AMC LIMITED

D

Eine Gattung der monogenen Trematoden mit weltweiter Verbreitung. Es sind ovipare Würmer und Kiemenparasiten bei Fischen, insbesondere bei Karpfen.


DACTYLOGYRUS: Genus of monogenic trematode with a worldwide distribution. They are oviparous worms and are gill parasites of fish, especially carp.

DACTYLOGYRUS: Γένος μονογονικών τρηματωδών κοσμοπολιτικής κατανομής. Πρόκειται για ωοτόκα σκουλήκια που παρασιτούν τα βράγχια των ψαριών, ιδιαίτερα του κυπρίνου.

DACTYLOGYRUS/i>: Genre de trématode monogène cosmopolite. Vers ovipares parasites des branchies de poissons, spécialement des carpes.

DATTILOGIRO: Genere di trematode monogeneo distribuito in tutto il mondo. Sono vermi ovipari e sono parassiti delle branchie dei pesci, specialmente della carpa.

DACTYLOGYRUS: Genero de trematodo monogeneo cosmopolita. Gusano ovíparo parásito de las branquias de peces, especialmente de las carpas.

DACTYLOGYRUS: Genus av monogen trematode (Monogena), med verdensomspennende distribusjon. De er ovipare haptormark som er gjelleparasitter på fisk, spesielt på karpe (se d.o.).

Was this helpful?
Zwielicht (z.B. Früh- und Abenddämmerung). Während dieser Tageszeiten zeigen viele aquatische Räuber die größte Jagdaktivität.


CREPUSCULAR: Adjective used in reference to twilight, the faint light before dusk and at dawn. At this time many aquatic predators show their greatest hunting activity.

ΛΥΚΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΦΩΣ: Αμυδρό φως κατά την αυγή ή το δειλινό. Πολλοί θαλάσσιοι θηρευτές παρουσιάζουν το μέγιστο της θηρευτικής τους δραστηριότητας τις ώρες αυτές.

CREPUSCULAIRE: Relatif au crépuscule. Terme décrivant les moments de faible luminosité à la tombée de la nuit et à laube; moment privilégié pour les activités prédatrices des prédateurs.

CREPUSCOLARE: Aggettivo che si riferisce al crepuscolo, alla luce fioca che si vede prima del tramonto e all’alba. Durante questo periodo molti predatori acquatici svolgono la loro attività di caccia.

CREPUSCULAR: Relativo al crepúsculo. Término que describe los momentos de baja luminosidad a la caída de la noche y a la alba; momento privilegiado para las actividades de caza de los predadores.

TUSSMØRKE (DEMRING): Adjektiv brukt i forbindelse med grålysning, det svake lyset før skumringen og ved dagry. Mange akvatiske predatorer har størst aktivitet i tussmørket.

Was this helpful?
Die Fähigkeit eines Materials, Vibrationen (zyklischen Stress) zu absorbieren, und zwar durch die Umwandlung von mechanischer Energie in Wärme.


DAMPING CAPACITY: The ability of a material to absorb vibration (cyclical stresses) by interval friction, converting the mechanical energy into heat.

ΑΠΟΣΒΕΣΤIΚΗ IΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα ενός υλικού να απορροφά δονήσεις (κυκλικές πιέσεις) μείωση της εσωτερικής τριβής, μετατρέποντας τη μηχανική ενέργεια σε θερμότητα.

CAPACITE DAMORTISSEMENT: Capacité dune matière à absorber les vibrations (forces cycliques) au moyen de la friction par intervalles, transformant lénergie mécanique en chaleur.

CAPACITA’ DI SMORZAMENTO: La capacità di un materiale ad assorbire vibrazioni (stress ciclici) a mezzo di frizione intervallata, convertendo l’energia meccanica in calore.

CAPACIDAD DE AMORTIGUAMIENTO: Capacidad de una materia para absorber las vibraciones (fuerzas cíclicas) por intervalos de fricción, transformando la energía mecánica en calor.

STØTDEMPENDE KAPASITET: Et materials evne til å absorbere vibrasjon (syklisk stress) ved intervallfriksjon, som konverterer mekanisk energi til varme.

Was this helpful?
Eine Gattung der Süßwasserkrebse; werden allgemein als Wasserflöhe bezeichnet und haben eine Länge zwischen 0.5 und 3 mm.


DAPHNIA: A genus of primarily freshwater crustaceans, commonly called the "water flea", usually 0.5 to 3 mm long.

DAPHNIA: Γένος καρκινοειδών, του γλυκού νερού κυρίως. Αποκαλείται κοινώς "ψύλος του νερού" και συνήθως έχει μήκος 0,5 έως 3mm.

DAPHNIE/i>: Crustacé du genre Daphnia habitant surtout leau douce, nageant par saccades, dou son nom habituel "puce deau"; longueur habituellement comprise entre 0,5 et 3,0 mm.

DAPHNIA: Un genere di crostacei principalmente di acqua dolce, chiamato comunemente ‘pulce dacqua dolce’; solitamente lungo 0,5 - 3 mm.

DAFNIA: Crustáceo del género Daphnia vive sobre todo en agua dulce, normalmente llamado “pulga de agua”, de 0,5 a 3,0 mm de longitud.

DAFNIA: Genus av krepsdyr (Crustacea) som finnes primært i ferskvann, ofte kalt ”vannloppe”, vanligvis mellom 0,5 til 3 mm lang.

Was this helpful?
Der hintere Teil des Verdauungstraktes von den pylorischen Anhängen des Magens bis zum Anus.


INTESTINE: The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.

ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: La parte posteriore del tratto alimentare che va dal cieco pilorico dello stomaco fino allano.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

Was this helpful?
Ein nicht-spezifischer Begriff für den Ernährungstrakt.


GUT: Common, non-specific term for the alimentary tract.

ΕΝΤΕΡΟ(2): ΕΝΤΕΡΟ(2): Κοινός, μη ειδικος όρος γιά τον πεπτικό σωλήνα (βλ.λ).

BOYAU: Terme courant et non spécifique désignant le tube digestif.

INTESTINO: Termine comune non specifico per indicare il tratto alimentare.

TRIPA: Termino común y no especifico que designa tubo digestivo.

INNVOLLER (SLO): Vanlig ikke-spesifikk betegnelse for fordøyelseskanalen.

Was this helpful?
Informationseinheiten, Fakten und Beobachtungen; Ergebnisse einer experimentellen Studie.


DATUM / DATA: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μονάδες πληροφορίας, παρατηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.

DONNEES: Unités dinformation factuelle; observations ou résultats issus dune étude expérimentale.

DATO / DATI: Unità di informazioni, fatti, osservazioni; risultati di un esperimento o di uno studio.

DATOS: Unidades de información, de circunstancias; observaciones o resultados de un estudio experimental.

DATA: Enheter med informasjon; fakta; observasjoner; resultater fra et eksperiment eller studie.

Was this helpful?
1,1-p.p-dichloro-diphenyl-2,2,2-trichlorethan. Früher eines der meistverbreitetsten Pestizide. Die Anwendung ist in vielen Ländern verboten oder unter strenger Kontrolle. In Gewässern und in der Teichwirtschaft können DDT und seine Abbauprodukte (z.B. DDD [1,1-p.p-dichloro-diphenyl-2,2-dichlorethan] und DDE), die mit dem Regenwasser aus der landwirtschaftlichen Anwendung ausgeschwemmt werden, erhebliche Umweltprobleme verursachen.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD (1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2-dichloroethane)of agricultural origin, can cause severe problems.

DDT: 1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2-τριχλωροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphényl-2,2,2- trichloréthane. Auparavant, un des pesticides les plus courants. Son usage est actuellement soumis à une règlementation sévère. En aquaculture, DDT et le produit de sa dégradation DDD (1,1-p,p-dichloro-diphényl-2,2- dichloréthane) dorigine agricole, peuvent engendrer des problèmes dans lélevage en étang.

DDT: 1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2- tricloroetano. Nel passato, uno dei pesticidi più usato. Attualmente il suo uso è soggetto a severi controlli e regolamenti. In acquacoltura dacqua dolce il DDT e il suo prodotto di degradazione DDD (1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2-dicloroetano) di origine agricola, possono causare seri problemi.

DDT: 1,1-p, p’-di cloro-difenilo-2,2,2-tricloroetano. Antiguamente, uno los pesticidas más corrientes. Actualmente su utilización está sometida a una reglamentación muy severa. En acuicultura, el DDT y el producto de su degradación DDD (1,1-p,p’-dicloro-difenilo-2,2-dicloroetano) de origen agrícola, puede generar graves problemas en los cultivo en estanques.

DDT: 1,1-p,p/-dikloro-difenyl-2,2,2-trikloroetan. Var tidligere et av de mest brukte pesticidene (sproytemiddel). Bruken er nå strengt regulert. I damoppdrett kan DDT og dets nedbrytningsprodukt DDD (1,1-p,p/-dikloro-difenyl-2,2-dikloroetan) med opprinnelse fra jordbruket skape store problemer.

Was this helpful?
Der Prozeß der Rückentwicklung in weniger spezialisierte Strukturen oder Bedingungen.


DEDIFFERENTIATION: The process of regression to a less specialized structure or condition.

ΑΠΟΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Η διαδικασία της επιστροφής σε μια λιγότερο εξειδικευμένη δομή ή κατάσταση.

DEDIFFERENCIATION: Le processus de régression dune structure ou dun état différencié en structure ou état plus simple.

DE-DIFFERENZIAZIONE: Il processo di regressione che porta alla formazione di una struttura o condizione meno specializzata.

DESDIFERENCIACIÓN: Proceso de regresión de una estructura o de un estado diferenciado a una estructura o un estado más simple.

DEDIFFERESIERING: Prosess der noe tilbakevender til en mindre spesialisert struktur eller tilstand.

Was this helpful?
Die Abweichung eines Qualitätsmerkmals vom ursprünglich definierten (gewöhnlich spezifischen) Niveau, so daß die vorausbestimmte Funktion nicht mehr erfüllt werden kann.


DEFECT: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

DEFAUT: Déviation dun critère de qualité de son niveau voulu (normalement spécifié) suffisament sévère pour que le produit ou service ne remplisse pas ses fonctions anticipées.

DIFETTO: Un cambiamento di una caratteristica qualitativa di un prodotto o servizio che è abbastanza drastico da far sì che il prodotto o servizio non rispetti le aspettative.

DEFECTO: Desviación de un criterio de calidad de su nivel esperado (normalmente especificado) que es normalmente bastante severo para que el producto o el servicio no cumpla sus funciones anticipadas.

FEIL (DEFEKT): Avvik av en egenskaps karakter fra det påtenkte (spesifiserte) nivå, som er alvorlig nok til at produktet eller tjenesten ikke tilfredsstiller de forventete funksjoner.

Was this helpful?
Entstellung von einigen Körperteilen; oder die völlige Verformung des Körpers.


DEFORMITY: Distortion of any part of the body or general malformation of the body.

ΔΥΣΜΟΡΦIΑ: Παραμόρφωση μέρους τού σώματος ή γενική δυσπλασία του σώματος.

DEFORMATION: La distorsion dune partie du corps, ou la malformation générale du corps.

DEFORMITA’: Alterazione di una qualunque parte del corpo o una generale malformazione del corpo.

DEFORMACIÓN: Distorsión de una parte del cuerpo, o la malformación general del cuerpo.

DEFORMITET: Skjevhet i en del av kroppen eller misdannelse av kroppen.

Was this helpful?
Jede strukturelle Veränderung eines Organs, Gewebe oder Zelle, die die Funktion beeinträchtigt. Degenerative Veränderungen können, aber müssen nicht zur Nekrosis führen.


DEGENERATION: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

DEGENERESCENCE: Altération de la structure dun organe, tissu ou cellule, génant son fonctionnement. Un changement dégénératif évolue parfois, mais pas toujours, en nécrose.

DEGENERAZIONE: Qualunque cambiamento strutturale di un organo, tessuto o cellulain conseguenza del quale la sua funzione viene impedita. Il cambiamento degenerativo potrebbe portare alla necrosi.

DEGENERACIÓN: Alteración de la estructura de un órgano, tejido o célula, que altera su funcionamiento. Un cambio degenerativo que evoluciona a veces, aunque no siempre, en necrosis.

DEGENERASJON: Enhver strukturell forandring i et organ, vev eller celle slik at funksjon svekkes. Degenerasjonsskaden kan, eller kan ikke, føre til nekrose.

Was this helpful?
Behandeltes Wasser, das in Form gelöster Komponenten mit Hilfe von Kationen-Austauschern (in ihrer H+Form) und einem Anionen-Austauscher (in der OH-Form) von Unreinheiten befreit wurde. Das Eluat dieses Vorgangs ist reines Wasser.


DEIONIZED WATER: Water which has undergone treatment so that it has had its ionic impurities removed by passing it through a cation-exchange resin (in its H+ form) and an anion-exchange resin (in its OH- form). The elute produced is pure water.

ΑΠIΟΝIΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί κατεργασία, έτσι ώστε έχουν απομακρυνθεί oι ιονικές προσμίξεις του, με διέλευση μεσα από κατιο-ανταλλακτική ρητίνη (υπό μορφή H+) και από ανιο-ανταλλακτική ρητίνη (υπό μορφή OH-). Το εξερχόμενο νερό είναι καθαρό.

EAU DESIONISEE: Eau, dont les impuretés ionisées ont été extraites par passage à travers des colonnes remplies déchangeurs dions. Léchangeur de cations est sous une forme H+, et léchangeur danions est sous une forme OH-. Leau issue de ce traitement est relativement pure.

ACQUA DEIONIZZATA : Acqua che ha subìto un trattamento nel corso del quale sono state rimosse le impurità ioniche tramite il passaggio dattraverso una resina a scambio cationico (nella sua forma H+) e una resina a scambio anionico (nella sua forma OH-). Il prodotto finale è l’acqua pura.

AGUA DESIONIZADA: Agua cuyas impurezas ionizadas han sido eliminadas pasándola por columnas llenas de intercambiadores de iones. El intercambiador de cationes se encuentra en forma de H+, y el de aniones se encuentra en forma de OH-. El agua que resulta de este tratamiento es relativamente pura.

AVIONISERT VANN: Vann som er behandlet slik at alle ioniske forurensninger er fjernet. Dette gjores ved å fore vannet gjennom en kationresin (i H+ form) og en anionresin (i OH- form). Produktet er reint vann.

Was this helpful?
Vorsilbe - bedeutet zehn; zehnfach, kennzeichnet alles was mit 10 multipliziert wird; deca-.


DECA-: Prefix meaning ten, tenfold; used to denote unit x 10; deca-.

ΔΕΚΑ-: Πρόθεμα που σημαίνει δέκα, δέκα φορές. Χρησιμοποιείται στο σύστημα μονάδων για να δηλώσει το δεκαπλάσιο μιας βασικής μονάδας. (deca-).

DECA: Préfixe signifiant dix fois.

DECA-: Prefisso che significa dieci, decuplo; usato per indicare unità x 10; deca-.

DECA: Prefijo que significa diez veces.

DEKA- (TI-): Forstavelse som betyr ti, tidobbel. Brukt for å betegne enheter x10.

Was this helpful?
(1) Bezieht sich auf die Ordnung der Malacostraca einschließlich der Garnelen, Hummer und Krabben. Besitzen drei Paare von Anhängen, die für die Nahrungsaufnahme modifiziert worden sind; die übrigen fünf Paar dienen der Fortbewegung, wobei ein Paar Scheren tragen kann. (2) Eine Gruppe der Cephalopoden (z.B. Tintenfisch).


DECAPOD: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae.

ΔΕΚΑΠΟΔΑ: Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.

DECAPODE: Ordre de crustacés (malacostracés) renfermant les crevettes, les homards, les crabes. Trois paires dappendice sont modifiées pour la prise de nourriture; les cinq autres paires sont locomotrices, une dentre elles peut porter des pinces.

DECAPODI: Ordine di Malacostraca includente gamberetti, aragoste e granchi. Tre paia di appendici, delle quali un paio può essere provvista di chele, sono modificate per mangiare e le rimanenti cinque sono usate per la deambulazione.

DECÁPODO: Orden de crustáceos (malacostráceos) que incluye langostinos, langostas, cangrejos. Poseen tres pares de apéndices modificados que sirven para la captura de presas; las otras cinco pares son locomotoras, una de estas últimas puede llevar pinzas.

DECAPODA (TIFOTKREPS): Orden tilhørende overklassen Malacostraca (Storkreps), inkluderer reker, hummere og krabber. Tre par bein er modifisert for spising, de resterende fem er for bevegelse, selv om et av disse kan bære klør (”chelae”).

Was this helpful?
Die Differenz zwischen zwei Temperaturwerten; wichtiger Faktor bei der Abwärmenutzung für die Aquakultur; gemessene Differenz zwischen dem Kühlwasser und den nach den Wärmetauschern (Kondensatoren) erhaltenen Werten in Kraftwerken und anderen Abwärme produzierenden Industrien.


DELTA-T (Δ0T): Incremental difference between two temperature values, for example, the difference in temperature of ambient water on two sampling occasions. In aquaculture, an important factor in waste heat utilization, produced from power plants and other waste heat producing industries from the ambient cooling water temperature of the heat exchanger (across the condenser).

ΔΕΛΤΑ-Τ (Δ0°Τ): Θερμοκρασιακή διαφορά, π.χ. διαφορά της θερμοκρασίας του νερού μεταξύ δύο δειγματοληψιών. Σημαντικό για τη χρησιμοποίηση της απόβλητης θερμότητας εργοστασίων στις υδατοκαλλιέργειες. Στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε λοιπά εργοστάσια όπου απάγεται θερμότητα, το μέγεθος μετριέται ως διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού ψύξεως στα δύο άκρα του εναλάκτη θερμότητας ή του συμπυκνωτή.

DELTA-T (Δ0T): La différence entre deux valeurs de température (par exemple la différence de température de leau ambiante à loccasion de deux échantillonnages). Facteur important dans lemploi deau de refroidissement dans les centrales électriques et dautres industries nécessitant une déperditition de chaleur, cette eau étant souvent utilisée en aquaculture. DT est la différence de température de part et dautre du condenseur ou échangeur de chaleur, cest-à-dire laugmentation de température subie par leau ambian

DELTA-T (Δ0T): La differenza fra due valori di temperatura, per esempio, la differenza di temperatura dell’acqua di un ambiente naturale in due periodi di campionamento. In acquacoltura, un fattore determinante per la scelta di impiegare le acque di raffreddamento di impianti energetici o di altre industrie.

DELTA-T (Δ0T): Diferencia entre dos valores de temperatura (por ejemplo la diferencia de temperatura del agua ambiente durante dos muestreos). Factor importante en la utilización del agua en el enfriamiento de las centrales eléctricas y otras industrias que liberan calor, este agua es a menudo utilizado en acuicultura. DT es la diferencia de temperatura de un lado y otro de un condensador o intercambiador de calor, es decir el aumento de temperatura del agua ambiente.

DELTA-T (Δ0 T): Voksende ulikhet mellom to temperaturer, f.eks. forskjellen i omgivende vanntemperatur ved to ulike prøvetakinger. En viktig faktor i akvakultur hvor det brukes spillvarme, produsert fra kraftstasjoner og annen spillvarme produserende industri. Defineres da som forskjell i temperatur mellom kjølevannet og vannet i varmeveksleren.

Was this helpful?
Auf oder nahe am Boden eines Teiches, Sees oder des Meeres lebend.


DEMERSAL: Living on or close to the bottom of a pond, lake, or the sea.

ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Αυτός που ζει πάνω ή κοντά στον πυθμένα μιας υδατοσυλλογής, λίμνης ή της θάλασσας.

DEMERSAL: Demeurant proche du fond dun bassin, dun lac ou de la mer.

BENTONICO: Vive in prossimità del fondo di uno stagno, di un lago, o del mare e con questo mantiene rapporti trofici.

DEMERSAL: Que se mantiene vivo cerca del fondo de un estanque, lago o mar.

DEMERSAL: Lever på eller nære bunnen av en dam, innsjø eller havet.

Was this helpful?
Ein Verfahren, das bei ernährungsphysiologischen Studien benutzt wird, um den Gesamtanteil an Mineralien in einer Probe, oder um einzelne, spezifische Mineralien durch die Zugabe von EDTA zu entfernen.


DEMINERALIZATION: Technique used in nutritional studies in which the total mineral content of a sample or individual specific minerals are removed by the addition of chelating agents such as EDTA.

ΑΠΟ-ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική χρησιμοποιούμενη στις διατροφικές μελέτες, κατά την οποία το συνολικό ανόργανο περιεχόμενο ενός δείγματος, ή συγκεκριμένα ανόργανα στοιχεία απομακρύνονται με την προσθήκη ουσιών όπως το EDTA.

DEMINERALISATION: Technique délimination de sels minéraux dun échantillon par addition dagents chelatants tel que lEDTA. Souvent utilisée dans les études nutritionnelles.

DEMINERALIZZAZIONE: Tecnica che può essere impiegata per studi sulla nutrizione: il contenuto minerale di un campione viene rimosso tramite l’aggiunta di agenti chelanti come l’EDTA.

DESMINERALIZACIÓN: Técnica de eliminación de sales minerales de una muestra por la adición un agente como el EDTA. A menudo utilizada en los estudios nutricionales.

DEMINERALISERING: Teknikk brukt i ernæringsstudier, der den totale mengden mineraler eller enkelte spesifikke mineraler fjernes ved tilsetting av chelatdannere (som EDTA).

Was this helpful?
(1) Eine Veränderung der strukturellen Eigenschaften eines Proteins, wobei diese von enzymatischen, hormonellen und anderen biochemischen Reaktionen hervorgerufen wird. (2) Veränderung der natürlichen Eigenschaften einer Substanz durch chemische oder physikalische Einflüsse. (3) Zerfall der Wasserstoffbrücken von Nukleinsäuren durch chemische oder physikalische Prozesse.


DENATURATION: (1) An alteration in the structural properties of a protein producing a change in enzymatic, hormonal or other biochemical activities. (2) Alteration of the natural properties of a substance by use of a chemical or physical means. (3) Breakdown by chemical or physical means of the hydrogen bonds involved in base pairing of nucleic acids.

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ: (1) Αλλαγή των δομικών χαρακτηριστικών μιας πρωτεïνης η οποία προκαλεί μεταβολή στην ενζυμική, ορμονική ή άλλη βιοχημική δραστικότητά της. (2) Αλλαγή των φυσικών ιδιοτήτων μιας ουσίας με τη χρησιμοποίηση φυσικών ή χημικών μέσων. (3) Διάσπαση, με τη χρησιμοποίηση χημικών ή φυσικών μέσων, των δεσμών υδρογόνου που συνδέουν τα ζεύγη των συμπληρωματικών βάσεων των νουκλεïκών οξέων.

DENATURATION: (1) Altération de la structure dune protéine qui aboutit à un changement de ses caractéristiques fonctionnelles (activité enzymatique, hormonale ou autre activité biochimique). (2) Altération des caractéristiques naturelles dune substance par action chimique ou physique. (3) Rupture, par des moyens physiques ou chimiques des liaisons hydrogènes impliquées dans lhybridation des acides nucléiques.

DENATURAZIONE: (1) Un’alterazione delle proprietà strutturali di una proteina che produce un cambiamento funzionale enzimatico, ormonale o di altre attività biochimiche (2) L’alterazione delle proprietà naturali di una sostanza tramite un metodo chimico o fisico. (3) La separazione dei legami idrogeno, coinvolti nell’accoppiamento degli acidi nucleici, tramite un mezzo chimico o fisico.

DESNATURALIZACIÓN: (1) Alteración de la estructura de una proteína que produce un cambio de sus propiedades funcionales (actividad enzimática, hormonal o otra actividad bioquímica). (2) Alteración de las características naturales de una sustancia por acción química o física. (3) Ruptura, por medios físicos o químicos de las uniones hidrógeno implicadas en la hibridación de los ácidos nucleicos.

DENATURERING: (1) En omskiftning i struktur av et protein, som gir forandringer i enzymatiske, hormonelle eller andre biokjemiske aktiviteter. (2) Omskiftning i de naturlige egenskapene til en substans ved bruk av kjemiske eller fysiske hjelpemidler. (3) Nedbrytning av hydrogenbindingene som er involvert i baseparing av nukleinsyrer ved hjelp av kjemiske eller fysiske hjelpemidler.

Was this helpful?
Ein sich verzweigendes Diagramm in der Form eines Baumes; wird benutzt, um Beziehungen und Verwandtschaften aufzuzeigen.


DENDROGRAM: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

DENDROGRAMME: Représentation diagrammatique en forme darbre démontrant les rapports ou ressemblances entre différents eléments.

DENDROGRAMMA: Un diagramma ramificato a forma di albero che viene usato per descrivere il grado di relazione o di somiglianza.

DENDROGRAMA: Representación en un diagrama en forma de árbol de las relaciones o semejanzas entre diferentes elementos.

DENDROGRAM (STAMTRE): Forgreiningsdiagram i form av et ”tre” brukt til å skildre grad av slektskap eller likhet.

Was this helpful?
Die biochemische Reduktion von Nitrat zu molekularem (gasförmigen) Stickstoff über die Zwischenverbindung Nitrit durch verschiedene Mikroorganismen. Dieser Prozeß verläuft sehr effizient bei niedrigen Sauerstoffgehalten (<0,5 mg/L). Die involvierten Bakteriengruppen werden generell als Denitrifizierer bezeichnet. In der Aquakultur ist die Denitrifikation bei einem hohen Grad der Kreislaufführung (geringer oder kein Wasseraustausch) notwendig, da durch die effiziente Nitrifikation des Ammoniums


DENITRIFICATION: The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio

ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ: Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατοκαλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρικών από τη νιτ

DENITRIFICATION: La réduction biochimique des nitrates jusquà lazote moléculaire par lintermédiaire de nitrite avec émission de CO2 à la suite dune activité microbiologique. Ce processus se produit avec plus defficacité dans un environnement déficient en oxygène (au dessous de 0,5mg/L). Les bactéries responsables sont en général appelées dénitrifiantes. En aquaculture, la dénitrification devient un traitement nécessaire pour le recyclage avec peu ou pas déchanges deau à cause de laccumulation rapide d

DENITRIFICAZIONE: La riduzione biochimica dei nitrati attraverso la riduzione a nitriti, in azoto molecolare (gassoso). Il processo che oltre al nitrito consuma carbonio organico, libera anche anidride carbonica tramite le attività microbiche; si svolge più efficacemente in ambienti carenti di ossigeno (al di sotto di 0,5 mg/l); i ceppi di batteri coinvolti sono detti denitrificanti. In acquacoltura, la denitrificazione diventa un tipo di trattamento necessario nei sistemi a ricircolo che non hanno alti livelli d

DESNITRIFICACIÓN: Reducción bioquímica de los nitratos a través de una actividad del microbiológica, hasta obtener el nitrógeno molecular (gaseoso) pasando por nitrito y con la emisión del dióxido del carbono. Este proceso se produce con más eficacia en un ambiente deficiente en oxígeno (por debajo de 0,5mg/L). Las bacterias responsables son generalmente llamadas desnitrificadoras. En acuicultura, la desnitrificación es un tratamiento necesario para el reciclaje con poco o sin cambio de agua a causa de la acumula

DENITRIFIKASJON: Den biokjemiske reduksjonen av nitrat via nitritt til nitrogen (gass) og karbondioksid, gjennom mikrobiologisk (bakterier) aktivitet. Prosessen er mest effektiv under oksygenfattige forhold (for eksempel under 0.5 mg/L). Bakterie gruppene som er involvert i prosessen kalles vanligvis denitrifiserende bakterier. I akvakultur gjør en bruk av denitrifikasjons prosessen i resirkulerings systemer, hvor en får opphopninger av nitrat dannet ved biologisk nitrifikasjon i biologiske filtre. Denitrifikasj

Was this helpful?
Von Menschen geschaffene Landdeponien von natürlichem Erdreich und Abfallmaterialien.


FILL: Manmade deposits of natural soils and waste materials.

ΜΠΑΖΑ: Ανθρωπογενείς εναποθέσεις χωμάτων και απορριμματικών υλικών.

REMBLAIS: Dépôts de sol naturel ou de déchets creés par laction de lhomme.

RIEMPIMENTO, COLMATA: Depositi di terra provenienti da materiale di rifiuto naturale o materiale di scarto dovuto allazione delluomo.

VERTEDERO: Acumulación artificial de tierras o de materiales de deshecho.

FYLLMASSE: Kunstig avleiring bestående av naturlig jord og avfallsmateriale.

Was this helpful?
Kein direkt verwendbarer deutscher Begriff verfügbar. Der englische Begriff beschreibt eine Ernährungsstrategie benthischer Tiere, die pflanzlichen und tierischen Abfall von der Sedimentoberfläche her fressen oder diesen aus dem Sediment oder von der Schicht darunter aufnehmen.


DEPOSIT FEEDING: Feeding strategy of benthic animals, in which organisms ingest plant and animal debris from, on or under the sediment surface.

IΖΗΜΑΤΟΦΑΓIΑ: Στρατηγική διατροφής βενθικών ζώων, κατά την οποία οι οργανισμοί τρέφονται με φυτικά και ζωϊκά τρίμματα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του ιζήματος ή κάτω από αυτή.

DETRITIVORE (subst.): Stratégie dalimentation danimaux benthiques, ces organismes ingèrent des débris végétaux ou animaux dans ou sur le sédiment de surface.

BENTOFAGIA: Strategia di alimentazione degli animali bentonici, gli organismi ingeriscono detriti vegetali o animali trovati sopra o sotto alla superficie del sedimento.

DETRITÍVORO (subst.): Estrategia de alimentación de los animales bénticos. Estos organismos ingieren restos vegetales o animales dentro o encima del sedimento de superficie.

DETRITUSETER (DETRITIVOR): Beitestrategi for bunnlevende dyr, der organismer spiser plante og dyreavfall fra, på eller under overflaten til sedimentene.

Was this helpful?
Ein Verfahren, bei dem aquatische Tiere, die unerwünschte Substanzen (z.B. Sand und Schlick), Schadstoffe, Parasiten oder für den Menschen schädliche Organismen enthalten können, in sauberes Wasser umgesetzt und gehältert werden, in dem sie sich selbst von diesen unerwünschten Dingen reinigen; gewöhnlich bei Schalentieren (Mollusken) angewandt.


DEPURATION: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

ÉPURATION: Technique par laquelle les animaux qui peuvent contenir des substances indésirables (sable, vase), des polluants, des parasites ou des organismes pathogènes pour les êtres humains sont maintenus en eau claire afin de les purifier. Principalement appliquée aux coquillages.

DEPURAZIONE: Tecnica con la quale gli animali che possono contenere delle sostanze indesiderate (sabbia, melma, inquinanti, parassiti o organismi nocivi per gli esseri umani) vengono posti e mantenuti in acqua pulita affinché le sostanze vengano rilasciate; possono essere impiegate speciali sostanze disinfettanti; in genere il trattamento si applica ai molluschi.

DEPURACIÓN: Técnica por la cual los animales que pueden llevar sustancias inorgánicas no deseadas (arena, cieno), contaminantes, parásitos u organismos patógenos para los humanos son mantenidos en sistemas de circulación de agua limpia para purificarlos. Aplicada básicamente en los moluscos.

RENSING (LUTRING): Tenikk der dyr som kan inneholde uønskete substanser (sand, mudder), forurensning, parasitter eller organismer som kan være farlige for mennesker holdes i reint vann for rensing. Vanligvis brukt på skalldyr.

Was this helpful?
Zur Haut gehörend.


DERMAL: Pertaining to the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΚΟΣ: Eλληνικός όρος.

DERMIQUE: Relatif au derme (la peau).

DERMICO: Pertinente della pelle.

DÉRMICO: Relativo de la dermis (la piel).

DERMAL (HUD-): Vedrører huden.

Was this helpful?
Eine Entzündung der Haut.


DERMATITIS: An inflammation of the skin.

ΔΕΡΜΑΤIΤIΔΑ: Φλεγμονή του δέρματος.

DERMATITE: Une inflammation de la peau.

DERMATITE: Un’infiammazione della pelle.

DERMATITIS: Inflamación de la piel.

DERMATITT: Betennelse i huden.

Was this helpful?
Jede Pilzinfektion der Haut.


DERMATOMYCOSIS: Any fungal infection of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΚΗΤIΑΣΗ: Μόλυνση του δέρματος από μύκητες.

DERMATOMYCOSE: Infection fongique de la peau.

DERMATOMICOSI: Qualunque infezione fungina della pelle.

DERMATOMICOSIS: Infección fúngica de la piel.

DERMATOMYKOSE: Enhver soppinfeksjon i huden.

Was this helpful?
Alle Krankheiten der Haut.


DERMATOSIS: Any disease of the skin.

ΔΕΡΜΑΤΩΣΗ: Κάθε ασθένεια του δέρματος.

DERMATOSE: Maladie de peau en général.

DERMATOSI: Qualunque malattia della pelle.

DERMATOSIS: Enfermedad de piel en general.

DERMATOSE: Enhver hudsykdom.

Was this helpful?
Die innere der beiden Hautschichten der Vertebraten; die äußere ist die Epidermis. Kann Schuppen enthalten oder Knochen bilden.


DERMIS: Innermost of the two layers of the skin of vertebrates, the outer being the epidermis. May contain scales or form bones.

ΧΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Το πιο εσωτερικό από τα δύο στρώματα του δέρματος των σπονδυλωτών (το εξωτερικό είναι η επιδερμίδα). Μπορεί να περιέχει λέπια ή οστά.

DERME: La plus profonde des deux couches de la peau des Vertébrés, la couche extérieure est lépiderme. Peut contenir des écailles ou des arêtes.

DERMA: Lo strato interno dei due strati di pelle dei vertebrati, lo strato esterno si chiama epidermide. Può contenere le scaglie o strutture ossee.

DERMIS: La más profunda de las dos capas de la piel de los vertebrados, la capa exterior es el epidermis. Puede llevar escamas o espinas.

UNDERHUDEN (DERMIS): Innerste av det lagene i huden hos virveldyr (vertebrater), ytterst ligger epidermis. Kan inneholde skjell eller danne bein.

Was this helpful?
Zerstörung von Krankheitserregern, Mikroorganismen, Substanzen oder ihrer Gifte oder Träger; Desinfektion wird durch gelöste oder partikuläre organische Substanzen ungünstig beeinflußt; Desinfektion darf nicht mit Sterilisation verwechselt werden.


DISINFECTION: Destruction of pathogenic microorganisms, agents or their toxins or vectors. Disinfection is affected adversely by the presence of dissolved and particulate organic carbon. This term is not to be confused with sterilization.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και παραγόντων, καθώς και των τοξινών τους ή των φορέων τους. Η απολύμανση επηρεάζεται δυσμενώς από την παρουσία διαλυμένου ή διεσπαρμένου οργανικού άνθρακα. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση.

DESINFECTION: Destruction dagents ou de micro-organismes pathogènes ou de leurs toxines ou de leurs vecteurs. La présence de carbone organique dissous ou particulaire a un effet inverse sur la désinfection. La désinfection nest pas à confondre avec la stérilisation.

DISINFEZIONE: Distruzione di microrganismi, agenti patogeni o dei loro rispettivi vettori o tossine. La disinfezione può essere condizionata negativamente da presenza di carbonio organico disciolto o particolato. Questo termine non deve esser confuso con la ‘sterilizzazione’.

DESINFECCIÓN(2): Destrucción de agentes o microorganismos patógenos o de sus toxinas o de sus vectores. La presencia de carbono orgánico disuelto o particular tiene un efecto inverso sobre la desinfección. No hay que confundir desinfección y esterilización.

DESINFEKSJON: Ødeleggelse av sykdomsfremkallende mikroorganismer, agens eller deres gifter eller vektorer. Desinfeksjon påvirkes negativt ved tilstedeværelse av løst eller partikulært organisk karbon. Betegnelsen må ikke forveksles med sterilisering.

Was this helpful?
Ein Wirkstoff, der infektiöse Keime zerstört; kann selektiv sein und das behandelte Medium oder die Oberfläche nicht unbedingt sterilisieren.


DISINFECTANT: An agent which destroys infective agents. Can be selective without sterilizing the treated medium or treated surfaces.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤIΚΟ: Παράγοντας που καταστρέφει μολυσματικούς παράγοντες. Η δράση του απολυμαντικού είναι δυνατόν να είναι επιλεκτική και να μην αποστειρώνει το μέσο ή την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται.

DESINFECTANT: Substance capable de détruire des agents infectants.Peut être sélectif sans stériliser le milieu ou les surfaces traitées.

DISINFETTANTE: Sostanza che elimina gli agenti infettivi. Può essere selettivo, in questo caso si evita di sterilizzare il terreno o le superfici trattate.

DESINFECTANTE: Sustancia capaz de destrozar los agentes infecciosos. Puede ser selectiva, sin esterilizar el medio o las superficies tratadas.

DESINFEKSJONSMIDDEL: Middel som dreper smittsomme agens. Kan være selektive selv om det behandlede medium eller overflate ikke er sterilisert.

Was this helpful?
Wasser, das durch Verdampfung in ein anderes Behältnis überführt und dort kondensiert wird. Dabei bleiben alle gelösten Unreinheiten zurück.


DISTILLED WATER: Water that has been subjected to a crude purification process in which it is heated, evaporated and condensed, thus removing dissolved impurities which constitute the solute.

ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Νερό που έχει υποστεί καθαρισμό με απόσταξη. Κατά την διαδικασία αυτή, το νερό θερμαίνεται, εξατμίζεται και συμπυκνώνεται, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των διαλυμένων προσμίξεων.

EAU DISTILLEE: Eau partiellement purifiée par distillation, cest-à-dire évaporée par chauffement avec condensation des vapeurs.

ACQUA DISTILLATA : Acqua che subisce un processo di purificazione grezza in cui viene riscaldata, evaporata e condensata in modo di rimuovere le sostanze in soluzione.

AGUA DESTILADA: Agua parcialmente purificada por destilación, es decir se evapora por calentamiento y después se condensa el vapor de agua.

DESTILLERT VANN: Vann som har gatt gjennom en renseprosess, der det blir varmet opp, fordampet og kondensert, for å fjerne opploste urenheter i vannet.

Was this helpful?
Genau genommen und in der Chemie wird der Begriff für Tenside verwendet, die auch als oberflächenaktive Substanzen bezeichnet werden und non-polare, hydrophobe Eigenschaften besitzen. Hierher gehören auch eine Reihe synthetischer Waschmittel mit ähnlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften. In der englischen Umgangsprache beschreibt der Begriff jede Art von Reinigungsmittel, einschließlich der amphilischen Verbindungen ohne Carboxyl-Gruppe sowie Seifen und Mischungen dieser Verbindungen. Als


DETERGENT: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English, the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ: Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

DETERGENT: Agent tensio-actif, surfactif constitué dune chaîne hydrocarbonée hydrophobe avec une extremité polaire. Les agents nettoyants comportent souvent des détergents puisque ces derniers émulsifient lhuile et les saletés. Leur présence dans les déchets industriels et domestiques peuvent détériorer la qualité de leau destinée à laquaculture. En anglais ce terme est souvent étendu à tout agent nettoyant, y compris le savon.

DETERGENTE: Un composto ad azione tensioattiva che contiene una catena idrocarburica idrofobica non polare che ha un’estremità polare. I detergenti vengono spesso usati in soluzioni confezionate per ripulire oggetti da oli ed altre sostanze organiche che vengono emulsionate con l’acqua. Sottoprodotti di processi industriali e domestici, possono avere effetti dannosi sull’ambiente acquatico ed in acquacoltura. Nella lingua inglese, il termine detergente viene usato spesso per descrivere qualunque sostanza u

DETERGENTE: Agente tensioactivo surfactante, compuesto de una cadena de hidrocarburo hidrófoba con una extremidad polar. Los materiales de limpieza se componen a menudo de detergentes dado que estos últimos emulsionan el aceite y la suciedad. Su presencia en los deshechos industriales y domésticos puede deteriorar la calidad del agua destinada a la acuicultura. En inglés, este término es a menudo extendido a todo material de limpieza incluido el jabón.

DETERGENT: Strekk bestandig overfalteaktivt stoff som består av en ikke-polar, hydrofob hydrokarbon kjede med en polar ende. Detergenter er ofte en bestanddel i vaskemiddler siden de emulgerer skit og olje. Som avfalls produkt fra industri og husholdninger kan detergenter ha en skadelig effekt på oppdettsenheter. I England brukes betegnelsen detergent løst, for å beskrive ethvert rengjøringsmiddel (inkludert såpe).

Was this helpful?
Oberflächenaktiver Wirkstoff, der die Oberflächenspannung herabsetzt oder außer Kraft setzt.


SURFACTANT: Surface-active agent reducing or removing surface tension.

ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΟΣ: Επιφανειο-δραστική ουσία που μειώνει ή εκμηδενίζει την επιφανειακή τάση.

SURFACTANT: Agent tensio-actif réduisant ou éliminant la surface de tension de leau.

SURFACTANT: Agente attivo in superficie che riduce o rimuove la tensione superficiale.

SURFACTANTE: Agente tensioactivo que reduce o elimina la superficie de tensión de agua.

SURFAKTANT: Kjemisk stoff som er overflateaktivt, reduserer eller fjerner overflatespenning.

Was this helpful?
Eine Analyse, bei der alle Populations- und Umweltfaktoren als konstant und korrekt spezifiziert angenommen werden.


DETERMINISTIC ANALYSIS: An analysis in which all population and environmental parameters are assumed to be constant and accurately specified.

ΑIΤIΟΚΡΑΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ανάλυση, στην οποία όλες οι πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές παράμετροι θεωρούνται οτι είναι σταθερές και επακριβώς καθορισμένες. Π.ρ.β. στοχαστική διαδικασία.

ANALYSE DETERMINISTIQUE: Analyse dans laquelle tous les paramètres de la population et de lenvironnement sont considérés comme constants et correctement specifiés.

ANALISI DETERMINISTICA: Un’analisi in cui tutti i parametri di popolazione e dell’ambiente si presumono costanti e accuratamente specificati.

ANÁLISIS DETERMINISTA: Análisis en que todos los parámetros de la población y medioambientales se asumen como constantes y correctamente especificados.

DETERMINISTISK ANALYSE: Analyse der alle populasjons og miljø parametre er formodet å holde seg konstante og nøyaktig spesifiserte, jamfør stokastisk prosess.

Was this helpful?
Aufnahme von Nahrung als fragmentierte partikuläre organische Substanz.


DETRITIVORE: Feeding on fragmented particulate organic matter.

ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

DÉTRITIVORE (adj.): Se nourrissant de substance organique particulaire fragmentée.

DETRITOFAGIA: Nutrirsi di materiale organico particolato, in genere frammisto ai detriti del fondo.

DETRITÍVORO (adj.): Organismo que se alimenta de materia orgánica fragmentada en partículas.

DETRITIVORE (DETRITUSETER): Beiter på fragmentert partikulært organisk materiale.

Was this helpful?
In der Limnologie und der Ozeanographie besteht Detritus aus Fragmenten organischen oder anderem sich zersetzenden Material, das vom Wasser bewegt wird. (2) In der Pathologie ist Detritus eine Ansammlung von Fragmenten, die durch Erosion entstanden ist, speziell in Fischkiemen.


DETRITUS: (1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.

ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανογραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου αποσαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

DETRITUS: (1) En limnologie et en océanographie: fragments de matière organique ou autre matière désintégrée déplacés par leau. (2) En pathologie: accumulation ou masse de fragments formés par détrition, surtout dans les branchies des poissons.

DETRITO: (1) In limnologia e oceanografia: i frammenti di materiale organico o altro materiale disintegrato mosso dal l’acqua. (2) In ittiopatologia: un insieme di frammenti formati dalla disgregazione dovuta allacqua, generalmente rintracciati nelle branchie dei pesci.

DETRITO: (1) En limnología y en oceanografía: fragmentos de materia orgánica o otra materia desintegrada y desplazada por el agua. (2) En patología: acumulación o masa de fragmentos formados por restos de tejidos, sobre todo en las branquias de los peces.

DETRITUS: (1) I limnologi (ferskvannsbilogi) og oceanografi: Fragmentene av organisk materiale eller andre oppløste materialer som forflyttes rundt av vann. (2) I patologi: En samling eller hop av fragmenter dannet ved avskuring, spesielt i fiske gjeller.

Was this helpful?
Echte Wanderfische, die zwischen Meer- und Süßwasser wandern. Der Begriff wird generell verwendet. Anadrom sind Fische, die zum Laichen vom Meer- ins Süßwasser einwandern (z.B. viele Salmoniden), während katadrome Fische (z.B. Aale) vom Süß- ins Meerwasser ziehen (meist zum Laichen).


DIADROMOUS: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

DIADROME: Terme dIchtyologie, poissons migrant librement entre la mer et leau douce. Anadromes: poissons allant de leau salée vers leau douce.Catadromes: poissons allant de leau douce vers leau salée.

DIADROMO: Termine usato per descrivere i pesci che migrano liberamente tra il mare e l’acqua dolce. I pesci anadromi si trasferiscono dall’acqua salata in acqua dolce ed i pesci catadromi si trasferiscono dall’acqua dolce in acqua salata (principalmente per la riproduzione).

DIADROMO: Termino Ictiológico. Peces que migran libremente entre el mar y el agua dulce. Anádromo: peces que van del agua salada hacia el agua dulce. Catádromo: peces que van del agua dulce hacia el agua salada.

DIADROM: En omfattende betegnelse brukt om fisk som vandrer naturlig mellom saltvann og ferskvann. Anadrome vandrer fra saltvann til ferskvann for å gyte, mens katadrome vandrer fra ferskvann til saltvann for å gyte.

Was this helpful?
Die Identifizierung der Ursache eines bestimmten Symptoms aufgrund sorfältiger Analyse, z.B., das Erkennen und Bestimmen einer Krankheit oder die Fehlersuche in der Systemtechnik; auch bei der Schwachstellenanalyse von Aquakultursystemen verwendet.


DIAGNOSIS: The identification through analysis of the cause of a given symptom(s), for example, the diagnosis of a disease or the diagnosis of weak points in an aquaculture system.

ΔIΑΓΝΩΣΗ: Ο αναλυτικός προσδιορισμός, της αιτίας ενός συμπτώματος ή συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, η διάγνωση μιας ασθένειας ή των τρωτών σημείων ενός συστήματος υδατοκαλλιέργειας.

DIAGNOSTIC: Identification par analyse de lagent causal de symptomes donnés, par exemple, une maladie ou les points faibles dun système aquacole.

DIAGNOSI: L’identificazione della causa di determinati sintomi tramite un’analisi. Il termine è anche utilizzato in economia. Ad esempio, la diagnosi di una malattia o dei punti deboli di un’azienda.

DIAGNOSTICO: Análisis para identificar el agente causativo de un síntoma dado, por ejemplo, una enfermedad o los puntos débiles de un sistema acuícola.

DIAGNOSE: Identifisering, gjennom analyse, av årsaken til et gitt symptom(er). F.eks. diagnose av en sykdom eller diagnose av svake punkt i et oppdrettssystem.

Was this helpful?
Zwei verschiedene Allele auf demselben Lokus.


DIALLELE: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

DIALLELE: Un polyploïde avec deux allèles différents à un locus donné.

DIALLELE: Sito genetico comprensivo di due diversi alleli.

BIALELO: Poliploide con dos alelos diferentes para un locus dado.

DIALLEL: Genetisk lokus med to forskjellige alleler.

Was this helpful?
Eine Ruhephase; eine Periode, bei der Wachstum und Entwicklung angehalten wird; bei wirbellosen Tieren, im engeren Sinne bei Insekten, eine Phase ausgeprägter Entwicklungsruhe mit herabgesetztem Stoffwechsel, die meist einem endogenen Rhythmus unterliegt.


DIAPAUSE: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

DIAPAUSE: Phase de repos; une période darrêt dans la croissance et le développement dun organisme, caractérisée par une activité métabolique fortement réduite, habituellement pendant lhibernation ou lestivation.

DIAPAUSA: Una fase di riposo; un periodo in cui crescita o sviluppo sono sospesi, caratterizzato da una grande riduzione dell’attività metabolica, di solito durante la fase di ibernazione o di estivazione.

DIAPAUSA: Período fisiológico de reposo; un período de paro en el crecimiento y el desarrollo de un organismo, caracterizado por una fuerte reducción de la actividad metabólica, normalmente durante la hibernación y la estivación.

DIAPAUSE: Et hvilestadium. En periode med midlertidig opphold av vekst eller utvikling, karakterisert ved sterkt redusert metabolsk aktivitet, vanligvis under vinterdvale eller sommerdvale.

Was this helpful?
Gastro-intestinale Störung, die gewöhnlich bis zu drei Tagen andauert und durch den Verzehr von kontaminierten Schalentieren (z. B. Muscheln, Austern) verursacht werden. Diese haben in der Regel Wassermassen filtriert, in denen hohe Konzentrationen toxischer Dinoflagellaten vorhanden waren (z.B. Dinophysis fortii, D. accuminata. Erstmals wurde dieser Zusammenhang in Japan in 1976 beobachtet, gegenwärtig jedoch weltweit in Molluskenfarmen vorkommend. Die spezifischen Toxine, die zur Erkrankung fü


DIARRHOETIC SHELLFISH POISONING: DSP: Gastro- intestinal disorder usually lasting up to three days caused by ingestion of shellfish produced in waters containing high concentrations of the armoured dinoflagellates Dinophysis fortii and D.acuminata and associated toxins. First recognised in Japan in 1976, now occurring worldwide in shellfish farming areas. The specific toxins are akodoic acid, dinophysistoxines and pecteotoxins.

ΔΙΑΡΡΟΪΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Γαστρεντερική διαταραχή η οποία προκαλείται μετά από βρώση θαλασσινών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε νερά με υψηλή συγκέντρωση των δυνομαστιγοφόρων Dinophysis fortii και D. acuminata. Τα είδη αυτά παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1976, και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα των υδατοκαλλιεργειών, σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των τοξινών (ακοδοϊκό οξύ, δυνοφυσιοτοξίνες και πηκτοτοξίνες) που παράγουν.

INTOXICATION DIARRHEIQUE : Maladie gastro-intestinale qui dure jusqu’à trois jours, provoquée par l’ingestion de coquillages élevés dans des eaux contenant des fortes concentrations des dinoflagellés Dinophysis fortii et iD. acuminata. Les toxines responsables sont l’acide akodoïke, les dinophysistoxines et les pecteotoxines.

INTOSSICAZIONE DIARROICA DA MOLLUSCHI BIVALVI (DSP): Disordine gastro-intestinale causato dall’ingestione di molluschi bivalvi contaminati da dinoflagellati appartenenti alle specieDinophysis fortii e D. acuminata e le tossine associate. I sintomi durano in genere 3 giorni. Lamalattia fu descritta in Giappone nel 1976 e si verifica ormai in tutte le regioni dove vengono allevati molluschi bivalvi. Gli agenti tossici sono l’acido akodoico, pecteotossine e dinophysitossine.

CONTAMINACIÓN DIARREICA DE MARISCO: Desorden gastrointestinal que normalmente dura hasta 3 días causada por laingestión de marisco producido en aguas que contienen altas concentraciones de dinoflagelados Dinophysis fortii y D. Acuminata y toxinas asociadas. Se descubrió inicialmente en Japón en 1976 y existen ahora episodios en todo el mundo en donde se cultiva marisco. Las toxinas específicas son el ácido akodoico, dinofisistoxinas y pectetoxinas.

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP): Mage/tarm syke som varer opp til tre dager, grunnet konsum av skalldyr som er produsert i vannmasser med høyt innhold av de armerte dinoflagellatene Dinophysis fortii og D. acuminata. Ble først oppdaget i Japan i 1976, men forekommer nå i områder det drives skalldyroppdrett over hele verden. De spesifikke DSP-giftene er ”akodoic acid”, dinophysistoksiner og pecteotoksiner.

Was this helpful?
Nicht verdauliche Kohlenhydrate, Ballaststoffe.


DIETARY FIBRE: Non-digestible carbohydrate.

ΔIΑIΤΗΤIΚΗ IΝΑ: Μη πεπτόμενοι υδατάνθρακες.

FIBRE ALIMENTAIRE: Glucide non digéré.

FIBRA DELLA DIETA: Carboidrato non digeribile.

FIBRA ALIMENTARIA: Carbohidratos non digeridos.

KOSTFIBER: Ikke-fordøyelig karbohydrat.

Was this helpful?
Die Klasse der Bacillariophyceae (Diatomeae) ist mit etwa 6000 Arten coccaler Einzeller, die charakteristische Kieselsäureschalen (Epitheka und Hypotheka) bilden, eine äußerst formenreiche Gruppe. Bei der vegetativen Vermehrung durch Zweiteilung werden die beiden Schalenhälften auf die Tochterzellen aufgeteilt. Sie sind morphologisch sehr divers und kommen in allen Gewässern, im Moos und im Boden aller Klimate vor; die Centrales ist der wichtigste Phytoplankter der Primärproduzenten im Meer, die


DIATOMS: Unicellular algae belonging to the class Bacillariophyceae (Diatomeae) comprising a group of about 6000 species with highly characteristic silica-skeletons (epitheca and hypotheca). Morphologically very diverse, they are ubiquitous phytoplanktonic organisms, contributing substantially to the primary productivity of the oceans. Those belonging to the Pennales are mainly freshwater benthic species.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών.

DIATOMEES : Algues unicellulaires appartenant à la classe des bacillariophyceae. Groupe comprennent environ 6000 espèces avec des squelettes en silice très caractéristiques (epithèque et hypothèque). Morphologiquement très diverse. Organismes ubiquitaires parmi le plancton et contribuant de façon significative à la productivité primaire des océans. Les membres du groupe Pennales sont pour la plupart dulçaquicoles.

DIATOMEE: Appartenenti alla classe Bacillariophyceae (Diatomeae) che annovera circa 6000 specie caratterizzate da scheletri di silice (valve) costituiti di due parti unite come una scatola al coperchio. Morfologicamente possono essere molto diverse, la riproduzione è vegetativa tramite la divisione cellulare in due cellule figlie. Queste specie si trovano in tutti i tipi di acqua, nel muschio e anche nel suolo di tutti i climi. Le diatomee appartenenti all’ordine Centrales includono importanti organism

DIATOMEAS: Algas pertenecientes al grupo Bacillariofíceas que comprenden 6000 especies con un esqueleto característico de sílice (epiteca e hipoteca). Morfológicamente son muy diversas y tienen reproducción vegetativa mediante divisiones en dos células hermanas. Se encuentran en todo tipo de aguas, en zonas pantanosas y en suelos de todos los climas. Las pertenecientes al Orden Centrales incluyen especies importantes del fitoplancton que contribuyen sustancialmente a la productividad primaria de los océano

DIATOMÉER: Kiselalger, klasse Bacillariophyceae (Diatomeae). Består av ca. 6000 arter med svært karakteristiske silisiumskjelett (epitek og hypotek). Svært mangfoldig gruppe morfologisk, har vegetativ formering gjennom celledeling som resulterer i to datterceller. Artene finnes i alle vanntyper, i myrer så vel som i jordsmonn i alle klimatyper. Artene i ordenen Centrales inkluderer viktige fytoplankton som bidrar vesentlig i havets primærproduksjon. Medlemmene i Pennales er for det meste bentiske ferskvann

Was this helpful?
Eine Gattung mariner und estuariner Fische der Familie Moronidae, die im Mittelmeer und im westlichen Europa sowohl natürlich vorkommt als auch vermehrt an westeuropäischen Küsten gezüchtet wird, z.B. die Art Dicentrarchus labrax. Sie stellt eine der vielen Gattungen der, die allgemein unter dem Vulgärnamen “Seebrassen oder Seebarsch”


DICENTRARCHUS: Genus of marine and estuarine fish of the family Moronidae, occurring in and cultured off western Europe and in the Mediterranean, e.g., D.Labrax. One of many genera commonly referred to as sea bass.

DICENTRARCHUS: Γένος παράκτιων θαλάσσιων ψαριών, της οικογένειας Moronidae, τα οποία κατανέμονται και καλλιεργούνται κυρίως στη Δ. Ευρώπη και τη Μεσόγειο π.χ. D. labrax. Αποτελεί ένα από τα πολλά είδη τα οποία συγκαταλέγονται κάτω από την κοινή ονομασία λαβράκι (βλ.λ.)

DICENTRARCHUS: Genre de poisson marin ou estuaire de la famille moronidés. Native des côtes de l’Europe de l’Ouest et de la Méditerranée, ou il est élevé de façon intensive. Par exemple D. labrax, le loup or bar.

DICENTRARCHUS: Genere di pesce eurialino (marino e estuariale) della famiglia Moronidae, si trova in Europa occidentale dove viene principalmente allevato e nell’areale Mediterreaneo, es., D. labrax. La specie più comune in acquacoltura, chiamato regionalmente spigola o branzino.

DICENTRARCHUS: Género de peces marinos y estuarinos de la familia Moronidae que se encuentran y cultivan en el Mediterráneo, Vg., D.labrax. Uno de los muchos géneros se identifica con la lubina.

DICENTRARCHUS: Slekt av marine og estuarine fisk i familien Moronidae. Forekommer og oppdrettes langs Vest-Europa og i Middelhavet. F.eks. D. labrax. En av mange slekter ofte referert til som havabbor.

Was this helpful?
2,2-Dichlorovinyldimethylphosphat (DDVP); ein phosphororganisches Insektizid und Akarizid mit relativ kurzer Wirkungszeit; gelegentlich genutzt zur Entlausung von Fischen, vorwiegend in Lachs-Netzkäfig-Farmen.


DICHLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP); an organophosphorus insecticide and acaricide of relatively short persistence; frequently used in delousing fish, particularly in salmon net cage farms.

DICHLORVOS: 2,2 Διχλωροβινυλο -διμεθυλο -φωσφορικό (DDVΡ). Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο σχετικά μικρό χρόνο διατήρησης. Χρησιμοποιείται συχνά για αποφθειρίωση των ψαριών, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες σολομού σε κλουβιά.

DICHLORVOS: 2,2- dichlorovinyldiméthylphosphate (DDVP); insecticide et acaricide organophosphoré de persistance relativement courte; utilisé pour déparasiter les poissons, surtout en salmoniculture en cages.

VAPONA (DICHLOROVOS): 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato (DDVP); un insetticida e acaricida organofosforico che ha una persistenza relativamente breve; spesso usato in passato nella disinfezione dei pesci, particolarmente negli allevamenti di salmoni in gabbie galleggianti. Non consentito l’impiego in acquacoltura dalla legislazione europea.

DICLORVOS: 2,2-diclorovinilo-dimetilfosfato (DDVP); insecticida y acaricida organofosfatado de una persistencia relativamente corta; utilizado para desparasitar los peces, sobre todo en el cultivo de salmón en jaulas.

DIKLORVOS: 2,2-Dichlorovinyl dimetyl phosphate (DDVP), et organofosfor insekt- og middmiddel med forholdsvis kort vedvarenhet. Ofte brukt til avlusing av fisk, særlig i merdoppdrett av laks.

Was this helpful?
Ein ökologisches Prinzip, in dem die Änderung des Einflusses eines Umweltfaktors das Populationswachstum hemmt (durch ansteigende Sterblichkeit oder abnehmende Fruchtbarkeit), wenn dessen Dichte zunimmt. Dieses Prinzip gilt auch in der extensiven Aquakultur (z.B. konventionelle Teichwirtschaft) oder anderen Produktionssystemen (z.B. Rotiferenkultur in marinen Brutanstalten), in denen die Produktivität weitgehend von natürlichen Nahrungsketten abhängt. In der kommerziellen, intensiven Aquakultur


DENSITY DEPENDENT MORTALITY: Mortality related to the population density.

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Θνησιμότητα που σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού.

MORTALITE LIEE A LA DENSITE: Mortalité liée à la densité dune population.

MORTALITA’ DIPENDENTE DALLA DENSITA’ : La mortalità dovuta alla densità eccessiva della popolazione.

MORTALIDAD DEPENDIENTE DE DENSIDAD: Mortalidad ligada a la densidad de una población.

TETTHETSAVHENGIG DDØELIGHET: Dodelighet i tilknytning til populasjons tetthet.

Was this helpful?
Ein ökologisches Prinzip, in dem die Änderung des Einflusses eines Umweltfaktors das Populationswachstum hemmt (durch ansteigende Sterblichkeit oder abnehmende Fruchtbarkeit), wenn dessen Dichte zunimmt. Dieses Prinzip gilt auch in der extensiven Aquakultur (z.B. konventionelle Teichwirtschaft) oder anderen Produktionssystemen (z.B. Rotiferenkultur in marinen Brutanstalten), in denen die Produktivität weitgehend von natürlichen Nahrungsketten abhängt. In der kommerziellen, intensiven Aquakultur


DENSITY DEPENDENCE: An ecological principle in which a change in the influence of an environmental factor affects population growth as population density changes, for example by tending to retard population growth (by increasing mortality or decreasing fecundity) as density increases. This applies to extensive aquaculture (as in conventional pond culture) or other production systems (for example, rotifer production in marine hatcheries) where productivity largely depends on natural food chains. In commercial intens

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ: Οικολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία η μεταβολή της πυκνότητας ενός πληθυσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ένας δεδομένος οικολογικός παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της πυκνότητας ενός πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας (ή μείωση της γονιμότητας) και συνεπώς τείνει να ανακόψει την αύξηση του ληθυσμού (με αύξηση της θνησιμότητας ή με μείωση της γονιμότητας). Η αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας (π.χ. παραδοσιακή

DENSITE DEPENDANCE: Principe écologique par lequel un changement de la densité dune population affecte linfluence dun facteur environnemental, par exemple la diminution du développement dune population due à une augmentation de la densité (augmentant le taux de mortalité ou diminuant la fécondité). Ce principe sapplique à laquaculture extensive (par exemple la culture en étang) ainsi que dautres systèmes de production (par exemple la culture de rotifères en écloseries) où la productivité dépend des chaînes alimenta

DIPENDENZA DALLA DENSITA’ : Un principio ecologico secondo il quale un cambiamento della densità di una popolazione modifica l’influenza di un fattore ambientale, per esempio la diminuzione della crescita di una popolazione in seguito ad un aumento di densità (aumento del tasso di mortalità o riduzione della fecondità). Questo principio si applica all’acquacoltura estensiva (vallicoltura, stagnicoltura) o in altri sistemi produttivi (ad esempio, la produzione dei rotiferi nelle avannotterie) dove la produttività dipende da

DEPENDENCIA DE DENSIDAD: Principio ecológico por el cual un cambio de la densidad de una población afecta la incidencia de un factor ambiental. Por ejemplo la disminución del desarrollo de una población debido al aumento de la densidad (aumentando la tasa de mortalidad o disminuyendo la tasa de fecundidad). Este principio se aplica a la acuicultura extensiva (por ejemplo el cultivo de los rotíferos) dónde la productividad depende de las cadenas alimentarias naturales. En la acuicultura comercial intensiva, estos princip

TETTHETSAVHENGIGHET: Økologisk prinsipp der forandring i innflytelse av en miljøfaktor påvirker populasajonsveksten ettersom populasjonstettheten forandres, f.eks. ved å bidra til oppbremsing av populasjonsvekst (ved økt dødelighet eller redusert fruktbarhet) ettersom tettheten øker. Dette anvendes i ekstensivt oppdrett (som damoppdrett) eller andre produksjonssystemer (f.eks. hjuldyr produsert i marine klekkerier) der produktiviteten stort sett er avhengig av naturlige næringskjeder. I kommersielle intensive oppdre

Was this helpful?
(1) Der Prozeß der Spezialisierung und die fortschreitende Diversifizierung in der Struktur oder in der Funktion; integrierte zelluläre Spezialisierung während der Embryonalentwicklung. (2) Die Beurteilung eines Merkmals.


DIFFERENTIATION: The process of specialization and the progressive diversification of structure or function; integrated cellular specialization during embryonic development.

ΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Η διαδικασία της εξειδίκευσης και της προοδευτικής διαφοροποίησης της δομής ή της λειτουργίας. Ολοκληρωμένη (συνδυασμένη) κυτταρική εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της εμβρυiκής ανάπτυξης.

DIFFERENCIATION: Processus de spécialisation et diversification progressive de structure ou fonctionnement; spécialisation cellulaire intégrée lors du développement embryonnaire.

DIFFERENZZIAZIONE: Il processo di specializzazione e di diversificazione progressiva di una struttura o di una funzione; la specializzazione cellulare integrata durante lo sviluppo embrionale.

DIFERENCIACIÓN: Proceso de especialización y de diversificación progresivo de estructura o de funcionamiento; especialización celular integrada durante el desarrollo embrionario.

DIFFERENSIERING: Spesialiseringsprosessen og den progressive diversifikasjonen av strukturer eller funksjoner. Integrert cellulær spesialisering under den embryoniske utviklingen.

Was this helpful?
(1) Die Ausbreitung einer Substanz in Gas, Flüssigkeiten oder in Festkörpern; dazu genügt ein sich gleichmäßiges Verteilen. (2) Die spontanen Bewegungen von Atomen oder Molekülen zu neuen Stellen innerhalb eines Materials.


DIFFUSION: (1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

ΔIΑΧΥΣΗ: (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

DIFFUSION: (1) Redistribution dun composant dans un fluide tendant à uniformiser sa concentration à travers le fluide. (2) Déplacement spontané datomes ou de molécules dans une matière.

DIFFUSIONE: (1) Propagazione all’interno di un mezzo (aria, liquido) di un gas, di un liquido o di un solido, che solitamente rende uniforme la composizione di tutte le parti all’interno dello stesso mezzo. (2) Il movimento spontaneo degli atomi o delle molecole in nuove posizioni all’interno di una sostanza.

DIFUSIÓN: (1) Redistribución de un compuesto en un fluido que tiende a uniformizar su concentración dentro del fluido. (2) Desplazamiento espontáneo de átomos o de moléculas en una materia.

DIFFUSJON: (1) Spredning av et stoff i en gass, væske eller faststoff, bidrar til å gjøre alle dele uniforme. (2) Spontan bevegelse av atomer eller molekyler til nye steder innen et materiale.

Was this helpful?
Ein Proportionalitätsfaktor, der die Menge von diffundierendem Material über eine bestimmte Fläche, über einen Konzentrationsgradienten und über eine bestimmte Zeit ausdrückt.


DIFFUSION COEFFICIENT: A factor of proportionality representing the amount of substance diffusing across a unit area through a unit concentration gradient in unit time.

ΔIΑΧΥΣΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Αναλογικός συντελεστής, ο οποίος ισούται με την ποσότητα μιας ουσίας που διαχέεται ανά μονάδα χρόνου και μονάδα χρόνου και μονάδα επιφάνειας υπό την επίδραση μοναδιαίας διαβάθμισης της συγκέντρωσης.

COEFFICIENT DE DIFFUSION: Facteur proportionnel qui exprime la quantité dun composant diffusant à travers une surface unitaire dans un temps unitaire sous linfluence dun gradient de concentration unitaire.

COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE: Un fattore di proporzionalità che rappresenta la quantità di sostanza che diffonde attraverso un’area specifica in un unità di tempo con un dato gradiente di concentrazione.

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN: Factor de proporcionalidad que representa la cantidad de una sustancia que difunde a través de una unidad de superficie por unidad de tiempo bajo la influencia de una unidad de un gradiente de concentración.

DIFFUSJONSKOEFFISIENT: En forholdsmessig faktor som representerer mengden av en substans som diffunderer over en arealenhet gjennom en konsentrasjonsgradient i løpet av en tidsenhet.

Was this helpful?
Endoparasitische Saugwürmer mit Saugnäpfen und Widerhaken. Ihr Lebenszyklus erfordert meist mehrere Wirte. Im Deuschen oft fälschlich "digenetische" Trematoden genannt.


DIGENETIC TREMATODES: Parasitic flatworms with suckers and hooks; their life cycles usually require several hosts.

ΔIΓΕΝΕΤIΚΟI ΤΡΗΜΑΤΩΔΕIΣ: Παρασιτικοί πλατυέλμινθες με μυζητήρες και άγκιστρα. Ο κύκλος ζωής τους απαιτεί συνήθως μια σειρά ξενιστών.

TREMATODE DIGENE: Ver plat parasite armé de ventouses et de crochets. Leur cycle vital requiert habituellement plusieurs hôtes.

TREMATODI DIGENEI: Vermi piatti parassiti che possiedono ventose ed uncini; il loro ciclo vitale in genere richiede il passaggio in due o più ospiti.

TREMATODO DIGÉNEO: Gusano plano parásito armado de ventosas y de ganchos; su ciclo vital requiere normalmente varios huéspedes.

DIGENE TREMATODER (IKTER): Parasittiske flatormer med sugeskiver og kroker. Livssyklusen krever vanligvis flere verter.

Was this helpful?
Klasse von endoparasitischen Trematoden (Saugwürmer).


DIGENEA: Class of parasitic flukes or flatworms.

ΔIΓΕΝΕΑ: Τάξη τρηματωδών σκωλήκων ή πλατυελμίνθων.

DIGENE: Classe de vers plats comprenant les douves.

DIGENEI: Classe di platelminti o vermi piatti.

DIGENEA: Clase de gusanos planos parásitos.

DIGENEA: Underklasse av ikter (Trematoda), bestånde av parasittiske flatormer.

Was this helpful?
Gebraucht für Merkmale oder Wesenszüge, die durch die ergänzende Wirkung von zwei Genen kontrolliert werden.


DIGENIC: Used of characteristics or traits controlled by the integrated action of two genes.

ΔIΓΟΝIΔIΑΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για χαρακτήρες ή γνωρίσματα, τα οποία ελέγχονται από τη συνδυασμένη δράση δύο γονιδίων.

DIGENIQUE: Se dit des caractères ou traits contrôlés par laction intégrée de deux gènes.

DIGENICO: Termine usato per descrivere caratteristiche o aspetti controllati dall’azione integrata di due geni.

BIGÉNICO: Dícese de caracteres o rasgos controlados por la acción integrada de dos genes.

DIGEN: Brukt om egenskaper eller trekk som er kontrollert av to ulike gen.

Was this helpful?
Gebraucht für einen See mit einem zweimaligen Wechsel von Zirkulation und Stagnation im Jahr, wobei die Thermokline zerstört wird.


DIMICTIC: Used of a lake having two seasonal overturn periods of free circulation, with an accompanying disruption of the thermocline.

ΔIΜIΚΤIΚΗ: Λίμνη που έχει δύο εποχιακές περιόδους ανάμιξης κατά τις οποίες κυκλοφορεί ελεύθερα με αποτέλεσμα την εμφάνιση του θερμοκλινούς.

DIMICTIQUE: Se dit dun lac quand il a deux périodes saisonnières de renversement à circulation libre, associées à une rupture de la thermocline.

DIMITTICO: Termine usato per descrivere un lago che ha due periodi stagionali di rimescolamento, associati alla rottura del termoclino.

DIMÍCTICO: Dícese de un la lago cuando este tiene dos períodos estaciónales con circulación libre, asociadas a una ruptura de la termoclina.

DIMIKTISK: Brukt om innsjøer som har to perioder i året med omveltning og fri sirkulasjon, med et ledsagende sammenbrudd av termoklinen.

Was this helpful?
Kleine, meist marine Mikroalgen mit zwei Geißeln; wichtiger Bestandteil des Planktons.


DINOFLAGELLATES: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

DINOFLAGELLÉS: Minuscules protozoaires marins ayant principalement deux flagelles; ils forment un des principaux constituants du plancton.

DINOFLAGELLATI: Microalghe, generalmente marine, provviste di due flagelli; rappresentano uno dei due principali costituenti del plancton.

DINOFLAGELADOS: Minúsculos protozoos marinos que tienen básicamente dos flagelos; forman uno de los principales constituyentes del plancton.

DINOFLAGELLATER: Svært små, stortsett marine, mikroalger med to flageller. Er en av de største bestanddelene i plankton.

Was this helpful?
Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als "Rote Tiden" ("red tides") bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).


DINOFLAGELLATE BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΚΜΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM DE DINOFLAGELLES: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

BLOOM di DINOFLAGELLATI : La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

FLORACIÓN DE DINOFLAGELADOS: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

DINOFLAGELLAT OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); ein hoch toxisch und in der Umwelt lang wirksames Produkt des 2,4,5, T.


DIOXIN: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ: Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παραμονής). Προiόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

DIOXINE: Tétrachlorodibenzoparadioxine (TCDD); sous-produit hautement toxique, et très persistant dans lenvironnement, de la fabrication de 2,4,5-T.

DIOSSINA: Tetraclorodibenzoparadiossina (TCDD); un prodotto altamente tossico e persistente nell’ambiente, proveniente dalla manifattura del 2,4,5, T.

DIOXINA: Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); subproducto altamente tóxico y muy persistente en el ambiente, de la fabricación de 2,4,5-T.

DIOKSIN: Tetraklordibenzoparadioksin (TCDD), et svært giftig produkt fra produksjon av 2,4,5, T. Holdes lenge i miljøet.

Was this helpful?
Schwanzflossenform der Fische mit gerade verlaufendem Wirbelsäulenende, bei der die dorsale und ventrale Hälfte der Flosse symmetrisch sind.


DIPHYCERCAL: Form of caudal fin in fishes with a straight backbone, where dorsal and ventral half of the fin are symmetrical.

ΔIΦΥΚΕΡΚΟ: Τύπος ουραίου πτερυγίου των ψαριών με ευθεία σπονδυλική στήλη, στον οποίο το ραχιαίο και το κοιλιακό ήμισυ των πτερύγων είναι συμμετρικά.

DIPHYCERQUE: Se réfère à lextrémité de la queue des Vertébrés et à la forme des nageoires caudales des poissons.

OMOCERCA: Forma di pinna caudale dei pesci che hanno lo spino dritto, in cui la parte dorsale e la parte ventrale della pinna sono simmetriche.

BIFICERCA (HOMOCERCA): Se refiere a la extremidad de la cola de los vertebrados y la forma de las aletas caudales de peces cuyas lóbulos dorsal y ventral son simétricos.

DIPHYSERC: Form på halefinnen hos fisk med rett ryggrad, der de dorsale og ventrale halvdelen av finnen er symmetrisk.

Was this helpful?
Eine Cestodenart mit einem Plerocercoidstadium in Fischen. Mit dem Graskarpfen in europäische Gewässer unbeabsichtigt eingeschleppt worden.


DIPHYLLOBOTHRIUM: A genus of parasitic tapeworm with a plerocercoid stage in fishes. Known to be transferred to new habitats with stocked juveniles and other intermediate hosts.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Γένος κεστωδών με πληροκερκοειδές στάδιο στα ψάρια.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genre des cestodes avec un stade plerocercoïde parasite des poissons. Ce parasite est transféré par lintermédiaire des juvéniles stockés ou dhôtes intermédiaires.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Genere di verme piatto parassita che possiede una fase plerocercoide all’interno dei pesci. Si trasferisce in nuovi habitat insieme a partite di giovani pesci e ad altri ospiti.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Género de cestodos con un estado pleurocecoide parásito de peces. Este parásito es transferido a nuevos hábitats mediante stock de jóvenes y otros huéspedes intermediarios.

DIPHYLLOBOTHRIUM: Slekt av parasittiske bendelormer med et plerocercoid stadium i fisk. Kjent for å spre seg til nye habitater gjennom utsatt yngel og andre mellomverter.

Was this helpful?
Ein Organismus, der einen regelmäßigen Wechsel von haploiden und diploiden Generationen innerhalb eines Lebenszykluses aufweist.


DIPLOBIONT: An organism exhibiting a regular alternation of haploid and diploid generations during the life cycle.

ΔIΠΛΟΒIΟΝΤΗΣ: Οργανισμός που παρουσιάζει κανονική (ομαλή) εναλλαγή απλοειδών και διπλοειδών γενεών στον κύκλο ζωής του.

DIPLOBIONTIQUE: Se dit dun organisme montrant une alternance régulière de générations haploïdes et diploïdes pendant son cycle vital.

DIPLOBIONTE: Un organismo che esibisce un’alternanza regolare di generazioni aploidi e diploidi durante il ciclo vitale.

DIPLOBIONTE: Dícese de un organismo que muestra una alternancia regular de generaciones haploides y diploides durante su ciclo vital.

DIPLOBIONT: En organisme som framviser en regelmessig veksling mellom haploide og diploide generasjoner gjennom livssyklusen.

Was this helpful?
Eine doppelte Anzahl von homologen Chromosomen besitzend; typisch für die meisten Organismen, die aus befruchteten Eizellen hervorgegangen sind (synkariotisch).


DIPLOID: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

DIPLOλDE: Possèdant un complément double de chromosomes homologues; état typique de la plupart des organismes dérivés de la fécondation de loeuf.

DIPLOIDE: Possiede un doppio corredo di cromosomi omologhi, una condizione tipica di molti organismi provenienti da cellule uovo fecondate.

DIPLOIDE: Organismo que tiene un juego doble de cromosomas homólogos; típico de la mayoría de los organismos derivados de la fecundación del huevo.

DIPLOID: Har et dobbelt sett av homologe kromosomer, typisk for de fleste organismer som stammer fra en befruktet eggcelle.

Was this helpful?
Die Anzahl der gepaarten Chromosomen in einem Zellkern; der zweifache haploide Satz.


DIPLOID NUMBER: Number of paired chromosomes in a cell nucleus; twice the haploid number.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ ΑΡIΘΜΟΣ: Ο συνολικός αριθμός χρωμοσωμάτων στον πυρήνα ενός κυττάρου. Το διπλάσιο του απλοειδούς αριθμού.

NOMBRE DIPLOIDE: Nombre de paires de chromosomes dans le noyau cellulaire; le double du nombre haploïde.

NUMERO DIPLOIDE: Numero di cromosomi accoppiati nel nucleo cellulare; il doppio del numero aploide.

NÚMERO DIPLOIDE: Número de pares de cromosomas en el núcleo celular; el doble del número haploide.

DIPLOID KROMOSOMTALL: Antall parede kromosomer i en cellekjerne, dobbelte av haploid nummer.

Was this helpful?
Das Erreichen oder die Wiederherstellung des diploiden Zustandes, z.B. bei der Fusion (Verschmelzung) der postmeiotischen haploiden Zellkerne.


DIPLOIDIZATION: The attainment or restoration of the diploid state, for example, by the fusion of postmeiotic haploid nuclei.

ΔIΠΛΟΕIΔIΣΜΟΣ: Η απόκτηση ή η αποκατάσταση της διπλοειδούς φάσης, π.χ. με σύντηξη των μεταμειωτικών απλοειδών πυρήνων.

DIPLOλDISATION: Acquisition ou restauration de létat diploïde, par la fusion de noyaux haploïdes post meiotiques par exemple.

DIPLOIDIZZAZIONE: L’acquisizione o ripristino dello stato diploide, ad esempio, dopo la fusione dei nuclei aploidi postmeiotici.

DIPLOIDIZACIÓN: Adquisición o restauración del estado diploide, por la fusión de núcleos haploides post-meióticos por ejemplo.

DIPLOIDISASJON: Gjenoppretting av diploidi, f.eks. ved sammensmelting av postmeiotiske haploide kjerner.

Was this helpful?
Befall der Augen mit den Metacercarien des Egels Diplostomum (Endwirt in Vögeln). Diese schädigen die Linse und den Glaskörper von Fischaugen. Die Infektion führt zur Blindheit. Der Lebenszyklus des Parasiten führt über Schnecken und Fisch fressende Vögel und kann durch den Einsatz von Schneckenbekämfungsmittel unterbrochen werden.


DIPLOSTOMIASIS: Infestation of the eyes of fish by the metacercaria of the eye fluke (Diplostomum sp.), damaging the lens and eventually resulting in blindness. The parasitic life cycle involves snails (intermediate host) and fish-eating birds (final host) and may be broken by the use of molluscicides.

ΔIΣΤΟΜIΑΣΗ: Μόλυνση των ματιών των ψαριών από τρηματώδη σκώληκα (Diplostomum sp.), που προσβάλλει τον φακό και μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Ο κύκλος ζωής του παρασίτου περιλαμβάνει σαλιγκάρια (ενδιάμεσοι ξενιστές) και ιχθυοφάγα πουλιά (τελικοί ξενιστές). Η καταπολέμηση γίνεται με την βοήθεια χημικών ουσιών που εξολοθρεύουν τα σαλιγκάρια.

DIPLOSTOMIASE: Infestation oculaire chez les poissons par les métacercaires du digène Diplostomum, pouvant aboutir à la cécité. Le cycle vital du parasite comporte des gastéropodes (hôte intermédiaire) et des oiseaux piscivores (hôte final) et peut être rompu par lutilisation de molluscicides.

DIPLOSTOMIASI: Infestazione degli occhi dei pesci, dalla metacercaria deli platelminti del genere (Diplostomum sp.), danneggia il cristallino e talvolta causa cecità. Il ciclo vitale del parassita coinvolge lumache (ospite intermedio) e uccelli che si nutrono dei pesci (ospite finale), può essere interrotto tramite l’uso di molluschicidi.

DIPLOSTOMIASIS: Infestación ocular de peces por la metacercaria de Diplostomum sp. que puede llevar a la ceguera. El ciclo vital del parásito consiste en los gasterópodos (huésped intermediario) y los pájaros piscívoro (huésped final), este ciclo se puede romper utilizando los molusquicidas.

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR): Infeksjon av øyet hos fisk med øyeikte (Diplostomum sp.), linsen ødelegges noe som kan føre til blindhet. Den parasittiske livssyklusen omfatter snegler (mellomvert) og fiskespisende fugler (sluttvert), og kan brytes ved bruk av molluskdrepende midler.

Was this helpful?
Ein spezifischer Furchungstyp während der frühen Embryonalentwickling, die in extrem telolecitalen (dotterreichen) Eiern der Elasmo-branchier, Teleostei und Aves sowie einigen anderen Gruppen vorkommt. Im Gegensatz zur totalen Furchung, bei der der Dotter mitgeteilt wird, konzentriert sich das Plasma der Zelle nach der Aktivierung des Eies und der Befruchtung am animalen Pol und die Zellteilungen schließen den Dotter nicht mehr mit ein. Die ersten Teilungen formen dagegen die Blastula, die wie e


DISCOIDAL CLEAVAGE: A specific type of early embryonic development which occurs in extremely telolecithal (yolky) eggs of elasmobranchs, bony fishes and Aves, and others. In contrast to total cleavages where the yolk is also divided, the cell plasma concentrates after activation and insemination at the animal pole and cell cleavages do not include the yolky egg mass while forming the blastula stage positioned as a "cap" or "disk" on top of the yolk. A thin plasma layer (periblast) is maintained between the yolk and

ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: Συγκεκριμένος τύπος διαίρεσης που απαντάται στα πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης των τελολεκιθικών αυγών των ελασματοβραγχύων, των οστεοϊχθύων και των πτηνών. Στα αυγά αυτά, σε αντίθεση με την πλήρη αυλάκωση κατά την οποία διαιρείται και η λέκιθος, η αυλάκωση περιορίζεται στο κυτταρόπλασμα ενώ το πλούσιο σε λέκιθο τμήμα του αυγού συγκεντρώνεται στον έναν πόλο του αυγού και δεν διαιρείται. Κατά το στάδιο σχηματισμού του βλαστιδίου, το κυτταρόπλασμα σχηματίζει ένα καπέλο ή έναν δίσκο τοποθετημ

CLIVAGE DISCOIDALE : Type de développement embryonnaire précoce rencontré dans les œufs très télolécithes des élasmobranches et téléostéens. Au contraire du clivage total, dans laquelle le vitellus est également divisé, le plasma cellulaire se concentre, après activation et insémination, au pôle animal et les clivages cellulaires menant au stade blastula n’affectent pas le vitellus. La blastula forme donc un disque ou coiffe montée sur le vitellus. Une fine couche plasmatique (périblaste) est maintenue entre le vite

SEGMENTAZIONE DISCOIDALE: Una fase specifica caratteristica della prima parte dello sviluppo embrionale. Si verifica all’interno delle uova tipicamente telolecitiche (contenenti abbondante tuorlo) di elasmobranchi e pesci ricchi di spine, aves, ecc.. Al contrario della segmentazione totale in cui anche il tuorlo viene diviso, il plasma cellulare viene concentrato dopo la fecondazione al polo animale. Quindi, le segmentazioni cellulari durante la formazione della blastula non coinvolgono la massa del tuorlo e si forma una

DIVISIÓN DISCOIDAL: Tipo específico de desarrollo embrionario prematuro que se produce en huevos muy telolecíticos (con mucho contenido de reservas) de elasmobranquios, peces óseos, aves y otros animales. En contraste con la división total, en donde la "yema" se divide también, el citoplasma se concentra después de la activación e inseminación en el polo animal y las divisiones no incluyen la masa de yema mientras que se forma la blástula en la cabeza o disco de la yema. Una pequeña capa de citoplasma (periblasto)

DISKOIDAL KLØYVNING: Spesiell form for tidlig embryonisk utvikling som finner sted i svært plommeholdige egg hos bruskfisk, beinfisk, fugler og andre. I motsetning til total kløyving hvor også plommen deles, samles celleplasma ved den animale pol etter aktivering og inseminering. Påfølgende celledelinger inkluderer ikke plommemassen, og blastulastadiet danner en kappe eller disk på toppen av plommen. Et tynt lag med plasma (periblast) opprettholdes mellom plommen og blastodisken. Dette laget er ikke en del av embryo

Was this helpful?
Das Eindringen von zwei Spermatozoen in ein Ovum während der Befruchtung.


DISPERMY: The penetration of a single ovum by two spermatozoa at the time of fertilization.

ΔIΣΠΕΡΜIΑ: Η είσοδος δύο σπερματοζωαρίων σέ ένα ωάριο κατά τη γονιμοποίηση. Βλ. πολυσπερμία.

DISPERMIE: La pénétration dun seul ovule par deux spermatozoïdes au moment de la fécondation.

DISPERMIA: Penetrazione di due spermatozoi in un singolo uovo al momento della fecondazione.

DISPERMIA: Penetración de un solo óvulo por dos espermatozoides durante la fecundación.

DISPERMI: Når to sædceller befrukter samme egg.

Was this helpful?
(1) Das Verteilungsmuster von Organismen oder Populationen im Raum. (2) Die nicht zufälligen Wanderungen von Individuen innerhalb oder außerhalb ihres Gebietes oder Population; typisch sind Wanderungen über relativ kurze Distanzen und mehr oder weniger regelmäßig. (3) In der Statistik die Verteilung von Beobachtungswerten um ein Mittel- oder einen Zentralwert.


DISPERSION: (1) The spatial pattern of distribution of organisms or populations. (2) The non-accidental movement of individuals into or out of an area or population, typically a movement over a relatively short distance and of a more or less regular nature. (3) In statistics, the distribution or scatter of observations or values about the mean or central value.

ΔIΑΣΠΟΡΑ: (1) Το πρότυπο κατανομής οργανισμών ή πληθυσμών στον χώρο. (2) Η μη περιστασιακή κίνηση ατόμων τα οποία εισέρχονται σε μια περιοχή ή πληθυσμό. Κατά κανόνα οι κινήσεις αυτές είναι τακτικές και εκτείνονται σε μικρές αποστάσεις. (3) Στη στατιστική, η κατανομή των παρατηρήσεων ή τιμών γύρω από τον μέσο όρο ή την κεντρική τιμή.

DISPERSION: (1) Léchantillon de distribution des organismes ou des populations. (2) Le déplacement non-accidentel des individus entrant ou sortant dune zone ou dune population, typiquement un déplacement sur une distance relativement courte et dune nature plus ou moins régulière. (3) En statistique: la distribution ou dissémination de valeurs ou dobservations autour dune valeur moyenne ou centrale.

DISPERSIONE: (1) Lo schema della distribuzione territoriale di organismi o popolazioni. (2) Il trasferimento intenzionale di individui da un’area o popolazione ad un’altra, è tipicamente un trasferimento non a lunga distanza dal punto di origine ed è più o meno di natura omogenea. (3) In statistica, la distribuzione o diffusione di osservazioni o valori intorno alla media.

DISPERSIÓN: (1) La muestra de distribución de organismos o de poblaciones. (2) El desplazamiento no-accidental de individuos entrando o saliendo de una zona o de una población, típicamente es un desplazamiento sobre una distancia relativamente corta y de naturaleza más o menos regular. (3) En estadística: la distribución o diseminación de valores o de observaciones alrededor de un valor promedio o central.

DISPERSJON: (1) Den romlige utbredelses mønsteret av organismer og populasjoner. (2) Bevegelse som ikke skyldes uhell av individer inn i eller utfra et område eller en populasjon, typisk en kort forflytting av mer eller mindre normal art. (3) I statistikk: Fordelingen eller spredningen av observasjoner eller verdier rundt gjennomsnittet eller middelverdi.

Was this helpful?
Chemisch oder physikalisch wirkende Substanzen, die dazu benutzt werden, um andere Substanzen zu verteilen oder auszubreiten, wobei sie einen besseren Kontakt zwischen dem Wirkstoff und dem Organismus gewährleisten. Häufig in Medikamenten angewandt.


DISPERSANT: Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.

ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΤIΚΟ: Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκορπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργανισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μεταξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.

DISPERSANT: Agent chimique ou physique utilisé afin de disperser ou distribuer des matériaux. Souvent utilisé dans le contrôle de polluants tel que le pétrole. Un effet secondaire est laugmentation de lefficacité du contact entre les polluants et lorganisme.

DISPERSORE: Agenti chimici o fisici utilizzati per disperdere o distribuire materiali. Impiegati spesso per il controllo di sostanze inquinanti come il petrolio. Un effetto collaterale può essere la promozione di un contatto più efficace tra gli organismi e le sostanze inquinanti.

DISPERSIVO: Agente químico o físico utilizado con el fin de dispersar o de distribuir materiales. A menudo utilizado en el control de contaminantes tal como el petróleo. Uno de sus efectos secundarios es el aumento de la eficacia de contacto entre los contaminantes y el organismo.

DISPERGERINGSMIDDEL: Kjemisk eller fysisk hjelpemiddel brukt til å spre eller fordele materialer. Ofte brukt ved behandling av forurensning, slik som olje. En bieffekt kan være forfremmelse av mer effektiv kontakt mellom forurensning og organisme.

Was this helpful?
Das Verteilen oder Ausbreiten von infektiösen Keimen, Samen, Sporen oder anderen Fortpflanzungs- und Verbreitungsstadien.


DISSEMINATION: The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.

ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

DISSEMINATION: Dispersion ou distribution; se dit, par exemple, des agents infectieux, graines, spores ou autres propagules.

DISSEMINAZIONE: Distribuzione o diffusione di agenti, semi, spore o altri propaguli infettivi.

DISEMINACIÓN: Dispersión o distribución; dícese, por ejemplo, de los agentes infecciosos, granos, esporas o otros propágulos.

DISSEMINASJON (SPREDNING): Spredning av infeksiøse agens, frø, sporer og andre formerings- eller spredningsstadier.

Was this helpful?
Weiter von der Körpermitte entfernt liegend als andere Körperteile ; Gegenteil von proximal.


DISTAL: Away from the point of attachment; the opposite of proximal.

ΑΠΩ (ΠΕΡIΦΕΡIΑΚΟΣ): Απομακρυσμένος από το σημείο σύνδεσης ή πρόσφυσης. Το αντίθετο τού εγγύς (κεντρικός).

DISTAL(E): Eloigné du point de référence; le contraire de proximal.

DISTALE: Distante dal punto di attacco; il contrario di prossimale.

DISTAL: Alejado del punto de referencia; el contrario de proximal.

DISTAL: Vekk fra festepunktet; motsatt av proksimal.

Was this helpful?
Siehe DYSTROPH. (Süßwasserkörper, die reich an organischem Material sind, hauptsächlich an gelösten pflanzlichen Kolloiden und größeren Pflanzenfragmenten, die aber einen geringen Nährwert besitzen).


DYSTROPHIC LAKES: Water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΕΣ ΛIΜΝΕΣ: Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο.

LAC DYSTROPHIQUE: Un plan deau riche en matière organique, principalement sous la forme de colloïdes végétaux et de fragments dorigine macroflorale, mais pauvre en sels nutritifs.

LAGO DISTROFICO: Vedi DISTROFICO. (Termine usato per descrivere un corpo dacqua ricco di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di sostanze nutrienti; lago distrofico.)

LAGO DISTROFICO: Lagos rico en materia orgánica, principalmente en forma de coloides vegetales y de fragmentos que tienen su origen en la macroflora, pero pobre en sales nutritivas.

DYSTROFE INNSJØER: Vannmasser rike på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold; dystrof innsjø.

Was this helpful?
Täglich; während des Tages aktiv sein; für nur einen Tag bestehend.


DIURNAL: Recurring every 24 hours; occurring, or chiefly active, during daylight hours.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Επαναλαμβανόμενος κάθε 24 ώρες. Εμφανιζόμενος ή κυρίως δραστήριος κατά τις ώρες του φωτός της ημέρας.

DIURNE: Se dit des actions qui se répètent toutes les 24 heures; se manifestant le jour, ou étant principalement actif le jour.

GIORNALIERO: Che avviene ogni 24 ore; presente o attivo principalmente durante le ore di luce.

DIURNO: Dícese de acciones que se repiten cada 24 horas; se manifiestan durante el día, o son principalmente activos durante el día.

DIURNAL (DØGN- / DAG-): Tilbakevender hvert døgn (24 timer); intreffer, eller hovedsakelig aktiv når det er dagslys.

Was this helpful?
(1)Der Erwerb von verschiedenen Merkmalen oder Wesenszügen bei verwandten Organismen. (2) Eine Zone von ozeanischem Auftrieb, in der Tiefenwasser aufsteigt und sich an der Oberfläche ausbreitet, wie in der antarktischen Divergenzzone.


DIVERGENCE: (1) The acquisition of dissimilar characters or traits by related organisms; divergent evolution. (2) A zone of oceanic upwelling where deep water rises and spreads out over the surface, as in the Antarctic divergence.

ΑΠΟΚΛIΣΗ: (1) Η εμφάνιση ανόμοιων χαρακτήρων ή γνωρισμάτων σε συγγενείς οργανισμούς. Αποκλίνουσα εξέλιξη. (2) Ζώνη ωκεάνιας ανάβλυσης (up-welling), όπου νερό ανέρχεται από βαθειά στρώματα και απλώνεται στην επιφάνεια, όπως π.χ. στην απόκλιση της Ανταρκτικής (πρβ. σύγκλιση).

DIVERGENCE: (1) Acquisition, par des organismes apparentés, de caractères ou traits dissemblables; évolution divergente. (2) Zone dupwelling océanique où les eaux profondes remontent pour sétaler sur la surface; la divergence antarctique par exemple.

DIVERGENZA: (1) l’acquisizione di caratteristiche o aspetti dissimili da organismi correlati; evoluzione divergente. (2) Zona oceanica di risalita in cui le acque profonde dell’oceano risalgono e si diffondono sulla superficie, es., la divergenza Antarctica.

DIVERGENCIA: (1) Adquisición, por los organismos emparentados, de caracteres o rasgos diferentes; evolución divergente. (2) Zona de movimientos ascendentes oceánicos o de aguas profundas que remontan para formar una cubierta en la superficie; divergencia antártica por ejemplo.

DIVERGENS: (1) Tilegnelse av ulike karakterer av beslektede organismer; divergent evolusjon. (2) Sone med oseanisk oppstrøming der dypvann stiger og sprer seg utover overflaten, som i den atlantiske divergenssonen.

Was this helpful?
(1) Die absolute Anzahl von Arten in einer Ansammlung, Gemeinschaft oder Probe; Artenreichtum. (2) Ein Maß für die Zahl von Arten und ihre relative Abundanz in der Gemeinschaft; geringe Divergenz bedeutet aus wenigen Arten bestehend oder ungleiche Abundanzen aufzeigend; hohe Divergenz zeichnet sich durch viele Arten oder gleichartige Abundanz aus. (3) Unterschiede in Bezug auf ein Merkmal oder Wesenszug aufweisend.


DIVERSITY: (1) The absolute number of species in an assemblage, community or sample; species richness. (2) A measure of the number of species and their relative abundance in a community; low diversity refers to few species or unequal abundances, high diversity to many species or equal abundances. (3) The condition of having differences with respect to a given character or trait.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: (1) Ο απόλυτος αριθμός ειδών σε μια συνάθροιση, κοινότητα ή δείγμα. Η αφθονία των ειδών. (2) Μέτρο τού αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Μικρή ποικιλότητα σημαίνει λίγα είδη ή διαφορές στην αφθονία, μεγάλη ποικιλότητα σημαίνει πολλά είδη ή παρόμοιες αφθονίες. (3) Η ύπαρξη διαφορών σε ένα χαρακτήρα ή γνώρισμα.

DIVERSITE: (1) Nombre absolu despèces dans un biocœnose, communauté ou échantillon; diversité spécifique. (2) Mesure du nombre despèces et de leurs abondances relatives dans une communauté; diversité faible indique un nombre faible despèces ou d abondances inégales, alors quune forte diversité correspond à un nombre élévé despèces ou d abondances uniformes. (3) Létat dans lequel il existe des différences par rapport à un caractère ou trait donné.

DIVERSITA’: (1) Numero assoluto di specie in una biocenosi, comunità, o campione; diversità di specie. (2) Misura del numero di specie e della loro abbondanza relativa in una comunità; una bassa diversità indica un basso numero di specie o un’abbondanza disomogenea; una elevata diversità si riferisce alla presenza di molte specie o abbondanza uniforme. (3) La condizione nella quale esiste una differenza rispetto ad un dato aspetto o carattere.

DIVERSIDAD: (1) Número absoluto de especies en una biocenosis, comunidad o muestra; diversidad específica. (2) Recuento de especies y de su abundancia relativa en una comunidad; una baja diversidad indica un bajo número de especies o de abundancia desigual; mientras que una alta diversidad corresponde a un elevado número de especies o de abundancias uniformes. (3) estado en el cual existen diferencias respecto a un carácter o a un rasgo dado.

DIVERSITET: (1) Det totale antall arter i en samling, samfunn eller prøve; artsrikdom. (2) Et mål på antall arter og deres relative tetthet i et samfunn. Lav diversitet relaterer til få arter eller ulik fordeling/tetthet, høy diversitet relaterer til mange arter eller lik fordeling/tetthet. (3) Tilstand der det er forskjeller vedrørende en gitt karakter eller trekk.

Was this helpful?
Die Bestimmung der Artenanzahl in einer Gemeinschaft und ihre relative Abundanz; solche Bestimmungen beeinhalten das Verhältnis zwischen der Artenanzahl und der Anzahl der Individuen; Shannon-Wiener-Index; Artenreichtumdindex; Brillouin-Index; Simpson-Index;


DIVERSITY INDEX: A measure of the number of species in a community and their relative abundances; such measures include the ratio between number of species and number of individuals; examples include the Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index and Simpson index.

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ: Μέτρο του αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα δεικτών ποικιλότητας η αναλογία του αριθμού των ειδών προς τον αριθμό των ατόμων, ο δείκτης Shannon - Wiener, ο δείκτης αφθονίας, ο δείκτης Brillouin και ο δείκτης Simpson.

INDICE DE DIVERSITE: Mesure du nombre despèces et de leurs abondances relatives dans une communauté; les indices de diversité comprennent: le rapport entre le nombres despèces et le nombre dindividus, lindice de Shannon-Weiner, lindice de richesse, lindice de Brillouin, et lindice de Simpson.

INDICE DI DIVERSITA’: Misura del numero di specie in una comunità e loro relativa abbondanza; queste misure includono il rapporto tra il numero di specie e il numero di individui di una specie; alcuni esempi sono l’indice Shannon-Weiner, l’indice Brillouin e l’indice Simpson.

INDICE DE DIVERSIDAD: Medida de número de especies y de sus abundancias relativas en una comunidad; los índices de diversidad incluyen: relación entre el número de especies y el número de individuos, índice de Shannon-Weiner, índice de riqueza, índice de Brillouui y el índice de Simpson.

DIVERSITETSINDEKS: Mål på antall arter i et sammfunn og deres relative tetthet/fordeling. Slike mål inkluderer forholdet mellom antall arter og antall individer, for eksempel Shannon- Wiener indeks, rikdoms indeks, Brillouin indeks og Simpson indeks.

Was this helpful?
Deoxyribonucleinsäure; das ursprüngliche genetische Material der Zelle; ein Polymer der Desoxyribonucleotide; Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin; Typischerweise kommen die Polynucleotidketten in Form einer Doppelhelix vor. Die Sequenz der Nucleotidpaare in der Kette ist die Basis des genetischen Codes. DNA-Moleküle sind die längsten bekannten biologisch aktiven Moleküle.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribonucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxythymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεiκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

ADN: Acide désoxyribonucléique; matière génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyadénosine triphosphate, désoxycytosine triphosphate, désoxyguanine triphosphate et désoxythymine triphosphate. Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sassocient en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.

DNA: Acido deossiribonucleico; il principale materiale genetico di una cellula. Un polimero dei deossiribonucleotidi; deossiadenosina trifosfato, deossiguanidina trifosfato, deossicitidina trifosfato e deossitimidina trifosfato. Tipicamente le catene polinucleotidiche si presentano nella forma di doppia elica. La sequenza delle coppie nucleotidiche nelle catene è la base del codice genetico. Le molecole del DNA sono le molecole biologicamente attive più grandi che si conoscano.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; material genético primario de la célula. Polímero de trifosfato de desoxiadenosina, trifosfato de desoxicitosina, trifosfato de desoxiguanina y trifosfato de desoxitimina. Típicamente, dos cadenas de polinucleótidos se asocian en una doble hélice. La secuencia específica de los nucleótidos es el elemento fundamental del código genético. Las moléculas del ADN son las más grandes moléculas conocidas biológicamente activas.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden. DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

Was this helpful?
Bestimmung der Reiheinfolge von Nukleotiden in einem DNA Molekül.


DNA SEQUENCING: Determination of the order of nucleotides in a DNA molecule.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ DNA: Ο προσδιορισμός της σειράς των νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA.

SEQUENCAGE D’ADN : La détermination de l’ordre des nucléotides dans une chaîne d’ADN.

SEQUENZIARE IL DNA : La determinazione dell’ordine della sequenza dei nucleotidi in una molecola di DNA

SECUENCIACIÓN DE ADN: Determinación del orden de los nucleótidos de una molécula de AND.

DNA SEKVENSERING: Kartlegging av rekkefølgen av nukleotider i et DNA-molekyl.

Was this helpful?
GELÖSTER ORGANISCHER KOHLENSTOFF.Gelöster organischer Kohlenstoff; ein Maß für die gelöste organische Belastung in einem bestimmten Wasservolumen; wird in Gramm Kohlenstoff pro Liter ausgedrückt.


DOC: Dissolved organic carbon: a measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C/l.

DOC: Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg C -1. Βλ. επίσης και Διαλυμένο οργανικό υλικό.

COD: Carbone Organique Dissoute. Mesure de la quantité de carbone organique dissout dans un volume deau donné. Habituellement exprimée en mg C/l.

DOC: CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO.(Misura della quantità di carbonio disciolto in un dato volume di acqua. Espresso in genere in mg C/L).

COD: Carbono orgánico disuelto: La medida del cantidad de carbono orgánico disuelto en un volumen de agua dado. Habitualmente se expresa en mg C/l.

DOC: Lost organisk karbon: Mål for hvor mye karbon (kullstoff) som er oppløst i et gitt volum vann. Vanligvis uttrykt som mg C/l. .

Was this helpful?
In Chromosomen ein abgegrenzter Strukturbereich, in dem Über-Windungen unabhängig von anderen Domänen bestehen bleiben; auch: ein größerer Bereich, der ein exprimiertes Gen mit erhöhter Empfindlichkeit gegen DNAase I-Abbau enthält. Im Protein ein abgegrenzter Teil der Aminosäuresequenz, den man mit einer bestimmten Funktion korrelieren kann.


DOMAIN: In chromosomes, a clearly defined structural section which remains independent from other domains; the term is also used to describe a larger chromosome area which contains a gene with increased sensitivity against DNAase-degradation. In proteins it is a defined portion of an amino acid sequence which can be correlated with a specific function.

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σαφώς καθορισμένο δομικό τμήμα ενός χρωματοσώματος, το οποίο παραμένει ανεξάρτητο από άλλες περιοχές. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για την περιγραφή μιας μεγαλύτερης χρωμοσωμικής περιοχής που περιέχει ένα γονίδιο με αυξημένη ευαισθησία στη διασπαση από DNA-άσες. Στις πρωτεiνες, είναι ένα καθορισμένο τμήμα της αλληλουχίας των αμινοξέων, το οποίο σχετίζεται με μια ειδική λειτουργία.

DOMAINE: Segment structural bien défini des chromosomes et qui reste indépendant dautres domaines; le terme décrit également une zone plus importante dun chromosome à sensibilité aiguë par rapport à la dégradation par les DNase. Séquence dacides aminés définie dans une protéine qui est corrélée à une fonction spécifique.

DOMINIO: In cromosomi, una sezione strutturale ben definita; Nelle proteine, è una porzione definita di una sequenza aminoacidica che può esser correlata ad una funzione specifica.

DOMINIO: Segmento bien definido de cromosomas y que queda independiente de otros dominios; el término describe igualmente una zona más importante de un cromosoma con sensibilidad aguda respecto a la degradación por DNAasa. Secuencia de aminoácidos definidos en una proteína que esta correlacionada con una función específica.

DOMENE: I kromosomer, en klart definert strukturell del som er uavhengig fra andre domener. Betegnelsen brukes og om et større område i kromosomet som inneholder et gen med økt sensivitet mot DNAase nedbrytning (enzym). I proteiner er domene en definert aminosyre sekvens som kan tilskrives en spesifikk funksjon.

Was this helpful?
Die Anpassung von Pflanzen und Tieren an ein Leben in enger Verbindung zum Menschen.


DOMESTICATION: The adaptation of plants and animals for life in intimate association with man.

ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ: Η προσαρμογή των φυτών και των ζώων στη ζωή σε στενή σχέση με τον άνθρωπο.

DOMESTICATION: Adaptation des animaux et des plantes à la vie en association intime avec lhomme.

DOMESTICAZIONE: L’adattamento di animali e piante a vivere in stretto contatto con l’uomo.

DOMESTICACIÓN: Adaptación de animales y vegetales a una vida en asociación íntima con el hombre.

TEMMING: Tilvenning av planter og dyr til et liv til en fortrolig forbindelse med mennesker.

Was this helpful?
(1) Das Individuum mit dem höchsten Rang innerhalb einer dominanten Hierarchie. (2) Ein Organismus, der einen beträchtlichen Einfluß auf die Gemeinschaft ausübt, aufgrund seiner Größe, Abundanz oder Geltung. (3) Ein Allel das den Phänotyp einer Heterozygote bestimmt, wenn es gleichzeitig mit einem anderen (rezessiven Allel) vorliegt.


DOMINANT: (1) The highest ranking individual in a dominance hierarchy; alpha. (2) An organism exerting considerable influence upon a community by its size, abundance or coverage. (3) An allele which determines the phenotype of a heterozygote.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ): (1) Το άτομο που κατέχει την πρώτη θέση σε μια κυριαρχική ιεραρχία. (2) Οργανισμός που ασκεί σημαντική επίδραση σε μια βιοκοινότητα, λόγω μεγέθους, αφθονίας ή κάλυψης. (3) Το αλληλόμορφο που καθορίζει τον φαινότυπο του ετεροζυγώτη.

DOMINANT: (1) Individu du plus haut rang dans une hiérarchie de dominance; alpha. (2) Se dit dun organisme exercant une influence considérable sur une communauté grâce à sa taille, abondance ou couverture. (3) Un allèle qui détermine le phénotype dun hétérozygote.

DOMINANTE: (1) Grado più alto di una gerarchia dominante; alfa. (2) Un organismo che esercita una considerevole influenza su una comunità a causa della sua dimensione, abbondanza o diffusione. (3) Un allele che determina il fenotipo di un eterozigote.

DOMINANTE: (1) Individuo de alto rango de una jerarquía de dominación; alpha. (2) Dícese de un organismo que ejerce una influencia considerable sobre la comunidad gracias a su talla, abundancia o cobertura. (3) Un alelo que determina el fenotipo de un heterocigoto.

DOMINANT: (1) Det høyest rangerte individet i et dominans hierarki; alfa. (2) En organisme som har betydelig innflytelse i et samfunn grunnet sin størrelse, overflod eller rekkevidde. (3) Et allel som bestemer fenotypen til en heterozygot.

Was this helpful?
Als dominant wird ein Gen bezeichnet, wenn es sich bereits im heterozygoten Organismus manifestiert; es überdeckt die Wirkung des korrespondierenden Gens in der phänotypischen Ausprägung; Gegensatz zu rezessiv.


DOMINANT GENE: A gene or the corresponding gene product, that is manifest in all heterzygotes; the opposite of recessive gene.

ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ) ΓΟΝIΔIΟ: Γονίδιο (ή το αντίστοιχο γονιδιακό προiόν) που εκφράζεται σε όλους τους ετεροζυγώτες. Το αντίθετο του υπολειπόμενου γονιδίου (βλ.λ.).

GιNE DOMINANT: Un gène ou le produit correspondant à un gène, qui se manifeste dans tous les hétérozygotes.

GENE DOMINANTE : Gene o il corrispondente prodotto di un gene che si manifesta in tutti gli eterozigoti; il contrario di gene recessivo.

GENE DOMINANTE: Un gene o el producto correspondiente a un gene, que se manifiesta en todos lo heterocigotos; el contrario del gene recesivo.

DOMINANT GEN: Et gen eller tilsvarende genprodukt, som er uttrykt i alle heterozygoter. Motsatte av det recessive genet.

Was this helpful?
(1) Der Rang auf dem eine Art innerhalb einer Gemeinschaft aufgrund ihrer Größe, Abundanz oder Geltung dominiert und die Fitness von assoziierten Arten beeinflußt. (2) Die Tendenz von phänotypischen Merkmalen, die von einem dominanten Allel kontrolliert werden, sich über andere Merkmale, die von anderen (rezessiven) Merkmalen kontrolliert werden, am selben Lokus hinwegzusetzen. (3) Physische Überlegenheit, eingeleitet und beibehalten durch Aggression oder durch Verhaltensmuster eines Individuums


DOMINANCE: (1) The extent to which a given species predominates in a community because of its size, abundance or coverage, and affects the fitness of associated species. (2) The tendency of the phenotypic traits controlled by one allele (dominant) to be expressed over traits controlled by other alleles (recessive) at the same locus. (3) Physical domination initiated and sustained by aggression or other behavioural patterns of an individual.

ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΥΡIΑΡΧIΑ): (1) Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχεί σε μια βιοκοινότητα, λόγω τού μεγέθους του, της αφθονίας ή της κάλυψής του, και επηρεάζει την αρμοστικότητα των άλλων ειδών. (2) Η τάση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων που ελέγχονται από ένα αλληλόμορφο (επικρατές ή κυρίαρχο) να εκφράζονται επικαλύπτοντας γνωρίσματα που ελέγχονται από άλλα αλληλόμορφα (υπολειπόμενα) στον ίδιο γενετικό τόπο. (3) Η φυσική κυριαρχία που πηγάζει και συντηρείται από την επιθετικότητα ή άλλα πρότυπα συμπεριφοράς

DOMINANCE: (1) Degré auquel une espèce donnée prédomine dans une communauté grâce à sa taille, son abondance ou sa couverture, et le degré auquel elle affecte la capacité dadaptation des espèces associées. (2) Tendance de certains traits phénotypiques, sous le contrôle dun allèle dominant, à être exprimés en préférence des traits sous le contrôle dautres allèles (recessifs) sur le même locus. (3) Supériorité physique dun individu initiée et maintenue par agression ou par des comportements particuliers.

DOMINANZA: (1)Il grado con cui una specie predomina in una comunità a causa della sua dimensione, abbondanza, o diffusione, modificando ladattamento delle specie associate. (2) La tendenza dei caratteri fenotipici controllati da un’allele (dominante) ad esser espressi su caratteri controllati da altri alleli (recessivi) che si trovano nello stesso locus. (3) Imposizione iniziata e mantenuta tramite aggressioni o con altri comportamenti di un individuo.

DOMINACIÓN: (1) Grado por lo cual una especie dada predomina en una comunidad gracias a su talla, su abundancia o su cobertura, y el grado que afecta la capacidad de adaptación de especies asociadas. (2) Tendencia de ciertos rasgos fenotípicos, bajo el control de un alelo dominante, para ser expresados preferentemente en otros rasgos bajo el control de otros alelos (recesivos) sobre el mismo locus. (3) Superioridad física de un individuo iniciada y mantenida por agresión o por comportamientos particulares.

DOMINANS: (1) Til hvilken grad en gitt art har herredømmet i et samfunn, grunnet sin størrelse, overflod eller rekkevidde, og påvirker ”fitnessen” (dugeligheten) til tilknyttete arter. (2) Tendensen til at fenotypiske trekk kontrollert av ett allel (dominant) blir uttrykt før trekk kontrollert av andre allel (recessive) på samme lokus. (3) Fysisk dominans innført og opprettholdt ved aggresjon eller andre atferdsmønster fra et individ.

Was this helpful?
Ein Neuroamin, das die Gonatropinausschüttung hemmt.


DOPAMINE: A neuro-amine involved in the inhibition of gonadotropin release.

ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ: Νευροαμίνη που παίζει ρόλο στην παρεμπόδιση της παραγωγής της γοναδοτροπίνης.

DOPAMINE: Hydroxytryptamine; une neuro-amine impliquée dans linhibition de la libération de la gonadotropine.

DOPAMINA: Neurotrasmettitore. Neuroammina coinvolta nellinibizione del rilascio di gonadotropine.

DOPAMINA: Hidroxitriptamina; un neuropéptido implicado en la inhibición de la liberación de la gonadotropina.

DOPAMIN: Et neuroamin involvert i hemming av gonadotropin frisetting.

Was this helpful?
Begriff in der Anatomie, der zum Rücken des Teil eines Organismus hinweist (Gegenteil zu anterior). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies ist nic


DORSAL: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed anterior; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. This is not the case in some other c

ΝΩΤΙΑΙΟΣ (ΡΑΧΙΑΙΟΣ): Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

DORSAL: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé antérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les Invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci ne

DORSALE: Termine anatomico usato per descrivere una parte della struttura corporea di un organismo, la parte opposta si chiama ventrale; esiste poi una parte cefalica o anteriore che porta la bocca ed una parte posteriore (anale) che porta l’ano. Rispetto all’asse centrale della struttura corporea, troviamo tre regioni: ventrale, dorsale e laterale. Nei vertebrati la colonna vertebrale ed il midollo spinale si trovano nella regione dorsale. Negli invertebrati, però, le fibre nervose sono nella regione ve

DORSAL: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado anterior o ventral. En el polo anterior se encuentra la boca, mientras que en el polo posterior se encuentra el ano. En referencia al eje trazado entre estos dos polos, el cuerpo se divide en cuatro regiones, dorsal, ventral, lateral izquierdo, lateral derecho. En los vertebrados la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales, mientras que en los invertebrados, el cordón nervioso es ventral. En

DORSAL: Et anatomisk relasjonsuttrykk som angir retning (dorsalis, lat. = rygg). Dorsal er mot ryggsiden av et dyr. Relasjonsuttryket som benyttes til å beskrive mot buksiden av et dyr er ventral (ventralis, lat. = bukside). Hos virveldyr (vertebrater) ligger ryggsøylen og ryggmargen dorsalt, mens ryggmargen ligger ventralt hos virvelløse dyr (invertebrater). Hos fisk er den anatomiske orienteringen av regionene svært tydelig. Dette er ikke tilfellet hos andre oppdretts arter (for eksempel toskjellete

Was this helpful?
Einer von oft mehreren mehr oder weniger langen Hartstrahlen, die sich im frontalen Abschnitt der Rückenflosse von Fischen befinden (z.B. Stichling). Es wird angenommen, daß sie der Verteidigung dienen.


DORSAL SPINE: One of several long spines which are found anterior to the dorsal fin on some fin fish (e.g., stickleback). Its primary function is thought to be defence.

ΝΩΤΙΑΙΑ ΑΚΑΝΘΑ: Μία ή περισσότερες μακρές άκανθα που βρίσκονται μπροστά από το νωτιαίο (ραχιαίο) πτερύγιο ορισμένων ψαριών (π.χ. γαστερόστεος, κοινώς σταυρίδι). Η πρωταρχική του λειτουργία θεωρείται ότι είναι αμυντική.

EPINE DORSALE: Une ou plusieurs grandes épines qui se trouvent sur la partie antérieure de la nageoire dorsale de certains poissons (cest-à-dire lépinoche). Sa fonction première est supposée être défensive.

SPINA DORSALE: Uno dei numerosi raggi spinosi che si trovano nella regione anteriore alla pinna dorsale di alcuni pesci ossei (es. spinarello). Si pensa che la sua funzione primaria sia di difesa.

ESPINA DORSAL: Una o varias grandes espinas que se encuentran en la parte anterior de la aleta dorsal en algunos peces. Se supone que su primera función es defensiva.

DORSALPIGG: En av flere lange piggstråler som er lokalisert anterior (foran) for ryggfinnen i noen arter av fisk (for eksempel stingsild). Den primære funksjonen er antatt å være forsvar.

Was this helpful?
Unpaare, median liegende Flossen. Bei primitiven Fischen werden sie nur von Weichstrahlen gestützt und bei höher entwickelten Fischen können die vorderen stützenden Strukturen als Hartstrahlen ausgebildet sein. Die Hart- und Weichstrahlen sind häufig sowohl in zwei getrennten Flossen vorhanden als auch in einer Flosse vereinigt.


DORSAL FIN: Unpaired, median fins; in primitive fish they are supported by soft rays only and in more advanced fish the anterior supporting elements may be spines. Sometimes, the spiny and soft parts are separated as two fins and sometimes they are joined into a single continuous fin.

ΝΩΤΙΑΙΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ: Μονό διάμεσο πτερύγιο στη ράχη. Στα λιγότερο εξελιγμένα ψάρια στηρίζεται μόνο από μαλακές ακτίνες, αλλά στα περισσότερο εξελιγμένα ψάρια τα εμπρόσθια υποστηρικτικά στοιχεία μπορεί να είναι ακανθες. Μερικές φορές το ακανθώδες και το μαλακό μέρος αποτελούν χωριστά πτερύγια, ενώ άλλες φορές είναι ενωμένα σε ένα συνεχές πτερύγιο.

NAGEOIRE DORSALE: Nageoires médianes non appariées. Chez les poissons primitifs, elles sont supportées par des rayons mous. Chez les poissons plus évolués, les éléments porteurs antérieurs peuvent être des rayons durs. Les parties à rayons durs et mous sont quelquefois séparées en deux nageoires. Dans dautres cas, elles se confondent dans une nageoire unique continue.

PINNA DORSALE : Pinna mediana impari; nei pesci primitivi queste pinne sono supportate soltanto da raggi molli e nei pesci più evoluti gli elementi di supporto possono essere raggi spinosi. A volte, le parti spinose e le parti molli vengono separate per formare due pinne, altre volte sono unite a formare un’unica pinna.

ALETA DORSAL: Aletas medianas no emparejadas. En los peces primitivos, marcadas por radios suaves. En los peces más desarrollados, los elementos anteriores pueden ser espinas. Las aletas con doble radio, duros y suaves, están a veces separadas en dos. En otros casos, se confunden en una única aleta continua.

RYGGFINNE: Uparede, mediale finner. I primitive fisker er ryggfinnen støttet opp av myke finnestråler (lepidotricher), mens i mer avanserte fisker er den anteriore (fremre) delen av ryggfinnen støttet opp av piggstråler (actinotricher). I noen arter er de stive og myke områdene delt som to finner, mens i andre er de slått sammen til en kontinuerlig finne.

Was this helpful?
Diejenige Menge einer Substanz, die in einer bestimmten Zeit verabreicht wird oder die gesamte Menge während einer Behandlung; im englischen Sprachgebrauch ist die Regulierung oder Abstufung der Dosis gemeint, nicht die Menge, die zu einem Zeitpunkt genommen wird (dosage).


DOSE: The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.

ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

DOSE: Quantité déterminée dun médicament pris ou administré en totalité ou pendant une période de temps donnée. En Grande Bretagne = la régulation ou graduation des doses, et jamais la quantité dune seule prise (dosage). De grandes précautions doivent etre prises dans lutilisation de ce terme.

DOSE: La quantità di una sostanza somministrata ad un organismo o ad un sistema. Questo termine spesso viene usato per descrivere la quantità totale della sostanza somministrata in un determinato istante; la quantità specifica che viene somministrata secondo il peso o volume dell’organismo o del sistema coinvolto; la quantità di una sostanza somministrata per un periodo di tempo. Si raccomanda di utilizzare tale termine con cautela.

DOSIS: La cantidad de una sustancia administrada a un organismo o sistema. Este término se usa para describir la cantidad total administrada en un momento dado; la cantidad específica administrada por unidad de peso o de volumen del organismo o del sistema involucrados; o la cantidad administrada durante un período dado. Por lo tanto, se tiene que tener mucho cuidado en el uso de este término.

DOSE: Mengden av en substans som blir gitt til en organisme eller et system. Betegnelsen brukes på forskjellige måter for å beskrive samlete mengden som blir tilsatt på et tidspunkt; den spesifikke mengde tilsatt per vekt- eller volumenhet av organismen eller systemet det angår; eller mengden tilsatt over en gitt tidsperiode. Det skal derfor brukes stor forsiktighet ved bruk av denne betegnelsen.

Was this helpful?
Ähnlich der Konzentrations-Wirkungskurve, mit dem Unterschied, daß die Dosis (Menge) des Wirkstoffes, die dem Fisch verabreicht wird, bekannt ist und an die Stelle der Konzentration bei Diagramm-Darstellungen gesetzt wird.


DOSE-RESPONSE CURVE: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

COURBE EFFET-DOSE: Similaire à une courbe effet-concentration, à lexception que la concentration ambiante est remplacée par la dose dune substance actuellement reçue par lorganisme.

CURVA DOSE EFFETTO : Simile alla curva ‘concentrazione –effetto’ di una sostanza eccetto che la dose (la quantità) della sostanza ricevuta nel tempo predeterminato è nota e il valore di questa quantità sostituisce la concentrazione nell’elaborazione dei dati.

CURVA EFECTO-DOSIS: Similar a una curva efecto-concentración, a la excepción que la concentración ambiente es reemplazada por la dosis de una sustancia actualmente recibida por el organismo.

DOSE-RESPONS KURVE: Lik konsentrasjon-respons kurve bortsett fra at dosen (mengden) av substansen mottatt av organismen er kjent og gis som konsentrasjon ved plotting av data.

Was this helpful?
(1) Gesamtheit der in das Cytoplasma eingelagerten Reserve (Nähr-)substanzen wie Aminosäuren, Proteine, Glykogen, Phospholipide (Lezithin) und Vitamine. (2) Zellen und Strukturen, die mit dem Eidotter und dessen Produktion und Entwicklung entweder verbunden oder assoziiert sind.


YOLK (VITELLUS): (1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.

ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

VITELLUS: (1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.

VITELLO (TUORLO): (1) Tutte le riserve nutritive che si trovano dentro il citoplasma dell’uovo come aminoacidi, proteine, glicogeno, fosfolipidi (lecitina) e vitamine. (2) Le cellule e le strutture che riguardano oppure sono associate al vitello dell’uovo e alla sua produzione e sviluppo.

VITELO: (1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.

PLOMMEMASSE (VITELLUS): (1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.

Was this helpful?
Eine Krankheit der Dottersackbrut. Kennzeichnet sich durch eine abnorme Vergrößerung und blauschillernde Verfärbung des Dottersackes nach vorangehendem Sauerstoffmangel. Sie wird hervorgerufen durch ungenügende Zufuhr von Frischwasser zum Erbrütungswasser verbunden mit geringem Sauerstoffgehalt und erhöhtem Kohlendioxidgehalt.


BLUE-SAC DISEASE: A disease of sac fry characterized by opalescence of the yolk sac and caused by previous partial asphyxia. In hatcheries, the disease often occurs when insufficient water exchange in incubators leads to low oxygen levels and high carbon dioxide levels.

ΓΛΑΥΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥ: Ασθένεια του σάκου των ιχθυδίων που χαρακτηρίζεται από ιριδισμό (οπαλισμό) του λεκιθικού σάκου και οφείλεται σε μερική ασφυξία. Στα εκκολαπτήρια, συχνά εκδηλώνεται όταν ανεπαρκής αλλαγή νερού στους επωαστές οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα.

SAC VITELLIN BLEU: Maladie des larves à vitellus caractérisée par lopalescence du sac vitellin et provoquée par une asphyxie partielle subie préalablement. Cette maladie a lieu dans les écloseries quand les échanges deau sont insuffisants, créant un déficit en oxygène et un excédant en gaz carbonique.

SACCO VITELLINO BLU (MALATTIA DEL): Una malattia degli avannotti con sacco vitellino, caratterizzata dall’opalescenza del sacco vitellino e causata da precedente parziale asfissia. In avannotteria, la malattia si verifica spesso quando uno scambio insufficiente dell’acqua negli incubatoi causa un basso tenore di ossigeno e alti livelli di anidride carbonica.

SACO VITELINO AZUL: Enfermedad de larvas con vitelo caracterizada por opalecescencia del saco vitelino y provocada por una previa asfixia parcial. Esta enfermedad tiene lugar en los criaderos cuando el cambio de agua es insuficiente, creando déficit en oxígeno y exceso en dióxido carbónico.

PLOMMESEKKVATERSOTT (“BLUE SAC DISEASE”): Sykdom karakteriseres ved unormalt store mengder væske i larvens plommesekk, skyldes en tidligere delvis asfyxi (kvelning). I klekkerier forekommer sykdommen ofte når utilstrekkelige mengder vann i inkubatorer fører til lave oksygennivåer og høye karbondioksidnivåer.

Was this helpful?
Ein meist kugelförmiges Organ, das mit Dottermasse gefüllt und typisch für Embryonen ist, die aus telolecithalen Eiern hervorgegangen sind. Bei Fischen entsteht er aus den außerembryonalen Bezirken der Discogastrula, in dem zunächst das Ektoderm und später das Entoderm und das parietale und vicerale Blatt des Mesoderms den Dotter umwachsen.


YOLK SAC: A sac-like organ that encloses the yolk. It is typical for embryos which develop from telolecithal eggs. In fishes, the yolk sac is formed from the external areas of the disco-blastula where initially the ectoderm and later the entoderm and parietal and visceral germ layer of the mesoderm envelop the yolk.

ΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ: Σακόμορφο όργανο που περικλείει την λέκιθο. Είναι τυπικό γιά έμβρυα που αναπτύσσονται από τελολεκιθικά αυγά. Στα ψάρια, ο λεκιθικός σάκος σχηματίζεται από τις εξωτερικές περιοχές του δισκο-βλαστιδίου, όπου αρχικά το εξώδερμα και αργότερα το ενδόδερμα και η βρεγματική και σπλαγχνική βλαστική στιβάδα του μεσοδέρματος περικλείουν την λέκιθο.

SAC VITELLIN: Organe en forme de petite boule qui renferme le vitellus. Typique des embryons issus doeufs télolécithes. Chez les poissons, le sac vitellin est élaboré à partir des régions extérieures de la disco-blastula ou initialement lectoderme et plus tard lentoderme ainsi que les feuillets viscéraux et pariétaux du mésoderme enveloppent le vitellus.

SACCO VITELLINO: Un organo sacciforme che racchiude il vitello. È tipico degli embrioni o larve che si sviluppano da uova telolecite. Nei pesci, il sacco vitellino prende origine dalle aree esterne della disco-blastula dove inizialmente l’ectoderma e dopo l’endoderma, insieme allo strato parietale e viscerale del mesoderma, incamerano il vitello.

SACO VITELINO: Órgano en forma de pequeña bola que contiene vitelo. Típico de embriones derivados de huevos telolecíticos. En peces, el saco vitelino es elaborado a partir de las zona externas del disco blastular o inicialmente el ectodermo y más tarde el endodermo así que las capas viscerales y parietales del mesodermo envuelven el vitelo.

PLOMMESEKK: Et sekkliknende organ (lat. Syncytium) som omslutter plommemassen. Typisk for embryo som utvikles fra telolecitale egg (egg med stor plommemasse). Hos fisk dannes plommesekken fra de eksterne områdene av discoblastula der først ectoderm og deretter entoderm og parietale og vicerale cellelag fra mesoderm omslutter plommemassen.

Was this helpful?
(auch Dottersackbrut genannt); Viele Fische schlüpfen mit einem erheblichen Dottervorrat. Sie werden vom Zeitpunkt des Schlüpfens bis zur vollständigen Aufzehrung des Dottervorrats als Dottersacklarven bezeichnet.


YOLK-SAC LARVAE: Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .

ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

ALEVIN A VITELLUS: Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.

LARVAE CON SACCO VITELLINO: Le uova di molti pesci schiudono avendo ancora una quantità considerevole di vitello riesiduo. Il nome dato alle larve di pesci nel periodo che intercorre dalla schiusa fino al totale assorbimento del sacco vitellino, è “larva con sacco vitellino”.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

Was this helpful?
Kein adequatet deutschet Begriff verfügbar. Eine Aufzuchteinheit für Molluskenlarven und Ansatz von Brut (z.B. Austern), in denen die Nahrung (Phytoplankton) mit dem Wasserstrom entweder von oben oder von unten in das Becken eingebracht wird, und die sich festsetzenden Jungtiere entweder auf einem Substrat anheften oder frei-schwimmend (cultch-free) metamorphosieren. Um das Auswaschen der Algensuspension zu minimieren, kann der Wasserzufluß in dem “downweller”-System teilweise rezirkuliert werd


DOWNWELLER/UPWELLER SYSTEM: A culture unit for shellfish (e.g., oyster) spat in which the water flow supplying phytoplankton is either introduced from the top or the bottom of the tank, where the spat is aggregated either on substrate or as cultch-free individuals. In order to minimize outflushing of the algal cells, the water system in a downweller unit can be partially recirculated by an airlift and the flow rate of the inlet water containing the algal cultures is regulated according to cell density and filtration rate o

ΚΑΤΑΒΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα παροχής νερού το οποίο χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των οστρακοειδών (π.χ. στρειδιών), όπου το νερό, το οποίο περιέχει φυτοπλαγκτόν, εισάγεται είτε από την κορυφή είτε από τη βάση της δεξαμενής, ανάλογα αν ο γόνος είναι συγκεντρωμένος στην επιφάνεια του νερού ή περιφέρεται ελεύθερα. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια φυτικών κυττάρων, χρησιμοποιείται πολλές φορές στα συστήματα κατάβλησης ένας αεροανυψωτής (βλ.λ) με τη βοήθεια του οποίου το νερό επανακυκλοφορεί πίσω στις δεξαμενές. Η

SYSTEME DOWNWELLING/UPWELLING : Unité d’élevage de naissain de bivalves (huître par exemple) dans laquelle, l’entrée d’eau chargée de phytoplancton est située en haut ou en bas du bac contenant le naissain en grappe sur un substrat ou séparée des grappes. Dans un système downwelling, l’eau est partiellement recirculée grâce à un exhausteur à air et le débit de l’entrée d’eau contenant les micro-algues est régulé en fonction de la concentration des algues dans l’eau et du taux de filtration du naissain.

SYSTEMA DOWNWELLER/UPWELLER : Termine anglosassone per indicare un’unità colturale per le uova di molluschi (es. ostrica) costruita in modo che il flusso dell’acqua che fornisce il fitoplacton venga introdotto o da sopra o dal fondo della vasca, dove le larve (spat) vengono aggregate o sul substrato o come individui liberi nella coltura. Per poter minimizzare il deflusso delle cellule algali, il sistema di un’unità dowmweller può essere attrezzato per il ricircolo parziale dell’acqua mediante airlift, così il flusso flusso d

SISTEMA DE BOMBEO VERTICAL: Unidad de flujo de agua vertical (introducido de arriba a abajo o viceversa) que lleva fitoplancton para los cultivos de mariscos y donde éstos son colocados como sustrato o individualmente. Para minimizar la proliferación de algas el sistema en el bombeo hacia abajo puede tener una recirculación parcial mediante aire, y el flujo de la entrada de agua que contiene Las algas se regula según la densidad y la tasa de filtración.

NEDSTRØMS-/OPPSTRØMSSYSTEM: Oppdrettsenhet for yngel av muslinger (f.eks. østers) hvor vannstrømmene som forsyner fytoplankton enten tilføres fra toppen eller bunnen av tanken hvor yngelen enten er samlet på substrat eller uten underlag. For ikke å spyle ut algene kan vannet i et nedstrømssystem delvis resirkuleres ved å bruke en luftpumpe. Tilførselen av innløpsvannet med algekultur reguleres av celletettheten og filtreringsraten til muslingyngelen.

Was this helpful?
Das Einzugsgebiet, das ein Fluß, See oder Reservoir mit Oberflächenwasser aus natürlichem Regenfällen speist.


DRAINAGE BASIN: The area from which a river, lake or reservoir is fed by surface run-off of natural rainfall; a catchment area.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Η περιοχή, από την οποία ένας ποταμός, μια λίμνη ή υδατοσυλλογή τροφοδοτείται από επιφανειακή απορροή των νερών των βροχοπτώσεων.

BASSIN VERSANT: Région à partir de laquelle les eaux de pluie alimentent un fleuve, un lac ou un réservoir.

BACINO IMBRIFERO (O DI DRENAGGIO): Zona che fornisce l’acqua ad un fiume, un lago o ad una diga raccogliendo e convogliando le acque piovane; zona di captazione d’acqua.

ZONA DE DESAGÜE: Área a partir de la cual el agua de la lluvia alimenta un río, un lago o un depósito.

NEDSLAGSFELT: Området der en elv, innsjø eller et reservoar får vann fra gjennom overflatisk avrenning eller naturlig nedbør.

Was this helpful?
Ein Ablaufkanal, der die Abwässer oder Abläufe von Wasser aus verschiedenen Nutzungsarten aufnimmt: z.B. Landwirtschaft, Aquakultur oder anderen Industrien (z.B. Kraftwerkskühlwasser).


DRAINAGE CANAL: A runoff channel, receiving effluents from various activities such as agriculture and/or aquaculture or from other industries.

ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ: Τάφρος η οποία δέχεται τα υγρά από διάφορες δραστηριότητες, όπως γεωργικές επιχειρήσεις ή υδατοκαλλιέργειες ή άλλες βιομηχανικές μονάδες.

CANAL DE DRAINAGE: Canal recevant des effluents provenant dactivités variées comme lagriculture, laquaculture ou dautres industries.

CANALE DI DRENAGGIO: Canale di scolo che riceve gli effluenti provenienti da varie attività agricole e/o acquacolturali o da industrie.

CANAL DE DESAGÜE: Canal que recibe los efluentes que provienen de varias actividades como la agricultura, la acuicultura o de otras industria.

DRENERINGSKANAL: En avløpskanal som mottar spillvann fra ulike virksomheter, som landbruk, akvakultur eller annen industri.

Was this helpful?
Krankheit bei Forellen, die sich in schnellen Drehbewegungen um die eigene Vertikalachse, sogenanntes Schwanzjagen, äußert. Verursacher dieser Krankheit sind einzellige Parasiten der Art Myxosoma cerebralis, die in den Kopfknochen/-knorpel eindringen und diesen teilweise zerstören. Gefährdet sind besonders Forellensetzlinge, da bei zunehmender Verknöcherung des Schädels im Laufe der Entwicklung die Infektionsgefahr abnimmt.


WHIRLING DISEASE: A disease of trout caused by the sporozoan protozoan Myxosoma cerebralis manifested in circular movements of fish around their vertical axis (so- called "tail hunting"). Myxosoma penetretes destructively into the cephalic structures. Trout fingerlings are particularly at risk. Infectivity decreases with increasing ossification of the headbones.

ΑΣΘΕΝΕIΑ ΣΤΡΟΒIΛIΣΜΟΥ(1): Ασθένεια της πέστροφας που οφείλεται στο σπορόζωο πρωτόζωο Myxosoma cerebralis. Εκδηλώνεται με κυκλικές κινήσεις του ψαριού γύρω από τον κατακόρυφο άξονα (καλούμενες "κυνήγι της ουράς"). Το Myxosoma διεισδύει στα οστά και τους χόνδρους της κεφαλής τους οποίους καταστρέφει. Iδιαίτερα κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα της πέστροφας (λιανώματα) ενώ η μολυσματικότητα μειώνεται με την αυξανόμενη οστεοποίηση των οστών της κεφαλής.

MALADIE DU TOURNIS(1): Une maladie des truites, causée par le sporozoaire Myxosoma cerebralis qui provoque des mouvements circulaires chez les poissons autour de laxe vertical (appelé aussi "se mordre la queue"). Myxosoma pénètre de façon destructive dans lossature crânienne ou les cartilages. Les truitelles sont particulièrement sensibles; la sensibilité à linfection diminue avec lévolution de lossification crânienne.

WHIRLING DISEASE: Una malattia della trota causata da uno protozoo sporozoo, Myxosoma cerebralis che si manifesta icon movimenti circolari dei pesci intorno al loro asse verticale (cosiddetto “caccia alla coda”). Myxosoma penetra in modo distruttivo dentro le strutture cerebrali. Le larve di trota sono particolarmente a rischio. Il rischio di infezione diminuisce con l’aumento dell’ossificazione del cranio.

PEZ QUE SE MUERDE LA COLA (1): Enfermedad de truchas, causada por esporozoarios Myxosoma cerebralis que provoca movimientos circulares de los peces alrededor de un eje vertical (llamada también “morder la cola”). El Myxosoma penetra de manera destructiva en el esqueleto craneal o en el cartílago. Las truchas jóvenes son particularmente sensibles; esta sensibilidad disminuye con la evolución de la osificación craneal.

DREIESYKE: Sykdom på laksefisk (helst regnbueørret oppdrettet i jordammer) forårsaket av protozoen (encelledyr) Myxosoma cerebralis, som åpenbarer seg ved at fisken svømmer i sirkel rundt sin vertikalakse. M. cerebralis angriper bruskvev først og fremst i hode og ryggmarg. Yngel er særlig utsatt, siden utviklingen av dreiesyke fortrinnsvis skjer hos ung fisk der forbeiningen av knokkelvevet ikke har skjedd i særlig utstrekning.

Was this helpful?
Allgemeiner Ausdruck, der alle Substanzen umfaßt, die verwendet werden, um einer Krankheit vorzubeugen oder sie zu behandeln; im speziellen zur Bezeichnung von Betäubungsmitteln.


DRUG: General term encompassing all substances used to prevent, treat or cure any disease or condition: more specifically, referring to narcotizing agents.

ΦΑΡΜΑΚΟ (ΔΡΟΓΗ): Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, αντιμετώπιση ή θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας ή κατάστασης. Με τη στενή έννοια (ιδίως ο αγγλικός όρος drug) αναφέρεται σε ναρκωτικές ουσίες.

PRODUIT PHARMACEUTIQUE: Terme général incluant toutes les substances utilisées pour prévenir, traiter ou soigner les maladies; utilisé plus spécifiquement pour les narcotiques.

FARMACO: Termine generale che include tutte le sostanze usate per prevenire, trattare o curare qualunque malattia o condizione anormala: si riferisce anche alle sostanze narcotizzanti.

PRODUCTO FARMACÉUTICO: Término general que incluye todas las sustancias utilizadas para prevenir, tratar o curar las enfermedades; utilizado más específicamente para drogas.

MEDIKAMENT: Vanlig betegnelse som inneslutter alle substanser brukt til å forebygge, behandle eller kurere en sykdom eller tilstand.

Was this helpful?
In der Aquakultur dient dieser Ausdruck zur Bezeichnung von geschätzten Mengen von spezifischen Drogen, die in Gewebeproben zu finden sind.


DRUG RESIDUE: In aquaculture, referring to the estimated quantities of specific drugs found in tissue samples.

ΦΑΡΜΑΚΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται στην εκτιμώμενη ποσότητα ειδικών φαρμάκων που βρίσκεται σε δείγματα ιστών. Βλ. επίσης χρόνος απομάκρυνσης.

TRACES RESIDUELLES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES: En aquaculture, concernent les quantités estimées des produits pharmaceutiques trouvés dans les échantillons de tissus.

RESIDUO DI FARMACO: In acquacoltura, si riferisce alle quantità stimate di specifici farmaci trovati nei tessuti campione. Vedi anche tempo di sospensione.

RESTOS RESIDUALES DE FÁRMACOS: En acuicultura, se refiere a las cantidades estimadas de productos farmacéuticos encontrados en muestras de tejidos.

MEDISINRESTER: Betegnelsen brukes i akvakultur for å gi et overslag over mengden av spesifikke medikamenter funnet i vevsprøver. Se også tilbakeholdelsestid.

Was this helpful?
Allgemeiner Begriff, der eine ganze Reihe von physikalischen Behandlungen (Hitze/Druck) oder Prozeduren (Bestrahlung) umfaßt, die auf Fischeier angewandt werden; (a) um entweder fruchtbare von toten Eiern zu trennen (mechanisch) oder (b) um triploide Nachkommen zu erzeugen.


PRESSURE SHOCK: Term used to describe any of a number of physical (pressure) treatments or procedures (irradiation) applied to fish eggs which are used (a) to separate fertilized from dead eggs; mechanical (b) to create triploids.

ΣΟΚ ΠΙΕΣΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων φυσικών διαδικασιών (θερμότητα, πίεση, ακτινοβόληση) που εφαρμόζονται σε αυγά των ψαριών ώστε (α) να διαχωριστούν μηχανικά τα γονιμοποιημένα από τα νεκρά και (β) να προκληθεί τριπλοειδία.

TRAITEMENT PAR CHOC DE PRESSION: Terme regroupant un nombre de traitements physico-chimiques (chaleur, pression, irradiation par exemple) utilisé afin de (a) séparer les oeufs de poisson morts de ceux en bonne santé ou (b) induire des triploïdes.

URTO PRESSORIO: Termine usato per descrivere uno qualsiasi dei trattamenti fisici (calore/ pressione) o metodi (irradiazione) applicati alle uova di pesce che vengono impiegati a) o per separare i resti delle uova morte b) o per creare triploidi.

TRATAMIENTO POR CHOQUE DE PRESIÓN: Tratamiento físico-químico ( presión) utilizado con el fin de separar los huevos de peces muertos de los que están en buena forma.

TRYKKSJOKK: Anvendelse av fysisk (f.eks. mekanisk risting, trykk eller temperatur) eller kjemisk sjokk på egg fra akvatiske organismer for å indusere triploidi. I Norge brukes betegnelsen for sjokkbehandling av rogn fra laksefisk, for å sortere ut ubefruktet rogn (solegg).

Was this helpful?
Eine Ansammlung von Zellen oder ein Organ zur Synthese und Sekretion von spezifischen Substanzen, die der Körper benötigt (sekretorische Drüsen) oder die aus ihm ausgeschieden werden (exkretorische Drüsen). Wird die Substanz direkt in den Blutkreislauf sekretiert (z.B. Hormone), so bezeichnet man diese Drüse als endokrine.


GLAND: An aggregate of cells which synthesizes and releases chemical substances, either for the body to use (secretory gland) or to be eliminated as waste material from the body (excretory gland). If the substance is secreted directly into the bloodstream (e.g. hormones) the gland is termed endocrine.

ΑΔΕΝΑΣ: Iστός που παράγει και εκκρίνει χημικές ουσίες, που χρησιμεύουν στις σωματικές λειτουργίες (εκκριτικός αδένας), ή αποβάλλονται από το σώμα (απεκκριτικός αδένας). Οταν το προiόν του αδένα εκκρίνεται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος (ορμόνες), ο αδένας λέγεται ενδοκρινής.

GLANDE: Agrégat de cellules qui synthétisent et qui libèrent des substances chimiques. Si elles sont destinées à lutilisation par lorganisme la glande est dite sécrétrice, si elles servent à éliminer des déchets, elle est dite excrétrice. Si les substances sont directement déversées dans le système circulatoire (par exemple, hormones) la glande est appelée endocrine.

GHIANDOLA: Aggregato cellulare che sintetizza e rilascia sostanze chimiche. Se sono destinate allutilizzo da parte dellorganismo si chiamano ghiandole secretorie, se invece servono ad eliminare materiali di rifiuto dellorganismo si dicono escretorie. Se il prodotto ghiandolare viene direttamente riversato nel sangue, come nel caso degli ormoni, la ghiandola viene detta endocrina.

GLÁNDULA: Aglomeración de células que sintetizan y que liberan sustancias químicas. Si estas últimas están utilizadas por el organismo la glándula es llamada secretoria, si sirven eliminar los residuos, la glándula es llamada excretoria. Si las sustancias pasan directamente a la circulación (por ejemplo, hormonas) la glándula es llamada endocrina.

KJERTEL: Et aggregat av celler som syntetiserer og skiller ut kjemiske substanser som enten blir brukt i kroppen (sekretoriske kjertler) eller blir skilt ut fra kroppen som avfallsprodukter (ekskretoriske kjertler). Dersom substansen som syntetiseres skilles direkte ut i blodstrømmen (f.eks. hormoner) kalles kjertelen endokrin.

Was this helpful?
Eine Methode, um Karpfen in speziell dafür entworfenen Laichteichen zu vermehren.


DUBISCH METHOD: A method for carp cultivation with specially designed spawning ponds, i.e., Dubisch pond.

DUBISCH, ΜΕΘΟΔΟΣ: (Λιμνοδεξαμενή Dubisch) Μέθοδος καλλιέργειας κυπρίνου με ειδικά σχεδιασμένες λιμνοδεξαμενές γαμετοτοκίας.

TECHNIQUE DE DUBISCH: Une technique délevage de carpe utilisant des bassins de frai spécialement conçus.

DUBISCH (TECNICA DI): Metodo di allevamento della carpa sviluppato in stagni provvisti di speciali bacini di frega.

TÉCNICA DE DUBISCH: Técnica de cría de carpa utilizando estanques de desove especialmente diseñados.

DUBISCH-METODEN: Metode for karpekultivering med spesielle gytedammer, dvs Dubisch dam.

Was this helpful?
Ein tubulärer Kanal im Körper zur Ableitung von Sekreten oder Exkreten.


DUCT: Any tubular channel in the body for the conveyance of secretory or excretory products, e.g., oviduct.

ΑΓΩΓΟΣ (ΠΟΡΟΣ): Σωληνοειδής αγωγός στο σώμα για τη μεταφορά εκκριμάτων ή απεκκριμάτων, π.χ. ωαγωγός.

CANAL, CONDUIT: Conduit tubulaire du corps servant au transport des produits de sécrétion ou dexcrétion.

DOTTO (DUTTO): Ogni canale corporeo a forma di tubo usato per il trasporto di prodotti di secrezione o escrezione, es., ovidutto.

CANAL, CONDUCTO: Conducto tubular del cuerpo que sirve para transportar los productos de secreción o de excreción.

LEDER: Enhver rørformet kanal i kroppen for transport av sekretoriske eller ekskresjonsprodukter, f.eks. eggleder.

Was this helpful?
Eine Gattung der Dinoflagellaten (einzellige Algen), häufig in Standkulturen von Brutanstalten produziert, um filtrierende Organismen wie Larven und Jungtiere verschiedener Bivalvia und Salinenkrebse (Artemia salina) zu ernähren. Letztere werden an Fischlarven verfüttert.


DUNALIELLA: A genus of dinoflagellate (unicellular alga), batch-cultured in hatcheries as a food source for fiilter-feeding organisms, such as bivalve mollusc larvae and spat, or brine shrimp ( Artemia salina). The latter are fed to fish larvae.

DUNALIELLA: Γένος δινομαστιγωτών (μονοκύτταρα φύκη) που καλλιεργείται σε στατικές (batch) καλλιέργειες ως τροφή για τους διηθηματοφάγους οργανισμούς, όπως οι προνύμφες των μαλακίων ή η Artemia salina. Οι τελευταίοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις προνύμφες των ψαριών.

DUNALIELLA: Genre de dinoflagellé (algue unicellulaire), élevé en fournée dans les écloseries comme source dalimentation pour les organismes filtreurs, tels les larves et les naissains de mollusques bivalves ou les Artemies. Ces dernières sont consommées par les larves de poissons.

DUNALIELLA: Genere di dinoflagellati (alghe unicellulari), coltivata nelle avannotterie per essere usate come mangime per gli organismi filtratori, tipo molluschi bivalvi, larve, rotiferi o crostacei (Artemia salina). Questi ultimi vengono utilizzati come mangime per le larve dei pesci.

DUNALIELLA: Género de dinoflagelados (alga unicelular), cultivada en criadores como fuente de alimentación para los organismos filtradores, tales como larvas de moluscos bivalvos o artemias. Estas últimas sirven para alimentar las larvas de peces.

DUNALIELLA: Slekt av dinoflagelater (encellete alger), dyrket i lukkete kulturer ved klekkerier som fôr for filterspisende organismer, slik som toskjellete bløtdyr (mollusker) larver og østersyngel, eller saltkreps (Artemia salina). Sistnevnte brukes som fôr til fiskelarver.

Was this helpful?
Ein nährstoffhaltiges Material, das auf Böden ausgebracht oder dem Wasser zugegeben wird, um die Produktivität zu erhöhen.


FERTILIZER: A material applied to water to improve its productivity.

ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

FERTILISANT: Une matière ajoutée au sol ou à leau afin daugmenter leur productivité; un engrais.

FERTILIZZANTE: Sostanza immessa in acqua che serve a migliorare la produttività primaria nello stesso corpo idrico.

FERTILIZANTE: Una materia añadida a la tierra o al agua con el fin de aumentar su productividad; un abono.

GJØDSEL: Materiale som tilsettes vann for å øke produktiviteten.

Was this helpful?
Jede Substanz natürlicher Herkunft (Jauche), die man einsetzt, um dem Boden Nährstoffe zur Verbesserung des Pflanzenwachstums (Agrikultur) zuzuführen oder die Primärproduktion in Teichen anzuregen (Aquakultur u.a. integrierte Systeme wie Fisch-Geflügel-Kombination).


MANURE: Any substance of natural origin which is used as a fertilizer in agriculture and aquaculture; mainly derived from intensive animal husbandry. Traditionally, integrated farming systems (e.g. fish-cum-duck culture) use manure directly to stimulate primary production in ponds.

ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ: Κάθε ουσία συνήθως φυσικής προέλευσης η οποία χρησιμοποιείται ως λίπασμα π.χ. κοπριά.

FUMIER: Toute substance dorigine naturelle qui sert de fertilisant en agriculture et en aquaculture; beaucoup dérivent de déchets animaux. Traditionellement les systèmes délevage intégrés (par exemple culture poisson-canard) utilise directement le fumier pour stimuler la production primaire en étang.

CONCIME: Qualsiasi sostanza di origine naturale utilizzata come fertilizzante in agricoltura e acquacoltura; per lo più derivante da zootecnia intensiva. Normalmente, i sistemi di allevamento integrato (es. allevamento di pesci e anatre) usano direttamente questo tipo di fertilizzazione per stimolare la produzione primaria negli stagni.

ESTIÉRCOL: Toda sustancia de origen natural que sirve como fertilizante en agricultura y en acuicultura; muchas deriven de deshechos animales. Tradicionalmente los sistemas de cultivo integrados (por ejemplo cultivo de pez-pato) utilizaban directamente el estiércol para estimular la producción primaria en estanques.

GJØDSEL: Enhver naturlig substans brukt som gjødningsmiddel i landbruk og havbruk. Hovedsakelig fra intensivt husdyrhold. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. kylling-gris-fisk oppdrett) brukes gjødsel (husdyrmøkk) direkte i fiskedammene for å øke primærproduksjonen.

Was this helpful?
Zugabe von Nährstoffen (Düngern) zu einem Teich oder Fluß, um die Primärproduktion als Basis der Nahrungspyramide anzuregen. In Abhängigkeit von der Art des Gewässers (Kultursystems) und der kultuvierten Arten werden verschiedene Düngemittel eingesetzt.


FERTILIZATION (WATER): Relating to ponds, lakes, rivers; the addition of nutrients (fertilizers) to a water body for the purpose of artificial enrichment in order to stimulate primary production as the base of the food chain. Type and amount of fertilization depends on the type of water body (or culture system) and on the species to be cultivated.

ΛΙΠΑΝΣΗ: Προσθήκη θρεπτικών υλικών σε ένα υδατικό σύστημα με σκοπό τον τεχνητό εμπλουτισμό του, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, ως βάση της τροφικής αλυσίδας. Ο τύπος και η ποσότητα της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο του νερού (ή του συστήματος καλλιέργειας) και από το καλλιεργούμενο είδος.

FERTILISATION (EAU): Aux étangs, lacs, rivières; addition de sels nutritifs (engrais) à une étendue deau en vue dun enrichissement artificiel servant à stimuler la production primaire qui est à la base de la chaine alimentaire. La quantité et la qualité de la fertilisation dépendent du type de milieu aquatique (ou de système de culture) et également des espèces cultivées.

FERTILIZZAZIONE (DELLE ACQUE): Relativo a vasche, laghi, fiumi; laggiunta di nutrienti (fertilizzanti) a corpi dacqua ha lo scopo di arricchire artificialmente, oltre che stimolare, i produttori primari della catena alimentare. Il tipo e la quantità dei fertilizzanti usati dipendono dal tipo di bacino dacqua, o sistema di cultura, nonchè dalle specie allevate.

FERTILIZACIÓN (AGUA): A los estanques, lagos, ríos; añadido de sales nutritivas (abono) a una superficie de agua para enriquecerla artificialmente permitiendo la estimulación da la producción primaria que es la base de la cadena alimentaria. La cantidad y la calidad de la fertilización dependen del tipo de medio acuático (o del sistema de cultivo) y de las especies cultivadas.

GJØDSLING (VANN): Vedrører dammer, innsjøer og elver. Tilsetning av næringsstoffer (gjødsel) til en vannmasse for å øke primærproduksjonen , som er grunnlaget for næringskjeden. Type og mengde av gjødsel avhenger av type vannmasse (eller oppdrettssystem) og hvilken art som skal oppdrettes.

Was this helpful?
Die Eigenschaft eines Materials zu fließen, bzw. die Leichtigkeit eines Stoffes zu fließen. Im Gegensatz dazu steht die Viskosität; je größer die Viskosität ist, desto geringer ist die Dünnflüssigkeit.


FLUIDITY: The ability of a material to flow; the ease of flow of a material, where the greater the viscosity the less the fluidity.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα ενός υλικού να ρέει. Η ευκολία ροής ενός υλικού. Ορος αντίθετος του ιξώδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες, τόσο μικρότερη η ρευστότητα.

FLUIDITE: La capacité dune matière de couler. La facilité avec laquelle une matière sécoule. Le contraire de la viscosité: la plus grande est la viscosité, la plus faible est la fluidité.

FLUIDITA: Capacità di un fluido a fluire, scorrere.

FLUIDEZ: La capacidad de una materia de fluir. La facilidad con la cual una materia fluye. El contrario de la viscosidad: la más grande es la viscosidad, la más pequeña es la fluidez.

FLUIDITET (FLYTEEVNE): Evnen et materiale har til å flyte/strømme. Jfr. viskositet, økt viskositet gir redusert fluiditet.

Was this helpful?
Eine Form der Flüssig-Chromatographie, bei der die Probe als kleiner Fleck oder Streifen am Anfang einer dünnen, auf eine Glas- oder Metallplatte aufgetragenen Absorptionschicht ausgebracht wird. Die mobile Phase der Probe (normalerweise aus einem einzigen Lösungsmittel oder einer Mischung aus organischen und/oder wäßrigen Lösungsmitteln bestehend) bewegt sich durch die stationäre Phase (gelegentlich unterstützt durch Schwerkraft oder Druck).


THIN LAYER CHROMATOGRAPHY: Type of liquid chromatography technique in which the sample is applied as a small spot or streak to the origin of a thin absorbent layer supported on a plate of glass or metal. The mobile phase (usually consisting of a single solvent or a mixture of organic and/or aqueous solvents) moves through the stationary phase by capillary action, sometimes assisted by gravity or pressure.

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ: Τύπος τεχνικής υγρής χρωματογραφίας κατά την οποία το δείγμα τοποθετείται ως μία κηλίδα στην αρχή ενός λεπτού απορροφητικού στρώματος το οποίο φέρεται στην επιφάνεια μιάς υάλινης ή μεταλλικής πλάκας. Η κινητή φάση (συνήθως αποτελούμενη από έναν διαλύτη ή ένα μείγμα οργανικών και/ή υδατικών διαλυτών) διαρρέει την κινητή φάση κινούμενη από την τροχοειδή πίεση και, ορισμένες φορές, μια εξωτερική υποβοηθούμενη από την βαρύτητα ή πίεση.

CHROMATOGRAPHIE EN COUCHE MINCE (CCM): Type de chromatographie de partage, utilisant une couche fine de phase stationnaire (souvent silice) appliquée sur une plaque métallique ou de verre. Les échantillons sont appliqués sur un côté de cette plaque et les molécules dont ils sont composés sont séparés lors du passage de la phase mobile (habituellement un solvant organique ou un mélange de solvants organiques et aqueux) par capillarité ou gravité ou pression.

CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE: tecnica cromatografica liquida nella quale il campione viene applicato come piccola goccia o striscia allinizio di uno strato fine assorbente adagiato su una piastra di vetro o di metallo. La fase mobile (usualmente costituita da un solo solvente o da una miscela di solventi organici e/o acquosi) si muove attraverso la fase stazionaria grazie ad una azione capillare, a volte con lausilio della gravita o della pressione.

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF): Tipo de cromatografía líquida, que utiliza una capa fina como fase estacionaria (a menudo sílice) aplicada sobre una placa metálica o de cristal. Las muestras se ponen en un lado de la placa y la separación de sus moléculas tiene lugar durante el paso de la fase móvil (habitualmente, solvente orgánico o mezcla de solventes orgánicos y acuosos) por capilaridad, gravedad o presión.

TYNNSJIKTSKROMATOGRAFI: Væskekromatografisk metode der prøven settes til på en ende av en plate bestående av et tynt absorberende lag som er støttet opp av en glass- eller metallplate. Platen settes med en enden (prøvene) ned i et oppløsningsmiddel som blir den mobile fasen. Den mobile fasen beveger seg gjennom den stasjonære fasen (det absorberende laget) ved hjelp av kapillærkrefter (noen ganger hjulpet av gravitasjon eller trykk).

Was this helpful?
Ein Kultursystem, bei dem das Wasser die Haltungsanlagen nur einmal durchfließt, um ohne Wiederaufbereitung direkt dem Vorfluter zugeleitet zu werden.


SINGLE-PASS SYSTEM: A culture system in which water is passed through rearing units without being recycled, and is then discharged.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (2): Σύστημα καλλιέργειας στο οποίο το νερό διέρχεται μέσω των μονάδων εκτροφής και μετά αποβάλλεται χωρίς να ανακυκλώνεται.

SYSTEME A CIRCULATION OUVERTE: Système de culture à travers lequel leau circule une seule fois sans être recyclée, avant dêtre déversée dans les eaux de réception.

SISTEMA A CIRCULAZIONE APERTA: Un sistema di allevamento nel quale lacqua passa attraverso le unità di allevamento senza effettuare il ricircolo e viene scaricata direttamente o attraverso un sistema di depurazione, decantazione.

SISTEMA DE CIRCUITO ABIERTO: Sistema de cultivo a través del cual el agua circula una sola vez sin ser reciclada, antes de ser expulsada.

ETTLØPSSYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun én gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bør ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
Ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das die Durchflußmengen an einem festgelegten Referenzpunkt gemißt. Vergleiche auch Strömungsmesser.


FLOW METER: A mechanical or electronic device that measures, and in some cases records, the flow of a fluid past a fixed reference point.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ: Μηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή που μετρά, ή και καταγράφει, την ροή ενός ρευστού.

COURANTOMETRE(FLOW METER): Dispositif mécanique ou électronique utilisé pour estimer, et parfois enregistrer, le flux dun fluide à un point de référence.

FLUSSOMETRO: Strumento meccanico o elettronico che misura, e in alcuni casi registra, il flusso di un fluido che ha superato un punto fissato come riferimento.

MEDIDOR DE FLUJO: Dispositivo mecánico o eléctrico utilizado para estimar, y a veces registra, el flujo de un fluido en un punto de referencia.

STRØMNINGSMÅLER (FLOWMETER): Mekanisk eller elektronisk anordning som maler, og i noen tilfeller lagrer, strommen av v?ske forbi et fast referansepunkt.

Was this helpful?
Die Größe, die es den Organismen erlaubt ,durch die eingesetzten Siebe (z.B. bei einem Kühlwasserzulauf eines Kraftwerks) zu gelangen (abhängig von der Maschenweite der Siebe oder dem Abstand der Rechengitter).


ENTRAINABLE SIZE: That size which allows organisms to pass through the intake screens and to be entrained (depending on the mesh size of the screens).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Το μέγεθος που επιτρέπει στους οργανισμούς να περάσουν μέσα από τα πλέγματα της εισόδου του νερού και να συμπαρασυρθούν (ανάλογα με το "μάτι" του πλέγματος).

TAILLE DENTRAINEMENT: Taille permettant aux organismes de passer à travers les grilles de protection des prises deau et dêtre entrainés (cela dépend des dimensions des mailles des grilles).

TAGLIA DI ENTREINEMENT : La taglia che permette agli organismi di passare attraverso le griglie di protezione delle prese d’acqua e di essere eventualmente trattenuto all’interno dei condotti, oppure restituito con l’acqua di scarico (dipende dalla luce delle griglie).

TALLA DE PROTECCIÓN: Talla que deben tener los organismos para pasar a través de redes de protección de tomas de aguas y no ser arrastrados (dependiendo de las dimensiones de las mallas de las redes).

PASSASJESTØRRELSE: Storrelsen som tillater at organismer passere inntakssilen og blir revet med videre (avhengig av maskestørrelse i silen).

Was this helpful?
Die Wasserdurchflußrate, die unter laminaren Fließbedingungen durch eine definierte Querschnittsfläche aus porösem Material unter einem gegebenen hydraulichen Gradienten und unter standardisierten Temperaturbedingungen (gewöhnlich 200C) hindurchfließt.


COEFFICIENT OF PERMEABILITY: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ: Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθης 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1) . (Βλ. επίσης Διαπερατότητα).

COEFFICIENT DE PERMEABILITE: Le taux de passage de leau, dans des conditions de flux laminaire, à travers un milieu poreux de surface unitaire provoqué par un gradient hydraulique dans des conditions de température standard (200C).

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’: Velocità di passaggio di un flusso laminare di acqua attraverso un mezzo poroso di superficie unitaria, ad una condizione unitaria di pressione idrostatica ed a temperatura standard (solitamente 200C).

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: Proporción de paso del agua, en condiciones de flujo laminar, a través una unidad de superficie porosa causado por un gradiente hidráulico en condiciones estándares de temperatura (200C).

PERMEABILITETSKOEFFISIENT: Mengden av vann som strømmer gjennom en porøs plate ved laminar strømming ved en hydraulisk gradientenhet og standard temperatur (vanligvis 200 C).

Was this helpful?
Eine Kulturanlage, in der das zugeführte Frischwasser nur einmal verwendet und nach dem Durchlauf durch die Kulturbecken verworfen wird (behandelt oder unbehandelt: abhängig von der Besatzdichte und der Abwasserfracht). Derartige Systeme werden auch oft als "offene Systeme" bezeichnet, jedoch wird die Verwendung dieses Begriffes nicht empfohlen.


FLOW-THROUGH SYSTEM: A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

SYSTEME OUVERT: Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA APERTO: Sistema di allevamento nel quale lacqua in entrata viene usata una sola volta e poi scaricata in acque riceventi con o senza un trattamento primario (dipende dalla densità di stoccaggio e dai rifiuti scaricati). Luso di questo termine è sconsigliato.

SISTEMA ABIERTO: Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.

GJENNOMSTRØMNINGSSYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun én gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bør ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
Die Einleitung einer Flüssigkeit in den Vorfluter mit hoher Geschwindigkeit über eine enge, düsenförmige Öffnung; sie erlaubt eine schnelle Durchmischung und bei Abwärme eine rasche Wärmeverteilung.


JET DISCHARGE: The high speed release of an effluent through an opening into the receiving medium. A jet discharge promotes rapid mixing and heat dissipation.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΥΠΟ ΠIΕΣΗ: Η εκκένωση λυμάτων υπό πίεση μέσω ανοίγματος σε έναν αποδέκτη. Η εκκένωση υπό πίεση διευκολύνει την ταχεία ανάμειξη και την διάχυση της θερμότητας.

ECOULEMENT EN JET: Lécoulement à haute vitesse dun effluent, à travers une ouverture, vers le milieu récepteur destiné à promouvoir un brassage et une dissipation de chaleur rapides.

SCARICO A GETTO: La fuoriuscita di un effluente ad alta velocità attraverso unapertura nel medium di ricezione. Questa immissione a getto fa sì che avvenga un rapido rimescolamento e una altrettanto rapida dissipazione del calore.

DESCARGA EN PROPULSIÓN: Flujo con alta velocidad de un efluente a través una apertura hacia el medio receptor destinado a promover la mezcla y la disipación de calor.

JETSTRØM: Utslipp av en væske i stor hastighet, gjennom en dyse, i mottakermediet (resipienten). Jetstrøm fremmer rask blanding og varmespredning.

Was this helpful?
(1) Süßwasserkörper, die reich an organischem Material sind, hauptsächlich an gelösten pflanzlichen Kolloiden und größeren Pflanzenfragmenten, die aber einen geringen Nährwert besitzen; dystropher See. (2) Gebraucht bei Arten, die in dystrophen Gebieten beheimatet sind.


DYSTROPHIC: (1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.

ΔΥΣΤΡΟΦIΚΟΣ: (1)Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.

DYSTROPHIQUE: (1) Se dit dun plan deau riche en matière organique, principalement sous la forme de colloïdes végétaux et de fragments dorigine macroflorale, mais pauvre en sels nutritifs; lac dystrophique. (2) Se dit des espèces caractéristiques des habitats dystrophiques.

DISTROFICO: (1) Termine usato per descrivere un corpo dacqua ricco di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di sostanze nutrienti; lago distrofico. (2) Usato per descrivere le specie caratteristiche degli habitat distrofici.

DISTRÓFICO: (1) Dícese de un espacio de agua rico en materia orgánica, principalmente en forma de coloides vegetales y de fragmentos que tienen su origen en la macroflora, pero pobre en sales nutritivas; lagos distróficos. (2) Dícese de especies características de hábitats distróficos.

DYSTROF: (1) Bruk av vannmasser rike på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold; dystrof innsjø. (2) Brukt av arter som er karakteristiske for dystrofe habitater.

Was this helpful?
Zustand von Süßgewässern, die reich an organischem Material, vor allem kolloidalem und größerem Pflanzenmaterial, aber arm an gelösten Nährstoffen ist (Moorsee, Braunwassersee).


DYSTROPHY: Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).

ΔΥΣΤΡΟΦIΑ: Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.

DISTROPHIE: Condition dans laquelle de leau douce est riche en matière organique sous la forme prédominante de colloïdes et particules dorigine végétale avec des taux de sels nutritifs faibles (marécage, eaux brunes).

DISTROFIA: Condizione in cui l’acqua è ricca di materiale organico, principalmente sotto forma di sospensioni colloidali vegetali e frammenti di piante, ma povero di nutrienti disciolti (pantano, acquitrino).

DISTROFIA: Condición por la cual agua dulce es rica en materia orgánica en forma predominante de coloides y partículas de origen vegetal con tasas bajas de sales nutritivas (agua de pantano, agua marrón).

DYSTROFI: Tilstand der ferskvann er rikt på organisk materiale hovedsakelig i form av suspenderte plantekolloider og større plantefragmenter, men som har et lavt næringsinnhold (myr vann, brune innsjøer).

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES