AMC LIMITED

A

Allgemeine, nicht-spezifische Bezeichnung, die umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten benutzt wird, die sich durch eine längliche, sich windende Körperform charakterisiert sind (z.B. Anguilla).


EEL: The common non-specific name used colloquially for fish species, belonging to the order of Anguilliformes, of which species of the genus Anguilla are important in aquaculture; typified by an elongate, serpentine body form.

ΧΕΛΙ: Κοινό, μη ειδικό όνομα, που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα ευρύ φάσμα ειδών ψαριών, τα οποία ανήκουν στην τάξη Anguilliformes. Μεταξύ αυτών είδη του γένους Anguilla (βλ.λ.) είναι σημαντικά για την υδατοκαλλιέργεια. Εχουν κατά κανόνα επιμήκη, οφιοειδή μορφή σώματος.

ANGUILLE: Nom commun utilisé pour une distribution étendue despèces de poissons taxonomiquement différents, appartenant à lordre des Anguilliformes dont les espèces du genre Anguilla sont importantes en aquaculture; caractérisées par un corps longiligne en forme de serpent.

ANGUILLA: Nome comune non specifico utilizzato in maniera colloquiale per riferirsi alle specie di pesci appartenenti all’ordine degli Anguilliformes, di cui le specie appartenenti al genere Anguilla sono importanti in acquacoltura; caratterizzate da un corpo allungato serpentiforme.

ANGUILA: Nombre común no específico utilizado familiarmente para las especies del orden Anguilliformes. peces del género Anguilla importantes en acuicultura; tienen una forma corporal alargada y serpentiforme.

ÅL: Det vanlige uspesifikke navnet som brukes i dagligtalen om en rekke arter av fisk, tilhorende ordenen Anguilliformes, der arter i slekten Anguilla er viktige oppdrettsarter. Særpreget ved en langstrakt, slangeaktig kroppsform.

Was this helpful?
Organismus, der sich von gefundenem toten oder bereits verwesenden organischen Substanzen ernährt.


SCAVENGER: An organism that feeds on dead or decomposing organic matter.

ΝΕΚΡΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός που τρέφεται με νεκρή ή αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.

COPROPHAGE: Se dit des organismes qui se nourrissent de matières organiques mortes ou en état de décomposition rencontrées fortuitement.

COPFROFAGO: Organismo che si alimenta di prodotti fecali, animali morti o comunque di sostanza organica in decomposizione.

COPRÓFAGO: Dícese de organismos que se alimentan de materias orgánicas muertas o en estado de descomposición encontradas de manera fortuita.

ÅTSELSPISERE: En organisme som beiter på dødt eller nedbrutt organisk materiale.

Was this helpful?
Allgemeine Bezeichnung für marine Gastropoden der Gattung Haliotis. Wichtige Fischereiobjekte seit mehr als 50 Jahren. Aufgrund der drastischen Rückgänge der Bestände werden Abalone-Arten vermehrt in der Aquakultur gezüchtet (z.B. in Japan, China, Neuseeland, Kalifornien). Ranching wird auch in Japan praktiziert. Die Gattung umfaßt mehrere Arten und Unterarten, die zuerst nur in der japanischen Perlenzucht vorkamen, aber jetzt weltweit angebaut werden.


ABALONE: Common name for those marine gastropod molluscs of the genus Haliotis. Economically important in fisheries for 50 years but now, because of drastically declining stocks, widely farmed around the world (Japan, China, New Zealand, California). Ranching also carried out in Japan. Includes several species (and sub-species), originating from Japanese pearl culture. Also commonly called ear shell and ormer.

ΑΥΤI ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Το κοινό όνομα θαλασσίων γαστεροπόδων μαλακίων του γένους Haliotis. Η αλιεία τους ήταν οικονομικά σημαντική κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Σήμερα, τα αποθέματα της έχουν μειωθεί και γι αυτό η καλλιέργειά της έχει επεκταθεί σε όλον τον κόσμο (Iαπωνία, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Καλιφόρνια). Επίσης εντατική καλλιέργεια πραγματοποιείται στην Iαπωνία. Περιλαμβάνει διάφορα είδη (και υπο-είδη) που προέρχονται από την Iαπωνική καλλιέργεια μαργαριταριών. Ονομάζεται επίσης αλιότης και αχιβάδα.

ORMEAU: Nom commun des mollusques gastéropodes du genre Haliotis. Ressource économiquement importante depuis une cinquantaine dannées, du fait du déclin drastique des stocks naturels. Ce mollusque est actuellement élevé dans plusieurs pays du monde (Japon, Chine, Nouvelle-Zélande, Californie). Le "Sea-Ranching" est aussi pratiqué au Japon. Il inclut en outre plusieurs espèces ou sous-espèces issues de la perliculture japonaise.

ABALONE: Nome comune per molluschi gasteropodi marini del genere Haliotis, noti anche come Orecchia di mare o Abalone. Economicamente importante nelle zone di pesca da 50 anni ma ora, a causa delle popolazioni naturali in rapido declio, è coltivato estesamente nel mondo (Giappone, Cina, Nuova Zelanda, California). L’allevamento è praticato anche in Giappone. Comprende diverse specie e sottospecie che provengono anche dalla colturaa della perla giapponese.

ABALONE (OREJA DE MAR): Nombre común de moluscos gasterópodos del genero Haliotis. Recurso económicamente importante desde hace unos cincuenta años, a causa del declive drástico en las reservas naturales. Este molusco es actualmente cultivado en muchos países (Japón, China, Nueva Zelanda, California). El Sea-Ranching es también practicado en Japón. Incluye varias especies o subespecies originarias del cultivo de perlas de Japón.

ABALONE: Samlebegrep for marine gastropoder tilhørende familien Haliotis som betyr sjøøre. Har vært økonomisk viktig for fiskeriene i 50 år. På grunn av drastisk nedgang i forekomsten etter 1969 drives det oppdrett verden rundt (Japan, Kina, New Zealand, California). Med opphav i tradisjonell perledyrking drives det i Japan også havbeite av forskjellige arter (og underarter).

Was this helpful?
Alle Organismen, die organisches Material durch Zersetzen aufnehmen (mikrobielle Zersetzung, mikrobieller Abbau).


DECOMPOSER: Any organism that feeds by degrading organic matter.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΤΗΣ (ΔIΑΣΠΑΣΤΗΣ): Οργανισμός που τρέφεται διασπώντας οργανική ύλη.

DECOMPOSEUR: Un organisme qui se nourrit de matière organique, provoquant ainsi sa décomposition.

DECOMPOSITORE: Qualunque organismo che si nutra di materia organica, provocandone la decomposizione.

DESCOMPONEDOR: Todo organismo que se alimenta de la materia orgánica, y que provoca su descomposición.

NEDBRYTER: Enhver organisme som lever av å bryte ned organisk materiale.

Was this helpful?
Dieser Begriff beschreibt jegliche Art verworfenen Materials. In der Aquakultur werden mit diesem Begriff gewöhnlich die Abwässer beziehungsweise Abfälle bezeichnet, die aus einer Anlage abgegeben werden.


WASTE: This term is used to describe any type of discarded material. In aquaculture, it usually refers to the effluent water that emanates from a farm unit.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Ορος χρησιμοποιούμενος για κάθε τύπο αποβαλλόμενου υλικού. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά αναφέρεται στο νερό που εκρέει από μιά μονάδα.

DECHARGE: Terme décrivant toute matière à éliminer. En aquaculture cet terme sapplique souvent aux effluents issus des unités de production aquacole.

RIFIUTO, SCARICO: Questo termine è usato per descrivere qualunque tipo di materiale di scarto. Si riferisce anche allacqua di scarico che proviene da un allevamento ittico.

RESIDUAL: Termino que describe toda materia a eliminar. En acuicultura este término se aplica a menudo a los efluentes de las unidades de producción acuícola.

AVFALL: Uttrykket brukes om alle typer kassert materiale. I akvakultursammenheng brukes det som regel om spillvannet fra et anlegg.

Was this helpful?
(1) Bezieht sich auf Wassermengen, die aus einem Becken, einer Fischzuchtanlage oder einem Kraftwerk aus- oder abließen. (2) Ablauf verschmutzen Wassers, einschließlich aufbereiteten Abwassers.


EFFLUENT: (1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.

ΕΚΡΟΗ: (1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.

EFFLUENT: (1) Eau évacuée dun réservoir, dun bassin, dune installation aquacole ou dune centrale électrique. (2) Evacuation de leau polluée ayant été purifiée (dépolluée).

EFFLUENTE: (1)Riferito all’acqua che esce fuori da una vasca, uno stagno, un impianto di acquacoltura o da un centrale termica. (2) Acqua inquinata di scarico, che include anche l’acqua scaricata dopo trattamenti di purificazione.

EFLUENTE: (1) Agua evacuada de un tanque, de un estanque, de una instalación acuícola o de una central eléctrica. (2) Evacuación de agua contaminada después de haber sido purificada (descontaminada).

AVLOP: (1) Henviser til vann som strommer ut eller fra en tank, dam, oppdrettsanlegg eller kraftstasjon. (2) Forurenset avlopsvann, inkluderer vann som slippes ut etter rensebehandling.

Was this helpful?
Der Teil des Niederschlags (Regens), der nicht vom Boden aufgenommen oder gehalten wird, sondern frei abläuft.


RUNOFF: That part of precipitation (rainfall) that is not held in the soil but drains freely away.

ΑΠΟΡΡΟΗ: Το μέρος της βροχόπτωσης που δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά ρέει επιφανειακά.

EAU DE RUISSELLEMENT: Cette partie des eaux pluviales qui nest pas retenue par le sol, mais qui sécoule librement sur sa surface.

DEFLUSSO SUPERFICIALE: Acqua meteorica di ruscellamento, che non viene trattenuta dal terreno.

AGUA DE RIERA: Es la parte de agua pluvial que no esta retenida por el suelo, pero que corre libremente en la superficie.

AVRENNING: Delen av nedbør som ikke tas opp av jordsmonnet, men renner vekk.

Was this helpful?
Der Kanal, in den das Wasser aus einem Wasserrad oder Turbine oder Fischbecken (- teich, - rinne) abgeleitet wird.


TAILRACE: The channel into which the water from a water wheel or turbine is discharged.

ΔIΑΥΛΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: Δίαυλος στον οποίο εκκενώνεται το νερό που διέρχεται από έναν τροχό (φτερωτή) ή στρόβολη (τουρμπίνα).

BUSE: Le conduit dans lequel leau sortant d un moulin à eau ou dune turbine est déchargée.

CANALE DI RESTITUZIONE: Canale in cui viene scaricata lacqua da un mulino ad acqua o da una turbina.

SOCAZ: Conducto o trozo del cauce en lo cual se descarga el agua de un molino o de una turbina.

AVLØPSRENNE: Kanalen der vann fra en turbin eller et vannhjul slippes ut.

Was this helpful?
Die relative Ablaufmenge pro Zeiteinheit bezogen auf das in einem Kultursystem enthaltene Wasservolumen. In Durchlaufkultursystemen variiert diese Menge gewöhnlich mit dem Biomassezuwachs und der Jahreszeit. In stagnierenden Teichsystemen bezieht sich diese Rate häufig auf die pro Saison oder Produktionszyklus ausgetauschte relative Wassermenge.


DISCHARGE RATE: The flow rate of a discharged fluid at a given instant expressed as volume per unit of time. In flow-through culture systems it usually varies with the growth of fish and with season. In stagnant pond systems, it relates to the percentage of the water mass released per season or per production cycle.

ΕΚΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ: Ο ρυθμός ροής ενός παροχετευόμενου υγρού σε μια δεδομένη στιγμή, εκφρασμένος σε όγκο ανά μονάδα χρόνου. Σε συστήματα καλλιέργειας συνεχούς ροής ποικίλλει συνήθως ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και την εποχή. Σε στάσιμα συστήματα λιμνοδεξαμενών στάσιμα νερά, ο ρυθμός εκροής αντιστοιχεί στο ποσοστό του νερού που εκκενώνεται ανά εποχή ή ανά παραγωγικό κύκλο.

TAUX DECOULEMENT: Taux instantané découlement dun fluide déchargé, exprimé en volume par temps unitaire. Habituellement, en système ouvert, ce taux varie suivant la croissance des poissons et avec la saison. En étang stagnant se rapporte au pourcentage de la masse deau évacuée par saison ou par cycle délevage.

PORTATA DI SCARICO: Il flusso di un fluido scaricato ad un dato istante, espresso come volume per unità di tempo. Nei sistemi di allevamento il flusso è variabile secondo la crescita dei pesci e la stagione. Negli allevamenti in stagno, si associa alla percentuale della massa dell’acqua scaricata per stagione o per ciclo produttivo.

TASA DE DESCARGA: Tasa instantánea de flujo de un fluido, expresada en volumen por tiempo unitario. Normalmente, en sistemas abiertos, esta tasa varia según el crecimiento de los peces y con la temporada. En estanques de agua estancada, se refiere al porcentaje de la masa de agua evacuada por temporada o por ciclo de cría.

UTSLIPPSRATE (VANNFORBRUK): Utslippsmengden uttrykt som volum per tidsenhet. Ved oppdrett i gjennomstrømningsanlegg varierer utslippsraten med fiskens vekst og årstid, kalles da ofte vannforbruket. I stillestående damsystemer betegner utløpshastigheten prosenten av vannmassene som slippes (byttes) ut per sesong eller per produksjonssyklus.

Was this helpful?
(im deutschen Sprachgebrauch oft als Attenuiertes Vaccin bezeichnet). (1) Aktivimpfung mit lebenden Krankheitserregern, deren Virulenz für den betreffenden Wirtsorganismus reduziert oder ausgeschaltet worden ist. (2) Reduktion der Virulenz eines Krankheitserregers unter natürlichen Bedingungen. (3) Jeder Vorgang, bei dem die Virulenz eines bestimmten, lebenden Krankheitserregers auf einen speziellen Wirtsorganismus reduziert oder ausgeschaltet wird, ohne seine Immunreaktionen auslösenden Eigensc


ATTENUATED VACCINE: (1) A vaccine containing live pathogens whose virulence for a given host species has been reduced or abolished by attenuation. (2) A reduction in the virulence of a pathogen under natural conditions. (3) Any procedure in which the virulence of a given (live) pathogen for a particular host species is reduced or abolished without altering its immunogenicity; attenuation may be achieved by serial passage through an organism, and may be used to prepare vaccines.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛIΟ: Εμβόλιο το οποίο περιέχει ζώντα παθογόνα, των οποίων η μολυσματικότητα για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, έχει μειωθεί ή απαλειφθεί με εξασθένιση: (1) Η μείωση της μολυσματικότητας ενός παθογόνου υπο φυσικές συνθήκες. (2) Κάθε διεργασία στην οποία η μολυσματικότητα ενός δεδομένου (ζώντος) παθογόνου έχει μειωθεί ή απαλειφθεί για ένα δεδομένο είδος ξενιστή, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Η εξασθένιση επιτυγχάνεται με σειρά διελεύσεων μέσω ενός οργανισμού και χρησιμεύει στ

VACCIN ATTENUE: (1) Un vaccin constitué de microbes pathogènes vivants dont la virulence vis-à-vis dune espèce hôte donnée, à été réduite ou abolie par atténuation. (2) Diminution de la virulence dun microbe pathogène dans des conditions naturelles.(3) Tous procédés utilisés afin de réduire ou dabolir la virulence dun microbe pathogène donné, vis-à-vis dune espèce hôte particulière, sans altérer son immunogénicité. Lattenuation, qui peut être accomplie au moyen de passages repetés à travers un organisme, peut ê

VACCINO ATTENUATO: (1) Un vaccino che contiene patogeni vivi la cui virulenza per una data specie ospite è stata ridotta o annullata attraverso l’attenuazione. (2) Una riduzione nella virulenza di un patogeno sotto condizioni naturali, utilizzato poi come vaccino. (3) Qualsiasi procedura in seguito alla quale la virulenza di un dato patogeno (vivo) per una certa specie ospite, è ridotta o annullata senza che avvengano cambiamenti nella sua immunogenicità; l’attenuazione può essere raggiunta con il passaggio seria

VACUNA ATENUADA: (1) Vacuna constituida de microbios patógenos cuya virulencia hacia una especie huésped dada ha sido reducida o abolida por atenuación. (2) Disminución de la virulencia de un microbio patógeno en condiciones naturales. (3) Todo procedimiento utilizado con el fin de reducir o de abolir la virulencia de un microbio patógeno dado hacia una especie huésped particular sin alertar su inmunogenicidad. La atenuación, que puede ser conseguida por medio de contacto repetido, puede ser útil en la preparaci

ATTENUERT VAKSINE: En vaksine som inneholder levende patogener som ved attenuering (svekking) har redusert eller helt mistet sin virulens for en gitt vertsart. Attenuering: (1) Reduksjon i et patogens virulens under naturlige forhold. (2) Enhver prosess der virulensen til et gitt (levende) patogen gjøres avirulent (ikke sykdomsfremkallende) uten å endre de immuniserende egenskapene. Attenuering kan oppnås ved serielle passasjer gjennom en organisme og kan brukes til å lage vaksiner.

Was this helpful?
Unbelebt; bezieht sich auf nicht lebende Substanzen, Faktoren und auf die unbelebte Umwelt im Allgemeinen.


ABIOTIC: Refers to non-living substances, factors, environments.

ABIOTIC:

ABIOTIQUE: Se dit de lenvironnement des matériaux, ou des facteurs non-vivants.

ABIOTICO: Si riferisce a sostanze, fattori ambientali non viventi.

ABIÓTICO: Dícese de la composición de los materiales inertes, o de factores no vivos.

ABIOTISK: Ikke-levende. Viser til ikkelevende substanser, faktorer og ikkelevende omgivelser generelt.

Was this helpful?
Das Entlassen (Ablegen) von Eiern und Sperma.


SPAWNING: The release of male and female gametes (sperm and ova) resulting in fertilized eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Η απελευθέρωση αρσενικών ή θηλυκών γαμετών (σπέρμα και ωάρια) που έχει ως αποτέλεσμα γονιμοποιημένα αυγά.

FRAI: La libération de spermatozoïdes (spermiation) et doeufs (ponte) donnant lieu aux oeufs fécondés.

DEPOSIZIONE: Il rilascio di gameti maschili e femminili (sperma e uova) che ha come conseguenza la fecondazione delle uova.

DESOVE: La liberación de espermatozoides (espermiación) y de huevos (puesta) dando lugar a los huevos fecundados.

GYTING: Frisetting av hanlige og hunlige kjønnsceller (spermier og egg), som fører til befruktning av rognen.

Was this helpful?
Alle während des Ablaichens in beiden Geschlechtern auftretenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen.


SPAWNING BEHAVIOUR: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας.

COMPORTEMENT NUPTIAL: Processus comportemental ou physiologique manifesté pour un organisme mâle ou femelle lors du frai.

COMPRTAMENTO REPRODUTTIVO: Qualsiasi processo fisiologico o comportamentale che si accentua durante il periodo di deposizione.

COMPORTAMIENTO NUPCIAL: Proceso comportamental o sicológico manifestado por un organismo macho o hembra durante la reproducción.

GYTEATFERD: Enhver fysiologisk eller atferdsmessig prosess som oppstår i begge kjønn under gyteprosessen.

Was this helpful?
Abnahme der Höhe des Wasserspiegels oder auch des Wasserdrucks im Ablauf einer Leitung aufgrund der Absenkung des offenen Wasserspiegels (z.B. in Stauseen, Hochbehältern).


DRAWDOWN: Vertical distance the free water elevation is lowered or the reduction of the pressure head due to the removal of free water (e.g. ponds, reservoirs, header tanks).

ΔIΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΗΣ: Η κατακόρυφη απόσταση κατά την οποία ταπεινώνεται η ελεύθερη στάθμη του νερού ή η μείωση της πυελομετρικής πιέσεως λόγω υδροληψίας (π.χ. από μια λιμνοδεξαμενή, έναν ταμιευτήρα κ.λ.π.).

DRAWDOWN: Diminution de la hauteur de leau libre, ou de la réduction de la pression manométrique, due à lélimination dune partie de leau (par exemple, étangs, réservoirs, château deau).

DRAWDOWN: Termine anglosassone che indica diminuzione dellaltezza dellacqua libera o riduzione della pressione idrostatica dovuta alleliminazione di una parte dellacqua.

DRAWDOWN: Disminución de la altura del agua libre, o reducción de la presión manométrica, debido a la eliminación de una parte del agua (por ejemplo, estanques, almacenes, depósitos de agua).

NEDTAPPING: Reduksjon av vannstand eller reduksjon av trykkhøyde på grunn av fjerning av fritt vann (f.eks. dammer eller reservoarer).

Was this helpful?
Eine Vorrichtung, um die Strömung im Zu- und Ablauf zu lenken und zu regulieren.


BAFFLE: A structure used to hinder and hence regulate flow through an outlet or inlet.

ΔIΑΦΡΑΓΜΑ: Συσκευή που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της ροής εισόδου ή εξόδου.

CHICANE (DEFLECTEUR): Dispositif destiné à gêner, et donc réguler, le flux deau à travers une entrée ou sortie deau.

DEFLETTORE: Una struttura usata per rallentare e quindi regolare il flusso attraverso uno scarico o un’entrata.

BAFLE: Dispositivo utilizado para dificultar y por lo tanto regular el flujo de agua a través una entrada o salida de agua.

SKJERMPLATE: Innretning brukt til å regulere strømmen av vann gjennom et innløp eller utløp.

Was this helpful?
Diejenige Oberfläche, Seite oder derjenige Pol, die (der) entgegengesetzt oder abgewendet vom oralen Teil liegt.


ABORAL: The surface, side, or pole away (or opposite) from the oral area (mouth).

ΑΝΤIΣΤΟΜΑΤIΚΟΣ: Η επιφάνεια, η πλευρά ή ο πόλος που είναι απομακρυσμένα (ή αντίθετα) από την στοματική περιοχή.

ABORALE: La surface, côté, ou pôle, à lopposé de la région orale.

ABORALE: La superficie, il lato o il polo lontano (o opposto) dalla zona orale (bocca).

ABORAL: La superficie, lado o polo, opuesto de la área oral.

ABORAL: Overflate, side eller pol borte fra (motsatt) det orale (munn-) området.

Was this helpful?
Ein Vorgang der Ablösung durch Abreiben oder Abziehen von Oberflächenmaterial; eine abgeschabte (-kratzte) Probe bestehend aus Schleim und/oder Epithel.


ABRASION: The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

ABRASION: Action duser par frottement ou denlever la surface dun materiau par grattage: attrition. Se dit souvent dun échantillon de mucus et/ou dépithélium prélevé par frottis.

ABRASIONE: Il processo di erosione con il consumo o il logoramento del materiale di superficie; l’attrito; spesso un campione di muco e/o epitelio.

ABRASIÓN: Acción de pulir frotando o de quitar rascando la superficie de un material: La atrición, indica a menudo una muestra de mucosa y/o de epitelio rascado.

ABRASJON: En erosjonsprosess ved avskraping eller slitasje av overflatemateriale.

Was this helpful?
Siehe SCHAUMFRAKTIONIERUNG. (Eine Wasserbehandlungsmethode, die in weiten Bereichen der Aquakultur angewendet wird, um die Wasserqualität in Kultursystemen zu verbessern (z.B. im Fischbecken). Kolloide und Feststoffpartikel (z.B. zerbrochene Pellets und Futterstaub) werden von der Anlage ausgeschäumt. Das Schäumen wird durch starke Belüftung erzielt, wobei die Kontaktfläche zwischen Luft und Wasser sehr erhöht wird. Der an der Oberfläche sich aufbauende lockere Schaum kollabiert, das resultieren


FOAM STRIPPING: A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo

ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

STRIPPING DE L ECUME: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

RIMOZIONE DELLA SCHIUMA: Metodo di trattamento delle acque usato esclusivamente in acquacoltura per migliorare la qualità delle acque dellallevamento (come ad es. le vasche dei pesci). Colloidi e particelle solide (provenienti ad es. da residui di pellets di alimento e altre particelle ) vengono rimosse dalla superficie per mezzo degli schiumatoi. Areatori causano un aumento di schiuma nellinterfaccia aria-acqua che può essere asportata dalla superficie. Il termine anglosassone "protein skimming" ("schiumaggio" proteico

STRIPPING DE ESPUMA: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

AVSKUMMING: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

Was this helpful?
Der Teil der suspendierten Feststoffe, der sich unter ruhigen turbulenzarmen Bedingungen absetzt.


SETTLEABLE SOLIDS: That part of suspended solids which will settle under calm conditions.

ΚΑΘΙΖΗΣΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το μέρος των αιωρούμενων στερεών που καθιζάνει υπό συνθήκες ηρεμίας.

SOLIDES SEDIMENTABLES: La portion des solides en suspension dans leau qui sédimente pendant les conditions de calme.

SOLIDI SEDIMENTABILI: La parte dei solidi sospesi che sedimenterà in condizioni di assenza dei movimenti nellacqua.

SÓLIDOS DE SEDIMENTACIÓN: Porción de sólidos en suspensión en agua que sedimenta en condiciones de aguas calmadas.

UTFELLBARE STOFF: Andelen av de løste patiklene som bunnfeller under rolige forhold.

Was this helpful?
Ein Becken (Teich), in dem suspendierte Feststoffe durch Sedimentation vom Abwasser getrennt werden.


SETTLING TANK: A tank (pond) in which suspended solids are removed from sewage and wastes by the process of sedimentation.

ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Δεξαμενή στην οποία τα αιωρούμενα στερεά απομακρύνονται από τα απόβλητα με την μέθοδο της καθίζησης.

BASSIN DE SEDIMENTATION/SETTLING TANK: Bassin dans lequel les solides en suspension dans les eaux usées sont éliminées par un processus de sédimentation.

VASCA DI SEDIMENTAZIONE: Vasca (stagno) nella quale i solidi sospesi nellacqua vengono rimossi mediante un processo di sedimentazione.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN/SETTLING TANK: Estanque en el cual los sólidos en suspensión de las aguas usadas son eliminados por un proceso de sedimentación.

HVIRVELSEPARATOR: Beholder der partikulært materiale fjernes fra f.eks. utløpsvann fra oppdrettsanlegg ved hjelp av et hvirveloverløp.

Was this helpful?
Eine Kammer eines Rezirkulationssystems, das sich zwischen dem Biofilter und dem Kulturbecken befindet.


SETTLING CHAMBER: One of a series of chambers included in the recirculating water systems located between the biofilter and the culture units. These facilitate the sedimentation of faeces and other particulate matter.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘIΖΗΣΗΣ: Ενας από την σειρά των θαλάμων στα ανακυκλούμενα συστήματα νερού, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού φίλτρου και του χώρου καλλιέργειας. Διευκολύνει την καθίζηση των περιττωμάτων και άλλων σωματιδιακών υλικών.

CHAMBRE DE SEDIMENTATION: Une dune série de chambres placéès entre le filtre biologique et les bassins de culture. Ces chambres facilitent la sédimentation de fécès et dautres particules en suspension dans leau.

CAMERA DI SEDIMENTAZIONE: Una serie di camere incluse nel sistema di acque ricircolanti, posizionate fra il biofiltro e le unità di allevamento. Questo facilita la sedimentazione delle feci e del materiale particolato.

CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN: Una de una serie de cámaras situadas entre el filtro biológico y las balsas de cultivo. Estas cámaras facilitan la sedimentación de los excrementos y de otras partículas en suspensión en el agua.

SEDIMENTASJONSBASSENG: Basseng i resirkuleringssystem for sedimentering av feces og annet partikulært materiale (partikkelfjerning). Er ofte plassert mellom biofilter og oppdrettskar.

Was this helpful?
Eine Einrichtung zur Abwasserbehandlung, in der die sedimentierbaren Feststoffe aus dem Wasser entfernt werden. Wird häufig in Aquakultureinrichtungen zur Aufbereitung des Zulaufwassers oder zur Aufbereitung/ Wiederaufbereitung des Abwassers eingesetzt.


SEDIMENTATION POND (SETTLING BASIN): A water treatment facility in which sedimentable solids are removed from the water; it may be sited at the inflow or outflow of a farm.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ (2): Τμήμα των εγκαταστάσεων καθαρισμού του νερού στο οποίο απομακρύνονται τα καθιζήσιμα στερεά. Βρίσκεται στην είσοδο ή στην έξοδο του νερού από τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας.

BASSIN DE SEDIMENTATION: Dispositif de traitement des eaux, dans lequel les solides sont éliminés par sédimentation. Un tel dispositif peut être placé en amont ou en aval des installations aquacoles.

SEDIMENTAZIONE IN VASCA: Un tipo di trattamento delle acque che prevede la rimozione dei solidi sedimentabili dallacqua;la vasca o stagno di sedimentazione può essere situata allentrata o alluscita del flusso idrico dellallevamento. Vedi VASCA DI SEDIMENTAZIONE.

ESTANQUE DE SEDIMENTACIÓN: Dispositivo para el tratamiento de agua, en el cual los elementos sólidos son eliminados por sedimentación. Tal dispositivo puede estar en la entrada o en la salida de una instalación acuícola.

RENSEBASSENG: Vannbehandlings fasilitet der sedimenterbare faste stoff fjernes fra vannet, kan være plassert i innløpet til eller utløpet fra ett oppdrettsanlegg

Was this helpful?
Die absolute Zunahme in der Größe (im Gewicht) eines Individuums oder einer Population innerhalb einer Zeiteinheit unter bekannten oder spezifischen Bedingungen.


ABSOLUTE GROWTH RATE: The actual increase in size of an individual, or stock per unit time under known or specific conditions.

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΑΥΞΗΣΗΣ: Η πραγματική αύξηση μεγέθους ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού στην μονάδα του χρόνου, υπό γνωστές ή καθορισμένες συνθήκες.

TAUX DE CROISSANCE ABSOLU: Augmentation réelle de taille, par unité de temps, dun organisme, ou dune population, soumis à des conditions spécifiques connues.

TASSO DI CRESCITA ASSOLUTA: L’aumento reale della dimensione di un individuo, o di una popolazione, per unità di tempo sotto condizioni conosciute o specifiche

TASA DE CRECIMIENTO ABSOLUTO: Aumento real de la talla, por unidad de tiempo, de un organismo, o de una población, sometida a condiciones específicas conocidas.

ABSOLUTT VEKSTRATE: Den reelle vekstøkningen til individet eller populasjonen.

Was this helpful?
(1) Die Aufnahme und Assimilation von Gasen und Flüssigkeiten über die Haut, Membrane und Blutadern. (2) Der Transfer von Nährstoffen durch Zellmembrane nach deren Aufschluß.


ABSORPTION: (1) The uptake and assimilation of gases, liquids, and other matter by the skin, mucous membranes, and blood vessels. (2) The transfer of nutrients across cell membranes following digestion.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: (1) Η πρόσληψη και αφομοίωση αερίων, υγρών και άλλων υλικών από το δέρμα, τις βλεννογόνους μεμβράνες και τα αιμοφόρα αγγεία. (2) Η μεταφορά θρεπτικών δια μέσου των κυτταρικών μεμβρανών κατά την πέψη.

ABSORPTION: (1) Lassimilation de gaz, liquides et dautres matières, par la peau, les muqueuses et les vaisseaux sanguins. (2) Le passage des substances nutritives à travers les membranes cellulaires suite à la digestion.

ASSORBIMENTO: (1) La capacità di assorbimento assimilazione di gas, liquidi e altre sostanze attraverso la pelle, membrane mucose e vasi sanguigni. (2) Il trasferimento di nutrienti attraverso le membrane cellulari dopo la digestione.

ABSORCIÓN: (1) La asimilación de gases, líquidos y otras materias por la piel, la mucosa y los vasos sanguíneos. (2) La entrada de sustancias nutritivas a través de las membranas celulares después de la digestión.

ABSORPSJON: (1) Opptak og assimilering av gasser, væsker og andre stoff (næringsstoff) gjennom hud, slimhinner og blodårer. (2) Overføring av næringsstoff over en cellemembran etter fordøyelse.

Was this helpful?
Das Zurückhalten oder Fangen von aquatischen Organismen an einem Zuflußgitter, das vor den Pumpen (vor Kraftwerkseinläufen oder vor dem Zufluß einer Aquakulturanlage) angebracht ist, um dem Eindringen von Organismen und sperrigem Abfall entgegenzuwirken.


IMPINGEMENT: The striking or capture of aquatic organisms on the intake screens placed before the pumps (or intake of a power plant or an aquaculture facility) to prevent the passage of organisms and debris through the plant.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Η εμπόδιση ή παγίδευση υδρόβιων οργανισμών σε πλέγματα που τοποθετούνται στον σωλήνα εισόδου των αντλιών (σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή μονάδες υδατοκαλλιέργειας) γιά να εμποδίζουν την διέλευση οργανισμών και θρυμμάτων στις εγκαταστάσεις.

FILTRATION PAR GRILLE: Le heurt ou capture dorganismes aquatiques sur les grilles des prise deau, en amont des pompes, qui empêchent le passage dorganismes et débris à travers linstallation.

IMPINGEMENT: La cattura degli organismi acquatici sulle griglie delle prese dacqua, poste a monte delle pompe, per impedire il passaggio di organismi e di materiali attraverso le tubature dellimpianto (Impingement o cattura di pesci alle opere di presa di una centrale termoelettrica).

FILTRACIÓN POR IMPACTO: La captura de organismos acuáticos sobre las rejas de captura de agua, río arriba de las bombas, que impiden el paso de organismos y de residuos a través de la instalación.

FRASTØTING: Tilbakeholdelse eller festing av akvatiske organismer på inntakssiler som monteres for pumpene (eller inntaket til kraftstasjon eller oppdrettsenhet) for a hindre at organismer og planterester blir spredt i anlegget.

Was this helpful?
(1) Mechanische Entnahme von Milch und Eiern aus sexuell reifen Fischen. (2) Im Englischen bedeutet "stripping" auch Entgasen, Abschäumen.


STRIPPING: (1) Physical removal of milt or ova from sexually mature fish. (2) Air stripping.

ΑΜΕΛΞΗ: (1) Εξαγωγή του σπέρματος ή των αυγών από φυλετικά ώριμα ψάρια. (2) Εξάστρωση : Εξαγωγή του αέρα.

STRIPPING: (1) Terme anglo-saxon décrivant la récolte des produits sexuels mûrs des poissons par pression physique sur les flancs des poissons. (2) Pour le terme anglo-saxon "air-stripping", DEGAZAGE.

STRIPPING: (1) Termine anglosassone che descrive la raccolta di sperma ed uova dal pesce maturo. (2) Rimozione dei gas dallacqua, generalmente mediante insufflazione di un altro gas, dellapplicazione del vuoto o dellinnalzamento di temperatura.

MASAJE (STRIPPING): (1) Recogida de productos sexuales maduros de peces mediante presión física. (2) Para el término anglosajón air-stripping.

STRYKING: Fysisk fjerning av melke og rogn fra gytemoden fisk.

Was this helpful?
Eine örtlich beschränkte Aushöhlung, die Eiter enthält; eine Ansammlung von abgestorbenem (nekrotischem) Gewebe und weißen Blutkörperchen, die gewöhnlich von pyrogenen Mikroorganismen erzeugt wird.


ABSCESS: A localized cavity containing pus (a collection of necrotic tissue and white blood cells), usually produced by pyrogenic micro-organisms.

ΑΠΟΣΤΗΜΑ: Κοιλότητα στην οποία συσσωρεύεται πύον (συνάθροιση νεκρών ιστών και λευκοκυττάρων), συνήθως παράγεται από πυογόνους μικροοργανισμούς.

ABCES: Un amas de pus dans une cavité de localisation discrète (un amas de tissu nécrotique et de lymphocytes), habituellement produit par des micro-organismes pyrogènes.

ASCESSO: Una cavità localizzata che contiene pus (un cumulo di tessuto necrotico e cellule ematiche bianche), prodotta usualmente da micro-organismi pirogeni.

ABSCESO: Una masa de pus en una cavidad de localización concreta (una masa de tejido necrótico y de linfocitos), habitualmente producido por microorganismos pirógenos.

ABSCESS: En avgrenset ansamling av puss (nekrotisk vev og hvite blodlegemer) i fast vev, vanligvis produsert av pyrogene mikroorganismer.

Was this helpful?
Die Abwärtsbewegung von Oberflächenwasser als Folge des Ekman-Transports.


DOWNWELLING: The downward movement of surface water as a result of Ekman transport; the opposite of upwelling.

ΚΑΤΑΒΛΥΣΗ: Κίνηση του επιφανειακού νερού προς τα κάτω, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς Εkman. Το αντίθετο της ανάβλυσης.

DOWNWELLING: Descente des eaux de surface résultant du transport dEkman.

CORRENTE DISCENDENTE: Movimento verso il basso dell’acqua superficiale che risulta a causa del trasporto di Ekman; il contrario di “corrente ascendente”.

MOVIMIENTO DESCENDENTE: Bajada de las aguas de superficie como resultado del transporte de Ekman.

NEDSTRØMENDE OVERFLATEVANN (DOWNWELLING): Bevegelse nedover av overflatevann som et resultat av Ekman transport. Motsatt av oppstrøming.

Was this helpful?
Die Anzahl der Organismen in einer Population; eine Beziehung zwischen "Intensität" (Dichte innerhalb eines besiedelten Gebietes) und "Verbreitung" (Anzahl und Größe der bewohnten Gebiete).


ABUNDANCE: The number of organisms in a population, a combination of intensity (density within inhabited areas) and prevalence (number and size of inhabited areas).

ΑΦΘΟΝIΑ: Ο αριθμός των οργανισμών σε έναν πληθυσμό. Σχέση ανάμεσα στην "ένταση" (πυκνότητα ενός πληθυσμού σε μια περιοχή διασποράς και την "διάδοση" (αριθμός και έκταση των περιοχών διασποράς).

ABONDANCE: Le nombre dorganismes dune population, une combinaison de lintensité (densité en zones habitées) et de la prévalence (nombre et taille des zones habitées).

ABBONDANZA: Il numero di organismi in una popolazione, una combinazione di “intensità” (densità nelle zone abitate) e “prevalenza” (numero e dimensione delle zone abitate) .

ABUNDANCIA: El número de organismos de una población, una combinación de la intensidad (densidad en zonas habitadas) y de la prevalencia (número y talla de las zonas habitadas).

ABUNDANS: Antall organismer i en populasjon. En kombinasjon av “intensitet” (tetthet innen et bebodd område) og “prevalens” (antall og størrelser av bebodde områder).

Was this helpful?
Einen Bestand kultivieren, bis die Marktgröße erreicht ist.


GROWING OUT: Maintaining crops until they reach harvest size.

ΜΕΓΑΛΩΜΑ: Η διατήρηση καλλιεργουμένων αποθεμάτων μέχρι να φθάσουν το μέγεθος συγκομιδής.

GROSSISSEMENT(1): Phase de croissance en culture jusquà la taille marchande.

INGRASSO: In allevamento, fase di accrescimento fino a che gli esemplari non raggiungono la taglia commerciale.

CRECIMIENTO (1): Fase de crecimiento en cultivo hasta la talla de cosecha.

TILVEKST: Oppdrette fisk fram til de oppnar markedsstorrelse.

Was this helpful?
In der konventionellen Teichwirtschaft wird darunter ein Teich verstanden, in dem eingesetzte Jungfische bis zur Vermarktungsgröße herangezogen werden.


GROW-OUT POND: In conventional fish farming, the pond in which juvenile fish are raised to market size.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΧΥΝΣΗΣ: Στην παραδοσιακή ιχθυοκαλλιέργεια η δεξαμενή στην οποία τα ανήλικα ψάρια εκτρέφονται μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος.

BASSIN DE GROSSISSEMENT: En pisciculture conventionnelle, le bassin ou étang dans lequel les poissons juvéniles sont elévés jusquà la taille marchande.

VASCHE PER LACCRESCIMENTO: Negli allevamenti di pesce convenzionali, le vasche nelle quali i giovanili raggiungono la taglia commerciale.

ESTANQUE DE ENGORDE: En piscicultura convencional, el estanque en que se crían los peces juveniles hasta el tamaño de comercialización.

TILVEKSTSDAM: I damoppdrett, dammene der små fisk oppdrettes til markedsstørrelse.

Was this helpful?
Das unmittelbar durch eine Einleitung beeinflußte Umfeld einer Wassereinleitung; der beeinflußte Wasserkörper, in dem sich aufgrund der Einleitung das Wasser durch eine oder mehrere charakteristische Eigenschaften vom nicht betroffenen Umgebungswasser unterscheidet.


DISCHARGE PLUME: A zone where effluents can be detected in the receiving waters by one or more characteristic properties.

ΘΥΣΑΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ: Η περιοχή του υδάτινου αποδέκτη, στην οποία είναι δυνατός ο εντοπισμός των λυμάτων μέσω μιάς ή περισσότερων χαρακτηριστικών τους ιδιοτήτων.

ZONE DE DECHARGE DUN EFFLUENT: Zone aquatique recevant un effluent, dans laquelle ce dernier peut être détecté par au moins une de ses propriétés caractéristiques.

PENNACCHIO DI SCARICO: Zona acquatica in cui gli effluenti possono essere rilevati nelle acque riceventi tramite l’osservazione di una o più proprietà caratteristiche.

ZONA DE DESCARGA DE UN EFLUYENTE: Zona acuática que recibe un efluyente, en la cual este último puede ser detectado por al menos una de sus propiedades características.

UTSLIPPSSONE: Sonen der utslipp kan påvises i tilknyttet vann/sjø ved en eller flere karakteristiske egenskaper.

Was this helpful?
Benthische Gemeinschaft mikroskopischer Organismen, die in durch Abwässer verunreinigten Süßgewässern vorkommt. Diese Gemeinschaften bilden weiße oder hellbraune makroskopische schleimige Beläge. Normalerweise dominiert die Bakterienart Sphaerotilus natans und nicht ein Pilz die Lebensgemeinschaft.


SEWAGE FUNGUS: Benthic community of microscopic organisms which develop in fresh water environments that are heavily polluted by sewage effluents. It appears as an attached macroscopic growth which forms a white or light brown slime. It is usually the bacteria Sphaerotilus natans, not a fungus, that dominate in the sewage fungus community.

ΜΥΚΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Βενθική κοινωνία μικροσκοπικών οργανισμών που αναπτυσσονται σε περιβάλλοντα γλυκού νερού βαρέως ρυπασμένου από λύματα. Εμφανίζεται ως μακροσκοπική διάπλαση που έχει μορφή λευκής ή ανοιχτοκίτρινης βλέννας. Η κοινωνία του μύκητα των λυμάτων συνήθως κυριαρχείται όχι από μύκητες αλλά από το βακτήριο Sphaerotilus natans .

VOILE BACTERIEN: Communauté dorganismes benthiques qui se développe dans des environnements dulçaquicole à forte charge deffluent des eaux usées. La communauté prend la forme dun humeur visqueux macroscopique blanchâtre ou brunâtre. Habituellement dominé par la bactérie Sphaerotilus natans.

FUNGO DELLE ACQUE DI RIFIUTO: Comunità bentica di microrganismi che si sviluppano in ambienti dacqua dolce, sono pesantemente inquinati da effluenti di scarico; appare come unaggregazione macroscopica attaccata di colore bianco o marroncino. Di solito sono batteri (Sphaerotilus natans) e non i funghi a dominare nelle comunità delle acque di rifiuto.

VELO BACTERIANO: Comunidad de organismos bénticos que se desarrollan en agua dulce con una fuerte carga de efluentes de aguas usadas. La comunidad coge la forma de un tarquín macroscópico viscoso de color blanco o moreno. Normalmente dominada por la bacteria Sphaerotilus natans.

KLOAKKSOPP: Bunnlevende mikroorganismesamfunn som utvikler seg i sterkt forurensede ferskvannsmiljøer. Gjør seg synlig som fastsittende makroskopiske vekster som danner et hvit eller lysebrunt slim. Det er vanligvis bakterien Sphaerotilus natans, ikke sopp, som dominerer kloakksopp-samfunnet.

Was this helpful?
Der tiefe Ozeanboden in Tiefen unterhalb 2000 m. Dieser stellt eines der stabilsten marinen Biotope dar, wobei die Temperatur im Bereich zwischen 00 und 20C liegt.


ABYSS: The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 00 and 20 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

ABYSSE: Le fond des océans, dune profondeur supérieure à 2000 mètres, représentant un des biomes marins les plus constants, dune température située entre 00 et 20 C.

ABISSO: Il fondo degli oceani profondi, con una profondità superiore a 2000 metri, rappresenta uno dei biomi più costanti, con la temperatura fra 00 e 20C.

BARRANCO: El fondo de los océanos, a una profundidad superior a 2000 metros, representando una las biomasas marinas más constantes, a una temperatura entre 00 y 20 C.

ABYSSALEN: Havbunnen i dyphav, med dybde større enn 2000 meter. En av de mest konstante marine biotoper med temperaturer mellom 00 og 20 C.

Was this helpful?
Würmer, deren Kopf mit Widerhaken besetzt ist. Als Adulte leben sie als Darmparasiten in Wirbeltieren.


ACANTHOCEPHALA: Spiny-head worms that, as adults, exist as intestinal parasites in vertebrates.

ΑΚΑΝΘΟΚΕΦΑΛΑ: Σκώληκες με ακανθωτό κεφάλι οι οποίοι στην ενήλικη φάση τους είναι εντερικά παράσιτα των σπονδυλωτών.

ACANTHOCEPHALE: Vers parasite intestinal à létat adulte des Vertébrés.

ACANTHOCEPHALA: Vermi che allo stadio adulto, vivono come parassiti intestinali in vertebrati.

ACANTOCÉFALO: Gusano espinoso; en estado adulto existe como parásito intestinal de los vertebrados.

ACANTHOCEPHALA (KRASSERE): En liten gruppe tarmparasitter uten munn og tarm som tar opp næring gjennom kroppsveggen. Karakteristisk er at den adulte parasitten fester seg til innsiden av vertens tarm med en utvrengbar piggete snabel.

Was this helpful?
In einer sauren Umgebung gedeihend.


ACIDOPHILIC: Thriving in an acidic environment.

ΟΞΕΟΦΙΛΟΣ: Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.

ACIDOPHILE (adj.): Se dit dorganismes se développant bien dans un milieu acide.

ACIDOFILO: Organismo che cresce in un’ambiente acido.

ÁCIDOFILO: Dícese de los organismos que proliferan en un entorno ácido.

ACIDOFIL: Syreelskende. Som trives i surt miljø.

Was this helpful?
Die Zellen des Hypophysenvorderlappens werden nach ihrer Färbbarkeit in agranulär- chromophobe und granulär- chromophile Zellen eingeteilt; letztere unterteilen sich wiederum in acidophile und basophile Zellen.


ACIDOPHILS: Cells of the frontal part of the pituitary, which are named according to their staining properties. They are divided into non-granular chromophobic and granular-chromophilic cells; the latter are divided again into two groups: acidophils and basophils.

ΟΞΕΟΦΙΛΑ: Κύτταρα του πρόσθιου μέρους της υπόφυσης, ονομαζόμενα έτσι λόγω των ιδιοτήτων τους να χρωματίζονται. Διαιρούνται σε ακοκκιώδη χρωμόφοβα και κοκκιώδη χρωμόφιλα κύτταρα. Τα τελευταία διαιρούνται ξανά σε δύο ομάδες: οξεόφιλα και βασεόφιλα.

ACIDOPHILE (subst.): Cellules de la partie frontale de lhypophyse, caractérisées par leur propriété de coloration. Deux groupes: les chromophobes agranulaires et les chromophiles granulaires. Ces derniers sont subdivisés en acidophiles et basophiles.

ACIDOFILE: Le celllule della parte anteriore della ghiandola pituitaria, chiamate secondo le loro proprietà di colorazione. Sono divise in cellule cromofobiche non-granulari e granulari-cromofiliche; le seconde sono divise di nuovo in due gruppi: acidofile e basofile.

ÁCIDOFILA: Células de la parte frontal de la hipófisis, caracterizadas por sus propiedades de coloración. Están divididas en dos grupos: células cromofóbicas no granuladas y células cromofílicas granuladas. Estas últimas están divididas en acidófilas y basófilas.

ACIDOFILE CELLER: Celler fra fremre del av hypofysen som har fått navn etter deres affinitet til sure fargestoffer. De er delt inn i agranulær-kromofobe og granulær-kromofile celler som igjen er delt inn i acidofile og basofile celler.

Was this helpful?
Ein Zustand, bei dem die Wasserstoffionenkonzentration in Blut oder Gewebe erhöht ist (meist durch Erhöhung des Säuregehalts oder Verminderung der Alkalinität verursacht). Generell eine Erhöhung des Säuregehaltes im Blut.


ACIDOSIS: A condition in which there is an increase in hydrogen-ion concentration in blood and tissues (caused by accumulation of acid or depletion of alkaline reserve).

ΟΞΕΩΣΗ: Κατάσταση χαρακτηριζόμενη από αύξηση της συγκέντρωσης των υδρογονοκατιόντων στο αίμα και τους ιστούς (είτε λόγω προσθήκης οξέος, είτε λόγω κατανάλωσης του αλκαλικού αποθέματος).

ACIDOSE: Condition caractérisée par laugmentation de la concentration en ions hydrogènes dans le sang et dans les tissus (elle est provoquée par laccumulation dacides ou un épuisement de la réserve alcaline).

ACIDOSI: Una condizione in cui si verifica un’aumento nella concentrazione di idrogenione nel sangue e nei tessuti (causato dall’accumulo di acido o dalla deplezione della riserva alcalina).

ACIDOSIS: Condición caracterizada por el aumento de la concentración de iones de hidrógeno en la sangre y en los tejidos (causada por la acumulación de ácidos o el agotamiento de las reservas alcalinas).

ACIDOSE: En tilstand med økt konsentrasjon av hydrogen ioner i blod og vev (forårsaket av akkumulering av syre eller tap av alkaliske substanser). Generelt en økning av blodets syreinnhold.

Was this helpful?
Eine der vier Gattungen in der Familie der Acipenseridae, die 23 Arten umfaßt. Sie werden allgemein als Störe (s.d.) bezeichnet. Die meisten Störe müssen heute als gefährdete Arten eingestuft werden.


ACIPENSER: One of four genera in the family Acipenseridae, consisting of 23 species, collectively referred to as sturgeon. Most sturgeons are now considered to be highly endangered species.

ACIPENSER: Ένα από τα τέσσερα γένη της οικογένειας Acipenseridae, το οποίο αποτελείται από 23 συνολικά είδη και τα οποία είναι γνωστά με την κοινή ονομασία οξύρρυγχοι (ή μουρούνες) (συγκρ.). Οι περισσότεροι οξύρρυγχοι αποτελούν σήμερα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Βλέπε και Siberian, κτλ. και οξύρρυγχος (2648).

ACIPENSER: Un parmi quatre genres de la famille Acipenseridae, comprenant 23 espèces qui sont collectivement appelés les esturgeons. La plupart des esturgeons sont actuellement considérés d’être des espèces menacées.

ACIPENSER: Uno dei quattro generi appartenenti alla famiglia Acipenseridae, consiste di 23 specie chiamate collettivamente storione. Molti storioni sono considerati specie in pericolo.

ACIPENSER: Uno de los cuatro géneros de la familia Acipenseridae con 23 especies colectivamente conocidas como esturiones. Muchos de ellos son considerados actualmente como especies en peligro de extinción.

ACIPENSER: En av fire slekter i familien Acipenseridae. Består av 23 arter, kollektivt referert til som stør. De fleste stører blir nå betraktet som utryddelsestruede arter.

Was this helpful?
Eine Landfläche, die etwa einem Morgen entspricht und 4050 m2 (oder 43 560 Quadratfuß) umfaßt. Ein "acre" entspricht 0.405 Hektar.


ACRE , ACREAGE: Imperial measurement of land area. One acre equals 4050 sq m. (or 43 560 square feet) and is equivalent to 0.405 hectares.

ΑΚΡ (ACRE): Iσχύουσα μέτρηση για επιφάνεια γης. Ενα ακρ ισούται προς 4050 τετραγωνικά μέτρα (43.560 τετραγωνικά πόδια) προς 0.405 εκτάρια. Βρετανική μονάδα επιφάνειας χρησιμοποιούμενη για την μέτρηση του εμβαδού τεμαχίων γής.

SUPERFICIE (en ACRES): Mesure impériale de la surface au sol. Un acre vaut environ 4,050 mètres carrés et équivaut à 0,405 hectares.

ACRO, SUPERFICIE IN ACRI: Misura imperiale di superficie di terreno. Un acro è uguale a 4050m.q. (o 43.560 piedi quadri) ed è equivalente a 0,405 ettari.

ACRE: Medida imperial de la superficie del suelo. Un acre vale alrededor 4,050 metros cuadrados y a 0,405 hectáreas.

ACRE, ACERAGE: Engelsk flatemål. 1 "acre" måler 4050 kvadratmeter. eller 0,405 hektar. Acerage = flateinnhold målt i acres.

Was this helpful?
Eine Mischung von 2,8 - diamino -10-methylacridinin - Chlorid und 2,8 - diaminoacridin, das als äußeres Desinfektionsmittel speziell bei lebenden Fischeiern und zur Bekämpfung verschiedener Ektoparasiten eingesetzt wird.


ACRIFLAVIN: A mixture of 2.8 - diamino - 10 methyl acridinium chloride and 2.8-diaminoacridine used as an external disinfectant, especially of living fish eggs.

ΑΚΡIΦΛΑΒIΝΗ, Τρυπαφλαβίνη: Μείγμα 2,8-διαμινο-10-μεθυλακριδινίου του χλωρίου και 2,8-διαμινο-ακριδινίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό εξωτερικής χρήσης, ιδίως για τα ζωντανά αυγά ψαριών.

ACRIFLAVINE: Désinfectant constitué par un mélange de chlorure de 2,8-diamino-10-méthyl acridine et de 2,8-diaminoacridine; employé particulièrement chez les oeufs vivants de poissons.

ACRIFLAVINA: Disinfettante costituito da una miscela di 2,8 - diammina - 10 metil-acridina e da 2,8-diammino acridina, usato per applicazioni esterne, specialmente su uova di pesce.

ACRIFLAVINA: Una mezcla del cloruro de 2,8-diamina-10-metilo acridina y del 2,8-diaminoacridina; utilizado particularmente para desinfectar los huevos vivos de peces.

ACRIFLAVIN: En blanding av 2,8-diamino-10-metylacridinklorid og 2,8-diaminoacridin, brukt særlig til ekstern desinfisering av levende fiskeegg og for å bekjempe forskjellige ektoparasitter.

Was this helpful?
Ein Hormon, das von den Zellen der Adrenohypophyse entlassen wird und vorwiegend auf den Adrenalcortex wirkt und das Wachstum und die Produktion/Sekretion von Corticosteroiden in diesem Organ stimuliert.


ADRENO-CORTICO-TROPHIC-HORMONE: Hormone released by cells in the adenohypophysis that acts mainly on the inter-renal gland in fish, stimulating growth and corticosteroid production.

ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (ACTH): (Κορτικοτροπίνη). Ορμόνη που απελευθερώνεται από κύτταρα της αδενοϋπόφυσης και δρα κυρίως στον επινεφριδιακό φλοιό του ψαριού, διεγείροντας την αύξηση και την παραγωγή/έκκριση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια.

HORMONE ADRENO-CORTICO-TROPHIQUE: Hormone libérée par les cellules de ladenohypophyse qui agit principalement sur la glande interrénale chez les poissons stimulant ainsi la croissance et la synthèse des sécrétions des corticostéroïdes par ce dernier.

ADENOCORTICOTROPO (ORMONE): Un’ormone rilasciato da cellule dell’adenoipofisi che agisce principalmente sul tessuto ghiandolare interrenale dei pesci, stimolando la produzione di ormoni corticosteroidi.

HORMONA ADRENOCORTICOTRÓPICA: Hormona liberada por las células de la adenohipófisis y que actúa principalmente sobre la glándula interrenal en los peces, estimulando así el crecimiento y la síntesis de las secreciones de corticosteroides por esta última.

ADRENOKORTIKOTROPT HORMON (ACTH): Hormon som blir utskilt fra celler i adenohypofysen og som hovedsakelig virker på interrenallegemene hos fisk (homologt med binyrebarken hos høyere vertebrater) og som stimulerer vekst og produksjon av kortikosteroid.

Was this helpful?
Ein Antibiotikum, das aus Streptomyces-Arten gewonnen wird. Actinomycin D hemmt spezifisch die DNA-gesteuerte RNA-Synthese.


ACTINOMYCIN D: An antibiotic derived from the Streptomyces species. Actinonmycin D intercolates tightly and specifically to double -stranded DNA and prevents it acting as an effective template for RNA synthesis.

ΑΚΤIΝΟΜΥΚIΝΗ D (*): Αντιβιοτικό από είδη του γένους Streptomyces. Η ακτινομυκίνη D παρεμβάλλεται στη διπλη έλικα του DNA και την παρεμποδίζει να δράσει ως μήτρα για την σύνθεση του RNA.

ACTINOMYCINE D: Antibiotique, extrait de Streptomyces spp.Actinomycin D sintercale fortement et spécifiquement sur lADN double brin, empêchant sa transcription en ARN.

ACTINOMICINA D: Un antibiotico derivato da specie di Streptomiceti. L’actinonmicina D si interconnette strettamente intercalandosi alla doppia elica del DNA e ne impedisce il funzionamento come stampo per la sintesi di RNA.

ACTINOMICINA D: Antibiótico, extracto de Streptomyces sp. La actinomicina D se intercala estrechamente y específicamente sobre la doble hebra del ADN impidiendo así su transcripción en ARN.

ACTINOMYCIN D: Antibiotika utvunnet fra Streptomyces-artene. Actinomycin D hemmer spesifikt den DNA styrte RNA syntesen.

Was this helpful?
Füttern bis zum Erreichen der Sättigung; lateinischer Begriff nach Belieben.


AD LIBITUM: Feeding at will, usually until satiation is reached.

AD LIΒITUM, ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ: Θρέψη κατά βούληση, συνήθως μέχρι να επέλθει κορεσμός.

AD LIBITUM: Se dit dune alimentation non-limitée; souvent jusquà satiété.

AD LIBITUM: Mangiare a volontà, di solito fino a sazietà.

AD LIBITUM: Dícese de una alimentación no limitada, usualmente hasta que la hartura este alcanzada.

AD LIBITUM: Fritt tilgjengelig. Fôring i overskudd til fisken er mett. Latinsk for "etter behag".

Was this helpful?
(1) Futterzusatz. In der Genetik (2) Additive Distanz: eine Reihe mathematisch bestimmter Distanzen zwischen Paaren der DNA Sequenzen oder der representierten Taxa, die einen phylogenetischen Stammbaum zugeordnet werden können. (3) Stammbaum: ein phylogenetischer Stammbaum, in dem die Distanz zwischen zwei Punkten die Summe der Länge der einzelnen Zweige, die die beiden Punkte verbinden.


ADDITIVE: (1) Feed additive. (2) In genetics. Distance: A set of mathematical distances between pairs of DNA sequences or taxa that will create a unique phylogenetic tree. (3) Tree: A phylogenetic tree in which the distance between any two points is the sum of the lengths of the branches along the path connecting the two points.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ: (1) Τροφικό συμπλήρωμα. Στη Γενετική. (2) Απόσταση. Ένα σύνολο μαθηματικών αποστάσεων ανάμεσα σε ζεύγη βάσεων DNA ή τάξα, οι οποίες δημιουργούν ένα μοναδικό φυλογενετικό δέντρο. (2) Δένδρο. Ένα φυλογενετικό δέντρο στο οποίο η απόσταση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε σημεία είναι το άθροισμα των μηκών των διακλαδώσεων που συνδέουν τα δύο αυτά σημεία.

ADDITIF: (1) Supplément nutritif. (2) En génétique: Distance additif : un ensemble de distance mathématiques entre des paires de séquences d’ADN ou de taxa qui créent un arbre phylogénétique unique. (3) Arbre additive : un arbre phylogénétique dans lequel la distance entre deux points pris au hasard est la somme des longueurs des branches qui les réunissent.

ADDITIVO: (1) Additivo(i) alimentare(i). (2) Distanza: Una serie di distanze matematiche fra coppie di sequenze di DNA o di taxa che creano un unico albero filogenetico. (3) Albero: Un albero filogenetico in cui la distanza fra due punti è la somma delle lunghezze dei rami che si trovano lungo il percorso che collega i due punti.

ADITIVO: (1) Aditivo alimenticio. (2) En genética. Distancia: Un conjunto de distancias matemáticamente calculadas entre pares de secuencias de DNA o taxones que crean un árbol filogenético único. (3) Árbol: árbol filogenético en el cual la distancia entre dos puntos cualquiera es la suma de las longitudes de las ramas de la vía que conecta estos dos puntos.

ADDITIV(T): (1) Distanse: et sett av matematiske distanser mellom par av DNA sekvenser eller taxa. Vil danne et unikt fylogenetisk tre. (2) Tre: Et fylogenetisk tre hvor distansen mellom to vilkårlige punkter er summen av grenenes lengder mellom de to punktene.

Was this helpful?
Ein Muskel, der durch Kontraktion zwei Körperteile näher aneinander bringt; z.B. der Muskel, der die beiden Halbschalen der Bivalvia schließt.


ADDUCTOR: Muscle that brings one body part towards another; a muscle that contracts to close both halves of a bivalve shell, for example in mussels.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ: Μυς που φέρνει (προσάγει) ένα τμήμα του σώματος κοντά σε ένα άλλο, π.χ. ένας μυς που συσπάται και κλείνει τις δύο θύρες ενός διθύρου.

ADDUCTEUR: Muscle rapprochant deux parties du corps, par exemple, le muscle adducteur des mollusques bivalves qui, en se contractant rapproche les deux valves de la coquille.

ADDUTTORE: Il muscolo che porta una parte del corpo vicino ad un’altra; un muscolo che si contrae per chiudere entrambe le metà di un guscio di mollusco bivalve, per esempio in cozze.

ADUCTOR: Músculo que atrae dos parte del cuerpo, por ejemplo, el músculo aductor de los bivalvos que cuando se contrae acerca las dos conchas.

ADDUKTOR: En muskel som gjennom kontraksjon bringer to kroppsdeler nærmere sammen, f.eks. muskelen som lukker sammen begge skjellhalvdelene hos en musling.

Was this helpful?
Ein Muskel, der durch Kontraktion zwei Körperteile näher aneinander bringt; z.B. der Muskel, der die beiden Halbschalen der Bivalvia schließt.


ADDUCTOR MUSCLE: Muscle that brings one body part towards another; a muscle that contracts to close both halves of a bivalve shell, for example in mussels.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΜΥΣ: Μυς που φέρνει (προσάγει) ένα τμήμα του σώματος κοντά σε ένα άλλο, π.χ. ένας μυς που συσπάται και κλείνει τις δύο θύρες ενός διθύρου.

MUSCLE ADDUCTEUR: Muscle rapprochant deux parties du corps, par exemple, le muscle adducteur des mollusques bivalves qui, en se contractant rapproche les deux valves de la coquille.

MUSCOLO ADDUTTORE: Il muscolo che porta una parte del corpo vicino ad un’altra; un muscolo che si contrae per chiudere entrambe le metà di un guscio di mollusco bivalve, per esempio in cozze.

MÚSCULO ADUCTOR: Músculo que atrae dos parte del cuerpo, por ejemplo, el músculo aductor de los bivalvos que cuando se contrae acerca las dos conchas.

ADDUKTOR MUSKEL: En muskel som gjennom kontraksjon bringer to kroppsdeler nærmere sammen, f.eks. muskelen som lukker sammen begge skjellhalvdelene hos en musling.

Was this helpful?
Bösartige Krebsgeschwulst des Drüsengewebes.


ADENOCARCINOMA: A malignant neoplasm derived from glandular tissue.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚIΝΩΜΑ: Κακοήθες νεόπλασμα, προερχόμενο από αδενώδη ιστό.

ADENOCARCINOME: Néoplasme malin dun épithélium glandulaire.

ADENOCARCINOMA: Un neoplasma maligno originato dal tessuto ghiandolare.

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado del tejido glandular

ADENOKARSINOM: Ondartet kreftsvulst som oppstår fra kjertelvev.

Was this helpful?
Gut- oder bösartige Drüsengeschwulst.


ADENOMA: A new growth or neoplasm composed of glandular tissue. May be benign or malignant.

ΑΔΕΝΩΜΑ: Καλοήθης ή κακοήθης νεοπλασία που σχηματίζεται από αδενώδη ιστό.

ADENOME: Tumeur dune glande: bénigne ou maligne.

ADENOMA: Una crescita nuova o neoplasma composto di tessuto ghiandolare. Può essere benigno o maligno.

ADENOMA: Tumor que puede ser benigno o maligno.

ADENOM: God- eller ondartet kreftsvulst i kjertelvev.

Was this helpful?
Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Νουκλεοτιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μεταφορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχικό σπάσιμο δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

ADENOSINA TRIFOSFATO (ATP): Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA (ATP): Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): Et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Das Haften zweier Stoffe oder Körper aneinander; das Aneinanderhaften der Moleküle im Bereich der Grenzflächen zweier verschiedener Stoffe. Beispiele hierfür sind: (1) als Folge akuter oder chronischer Entzündungen können viscerale Organe an abdominalen Flächen (Wänden) verkleben; (2) In der Mikrobiologie und in der Natur allgemein die spezifische oder unspezifische Bindung von Mikroorganismen an ein Substrat oder an Zellen; in einigen Fällen verändert bekannterweise die Adhäsion typische mikrob


ADHESION: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for e

ΣΥΜΦΥΣΗ: Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν (1) σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προσ

ADHERENCE: (1)Lunion dune surface ou dune structure, à une autre; les deux étant normalement séparées. Par exemple, ladhérence des organes aux parois abdominales provoquée par une inflammation aiguë ou chronique. (2) En microbiologie: certains micro-organismes adhérent, spécifiquement ou non, au substrat ou à dautres cellules. Il a été démontré que dans certains cas des structures microbiennes, ou des substances émises par les microbes, sont les médiateurs de cette adhérence. Les micro-organismes vivant li

ADERENZA: (1) L’unione di due superfici o strutture che altrimenti sarebbero separate. Esempi sono organi viscerali adesi alla parete addominale, come effetto di infiammazione acuta o cronica. (2) In microbiologia: in natura, i microorganismi spesso si legano specificamente o non-specificamente ad un substrato o ad altre cellule; si sa che in alcuni casi l’aderenza è mediata da strutture o componenti microbici specializzati. Microorganismi che vivono liberi in habitat acquatici spesso aderiscono a superf

ADHERENCIA: (1) La unión de dos superficies o estructuras que están normalmente separadas. Por ejemplo, la adherencia de los órganos a la pared abdominal provocada por una inflamación aguda o crónica. (2). En Microbiología : En la naturaleza, microorganismos a menudo unidos específicamente o no-específicamente al sustrato o a otras células ; en algunos casos la adhesión se sabe que está mediada por componentes o estructuras microbianas específicas. Los microorganismos que viven libremente en hábitats acuát

ADHESJON: (1)Sammenfesting/sammenklebing av to strukturer som ellers ville være separate. F.eks. innvoller festet til bukhulen som resultat av kronisk betennelse. (2) I mikrobiologi og i naturen, den spesifikke eller uspesifikke bindingen av mikroorganismer til et substrat eller til celler. I noen tilfeller skjer adhesjon ved hjelp av spesielle mikrobielle strukturer/tilheftingsmekanismer kalt adhesiner. Frittlevende organismer i akvatiske miljø fester seg ofte til overflater under vann, f.eks. partikler,

Was this helpful?
(1) Hilfsstoff in Medikamenten oder anderen Chemikalien (z.B. in Desinfektionsmitteln). (2) Substanzen, die die Immunreaktion (Formation von Antikörpern und/oder unspezifische Mechanismen) verstärken oder qualitativ beeinflussen, wenn sie vor oder mit einem Antigen verabreicht werden. Dazu gehören BCG, Aluminiumhydroxid und Wasser-in-Öl Emulsionen (z.B. FreundΪs Adjuvans).


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADJUVANT: (1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).

ADIUVANTE: (1) Qualsiasi sostanza aggiunta ad una droga o un’altra sostanza chimica (per esempio, un farmaco) per aumentare la sua attività. (2) In immunologia: qualsiasi sostanza che, quando somministrata insieme o prima di un antigene, aumenta e/o ha un’effetto qualitativo sulla reazione immunitaria, dal punto di vista della formazione di anticorpi, e/o della reazione cellulo-mediata. Tra gli adiuvanti, sono compresi il BCG, l’idrossido di alluminio, emulsioni acqua--olio(per esempio il coadiuvante di Fr

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

Was this helpful?
Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.


ADP: Adenosine diphosphate

ADP: Διφωσφορική αδενοσίνη

ADP: Adenosine Triphosphate: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

ADP: Adenosindifosfato.Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).

ADP: Trifosfato de adenosina: nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

ADP : Adenosindifosfat:et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Catecholamin-Derivate der Aminosäure Tyrosin, die von chromaffinen (s.d.) Gewebe, das in der Niere der Fische verteilt ist, sekretiert wird. Eine Zunahme in Adrenalin im Blutstrom der Tiere erhöht die Aktivität der Acetylcholinesterase im Gehirn. (In den USA als Epinephrine und Norepiniphrine.


ADRENALINE/NORADRELINE: Catecholamine derivatives of the amino acid tyrosine secreted by the chromaffin tissue scattered throughout the fish kidney. Increase in adrenaline in the blood stream elevates acetylcholinesterase activity in the brain, initiating the fight/flight response. Referred to as epinephrine and norepinephrine in the USA.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ/ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ: Ορμόνη που ανήκει στις κατεχολαμίνες, παράγωγο του αμινοξέως τυροσίνη. Παράγεται από το χρωμιόφιλο ιστό και διανέμεται στην κυκλοφορία διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων του ψαριού. Η αύξηση της αδρεναλίνης στο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη δράση της ακετυλχωλινεστεράσης στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αντίδραση άμυνας/ φυγής. Αναφέρεται και σαν επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη στις ΗΠΑ.

ADRENALINE/NORADRNALINE: Dérivés catécholamines de l’acide aminé tyrosine sécrétés par le tissu chromaffin dispersé à travers le rein des poissons. Une augmentation du taux d’adrénaline circulante provoque une augmentation de l’activité acétylcholinestérasique cérébrale et initie la réponse à l’action-fuite. Appelés épinéphrine et nor épinéphrine aux Etats-unis.

ADRENALINA/NORADRINALINA: Catecolamine derivate dell’aminoacido tirosina secreto dal tessuto cromaffine nel rene dei pesci. L’aumento dell’adrenalina nel circolo ematico aumenta l’attività dell’acetilcolinesterasi nel cervello, dando luogo alla risposta combattimento/fuga. Chiamate anche epinefrina o norepinefrina dagli autori americani.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas del aminoácido Tirosina y secretadas por el tejido cromafín del riñón de los peces. El incremento de adrenalina en sangre eleva los niveles de acetilcolinesterasa en el cerebro, iniciándose una respuesta de comportamiento fight/flight (lucha o huída). En los USA se denominan epinefrina y norepinefrina respectivamente.

ADRENALIN/NORADRENALIN: Katekolaminderivater av aminosyren tyrosin, utskilt av kromaffint vev spredt i fiskenyren som suprarenallegemer. Høynet plasmanivå av adrenalin øker aktiviteten til acetylcholinesterase i hjernen, og setter derved i gang en flukt- eller kamprespons.

Was this helpful?
Eine in wenigen Sekunden nach der Warnehmung/Einwirkung eines Stressfaktors erfolgende Reaktion. Catecholamine, Noradrenalin und Adrenalin (s.d.) werden aufgrund neuraler Stimulation des chromaffinen Gewebes ausgeschüttet. In geringerem Maße wird auch die Blutchemie beeinflußt.


ADRENERGIC RESPONSE: Response occurring within a few seconds of the perception of stress factors. In response to neural stimulation and, to a lesser degree, changes in blood chemistry, the catecholamines, adrenaline and noradrenaline are released from the chromaffin tissue distributed throughout the kidney.

ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Αντίδραση η οποία εμφανίζεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εξαιτίας της δράσης κάποιου παράγοντα που προκαλεί στρες. Εξαιτίας της νευρικής ενεργοποίησης που ακολουθεί και σε μικρότερο βαθμό της αλλαγής στη χημεία του αίματος, απελευθερώνονται από το χρωμιόφιλο ιστό (βλ.λ.), κατεχολαμίνες (βλ.λ.), αδρεναλίνη (βλ.λ.) και νοραδρεναλίνη (βλ.λ.), οι οποίες διανέμονται διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων

RÉPONSE ADRÉNERGIQUE : Réponse précoce (quelques secondes) suite à la perception de facteurs de stress. En réponse à un stimulus nerveux et, en moindre dégré, aux changements de la composition chimique du sang, les catécholamines, adrénaline et la noradrénalinesont secrétées par le tissu chromaffin distribué à travers le rein.

ADRENERGICA RISPOSTA: Risposta che si verifica in pochi secondi dalla percezione di un agente stressante. In risposta alla stimolazione neurale e in grado minore, ad alterazioni ematochimiche, alle catecolamine, all’adrenalina e alla noradrenalina è prodotta dal tessuto cromafine distribuito nel rene.

RESPUESTA ADRENERGICA: Respuesta rápida (segundos) a la percepción de factores estresantes. Como respuesta a la estimulación neural y en menor medida a los cambios en los parámetros sanguíneos, las catecolaminas adrenalina y noradrenalina) son liberadas por el tejido cromafín distribuido en el tejido renal.

ADRENERG RESPONS: Reaksjon som skjer i løpet av få sekunder etter eksponering for en stressfaktor. I respons til neural stimulering, og i mindre grad forandringer i blodkjemien, blir katekolaminer skilt ut fra det kromaffine vevet i nyren.

Was this helpful?
Die Anziehung von Ionen oder Verbindungen an die Oberfläche von Feststoffen. z.B. Bodenkolloide " binden" große Mengen von Ionen und Wasser.


ADSORPTION: The attraction of ions or compounds to the surface of a solid; for example, soil colloids adsorb large amounts of ions and water.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ: Η έλξη ιόντων ή ενώσεων στην επιφάνεια ενός στερεού π.χ. τα κολλοειδή του χώματος προσροφούν μεγάλες ποσότητες ιόντων και νερού.

ADSORPTION: Attraction des ions ou dautres substances vers (ou à) la surface dun solide. Ex: les colloïdes du sol adsorbent des quantités importantes dions et deau.

ADSORBIMENTO: L’attrazione di ioni o composti alla superficie di una sostanza solida; per esempio, colloidi di suolo adsorbono grandi quantità di ioni e di acqua.

ADSORCIÓN: La atracción de iones o de otras sustancias hacia la superficie de un sólido. Por ejemplo: los coloides del suelo adsorben cantidades importantes de iones y de agua.

ADSORPSJON: Tiltrekningen av ioner eller forbindelser til en fast overflate, f.eks. jordkolloider som "binder" store mengder vann og ioner.

Was this helpful?
Jedes Tier, welches ausgewachsen ist oder die Fortpflanzungsfähigkeit erreicht hat (Frühreife ausgeschlossen).


ADULT: Any animal that has attained full growth or is sexually mature that is not precocious.

ΕΝΗΛIΚΟ: Κάθε ζώο το οποίο έχει φτάσει σε πλήρη αύξηση ή είναι γεννητικά (σεξουαλικά) ώριμο. Το μή πρώϊμο.

ADULTE: Se dit dun animal qui est parvenu au terme de sa croissance ou qui a atteint la maturité sexuelle non-précoce.

ADULTO: Qualsiasi animale che ha raggiunto il pieno sviluppo o è sessualmente maturo (non precoce).

ADULTO: Dícese de un animal que alcanza el crecimiento total o que alcanza la madurez sexual no precoz.

VOKSEN: Hvilket som helst dyr som er utvokst eller forplantningsdyktig uten å modne som dvergform (f.eks. dverghanner hos laks).

Was this helpful?
(1) Allgemein: Ein Zustand oder Vorgang, bei dem gasförmiger Sauerstoff vorhanden oder benötigt wird. (2) In der Mikrobiologie: Pasteurs Begriff für Mikroorganismen, die nur in Gegenwart gasförmigen Sauerstoffs wachsen; solche Mikroorganismen, die ohne ihn wachsen, sind anaerob.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROBIE: (1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.

AEROBICO: (1) Una condizione o un processo in cui l’ossigeno è presente o richiesto. (2) In microbiologia: il termine definito da Pasteur per indicare micro-organismi che crescono solo in presenza di ossigeno; quelli che crescono in assenza di ossigeno sono detti anaerobici.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

Was this helpful?
Eine Gattung gramnegativer Bakterien der Vibrionaceae. Die Zellen sind variabel: Gerade, an den Enden abgerundete Stäbchen oder Coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm), sie treten einzeln, in Paaren oder in kurzen Ketten und Filamenten auf. Die Gattung ist in zwei Gruppen aufgeteilt: nicht bewegliche Psychrotrophe (A. salmonicida) und bewegliche Mesophile (A. hydrophila Gruppe). Bewegliche Zellen haben gewöhnlich eine einzelne polare Geißel ohne Scheidehülle (Wellenlänge ca. 1.7 µm).


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles (A. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s

AEROMONAS: Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu

AEROMONAS: Un genere di batterio Gram-negativo appartenente alle Vibrionaceae. Cellule di forma variabile: bastoncelli dritti con la punta arrotondata o coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - che esistono singolarmente, a coppia o in catene corte - o filamenti corti. Il genere è diviso in due gruppi: psicrotropi immobili (A. salmonicida) e mesofili mobili (A. idrofila). Le cellule mobili di solito hanno un flagello singolo, polare, sprovisto di guaina (lunghezza circa 1.7 µm). Aeromonas spp son

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

Was this helpful?
Pflanzenkultur (z.B. Kopfsalat) in einer feuchten Atmosphäre, bei der Wasser (z.B. Abwässer aus Aquakulturen) ständig oder in Intervallen auf die freihängenden Wurzeln versprüht wird. Dabei sind die Pflanzen in Haltevorichtungen so fixiert, daß sie ausgerichtet werden können und gleichmäßig mit dem nährstoffhaltigen Wasser besprüht werden können.


AEROPONICS: Growing plants in a humid atmosphere where water (or, for example, effluents from intensive fish farming) is sprayed permanently or intermittently on free-hanging plant roots. Plants are placed in holding structures which allow individual positioning.

ΑΕΡΟΠΟΝIΚΗ: Η καλλιέργεια σε υγρή ατμόσφαιρα όπου το νερό (δηλ. εισροές από εντατική καλλιέργεια ψαριών) ψεκάζεται μόνιμα ή περιοδικά στις γυμνές ρίζες των φυτών. Τα φυτά τοποθετούνται σε αναρτήριες κατασκευές που τα κρατούν χωρισμένα μεταξύ τους.

AEROPONIQUE: Se dit de la culture des plantes dans une atmosphère humide. Les plantes sont suspendues par des structures appropriées et leurs racines qui pendent librement sont constamment aspergées deau (les eaux usées des installations aquacoles par exemple).

AEROPONICHE: Coltivazione di piante in un’ambiente umido in cui l’acqua (o, per esempio, effluenti da allevamento intensivo di pesci) è distribuita in continuazione o ad intermittenza sulle radici delle piante sospese. Le piante sono messe dentro apposite strutture di contenimento.

AEROPÓNICO: Dícese del cultivo de las plantas en una atmósfera húmeda. Las plantas están suspendidas por estructuras apropiadas, y sus raíces, que cuelgan libremente, están constantemente rociadas con agua (las aguas residuales de las piscifactorías por ejemplo).

AEROPONIK: Dyrking av planter i en fuktig atmosfære hvor vann (f.eks. avløpsvann fra intensivt fiskeoppdrett) kontinuerlig eller periodisk blir sprayet på fritthengende planterøtter. Plantene plasseres i stativer som muliggjør individuell posisjonering.

Was this helpful?
(1) Enzymologie: Die Tendenz eines Enzymes einen Komplex mit dem Substrat zu bilden. Je höher die Affinität ist, desto niedriger ist die zur Sättigung des Enzyms benötigte Substratkonzentration. (2) Immonology: Die Fähigkeit von Antikörpern pathogene Antigene an spezifischen Stellen zu binden, um diese abzubauen und zu entfernen


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFFINITÉ : Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.

AFFINITA: (1)(enzimologia): Caratterizza la forza di interazionetra due entità, e.g., l’interazione tra un enzima ed il suo substratoo un anticorpo ed il suo epitopo. (2) (immunologia): L’abilità degli anticorpi di legare gli antigeni patogenici ai siti specifici di legame. Si riferisce anche alla forza legante di un anticorpo ad un antigene.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

Was this helpful?
Eine Gruppe extrem hitzebeständiger Mycotoxine, die von Stämmen von Aspergillus flavus und A. parasiticus gebildet werden. Diese Aspergillus-Arten sind unter UV-Licht fluoreszierend. Aflatoxine sind für viele Eukaryoten toxisch. In Haustieren und Geflügel sind schwere Fälle von Krebserkrankungen aufgetreten, nachdem sie mit Aflatoxin-kontaminiertem Futter gefüttert wurden (insbesondere unter Verwendung von Erdnußmehl und Getreide). Aflatoxine können das Immunsystem angreifen, die Resistenz gege


AFLATOXINS: A group of extremely heat-stable mycotoxins, produced by strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus, which exhibit fluorescence on UV irradiation. Aflatoxins are toxic to a wide range of eukaryotes. Cases of cancer have occurred in domestic animals and poultry fed with aflatoxin-contaminated foodstuffs, particularly groundnut and cereal feeds. Aflatoxins can affect the immune system, reducing resistance to infection and possibly increasing the risk of hepatocellular carcinoma due to hepati

ΑΦΛΑΤΟΞIΝΕΣ: Μια ομάδα εξαιρετικά θερμοανθεκτικών μυκητοξινών, που παράγονται από ποικιλίες του Aspergillus flavus και του A. parasitus, οι οποίες φθορίζουν με ακτινοβολία U.V. Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές για ένα φάσμα ευκαρυωτικών οργανισμών. Σε οικόσιτα ζώα και πουλερικά που τράφηκαν με τροφές που είχαν μολυνθεί από αφλατοξίνες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθεών (ιδιαίτερα με τροφές που περιείχαν φυστίκια και δημητριακά). Οι αφλατοξίνες επιδρούν στο ανοσολογικό σύστημα, μειώνοντας την

AFLATOXINES: Un groupe de mycotoxines produites par diverses souches dAspergillus flavus et A. parasiticus . Ces toxines sont extrêmement thermostables et sont rendues fluorescentes sous une irradiation ultra-violette. Les aflatoxines sont toxique envers une grande variété deucaryotes. Des endémies de cancer ont été provoquées chez les animaux domestiques et les volailles nourris aux aliments contaminés avec des aflatoxines, particulièrement avec des aliments à base de cacahuètes ou céréales. Les aflatoxines

AFLATOSSINE: Un gruppo di micotossine estremamente stabile al calore, prodotto da ceppi di Aspergillus flavus e A. parasiticus, caratterizzati da fluorescenza all’irradiazione UV. Le aflatossine sono tossiche per una grande gamma di eucarioti. Casi di cancro si sono verificati in animali domestici e pollame nutriti con sostanze alimentari contaminate da aflatossina, in particolare mangimi composti di arachidi e cereali. Le aflatossine possono avere un effetto sul sistema immunitario, riducendo la resistenza

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas de Aspergillus flavus y A. Parasiticus . Estas toxinas son extremadamente termoestables y son fluorescentes bajo la irradiación ultravioleta. Las aflatoxinas son tóxicas para una gran variedad de eucariotas. Se han provocado casos de cáncer en animales domésticos y aves de corral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes o cereales. Las aflatoxinas pueden afectar el sistem

AFLATOKSIN: En gruppe ekstremt varmestabile mykotoksin produsert av stammer av soppene Aspergillius flavus og A. parasiticus. Disse Aspergillius artene er fluorescerende under UV-stråling. Aflatoksinene virker toksisk på mange eukaryoter. Hos husdyr og fjærfe har det forekommet alvorlige tilfeller av kreft etter at dyrene har blitt fôret med aflatoksinkontaminert fôr (spesielt jordnøtt og korn). Aflatoksin kan angripe immunsystemet, redusere motstandskraften mot infeksjoner og induserer ulike typer hepatoka

Was this helpful?
Ein Mitglied der Famile Claridae (Siluriformes). Diese Welsart wird in verschiedenen Ländern Europas gezüchtet, am erfolgreichsten gegenwärtig in den Niederlanden. Dort wird er in hohen Dichten in Kreislaufsystemen gehalten. Aufgrund seiner akzessorischen Atemorgane ist er gegenüber niedrigen Sauerstoffgehalten weitgehend unempfindlich.


AFRICAN CATFISH: CLARIAS GARIEPINUS: A member of the family Claridae (Siluriformes) cultured in several parts of Europe as well as in Africa, With its accessory respiratory organs the fish is resistant to low oxygen levels and is therefore successfully cultivated in recirculation systems at very high densities.

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΓΑΤΟΨΑΡΟ: Είδος ψαριού το οποίο ανήκει στην οικογένεια Claridae (Siluriformes) και το οποίο καλλιεργείται ευρέως σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και της Αφρικής. Το είδος αυτό χρησιμοποιεί βοηθητικά αναπνευστικά όργανα με τα οποία είναι σε θέση να αναπνέει αέρα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να επιτευχθούν κατά την καλλιέργεια του υψηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις σε κλειστά κυκλώματα καλλιέργειας.

POISSON CHAT D’AFRIQUE: Poisson membre de la famille Claridae (Siluriformes) cultivé à plusieurs localités en Europe ainsi qu’en Afrique. Doté d’organes respiratoires accessoires, ce poisson résiste aux taux faibles d’oxygène et ainsi peut être cultivé à fortes densités de stockage dans des systèmes de recirculation.

PESCE GATTO AFRICANO: (Clarius gariepinus): Un membro della famiglia Claridae (Siluriformes), allevato in molti paesi dell’Europa ed in Africa. L’allevamento ha più successo quando vengono usati i sistemi di ricircolazione a densità molto alta. Disponendo di organi respiratori accessori, il pesce riesce a resistere ai bassi livelli di ossigeno in acqua.

PEZ GATO DE RÍO AFRICANO (CLARIAS GARIEPINUS): Miembro de la familia ClariIdae (Siluriformes) cultivados en varias zonas tanto de Europa como de Africa. Gracias a sus órganos respiratorios accesorios, estos peces son resistentes a los bajos niveles de oxígeno, y por tanto cultivados con éxito en sistemas de recirculación a altas densidades.

AFRIKANSK MALLE (CLARIAS GARIEPINUS): Medlem i familien Claridae (orden Siluriformes). Oppdrettes mange steder i Europa, mest effektivt i høye tettheter i resirkulasjonsanlegg. Mallen har respiratoriske organer utenom gjellene og tåler derfor lave oksygennivåer i vannet. Også kalt nilmalle.

Was this helpful?
Die ventrale, hinter dem After gelegene Flosse.


ANAL FIN: The mid-ventral fin located posterior to the anus.

ΕΔΡIΚΟ ΠΤΕΡΥΓIΟ: Το διάμεσο κοιλιακό πτερύγιο που βρίσκεται πίσω από την έδρα (πρωκτό).

NAGEOIRE ANALE: Nageoire située ventralement et postérieurement à lanus.

PINNA ANALE: Pinna situata ventralmente e posteriormente all’ano.

ALETA ANAL: Aleta situada en la parte ventral y posterior al ano.

GATTFINNE: Finne lokalisert midtventralt rett bak gattet (anus).

Was this helpful?
Nicht sexuell differenzierte Zelle, die sich durch mitotische Teilung vervielfacht.


AGAMETE: A mature reproductive cell which does not fuse with another to form a zygote.

ΑΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο αναπαραγωγικό κύτταρο το οποίο δεν ενώνεται με άλλο για να σχηματίσει ζυγώτη.

AGAMETE: Cellule reproductrice, parvenue à la maturité, qui ne sunit pas avec une autre cellule pour former un zygote.

AGAMETE: Una cellula sessuale matura che non si fonde con un’altra per formare un zigote.

AGAMETA: Célula reproductiva, madura, que no se une con otra célula para formar zigoto.

AGAMET: Gamet (moden kjønnscelle) som utvikler seg direkte til et voksent individ uten å fusjonere med en annen gamet.

Was this helpful?
Ohne Gameten; verwendet für Organismen, deren Individuen sich asexuell reproduzieren.


AGAMIC: Without gametes; used of complexes of organisms in which all individuals reproduce asexually.

ΑΓΑΜΕΤIΚΟΣ: Χωρίς γαμέτες. Ο όρος χρησιμοποιείται για συμπλέγματα οργανισμών, στους οποίους όλα τα άτομα αναπαράγονται αφυλετικά.

AGAME (adj.): Sans gamètes; se dit des complexes dorganismes dont les individus se reproduisent asexuellement.

AGAMICO: Senza gameti; usato per complessi di organismi in cui tutti gli individui si riproducono asessualmente.

AGAMIO (Adj.): Sin gametos; dícese de los organismos cuyos individuos se reproducen asexualmente.

AGAMIK: Aseksuell. Uten gameter. Uttrykket brukes for arter eller grupper av organismer hvor alle individer reproduserer aseksuelt.

Was this helpful?
Fortpflanzung ohne Befruchtung; durch Entwicklung eines neuen Organismus aus einer Zelle, nach zweifacher oder multipler Teilung oder Knospung.


AGAMOGONY: Asexual reproduction by development of a new individual from a single cell, following binary or multiple fission, or budding.

ΑΓΑΜΟΓΟΝIΑ: Αφυλετική αναπαραγωγή με ανάπτυξη ενός νέου ατόμου από ένα μοναδικό κύτταρο ύστερα από δυαδική ή πολλαπλή πυρηνοτομία ή εκβλάστηση.

AGAMOGONIE: Reproduction asexuée: un nouvel individu se développe à partir de la division binaire ou multiple dune seule cellule, ou par bourgeonnement.

AGAMOGONIA: La riproduzione asessuale per lo sviluppo di un nuovo individuo da una singola cellula, seguendo una scissione multipla o binaria, o per gemmazione.

AGAMOGONIA: Reproducción asexual: un nuevo individuo se desarrolla a partir de la división binaria o múltiple de una sola célula, o por germinación.

AGAMOGONI: Aseksuell formering ved utvikling av et nytt individ fra en enkel celle, etter to eller flere delinger eller knoppskyting.

Was this helpful?
Asexuelles Individuum oder asexuelle Generation, das/die Agameten produziert(en).


AGAMONT: The asexual individual or generation producing agametes.

ΑΓΑΜΕΤΟΓΟΝIΟ: Το αφυλετικό άτομο ή η αφυλετική γενιά που παράγουν αγαμέτες.

AGAME (subst.): Lindividu asexué, ou la génération asexuée, genérant des agamètes

AGAMONTE: L’individuo o la generazione asessuale che produce agameti.

AGAMIO (sust):: El individuo asexuado, o la generación asexuada, que genera agametos.

AGAMONT: Aseksuelt individ eller aseksuell generasjon som produserer agameter.

Was this helpful?
Gelierfähiges Polysaccharid; wird aus asiatischen Rotalgen hergestellt; kommt in getrockneter Form fadenartig oder als Pulver in den Handel; dient als Nährboden in der Mikrobiologie.


AGAR: A colloidal extract from red algae used as a gelling and stabilising agent in foods and in the preparation of solid media for microbiology.

ΑΓΑΡ: Εκχύλισμα ροδοφυκών που χρησιμοποιείται ως πηκτικός και στερεωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και στην προετοιμασία στερεών μέσων στην μικροβιολογία βλ. λ. ΤΡΥΒΛIΟ ΑΓΑΡ, ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ.

AGAR: Agent gélifiant et stabilisateur extrait dalgues rouges et employé dans la confection daliments ainsi que dans la préparation de milieux solides en microbiologie.

AGAR: Un prodotto colloidale estratto da alghe rosse usato come un agente gelificante e stabilizzante negli alimenti e nella preparazione di mezzi solidi per microbiologia.

AGAR: Agente estabilizador y gelatinoso, extracto de algas rojas y empleado en la confección de alimentos y en la preparación de medios sólidos en microbiología.

AGAR: Produkt fra rødalger. Polysakkarid som benyttes til fortykning, geldannelse og stabilisering blant annet i næringsmiddelindustrien og i tilvirking av fast vekstmedium i mikrobiologien. Jfr. agarplate og karragenan.

Was this helpful?
Eine Petrischale, die mit einem Agarmedium belegt ist, um Mikroorganismen zu kultivieren.


AGAR PLATE: Petri dish filled with an agar medium used to cultivate micro-organisms.

ΤΡΥΒΛΙΟ ΑΓΑΡ: Τρυβλίο πετρί που περιέχει άγαρ και χρησιμοποιείται για καλλιέργεια μικρο-οργανισμών.

BOITE DAGAR: Boîte de Pétri garnie de milieu agorosé utilisé dans la culture des micro-organismes.

PIASTRA DI AGAR: Piastra petri riempita con un terreno di agar, per coltivare micro-organismi.

PLACA DE AGAR: Placa de Petri rellena del medio Agar utilizado en el cultivo de microorganismos.

AGARPLATE: Petriskål fylt med agarmedium brukt til dyrking av mikroorganismer.

Was this helpful?
Auf die Reaktion von Antikörpern mit partikulären Antigenen folgende Verklumpung der Antigenteilchen; z.B. beim Mischen zweier unterschiedlicher Blutgruppen.


AGGLUTINATION: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμάτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα αποτελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

AGGLUTINATION: Réunion en masse immobile de bactéries, dhématies ou dautres particules.

AGGLUTINAZIONE: Il ragruppamento di cellule o altre particelle, per esempio, bacilli mobili, globuli rossi, ecc; per esempio, quando mischiano gruppi sanguigni incompatibili.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homogénea de bacterias, de glóbulos rojos u otras partículas.

AGGLUTINASJON: Reaksjonen mellom antistoff og cellebundet antigen som resulterer i sammenklumping av celler som f.eks. når inkompatible blodgrupper blandes.

Was this helpful?
Im Blutserum enthaltene, spezifische Substanz, die mit Antigenpartikeln oder anderen Partikeln, wie z. B. roten Blutkörperchen, reagiert und diese verklumpt.


AGGLUTININ: A specific substance in blood serum which has the property of agglutinating bacteria, or other particles, for example, red blood cells.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ: Ειδικό συστατικό του ορού του αίματος το οποίο έχει την ιδιότητα να συγκολλά βακτήρια ή άλλα σωματίδια π.χ. ερυθροκύτταρα.

AGGLUTININE: Substance spécifique du sérum sanguin ayant la proprieté dagglutiner les bactéries ou dautres particules; les hématies par exemple.

AGGLUTININA: Una sostanza specifica nel siero del sangue la quale ha la proprietà di agglutinare batteri, o altre particelle, per esempio, i globuli rossi.

AGLUTININA: Sustancia específica del suero sanguíneo que tiene la propiedad de aglutinar las bacterias u otras partículas; los glóbulos rojos.

AGGLUTININ: En spesifikk substans i blodserum som har evnen til å agglutinere antigenpartikler eller andre partikler, f.eks. røde blodceller.

Was this helpful?
Anhäufung von artgleichen Organismen, die in der Regel eine Sozialstruktur aufweisen, aus mehreren gleichartigen Mitgliedern oder modularen Einheiten bestehen, ohne daß sie notwendigerweise ein kollektivbildender Reiz zusammengeführt hat (geringes Koordinierungsniveau, geringe Integration oder geringer genotypischer Verwandtschaftsgrad).


AGGREGATION: A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ: Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.

AGREGATION: Assemblage dorganismes conspécifiques ayant une structure sociale et composés de membres semblables, ou dunités modulaires, ayant peu de coordination, peu dintégration et peu de parenté génotypique.

AGGREGAZIONE: Insieme di organismi conspecifici con simile struttura sociale e composto di individui simili o di unità modulari con scarsa coordinazione, scarsa integrazione e scarsa parentela genetica.

AGREGACIÓN: Acumulación de organismos conespecíficos que tienen una estructura social y compuestos de miembros semejantes, o de unidades modulares, pero con poca coordinación, poca organización y poca similitud genotípica.

AGGREGASJON: Et samfunn eller gruppe av organismer innen samme art med en sosial struktur og som består av homologe individer eller moduler men med et lavt nivå av koordinering, integrering eller genotypisk slektskap.

Was this helpful?
Ein physischer Akt oder eine Drohhandlung durch ein Individuum, um ein Territorium, die soziale Gruppe oder die Nachkommen zu schützen, oder auch um Dominanz über andere Individuen zu erzielen, derart, daß die Freiheit und die Lebensfähigkeit anderer Individuen reduziert oder eingeschränkt wird.


AGGRESSION: A hostile physical act or threat made in order to protect territory, the family group or offspring, or in order to establish dominance by reducing the freedom and fitness of another.

ΕΠIΘΕΣΗ: Εχθρική ενέργεια ή απειλητική επίδειξη, με στόχο την προστασία μιας περιοχής, μιας οικογενειακής ομάδας ή νεογνών, ή την εγκαθίδρυση κυριαρχίας, μειώνοντας την ελευθερία και την αρμοστικότητα ενός άλλου ζώου ή ατόμου.

AGRESSION: Acte ou menace hostile destiné à protéger un territoire, un groupe familial ou la progéniture, ou destiné à établir une domination en réduisant la liberté ou les capacités dun autre individu.

AGGRESSIONE: Un atto fisico ostile o una minaccia fatta per proteggere il territorio, il gruppo familiare o prole, o per stabilire la dominanza riducendo la libertà o la salute di un’altro.

AGRESIÓN: Acto o amenaza hostil destinada a proteger un territorio, un grupo familiar o la progenie o destinada a establecer una dominancia reduciendo la libertad o las capacidades de otro individuo.

AGGRESJON: En fiendtlig fysisk handling eller trussel for å beskytte territorium, familiegruppe eller avkom, eller for å etablere dominans ved å redusere hverandres frihet og evne til å spre sine gener.

Was this helpful?
Droh-, Kampf- oder Dominanzverhalten innerhalb einer Art, das durch Aggression oder Drohung sowie durch Unterlegenheitsgebärden und Rückzug ausgedrückt wird.


AGONISTIC BEHAVIOUR: The social interaction between members of a species, involving aggression, or threat and conciliation, or retreat.

ΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑ: Η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ μελών ενός είδους, η οποία εκφράζει επίθεση ή απειλή και συμβιβασμό ή υποχώρηση.

COMPORTEMENT AGONISTE: Intéraction sociale entre des individus dune même espèce impliquant des actes dagression ou de menace et des actes de conciliation ou de retrait.

COMPORTAMENTO AGONISTICO : L’interazione sociale fra i membri di una specie, compresa l’aggressione, la minaccia e la conciliazione o la ritirata.

COMPORTAMINTO AGONISTA: Interacción social entre individuos de la misma especie que implica actos de agresión o de amenaza y actos de conciliación y retirada.

AGONISTISK ATFERD: Sosiale interaksjoner mellom medlemmer av samme art. Involverer aggresjon, truing og forsoning, eller tilbaketrekning.

Was this helpful?
Eine nicht-granuläre Leukozyte.


AGRANULOCYTE: A non-granular leucocyte .

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ακοκκιώδες λευκοκύτταρο.

AGRANULOCYTE: Leucocyte agranulaire.

AGRANULOCITA: Un leucocita non granulare.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCYTT: En ikke-granulær leukocytt.

Was this helpful?
Mangel oder völliges Fehlen von weißen Butzellen mit polymorphem Zellkern (Syn: granulozyte Leukämie).


AGRANULOCYTOSIS: Deficiency or absence of polymorpho-nuclear white blood cells. Syn. granulocytic leukaemia.

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΑIΜIΑ ή ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΩΣΗ: Ελλειψη ή απουσία πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (Συνώνυμο: Κοκκιοκυτταρική λευχαιμία).

AGRANULOCYTOSE: Diminution ou disparition des globules blancs polynucléaires (granulocytes). Syn. Leucémie granulocytaire.

AGRANULOCITOSI: La deficienza o assenza di globuli bianchi polimorfonucleati. Sin. leucemia granulocitica.

AGRANULOCITOSIS: Disminución o desaparición de los glóbulos blancos polinucleados (granulocitos). Syn. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCYTOSE: Mangel eller feil på hvite blodceller med polymorf cellekjerne. Syn. granulocyttisk leukemi.

Was this helpful?
Ein in der Umweltforschung häufig benutzter Index, der oftmals die Ähnlichkeit der Artenzusammensetzung zwischen unterschiedlichen Biotop-Vergesellschaftungen angibt, z.B. zwischen den Lebensgemeinschaften A und B; dieser Index wird kalkuliert als A = c/(a x b)1/2, wobei a und b die Artenzahlen darstellen, die nur in a oder b vorkommen; C repräsentiert die Zahl der Arten, die in beiden Gemeinschaften vorkommen. Es gibt verschiedene andere Indices, z.B. Bray-Curtis, Canberra.


SIMILARITY INDEX: An index often used in environmental impact studies. A measure of the similarity in composition between samples comparing both the numbers of individuals and species. There are several indices of this kind such as Euclidian distance, Bray-Curtis, Canberra.

ΔΕIΚΤΗΣ ΟΜΟIΟΤΗΤΑΣ: Δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά στις μελέτες της επιδρασης του περιβάλλοντος. Αποτελεί μέτρο της ομοιότητας μεταξύ δειγμάτων λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τον αριθμό ειδών όσο και των ατόμων. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες αυτού του τύπου όπως: Ευκλείδεια απόσταση, Bray-Curtis, Canberra etc.

INDICE DAFFINITE: Indice souvent employé dans les études dimpact écologique. Une mesure de la similarité de la composition entre échantillons comparant à la fois le nombre dindividus et le nombre despèces. Il existe plusieurs indices daffinité: la distance Euclidienne, Bray-Curtis, Canberra etc.

INDICE DI SOMEGLIANZA: Unindice spesso usato negli studi di impatto ambientale. Misura della somiglianza della composizione dei campioni confrontati con un numero di individui e di specie. Esistono pochi indici di questo tipo come la distanza euclidea, Bray-Curtis e Canberra.

INDICE DE AFINIDAD: Indice a menudo utilizado en los estudios de impacto ecológico. Medida de similitud de la composición de muestras comparando al mismo tiempo el número de individuos y el número de especies. Existen varios índices de afinidad: distancia Euclidiana, Bray-Curtis, Canberra etc.

LIKHETSINDEKS: Indeks ofte brukt i miljøpåvirkningsstudier. Mål på likheten mellom prøver, der både antall individer og arter sammenlignes. Det finnes mange indekser av denne sorten, f.eks. Bray-Curtis og Canberra.

Was this helpful?
Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird das Gerät als A


AIR LIFT: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΑΕΡΟΑΝΥΨΩΤΗΣ (AIR LIFT): Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

EXHAUSTEUR: Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.

AIR LIFT: Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

AIREADOR (AIR LIFT): Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

LUFTHEIS: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Der Anpassungsvorgang eines Organismus an eine veränderte oder neue Umwelt oder an andere klimatische Bedingungen. Ein langfristiger Vorgang.


ACCLIMATIZATION: The adaptation process to a new environment or different climatic conditions.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΜΟΣ: Η διεργασία της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον ή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

ACCLIMATION: Processus dadaptation à un nouvel environnement ou à des conditions climatiques différentes.

ACCLIMATIZZAZIONE: Il processo di adattamento ad un ambiente nuovo od condizioni climatiche diverse.

ACLIMATIZACIÓN: El proceso de adaptación a un nuevo ámbito o a condiciones climáticas diferentes.

AKKLIMATISERING: Individets tilvenning til endrede miljømessige eller klimatiske forhold.

Was this helpful?
Teil des Spermakopfes, der gewöhnlich eine Kappe über dem Kern bildet. Diese enthält Enzyme, die das Eindringen durch die Eihüllen erleichtert und vielleicht auch die Verschmelzung mit dem Ei während der Befruchtung stützt. Die Mehrzahl der Spermien der Teleosteir besitzen kein Acrosom, da die Spermien über die Mikropyle in das Ei eindringen.


ACROSOME: Part of the head of certain spermatozoa, usually forming a cap over the nucleus. It contains enzymes concerned in the penetration of the egg coverings and perhaps in the fusion with the egg during fertilisation. The acrosome is lacking in most teleosts.

ΑΚΡΟΣΩΜΑ: Τμήμα της κεφαλής ορισμένων σπερματοζωαρίων, το οποίο συνήθως σχηματίζει κάλυμμα πάνω από τον πυρήνα. Περιέχει ένζυμα τα οποία του επιτρέπουν να διαπερνά την μεμβράνη των ωαρίων και τα οποία διευκολύνουν την σύντηξη με το ωάριο κατά την γονιμοποίηση. Το ακρόσωμα λείπει από τους περισσότερους τελεόστεους.

ACROSOME: Partie de la tête du spermatozoïde couvrant le noyau. Lacrosome contient des enzymes impliqués dans la pénétration de la membrane ovulaire et peut-être impliqués dans la fusion avec lovule pendant la fécondation. Absent chez la plupart des poissons téléostéens.

ACROSOMA: Parte della testa di alcuni spermatozoi, che di solito forma un cappuccio sopra il nucleo. Contiene enzimi per la penetrazione della membrana dell’uovo che forse facilitano anche la fusione con l’uovo durante la fertilizzazione. L’acrosoma manca nella maggior parte dei teleostei.

ACROSOMA: Parte de la cabeza del espermatozoide que cubre el núcleo. El acrosoma contiene enzimas implicadas en la penetración ovular pueden estar también implicadas en la fusión con el óvulo durante la fecundación. El acrosoma es ausente en la mayoría de los peces teleósteos.

ACROSOM: Del av hodet til spermier, som vanligvis danner en kappe over cellekjernen. Inneholder enzymer som inngår i penetreringen av egget og mulig også ved sammensmelting med egget under fertilisering. Acrosomet mangler hos de fleste teleoster da teleost spermier penetrerer egget gjennom micropylen.

Was this helpful?
Eine infektiöse Erkrankung vieler Tierarten durch Pilzbefall.


ACTINOMYCOSIS: An infectious fungal disease that affects a wide range of animal species.

ΑΚΤIΝΟΜΥΚΩΣΗ ή Ακτινομυκητίαση: Μολυσματική ασθένεια από μύκητες που προσβάλλει ένα ευρύ φάσμα ζωïκών ειδών.

ACTINOMYCOSE: Maladie infectieuse fongique et affectant un grand nombre danimaux.

ACTINOMICOSI: Una malattia infettiva da fungo che colpisce una grande gamma di specie di animali.

ACTINOMICOSIS: Enfermedad infecciosa de origen fúngico que afecta a un gran número de animales.

AKTINOMYKOSE (STRÅLESOPPSYKE): Smittsom soppsykdom som kan ramme et bredt spekter av dyre arter.

Was this helpful?
Die metabolische Kapazität, die für alle Aktivitäten benötigt wird. Ermittelt wird sie, indem man vom maximalen Sauerstoffverbrauch den Standardsauerstoffverbrauch abzieht.


SCOPE FOR ACTIVITY: The metabolic capacity available for all activities by an animal, estimated by subtracting standard oxygen consumption from maximum oxygen consumption.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Η μεταβολική ικανότητα η διαθέσιμη από ένα ζώο για όλες τις δραστηριότητες. Υπολογίζεται αφαιρώντας την συνήθη κατανάλωση οξυγόνου από την μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου.

CAPACITE DACTIVITE: Potentiel métabolique disponible pour lactivité dun animal estimé par la différence entre la consommation standard doxygène et la consommation maximale doxygène.

RISERVA METABOLICA: Potenziale metabolico disponibile per tutte le attività dellanimale; essa viene stimata sottraendo il consumo di ossigeno necessario per il metabolismo basale (standard) al consumo massimo di ossigeno (capacità vitale) di cui un pesce è capace.

CAPACIDAD DE ACTIVIDAD: Potencial metabólico disponible por la actividad de un animal estimado por la diferencia entre el consumo estándar de oxígeno y el consumo máximo de oxígeno.

AKTIVITETSKAPASITET: Dem metabolske kapasiteten som er tilgjengelig for alle aktiviteter hos en organisme. Bestemmes ved å trekke standard oksygenforbruk fra maksimalt oksygenforbruk.

Was this helpful?
Sehr poröse Substanz, die größtenteils aus Kohle (Holzkohle) besteht (bis zu 98%). Wird zur chemischen Filtration verwendet und auch eingesetzt, um gelöste organische Stoffe aus dem Kulturwasser zu entfernen. Aktivkohlefilter sind vielfach in Aquarien eingesetzt, um Gelbstoffe zu entfernen, die die Farbenprächtigkeit der ausgestellten Organismen beeinträchtigt. Aktivkohle wird auch benutzt, um das Restozon aus dem Abgas von Ozonisierungsanlagen zu zerstören.


ACTIVATED CARBON: Porous substance comprised mainly of pure carbon (typically 98%). It is used in the chemical filtration of culture water for the adsorption of dissolved organic matter. Activated carbon filters are frequently employed in home aquaria for water treatment. Activated carbon is also used to remove residual ozone from the off-gas of ozonation units.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ: Πορώδες υλικό αποτελούμενο κυρίως από καθαρό άνθρακα (98%). Χρησιμοποιείται στη χημική διήθηση του νερού των υδατοκαλλιεργειών, για προσρόφηση του διαλυμένου οργανικού υλικού. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται συχνά στα οικιακά ενυδρεία για τον καθαρισμό του νερού. Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται επίσης γιά την απομάκρυνση του υπολειμματικού όζοντος από τις αναθυμιάσεις των μονάδων οζόνωσης.

CHARBON ACTIF: Substance poreuse comprenant principalement du carbone pur (à 98%). Est utilisé dans la filtration chimique des eaux de culture pour ladsorption de la matière organique dissoute. Les filtres à charbon actif sont frééquemment employés en aquariophilie. Egalement utilisé afin déliminer lozone des gaz résiduels des systèmes dozonation.

CARBONE ATTIVO: Sostanza porosa composta principalmente di carbonio puro (tipicamente 98%). Viene usato in acquacoltura per l’adsorbimento di materia organica in soluzione. I filtri a carbone attivo sono usati spesso in acquari domestici per il trattamento dell’acqua. Il carbone attivo è usato anche per eliminare l’ozono residuo.

CARBÓN ACTIVO: Sustancia porosa constituida principalmente de carbón puro (98%). Esta utilizado en la filtración química de las aguas de cultivo por la adsorción de la materia orgánica disuelta. Los filtros con carbón activo son frecuentemente utilizados en el acuariofilía. Utilizado también con el fin de eliminar el ozono de los gases residuales de los sistemas de ozonación.

AKTIVKULL: Porøs substans hovedsakelig bestående av rein karbon (vanligvis 98%). Brukes ved kjemisk filtrering av oppdrettsvann for å fjerne løste organiske stoffer. Aktivkull filtre er mye brukt i akvarier for vannbehandling. Brukes også til å fjerne rest-ozon etter ozonering.

Was this helpful?
Siehe AKTIVKOHLE. (Sehr poröse Substanz, die größtenteils aus Kohle (Holzkohle) besteht (bis zu 98%). Wird zur chemischen Filtration verwendet und auch eingesetzt, um gelöste organische Stoffe aus dem Kulturwasser zu entfernen. Aktivkohlefilter sind vielfach in Aquarien eingesetzt, um Gelbstoffe zu entfernen, die die Farbenprächtigkeit der ausgestellten Organismen beeinträchtigt. Aktivkohle wird auch benutzt, um das Restozon aus dem Abgas von Ozonisierungsanlagen zu zerstören.).


ACTIVATED CHARCOAL: See Activated Carbon. Porous substance comprised mainly of pure carbon (typically 98%). It is used in the chemical filtration of culture water for the adsorption of dissolved organic matter. Activated carbon filters are frequently employed in home aquaria for water treatment. Activated carbon is also used to remove residual ozone from the off-gas of ozonation units.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑΣ: Πορώδες υλικό αποτελούμενο κυρίως από καθαρό άνθρακα (98%). Χρησιμοποιείται στη χημική διήθηση του νερού των υδατοκαλλιεργειών, για προσρόφηση του διαλυμένου οργανικού υλικού. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται συχνά στα οικιακά ενυδρεία για τον καθαρισμό του νερού. Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται επίσης γιά την απομάκρυνση του υπολειμματικού όζοντος από τις αναθυμιάσεις των μονάδων οζόνωσης.

ACTIVATED CHARCOAL: Il nexiste pas déquivalent en français. Substance poreuse comprenant principalement du carbone pur (à 98%). Est utilisé dans la filtration chimique des eaux de culture pour ladsorption de la matière organique dissoute. Les filtres à charbon actif sont fréquemment employés en aquariophilie. Egalement utilisé afin déliminer lozone des gaz résiduels des systèmes dozonation.

CARBONE ATTIVATO: Vedi CARBONE ATTIVO (Sostanza porosa composta principalmente di carbonio puro (tipicamente 98%). Viene usato in acquacoltura per l’adsorbimento di materia organica in soluzione. I filtri a carbone attivo sono usati spesso in acquari domestici per il trattamento dell’acqua. Il carbone attivo è usato anche per eliminare l’ozono residuo.)

CARBONCILLO ACTIVADO: Sustancia porosa constituida principalmente de carbón puro (98%). Esta utilizado en la filtración química de las aguas de cultivo por la adsorción de la materia orgánica disuelta. Los filtros con carbón activo son frecuentemente utilizados en el acuariofilía. Utilizado también con el fin de eliminar el ozono de los gases residuales de los sistemas de ozonación.

AKTIVT KULL: Porøs substans hovedsakelig bestående av rein karbon (vanligvis 98%). Brukes ved kjemisk filtrering av oppdrettsvann for å fjerne løste organiske stoffer. Aktivkull filtre er mye brukt i akvarier for vannbehandling. Brukes også til å fjerne rest-ozon etter ozonering.

Was this helpful?
Kurzfristig und relativ bedeutend Einfluß nehmend, z.B. akute Toxizität, akute Entzündung (eine Entzündung, bei der die Ausbreitung schnell ist und sich unmittelbar und deutlich manifestiert).


ACUTE: Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).

ΟΞΥΣ: Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).

AIGU(E): Ayant une évolution rapide et relativement sévère; toxicité aiguë, inflammation aiguë (inflammation à évolution rapide et dont les manifestations sont immédiates et prononcées).

ACUTO: Fenomeno con un’andamento breve e relativamente severo, per esempio, tossicità acuta, infiammazione acuta (infiammazione in cui il progresso è rapido e le manifestazioni sono immediate e pronunciate).

AGUDO (A): Que experimenta una evolución rápida y relativamente severa; toxicidad aguda, inflamación aguda (inflamación de evolución rápida y cuyas manifestaciones son inmediatas y pronunciadas).

AKUTT: Kort og relativt alvorlig forløp, f.eks. akutt forgiftning, akutt betennelse (betennelse som utvikler seg raskt og som manifesterer seg umiddelbart og tydelig).

Was this helpful?
Die Konzentration eines Giftes, bei der die Letalität beginnt.


INCIPIENT LETHAL CONCENTRATION: The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRAZIONE LETALE INCIPIENTE: La concentrazione di una sostanza tossica alla quale iniziano a comparire gli effetti letali.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

BEGYNNENDE DØDELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

Was this helpful?
Die Schadwirkung einer Substanz oder chemischen Verbindung auf einen Organismus, die während einer relativ kurzen Expositionsperiode beobachtet oder gemessen werden kann. Eine Toxizitätskurve kann graphisch dargestellt werden, indem die mediane Überlebenszeit (üblicherweise für 50% der Testorganismen) gegen die Konzentration des Schadstoffs oder des Toxins aufgetragen wird.


ACUTE TOXICITY: The damaging effect of a toxic substance on an organism over a short period of time. A toxicity curve is drawn of the median period of survival (usually 50% of the test specimens), against the concentration of the substance or toxin tested.

ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Η τοξική επίδραση μιας ένωσης σε έναν οργανισμό σε βραχεία χρονική περίοδο. Η καμπύλη τοξικότητας χαράσσεται ως συνάρτηση του χρόνου θνησιμότητας του 50% των πειραματοζώων με την συγκέντρωση της ελεγχόμενης τοξίνης που ελέγχεται.

TOXICITE AIGUE: Méthode de caractérisation des effets toxiques dun composé sur un organisme pendant une courte période. La courbe de toxicité est tracée sur la période moyenne de survie, daprès la concentration de toxines.

TOSSICITÀ ACUTA: L’effetto dannoso di una sostanza tossica su un’organismo esposto per un periodo di tempo breve. Una curva di tossicità è definita col tempo medio di sopravvivenza (di solito 50% dei campioni in prova), contro la concentrazione della sostanza o tossina analizzata.

TOXICIDAD AGUDA: Método de caracterización de efectos tóxicos de un compuesto sobre un organismo durante corto periodo. La curva de toxicidad se basa en el periodo medio de supervivencia según la concentración de toxinas.

AKUTT TOKSISITET (FORGIFTNING): Skadevirkningen av en substans eller kjemisk forbindelse som kan måles på en organisme over en relativt kort eksponeringsperiode. En toksisitetskurve kan fremstilles grafisk ved å sette opp gjennomsnittlig overlevelse mot konsentrasjon av det skadelige stoffet.

Was this helpful?
Alaria litorale, zur Ordnung der Laminariales innerhalb der Klasse der Phaeophyceae zählende Buschalge, die im Bereich zwischen Nipp-Niedrigwasser und Spring-Niedrigwasser vorkommt. Ihr Generationswechsel ist heteromorph mit entschiedener Förderung des diploiden Sporophyten, der beträchtliche Ausmaße haben kann. Die Gametophyten sind mikroskopisch klein. Außer dem endständigen Phylloid werden seitlich kleinere blattartige Flügel angelegt


ALARIA: Alaria litarale, a species of macro-alga (seaweed)belonging to the family of Phaeophyceae (order of Laminariales) which grow in shallow waters on hard substrates between neap tide low water and spring tide low water level. It has a heteromorph generation cycle with dominance of the diploid sporophyte, reaching a considerable size. The gametophyte is microscopic. Aquaculture trials are presently under way in Ireland.

ALARIA: Alaria litarale, μακροφύκος το οποίο ανήκει στην οικογένεια Phaeophyceae (τάξη Laminariales) και το οποίο αναπτύσσεται σε μικρά βάθη και επάνω σε σκληρό υπόστρωμα μεταξύ της χαμηλότερης στάθμης του νερού των χαμηλών παλιρροιών και της αντίστοιχης χαμηλότερης στάθμης του νερού των ισχυρών παλιρροιών. Το μέγεθος που μπορεί να φτάσει είναι αξιοσημείωτο ενώ ο κύκλος ζωής του είναι ετερόμορφος με επικρατούντα τύπο ταυτόν του διπλοειδούς σποριόφυτου. Το γαμετόφυτο είναι μικροσκοπικού μεγέθους. Το είδο

ALARIA: Espèce de macro algue appartenant à la famille des Phaecophyceae (ordre des Laminariales) qui se développe sur des substrats durs dans des eaux peu profondes entre morte-eau et vive-eau. Cette espèce a un cycle de reproduction hétéromorphe dominé par un sporophyte diploïde, pouvant atteindre une taille considérable. Le gamétophyte est microscopique. La cultivation de cette espèce est actuellement à l’essai en Ireland.

ALARIA: Alaria litarale, una specie appartenente alla famiglia delle Phaeophyceae (ordine Laminariales) che cresce nelle acque basse, sopra ai substrati duri tra i livelli stagionali di basa marea. Ha un ciclo eteromorfo in cui domina lo sporofito diploide, il quale raggiunge una dimensione considerevole. Il gametofito è microscopico. Le prove di acquacoltura si stanno ora svolgendo in Irlanda.

ALARIA: Alaria litorale. Macro alga perteneciente a la familia de las Feofíceas (orden Laminariales) que crecen en aguas poco profundas en sustratos duros entre mareas bajas con poca agua y mareas de primavera con poca agua. Tiene un ciclo de generación heteromorfo con dominancial de esporófito diploide, alcanzando un tamaño considerable. El gametofito es microscópico. Existen intentos de cultivos actualmente en Irlanda.

ALARIA (ALARIA LITARALE): Tareart i familien Phaeophycea (orden Laminariales). Vokser på hardt substrat på grunt vann mellom laveste (ved nippflo) og høyeste (ved springflo) fjære. Den har en heteromorf generasjonssyklus hvor den diploide sporofytten dominerer og kan oppnå en betydelig størrelse. Gametofytten er mikroskopisk. Forsøk på å holde arten i akvakultur er i gang i Irland.

Was this helpful?
Jede Anlage, die dazu benutzt wird, beim Auftreten einer bestimmten bedrohlichen Situation eine Alarmvorrichtung zu aktivieren, z.B. bei Pumpenausfall oder Wasserknappheit.


ALARM SYSTEM: Any assemblage of equipment used to activate an alarm device on the occurrence of a specific threatening condition (for example, pump failure or water shortage).

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ: Διάταξη η οποία ενεργοποιεί την συσκευή συναγερμού μόλις εμφανισθούν ορισμένες ανωμαλίες λειτουργίας.

SYSTEME DALARME: Tout appareillage ou équipement déclanchant une alarme dès lapparition de conditions anormales; (par exemple panne de pompe, manque deau).

SISTEMA D’ALLARME: Qualsiasi assemblaggio di attrezzatura usato per attivare un allarme nel caso di una specifica situazione di minaccia (per esempio, guasto di una pompa o insufficienza di acqua).

SISTEMA DE ALARMA: Todo aparato o equipamiento que dispara una alarma desde la aparición de condiciones anormales; (por ejemplo, parada de bomba, falta de agua).

ALARMSYSTEM: Ethvert anlegg som kan sette i gang en alarminnretning når det oppstår en bestemt farlig situasjon, f.eks. pumpestopp, for lite vann inn i anlegget eller for høy vannstand i oppdrettskarene.

Was this helpful?
Das Fehlen oder der Mangel an Pigmenten bei Tieren.


ALBINISM: The absence or deficiency of pigmentation in animals.

ΑΛΦIΣΜΟΣ: Απουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα. Βλ. επίσης δυσχρωμία.

ALBINISME: Diminution ou disparition de la pigmentation chez les animaux.

ALBINISMO: L’assenza o deficienza della pigmentazione negli animali.

ALBINISMO: La ausencia o deficiencia de pigmentación en los animales.

ALBINISME: Feil eller mangel på pigmentering hos dyr. Jfr. feilpigmentering.

Was this helpful?
Eine große Klasse chemischer Verbindungen, die durch Oxidation primärer Alkohole dargestellt werden können und eine -CHO-Gruppe enthalten.


ALDEHYDES: Large class of chemical compounds derived from the primary alcohols by oxidation and containing the -CHO group.

ΑΛΔΕΫΔΗ: Μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων που προέρχονται από τις πρωτοταγείς αλκοόλες με οξείδωση και που περιέχουν την ομάδα -CHO.

ALDEHYDE: Grande classe de composés chimiques dérivés des alcools primaires par oxydation et contenant le groupe-CHO.

ALDEIDE: Grande classe di composti chimici derivati dagli alcooli primari attraverso l’ossidazione, contengono il gruppo -CHO.

ALDEHIDO: Amplia clase de compuestos químicos derivados de alcoholes primarios por oxidación y conteniendo un grupo –CHO.

ALDEHYD: En stor gruppe kjemiske forbindelser som fremstilles av primære alkoholer gjennom oksydasjon og inneholder en CHO-gruppe.

Was this helpful?
Larvenphase zwischen Schlupf und der Aufzehrung des Dottervorrats. Der Begriff wird meist nur für Salmoniden und Verwandte verwendet, bevor sie aus dem Laichbett/Erbrütungssubstrat aufsteigen und frei zu schwimmen beginnen. Synonym für Dottersacklarve.


ALEVIN: The larval stage of fish from hatching to the end of dependence on endogenous yolk as a source of nutrition. This term is often restricted to salmonids and related fishes before they emerge from the spawning gravel /incubation substrate, to begin swimming freely.

ΙΧΘΥΟΝΕΟΣΣΟΣ: Το νυμφικό στάδιο του ψαριού από την εκκόλαψη μέχρι το τέλος του σταδίου εξάρτησης από την ενδογενή λέκιθο ως πηγή τροφής. Στα σολομοειδή ο όρος συχνά περιορίζεται και αφορά την περίοδο πριν την ανάδυση από τα χαλίκια του υποστρώματος γαμετοτοκίας/εκκόλαψης και πριν αρχίσει να κολυμβά ελεύθερα.

ALEVIN: Stade du cycle du développement dun poisson de léclosion jusquà la fin de sa dépendance sur ses réserves vitellines. Ce terme est souvent limité aux Salmonidés, ou poissons apparentés avant quils émergent du gravier afin de nager librement.

LARVA CON SACCO VITELLINO: Il periodo larvale del pesce dalla schiusa dell’uovo al completo riassorbimento del sacco vitellino (tuorlo endogeno come fonte di alimentazione). Gli autori anglosassoni chiamano ‘alevin’ questo stadio, riferendo il termine principalmente ai salmonidi , prima che questi emergano dalla ghiaia d’incubazione, per cominciare a nuotare liberamente.

ALEVÍN: Estado del ciclo de desarrollo de un pez desde la eclosión hasta la dependencia de sus reservas vitelinas. En salmónidos y peces parecidos, este término se limita a las formas anteriores a la emersión para nadar libremente.

PLOMMESEKKYNGEL: Fiskens larvestadium fra klekking til slutten på plommesekkstadiet. Benevnelsen blir brukt på larver av salmonider og lignende fisk frem til de svømmer opp fra grusen/klekkesubstratet og begynner å svømme fritt.

Was this helpful?
Chlorophylltragende, niedere Pflanze in Süß- oder Meerwasser. Größenspektrum von wenigen Mikrometern bis mehreren Metern; einzellig, koloniebildend oder fadenförmig, aber ohne echte Blätter, Wurzeln und Stamm.


ALGA: Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.

ΦΥΚΟΣ: Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.

ALGUE: Plante aquatique chlorophylienne de taille comprise entre quelques microns et plusieurs mètres; unicellulaire, coloniale ou filamenteuse, sans véritable racine ou feuille.

ALGA: Pianta di acqua dolce o marina che produce clorofilla (pl. alghe), con dimensioni variabili da pochi micron ad una lunghezza di molte decine di centimetri; cellula singola, colonia, o filamentosa senza un vero apparato foliare, radicale o stelo.

ALGA: Planta acuática clorofílica de tamaño entre unas micras y varios metros; unicelular, colonial o filamentosa, sin raíz o hoja auténticos.

ALGE: Klorofyllbærende marin- eller ferskvannsplante. Størrelsen varierer fra noen få mikrometer til flere meter. Encellede, kolonidannende eller trådlignende, men uten ekte blader, rot eller stamme.

Was this helpful?
Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als Rote Tiden (red tides) bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der DinoflagellatengattungGymnodinium).


ALGAL BLOOM: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

BLOOM PHYTOPLANCTONIQUE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

FIORITURA ALGALE: La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

FLORACIÓN FITOPLANCTÓNICA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium ).

ALGEOPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Eine Vergiftung, die durch die Aufnahme von Algengiften oder giftigen Algenprodukten hervorgerufen wird; gewöhnlich in Zusammenhang mit blau-grünen Algen- oder Dinoflagellatenblüten.


ALGAL TOXICOSIS: Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.

ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ: Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

TOXICOSE ALGALE: Intoxication provoquée par labsorption ou lingestion de toxines ou dalgues toxiques; habituellement associées à des blooms dalgues bleue-vertes ou de dinoflagellés.

TOSSICOSI ALGALE: Intossicazione a seguito dall’assorbimento o ingestione di tossine o alghe che producono tossine; di solito associato a bloom di alghe blu-verdi o dinoflagellati.

TOXICOSIS ALGAL: Intoxicación provocada por la absorción o ingestión de toxinas o de algas tóxicas; normalmente asociadas a blooms de algas verdes, azules o de dinoflagelados.

ALGEFORGIFTNING: Forgiftning forårsaket av opptak eller inntak av toksiner eller toksinproduserende alger. Vanligvis i sammenheng med oppblomstring av blågrønnalger eller dinoflagellater.

Was this helpful?
Polysaccharide, die einen Haupt- bestandteil der Zellwände von Braunalgen darstellen und deren Salze aus der Alginsäure abgeleitet werden können. Diese wird aus den Tangen gewonnen. Algin- säure ist als kolloidale Säure unlöslich, sie ist hart im trockenen Zustand und wirkt absorbtiv im feuchten Zustand. Alginate können als Binder in Fischfuttern eingesetzt werden. Kalium-Alginate und Natrium- Alginate sind gut löslich, wobei Kalium-Alginate häufiger sind.


ALGIN: Algal polysaccharides that are a major constituent of the cell walls of brown algae. Salts derived from alginic acid that itself is obtained from kelp. Alginic acid is an insoluble colloidal acid, hard when dry and absorbent when moist. Alginates can be used as binders in fish feed. Sodium alginate and potassium alginate are the most soluble, with sodium alginate the most available. Alginates have wide applications in the industry as propellants.

ALGIN: Βλ. ΑΛΓIΝIΚΑ: Πολυσακχαρίτες φυκών που αποτελούν κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φαιοφυκών. Αλατα προερχόμενα από το αλγινικό οξύ, που παράγεται από φαιοφύκη της ομοταξίας των λαμιναριωδών. Το ίδιο το αλγινικό όξύ είναι ένα αδιάλυτο κολλοειδές οξύ που γίνεται σκληρό σε ξηρή μορφή και απορροφητικό όταν υγρανθεί. Τα αλγινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέτης της τροφής των ψαριών. Το αλγινικό κάλιο και το αλγινικό νάτριο είναι τα περισσότερο διαλυτά και διαθέσιμα αλγινικά. Τα

ALGIN: Polysaccharide algal qui est un composant majeur des parois cellulaires des algues brunes (laminaires). Les sels de lacide alginique, un acide colloµde insoluble, extrait des laminaires. Lacide alginique est dur quand il est sec et absorbant quand il est humide. Les alginates sont utilisés comme liants dans la formulation des aliments pour poissons. Les sels de sodium et de potassium sont les plus solubles et les plus couramment utilisés.

ALGIN: Polisaccaridi algali che costituiscono un elemento costitutivo importante delle pareti cellulari delle alghe brune; i sali derivati dall’acido alginico che è a sua volta ottenuto da laminaria. L’acido alginico è un acido colloidale insolubile; è duro quando secco e assorbente quando umido. Alginates possono essere usati come leganti nel mangime per pesci. I sali di sodio e di potassio sono i più solubili ed i più comunemente utilizzati.

ALGINA: Polisacárido de algas que es el compuesto mayoritario de las paredes celulares de algas marrones (laminarias). Las sales del ácido algínico, ácido coloidal insoluble, son extractos de algas marinas laminares (varec). El ácido algínico es duro cuando es s.

ALGIN: Polysakkarid som er hovedbestanddel i brunalgenes cellevegg. Salt fremstilt fra alginsyre som i sin tur er utvunnet fra tang. Alginsyre er en uløselig kolloidal syre. Den er hard når den er tørr og absorberende når den er fuktig. Alginater benyttes m.a. som bindingsmiddel i fiskefôr. Natriumalginat og kaliumalginat løser seg best. Natriumalginat er mest tilgjengelig.

Was this helpful?
Polysaccharide, die einen Hauptbestandteil der Zellwände von Braunalgen darstellen und deren Salze aus der Alginsäure abgeleitet werden können. Diese wird aus den Tangen gewonnen. Alginsäure ist als kolloidale Säure unlöslich, sie ist hart im trockenen Zustand und wirkt absorbtiv im feuchten Zustand. Alginate können als Binder in Fischfuttern eingesetzt werden. Kalium-Alginate und Natrium-Alginate sind gut löslich, wobei Kalium-Alginate häufiger sind.


ALGINATE: Algal polysaccharides that are a major constituent of the cell walls of brown algae; salts derived from alginic acid that is itself obtained from kelp. Alginic acid is an insoluble colloidal acid; it is hard when dry and absorbent when moist. Alginates can be used as binders in fish feed. Sodium alginate and potassium alginate are the most soluble, and sodium alginate is the more available. Alginates have wide applications in industry as propellants.

ΑΛΓIΝIΚΑ: Πολυσακχαρίτες φυκών που αποτελούν κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φαιοφυκών. Αλατα προερχόμενα από το αλγινικό οξύ, που παράγεται από φαιοφύκη της ομοταξίας των λαμιναριωδών. Το ίδιο το αλγινικό όξύ είναι ένα αδιάλυτο κολλοειδές οξύ που γίνεται σκληρό σε ξηρή μορφή και απορροφητικό όταν υγρανθεί. Τα αλγινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέτης της τροφής των ψαριών. Το αλγινικό κάλιο και το αλγινικό νάτριο είναι τα περισσότερο διαλυτά και διαθέσιμα αλγινικά. Τα αλγινικά έχουν

ALGINATE: Polysaccharide algal qui est un composant majeur des parois cellulaires des algues brunes (laminaires). Les sels de lacide alginique, un acide colloïde insoluble, extrait des laminaires. Lacide alginique est dur quand il est sec et absorbant quand il est humide. Les alginates sont utilisés comme liants dans la formulation des aliments pour poissons. Les sels de sodium et de potassium sont les plus solubles et les plus couramment utilisés.

ALGINATI: Polisaccaridi algali che costituiscono un elemento costitutivo importante delle pareti cellulari delle alghe brune; i sali derivati dall’acido alginico che è a sua volta ottenuto da laminaria. L’acido alginico è un acido colloidale insolubile; è duro quando secco e assorbente quando umido. Alginates possono essere usati come leganti nel mangime per pesci. I sali di sodio e di potassio sono i più solubili ed i più comunemente utilizzati.

ALGINATO: Polisacárido de algas que es el compuesto mayoritario de las paredes celulares de algas marrones (laminarias). Las sales del ácido algínico, ácido coloidal insoluble, son extractos de algas marinas laminares (varec). El ácido algínico es duro cuando es seco y absorbente cuando es húmedo. Los alginatos son utilizados como ligandos en la preparación de comida para peces. Las sales de sodio y de potasio son las más solubles y más utilizadas.

ALGINAT: Polysakkarid som er hovedbestanddel i brunalgenes cellevegg. Salt fremstilt fra alginsyre som i sin tur er utvunnet fra tang. Alginsyre er en uløselig kolloidal syre. Den er hard når den er tørr og absorberende når den er fuktig. Alginater benyttes m.a. som bindingsmiddel i fiskefôr. Natriumalginat og kaliumalginat løser seg best. Natriumalginat er mest tilgjengelig.

Was this helpful?
Chemische Wirkstoffe, die Algen töten. Algizide enthalten Kupfersulfate. Obwohl einige Herbizide (z.B. Diquat, Paraquat, Terbutryne) ebenso gegen Algen wirksam sind wie verschiedene Desinfektionsmittel (z.B. Chlor im Trink- und Brauchwasser), so sind sie nicht unbedingt als Algizide zu bezeichnen.


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειiκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

ALGICIDE: Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.

ALGICIDI: Agenti chimici che uccidono alghe, per esempio, solfato di rame. Sebbene alcuni erbicidi, come per esempio, Diquat, Paraquat, od altri, sono anche efficaci contro alcune alghe, come peraltro lo sono diversi disinfettanti aspecifici quali, il cloro nei rifornimenti idrici, non sono necessariamente da considerarsi algicidi.

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

Was this helpful?
Ein Teil oder eine Menge einer größeren Menge, die ohne Rest in gleiche Teile geteilt werden kann; jede bekannte gleiche Menge eines Ganzen. Bezieht sich meist auf Flüssigkeiten.


ALIQUOT: A part or subdivision of a larger quantity; any known fraction of a whole, usually used with reference to liquids.

ΜΕΡΙΔΙΟ: Μέρος ή υποδιαίρεση μιας μεγαλύτερης ποσότητας. Γνωστό μερίδιο ενός συνόλου. Συνήθως αναφέρεται σε υγρά.

ALIQUOTE: Qui est contenu un nombre entier de fois dans une quantité plus importante.

ALIQUOTA: Una parte o una suddivisione di una quantità più grande; qualsiasi frazione riconosciuta di un intero, di solito usato in riferimento ai liquidi.

ALÍCUOTA: Una parte o subdivisión de una cantidad más grande; cualquier fragmento conocido de un todo, normalmente se usa con referencia a líquidos.

ALIQUOT: En del eller mengde av en større mengde. En kjent fraksjon av et hele, vanligvis brukt i forbindelse med væsker.

Was this helpful?
Das chemische Zusammenwirken von gelöstem CO2, Wasser und den Anionen des Bikarbonats (HCO3) und Karbonats (CO2), die den pH-Wert in einer Gleichgewichtsreaktion bestimmen.


ALKALINITY: A measure of the pH of water calculated as the number of milliequivalents of hydrogen ions that is neutralized by one litre at 200C. This neutralization is due to the combined effect of dissolved mineral (mainly CO2 and the anions of bicarbonates(HC)3) and is usually expressed in equivalents concentration of calcium carbonate.

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της οξύτητας (του pΗ) του νερού, το οποίο υπολογίζεται ως ο αριθμός των χιλιοστο-ισοδυνάμων των υδρογονοκατιόντων που εξουδετερώνονται από ένα λίτρο δείγματος στους 200C. Αυτή η εξουδετέρωση οφείλεται στην συνδυασμένη επίδραση των διαλυμένων ανόργανων ουσιών (κυρίως CΟ2 και ΗCΟ3).Συνήθως εκφράζεται σε ισοδύναμες συγκεντώσεις ανθρακικού ασβεστίου. Βλ. Αλκαλικότητα, ολική.

ALCALINITE: Mesure du pH de leau calculée sous forme du nombre de milliéquivalents dions hydrogène neutralisés par un litre de 200C. Cette neutralisation est due à leffet combiné des sels minéraux dissous (principalement CO2 et anions de bicarbonates(HCO3); elle est habituellement exprimée en équivalents de concentration de carbonate de calcium.

ALCALINITÀ: Una misura della capacità di un’acqua di neutralizzare l’aggiunta di un acido forte, espressa in milliequivalenti di idrogenioni per litro a 200C. Questa neutralizzazione è dovuta all’effetto combinato di sali minerali disciolti (principalmente CO2 e bicarbonati). L’alcalinità è di solito espressa in concentrazione equivalente di carbonato di calcio.

ALCALINIDAD: La medida del pH de agua calculado en forma de miliequivalentes de iones hidrógeno neutralizados en un litro a 200C. Esta neutralización es debida al efecto combinado de sales minerales disueltas (principalmente CO2 y aniones de bicarbonato(HCO3); está habitualmente expresada en equivalentes de concentración de carbonato de calcio.

ALKALINITET: Vannets evne til å nøytralisere (bufre) sure komponenter. Et mål på pH i vann utregnet som antall milliekvivalenter av hydrogenion som blir nøytralisert av en liter ved 200 C. Nøytraliseringsevnen kommer av den kombinerte effekten av løste mineraler, i hovedsak løst CO2, anioner fra bikarbonat (HCO3) og karbonat (CO2).

Was this helpful?
Ein Zustand, der durch abnormal hohe pH-Werte im Blut verursacht wird. Erhöhte Reserve an Bikarbonat im Blut.


ALKALOSIS: The condition resulting from an increase in blood pH above the normal range for the animal species involved. Increased blood bio-carbonate reserve.

ΑΛΚΑΛΩΣΗ: Κατάσταση οφειλόμενη σε αύξηση του pΗ του αίματος πάνω από το κανονικό εύρος τιμών του, για ένα συγκεκριμένο ζωïκό είδος. Αύξηση του αποθέματος βιοανθρακικών στο αίμα.

ALCALOSE: Condition résultant dune augmentation du pH sanguin au dessus de la gamme normalement rencontrée chez une espèce donnée.

ALCALOSI: La condizione che risulta da un aumento nel pH del sangue oltre il valore normale per la specie animale interessata. La riserva di biocarbonato del sangue risulta aumentata.

ALCALOSIS: Condición que resulta del aumento del pH sanguíneo por encima del valor normalmente encontrado en una especie.

ALKALOSE: En tilstand som et resultat av en øket pH i blodet over det som er normalt for organismen. Forhøyet bikarbonatreserve i blodet.

Was this helpful?
Eine von mehreren möglichen Formen eines Gens (einmalige Nucleotidsequenz), die einen Locus auf dem Chromosom besitzt.


ALLELE: One of two or more alternative forms of a gene, each possessing a unique nucleotide sequence.

ΑΛΛΗΛΑ, ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ: Μια από τις δύο ή περισσότερες εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου. Κάθε μία από αυτές διαθέτει ειδική θέση στο χρωμόσωμα.

ALLELE: Une des deux formes alternatives dun gène, chacune possédant une séquence nucléotidique unique.

ALLELE: Una di due o più forme alternative di un gene, ognuna in possesso di una sequenza nucleotidica unica.

ALELO: Formas alternativas (normalmente una o dos) de un gen; cada uno posee una secuencia única del nucleótido.

ALLEL: Et av to eller flere mulige varianter av et gen som opptar samme posisjon (locus) på hvert av kromosomparene.

Was this helpful?
Das Verhältnis eines Allels zur Gesamtzahl aller Allele desselben Locus im Genpool.


ALLELIC FREQUENCY: The proportion of one allele to the total number of all alleles at the same locus in the gene pool.

ΑΛΛΗΛIΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: Το ποσοστό ενός αλληλομόρφου ως προς τον ολικό αριθμό όλων των αλληλομόρφων, στον ίδιο γενετικό τόπο, μιας γονιδιακής δεξαμενής.

FREQUENCE ALLELIQUE: La proportion entre un allèle et le total de tous les allèles situés dans le même locus dans un pool génique.

FREQUENZA ALLELICA: La proporzione di un allele rispetto al numero totale di tutti gli alleli nello stesso locus, in un pool di geni.

FRECUENCIA ALÉLICA: Proporción entre un alelo y el total de todos los alelos en el mismo locus de un pool genético.

ALLELFREKVENS: Forholdet mellom et allel og det totale antall allel på samme locus i populasjonen.

Was this helpful?
Eine enstandene (induzierte) Sensitivität, wobei der empfindliche Organismus auf ein Allergen (Antigen) mit einer deutlichen Änderung seiner immunologischen Reaktivität antwortet. Allergische Reaktionen können aufgrund der sie verursachenden Agentien weiterhin wie folgt eingeteilt werden: bakteriell, kontaktbedingt, verursacht durch Medikamente, verspätet, unmittelbar, latent oder polyvalent.


ALLERGIC REACTION: Acquired (induced) sensitivity where a susceptible subject responds to an allergen (antigen) with a marked change in immunological reactivity. Allergic reactions can be further classified into : bacterial, contact, delayed, drug, immediate, latent or polyvalent .

ΑΛΛΕΡΓIΚΗ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Επίκτητη ευαισθησία κατά την οποία ένα ευαίσθητο υποκείμενο αντιδρά σε μια ουσία που προκαλεί αλλεργία (αντιγόνο), με μια σημαντική αλλαγή στην ανοσολογική του αντίδραση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις διαχωρίζονται σε: βακτηριακές, επαφής, αναβολικές, φαρμακευτικές, άμεσες, λανθάνουσες.

REACTION ALLERGIQUE: Sensibilité acquise (induite) dans laquelle un sujet susceptible répond à un allergène par une réaction immunologique marquée. Les réactions allergiques sont classées comme suit: bactérienne, de contact, tardive, aux drogues, immédiate, latente ou polyvalente.

REAZIONE ALLERGICA: Sensibilità acquisita (indotta) in cui un soggetto suscettibile risponde ad un allergene (antigene) con un cambiamento notevole nella reattività immunologica. Le reazioni allergiche possono essere classificate in: batteriche, da contatto, ritardate, da droga, immediate, latenti o polivalenti.

REACCIÓN ALÉRGICA: Sensibilidad adquirida en la cual un sujeto susceptible responde a un alérgeno con reacción inmunológica marcada. Las reacciones alérgicas se clasifican como: bacterianas, de contacto, tardías, a drogas, inmediatas, latentes o polivalentes.

ALLERGISK REAKSjON: En indusert (påført) følsomhet der en mottakelig organisme reagerer på et allergen (antigen) med en tydelig forandring i immunologisk reaktivitet. Allergiske reaksjoner kan vider deles opp i bakteriell, kontakt, forsinket, medikament, latent eller polyvalent.

Was this helpful?
Ein ökologischer Begriff, der Materialien oder Substanzen benennt, die außerhalb des betrachteten Systems produziert wurden und in dieses eingebracht werden (z.B. Dünger, Debris, und Regenwasser und Flüße. Betrifft auch nicht am Fundort heimische, sondern an anderer Stelle entstandene Arten.


ALLOCHTONOUS: An ecological term used to describe material or substances produced outside and brought into the system. Such substances penetrating the ecosystem from without, may include runoff, fertilisers and debris.

ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην οικολογία για να περιγράψει κάποιο εξωγενές υλικό ή ουσία που έχει εισαχθεί στο σύστημα. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι τα λιπάσματα και τα διάφορα φερτά υλικά. συγκρ. Αυτόχθονος

ALLOCHTONE : En écologie : terme décrivant les matières ou substances d’origine externe à un système. De telles substances pénétrant un écosystème de l’extérieure sont les eaux de ruissellement, les engrais et les débris.

ALLOCTONO: Un termine ecologico usato per descrivere materiali o sostanze prodotte al di fuori che vengono introdotte in un sistema. Tra le sostanze che entrano nell’ecosistema dall’esterno possiamo includere materiali dilavati dall’acqua (runoff), fertilizanti e detriti; ctr. Autoctono.

ALÓCTONO: Término ecológico usado para describir material o sustancias producidas fuera e introducidas dentro del sistema. Estas sustancias que penetran el ecosistema desde fuera pueden incluir fugas, fertilizantes y residuos.

ALLOKTON: Økologisk term brukt for å beskrive biotiske eller abiotiske faktorer tilført et system fra utsiden. Slikt materiale kan omfatte avrenning, gjødsel og avfall.

Was this helpful?
Bezeichnung für zwei oder mehrere verwandte Formen (verwandte Arten oder Unterarten), die eine getrennte geographische Verbreitung haben.


ALLOPATRIC: Used of populations, species or taxa occurring in separate geographical areas.

ΑΛΛΟΠΑΤΡIΟΣ: Ο όρος χρησιμοποιείται για πληθυσμούς, είδη ή τάξα που εμφανίζονται σε μη συνεχόμενες γεωγραφικές περιοχές

ALLOPATRIQUE: Se dit des populations, des espèces ou des groupements taxonomiques occupant des zones géographiquement distinctes.

ALLOPATRICA (SPECIAZIONE): Usato per indicare popolazioni, specie o taxa che vivono in zone geograficamente distinte. L’isolamento di poppolazioni seguito da speciazione è detto ‘speciazione allopatrica’.

ALOPÁTRICO: Dícese de poblaciones, especies o grupos taxonómicos que ocupan áreas geográficas distintas.

ALLOPATRISK: Betegnelse for to eller flere beslektede former (beslektede arter eller underarter) med adskilt geografisk utbredelse.

Was this helpful?
Ein See, der organisches Material aus dem umliegenden Einzugsgebiet erhält.


ALLOTROPHIC LAKE: A lake receiving organic materials by drainage from the surrounding land.

ΑΛΛΟΤΡΟΦIΚΗ ΛIΜΝΗ: Λίμνη που δέχεται οργανική ύλη από τις απορροές της ξηράς που την περιβάλλει.

LAC ALOTROPHE: Lac recevant du matériel organique par drainage des sols limitrophes.

LAGO ALLOTROPICO: Un lago che riceve materiali organici col drenaggio dei terreni limitrofi.

LAGO ALOTROFO: Lago que recibe el material orgánico por drenaje de tierras limítrofas.

ALLOTROF INNSJØ: En innsjø som mottar organisk materiale ved tilrenning fra omliggende landarealer.

Was this helpful?
Eines von verschiedenen Formen eines Enzymes das durch verschiedene Allele eines einzelens Genlokus enkodiert ist.


ALLOZYME: One of a number of different forms of an enzyme encoded by different alleles of a single gene locus.

ΑΛΟΕΝΖΥΜΟ: Διαφορετικέ μορφές ενός ενζύμου οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά αλληλόμορφα ενός μονογονιδιακού γενετικού τόπου.

ALLOZYME: Un de plusieurs formes d’une enzyme codée par différents allèles à un locus unique.

ALLOZIMA: Una delle tante diverse forme di un enzima codificato da differenti alleli di un singolo locus genico.

ALOZIMA: Una de las formas de un enzima codificado por diferentes alelos de un solo locus de un gen.

ALLOZYM : En av flere former av et enzym som kodes for av forskjellige alleler fra ett enkelt genlocus.

Was this helpful?
Sandige Ablagerungen, die durch Wasser transportiert worden sind ( im Gegensatz zu äolischen oder kolluvialen Sedimenten).


ALLUVIAL DEPOSIT: A water-transported silty deposit (alluvial sediment).

ΠΡΟΣΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ή ΠΡΟΣΧΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Αποθέσεις ιλύος, που μεταφέρονται από το νερό (αλλουβιακά ιζήματα, αλλούβιο, πρβλ. αιολικές αποθέσεις).

DEPOT ALLUVIAL: Abandon de matière solide par leau. (sédiment alluvial, alluvions).

DEPOSITO ALLUVIONALE: Un deposito di sostanza solida dall’acqua (sedimento alluvionale).

DEPÓSITO ALUVIAL: Abandono de la materia sólida por el agua. (sedimento aluvial, aluvión).

ALLUVIALE SEDIMENT: Vanntransporterte sandavleiringer (sedimenter).

Was this helpful?
Bodenart, die durch Anschwemmung von Wasser und anschließender Sedimentation entstanden ist; geologische Abteilung der Gegenwart (jüngste Stufe des Quartärs); Holozän.


ALLUVIUM: A type of soil, the constituents of which have been transported in suspension by flowing water and subsequently deposited by sedimentation.

ΠΡΟΣΧΩΣΗ ή ΑΛΛΟΥΒΙΟΝ: Τύπος εδάφους, τα συστατικά του οποίου έχουν μεταφερθεί εν αιωρήσει από την ροή του νερού και στη συνέχεια εναποτέθηκαν με την μορφή ιζήματος.

ALLUVIONS: Dépôts de sédiments transportés et abandonnés par un cours deau.

ALLUVIONE: Deposito di sedimenti trasportati ed abbandonati da un corso d’acqua.

ALUVIÓN: Un tipo de tierra cuyos constituyentes han sido transportados en suspensión en del agua y seguidamente han sido depositados por sedimentación.

ALLUVIUM: En type jordsmonn som har blitt transportert med rennende vann og deretter blitt deponert ved sedimentering.

Was this helpful?
Alter und Länge sind nicht nur wichtige Faktoren, um die Lebenszeit zu bestimmen, sondern auch nützliche Strukturen für Studien zur Populationsdynamik (z.B. Rekrutierung, Wachstumsraten, altersabhängige Sterblichkeit und Reproduktionsvermögen). Die üblichen Parameter, die für die Altersbestimmung herangezogen werden, sind nicht notwendigerweise anwendbar in kultivierten Arten, da die Umweltbedingungen hier oft sehr konstant gehalten werden. Es gibt verschiedene Methoden der Altersbestimmung: (a


AGE DETERMINATION: Age and size are important factors in the determination of the longevity of a species, its population structure and its dynamics (e.g., recruitment, growth rates, age dependent mortality and reproductive capacity). Factors associated with age determination may not show up in farmed fish because of more constant environmental conditions and feeding rates. Age determination methods: (a) in temperate regions, age can be determined by means of seasonal (temperature dependent) growth patterns influe

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Το μέγεθος και η ηλικία αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό της μακροζωίας αλλά και της πληθυσμιακής δομής ενός είδους. (πχ στρατολόγηση, αύξηση, θνησιμότητα η οποία εξαρτάται από την ηλικία, αναπαραγωγική ικανότητα). Διάφοροι παράγοντες που κάτω από φυσικές συνθήκες μπορεί να συσχετίζονται με τον προσδιορισμό της ηλικίας, αποδυναμώνονται σε συνθήκες καλλιέργειας εξαιτίας της άφθονης παρεχόμενης τροφής και των σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. Μέθοδοι

DETERMINATION D’AGE : L’age, ainsi que la taille, est un des facteurs déterminants en ce qui concerne la longévité d’une espèce, ainsi que dans la structure et dynamique de ces populations (recrutement, taux de croissance, mortalité dépendant de l’age et capacité de reproduction). Certains critères associés à l’age de poissons sauvages ne sont pas visibles chez les poissons cultivés à cause de conditions denvironnement et du taux d’alimentation plus homogène. Diverses méthodes sont utilisées afin de déterminer l’age

DETERMINAZIONE DELLETA: L’età e la dimensione sono due fattori importanti per la determinazione della longevità, della struttura di popolazione e delle dinamiche di una specie (es. reclutamento, velocità di crescita, vita media e la capacità di riproduzione). I fattori associati alla determinazione dell’età potrebbero non essere evidenti nei pesci cresciuti in allevamento a causa delle condizioni ambientali (temperatura) più costanti e dell’alimentazione. I metodi per la determinazione dell’età: (a) per le regioni tem

DETERMINACIONDE LA EDAD: Edad y tamaño son factores importantes para la determinación de la longevidad de una especie. su estructura y dinámica de población (Vg. reclutamiento, tasas de crecimiento, mortalidad por edad, capacidad reproductora). Los factores asociados con la determinación de la edad pueden no manifestarse en peces de cultivo debido a condiciones ambientales más estables y a las tasas de alimentación. Métodos de determinación de la edad (a) En regiones templadas puede determinarse la edad por medio de pat

ALDERSBESTEM MELSE: Alder og størrelse er viktige faktorer for å bestemme en arts levetid og dens populasjonsstruktur og –dynamikk (f.eks. rekruttering, vekstrater, aldersavhengig mortalitet og reproduksjonskapasitet). Faktorer forbundet med aldersbestemmelse kan utebli hos oppdrettet fisk pga. konstante miljøfaktorer og fôringsrater. Metoder: (a) I tempererte soner kan alder bestemmes ved hjelp av sesongpregede (temperaturavhengige) vekstmønstre som påvirker morfologiske strukturer som skjell, bein og otolitter. V

Was this helpful?
Dieser Begriff wird für Kohorten gleichen Alters innerhalb von Populationen benutzt, diese sind annähernd gleichen Alters.


AGE GROUP (CLASS): Within a population the term refers to a cohort of organisms of approximately equal age.

ΗΛIΚIΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΚΛΑΣΗ): Ο όρος αναφερεται σε μια κοόρτη οργανισμών της ίδιας, κατά προσέγγιση, ηλικίας.

CLASSE DAGE: Terme qui sapplique aux cohortes de populations de poissons qui ont approximativement le même âge.

CLASSE DI ETÀ : All’interno di una popolazione, il termine si riferisce ad un gruppo di organismi approssimativamente della stessa età.

EDAD DE GRUPO: Termino que se aplica a los cohortes de poblaciones de peces que tienen aproximadamente la misma edad.

ALDERSGRUPPE: Innen en populasjon viser termen til en kohort av organismer i omtrent samme alder.

Was this helpful?
Die Verteilung der Organismen einer Population innerhalb der einzelnen Altersklassen; die Summe der Individuenzahlen aller Altersklassen bestimmt die Populationsgröße.


AGE COMPOSITION: The distribution of organisms among the various age classes present in the population; the sum of the number of individuals over all age classes equals the population size.

ΗΛIΚIΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η κατανομή των ατόμων ενός πληθυσμού σε ηλικιακές κλάσεις. Το άθροισμα του αριθμού των ατόμων σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις ισούται με το μέγεθος του πληθυσμού.

DISTRIBUTION DAGE: Dans une population, distribution des individus selon leur classe dâge; la somme des individus de toutes les classes dâge représente la population totale.

DISTRIBUZIONE DELL’ETÀ: La distribuzione di organismi fra le varie classe di età presenti nella popolazione; la somma del numero di individui di tutte le classe di età è uguale al numero totale di individui nella popolazione.

DISTRIBUCIÓN DE EDAD: En una población, distribución de los individuos según sus edades; la suma de los individuos de todas las clases de edades representa la población total.

ALDERSFORDELING: Fordelingen av organismer mellom de forskjellige årsklassene som er representerte i populasjonen. Populasjonsstørrelse er summen av antall individer i alle årsklasser.

Was this helpful?
Beschreibt eine Art der Ontogenese, die sich durch das Auftreten von Eiern niedrigen Energiegehaltes, wenig entwickelten Larven oder Alevins sowie durch relativ große Gelege mit früh geschlechtsreifen und langsam wachsenden Fischarten charakterisiert; gewöhnlich in schwer vorhersehbaren, schwierigen und unbesiedelten Habitaten vertreten.


ALTRICIAL: Describes a mode of ontogeny characterized by large numbers of ova with low energy content, by poorly-developed larvae or alevins and by relatively large clutches in early maturing and slow-growing fishes; common in unpredictable, harsh and uncolonized environments.

ΑΛΤΡIΧIΑ: Περιγράφει μορφή οντογένεσης χαρακτηριζόμενη από μεγάλο αριθμό αυγών με μικρό ενεργειακό περιεχόμενο, από όχι καλά αναπτυγμένες προνύμφες ή ιχθυονεοσσούς και από σχετικά μεγάλες γενιές, σε ψάρια που ωριμάζουν νωρίς αλλά αναπτύσσονται αργά. Κοινό σε απρόβλεπτα, αφιλόξενα και μη εποικισμένα περιβάλλοντα.

ALTRICIEL: Relatif à un mode dontogénèse caractérisé par un grand nombre doeufs à faible contenu énergétique, des larves ou des alevins peu développés et un taux de croissance faible et une maturation précoce. Commun dans les environnements peu prévisibles, peu favorables et vierges.

ALTRICIAL (PRECOCE): Termine anglosassone che descrive un’ontogenesi caratterizzata da grandi quantità di uova con un basso contenuto di energia, da larve o avannotti poco sviluppati e da covate relativamente grandi nei pesci con maturazione precoce e nei pesci che crescono lentamente; comune negli ambienti con forte ed imprevedibile variabilità climatica, rigidi e poco o per nulla colonizzati.

ALTRICIAL: Describe un modo de ontogenia caracterizado por un gran número de óvulos con bajo contenido energético; larvas o alevines poco desarrollados con una baja tasa de crecimiento y una maduración precoz. Común en ambientes imprevisibles, poco favorables y no colonizados.

ALTRISTISK: Beskriver en type ontogenese karakterisert av store antall egg med lite energiinnhold, lite utviklede plommesekklarver og relativt store kull hos tidlig kjønnsmodne og saktevoksende fisk. Vanlig i uforutsigbare, strenge og ubebodde habitat.

Was this helpful?
Beistandsverhalten, uneigennütziges Helfen und Beistehen gefährdeter Individuen, bei Mensch und Tier gleichermaßen bekannt.


ALTRUISTIC BEHAVIOUR: The protection of and assistance given to endangered companions.

ΑΛΤΡΟΥIΣΤIΚΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑ: Η προστασία και αρωγή σε συντρόφους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

COMPORTEMENT ALTRUISTE: La protection et lassistance de compagnons en danger.

COMPORTAMENTO ALTRUISTICO: La protezione di e l’assistenza data ai compagni in pericolo.

COMPORTAMIENTO ALTRUISTA: Protección y asistencia de compañeros en peligro.

ALTRUISTISK ADFERD: Uegennyttig beskyttelse og hjelp til andre individer.

Was this helpful?
Die spezifische Umwelt und das Milieu, in dem sich ein Organismus aufhält oder lebt; z.B. die aktuelle Umgebungstemperatur.


AMBIENT: Referring to environmental conditions surrounding an organism; for example, ambient temperature.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αναφέρεται στις εγγύτερες φυσικοχημικές και οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβάλλουσα θερμοκρασία).

AMBIANT(E): Se réferrant aux conditions environnementales de lorganisme; la température ambiante par exemple.

AMBIENTE: Le condizioni ambientali cui è sottoposto un organismo; per esempio, temperatura ambiente.

AMBIENTE (condiciones medioambientales): Referido a condiciones medioambientales que rodean un organismo; por ejemplo, temperatura del ambiente.

AMBIENT: De spesifikke omgivelsene eller miljøet organismen befinner seg i, f.eks. naturlig temperatur, naturlige lysforhold.

Was this helpful?
Weibchen, die parthenogenetische Eier erzeugen, aus denen wiederum lediglich parthenogenetisch sich fortpflanzende Weibchen hervorgehen. Rädertiere, z.B., die diploide Eier erzeugen, die jedoch nicht befruchtungsfähig sind.


AMICTIC: Parthenogenetic eggs which give rise to monosex parthenogenetically reproducing offspring. For example, rotifers can produce diploid eggs that are incapable of being fertilized.

ΑΜIΚΤIΚΟ ΑΥΓΟ: Παρθενογενετικά αυγά από τα οποία προέρχονται μονοφυλετικοί παρθενογενετικοί νεοσσοί. Γιά παράδειγμα τα τροχόζωα μπορεί να παράγουν διπλοειδή αυγά που δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν.

OEUF AMICTIQUE: Oeufs issus de la parthénogénèse se développant en progéniture dun seul sexe qui se reproduisent par parthénogénèse. Les rotifères par exemple peuvent produire des oeufs diploïdes qui ne peuvent être fécondés.

AMITTICHE: Uova partenogenetiche che producono prole monosessuale la quale si riproduce a sua volta per partenogenesi. Per esempio, i rotiferi possono produrre uova diploidi che non possono essere fertilizzate.

HUEVO AMÍCTICO: Huevo partenogenético que da descendencia de un solo sexo, el cual a su vez se reproduce por partenogénesis. Los rotíferos por ejemplo pueden producir huevos que no pueden ser fecundados.

AMIKTISK: Brukt om partenogenetiske egg som gir opphav til enkjønnede avkom som reproduserer seg partenogenetisk. F.eks. kan hjuldyr produsere diploide egg som ikke kan befruktes.

Was this helpful?
Derivate des Ammoniums, in denen mindestens ein Wasserstoffatom durch eine organische Gruppe ersetzt ist.


AMINE: Derivative of ammonia in which at least one hydrogen atom is replaced by an organic group.

ΑΜIΝΗ: Παράγωγο της αμμωνίας, στο οποίο ένα τουλάχιστον άτομο υδρογόνου έχει αντικατασταθεί από οργανική ομάδα.

AMINE: Dérivé de lammoniaque dont un atome dhydrogène, au moins, est substitué par une moitié organique.

AMMINA: Derivato dell’ammoniaca in cui almeno un idrogenione è sostituito da un gruppo organico.

AMINO: Derivativo de amoníaco en el que un átomo de hidrógeno, al menos, es reemplazado por un grupo orgánico.

AMIN: Derivat fra ammoniakk der minst et hydrogenatom er erstattet av en organisk gruppe.

Was this helpful?
Eine Klasse organischer Verbindungen, die mindestens eine Carboxyl-Gruppe und eine Amino-Gruppe enthält: die alpha-Aminosäuren (RCH NH2 COOH) sind wesentliche Grundbestandteile lebender Substanz und bilden in Kombination die Proteinmoleküle. Zwanzig Aminosäuren sind in der DNA kodiert und zahlreiche andere stellen Modifikationen dieser zwanzig dar. Nichtessentielle Aminosäuren können von den Organismen synthetisiert werden, während essentielle Aminosäuren im Futter vorhanden sein müss


AMINO ACID: Class of organic compounds containing at least one carboxyl group and one amino group: the alpha-amino acids RCH-NH2-COOH are fundamental constituents of living matter which combine together to make protein molecules. Twenty amino acids are coded for in DNA and several others are modifications of these. Non-essential amino acids can be synthesized by the organism, whereas essential amino acids must be provided in the diet.

ΑΜIΝΟΣΑ: Κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον μια καρβοξυλική ομάδα και μια αμινοομάδα: τα άλφα-αμινοξέα RCΗΝΗ2CΟΟΗ, είναι θεμελιώδη συστατικά της ζώσας ύλης, και συνδυάζονται για να σχηματίσουν πρωτεϊνικά μόρια. Εικοσιδύο αμινοξέα κωδικοποιούνται από το DNA και ένας αριθμός άλλων είναι μετασχηματισμοί αυτών. Τα μη βασικά αμινοξέα συνθέτονται από τον οργανισμό, ενώ τα βασικά αμινοξέα πρέπει να περιέχονται στη δίαιτα.

ACIDES AMINES: Classe de composés organiques portant au moins un groupement carboxyl et un groupement amino. Les acides aminés Alpha (RCH- NH2-COOH) sont des constituants fondamentaux de la matière vivante qui se polymérise formant les protéines. Vingt acides aminés sont codés par lADN et un certain nombre dautres sont modifiés à partir de ces vingt acides aminés. Les acides aminés non essentiels sont synthétisés par lorganisme, alors que les acides aminés essentiels doivent être fournis par lalimen

AMINOACIDI: Una classe di composti organici che contengono almeno un gruppo carbossile e un gruppo amminico: gli alfa-aminoacidi RCH-NH2-COOH sono elementi costitutivi fondamentali di materia vivente che si uniscono per formare molecole proteiche. Venti aminoacidi sono codificati nel DNA e parecchi altri sono modificazioni di questi. Gli aminoacidi non essenziali possono essere sintetizzati dall’organismo, mentre gli aminoacidi essenziali devono essere forniti dalla dieta.

AMINOÁCIDOS: Clase de compuestos orgánicos que contienen al menos un grupo carboxilo y un grupo amino. Los alfa aminoácidos (RCH-NH2-COOH) son constituyentes fundamentales de la materia viva, que cuando se combinan forman las proteínas. El ADN codifica veinte aminoácidos y el resto son modificaciones de estos últimos. Los aminoácidos no esenciales son sintetizados por el organismo, mientras que los aminoácidos esenciales deben ser suministrados por la alimentación.

AMINOSYRE: En klasse organiske forbindelser som inneholder minst en karboksylgruppe (-COOH) og en aminogruppe (-NH2): alfaaminosyrene (RCH-NH2-COOH) er grunnleggende bestanddeler i levende materiale som sammenbundet i kjeder danner proteiner. DNA koder for 20 aminosyrer, og tallrike andre aminosyrer er varianter av disse. Ikke-esensielle aminosyrer kan dannes av organismen selv, mens essensielle aminosyrer må tilføres utenfra.

Was this helpful?
Gesamt-Ammonium ist ein allgemeiner Ausdruck, der sich auf beide Verbindungen NH4+ und NH3 bezieht. In der älteren Literatur wurde der Begriff Ammonia von vielen Autoren häufig benutzt, aber von einer zukünftigen Verwendung ist abzusehen, ohne die Ionenform zu nennen. Ammonium ist ein spezieller Begriff für das NH4+-Ion, welches die dissoziierte Form des Ammoniaks darstellt. Ammoniak ist ein spezifischer Begriff für das gelöste NH3-Gas. Ammonium-Sti


AMMONIA: Total Ammonia is a general term referring to NH4+ and NH3 combined. In the earlier literature the term """"ammonia"""" is frequently used by many authors, but its use is not recommended for future application without the identification of its ionic speciation. Ammonium is a specific term for the ion NH4+, which is the ionized form of ammonia. Un-ionized Ammonia or Gaseous Ammonia is a specific term for the dissolved gas NH3. Ammonium-Nitrogen is a spe

ΑΜΜΩΝIΑ: "Ολική Αμμωνία" είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο συνδυασμό ΝΗ4+ και ΝΗ3. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ο όρος "αμμωνία" έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική χρήση χωρίς τον προσδιορισμό του τύπου των ιόντων. Αμμώνιο: είναι ειδικός όρος για το ιόν ΝΗ4+, το οποίο είναι η ιονισμένη μορφή της αμμωνίας. Μοριακή Αμμωνία ή Αέριος Αμμωνία: είναι ειδικός όρος για το διαλυμένο αέριο ΝΗ3. Αμμωνιακό-Αζωτο: είναι ειδικός όρος που αναφέρεται στο συνολικό β

AMMONIAQUE: Le terme ""Ammoniaque totale"" fait référence à lensemble des deux formes NH3 et NH4+. Dans la littérature, le terme ""ammoniaque"" est souvent cité, mais son application nest pas conseillée sans identification de la forme concernée. Ammoniaque = forme ionisée de lammoniaque (NH4). Ammoniaque non-ionisée = forme gazeuse NH3. Azote-ammoniacal = poids total de lazote sous forme ionisée NH4+Azote. Total ammoniacal = poids total de lazote sou

AMMONIACA: L’ammoniaca totale è un termine generale riferito all’NH4+ e NH3 combinati. In passato il termine “ammoniaca” è stato frequentemente usato da molti autori, tuttavia tale terminologia non è raccomandata se non accompagnata dalla descrizione della forma molecolare. Ammonio = forma ionizzata dell’ammoniaca NH4+. Ammoniaca indissociata = forma gassosa dell’ammoniaca o NH3. Azoto ammoniacale = peso dell’azoto nella forma ionizzata NH4+ Azoto am

AMONÍACO: El término “amoníaco total” es un término general que se refiere a las dos formas NH4+ y NH3. Anteriormente el término ""amoníaco"" ha sido frecuentemente utilizado por muchos autores, pero su uso no se recomienda para aplicaciones específicas si no se identifica su forma iónica. El amonio es un término específico para el ión NH4 que es la forma ionizada del amoníaco. Amoníaco no-ionizado o Amoníaco Gaseoso son términos específicos para el gas NH3 dis

AMMONIAKK / AMMONIUM: Total ammonium er en generell benevnelse brukt om det samlete innhold av NH4+ (ammonium) og NH3 (ammoniakk). Total ammonium i vannet gir gode indikasjoner på vannkvaliteten i et oppdrettsanIegg. Av det nitrogen fisken spiser blir 70 - 80% skilt ut over gjellene som ammoniakk. Ammoniakk er en svak base og i vann protolyserer den og danner ammonium. Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger

Was this helpful?
Ammonium ist ab bestimmten Konzentrationen für aquatische Organismen giftig. Die Giftigkeit des Ammoniums hängt von dessen Lösungszustand ab, der von Parametern wie Temperatur, pH, Salinität, gelösten Feststoffen und Kohlendioxid abhängt. Einer der wichtigsten Wasserqualitätsparameter für Fische. Die Grenze der Ammoniumverträglichkeit variiert bei unterschiedlichen Fischarten.


AMMONIA TOXICITY: Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

TOXICITE AMMONIACALE: A certaines concentrations, lammoniaque est toxique envers les organismes aquatiques. Le degré de cette toxicité dépend du degré de dissociation ionique de lammoniaque qui est à son tour influencé par plusieurs paramètres tels que la température, le pH, la salinité, le taux de gaz carbonique et les particules en suspension dans leau. En ce qui concerne les poissons, ce facteur est le paramètre le plus important de la qualité de leau, après le taux doxygène. Le taux dammoniaque considéré comme to

TOSSICITÀ AMMONIACALE: L’ammoniaca è tossica per gli organismi acquatici ad alcune concentrazioni. La tossicità dipende dalla dissociazione ionica che è influenzata da parametri come pH, temperatura, salinità, solidi sospesi ed anidride carbonica. È uno dei più importanti parametri per la qualità dell’acqua per pesci. Il livello a cui l’ammoniaca è considerata tossica è specie-specifica.

TOXICIDAD AMONIACAL: A ciertas concentraciones, el amoniaco es tóxico para los organismos acuáticos. El grado de esta toxicidad depende del grado de disociación iónica del amoniaco que a su vez está bajo la influencia de varios parámetros tales como la temperatura, el pH, la salinidad, la tasa de gas carbónico y las partículas en suspensión en el agua. En cuanto a los peces, este factor el parámetro más importante de la calidad de agua, después de la tasa de oxígeno. La tasa de amoniaco considerada como tóxica varía

AMMONIAKKFORGIFTNING: Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger av den ioniske dissosieringen som igjen er avhengig av pH, temperatur, salinitet, faste stoffer som er løste og karbondioksid. I sjø ved normal saltholdighet og temperatur vil 2-4% av total ammonium foreligge som ammoniakk, likevekten mellom de to vil være relativt stabil og under slike forhold vil det normalt ikke være nødvendig å skille mellom de to. I ferskvann, eller

Was this helpful?
Die Freisetzung von Ammonium aufgrund mikrobieller Dekomposition stickstoffhaltiger organischer Substanz.


AMMONIFICATION: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

AMMONIFICATION: La production dammoniaque à travers la décomposition bactérienne de la matière organique azotée.

AMMONIFICAZIONE: La produzione di ammoniaca attraverso la decomposizione batterica di materiale organico azotato.

AMONIFICACIÓN: La producción de amoníaco a través de la descomposición bacteriana de materia orgánica nitrogenada.

AMMONIFIKASJON: Produksjon av ammoniakk ved bakteriell nedbryting av nitrogenholdig organisk materiale.

Was this helpful?
Bezieht sich auf Organismen, die Ammonium als primäres Stoffwechselendprodukt des Proteinmetabolismus ausscheiden.


AMMONOTELIC: Pertaining to organisms which excrete ammonia as the principal nitrogenous waste product of protein metabolism.

ΑΜΜΩΝIΟΤΕΛIΚΟΣ: Αναφέρεται στους οργανισμούς που εκκρίνουν αμμωνία ως κύριο αζωτούχο παραπροϊόν του πρωτεïνικού μεταβολισμού.

AMMONOTELIQUE: Se dit des animaux dont la forme principale dexcrétion de métabolites azotés issus du métabolisme des protéines est lammoniaque.

AMMONOTELICI: Si riferisce agli organismi che espellono l’ammoniaca come il prodotto principale di scarto azotato del metabolismo proteico.

AMONIOTÉLICO: Dícese de los organismos que excretan el amoníaco como el principal el producto desechado del metabolismo nitrogenado de proteínas.

AMMONIOTEL: Betegnelse på organismer der stoffskifteprodukt etter proteinmetabolismen blir skilt ut som ammoniakk.

Was this helpful?
Ohne Gestalt; nicht kristallin.


AMORPHOUS: Without shape; non-crystalline.

ΑΜΟΡΦΟΣ: Χωρίς σχήμα, μη κρυσταλλικός.

AMORPHE: Sans forme; non cristallisé.

AMORFO: Senza forma; non cristallino.

AMORFO: Sin forma; no cristalizado.

AMORF: Uten form. Stoff som ikke danner krystaller når det stivner og er uten fast smeltepunkt (f.eks. glass og plast).

Was this helpful?
Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.


AMP: Adenosine monophosphate.

AMP: Moνoφωσφορική αδενοσίνη.

AMP: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

AMP: Adenosin-monofosfato.

AMP: Trifosfato de adenosina: Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

AMP: Adenosinmonofosfat:et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Ein Fahrzeug, das für den Transport zu Lande und zu Wasser gleichermaßen benutzt werden kann. Verschiedene bootsförmig ausgelegte Fahrzeuge können so eingesetzt werden. In der Aquakultur werden solche Fahrzeuge gelegentlich benutzt, um im Flachwasser installierte Kulturanlagen (wie z.B. Austernkulturen) zu warten, die bei Niedrigwasser nicht trocken fallen und landseitig schlecht zugänglich sind.


AMPHIBIOUS VEHICLE: A vehicle capable of being operated on both land and water. In aquaculture such systems may be used to serve water-based culture facilities in areas which are not easily accessible from land.

ΑΜΦIΒIΟ ΟΧΗΜΑ: Οχημα που λειτουργεί και στην ξηρά και στο νερό. Στην υδατοκαλλιέργεια τα αμφίβεια οχήματα χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν ανάγκες των υδατοκαλλιεργειών σε νερό σε περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά.

VEHICULE AMPHIBIE: Véhicule opérationnel à terre comme sur leau. En aquaculture, de tels véhicules sont utilisés pour desservir les zones de culture aquacole dont laccès le plus aisé est à partir de la terre.

VEICOLO ANFIBIO: Un veicolo che può andare sulla terra e sull’acqua. In acquacoltura tali sistemi possono essere usati per servire impianti di allevamento in acqua nelle zone che non sono facilmente accessibili dalla terra.

VEHÍCULO ANFIBIO: Vehículo que opera tanto en la tierra como en el agua. En acuicultura, tales vehículos son utilizados para servir las zonas de cultivo acuícola cuyo acceso más fácil es a partir de la tierra.

AMFIBIEKJØRETØY: Et kjøretøy som kan operere både på land og i vann. I akvakultursammenheng kan slike kjøretøy benyttes for å nå anlegg etablert i områder som er vanskelig tilgjengelige fra land.

Was this helpful?
(1) Organismen, die larvale aquatische Stadien und terrestrisch Adulte besitzen. (2) Mikroorganismen, die in einer symbiotischen Beziehung zu einem Wirt stehen, die entweder parasitisch oder zum gegenseitigem Nutzen ist.


AMPHIBIOTIC: (1) Having aquatic larval stages and terrestrial adults. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ - ΑΜΦIΒIΟΣ: (1) Οργανισμός που έχει υδρόβια νυμφικά στάδια και χερσαία ενήλικα άτομα. ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ: (2) Χρησιμοποιείται και για έναν μικροοργανισμό που συμμετέχει σε μια συμβιωτική σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενιστή ο οποίος μπορεί να δρα είτε παρασιτικά είτε αμοιβιωτικά.

AMPHIBIOTIQUE: (1) Se dit des animaux terrestres, à létat adulte, ayant des stades larvaires aquatiques. (2) Se dit de certains micro-organismes vivant en association symbiotique avec un hôte; le micro-organisme agissant comme un parasite ou un mutualiste.

AMPHIBIOTICO: (1) Specie con stadi larvali acquatici e stadi adulti terrestri. (2) Riferito ad un microorganismo che partecipa ad un rapporto simbiontico con un dato ospite; il rapporto può essere sia parassitario che mutualistico.

ANFIBIO: (1) Dícese de los animales terrestres cuyas fases larvarias son acuáticas. (2) Dícese de ciertos microorganismos que viven en asociación simbiótica con un huésped dado; el microorganismo puede actuar como parásito o mutualista.

AMFIBIOTISK: (1) Har akvatisk larvestadium og terrestrisk voksenstadium. (2) Mikroorganisme som i et symbiotisk forhold til en vert kan opptre både parasittisk og mutualistisk.

Was this helpful?
Bezeichnung für diadrome Fische, deren Wanderungen vom Süß- zum Meerwasser und umgekehrt nicht der Fortpflanzung dienen, aber regelmäßig in bestimmten Stadien ihres Lebenzyklus durchgeführt werden. Das Auftreten amphidromer Arten im Süß- und Meerwasser variiert sehr stark, jedoch dient die Wanderung nicht direkt der Fortpflanzung, sondern ist gekennzeichnet durch die Rückführung gut gewachsener Juveniler, die noch länger weiterwachsen bevor sie laichreif werden.


AMPHIDROMOUS: Used to describe those fishes whose migration from fresh water to the sea or vice-versa is not for the purpose of breeding but occurs regularly at other stages of the life cycle. In amphidromous species occupation of fresh and marine waters varies widely, and the key point is that the migration is not for the purpose of breeding, but is typified by a return migration of well-grown juveniles, which continue to feed and grow for months or even years prior to maturation and breeding.

ΑΜΦIΔΡΟΜΑ: Ψάρια που μεταναστεύουν απο το γλυκό νερό, στην θάλασσα και αντίθετα, όχι για αναπαραγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται με άλλα στάδια του κύκλου ζωής τους. Στα αμφίδρομα ψάρια, η χρονική περίοδος που βρίσκονται στα γλυκά ή θαλάσσια νερά ποικίλλει ευρέως. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους μετανάστευσης είναι ότι αυτή δεν συμβαίνει για λόγους αναπαραγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται από μετακίνηση καλά ανεπτυγμένων νεαρών ψαριών, τα οποία συνεχίζουν να τρέφονται και να αυξάνονται επί μήνες ή

AMPHIDROME: Se dit des poissons dont les migrations entre leau douce et leau de mer ne sont pas en liaison avec la reproduction mais ont lieu de façon régulière lors du cycle vital. Chez les espèces amphidromes loccupation des eaux douces et marines est variable, mais en aucun cas cette migration est associée au besoin de la reproduction, elle est caractérisée par un retour de juvéniles avancés, qui continuent à se nourrir et à croître pendant plusieurs mois voire des années avant datteindre la maturité sex

AMPHIDROMO: Usato per descrivere quei pesci la cui migrazione dall’acqua dolce al mare o viceversa non avviene a scopo riproduttivo ma si verifica regolarmente in altre fasi del ciclo vitale. Nelle specie amphidrome la colonizzazione delle acque dolci o marine è variabile, il punto chiave è che la migrazione non avviene a scopo riproduttivo ma rappresenta il ritorno di giovani sviluppati, i quali continuano a nutrirsi e crescere per mesi o persino anni prima della maturazione sessuale e della riproduzio

ANFÍDROMO: Dícese de los peces cuyas migraciones entre el agua dulce y el agua de mar no están ligadas a la reproducción, sino que se producen de manera regular durante el ciclo vital. En los anfídromos la ocupación de aguas dulces y marinas es variable, pero de ninguna manera esta migración está asociada a las necesidades de reproducción, sino que está caracterizada por un retorno de juveniles avanzados, que siguen alimentándose y creciendo durante muchos meses incluso durante años antes de llegar a la ma

AMFIDROM: Diadrome fisk som vandrer mellom ferskvann og sjøvann, uten at det har direkte forbindelse med forplantning, men som opptrer fast på andre livsstadier. Oppholdstiden i ferskvann eller sjøvann varierer mye mellom amfidrome arter, men kjennetegnes av tilbakevendte velvoksne ungfisk som kan fortsette å beite og vokse i måneder eller år før de kjønnsmodner og formerer seg.

Was this helpful?
Kleine Salz- und Süßwasserkrebse (z.B. Flohkrebse) mit abgeflachtem Körper, verlängertem Abdomen und fehlendem Carapax.


AMPHIPODS: Small marine and freshwater crustaceans (e.g. sandhoppers) with compressed bodies, elongated abdomens, and no carapace.

ΑΜΦIΠΟΔΑ: Μικρά καρκινοειδή των γλυκών νερών και της θάλασσας, με πλευρικά πεπλατισμένο σώμα, επιμηκυσμένη κοιλία και χωρίς ενιαίο κεφαλοθώρακα.

AMPHIPODE: Petit crustacé aquatique à corps aplati latéralement avec abdomen allongé et sans carapace.

ANFIPODI: Crostacei piccoli di acqua dolce o marina (per esempio, pulci di mare) con corpo compresso, addome allungato, privi di carapace.

ANFÍPODO: Pequeño crustáceo acuático con el cuerpo comprimido lateralmente y abdomen alargado y ningún caparazón.

AMFIPODER: Små krepsdyr i saltvann og ferskvann (f.eks. tanglopper) med lateralt sammentrykt kropp, forlenget abdomen og er uten skall.

Was this helpful?
Organismen, die tagsüber phototroph und in der Dunkelheit chemothroph leben, sind amphitroph.


AMPHITROPHIC: Used of an organism that lives as a phototroph during daylight and as a chemotroph in darkness; amphitroph.

ΑΜΦIΤΡΟΦIΚΟ: Οργανισμός ο οποίος ζεί ως φωτότροφος κατά την ημέρα και ως χημειότροφος στο σκοτάδι. Αμφίτροφος.

AMPHITROPHIQUE: Se dit dun organisme qui est phototrophique à la lumière et chémotrophique à lobscurité.

AMFITROPO: Riferito ad un organismo fototrofo (vedi) durante le ore diurne e chemotrofo al buio.

ANFITRÓFICO: Dícese de un organismo que vive como un fotótrofo durante la luz del día y como un quimiotrofo en la oscuridad; el anfitrofo.

AMFITROFISK: En organisme som lever som fototrof i dagslys og som kjemotrof i mørket; amfitrof.

Was this helpful?
Der Begriff beschreibt die Mengenvermehrung genetischen Materials. Gen-Amplifizierung kommt innerhalb der Zelle vor, wenn ein Teil des Genoms mehr als das restliche Genom repliziert wird.


AMPLIFICATION(DNA): Refers to the bulk replication of genetic material. Gene amplification occurs within the cell where a proportion of the genome is replicated more than the remaining genome.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (DNA): Αναφέρεται στη μαζική αναπαραγωγή γενετικού υλικού. Ο πολλαπλασιασμός των γονιδίων πραγματοποιείται μέσα στα κύτταρα όπου κάποια συγκεκριμένα τμήματα του γονιδιώματος αναπαράγονται περισσότερο από ότι το υπόλοιπο γονιδίωμα.

AMPLIFICATION(ADN): La réplication en masse de matière génétique. L’amplification génique a lieu dans une cellule quand une partie du génome est répliquée de façon plus important que la reste du génome.

AMPLIFICATION(DNA): Si riferisce alla completa replicazione di materiale genetico. L’amplificazione del gene avviene all’interno della cellula dove una porzione del genoma (gene) viene replicata più della rimanente parte.

AMPLIFICACIÓN: (DNA) Referido a la replicación del material genético en general. La amplificación genómica se produce dentro de la célula cuando una proporción del genoma se replica más que el resto del genoma.

AMPLIFIKASJON (DNA): Massereplikasjon av genetisk materiale. Gen amplifikasjon skjer innenfor en celle hvor en del av genomet (et gen) blir kopiert mer enn resten av genomet.

Was this helpful?
Ein Teil des Metabolismus, bei dem komplexe Substanzen aus einfacheren Substraten unter Energieverbrauch aufgebaut werden.


ANABOLISM: The part of metabolism involving the manufacture of complex substances from simpler substrates with the consequent utilization of energy.

ΑΝΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Το μέρος του μεταβολισμού το οποίο σχετίζεται με την ενδοθερμική παραγωγή συνθέτων ενώσεων από απλούστερες, με την αναγκαία κατανάλωση ενέργειας (πρβλ. καταβολισμός, μεταβολισμός)

ANABOLISME: Se dit de lensemble des voies métaboliques qui mènent à la synthèse de substances complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant lutilisation dénergie.

ANABOLISMO: La parte del metabolismo relativa alla produzione di sostanze complesse da substrati più semplici con utilizzazione di energia.

ANABOLISMO: Dícese del conjunto de procesos metabólicos de síntesis de sustancias complejas a partir de moléculas sencillas, necesitando la utilización de energía.

ANABOLISME: Den delen av metabolismen som bygger opp komplekse substanser fra enklere substrat og som fører til oppbygning av nytt vev eller vekst. Jfr. katabolisme og metabolisme.

Was this helpful?
Beschreibt aquatische Tiere wie Salmonide, Störe und einige Arten aus der Familie der Clupeidae, die überwiegend im Meer leben und geschlechtsreif werden und zum Laichen ins Süßwasser zurückkommen.


ANADROMOUS: Describing aquatic animals such as most salmonids, sturgeons and certain members of the family Clupeidae which mature and live most of their lives in the sea, but return to freshwater to breed and spawn.

ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ: Ο όρος αναφέρεται σε υδρόβια ζώα όπως τα περισσότερα σολομοειδή, μουρούνες, και ορισμένα μέλη της οικογένειας Clupeidae, τα οποία ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους και ωριμάζουν στην θάλασσα, αλλά επιστρέφουν στα γλυκά νερά για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους (πρβλ. κατάδρομος και διάδρομος).

ANADROME: Se dit des animaux aquatiques, tels la plupart des Salmonidés, les ésturgeons et certains membres da la famille des clupéidae, qui passent la majeure partie de leur vie dans la mer, où ils parviennent à la maturité sexuelle, mais qui doivent retourner dans leau douce afin de se reproduire et de frayer.

ANADROMO: Animali acquatici come la maggior parte di salmonidi, storioni ed alcuni membri della famiglia Clupeidae che maturano e vivono la gran parte della vita nel mare, ma tornano all’acqua dolce per riprodursi e deporre le uova.

ANÁDROMO: Dícese de los animales acuáticos, tales como la mayoría de los salmónidos, esturiones y ciertos miembros de la familia de Clupeidos, que maduran y viven la mayoría de sus vidas en el mar, pero vuelven al agua dulce para engendrar y desovar.

ANADROM: Akvatiske dyr som f.eks. mange salmonider, stør og noen arter fra familien Clupeidae (sildefamilien) som kjønnsmodner og lever en (varierende) del av livet i havet, men som vender tilbake til ferskvann for å gyte.

Was this helpful?
Eine Bedingung oder ein Prozeß, bei dem gasförmiger Sauerstoff nicht vorhanden ist oder nicht benötigt wird.


ANAEROBIC: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

ANAEROBIE: Se dit des conditions ou des processus où loxygène gazeux nest pas présent ou nest pas nécessaire.

ANAEROBICO: Si riferisce ad una condizione o ad un processo in cui l’ossigeno gassoso non è presente o non è necessario.

ANAEROBIO: Dícese de las condiciones donde el gas oxígeno no está presente o no es necesario.

ANAEROB: Et forhold eller en prosess oksygen i gassform ikke er til stede eller ikke er nødvendig.

Was this helpful?
Atmung unter anaeroben Bedingungen, wenn der letzte Elektronenakzeptor nicht gasförmiger Sauerstoff ist (abhängig von Arten und/oder Umwelt), z.B. Desulfurikation, Fumaratatmung, Methanogenese, Nitratatmung, Schwefelatmung)


ANAEROBIC RESPIRATION: Respiration under anaerobic conditions, when the terminal electron acceptor is not gaseous oxygen (according to species and/or environment). Also involved in dissimilatory sulphate reduction, fumarate respiration, methano- genesis, nitrate respiration, sulphur respiration.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ: Αναπνοή υπό αναερόβιες συνθήκες, όταν ο τελικός αποδέκτης ηλεκτρονίων δεν είναι το αέριο οξυγόνο (ανάλογα με το είδος και/ή το περιβάλλον). Σχετίζεται επίσης με την ανομοιωτική αναγωγή θειϊκών, την αναπνοή φουμαρικών, την μεθανογένεση, την αναπνοή νιτρικών και την αναπνοή θείου.

RESPIRATION ANAEROBIE: La respiration dans des conditions danaérobiose; laccepteur terminal délectrons nest pas loxygène gazeux. Dépend de lespèce et/ou du milieu (voir réduction de sulfate, respiration de fumarate, méthanogénèse, respiration de nitrate, respiration de sulfure).

RESPIRAZIONE ANAEROBICA: Respirazione sotto condizioni anaerobiche, quando l ‘accettore terminale di elettroni non è l’ossigeno gassoso (secondo la specie e/o l’ambiente).

RESPIRACIÓN ANAERÓBICA: Respiración en condiciones de anaerobiosis en la que el aceptor terminal de electrones no es el oxígeno gaseoso. Depende de la especie y/o del medio.

ANAEROB RESPIRASJON: Ånding under anaerobe forhold der den endelige elektron akseptoren ikke er oksygen i gassform (avhengig av art og eller omgivelser) f.eks. sulfatreduksjon, fumaratrespirasjon, metanogenese, nitratrespirasjon og svovelrespirasjon.

Was this helpful?
Anaerober Aufschluß von komplexem organischem Material in einfache Substanzen, die einen hohen Anteil von gasförmigen und löslichen Produkten enthalten. Daran sind diverse Bakteriengruppen beteiligt, deren Stoffwechselwege eng miteinander verzahnt sind. Vorkommen in Sedimenten, im Pansen der Wiederkäuer, in einigen Typen von Kläranlagen etc. Der Prozeß der anaeroben Verdauung resultiert in einer beträchtlichen Reduktion der Masse biologisch abbaubarer Feststoffe. Organischer Kohlenstoff wird dab


ANAEROBIC DIGESTION: The anaerobic breakdown of complex organic materials to simple substances which include a high proportion of gaseous and soluble products; it involves a diverse range of bacteria whose metabolic pathways are closely interrelated, and it occurs in benthic muds, in the rumen, in certain types of sewage treatment plant, etc. The process of anaerobic digestion results in an appreciable reduction in the bulk of biodegradable solids - the conversion of organic carbon to methane forming an important pa

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΔIΑΣΠΑΣΗ (ΧΩΝΕΥΣΗ): Η αναερόβιος αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών υλικών σε απλούστερες ενώσεις, μεγάλο μέρος από τις οποίες είναι αέριες ή διαλυτές. Στην διάσπαση συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα βακτηρηδίων με στενά διαπλεκόμενες διεργασίες μεταβολισμού. Τα βακτηρίδια αυτά απαντούν στην βενθική ιλύ, στο στομάχι διαφόρων μυρηκαστικών, σε ορισμένους τύπους σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Η αναερόβιος "χώνευση" οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου των βιο-αποκοδομήσιμων στερεών. Η μετατροπή, κατά την διαδικασία αυτή, του ορ

DIGESTION ANAEROBIE: Le catabolisme anaérobie de matériaux complexes dorigine animale ou végétale conduisant à la formation de substances plus simples dont une grande proportion sont solubles ou gazeuses; une gamme de bactéries diverses, dont les voies métaboliques sont étroitement corrélées, sont impliquées dans ce processus qui a lieu dans les sédiments benthiques, dans la panse des ruminants et dans certains systèmes de traitement des eaux usées, etc. La digestion anaérobie conduit à une diminution importante de

DIGESTIONE ANAEROBICA: La scomposizione anaerobica di materiali organici complessi a sostanze semplici che contengono una alta proporzione di prodotti gassosi e solubili; comprende una varia gamma di batteri nei quali le vie metabloliche sono strettamente correlate, i quali colonizzanoi fanghi bentonici, il rumine dei poligastrici, in alcuni tipi di impianto di trattamento delle acque lfognarie, ecc. Il processo della digestione anaerobica risulta in una riduzione notevole di volume dei solidi biodegradabili, con la c

DIGESTIÓN ANAERÓBICA: Catabolismo anaerobio de materiales complejos de origen animal o vegetal que conducen a la formación de sustancias más simples donde una gran proporción es soluble o gaseiforme; diversas bacterias, cuya vías metabólicas están estrechamente relacionadas, están implicadas en el proceso que tiene lugar en los sedimentos bentónicos, en los rumiantes y en ciertos sistemas de tratamiento de aguas residuales, etc. La digestión anaeróbica conduce a una disminución de la masa de sólidos biodegradables. L

ANAEROB NEDBRYTNING : Den anaerobe nedbrytningen av komplekse organiske materialer til enklere substanser og som fører til produksjon av gasser og løslige produkter. Anaerob nedbrytning skjer ved hjelp av mange forskjellige bakteriegrupper hvis metabolisme står i nær sammenheng med hverandre og nedbrytningen skjer i bunnslam under oppdrettsanlegg, i rumen, i forskjellige typer kloakkbehandlingsanlegg etc. Den anaerobe nedbrytingsprosessen resulterer i en stor reduksjon i massen av biologisk nedbrytbart materiale der

Was this helpful?
Probe oder Unterprobe nach der Vorbereitung für eine Analyse. Wenn eine solche Vorbereitung notwendig ist, wird sie als integrierter Bestandteil der ganzen Probennahmeprozedur betrachtet. Probenvorbereitung ist nicht immer notwendig. Analysen können auch unmittelbar nach der Gewinnung der Proben durchgeführt werden. Es gilt zu beachten, daß Analysenproben sich nur auf einen Teil des betreffenden Gewässers beziehen, und daß nur drei Vorgehensweisen der Probenvorbereitung nötig sind: (i) Die entsp


SAMPLE FOR ANALYSIS: This term denotes all or a part of a sample after it has been prepared for analysis. This preparation is referred to as "sample preparation". When such preparation is necessary, it is regarded as an integral part of the total sampling process. Sample preparation is, however, not always required; for example, analysis may be made of a sample or sample stream directly it becomes available at the sample delivery point. Note that "sample for analysis" refers to a portion of the water of interest onl

ΔΕIΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο όρος δηλώνει όλο ή μέρος του δείγματος αφού αυτό προετοιμαστεί για ανάλυση. Αυτή η προετοιμασία αναφέρεται ως "προπαρασκευή δείγματος". Οταν είναι αναγκαία, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος όλης της διαδικασίας δειγματοληψίας. Ομως, δεν απαιτείται πάντα προπαρασκευή του δείγματος. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση ενός δείγματος ή μιας σειράς δειγμάτων απευθείας μόλις παραληφθούν. Σημειωτέον ότι ο όρος "δείγμα προς ανάλυση" αναφέρεται μόνο σένα μέρος του νερού που μας ενδιαφέρει και

ECHANTILLON POUR ANALYSE: Ce terme signifie lensemble ou une partie dun échantillon après sa préparation pour analyse. Cette préparation est appelée "la préparation de léchantillon". Quand une telle préparation savère nécessaire elle est considérée être une partie intégrale du processus global déchantillonnage. La préparation de léchantillon nest pas toujours nécessaire; certains échantillons ou un écoulement déchantillonnage, par exemple, peuvent être analysés directement, dès quils deviennent disponibles au lieu de liv

CAMPIONE PER ANALISI: Termine che indica tutto o una parte del campione, dopo che questo è stato preparato per lanalisi. Tale preparazione viene chiamata appunto "preparazione del campione" o "pretrattamento del campione". Quando è necessaria tale preparazione, essa viene registrata come parte integrale dellintero processo di campionamento oppure della stessa analisi. La preparazione del campione tuttavia non è sempre richiesta, ad es. possono essere eseguite analisi di un campione o di un flusso di campioni. Nota c

MUESTRA PARA ANALIZAR: Este término significa el conjunto o una parte de una muestra después de su preparación para el análisis. Esta preparación es llamada “preparación de muestra”. Cuando tal preparación se estima necesaria, es considerada una parte integral del proceso global de muestreo. La preparación de la muestra no es siempre necesaria; algunas muestras o flujo de muestras, por ejemplo, pueden ser analizadas directamente, a partir del momento que estén disponibles. Hay que anotar que el término “muestra para a

PRØVE FOR ANALYSE: Betegner hele eller deler av en prøve etter at den er gjort klar for analyse. Forberedelsen kalles prøvepreparering. Når slike forberedelser er nødvendige inngår de som en integrert del av hele prøvetakingsprosessen. Forberedelser er ikke alltid nødvendig, prøver kan da analyseres direkte. Tre prosedyrer er inkludert i prøvepreparering: (i) Merking av prøven. (ii) Overføring av prøven til en eller flere ”prøve beholdere”. (iii) Fysisk og/eller kjemisk behandling av prøven for å hindre at konsent

Was this helpful?
Ein Zustand, der durch den Mangel an Hämoglobin gekennzeichnet ist. Die bedeutendsten Anämien bei Fischen sind: die normozytische Anämie, die von Hämorrhargien sowie bakteriellen und viralen Infektionen hervorgerufen wird; die metabolische Erkrankung, die in eine reduzierte Zahl roter Blutzellen mündet; die mikrozytische Anämie beruht auf chronisch vorhandenen Hämorrhargien, die z.B. von Parasiten, Eisenmangel und Defiziten bestimmter haematopoetischer Faktoren hervorgerufen wird; die makrozy


ANAEMIA: A condition characterized by a deficiency of functional haemoglobin, packed cell volume and/or erythrocytes. The more important types of anaemia in fish are: normocytic anaemia caused by acute haemorrhaging; bacterial and viral infections and metabolic diseases resulting in red cell destruction; microcytic anaemia caused by chronic haemorrhaging, deriving from, for example, external parasites, iron deficiency and a deficiency of certain haematopoietic factors; macrocytic anaemia (e.g. absence of

ΑΝΑIΜIΑ: Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μείωση της λειτουργικής αιμοσφαιρίνης, και/ή συμπύκνωση του κυτταρικού όγκου των ερυθροκυττάρων. Οι σημαντικότερες αναιμίες στα ψάρια είναι οι: ορθοκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε οξεία αιμορραγία, σε βακτηριακές ή ιογενείς μολύνσεις και σε ασθένειες του μεταβολισμού που καταστρέφουν τα ερυθροκύτταρα. Μικροκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε χρόνια αιμορραγία, που οφείλεται, για παράδειγμα, σε εξωπαράσιτα, μείωση σιδήρου και μείωση ορισμένων αιμοποιητικών παραγόντων

ANEMIE: Diminution du nombre dhématies, diminution du volume de cellules sanguines sédimentées, diminution ou déficience de lhémoglobine. Les anémies les plus importantes chez les poissons sont les suivantes: anémie normocytique provoquée par une hémorragie aiguë, des infections virales ou bactériennes et par des maladies métaboliques provoquant la déstruction des hématies; anémie microcytique causée par une hémorragie chronique, provoquée par exemple par des ectoparasites, une carence en fer ou des car

ANEMIA: Diminuzione del numero di emazie; diminuzione dell’ematocrito o volume di cellule ematiche sedimentabili; diminuzione della quantità di emoglobina funzionale. Le forme di anemia più comuni nel pesce sono: anemia normocitica causata da emorragia acuta, infezioni batteriche e virali, malattie metaboliche con lisi dei globuli rossi; l’anemia microcitica causata dall’emorragia cronica che deriva, per esempio, da ectoparassitosi, deficienza di ferro e deficienza di alcuni fattori ematopoietici; l’ane

ANEMIA: Condición caracterizada por la disminución de eritrocitos, del volumen de células sanguíneas, disminución o deficiencia de hemoglobina funcional. Las anemias más importantes en peces son las siguientes : anemia normocítica causada por hemorragia aguda; infecciones bacterianas o virales y enfermedades metabólicas que producen la destrucción de los hematíes; anemia microcítica causada por hemorragia crónica provocada, por ejemplo, por ectoparásitos, deficiencia férrica o deficiencia de ciertos fac

ANEMI: En tilstand som kjennetegnes av mangel på hemoglobin og forekommer ved en rekke ulike sykdomstilstander. Anemi kjennetegnes ved bleke gjeller og tynt blod og klassifiseres gjerne etter patofysiologiske årsaksforhold. Hemolytisk anemi skyldes sprengning av røde blodceller (erytrocytter) og vil under våre forhold først og fremst være forårsaket av toksiner (hemolysiner) produsert av enkelte bakterier. Også noen virus kan ødelegge erytrocytter, og trolig er anemien ved ILA (infeksiøs laksanemi) av

Was this helpful?
Männliche Sexualhormone der Vertebraten. Hormone mit Steroidcharakter, die männliche Geschlechtsmerkmale fördern. Wichtige Vertreter sind Testosteron und das sehr viel schwächer wirkende Androsteron.


ANDROGENS: Male sex hormones in vertebrates; hormones of steroid nature, which promote male secondary sexual characteristics; important examples are testosterones and the less active androsterones.

ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ: Αρσενικές φυλετικές (σεξουαλικές) ορμόνες των σπονδυλωτών. Πρόκειται για στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες προάγουν τα αρσενικά δευτερογενή χαρακτηριστικά. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι τεστοστερόνες και οι λιγότερο ενεργές ανδροστερόνες.

ANDROGENES: Hormones sexuelles mâles chez les vertébrés. De nature stéroide, ils stimulent les caractères sexuels sécondaires; par exemple les testostérones et les androstérones dont lactivité est moins importante.

ANDROGENI: Ormoni sessuali maschili nel vertebrato; ormoni di natura steroidea che promuovono le caratteristiche sessuali secondarie del maschio; esempi importanti sono il testosterone ed i meno attivi androsteroni.

ANDRÓGENOS: Hormonas sexuales masculinas en vertebrados. Hormonas de naturaleza esteroide, estimulan las características sexuales secundarias; por ejemplo la testosterona y la androsterona cuya actividad es menos importante.

ANDROGENER: Mannlige kjønnshormoner hos vertebrater. Steroidhormoner som gjør at hannen utvikler sekundære hannlige kjønnskarakterer. Viktige eksempler er testosteron og det mye svakere virkende androsteron.

Was this helpful?
Eine spezielle Form der Parthenogenese, bei der nach einer Reihe sich parthenogenetisch fortpflanzender Generationen lediglich ein Teil der Population als sexuell männliche Generation ausgeprägt ist.


ANDROCYCLIC PARTHENOGENESIS: A form of parthenogenesis shown by species that also exhibit cyclic parthenogenesis, in which a series of parthenogenetic generations is followed by the production, in a portion of the population only, of males as a sexual generation.

ΑΝΔΡΟΚΥΚΛIΚΗ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗ: Είδος παρθενογένεσης που παρατηρείται σε είδη που αναπαράγονται και με κυκλική παρθενογένεση. Στην ανδροκυκλική παρθενογένεση, ύστερα από μια σειρά γενεών που προέρχονται από παρθενογένεση, ακολουθεί η παραγωγή, από μέρος του πληθυσμού, μιας γενεάς αρσενικών ικανών να αναπαράγονται φυλετικά.

PARTHENOGENESE ANDROCYCLIQUE: Forme de parthénogenèse, chez certaines espèces montrant une parthénogénèse cyclique, dans laquelle une série de générations parthénogénétiques est suivie par la production, par une partie de la population, dune génération mâle sexuée.

PARTENOGENESI ANDROCICLICA: Una forma di partenogenesi (vedi) delle specie che esibiscono anche partenogenesi ciclica, in cui una serie di generazioni partenogenetiche è seguita, limitatamente ad una parte della popolazione, da una generazione sessuale di maschi.

PARTENOGÉNESIS ANDROCÍCLICA: Forma de partenogénesis, en ciertas especies que muestran una partenogénesis cíclica, a la cual una serie de generaciones partenogenéticas es seguida por la producción, por una parte de la población, de una generación sexualmente formada por machos.

ANDROSYKLISK PARTENOGENESE: En form for partenogenese der en rekke partenogenetiske generasjoner blir fulgt av en generasjon (i en avgrenset del av populasjonen) med hanner som kan drive kjønnet forplantning.

Was this helpful?
Zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden; eine Eigenschaft, die sich aus der embryonalen Entwicklung ableiten läßt.


CONGENITAL: Present at time of birth; geneogenous; used of a condition that has resulted from an embryonic aberration.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΣ: Παρούσα την στιγμή της γέννησης, κληρονομική. Ο όρος χρησιμοποιείται για καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα εμβρυολογικής ανωμαλίας.

CONGENITAL, E: Qui est présent à la naissance; généogène; un état résultant dune anomalie embryonnaire (malformation congénitale).

CONGENITO: Presente alla nascita; usato per definire una condizione che risulta da un’aberrazione embrionale.

CONGÉNITO/A: Que es presente al nacer; geneogen; estado que deriva de una anomalía embrionaria (malformación congénita).

MEDFØDT (KONGENITAL): Tilstede ved fødsel, genetisk bestemt. Brukt om en tilstand som er et resultat av en embryonisk feil.

Was this helpful?
Ein Unternehmen, bei dem fangbare Organismen in einen Teich oder See ausgesetzt werden, und Besucher für das Privileg zu fischen ( angeln), bezahlen müssen. Bezahlung kann a) über die Anzahl der gefangenen Tiere, b) pro Stunde oder c) über das Gewicht des Fanges erfolgen.


FEE FISHING: An enterprise in which catchable organisms are stocked into a pond or lake and customers pay for the privilege of fishing. Payment may be calculated in terms of (a) animal caught; (b) hourly; (c) weight of catch.

ΑΛIΕIΑ ΕΠ ΑΜΟIΒΗ: Επιχείρηση στην οποία οι οργανισμοί προς σύλληψη διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές ή λίμνες και οι πελάτες πληρώνουν για το δικαίωμα ψαρέματος. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται ανάλογα α) με τα ζώα που πιάστηκαν, β) με το βάρος τους, γ) με την ώρα ψαρέματος. Βλ. ψάρεμα σε εμπλουτισμένα νερά.

PECHE PRIVEE: Se dit dune entreprise dont lactivité consiste à stocker des plans deau avec des organismes adaptés à la pêche sportive et à commercialiser les droits de pêche; le paiement étant effectué en fonction du nombre danimaux pêchés, du poids danimaux pêchés ou par heure.

PESCA A PAGAMENTO: Impresa che si occupa dello stoccaggio in vasche o laghetti di animali da destinare alla pesca sportiva, facendo pagare ai clienti il diritto di pesca. Il pagamento può essere stabilito in termini di numero di animali catturati o di peso degli animali pescati per ora.

PESCA PRIVADA: Dícese de la actividad comercial consistente en almacenar organismos adaptados a la pesca deportiva en lagos o estanques y a comercializar los derechos de pesca; el pago se efectúa en función del número de animales pescados, del peso de animales pescados o por hora.

BETALINGSFISKE: Virksomhet der fangbare organismer settes ut i en dam eller innsjø, og folk må betale for å fiske etter disse. Betaling beregnes ut fra: (a) Antall individer fanget, (b) per time, og (c) vekt på fangst. Se ”PUT AND TAKE” FISKE.

Was this helpful?
Eine Betriebsform der Sportfischerei, bei der Fische in Teiche oder Seen zum Angeln eingesetzt werden. Die Gewässer werden wiederbesetzt mit gezüchteten Fischen, die eine zum Angeln geeignetete Größe besitzen; die Fische kommen oftmals aus benachbarten Fischfarmen. Angler bezahlen eine Gebühr oder den gefangenen Fisch.


PUT-AND-TAKE FISHING: An operation in which fish are placed in rivers, ponds or lakes (often abandoned gravel pits) which are provided for angling purposes. The waters are re-stocked when necessary with cultivated fish of a size appropriate for angling, usually from nearby fish farms.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ: Ερασιτεχνική αλιεία σε ποτάμια, λιμνοδεξαμενές ή λίμνες συχνά λάκκους χαλκοληψίας) εμπλουτισμένες με ψάρια. Τα νερά επανεμπλουτίζονται όταν χρειάζεται, με καλλιεργημένα ψάρια μεγέθους κατάλληλου για ψάρεμα, συνήθως από γειτονικές μονάδες καλλιέργειας.

PECHE DE LOISIR: Poissons mis en bassins (souvent des gravières abandonnées) ou en lacs avec dautres poissons aux fins de pêche à la ligne amateur. Les étendues deau sont réapprovisionnés au fur et à mesure des besoins avec des poissons délevage dune taille appropriée à la pêche à la ligne. Ces poissons sont habituellement issus de fermes piscicoles.

PESCA FACILITATA: Pesca praticata in fiumi, laghi (spesso cave di ghiaia dismesse) o stagni, periodicamente ripopolati con esemplari "pronta pesca", provenienti da allevamenti intensivi.

PESCA RECREATIVA (O DEPORTIVA): Pesca de peces puestos en estanques (a menudo abandonados) o en lagos con otros peces para la pesca amateur. Las extensiones de agua se llenan cuando es necesario con peces de cultivo de una talla apropiada para la pesca con caña; estos peces proceden normalmente de granjas acuícolas.

“PUT-AND-TAKE” FISKE: Virksomhet der fisk (ofte regnbueørret) settes ut i elver, dammer, eller innsjøer for at det skal drives sportsfiske etter den. Det settes ut fisk av passende størrelse når det er nødvendig, vanligvis fra nærliggende oppdrettsanlegg. vanligvis fra nærliggende oppdrettsanlegg.

Was this helpful?
Eine Gattung katadromer Aale mit großen Leptocephalus-Larven, die während der Metamorphose zu Glasaalen schrumpfen. Die Gattung umfaßt etwa 20 Arten, von denen der Europäische Aal (A. anguilla), der Amerikanische Aal (A. rostrata) und der Japanische Aal (A. japonica) die wichtigsten Arten der nördlichen Hemisphäre sind. Die beiden erstgenannten Arten sind in der Atlantikregion weitverbreitet, die letztgenannte Art kommt im Fernen Osten vor (z.B. Japan und China). Kann nicht in Gefangenschaft rep


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία

ANGUILLA: Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas

ANGUILLA: Un genere di anguilla catadroma (vedi) (con grandi larve dette Leptocefali che diventano più piccole durante la metamorfosi in ceche), comprende circa 20 specie tra le quali l’anguilla europea o l’anguilla comune (A. anguilla), l’anguilla americana (A. rostrata) e l’anguilla giapponese (A. japonica) sono le specie più importanti nell’emisfero boreale. Le prime due sono ben distribuite nelle zone dell’Atlantico orientale, mentre l’ultima si trova in Estremo Oriente (Giappone e Cina). Non possono

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

Was this helpful?
Parasitischer Nematode der Schwimmblase von Aalen. Dieser stammt ursprünglich aus Südostasien und breitet sich gegenwärtig in Europa aus. Der Lebenszyklus erfordert einen bisher nicht sicher bekannten Zwischenwirt.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.

ANGUILLICOLA CRASSA: Una parassita nematode della vescica natatoria delle anguille che originando dal S.E. asiatico, si è diffusa in tutta l’Europa. Il ciclo di vita richiede un ospite intermedio che può essere un microcrostaceo planctonico.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSUS: Slekten Anguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassus stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

Was this helpful?
Jedes Glied/Körperteil, das aus einem Körper herauswächst; normalerweise handelt es sich um bewegliche, paarige und beinartige Glieder.


APPENDAGE: Any structure growing out of the body of an organism; usually movable paired leg-like structures.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ: Κάθε μέλος/μέρος του σώματος που προβάλλει εξωτερικά του σώματος. Συνήθως ο όρος αναφέρεται σε κινητά μέλη που μοιάζουν με πόδια.

APPENDICE: Se dit des structures faisant saillie du corps; habituellement les structures paires mobiles en forme de pattes.

APPENDICE: Qualsiasi struttura che cresce dal corpo di un organismo; di solito strutture in coppia, mobili, tipo gambe.

APÉNDICE: Cualquier estructura que crece fuera del cuerpo de un organismo; normalmente estructuras pareadas móviles en forma de patas.

VEDHENG: Enhver struktur som vokser ut fra en organismes kropp, vanligvis parede, beveglige, fotlignende strukturer.

Was this helpful?
Ein negativ geladenes Ion. z.B. Chloridion (Cl-) oder ein Hydroxidion (OH-)


ANION: A negatively charged ion, e.g., chloride ion (Cl-) or a hydroxide ion (OH-)

ANION: Ένα ιόν το οποίο φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο πχ το ιόν του χλωρίου (Cl-) ή το ιόν του υδροξειδίου (OH-).

ANION: Un ion de charge négatif, par exemple, les ions de chlore (Cl-) et hydoxide (OH-)

ANION: Un ione che possiede una carica negativa, es., uno ione di cloruro (Cl-) o un ione d’idrossido (OH-).

ANION: Ion cargado negativamente. E.g. Ion cloruro (Cl-) o Ion hidróxido (OH-).

ANION: Negativt ladet ion, f.eks. kloridion (Cl-) eller hydroksidion (HO-).

Was this helpful?
Eine Boje, die am Boden durch permanente Verankerung gesichert ist und die in bezug auf das Ankern von Booten unter Benutzung von Anker und Ankerkette eine Verbesserung darstellt. In ihrer normalen Form ist die Ankerboje mit einem Ring ausgestattet. Wenn sie eine Öffnung hat, durch die das Ankergehänge hindurchgeführt wird, wird sie als Tauchboje bezeichnet. (z.B. für Käfiganlagen).


MOORING BUOY: A buoy secured to the bottom by permanent moorings and provided with means for mooring a vessel by use of its anchor chain or mooring lines. In its usual form a mooring buoy is equipped with a ring. If it has an opening through which a mootin pendant is passed, it is called a trunk buoy.

ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ) ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Πλωτήρας μόνιμα αγκυροβολημένος στο βυθό και εφοδιασμένος με μέσα γιά την πρόσδεση ενός σκάφους με την αλυσίδα της άγκυράς του ή με παλαμάρια. Στην συνήθη του μορφή ένας πλωτήρας αγκυροβόλησης διαθέτει έναν κρίκο. Αν διαθέτει άνοιγμα από το οποίο περνά ένα μανταπόδαρο (κρεμαστάρι) αγκυροβόλησης, καλείται σώμα αγκυροβόλησης.

BOUEE DE MOUILLAGE: Bouée amarrée sur le fond de façon permanente et qui est pourvue des moyens nécessaires pour le mouillage dun bateau par lintermédiaire de son cable dancre ou de ses amarres. Normalement équipée dun anneau. Si elle est équipée dune ouverture à travers laquelle est passé un mootin pendant, elle est appellé un coffre.

ORMEGGIO, BOA di: Boa ancorata al fondo in modo permanente e dotata di punti di ormeggio per i natanti posti lungo la cima o catena di ancoraggio.

BOYA DE AMARRAJE: Boya amarrada al fondo de manera permanente y que lleva todos los medios necesarios para amarrar un barco por el uso de su cadena de ancla o de sus amarres. En su forma usual una boya de amarraje está provista de un anillo. Cuando tiene una apertura a través de la cual pasa el arpón, se llama boya de anclaje.

FORTØYNINGSBØYE: Bøye som festes til bunnen med permanent fortøyning (anker, sementblokker, store steiner etc.). Permanente bøyer som båter fortøyes til når de ikke er i bruk. Finnes i et utall størrelser og former, alt etter formål og størrelse på båten som skal fortøyes.

Was this helpful?
Eine Gruppierung von Embryonalzellen, die bereits das Organ oder den Körperteil, den sie bilden werden, erkennen lassen. Syn. Blastem, Primordium.


ANLAGE: Group of embryonic cells identifiable as a future organ or body part. Syn. blastema, primordium.

ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: Ομάδα εμβρυϊκών κυττάρων που είναι αναγνωρίσιμα ως μελλοντικό όργανο ή μέρος του σώματος. Συνων.= Βλάστημα.

EBAUCHE: Groupement de cellules embryonnaires destinées à devenir un organe ou partie du corps. Syn. blastème; primordium.

BLASTEMA: Gruppo di cellule o abbozzi embrionali destinate a diventare un organo od una parte del corpo. Sin. anlage, primordium.

EMBRION: Agrupación de células embrionarias destinadas a ser un órgano o parte del cuerpo. Syn. Blastema, primordio.

ANLEGG: Gruppe av embryoniske celler identifiserbare som et fremtidig organ eller en kroppsdel. Syn. blastem og primordium.

Was this helpful?
Große Gruppe von segmentierten Würmern (z.B. Polychaeten). Ihr Körper ist weich und relativ lang mit gut markierter metamerer Segmentierung. Anneliden haben ein Coelom, ein Blutgefäßsystem, Nephridien und ein Zentralnervensystem.


ANNELIDS: Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣΚΩΛΗΚΕΣ: Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.

ANNELIDE: Groupe de vers segmentés ( par exemple, les polychètes). Les annélides possèdent un coelome, un système circulatoire, des nephridies et un système nerveux central.

ANELLIDI: Grande gruppo di vermi segmentati (per esempio, policheti). Sono animali con il corpo morbido, allungato con segmentazione metametrica ben evidente. Gli anellidi sono provvisti di celoma, sistema ematico, nefridi ed un sistema nervoso centralizzato in gangli cerebrali.

ANÉLIDOS: Grupo de gusanos segmentados. (e.g. poliquetos). Los anélidos tienen un celoma, un sistema sanguíneo, nefridios y un sistema nervioso central.

ANNELIDER: Stor gruppe (fylum) segmenterte marker delt opp i klassene Polychaeter (f.eks. børstemark) Oligochaeter (f.eks. meitemark) og Hirudinea (igler). Kroppen er lang og bløt med markerte metamere segment. Annelider har blodsystem, nefridier og sentralnervesystem.

Was this helpful?
Ein positiver elektischer Leiter, an den Elektronen angezogen werden, bzw. an der Oxidationsvorgänge durch die Entladung der bei Stomfluß zur Anode wandernden Anionen stattfinden. Eine Elektrode, die an ein positiv geladenen elektrischen Stromerzeuger angeschlossen ist.


ANODE: The positive electrode in an electrolytic cell or in an electronic valve or tube,or on which oxidation takes place.

ΑΝΟΔΟΣ: Το θετικό ηλεκτρόδιο σε ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, ή σε μια ηλεκτρονική λυχνία ή σε έναν ηλεκτρικό αγωγό ή το σημείο όπου πραγματοποιείται η οξείδωση.

ANODE: L’électrode chargée positivement dans une cellule d’électrolyse, une soupape électronique, sur laquelle a lieu l’oxydation.

ANODE: Un elettrodo connesso ad un potenziale di carica positiva, il quale cede elettroni od al quale avviene una reazione di ossidazione.

ÁNODO: El electrodo positivo de una célula electrolítica o de una válvula electrónica o de un tubo, a partir de los cuales se produce oxidación.

ANODE: Elektrode med positiv ladning. Det skjer oksidasjon på anoden ved at elektroner blir fjernet.

Was this helpful?
Appetitverlust; Verlust des Triebes Nahrung aufzunehmen; krankhaftes Fehlen von Appetit oder Hunger,obwohl Nahrung benötigt wird.


ANOREXIA: Pathological absence of appetite or hunger in spite of a need for food; loss of appetite.

ΑΝΟΡΕΞIΑ: Παθολογική απουσία όρεξης ή πείνας παρά την ύπαρξη ανάγκης για θρέψη. Απώλεια όρεξης.

ANOREXIE: Absence pathologique de lappétit, malgré le besoin de salimenter; perte de lappétit.

ANORESSIA: L’assenza patologica di appetito o fame malgrado il bisogno di alimenti; perdita di appetito.

ANOREXIA: Ausencia patológica de apetito a pesar de tener hambre o necesidad de comer; la pérdida de apetito.

ANOREKSI: Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

Was this helpful?
Chemische Komponenten, die keinen Kohlenstoff als prinzipielles Element enthalten, mit Ausnahme von Karbonaten, Cyaniden und Cyanaten.


INORGANIC: Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.

ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

INORGANIQUE: Se dit des composés chimiques sans carbone comme élément principal, à lexception des carbonates, cyanures et cyanates; minérale.

INORGANICO: Composti chimici che non contengono il carbonio come costituente principale, a eccezione dei carbonati, cianidi e cianati.

INORGÁNICO: Dícese de los compuestos químicos sin carbón como elemento principal, a la excepción de carbonatos, cianuros y cianatos; mineral.

UORGANISK: Kjemiske sammensetninger som ikke har karbon som ”hovedbyggestein”. Med unntak av karbonater, cyanider og cyanater.

Was this helpful?
Ein statistisches Analyseverfahren, bei dem Mehrfachproben miteinander verglichen werden. Das Verfahren wird benutzt, um die Übereinstimmung der Varianz von Mittelwerten von Probenserien zu testen und abzuschätzen, ob sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen, indem man das Verhältnis der Einzelvarianzen zur Gesamtvarianz prüft (F-Test). Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamtvarianz zwischen und innerhalb der Stichproben.


ANOVA: Analysis of variance; a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.

ANOVA: Στατιστικό μέτρο της διακύμανσης ( της κατανομής των δεδομένων γύρω από τον μέσο όρο). Iσούται προς το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών κάθε μιάς τιμής από τον μέσο του δείγματος διαιρούμενο με τον αριθμό των δειγμάτων μείον ένα. Βλ. επίσης Ανάλυση διασποράς.

ANOVA: Analyse de variance:Analyse statistique permettant la comparaison de plusieurs échantillons en séparant les sources contribuant à la variabilité totale. A travers cette procédure, il est possible dévaluer légalité des moyennes des diverses échantillons et de tester si ces échantillons sont issus de populations ayant la même distribution. Cette technique est basée sur la comparaison des rapports (statistique F) entre les contributions inter- et intra-échantillons à la variabilité totale. Souvent

ANOVA: Un’analisi statistica che permette la comparazione di più campioni, separando le sorgenti che contribuiscono alla variabilità totale. Questa procedura è usata per valutare l’uguaglianza di medie di una serie di campioni verificando se sono ottenute da popolazioni che hanno la stessa distribuzione. Questa tecnica si basa sulla comparazione dei rapporti (F-test) delle componenti tra i campioni ed all’interno degli stessi che contribuiscono alla variabilità totale.

ANOVA: Análisis de varianza: Un análisis estadístico en el que se realizan comparaciones del múltiples muestras separando las fuentes de la variación total. Este procedimiento se usa por evaluar la igualdad de medias de una serie de muestras probando si provienen de poblaciones que tienen la misma distribución, a través de comparar la proporción (prueba-F) de componentes de la variación total. Estas estimaciones se derivan de la variación global entre y dentro de las muestras. Normalmente referido por

ANOVA: En statistisk analyse der sammenligning mellom flere prøvesett utføres ved å splitte opp den totale variasjonen som finnes i observasjonssettet i varianskomponenter som kan tilskrives de forskjellige faktorene. Prosedyren brukes for å evaluere likhet mellom gjennomsnitt for ulike prøvesett ved å teste om de er trekt fra populasjoner med lik fordeling. Variasjonen mellom gruppene sammenlignes med variasjonen innen hver gruppe (F-test). Forkortelsen ANOVA (”Analysis of Variance”) brukes ofte.

Was this helpful?
Ein Vorgang, bei dem Individuen sich an neue Bedingungen anpassen, z.B. wenn sie in Wasser anderer Zusammensetzung umgesetzt werden (z.B. unterschiedliche Temperatur oder anderer Salzgehalt usw.).


ACCLIMATION: A process in which a specimen becomes adjusted to new circumstances such as being placed in water having different characteristics, e.g., different temperature or salinity.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΗ: Η διεργασία κατά την οποία ένα άτομο εξοικειώνεται με νέες συνθήκες όπως είναι η τοποθέτηση σε νερό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία ή αλατότητα, κ.λ.π.).

ACCLIMATATION: Processus par lequel un organisme sadapte à de nouvelles conditions; par exemple quand lorganisme est transferé dans de leau ayant des caractéristiques différentes (température différente, salinité différente).

ACCLIMATAZIONE: Un processo col quale un esemplare si adatta a circostanze nuove come ad esempio il trasferimento in acque con caratteristiche diverse, per esempio temperatura o salinità diversa od anche ad un tossico.

ACLIMATACIÓN: El proceso por lo cual un organismo se adapta a nuevas condiciones, tal como estar puesto en agua con diferentes características, Ej. temperatura o salinidad diferentes.

AKKLIMATISERING: En prosess der et individ tilpasser seg kunstig påførte miljøforandringer, f.eks. blir plassert i vann med en annen temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
Ein Vorgang, bei dem Individuen (oder Teile von Individuen), Populationen oder Arten sich in Form und/oder Funktion verändern, um besser unter veränderten Umweltbedingungen überleben zu können.


ADAPTATION: The process by which individuals (or parts of individuals), populations, or species change in form or function in order to perform better under given or changed environmental conditions. May also be used of the results of this process.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η διεργασία με την οποία άτομα (ή τμήματα ατόμων), πληθυσμοί ή είδη μεταβάλλουν μορφή ή λειτουργία ούτως ώστε να επιβιώνουν καλύτερα σε δεδομένες ή μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.

ADAPTATION: Processus par lequel un organisme (ou une partie de cet organisme), une population ou une espèce, change de forme ou de fonctionnement afin de mieux survivre après un changement de son milieu. Le résultat dun tel processus.

ADATTAMENTO: Il processo per cui individui (o parte di individui), popolazioni, o specie cambiano in forma o funzione per agire meglio sotto condizioni ambientali prestabilite o cambiate. Può essere inteso anche come il risultato di questo processo.

ADAPTACIÓN: El proceso por el cual un organismo (o una parte de este organismo), una población o una especie, cambia de forma o de funcionamiento con el fin de sobrevivir a cambios en su entorno vital. Puede indicar también el resultado de este proceso.

ADAPTASJON (TILPASNING): En prosess der individet (eller deler av individet), populasjonen eller arten endrer sin form eller funksjon for å bedre overlevelsesevnen under gitte eller endrede miljøforhold.

Was this helpful?
Ein Verfahren, um einen Bestandteil eines Stoffgemisches u.a. durch das vermehrte Zusetzen dieses Stoffes zu erhöhen bzw. zu konzentrieren. In der Aquakultur gibt es zwei Hauptverwendungsarten der Anreicherung. (1) Aufbereitetem Fischfutter werden Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, die bei der Verarbeitung und Aufbereitung der Grundstoffe verlorengegangen sind. (2) Nährstoffanreicherung, sowohl beabsichtigt zur Düngung des Wasserkörpers von Teichen, als auch bezogen auf die Abwässer von Aquak


ENRICHMENT: The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Η αύξηση ή βελτίωση ενός συστατικού ή μιάς ιδιότητας, ιδίως με την προσθήκη ορισμένων υλικών. Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος έχει δύο σημασίες. (1) Προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων στις βιομηχανικές τροφές, για την υποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που πιθανώς χάνονται κατά την επεξεργασία των ιχθυαλεύρων, και (2) οργανικός ή θρεπτικός εμπλουτισμός που αναφέρεται στη ρίψη οργανικών θρεπτικών υλικών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε υδατοσυλλογές.

ENRICHISSEMENT: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
Ein Verfahren, bei dem lebenden Organismen verschiedene Stoffe (z. B. Nährstoffe, Prophylaktika) zugeführt werden, um sie so als Futter für andere Tiere verwerten zu können. Zum Beispiel werden Rotatorien mit PUFA angereichert, um sie danach marinen Fischlarven verfüttern zu können.


BIOENCAPSULATION: A technique whereby various substances, for example, nutritional elements and prophylactics, are administered into living organisms, which can then be administered as feed to another animal, i.e., the process of incorporating PUFA into rotifers for feeding to marine fish larvae.

ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Τεχνική κατά την οποία διάφορες ουσίες π.χ. θρεπτικά στοιχεία και προληπτικές ουσίες χορηγούνται σε ζώντες οργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια χρησιμεύουν ως τροφή για άλλα ζώα. Για παράδειγμα η ενσωμάτωση της PUFA (βλ.λέξη) σε τροχόζωα, τα οποία χρησιμοποιούνται για θρέψη θαλασσίων ιχθυο-νυμφών.

BIOENCAPSULATION: Technique par laquelle diverses substances, par exemple, éléments nutritionnels ou prophylactiques sont administrés dans des organismes vivants servant de nourritures à dautres animaux. Par exemple le processus dincorporation de PUFA dans des rotifères servant de nourriture aux larves de poissons marins.

BIOINCAPSULAZIONE: Una tecnica per mezzo della quale varie sostanze, per esempio, elementi nutritivi e profilattici, sono somministrati negli organismi viventi, i quali possono poi essere somministrati ad altri animali come alimento, per esempio il processo di incorporare PUFA (vedi) nei rotiferi per nutrire le larve di pesci marini.

BIOENCAPSULACIÓN: Técnica por la cual diversas sustancias, por ejemplo elementos nutricionales o profilácticos, son administrados a organismos que a su vez sirven de comida a otros animales. Por ejemplo el proceso de incorporación de PUFA (ver PUFA) en los rotíferos que sirven de comida para las larvas de peces marinos.

BIOINNKAPSLING: Teknikk der ulike substanser, f.eks. ernæringselementer og sykdomsforebyggende midler, blir gitt til og tatt opp av levende organismer som igjen blir brukt som fôr til et annet dyr. F.eks. prosessen der PUFA blir tatt opp av hjuldyr som igjen blir brukt som fôr til marine larver.

Was this helpful?
Larvenstadium der Mollusken, das zur Metamorphose bereit ist und sich an geeignete Substratoberflächen anheften kann.


COMPETENT LARVA: Larva of mollusc ready to metamorphose and attach to a suitable surface.

ΝΥΜΦΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Νύμφες μαλακίων που είναι έτοιμες να μεταμορφωθούν και να προσκολληθούν σε πρόσφορη επιφάνεια.

LARVE COMPÉTENTE: Larve de mollusque prête à se métamorphoser et à se fixer sur une surface appropriée.

LARVA COMPETENTE : Le larve di molluschi pronte a subire la metamorfisi e attaccarsi ad una superficie adeguata.

LARVA COMPETENTE: Larva de molusco presta a transformarse y a fijarse en una superficie apropiada.

KOMPETENT LARVE: Larve av mollusk (bløtdyr) som er klar til å gjennomgå metamorfose og feste seg til et passende substrat.

Was this helpful?
Der Tod von Organismen, hervorgerufen durch den Einschluß in transportierten Wasserkörpern.


ENTRAINMENT MORTALITY: The death of organisms due to entrainment.

ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Ο θάνατος οργανισμών που οφείλεται στην συμπαράσυρση.

MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: La mort des organismes due à leur entrainement.

MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : La morte di organismi a causa dell’entreinement.

MORTALIDAD POR CAPTURA: Muerte de organismos debido a su captura.

DØDELIGHET GRUNNET MEDRIVING: Dødelighet hos organismer grunnet medriving.

Was this helpful?
Das Verhältnis zwischen den beim Ansaugen in eine Rohrleitung ( z. B. Kühlwasserzulauf von Kraftwerken) gestorbenen Tieren und der Gesamtanzahl der angesaugten Tiere.


ENTRAINMENT MORTALITY FRACTION: The ratio of the number of organisms killed to the number entrained in the system.

ΚΛΑΣΜΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Η αναλογία των οργανισμών που θανατώνονται προς τον αριθμό των οργανισμών που εισέρχονται (παρασύρονται) στο σύστημα.

PROPORTION DE MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: Le rapport du nombre dorganismes tués par entrainement sur le nombre dorganismes entrainés dans le système.

PERCENTUALE DI MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : Il rapporto fra il numero di organismi catturati e quelli uccisi dall’entreinement di un impianto (es: zooplancton o avannotti di pesce catturati dall’opera di presa di una centrale elettrica e restituiti allo scarico).

PROPORCIÓN DE MORTALIDAD POR CAPTURA: Relación de número de organismos muertos por captura con el número de organismos capturados en un sistema.

DØDELIGHET VED MEDRIVING: Forholdet mellom antall organismer som blir drept og det totale antall organismer som blir revet med i et system.

Was this helpful?
Krankheit, die von einem Organismus zum anderen durch direkten oder indirekten Kontakt übertragen werden kann. Eine Krankheit ist übertragbar, aber nicht ansteckend, wenn der pathogene Keim obligatorisch einen Vektor für die Übertragung benötigt.


CONTAGIOUS DISEASE: Disease transmitted from one animal to another by either direct or indirect contact. A disease is transmitted but not contagious when the pathogenic agent only makes obligatory use of a vector.

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που μεταφέρεται από το ένα ζώο στο άλλο είτε με άμεση, είτε με έμμεση επαφή. Μια ασθένεια είναι μεταδοτική αλλά όχι λοιμώδης όταν ο παθογόνος παράγοντας μεταδίδεται υποχρεωτικά μέσω ενός φορέα.

MALADIE CONTAGIEUSE: Maladie transmise dun organisme à un autre par contact direct ou indirect. Une maladie peut être transmise sans être contagieuse quand lagent pathogène se sert uniquement, et par obligation, dun organisme en tant que vecteur.

MALATTIA CONTAGIOSA: Una malattia trasmessa da un animale ad un altro tramite il contatto diretto o indiretto. Una malattia può venire trasmessa ma non essere contagiosa quando l’agente patogeno utilizza unicamente ed obbligatoriamente un organismo come vettore.

ENFERMEDAD CONTAGIOSA: Enfermedad transmitida de organismo a otro por contacto directo o indirecto. Una enfermedad puede ser transmitida sin ser contagiosa, cuando el agente patógeno utiliza únicamente, y por obligación, un organismo como vector.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom overført fra et dyr til et annet enten ved direkte eller indirekte kontakt. En sykdom overføres men er ikke smittsom kun dersom et patogent agens (sykdomsfremkallende organisme) bruker en vektor obligatorisk.

Was this helpful?
Eine Boje, die die Mitte eines Fahrwassers markiert.


MID-CHANNEL BUOY: A buoy marking the middle of a channel.

ΜΕΣΟΔΙΑΥΛΙΚΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ: Πλωτήρας (σημαδούρα) που επισημαίνει το μέσον ενός διαύλου.

BOUEE CENTRALE DE CHENAL: Une bouée indiquant le milieu dun chenal.

MEZZO CANALE, BOA di: Boa che segnala il centro del canale.

BOYA CENTRAL DE UN CAUCE: Boya que indica el centro de un cauce.

MIDTLØPSBØYE: Markeringsbøye midt i skipslede eller kanal.

Was this helpful?
Gegeneinander gerichtete Wirkungsweise; bezieht sich auf zwei oder mehr Faktoren, deren gemeinsame Wirkung geringer ist, als die Summe ihrer Einzeleffekte erwarten läß.


ANTAGONISM: Refers to a condition wherein two or more agents produce a lesser effect than would be predicted from the sum of the individual effects.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ, ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΔΡΑΣΗ: Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες παράγουν μικρότερο αποτέλεσμα, απ ότι προβλέπεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους (το αντίθετο του συνεργατισμού).

ANTAGONISME: Condition dans laquelle deux facteurs agissant ensemble produisent un moindre effet que celui calculé par la sommation de leurs effets individuels.

ANTAGONISMO: Si riferisce alla condizione in cui due o più agenti producono un effetto minore rispetto a quello previsto dalla somma degli effetti individuali. Ant. sinergismo.

ANTAGONISMO: Se refiere a una condición en dónde dos o más factores producen menos efecto que la suma de los efectos individuales. Ant. Sinergia.

ANTAGONISME: Med motsatt virkning. Tilstand der to eller flere faktorer "motarbeider" hverandre og gir mindre effekt enn hva man forventer ut fra deres virkninger hver for seg.

Was this helpful?
Vor dem Tod.


ANTE MORTEM: Before death.

ANTE MORTEM: (Λατινικά) Προ του θανάτου.

ANTE MORTEM: Avant la mort.

ANTE MORTEM: Prima della morte.

ANTE MORTEM : Antes de la muerte.

ANTE MORTEM: Før døden inntreffer.

Was this helpful?
Die Fühler am Kopf von Crustacea. Das erste Paar sind die Antennulae, bestehend aus zwei dickeren basalen Teilen, die jeweils drei Segmente tragen, und einem Paar feiner Geißeln an der Spitze; dienen dem Geschmacks- und Tastsinn. Die Antennulae tragen auch je eine Statocyste.


ANTENNULE: Antenna at the head of Crustacea. The first and shorter pair of cephalic appendages of crustaceans which consists of two thicker basal parts composed of three segments and one pair of fine flagella; used for taste and touch. They carry a statocyst.

ΚΕΡΑΙΪΔΙΟ: Κεραία στην κεφαλή των καρκινοειδών. Το πρώτο και βραχύτερο ζεύγος κεφαλικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, το οποίο αποτελείται από δύο παχύτερα βασικά μέρη αποτελούμενα από τρία μεταμερή και ένα ζεύγος λεπτών μαστιγίων. Χρησιμεύουν ως όργανο για την γεύση και την αφή και φέρουν μια στατοκύστη.

ANTENNULE: Appendice allongé et mobile situé sur la tête des crustacés, portant un statocyste à sa base. Siège du toucher et de la gustation. Le premier, et le plus court, de deux appendices semblables.

ANTENNULA: Antenna posta cranialmente nei crostacei. Il primo e più corto paio di appendici cefaliche dei crostacei che consiste in due parti basali più spesse composte di tre segmenti ed un paio di flagelli fini; usate per il gusto ed il tatto. Sono provviste di una statocisti alla base.

ANTÉNULA: Apéndice flexible y movible situado en la cabeza de los crustáceos. El primero y el más corto de los apéndices cefálicos de crustáceos, que consisten en dos partes basales espesas compuestos de tres segmentos y un par de flagelos finos; usados para tocar y saborear. Lleva un estatocisto en su parte basal.

ANTENNULA: Det første og kortere par med cephale (hode) vedheng hos krepsdyr. Består av to tykkere basale deler som er sammensatt av tre segmenter og et par fine flageller. Brukt til berøring og smak. Statocyster (balanseorgan) er plassert ved foten av det første antenneparet.

Was this helpful?
Begriff in der Anatomie, der zum vorderen Teil (Ende) eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "posterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies


ANTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed posterior; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. This is not the case in some other

ΠΡΟΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

ANTERIEUR: Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé postérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci n

ANTERIORE: Termine anatomico usato per descrivere un polo del piano del corpo di un organismo, il polo opposto è definito posteriore; i poli portano la bocca e l’ano rispettivamente. Riguardo all’asse fra i due poli, il piano del corpo può essere diviso in zone dorsali, ventrali e laterali. Nel vertebrato, la colonna vertebrale e la corda nervosa sono dorsali. Nell’invertebrato, comunque, la corda nervosa è ventrale. Nel pesce l’orientamento anatomico delle zone è molto evidente. Questo non è il caso di al

ANTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado posterior. El polo anterior lleva la boca y el posterior el ano. Respecto al eje entre los dos polos, el plano del cuerpo puede ser dividido en cuatro regiones: dorsal, ventral, lateral derecha y lateral izquierda. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales. En invertebrados, sin embargo, el cordón nervioso es ventral. En peces la orientación anatómica de las regiones es muy

ANTERIOR: Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater

Was this helpful?
Ein Mittel gegen den Wurmbefall; es zerstört Würmer in einem lebenden System (Organismus). Die Benutzung dieses Begriffs ist nicht allein auf diese Mittel begrenzt; anthelminthische Mittel sind ausschließlich gegen Helminthen wirksam.


ANTHELMINTIC: An agent that destroys or causes the expulsion of helminthic worms. The use of the term is, unfortunately, not necessarily limited to these agents; however, anthelmintic substances are effective exclusively against helminthic worms.

ΑΝΤIΕΛΜIΝΘIΚΟΣ: Αναφέρονται σε ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ελμινθικών σκωλήκων. Η χρήση του όρου δεν περιορίζεται, δυστυχώς, σε αυτές τις ουσίες. Πάντως οι αντιελμινθικές ουσίες είναι αποτελεσματικές μόνο για την καταπολέμηση των ελμινθικών σκωλήκων.

ANTHELMINTHIQUE: Agent provoquant la mort ou lexpulsion de vers helminthes dun système vivant. Lusage de ce terme nest malheureusement pas limité nécessairement à ces agents; cependant, les substances vermifuges sont exclusivement efficientes contre les helminthes.

ANTIELMINTICO: Un agente che distrugge o causa l’espulsione di vermi elmintici. L’uso del termine, purtroppo, non è necessariamente limitato a questi agenti; comunque, sostanze antielmiche sono efficaci esclusivamente contro i vermi elmintici.

ANTIHELMÍNTICO: Un agente que destruye o causa la expulsión de helmintos aunque el uso de este término no está limitado necesariamente a estos agentes; sin embargo, las substancias helmínticas son exclusivamente eficaces contra los helmintos.

ANTHELMINTIKUM: Middel mot parasittiske flatmark (trematoder, cestoder (bendelmark)). Bruken av begrepet begrenses ikke bare til disse midlene, men anthelmintiske midler virker bare mot flatmark.

Was this helpful?
Eine Chemikalie, die Nematoden tötet.


NEMATICIDE: A chemical used to kill nematode worms.

ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ: Χημική ουσία που χρησιμοποιείται γιά να την εξολόθρευση νηματωδών σκωλήκων.

NEMATICIDE: Substance chimique utilisée pour tuer les nématodes.

NEMATOCIDA: Sostanza chimica utilizzata per uccidere i nematodi.

NEMATICIDA: Sustancia química utilizada para matar los nematodos.

ANTHELMINTIKUM.: Kjemikalie brukt for å drepe rundmarker (nematoder).

Was this helpful?
Charakterisierung eines bestimmten Bakterienstammes aufgrund seiner Anfälligkeit gegenüber einer Reihe von Antibiotika.


ANTIBIOGRAM: The analysis of the susceptibility of a given strain of bacteria to a range of antibiotics. This may be used in the characterization of the strain.

ΑΝΤIΒIΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάλυση της ευαισθησίας ενός δεδομένου στελέχους βακτηρίων σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του στελέχους.

ANTIBIOGRAMME: Lanalyse de la susceptibilité dune souche donnée de bactérie à une gamme dantibiotiques. Cette information peut être utilisée dans la caractérisation de la souche.

ANTIBIOGRAMMA: L’analisi della suscettibilità di un dato ceppo di batterio ad una serie di antibiotici. Può essere usato nella caratterizzazione del ceppo.

ANTIBIOGRAMA: El análisis de la susceptibilidad de una cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Puede usarse para la caracterización de la cepa.

ANTIBIOGRAM: Analyse av en gitt bakteriestammes mottakelighet for en rekke forskjellige antibiotikum. Kan brukes for å karakterisere en stamme.

Was this helpful?
Siehe RESISTENZ VON MIKROBEN GEGEN ANTIBIOTIKA. (Resistenz gegenüber einem verabreichten Antibiotikum ("Drogen-Resistenz") wird als konstitutiv (= intrinsisch) in Zellen bezeichnet, denen die für das Antibiotikum spezifischen Bindungsstellen fehlen und/oder die vorhandenen für das Antibiotikum nicht durchlässig sind. Eine Zelle kann die erbliche Resistenz gegenüber Antikörpern auf verschiedenen Wegen erlangen. Zum Beispiel kann die Bindungsstelle eines verabreichten Antibiotikums durch eine chro


ANTIBIOTIC RESISTANCE: Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t

ΑΝΤIΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤIΒIΟΤIΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

RESISTENZA ANTIBIOTICA: Resistenza ad un dato antibiotico (resistenza al farmaco) che può essere costitutiva (intrinseca) in quelle cellule dove non sono presenti i siti bersaglio per lantibiotico o che presentano una permeabilità specifica allantibiotico. Una cellula può ereditare la resistenza agli antibiotici con diverse modalità. Per esempio, il sito bersaglio per un certo antibiotico può essere modificato a causa di una mutazione cromosomica, per cui, in presenza di concentrazioni normalmente inibitorie di farmac

RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens pa flere mater. Malet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstatt

Was this helpful?
(1) Ursprünglich jedes mikrobiologische Produkt, das in niedrigen Konzentrationen (im µg/ml Bereich) Mikroorganismen inhibiert oder tötet. (2) Im allgemeinen wird der Begriff Antibiotika heute für natürliche, halb-synthetische oder voll-synthetische Verbindungen verwendet, die in niedrigen Konzentrationen wirksam sind. Viele Antibiotika werden als Chemotherapeutika benutzt; einige werden für nicht-therapeutische Zwecke eingesetzt. Viele oder gar alle Antibiotika haben wichtige ökologische


ANTIBIOTIC: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic antimicrobial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a given a

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

ANTIBIOTIQUE: (1) Originellement toute substance dorigine microbienne capable, à faible dose (µg/ml), dinhiber ou de tuer des micro-organismes sensibles.(2) Actuellement le terme "antibiotique" est employé pour tout agent antimicrobien agissant à faible dose, quil soit naturel, synthétique ou sémi-synthétique. Beaucoup dantibiotiques sont employés en chimiothérapie (antibiothérapie), beaucoup jouent un rôle écologique important. Un antibiotique déterminé agit caractéristiquement sur un site cible spécif

ANTIBIOTICO: (1) Originalmente, qualsiasi prodotto microbico che, in basse concentrazioni (dell’ordine di µg/ml), può inibire o uccidere microorganismi (suscettibili). (2) Attualmente, antibiotico’ è usato generalmente in riferimento ai composti antimicrobici naturali semisintetici e completamente sintetici i quali sono efficaci a basse concentrazioni. Nell’acquacoltura gli antibiotici sono di solito somminstrati come agenti chemioterapici; in natura molti o tutti gli antibiotici possono avere ruoli ec

ANTIBIÓTICO: (1) Originalmente, cualquier producto microbiano que, en concentraciones bajas (del orden de µg/ml), puede inhibir o puede matar microorganismos. (2) actualmente, el término “antibiótico” se usa generalmente para referirse a cualquier agente antimicrobiano, natural, sintético o semisintético, que es eficaz a bajas concentraciones. Muchos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); muchos antibióticos pueden tener un papel ecológico importante. Dentro del microorganismo u

ANTIBIOTIKA: (1) Opprinnelig ethvert mikrobielt produkt (produsert av mikroorganismer) som i lave konsentrasjoner (i µg/ml), hemmer eller dreper andre mikroorganismer. (2) Blir brukt som en generell betegnelse på naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske antibakterielle forbindelser som er effektive i lave konsentrasjoner. Syntetisk fremstilte forbindelser som virker antibakterielt kalles kjemoterapeutika, men grensen mellom antibiotika og kjemoterapeutika kan være uklar og begrepene blir delvis brukt

Was this helpful?
Ein Laborversuch zur Überprüfung der Anfälligkeit eines pathogenen Keimes gegen Antibiotika. Die Ergebnisse eines solchen Tests ermöglichen es dem Anwender, ein optimal wirkendes Chemotherapeutikum auszuwählen; er kann auch dazu dienen, den pathogenen Keim zu identifizieren.


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

ANTIBIOGRAMME EXAMEN: Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).

PROVA DI SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI: Prova di laboratorio eseguita per determinare la suscettibilità di un agente patogeno ad una serie di antibiotici. I risultati delle prove di questo genere sono usati per selezionare agenti chemioterapici ottimalmente attivi e possono essere utili nell’identificazione dell’agente patogeno.

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

Was this helpful?
Ein allgemeiner Begriff, der eine bestimmte Gruppe von Verbindungen bezeichnet (z.B. in Beschichtungen und Farbanstrichen), die oftmals toxische Metalle enthalten. Sie werden meist in Form von Anstrichen auf Gegenstände oder Geräte aufgetragen, um das Ansetzen bestimmter Aufwuchs-Organismen (= Fouling, Bewuchsorganismen) zu verhindern. Ein Beispiel ist Tributyl-Zinn, TBT, das in Schiffsanstrichen weit verbreitet ist. Obwohl TBT-Verbindungen in vielen aquatischen Bereichen (einschließlich der Aq


ANTI-FOULING AGENT: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foula

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλαβώ

AGENT ANTI-SALISSURES: Terme général décrivant un nombre de substances (revêtements ou peintures), souvent à base de métaux, appliquées sur les structures immergées afin de prévenir la déposition des organismes de "fouling"; par exemple les peintures à base de tributyl-étain fréquemment appliquées aux coques de bateaux. Lemploi de telles substances sur des structures aquacoles est actuellement soumise à une réglementation à cause des effets nuisibles envers les mollusques et laccumulation des produits toxiques chez le

ANTI-INCROSTANTI (ANTIFOULING): Un termine collettivo usato per quel gruppo di composti (rivestimenti o vernici), spesso contenenti metalli, che sono applicati a strutture ed attrezzature per impedire l’attacco di organismi o di sporcizie (vedi); esempi comprendono lo stagno tributile TBT (vedi) usato comunemente nelle carene delle navi. Anche se questi composti sono stati usati in molti ambienti acquatici, l’uso in acquacoltura è ora regolato a causa degli effetti dannosi sui molluschi e per l’accumulo nel pesce, quando usato

AGENTE ANTI-FOULING: Término general que describe un número de sustancias (revestimiento o pintura), a menudo a base de metales, aplicadas sobre estructura sumergidas con el fin de impedir la deposición de organismos de Fouling; por ejemplo las pinturas a base de tributil-estaño frecuentemente aplicado a los cascos de los barcos. La utilización de estas sustancias en acuicultura está actualmente sometida a reglamentación por los efectos perjudiciales en los moluscos y la acumulación de productos tóxicos en los peces

ANTIBEGROINGSMIDDEL: Et samlebegrep om forskjellige forbindelser (bunnsmøring, beis, impregneringer, maling) som ofte inneholder toksiske metaller og som benyttes til å behandle utstyr og objekter for å hindre begroing. F.eks tributyl-tinn (TBT) som vanligvis benyttes innen sjøfart. Bruken av slike forbindelser innen akvakulturnæringen er nå regulert p.g.a den skadelige virkningen disse stoffene har på mollusker og fordi det akkumuleres i fisk når de blir brukt til notimpregnering. Alternative antibegroingsmidler so

Was this helpful?
Bezeichnung für jedes Agens, das eine Immunreaktion auslösen kann. In der Regel körperfremde Substanzen. Ein Antigen kann ein einzelnes Makromolekül, oder homogene oder heterogene Populationen solcher Makromoleküle bezeichnen. Chemisch gehören die Antigene zu allen wichtigen Klassen von Naturstoffen, z.B. zu den Eiweißen, Kohlenhydraten und Nukleoproteiden. Antigene können löslich oder partikulär sein. Die effektivsten Antigene sind Proteine und Polysaccharide. Die Oberfläche vieler Mikroorganis


ANTIGEN: Any agent which can elicit an immune response. The term antigen may refer to an individual macromolecule or to a homogeneous or heterogeneous population of antigenic macromolecules. A given antigen usually contains more than one determinant. An antigen may be soluble (e.g. microbial toxins, extracts) or particulate. The most effective antigens are proteins and polysaccharides. The surface of a microorganism typically consists of repeating patterns of antigens, and the classification of some grou

ΑΝΤIΓΟΝΟ: Δραστική ουσία ικανή να προκαλέσει απόκριση του ανοσιοποιητικού. Ο όρος αντιγόνο αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μακρομόριο ή σε έναν ομογενή ή ετερογενή πληθυσμό αντιγονικών μακρομορίων. Ενα δεδομένο αντιγόνο συνήθως περιέχει περισσότερους από έναν καθοριστικούς παράγοντες. Τα αντιγόνα είναι διαλυτά (π.χ. μικροβιακές τοξίνες, εκχυλίσματα) ή έχουν μορφή σωματιδίου. Τα αποτελεσματικότερα αντιγόνα είναι οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες. Η επιφάνεια των μικροοργανισμών αποτελείται κατά κανόνα α

ANTIGENE: Agent capable dinduire une réponse immunitaire. Se dit dune macromolécule individuelle ainsi que dune population homogène ou hétérogène de macromolécules. Un antigène donné est souvent constitué de plusieurs déterminants (épitopes). Un antigène peut être soluble (toxines et extraits microbiens par exemple) ou particulaire. Les molécules les plus antigéniques sont des protéines ou des polysaccharides. La surface des micro-organismes est typiqement constituée darrangements repetés de molécules ant

ANTIGENE: Qualsiasi agente che può attivare una reazione immune. Il termine ‘antigene’ si può riferire ad una macromolecola individuale o ad una popolazione omogenea o eterogenea di macromolecole antigeniche. Un dato antigene di solito contiene più di un fattore determinante. Un antigene può essere solubile (per esempio, tossine microbiche, estratti) o particolato. Gli antigeni più efficaci sono proteine e polisaccaridi. La superficie di un microorganismo consiste tipicamente in modelli di antigeni che si

ANTÍGENO: Cualquier agente que puede inducir una respuesta inmunitaria. El término “antígeno” puede referirse a un macromolécula individual o a una población homogénea o heterogénea de macromoléculas. Un antígeno dado normalmente contiene más de un determinante. Un antígeno puede ser soluble (e.g. toxinas y extractos microbianos) o particulado. Los antígenos más eficaces son proteínas y polisacáridos. La superficie de un microorganismo consiste típicamente en una combinación repetida de moléculas antigéni

ANTIGEN: Betegnelse for alt som kan fremkalle en immunrespons, men vanligvis substanser som er fremmede for kroppen. Et antigen kan være et enkelt makromolekyl, eller heterogene eller homogene populasjoner av slike molekyler. De mest effektive antigener er høymolekylære proteiner eller polysakkarider, men kan kjemisk tilhøre alle viktige klasser av naturstoffer. Antigener kan være løslige eller faste Mikroorganismers overflate består typisk av repeterende mønster av antigener, og klassifiseringen av noen

Was this helpful?
Geringe Veränderungen in der Spezifität der Antigene innerhalb einer bestimmten Art, eines Stammes oder Typs von Mikroorganismen, die über eine längere Zeitspanne (z.B. Jahre) auftreten, z.B. beim Grippe-Virus (immunologische Drift, Verschiebung der Antigene, Variation der Antigene).


ANTIGENIC DRIFT: In a given species, strain or type of microorganism, minor changes in antigenic specificity in a strain or types of microorganisms which occur over an extended period of time (i.e. years). Other terms often used include immunological drift, shift in antigens, variation of antigens.

ΑΝΤIΓΟΝIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Ελλάσσονες μεταβλητές στην ειδίκευση των αντιγόνων ενός στελέχους ή τύπου μικροοργανισμών, οι οποίες εμφανίζονται κατά την διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου.

DERIVE ANTIGENIQUE: Se dit des changements mineurs de spécificité antigénique observées chez une espèce, souche ou type de micro-organisme pendant une période de temps prolongée.

DERIVA ANTIGENICA: In una data specie, ceppo o tipo di microorganismo, cambiamenti minori nella specificità antigenica in un ceppo o in tipi di microorganismi che avvengono durante un periodo di tempo lungo (anni).

DERIVA ANTIGÉNICA: Dícese de los cambios menores de la especificidad antigénica observada en una especie, cepa o tipo de microorganismo durante un período de tiempo prolongado.

ANTIGENDRIFT: Små forandringer i antigenspesifisitet hos en gitt art, stamme eller type mikroorganisme. Utvikles over en lengre periode (dvs. år). Andre begreper som brukes er immunologisk drift, antigenskifte og antigenvariasjon.

Was this helpful?
Abwehrstoffe, spezifische Moleküle der Immunoglobuline, die im Körper von Vertebraten nach dem Kontakt mit Antigenen gebildet werden. Sie werden von B-Lymphozyten und Plasmazellen produziert und besitzen spezifische Bindungseigenschaften für dasjenige Antigen, das ihre Bildung ausgelöst hat. Sie besitzen Schutzfunktion gegen infektiöse Keime, die dieses Antigen besitzen.


ANTIBODY: A specific immunoglobulin molecule produced by vertebrates in response to an antigen; antibodies are produced by B-Lymphocytes and plasma cells and exhibit specific binding properties for the antigen which has caused their production; confers protection against infective agents exhibiting this antigen.

ΑΝΤIΣΩΜΑ: Ειδικό μόριο ανοσοσφαιρίνης που παράγεται στα σπονδυλωτά ως απόκριση σε αντιγόνο. Αντισώματα παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα και τα πλασμοκύτταρα και διαθέτουν την ικανότητα να δεσμεύουν κατά κύριο λόγο το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα αντισώματα προστατεύουν τον οργανισμό από μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν το δεδομένο αντιγόνο.

ANTICORPS: Immunoglobuline spécifique produite par les lymphocytes des Vertébrés en réponse à un antigène, conferrant, ainsi une protection immunitaire contre les agents infectieux exhibant cet antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes et les plasmocytes et présentent des propriétés de liaisons spécifiques avec lantigène ayant causé leur production.

ANTICORPO: Una molecola di immunoglobulina specifica prodotta dai vertebrati come reazione ad un antigene; gli anticorpi sono prodotti dai linfociti-B e dalle plasmacellule ed esibiscono proprietà di legame specifiche per l’antigene che ha causato la loro produzione; conferisce protezione contro gli agenti infettivi portatori di questo antigene.

ANTICUERPO: Inmunoglobulina específica producida por los linfocitos de vertebrados en respuesta a un antígeno; confiere así una protección inmunitaria contra agentes infecciosos que exhibe este antígeno. Los anticuerpos son producidos por Linfocitos B y células plasmáticas, exhibiendo propiedades de identificación específica para el antígeno que ha causado su producción.

ANTISTOFF: Et spesifikt plasmaprotein (immunglobulin) produsert av B-lymfocytter og plasmaceller hos vertebrater som respons på et antigen (f.eks. bakterie). Antistoff innehar spesielle bindingsegenskaper mot det antigenet som utløste antistoffproduksjonen. De har beskyttelsesfunksjon mot infeksiøse substanser som inneholder dette antigenet.

Was this helpful?
Eine Substanz, die häufig Lebensmitteln zugesetzt wird, um die Fettoxidation zu inhibieren, wobei die Stabilität der Fette verbessert und damit auch die Haltbarkeit des Lebensmittels verlängert wird. Gegenwärtig genutzte Antioxidantien schließen folgende Substanzen bzw. Substanzgruppen ein: Ascorbinsäure, Vitamin E (Alpha-Tokopherol), butylierte Hydroxy-Anisole, butylierte Hydroxy-Toluene, Karotene, und tertiäre Butylhydroquinone.


ANTIOXIDANT: A substance added to certain foodstuffs to inhibit lipid oxidation, thus enhancing stability and prolonging shelf-life. Antioxidants currently used include ascorbic acid (vitamin C), alpha-tocopherol (vitamin E), butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, carotene, propylgallate and tertiary butylhydroquinone.

ΑΝΤIΟΞΕIΔΩΤIΚΟ: Ουσία η οποία προστιθέμενη σε ορισμένες τροφές αναστέλλει την οξείδωση των λιπιδίων, αυξάνοντας έτσι την σταθερότητα και επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους. Στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιοξειδωτικά περιλαμβάνονται το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), η αλφα τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε), η βουτυλική υδροξυ-ανισόλη, το βουτυλικό υδροξυτολουένιο, η καροτίνη, το προπυλογαλλικό και η τριτοταγής βουτυλο-υδροκινόνη.

ANTIOXYDANT: Produit qui, ajouté à certains aliments, inhibe loxydation des lipides. La stabilité de ces aliments est donc augmentée et la durée de leurs stockage prolongée. Les antioxydants couramment employés comprennent lacide ascorbique (vitamine C), lalpha tocophérol (vitamine E), lhydroxyanisole butylé, lhydroxytoluene butylé, le carotène, le propylgallate et le butyl hydroquinone tertiaire.

ANTIOSSIDANTI: Sostanze aggiunte a certi alimenti per inibire l’ossidazione dei lipidi, per prolungarne la stabilità e la durata del prodotto. Antiossidanti usati attualmente comprendono acido ascorbico (vitamina C), alfatocoferolo (vitamina E), butil idrossianisolo, butil idrossitoluene, carotene, propilgallato e butilidrochinone terziario.

ANTIOXIDANTE: Sustancia que agregada a ciertos alimentos inhibe la oxidación de lípidos. Así, la estabilidad de estos alimentos aumenta y la duración de almacenamiento se prolonga. Los antioxidantes actualmente utilizados incluyen el ácido ascórbico (vitamina C), alfa-tocoferol (vitamina E), butil hidroxianisol, buti hidroxitolueno, caroteno, propilgalato y butilhidroquinona terciaria.

ANTIOKSIDANT: Et stoff som blir tilsatt fôr og matvarer for å hemme fettoksidasjon for på den måten å øke stabiliteten og holdbarheten. Vanlig benyttede antioksidanter er f.eks. askorbinsyre (C-vitamin), alfatokoferol (E-vitamin), butylert hydroksyanisol, butylert hydroksytoluen, karoten og tertiær butylhydroksyquinon.

Was this helpful?
Zusatzstoff, der Polymere gegen die Einwirkung von Ozon schützt; allgemein: eine Substanz, die die Eigenschaft hat, die Oxidation von Stoffen und/oder deren Ozonolyse durch Ozon zu reduzieren oder zu verhindern, wobei deren Resistenz gegenüber oxidierenden Radikalen erhöht wird.


ANTIOZONANT: A substance able to reduce or prevent the oxidation and/or ozonolysis of materials by ozone, thereby increasing their resistance to oxidizing radicals.

ΑΝΤIΟΖΟΝIΚΟ: Ουσία ικανή να μειώσει ή να εμποδίσει την οξείδωση και/ή την οζονόλυση των υλικών από το όζον, αυξάνοντας την αντοχή τους στην επίδραση οξειδωτικών ριζών.

ANTIOZONISANT: Produit capable de réduire ou de prévenir de loxydation et/ou de lozonolyse de matériaux par lozone, augmentant ainsi leur résistance contre les radicaux oxydants.

ANTIOZONIZZANTE: Una sostanza capace di ridurre o impedire l’ossidazione e/o l’ozonolisi di materiali da parte dell’ozono, aumentano la resistenza ai radicali liberi ed ai superossidi.

ANTIOZONANTE: Sustancia capaz de reducir o prevenir la oxidación y/o la ozonolisis de materiales a través de ozono, aumentando así su resistencia a los radicales oxidantes.

ANTIOZONANT: En substans som kan redusere eller forhindre oksidasjon og eller ozonolyse av forskjellige materialer med ozon, og på denne måten øke deres motstand mot oksiderende radikaler.

Was this helpful?
Eine Substanz, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmt oder sie abtötet; besonders solche Substanzen, die auf lebende Gewebe angewandt werden.


ANTISEPTIC: A compound which kills or inhibits the growth of micro-organisms, especially those agents applied to living tissues.

ΑΝΤIΣΗΠΤIΚΟ: Δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ο όρος δηλώνει ειδικότερα αυτές τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ζωντανούς ιστούς.

ANTISEPTIQUE: Produit qui tue ou qui inhibe la croissance des micro-organismes infectieux, surtout si ce produit peut être appliqué sur des tissus vivants.

ANTISETTICO: Un composto che uccide o inibisce la crescita di microorganismi, soprattutto se può essere applicato ai tessuti viventi.

ANTISÉPTICO: Compuesto que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos, sobre todo si puede ser aplicado a los tejidos vivos.

ANTISEPTISK: Substans som dreper eller hemmer veksten av mikroorganismer, spesielt middel som blir brukt på levende vev.

Was this helpful?
Antikörper enthaltendes Serum.


ANTISERUM: A serum containing a specific antibody or antibodies.

ΑΝΤIΟΡΟΣ: Ορός που περιέχει ένα ειδικό αντίσωμα ή αντισώματα.

ANTISERUM: Un sérum contenant un anticorps, ou des anticorps spécifiques.

ANTISIERO: Un siero che contiene un anticorpo o degli anticorpi specifici.

ANTISUERO: Suero que contiene un anticuerpo o anticuerpos específicos.

ANTISERUM: Serum som inneholder antistoff.

Was this helpful?
Chemisch modifizierte Analoga zu Vitaminen, die selbst ohne biologische Wirkung sind, aber als spezifische Hemmstoffe ein als Koenzym fungierendes Vitamin ausschalten, indem sie es von seinem Apoenzym verdrängen und das betreffende Enzym somit biologisch unwirksam machen.


ANTIVITAMIN: A substance chemically similar to a vitamin which is able to replace the vitamin or an essential compound, but is not capable of performing its role.

ΑΝΤIΒIΤΑΜIΝΗ: Ένωση παρεμφερής χημικά με βιταμίνη, ικανή να αντικαταστήσει την βιταμίνη ή ένα βασικό συστατικό, αλλά δεν είναι ικανή να την υποκαταστήσει στον ρόλο της.

ANTIVITAMINE: Produit chimique, de structure similaire à une vitamine, qui est capable de remplacer une vitamine sans pouvoir jouer son rôle.

ANTIVITAMINA: Una sostanza chimicamente simile ad una vitamina la quale è capace di sostituire la vitamina o un composto essenziale, ma non è capace di compierne il ruolo.

ANTIVITAMINA: Sustancia químicamente similar a una vitamina, que puede reemplazar la vitamina o un compuesto esencial, pero que no es capaz de efectuar las mismas funciones.

ANTIVITAMIN: Kjemisk analog til vitaminet som kan ta vitaminets plass, men uten vitaminets biologisk virkning.

Was this helpful?
Unterdrückung der Urinexkretion.


ANURIA: The suppression of urinary excretion.

ΑΝΟΥΡIΑ: Η καταστολή της εκκρίσεως ούρων.

ANURIE: Suppression de lexcrétion urinaire.

ANURIA: La soppressione dell’escrezione urinaria.

ANURIA: La supresión de excreción urinaria.

ANURI: Undertrykkelse av urinekskresjon.

Was this helpful?
Krankheitsanzeichen; für eine bestimmte Krankheit charakteristische, zu einem bestimmten Krankheitsbild gehörende Veränderung, die sich im Organismus, der Physiologie oder dem Verhalten manifestieren kann.


SIGN: Any manifestation of disease, such as an aberration in structure, physiology, or behaviour, as interpreted by an observer.

ΣΗΜΑΔΙ, ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Κάθε εκδήλωση ασθένειας, όπως διαταραχή της δομής, φυσιολογίας ή συμπεριφοράς όπως αυτά ερμηνεύονται από έναν παρατηρητή.

SIGNE: Manifestation élémentaire dune maladie, par exemple une anomalie de structure, de physiologie ou de comportement, qui est significative de la présence de cette maladie.

SEGNO (CLINICO DI MALATTIA): Qualsiasi manifestazione della malattia, quale unanomalia nella struttura, fisiologia o comportamento che viene interpretata da un osservatore.

SIGNO: Síntoma: manifestación de una enfermedad, por ejemplo en anomalías de estructura, de fisiología o de comportamiento, que indican la presencia de esta enfermedad.

TEGN: Et hvert sykdomstegn, f.eks. observerbart avvik i fysiologi, struktur eller atferd.

Was this helpful?
Bezeichnet bei Wirbeltieren die Hauptarterie, die das sauerstoffangereicherte Blut zu den Organen und Geweben transportiert und bei Wirbellosen das große Dorsalgefäß.


AORTA: In vertebrates, the major artery leaving the heart that carries oxygenated blood to the organs and tissues, or the large dorsal vessel in many invertebrates.

ΑΟΡΤΗ: Στα σπονδυλωτά, η κύρια απαγωγός αρτηρία που μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα στα όργανα και τους ιστούς. Σε πολλά ασπόνδυλα, το μεγάλο νωτιαίο αγγείο.

AORTE: Chez les Vertébrés, lartère principale quittant le coeur qui amène le sang oxygéné vers les tissus et les organes. Le grand vaisseau dorsal chez de nombreux Invertébrés.

AORTA: Nel vertebrato, l’ateria più importante che porta il sangue ossigenato dal cuore agli organi e ai tessuti, o il grande vaso dorsale in molti invertebrati.

AORTA: En los vertebrados, la arteria mayor que sale del corazón y que lleva sangre oxigenada a los órganos y tejidos. El vaso dorsal grande en muchos invertebrados.

AORTA: Hos vertebrater, hovedarterien som transporterer oksygenert blod fra hjertet og ut i kroppen til organer og vev. Hos evertebrater, den store dorsalåren.

Was this helpful?
Verursacher der Schwarzfleckenkrankheit bei Flußkrebsen, die europäische, asiatische und australische, nicht aber nordamerikanische Arten schädigt. Aus Nordamerika eingeschleppt.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.

APHANOMYCES ASTACI: Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.

APHANOMYCES ASTACI: L’agente causa di placche in aragosta, colpisce le specie europee, asiatiche ed australiane ma non le specie nord americane.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

Was this helpful?
Fehlentwicklung; angeborenes Fehlen eines Gewebes, Organs oder Gliedes.


APLASIA: Defective development or congenital absence of a tissue, structure or organ.

ΑΠΛΑΣIΑ: Ελλειπής ανάπτυξη ή συγγενής (εκ γενετής) απουσία ενός ιστού, ή οργάνου, ή μέλους.

APLASIE: Développement défectueux ou absence congénitale dun tissu, dun organe ou dune structure.

APLASIA: Lo sviluppo imperfetto o l’assenza congenita di un tessuto, una struttura o un organo.

APLASIA: Desarrollo defectuoso o ausencia congénita de un tejido, estructura o órgano.

APLASI: Ufullstendig utvikling av eller medfødt mangel på et vev, en struktur eller et organ.

Was this helpful?
Anämie, die aus einer Störung der Blutzellenproduktion in Milz oder Niere resultiert und sich in einer Abnahme aller Blutkörperchen und ihrer Vorstufen im Blut ausdrückt.


APLASTIC ANAEMIA: Anaemia resulting from failure of cell production in the haematopoietic tissue of the spleen or kidney, and characterized by decrease in all formed elements of the peripheral blood and their precursors.

ΑΠΛΑΣΤIΚΗ ΑΝΑIΜIΑ: Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχή της παραγωγής αιμοκυττάρων στους αιμοποιητικούς ιστούς του σπλήνα ή του συκωτιού και που χαρακτηρίζεται από μείωση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος και των προδρόμων τους.

ANEMIE APLASIQUE: Anémie qui résulte dun défaut de production cellulaire des tissus hématopoïétiques de la rate ou du rein. Caractérisée par la diminution de toutes les cellules différenciées du sang périphérique, ainsi que de leurs précurseurs.

ANEMIA APLASTICA: L’anemia che risulta dall’insufficienza della produzione delle cellule del tessuto ematopoietico della milza o del rene, è caratterizzata da una diminuzione in tutti gli elementi figurati del sangue periferico e dei loro precursori.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta de una producción celular defectuosa de los tejidos hematopoyéticos en el bazo y riñón. Caracterizada por una disminución, tanto de células diferenciadas de la sangre periférica como de sus precursores.

APLASTISK ANEMI: Anemi som er resultatet av forstyrrelser i produksjonen av blodceller i milt eller nyre og som karakteriseres av nedgang i alle blodlegemer og deres forstadier.

Was this helpful?
Der Atemstillstand, das Fehlen jeglicher Atembewegungen.


APNEA: A cessation or absence of breathing.

ΑΠΝΟIΑ: Διακοπή ή απουσία αναπνοής.

APNEE: Cessation ou absence momentanée de respiration ventilée.

APNEA: Un arresto o un’assenza di respirazione.

APNEA: Falta o suspensión momentánea de la respiración.

APNÉ: Opphør eller fravær av ånding.

Was this helpful?
Eine Form der Reproduktion in bestimmten diploiden Organismen, die als abweichende Form der sexuellen Vermehrung angesehen wird, wobei die Meiose, die Gametenbildung und die Befruchtung nicht stattfinden, obwohl morphologisch differenzierte Strukturen (z.B. sporenenthaltende Asci) gebildet werden. Nachkommen, die apomiktisch von einer bestimmten Zelle erzeugt werden, sind genetisch identisch. Einige apomiktische Rassen von Saccaromyces cerevisiae bilden z.B. Asci, von denen jede zwei einkernige


APOMIXIS: In certain diploid organisms, a type of reproduction, considered to be a deviant form of the sexual process, in which meiosis, gamete formation and fertilization do not occur even though morphologically differentiated structures (e.g. spore-containing asci) are formed. Progeny produced apomictically from a given cell (the apomict) are genetically identical to that cell. For example, some apomictic strains of Saccaromyces cerevisiae (yeast) form asci each containing two uninucleate diploid spores

ΑΠΟΜIΞIΑ: Μορφή αναπαραγωγής ορισμένων διπλοειδών οργανισμών, η οποία θεωρείται ότι αποκλίνει από την φυλετική (σεξουαλική) αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή με απομιξία συντελείται χωρίς μείωση, σχηματισμό γαμετών και γονιμοποίηση, μολονότι παρατηρείται ο σχηματισμός φυλετικά διαφοροποιημένων μορφών (π.χ. ασκιδίων σπορίων). Οι απόγονοι που παράγονται απομικτικά από ένα δεδομένο κύτταρο (τον απομίκτη) είναι γενετικά ομοιότυποι με αυτό το κύτταρο. Για παράδειγμα, ορισμένα απομικτικά στελέχη του Saccharomyces ce

APOMIXIE: Forme de reproduction chez certains organismes diploïdes, considérée comme dérivée de la reproduction sexuée. Il ny a ni méiose, ni formation de gamètes, ni fécondation, même si des structures sexuelles morphologiquement différenciées sont présentes (ascites contenant des spores par exemple). La progéniture dérivée dune cellule donnée par apomixie est génétiquement identique à cette cellule. Certaines souches de Saccaromyces cerevisiae se reproduisant par apomixie produisent des ascites contenan

APOMISSIA: Forma di riproduzione asessuata propria di molte specie di piante (agrumi) e di alcuni animali. Si verifica in organismi diploidi, un tipo di riproduzione, considerato una forma deviante del processo sessuale, nel quale non avvengono la meiosi, la formazione di gameti e la fertilizzazione anche se esistono strutture morfologicamente differenziate (per esempio, aschi che contengono spore). La progenie prodotta apomicticamente da una data cellula è geneticamente identica alla cellula originaria.

APOMIXIS: Tipo de reproducción en ciertos organismos diploides, considerado como una forma anticonvencional del proceso de reproducción sexual. No hay ni meiosis, ni formación de gametos ni fecundación, aunque las estructuras sexuales son morfológicamente diferenciadas (por ejemplo, ascomicetos conteniendo esporas). La descendencia producida de una célula por apomixis es genéticamente idéntica a esta célula. Algunas cepas de Saccaromyces cerevisiae (levadura) que se reproducen por apomixis, producen ascos

APOMIKSIS: Hos enkelte diploide organismer, en form for reproduksjon ansett for å være et avvik fra den seksuelle formering, der meiose, gametdannelse og befruktning ikke skjer selv om morfologisk differensierte strukturer (f.eks. asci som inneholder sporer) er dannet. Avkom produsert apomiktisk fra en gitt celle, (apomikten) er genetisk identisk med den cellen. F.eks. noen apomiktiske stammer av Saccaromyces cerviciae (gjær) danner asci som hver inneholder to enkjernede diploide sporer.

Was this helpful?
Umrechnungsfaktor, mit dessen Anwendung ein im Kurzzeit-Experiment ermittelter Grenzwert für einen Schadstoff auf den im Feld zu tolerierenden Wert erniedrigt wird. Meist wird ein bestimmtes Protokoll verwendet, um diese Sicherheitsgrenze eines Giftstoffes von einem bekannten Reaktionsniveau aus vorherzusagen; im allgemeinen die durchschnittliche Toleranzgrenze. Zum Beispiel wird der 4-Tage LC50-Wert häufig mit dem Faktor 0,1 oder 0,01 multipliziert, um diesen Wert zu erhalten. Daten aus chronis


APPLICATION FACTOR: The factor by which a concentration observed as causing a harmful effect in a short-term experiment is converted to give what is frequently arbitrarily considered as an acceptable level in the environment. Usually a given protocol is used to predict this safety level of toxicant from a known level of response, usually the median tolerance limit. For example, the 4-day LC50 is frequently multiplied by 0.1 or 0.01 to give this level; data derived from chronic tests are, however, also used to deriv

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Ο συντελεστής με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται η αναγωγή των ορίων τοξικότητας που έχουν προσδιορισθεί στο πλαίσιο ενός βραχύχρονου πειράματος σε όρια που (αυθαιρέτως) θεωρούνται αποδεκτά για το περιβάλλον. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή αυτού χρησιμοποιούνται τα δεδομένα βραχύχρονων πειραμάτων, αλλά και τα δεδομένα πειραμάτων χρόνιας τοξικότητας. Συνήθως ως βάση λαμβάνεται το ενδιάμεσο επίπεδο ανοχής. μετατρέπεται σε αυτήν που συνήθως θεωρείται αυθαίρετα ως το αποδεκτό επίπεδο γι

FACTEUR DAPPLICATION: Facteur de conversion utilisé pour établir la limite de concentration, dune substance toxique, considérée arbitraire sauf pour lenvironnement. Ce facteur est établi à partir de données de toxicité dans des expériences à court terme. Ainsi, par exemple, la LC50 pour 4 jours est souvent multipliée par un facteur de 0,1 ou 0,01; les données issues de tests de toxicité chronique sont également prises en considération pour létablissement de ce facteur.

FATTORE DI APPLICAZIONE: Il fattore che viene utilizzato per convertire una concentrazione che causa un effetto nocivo in un esperimento a breve durata, in quello che è spesso arbitrariamente considerato un livello accettabile nell’ambiente. Di solito un dato protocollo è usato per predire questo livello di sicurezza di un agente tossico da un livello di reazione noto, di solito il limite di tolleranza per la media. Per esempio, il valore di LC50 di 4 giorni è spesso moltiplicato per 0.1 o 0.01 per ottenere questo livel

FACTOR DE APLICACIÓN: Factor de conversión usado para establecer el limite de concentración, de una sustancia tóxica, considerado arbitrario excepto para el medio ambiente. Este factor es establecido a partir de los datos de toxicidad de los experimentos a corto plazo. Así, por ejemplo, el LC50 para 4 días es a menudo multiplicado por un factor de 0,1 o 0,01; los datos extraídos de los tests de toxicidad crónica son también tomados en consideración para fijar ese factor.

APPLIKASJONSFAKTOR: Omregningsfaktoren som brukes for å bestemme konsentrasjonen som er akseptabel for miljøet, beregnet ut fra konsentrasjonen som er skadelig ved korttidseksponering. Vanligvis er en gitt protokoll brukt til å forutsi dette sikkerhetsnivået av et gitt giftstoff ut i fra en kjent konsentrasjon som gir respons, vanligvis det mediale toleransnivået. F.eks. kan en fire dagers LC50 bli multiplisert med 0,1 eller 0,01 for å estimere den akseptable konsentrasjonen. Data fra kroniske tester blir imidlerti

Was this helpful?
Die Kultivierung aquatischer Organismen wie Fische, Mollusken, Crustaceen und aquatische Pflanzen. Die Aufzucht bedeutet einen gewissen Eingriff in den Aufzuchtsprozeß (wie z.B. Fütterung, Schutz vor Räubern usw.), um die Produktion zu steigern. Kultivierung bedeutet ebenso individuelle oder gemeinsame Eignerschaft des kultivierten Bestandes. Aus statistischen Gründen werden aquatische Organismen, die von juristischen Personen (Individuen oder Betrieben) eingebracht werden, die aber die gesamte


AQUACULTURE: The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance production, such as, for example, regular stocking, feeding, protection from predators. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock being cultivated. For statistical purposes, aquatic organisms which are harvested by an individual or corporate body which have owned these stocks throughout their rearing peri

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών και υδρόβιων φυτών). Η καλλιέργεια συνεπάγεται επεμβάσεις στην διαδικασία της εκτροφής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, όπως είναι η τακτική αποθεματοποίηση, παροχή τροφής, προστασία από θηρευτές. Συνεπάγεται επίσης την έννοια της ατομικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας του καλλιεργούμενου αποθέματος. Από στατιστική άποψη, οι υδρόβιοι οργανισμοί των οποίων η συγκομιδή πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την κυριότητα τω

AQUACULTURE: Lélevage dorganismes aquatiques tels que poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Lélevage implique une intervention dans le processus de culture afin daméliorer la production. Cette intervention prend la forme dun stockage régulier, dune alimentation, ou dune protection vis à vis des prédateurs, etc. Lélevage implique également lappartenance du stock élevé à un individu ou une société. Pour les besoins des statistiques, les organismes récoltés par un individu, ou une société, prop

ACQUACOLTURA (O ACQUICOLTURA): L’allevamento di organismi acquatici, compresi i pesci, i molluschi, i crostacei e le piante acquatiche. L’allevamento implica qualche forma di intervento nel processo di crescita per aumentare la produzione. Per esempio la normale stabulazione, l’alimentazione, la protezione dai predatori. L’allevamento implica anche il possesso individuale o collettivo (societario) dell’organismo allevato. Gli organismi acquatici che sono pescati da un individuo o da una società, proprietari degli stessi organ

ACUICULTURA: El cultivo de organismos acuáticos, tales como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo implica una intervención en el proceso de cría con el fin de mejorar la producción. Esta intervención toma la forma de almacenamiento regular, alimentación o protección de predadores etc. El cultivo implica también el cultivo de un stock elevado de animales propiedad de un individuo o de una corporación de accionistas. A nivel estadístico, los organismos acuáticos cultivados por unidades em

AKVAKULTUR: Kultivering av akvatiske organismer som fisk, mollusker, krepsdyr og akvatiske planter. Oppdrett inkluderer en eller annen form for inngrep i oppdrettsprosessen for å øke produksjonen, f.eks. innelukking, fôring, beskyttelse mot predatorer. Oppdrett innebærer også individuelt eller felles eierskap av den kultiverte bestanden. Av statistiske årsaker vil akvatiske organismer som blir høstet individuelt eller av en sammenslutning som har eid bestanden gjennom oppdrettsperioden, bidra til akvakultur

Was this helpful?
(1) Ein künstliches Becken, üblicherweise mit seitlich durchsichtigen Wänden zum Zweck der Schaustellung aquatischer Organismen. (2) Eine private oder öffentliche Einrichtung, in dem aquatische Organismen in Becken unterschiedlicher Größe gehalten und zur Schau gestellt werden.


AQUARIUM: (1) Artificial tank usually with transparent sides, for maintaining and exhibiting aquatic organisms. (2) A public or private institution that exhibits aquatic organisms.

ΕΝΥΔΡΕIΟ: (1) Τεχνητή δεξαμενή, συνήθως με διαφανείς πλευρές για διατήρηση και έκθεση υδρόβιων οργανισμών. (2) Iδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα, όπου εκτίθενται υδρόβιοι οργανισμοί.

AQUARIUM: (1) Bassin artificiel ou petit étang, habituellement avec les parois transparentes, servant la conservation des organismes aquatiques.(2) Institut public ou privé exhibant des organismes aquatiques.

ACQUARIO: (1) Vasca artificiale di solito con pareti trasparenti, per conservare ed esibire gli organismi acquatici. (2) Un’istituto pubblico o privato che esibisce organismi acquatici.

ACUARIO: (1) Tanque artificial normalmente con los lados transparentes, para mantener y exhibir organismos acuáticos. (2) Institución pública o privada que exhibe organismos acuáticos.

AKVARIUM: (1) Kunstig tank, vanligvis med gjennomsiktige sider, for å oppbevare og vise fram akvatiske organismer. (2) En offentlig eller privat institusjon som viser frem akvatiske organismer.

Was this helpful?
Alle Pflanzen oder Tiere, die in Süß- oder Salzwasser leben oder aufwachsen.


AQUATIC ORGANISM: Any plant or animal growing or living in fresh or salt water.

ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Κάθε φυτό ή ζώο που μεγαλώνει ή ζεί σε γλυκό ή θαλάσσιο νερό.

ORGANISME AQUATIQUE: Organisme qui croît dans leau douce ou leau salée.

ORGANISMO ACQUATICO: Qualsiasi pianta o animale che cresce o vive in acqua dolce o acqua di mare.

ORGANISMO ACUÁTICO: Organismo que crece en agua dulce o salada.

AKVATIK ORGANISME: Alle dyr eller planter som vokser og lever i ferskvann eller saltvann.

Was this helpful?
Tiden, die halbmonatlich aus dem Stand des Mondes über dem Äquator entstehen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Tendenz des Mondes, eine zweimal tägliche Unregelmäßigkeit der Tide zu verursachen am geringsten.


EQUATORIAL TIDES: Tides occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times, the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: Παλίρροιες που εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο, ως αποτέλεσμα της θέσης της σελήνης πάνω από τον ισημερινό. Σ ευτές τις περιόδους η ικανότητα της σελήνης να προκαλεί ανά δωδεκάωρο διαταραχή της παλίρροιας ελαχιστοποιείται.

MAREE EQUATORIENNE: Marée dune périodicité bimensuelle provoquée par lemplacement de la lune au-dessus de léquateur. Cest à ce moment que la lune a la moindre tendance à provoquer des inégalités diurnes dans les marées.

MAREE EQUATORIALI: Maree bimensili risultanti dal posizionamento della luna sopra l’equatore. In questi periodi la luna ha una minore tendenza a provocare variazioni di marea.

MAREA ECUATORIAL: Marea de periodicidad bimensual provocada por la posición de la luna por de bajo del ecuador. Es en ese momento en el que la luna provoca menor tendencia a provocar desigualdades diurnas en las mareas.

EKVATORSTRØM: Strømmer som inntreffer to ganger i måneden, som et resultat av at månen står over ekvator. På disse tidspunktene er månens tendens til å produsere døgnlige ulikheter i tidevann på et minimum.

Was this helpful?
(Karpfenlaus) ektoparasitischer branchiurer Krebs, der häufig in der Süßwasser-Aquakultur beobachtet wird. Ein typischer Ektoparasit in der deutschen Karpfenteichwirtschaft.


ARGULUS: A genus of ectoparasitic branchiuran crustacean frequently observed in freshwater fish culture, commonly referred to as a fish louse.

ARGULUS: Γένος παρασιτικών βραχύουρων καρκινοειδών που συναντάται συχνά σε ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Κοινώς αναφέρεται ως ψείρα των ψαριών.

ARGULUS: Genre de Crustacés Brachioures; parasite fréquemment rencontré dans les élevages aquacoles intensifs.

ARGULUS: Un genere di crostaceo brachiuro ectoparassita, spesso osservato nell’allevamento di pesci di acqua dolce, definito comunemente pidocchio del pesce.

ARGULUS: Género de crustáceos branquiuros; ectoparásito frecuentemente encontrado en cultivo intensivo.

ARGULUS: Fiskelus. Et ektoparasittisk krepsdyr vanlig på en rekke ferskvannsfisk på Østlandet. Parasittens munn er formet som et sugerør som stikker hull på vertens hud. Den lever av vertens blod og vevsvæske og skiller ut et antikoagulerende stoff som virker sterkt irriterende.

Was this helpful?
Ein Cyprinidae, der in China weitverbreitet in der Polykultur in Teichen und Stauseen eingesetzt wird. Er is planktivor und wurde zuerst künstlich vermehrt durch hormon-induziertes Laichen in China in den 1950er Jahren.


ARISTICHTHYS NOBILIS: A cyprinid commonly cultured in China in polyculture ponds and reservoirs. A planktivorous fish first reproduced artificially through hormone-induced spawning in China in the 1950s.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Ένα είδος κυπρίνου το οποίο καλλιεργείται εκτενώς στην Κίνα σε πολυκαλλιέργειες, χωμάτινες δεξαμενές και υδατοσυλλογές. Πρόκειται για ένα πλαγκτονοφάγο είδος το οποίο άρχισε να καλλιεργείται στην Κίνα τη δεκαετία του ’50 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ορμονικής πρόκλησης της ωοτοκίας.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Poisson de la famille Cyprinidés, couramment cultivé en Chine dans des mares et des réservoirs en polyculture. Planctonivore. La reproduction artificielle grâce à l’induction par hormones de la ponte est pratiquée en Chine depuis les années cinquante.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Un ciprinide allevato comunenebte in Cina negli stagni o dighe policolturali. Un pesce planctivoro precedentemente riprodotto artificialmente in Cina negli anni ’50 con impiego di trattamento ormonale delle femmine.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Ciprínido cultivado habitualmente en policultivos y pantanos en China. Primer pez que come plancton que se reprodujo mediante tratamiento hormonal en China en los años 50.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Karpefisk vanlig i kinesisk polykultur i dammer og reservoarer. Planktonspisende fisk som først ble kunstig reprodusert gjennom hormonindusert gyting i Kina i 1950-årene.

Was this helpful?
In der Systematik ist sie eine Gruppe von Organismen mit gemeinsamen Vorfahren und der ausschließlichen fruchtbaren Fortpflanzungsfähigkeit untereinander. Die Art besitzt normalerweise ein bestimmtes geographisches Verbreitungsgebiet. Die Art ist in der taxonomischen Hierarchie das fundamentale Taxon.


SPECIES: In systematics, a group of organisms of common ancestry that are able to reproduce only among themselves and which are usually geographically distinct. It constitutes the fundamental rank in the taxonomic hierarchy.

ΕIΔΟΣ: Στην συστηματική, ομάδα οργανισμών κοινής καταγωγής ικανών να ανταλλάξουν γενετικό υλικό. Συνήθως, η εξάπλωση ενός είδους περιορίζεται σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Αποτελεί την θεμελιώδη βαθμίδα στην ταξινομική ιεραρχία.

ESPECE: En systématique: un groupe dorganismes issus dun ancêtre commun et capables de se reproduire entre eux. Normalement les membres dune espèce partagent une distribution géographique distincte. Groupement fondamental de la hiérarchie taxonomique.

SPECIE: In sistematica, indica un gruppo di organismi che possiedono un antenato comune, sono capaci di riprodursi solo incrociandosi fra di loro e sono generalmente geograficamente distinti. La specie rappresenta il livello fondamentale nella gerarchia tassonomica.

ESPECIE: En sistemática, grupo de organismos que provienen de ancestros comunes y capaces de reproducirse entre ellos. Normalmente los miembros de una especie comparten distribuciones geográficas distintas. Grupo fundamental de la jerarquía taxonómica.

ART: I systematikk: En gruppe organismer med felles opphav som kun kan formere seg med hverandre, og som ofte er geografisk atskilt. Utgjør den grunnleggende rangen i det taksonomiske hierarkiet.

Was this helpful?
Nicht natürliche, ausschließlich künstlich hervorgerufene Veränderung von Gewebs- oder anderen Zellen; oftmals herbeigeführt während der Preparation oder der Untersuchung (z.B. postmortale Manipulation an Organismus, Organen und Gewebe).


ARTEFACT: Something not naturally present in a tissue or other structure, introduced during preparation or investigation (for example by post-mortem manipulation).

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ: Κάτι που δεν βρίσκεται φυσιολογικά σε έναν ιστό ή άλλη δομή και που έχει εισαχθεί τεχνητά κατά την παρασκευή ή την έρευνα (π.χ. από την μεταθανάτια επεξεργασία του δείγματος).

ARTEFACT: Défaut dorigine artificielle rencontré dans un tissu ou une autre structure, lors de manipulations post-mortem par exemple.

ARTEFATTO: Qualcosa non naturalmente presente in un tessuto o in un’altra struttura, introdotto durante la preparazione o l’analisi (per esempio nel corso delle manipolazioni post mortem).

ARTEFACTO: Algo no natural encontrado en un tejido u otra estructura, durante la manipulación post-mortem por ejemplo.

ARTEFAKT: Noe som ikke naturlig er til stede i vev eller andre strukturer og som oftest er tilført under preparasjon eller undersøkelse (f. eks. postmorten manipulasjon av organismen, organer eller vev).

Was this helpful?
Ein Salinenkrebs, der einer der wichtigsten und am häufigsten genutzten lebenden Futtertierarten für die Aufzucht von Larvenstadien in der Aquakultur darstellt. Gewöhnlich werden Artemien als Nauplien genutzt, die aus dem Dauerstadium geschlüpft sind. Die Nauplien werden entweder gefroren oder frischgeschlüpft als Nahrung angeboten. Trockene Dauerzysten sind kommerziell verfügbar und werden an den Ufern von Salzseen gewonnen.


ARTEMIA SALINA: A brine shrimp, one of the most commonly-used live animal foods for larval stages of fish. Usually Artemia are used as nauplii that have developed from the cyst form, presented either frozen or freshly hatched. Dry cysts gathered from accumulations along salt lake shores are commercially available.

ARTEMIA SALINA: Το γαριδάκι της άλμης που είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ζωντανές τροφές για τις νύμφες των ψαριών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ναύπλιοι Artemia, που έχουν αναπτυχθεί από κύστεις. Αυτοί οι ναύπλιοι διατίθενται είτε κατεψυγμένοι, είτε αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Ξηρές κύστεις διατίθενται στο εμπόριο και συλλέγονται από σωρούς στις ακτές αλμυρών λιμνών και αλυκών.

ARTEMIA SALINA: Crustacé deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons. Habituellement, cest le stade nauplius qui est utilisé. Issu doeufs enkystés, les nauplii sont distribués vivants ou congelés. Les oeufs enkystés sont récoltés le long des lacs salés et commercialisés.

ARTEMIA SALINA: Un gamberetto di acqua salata, uno dei più comuni alimenti vive per il periodo larvale del pesce. Di solito l’artemia è utilizzata allo stadio di nauplii, sviluppati dalle cisti e distribuiti generalmente appena nati. Le cisti essiccate, raccolte lungo le rive di laghi salati sono commercialmente disponibili.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de aguas someras frecuentemente utilizado como alimento vivo durante las fases larvarias de peces. Normalmente se usa Artemia en estado nauplio que se ha desarrollado a partir huevos enquistados, vivos o congelados. Los huevos enquistados se recogen a lo largo de las orillas de los lagos salados y se comercializan.

ARTEMIA SALINA: En saltkreps og en av de mest brukte som levendefôr for fiskelarver i oppdrett. Artemia blir vanligvis benyttet som nauplii som har utviklet seg fra cystestadiet og blir gitt enten som frosset eller som nyklekket. Tørkede cyster er kommersielt tilgjengelig og blir samlet inn langs strendene rundt saltsjøer.

Was this helpful?
Jede Art, die in einem eingegrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, um zu verhindern, daß diese Art oder eine ihrer Krankheiten oder ein anderer mitgeschleppter Organismus in die Umwelt gelangt. Die Quarantänezeit dauert so lange, bis jegliche Krankheitsübertragung ausgeschlossen werden kann. Ist dies nicht der Fall, müssen die in Quarantäne gehaltenen Individuen vernichtet und die Anlage desinfiziert werden.


QUARANTINED SPECIES: Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.

ΕIΔΗ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.

ESPECE MISE EN QUARANTAINE: Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.

SPECIE IN QUARANTENA: Specie, mantenute in isolamento o in aree confinate (aree di quarantena), che potrebbero essere portatrici di patologie infettive o parassitosi. Le specie devono rimanere nelle aree di quarantena, per un periodo sufficiente a garantire la loro idoneità sanitaria.

ESPECIE EN CUARENTENA: Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

Was this helpful?
Ein Gebiet, unter dem ein Wasserkörper aufgrund einer darüberliegenden undurchlässigen Schicht unter Druck eingeschlossen ist. Dieses Wasser kann angezapft werden und u.a. zur Bewässerung und Aquakultur verwendet werden.


ARTESIAN BASIN: An area containing a body of water in which the water is under pressure and confined beneath impermeable deposits. This can yield supplies of water when tapped by a well.

ΑΡΤΕΣIΑΝΗ ΛΕΚΑΝΗ: Περιοχή που περιλαμβάνει υδροφορέα εντός μη περατών πετρωμάτων, όπου η πυελυμετρική πίεση είναι υψηλότερη από την επιφάνεια του εδάφους. Στα αρτεσιανά φρέατα το νερό αμβλύνει χωρίς άντληση.

BASSIN ARTESIEN: Une zone comprenant un plan deau sous pression et confiné sous une couche imperméable. Peut être exploité par lintermédiaire dun puits.

BACINO ARTESIANO: Una zona che contiene un bacino d’acqua sotto pressione, confinata sotto depositi impermeabili. Costituisce rifornimento idrico quando collegato a un pozzo.

DEPÓSITO ARTESIANO: Un área que contiene agua bajo presión y confinada bajo una capa impermeable. Puede ser explotada a través de un pozo.

ARTESISK KILDE: Et område med et underjordisk vannreservoar som er under trykk og innelukket under ugjennomtrengelige skikt. Vannet kan tappes og m.a. benyttes til vanning og som vannkilde for akvakulturanlegg.

Was this helpful?
(1) Eine Art, die aus zwei oder mehreren Unterarten besteht; polytypische Art. (2) In der Paläontologie bezeichnet der Begriff eine Anzahl von Individuen, die nicht am selben Ort gefunden wurden und nicht das gleiche geologische Alter aufweisen.


COMPOSITE SPECIES: (1) A species comprising two or more subspecies; polytypic species. (2) In palaeontology, a species represented by a group of specimens that were obtained from two or more localities, not all of the same geological age.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΙΔΗ: (1) Είδος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα υποείδη. Πολυτυπικά είδη (2) Στην παλαιοντολογία, είδος που αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα αντιπροσώπων που έχουν βρεθεί σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες και δεν είναι όλα της ίδιας γεωλογικής ηλικίας.

ESPECES COMPOSITES: (1) Espèces incluant deux ou plusieurs sous-espèces; espèces polytipiques. (2) En paléontologie, espèces représentées par un groupe de spécimens qui sont trouvés dans deux ou plusieurs localités et qui ne sont pas du même âge géologique.

SPECIE COMPOSITA : (1) Una specie che contiene due o più sottospecie; specie politipiche. (2) In paleontologia, specie rappresentate da un gruppo di campioni raccolti in due o più località, non tutti della stessa epoca geologica.

ESPECIES COMPUESTAS: (1) Especies que incluyen dos o varias subespecies; politípicas. (2) En paleontología, especies representadas por un grupo de especímenes que se encuentran en dos o varias localidades y que no son de la misma edad geológica.

SAMMENSATTE ARTER: (1) En art som består av to eller flere underarter, polytypiske arter. (2) I paleontologi: En art representert ved en gruppe individer hentet fra to eller flere lokaliteter, ikke alle av samme geologiske alder.

Was this helpful?
Gegliederte Tiere mit zusammengesetzten Beinen und einem chitinigen Außenskelett, z.B. Krebse und Insekten.


ARTHROPODS: Members of the largest phylum in the animal kingdom: segmented animals with jointed legs and a chitinous exoskeleton; paired appendages used for locomotion, feeding and sensation; includes crustaceans, arachnids, insects, i.e., crabs, spiders, centipedes.

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ: Μέλη του μεγαλύτερου φύλου του ζωϊκού βασιλείου. Ζώα με μεταμέρεια, τα οποία έχουν αρθρωτά πόδια και χιτινώδη εξωσκελετό. Φέρουν ζεύγη εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για κίνηση, θρέψη και ως αισθητήρια. Στα αρθρόποδα περιλαμβάνονται τα καρκινοειδή, τα έντομα, οι αράχνες κλπ.

ARTHROPODES: Représentants du plus grand embranchement du règne animal. Animaux segmentés aux appendices articulés avec un exosquelette chitineux. Les appendices sont locomoteurs, sensoriels ou utilisés pour lalimentation; par exemple, les crustacés sont des arthropodes.

ARTROPODI: Membri del più grande phylum nel regno animale: animali segmentati con arti aritcolati ed un esoscheletro chitinoso; appendici a coppie usati per la locomozione, il sensorio e l’alimentazione; comprende crostacei, aracnidi, insetti; per esempio, i gamberi ed i granchi (crostacei) sono artropodi.

ARTRÓPODOS: Representan el grupo más grande del reino animal. Animales segmentados con apéndices articulados y un exoesqueleto quitinoso. Los apéndices son locomotores, sensoriales o usados para la alimentación; el grupo incluye crustáceos, arácnidos y insectos, por ejemplo, cangrejos, arañas y ciempiés.

ARTROPODER: Dyrene i det største fylum i dyreriket (Arthropoda): Segmenterte dyr med leddete ben, et kitinøst eksoskjelett og parede vedheng som blir brukt til bevegelse, matsanking/spising og sansing, f.eks. insekter og krepsdyr.

Was this helpful?
Ein zu einer bestimmten Art gehöriger Name von taxonomischem Wert, der sich aus lateinischen und griechischen Wortelementen zusammensetzt und von der internationalen Wissenschaftsgemeinde allgemein benutzt wird.


SPECIFIC NAME: Specific taxonomic name given to a certain species. A Latin name (of Latin or Greek origin) is ascribed to each species and this is used as a common reference term by the international scientific community.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ: Ταξινομικό όνομα που δίδεται σε ένα συγκεκριμένο είδος. Σε κάθε είδος αντιστοιχεί λατινικό όνομα (με λατινική ή ελληνική προέλευση) το οποίο χρησιμοποιείται ως κοινή ονομασία από την επιστημονική κοινότητα.

NOM SPECIFIQUE: Nom taxonomique attribué à une espèce donnée. Nom latin (dorigine latine ou grecque) imputé à chaque espèce et utilisé comme un terme de référence par la communauté scientifique internationale.

NOME SCIENTIFICO: Nome tassonomico riferito a una data specie. A ciascuna specie viene attribuito un nome latino che viene usato come termine di riferimento comune da parte della Comunità Scientifica Internazionale.

NOMBRE ESPECÍFICO: Nombre taxonómico atribuido a una especie dada. Nombre de origen latino o griego dado a cada especie y utilizado como un término de referencia por la comunidad científica internacional.

ARTSNAVN: Spesifikt taksonomisk navn som er gitt en viss art. Et latinsk navn (med latinsk eller gresk opphav) er gitt til hver art, brukes som en felles referanse for det internasjonale vitenskapelige samfunnet.

Was this helpful?
Ein Begriff, der in Studien zur Nahrungszusammensetzung verwendet wird. Er bezieht sich auf die nichtbrennbare Substanz, die nach vollständiger Verbrennung bei 6000C und drei Stunden Dauer zurückbleibt.


ASH: Term used in nutritional composition studies, referring to the non-combustible matter which remains after a substance has been completely incinerated at 6000C for three hours.

ΤΕΦΡΑ: Ο όρος χρησιμοποιείται σε μελέτες σχετικές με την σύσταση των τροφών. Αναφέρεται στο μή-καιόμενο υλικό που παραμένει αφού η ουσία έχει πλήρως αποτεφρωθεί στους 600 0C επί τρεις ώρες.

CENDRES: Terme utilisé dans létude de la composition des aliments et qui corréspond à la matière non-combustible restant après lincinération à 6000C pendant 3h.

CENERE: Termine usato negli studi di composizione nutrizionale, che si riferisce alla materia incombustibile residua dopo che una sostanza sia stata completamente incenerita a 6000C per tre ore.

CENIZA: Termino utilizado en el estudio de la composición de los alimentos y que corresponde la materia no-combustible que queda después de la incineración a 6000 C durante 3 horas.

ASKE: Begrep som blir brukt i sammenheng med ernæringsstudier og viser til ikke brennbare substanser som ligger igjen etter en fullstendig forbrenning ved 6000 C i tre timer.

Was this helpful?
Gewicht von Proben, die nach anfänglicher Trocknung bei 1050C über 24 Stunden anschließend in einem Muffelofen bei 500-5250C für 4-6 Stunden behandelt wurden, wobei danach die Rückstandasche gewogen (meisten aus dem Mineralgehalt der Probe bestehend) und vom Trockengewicht abgezogen wird.


ASH-FREE DRY WEIGHT: Nutritional parameter in which a tissue samples dry weight is first determined by holding it at 1050 C for 24 hours. The sample is subsequently placed in a muffle furnace at 5000 - 525°0C for 4 - 6 hours and the weight of the ash (consisting mainly of the mineral content of the sample) is then estimated and calculated as a proportion (%) of the dry (or wet) sample weight.

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΕΦΡΑ): Θρεπτική παράμετρος η οποία, ισούται προς την διαφορά του ξηρού βάρους ενός δείγματος ιστού, μετά την ξήρανσή του σε θερμοκρασία 1050C από 24 ώρες και του βάρους της τέφρας που απομένει μετά την καύση του ιστού σε κλί βανο σε θερμοκρασία 500-5250C επί 4 έως 6 ώρες.

POIDS DE MATIERE SECHE (HORS CENDRES): Paramètre nutritionnel estimé par la différence entre le poids sec dun tissu, après séchage en étuve à 1500C pendant 24 heures, et le poids de cendres de ce tissu après combustion en fourneau de 500 à 520C pendant 4 à 6 heures.

PESO SECCO ESENTE DA CENERI: Parametro nutrizionale in cui il peso secco di un campione di tessuto è prima effettuato dopo trattamento a 1050C per 24 ore. Quindi il campione è trattato in un forno a muffola a 500-5250C per 4-6 ore, pesato (peso ceneri, ossia contenuto di minerale del campione), quindi il valore del peso secco esente da ceneri è ricavato per differenza. Il peso delle ceneri viene generalmente espresso come una proporzione (%) del peso secco (o fresco) del campione.

PESO DE MATERIA SECA (CENIZA LIBRE): Parámetro nutricional estimado por diferencia entre el peso seco de un tejido, después de secarlo en estufa a 1050 C durante 24 horas, y el peso de cenizas de este tejido después de su combustión en horno a 5000 C durante 4 a 6 horas.

ASKEFRI TØRREKT: Parameter brukt i ernæringsstudier der tørrvekten av en vevsprøve først bestemmes etter at prøven er oppbevart ved 1050 C i 24 timer. Deretter plasseres prøven i en muffelovn (500-5250 C) i 4-6 timer, og vekten av asken trekkes i fra tørrvekten bestemt tidligere.

Was this helpful?
Eine Ordnung sessiler Tunicaten, die oftmals im Englischen auch als "sea squirts" bezeichnet werden; marine Invertebraten, weltweit verbreitet. An marinen Aquakulturanlagen oft als störender Aufwuchs, besonders auf Netzen.


ASCIDIANS: Order of sessile tunicates often called sea squirts; a group of marine invertebrates common throughout the world. In marine aquaculture often an interfering fouling organism, particularly on netting and moorings.

ΑΣΚIΔIΑ: Τάξη των Χιτονοζώων, που συχνά αποκαλούνται θαλάσσιες σύριγγες. Θαλάσσιο ασπόνδυλο, κοινό σε όλο τον κόσμο. Στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια αποτελούν συχνά ανεπιθύμητους προσκολλώμενους οργανισμούς, που επικάθονται ιδιαίτερα στα δίχτυα.

ASCIDIES: Ordre des tuniciers. Invertébrés marins fixés cosmopolites. En aquaculture, organismes gênants, contribuant aux communautés du fouling, surtout sur les filets.

ASCIDIACEI: Ordine di tunicati sessili spesso chiamati semplicemente ascidie; un gruppo di invertebrati marini comuni in tutto il mondo. Nell’acquacoltura marina spesso le ascidie rappresentano un organismo del fouling che si insedia sulle reti e sugli ormeggi.

ASCIDIAS: Orden de tunicados sésiles. Invertebrados marinos comunes en todo el mundo. En acuicultura son organismos perturbadores ya que contribuyen a la comunidad de fouling, sobre todo en las mallas y amarres.

ASCIDIA: Orden av fastsittende tunicater. En gruppe marine evertebrater vanlige over hele verden. Ofte en plage i marin akvakultur da de fester seg på nøter og fortøyninger.

Was this helpful?
Braunalge (Phaeophyceae), die festsitzend an Küsten kälterer Meere vorkommt. Enthält Alginate (siehe Algin) und findet Verwendung in der Industrie als Bindmittel, Futtermittel oder in Ostasien als Gemüse (Kombu). In einigen Ländern Südostasiens (Philippinen) gezüchtet.


ASCOPHYLLUM: A brown alga(seaweed) occurring naturally on coastlines in temperate areas containing alginates, cultured in some South-east Asian countries and used as a binding agent by the food and cosmetic industries or as feed or as a vegetable (Kombu) in Asia.

ASCOPHYLLUM: Θαλάσσιο φύκος το οποίο εμφανίζεται στην παράκτια ζώνη των εύκρατων περιοχών και το οποίο περιέχει αλγινικά (βλ. & λ.). Καλλιεργείται σε ορισμένες χώρες της ΝΑ Ασίας και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη βιομηχανία κοσμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων ως ζωοτροφή ενώ ορισμένα είδη τρώγονται ως λαχανικά (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Macro Algue brune qui se développe dans les régions côtières des zones tempérées. Cultivé au sud-est d’Asie comme source d’alginates, utilisé comme un liant dans les industries alimentaires et cosmétiques. Également consommé comme aliment (Kombu) en Asie.

ASCOPHYLLUM: Un’alga marina di colore marrone contenente alginati che si sviluppa in ambiente naturale sulle costa temperate. Viene coltivata in alcuni paesi dell’Asia sud-orientale e usata come agente legante dall’industria cosmetica, o come mangime o ancora per l’alimentazione umana in Asia (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Alga marrón que se encuentra en líneas costeras en áreas templadas y que contienen alginatos; cultivadas en algunos países del sureste asiático y usado como agente ligante en la industria alimentaria y cosmética o como verdura (Kombu) en Asia

ASCOPHYLLUM: Brunalge som forekommer naturlig langs kystlinjen i tempererte områder. Inneholder alginat. Blir dyrket i noen sørøst-asiatiske land og brukes som bindemiddel i industrien, som fôr eller som en grønnsak (Kobu).

Was this helpful?
Chemisch wird die Ascorbinsäure als Lacton einer ungesättigten Hexonsäure definiert, die eine Endiolstruktur am 2. und 3. Kohlenstoffatom aufweist. Ein Mangel an diesem Vitamin beeinflußt bei Fischen die normale Produktion von Kollagen, was zu Abnormitäten im spinalen und hyalinen Knorpel sowie zu verminderter Wundheilung führt.


ASCORBIC ACID: Functions as a metabolic reducing agent; chemically defined as the J-lactone of a hexonic acid having an enediol structure at carbon atoms 2 and 3. A deficiency of this vitamin in fish affects the normal production of collagen resulting in spinal and hyaline cartilage abnormalities and reduced wound healing ability.

ΑΣΚΟΡΒIΚΟ ΟΞΥ (Βιταμίνη C): Λειτουργεί ως αναγωγικός παράγων. Χημικά ορίζεται ως η j-γαλακτόνη ενός εξονικού οξέος, που έχει δομή ενεδιόλης στα άτομα 2 και 3 του άνθρακα. Η ανεπάρκειά του στα ψάρια επιδρά στην κανονική παραγωγή κολλαγόνου, με αποτέλεσμα ανωμαλίες στη σπονδυλική στήλη και τον υαλώδη χόνδρο, καθώς και μείωση της ικανότητας επούλωσης των τραυμάτων.

ACIDE ASCORBIQUE: Fonctionne en tant quagent réducteur métabolique. Définition chimique: J-lactone de lacide hexonique avec des moïtés enediol sur les carbones 2 et 3. Chez les poissons, une carence en vitamine C a des effets sur la production de collagène, provoquant ainsi des anomalies dans le cartilage spinal et hyalin et une réduction de la capacité de cicatrisation.

ACIDO ASCORBICO: Funziona come agente riducente metabolico; chimicamente si tratta del composto 2-oso-L-treo-esono-1,4-lattone-2-3-ene-diolo definito come acido L- ascorbico dalla Commissione sulla nomenclatura biochimica IUPAC-IUB, nel 1965. Ha una struttura enediol agli atomi di carbonio 2 e 3. Una carenza di questa vitamina nel pesce ha un effetto sulla normale produzione di collagene risultando, tra l’altro, in uno sviluppo anomalo della cartilagine spinale e ialina e in una riduzione nella cicatrizzazione d

ÁCIDO ASCÓRBICO: (Vitamina C): Funciona como un agente metabólico reductor. Definición química: J-lactona del ácido hexónico con una estructura enediol en los átomos de carbono 2 y 3. En los peces, una deficiencia en la vitamina C afecta la producción normal del colágeno, provocando así anomalías en el cartílago espinal hialino y una reducción de la capacidad de cicatrización.

ASKORBINSYRE (c-vitamin): Fungerer som et metabolsk reduserende stoff, og beskytter mot oksidering av umettede fettsyrer. Kjemisk definert som J-laktonet av en heksonsyre med en enediolstruktur på karbonatom 2 og 3. En F mangel på dette vitaminet påvirker fiskens kollagenproduksjon og resulterer i deformiteter i spinal og hyalinbrusk samt redusert sårheling. Anemi kan også forårsakes av mangel på vitamin C.

Was this helpful?
Zustand, in dem potentiell schädliche Mikroorganismen (z.B. Krankheitserreger im medizinischen Sinne; Fäulnisbakterien im industriellen Zusammenhang) in bestimmten Geweben, Materialien oder Umgebungen nicht vorhanden sind; in diesem Sinne bedeutet Asepsis nicht unbedingt Sterilität.


ASEPSIS: The state in which potentially harmful microorganisms (for example, pathogens in a medical context, spoilage organisms in an industrial context) are absent from particular tissues, materials or environments; in this sense asepsis does not necessarily involve sterility.

ΑΣΗΨIΑ: Απουσία των εν δυνάμει μολυσματικών μικροοργανισμών από συγκεκριμένους ιστούς, υλικά ή περιβάλλοντα (π.χ. παθογόνων οργανισμών σε ένα ιατρικό περιβάλλον, αποσυνθετικών οργανισμών σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον). Υπό αυτή την έννοια, η ασηψία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση (πρβλ. αποστειρωμένος)

ASEPSIE: Labsence de micro-organismes potentiellement nocifs (pathogène dans un context médical, organismes nuisibles dans un contexte industriel) dans un tissu, matériel ou environnement. Dans ce contexte lasepsie nimplique pas obligatoirement la stérilité.

ASEPSI: Lo stato in cui microorganismi potenzialmente nocivi (per esempio, patogeni nel contesto medico, organismi deterioranti nel contesto industriale) sono assenti da determinati tessuti, materiali o ambienti; in questo senso l’asepsi non implica necessariamente la sterilità.

ASEPSIA: Estado en el que los microorganismos potencialmente dañinos (por ejemplo, patógenos en un contexto sanitario, organismos molestos en un contexto industrial) están ausentes en un tejido, material o ambiente. En este contexto la asepsia no implica necesariamente la esterilidad.

ASEPTIKK: Tilstand der potensielt skadelige mikroorganismer (f.eks. patogener i medisinsk sammenheng, ødeleggende organismer i industriell sammenheng) er borte fra et bestemt vev, materiale eller miljø. i denne sammenheng betyr aseptikk ikke nødvendigvis sterilitet.

Was this helpful?
Gießkannenschimmel, einer der häufigsten Schimmelpilze, der gefährliche Aflatoxine bildet, die carcinogen sind und Leberschäden bewirken. Oft in feuchten oder in feucht- gelagertem Fischfutter auftretend. .


ASPERGILLUS FLAVUS: A common fungus containing carcinogenic aflatoxins which can damage the liver, found in moist or damp fish feed.

ASPERGILLUS FLAVUS: Μύκητας ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες aflatoxins (βλ. & λ.) οι οποίες αποτελούν ισχυρές καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν το συκώτι. Ο μύκητας αυτός απαντάται σε ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφία και οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά υγρασίας.

ASPERGILLUS FLAVUS: Champignon qui se développe dans les aliments pour poissons stockés dans des endroits humides. Provoque des lésions du foie à cause des aflatoxines cancérogènes qu’il contient.

ASPERGILLUS FLAVUS: Un fungo comune che contiene aflatossine cancerogene (rf.) che possono danneggiare il fegato, si trova nel mangime umido.

ASPERGILLUS FLAVUS: Hongo común que contiene aflatoxinas carcinogénicas que pueden atacar el hígado; se encuentran en pienso de pescado humedecido.

ASPERGILLUS FLAVUS: En vanlig sopp som inneholder karsinogene aflatoksiner som kan skade leveren. Kan forekomme i rått eller fuktig fiskefôr.

Was this helpful?
Sauerstoffmangel und erhöhte Kohlendioxidkonzentration im Blut, zurückzuführen auf unregelmäßige Atmung oder Ersticken.


ASPHYXIA: A condition of low oxygen in blood caused by impaired respiration or suffocation.

ΑΣΦΥΞIΑ: Ελλειψη οξυγόνου στο αίμα οφειλόμενη σε εξασθένηση της αναπνοής ή σε πνιγμό.

ASPHYXIE: Se dit de la suffocation et de la privation doxygène.

ASFISSIA: Una condizione di un basso livello di ossigeno nel sangue a causa di problemi respiratori o soffocazione.

ASFIXIA: Condición de bajos niveles de oxígeno en la sangre causada por una respiración incorrecta o sofocación.

ASFYKSI: Lavt oksygeninnhold i blod grunnet hemmet respirasjon eller kvelning.

Was this helpful?
Der gesamte Energiefluß eines heterotrophen Individuums, einer Population oder einer trophischen Ebene in einem Ökosystem. In der ökologischen Energiebilanz der Teil des Energieverbrauchs eines Individuums, einer Population oder trophischen Ebene, der in das gesamte Stoffwechselsystem des Zuwachses, des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit oder pro Flächeneinheit eingebunden ist; metabolisierte Energie: ausgedrückt als Assimilation (A) = Produktion (P) + Respiration (R), oder A = Verbrauch (C) -


ASSIMILATION: In terms of energetics, that part of the acquired energy of an individual, population or trophic level which is incorporated into the metabolic system for production and respiration per unit time, per unit area; expressed as assimilation (A) = production (P) + respiration (R), or A = consumption (C) - faeces (F) - excretion (E).

ΑΦΟΜΟIΩΣΗ: Σε όρους ενεργειακούς ισοζυγών, το μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από έναν οργανισμό, έναν πληθυσμό ή σε μια τροφική βαθμίδα για τον μεταβολισμό (παραγωγή) και την αναπνοή ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας. Η μεταβολιζόμενη ενέργεια εκφράζεται ως: Αφομοίωση (A)= Παραγωγή (P) + Αναπνοή (R) ή A= Κατανάλωση (C) - Περιττώματα (F)- Εκκρίσεις (E).

ASSIMILATION: En énergétique écologique; partie de la consommation dun individu, dune population ou dun niveau trophique incorporé, par unité de temps et par unité de surface, dans le métabolisme anabolique (production) et respiratoire. Exprimé par léquation suivante: assimilation (A) = production (P) + respiration (R); ou assimilation (A) = consommation (C) - fécès (F) - excrétion (E).

ASSIMILAZIONE: In termini energetici, quella parte dell’energia acquisita di un individuo, popolazione o livello trofico, la quale è incorporata nel sistema metabolico per la produzione (vedi) e respirazione (vedi) definita per unità di tempo e/o di area; espressa come assimilazione (A) = produzione (P) + respirazione (R), oppure A = consumo (C) - feci(F) - escrezione (E).

ASIMILACIÓN: En términos de energética ecológica; parte de energía consumida por un individuo, población o nivel trófico, por unidad de tiempo y por unidad de superficie, en el metabolismo anabólico (producción) y respiratorio. Dado por la formula siguiente: asimilación (A) = producción (P) + respiración (R); o asimilación (A) = consumo (C) – heces (H) – excreción (E).

ASSIMILERING: Når det gjelder energi, den delen av tilegnet energi på individ-, populasjons- eller trofisk nivå som blir inkorporert i det metabolske systemet for produksjon og respirasjon per tidsenhet eller per arealenhet. Absorbert næring som blir tatt opp av cellene og utnyttet til vekst, reparasjon av vev og andre metabolske aktiviteter. Metabolisert energi uttrykt som assimilering (A) = produksjon (P) + respirasjon (R), eller A = konsum (C) - feces (F) – ekskresjon (E).

Was this helpful?
In der Fischzucht in Käfigen wird der Begriff “assimilative Kapazität” benutzt, um die Biomasse (z.B. die Anzahl der Farmen, gesamte Tonnage) zu beschreiben, die in einem gegebenen Ökosystem ohne nachhaltige Umweltschäden zu erzeugen, gehalten werden kann. Der Begriff “holding capacity (Haltungskapazität)” wird oft verwendet, um die maximale Biomasse zu charakterisieren, die in einer einzigen Kultureinheit (Käfig) oder an einem Anlagenstandort, gehalten werden kann. Siehe “Tragfähigkeit”


ASSIMILATIVE CAPACITY: Term often used to describe the ability of the environment to accommodate a particular activity or rate of activity (e.g. volume of discharge of a substance per unit time) without unacceptable impacts. In finfish farming the term “assimilative capacity” is used to reflect the biomass (e.g., number of farms, total tonnage) which can be cultured in a given ecosystem without unacceptable environmental change . The term “holding capacity” is often used to describe the biomass of finfish that can be

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΦΟΜΟΙΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ): : Αναφέρεται συνήθως στην ικανότητα του περιβάλλοντος να ανεχθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. όγκος μιας απορριπτόμενης ουσίας προς τη μονάδα του χρόνου), χωρίς να υποστεί κάποια μη αποδεκτή υποβάθμιση. Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας ενός συστήματος είναι απαραίτητο να λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις φυσικές διεργασίες, όπως είναι η αραίωση, η διασπορά, η καθίζηση και η εξάτμιση και όλες τις χημικές βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην αποικοδόμ

CAPACITÉ D’ASSIMILATION : La capacité de l’environnement d’accommoder une activité, ou un taux de cette activité (par exemple le volume de décharge d’une substance par unité de temps), sans effets inacceptables. La description de la capacité d’assimilation doit prendre en compte les processus physiques comme la dilution, la dispersion, la sédimentation et l’évaporation ainsi que des processus chimiques, biochimiques ou biologiques (bioturbation par exemple). Ces processus mènent à la dégradation ou à l’élimination des su

CAPACITA ASSIMILATIVA, CAPACITA AMBIENTALE: Questo termine anglosassone vengono usato spesso per descrivere la capacità dell’ambiente di supportare una particolare attività, l’intensità di un’attività (es. volume di una sostanza scaricata in un periodo di tempo definito, una quantità di materiale escavato scaricata in una data area in un periodo di tempo, una quantità di minerale estratto in un dato periodo di tempo) senza che questo provochi impatti inaccettabili. La descrizione della carrying capacity deve includere i processi fisici

CAPACIDAD DE ASIMILACIÓN: Estos términos se usan a menudo para describir la capacidad del medio para acomodarse a una actividad o tasa de actividad (Vg. volumen de descarga de una sustancia por unidad de tiempo, cantidad de dragado extraído en una área concreta según tiempo, cantidad de minerales extraídos por unidad de tiempo) sin impactos inaceptables. Las descripciones de la capacidad de transporte tienen que tener en cuenta los procesos físicos como la dilución dispersión, sedimentación y evaporación, así como los pr

ASSIMILASJONSKAPASITET: Miljøets evne til å tilpasse seg en spesiell aktivitet eller aktivitetsrate (f.eks. utslippsmengde av et stoff per tidsenhet, dumping av mudder i et område per tidsenhet, uttak av mineraler per tidsenhet) uten uakseptable følger. Beskrivelser av bæreevne må ta hensyn til fysikalske prosesser som fortynning, spredning, sedimentering og fordampning, så vell som kjemiske, biokjemiske og biologiske (f.eks. bioturbasjon) prosesser som fører til at kontaminanter, næringsstoffer eller aktiviteter miste

Was this helpful?
Eine Gattung der Familie Astacidae (Ordnung Decapoda) mit drei europäischen Arten: A. astacus (Edelkrebs), A. balcanicus und A. colchicus; Kommt in sauberen, sauerstoffreichen Teichen, Flüssen und Seen vor. Populationen von A. astacus (Edelkrebs) sind durch die aus Amerika eingeschleppte Krebstpest Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend vernichtet worden und erholen sich in einigen europäischen Regionen durch geeignete Besatzmaßnahmen.


ASTACUS: A genus of the Crayfish family Astacidae (order: Decapoda), consisting of three European species, A.astacus, A.balcanicus and A.colchicus. Occurs in clean, well-oxygenated ponds, rivers and lakes. Populations of A. astacus, (noble crayfish), previously severely affected by disease, are now recovering through restocking policies.

ASTACUS: Γένος το οποίο ανήκει στην οικογένεια των καραβίδων Astacidae (τάξη: Decapoda) και το οποίο αποτελείται από τρία είδη: A. astacus, A. balcanicus, A. colchicus. Απαντάται σε καθαρές και καλά οξυγονωμένες λίμνες και ποτάμια. Οι πληθυσμοί του A. astacus, (ανώτερες καραβίδες) βρίσκονταν στο παρελθόν σε σοβαρό κίνδυνο εξαιτίας μολυσματικών ασθενειών, σήμερα όμως βρίσκονται στη φάση της ανάκαμψης χάρη στις μεθόδους εμπλουτισμού που εφαρμόστηκαν.

ASTACUS: Genre de la famille des écrevisses Atacidae (ordre des Décapodes) qui copte trois espèces Européennes; A. astacus, A. balcanicus et A. colchicus. Se rencontre dans des mares, des fleuves et des lacs à l’eau propre et bien oxygénée. Les populations d’A. astacus (l’écrevisse noble), décimées par les maladies sont actuellement en cours de récupération grâce à une politique de restockage.

ASTACUS: Un genere appartenente alla famiglia Astacidae (ordine: Decapoda), consiste di tre specie europee, A. astacus, A. balcanicus e A. colchicus. Si trova negli stagni, nei fiumi e nei laghi puliti e ben ossigenati. Le popolazioni di A. astacus hanno subito in passato grosse perdite per epidemiologie, tuttavia ora si stanno riprendendo anche grazie a programmi di ripopolamento.

ASTACUS: Género de la familia Astacidae (orden Decápodos), consistente en tres especies Europeas, A.astacus, A.balcanicus y A. Colchicus. Se encuentran en estanques, ríos y lagos limpios y bien oxigenados. Las poblaciones del cangrejo A. Astacus, anteriormente afectados por enfermedades, están en proceso de recuperación por repoblación.

ASTACUS: Slekt i familien Astacidae (orden Decapoda). Består av tre europeiske arter: A. astacus, A. balcanicus og A. colchicus. Forekommer i rene og oksygenrike dammer, elver og innsjøer. Populasjoner av A. astacus (edelkreps) var tidligere hardt rammet av sykdom (krepsepest), men bygger seg nå opp gjennom utsettingstiltak.

Was this helpful?
Ein Carotenoid (Pigment), das natürlicherweise in verschiedenen Krustaceen vorkommt. Verabreicht mit der Nahrung verleiht es dem Fleisch von Fischen (in der Aquakultur überwiegend Lachsen) die herausragende rötliche Färbung..


ASTAXANTHIN: Carotenoid pigment occurring naturally in various crustaceans, the consumption of which gives salmonid flesh its distinctive pink coloration.

ΑΣΤΑΞΑΝΘIΝΗ: Καροτινοειδής χρωστική που απαντά φυσιολογικά σε διάφορα καρκινοειδή. Η καταναλωση της δίνει στα σολομοειδή τον χαρακτηριστικό ρόζ χρωματισμό της σάρκας τους.

ASTAXANTHINE: Pigment caroténoïde se trouvant naturellement dans diverses espèces de crustacés. Sa consommation confère une coloration distinctive rose chez les salmonidés.

ASTAXANTHINA: Pigmento carotenide che si trova naturalmente in vari crostacei, il cui consumo conferisce alla carne dei salmonidi la sua caratteristica colorazione rosa.

ASTAXANTINA: Pigmento carotinoide natural en varias especies de crustáceos. Su consumo confiere una coloración rosada distintiva en los salmónidos.

ASTAXANTIN: Karotenoidpigment som opptrer naturlig i forskjellige krepsdyr, og som i fôr til fisk, gir fiskekjøttet den rødlige fargen (i akvakultur hovedsakelig salmonider). Jfr. cantaxantin.

Was this helpful?
Ungleichmäßigkeit im Aufbau.


ASYMMETRY: Lacking correspondence or regularity in arrangement.

ΑΣΥΜΜΕΤΡIΑ: Η έλλειψη συμμετρίας ή κανονικότητας.

ASYMETRIQUE: Sans symétrie; dépourvu de correspondance ou de régularité dans son arrangement.

ASIMMETRIA: Privo di simmetria; senza corrispondenze o regolarità nella sua organizzazione.

ASIMETRÍA: Sin simetría; ausencia de correspondencia o regularidad en su orden.

ASYMMETRI: Mangler regelmessighet (symmetri) i oppbygningen.

Was this helpful?
Die Konzentration einer Substanz, bei der ein bestimmter Anteil einer Testpopulation über eine längere Zeit annähernd in Homeostasis verharrt (jedoch nicht notwendigerweise vollständig); angezeigt wird dieses als Konzentration, bei der die Reaktionskurve der Zeitachse angenähert oder zu ihr asymptotisch verläuft.


ASYMPTOTIC THRESHOLD CONCENTRATION: The concentration of substance at which some specific proportion of a test population shows itself to be in a state of approximate homeostasis for some prolonged period of time; demonstrated as the concentration at which the response curve is approximately or effectively asymptotic to the time axis.

ΑΣΥΜΠΤΩΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΥΔΟΥ (ΚΑΤΩΦΛIΟΥ): Η συγκέντρωση μιάς ουσίας στην οποία ένα προκαθορισμένο μέρος του εξεταζόμενου πληθυσμού τελεί σε κατάσταση που προσεγγίζει την ομοιόσταση επί μια παρατεταμένη χρονική περίοδο. Περιγράφεται ως η συγκέντρωση στην οποία η καμπύλη των αποκρίσεων είναι προσεγγιστικά ή ουσιαστικά ασυμπτωτική προς τον άξονα του χρόνου.

SEUIL ASYMPTOTIQUE DE CONCENTRATION: Concentration dune substance à laquelle une proportion prédéterminée dune population expérimentale apparait être en état dhoméostasie approximative pendant une période de temps prolongée; concentration pour laquelle la courbe de réponsé est effectivement ou approximativement asymptotique avec laxe du temps.

SOGLIA ASINTOTICA DI CONCENTRAZIONE : La concentrazione di una sostanza alla quale una definita proporzione di una popolazione di prova mostra di essere ancora in grado di mantenere lo stato di omeostasi (vedi) per un periodo di tempo prolungato; concentrazione alla quale la curva di reazione è approssimativamente o effettivamente asintotica con l’asse del tempo.

UMBRAL ASINTÓTICO DE CONCENTRACIÓN: Concentración de una sustancia por la cuál parte de una población experimental perece estar en homeostasis aproximada durante un periodo de tiempo prolongado; concentración por la cuál la curva de respuesta es efectivamente o aproximadamente asintótica con el eje de tiempo.

ASYMPTOTISK GRENSEKONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en substans ved hvilken en spesifikk del av en forsøkspopulasjon over lengre tid er i homeostase (ikke nødvendigvis fullstendig). Vist som konsentrasjonen der responskurven er nesten eller helt asymptotisk til tidsaksen.

Was this helpful?
Das Studium der Ursachen von Krankheiten oder die Summe der Krankheitsfaktoren. Nicht synonym mit der Ursache oder der Pathogenese einer Krankheit, jedoch oftmals hierfür verwendet.


AETIOLOGY (etiology): The study of the causes of diseases, both direct and predisposing, and the mode of their operation; not synonymous with cause or pathogenesis of disease, but often used to mean pathogenesis.

ΑIΤIΟΛΟΓIΑ : Η μελέτη των αιτίων μιας ασθένειας, άμεσων και προδιαθεσιακών καθώς και του τρόπου με τον οποίο επενεργούν. Δεν είναι συνώνυμο με την αιτία ή την παθογένεση της ασθένειας αλλά συχνά χρησιμοποιείται με την έννοια της παθογένεσης.

ETIOLOGIE: Létude des causes des maladies, quelles soient directes ou prédisposantes, et de leur mode daction. Etiologie nest pas synonyme avec cause ou pathogenèse dune maladie, mais est souvent employée dans le sens de pathogenèse.

EZIOLOGIA: Lo studio delle cause delle malattie, sia dirette che da predisposizione, e il modo della loro comparsa; non è sinonimo di causa o patogenesi della malattia, ma spesso il termine è usato per significare patogenesi.

ETIOLOGÍA: Estudio de las causas de las enfermedades, sean directas o de predisposición, y su modo de acción. Etiología no es sinónimo de causa o patogénesis de una enfermedad, pero a menudo es utilizada en el sentido de patogénesis.

ETIOLOGI: Studiet av sykdommers årsaker (direkte og disponerende) og virkningsmekanismer: ikke synonymt med en sykdomsårsak eller patogenese selv om det ofte blir brukt i den mening.

Was this helpful?
(1) Zellatmung: Der Stoffwechselprozeß in Pflanzen und Tieren, bei dem organische Substanzen in einfachere Produkte unter Energiefreisetzung umgewandelt werden. Die freiwerdende Energie wird für andere Stoffwechselprozesse benutzt. (2) Atmung: Der Gasaustausch über respiratorische Oberflächen (z.B. Kiemen).


RESPIRATION: (1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)

ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

RESPIRATION: (1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).

RESPIRAZIONE: (1) Respirazione cellulare: processo metabolico, di piante e animali, in cui le sostanze organiche vengono trasformate in prodotti più semplici, con liberazione di energia. (2) Respirazione fisica: scambio di gas attraverso una superficie respiratoria (p.e. branchie).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).

RESPIRASJON: 1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).

Was this helpful?
Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.


ATP: Adenosine triphosphate; nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).

ATP: Νουκλεοτιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μεταφορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχικό σπάσιμο δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

ATP: Adenosine triphosate: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).

ATP: Adenosin-trifosfato.

ATP: Trifosfato de adenosina.

ATP: ADENOSIN TRIFOSFAT: Et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Schwund oder Verkleinerung von Zellen, Geweben oder Organen aufgrund von deren Nichtgebrauch, Mangelernährung, Streß oder fehlender Innervation.


ATROPHY: A wasting away or diminution in size of a cell, tissue, organ or part due to disuse, nutritional insufficiency, pressure or lack of innervation.

ΑΤΡΟΦIΑ: Φθορά ή μείωση στο μέγεθος κυττάρων, ιστών, οργάνων ή τμημάτων τους που οφείλεται σε αχρησία, τροφική ανεπάρκεια, πίεση ή απώλεια νεύρωσης, κλπ.

ATROPHIE: Dépérissement ou diminution de taille dune cellule, tissu, organe ou partie du corps provoqué par une insuffisance nutritionnelle, la pression, ou un défaut dinnervation nerveuse.

ATROFIA: Un deperimento o una diminuzione nella dimensione di una cellula, un tessuto, un organo o una sua parte, dovuta al disuso, all’insufficienza nutrizionale, alla pressione o alla mancanza di innervazione.

ATROFIA: Depresión o disminución del tamaño de una célula, tejido, órgano o parte del cuerpo debido a una insuficiencia nutritiva, presión o falta de innervación.

ATROFI: Svinn av celler, vev, organer eller deler på grunn av manglende bruk, sviktende blodtilførsel, skadet nerveforsyning, trykk, infeksjon eller mangelfull ernæring.

Was this helpful?
Futter, das aus veredelten Zutaten mit einer genau definierten Methode hergestellt wurde; wird nur bei Ernährungsuntersuchungen benutzt.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

ALIMENT PURIFIE: Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.

DIETA PURIFICATA: Mangime prodotto da ingredienti, raffinati con apposite procedure e usato dai nutrizionisti solo a scopo di ricerca.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

Was this helpful?
Ein Futter, das aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt wird, um die von der Nahrungstechnologie bzw. -technik gestellten Anforderungen an die Rezeptur zu erfüllen.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

ALIMENT FORMULE: Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.

DIETA ELABORATA: Dieta costituita da materie prime selezionate, ottenute attraverso i processi della tecnologia/ingegneria alimentare.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

BEARBEIDET FOR: Formulert for laget av utvalgte ravarer, utformet ved bruk av ”forteknologi”.

Was this helpful?
(1) In der Technik: ein Einlaß für Luft, Wasser, Treibstoff und andere Flüssigkeiten in ein Behältnis oder ein System. (2) Die Menge der aufgenommenen Flüssigkeit. In der Hydrologie ein Begriff für den Einlaß, durch den Wasser in ein Reservoir fließt. In der Ernährungsphysiologie beschreibt der Begriff die Substanzmengen, die mit der Nahrung dem Körper zugeführt werden.


INTAKE: (1) In engineering; an opening for air, water, fuel or other fluid. (2) In biology: the quantity of the fluid taken in. (3) In hydrology; a term for the openings through which water passes into a well, or to describe substances or amounts of substances ingested by the body.

ΕIΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ: Ανοιγμα για την εισροή νερού. ΠΡΟΣΛΗΨΗ (βιολογία) : Ποσότητα ουσιών που παραλαμβάνονται από το σώμα ενός οργανισμού. ΠΟΤΗΡI (υδρολογία) : Διάτρητο εξάρτημα που εφαρμόζεται στην άκρη του σωλήνα άντλησης στις γεωτρήσεις.

ADMISSION: (1) En technologie: une entrée dair, deau, de carburant ou dautre fluide. (2) En biologie: la quantité de fluide qui entre. (3) En hydrologie: terme désignant les ouvertures au travers desquelles leau sécoule dans une source; décrit aussi les substances ou les quantités de substances ingérées par le corps.

IMMISSIONE: (1) In ingegneria: unentrata daria, acqua, benzina o altri fluidi( 2) In biologia: la quantità di un fluido che entra. (3) In idrologia: un termine usato per indicare le aperture attraverso le quali lacqua passa in una sorgente o per descrivere sostanze o il totale delle sostanze ingerite da un corpo.

INSUMO: (1) En tecnología: una entrada de aire, de agua, de carburante o de otros fluidos. (2) En biología: la cantidad de fluido que entra. (3) En hidrobiología: término que designa las aberturas por las cuales el agua se infiltra dentro de un pozo; describe también las sustancias o la cantidad de sustancias ingeridas por un cuerpo.

INNTAK: (1) I ingeniørvitenskap: En åpning for luft, vann, drivstoff eller andre væsker. (2) I biologi: Mengden av væske som tas inn. (3) I hydrologi: Betegnelse for åpninger som vann strømmer gjennom på vei inn i en brønn. (4) I ernæringsfysiologi: For å beskrive substanser eller mengden av substanser som tas opp av kroppen. (5) I akvakultur: Beskriver plassen der en landbasert oppdrettsenhet henter vann fra.

Was this helpful?
Eine Form der Erosion/Korrosion, die durch den Aufprall von belüftetem Wasser auf die Oberfläche eines Metalls (oder einer Metallfäche) dieses angreift und dadurch die Beseitigung des schützenden Films verursacht, was in bezug auf die angrenzenden Flächen anodische Areale schafft. Die angrenzenden Areale sind damit depolarisierte Kathoden, die ideale elektrochemische Elemente darstellen und die Korrosion fördern. Wichtig bei der Berücksichtigung der Auswahl von Materialien und der Methodik der W


IMPINGEMENT ATTACK: This is a form of erosion/corrosion in which aerated water strikes the surface of a metal causing removal of protective films making small anodic areas with respect to adjacent areas. The adjacent areas are depolarized cathodes causing ideal electrochemical circuits thus enhancing corrosion. This must be taken into consideration when choosing materials in aquaculture units, in particular close to aeration devices, eg. Venturi.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜIΚΗ ΑΠΟΡΡIΝIΣΗ: Διάβρωση προκαλούμενη από την πρόσκρουση νερού πλούσιου σε διαλελυμένο αέρα σε μεταλλικές επιφάνειες προκαλώντας φθορά του προστατευτικού στρώματος και τον σχηματισμό ανοδικών ζωνών οι οποίες δρούν ως κάθοδος. Η προκαλούμενη ηλεκτροφόρηση επιταχύνει τη διάβρωση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν επιλέγονται υλικά γιά μονάδες υδατοκαλλιέργειας και κυρίως όσα πρόκειται να τοποθετηθούν κοντά σε συσκευές αερισμού π.χ. συσκευές Venturi.

EROSION CORROSIVE: Une forme de corrosion par érosion dans laquelle de leau aérée heurte la surface dun métal provoquant lérosion locale des films protecteurs en créant des petites zones anodiques par rapport aux régions adjacentes qui sont des cathodes dépolarisées; il y a donc création de circuits électrochimiques idéaux. Ceci devrait être pris en considération dans le choix des matériels des unités aquacoles, en particulier près des aérateurs, par exemple, Venturi.

EROSIONE CORROSIVA: Una forma di corrosione/erosione, provocata dallacqua areata che va ad urtare la superficie di un metallo, causando la rimozione di un film protettivo e creando così piccole zone anodiche rispetto alle aree adiacentiLe aree adiacenti si comportano da catodi depolarizzati, in tal modo si vengono a creare dei circuiti elettrochimici, che favoriscono la corrosione. Bisogna tener conto di questo inconveniente, quando si scelgono i materiali per gli impianti di acquacoltura , in particolare quando si

EROSIÓN CORROSIVA: Una forma de corrosión por erosión en la cual el agua aireada golpea la superficie de un metal provocando así la erosión local de las capas protectoras creando pequeñas zonas anódicas en relación a las regiones adyacentes que son cátodos despolarizados; por lo tanto hay una creación de circuitos electroquímicos ideales. Eso debe tenerse en cuenta a la hora de elegir los materiales para las unidades acuícolas, en particular cerca de los sistemas de aireación, por ejemplo, bombas de efecto Venturi

GROPKORROSJON: Form for korrosjon/erosjon der luftet vann treffer overflaten til et metall, og fjerner beskyttende overflatehinner. Dettet gir små områder som er anodiske i forhold til de tilstøtende områdene. De tilstøtende områdene fungerer som depolariserte katoder. Dette gir ideelle elektrokjemiske kretser, som fremmer korrosjon. Dette må taes i betraktning ved materialvalg for oppdrettsenheter, spesielt de som ligger nærme lufteanordninger (f.eks. venturi).

Was this helpful?
Die aufwärts treibende Kraft, die auf einen Festkörper oder einen Flüssigkeitskörper wirkt und die aus dem Dichteunterschied zum umgebenden Wasser resultiert. Quantitativ entspricht der Auftrieb dem Gewicht des Wassers, das durch den Körper verdrängt wird.


BUOYANCY: The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.

ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

FLOTTABILITE: Force ascendante exercée sur un objet ou une parcelle deau due à la différence de densité entre lobjet et le fluide qui lentoure; quantitativement égal au volume deau déplacé par lobjet.

GALLEGGIABILITA’: La forza netta diretta verso l’alto che agisce su di un oggetto immerso in una massa di fluido. Questa forza viene causata dalla differenza di densità tra l’oggetto e il fluido che lo circonda; l’oggetto ha il peso quantitivamente uguale a quello del fluido spostato col proprio volume (principio di Archimede).

FLOTABILIDAD: Fuerza ascendente ejercida sobre un objeto o una parcela de agua debida a la diferencia de densidad entre el objeto y el fluido que le rodea; cuantitativamente igual al volumen de agua desplazada por el objeto.

OPPDRIFT: Kraft som virker oppover på et objekt grunnet forskjell i tetthet mellom objektet og den omgivende væsken. Kvantitativt lik vekten av den massen vann som blir fortrengt av objektet.

Was this helpful?
("Upwelling") Ein Vorgang, bei dem Wassermassen aus der Tiefe aufsteigen, gewöhnlich in Folge von Divergenzen oder ablandigen Strömungen. Auftriebswasser ist gewöhnlich kälter und nährstoffreicher als das verdrängte Oberflächenwasser und erzeugt hohe Produktivität. Diese Vorgänge haben z. B. für die Standortauswahl von Molluskenkulturen Bedeutung.


UPWELLING: The process by which deep water masses rise, usually as a result of divergence and offshore currents. Upwelling water is usually colder and more nutrient-rich than the replaced surface water and results in higher productivity. This can have an influence on the siting of, for example, mollusc farms.

ΑΝΑΒΛΥΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία υδάτινες μάζες μεταφέρονται από μεγαλύτερα βάθη στην επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται συνήθως στην απόκλιση θαλασσιων ρευμάτων. Τα ανερχόμενα νερά είναι συνήθως ψυχρότερα και πιο πλούσια σε θρεπτικά από τα επιφανειακά νερά που εντοπίζουν και ως εκ τούτου έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκατάσταση πχ. μονάδων καλλιέργειας μαλακίων. Βλ. και Μεταφορά Ekman.

UPWELLING: Le processus par lequel leau remonte des profondeurs aux couches supérieures. Résulte souvent de la divergence entre courants du large. Cette eau est habituellement plus froide et plus riche en sels nutritifs que leau superficielle quelle remplace et engendre une meilleure productivité. Ce phénomene peut influencer lemplacement de sites aquacoles (conchyliculture par exemple).

UPWELLING: Il processo attraverso cui masse di acqua profonda arrivano in superficie, in genere come risultato di divergenza e di correnti provenienti da lontano dalla costa. Lacqua di queste correnti e solitamente piu fredda e piu ricca di nutrienti di quella in superficie ed incrementa la produttivita. Cio puo avere una influenza per esempio sulla scelta del sito per allevamenti di molluschi.

UPWELLING: Proceso por el cual el agua sube de las profundidades hacia las capas superiores. Resulta a menudo de la divergencia entre las corrientes de ultramar. Esta agua es normalmente más fría y más rica en nutrientes que el agua de la superficie a la que reemplaza y engendra una mejor productividad. Este fenómeno puede influir en la elección de un lugar para una instalación acuícola (cultivo de moluscos por ejemplo); transporte de Ekman.

OPPSTIGENDE BUNNVANN (“UPWELLING”): Prosessen der dype vannmasser stiger, vanligvis som et resultat av divergens og fralandsstrømmer. Oppstigende bunnvann er vanligvis kaldere og mer næringsrikt enn det overflatevannet det erstatter, noe som gir økt produktivitet. Kan ha betydning for plassering av et skjelloppdrettsanlegg.

Was this helpful?
Aquatische Organismen, die auf lebendem und totem Substrat siedeln und wachsen, ohne in dieses einzudringen.


AUFWUCHS: Aquatic organisms attached to, but not penetrating, living and non-biological substrates.

ΕΠIΒIΩΤΕΣ: Υδρόβιοι οργανισμοί που αναπτύσσονται προσκολλημένοι σε ζώντα ή μη βιολογικά υποστρώματα αλλά δεν επέρχονται σε αυτά.

AUFWUCHS = SESSILE: Organismes aquatiques vivant attachés à un substrat sans le pénétrer.

AUFWUCHS: Organismi acquatici attaccati superficialmente a substrati vivi (biotici) o abiotici.

ORGANISMOS SÉSILES: Organismos Acuáticos que viven atados a un sustrato sin llegar a penetrarlo.

AUFWUCHS: Akvatiske organismer som fester seg men ikke penetrerer levende og ikke-biologiske substrater.

Was this helpful?
Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "rear", d.h. "Aufziehen".


RAISE: Non-specific term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. rear.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθολουμένης ισοδύναμης με τον όρο καλλιέργεια

ELEVER: Terme non spécifique décrivant le processus de culture de stocks danimaux ou de plantes.

ALLEVAMENTO: Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali.

CULTIVAR(3): Término no específico que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

DYRKE: Uspesifikk betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom dyrkningssyklusen.

Was this helpful?
Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "raise", d. h. "Aufziehen".


REAR: General term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. raise.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά γενικός όρος γιά την καλλιέργεια φυτικών και ζωϊκών αποθεμάτων.

CULTURE(2): Terme général décrivant le processus délevage des stocks danimaux ou de plantes. Syn. élevage.

COLTURA: Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali e vegetali.

CULTIVO (2): Término general que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

OPPDRETTE: Generell betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom oppdrettssyklusen. Synonym dyrke.

Was this helpful?
Eier, in denen die Embryonen ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium erreicht haben, und vollständig pigmentierte Augen leicht erkennbar sind. In den weitgehend undurchsichtigen Eiern von Salmoniden ist dieses ein leicht identifizierbares Stadium, das auch gegenüber Erschütterungen widerstandsfähiger ist. Deshalb sollen Eier, die transportiert werden, das Augenpunktstadium erreicht haben.


EYED EGGS: Eggs in which embryos have reached an advanced developmental stage, and where fully pigmented eyes can easily be seen. In the opaque salmonid eggs, this stage is resistant to mechanical shock; eggs are therefore commonly shipped upon reaching this stage.

ΟΦΘΑΛΜΟΦΟΡΑ ΑΥΓΑ: Αυγά στα οποία τα έμβρυα έχουν φθάσει σε προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο , στο οποίο είναι ευδιάκριτα τα πλήρως χρωματισμένα μάτια του εμβρύου. Αδιαφανή αυγά σολομού στο στάδιο αυτό είναι ανθεκτικά σε μηχανικές κρούσεις. Για τον λόγο αυτό τα αυγά πρέπει να μεταφέρονται μόνο αφού έχουν φθάσει σε αυτό το στάδιο.

OEUFS OEILLES: Oeufs dans lesquels les embryons sont à un stade de développement avancé avec des yeux complètement pigmentés qui sont facilement visibles. Les oeufs oeillés opaques de salmonidés sont résistants aux chocs mécaniques et sont donc transportables à ce stade.

UOVA EMBRIONATE: Uova in cui gli embrioni hanno raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato, e in cui gli occhi completamente pigmentati possono essere osservati facilmente. Nelle uova opache dei Salmonidi, questa fase è resistente allo shock meccanico; le uova sono quindi solitamente trasportabili in questa fase.

HUEVOS CON OJOS: Huevos en los cuales los embriones se encuentran en un estado de desarrollo avanzado y dotados de ojos pigmentado que son fácilmente visibles. Los huevos con ojos opacos de salmónidos son resistentes a los choques mecánicos y por lo tanto se pueden transportar durante este estado.

ØYEROGN: Egg der embryo har nådd et avansert utviklingsstadium, der pigmenterte øyne lett ses. Lakseeggene tåler på dette stadiet mekanisk støt og egg transporteres derfor vanligvis på dette stadiet.

Was this helpful?
Die beweglichen stielartigen Auswüchse am Kopf vieler Krebse, an deren Spitze die Komplexaugen sitzen.


EYE STALK: A movable stalk bearing a terminal eye in certain crustacean groups, e.g. prawns.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΜΙΣΧΟΣ: Κινητός μίσχος που φέρει στην άκρη του μάτι. Συναντάται σε ορισμένες ομάδες καρκινοειδών, π.χ. αστακογαρίδες.

OEIL PEDONCULE: Pédoncule mobile portant un oeil en son extrêmité rencontré dans certains groupes de crustacés marins, par exemples les crevettes.

PEDUNCOLO OCULARE: Peduncolo mobile avente un occhio terminale in alcuni gruppi di crostacei, es. gamberi.

OJO PEDUNCULAR: Pedúnculo movible que lleva un ojo en su extremidad que se encuentra en ciertos grupos de crustáceos marinos, por ejemplo en las gambas.

ØYESTILK: En bevegelig stilk med et øye ytterst hos visse grupper av krepsdyr, f.eks. reker.

Was this helpful?
Bezieht sich auf den Prozeß des unilateralen Ausbrennens der Augenstiele bei Penaeidae. Dieses reduziert den Anteil des gonadenhemmenden Hormons und beschleunigt somit die Entwicklung der Gonaden und das Einsetzen des Laichens.


EYE STALK ABLATION: Refers to the process of unilateral cauterization of the eye stalk in Penaeid prawns. This reduces the level of gonad-inhibiting hormone, thereby increasing the rate of gonad development and causing induction of spawning.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΜΙΣΧΟΥ, ΕΚΤΟΜΗ: Αναφέρεται στη διαδικασία μονόπλευρου καυτηριασμού του οφθαλμικού μίσχου στις αστακογαρίδες Ρenaeidae. Ο καυτηριασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου της γοναδο-περιοριστικής ορμόνης και συνακόλουθα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των γονάδων και επαγωγή γαμετοτοκίας.

ABLATION DES YEUX PEDONCULES: Se rapporte au processus de caractérisation unilatérale dun oeil pédonculé des crevettes pénéides. Cette opération réduit le niveau dhormone gonado-inhibitrice, augmentant ainsi le taux de développement de gonades et provoquent linduction de la ponte.

ABLAZIONE DEL PEDUNCOLO OCULARE: Riferito al processo di cauterizzazione unilaterale del peduncolo oculare nei gamberi peneidi. Questo processo riduce il livello dell’ormone inibitore dello sviluppo gonadico, aumentando così il tasso di sviluppo delle gonadi e inducendo la riproduzione.

ABLACIÓN DE LOS OJOS PEDÚNCULOS: Se refiere al proceso de cauterización de un ojo pedúnculo de los camarones. Esta operación reduce el nivel de las hormonas inhibidoras de la gónada, aumentando así su tasa de desarrollo y provocando la inducción del desove.

ØYESTILKABLASJON: Refererer til prosessen der det gjøres en unilateral kauterisasjon (brenning) av øyestilk hos reker fra familien Penaeidae. Dette reduserer nivået av gonadeinhiberende hormoner, og fører på denne måten til økt gonadeutvikling og indusert gyting.

Was this helpful?
Wird bei einigen Schlachtmethoden durchgeführt. Entweder während des Abfischens oder kurz vor dem Schlachten werden die Fische durch einen Schnitt durch die Adern der Kiemenbögen eingeleitet. Während des Ausblutens werden die Fische meist in gekühltem Wasser gehalten. Das resultierende Blutwasser wird nicht in die Umwelt entlassen, um zum einen lokale Verschmutzung zu vermeiden, zum anderen zu verhindern, daß Krankheitserreger im Blut (.z.B. Rickettsia) freigesetzt werden und natürliche und gezü


BLEEDING: A procedure carried out during certain slaughter techniques. During harvest and prior to slaughter fish are bled by cutting the blood vessels in the gill arches. During this process, fish are usually kept in chilled water. The resultant blood water is not discharged to the environment in order to prevent either local organic pollution or the transfer of blood diseases (e.g., Rickettsia) to wild or cultured fish in the vicinity.

ΑΦΑΙΜΑΞΗ: Τεχνική η οποία εφαρμόζεται στη συγκομιδή των ψαριών. Πριν τη θανάτωσή τους προκαλείται αιμορραγία δημιουργώντας μια τομή στα αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στην περιοχή των βραγχιακών τόξων. Κατά τη διαδικασία αυτή τα ψάρια κρατούνται συνήθως σε κάποια δεξαμενή με νερό χαμηλής θερμοκρασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το νερό με αίμα (βλ.λ.) που προκύπτει να μην αποβληθεί στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση οργανικής ρύπανσης αλλά και η μεταφορά

SAIGNEMENT : Dans certaines techniques d’abattage, les poissons sont saignés par louverture des vaisseaux sanguins des arches branchiales avant de les sacrifier. Pendant ce processus, les poissons sont maintenus dans de l’eau froide. L’eau de saignement qui en résulte n’est pas rejetée dans l’environnement à fin d’éviter la pollution organique du site et le transfert d’agents pathogènes, transmise par le sang (comme le Rickettsia), aux poissons sauvages ou cultivés dans les environs.

DISSAGUAMENTO: Procedura applicata con alcune tecniche di macellazione. Durante l’allevamento e prima della macellazione i pesci vengono dissanguati tagliando i vasi sanguini negli archi branchiali. Durante questo processo, i pesci vengono in acqua fredda. L’acqua insanguinata non viene scaricata nell’ambiente per prevenire sia l’inquinamento organico locale sia la trasmissione di patologie trasmissibili per via ematica (es. Rickettsia) ai pesci selvatici o allevati in prossimità.

DESANGRADO: Realizado en ciertas técnicas de procesamiento del pescado. Después de la despesca, los peces se desangran cortando los vasos sanguíneos de las branquias. Durante el proceso, los peces se mantienen en agua fría. El agua resultante (agua sanguinolenta) no se descarga al medio a fin de evitar contaminación orgánica local o la transmisión de enfermedades sanguíneas a los peces salvajes o cultivados en las proximidades.

BLØGGING: Utført som del av visse slakteteknikker. Under innhøsting og før slakting blir fisken tappet for blod ved å kutte blodårene i gjellebuene. Under denne prosessen blir fisken vanligvis holdt i nedkjølt vann. Det resulterende blodvannet blir ikke sluppet ut i miljøet for å hindre enten lokal organisk forurensning eller spredning av blodsykdommer (f.eks. rickettsia) til vill fisk eller oppdrettsfisk i nærheten.

Was this helpful?
Das Verschiffen von kultivierten larvalen Austern, die sich noch im Pediveliger- Stadium befinden, zur endgültigen Festsetzung auf geeignetem Substrat.


REMOTE SETTLING: Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).

ΤΗΛΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TRASFERIMENTO A DISTANZA: Trasporto delle larve di ostrica prodotte (allo stadio di pediveliger), per la semina su substrati adatti al loro insediamento.

TELECAPTURA: Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).

FJERN BUNNSLAING: Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.

Was this helpful?
In Bezug auf Krankheiten ein epidemiologischer Begriff bei gehäuften und zeitlich begrenztem Auftreten pathologischer Fälle. Ein Krankheitsausbruch kann einen infizierten Organismus oder viele Tausende betreffen (z. B. in industriellen Zucht- (Mast-) anlagen).


OUTBREAK: An epidemiological unit of pathological cases, clinically expressed or not, on a site over a limited period of time. An outbreak can range in severity from a single case (only one affected organism) to a large proportion of the stock.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΠIΔΗΜIΑΣ): Σύνολο παθολογικών περιστατικών, με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα, σε συγκεκριμένο χώρο (καλλιέργεια) και χρόνο. Η εκδήλωση της επιδημίας είναι δυνατό να περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό ή να αφορά μεγάλο ποσοστό του αποθέματος.

MANIFESTATION EPIDEMIQUE: Une unité epidémiologique des cas pathologiques, avec ou sans manifestations cliniques, dans un même site (piscicole) et pendant une durée limitée. La manifestation peut impliquer un seul cas (lorganisme affecté uniquement) jusquà plusieurs milliers de cas.

FOCOLAIO: Unità epidemiologica di casi patologici, espressi clinicamente o in un luogo durante un breve periodo di tempo. Un focolaio può avere dimensioni variabili dal singolo caso (un solo organismo colpito) a un numero di soggetti molto elevato (la maggior parte degli individui).

MANIFESTACIÓN EPIDÉMICA: Manifestación epidemiológica de casos patológicos, con o sin alteraciones clínicas, en un mismo lugar (piscícola) y durante un periodo limitado. La manifestación puede implicar un solo caso (el organismo afectado únicamente) hasta varios miles de casos.

UTBRUDD: En epidemiologisk enhet for patologiske tilfeller, kliniske uttrykt eller ikke, på en bestemt plass over en begrenset tidsperiode. Et utbrudd kan variere i omfang fra å ramme kun én enkelt organisme til ramme en stor del av beholdningen.

Was this helpful?
Der Prozeß, bei dem Flocken gebildet werden. Die Aggregation von feinen Partikeln in der dispersen Phase eines Kolloids.


FLOCCULATION: The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

FLOCULATION: Le processus de formation de flocons. Laggrégation de fines particules dans la phase dispersée dune suspension colloïdale.

FLOCCULAZIONE: Processo che porta alla formazione di flocculi (aggregazione di piccole particelle che si trovano nella fase dispersa di un colloide).

FLOCULACIÓN: El proceso de formación de los copos. La agregación de finas partículas en fase dispersada de una suspención coloidal.

FLOKKULASJON (UTFELLING): Prosessen der det dannes fnugg. Aggregasjon av små partikler i den finfordelte fasen i en kolloid.

Was this helpful?
Fisch, der gerade den Ablaichvorgang beendet hat.


SPENT FISH: A fish that has recently completed spawning.

ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΨΑΡI: Τo ψάρι που έχει πρόσφατα ολοκληρώσει την αποθέση σπέρματος ή ωαρίων (γαμετοτοκία).

POISSON EN POST-SPERMIATION: Un poisson ayant évacué son sperme.

SPENT FISH: Letteralmente, pesce esausto. Un pesce che ha di recente completato lemissione dei gameti.

PEZ EN POST ESPERMIACIÓN: Pez que ha evacuado su esperma.

UTGYTT FISK: Fisk som nettopp er ferdig med å gyte.

Was this helpful?
Ein Fisch, dem die Eingeweide entfernt worden sind.


GUTTED FISH: Fish from which the guts have been removed (eviscerated fish).

ΕΞΕΝΤΕΡIΣΜΕΝΟ ΨΑΡI: Ψάρι από το οποίο έχουν απομακρυνθεί τα εντόσθια.

POISSON EVISCERE: Poisson dont les viscères ont été éliminées; poisson vidé.

PESCI EVISCERATI: Pesce da cui sono state rimosse le interiora (pesce eviscerato).

PEZ DESTRIPADO: Pez cuyas vísceras han sido eliminadas; pez vaciado.

SLØYD FISK: Fisk der innvollene er fjernet.

Was this helpful?
Eine Nahrung, die alle wichtigen Ansprüche an die Nährstoffe mengenmäßig erfüllt, so daß das jeweilige Tier vollständig ernährt wird.


BALANCED DIET: A diet which furnishes all necessary nutrients in such amounts as will properly nourish a given animal.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ: Δίαιτα κατά την οποία παρέχονται όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά, σε ποσότητες κατάλληλες για την ορθή διατροφή ενός ζώου.

ALIMENTATION EQUILIBREE: Régime alimentaire qui fournit toutes les substances nutritives essentielles à des concentrations optimales pour lalimentation dun animal donné.

DIETA EQUILIBRATA: Una dieta che fornisce tutti i nutrimenti necessari nelle quantità giuste per nutrire in modo corretto un dato animale.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Dieta alimenticia que proporciona todas las sustancias nutritivas esenciales a concentraciones óptimas para la alimentación de un animal dado.

BALANSERT DIETT: Diett som inneholder alle nødvendige næringsstoffer i slike mengder at den kan ernære et gitt dyr.

Was this helpful?
Ein im Hypothalamus produziertes Hormon, das auf die hintere Hypophyse wirkt, um die Ausschüttung spezifischer Hormone zu stimulieren. Derartige Hormone sind heute kommerziell verfügbar und können in der Aquakultur für die Aufzucht von Laicherbeständen eingesetzt werden, um die Entwicklung zur Laichreife hin zu stützen.


RELEASING HORMONE: A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

RELEASING HORMON (RH): Neuro-ormone prodotto dall’ipotalamo, in grado di agire sulla porzione anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) per stimolare il rilascio di uno specifico ormone. Questi ormoni, sono disponibili in commercio e utilizzati in acquacoltura per indurre la maturazione sessuale nei riproduttori (es: GnRH: Gpnadotropin Releasing Hormon; CRH: Corticotropin Releasing Hormon).

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

Was this helpful?
Körpersignale oder Verhaltensmuster, die beim Empfänger eine spezifische Reaktion auslösen.


RELEASER: Body markings or behavioural patterns that create a specific reaction in the receiver .

ΕΡΕΘIΣΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗΣ: Σωματικά σημάδια ή πρότυπα συμπεριφοράς που προκαλούν στον δέκτη μια συγκεκριμένη αντίδραση.

DECLENCHEUR: Marques corporelles ou comportement qui déclenchent une réaction spécifique chez un individu réceptif.

SEGNALE: Segnali corporei o modelli comportamentali, che provocano una specifica reazione nel ricevente.

DISPARADOR: Manchas corporales o comportamiento que desencadena una reacción específica en un individuo receptivo.

UTLØSER: Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

Was this helpful?
Ein Begriff, der den Vorgang des Schlachtens eines Teils oder des ganzen Bestandes beschreibt; meist beim Auftreten von Krankheiten (z.B. VHS). Bezeichnet auch das Selektieren von Organismen mit geringem Wachstum.


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

ABATTAGE: Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.

ELIMINAZIONE DI MASSAl (Stamping-out): Termine applicato alla pratica con la quale una parte o lintero stock vengono eliminati, di solito a causa della presenza di malattie identificabili (quali ad es. la VHS, Setticemia Emorragica Virale); abbattimento di esemplari che presentano una crescita ridotta.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

Was this helpful?
In der Aquakultur wird dieser Begriff benutzt, um Exemplare einer kultivierten Art zu beschreiben, die aus dem Aufzuchtssystem in das sie umgebende Milieu entweichen. Durch Kreuzung und Krankheitsübertragung sind negative ökologische Auswirkungen möglich.


ESCAPEE: In aquaculture, a term used to describe specimens of cultured species which escape from the rearing system into the ambient environment: there are potential negative impacts through possible interbreeding with wild conspecifics and through disease transfer.

ΔΡΑΠΕΤΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια προκειμένου περί ατόμων που διέφυγαν από το σύστημα εκτροφής στο περιβάλλον. Διασταύρωση με άγρια άτομα και η μετάδοση ασθενειών συγκαταλέγονται στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις.

FUGITIFS: En aquaculture, terme utile pour décrire des spécimens despèces cultivées qui séchappent du système délevage dans le milieu environnant: ils provoquent des potentialités négatives dimpact possible au niveau des croisements avec transfert de maladies.

SFUGGITO: In acquacoltura, un termine usato per descrivere esemplari di una specie allevata che fugge da un allevamento nell’ambiente esterno: ci sono impatti potenzialmente negativi dovuti ai possibili incroci con individui selvatici della stessa specie o per la trasmissione di malattie.

FUGITIVOS: En acuicultura, término útil para describir especímenes de especies cultivadas que se escapan del sistema de cultivo al medio ambiente: provocan potencialidades negativas de impacto posible en el ámbito de cruces y con transferencia de enfermedades.

RØMLING: I akvakultur, brukt om individer av oppdrettede arter som har rømt fra oppdrettsenheter til det omkringliggende miljø. Det kan oppstå potensielle negative effekter ved kryssing med ville individer og ved smitteoverføring.

Was this helpful?
Faeces oder Egesta ausscheiden.


DEFAECATE: To discharge faeces or egesta.

ΑΦΟΔΕΥΣΗ: Η αποβολή περιττωμάτων.

DEFECATION: Lexpulsion des matiéres fécales (fèces).

DEFECARE: Eliminare feci o egesta.

DEFECACIÓN: Expulsión de las materias fecales (heces).

UTSONDRE: Å slippe ut avføring eller ekskretstoffer.

Was this helpful?
Vorgang, um die Anzahl an Tieren in einer Zuchtgruppe zu reduzieren, indem man Bestandteile minderer Qualitätsziele entfernt, oder ausgesuchte Tiere tötet.


CULL: To reduce the number of animals in a breeding group by removing inferior stock or by killing selected animals (culling).

ΑΠΟΚΛΕIΣΜΟΣ: Η μείωση του αριθμού των ζώων σε μια αναπαραγωγική ομάδα με την απομάκρυνση των αποθεμάτων κατώτερης ποιότητας ή με τη θανάτωση επιλεγμένων ζώων.

ABATTAGE SELECTIF: Action de réduire le nombre danimaux dans un groupe de reproducteurs par lenlèvement du stock inférieur ou en supprimant des animaux sélectionnés.

ABBATTIMENTO SELETTIVO: Riduzione del numero di animali in un gruppo di riproduttori rimuovendo quelli con caratteristiche meno interessanti per l’allevamento od abbattendo gli animali scartati.

ABATAMIENTO SELECTIVO: Acción de reducir el numero de animales en un grupo de reproductores desprendiéndose del stock inferior o matando animales seleccionados.

UTVELGING: A redusere antall dyr i en avlsgruppe ved å fjerne dårlige slekter eller ved å drepe utvalgte individer.

Was this helpful?
(1) Der Prozeß der Vernichtung als eine Folge einer zu geringen Fitness des Genotyps; (2) Das Verschwinden einer Art oder eines Taxon aus einem bestimmten Habitat oder Gebiet, eine spätere Wiederbesiedlung nicht ausgeschlossen.


EXTINCTION: (1) The process of elimination, as of less fit genotypes. (2) The disappearance of a species or taxon from a given habitat or biota, not precluding later recolonization from elsewhere.

ΕΞΑΦΑΝIΣΗ: (1) Η διαδικασία της εξάλειψης, όπως π.χ. εμφάνιση των λιγότερο αρμοσμένων γονοτύπων. (2) Η εξαφάνιση ενός είδους ή τάξου από ένα ενδιαίτημα ή την πανίδα και χλωρίδα, που δεν αποκλείει μεταγενέστερη επαναποίκηση από αλλού.

EXTINCTION: (1) Processus délimination; dun génotype qui est moins bien adapté par exemple. (2) Disparition dune espèce ou autre groupe taxonomique dun habitat ou biotope déterminé, qui nexclue pas sa recolonisation ultérieure à partir dun autre habitat.

ESTINZIONE: (1) Il processo di eliminazione dei genotipi meno adattati. (2) La scomparsa di una specie o taxa da un dato habitat, che non preclude la successiva ricolonizzazione altrove.

EXTINCIÓN: (1) proceso de eliminación de un genotipo que no esta bien adaptado. (2) Desaparición de una especie o de otro grupo taxonómico de hábitat o biótopo determinado, y que no exluye su re recolonización ulterior a partir de otro hábitat.

EKSTINKSJON: (1) Eliminasjonsprosess, som for mindre egnete genotyper. (2) Forsvinning av en art eller takson fra gitt habitat eller flora/fauna, utelukker ikke senere rekolonisering fra andre plasser.

Was this helpful?
Zubehörteil aus einem porösen Material (Kieselgur, Holz etc.), durch das Luft aus einer Pumpe feinverteilt in eine Wassersäule oder ein Kulturgefäß eingetragen werden kann.


AIR DIFFUSER: Piece of equipment consisting of a porous material/substance through which air propelled by an air blower can be dispersed into the water column of a culture tank.

ΑΕΡΟΔIΑΧΥΤΗΣ: Τμήμα εξοπλισμού που αποτελείται από πορώδες υλικό/υπόστρωμα μέσα από το οποίο ο αέρας προωθείται με έναν αεροφυσητήρα και διαχέεται στη στήλη του νερού της δεξαμενής.

DIFFUSEUR D’AIR: Matériel comprenant des substances poreuses au travers desquelles lair est propulsé par une soufflerie et ensuite dispersé dans les colonnes deau dun bassin de culture.

DIFFUSORE D’ARIA: Un’apparecchio di materiale/sostanza porosa attraverso cui l’aria spinta da un aerosoffiante può essere diffusa nella colonna d’acqua di una vasca per l’allevamento.

DIFUSOR MULTIPLE: Dispositivo de descarga de efluentes dotado de varios orificios. Permite una mezcla rápida.

DIFFUSOR: En lufter som f.eks. er tilkoblet en luftkompressor og som tilfører luft til vannsøylen i små bobler, f.eks. en perforert slange eller keramiske steiner plassert på karbunnen.

Was this helpful?
Stein oder steinähnlicher poröser Gegenstand, der die Verteilung eingeleiteter Luft in Wasser ermöglicht und damit die Anreicherung von Sauerstoff und Austreibung von Kohlendioxid fördert.


DIFFUSER STONE: Stone-like porous structure used as a diffusor in water to promote the transfer of oxygen and the removal of carbon dioxide.

ΠΕΤΡΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: Πορώδης δομή που μοιάζει με πέτρα. Χρησιμοποιείται ως διαχυτής αέρα στο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή οξυγόνωση και απαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα.

DIFFUSER STONE: Il nexiste pas déquivalent en français.Diffuseur. Dispositif poreux utilisé afin daméliorer les échanges gazeux entre lair et leau. Ceci améliore le transfert doxygène vers leau ainsi que lélimination de gaz carbonique.

AREATORE A PIETRA POROSA (A PIETRA POMICE): Vedi AERATORE. (Una struttura porosa tipo pietra usata come un diffusore nell’acqua per promuovere il trasferimento di ossigeno e la rimozione di anidride carbonica.)

PIEDRA DIFUSORA: Material compuesto de sustancias porosas a través de la cual el aire se bombea y dispersa a las columnas de agua.

LUFTESTEIN: Steinliknende porøs struktur som benyttes som diffusor for å øke opptaket av luft i vann og for å drive ut karbondioksid.

Was this helpful?
Diejenige Wassermenge in einem geschlossenen Kühlkreislaufsystem, die schnell ausgetauscht wird, um eine Anreicherung der Feststoffracht zu verhindern.


BLOWDOWN: The portion of water in a closed-cycle cooling system that is discharged to prevent an accumulation of dissolved solids.

ΑΠΟΡΡIΜΜΑ: Το τμήμα του νερού σε ένα ψυκτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος το οποίο εκκενώνεται, για να προληφθεί η συσσώρευση διαλυμένων στερεών.

BOUCLE DE VIDANGE: Portion de leau dun système de refroidissement à boucle fermée, vidangée afin déviter laccumulation de substances solides dissoutes.

DRENAGGIO (BLOWDOWN): La parte dell’acqua in un impianto di raffredamento a ciclo-chiuso che viene scaricata per evitare l’accumulo di solidi.

CIRCUITO DE DESCARGA: Porción de agua de un sistema de refrigeración cerrado, descargada con el fin de evitar la acumulación de sustancias sólidas disueltas.

LUFTESTEIN: Steinliknende porøs struktur som benyttes som diffusor for å øke opptaket av luft i vann og for å drive ut karbondioksid.

Was this helpful?
Diejenige Wassermenge, mit einer bestimten Menge an Wasser aus einem See, Tank, Container usw. die über den entsprechenden Ablauf ausgestauscht wird.


FLUSHING RATE: The rate at which a quantity of water from a lake, bay, tank or container passes through its outlet.

ΡΥΘΜΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (ΕΚΡΟΗΣ): Ο ρυθμός με τον οποίο μία ποσότητα νερού από λίμνη, όρμο, δοχείο ή δεξαμενή διέρχεται από το στόμιο εκροής.

DEBIT DE SORTIE: Mesure de la quantité deau dun lac, dune baie, dun réservoir ou dun container qui passe à sa sortie.

VELOCITA DI FLUSSO: La velocità alla quale una quantità dacqua passa attraverso un lago, una baia, una vasca, un contenitore, verso luscita.

CAUDAL DE SALIDA: El flujo por el cual una cantidad de agua de un lago, bahía, de un tanque o de un container pasa por su salida.

GJENNOMSTRØMNINGSHASTIGHET: Hastigheten som en mengde vann fra innsjø, basseng, tank eller container strømmer ut gjennom utløpet på.

Was this helpful?
In der Umgangssprache ein allgemeiner Begriff für Arten der Familie Ostreidae, die mit über 100 Arten in mehreren Gattungen vertreten sind, speziell die Gattungen Ostrea und Crassostrea.


OYSTER: The colloquial term used for members of the family Ostreidae, with over 100 species in several genera, especially Ostrea and Crassostrea.

ΣΤΡΕΙΔΙ: Κοινό όνομα των ατόμων της οικογένειας Ostreidae, η οποία περιέχει πάνω από 100 είδη τα οποία κατανέμονται σε διάφορα γένη μεταξύ των οποίων το γένος Ostrea και Crassostrea. Βλέπε, ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΙΔΙ

OYSTER: Nom d’usage courant décrivant les membres de la famille ostréidés qui renferme plus de 100 espèces dont les espèces des genres Ostrea et Crassostrea.

OSTRICA: Termine comune usato per i membri della famiglia Ostreidae, con oltre 100 specie appartenenti a diversi generi, specialmente Ostrea e Crassostrea.

OSTRA: Nombre común que denomina los miembros de la familia Ostreidos con unas 100 especies de diferentes géneros, especialmente los Ostrea y Crassostrea.

ØSTERS: Betegnelse i dagligtalen på medlemmer i familien Ostreidae, med over 100 arter i flere slekter, særlig Ostrea og Crassostrea. Jfr. rundøsters og europeisk flatøsters.

Was this helpful?
Ausgenommener Fisch: Fisch, dessen Innereien entfernt wurden


EVISCERATION: Removal of the guts (eviscerated fish).

ΕΞΕΝΤΕΡIΣΜΑ: Ψάρι από το οποίο έχουν απομακρυνθεί τα εντόσθια.

EVISCERATION: Procès dans lequel les viscères sont éliminées.

EVISCERAZIONE: Vedi PESCE EVISCERATO.(Pesce da cui sono state rimosse le interiora (pesce eviscerato).

DESTRIPAMIENTO(PEZ): Pez cuyas vísceras han sido eliminadas.

SLØYING: Fisk der innvollene er fjernet.

Was this helpful?
Eine Antikörperreaktion gegen das Gewebe im Körper, das sie hergestellt hat.


AUTOANTIBODY: An antibody reacting against tissues of the body which has produced it.

ΑΥΤΟΑΝΤIΣΩΜΑ: Αντίσωμα, το οποίο αντιδρά με τους ιστούς του σώματος που το παράγουν.

AUTOANTICORPS: Un anticorps dirigé contre les tissus de lorganisme layant synthétisé.

AUTOANTICORPO: Un anticorpo che reagisce contro i tessuti dell’organismo che lo ha prodotto.

AUTOANTICUERPO: Anticuerpo que reacciona contra los tejidos del cuerpo que lo ha producido.

AUTOANTISTOFF: Antistoff som reagerer mot det vevet det ble dannet fra.

Was this helpful?
(1) Einheimisch in einer bestimmten Umgebung. (2) Bezieht sich auf Mikroorganismen im Boden, autochthone Populationen, die in mehr oder weniger konstanter Anzahl oder Biomasse vorkommen, was ein relativ konstantes (obwohl typisch niedriges) Nährstoffangebot widerspiegelt.


AUTOCHTHONOUS: (1) Indigenous to a given environment. (2) Referring to soil microorganisms, autochthonous populations, which maintain more or less constant numbers or biomass, reflecting relatively constant (albeit typically low) levels of nutrients.

ΑΥΤΟΧΘΩΝ: (1) Iθαγενής σε ένα δεδομένο περιβάλλον. (2) Αναφέρεται σε αυτόχθονες πληθυσμούς, μικροοργανισμών του εδάφους των οποίων ο αριθμός ή η βιομάζα διατηρούνται λίγο ως πολύ σταθερος, γεγονός το οποίο αντανακλά το σταθερό (αν και κατά κανόνα χαμηλό) επίπεδο των θρεπτικών.

AUTOCHTONE: (1) Indigène dun milieu donné. (2) Dans un milieu donné, les micro-organismes autochtones conservent des nombres et des biomasses plus ou moins constantes, reflétant des taux (quoique typiquement faibles) plus ou moins constants de substances nutritives.

AUTOCTONO: (1)Indigeno per un dato ambiente. (2) Si riferisce a microorganismi del suolo, popolazioni autoctone, che, più o meno, mantengono biomassa o numeri costanti, riflettendo livelli di nutrienti relativamente costanti (benché tipicamente bassi).

AUTÓCTONO: (1) Indígena de un ambiente dado. (2) Referido a los microorganismos del suelo, poblaciones autóctonas que mantienen números o biomasa constantes y reflejando un nivel relativamente constante de nutrientes (aunque típicamente bajo).

AUTOKTON: (1) Stedegen i en bestemt omgivelse (urinnvåner). (2) Mikroorganismer i jord, autoktone populasjoner, som opprettholder et mer eller mindre konstant antall eller biomasse, reflekterer relativt konstante (men typisk lave) næringsnivå.

Was this helpful?
Selbstbefruchtung; entweder das Verschmelzen zweier reproduktiver Nuklei in einer Zelle, die nur von einem Erzeuger stammen oder die Reduktionsteilung einer einzigen Zelle. Bei manchen Organismen tritt Autogamie spontan auf, bei anderen wird sie induziert durch Hungern, Altern oder Strahlung.


AUTOGAMY: The process of self-fertilization; involving either the fusion of two reproductive nuclei within a single cell, derived from a single parent, or the reductive division of a single cell. In some organisms autogamy occurs spontaneously; in others it may be induced by conditions such as starvation, ageing, or radiation.

ΑΥΤΟΓΑΜIΑ: Η αυτο-γονιμοποίηση. Συντελείται με την σύντηξη δύο αναπαγαγωγικών πυρήνων που προέρχονται από έναν μοναδικό γονέα, ή την μειωτική διαίρεση ενός και μόνου κυττάρου. Σε ορισμένους οργανισμούς η αυτογαμία συμβαίνει αυθόρμητα. Σε άλλους μπορεί να επάγεται από λιμό, γήρανση, ακτινοβολία, κ.λ.π.

AUTOGAMIE: Autofécondation. La fusion de deux noyaux cellulaires reproductifs dans une seule cellule et dérivés dun seul géniteur ou division réductionnelle dune cellule individuelle. Chez certains organismes lautogamie a lieu spontanément, chez dautres elle peut être induite par privation de nourriture, vieillissement, irradiation.

AUTOGAMIA: Il processo di autofertilizzazione; coinvolge o la fusione di due nuclei riproduttivi dentro una singola cellula, derivata da un singolo genitore, o la divisione riduttiva di una singola cellula. In alcuni organismi l’autogamia avviene spontaneamente; in altri può essere indotta attraverso condizioni come, per esempio, l’inedia, l’invecchiamento, o le radiazioni.

AUTOGAMIA: Proceso de auto-fertilización; involucran la fusión de dos núcleos reproductores dentro de una sola célula derivada de un solo progenitor, o la división reductible de una sola célula. En algunos organismos la autogamia ocurre espontáneamente; en otros puede inducirse por condiciones como la inanición, envejecimiento, o irradiación.

AUTOGAMI: Selbefruktning, enten ved en sammensmelting av to reproduktive nuklei i en enkel celle fra et enkelt individ, eller reduksjonsdeling av en enkel celle. Hos noen organismer oppstår autogami spontant; hos andre kan det bli framkallt under spesielle forhold som f.eks. sult, aldring, stråling etc.

Was this helpful?
Infektion eines Wirtes durch einen Krankheitserreger oder einen Parasiten, der in oder auf demselben Wirtskörper produziert wurde.


AUTO-INFECTION: Infection of a host by a pathogen or parasite produced within or upon the body of the same host.

ΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΛΟIΜΩΞΗ: Μόλυνση ενός ξενιστή από παθογόνο ή παράσιτο που έχει παραχθεί μέσα ή επάνω στο σώμα του ίδιου του ξενιστή.

AUTOINFECTION: Infection par un agent pathogène, ou un parasite, issu du corps même de lhôte infecté.

AUTOINFEZIONE: L’infezione di un ospite sostenuta da un patogeno o parassita prodotto all’interno o sul corpo dello stesso ospite.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un agente patógeno o parásito, producidos en el mismo cuerpo del huésped infectado.

AUTOINFEkSJON (selvinfeksjon): Overføring av smittestoff fra et sykt sted til andre deler av samme organisme.

Was this helpful?