AMC LIMITED

U

Ulcerative dermal necrosis: a disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.


UDN: ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

UDN: EITRIGE DERMALNEKROSE. Eine Krankheit mit unbekannter Ursache (möglicherweise viral), die bei älteren Fischen auftritt, vorwiegend Salmoniden, die auf ihrer Laichwanderung ins Süßwasser aufsteigen. Anfangs als Hautläsion in der Kopfregion auftretend; sekundär durch Bakterien und Pilze infiziert.

NUD: Necrose Ulcérative Dermique. Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

UDN (NECROSI CUTANEA ULCERATIVA ): Malattia di incerta eziologia (possibilmente virale), colpisce i salmonidi che ritornano dal mare alle acque dolci. Inizialmente si manifesta con lesioni nella regione della testa che solitamente vengono infettate da batteri e funghi

NUD: Necrosis Ulcerativa Dérmica: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

UDN: Ulcerativ dermal nekrose: Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

Was this helpful?
A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.


ΕΛΚΟΣ(1): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULKUS: Abzess; eitriges Geschwür; eine Öffnung in der Haut oder eine schleimige Membran mit Verlust von Oberflächengewebe; Desintegration und Nekrose.

ULCERE: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCERA: Rottura nella pelle o delle mucose con perdita di tessuto superficiale; disintegrazione e necrosi.

ÚLCERA: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCUS: Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

Was this helpful?
A subacute to chronic systemic bacterial disease of salmonids caused by Hemophilus piscium. The disease is effectively controlled by systemic antibacterials.


ΕΛΚΩΔΗΣ ΑΣΘΕΝΕIΑ: Υποξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Hemophilus piscium. Η ασθένεια ελέγχεται αποτελεσματικά με συστημικά αντιβακτηριακά.

ULKUSERKRANKUNG: Eine subakute bis chronische Bakterienerkrankung von Salmoniden, die von Hemophilus piscium verusacht wird. Die Krankheit kann mit systemischen Antibakteriziden behandelt werden.

MALADIE ULCERANTE: Maladie bactérienne des salmonidés, allant du subaiguë au chronique, provoquée par Hemophilus piscium. La maladie est traitée efficacement par les agents antibactériens systémiques.

ULCEROSI (FORUNCOLOSI ULCERATIVA) : Una malattia batterica generalmente subacuta che tuttavia in passato ha creato seri danni al salmerino. Attualmente e poco segnalata e si ritiene piu corretto imputarla ad una forma atipica di Aeromonas salmonicida, anziche causata da Hemophilus piscium come riportato precedentemente. Questa malattia e efficacemente controllata da antibatterici sistemici .

ENFERMEDAD ULCEROSA : Enfermedad bacteriana de salmónidos, de subaguda a crónica, provocada por Hemophilus piscium. Los agentes antibacterianos representan un tratamiento eficaz contra esta enfermedad.

ULCUSSYKDOM : En subakutt til kronisk systemisk bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Hemophilus piscium. Kan behandles effektivt med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
The process of formation of ulcers.


ΕΛΚΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού του έλκους.

VEREITERUNG: Vorgang, der ein entzündliches Geschwür mit Eiterbildung erzeugt.

ULCERATION: Le processus de formation dulcères.

ULCERAZIONE: Il processo di formazione delle ulcere.

ULCERACIÓN: Proceso de formación de úlceras.

ULCERASJON: Dannelse av ulcera.

Was this helpful?
A disease of uncertain aetiology (possibly viral) which affects salmonids returning from sea to freshwater. Initially it appears as lesions in the head region which usually become infected by bacteria and fungi.


ΕΛΚΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Ασθένεια αβέβαιης αιτιολογίας (πιθανόν ιογενής) που προσβάλλει σολομοειδή που επιστρέφουν από την θάλασσα στο γλυκό νερό. Αρχικά εμφανίζεται υπό μορφή κακώσεων στην κεφαλική περιοχή που εν συνεχεία μολύνονται από βακτήρια και μύκητες.

EITRIGE DERMALNEKROSE (UDN): Eine Krankheit mit unbekannter Ursache (möglicherweise viral), die bei älteren Fischen auftritt, vorwiegend Salmoniden, die auf ihrer Laichwanderung ins Süßwasser aufsteigen. Anfangs als Hautläsion in der Kopfregion auftretend; sekundär durch Bakterien und Pilze infiziert.

NECROSE ULCERATIVE DERMIQUE: Maladie détiologie inconnue (peut-être virale) affectant les salmonidés à leur retour dans les eaux douces à partir de la mer. Les premières symptômes sont des lésions de la région céphaliques qui ensuite sont infectées par des bactéries et des champignons.

NECROSI CUTANEA ULCERATIVA (NCU/UDN): Malattia di incerta eziologia (possibilmente virale), colpisce i salmonidi che ritornano dal mare alle acque dolci. Inizialmente si manifesta con lesioni nella regione della testa che solitamente vengono infettate da batteri e funghi.

NECROSIS ULCERATIVA DÉRMICA: Enfermedad de etiología desconocida (puede ser viral) que afecta los salmónidos en su retorno a las aguas dulces desde el mar. Los primeros síntomas son lesiones de la región cefálica que son después infectadas por bacterias y hongos.

ULCERATIV DERMAL NEKROSE (UDN): Sykdom med usikkert opphav (mulig viral), som bare er registrert på villaks og sjøørret under gytevandring. Oppstår som lesjoner i hoderegionen, som vanligvis blir infisert av bakterier og sopp. Finnes ingen behandling.

Was this helpful?
A break in the skin or mucous membrane with loss of surface tissue; disintegration and necrosis.


ΕΛΚΟΣ(2): Ρήξη του δέρματος ή βλεννογόνου υμένα συνοδευόμενη από απώλεια του επιφανειακού ιστού. Αποσύνθεση και νέκρωση.

ULCUS: Abzess; eitriges Geschwür; eine Öffnung in der Haut oder eine schleimige Membran mit Verlust von Oberflächengewebe; Desintegration und Nekrose.

ULCUS: Lésion de la peau ou dune muqueuse avec une perte de tissu superficiel; désintégration et nécrose.

ULCUS: Ulcerazione.

ULCUS: Lesión de la piel o de una mucosa acompañada de la pérdida del tejido superficial; desintegración y necrosis.

ULCERA: Flertall av ulcus.

Was this helpful?
Similar to reverse osmosis, ultrafiltration is a pressure-driven membrane process being capable of separating solution components on the basis of molecular size and shape. Under an applied pressure difference across an ultrafiltration membrane, solvent and small solute species pass through the membrane, while larger solute species are retained by the membrane and recovered as a concentrated retentate. Ultrafiltration involves solutes whose molecular dimensions are l0 or more times larger than th


ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗ: Παρόμοια με την ανάστροφη ώσμωση, η υπερδιήθηση είναι μέθοδος διαχωρισμού η οποία βασίζεται στην ροή μέσω μεμβράνης υπό πίεση. Η υπορδιήθηση, ικανή να διαχωρίσει τις ενώσεις ενός διαλύματος με βάση το μοριακό μεγέθος και σχήμα. Χάρη στην διαφορά πιέσεως στις δύο πλευρές μιας υπερδιηθητικής μεμβράνης, τα διαλυτικά και τα μικρά διαλυτά συστατικά περνούν μέσω της μεμβράνης, ενώ τα μεγαλύτερα διαλυτά κατακρατούνται από την μεμβράνη και ανακτώνται συμπυκνωμένα. Η υπερδιήθηση εφαρμόζεται διαλυτά

ULTRAFILTRATION: Ein durch Druck erzeugter Vorgang an Membranen ähnlich der Umkehrosmose kann die Ultrafiltration als ein druckgetriebener Membranvorgang betrachtet werden, der dazu dient, in Lösung befindliche Bestandsteile aufgrund ihrer Molekulargröße und -form zu trennen. Durch einen Druckunterschied an der Ulrafiltrationsmembran gelangen Lösungsmittel und in Lösung befindliche kleinmolekulare Komponenten durch die Membran, während größere Anteile (Partikel) zurückgehalten werden und ein konzentrierter Rücks

ULTRAFILTRATION: Semblable à losmose inverse, lultrafiltration est un processus de passage sous pression à travers une membrane capable de séparer des composées dune solution sur la base de leur taille moléculaire et de leur forme. Sous linfluence dune différence de pression de côté et dautre dune membrane dultrafiltration, le solvant et les petites molécules dissoutes passent à travers la membrane, alors que les grosses molécules dissoutes sont retenues par la membrane et concentrées. Lultrafiltration implique

ULTRAFILTRAZIONE: Filtrazione utilizzata per separare nelle soluzioni colloidali le fasi disperse dalla fase disperdente. Simile allosmosi inversa, lultrafiltrazione e un processo di membrana controllato con la pressione, in grado di separare i componenti della soluzione sulla base della forma e della dimensione molecolare. Applicando una differenza di pressione attraverso una membrana da ultrafiltrazione, il solvente e soluti di piccole dimensioni molecolari passano attraverso la membrana, mentre soluti moleco

ULTRAFILTRACIÓN: Similar a la ósmosis inversa, la ultrafiltración es un proceso de paso bajo presión a través de una membrana capaz de separar los compuestos de una solución en base a su talla molecular y de su forma. Bajo la influencia de la diferencia de presión de un lado y otro de la membrana de ultrafiltración, el solvente y las pequeñas moléculas disueltas pasan a través de la membrana, mientras que las grandes moléculas disueltas son retenidas por la membrana y son concentradas. La ultrafiltración implica

ULTRAFILTRERING: I likhet med revers osmose er ultrafiltering en trykkdrevet membranprosess der komponenter i en løsning kan separeres ut fra molekylær størrelse og form. Oppløsningsmiddel og små løste stoffer går gjennom membranen mens større løste stoffer holdes tilbake som et konsentrat. Konsentratet inneholder stoffer som har 10 ganger eller større molekyler enn oppløsningsmiddelet, og er vanligvis under 0,5 mm.

Was this helpful?
Planktonic organisms less than 5 µm in length or diameter.


ΥΠΕΡΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πλαγκτονικοί οργανισμοί μήκους ή διαμέτρου μικρότερης των 5 μm.

ULTRAPLANKTON: Planktische Organismen mit einer Länge oder einem Durchmesser von weniger als 5 µm.

ULTRAPLANCTON: Ensemble des organismes planctoniques de longueur ou de diamètre inférieur à 5µm.

ULTRAPLANCTON: Organismi planctonici di dimensione molto piccola, inferiore a 0.5 µm.

ULTRAPLANCTON: Conjunto de organismos planctónicos de altura o de diámetro inferior a 5 µm.

ULTRAPLANKTON: Planktoniske organismer som er mindre enn 5 µm i diameter eller lengde.

Was this helpful?
Subcellular structure studied with the aid of an electron microscope.


ΛΕΠΤΗ ΔΟΜΗ: Υποκυτταρική δομή που μελετάται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου (βλ.λ).

ULTRASTRUKTUR: Subzelluläre Feinstruktur, die mit Hilfe der (Transmission-, Scanning-) Elektronenmikroskopie untersucht und sichtbar gemacht werden kann.

ULTRASTRUCTURE: Structure sub-cellulaire étudiée à laide dun microscope électronique.

ULTRASTRUTTURA: Struttura subcellulare studiata con laiuto di un microscopio elettronico.

ULTRAESTRUCTURA: Estructura subcelular estudiada mediante un microscopio electrónico.

ULTRASTRUKTUR: Subcellulær (inni cellen) struktur som kan studeres i elektronmikroskop.

Was this helpful?
Non-visible electromagnetic waves which follow at the end of the violet end of the light spectrum. That part of the solar radiation spectrum between 40 and 400 nm wavelength. The range overlaps the wavelengths of long x-rays. The radiation produced by this light is used in aquaculture to disinfect water and prevent diseases caused by pathogenic microorganisms.


ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Mη ορατά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την ζώνη του ιώδους στο φάσμα του φωτός. Η περιοχή του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεταξύ 40 και 400nm. Η περιοχή αυτή του φάσματος επικαλύπτει την περιοχή της μακράς ακτινοβολίας Χ. Η ακτινοβολία αυτή χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια γιά την απολύμανση του νερού και την πρόληψη ασθενειών που προκαλούνται από παθογόνους μικροοργανισμούς.

ULTRAVIOLETTE STRAHLUNG (UV): Unsichtbare elektromagnetischeWellen, die sich an das violette Ende des Lichtspektrums anschließen. Ihre Wellenlängen liegen etwa zwischen 40 und 400 nm. Die kürzeren Wellenlängen überlappen mit den längeren Röntgenstrahlen. Die UV-Strahlung wird in der Aquakultur zur Desinfizierung von Wasser benutzt, um Krankheiten, verursacht durch pathogene Mikroorganismen, vorzubeugen.

RADIATION ULTRAVIOLETTE (UV): Ondes électromagnétiques non-visibles qui font suite aux longueurs dondes violette dans le spectre lumineux. Cette partie du spectre des radiations solaires de longueur donde entre 40 et 400 nm. Cette gamme de longueurs donde chevauche celle des rayons X. Ces radiations sont utilisées pour la désinfection de leau, et la prévention des maladies issues de germes pathogènes.

RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV) : Onde elettromagnetiche nel campo del non-visibile di frequenza maggiore (lunghezza donda minore) della luce violetta. Quella parte dello spettro della radiazione luminosa solare tra 40 e 400 nm di lunghezza donda. Il range di lunghezza donda si sovrappone in parte a quello dei raggi X . La radiazione prodotta da questa luce e usata in acquacoltura per disinfettare lacqua e prevenire le malattie causate da microrganismi patogeni.

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: Ondas electromagnéticas no visibles que siguen las ondas violetas en el espectro de luz. La longitud de onda de esta parte del espectro de radiaciones solares esta entre 40 y 400nm. Esta gama de longitudes de ondas se superpone a la longitud de rayos X. Estas radiaciones son utilizadas para desinfectar el agua, y para prevenir enfermedades derivadas de gérmenes patógenos.

ULTRAFIOLETT (UV) STRÅLING: Usynlige elektromagnetiske bølger, som befinner seg i den fiolette enden av lysspekteret. Delen av solstrålespekteret som ligger mellom 40 og 400 nm. Overlapper bølgelengdene for røntgenstråler. UV-stråling brukes i akvakultur for å desinfisere vann og hindre sykdom forårsaket av sykdomsfremkallende organismer.

Was this helpful?
Feature of brachiopod and mollusc shells which have a protuberance on the surface, usually indicating the area of earliest shell growth.


ΚΟΡΥΦΗ: Χαρακτηριστικό του κελύφους των βραγχιονοπόδων και των μαλακίων. Προεξοχή στην επιφάνεια, η οποία συνήθως χαρακτηρίζει την περιοχή γύρω από την οποία άρχισε η άυξηση του κελύφους.

UMBO: Struktur der Brachiopoden- und Mollusken-Schalen, die die Zone des frühesten Schalenwachstums kennzeichnet.

UMBO: Protubérance à lapex des coquilles des mollusques bivalves et de brachiopodes indiquant la zone du début de la croissance.

UMBONE: Caratteristica dei gusci dei brachiopodi e dei molluschi bivalvi che hanno un protuberanza sulla superficie, indicante solitamente la zona di sviluppo iniziale del guscio.

UMBO: Protuberancia de la concha de los moluscos bivalvos y braquiópodos que indica la zona del inicio de crecimiento.

UMBO: Karakteristisk trekk hos bladføttinger (klasse Branchipoda) og skjell som har en utvekst på overflaten, indikerer vanligvis området for tidlig skallvekst.

Was this helpful?
Fish not of legally marketable size - the minimum size may vary depending on species and on local or regional fishery regulations.


ΨΑΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ: Ψάρια με μέγεθος μικρότερο από το σύμφωνα με την νομοθεσία επιτρεπτόμενο μέγεθος των ψααριών που διατίθενται στην αγορά. Το ελάχιστο μέγεθος διαφέρει ανάλογα με το είδος και τους τοπικούς αλιευτικούς κανονισμούς (πρβλ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ).

UNTERMASSIGER FISCH: Fisch, der das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß zur Vermarktung (Anlandung) nicht erreicht. Diese Größe hängt von der Fischart und den Fischereiregulierungen ab.

POISSON SOUS LA TAILLE MARCHANDE: Poisson ne présentant pas la taille légalement commercialisable - la taille minimum varie avec les espèces et les réglementations locales ou régionales.

PESCI SOTTO TAGLIA: Pesci di taglia inferiore a quella commerciale - la dimensione minima puo variare a secondo della specie e in base ai regolamenti locali o regionali dellindustria della pesca.

PEZ POR DEBAJO DE LA TALLA COMERCIAL: Pez que no presenta la talla legalmente comercializable - la talla mínima varia según las especies y según las reglamentaciones locales y regionales; cf. tamaño de malla.

UNDERMÅLSFISK: Fisk som er mindre en det lovlige minste målet. Minstemål varierer mellom arter og regioner.

Was this helpful?
The process by which deep water masses rise, usually as a result of divergence and offshore currents. Upwelling water is usually colder and more nutrient-rich than the replaced surface water and results in higher productivity. This can have an influence on the siting of, for example, mollusc farms.


ΑΝΑΒΛΥΣΗ: Διαδικασία κατά την οποία υδάτινες μάζες μεταφέρονται από μεγαλύτερα βάθη στην επιφάνεια. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται συνήθως στην απόκλιση θαλασσιων ρευμάτων. Τα ανερχόμενα νερά είναι συνήθως ψυχρότερα και πιο πλούσια σε θρεπτικά από τα επιφανειακά νερά που εντοπίζουν και ως εκ τούτου έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκατάσταση πχ. μονάδων καλλιέργειας μαλακίων. Βλ. και Μεταφορά Ekman.

AUFTRIEB: ("Upwelling") Ein Vorgang, bei dem Wassermassen aus der Tiefe aufsteigen, gewöhnlich in Folge von Divergenzen oder ablandigen Strömungen. Auftriebswasser ist gewöhnlich kälter und nährstoffreicher als das verdrängte Oberflächenwasser und erzeugt hohe Produktivität. Diese Vorgänge haben z. B. für die Standortauswahl von Molluskenkulturen Bedeutung.

UPWELLING: Le processus par lequel leau remonte des profondeurs aux couches supérieures. Résulte souvent de la divergence entre courants du large. Cette eau est habituellement plus froide et plus riche en sels nutritifs que leau superficielle quelle remplace et engendre une meilleure productivité. Ce phénomene peut influencer lemplacement de sites aquacoles (conchyliculture par exemple).

UPWELLING: Il processo attraverso cui masse di acqua profonda arrivano in superficie, in genere come risultato di divergenza e di correnti provenienti da lontano dalla costa. Lacqua di queste correnti e solitamente piu fredda e piu ricca di nutrienti di quella in superficie ed incrementa la produttivita. Cio puo avere una influenza per esempio sulla scelta del sito per allevamenti di molluschi.

UPWELLING: Proceso por el cual el agua sube de las profundidades hacia las capas superiores. Resulta a menudo de la divergencia entre las corrientes de ultramar. Esta agua es normalmente más fría y más rica en nutrientes que el agua de la superficie a la que reemplaza y engendra una mejor productividad. Este fenómeno puede influir en la elección de un lugar para una instalación acuícola (cultivo de moluscos por ejemplo); transporte de Ekman.

OPPSTIGENDE BUNNVANN (“UPWELLING”): Prosessen der dype vannmasser stiger, vanligvis som et resultat av divergens og fralandsstrømmer. Oppstigende bunnvann er vanligvis kaldere og mer næringsrikt enn det overflatevannet det erstatter, noe som gir økt produktivitet. Kan ha betydning for plassering av et skjelloppdrettsanlegg.

Was this helpful?
One end product of metabolism that is excreted via the kidney. In fish the excretion of urea occurs largely at a constant rate. The majority of the nitrogen derived from protein metabolism is excreted in the form of ammonia via the gills.


ΟΥΡΙΑ: Αζωτούχοςς ένωση που εκκρίνεται από τα ψάρια μέσω των ούρων. Στα ψάρια η έκκριση ουσρίας πραγματοποιείται με σταθερό ρυθμό. Η μεγαλύτερη ποσότητα του αζώτου, που παράγεται από τον μεταβολισμό των πρωτεϊνών, απομακρύνεται ως αμμωνία μέσω των βραγχίων.

HARNSTOFF: Ein Stoffwechselendprodukt, das über die Niere ausgeschieden wird. Bei Fischen wird Harnstoff in weitgehend konstanter Rate ausgeschieden. Der Großteil des Stickstoffs aus dem Proteinstoffwechsel wird in Form von Ammonium über die Kiemen ausgeschieden.

UREE: Un des produits finaux du métabolisme excrété par le rein. Chez le poisson, lexcrétion durée a lieu à un taux relativement constant. La majorité de lazote dérivé du métabolisme des protéines est excrétée sous forme damoniaque par les branchies.

UREA: Un prodotto finale del metabolismo che e escreto attraverso il rene. Nei pesci lescrezione dellurea avviene generalmente in quantita costante. La maggior parte dellazoto derivato dal metabolismo delle proteine nei pesci e escreto in forma di ammoniaca attraverso le branchie.

UREA: Uno de los productos finales del metabolismo excretado por los riñones. En los peces, la excreción de la urea tiene una tasa relativamente constante. La mayor parte del nitrógeno del metabolismo de proteínas es excretado en forma de amoniaco por la branquias.

UREA: Nitrogenholdig sluttprodukt fra metabolismen som skilles ut via nyrene. Utskillelsen av urea er hos fisk stort sett konstant. Mesteparten av nitrogenet som dannes i proteinmetabolismen skilles ut over gjellene som ammoniakk eller ammonium.

Was this helpful?
The condition caused by dysfunction of the kidney and resulting in excessive nitrogenous compounds in the blood.


ΟΥΡΑΙΜΙΑ: Κατάσταση που οφείλεται σε νεφρική δυσλειτουργία και οδηγεί σε υπερβολική συγκέντρωση αζωτούχων ενώσεων στο αίμα.

URÄMIE: Ein Zustand, der durch Nierenfehlfunktion verursacht wird und in eine übermäßige Anreicherung von Stickstoffverbindungen im Blut mündet (Harnstoffvergiftung).

UREMIE: Condition provoquée par le mauvais fonctionnement rénal et qui est caractérisée par un taux excessif de composés azotés dans le sang.

UREMIA: La condizione causata dalla disfunzione del rene con il risultato di eccessiva concentrazione di urea nel sangue.

UREMIA: Condición provocada por el mal funcionamiento renal y que está caracterizada por una tasa excesiva de compuesto nitrogenados en la sangre.

UREMI (URINFORGIFTNING): Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

Was this helpful?
Producing urea and/or uric acid as the major nitrogenous metabolic waste product of protein catabolism.


ΟΥΡΙΟΤΕΛΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει ουρία και/ή ουρικό οξύ ως κύρια αζωτούχα μεταβολικά απόβλητα του καταβολισμού των πρωτεϊνών.

UROTELISCH: Harnstoffausscheidend; Harnstoff oder Harnsäure als Hauptabfallprodukte des Stickstoffstoffwechsels produzierend.

UROTELIQUE: Se dit des animaux dont les produits principaux de la catabolisme des protéines sont de lurée ou de lacide urique.

UREOTELICO: Che produce urea e/o acido urico come principale prodotto metabolico di scarto dellazoto nel catabolismo proteico.

UREOTÉLICO: Dícese de los animales cuyos productos principales del catabolismo de proteínas son la urea o el ácido úrico.

UROTEL: Produserer urea og/eller urinsyre som de viktigste nitrogenholdige avfallsproduktene fra proteinkatabolismen.

Was this helpful?
The formation of calcareous granules in the urinary tract. Syn.urolithiasis.


ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Σχηματισμός πέτρας στην ουροδόχο οδό. Συνώνυμο: ουρολιθίαση.

HARNSTEINBILDUNG: Entstehung von Kalkablagerungen im Harnleiter. Syn. Urolithiasis.

CALCUL URINAIRE: Formation de concrétions pierreuse (calculs) dans le système urinaire. Syn. urolithiase.

CALCOLOSI URINARIA: La formazione di granuli calcarei nel tratto urinario.

CÁLCULO URINARIO: Concreción anormal (cálculo) que se forma en el sistema urinario. Sin. Urolitiasis.

UROLITIASIS: Avleiring av kalkholdig materiale i urinledere (ureter).

Was this helpful?
Excretory fluid produced by the kidneys that plays an important role in the elimination of nitrogenous wastes and in the maintenance of hydro-mineral balance.


ΟΥΡΟ: Υγρή απέκκριση παραγόμενη στους νεφρούς η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εκκένωση των αζωτούχων αποβλήτων και στη διατήρηση της ισορροπίας νερού και αλάτων.

URIN: Flüssige Ausscheidung der Nieren, die eine wichtige Rolle in der Entfernung von Stickstoffverbindungen und in der Aufrechterhalung des Wasserhaushaltes spielt.

URINE: Liquide excrété par les reins qui joue un rôle important dans lélimination des métabolites azotés et dans le maintien de lequilibre hydro-minéral.

URINA: Liquido di escrezione prodotto dai reni che svolge un importante ruolo nelleliminazione dellazoto e nel mantenimento dellequilibrio idrico salino.

ORINA: Líquido excretado por los riñones que juega un papel muy importante en la eliminación de los metabolitos nitrogenados y el mantenimiento del equilibrio hidromineral.

URIN: Ekskresjonsvæske som produseres i nyrene. Spiller en viktig rolle ved fjerning av nitrogenholdige avfallsprodukter og i ionereguleringen.

Was this helpful?
The back parts of the abdomen on both sides of the telson in crustaceans.


ΟΥΡΟΠΟΔΙΑ: Τα οπίσθια τμήματα της κοιλίας στις δύο πλευρές του τέλσου των καρκινοειδών.

UROPODEN: Die letzten Glieder am Telson der Crustaceen.

UROPODE: Appendices latéraux du telson chez les crustacés.

UROPODE: La parte posteriore delladdome su entrambi i lati del telson nei crostacei.

URÓPODO: Apéndices laterales de telson de los crustáceos.

UROPODE: Bakerste delen av bakkroppen (abdomen) på begge sider av telson hos krepsdyr.

Was this helpful?
A long, unsegmented section of the vertebral column which acts as a support for the caudal fin.


ΟΥΡΟΣΤΥΛΟ: Μακρύ, χωρίς διαιρέσεις τμήμα της σπονδυλικής στήλης που δρα ως υποστήριγμα του ουραίου πτερυγίου.

UROSTYL: Der durch Verschmelzung der Schwanzwirbel zu einem einheitlichen, stabförmigen Knochenstück entstehende, die Schwanzflosse stützende Endabschnitt der Wirbelsäule vieler Fische.

UROSTYLE: Longue portion non-segmentée de la colonne vertébrale servant de support à la nageoire caudale.

UROSTILO: Lunga porzione, non segmentata, della colonna vertebrale che agisce come supporto per la pinna caudale.

UROSTILO: Larga porción no segmentada de la columna vertebral que sirve como soporte para la aleta caudal.

UROSTYL: Bruskforlengelse av chorda (ryggstrengen) dorsalt i halefinnen.

Was this helpful?
A unit of volume equal to 0.8327 Imperial gallon (3.785412 dm3).


ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΓΑΛΟΝI: Μονάδα όγκου ίση με 0.8327 του Βρετανικού γαλονιού βλ.λ (3.785412 dm3).

GALLONE: Hohlmaß (US) = 3,785412 dm3.

GALLON AMERICAIN: Unité de volume équivalent à 0,8327 gallon britannique et 3,785412 dm3.

GALLONE AMERICANO: Unita di volume uguale a 0.8327 galloni imperiali (3.785412 dm3).

GALÓN AMERICANO: Unidad de volumen equivalente a 0,8327 galón británico y 3,785412 dm3.

GALLON (US): Volumenhet, 1 US gallon = 3,785412 dm3.

Was this helpful?
The sterilization of water by means of UV radiation.


ΑΠΟΣΤΕIΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡIΩΔΗ ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ: Η αποστείρωση του νερού με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας.

UV- STERILISATION: Die Sterilisation von Wasser durch Bestrahlung mit unsichtbaren elektromagnetischen Wellen (UV-Strahlung).

STERILISATION PAR UV: La stérilisation de leau par la radiation ultraviolette.

STERILIZZAZIONE UV : La sterilizzazione dellacqua mediante raggi UV.

ESTERILIZACIÓN POR UV: Esterilización de agua por irradiación ultravioleta.

UV-DESINFISERING: Desinfeksjon av vann ved bruk av UV-stråling.

Was this helpful?
A preparation of non-virulent disease organisms or immunogens which still retain the capacity to stimulate the production of antibodies or resistance to them.


ΕΜΒΟΛIΟ: Παρασκεύασμα εξασθενημένων η άνοσογόνων οργανισμών που εξακολουθούν να διατηρούν την ικανότητα να ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων ή την αντίσταση ενός οργανισμού σε μια ασθένεια. Βλ. αντιγόνο.

VACCIN(E): Ein Impfstoff aus lebenden oder toten Krankheitserregern oder Immunstoffen, die die Fähigkeit behalten haben, die Produktion von Antikörpern anzuregen oder Resistenz gegen sie zu erzeugen. Siehe Antigen.

VACCIN: Une préparation non-virulente dun agent microbien, ou dimmunogènes, qui conservent leur capacité de stimuler la production danticorps ou de la résistance à leur encontre.

VACCINO: Una preparazione di agenti patogeni non virulenti o immunogeni che hanno ancora la capacita di stimolare la produzione di anticorpi o la resistenza ad essi.

VACUNA: Preparación no virulenta de un agente microbiano, o de inmunógenos que conservan sus capacidades de estimular la producción de anticuerpos o de la resistencia en su contra.

VAKSINE: En vaksine består av døde eller svekkede mikroorganismer (eller deler av disse) som injiseres i kroppen for å fremkalle en beskyttende antistoffrespons mot eventuelle senere infeksjoner med samme mikroorganisme.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES