AMC LIMITED

I

Infectious haematopoietic necrosis:an acute, systemic and usually virulent rhabdoviral disease occurring in the wild, though more typically seen in epizootic proportions among cultured trout and some salmon species.


I.H.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΑIΜΑΤΟΠΟIΗΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, συστημική και συνήθως μολυσματική ασθένεια οφειλόμενη σε ραβδοϊούς. Προσβάλλει και άγριους πληθυσμούς, μολονότι συνήθως συναντάται σε επιζωοτικές αναλογίες σε καλλιεργούμενες πέστροφες και μερικά είδη σολομού.

I.H.N.: INFEKTIÖSE HÄMATOPOIETISCHE NEKROSE. Eine akute, systemische und gewöhnlich virulente Rhabdoviren-Erkrankung, die in Wildfischen, aber typischerweise auch in epizootischen Ausmaßen in der Aquakultur von Forellen und einigen anderen Salmoniden vorkommt.

N.I.H.: Necrose Infectieuse Hematopietique. Maladie rhabdovirale aigüe, systémique et habituellement virulente survenant en milieu sauvage, quoique rencontrée dans des proportions épizootiques dans les cultures de truites et dans quelques espèces de saumon.

I.H.N.: Necrosi Infettiva Ematopoietica (IHN).

N.H.I.: Necrosis hematopoietica infecciosa: Enfermedad rabdoviral aguda, sistémica y normalmente virulenta que tiene lugar en medios salvajes, aunque se encuentra en proporciones epizoóticas en cultivos de truchas y en algunas especies de salmón.

IHN: INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE. En akutt systemisk og vanligvis ondartet sykdom forårsaket av rhabdovirus. Hovedsakelig på villfisk, men forekommer oftere på oppdrettet ørret og noen laksearter (Salmo).

Was this helpful?
Infectious pancreatic necrosis: an acute, contagious, systemic Birnavirus disease, usually affecting fry and fingerling salmonids, and gives rise to a high juvenile mortality rate. The IPN virus, originally thought to affect salmonids only, has now been found in a range of non-salmonid fish. The IPN virus occurs as multiple strains that differ in virulence and serological response. It has a worldwide distribution and may be the most widespread of the aquatic viruses.


I.P.N.: ΜΟΛΥΣΜΑΤIΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤIΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ. Οξεία, μεταδοτική, συστημική ιογενής ασθένεια, που προσβάλλει συνήθως τον γόνο των σολομοειδών με αποτέλεσμα υψηλή θνησιμότητα των νεαρών ατόμων. Ο ιός IPN, που αρχικα εθεωρείτο ότι προσβάλλει μόνο τα σολομοειδή, έχει βρεθεί και σε άλλα είδη. Απαντάται σε διάφορα στελέχη που διαφέρουν σε μολυσματικότητα και ορολογικές αντιδράσεις και παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση τόσο ώστε να θεωρείται ίσως ο πλέον διαδεδομένος ιός στο υδάτινο περιβάλλον.

I.P.N.: I.P.N.:Siehe INFEKTIÖSE PANCREAS NEKROSE.Eine akute, ansteckende Viruserkrankung, die gewöhnlich bei kleineren Fischen und Fingerlingen auftritt. Diese Krankheit ist weit verbreitet und endet meist tödlich für Juvenile. Der IPN-Virus besteht aus mehreren Stämmen, die sich in der Virulenz unterscheiden. Zuerst wurde angenommen, daß der Virus nur Salmonide befällt, obwohl er nun auch in einer Reihe nicht-salmonider Fische gefunden wurde. Der IPN-Virus ist weltweit verbreitet und wahrscheinlich der

NECROSE INFECTIEUSE PANCREATIQUE: Maladie aigüe, contagieuse et systémique, touchant habituellement les alevins des salmonidés, provoquant un taux important de mortalité. Le virus IPN, originalement affectant seulement les salmonidés, a été maintenant détecté aux espèces non-salmonidés. Le virus IPN apparait en plusieurs souches qui diffèrent en virulence et en réponse serologique. Il a une distribution mondiale et est sans doute le plus répandu des virus aquatiques.

NECROSI PANCREATICA INFETTIVA (IPN): Malattia virale periacuta dei giovanili di salmonidi. Essa è assai diffusa e si pensa che si trasmetta attraverso le uova. Generalmente le perdite sono relativamente consistenti nei pesci di lunghezza inferiore a 5 cm. La profilassi consiste nella disinfezione chimica delle uova, nelleliminazione delle femmine portatrici, e nella soppressione degli stock infetti

NECROSIS INFECCIOSA DEL PÁNCREAS: Enfermedad aguda, contagiosa y sistémica, normalmente afecta los alevines de salmónidos, provocando una tasa importante de mortalidad. El virus IPN, originalmente afectando sólo los salmónidos, ha sido detectado ahora en especies no- salmónidos. El virus IPN aparece en varias cepas que difieren en la virulencia y en la respuesta serológica. Tiene una distribución mundial y es sin duda el más abundante de los virus acuáticos.

IPN: Infeksiøs pankreasnekrose: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

Was this helpful?
Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.


ΠΑΓΟΣ: Στερεοποιημένο νερό, το οποίο σχηματίζει διαφανείς, εύθραστους κρυστάλλους.

EIS: Gefrorenes Wasser; ein brüchiger, durchsichtiger und kristalliner Feststoff.

GLACE: Eau gelée, cristaux transparents fragiles.

GHIACCIO: Acqua allo stato solido; acqua ghiacciata.

HIELO: Agua congelada, cristales transparentes y frágiles.

IS: Frosset vann, et skjørt gjennomsiktig krystallisk fast stoff.

Was this helpful?
ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIISspecies of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".


ICH: Ichthyophthirius multifiliis.

ICHTHYO: Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befüllt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.Siehe Ichthyophthirius multifiliis.

ICH: ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS.Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis. Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".

ICH: Ichthiophthirius multifiliis: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICH: ICHTIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS. Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

Was this helpful?
Species of ciliated protozoan which infects the epidermal layers of fishes in freshwater. Colloquially referred to as "White spot" or "Ich".


ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Γένος βλεφαριδωτών πρωτοζώων που προσβάλλει τα επιδερμικά στρώματα των ψαριών του γλυκού νερού. Στην καθομιλουμένη η ασθένεια αναφέρεται ως "ασθένεια λευκών στιγμάτων" ή "ICH".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Eine Art von bewimperten Protozoen, die die Hautschichten von Süßwasserfischen befällt. In der Umgangssprache der Fischzüchter mit dem Begriff "Weißfleck" oder "Weißpünktchen" oder "Ichthio" benannt.

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Genre des protozoaires ciliés qui infestent lépiderme des poissons deau douce. Appelé familièrement "Maladie des tâches blanches" ou "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Protozoo ciliato che infetta lepidermide dei pesci dacqua dolce. Chiamato in modo familiare "white spot disease" o "Ich".

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Género de protozoos ciliados que infestan la epidermis de peces de agua dulce. Llamada habitualmente “enfermedad de las manchas blancas” o “ICH” .

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS: Art av cilierte protozoer (encelledyr), som angriper hudlagene på fisk i ferskvann. Ofte kalt hvitprikksyke.

Was this helpful?
Synonym of Costia.


ICHTHYOBODO: Συνώνυμο του Costia.

ICHTHYOBODO: Syn. für Costia.

ICHTHYOBODO: Synonyme de Costia.

ICHTHYIOBODO: Sinonimo di Costia.

ICHTHYOBODO: Sinónimo de Costia.

ICHTHYOBODO NECATOR: Costia.

Was this helpful?
Fish fauna.


ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ: Η πανίδα των Ιχθύων.

ICHTHYOFAUNA: Die Fischfauna in einer gegebenen Region.

ICHTHYOFAUNE: La faune de poissons dune région déterminée.

ITTIOFAUNA: Fauna ittica.

ICTIOFAUNA: Fauna de peces de una región determinada.

IKTYOFAUNA: Fiskefauna.

Was this helpful?
The study of fishes.


ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη των ψαριών.

ICHTHYOLOGIE: Fischkunde.

ICHTHYOLOGIE: Etude des poissons.

ITTOLOGIA: Lo studio tassonomico dei pesci.

ICTIOLOGÍA: Estudio de peces.

IKTYOLOGI: Læren om fiskene.

Was this helpful?
The ichthyological component of the neuston, typically fish eggs or fry.


ΙΧΘΥΟΝΕΥΣΤΟΝ: Το ιχθυολογικό συστατικό του νευστού, τυπικά αυγά ψαριών ή γόνος.

ICHTHYONEUSTON: Der ichthyologische Anteil im Neuston; typischerweise Fischeier oder Brut.

ICHTHYONEUSTON: Partie ichthyologique du neuston, habituellement les oeufs et les larves de poissons.

ITTIONEUSTON: La componente ittiologica del neuston, tipicamente formata dalle uova e le larve di pesce.

ICTIONEUSTON: Parte ictiológica del neuston, normalmente huevos y larvas de peces.

IKTYONEUSTON: Den iktyologiske komponenten i neuston, typisk fiskeegg og yngel.

Was this helpful?
(=Ichthyosporidium) Genus of fungi which causes internal infection in fishes.


ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) - Γένος μύκητα που προκαλεί εσωτερική μόλυνση στα ψάρια.

ICHTHYOPHONUS: Eine Gattung endobionter Pilze, die innere Infektionen bei Fischen hervorrufen.

ICHTHYOPHONUS: Genre de champignon qui provoque une infection interne chez les poissons.

ICHTHYOPHONUS: (= Ichthyosporidium) genere di funghi che provoca infezioni interne nei pesci.

ICHTYOPHONUS: (= ICHTYOSPORIDIUM) Género de hongos que provoca infección interna de peces.

ICHTHYOPHONUS: (=Ichthyosporidium) Soppslekt som gir indre infeksjoner hos fisk.

Was this helpful?
A family of six genera of freshwater fishes of North and Central America with an adipose fin, important in aquaculture (e.g., I. punctatus):. Some species have been transferred to Europe for cultivation purposes.


ICTALURIDAE: Οικογένεια ψαριών του γλυκού νερού με έξι συνολικά γένη. Τα ψάρια αυτά έχουν ένα λιπώδες πτερύγιο και είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες της νοτίου και κεντρικής Αμερικής (π.χ. I. punctatus). Ορισμένα είδη έχουν μεταφερθεί για καλλιέργεια στην Ευρώπη.

ICTALURIDAE: Eine Familie mit sechs Gattungen im Süßwasser Nord- und Zentral-amerikas (mit einer adiposen (Fett-)flosse. Eine wichtige Art in der Aquakultur ist u.a. Ictalurus punctatus. Einige Arten sind auch nach Europa und anderswo hin für Zuchtzwecke transplantiert worden.

ICTALURIDAE: Famille de poissons-chats comportant six genres. Poissons des eaux douces de l’Amérique Centrale et du Nord. Possèdent une nageoire adipeuse. Certaines espèces sont cultivées, par exemple I. punctatus. Introduite en Europe pour élevage.

ICTALURIDAE: Famiglia comprendente sei generi di pesci di acqua dolce dell’America del Nord e Centrale con una pinna adiposa, importante in acquacoltura (p.es., I. punctatus). Alcune specie sono state trasferite in Europa per scopi di allevamento.

ICTALURIDAE: Familia de peces de agua dulce compuesta de seis géneros de América del Norte y Central, con una aleta adiposa (Vg. I. Punctatus) y que son importantes en acuicultura. Algunas especies han sido transferidas a Europa para ser cultivadas.

ICTALURIDAE: Familie med seks slekter ferskvannsfisk i Nord- og Mellom-Amerika. Har fettfinne. Viktige i akvakultur (f.eks. Ictalurus punctatus), og noen arter har blitt innført til Europa for oppdrett.

Was this helpful?
This disease presents itself as whitish spots in the tail muscle of penaeid shrimps, affecting their commercial value. Though the aetiology is unknown, it is thought that it may be caused by a cation-anion imbalance (due to either inadequate feed or poor water quality).


ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΩΝ (IMNS): Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται με τη μορφή λευκών κηλίδων στους ουραίους μυς της γαρίδας, μειώνοντας έτσι την εμπορική της αξία. Αν και η αιτία που την προκαλεί είναι άγνωστη, υπάρχει η εικασία πως οφείλεται σε κακή ρύθμιση της ισορροπίας ιόντων – κατιόντων, η οποία μπορεί να προκαλείται από τροφική ανεπάρκεια ή κακή ποιότητα νερών.

IDIOPATHISCHES MUSKEL-NEKROSESYNDROME (IMNS) : Diese Krankheit erkannt man an den weißlichen Flecken in der Schwanzmuskulatur penaeider Krebse, was ihren Marktwert beeinträchtigt. Obwohl die Ätiologie unbekannt ist, wird angenommen, das sie von einnem mangelnden Kationen-Anionen-Gleichgewicht verursacht wird (vermutlich in Zusammenhang mit unausgewogener Ernährung oder schlechter Wasserqualität).

SYNDROME DE NECROSE IDIOPATHIQUE MUSCULAIRE : Maladie qui se manifeste comme des points blanchâtres sur l’abdomen des crevettes penaeidées, diminuant leur valeur commerciale. L’étiologie exacte est inconnue, mais un déséquilibre cations :anions (provoqué par lalimentation inadéquate ou la mauvaise qualité deau) est soupçonné d’être impliqué.

IDIOPATHIC MUSCLE NECROSIS SYNDROME (IMNS): Malattia che colpisce i gamberi peneidi con macchie biancastre sulla muscolatura, riducendone il valore commerciale. L’eziologia non è nota, tuttavia si pensa che la malattia sia dovuta ad uno sbilanciamento degli elettroliti, a causa della qualità dell’acqua.

SÍNDROME DE LA NECROSIS IDIOPÁTICA DEL MUSCULO (SNIM): Esta enfermedad se expresa mediante manchas blancas en el músculo de la cola de las gambas o peneidos y que afectan su valor comercial. Aunque la etiología no es conocida se piensa que puede ser causada por un desequilibrio catión-anión (debido a una dieta inadecuada o poca calidad del agua).

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM: Denne sykdommen er karakterisert av hvitaktige flekker i halemuskelen på reker (Penaeus sp.), noe som påvirker den kommersielle verdien. Selv om årsaksforløpet er ukjent, tror man at sykdommen skyldes kation – anion ubalanse (grunnet enten utilstrekkelig fôr eller dårlig vannkvalitet).

Was this helpful?
Immunofluorescence: a technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate.


IFAT(ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ): Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IFAT: IMMUNOFLUORENSZENZ. Eine Methode bei der die Gegenwart von partikularen Antigenen im Gewebe mikroskopisch über die Bindung an ein Konjugate eines fluorenzierenden Antikörper bestätigt wird.

IFAT: Immunofluorescence: se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome.

IFAT: Immunofluorescenza. Una tecnica dove la presenza di particolari antigeni nei tessuti è confermata microscopicamente dal loro legame con un anticorpo fluorescente. Questa tecnica è spesso detta IFAT.

IFAT: Inmunofluorescencia: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

IFAT: Immunfluorescens: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

Was this helpful?
Refers to computer routines that produce descriptive information about digital images, thus enabling the quantification of elements such as size, shape and optical density and also facilitating the classification of data.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΚΟΝΑΣ: Αναφέρεται σε υποπρογράμματα υπολογιστών που παράγουν περιγραφική πληροφορία από ψηφιακές εικόνες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την ποσοτικοποίηση στοιχείων όπως το μέγεθος, το σχήμα και η οπτική πυκνότητα η οποία διεκολύνει την ταξινόμηση των δεδομένων.

BILDANALYSE: Computerauswertung, die beschreibende Informationen über digitale Bilder hervorbringt. Damit wird es möglich, Größe, Form und optische Dichte von Objekten quantitativ zu bestimmen und auszuwerten und somit vereinfacht Daten zu klassifizieren.

ANALYSE DIMAGES: Techniques informatiques délivrant des informations descriptives à partir dimages digitalisées, permettant ainsi la quantification de divers paramètres tels la taille, la forme et la densité optique qui facilitent le classement de données.

ANALISI DIMMAGINE: Tecnica informatica che fornisce informazioni descrittive a partire da immagini digitali; tali immagini permettono una quantificazione alcuni parametri quali la dimensione, la forma e la densità ottica che facilitano la raccolta dei dati.

ANÁLISIS DE IMÁGENES: Se refiere a técnicas informáticas que dan información descriptiva sobre las imágenes digitales, permitiendo así la cuantificación de parámetros tales como tamaño, forma y densidad óptica y también facilita la clasificación de datos.

BILDEANALYSE: Refererer til datamaskinanalyser som gir deskriptiv informasjon om digitale bilder, for på denne måten å muliggjøre mengdebestemmelse av elementer som størrelse, fasong og optisk tetthet og også gjøre klassifisering av data lettere.

Was this helpful?
The non-active absorption or uptake of water, for example, the uptake of water during or shortly after fertilization of fish eggs.


ΕΜΠΟΤIΣΜΟΣ: Παθητική απορρόφηση ή πρόσληψη ύδατος π.χ. η διαδικασία πρόσληψης ύδατος κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά την γονιμοποίηση των αυγών των ψαριών.

QUELLUNG: Die nicht aktive Absorption oder Aufnahme von Wasser, z.B. die Wasseraufnahme während oder unmittelbar nach der Befruchtung von Fischeiern.

IMBIBITION: Labsorption passive de leau, par exemple labsorption deau pendant ou après la fécondation des oeufs de poisson.

IMBIBIZIONE: Lassorbimento passivo dellacqua, per esempio, lassorbimento dacqua durante o in seguito alla fecondazione delle uova di pesce.

IMBIBICIÓN: Absorción pasiva de agua, por ejemplo absorción de agua durante o después de la fecundación de los huevos de peces.

SVELLING: Passivt opptak av vann, f.eks. opptak av vann under eller rett etter befruktningen av fiskeegg.

Was this helpful?
The developmental stages of an organism preceding the attainment of sexual maturity.


ΑΝΩΡIΜΟ: Αναφέρεται στα αναπτυξιακά στάδια ενός οργανισμού πριν από την γεννητική ωριμότητα.

UNREIF: Jener Entwicklungszustand eines Organismus, der der sexuellen Reifung vorausgeht.

IMMATURE: Se dit de tout stade dans le développement dun organisme avant datteindre la maturité sexuelle.

IMMATURO: Gli stadi di sviluppo di un organismo precedenti al raggiungimento della maturità sessuale.

INMADURO: Dícese de todo estado de desarrollo de un organismo antes de alcanzar la madurez sexual.

UMODEN: Utviklingsstadiene til en organisme før kjønnsmodning.

Was this helpful?
An objective lens of a microscope separated by oil or water from the object glass; immersion object.


ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ: Αντικειμενικός φακός μεταξύ του οποίου και της αντικειμενοφόρου πλάκας παρεμβάλλεται μια σταγόνα νερού ή λαδιού στην οποία βυθίζεται το άκρο του. Καταδυτικός αντικειμενικός.

IMMERSIONSLINSE: Ein Objektiv eines Mikroskops, das lediglich durch Öl oder Wasser von dem Objektglas getrennt ist; Immersionsobjekt.

OBJECTIF A IMMERSION: Objectif dun microscope séparé de la lamelle de la préparation à observer par une goutte de liquide (habituellement de lhuile).

LENTE AD IMMERSIONE: Obiettivo di un microscopio separato dal vetrino coprioggetto per mezzo di una goccia di olio o acqua; obiettivo ad immersione.

OBJETIVO DE INMERSIÓN: Objetivo de microscopio separado del portaobjetos por una gota de aceite líquido (aceite de inmersión).

IMMERSJONSLINSE: Objektivlinse i mikroskop, som er skilt fra objektglasset med olje eller vann. Immersjonsobjektiv.

Was this helpful?
The movement of an individual or group into a new population or geographical region. Also used with reference to cells.


ΕΠΟIΚIΣΗ: Η κίνηση ενός ατόμου ή ομάδος προς ένα νέο πληθυσμό ή γεωγραφική περιοχή. Πρβ. αποδημία. Χρησιμοποιείται επίσης για κύτταρα.

IMMIGRATION: Die Bewegung eines Individums oder einer Gruppe zu einer neuen Population oder in eine neue geographische Region; bezieht sich auch auf Zellen.

IMMIGRATION: La venue dun individu, ou dun groupe, dans une nouvelle population ou région géographique. Appliqué aussi aux cellules.

IMMIGRAZIONE: Entrata di un individuo o di un gruppo in una nuova popolazione o regione geografica. Anche riferito alle cellule.

INMIGRACIÓN: Llegada de un individuo, o grupo, a una nueva población o región geográfica. Aplicada también a células.

INNVANDRING (IMMIGRASJON): Bevegelse av et individ eller en gruppe inn i en ny populasjon eller et nytt geografisk område. Jfr. emigrasjon. Også brukt i forbindelse med celler.

Was this helpful?
Lack of susceptibility; resistance. An inherited (innate) or experience-mediated (acquired) status in which various factors result in an individual, group or race being resistant or relatively resistant to the occurrence and effects of a specified adverse condition (for instance, the presence of an infectious agent or its toxic products).


ΑΝΟΣIΑ: Ελλειψη ευπάθειας, αντίσταση. Κληρονομική (συγγενής) ή επίκτητη ικανότητα ενός οργανισμού (ομάδας οργανισμών, ποικιλίες), να ανθίσταται σε παθογόνους προσβολές (στην παρουσία ενός μολυσματικού ή τοξικού παράγοντα). ή σχετικά ανθεκτικό στην παρουσία και την επίδραση μιάς ορισμένης αρνητικής κατάστασης (π.χ. της παρουσίας ενός μολυσματικού παράγοντα ή των τοξικών προϊόντων του).

IMMUNITÄT: Mangel an Anfälligkeit; Widerstandskraft. Ein vererbter (angeborener) oder experimentell vermittelter (erworbener) Status, bei dem verschiedene Faktoren in einem Individium, einer Gruppe oder einer Rasse zu einer relativen Resistenz oder Resistenz gegenüber dem Auftreten und der Beeinflußung eines spezifischen sich nachteilig auswirkenden Umstandes führen (z.B. die Anwesenheit von infektiösen Keimen oder ihren toxischen Produkten).

IMMUNITE: Manque de sensibilité ; résistance. Statut hérité (inné) ou acquis (médiation par expérience) dans lequel, et grâce à divers facteurs, un individu, un groupe ou une race sont résistants ou relativement résistants aux manifestations et aux effets dune condition adverse spécifique (par exemple la présence dun agent infectieux ou des toxines quil produit).

IMMUNITA: Mancanza di sensibilità; resistenza. Uno stato ereditato (innato) o acquisito mediante lesperienza, nel quale grazie a vari fattori, un individuo, gruppo o razza diventa resistente o relativamente resistente alla manifestazione e agli effetti di una condizione avversa specifica (per esempio, la presenza di un agente infettivo o di una sua tossina).

INMUNIDAD: Falta de sensibilidad; resistencia. Estado heredado (innato) o adquirido (mediación por experiencia) en el cual, y gracias a diversos factores, un individuo, un grupo o una raza son resistentes o relativamente resistentes a manifestaciones o a efectos de una condición adversa específica (por ejemplo la presencia de agente infeccioso o toxinas que produce).

IMMUNITET: Mangel på mottakelighet, dvs. resistens. En arvet eller ervervet tilstand, der ulike faktorer fører til at et individ, en gruppe eller en rase blir resistente eller forholdsvis resistente mot forekomst og effekter av en spesifiserte skadelige tilstand (f.eks. , tilstedeværelse av et infeksiøst agens eller dets giftige produkter).

Was this helpful?
Process or procedure by which an individual is made resistant to disease, specifically infectious disease, generally through exposure to antigens or immunogens.


ΑΝΟΣΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία ή λειτουργία με την οποία ένα άτομο καθίσταται ανθεκτικό σε μία ασθένεια, ιδίως σε μια μολυσματική ασθένεια. Η ανοσοποίηση επιτυγχάνεται με έκθεση σε αντιγόνα ή ανοσογόνα.

IMMUNISIERUNG: Prozeß oder Prozedur, bei der ein Individuum resistent gegenüber einer Krankheit gemacht wird, speziell Infektionskrankheiten, im allgemeinen durch Exposition gegenüber Anti- oder Immungenen.

IMMUNISATION: Processus ou procédure par lequel un individu est rendu résistant envers une maladie, spécifiquement une maladie infectieuse, par exposition aux antigènes ou immunogènes.

IMMUNIZZAZIONE: Processo o procedimento mediante il quale un individuo diventa resistente alla malattia; in maniera specifica ad una malattia infettiva, per esposizione agli antigeni o immunogeni.

INMUNIZACIÓN: Proceso o procedimiento por el cual un individuo se convierte en resistente hacia una enfermedad, específicamente una enfermedad infecciosa, por exposición a antígenos o inmunógenos.

IMMUNISERING (VAKSINERING): Prosessen eller fremgangsmåten der et individ blir gjort immun mot en sykdom. Spesielt smittsomme sykdommer, vanligvis ved eksponering av antigener eller immunogener.

Was this helpful?
The detection and quantification of biological components using immunological techniques.


ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜIΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιολογικών παραγόντων με την χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNOLOGISCHE UNTERSUCHUNG: Die Erkennung und Quantifizierung biologischer Komponenten mit Hilfe immunologischer Techniken.

IMMUNO ESSAI: Dosage de composés biologiques par des méthodes immunologiques.

ANALISI IMMUNOLOGICA: Dosaggio di molecole biologiche tramite uso di tecniche immunologiche.

INMUNOANÁLISIS: Medida de compuestos biológicos por métodos inmunológicos.

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE): Deteksjon og mengdebestemmelse av biologiske komponenter ved immunkjemiske metoder (f.eks. ELISA.).

Was this helpful?
The ability of an individual to acquire an immune resistance.


ΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΕIΑ: Η δυνατότητα ενός ατόμου να αποκτά ανοσία.

IMMUNOKOMPETENZ: Die Fähigkeit eines Individuums, immunologische Widerstandskraft zu erwerben.

IMMUNOCOMPETENCE: La capacité dun individu daquérir une résistance immunitaire.

IMMUNOCOMPETENZA: La capacità di un individuo di acquisire una resistenza immunitaria.

UNMUNOCOMPETENCIA: Capacidad de un individuo de adquirir resistencia inmunitaria.

IMMUNKOMPETENT: Evnen til å oppnå immunologisk resistens.

Was this helpful?
The diagnosis of disease, using immunological techniques.


ΑΝΟΣΟΔIΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση ασθένειας με χρήση ανοσολογικών τεχνικών.

IMMUNODIAGNOSE: Die Diagnose einer Krankheit unter Benutzung von immunologischen Techniken.

IMMUNODIAGNOSTIC: Identification dune maladie par des techniques immunologiques.

IMMUNIDIAGNOSI: Diagnosi di una malattia tramite uso di tecnica immunologica.

INMUNODIAGNOSIS: Identificación de una enfermedad por técnicas inmunológicas.

IMMUNDIAGNOSE: Diagnose av en sykdom ved hjelp av immunkjemiske metoder.

Was this helpful?
An immunological assay that monitors reaction of antibody and antigen as they move towards each other in agar gels; the complex formed is revealed as a preciptin mark/line.


ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ: Ανοσολογική μέθοδος με την οποία ελέγχεται η αντίδραση των αντισωμάτων καθώς αυτά μετακινούνται προς τα αντιγόνα σε πήγμα άγαρ. Στο σημείο συνάντησης εμφανίζεται μια χαρακτηριστική γραμμή.

IMMUNODIFFUSION: Ein immunologischer Test der die Reaktion von Antikörpern und Antigenen verfolgt, während sie sich auf einem Agar-Gel aufeinander zu bewegen; der sich bildende Komplex wird an der Preciptin-Markierung erkannt.

IMMUNODIFFUSION: Test immunologique utilisé pour analyser la réaction entre un anticorps et un antigène. Les deux se rencontrent lors de leur diffusion dans un gel d’agar et les complexes formés par leur interaction forment une précipité visible (appelé couramment un test d’Ouchterlony) .

IMMUNODIFFUSIONE: Un saggio immunologico per monitorare la reazione dell’anticorpo e dell’antigene, mentre diffondono a vicenda nel gel di agar; il complesso formato è rivelato come una linea di precipitazione.

INMUNODIFUSION: Análisis inmunológico por el que se monitoriza una reacción antígeno-anticuerpo por la migración de uno hacia el otro en un gel de agar; el complejo formado se revela con precipitina.

IMMUNDIFFUSJON: Immunologisk analyse som overvåker reaksjonen mellom antistoff og antigen når de beveger seg mot hverandre i en agar. Komplekset som dannes blir synliggjort som en utfelt linje.

Was this helpful?
A technique combining an initial electrophoretic separation of proteins followed by immunodiffusion with resultant precipitation arcs.


ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τεχνική προσδιορισμού πρωτεϊνών οι οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια καθιζάνει με ανοσιοδιάχυση.

IMMUNOELECTROPHORESE: Ein Verfahren, daßssnachfolgend auf elektrophoretische Trennung von Proteinen durch Immunodiffusion bestimmte Proteine durch Fällung nachweist.

IMMUNOELECTROPHORιSE: Technique combinant la séparation électrophorétique des protéines suivie de leur analyse par immunodiffusion, se traduisant par la formation darcs de précipitation.

IMMUNOELETTROFORESI: Tecnica sierologica nella quale i componenti di un antigene vengono prima separati tramite elettroforesi e poi evidenziati tramite immunodiffusione, il che rende visibili gli archi di precipitazione degli anticorpi specifici.

INMUNOELECTROFORESIS: Técnica que combina separación electroforética de proteínas seguida de su análisis por inmunodiffusión, que se traduce por la formación de arcos de precipitación.

IMMUNELEKTROFORESE: Metode som kombinerer en innledende elektroforetisk separering av proteiner etterfulgt av immunodiffusjon med resulterende presipiteringsbuer.

Was this helpful?
A technique where the presence of particular antigens in tissue materials is confirmed microscopically through binding to a fluorescent antibody conjugate. Such techniques are often referred to as IFAT.


ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική όπου η ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων επιβεβαιώνεται μικροσκοπικά μέσα από τη σύνδεση των αντισωμάτων τους με κάποια φθορίζουσα ένωση. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται και ως IFAT.

IMMUNOFLUORENSZENZ: Eine Methode bei der die Gegenwart von partikularen Antigenen im Gewebe mikroskopisch über die Bindung an ein Konjugate eines fluorenzierenden Antikörper bestätigt wird. Derartige Verfahren werden oft mit dem Begriff IFAT bezeichnet.

IMMUNOFLUORESCENCE: Se dit des techniques dans lesquelles la présence d’un antigène spécifique est décelée par l’intermédiaire d’un anticorps couplé à un fluorochrome. Souvent appelé IFAT.

IMMUNOFLUORESCENZA: Una tecnica dove la presenza di particolari antigeni nei tessuti è confermata microscopicamente dal loro legame con un anticorpo fluorescente. Questa tecnica è spesso detta IFAT.

INMUNOFLUORESCENCIA: Técnica en la que la presencia de antígenos específicos es confirmada microscópicamente en tejidos mediante unión con un anticuerpo conjugado fluorescente.

IMMUNFLUORESCENS: Teknikk hvor tilstedeværelsen av spesielle antigener i vevsprøver blir stadfestet i mikroskop gjennom kompleksdannelse med et fluorescerende antistoffkonjugat.

Was this helpful?
Glycoproteins having the ability to bind other molecules with a high degree of specificity.


ΑΝΟΣΟΣΦΑIΡIΝΕΣ: Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δρούν ως αντισώματα.

IMMUNOGLOBULINE: Glycoproteine, die die Fähigkeit haben, andere Moleküle hoher Spezifizität zu binden.

IMMUNOGLOBULINE: Protéine du plasma sanguin, de la fraction globuline, douée de propriétés danticorps.

IMMUNOGLOBULINE: Proteine del siero con proprietà anticorpali.

INMUNOGLOBULINA: Proteína de plasma sanguíneo, de la fracción globulina, con propiedades de anticuerpo.

IMMUNGLOBULINER: Glykoproteiner med evne til å binde seg spesifikt til andre molekyler.

Was this helpful?
The study and science of immune systems and reactions.


ΑΝΟΣΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη που εξετάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τις αντιδράσεις του.

IMMUNOLOGIE: Wissenschaft von den Immunsystemen und den Immunreaktionen.

IMMUNOLOGIE: Science qui étudie limmunité et les réactions immunologiques.

IMMUNOLOGIA: Scienza che studia il sistema immunitario e le reazioni immunologiche.

INMUNOLOGÍA: Ciencia que estudia la inmunidad y las reacciones inmunológicas.

IMMUNOLOGI: Læren og vitenskapen om immunsystemer og -reaksjoner.

Was this helpful?
Compound (e.g., glucan) included in the diet in order to enhance the immune response.


ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟ: Ένωση (π.χ. γλυκάνη) η οποία προστίθεται στην τροφή με σκοπό την ενίσχυση της ανοσοποιητικής αντίδρασης.

IMMUNOSTIMULANZ: Verbidung (z.B. Glucan), die mit der Nahrung verabreicht wird, um das Immunsystem zu unterstützen.

IMMUNOSTIMULANT: Composé (glucan par exemple) incorporé dans le régime alimentaire afin de stimuler la réponse immunitaire.

IMMUNOSTIMULANTI: Specifici composti (p. es. glucani) che somministrati con la dieta, aumentano la risposta immunitaria dei pesci.

INMUNOESTIMULANTE: Compuestos específicos añadidos a la dieta (Vg. glucanos) que potencian la respuesta inmune.

IMMUNSTIMULANT: Spesielle komponenter (f.eks. glukaner) som tilsatt i fôret har en positiv effekt på immunforsvaret.

Was this helpful?
A mechanism for producing a specific state of immunological unresponsiveness by the induction of suppressor T-cells. This type of unresponsiveness is passively transferrable by suppressor T-cells or their soluble products.


ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ: Μηχανισμός γιά την πρόκληση ενός ειδικού τύπου ανοσολογικής απάθειας με την εισαγωγή κατασταλτικών κυττάρων-Τ. Αυτός ο τύπος απάθειας μεταδίδεται παθητικά από τα κατασταλτικά κύτταρα-Τ ή τα διαλυτά τους προϊόντα.

IMMUNSUPPRESSION: Ein Vorgang, bei dem ein spezifischer Zustand der Unterdrückung der Immunreaktion durch Induktion der "Suppressor"-T- Zellen hervorgerufen wird. Diese Unterdrückung ist durch die Suppressor-T- Zellen oder ihrer löslichen Produkte passiv transferierbar.

IMMUNO SUPPRESSION: Mécanisme produisant un état spécifique de non-réponse immunologique par induction de cellule-T suppresseur. Ce type de non-réponse est tranféré passivement par les cellules-T suppresseurs ou leur produit soluble.

IMMUNOSOPPRESSIONE: Meccanismo di soppressione della risposta immune, tramite linduzione delle cellule-T suppressor. Questo tipo di risposta viene trasferita passivamente grazie allazione delle cellule T-suppressor o dei loro prodotti solubili.

INMUNOSUPRESIÓN: Mecanismo que produce un estado específico de no-respuesta inmunológica por inducción de células-T supresoras. Este tipo de no respuesta es inducido pasivamente por células-T supresoras o por sus productos solubles.

IMMUNSUPPRESJON: Mekanisme som gir en immunologisk passiv tilstand, ved induksjon av suppresor T-celler. Denne typen passivitet kan transporteres passivt ved hjelp av suppresor T-celler eller deres løselige produkter.

Was this helpful?
The striking or capture of aquatic organisms on the intake screens placed before the pumps (or intake of a power plant or an aquaculture facility) to prevent the passage of organisms and debris through the plant.


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Η εμπόδιση ή παγίδευση υδρόβιων οργανισμών σε πλέγματα που τοποθετούνται στον σωλήνα εισόδου των αντλιών (σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή μονάδες υδατοκαλλιέργειας) γιά να εμποδίζουν την διέλευση οργανισμών και θρυμμάτων στις εγκαταστάσεις.

ABSTOßEN (EINWIRKUNG): Das Zurückhalten oder Fangen von aquatischen Organismen an einem Zuflußgitter, das vor den Pumpen (vor Kraftwerkseinläufen oder vor dem Zufluß einer Aquakulturanlage) angebracht ist, um dem Eindringen von Organismen und sperrigem Abfall entgegenzuwirken.

FILTRATION PAR GRILLE: Le heurt ou capture dorganismes aquatiques sur les grilles des prise deau, en amont des pompes, qui empêchent le passage dorganismes et débris à travers linstallation.

IMPINGEMENT: La cattura degli organismi acquatici sulle griglie delle prese dacqua, poste a monte delle pompe, per impedire il passaggio di organismi e di materiali attraverso le tubature dellimpianto (Impingement o cattura di pesci alle opere di presa di una centrale termoelettrica).

FILTRACIÓN POR IMPACTO: La captura de organismos acuáticos sobre las rejas de captura de agua, río arriba de las bombas, que impiden el paso de organismos y de residuos a través de la instalación.

FRASTØTING: Tilbakeholdelse eller festing av akvatiske organismer på inntakssiler som monteres for pumpene (eller inntaket til kraftstasjon eller oppdrettsenhet) for a hindre at organismer og planterester blir spredt i anlegget.

Was this helpful?
This is a form of erosion/corrosion in which aerated water strikes the surface of a metal causing removal of protective films making small anodic areas with respect to adjacent areas. The adjacent areas are depolarized cathodes causing ideal electrochemical circuits thus enhancing corrosion. This must be taken into consideration when choosing materials in aquaculture units, in particular close to aeration devices, eg. Venturi.


ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜIΚΗ ΑΠΟΡΡIΝIΣΗ: Διάβρωση προκαλούμενη από την πρόσκρουση νερού πλούσιου σε διαλελυμένο αέρα σε μεταλλικές επιφάνειες προκαλώντας φθορά του προστατευτικού στρώματος και τον σχηματισμό ανοδικών ζωνών οι οποίες δρούν ως κάθοδος. Η προκαλούμενη ηλεκτροφόρηση επιταχύνει τη διάβρωση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν επιλέγονται υλικά γιά μονάδες υδατοκαλλιέργειας και κυρίως όσα πρόκειται να τοποθετηθούν κοντά σε συσκευές αερισμού π.χ. συσκευές Venturi.

AUFPRALLBESCHÄDIGUNG: Eine Form der Erosion/Korrosion, die durch den Aufprall von belüftetem Wasser auf die Oberfläche eines Metalls (oder einer Metallfäche) dieses angreift und dadurch die Beseitigung des schützenden Films verursacht, was in bezug auf die angrenzenden Flächen anodische Areale schafft. Die angrenzenden Areale sind damit depolarisierte Kathoden, die ideale elektrochemische Elemente darstellen und die Korrosion fördern. Wichtig bei der Berücksichtigung der Auswahl von Materialien und der Methodik der W

EROSION CORROSIVE: Une forme de corrosion par érosion dans laquelle de leau aérée heurte la surface dun métal provoquant lérosion locale des films protecteurs en créant des petites zones anodiques par rapport aux régions adjacentes qui sont des cathodes dépolarisées; il y a donc création de circuits électrochimiques idéaux. Ceci devrait être pris en considération dans le choix des matériels des unités aquacoles, en particulier près des aérateurs, par exemple, Venturi.

EROSIONE CORROSIVA: Una forma di corrosione/erosione, provocata dallacqua areata che va ad urtare la superficie di un metallo, causando la rimozione di un film protettivo e creando così piccole zone anodiche rispetto alle aree adiacentiLe aree adiacenti si comportano da catodi depolarizzati, in tal modo si vengono a creare dei circuiti elettrochimici, che favoriscono la corrosione. Bisogna tener conto di questo inconveniente, quando si scelgono i materiali per gli impianti di acquacoltura , in particolare quando si

EROSIÓN CORROSIVA: Una forma de corrosión por erosión en la cual el agua aireada golpea la superficie de un metal provocando así la erosión local de las capas protectoras creando pequeñas zonas anódicas en relación a las regiones adyacentes que son cátodos despolarizados; por lo tanto hay una creación de circuitos electroquímicos ideales. Eso debe tenerse en cuenta a la hora de elegir los materiales para las unidades acuícolas, en particular cerca de los sistemas de aireación, por ejemplo, bombas de efecto Venturi

GROPKORROSJON: Form for korrosjon/erosjon der luftet vann treffer overflaten til et metall, og fjerner beskyttende overflatehinner. Dettet gir små områder som er anodiske i forhold til de tilstøtende områdene. De tilstøtende områdene fungerer som depolariserte katoder. Dette gir ideelle elektrokjemiske kretser, som fremmer korrosjon. Dette må taes i betraktning ved materialvalg for oppdrettsenheter, spesielt de som ligger nærme lufteanordninger (f.eks. venturi).

Was this helpful?
A condition found in certain groups of molluscs, particularly whelks (Buccinum sp) where an intersex state arises as a result of the effects of certain inorganic pollutants, for example, TBT.


ΔΥΣΦΥΛΕΤIΣΜΟΣ: Διαφυλετική κατάσταση εμφανιζόμενη σε ορισμένες ομάδες μαλακίων (κυρίως Βuccinum sp) υπό την επίδραση ορισμένων ανόργανων ρύπων, π.χ. ΤΒΤ.

ZWITTER: Ein zwischengeschlechtliches Stadium bei einer bestimmten Gruppe von Mollusken (besonders bei Buccinum spp.), das aufgrund einiger anorganischer Schadstoffe, z. B. TBT auftritt.

CHANGEMENTS DE SEXE: Situation rencontrée dans certains groupes de mollusques, particulièrement les buccins (Buccinum/i> sp) chez lesquels un état intersexe survient comme résultat des effets de certains polluants inorganiques, par exemple TBT.

INTERSESSO: Cambiamento di sesso; situazione riscontrata in certi gruppi di molluschi, particolarmente in Buccinum sp., dove la condizione di intersessualità sopravvive grazie agli effetti di alcune sostanze inquinanti inorganiche, ad es. lo stagno tributile, TBT.

CAMBIO DE SEXO: Situación encontrada en ciertos grupos de moluscos, particularmente los buccinos (Buccinum sp) en los cuales un estado ínter-sexuado surge como resultado del efecto de ciertos contaminantes inorgánicos, por ejemplo, TBT.

TVEKJØNNET: Tilstand funnet i visse grupper av bløtdyr (mollusker), spesielt snegler (Buccinum sp), der eksponering for uorganiske miljøgifter (f.eks. TBT) gir tvekjønnethet.

Was this helpful?
An artificially enclosed body of water; typically with fluctuating water levels and high turbidity.


ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ (3): Μάζα νερού συγκρατούμενη από ταμιευτήρα χαρακτηριζόμενη από διακυμάνσεις της στάθμης και υψηλή θολερότητα.

STAUSEE (ANGESTAUTES GEWÄSSER): Ein künstlich eingeschlossener Wasserkörper; typischerweise mit einem sich verändernden Wasserstand und oft hoher Trübung.

BASSIN ENDIGUE: Une masse deau renfermée artificiellement; typiquement avec des fluctuations du niveau deau et une forte turbidité.

BACINO DI RACCOLTA: Un corpo dacqua artificiale chiuso; caratterizzato da fluttuazioni dei livelli dacqua e talvolta da una forte torbidità.

BALSA: Masa de agua encerrada artificialmente; típicamente con fluctuaciones del nivel de agua y una alta turbiedad.

REGULERINGSMAGASIN: Kunstig innesperret vannmasse med varierende vannstand og høy turbiditet.

Was this helpful?
(l) The fertilization of a mature egg by spermatozoids. (2) Treatment of porous dykes or pond bottoms with a sealing medium to stop seepage or pressure leaks.


ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ, ΔIΑΠΟΤIΣΜΟΣ: (1)η γονιμοποίηση ενός ώριμου ωαρίου από σπερματοζωάρια. (2) ΔIΑΠΟΤIΣΜΟΣ: Διαποτισμοί πορωδών αναχωμάτων ή πυθμένων δεξαμενών με ένα στεγανοποιητικό μέσο ώστε να εμποδιστούν οι διαρροές.

IMPRÄGNATION; IMPRÄGNIERUNG: (1) Das Eindringen der Samenfäden in das reife Ei, Befruchtung. (2) Die Behandlung von porösen Deichen und Teichböden mit einer Dichtungsmasse, um ein Durchsickern des Wassers zu verhindern.

IMPREGNATION: (1) Fécondation de lovule mature par les spermatozoïdes. (2) Traitement des digues poreuses ou les fonds de bassins avec un produit détanchéité afin de prévenir un suintement ou des fuites.

IMPREGNAZIONE: 1) Fecondazione delluovo maturo da parte degli spermatozoi. 2) Trattamenti di dighe porose o fondi degli stagni con un prodotto impermeabile al fine di prevenire perdite o fuoriuscite.

IMPREGNACIÓN: (1) Fecundación del óvulo maduro por espermatozoides. (2) tratamiento de diques porosos o de fondos de estanques con productos para su lacrado para prevenir infiltraciones o fugas de presión.

IMPREGNERING: (1) Behandling av porøse demninger eller dambunner med et tettende middel, for å hindre lekkasje. (2) Behandling av oppdrettsmerder med antibegroingsmiddel for hindre at merdene blir sterkt begrodde. Mye groe gir dårlig vannutskifting, overbelastning av merder og for mye mat til eventuell leppefisk. (3) Den engelske betegnelsen ”impregnation” kan også bety befruktning.

Was this helpful?
The imposition of a stable behaviour pattern in social species by exposure, during a particular period in early development, to one of a restricted set of stimuli whereby the broad supra-individual characteristics of the species come to be recognized as a "species-pattern" and subsequently used as releasers.


ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ: Η παγίωση κατά την νεαρή ηλικία ενός ζώου ενός σταθερού προτύπου συμπεριφοράς το οποίο διαμορφώνεται με την έκθεση του ζώου σε ένα ερέθισμα ή ένα περιορισμένο σύνολο ερεθισμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτού του υπερ-ατομικού προτύπου συμπεριφοράς αναγνωρίζονται από όλα τα άτομα ενός είδους και χρησιμεύουν ως έναυσμα για την ενεργοποίηση του δεδομένου προτύπου συμπεριφοράς.

PRÄGUNG: Die Einprägung stabiler Verhaltensmuster durch Exposition gegenüber einer begrenzten Anzahl von Stimuli während einer bestimmten Phase der frühen Entwicklung. Dabei werden die Charakteristika des Supra-Individuums der Art als "Artmuster" ausgeprägt und schließlich als Auslöser benutzt; d.h. bei sozialen Arten, bei welchen die auslösenden Reizsituationen in einer bestimmten Lebensphase erlernt werden müssen, ist ein späteres Umlernen kaum oder gar nicht möglich.

IMPREGNATION: Limposition dun mode stable de comportement chez les espèces sociales par exposition, pendant une période déterminée au début du développement, à un stimulus, ou à une série restreinte de stimulus; sur quoi les caractéristiques supra-individuelles dune espèce sont reconnues comme en qualité de spécimen spécifique et sont utilisés par la suite comme déclencheurs.

IMPRINTING: Imposizione di un quadro comportamentale stabile in specie sociali, in seguito allesposizione, allinterno di un periodo critico, ad uno stimolo compreso in un ristretto "set". Di conseguenza, vengono riconosciute e fatte proprie le caratteristiche sopraindividuali di una specie, utilizzate poi nelle espressioni comportamentali.

IMPREGNACIÓN/IMPRINTING: Imposición de un modo estable de comportamiento en las especies sociales por exposición, durante un periodo determinado al principio del desarrollo, a un estímulo, o a una serie restringida de estímulos; en él, las características supraindividuales de una especie son reconocidas como patrón específico y son utilizadas después como disparadores.

PREGING: Utvikling av et stabilt atferdsmønster hos sosiale arter, som skjer i en spesiell tidsperiode tidlig i utviklingen. Dette skjer ved eksponering for et sett med stimuli, hvorved de brede overindviduelle egenskapene for artene blir gjenkjent som et ”artsmønster” og deretter brukt som utløsere.

Was this helpful?
In the original location.


ΕΠI ΤΟΠΟΥ: Στον φυσικό τόπο όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο.

IN SITU: Am ursprünglichen Ort, im Freien.

IN SITU: Dans son lieu dorigine.

IN SITU: Nel suo luogo dorigine.

IN SITU: En su medio de origen.

IN SITU: I den opprinnelige (originale) lokaliseringen.

Was this helpful?
Used with reference to tests or experiments including cell or tissue cultures, conducted in an artificial environment.


IN VITRO: Αναφέρεται σε δοκιμές ή πειράματα, περιλαμβανομένων των κυτταροκαλλιεργειών και ιστοκαλλιεργειών, που διεξάγονται σε τεχνητό περιβάλλον.

IN VITRO: Bezieht sich auf Tests oder Experimente, die mit Zellen oder Gewebekulturen in einem künstlichen Milieu durchgeführt werden.

IN VITRO: En référence aux essais ou expériences concernant des cultures de cellules ou de tissus, conduits dans un environnement artificiel.

IN VITRO: Usato in riferimento ai test o agli esperimenti che riguardano le colture cellulari o tissutali, eseguiti in un ambiente artificiale.

IN VITRO: En referencia a ensayos o experimentos que conciernen el cultivo de células o de tejidos, mantenidos en medio artificial.

IN VITRO: Bruk i forbindelse med tester eller eksperimenter, inkludert celle- eller vevskulturer, gjennomført i et kunstig miljø.

Was this helpful?
Used in reference to tests or experiments conducted in or on, intact living organisms.


IN VIVO: χρησιμοποιείται αναφορικά με πειράματα ή δοκιμές που διεξάγονται επί ή εντός ζωντανών οργανισμών.

IN VIVO: Wird in bezug auf Tests oder Experimente benutzt, die in oder auf intakten, lebenden Organismen durchgeführt werden.

IN VIVO: Employé en référence aux essais ou expériences faits sur ou dans un organisme vivant.

IN VIVO: Usato in riferimento a test o esperimenti condotti su organismi vivi .

IN VIVO: Usado en referencia a ensayos o experimentos llevados a cabo en un organismo vivo.

IN VIVO: Brukt i forbindelse med tester og eksperimenter gjennomført i eller på intakte levende organismer.

Was this helpful?
A state where there are no clinical or biological signs of disease.


ΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΦΑΝΗΣ: Στάδιο στο οποίο δεν εμφανίζονται τα κλινικά ή βιολογικά συμπτώματα μιας ασθένειας.

SCHEININFEKTION: Ein Stadium, in dem keine klinischen oder biologischen Anzeichen einer Krankheit erkennbar sind.

INFECTION INAPPARENTE: Etat dans lequel il n y a aucun symptôme clinique ou biologique dune maladie.

INFEZIONE NON MANIFESTA: Stato nel quale non sono evidenti i segni clinici o biologici diuna malattia.

INFECCIÓN INAPARENTE: Estado en el cual no hay ningún síntoma clínico o biológico de una enfermedad.

SKJULT INFEKSJON: Stadium der det ikke er noen synlige biologiske tegn til infeksjon.

Was this helpful?
Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.


ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία. Πρβ. ετερομιξία

INZUCHT: Kopulation oder Kreuzung von Individuen, die näher verwandt miteinander sind, als durchschnittliche Paare einer Population; Endogamie.

ENDOGAMIE: Croisement ou accouplement dindividus dont la parenté est plus proche que celle attendue des couples formés par hasard dans une population.

ININCROCIO: Incrocio o accoppiamento di individui strettamente correlati fra di loro, i cui parenti sono molto più vicini di quelli che ci attenderemmo se lincrocio delle coppie in una popolazione fosse casuale.

ENDOGAMIA: Cruce o acoplamiento de individuos cuyos parentescos son más próximos que lo esperado en una pareja formada al azar dentro de una pobación.

INNAVL: Paring eller kryssing mellom individer som er nærmer i slekt enn de gjennomsnittlige parene i populasjonen. Endogami.

Was this helpful?
(1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.


ΟΜΟΜΙΞΙΑΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ): (1) Συντελεστής: Η πιθανότητα δύο γονίδια (αλληλόμορφα) σε έναν τόπο να είναι πανομοιότυπα. Η συσχέτιση γονιδίων μεταξύ ατόμων ή η συσχέτιση γονιδίων ανάμεσα σε άτομα πληθυσμών, οι αναλογίες Hardy-Weinberg (βλ.λ.). Θετικές τιμές υποδηλώνουν ανεπάρκεια ετεροζυγωτών ενώ αρνητικές τιμές υποδηλώνουν περισσότερους ετεροζυγώτες. (2) Υποβιβασμός: μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους λόγω της ομομιξίας (βλ.λ.).

INNZUCHT (KOEFFIZIENT, DEPRESSION): (1) Koeffizient: die Wahrscheinlichkeit das zwei Gene (Allele) an einem Lokus ursprungsidentisch sind: die Korrelation von Genen zwischen Individuen, oder die Korrelation von zwischen Individuen innerhalb von Populationen; Hardy-Weinberg (s.d.) Proportionen; positive Werte zeigen ein Defizit der Heterozygotie an während negative Werte einen Überschoß derselben belegen. (2) Depression: ein Verminderung der Fittnes aufgrund von Inzucht.

CONSANGUINITE : (1) Coefficient de consanguinité : la probabilité que deux allèles d’un locus sont identiques chez la progéniture. Se refère aux gènes à l’intérieur d’un individu ou au niveau d’une population. Se décrit par une valeur d’équilibre Harvey-Weinberg : une valeur positive indiquant une déficience d’hétérozygotes alors qu’une valeur négative indique un excès d’hétérozygotes. (2) Dépression de consanguinité : diminution du dégré d’adaptation ou vigueur provoquée par la consanguinité .

ININCROCIO (COEFFICENTE / DEPRESSIONE): (1) Coefficente: La probabilità che due geni (alleli) su un locus siano identici per discendenza. (2) Depressione: una riduzione dell’adattamento o del vigore dovuto ad inincrocio.

ENDOGAMIA (COEFICIENTE/ DEPRESION): (1) Coeficiente: Probabilidad deque dos genes (alelos) en un locus sean idénticos en la descendencia. Correlación de genes entre individuos o entre individuos de una población; proporciones de Hardy-Weinberg; los valores positivos indican una deficiencia de heterocigotos mientras que los negativos indican un exceso (2) Depresión: Reducción en el éxito o vigor reproductivo debido a la endogamia.

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON: (1) Innavlskoeffisient: Sannsynligheten for at to alleler i et locus er identiske i avkom som følge av innavl; Et mål på reduksjon av heterozygositet som følge av innavl. (2) Innavlsdepresjon: Reduksjon i levedyktighet eller livskraft som følge av innavl.

Was this helpful?
Reduction of fitness and vigour by increased homozygosity as a result of inbreeding in a normally outbreeding population.


ΟΜΟΜΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: Μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους, λόγω της αυξημένης ομοζυγωτίας, ως αποτέλεσμα της ομομιξίας σε έναν φυσιολογικά ετερομικτικό πληθυσμό.

INZUCHTDEPRESSION: Die Reduzierung der Fitneß und Stärke durch ansteigende Homozygotie aufgrund von Inzucht in einer normalerweise genetisch offenen Population.

DEPRESSION ENDOGAME: Diminution de la vigueur et de ladaptation au milieu résultant de laugmentation dhomozygote constatée dans une population endogame par rapport à une population exogame.

DEPRESSIONE DA ININCROCIO: Riduzione della forza e delladattamento ad un ambiente risultante dallaumento della omozigosità in una popolazione.

DEPRESIÓN ENDOGÁMICA: Disminución del vigor y de la adaptabilidad al medio como resultado del aumento de la homocigosidad constatada en una población endogámica, comparada con una población exogámica.

INNAVLSDEPRESJON: Reduksjon i dugelighet (”fitness”) og styrke, ved økt frekvens av homozygoti, som resultat av innavl i en normalt utavlet populasjon.

Was this helpful?
The number of new cases of a particular disease occurring within a specified period in a given population or unit of the population. Incidence may be expressed as a percentage if the number of new cases per unit of time is based upon a sample of known size; if the population size remains fairly stable, but is not exactly known, incidence may be expressed somewhat less precisely, but nevertheless usefully, as the number of new cases per unit of time for the entire population.


ΣΥΧΝΟΤΗΣ (ΝΟΣΟΥ): Ο αριθμός νέων περιστατικών μιάς συγκεκριμένης ασθένειας που εμφανίζονται σε έναν δεδομένο πληθυσμό ή μονάδα πληθυσμού. Η συχνότητα εκφράζεται ως ποσοστό εάν ο αριθμός των νέων περιστατικών ανά μονάδα χρόνου βασίζεται σε δείγμα γνωστού μεγέθους. Εάν το μέγεθος του πληθυσμού παραμένει αρκετά σταθερό, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστό, η συχνότητα εκφράζεται, με μικρότερη μεν ακρίβεια, αλλά με επαρκή βεβαιότητα, με κάπως μικρότερη ακρίβεια, ως ο αριθμός νέων περιστατικών σε ολόκληρο τον πληθυσμ

VORKOMMEN: Häufigkeit, Ereignis: Die Anzahl neuer Fälle einer bestimmten Krankheit, die in einer bestimmten Periode in einer gegebenen Population vorkommen oder bei einem Einzelwesen aus dieser Population auftreten. Das Vorkommen kann in Prozenten ausgedrückt werden, wenn die Anzahl der neuen Fälle pro Zeiteinheit auf eine Probe bekannter Größe basiert; wenn die Größe der beprobten Population nahezu stabil bleibt, aber nicht exakt bekannt ist, kann die beobachtete Häufigkeit etwas weniger präzise, aber tro

INCIDENCE: Nombre de nouveaux cas dune maladie spécifique apparaissant dans une population donnée, ou sur partie déterminée de cette population, au cours dune période déterminée. Si léchantillon, dans lequel le nombre de nouveaux cas enregistrés pendant un temps unitaire, est de taille connue, lincidence peut être exprimée en pourcentage. Si létendue de la population est plus ou moins stable, mais sa taille exacte inconnue, lincidence peut être exprimée de façon moins stricte, mais néanmoins utile, comme l

INCIDENZA: Il numero di nuovi casi di una particolare malattia che appare in una data popolazione, o in una determinata parte di popolazione, nel corso di un determinato periodo. Lincidenza può essere espressa come una percentuale se il numero di nuovi casi per unità di tempo è basata su un campione di dimensioni conosciute; se la dimensione della popolazione è più o meno stabile, ma non se ne conosce la dimensione esatta, allora lincidenza può essere espressa in maniera meno precisa, ma non certo meno ut

INCIDENCIA: Nombre de nuevos casos de una enfermedad que aparece en una población dada, o en parte determinada de esta población, durante un periodo determinado. Si la muestra en la cual el número de nuevos casos registrados durante una unidad de tiempo es de rango conocido, la incidencia puede ser expresada en porcentaje. Si la extensión de la población es más o menos estable, pero su talla es desconocida, la incidencia puede ser expresada de manera más o menos estricta, como el número de nuevos casos por

HYPPIGHET: Antall nye tilfeller av en spesiell sykdom som forekommer innen en viss periode i en gitt populasjon eller andel av populasjonen. Hyppighet kan uttrykkes i prosent dersom antall nye tilfeller per tidsenhet er basert på en prøve med kjent størrelse. Dersom populasjonsstørrelsen holder seg forholdsvis stabil, men den eksakte størrelsen ikke er kjent, blir hyppigheten uttrykt mindre presist. Den vil allikevel være nyttig, som antall nye tilfeller per tidsenhet for hele populasjonen.

Was this helpful?
The concentration of a toxicant at which lethal effects are first observed.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η συγκέντρωση μιάς τοξικής ουσίας στην οποία αρχίζει να παρατηρείται θνησιμότητα.

AKUTE LETALKONZENTRATION: Die Konzentration eines Giftes, bei der die Letalität beginnt.

CONCENTRATION LETALE: La concentration dun agent toxique qui entraine les premières mortalités.

CONCENTRAZIONE LETALE INCIPIENTE: La concentrazione di una sostanza tossica alla quale iniziano a comparire gli effetti letali.

CONCENTRACIÓN LETAL INCIPIENTE: Concentración de un agente tóxico que provoca las primeras mortalidades.

BEGYNNENDE DØDELIG (LETAL) KONSENTRASJON: Konsentrasjonen av en gift som gir de første tegn til dødelige effekter.

Was this helpful?
Intracellular bodies formed in response to exogenous material, e.g. viral particles.


ΕΓΚΛΕIΣΤΑ ΣΩΜΑΤIΑ: Ενδοκυτταρικά σωμάτια που σχηματίζονται κατά την απόκριση σε εξωγενές υλικό π.χ. ιικά σωματίδια.

EINSCHLUSSKÖRPER: Intrazelluläre Körper, die als Reaktion auf das Eindringen exogenen Materials gebildet werden, z.B. gegen virale Partikel.

CORPS DINCLUSION: Corps intracellulaires qui se forment en réponse à linclusion de la matière exogène, les particules virales par exemple.

CORPI DINCLUSIONE: Corpi intracellulari che si formano in risposta allinclusione di materiale esogeno, es. particelle virali.

CUERPO DE INCLUSIÓN: Cuerpos intracelulares que se forman en respuesta a la materia exógena, partículas virales por ejemplo.

INKLUSJONSLEGEME: Intracellulære legemer dannet som respons til eksogene materialer, f.eks. viruspartikler.

Was this helpful?
(1) The holding of eggs from fertilization to hatching. (2) In pathology: the period between the time of entry of an infecting agent and the onset of symptoms of the disease. (3) In microbiology: culture of bacteria on specific media under controlled conditions.


ΕΠΩΑΣΗ: (1) γενικά: η διατήρηση των αυγών από την γονιμοποίηση έως την εκκόλαψη. (2) στην παθολογία: η περίοδος από τον χρόνο εισόδου ενός μολυσματικού παράγοντα ως την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου. (3) στην μικροβιολογία: καλλιέργεια μικροβίων σε ειδικά μέσα υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

ERBRÜTUNG: (1) Allgemein und in der Aquakultur: die Haltung von Eiern von der Befruchtung bis zum Schlupf der Larven; (2) In der Pathologie: der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt des Eintretens eines infektiösen Keimes in einen Organismus und dem Ausbruch von Krankheitssymptomen; (3) In der Mikrobiologie: die Kultur von Bakterien auf einem speziellen Medium unter kontrollierten Bedingungen.

INCUBATION: (1) En aquaculture: la conservation des oeufs de la fécondation jusquà léclosion. (2) En pathologie: la période de temps qui sécoule entre la pénétration dun agent pathogène dans le corps et lapparition des premiers symptômes de la maladie provoquée. (3) En microbiologie: la culture de bactéries sur un milieu spécifique et dans des conditions déterminées.

INCUBAZIONE: (1) In acquacoltura: conservazione delle uova dalla fecondazione alla schiusa .( 2) In patologia: il periodo che intercorre fra la penetrazione dellagente patogeno e la manifestazione dei sintomi di una malattia. (3) In microbiologia: colture di batteri in un ambiente specifico e in determinate condizioni.

INCUBACIÓN: (1) en acuicultura: conservación de huevos fecundados hasta la incubación. (2) En patología: periodo que pasa entre la penetración de un agente patógeno en el cuerpo y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que provoca. (3) en microbiología: cultivo ce bacterias en un medio específico en condiciones determinadas.

INKUBASJON: (1) Å holde egg fra befruktning til klekking. (2) I patologi (sykdomslære): Perioden fra et sykdomsfremkallende agens kommer inn i kroppen til sykdommen bryter ut. (3) I mikrobiologi: Dyrking av bakterier på spesielle vekstmedier under kontrollerte forhold.

Was this helpful?
The time during which eggs (embryos) develop, for example in a hatchery. Usually the period between fertilization and hatching of the last embryo of a given egg population.


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία συντελείται ή επώαση των αυγών. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη και των τελευταίων νεοσσών από ένα σύνολο επηρεαζόμενων αυγών.

ERBRÜTUNGSDAUER: Der Zeitraum, während der die Erbrütung von Embryonen (Eiern) stattfindet, z.B. von Fischeiern in einer Fischbrutanstalt. Üblicherweise die Periode von der Befruchtung bis zum Schlupf der letzten Embryonen der insgesamt inkubierten Eier.

PERIODE DINCUBATION: La période de temps pendant laquelle lincubation des oeufs de poisson a lieu, dans une éclosérie par exemple. Se dit habituellement de la période entre la fécondation et léclosion du dernier embryon dune population donnée.

PERIODO DI INCUBAZIONE: Il periodo di tempo durante il quale le uova (embrioni) si sviluppano ad es. negli "embrionatori". Di solito il periodo che intercorre fra la fecondazione e la schiusa di un embrione di una data popolazione.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Periodo durante el cual tiene lugar la incubación de huevos de peces, en un criadero por ejemplo. Dícese normalmente del periodo entre la fecundación y la eclosión del último embrión de una población determinada.

INKUBASJONSPERIODE: Utviklingsperioden for egg, f.eks. i et klekkeri. Vanligvis perioden mellom befruktning og klekking av det siste embryoet i en gitt eggruppe (eggbatch).

Was this helpful?
The period during which embryos develop inside the egg; usually given in days or hours from fertilization until 50% of the embryos have hatched.


ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ: Η περίοδος κατά την οποία το ψάρι αναπτύσσεται στο εσωτερικό του αυγού. Συνήθως ορίζεται ως η περίοδος από την γονιμοποίηση ως την εκκόλαψη του 50% των νεοσσών από ένα σύνολο εππαλημένων αυγών.

INKUBATIONSZEIT: Der Zeitraum, während dessen sich ein Organismus innerhalb der Eihülle entwickelt. In der Fischzucht und der experimentellen Biologie die Zeit, die von der Befruchtung bis zu dem Zeitpunkt, an dem 50% der inkubierten Embryonen geschlüpft sind, vergangen ist.

TEMPS DINCUBATION: La période pendant laquelle le développement dun poisson a lieu à lintérieur de loeuf; exprimé habituellement par le nombre de jours ou dheures entre la fécondation et léclosion de 5O% des embryons.

TEMPO DINCUBAZIONE: Periodo durante il quale avviene allinterno delluovo lo sviluppo dellembrione; di solito viene espresso in giorni o ore o gradi/giorno che passano fra la fecondazione e la schiusa del 50 % degli embrioni.

TIEMPO DE INCUBACIÓN: Período durante el cual el desarrollo de un pez tiene lugar dentro del huevo; normalmente es el número de días o de horas entre la fecundación y la eclosión del 50% de embriones.

INKUBASJONSTID: ((1) I akvakultur: Perioden når embryoer utvikler seg inni egget. Vanligvis gitt i dager eller timer fra befruktning til 50% av embryoene er klekket. (2) I patologi (sykdomslære): Tiden fra et individ blir smittet til sykdommen bryter ut, smittestoffers modningstid.

Was this helpful?
A species, the presence or absence of which is indicative of a particular habitat, community or set of environmental conditions; Syns. characteristic species; guide species; index species.


ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΔΕIΚΤΗΣ: Ενα είδος, του οποίου η παρουσία ή απουσία είναι ενδεικτική ενός ορισμένου ενδιαιτήματος, κοινότητας ή ενός συνόλου περιβαλλοντικών συνθηκών.

INDIKATORART: Eine Art, die durch ihre An- oder Abwesenheit indikativ für ein bestimmtes Habitat, eine Gemeinschaft oder für bestimmte Umweltbedingungen ist; eine charakteristische Art; eine bezeichnende Art, eine "Index-Art".

ESPECES INDICATRICES: Espèces dont la présence ou labsence est indicatrice dun habitat ou dune communauté déterminée ou dun ensemble de conditions environnementales particulières; espèces caractéristiques.

SPECIE-INDICATORI: Specie la cui presenza o assenza è indicatrice di un habitat o di una determinata comunità o di un insieme di condizioni ambientali particolari; sinonimo di specie caratteristiche; specie guida, specie indice.

ESPECIES INDICADORAS: Especies cuya presencia o ausencia es indicativa de un hábitat o de una comunidad o de un conjunto de condiciones ambientales particulares; especies características.

INDIKATORART : En art som med sin tilstedeværelse eller sitt fravær er en indikator på en spesiell type habitat, samfunn eller miljøforhold.

Was this helpful?
Native to a particular area; autochthonous; used of an organism or species existing and having originated naturally in a particular region or environment.


IΘΑΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ: Εχων γενηθεί σε μιά συγκεκριμένη περιοχή// αυτόχθων // χρησιμοποιείται γιά έναν οργανισμό ή είδος που υπάρχει φυσικά σε ένα περιβάλλον ή περιοχή.

EINHEIMISCH: Ursprünglich in einem bestimmten Gebiet vorkommend; autochthon; wird für einen Organismus oder eine Art benutzt, die natürlicherweise in einer Umgebung oder einer Region vorkommt.

INDIGENE: Natif dune région particulière; autochtone; se dit dun organisme ou dune espèce qui vit naturellement ou qui est originaire dun environnement ou dune région particulière.

INDIGENO: Nativo di una particolare regione; autoctono; si dice di un organismo o di una specie che vive naturalmente o è originaria di una regione o ambiente particolare.

INDÍGENA: Nativo de una región particular; autóctono; dícese del organismo o especie que vive de manera natural o que es originario de un ambiente o de una región particular.

INNFØDT: Hører naturlig hjemme i et område. Brukt om en organisme eller art som eksisterer i og har oppstått naturlig i et gitt område eller miljø.

Was this helpful?
Minimum distance tolerated between individuals under normal social conditions.


ΑΤΟΜIΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Η ελάχιστη ανεκτή απόσταση μεταξύ ατόμων υπό κανονικές κοινωνικές συνθήκες.

INDIVIDUALDISTANZ: Die minimale Distanz, die zwischen Individuen unter normalen sozialen Bedingungen toleriert wird.

DISTANCE INTER-INDIVIDUELLE: Distance minimum tolérée entre deux individus dans des conditions sociales normales.

DISTANZA INDIVIDUALE: Distanza minima tollerata fra due individui in condizioni sociali normali.

DISTANCIA INTER-INDIVIDUAL: Distancia mínima tolerada entre dos individuos en condiciones sociales normales.

INDIVIDUELL AVSTAND: Den minste avstanden som tolereres mellom individer under normale sosiale forhold (naturlige forhold).

Was this helpful?
Egg-laying brought about by manipulation of the environment or treatment of the animal, for example, temperature and fertility cycle, osmotic shock, UV irradiation of water, hormone injections.


ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Απόθεση αυγών που επέρχεται ως αποτέλεσμα εκούσιας μεταβολής των συνθηκών του περιβάλλοντος ή χειρισμού του ζώου με μεθόδους όπως: ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ωσμωτικό σόκ, ακτινοβόληση του νερού με υπεριώδη ακτινοβολία ή ένεση με ορμόνες.

INDUZIERTES LAICHEN (FEINLEITUNG DES ABLAICHENS): Das Ablaichen wird durch Manipulation der Umgebung (z. B. Temperatur und/oder Lichtzyklus) oder durch die Behandlung des Tieres induziert (Hormongaben).

PONTE INDUITE: Pontes obtenues par manipulation environnementale ou traitement sur lanimal. par exemple, cycle des températures et de fertilité, choc osmotique, irradiation de leau par UV, injections hormonales.

DEPOSIZIONE INDOTTA: Deposizioni ottenute per manipolazione ambientale o per trattamenti effettuati sugli animali. Ad esempio con manipolazioni del ciclo termico e dela luce, shock osmotico, irradiazione UV dellacqua, iniezione ormonale.

DESOVE INDUCIDO: Desove obtenido por manipulación ambiental o tratamiento del animal, por ejemplo, ciclo de temperaturas y de fertilidad, choque osmótico, irradiación de la piel por UV, inyecciones hormonales.

INDUSERT GYTING: Gyting framskyndet ved manipulering av miljøet (lys og temperatur) eller behandling av fisken (hormoninjeksjon).

Was this helpful?
Usually refers to fish caught specifically for reduction into meal and oil; in some countries it might also refer to fish used for other processing (e.g. canning).


ΨΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ: Συνήθως ψάρι που αλιεύεται γιά να μετατραπεί σε κρέας και έλαιο. Σε μερικές χώρες αναφέρεται επίσης και σε ψάρια που χρησιμοποιούνται σε άλλες διαδικασίες (π.χ. κονσερβοποιία).

INDUSTRIEFISCH: Normalerweise derjenige Fisch, der speziell für die Gewinnung von Fischmehl und -öl gefangen wird. In manchen Ländern wird der Begriff auch für Fisch verwendet, der anders weiterverarbeitet wird (z.B. in Dosen).

POISSON DE TRANSFORMATION: Habituellement poissons destinés spécifiquement à la transformation en farine et en huile; dans certains pays, peut se référer également au poissons utilisés à dautres fins industrielles (par exemple conserves).

PESCE DA TRASFORMAZIONE: Di solito è riferito a pesci destinati alla trasformazione in farine ed olii; in alcuni paesi si può riferire ugualmente al pesce usato per altri fini industriali (ad es. conserve).

PEZ DE TRANSFORMACIÓN (INDUSTRIAL): Normalmente peces destinados específicamente a la transformación en harina y en aceite; en algunos países, puede referirse también a peces utilizados con otros fines industriales (por ejemplo conservas).

INDUSTRIFISK: Henviser til fisk som fanges for produksjon av fiskemel og -olje. I noen land kan betegnelsen også henvise til fisk bruk i annen bearbeiding (hermetisering).

Was this helpful?
(1) Invasion and multiplication of pathogenic agents (e.g. bacteria, viruses, fungi) into the body with or without manifestation of the disease. (2) Specific infectious disease.


ΜΟΛΥΝΣΗ: (1) Εισβολή και πολλαπλασιασμός παθογόνων παραγόντων (π.χ. βακτηρίων, ιών, μυκήτων) στο σώμα ανεξάρτητα από το αν αυτό οδηγεί σε εκδήλωση ασθένειας ή όχι. (2) ειδική μολυσματική νόσος.

INFEKTION: (1) Die Übertragung oder das Eintreten von Krankheitserregern (z.B. Bakterien, Viren oder Pilzen) in den Körper eines Wirtes sowie ihre Vermehrung im Gewebe oder in den Zellen des Wirtes, ganz gleich ob diese Invasion in einen offensichtlichen Krankheitsausbruch mündet oder nicht. (2) Verwendung des Begriffes für spezifische Infektionen unter zusätzlicher Nennung des Erregernamens.

INFECTION: (1) Etat maladif résultant de lintroduction ou de la pénétration dun agent pathogène (par exemple bactérie, parasite, champignon) dans le corps, les tissus ou les cellules dun hôte. (2) Maladie infectieuse specifique.

INFEZIONE : 1) Invasione e moltiplicazione degli agenti patogeni (es. batteri, virus, funghi) nel corpo, tessuti o cellule di un ospite. 2) Malattia infettiva specifica.

INFECCIÓN: (1) Estado que resulta de la introducción o penetración de un agente patógeno (por ejemplo bacteria, parásito, hongo) en el cuerpo, tejidos o células de un huésped. (2) Enfermedad infecciosa específica.

INFEKSJON: (1) Invasjon og oppformering av patogene agens (f.eks. bakterier og virus) i kroppen, med eller uten utbrudd av sykdom. (2) Spesifikk smittsom sykdom.

Was this helpful?
Disease due to the microbial multiplication in the affected organism.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια οφειλόμενη στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό εντός του ασθενούντος οργανισμού.

INFEKTIONSKRANKHEIT: Eine Krankheit, die auf die Vermehrung von Mikroorganismen in einem befallenen Organismus zurückzuführen ist.

MALADIE INFECTIEUSE: Maladie provoquée par la multiplication de microbes dans lorganisme atteint.

MALATTIA INFETTIVA: Malattia causata dalla moltiplicazione microbica negli organismi infettati.

ENFERMEDAD INFECCIOSA: Enfermedad provocada por la multiplicación de microbios en el organismo afectado.

SMITTSOM SYKDOM: Sykdom som videreføres på grunn av mikrobiell formering (forøkelse) i smittede organismer.

Was this helpful?
An acute haemorrhagic contagious viral infection typical of cyprinids, especially the common carp (Cyprinus carpio). This disease condition typically erupts in spring , causing mortalities in adults and juveniles: hence it is also known as spring viraemia of carp.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: Οξεία αιμορραγική μεταδοτική ιογενής μόλυνση εμφανιζόμενη κυρίως στα κυπρινοειδή, και ειδικότερα στον κοινό κυπρίνο (Cyprinus carpio). Η ασθένεια αυτή συνήθως εμφανίζεται την άνοιξη. Προκαλεί τον θάνατο σε ενήλικα και νεαρά άτομα και για τούτο είναι γνωστή και ως ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου.

INFEKTIÖSES ÖDEM (DROPSY): Eine akute hämorraghische, ansteckende Virusinfektion, die typisch für Cypriniden und insbesondere für Karpfen (Cyprinus carpio) ist. Die Krankheit bricht meist im Frühjahr aus und verursacht eine hohe Sterblichkeit bei Adulten und Juvenilen, weshalb sie auch "Frühjahrsvirämie (q. v.) der Karpfen" genannt wird.

HYDROPISIE INFECTIEUSE: Infection hémorragique aigüe caractéristique des cyprinidés, spécialement de la carpe (Cyprinus carpio). Cette maladie se déclenche particulièrement au printemps, provoquant des mortalités dadultes et de juvéniles : maintenant elle est aussi connue comme virose printanière des carpes.

EDEMA INFETTIVO: Una infezione contagiosa virale acuta emorragica tipica dei ciprinidi, la si ritrova specialmente nella carpa comune (Cyprinus carpio). Questa malattia si manifesta soprattutto in primavera, causando mortalità negli adulti e nei giovanili: perciò essa è conosciuta anche come viremia primaverile della carpa.

HIDROPESÍA INFECCIOSA: Infección hemorrágica aguda característica de los ciprínidos, especialmente de la carpa (Cyprinus carpio). Esta enfermedad se manifiesta especialmente en primavera y provoca importantes mortalidades de adultos y juveniles: Actualmente es conocida como virosis primaveral de carpas.

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM): En akutt smittsom blødende virusinfeksjon typisk for karpefisk, spesielt vanlig karpe (Cyprinus carpio). Denne sykdomstilstanden bryter vanligvis ut om våren, og forårsaker dødelighet på voksne og juvenile fisk. Tilstanden er derfor også kjent som vårviremi på karpefisk.

Was this helpful?
Caused by a Virus of the Rhabdovirus group. An acute viral disease of juvenile salmonids. Historically, this disease was recorded as Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, and Leavenworth Sockeye Disease. The primary species affected are Chinook salmon, Rainbow trout and Sockeye salmon. The disease is endemic in the western U.S. with sporadic outbreaks occurring in other parts of the country. The virus is considered to be egg-transmitted. Losses


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ: Οξεία ιογενής νόσος των νεαρών σολομοειδών. Μέχρι πρόσφατα αναφερόταν ως Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease, και Leavenworth Sockeye Disease. Τα είδη που κυρίως προσβάλλονται είναι ο σολομός Chinook, η ιριδίζουσα πέστροφα, και ο σολομός Sockeye. Η ασθένεια είναι ενδημική των δυτικών Η.Π.Α. με σποραδικές εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της χώρας. Ο ιός θεωρείται ότι διαδίδεται μέσω των αυγών. Οι απώλειες είναι υψηλές στα ψάρια μεγέθους κάτω από

INFEKTIÖSE HÄMATOPOIETISCHE NEKROSE (IHN): Akute Viruskrankheit (Erreger aus der Rhabdovirus- Gruppe) bei juvenilen Salmoniden. Bislang bezeichnet als Oregon Sockeye Krankheit, Sacramento River Chinook- Krankheit, Columbia River Sockeye Krankheit und Leavenworth Sockeye Krankheit. Primär werden Chinook Lachs, Regenbogenforelle und Sockeye Lachs befallen. Die Krankheit ist auf die westlichen USA beschränkt, mit einigen Vorkommen in anderen Teilen des Landes. Es wird angenommen, daß der Virus über die Eier übertragen wird. Bei Wassertemper

NECROSE HEMATOPOIETIQUE INFECTIEUSE: Maladie virale aiguë des saumonidés juvéniles. Auparavent cette maladie a été décrite sous des appellations diverses; Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease and Leavenworth Sockeye Disease. Les espèces principales atteintes par cette maladie sont les saumons Chinook et Sockeye et la truite arc-en-ciel. La maladie est endémique dans louest des Etats Unis et se manifeste sporadiquement ailleurs dans le pays. On considère que le virus est transmis a

NECROSA EMATOPOIETICA INFETTIVA: Una malattia acuta virale dei giovanili di salmonidi. Fino a poco tempo fa questa malattia è stata registrata come la malattia dellOregon Sockeye, Sacramento River Chinook, Columbia River Sockeye, e Leavenworth Sockeye. Le prime specie ad essere colpite sono state il salmone king, la trota iridea, e il salmone rosso. La malattia è endemica degli Stati Uniti dellovest con epidemie sporadiche che si verificano in altre zone del paese; si pensa che il virus si trasmetta attraverso le uova. Le perd

NECROSIS HEMATOPOIETICA INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda de salmónidos juveniles. Esta enfermedad ha sido descrita bajo varias denominaciones: Oregon Sockeye Disease, Sacramento River Chinook Disease, Columbia River Sockeye Disease o Leavenworth Sockeye Disease. Las especies principales afectadas por esta enfermedad son el salmón Chinook y Sockeye y la trucha arco iris. La enfermedad es endémica en el oeste de los Estados Unidos y se manifiesta esporádicamente en otras partes del país. Se considera que el virus se transmite con

INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE (IHN): Akutt virussykdom på juvenile laksefisk. Sykdommen var kjent som ”Oregon Sockeye Disease”, ”Sacramento River Chinook Disease”, ”Columbia River Sockeye Disease” og ”Leavenworth Sockeye Disease”. Artene som sykdommen hovedsakelig berører er kongelaks (Chinook), regnbueørret og rødlaks (Sockeye). Sykdommen er endemisk i det vestlige USA, med sporadiske utbrudd i andre deler av landet. Viruset overføres trolig gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Det er store tap av fisk mindre enn 5 cm ved temp

Was this helpful?
A peracute to acute viral disease of juvenile salmonids. It is widespread and considered to be egg-transmitted. Losses are generally quite high in fish less than 5 cm long. The recommended control methods include chemical disinfection of eggs, elimination of carrier females through broodstock testing and depopulation of affected stocks.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΙΣ: Υπεροξεία έως οξεία ίωση των νεαρών σολομοειδών. Ευρύτατα διαδεδομένη, θεωρείται ότι μεταδίδεται διά των αυγών. Προκαλεί σημαντικές απώλειες μεταξύ των ψαριών μήκους μικρότερου από 5 εκατοστά. Οι μέθοδοι ελέγχου που συνιστώνται περιλαμβάνουν χημική απολύμανση των αυγών, εξολόθρευση των θηλυκών-φορέων και αποπληθυσμό των μολυσμένων αποθεμάτων.

INFEKTIÖSE PANKREASNEKROSE (IPN): Eine zu einer akuten Erkrankung führende oder eine bereits bestehende akute Viruserkrankung von juvenilen Salmoniden - insbesondere bei Forellen und Saiblingen. Sie ist weit verbreitet und es wird angenommen, daß sie durch Eier übertragen wird. Die Verluste sind bei Fischen unter 5 cm allgemein sehr hoch. Die empfohlenen Bekämpfungsmethoden umfassen die chemische Desinfektion von Eiern, die Tötung der weiblichen Trägerfische und die Ausrottung des in Mitleidenschaft gezogenen Bestandes.

NECROSE PANCREATIQUE INFECTIEUSE: Maladie virale aiguë à subaiguë des saumonidés juvéniles, surtout des truites; cosmopolite. On considère que le virus est transmis avec les oeufs. En général, les pertes sont relativement importantes chez les poissons de moins de 5 cm. Les techniques prophylactiques consistent en la désinfection chimique des oeufs, lélimination de femelles porteuses et lélimination des stocks atteints.

NECROSA PANCRETICA INFETTIVA: Malattia virale periacuta dei giovanili di salmonidi. Essa è assai diffusa e si pensa che si trasmetta attraverso le uova. Generalmente le perdite sono relativamente consistenti nei pesci di lunghezza inferiore a 5 cm. La profilassi consiste nella disinfezione chimica delle uova, nelleliminazione delle femmine portatrici, e nella soppressione degli stock infetti

NECROSIS PANCREÁTICO INFECCIOSA: Enfermedad viral aguda a subaguda de jóvenes salmónidos, sobre todo de truchas; cosmopolita. Se considera que el virus se transmite con los huevos. En general, las pérdidas son relativamente importantes en peces de menos de 5 cm. Las técnicas profilácticas consisten en la desinfección química de los huevos, la eliminación de las hembras portadoras y la supresión de las reservas afectadas.

INFEKSIØS PANKREAS NEKROSE: En akutt til svært akutt virussykdom på juvenil laksefisk. Den er vidt utbredt, og antas å være overførbar gjennom egg (vertikal smitteoverføring). Tapene er vanligvis store på fisk under 5 cm. Anbefalte kontrollmetoder inkluderer kjemisk desinfeksjon av egg, fjerning av bærer-hunner ved testing av stamfisk og nedslakting av berørte beholdninger.

Was this helpful?
A contagious viral disease of farmed Atlantic salmon found in Norway, Canada and Scotland. The causative agent, ISAV, is an enveloped single-stranded RNA virus of the Orthomyxoviridae family. ISA is a notifiable List 1 disease under EU fish health regulations, characterised by severe anaemia, darkening of the liver, enlargement and darkening of the spleen, haemorrhage of the visceral organs, accumulation of fluid in the body cavity and high rate of mortality.


ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ (ISA): Μεταδοτική ασθένεια του καλλιεργούμενου σολομού η οποία εμφανίζεται στη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Σκοτία. Προκαλείται από τον παράγοντα ISAV, ο οποίος είναι ένας ιός με ενθυλακωμένο μονόκλωνο RNA της οικογένειας Orthomyxoviridae. Η ISA αποτελεί ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα για λήψη μέτρων. Χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναιμία, μαύρισμα του ήπαρ, διόγκωση και μαύρισμα της σπλήνας, αιμορραγία των σπλάγχνων, συγκέντρωση υγρών στις κοιλότητες του σώ

INFEKTIÖSE SALMONIDENANÄMIE (ISA): Eine ansteckende Viruserkrankung gezüchteter atlantischer Lachse, zuerst in Norwegen identifiziert, dann in Canada und Schottland. Der auslösende Virus (ISAV) ist ein Einzelstrang-RNA-Virus, der zur Familie der Orthomyzoviridae gehört. ISA ist eine meldepflichtige Krankheit der Liste 1 under der EU Fischgesundheitsrichtlinie, der sich in einer schweren Anämie, der Dunkelfärbung der Leber, Vergrößerung und Dunkelfärbung der Milz, Hämorrhagien in den Visceral-Organen, sowie durch Anreicherung von

ANÉMIE INFECTIEUSE DE SAUMONS : Maladie virale contagieuse du saumon Atlantique élevé en Norvège, Canada et l’Ecosse. L’agent causal est un virus de la famille des orthomyxoviridées avec un génome ARN simple brin. Les règlements Européens exigent la notification de cette maladie de la liste I. Les symptômes sont lanémie sévère, le noircissement du foie, lhypertrophie et le noircissement de la rate, l’hémorragie des organes viscéraux et laccumulation de fluide dans la cavité péritonéale. Le taux de mortalité est élevé.

ANEMIA CONTAGIOSA DEL SALMONE (ISA): Una malattia virale contagiosa dei salmoni atlantici allevati, trovata in Norvegia, nel Canada ed in Scozia. Lagente causativo, ISAV, è un virus ad RNA incapsulato a singolo filamento appartenente alla famiglia Orthomyxoviridae. ISA è una malattia da denunciare, inclusa della lista 1 del regolamento dell’Unione Europea. E’ causa di imponente anemia, imbrunimento del fegato e della milza, splenomegalia, emorragia degli organi viscerali, accumulo di liquido nella cavità corporea, elevata mortal

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMON (ISA): Enfermedad viral contagiosa del salmón Atlántico encontrada en Noruega, Canadá y Escocia. El agente causante, ISAV, es un virus ARN de cadena simple de la familia Orthomyxoviridae. Esta enfermedad está en la lista 1 de las regulaciones europeas de sanidad acuática y se caracteriza por anemia severa, oscurecimiento del hígado, oscurecimiento e hinchamiento del bazo, acumulación de líquido en la cavidad del cuerpo y alta mortalidad.

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA): Smittsom virussykdom hos atlantisk laks, funnet i Norge, Canada og Skottland. Kausativt agens, ILAV, er et membranomgitt enkelttrådet RNA-virus i familien Orthomyxoviridae. ILA er en meldepliktig liste 1 sykdom i EU’s fiskehelseforskrifter. Karakteriseres av alvorlig anemi, mørk lever, forstørret og mørk milt, blødninger på indre organer, væskeansamling i kroppshulen og høy dødelighet.

Was this helpful?
Presence of parasites in or upon a host organism.


ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Παρουσία παρασίτων επί ή εντός ενός οργανισμού-ξενιστή.

BEFALL: Das Auftreten von Parasiten in oder auf einem Wirtsorganismus.

INFESTATION: Présence de parasites dans ou sur un organisme (hôte) qui vivent au dépens de celui-ci.

INFESTAZIONE: Presenza di parassiti in un organismo ospite da cui essi dipendono.

INFESTACIÓN: Presencia de parásitos en un organismo (huésped) que viven en dependencia de este último.

ANGREP: Tilstedeværelse av parasitter i eller på en vertsorganisme.

Was this helpful?
The reaction of the tissues to injury characterized clinically by heat, swelling, redness and pain and pathologically by vaso-dilation, hyperaemia, accumulation of leucocytes, exudation of fluid and deposition of fibrin. This reaction is termed the inflammatory response.


ΦΛΕΓΜΟΝΗ: Η αντίδραση των ιστών στον τραυματισμό χαρακτηριζόμενη κλινικά από πυρετό, οίδημα, ερύθημα και πόνο, και παθολογικά από αγγειοδιαστολή, υπεραιμία, συσσώρευση λευκοκυττάρων, εξίδρωση υγρού και απόθεση ινώδους. Η αντίδραση περιγράφεται με τον όρο φλεγμονώδης απόκριση.

ENTZÜNDUNG: Die Reaktion eines Gewebes auf eine Verletzung, die sich klinisch durch Temperaturerhöhung, Schwellung, Rötung und Schmerz, pathologisch durch Vasodilation, Hyperämie, Anreicherung von Leukozyten, Exsudation von Flüssigkeit und die Deposition von Fibrin charakterisiert.

INFLAMMATION: Réaction pathologique des tissus qui sétablit à la suite dune agression traumatique, chimique ou microbienne; se caractérise cliniquement par la chaleur, la rougeur, la tuméfaction et la douleur; se caractérise pathologiquement par une vasodilatation, de lhyperémie, une accumulation de leucocytes, lexudation de fluide et la formation de fibrine.

INFIAMMAZIONE: Reazione patologica di un tessuto che si manifesta allinizio di unaggresione traumatica, chimica o microbiologica. I segni clinici sono: calore, rossore, tumefazione e dolore. Le reazioni patologiche sono date da vaso-dilatazione, iperemia, accumulo di leucociti , essudato e depositi di fibrina.

INFLAMACIÓN: Reacción patológica de tejidos que se establece después de agresión traumática, química o microbiana; clínicamente caracterizada por el calor, enrojecimiento, tumefacción y el dolor; patológicamente caracterizada por una vasodilatación, hiperemia, acumulación de leucocitos, exudación y formación de fibrina.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

Was this helpful?
That part of the solar radiation spectrum above the wavelength 780 nm.


ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Το τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας με μήκος κύματος μεγαλύτερο από 780 nm.

INFRAROTSTRAHLUNG: Der Teil eines solaren Strahlungsspektrums oberhalb einer Wellenlänge von 780 nm.

INFRAROUGE: Se dit du rayonnement électromagnétique du spectre solaire de longueur donde supérieur à 780 nm.

RAGGI INFRAROSSI: La radiazione elettromagnetica dello spettro solare, con lunghezza donda superiore ai 780 nm.

INFRARROJO: Dícese de los rayos electromagnéticos del espectro solar de longitud de onda superior a 780 nm.

BETENNELSE: Vevsreaksjon mot skader. Karakterisert klinisk ved varme, hevelse, rødhet og smerte, og patologisk ved utvidelse av blodkarene, hyperemi (økt blodmengde), opphopning av leukocytter, utsondring av væske og avsetning av fibrin. Denne reaksjonen kalles en betennelsesreaksjon.

Was this helpful?
The process of taking in food, by swallowing or absorbing.


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η κατάποση ή απορρόφηση της τροφής

INGESTION, NAHRUNGSAUFNAHME: Der Vorgang des Einverleibens der Nahrung durch Schlingen, Schlucken oder Absorbieren.

INGESTION: Processus par lequel les aliments sont incorporés, par avalement ou par absorption.

INGESTIONE: Processo di assunzione di cibo per ingerimento o assorbimento.

INGESTIÓN: Proceso por el cual los alimentos son tragados o absorbidos.

FÔROPPTAK: Prosessen der fôr tas opp ved svelging eller oppsuging.

Was this helpful?
The act of directly administering a substance in solution into the body usually via the venous system, muscle system or into the peritoneal cavity.


ΕΝΕΣΗ: Η απ ευθείας χορήγηση μιας διαλελυμένης ουσίας στο σώμα συνήθως μέσω του φλεβικού συστήματος, του μυϊκού συστήματος ή της περιτοναιϊκής κοιλότητας.

INJEKTION: Einspritzung von Flüssigkeiten in den Körper zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken. Eine Injektion erfolgt entweder intravenös, subkutan oder intramuskulär.

INJECTION: Action consistant à administrer une solution directement dans le corps, habituellement par le système veineux, le système musculaire ou dans la cavité péritonéale.

INIEZIONE: Latto di somministrare direttamente una sostanza in soluzione nel corpo, di solito per via endovenosa, intramuscolare o intraperitoneale.

INYECCIÓN: Acción que consiste en administrar directamente en el cuerpo una solución; normalmente a través del sistema venoso, sistema muscular o en la cavidad peritoneal.

INJEKSJON: Direkte tildeling av en oppløst substans inn i kroppen, vanligvis via vene, muskel eller inn i bukhulen.

Was this helpful?
Short narrow waterway connecting a bay, lagoon, or similar body of water with a large parent body of water; arm of the sea (or other body of water), which is long compared to its width, and which may extend for a considerable distance.


ΔIΑΥΛΟΣ: Βραχύς και στενός θαλάσσιος δρόμος που ενώνει μιά λίμνη, λιμνοθάλασσα ή παρόμοιο υδατικό σύστημα με ένα μεγαλύτερο υδατικό σύστημα. Ενας επιμήκης θαλάσσιος (ή λιμναίος) βραχίονας που εκτείνεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση εντός της χέρσου.

MEERES-, FLUSSARM: Kurzer, enger Wasserweg, der eine Bucht, Lagune oder einen ähnlichen Wasserkörper mit einem größeren Wasserkörper verbindet. Ein Meeresarm (oder anderer Wasserkörper), der im Verhältnis zu seiner Breite lang ist und sich bedeutend ins Landesinnere ausdehnen kann.

PASSE: Canal court et étroit reliant une baie, un étang ou une autre masse deau avec une masse deau plus importante. Bras de mer: languette de mer longue par rapport à sa largeur et qui pénétre les terres sur une distance appréciable; crique.

CANALE: Corso dacqua stretto e corto, che connette una baia, una laguna o un corpo dacqua con un altro più grande. Braccio di mare, che è lungo in rapporto alla sua larghezza e che si può estendere sulla terraferma per una distanza considerevole.

ACCESO: Canal corto y estrecho que une una bahía, estanque u otra masa de agua con otra masa de agua más importante. Brazo de mar más largo que ancho y que penetra las tierras hasta una distancia bastante apreciable.

INNLOP: (1) I akvakultur: Beskriver stedet der vann strømmer inn i et oppdrettskar. (2) Beskriver stedet der en elv renner ut i en innsjø eller en annen vannmasse.

Was this helpful?
The introduction of an organism, pathogenic or otherwise, into the tissues of a living host organism or into an appropriate culture medium.


ΕΜΒΟΛIΑΣΜΟΣ (ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΟΣ?): Η εισαγωγή ενός παθογόνου ή μη οργανισμού στους ιστούς ενός ζωντανού οργανισμού-ξενιστή ή σε κατάλληλο μέσο καλλιέργειας.

INOKULATION: Die Übertragung/das Einbringen eines pathogenen oder anderen Organismus in das Gewebe eines lebenden Organismus oder in ein Kulturmedium.

INOCULATION: Introduction dun organisme, pathogène ou non, dans les tissus dun hôte vivant ou dans un milieu de culture approprié.

INOCULAZIONE: Introduzione di un organismo, patogeno o non, nei tessuti di un organismo ospite vivo o in unambiente di coltura appropriato.

INOCULACIÓN: Introducción de organismos, patógenos o no, en los tejidos de un huésped o en un medio de cultivo apropiado.

INOKULASJON: Innføring av en organisme, sykdomsfremkallende eller ikke, inn i en levende organismes vev eller i et passende vekstmedium.

Was this helpful?
The individual or group of individuals comprising the founders of a colony or newly-established population.


ΕΝΟΦΘΑΛΜIΣΜΑ: Το άτομο ή η ομάδα ατόμων που περιλαμβάνει τους ιδρυτές μιάς αποικίας ή ενός πρόσφατα εγκατεστημένου πληθυσμού.

INOKULUM: Ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen, die aus den Begründern einer Kolonie oder neu etablierten Population besteht.

INOCULUM: Individu ou groupe dindividus servant à fonder une nouvelle colonie ou population; géniteurs.

INOCULO: Individuo o gruppo di individui che servono a formare una nuova colonia o popolazione.

INÓCULO: Individuo o grupo de individuos utilizados para formar una nueva colonia o población; genitores.

INOKULAT: Stoff som blir inokulert.

Was this helpful?
Chemical compounds not containing carbon as the principal element, with the exception of carbonates, cyanides and cyanates.


ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ: Χημικές ενώσεις που δεν περιέχουν άνθρακα με εξαίρεση τις ανθρακικές, κυανιούχες και κυανικές ουσίες.

ANORGANISCH: Chemische Komponenten, die keinen Kohlenstoff als prinzipielles Element enthalten, mit Ausnahme von Karbonaten, Cyaniden und Cyanaten.

INORGANIQUE: Se dit des composés chimiques sans carbone comme élément principal, à lexception des carbonates, cyanures et cyanates; minérale.

INORGANICO: Composti chimici che non contengono il carbonio come costituente principale, a eccezione dei carbonati, cianidi e cianati.

INORGÁNICO: Dícese de los compuestos químicos sin carbón como elemento principal, a la excepción de carbonatos, cianuros y cianatos; mineral.

UORGANISK: Kjemiske sammensetninger som ikke har karbon som ”hovedbyggestein”. Med unntak av karbonater, cyanider og cyanater.

Was this helpful?
A water soluble alcohol which is sometimes grouped with the vitamins (B complex): it functions as a growth factor.


IΝΟΣIΤΟΛΗ: Υδατοδιαλυτή αλκοόλη η οποία ορισμένες φορές κατατάσσεται στις βιταμίνες (σύμπλεγμα Β) και η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας.

INOSITOL: Eine vitamin-ähnliche Substanz, gleich dem Zucker, die manchmal dem B-Komplex zugeordnet wird.

INOSITOL: Alcool soluble dans leau, parfois considéré comme faisant partie du complexe des vitamines B; une fonction de facteur de croissance.

INOSITOLO: Un alcool solubile in acqua, che fa parte del complesso delle vitamine B; fattore di crescita.

INOSITOL: Alcohol soluble en agua, a veces considerado como parte de del complejo de la vitamina B; función del factor de crecimiento.

INOSITOL: Vannløselig alkohol, som noen ganger grupperes i lag med vitaminene (B kompleks). Virker som en vekstfaktor.

Was this helpful?
A range of compounds (usually neurotoxins) which are toxic to insects; used to protect crops.


ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ: Φάσμα ενώσεων (συνήθως νευροτοξίνες) που είναι τοξικές γιά τα έντομα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία της σοδειάς.

INSEKTIZIDE: Eine Reihe von Mitteln (meist Neurotoxine), die für Insekten giftig sind und eingesetzt werden, um die Ernte vor Schädlingen zu schützen.

INSECTICIDE: Gamme de composés (généralement des neurotoxines) qui sont toxiques pour les insectes; utilisé pour protéger des récoltes.

INSETTICIDA: Gamma di composti (generalmente neurotossine) che sono tossici per gli insetti; usati in agricoltura per proteggere il raccolto.

INSECTICIDA: Abanico de compuestos (generalmente neurotoxinas) que son tóxicas para los insectos; utilizado para proteger las cosechas.

INSEKTMIDDEL: En rekke sammensetninger (vanligvis neurotoksiner) som er giftige for insekter.

Was this helpful?
In beach terminology, the zone of variable width extending from the shore face through the breaker zone.


ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ: Ζώνη μεταβλητού πλάτους, η οποία εκτείνεται από την ακτογραμμή μέχρι την ζώνη θραύσης των κυμάτων.

KÜSTENNAHE ZONE: In der Strandzonierung eine Zone von unterschiedlich großer Ausdehnung, die sich vom Küstensaum bis zur Wellenbrecherzone erstreckt.

ZONE LITTORALE(2): Dans la terminologie de lestran; la zone de largeur variable qui sétend entre la côte et la zone de déferlement.

ZONA COSTIERA: Nella terminologia delle spiagge, la zona di larghezza variabile che si estende fra la zona di frangente e lentroterra.

ZONA LITORAL (2): En la terminología de la orilla, zona de anchura variable que se extiende entre la costa y la zona de ruptura de las olas.

STRANDBELTET: I strandterminologi: Sonen mellom vannkanten og brenningssonen.

Was this helpful?
A measure of the daily weight increase. The instantaneous growth rate (g) is determined from a sample of fish over a short period of time and calculated by the following equation: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0), where Wt is the weight of the fish after t1 days and W0 is the initial weight.


ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ: Μέτρο για την ημερήσια αύξηση του βάρους. Προσδιορίζεται βάσει ενός δείγματος ψαριών επί μια μικρή χρονική περίοδο και υπολογίζεται με την εξίσωση: g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0). Οπου Wt είναι το βάρος του ψαριού μετά απο t1 ημέρες και W0 το αρχικό βάρος. Βλ. και Ειδικός ρυθμός αύξησης (G).

UNMITTELBARE WACHSTUMSRATE: Ein Maß für die tägliche Gewichtszunahme. Sie wird bei Fischen durch eine Probennahme in kurzem Zeitintervall bestimmt und mit Hilfe folgender Gleichung berechnet: g = [Ln(Wt) - Ln (Wo)] / (t1-to), wobei Wt das Fischgewicht zur Zeit t1 (in Tagen) und Wo das Anfangsgewicht bedeuten. Siehe auch SPEZIFISCHE WACHSTUMRATE.

TAUX DE CROISSANCE INSTANTANEE: La mesure de laugmentation journaliere pondérale. Le taux de croissance instantanée (G) est déterminé a partir dun échantillon de poisson durant une courte durée et calculé par la formule suivante (g= [Ln (Wt) - Ln (W0)]/(t1 - t0) ou Wt est le poids du poisson apres le jours t1 et Wo le poids initial.

VELOCITA’ DI CRESCITA ISTANTANEA: Misura dellaumento ponderale giornaliero. La velocità di crescita istantanea (g) viene determinata da un campione di pesce in un breve intervallo di tempo e calcolato dalla seguente equazione: g = (Ln(Wt) - Ln (W0))/(t1-t0), dove Wt è il peso del pesce dopo t1 giorni e W0 è il peso iniziale.

TASA DE CRECIMIENTO INSTANTÁNEO: Medida de aumento diario ponderal. La tasa de crecimiento instantánea (G) se determina a partir de una muestra de peces durante una periodo corto y se calcula a partir de la formula siguiente: G = (Ln(Wt) – Ln(W0) / (t1- t0), donde Wt es el peso de pez después del día t1 y W0 es el peso inicial.

ØYEBLIKKELIG VEKSTRATE: Mål på den daglige vekstraten. Den øyeblikkelige vekstraten bestemmes for en gruppe fisk over en kortere tidsperiode ut fra følgende ligning: g = [ln(Wt) – ln(W0)]/(t1 – t0), der Wt er fiskens vekt etter t1 dager, og W0 er startvekt ved t0.

Was this helpful?
The zone surrounding an island extending from the line of permanent immersion to the depth (usually about 200 m) where there is a marked or rather steep descent toward the abyssal zone.


ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΡΗΠΙΔΑ: Η ζώνη που περιβάλλει μία νήσο και που εκτείνεται από την χαμηλότερη ίσαλο γραμμή μέχρι το βάθος (συνήθως περίπου 100 οργιές) όπου η κλίση του βυθού προς την αβυσσαία ζώνη γίνεται έντονη.

INSELSHELF: Die Zone, die eine Insel umgibt und sich von der Linie der permanten Immersion bis dahin in die Tiefe erstreckt (normalerweise bis in etwa 180 m), wo ein erkennbarer oder ziemlich steiler Abfall in größere Tiefen vorhanden ist.

PLATEAU INSULAIRE: Une zone qui entoure une île, et qui sétend du niveau dimmersion permanente jusquà la pente vers les grandes profondeurs (profondeur denviron 200m).

PIANO INSULARE: La zona che circonda un isola e si estende dalla linea di immersione permanente fino alla pendenza verso le grandi profondità (di solito circa 200 m), dove inizia una marcata discesa verso la zona abissale.

PLATAFORMA INSULAR: Zona que rodea una isla, y que se extiende del nivel de inmersión permanente hasta la pendiente hacia las grandes profundidades (profundidad de alrededor de 200m).

INSULARSOKKEL: Sonene som omgir en øy. Strekker seg fra linjen med permanent skråning til dypet (vanligvis rundt 200 meter) der det er et markert/brått fall ned til dyphavssonen.

Was this helpful?
A polypeptide hormone secreted by the pancreatic islets, which plays an important role in the regulation of blood glucose levels.


IΝΣΟΥΛIΝΗ: Πολυπεπτιδική ορμόνη, εκκρινόμενη από τα νησίδια του παγκρέατος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

INSULIN: Ein Polypeptid-Hormon, das von den Pankreas- Inselchen abgesondert wird und eine wichtige Rolle in der Regulation des Glucosetransport im Blut spielt.

INSULINE: Hormone polypeptidique sécrétée par les îlots de Langerhans du pancréas et qui a une activité hypoglycémiante (diminution du taux de glucose dans le sang).

INSULINA: Ormone polipeptidico secreto dalle isole del Langerhans del pancreas, importante nel controllo della glicemia con attività ipoglicemica.

INSULINA: Hormona polipeptídica secretada por las células de Langerhans del páncreas y que juega un papel importante en la regulación del nivel de la glucosa sanguínea.

INSULIN: Polypeptid-hormon som produseres i den endokrine delen av pankreas, De Langerhanske celleøyer. Spiller en viktig rolle i reguleringen av glukosenivået i blodet.

Was this helpful?
A measure taken to provide for financial redress in the event of damage to specified structures, personal injury/death, or, more especially in respect of aquaculture stock or losses. This agreement is negotiated and purchased through a company, which allows a certain degree of compensation.


ΑΣΦΑΛIΣΗ: Μέτρο που λαμβάνεται για την οικονομική αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής εγκαταστάσεων, τραυματισμού ή θανάτου προσώπων , ειδικότερα στην υδατοκαλλιέργεια, απώλειας αποθέματος. Οι οικονομικοί όροι και το ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας συμφωνούνται μετά από διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική εταιρία.

VERSICHERUNG: Eine Maßnahme, um finanzielle Verluste, im Falle der Zerstörung von Anlagen, bei Krankheit oder Tod des Personals und besonders bei dem Verlust von Aquakulturbeständen auszugleichen. Der finanzielle Ersatz wird von einem Versicherungsunternehmen je nach den ausgehandelten Vertragsbedingungen geleistet.

ASSURANCE: Dispositions prises pour une compensation financière à un éventuel dommage subi par des moyens spécifiques des personnes (blessure ou décès), ou plus spécialement en aquaculture par le stock (pertes). Ce contrat est négocié et passé avec une compagnie qui couvre un certain degré de compensation.

ASSICURAZIONE: Contratto stipulato per ottenere un rimborso in caso di danni alle strutture, al personale, o in acquacoltura, agli stock (perdita di animali). Tale contratto viene negoziato e acquisito attraverso una compagnia che a fronte del pagamento periodico di un premio, in caso di danni copre una percentuale del rischio precedentemente definita.

SEGURO: Medida tomada como compensación financiera en caso de daño a estructuras especificas personales (heridas, muerte), o especialmente en acuicultura pérdidas del stock. Este acuerdo se negocia y se compra a través de una compañía que permite un cierto grado de compensación.

FORSIKRING: Sikkerhet som kjøpes for å overleve økonomiske tap grunnet skade på eller tap av anlegg, personell eller fisk. Forsikringsavtalen fastsettes og selges av et forsikringsselskap.

Was this helpful?
(1) In engineering; an opening for air, water, fuel or other fluid. (2) In biology: the quantity of the fluid taken in. (3) In hydrology; a term for the openings through which water passes into a well, or to describe substances or amounts of substances ingested by the body.


ΕIΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ: Ανοιγμα για την εισροή νερού. ΠΡΟΣΛΗΨΗ (βιολογία) : Ποσότητα ουσιών που παραλαμβάνονται από το σώμα ενός οργανισμού. ΠΟΤΗΡI (υδρολογία) : Διάτρητο εξάρτημα που εφαρμόζεται στην άκρη του σωλήνα άντλησης στις γεωτρήσεις.

AUFNAHME: (1) In der Technik: ein Einlaß für Luft, Wasser, Treibstoff und andere Flüssigkeiten in ein Behältnis oder ein System. (2) Die Menge der aufgenommenen Flüssigkeit. In der Hydrologie ein Begriff für den Einlaß, durch den Wasser in ein Reservoir fließt. In der Ernährungsphysiologie beschreibt der Begriff die Substanzmengen, die mit der Nahrung dem Körper zugeführt werden.

ADMISSION: (1) En technologie: une entrée dair, deau, de carburant ou dautre fluide. (2) En biologie: la quantité de fluide qui entre. (3) En hydrologie: terme désignant les ouvertures au travers desquelles leau sécoule dans une source; décrit aussi les substances ou les quantités de substances ingérées par le corps.

IMMISSIONE: (1) In ingegneria: unentrata daria, acqua, benzina o altri fluidi( 2) In biologia: la quantità di un fluido che entra. (3) In idrologia: un termine usato per indicare le aperture attraverso le quali lacqua passa in una sorgente o per descrivere sostanze o il totale delle sostanze ingerite da un corpo.

INSUMO: (1) En tecnología: una entrada de aire, de agua, de carburante o de otros fluidos. (2) En biología: la cantidad de fluido que entra. (3) En hidrobiología: término que designa las aberturas por las cuales el agua se infiltra dentro de un pozo; describe también las sustancias o la cantidad de sustancias ingeridas por un cuerpo.

INNTAK: (1) I ingeniørvitenskap: En åpning for luft, vann, drivstoff eller andre væsker. (2) I biologi: Mengden av væske som tas inn. (3) I hydrologi: Betegnelse for åpninger som vann strømmer gjennom på vei inn i en brønn. (4) I ernæringsfysiologi: For å beskrive substanser eller mengden av substanser som tas opp av kroppen. (5) I akvakultur: Beskriver plassen der en landbasert oppdrettsenhet henter vann fra.

Was this helpful?
An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

INTEGRIERTE AQUAKULTUR: Ein Begriff für eine generelle Bewirtschaftungsstrategie, wobei ein Betrieb die gesamte Infrastruktur kontrolliert (z.B. Laichtierbestand, Aufzucht, Futterversorgung, Mast, Verarbeitung und Vermarktung).

AQUACULTURE INTEGREE: Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.

ACQUACOLTURA INTEGRATA: Una strategia commerciale globale, dove unazienda ittica ha il controllo sulle attività di sostegno, sui riproduttori, forniture degli alimenti delle larve, avannotteria, riproduzione, lavorazione e commercio dei prodotti. Il termine si usa anche per indicare una integrazione energetica tra acquacoltura ed altre attività agricolo-zootecniche.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

INTEGRERT OPPDRETT: (1) I Asia: Oppdrettsform der oppdrett av plantespisende fisk i jorddam drives i kombinasjon med en eller annen form for jordbruk. Husdyrgjødsel og annet avfall fra gårdsdrift nyttes til øke primærproduksjonen i dammene. (2) I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

Was this helpful?
(1) In parasitology: (of infestation) the number of parasites per host in a population. (2) In ecology: (of abundance) the number of individuals per habitable site in a community. (3) In physics: the power transmitted by a light or sound wave across a unit area perpendicular to the wave.


ΕΝΤΑΣΗ: (1) Στην Παρασιτολογία (~ μόλυνσης): ο αριθμός των παρασίτων ανά ξενιστή σε έναν πληθυσμό. (2) Στην Οικολογία (~ αφθονίας) ο αριθμός ατόμων ανά κατοικήσιμη θέση σε μιά κοινότητα. (3) Στην Φυσική: η ενέργεια που μεταδίδεται από ένα κύμα φωτός ή ήχου ανά μονάδα επιφανείας κάθετη προς την διεύθυνση προς την οποία αποδίδεται.

INTENSITÄT: (1) Parasitologie: (Intensität eines Parasitenbefalls) Die Zahl der Parasiten pro Individuum einer Wirtspopulation. (2) Ökologie: (Intensität der Abundanz) Die Zahl der Individuen pro Habitat innerhalb einer Vergesellschaftung. (3) Physik: diejenige Energie, die senkrecht auf eine Flächeneinheit vom Licht oder Schall übertragen wird.

INTENSITÉ: (1) En parasitologie (de linfection): nombre de parasites par hôte dans une population. (2) En écologie (dabondance): nombre dindividus par site habitable dans une communauté. (3) En physique: puissance transmise par la lumière ou les ondes sonores à travers une unité de surface perpendiculaire aux ondes.

INTENSITA: (1) in parassitologia: (di infestazione) il numero di parassiti per ospite in una popolazione. (2) In ecologia: (di abbondanza) il numero di individui per sito abitabile in una comunità. (3) In fisica: il potere trasmesso dalle onde luminose o sonore attraverso ununità di superficie perpendicolare alle onde.

INTENSIDAD: (1) En parasitología (de la infección): número de parásitos por huésped en una población. (2) En ecología (de abundancia): número de individuos por sitios habitables en una comunidad. (3) En física: potencia transmitida por la luz o por ondas sonoras a través de unidad de superficie perpendicular a las ondas.

INTENSITET: (1) I parasittologi: Antall parasitter per vert. (2) I økologi: Antall individer per beboelige område i et samfunn. (3) I fysikk: Kraften som blir overført av en lys- eller lydbølge over en lengdeenhet normalt på bølgen.

Was this helpful?
Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.


ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.

INTENSIVKULTUR: Kultivierung in Brut- und Jungtieraufzucht sowie Mast bis zur Marktreife unter weitgehend kontrollierten Bedingungen (z.B. Temperatur, Räuber, Krankheiten); bedarf eines hohen Energieeinsatzes, um Wachstum und Überlebensraten zu optimieren, z.B. bei Salmoniden und exotischen Schalentieren.

CULTURE INTENSIVE: Elevage (en écloserie, en vivier, en bassin) dans un vaste environnement contrôlé (température, prédateurs, parasites) nécessitant une grande dépense dénergie pour optimiser croissance et survie, par exemple avec les salmonidés et les coquillages exotiques.

COLTURA INTENSIVA: Allevamento (avannotteria, nursery, fase di ingrasso) in un ambiente ampiamente controllato (con controllo per esempio della temperatura, dei predatori, dei parassiti), che necessita di un grande dispendio di energia per ottimizzare la crescita e la sopravvivenza.

CULTIVO INTENSIVO: Cultivo (en hueveros, ríos y estanque) en un medio controlado (temperatura, predadores, parásitos) necesita un gran gasto de energía para optimizar el crecimiento y la supervivencia, por ejemplo con salmónidos y mariscos exóticos.

INTENSIVT OPPDRETT: Oppdrett (klekkeri, settefisk, matfisk) under kontrollerte miljøforhold (lys, temperatur, predatorer, skadedyr etc.), med stor tilførsel av energi (produsert levendefôr eller formulert fôr) for å optimalisere vekst og overlevelse.

Was this helpful?
Prefix meaning between.


ΔIΑ-: Πρόθεμα που σημαίνει μεταξύ.

INTER: Präfix mit der Bedeutung "zwischen".

INTER: Préfixe signifiant entre.

INTER: Prefisso che significa "fra".

INTER: Prefijo que significa entre.

INTER-: Prefiks som betyr ”mellom”.

Was this helpful?
The contact surface between two contiguous substances or zones.


ΔIΕΠΑΦΗ: Η επιφάνεια επαφής μεταξύ δύο συνεχόμενων ουσιών ή ζωνών.

GRENZSCHICHT: Die Kontaktfläche zwischen zwei angrenzenden Substanzen oder Zonen.

INTERFACE: La surface de contact entre deux substances ou deux zones contiguës.

INTERFACCIA: Contatto fra superfici di sostanze o zone contigue.

INTERFAZ: Superficie de contacto entre dos sustancias o dos zonas.

GRENSEFLATE: Kontaktflaten mellom to tilstøtende substanser eller soner.

Was this helpful?
Any of a group of glycoproteins secreted by virus infected cells, which can protect non-infected cells from replication of the virus; they also have immunoregulatory functions and can inhibit the growth of nonviral intracellular parasites.


IΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ: Ορος αναφερόμενος στα μέλη ομάδας γλυκοπρωτεϊνών που εκκρίνονται από κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς και προστατεύουν τα μη προσβεβλημένα κύτταρα από την αναπαραγωγή του ιού. Παρουσιάζουν επίσης ανοσορρυθμιστικές λειτουργίες και μπορούν να αναστέλλουν την αύξηση μη ιικών ενδοκυτταρικών παρασίτων.

INTERFERON: Eine Gruppe von Glycoproteinen, die von virusinfizierten Zellen sekretiert werden und nichtinfizierte Zellen vor dem Virus schützen. Sie besitzen auch eine immunoregulatorische Funktion und können das Wachstum von nichtviralen intrazellulären Parasiten hemmen.

INTERFERON: Groupe de glycoprotéines secrétées par les cellules infectées par un virus, qui peut protéger les cellules non infectées de la reproduction de ce virus; elles ont aussi des fonctions dimmunorégulation et peuvent inhiber la croissance des parasites intracellulaires non viraux.

INTERFERON: Gruppo di glicoproteine secrete dalle cellule infettate da virus, che proteggono le cellule non infette; hanno anche funzioni di immunoregolazione e possono inibire la crescita dei parassiti intracellulari non virali.

INTERFERÓN: Grupo de glucoproteínas secretadas por las células infectadas por un virus, que puede proteger las células no infectadas de la reproducción de este virus; tienen también funciones de inmunoregulación y pueden inhibir el crecimiento de parásitos intracelulares no virales.

INTERFERON: Ethvert av en gruppe glykoproteiner utskilt av virusinfiserte celler, kan verne uinfiserte celler mot virus. De har også immunregulatoriske funksjoner og kan hemme vekst hos intracellulære parasitter (ikke virus).

Was this helpful?
Glycoproteins secreted by a variety of leucocytes that have effects on other leucocytes, i.e., stimulating growth and promoting differentiation. A range of interleukins has been identified in fish. Their activities include involvement in the recognition of foreign antigens by T cells, amplifying the proliferation of activated T cells, attracting macrophages and increasing the effectiveness of phagocytic ingestion of microorganisms by enhancing the macrophage’s respiratory burst activity, promo


ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ: Γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια και επιδρά επάνω σε άλλα λευκά αιμοσφαίρια, π.χ. προκαλώντας αύξηση και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση. Στα ψάρια έχουν αναγνωριστεί διάφορες ιντερλευκίνες. Ανάμεσα στις δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνεται η αναγνώριση ξένων αντιγόνων από τα Τ κύτταρα, η εξάπλωση των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων, η προσέλκυση φαγοκυττάρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φαγοκυττάρων για φαγοκύτωση ενισχύοντας την αναπνευστική έκρηξη, η παρακίνη

INTERLEUKIN: Glycoproteine, das von einer Vielzahl von Leukozyten sekretiert wird und dabei auf andere Leukozyten wirkt (u.a. stimuliert es Wachstum und fördert die Differenzierung). Zahlreiche Interleukine sind in Fischen identifiziert worden. Ihre Aktivität ist auch involviert in der Erkennung fremder Antigene in T-Zellen, wobei die Proliferation aktivierter T-Zellen verstärkt wird, Makrophagen angelockt und ihre Effektivität Mikroorganismen zu umschließen erhöht wird. Dies geschieht durch erhöhte respirat

INTERLEUKINE: Glycoprotéines secrétées par divers leucocytes qui stimulent la croissance et la différentiation d’autres leucocytes. Plusieurs interleukins ont été identifiés chez les poissons. Ils jouent un rôle dans la récognition d’antigènes par les cellules T. Ils promeuvent la prolifération de cellules T activées, l’hématopoïèse et l’attraction de macrophages et l’augmentation de leur efficacité de phagocytose par induction d’un choc oxidatif.

INTERLEUCHINA: Glicoproteina secreta da una varietà di leucociti che ha effetti su altri leucociti, stimolamdone l’accrescimento e promuovendone la differenziazione. Nei pesci è stato identificato un gruppo di interleuchine. Le loro attività includono complicazioni nel riconoscimento di antigeni estranei alle cellule T, amplificano la proliferazione delle cellule T attivate, attraggono i macrofagi e aumentano l’efficacia di ingestione fagocitaria dei microrganismi aumentando il respiratory burst del macrofago,

INTERLEUCINA: Glucoproteína secretada por linfocitos que tienen efectos sobre otros leucocitos, i.e., estimulando su crecimiento, promoviendo su diferenciación. Se han identificado algunas interleucinas en peces y sus actividades incluyen la participación en el reconocimiento de antígenos foráneos por las células T, la amplificación de la proliferación de las células T activadas, la atracción de macrófagos y el incremento de eficacia fagocítica en la ingestión de microorganismos potenciando la explosión respi

INTERLEUKIN: Glykoproteiner som skilles ut av ulike leukocytter og som påvirker andre leukocytter, f.eks. ved å stimulere vekst og differensiering. En rekke interleukiner har blitt identifisert hos fisk. Deres aktivitetsområder inkluderer T-cellers deteksjon av fremmede antigener, forsterkning av celledeling hos aktiverte T-celler, stimulering av vekst hos blodceller og tiltrekning av makrofager og effektivisering av deres evne til å ta opp mikroorganismer.

Was this helpful?
The host occupied by juvenile stages of a parasite prior to the definitive host and in which asexual reproduction frequently occurs; secondary host.


ΔIΑΜΕΣΟΣ ΞΕΝIΣΤΗΣ: Ο ξενιστής στον οποίο ζουν τα νεαρά στάδια ενός παρασίτου πριν από τον τελικό ξενιστή (βλ. λήμμα) και εντός του οποίου συχνά συντελείται η αγενής αναπαραγωγή. Δευτερεύων ξενιστής.

ZWISCHENWIRT: Ein Wirt, bei dem die juvenilen Stadien von Parasiten auftreten, bevor sie den endgültigen Wirt befallen und in dem häufig eine asexuelle Reproduktion stattfindet; Zweitwirt.

HOTE INTERMEDIAIRE: Lhôte infesté par les stades juvéniles dune espèce parasite, avant linfestation de lhôte définitif; la reproduction asexuée du parasite est fréquente chez lhôte intermédiaire; lhôte secondaire.

OSPITE INTERMEDIO: Lospite infestato dagli stadi dei giovanili di un parassita prima del passaggio allospite definitivo e nel quale avviene di frequente la riproduzione asessuale del parassita stesso; ospite secondario.

HUÉSPED INTERMEDIARIO: Huésped infestado por los estados juveniles de una especie parásita, antes de la infestación del huésped definitivo; la reproducción asexuada del parásito es frecuente en el huésped intermediario; huésped secundario.

MELLOMVERT: Verten som de juvenile stadiene av parasitter lever i eller på, før de infiserer sluttverten. Parasitter har ofte ukjønnet formering i mellomverten.

Was this helpful?
Waves under conditions where the relative depth (water depth/wave length) lies between 0.5 and 0.05.


ΕΝΔIΑΜΕΣΑ ΚΥΜΑΤΑ: Κύματα υπό συνθήκες όπου το σχετικό βάθος (βάθος κύματος/μήκος κύματος) κυμαίνεται από 0.5 ως 0.05.

ZWISCHENWELLE: Wellen unter der Bedingung, daß die relative Tiefe (Wassertiefe/Wellenlänge) zwischen 0.5 und 0.05 liegt.

VAGUES INTERMEDIAIRES: Vagues dans des conditions de profondeur relative (profondeur deau/longueur de vague) avec un rapport de 0,05 à 0,5.

ONDE INTERMEDIE: Onde in condizioni di profondità relativa (profondità dellacqua/lunghezza donda) e con un rapporto il cui valore risulta compreso fra 0,5 e 0,05.

OLAS INTERMEDIARIAS: Olas en condiciones de profundidad relativa (profundidad de agua/longitud de la ola) con una relaciónde 0,05 a 0,5.

MELLOMBOLGER: Bølger der den relative dybden (vanndyp/bølgelengde) ligger mellom 0,5 og 0,05.

Was this helpful?
Hormone which stimulates melanocytes in amphibians, reptiles and fish. It is secreted from the intermediate lobe of the pituitary gland.


IΝΤΕΡΜΕΔIΝΗ: Ορμόνη που διεγείρει τα μελανοκύτταρα των αμφιβίων ερπετών και ψαριών. Εκκρίνεται από τον ενδιάμεσο λοβό της υπόφυσης.

INTERMEDIN: Ein Hormon der Amphibien, Fische und Reptilien, das die Melanozytenfunktion stimuliert. Es wird vom Mittelteil der Hypophyse sekretiert.

INTERMEDINE: Hormone qui stimule les mélanocytes chez les amphibiens, les reptiles et les poissons. Sécrétée par le lobe intermédiaire de lhypophyse.

INTERMEDINA: Ormone che stimola i melanociti degli anfibi, rettili e pesci e viene secreto dal lobo intermedio della ghiandola pituitaria.

INTERMEDINA: Hormona que estimula los melanocitos en los anfibios, reptiles y peces. Secretada por el lóbulo intermedio de la hipófisis.

INTERMEDIN: Hormon som stimulerer melanocytter hos amfibier, krypdyr og fisker. Utskilles fra hypofysen.

Was this helpful?
Internal waves or boundary waves are created below the surface, at the boundaries between water strata of different densities. Since the density differences between adjacent water strata in the sea are considerably fewer than those between the sea and the atmosphere, internal waves are much more easily formed than surface waves, and they are often much larger. The maximum height of wind waves on the surface is about 18m, but internal wave heights as great as 90m have been encountered. Internal w


ΕΣΩΤΕΡIΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΟΡIΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ): Τα εσωτερικά κύματα δημιουργούνται κάτω από την επιφάνεια, στα όρια μεταξύ στρωμάτων νερού με διαφορετικές πυκνότητες. Επειδή οι διαφορές πυκνότητας μεταξύ επάλληλων στρωμάτων νερού είναι σημαντικά μικρότερες από την διαφορά πυκνότητας θάλασσας-αέρα, τα εσωτερικά κύματα σχηματίζονται πολύ ευκολότερα από τα επιφανειακά κύματα και συχνά είναι πολύ μεγαλύτερα. Το μέγιστο ύψος των ανεμογενών κυμάτων στην επιφάνεια είναι περίπου 20 μέτρα, ενώ εσωτερικά κύματα έχουν καταγραφεί με ύψος μέχρι και 100 μ

INTERNE WELLEN; GRENZSCHICHTWELLEN: Diese Wellen entstehen unter der Wasseroberfläche an den Grenzschichten zwischen verschieden dichten Wasserkörpern. Interne Wellen werden aufgrund des geringeren Dichteunterschiedes leichter aufgebaut und sind oft sehr viel größer als Oberflächenwellen. Die maximale Höhe von Windwellen an der Oberfläche beträgt ca. 60 Fuß, während interne Wellen mit einer Höhe von 300 Fuß schon gemessen worden sind. Interne Wellen werden durch Aufzeichnung der vertikalen Temperaturdifferenzen entdeckt, z.B. mit

VAGUES INTERNES: Vagues créées sous la surface, à la frontière entre deux couches deau de densité différente. A cause de la plus faible différence de densité entre deux couches deau adjacentes, par rapport à celle existant entre la mer et lair, les vagues internes se produisent avec plus de facilité et ont souvent une amplitude supérieure aux vagues de surface. Lamplitude maximale des vagues de surface genérées par le vent est denviron 18m, alors que des vagues internes de 90m sont connues. Les vagues internes s

ONDE INTERNE: Le onde interne o onde di confine vengono create sotto la superficie , ai confini fra gli strati dacqua di densità diverse. A causa di una minore differenza di densità fra gli strati dacqua adiacenti nel mare, rispetto a quella esistente fra il mare e latmosfera, le onde interne si formano molto più facilmente delle onde di superficie, e sono spesso più ampie. Lampiezza massima delle onde di superficie generate dal vento è di circa 18 metri, mentre quella delle onde interne può anche arrivare a

OLAS INTERNAS: Olas creadas en la superficie, en la frontera entre dos capas de agua de densidad diferente a causa de la pequeña diferencia de densidad entre dos capas de agua adyacentes, en relación con la existente entre el agua y el aire. Las olas internas se producen con más facilidad y tienen a menudo una amplitud superior a las olas de superficie La amplitud máxima de las olas de superficie generadas por el viento es de alrededor de 18m, mientras que olas internas de 90m son conocidas. Las olas internas

INDRE BØLGER: Indre bølger dannes under overflaten i grensene mellom vannlag med ulik tetthet. Siden tetthetsforskjellen mellom ulike lag i havet er mye mindre enn forskjellen mellom havet og atmosfæren, dannes indre bølger mye lettere og er mye større en overflatebølger. Den maksimale høyden på overflatebølger er omlag 18 meter, mens indre bølger kan nå høyder på 90 meter. Indre bølger påvises ved en serie målinger av den vertikale temperaturfordelingen, ved hjelp av måleutstyr (f.eks. batytermograf). De har

Was this helpful?
Fish endocrine glands represented by yellowish patches in the vicinity of the kidneys and posterior cardinal veins. They produce corticosteroid hormones (e.g. cortisol) that appear to be important regulators of osmoregulation. Elevated blood cortisol levels are characteristic of handling stress.


ΜΕΣΟΝΕΦΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Ενδοκρινείς αδένες των ψαριών που εμφανίζονται ως κιτρινωπές κηλίδες κοντά στους νεφρούς και τις οπίσθιες καρδιακές φλέβες. Παράγουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες (π.χ. κορτιζόλη) που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ωσμωρρύθμιση. Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα είναι χαρακτηριστικό έντασης (στρες) λόγω χειρισμού.

INTERRENALGEWEBE: In Fischen ein endokrines Drüsengewebe (Rindengewebe, in gelblichen Flecken in der Nähe der Nieren und der hinteren Kardinalvene verteilt), das als Äquivalent zu dem adrenocorticoiden Gewebe (Nebennierenrinde) der Säuger gelten kann. Das Gewebe produziert und sondert Steroidhormone (z.B. Cortisol und Epinephrine) ab, die offensichtlich bedeutsam für die Osmoregulation sind.

TISSU INTERRENAL: Léquivalent, chez les poissons, de la corticosurrénale. Ce tissu produit et sécrète des hormones stéroïdes et de lépinéphrine sous le contrôle de lACTH. Il produit des hormones corticosteroïdes (par exemple cortisol) qui semblent être important au niveau de losmorégulation. Laugmentation du niveau de cortisol dans le sang est provoquée par le stress du aux manipulations.

TESSUTO INTERRENALE: Tessuto endocrino che nei pesci è equivalente alla ghiandola corticosurrenale, situato tra il rene e la vena cardinale posteriore, produce e secerne ormoni steroidi (es. cortisolo), importanti nellosmoregolazione. Elevati livelli di cortisolo nel sangue sono caratteristici di una condizione di stress, per esempio da manipolazione.

TEJIDO INTERRENAL: Equivalente, en peces, a la glándula adrenal. Este tejido produce y secreta adrenalina y también hormonas esteroides bajo el control de la ACTH. Produce hormonas corticosteroides (por ejemplo cortisol) que importantes en la osmoregulación y la adaptación al estrés. El aumento del nivel de cortisol en la sangre es provocado por el estrés debido a la manipulación u otras alteraciones ambientales.

INTERRENALLEGEMER : Endokrine kjertler hos fisk som viser seg som spredte gule flekker på nyren. Den produserer kortikosteroider (kortisol og kortikosteron), som er viktige ved regulering av saltbalansen. Høye nivåer av kortisol i blodet oppstår ved behandlingsstress.

Was this helpful?
An individual of a bisexual species possessing reproductive organs and secondary sexual characters partly of one sex and partly of the other, but which, genetically, is of one sex only .


ΔIΑΦΥΛΟ: Ατομο ενός διφυλετικού είδους που διαθέτει αναπαραγωγικά όργανα και δευτερογενείς φυλετικούς χαρακτήρες εν μέρει του ενός φύλου και εν μέρει του άλλου, αλλά το οποίο γενετικά είναι ενός μόνο φύλου.

INTERSEX: Ein Individium einer bisexuellen Art, das Fortpflanzungsorgane und sekundäre Sexualmerkmale teils von dem einen und teils von dem anderen Geschlecht besitzt, jedoch genetisch nur zu einem Geschlecht gehört.

INTERSEXUELS: Se dit des individus dune espèce bisexuée qui possèdent les organes génitaux et les caractères sexuels secondaires dun sexe et, en partie, de lautre sexe, mais qui sont génétiquement mâle ou femelle.

INTERSESSO: Si dice di un individuo di specie bisessuale, che possiede organi riproduttivi e caratteri secondari sessuali di un sesso e in parte dellaltro sesso; tale organismo però possiede solamente il patrimonio genetico maschile o femminile.

INTERSEXUAL: Dícese de individuos de una especie bisexual que poseen órganos genitales y caracteres sexuales de un sexo y, en parte del otro sexo, pero que son genéticamente machos o hembras.

INTETKJONN: Individ fra en tokjønnet art, som har kjønnsorgan og sekundære kjønnskarakterer fra begge kjønn, men som er genetisk bare ett kjønn.

Was this helpful?
Referring to events or relationships which occur between individuals of different species; often used of a hybrid between two distinct species.


ΔIΑΕIΔIΚΟΣ: Αναφερόμενος σε περιστατικά ή σχέσεις που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών. Συχνά χρησιμοποιείται γιά ένα υβρίδιο μεταξύ δύο διακριτών ειδών.

INTERSPEZIFISCH: Bezogen auf Vorkommnisse oder Beziehungen, die zwischen Individuen unterschiedlicher Arten auftreten. Oftmals auch benutzt für einen Hybriden zwischen zwei bestimmten Arten.

INTERSPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus despèce différente. Se dit dun hybride résultant du croisement de deux espèces distinctes.

INTERSPECIFICO: Riferito agli eventi o relazioni che avvengono fra individui di specie differenti; si dice di un ibrido risultante dallincrocio di due specie distinte.

INTERESPECÍFICO: Dícese de las relaciones o hechos que tienen lugar entre individuos de especies diferentes. Dícese de un híbrido que resulta del cruce de dos especies distintas.

INTERSPESIFIKK : Viser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer fra forskjellige arter. Ofte brukt om hybrider mellom to atskilte arter.

Was this helpful?
Competition among members of different species for the same resource.


ΔIΑΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών γιά τον ίδιο φυσικό πόρο.

INTERSPEZIFISCHER WETTBEWERB: Wettbewerb zwischen Mitgliedern verschiedener Arten um dieselbe Ressource.

COMPÉTITION INTERSPÉCIFIQUE: Compétition entre les membres de différentes espèces pour une même ressource.

COMPETIZIONE INTERSPECIFICA: Competizione fra membri di specie differenti per la stessa risorsa.

COMPETICIÓN INTERESPECÍFICA: Competición entre los miembros de diferentes especies por una misma fuente.

INTERSPESIFIKK KONKURRANSE: Konkurranse mellom medlemmer fra ulike arter om sammen ressurs.

Was this helpful?
(1) Living between, among, or in interstices of sand grains (or similar sediments); invertebrate organisms exhibiting this habitat preference are found in freshwater and (especially) marine biotopes. (2) Between cells or ducts in organs, e.g. interstitial cells in the kidney.


ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ: (1) Οργανισμός που ζει στα διάκενα μεταξύ των κόκκων της άμμου (ή συναφών ιζημάτων). Ασπόνδυλοι οργανισμοί που προτιμούν αυτού του είδους τα ενδιαιτήματα βρίσκονται σε βιοτόπους με γλυκό νερό και (κυρίως) σε θαλάσσιους βιότοπους. (2) μεταξύ των κυττάρων ή των πόρων των οργάνων, π.χ. μεσοδιαστηματικά κύτταρα του νεφρού.

INTERSTITIELL: (1) Zwischen oder in Zwischenräumen von Sandkörnern (oder ähnlichen Sedimenten) lebend; wirbellose Organismen, die dieses Habitat vorziehen, finden sich in Süß- und (insbesonders) in marinen Biotopen. (2) Kann sich auch auf das Auftreten zwischen den Zellen oder Gängen in Organen beziehen, z.B. interstitielle Zellen in der Niere.

INTERSTITIEL: (1) Se dit des organismes qui vivent dans les interstices des grains de sable (ou autre sédiment semblable); les invertébrés montrant cette préférence dhabitat se trouvent dans les biotopes deau douce et (surtout) marins. (2) Se dit des formations cellulaires situées entre les canaux des organes; les cellules interstitielles du rein, par exemple.

INTERSTIZIALE: (1) Riferito ad organismi che vivono, in mezzo ai granelli di sabbia (o sedimenti simili); gli invertebrati che mostrano di preferire questo habitat si trovano allinterno biotopi dacqua dolce e soprattutto marini. (2) Formazioni cellulari situate cellule dentro i canali degli organi, es. cellule interstiziali del rene.

INTERSTICIAL: (1) Dícese de organismos que viven en los intersticios de granos de arena (u otro sedimento semejante); los invertebrados que tienen preferencia por este hábitat se encuentran en los biotopos de agua dulce y (sobre todo) marinos. (2) Dícese de formaciones celulares situadas entre órganos; células intersticiales del riñón por ejemplo.

INTERSTITIAL: (1) Lever mellom, blant eller i hulrom mellom sandkorn (eller lignende sedimenter). Virvelløse organismer som lever i dette habitatet finnes i ferskvann og (spesielt) i marine biotoper. (2) Mellom celler eller kanaler i organer, f.eks. interstitialceller i nyren.

Was this helpful?
Generally considered to be the zone between mean high water and mean low water levels. The shore zone between the highest and lowest tides; eulittoral zone; littoral; tidal zone.


ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΖΩΝΗ: Γενικά έτσι ονομάζεται η ζώνη μεταξύ της στάθμης μέσης πλημμυρίδας και της μέσης αμπώτιδος. Η παράκτια ζώνη μεταξύ της ανώτερης και κατώτατης στάθμης της παλίρροιας // ευπαραλιακή ζώνη.

GEZEITENZONE: Allgemein bezeichnet als die Zone zwischen dem mittleren Hoch- und dem mittleren Niedrigwasser. Die Küstenzone zwischen der höchsten und niedrigsten Tide; Eulittoral; Littoral.

ESTRAN: Considéré généralement comme la portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers; zone eulittorale.

ZONA INTERTIDALE: Generalmente è la parte della zona litorale compresa frale alte e le basse maree. Zona eulitorale, litorale, zona tidale.

ZONA INTERMAREAL: Considerada generalmente como la zona comprendida entre las mareas más altas y más bajas.

TIDEVANNSSONE: Sonen mellom gjennomsnittlig flo og gjennomsnittlig fjære. Strandsonen mellom høyeste flo og laveste fjære. Eulitoralsone, litoral, flomålet.

Was this helpful?
The posterior part of the alimentary tract from the pyloric end of the stomach to the anus.


ΕΝΤΕΡΟ(1): Το κατώτερο μέρος του πεπτικού σωλήνα από το πυλωρικό στόμιο του στομάχου μέχρι τον πρωκτό.

DARMTRAKT: Der hintere Teil des Verdauungstraktes von den pylorischen Anhängen des Magens bis zum Anus.

INTESTIN: Partie inférieure du tube digestif allant du pylore à lanus.

INTESTINO: La parte posteriore del tratto alimentare che va dal cieco pilorico dello stomaco fino allano.

INTESTINO: Parte inferior del tubo digestivo que va desde el píloro al ano.

TARM: Den bakre delen av fordøyelseskanalen, fra magesekkens slutt til anus. Hos fisk er denne tarmen delt opp i midttarm og baktarm.

Was this helpful?
Prefix meaning on the inside, within.


ΕΝΔΟ-: Πρόθεμα που σημαίνει στο εσωτερικό, εντός.

INTRA: Präfix mit der Bedeutung "innerhalb".

INTRA: Préfixe signifiant à lintérieur.

INTRA: Prefisso che significa: dentro, allinterno.

INTRA: Prefijo que significa interior.

INTRA-: Prefiks som betyr inni eller innen.

Was this helpful?
Within a cell.


ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡIΚΟΣ: Εντός του κυττάρου.

INTRAZELLULÄR: Innerhalb der Zelle.

INTRACELLULAIRE: Dans la cellule.

INTRACELLULARE : Allinterno di una cellula.

INTRACELULAR: Dentro de las células.

INTRACELLULÆR: Inni cellen.

Was this helpful?
Administration of a substance between the skin layers, within the skin.


ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ: Χορήγηση με ένεση μίας ουσίας στις εσωτερικές στιβάδες του δέρματος.

INTRAKUTAN: Das Einspritzen einer Substanz zwischen die Hautschichten, im Innern der Haut.

INTRACUTANE: Se dit de ladministration dune substance dans lépaisseur de la peau.

INTRACUTANEO: Somministrazione di una sostanza sotto lo strato epidermico, sottopelle.

INTRACUTÁNEO: Dícese de administración de una sustancia en la piel.

INTRAKUTAN: Injeksjon av en substans mellom hudlagene, innen huden.

Was this helpful?
Within the dermal layers.


ΕΝΔΟΔΕΡΜIΚΟΣ: Mεταξύ των δερμικών στιβάδων.

INTRADERMAL: Im Innern der Dermalschichten.

INTRADERMIQUE: Dans lépaisseur du derme.

INTRADERMALE: Allinterno dello strato del derma.

INTRADÉRMICO: Dentro de la piel.

INTRADERMAL: Inni hudlagene.

Was this helpful?
Within the substance of a muscle: often used to describe the administration of a substance between the muscle layers.


ΕΝΔΟΜΥΪΚΟΣ: Εντός της μυϊκής μάζας, συχνά χρησιμοποιείται αναφορικά με την ένεση μιάς ουσίας μεταξύ των στρωμάτων του μυός.

INTRAMUSKULÄR (IM): Innerhalb der Muskulatur; oftmals verwendet, um das Einspritzen einer Substanz zwischen die Muskelschichten zu beschreiben.

INTRAMUSCULAIRE: Dans lépaisseur du muscle. Se dit de ladministration dune substance dans la masse dun muscle.

INTRAMUSCOLARE: Allinterno di un muscolo: spesso usato per descrivere la somministrazione di una sostanza allinterno dello strato muscolare.

INTRAMUSCULAR: Dentro del músculo. Dícese de la administración de una sustancia en la masa muscular.

INTRAMUSKULÆR: Inni muskelmassen. Brukes ofte for å beskrive injeksjon av en substans mellom muskellagene.

Was this helpful?
Within the peritoneal body cavity: often used to describe the administration of a substance into the peritoneal cavity (body cavity).


ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝΑΪΚΟΣ: Εντός της περιτοναιϊκής σωματικής κοιλότητας. Συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χορήγηση, με ένεση μιάς ουσίας εντός της περιτοναιϊκής κοιλότητας (σωματικής κοιλότητας).

INTRAPERITONEAL: Innerhalb der Leibeshöhle; auch oft benutzt für das Einspritzen einer Substanz in den Bauchfellraum (Bauchhöhle).

INTRAPERITONEAL: Qui est ou se fait à lintérieur du péritoine. Se dit de ladministration dune substance dans le péritoine.

INTRAPERITONEALE: Allinterno della cavità peritoneale del corpo: spesso usato per descrivere la somministrazione di una sostanza nella cavità peritoneale.

INTRAPERITONEAL: Que es o que se hace en el interior del peritoneo. Dícese de la administración de una sustancia dentro del peritoneo.

INTRAPERITONEAL: Inni bukhulen. Ofte bruk for å beskrive injeksjon av en substans inn i bukhulen.

Was this helpful?
Referring to events or relationships which occur between individuals or populations of the same species.


ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ: Αναφέρεται σε περιστατικά ή σχέσεις μεταξύ ατόμων ή πληθυσμών του ιδίου είδους.

INTRASPEZIFISCH: Bezieht sich auf Geschehnisse oder Beziehungen, die zwischen Individuen oder Populationen derselben Art auftreten.

INTRASPECIFIQUE: Se dit des rapports ou des événements ayant lieu entre des individus de la même espèce.

INTRASPECIFICO: Riferito agli eventi o relazioni fra individui della stessa specie.

INTRAESPECÍFICO: Dícese de las relaciones que tienen lugar entre individuos de la misma especie.

INTRASPESIFIKK: Henviser til hendelser eller forhold som forekommer mellom individer eller populasjoner av samme art.

Was this helpful?
Competition among members of the same species for the same resource.


ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων ενός είδους γιά τον ίδιο πόρο.

INTRASPEZIFISCHER WETTBEWERB: Wettbewerb zwischen Mitgliedern der gleichen Art um dieselbe Ressource.

COMPÉTITION INTRASPÉCIFIQUE: Compétition entre membres dune même espèce pour une même ressource.

COMPETIZIONE INTRASPECIFICA: Competizione fra gli individui della stessa specie per la ricerca delle medesime risorse.

COMPETICIÓN INTRAESPECÍFICA: Competición entre los miembros de la misma especie por la misma fuente.

INTRASPESIFIKK KONKURRANSE: Konkurranse mellom medlemmer fra samme art om samme ressurs.

Was this helpful?
Within a vein or within the veinous system; generally used to indicate the administration of substances to an individual via the veins.


ΕΝΔΟΦΛΕΒIΟΣ: Εντός φλέβας ή εντός του φλεβικού συστήματος. Γενικά χρησιμοποιείται για τη χορήγηση με ένεση ουσιών σε ένα άτομο μέσω των φλεβών.

INTRAVENÖS: Innerhalb einer Vene gelegen oder vorkommend, in eine Vene hinein erfolgend; im allgemeinen bezieht sich dieser Begriff auf die Verabreichung von Substanzen an ein Individuum über die Venen (z. B. Injektionen).

INTRAVEINEUX: A lintérieur de la veine ou du système veineux; généralement utilisé pour qualifier ladministration de substances à un individu par le canal des veines.

ENDOVENOSO: Allinterno di una vena o dentro il sistema venoso; generalmente usato per indicare la somministrazione di una sostanza ad un individuo per via venosa.

INTRAVENOSO: En el interior de la vena o del sistema venoso; generalmente utilizado para designar la administración de sustancias a un individuo por vía venosa.

INTRAVENØS: Inni en vene eller det venøse systemet. Vanligvis brukt for å beskrive tildeling av en substans til et individ via venene.

Was this helpful?
Originating or occurring within an individual, group or system.


ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Προερχόμενος ή συμβαίνων εντός ενός ατόμου, ομάδας ή συστήματος. πρβ εξωγενής.

INTRINSISCH: Den Ursprung haben oder im Inneren eines Individiums, einer Gruppe oder eines Systems auftretend.

INTRINSEQUE: Dorigine ou appartenant à un individu, groupe ou système; inhérent; cf. extrinseque.

INTRINSECO: Di origine o appartenente ad un individuo, gruppo o sistema.

INTRÍNSECO: De origen o perteneciente a un individuo, grupo o sistema.

INDRE: Stammer fra eller forekommer inni et individ, en gruppe eller et system. Jfr. ytre.

Was this helpful?
Non-indigenous species. Any species intentionally or accidentally transported and released by man into an environment outside its present range.


ΕIΣΑΓΟΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Μη ιθαγενές είδος. Κάθε είδος που μεταφέρεται τυχαία ή σκόπιμα και απελευθερώνεται από τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον έξω από τα σημερινά όρια διασποράς του.

EINGEFÜHRTE ART: Eine nicht einheimische Art. Jede Art, absichtlich oder zufällig von Menschen in eine Umgebung außerhalb ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigesetzt.

ESPECES INTRODUITES: Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

SPECIE INTRODOTTE: Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

ESPECIES INTRODUCIDAS: Especies no indígenas; especies transportadas por el hombre y liberadas intencionalmente o accidentalmente en un ambiente fuera de su región de origen.

INTRODUSERT ART: Art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Enhver art som er satt ut, med eller uten vilje, av mennesker i et område den ikke finnes i fra før. F.eks. kanadagås, mink, fasan og bekkerøye.

Was this helpful?
Introduced species:Transferred species splanted species) any species intentionally or accidentally transported and released within its present range. Quarantined species: any species held in a confined or enclosed system that is designed to prevent any possibility of the release into the environment of the species or any other associated organism. Exporting country: the country from which a specific consignment of a species is received (regardless of its native region).


ΕIΣΑΓΩΓΕΣ (ΕIΔΩΝ): Ξενικό είδος (μεταφυτευμένο είδος). Είδος που μεταφέρθηκε τυχαία ή από πρόθεση και απελευθερώθηκε στην σημερινή περιοχή εξάπλωσής του.Είδος σε καραντίνα: Είδος που κρατείται σε ένα κλειστό ή περιφραγμένο σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται κάθε πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον τόσο του είδους όσο και κάθε σχετιζόμενου με αυτό οργανισμού.Εξάγωγική Χώρα: Η χώρα από την οποία παραλαμβάνεται μία συγκεκριμένη αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσεώς του)

EINFÜHRUNG, EINFUHR: Transferierte Art: (= transplantierte Art); jede Art, die beabsichtigt oder zufällig im Rahmen ihrer gegenwärtigen Verbreitung transportiert und freigelassen wurde. Art in Quarantäne: jede Art, die in einem begrenzten oder geschlossenen System gehalten wird, durch dessen Bauweise einem Entkommen der Art oder das eines mit ihr assozierten Organismus in die Umwelt verhindert wird. Exportland: das Land, von dem eine spezifische Sendung einer Art erhalten wird (ungeachtet des Ursprungslandes der

INTRODUCTIONS: Espèce transférée: (= espèce transplantée) espèce transportée et libérée intentionnellement ou accidentellement dans son aire de répartition actuelle. Espèce mise en Quarantaine: espèce maintenue en réclusion ou dans un système fermé conçu pour prévenir toute possibilité de fuite de son environnement ou celui dautres organismes qui lui sont associés. Pays exportateur: pays dexpédition dune espèce sans égard au pays dorigine. Pays dorigine: le pays doù une espèce est originaire. Pratiques commerc

INTRODUZIONE: Specie introdotte. Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

INTRODUCCIONES: Ver también especie introducida.Especie transferida: (= especie transplantada) especie transportada intencionadamente o accidentalmente y liberada en su medio actual. Especie puesta en cuarentena: especie mantenida en reclusión o en sistema cerrado diseñado para prevenir toda posibilidad de fuga de su ambiente o de otros organismos que le son asociados País exportador: País de expedición de una especie sin tener cuenta el país de origen.País de origen: país de origen de una especie. Practicas co

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER): Forflyttede arter: Enhver art som er transportert, med eller uten vilje, og satt fri innen sitt utbredelsesområde. Arter holdt i karantene: Enhver art som holdes i et begrenset eller innesperret system, som er konstruert for å hindre at arten eller tilknyttede organismer slipper fri i det omkringliggende miljøet. Eksportland (utførselsland): Landet som en spesifikk forsendelse av en art blir mottatt fra (uavhengig av hvor arten horer naturlig hjemme). Opprinnelsesland: Landet der en art hører n

Was this helpful?
The entry or introduction of a gene from one gene complex (pool) into another.


ΔIΕIΣΔΥΣΗ: Η είσοδος ή εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα σύμπλεγμα (δεξαμενή) γονιδίων σε ένα άλλο.

INTROGRESSION: Der Zugang oder die Einführung eines Gens aus einem Genkomplex (Pool) in einen anderen.

INTROGRESSION: Lentrée ou lintroduction dun gène dans un complexe génique (pool génique) à partir dun autre complexe génique.

INTROGRESSIONE: Entrata o introduzione di un gene da un pool genico ad un altro.

INTROGRESIÓN: Entrada o introducción de un gen en un complejo genético (pool genético) a partir de otro complejo genético.

INTROGRESJON: Innkomst eller introduksjon av et gen fra et kompleks (pol) til et annet.

Was this helpful?
A non-coding nucleotide sequence in eukaryotic DNA, separating two portions of nucleotide sequence found to be contiguous in cytoplasmic mRNA.


ΕΣΩΝIΟ, IΝΤΡΟΝIΟ, ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧIΑ: Μη κωδική νουκλεϊκή αλληλουχία στο ευκαρυωτικό DNA, η οποία διαχωρίζει δύο τμήματα συναφών κωδικών νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (εξωνικών) στο κυττοπλασματικό mRNA.

INTRON: DNA-Abschnitt, der transkribiert wird, der aber aus dem Transkript durch Zusammenspleißen der beiderseitig gelegenen Sequenzen (Exons) entfernt wird.

INTRON: Séquence nucléotidique non codante de lADN des eucaryotes, qui sépare deux séquences codantes (Exon). Les introns sont éliminés pendant lépissage de lARNm.

INTRONE: Una sequenza nucleotidica non codificante nel DNA degli eucarioti, che separa due sequenze nucleotidiche codificanti (esoni). Gli introni non vengono espressi nelle sequenze di mRNA citoplasmatico.

INTRÓN: Secuencia nucleica no codificada del ADN de eucariotas, que separa dos secuencias codificadas y encontradas contiguamente en el ARNm citoplásmico.

INTRON: Ikke-kodende nukleotidsekvens i eukaryot DNA, som skiller to nukleotidsekvenser (exoner) som koder for mRNA.

Was this helpful?
The mass movement or encroachment of organisms or cells from one area into another.


ΕIΣΒΟΛΗ: Η μαζική μετακίνηση ή επέκταση οργανισμών ή κυττάρων από μιά περιοχή σε μία άλλη.

INVASION: Die Massenbewegung oder der Übertritt von Organismen aus einem Gebiet in ein anderes; bezieht sich auch auf die Einwanderung von Zellen.

INVASION: Déplacement massif ou empiétement dorganismes dune région vers une autre.

INVASIONE: Il movimento di massa o invasione di organismi da una regione cellulare allaltra.

INVASIÓN: Desplazamiento masivo de organismos o de células de un área a otra.

INVASJON: Masseforflytning eller inntrenging av organismer eller celler fra et område til et annet.

Was this helpful?
Staining readily with iodine.


ΙΩΔΙΟΦΙΛΟ: Χρωματίζεται ανάλογα με την βοήθεια ιωδίων.

IODINOPHIL: Durch Jod leicht zu färben

IODOPHILE: Se dit des substances qui sont facilement colorées par liode.

IODIOFILICO: Si dice di una sostanza facilmente colorabile con lo iodio.

YODÓFILO: Dícese de sustancias que se colorean fácilmente con el yodo.

JODOFIL: Farges lett med jod.

Was this helpful?
A complex chemical compound which, on exposure to water, releases iodine. Can be used in appropriate concentrations for disinfecting eggs or equipment, but is highly toxic to fish.


ΙΩΔΟΦΟΡΟΣ: Σύνθετη χημική ένωση η οποία, όταν εκτεθεί στο νερό, ελευθερώνει ιώδιο. Χρησιμοποιείται σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, γιά την απολύμανση αυγών ή εξοπλισμού, αλλά είναι εξαιρετικά τοξική γιά τα ψάρια.

IODOPHOR: Eine komplizierte chemische Komponente, die bei Ausbringung ins Wasser Jod freisetzt. Kann in angemessenen Konzentrationen zur Desinfektion von Fischeiern oder Geräten benutzt werden, ist jedoch für Fische hoch toxisch.

IODOPHORE: Composé chimique complexe qui libère de liode au contact de leau. Utile, aux concentrations appropriées, pour la désinfection des oeufs de poissons ou des installation aquacoles, mais savère très toxique envers les poissons.

IODOFORO: Complesso chimico composto che, con lesposizione allacqua, rilascia lo iodio. Può essere usato in appropriate concentrazioni per disinfettare le uova o le attrezzature, ma è altamente tossico per i pesci.

YODÓFORO: Compuesto químico muy complejo que en contacto con el agua libera yodo. Útil, a concentraciones apropiadas, para la desinfección de huevos de peces o de instalaciones acuícolas, pero es tóxico para los peces.

JODOFOR: En kompleks kjemisk forbindelse som frisetter jod dersom den tilsettes vann. Kan i passende konsentrasjoner brukes til å desinfisere egg og utstyr, men er svært giftig for fisk.

Was this helpful?
A chemical reaction in which specific ions are exchanged for others; one of the ions is usually fixed to a solid support; ion exchange may be single or double, for example, the softening of water by the removal of calcium by natural or synthetic zeolytes which also binds, temporarily, with ammonia.


ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΟΝΤΩΝ: Χημική αντίδραση κατά την οποία ορισμένα ιόντα αντικαθίστανται από άλλα. Η μια ομάδα ιόντων προέρχεται συνήθως από κάποια στερεά ουσία ενώ η ανταλλαγή μπορεί να είναι απλή ή διπλή, για παράδειγμα κατά την αποσκλήρυνση του ύδατος με φυσικούς ή συνθετικούς ζεόλιθους τα ιόντα του ασβεστίου προσδένονται επίσης προσωρινά με την αμμωνία. Βλ.λ. ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟΣ

IONENAUSTAUSCH: Eine chemische Reaktion, bei der spezifische Ionen gegen andere ausgetauscht werden. Eines dieser Ionen ist gewöhnlich an ein Substrat gebunden. Der Ionenaustausch kann einseitig oder vielseitig sein, z.B. Enthärten von Wasser (Entzug von Calcium über natürliche oder synthetische Zeoliten, die auch ammonium temporär binden können.

ÉCHANGE D’IONS : L’échange d’un ion, lié par des interactions de charge sur un support solide portant des charges opposées, contre un ion du même charge en solution. Cette échange peut être simple ou double, par exemple dans l’adoucissement de l’eau par élimination de l’ion calcium par des zéolites qui lient également, mais temporairement, des ions d’ammonium.

SCAMBIO IONICO: Una reazione chimica in cui uno specifico ione è scambiato con altri; uno degli ioni è generalmente fisso ad un supporto solido; lo scambio ionico può essere singolo o doppio, per esempio, l’addolcimento dellacqua tramite leliminazione di calcio con zeoliti naturali o sintetiche che si legano anche temporaneamente, p.es, con l’ammoniaca.

INTERCAMBIO DE IONES: Reacción química entre un sólido y un líquido en la cual iones se intercambian por otros; normalmente uno de los iones está fijado a un sólido el intercambio iónico puede ser simple o doble; por ejemplo, la reducción de la dureza del agua sacando calcio mediante zeolitas naturales o sintéticas, las cuales ligan también, transitoriamente, el amonio.

IONEBYTTE: En kjemisk reaksjon mellom et fast stoff og en løsning hvor spesifikke ioner blir byttet ut med andre. Ionebytte kan være enkel eller dobbel, f.eks. bløtgjøring av vann ved fjerning av kalsiumioner med naturlige eller syntetiske zeolitter, som også binder temporært til ammonium.

Was this helpful?
The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic strength.


IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα.

IONENKONZENTRATION: Die gesamte Ionenkonzentration in einer Lösung. Sie kann durch folgende Formel ausgedrückt werden: I = 1/2 ∑ mi zi2; wobei I = Ionenstärke, mi = molare Konzentration der i. Diese beeinflußt die Physiologie aquatischer Organismen. Der Begriff wird im Englischen auch in Zusammenhang mit der Osmoregulation und dem Mineraliengleichgewicht von Aquakulturkandidaten zur Erhaltung ihrer Gesundheit verwendet. Im Deutschen wird der Terminus Ionenkonzentration bevorzugt.

CONCENTRATION IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution.

CONCENTRAZIONE IONICA: Concentrazione totale di ioni in soluzione data dalla formula I = 1/2 ∑ mi zi2; dove I: forza ionica, mi: concentrazione molare della iesima specie e zi: carica della specie ionica (i). Per le soluzioni elettrolitiche con un rapporto 1/1 delle concentrazioni di anioni su cationi, la forza ionica è equivalente alla molarità della soluzione. Per qualsiasi altra stechiometria delle specie ioniche la forza ionica è più grande della molarità di una soluzione.

CONCENTRACIÓN IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución.

IONEKONSENTRASJON: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = ½ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten.

Was this helpful?
Process by which fish maintain and control their ionic balance, i.e. osmoregulate. Freshwater fish achieve this by actively taking up salt and producing large quantities of dilute urine. Conversely, saltwater fish excrete sodium salts, drink large quantities of water and produce small quantities of concentrated urine.


IΟΝΤIΚΗ ΡΥΘΜIΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα ψάρια διατηρούν και ελέγχουν την ιοντική τους ισορροπία, δηλ. ωσμωρρυθμίζονται. Τα ψάρια των γλυκών νερών το επιτυγχάνουν με την ενεργή πρόσληψη αλάτων και την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων. Αντίθετα τα θαλάσσια ψάρια αποβάλλουν άλατα νατρίου, πίνουν μεγάλες ποσότητες νερού και παράγουν μικρές ποσότητες πυκνών ούρων.

IONENREGULATION: Prozeß, bei dem Fische ihr ionisches Gleichgewicht halten bzw. es kontrollieren, d. h. Osmoregulation. Süßwasserfische erreichen dieses durch aktive Salzaufnahme und die Produktion großer Mengen verdünnten Urins. Umgekehrt scheiden Salzwasserfische Natriumsalze aus, nehmen große Wassermengen auf und produzieren nur geringe Mengen konzentrierten Urins.

REGULATION IONIQUE: Processus par lequel les poissons maintiennent et contrôlent leur équilibre ionique, cest-à-dire losmorégule. Les poissons deau douce laccomplissent en prélevant le sel en léliminant en grande quantité dans leur urine. Les poissons deau salée, eux, excrétent les sels de sodium, boivent de grandes quantités deau et produisent de petites quantités durine concentrée.

Regolazione ionica: Processo mediante il quale i pesci mantengono e controllano il loro equilibrio ionico, es. osmoregolazione. Lo scopo dei pesci dacqua dolce è quello di mantenere una concentrazione salina interna elevata e produrre grandi quantità di urina diluita. Al contrario dei pesci dacqua salata che devono espellere sali di sodio, bere grandi quantità di acqua, e produrre piccole quantità di urina concentrata.

REGULACIÓN IÓNICA: Proceso por el cual los peces mantienen y regulan el equilibrio iónico, es decir la osmoregulación. Los peces de agua dulce cumplen esta función extrayendo sal y eliminando agua en grandes cantidades en la orina. Los peces de agua salada, excretan sales de sodio, beben grandes cantidades de agua y producen pequeñas cantidades de orina concentrada.

IONEREGULERING: Prosess der fisk kontrollerer og opprettholder ionebalansen, dvs osmoregulere. Ferskvannsfisk oppnår dette ved aktivt opptak av salt og produksjon av store mengder fortynnet urin. Saltvannsfisk skiller ut salt, drikker store mengder vann og produserer små mengder konsentrert urin.

Was this helpful?
The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution. Syn. Ionic concentration.


IΟΝΤIΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Η ολική συγκέντρωση ιόντων σε ένα διάλυμα οριζόμενη από τον τύπο I = 1/2 ∑ mi zi2; όπου mi είναι η μοριακή συγκέντρωση του ιόντος i και zi το φορτίο του. Στην περίπτωση διαλυμάτων ηλεκτρολυτών με συγκεντρώσεις 1:1 ανιόντων προς κατιόντα η ιοντική δύναμη ισούται προς την μοριακότητα. Γιά κάθε άλλη στοιχειομετρική σύσταση, η ιοντική δύναμη είναι μεγαλύτερη από την μοριακότητα. Συνών. IΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

IONENSTÄRKE: Die gesamte Ionenkonzentration in einer Lösung. Sie kann durch folgende Formel ausgedrückt werden: I = 1/2 Ζ mi zi2; wobei I = Ionenstärke, mi = molare Konzentration der i. Diese beeinflußt die Physiologie aquatischer Organismen. Der Begriff wird im Englischen auch in Zusammenhang mit der Osmoregulation und dem Mineraliengleichgewicht von Aquakulturkandidaten zur Erhaltung ihrer Gesundheit verwendet. Im Deutschen wird der Terminus Ionenkonzentration bevorzugt. Syn. Ionenkonzentration.

FORCE IONIQUE: La concentration totale dions dans une solution définie par léquation I = 1/2 ∑ mi zi2. Où mi est la concentration de lion I et zi est sa charge. Dans le cas des solutions délectrolytes dans lesquelles les concentrations des anions et des cations sont égales, la concentration ionique est égale à la molarité. Pour dautres stoichiométries, la concentration ionique est supérieure à la molarité.La concentration totale en ions dune solution. Syn. concentration ionique.

FORZA IONICA: Concentrazione totale di ioni in soluzione data dalla formula I = 1/2 ∑ mi zi2; dove I: forza ionica, mi: concentrazione molare della iesima specie e zi: carica della specie ionica (i). Per le soluzioni elettrolitiche con un rapporto 1/1 delle concentrazioni di anioni su cationi, la forza ionica è equivalente alla molarità della soluzione. Per qualsiasi altra stechiometria delle specie ioniche la forza ionica è più grande della molarità di una soluzione. Syn. concentrazione ionica.

FUERZA IÓNICA: La concentración total de iones en una solución definida por la ecuación I = 1/2 ∑ mi zi2. Donde mi es la concentración del ion I y zi es su carga. En el caso de soluciones de electrolitos en las cuales las concentraciones de los aniones y de los cationes son iguales, la concentración iónica es igual a la molaridad. Para otros stoichiometrias, la concentración iónica es superior a la molaridad. La concentración total en iones de una solución. Syn. Concentración iónica.

IONESTYRKE: Den totale konsentrasjonen av ioner i en løsning, gitt ved formelen I = ½ ∑ mi zi2. der I = inoestyrke, mi = molar konsentrasjon til i og zi = ladningen til i. For elektrolytter med en 1/1 konsentrasjon av anioner og kationer er ionestyrken lik molariteten. Ved alle andre tilfeller er ionestyrken større en molariteten. Syn. ionekonsentrasjon.

Was this helpful?
The process by which a neutral atom or molecule acquires an electric charge.


IΟΝΤIΣΜΟΣ: Η διαδικασία με την οποία ένα ουδέτερο άτομο ή μόριο αποκτά ηλεκτρικό φορτίο.

IONISATION: Ein Prozeß, bei dem ein neutrales Atom oder Molekül in einen elektrisch geladenen Zustand versetzt wird.

IONISATION: Processus par lequel des atomes ou des molécules acquièrent des charges électriques.

IONIZZAZIONE: Processo mediante il quale un atomo o una molecola neutra acquista una carica elettrica.

IONIZACIÓN: Proceso por el cual átomos o moléculas adquieren cargas eléctricas.

IONISERING: Prosessen der et nøytralt atom eller molekyl oppnår elektrisk ladning.

Was this helpful?
Type of chromatophore, that reflects light due to the coloration of their pigment granules, which give fish their distinctive silvery and iridescent appearance.


IΡIΔΟΦΟΡΟ: Τύπος χρωματοφόρου που ανακλά το φως, λόγω του χρωματισμού των κοκκίων χρωστικής που περιέχει. Δίνει στα ψάρια την διακριτή αργυρο-ιριδίζουσα όψη.

IRIDOPHORE: Eine spezifische Chromatophore, die aufgrund der Färbung der Pigmentgranulae Licht reflektiert. Sie geben dem Fisch seine bekannte silbrig-reflektierende Färbung.

IRIDOPHORE: Chromatophores qui réfléchissent la lumière à cause de la coloration des granulés pigmentés. Fréquents chez les poissons chez lesquels ils donnent une apparence distinctive argentée et irisée.

IRIDOFORO: Tipo di cromatoforo che riflette la luce mediante la colorazione dei granuli di pigmento; frequente nei pesci dove conferiscono il particolare aspetto argenteo e iridescente.

IRIDÓFORO: Cromatóforo que refleja la luz a causa de la coloración de los gránulos pigmentados. Frecuente en los peces en los cuales da una apariencia plateada distintiva.

IRIDOFOR: Type kromatofor som reflekterer lys på grunn av fargelegging av pigmentkorn. Gir fisk et distinkt skinnende og reflekterende utseende.

Was this helpful?
These have been identified in a variety of vertebrate and invertebrate hosts, including amphibians and fishes. Piscine iridoviruses are known from adult goldfish (Carassius auratus), Micropogon undulatus (exhibiting papilloma-like lesions) and perch (Perca fluviatilis) showing haematopoietic necrosis. Among the piscine iridoviruses is the one commonly known as fish lymphocystis disease virus (FLCDV). The disease occurs in many species with high aquaculture potential.


ΙΡΙΔΟΪΟΣ: Ιοί οι οποίοι έχουν απομονωθεί από διάφορα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα, συμπεριλαμβανομένων ψαριών και αμφιβίων. Ιχθυικοί ιριδοϊοί είναι γνωστό πως προσβάλουν τα ενήλικα χρυσόψαρα Carassius auratus, και Micropogon undulatus προκαλώντας όγκο του επιθηλιακού ιστού καθώς και την πέρκα Perca fluviatilis, προκαλώντας αιμοποιητική νέκρωση. Ανάμεσα στους ιχθυικούς ιριδοϊοούς συγκαταλέγεται και ο γνωστός ιός (FLCDV) που προκαλεί λεμφοκυττάρωση στα ψάρια. Η ασθένεια αυτή είναι πολύ κοινή ανάμεσα σε καλλιερ

IRIDOVIRUS: Dies Viren sind in verschiedenen Vertebraten und Invertebraten nachgewiesen worden, einschließlich der Amphibien und Fische. Fisch-Iridioviren sind vom adulten Goldfisch (Carassius auratus), Mixropogon undulatus (mit papillom-ähnlichen Lesionen) und dem Barsch (Perca fluviatilis) bekannt. Hier zeigen sie Bilder ähnlich der Hämatopoetischen Nekrose. Unter den Fisch-Iridoviren ist eine Art die allgemein als Fisch-Lymphocystis Krankheit (FLCDV = fish lymphocystis disease virus) bezeichnet wird. Di

IRIDOVIRUS: Famille de virus affectant plusieurs vertébrés, incluant les poissons et les amphibies. Des iridovirus ont été identifiés chez le poisson rouge (Carassius auratus), Micropogon undulatus (provoquant des lésions du genre papillome) et chez la perche (Perca fluviatalis) chez laquelle le virus provoque une nécrose hématopoïétique. La maladie le plus caractéristique chez les poissons est la maladie lymphocytaire virale. Le virus infecte plusieurs espèces à forte potentielle aquacole.

IRIDOVIRUS: Questi virus sono stati identificati in una molteplicità di ospiti vertebrati e invertebrati, compresi anfibi e pesci. Gli iridovirus dei pesci sono individuati su pesci rossi adulti (Carassius auratus), Micropogon undulatus (con evidenti lesioni simil-papillomatose) e pesce persico (Perca fluviatilis) che mostrano necrosi ematopoietiche. Tra gli iridovirus dei pesci è comunemente noto il virus della malattia dei linfociti dei pesci (FLCDV). La malattia si manifesta in molte specie con alto pote

IRIDOVIRUS: Virus identificados en una amplia variedad de huéspedes de vertebrados e invertebrados incluyendo anfibios y peces. Los iridovirus de peces se han identificado en carpines dorados adultos (Carassius auratus), en Micropogon undulatus mostrando lesiones tipo papiloma y en la perca (Perca fluviatilis) mostrando necrosis hematopoyéticas. El FLCDV (virus de la enfermedad linfocística de peces) es también un iridovirus que puede encontrarse en muchas especies con potencial para la acuicultura.

IRIDOVIRUS: Virus identifisert i en rekke evertebrater og vertebrater, inkludert amfibier og fisk. Iridovirus spesifikke for fisk forårsaker nekroser i bloddannende vev og er kjent fra adulte gullfisk (Carassius auratus), Micropogon undulatus (fremviser papilloma-liknende lesjoner) og abbor (Perca fluviatilis). Blant iridovirusene hos fisk er fiskelymfocystis viruset, som fører til sykdom hos mange arter med stort potensial i oppdrett.

Was this helpful?
A method for preserving fish by exposure to ionizing radiation from radiactive isotopes or an electron source. At pasteurization doses of 150,000 to 450,000 rads over 90% of the spoilage bacteria are killed and the shelf life of the fish at 0 0to 200C is extended by about 2 weeks.


ΑΚΤIΝΟΒΟΛΗΣΗ: Μέθοδος γιά την συντήρηση των ψαριών με έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία προερχόμενη από ραδιοϊσότοπα ή από ηλεκτρονική πηγή. Γιά την παστερίωση με δόσεις 150000 έως 450000 rads θανατώνεται περισσότερο από 90% των βακτηρίων και ο χρόνος διατήρησης του ψαριού σε θερμοκρασίες 0 έως 20°C επεκτείνεται κατά 2 περίπου εβδομάδες.

BESTRAHLUNG (BESTRAHLUNGSKONSERVIERUNG): Methode zur Konservierung von Fisch durch ionisierte Strahlung ausgehend von radioaktiven Isotopen oder einer Elektronenquelle. Bei einer Pasteurisierungsdosis von 150.000 bis 450.000 rad werden über 90% aller Fäulnisbakterien abgetötet, und die Haltbarkeit des Fisches wird bei 0-200C um ungefähr zwei Wochen verlängert. In einigen Ländern nicht zugelassen.

IRRADIATION: Méthode de conservation du poisson par exposition aux radiations ionisantes provenant disotopes radio-actifs ou dune source delectrons. Aux doses de la pasteurisation 150,000 à 450,000 rads plus de 90% des bactéries sont détruites et le stockage du poisson de 0 à 200C peut etre prolongé denviron deux semaines.

IRRADIAZIONE: Metodo di conservazione del pesce per esposizione a radiazioni ionizzanti provenienti da isotopi radioattivi o da una sorgente di elettroni. Alle dosi di pastorizzazione da 150,000 a 450,000 Rad, più del 90 % dei batteri vengono distrutti, e lo stoccaggio del pesce, con temperature comprese fra 0 a 200>/sup>C, può essere prolungato di 2 settimane circa.

IRRADIACIÓN: Método de conservación de peces por exposición a radiaciones ionizantes provenientes de isótopos radioactivos o de fuentes de electrones. A niveles de pasteurización 150,000 a 450,000 rads más del 90% de bacterias son destruidas y el almacenamiento de peces de 0 a 200C puede ser prolongado hasta dos semanas.

BESTRÅLING: Metode for å konservere fisk ved å utsette den for ioniserende stråling fra radioaktive isotoper eller en elektronkilde. Ved pasteuriseringsdoser på 150,000 til 450,000 rad vil over 90% av de ødeleggende bakteriene drepes, og fiskens holdbarhet ved 0 0til 200C i forlenges med om lag 2 uker.

Was this helpful?
Commonly referring to the distribution, using artificial man-made means, of water to land for agricultural use. Can also be used to denote the perfusing of tissues with various fluids.


ΑΡΔΕΥΣΗ: Αναφέρεται στην διανομή νερού σε χερσαίες εκτάσεις, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα, για αγροτικές χρήσεις.

BEWÄSSERUNG: Bezieht sich im allgemeinen auf die Verteilung von Wasser in landwirtschaftlichen Gebieten mit geringem oder unzureichendem Niederschlag, wobei in der Regel verschiedene Sprinkler-Systeme oder andere, über Zulaufkanäle geführte Verteiler, eingesetzt werden. Dieser Begriff wird auch bei der Perfusion von Flüssigkeiten in Geweben verwendet.

IRRIGATION: Généralement appliquée à la distribution par moyens artificiels deau sur les terres affectées à lagriculture. Peut aussi sappliquer à la perfusion de tissus aux différents fluides.

IRRIGAZIONE: Comunemente riferito alla distribuzione dellacqua su un terreno agricolo per mezzo di dispositivi artficiali costruiti dalluomo. Può essere inoltre usato per indicare la perfusione di un tessuto con vari fluidi.

IRRIGACIÓN: Generalmente aplicada a la distribución por medios artificiales de agua en tierras destinadas a la agricultura. Aplicable también a la perfusión de tejidos con varios fluidos.

IRRIGASJON: Henviser vanligvis til fordeling, med kunstige hjelpemidler, av vann til landbruksområder. Kan også brukes i forbindelsen med utskylling av vev med ulike væsker.

Was this helpful?
Localized tissue anaemia due to obstruction of the inflow of arterial blood.


ΙΣΧΑΙΜΙΑ: Αναιμία εντοπισμένη σε έναν ιστό, η οποία οφείλεται στην εισροή του αρτηριακού αίματος.

ISCHÄMIE: Eine auf ein Gewebe begrenzte Anämie, die zu einer Hemmung des arteriellen Blutflusses in diesem Gewebe führt.

ISCHEMIE: Anémie tissulaire localisée provoquée par locclusion de lafflux sanguin artériel.

ISCHEMIA: Anemia di un tessuto localizzata provocata dallostruzione dellaffusso di sangue arterioso.

ISQUEMIA: Anemia tisular localizada y provocada por la oclusión del flujo sanguíneo arterial.

ISKEMI: Lokal vevsanemi, oppstår ved hindring av innstrømning av arterielt blod.

Was this helpful?
Equal; Prefix used to indicate that there is no change in respect of the level of a certain quantity along a given reference, usually represented as a line on a chart or map.


ΙΣΟ-: Πρόθεμα, το οποίο δηλώνει την ισότητα. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μιας τιμής από την τιμή διαφοράς. Συνήθως χρησιμοποιείται στην χαρτογραφία για να χαρακτηρίσει την καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης αξίας (π.χ. ισόψεις).

ISO-: Gleich; eine Vorsilbe, die mit einem anderen Wort benutzt wird und im allgemeinen anzeigt, daß gegenüber den Referenzwerten und den angegebenen Werten kein Unterschied besteht. Üblicherweise werden Punkte gleicher Werte auf Karten mit Linien verbunden, die man als Iso-Linien bezeichnet.

ISO: Préfixe signifiant égalité. Utilisé afin dindiquer quil ny a aucune différence dune valeur donnée par rapport à une valeur référence. Souvent utilisé afin de décrire une ligne sur une carte reliant les points de valeurs égales.

ISO-: Prefisso che significa uguale; prefisso usato per indicare che non ci sono differenze fra un valore dato e un valore preso come riferimento. Di solito viene utilizzato per indicare una linea che su una carta o una mappa unisce i punti di eguale valore.

ISO: Prefijo que significa igualdad. Utilizado para indicar que no hay ninguna diferencia de un valor dado respecto a otro valor de referencia. A menudo utilizado con el fin de describir una línea sobre una carta para ligar dos puntos de valores iguales.

ISO-: Lik. Prefiks brukt for å indikere at det ikke er noen forandring i nivået av en viss mengde i forhold til en gitt referanse. Vanligvis framstilt som en linje på et kart eller diagram.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal atmospheric or hydrostatic pressure.


ΙΣΟΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ: Η καμπύλη που ενώνει σημεία με την ίδια ατμοσφαιρική ή υδροστατική πίεση σε έναν χάρτη.

ISOBARE: Eine Linie auf einer See- oder Landkarte, die Punkte gleichen atmosphärischen oder hydrostatischen Drucks verbindet.

ISOBARE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale pression atmosphérique ou hydrostatique.

ISOBARA: Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti con uguale pressione atmosferica o idrostatica.

ISOBARA: Sobre un mapa, línea que conecta dos puntos de presión atmosférica o hidrostática iguales.

ISOBAR (LIKETRYKKSLINJE): En linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med likt atmosfærisk eller hydrostatisk trykk.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal depth; bathymetric contour.


ΙΣΟΒΑΘΗΣ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία ίδιου βάθους σε έναν χάρτη. Βαθυμετρική καμπύλη.

ISOBATHE: Eine Linie auf einer See- oder Landkarte, die Punkte gleicher Tiefe verbindet; bathymetrische Kontur.

ISOBATHE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale profondeur; contour bathymétrique.

ISOBATA: Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti di uguale profondità; contorni batimetrici.

ISOBATA: Sobre un mapa, línea que conecta dos puntos de igual profundidad; contorno batimétrico.

ISOBAT (DYBDEKOTE): En linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik dybde.

Was this helpful?
A line or surface showing the depths in oceans or lakes at which points have the same temperature. Isobathytherms are usually drawn to show cross sections of the water-mass.


ΙΣΟΒΑΘΥΘΕΡΜΙΚΗ: Η καμπύλη ή η επιφάνεια που δείχνει τα βάθη των ωκεανών ή λιμνών στην οποία τα σημεία έχουν την ίδια θερμοκρασία. Ισοβαθυθερμικές συνήθως χαράσσονται ώστε να δείξουν εγκάρσιες τομές θαλάσσιων μαζών.

ISOBATHYTHERME: Eine Linie oder Fläche, die die Tiefe eines Ozeans oder Sees über Punkte gleicher Temperatur darstellt. Isobathytherme werden normalerweise gezeichnet, um ein Profil der Wassermassen aufzuzeigen.

ISOBATHYTHERME: Ligne qui joint les profondeurs dégale température dans locéan ou dans un lac; les isobathythermes sont habituellement déssinés sur le profil dune masse deau.

ISOBATITERMA: Linea o superficie che mostra le profondità oceaniche o dei laghi nei punti ad uguale temperatura. Le isobatiterme di solito mostrano le sezioni delle masse dacqua.

ISOBATITERMA: Línea que conecta las profundidades de igual temperatura en el océano o en un lago; las isobatitermas son normalmente trazadas en el perfil de una masa de agua.

ISOBATYTERM: Linje eller overflate som viser dybdene i hav eller innsjø som holder samme temperatur. Isobatytermer tegnes ofte for å vise et tverrsnitt av vannmassen.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal biomass.


ΙΣΟΒΕΝΘΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία με την ίδια βιομάζα σε έναν χάρτη.

ISOBENTHE: Eine Linie auf einer See- oder Landkarte, die Punkte gleicher Biomasse verbindet.

ISOBENTHE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale biomasse.

ISOBENTHONICA: Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti di eguale biomassa.

ISOBENTOS: En un mapa, línea que conecta puntos de igual biomasa.

ISOBENT: Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik biomasse.

Was this helpful?
A line on a map or chart connecting points having the same mean winter temperature.


ΙΣΟΧΕΙΜΕΡΙΑ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία που έχουν την ίδια μέση χειμερινή θερμοκρασία σε έναν χάρτη.

ISOCHIMENE: Verbindungslinie zwischen zwei Orten gleicher mittlerer Wintertemperatur.

ISOCHIMENE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale température moyenne hivernale.

ISOCHIMENE: Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce i punti che hanno la stessa temperatura media invernale.

ISOQUIMENA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual temperatura media invernal.

ISOKIMENE: Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med samme gjennomsnittlige vintertemperatur.

Was this helpful?
Genus of algae, frequently used to develop a food chain in aquaculture systems.


ISOCHRYSIS: Γένος φυκών συχνά χρησιμοποιούμενο γιά την ανάπτυξη τροφικών αλυσίδων σε συστήματα υδατοκαλλιέργειας.

ISOCHRYSIS: Gattungsname von Algen, die häufig in der Aquakultur zum Aufbau einer Nahrungskette benutzt werden.

ISOCHRYSIS: Algue unicellulaire, très employée pour induire une chaîne alimentaire en élevage aquacole.

ISOCHRYSIS: Genere di diatomee, alghe frequentemente usate per avviare una catena alimentare nei sistemi di acquacoltura.

ISOCHRYSIS: Alga unicelular, muy utilizada para inducir una cadena alimentaria en cultivo acuícola.

ISOCHRYSIS: Algeslekt som ofte brukes for å skape en næringskjede i oppdrettssystemer.

Was this helpful?
A pH value at which specific protein molecules are electrically neutral and do not migrate in an electric field.


ΙΣΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: Η τιμή pH όπου τα μόρια κάποιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης έχουν ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο και μένουν ακίνητα όταν βρίσκονται μέσα σε κάποιο ηλεκτρικό πεδίο.

ISOELEKTRISCHER PUNKT: Ein pH-Wert, bei dem spezifische Proteinmoleküle elektrisch neutral sind und nicht innerhalb eines elektrischen Feldes wandern.

POINT ISOÉLÉCTRIQUE: pH à laquelle la charge globale d’une protéine est neutre et à laquelle cette protéine ne migre plus en électrophorèse.

PUNTO ISOELETTRICO: Lo specifico valore di Ph al quale le molecole proteiche sono elettricamente neutre e non migrano in un campo elettrico; il punto isoelettrico è usato nell’elettroforesi delle proteine.

PUNTO ISOELECTRICO: Valor de pH en el cual proteínas específicas son eléctricamente neutras y no migran en un campo eléctrico.

ISOELEKTRISK PUNKT: En pH-verdi hvor spesifikke proteinmolekyler er elektrisk nøytrale og ubevegelige i et elektrisk felt. Isoelektrisk punkt brukes i protein elektroforese.

Was this helpful?
Refers to different molecular forms (isomers) of an enzyme, arising from genotypic differences.


ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ: Διαφορετικές , ως προς τη μοριακή δομή, μορφές ενός ενζύμου (ισομερή), οι οποίες οφείλονται σε γονιδιακές διαφορές.

ISOENZYM: Bezieht sich auf verschiedene molekulare Formen (Isomere) eines Enzyms, die aufgrund genotypischer Unterschiede vorkommen können.

ISOENZYME: Forme distincte d’une enzyme résultant de différences génotypiques.

ISOENZIMA: Riferito a forme molecolari differenti (isomeri) di un enzima che derivano da differenze genotipiche.

ISOENZIMA: Forma molecular diferenciada (isómero) resultado de diferencias genotípicas.

ISOENZYM: Referer til en av flere forskjellige molekylære former (isomerer) av et enzym. Forskjellige alleler av et gen kan gi opphav til forskjellige isoenzymer.

Was this helpful?
(1) Refers to solutions having the same salt concentration. (2) A line on a chart or map connecting points of equal salinity.


ΙΣΟΑΛΜΥΡΟΣ: (1) Αναφέρεται σε διαλύματα με την ίδια συγκέντρωση αλάτων. (2) Καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης αλατότητας σε έναν χάρτη.

ISOHALIN(E): (1) Bezieht sich auf Lösungen gleicher Salzkonzentrationen; (2) Eine Linie auf einer Karte oder Zeichnung, die Punkte gleicher Salinität verbindet.

ISOHALIN: (1) Se dit des solutions ayant la même concentration en sel. (2) Ligne reliant les points dégale salinité sur une carte.

ISOALINA: 1) Riferito alle soluzioni che hanno la stessa concentrazione salina. 2) Linea sulla carta o sulla mappa che unisce punti di eguale salinità.

ISOHALINO: (1) Dícese de soluciones que tienen la misma concentración de sal. (2) Línea que une puntos de igual salinidad.

ISOHALIN: (1) Henviser til løsninger med sammen saltkonsentrasjon. (2) Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik saltholdighet.

Was this helpful?
A line connecting points on a map or chart at which ice begins to form at the same time of the winter.


ΙΣΟΠΗΚΤΙΚΗ: Η ακμπύλη που συνδέει σημεία στα οποία αρχίζει να σχηματίζεται ο πάγος την ίδια χρονική στιγμή τον χειμώνα. Η καμπύλη η οποία που συνδέει σημεία στα οποία ο πάγος λειώνει την ίδια χρονική στιγμή την άνοιξη ονομάζεται ισοτηκτική.

ISOPEKTISCH: Eine Linie, die Punkte auf einer See- oder Landkarte verbindet, die für einen gleichen Zeitpunkt im Winter angeben, wann sich Eis zu bilden beginnt.

ISOPECTIQUE: Sur une carte, ligne qui joint les points où la formation de la glace commence au même moment pendant lhiver; cf. isotac.

ISOCRIMA: Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce punti a uguale intensità di gelo o di formazione contemporanea del ghiaccio durante linverno.

ISOPÉCTICO: Sobre un mapa, línea que une puntos dónde la formación de hielo empieza al mismo tiempo durante el invierno.

ISOPEKTISK: Linje som binder sammen punkter på et kart eller diagram der isen legger seg til samme tid om vinteren.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal concentration (or density, or amount) of a given factor or parameter.


ΙΣΟΠΛΗΘΗΣ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία ίσης συγκέντρωσης (ή πυκνότητας ή ποσότητας) ενός δεδομένου παράγοντα ή παραμέτρου σε έναν χάρτη ή διάγραμμα.

ISOPLETHE: Eine Linie auf einer See-oder Landkarte, die Punkte gleicher Konzentrationen (oder Dichte, oder Menge) eines gegebenen Faktors oder Parameters verbindet.

ISOPLETE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale concentration dune substance déterminée.

ISOPLETA: Sulla carta o sulla mappa, la linea che unisce punti di eguale concentrazione (o quantità, densità) di un determinato fattore o parametro.

ISOPLETA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual concentración de una sustancia determinada.

ISOPLET: Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik konsentrasjon (eller tetthet/antall) av en gitt faktor eller parameter.

Was this helpful?
Small marine, freshwater, and terrestrial crustaceans with flattened bodies, fixed eyes and no carapace; mostly scavengers; some species are parasitic on fish.


ΙΣΟΠΟΔΑ: Μικρά καρκινοειδή θαλάσσια, χερσαία ή του γλυκού νερού με νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένα σώματα, σταθερά μάτια και χωρίς κεφαλοθώρακα. Είναι κυρίως νεκροφάγα. Μερικά είδη είναι παράσιτα των ψαριών.

ISOPODEN: Kleine marine Süßwasser- und terrestrische Crustaceen mit abgeflachten Körpern, festsitzenden Augen und fehlendem Carapax; meist Aasfresser; einige Arten parasitieren auf Fischen.

ISOPODES: Petits crustacés marins, deau douce et terrestres, avec un corps aplati, yeux fixes, nayant pas de carapace, et souvent détrivores. Quelques espèces sont parasites des poissons.

ISOPODI: Piccoli crostacei marini, di acqua dolce, e terrestri che possiedono corpi piatti, occhi fissi, sono privi di carapace, per la maggior parte detritivori; alcune specie sono parassite dei pesci.

ISOPODOS: Pequeños crustáceos marinos, con un cuerpo aplanado, ojos fijos, no tienen exoesqueleto, y a menudo son detritívoros. Algunas especie son parásitos de peces.

ISOPODER: Små marine, ferskvannslevende eller terrestriske (landlevende) krepsdyr med flattrykt kropp, fast øye og uten ryggskjold. For det meste åtseletere, mens noen er parasitter på fisk.

Was this helpful?
A line on a chart or map connecting points of equal earthquake intensity; isoseismic line. Such maps are particularly useful for the evaluation of potential aquaculture sites in areas with a high frequency of earthquakes. In Japan, areas predicted as having a high risk of Tsunamis are of limited use only for mariculture, with the use of complex cage structures.


ΙΣΟΣΕΙΣΜΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία με ίση ένταση σεισμών. Ισοσεισμική γραμμή σε έναν χάρτη . Ισοσεισμικοί χάρτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την αξιολόγηση δυνητικών θέσεων για υδατοκαλλιέργεια σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας. Στην Ιαπωνία, οι περιοχές υψηλού κινδύνου λόγω των σεισιμικών κυμάτων (τσουνάμι, βλ.λ.) είναι περιορισμένης αξίας για καλλιέργειες με χρήση σύνθετων συστημάτων κλωβών.

ISOSEISMISCH: Eine Linie auf einer See-oder Landkarte die Punkte gleicher Erdbeben-Intensität verbindet; isoseismische Linie. Derartige Karten sind besonders für die Standortwahl von Aquakulturanlagen in Küstengebieten nützlich, wenn diese in Gebieten mit hoher Erdbebenfrequenz liegen. In Japan sind Gebiete mit starken Erdbeben und hohem Risiko des Auftretens von Tzunamis nur begrenzt für die Küstenaquakultur (z.B. für Käfige) verwendbar.

ISOSEISMIQUE: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale séismicité. Ligne isoséismique. Ces cartes sont particulièrement usitées pour lévaluation de sites potentiels pour laquaculture dans les zones de haute fréquence séismique. Au japon les zones repérées comme étant à haut risque de Tsunamis sont seulement affectées à la mariculture avec utilisation de structures de cages complexes.

ISOSISMA: Una linea sulla carta o sulla mappa che unisce tutti i punti di eguale intensità di terremoto; linea isosismica. Tali mappe vengono usate particolarmente nella valutazione dei potenziali siti di acquacoltura nelle aree per le quali esiste unalta frequenza di terremoti. In Giappone, dette aree presentano un rischio elevato a causa dello Tsunamis, sono quindi poco utilizzate per lacquacoltura, nel caso vengono principalmente impiegate complesse strutture di gabbie galleggianti.

ISOSÍSMICA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual seismidad. Línea isosismica. Este tipo de mapas son especialmente utilizados para la evaluación de sitios potenciales para la acuicultura en zonas en las que exista alta frecuencia sísmica. En Japón, las zonas declaradas de alto riesgo de Tsunamis están limitadas únicamente a la maricultura utilizando jaulas con estructuras muy especiales.

ISOSEISMISK: En linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med samme jordskjelvsintensitet, isoseismisk linje. Slike kart er særlig nyttige ved evaluering av mulige oppdrettslokaliteter i områder med mye jordskjelv. I Japan er områder der det er stor risiko for Tsunamier kun av begrenset betydning for marint merdoppdrett.

Was this helpful?
Pertaining to solutions that exert the same osmotic pressure.


ΙΣΟΟΣΜΩΤΙΚΟΣ, ΙΣΟΤΟΝΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται γιά διαλύματα που εξασκούν την ίδια ωσμωτική πίεση. Πρβ υπερωσμωτικός, υποωσμωτικός.

ISOSMOTISCH: Bezogen auf Lösungen, die denselben osmotischen Druck aufweisen.

ISOSMOTIQUE: Se dit dune solution qui, ayant la même concentration moléculaire quune autre, à la même pression osmotique que celle-ci.

ISOSMOTICO: Riferito a soluzioni che presentano la stessa concentrazione molecolare quando hanno la medesima pressione osmotica.

ISOOSMÓTICO: Dícese de una solución que tiene la misma concentración molecular que otra, en la misma condición de presión osmótica.

ISOSMOTISK: Vedrører løsninger som utøver sammen osmotiske trykk.

Was this helpful?
Points at which ice melts at the same time of the year.


ΙΣΟΤΗΚΤΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει τα σημεία σημεία στα οποία ο πάγος λειώνει την ίδια εποχή του χρόνου σε ένα χάρτη. Πρβλ. ισοπηκτική.

ISOTAC: Kein deutscher Begriff verfügbar: Beschreibt Punkte (Isolinien), an denen jeweils zur gleichen Zeit im Jahr das Eis schmilzt.

ISOTAC: Ligne reliant sur une carte les points de fonte de glace au même moment dune année.

ISOTAC: Sulla carta o la mappa, la linea che unisce i punti di fusione del ghiaccio nello stesso periodo dellanno.

ISOTAC: Sobre un mapa, línea que une puntos de deshielo en la misma época del año.

ISOTAK: Punkter der isen smelter til samme tid på året.

Was this helpful?
A line on a map or chart connecting points having the same temperature.


ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ: Η καμπύλη που συνδέει σημεία που έχουν την ίδια θερμοκρασία σε χάρτη.

ISOTHERME: Eine Linie, die Punkte gleicher mittlerer Temperatur verbindet.

ISOTHERME: Sur une carte, ligne qui joint les points dégale température.

ISOTERMA: Linea su una mappa o carta che unisce punti aventi la stessa temperatura.

ISOTERMA: Sobre un mapa, línea que une puntos de igual temperatura.

ISOTERM (LIKEVARMELINJE): Linje på et kart eller diagram som kobler sammen punkter med lik temperatur.

Was this helpful?
Referring to solutions that exhibit the same osmotic pressure.


ΙΣΟΤΟΝΟΣ: Αναφέρεται σε ένα διάλυμα το οποίο παρουσιάζει την ίδια ωσμωτική πίεση με το διάλυμα προς το οποίο συγκρίνεται.

ISOTONISCH: Bezieht sich auf eine Lösung, die denselben osmotischen Druck aufweist wie eine Lösung, mit der sie verglichen wird.

ISOTONIQUE: Se dit de deux solutions ayant la même pression osmotique.

ISOTONICA: Riferito alle soluzioni che hanno la stessa pressione osmotica.

ISOTÓNICO: Dícese de dos soluciones que tienen la misma presión osmótica.

ISOTONISK: Henviser til løsninger med likt osmotisk trykk.

Was this helpful?
Nucleides with the same atomic number but different mass numbers.


ΙΣΟΤΟΠΑ: Στοιχεία με τον ίδιο ατομικό αριθμό αλλά με διαφορετικούς μαζικούς αριθμούς.

ISOTOPE: Elemente mit derselben Atomzahl, aber einer sich unterscheidenden Massenzahl.

ISOTOPES: Se dit des éléments possédant le même numéro atomique, ne différant que par la masse de leurs noyaux.

ISOTOPI: Elementi che possiedono lo stesso numero atomico ma differiscono per il numero di massa.

ISÓTOPOS : Dícese de elementos que poseen el mismo número atómico, y que solo difieren por la masa del núcleo.

ISOTOPER: Elementer med likt atomtall, men med ulikt massetall.

Was this helpful?
Breeding more than once in the lifetime of an organism, typically once per season.


ΠΟΛΥΤΟΚΟΣ: Οργανισμοί οι οποίοι αναπαράγονται περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Συνήθως αναπαράγονται μία φορά κάθε εποχή. Συγκρ. Μονότοκος.

ITEROPAROUS: Vermehrt sich mehr als einmal im Leben, typischerweise einmal pro Saison.

ITEROPARE: Reproduisant plusieurs fois dans une vie; typiquement une fois par an.

ITEROPARA: Specie con riproduzione ripetuta durante la vita di un organismo, normalmente una volta per stagione.

ITEROPARENTAL: Que se reproduce más de una vez en la vida de un organismo, típicamente y una vez por estación.

ITEROPAR: Formering mer enn én gang i løpet av en organismes livssyklus, vanligvis en gang per sesong.

Was this helpful?
A macrolide antibiotic (avermectin) produced from a fungus, shown to be effective against internal and external arthropod and nematode parasites of mammals. Acts as an agonist for the neurotransmitter gamma amino butyric acid (GABA) found in the peripheral nervous system in invertebrates in contrast to the CNS of mammals. Has been trialled as an in-feed treatment for salmonids infested with sea lice but not recommended for use in water because of its long half-life.


ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗ: Αντιβιοτικό το οποίο ανήκει στην ομάδα των μακρολιδίων, παράγεται από μύκητες και είναι αποτελεσματικό ενάντια σε αρθρόποδα και νηματώδεις που παρασιτούν επάνω σε θηλαστικά. Δρα ανταγωνιστικά για το νευροδιαβιβαστικό γάμα αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το οποίο βρίσκεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των ασπόνδυλων, ενώ το αντίστοιχο των θηλαστικών είναι το CNS. Έχει δοκιμαστεί ως πρόσθετο στην τροφή των σολομών για την καταπολέμηση των παρασίτων, δεν συνίσταται όμως για χρήση στο νερό εξαιτίας

IVERMECTIN: Ein Antibiotikum, das aus einem Pilz gewonen wird. Wirksam gegen interne und externe Parasiten, die zu den Arthropoden oder Nematoden der Mammalia zählen. Verhält sich als Agonist für den Neurotransmitter Gamma-amino-butyl-säure (GABA), die in dem peripheren Nervensystem der Invertebraten vorkommt (im Gegensatz zum zentralen Nervensystem (CNS) der Mammalia. Wurde mit dem Futter zur Behandlung des Befalls mit der Seelaus inder Salmoniden-Aquakultur benutzt, wird jedoch aufgrund der langen Halbwe

IVERMECTIN: Macrolide antibiotique (avermectin) produite par un champignon, efficace dans le traitement de mammifères contre les crustacées et nématodes parasites externes et internes. Agit en agoniste du neurotransmetteur du système nerveux périphérique des invertébrés, le g-a-acide butyrique (GABA). Ce neurotransmetteur est absent dans le système nerveux central des mammifères. L’Ivermectin a été évalué en tant que traitement alimentaire pour les salmonidés infestés de poux de mer, mais n’est pas recomman

IVERMECTINA: Antibiotico macrolide (classe avermectine) prodotto da un fungo, efficace contro alcuni parassiti dei mammiferi quali endo ed ectoartropodi e nematodi. Agisce come agonista per il neurotrasmettitore acido gamma-amino-butirrico (GABA) sito nel sistema nervoso periferico negli invertebrati a differenza dei mammiferi dove è sito nel sistema nervoso centrale. E’ stato testato nei salmonidi infestati dalla pulce di mare attraverso trattamento orale ma non è raccomandato per l’utilizzo in acqua in qua

IVERMECTINA: Antibiótico macrolídico (avermectina) producido a partir de un hongo que es efectivo contra artrópodos externos y nematodos parásitos de mamíferos. Actúa como antagonista del neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico) del sistema nervioso periférico de los invertebrados, en contraste con su localización en el SNC de los mamíferos. Se ha probado añadido a la comida para el tratamiento contra el piojo marino (sea lice) pero no se recomienda su uso en el agua debido a su larga permanencia.

IVERMECTIN: Antibiotikum produsert av en sopp. Har vist seg å være effektivt mot endo- og ektoparasittiske artropoder og nematoder hos pattedyr. Virker som en antagonist for neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA) som finnes i det perifere nervesystemet hos evertebrater og i sentralnervesystemet hos vertebrater. Har blitt brukt i forsøk med oral behandling mot lakselus, men anbefales ikke for bruk i vann pga. den lange halveringstiden.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES