AMC LIMITED

L

Upwelling of deep, cold and nutrient-rich water masses along the coasts of South America caused by continuous (offshore) SE-passat-winds which are induced by a sub-tropical high pressure system. The phenomenon La Nina is not restricted to South America where it was first described but is known to occur along many of the west coasts of several continents to a greater or lesser extent.


LA NINA: Ανάβλυση υδάτων με χαμηλή θερμοκρασία και πλούσια σε θρεπτικά από τα μεγάλα βάθη της νοτίου Αμερικής. Προκαλείται από τη συνεχόμενη δράση ΝΑ ανέμων οι οποίοι δημιουργούνται από ένα μόνιμο υποτροπικό σύστημα χαμηλής πίεσης. Το φαινόμενο La Nina δεν περιορίζεται μόνο στη νότιο Αμερική από όπου περιγράφηκε για πρώτη φορά, αλλά εμφανίζεται, με διαφορετική ένταση, σχεδόν σε όλες τις δυτικές ακτές των ηπείρων. Συγκρ. El Nino.

LA NINA: Bezeichnet den Auftrieb von kaltem, nährstoffreichen Wassermassen entlang der Küsten Südamerikas, der durch den kontinuierlichen ablandigen SE-Passatwind verursached wird, der durch ein subtropisches Hochdrucksystem induziert wird. Das Phänomen LaNi_a ist nicht auf Südamerika begrenzt (dort wurde es zuerst beschrieben), sondern ist an den Westküsten aller anderen Kontinente mehr oder weniger stark ausgeprägt.

LA NINA: Remontée des eaux profondes, froides et riches en sels nutritifs le long des côtes Sud-Américains, provoquée par les vents dominants qui éloignent l’eau de surface des côtes et qui sont induits par un système anticyclonique subtropical. Ce phénomène a été décrit pour la première fois en Amérique de Sud, mais a lieu également, à des dégrées variables, le long des côtes ouest de plusieurs continents.

LA NINA: Contrariamente al fenomeno del Nino che provoca riscaldamento delle acque oceaniche superficiali, la Nina è il fenomeno della risalita dalle acque profonde degli oceani di masse di acqua fredde e ricche di nutrienti lungo le coste del Sud America causata dai continui venti di terra di SE. Tali venti sono dovuti ad un sistema di alta pressione subtropicale. Il fenomeno La Nina non è limitato al Sud America, dove è stato per prima descritto, ma interessa molte delle coste occidentali di diversi co

LA NIÑA: Movimiento vertical de masas de agua profunda, fría y rica en nutrientes que se da a lo largo de la costa de Suramérica y que es causada por vientos marinos del SE que son inducidos por altas presiones subtropicales. Este fenómeno no se restringe solamente a esta región en donde fue descrito por vez primera, sino que ocurre en mayor o menor medida a lo largo de muchas costas occidentales de diferentes continentes.

LA NIÑA: Oppstrømning av kaldt og næringsrikt dypvann langs vestkysten av Sør-Amerika. Skyldes kontinuerlige sørøstlige passatvinder (til havs) som dannes av et subtropisk høytrykksystem. Fenomenet er ikke begrenset til Sør-Amerika hvor det først ble beskrevet, men forekommer i større eller mindre grad langs flere av kontinentenes vestkyster.

Was this helpful?
Name given in the Philippines to a complex of aquatic organisms which include algae, bacteria, protozoans, and diatoms. This complex may form a dense mat on the bottom of ponds and is eaten by young milkfish and shrimps.


LAB-LAB (δεν μεταφράζεται): Ονομα που έχει δοθεί από τους κατοίκους των Φιλιππίνων σε ένα σύμπλεγμα υδρόβιων φυτών που περιλαμβάνουν φύκη, βακτήρια, πρωτόζωα και διάτομα. Αυτό το σύμπλεγμα σχηματίζει έναν πυκνό τάπητα στον βυθό δεξαμενών και τρώγεται από νεαρά γαλακτόψαρα και γαρίδες.

LAB-LAB: Ein Name für ein komplexes Gebilde von aquatischen Pflanzen, das Algen, Bakterien, Protozoen und Diatomeen umfaßt und von den Philipinos mit Lab-lab bezeichnet wird. Dieses komplexe Agglomerat kann am Boden eines Teiches dichte Matten bilden und wird von jungen Milchfischen und Großgarnelen gefressen.

LAB-LAB: Nom donné aux Philippines à un complexe dorganismes marins comprenant des algues, des bactéries, des protozoaires et des diatomées. Ce complexe forme un tapis épais sur les fonds des bassins qui est mangé par les jeunes milkfish et les crevettes.

LAB-LAB: Nome dato nelle Filippine al complesso degli organismi acquatici che comprendono alghe, batteri, protozoi, e diatomee. Questo complesso può formare unaddensamento di materiali in fondo allo stagno e viene mangiato dai giovani milkfish e dai gamberi.

LAB-LAB: Nombre dado en Filipinas a un complejo de organismos marinos que incluye las algas, bacterias, protozoos y diatomeas. Este complejo forma una alfombra espesa en los fondos de estanques que esta comido por los milkfish jóvenes y gambas.

LAB-LAB: Navn som brukes i Filippinene om et kompleks av akvatiske organismer, som inkluderer alger, bakterier, encelledyr (protozoer) og kiselalger (diatoméer). Dette komplekset danner en tykk matte på bunnen av dammer, som spises av unge ”milkfish” og reker.

Was this helpful?
An organic acid formed by the anaerobic oxidation of glucose in muscle during exercise.


ΓΑΛΑΚΤIΚΟ ΟΞΥ: Ενα οργανικό οξύ που σχηματίζεται από την αναερόβια οξείδωση της γλυκόζης στους μυς ως αποτέλεσμα της μυϊκής δραστηριότητας.

MILCHSÄURE: Eine organische Säure, die bei der anaeroben Oxidation von Glucose während Muskelarbeit gebildet wird.

ACIDE LACTIQUE: Acide organique formé par loxydation anaerobie de glucose pendant lactivité musculaire.

ACIDO LATTICO: Un acido organico formato per ossidazione anaerobica del glucosio durante lattività muscolare.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado por la oxidación de la glucosa durante la actividad muscular.

MELKESYRE: Organisk syre som dannes ved anaerob nedbryting av glukose i muskel ved høyt aktivitetsnivå.

Was this helpful?
Pertaining to, or living in, lakes or ponds; used of plants floating on or immersed in fresh water.


ΛΙΜΝΑΙΟΣ: Σχετιζόμενος με, ή ζων εντός λιμνών. Χρησιμοποιείται γιά φυτά που επιπλέουν ή είναι βυθισμένα σε γλυκά νερά.

LAKUSTRISCH: Bezogen auf oder lebend in Seen oder Teichen; wird verwendet für Pflanzen, die auf dem Wasser treiben oder im Süßwasser untergetaucht sind.

LACUSTRE: Relatif aux lacs ou étangs deau douce; qui vit sur les bords ou dans les eaux dun lac; se dit des plantes qui vivent sur ou dans de leau douce.

LACUSTRE: Riferito a laghi o stagni dacqua dolce; che vive sui bordi o allinterno di un lago; si dice delle piante che vivono in superficie o allinterno di acque dolci.

LACUSTRE: Relativo a lagos o estanques de agua dulce; que vive en la orilla o en las aguas de un lago; se dice de plantas que viven sobre o en el agua dulce.

LAKUSTRIN: Vedrører eller lever i innsjøer eller dammer. Brukt om ferskvannsplanter som lever på eller under overflaten.

Was this helpful?
This water mould fungus (Class Oomycetes) has algal ancestors (unlike true fungi) and is among the best known larval shrimp pathogens, causing serious mortality in the early life cycle stages. It is known to affect all penaeids and is horizontally transmitted. Larval rearing of Penaeus monodon is affected by this fungus in many countries.


LAGEINIDIUM CALLINECTES: Μύκητας του νερού (Κλάση Oomycetes) ο οποίος σε αντίθεση με τους πραγματικούς μύκητες προέρχεται εξελικτικά από τα φύκη. Είναι από τους πιο γνωστούς παθογόνους παράγοντες στην καλλιέργεια των γαρίδων, προκαλώντας μεγάλη θνησιμότητα στα ανώριμα στάδια τους. Προσβάλλει όλες τις γνωστές γαρίδες, ανάμεσα τους και το είδος Penaeus monodon και μεταδίδεται με οριζόντια μεταφορά (βλ.λ.).

LAGENIDIUM CALLINECTES: Aquatischer filament- oeser Pilz der Klasse der Oomyceten, der einer der bekannsten Shrimplarven Pathogene ist. Die Uebertragung, die zu erheblichen Verlusten der jungen Lebensstadien fuehren kann, erfolgt horizontal. Der Virus ist unter Penaeus monodon Larven in vielen Laendern verbreitet.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Moisissure de la classe oomycètes avec des ancêtres algales (au contraire des champignons). Mieux connu des pathogènes des larves de crevettes qui provoqPenaeus monodon est affecté par cette moisissure dans plusieurs pays.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Questo fungo acquatico (classe Oomycetes) ha progenitori algali (dissimili dai veri funghi) ed è uno degli agenti patogeni meglio conosciuti dei gamberi allo stadio larvale, causa di grave mortalità nei primi stadi del ciclo vitale. Colpisce tutti i peneidi e viene trasmesso per via orizzontale. Questo fungo interessa l’allevamento larvale di Penaeus monodon in diversi paesi.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Hongo moldeado por el agua de la clase Oomicetos que tiene ancestros algales y es conocido como uno de los patógenos larvarios de gambas más habituales, causando mortalidades en estadios juveniles: Afecta a todos los peneidos y se transmite horizontalmente. El cultivo larvario de Penaeus monodon se encuentra actualmente afectado por este hongo en muchos países.

LAGENIDIUM CALLINECTES: Denne akvatiske muggsoppen (klasse Oomycetes) har utviklet seg fra alger i motsetning til ekte sopper. Er blant de best kjente patogener hos rekelarver og fører til høy dødelighet i tidlige livsstadier. Den er kjent å affektere alle reker i familien Penaeidae og smittes horisontalt. I dag er larveoppdrett av Penaeus monodon rammet av muggsoppen i mange land.

Was this helpful?
A shallow body of water, such as a pond or lake, which may have a shallow, restricted outlet to the sea.


ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ: Αβαθής υδάτινη μάζα, σαν λίμνη, η οποία επικοινωνεί με την θάλασσα με μία ρηχή και στενή δίοδο.

LAGUNE: Eine seichte Stelle im Wasser wie bei einem Teich oder einem See, der normalerweise einen flachen, begrenzten Abfluß ins Meer hat.

ETANG: Etendue deau peu profonde; un lac, un bassin ou un étang marin; qui parfois débouche dans la mer par un canal étroit.

LAGUNA: Un corpo dacqua poco profondo; lago, bacino o stagno che sfocia in mare attraverso uno stretto canale.

ESTANQUE: Superficie de agua poco profunda; lago o charca marina que a veces desemboca en el mar a través de un canal estrecho.

LAGUNE: Grunn vannmasse, dam eller innsjø, med en liten forbindelse til havet.

Was this helpful?
A large inland body of fresh or saline water; also known as loch or lough.


ΛΙΜΝΗ: Μεγάλη μάζα γλυκού ή αλμυρού νερού περικλειόμενη από ξηρά.

SEE: Ein großes Inlandgewässer mit stehendem Süß- oder Salzwasser. Im Englischen auch als "loch", oder "lough" bezeichnet.

LAC: Grande étendue deau continentale, généralement douce, parfois saûmatre.

LAGO: Un corpo dacqua interno che contiene acque dolci o saline; anche conosciuto come loch o lough.

LAGO: Grande extensión de agua continental, generalmente dulce, a veces salobre.

INNSJØ: Stor innenlandsk vannmasse med fersk- eller saltvann.

Was this helpful?
Thin layered membrane or plate-like structures; used in reference to gills.


ΕΛΑΣΜΑΤΑ: Λεπτού πάχους μεμβράνες ή δισκοειδείς δομές. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται για τα βράγχια.

LAMELLE: Dünnschichtige Membran oder plattenähnliche Struktur, die oftmals im Zusammenhang mit Kiemen verwendet wird.

LAMELLE: Membrane ou structure en forme de plaque mince souvent utilisée pour décrire les structures branchiales.

LAMELLE: Sottile membrana stratificata o strutture a forma piatta; usato in riferimento alle branchie.

LAMINILLA: Membrana o estructura en forma de placa delgada utilizada a menudo para describir estructuras branquiales.

LAMELL: Tynn membran eller platelignende struktur. Brukt i forbindelse med gjeller (primær- og sekundærlameller).

Was this helpful?
Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Pelecypoda.


ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧIΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

LAMELLIBRANCHIA: Klasse der aquatischen Mollusken, die sich durch zwei kalkhaltige Schalen auszeichnen, die durch bewegliche Ligamente entlang der Schloßlinie verbunden sind. Diese Klasse beinhaltet verschiedene eßbare Arten, von denen viele kultiviert werden (z. B. Muscheln und Austern etc.). (Syn: Pelecypoda). Dieser Begriff kann mißverstanden werden, da er im Englischen auch für die zweischaligen ostracoden Krebse und Brachiopoda benutzt wird.

LAMELLIBRANCHIE: Classe de mollusques aquatiques caractérisée par une coquille constituée de deux valves reliées par un ligament flexible dans la région charnière. Plusieurs espèces sont comestibles et certaines sont cultivées (par exemple: moules, huîtres, etc.). Souvent appelés bivalves. Syn. Pelecypoda.

LAMELLIBRANCHI: Classe di molluschi acquatici caratterizzati da due valve calcaree collegate da un legamento flessibile lungo una linea di cerniera. Questa classe comprende varie specie commestibili, molte delle quali sono allevate (per esempio, le cozze, le ostriche, i pettini, le vongole). Conosciuti comunemente come bivalvi. Sin.Pelecypoda.

LAMELIBRANQUIA : Clase de moluscos acuáticos caracterizados por una concha formada por dos valvas unidas por un ligamento flexible en la zona de juntura. Varias especies son comestibles y algunas se cultivan (por ejemplo: el mejillón, la ostra, la almeja, etc.). A menudo llamados bivalvos.

LAMELLIBRANCHIA: Klasse av akvatiske bløtdyr (mollusker) karakterisert ved to kalkholdige skall koblet isammen med et bøyelig ligament langs en festelinje. Klassen inneholder ulike spiselige arter, der mange holdes i kultur (f.eks. blåskjell, østers, kamskjell). Også kjent som bivalver. Synonym Pelecypoda.

Was this helpful?
A flow in which the fluid moves smoothly in streamlined parallel layers or sheets; a non-turbulent flow. (Laminary flow, sheet flow, streamline flow).


ΣΤΡΩΤΗ ΡΟΗ: Το είδος της ροής κατά την οποία το υγρό κινείται ομαλά σε παράλληλα στρώματα. Η μη τυρβώδης ροή.

LAMINARER FLUß: Ein Fluß, in dem sich eine Flüssigkeit gleichmäßig in stromlinienförmigen parallelen Schichten oder Massen bewegt; ein nicht turbulenter Fluß.

REGIME LAMINAIRE: Régime découlement dun fluide qui seffectue par glissement des couches de fluide les unes sur les autres sans quil y ait échange de particules entre elles.

FLUSSO LAMINARE: Un flusso non turbolento, nel quale gli strati di fluido scorrono gli uni sugli altri parallelamente senza creare appunto movimenti contrastanti. (flusso laminare, flusso a strati, flusso a corrente).

DIETA LAMINARIA: Dieta líquida que se efectúa por movimiento liso y aerodinámico de las capas del fluido sin que haya intercambio de partículas entre estas capas.

LAMINÆR STRØMNING: Strøm der væsken beveger seg i tynne, parallelle lag. Motsatt av turbulent strøm. Lagdelt strømning.

Was this helpful?
Genus of Brown algae, commonly called Kelps.


LAMINARIA: Γένος των Φαιοφυκών, κοινώς καλούμενων Κελπ.

LAMINARIA: Eine Gattung der Braunalgen, gewöhnlich als (Blatt-)Tange bezeichnet.

LAMINARIA: Genre dalgues brunes; les laminaires.

LAMINARIA: Genere di alga bruna comunemente chiamata Kelps.

LAMINARIA: Tipo de algas pardas; laminares.

LAMINARIA: Slekt bestående av brunalger, vanligvis kalt tare.

Was this helpful?
Carbohydrate extract obtained from brown algae (Laminaria spp.), functionally and structurally equivalent to starch in terrestrial plants.


ΛΑΜΙΝΑΡΙΝΗ: Υδατανθρακας, σχεδόν ισοδύναμος με το άμυλο στα χερσαία φυτά, παραγόμενος από τα φαιοφύκη (Laminaria spp.).

LAMINARIN: Kohlehydratextrakt aus Braunalgen (Laminaria spp).

LAMINARINE: Polysaccharide extrait des algues brunes, en particulier de lespèceLaminaria, équivalant approximativement à lamidon des plantes terrestres.

LAMINARINA: Polisaccaride estratto dalle alghe brune e in particolare da Laminaria spp.; è lequivalente dellamido nelle piante.

LAMINARINA: Polisacárido extraído de algas pardas, particularmente de la especie Laminaria, el equivalente aproximadamente del almidón de las plantas terrestres.

LAMINARIN: Karbohydratekstrakt produsert fra brunalger (Laminaria spp.), funksjonell og strukturell lik stivelse fra landplanter.

Was this helpful?
An area of water enclosed, or nearly enclosed, by land, as a bay, a harbour, etc. (thus, protected from the sea). Refers also to fish, e.g. landlocked salmon which do not migrate to sea.


ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Υδάτινη περιοχή περικλειόμενη, ή σχεδόν περικλειόμενη, από ξηρά, όπως ένας κόλπος, ένα λιμάνι κλπ (προστατευόμενη επομένως από την θάλασσα).

VOM LAND EINGESCHLOSSEN: Ein ganz oder teilweise von Land eingeschlossenes Wasserareal, z. B. eine Bucht, ein Hafen etc. (und somit vor dem Meer geschützt). Wird auch für Fische (z.B. Lachse) benutzt, die nicht mehr ins Meer abwandern können.

BAIE FERMEE: Etendue deau fermée, ou presque fermée, par les terres, telle une baie ou un havre; (protégé de la mer). Sapplique aussi aux poissons, par exemple, au saumon qui ne migre pas dans ces conditions en mer.

BAIA CHIUSA: Una zona di terra che racchiude acque ferme o pressochè ferme, come una baia, un porto ecc. in modo tale da essere protetta dal mare. Riferito anche ai pesci es. al salmone che resta nella baia chiusa e non migra verso il mare.

BAHÍA CERRADA: Área de agua encerrada, o casi encerrada por la tierra, tal como un puerto protegido del mar.

OMGITT AV LAND: Vannmasse som er omgitt eller delvis omgitt av land, som et basseng, en havn etc (og på denne måten beskyttet mot havet). Den engelske betegnelsen for omgitt av land, ”landlocked”, brukes også for å beskrive laks som ikke går ut i havet, men tilbringer hele livssyklusen i ferskvann. På norsk kalles slike laksestammer relikte, f.eks. blege (Byglandsfjorden i Setesdal) og småblank (Namsen).

Was this helpful?
Net basket with several compartments, one over the other, which hangs on a longline. Access is provided into each compartment by a covered slit in the net. Usually used for ongrowing of scallops.


ΦΑΝΑΡΙ (ή ΦΑΝΙ): Καλάθι από δίχτυ με διάφορα διαμερίσματα., το ένα πάνω στο άλλο, τα οποία κρέμονται από παραγάδι. Η πρόσβαση σε κάθε διαμέρισμα γίνεται από καλυμμένη σχισμή στο δίχτυ Συνήθως χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια χτενιών.

LATERNENNETZ: Netzschlauch mit mehreren, übereinanderliegenden Kammern, der von Langleinen herabhängt. Durch abgedeckte Schlitze besteht Zugang zu jeder Kammer. Wird im Anbau von Kammuscheln verwendet.

FILET LANTERNE: Filet en forme de panier, divisé en plusieurs compartiments superposés, et suspendu à de longues lignes. Chaque compartiment est accessible par un clapet. Habituellement employé dans le grossissement des coquilles St. Jacques.

RETE A LANTERNA: Rete formata da più compartimenti, ognuno dei quali è fatto a forma di cesto, sovrapposti luno sullaltro; ciascuna di queste reti ha lestremità superiore fissata al filare di superficie, rimanendo così sommersa in sospensione nellacqua. Ciascun compartimento risulta accessibile per mezzo di una apertura nella rete. Di solito vengono impiegate per lallevamento delle cappesante, e delle ostriche.

RED LINTERNA: Red en forma de cesta, dividida en varios compartimentos superpuestos, y suspendida a grandes líneas. Cada compartimento es accesible por un abertura. Habitualmente empleada para engordar las cochas St. Jacques.

LANTERNENETT: Notpølse med mange rom over hverandre. Henger på en langline. Det er adgang til alle rommene. Brukes vanligvis for tilvekst av kamskjell.

Was this helpful?
An organism from the beginning of exogenous feeding to metamorphosis into juvenile. At tle larval stage the animal differs greatly in appearance and behaviour from a juvenile or an adult.


ΠΡΟΝΥΜΦΗ: Στάδιο ζωής ενός οργανισμού από την αρχή της εξωγενούς θρέψης μέχρι την μεταμόρφωση σε νεαρό άτομο. Στο προνυμφικό στάδιο το ζώο διαφέρει σημαντικά σε εμφάνιση και συμπεριφορά από το νεαρό και το ενήλικο.

LARVE: Der Abschnitt im Leben eines aquatischen Organismus, der mit dem Verlassen der Eihülle beginnt und in der Regel mit der Metamorphose zum juvenilen Tier abgeschlossen wird.

LARVE: Stade dans le développement de divers animaux qui diffèrent morphologiquement et par son comportement des stades juvéniles ou adultes.

LARVA: Con questo termine viene indicato quello stadio di accrescimento del pesce che va dallinizio dello svezzamento alla metamorfosi nei giovanili. In questa fase lanimale differisce morfologicamente, nonchè per il comportamento, dai giovanili e dagli adulti.

LARVA: Estado en el desarrollo de varios animales que difiere morfológicamente y por su conducta de las fases juveniles o adultas.

LARVE: Livsstadium for en organisme fra begynnelsen av eksogent fødeopptak til metamorfose. Larven kan være svært forskjellig fra de voksne individene både i atferd og utseende.

Was this helpful?
Producing eggs that are hatched internally with release of free-living larvae.


ΠΡΟΝΥΜΦΟΤΟΚΟΣ: Οργανισμός που παράγει αυγά τα οποία εκκολάπτονται εσωτερικά και τίκτει προνύμφες που ζουν ελεύθερες. Πρβ. ωοτόκος, ωο-ζωοτοκος, ζωοτόκος.

LARVIPAR: Eier produzierend, die sich im Muttertier entwickeln; erst lebensfähige Larven werden entlassen.

LARVIPARE: Se dit dun animal qui produit des oeufs qui éclosent à lintérieur de ladulte avec libération par la suite de larves libres.

LARVIPARA: Si dice di un animale che produce uova, le quali schiudono allinterno delladulto; in tal modo questultimo produce direttamente larve libere.

LARVIPARO: Se dice de un animal que produce huevos que se abren dentro del adulto con liberación después de larvas libres.

LARVIPAR (LARVEFØDENDE): Produserer egg som klekkes inni morfisken, og sleppes fri som frittlevende larver. Jfr. ovipar (eggleggende), ovovivipar og vivipar (levendefødende).

Was this helpful?
Dormancy between the beginning and the evident development or manifestation of a disease.


ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων μιας νόσου.

LATENZ: Ruhephase zwischen dem Beginn und dem offensichtlichen Verlauf einer Krankheit.

LATENCE: Délai entre le début dune maladie et sa véritable manifestation.

LATENZA: Periodo di quiescenza che intercorre fra linizio della malattia e levidente manifestazione di questultima.

LATENCIA: Retraso entre el principio de una enfermedad y de su real manifestación.

LATENS: Dvalestadium for en sykdom fra en organisme smittes til sykdommen bryter ut.

Was this helpful?
An infection which gives no clinical signs of disease for a long period and which expresses itself only after a latency period considerably longer than the usual incubation period for the given disease.


ΜΟΛΥΝΣΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ: Μόλυνση χωρίς κλινικά συμπτώματα ασθένειας επί μιά μακρά περίοδο. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται μετά από περίοδο σημαντικά μεγαλύτερη από το συνήθη χρόνο επωάσεως της συγκεκριμένης ασθένειας.

LATENTE INFEKTION: Eine Infektion, bei der keine klinischen Anzeichen einer Krankheit über einen längeren Zeitraum zu sehen sind, und die nur nach einer Latenzzeit zum Ausbruch kommt, dann allerdings wesentlich stärker als bei einer normalen Inkubationszeit einer regulären Krankheit.

INFECTION LATENTE: Infection ne manifestant aucun symptôme clinique de la maladie pendant une longue période, et qui sexprime uniquement après un temps de latence beaucoup plus long que lincubation habituelle de cette maladie.

INFEZIONE LATENTE: Uninfezione che non dà segni clinici della malattia per un lungo periodo e che si esprime solo dopo un periodo di latenza considerevolmente più lungo del solito periodo di incubazione per la stessa malattia.

INFECCIÓN LATENTE: Infección que no manifiesta ningún síntoma clínico de la enfermedad durante un largo periodo, y que se expresa únicamente después de un tiempo de latencia más largo que la incubación habitual de esta enfermedad.

LATENT INFEKSJON: Infeksjon uten kliniske sykdomstegn over lengre tid, men som bryter ut etter en latent periode som er mye lenger enn inkubasjonstiden for sykdommen.

Was this helpful?
A tubular sensory organ of fishes and aquatic life stages of amphibians that is located along the sides of the body and on parts of the head. It is used to perceive water movements (turbulences), current changes, differences in pressure, etc. Typically, it extends from the shoulder girdle to the base of the tail but in some species it is shorter or may not even be present, or it can continue on to the tip of the tail fin. The receptors which end initially free in the epidermis, are located in ch


ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: Σωληνοειδές αισθητήριο όργανο των ψαριών και των υδρόβιων σταδίων ζωής των αμφιβίων που ευρίσκεται κατά μήκος των πλευρών του σώματος και τμήματος της κεφαλής. Χρησιμοποιείται γιά να γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του νερού (στροβιλισμός), οι αλλαγές των ρευμάτων, οι διαφορές στην πίεση κλπ. Κατά κανόνα εκτείνεται από την ωμική ζώνη έως την βάση της ουράς αλλά σε μερικά είδη είναι βραχύτερο, απουσιάζει, ή συνεχίζεται μέχρι το άκρο του ουραίου πτερυγίου. Οι αισθητήρες των οποίων τα άκρα είνα

SEITENLINIENSYSTEM: Ein Sinnesorgan der Fische und der aquatischen Stadien der Amphibien, das der Wahrnehmung von Wasserbewegungen, Strömungsänderungen, Unterschieden des Wasserdrucks usw. dient. Die Rezeptoren, ursprünglich frei in der Epidermis liegend, sind bei Fischen z.T. in durch Poren mit dem freien Wasser verbundene Kanäle verlagert, die entlang beider Seiten des Körpers und teilweise auf dem Kopf verlaufen und sich bis in die Schwanzflosse erstrecken können, wobei die Cupulae plattenförmig wird. Wichtiges

LIGNE LATERALE: Organe sensoriel tubulaire chez les poissons et les stades aquatiques des amphibies. Il est situé le long des flancs et sur certaines parties de la tête. Utilisé dans la perception des mouvements de leau (turbulences), les changements de courants, les différences de pressions, etc. Typiquement, il sétend de la ceinture scapulaire à la base de la queue. Il est plus court ou parfois absent chez certaines espèces; chez dautres il court jusquà lextrémité de la nageoire caudale. Les récepteurs, primi

SISTEMA DELLA LINEA LATERALE: Organo sensoriale tubulare dei pesci e degli stadi acquatici degli anfibi; esso è situato lungo i fianchi del corpo e sui due lati della testa. Viene utilizzato per la percezione dei movimenti dellacqua (turbolenze), cambiamenti di corrente, differenze di pressione, ecc. Di solito si estende dal cinto scapolare fino alla base della pinna caudale; in alcune specie però può essere più corto o addirittura essere assente. I recettori che terminano liberi nellepidermide, sono localizzati allinterno d

LÍNEA LATERAL: Órgano sensorial tubular en peses y en estados acuáticos de anfibios. Se sitúa a lo largo de costado y en ciertas partes de la cabeza. Usado en la percepción de movimientos de agua (turbulencias), cambios de corrientes, diferencias de presiones, etc. Típicamente, se extiende del cinturón escapular a la base de la cola. Es más corto o a veces ausente en ciertas especies; en otros corre hasta la extremidad de la aleta caudal. Receptores, primitivamente libres en el epidermis se localizan en los ca

SIDELINJESYSTEMET: Et tubulært sanseorgan hos fisk og akvatiske livsstadier hos amfibier, som er lokalisert langs kroppen og på deler av hodet. Brukes for å registrere vannbevegelse (turbulens), forandring i strømretning, endringer i trykk etc. Strekker seg vanligvis fra skulderbuen til haleroten, mens det mangler eller er mindre hos enkelte arter. Forsetter til tuppen på halefinnen hos noen arter. Reseptorene (neuromaster) sitter inni kanaler, men er tilknyttet det omkringliggende vannet gjennom tynne porer. Er v

Was this helpful?
Name given to the processed extracts of a variety of Porphyra sea weeds cultured in Japan and China and developed into medicinal and food products. In the British Isles a similar product is known as laver.


LAVER: Ονομα που δίδεται σε επεξεργασμένα προϊόντα από μακρόφυτα Porphyra που καλλιεργούνται στην Ιαπωνία και την Κίνα και μετατρέπονται σε τρόφιμα και φαρμακευτικές ουσίες. Ενα συναφές προϊόν στα Βρετανικά νησιά είναι γνωστό ως Laver.

LAVER: Siehe NORI.Name für zahlreiche verarbeitete Extrakte aus der Makroalgenkultur (Porphyra-Arten) in Japan und China. Produkte werden in der Medizin und als Nahrungsmittel verwendet. In Großbritannien wird ein vergleichbares Produkt als "Laver" bezeichnet.

LAVER: Nom attribué aux extraits conditionnés de diverses variétés de lalgue Porphyra cultivées au Japon et en Chine. Ces produits sont utilisés à des fins médicinales et alimentaires. Un produit équivalent des Iles Britanniques appelé "laver".

LATTUGA DI MARE: Alga marina, in genere Ulva lactuca. Vedi NORI.

LAVAR : Nombre atribuido a extractos condicionados de diversas variedades de algas marinas Porphyra cultivadas en Japón y en China. Estos productos se usan con fines medicinales y alimentarios. Un producto equivalente de las Islas Británicas se llama laver.

LAVER: Navn på det bearbeidede ekstraktet fra tare (Porphyra) som dyrkes i Japan og Kina. Benyttes i medisiner og mat. I Storbritannia er ”laver” et lignende produkt.

Was this helpful?
Lethal concentration: term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.


LC: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC: Ein die Giftigkeit einer Substanz quantitativ beschreibendes Maß. Ausschlaggebendes Kriterium für die Giftigkeit ist in diesem Zusammenhang der Tod eines Versuchstieres. Die Letalkonzentration wird numerisch angegeben (LC 50, LC 70), und gibt den prozentualen Anteil der bei einer bestimmten verabreichten Konzentration getöteten Versuchsorganismen an. Die Expositionszeit muß ebenfalls angegeben werden.

LC: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC: Vedi CONCENTRAZIONE LETALE. (Termine usato per esprimere quantitativamente il grado di tossicità di una sostanza. In questo caso è la morte dellorganismo test che rappresenta il criterio di tossicità. La LC viene espressa numericamente, es. LC50, LC70 indicando in tal modo la percentuale degli organismi uccisi da una data concentrazione. Viene anche fornito il tempo di esposizione.)

LC: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

Was this helpful?
LC (lethal concentration) is expressed numerically, e.g. LC50, indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.


LC50: Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC 50: Ein die Giftigkeit einer Substanz quantitativ beschreibendes Maß. Ausschlaggebendes Kriterium für die Giftigkeit ist in diesem Zusammenhang der Tod eines Versuchstieres. Die Letalkonzentration wird numerisch angegeben (LC 50, LC 70), und gibt den prozentualen Anteil der bei einer bestimmten verabreichten Konzentration getöteten Versuchsorganismen an. Die Expositionszeit muß ebenfalls angegeben werden.

LC 50: Concentration Letalé.Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

LC 50: Concentrazione letale per il 50% della popolazione. Spesso il valore viene riferito ad un certo periodo di tempo.. Vedi CONCENTRAZIONE LETALE.

LC 50: Concentración letal: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

LC 50: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

Was this helpful?
Lethal dose: a quantification of the number of virus particles in a sample. Organisms or cell cultures are inoculated with serial dilutions of a viral suspension, the percentage of dead or damaged cells is recorded and the dilution that causes 50% mortality is usually used as a reference point.


LD: ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ. Ποσοτικοποίηση του αριθμού των ιών σε ένα δείγμα. Οργανισμοί ή κυτταροκαλλιέργειες εμβολιάζονται με διαδοχικές αραιώσεις ενός αιωρήματος ιών και καταγράφεται το ποσοστό των κατεστραμμένων κυττάρων. Η αραίωση που προκαλεί θνησιμότητα 50% χρησιμοποιείται συνήθως ως σημείο αναφοράς. Βλ. LD50.

LD: LETALDOSIS. Bezieht sich auf die Dosis einer Substanz, die 50% einer experimentellen Individuengruppe innerhalb einer vorgegebenen Zeit abtötet.

DL (DOSE LETALE): Mesure du nombre de particules virales dans un échantillon. Les organismes ou les cultures sont inoculés dans des dilutions en série dune suspension virale; le pourcentage de cellules mortes ou endommagées est enregistré et la dilution qui cause 50% de mortalité est habituellement utilisée comme point de référence.

LD: Vedi DOSE LETALE.Misura del numero delle particelle virali osservate in un campione. Gli organismi o le colture vengono ottenute tramite una serie di diluizioni della sospensione virale originale; si tiene conto dellla percentuale delle cellule morte e del danno apportato, inoltre viene presa come punto di riferimento la diluizione che causa il 50 % di mortalità.

DL (DOSIS LETAL): Cuantificación del número de partículas virales de una muestra. Los organismos o cultivos de una especie viral en suspensión son inoculados en serie; se registra el porcentaje de células muertas o damnificadas y la dilución que provoca el 50% de mortalidad es habitualmente utilizada como punto de referencia.

LD : Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dødelighet i løpet av 96 timer.

Was this helpful?
Refers to the dose or number of organisms that will kill 50% of an experimental group of hosts in a specified time period.


LD 50: Αναφέρεται στην δόση μιάς ουσίας ή τον αριθμό των οργανισμών που μπορούν να θανατώσουν 50% του πειραματικού πληθυσμού (ή ξενιστών) σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

LD 50: Ein die Giftigkeit einer Substanz quantitativ beschreibendes Maß. Ausschlaggebendes Kriterium für die Giftigkeit ist in diesem Zusammenhang der Tod eines Versuchstieres. Die Letalkonzentration wird numerisch angegeben (LC 50, LC 70), und gibt den prozentualen Anteil der bei einer bestimmten verabreichten Konzentration getöteten Versuchsorganismen an. Die Expositionszeit muß ebenfalls angegeben werden.

DL 50: Dose letale 50: se dit de la dose ou du nombre dorganismes qui tuent 50% dun groupe expérimental dans une période donnée.

LD 50: Vedi DOSE LETALE. Sigla che si riferisce alla dose o al numero di organismi che uccide il 50 % degli organismi appartenenti a un gruppo sperimentale. Spesso il valore viene riferito ad un certo periodo di tempo.

DL 50: Dícese de la dosis o del número de organismos que matan el 50% de un grupo experimental durante un periodo dado.

LD 50: Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dødelighet i løpet av 96 timer.

Was this helpful?
Term used to describe the weighted line on the lower margin of fish-capture nets; the lead-line functions to maintain the shape and position of the net.


ΜΟΛΥΒΙΑ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την γραμμή του έρματος στο κάτω άκρο των διχτυών. Χρησιμεύει για την διατήρηση του σχήματος και της θέσης του διχτυού.

GRUNDLEINE: Die Bezeichnung der unteren gewichteten Leine bei Fischnetzen. Sie kontrolliert die Form und Position des Netzes.

RALINGUE: Terme utilisé pour décrire une ligne lestée pleine à la partie inférieure des filets. La fonction dun ralingue est de maintenir le filet en forme et en position.

LIMA DI PIOMBO: Termine usato per indicare la lima dei pesi situata al margine inferiore della rete. La sua funzione è quella di mantenere la rete ferma e nella sua posizione originaria.

LÍNEA-GUÍA: Término usado para describir una línea llena en la parte inferior de la red. La función de esta línea es mantener la red en forma y en posición.

UNDERTELNE: Den tyngede linen i den nedre enden av fiskegarn. Holder garnet i posisjon. Syn. steintelne, grunntelne, blytelne.

Was this helpful?
Method of producing commercial diets to meet optimum nutritional requirements of cultured fish or crustaceans while balancing ingredients to take advantage of optimum prices of raw materials. Linear programming may be used to achieve this. When fishmeal prices rise, a proportion of the protein may be obtained from soya.


ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Μέθοδος παρασκευής τροφής για καλλιεργούμενα ψάρια ή καρκινοειδή με την οποία γίνεται προσπάθεια βέλτιστης εκμετάλλευσης των πρωτογενών υλικών, συνδυάζοντας τα με κατάλληλο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί η θρεπτική τους απόδοση. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ακολουθείται πολλές φορές η μέθοδος του ευθύγραμμου προγραμματισμού. Όταν έχουμε αύξηση στις τιμές των ιχθυάλευρων ένα μέρος των χρησιμοποιούμενων πρωτεϊνών μπορεί να αντικατασταθεί από σόγια.

LEAST COST FORMULATION: Kein adequater deutscher Ausdruck verfügbar). Eine Methode, bei der die kommerziellen Futtermittel so hergestellt werden, daß sie den ernährungsphysiologischen Ansprüchen der gezüchteten Art genügen, gleichzeitig aber die Ingredentien so marktgerecht auswählen, daß die Herstellungskosten minimiert werden. _Linear Programming“ kann hierfür eingesetzt werden. Wenn die Fischmehlpreise steigen, wird ein Teil dieses Protein durch preiswerteres Sojamehl ersetzt.

FORMULATION A MOINDRE COUT : Méthode de fabrication d’aliments commerciaux qui vise à optimiser les qualités des poissons ou les crustacés, tout en exploitant les prix optimaux des matières premières. Ce but peut être atteint par programmation linéaire. Quand le prix des farines de poissons augmente, une proportion plus importante du contenu protéique peut être fournie par le soja.

FORMULAZIONE AL MINIMO COSTO: Metodo di produzione di diete commerciali atte a soddisfare le richieste nutrizionali ottimali dei pesci o dei crostacei allevati, bilanciando al contempo gli ingredienti per approfittare di prezzi ottimali delle materie costituenti. Per raggiungere tale obiettivo, si può usare la programmazione lineare, ad esempio, quando i prezzi della farina di pesce aumentano, le proteine possono essere ottenute dalla soia.

FORMULACION DE COSTE MÍNIMO: Método de producción de dietas comerciales que cumple con los requerimientos nutricionales mínimos de peces o crustáceos cultivados y que equilibra los ingredientes para optimizar los precios de las materias primas. La programación lineal también puede conseguirlo, Vg. cuando los precios de la harina de pescado suben, la proteína puede obtenerse de la soja.

LAVESTE FORMULERINGSKOSTNAD: Metode for produksjon av kommersielle fôrtyper hvor sammensetningen av fôret optimaliserer ernæringsmessig samtidig som sammensetningen av ingredienser balanseres for å oppnå laveste råvarepriser. Lineær programmering kan også brukes for å oppnå dette, f.eks. kan soya brukes som proteinkilde når prisene på fiskemel stiger.

Was this helpful?
In statistics, a technique of line (curve) fitting and of estimating the parameters of the corresponding equation. It involves, testing the parameters by iteration to minimize the sum of the squared differences between the observed values and their respective expected values.


ΕΛΑΧIΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΣ: Στατιστική μέθοδος για ην προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα και για την εκτίμηση των παραμέτρων της αντίστοιχης εξίσωσης κατά τρόπον, ώστε να ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών ανάμεσα στις παρατηρούμενες τιμές και τις τιμές που προκύπτουν από την εξίσωση.

METHODE DES KLEINSTEN QUADRATS: In der Statistik, eine Technik zur Anpassung einer Kurve und zur Abschätzung der Parameter aus korrespondierenden Gleichungen, beinhaltet die Wahl der Parameter, um die Summe der quadrierten Differenzen zwischen den beobachteten und ihren jeweils erwarteten Werten zu minimieren.

METHODE DES MOINDRES CARRES: En statistique; technique de placement dune courbe, et destimation des paramètres de léquation corréspondante, qui implique la conservation des paramètres qui mènent à une valeur minimale de la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et celles attendues.

MINIMI QUADRATI (METODO DEI): In statistica, metodo di studio di una regressione e stima dei parametri della equazione corrispondente, la quale implica la conservazione di quei parametri che portano a un valore minimo della somma degli scarti quadratici fra i valori osservati e quelli attesi.

MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS: En estadística, técnica de ajustar una curva y de estimación de los parámetros de la ecuación correspondiente, que implica la conservación de parámetros que llevan a un valor mínimo de la suma de cuadrados de diferencias entre los valores observados y esperados.

MINSTE KVADRATERS METODE: I statistikk: Metode for linjetilpassing og estimering av parametrene i den korresponderende ligningen. Involverer testing av parametrene ved gjentakelse for å minimalisere summen av den kvadrerte forskjellen mellom de observerte verdiene og deres respektive forventede verdier.

Was this helpful?
A phospholipid; an effective emulsifier.


ΛΕΚΙΘΙΝΗ: Φωσφολιπίδιο. Δραστικός γαλακτωματοποιητής.

LECITHIN: Ein Phospholipid; ein effektiver Emulsionsbildner; bindet Glykoproteine und Glykolipide aufgrund des Zuckeranteils.

LECITHINE: Phospholipide; agent émulsifiant efficace.

LECITINA: Un fosfolipide; un efficace emulsionante.

LECITINA: Fosfolipidos; agente emulsionante eficaz.

LECITIN: Et fosfolipid. Effektiv emulgator.

Was this helpful?
A rocky shelf continuous with and fringing the shore.


ΣΚΟΠΕΛΟΣ: Βραχώδη κριπήδια κατά μήκος μιας ακτής.

FELSENRIFF: Eine Gesteinsformation, die entlang der Küste verläuft und diese säumt.

CHAUSSEE: Formation rocheuse contigüe au littoral quelle borde.

ARGINE: Formazione rocciosa continua con il litorale che fiancheggia.

CORNISA: Formación rocosa continua y orlando la orilla.

KLIPPE: En steinete avsats som går i ett med kystlinjen.

Was this helpful?
(1) Shelter, or the part or side sheltered or turned away from the wind or waves. (2) (Chiefly nautical) The quarter or region towards which the wind blows.


ΥΠΗΝΕΜΟΣ: (1) Απάγκιο, το μέρος ή η πλευρά που προστατεύεται από τον άνεμο ή τα κύματα.

LEE: (1) Windschutz; der Teil oder die Seite, die windgeschützt oder dem Wind oder den Wellen abgewandt ist. (2) (hauptsächlich nautisch) die Himmelsrichtung, in die der Wind bläst.

ABRI: (1) Abri; le côté ou la partie détournée ou à labri du vent ou des vagues. (2) (Surtout nautique) La direction vers laquelle souffle le vent.

PROTEZIONE, RIPARO SOTTOVENTO: 1) Riparo, la costa, o una zona, o un lato protetto dal vento e dalle onde. 2) (soprattutto nautico) la direzione verso la quale soffia il vento.

ABRIGO: (1) Abrigo; el lado o la parte desviada o el abrigo del viento o de las olas. (2) (sobre todo náutico) la dirección hacia la cual sopla el viento.

LE: (1) Beskyttelse mot vind og bølger. (2) (Hovedsakelig maritimt/skipsfart) Området eller regionen som vinden blåser mot.

Was this helpful?
The shore to the lee-ward side of a ship or boat.


ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΑΚΤΗ: Η ακτή αντίκρυ στην υπήνεμο πλευρά ενός σκάφους.

LEESEITE: Die windabgewandte Seite eines Schiffs oder Bootes.

ABRICOTIER: Partie de côte abritée du vent servant de refuges aux bateaux.

RIVA SOTTOVENTO: Parte della costa protetta dal vento che serve come riparo per le imbarcazioni.

SOTAVENTO COSTERO: La parte abrigada de la costa que sirve de refugio para los barcos.

LEGERVALL: Land som ligger på lesiden av et skip eller en båt.

Was this helpful?
Class comprising leeches, parasitic or predatory annelid worms.


ΒΔΕΛΛΕΣ: Βλ. Hirudinea.

BLUTEGEL: Klasse von parasitischen oder räuberischen Anneliden (Ringelwürmer).

SANGSUES: Classe dannélides renfermant les sangsues (parasites ou prédateurs).

SANGUISUGHE: Classe di anellidi che comprende le sanguisughe (parassiti o predatori).

SANGUIJUELA: Clase de anélidos que incluye las sanguijuelas (parásitos o predadores).

BLODIGLER: Hirudinea: klasse av annelider (leddormer) bestående av igler, er parasitter eller predatorer.

Was this helpful?
The direction toward which the wind is blowing; the direction toward which the waves are travelling.


ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΠΛΕΥΡΑ: Η πλευρά προς την κατεύθυνση προς την οποία πνέει ο άνεμος, ή προς την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται τα κύματα.

LEESEITIG: Die Richtung in die der Wind bläst; die Richtung in die die Wellen laufen.

COTE SOUS LE VENT: La direction vers laquelle souffle le vent ou vers laquelle se déplacent les vagues.

SOTTOVENTO: La direzione verso la quale soffia il vento, o verso la quale si spostano le onde.

BARLOVENTO: Dirección hacía la cual sopla el viento o hacía la cual se desplazan la olas.

I LE: Mot vindretningen. Mot bølgeretningen.

Was this helpful?
Pertaining to still water, as in a lake.


ΣΤΑΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Το νερό που δεν ρέει, όπως π.χ. το νερό μιας λίμνης. Το αντίθετο του ρέοντος νερού.

LENTISCH: Bezogen auf stehende Gewässer, z.B. auf einen See.

LENTIQUES: Se dit des eaux stagnantes telles les eaux dun lac par exemple.

LENTICO: Si dice delle acque stagnanti come ad es. quelle di un lago.

LÉNTICOS: Se dice de las aguas quietas como por ejemplo las aguas de un lago.

LENTISK: Vedrører stillestående vann, som i en innsjø.

Was this helpful?
A term denoting reduced virulence in a given strain of a pathogenic microorganism.


ΙΣΧΝΟΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ: Ορος που δηλώνει μειωμένη μολυσματικότητα ενός δεδομένου στελέχους ενός παθογόνου μικροοργανισμού.

LENTOGEN: Ein Ausdruck für die verminderte Ansteckungsfähigkeit in einem bestimmten Stamm pathogener Organismen.

LENTOGENE: Se dit de la virulence réduite dune souche déterminée de micro-organismes pathogènes.

LENTOGENO: Termine riferito alla ridotta virulenza di un dato ceppo di microrganismi patogeni (es: lentavirus).

LENTOGENE: Se dice de la virulencia reducida de una cepa determinada de microorganismos patógenos.

LENTOGEN: Betegnelse som betegner redusert giftighet i en gitt gruppe sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Was this helpful?
Caligid copepod, ectoparasite of marine fish with high host specificity, often referred to as the sea louse or the salmon louse. The parasite is frequently found on European and North American salmon farms causing substantial fish health and mortality problems which can only be controlled by either biological (cleaner fish) or chemical treatment methods In combination with appropriate husbandry. Pathogenic effects are due to the mode of feeding by adults on fish. Tissue from the host fish is scr


LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Κωπήποδο της οικογένειας Caligidae, γνωστό και ως θαλάσσια ψείρα ή ψείρα του σολομού. Είναι εκτοπαράσιτο των θαλασσίων ψαριών και δείχνει μεγάλη εξειδίκευση ως προς το ξενιστή του. Εμφανίζεται συχνά στις καλλιέργειες του σολομού στην Ευρώπη και την Β. Αμερική δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα υγείας και θνησιμότητας στα ψάρια. Μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καλή διαχείριση σε συνδυασμό με βιολογικές (ψάρια καθαριστές), ή χημικές μεθόδους. Η παθολογική κατάσταση προκαλείται εξαιτίας του ότι τα

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Seelaus: Ein caligider Copepode und Ektoparasit einiger mariner Fische. Er zeigt hohe Fischspezifizität, der häufig als _Seelaus“ der Lachse bezeichnet wird. Der Parasit kommt häufig in den Lachsfarmen in Europa und Nordamerika vor und verursacht erhebliche Mortalität, die nur biologisch durch den Einsatz von Putzerfischen oder durch chemische Behandlung beherrscht werden können, sowie durch angepaßte Haltungsmethoden. Die pathologischen Symptome beruhen auf die Freßaktivität auf der Haut adulte

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Copépode caligide qui est un ectoparasite des poissons marins, couramment appelé poux de mer ou poux de saumon. Le parasite est souvent rencontré dans les facilités de salmoniculture en Europe et Amérique du Nord et provoque des problèmes de santé et de mortalité importante. Le contrôle de ce poisson passe par l’utilisation de poissons nettoyeurs ou des traitements chimiques, tous deux associés avec une gestion d’élevage convenable. Les effets pathogènes sont provoqués par la mode d’alimentation

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Copepode caligide, ectoparassita dei pesci marini con alta specificità per l’ospite. Il parassita è frequentemente presente negli allevamenti di Salmone Europeo e Nord Americano, causa problemi sanitari e mortalità. Tali problemi possono essere controllati solo ricorrendo a trattamenti biologici (pesci pulitori) o chimici. Il ciclo vitale di questa specie include due stadi larvali liberi (nauplii I eII), uno stadio copepode infettivo che nuota liberamente, quattro stadi giovanili parassiti (Cha

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS: Copépodo calígido, ectoparásito de peces marinos con una especificidad por el huésped. Se encuentra frecuentemente en salmonicultura de Europa y Norteamérica, causando problemas sanitarios y mortalidad que solo puede ser controlada por tratamientos biológicos (peces más sanos y limpios) o tratamiento químico. El ciclo vital incluye dos estadios larvarios libres (nauplio I,II), estadio de copépodo infeccioso libre, cuatro estadios juveniles (Chalimus I-IV), dos estadios pre-adultos y un estadio a

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS (LAKSELUS): Ektoparasittisk kopepod (familie Caligidae) med høy vertsspesifisitet på marine fisk. Parasitten påtreffes ofte i europeiske og nordamerikanske lakseoppdrett og fører til vesentlige fiskehelse- og dødelighetsproblemer. Kan kontrolleres biologisk (leppefisk) eller behandles kjemisk. Livssyklusen inkluderer to frittlevende larvestadier (nauplii I og II), ett infiserende kopepodittstadium (frittsvømmende), fire fastsittende juvenile stadier (chalimus I-IV), to preadulte stadier og det adulte stadie

Was this helpful?
Translucent teat-like larval stage of some eels, before the elver stage.


ΛΕΠΤΟΚΕΦΑΛΟΣ: Διαφανές προνυμφικό στάδιο των χελιών, πριν από το στάδιο του χελιδίου.

LEPTOCEPHALUS: Durchsichtiges larvales Stadium bei vielen Aalen, bevor das Glasaalstadium erreicht wird.

LEPTOCÉPHALE: Stade larvaire aplati transversalement et translucide des anguilles avant le stade Civelle.

LEPTOCEFALO: Stadio larvale appiattito trasversalmente e translucido di alcune anguille, nella fase in cui sono trasportati dalle correnti marine di superficie, precede lo stadio di ceca.

LEPTOCEFALO: Estado larval aplastado transversalmente y translúcido de anguilas antes del estado Angula .

LEPTOCEPHALUS: Gjennomsiktig larvestadium hos noen åler, før glassålstadiet.

Was this helpful?
Genus comprising anchor worms, or copepods, that usually invade the skin or blood vessels of fish.


LERNAEA: Γένος που περιλαμβάνει παράσιτα, η κωπήποδα που συνήθως προσβάλλουν το δέρμα ή τα αιμοφόρα αγγεία των ψαριών.

LERNAEA: Gattung parasitärer Copepoden, die normalerweise in die Haut oder in die Blutgefäße von Fischen einwandern.

LERNEE: Genre de copépodes parasites danimaux aquatiques qui saccroche à la peau ou aux vaisseaux sanguins des poissons.

LERNAEA : Genere di copepodi parassiti di animali acquatici; si attaccano alla pelle o invadono i vasi sanguigni dei pesci ospiti.

LERNEA: Genero de copépodos parásitos de animales acuáticos que se cuelgan a la piel o a los vasos sanguíneos de peses.

LERNAEA: Slekt som inneholder ankermark (hoppekreps), angriper vanligvis hud eller blodårer hos fisk.

Was this helpful?
Any visible alteration in the normal structure of organs, tissues, or cells.


ΚΑΚΩΣΗ: Ορατή αλλοίωση της φυσιολογικής δομής των οργάνων, των ιστών ή των κυττάρων.

SCHÄDIGUNG: Jede sichtbare Veränderung der normalen Struktur eines Organs, Gewebes oder einer Zelle.

LESION: Perturbation apportée dans la texture des organes, tissus ou cellules.

LESIONE: Discontinuità patologica o traumatica dei tessuti degli organi, o delle cellule.

LESIÓN: Perturbación aportada en la textura de órganos, tejidos o células.

LESJON: Enhver synlig forandring i organers, vevs eller cellers naturlige oppbygging.

Was this helpful?
Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (LC): Ορος που χρησιμοποιείται γιά την ποσοτικοποίηση του βαθμού τοξικότητας μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LETALKONZENTRATION: Ein die Giftigkeit einer Substanz quantitativ beschreibendes Maß. Ausschlaggebendes Kriterium für die Giftigkeit ist in diesem Zusammenhang der Tod eines Versuchstieres. Die Letalkonzentration wird numerisch angegeben (LC 50, LC 70), und gibt den prozentualen Anteil der bei einer bestimmten verabreichten Konzentration getöteten Versuchsorganismen an. Die Expositionszeit muß ebenfalls angegeben werden.

CONCENTRATION LETALE: Terme utilisé pour exprimer quantitativement le degré de toxicité dune substance. Dans ce cas, cest la mort de lorganisme témoin qui est le critère de toxicité. C.L. est exprimée numériquement, par exemple CL50, CL70, indiquant le pourcentage dorganismes tués dans une concentration donnée. Le temps dexposition à la toxine est aussi indiqué.

CONCENTRAZIONE LETALE: Termine usato per esprimere quantitativamente il grado di tossicità di una sostanza. In questo caso è la morte dellorganismo test che rappresenta il criterio di tossicità. La LC viene espressa numericamente, es. LC50, LC70 indicando in tal modo la percentuale degli organismi uccisi da una data concentrazione. Viene anche fornito il tempo di esposizione.

CONCENTRACIÓN LETAL: Término utilizado para expresar cuantitativamente el grado de toxicidad de una sustancia. En este caso, es la muerte del organismo que es testigo del criterio de toxicidad. C.L. se expresa numéricamente, por ejemplo CL50, CL70, que indican el porcentaje de organismos muertos a una concentración dada. El tiempo de exposición a la toxina es también indicado.

DØDELIG KONSENTRASJON: Betegnelse brukt for å kvantifisere graden av giftighet til et stoff. I dette tilfellet er det dødeligheten hos testorganismen som er kriteriet for giftighet. Dødelig konsentrasjon uttrykkes tallmessig, f.eks. LC50 og LC70, som indikerer hvor mange prosent (50 eller 70%) som døde ved en gitt konsentrasjon. Tiden organismen er eksponert for giften gis også.

Was this helpful?
The amount of a substance that will kill a given portion of a sample of test animals in a given amount of time, for example, 96 hours LD50 = 50% mortality in 96 hours.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΟΣΗ: Η ποσότητα μιάς ουσίας που θα θανατώσει ένα δεδομένο ποσοστό ενός δείγματος πειραματοζώων σε μιά δεδομένη χρονική περίοδο, π.χ. 96 ώρες LD50 = 50% θνησιμότητα σε 96 ώρες.

LETALDOSIS (LD): Die Menge einer Substanz, die eine vorgegebene Anzahl von Testorganismen in einer bestimmten Zeit tötet, z.B. 96 Stunden LD50 = 50% Sterblichkeit in 96 Stunden.

DOSE LETALE: La quantité dune substance toxique qui tue une proportion déterminée dune population expérimentale dorganismes au bout dune durée unitaire; par exemple la DL50 (96h) est la dose pour laquelle il y a une mortalité de 50% au bout de 96 heures.

DOSE LETALE (LD): La quantità di una sostanza tossica che uccide una data parte di un campione sperimentale di organismi test, in un dato tempo, per esempio , la LD 50 (96 ore) sta ad indicare la dose per la quale si ha una mortalità del 50 % in circa 96 ore.

DOSIS LETAL: La cantidad de una sustancia tóxica que mata una proporción determinada de una población experimental de organismos durante une período dado; por ejemplo la DL50 (96h) es la dosis que provoca el 50% de mortalidad después de 96h.

DØDELIG DOSE (LD): Mengden av et stoff som dreper en gitt prosent av en prøve med testorganismer i løpet av et gitt tidsrom. F.eks., 96 timers LD50 = 50% dodelighet i løpet av 96 timer.

Was this helpful?
Abnormal lack of energy, sluggishness.


ΛΗΘΑΡΓΟΣ: Νοσηρή υπνηλία ή υπερβολικός ύπνος.

LETHARGIE: Abnorme Mangel an Energia, Trägheit.

LETHARGIE: Manque dénergie anormal, lenteur.

LETARGIA: Anormale carenza di energia, lentezza.

LETARGO: Anormal falta de energia, lentitud.

LETARGI (DØSIGHET): Unormal mangel på energi, slapphet.

Was this helpful?
A term referring collectively to any non-pigmented, nucleated blood cell. Leucocytes in fish blood include 4 to 60% granulocytes (subdivided into neutrophil, acidophil, and basophil cells according to their staining properties) and agranular lymphocytes, monocytes, and thrombocytes.


ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ορος που αναφέρεται συλλογικά σε κάθε εμπύρηνο αιμοκύτταρο που δεν φέρει χρωστική. Τα λευκοκύτταρα στο αίμα των ψαριών περιλαμβάνουν το 4 έως 60% των κοκκιοκυττάρων (που διαιρούνται σε ουδετερόφιλα, οξεόφιλα και βασεόφιλα κύτταρα ανάλογα με τις ιδιότητες χρώσης τους) και ακοκκιώδη λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα και θρομβοκύτταρα.

LEUKOZYTE: Eine nicht pigmentierte, einen Zellkern enthaltende Blutzelle. Leukozyten im Fischblut enthalten 4 bis 60% Granulozyten (eingeteilt in neutrophile, acidophile und basophile Zellen, entsprechend ihrer Färbungseigenschaften) und nicht granulare Lymphozyten, Monozyten und Thrombozyten.

LEUCOCYTE: Se dit de toute cellule sanguine non-pigmentée ayant un noyau. Les leucocytes des poissons comprennent 4 à 60% de granulocytes (sous-divisées en plusieurs catégories, suivant leurs réactions avec des colorants; neutrophiles, acidophiles, basophiles), lymphocytes agranulaires, monocytes et thrombocytes.

LEUCOCITA: Un termine riferito a tutte le cellule sanguigne nucleate e non-pigmentate della serie bianca. I leucociti del sangue dei pesci comprendono dal 4 al 60 % linfociti agranulari, monociti e trombociti e granulociti (suddivisi in neutrofili, acidofili e basofili, a seconda della reazione di colorazione).

LEUCOCITO: Se dice de toda célula sanguínea no pigmentada que tiene un núcleo. Los leucocitos de peses tienen 4 a 60% de granulocitos (sous-divididos en varias categorías, según sus reacciones con los colorantes; neutrófilos, acidófilos, basofilos), limfocitos agranulares, monocitos y trombocitos.

LEUKOCYTT: Samlebetegnelse som refererer til alle upigmenterte blodceller med kjerne. Hos fisk består 4 til 60% av leukocyttene av granulocytter (som igjen deles i neutrofile og eosinofile granulocytter). En annen celletype som tilhører leukocyttene er agranulocyttene, som igjen deles inn i lymfocytter, monocytter og thrombocytter (blodplater).

Was this helpful?
A disease characterized by a large increase in the number of leucocytes in the blood, with anaemia and other symptoms.


ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: Ασθένεια χαρακτηριζόμενη από την μεγάλη αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων στο αίμα με αποτέλεσμα την αναιμία και άλλα συμπτώματα.

LEUKÄMIE: Eine Krankheit, die durch eine große Zunahme der Leukozyten im Blut gekennzeichnet ist und mit Anämie und anderen Symptomen einhergeht.

LEUCEMIE: Maladie se manifestant par une augmentation importante du nombre des globules blancs dans le sang accompagnée dune anémie et dautres symptômes.

LEUCEMIA: Una malattia caratterizzata da un grande incremento nel numero di leucociti nel sangue, con anemia e altri sintomi.

LEUCEMIA: Enfermedad que se manifiesta por un aumento importante del número de los glóbulos blancos en la sangre acompañado de una anemia y otros síntomas.

LEUKEMI: Sykdom karakterisert ved en stor økning i antall leukocytter i blodet, med anemi (blodmangel) og andre symptomer.

Was this helpful?
An embankment bordering one or both sides of a canyon, sea channel, or pond farm.


ΑΝΑΧΩΜΑ: Φράγμα παράλληλο προς την μία (ή και τις δύο όχθες) ενός φαραγγιού, ή θαλάσσιου διαύλου, ή λιμνοδεξαμενής.

UFERDAMM (UFERBÖSCHUNG): Eine Uferbefestigung, die eine oder beide Seiten eines Grabens oder eines Meerwasserkanals oder eines Teiches begrenzt.

LEVEE: Digue parallèle à la rive (ou deux rives) dun canyon, dun chenal ou dun étang délevage.

ARGINE (DI CONTENIMENTO): Un terrapieno che fiancheggia uno o entrambi i lati di un canyon, un canale di mare, o uno stagno dallevamento.

DIQUE: Dique paralelo a la orilla (o dos orillas) de un cañón, un canal o un estanque de ganadería.

DIKE: Voll (forhøyning) som grenser til en eller begge sidene av en canyon, kanal eller oppdrettsdam.

Was this helpful?
Luteinising hormone releasing-hormone: decapeptide secreted by the hypothalamus which controls the release of gonadotropins from the hypophysis. Several analogues of this hormone have been used in aquaculture to induce spawning.


LHRH: Βλ. Εκλυτικός παράγοντας ωχρινοποιητικής ορμόνης.

LHRH: Lutenisierendes Hormon-Auslösendes Hormon: Dekapeptid Hormon, das im Hypothalamus sekretiert wird, dieses kontroliert die Freisetzung von Gonadotropin von der Hypophyse induziert. In der Aquakultur werden Analogien des Hormones vielfach eingesetzt, um Fische zum Laichen zu bringen.

LHRH: Hormone libératrice de l’hormone lutéique; decapeptide hormone sécrétée par le hypothalamus, qui contrôle la libération des gonadotrophines par l’hypophyse. Plusieurs analogues de cette hormone sont utilisées en aquaculture pour stimuler la maturation finale des géniteurs.

LHRH: Neurormone che stimola la liberazione dellormone luteinizzante; decapeptide secreto dallipotalamo che controlla il rilascio delle gonadotropine da parte dellipofisi. Diversi analoghi di questo ormone vengono utilizzati in acquacoltura per stimolare la maturazione finale delle gonadi.

LHRH: Hormona liberadora de la hormona luteinizante; hormona decapeptida secretada por el hipotálamo que controla, la liberación de gonadotrofines por el hipófisis. Varios análogos de esta hormona se usan en aquaculture para estimular la maduración final de los genitores.

LHRH: Luteiniserende hormon-frisettende hormon: Dekapeptid som utskilles fra hypotalamus, og kontrollerer frisettingen av gonadotropiner fra hypofysen. Flere analoger av dette hormonet er brukt i akvakultur for å indusere gyting.

Was this helpful?
Luteinising hormone releasing-hormone analogue: a synthetic form of LHRH.


LHRHA: Βλ. Ανάλογο εκλυτικού παράγοντα ωχρινοποιητικής ορμόνης.

LHRHa: Lutenisierendes hormon-auslösendes Horom Analog: synthetische Form von LHRH.

LHRHA: Hormone libératrice de l’hormone lutéique analogue: forme synthétique du LHRH.

LHRHA: Analogo dellormone che stimola il rilascio dellormone luteinizzante; rappresenta la forma sintetica dellLHRH.

LHRHA: Hormona liberadora de la hormona luteinizante análoga: forma sintética del LHRH.

LHRHA: Luteiniserende hormon-frisettende hormon analog. Syntetisk form for LHRH.

Was this helpful?
The sequence of stages from the zygote to the death of an individual. Life history: those significant features (such as strategies of survival and reproduction) present in an organisms life cycle.


ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η αλληλουχία των σταδίων της ζωής ενός ατόμου, από την γονιμοποίηση του ωαρίου ως τον θάνατό του.

LEBENSZYKLUS: Die Abfolge der Lebensstadien eines Individuums von der Zygote bis zum Tode. Die Lebensgeschichte einer Art enthält zentrale Abschnitte mit unterschiedlicher Bedeutung für die Strategien zum Überleben und zur Reproduktion einer Art und/oder einer Population.

CYCLE VITAL, CYCLE DE VIE: La séquence des stades du développement dun individu, à partir du zygote jusquà la mort.

CICLO VITALE: Ciclo rappresentato dalle fasi che vanno dallo zigote alla morte dellindividuo. Storia della vita di un individuo che sta ad indicare gli aspetti (come le strategie di sopravvivenza e riproduzione) facenti parte del ciclo vitale di un organismo.

CICLO VITAL, CICLO DE VIDA: Secuencia de estados de desarrollo de un individuo, a partir de un cigoto hasta la muerte.

LIVSSYKLUS (LIVSHISTORIE): Serien av stadier et individ går gjennom fra zygote til død. Livshistorie: De mest karakteristiske trekkene (som strategier for overlevelse og reproduksjon) som er tilstede i en organismes livssyklus.

Was this helpful?
Longevity; the maximum or mean duration of the life of individuals or groups.


ΔIΑΡΚΕIΑ ΖΩΗΣ: Η μέγιστη ή μέση διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή ομάδος.

LEBENSSPANNE: Die maximale oder mittlere Lebensdauer eines Individuums oder einer Gruppe.

DUREE DE VIE: Longévité; la durée maximale, ou moyenne, de la vie des individus ou des groupes.

DURATA DI VITA: Longevità; la massima durata o la durata media della vita di un individuo o di un gruppo.

DURACIÓN DE VIDA: Longevidad; duración máxima o media, de la vida de individuos o de grupos.

LEVETID: Maksimal eller gjennomsnittlig livslengde for individer eller grupper.

Was this helpful?
Net consisting of a horizontal netting panel or a bag shaped like a parallelepiped, pyramid or cone with the opening facing upwards. After being submerged at the required depth, the net is lifted or hauled out of the water, by hand or mechanically, from the shore or from a boat. The fish or prawns which are above the net are retained in it when the net emerges from the water.


ΜΠΕΝΤΟΥΛΑΣ ή ΣΤΑΦΝΟΚΑΡΙ ή ΑΘΕΡΙΝΟΛΟΓΟΣ: Δίχτυ που αποτελείται από ένα ορθογώνιο τμήμα ή από ένα σάκκο σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, πυραμίδας ή κώνου, με άνοιγμα προς τα επάνω. Αφού βυθιστεί στο απαιτούμενο βάθος, το δίχτυ μαζεύεται με το χέρι ή με την βοήθεια μηχανής. Το μάζεμα του διχτυού γίνεται από την ακτή ή από σκάφος. Τα ψάρια που βρίσκονται πάνω από το δίχτυ παγιδεύονται καθώς αυτό ανυψώνεται μέσα σε αυτό καθώς φεύγει το νερο.

HEBENETZ; SENKNETZ: Ein an einem rechteckigen Rahmen befestigtes Netztuch, das an diagonal angeordneten Bügeln aufgehängt ist. Das beköderte Hebenetz wird vom Ufer oder vom Boot aus über ein Hangergeschirr gehandhabt. Nach dem Ausbringen des Netzes auf die notwendige Tiefe wird das Netz per Hand oder mechanisch gehoben; dabei werden die Fische, die über dem Netz stehen, gefangen.

CARRELETS: Filet formé dune nappe horizontale ou dune poche de forme parallèlépipédique, pyramidale ou conique à ouverture tournée vers le haut. Après avoir été immergé à la profondeur voulue, le filet est relevé ou viré hors de leau, à la main ou mécaniquement, à partir du rivage ou à bord. Les poissons qui se trouvent au dessus du filet y sont retenus lorsque leau sen écoule.

VOLANTE: Rete costituita da un pannello di rete orizzontale o da una sacca a forma di parallelepipedo, piramidale o conica, con apertura verso lalto. Dopo averla immersa alla profondità desiderata, la rete viene issata o trainata fuori dallacqua, manualmente o meccanicamente, a partire dalla riva o dallimbarcazione. I pesci che si trovano sopra la rete vengono trattenuti allinterno nel momento in cui la rete emerge dallacqua.

GAMBERO: Red que consiste en un tablero horizontal o una bolsa de forma paralelepípedo, piramidal o cónica con la apertura orientada hacia arriba. Después de ser sumergida a la profundidad requerida, la bolsa está arrastrada fuera del agua, a mano o mecánicamente, desde la orilla o de un barco. Los peces o langostinos que se encuentran al interior se retienen cuando el agua escurre.

SYNKENOT: Rektangulær not med 16-20 favner på hver kant. Nota er skutt godt inn, noe som gir den en god pose. Nota senkes ned til ønsket dyp, og hales opp etter hjørnene (med åpningen opp) til overflaten. Nota er beregnet for å brukes fra 4 båter. Fisk som befinner seg over nota blir fanget i den i det nota når overflaten.

Was this helpful?
An atom or molecule that binds loosely to others, e.g., chelates; antibody-antigen complex.


ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ: Ατομο ή μόριο που ενώνεται χαλαρά με άλλα. Π.χ. χηλικές ενώσεις, σύμπλεγμα αντισώματος-αντιγόνου.

LIGAND: Ein Atom oder Molekül, das mit anderen nur lose verbunden ist. Chelate, oder Antikörper-Antigen-Komplexe sind typische Beispiele.

LIGAND: Atome ou molécule qui se lie de façon faible à un autre. Par exemple la chélation le complexe antigène: anticorps.

LIGANDO: Un atomo o molecola che si lega strettamente alle altre. Ad es. gli agenti chelanti, o il complesso antigene-anticorpo.

LIGAND: Átomo o molécula que se ata de manera débil a otro. Por ejemplo el quelate el antígeno complejo: anticuerpos.

LIGAND: Atom eller molekyl som binder lett til andre atomer/molekyler. F.eks. chelatering. Antistoff-antigen kompleks.

Was this helpful?
Method used to measure primary productivity. Both bottles are immersed in the water (i.e. at the same temperature). In the dark one there is only respiration (i.e. oxygen consumption) while in the light one both respiration and photosynthesis (i.e., oxygen production) occur. The difference in oxygen concentration measured after a period of time leads to the estimation of the primary productivity.


ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ: Μέθοδος που χρησιμοποιείται γιά την μέτρηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας. Δύο φιάλες, η μία διαφανής και η άλλη αδιαφανής βυθίζονται στο νερό (δηλ. σε περιβάλλον με την ίδια θερμοκρασία). Στην αδιαφανή παρατηρείται μόνο το φαινόμενο της αναπνοής (κατανάλωση οξυγόνου), ενώ στην φωτεινή εκτός της αναπνοής συντελείται και φωτοσύνθεση (παραγωγή οξυγόνου). Η διαφορά των συγκεντρώσεων οξυγόνου που μετράται μετά από μία χρονική περίοδο οδηγεί στην εκτίμηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας.

HELL- DUNKELMETHODE: Ein Verfahren zur Ermittlung der Primärproduktion. Beide Probenflaschen werden in Wasser gleicher Temperatur inkubiert. In der Dunkelflasche findet ausschließlich Respiration statt (z.B. Sauerstoffverbrauch), während in der durchleuchteten Flasche sowohl Respiration als auch Photosynthese (Sauerstoffproduktion) ablaufen. Die Differenz der Sauerstoffkonzentration zwischen beiden Flaschen, die nach einer bestimmten Zeit gemessen werden kann, erlaubt eine Abschätzung der Primärproduktion.

METHODE DE JENKIN: Méthode utilisée afin destimer la production primaire. Deux bouteilles, une transparente, lautre opaque, sont immergées dans leau (cest-à-dire à la même température). Dans la bouteille transparente a lieu la photosynthèse (génération doxygène) et la respiration (consommation doxygène). Seule la respiration a lieu dans la bouteille opaque. Suite à une période donnée, le taux doxygène est mesuré dans les deux bouteilles, et la production primaire estimée par différence.

METODO DI JENKIN. METODO DELLA BOTTIGLIA CHIARA E DELLA BOTTIGLIA SCURA: Metodo usato per misurare la produttività primaria. Due bottiglie, una con vetro chiaro ed una con vetro scuro, vengono immerse in acqua (ad es. alla stessa temperatura) così da avere le stesse condizioni di prelievo. In quella scura avviene solo la respirazione (es. consumo di ossigeno) mentre in quella chiara avvengono sia la respirazione che la fotosintesi (es. produzione di ossigeno). La differenza nella concentrazione di ossigeno nelle due bottiglie, misurata dopo un periodo di tempo, porta

MÉTODO DE JENKIN: Método utilizado para estimar la producción primaria. Constan de dos botellas, una transparente y la otra opaca, sumergidas en agua (es decir a la misma temperatura). En la botella transparente tiene lugar la fotosíntesis (generación de oxígeno) y respiración (consumo de oxígeno). Solo la respiración tiene lugar en la botella opaca. Después de un periodo determinado, la tasa de oxígeno es medida en las dos botellas y la producción primaria es estimada por diferencia.

LYS/MØRKE-METODEN: Metode brukt for å måle primærproduksjon. En lys og en mørk flaske senkes ned i vann (dvs med samme temperatur). I den mørke flasken er det bare respirasjon (dvs forbruk av oksygen), mens i den lyse er det både respirasjon og fotosyntese (dvs produksjon av oksygen). Forskjellen i oksygenkonsentrasjon målt etter en periode gir et estimat på primærproduksjonen.

Was this helpful?
The general condition of illumination in a body of water, determined by the level of incident light, absorption, scattering and turbidity.


ΦΩΤΟΚΛΙΜΑ: Η γενική κατάσταση φωτισμού σε μιά θαλάσσια μάζα. Προσδιορίζεται από το επίπεδο του προσπίπτοντος φωτός, την απορρόφηση, την σκέδαση και την θολερότητα.

LICHTKLIMA: Die allgemeinen Beleuchtungsverhältnisse in einem Wasserkörper, die durch die Höhe des einfallenden Lichtes, Absorption, Streuung und Trübung bestimmt werden.

LUMINOSITE: Les conditions de luminosité dune masse deau, caractérisées par lintensité de la lumière incidente, de labsorption et de la dispersion de la lumière, et de la turbidité.

LUMINOSITA’: La condizione generale di luminosità di una massa dacqua, caratterizzata dallintensità della luce incidente, dallassorbimento e la diffusione della luce e dalla torbidità.

LUMINOSIDAD: Las condiciones de luminosidad de una masa de agua, caracterizadas por la intensidad de la luz incidente, de la absorción y de la dispersión de luz, y de la turbiedad.

LYSKLIMA: Opplysning av en vannmasse, bestemt av lysintensitet, absorpsjon og turbiditet.

Was this helpful?
Fish treated with only small quantities of salt (e.g. 16 to 20 parts per 100 of fish) or left in salt for a short time only (e.g. 3 - 5 days in pickle); product contains 20 - 30% salt on a dry basis; cod and other white fish can be salted this way.


ΕΛΑΦΡΟΣ ΑΛΜΥΡIΣΜΟΣ: Κατεργασία του ψαριού με μικρές μόνο ποσότητες άλατος (π.χ. 16 έως 20% του βάρους του ψαριού) ή παραμονή του ψαριού γιά μικρό χρονικό διάστημα (3-5 ημέρες) σε άλμη. Το προϊόν περιέχει 20 έως 30% αλάτι σε ξηρό βάρος. Ο μπακαλιάρος και άλλα ασπρόψαρα παστώνονται με αυτό τον τρόπο.

MILDSALZUNG: Der Fisch wird nur mit einer geringen Menge an Salz behandelt (z.B. 16-20 Teile Salz auf 100 Teile Fisch) oder er wird nur kurze Zeit in der Lake gelassen (z.B. für 3 oder 5 Tage). Das Produkt enthält 20 - 30% Salz im Trockenanteil; Dorsch und andere Magerfische werden so eingesalzen.

SALAGE LEGER: Poisson traité avec de petites quantités de sel (de 16 à 20 parties pour 100 parties de poisson) ou laissé dans le sel pendant une courte période (de 3 à 5 jours dans une saumure); la teneur en sel du produit est de 20% à 30% du poids sec; salage recommandé pour la morue et autres poissons maigres.

SALATURA LEGGERA: Riferito ai pesci che vengono trattati con piccole quantità di sale (es. da 16 a 20 parti di sale per 100 pesci) o lasciati solo nel sale per un breve periodo di tempo (es. 3-5 giorni sottosale); la percentuale di sale nel prodotto deve essere del 20-30 % del peso secco; la salatura è raccomandata per il merluzzo e altri pesci magri.

SALAZÓN LIGERA: Pescado tratado con pequeñas cantidades de sal (de 16 a 20 partes por 100 partes de pez) o dejado en sal durante corto periodo (de 3 a 5 días en un escabeche); el contenido en sal del producto es de 20% de peso seco; curación recomendada para el bacalao y otros peces delgados.

LETTSALTE: Behandle fisk med små mengder salt (f.eks. 16-20 parter per 100 parter fisk), eller salte i kort tid ved sterkere ”blandingsforhold”. Den ferdig saltede fisken inneholder 20-30% salt på tørr basis. Torsk og annen hvitfisk kan saltes på denne måten.

Was this helpful?
See QUICKLIME. Calcium oxide(CaO), a white caustic powder in fish culture used primarily as a disinfectant; may also be used to coat oyster spat collectors.


ΑΣΒΕΣΤΗΣ: ΑΣΒΕΣΤΗΣ: βλ. λ.

KALK: Siehe BRANNTKALK.Kalziumoxid (CaO); ein weißes, puderartiges Desinfektionsmittel, das in der Teichwirtschaft benutzt wird. Auch als Überzug für die Kollektoren von Austernbrut verwendet.

CHAUX : Oxyde de calcium (CaO); poudre caustique employée principalement comme désinfectant des bassins délevage; aussi employée pour enduire les collecteurs dhuîtres.

CALCE : (CaO), Vedi OSSIDO DI CALCIO. (Ossido di calcio (CaO); polvere bianca, caustica usata in acquacoltura come disinfettante. Può venir utilizzata per trattare le strutture di raccolta delle uova di ostrica.)

CAL: Óxido de calcio (CaO); polvo cáustico utilizado principalmente como desinfectante de las balsas de cultivo; utilizado también para recubrir los colectores de ostras.

KALK: Kalsiumoksid (CaO3). Et hvit etsende pulver som brukes ved desinfeksjon i fiskeoppdrett. Kan også brukes for å ”coate” østersyngel-samlere.

Was this helpful?
A sedimentary rock consisting essentially of calcium carbonate. In aquaculture, often applied to maintain the buffer capacity of the water.


ΑΣΒΕΣΤΟΛIΘΟΣ: Iζηματογενής βράχος αποτελούμενος κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο. Στην υδατοκαλλιέργεια συχνά χρησιμοποιείται γιά την ρύθμιση του pH του νερού.

KALKSTEIN: Ein Sedimentgestein, das im wesentlichen aus dem Mineral Kalzit (Kalziumkarbonat) besteht. In der Aquakultur wird es oft zur Verbesserung der Pufferkapazität des Wassers angewendet.

CALCAIRE: Roche sédimentaire constituée essentiellement de calcite (carbonate de calcium). Souvent employée en aquaculture afin de maintenir la capacité tampon de leau.

CALCARE: Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da calcite (carbonato di calcio). In acquacoltura, viene spesso utilizzata per mantenere la capacità tampone dellacqua.

CALIZA: Roca sedimentaria constituida esencialmente de calcita (carbonato de calcio). A menudo utilizada en acuicultura con el fin de mantener la capacidad tampón del agua.

KALKSTEIN: Sedimentær bergart hovedsakelig bestående av kalsiumkarbonat. Ofte brukt i forbindelse med akvakultur for å øke bufferkapasitet i vannet.

Was this helpful?
Any environmental factor, or group of related factors, which exists at suboptimal level and thereby prevents an organism from reaching its full biotic potential.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ: Περιβαλλοντικός, σε επίπεδα κάτω από το άριστο και γιαυτό εμποδίζουν έναν οργανισμό να φθάσει στο πλήρες βιοτικό του δυναμικό.

BEGRENZENDER FAKTOR: Jeder Umweltfaktor oder eine Gruppe von miteinander verknüpften Faktoren, die unterhalb des Optimums liegen und dadurch einen Organismus hindern, sein volles biotisches Potential zu entfalten.

FACTEUR LIMITANT: Se dit de tout facteur environnemental, ou groupe de facteurs apparentés, qui existent à un niveau sous-optimal, et de ce fait empêchent un organisme datteindre son potentiel biotique maximal.

FATTORE LIMITANTE: Qualsiasi fattore ambientale, o gruppo di fattori correlati, che esistono a un livello subottimale e perciò impediscono agli organismi di raggiungere il loro completo potenziale biotico.

FACTOR LIMITANTE: Dícese de todo factor ambiental, o grupo de factores aparentados, que existen en un nivel suboptimo, y de hecho impiden a un organismo de llegar a su potencial biótico máximo.

BEGRENSENDE FAKTOR: Enhver miljøfaktor, eller en gruppe beslektede faktorer, som er tilstede ved suboptimle nivåer. Og på denne måten hindrer en organisme i å nå sitt fulle biotiske potensiale.

Was this helpful?
Pertaining to lakes or to other bodies of standing fresh water; often used with reference to the open water of a lake away from the bottom.


ΛΙΜΝΑΙΟΣ: Αναφερόμενος σε λίμνες ή άλλα σώματα στάσιμου γλυκού νερού. Συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με το ανοιχτό νερό μιάς λίμνης μακρυά από τον βυθό.

LIMNISCH: Bezogen auf Seen oder andere stehende Süßgewässer; oft im Hinblick auf das Freiwasser in einem See benutzt.

LIMNIQUE: Relatif aux lacs ou autres étendues deau douce stagnantes; se refère souvent à la pleine eau en excluanT le fond.

LIMNETICO: Relativo a laghi o altri corpi dacqua dolce stagnante; spesso usato in riferimento alla regione pelagica di una massa dacqua dolce.

LIMNICO: Relativo a lagos o otras magnitudes de agua dulce estancada; refiérase a menudo al agua llena excluyendo el fondo.

LIMNETISK: Vedrører innsjøer eller andre vannmasser med stillestående ferskvann. Ofte brukt i forbindelse med de åpne vannmassene i en innsjø, vekk fra bunnen.

Was this helpful?
The surface zone of a lake above the compensation depth.


ΛΙΜΝΑΙΑ ΖΩΝΗ: Η επιφανειακή ζώνη μίας λίμνης επάνω από το αντισταθμιστικό βάθος.

LIMNISCHE ZONE: Die Oberflächenschicht eines Sees oberhalb der Kompensationstiefe.

ZONE LIMNIQUE: La zone superficielle dun lac au dessus de la profondeur de compensation.

ZONA LIMNETICA: La zona superficiale di un lago sopra la profondità di compensazione.

ZONA LÍMNICA: Zona superficial de un lago por debajo de la profundidad de compensación.

LIMNETISK SONE: Overflatesonen i en innsjø over kompensasjonsdypet.

Was this helpful?
Fresh water including all lakes, ponds, pools and other bodies, whether standing or flowing.


ΛΙΜΝΙΟ: Γλυκό νερό που περιλαμβάνει όλες τις λίμνες, λιμνοδεξαμενές και λοιπές μάζες νερού στάσιμου ή ρέοντος.

LIMNION: Alle Seen, Teiche und andere stehende oder fließende Süßgewässer.

LIMNION: Lensemble des lacs, bassins, étangs et dautres étendues deau douce.

LIMNION: Linsieme dei laghi, stagni e altri corpi di acque dolci.

LIMNION: Conjunto de lagos, estanque, estanques y de otras magnitudes de agua dulce.

LIMNION: Alt ferskvann, inkluderer alle innsjøer, dammer og andre vannmasser. Både flytende og stillestående.

Was this helpful?
The study of organisms living in lakes, ponds and other freshwater bodies.


ΛΙΜΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των οργανισμών που ζούν σε λίμνες, δεξαμενές και άλλες μάζες γλυκού ύδατος. Βλ. και Λιμνολογία

LIMNOBIOLOGIE: Süßwasserbiologie; das Studium von Organismen, die in Seen, Teichen oder anderen Süßgewässern leben.

LIMNOBIOLOGIE: Létude des organismes habitant des lacs, bassins, étangs et autres étendues deau douce stagnantes.

LIMNOBIOLOGIA: Lo studio degli organismi viventi nei laghi, stagni e altri corpi dacqua.

LIMNOBIOLOGÍA: El estudio de organismos que viven en lagos, estanques, estanques y magnitudes de agua dulce estancado.

LIMNOBIOLOGI (FERSKVANNSBIOLOGI): Læren om organismer som lever i innsjøer, dammer og andre ferskvannsmasser.

Was this helpful?
A freshwater organism.


ΛΙΜΝΟΒΙΟΣ: Οργανισμός των γλυκών νερών /λιμναίος.

LIMNOBIONT: Ein Süßwasserorganismus.

LIMNOBIONT: Organismes habitant leau douce.

LIMNOBIONTE: Organismo dacqua dolce.

LIMNOBIONT: Organismos que viven en agua dulce.

LIMNOBIONT: Ferskvannsorganisme.

Was this helpful?
The study of lakes, ponds, and other fresh waters, and associated biota.


ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη λιμνών, λιμνοδεξαμενών και άλλων γλυκών νερών, και των σχετιζόμενων με αυτά οργανισμών.

LIMNOLOGIE: Das Studium von Seen, Teichen und anderen Gewässern und der mit ihnen assoziierten Bionten.

LIMNOLOGIE: Létude des lacs, bassins, étangs et dautres étendues deau douce stagnantes et de leurs associations biotiques.

LIMNOLOGIA: Lo studio dei laghi, stagni e altri corpi dacqua e dei biomi associati.

LIMNOLOGÍA: Estudio de lagos, estanques, estanques y de otras magnitudes de agua dulce estancado y de sus asociaciones bióticas.

LIMNOLOGI: Læren om innsjøer, dammer, annet ferskvann og tilknyttede dyre- og planteliv.

Was this helpful?
A material, such as polythene sheeting, applied to the earth or sand surface of a pond to retain water and prevent seepage.


ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Υλικό, όπως φύλλο πολυαιθυλενίου, που επιστρώνεται στην αμμώδη επιφάνεια μιάς δεξαμενής ώστε να συγκρατεί το νερό και να εμποδίζει την διαρροή.

LINER: (Ein teilweise eingedeutscher Begriff) Verschalung; Abdichtung; Schutzanstrich; ein Material, z.B. Polyethylen, zur Abdichtung von Erd- oder Sandoberflächen in Teichen, um ein Durchsickern von Wasser zu verhindern.

REVETEMENT DETANCHEITE: Materiau, telle une feuille de polyethylène, appliqué au sol au fond dun bassin afin de retenir leau et de prévenir le suintement.

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE: Un materiale, come un foglio di polietilene, che viene applicato al fondo di un bacino per trattenere lacqua e prevenire le infiltrazioni.

REVESTIMIENTO: Material, tal como una capa de polietileno, aplicada al suelo en el fondo de un estanque con el fin de retener el agua y prevenir la infiltración.

TETNINGSMATERIALE: Materiale (f.eks. polyetylen) som anvendes på jord- og sandoverflater i dammer for å holde på vannet og hindre siving.

Was this helpful?
An 18-carbon fatty acid with two methylene-interrupted double bonds; has 6 carbons from the last double-bond to the methylene; hence, W6 or n-6, e.g. 18:2 n-6. Animals are unable to synthesize this or other fatty acids with the n-6 double-bond structure. A dietary source of n-6 fatty acids is essential to most animals. Chemical formula is C 18H3202.


ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ: Λιπαρό οξύ με 18 άτομα άνθρακα με δύο διπλούς δεσμούς που διακόπτονται από μεθυλένια. Εχει 6 άτομα άνθρακα από τον τελευταίο διπλό δεσμό μέχρι το μεθυλένιο. Επομένως W6 ή n-6 π.χ. 18:2 n-6. Τα ζώα αδυνατούν να το συνθέσουν όπως και τα άλλα λιπαρά οξέα με δομή n-6 διπλού δεσμού. Μία διαιτητική πηγή με n-6 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητη γιά τα περισσότερα ζώα.

LINOLSÄURE: Eine Fettsäure, die aus einer Kette von 18 Kohlenstoffen mit zwei durch Methylen unterbrochenen Doppelbindungen besteht. Sie hat 6 Kohlenstoffatome von der letzten Doppelbindung zum Methylen; folglich W6 oder n-6, z.B. 18:2 n-6. Tiere sind nicht in der Lage, diese oder andere Fettsäuren mit einer n-6 Doppelbindungstruktur zu synthetisieren. Eine Nahrungsquelle für n-6 Fettsäuren ist daher für die meisten Tiere lebensnotwendig. Chemische Formel C18H32O2.

ACIDE LINOLEIQUE: Acide gras à 18 carbones avec deux doubles liaisons interrompues par un méthylène. Il y a six carbones à partir de la dernière double liaison jusquau méthylène; doù W6 ou n-6, par exemple: 18:2 n-6. Les animaux sont incapables de synthétiser lacide linoléique, ainsi que dautres acides gras avec la structure n-6 double liason. Une source alimentaire dacides gras n-6 est essentielle pour la plupart des animaux. Formule chimique : C18H3202.

ACIDO LINOLEICO: Acido grasso a 18 atomi di carbonio con due doppi legami interrotti da un metilene; il sesto carbonio a partire dallultimo doppio legame con il metilene viene indicato nella formula. Da qui il simbolo w6 o n-6; così lacido linoleico viene indicato come 18:2 n-6. Gli animali sono incapaci di sintetizzare lacido linoleico, così come pure gli altri acidi grassi con la struttura n-6. Una sorgente di acidi grassi n-6 è essenziale nella dieta della maggior parte degli animali. La formula chimica è C

ÁCIDO LINOLEICO: Ácido graso de 18 carbonos con dos dobles enlaces interrumpidos por un metileno. Hay seis carbones a partir del último doble enlace hasta el metileno; de ahí su nomenclatura, w6 o n-6, por ejemplo: 18:n-6. Los animales son incapaces de sintetizar el ácido linoleico u otros ácidos grasos con la estructura de doble enlace n-6. Una fuente alimenticia de ácidos grasos n-6 es esencial para la mayoría de los animales. La formula química es C18H32O2.

LINOLSYRE: Umettet fettsyre med 18 karbonatomer, og 2 dobbeltbindinger. Det er 6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, dvs 18:2 n-6. Dyr kan ikke syntetisere denne fettsyren eller andre fettsyrer med n-6 (6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, også kjent som omega 6 fettsyrer) dobbeltbinding. De fleste dyr må få tilført n-6 fettsyrer gjennom kosten. Kjemisk formel: C18H32O2.

Was this helpful?
An enzyme that hydrolyses lipids.


ΛΙΠΑΣΗ: Ενζυμο που καταλύει την υδρόλυση των λιπών.

LIPASE: Ein Enzym zur Spaltung von Fetten.

LIPASE: Un enzyme qui hydrolyse les lipides.

LIPASI: Enzima che idrolizza i lipidi.

LIPASA: Una enzima que hidroliza los lípidos.

LIPASE: Enzym som hydrolyserer lipid.

Was this helpful?
One of the three classes of energy-containing foodstuffs; lipids are those portions of plant or animal tissues that are soluble in nonpolar solvents (e.g. ether, benzene and chloroform).


ΛΙΠΙΔΙΟ: Μία από τις τρείς κατηγορίες συστατικών της τροφής που παρέχουν ενέργεια. Τα λιπίδια είναι μέρη φυτικών ή ζωϊκών ιστών τα οποία είναι διαλυτά από μή πολικούς διαλύτες (π.χ. αιθέρας, βενζίνη, χλωροφόρμιο)

LIPID: Eine der drei Klassen der energiereichen Nährstoffe; Lipide sind die Anteile im pflanzlichen und tierischen Gewebe, die in nicht polaren Lösungsmitteln löslich sind (z.B. Benzoläther und Chloroform).

LIPIDE: Une des trois classes daliments riches en énergie; les lipides sont solubles dans les solvants non-polaires (benzène, chloroforme, éther par exemple).

LIPIDE: Una delle tre classi di nutrienti fonti di energia per gli organismi; i lipidi fanno parte dei tessuti animali e vegetali e sono solubili in solventi non polari (es. benzene e cloroformio).

LÍPIDO: Una de las tres clases de alimentos ricos en energía; los lípids son solubles en los disolventes no-polares (benceno, cloroformo, éter por ejemplo).

LIPID: En av de tre klassene med energigivende næringsstoff. Lipider er de delene av planter eller dyrevev som er løselig i upolare løsemidler (f.eks. eter, benzen og kloroform)

Was this helpful?
A benign fatty and fibrous tumour.


IΝΟΛIΠΩΜΑ: Καλοήθης λιπώδης και ινώδης όγκος.

LIPOFIBROM: Ein gutartiger fetter und faseriger Tumor.

LIPOFIBROME: Tumeur bénigne graisseuse et fibreuse.

LIPOFIBROMA : Un tumore benigno grasso e fibroso.

LIPOFIBROMA: Tumor benigno engrasado y fibroso.

LIPOFIBROM: Godartet fett- eller bindevevssvulst.

Was this helpful?
Brown atrophy pigment or "wear and tear" pigment. Brownish-yellow granules in liver, spleen and other organs.


ΛΙΠΟΦΟΥΣΚΙΝΗ: Καστανή χρωστική εμφανιζόμενης ως σύμπτωμα ατροφίας. Καστανοκίτρινα κοκκία στο συκώτι, στην σπλήνα και άλλα όργανα.

LIPOFUCSIN: Ein braunes, atrophisches Pigment; bräunlich-gelbe Granulate in der Leber, Milz und anderen Organen.

LIPOFUSCINE: Pigment brunâtre produit par latrophie; "pigment dusure"; des granules brunâtres-jaunâtres dans le foie, la rate et dautres organes.

LIPOFUSCINA: Pigmento marrone prodotto per atrofia anche detto pigmento ceroide (lipofuscina in precoce stadio di ossidazione). Si tratta di granuli marroni-giallastri presenti nel fegato, milza e altri organi, evidenziabili con la colorazione Sudan, generalmente resistente a solventi e ad acidi.

LIPOFUSCINA: Pigmento pardusco producido por la atrofia; " pigmento de uso"; de gránulos parduscos- amarillos en el hígado, el bazo y de otros órganos.

LIPOFUSCIN: Brunt atrofi-(svinn-)pigment. Brungule små korn i lever, milt og andre organer.

Was this helpful?
Sometimes classified as a vitamin-like substance in fish nutrition; essential for carbohydrate metabolism.


ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ: Κατατάσσεται μερικές φορές στις βιταμινοειδείς ουσίες που περιλαμβάνονται στις τροφές των ψαριών . Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

FETTSÄURE: In der Fischnahrung manchmal als eine vitaminähnliche Substanz klassifiziert; wesentlich für den Kohlenhydratstoffwechsel.

ACIDE LIPOIQUE: Dans le domaine de la nutrition des poissons, lacide lipoïque est parfois classé parmi les substances qui ressemblent aux vitamines; essentiel dans le métabolisme des glucides.

ACIDO LIPOICO: Nel campo dellalimentazione dei pesci, lacido lipoico viene a volte classificato come sostanza vitamino-simile; essenziale nel metabolismo dei glucidi.

ÁCIDO LIPOICO: En el campo de la nutrición de los peces, el ácido lipoico es a veces clasificado entre la sustancias que se asemejan a las vitaminas; esencial para el metabolismo de los carbohidratos.

LIPOIC ACID: Iblant klassifisert som en vitaminlignende substans eller antioksydant i fiskeernæring. Essensiell for karbohydratmetabolisme.

Was this helpful?
The presence of lipoids in the cells of the body.


ΛΙΠΙΔΙΩΣΗ: Η παρουσία λιπιδίων στα σωματικά κύτταρα.

LIPOIDOSE: Die Einlagerung von Lipoiden in Körperzellen.

LIPIDOSE: Présence de lipoïdes dans les cellules.

LIPOIDOSI O LIPIDOSA: La presenza di lipoidi nelle cellule del corpo.

LIPIDOSIS: Presencia de lípidos en células.

LIPOIDOSE: Tilstedeværelse av lipoider i kroppsceller.

Was this helpful?
A benign fatty tumour.


ΛΙΠΩΜΑ: Καλοήθης λιπώδης όγκος.

LIPOM: Ein gutartiger Fettumor.

LIPOME: Tumeur bénigne du tissu graisseux.

LIPOMA: Un tumore benigno composto da cellule adipose.

LIPOME: Tumor benigno del tejido graso.

LIPOM: Godartet fettsvulst.

Was this helpful?
A conjugated fat-protein complex used to facilitate transportation of lipids in an aqueous medium.


ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ: Συζυγές σύμπλεγμα λιπωδών πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται γιά την διευκόλυνση της μεταφοράς λιπιδίων σε ένα υδάτινο μέσον.

LIPOPROTEIN: Ein zusammengesetzter Fett-Protein-Komplex, der dem Transport von Lipiden in wäßrigen Medien dient.

LIPOPROTEINE: Complexe lipide-protéine conjugué qui facilite le transport des lipides dans un milieu aqueux.

LIPOPROTEINA: Un complesso lipo-proteico che facilita il trasporto dei lipidi in un medium acquoso.

LIPOPROTEINA: Complejo lipid-proteína Conjugado que facilita el transporte de lípidos en un medio ácueo.

LIPOPROTEIN: Et konjugert fett-protein kompleks brukt ved transport av lipider i et vannholdig medium. F.eks. chylomikroner, som transporterer fett i blod.

Was this helpful?
(1) In cytology: tiny, intracellular, oil droplets consisting of layers of fatty material known as phospholipid. (2) In pharmacology: fine lipid droplet used in the vectorization of drugs and genetic material.


ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΙΟ: (1) Στην Κυτταρολογία: μικροσκοπικά σταγονίδια ελαίου που αποτελούνται από στρώματα λιπώδους υλικού που αποκαλούνται φωσφολιπίδια. (2) Στην Φαρμακολογία: σταγονίδια λιπιδίων τα οποία χρησιμεύουν ως φορείς φαρμάκων και γενετικού υλικού.

LIPOSOM: (1) In der Zytologie: winziges, intrazelluläres Öltröpfchen, das aus Schichten fetten Materials (Phospholipide) besteht. (2) In der Pharmakologie: feine Lipidtropfen, die zur zielgerichteten Applikation von Medikamenten und genetischem Material eingesetzt werden.

LIPOSOME: (1) Cytologie: gouttelette dhuile composée de couches de lipides appelées phospholipides.(2) Pharmacologie: miniscule gouttelette de lipides utilisée dans la vectorisation de médicaments et de matière génétique.

LIPOSOMA: (1) In citologia: gocce di olio, composte da strati lipidici chiamati fosfolipidi. (2) In farmacologia: gocciole lipidiche utilizzate come vettori di trasporto per droghe e materiale genetico.

LIPOSOMA: (1) Citología: gotita de aceite compuesta de capas de lípidos llamados fosfolípidos.(2) Farmacología: gotita minúscula de lípidos usada en la vectorisación de medicamentos y de la materia genética.

LIPOSOM: (1) I cytologi (cellelære): Liten, intracellulær oljedråpe bestående av lag med fosfolipider. (2) I farmakologi: Små lipidvesikler brukt som bærerer av medisin og genetisk materiale.

Was this helpful?
The shoreward or shallow zone of a water body (lake, sea).


ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ (LITTORAL): Ζώνη του θαλάσσιου ( ή λιμναίου) βυθού όπου φθάνει ποσότητα φωτός επαρκής γιά την ανάπτυξη της φυτικής ζωής. Η ακαθόριστη ζώνη που εκτείνεται από την ακτογραμμή ως και την ζώνη όπου σπούν τα κύματα.

LITORAL: Die landwärts gerichtete oder seichte Zone bei einem Wasserkörper (See, Meer).

LITTORAL: Rivage ou zone peu profonde le long des côtes ou au bord des étendues deau (lacs, mer).

LITORALE: Riva o zona poco profonda lungo la costa o ai bordi di un corpo dacqua (es. lago, mare).

LITORAL: Orilla o zona poco profunda a lo largo de costas o a la orilla de magnitudes de agua (lagos, mar).

LITORAL: De grunne områdene nærme land i en vannmasse (innsjø, hav).

Was this helpful?
Wave and current-mediated transportation of material in the littoral zone.


ΕΡΜΑIΑ ΥΛIΚΑ: Τα υλικά που μεταφέρονται στην παράκτια ζώνη υπό την επίδραση των κυμάτων και ρευμάτων.

LITORALDRIFT: Eine besondere Form des Materialtransports, wobei sich das Material in der Litoralzone unter Einfluß von Wellen und Strömungen bewegt.

LAISSES: Matériaux entrainés sur le littoral par les vagues et les courants.

TRASPORTO LITORALE: Materiale trasportato sul litorale per mezzo delle onde e delle correnti.

DERIVA LITORAL: Materiales arrastrados en el litoral por olas y corrientes.

MATERIALTRANSPORT (I STRANDSONA): Bølge- og strømmediert transport av materialer i kystbeltet.

Was this helpful?
Shallow zones of water bodies reached by sufficient light to support the growth of plant life; according to beach terminology, the indefinite zone that extends from the shoreline to just beyond the breaker zone.


ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ: Ζώνη του θαλάσσιου ( ή λιμναίου) βυθού όπου φθάνει ποσότητα φωτός επαρκής γιά την ανάπτυξη της φυτικής ζωής. Η ακαθόριστη ζώνη που εκτείνεται από την ακτογραμμή ως και την ζώνη όπου σπούν τα κύματα.

LITORALZONE: Meeresbodenflächen, in die ausreichend Licht für das Wachstum von Pflanzen vordringt. In der Strandterminologie ist es eine unbestimmte Zone, die sich von der Küste bis kurz hinter den Brecherbereich ausdehnt.

ZONE LITTORALE(1): Zone peu profonde dans laquelle il y a suffisament de lumière pour que les plantes sy développent. Dans la terminologie des plages, une zone mal définie qui sétend du bord de mer jusquà la zone des brisants.

ZONA LITORALE: Zona con acque poco profonde nelle quali arriva luce sufficiente per permettere la vita delle piante. Nella terminologia delle spiagge, indica la zona non definita che si estende dal bordo del mare fino al gradino esterno.

ZONA LITORAL (1): Zona poco profunda en la cual hay suficientemente luz para que las plantas se desarrollen. en la terminología de playas, una zona mal definida que se extiende del borde del mar hasta la zona de ruptura de las olas.

KYSTBELTE (LITORALSONEN): Grunne områder i en vannmasse, der det er nok lys for algevekst. Den engelske betegnelsen, ”littoral zone”, kan også defineres som flomålet (dvs, delen av havbunnen som blir periodevis blottlagt på grunn av tidevannet, tidevannssonen).

Was this helpful?
Common non-specific term used to describe the living microscopic organisms (e.g. rotifers, brine shrimps) used to feed the larvae of certain finfish and shellfish, after hatching from the yolk sac, before being weaned on artificial diets.


ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ: Κοινός μη ειδικός όρος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ζωντανών μικροσκοπικών οργανισμών (π.χ. τροχόζωα, Αrtemia) που χρησιμεύουν γιά την εκτροφή νυμφών ψαριών και ασπονδύλων μετά την εκκόλαψη και την κατανάλωση του λεκιθικού σάκου και πριν την χορήγηση τεχνητής δίαιτας. Πρβλ. Πράσινα νερά.

LEBENDFUTTER: Allgemeiner, nicht-spezifischer Begriff für lebende Klein-Organismen (z.B. Rotiferen, Salinenkrebse), die als Nahrung für Larven von Fischen und Mollusken dienen, nachdem diese den Dottersackvorrat aufgebraucht haben und bevor sie an "Kunstfutter" gewöhnt werden können.

ALIMENTS VIVANTS: Terme commun décrivant les organismes microscopiques vivants (par exemple rotifères, crevettes de mer) utilisés pour nourrir les larves de certains poissons et coquillages après la reproduction et avant passage à laliment artificiel.

ALIMENTO VIVO: Termine comune non specifico usato per descrivere i microrganismi viventi (es. rotiferi, gamberetti di mare) usati per alimentare le larve di pesci e molluschi, dopo la schiusa ed il riassorbimento del sacco vitellino e prima dello svezzamento.

ALIMENTO VIVO: Término común no-específico que describe los organismos microscópicos vivos (e.g. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar las larvas de ciertos peces y mariscos, después de salir del cascarón del saco vitelino y antes de pasar a la dieta artificial.

LEVENDEFÔR: Vanlig uspesifikk betegnelse for små levende organismer (f.eks. hjuldyr, artemia), som brukes til å fôre larver fra visse fisk og skalldyr fra plommesekken er oppbrukt til larvene kan begynne å spise formulert fôr. Jfr. grønt vann.

Was this helpful?
Organ responsible for many vital metabolic processes, such as the storage and filtration of assimilated products from the digestive tract.


ΗΠΑΡ: Οργανο υπεύθυνο για πολλές ζωτικές μεταβολικές διαδικασίες, όπως η αποθήκευση και διήθηση των αφομοιωμένων προϊόντων από τον πεπτικό αγωγό.

LEBER: Ein zentrales Organ, das für viele Stoffwechselprozesse verantwortlich ist; insbesondere für die Einlagerung und Filtration vieler Stoffwechselprodukte, die aus dem Verdauungstrakt assimiliert wurden.

FOIE: Organe responsable de nombreux processus métaboliques vitaux, tels que stockage et filtration de produits assimilés par le tube digestif.

FEGATO: Organo responsabile di molti processi metabolici vitali, come limmagazzinamento e la filtrazione di sostanze assimilate dal canale alimentare.

HÍGADO: Órgano responsable de números procesos metabólicos vitales, tales que la almacenamiento y filtración de productos absorbidos por el tubo digestivo.

LEVER: Organ som er ansvarlig for mange livsviktige metabolske prosesser, som lagring og filtrering av stoffer som blir tatt opp i tarmen.

Was this helpful?
(Common lobster Homarus gammarus). Class crustacea, Sub order Reptantia, division Macura. Walking decapods which live on the shore or sea bed. First pair of walking legs carry unequal but very large pincers. Colour, blue-black; turns red when boiled; habitat; among rocks, in cracks, holes and caves. Distribution; Mediterranean, Atlantic, English Channel, North Sea and west Baltic. Lobsters are maintained in ponds during the enclosed fishing seasons (Canada, Norway and France) and cultured for tr


ΑΣΤΑΚΟΣ (Homarus): (κοινός αστακός, Homarus gammarus). Ομοταξία Καρκινοειδή, Τάξη Βαδιστικά (Δεκάποδα), υποτάξη Μάκρουρα. Βαδιστικά δεκάποδα που ζουν στο βυθό ή στην ακτή. Το πρώτο ζεύγος βαδιστικών ποδών φέρει άνισες αλλά πολύ μεγάλες δαγκάνες. Χρώμα κυανό μαύρο που κοκκινίζει όταν βραστεί. Ενδιαίτημα: βράχοι, ρωγμές, τρύπες και κοιλότητες. Γεωγραφική κατανομή: Μεσόγειος, Ατλαντικός, Μάγχη, Βόρεια Θάλασσα και δυτ. Βαλτική. Οι αστακοί διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές κατα την διάρκεια των εποχών του ψαρέματος (Κανα

HUMMER: Gewöhnlicher Hummer Homarus gammarus. Zu den Crustaceen gehörend (Unterordnung Reptantia, Abteilung Malacostraca). Auf dem Boden laufende Decapoda, die in Ufernähe und am Meeresboden leben. Das erste Paar der Laufbeine trägt gewöhnlich ungleich große Scheren. Farbe bläulich-schwarz; färbt sich beim Abkochen rot; zwischen Felsen, in Klüften , Löchern und Höhlen vorkommend. Verbreitung: Mittelmeer, Atlantik, Englischer Kanal, Nordsee und westliche Ostsee. Hmmer werden in Kaltwasserteichen außerha

HOMARD: Nom commun des membres du genre Homarus (classe Crustacea; sous-ordre Reptantia; division Macura). Décapode marcheur vivant sur lestran ou sur les fonds marins, dans des crevasses et des fissures rocheuses. La première paire dappendices ambulatoires porte des très grandes pinces de taille inégale. De couleur bleu-noir à létat naturel, mais rouge après cuisson. Distribution; Méditerranée, Atlantique, Manche, Mer du Nord et lOuest de la Baltique. Les homards sont maintenus en bassins pendant les s

ASTICE (HOMARUS GAMMARUS = HOMARUS VULGARISv): Crostacei, ordine Reptanti, in passato denominati Macruri. Decapodi che vivono sulla riva o in fondo al mare. Il primo paio di arti porta chele grandi ma disuguali; di colore blu scuro che cambia in rosso quando viene bollito; habitat: fra le rocce in anfratti, buchi e grotte. Distribuzione: Mediterraneo, Atlantico, La Manica, Mare del Nord e Baltico dellovest. Gli astici vengono stabulati in stagni durante le stagioni del fermo pesca (Canada, Norvegia e Francia) e allevati per prove sperimental

LANGOSTA: Nombre común de los miembros del genero Homarus. (Clase de crustáceos; sub-orden Reptantia; división Macura). Decápodo andante que vive en la orilla o en los fondos marinos. El primer par de apéndices ambulatorios llevan grandes pinzas desiguales. De color azul-negro en el estado natural, pero rojos después de cocción. Distribución: Mediterráneo, Atlántico, Mancha, Mar del Norte y el oeste Báltico. Las langostas se mantienen en estanques durante los periodos de pesca prohibida (Canadá, Noruega,

EUROPEISK HUMMER: (Homarus gammarus) Underrekke Crustacea (krepsdyr), overklasse Malacostraca (storkreps), overorden Eucarida, orden Decapoda, infraorden Astacidea (langhalekreps). Lever tilknyttet til hardbunn ned til 40 meter, helst med tilgang til gode gjemmesteder (f.eks. steinrøyser). Hummeren har kraftige klør og kropp. Klørne er ulike, den ene kalles knusekloen (knusing av byttedyr) mens den andre kalles saksekloen (våpen). Levende hummer har grønnsvart skall med blålige knuter/pigger. Er vanlig fra den en

Was this helpful?
A confined, reproducing population of an introduced organism that can be eliminated using standard methods.


ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Ενας υπό περιορισμόν, αναπαραγόμενος πληθυσμός ενός εισαγόμενου οργανισμού που μπορεί να εξολοθρευτεί με την χρήση συνηθισμένων μεθόδων.

ÖRTLICH BEGRENZTE ART (ODER POPULATION): Eine begrenzte, sich reproduzierede Population eines eingeführten (exotischen) Organismus, die mit bekannten Methoden bekämpft werden kann.

ESPECE (OU POPULATION) LOCALISEE: Se dit dune population dun organisme introduit qui se reproduit, mais qui est géographiquement restreint et donc facilement éliminé par des techniques standards.

SPECIE (O POPOLAZIONE) LOCALIZZATE : Una popolazione o un organismo introdotto che si riproduce; è geograficamente resistente e non facilmente eliminabile con le tecniche standard.

ESPECIE (O POBLACIÓN) LOCALIZADA: Dícese de una población o de un organismo introducido que se reproduce, pero que es geográficamente restringida y por lo tanto fácil de eliminar con técnicas estándares.

LOKALISERT ART (ELLER POPULASJON): En begrenset reproduserende populasjon av en introdusert art, som kan fjernes med standard metoder.

Was this helpful?
Scottish (Irish) term describing inland lakes and narrow estuaries.


ΛΟΧ: Ορος που χρησιμοποιείται στη Σκωτία και Ιρλανδία για την περιγραφή εσωτερικών λιμνών και στενών εκβολών.

LOCH: Irischer und schottischer Ausdruck für Seen und enge Mündungen.

LOCH (LAC): Termes écossais et irlandais désignant un lac intérieur situé près destuaires.

LAOCH (LOUGH): Termine scozzese (irlandese) che descrive laghi dellentroterra e stretti estuari.

LOCH (LAGO EN ESCOCIA): Los Términos escoceses y irlandés que designan un lago interior situado cerca de los estuarios.

LOCH(BRUKT): Skotsk (Irsk) uttrykk brukt om innsjøer og nesten lukkede fjordarmer. F.eks. Loch Ness.

Was this helpful?
A glacially-associated aeolian (wind-transported) deposit; a parent material of soil, comprising silt with fine sand and clay, which was wind-blown and deposited during the glacial periods.


ΑΠΟΘΕΣΕIΣ LOESS: Αιολικά (μεταφερθέντα δια του ανέμου) ιζήματα που σχετίζονται με τους παγετώνες. Μητρικό εδαφικό υλικό, αποτελούμενο από πηλό που περιέχει λεπτή άμμο και άργιλο και έχει εναποτεθεί από τον άνεμο κατά τις παγετώδεις περιόδους.

LÖSS: Ein mehlartiges, ungeschichtetes Sediment von ockergelber bis gelblich-grauer Farbe aus mineralisch verschiedensten Bestandteilen, meist Quarz (60-70 %), Tonerdensilikate (10-20 %) und Kalk (10-30 %). Im allgemeinen locker, aber mit innerer Standfestigkeit; neigt zur Bildung und Ablösung von senkrechten Wänden infolge senkrecht durchziehender Haarröhrchen, so daß Schluchten entstehen.

LOESS: Dépôt éolien glaciaire (transporté par le vent); matière de base des sols, comprenant du limon avec du sable fin et de largile transportée par le vent et déposée pendant les périodes glaciaires.

LOESS: Un deposito eolico (trasportato dal vento) di origine glaciale; un materiale simile al terreno, comprendente limo con sabbia fine e argilla, trasportato dal vento e depositato nel corso delle ere glaciali.

LOES: Depósito del viento eólico glacial (transportado por el viento); materia de base de los suelos, conteniendo del limo con la arena fina y de la arcilla transportada por el viento y depositada durante los periodos glaciales.

LØSS: En vindtransportert jordart dannet under istiden. Består av en silt (avleiret slam) av fin sand og leire, som ble transportert med vinden under istidene.

Was this helpful?
A type of bath frequently used in fish-pond treatment. Low concentrations of the treatment are applied and allowed to disperse by natural processes.


ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΛΟΥΤΡΟ: Τύπος λουτρού που συχνά χρησιμοποιείται στην θεραπεία ψαριών σε δεξαμενές. Προστίθενται χαμηλές συγκεντρώσεις της θεραπευτικής ουσίας και αφήνονται να διαχυθούν με φυσικές διεργασίες.

LANGZEITBAD: Form eines Bades, das häufig bei der Behandlung von Fischteichen eingesetzt wird. Geringe Konzentrationen der Behandlungsmittel werden angewendet. Die ausgebrachten Mengen verteilen sich auf natürliche Weise.

BASSIN DE TRAITEMENT: Bassin long fréquemment utilisé dans la culture de poissons en bassin. Des faibles doses de produits sont déversées et se dispersent par processus naturels.

TRATTAMENTE IN VASCA: Un tipo di trattamento terapeutico o profilattico usato frequentemente per gli allevamenti dei pesci nei bacini. Le basse concentrazioni dei trattamenti vengono riversati e dispersi nellambiente con processi naturali.

BAÑO DE TRATAMIENTO: Tipo de baño frecuentemente utilizado en el cultivo de peces en estanques. Bajas concentraciones de los productos de tratamiento se echan en el agua y se dispersan por un proceso natural.

LANGTIDSBAD (BADEBEHANDLING): Type bad ofte brukt ved behandling av fiskedammer. Lave konsentrasjoner av behandlingsmiddelet tilsettes, og det får sprer seg gjennom naturlige prosesser.

Was this helpful?
Form of open-water suspended culture in which cultured species are ongrown on ropes or diverse containers (e.g. baskets, stacked trays, lantern nets) suspended from anchored and buoyed surface or subsurface ropes (long lines). Used for the culture of bivalve molluscs, e.g., mussels, oysters, scallops, and marine macroalgae.


ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ: Τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας σε ανοιχτά νερά, στην οποία τα καλλιεργούμενα είδη μεγαλώνουν σε σχοινιά ή χωριστά δοχεία (π.χ. καλάθια, δίσκους) που κρέμονται από επιφανειακά ή υποεπιφανειακά οριζόντια σχοινιά (μακρο-σειρές) στερεωμένες με άγκυρες και πλωτήρες. Χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια διθύρων μαλακίων (μύδια. στρείδια, χτένια) και θαλάσσιων μακροφυκών.

LANGLEINE: Eine Form der Kultur in offenen Gewässern, bei der die betreffende Art an Leinen oder in verschiedenen, an Leinen befestigten Behältern (z.B. Körben, übereinander gestapelten Kästen, Laternennetzen) freihängend gezogen werden. Die Leinen sind mit Verankerungen verbunden und werden von Bojen getragen, die an der Oberfläche schwimmen oder unter der Oberfläche positioniert sind. In der Molluskenkultur (Muscheln, Austern, Kammmuscheln) und der Makroalgenkultur eingesetzt.

LONGUE-LIGNE: Type de culture en suspension en mer ouverte dans laquelle les espèces cultivées sont grossies sur des cordes ou divers containers (paniers, lanternes) suspendus à partir de cordes en surface ou subsurface (longues lignes) elles même maintenues en place par des bouées et des corps morts. Le naissain de moules est grossi en boudins de filet plastique suspendus à partir de lignes amarrées à chaque extrémité par des corps morts. Cette technique est utilisée pour la culture de mollusques bivalves (m

iALLEVAMENTO CON I FILAN (LONG LINE): Tipo di allevamento che resta in sospensione in mare aperto; le specie allevate crescono su delle corde (brecce) o in diversi contenitori (es. i cestelli per le ostriche delle reti a lanterna) che vengono sospesi su corde orizzontali di superficie (filari, long line) sostenute da galleggianti e mantenuti nella stessa posizione per mezzo di corpi morti sul fondo. Questa tecnica viene utilizzata per lallevamento dei molluschi bivalvi (cozze, ostriche e cappesante) e delle alghe marine.

LARGA-LÍNEA: Tipo de cultivo en suspensión en mar abierto en el que las especies cultivadas se engordan sobre cuerdas o diversos contenedores (cestos, linternas) suspendidas a partir de las cuerdas en superficie o subsuperficie (largas líneas) ellas mismas mantenidas en un lugar por boyas y de cuerpos muertos. El recién nacido de mejillones se engorda en budines de hilos de plástico suspendido a partir de líneas amarradas a cada extremidad por cuerpos muertos. Esta técnica se usa para cultivo de moluscos bi

BØYESTREKKANLEGG: Type nedsenket oppdrett i de frie vannmassene, der de oppdrettede artene vokser på tau eller i kasser/nett (f.eks. perlenett, lanternenett, Akva-kompakt nett og Aqua Trading Mark kasser). Disse henger på en oppankret bæreline, som holdes på to til ti meters dyp av markeringsbøyer. Brukt ved oppdrett av muslinger (f.eks. blåskjell, østers og kamskjell) og marine makroalger.

Was this helpful?
A longitudinal wave is a wave in which the direction of displacement of each particle in the medium is perpendicular to the wave itself. Sound waves in air or water are longitudinal waves.


ΔIΑΜΗΚΕΣ ΚΥΜΑ: Διαμήκες κύμα είναι ένα κύμα στο οποίο η μετατόπιση των σωματιδίων του υλικού μέσου (υγρού) είναι κάθετη προς το μέτωπο του κύματος. Τα ηχητικά κύματα στον αέρα ή στο νερό είναι διαμήκη κύματα.

LONGITUDINALE WELLEN: Eine longitudinale Welle ist eine Welle, bei der die Richtung eines jeden Partikels in diesem Medium senkrecht versetzt zu der Welle selbst verläuft. Schallwellen in der Luft oder im Wasser sind longitudinale Wellen.

ONDE LONGITUDINALE: Mouvement ondulatoire dans lequel la direction du déplacement des particules individuelles du milieu est perpendiculaire à la direction du déplacement des ondes. Les ondes sonores dans lair ou dans leau sont des ondes longitudinales.

ONDA LONGITUDINALE: Unonda in cui la direzione della dispersione di ciascuna particella nel mezzo è perpendicolare allonda stessa. Le onde sonore nellaria o nellacqua sono onde longitudinali.

ONDA LONGITUDINAL: Movimiento ondulatorio en el cual la dirección de desplazamiento de partículas individuales del medio es perpendicular a la dirección de desplazamiento de las ondas. Las ondas sonoras en el aire o en agua son ondas longitudinales.

LONGITUDINALBOLGE: En longitudialbølge er en bølge der retningen av hver partikkel i mediet ligger normalt (900) på bølgens retning. Lydbølger i vann og luft er longitudialbølger.

Was this helpful?
A sand bar which extends generally parallel with the shoreline and is submerged at least at high tide.


ΣΥΡΤΗ: Αμμώδης έκταση που εκτείνεται γενικά παράλληλα προς την ακτή και καλύπτεται από το νερό τουλάχιστον κατά την πλημμυρίδα.

SANDBANK LÄNGS DER KÜSTENLINIE VERLAUFEND: Eine Sandbank, die sich parallel zur Küstenlinie erstreckt und zumindest bei Hochwasser überflutet wird.

BARRE; BANC DE SABLE: Une barre ou banc de sable qui sétend parallèle à la côte et qui est immergé, au moins à marée haute.

BARRA LITORALE SOMMERSA, BANCO DI SABBIA: Striscia o banco di sabbia che si estende di solito parallelamente alla costa ed è sommersa almeno con lalta marea.

BARRERA; BANCO DE ARENA: Una barrera o banco de arena que se extiende generalmente en paralelo con la costa y que queda sumergido al menos durante la marea alta.

SANDBANKE (-REVLE): Strekker seg langs strandlinjen, er under vann i alle fall ved flo sjø.

Was this helpful?
(Littoral current) The resultant current produced by waves being deflected at an angle by the shore. In this case the current runs roughly parallel to the shoreline. The longshore current is capable of carrying a certain amount of material as long as its velocity remains fairly constant; however, any obstruction, such as a submarine rock ridge or a land point cutting across the path of the current will cause loss of velocity and consequent loss of carrying power.


ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ: (Παραλιακό ρεύμα) Το ρεύμα που παράγεται αποτέλεσμα των κυμάτων που προσκρούουν στην ακτή υπό γωνία. Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα ρέει σχεδόν παράλληλα προς την ακτογραμμή. Το παράκτιο ρεύμα είναι ικανό να μεταφέρει μιά ορισμένη ποσότητα υλικών εφόσον η ταχύτητά του παραμένει σχετικά σταθερή. Εν τούτοις κάθε εμπόδιο, όπως μια ύφαλος ή προεκβολή της ξηράς κάθετη στην πορεία του προκαλεί απώλεια ταχύτητας και επομένως μείωση της μεταφορικής του ικανότητας.

KÜSTENSTRÖMUNG: (Litorale Stömung) Längs der Küstenlinie verlaufende Strömung; die Strömung, die aus der Brechung von Wellen in einem bestimmten Winkel zur Küste resultiert. In diesem Fall verläuft die Strömung fast parallel zur Küstenlinie. Solange die Fließgeschwindigkeit relativ konstant und ausreichend hoch bleibt, führt die Küstenströmung eine gewisse Menge Feststoffe mit sich. Jedes Hindernis, z.B. unterseeische Gesteinsrücken oder eine Landzunge quer zur Strömung, kann verminderte Fließgeschwindigkeit ve

COURANT LITTORAL: Courant qui résulte de la déviation des vagues par lestran. Dans ce cas, la direction du courant est approximativement parallèle à la côte. Un courant littoral est capable de porter des matériaux pourvu que sa vitesse reste plus ou moins constante. Toutefois, les entraves, telles que les rochers sousmarins ou des promontoires sur la trajectoire du courant, réduisent la vélocité du courant littoral ainsi que sa capacité à porter des matériaux.

CORRENTE LITORALE: Corrente che risulta dalla deviazione delle onde dalla riva. In questo caso la direzione della corrente è approssimativamente parallela alla linea di costa. La corrente litorale è capace di trascinare del materiale purchè la sua velocità resti più o meno costante; comunque qualsiasi impedimento per la corrente, come ad es. una roccia sottomarina o un promontorio, causerà una riduzione della velocità con la conseguente riduzione del potere di trasporto.

CORRIENTE LITORAL: Corriente que resulta de la desviación de ola por la orilla. En este caso, la dirección de la corriente es aproximadamente paralela a la costa. Una corriente litoral es capaz de llevar materias de manera que su velocidad queda más o menos constante. Sin embargo, los obstáculos como rocas submarinas, reducen la velocidad de la corriente litoral así como su capacidad de llevar materias.

VINDOPPSTUVINGSSTROM: Strøm som oppstår når bølger bøyer av i en vinkel ved kystlinjen. I slike tilfeller går strømmen parallelt med kystlinjen. Denne strømtypen kan transportere en viss mengde materiale så lenge farten holder seg stabil. Ved hindringer, f.eks. undervannsskjær eller nes, vil farten og transporteringsevnen avta.

Was this helpful?
Dorso-ventral curvature of the spine in fish.


ΛΟΡΔΩΣΗ: Νωτοκοιλιακή καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης του ψαριού.

LORDOSE: Dorsoventrale Verkrümmung der Wirbelsäule eines Fisches.

LORDOSE: Courbure dorso-ventrale de la colonne vertébrale des poissons.

LORDOSI: Curvatura dorso-ventrale della colonna vertebrale nei pesci.

LORDOSIS: Curvatura dorso-ventral de la columna vertebral de peses.

LORDOSE: Dorsoventral knekk (oppoverbøy) på ryggsøyle hos fisk.

Was this helpful?
Refers to organisms inhabiting fast-flowing water habitats such as rivers and creeks and the organisms that live in them.


ΡΕΟΝΤΑ ΝΕΡΑ: Υδάτινα ενδιαστήματα που χαρακτηρίζονται από ταχεία ροή του νερού, όπως ποτάμια και ρυάκια.

LOTISCH: Bezieht sich auf die Organismen, die in schnellfließenden Gewässerhabitaten, wie z.B. Flüssen oder Bächen leben.

LOTIQUE: Concernant les habitats des eaux courantes aussi bien des rivières que des ruisseaux.

LOTICO: Riferito agli habitat con acque correnti, come fiumi e ruscelli.

LÓTICO: Concierna las hábitats de aguas corrientes tanto ríos como arroyos.

LOTISK: Henviser til organismer som lever i hurtigstrømmende habitater, som elver og bekker.

Was this helpful?
The minimum height reached by a falling tide. The height may be due solely to the periodic tidal forces or it may have superimposed upon it the effects of meteorological conditions.


ΡΗΧΙΑ: Η κατώτερη στάθμη που φθάνει η αποσυρόμενη παλίρροια. Το ύψος οφείλεται μόνο στις περιοδικές παλιρροιακές δυνάμεις ή και στην επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών.

NIEDRIGWASSER (NW): Die minimale Höhe, die beim Fallen der Tide erreicht wird. Die Höhe kann eine alleinige Folge der periodischen Gezeitenkräfte sein, oder sie kann von metereologischen Bedingungen beeinflußt sein.

MAREE BASSE: Le maximum de reflux; la hauteur minimale atteinte par la marée déscendante. Cette hauteur peut résulter uniquement de la périodicité des marées, ou peut résulter de la superposition des effets des conditions météorologiques sur la périodicité des marées.

BASSA MAREA: Laltezza minima raggiunta da una marea calante. Questa altezza può dipendere solo dalla periodicità delle maree, o dalla sovrapposizione degli effetti delle condizioni metereologiche sulla periodicità di marea.

MAREA BAJA: Altura máxima alcanzada por la marea descendiente. Esta altura puede resultar únicamente de la periodicidad de mareas, o puede resultar de superposición de efectos de las condiciones meteorológicas sobre la periodicidad de las mareas

FJÆRE (LAVVANN): Laveste nivå som nås av en fallende sjø. Høyden kan være påvirket kun av tidevannskreftene, eller samspill mellom disse og meteorologiske forhold.

Was this helpful?
The intersection of any standard low tide datum plane with the shore.


ΓΡΑΜΜΗ ΡΗΧIΑΣ: Η τομή της μέσης στάθμης της ραχης επιπέδου με την ακτή.

NIEDRIGWASSERLINIE: Die Schnittlinie jeder standartisierten Lage der Niedrigtide auf derselben Höhe mit der Küste.

LAISSE DE BASSE MER: Plan dintersection du niveau du moyen des marées basses avec lestran.

BASSA LINEA DI MAREA: Piano dintersezione fra il livello medio delle basse maree con la riva.

LÍNEA DE BAJA MAR: Plan de intersección del nivel del medio de mareas bajas con el estrato.

LAVVANNSLINJE: Krysningen mellom land og ethvert standard lavvannsnivå.

Was this helpful?
A tidal datum appearing in some British publications, based on low water of ordinary spring tides.


ΡΗΧΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ: Παράμετρος, χρησιμοποιούμενη σε ορισμένες βρετανικές εκδόσεις. Βασίζεται στην στάθμη της ρηχίας συνήθων συζυγιακών παλιρροιών.

NIEDRIGWASSER BEI NORMALER SPRINGTIDE: Eine Gezeitengröße, die in einigen britischen Publikationen erscheint und auf dem Niedrigwasser einer normalen Springtide beruht.

MAREE BASSE DES VIVES EAUX ORDINAIRES: Niveau de repère des marées qui est rencontré dans certaines publications britanniques, et qui est basé sur la marée basse des vives eaux ordinaires.

BASSA MAREA DELLA MAREA DI PRIMAVERA ORDINARIE : Livello di riferimento delle maree che appare in alcune pubblicazioni britanniche; basato sulle basse maree delle maree ordinarie di primavera.

MAREA BAJA DE AGUAS ORDINARIAS VIVAS: Nivel de referencia de marea que se encuentra en ciertas publicaciones británicas, y que se basa sobre la marea baja de aguas ordinarias vivas.

LAVVANN VED ORDINÆR SPRINGFLO: Tidevanns-nullpunkt som forekommer i noen engelske publikasjoner, basert på lavvann ved ordinær springflo.

Was this helpful?
The lower of the two high waters of any tidal day.


ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΠΛΗΜΜΗ: Η χαμηλότερη πλήμμη από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Πρβλ. ΠΛΗΜΜΗ.

NIEDRIGSTES HOCHWASSER (NHW): Das niedrigere der beiden Hochwasser eines Tidentages.

MAREE HAUTE INFERIEURE: La moins élevée des deux marées hautes dune même journée de marée.

ALTA MAREA INFERIORE: La più bassa delle due alte maree della medesima giornata di marea.

MAREA ALTA INFERIOR: La más baja de las dos mareas altas de un mismo día de marea.

LAVESTE HØYVANN: Den laveste av de to floene som er i løpet av et tidevannsdøgn, jfr. flo (høyvann).

Was this helpful?
The lower of the two low waters of any tidal day. The single low water occurring daily during periods when the tide is diurnal is considered to be a lower low water.


ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΡΗΧΙΑ: Η χαμηλότερη ρηχία από τις δύο σε κάθε παλιρροιακή ημέρα. Η μοναδική ρηχία που παρατηρείται κατά τις περιόδους όπου η παλίρροια είναι ημερήσια θεωρείται κατώτερη ρηχία.

NIEDRIGSTES NIEDRIGWASSER (NNW): Das niedrigere der beiden Niedrigwasser eines Tidentages. Das einzige Niedrigwasser, das täglich während Perioden mit diurnalen Gezeiten auftritt, wird als niedrigstes Niedrigwasser angesehen.

MAREE BASSE INFERIEURE: La moins élevée des deux marées basses dune même journée de marée. La seule marée basse de la journée pendant des périodes où le cycle des marées est diurne, est considerée être la marée basse inférieure.

BASSA MAREA INFERIORE: La più bassa delle due basse maree della medesima giornata di marea . La singola bassa marea che avviene giornalmente durante il periodo del ciclo di marea diurno viene considerata come una bassa marea inferiore.

MAREA BAJA INFERIOR: La menos elevada de las dos mareas bajas de un mismo día de marea. La única marea baja del día durante los periodos en los cuales el ciclo de mareas es diurno es considerada ser la marea baja inferior.

LAVESTE LAVVANN: Den laveste av de to fjærene som er i løpet av et tidevannsdøgn.

Was this helpful?
The SI unit of illumination: used as a quantitative assessment of light intensity. Illumination is defined as lux per unit area.


LUX: Μονάδα του συστήματος SI, η οποία μετρά την ένταση του φωτός. Γιά την ποσοτική εκτίμηση. Ο φωτισμός ορίζεται ως lux ανά μονάδα επιφανείας.

LUX: Eine abgeleitete SI-Einheit (lx) für Beleuchtungsstärke; für die quantitative Bewertung der Lichtintensität benutzt; definiert als Lux pro Flächeneinheit (1 Lumen pro Quadratmeter; lm/m2<.sup>).

LUX: Unité déclairement utilisée pour définir la quantité et lintensité lumineuse. Léclairement se calcule en lux par unité de surface.

LUX: Lunità SI dilluminazione usata per definire la quantità e lintensità luminosa. Lilluminazione viene calcolata in lux per unità di superficie.

LUX: La Unidad de alumbrado utilizada para definir la cantidad y la intensidad luminosa. El alumbrado se calcula en lux por unidad de superficie.

LUX: SI måleenhet for belysning. Brukt som en kvantitativ bedømmelse av lysintensitet. Belysning er definert som lux per arealenhet.

Was this helpful?
The colourless fluid formed by the filtration of blood through capillary walls. It bathes the tissues and contains dissolved salts and organic compounds.


ΛΕΜΦΟΣ: Το άχρωμο υγρό που σχηματίζεται από την διήθηση του αίματος από τα τοιχώματα των τριχοειδών. Περιλούει τους ιστούς και περιέχει διαλυμένα άλατα και οργανικές ενώσεις.

LYMPHE: Die farblose Flüssigkeit, die bei der Filtration von Blut durch Kapillarwände gebildet wird. Sie durchspült das Gewebe und enthält gelöste Salze und organische Verbindungen.

LYMPHE: Liquide organique limpide et incolore produit par la filtration du sang à travers les parois des capillaires et qui baigne les organes. Elle contient des sels en solution ainsi que des composés organiques.

LINFA: Liquido organico limpido e incolore prodotto per filtrazione del sangue attraverso le pareti dei capillari. Contiene sali in soluzione e composti organici.

LINFA: Líquido orgánico límpido y descolorido producido por la filtración de la sangre a través de las paredes de capilares y que baña los órganos. Contiene sales en solución así como los compuestos orgánicos.

LYMFE: Fargeløs væske som dannes ved filtrering av blod gjennom kapillærvegger. Den bader vev og inneholder løste salter og organiske sammensetninger.

Was this helpful?
A viral disease of the skin and fins, affecting freshwater and marine fish, caused by the lymphocystis virus of the Iridovirus group. It seldom causes losses among wild and cultured fishes. Its main effect is to make a potential food fish aesthetically unappealing. There are no known effective control methods.


ΛΕΜΦΟΚΥΣΤΙΣ: Χρόνια ιογενής ασθένεια του δέρματος και των πτερυγίων, που προσβάλλει ψάρια της θάλασσας και του γλυκού νερού και οφείλεται τον ιό της λεμφοκύστης της ομάδας των Ιριδοϊών. Σπανίως προκαλεί απώλειες μεταξύ των αγρίων και καλλιεργούμενων ψαριών. Η κύρια επίπτωσή της είναι ότι δίνει αντιαισθητική όψη σε ψάρια που κανονικά είναι εδώδιμα. Δεν υπάρχουν γνωστές αποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπισή της.

LYMPHOCYTOSE: Eine chronische Viruskrankheit von Süßwasser- und marinen Fischen. Sie verursacht selten Verluste bei Wild- oder Aquakultur-Fischen. Der Haupteffekt ist, daß ein potentiell vermarktungsfähiger Fisch ästhetisch den Verbraucher nicht mehr anspricht. Effektive Bekämpfungsmethoden sind unbekannt.

LYMPHOCYSTITE: Maladie virale chronique de la peau et des nageoires des poissons deau douce et marins qui provoque rarement des pertes parmi les poissons sauvages ou en élevage. Son effet principal est de donner une apparence peu attrayante aux poissons consommables. Il nexiste pas de méthodes de lutte efficace contre cette maladie, provoquée par le virus lymphocystique du groupe des Iridovirus.

LINFOCISTI: Una malattia virale della pelle e delle pinne, che colpisce pesci dacqua dolce e dacqua salata, essa è causata dal virus della linfocisti del gruppo degli Iridovirus. Raramente causa perdite fra i pesci selvatici e allevati. Il suo effetto principale è quello di rendere i pesci esteticamente inappetibili. Non ci sono efficaci metodi di controllo conosciuti.

LINFOCÍSTIS: Enfermedad viral crónica de la piel y de las aletas de peses de agua dulce y marinos entre que provoca rara vez pérdidas en peses salvajes o en ganadería. Su efecto principal es dar una apariencia poco atractiva de peses comestibles. No existen métodos de lucha eficaz contra esta enfermedad, provocada por el virus linfocístico del grupo de Iridovirus.

LYMFOCYSTISSYKE: Virusinfeksjon på hud og finner på både fersk- og saltvannsfisk, forårsaket av et iridovirus. Gir sjelden tap blant vill eller oppdrettet fisk. Hovedeffekten til viruset er at fisken blir styggere å se til, noe som gjør den mindre verdifull. Det finnes ingen effektive kontrollmetoder.

Was this helpful?
An agranular leucocyte of the peripheral blood formed primarily in the lymphatic tissue.


ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΟ: Μή κοκκιώδες λευκοκύτταρο του αίματος του περιφερειακού κυκλοφοριακού συστήματος που σχηματίζεται κυρίως στον λεμφικό ιστό.

LYMPHOZYTE: Eine nicht granuläre Leukozyte des peripheren Blutes, das vorrangig im Lymphgewebe gebildet wird.

LYMPHOCYTE: Leucocyte agranulaire du sang périphérique fabriqué par les ganglions lymphatiques.

LINFOCITA: Un leucocita agranulare del sistema sanguigno periferico che si origina nel tessuto linfatico.

LINFOCITO: Leucocito agranular de la sangre periférica hecha por glándulas linfáticas.

LYMFOCYTT: Blodcelle. En agranulær leukocytt (hvit blodlegeme). Produseres i fisk hovedsakelig i thymus og hodenyre.

Was this helpful?
Any neoplasm, usually malignant, of lymphatic tissue. In fish it is difficult to differentiate benign from malignant tumours of this type.


ΛΕΜΦΩΜΑ/ΛΕΜΦΟΣΑΡΚΩΜΑ: Νεοπλασία, συνήθως κακοήθης, του λεμφικού ιστού. Στα ψάρια είναι δύσκολη η διάκριση ανάμεσα σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους αυτού του τύπου.

LYMPHOM: Neoplasmen. Im allgemeinen bösartige Tumore des lymphatischen Gewebes. Bei Fischen ist es schwierig, gutartige von bösartigen Tumoren dieser Art zu unterscheiden.

LYMPHOSARCOME: Tumeur, souvent maligne du tissu lymphoïde. Chez les poissons il est difficile de distinguer les tumeurs malignes des tumeurs bénignes de ce genre.

LINFOMA: Alterazione neoplastica del tessuto linfoide; anche solo riferito al linfoma maligno. Nei pesci risulta difficile fare una distinzione fra tumore maligno e benigno in genere.

LINFOSARCOMA: Tumor, a menudo maligno del tejido linfoido. En peses es difícil distinguir los tumores maglinos de los tumores benignos de este tipo.

LYMFOSARKOM: Enhver neoplasme, oftest ondartet, som er utgått fra lymfoid vev. Hos fisk er det vanskelig å skille ondartede og godartede svulster av denne typen.

Was this helpful?
A process conducted in a vacuum where water is sublimated from a solid, i.e., passes from solid into gaseous state. It is widely used in laboratories in pharmaceutical and food industries as well as in feed manufacture to obtain freeze-dried extracts; freeze-drying.


ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: Διαδικασία εξάχνωσης του νερού από στερεά υλικά με την εφαρμογή κενού αέρος. Χρησιμοποιείται ευρέως σε επιστημονικά εργαστήρια, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων και γενικά όπου απαιτείται η ψυχοξήρανση των προϊόντων. Βλέπε ΨΥΧΟΞΗΡΑΝΣΗ.

LYOPHILIZATION: Ein Prozess, der unter Vakuum ausgeführt wird, wobei Wasser aus einem Feststoll sublimiert; z.B. direkte Überführung aus einem Feststoff in die Gasphase. Der Prozess wird vielseitig in Laboratorien und in der pharmazeutischen und der Nahrungs­mittel­industrie sowie von Futtermittelherstellern angewandt, um gefriergetrocknete Exktrakte herzustellen (siehe Gefriertrocknung).

LYOPHILISATION: Procédé de déshydratation de substance par sublimation à froid et sous vide (c’est-à-dire le passage de l’eau glacée, solide, vers l’état gazeux sans passage par l’état liquide). Couramment utilisé dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

LIOFILIZZAZIONE: Processo di sublimazione dell’acqua da una soluzione, cioè passaggio dallo stato solido a quello gassoso, condotto sotto vuoto. E’ molto usato nei laboratori farmaceutici e nelle industrie alimentari così come per la manifattura di alimenti per ottenere estratti anidri congelati (freeze-dried).

LIOFILIZACIÓN: Proceso en el que el agua en solución es sublimada en vacío a, i.e., pasa de sólido a gas. Es muy usado en laboratorios, industrias alimentarias y farmacia, así como para manufactura de piensos para obtener extractos secos o congelados.

LYOFILISERING: Prosess som blir utført i vakuum hvor vann sublimerer fra en løsning, det vil si går over fra fast stoff direkte til gass. Benyttes i stort omfang i farmasøytisk industri og i matvare- og fôrproduksjon for å fremstille frysetørkede ekstrakter. Jfr. frysetørking.

Was this helpful?
Disintegration or destruction of cells through damage to or rupture of plasma membrane, allowing escape of cell contents. A lysis can be caused by complement-binding antibodies.


ΛΥΣΗ: Αποσύνθεση, καταστροφή των κυττάρων οφειλόμενη σε βλάβη ή διάρρηξη της κυτταρικής μεμβράνης. Λύση των βακτηριακών κυττάρων προκαλούν τα αντισώματα συμπληρωματικής πρόσδεσης.

LYSIS, LYSE: Auflösung, Zerstörung von Zellen. Die Lysis kann durch komplementbindende Antikörper hervorgerufen werden.

LYSE: Désintégration ou destruction de cellules suite à la rupture de la membrane cellulaire, provoquant la fuite du contenu cellulaire. La lyse cellulaire peut être provoquée par les anticorps se liant au complément.

LISI: Disintegrazione o distruzione di cellule per rottura della membrana cellulare, causando la fuoriuscita del contenuto cellulare. La lisi cellulare può essere provocata dagli anticorpi che si legano allantigene per formare il complemento.

LISIS: Desintegración o destrucción de células después de la ruptura de la membrana celular, provocando la fuga del contenido celular. La Lisis celular puede ser provocada por anticuerpos que se ligan al complemento.

LYSE: Nedbryting eller ødeleggelse av celler ved skade eller sprengning av plasmamembranen, som fører til at innholdet i cellene siver ut. Lyse kan forårsakes av komplementbindene antistoffer.

Was this helpful?
The phenomenon in which a temperate bacteriophage infects a bacterium, integrating its DNA with that of the host cell and replicating along with the host cell.


ΛΥΣΙΓΟΝΙΑ: Φαινόμενο κατα το οποίο ένας ήπιος βακτηριοφάγος προσβάλλει ένα βακτήριο, ενσωματώνοντας το DΝΑ του σε εκείνο του ξενιστή και αναπαραγόμενος εντός του κυττάρου του ξενιστή μαζί.

LYSOGENIE: Der Vorgang, bei dem ein Bakteriophag ein Bakterium infiziert, indem es seine DNA in die Wirtszelle integriert und dort vermehren läßt.

CYCLE LYSOGENIQUE: Le phénomène où un bactériophage modéré infecte une bactérie incluant son ADN à celui de la cellule hôte et se reproduisant avec.

LISOGENIA: Particolare relazione che si stabilisce tra il DNA un virus batteriofago temperato e quello del batterio ospite, con integrazione del DNA virale nel DNA batterico. In questo modo il batteriofago si replica con la cellula ospite stessa.

CICLO LISOGÉNICO: Fenómeno dónde un bacteriófago moderado infecta una bacteria incluyendo su ADN a la célula huésped reproduciendose con esta última.

LYSOGENI: Fenomenet der en bakteriofag infiserer en bakterie, for å integrerer sitt DNA med vertscellen sitt og dele seg i lag med vertscellens DNA. Under denne delingen produseres det ikke viruspartikler.

Was this helpful?
A cytoplasmic vesicle present in many cells, bounded by a lipo-protein membrane and containing various enzymes; plays an important part in intracellular digestion.


ΛΥΟΣΩΜΑ: Κυτταροπλασματικός σάκκος, παρατηρούμενος σε πολλά κύτταρα, ο οποίος περιβάλλεται από λιπο-πρωτεϊνική μεμβράνη και περιέχει διάφορα ένζυμα. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ενδοκυτταρική πέψη.

LYSOSOM: Eine in vielen Zellen vorhandene Cytoplasma-Einstülpung, die von einer Lipoprotein-Membran umschlossen wird und verschiedene Enzyme enthält; spielt eine wichtige Rolle bei der intrazellulären Verdauung.

LYSOSOME: Petite vésicule cytoplasmique, délimitée par une membrane lipo-protéique, présente dans beaucoup de cellules et qui renferme diverses enzymes; elle joue un rôle important dans la digestion intracellulaire.

LISOSOMA: Piccola vescicola citoplasmatica, circondata da una membrana lipoproteica e contenente vari enzimi; gioca un ruolo importante nella digestione intracellulare.

LISOSOMA: Pequeña vesícula citoplasmática, delimitada por una membrana lipo-proteíca, presente en muchas células y que contiene diversas enzimas; tiene un papel importante en la digestión intracelular.

LYSOSOM: Cytoplasmatisk vesikkel som finnes i mange celler. Er omgitt av en lipoproteinmembran og inneholder ulike enzymer. Spiller en viktig rolle ved intracellulær fordøyelse.

Was this helpful?
An enzyme found in the blood and also secreted by skin and mucus membranes which attacks glycoside bonds in muropeptides. Structured components of bacterial cell membranes. Lysozome is an important component of the non-specific immune system attacking Gram positive bacteria. Elevated levels of lysozome are occasionally taken to indicate chronic infection.


ΛΥΟΣΩΜΑ (μουραμιδάση): Ένζυμο του αίματος που εκκρίνεται επίσης από το δέρμα και από βλεννώδεις ιστούς, το οποίο επιτίθεται στους γλυκοζιτικούς δεσμούς των μουροπεπτιδίων που αποτελούν δομικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών των βακτηρίων. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα του μη ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια στα κατά Gram θετικά βακτήρια. Αυξημένες συγκεντρώσεις του ενζύμου αποτελούν ένδειξη χρόνιας μόλυνσης.

LYSOZOME (MURAMIDASE): Ein Enzym, das im Blut gefunden wurde und auch von der Haut und der Mucusmenbran sekretiert wird. Es greift die Glycosid-Bindung von Mucopetiden an (strukturierte Komponenten der Zellmembran von Bakterien). Lysosom ist eine wichtige Komponente im nicht-spezifischen Immunsystem, das gram-negative Bakterien angreift. Erhöhte Mengen an Lysosom dienen gelegentlich als Indikation einer chronischen Infektion.

LYSOZOME (MURAMIDASE): Enzyme circulante qui est également sécrétée par la peau et par les muqueuses et qui clive les liaisons glycosuriques des muropeptides (l’enzyme s’appelle également muramidase), des composées structurales des parois bactériennes. Lysozyme est un élément important du système immunitaire inné, ciblant les bactéries Gram positives. Des taux élevés de lysozyme sont parfois indicateurs d’infections chroniques.

LYSOZIMA (MURAMIDASE): Enzima ritrovabile nel sangue e secreto anche dalle cellule della pelle e della mucosa; un importante componente del sistema immunitario aspecifico, in grado di attaccare i batteri Gram positivi. Elevati valori di lisozima possono a volte indicare una infezione cronica.

LISOZIMA: Muramidasa. Un enzima que se encuentra en sangre, también secretada por la piel y membranas mucosas que ataca los enlaces glicosídicos de muropéptidos. Componentes estructurales de las membranas bacterianas. Es un componente importante del sistema inmune no-específico que ataca las bacterias gram-positivas. Los niveles elevados de lisozima se toman a menudo como indicador de infección crónica.

LYZOSOM: Enzym funnet i blod, også sekrert av hud og slimhinner, en viktig komponent i det ikke spesifikke immunsystemet, hvor det angriper gram positive bakterier. Høye verdier av lysosom blir tidvis brukt til å indikere kroniske infeksjoner.

Was this helpful?
Refers to the phenomenon of lysis (Disintegration or destruction of cells through damage to or rupture of plasma membrane, allowing escape of cell contents).


ΛΥΤΙΚΟΣ: Αναφερόμενος στο φαινόμενο της λύσης.

LYTISCH: Bezieht sich auf den Vorgang der Lysis/Lyse.

LYTIQUE: Se rapportant au phénomène de lyse.

LITICO: Riferito al fenomeno di lisi.

LITICA: Relacionada al fenómeno de lisis.

LYTISK: Henviser til fenomenet lyse.

Was this helpful?
Method of reproduction of bacteriophages in which a virulent bacteriophage replicates in a host bacteria cell which then undergoes lysis to release the new virus particles.


ΛΥΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: Μεθοδος αναπαραγωγής βακτηριοφάγων κατά την οποία ένας μολυσματικός βακτηριοφάγος αναπαράγεται σε ένα βακτηριακό κύτταρο-ξενιστή το οποίο στην συνέχεια υφίσταται λύση απελευθερώνοντας νέα άτομα του ιού.

LYTHISCHE VERMEHRUNG: Methode der Bakteriophagenvermehrung, bei der sich ein virulenter Bakteriophage in einem Wirtsbakterium repliziert, anschließend das Bakterium zerstört und so neue Viren freisetzt.

CYCLES LYTIQUES: Méthode de reproduction de bactériophage dans laquelle une bactériophage virulente se reproduit dans une bactérie hôte qui, alors, subit une lyse pour libérer les particules du nouveau virus.

CICLO LITICO: Metodo riproduttivo dei batteriofagi nel quale un batteriofago virulento si replica in un batterio ospite e va incontro a lisi rilasciando così nuovi virus.

CICLO LÍTICO: Método de reproducción de bacteriófago en el cual una bacteriófago virulante se reproduce en una bacteria huésped que sufre una lisis para liberar las partículas de nuevo virus.

LYTISK SYKLUS: Metode for formering av bakteriofager, der en virulent bakteriofag deler seg inni en vertscelle som gjennomgår lyse og slipper fri nye viruspartikler.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES