AMC LIMITED

R

General term for the Siganid fishes (Genus Siganus) found in South-East Asia, Israel and other subtropical and tropical coastal regions. Most important species are Siganus cannaliculatus, S. guttatus, S. oramin.


ΑΓΡIΟΣΑΛΠΑ: Γενικός όρος για ψάρια του γένους Siganus που συναντώνται στην Ν.Α. Ασία, το Iσραήλ και άλλες υποτροπικές και τροπικές παράκτιες περιοχές. Σημαντικότερα είδη τα Siganus cannaliculatus, S. guttatus, S. oramin.

KANINCHENFISCH: Siganide Fische (Gattung Siganus), die in Südostasien, Israel und anderen subtropischen oder tropischen Küstenregionen als Aquakulturkandidat gelten. Wichtigste Arten sind: Siganus cannaliculatus, S. guttatus, S. oramin.

POISSON-LAPIN: Poissons appartenant au genre Siganus du sud-est Asiatique, Israel, et dautres régions côtières tropicales ou subtropicales. Les espèces les plus importantes sont Siganus cannaliculatus, S. guttatus, S. oramin.

PESCE CONIGLIO: Nome comune per una qualsiasi specie ittica appartenente al genere Siganus, presente nel sud-est asiatico, in Israele e in altre regioni costiere tropicali e subtropicali. Le specie più importanti sono: S. cannaliculatus, S. guttatus, S. oramin.

PEZ CONEJO: Pez que pertenece al género Siganus del sudeste Asiático, Israel, y otras regiones costeras tropicales o subtropicales. Las especies más importantes son Siganus cannaliculatus, S. guttatus, S. ormin.

RABBITFISH(Siganidae): Generell betegnelse som brukes om fisk tilhorende familien Siganidae. Lever i sørøst Asia, Israel og tropiske kystregioner. De viktigste artene er Siganus cannaliculatus, S. guttatus og S. oramin.

Was this helpful?
Usually a long narrow culture unit of relatively large volume, often constructed from concrete, where the water inlet and outlet are at opposite ends, permitting fish to be grown in streams of controlled velocity. These structures permit much higher densities of fish than conventional earthen ponds.


ΔIΑΔΡΟΜΟΔΕΞΑΜΕΝΗ: Μακρόστενη δεξαμενή καλλιέργειας, σχετικά μεγάλου όγκου, συχνά κατασκευασμένη από μπετόν, όπου η είσοδος και η έξοδος του νερού βρίσκονται σε αντίθετα άκρα, επιτρέποντας στα ψάρια να μεγαλώνουν σένα ρεύμα ελεγχόμενης ταχύτητας. Ο τύπος αυτός των δεξαμενών επιτρέπει υψηλότερες ιχθυοφορτίσεις από τις κοινές λιμνοδεξαμενές (βλ.λ)

LANGSTROMBECKEN: Ein langes, schmales Haltungsbecken (oftmals aus Beton), dessen Durchschnittsgröße etwa bei 2.5 (Breite) x 20.0 (Länge) x 1.0 m (Tiefe) beträgt. Wasserzu- und -ablauf liegen an entgegengesetzten Enden. Dies erlaubt eine Haltung der Fische in einer Strömung mit kontrollierter Geschwindigkeit und eine relativ hohe Besatzdichte, höher als in konventionellen Erdteichen.

RACEWAY: Long bassin étroit (souvent en béton) dun volume assez important. Les entrées et sorties deau sont aux deux extrémités. Il permet au poisson dévoluer dans des courants contrôlés. De telles structures permettent un stockage des poissons à des densités plus importantes que dans des étangs.

RACEWAY: Unità di allevamento costituita da un lungo e relativamente stretto canale, costruito in cemento, dotato di un’entrata e un’uscita alle opposte estremità, che garantiscono la presenza di un continuo flusso d’acqua regolabile. Queste vasche permettono densità di allevamento maggiori rispetto ai comuni stagni di coltura.

RACEWAY (CANAL DE CULTIVO): Unidad de cultivo larga y estrecha (a menudo construída de cemento) de volumen bastante importante. Las entradas y salidas de agua están en los dos extremos. Permite el desarrollo de los peces en corrientes controladas. Tales estructuras permiten el almacenamiento de peces a densidades más importantes que en los estanques.

LENGDESTRØMSRENNER: Vanligvis en lang smal oppdrettsenhet med relativt stort volum, ofte laget av betong. Innløp og utløp er i motsatt ende, noen som gjør at fisk kan oppdrettes i strøm med kontrollert hastighet. Tillater høyere tettheter enn i vanlige jordammer. Grunne lengdestrømsrenner, ofte laget av glassfiber eller PEH, er effektive ved oppdrett av arter som krever stort bunnareal (bunnlevende), som piggvar og steinbit.

Was this helpful?
The unit of absorbed dose of radiation. The absorbed dose is one rad when one kg absorbs 10 -2 joules of energy. In 1956 the rad replaced the roentgen (unit of radiation exposure) for clinical work involving X-rays or radioactive sources. In practice the rad and the roentgen both represent about the same amount of energy since 1000 rads equal 1100 ±±50 roentgen but unlike the roentgen the rad is applicable to all types of radiation.


RAD: Η μονάδα της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας. Η απορροφούμενη δόση είναι ένα rad όταν ένα kg ενός σώματος απορροφά ακτινοβολία ενέργειας 0.01 joule. Το 1956, το rad αντικατέστησε το roentgen (μονάδα έκθεσης σε ακτινοβολία) στις κλινικές εφαρμογές, όπου υπεισέρχονται οι ακτίνες Χ ή άλλες ραδιενεργές πηγές ακτινοβολίας. Στην πράξη, το rad και το roentgen αντιπροσωπεύουν και τα δύο το ίδιο ποσό ενέργειας, αφού 1000 rads ισοδυναμούν με 1000 ±± 50 roentgen, όμως σε αντίθεση με το roentge

RAD: (radiation absorbed dose) Einheit der Strahlungsdosis von Röntgen- oder Korpuskularstrahlen. Die absorbierte Dosis beträgt 1 rad, wenn 1 kg 10 -2 Joule an Energie absorbiert. Seit 1956 wird Rad statt Röntgen in der klinischen Arbeit benutzt, beeinhaltet X-Strahlen oder radioaktive Quellen. In der Praxis wird sowohl Rad als auch Röntgen für die Menge an Energie benutzt. 1.000 Rad sind 1.100 ± 50 Röntgen, aber im Gegensatz zu Röntgen wird Rad für alle Arten von Strahlung benutzt.

RAD: Unité de mesure de dose absorbée de rayonnements ionisants, équivalent à la dose absorbée dans un élément de matériau de masse 1 kg auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 10-2 joules. En 1956, le rad remplaça le roentgen (unité de mesure de lexposition aux rayonnements) dans lutilisation clinique des rayons X et des sources radioactives. Dans la pratique, le rad et le roentgen représentent une quantité dénergie semblable, puisque 1000 rads équivaut à 1100

RAD: Unità di dose assorbita di radiazioni. La dose assorbita è di un rad quando vengono assorbiti 10-2 joule di energia per kg di materiale irradiato. Nel 1956 la Commissione Internazionale per le Unità di Misura ha sostituito il roentgen (R) (unità di esposizione alla radiazione) con il rad nelle applicazioni cliniche delle radiazioni. Il rad e il R definiscono circa lo stesso quantitativo di energia (1000 rad equivalgono a 1100 ±50 R), ma il rad, a differenza del R, è applicabile a tutti i ti

RAD: Unidad de dosis absorbida de radiaciones ionizantes, equivalente a la dosis absorbida por un material de 1 Kg de masa al cual las radiaciones ionizantes transfieren de manera uniforme una energía de 10-2 joules. En 1956, el rad reemplazó al roentgen (unidad de medida de exposición a radiaciones) en el uso clínico de rayos X y de fuentes radioactivas. En la práctica, el rad y el roentgen representan una cantidad de energía igual, dado que 1000 rads equivalen a 1100 ± 50 roentgens. El rad es

RAD: Enheten for mengde absorbert stråling. Den absorberte dosen er en rad når en kilo absorberer 10-2 joule. I 1956 ble røntgen erstattet av rad, for klinisk arbeid som involverer røntgenstråler og radioaktive kilder. I praksis representerer røntgen og rad samme mengde energi, siden 1000 rad er lik 1100 ± 50 rontgen. Mens rad i motsetning til røntgen er anvendelig for alle typer stråling.

Was this helpful?
The name radar is derived from the words RAdio Detection And Ranging. Radar is a system of determining the distance of an object by measuring the interval of time between transmission of a radio signal, or by a transmitter triggered by the outgoing signal.


ΡΑΝΤΑΡ: Στα Αγγλικά το όνομα Ραντάρ (Radar) προέρχεται από τις λέξεις ράδιο-εντόπιση και βεληνεκές (RAdio Detection And Ranging). Ο ραδιοεντοπιστής είναι ένα σύστημα το οποίο προσδιορίζει την θέση και την κίνηση ενός αντικειμένου σε απόσταση, μετρώντας το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκπομπής ενός ράδιο-σήματος και της επιστροφής του, μετά από την ανάκλησή του στο αντικείμενο, ή της επιστροφής ενός σήματος από έναν πομπό, τοποθετημένο στο αντικείμενο, ο οποίος ενεργοποιείται από το σήμα του ραδιοεντοπι

RADAR: Der Name Radar kommt von den Worten Radio Detection And Ranging. Radar ist ein System zur Bestimmung der Entfernung eines Objektes, durch Messung der Zeitintervalle zwischen der Transmission von Radiosignalen oder durch einen Sender, der durch das herausgehende Signal ausgelöst wird.

RADAR: Abréviation de langlais RAdio Detection And Ranging, détection et télémétrie par radio. Dispositif permettant de déterminer la position et la distance dun obstacle par lémission dondes radioélectriques et par la détection des ondes réfléchies à sa surface.

RADAR: Il termine radar deriva dall’espressione “RAdio Detection And Ranging” (rilevamento radio della distanza n.d.t.). E’ un sistema per la determinazione della distanza di un oggetto, attraverso la misura dell’intervallo di trasmissione di due segnali radio.

RADAR: Abreviación del ingles Radio Detection And Ranging, detección y telemetría por radio. Dispositivo que permite determinar la posición y la distancia de un obstáculo por emisión de ondas radioeléctricas y por la detección de ondas reflejadas en su superficie.

RADAR: Navnet radar er en forkortelse for ”Radio Detection And Ranging”. Radar er et system der avstanden til en gjenstand bestemmes ut fra målinger av tidsintervallet mellom transmisjon av et radiosignal, eller ut fra en sender som utløses av det utgående signalet.

Was this helpful?
Energy, emitted from radioactive nuclei, propagated through space or a material medium as waves or particles.


ΑΚΤIΝΟΒΟΛIΑ: Ενέργεια που εκπέμπεται και που διαδίδεται στο χώρο ή σ ένα υλικό μέσον υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή σωματιδίων. Η ακτινοβολία προέρχεται ορισμένες φορές από ραδιενεργές πηγές.

STRAHLUNG: Energieform, ausgehend vom radioaktiven Kern, die sich durch den Raum oder durch festes Material als Wellen oder Partikel ausbreitet.

RADIATION: Energie émise par une source radioactive, propagée à travers lespace ou les matériaux sous forme dondes ou de particules.

RADIAZIONE: Energia, emessa da nuclei radioattivi, propagata attraverso lo spazio o la materia sotto forma di fotoni o particelle.

RADIACIÓN: Energía emitida por una fuente radioactiva, protegida a través del espacio o de materiales en forma de ondas o de partículas.

STRÅLING: Energi som avgis fra en radioaktiv kjerne, forplantes gjennom luft eller fast materiale i form av bølger eller partikler.

Was this helpful?
The property of radionuclides of spontaneously emitting ionizing radiation.


ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η ιδιότητα των ραδιοϊσοτόπων να εκπέμπουν αυθόρμητα ιονίζουσα ακτινοβολία.

RADIOAKTIVITÄT: Die Eigenschaft der Atomkerne gewisser Isotope, sich ohne äußere Einflüsse umzuwandeln und dabei bestimmte Strahlen auszusenden.

RADIOACTIVITE: La propriété de radionucléides démettre spontanément des irradiations ionisantes.

RADIOATTIVITA’: Proprietà dei radionuclidi di emettere spontaneamente radiazioni ionizzanti.

RADIOACTIVIDAD: Propiedad de radionúclidos de emitir espontáneamente radiaciones ionizantes.

RADIOAKTIV: Radionukliders egenskap til spontant å avgi ioniserende stråling.

Was this helpful?
The study of the effects of radiation on biological systems.


ΑΚΤIΝΟΒIΟΛΟΓIΑ, ΡΑΔIΟΒIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη των επιπτώσεων των ακτινοβολιών στα βιολογικά συστήματα.

RADIOBIOLOGIE: Strahlenbiologie; Teilgebiet der Biologie, das die Wirkung von Strahlung auf den Organismus untersucht.

RADIOBIOLOGIE: Létude des effets des rayonnements ionisants sur les systèmes biologiques.

RADIOBIOLOGIA : Studio degli effetti delle radiazioni sui sistemi biologici.

RADIOBIOLOGÍA: Estudio del efecto de radiaciones ionizantes sobre los sistemas biológicos.

RADIOBIOLOGI: Læren om effekt av stråling på biologiske systemer.

Was this helpful?
A technique of binding assays using two materials, a binder and a ligand, in which quantification of a material depends on the subsequent determination of its distribution between bound and free phases where a small amount of the ligand is labelled with a radioactive isotope.


ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ (RIA): Ο ποσοτικός προσδιορισμός της εξεταζόμενης ουσίας βυθίζεται στην δέσμευση της ουσίας αυτής από ένα υλικό μέσο και επιτυγχάνεται με την μέτρηση της κατανομής ανάμεσα στην ελεύθερη και την δεσμευμένη φάση της αναλυόμενης ουσίας,η οποία έχει σημανθεί με ραδιενεργό ισότοπο. Η τεχνική χρησιμοποιείται στην ανοσολογία για τον ποσοστικό προσδιορισμό των αντιγόνων ή των αντισωμάτων.

RADIOIMMUNOASSAY (RIA): Technik zur Bindung einer Analysensubstanz. Dabei werden zwei Stoffe verwendet, ein Binder und ein Ligand. Die Quantifizierung des betreffenden Stoffes erfolgt über seine Verteilung zwischen der gebundenen und der freien Phase, wobei eine kleine Menge des Liganden radioaktiv markiert ist.

DOSAGE RADIO-IMMUNOLOGIQUE: Dosage de faibles quantités de substances antigéniques (ligands) qui emploie un anticorps spécifique de cette substance et une quantité de ligand radiomarqué qui entre en compétition avec le ligand à doser. Le dosage se fait en estimant le rapport entre la radioactivité associée avec lanticorps et celle qui est libre.

DOSAGGIO RADIOIMMUNOLOGICO: Tecnica di valutazione dei legami che impiega due materiali, un legante e un ligando. Il risultato dipende dalla determinazione della quantità di ligando (utilizzando una piccola quantità di ligando marcato radioattivamente), distribuita tra la fase libera e quella legata.

RADIOINMUNOANÁLISIS (RIA): Medida de bajas cantidades de sustancias antigénicas (ligando) que usa un anticuerpo específico de estas sustancias y una cantidad del ligando que entra en competición con el ligando a medir. La medida se realiza estimando la radioactividad asociada con el anticuerpo y la que queda libre.

RADIOIMMUNOASSAY (RIA): Kvantitativ immunkjemisk metode, der det brukes et spesifikt fang-antistoff, en radioaktiv merket tracer og prøve/standard. Tracer er det samme molekylet som prøve/standard bare at den er merket med en radioaktiv isotop. Mengdebestemmelse skjer ut fra forholdet mellom tracer og prøve/standard. Lite prøve gir mye bundet tracer som gir økt stråling, og omvendt.

Was this helpful?
An unstable nuclide that emits ionizing radiation.


ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΟ: Ενα ασταθές ισότοπο το οποίο εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία.

RADIONUKLEID: Ein unstabiler Kern, der ionisierte Strahlung abgibt.

RADIONUCLIDE: Nuclide instable qui émet un rayonnement ionisant.

RADIONUCLIDE: Elemento (nuclide) instabile che emette radiazioni ionizzanti.

RADIONÚCLIDO: Núcleo inestable que emite radiaciones ionizantes.

RADIONUKLIDE: Et ustabilt nuklide som avgir ioniserende stråling.

Was this helpful?
Horny band or ribbon in molluscs (other than bivalves); minute teeth on its dorsal surface tear up food and draw it into the mouth.


ΞΥΣΤΡΟ: Κεράτινη ταινία στα (μη δίθυρα) μαλάκια που φέρει στην ραχιαία της επιφάνεια μικροσκοπικά δόντια με τα οποία η τροφή τεμαχίζεται και παρασύρεται στο στόμα.

RADULA: Aus Horn bestehendes Band oder Leiste in der Mundhöhle von Mollusken (mit Ausnahme der Bivalvia); kleine Zähne, die mit ihrer dorsal ausgerichteten Fläche Futter ausreißen und in den Mundraum ziehen.

RADULA: Bande cornée des mollusques (autres que les bivalves); des petites dents sur la face dorsale râpent la nourriture et la conduisent à la bouche.

RADULA: Fascia o lingua ruvida presente nei molluschi (tranne i bivalvi); i piccoli denti presenti sulla superficie, raschiano il cibo dal substrato e lo trasportano alla bocca.

RÁDULA: Banda córnea de moluscos (excepto bivalvos); pequeños dientes en la parte dorsal que mastican la comida y la conducen a la boca.

RADULA (RASPETUNGE): Hornaktig bånd eller remse hos bløtdyr (mollusker), utenom muslinger. Små tenner på den dorsale (q.v.) overflaten som river i stykker føden og transporterer den inn i munnen.

Was this helpful?
Form of suspended culture in which the ongrowing structures (ropes etc.) are suspended from a raft (e.g. bateas mussel culture in S. Spain and oyster culture in Japan)


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΕΣ: Μορφή αιρούμενης καλλιέργειας (βλ.λ) κατά την οποία τα σχοινιά πάχυνσης εξαρτώνται από επιπλέουσες σχεδίες (π.χ. καλλιέργειες μυδιών bateas στην Νότιο Ισπανία και στρειδοκαλλιέργειες στην Ιαπωνία).

FLOSSKULTUR: Eine Art Hängekultur, bei der die Langleinen mit den Kulturtieren von einem Floß aus im Wasser hängen (z.B. die Muschelkultur in Südspanien und die Austern- und Kammuschelkulturen in Japan).

CULTURE SOUS RADEAU: Forme de culture en suspension; les supports de grossissement (fils par exemple) étant suspendus sous un radeau (par exemple la culture de moules sous des batéas en Espagne ou la culture dhuîtres au Japon).

ALLEVAMENTO SU ZATTERE: Allevamento sospeso nel quale i substrati di accrescimento (funi ecc.) sono sostenuti da una zattera (p.e. mitilicoltura nel sud della Spagna o allevamento delle ostriche in Giappone).

CULTIVO EN BALSA: Forma de cultivo en suspención; los suportes de engorde (hilos por ejemplo) están suspendidos bajo la balsa (por ejemplo el cultivo de mejillón bajo bateas en España o el cultivo de ostras en Japón).

FLÅTEKULTUR: Type hengekultur der påvekstssubstratet (tau etc.) henger fra en flåte (f.eks. blåskjelloppdrett i syd Spania og østersoppdrett i Japan).

Was this helpful?
Disease caused by Flavobacterium psycrophylum, formerly known as Cytophaga psycrophyla or Flexibacter psycrophylum. Prevalent in Denmark, France, Germany, Spain and the UK, it also occurs in North America as well as in Chile and Tasmania. It is also known as Cold Water Disease, RTFS or visceral myxobacteriosis. It affects mainly juvenile rainbow trout (0.2 to 10 g weight). Infected fish stop feeding and show darkened skin while also having pale gills and often bilateral exophthalmia. Fish tend t


ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (RTFS): Ασθένεια η οποία προκαλείται από το είδος Flavobacterium psycrophylum, γνωστό παλιότερα ως Cytophaga psycrophyla ή Flexibacter psycrophylum. Εμφανίζεται κυρίως στη Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και το Ην. Βασίλειο αλλά και στη Β. Αμερική, τη Χιλή και την Τασμανία. Είναι γνωστή επίσης και με την ονομασία Ασθένεια Ψυχρού Νερού (βλ.λ.), RTFS ή σπλαχνική μυξοβακτηρίαση. Προσβάλει κυρίως ανώριμα άτομα πέστροφας (βάρους 0.2 έως 10 g). Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανορεξία, μαύρισμα του δέρματος, χλο

REGENBOGENFORELLEN-JUNGFISCH SYNDROM (RTFS): Krankheit verursacht durch Flavobacterium psycrophylum. Häufig vorkommend in Dänemark, Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Es kommt auch in Nordamerika, in Chile und Tasmanien vor. Die Krankheit ist auch als Kaltwasserkrankheit, RTFS oder als viscerale Myxobacteriose bekannt. Sie beeinträchtigt überwiegend juvenile Regenbogenforellen (0.2 bis 10 g). Infizierte Fische fressen nicht mehr und zeigen dunkle Hautfärbung sowie blasse Kiemen, oft verbunden mit beidseitigem Exophtalmus.

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Syndrome provoqué par Flavobacterium psycrophylum (connu auparavant sous le nom Cytophaga psycophyla) ou Flexibacter psycrophylum. Prévalent en Danemark, France, Allemagne, Espagne et Royaume Unie, mais rencontré également en Amérique du Nord, Chili et Tasmanie. Connu également sous le nom de la Maladie de l’eau froide et encore la myxobactériose viscérale. Ce syndrome affecte surtout les juvéniles truites arc-en-ciel (0,2 à 10 g). Les poissons infectés arrêtent de se nourrir, et présentent un n

RAINBOW TROUT FRY SYNDROME (RTFS): Malattia causata da Flavobacterium psycrophylum, noto anche come Cytophaga psycrophila o Flexibacter psycrophylum. Prevalentemente endemica in Danimarca, afrancia, Germania, Spagna, e Regno Unito, segnalata anche in Nord America, Cile e Tasmania, Nota anche come “Cold water disease”, RTFS o mixobatteriosi viscerale. Attacca prevalentemente giovanili di trota (0,2-10 grammi di peso). I pesci infettati non si alimentano e si presentano scuri con branchie pallide, e spesso, esoftamia bilaterale. I

SÍNDROME DE LOS ALEVINES DE TRUCHA: Enfermedad causada por la bacteria Flavobacterium psycrophylum, conocida anteriormente como Cytophaga psycrophyla o Flexibacter psycrophylum. Prevalente en Dinamarca, Francia, Alemania, España y UK y también se encuentra en Norteamérica, Chile y Tasmania. Se conoce también como Enfermedad del agua fría, RTFS o mixobacteriosis bacteriana. Afecta a truchas juveniles (0.2 a 10 g). Los peces infectados paran de comer y muestran la piel oscura, mientras que las branquias tienen branquias pálidas y ex

YNGELDØDELIGHETS-SYNDROM: Sykdom forårsaket av Flavobacterium psycrophylum, tidligere kalt Cytophaga psycrophyla eller Flexibacter psycrophylum. Alminnelig i Danmark, Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia, og forekommer også i Nord-Amerika såvel som i Chile og Tasmania. Også kjent som bakteriell kaldtvannssyke, RTFS (Rainbow Trout Fry Syndrome) eller visceral myxobakteriose. Rammer hovedsakelig juvenile regnbueørret (0,2 til 10 gram). Infisert fisk slutter å ta til seg føde, blir mørk, får bleke gjeller og ofte ek

Was this helpful?
Non-specific term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. rear.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά, όρος της καθολουμένης ισοδύναμης με τον όρο καλλιέργεια

AUFZIEHEN: Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "rear", d.h. "Aufziehen".

ELEVER: Terme non spécifique décrivant le processus de culture de stocks danimaux ou de plantes.

ALLEVAMENTO: Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali.

CULTIVAR(3): Término no específico que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

DYRKE: Uspesifikk betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom dyrkningssyklusen.

Was this helpful?
Colloquial term used to describe the culture of shellfish on trestles or similar holding structures, off or above the sea bed or shoreline, e.g. oysters and clams.


ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Στα Αγγλικά ο όρος της καθομιλουμένης χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή καλλιεργειών ασπονδύλων σε τρίποδες ή συναφή υποστηρίγματα επάνω από τον βυθό ή την ακτογραμμή, όπως γίνεται π.χ. στα στρείδια, κυδώνια.

ZUCHTKULTUR: Umgangssprachlicher Ausdruck aus dem Englischen zur Bezeichnung von Muschelkulturen auf Gestellen oder ähnlichen hochstehenden Haltegerüsten auf oder über dem Meeresboden, z.B. bei Austern.

CULTURE SUR TABLE: La culture de mollusques bivalves (huîtres, moules) sur des tables ou autres structures sur lestran.

COLTURA SOSPESA: Molluschicoltura che utilizza strutture, sommerse o demerse (cavvalletti, telai ecc.), di ancoraggio per gli organismi, p.e. ostriche e vongole.

CULTIVO EN MESA: Cultivo de moluscos bivalvos (ostras, mejillones) encima de mesas o otras estructuras en la orilla.

HEVET KULTUR: Betegnelse som benyttes i dagligtalen for å beskrive oppdrett av skalldyr på bukker eller lignende strukturer, slik at skjellene heves over bunnen (f.eks. østers).

Was this helpful?
The release of juvenile fish, crustacean or molluscs from culture facilities for growth to harvestable size in a natural habitat. Commonly practised with juvenile Pacific salmon, exploiting their strong homing instinct.


RANCHING: Η απελευθέρωση ανηλίκων ψαριών, καρκινοειδών ή μαλακίων από καλλιεργητικές μονάδες στο φυσικό περιβάλλον, για αύξηση μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος. Συνήθως εφαρμόζεται για τον σολομό του Ειρηνικού, εξαιτίας του ισχυρού παλιννοστικού του ενστίκτου.

FISCH RANCHING: Das Aussetzen von juvenilen Organismen (z.B. Fischen Crustaceen, Mollusken), die in Aquakultureinrichtungen aufgezogen wurden, in natürliche Habitate. Diese wachsen dort zur marktfähigen Größe heran. Bei mehreren Salmoniden wird dabei ihr starkes Heimfindevermögen ausgenutzt, das sie in ihr Heimatgewässer zurückkehren läßt. Der Rückkehrerfolg hängt u.a. von der Aussetzungsgröße und -zeit ab.

RANCHING: Libération de juvéniles (poissons, crustacés ou mollusques) issus décloséries en vue de leur grossissement en milieu naturel. Cette technique est souvent appliquée à la culture de saumon du Pacifique à cause de leur fort instinct de retour au point de libération.

RANCHING: La semina di avannotti, piccoli crostacei o molluschi d’allevamento in un ambiente naturale, per incrementarne la successiva pesca. Pratica comune, utilizzando avannotti di Salmoni del Pacifico.

RANCHING (GANADERIA MARINA): Liberación de juveniles (peces, crustáceos o moluscos) derivados de criaderos en vista de su engorde en medio natural. Esta técnica es a menudo aplicada en el cultivo de salmón de pacífico a causa de su gran instinto para volver a su punto de liberación.

BEITE: (1) Utsetting av juvenile fisk, krepsdyr eller bløtdyr (mollusker) fra oppdrettsanlegg for vekst til høstbar størrelse i naturlige habitater. Vanlig med havbeite av juvenil Stillehavs laks, som har sterke tilbakevandrings-instinkter. (2) Å spise.

Was this helpful?
Smelling or tasting of rank stale fat; term used to describe food that is unfit for consumption.


ΤΑΓΓΟΣ: Με οσμή ή γεύση παρόμοια με δύσοσμου πολυκαιρισμένου λίπους.

RANZIG: Nach abgestandenen, schlecht gewordenem Fett riechend und schmeckend; beschreibt Nahrungsmittel, die aufgrund der Bildung von Oxidationsprodukten der Fettsäuren nicht mehr für den Konsum geeignet sind. Solche Oxidationsprodukte enthalten erhebliche Anteile an Ketonen.

RANCE: Un goût et odeur de gras ranci; impropre à la consommation.

RANCIDO: Relativo a sostanza di sapore o odore simili al grasso stantio. Non adatto al consumo alimentare.

RANCIO: Gusto y olor de grasa rancio; malo para el consumo.

HARSK: Lukt eller smak av oksidert fett. Betegnelse som brukes om mat som ikke er egnet til konsumpsjon.

Was this helpful?
A sample determined in such a way that all the individuals in a selected population have an equal chance of being selected.


ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα η λήψη του οποίου είναι καθορισμένη κατά τρόπο ώστε όλα τα άτομα του πληθυσμού να έχουν την ίδια πιθανότητα να συλλεγούν στο δείγμα.

ZUFALLSPROBE: Eine Probe, die in der Art und Weise genommen wurde, daß alle Individuen einer Population mit derselben Wahrscheinlichkeit hätten gefangen werden können.

ECHANTILLONNAGE REPRESENTATIF: Un protocole déchantillonnage déterminé de telle façon que tous les individus dune population ont la même chance dêtre sélectionnés dans un échantillon.

CAMPIONE ALEATORIO: Campione determinato in modo da garantire a ogni individuo di una popolazione, la stessa probabilità di essere selezionato.

MUESTREO ALEATORIO: Protocolo de muestreo determinado de tal manera que todos los individuos de una población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados en un muestreo.

TILFELDIG UTVALG: En prøve som er bestemt/tatt på en slik måte at alle individene i en populasjon har like stor sjanse til å bli valgt ut.

Was this helpful?
An outbreak of transitory redness or generalized eruption of the skin.


ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Εξαρση παροδικής φλεγμονής ή κηλίδων του δέρματος.

HAUTAUSSCHLAG: Der Ausbruch von vorübergehender Rötung oder Anschwellung der Haut.

ERUPTION CUTANEE: Sortie transitoire de boutons, de taches, de rougeurs qui se forment sur la peau.

RASH: Comparsa improvvisa, ma momentanea, di un arrossamento o di un’eruzione della cute.

ERUPCIÓN CUTÁNEA: Aparición transitoria en la piel de granos, manchas o zonas enrojecidas.

UTSLETT: Utbrudd av forbigående rødhet eller hevelse i huden.

Was this helpful?
The amount of feed allowed for a given animal over a 24-hour period.


ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ, ΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΦΗΣ: Η συνολική ποσότητα τροφής που χορηγείται για ένα ορισμένο ζώο στη διάρκεια 24 ωρών.

RATION: Die zugeteilte Futtermenge, die einem Tier während 24 Stunden oder einer anderen Zeiteinheit verabreicht wird; sie kann entweder auf einmal oder in Portionen zu verschiedenen Zeiten verabreicht werden.

RATION: Quantité de nourriture distribuée à un animal pendant une durée de 24 heures.

RAZIONE: La quantità di cibo che può essere somministrata ad un animale nell’arco di 24 ore.

RACIÓN: Cantidad de comida distribuida a un animal durante un periodo de 24 horas.

RASJON: Fôrmengden et gitt dyr får i løpet av en 24-timers periode.

Was this helpful?
Refers to acquiring more of the same infectious agent that is present in a current or recent infection.


ΕΠΑΝΑΜΟΛΥΝΣΗ: Αναφέρεται σε περιπτώσεις προσβολής από τον ίδιο μολυσματικό παράγοντα που ήδη προκαλεί ή έχει πρόσφατα προκαλέσει μόλυνση.

REINFEKTION: Bezieht sich auf eine zusätzliche Infektion mit bereits vorhandenen, kürzlich aufgenommenem Keim oder auch auf eine zweite Infektion (nach Ausheilung) durch denselben Typ von Mikroorganismen.

REINFECTION: Se dit de lacquisition à nouveau du même agent infectieux que celui présent dans une infection actuelle ou récente.

REINFEZIONE: Stato patologico dovuto ad un agente infettivo che ha causato una recente infezione.

REINFECCIÓN: Dícese de la adquisición de nuevo del mismo agente infeccioso presente en una infección anterior o reciente.

REINFEKSJON: Henviser til fornyet smitte med smittestoff fra en tidligere infeksjon.

Was this helpful?
A response to a stimulus.


ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Η απόκριση σε ένα ερέθισμα

REAKTION: Die Antwort auf eine Stimulation (nach Stimulus).

REACTION: Réponse dun organisme face à un stimulus.

REAZIONE: Risposta ad uno stimolo.

REACCIÓN: Respuesta de un organismo a un estímulo.

REAKSJON: Respons på et stimulus.

Was this helpful?
General term for the process of growing and tending plant or animal stocks through the culture cycle. Syn. raise.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Στα Αγγλικά γενικός όρος γιά την καλλιέργεια φυτικών και ζωϊκών αποθεμάτων.

AUFZIEHEN(1): Ein unspezifischer Begriff für den Vorgang des Aufziehens und Haltens von Pflanzen- und Tierbeständen während des gesamten Aufzuchtzyklus. Gleichbedeutend mit dem englischen "raise", d. h. "Aufziehen".

CULTURE(2): Terme général décrivant le processus délevage des stocks danimaux ou de plantes. Syn. élevage.

COLTURA: Termine generico riferito alle tecniche per la produzione e l’accrescimento di organismi animali e vegetali.

CULTIVO (2): Término general que describe el proceso de cultivo de stocks de animales o de plantas.

OPPDRETTE: Generell betegnelse for prosessen der en avler opp og røkter planter eller dyr gjennom oppdrettssyklusen. Synonym dyrke.

Was this helpful?
A gene, and the corresponding trait, that is manifest only in the homozygous condition.


ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΓΟΝΙΔΙΟ: Γονίδιο, το οποίο εκφράζεται στον φαινότυπο μόνο σε ομόζυγη (βλ.λ.) κατάσταση.

REZESSIVES GEN: Ein Gen und seine zugehörigen Eigenschaften, die sich ausschließlich unter homozygoten Bedingungen manifestieren.

GENE RECESSIF: Qui ne sexprime pas chez les descendants dun croisement sauf si ceux-ci sont homozygotes pour ce gène.

GENE RECESSIVO: Gene e relative caratteristiche corrispondenti, espresse solo nella condizione di omozigosi.

GENE RECESIVO: Que no se expresa en los descendientes de un cruce excepto si son homocigotos por este gen.

RECESSIVE GEN: Et gen og den korresponderende egenskapen, som kun uttrykkes i homozygot tilstand.

Was this helpful?
The reuse of water within an aquaculture facility. Aquaculture facilities may be classed into broad categories on the basis of the proportion/rate of water exchange as compared to that which is recirculated, extending from closed systems (little or no water exchange) to open systems (continual replacement of water).


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ανακυκλοφόρηση: Επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μιά μονάδα υδατοκαλλιέργειας. Οι υδατοκαλλιεργητικές μονάδες κατατάσσονται σε αδρές κατηγορίες με βάση την αναλογία/ποσοστό νερού που ανταλλάσσεται σε σχέση με αυτό που ανακυκλώνεται. Η κατάταξη αυτή περιλαμβάνει όλο το εύρος των κατηγοριών από τα κλειστά συστήματα (με μικρή ή καθόλου ανταλλαγή νερού) μέχρι τα ανοικτά συστήματα (με συνεχή αντικατάσταση του νερού) Βλ. Συστημα ανακύκλωσης.

REZIRKULATION: Die erneute Nutzung von Wasser in einer Aquakultur-Einrichtung. Die Form des Recycling kann in grobe Kategorien eingeteilt werden, insbesondere in bezug auf den Anteil des rezirkulierten Volumens, bzw. der Wasseraustauschrate pro Zeiteinheit. Die Rezirkulation reicht vom nahezu geschlossenen System (wenig oder nur geringer Austausch) bis hin zu weitgehend offenen Systemen (kontinuierliche Erneuerung durch Frischwasser).

RECIRCULATION: Réutilisation de leau dans un système aquacole. Les systèmes daquaculture peuvent être divisés en deux grandes catégories suivant la proportion de leau échangée par rapport au volume deau en recirculation. Cette division sétend des systèmes fermés (sans ou avec peu déchange deau) aux systèmes ouverts (renouvellement continuel deau).

RICIRCOLO: Riutilizzo dell’acqua in un impianto di acquacoltura. Gli impianti di acquacoltura possono venir classificati, in un ampia gamma, in base alla quantità di acqua ricircolata utilizzata: si passa dai sistemi chiusi (con ricambio minimo o nullo) ai sistemi aperti (ricambio continuo).

RECIRCULACIÓN: Reutilización de agua en un sistema acuícola. Los sistemas de acuicultura pueden ser divididos en dos grandes categorías según la proporción de agua cambiada respecto al volumen de agua en circulación. Esta división se extiende desde los sistemas cerrados (sin o con poco cambio de agua) hasta los sistemas abiertos (renuevo continuo de agua).

RESIRKULERING: Gjenbruk av vann i en akvakulturenhet. Landbaserte oppdrettsanlegg kan klassifiseres etter hvor mye av vannet de resirkulerer, strekker seg fra lukkede systemer (høy grad av resirkulering) til gjennomstrømningssystemer (ingen resirkulering).

Was this helpful?
A closed or partially-closed system employed in aquaculture production where the effluent water from the system is treated to enable its reuse. Usually, a relatively small portion of the actual water flow or system volume is exchanged per unit time. It is more appropriate to indicate clearly the degree of recirculation (e.g. percentage of volume flow or system volume per unit time) rather than to use the terms closed or open systems. Often the term closed system is incorrectly used as there will


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ανακυκλοφόρησης): Κλειστό ή εν μέρει κλειστό σύστημα χρησιμοποιούμενο στην υδατοκαλλιέργεια με σκοπό την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συνήθως, ένα σχετικά μικρό μέρος της πραγματικής ροής του νερού αντικαθίσταται ανά μονάδα χρόνου. Ειναι ορθότερο να δηλώνεται ο βαθμός ανακύκλωσης (π.χ. ποσοστό όγκου της ροής ή του συστήματος ανά μονάδα χρόνου) μάλλον παρά να χρησιμοποιούνται οι όροι κλειστό ή ανοικτό σύστημα. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος "κλειστό σύστημα" ο οποίος είναι ανακριβής, δεδομένου ό

REZIRKULATIONSSYSTEM: Weitgehend geschlossenes Kreislaufsystem in einem Aquakulturbetrieb, in dem das Abwasser aufbereitet und wiederverwertet wird, anstatt es in die Natur zu entlassen und durch Frischwasser zu ersetzen. In der Regel wird nur ein geringer Teil des Wasserdurchflusses oder des Systemvolumens pro Zeiteinheit ausgetauscht. Oftmals wird der Begriff "geschlossenes System" verwendet. Dies ist jedoch mißverständlich, da stets etwas Wasser aus dem Kreislaufsystem durch Leckagen oder durch Verdunstung verlore

SYSTEME DE RECIRCULATION: Système en grande partie fermé employé en aquaculture et dans lequel leau résiduaire est traitée et réutilisée. Habituellement une faible partie du volume deau est échangée par unité de temps. Le terme "système fermé" est souvent utilisé à tort puisquil y a toujours des pertes deau par fuite ou évaporation, nécessitant lajout deau. Il est donc plus approprié dindiquer clairement le degré de recirculation (par ex. pourcentage du volume par unité de temps) plutôt que dutiliser les termes fermés, s

SISTEMA DI RICIRCOLO: Sistema chiuso o parzialmente chiuso utilizzato in acquacoltura che permette il riutilizzo dell’acqua effluente dall’impianto dopo opportuno trattamento. Normalmente viene ricambiata solo una piccola parte dell’acqua utilizzata in un sistema: per questo, si preferisce indicare con precisione il grado di ricircolo (p.e. percentuale del volume nell’unità di tempo), piuttosto che definire semplicemente un sistema “chiuso” o “aperto”; inoltre anche nell’indicare un sistema chiuso spesso non si tiene

SISTEMA DE CIRCUITO DE AGUA: Sistema en gran parte cerrado utilizado en acuicultura y en el cuál el agua residual es tratada y reutilizada. Normalmente se intercambia una pequeña parte del volumen de agua por unidad de tiempo. El término sistema cerrado es a menudo utilizado genéricamente dado que hay siempre pérdidas de agua por filtración o por evaporación, lo que obliga añadir más agua. Es entonces recomendable indicar claramente el grado de recirculación (por ejemplo, porcentaje de volumen por unidad de tiempo) más que

RESIRKULERINGSSYSTEM: Et lukket eller delvis lukket system brukt til oppdrett av akvatiske organismer, der det utstrømmende vannet behandles slik at det kan benyttes på nytt. Vanligvis erstattes kun en liten del av vannvolumet per tidsenhet. Betegnelsen resirkuleringsgrad angir hvor mye av vannet som erstattes (gitt ved forholdet mellom resirkulert vannstrøm og total vannstrøm gjennom fiskekarene), og er mer korrekt å bruke enn betegnelsene åpne og lukkede systemer. Betegnelsen lukket system er villedende siden det

Was this helpful?
The treatment of water before reuse.


ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΝΕΡΟΥ: Ο καθαρισμός του νερού πριν την επαναχρησιμοποίηση.

WIEDERAUFBEREITUNG: In der Aquakultur die Behandlung von Wasser vor der Wiederbenutzung.

RECONDITIONNEMENT: Le traitement deau avant quelle soit réutilisée.

RICONDIZIONAMENTO: Trattamento delle acque prima del riutilizzo.

REACONDICIONAMIENTO: Tratamiento de agua antes de ser reutilizada.

VANNBEHANDLING: Behandling av utstrømmende vann før brukes på nytt i et landbasert oppdrettsanlegg.

Was this helpful?
The maintaining of accurate and up-to-date management information: these include written reports of stock input, mortalities, feed, etc. These records are to facilitate good management and husbandry strategy.


ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η τήρηση ακριβών και ενημερωμένων πληροφοριών που αφορούν την διαχείριση. Περιλαμβάνουν γραπτές αναφορές για το απόθεμα, την θνησιμότητα, την τροφή κλπ. και διευκολύνουν την καλή διαχείριση και την στρατηγική καλλιέργειας.

BUCHFÜHRUNG: Die Erstellung und Erhaltung akkurater und auf neuestem Stand befindlicher für das Management wichtiger Informationen. Diese beinhalten schriftliche Berichte über Besatz, Sterblichkeiten, Futtermengen usw. Diese Protokollf ührung ist Grundlage eines guten Managements und einer guten Aufzuchtstrategie.

ENREGISTREMENT DE DONNEES: Enregistrement de toutes les données dun système aquacole ; taux de stockage, mortalités, taux dalimentation etc. Ces données facilitent la bonne gestion du système.

REGISTRO DELLE ATTIVITA’: Accurate e aggiornate informazioni scritte riguardanti la produzione di un impianto di acquacoltura, la mortalità, la somministrazione del mangime ecc.. Queste note informative contribuiscono alla gestione ottimale e allo sviluppo di strategie produttive.

REGISTRO DE DATOS: Registro de todos los datos de un sistema acuícola; tasa de almacenamiento, mortalidades, tasa de alimentación etc. Estos datos facilitan una buena gestión del sistema.

BOKFØRING: Kontinuerlig føring av all informasjon knyttet til en oppdrettsvirksomhet (temperatur, oksygennivå, dødelighet, fôrmengder, dødelighet etc.). Viktig for sikker og effektiv drift.

Was this helpful?
Term used in shellfish farming referring to the degree that successful juvenile settlement has occurred over a given time period.


ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ: Ο όρος χρησιμοποιείται (μεταξύ άλλων) στην καλλιέργεια των ασπονδύλων και αναφέρεται στον βαθμό επιτυχίας στην εγκατάσταση νεαρών ατόμων σε ένα δεδομένο υπόστρωμα εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

REKRUTIERUNG: In der Molluskenaquakultur wird dieser ansonsten in der Fischereibiologie etablierte Begriff für den Erfolg des Ansetzens juveniler Tiere in einer bestimmten Periode auf einem bestimmten Substrat verwendet.

RECRUTEMENT: Terme décrivant le dégré de repeuplement par des juvéniles pendant une période donnée; le captage de mollusques bivalves par exemple.

RECLUTAMENTO: In molluschicoltura: grado di successo degli stadi giovanili nellancorarsi al substrato in un certo periodo di tempo.

RECLUTAMIENTO: Término que describe el grado de repoblación por juveniles durante un periodo dado.

REKRUTTERING: Henviser til graden av bunnslaing over en gitt tidsperiode i skjelloppdrett.

Was this helpful?
Process of converting material (especially waste) to a previous state so that it is a reusable material.


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Διαδικασία επαναφοράς ενός υλικού (κυρίως αποβλήτων) σε προγενέστερη κατάσταση ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιθεί εκ νέου.

RECYCLING: Wiederverwertung; die Umwandlung von (Abfall-)Stoffen in frühere Zustände, so daß sie wiederzuverwenden sind.

RECYCLAGE: Processus de conversion des matériaux (normalement usés) sous un état où ils peuvent être réutilisés.

RICICLAGGIO: Processo di conversione di materiali (in particolare rifiuti), ad uno stato per il quale è possibile il loro riutilizzo.

RECICLAJE: Proceso de conversión de materiales (normalmente usados) en otras formas que pueden ser reutilizadas.

GJENBRUK: Prosess der materialer (spesielt avfall) omformes til et tidligere stadium slik at de kan brukes på nytt.

Was this helpful?
(Contained in a Red Data Book). (1) A register of threatened wildlife, including categorization of the various degrees of threat ranging from 0 (presently not endangered) to 5 (extinct). (2) A register and categorization of the specific potential hazards of chemicals.


ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: (περιέχεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών): (1) Μητρώο των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών, με ταυτόχρονη κατάταξη τους ως προς τον βαθμό κινδύνου από 0 (όσα δεν κινδυνεύουν προς το παρόν) έως 5 (εξαφανισμένα). (2) Μητρώο και κατάταξη των επικινδύνων ουσιών.

ROTE LISTE: In einem roten Datenbuch enthalten. (1) Ein Register gefährdeter Arten, einschließlich einer Kategorisierung des Gefährdungsgrades, die in fünf Stufen (0 = gegenwärtig ungefährdet) bis 5 (ausgerottet) reicht. (2) Ein Katalog von Chemikalien, der potentiell toxische Substanzen auflistet (einschließlich einer Einteilung nach toxikologischen Gefährlichkeitsstufen).

LISTE ROUGE: (1) Recueil des faunes et flores menacées; le degré de menace est classé de 0 (aucune ménace actuelle) à 5 (espèce disparue). (2) Classification des dangers potentiels et spécifiques des produits chimiques.

LISTA ROSSA: (1) Elenco della fauna selvatica minacciata, che include vari gradi rischio che vanno da 0 (specie attualmente non in pericolo) a 5 (specie estinta). (2) Elenco delle sostanze chimiche pericolose.

LISTA ROJA: (1) Recogimiento de faunas y flores amenazadas; el grado de amenaza es clasificado de 0 (ningún amenaza actual) a 5 (especie desaparesida). (2) Clasificación de los peligros potenciales y específicos de productos químicos.

ROD LISTE: (1) Register over truede arter, der artene er kategorisert fra 0 (for oyeblikket ikke truet) til 5 (utdod). (2) Register over og kategorisering av potensielle spesifikke farene ved bruk av kjemikalier.

Was this helpful?
Common name for infections by Vibrio anguillarium, also referred to as Hitra disease and vibriosis. Red pest disease which can cause significant economic losses in aquaculture, has been reported in 14 countries as infecting 48 species of marine fish.


ΕΡΥΘΡΟΣ ΛΟIΜΟΣ: Κοινό όνομα για μόλυνση από το βακτήριο Vibrio anguillarum που αναφέρεται και ως ασθένεια Hitra και βιμπρίωση. Η ασθένεια αυτή μπορεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες στην υδατοκαλλιέργεια και έχει εμφανισθεί σε 14 χώρες όπου έχει προσβάλλει 48 θαλάσσια ψάρια.

ROTE PEST: Umgangssprachlicher Begriff (im Englischen) für Infektionen mit Anguillarium (auch als Hitra-Krankheit und Vibriosis bezeichnet). Die sog. "Rote Pest" kann erhebliche Verluste in der Aquakultur verursachen und ist in 14 Ländern aufgetreten. Infektionen sind von 48 marinen Fischarten bekannt geworden.

PESTE ROUGE: Nom commun utilisé afin de décrire les infections par Vibrio anguillarium. Synonyme de la maladie dHitra ou vibriose. Provoque des pertes importantes en aquaculture. Sa présence est rapportée dans 14 pays et pour 48 espèces de poissons marins.

PESTE ROSSA: Nome comune dell’infezione causata da Vibrio anguillarum, chiamata anche vibriosi. La peste rossa, causa di ingenti perdite economiche, è stata finora segnalata in 14 stati; le specie colpite, tutte marine, sono state 48.

PESTE ROJA: Nombre común utilizado para describir las infecciones por Vibrio anguillarium sinónimo de la enfermedad de Hitra o vibriosis. Provoca pérdidas importantes en acuicultura. Su presencia es denunciada en 14 países y la sufren 48 especies de peces marinos.

RØDSYKE: Navn brukt om infeksjoner av Vibrio anguillarium, også kalt vibrose. Kan gi betydelig økonomiske tap i oppdrettsnæringen, men det er utviklet gode vaksiner mot bakterien. Sykdommen er rapportert i 14 land, og har infisert 48 arter av marin fisk.

Was this helpful?
Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).


ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium.)

RED TIDE: Das schnelle (explosionsartige) Anwachsen von einer oder mehreren Planktonart(en) innerhalb eines Gebietes, oft im Frühling oder Herbst, was zu einer temporär erhöhten Konzentration dieser Organismen führt; diese beherrschen dann die Plankton-Gemeinschaft; Blüten können zu Wasserverfärbungen führen. Phytoplanktonblüten sind oft als "Rote Tiden" ("red tides") bekannt und können mit dem Freiwerden von Toxinen gebracht in Zusammenhang werden (z.B. Blüten der Dinoflagellatengattung Gymnodinium).

MAREE ROUGE: Augmentation rapide (explosive) et localisée du nombre dune, ou de plusieurs espèce(s) de plancton provoquant temporairement une concentration massive de ces organismes qui dominent la biocénose. Les blooms ont souvent lieu au printemps et en automne et peuvent donner une coloration à leau. Certains blooms phytoplanctoniques sont parfois appelés "eaux rouges" et peuvent être associés avec une accumulation de substances toxiques (par exemple les blooms du dinoflagélée Gymnodinium).

MAREA ROSSA: La crescita rapida e localizzata di una o più specie planctoniche, spesso in primavera o autunno, causando la dominazione della comunità da parte di grandi concentrazioni temporanee di queste specie; il risultato vistoso può essere la colorazione delle acque (maree rosse). La fioritura del fitoplancton (alghe) può essere collegata con il rilascio di tossine (per esempio, la fioritura del dinoflagellato Gymnodinium).

MAREA ROJA: En biología marina, brote rápido (explosivo) y localizado de una o varias especies de plancton que provoca temporalmente una concentración masiva de estos organismos que dominan la biocenosis. Las floras tienen a menudo lugar durante la primavera y el otoño y puden dar una coloración al agua. Algunas floraciones fitoplanctónicas son a veces llamadas “aguas rojas” y pueden estar asociadas a una acumulación de sustancias toxicas (por ejemplo las floras del dinoflagelado Gymnodinium).

OPPBLOMSTRING: Rask økning i mengde av en eller flere planktoniske arter, ofte om våren eller høsten. Fører til at høye men kortvarige konsentrasjoner av disse organismene dominerer samfunnet. Kan føre til farget vann (”red tide”). Oppblomstringer av planteplankton (alger) kan være tilknyttet utslipp av gifter (f.eks. oppblomstring av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
The "nest" of salmonid fishes, selected and excavated in gravel beds for the deposition, fertilization and incubation (after covering) of eggs.


REDD (ΦΩΛΙΑ ΣΟΛΟΜΟΕΙΔΟΥΣ): Η "φωλιά των σολομοειδών", δηλ. το μέρος που επιλέγεται από τους γονείς και προετοιμάζεται, με εκσκαφή σε χαλικώδεις βυθούς, για την απόθεση, γονιμοποίηση και επώαση (αφού καλυφθούν) των αυγών.

REDD: Das "Nest der lachsartigen Fische" in Kiesbetten, das für die Befruchtung und Erbrütung der Eier ausgesucht und vorbereitet wird.

REDD (nid): Terme anglo-saxon décrivant le "nid" des salmonidés; cest-à-dire lendroit choisi et préparé par les adultes pour recevoir la ponte et pour lincubation des oeufs.

LETTO DI DEPOSIZIONE: “Nido” dei Salmonidi. La zona di deposizione viene scelta e scavata in substrati ghiaiosi, dopo la fecondazione le uova vengono ricoperte di ghiaia.

REDD (NIDO): Término anglosajón que describe el “nido” de los salmónidos; es decir el sitio escogido y preparado por los adultos para poner los huevos y preparar la incubación.

GYTEGROP: ”Redet” som laksefisk graver ut i grusbunn, og eggen gytes (befruktes) og inkuberes (etter at de er gravd ned) i.

Was this helpful?
Intermediate stage in the life cycle of certain digenetic trematodes, commonly occurring in molluscs. The redia develops from the egg in the first intermediate host and it can reproduce asexually to form either daughter rediae or cercariae which are infective to a second intermediate host. Species include, for example, Cryptocotyle.


ΡΕΔΙΑ: Ενδιάμεσο στάδιο στον κύκλο ζωής ορισμένων διγενετικών τρηματωδών που απαντούν συχνά στα μαλάκια. Η ρεδία αναπτύσσεται από το αυγό στον πρώτο ενδιάμεσο ξενιστή και αναπαράγεται αφυλετικά σχηματίζοντας είτε θυγατρικές ρέδιες είτε κερκάρια που είναι ικανά να μολύνουν έναν δεύτερο ενδιάμεσο ξενιστή. Παράδειγμα Cryptocotyle (βλ.λ).

REDIEN: Stadium innerhalb des Lebenszyklus der Trematoden, die in Schnecken parasitieren. Redien können sich asexuell vermehren, wobei sie das Cercarien-Stadium oder weitere Redien produzieren. Die Cercarien infizieren andere Wirte und nicht Schnecken. Beispiel: Cryptocotyle.

REDIE: Forme intermédiaire du cycle de développement de certains trématodes digènes parasites des mollusques. Se développe à partir de loeuf chez un premier hôte intermédiaire et peut se reproduire pour donner soit des rédies filles soit des cercaires qui infestent un deuxième hôte intermédiaire. Cryptocotyle par exemple.

REDIA: Stadio intermedio di alcuni Trematodi (ordine Digenei) parassiti dei molluschi. La redia si sviluppa dalle uova nel primo ospite intermedio, in seguito riproducendosi per via asessuata, da luogo a numerose altre redie o cercarie pronte per parassitare il secondo ospite intermedio. P.e. Cryptocotyle.

REDIA: Forma intermediaria del ciclo de desarrollo de ciertos trematodos parásitos de moluscos. Se desarrolla a partir del huevo en un primer huésped intermediario y puede reproducirse asexualmente para formar más radias o para producir cercarias que infestan un segundo huésped intermediario; Cryptocotyle por ejemplo.

REDIE: Stadium i livssyklusen til visse digene (underklasse Digenea) trematoder (ikter), som er vanlige i bløtdyr (mollusker). Rediene utvikler seg fra eggene i 1. mellomvert, og formerer seg ukjønnet til datter-redier eller cerkarier. Disse infiserer 2. mellomvert. Eksempel på art er Cryptocotyle.

Was this helpful?
A condition resulting from an infection of Aeromonas hydrophila, originally mistaken for bacterial haemorrhagic septicaemia.


ΕΡΥΘΡΟΣΤΟΜIΑΣΗ,ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: Κατάσταση που προκαλείται από μόλυνση με Aeromonas hydrophila, αρχικά γινόταν σύγχυση με την βακτηριακή αιμορραγική σηψαιμία (βλ.λ.)

ROTMAULSEUCHE(1): Der ursprüngliche falsche Name der bakteriellen hämorrhagischen Septikämie, hervorgerufen durch eine Infektion von Aeromonas hydrophila.

MALADIE DE LA BOUCHE ROUGE: Résulte dune infection par Aeromonas hydrophila, originairement confondue avec la septicémie hémorragique bactérienne.

MALATTIA DELLA BOCCA ROSSA: Patologia causata Aeromonas hydrophila, originariamente confusa con la setticemia emorragica batterica. Prende lo stesso nome anche la patologia dei salmonidi sostenutada Yersinia rukerii.

ENFERMEDAD DE LA BOCA ROJA: Enfermedad resultante de una infección por Aeromonas hydrophila, originariamente confundida con la septicemia hemorrágica bacteriana.

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.: På engelsk kalt ”redmouth disease”. Tilstand som skylles infeksjon av bakterien Aeromonas hydrophila. Opprinnelig forvekslet med Aeromonas liquefaciens infeksjon.

Was this helpful?
As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.


ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDOX: Siehe OXIDATION-REDUKTION. Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.

REDOX: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

REDOX: Vedi OSSIDO-RIDUZIONE. (Una reazione chimica nella quale avviene un trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore. Lèelemento o molecola che cede elettroni è ossidato/a, mentre l’elemento o molecola che li riceve viene ridotto/a. Il donatore di elettroni ed il suo corrispondente accettore sono detto “coppia-redox”.).

REDOX: El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDOKS: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

Was this helpful?
This potential of a solution is a measure of the proportion of oxidized to reduced substances. In practice, the redox potential is measured in respect of a platinum electrode and is called the Eh. If electrons flow from the solution to the electrode, reducing conditions are said to exist in the solution and the potential (measured in volts) existing between the electrode and the solution. Oxidizing conditions are said to exist in the solution when electrons flow from the electrode to the solutio


ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Μέτρο της αναλογίας οξειδωμένων προς ανηγμένες ουσίες σε ένα διάλυμα. Στην πράξη, το οξειδοαναγωγικό δυναμικό μετράται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο λευκοχρύσου και συμβολίζεται σαν Eh. Οταν παρατηρείται ροή ηλεκτρονίων από το διάλυμα προς το ηλεκτρόδιο θεωρείται ότι επικρατούν αναγωγικές συνθήκες και το δυναμικό (μετρούμενο σε volt) μεταξύ ηλεκτροδίου και διαλύματος έχει αρνητικό πρόσημο. Οξειδωτικές συνθήκες θεωρείται ότι επικρατούν στο διάλυμα όταν τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο πρ

REDOX-POTENTIAL: Dieses Potential einer Lösung ist ein Maß für das Verhältnis von oxidierten und reduzierten Substanzen. In der Praxis wird das Redoxpotential mit Hilfe einer Platinelektrode gemessen, dieses wird Eh genannt. Wenn Elektronen von der Lösung zur Elektrode wandern, herrschen reduzierende Bedingungen in der Lösung und der gemessene Elektronenfluß, ausgedrückt in Volt, zeigt einen negativen Wert. Oxidierende Bedingungen herrschen, wenn in der Lösung die Elektonen von der Elektrode in die Lösung wander

POTENTIEL DE REDOX: Potentiel mesuré dans une solution qui représente la proportion des substances oxydées par rapport aux substances réduites. En pratique, le potentiel Redox est mesuré par lintermédiaire dune électrode en platine (Eh). Si des électrons passent de la solution à lélectrode, la solution est dite réductrice et le flux délectrons, mesuré en Volts, porte le signe négatif. Dans le cas inverse la solution est dite oxydative et le voltage porte le signe positif. Les conditions doxydation existent dans la

POTENZIALE REDOX: Vedi POTENZIALE DI OSSIDORIDUZIONE. (Potenziale elettrochimico definito dalla proporzione tra sostanze ossidate e sostanze ridotte. Praticamente il potenziale redox è misurato rispetto ad un elettrodo di platino chiamato Eh. Se gli elettroni si spostano dalla soluzione all’elettrodo, le condizioni della soluzione sono dette riducenti e il potenziale (misurato in volt) esistente tra soluzione ed elettrodo è negativo. Le condizioni sono invece ossidanti quando gli elettroni passano dall’elettrodo

POTENCIAL DE OXIDO-REDUCCIÓN (REDOX): Potencial medido en una solución que representa la proporción de sustancias oxidadas con respecto a sustancias reducidas. En la práctica, el potencial Redox se mide mediante un electrodo de platino (Eh). Si los electrones pasan de la solución al electrodo, la solución es llamada reductora y el flujo de electrones, expresado en Voltios, lleva el signo negativo. En el caso inverso la solución se llama oxidante y el voltaje lleva el símbolo positivo. Las condiciones de oxidación existen en la soluc

REDOKSPOTENSIAL: Redokspotensialet for en løsning er et mål på forholdet mellom oksyderte og reduserte substanser. Måles med en platinaelektrode, kalt Eh. Dersom elektroner strømmer fra løsningen til elektroden er det reduserende forhold i løsningen, og spenningen i volt er negativ. Dersom elektroner strømmer fra elektroden til løsningen er det oksiderende forhold i løsningen, og spenningen i volt er positiv.

Was this helpful?
As in oxidation-reduction, a chemical reaction in which electrons are transferred from a donor molecule to an acceptor molecule. The donor molecule is oxidised while the acceptor molecule is reduced. The electron donor and its corresponding oxidised form are known as a redox couple.


ΑΝΑΓΩΓΗ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ηλεκτρόνια μετακινούνται από μόρια δότες προς μόρια δέκτες. Το μόριο δότης οξειδώνεται ενώ το μόριο δέκτης ανάγεται. Ο δότης ηλεκτρονίων καθώς και η αντίστοιχή του οξειδωμένη μορφή ονομάζονται οξειδοαναγωγικό ζεύγος.

REDUCTION: Siehe OXIDATION-REDUCTION. Eine chemische Reaction bei Elektronen von einem Spender-Molekül auf einen Akzeptor-molekül übertragen werden. Der Elektronendonor und seine korrespondierende oxidierte Form werden als das Redox-Paar bezeichnet.

REDUCTION: Réaction chimique dans laquelle des électrons sont transférés d’une molécule donneuse vers une molécule accepteur. La molécule donneuse est oxydée alors que l’accepteur est réduit. Le donneur d’électrons et sa forme oxydée correspondante forment un couple redox.

RIDUZIONE: Vedi OSSIDO-RIDUZIONE. (Una reazione chimica nella quale avviene un trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore. Lèelemento o molecola che cede elettroni è ossidato/a, mentre l’elemento o molecola che li riceve viene ridotto/a. Il donatore di elettroni ed il suo corrispondente accettore sono detto “coppia-redox”.).

REDUCCIÓN: Reacción química en la cual los electrones son transferidos desde un donador a una molécula aceptora. El donador se oxida mientras que el aceptor se reduce. El electrón donador y sus correspondientes formas oxidadas se conocen como el par redox.

REDUKSJON: Kjemisk reaksjon der elektroner transporteres fra et donor molekyl til akseptor molekyl. Donor molekylet oksideres mens akseptor molekyles reduseres. Elektron donoren og dens tilsvarende oksiderte form kalles et redokspar.

Was this helpful?
The wave that is returned seaward when a wave impinges upon a very steep beach, barrier, or other reflecting surface.


ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟ ΚΥΜΑ: Κύμα που επιστρέφει προς τα ανοιχτά της θάλασσας όταν προσκρούει σε μια πολύ απότομη ακτή, ένα φράγμα ή σε μια άλλη ανακλαστική επιφάνεια.

REFLEKTIERTE WELLE: Eine Welle, die wieder seewärts geht, nachdem sie an einen steilen Strand, eine Barriere oder andere, sie zurückwerfende Oberfläche gestoßen ist.

VAGUE REFLECHIE: La vague qui est réfléchie au large quand une vague se heurte à un estran escarpé, une barrière ou une autre surface réfléchissante.

ONDA RIFLESSA: Onda che viene riflessa verso il mare, dopo essersi abbattuta contro una scogliera, una spiaggia ripida o un altro ostacolo.

OLA REFLEJADA: Ola que se refleja mar adentro cuando una ola choca contra una playa abrupta, una barrera u otra superficie rompiente.

REFLEKTERT BØLGE: Bølgen som sendes tilbake fra land når en bølge treffer en bratt overflate (svaberg etc.).

Was this helpful?
An involuntary response of an organism to a stimulus.


ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤIΚΟ: Ακούσια απάντηση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα.

REFLEX: Die unfreiwillige Antwort eines Organismus auf einen Reiz in einer deutlich beschriebenen Art und Weise.

REFLEXE: Réponse stéréotypée involontaire dun organisme à un stimulus.

RIFLESSO: Risposta immediata ed involontaria di un organismo ad uno stimolo.

REFLEJO: Respuesta involuntaria de un organismo a un estímulo.

REFLEKS: En ikke-viljestyrt respons til et stimulus.

Was this helpful?
(1) The process by which the direction of a wave moving in shallow water at an angle to the contours is changed. The part of the wave advancing in shallower water moves more slowly than that part still advancing in deeper water, causing the wave crest to bend toward alignment with the underwater contours. (2) The bending of wave crests by currents.


ΔIΑΘΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: (1) Η διαδικασία βάσει της οποίας αλλάζει η διεύθυνση ενός κύματος που κινείται σε ρηχά νερά με γωνία ως προς τις ισοβαθείς. Το τμήμα του κύματος που προχωράει στα ρηχότερα νερά, κινείται πιο αργά από το τμήμα που εξακολουθεί να προχωράει σε βαθύτερα νερά, έτσι ώστε η κορυφή του κύματος καμπτεται ώστε να τείνει να ευθυγραμμισθεί με τις υποθαλάσσιες ισοβαθείς. (2) Η κάμψη της κορυφής των κυμάτων από τα ρεύματα.

REFRAKTION VON WASSERWELLEN: (1) Der Vorgang, bei dem sich die Richtung der Welle in seichtem Wasser in einem bestimmten Winkel zur Grundlinie ändert. Der Teil der Welle, der in seichtes Wasser gelangt, bewegt sich langsamer als der Teil, der sich noch in tieferem Wasser befindet. Dies bedingt, daß der Wellenkamm in Ausrichtung zu den Unterwasserkonturen bricht. (2) Das Brechen der Wellenkämme an Strömungen.

REFRACTION DES VAGUES: (1) Processus par lequel la direction dune vague se déplaçant obliquement aux contours du fond dans de leau peu profonde est altérée. Cette partie de la vague se déplaçant dans leau la moins profonde avance moins rapidement que la partie qui se déplace dans leau plus profonde, provoquant la réfraction de la crête de la vague dont le déplacement saligne sur les contours du fond. (2) Le détournement des crêtes des vagues par les courants.

RIFRAZIONE DELLONDA ACQUATICA: (1) Cambiamento di direzione di un’onda, che si muove in acque costiere al di sopra di un fondale dal profilo obliquo. La parte di onda che avanza in superficie si muove meno velocemente rispetto alla parte che avanza in acque profonde, causando la deviazione delle creste e allineandole al profilo del fondale. (2) La deviazione delle creste d’onda causata dalle correnti.

REFRACCIÓN DE OLAS: (1) Proceso por lo cual se altera la dirección de desplazamiento de una ola en agua poco profunda. Esta parte de la ola que se desplaza en aguas poco profundas avanza menos rápido que la parte que se desplaza en aguas más profundas, provocando así la refracción de la cresta de la ola cuyo desplazamiento se alinea con el contorno del fondo. (2) Deflexión de crestas de las olas por las corrientes.

REFRAKSJON AV VANNBØLGER: (1) Prosessen der retningen til bølger som beveger seg på grunt vann i en vinkel på dypdekurven forandres. Delen av bølgen som befinner seg på grunt vann beveger seg seinere enn den delen som er på dypere vann, noe som fører til at bølgekamen bøyer av slik at den ligger på linje med dybdekurvene. (2) Bøying av bølgekammer grunnet strømmer.

Was this helpful?
The ratio of the phase velocity of electromagnetic radiation in a vacuum (or, for practical purposes, in air) to that in a transparent medium.


ΔΕIΚΤΗΣ ΔIΑΘΛΑΣΕΩΣ: Ο λόγος ταχύτητας φάσεως της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο κενό (ή, πρακτικά, στον αέρα) προς την ταχύτητα φάσεως σε ένα διαφανές μέσον.

BRECHUNGSINDEX: Ein Begriff, der das Verhältnis der Phasengeschwindigkeit elektromagnetischer Strahlung im Vakuum (oder in der Praxis, in Luft) verglichen mit der in einem transparenten Medium angibt.

INDICE DE REFRACTION: Rapport de la vitesse de phase dune onde électromagnétique in vacuo (ou, pour des raisons pratiques dans lair) et sa vitesse dans un milieu transparent.

INDICE DI RIFRAZIONE: Il rapporto tra le velocità della luce v1 e v2 rispettivamente attraverso il vuoto (o l’aria) ed attraverso un mezzo trasparente, si chiama indice di rifrazione assoluto. Se invece del vuoto si ha un mezzo trasparente (aria od altri corpi trasparenti) si parla di indice di rifrazione relativo. La differenza di velocità di propagazione può essere misurata grazie allo sfasamento tra le due onde. La rifrazione è il fenomeno che si osserva alla superficie di separazione di due mezzi quando su di es

INDICE DE REFRACCIÓN: Relación de velocidad de la fase de onda electromagnética en el vacío (o, por razones prácticas en el aire) y su velocidad en medio transparente.

BRYTNINGSINDEKS: Forholdet mellom fasehastighet til elektromagnetisk stråling i vakuum (i praksis luft) og fasehastigheten til elektromagnetisk stråling i et gjennomsiktig medium.

Was this helpful?
An instrument that measures the refractive index of liquids. A refractometer can be utilized to measure the salinity of water because refractive index and density are directly related, and salinity can be determined from density.


ΔIΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΟ: Οργανο που μετρά τον δείκτη διαθλάσεως των υγρών. Το διαθλασόμετρο χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για μετρήσεις της αλατότητας του νερού επειδή ο δείκτης διαθλάσεως και η πυκνότητα είναι παράμετροι ευθέως ανάλογες, η αλατότητα προσδιορίζεται από την πυκνότητα.

REFRAKTOMETER: Ein Instrument, das den Brechungsindex von Flüssigkeiten mißt. Ein Refraktometer kann benutzt werden, um den Salzgehalt von Wasser zu bestimmen, weil der Brechungsindex und die Dichte in direkter Relation zueinander stehen und der Salzgehalt durch die Dichte bestimmt werden kann.

REFRACTOMETRE: Instrument de mesure des indices de réfraction des liquides. Un tel instrument peut servir à la détermination de la salinité de leau, lindice de réfraction de leau étant fonction de sa salinité. La salinité peut également être déterminée à partir de la densité de leau.

RIFRATTOMETRO: Strumento che misura l’indice di rifrazione dei liquidi. Il rifrattometro può essere utilizzato per misurare la salinità. Poiché indice di rifrazione e densità sono correlati, la salinità può essere ricavata dalla densità.

REFRACTÓMETRO: Instrumento para medir los indicios de refracción de líquidos. Tal instrumento puede servir para la determinación de salinidad en agua. El índice de refracción de agua depende de su salinidad. La salinidad puede ser determinada a partir de la densidad de agua.

REFRAKTOMETER (LYSBRYTNINGSMÅLER): Instrument som måler brytningsindeksen i væsker. Kan brukes til å måle saltholdighet i vann siden det er direkte sammenheng mellom brytningsindeks og tetthet, og saltholdighet kan bestemmes ut fra tetthet.

Was this helpful?
New growth or repair of structures or tissues lost by disease or injury.


ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Εκ νέου ανάπτυξη ή επιδιόρθωση ιστών που καταστράφηκαν από ασθένεια ή τραύμα.

REGENERATION: Neues Wachstum oder die Wiederherstellung von Strukturen oder Geweben, die durch Krankheit oder Verletzung zerstört wurden.

REGENERATION: Croissance nouvelle ou reconstitution des structures, organes ou tissus détruits par maladie ou par blessure.

RIGENERAZIONE: Nuova crescita o riparazione di strutture o tessuti, persi a causa di eventi patologici o traumatici.

REGENERACIÓN: Nuevo crecimiento o reconstitución de estructuras, órganos o tejidos destrozados por alguna enfermedad o herida.

REGENERASJON: Nydanning eller reparasjon av strukturer eller vev som er ødelagt grunnet sykdom eller skade.

Was this helpful?
(1) Reactivation of older evolutionary behaviour patterns under reduction of higher levels of development. (2) Falling back to earlier, immature levels of instinct. (3) Reduction in geographic distribution of a species or strain. (4) A relapse following an improvement in the diseased state. (5) An expression of the relationship between two (or more) variables usually given as a regression line (curve) with an associated equation. This shows the manner in which the dependent variable changes as a


ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: (1) Επαν-ενεργοποίηση εξελικτικά παλαιότερων προτύπων συμπεριφοράς, με έκπτωση (εξασθένιση) ανώτερων επιπέδων ανάπτυξης. (2) Μετάπτωση σε προγενέστερα ανώριμα επίπεδα ενστίκτου (3) Περιορισμός της γεωγραφικής εξάπλωσης ενός είδους ή στελέχους (4) Υποτροπή, μετά από μια βελτίωση, της κατάστασης μιας ασθένειας. (5) Σχέση μεταξύ δύο (ή περισσότερων) μεταβλητών, η οποία εκφράζεται με έναν μαθηματικό τύπο και απεικονίζεται γραφικά με την ευθεία (καμπύλη) παλινδρομησης, που δείχνει πώς μεταβάλλεται η

REGRESSION: (1) Reaktivierung entwicklungsgeschichtlich älterer Verhaltensweisen bei Abbau oder Verlust des höheren Niveaus. (2) Das Zurückfallen auf frühere, kindliche Stufen der Triebvorgänge. (3) Das Schrumpfen des Ausbreitungsgebietes einer Art oder Rasse. (4) Eine Rückbildung aufgrund der Verbesserung des Krankheitszustandes. (5) Ein mathematischer Ausdruck der Beziehung zweier (oder mehr) Variablen, gewöhnlich in einer Regressionskurve dargestellt und mit einer Gleichung versehen. Eine Regression besc

REGRESSION: (1) Réactivation de comportements plus anciens dans lévolution suite à une réduction du niveau de développement. (2) Retour vers des instincts primitifs ou immatures. ( 3) Diminution de la distribution géographique dune espèce ou souche. (4) Récidive dune maladie après une amélioration de létat pathologique, une rechute. (5) En statistique, lexpression dun rapport entre deux (ou plus) variables normalement décrites par une courbe de régression donnée par une équation. Cette courbe représente les

REGRESSIONE: (1) Riattivazione di meccanismi comportamentali, evolutivamente precedenti, dovuta alla riduzione dei livelli di sviluppo. (2) Ritorno ai primitivi, immaturi livelli istintivi. (3) Riduzione, nella distribuzione geografica, di una specie o di una razza.

REGRESIÓN: (1) reactivación de comportamientos antiguos en la evolución seguido a una reducción de nivel de desarrollo. (2) Retorno hacía instintos primitivos o inmaduros. (3) disminución de la distribución geográfica de una especie o de una cepa. (4) Recaída de una enfermedad después de una mejora del estado patológico. (5) En estadística, expresión de la relación entre dos (o más) variables normalmente descrita por una curva de regresión dada por una ecuación. Esta curva representa los cambios de una var

REGRESJON: (1) Reaktivisering av evolusjonært gamle atferdstrekk ved reduksjon av høyere utviklingstrinn. (2) Falle tilbake til tidligere umodne instinkt. (3) Reduksjon i den geografiske utbredelsen til en art eller rase. (4) Et tilbakefall med en etterfølgende forbedring i sykdomstilstand. (5) Utrykk for sammenhengen mellom to (eller flere) variabler, vanligvis gitt ved en regresjonslinje (kurve) med en tilhørende ligning. Dette viser hvordan en avhengig variable forandrer seg som en funksjon av forandrin

Was this helpful?
The increase in size (length or weight) of an individual, or stock per unit time in proportion to its initial size, and often expressed as a percentage.


ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Η αύξηση (συνήθως ποσοστιαία) σε μέγεθος ή βάρος ενός ατόμου ή αποθέματος ανά μονάδα χρόνου, σε σχέση με το αρχικό του βάρος ή μέγεθος (πρβλ. απόλυτος ρυθμός ανάπτυξης).

RELATIVE WACHSTUMSRATE: Die prozentuale Zunahme an Länge oder Gewicht eines Inidividuums oder einer Population pro Zeiteinheit im Verhältnis zur Ausgangsgröße oder -gewicht (siehe absolute Wachstumsrate).

TAUX DE CROISSANCE RELATIF: Augmentation de taille (longueur ou poids) dun individu ou dune population pendant une période de temps unitaire et par rapport à sa taille au début de cette période; souvent exprimé en pourcentage.

TASSO DI CRESCITA RELATIVA: Aumento della taglia (peso o lunghezza) di un individuo nell’unità di tempo, in proporzione alla sua taglia iniziale, spesso espresso come percentuale.

TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO: Aumento de talla (longitud o peso) de un individuo o de una población durante un periodo de tiempo unitario en relación con su talla al principio de este periodo; a menudo expresada en porcentaje.

RELATIV VEKSTRATE: Økningen i størrelse (lengde eller vekt) hos et individ per tidsenhet i forhold til den opprinnelige størrelse, ofte uttrykt i prosent. Jfr. absolutt vekstrate.

Was this helpful?
Collecting oysters, clams, or mussels in one location and planting them in another to obtain better growth or better quality meats.


ΕΠΑΝΑΠΟΘΕΣΗ, (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ): Συλλογή στρειδιών και μυδιών σε μια τοποθεσία και τοποθέτησή τους σε μια άλλη για να επιτευχθεί καλύτερη ανάπτυξη ή καλύτερη ποιότητα.

WIEDERAUSSETZEN: Das Sammeln von verschiedenen Arten von Austern, Kammuscheln, oder Muscheln in einem bestimmten Gebiet und anschließendes Wiederausbringen dieser in ein anderes Gebiet unter der Annahme, daß sie in diesem bessere Wachstumsbedingungen finden und bessere Fleischqualität liefern.

RE-ENSEMENCEMENT: La récolte dhuîtres, palourdes ou moules afin de les ensemencer dans un lieu où les conditions du milieu sont plus favorables à la croissance ou la qualité de la chair.

RICOLLOCAZIONE: Raccolta di ostriche, vongole e altri molluschi bivalvi in un luogo e semina, o ricollocamento delle reste, in un altro, dove è possibile raggiungere un maggior accrescimento o un miglior livello qualitativo delle carni.

RESIEMBRA: Recolecta de ostras, almejas o mejillones con el fin de sembrarlos en un sitio dónde las condiciones de medio son más favorables para el crecimiento o para la calidad de carne.

FORFLYTTING: Samler inn østers eller blåskjell på en lokalitet og setter dem ut på en annen for å oppnå bedre vekst eller kvalitet.

Was this helpful?
Body markings or behavioural patterns that create a specific reaction in the receiver .


ΕΡΕΘIΣΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗΣ: Σωματικά σημάδια ή πρότυπα συμπεριφοράς που προκαλούν στον δέκτη μια συγκεκριμένη αντίδραση.

AUSLÖSER (AUSLÖSEMECHANISMUS): Körpersignale oder Verhaltensmuster, die beim Empfänger eine spezifische Reaktion auslösen.

DECLENCHEUR: Marques corporelles ou comportement qui déclenchent une réaction spécifique chez un individu réceptif.

SEGNALE: Segnali corporei o modelli comportamentali, che provocano una specifica reazione nel ricevente.

DISPARADOR: Manchas corporales o comportamiento que desencadena una reacción específica en un individuo receptivo.

UTLØSER: Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

Was this helpful?
A substance that is produced by the hypothalamus and acts on the anterior pituitary to stimulate the release of a specific hormone. These are commercially available and employed in aquaculture broodstock rearing in order to promote maturation development.


ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ: Ενωση παραγόμενη από τον υποθάλαμο η οποία επιδρά στην πρόσθια υπόφυση επάγοντας την έκκριση μιας συγκεκριμένης ορμόνης. Διατίθενται στο εμπόριο και χρησιμοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες γιά την προαγωγή της ωρίμανσης του αποθέματος των γεννητόρων.

AUSLÖSENDES HORMON: Ein im Hypothalamus produziertes Hormon, das auf die hintere Hypophyse wirkt, um die Ausschüttung spezifischer Hormone zu stimulieren. Derartige Hormone sind heute kommerziell verfügbar und können in der Aquakultur für die Aufzucht von Laicherbeständen eingesetzt werden, um die Entwicklung zur Laichreife hin zu stützen.

HORMONE DE LIBERATION: Substance produite par lhypothalamus et qui agit sur sa partie antérieure pour stimuler la libération dune hormone spécifique. Elles sont commercialement disponibles et employées en aquaculture pour provoquer le développement de la maturation.

RELEASING HORMON (RH): Neuro-ormone prodotto dall’ipotalamo, in grado di agire sulla porzione anteriore dell’ipofisi (adenoipofisi) per stimolare il rilascio di uno specifico ormone. Questi ormoni, sono disponibili in commercio e utilizzati in acquacoltura per indurre la maturazione sessuale nei riproduttori (es: GnRH: Gpnadotropin Releasing Hormon; CRH: Corticotropin Releasing Hormon).

HORMONA DE LIBERACIÓN: Sustancia producida por el hipotálamo y que actúa en su parte anterior para estimular la liberación de una hormona específica. Comercialmente disponible y utilizada en acuicultura para provocar el desarrollo y la maduración.

FRISETTENDE HORMONER: Substanser som produseres i hypotalamus og stimulerer frisetting av spesifikke hormoner fra adenohypofysen. Eksempler er TRH (Thyroid Releasing Hormone) og GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone). Analoger av sistnevnte er mye brukt i oppdrett for å indusere gyting (hormonbehandling av fisk er ulovlig i Norge).

Was this helpful?
The gathering and analysis of data from the study area or organism that is physically removed from the sensing equipment; e.g sub water surface detection instruments.


ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από μιά μελετώμενη περιοχή ή έναν οργανισμό από ειδικούς αισθητήρες π.χ. υποβρύχιους ανιχνευτές.

FERNERKUNDUNG: Die Gewinnung und Analyse von Daten eines Untersuchungsgebietes oder eines Organismus das oder der vom MeΏgerät physisch entfernt ist (z.B. Meeresboden-Untersuchungsinstrumente).

TELEDETECTION: Récolte et traitement de données dans une zone détude qui est physiquement éloignée des appareillages de détection; par exemple les appareils de détection subsurface.

TELERILEVAMENTO o REMOTE SENSING: Acquisizione e analisi di dati provenienti dall’organismo o dall’area in esame, raccolti fisicamente da uno apparecchio rilevatore; p.e. strumenti di indagine subacquea, rilevamento satellitare delle temperature al suolo o della concentrazione di clorofilla.

TELEDETECCIÓN: Recogida y tratamiento de datos de una zona de estudio que está físicamente alejada de los aparatos de detección; por ejemplo instrumentos subacuáticos de detección.

FJERNANALYSE: Innsamling og analyse av data fra undersøkelsesområdet eller organismer som er fysisk fjernet fra prøvetakingsutstyret, f.eks. instrumenter som brukes ved undersøkelse av havbunnen.

Was this helpful?
Shipping of cultured larval oysters still in the pediveliger stage, for final settlement on suitable substrate (cultch).


ΤΗΛΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μεταφορά καλλιεργούμενων προνυμφών στρειδιών που βρίσκονται ακόμη στο προ-πεπλοφόρο στάδιο, γιά τελική εγκατάσταση στο κατάλληλο υπόστρωμα.

AUSBRINGUNG; VERSETZUNG: Das Verschiffen von kultivierten larvalen Austern, die sich noch im Pediveliger- Stadium befinden, zur endgültigen Festsetzung auf geeignetem Substrat.

TELECAPTAGE: Envoi de naissain dhuîtres décloserie, au stade pédiveligère, destiné au captage sur un substrat préparé (capteur).

TRASFERIMENTO A DISTANZA: Trasporto delle larve di ostrica prodotte (allo stadio di pediveliger), per la semina su substrati adatti al loro insediamento.

TELECAPTURA: Envío de larvas de ostras todavía en estado pediveliger para ser capturadas por un sustrato preparado (captador).

FJERN BUNNSLAING: Transport av oppdrettede osterslarver (pediveliger stadiet) til omrader der skal bunnsla på passende substrat.

Was this helpful?
A collector consisting of oyster or scallop shells threaded on a galvanized wire (primarily Japanese term).


ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ REN: Συλλέκτης αποτελούμενος από όστρακα στρειδιών ή χτενιών, περασμένα σε γαλβανισμένο σύρμα (πρωταρχικά Ιαπωνικοί όροι).

REN: Ein Kollektor aus Austern- oder Kammuschelschalen, die auf galvanisierte Drähte aufgezogen worden (primär ein japanischer Ausdruck).

REN: Terme Japonais pour désigner une brochette de coquilles dhuîtres ou de coquilles St Jacques sur un fil de fer galvanisé servant de collecteur de naissain.

REN: Termine giapponese che indica un substrato di adesione (utilizzato in molluschicoltura), costituito da valve di ostriche o capesante unite da un cavo trattato contro la corrosione.

REN: Término japonés que designa a una hilera de conchas de ostras sobre hilo de hierro galvanizado que sirve de colector de recién nacidos.

REN: Yngelsamler bestående av østers- eller kamskjellskall som er trædd inn på en metalltråd (opprinnelig er japansk uttrykk).

Was this helpful?
Causes a systematic bacterial disease of salmonids known as bacterial kidney disease. The disease is widespread and epidemics occur usually when water temperatures are declining. The disease has both chronic and acute forms.


RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Συστηματικά βακτηριακή ασθένεια των σολομοειδών που οφείλεται στο Renibacterium salmoninus. Η ασθένεια είναι ευρέως διαδεδομένη και οι επιδημίες εκδηλώνονται συνήθως όταν μειώνεται η θερμοκρασία του νερού. Η ασθένεια έχει και χρόνιο (βλ. λέξη) και οξύ τύπο (βλ. λέξη).

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Durch Renibacterium salmoninus eine systematische Krankheit ist hervorgerufen (Bakterielle Nierenerkrankung BKD). Die Krankheit ist weit verbreitet und Epidemien treten vor allem bei steigenden Wassertemperaturen auf. Nachdem die Krankheit ausgebrochen ist, kann sie nicht wirkungsvoll mit Bakteriziden bekŠmpft werden. Die Krankheit hat sowohl chronische als auch akute Erscheinungsbilder.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Infection bactérienne rénale; infection bactérienne systématique chez les Salmonidés provoquée par Renibacterium salmoninus. La maladie est largement répandue et les manifestations épidémiques sont souvent associées au refroidissement de leau. La maladie comporte des formes chroniques et aigues.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Vedi BKD. (Una malattia batterica sistemica di salmonidi causata da Renibacterium salmoninus. La malattia è diffusa e le epidemie avvengono di solito quando la temperatura dell’acqua è in diminuzione. La malattia presenta forme sia croniche che acute.).

RENIBACTERIUM SALMONARUM: Renibacterium salmoninus provocada infección bacteriana sistemática en los salmónidos. La enfermedad está muy extendida y las manifestaciones epidémicas van a menudo asociadas al enfriamiento de agua. La enfermedad incluye formas crónicas y agudas.

RENIBACTERIUM SALMONARIUM: Systemisk (angriper hele organismen) bakteriesykdom på laksefisk forårsaket av Renibacterium salmoninus. Sykdommen er vidt utbredt, og utbrudd er vanligst ved synkende vanntemperaturer. Sykdommen har både kroniske og akutte former.

Was this helpful?
A non-enveloped double-stranded RNA virus causing intestinal disorders and encephalitis.


ΡΕΟΙΟΙ: Δίκλωνοι RNA ιοί χωρίς φάκελο οι οποίοι προκαλούν εντερικές διαταραχές και εγκεφαλίτιδες.

REOVIRUSEn: Nicht-umschlossene, Doppelstrang-RNA-Viren, die intestinale Krankheiten und Encephalitis hervorrufen.

REOVIRUS: Virus non-enveloppé provoquant des désordres intestinaux et de l’encéphalite. Virus à ARN double brin.

REOVIRUSES: Un virus a RNA non provvisto di capsula, causa disordini intestinali ed encefaliti

REOVIRUS: Virus de ARN no encapsulado, de doble hebra que causan desórdenes intestinales y encefalitis.

REOVIRUS: Dobbeltstrenget RNA-virus uten membran, forårsaker tarmskader og hjernebetennelse (encefalitt).

Was this helpful?
An introduced organism collected without evidence of reproduction in its new environment.


ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Εισαχθής οργανισμός που συλλέγεται χωρίς ένδειξη αναπαραγωγής στο νέο του περιβάλλον.

GEMELDETE ART: Ein eingeschleppter Organismus, der im neuen Gebiet ohne den Nachweis der Reproduktion nachgewiesen wurde.

ESPECE DECLAREE: Un organisme introduit qui est recolté, sans quil y ait des preuves de sa reproduction.

SPECIE DICHIARATA: Organismo introdotto che è stato raccolto, senza essersi ancora riprodotto nell’ambiente di immissione.

ESPECIE DECLARADA: Organismo introducido y recogido sin que haya pruebas de su reproducción.

RAPPORTERTE ARTER: En introdusert organisme som er samlet inn uten at det foreligger bevis på forplanting i det nye miljøet.

Was this helpful?
A population subset, chosen according to standard criteria, in such a way that the sample faithfully represents the population from which it is extracted.


ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΥΤIΚΟ ΔΕIΓΜΑ: Υποσύνολο ενός πληθυσμού, επιλεγμένο σύμφωνα με τυποποιημένα κριτήρια, κατά τρόπο ώστε το δείγμα να αντικατοπτρίζει πιστά τον πληθυσμό από τον οποίο εξάγεται.

REPRÄSENTATIVE PROBE: Ein Teil der Population, der nach Standardkriterien danach ausgesucht wurde, daß er dieselben Eigenschaften aufweist, wie die Gesamtpopulation, der er entnommen wurde.

ECHANTILLON REPRESENTATIF: Un sous-ensemble dune population choisi suivant des critères semblables de telle façon que léchantillon ressemble fidèlement la population dont il est extrait.

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO: Sottoinsieme di una popolazione, scelto con criteri standardizzati; in tal modo, il campione rappresenta fedelmente la popolazione da cui è stato estratto.

MUESTRA REPRESENTATIVA: Un subconjunto de una población elegida según unos criterios estándares de tal manera que la muestra representa fielmente la población de dónde proviene.

REPRESENTATIVT UTVALG: En del av en populasjon, valgt ut fra standard kriterier, slik at utvalget gir en pålitelig representasjon av populasjonen det er tatt fra.

Was this helpful?
(1) Something that is left over; making up a residual quantity of material. (2) In aquaculture: commonly used to refer to residual quantities of various chemicals or antibiotics in the tissues.


ΚΑΤΑΛΟΙΠΟ: (1) Παραμένοντα υπολλείματα ενός υλικού. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με ποσότητες διαφόρων χημικών ή αντιβιοτικών που παραμένουν στους ιστούς.

RÜCKSTAND: (1) Etwas das übrig bleibt; ein Rest eines Materials. (2) In der Aquakultur wird der Begriff gewöhnlich in Bezug auf Restmengen von verschiedenen Chemikalien oder Antibiotika im Gewebe benutzt.

RESIDU: (1) Ce qui reste, la matière résiduaire. (2) En aquaculture se dit des quantités résiduaires de produits chimiques ou dantibiotiques rencontrées dans les tissus des organismes délevage.

RESIDUO: (1) Qualcosa che è avanzato; che produce una quantità residua di materiale. (2) In acquacoltura: usato comunemente per riferirsi alle concentrazioni residue nei tessuti, dei vari prodotti chimici o antibiotici.

RESIDUO: (1) Lo que queda, materia residual. (2) En acuicultura, dícese de cantidades residuales de productos químicos o de antibióticos encontrados en los tejidos de organismos de cultivo.

REST: (1) Noe som er igjen. Utgjør en gjenværende mengde materiale. (2) I akvakultur: Brukt i henvisning til rester av ulike kjemikalier eller antibiotika i vev.

Was this helpful?
The natural ability of an organism to withstand the effects of various physical, chemical, and biological agents which might otherwise act to debilitate the organism.


ΑΝΤΟΧΗ: Η φυσική ικανότητα ενός οργανισμού να αντέχει τις επιδράσεις διαφόρων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, χωρίς να εξασθενεί.

RESISTENZ: Die natürliche Fähigkeit eines Organismus, verschiedenen physischen, chemischen und biologischen Stoffen zu widerstehen, die ihm sonst schaden würden.

RESISTANCE: La capacité naturelle dun organisme de tolérer les effets dagents physiques, chimiques ou biologiques qui pourraient être, en dautres circonstances, débilitant envers cet organisme.

RESISTENZA: Capacità naturale di un organismo di sopportare gli effetti di vari agenti chimici, fisici e biologici che, in caso contrario, potrebbero indebolire l’organismo.

RESISTENCIA: Capacidad natural de un organismo para tolerar efectos de agentes físicos, químicos o biológicos que pueden ser, entre otras circunstancias, los que pueden debilitarle.

RESISTENS: Den naturlige egenskapen til en organisme til å motstå effektene av ulike fysiske, kjemiske og biologiske virkemidler, som ville ha svekket organismen.

Was this helpful?
(1) Cellular respiration: the metabolic process in plants and animals whereby organic substances are broken down to simpler products with the generation of energy. (2) Physical respiration: gas exchange across a respiratory surface (e.g. gills)


ΑΝΑΠΝΟΗ: (1) κυτταρική αναπνοή: η μεταβολική διεργασία σε φυτά και ζώα κατά την οποία οι οργανικές ουσίες διασπώνται σε απλούστερα παράγωγα απελευθερώνοντας ενέργεια. (2) φυσική αναπνοή: ανταλλαγή αερίων δια μέσου μιας αναπνευστικής επιφάνειας (π.χ. βράγχια).

ATMUNG: (1) Zellatmung: Der Stoffwechselprozeß in Pflanzen und Tieren, bei dem organische Substanzen in einfachere Produkte unter Energiefreisetzung umgewandelt werden. Die freiwerdende Energie wird für andere Stoffwechselprozesse benutzt. (2) Atmung: Der Gasaustausch über respiratorische Oberflächen (z.B. Kiemen).

RESPIRATION: (1) Respiration cellulaire: les processus métaboliques des organismes vivants par lesquels les substances organiques sont dégradées en produits plus simples, avec libération dénergie. (2) Respiration mécanique: les échanges gazeux à travers les surfaces respiratoires (les branchies par exemple).

RESPIRAZIONE: (1) Respirazione cellulare: processo metabolico, di piante e animali, in cui le sostanze organiche vengono trasformate in prodotti più semplici, con liberazione di energia. (2) Respirazione fisica: scambio di gas attraverso una superficie respiratoria (p.e. branchie).

RESPIRACIÓN: (1) Respiración celular: procesos metabólicos de organismos vivos por los cuales sustancias orgánicas son degradadas hasta productos más simples, con liberación de energía. (2) Respiración mecánica: intercambio de gases a través superficies respiratorias (branquias por ejemplo).

RESPIRASJON: 1) Cellulær respirasjon: Den metabolske prosessen i planter og dyr der organisk materiale brytes ned til enklere produkter ved produksjon av energi. (2) Fysikalsk respirasjon: Utveksling av gass over en respiratorisk overflate (f.eks., gjelle).

Was this helpful?
Ratio of the amount of carbon dioxide expired and the amount of oxygen consumed during the same time period.


ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Λόγος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται προς την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται στον ίδιο χρόνο.

RESPIRATORISCHER QUOTIENT: Das Verhältnis von ausgeatmetem Kohlerdioxyd zum verbrauchten Sauerstoff.

QUOTIENT RESPIRATOIRE: Rapport entre la quantité de gaz carbonique expiré et la quantité doxygène absorbée pendant le même temps.

QUOZIENTE RESPIRATORIO: Rapporto volumetrico tra la quantità di anidride carbonica espirata (prodotta) e la quantità di ossigeno consumato nel medesimo periodo. Si descrive con il simbolo QR e varia a seconda del tipo di alimento o substrato che viene metabolizzato. Animali a digiuno che consumano le proprie riserve lipidiche, presentano un valore di QR pari a 0,71, mentre animali che consumano esclusivamente idrati di carbonio (dopo un pasto) hanno un QR uguale ad 1,0.

COCIENTE RESPIRATORIO: Relación entre la cantidad de gas carbónico expirado y la cantidad de oxígeno absorbida durante el mismo tiempo.

RESPIRASJONSKVOTIENT: Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.

Was this helpful?
Releasing cultured or wild caught aquatic species (usually juveniles) into the wild environment. This technique is an integral element of stock enhancement.


ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ: Απελευθέρωση καλλιεργούμενων ή άγριων υδρόβιων ζώων (συνήθως νεαρών) στο περιβάλλον. Η τεχνική αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος της ΕΝIΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (βλ.λ)

WIEDERBESATZ: Aussetzung von gezüchteten oder im Freien gefangenen aquatischen Arten (gewöhnlich juvenile Tiere) in die natürliche Umwelt. Dieses Verfahren ist Bestandteil der Programme zur Bestandsaufbesserung.

REPEUPLEMENT: La libération dans le milieu naturel dindividus dune espèce donnée. Ces individus, qui sont habituellement des juvéniles, sont issus dun élevage ou dune capture. Cette technique est une partie intégrale dun programme de repeuplement.

RIPOPOLAMENTO: Semina di specie acquatiche d’allevamento o selvatiche (catturate), solitamente allo stadio giovanile, nell’ambiente naturale. Questa tecnica è parte integrante del processo d’incremento faunistico.

REPOBLACIÓN: Liberación en el medio natural de individuos de una especie dada. Estos individuos, normalmente juveniles, derivan de cultivo o de captura. Esta técnica es una parte integral de un programa de repoblación.

GJENUTSETTING: Frisetting av oppdrettede eller villfangede akvatiske arter (vanligvis juvenile) i naturlige miljøer. Teknikken er en viktig vel ved bestandsstyrking.

Was this helpful?
An enzyme that cleaves both strands of a double-stranded DNA at a site that is restricted by a specific nucleotide sequence. A large number of restriction enzymes are available, each with a specific recognition sequence. Such enzymes are valuable tools in the cartography of long DNA as they produce DNA segments of characteristic lengths known as restriction fragments.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ: Ένζυμο το οποίο διασπά και τους δύο κλώνους ενός δίκλωνου DNA σε έναν τόπο με συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων περιοριστικών ενζύμων τα οποία έχουν το καθένα μια συγκεκριμένη αλληλουχία διάσπασης. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη χαρτογράφηση μακριών αλυσίδων DNA καθώς δημιουργούν τμήματα DNA με συγκεκριμένο μέγεθος γνωστά και ως θραύσματα εκ περιορισμού.

RESTRIKTIONSENZYM: Ein Enzym, das beide Teile einer Doppelstrang-DNA an einer Stelle teilt, die durch eine spezifische Nukleotid-Sequenz restriktiert ist. Zahlreiche dieser Restriktionsenzyme sind kommerziell vorhanden, jede mit einer spezifischen Erkennungs-Sequenz. Derartige Enzyme sind wertvolle Hilfsmittel in der Kartierung langer DNA-Ketten, da sie DNA-Segmente von typischer Länge produzieren, die auch als Restriktionsfragmente bezeichnet werden.

ENZYME DE RESTRICTION : Enzyme qui clive les deux brins d’un ADN à un site qui est restreint par une séquence nucléotidique spécifique. Un grand nombre d’enzymes de restriction sont disponibles, chacune avec une séquence de recognition distincte. De telles enzymes constituent un outil de grande valeur dans la cartographie d’ADN longs, car elles produisent des fragments dADN de longueur caractéristique appelés fragments de restriction.

ENZIMA DI RESTRIZIONE: Un enzima che taglia entrambi i filamenti di una doppia elica di DNA in un sito che è definito da una specifica sequenza nucleotidica. Sono disponibili molti enzimi di restrizione ognuno con una specifica sequenza di ricognizione. Questi enzimi sono validi strumenti nella mappatura del DNA in quanto producono segmenti di DNA di lunghezza caratteristica, noti come “frammenti di restrizione”.

ENZIMA DE RESTRICCIÓN: Enzima que se une a las dos hebras de un ADN en un sitio que está restringido mediante una secuencia nucleotídica específica. Se dispone de un amplio número de enzimas de restricción, cada uno con una secuencia de reconocimiento específico. Estos enzimas son instrumentos muy valiosos para la cartografía de ADN largos ya que se producen segmentos de longitud característica conocidos como segmentos de restricción.

RESTRIKSJONSENZYM: Et enzym som kutter begge trådene i et dobbeltrådet DNA på et punkt som er begrenset til en spesifikk nukleotidsekvens. En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper ved kartografi av lange DNA siden de produserer DNA-segmenter med karakteristisk lengde, kjent som restriksjonsfragmenter.

Was this helpful?
DNA segments of characteristic length produced by restriction enzymes, valuable tools in the cartography of long DNA.


ΘΡΑΥΣΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ: Ένζυμο το οποίο διασπά και τους δύο κλώνους ενός δίκλωνου DNA σε έναν τόπο με συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός διαθέσιμων περιοριστικών ενζύμων τα οποία έχουν το καθένα μια συγκεκριμένη αλληλουχία διάσπασης. Αποτελούν πολύτιμα εργαλεία στη χαρτογράφηση μακριών αλυσίδων DNA καθώς δημιουργούν τμήματα DNA με συγκεκριμένο μέγεθος γνωστά και ως θραύσματα εκ περιορισμού.

RESTRIKTIONSFRAGMET: Ein Enzym, das beide Teile einer Doppelstrang-DNA an einer Stelle teilt, die durch eine spezifische Nukleotid-Sequenz restriktiert ist. Zahlreiche dieser Restriktionsenzyme sind kommerziell vorhanden, jede mit einer spezifischen Erkennungs-Sequenz. Derartige Enzyme sind wertvolle Hilfsmittel in der Kartierung langer DNA-Ketten, da sie DNA-Segmente von typischer Länge produzieren, die auch als Restriktionsfragmente bezeichnet werden.

FRAGMENT DE RESTRICTION : Fragments dADN de longueur caractéristique sont appelés fragments de restriction.

FRAMMENTI DI RESTRIZIONE: Un enzima che taglia entrambi i filamenti di una doppia elica di DNA in un sito che è definito da una specifica sequenza nucleotidica. Sono disponibili molti enzimi di restrizione ognuno con una specifica sequenza di ricognizione. Questi enzimi sono validi strumenti nella mappatura del DNA in quanto producono segmenti di DNA di lunghezza caratteristica, noti come “frammenti di restrizione”.

SEGMENTO DE RESTRICCIÓN: Enzima que se une a las dos hebras de un ADN en un sitio que está restringido mediante una secuencia nucleotídica específica. Se dispone de un amplio número de enzimas de restricción, cada uno con una secuencia de reconocimiento específico. Estos enzimas son instrumentos muy valiosos para la cartografía de ADN largos ya que se producen segmentos de longitud característica conocidos como segmentos de restricción.

RESTRIKSJONSFRAGMENT: En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper ved kartografi av lange DNA siden de produserer DNA-segmenter med karakteristisk lengde, kjent som restriksjonsfragmenter.

Was this helpful?
In chromatography, it is the duration of time for a test substance contained within the mobile phase to pass through and be eluted from the stationary phase.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ: Στην χρωματογραφία, ο χρόνος που απαιτείται ώστε η ουσία που περιέχεται στην κινητή φάση να διέλθει και να εκλουσθεί από την στατική φάση.

RETENTIONSZEIT: In der Chromatographie ist es diejenige Zeitdauer einer Testsubstanz, die die mobile Phase zu durchlaufen and dabie von der stationären getrennt wird.

TEMPS DE RETENTION: En chromatographie, le temps nécessaire à une substance donnée dêtre éluée de la phase stationnaire.

TEMPO DI RITENZIONE: In una cromatografia, è il tempo necessario a una sostanza contenuta nella fase mobile, per passare attraverso ed essere eluita dalla fase stazionaria (p. es, per essere letta dal detector).

TIEMPO DE RETENCIÓN: En cromatografía, tiempo necesario para la extracción de una sustancia dada de la fase estacionaria.

RETENSJONSTID: I kromatografi: Tiden det tar for en prøve i den mobile fasen å gå gjennom og bli eluert fra den stasjonære fasen.

Was this helpful?
An albuminoid protein in connective tissue; the precursor of collagen tissue.


ΡΕΤΙΚΟΥΛΙΝΗ: Λευκωματοειδής προτεΐνη στον συνδετικό ιστό. Πρόδρομος του κολλαγόνου ιστού.

RETIKULIN: Ein Albuminoid im Bindegewebe. Es ist der Vorläufer des Collagengewebes.

RETICULINE: Un albuminoïde du tissu conjonctif; le précurseur du collagène.

RETICOLINA: Proteina albuminoide presente nel tessuto connettivo; elemento precursore del collagene.

RETICULINA: Albuminoide del tejido conjuntivo; precursor de colágeno.

RETIKULIN: Et albumoid protein i bindevev. Forstadium til collagent vev.

Was this helpful?
A system of cells that take up particles and certain dyes injected into the body; comprises macrophages, histocytes, monocytes, found especially in such organs as the spleen, liver and kidney.


ΔIΚΤΥΟ-ΕΝΔΟΘΗΛIΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύστημα κυττάρων, το οποίο συγκεντρώνει σωματίδια και συγκεκριμένες χρωστικές που εγχέονται στο σώμα. Περιλαμβάνει μακροφάγα, ιστοκύτταρα, μονοκύτταρα που βρίσκονται ειδικά σε όργανα όπως ο σπλήν, το ήπαρ και ο νεφρός.

RETICULOENDOTHELIAL-SYSTEM: Ein Zellsystem, das Partikel und einige Farbstoffe aufnehmen kann, die dem Körper injiziert wurden; beeinhaltet Makrophagen, Histozyten, Monozyten, besonders in der Milz, der Leber und der Niere.

RETICULO-ENDOTHELIAL: Se dit dun tissu formé de cellules endothéliales disposées en réseau et qui absorbent des particules et certains colorants administrés par injection; et comprenant des macrophages, des histocytes, des monocytes, surtout quand ces cellules constituent la trame de la rate, du foie, des reins ou des ganglions lymphatiques.

SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE: Sistema di cellule responsabile dell’intercettazione e della cattura di sostanze che circolano veicolare dal sangue ai tessuti. Si possono evidenziare iniettando nel corpo dell’animale coloranti vitali, inchiostro di china o particelle marcate; comprende macrofagi, istiociti, monociti ed è presente negli organi molli (in particolare milza , fegato e reni).

RETÍCULO ENDOTELIAL: Dícese de tejido formado por células endoteliales dispuestas en red y que absorben partículas y ciertos colorantes administrados por inyección; incluyen macrófagos, histócitos, monocitos, encontrados sobre todo en órganos como, bazo, hígado y riñón.

RETIKULOENDOTEL SYSTEM: System av celler som tar opp partikler og visse fargestoffer som injiseres inn i kroppen. Består av makrofager, histocytter og monocytter. Finnes spesielt i nyre, milt og lever.

Was this helpful?
Reverse transcription, the synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template, requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΑΣΗ: Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

UMKEHRTRANSKRIPTASE: Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.

TRANSCRIPTASE INVERSE: La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice. Ce procédé nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRASCRITTASI INVERSA: La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.

TRANSCRIPCIÓN REVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERS TRANSKRIPTASE: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
The synthesis of a DNA molecule complementary to an RNA molecule using the sequence of bases of the latter as a template. This process requires an enzyme known as an RNA-dependant DNA polymerase (reverse transcriptase) and a primer.


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (RT): Η σύνθεση ενός μορίου DNA το οποίο είναι συμπληρωματικό σε ένα μόριο RNA χρησιμοποιώντας την αλληλουχία βάσεων του τελευταίου ως εκμαγείο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την παρουσία ενός ένζυμο γνωστού ως RNA-εξαρτωμένη DNA πολυμεράση (αντίστροφη τρανσκριπτάση) και ενός πριμοδότη (βλ.λ.).

UMKEHRTRANSKRIPTION: Die Synthese eines DNA-Moleküls, das komplemtär zu einem RNA-Molekül ist, wobei die Sequenz des letzteren als Basis für das Template benutzt wird. Dieser Prozess benötigt ein Enzym, das als eine RNA-abhängige DNA-Polymerase bezeichnet wird (Umkehrtranskriptase) und einen Primer.

TRANSCRIPTION, INVERSE : La néosynthèse d’une molécule d’ADN complémentaire à une séquence d’ARN, utilisant la séquence de bases de cette dernière comme matrice, nécessite une enzyme ; RNA –dépendante, DNA polymérase (transcriptase inverse), et une amorce.

TRASCRIZIONE INVERSA: La sintesi di molecole di DNA complementari alla sequenza di molecole di RNA utilizzando come stampo la sequenza di basi di quest’ultimo. Questo processo richiede un enzima noto come DNA polimerasi RNA dipendente (trascrittasi inversa) ed un primer.

TRANSCRIPTASA INVERSA: La síntesis de una molécula de ADN compleentaria a una molécula de ARN usando la secuencia de bases del ARN como patrón. Este proceso requiere un enzima conocido como ADN polimerasa ARN-dependiente (transcriptasa inversa) y un iniciador (primer).

REVERS TRANSKRIPSJON: Syntese av et DNA-molekyl som er komplementært med et RNA-molekyl ved å bruke basesekvensen til sistnevnte som templat. Denne prosessen krever et enzym (RNA-avhengig DNA-polymerase, revers transkriptase) og en primer.

Was this helpful?
A tumour of striated muscle.


ΡΑΒΔΟΜΥΩΜΑ: Νεόπλασμα του γραμμωτού μυός.

RHABDOMYOM: Ein Tumor der quergestreiften Muskulatur.

RHABDOMYOME: Une tumeur du muscle strié.

RABDOMIOMA: Tumore della muscolatura striata.

RABDOMIOMA: Tumor del músculo estriado.

RHABDOMYOM: Svulst av stripet muskulatur.

Was this helpful?
A group of RNA-based animal viruses that can cause significant mortalities in animals. Those found in fish include the causative agent for Viral Haemorrhagic Septicaemia which occurs commonly in many freshwater and marine fish species.


ΡΑΒΔΟΙΟΣ: Ομάδα RNA-ιών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλη θνησιμότητα σε ζώα. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα ψάρια συμπεριλαμβάνεται και ο παράγοντας που προκαλεί την Ιογενή Αιμορραγική Σηψαιμία, ασθένεια που προσβάλει κυρίως ψάρια του γλυκού νερού (σολομούς), η οποία όμως έχει απομονωθεί πρόσφατα και από ψάρια της θάλασσας.

RHABDOVIRUS: Eine Gruppe von RNA-Viren der Tierre, die erhebliche Mortalitäten in Kulturbeständen hervorrufen können. Zu den in Fischen gefundenen Viren gehört auch der Verursacher der VHS (Virale Haemorhargischen Septikemie), die allgemein bei Süßwasseersalmoniden vorkommt aber kürzlich auch in marinen Arten nachgewiesen wurde.

RHABDOVIRUS: Groupe de virus à ARN infectant les animaux et provoquant souvent des mortalités importantes. Chez les poissons, il y a l’agent étiologique de l’hémorragie septicémique qui est fréquent chez les salmonidés d’eau douce et dautres espèces marines.

RHABDOVIRUS: Un gruppo di virus ad RNA che possono causare forti mortalità tra gli animali infetti. Quelli trovati nei pesci comprendono il virus della SEV (Setticemia Emorragica Virale) che colpisce prevalentemente molte specie marine e di acqua dolce.

RHABDOVIRUS: Grupo de virus ARN de animales que pueden causar mortalidades importantes en los animales. Los que se encuentran en peces incluyen el que causa la VHS (Septicemia hemorrágica viral) que se encuentra habitualmente en especies de aqua dulce y en peces marinos.

RHABDOVIRUS: En gruppe RNA-virus som kan forårsake betydelig dødelighet hos dyr. De som er funnet hos fisk inkluderer det kausale agens for Egtvedsyke (viral haemorrhagic septicaemia; VHS) som ofte opptrer i ferskvann og marine arter..

Was this helpful?
A directed movement response of a motile organism to a water or air current, either in to the current (positive rheotaxis) or with the current (negative rheotaxis).


ΡΟΟΤΑΞΙΑ: Κινητική απόκριση οργανισμών στην κίνηση ενός ρεύματος (στο νερό ή στον αέρα) είτε κατά την φορά του (αρνητική ροοταξία) είτε αντίθετα (θετική ροοταξία).

RHEOTAXIE: Eine direkte Bewegungsantwort eines beweglichen Organismus auf eine Wasser- oder Luftströmung entweder gegen die Strömung (positive Rheotaxis) oder mit der Strömung (negative Rheotaxis).

REOTAXIE: Réponse motile et directionnelle dun organisme envers un courant deau ou dair. La réotaxie est dite positive si le mouvement est à contre-courant et négative si le mouvement suit le courant.

REOTASSI: Movimento direzionale, di un organismo motile, in risposta a una corrente d’aria o d’acqua, sia controcorrente (reotassi positiva), sia in favore di corrente (reotassi negativa).

REOTAXIS: Respuesta móvil y direccional de un organismo hacia una corriente de agua o de viento. La reotaxis es positiva si el movimiento es en contra corriente y negativa si sigue el movimiento de la corriente.

RHEOTAXIS: Direkte bevegelses respons hos en bevegelig organisme mot en luft- eller vannstrøm, er enten mot strømmen (positiv rheotaxis) eller med strømmen (negativ rheotaxis).

Was this helpful?
Radioimmunoassay: a number of different, sensitive immunological techniques based around the specificity of the antigen-antibody reaction. R.I.As are used to quantify low concentrations of antigenic or antibody titres, using radiolabelled reagents.


RIA: Βλ. ΡΑΔΙΟ-ΑΝΟΣΟ-ΔΟΚΙΜΗ. Ραδιοανοσολογική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού.

RIA: Siehe RADIOIMMUNTEST. Beinhaltet mehrere sensitive immunologische Techniken, die auf die Spezifizität von Antigen-Antikörper-Reaktionen basieren. RIAs werden benutzt, um geringe Konzentrationen der Antigen- oder Antikörper-Titer quantitativ mit Hilfe von radioaktiven Markern zu bestimmen.

RIA: Voir Dosage radio-immunologique. Un nombre de techniques immunologiques de très grande sensibilité basées sur la spécificité de liaison entre un anticorps et un antigène. Lutilisation de composés radiomarqués permet la détection de très faibles quantités dantigènes ou le titrage des anticorps.

R.I.A.: Tecnica di valutazione dei legami che impiega due materiali, un legante e un ligando. Il risultato dipende dalla determinazione della quantità di ligando (utilizzando una piccola quantità di ligando marcato radioattivamente), distribuita tra la fase libera e quella legata.

RIA: Radioinmunoanálisis: tipo de técnicas inmunológicas de gran sensibilidad basadas en la especificidad de las uniones entre anticuerpo y antígeno. La utilización de compuestos marcados radioactivamente permite la detección de cantidades muy bajas de antígenos o de dosificación de anticuerpos.

RIA: Radioimmunoassai: En rekke forskjellige immunkjemiske teknikker, som er basert på spesifiteten i antistoff-antigen bindinger. Brukes til å mengdebestemme lave konsentrasjoner av antistoff eller antigen, ved hjelp av radioaktivt merkede reagenser.

Was this helpful?
An essential vitamin of the B complex group (B2). Deficiency of this vitamin in fish causes growth retardation and an opaque corneal condition.


ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ: Πολύ σημαντική βιταμίνη του συμπλόκου Β (Β2). Ελλειψή της στα ψάρια επιφέρει επιβράδυνση της ανάπτυξης και θόλωση του κερατοειδούς χιτώνα.

RIBOFLAVIN: Ein essentielles Vitamin aus der B-Gruppe (B2). Das Fehlen dieses Vitamins bei Fischen führt zu einem Nachlassen des Wachstums und Trübung der Hornhaut.

RIBOFLAVINE: Vitamine essentielle du complexe B (B2). Une carence de cette vitamine chez les poissons provoque un retard de croissance et une opacité de la cornée.

RIBOFLAVINA: Vitamina essenziale del complesso vitaminico B (B2). La carenza di questa vitamina nei pesci causa ritardo nell’accrescimento e induce l’opacizzazione delle cornee.

RIBOFLAVINA: Vitamina esencial del complejo B (B2). La carencia de esta vitamina en los peces provoca retraso del crecimiento y opacidad de la córnea.

RIBOFLAVIN: Essensielt B-vitamin (B2). Mangel på dette vitaminet i fiskefôr medfører vekststagnasjon og blakking av hornhinnen.

Was this helpful?
Family of bacterial cells often found in arthropods; includes human and animal pathogens.


ΡΙΚΕΤΣΙΑ: Οικογένεια βακτηριακών κυττάρων που συχνά παρατηρούνται στα αρθρόποδα. Περιλαμβάνει παθογόνα που προσβάλλουν πολλά ζώα και τον άνθρωπο.

RICKETTSIA: Familie von Bakterien, die häufig in Arthropoden vorkommen; in dieser Familie gibt es sowohl menschliche als auch tierische Krankheitserreger.

RICKETTSIA: Famille de bactéries souvent rencontrées chez les arthropodes; renferment des bactéries pathogènes de lhomme et des animaux.

RICKETTSIA: Famiglia di cellule batteriche spesso presenti negli artropodi; include germi patogeni dell’uomo e degli animali.

RICKETTSIA: Familia de bacterias que se encuentran a menudo en artrópodos; incluyen bacterias patógenas del hombre y de los animales.

RICKETTSIA: Familie med bakterieceller som ofte finnes i arthropoder (leddyr). Inkluderer bakterier som er sykdomsfremkallende for mennesker og dyr.

Was this helpful?
A process that occurs after death whereby biochemical changes within the tissues cause muscular rigidity. Most importantly, the rigor mortis process is influenced by pre-harvest conditions, slaughter methods and post-harvest treatments (temperature, handling, etc.) Rigor mortis has a major impact on flesh quality and shelf life, as well as other processes, including smoking.


ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΜΨΙΑ: Φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται μετά το θάνατο όπου εξαιτίας των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στους ιστούς προκαλείται ακαμψία των μυών. Η πτωματική ακαμψία επηρεάζεται σημαντικά από τις συνθήκες πριν τη θανάτωση, τη μέθοδο σφαγής καθώς και τη μεταχείριση μετά τη σφαγή (θερμοκρασία, χειρισμός κτλ.). Η πτωματική ακαμψία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα του κρέατος, στο χρόνο διατήρησης του προϊόντος και σε άλλες διεργασίες όπως είναι το κάπνισμα.

RIGOR MORTIS: Ein Vorgang, der nach dem Tode eintritt, wobei biochamische Prozesse innerhalb des Gewebes die Festigkeit der Muskulatur beeinflussen. Wichtig ist die Tatsache, daß dieser Prozess von den Bedingungen vor dem Abfischen, während des Schlachtens und der Behandlungsmethoden unmittelbar danach sehr beeinflußt werden können (z.B. Temperatur, Handhabung, etc.). Der Rigor mortis-Vorgang hat bedeutende Auswirkungen auf die Fleischqualität und die Haltbarkeit von Frischfisch sowie auf andere Veredlungspro

RAIDEUR CADAVÉRIQUE : Rigidité musculaire liée aux changements biochimiques des tissus post mortem. Ce phénomène est influencé par les conditions de pré-recolte, les méthodes d’abattage et les traitements post-abattage (température, manipulation etc.). La raideur cadavérique affecte de façon considérable la qualité, la durée de vie sur étagère et l’aptitude aux procédées comme le fumage.

RIGOR MORTIS: Un processo che si verifica dopo la morte per modifiche biochimiche nei tessuti che portano a rigidità. E’ importante ricordare che il rigor mortis è influenzato dal metodo di allevamento, di cattura e di macellazione (temperatura, manipolazioni, ecc.). Il rigor mortis ha un notevole impatto sulla qualità delle carni e sulla shelf life (vita di scaffale), così come in altri processi, inclusa l’affumicatura.

RIGOR MORTIS: Proceso de rigidez muscular debido a cambios bioquímicos que ocurre después de la muerte. Más importante, el rigor mortis viene influenciado por las condiciones previas al despesque y procesamiento (temperatura, manipulación, tiempo, etc.). El Rigor mortis tiene un impacto importante en la calidad de la carne o de las conchas así como en otros procesos (ahumado).

RIGOR MORTIS : Dødsstivhet; En prosess som finner sted etter døden, hvor rigiditeten i musklene influeres av biokjemiske forandringer. Rigor mortis-prosessen blir påvirket av forhold før høsting, slaktemetoder og behandling etter høsting (temperatur, håndtering, osv.). Rigor mortis har stor innvirkning på kjøttkvalitet og holdbarhet så vel som på andre prosesser, inkludert røyking.

Was this helpful?
Tiny drainage channels in a beach caused by the flow seaward of water left in the sands of the upper part of the beach after the retreat of the tide or after the dying down of storm waves.


ΑΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ: Μικρές αποστραγγιστικές νεροσυρμές σε μια παραλία που δημιουργούνται από την ροή προς τη θάλασσα του νερού που έχει απομείνει στο ανώτερο τμήμα της παραλίας μετά την υποχώρηση της παλίρροιας ή μετά την παυση των μεγάλων κυμάτων σε περιόδους καταιγίδων.

RILLENMARKEN: Kleine Drainage-Kanäle im Strand, verursacht durch den Abfluß des Wassers seewärts im Sand in den oberen Teilen des Strandes, entweder nachdem die Tiden zurückgegangen sind oder nachdem Sturmwellen sich gelegt haben.

TRACES DE RUISSELLEMENT: Petits canaux de drainage sur une plage provoqués par le ruissellement vers la mer de leau restant sur la partie supérieure de la plage après le reflux de marée ou suite à lapaisement des vagues de tempête.

TRACCE DI RUSCELLAMENTO: Piccoli canali di scolo presenti sulle spiagge, dopo una marea o una tempesta. Sono causati dal flusso d’acqua, imprigionata nella sabbia, verso il mare.

MARCAS DE RIACHUELO: Pequeñas marcas de canales en la playa provocando riachuelos que quedan en la parte superior de la playa después de bajar la marea o después de retirarse las olas de tempestad.

SANDRIBBER: Små dreneringskanaler i en strand dannet ved at vann som er igjen i sanden etter at sjøen har fjæret renner mot sjøen.

Was this helpful?
A strong surface current of short duration flowing seaward from the shore. It usually appears as a visible band of agitated water and is the return movement of water piled up on the shore by incoming waves and wind. With the seaward movement concentrated in a limited band its velocity is somewhat accentuated. A rip consists of three parts: the feeder current flowing parallel to the shore inside the breakers; the neck, where the feeder current converge and flow through the breakers in a narrow ba


ΡΕΥΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Ισχυρό επιφανειακό ρεύμα μικρής διάρκειας που ρέει από την ακτή προς τη θάλασσα. Συνήθως εμφανίζεται ως ορατή ζώνη αναταραγμένου νερού και οφείλεται στην κίνηση επιστροφής του νερού που είχε ωθηθεί προς την ακτή από τα κύματα και τον άνεμο. Οταν το ρεύμα επιστροφής δημιουργείται σε περιορισμένη ζώνη, η ταχύτητά του αυξάνει. Το ρεύμα επιστροφής αποτελείται από τρία μέρη: το τροφοδοτικό ρεύμα που ρέει παράλληλα προς την ακτή εντός των κυμάτων, τον λαιμό όπου συμβάλλουν τα τροφοδοτικά ρεύματα κ

REISSENDE STRÖMUNG: Eine starke Oberflächenströmung von kurzer Dauer, die seewärts gerichtet ist. Sie erscheint oftmals als ein sichtbares Band von bewegtem Wasser und ist die Rückbewegung des Wassers, das durch Wellen und Wind an die Küste gedrückt wird. Mit der Seewärts-Bewegung wird es in einem begrenzten Band konzentriert und seine Geschwindig- keit ist etwas akzentuiert. Ein Rip besteht aus drei Teilen: die Zuführungsströmung fließt parallel zu Küste in die Brecher; der Hals, wo die Zuführungsströmung zusammen

COURANTS DE DECHIRURE (CLAPOTIS): Fort courant de surface, de faible durée, sécoulant vers le large, normalement visible sous la forme dun couloir deau agitée. Ce courant représente le retour de leau accumulée au niveau de lestran par laction des vagues et du vent soufflant vers la terre. Ce retour a lieu sur des passages restreints, accentuant la vitesse. Ce courant est constitué de trois parties: les courants dalimentation sécoulant parallèlement à lestran, à lintérieur dune zone de brisants, le "cou", où les courants daliment

CORRENTE DI RISACCA: Forte corrente superficiale di breve durata, che scorre in direzione del mare aperto. Appare come una fascia ben distinta di acque agitate. Consiste nel movimento di ritorno dell’acqua, accumulata sulla spiaggia dalle onde e dal vento. Una risacca è costituita da tre fenomeni: (I) una corrente alimentatrice, parallela alla costa, che scorre all’interno dei frangenti; (II) il collo, dove converge la corrente alimentatrice e scorre all’interno dei frangenti in una “risacca”; (III) la testa , dove

CORRIENTES DE RASGÓN: Fuerte corriente de superficie, de baja duración, que fluye hacia la altamar, normalmente visible bajo la forma de canal de agua agitada. Esta corriente representa el retorno del agua acumulada a nivel de la orilla por la acción de las olas y del viento que sopla hacia la tierra. Este retorno tiene lugar en sitios restringidos, acentuando la velocidad. Esta corriente esta formada de tres partes: corrientes de alimentación que fluyen paralelamente a la orilla, en el interior de una zona rompiente

TVERRSTRØM: Sterk overflatestrøm med kort varighet, som strømmer fra land. Er ofte synlig som et bånd med urolig sjø. Dannes av vannmassen som vender tilbake fra land når bølger slår opp på land. En tverrstrøm består av tre deler: (i) En tilførsels strøm som går parallelt med land innenfor brenningene. (ii) Halsen der tilførsels strømmen løper sammen og strømmer gjennom brenningene i en trang ”rift”. (iii) Og hodet, der strømmen utvider seg og farten avtar utenfor brenningslinjen.

Was this helpful?
The rights of a person owning land containing or bordering on a watercourse or other body of water in or to its banks, bed, or waters.


ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΕΠI ΤΩΝ ΟΧΘΕΩΝ: Τα δικαιώματα ενός ατόμου που κατέχει γη που περιλαμβάνει ή συνορεύει με ποταμό ή άλλο υδατικό σύστημα ή επί της όχθης, της κοίτης ή του νερού.

UFERRECHTE: Die Besitzrechte einer Person, die Land erworben hat, das am Wasser liegt oder Wasserflächen einschließt und die definierten Rechte an dessen Ufern, Wasserbänken, Wasserbetten und diejenigen am Wasser selbst.

RIVERAINETE: Les droits que les propriétaires dont les biens bordent un cours deau possèdent sur les rives, le lit ou les eaux de celui-ci.

DIRITTI RIVIERASCHI: Diritti di un proprietario di un terreno nel quale è presente un corpo d’acqua o le sue rive.

DERECHOS RIBEREÑOS: Derechos que algunos propietarios de bienes que rodean un curso de agua poseen sobre las orillas o sobre el agua misma.

STRANDRETTIGHETER (VANNRETT): Retten en person som eier land med innsjo eller som grenser til en vannmasse har til vannkanten, bunnen eller vannmassen.

Was this helpful?
Small, fairly regular ridges in the bed of a waterway or on a land surface caused by water currents or wind. As their form is approximately normal to the direction of current or wind, they indicate both the presence and the direction of currents or winds.


ΡΥΤΙΔΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΔΙΑ: Μικρά, σχεδόν κανονικά ζαρώματα στην κοίτη μιας υδάτινης οδού ή στην επιφάνεια μιας χέρσου που προκαλούνται από ρεύματα νερού ή αέρα. Επειδή η μορφή τους είναι σχεδόν κανονική ως προς την διεύθυνση του ρεύματος ή του αέρα, υποδεικνύουν την παρουσία καθώς και την διεύθυνση των ρευμάτων ή των ανέμων.

BODENWELLEN: Kleine, nahezu gleichmäßige Wellen im Bett von Wasserstraßen oder auf der Landoberfläche, durch Wasserströmung und Wind verursacht. Ihre Form ist normalerweise in der Richtung der Strömung oder des Windes regelmäßig ausgeprägt. Sie zeigen sowohl das Vorhandensein als auch die Richtung der Strömungen oder des Windes an.

RIDES DE SABLE: Petits sillons éspacés plus ou moins régulièrement sur le lit dun cours deau ou sur le sable ou sol et provoqué par les courants deau ou le vent. Leur alignement étant normal à la direction du courant ou du vent, leur orientation est indicative de la présence et de la direction des courants ou des vents.

INCRESPATURE DI FONDO: Piccoli gradini di forma perlopiù regolare, presenti nell’alveo di un corso d’acqua o su di una superficie terrestre, formati da una corrente d’acqua o dal vento. Possono indicare la direzione di acqua o vento, in quanto la loro struttura è approssimativamente perpendicolare alla direzione dei due agenti morfogenetici.

RIZO DE ARENA: Pequeñas crestas situadas de una manera más o menos regular en una corriente de agua o en la arena o en el suelo y provocadas por la corriente de agua o por el viento. Su alineación sigue la dirección de la corriente de agua o del viento, su orientación indica la presencia y de la dirección de corrientes de agua o de viento.

BØLGESLAGMERKER: Små riller på sandbunnen. Siden retningen til rillene ligger normalt på retningen til bølgene/strømmen indikerer bølgeslagmerkene både tilstedeværelse og retningen til bølger/strømmer.

Was this helpful?
Chance or possibility of danger, loss or injury or other adverse consequences.


ΔIΑΚΥΝΔΥΝΕΥΣΗ (ΡIΣΚΟ): Μέτρο του μεγέθους ενός αναλαμβανομένου κινδύνου. Είναι ανάλογο προς την πιθανότητα του κινδύνου και την ένταση και την έκταση της αναμενόμενης ζημίας.

RISIKO: Die Höhe oder Wahrscheinlichkeit, mit der eine angenommene Gefahr eintritt, z.B. Verlust oder Verletzung oder eine andere negative Auswirkung.

RISQUE: La possibilité ou chance de subir un danger, perte, lésion ou autre conséquence adverse.

RISCHIO: Possibilità di rischio, perdita, danno o altro evento funesto.

RIESGO: Posibilidad o probabilidad de pérdida, lesión y otras consecuencias adversas.

RISIKO: Sjansen eller muligheten for fare, tap, skade eller andre uheldige følger.

Was this helpful?
The probability of cancer and leukaemia or hereditary damage per unit dose equivalent. Usually refers to fatal malignant diseases and serious hereditary damage; expressed as the probability per sievert.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Πιθανότητα καρκίνου, λευχαιμίας ή κληρονομήσιμης βλάβης ανά μονάδα ισοδύναμου δόσης. Συνήθως, αναφέρεται σε μοιραίες κακοήθεις ασθένειες και σοβαρές κληρονομικές βλάβες. Εκφράζεται ως πιθανότητα ανά sievert.

RISIKOFAKTOR: In der Strahlenbiologie die Wahrscheinlichkeit von Krebs und Leukämie oder Erbfehlern pro Äquivalent Einheitsdosis; bezieht sich normalerweise auf fatale bösartige Krankheiten und schwerwiegende Erbfehler; ausgedrückt als die Wahrscheinlichkeit je Sievert.

FACTEUR DE RISQUE: La probabilité dun cancer ou dune leucémie ou de dommage héréditaire par unité de dose équivalent. Souvent utilisé pour les affections malignes fatales et lésions héréditaires graves; exprimé en termes de probabilité par Sievert.

FATTORE DI RISCHIO: Probabilità per unità di dose equivalente (di radiazioni per esempio), di sviluppare un cancro, una leucemia o un danno ereditario. Normalmente si riferisce a tumori maligni e gravi danni ereditari; espresso anche come probabilità per sievert (Sv).

FACTOR DE RIESGO: La probabilidad de un cáncer o de una leucemia o de daños hereditarios por unidad de dosis equivalente. A menudo usado para las infecciones malignas fatales y lesiones hereditarias graves; expresado en términos de probabilidad por Sievert.

RISIKOFAKTOR: Sannsynlighet for kreft og leukemi eller arvelige skader per doseenhet. Henviser vanligvis til dødelige ondartede sykdommer og alvorlige arvelige skader. Uttrykt som sannsynlighet per sievert.

Was this helpful?
Ratio of the stochastic risk resulting from irradiation of a tissue to the total stochastic risk when the whole body is irradiated uniformly.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Λόγος του στοχαστικού κινδύνου από την ακτινοβόληση ενός ιστού προς τον ολικό στοχαστικό κίνδυνο όταν ολόκληρο το σώμα ακτινοβολείται ομοιόμορφα.

RISIKOABSCHÄTZUNGSFAKTOR: In der Strahlenbiologie der Vergleich des statistischen Risikos, das bei der Bestrahlung eines bestimmten Gewebes entsteht, zum statistischen Risiko, das entsteht, wenn der gesamte Körper gleichmäßig bestrahlt wird.

FACTEUR DE CORRECTION DU RISQUE: Le rapport du risque stochastique résultant de lirradiation dun tissu sur le risque total stochastique quand le corps entier est uniformement irradié.

RISCHIO PESATO (RISK WEIGHTING FACTOR): Rapporto tra rischio stocastico legato all’irradiazione di un tessuto e rischio stocastico totale, dovuto a panirradiazione (irradiazione uniforme di tutto il corpo).

FACTOR DE CORECCIÓN DE RIESGO: Relación del riesgo stocástica que resulta de la irradiación de un tejido sobre el riesgo total stocástica cuando el cuerpo es uniformemente irradiado.

RISIKOVURDERINGSFAKTOR: Forholdet mellom den stokastiske risikoen ved stråling av et vev og den totale stokastiske risikoen når hele kroppen stråles.

Was this helpful?
Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic


RΝΑ: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

RNS: Ribonukleinsäure; ein Polynucleotid, das durch die Polyerisation von Ribonucleotid-Adenosintriphosphat, Guanosin-Triphosphate, Cytosin-Triphosphat und Uracyl-Triphosphate gebildet wird. RNS kommt gewöhnlich in einkettigen Molekülen vor, obwohl häufig intermediäre Basenpaarbildung zu komplexen Sekundärstrukturen führt. Sie dient als Genom in einigen Viren, erfüllt jedoch in Zellen zahlreiche wichtige Übermittlungsfunktionen von der DNS zu den Proteinen. Genetische DNS-Informationen werden zur R

ARN: Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à

RNA: Acido Ribonucleico; polinucleotide formato dalla polimerizzazione dei ribonucleotidi (adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato e uracile trifosfato). L’RNA solitamente si presenta come una molecola a catena singola, sebbene le molteplici interazioni intramolecolari, possano dare origine anche a complesse strutture secondarie. In alcuni virus, l’RNA costituisce il genoma, ma nelle cellule gioca un ruolo fondamentale nel passaggio delle informazioni dal DNA alle proteine. L

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

RNA: Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overføring av informasjon fra DNA (q.v.) til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkri

Was this helpful?
Colloquial term, referring to eggs of fishes when still enclosed in the ovarian membrane; sold as both "hard" and "soft" roe. In the case of sea urchins, both male and female gonads are marketed as "roe".


ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ: Ορος της καθομιλουμένης αναφερόμενος σε αυγά ψαριών όταν περικλείονται ακόμη στην ωοθηκική μεβράνη. Πωλούνται ως "σκληρό" ή "μαλακό" αυγοτάραχο. Στην περίπτωση των αχινών τόσο οι αρσενικές όσο και οι θηλυκές γονάδες πωλούνται ως "αυγοτάραχο".

ROGEN: Eier weiblicher Fische, die noch von der Eimembran umschlossen sind; Rogen wird im Handel als "harter Rogen" (vollständige Gonaden, auch eingelegt) und als "frischer" oder "weicher Rogen" (lose Eier) angeboten. Im Fall von Seeigeln werden sowohl die weiblichen als auch männlichen Gonaden als "Rogen" bezeichnet.

ROGUE: Ovules mûrs des poissons et de certains autres animaux marins encore enveloppés des membranes ovariennes. Dans le cas des oursins, les gonades mâles et femelles sont aussi appelées rogue.

MASSA OVARICA: Termine colloquiale, riferito alle uova dei pesci ancora racchiuse nella membrana ovarica.

OVAS: Óvulos maduros de peces y de algunos animales marinos todavía cubiertos por las membranas ováricas. En el caso de los erizos de mar, las gónadas masculinas y femeninas son también llamadas ovas.

ROGN: Betegnelse som beskriver fiskeegg som fremdeles er innkapslet i ovariemembranen. Selges som både ”myk” og ”hard” rogn. Hos kråkeboller markedsføres både de hanlige og hunlige gonaden som rogn.

Was this helpful?
The unit of absorbed dose of radiation. The absorbed dose is one rad when one kg absorbs 10 -2 joules of energy. In 1956 the rad replaced the roentgen (unit of radiation exposure) for clinical work involving X-rays or radioactive sources. In practice the rad and the roentgen both represent about the same amount of energy since 1000 rads equal 1100 ± 50 roentgen but unlike the roentgen the rad is applicable to all types of radiation.


ΑΚΤIΝΕΣ ROENTGEN: Η μονάδα της απορροφούμενης δόσης ακτινοβολίας. Η απορροφούμενη δόση είναι ένα rad όταν ένα kg ενός σώματος απορροφά ακτινοβολία ενέργειας 0.01 joule. Το 1956, το rad αντικατέστησε το roentgen (μονάδα έκθεσης σε ακτινοβολία) στις κλινικές εφαρμογές, όπου υπεισέρχονται οι ακτίνες Χ ή άλλες ραδιενεργές πηγές ακτινοβολίας. Στην πράξη, το rad και το roentgen αντιπροσωπεύουν και τα δύο το ίδιο ποσό ενέργειας, αφού 1000 rads ισοδυναμούν με 1000 ±± 50 roentgen, όμως σε αντίθεση με το roentge

RÖNTGEN (R): (radiation absorbed dose) Einheit der Strahlungsdosis von Röntgen- oder Korpuskularstrahlen. Die absorbierte Dosis beträgt 1 rad, wenn 1 kg 10 -2 Joule an Energie absorbiert. Seit 1956 wird Rad statt Röntgen in der klinischen Arbeit benutzt, beeinhaltet X-Strahlen oder radioaktive Quellen. In der Praxis wird sowohl Rad als auch Röntgen für die Menge an Energie benutzt. 1.000 Rad sind 1.100 ± 50 Röntgen, aber im Gegensatz zu Röntgen wird Rad für alle Arten von Strahlung benutzt.

ROENTGEN: Unité de mesure de dose absorbée de rayonnements ionisants, équivalent à la dose absorbée dans un élément de matériau de masse 1 kg auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon uniforme une énergie de 10-2 joules. En 1956, le rad remplaça le roentgen (unité de mesure de lexposition aux rayonnements) dans lutilisation clinique des rayons X et des sources radioactives. Dans la pratique, le rad et le roentgen représentent une quantité dénergie semblable, puisque 1000 rads équivaut à 1100

ROENTGEN (R): Unità di dose assorbita di radiazioni. La dose assorbita è di un rad quando vengono assorbiti 10-2 joule di energia per kg di materiale irradiato. Nel 1956 la Commissione Internazionale per le Unità di Misura ha sostituito il roentgen (R) (unità di esposizione alla radiazione) con il rad nelle applicazioni cliniche delle radiazioni. Il rad e il R definiscono circa lo stesso quantitativo di energia (1000 rad equivalgono a 1100 ± 50 R), ma il rad, a differenza del R, è applicabile a tutti i tipi d

ROENTGEN: Unidad de dosis absorbida de radiaciones ionizantes, equivalente a la dosis absorbida por un material de 1 Kg de masa al cual las radiaciones ionizantes transfieren de manera uniforme una energía de 10-2 joules. En 1956, el rad reemplazó al roentgen (unidad de medida de exposición a radiaciones) en el uso clínico de rayos X y de fuentes radioactivas. En la práctica, el rad y el roentgen representan una cantidad de energía igual, dado que 1000 rads equivalen a 1100 - 50 roentgens. El rad es aplic

RØNTGEN: Enheten for mengde absorbert stråling. Den absorberte dosen er en rad når en kilo absorberer 10-2 joule. I 1956 ble røntgen erstattet av rad, for klinisk arbeid som involverer røntgenstråler og radioaktive kilder. I praksis representerer røntgen og rad samme mengde energi, siden 1000 rad er lik 1100 ± 50 røntgen. Mens rad i motsetning til røntgen er anvendelig for alle typer stråling.

Was this helpful?
(1) Swells coming from a great distance and forming large breakers on exposed coasts. (2) A long, massive wave which usually retains its form without breaking until it reaches the beach or a shoal.


ΦΟΥΣΚΟΘΑΛΑΣΣΙΑ: (1) Φουσκοθαλασσιά (βουβό κύμα) που έρχεται από μεγάλη απόσταση και σχηματίζει μεγάλα κύματα σε εκτεθειμένες ακτές. (2) Μακρύ και ογκώδες κύμα το οποίο συνήθως διατηρεί το σχήμα του χωρίς να σπάει μέχρι να φθάσει στην ακτή ή μια ξέρα (ύφαλο).

ROLLER: (1) Anschwellung einer Welle, die aus einer großen Entfernung kommt und große Brecher an exponierten Küsten bedingt. (2) Eine lange, massive Welle, die gewöhnlich ihre Form behält, ohne Brecher zu bilden, bis sie die Küste oder eine Untiefe erreicht.

ROULEAU: (1) Houle arrivant dune grande distance et déferlant en rouleaux de grande taille sur les côtes exposées. (2) Vague longue et massive qui retient habituellement sa forme jusquà ce quelle atteigne lestran.

ONDA LUNGA: (1) Onde provenienti da una grande distanza, responsabili della formazione di imponenti frangenti lungo le coste più esposte. (2) Onda lunga, che mantiene la sua forma senza frangersi prima di arrivare sulla spiaggia o sulla riva.

OLEAJE EN RODILLO: (1) Oleaje que viene de una gran distancia y forma grandes olas sobre costas expuestas. (2) Una ola larga, masiva que por lo general conserva su forma sin romperse antes de que alcance la playa o un fondo.

DØNNING: (1) Dønninger som kommer langveis fra og danner store brottsjøer på eksponerte kyster. (2) En lang diger bølge som holder sin form uten å bryte helt til den når en grunne eller land.

Was this helpful?
Beak or beak-like structure in crustacea.


ΑΣΠIΔIΟ: Εμβολο ή εμβολοειδής κατασκευή στα καρκινοειδή.

ROSTRUM: Spitze oder schnabelartige Struktur.

ROSTRE: Structure en forme de bec rencontrée chez les crustacés.

ROSTRO: Becco o struttura analoga dei crostacei.

ROSTRO: Estructura en forma de pico encontrada en los crustáceos.

ROSTRUM (PANNETORN): Pigg i pannen til krepsdyr.

Was this helpful?
An active component of a glycoside phytoinsecticide, found in roots of subtropical plants of the genus Derris; very toxic to insects and fish, less so for birds,


ΡΟΤΕΝΟΝΗ: Το ενεργό συστατικό ενός γλυκοζιτικού ζιζανιοκτόνου. Παράγεται από το ρίζωμα υποτροπικών φυτών του γένους Derris, και είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα ψάρια και τα έντομα και λιγότερο τοξικό για τα πουλιά.

ROTENON: Eine aktive Komponente eines glycosiden Phytoinsektizids. Es blockiert den Elektronentransport vom NADH zum Ubichinon (ein fettlösliches Chinon) hemmt. Es ist in den Wurzeln tropisschen Pflanzen der Gattung Derris vorhanden und ist sehr toxisch für Insekten und Fische

ROTENONE: Glycoside insecticide issu des racines de plantes subtropicaux du genre Derris. Forte toxicité envers les insectes et les poissons. Toxicité moins forte envers les oiseaux.

ROTENONE: Componente attivo di un glicoside fitoinsetticida estratto dalle radici di una pianta subtropicale del genere Derris; molto tossico per insetti e per pesci, meno per gli uccelli, usato come tracciante.

ROTENONA: Componente activo de un fitoinsecticida glucosídico que se encuentra en raíces de plantas subtropicales del género Derris; es muy tóxico en insectos y peces y menos en aves. Se usa como trazador.

ROTENON: Aktiv komponent i et glykosid som finnes i røttene til subtropiske planter i slekten Derris, og som er veldig giftig for insekter og fisk, og i mindre grad for fugl. Brukes i svært lave konsentrasjoner.

Was this helpful?
Group of microscopic, primarily aquatic, animals belonging to a distinct class of the Phylum Aschelminthes. They are characterized by corona at the anterior end which bears tufts of cilia used for feeding and locomotion. Rotifers are important live-food organisms in the rearing of marine fish larvae in hatcheries. (e.g. Brachionus).


ΤΡΟΧΟΖΩΑ: Φύλο μικροσκοπικών, κυρίως υδρόβιων ζώων που ανήκουν σε διακριτή ομοταξία του φύλου των ασκελμίνθων. Χαρακτηρίζονται από στεφάνη στο πρόσθιο άκρο η οποία φέρει τούφες βλεφαρίδων που χρησιμεύουν στην θρέψη και την κίνηση. Τα τροχόζωα αποτελούν σημαντικούς οργανισμούς που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή στην εκτροφή θαλάσσιων ψαριών στα εκκολαπτήρια. (π.χ. Brachionus)

ROTATORIEN (RÄDERTIERCHEN): Vulgärname für die Klasse der Rotifera, die mit über 1800 Arten neben den Nematoden die größte Gruppe der Nemathelminthes bilden und überwiegend im Süßwasser vorkommen. Der Name leitet sich von der vorhandenen Zilienkrone, der Corona, ab. Wenn die Zilien schlagen, führen sie zu einer dem rollenden Rad vergleichbaren Drehbewegung. Rotiferen sind wichtige Organismen in der Kultur und Aufzucht mariner Larven in Brutanstalten. Die am häufigsten eingesetzte Art ist Brachionus plicatilis, die viele Lo

ROTIFERES: Classe dInvertébrés microscopiques aquatiques, appartenant à lembranchement des Aschelminthes, portant antérieurement deux couronnes de cils utilisés pour lalimentation et la locomotion. Les rotifères constituent une source importante de nourriture vivante pour les larves de poissons dans les écloseries (exemple: Brachionus).

ROTIFERI: Phylum di animali acquatici microscopici, primariamente acquatici, precedentemente inclusi nel Phylum degli Aschelminti. Sono caratterizzati da una corona anteriore fornita di ciglia utilizzate per l’alimentazione e la locomozione. I Rotiferi sono impiegati in acquacoltura come alimento per lo svezzamento delle larve di pesci marini; p.e. Brachionus spp.

ROTÍFEROS: Clase de invertebrados microscópicos acuáticos, que pertenecen al filo de asquelmintos, llevan en la parte anterior dos coronas de cilios que utilizan para la alimentación y la locomoción. Los rotíferos constituyen una fuente importante de comida viva para larvas de peces en los criaderos. (e.g Brachionus,/i>).

HJULDYR: Gruppe med mikroskopiske, primært akvatiske dyr, som hører til rekke Rotifera (hjuldyr). Har en karakteristisk ciliert korona i framenden, som brukes ved fødeopptak og bevegelse. Er viktige levendefôr-organismer ved oppdrett av marine fiskelarver (f.eks. Branchionus).

Was this helpful?
General non-specific term used to describe fishes which are round or oval in transverse section and generally have a fusiform body shape; these species are usually fast swimmers and pelagic.


ΑΤΡΑΚΤΟΕIΔΗ ΨΑΡIΑ: Γενικός μη ειδικός όρος που χρησιμοποιείται για ψάρια που έχουν κυκλική ή ελλειψοειδή διατομή και γενικά ατρακτοειδές σχήμα σώματος. Τα είδη αυτά είναι συνήθως πελαγικά και γρήγοροι κολυμβητές.

RUNDFISCH: Allgemeiner, nicht-spezifischer Begriff zur Bezeichnung von Fischen, deren Querschnitt rund/oval ist und im allgemeinen eine recht langgestreckte Körperform aufweisen. Die Arten sind gewöhnlich schnelle Schwimmer und haben in der Regel eine pelagische Lebensweise.

POISSON ROND: Terme non-spécifique décrivant les poissons de section transversale ronde ou ovale et dont le corps et généralement fusiforme; ces espèces sont en général des poissons pélagiques capables de nager rapidement.

PESCE TONDO: Pesce dalla sezione trasversale tonda o ovale, che generalmente presenta un corpo fusiforme.

PEZ REDONDO: Término no específico que describe peces con sección transversal redonda o oval y cuyo cuerpo es generalmente fusiforme; estas especies en general peces pelágicos son capaces de nadar rápidamente.

RUNDFISK : Fisk som ikke er behandlet (sløyd, flekt, filetert etc.), kun bløgget. Den engelske betegnelsen ”round fish” henviser til hurtigsvømmere, f.eks. makrell og tunfisk.

Was this helpful?
Common name for members of the Phylum Nematoda, free-living and parasitic.


ΝΗΜΑΤΩΔΗΣ: Κοινό όνομα των μελών του Φύλου Nematoda, που ζούν παρασιτικά ή ελευθέρως.

RUNDWURM: Vulgärname für freilebende und parasitäre Nematoden.

VERS RONDS: Nom dusage courant décrivant les membres de lembranchement des Nematodes, dont un certain nombre sont parasites.

VERMI CILINDRICI: Nome comune per i membri del Phylum dei Nematoda, comprendente vermi a vita libera o parassiti.

GUSANO REDONDO: Nombre de utilización común que describe el filum de los Nematodos, en los cuales unos cuantos son parásitos.

RUNDMARK: Vanlig navn for medlemmer av rekke Nematoda, frittlevende og parasittiske.

Was this helpful?
That part of precipitation (rainfall) that is not held in the soil but drains freely away.


ΑΠΟΡΡΟΗ: Το μέρος της βροχόπτωσης που δεν συγκρατείται στο έδαφος αλλά ρέει επιφανειακά.

ABFLUSS: Der Teil des Niederschlags (Regens), der nicht vom Boden aufgenommen oder gehalten wird, sondern frei abläuft.

EAU DE RUISSELLEMENT: Cette partie des eaux pluviales qui nest pas retenue par le sol, mais qui sécoule librement sur sa surface.

DEFLUSSO SUPERFICIALE: Acqua meteorica di ruscellamento, che non viene trattenuta dal terreno.

AGUA DE RIERA: Es la parte de agua pluvial que no esta retenida por el suelo, pero que corre libremente en la superficie.

AVRENNING: Delen av nedbør som ikke tas opp av jordsmonnet, men renner vekk.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES