AMC LIMITED

M

Non-specific collective term referring to the larger algae; occurring both naturally and under cultivation, e.g. Laminaria, but specifically excluding phytoplanktonic and microalgae.


ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ: Μη ειδικός συλλογικός όρος αναφερόμενος στα μεγαλύτερα φύκη, φυσικά ή καλλιεργούμενα π.χ. Laminaria ο οποίος δεν περιλαμβάνει το φυτοπλαγκτόν και τα μικροφύκη.

MAKROALGE: Nicht-spezifische, allgemeine Bezeichnung für größere Algen in natürlichen Vorkommen oder in Kulturen; z.B Laminaria, ausgenommen Phytoplankton und Mikroalgen.

MACROALGUE: Terme collectif non spécifique se rapportant aux grandes algues naturelles ou cultivées, par exemple Laminaria, en excluant totalement le phytoplancton et les microalgues.

MACROALGHE: Termine collettivo, non specifico riferito alle alghe di maggiori dimensioni; spontanee o coltivate, es. Laminaria, comunque non riferibile al fitoplancton e alle microalghe.

MACROALGA: Término colectivo no específico que se refiere a grandes algas naturales o cultivadas, por ejemplo, Laminaria, excluyendo totalmente el fitoplancton y microalgas.

MAKROALGE: Uspesifikk samlebetegnelse for store alger i oppdrett eller i naturen, f.eks. Laminaria. Utelukker planteplankton og mikroalger.

Was this helpful?
The larger organisms of the benthos, exceeding 0.5 mm in length.


ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΟΣ: Οι μεγαλύτεροι οργανισμοί του βένθους, που υπερβαίνουν το 1mm (ή 0,5mm) σε μήκος. πρβ. μειοβένθος, επιβένθος.

MAKROBENTHOS: Die größeren Organismen des Benthos, über 1 mm Länge hinausgehend.

MACROBENTHOS: Les plus grands des organismes benthiques qui sont de taille supérieure à 0.5 mm. Syn. macrofaune.

MACROBENTHOS: I più grossi organismi appartenenti al benthos, di dimensioni superiori a 0,5 mm. Sin. macrofauna.

MACROBENTOS: Los más grandes de los organismos bentónicos que son de talla superior a 0.5 mm. Sin macrofauna.

MAKROBENTOS: De større organismene i bentos, over 0,5 mm lange. Jfr. epibentos, meiobentos, bentos. Syn. makrofauna.

Was this helpful?
Genus to which freshwater prawns belong, consisting of about 100 species, usually found in tropical waters. Macrobrachonium has an elongated body, circular in cross section, with a large extended cephalothorax. The second pair of walking appendages terminate in pincers which are highly developed in males.


MACROBRACHIUM: Γενος στο οποίο ανήκουν οι καραβίδες του γλυκού νερού (περί τα 100 είδη), ευρισκόμενες στα τροπικά νερά. Εχουν επίμηκες σώμα, κυκλική διατομή και μεγάλο εκτεταμένο κεφαλοθώρακα. Το δεύτερο ζεύγος βαδιστικών εξαρτημάτων απολήγει σε δαγκάνες, ιδαίτερα αναπτυγμένες στα αρσενικά.

MACROBRACHIUM: Eine Gattung von Süßwassergarnelen mit ca.100 Arten; meist in tropischen Gewässern zu finden. Sie besitzen einen gestreckten Körper, runden Querschnitt und einen vergrößerten Cephalothorax. Das zweite Paar der Fortbewegungsgliedmaßen endet in Scheren, die bei den Männchen hoch entwickelt sind.

MACROBRACHIUM: Genre de crevette deau douce renfermant environ 100 espèces, habituellement rencontré dans les eaux tropicales. Le Macrobrachium a un corps allongé de section circulaire avec un cephalothorax développé. La seconde paire dappendices pour la marche est terminée par des pinces qui sont très développées chez les mâles.

MACROBRACHIUM: Genere del quale fanno parte alcuni gamberi di acqua dolce, rappresentato da circa 100 specie, normalmente rinvenibili nelle acque tropicali. Il Macrobrachium presenta un corpo allungato, di sezione circolare, con un ampio e prominente cefalotorace. il secondo paio di appendici deambulatorie sono dotate di chele, normalmente molto sviluppate negli esemplari di sesso maschile.

MACROBRACHIUM: Género de gambas de agua dulce con alrededor de 100 especies, se encuentran normalmente en las aguas tropicales. El Macrobrachium tiene un cuerpo alargado con sección circular y cefalotórax desarrollado. El segundo par de apéndices que sirven para andar terminan en unas pinzas que son muy desarrolladas en los machos.

MACROBRACHIUM: Slekt med ferskvannsreker, består av over 100 arter funnet i tropiske strøk. Macrobrachium har en langstrakt kropp, sirkulær i tverrsnitt, med en stor forlenget cephalothorax. Andre par med gangbein har klør, som er svært utviklet hos hanner. Drives mye oppdrett av arten ”giant freshwater prawn” (Macrobrachium rosenbergi).

Was this helpful?
The climate of a major geographical region. The conditions of temperature, precipitation, relative humidity, sunshine and other meteorological factors, recorded about 1.5 m above ground level to avoid topological, vegetational and edaphic influences.


ΜΑΚΡΟΚΛΙΜΑ: Το κλίμα μιάς ευρείας γεωγραφικής περιοχής. Οι συνθήκες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ηλιοφάνειας και άλλων μετεωρολογικών παραγόντων, καταγραφόμενες σε 1.5 m περίπου από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να αποφεύγονται οι επιδράσεις που οφείλονται στην μορφολογία εδάφους και τη βλάστηση .

MAKROKLIMA: Das Klima einer größeren geographischen Region. Die Bedingungen von Temperatur, Niederschlag, relativer Luftfeuchtigkeit, Sonnenschein und anderen meterologischen Faktoren, die1.5 m über dem Boden aufgezeichnet werden, um topologische, vegetationsbedingte und edaphische Einflüsse zu vermeiden.

MACROCLIMAT: Le climat dune région géographique majeure. Les conditions de température, précipitation, humidité relative, ensoleillement et autres facteurs météorolgiques enregistrés à 1,5m du sol afin déviter toute influence des facteurs topologiques, végétationnels ou dautres facteurs édaphiques.

MACROCLIMA: Il clima di una macroregione geografica. I dati di temperatura, precipitazione, umidità relativa, illuminazione ed altri parametri meteorologici, sono registrati a circa 1,5 m sopra il livello del terreno per evitare possibili influenze topologiche, vegetazionali ed edafiche.

MACROCLIMA: Clima de una región geográficamente grande. Las condiciones de temperatura, precipitación, humedad relativa y otros factores meteorológicos son registradas a 1,5 m del suelo para evitar toda influencia de factores topológicos, de vegetación o otros factores edáficos.

MAKROKLIMA: Klima i et stort geografisk område. Forholdene temperatur, nedbør, fuktighetsgrad, sol og andre meteorologiske faktorer, målt om lag 1,5 meter over bakken for å unngå påvirkning fra topografi, vegetasjon og jordbunn.

Was this helpful?
A phagocytic cell belonging to the reticuloendothelial system. This is apparently the major phagocytic cell in fish inflammation.


ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟ: Φαγοκύτταρο που ανήκει στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Εμφανώς αυτό είναι το κύριο φαγοκύτταρο στην φλεγμονή των ιχθύων.

MAKROPHAGE (Nom.): Eine phagocytierende Zelle, die zu dem retikularen, endothelialen System gehört. Sie ist offensichtlich die bei Entzündungen in Fischen am häufigsten auftretende phagocytierende Zelle.

MACROPHAGE (subst.): Cellule phagocyte appartenant au système réticuloendothélial. Chez les poissons, le macrophage semble être la principale cellule phagocyte associée à linflammation.

MACROFÀGO: Cellula fagogitaria appartenente al sistema reticolo endoteliale. Queste cellule appaiono essere i principali fagociti coinvolti negli stati infiammatori dei pesci.

MACRÓFAGO (subst.): Célula fagocítica que pertenece al sistema retículoendotelial. En peces, el macrófago parece ser la principal célula asociada a la inflamación.

MAKROFAG: Fagocyterende celle tilhørende det retikuloendotele systemet. Trolig den viktigste fagocyterende cellen ved betennelse hos fisk.

Was this helpful?
Feeding on relatively large particles of food.


ΜΑΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με σχετικά μεγάλα τεμάχια τροφής. Πρβ. μικροφάγος.

MAKROPHAG (Adj.): Sich von relativ großen Futterpartikeln ernährend.

MACROPHAGE (adj.): Se nourrisant de particules de taille relativement importante.

MACRÒFAGO: Che si ciba di particelle di cibo relativamente grandi.

MACRÓFAGO (adj.): Que se alimentan de partículas de talla relativamente importante.

MAKROFAG (evne til fagocytose): Spiser relativt store partikler, jfr. mikrofag.

Was this helpful?
A large macroscopic plant, used especially of aquatic forms such as kelp, and tall plants such as sea grasses.


ΜΑΚΡΟΦΥΤΟ: Μεγάλο μακροσκοπικό φυτό. Όρος που χρησιμοποιείται κυρίως γιά υδρόβιες μορφές όπως τα Λαμιναριοειδή και ανώτερα φυτά.

MAKROPHYT: Eine große, makroskopische Pflanze; wird besonders für aquatische Großformen wie Tange (=Kelp) und Seegräser benutzt.

MACROPHYTE: Grande plante macroscopique; se dit souvent pour décrire les grandes algues telles que les laminaires.

MACROFITA: Una pianta di grosse dimensioni, termine usato per definire le forme acquatiche come ad esempio il fuco, e le monocotiledoni marine.

MACRÓFITO: Gran planta macroscópica; se usa a menudo para describir grandes algas tales como la laminarias.

MAKROFYTT: Stor makroskopisk plante, brukt spesielt om akvatiske former som tare og høye planter som sjøgress.

Was this helpful?
Plankton organisms whose size ranges from 20 to 200mm.


ΜΑΚΡΟΠΛΑΓΚΤΟΝ: Πλαγκτονικοί οργανισμοί μεγέθους από 20 έως 200 mm.

MAKROPLANKTON: Im allgemeinen werden hierzu diejenigen Planktonorganismen gezählt, die in den Größen zwischen 20 und 200 mm Durchmesser vorkommen.

MACROPLANCTON: Organismes planctoniques dont les tailles sétalent entre 20 et 200 mm.

MACROPLANCTON: Organismi planctonici la cui taglia varia da 20 a 200 mm.

MACROPLANCTON: Organismos planctónicos cuyas tallas son del orden de 20 a 200mm.

MAKROPLANKTON: Planktonorganismer med størrelse mellom 20 og 200 mm.

Was this helpful?
Of relatively large size; a structure or occurrence visible to the naked eye, or with the aid of a hand lens; megascopic.


ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ: Σχετικά μεγάλου μεγέθους // αντικείμενο ή φαινόμενο ορατό διά γυμνού οφθαλμού, ή με την βοήθεια απλού μεγεθυντικού φακού // μεγασκοπικός.

MAKROSKOPISCH: Relativ groß; eine Struktur oder Erscheinung, die mit dem bloßen Auge oder mit einer Lupe zu erkennen ist; megaskopisch.

MACROSCOPIQUE: De taille relativement importante; une structure ou un événement visible à loeil nu, ou à laide dune loupe; mégascopique.

MACROSCOPICO: Di dimensioni relativamente grandi; una struttura o un fenomeno visibile ad occhio nudo, o con l’ausilio di una lente di ingrandimento; megascopico

MACROSCÓPICO: De talla relativamente importante; estructura o evento visible al ojo, o con la ayuda de una lupa; megascópico.

MAKROSKOPISK: Av relativ stor størrelse. Synlig for det nakne øyet, eller ved hjelp av en håndlinse.

Was this helpful?
At any point on the earths surface, the horizontal direction of the earths magnetic lines of force (direction of a magnetic meridian) toward the north magnetic pole, i.e., a direction indicated by the needle of the magnetic compass, magnetic north, rather than the true north, is the common 00 (3600) reference in much navigational practice, including the designation of airport runway alignment. A heading or course toward magnetic north would be written : 0°0mag.


ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΟΡΑΣ: Σε κάθε σημείο της επιφάνειας της γης η οριζόντια διεύθυνση των μαγνητικών γραμμών της γης (διεύθυνση μαγνητικού μεσημβρινού) προς τον βόρειο μαγνητικό πόλο. Η διεύθυνση προς την οποία δείχνει η βελόνα της μαγνητικής πυξίδας, είναι ο μαγνητικός βορράς είναι όχι ο γεωγραφικός βορράς, και είναι το σύνηθες σημείο αναφοράς στην πρακτική της ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας. Η ένδειξη γιά τον μαγνητικό βορρά γράφεται: 0 mag.

MAGNETISCHER NORDEN: Die horizontale Richtung der magnetischen Linien der Erdanziehungskraft zum magnetischen Nordpol (in Richtung eines magnetischen Meridians) an jedem Punkt der Erdoberfläche; z.B. eine Richtung, die durch die Nadel des magnetischen Kompasses angezeigt wird. Der magnetische Norden, nicht der geographische Norden, ist in der Navigationspraxis der Orientierungspunkt (00 oder 3600), z.B. bei der Anpeilung von Flugzeuglandebahnen. Ein Kurs in Richtung magnetischer Norden wird wie

NORD MAGNETIQUE: La direction horizontale, des lignes du champ magnétique terrestre (méridiens magnétiques), dun point déterminé sur la surface de la terre vers le pôle nord magnétique; cest-à-dire la direction indiquée par laiguille dune boussole; le nord magnétique, plutôt que le veritable nord. Il est la référence 00 (3600) utilisée en navigation, y compris dans lorientation des pistes datterrissage des aéroports. La direction vers le nord magnétique est écrit O0 mag.

MAGNETICO, NORD: In ogni punto della superficie terrestre la direzione orizzontale delle linee di forza del campo magnetico della terra (direzione di un meridiano magnetico) verso il polo nord magnetico; p.e. la direzione dell’ago di una bussola magnetica, indica il nord magnetico.

NORTE MAGNÉTICO: Dirección horizontal de las líneas del campo magnético terrestre (meridianos magnéticos), de un punto determinado en la superficie de la tierra hacia el polo norte magnético; es decir la dirección indicada por la aguja de una brújula; el norte magnético, en lugar del norte real. Es la referencia 00 (3600) utilizada en navegación, incluyendo la orientación de pistas de aterrizaje en los aeropuertos. La dirección hacia el norte magnético se escribe 00 mag.

MAGNETISK NORD: På ethvert punkt på jordens overflate, den horisontale retningen til jordens magnetiske kraftlinjer mot den magnetiske nordpol (dvs, retningen som gis av et magnetisk kompass). Magnetisk nord, isteden for geografisk nord, brukes som 00 (3600 ) referanse i navigasjonsarbeid. Kurs mot magnetisk nord skrives: 00mag.

Was this helpful?
In feeding energetics, the level offood consumption that provides for maintenance ofbasal physiological processes but does not allow for activities or growth in biomass.


ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: Το επίπεδο κατανάλωσης που αρκεί γιά την συντήρηση των φυσιολογικών λειτουργιών αλλά δεν επιτρέπει την αύξηση.

ERHALTUNGSRATION (GRUNDUMSATZ): Bezogen auf den energetischen Futterwert diejenige Menge an aufgenommenen Futter, die nur für die Aufrechterhaltung basaler physiologischer Prozesse benötigt wird, aber weder Bewegungsenergie liefert noch eine Zunahme der Biomasse erlaubt.

RATION DENTRETIEN: Du point de vue des énergies alimentaires, le niveau de consommation qui suffit au maintien des processus physiologiques de base, mais ne permet ni une activité, ni la croissance de la biomasse.

LIVELLO DI MANTENIMENTO: Il livello di consumo energetico che permette il mantenimento dei processi fisiologici senza però un incremento di biomassa.

RACIÓN DE SACIEDAD: En términos de energía alimenticia, el nivel de consumo de alimento que permite el mantenimiento de los procesos biológicos básicos pero no permite el crecimiento en biomasa

VEDLIKEHOLDSRASJON: I energetikk: Fôropptaket som er stort nok for vedlikehold av fysiologiske prosesser, men som ikke gir økning i biomasse.

Was this helpful?
A component of the specific immune system of fish and other vertebrates. The MHC is a cluster of genes encoding cell surface molecules including MHC Class I and MHC Class II glycoproteins. Fish MHC seems to be similar to mammalian MHC; it is therefore likely that it can bind and present antigenic peptides. It is probable that, in future, selective breeding for certain MHC genotypes will increase disease resistance.


ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (MHC): Παράγοντας του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος των ψαριών και άλλον σπονδυλωτών. Αποτελεί ένα σύμπλεγμα γονιδίων το οποίο κωδικοποιεί μεμβρανικά μόρια των κυττάρων, συμπεριλαμβανόμενων και των MHC Κλάση I και MHC Κλάση II γλυκοπρωτεϊνών. Η MHC των ψαριών φαίνεται πως έχει αρκετές ομοιότητες με αυτή των θηλαστικών και για αυτό πιστεύεται πως πιθανόν να προσδένει και να διατηρεί πεπτίδια των αντιγόνων. Πιθανότατα στο μέλλον να γίνεται επιλεκτική γονιμοποίηση ώστε να επιλέγονται συγκεκριμένοι MHC

HAUPT- HISTOKOMPATIBILITÄTSKOMPLEX (MHC): Teil eines spezifischen Immunsystems der Fische und anderer Vertebraten. _MHC“steht für eine große Familie von Genen, die in Molekülen von Zelloberflächen codieren wobei die Glycoproteine der MHC Klasse I und II eingeschlossen sind. Das MHC der Fische scheint dem der Mammalia sehr ähnlich zu sein. Es kann daher davon ausgegangen werden, daß MHC sowohl Antigen-Peptide binded als auch darstellt. Es ist auch wahrscheinlich, daß in Zukunft die selektive Zucht für bestimmte MHC-Genotypen die Krankhei

COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITÉ MAJEURE (CHM) : Groupe de gènes qui codent pour des protéines du système immunitaire adaptatif des vertébrés. Ces glycoprotéines comprennent les CMH classe I et classe II qui sont importantes dans la présentation de peptides antigéniques aux cellules T chez les vertébrés supérieurs. Les similarités entre les CMH de vertébrés supérieurs et de poissons suggèrent un fonctionnement semblable chez ces derniers. Les programmes de sélection génétiques de certains génotypes de CHM pouraient augmenter la résistance aux

COMPLESSO MAGGIORE DI ISTOCOMPATIBILITA’ (MHC): Componente del sistema immunitario specifico del pesce e di altri vertebrati. L’MHC è un gruppo di geni codificanti per le molecole superficiali delle cellule che include glicoproteine della Classe MHC I e II. L’MHC del pesce sembra essere simile a quello dei mammiferi; è quindi probabile che possa legare e presentare peptidi antigenici. E’ probabile che in futuro, la selezione per certi genotipi MHC possa aumentare la resistenza alle patologie.

COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (CMH-MHC): Componente del sistema inmune específico de peces y vertebrados. El MHC es un conjunto de genes que codifican moléculas de superficie celular como las glucoproteínas de Clase I y clase II MHC. El complejo en peces es similar al de mamíferos y por lo tanto puede unirse y presentar péptidos antigénicos. En un futuro próximo será posible la selección genética de genotipos MHC que puedan mejorar la resistencia a las enfermedades.

VEVSTYPE-ANTIGENER (MHC): Den engelske forkortelsen MHC brukes oftest på norsk. Komponent i det spesifikke immunforsvaret hos fisk og andre vertebrater. MHC er en gruppe gener som koder for molekyler på celleoverflaten, inkludert MHC-klasse I og MHC-klasse II-glykoproteiner. MHC-antigener hos fisk ligner MHC-antigener hos pattedyr, og det er derfor sannsynlig at de kan binde og presentere (for immunforsvaret) antigene peptider. Det er sannsynlig at framtidig seleksjon for visse MHC genotyper vil forbedre sykdomsresistens

Was this helpful?
Aniline dye effective in the control of fungal infections and external protozoans. Whereas zinc chloride salt is highly toxic, oxalate salt is less toxic. Its use is discouraged or banned in certain countries.


ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΤΗ: Χρωστική ανιλίνης αποτελεσματική στον έλεγχο των μυκητιακών μολύνσεων και των εξωπαρασιτικών πρωτοζώων. Αλας χλωριούχου ψευδαργύρου πολύ τοξικό, οξαλικό άλας λιγότερο τοξικό. Η χρήση του δεν είναι επιθυμητή σε μερικές χώρες.

MALACHITGRÜN: Ein aniliner Wirkstoff, der in der Bekämpfung von Pilzinfektionen und von äußeren Protozoen effektiv ist. Das Zinkchloridsalz ist hochtoxisch, das Oxalatsalz weniger. Die Anwendung wird in einigen Ländern nicht empfohlen.

VERT DE MALACHITE (Malachite): Colorant à base daniline efficace dans le traitement des infections fongiques et des protozoaires externes. Le sel de chlorure de zinc est très toxique alors que le sel oxalate est moins toxique.

VERDE MALACHITE: Colorante di anilina efficace nel controllo delle micosi e dei protozoi esterni. L’uso di questa sostanza è vietato in certi paesi, inclusa l’Unione Europea.

VERDE DE MALAQUITA: Colorante a base de anilina eficaz en el tratamiento de las infecciones fúngicas y de protozoos externos. La sal de cloruro de cobre es muy tóxica mientras que la sal oxalato es menos tóxica.

MALAKITTGRØNT: Anilint fargestoff effektivt ved kontroll av soppinfeksjoner og ytre protozoer (encelledyr). Brukes som profylaktisk behandling mot soppangrep på egg fra laksefisk, frem til øyerognstadiet. Er kreftfremkallende for mennesker.

Was this helpful?
Pertaining to or denoting progressive growth of certain tumours which may spread to distant sites or invade surrounding tissue and terminate in death.


ΚΑΚΟΗΘΗΣ: Αναφέρεται στην ανάπτυξη ορισμένων όγκων οι οποίοι ενδέχεται να διαδοθούν σε απομακρυσμένες θέσεις ή να εισβάλουν σε γειτονικούς ιστούς με αποτέλεσμα τον θάνατο.

BÖSARTIG: Sich beziehend auf oder bezeichnend für ein progressives Wachstum gewisser Tumore, die sich weitläufig ausbreiten können oder umliegendes Gewebe befallen und zum Tod führen können.

MALIN, MALIGNE: Se dit de certaines tumeurs à croissance progressive et qui peuvent envahir les tissus voisins ou des sites éloignés, provoquant la mort.

MALIGNO: Relativo a, o descrittivo di alcuni tumori che possono diffondersi in altri organi o invadere i tessuti circostanti con esito letale.

MALIGNO: Dícese de algunos tumores con crecimiento progresivo que pueden invadir tejidos adyacentes o distantes, provocando así la muerte.

ONDARTET: Vedrører eller betegner progressiv vekst av visse svulster, som kan spre seg til andre kroppsdeler eller invadere nærliggende vev og føre til at organismen dør.

Was this helpful?
Undernourishment; a deficiency condition in which one or more necessary nutrients is available in an insufficient amount for normal growth and maintenance.


ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Υποδιατροφή // κατάσταση σην οποία ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα συστατικά της διατροφής είναι διαθέσιμο σε ποσότητες ανεπαρκείς γιά την φυσιολογική ανάπτυξη και συντήρηση ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού.

UNTERERNÄHRUNG: Fehlernährung; ein defizitärer Zustand, in dem einer oder mehrere für ein normales Wachstum und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen benötigten Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen.

MALNUTRITION: Alimentation insuffissante; un état de déficience dans lequel un, ou plusieurs éléments nutritifs essentiels sont indisponibles en quantité insuffisante pour combler les besoins physiologiques et de croissance normaux.

MALNUTRIZIONE: Denutrizione; condizione di carenza in cui uno o più elementi nutritivi non sono disponibili in quantità sufficienti per garantire una crescita normale e il sostentamento.

MALNUTRICIÓN (DESNUTRICIÓN) : Alimentación insuficiente; estado de deficiencia en el cual uno o varios elementos nutritivos esenciales no son disponibles en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades normales, fisiológicas y de crecimiento.

FEILERNÆRING: Mangelsykdom der en eller flere nødvendige næringsstoffer er tilgjengelige i for små mengder til å opprettholde normal vekst og vedlikehold.

Was this helpful?
The deviation of the colour of the body or part of it from the normal, beyond the limits of natural variability.


ΔΥΣΧΡΩΜIΑ: Η απόκλιση του χρώματος του σώματος ή μέρους του από το κανονικό, πέρα από τα όρια της φυσικής ποικιλομορφίας.

FEHLPIGMENTIERUNG:: Die Abweichung der Färbung des Körpers oder seiner Teile von der normalen Farbgebung; außerhalb der natürlichen Variabilität.

DYSPIGMENTATION: Modification de la coloration normale de lensemble ou dune partie du corps, en deça des limites de variabilité naturelle.

MALPIGMENTAZIONE: Anomala pigmentazione del corpo o di sue parti, oltre la variabilità naturale.

DESPIGMENTACIÓN: Modificación de la coloración normal de todo o de una parte del cuerpo, más allá de los límites de la variabilidad natural.

FEILPIGMENTERING: Avvik i farge av kropp eller deler av kropp fra det normale, utenfor grensene for naturlig variasjon. Ofte et problem i oppdrett av piggvar og kveite, der larvene er startfôret med artemia eller hjuldyr.

Was this helpful?
(1) The lower jaw of vertebrates. (2) Paired mouthparts of crustaceans, insects and myriapods used to chew and crush the food outside the body.


ΓΝΑΘΟI (ΚΑΤΩ), ΣIΑΓΟΝΕΣ: (1) Η κάτω σιαγόνα των σπονδυλωτών. (2) Τα ζεύγη στοματικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία γίνεται η εξωσωματική μάσηση και σύνθλιψη της τροφής.

MANDIBELN: (1) Der Oberkiefer bei Vertrebraten. (2) Die paarigen Oberkiefer bei Crustaceen, Insekten und Myriapoden, die zum Zerkleinern und Zerkauen der Nahrung außerhalb des Körpers dienen.

MANDIBULES: (1) Machoire inférieure des Vertébrés. (2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et myriapodes utilisées pour broyer et mastiquer la nourriture en dehors du corps.

MANDIBOLE: (1) Ossa boccali inferiori dei vertebrati. (2) Pezzi boccali appaiati dei crostacei , insetti e miriapodi usati per masticare e sminuzzare il cibo esternamente al corpo.

MANDÍBULAS: (1) Pieza bucal inferior en vertebrados. (2) Par de piezas bucales en crustáceos, insectos y miriápodos utilizadas para triturar y masticar comida fuera del organismo.

MANDIBEL: (1) Underkjeve hos virveldyr (vertebrater). (2) Parede munndeler (kinnbakker) hos krepsdyr, insekter og myriapoder, som brukes til å tygge og knuse mat utenfor kroppen.

Was this helpful?
A tidal salt marsh community dominated by trees and shrubs, particularly of the genus Rhizophora, many of which produce adventitious aerial roots. If cleared for pond construction, the underlying soil is found to be acidic. If the ponds are not treated with lime, good productivity can only be achieved after several years of use.


ΜΑΓΚΡΟΒΙΑ: Βιοκοινωνία απαλιρροιακών ελών, κυριαρχούμενη από δένδρα και θάμνους, κυρίως των γενών Rhizophora και Avicennia, πολλά από τα οποία παράγουν αναρριχητικές αέριες ρίζες. Το έδαφος στο οποίο φύονται είναι όξινο. Αν στις λιμνοδεξαμενές που κατασκευάζονται σε τόπους όπου έχει αφαιρεθεί η μακρόβρια δεν προστεθεί ασβέστιο, ικανοποιητική παραγωγικότητα δεν επιτυγχάνεται παρά ύστερα από χρόνια.

MANGROVE: Eine tidenabhängige Salzmarsch-Gemeinschaft von Bäumen und Sträuchern dominiert, teilweise der Gattung Rhizophora zugehörig, von denen viele Arten zusätzliche oberirdische Wurzeln hervorbringen. Wenn Mangrovenwälder für den Teichbau gerodet werden, findet man häufig sehr saure Böden vor. Eine gute Produktivität solcher Teiche stellt sich erst nach langer Nutzung ein; sie kann durch häufige Kalkung verbessert werden.

MANGROVE: Marais salants intertropicaux, formation végétale caractérisée par des arbres et des arbustes, surtout des palétuviers du genre Rhizophora à racines aeriennes adventices. Aménagé en bassins, la mangrove possède un sol de fond acide (voir sol acide). Si les bassins ne sont pas traités avec de la chaux, on ne peut atteindre une bonne productivité quaprès plusieurs années dexploitation.

MANGROVIA: Una comunità delle zone acquitrinose dacqua salata dominata da alberi e arbusti , in particolare del genere Rhizophora, molti dei quali in grado di produrre radici avventizie aeree

MANGLAR: Comunidad de pantanos de mareas salinas, dominada por árboles y arbustos, sobre todo del género Rhiophora con raíces adventicias. Cuando se instalan en estanques de cultivo, se ha observado que el manglar posee un suelo ácido (ver suelo ácido). Si el suelo no se trata con cal, no se puede alcanzar una buena productividad hasta después de varios años de explotación.

MANGROVE: Et tropisk marskmiljø i tidevannssonen, dominert av trær og busker, særlig fra slektene Rhizophora og Avicennia. Mange av disse har ekstra luftrøtter. Ved graving av dammer i disse områden er det funnet at de underliggende jordlagene er sure. Dersom dammene ikke behandles med kalk, vil de ikke ha god produktivitet før etter flere års produksjon.

Was this helpful?
Species of clam (Tapes semidecussatus) now produced in Europe in large quantities after its successful introduction from Japan in the 1970s.


ΚΥΔΩΝΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ: Είδος διθύρου (Τapes semidecussatus) που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στην Ευρώπη μετά την επιτυχή εισαγωγή του από την Ιαπωνία την δεκαετία του 1970.

JAPANISCHE TEPPICHMUSCHEL: Muschelart (Tapes semidecussatus), die nach ihrer erfolgreichen Einfuhr in den 70er Jahren aus Japan jetzt auch in Europa in großen Mengen produziert wird.

PALOURDE DE MANILLE: Espèce de palourde (Tapes semidecussatus) maintenant produite en Europe en grandes quantités après son introduction réussie avec succès au Japon en 1970.

VONGOLA FILIPPINA (VONGOLA DI MANILA): Specie di bivalve (Tapes semidecussatus) prodotto attualmente anche in Europa grazie alla sua riuscita introduzione dal Giappone negli anni 70. In Italia ha colonizzato molti areali precedentemente a Tapes decussatus, sostituendosi alla specie autoctona.

ALMEJA DE MANILA: Especie de almeja (Tapes semidecussatus) actualmente producida en Europa en grandes cantidades después del éxito de su introducción en Japón en 1970.

JAPANSK TEPPESKJELL: (Tapes semidecussatus) Spiselig skjell som produseres i store mengder i Europa. Introdusert fra Japan på 1970-tallet.

Was this helpful?
A non-parametric statistical method in which sample values/counts are ranked in a simple decreasing (or increasing) sequence; it is used to determine whether two independent random samples are drawn from populations having the same distributions.


ΔΟΚIΜΗ U-MANN-WHITNEY: Μη παραμετρική στατιστική μέθοδος κατά την οποία οι μετρήσεις ταξινομούνται σε απλή αύξουσα (ή φθίνουσα) σειρά. Χρησιμοποιείται γιά να προσδιοριστεί αν δύο ανεξάρτητα τυχαία δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν ίδιες κατανομές.

MANN-WHITNEY U-TEST: Ein nicht-parametrischer Test, bei dem die Daten in einfacher Rangfolge angeordnet werden; wird benutzt, um zu bestimmen, ob zwei unabhängig voneinander genommene Zufallsproben verschiedener Populationen einer gemeinsamen Grundgesamtheit entstammen.

TEST DE MANN-WHITNEY: Méthode statistique non-paramétrique dans laquelle les observations sont classées en une séquence simple; utilisée afin de déterminer la probabilité pour que deux échantillons indépendants et pris au hasard appartiennent aux populations ayant les mêmes distributions.

MANN - WHITNEY (U - TEST di): Un metodo statistico non parametrico nel quale i valori campionari sono classificati in una semplice sequenza decrescente (o crescente); è utilizzato per verificare se due campioni indipendenti scelti a caso provengano da popolazioni con distribuzione normale.

PRUEBA DE MANN-WHITNEY: Método estadístico no paramétrico en el cual las observaciones están clasificadas en una secuencia simple; utilizado para determinar la probabilidad por la cual dos muestras independientes y cogidas al azar pertenezcan a poblaciones con las mismas distribuciones.

MANN-WHITNEY U-TEST: Ikke-parametrisk statistisk test der prøveverdiene rangeres i synkende (eller stigende) rekkefølge. Brukes for å finne ut om to tilfeldige uavhengige prøvesett er tatt fra populasjoner med lik fordeling.

Was this helpful?
A straight-chain alcohol extracted from brown algae, used in medicine and as a dietary supplement.


ΜΑΝΙΤΟΛΗ: Αλειφατική αλκοόλη εξαγόμενη από τα φαιοφύκη. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική και ως διαιτητικό συμπλήρωμα.

MANITOL: Ein kurzkettiger Alkohol, der aus Braunalgen extrahiert und in der Medizin und als Nahrungszusatz benutzt wird.

MANNITOL: Polyalcool extrait des algue brunes utiliséé en médecine et dans la supplémentation des aliments.

MANNITOLO: Un alcol a catena lineare estratto dalle alghe brune, usato in medicina e come integratore dietetico.

MANITOL: Polialcohol, extracto de algas utilizado en medicina y como suplemento de alimentos.

MANNITOL: Rettkjedet alkohol ekstrahert fra brunalger (tang/tare), brukt i medisin og som kosttilskudd.

Was this helpful?
An instrument for measuring pressure of fluids both above and below atmospheric pressure.


ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ: Όργανο γιά την μέτρηση της πίεσης των αερίων και των ατμών τόσο επάνω όσο και κάτω από την ατμοσφαιρική πίεση.

MANOMETER: Ein Instrument zur Messung des Druckes (oberhalb und unterhalb des atmosphärischen Druckes) von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.

MANOMETRE: Instrument servant à mesurer la pression dun fluide; semploie pour mesurer des pressions inférieures ou supérieures à la pression atmosphérique.

MANOMETRO: Uno strumento per misurare la pressione dei fluidi al di sopra e al di sotto del valore atmosferico.

MANÓMETRO: Instrumento que sirve para medir la presión de un fluido; utilizado para medir presiones inferiores o superiores a la presión atmosférica.

MANOMETER (TRYKKMÅLER): Instrument for å måle trykk i væsker både over og under atmosfærisk trykk.

Was this helpful?
Any substance of natural origin which is used as a fertilizer in agriculture and aquaculture; mainly derived from intensive animal husbandry. Traditionally, integrated farming systems (e.g. fish-cum-duck culture) use manure directly to stimulate primary production in ponds.


ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ: Κάθε ουσία συνήθως φυσικής προέλευσης η οποία χρησιμοποιείται ως λίπασμα π.χ. κοπριά.

DÜNGER: Jede Substanz natürlicher Herkunft (Jauche), die man einsetzt, um dem Boden Nährstoffe zur Verbesserung des Pflanzenwachstums (Agrikultur) zuzuführen oder die Primärproduktion in Teichen anzuregen (Aquakultur u.a. integrierte Systeme wie Fisch-Geflügel-Kombination).

FUMIER: Toute substance dorigine naturelle qui sert de fertilisant en agriculture et en aquaculture; beaucoup dérivent de déchets animaux. Traditionellement les systèmes délevage intégrés (par exemple culture poisson-canard) utilise directement le fumier pour stimuler la production primaire en étang.

CONCIME: Qualsiasi sostanza di origine naturale utilizzata come fertilizzante in agricoltura e acquacoltura; per lo più derivante da zootecnia intensiva. Normalmente, i sistemi di allevamento integrato (es. allevamento di pesci e anatre) usano direttamente questo tipo di fertilizzazione per stimolare la produzione primaria negli stagni.

ESTIÉRCOL: Toda sustancia de origen natural que sirve como fertilizante en agricultura y en acuicultura; muchas deriven de deshechos animales. Tradicionalmente los sistemas de cultivo integrados (por ejemplo cultivo de pez-pato) utilizaban directamente el estiércol para estimular la producción primaria en estanques.

GJØDSEL: Enhver naturlig substans brukt som gjødningsmiddel i landbruk og havbruk. Hovedsakelig fra intensivt husdyrhold. I integrerte oppdrettssystemer (f.eks. kylling-gris-fisk oppdrett) brukes gjødsel (husdyrmøkk) direkte i fiskedammene for å øke primærproduksjonen.

Was this helpful?
Cultivation, management and harvesting of marine organisms in their natural habitat or in specially constructed enclosures, e.g. pens, channels or tanks.


ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Καλλιέργεια, διαχείριση και συλλογή θαλάσσιων οργανισμών στο φυσικό τους ενδιαίτημα ή σε ειδικά κατασκευασμένους διαύλους και δεξαμενές.

MARIKULTUR: Kultivierung, Management und Ernte mariner Organismen in ihrem natürlichen Habitat oder speziell konstruierten Kanälen, Käfigen oder Tanks.

MARICULTURE: La culture, gestion ou recolte dorganismes marins dans leur habitat naturel ou dans un système délevage conçu à cet effet.

MARICOLTURA: Coltivazione, gestione e allevamento di organismi marini nei loro habitat naturali o in particolari spazi controllati, es. gabbie galleggianti, recinzioni, canali o vasche.

MARICULTURA: Cultivo, gestión o recolecta de organismos marinos en su hábitat natural o en sistemas de cultivo concebidos para este fin.

MARINT OPPDRETT: Oppdrett og høsting av marine organismer i deres naturlige habitat eller i lukkede konstruksjoner, f.eks. merder, kanaler eller kar/tanker.

Was this helpful?
Fish, especially herring, cured in acidified brine with or without spices, in special containers or barrels; after curing, packed in mild acidified brine, also with spices, vegetable or other flavouring agents; for example, "Rollmops", "Bismarck Herring".


ΜΑΡΙΝΑΤΟ: Ψάρι, ιδιαίτερα ρέγγα, που έχει υποστεί κατεργασία σε οξινη άλμη με ή χωρίς καρυκεύματα σε ειδικά δοχεία ή βαρέλια. Μετά την κατεργασία συσκευάζεται σε ελαφρώς όξινη άλμη, με καρυκεύματα, λαχανικά ή άλλα αρωματικά μέσα. π.χ. "Rollmops", "Bismarck Ηerring"

MARINIERTER FISCH: Fisch, vor allem Hering, wird in speziellen Fässern in saure Salzlake eingelegt, die Gewürze enthalten kann. Nach der Behandlung wird der Fisch zusammen mit Gewürzen, Gemüse oder anderen Geschmacksgebern in milder Lake vermarktet, z.B. als "Rollmops", "Bismarckhering".

SAUMURAGE: Poisson (particulièrement hareng) traité dans une saumure acidifiée, avec ou sans épices, dans des récipients spéciaux ou des barils; recouvert ensuite dune saumure plus douce, avec addition dépices, légumes ou autres aromates; par exemple "Rollmops", "Hareng Bismarck".

MARINATO, PESCE: Pesce, in particolare le aringhe, stagionato in salamoia acida con o senza spezie, in speciali contenitori o barili; dopo la stagionatura confezionato in salamoia leggermente acida, anche con delle spezie, vegetali o altri agenti aromatizzanti; per esempio, "Pesce in carpione", "Aringa alla Bismarck".

PEZ MARINADO: Pez (particularmente arenque) tratado en una salmuera acidificada, con o sin condimentos, en recipientes especiales o barriles; cubierto después de una salmuera más dulce, con condimentos, legumbres y otras aromas; por ejemplo “Rollmops”, “arenque Bismark”.

KRYDDERSILD/SPEKESILD: Sild lagt i saltlake med (kryddersild) eller uten (spekesild) krydder i tønner eller spann. Etter denne prosessen kan disse produktene brukes direkte som mat eller til produksjon av en rekke nye produkter (f.eks. sursild, tomatsild, sennepssild, rømmesild etc.).

Was this helpful?
Any aquatic species that spends all or part of its life cycle in sea water.


ΘΑΛΑΣΣIΟ ΕIΔΟΣ: Υδρόβιο είδος που περνά όλο ή μέρος του κύκλου ζωής του σε θαλασσινό νερό.

MARINE ART: Jede aquatische Art, die den gesamten oder nur Teile des Lebenszyklus im Meerwasser verbringt.

ESPECE MARINE: Une espèce aquatique qui ne passe pas lensemble de son cycle de vie dans leau douce.

MARINE, SPECIE: Qualsiasi specie acquatica che trascorre tutto o parte del suo ciclo vitale nelle acque marine.

ESPECIE MARINA: Cualquier especie acuática que pasa todo o parte de su ciclo de vida en agua marina.

MARINE ARTER: Enhver akvatisk art som tilbringer hele eller deler av livssyklusen i sjøvann.

Was this helpful?
The size (typically judged by weight) that an aquaculture product must reach for it to be commercially acceptable to the consumer market. This size may be determined by consumer perception and acceptance. but for some species the minimum marketable size is regulated by law.


ΕΜΠΟΡΕΥΣIΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ: Το μέγεθος (συνήθως με κριτήριο το βάρος) στο οποίο πρέπει να φθάσει ένα προϊόν της υδατοκαλλιέργειας γιά να προωθηθεί στην αγορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μέγεθος αυτό καθορίζεται από τις προτιμήσεις και την αποδοχή των καταναλωτών. Εν τούτοις γιά μερικά είδη, το ελάχιστο εμπορεύσιμο μέγεθος καθορίζεται νομοθετικά.

MARKTGRÖßE: Diejenige Individualgröße (gewöhnlich bezogen auf das Gewicht), die ein Aquakulturprodukt erreichen muß, um kommerziell vermarktet werden zu können. In den meisten Fällen hängt diese Größe von der Verbrauchererwartung und -akzeptanz ab; bei einigen Arten ist diese Größe auch durch gesetzliche Mindestgrößen geregelt.

TAILLE MARCHANDE: La taille (souvent le poids) quun individu dune espèce aquacole doit atteindre avant dêtre commercialisé. Cette taille est souvent dictée par la perception et lacceptation des consommateurs. Cependant, pour certaines espèces, la taille minimale commercialisable est régulée statutairement.

TAGLIA COMMERCIABILE: La taglia (normalmente stabilita dal peso) che un prodotto dellacquacoltura deve raggiungere per essere messa in commercio. Questa taglia può essere determinata dalle richieste e preferenze di mercato, ma per alcune specie la taglia minima commerciabile è regolamentata dalla legge.

TALLA COMERCIAL: Talla (a menudo peso) que un individuo de una especie acuícola debe alcanzar antes de ser comercializado. Esta talla es a menudo fijada por la percepción y la aceptación de los consumidores. Sin embargo, para ciertas especies, la talla mínima comercial se regula oficialmente.

MARKEDSSTØRRELSE: Størrelsen (vanligvis bedømt ut fra vekt) et akvakulturprodukt må ha nådd for at det skal bli akseptert i markedet. Størrelsen må bestemmes ut fra kundens (markedets) ønske. Minstemål er bestemt ved lov for enkelte arter.

Was this helpful?
A general term for calcareous clay or calcareous loam. A calcareous clay or intimate mixture of clay and particles of calcite or dolomite, usually fragments of shells. In America, the term Marl is chiefly applied to incoherent sands but elsewhere, compact impure limestones are also called marls.


ΜΑΡΓΗ, ΤΡΑΓΑΝΑ: Γενικός όρος γιά την ασβεστολιθική άργιλο ή τον ασβεστολιθικό πηλό. Ασβεστολιθική άργιλος ή ένα μείγμα αργίλου και ασβεστίτη ή δολομίτη συνήθως με θραύσματα από κελύφη. Στην Αμερική ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως γιά μη συνεκτική άμμο αλλά αλλού συμπαγείς μη καθαροί ασβεστόλιθοι καλούνται επίσης με τον ίδιο όρο.

MERGEL: Ein allgemeiner Begriff für kalkhaltigen Ton oder Lehmboden; ein kalkhaltiger Ton oder eine Mischung, die im wesentlichen aus Ton, Calcit- und Dolomitpartikeln, normalerweise Fragmente von Muschelschalen, besteht. In Amerika wird der Begriff Mergel hauptsächlich für losen Sand verwendet, aber außerhalb Amerikas werden auch kompakte, unreine Kalksteine so genannt.

MARNE: Roche sédimentaire argileuse contenant une forte proportion dargile; de façon général, se dit de toutes argiles ou terreaux calcaires, ou dun mélange intime dargile avec des particules de calcite ou de dolomite, issues habituellement des fragments de coquilles. Aux Etats Unis le terme marl sapplique principalement aux sables incohérents. Les sédiments calcaires cohérents et impurs sappellent également des marls.

MARNA: Un termine generale indicante argilla o limo calcareo. Unargilla calcarea o una fine miscela di calcare e particelle di calcite o di dolomia, normalmente frammenti di conchiglie. In America, il termine marna è applicato principalmente a sabbie incoerenti, ma altrove anche i terreni calcarei impuri e compatti vengono definiti marne.

MARNE: Roca sedimentaria con alta tasa de arcilla; generalmente, dícese de todas las arcillas o de terrenos calcáreos, o de mezcla de arcilla con partículas de calcita o de dolomita, normalmente originarios de fragmentos de conchas. En Estados Unidos el término marne se aplica principalmente a arenas no cohesionadas. Los sedimentos cohesionados e impuros se llaman también marnes.

MERGEL: Generell betegnelse for kalkholdig leire eller kalkholdig leirjord. En kalkholdig leire eller en blanding av leire og partikler av kalsitt og dolomitt, vanligvis fragmenter av skjell. I Amerika brukes begrepet mergel hovedsakelig om løs sand, mens det andre steder brukes om kompakte urene kalksteiner.

Was this helpful?
A tract of soft, wet or periodically inundated land, generally treeless and usually characterized by grasses and other low growth.


ΕΛΟΣ (ΒΑΛΤΟΣ): Οικοσύστημα του οποίου το έδαφος καταψύγεται σχεδόν μόνιμα από το νερό και το οποίο κυριαρχείται από ποώδη ή θαμνώδη βλάστηση.

MARSCH(1): Ein Ökosystem, dessen Erdboden mehr oder weniger ständig unter Wasser steht, und das von niedrig wachsenden Pflanzen und Grasgesellschaften dominiert wird.

MARAIS: Région où le sol est mou et humide, ou périodiquement inondé, caractérisé par une végétation herbacée et dautres plantes basses et sans arbres.

ACQUITRINO: Un tratto di terreno soffice, inzuppato o periodicamente allagato, generalmente privo di alberi e caratterizzato per lo più da vegetazione erbacea o a lenta crescita

MARISMA: Zona dónde el suelo es húmedo o periódicamente inundado, generalmente sin vegetación y a veces caracterizada por una vegetación grasa y otras plantas de baja altura.

MYR: Mykt, vått og periodevis oversvømmet landområde, vanligvis uten trær og karakterisert ved gress, mose og andre lave vekster. Har en viktig rolle som ”vannoppsamlere”.

Was this helpful?
Ascetosporan that infects Ostrea edulis, producing digestive gland disease. Mortalities from this disease peak in summer when the oysters are one year old. The parasite has also been seen in low incidences of prevalence in the introduced pacific oyster (Crassostrea gigas) on the French coast.


MARTEILIA REFRINGENS: Ασκοσπόριο που προσβάλλει το στρείδι (Ostrea edulis) με αποτέλεσμα την ασθένεια των πεπτικών αδένων. Η θνησιμότητα από την ασθένεια αυτή παρουσιάζει έξαρση κατά το θέρος όταν τα στρείδια έχουν ηλικία ενός έτους. Το παράσιτο αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης σε μικρό στο εισαχθέν στρείδι του Ειρηνικού (Crassostrea gigas) στις Γαλλικές ακτές.

MARTEILIA REFRINGENS: Eine Aszetosporidie, die bei Ostrea edulis eine Infektion der Verdauungsdrüsen verursacht. Die Sterblichkeit bei dieser Krankheit ist im Sommer am größten, wenn die Austern ein Jahr alt sind. Der Parasit tritt auch in geringem Maße bei der eingeführten Pazifik-Auster (Crassostrea gigas) an der französischen Atlantikküste auf.

MARTEILIA REFRINGENS: Actosporidé, parasite dOstrea edulis. Agent responsable de la maladie de la glande digestive. Un pic, dans le taux de mortalité dû à ce pathogène, est observé en été sur les huîtres dun an. Ce parasite infeste à faible prévalence lhuître pacifique (Crassostrea gigas) sur les côtes françaises.

MARTEILIA REFRINGENS: Haplosporide che parassita Ostrea edulis, causando una patologia alle ghiandole digestive. La mortalità per questa malattia presenta un picco durante la stagione estiva, nel primo anno di vita delle ostriche. Il parassita è stato riscontrato ma con una bassa incidenza, anche nelle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) sulla costa francese.

MARTEILIA REFRINGENS: Actoespórido, parásito de Ostrea edulis. Agente responsable de la enfermedad de la glándula digestiva. En verano se observa un pico en la tasa de mortalidad de ostras de un año debido a este patógeno. Este parásito infesta con baja prevalencia la ostra pacífica (Crassostrea gigas) en la costas francesas.

MARTEILIA REFRINGENS: Sekksporesopp som infiserer flatøsters (Ostrea edulis), og gir sykdom i fordøyelseskjertelen. Dødligheten fra denne sykdommen er størst første sommeren når østersen er ett år gammel. Parasitten er også påvist i lite omfang på den introduserte stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) på franskekysten.

Was this helpful?
Technique of inducing genotypically female fish to produce sperm. In some species of fish,e.g. salmonids, it is a relatively easy procedure and economically as well as ecologically advantageous to produce offspring comprising only female fish. It is achieved by inducing masculinization in female broodstock through administering a diet containing the appropriate sex steroid. The female fish that undergo masculinization produce sperm with homogametic ( XX) chromosomes, and thus crossing with norma


ΑΡΡΕΝΟΠΟIΗΣΗ: Τεχνική με την οποία προκαλείται η παραγωγή σπέρματος από γονοτυπικά θήλεα άτομα. Σε μερικά είδη ψαριών π.χ. σολομοειδή. είναι σχετικά εύκολη διαδικασία και οικονομικά αλλά και οικολογικά ωφέλιμη η παραγωγή απογόνων αποτελούμενων μόνο από θήλεα ψάρια. Η αρρενοποίηση ενός θήλεος αποθέματος επιτυγχάνεται με χορήγηση δίαιτας που περιέχει το κατάλληλο φυλετικό στεροειδές. Το αρρενοποιηθέν θήλυ παράγει σπέρμα με ομοιογαμετικά (ΧΧ) χρωμοσώματα και έτσι όταν γονιμοποιήσει με κανονικά αυγά παράγει μιά

MASKULINISIERUNG: Ein Verfahren, das bewirkt, daß genotypisch weibliche Fische Spermien produzieren. Bei einigen Fischarten (z. B. Salmonide) ist es eine relativ einfache und verbreitete Methode, da es ökonomisch und ökologisch vorteilhaft ist, eine rein weibliche Nachkommenschaft zu produzieren. Dem weiblichen Brutbestand wird eine bestimmte Diät verabreicht, die zweckdienliche Steroide enthält, so daß der weibliche Fisch Spermien mit homogametischen Chromosomen (XX) produziert. Durch eine Kreuzung mit Eiern, di

MASCULINISATION: Manipulation permettant la production de spermatozoïdes par des poissons de génotype féminin. Chez certaines espèces de poissons, les salmonidés par exemple, lélevage dun stock uniquement femelle apporte des avantages économiques et écologiques. Il savère rélativement facile de masculiniser des géniteurs femelles par apport de stéroïdes sexuels dans lalimentation. Ces femelles produisent ainsi des spermatozoïdes homogamétiques (XX), cest à dire de constitution génétique femelle. La fécondation d

MASCOLINIZZAZIONE: Tecnica per indurre la produzione di sperma in un pesce di genotipo femminile. In alcune specie, es. salmonidi, è relativamente semplice e vantaggioso dal punto di vista ecologico e da quello economico produrre una progenie costituita da sole femmine. Risultato che si consegue inducendo la mascolinizzazine nei riproduttori di sesso femminile somministrando mangimi contenenti lo steroide sessuale appropriato. Le femmine sottoposte a mascolinizzazione producono spermatozoi con cromosomi omogamet

MASCULINIZACIÓN: Manipulación que permite la producción de espermatozoides a partir de peces de genotipo femenino. Para ciertas especies de peces, salmónidos por ejemplo, el cultivo de stocks formado únicamente de hembras tiene ventajas económicas y ecológicas. Es relativamente fácil masculinizar hembras aportando esteroides sexuales en su dieta alimentaria. Estas hembras producen así espermatozoides homogametos (XX), es decir de constitución genética femenina. La fecundación normal de huevos normales por estos

MASKULINISERING: Metode for å få genetiske hunnfisk til å produsere sperm, disse (XX, hanner ) kan igjen brukes til å produsere kun hunnfisk (”all female”) ved at de krysses med vanlige hunner (XX). Hos noen arter (f.eks. laksefisk) er det lett å produsere kun hunfisk i tillegg til at det gir økonomiske så vell som økologiske fordeler. Stamfisk som er fenotypisk han og genotypisk hun (XX) oppnås ved å gi et fôr som inneholder hannlige kjønnshormon. Hormonbehandling av fisk er ikke lov i Norge.

Was this helpful?
Production of a species on a large scale; often used with reference to rotifer and Artemia production, which are cultured on a continuous basis in large amounts for fish larvae rearing.


ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Παραγωγή ενός είδους σε μεγάλη κλίμακα, συνήθως χρησιμοποιώντας καλλιέργειες τροχοζώων και Αrtemia, τα οποία παράγονται σε συνεχή βάση και σε μεγάλες ποσότητες γιά την διατροφή των προνυμφών των ψαριών.

MASSENKULTUR: Produktion einer Art in großem Maßstab. In Brutanstalten bezieht sich das überwiegend auf die Produktion von Rädertieren und Artemien, die oft kontinuierlich gezüchtet werden, um Fischlarven in großen Mengen aufzuziehen.

PRODUCTION DE MASSE: Production dune espèce donnée à grande échelle. Terme décrivant, par exemple, la production de rotifères ou dartémies en continu, et en grandes quantités, pour les besoins de lélevage des larves de poisson.

COLTURA DI MASSA: Produzione di una specie su larga scala; spesso utilizzata per la produzione di rotiferi e artemia, i quali vengono allevati a ciclo continuo e in grossi quantitativi per lalimentazione delle larve di pesce.

PRODUCCIÓN EN MASA: Producción de una especie a gran escala. Término que describe, por ejemplo, la producción de rotíferos o de artemias continuamente, y en grandes cantidades, para las necesidades de cultivo de larvas de peces.

MASSEKULTUR: Produksjon av arter i stor skala. Ofte brukt ved produksjon av artemia (saltkreps) og hjuldyr som oppdrettes kontinuerlig i store mengder som levendefôr til fiskelarver.

Was this helpful?
A breeding programme where the individuals with the maximum expression of a given trait are selected as the broodstock for the next generation.


ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: Πρόγραμμα αναπαραγωγής όπου τα άτομα με τη μέγιστη έκφραση ενός συγκεκριμένου επιθυμητού χαρακτηριστικού επιλέγονται ως γεννήτορες για την επόμενη γενιά.

MASSENSELEKTION: Ein Zuchtprogramm, bei dem die Individuen mit der maximalen Expression einer gewünschten Eigenschaft selektiert werden, um als neuer Elterntierbestand für die nächste Generation zu dienen.

SELECTION EN MASSE : Programme de reproduction dans lequel les individus avec une expression maximale d’un trait donné sont sélectionnés comme géniteurs de la génération suivante.

SELEZIONE DI MASSA : Programma di riproduzione dove gli individui che esprimono al massimo una data caratteristica vengono selezionati come i riproduttori per la prossima generazione.

SELECCION MASIVA: Programa de selección en el que los individuos que expresan de forma máxima un rasgo, son seleccionados como reproductores de la siguiente generación.

MASSESELEKSJON: Avlsprogram hvor individene med maksimal uttrykkelse av en gitt egenskap blir valgt som foreldre for neste generasjon.

Was this helpful?
In embryology: the process of first meiotic cleavage and migration of the nucleus towards the animal pole, until germinal vesicle breakdown in post-vitellogenic eggs (hence, after completion of vitellogenesis).


ΩΡΙΜΑΝΣΗ: (Εμβρυολογία) Η διαδικασία της πρώτης μειωτικής διαίρεσης και μετακίνησης του πυρήνα προς τον ζωϊκό πόλο, μέχρι την ρήξη του βλαστικού κυστιδίου στα μετα-βιτελλογενετικά αυγά (επομένως μετά την ολοκλήρωση της βιτελλογένεσης).

REIFUNG: Der Prozeß der ersten meiotischen Teilung und der Wanderung des Zellkerns in Richtung des animalen Pols bis die Keimbläschen in zwei post-vitellare Eier auseinandergebrochen sind (folglich bis nach der vollständigen Dotterbildung).

MATURATION: En embryologie: processus conduisant de la première division méiotique et à la migration du noyau vers le pôle animal, jusquà la dégradation de la vésicule germinale dans les oeufs post-vittélogéniques (donc, après lachèvement de la vittelogenèse).

MATURAZIONE: In embriologia: il completamento della prima divisione meiotica e la migrazione del nucleo verso il polo animale, fino al collasso della vescicola germinale nelle uova post vitellogeniche (perciò dopo il completamento della vitellogenesi).

M ADURACIÓN: En embriología, proceso entre la primera división meiótica, la migración del núcleo hacia el polo animal y la degradación de la vesícula germinal en el huevo postvitelino (por lo tanto, después de completar la vitelogénesis).

MODNING: (1) I embryologi: Prosessen for første meiotiske deling og vandring av kjernen mot den animalske pol, frem til nedbrytning av kjernemembranen i postvitellogene egg (etter fullføring av vitellogenese). (2) I reproduksjon: Når et individ er i kjønnsmodningsfasen.

Was this helpful?
(1) Bone in the upper jaw of vertebrates. (2) Mouth appendages of crustaceans,insects and myriapods, which handle the food.


ΓΝΑΘΟI: (1) Οστούν της άνω σιαγόνας στα σπονδυλόζωα. (2) στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών, εντόμων και μυριαπόδων με τα οποία χειρίζονται την τροφή.

MAXILLEN: (1) Knochen im Oberkiefer der Vertebraten. (2) Die vierten und fünften Anhänge bei Crustaceen, bestehend aus 1. und 2. Maxilliped, die der Nahrungsaufnahme dienen.

MAXILLE: (1) Pièce osseuse de la machoire supérieure des Vertébrés;( 2) Pièces buccales paires des crustacés, insectes et Myriapodes, servant à la manipulation de la nourriture.

MASCELLA: (1) Osso della parte superiore delle fauci dei vertebrati. (2) Appendici boccali dei crostacei, insetti e miriapodi utilizzate per la manipolazione del cibo.

MANDÍBULA: (1) Pieza ósea maxilar de vertebrados; (2) Piezas pares bucales de crustáceos, insectos y miriápodos, que sirven para la manipulación de comida.

MAXILLA: (1) Bein i overkjeven hos virveldyr (vertebrater). (2) Munndeler som håndterer mat hos krepsdyr, insekter og myriapoder.

Was this helpful?
Paired mouthparts of crustaceans. Three pairs of maxillipeds, the 6th to 8th appendages, handle the food.


ΓΝΑΘΟΠΟΔIΑ: Ζευγαρωτά στοματικά εξαρτήματα των καρκινοειδών. Τρία ζεύγη γναθοποδίων, από το 6ο έως το 8ο χρησιμοποιούνται γιά τον χειρισμό της τροφής.

MAXILLIPEDEN: Paarige Mundwerkzeuge der Crustaceen; die 6. bis 8. Anhänge. Sie dienen der Nahrungsaufnahme.

MAXILLIPEDES (PATTES MACHOIRES): Pièces buccales paires des crustacés, la sixième à la huitième paire dappendices, servant surtout à tenir les proies.

MASSILLIPEDI: Pezzi boccali appaiati dei crostacei. Tre paia di massillipedi, dalla sesta allottava appendice, vengono utilizzati per manipolare il cibo.

MAXILÍPEDOS: Piezas pares bucales de crustáceos, del sexto hasta el octav par de apéndices, que sirven sobre todo para retener la presa.

MAXILLIPED (KJEVEFOT): Parede munndeler hos krepsdyr. Tre par maxillipeder, og 6. og 8. gangbein håndterer maten.

Was this helpful?
The satiation ration, i.e the point at which fish will not eat any more; expressed as percentage body weight per meal or per day.


ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Το σιτηρέσιο κορεσμού, δηλ. το σημείο μετά το οποίο τα ψάρια δεν τρώγουν πλέον, εκφρασμένο ως ποσοστό του σωματικού βάρους ανά γεύμα ή ανά ημέρα.

MAXIMALRATION: Die Sättigungsration, d.h. der Punkt, an dem der Fisch keine weitere Nahrung mehr aufnimmt; wird ausgedrückt als prozentualer Anteil am Körpergewicht pro Mahlzeit oder pro Tag.

RATION MAXIMUM: La ration de satiété, cest-à-dire, le point à partir duquel le poisson ne peut manger davantage. Exprimée en pourcentage du poids du corps par aliment ou par jour.

MASSIMA RAZIONE: Il quantitativo di alimento che dà sazietà, cioè il punto al quale il pesce non si alimenta più; espresso come percentuale del peso corporeo per pasto o per giorno.

RACIÓN MÁXIMA: Ración de saciedad, es decir, el punto a partir del cual el pez no puede comer más. Expresada en porcentaje de peso corporal por alimento o por día.

MAKSIMALRASJON: Punktet der fisken ikke vil spise mer. Uttrykt som prosent kroppsvekt per måltid per dag. Fôring utover maksimalrasjon vil gi spillfôr.

Was this helpful?
See ARITHMETIC MEAN, GEOMETRIC MEAN.


ΜΕΣΟΣ: βλ. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ, Πρβλ. ΔΙΑΜΕΣΟΣ

MITTELWERT: Siehe ARITHMETISCHES MITTEL, GEOMETRISCHES MITTEL.

MOYENNE: Voir MOYENNE ARITHMETIQUE, MOYENNE GEOMETRIQUE.

MEDIA: Vedi MEDIA ARITMETICA, MEDIA GEOMETRICA.

MEDIA: Ver media aritmética, media geométrica.

GJENNOMSNITT (MIDDELVERDI): Den aritmetiske middelverdi er den vanligste måten å måle sentrale tendenser for variabler målt i intervall. Ofte kalt gjennomsnitt. Er lik summen av enkeltverdier delt på antall verdier. Jfr. median.

Was this helpful?
The average depth of a given water body between the still water level and the shoreface profile from the water-line to any chosen distance seaward.


ΜΕΣΟ ΒΑΘΟΣ: Ο μέσος όρος βάθους μιάς υδάτινης περιοχής από την στάθμη του ακίνητου ύδατος από την ακτογραμμή ως μιά δεδομένη απόσταση προς την πλευρά της θάλασσας.

MITTLERE TIEFE: Die durchschnittliche Tiefe eines wasserbedeckten Gebietes zwischen dem Stillwasserstand und dem vom Ufer aus gesehenen Profil der Wasserlinie bis zu einer beliebigen wasserseitigen Entfernung.

PROFONDEUR MOYENNE: La profondeur moyenne dun profil conduisant de lintersection du niveau de leau calme avec lestran vers un point déterminé au large.

MEDIA, PROFONDITA: La profondità media di un corpo idrico, misurata tra il pelo dellacqua e il fondo in un punto compreso tra la linea di riva e qualsiasi altro a largo.

PROFUNDIDAD MEDIA: Profundidad media de un perfil que conduce desde la intersección del nivel de agua con la costa hacia un punto determinado en alta mar.

MIDDELDYBDE: Gjennomsnittlig dybde i en gitt vannmasse mellom niva ved stille vann og bunnprofilen fra land til et gitt punkt (fralands).

Was this helpful?
The average height of the high waters over a 19-year period. For shorter periods of observations, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value. All high water heights are included in the average where the type of tide is either semidiurnal or mixed. Only the higher high water heights are included in the average where the type of tide is diurnal. So determined, mean high water in the latter case is the same as Mean Higher Hi


ΜΕΣΗ ΠΛΗΜΜΗ: Το μέσο ύψος πλήμμης επί μιά περίοδο 19 ετών. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων, εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου συνυπολογίζονται όλα τα ύψη πλήμμης όπου ο τύπος παλίρροιας είναι ημιημερήσιος ή μικτός ενώ περιλαμβάνονται μόνο οι τιμές μέγιστης πλήμμης όταν ο τύπος παλίρροιας είναι ημερήσιος. Στην τελευταία περίπτωση η μέση πλήμμη ταυτίζεται με την Μέση Μέγισ

MITTLERES HOCHWASSER (MHW): Die durchschnittliche Höhe des höchsten Hochwasserswährend einer Zeitspanne von 19 Jahren. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen zur Eliminierung bekannter Schwankungen und zur Reduzierung des Ergebnisses auf das Äquivalent des Mittelwertes einer 19-Jahr-Periode angewandt. Alle Höhen des Hochwassers sind im Durchschnitt enthalten, wenn die Art der Tide semidiurnal oder gemischt ist. Nur die höchsten Hochwasser sind im Durchschnitt enthalten, wenn die Art der Tide diurnal ist. In di

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES HAUTES: La hauteur moyenne des marées hautes pendant une période de 19 ans. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets de variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans. Pour des régimes de marées sémi-diurnes ou mixtes, les hauteurs de toutes les marées hautes sont comptées dans léstimation de la hauteur des marées; pour des régimes de marées diurnes, seule la plus haute des deux marées hautes journaliè

MEDIO, LIVELLO DI ALTA MAREA: La media del livello di alta marea durante un periodo di 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzione al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni. Tutti i dati relativi ai livelli di alta marea vengono utilizzati per calcolare la media quando il tipo di marea è semidiurno o misto. Mentre dove le maree sono del tipo diurno nel calcolo della media sono inseriti solo i valori relat

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS: Altura media de las mareas altas durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años. En el caso de las mareas semi-diurnas o mixtas, las alturas de todas las mareas altas se consideran en la estimación de la altura de las mareas; mientras que en el caso de las mareas diurnas, solo la marea más alta se ve completada; en este

MIDDELHØYVANN (-FLO): Høyvannets gjennomsnittsnivå over en 19-års periode. For kortere observasjonsperioder korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner. Alle høyvann er inkludert i gjennomsnittet der tidevannet er enten halvdaglig eller blandet. Kun det høysete høyvannet er inkludert i gjennomsnittet der hvor tidevannet er daglig. Bestemt på denne måten er middelhøyvann i sistnevnte situasjon lik middel høyeste høyvann.

Was this helpful?
The average height of all high waters recorded at a given place during quadrature over a 19-year period or a computed equivalent period of time.


ΜΕΣΗ ΠΛΗΜΜΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Το μέσο ύψος της πλήμμης που έχει καταγραφεί σε ένα δεδομένο τόπο κατά την διάρκεια παλιρροιών τετραγωνισμού σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε μιά ισοδύναμη περίοδο χρόνου.

MITTLERES NIPPPHOCHWASSER (MNHW): Die durchschnittliche Höhe aller Nipphochwasser an einem bestimmten Ort in der Quadratur, d.h. über eine Zeitspanne von 19 Jahren oder für eine vergleichbar berechnete Periode.

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES HAUTES DE MORTE-EAU: La hauteur moyenne de toutes les marées hautes dun endroit déterminé au moment des quadratures pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps.

LIVELLO MEDIO DELLE ALTE MAREE QUADRATURE: Il livello medio di tutte le alte maree quadratura lunare misurate o calcolate presso la medesima stazione per un periodo di 19 anni .

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS MUERTAS: Altura media de todas las mareas altas de un lugar determinado en el momento de cuadratura durante un periodo de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro periodo de tiempo.

MIDDELNIPPFLO: Gjennomsnittlig høyde av alle nippfloer (vinkelen solen-jorden-månen = 90, dvs kvadratur eller halvmånefasene) på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode.

Was this helpful?
The average height of the high waters occurring at the time of spring tide; frequently abbreviated to High Water Springs.


ΜΕΣΗ ΠΛΗΜΜΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Το μέσο ύψος της πλήμμης που παρατηρείται κατά την διάρκεια παλιρροιών συζυγιών. Συχνά συντομεύεται σε Πλήμμη Συζυγιών.

MITTLERES SPRINGHOCHWASSER: Die durchschnittliche Höhe der Hochwasser, die zur Zeit einer Springtide auftreten. Häufig abgekürzt mit Springhochwasser.

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES HAUTES DE VIVE-EAU: La hauteur moyenne des marées hautes qui ont lieu au moment des vives eaux.

MEDIO, LIVELLO DELLE ALTE MAREE SIGIZIE: Il livello medio delle alte maree sigizie.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS DE AGUA VIVA: Altura media de las mareas altas que tienen lugar en el momento de las aguas vivas.

MIDDELSPRINGFLO: Gjennomsnittlig høyde på flo ved springflo (vinkelen solen-jorden-månen = 00, dvs syzygi eller ny-/fullmånefase).

Was this helpful?
The average height of the higher high waters over a 19-year period. For shorter periods of observations at a given location, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value.


ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΛΗΜΜΗ: Το μέσο ύψος της μέγιστης πλήμμης σε μιά περίοδο 19 ετών. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων σε μιά δεδομένη τοποθεσία εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών.

MITTLERES HÖCHSTES HOCHWASSER (MHHW): Die durchschnittliche Höhe aller höchsten Hochwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen.

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES HAUTES SUPERIEURES: La hauteur moyenne des marées journalières les plus hautes pendant une période de 19 ans. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets des variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans.

MEDIO, LIVELLO DELLE ALTE MAREE MAGGIORI: Il livello medio delle alte maree maggiori in un periodo pari a 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzione al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni di rilevamenti.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS ALTAS SUPERIORES: Altura media de las mareas diurnas más altas durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años.

MIDDEL HØYESTE HØYVANN: Gjennomsnittlig høyde på høyeste høyvann over en 19-års periode. For kortere observasjonsperioder på en gitt lokalitet korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner.

Was this helpful?
The mean linear velocity of a stream (channel, tube, pipe) passing any given cross section is commonly taken to be the quantity obtained when the corresponding mean mass velocity is divided by the average density at the given cross section.


ΜΕΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (V): Η μέση γραμμική ταχύτητα ενός ρεύματος (διαύλου, σωλήνα, αγωγού) που διέρχεται από μία κάθετη διατομή είναι η ποσότητα που λαμβάνεται όταν η αντίστοιχη μέση μαζική ταχύτητα διαιρείται με την μέση πυκνότητα στη δεδομένη κάθετη διατομή.

MITTLERE LINEARE GESCHWINDIGKEIT: Die mittlere lineare Geschwindigkeit eines Wasserstromes (Kanal, Tunnel, Röhre), der einen gegebenen Querschnitt passiert; wird im allgemeinen als die Menge bezeichnet, die man erhält, wenn die zugehörige Massengeschwindigkeit durch die mittlere Dichte am festgelegten Querschnitt geteilt wird.

VITESSE LINEAIRE MOYENNE: La vitesse linéaire moyenne dun cours deau (canal, tuyau etc) passant par une coupe transversale déterminée est considérée habituellement être la vitesse moyenne divisée par la densité moyenne à lendroit de cette coupe transversale.

MEDIA, VELOCITA LINEARE (V): La velocità lineare media di un fiume (canale, condotta, tubazione) passante attraverso qualsiasi sezione trasversale è definita come la quantità ottenuta dividendo il corrispondente flusso medio per la superficie della sezione trasversale considerata.

VELOCIDAD MEDIA LINEAL: Velocidad lineal media de un curso de agua (canal, tubo etc) que pasa por una sección transversal determinada es considerada normalmente como la velocidad media dividida por la densidad media del lugar de esta sección transversal.

GJENNOMSNITTLIG LINEÆR HASTIGHET: Den gjennomsnittlige lineære hastigheten på en strøm (kanal, tube, rør) som passerer et gitt tverrsnitt defineres vanligvis som mengden en får dersom en deler korresponderende gjennomsnittlig massehastighet med gjennomsnittlig tetthet i det gitte tverrsnittet.

Was this helpful?
The average height of the low waters over a 19-year period. For shorter periods of observations, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value. All low water heights are included in the average where the type of tide is either semidiurnal or mixed. Only the lower low water heights are included in the average where the type of tide is diurnal. So determined, mean low water in the latter case is the same as mean lower low wate


ΜΕΣΗ ΡΗΧΙΑ: Το μέσο ύψος ρηχίας σε μιά περίοδο 19 ετών. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων, εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου συνυπολογίζονται όλα τα ύψη ρηχίας όπου ο τύπος παλίρροιας είναι ημιημερήσιος ή μικτός ενώ συνυπολογίζονται μόνο οι τιμές μέγιστης πλήμμης όταν ο τύπος παλίρροιας έιναι ημερήσιος. Στην τελευταία περίπτωση η μέση ρηχία ταυτίζεται με την μέση κατώτα

MITTLERES NIEDRIGWASSER (MNW): Die durchschnittliche Höhe aller Niedrigwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen. Alle Höhen des Niedrigwassers werden in den Durchschnitt miteinbezogen, wenn die Art der Tide halbtäglich oder gemischt ist. Nur die Höhe des niedrigsten Niedrigwasser ist in den Durchschnitt miteinbezogen, wenn die Tide diurnal ist. In diesem Fall ist

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES BASSES: La hauteur moyenne des marées basses pendant une période de 19 ans. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets de variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans. Pour des régimes de marées sémi-diurne ou mixte, les hauteurs de toutes les marées basses sont considérées dans lestimation de la hauteur des marées; pour des régimes de marées diurnes, seule la plus basse des deux marées basses journali

MEDIO, LIVELLO DI BASSA MAREA: La media del livello di bassa marea durante un periodo di 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzione al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni. Quando il tipo di marea è semidiurno o misto, tutti i dati relativi ai livelli di bassa marea vengono utilizzati per calcolare la media. Mentre dove le maree sono del tipo diurno nel calcolo della media sono inseriti solo i valori re

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS BAJAS: Altura media de las mareas bajas durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años. En el caso de las mareas semi-diurnas o mixtas, las alturas de todas las mareas bajas se consideran para la estimación de la altura de las mareas; mientras que en el caso de las mareas diurnas, solo la marea más baja se ve completada; en este

MIDDELLAVVANN (-FJÆRE): Gjennomsnittlig høyde på lavvann over en 19-års periode. For kortere observasjonsperioder korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner. Alle lavvann er inkludert i gjennomsnittet på lokaliteter der tidevannet er enten halvdaglig eller blandet. Kun de laveste lavvannet er inkludert i gjennomsnittet på lokaliteter der tidevannet er daglig. Bestemt på denne måten er middellavvann i sistnevnte situasjon lik middel laveste lavvann.

Was this helpful?
The average height of all low waters recorded at a given place during quadrature over a 19-year period or a computed equivalent period of time.


ΜΕΣΗ ΡΗΧΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: Το μέσο ύψος της ρηχίας που έχει καταγραφεί σε ένα δεδομένο τόπο κατά την διάρκεια παλιρροιών τετραγωνισμού σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε μιά ισοδύναμη περίοδο χρόνου.

MITTLERES NIPPNIEDRIGWASSER (MNNW): Die durchschnittliche Höhe aller Nippniedrigwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen.

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES BASSES DE MORTE-EAU: La hauteur moyenne de toutes les marées basses dun endroit déterminé au moment des quadratures pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps.

MEDIA DELLE BASSE MAREE QUADRATURE: Il livello medio di tutte le basse maree di quadratura lunare misurate o calcolate presso la medesima località per un periodo di 19 anni

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS BAJAS MUERTAS: Altura media de todas las mareas bajas de un lugar determinado en el momento de cuadratura durante un periodo de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro periodo de tiempo.

MIDDELLAVVANN VED NIPPFLO: Gjennomsnittlig høyde av alle lavvann ved nippflo (vinkelen solen-jorden-månen = 900, dvs kvadratur eller halvmånefasene) målt på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode.

Was this helpful?
The average height of all low waters recorded at a given place during syzygy over a 19-year period or a computed equivalent period of time; frequently abbreviated to low water springs. It is usually derived by taking a plane depressed below the half-tide level by an amount equal to one-half the spring range of tide, necessary corrections being applied to reduce the result to a mean value. This plane is used to a considerable extent for hydrographic work.


ΜΕΣΗ ΡΗΧΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Το μέσο ύψος ρηχίας που έχει καταγραφεί σε έναν δεδομένο τόπο κατά την διάρκεια παλιρροιών συζυγιών σε μία περίοδο 19 ετών ή σε ισοδύναμη χρονική περίοδο. Συχνά συντομεύεται σε ρηχία συζυγιών. Συνήθως υπολογίζεται λαμβάνοντας ένα επίπεδο κάτω από την μέση στάθμη της παλίρροιας σε απόσταση ίση με το ήμισυ του εύρους της παλίρροιας συζυγιών και εφαρμόζονται οι αναγκαίες διορθώσεις ώστε να αναχθεί το αποτέλεσμα σε μιά μέση τιμή. Το επίπεδο αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στην υδρογραφία εκτός των ΗΠΑ

MITTLERES SPRINGNIEDRIGWASSER: Die mittlere Höhe aller Niedrigwasser an einem Ort während einer Spanne von 19 Jahren oder über eine entsprechende berechnete Zeitspanne. Häufig abgekürzt als Springniedrigwasser; die mittlere Höhe der bei Springtiden auftretenden Niedrigwasserstände. Wird gewöhnlich abgeleitet aus einer Ebene, die um die Hälfte des Springtiden-Bereichs unterhalb des halben Tiden-Niveaus liegt (Korrekturen der Mittelwerte werden vorgenommen). Diese Ebene wird außerhalb der USA vielfach angewandt und stellt auch

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES BASSES DE VIVE-EAU: La hauteur moyenne de toutes les marées basses dun endroit déterminé au moment des syzygies pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps. La hauteur moyenne des marées basses qui ont lieu au moment des vives eaux. Cette valeur est dérivée habituellement en réduisant le niveau moyen de la mer par la moitié de létendue des marées. Des corrections sont ensuite appliquées à ce chiffre afin dobtenir une valeur moyenne. La valeur ainsi obtenue sert de plan

MEDIA DELLE BASSE MAREE SIGIZIE: Il livello medio di tutte le basse maree sigizie misurate o calcolate presso la medesima stazione per un periodo di 19 anni. Questo livello di marea è normalmente descritto dal calcolo di una superficie al di sotto del livello intermedio di marea distante da questultimo la metà dellampiezza di marea sigizia; devono poi essere apportate le necessarie correzioni per avvicinarsi il più possibile al valore medio. La definizione di queste superfici estende le capacità dei rilievi idrografici.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS BAJAS DE AGUA VIVA: Altura media de todas la mareas bajas de un lugar determinado en el momento de sicigia durante un periodo de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro periodo de tiempo. La altura media de las mareas bajas que tienen lugar en el momento de las aguas vivas. Normalmente, este valor se deduce reduciendo el nivel medio del mar a la mitad de la superficie de la marea. Después se aplican correcciones a este valor para obtener un valor medio. El valor obtenido sirve como referencia y esta ex

MIDDELLAVVANN VED SPRINGFLO: Gjennomsnittlig høyde på alle lavvann ved springflo ( vinkelen solen-jorden-månen =0 0, dvs syzygi eller ny-/fullmånefase) målt på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode. Bestemmes vanligvis som nivået for halvflødd sjø minus halve tidevannets springområde (høydeforskjellen mellom vanlig flo og springflo, delt på to). Dette nivået brukes mye i hydrografisk arbeid.

Was this helpful?
Frequently abbreviated to lower low water. The average height of all lower low waters recorded at a given place over a 19-year period or a computed equivalent period of time. For shorter periods of observations, corrections are applied to eliminate known variations and reduce the result to the equivalent of a mean 19-year value.


ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΡΗΧΙΑ: Συχνά συντομεύεται σε κατώτατη ρηχία. Το μέσο ύψος ρηχίας που καταγράφηκε σε ένα δεδομένο τόπο σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε μιά ισοδύναμη περίοδο χρόνου. Γιά βραχύτερες περιόδους παρατηρήσεων, εφαρμόζονται διορθώσεις γιά την εξάλειψη γνωστών διακυμάνσεων και την αναγωγή των αποτελεσμάτων στο ισοδύναμο του μέσου των 19 ετών.

MITTLERES NIEDRIGES NIEDRIGWASSER (MNNW): Häufig abgekürzt mit niedriges Niedrigwasser. Die durchschnittliche Höhe aller niedrigen Niedrigwasserstände über 19 Jahre. Für kürzere Beobachtungsperioden werden Korrekturen durchgeführt, die die bekannten Schwankungen eliminieren und das Ergebnis dem entsprechenden mittleren 19-Jahreswert anpassen.

HAUTEUR MOYENNE DES MAREES JOURNALIERES LES PLUS BASSES: La hauteur moyenne de toutes les marées journalières les plus basses dun endroit déterminé pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps. Pour des périodes dobservation plus courtes, des facteurs de correction sont employés afin déliminer les effets de variables connues et de rendre lestimation équivalente à la moyenne des 19 ans.

MEDIA DELLE BASSE MAREE MINIME: Il livello medio delle basse maree minime in un periodo pari a 19 anni. Per periodi di osservazione più brevi, devono essere applicate delle correzioni al fine di eliminare le deviazioni conosciute e riportare il valore finale a quello della media calcolata su 19 anni di rilevamenti.

ALTURA MEDIA DE LAS MAREAS DIURNAS LAS MAS BAJAS: Altura media de las mareas diurnas más bajas de un lugar determinad durante un periodo de 19 años. Para periodos de observación más cortos, se utilizan factores de corrección con el fin de eliminar los efectos de variables conocidas y de reducir el resultado a un valor equivalente a 19 años.

MIDDEL LAVESTE LAVVANN: Gjennomsnittshøyde på alle laveste lavvann målt på en gitt plass over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode. For kortere observasjonsperioder på en gitt lokalitet korrigeres den observerte gjennomsnittshøyden for kjente variasjoner.

Was this helpful?
The mean mass velocity of a stream passing a given cross section, taken perpendicular to the general direction of flow through the apparatus, is the weight rate of flow divided by the area of the given cross section.


ΜΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (G): Η μέση μαζική ταχύτητα ενός ρεύματος που διέρχεται από μιά δεδομένη διατομή, κάθετη στην γενική διεύθυνση ροής του, ισούται προς την μάζα που διέρχεται από την διατομή ανά μονάδα χρόνου διαιρούμενη διά της επιφανείας της διατομής.

MITTLERE MASSENGESCHWINDIGKEIT: Die mittlere Massengeschwindigkeit einer Strömung, die einen gegebenen Querschnitt passiert; die Massengeschwindigkeit einer Strömung geteilt durch die Fläche des Querschnitts.

VITESSE MASSIQUE MOYENNE: La vitesse massique moyenne dun cours deau, passant par une coupe transversale déterminée, prise perpendiculairement à la direction générale du flot à travers un dispositif est la vitesse massique moyenne divisée par la surface de cette coupe transversale.

MEDIO, FLUSSO DI MASSA : Il flusso di massa medio di un fiume passante per una sezione trasversale e perpendicolare rispetto alla direzione della corrente è rappresentato dalla portata passante attraverso la superficie di riferimento e si ottiene dividendo la portata complessiva della sezione per la rispettiva superficie.

VELOCIDAD MÁSICA MEDIA: Velocidad media de un curso de agua, que pasa por una sección transversal determinada y tomada perpendicularmente a la dirección del flujo a través de un dispositivo. Es la velocidad media dividida por la superficie de esta sección transversal.

MIDDELMASSEHASTIGHET: Den gjennomsnittlige massefarten i en strøm som passerer et gitt tverrsnitt, tatt på tvers av strømretningen i apparatet, er lik strømmens vektrate delt på tverrsnittets areal.

Was this helpful?
The difference in height between mean high water and mean low water.


ΜΕΣΟ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ: Η διαφορά της στάθμης μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας.

MITTLERE VARIATIONSBREITE DER TIDE: Der Höhenunterschied zwischen mittlerem Hoch- und mittlerem Niedrigwasser.

ETENDUE MOYENNE DES MAREES: La différence entre la hauteur moyenne des marées hautes et la hauteur moyenne des marées basses.

MEDIA, AMPIEZZA DI MAREA: La differenza tra il livello medio di alta marea e il livello medio di bassa marea.

RANGO MEDIO DE LAS MAREAS: La diferencia entre la altura media de las mareas altas y la altura de las mareas bajas.

GJENNOMSNITTLIG VARIASJONSBREDDE FOR TIDEVANNET: Høydeforskjell mellom middelhøyvann og middellavvann.

Was this helpful?
The average interval between the transit of the moon and the middle of the period of the rise of the tide. It may be computed by adding half of the duration of rise to the mean low water interval, rejecting the semidiurnal tide period of 12.42 hours when greater than this amount. The mean rise interval may be either local or Greenwich according to whether it is referred to the local or the Greenwich transit.


ΜΕΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΜΜΗΣ: Το μέσο διάστημα ανάμεσα στην διάβαση της σελήνης και το μέσο της περιόδου. Υπολογίζεται προσθέτοντας το ήμισυ της διάρκειας της πλημμης στο μέσο διάστημα ρηχίας, απορρίπτοντας την ημιημερήσια παλίρροια των 12.42 ωρών όταν υπερβαίνει αυτό το όριο. Το μέσο διάστημα πλήμμης υπολογίζεται είτε τοπικά είτε σε χρόνο Greenwich ανάλογα με τον τόπο στον οποίο αντιστοιχεί η διάβαση.

MITTLERES ANSTIEGSINTERVALL: Das durchschnittliche Intervall zwischen dem Mondphasenwechsel und dem Mittelpunkt des Zeitraumes des Tidenanstiegs. Es kann durch Addition der halben Anstiegsdauer und des mittleren Niedrigwasserintervalls berechnet werden, unter Nichtberücksichtigung des semidiurnalen Tidenzeitraumes von 12.42 Stunden, falls das mittlere Anstiegsintervall diese Summe übersteigt. Das Intervall kann entweder ortsgebunden oder für Greenwhich berechnet werden, je nachdem, auf welchen Ort sich der Phasenwechsel bez

LINTERVALLE MOYEN DE FLUX: Lintervalle moyen entre le passage de la lune et le milieu de la période de flux de marée. Cette valeur est calculée à partir de la somme de lintervalle moyenne des marées basses et la moitié de la durée de flux. Quand cette valeur est supérieure à la période sémi-diurne des marées de 12,42 heures, cette dernière est rejetée. Lintervalle moyen de flux peut être local ou Greenwich suivant le passage de reférence, local ou Greenwich.

MEDIO, INTERVALLO DI FLUSSO: L’intervallo medio tra il passaggio della luna e la metà del tempo di flusso. Può essere calcolato sommando metà della durata del flusso all’intervallo medio di bassa marea, scartando i valori di marea semidiurna di durata superiore a 12,42 ore. L’intervallo medio di flusso può essere definito sia in base all’orario locale che a quello di Greenwich.

El INTERVALO MEDIO DE FLUJOS: El intervalo medio entre el pasaje de la luna y el medio del periodo de flujos de la marea. Este valor se calcula a partir de la suma del intervalo promedio de bajamares y la mitad de la duración de flujo. Cuando este valor es superior al periodo sémi-diurno de mareas de 12,42 horas, este último se rechaza. El intervalo medio de flujo puede ser local o Greenwich según el pasaje de referencia, local o Greenwich.

GJENNOMSNITTLIG OPPSTIGNINGSINTERVALL: Det gjennomsnittlige intervallet fra månefasevekslingen til sjøen er halvflødd. Kan beregnes ved å addere tiden det tar til sjøen er halvflødd med gjennomsnittlig lavvannsintervall (tid fra fjære til fjære), ser vekk fra den halvdaglige tidevannsperioden på 12,42 timer når gjennomsnittlig oppstigningsintervall overstiger denne verdien. Middel oppstigningsintervall kan enten være lokalt eller Greenwich, avhengig av type faseveksling (Greenwich eller lokal).

Was this helpful?
The average height of the surface of the sea determined from all stages of the tide over a 19-year period or a computed equivalent period of time; sea-level datum; sea level.


ΜΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΑΘΜΗ (ΜΘΣ): Το μέσο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας προσδιοριζόμενο από όλες τις φάσεις της παλίρροιας σε μιά περίοδο 19 ετών ή σε ισοδύναμη χρονική διάρκεια. Τιμή αναφοράς θαλάσσιας στάθμης, θαλάσσια στάθμη.

MITTLERER MEERESSPIEGEL: Die durchschnittliche Höhe der Meerwasseroberfläche; berechnet auf der Grundlage aller Tidenstände während eines Zeitraums von 19 Jahren oder eines errechneten gleichwertigen Zeitraums; Meeresspiegel-Datierung.

NIVEAU MOYEN DE LA MER: La hauteur moyenne de la surface de la mer tenant compte de tous les stades du cycle des marées pendant une période de 19 ans; ou léquivalent calculé à partir dune autre période de temps.

MEDIO, LIVELLO DEL MARE: Il livello medio superficiale del mare determinato considerando tutte le maree durante un periodo di 19 anni, o calcolato per un equivalente lasso temporale; livello del mare; dato di livello marino.

NIVEL MEDIO DEL AGUA: Altura mediana de la superficie del agua calculada tomando el promedio de las alturas medidas en todas las horas en un lugar determinado y durante un período prolongado.

MIDDELVANNSTAND: Gjennomsnittlig høyde på havoverflaten bestemt ut fra alle tidevannets stadier over en 19-års periode, eller en beregnet lik tidsperiode.

Was this helpful?
The ratio of the mean depth to the horizontal distance over which the mean depth was determined.


ΜΕΣΗ ΚΛΙΣΗ: Ο λόγος του ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΟΥΣ προς την οριζόντια απόσταση κατά την οποία προσδιορίστηκε το μέσο βάθος.

MITTLERE STEILHEIT: Das Verhältnis der Mittleren Tiefe zu der horizontalen Entfernung, über die die mittlere Tiefe bestimmt wurde.

PENTE MOYENNE: Le rapport de la profondeur moyenne sur la distance horizontale à laquelle la profondeur moyenne est estimée.

MEDIA, INCLINAZIONE : Il rapporto tra il valore di profondità media calcolato e la distanza orizzontale sulla quale sono state effettuate le misure di profondità.

PENDIENTE MEDIA: Relación de la profundidad media respecto a la distancia horizontal en la cual la profundidad media es estimada.

MIDDELHELLING: Gjennomsnittlig dybde i en gitt vannmasse mellom nivå ved stille vann og bunnprofilen fra land til et gitt punkt (fralands).

Was this helpful?
The average of the observed heights of high water and low water; ordinary tide level; half tide level.


ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ: Ο μέσος όρος της παρατηρούμενης στάθμης και πλήμμης και της ρηχίας παρατηρούμενα ύψη της πλήμμης και ρηχίας.

MITTLERER TIDENHUB (MTH): Der Durchschnitt der beobachteten Höhen des Hoch- und Niedrigwassers; Normaler Tidenhub; Halber Tidenhub.

NIVEAU MOYEN DES MAREES: La moyenne des valeurs observées de la hauteur des marées hautes et basses.

MEDIO, LIVELLO DI MAREA: La media delle alte e delle basse maree osservate; normale livello di marea; livello di mezza marea

NIVEL MEDIO DE LAS MAREAS: Promedio de los valores observados de la altura de las mareas altas y bajas.

TIDEVANNETS MIDDELHOYDE: Gjennomsnitt av hoydene pa hoyvann og lavvann.

Was this helpful?
The mean surface level determined by averaging the height of the water at a given place at hourly intervals over a prolonged period of time.


ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΥΔΑΤΟΣ: Η μέση τιμή που υπολογίζεται από τον μέσο όρο της στάθμης του ύδατος σε ένα δεδομένο τόπο ανά ώρα επί μιά παρατεταμένη χρονική περίοδο.

MITTLERER WASSERSTAND (MWS): Die durchschnittliche Höhe des Wassers an einem gegebenen Ort, die in stündlichen Intervallen über einen längeren Zeitraum gemessen wurde.

NIVEAU MOYEN DE LEAU: Hauteur moyenne de la surface de leau calculée en prenant la moyenne des hauteurs mesurées toutes les heures dans un lieu déterminé et pendant un laps de temps prolongé.

MEDIO, LIVELLO DELLE ACQUE: Il livello medio superficiale del mare calcolando la media dei valori orari di marea per un prolungato periodo di tempo

NIVEL MEDIO DEL MAR: Altura mediana de la superficie del mar que teniendo en cuenta todos los estados del ciclo de las mareas durante un período de 19 años; o el equivalente calculado a partir de otro período del tiempo.

MIDDELVANNHØYDE: Gjennomsnittlig overflatenivå på en gitt lokalitet bestemt ut fra målinger av vannstand hver time over en lengre tidsperiode.

Was this helpful?
Mechanical filtration is a widely used solid-liquid separation process, utilizing gravity, or applying pressure to force the fluid medium to pass through membranes, meshes of various grit sizes or screens.


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ: Η μηχανική διήθηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικασία γιά τον διαχωρισμό στερεών-υγρών, με την χρήση βαρύτητας, ή εξασκώντας πίεση ώστε να αναγκασθεί το υγρό να περάσει μεσα από μεμβράνες ή κόσκινα με διάφορα μεγέθη ανοιγμάτων ή πόρων.

MECHANISCHE FILTRATION: Ein weit verbreitetes Verfahren zur Trennung fester Stoffe von Flüssigkeiten unter Ausnutzung der Schwerkraft oder unter Anwendung von Druck, um das flüssige Medium durch Membranen, Gitternetze verschiedener Maschengröße oder Siebe zu pressen.

FILTRATION MECANIQUE: Processus couramment employé dans la séparation des solides à partir de milieux fluides, dans lequel les milieux fluides sont forcés à travers des membranes filtrantes, des toiles à bluter ou des grilles de diamètre de mailles convenable pour la gravité ou la différence de pression de part et dautre du filtre.

MECCANICA, FILTRAZIONE: La filtrazione meccanica è un processo di separazione dei solidi dal mezzo liquido, che si avvale della forza di gravità o dell’applicazione di una pressione per convogliare il fluido attraverso filtri a sabbia, membrane o griglie.

FILTRACIÓN MECANICA: Proceso habitualmente usado en la separación de sólidos a partir de medios fluidos, en el cual los medios fluidos son forzados a través de membranas filtrantes, de telas para granito o de rejas de diámetro de mallas convenientes para la gravedad o la diferencia de presión de una parte y de otra del filtro.

MEKANISK FILTRERING: Mekanisk filtrering er en mye brukt metode for å skille faste stoffer fra væsker. Utnytter gravitasjon eller bruker trykk til å føre væsker gjennom membraner, nett med ulike maskestørrelser eller duker.

Was this helpful?
The median is the numerical value of the middle case or the case lying exactly on the 50th percentile, when all the cases have been rank-ordered from highest to lowest.


ΔIΑΜΕΣΟΣ: Η αριθμητική τιμή που καταλαμβάνει την μέση θέση σε μια σειρά τιμών που έχουν διαταχθεί σε φθίνουσα σειρά.

MEDIAN: Der Median ist der numerische Wert des Falles, der exakt bei 50% liegt, wenn die Fälle der Reihe nach vom höchstem zum niedrigsten Wert geordnet sind.

MEDIANE: Valeur numérique du cas central dans une série établie par ordre de grandeur.

MEDIANA: La mediana è il valore numerico centrale di una distribuzione statistica ordinata o la semi-somma dei valori centrali della distribuzione.

MEDIANA: Valor numérico del caso medio de una serie con orden descendiente.

MEDIAN: Numerisk verdi for midtre tilfellet i en serie med observasjoner eller tilfellet som ligger akkurat på den 50. persentilen når tilfellene er rangert fra høyest til lavest.

Was this helpful?
In virology: the concentration (or dose) of a substance that is required to produce a response in 50% of the sample to which it is administered.


ΔIΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΤIΚΗ ΔΟΣΗ: Στην ιολογία: η συγκέντρωση (ή δόση) μιάς ουσίας που απαιτείται για να προκαλέσει την επιθυμητή αντίδραση στο ήμισυ του δείγματος στο οποίο χορηγείται.

MITTLERE WIRKUNGSDOSIS: Die Dosis an Chemikalien oder Medikamenten, die den gewünschten Effekt bei der Hälfte der Versuchstiere erzielt.

DOSE MOYENNE EFFICACE: La dose dun produit chimique ou dune drogue produisant leffet désiré chez la moitié des animaux en expérience.

DOSE EFFICACE PER LA MEDIA (O DOSE MEDIA EFFICACE): La concentrazione (o dose) di sostanza necessaria per produrre una risposta o effetto nel 50% dei campioni o soggetti trattati.

DOSIS MEDIA EFICAZ: Dosis de un producto químico o de una droga que produce el efecto esperado en la mitad de los animales de un experimento.

MIDLERE VIRKNINGSDOSE: Konsentrasjonen (eller dosen) som trengs for å gi respons i 50% av forsøksdyrene.

Was this helpful?
The time required for a response or effect in 50% of the test animals after the treatment has been started.


ΔIΑΜΕΣΟΣ ΔΡΑΣΤIΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος που απαιτείται από την έναρξη της αγωγής ως την απόκριση ή την παρατήρηση αποτελεσμάτων στο ήμισυ των πειραματοζώων.

MITTLERE EFFEKTIVITÄTSZEIT: Der Zeitraum vom Behandlungsbeginn bis zum Auftreten einer Reaktion oder einer Auswirkung bei der Hälfte der Versuchstiere.

TEMPS MOYEN EFFICACE: Lintervalle de temps entre le début dun traitement jusquà la manifestation dune réponse ou dun effet chez la moitié des animaux experimentés.

MEDIO, TEMPO EFFICACE: Il tempo richiesto per registrare una risposta o un effetto nel 50% degli animali trattati con una sostanza.

TIEMPO EFICAZ MEDIO: Intervalo de tiempo entre el inicio de un tratamiento hasta la manifestación de una respuesta o de un efecto en la mitad de los animales experimentados.

MIDLERE VIRKNINGSTID: Tiden som trengs for å gi respons eller effekt i 50% av forsøksdyrene fra behandlingen begynner.

Was this helpful?
Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.

MEDIZINALFUTTER: Futter, dem Drogen oder Antibiotika zugefügt wurden, was meist erst auf der Farm geschieht. Medzinalfutter wird Fischen als Behandlungsart verabreicht und nicht zur Prophylaxe. Normalerweise leiden infizierte Fische an Appetitmangel, so daß dem Medizinalfutter zusätzlich noch Lockstoffe zugesetzt werden, um den Verzehr sicherzustellen bzw. anzuregen. In vielen Ländern ist die Verwendung von Medizinalfuttern sehr strikt reguliert.

ALIMENT MEDICAMENTE: Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.

MANGIME MEDICATO: Mangime addizionato con farmaci, generalmente disinfettanti o antibiotici. Il mangime medicato è somministrato ai pesci come trattamento terapeutico e non come profilassi. Normalmente i pesci affetti da patologie sono inappetenti, per questo motivo al mangime medicato talvolta si aggiungono sostanze per stimolare e attrarre i pesci. In molti paesi, inclusi quelli appartenenti all’Unione Europea, l’uso dei mangimi medicati è strettamente regolamentato.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

Was this helpful?
(1) In chemistry: the carrier in which a chemical reaction takes place. (2) In bacteriology: a substance used in the culture of bacteria.


ΜΕΣΟΝ: (1) Στην Χημεία: ο φορέας στον οποίο λαμβάνει χώρα μία χημική αντίδραση. (2) Στην βακτηριολογία: ουσία χρησιμοποιούμενη για την καλλιέργεια βακτηρίων.

MITTEL; MEDIUM; NÄHRBODEN: (1) In der Chemie: Ein Substrat, in welchem chemische Reaktionen ablaufen. (2) In der Bakteriologie: diejenige Substanz, auf/in der Bakterien kultiviert werden können.

VEHICULE/MILIEU: (1) En chimie, le support dans lequel une réaction chimique se fait, par ex. milieu gazeux. (2) En bactériologie, la substance utilisée pour la culture de bactéries.

MEDIUM: (1) In chimica: il substrato di una reazione chimica. (2) In batteriologia: una sostanza utilizzata nel terreno di coltura.

VEHÍCULO MEDIO: (1) En química, el soporte en el cual una reacción química tiene lugar, por ejemplo, en medio gaseoso. (2) En bacteriología, la sustancia utilizada para el cultivo de las bacterias.

MEDIUM: (1) I kjemi: Bæreren der en kjemisk reaksjon finner sted. (2) I bakteriologi: Substans som brukes til dyrke bakterier i.

Was this helpful?
In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.


ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA: Die posteriore Sektion des Fischgehirns, die als Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und als Kontrollzentrum für viscerale und somatische Funktionen wie Atmung, äußere Pigmentierung und Osmoregulation fungiert.

MEDULLA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MIDOLLO: In anatomia , il midollo è il termine utilizzato per descrivere la parte centrale di alcuni organi e strutture come le ghiandole surrenali o la parte posteriore del cervello dei vertebrati. In quest’ultimo caso è più corretto usare il termine midollo allungato, che si riferisce a la porzione di cervello compresa tra il ponte di Varolio e la corda spinale: è questa l’area cerebrale dove avvengono le integrazioni tra corteccia e midollo spinale ed inoltre da qui vengono controllate funzioni vitali

MÉDULA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG): Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

Was this helpful?
In anatomy, the medulla is used to describe the central portion of several organs and structures such as the adrenal glands, or the posterior section of the vertebrate brain. In the case of the latter, it is more correctly termed the medulla oblongata and refers to that portion of the brain between the pons varoli and the spinal cord: it is responsible for relaying information between the brain and spinal cord and directly controls certain functions, for instance, respiration, osmoregulation.


ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ: Το οπίσθιο μέρος του εγκεφαλικού στελέχους των σπονδυλοζώων, το οποίο συνδέει τον εγκεφάλο και νωτιαίο μυελό και χρησιμεύει ως κέντρο ελέγχου γιά ορισμένες σπλαχνικές και σωματικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η εξωτερική χρώση και η ωσμωρρύθμιση.

MEDULLA OBLONGATA: Die posteriore Sektion des Fischgehirns, die als Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und als Kontrollzentrum für viscerale und somatische Funktionen wie Atmung, äußere Pigmentierung und Osmoregulation fungiert.

MEDULLA OBLONGATA: En anatomie, le medulla décrit la partie centrale de certains organes comme les glandes surrénales, ou la région postérieure de lencéphale des Vertébrés. Dans ce dernier cas, le terme correct est medulla oblongata (ou bulbe rachidien) et se réfère à cette partie de lencéphale située entre le pons varoli et la moelle épinière; cest une zone de relais dinformation entre le cerveau et la moelle épinière ainsi que le centre nerveux qui contrôle certaines fonctions, telles que respiration et osmorégu

MIDOLLO ALLUNGATO: In anatomia , il midollo è il termine utilizzato per descrivere la parte centrale di alcuni organi e strutture come le ghiandole surrenali o la parte posteriore del cervello dei vertebrati. In quest’ultimo caso è più corretto usare il termine midollo allungato, che si riferisce a la porzione di cervello compresa tra il ponte di Varolio e la corda spinale: è questa l’area cerebrale dove avvengono le integrazioni tra corteccia e midollo spinale ed inoltre da qui vengono controllate funzioni vitali

MÉDULA OBLONGATA: En anatomía, se utiliza para describir la parte central de varios órganos y estructuras como la glándula adrenal, o la parte posterior del encéfalo. En este último caso, el término correcto es medulla oblongata (o bulbo raquídeo) y se refiere a esta parte del encéfalo situada entre el Puente de Varolio y la médula espinal; es una zona de transmisión de información entre el cerebro y la médula espinal así como entre el centro nervioso que controla ciertas funciones, tales como respiración y osmor

MEDULLA OBLONGATA: Den bakre delen av fiskehjernen, som binder sammen hjerne og ryggmarg. Kontrollerer visse funksjoner direkte, f.eks. respirasjon og osmoregulering. Inneholder mange kjerneområder for hjernenervene.

Was this helpful?
Larval stage of certain crabs, having prominent eyes and chilae.


ΜΕΓΑΛΩΨ: Προνυμφικό στάδιο ορισμένων καβουριών, που φέρει εξέχοντες οφθαλμούς και χηλές.

MEGALOPA: Larvales Stadium bei bestimmten Crustaceen, wie z.B. Krabben.

MÉGALOPS: Stade larvaire de certains crustacés tels les crabes.

MEGALOPS: Stadio larvale di alcuni granchi, che presentano occhi e chele prominenti.

MEGALOPS: Estado larvario de ciertos crustáceos como el cangrejo.

MEGALOPA: Larvestadium hos visse krabber, har fremstående øyne.

Was this helpful?
Small benthic organisms that pass through a 0.5 mm mesh sieve but are retained by a 0.062 mm mesh. Syn. meiofauna.


ΜΕΙΟΒΕΝΘΟΣ: Μικροί βενθικοί οργανισμοί που περνούν μέσα από κόσκινο ανοίγματος 1 mm αλλά κατακρατούνται από κόσκινο ανοίγματος 0.1 mm. Πρβ. μακροβένθος, μικροβένθος.

MEIOBENTHOS: Kleine benthische Organismen, die durch ein Sieb von 1 mm Maschenweite passen, aber in 0.1 mm Maschenweite zurückgehalten werden.

MEIOBENTHOS: Petits organismes benthiques qui passent à travers une grille de diamètre de maille de 0.5 mm mais qui sont retenus sur une grille de diamètre de maille de 0,062 mm.

MEIOBENTHOS: Piccoli organismi bentonici che possono passare attraverso una rete con maglie superiori a 0.062 mm. Sin. Meiofauna.

MEIOBENTOS: Pequeños organismos bénticos que pueden pasar a través de mallas de 0’5 mm pero que son retenidos por redes cuyas mallas son de 0’062 mm.

MEIOBENTOS: Små bentiske organismer som går gjennom 0,5 mm filterduk, men holdes tilbake på 0,062 mm filterduk. Jfr. makrobentos, mikrobentos. Syn. meiofauna.

Was this helpful?
The small interstitial animals that pass through a 0.5 mm mesh but are retained by a 0.062 mm mesh.


ΜΕΙΟΠΑΝΙΔΑ: Τα μικρά μεσοδιαστηματικά ζώα που περνούν από τα ανοίγματα κόσκινου 1mm αλλά κατακρατούνται από κόσκινο με άνοιγμα 0.1 mm.

MEIOFAUNA: Kleine in Zwischenräumen lebende Tiere, die durch eine Maschenweite von 1 mm passen, aber von einer Maschenweite von 0.1 mm zurückgehalten werden.

MEIOFAUNE: Petits animaux interstitiels qui passent à travers une grille de diamètre de maille de 0,5 mm mais qui sont retenus sur une grille de diamètre de maille de 0,062 mm.

MEIOFAUNA: Piccoli animali interstiziali che possono passare attraverso una rete con maglie di 0.5 mm ma sono trattenuti da maglie inferiori a 0.062 mm.

MEIOFAUNA: Pequeños animales intersticiales que pueden pasar a través de mallas de 0’5 mm pero que son retenidos por redes cuyas mallas son de 0’062 mm.

MEIOFAUNA: Smådyr som lever i mellomrom, og går gjennom 0,5 mm filterduk, mens de holdes tilbake på 0,062 mm filterduk.

Was this helpful?
Reductive division, two successive divisions, of a nucleus following one single replication of the chromosomes, so that the resulting four nuclei are haploid. In animals, it occurs during gamete formation.


ΜΕΙΩΣΗ: Μειωτική διαίρεση. Δύο διαδοχικές διαιρέσεις, ενός πυρήνα ύστερα από τον αναδιπλασιασμό των χρωμοσωμάτων, από τις οποίες προκύπτουν τέσσερις απλοειδείς πυρήνες. Στα ζώα η μείωση οδηγεί στην παραγωγή των γαμετών.

MEIOSE: Zwei aufeinanderfolgende Zellteilungen (Meiose I und II), durch die die Anfangszahl von 4n Chromosomen auf 1n in jeder der vier entstehenden Zellen reduziert wird.

MEIOSE: Division réductrice, deux divisions successives dun noyau suivant immédiatement une simple réplication des chromosomes, il en résulte que les quatre noyaux fils sont haploides. Chez les animaux, cela intervient lors de la formation des gamètes.

MEIOSI: Divisione riduttiva nella quale, dopo due successive divisioni nucleari in cui avviene una singola replicazione cromosomica, si osserva la formazione di quattro nuclei aploidi. Negli animali avviene durante la gametogenesi.

MEIOSIS: División reductiva, dos divisiones sucesivas de un núcleo inmediatamente después de una simple réplica de cromosomas; como resultado los cuatro núcleos hijos son haploides. En los animales, este proceso ocurre durante la formación de gametos.

MEIOSE: Reduksjonsdeling, to suksessive delinger av en kjerne etterfulgt av en enkel kopiering av kromosomene. Dette gir fire haploide kjerner. I dyr skjer dette ved dannelse av gameter (kjønnsceller).

Was this helpful?
A tyrosine-derived polymeric pigment responsible for the coloration (brown to black) of fishes. It is often found in association with localized inflammatory foci in poikilotherms.


ΜΕΛΑΝΙΝΗ: Πολυμερής χρωστική προερχόμενη από την τυροσίνη υπεύθυνη γιά τον κίτρινο έως μαύρο χρωματισμό των ψαριών και αρκετά συχνά σχετιζόμενη με παρασιτική μόλυνση. Συχνά παρατηρείται σε τοπικές φλεγμονές των ποικιλοθέρμων ζώων.

MELANIN: Ein aus Tyrosin gebildetes polymeres Pigment, das für die Gelb- bis Schwarzfärbung von Fischen verantwortlich ist, und in Verbindung mit Parasitenbefall häufig vermehrt auftritt. Melanin ist oft ein beeinflussender Faktor bei sogenannten "Entzündungen" wechselwarmer Tiere.

MELANINE: Pigment polymérique dérivé de la tyrosine responsable de la coloration brun-à-noir des poissons et souvent associé aux infestations parasitaires. La mélanine est également un facteur dans les "inflammations" des animaux pœcilothermes.

MELANINA: Un pigmento polimerico derivato dalla tirosina responsabile del colore (nero o marrone) dei pesci. Spesso nei pecilotermi si riscontra la presenza di melanina in associazione con i focolai infiammatori.

MELANINA: Pigmento polimérico derivado de tirosina responsable de la coloración marrón a negra de peces y a menudo asociada a infestaciones parasitarias. La melanina es también un factor en las “inflamaciones” de animales poiquilotermos.

MELANIN: Et polymert pigment avledet fra tyrosin, er ansvarlig for farging (brun og svart) av fisk. Finnes ofte i forbindelse med lokale betennelser hos vekselvarme dyr.

Was this helpful?
An increase in the amount of black or dark pigment in an organism, population or group.


ΜΕΛΑΝΙΣΜΟΣ: Η αύξηση της ποσότητας των μαύρων ή σκούρων χρωστικών σε έναν οργανισμό, πληθυσμό ή ομάδα.

MELANISMUS: Eine Zunahme der Anzahl von schwarzen oder dunklen Pigmenten in einem Organismus, einer Population oder einer Gruppe.

MELANISATION: Une augmentation de la pigmentation brune ou noire dun organisme, population ou groupe.

MELANISMO: Un aumento del pigmento nero o marrone in un organismo, popolazione o gruppo.

MELANIZACIÓN: Aumento de la pigmentación marrón o negra de un organismo, población o grupo.

MELANISME: Økning i mengde av svarte eller mørke pigmenter i en organisme, populasjon eller gruppe.

Was this helpful?
A cell that synthesizes melanin within an organelle, termed a melanosome.


ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Κύτταρο το οποίο διαθέτει μελανόσωμα, ένα οργανίδιο που συνθέτει μελανίνη.

MELANOZYTE: Eine Zelle, die in ihren Organellen oder Melanosomen Melanin synthetisiert.

MELANOCYTE: Cellule pourvue dun mélanosome, un organite synthétisant de la mélanine.

MELANOCITA: Una cellula che sintetizza melanina grazie alla presenza di un organulo chiamato melanosoma.

MELANOCITO: Célula que sintetiza melanina mediante melanosoma.

MELANOCYTT: Celle som syntetiserer melanin inni en organelle (melanosom).

Was this helpful?
A tumour whose parenchyma is composed of anaplastic melanocytes or any benign or malignant tumour of melanocytes.


ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Ογκος, το παρέγχυμα του οποίου αποτελείται από αναπλαστικά μελανοκύτταρα ή κάθε καλοήθης ή κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων.

MELANOM: Ein bösartiger Tumor, dessen Parenchym aus anaplastischen Melanozyten besteht, oder jeder gut- oder bösartige Tumor aus Melanozyten.

MELANOME: Tumeur maligne dont le parenchyme est composé de mélanocytes anaplastiques; une tumeur bénigne ou maligne des mélanocytes.

MELANOMA: Un tumore il cui parenchima è costituito da melanociti anaplastici o qualsiasi tumore, benigno o maligno che colpisce i melanociti.

MELANOMA: Tumor maligno cuyo parénquima se compone de melanocitos anaplásticos; tumor maligno o benigno de melanocitos.

MELANOM: Svulst der parenkymet består av anaplastiske melanocytter eller enhver god-/vondartet svulst bestående av melanocytter.

Was this helpful?
Pigmented cell containing melanin.


ΜΕΛΑΝΟΦΟΡΟ: Χρωμοφόρο κύτταρο που περιέχει μελανίνη.

MELANOPHOR: Melanin enthaltende Pigmentzelle (Farbstoffträger).

MÉLANOPHORE: Cellule pigmentée contenant de la mélanine.

MELANOFORO: Cellula pigmentata contenente melanina.

MELANÓFORO: Célula pigmentada que contiene melanina.

MELANOFOR: Pigmentcelle som inneholder melanin.

Was this helpful?
Deposition of minute, rounded, brown coloured granules of melanin pigment in the cytoplasm of cells.


ΜΕΛΑΝΩΣΗ: Απόθεση μικρών, στρογγυλών, καφέ χρώματος κοκκίων χρωστικής μελανίνης στο κυτταρόπλασμα.

MELANOSE: Die Ablagerung von kleinen, runden, braun gefärbten Körnern des Melanin-Pigments im Cytoplasma der Zelle.

MELANOSE: Accumulation de minuscules granules arrondis, brunâtres de mélanine dans le cytoplasme des cellules.

MELANOSI: Deposizione di piccole particelle di melanina nel citoplasma di una cellula.

MELANOSIS: Acumulación de gránulos redondos y minúsculos marrones debido a la melanina en el citoplasma de células.

MELANOSE: Avsetning av små, runde brunfargede korn med melanin i cytoplasma.

Was this helpful?
A hormone, derived from an amino acid, secreted by the pineal gland . Melatonin is concerned with biological rhythms associated with reproduction and it also affects skin pigmentation in many vertebrates.


ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ: Ορμόνη προερχόμενη από ένα αμινοξύ εκκρινόμενο από τον επιφυσικό αδένα. Η μελατονίνη επιδρά στους βιολογικούς ρυθμούς που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και στον χρωματισμό του δέρματος σε πολλά ασπόνδυλα.

MELATHONIN: Ein Hormon (Aminosäurenabkömmling), das vom Pinealorgan abgesondert wird. Es beeinflußt die Rhythmik des Reproduktionszyklus und wirkt auch auf die Hautpigmente zahlreicher Vertebraten.

MELATONINE: Hormone dérivée dun aminoacide, sécrétée par la glande pinéale. La Mélatonine est concernée par les rythmes biologiques associés à la reproduction et elle intervient aussi dans la pigmentation de la peau de nombreux vertébrés.

MELATONINA: Ormone derivato da un aminoacido secreto dalla ghiandola pineale. La melatonina è coinvolta nei ritmi biologici associati alla riproduzione influendo inoltre sulla pigmentazione di molti invertebrati.

MELATONINA: Hormona derivada de un aminoácido, secretada por la glándula pineal. La melatonina está involucrada en los ritmos biológicos asociados a la reproducción y interviene también en la pigmentación de la piel de varios vertebrados.

MELATONIN: Hormon, avledet fra en aminosyre, som skilles ut fra hypofysen. Melatonin er aktivt i biologiske rytmer i forbindelse med reproduksjon. Påvirker også pigmentering av hud hos mange virveldyr (vertebrater).

Was this helpful?
A heterodont bivalve filter feeding mollusc commonly named "hard clam" or "quahog" (traditional Indian name in North America) found along the east coast of North America, from the Gulf of St. Lawrence to the Gulf of Mexico. The southern populations often consist of the sub-species M. campechiensis. It is an estuarine, intertidal to shallow subtidal species occurring mainly on sandy to slightly muddy substrates. Its tolerance to natural environmental changes ranges from about 12 ppt to full stren


MERCENARIA MERCENARIA: Δίθυρο διηθηματοφάγο μαλάκιο γνωστό με το κοινό όνομα «σκληρή αχιβάδα» ή "quahog" (παραδοσιακό ινδικό όνομα στη Β. Αμερική). Η κατανομή του εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Β. Αμερικής καθώς επίσης από τον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου έως τον κόλπο του Μεξικού. Οι πληθυσμοί του νότου αποτελούνται συνήθως από το είδος M. campechiensis. Αποτελεί είδος των εκβολικών περιοχών της παλιρροϊκής ζώνης και δείχνει προτίμηση σε αμμώδη έως ελαφρά ιλυώδη υποστρώματα. Αντέχει αλατότητα από περίπ

MERCENARIA MERCENARIA: Eine heterodonter Filtrierer (Bivalvia, Mollusca), der unter den englischen Vulgärnamen hard clam oder quahoc (traditioneller Name der Indianer in Nordamerika) bekannt ist. Kommt entlang der Ostküste Nordamerikas vor (vom Gulf of St. Lawrence bis zum Golf von Mexico). Die südlichen Populationen gehören zur Unterart M. m. campechiensis. Sie ist estuarine in der Gezeitenzone und unterhalb der Niedrigwasserlinie auf sandigen bis leicht schlickigen Böden zu finden. Die Art toleriert weite Bereiche d

MERCENARIA MERCENARIA: Mollusque bivalve hétérodonte filtreur, appelé couramment clam ou quahog (nom traditionnel des indigènes d’Amérique du Nord), rencontrée le long du côte est de l’Amérique du Nord, du golfe du St Lawrence jusqu’au Golfe de Mexique. Les populations méridionales comprennent souvent la sous-espèce M. campechiensis. M. mercenaria est une espèce qui habite les zones intertidaux et subtidaux peu profonds, ainsi que des estuaires, normalement dans des substrats sableux ou légèrement boueux. Espèce qui e

MERCENARIA MERCENARIA: Un filtratore bivalve eterodonte, mollusco edule comunemente chiamato “hard clam” o “qualog” (nome indiano tradizionale in Nord America) presente lungo la costa orientale del Nord America, dal Golfo di San Lawrence al Golfo del Messico. Le popolazioni meridionali spesso consistono di sottospecie M. campechiensis. Originato negli estuari, vive nelle acque intercotidali e non, su substrati sabbiosi e fangosi. La sua tolleranza all’ambiente varia, per quanto concerne la salinità, da valori di 12 pp

MERCENARIA MERCENARIA: Molusco bivalvo heterodonto filtrante llamado almeja dura o quahog (nombre indio de Norteamérica) que se encuentra en la costa este de Norteamérica desde el golfo de St. Lawrence hasta el de México. Las poblaciones del sur son, a menudo, subespecies M. Campechiensis. Es una especie de estuarios, intermareal o submareal en sustratos arenosos o ligeramente fangosos. Su tolerancia a cambios ambientales va desde 12 ppt hasta salinidad marina y desde casi el punto de congelación hasta 330

MERCENARIA MERCENARIA: Filtrerende musling som finnes langs østkysten av Nord-Amerika, fra St. Lawrencegolfen til Mexicogolfen. De sørlige populasjonene består ofte av underarten M. campechiensis. Arten forekommer i estuarier i tidevannssonen og litt dypere, hovedsakelig på sandig til svakt mudderaktig substrat. Tolererer store naturlige miljøvariasjoner i saltholdighet (12 promille til sjøvann) og temperatur (nær frysepunktet til 330 C). Det drives ekstensivt oppdrett av arten langs østkysten av USA, hvor

Was this helpful?
Counts of certain physical parameters (i.e. scales, gill rakers, vertebrae, etc.) whose variability is used to determine scientific taxonomy and, in some instances, the influence of environmental conditions on the aquatic organism.


ΜΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Μετρήσεις ορισμένων φυσικών παραμέτρων (π.χ. λέπια, βραγχιακά επικαλύμματα, πλευρές κλπ) των οποίων η ποικιλομορφία χρησιμοποιείται γιά τον καθορισμό της επιστημονικής ταξινομικής θέσης και, σε μερικές περιπτώσεις, της επίδρασης περιβαλλοντικών συνθηκών σε έναν υδρόβιο οργανισμό.

MERISTISCHE MERKMALE: Durch Zählung bestimmbare physischer Merkmale (z.B. Anzahl der Schuppen, Kiemenbögen oder Wirbel), deren Schwankung in der wissentschaftlichen Taxonomie benutzt wird; in manchen Fällen wird mit derartigen Zählungen der Einfluß von Umweltbedingungen auf den aquatischen Organismus quantitativ bestimmt.

CARACTERES MERISTIQUES: Se dit des comptages de certains paramètres physiques (écailles, arcs branchiaux, vertèbres par exemple) dont les variations constituent des critères taxonomiques, et des critères de linfluence de certains paramètres environnementaux sur un organisme.

MERISTICI, CARATTERI: Numero di alcuni caratteri fisici (scaglie, spine branchiali, vertebre, etc.) utilizzato in tassonomia.

CARACTERES MERISTICOS: Dícese del recuento de algunos parámetros físicos (por ejemplo escamas, arcos branquiales y vértebras) cuyas variaciones constituyen criterios taxonómicos, y criterios de la influencia de algunos parámetros ambientales sobre el organismo.

MERISTISKE KARAKTERER: Bestemte fysikalske parametre (dvs, skjell, gjellebuer, virvler etc.), som brukes til å bestemme taksonomisk slektskap ut fra variasjon i antall. Brukes også i andre tilfeller for å bestemme innflytelsen av miljøforhold på akvatiske organismer.

Was this helpful?
A stage in the life cycle of sporozoa; asexual products of the schizont stage.


ΜΕΡΟΖΩΙΔΙΟΝ: Φάση στον κύκλο ζωής των σποροζώων. Αγενή προϊόντα της φάσης του σχιστού.

MEROZIT: Ein Stadium im Lebenszyklus von Sporozoen. Asexuelles Produkt des Schizonten-Stadiums.

MEROZOITE: Stade dans le cycle de vie des sporozoaires; Produits asexués du stade schizonte.

MEROZOITA: Stadio del ciclo vitale degli sporozoi; prodotto asessuato dello stadio di schizonte.

MEROZOIDO: Estado en el ciclo de vida de esporozoos; producto asexuado de estado esquizonte.

MEROZITT: Stadium i livssyklusen til sporozoer (rekke Sporozoa), ukjønnede produkter fra schizont-stadiet.

Was this helpful?
The membrane supporting the intestines and viscera.


ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟ: Μεμβράνη που συγκρατεί τα έντερα και τα σπλάχνα.

MESENTERIUM: Eine Membran, die Eingeweide bei Fischen stützt.

MESENTERE: Membrane conjonctive soutenant lintestin et les viscères.

MESENTERE: Membrana di rivestimento di intestino e visceri.

MESENTERIO: Membrana que sostiene el intestino y las vísceras.

MESENTERIUM: Membranen som støtter opp innvollene.

Was this helpful?
Instrument used for determining the opening of mesh.


ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ: Οργανο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ανοίγματος των ματιών ενός διχτυού. Πρβλ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΩΝ

MASCHENMESSGERÄT: Zur Bestimmung der Maschenweite verwendetes Instrument.

JAUGE DE MAILLE: Instrument utilisé pour déterminer louverture de la maille; cf. diametre de maille.

MISURATORE DI MAGLIA: Strumento utilizzato per la determinazione della dimensione della maglia di rete.

CALIBRADOR DE MALLA: Instrumento utilizado para determinar la apertura de la malla; diámetro de la malla.

MASKEMÅLER: Anordning som brukes til å bestemme størrelsen på masker.

Was this helpful?
Length of mesh side; the distance between two sequential knots or joints, measured from centre to centre when the yarn between those points is fully extended.


ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΟΥ: Η απόσταση μεταξύ δύο κόμβων ή ενώσεων. Η μετρούμενη από κέντρο σε κέντρο, όταν το νήμα μεταξύ αυτών των σημείων είναι πλήρως τεντωμένο. Βλ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΤΙΩΝ

MASCHENWEITE: Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten oder Verbindungsstellen, gemessen von Mitte bis Mitte der Verbindungstellen.

MAILLAGE: Distance entre deux nœuds ou croisements consécutifs, mesurée de centre à centre alors que le fil, entre ces points, est complètement tendu.

LUCE DELLA RETE: Dimensione della maglia di rete, misurata come distanza tra due nodi estremi di una maglia di rete estesa fino a porre in contatto tutti i suoi lati.

TAMAÑO DE MALLA: Distancia entre dos nudos o cruces consecutivos, medida de centro a centro cuando el hilo entre los dos puntos está completamente tensado.

MASKESTØRRELSE (-VIDDE): Kan måles på flere måter. (1) Stolpelengde: Lengde (cm) på maskesidene, målt fra midt på knutene når tråden i mellom er helt utstrakt. (2) Antall halvmasker (omfar) som går på en alen (0,63 m). Teller antall knuter som går på en alen. (3) Lengden på utstrakt maske. Måles i trål ved å undersøke hvor stor firkantet plate, 2 mm tykk, en kan føre gjennom en utstrakt maske.

Was this helpful?
Enclosed experimental facility large enough to allow natural ecosystems to be studied or exploited. For example, used for assessing the impact of pollutants on ecosystems. In aquaculture, used of large culture systems in which natural food-chain successions are employed to raise marine fish fry on natural diets.


ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Μιά μέσης κλίμακας κλειστή πειραματική εγκατάσταση, χρησιμοποιούμενη κυρίως γιά την αξιολόγηση της επίδρασης των ρυπαντών στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης στην υδατοκαλλιέργεια γιά μεγάλα συστήματα καλλιέργειας που βασίζονται στην εκτροφή των γόνων βασιζόμενη σε φυσική δίαιτα που αξιοποιεί διαδοχικά στάδια της τροφικής αλυσίδας.

MESOKOSMOS: Ein mittelgroßes eingeschlossenes experimentelles System, oftmals für die experimentelle Untersuchung der Auswirkungen von Schadstoffen auf natürliche Ökosysteme eingesetzt. Der Begriff wird auch in der Aquakultur für die Aufzucht von Fischbrut in großen Kultursystemen verwendet, die auf den Aufbau natürlicher Nahrungsketten-Sukzessionen basieren.

MÉSOCOSME: Enclos expérimental de taille suffisamment importante pour étudier ou exploiter les écosystèmes naturels. Utilisé, par exemple, dans lévaluation de limpact de polluants à léchelle de lécosystème. En aquaculture, décrit des grands systèmes de culture dans lesquels les maillons successifs dune chaine alimentaire sont exploités dans lalimentation naturelle des larves de poisson.

MESOCOSMO: Struttura sperimentale chiusa di dimensioni sufficienti alla costituzione di un ecosistema particolare che si vuole studiare o utilizzare. Esempi di applicazione: (1) per la determinazione dell’impatto di inquinanti sull’ecosistema; (2) sistema di produzione di alimento naturale in acquacoltura.

MESOCOSMOS: Recinto experimental de tamaño suficientemente importante para estudiar o explotar ecosistemas naturales. Utilizado, por ejemplo, para evaluar el impacto de contaminantes a la escala del ecosistema. En acuicultura, describe amplios sistemas de cultivo en los cuales los elementos sucesivos de una cadena alimentaria natural son explotados para alimentar larvas de peces.

MESOKOSMOS: Lukket forsøksfasilitet som er stor nok til studier av naturlige økosystemer. Bukes f.eks. for å bestemme påvirkningen av forurensning på økosystem. Brukes i akvakultur for å opprettholde naturlige næringskjeder ved produksjon av marin fiskeyngel.

Was this helpful?
Pertaining to brackish water having a salinity between 3-10 parts per thousand or sea water having a salinity between 30-34 parts per thousand.


ΜΕΣΟΑΛΜΥΡΟ: Χρησιμοποιείται γιά υφάλμυρο νερό με αλατότητα μεταξύ 3.0-10.0 ‰ ή γιά θαλασσινό νερό με αλατότητα μεταξύ 30 και 34‰. Πρβ. ολιγοαλμυρό.

MESOHALIN: Bezieht sich auf Brackwasser mit einer Salinität zwischen 3 - 10 Promille oder auf Seewasser mit einer Salinität zwischen 30 - 34 Promille.

MESOHALINE: Se dit de leau saumâtre ayant une salinité comprise entre 3 et 10 ‰ ou de leau de mer avec une salinité comprise entre 30 et 34 ‰.

MESOALINO: Di ambiente acquatico salmastro con salinità compresa tra 0.3 e 1% o di ambiente marino a salinità compresa tra 3 e 3.4%.

MESOHALINO : Dícese del agua salobre con salinidad entre 3 y 10 ‰ o de agua marina con salinidad entre 30 y 40‰.

MESOHALIN: Vedrører brakvann med saltholdighet 3-10‰, eller saltvann med saltholdighet 30-34‰

Was this helpful?
The functional kidney of fishes and amphibians.


ΜΕΣΟΝΕΦΡΟΣ: Ο λειτουργικός νεφρός των ιχθύων και των αμφιβίων.

MESONEPHROS: Die funktionale Niere bei Fischen und Amphibien.

MESONEPHROS: Le rein fonctionnel des poissons et des amphibiens.

MESONEFRO: Rene funzionale di anfibi e pesci.

MESONEPHROS: Riñón funcional de peces y anfibios.

MESONEPHROS: Den blivende nyre, som dannes etter pronephros.

Was this helpful?
The pelagic zone of intermediate depth, 200 -1000 m.


ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΙΚΗ: Η πελαγική ζώνη ενδιάμεσου βάθους, 200-1000 μέτρα.

MESOPELAGISCH: Die pelagische Zone in intermediärer Tiefe, 200 -1000 m.

MESOPELAGIQUE: Zone pélagique de profondeur intermédiaire, 200 - 1000 m.

MESOPELAGICO: Strato della zona pelagica compreso tra 200 e 1000 m di profondità.

MESOPELÁGICO: Zona pelágica de profundidad intermediaria, 200 - 1000 m.

MESOPELAGISK: Den pelagiske sonen på mellomliggende dyp, 200-1000 m.

Was this helpful?
(1) Thriving under intermediate or moderate environmental conditions; sometimes restricted to conditions of moderate moisture, or to moderate temperature. (2) Used of microorganisms having an optimum for growth between 20-450C.


ΜΕΣΟΦΙΛΟΣ: (1) Aναπτυσσόμενος υπό μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μερικές φορές η χρήση του όρου περιορίζεται σε μέση υγρασία ή θερμοκρασία. (2) Χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς με βέλτιστη ανάπτυξη μεταξύ 20-450C.

MESOPHIL: (1) Bei mittleren Umweltbedingungen gedeihend; beschränkt sich manchmal auf mittlere Temperaturen und mittleren Feuchtigkeitsgehalt. (2) Bezeichnung für Mikroorganismen, deren Wachstumsoptimum zwischen 20 - 450C liegt.

MÉSOPHILE: (1) Se développant dans un milieu intermédiaire ou peu contraignant; parfois ce terme décrit un taux dhumidité ou de température modérée. (2) Se dit des microorganismes dont le développement est optimal entre 20 et 450.

MESOFILO: Di organismo con esigenze fisiologiche con optimum nella fascia intermedia di escursione di una determinata condizione ambientale. Termine usato per microorganismi con optimum di crescita nell’intervallo 20 – 450C.

MESÓFILO: (1)Se desarrolla en medio intermedio o moderado; a veces este término describe la tasa de humedad o de temperatura moderada. (2) Dícese de microorganismos cuyo desarrollo es óptimo entre 20 y 450.

MESOFIL: (1) Trives under intermediære eller moderate forhold. Noen ganger avgrenset til forhold med moderat fuktighet eller temperatur. (2) Brukt om mikroorganismer som har optimal vekst ved 20-450 C.

Was this helpful?
Those organisms living in the interstitial spaces of a sandy sediment; psammon.


ΜΕΣΟΨΑΜΜΟΝ: Οι οργανισμοί που ζούν στα μεσοδιαστήματα διάκενα του αμμώδους ιζήματος. Ψαμμόν.

MESOPSAMMON: Die Organismen, die in den interstitiellen Spalten eines sandigen Sediments leben; Psammon.

MESOPSAMMON: Organismes habitant les interstices des sédiments sableux; psammon.

MESOPSAMMON: Organismi viventi nello spazio interstiziale di sedimenti sabbiosi; psammon.

MESOPSAMMON (ARENÍCOLA): Organismos que viven en los espacios intersticiales de sedimentos arenosos.

MESOPSAMMON: Organismene som lever i mellomrommene i sandaktige sedimenter. Psammon.

Was this helpful?
(1) Having intermediate levels of primary productivity; pertaining to waters having intermediate levels of the minerals required by green plants. (2) Sometimes used of organisms that are not fully autotrophic.


ΜΕΣΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: (1) Αναφέρεται σε υδατικά συστήματα με μέση πρωτογενή παραγωγικότητα, δηλ. συστήματα με μέσα επίπεδα θρεπτικών που απαιτούνται από τα φωτοσυνθετικά φυτά; πρβλ. δυστροφικός , ευτροφικός, ολιγοτροφικός. (2) Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που είναι ατελώς αυτότροφοι.

MESOTROPH: (1) Intermediäre Stufen der Primärproduktion aufweisend; bezogen auf Gewässer mit intermediären Stufen an Mineralkonzentrationen, die von Grünpflanzen benötigt werden. (2) Manchmal für Organismen benutzt, die nicht vollständig autotroph sind.

MESOTROPHE: (1) Ayant un niveau de productivité primaire intermédiaire; se dit des eaux aux taux de sels minéraux, nécessaires au développement des plantes, intermédiaires. (2) Se dit parfois des organismes qui ne sont pas complètement autotrophe.

MESOTROFO: Ambiente acquatico con livello di produzione primaria intermedio determinabile attraverso la misura della concentrazione del nutriente limitante (generalmente fosforo) la cui concentrazione si colloca tra 20 e 50 ug/l.

MESOTRÓFICO: (1) El que tiene un solo nivel de productividad primaria intermediaria; dícese de aguas con tasas moderadas de sales necesarias para plantas verdes. (2) Dícese a veces de organismos son completamente autotróficos.

MESOTROF: (1) Har intermediære nivåer av primærproduksjon. Vedrører vann med intermediære nivåer av mineralene som er nødvendige for grønne planter. Jfr. dystrof, eutrof, oligotrof. (2) Av og til brukt om organismer som ikke er helt autotrofe.

Was this helpful?
Small wormlike animals that are parasitic on marine organisms.


ΜΕΣΟΖΩΑ: Σκωληκόμορφα ζώα που παρασιτούν σε θαλάσσιους οργανισμούς.

MESOZOA: Kleine, wurmähnliche Tiere, die auf aquatischen Organismen parasitieren.

MÉSOZOAIRES: Animaux vermiformes, de petite taille vivant en parasite sur des animaux marins.

MESOZOI: Piccoli animali vermiformi parassiti di organismi marini.

MESOZOA: Animales en forma de gusanos, de pequeña talla y que viven como parásitos de animales marinos.

MESOZOA: Små marklignende dyr som er parasittiske på marine organismer.

Was this helpful?
The amount of oxygen used for total metabolism, per unit of time, per unit body weight.


ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιείται γιά τον συνολικό μεταβολισμό, ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα σωματικού βάρους.

STOFFWECHSELRATE: Die Menge an Sauerstoff, die für den gesamten Stoffwechsel pro Zeiteinheit und Gewichtseinheit eines Organismus benötigt wird.

TAUX METABOLIQUE: Quantité doxygène consommée par le métabolisme, dans un temps unitaire et par poids corporel unitaire.

METABOLICA, QUOTA: Quantità di ossigeno utilizzata per il metabolismo, definita per unità di tempo o unità di peso corporeo.

TASA METABÓLICA: Cantidad de oxígeno consumida por el metabolismo durante una unidad de tiempo y por unidad de peso corporal.

METABOLSK RATE (AKTIVITET): Mengden oksygen brukt til all metabolsk aktivitet, per tidsenhet, per enhet kroppsvekt.

Was this helpful?
The biochemical processes by which feed stuffs are transformed into complex matter (anabolism), complex substances are decomposed into simple ones (catabolism), and energy is made available for use by an organism.


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Βιοχημικές διεργασίες με τις οποίες αποθέματα τροφής μετασχηματίζονται σε σύνθετη ύλη (αναβολισμός), σύνθετες ουσίες αποσυντίθενται σε απλές (καταβολισμός), με αποτέλεσμα την απελευθέρωση χρήσιμης ενέργειας για τον οργανισμό.

STOFFWECHSEL: Die biochemischen Prozesse, bei denen Nährstoffe in komplexe Körpersubstanzen umgeformt, komplexe Substanzen in einfache Stoffe abgebaut, und Energie für den Organismus freigesetzt wird.

METABOLISME: Processus physiques et chimiques par lesquels les aliments sont transformés en matière complexe, les substances complexes sont décomposées en substances simples et de lénergie est mise à la disposition de lorganisme.

METABOLISMO: Processo biochimico diviso in due parti principali: lanabolismo che è linsieme dei processi di assemblaggio di molecole organiche complesse e il catabolismo che riguarda la degradazione di sostanze complesse con concomitante produzione di energia.

METABOLISMO: Proceso físico y químico por el cual los alimentos se transforman en materia compleja; las sustancias complejas se descomponen en sustancias simples y la energía se pone a disposición del organismo.

METABOLISME: Biokjemisk prosess der næringsstoff omgjøres til komplekse substanser/kroppsvev (anabolisme = oppbygning), kroppsvev/komplekse substanser brytes ned (katabolisme = nedbrytning) og energi gjøres tilgjengelig for organismen.

Was this helpful?
The amount of energy that can be extracted from a food stuff and utilized. ME = GE - (FE + UE + BE). GE = Gross energy, FE = Fecal energy, UE = Urinary energy, BE = Branchial energy loss.


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕ): Η ποσότητα ενέργειας που είναι δυνατόν να εξαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από ένα απόθεμα τροφής. ΜΕ = GΕ ―(FΕ + UΕ + ΒΕ). GΕ = Συνολική Ενέργεια, FΕ = Ενέργεια Περιττωμάτων, UΕ = Ενέργεια Ούρων, ΒΕ = Ενεργειακή Απώλεια στα Βράγχια.

UMSETZBARE ENERGIE (UE): Die Menge an Energie, die aus Futtermaterial gewonnen und genutzt werden kann. UE = BE- (FE + UE + BE). BE = Brutto-Energie, FE = Fäcal-Energie, UE = Urinal-Energie, BE = Branchialer Energieverlust.

ENERGIE METABOLISABLE (EM): La quantité dénergie utile qui peut être extraite dun aliment. EM = ET - (EF + EU + ER) où ET = énergie totale, EF = énergie fécale, EU = énergie urinaire, ER = perte dénergie respiratoire.

METABOLIZZABILE, ENERGIA (EM): La quantità di energia che può essere ricavata dalle sostanze nutritive e utilizzata. EM= EL-(EF+EE+EB). EL= energia lorda, EF= energia fecale, EE= energia escreta, EB=energia persa per via brachiale.

ENERGÍA METABÓLICA (EM): Cantidad de energía útil que puede ser extraída de un alimento. EM = ET – (EF + EU + ER) dónde ET = energía total, EF = energía fecal, EU = energía urinaria, ER = pérdida de energía respiratoria.

OMSETTELIG ENERGI (OE): Mengden energi som kan utvinnes og utnyttes fra næringsstoff. OE = BE – (FE + UE + GE). BE = Bruttoenergi, FE = Fekalenergi, UE = Urinenergi, GE = energitap over gjellene.

Was this helpful?
Larval stage of trematodes between the cercarial and adult stages; a more or less quiescent stage.


ΜΕΤΑΚΕΡΚΑΡΙΟ: Προνυμφικό στάδιο των τρηματωδών μεταξύ του κερκαρίου και της φάσης του ενηλίκου, μιά λίγο ως πολύ φάση ηρεμίας.

METACERCARIE: Larvalstadium von Trematoden zwischen cercalem und adultem Stadium, mehr oder weniger ein Ruhestadium.

METACERCAIRE: Stade larvaire des trématodes situé entre le stade cercaire et le stade adulte; un stade plus ou moins inactif.

METACERCARIA: Stadio larvale intermedio dei trematodi compreso tra lo stadio di cercaria e lo stadio adulto caratterizzato da relativa quiescenza.

METACERCARIA: Estado larvario de trematodos situado entre el estado cercaria y el estado adulto; estado más o menos inactivo.

METACERKARIE: Larvestadium hos ikter (trematoder), mellom cerkarie og voksne stadier. Mer eller mindre et hvilestadium.

Was this helpful?
The thermocline or zone of rapid temperature change between the warm upper layer (epilimnion) and the cool bottom layer (hypolimnion) of a body of water.


ΜΕΤΑΛΙΜΝΙΟΝ: Το θερμοκλινές ή ζώνη ταχείας αλλαγής της θερμοκρασίας ανάμεσα στο θερμό άνω στρώμα (επιλίμνιο) και το ψυχρό στρώμα του βυθού (υπολίμνιο).

METALIMNION: Die Thermokline oder die Zone rascher Temperaturveränderungen zwischen der warmen Oberflächenschicht (Epilimnion) und der kühlen Bodenschicht (Hypolimnion).

METALIMNE: La thermocline, ou zone de changement rapide de température entre la couche supérieure de leau plus tempérée (épilimne) et la couche inférieure plus froide (hypolimne).

METALIMNIO: Termoclino o zona di rapido cambiamento di temperatura delle acque di un lago, compreso tra lo strato superficiale caldo (epilimnio) e quello sottostante più freddo (ipolimnio).

METALIMNION: Termoclina o zona de cambio rápido de temperatura entre la capa superior de agua templada (epilimnion) y la capa inferior más fría (hipolimnion).

METALIMNION (SPRANGSJIKT): Termoklinen eller sprangsjiktet. Overgangssone der temperaturen synker hurtig med dypet, per definisjon mer enn 10 C per meter. Ligger mellom epilimnion (varme øvre vannlag) og hypolimninon (nederste kalde vannlag).

Was this helpful?
The change of shape or structure, particularly in the transition of one developmental stage into another, as in fish, shellfish and crustacea. This is particularly marked in flatfish.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Μορφολογική ή δομική αλλαγή, ιδίως κατά την μετάβαση από ένα στάδιο ανάπτυξης σε ένα άλλο, όπως στα ψάρια, τα μαλάκια και τα καρκινοειδή. Ιδιαίτερα εμφανής στα πλατύψαρα.

METAMORPHOSE: Die auffällige Veränderung in Form oder Struktur, insbesondere bei der Umwandlung von einem Entwicklungsstadium ( Larve) in ein anderes (Adultus), wie in Plattfischen, Schalentieren und Crustaceen. Bei vielen Fischen verläuft dieser Vorgang nicht so abrupt wie bei den Plattfischen.

METAMORPHOSE(1): Changement important de forme ou de structure, surtout pendant la transition entre deux stades de développement, de certains animaux, comme les poissons, les coquillages et les crustacés. Elle est particulièrement marquée chez les poissons plats.

METAMORFOSI: Cambiamento morfologico o strutturale, in particolare il passaggio da uno stadio di sviluppo a quello successivo, come nei pesci (particolarmente evidente nei Pleuronectiformi), molluschi e crostacei.

METAMORFOSIS (1): Importante cambio de forma o de estructura, sobre todo durante la transición entre dos estados de desarrollo, de ciertos animales como peces, mariscos y crustáceos. Es particularmente marcada en peces planos.

METAMORFOSE: Forandring i form eller oppbygning, spesielt ved overgang fra et utviklingssteg til et annet, som hos fisk, muslinger og krepsdyr. Spesielt synlig hos flatfisk (orden Pleuronectiformes).

Was this helpful?
Late nauplius larval stage of crustaceans, with more than three pairs of limbs present but no functional thoracic limbs.


ΜΕΤΑΝΑΥΠΛΙΟΣ: Προχωρημένο προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών της φάσης του ναυπλίου, με περισσότερα από τρία ζεύγη ατελών θωρακικών άκρων.

METANAUPLIUS: Spätes Naupliusstadium larvaler Crustaceen; dieses hat mehr als drei Paar Extremitäten, jedoch keine funktionsfähigen thorakalen Extremitäten.

MÉTANAUPLIUS: Dernier stade larvaire nauplii des crustacés avec plus de trois paires dappendices thoraciques à létat débauche (non fonctionnels).

METANAUPLIO: Stadio tardivo del nauplio dei crostacei, presenta più di tre paia di arti ma nessun arto toracico è funzionale.

METANAUPLIO: Último estado larvario nauplio de crustáceos con más de tres pares de apéndices torácicos no funcionales.

METANAUPLIUS: Seint naupliestadie hos krepsdyr. Har mer en tre par lemmer, men ingen funksjonelle lemmer på brystet (thorax).

Was this helpful?
(1) A change of state, form, position or function. (2) The transportation of pathogenic organisms around the host body.


ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ: (1) Αλλαγή της κατάστασης, μορφής, θέσης ή λειτουργίας (2) Η μετανάστευση παθογόνων οργανισμών εντός του σώματος του ξενιστή.

METASTASE: (1) Eine Veränderung in Zustand, Form, Position und Funktion. (2) Der Transport von pathogenen Organismen innerhalb des Wirtskörpers.

METASTASE: (1) Changement détat, de forme, de position ou de fonction. (2) Le transport dorganismes pathogènes à travers le corps de lhôte.

METASTASI: (1) Cambio di posizione, stato o funzione. (2) Trasporto di un agente patogeno allinteno del corpo dellospite.

METÁSTASIS: (1) Cambio de estado, de forma, de posición o de función. (2) Transporte de organismos patógenos a través del cuerpo huésped.

METASTASE: (1) Forandring i tilstand, form, posisjon eller funksjon. (2) Transport av patogene (sykdomsfremkallende) organismer rundt i vertens kropp.

Was this helpful?
A sulphur-containing essential amino acid. It is a major metabolic methylating agent.


ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ: Απαραίτητο αμινοξύ που περιέχει θείο. Είναι το κύριο μέσον μεθυλίωσης κατά τον μεταβολισμό.

METHIONIN: Eine schwefelhaltige Aminosäure. Sie ist ein größtenteils methylierendes Stoffwechselprodukt.

METHIONINE: Acide aminé soufré essentiel. Important agent de méthylation métabolique.

METIONINA: Aminoacido essenziale contenente zolfo, importante agente metilante metabolico.

METIONINA: Aminoácido esencial que contiene azufre. Importante agente de metilación metabólica.

METIONIN: Svovelholdig essensiell aminosyre. Finnes i utilstrekkelige mengder i soyamel til at dette skal være eneste proteinkilden i laksefôr.

Was this helpful?
3.7-bis (Dimethylamino) -phenoza-thionium chloride. A quinoneimine dye effective against external protozoans and superficial bacterial infections in fish.


ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ: 3.7-Δις (Διμεθυλαμινο) -φενολ-ιονιο χλωρίδιο. Χρωστική ουσία αποτελεσματική για την καταπολέμηση εξωπαρασιτικών πρωτοζώων και επιφανειακών βακτηριακών μολύνσεων στα ψάρια.

METHYLENBLAU: 3.7- bis (Dimethylamino)-phenozathioniumchlorid. Ein chinonhaltiger Wirkstoff, effektiv gegen äußere Protozoen und äußerliche Infektionen durch Bakterien bei Fischen.

BLEU DE METHYLENE: 3,7-bis (diméthylamino)-phénoza-thionium chloride. Un colorant quinonéimine efficace contre les protozoaires externes et les infections bactériennes superficielles chez les poissons.

METILENE, BLU : Colorante chinonico. Nei pesci, efficace contro i protozoi esterni e le batteriosi superficiali.

AZUL DE METILENO: 3,7-bis (dimetilamino)-fenoza-thionium cloruro. Colorante quinoneíno eficaz contra los protozoos y las infecciones bacterianas superficiales en los peces.

METYLENBLATT: 3,7-bis (dimetylamino)-fenoza-tioniumklorid. Et kinonholdig fargestoff, effektivt mot ytre protozoer (encelledyr) og overfladiske bakterieinfeksjoner hos fisk.

Was this helpful?
Small organisms which are below 0.062mm in size. This group is primarily composed of protozoa and bacteria.


MICROBENTHOS:

MIKROBENTHOS: Organismes kleinen als 0.062 durchmesser.Diese Gruppe ist vorwiegend aus Protozoen und Bakterien zusammengesetzt.

MICROBENTHOS: Des organismes benthiques qui sont de taille inférieure à 0.062mm, des protozoaires et des bactéries.

MICROBENTHOS: Piccoli organismi bentonici di taglia inferiore ai 0,062 mm. Questo gruppo è principalmente composto da protozoi e batteri.

MICROBENTOS: Organismos bénticos que son de talla inferior a 0,062 mm, protozoos y bacterias.

MIKROBENTOS: Små organismer som er mindre enn 0,062 mm store. Denne gruppen består hovedsakelig av protozoer (encelledyr) og bakterier. Jfr. makrobentos og meiobentos.

Was this helpful?
Resistance to a given antibiotic (drug resistance} is said to be constitutive (= intrinsic ) in cells which lack the specific target site(s) of the antibiotic and/or which are inherently impermeable to the antibiotic. A cell may acquire heritable resistance to antibiotic(s) in several ways. For example, the target site of a given antibiotic may be modified as a result of a chromosomal mutation, so that it functions more or less normally in the presence of otherwise inhibitory concentrations of t


ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: Η αντίσταση σε ένα δεδομένο αντιβιοτικό (φαρμακευτική αντίσταση ) θεωρείται εγγενής σε κύτταρα τα οποία δεν διαθέτουν τις θέσεις-στόχους και/ή είναι μη διαπερατά στο αντιβιοτικό. Ενα κύτταρο αποκτά κληρονομική αντίσταση σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά με διάφορους τρόπους. Γιά παράδειγμα, η θέση-στόχος ενός δεδομένου αντιβιοτικού τροποποιείται ύστερα από χρωμοσωμική μετάλλαξη. Το κύτταρο τότε λειτουργεί λίγο ως πολύ φυσιολογικά όταν σε συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού που υπό κανονικές σ

MIKROBIELLE RESITENZ GEGENÜBER ANTIKBIOTIKA: Resistenz gegenüber einem verabreichten Antibiotikum ("Drogen-Resistenz") wird als konstitutiv (= intrinsisch) in Zellen bezeichnet, denen die für das Antibiotikum spezifischen Bindungsstellen fehlen und/oder die vorhandenen für das Antibiotikum nicht durchlässig sind. Eine Zelle kann die erbliche Resistenz gegenüber Antikörpern auf verschiedenen Wegen erlangen. Zum Beispiel kann die Bindungsstelle eines verabreichten Antibiotikums durch eine chromosomale Mutation modifiziert sein und zwar so, d

RESISTANCE MICROBIENNE AUX ANTIBIOTIQUES: Résistance aux antibiotiques déterminés (résistance aux drogues) est dite constitutive (=intrinsèque) chez les cellules qui ne possèdent pas le site spécifique cible de lantibiotique et/ou qui ne sont pas par nature imperméables à cet antibiotique. Une cellule peut acquérir une résistance héreditaire à un antibiotique de plusieurs façons. Par exemple le site cible de lantibiotique peut être modifié par une mutation chromosomique, de telle façon quil fonctionne plus ou moins normalement aux conce

MICROBICA, RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI: Resistenza ad un dato antibiotico (resistenza al farmaco) che può essere costitutiva (intrinseca) in quelle cellule dove non sono presenti i siti bersaglio per lantibiotico o che presentano una permeabilità specifica allantibiotico. Una cellula può ereditare la resistenza agli antibiotici con diverse modalità. Per esempio, il sito bersaglio per un certo antibiotico può essere modificato a causa di una mutazione cromosomica, per cui, in presenza di concentrazioni normalmente inibitorie di farmac

RESISTENCIA MICROBIANA A LOS ANTIBIÓTICOS: La resistencia a antibióticos determinados (resistencia a drogas) se llama intrínseca; en los moluscos, que no poseen dianas específicas de antibiótico y/o que no son impermeables a este antibiótico. Se puede adquirir resistencia hereditaria a un antibiótico de maneras diferentes. Por ejemplo, el sitio o diana del antibiótico puede ser modificado por una mutación cromosómica, de tal manera que funciona más o menos normal a concentraciones de este antibiótico normalmente inhibidoras (ver por ejem

ANTIBIOTIKARESISTENS: Motstandsdyktighet (resistens) mot et gitt antibiotikum kalles konstitutiv hos celler som mangler bindingsseter for og/eller er arvelig ugjennomtrengelige for antibiotikumet. En celle kan opparbeide seg arvelig antibiotikaresistens på flere måter. Målet (bindingssetet) for antibiotikumet kan forandres ved kromosommutasjoner. I bakterier kan resistensgener (mot antibiotika) transporteres til antibiotikasensitive celler ved konjugasjon, transduksjon eller transformasjon. Resistens som har oppstått

Was this helpful?
Technique to facilitate the rearing of fish larvae on artificial diets, as opposed to the mass culturing of rotifers (which requires considerable manpower and equipment). This process involves the production of a micro-diet of appropriate size consisting of dietary ingredients such as yeast encapsulated by a membrane, or binder.


ΜΙΚΡΟΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ: Τεχνική γιά την διευκόλυνση της διατροφής των ιχθυο-προνυμφών με τεχνητές τροφές, σε αντιδιαστολή με την μαζική καλλιέργεια τροχοζώων (που απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό και προσωπικό). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παραγωγή μιάς μικρο-δίαιτας κατάλληλου μεγέθους αποτελούμενη από συστατικά όπως ζύμη περικλειόμενη από μεμβράνη ή έκδοχο.

MIKROKAPSEL- HERSTELLUNG: Verfahren, daß die Aufzucht von Fischlarven mit produziertem Futter ermöglichen soll, im Gegensatz zur Verwendung von Rädertierchen, die in der Massenkultur hergestellt werden müssen und erheblichen Arbeitsaufwand und Investitionen erfordern. Der Produktionsvorgang erzeugt Mikropellets von angepaßter Partikelgröße (je nach Fischlarvengröße), in denen die Nährstoffe (wie z. B. Hefen) mit Hilfe einer verdaulichen Membran eingekapselt sind oder durch einen Binder zusammengehalten werden.

MICROENCAPSULATION: Technique utilisée afin de remplacer la production en masse de rotifères (main doeuvre et besoin en appareillage importants) dans lélevage de larves de poissons. Cette technique implique lélaboration de micro-aliments de taille appropriée composés déléments nutritifs (levure par exemple) encapsulés par une membrane ou par un agent liant.

MICROINCAPSULAZIONE: Tecnica mangimistica utilizzata per abituare le larve dei pesci ad una dieta artificiale (farine), meno dispendiosa e complessa della coltura di massa di rotiferi. La microincapsulazione di miscele di mangimi sfarinati avviene attraverso luso di apposite membrane o leganti

MICROENCAPSULACIÓN: Técnica utilizada para reemplazar la producción en masa de rotíferos (que conlleva necesidad de mano de obra y aparataje) en el cultivo de larvas de peces. Esta técnica implica la elaboración de microalimentos de talla apropiada compuestos de elementos nutritivos (levadura por ejemplo) encapsulados en membranas o por agentes ligantes.

MIKROINNKAPSLING: Teknikk som muliggjør oppdrett av fiskelarver vha. kunstig fôr, istedenfor massedyrkning av hjuldyr (som krever mye utstyr og arbeidskraft). Prosessen involverer produksjon av mirkodietter av passe størrelse, som består av selve fôret (f.eks. gjær) som er innkapslet i en membran eller binder.

Was this helpful?
(1) Small animals not visible to the naked eye. (2) A localized group of animals. (3) The animals of a microhabitat.


ΜΙΚΡΟΠΑΝΙΔΑ: (1) Μικρά ζώα αόρατα διά γυμνού οφθαλμού. (2) Εντοπισμένη ομάδα ζώων. (3) Τα ζώα ενός μικροενδιαιτήματος, πρβ. μικροχλωρίδα.

MIKROFAUNA: (1) Für das bloße Auge nicht sichtbare kleine Tiere. (2) Eine örtlich beschränkte Gruppe von Tieren. (3) Die Tiere eines Mikrohabitats.

MICROFAUNE: (1) Petits animaux non visibles à loeil nu. (2) Groupe danimaux localisés. (3) Les animaux dun microhabitat.

MICROFAUNA: (1) Piccoli animali non visibili a occhio nudo. (2) Gruppo localizzato di animali. (3) Gli animali di un microhabitat.

MICROFAUNA: (1) Pequeños animales no visibles al ojo.(2) Grupo de animales localizados. (3) Animales de un microhábitat determinado.

MIKROFAUNA: (1) Små dyr som ikke er synlige med det blotte øyet. (2) En lokal begrenset dyregruppe. (3) Dyrene i et mikrohabitat. Jfr. mikroflora.

Was this helpful?
A method of sterile filtration, in which particles in the 0.1-10.0 µm range are removed.


ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΣΗ: Μέθοδος αποστειρωτικής διήθησης με την οποία απομακρύνονται σωματίδια από 0.1-10.0 μm.

MIKROFILTRIERUNG: Eine Methode der Sterilfiltration, bei der Partikelgrößen im Bereich zwischen 0.1 und 10 µm aus dem Medium entfernt werden.

MICROFILTRATION: Méthode de filtration stérile dans laquelle les particules de dimension 0.1-10.0 µm sont retenues.

MICROFILTRAZIONE: Metodo di filtrazione in ambiente sterile nel quale vengono rimosse le particelle di diametro compreso tra 0,1 e 10,0 µm.

MICROFILTRACIÓN: Método de filtración estéril en el que las partículas de dimensión 0,1 - 10,0 µm son retenidos.

MIKROFILTRERING: Steril filtreringsmetode, der partikler fra 0,1 til 10,0 µm fjernes.

Was this helpful?
(1) Small plants not visible to the naked eye. (2 ) A localized flora. (3) The plants of a microhabitat.


ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ: (1) Μικρά φυτά μη ορατά διά γυμνού οφθαλμού. (2) Εντοπισμένη χλωρίδα. (3) Τα φυτά ενός μικροενδιαιτήματος. Πρβ. μικροπανίδα.

MIKROFLORA: (1) Für das bloße Auge nicht sichtbare kleine Pflanzen. (2) Eine örtlich beschränkte Flora. (3) Die Pflanzen in einem Mikrohabitat.

MICROFLORE: (1) Petites plantes qui ne sont pas visible à loeil nu. (2) Végétation localisée. (3) Les plantes dun microhabitat..

MICROFLORA: (1) Piccoli vegetali non visibili a occhio nudo. (2) Flora localizzata. (3) Vegetazione di un microhabitat.

MICROFLORA : (1) Pequeñas plantas invisibles al ojo. (2) Vegetación localizada. (3) Plantas de un microhábitat.

MIKROFLORA: (1) Små planter som ikke er synlige med det blotte øyet. (2) En lokal begrenset flora. (3) Plantene i et mikrohabitat. Jfr. mikrofauna.

Was this helpful?
Feeding on small or minute organisms and particles; a generalized term that embraces more specific terms such as bactivorous (feeding on bacteria) and sometimes algivorous (feeding on algae).


ΜΙΚΡΟΦΑΓΟΣ: Τρεφόμενος με μικρά ή πολύ μικρά τεμάχια τροφής. Γενικευμένος όρος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση της ολοζωϊκής διατροφής. Περιλαμβάνει ιδιαίτερα τους βακτηριοβόρους (τρεφόμενους με βακτήρια) και φυκοβόρους οργανισμούς. Πρβ. μακροφάγος.

MIKROPHAG: Ernährungsweise, die auf kleinen oder sehr kleinen Futterpartikeln beruht; ein allgemeiner Ausdruck, der eher für holozoische Nahrung gebraucht wird. Er umfaßt besonders die Ernährung mit Bakterien und manchmal mit Algen; dieserAusdruck kann einerseits mit Ausdrücken wie carnivor, histophag, und teilweise makrophag und andererseits mit dem Begriff saprozoisch verglichen werden.

MICROPHAGE: Qui salimente de petites ou très petites particules de nourriture. Terme général englobant des termes plus spécifiques tels que bactivore (salimentant de bactéries) et parfois algivore (salimentant dalgues).

MICROFAGO: Che si ciba di piccoli organismi o particelle; termine generico con il quale vengono indicati anche organismi che fagocitano batteri o alghe.

MICRÓFAGO: El que se alimenta de pequeñas o muy pequeñas partículas de comida. Término general que incluye términos más específicos tales como bacterívoro (que se alimenta de bacterias) y a veces algívoro (que se alimenta de algas).

MIKROFAG: Beiter på små organismer eller partikkel. Generell betegnelse som inkluderer mer spesifikke betegnelser som baktivore (bakteriespisende) og noen ganger algivore (algespisende).

Was this helpful?
Anatomical structure in the chorionid layer of ova, preventing multiple sperm penetration and ensuring conspecific fertilization, i.e. between genetically compatible organisms.


ΜΙΚΡΟΠΥΛΗ: Ανατομική δομή στο στρώμα του χορίου του αυγού που εμποδίζει την διείσδυση πολλών σπερματοζωαρίων και εξασφαλίζει την γονιμοποίηση από γαμέτες του ιδίου είδους δηλ. από γενετικά συμβατούς οργανισμούς.

MIKROPYLE: Die Öffnung in der Eihülle, die für das Eindringen der Spermien in das Ei notwendig ist und in der Regel auch des Eindringen artfremder Spermien verhindert. Sie verhindert Polyspermie, sichert jedoch den Eintritt von Spermien genetisch vergleichbarer Arten.

MICROPYLE: Structure anatomique de la membrane chorionique de lovocyte permettant la pénétration par un spermatozoïde de la même espèce et donc assurant une fécondation conspécifique, cest-à-dire entre organismes génétiquement compatibles.

MICROPILO: Struttura anatomica della membrana ovulare esterna dei pesci che non permette la penetrazione di più spermatozoi all’interno dell’uovo.

MICROPILO: Estructura anatómica de la membrana coriónica del óvulo que permite la penetración de un espermatozoide de la misma especie asegurando así una fecundación específica, es decir entre organismos genéticamente compatibles.

MIKROPYL: Lite hull i eggets overflate, som gjør det mulig for kun én spermie å trenge inn i egget og befrukte det. Forhindrer polyspermi.

Was this helpful?
Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.


ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MICROSATELLITE: Kurze (14-100 Basenpaare), spezifische DNA-Sequenzen, die gleichzeitig innerhalb eines Genoms wiederholt werden. Noch kürzere wiederholte Sequenzen (1-6 Basenpaare) werden als Micro-Satelliten bezeichnet. In beiden fällen variiert die Zahl der gleichzeitigen Wiederholungen von Individuum zu Individuum. Dadurch werden diese zu einem wertvollem Werkzeug sowohl für die unverkennbare Identifizierung von Individuen als auch für den Grad der Verwandtschaft zwischen Individuen (Siehe FINGERABDRUCK).

MICROSATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MICROSATELLITE: Sequenza di 1-6 coppie di basi di DNA ripetute in tandem. Denominato anche ripetizioni di piccoli tandem (STRs).

MICROSATÉLITE: Secuencias dobles de ADN repetido con 1-6 bases reparadas. También se llaman repeticiones de tándems cortos (STRs).

MIKROSATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 1-6 basepar. Også kalt “short tandem repeats”(STR).

Was this helpful?
There are two primary forms: (i) light microscope: optical device for magnifying small objects by means of a series of lens(-es) so as to reveal details invisible to the naked eye; (ii) electron microscope: an instrument which uses an electron beam, focused by magnetic lenses, to magnify structures. Commonly used in studies of sub-cellular ultrastructure as it can achieve a much higher level of magnification (normal x 1,000,000) than light microscopy.


ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ: Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι: (i) Οπτικό: Οπτική συσκευή γιά την μεγέθυνση μικρών αντικειμένων μέσω μιάς σειράς φακών έτσι ώστε να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες αόρατες στο γυμνό μάτι. (ii) Ηλεκτρονικό: συσκευή που χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων, που εστιάζεται με μαγνητικούς φακούς, για την μεγέθυνση μικρο-δομών. Συχνά χρησιμοποιείται για την μελέτη υποκυτταρικών λεπτών δομών χάρη στη μεγαλύτερη μεγένθυση που επιτυγχάνεται μεγένθυση x 1 εκατομμύριο) από ότι το οπτικό μικροσκόπιο.

MIKROSKOP: Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Typen: (i) Lichtmikroskope: zur optischen Vergrößerung kleiner, dem nackten Auge nicht sichtbarer Objekte, meist über eine Serie von Linsen; (ii) Elektronenmikroskope: Benutzen einen Elektronenstrahl, durch magnetische Linsen fokussiert, um Mikrostrukturen zu vergrößern. Im allgemeinen benutzt, um subzellulare Ultrastrukturen sichtbar zu machen. Im Vergleich zum Lichtmikroskop können um ein Vielfaches höhere Vergrößerungen erzielt werden.

MICROSCOPE: Il existe deux types: (i) microscope lumineux: instrument doptique destiné à observer de petits objets, dont un système de lentilles fournit une image agrandie; (ii) microscope électrionique: instrument qui utilise des émissions délectrons, dirigés par des lentilles magnétiques, pour agrandir des structures. Il est couramment utiliseé dans les études dultrastructures sub-cellulaires, permettant un plus grand niveau dagrandissment (normal x 1.000.000) que le microscope lumineux.

MICROSCOPIO: Esistono due tipologie base: (I) microscopio ottico: utilizza la luce e una serie di lenti per ingrandire piccoli oggetti le cui caratteristiche non sono visibili ad occhio nudo.(II) microscopio elettronico: utilizza un fascio di elettroni focalizzato da campi magnetici (lenti magnetiche) di diversa intensità. Normalmente utilizzato per indagini ultrastrutturali ha capacità di ingrandimento molto maggiori (x 1.000.000) rispetto al microscopio ottico.

MICROSCOPIO: Existen dos tipos: (i) microscopio de luz: instrumento óptico destinado a observar pequeños objetos mediante una serie de lentes que ofrecen la imagen magnificada; (ii) microscopio electrónico: instrumento que utiliza emisiones de electrones dirigidos por lentes magnéticas para agrandar estructuras. Su uso es corriente en los estudios de ultraestructuras subcelulares, que permiten un mayor nivel de ampliación (normal x 1.000.000) que el microscopio óptico.

MIKROSKOP: To hovedtyper: (i) Lysmikroskop: Optisk apparat for å undersøke små objekter gjennom linser med ulik forstørrelse. Brukt for å undersøke detaljer som ikke er synlige for det blotte øyet. (ii) Elektronmikroskop: Instrument som bruker en eletronstråle, som fokuseres av en magnetlinse, til å forstørre strukturer. Vanligvis brukt ved undersøkelser av subcellulære ultrastrukturer, siden elektronmikroskop har mye høyere forstørrelse (normal x 106) enn lysmikroskop.

Was this helpful?
A class of protozoa characterized by their small size. Members of this taxon are parasitic on fish, e.g. Nosema, Plistophora.


ΜΙΚΡΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Μία ομοταξία πρωτοζώων που χαρακτηρίζεται από το μικρό τους μέγεθος. Μέλη αυτής της ταξινομικής ομάδας είναι παράσιτα των ψαριών, π.χ. Nosema, Plistophora

MIKROSPORIDIA: Eine Klasse von kleinen Protozoen. Mitglieder dieses Taxons sind Fischparasiten, z.B. Nosema und Plistophora.

MICROSPORIDES: Classe de protozoaires caractérisée par leur petite taille. Les membres de ce groupe taxonomique sont des parasites de poissons, par exemple, Nosema, Plistophora.

MICROSPORIDI: Classe di piccoli protozoi, alcuni generi sono parassiti dei pesci, p.e. Nosema, Plistophora.

MICROESPORIDIOS: Clase de protozoos caracterizados por su pequeña talla. Las membranas de este grupo taxonómico son parásitos de peces, por ejemplo, Nosema plistophora.

MIKROSPORIDIER: Klasse av protozoer (encelledyr), med karakteristisk liten størrelse. Medlemmer av denne taksonomiske gruppen er parasittiske på fisk, f.eks. Nosema, Plistophora.

Was this helpful?
A minute form of tag, bearing identification marks or codes, which can be affixed on to, or more commonly in the case of microtags, wholly inserted into body structures in such a way that unique individuals, groups or populations can later be identified using the specific marks.


ΜΙΚΡΟΣΗΜΑΝΤΗΣ: Μικροσκοπική μορφή σημαντή που φέρει σημεία ή κωδικούς αναγνώρισης, επισυνάπτεται, ή (συχνότερα) εισάγεται εντελώς σε ένα τμήμα του σώματος, έτσι ώστε άτομα, ομάδες ή πληθυσμοί να είναι αργότερα αναγνωρίσιμοι.

MARKE: Winzige Marken, die Identifikationszeichen/-kodes tragen, die auf dem Körper, meist aber im Körpergewebe befestigt sind. Dadurch können einzelne Individuen, Gruppen oder Populationen identifiziert und Rückschlüsse über ihr bisheriges Leben gezogen werden.

MICROMARQUE: Minuscule plaque didentification portant des marques ou un code didentification et qui est fixé sur, ou plus souvent dans les structures corporelles de telle façon de permettre lidentification ultérieure des individus, des groupes ou des populations.

MICROMARCHIO: Piccolo marchio, contenente codici o simboli di riconoscimento, che viene inserito all’interno di strutture anatomiche dei pesci (opercoli, pinne etc.) al fine di garantire una sicura identificazione in caso di ricattura.

MICROMARCA: Placa de identificación minúscula que lleva marcas o código de identificación y que se fija sobre, o muy a menudo en estructuras corporales de tal manera que permiten la identificación ulterior de individuos, grupos o poblaciones.

MIKROMERKE: Små merker, med kjennetegn eller koder, som festes på eller injiseres inn i individuelle fisk. På denne måten kan individer eller grupper/populasjoner av fisk gjenkjennes ved senere anledninger (prøvetaking, gjenfangst). F.eks. pittags som leses av elektronisk.

Was this helpful?
An instrument for cutting thin sections of tissues for microscopic examination.


ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ: Όργανο που χρησιμοποιείται γιά την αποκοπή δειγμάτων ιστών μικρού πάχους γιά μικροσκοπική εξέταση.

MIKROTOM: Ein Gerät zur Herstellung feiner Schnitte für mikroskopische Untersuchungen.

MICROTOME: Instrument pour découper dans les tissus de minces tranches en vue dun examen microscopique.

MICROTOMO: Strumento per tagliare sottili sezioni di tessuto da esaminare con il microscopio.

BISTURÍ: Instrumento que sirve para cortar tejidos de diámetros finos con el fin de examinarlos en el microscopio.

MIKROTOM: Instrument for å kutte tynne vevssnitt for mikroskopiske undersøkelser.

Was this helpful?
(1) Pertaining to patterns of water circulation in a lake, including amictic, dimictic, holomictic, meromictic, monomictic, oligomictic, polymictic. (2) In genetics, used of females that produce offspring of both sexes by apomixis or amphigony.


ΜΙΚΤΙΚΟΣ: (1) αναφερόμενος σε τύπους κυκλοφορίας του ύδατος σε μία λίμνη : αμικτική, διμικτική, ολομικτική, μερομικτική, μονομικτική, ολιγομικτική, πολυμικτική. (2) στην γενετική χρησιμοποιείται γιά θηλυκά που παράγουν απογόνους και των δύο φύλων με απομιξία (βλ. λ.) ή αμφιγονία .

MIKTISCH: (1) Bezogen auf das Modell der Wasser-Zirkulation in einem See. (2) In der Genetik benutzt für ein Weibchen (Rotatoria), das Nachkommen beiderlei Geschlechts durch Apomixis oder Amphigonie erzeugt.

MICTIQUE: (1) Appartenant aux modèles de circulation deau dans un lac, comprenant amictique, dimictique, holomictique, méromictique, monomictique, oligomictique, polymictique. (2) En génétique, se dit des femelles qui produisent une progéniture des deux sexes par apomixie ou amphigonie.

MITTICO: (1) Relativo alla circolazione delle acque di un lago, più specificatamente: amittico, dimittico, olomittico, meromittico, monomittico, oligomittico, polimittico. (2) In genetica è riferito a femmine che danno origine a prole di entrambi i sessi tramite apomissia o anfigonia.

MÍCTICO: (1) Perteneciente a modelos de circulación de agua en un lago, incluyendo amíctico, dimíctico, holomíctico, meromíctico, monomíctico, oligomíctico, plimíctico.(2) En genética, dícese de hembras que producen descendencia de dos sexos por apromixis (reproducción sexual) o anfigonia.

MIKTISK: (1) Vedrører mønster for vannsirkulasjon i innsjøer, inkluderer amiktisk, dimiktisk, holomiktisk, meromiktisk, monomiktisk, oligomiktisk og polymiktisk. (2) I genetikk: Bruk om hunner som produserer avkom av begge kjønn ved apomiksis (ukjønnet formering) eller amfigoni (kjønnet formering).

Was this helpful?
A buoy marking the middle of a channel.


ΜΕΣΟΔΙΑΥΛΙΚΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ: Πλωτήρας (σημαδούρα) που επισημαίνει το μέσον ενός διαύλου.

ANSTEUERUNGSTONNE IN DER FAHRWASSERMITTE: Eine Boje, die die Mitte eines Fahrwassers markiert.

BOUEE CENTRALE DE CHENAL: Une bouée indiquant le milieu dun chenal.

MEZZO CANALE, BOA di: Boa che segnala il centro del canale.

BOYA CENTRAL DE UN CAUCE: Boya que indica el centro de un cauce.

MIDTLØPSBØYE: Markeringsbøye midt i skipslede eller kanal.

Was this helpful?
(1) Behavioural. Periodic movements of aquatic and other organisms for the purpose of reproduction, feeding, and /or wintering; in some cases involving a change in habitat type, e.g., migrations of anadromous fish such as salmon, catadromous fish such as eels. (2). Genetic: Movements of individuals from one population to another, resulting in genetic drift; affects gene frequency and is a major contributor to evolutionary processes and is therefore important in designing breeding programmes.


ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: (1) Ηθολογικά. Περιοδική μετακίνηση υδρόβιων και άλλων οργανισμών με σκοπό την αναπαραγωγή, την εύρεση τροφής και / ή την διαχείμαση. Σε πολλές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει την αλλαγή ενδιαιτήματος, π.χ. η μετανάστευση ανάδρομων ψαριών όπως είναι ο σολομός ή κατάδρομων ψαριών όπως είναι τα χέλια. (2) Γενετική. Μετακίνηση ατόμων μεταξύ πληθυσμών με αποτέλεσμα τη γενετική παρέκκλιση η οποία αλλάζει τις γονιδιακές συχνότητες και αποτελεί σημαντική εξελικτική διεργασία. Αποτελεί για αυτό το λόγο σημα

MIGRATION, WANDERUNG: (1) Verhalten: Periodische oder weiträumige Wanderungen aquatischer (und anderer) Organismen zwecks Reprodution, Nahrungsaufnahme und/oder Überwinterung. In einen Fällen ist damit auch ein Habitatwechsel verbunden, z.B. Wanderungen von anadromen Fischen wie dem Lachs, oder catadromen Fischen wie dem Aal. (2) Genetik: Austausch eines Individuums zwischen Populationen; führt zur genetischen Drift, dabei die Genfreqzenz beeinflussend und auf diese Weise eine wichtige Rolle in vielen evolutionären P

MIGRATION: (1) Comportement. Déplacement périodique d’organismes aquatiques (ou autres) pour des besoins de reproduction, alimentation et/ou hivernage. Peut impliquer dans certains cas un changement d’habitat, par exemple, les migrations de poissons anadromes tels que le saumon, ou catadrome, comme l’anguille. (2) Génétiques : mouvements d’individus d’une population à une autre, menant à une dérive génétique. Ceci affecte la fréquence génique et peut être considéré comme un facteur important dans les proc

MIGRAZIONE: (1)(Etologia) spostamenti periodici di organismi acquatici e non ai fini riproduttivi, nutrizionali e/o svernamento; in alcuni casi con cambiamento dell’habitat tipico, per esempio migrazione di pesci anadromi come il salmone, pesci catodromi come le anguille. (2)(Genetica) movimenti di individui da una popolazione ad un’altra, risultante in drift genetico; agisce sulla frequenzza genica ed è uno dei maggiori responsabili dei processi evolutivi, è quindi importante per i i programmmi di riproduz

MIGRACIÓN: (1) Genética: Movimientos de individuos de una población a otra originando deriva genética; afecta la frecuencia génica y es una importante componente de los procesos evolutivos que tiene que tomarse en cuenta en los diseños de programas de selección. (2) Biología. Movimientos periódicos de organismos (acuáticos o de otro tipo) en busca de reproducción, alimentación o hivernación -estivación; en algunos casos implican cambios en el tipo de hábitat, Vg., migraciones de peces anadrómicos como el s

MIGRASJON: (1) Genetisk: Forflyttelser av individer fra en populasjon til en annen, noe som resulterer i genetisk drift. Innvirker på genfrekvenser og er hovedbidraget til evolusjonære prosesser og er derfor viktig i design av avlsprogrammer. (2) Biologisk: Periodiske forflyttelser av akvatiske og andre organismer med henblikk på reproduksjon, beiting og/eller overvintring. Kan føre til et skifte av habitat, f.eks. ved migrasjon hos anadrome fisk som laks og katadrome fisk som ål.

Was this helpful?
The characteristic surroundings of an organism or population.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΟ: Το χαρακτηριστικό περιβάλλον στο οποίο ζει ένας οργανισμός ή ένας πληθυσμός.

MILIEU: Die charakteristische Umwelt und die Umweltgegebenheiten für einen Organismus oder eine Population.

MILIEU: Lenvironnement ou entourage caractéristique dun organisme ou dune population.

SPAZIO ECOLOGICO: Le caratteristiche dell’ambiente che circondano un organismo o una popolazione.

AMBIENTE (Medio característico): Medio característico que rodea un organismo o una población.

MILJØ/MILIEU: De karakteristiske omgivelsene til en organisme eller populasjon.

Was this helpful?
Sperm-bearing fluid; gonads from male fish, often called soft roe; sold fresh, canned, particularly milts from herring, or mackerel.


ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: υγρό που περιέχει σπέρμα. Γονάδες από αρσενικό ψάρι, που συχνά καλούνται "μαλακό αυγοτάραχο". Πωλείται νωπό, ή σε κονσέρβα, κυρίως γονάδες ρέγγας, σκουμπριού κλπ.

MILCH (FISCH-MILCH): Die spermaenthaltende Gonadenflüssigkeit. Männliche Gonaden, oft als "weicher Rogen" bezeichnet; wird frisch oder auch in Konserven vermarktet (besonders vom Hering und der Makrele).

LAITANCE: Sperme de poissons. Les gonades des poissons mâles sont souvent appelées rogue molle. Vendus frais ou en boîte, particulièrement la laitance des harengs, des maquereaux.

FLUIDO SPERMATICO: Fluido contenente lo sperma; gonadi degli individui di sesso maschile, vendute fresche o in scatola, estratte soprattutto da sgombri e aringhe.

LECHAZA: Esperma de peses. Gónadas del pez masculino se llaman a menudo rogue molle. Vendidos frescos o en lata, particularmente la lechaza de arenques, de caballas.

MELKE: Spermiebærende væske. Gonader fra hannfisk. Selges fersk eller hermetisk, spesielt melke fra sild og makrell.

Was this helpful?
The close resemblance of one organism (the mimic) to another (the model) to deceive a third (the operator); includes aggressive mimicry, Batesian mimicry, Mertensian mimicry, M_llerian mimicry.


ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ: Η μεγάλη ομοιότητα ενός οργανισμού (του μιμητή) προς έναν άλλο (το πρότυπο) ώστε να παραπλανήσει έναν τρίτο (τον θηρευτή), Μίμηση. Πρβ. επιθετικός μιμητισμός, μιμητισμός Bates, μιμητισμός Mertens, μιμητισμός Muller.

MIMIKRY: Die Vortäuschung einer großen Ähnlichkeit gegenüber einem Organismus zu einem anderen, um einen Dritten zu täuschen. Sie kann verschiedene Formen annehmen: aggressive Mimikry, Batesische Mimikry, Mertensische Mimikry, Müllersche Mimikry.

MIMETISME: Ressemblance que prennent certains organismes (les imitateurs) avec dautres (les modèles) afin de tromper une troisième classe dorganismes (les opérateurs); comprend mimétisme aggressif, mimétisme de Bates, mimétisme de Mertens, mimétisme de Müller.

MIMETISMO: Rassomiglianza di un organismo (mimo) ad un altro (modello) per evitarne un terzo (operatore); esistono diversi tipi di mimetismo: aggressivo, batesiano, mertesiano, mülleriano.

MIMETISMO: Parecido de ciertos organismos (imitadores) con otros (modelos) con el fin de engañar a una tercera clase de organismos (operadores); incluye mimetismo agresivo, mimetismo de Bates, mimetismo de Mertens y mimetismo de Müller.

MIMIKRY (BESKYTTELSESLIKHET): Når en art etterligner en annen for å narre en tredje art. F.eks. etterligne en giftig art (morfologisk) for ikke å bli spist.

Was this helpful?
Minced fish flesh used for further processing, free from skin and bones.


ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΨΑΡI: Αλεσμένη σάρκα ψαριού γιά περαιτέρω κατεργασία, χωρίς δέρμα και κόκκαλα.

FISCH- HACK; ZERKLEINERTER FISH: Stark zerkleinertes (durchgelassenes) Fischfleisch ohne Haut und Knochen.

POISSON HACHE: Chair de poisson hachée, sans peau ni arêtes, utilisée pour des préparations variées.

TRITATO DI PESCE: Pesce sminuzzato dopo leliminazione di ossa e pelle utilizzato per la preparazione di mangimi.

PEZ PICADO: Carne de pez picada, sin piel ni espinas, utilizada para varias preparaciones.

FISKEFARSE (KVERNET FISK): Fiskefarse brukt til videre bearbeiding, fri for bein og skinn.

Was this helpful?
Inorganic salts required by aquatic organisms in moderate or trace quantities, for the correct functioning of an organisms physiological activities. Sufficient quantities of minerals are usually present in aquaculture feeds from the raw materials used. Compared to vitamins, minerals are cheap and stable and so addition of minerals to feeds does not contribute to higher feed costs.


ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ: Αλατα που απαιτούνται από τους θαλάσσιους οργανισμούς σε μέτριες ή ελάχιστες ποσότητες, γιά την ορθή λειτουργία των φυσιολογικών δραστηριοτήτων τους. Επαρκείς ποσότητες των ανόργανων είναι συνήθως παρούσες στις τροφές που χρησιμοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Σε σχέση με τις βιταμίνες τα ανόργανα είναι φθηνά και σταθερά και επομένως η προσθήκη τους στην τροφή δεν αυξάνει το κόστος της τροφής.

MINERALSTOFFE: Anorganische Salze, die von einem aquatischen Organismus nur in geringen Mengen benötigt werden, damit die physiologischen Funktionen erhalten bleiben. Ausreichende Mengen an Minalstoffen (-salzen) sind in dem Futter, das in Aquakulturen verwendet wird, bereits durch die hierfür verwendeten Rohmaterialien enthalten. Im Vergleich zu Vitaminen sind Mineralstoffe billig, so daß ein Zusetzen dieser Stoffe keinen Kostenanstieg mit sich bringt.

SELS MINERAUX: Sels inorganiques nécessaires, en faible quantité ou en quantité trace, pour le bon fonctionnement physiologique des organismes aquatiques. Normalement présents en quantité suffisante dans les aliments composés. Au contraire des vitamines, les sels minéraux sont stables et peu coûteux; leur adjonction aux aliments nentraîne pas une augmentation du prix de ceux-ci.

MINERALI: Sali inorganici necessari, in modeste quantità , per la vita degli organismi acquatici. Quantitativi sufficienti di minerali sono normalmente forniti con il mangime contenenti farine ossee.

SALES MINERALES: Sales orgánicas necesarias en bajas cantidades, para el buen funcionamiento fisiológico de los organismos acuáticos. Normalmente presentes en cantidad suficiente en los alimentos compuestos. Al contrario de las vitaminas, las sales minerales son estables y poco costosas; su adición a los alimentos no conlleva una subida de precio de estos últimos.

MINERAL: Uorganiske salt som trengs av akvatiske organismer i små mengder, for riktig funksjon av fysiologiske prosesser. Det er som regel tilstrekkelige nivåer av mineraler i råvarene som benyttes i produksjon av formulert fôr til bruk i akvakultur.

Was this helpful?
Term used in recirculation units and aquaria to describe the breakdown of organic matter to its inorganic constituents, e.g. ammonification where the organic matter decomposes to ammonia.


ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟIΗΣΗ: Ορος χρησιμοποιούμενος σε μονάδες ανακύκλωσης και ενυδρεία για την περιγραφή της διάσπασης της οργανικής ύλης στα ανόργανα συστατικά της, π.χ. αμμωνιοποίηση όπου η οργανική ύλη αποσυντίθεται σε αμμωνία.

MINERALISATION: Ein in der Kreislauftechnologie und der Aquaristik verwendeter Begriff, der den Abbau organischen Materials in dessen anorganische Bestandteile beschreibt, z.B. die Ammonifikation, bei der organisches Material in Ammonium umgewandelt wird.

MINERALISATION: Terme utilisé dans les unités de recyclage et dans les aquariums pour décrire la décomposition dune matière organique en ses constituants inorganiques.

MINERALIZZAZIONE: La trasformazione dei materiali organici nei loro componenti inorganici, p.e. lammonificazione della sostanza organica.

MINERALIZACIÓN: Término utilizado en las unidades de reciclaje y en los acuarios para describir la descomposición de una materia orgánica en sus componentes inorgánicos.

MINERALISERING: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Was this helpful?
Short (14-100 base pairs), specific, DNA sequence that is tandemly repeated within the genome. Likewise, even shorter repeated sequences (1 – 6 base pairs) are known as microsatellites. In both cases, the number of repetitions within a tandem varies from individual to individual, making them invaluable tools in the identification of individuals and in establishing the degree of parenthood between individuals.


ΜΙΝΙΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ: Μικρά τμήματα (14-100 ζεύγη βάσεων) του γονιδιόματος που αποτελούνται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA. Ακόμα μικρότερες σε μέγεθος ακολουθίες (1-6 ζεύγη βάσεων), είναι γνωστές με την ονομασία μικροδορυφορικά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των επαναλήψεων μέσα σε μια διαδοχή διαφέρει από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα να αποτελούν ανεκτίμητο εργαλείο στην ταυτοποίηση των ατόμων και στον καθορισμό του βαθμού συγγένειας ανάμεσα σε διαφορετικά άτομα. Βλέπε ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ.

MINISATELLITEN: Kurze (14-100 Basenpaare), spezifische DNA-Sequenzen, die gleichzeitig innerhalb eines Genoms wiederholt werden. Noch kürzere wiederholte Sequenzen (1-6 Basenpaare) werden als Micro-Satelliten bezeichnet. In beiden fällen variiert die Zahl der gleichzeitigen Wiederholungen von Individuum zu Individuum. Dadurch werden diese zu einem wertvollem Werkzeug sowohl für die unverkennbare Identifizierung von Individuen als auch für den Grad der Verwandtschaft zwischen Individuen (Siehe FINGERABDRUCK).

MINISATELLITE: Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’Intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.

MINISATELLITE: Sequenze di DNA composte da 14-100 coppie di basi ripetute a tandem, spesso centinaia di volte.

MINISATÉLITE: Secuencia corta y específica de ADN (14-100 pares de bases), que repite en tándem dentro del genoma. Igualmente otras secuencias repetidas cortas (1-6 pares de bases) son conocidas como microsatélites. En ambos casos el número de repeticiones dentro de un tándem varía en cada individuo, representando así una herramienta importante para la identificación individual y para establecer el grado de parentesco entre individuos.

MINISATELLITT: Repeterende DNA-sekvenser på 14-100 basepar. Sekvensene repeteres etter hverandre ofte flere hundre ganger.

Was this helpful?
The ciliated larva of trematodes which hatches from the egg.


ΜΕΙΡΑΚΙΔΙΟ: Το βλεφαριδωτό έμβρυο των τρηματωδών. Η βλεφαριδωτή προνύμφη που εκκολάπτεται από το αυγό των τρηματωδών σκωλήκων.

MIRACIDIUM: Die bewimperte Larve der Trematoden, die aus dem Ei schlüpft.

MIRACIDIUM: La larve ciliée des trématodes issue de léclosion des oeufs.

MIRACIDIO: La larva ciliata dei trematodi appena schiusa dalluovo.

MIRACIDIO : Clase de larva ciliada de trematodos que sale del huevo.

MIRACIDIUM: Den cilierte larven til trematoder, som klekker fra egget.

Was this helpful?
DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.


ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

MITOCHONDRIALE DNA: DNA, die in den Mitochondrien enthalten ist und mit dem maternalen Material über die Eier weitervererbt wird..

ADN MITOCHONDRIOME: ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.

DNA MITOCONDRIALE: DNA contenuto all’interno dei mitocondri che viene ereditato dalla madre attrverso l’uovo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

Was this helpful?
A substance that stimulates cell division (mitosis).


ΜΙΤΟΓΟΝΟ: Ουσία η οποία ενεργοποιεί την κυτταρική διαίρεση (μίτωση).

MITOGEN: Eine Substanz, die die Zellteilung (Mitose) stimuliert.

MITOGENE: Substance ou facteur qui stimule la division cellulaire (mitose).

MITOGENO: Sostanza che stimola la mitosi cellulare.

MITÓGENO: Sustancia que estimula la mitosis celular.

MITOGEN: Et stoff som stimulerer celledeling (mitose).

Was this helpful?
The division of the nucleus into two daughter nuclei with equivalent chromosome sets.


ΜΙΤΩΣΗ: Η διαίρεση του πυρήνα σε δύο θυγατρικούς πυρήνες με ισοδύναμα σύνολα χρωμοσωμάτων.

MITOSE: Die Teilung eines Zellkerns in zwei Tochterzellkerne mit gleichen Chromosomensätzen.

MITOSE: La division du noyau en deux noyaux fils avec des compléments chromosomiques équivalents.

MITOSI: La divisione di un nucleo in due nuclei uguali contenenti il medesimo corredo cromosomico.

MITOSIS: División del núcleo en dos núcleos hijos con complementos cromosómicos equivalentes.

MITOSE: Deling av kjernen til to datterkjerner med like kromosomsett.

Was this helpful?
The rearing of fish of different age and size, or species, in the same water body.


ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η εκτροφή ψαριών διαφορετικής ηλικίας και μεγέθους ή διαφορετικών ειδών στο ίδιο υδατικό σύστημα.

MISCHKULTUR: Die Haltung von Fischen unterschiedlichen Alters und verschiedener Größe oder unterschiedlicher Arten im gleichen Wasserkörper.

CULTURE MIXTE: Lélevage de poissons de tailles différentes, dâges différents ou despèces différentes dans le même volume deau.

COLTURA MISTA: Lallevamento di pesci di differente specie, taglia, età, nello stesso corpo dacqua.

CULTIVO MIXTO: Cultivo de peces de tallas diferentes, de edades diferentes o de especies diferentes en el mismo volumen de agua.

BLANDINGSKULTUR: Oppdrett av fisk av forskjellige aldre og størrelser, eller forskjellige arter, i samme vannmasse.

Was this helpful?
(1) The state or quality of a stimulus or sensation. (2) In statistics, the state of having one (unimodal), two (bimodal) or more (polymodal) modes or peaks in a frequency distribution.


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η ποιότητα ενός ερεθίσματος ή μιάς αίσθησης. (2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΜΠΗΣ : Στην στατιστική, η κατάσταση κατά την οποία μία κατανομή συχνοτήτων (βλ.λ) έχει μία (μονοκόρυφη), δύο (δικόρυφη) ή περισσότερες (πολυκόρυφη) κορυφές δηλ. πιθανότερες τιμές.

MODALITÄT: (1) Der Zustand oder die Qualität eines Reizes oder einer Erregung. (2) In der Statistik ein Zustand, in dem eine (unimodal), zwei (bimodal) oder mehrere (polymodal) Spitzen in einer Häufigkeitsverteilung auftreten.

MODALITE: (1) Létat ou la qualité dun stimulus ou dune sensation. (2) En statistique, décrit le nombre de pics (modes) dune courbe de fréquence; unimodale, bimodale, polymodale.

MODALITA: (1) Lo stato o la qualità di uno stimolo o di una sensazione. (2) In statistica: distribuzione di frequenza che presenta uno (unimodale) o più picchi (polimodale) o mode.

MODALIDAD: (1) Estado o cantidad de estímulo o de sensación. (2) En estadística, describe el número de picos (modos) de una curva de frecuencia; unimodal, bimodal y polimodal.

MODALITET: Betegnelse brukt i forbindelse med resirkuleringsenheter og akvarier, for å beskrive nedbrytningen av organisk materiale til uorganiske bestanddeler. F.eks. ammonifikasjon, der organisk materiale spaltes ned til ammoniakk.

Was this helpful?
The representation of a system by a mathematical analogue, obeying certain specified conditions, whose behaviour is used to simulate and interpret a physical or biological system.


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Η παράσταση ενός συστήματος από ένα μαθηματικό ανάλογο. Η συμπεριφορά χρησιμοποιείται για την προσομοίωση και ερμηνεία ενός φυσικού ή βιολογικού συστήματος υπό καθορισμένες συνθήκες.

MODELLIEREN: Die Vorstellung eines physikalischen oder biologischen Systems durch mathematische Analogien, die die Beziehung zwischen Zustandsvariablen, Kontrollvariablen und Parametern aufzeigen.

MODELISATION: Représentation dun système par des algorithmes mathématiques obéissant à des conditions spécifiques et qui est utilisée afin de simuler et de comprendre des systèmes biologiques ou physiques.

MODELLO: Rappresentazione di un sistema, attraverso luso di algoritmi matematici, utilizzata per la simulazione e linterpretazione di fenomeni fisici e biologici.

MODELAJE: Representación de un sistema por algoritmos matemáticos que obedecen a condiciones específicas y que se utiliza para estimular y comprender sistemas biológicos o físicos.

MODELLERING: Fremstilling av et system gjennom en matematisk analog, ved å oppfylle visse betingelser. Oppførselen til betingelsene brukes til å simulere og forklare et fysisk eller biologisk system.

Was this helpful?
A diet with about 30% moisture prepared from dry products, including a protein source and supplements, formed into pellets and fed either fresh or frozen.


ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΒΩΛΩΝ: Μία δίαιτα με περίπου 30% υγρασία που παρασκευάζεται κατά ένα μέρος από ξηρό προϊόν, περιέχει μιά πηγή πρωτεϊνών και συμληρωματικές τροφές, συσκευάζεται σε σβώλους και δίνεται ως τροφή νωπό ή κατεψυγμένο.

FEUCHTPELLET-RATION: Ein Futter mit einem Anteil von etwa 30% Feuchtigkeit. Es wird aus Trockenfutter, das auf eine Proteinquelle und auf Zusätze aufbaut, in Pellets geformt und entweder frisch oder nach vorhergehender Tiefkühlung verfüttert.

GRANULES HUMIDES: Régime alimentaire à taux dhumidité denviron 30% confectionné, sous forme de granulés, à partir daliments secs, comprenant une source de protéines et des suppléments. Ils sont distribués, congelés ou frais.

MANGIMI UMIDI: Mangimi contenenti circa il 30% di umidità, confezionati in forma di pellet o di pastone, contenente proteine ed integratori alimentari, da somministrare fresco o congelato.

GRÁNULOS HÚMEDOS: Dieta alimentaría con tasas de humedad de alrededor de 30% que es confeccionada en forma de gránulos a partir de alimentos secos, contiene una fuente de proteínas y suplementos. Es distribuida, congelada o fresca.

MYKFÔR: Fôr med om lag 30% fuktighet. Består av oppmalt fisk og fiskeavfall, 35-50% bindemel (med vitaminer, mineraler og fargestoffer). Lages ofte i en blandemaskin med en pelleteringsenhet som består av en fôrskrue og en pelletkutter.

Was this helpful?
The percentage weight of water that is retained by an oven-dried soil sample subjected to a centrifugal force equal to 1000 times that of gravity for a specified period; ranges from about 2% for coarse sand to about 40% for heavy clay.


ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: Το κατά βάρος ποσοστό του νερού το οποίο κατακρατείται από ένα δείγμα εδάφους. Ο προσδιορισμός γίνεται με ξήρανση σε κλίβανο ή φυγοκέντριση (100 x την επιτάχυνση της βαρύτητας επί έναν καθορισμένο χρόνο). Κυμαίνεται από περίπου 2% γιά την αδρή άμμο ως περίπου 40% γιά την άργιλο.

FEUCHTIGKEITSÄQUVALENT: Das prozentuale Gewicht von Wasser, das in einer im Ofen getrockneten Bodenprobe zurückgehalten wird, die einer Zentrifugalkraft gleich der 1000-fachen Schwerkraft ausgesetzt wurde; Variationsbreite von etwa 2% für grobkörnigen Sand bis zu 40% für schweren Ton.

EQUIVALENT HUMIDITE: Pourcentage en poids deau retenue par un sol seché à létuve et centrifugé à 1000 g pendant une période donnée; varie denviron 2% pour du sable à gros grain à environ 40% pour certaines argiles.

UMIDITA EQUIVALENTE: La percentuale in peso di acqua contenuta in un terreno dopo essicazione in muffola e centrifugazione a 1000 G per uno specifico tempo; le percentuali variano dal 2% nella sabbia grosssolana al 40% in alcune argille.

EQUIVALENTE DE HUMEDAD: Porcentaje de peso de agua retenido por un suelo secado en estufa y centrifugado a 1000 g durante un período dado; varía entre el 2% para la arena con grandes granos al 40% para la arcilla.

FUKTIGHETSEKVIVALENT: Vektprosent av vann som utvinnes av en ovnstørket jordprøve, som sentrifugeres ved en sentrifugalkraft som er lik 1000 ganger gravitasjon. Varierer fra rundt 2% for grov sand til 40% for tung leire.

Was this helpful?
Animals with soft body coverings and limy shells of 1-18 parts or sections; in some species the shell is lacking or reduced in size, e.g., bivalvia, cephalopods and gastropods.


ΜΑΛΑΚΙΑ: Ζώα με μαλακά σωματικά καλύμματα και ασβεστικά όστρακα με 1-18 τμήματα. Σε μερικά είδη το όστρακο είναι υποπλασμένο ή απουσιάζει. Παραδείγματα: Δίθυρα, Κεφαλόποδα, Γαστερόποδα.

MOLLUSKEN: Tiere mit weichen Körperbedeckungen und kalkigen Schalen aus 1 bis 18 Teilen oder Sektionen; bei einigen Arten ist die Schale in der Größe reduziert oder fehlt ganz (z.B. einige Bivalvia, Cephalopoda und Gastropoda).

MOLLUSQUES: Embranchement des Invertébrés parfois métamérisés; plusieurs espèces sécrètent une coquille calcaire (par exemple bivalves, céphalopodes, gastéropodes).

MOLLUSCHI: Invertebrati dal corpo molle e conchiglia calcarea composta da diverse parti o sezioni (da una a diciotto); in alcune specie la conchiglia può essere mancante o molto ridotta.

MOLUSCOS: Invertebrados con cuerpo blando cubierto, en el caso de varias especies, de concha cálcica (por ejemplo, bivalvos, cefalópodos y gasterópodos).

MOLLUSKER (BLØTDYR): Dyr med en myk kropp og et kalkholdig skall med 1-18 deler eller seksjoner. Hos noen arter mangler skallet, eller er det er redusert i størrelse. F.eks. muslinger (Bivalvia), blekkspruter (cephalopoder) eller snegler (gastropoder).

Was this helpful?
A process consisting of regular investigations and the recording of findings.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Διαδικασία η οποία συνίσταται στην συνεχή μέτρηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

MONITORING: Ein Vorgang, der auf regelmäßige Beobachtungen aufbaut und diese durch Aufzeichnungen von Befunden ständig dokumentiert.

MONITORING: Processus dinvestigations régulières avec enregistrement des observations.

MONITORAGGIO: Processo che consiste nel periodico campionamento e raccolta dei relativi dati.

VIGILANCIA (MONITORING): Proceso de investigación regular con registro de observaciones.

OVERVÅKING: Prosess som består av regelmessige undersøkelser og nedskriving av funn.

Was this helpful?
A structure, built into the banking of a pond which can be set to regulate the depth of water. It comprises an adjustable weir and a screen which allows the water to flow through, but prevents the escape of fish from ponds.


ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ: Κατασκευή ενσωματωμένη στο τοίχωμα μιάς δεξαμενής με την οποία ρυθμίζεται το βάθος του νερού. Περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμενο ιχθυοφραγμό (βλ.λ) και δίχτυ που επιτρέπει την ροή του νερού αλλά εμποδίζει την απόδραση των ψαριών.

MÖNCH: Eine Konstruktion, die in den Teichdamm (Deich) eingebaut wird und die dem Wasserabfluß dient, und mit deren Hilfe gleichzeitig die Wassertiefe eingestellt werden kann. Sie ist oft mit einem groben Sieb ausgestattet, das den Durchfluß von Wasser ermöglicht, aber das Entweichen von Fischen verhindert.

MOINE: Structure construite dans la berge dun étang permettant la régulation du niveau de leau. Elle est constituée par un barrage règlable équipé dune grille permettant lécoulement de leau mais empêchant les poissons de séchapper.

PARATOIA: Struttura , costruita nella riva di uno stagno, per regolare la profondità dellacqua. E costituito da un pannello regolabile e da una griglia per evitare la fuga dellittiofauna.

MONJE: Estructura construida en el banco de un estanque que permite la regulación del nivel de agua. Formada por una presa ajustable equipada con una red que permite la circulación de agua pero impide el escape de peces.

MUNK: Nivåreguleringsenhet i oppdrettskar, som er bygget opp av to rør inni hverandre. Avløpsvannet må strømme opp over det indre røret etter det har passert avløpsristen. Høyden på dette røret bestemmer derfor vannivået i karet. Ved tømming av kar dras det indre rører opp.

Was this helpful?
Hybrid cells created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.


ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

MONOKLONALE ANTIKÖRPER: Eine Hybrid-Zelle, die durch die Fusion einer Lymphozyte und einer Krebszelle geschaffen wurde; produziert einen Antikörper, der für nur ein Antigen spezifisch ist.

ANTICORPS MONOCLONAUX: Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.

MONOCLONALI, ANTICORPI: Vedi IBRIDOMA. (Una cellula ibrida creata per fusione di un linfocita con una cellula cancerogena; produce degli anticorpi specifici di un solo epitopo di un antigene.).

ANTICUERPOS MONOCLONALES: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb): En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
The cultivation or culture of a single crop or species to the exclusion of others.


ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η καλλιέργεια ή εκτροφή ενός και μόνον είδους.

MONOKULTUR: Die Kultivierung oder Kultur einer einzigen Feldfrucht oder Tierart unter Ausschluß anderer Arten.

MONOCULTURE: Culture ou élevage dune seule espèce ou type de récolte à lexclusion dautres espèces.

MONOCOLTURA: La coltura o lallevamento di ununica specie (vegetale o animale).

MONOCULTIVO: Cultivo de cría de una sola especie o de un tipo de cosecha con exclusión de otras.

MONOKULTUR: Oppdrett av kun en art (i samme vannmasse).

Was this helpful?
A large mononuclear leucocyte with a more or less deeply indented nucleus, slate gray cytoplasm and azurophilic granulation. This cell is formed into a macrophage once it migrates into the tissue.


ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μεγάλο μονοπύρηνο λευκοκύτταρο με έναν λίγο έως πολύ βαθειά οδοντωτό πυρήνα, τεφροκυανούν κυτταρόπλασμα και κυανόφιλη κοκκίωση. Το κύτταρο αυτό μετασχηματίζεται σε μακροφάγο από την στιγμή που επέρχεται σε έναν ιστό.

MONOZYTE: Eine große einzellige Leukozyte mit einem mehr oder weniger tiefer gelegenen Zellkern, schiefergrauem Cytoplasma und azurophilem Granulat. Sowie diese Zelle ins Gewebe einwandert, wird sie zu einer Macrophage.

MONOCYTE: Leucocyte mononucléaire de grande taille avec un noyau plus ou moins creusé sur un côté, un cytoplasme de couleur gris-ardoise et des granulations azurophiles. Cette cellule se transforme en macrophage quand elle migre dans les tissus.

MONOCITA: Grosso leucocita mononucleare con nucleo dentellato, citoplasma grigio chiaro contenente granuli azzurofili. Questa cellula si origina allinterno di un macrofago migrato in un tessuto.

MONOCITO: Leucocito mononuclear de gran talla con un núcleo más o menos dentado en los lados, citoplasma de color gris-pizarra y granulaciones azulófilas. Esta célula se transforma en macrófago cuando emigra a los tejidos.

MONOCYTT: Stor énkjernet leukocytt med en mer eller mindre dypt tagget kjerne, skifergrått cytoplasma og asurofil granulasjon. Cellene omdannes til makrofager når de vandrer inn i vev.

Was this helpful?
Pertaining to the condition in which a single male and female form a prolonged and more or less exclusive breeding relationship.


ΜΟΝΟΓΑΜΙΚΟΣ: Ορος που αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ένα αρσενικό και ένα θηλυκό σχηματίζουν μιά παρατεταμένη και λίγο ως πολύ αποκλειστική αναπαραγωγική σχέση. Πρβ. πολυγαμικός.

MONOGAM: Bezieht sich auf einen Zustand, in dem ein Männchen und ein Weibchen eine längere mehr oder weniger ausschließliche Beziehung zur Brutaufzucht eingehen.

MONOGAME: Se dit de létat dans lequel un individu mâle et un individu femelle forment un couple reproductif plus ou moins exclusif et de durée prolongée.

MONOGAMO: Condizione per la quale un singolo maschio e una femmina formano una coppia per un lungo periodo di tempo.

MONÓGAMO: Dícese del estado en el que un individuo macho y otro hembra forman una pareja más o menos exclusiva capaz de reproducirse durante un tiempo prolongado.

MONOGAM: Henviser til tilstanden der en han og en hun danner et varig formerende forhold.

Was this helpful?
Class of parasitic flatworms or flukes that are principally ectoparasites of fish.


ΜΟΝΟΓΕΝΕΑ: Κατηγορία από παρασιτικούς πλατυέλμινθες που ζουν κυρίως εξωπαρασιτικά των ψαριών.

MONOGENEA: Klasse parasitischer Plattwürmer, die hauptsächlich Ektoparasiten von Fischen sind.

MONOGENEA: Classe de parasites de vers plats, il suit principalement les ectoparasites des poissons.

MONOGENEI: Classe di vermi piatti principalmente ectoparassiti dei pesci che completano il ciclo vitale in un solo ospite.

MONOGENEA: Clase de parásito de gusanos planos, es principalmente ectoparásito de peces.

MONOGENEA (HAPTORMARK): Klasse av parasittiske flatmark, som hovedsakelig er ytre parasitter på fisk.

Was this helpful?
(1) Used of characteristics or traits controlled by a single gene; monofactorial, unifactorial. (2) Producing only male or only female offspring. (3) Used of asexually reproducing organisms, or asexual reproduction; monogenous.(4) Commonly used to describe parasites that complete their entire life cycle within a single host species.


ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: (1) χρησιμοποιείται γιά χαρακτηριστικά ή γνωρίσματα που ελέγχονται από ένα μόνο γονίδιο, μονοπαραγοντικός πρβ. διγονιδιακός (2) ΜΟΝΟΓΟΝΙΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει μόνο αρσενικούς ή μόνο θηλυκούς απογόνους (3) χρησιμοποιείται γιά οργανισμούς που αναπαράγονται αγενώς, ή γιά την αγενή αναπαραγωγή , 4) συχνά χρησιμοποιείται γιά παράσιτα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους σε ένα μόνο είδος-ξενιστή.

MONOGENETISCH: (1) Bezieht sich auf Eigenschaften, die von einem einzigen Gen kontrolliert werden. (2) Ausschließlich männliche oder weibliche Nachkommen erzeugend. (3) Beschreibt Organismen, die sich asexuell vermehren, oder die asexuelle Reproduktion selbst; monogen. (4) Allgemein für Parasiten benutzt, die ihren gesamten Lebenszyklus in einem Wirt zubringen.

MONOGENETIQUE: (1) Se dit des traits ou caractères sous le contrôle dun seul gène; monofactoriel, unifactoriel; cf. digénique. (2) Produisant une progéniture de sexe unique (mâle ou femelle). (3) Se dit dorganismes à reproduction asexuée ou de la reproduction asexuée. (4) Courammment employé afin de décrire certains parasites qui complètent lensemble de leur cycle vital au sein dun seul espèce hôte.

MONOGENETICO: (1) Caratteristiche controllate da un singolo gene; monofattoriale, unifattoriale. (2) Che produce solo prole maschile o femminile. (3) Organismo con riproduzione asessuata; monogeno. (4) Parassiti che completano un intero ciclo vitale in un solo ospite.

MONOGENÉTICO: (1) Dícese de rasgos o caracteres bajo el control de un solo gen; monofactorial, unifactorial; cf. digénetico. (2) Produce descendencia de un solo sexo (macho o hembra). (3) Dícese de organismos con reproducción asexual. (4) Normalmente utilizado para describir ciertos parásitos que completan el conjunto de su ciclo vital en el seno de una sola especie huésped.

MONOGENETISK: (1) Brukt om kjennetegn eller trekk som kontrolleres av ett enkelt gen. Jfr. digenetisk. (2) Produserer kun hunnlig eller hannlig avkom. (3) Brukes om organismer som formerer seg ukjønnet, eller ukjønnet formering. Monogen. (4) Ofte brukt for å beskrive parasitter som gjennomfører hele livssyklusen inni én vert.

Was this helpful?
Ectoparasitic flatworms with hooks and suckers. The life history involves no intermediate hosts.


ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΤΡΗΜΑΤΩΔΗΣ: Εξωπαρασιτικοί σκώληκες που αγκιστρώνονται και απομυζούν. Ο κύκλος ζωής τους δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσους ξενιστές.

MONOGENE TREMATODEN: Ektoparasitische Plattwürmer der Gattungen Dactylogyrus und Gyrodactylus mit Haken und Saugnäpfen. In den Lebenszyklus sind keine Zwischenwirte eingebunden.

TREMATODE MONOGENE: Ver ectoparasite pourvu de crochets et de ventouses. Son cycle de vie ninclue aucun hôte intermédiaire.

MONOGENEI, TREMATODI: Vermi piatti ectoparassiti dotati di uncini e ventose. Presentano ciclo vitale senza un ospite intermedio.

TREMATODO MONOGÉNEO: Gusano ectoparásito dotado de ganchos y de ventosas. Su ciclo de vida no incluye ningún huésped intermediario.

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK): Ektoparasittiske (ytre) flatmark med kroker og sugeskåler. Livssyklusen innebærer to mellomverter.

Was this helpful?
Utilising only one kind of food; feeding upon a single species or food resource. Syn. monotrophic; univorous.


ΜΟΝΟΦΑΓΟΣ: Χρησιμοποιών ένα μόνο είδος τροφής, τρεφόμενος με ένα μόνο είδος ή μια μόνο πηγή τροφής (συνων. μονοτροφικός, μονοβόρος). Πρβλ. πολυφάγος.

MONOPHAG: Nur eine Art von Nahrung verwendend; sich nur von einer Tierart oder Futterpflanze ernährend; wirtsspezifisch. Syn. monotrophisch, univor.

MONOPHAGE: Salimentant dun unique genre de nourriture; se nourissant dune seule espèce de proie ou de plante; (monotrophe, univore).

MONOFAGO: Che utilizza un solo tipo di cibo; che preda solo una specie. Sin. Monotrofico; univoro.

MONÓFAGO: El que se alimenta de un único genero de comida; se alimenta de un solo género de presa o de planta; (monótrofo, unívoro).

MONOFAG: Utnytter kun én type næring. Beiter på kun én art eller næringskilde. Syn. monotrof, univor. Jfr. polyfag.

Was this helpful?
The selection or rearing of a single sex of a given species in an aquaculture unit in order to avoid uncontrolled reproduction or to obtain higher yields. Commonly used with salmonids and tilapias in which there is a dichotomy between the growth of the two sexes that is activated after the onset of sexual maturity. Syn: single sex culture.


ΜΟΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Η επιλογή ή καλλιέργεια ενός μόνο φύλου από ένα είδος σε μία μονάδα υδατοκαλλιέργειας ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή γιά να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Συχνά χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια των σολομοειδών και της τιλάπια τα οποία, από την στιγμή που φθάνουν στο στάδιο της ωριμότητας, παρουσιάζουν διαφορετική αύξηση ανάλογα με το φύλο τους. (Συν. Καλλιέργεια ενός φύλου)

MONOSEXUELLE KULTUR: Die Aufzucht oder Haltung nur eines Geschlechtes einer einzelnen Art in einer Aquakultureinheit, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern, oder um höhere Erträge zu erzielen. Im allgemeinen bei Salmoniden (Europa) eingesetzt, die mit dem Einsetzen der Geschlechtsreife ein unterschiedliches Wachstum beider Geschlechter zeigen. In den Tropen und Subtropen wird häufig auch Monosexkultur bei Tilapia-Arten angestrebt. Im Englischen auch als "Single Sex Culture" benannt, d.h. eingeschlechtlich

CULTURE MONOSEXE: Lélevage dorganismes de sexe unique dune espèce donnée dans une installation aquacole dans le but déviter la reproduction incontrôlée ou afin daugmenter la production. Cette technique est souvent appliquée aux salmonidés et Tilapia/i>, poissons démontrant une dichotomie entre le taux de croissance des deux sexes qui apparait au début de la maturation sexuelle.

MONOSESSO, COLTURA: La selezione o lallevamento in acquacoltura di individui dello stesso sesso per ottenere un controllo sulla riproduzione e una più alta resa. Comunemente usata per lallevamento dei salmonidi, delle tilapie e di tutte le specie che presentano rilevanti differenze di accrescimento tra i due sessi. Sin. Coltura di un singolo sesso.

CULTIVO UNISEXO: Cultivo de organismos de sexo único de una especie determinada en una instalación acuícola con el fin de evitar la reproducción incontrolada o para aumentar la producción. Esta técnica es a menudo aplicada a los salmónidos i Tilapia.

ETTKJØNNSKULTUR: Oppdrett av kun ett kjønn av en art, for å forhindre ukontrollert forplantning eller for å oppnå høyere utbytte. Ofte brukt i oppdrett av tilapia, der det er en kjønnsdimorfisme i vekst etter kjønnsmodning. Har potensiale i piggvaroppdrett, der veksten hos hannene stagnerer etter første gyting, mens hunnene fortsetter å vokser mellom gytesesongene.

Was this helpful?
Seaweed species of the class Ulvaphyceae (Chlorophyta), growing commonly along the coast of Japan and also widely cultivated along the Pacific. Dried fronds are used in preparation of "nori-jam" and soups. Cultivation methods are the same as those for Porphyra. Seed is either collected naturally, or artificially produced using light-controlled schedules for timed production. Outplanting is at 1-2cm frond length; preferred planting grounds are shallow bays and protected estuaries. The species is


MONOSTROMA SPP.: Θαλάσσιο φύκος της κλάσης Ulvaphyceae (Chlorophyta), το οποίο μεγαλώνει στις ακτές της Ιαπωνίας και καλλιεργείται κατά μήκος του Ειρηνικού. Τα αποξηραμένα φύλλα του χρησιμοποιούνται την παρασκευή μαρμελάδας και σούπας. Καλλιεργείται με παρόμοιο τρόπο όπως η Porphyra (βλ.λ.). Τα σπόρια συλλέγονται είτε από τη φύση, είτε παράγονται σε μονάδες χρησιμοποιώντας φωτοπεριοδικά συστήματα. Τα ώριμα άτομα έχουν μήκος 1-2 cm. Τοποθεσίες κατάλληλες για καλλιέργεια αποτελούν οι ρηχοί κόλποι και οι προστατευμ

MONOSTROMA SPP.: Eine Großalgenart der Klasse Ulvaphyceae (Chlorophyta), die allgemein an den Küsten von Japan wächst und in vielen Regionen des pazifischen Raums kultiviert wird. Die getrockneten Blätter werden für die Herstellung von _Nori-Marmelade“ und in Suppen verwendet. Die Kulturmethoden sind die gleichen wie diejenigen, die für Porphyra eingesetzt werden. Jungpflanzen werden entweder aus natürlichem Ansatz oder in künstlich in Brutanlagen (kontrolliertes timing der Produktion über gesteuerte Lichtzyklen

MONOSTROMA SPP.: Espèce d’algue de la classe des ulvaphycées (chlorophytes) abondante sur les côtes japonaises et cultivée extensivement au Pacifique. Les thalles séchés sont utilisés dans la préparation de « confiture de nori » et la soupe. Les techniques de élevage sont semblables à celles qui sont utilisées pour Porphyra. Les jeunes plantes sont récoltées dans la nature ou produites artificiellement avec le contrôle nécessaire de la photopériode. Les jeunes plantes estuaires protégées sont transférées aux sit

MONOSTROMA SPP.: Specie di alga marina della classe Ulvaphyceae (Chlorophyta) importante in acquacoltura tropicale, coltivata comunemente lungo la costa del Giappone ed abbondantemente lungo il Pacifico. Le fronde essiccate vengono usate nella preparazione di “nori-jam” e minestre. I metodi di coltivazione sono gli stessi adoperati per la Porphyra (vedi). Il seme viene naturalmente raccolto o prodotto artificialmente usando il controllo del ciclo giornaliero di luce. Si trapianta ad 1-2 cm di lunghezza delle fro

MONOSTROMA SPP: Alga de la clase Ulvafíceae (Clorófitas) importante en acuicultura tropical que crece en las costas del Japón y es ampliamente cultivada en el Pacífico. Las frondas secas se usan para la preparación de sopas y de la mermelada de nori. Los métodos de cultivo son los mismos que en Porphyra. La semilla se colecta naturalmente o se produce usando control de luz y tiempo. Se transplanta a 1-2 cm de longitud de fronda preferentemente en bahías poco profundas y estuarios protegidos. Usada mayoritariame

MONOSTROMA SPP.: Makroalge i klassen Ulvaphyceae (Chlorophyta; grønnalger). Viktig i tropisk akvakultur, og er vanlig i kultur langs kysten av Japan og dyrkes i stort omfang langs Stillehavet. Tørkede bladplater brukes i tilberedelse av “nori-syltetøy” og supper. Dyrkingsmetodene er de samme som for Porphyra. Spirer hentes i naturen eller produseres kunstig med lyskontroll. Plantes ut når bladplaten (thallus) er 1-2 cm. Dyrkning i grunne bukter og estuarier foretrekkes. Arten brukes hovedsakelig som føde til men

Was this helpful?
Monophagous.


ΜΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ: Μονοφάγος.

MONOTROPH: Monophag.

MONOTROPHIQUE: Monophage.

MONOTROFICO: Monofago

MONOTRÓFICO: Monófago.

MONOTROF: Monofag.

Was this helpful?
Genetically identical offspring derived from a single fertilized egg.


ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΟΙ: Γενετικά πανομοιότυποι απόγονοι προερχόμενοι από ένα μόνο γονιμοποιημένο αυγό.

MONOZYGOTISCH: Genetisch identische Nachkommen, die aus einem einzigen befruchteten Ei hervorgegangen sind.

MONOZYGOTE: Progéniture génétiquement identique issue dun seul ovocyte fécondé.

MONOZIGOTICO: Prole geneticamente identica proveniente da un singolo uovo fecondato.

MONOZIGÓTICO: Descendencia genéticamente idéntica que deriva de un solo óvulo fecundado.

MONOZYGOT: Genetisk like avkom, som stammer fra ett enkelt befruktet egg.

Was this helpful?
A name for seasonal winds (derived from Arabic mausim, a season). It was first applied to the winds over the Arabian Sea, which blow for six months from northeast and for six months from southwest, but it has been extended to similar winds in other parts of the world. Even in Europe the prevailing west to northwest winds of summer have been called the "European monsoon". The primary cause is the much greater annual variation of temperature over large land areas compared with neighbouring ocean s


ΜΟΥΣΩΝΑΣ: Ονομα εποχιακών ανέμων (προέρχεται από την Αραβική λέξη mausim, εποχή). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε γιά τους ανέμους της Αραβικής θάλασσας, που πνέουν επί έξι μήνες από βορειοανατολικά και επί έξι μήνες από νοτιοδυτικά, αλλά η χρήση του επεκτάθηκε σε συναφείς ανέμους σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ακόμη και στην Ευρώπη οι επικρατούντες δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι του θέρους έχουν αποκληθεί "Ευρωπαϊκός μουσώνας" και στην Ελλάδα "μελτέμια". Η κύρια αιτία είναι η πολύ μεγαλύτερη ετήσια διακύμανση

MONSUN: Ein Name für saisonale Winde (abgeleitet vom arabischen Wort mausim, eine Jahreszeit oder Saison). Er wurde zuerst für die Winde über dem Arabischen Meer benutzt, die sechs Monate von Nordost und sechs Monate von Südwest wehen, jedoch wurde die Anwendung des Namens weiter auf ähnliche Winde in anderen Erdteilen ausgedehnt. Selbst die in Europa vorherrschenden West- und Nordwest-Winde im Sommer wurden als "Europäischer Monsun" bezeichnet. Die vorrangige Ursache ist die wesentlich größere jährlic

MOUSSON: Nom donné aux vents saisonniers (du mot arabe mausim, une saison). Utilisé en premier lieu pour décrire les vents sur la mer dArabie qui soufflent alternativement du nord-est pendant six mois et du sud-ouest pendant six mois, mais le terme est actuellement appliqué aux vents similaires dautres parties du monde. Même en Europe, les vents prédominants soufflant de louest vers le nord-ouest pendant lété sont parfois appelés la mousson Européenne. Lorigine principale de ces vents est la variation de

MONSONE: Vento stagionale ( derivato dallarabo "mausim" che significa stagione). Applicato inizialmente ai venti del Mare Arabico che soffiano per sei mesi da N.E. e per sei mesi da S.O., viene anche utilizzato per descrivere venti similari in altre parti del mondo.

MONZÓN: Nombre dado a vientos estacionales (del nombre árabe mausim, estación). Utilizado en primer lugar para describir vientos en el mar de Arabia que soplan alternativamente del noreste durante seis meses y de sudeste durante otros seis meses, pero el tÉrmino es actualmente aplicado a vientos similares de otras partes del mundo. Aunque en Europa los vientos predominantes soplan del oeste hacia el noroeste durante el verano, son llamados a veces el monzón Europeo. El origen principal de estos vientos

MONSUN: Navn på årstidsvinder (avledet fra det arabiske ordet mausim, som betyr årstid). Ble første brukt om vindene i Arabiahavet, som blåser i seks måneder fra nordøst og seks måneder fra sørvest, men brukes nå om lignende vinder over hele verden. Selv i Europa er de vanlige nordlige til nordvestlige vindene om sommeren kalt ”europeisk monsun”. Hovedårsaken til at monsuner oppstår er den mye større årlige variasjonen i temperatur over store landområder, sammenlignet med tilstøtende sjøområder. Dette s

Was this helpful?
A seasonal Indian Ocean current flowing eastward and southeastward across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. During the northern hemisphere summer this current forms the northern and northeastern part of the general clockwise oceanic circulation of the northern part of the Indian Ocean. During the northern hemisphere winter the monsoon current is replaced by a westward setting north equatorial current.


ΜΟΥΣΩΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Εποχιακό ρεύμα του Ινδικού Ωκεανού που ρέει προς τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά διασχίζοντας την Αραβική θάλασσα και τον κόλπο της Βεγγάλης. Κατά την διάρκεια του θέρους του βορείου ημισφαιρίου, το ρεύμα αυτό σχηματίζει το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της γενικής δεξιόστροφης ωκεάνειας κυκλοφορίας του βόρειου τμήματος του Ινδικού ωκεανού. Κατά τον χειμώνα του βορείου ημισφαιρίου, το μουσωνικό ρεύμα αντικαθίσταται από ένα ρεύμα που κινείται προς δυσμάς ΒΟΡΕΙΟ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ.

MONSUN-STRÖMUNG: Eine saisonale Meeresströmung im Indischen Ozean, die ostwärts und südostwärts quer durch das Arabische Meer und den Golf von Bengalen fließt. Während des Sommers formt diese Strömung auf der Nordhemisphäre den nördlichen und nordöstlichen Teil der allgemeinen im Uhrzeigersinn verlaufenden Luftzirkulation über dem Ozean. Während des Winters auf der Nordhemissphäre wird die Monsun-Strömung durch eine westlich ausgerichteteNord-äquatorial-Strömung ersetzt.

COURANT DE MOUSSON: Courant saisonnier de locéan Indien sécoulant vers lest et le sud-est à travers la mer dArabie et la baie du Bengale. Pendant lété de lhémisphère nord, ce courant forme les côtés nord et nord-est de la circulation océanique générale, dans le sens des aiguilles dune montre, de la partie septentrionale de locéan Indien. Pendant lhiver de lhémisphère nord, ce courant est remplacé par le courant equatorial nord sécoulant vers louest.

MONSONICA, CORRENTE: Corrente stagionale dellOceano Indiano che scorre in direzione Sud e S.E. attraverso il Mare Arabico e il Golfo del Bengala

CORRIENTE MONZÓN: Corriente estacional del océano Índico que pasan hacia el este y el sudeste a través del mar de Arabia y la bahía de Bengale. Durante el verano del hemisferio norte, esta corriente forma los lados norte y noreste de la circulación oceánica general, en el sentido de las agujas de un reloj, de la parte septentrional del océano Índico. Durante el invierno del hemisferio norte, esta corriente esta reemplazada por la corriente ecuatorial norte que pasa hacia el oeste.

MONSUNSTRØM: Årtidsavhengig strøm i Indiahavet, som beveger seg øst- og sørøstover tvers over Arabiahavet og Bengalbukta. Mens det er sommer på den nordlige halvkule danner denne strømmen den nord- og nordøstlig delen av den vanlige sirkulasjonsstrømmen (med klokken) i det nordlige Indiahavet. Når det er vinter på den nordlige halvkule erstattes monsunstrømmen av en vestlig dreining av nord-ekvatorial-strømmen.

Was this helpful?
An advection type of fog occurring along a coast where monsoon winds are blowing, when the air has a high specific humidity and there is a large difference in the temperature of adjacent land and sea.


ΜΟΥΣΩΝΙΚΗ ΟΜΙΧΛΗ: Τύπος ομίχλης που παρατηρείται κατά μήκος των ακτών στις οποίες πνέουν μουσώνες, όταν ο αέρας έχει υψηλή ειδική υγρασία και υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ξηράς και της παρακείμενης θάλασσας.

MONSUNNEBEL: Ein advektiver Nebel, der entlang von Küsten auftritt, an denen Monsunwinde wehen, wenn die Luft eine hohe spezifische Luftfeuchtigkeit aufweist und ein großer Temperaturunterschied zwischen dem Meer und dem angrenzenden Land besteht.

BROUILLARD DE MOUSSON: Brouillard dadvection ayant lieu le long des côtes sur lesquelles soufflent les vents de mousson, quand lair a une humidité spécifique élevée et sil existe une grande différence de température entre le continent et la mer adjacente.

MONSONICA, NEBBIA: Nebbia di avvezione che appare lungo le coste nella stagione dei monsoni, in presenza di un elevato gradiente termico tra terra e mare.

NIEBLA DE MONZÓN: Una niebla de advección que tiene lugar a largo de las costas dónde soplan los vientos de monzón, cuando el aire tiene una humedad elevada y si existe una gran diferencia de temperatura entre el continente y el mar adyacente.

MONSUNTÅKE: Adveksjonståke som oppstår langs kyster der det blåser monsunvinder, når luften har høy fuktighet og det er stor forskjell i temperatur mellom tilstøtende land- og sjøområder.

Was this helpful?
A buoy secured to the bottom by permanent moorings and provided with means for mooring a vessel by use of its anchor chain or mooring lines. In its usual form a mooring buoy is equipped with a ring. If it has an opening through which a mootin pendant is passed, it is called a trunk buoy.


ΠΛΩΤΗΡΑΣ (ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ) ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Πλωτήρας μόνιμα αγκυροβολημένος στο βυθό και εφοδιασμένος με μέσα γιά την πρόσδεση ενός σκάφους με την αλυσίδα της άγκυράς του ή με παλαμάρια. Στην συνήθη του μορφή ένας πλωτήρας αγκυροβόλησης διαθέτει έναν κρίκο. Αν διαθέτει άνοιγμα από το οποίο περνά ένα μανταπόδαρο (κρεμαστάρι) αγκυροβόλησης, καλείται σώμα αγκυροβόλησης.

ANKERBOJE: Eine Boje, die am Boden durch permanente Verankerung gesichert ist und die in bezug auf das Ankern von Booten unter Benutzung von Anker und Ankerkette eine Verbesserung darstellt. In ihrer normalen Form ist die Ankerboje mit einem Ring ausgestattet. Wenn sie eine Öffnung hat, durch die das Ankergehänge hindurchgeführt wird, wird sie als Tauchboje bezeichnet. (z.B. für Käfiganlagen).

BOUEE DE MOUILLAGE: Bouée amarrée sur le fond de façon permanente et qui est pourvue des moyens nécessaires pour le mouillage dun bateau par lintermédiaire de son cable dancre ou de ses amarres. Normalement équipée dun anneau. Si elle est équipée dune ouverture à travers laquelle est passé un mootin pendant, elle est appellé un coffre.

ORMEGGIO, BOA di: Boa ancorata al fondo in modo permanente e dotata di punti di ormeggio per i natanti posti lungo la cima o catena di ancoraggio.

BOYA DE AMARRAJE: Boya amarrada al fondo de manera permanente y que lleva todos los medios necesarios para amarrar un barco por el uso de su cadena de ancla o de sus amarres. En su forma usual una boya de amarraje está provista de un anillo. Cuando tiene una apertura a través de la cual pasa el arpón, se llama boya de anclaje.

FORTØYNINGSBØYE: Bøye som festes til bunnen med permanent fortøyning (anker, sementblokker, store steiner etc.). Permanente bøyer som båter fortøyes til når de ikke er i bruk. Finnes i et utall størrelser og former, alt etter formål og størrelse på båten som skal fortøyes.

Was this helpful?
A mooring system is that arrangement of components intended to locate the moored object in a body of water in such a way that its location remains within pre-established boundaries for a specified time, e.g. for cages.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΗΣ: Διάταξη στοιχείων που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση ενός αντικειμένου (π.χ. πλοίο ή κλωβός) στο νερό έτσι ώστε η θέση του να παραμένει σταθερή εντός προκαθορισμένων ορίων και επί έναν ορισμένο χρόνο.

VERANKERUNGSSYSTEM (VERTÄUUNGSART): Bezieht sich auf die Befestigungskomponenten, mit der bezweckt wird, das vertäute Objekt im Wasser in einer bestimmten Position zu halten, so daß dieses innerhalb vorgegebener Grenzen dort für eine festgelegte Zeit verbleibt. ( z. B. Käfiganker).

SYSTEME D AMARRAGE: Un système damarrage est un dispositif servant à amarrer un objet dans une masse deau de telle façon que la position de cet objet reste à lintérieur des limites pré-établies pendant une durée specifiée (par exemple pour les cages).

ORMEGGIO, SISTEMA di: Sistema di ormeggio che permette il posizionamento stabile (privo di scarroccio) di un oggetto in acqua, p.e. gabbie per acquacoltura.

SISTEMA DE AMARRE: Dispositivo que sirve para amarrar un objeto en una masa de agua de tal manera que la posición de este objeto queda en el interior de los límites preestablecidos durante un tiempo especificado (por ejemplo, para las jaulas marinas).

FORTØYNINGSSYSTEM: Arrangement av komponenter (anker, tau, boyer) som skal holde det fortoyde objektet (f.eks. oppdrettsanlegg) fast i en spesiell stilling over lengre tid, uten at ytre pavirkninger/krefter (vind, strom, bolger) skal forandre denne.

Was this helpful?
The level of disease in a population commonly defined in terms of incidence, or prevalence, or the number of diseased fish in a population.


ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ: Το επίπεδο της ασθένειας σε έναν πληθυσμό συχνά οριζόμενο με βάση την ένταση, την διάδοση ή το αριθμό των νοσούντων επί του συνόλου ενός πληθυσμού ψαριών .

MORBIDITÄT: Der Grad an Erkrankungen in einer Population, gewöhnlich definiert über Vorkommen und Verbreitung oder die Anzahl von erkrankten Fischen in einem Bestand.

MORBIDITE: Le taux de maladie dans une population, habituellement défini en termes de prévalence ou dincidence ou du nombre de poissons malades dans une population.

MORBILITA: Il livello che raggiunge una patologia in una popolazione definita in termini di incidenza, prevalenza, o numero di individui malati.

MORBOSIDAD: Tasa de enfermedad en una población, normalmente definida en términos de prevalencia o de incidencia o del número de peces enfermos en una población.

MORBIDITET: Graden av en sykdom i en populasjon, ofte uttrykt som hyppighet, forekomst eller antall syke fisk i en populasjon.

Was this helpful?
Obviously progressing towards death, nearly dead.


ΕΤΟIΜΟΘΑΝΑΤΟΣ: Εμφανώς βαδίζων προς τον θάνατο, σχεδόν νεκρός.

MORIBUND: Offensichtlich dem Tod entgegengehend, nahezu tot.

MORIBOND(E): Qui est près de mourir, mourant.

MORIBONDO: Evidentemente vicino alla morte, quasi morto.

AGONIZANTE: Que esta a punto de morir, muriendo

DØENDE : Nærmer seg tydelig døden, nesten død.

Was this helpful?
The branch of biology dealing with form and structure.


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται με την μορφή και τη δομή.

MORPHOLOGIE: Der Bereich der Biologie, der sich mit Formen und Strukturen von Organismen befaßt.

MORPHOLOGIE: Etude de la forme et de la structure des êtres vivants.

MORFOLOGIA: Branca della biologia che si occupa dello studio della forma e della struttura esterna degli organismi.

MORFOLOGÍA: Estudio de la estructura de seres vivos.

MORFOLOGI (FORMLÆRE): Delen av biologien som omhandler form og oppbygning.

Was this helpful?
The measurement of external form and structure; the characterization of form for quantitative analysis.


ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ: Η μέτρηση της εξωτερικής μορφής και δομής, ο χαρακτηρισμός της μορφής γιά ποσοτική ανάλυση.

MORPHOMETRIE: Die Messung von äußeren Formen und Strukturen von Organismen zum Zwecke des Vergleichs und der taxonomischen Einordnung.

MORPHOMETRIE: Mesure des formes externes et de la structure; la caractérisation de forme par lanalyse quantitative.

MORFOMETRIA: La misura della forma e della struttura esterna; caratterizzazione formale per lanalisi quantitativa.

MORFOMETRÍA: Medida de las formas externas y de estructura; caracterización de forma por análisis cuantitativo.

MORFOMETRI: Målinger av ytre form og oppbygning. Karakterisering av form for kvantitative analyser.

Was this helpful?
The proportion of deaths in a specified portion of a population or the proportion of deaths in a group of individuals.


ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ: Η ποσοστό θανάτων σε μιά ορισμένη μερίδα του πληθυσμού ή η αναλογία θανάτων σε μία ομάδα ατόμων.

STERBLICHKEIT: Der Anteil der Todesfälle in einem definierten Teil einer Population oder der Anteil der Todesfälle an einer Gruppe von Individuen.

MORTALITE: Proportion des décès survenus dans une portion spécifiée dune population. La proportion des décès survenus dans un groupe dindividus.

MORTALITA: La proporzione di morti in una specifica parte di popolazione o la proporzione di morti in un gruppo di individui.

MORTALIDAD: Proporción de fallecimientos en una porción específica de una población. Proporción de fallecimientos en un grupo de individuos.

DØDELIGHET: Andelen av dødsfall i en spesifisert del av populasjonen eller andelen dødsfall i en gruppe individer. Jfr. død.

Was this helpful?
The number of deaths per unit of population during a specific period. Syn. death rate; fatality rate.


ΡΥΘΜΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: Ο αριθμός θανάτων ανά μονάδα πληθυσμού κατά την διάρκεια μιάς ορισμένης περιόδου.

STERBLICHKEITSRATE: Die relative Anzahl der Todesfälle innerhalb einer Population während eines bestimmten Zeitraumes.

TAUX DE MORTALITE: Nombre des décès survenus dans une portion unitaire dune population au cours dun laps de temps donné.

MORTALITA, TASSO di : Il numero di morti per unità di popolazione durante uno specifico periodo. Sin. percentuale di morti.

TASA DE MORTALIDAD: Número de fallecidos en una población durante un periodo específico.

DØDELIGHETSRATE: Antall dødsfall per populasjonsenhet per tidsenhet. Syn. dødsrate.

Was this helpful?
Nacreous layer on the inside of the shell of a number of molluscs, used as an ornamental material.


ΣΕΝΤΕΦΙ: Μαργαριτώδες στρώμα στο εσωτερικό του οστράκου μαλακίων. Χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό υλικό.

PERLMUTT: Schimmernde Schicht im Inneren der Schale von vielen Mollusken, aus der auch Schmuck hergestellt wird.

NACRE: Couche nacrée tapissant lintérieur de la coquille de certains mollusques; utilisée comme matériau ornemental.

MADREPERLA: Strato madreperlaceo allinterno della conchiglia di alcuni molluschi, usato come materiale ornamentale.

NACÁR: Capa que cubre la parte interior de la cáscara de algunos moluscos; usada como material ornamental.

PERLEMOR: Det perlemorsaktige laget på innsiden av skall hos en rekke bløtdyr (mollusker), brukt som dekorasjonsmateriale.

Was this helpful?
Common colloquial name for yeasts.


ΜΑΓΙΑ: Κοινός όρος της καθομιλουμένης γιά είδη ζύμης.

MOULD: Im Englischen ein allgemeiner, umgangssprachlicher Name für Hefe. Kein entsprechendes deutsches Wort.

MOISISSURE: Nom commun utilisé pour les levures.

MUFFA: Nome colloquiale del lievito.

HUMUS: Nombre común utilizado para las levaduras.

MOULD: På engelsk, et dagligdags ord for gjær.

Was this helpful?
Technique of intensive penaeid prawn rearing. This is suited to prawns which live in open water or on the bottom in tropical temperatures. This technique involves high levels of aeration, ensuring good water quality and an abundant source of food.


ΤΕΧΝΙΚΗ MOULINETTE: Τεχνική εντατικής εκτροφής των γαρίδων Penaeidae. Κατάλληλη για γαρίδες που ζουν σε ανοιχτά νερά ή στον βυθό σε τροπικές θερμοκρασίες. Βασίζεται σε υψηλό επίπεδο αερισμού, που εξασφαλίζει καλή ποιότητα νερού και πηγή άφθονης τροφής.

MOULINETTE-TECHNIK: Verfahren der intensiven Penäiden-Aufzucht. Es ist geeignet für die Zucht von Garnelen, die entweder im Freiwasser oder am Boden bei tropischen Temperaturen leben. Dieses Verfahren bedarf intensiver Belüftung, um eine gute Wasserqualität zu gewährleisten, und eine ausreichende Menge geeigneter Nahrung.

MOULINETTE TECNHIQUE: Technique délevage intensif de crevettes. Adaptée aux crevettes vivant en système ouvert ou sur le fond en températures tropicales. Cette technique implique de hauts niveaux daérations, de bonne qualité deau et un abondant approvisionnement en nourriture.

MULINELLO, TECNICA del: Tecnica di allevamento intensivo di gamberi appartenenti alla famiglia dei peneidi. Metodologia adatta per gamberi tropicali che vivono presso il fondo in mare aperto. Questa tecnica è caratterizzata dallutilizzo di meccanismi che forniscono elevati livelli di aerazione assicurando abbondanti quantitativi di cibo e acque di buona qualità.

TÉCNICA MOULINETTE : Técnica de cultivo intensivo de gambas. Adaptado para gambas que viven en sistema abierto o en el fondo a temperaturas tropicales. Esta técnica implica altos niveles de aireación, buena calidad de agua y abundante comida.

MOULINETTE-TEKNIKK: Intensiv oppdrettsmetode for tigerreker (marine). Er egnet for reker som lever i de frie vannmasser eller nær bunnen ved tropiske temperaturer. Teknikken innebærer høye nivåer av lufting, for å sikre god vannkvalitet og rikelig tilgang på fôr.

Was this helpful?
Common name for the exuvium, i.e., the shed exoskeleton of arthopods, or the process by which it is shed. Also used as a verb.


ΕΚΔΥΜΑ: Κοινό όνομα για το έκδυμα, δηλ. τον αποβαλλόμενο εξωσκελετό των αρθροπόδων.

HAUT: Allgemeiner Ausdruck für das Exuvium, z.B. das nach der Häutung zurückgelassene Exoskeleton.

MUE: Nom commun pour lexuvium, cest-à-dire la perte de lexosquelette chez les arthopodes.

MUTA (1): Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

MUDA: Nombre común que se da al exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

SKIFTE SKALL: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
Dietary deficiency preventing American lobsters from moulting; usually fatal.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΚΔΥΣΗΣ: Διαιτητική ανεπάρκεια που εμποδίζει την έκδυση στους αμερικάνικους αστακούς. Συνήθως μοιραίο.

HÄUTUNGSTOD-SYNDROM: Ernährungsbedingte Mangelerscheinung, die die Häutung bei Amerikanischen Hummern (Homarus americanus) verhindert; gewöhnlich tödlich.

SYNDROME DE LA MUE: Carence alimentaire supprimant la mue des homards américains; habituellement mortel.

MUTA, MALATTIA della: Deficienza alimentare che impedisce la muta nelle aragoste americane. Spesso fatale.

SÍNDROME DE MUDA: Carencia alimentaria que impide la muda de la langosta americana; normalmente mortal.

MOULT DEATH SYNDROM: Effekt av feilernæring hos amerikansk hummer, og dette hindrer hummeren i skifte skall. Ofte dødelig.

Was this helpful?
Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.


ΕΚΔΥΣΗ: Περιοδική εποβολή του εξωτερικού καλύμματος, όπως ο εξωσκελετός στα Αρθρόποδα (γαρίδες, καβούρια, αστακοί κλπ). Μετά την έκδυση τα άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην θήρευση. Στην υδατοκαλλιέργεια αυτές οι φάσεις έκδυσης είναι ιδιαιτέρας σημασίας λόγω της αυξημένης τρωτότητας στον καννιβαλισμό.

SICH HÄUTEN: Periodisches Abstoßen der äußeren Bedeckung ("Panzer") wie etwa das Exoskelett der Arthropoden (Garnelen, Krabben, Hummer, etc.). Nach der Häutung sind die Tiere leichte Beute. In der Aquakultur sind diese Phasen wegen des gehäuften Auftretens von Kannibalismus von besonderer Bedeutung für das Systemmanagement.

MUE: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

MUTA (2): Periodica eliminazione dellesoscheletro degli artropodi (gamberi, granchi, aragoste). Durante la muta gli individui sono particolarmente vulnerabili alla predazione. In acquacoltura nel corso della muta possono avere luogo dannosi episodi di cannibalismo.

PELECHAR: Despojo total y periódico del tegumento externo, como el exoesqueleto de artrópodos (gambas, cangrejos y langostas). Después de la muda los individuos son vulnerables a la predación. En acuicultura estas fases de muda tienen gran importancia aumentando la vulnerabilidad frente al canibalismo.

SKALSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
A fish family (cichlids) in which the female takes the eggs into the mouth following spawning and incubates them there after fertilization. A more accurate term is mouth-brooding fish.


ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΨΑΡΙΑ: Οικογένεια ψαριών (cichlidaes) στην οποία τα θηλυκά μετά την γονιμοποίηση επωάζουν τα αυγά στο στόμα τους.

MAULBRÜTER: Fische, die im männlichen, weiblichen oder beiden Geschlechtern Eier und/oder Larven im Maul inkubieren. Verbreitet hauptsächlich bei Cichliden und Belontiiden des Süßwassers, kommt aber auch bei marinen Fischen vor (z.B. Apogon, Opisthognathus).

POISSONS A INCUBATION BUCCALE: Certains poissons de la famille des cichlidés dont les femelles incubent les oeufs fécondés, après la ponte, dans leurs bouches.

PESCI CON INCUBAZIONE ORALE: Famiglia di pesci (ciclidi) nella quale le femmine ed in pochissime specie i maschi, proteggono all’interno della loro bocca le uova per il periodo dellincubazione.

PECES CON INCUBACIÓN BUCAL: Ciertos peces de la familia de Cíclidos (Cichlidae) cuyas hembras incuban los huevos fecundados, después de la fertilización, en sus bocas.

MUNNRUGENDE FISK: Fisker der hunnen tar de nybefruktede eggene inn i munnen etter gyting, og inkuberer dem der. F.eks. hos mange ciklider.

Was this helpful?
Screen placed to protect an intake pump. The screen moves either vertically or horizontally. Material caught on the screen is usually passed through a sluice-way for removal.


ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ: Προπέτασμα που τοποθετείται με σκοπό την προστασία των αντλιών εισαγωγής και μετακινείται κατακόρυφα ή οριζόντια. Υλικά που κατακρατούνται πάνω στο προπέτασμα συνήθως απομακρύνονται με άφθονο νερό.

RÜTTELSIEB: Ein Sieb, das vor dem Pumpeneinlauf angebracht ist, und sich vertikal oder horizontal bewegt. Das Material, das sich im Sieb ansammelt, wird durch spezielle Abflußvorichtungen entfernt.

GRILLE MOBILE: Grille placée devant une prise deau qui se déplace verticalement ou horizontalement. Les particules retenues par la grille passent à travers une vanne afin dêtre éliminées.

GRIGLIA MOVIBILE: Griglia che può essere spostata orizzontalmente o verticalmente.

CRIBA MOVIBLE: Criba situada delante de una toma de agua y que se desplaza verticalmente y horizontalmente. Las partículas retenidas por la criba pasan a través de compuerta con el fin de ser eliminados.

SELVRENSENDE INNTAKSSIL: Sil som plasseres for å beskytte inntakspumpen. Et eksempel på denne typen inntakssiler er roterende siler, hvor silen roterer forbi dyser som spyler vekk materiale som fester seg til silen.

Was this helpful?
Methane sulfonate: a chemical used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Usually administered by immersing fish in a bath solution.


MS 222: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

MS 222: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

MS 222: En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.

MS 222: Metilsulfonato di tricaina.

MS 222: Metanosulfato de tricaína.

MS 222: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

Was this helpful?
A protein found in mucus.


ΒΛΕΝΝIΝΗ: Πρωτεϊνη ευρισκόμενη στην βλέννα.

MUZIN: Ein im Schleim vorkommendes Protein.

MUCINE: Constituant protéique du mucus.

MUCINA: Proteina presente nel muco.

MUCINA: Proteína encontrada en la mucosidad.

MUCIN: Protein som finnes i slim.

Was this helpful?
A generalized collective term for the epithelial lining of the internal body cavities. Syn. mucous membrane.


ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ: Γενικό όνομα γιά το επιθηλιακό κάλυμμα των εσωτερικών σωματικών κοιλοτήτων.(Συνων: βλεννογόνος μεμβράνη).

MUKOSA: Ein allgemeiner Begriff für die epithelartige Bedeckung innerer Hohlräume. Syn: schleimige Membran.

MUQUEUSE: Terme général décrivant la paroi épithéliale qui tapisse les cavités internes du corps. Syn. membrane muqueuse.

MUCOSA: Termine generico per indicare il rivestimento epiteliale delle cavità corporee interne. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Término general que describe la pared epitelial que cubre las cavidades internas del cuerpo. Sin. membrana mucosa.

MUCOSA: Generell betegnelse for epitel som kler indre kroppshuler. Syn. slimhinne.

Was this helpful?
The slimy secretion of the mucous glands containing mucin.


ΒΛΕΝΝΑ: Το γλοιώδες έκκριμα των βλεννογόνων αδένων το οποίο περιέχει βλεννίνη.

SCHLEIM: Die schleimige Absonderung (Muzin = Schleimstoff) von Hautdrüsen oder Schleimhäuten.

MUCUS: Sécrétion visqueuse, contenant de la mucine, produite par les glandes à mucus.

MUCO: Secrezione viscida delle ghiandole mucose contenente mucina.

MUCOSIDAD: Secreción viscosa que contiene mucina, producida por las glándulas de mucus.

SLIM: Sleipt sekresjonsprodukt fra slimkjertler, inneholder mucin.

Was this helpful?
Pelagic or terrigeneous detrital material consisting of particles smaller than sand, that is, an undifferentiated sediment made up of particles mostly within the silt-clay range smaller than 0.0025 inch (0.0625 mm).


IΛΥΣ: πελαγικό ή χερσογενές μέρος του τριπτού αποτελούμενο από κόκκους μικρότερους από εκείνους της άμμου, το οποίο συνιστά αδιαφοροποίητο ίζημα απαρτιζόμενο κατά κύριο λόγο από ιλυο-αργιλώδεις κόκκους διαμέτρου μικρότερης από 0.0625 χιλιοστά.

SCHLAMM(1): Pelagisches oder terrestrisches Detritusmaterial, aus Partikeln kleiner als Sand bestehend, die ein undifferenziertes Sediment darstellen, meist aus Lehmschlick -Partikeln mit einer Ausdehnung kleiner als 0.0025 Inch (0.0 625 Millimeter) aufgebaut.

VASE(1): Matière terrigène ou pélagique composée de particules plus petites que des grains de sable et formant un sédiment non-différencié dont les particules appartiennent à la gamme de tailles des vases argileuses < 0,0625 mm.

FANGO: Materiale detritico composto da particelle (inferiori a 0,0625 mm) più piccole di quelle della sabbia

FANGO: Material terrígeno o pelágico con partículas más pequeñas que los granos de arena y que forma un sedimento no diferenciado cuyas partículas pertenecen a la gama de la arcilla < 0,0625 mm.

MUDDER: Pelagisk eller terrigent materiale som består av partikler som er mindre enn sandkorn. Utgjør et udifferensiert sediment som er oppbygd av partikler i silt-leire størrelsesområdet, mindre enn 0,0025 tomme (0,0625 mm).

Was this helpful?
An effluent discharge structure having more than one (usually many) openings. It promotes rapid mixing.


ΔIΑΧΥΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΟIΓΜΑΤΩΝ: Διάταξη η οποία χρησιμεύει γιά την διάθεση λυμάτων με περισσότερα από ένα (συνήθως πολλά) ανοίγματα. Διευκολύνει την ταχεία ανάμιξη.

MEHRFACHDIFFUSOR: Eine Einleitungseinrichtung, die mehr als eine (normalerweise viele) Öffnung hat. Diese gewährleisten eine schnelle Durchmischung (Verteilung) und Verdünnung der einzuleitenden Substanz in das Gewässer.

DIFFUSEUR MULTIPLE: Dispositif de décharge deffluent pourvu de plusieurs orifices. Permet un mixage rapide.

DIFFUSORE MULTIPLO: Struttura di scarico costituita da più punti di rilascio dell’acqua.

DIFUSOR: Dispositivo poroso utilizado para mejorar el intercambio de gases entre el aire y el agua. Eso mejora el transporte del oxígeno hacia el agua y la eliminación del gas carbónico.

PERFORERT INNLØPSRØR: Innløpsrør til fiskekar som er perforert med små hull i deler av eller hele sin lengde. Antall og størrelse på hull er avhengig av vannforbruket. Sikrer et godt strømbilde i karet.

Was this helpful?
Having many cells.


ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ: Εχων πολλά κύτταρα.

VIELZELLIG: Aus vielen Zellen bestehend.

MULTICELLULAIRE: Formé de plusieurs cellules.

MULTICELLULARE: Composto da molte cellule.

MULTICELULAR: Formado de muchas células.

FLERCELLET: Har mange celler.

Was this helpful?
Having many lobules.


ΠΟΛΥΛΟΒΩΤΟΣ: Εχων πολλούς λοβούς.

MULTILOBULÄR: Viele Lappen (an einem Organ) besitzend.

MULTILOBE: Formé de plusieurs lobes.

MULTILOBULARE: Costituito da molti lobuli.

MULTILOBULAR: Formado de muchos lóbulos.

FLERLAPPET: Har mange lapper, f.eks. hjernen.

Was this helpful?
In statistics a group of techniques for the simultaneous analysis of more than one independent variable, including analysis of variance and of covariance, regression and correlation methods.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Ομάδα τεχνικών στην στατιστική γιά την ταυτόχρονη ανάλυση περισσοτέρων της μίας ανεξάρτητων μεταβλητών. Περιλαμβάνει την ανάλυση διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων, την παλινδρομική ανάλυση και την συσχέτιση.

MULTIVARIANZANALYSE: In der Statistik eine Anzahl von Techniken für die simultane Analyse von mehr als einer unabhängigen Variablen, beinhaltet Varianz-, Kovarianzanalyse, Regressions- und Korrelationsmethoden.

ANALYSE DE VARIABLES MULTIPLES: En statistique, un groupe de techniques danalyse simultanée de plusieurs variables indépendantes, comprenant les méthodes danalyse de variance, de covariance, de régression et de corrélation.

MULTIVARIATA, ANALISI: In statistica: insieme di tecniche per lanalisi simultanea di molte variabili indipendenti, che include ANOVA, ANCOVA, metodi di regressione e correlazione.

ANÁLISIS DE VARIABLES MÚLTIPLES: En estadística, un grupo de técnicas para el análisis simultáneo de más de una variable independiente; incluye los métodos de análisis de varianza y de covarianza, de regresión y de correlación.

MULTIVARIAT ANALYSE: En gruppe statistiske metoder for å analysere mer enn én uavhengig variabel på en gang, innbefatter variansanalyse, covariansanalyse, regresjons- og korrelasjonsmetoder.

Was this helpful?
An organ composed of muscle tissue. Muscle tissue is characterized by its ability to contract hence producing movement. Muscle is divided into two main groups: striated and smooth. Striated muscle is capable of voluntary contraction; all involuntary muscles except the heart are termed smooth muscle.


ΜΥΣ: Οργανο αποτελούμενο από μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός χαρακτηρίζεται από την δυνατότητά του να συστέλλεται και να διαστέλλεται. Υπάρχουν δύο κύριες ομάδες μυών : οι γραμμωτοί και οι λείοι. Οι γραμμωτοί συστέλλονται εκουσίως, ενώ οι λείοι ακουσίως. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμωτοι μύες της καρδιάς.

MUSKEL: Ein aus Muskelgeweben gebildetes Organ. Muskelgewebe zeichnen sich durch die Fähigkeit zur Kontraktion zur Bewegungserzeugung aus. Muskel lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: gestreifte und glatte. Gestreifte Muskeln können sich freiwillig kontrahieren, alle unfreiwillig kontrahierenden Muskeln, mit Ausnahme des Herzmuskels, werden glatte Muskeln genannt.

MUSCLE: Organe composé de tissu musculaire. Le tissu musculaire est caractérisé par sa capacité à se contracter pour produire du mouvement. Les muscles sont divisés en deux groupes principaux: les muscles striés et les muscles lisses. Un muscle strié est capable de contractions volontaires; tous les muscles à contraction non-volontaire, excepté le coeur, sont des muscles lisses.

MUSCOLO (1): Organo composto da tessuto muscolare. Tessuto caratterizzato dalla capacità di produrre movimento attraverso delle contrazioni. La muscolatura si divide in due principali gruppi: striata e liscia. I muscoli striati sono volontari (eccetto il miocardio); la muscolatura liscia è involontaria.

MÚSCULO: Organo compuesto de tejidos musculares. El tejido muscular se caracteriza por su capacidad de contraerse para producir movimiento. Los músculos se dividen en dos grupos principales: Músculos estriados y músculos lisos. El músculo estriado es capaz de contraerse voluntariamente; todos los músculos con contarción involuntaria, excepto el corazón, son músculos lisos.

MUSKEL: Organ som består av muskelvev. Muskelvev har som kjennetegn at det kan trekke seg sammen, for på den måten å gi bevegelse. Muskler deles inn i to hovedgrupper, glatte og stripete muskler. Stripete muskler er viljestyrte, mens glatte muskler ikke er viljestyrte. Hos fisk deles muskelmassen inn i rød (aerob, normal svømming) og hvit (anaerob, flukt) muskulatur, der hvit utgjør den største delen.

Was this helpful?
Collective term relating to all the muscles of an organism.


ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Συλλογικός όρος σχετιζόμενος με όλους τους μύες ενός οργανισμού.

MUSKULATUR: Ein allgemeiner, sich auf alle Muskeln eines Organismus beziehender Begriff.

MUSCULATURE: Terme global appliqué à lensemble des muscles dun organisme.

MUSCOLATURA: Termine generico per definire un insieme di muscoli nellorganismo.

MUSCULATURA: Término global aplicado al conjunto de músculos de un organismo.

MUSKLATUR: Samlebetegnelse for alle musklene i en organisme.

Was this helpful?
Order of bivalvia typically marine or estuarine. Sedentary in the adult stage, attached by a byssus to a substratum. Characterized by their gill structure.


ΜΥΔΙ: Κατηγορία διθύρων που ζούν κυρίως στην θάλασσα ή τις εκβολές ποταμών. Εδραία κατά την ενήλικη φάση τους, προσκολλώνται στο υπόστρωμα με τον βύσσο. Χαρακτηρίζονται από την δομή των βραγχίων τους.

MUSCHELN: Ordnung der Bivalvia, die typischerweise in marinen und estuarinen Habitaten vorkommen. Sedentäre adulte Tiere haften mit Byssusfäden am Substrat. Charakteristisch ist auch ihre Kiemenstruktur.

MOULE: Nom courant donné aux mytilidés (Bivalvia). Les adultes sont sédentaires, vivant fixés au substrat par le byssus. Caractérisées par la structure de leurs branchies.

MUSCOLO (2): Termine regionale per indicare molluschi bivalvi lamellibranchi tipicamente marini o di estuario. Sedentari nello stadio adulto si attaccano al substrato tramite il bisso; sin. cozza, mitilo.

MEJILLÓN: Nombre común que designa un tipo de bivalvos. Los adultos son sedentarios, viven fijados a un substrato por el biso. Caracterizados por la estructura de sus branquias.

BLÅSKJELL: Svært vanlig musling langs hele norskekysten. Er fastsittende som adulte, festet til et substrat (båt, not, berg, kai etc.) ved hjelp av byssustråder. En lovende kandidat for akvakultur, siden oppdrett av denne arten krever små investeringer.

Was this helpful?
Any agent that produces a mutation or enhances the rate of mutation.


ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΟΝΟΣ: Μέσο που προκαλεί μεταλλαγές ή αυξάνει τον ρυθμό των μεταλλαγών.

MUTAGEN: Jeder Wirkstoff, der eine Mutation auslöst oder die Mutationsrate vergrößert.

AGENT MUTAGENE: Se dit dun agent susceptible de provoquer des mutations ou daugmenter le taux de mutation.

MUTAGENO: Qualsiasi agente che causa mutazione genetica o aumenta il tasso di mutazione genetica.

AGENTE MUTÁGENO: Dícese de un agente susceptible de provocar mutaciones o de aumentar el índice de mutación.

MUTAGEN: Ethvert virkemiddel som gir mutasjon eller øker mutasjonsraten.

Was this helpful?
Initiation of a gene or chromosome mutation; initiation of an increase of the spontaneous mutation rate.


ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΕΝΕΣΗ: Προκαλούμενη μετάλλαξη ενός γονιδίου ή χρωμοσώματος ή προκαλούμενη αύξηση του ρυμθού των αυθόρμητων μεταλλάξεων.

MUTAGENESE: Auslösung von Gen- und Chromosomenmutationen und einer Steigerung der spontanen Mutationsrate.

MUTAGιNE: Mutation génétique ou chromosomiale provoquée; augmentation du taux de mutation spontanée.

MUTAGENESI: Processo di mutazione di un gene o di un cromosoma; processo di aumento del tasso di mutazione spontanea.

MUTAGÉNESIS: Mutación genética o cromosómica provocada; aumento de tasa de mutación espontánea.

MUTAGENESE: Utløsning av en gen- eller kromosommutasjon, eller utløsning av en økning i den spontane mutasjonsraten.

Was this helpful?
An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the substi


ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ (ΓΕΝΕΤΙΚΗ): Αλλαγή στην ακολουθία βάσεων ενός μορίου DNA ή RNA. Η μετάλλαξη συνήθως περιλαμβάνει την αλλαγή ενός ζεύγους βάσεων από κάποιο άλλο (σημειακή μεταλλαγή), ή την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός ή περισσοτέρων νουκλεοτιδίων. Συνήθως οδηγεί στη λανθασμένη ανάγνωση των κωδικονίων από τα ριβοσώματα κατά τη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαττωματικών ή την απουσία πρωτεϊνών. Οι μεταλλαγές αυτές ονομάζονται μεταλλαγές μετατόπισης σημείου. Οι σημειακές μεταλλαγές μπορεί να είν

MUTATION (GENETISCH): Eine Veränderung der Basis der Sequenzen eines DNA- oder RNA- Moleküls. Mutationen schließen üblicherweise den Austausch einer Base gegen eine andere ein (Punkt-Mutation) oder bedeutet die Zufügung oder Entfernung eines oder mehrerer Nukleotide. Dies führt häufig zu einer Fehllesung der Kodon-Sequenzen durch das Ribosom während der Protein-Synthese (führt zu einem defekten oder fehlenden Protein). Solche Mutationen werden dan als _frameshift“ – Mutationen bezeichnet. Punkt-Mutationen können wirk

MUTATION (GÉNÉTIQUE) : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour une autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

MUTAZIONI (GENETICHE): Un’alterazione della sequenza delle basi azotate di DNA o di RNA. Le nutazioni generalmente avviene con la sostituzione di una base azotata con un’altra (mutazione puntiforme) o con addizione e delezione di uno o più nucleotidi. Ciò comporta errori di lettura delle sequenze dei codoni da parte dei ribosomi durante la sintesi proteica. Le mutazioni puntiformi possono essere silenti (dato che iascun aminoacido deve essere codificato da diversi codoni) o portare alla sostituzione di un aminoacido n

MUTACIÓN (GENÉTICA): Alteración de la secuencia de bases de la molécula de ADN o ARN. Las mutaciones implican habitualmente el cambio de una base por otra (mutación puntual) o por la adición o delección de uno o más mucleótidos. Esto puede llevar a menudo a una lectura errónea de secuencias de codón en el ribosoma durante la síntesis proteica (implicando una proteína defectuosa o ausente). Estas mutaciones son llamadas mutaciones de cambio de bandas. Las mutaciones puntuales pueden ser silentes (dado que cada aminoá

MUTASJON GENETISK: En forandring i basesekvensen i et DNA- eller RNA-molekyl. Mutasjoner innebærer ofte at en base byttes med en annen (punktmutasjon), eller addisjon eller fjerning av et eller flere nukleotider. Dette vil ofte føre til ”feillesing” av kodonsekvenser i ribosomene under proteinsyntesen (fører til et defekte eller fraværende protein). Slike mutasjoner kalles da ”frameshift” mutasjoner. Punktmutasjoner kan være ”stille” (siden flere kodoner kan kode for samme aminosyren) eller føre til utbytting av e

Was this helpful?
The vegetative filaments of a fungus forming an interwoven mass.


ΜΥΚΗΛΙΟ: Τα βλαστικά νήματα ενός μύκητα που σχηματίζουν μία περιπεπλεγμένη μάζα

MYZELIUM: Die Fäden eines Pilzes, die eine ineinander verwobene Masse bilden.

MYCELIUM: Appareil végétatif des champignons, formé de filaments ramifiés.

MICELIO: Filamenti vegetativi di un fungo formanti una massa intrecciata.

MICELIO: Aparato vegetativo de hongos, formado de filamentos ramificados.

MYCEL: Den vegetative delen hos sopp, som danner et komplekst ”rotsystem”.

Was this helpful?
A chronic systemic bacterial disease of all fishes caused by Mycobacterium fortuitum. Although it used to be frequently diagnosed in Pacific salmon, the disease is now rarely seen because untreated frozen fish carrying the pathogen are no longer used in the diet of young salmonids. The disease occurs sporadically in nature and in aquarium fish. There is no known effective treatment.


ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια όλων των ψαριών που προκαλείται από τοMycobacterium fortuitum. Μολονότι έχει συχνά διαγνωσθεί στο παρελθόν στον σολομό του Ειρηνικού, η ασθένεια σήμερα σπανίζει διότι δεν χρησιμοποιουνται πλέον στην δίαιτα των σολομοειδών ακατέργαστα κατεψυγμένα ψάρια-φορείς του παθογόνου. Η ασθένεια παρατηρείται σποραδικά στην φύση και σε ψάρια ενυδρείων. Δεν υπάρχει γνωστή αποτελεσματική θεραπεία.

MYKOBAKTERIOSE: Eine chronische und systemische bakterielle Krankheit, die bei allen Fischen vorkommen kann; wird verursacht durch Mycobacterium fortuitum. Häufig wurde sie an pazifischen Lachsen diagnostiziert. Die Krankheit tritt heute selten auf, da roher gefrorener Fisch als Träger dieses Krankheitserregers nicht mehr für die Ernährung junger Salmoniden benutzt wird.

MYCOBACTERIOSE: Maladie bactérienne systémique chronique de tous les poissons provoquée par Mycobacterium fortuitum. Si, dans le passé, cette maladie se manifestait fréquemment chez les saumons du Pacifique, les infections sont rares aujourdhui parce que les poissons congelés non-traités, porteurs de lagent pathogène, ne sont plus utilisés dans lalimentation de jeunes salmonidés. La maladie se manifeste sporadiquement dans la nature et chez les poissons daquarium. Aucun traitement efficace nest connu.

MICOBATTERIOSI: Batteriosi sistemica e cronica di tutti i pesci causata da Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium spp.. La patologia insorge raramente in natura e in acquario. Non si conosce ad oggi un trattamento veramente efficace.

MIOBACTERIOSIS: Enfermedad bacteriana sistémica crónica de todos los peces, provocada por Mycobacterium fortuitum. Si, en el pasado, esta enfermedad se manifestaba frecuentemente en los salmones del Pacífico, las infecciones son raras hoy en día, dado que los peces congelados no tratados, portadores del agente patógeno, ya no son utilizados en la alimentación de jóvenes salmónidos. La enfermedad se manifiesta esporádicamente en la natura y en los peces de acuario. No se conoce ningún tratamiento eficaz.

MYKOBAKTERIOSE: Kronisk, systemisk bakteriesykdom hos fisk forårsaket av Mycobacterium fortuitum. Var tidligere vanlig på stillehavslaks, men er nå sjeldnere siden en har gått bort i fra å bruke infisert ubehandlet frossenfisk i yngelfôret. Sykdommen forekommer sporadisk i naturen og på akvariefisk. Finnes ingen effektive behandlinger.

Was this helpful?
Bacteria belonging to the actinomycetes; up to 10µm long, occasionally showing filamentous growth; non-motile, acid-resistant, aerobic bacteria. Living in the bottom or parasitic on humans and animals.


ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟ: Μη κινητό, οξυ-ανθεκτικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στους ακτινομύκητες. Μήκους μέχρι 10μm συχνά με νηματοειδή ανάπτυξη. Ζουν στο βυθό ή παρασιτικά στον άνθρωπο και σε άλλα ζώα.

MYKOBAKTERIEN: Zu den Aktinomyzeten zählende, bis 10 Βm lange, zuweilen in Fäden wachsende, unbewegliche, säurefeste, aerobe Bakterien. Sie leben im Boden oder parasitisch in Mensch und Tier.

MYCOBACTÉRIE: Bactérie affiliée aux actinomycètes; dune longueur allant jusquà 10 Βm, forme souvent des filaments; immobile, acidorésistante et aerobie; vivant dans les sols ou parasite des hommes et des animaux.

MICOBATTERIO: Batterio appartenente agli attinomiceti; occasionalmente rinvenibile in colonie filamentose; incapace di movimento, acidofilo, aerobico. Vive in ambiente bentonico o come parassita di uomini e animali

MICOBACTERIA: Bacteria afiliada a las actinomicetos; su longitud puede llegar hasta 10µm, a menudo presenta filamentos; inmóvil, resistente al ácido y aeróbica; vive en los suelos o como parásito de humanos y animales.

MYKOBAKTERIER: Bakterie tilhørende Actinomycetales, som blir opp til 10mm lang. Viser iblant trådformet vekst. Ubevegelige, syrebestandige, aerobe bakterier. Lever i bunnsedimenter, eller er parasittiske på mennesker og dyr.

Was this helpful?
Micro-organisms belonging to the smallest and simplest subclass of bacteria.  Unlike typical bacteria, they have no cell walls, allowing them to invade tissue and penetrate inside cells.  Mycoplasmas are slow-growing and have been associated with a number of diseases. They have been isolated from moribund Penaeus monodon in Australia and China. They can be detected using DNA staining or PCR techniques.


ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ: Μικροοργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στη μικρότερη και απλούστερη υποκλάση των βακτηρίων. Αντίθετα με τα κανονικά βακτήρια, δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να εισβάλουν εύκολα μέσα στους ιστούς και τα κύτταρα. Οι οργανισμοί αυτοί αυξάνονται αργά και είναι υπεύθυνοι για μια σειρά ασθενειών. Έχουν απομονωθεί από ετοιμοθάνατα άτομα Penaeus monodon στην Αυστραλία και την Κίνα. Ανιχνεύονται με χρώση του DNA η με τη χρήση τεχνικών PCR (βλ.λ.).

MYCOPLASMA SPP.: Ein Bakterium ohne Zellwand das von moribunden adulten Großgarnelen Penaeus monodon in Australien und Chine isoliert worden war und in der Aquakultur zur schleichenden Mortalität ohne akute pathologische Anzeichen führt. Die Diagnose ist nicht einfach und der Keim kann sich daher unbemerkt ausbreiten, besonders in Regionen, in denen die Krebsaquakultur intensiv betrieben wird. Diese Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit, den Transfer von laichreifen Weibchen zu limitieren und strikte Quarantä

MYCOPLASME: Micro-organismes appartenant à la sous-classe des plus petites et plus simples de bactéries. Au contraire des autres bactéries, ne possèdent pas de paroi cellulaire. Ceci les permet d’envahir les tissus et de pénétrer l’intérieure des cellules. La croissance est très lente. Associés à de nombreux pathologies. Isolés à partir de Penaeus monodon moribonde en Australie et Chine. Ils peuvent êtres décelés par des techniques de coloration d’ADN et par PCR.

MICOPLASMA: Microorganismo appartenente alla più piccola e semplice classe di batteri. A diffeenza dai batteri veri e propri, il micoplasma non ha parete cellulare , il che lo facilita nell’invasione di cellule e tessuti. I micoplasmi crescono lentamente e sono stati associati con diverse malattie. Sono stati isolati da Penaeus monodon in Australia e in Cina. Possono essere evidenziati con tecniche di colorazione del DNA o con tecniche PCR.

MYCOPLASMA SPP.: Bacteria sin pared celular que fue aislada a partir de adultos moribundos de Penaeus monodon en Australia y China, causando mortalidad gradual pero sin signos evidentes de patología aguda.

MYCOPLASMA SPP: Bakterie uten cellevegg som har blitt isolert fra døende voksen reke (Penaeus monodon) i Australia og Kina, den forårsaker gradvis død uten noen akutte patologiske tegn.

Was this helpful?
A disease caused by fungal infection.


ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ: Μία ασθένεια προκαλούμενη από μόλυνση με μύκητα.

MYKOSE: Eine durch Pilze verursachte Krankheit in einem Organismus.

MYCOSE: Affection provoquée par un champignon infectieux.

MICOSI: Patologia causata da uninfezione fungina.

MICOSIS: Enfermedad provocada por hongos infecciosos.

MYKOSE: Sykdom forårsaket av soppinfeksjon.

Was this helpful?
Inflammation of the muscle of the heart.


ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΣ: Φλεγμονή του καρδιακού μυός.

MYOKARDITIS: Entzündung der Herzmuskulatur.

MYOCARDITE: Inflammation du myocarde, le muscle du coeur.

MIOCARDITE: Infiammazione del muscolo cardiaco.

MIOCARDITIS: Inflamación del miocardio, músculo del corazón.

MYOKARDITT : (Hjertemuskelbetennelse). Betennelse i hjertemuskelen.

Was this helpful?
A vertically-delineated segment of the lateral muscle mass.


ΜΥΟΜΕΡΕΣ: Εγκάρσια οριοθετημένο τμήμα της πλευρικής μυϊκής μάζας.

MYOMER: Eines der vertikalen Segmente, das die laterale Muskelmasse umschließt.

MYOMERE: Un des segments, délimité verticalement, constituant les masses musculaires latérales.

MIOMERO: Unita funzionale del tessuto muscolare.

MIOMERO: Uno de los segmentos, delimitados verticalmente, que forman la masa muscular lateral.

MYOTOM: Vertikalt muskelsegment i den laterale muskelmassen hos fisk. Det er vanligvis like mange myotomer som ryggvirvler.

Was this helpful?
(= muscular dystrophy) A condition in which wasting takes place in certain muscles.


ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ: Προΐόντα ατροφίας ορισμένων μυών. Μυϊκή δυστροφία.

MYOPATHIE: (= muskuläre Dystrophie) Ein Zustand, bei dem bestimmte Muskeln schwinden; Muskelschwund.

MYOPATHIE: Atrophie progressive de certains muscles; dystrophie musculaire.

MIOPATIA: (= distrofia muscolare) Condizione che presenta un deperimento di certi muscoli.

MIOPATÍA: Atrofia progresiva de ciertos músculos; distrofia muscular.

MUSKELSVINN (DYSTROFI): Tilstand der muskler brytes ned grunnet sykdom.

Was this helpful?
Inflammation of the muscle tissue.


ΜΥΙΤΙΣ: Φλεγμονή του μυϊκού ιστού.

MYOSITIS: Entzündung des Muskelgewebes.

MYOSITE: Inflammation du tissu musculaire.

MIOSITE: Infiammazione del tessuto muscolare.

MIOPSITIS: Inflamación de tejido muscular.

MYOSITT: Betennelse i muskelvev. Muskelbetennelse.

Was this helpful?
The last larval stage in certain crustaceans before they transform into juveniles.


ΜΥΣΙΣ: Το προνυμφικό στάδιο των καρκινοειδών πριν μεταμορφωθούν σε νεαρά άτομα.

MYSIS: Gattung der Crustaccenfamilie Mysidaceae. Lebt pelagisch im Brack- und Meerwasser und ist ein wichtiges Nährtier für viele Jungfische.

MYSIS: Lultime stade larvaire des crustacés avant quils deviennent des juvéniles.

MYSIS: Ultimo stadio larvale di alcuni crostacei prima della trasformazione in stadio giovanile.

MISIS: Último estado larvario de crustáceo antes de ser juvenil.

MYSIS: Siste larvestadium hos visse krepsdyr før de blir juvenile.

Was this helpful?
Parasitic copepod of mussels which infects the small intestine of the host and causes local lesions in the epithelium. Infection impairs the filtration speed and the passage of food through the gut. The growth of the mussel can eventually be affected, but in general M. intestinalis has little effect if the mussels are held in optimal growth conditions (i.e abundant food and a low level of suspended solids).


MYTILICOLA INTESTINALIS: Παρασιτικό κωπήποδο των μυδιών που προσβάλλει το μικρό έντερο του ξενιστή και προκαλεί τοπικές εκδορές στο επιθήλιο. Η μόλυνση αδυνατίζει την ταχύτητα διήθησης και την ροή της τροφής δια του εντέρου. Τελικά είναι δυνατόν να επηρεαστεί η ανάπτυξη του μυδιού, αλλά γενικά η μολύνση από το παράσιτο αυτό έχει ελάχιστες επιπτώσεις αν τα μύδια διατηρούνται σε καλές συνθήκες καλλιέργειας (δηλ. άφθονη τροφή και χαμηλά επίπεδα αιωρούμενων στερεών)

MYTILICOLA INTESTINALIS: Parasitischer Copepode, der im Dünndarm von Muscheln parasitiert und dort lokale Verletzungen des Epithels verursacht. Die Infektion behindert die Filtriergeschwindigkeit und die Nahrungspassage durch die Verdauungsorgane. Eventuell kann die Wachstumsgeschwindigkeit der Muschel beeinträchtigt werden, im allgemeinen aber hat M. intestinalis nur geringen Einfluß auf das Wachstum, wenn die Muschel sonst unter optimalen Bedingungen gehalten wird ( i.e. Futterverfügbarkeit und eine geringe Konzentrat

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépode parasite des moules qui infecte le petit intestin de lhôte et cause des lésions localisées de lépithélium. Linfection diminue la vitesse de filtration et le passage de la nourriture par lintestin. La croissance des moules peut être éventuellement affectée, mais leffet est en général réduit si les moules sont maintenues dans des conditions optimales de grossissement (cest-à-dire alimentation abondante et bas niveau de matières en suspension).

MYTICOLA INTESTINALIS: Copepode parassita dei molluschi che invade il piccolo intestino causando locali lesioni epiteliali. Linfezione ostacola la velocità di filtrazione e il passaggio del cibo nellintestino. La crescita dei molluschi affetti può essere rallentata, ma in condizioni ottimali di allevamento (cibo abbondante, basso livello di solidi sospesi) gli effetti sono trascurabili.

MYTICOLA INTESTINALIS: Copépodo parásito de mejillones que infesta el intestino del huésped y causa lesiones localizadas del epitelio. La infección disminuye la velocidad de filtración y el paso de comida por el intestino. El crecimiento de mejillones puede ser eventualmente afectado, pero el efecto es generalmente reducido si los mejillones se mantienen en condiciones óptimas de engorde (es decir, alimentación abundante y bajo nivel de materias en suspensión).

MYTICOLA INTESTINALIS: Parasittisk hoppekreps på blåskjell, som infiserer tynntarmen og gir lokale skader i tarmepitelet. Infeksjon hemmer filtreringshastigheten og passasjen av mat gjennom fordøyelseskanalen. Veksten til blåskjell kan hemmes, men parasitten har liten effekt dersom skjellene holdes under optimale vekstforhold (dvs overflod av mat og lavt nivå av suspenderte stoffer).

Was this helpful?
A genus of myxosporidean parasite common in fish.


MYXOBOLUS: Γένος μυξοσποριδιακού παρασίτου κοινού στα ψάρια.

MYXOBOLUS: Eine in Fischen häufig auftretende Art eines myxosporiden Parasiten.

MYXOBOLUS: Genre des myxospotidés, parasite commun des poissons.

MYXOBOLUS: Genere di mixosporidi parassiti dei pesci.

MYXOBOLUS: Género de mixoesporidios, parásito común depeces.

MYXOBOLUS: Slekt av myxosporidier som er parasittiske på fisk.

Was this helpful?
A tumour of connective tissue, containing mucous products.


ΜΥΞΩΜΑ (ΒΛΕΝΝΩΜΑ): Όγκος ατελούς συνδετικού ιστού, που περιέχει βλεννώδη προϊόντα.

MYXOM: Ein Tumor aus fehlerhaftem Bindegewebe, der Schleimabsonderungen enthält.

MYXOME: Tumeur du tissu conjonctif lâche contenant du mucus.

MIXOMA: Tumore del tessuto connettivo, caratterizzato dalla produzione di muco.

MUCOSIDAD TUMORAL (MIXOMA): Tumor de tejido conjuntivo que tiene mucosidad.

MYXOM (SLIMSVULST): Bindevevssvulst som inneholder slimprodukter.

Was this helpful?
Tissue-specific diseases of worldwide economic importance caused by members of the phylum Myxozoa, common in marine as well as in freshwater fish. Also known as Whirling Disease.


MYXOSOMA: Ασθένεια που προσβάλλει ορισμένους ιστούς προκαλούμενη από το φύλλο Myxozoa. Κοινή στα ψάρια των γλυκών νερών και της θάλασσας, είναι παγκόσμιας οικονομικής σημασίας.

MYXOSOMA: Eine gewebespezifische Erkrankung, die von Myxozoen hervorgerufen wird. In marinen und Süßwasser-fischen weit verbreitet. Weltweit von ökonomischer Bedeutung. Auch als Drehkrankheit bekannt.

MYXOSOME: Maladie spécifique des tissus due à une espèce de myxozoaire. Commune chez les poissons marins et deau douce. De portée économique mondiale.

MIXOSOMA: Patologia tissutale causata dai membri del phylum dei Mixozoi, comune nei pesci dacqua dolce e salata. Conosciuta anche come Capostorno’ o Whirling disease’.

MIXOSOMA: Enfermedad específica de tejidos debidos a una especie de mixozoos. Común en peces marinos y de agua dulce. Económicamente alcanza a todas las partes del mundo.

MYXOSPORIDIE: Vevsspesifikke sykdommer forårsaket av ulike myxosporidier (Myxozoa). Har økonomisk betydning over hele verden, og er vanlig både på fersk- og saltvannsfisk. Kjente sykdommer fra norske farvann er dreiesyke og proliferativ nyresyke (PKD).

Was this helpful?
This term has been used for whirling disease in salmonids caused by Myxosoma cerebralis, but since there are many species of Myxosoma it has become a rather confusing term.


ΜΥΞΟΣΩΜΙΑΣΗ: Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί γιά την ασθένεια ιλίγγου των σολομοειδών που προκαλείται από το Myxosoma (τώρα Myxobolus) cerebralis, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά είδη του γένους αυτού, ο όρος δημιουργεί σύγχυση.

MYXOSOMIASIS: Dieser Ausdruck wurde für die Drehkrankheit bei Salmoniden, verursacht durch Myxosoma (heute Myxobolus) cerebralis, benutzt, seit jedoch mehrere Arten von Myxsoma bekannt sind, ist dieser Ausdruck eher verwirrend.

MYXOSOMIASE: Terme utilisé auparavent pour les infections des salmonidés provoquées par Myxosoma (maintenant Myxobolus) cerebralis; mais puisquil existe plusieurs espèces de Myxosoma, le terme porte à confusion.

MIXOSOMIASI: Termine usato per definire la Whirling disease’ nei salmonidi, causata da Myxosoma cerebralis.

MIXOSOMIASIS: Término utilizado antiguamente para las infecciones de salmónidos provocadas por Myxosoma (ahora, Myxobolus cerebralis), pero, dado la existencia de varias especies de Myxosoma este término lleva a la confusión.

DREIESYKDOM: Dreiesyke hos laksefisk forårsakes av myxosporidien Myxobolus cerebralis. Rammer først og fremst regnbueørret som holdes i jorddammer, mens smittet laks og ørret sjelden blir klinisk syk.

Was this helpful?
A class of protozoa in which many fish parasites are found, e.g. Myxosoma cerebralis.


ΜΥΞΟΣΠΟΡΙΔΙΑ: Ομοταξία πρωτοζώων στην οποία βρίσκονται πολλά παράσιτα των ψαριών, π.χ.Myxobolus cerebralis.

MYXOSPORIDEA: Eine Klasse von Protozoen, aus der viele Fischparasiten kommen, z.B. Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDES: Classe des protozoaires dont plusieurs espèces sont des parasites des poissons, par exemple Myxosoma cerebralis.

MIXOSPORIDI: Classe di protozoi per lo più parassiti dei pesci. P.e. Myxosoma cerebralis.

MIXOESPORIDIOS: Clase de protozoos; varias especies de esta clase son parásitos de peces, por ejemplo, Myxosoma cerebralis.

MYXOSPORIDER (MYXOZOA): Klasse av protozoer (encelledyr), som inneholder mange fiskeparasitter. F.eks. Myxobolus cerebralis og Myxobolus aeglefini.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES