AMC LIMITED

Q

Aspects of quality include fitness for use, “the totality of features and characteristics of service that bear on its ability to satisfy a given need” (American Society for Quality). Quality and improvements in quality should be capable of assessment through objective criteria.


ΠΟΙΟΤΗΤΑ: (1) Χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. (Ι) Βαθμός ποιότητας. Στις υδατοκαλλιέργειες ο όρος αυτός έχει αποκτήσει διάφορες σημασίες οι οποίες σχετίζονται είτε με την παραγωγή είτε με το προϊόν. Η βελτίωση της ποιότητας θα πρέπει να είναι δυνατή μέσα από την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων, συγκρ. «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και η ικανότητά της να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες» ( Αμερικάνικος Σύλλογος για την Ποιότητα). Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δρ

QUALTITÄT: (1) Characteristische Merkmale (2). Qualitätsmessung. In der Aquakultur hat der Begriff verschiedene Bedeutungen angenommen, die sich auf Produkte und Produktionsprozesse beziehen. Quantität/Steigerung von Qualität sollte anhand objektiver Kriterien messbar sein. Vgl: “die Gesamtheit der Eigenarten und Merkmale des Dienst leistungsistems, das sich stützt auf seineFähigkeit, vorhandene Bedürfnisse zu befriedigen.

QUALITÉ: (1) Caractéristique ou trait. (2) Degré d’excellence. En aquaculture, le terme s’applique aussi bien aux produits qu’aux procédées de production. La qualité (et son amélioration) devrait être assujettie à l’évaluation par des critères objectifs, cf. « la totalité de critères et de caractéristiques du service qui influencent la capacité de ce service à satisfaire un besoin » (Société Américaine de Qualité).

SICUREZZA DI QUALITA’: Un sistema integrato di gestione che comprende pianificazione, implementazione, definizioni e descrizioni, miglioramento qualitativo, al fine di assicurare che un processo, un bene od un servizio sono della dovuta qualità e rispettano le aspettative del cliente.

CALIDAD(1): (1) Característica o rasgo (I2 Grado de excelencia. En acuicultura el término adquiere sentido referido a productos o a procesos de producción. Calidad/La mejora de la calidad tendría que ser capaz de ser determinada a través de criterios objetivos, cf "la totalidad de características y rasgos de servicio que llevan a satisfacer una necesidad" (Sociedad americana para la calidad).

KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Begrepet kvalitativt kan være subjektivt, men har i senere tid fått flere betydninger (noen er tilknyttet produkter og produksjons prosessene). Aspekter med kvalitet inkluderer skikkethet for bruk, ”den totale mengden gangbare egenskaper og karakteristika som er avgjørende for evnen til å tilfredsstille et gitt behov” (American Society for Quality). Kvalitet og forbedringer i kvalitet bør være mulig å bestemme ved hjelp av objektive kriterier.

Was this helpful?
Also known by the acronym QA: an integrated system of management activities involving planning, implementation, assessment and reporting and quality improvement to ensure that a process, item or service is of the type and quality needed and the client expects.


Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας με στόχο μια διαδικασία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι ενός συγκεκριμένου ποιοτικού επιπέδου τέτοιου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών.

QUALITATSSICHERUNG (QA): Ein integrietes Managementsystem, das Planung, Durchführung, Kontrolle, Berichterstattung und Qualitätssteigerung einschließt, um sicherzustellen, dass ein Vorgang, ein Produkt oder eine Diestleistung sich in Bezug auf Art und Qualität nach dem Bedürfnis richtet und den Erwartungen des Kunden entspricht.

ASSURANCE DE QUALITÉ: Système intégré de gestion comprenant l’ensemble de la planification, l’intégration, l’évaluation, le compte rendu et l’amélioration de qualité qui assure qu’un procédé, une entité ou un service est du type et da la qualité requise et compatible avec les attentes du client.

SICUREZZA DI QUALITA’: Un sistema integrato di gestione che comprende pianificazione, implementazione, definizioni e descrizioni, miglioramento qualitativo, al fine di assicurare che un processo, un bene od un servizio sono della dovuta qualità e rispettano le aspettative del cliente.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): Sistema integrado de de gestión de actividades incluyendo planificación , implementación , asesoramiento e informes sobre la mejora de la calidad para asegurar que este proceso, tema o servicio está dentro de la tipología y calidad requerida y esperada por los clientes.

KVALITETSSIKRING: Et integrert styringssystem. Involverer planlegging, utførelse, vurdering, rapportering og kvalitets forbedring for å sikre at en prosess, artikkel eller tjeneste er av den typen og kvaliteten som trengs og kunden forventer.

Was this helpful?
The overall system of technical activities that measures the attributes and performance of a process, item or service against defined standards to verify that they meet the stated requirements established by the customer.


Ποιοτικός έλεγχος: Σύστημα τεχνικών δραστηριοτήτων με τις οποίες μετρώνται τα χαρακτηριστικά και η απόδοση μιας διαδικασίας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα με σκοπό την εξασφάλιση των προδιαγραφών που έχουν θέσει οι πελάτες.

QUALITATSKONTROLLE: Das übergreifende System technischer Aktivitäten, das Merkmale und Ausführung eines Prozesses, eines Produkts oder einer Dienstleistung anhand festumrissener Maßstäbe bestimmt, um sicherzustellen, dass die Qualität von Produkt und Produktion erhalten und verbessert wird.

CONTROLE DE QUALITÉ: Totalité du système d’activités techniques permettant d’évaluer les attributs et les performances d’un procédé, entité ou service par rapport à des standards définis afin de vérifier leur compatibilité avec les besoins affichés établis par le client.

CONTROLLO DI QUALITA’: L’insieme delle attività tecniche che misurano le caratteristiche e le performance di un processo, bene o servizio comparandole con opportuni standard, al fine di verificare che gli obiettivi qualitativi richiesti dal cliente siano stati raggiunti.

CONTROL DE CALIDAD : El sistema general de las actividades técnicas que miden los atributos y rendimiento de un proceso, tema o servicio sobre los standards definidos, para verificar que están de acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente. Standar de calidad: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

KVALITETSKONTROLL: Det samlete systemes av tekniske virksomheter som måler egenskapene og prestasjonene til en prosess, artikkel eller tjeneste mot definerte standarder for å kontrollere om de møter de fastsatte betingelsene bestemt av kunden.

Was this helpful?
In marketing and quality control, it is a system by which products/services which are of a definite standard are accredited entry into a quality association, and can display a recognised quality symbol as a marketing tool.


ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ: Σύστημα με το οποίο προϊόντα ή υπηρεσίες ενός ορισμένου επιπέδου, εντάσσονται σε μια ομάδα προϊόντων /υπηρεσιών αντίστοιχης ποιότητας και εφοδιάζονται με ένα αναγνωριστικό σήμα που διευκολύνει την προώθησή τους στην αγορά.

GÜTESIEGEL: Ein Zeichen für die Qualitätskontrolle vermarkteter Produkte. Es sagt aus, daß definitive Standards einer Produktion bzw. einer Dienstleistung eingehalten werden. Das Gütesiegel wird in der Regel durch eine entsprechende Organisation ausgestellt; es ist ein wichtiges Instrument des Marketings.

MARQUE DE QUALITE: En marketing et en contrôle de la qualité, système par lequel les produits et services qui sont dun standard défini sont admis dans une association pour la qualité et peuvent être commercialisés avec un symbole de qualité utilisé comme outil de marketing.

MARCHIO DI QUALITA’: Sistema con il quale prodotti e/o servizi con caratteristiche che soddisfano normative e standard definiti vengono accreditati attraverso l’appartenenza ad un consorzio di qualità e contrassegnati con uno specifico marchio.

MARCA DE CALIDAD: En marketing y en control de calidad, sistema por lo cual, productos y servicios que tienen un estándar definido, son admitidos y acreditados por una asociación de calidad y pueden ser comercializados con un símbolo de calidad utilizado como herramienta comercial.

KVALITETSMERKE: I markedsføring og kvalitetskontroll: System der produkter som holder en viss standard går inn i en kvalitetsgruppe, og blir påført et kvalitetsmerke som et salgsknep.

Was this helpful?
Standards devised and overseen by authorised bodies to ensure that product and production quality is maintained and improved.


Κριτήρια ποιότητας: Κριτήρια τα οποία καθορίζονται και ελέγχονται από εξουσιοδοτημένες αρχές με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας μιας παραγωγικής διαδικασίας ή των προϊόντων της.

QUALITATSSTANDARD: Standards, die erarbeitet und überwacht werden bei authorisierten Koeperschaften und ein Produktstandard sichern, erhalten und gegebenenfals verbessern.

STANDARDS DE QUALITÉ: Standards établis et vérifiés par des corps autorisés qui assurent que le produit et la qualité de production sont maintenus et améliorés.

STANDARD DI QUALITA’: Standard di riferimento definiti da Entità autorizzate a farlo, al fine che la qualità del prodotto possa essere monitorata e migliorata.

STANDARD DE CALIDAD: Standar definido y programado por las autoridades respectivas para asegurar que un producto o la calidad de su producción se mantiene y mejora.

KVALITETSSTANDARDER: Standarder som er konstruert og overvåket av autoriserte instanser for å sikre at produkt- og produksjonskvalitet opprettholdes og forbedres.

Was this helpful?
These have a normal distribution and are determined by a large number of genes and influenced by environmental factors. They include growth rate, body weight, age at sexual maturation, aspects of harvest quality and disease resistance. These can be used as measures of performance in individuals or stocks of fish and can be selected for in breeding programmes.


ΠΟΣΟΤΙΚΑ/ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κανονική κατανομή, καθορίζονται από έναν μεγάλο αριθμό γονιδίων και επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται, ο ρυθμός αύξησης, το σωματικό βάρος, η ηλικία σεξουαλικής ωρίμανσης, ή ποιότητα κατά τη συγκομιδή και η ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Χρησιμοποιούνται ως ατομικό ή ομαδικό μέτρο επίδοσης στα ψάρια και κάποια από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις ομομιξίας.

QUANTITAVEN/QUALITATIVEN FAKTOREN: Die quantitaven und qualitativen Faktoren sind verteilt entsprechend der Gauss-Kurve. Sie werden bestimmt durch eine grosse Anzahl von Genen und durch Umweltfaktoren beeinflusst. Sie schließen Wachstumsräte, Köpergewicht, das Alter bei Geschlechtsreife, Aspekte der Qualität des Ertrags und der Krakheitsanfälligkeit ein. Diese können sowohl als Maßstab für das einzelne Exemplar als auch für die gesamten Fischbestände dienen und für das Zuchtprogramm verwendet werden.

TRAITS QUANTITATIFS /QUALITATIFS : Des traits phénotypiques, avec une distribution normale, déterminés par un grand nombre de gènes et influencés par des facteurs environnementaux. Ceux-ci comprennent le taux de croissance, le poids corporel, l’age de la maturation sexuel, des aspects de la qualité de la récolte et la résistance aux maladies. Ces traits sont utilisés afin d’évaluer la performance des individus ou de stocks lors de programmes de sélection génétiques.

CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI: Hanno una distribuzione normale nella popolazione e sono determinati da un ampio numero di geni oltre ad essere influenzati da fattori ambientali. Includono: velocità di crescita, peso corporeo, età alla maturità sessuale, qualità alla raccolta e resistenza alle malattie. Sono utilizzati come misura delle performance di uno stock di pesci e possono essere selezionati per un programa di miglioramento genetico. Le caratteristiche qualitative consistono in un concetto di qualità che può essere sogg

RASGOS CUANTITATIVOS/CUALITATIVOS: Características determinadas por un número amplio de genes y influenciadas por factores ambientales con una distribución normal. Incluyen la tasa de crecimiento, peso corporal, edad y maduración sexual, aspectos de calidad de la carne y de resistencia a enfermedades. Pueden ser usadas como medidas del éxito en individuos o stocks de peces que pueden ser utilizadas para programas de selección genética.

KVANTITATIVE/KVALITATIVE KARAKTERTREKK: Har en normal fordeling, bestemmes av et stort antall gener og påvirkes av miljøfaktorer. Inkluderer vekstrate, vekt, alder ved kjønnsmodning, slaktekvalitet og sykdomsresistens. Kan brukes som mål på prestasjonen til enkelt individer eller beholdninger med fisk, og kan brukes som utvalgskriterier i avlsprogrammer.

Was this helpful?
A trait that varies among individuals which can be grouped on the basis of measured values of the trait.


ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ: Γνώρισμα το οποίο διαφέρει ανάμεσα στα άτομα τα οποία μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση την ποσοτικοποίηση του συγκεκριμένου γνωρίσματος.

QUANTITATIVE TRAIT LOCI: A trait that varies among individuals which can be grouped on the basis of measured values of the trait.

LOCUS DE TRAIT QUANTITATIF: Trait, variant d’individu en individu, qui peut être évalué par des critères mesurables.

LOCI DEI CARATTERI QUANTITATIVI: I loci che influenzano la variabilità di un caratterte a variazione continua.

RASGO CUANTITATIVO: Rasgo que varía entre individuos que puede ser agrupado en base a valores medibles de ese rasgo.

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK: Karaktertrekk eller egenskaper som varierer blant individer. Individene kan grupperes med hensyn til målte verdier av karakteren.

Was this helpful?
Enforced isolation of organisms which are or may have been infected, to prevent transmission of diseases.


ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ: Αναγκαστική απομόνωση οργανισμών οι οποίοι έχουν (ή πιθανόν έχουν) μολυνθεί, ώστε να προληφθεί η μετάδοση ασθενειών.

QUARANTÄNE: Räumliche Isolierung infizierter oder ansteckungsverdächtiger Organismen als Schutzmaßnahme gegen eine Ausbreitung oder Übertragung von Krankheiten auf andere Organismen oder die Umwelt.

QUARANTAINE: Lisolement imposé aux organismes qui sont infectés, ou potentiellement infectés, afin de prévenir la transmission de maladies à dautres organismes ou à lenvironnement.

QUARANTENA: Isolamento forzato, di organismi che sono o potrebbero essere stati infettati, al fine di evitare la trasmissione delle malattie.

CUARENTENA: Aislamiento impuesto a organismos infectados, o potencialmente infectados, con el fin de prevenir la transmisión de las enfermedades a otros organismos o al ambiente.

KARANTENE: Påtvunget isolering av organismer som er eller kan være infiserte, for å hindre sykdomsspredning.

Was this helpful?
Any species held in a confined or enclosed system designed to prevent any possibility of the release of the species or any of its diseases or any associated organism (e.g. parasites). The species must be held in the environment for a period sufficient to expose any disease problems.


ΕIΔΗ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ: Κάθε είδος το οποίο κρατείται σε περιορισμένο ή κλειστό σύστημα σχεδιασμένο ώστε να μην είναι δυνατή η διαφυγή του ή διάδοση ασθενειών ή παρασίτων τους. Μεταφερόμενα είδη πρέπει να παραμένουν σε απομόνωση επί επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλωθούν τυχόν ασθένειες από τις οποίες πάσχουν.

ARTEN IN QUARANTÄNE: Jede Art, die in einem eingegrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, um zu verhindern, daß diese Art oder eine ihrer Krankheiten oder ein anderer mitgeschleppter Organismus in die Umwelt gelangt. Die Quarantänezeit dauert so lange, bis jegliche Krankheitsübertragung ausgeschlossen werden kann. Ist dies nicht der Fall, müssen die in Quarantäne gehaltenen Individuen vernichtet und die Anlage desinfiziert werden.

ESPECE MISE EN QUARANTAINE: Une espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir de toute possibilité de libération dans lenvironnement de cette espèce, de ces maladies ou dautres organismes qui lui sont associés. La durée de cette isolation est suffisante pour que des problèmes de maladie soient révélés.

SPECIE IN QUARANTENA: Specie, mantenute in isolamento o in aree confinate (aree di quarantena), che potrebbero essere portatrici di patologie infettive o parassitosi. Le specie devono rimanere nelle aree di quarantena, per un periodo sufficiente a garantire la loro idoneità sanitaria.

ESPECIE EN CUARENTENA: Especie mantenida en reclusión o dentro de un sistema cerrado designado para prevenir toda posibilidad de liberación en el medio ambiente de esta especie, de sus enfermedades o de otros organismos asociados a esta especie. La duración de este aislamiento debe ser suficiente para que los problemas de la enfermedad sean reveladas.

ARTER I KARANTENE: Enhver art som holdes i avgrensede eller lukkede systemer som er konstruert for å hindre at organismen, noen av dens sykdommer eller tilknyttede organismer (f.eks. parasitter) slepper ut i miljøet. Artene må holdes i systemet lenge nok til at eventuelle sykdommer avsløres.

Was this helpful?
Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.


ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΜΜΩΝΙΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.

QUARTANÄRES AMMONIUM: Ein Begriff, der chemische Verbindungen beschreibt, die aus vier an ein zentrales Stickstoffatom gebundene Organogruppen bestehen. Solche Salze sind oberflächenaktive Verbindungen und werden wegen ihrer antiseptischen und desinfizierenden Wirkung antibakteriell eingesetzt, da sie deren Zellmembranen zerstören.

AMMONIUM QUATERNAIRE: Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.

AMMONIO QUATERNARIO: Composti contenenti un atomo di azoto al quale sono legati quattro gruppi organici. I suoi sali (sali di ammonio quaternario), sono agenti emulsionanti; vengono impiegati come antisettici per la loro capacità di distruggere le membrane batteriche.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

Was this helpful?
A wharf approximately parallel to the shore line and accommodating ships on one side only, the other side being attached to the shore. It is usually of solid construction, as contrasted with the open pile construction usually used for piers.


ΑΠΟΒΑΘΡΑ, ΠΡΟΚΥΜΑIΑ.: Κατασκευή κατά μήκος της ακτής στην οποία δένουν τα πλοία.

KAI (Kaimauer): Ein stationärer, konstruierter Anlegeplatz am oder im Wasser, an dem Boote oder Schiffe be- oder entladen werden können.

QUAI(1): Construction approximativement parallèle à la côte dont un côté sert à laccostage des bateaux, lautre côté étant fixé à la côte. Habituellement construit en dur, par contraste avec les constructions ouvertes sur pieux des jetées.

BANCHINA: Molo parallelo alla riva, al quale le imbarcazioni possono venire ormeggiate solo lungo il lato esterno. Solitamente presenta una struttura robusta (cemento, ferro), più solida di quella dei pontili sospesi su pali.

MUELLE: Construcción aproximadamente paralela a la costa. Por una parte sirve para alojar los barcos, y por otro lado limita la orilla. Normalmente de construcción sólida, en contraste con las construcciones abiertas utilizadas como muelle.

KAI: Brygge som ligger parallelt med kystlinjen. Der skip kan legge til på ene siden, mens den andre siden er festet til land. Har som regel en massiv konstruksjon, i motsetning til pirer som står på påler.

Was this helpful?
Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors.


ΑΣΒΕΣΤΟΣ: Οξείδιο του ασβεστίου (CaΟ), λευκή καυστική σκόνη χρησιμοποιούμενη κυρίως ως απολυμαντικό στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιείται επίσης γιά την επάλειψη των συλλεκτών γόνου στρειδιών.

BRANNTKALK: Kalziumoxid (CaO); ein weißes, puderartiges Desinfektionsmittel, das in der Teichwirtschaft benutzt wird. Auch als Überzug für die Kollektoren von Austernbrut verwendet.

CHAUX VIVE: Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

CALCE VIVA: Ossido di calcio (CaO); polvere bianca, caustica usata in acquacoltura come disinfettante. Può venir utilizzata per trattare le strutture di raccolta delle uova di ostrica.

CAL VIVA: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

ULESKET KALK: Kalsiumoksid (CaO). Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

Was this helpful?
Sand which has lost its grain-to-grain contact by the buoyancy effect of water flowing upward through the voids. Such material, having some of the characteristics of a fluid, possesses no load-bearing value.


ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ: Αμμος που έχει χάσει την επαφή κόκκου προς κόκκο εξαιτίας της πλευστότητας που δημιουργεί το νερό που ρέει προς την επιφάνεια διαμέσου των διάκενων. Η κινούμενη άμμος συμπεριφέρεται ως ρευστό και δεν έχει την ικανότητα να υποβαστάζει φορτία.

TREIBSAND: Sand, der den Kontakt zwischen den Körnern durch die Auftriebskraft des Wassers, das durch die Lücken aufwärts fließt, verloren hat. Solches Material, das einige Merkmale von Flüssigkeiten aufweist, ist nicht tragfähig. Es ist ein Zustand und kein Materialtyp.

SABLES MOUVANTS: Se dit des sables ayant perdu les contacts grains à grains à cause de leffet de flottaison provoqué par un courant deau montant à travers les interstices. Ayant des caractéristiques dun fluide, les sables mouvants nont pas de capacité à supporter des poids.

SABBIA MOBILE: Sabbia incoerente, per effetto del flusso d’acqua interstiziale. Questo tipo di materiale, avendo una capacità di sedimentazione molto bassa, ha delle caratteristiche simili a quelle di un fluido.

ARENAS MOVEDIZAS: Dícese de arenas cuyos granos han perdido el contacto grano-grano a causa del efecto de flotabilidad provocado por una corriente de agua ascendente a través de las intersticios. Tienen características de un fluido; las arenas movedizas no tienen capacidad para soportar pesos.

KVIKKSAND: Sand som har mistet kontakt mellom sandkornene grunnet oppdrifts-effekten til vann som strømmer opp gjennom porene i sanden. Har noen væske-egenskaper, og ingen bærekapasitet.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES