto a quella normale. (2) In limnologia, un corpo dacqua che manca di sali nutritivi.

HIPOTROFIA: (1) En patología: disminución de la talla; crecimiento menos rápido que lo normal. (2) En limnología; dícese de cuerpos de agua deficientes en sales nutritivas.

HYPOTROFI: (1) I patologi (sykdomslære): Minsking av størrelse, subnormal vekst. (2) I limnologi (ferskvannsbiologi): Vannmasse som er fattig på næringsstoff.

Was this helpful?
Sauerstoffmangel im Blut, der Leber oder der Umgebung.


HYPOXIA: Reduced oxygen concentrations in the blood, liver or environment.

ΥΠΟΞΕΙΑ: Μειωμένη συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, το ήπαρ ή το περιβάλλον.

HYPOXIE: Pression partielle doxygène inférieure à la normale.

IPOSSIA: Ridotta concentrazione di ossigeno nel sangue, in un tessuto od organo o nellambiente.

HIPOXIA: Presión parcial de oxígeno inferior a la normal.

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL): Redusert oksygenkonsentrasjon i blod, lever eller miljø.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES