AMC LIMITED

Y

Cohort of fish within a particular population, born at a particular time. In finfish farming, the term is used to designate the year when the fish were installed into their rearing unit.


ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: Ομάδα ψαριών τα οποία ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό και τα οποία έχουν γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στις ιχθυοκαλλιέργειες ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη χρονιά κατά την οποία τα ψάρια εισήχθησαν στη δεξαμενή εκτροφής τους.

JAHRGANG: Eine Kohorte einer Art innerhalb einer bestimmten Population, die zu einer bestimmten Zeit geboren wurde. In der Fisch-Aquaklutur zählt dieser Begriff die Jahre, die die Fische in den Anlagen verbringen.

CLASSE D’AGE : Cohorte de poissons d’une population donnée, nés à un temps défini. Dans la pisciculture, le terme désigne l’année de l’installation dans l’unité d’élevage.

CLASSE DI RECLUTAMENTO: Coorte di individui all’interno di una data popolazione, nati in un determinato tempo. Il punto di transito da un anno di classificazione a quello successivo avviene in genere all’inizio dell’anno. Negli allevamenti ittici, il termine è usato per identificare l’anno in cui il pesce è stato reclutato nell’unità di allevamento.

CLASE DE EDAD: Cohorte de peces de una población específica nacidos en un periodo específico. El punto de transición entre una clase de edad y otra es normalmente tomado al principio del calendario anual. En acuicultura de peces este término es usado para designar el año en el cual los peces se instalan en su unidad de engorde.

ÅRSKLASSE: Gruppe fisk innen en gitt populasjon klekket i samme periode (sesong). Begynnelsen av kalenderåret blir som regel regnet som overgangen fra en årsklasse til en annen. I fiskeoppdrett angir betegnelsen det året en gruppe fisk ble tatt inn i anlegget.

Was this helpful?
Fish of any age between one and two years from date of hatching.


ΧΡΟΝΙΑΡΙΚΟ: Ψάρι οποιασδήποτε ηλικίας μεταξύ ενός και δύο ετών από την ημερομηνία εκκόλαψης.

JÄHRLING: Fisch im Alter zwischen ein und zwei Jahren nach dem Zeitpunkt des Schlüpfens.

POISSON DUN AN: Poisson agé entre un et deux ans après léclosion.

GIOVANILE: Pesce che ha superato lo stadio di avannotto ma che non ha ancora raggiunto la maturità sessuale o la taglia commerciale. Il termine è molto impreciso, dipende dalla specie e dalla temperatura di cresita (gradi giorno accumulati). Nei salmonidi si tratta in genere di una età compresa tra uno e due anni a partire dal giorno della schiusa.

PEZ AÑOJO: Pez de cualquier edad ente un año y dos años después de la eclosión.

ÅRING: Fisk mellom ett og to ar gammel regnet fra klekking.

Was this helpful?
A broad collective name for a ubiquitous group of Fungi that possess, under normal conditions of growth, a vegetative body which includes some individual cells: selected strains are widely used in the food industry.


ΜΑΓΙΑ (ΖΥΜΗ): Συλλογικός όρος για ευρέως διαδεδομένη ομάδα μυκήτων που διαθέτουν, υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, βλαστητικό σώμα που περιλαμβάνει έναν αριθμό μεμονωμένων κυττάρων. Ορισμένα στελέχη χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία τροφίμων.

HEFE: Eine verbreitete Sammelbezeichnung für eine ubiquitäre Gruppe von Pilzen, die, unter normalen Wachstumsbedingungen, einen vegetativen Körper besitzen, der aus einigen individuellen Zellen besteht; einige Rassen werden vielseitig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

LEVURE: Terme général décrivant un groupe de champignons ubiquitaires possédant, dans des conditions de croissance normale, un corps végétatif et dont certaines cellules sont unicellulaires: certaines souches sélectionnées sont couramment employées dans lindustrie alimentaire.

LIEVITO: Un nome collettivo riferito ad un gruppo ubiquitario di funghi caratterizzati, in condizioni normali di crescita, da un corpo vegetativo costituito da alcune cellule caratteristiche: alcuni ceppi selezionati trovano ampio utilizzo nell’industria alimentare.Utilizzati anche in avannotteria, al posto delle microalghe, per la coltivazione dei rotiferi.

LEVADURA: Término general que describe un grupo de hongos ubicuitarios que possen , en condiciones de crecimiento normal, un cuerpo vegetativo y de que algunas células son unicellulares: algunas cepas seleccionadas se usan corrientemente en la industria alimentaria.

GJÆR: Bred samlebetegnelse på en gruppe sopp som forekommer alle steder. Består under normale vekstbetingelser av et vegetativt legeme som inkluderer noen individuelle celler. Selekterte stammer brukes i stort omfang i matvareindustrien.

Was this helpful?
General non-specific term for a variety of fishes with distinctive yellow tails, e.g. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus . Farmed in Japan.


ΚΙΤΡΙΝΟΚΕΡΚΟ: Γενικός μη ειδικός όρος για μια ποικιλία ψαριών με κίτρινη ουρά συγγενή με το Μαγιάτικο και τον Λουτιάνο πχ. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Καλλιεργούνται στην Ιαπωνία

GELBSCHWANZ: Im allgemeinen ein nicht-spezifischer Name für mehrere Arten mit gelb gefärbter Schwanzflosse, z.B. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Die Art Seriola quinqueradiata wird hauptsächlich in Japan in Käfigen gemästet.

QUEUES JAUNES: Nom commun décrivant certains poissons dont les nageoires caudales sont jaunes; par exemple la sériole Seriola lalandei et le vivaneau Ocyurus chrysurus, tout deux sujets de la pisciculture japonaise.

YELLOWTAIL: Termine generico, non-specifico per un certo numero di specie ittiche caratterizzate dalla coda di colore giallo, es. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Allevati in Giappone.

COLA AMARILLA: Nombre común para describir ciertos peces cuyas aletas caudales son amarillas; por ejemplo la Seriola lalandei y Ocyurus chrysurus cultivadas en Japón.

YELLOW TAIL: Generell benevnelse på flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Arten Seriola quinqueradiata er en vanlig oppdrettsart i Japan.

Was this helpful?
A genus of Gram-negative bacteria that produce septicaemias in fish: Y. ruckeri is the causative agent of Enteric Redmouth Disease. The symptoms of the disease are similar to necrosis and haemorrhagy.


YERSINIA: Γένος κατά Gram αρνητικών βακτηρίων που προκαλούν σηψαιμίες στα ψάρια. Το Y. ruckeri προκαλεί την ασθένεια της εντερικής ερυθροστομίασης (βλ.λ.). Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι παρεμφερή με αυτά της νέκρωσης και της αιμορραγίας.

YERSINIA: Eine Bakteriengattung, die die Fischkrankheit Septikämie auslöst. Yersinia ruckeri ist der Verursacher dieser Krankheit, die auch als Rotmaulseuche bezeichnet wird. Die Symptome ähneln denen der Nekrose oder der Hämorrhagie.

YERSINIA: Genre de bactéries gram-négatives à lorigine des septicémies des poissons. Y. ruckeri est lagent causal de la maladie de la "Bouche Rouge". Les symptômes ressemblent à des nécroses ou des hémorragies.

YERSINIA: Un genere di batteri Gram-negativi che causa la setticemia nei pesci: Y. ruckeri è l’agente responsabile della Malattia Intestinale della Bocca Rossa (Enteric Redmouth Disease. Sintomi della malattia sono emorragie (spesso localizzate in area cranioviscerale e necrosi.

YERSINIA: Género de bacterias gram negativas que da origen a septicemias en peces. Y. Ruckeri es el agente causante de la enfermedad de la "boca roja". Los síntomas se parecen a necrosis o a hemorragias.

YERSINIA: En slekt av gramnegative bakterier som forårsaker septikemi (blodforgiftning) hos fisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

Was this helpful?
(1) A production value understood as a fish biomass (kg ha) harvested from a water body or produced in a culture unit during a period of time or a growth season; the magnitude of yield depends on water fertility, quality, and culture intensification methods (fertilisation and feeding) used and on fish species, density, health and age. (2) Economic: the difference between initial stock biomass and biomass gain.


ΑΠΟΔΟΣΗ: (1) Μονάδα μέτρησης της παραγωγής. Συνήθως αναφέρεται στη βιομάζα των ψαριών (kg ανά ha) που παράγονται ανά μονάδα παραγωγής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια μιας αναπαραγωγικής περιόδου. Η βαθμός απόδοσης εξαρτάται από την ευφορία των νερών, την ποιότητα και την ένταση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων (παροχή τροφής, γονιμοποίηση), καθώς και από το είδος, την πυκνότητα, την κατάσταση υγείας και την ηλικία των καλλιεργούμενων ψαριών. (2) Οικονομικά: η διαφορά της βιομάζας που προ

ERTRAG: (1) Ein Produktionswert, der in der Aquakultur als Biomasse der kultivierten Art (in kg pro ha) verstanden wird, und für einen bestimmten Wasserkörper innerhalb einer Kultureinheit während einer festgelegten Zeitperiode oder Wachstumsperiode gilt; die Höhe des Ertrages hängt von der Fruchtbarkeit, der Qualität eines Gewässers und der Intensität der Kulturmethode (Düngung, Fütterung) sowie von der Art, der Dichte, dem Gesundheitszustand und dem Alter der Art ab. (2) In der Produktions-Ökonomie: e

RENDEMENT : (1) Valeur de production exprimée en biomasse (kg/ha) récoltée d’un corps d’eau ou d’une unité d’élevage pendant une période de temps donnée (saison de croissance par exemple) ; le rendement dépend de la fécondité et de la qualité de l’eau, des méthodes de culture et d’intensification (fumage, alimentation) et de la densité, de l’état de santé et de l’age des poissons. (2) Économie : la différence entre la biomasse du stock d’origine et la gaine de biomasse.

PRODUZIONE: (1) Un valore di produzione inteso come biomassa relativa di pesce (kg/ha) pescato da un corpo d’acqua definitoo prodotto in un’unità di allevamento durante un definito periodo di tempo o stagione di crescita; la dimensione della produzione dipende dalla fertilità dell’acqua, dalla qualità e dalla tecnologia di allevamento utilizzata (fertilizzazione e/o mangime), dalla specie, dalla densità di allevamento, dalle condizioni fisiopatologiche e dall’età. (2) Economico: la differenza fra la biomass

CARGA: (1) Producción entendida como biomasa de peces (kg/ha) obtenida por masa de agua o producida en un cultivo durante un periodo de tiempo o una fase de crecimiento; la magnitud de la carga depende de la fertilidad del agua, calidad y métodos de intensificación de los cultivos (fertilización y alimentación) y de las especies, densidad, sanidad y edad. (2) Diferencia económica entre el stock inicial de biomasa y la ganancia de biomasa.

AVKASTNING: (1) En produksjonsverdi forstått som biomasse (kg/ha) høstet fra naturlige vannmasser eller produsert i oppdrettsenheter i løpet av en periode eller vekstsesong. Størrelsesordenen på avkastningen er avhengig av næringsinnholdet i vannet, vannkvalitet, oppdrettsintensiverende metoder tatt i bruk (gjødsling og fôring) og av fiskeart(er), tetthet, helse og alder på fisk.(2) Økonomisk: Gevinst på forøkelsen av den opprinnelige biomassen.

Was this helpful?
(1) Total nutritive reserves incorporated into the egg cytoplasm such as amino acids, proteins, glycogen, phospholipids (lecithin) and vitamins. (2) Cells and structures that are concerned with or associated to the egg yolk and its production and development.


ΛΕΚΙΘΟΣ: (1) Σύνολο θρεπτικών αποθεμάτων που ενσωματώνονται στο κυτταρόπλασμα του αυγού όπως αμινοξέα, πρωτεΐνες, γλυκογόνο, φωσφολιπίδια (λεκιθίνη) και βιταμίνες. (2) Κύτταρα και δομές που σχετίζονται ή αφορούν τον κρόκο του αυγού και την παραγωγή και ανάπτυξή του.

DOTTER (VITELLUS): (1) Gesamtheit der in das Cytoplasma eingelagerten Reserve (Nähr-)substanzen wie Aminosäuren, Proteine, Glykogen, Phospholipide (Lezithin) und Vitamine. (2) Zellen und Strukturen, die mit dem Eidotter und dessen Produktion und Entwicklung entweder verbunden oder assoziiert sind.

VITELLUS: (1) Réserves nutritives renfermées dans le cytoplasme ovulaire tels les acides aminés, protéine, glycogène, phospholipides (lécitine) et vitamines. (2) Cellules, substances ou structures nutritives servant lalimentation endogène doeufs ou de larves.

VITELLO (TUORLO): (1) Tutte le riserve nutritive che si trovano dentro il citoplasma dell’uovo come aminoacidi, proteine, glicogeno, fosfolipidi (lecitina) e vitamine. (2) Le cellule e le strutture che riguardano oppure sono associate al vitello dell’uovo e alla sua produzione e sviluppo.

VITELO: (1) Reservas nutritivas encerradas en el citoplasma ovular tales como los aminoácidos, proteínas, glucógeno, fosfolípidos (lecitina) y vitaminas. (2) Células, sustancias o estructuras nutritivas que sirven para la alimentación endógena de huevos o de larvas.

PLOMMEMASSE (VITELLUS): (1) Fullstendig næringsreserve inkorporert i eggcytoplasma, som aminosyrer, protein, glycogen, fosfolipid (lecitin) og vitaminer. (2) Celler og strukturer forbundet eller assosiert med plommemassen, og danning og utvikling av denne.

Was this helpful?
A sac-like organ that encloses the yolk. It is typical for embryos which develop from telolecithal eggs. In fishes, the yolk sac is formed from the external areas of the disco-blastula where initially the ectoderm and later the entoderm and parietal and visceral germ layer of the mesoderm envelop the yolk.


ΛΕΚΙΘΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ: Σακόμορφο όργανο που περικλείει την λέκιθο. Είναι τυπικό γιά έμβρυα που αναπτύσσονται από τελολεκιθικά αυγά. Στα ψάρια, ο λεκιθικός σάκος σχηματίζεται από τις εξωτερικές περιοχές του δισκο-βλαστιδίου, όπου αρχικά το εξώδερμα και αργότερα το ενδόδερμα και η βρεγματική και σπλαγχνική βλαστική στιβάδα του μεσοδέρματος περικλείουν την λέκιθο.

DOTTERSACK: Ein meist kugelförmiges Organ, das mit Dottermasse gefüllt und typisch für Embryonen ist, die aus telolecithalen Eiern hervorgegangen sind. Bei Fischen entsteht er aus den außerembryonalen Bezirken der Discogastrula, in dem zunächst das Ektoderm und später das Entoderm und das parietale und vicerale Blatt des Mesoderms den Dotter umwachsen.

SAC VITELLIN: Organe en forme de petite boule qui renferme le vitellus. Typique des embryons issus doeufs télolécithes. Chez les poissons, le sac vitellin est élaboré à partir des régions extérieures de la disco-blastula ou initialement lectoderme et plus tard lentoderme ainsi que les feuillets viscéraux et pariétaux du mésoderme enveloppent le vitellus.

SACCO VITELLINO: Un organo sacciforme che racchiude il vitello. È tipico degli embrioni o larve che si sviluppano da uova telolecite. Nei pesci, il sacco vitellino prende origine dalle aree esterne della disco-blastula dove inizialmente l’ectoderma e dopo l’endoderma, insieme allo strato parietale e viscerale del mesoderma, incamerano il vitello.

SACO VITELINO: Órgano en forma de pequeña bola que contiene vitelo. Típico de embriones derivados de huevos telolecíticos. En peces, el saco vitelino es elaborado a partir de las zona externas del disco blastular o inicialmente el ectodermo y más tarde el endodermo así que las capas viscerales y parietales del mesodermo envuelven el vitelo.

PLOMMESEKK: Et sekkliknende organ (lat. Syncytium) som omslutter plommemassen. Typisk for embryo som utvikles fra telolecitale egg (egg med stor plommemasse). Hos fisk dannes plommesekken fra de eksterne områdene av discoblastula der først ectoderm og deretter entoderm og parietale og vicerale cellelag fra mesoderm omslutter plommemassen.

Was this helpful?
Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .


ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

DOTTERSACKLARVEN: (auch Dottersackbrut genannt); Viele Fische schlüpfen mit einem erheblichen Dottervorrat. Sie werden vom Zeitpunkt des Schlüpfens bis zur vollständigen Aufzehrung des Dottervorrats als Dottersacklarven bezeichnet.

ALEVIN A VITELLUS: Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.

LARVAE CON SACCO VITELLINO: Le uova di molti pesci schiudono avendo ancora una quantità considerevole di vitello riesiduo. Il nome dato alle larve di pesci nel periodo che intercorre dalla schiusa fino al totale assorbimento del sacco vitellino, è “larva con sacco vitellino”.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES