AMC LIMITED

F

Food conversion ratio: ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).


FCR: ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ.Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

F.C.R.: FUTTERKONVERSIONSRATE. Verhältnis von verfüttertem Futter zu Gewichtszunahme. Maß für die Effizienz der Konversion von Futter in Körpersubstanz. Die Summe der über eine bestimmte Anzahl an Tagen (T) verabreichten Futtermenge wird durch den Naßgewichtzuwachs der Fische (in kg) dividiert.

T.C.A.: Taux de conversion alimentaire. Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

F.C.R.: Fattoredi conversione dellalimento.

T.C.A: Tasa de Conversión Alimentaria: Relación, entre el peso del alimento y el incremento de peso. Medida (relación) de la eficacia de conversión de alimentos en biomasa. Suma total de alimentos distribuidos en kilogramos durante un periodo de días (T) dividido por el aumento de peso fresco del pez (kg) durante este mismo periodo.

F.C.R.: Fôrfaktor: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

Was this helpful?
The first generation of offspring from a cross of a parental generation.


ΓΕΝIΑ F1 (πρώτη θυγατρική γενιά): Η πρώτη γενιά απογόνων από μια διασταύρωση της πατρικής γενιάς.

F1-GENERATION (Erste Tochtergeneration): Die ersten Nachkommen der Kreuzung einer Elterngeneration.

GENERATION F1: La première génération de progéniture issue du croisement dune génération parentale.

GENERAZIONE F1: Prima generazione filiale derivante dallincrocio dei parentali.

GENERACIÓN F1: La primera generación de la descendencia como resultado del cruce de una generación paternal.

F1 GENERASJON (Første søskengenerasjon): Den første generasjonen med avkom etter en krysning av en foreldregenerasjon.

Was this helpful?
Termed the co-ancestry coefficient. A measure of the inter-relatedness of individuals within a population. The intercorrelation of genes of individuals in a population reflecting actual gene frequencies.F-statistics: A set of coefficients that measure the apportionment of genetic variation within and between populations and individuals.


FST: Ονομάζεται και συντελεστής συγγένειας. Αποτελεί έναν τρόπο μέτρησης των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα άτομα ενός πληθυσμού. Εκφράζει τις γονιδιακές συχνότητες που υπάρχουν μέσα στον πληθυσμό.

FST: Wird als Co-Verwandtschaftskoeffizient bezeichnet. Ein Maß für die Zwischenbeziehung von Individuen innerhalb einer Population. Die Korrelation zwischen den Genen von Individuen in einer Population reflektiert die aktuellen Genfrequenzen.

FST: Coefficient de co-ascendance. Une mesure des inter-rélations génétiques entre les membres d’une population. La corrélation entre les gènes des individus d’une population qui reflète les fréquences réelles des gènes.

FST: Coefficiente di ‘parentela’. Una misura dellinterconnessione degli individui appartenenti ad una popolazione. F-(coefficiente): Un insieme di coefficienti statistici che misurano la ripartizione della variazione genetica all’interno e tra popolazioni e individui.

FST: Coeficiente de co-ancestro. Es una medida de la interrelación de individuos dentro de una población. La intrercorrelación génica entre individuos de una población refleja las frecuencias reales génicas.

FST: Slektskapskoeffisienten. Et mål på slektskapsgraden mellom individer i en populasjon. Korrelasjonen av gener mellom individer i en populasjon. Denne korrelasjonen reflekterer genfrekvenser i populasjonen.

Was this helpful?
That part of the seston comprising the particulate faecal material; also used of the associated community of organisms.


ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΣΤΟ: Το μέρος του σηστού που αποτελείται από τρίμματα περιττωματικού υλικού. Χρησιμοποιείται επίσης και προκειμένου περί της συνδεδεμένης με αυτό βιοκοινωνίας.

FÄKALES SESTON: Der Anteil im Seston, der das partikuläre fäkale Material umfaßt; wird auch für die damit assozierte Gemeinschaft von Organismen benutzt.

SESTON FECAL: Une partie du seston composée de particules de matière fécale; relatif à la communauté dorganismes associée à cette matière.

SESTON FAECALE : La parte del seston che comprende particelle di materiale fecale.

SESTÓN FECAL: Parte de sestón compuesta de partículas de materia fecal; relativo a la comunidad de organismos asociados a esta materia.

FEKAL SESTON: Delen av seston som består av partikulært fekalt materiale, også brukt om tilknyttede organismesamfunn.

Was this helpful?
Undigested food residue, together with residue of secretions, bacteria, etc., expelled from alimentary canal through the anus.


ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Απεπτα υπολείμματα τροφής, μαζί με υπολείμματα εκκρίσεων, βακτηρίων, κ.λ.π., που αποβάλλονται από την πεπτική οδό μέσω της έδρας.

FAECES: Unverdauliche Futterrückstände, die zusammen mit Sekretionsrückständen (z. B. Bakterien) durch den Anus aus dem Verdauungstrakt ausgeschieden werden.

FAECES: Résidu daliment indigeste, mélangé au résidu de secrétions, de bactéries, etc., rejeté du tube digestif par lanus.

FECI: Residuo di cibo non digerito, mescolato a secrezioni, batteri ecc. che viene espulso dal canale alimentare attraverso il retto.

HECES: Residuos de los alimentos ingeridos, mezclados con los residuos de secreciones, de las bacterias, etc., eliminados del tubo digestivo por el ano.

FECES (AVFØRING): Ufordøyde fôrrester, i lag med rester av sekreter, bakterier etc, som støtes ut fra fordøyelseskanalen gjennom anus.

Was this helpful?
A tidal current setting in such a direction as to increase the speed of a vessel. One setting in a direction approximately opposite to the heading is called a head tide. One approximately 900 from the course is called a cross (beam) tide.


ΕΥΝΟIΚΗ ΠΑΛIΡΡΟIΑ: Παλιρροιακό ρεύμα με φορά τέτοια που να ευνοεί την κίνηση ενός σκάφους.

FAHRTSTRÖMUNG: Die Ausrichtung eines Gezeitenstromes in der Fahrtrichtung, die Geschwindigkeit eines Schiffes erhöhend. Die Ausrichtung in die dem Steuerkurs direkt entgegengesetzte Richtung wird als Kopftide bezeichnet. Eine ungefähr 900 zum Kurs verlaufende Tide wird als Quertide bezeichnet.

MAREE FAVORABLE: Courant de marée de telle direction que la vitesse dun vaisseau est augmentée. Un courant de marée en sens inverse est appelé marée debout; venant de coté le courant de marée est alors appelé marée de travers.

MAREA A FAVORE: Marea che agisce nella stessa direzione dellimbarcazione aumentandone la velocità. Quella che agisce nella direzione approssimativamente opposta alla prora viene detta marea contraria.

MAREA FAVORABLE: Corriente de marea en tal dirección que la velocidad de buque se ve aumentada. La corriente de marea en sentido inverso se llama aproada; cuando viene de lado la corriente se llama entonces marea transversal.

MEDSTROM: Tidevannsstrøm med en retning som gir økt fart av et fartøy. Strøm som går motsatt av kursretningen kalles motstrøm, mens en som kommer 90o på kursretningen kalles sidestrøm (krysstrøm).

Was this helpful?
The main travelled part of a waterway; a marine thoroughfare.


ΔIΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣIΠΛΟIΑΣ: Το κυρίως χρησιμοποιούμενο τμήμα μιας πλωτής οδού.

FAHRWASSER: Der meist befahrene Teil einer Wasserstraße; eine marine Hauptverkehrsstraße. Meist offiziell festgelegte Fahrstraße.

CHENAL NAVIGABLE: Voie navigable; passe marine.

CANALE DI ACCESSO: Canale di accesso navigabile, costituisce la parte principale di unidrovia; è una via marina di scorrimento veloce.

CANALIZO: Canal estrecho y navegable entre islas; paseo marino.

SKIPSLEI: Hovedfartsaren i en vannvei, en marin ferdselsare.

Was this helpful?
A buoy marking a fairway, with safe water on both sides.


ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΙΑΥΛΟΥ: Σημαντήρας που χρησιμεύει για την σήμανση ενός διαύλου ναυσιπλοίας, με ασφαλή ύδατα και από τις δύο πλευρές.

FAHRWASSERTONNE: Eine Tonne, die den festgelegten Fahrweg in sicherem Wasser nach beiden Seiten markiert.

BOUEE DE CHENAL NAVIGABLE: Bouée signalant lemplacement dun chenal navigable, avec de leau pratiquable de chaque coté.

BOA DI INGRESSO: Boa che segnala il canale daccesso navigabile, con acque praticabili su entrambi i lati.

BOYA DE CANALIZO: Boya que señala un canal navegable, con aguas seguras de cada lado.

MERKEBØYE: Bøye som markerer ei skipslei, med trygge farvann på begge sider.

Was this helpful?
A process in aquaculture where sites normally used for production are left to recover for part or all of a growing season.


ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ: Γεωργική πρακτική, εφαρμοζόμενη και στις υδατοκαλλιέργειες, κατά την οποία περιοχές που χρησιμοποιούνται κανονικά για παραγωγή αφήνονται χωρίς καλλιέργεια για να αναλάβουν, μία καλλιεργητική περίοδο ή μέρος της.

BRACHE, BRACHLIEGEN: Ein Vorgang, bei dem ein Aquakulturstandort vorübergehend für die Produktion nicht genutzt wird, um sich während eines Teils oder der gesamten Wachstumsperiode von der Belastung zu erholen. Ursprünglich in der Landwirtschaft definiert, heute auch für Aquakulturstandorte verwendet.

JACHERE: Procédure en aquaculture dans laquelle les sites normalement exploités pour la production restent inexploités pendant tout ou une partie de la saison de grossissement.

RIPOSIZIONAMENTO DELLE GABBIE (MAGGESE): Tecnica usata in Maricoltura: le aree sfruttate per lallevamento, vengono lasciate a riposo in parte o per tutta la stagione successiva, riposizionando le gabbie galleggianti.

BARBECHO: Procedimiento usado en agricultura y acuicultura en el cual los sitios normalmente explotados para la producción quedan sin explotar durante todo o una parte del período de engorde.

BRAKKLEGGING: Prosess i akvakultur der oppdrettslokaliteter legges brakk, i deler av eller hele vekstsesongen, for å ta seg opp igjen. Fylkesveterinæren kan kreve at anlegg slaktes ned og brakklegges dersom det påvises A- eller B-sykdommer.

Was this helpful?
A strategy for breeding programmes where selection is based on the "family" produced by a single cross. The performance of each specific cross/pairing is determined and those with maximal performance are selected for future breeding programmes.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Στρατηγική αναπαραγωγής, η οποία βασίζεται στην επιλογή ατόμων προς ανάπτυξη, από κάποια συγκεκριμένη «οικογένεια» η οποία προέρχεται από μία και μοναδική διασταύρωση. Αρχικά εκτιμάται η ποιότητα των απογόνων από τη διασταύρωση διαφόρων ζευγαριών και στη συνέχεια επιλέγονται για περαιτέρω, αναπαραγωγή εκείνα με τη μέγιστη απόδοση.

FAMILIENSELEKTION: Ein strategisches Vermehrungsprogramm, bei dem die Selektion auf eine Familie aus einer einzigen Kreuzung aufgebaut wird. Die Leistung jedes spezifischen Kreuzungspaares ist festgelegt und diejenigen mit den maximalen Leistungsdaten werden für weitere Züchtungsprogramme selektiert.

SÉLECTION FAMILIALE : Une stratégie d’élevage ou la sélection tient compte de la famille issue d’un croisement. La performance de la famille de chaque croisement est déterminée et les familles avec les meilleures performances sont réservées pour les programmes de reproduction future.

SELEZIONE FAMILIARE: Una strategia per programmi di selezione genetica, in cui la selezione è basata sulla "famiglia" prodotta dal singolo incrocio. Viene monitorato il rendimento di ogni specifico incrocio e quelli con miglire performance sono a loro volta selezionati per programmi futuri di miglioramento genetico.

SELECCIÓN FAMILIAR: Estrategia de programa reproductivo en el cual la selección se basa en la "familia" originada por un cruzamiento. El éxito de cada cruzamiento o pareja es determinado y los más exitosos son los seleccionados.

FAMILIESELEKSJON: Strategi i avlsprogrammer hvor seleksjonen baseres på (halv)søskengrupper. De avlsmessige prestasjonene til hver slik gruppe blir fastslått, og gruppene med de beste egenskapene blir selektert for videre avl.

Was this helpful?
Ice which is held in position by contact with or attachment to the shore or bottom. It is called foot ice if frozen to the shore, shore ice if cast onto the shore or beached, stranded ice if grounded, and bottom ice if frozen to the bottom. Ice which is not in contact with or attached to the shore or bottom is called floating ice (coastal ice, coast ice, landfast ice).


FAST ICE: Προσκολλημένος πάγος που συγκρατείται στη θέση του με επαφή ή προσκόλληση στην ακτή ή στον πυθμένα. Αποκαλείται "ice foot" αν έχει παγώσει στην άκρη της ακτής, "shore ice" αν έχει παγώσει πάνω στην ακτή "stranded", αν προσαράξει στην ξηρά, και "bottom ice", αν έχει παγώσει στον πυθμένα. Πάγος που δεν βρίσκεται σε επαφή ή σε προσκόλληση με την ακτή ή τον πυθμένα αποκαλείται επιπλέων πάγος (coastal ice, coast ice, landfast ice).

FESTEIS: Eis, das durch den Kontakt oder die Berührung mit dem Küstenstreifen oder dem Boden festgehalten wird. Es wird als Küsteneisgürtel bezeichnet, wenn es an der Küste festfriert, als Küsteneis , wenn es auf der Küste oder dem Strand friert, als gestrandetes Eis bei Anschwemmung, als Grundeis am Boden. Eis, das weder in Kontakt noch Berührung mit der Küste oder dem Grund ist, wird Treibeis genannt.

GLACE COTIERE: Glace tenue en place par contact ou fixation avec lestran ou le fond. Appelée glace ice foot quand elle est attachée à lestran, glace destran quand elle est rejetée sur lestran, glace echouée si echouée sur lestran, glace du fond quand elle est attachée au fond. La glace qui nest pas attaché au fond ou à lestran sappelle glace flottante (glace cotière, banquise).

FAST ICE : Termine anglosassone per indicare varie formazioni di ghiaccio: ghiaccio stabile che si mantiene a contatto o attaccato alla riva. Viene chiamato "ice foot" quando è attaccato alla riva, " ice shore" quando è fuso alla riva o incagliato, "stranded ice" se arenato e "bottom ice" se il ghiaccio si trova attaccato al fondo. Il ghiaccio che non è a contatto o attaccato alla riva viene chiamato ghiaccio galleggiante, detto anche ghiaccio costiero.

HIELO COSTERO: Hielo que se forma por contacto o fijación con la orilla o el fondo. Llamado hielo a pie de orilla si se encuentra helado en la orilla; hielo de orilla cuando esta esparcido en la orilla; hielo encallado, cuando está en contacto con la tierra; hielo de fondo cuando está adherido al fondo. El hielo que no está en contacto con el fondo o con la orilla se llama hielo flotante (hielo costero).

FASTIS: Is som holdes i posisjon ved kontakt eller feste med land eller bunn. Kalles fastisbeltet når den er frosset fast til kysten, kystis dersom den er kastet på land, strandet is dersom den er gått på grunn, og bunnis dersom den er frosset fast i bunnen. Is som ikke er i kontakt med eller festes til kyst/bunn kalles drivis.

Was this helpful?
General collective term for lipid.


ΛΙΠΗ: Γενικός συλλογικός όρος για τα λιπίδια.

FETT: Allgemeine Sammelbezeichnung für Lipide.

GRAISSES: Terme général pour désigner les lipides.

GRASSO: Termine generico per indicare i lipidi.

GRASAS: Termino general designado a los lípidos.

FETT: Generelt samlebegrep for lipider.

Was this helpful?
A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.


ΟΡΓΙΑ: Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.

FADEN: Eine sekundäre fps-Einheit für die Länge; wird insbesondere für die Messung von Wassertiefe benutzt; ist gleichbedeutend mit 6 Fuß oder 1.8288 m.

BRASSE: Unité secondaire de distance, surtout en ce qui concerne la profondeur de la mer; = 1,8288 m (6 pieds).

BRACCIO (FATHOM): Unità di misura secondaria fps usata per misurare la profondità delle acque oceaniche; equivale a 6 piedi oppure a 1.8288 metri.

BRAZA: Unidad segundaria para medir distancias, sobre todo para las profundidades del mar. 1 braza = 1,8288 m (6 pies).

FAVN: Sekundær fps-enhet for lengde, mye brukt som mål på vanndyp. Er lik 6 fot, eller 1,8288 meter.

Was this helpful?
Organic aliphatic acid; typically composed of unbranched chains with an even number of carbon atoms.


ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Οργανικά αλειφατικά οξέα. Κατά κανόνα έχουν μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα.

FETTSÄUREN: Aliphatische, organische Säuren. Gewöhnlich aus unverzweigten Ketten mit einer geraden Zahl von Kohlenstoffatomen zusammengesetzt.

ACIDE GRAS: Acide organique aliphatique. Typiquement composé de chaînes non-branchées avec un nombre pair datomes de carbone.

ACIDI GRASSI: Acidi organici alifatici tipicamente composti da catene non ramificate con un numero pari di atomi di carbonio.

ÁCIDOS GRASOS: Ácido orgánico alifático. Típicamente compuesto de cadenas no ligadas con un número par de átomos de carbono.

FETTSYRER: Organiske alifatiske syrer, typisk sammensatt av uforgreinede kjeder med et likt antall karbonatomer.

Was this helpful?
The abnormal infiltration of tissues by fatty material that envelops or replaces the active cells.


ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ: Κατάσταση, κατά την οποία τα λειτουργικά κύτταρα των ιστών ορισμένων οργάνων εμποτίζονται από λιπώδη υλικά.

VERFETTUNG: Die übermäßige Einlagerung von Fett im Gewebe; normal bei den effizienten Zellen bestimmter Organe, z.B. der Leber.

DEGENERESCENCE ADIPEUSE: Infiltration anormale des tissus par des lipides qui enveloppent ou remplacent les cellules actives.

DEGENERAZIONE GRASSA: Infiltrazione anomala nei tessuti da parte di materiale lipidico che avvolge o sostituisce le cellule metabolicamente attive.

DEGENERACIÓN ADIPOSA: La infiltración anormal de tejidos por material graso que envuelve o reemplaza las células activas.

FETTDEGENERASJON: Den unormale infiltrasjonen av fettmateriale i vev, som innsvøper eller erstatter de aktive cellene.

Was this helpful?
Death of cells and tissues due to an imbalance of fat in cells and the rate of utilization or release of fat in cells.


ΛΙΠΩΔΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗ: Θάνατος κυττάρων και ιστών εξαιτίας της ανισορροπίας του ισοζυγίου των λιπών, καθώς και του ρυθμού χρησιμοποίησης ή απελευθέρωσης λιπών στα κύτταρα.

FETTNEKROSE: Der Tod von Zellen und Geweben, der zu einem Ungleichgewicht der Fette, ihrer Nutzungsrate bzw. Freisetzung führt.

NECROSE ADIPEUSE: La mort cellulaire ou tissulaire provoquée par un déséquilibre de la teneur en lipides cellulaires ainsi que dans le métabolisme et libération des lipides.

NECROSI LIPIDICA: Morte cellulare e tissutale dovuta ad uno squilibrio nel tenore lipidico cellulare quale il metabolismo e la mobilizzazione dei grassi.

NECROSIS ADIPOSA: Muerte de células o de tejidos provocada por un desequilibrio en la tasa de lípidos celulares así como en el metabolismo y liberación de lípidos.

FETTVEVSNEKROSE: Død av celler og vev grunnet ubalanse av fett i celler og utnyttelse eller frisetting av fett i celler.

Was this helpful?
The number of eggs or young produced annually by a female animal or per unit body weight of a female.


ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ: Ο αριθμός των αυγών ή των απογόνων που παράγονται ετησίως από ένα θηλυκό ζώο ή ο αριθμός αυγών ανά μονάδα βάρους σώματος ενός θηλυκού.

FRUCHTBARKEIT: Die Anzahl der Eier oder Nachkommen, die jährlich von einem weiblichen Tier produziert werden oder die Anzahl der Eier pro Einheit Körpergewicht.

FECONDITE: La quantité doeufs produits par une femelle par unité de temps et/ou par poids unitaire.

FECONDITA: Numero di uova prodotte da una femmina per unità di tempo e/o per unità di peso corporeo.

FECUNDIDAD: La cantidad de huevos producidos por la hembra por unidad de tiempo y/o por peso unitario.

FRUKTBARHET: Antall egg og avkom produsert årlig av en hun per enhet kroppsvekt. Syn. fekunditet.

Was this helpful?
An enterprise in which catchable organisms are stocked into a pond or lake and customers pay for the privilege of fishing. Payment may be calculated in terms of (a) animal caught; (b) hourly; (c) weight of catch.


ΑΛIΕIΑ ΕΠ ΑΜΟIΒΗ: Επιχείρηση στην οποία οι οργανισμοί προς σύλληψη διατηρούνται σε λιμνοδεξαμενές ή λίμνες και οι πελάτες πληρώνουν για το δικαίωμα ψαρέματος. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται ανάλογα α) με τα ζώα που πιάστηκαν, β) με το βάρος τους, γ) με την ώρα ψαρέματος. Βλ. ψάρεμα σε εμπλουτισμένα νερά.

ANGELGEBÜHR: FISCHEN GEGEN GEBÜHR: Ein Unternehmen, bei dem fangbare Organismen in einen Teich oder See ausgesetzt werden, und Besucher für das Privileg zu fischen ( angeln), bezahlen müssen. Bezahlung kann a) über die Anzahl der gefangenen Tiere, b) pro Stunde oder c) über das Gewicht des Fanges erfolgen.

PECHE PRIVEE: Se dit dune entreprise dont lactivité consiste à stocker des plans deau avec des organismes adaptés à la pêche sportive et à commercialiser les droits de pêche; le paiement étant effectué en fonction du nombre danimaux pêchés, du poids danimaux pêchés ou par heure.

PESCA A PAGAMENTO: Impresa che si occupa dello stoccaggio in vasche o laghetti di animali da destinare alla pesca sportiva, facendo pagare ai clienti il diritto di pesca. Il pagamento può essere stabilito in termini di numero di animali catturati o di peso degli animali pescati per ora.

PESCA PRIVADA: Dícese de la actividad comercial consistente en almacenar organismos adaptados a la pesca deportiva en lagos o estanques y a comercializar los derechos de pesca; el pago se efectúa en función del número de animales pescados, del peso de animales pescados o por hora.

BETALINGSFISKE: Virksomhet der fangbare organismer settes ut i en dam eller innsjø, og folk må betale for å fiske etter disse. Betaling beregnes ut fra: (a) Antall individer fanget, (b) per time, og (c) vekt på fangst. Se ”PUT AND TAKE” FISKE.

Was this helpful?
A specific type of automated feeder commonly used in large-scale pond culture to distribute feed over a wide area. They may be stationary or mobile: the former type is usually operated by air blown through a hose pointing towards the pond, the angle of which can be varied to reach different parts; the latter move on self-propelled feed trolleys. Often operated from a wagon pulled behind a truck while moving along dikes. Blowers may be automatic or fed by a central compressor controlling feed dos


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΕΡΑ: Αυτόματη ταΐστρα που διανέμει τροφή σε μεγάλη επιφάνεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους. Μπορεί να είναι σταθερού ή κινητού τύπου. Στις σταθερού τύπου, διοχετεύεται αέρας υπό γωνία μέσα από μία οπή και με κατεύθυνση τη δεξαμενή. Η γωνία μπορεί να διαφέρει ώστε η τροφή να φτάνει σε διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Οι κινητού τύπου, κινούνται επάνω σε ράγες ενώ πολλές φορές είναι τοποθετημένες επάνω σε κατάλληλο βαγόνι το οποίο μεταφέρεται από κάποιο φορτηγό. Οι ταΐστρες

FUTTERSCHLEUDER : (in der deutschen Fachwelt wird jedoch der englische Begriff bevorzugt). Ein spezieller Futterautomat der gewöhnlich in Teichwirtschaften mit sehr großen Teichen eingesetzt wird, um das Futter über eine weite Oberfläche zu verteilen. Sie werden stationär oder auf Fahrzeugen eingesetzt. Stationäre Anlagen nutzen Pressluft und bewegliche Schläuche, die mit verschiedenem Anstellwinkel betrieben werden können, um weite Flächen zu bestreuen. Bewegliche Anlagen operieren von selbstangetriebenen Karren

SOUFFLEUR D’ALIMENTS : Distributeur d’aliments fréquemment employé pour disperser des aliments sur une surface importante. Peut être stationnaire ou mobile : dans le premier cas, les aliments sont distribués à travers un tuyau par un souffleur d’air. L’angle du tuyau est varié pour atteindre les différentes zones de culture. Les versions mobiles sont souvent montées sur des chariots autoporteurs. Souvent ce genre de distributeur est remorqué le long des digues. Les souffleurs peuvent automatiques ou alimentés par un

DISTRIBUTORE DI MANGIME A SPAGLIO: Un tipo specifico di alimentatore automatico comunemente usato su larga scala in allevamenti in pond per distribuire mangime su ampia area. Possono essere statici o mobili: il primo tipo può essere equipaggiato con sistema ad aria compressa indirizzata da un tubo puntato verso il centro del pond, il cui angolo può essere variato per raggiungere diverse aree, il secondo si può spostare dentro all’acqua o sulle sponde ed è spesso trainato o spinto da una motrice mentre si muove lungo gli argini.

DISTRIBUIDORES POR AIRE : Tipo específico de distribuidor de comida automático usado en grandes instalaciones acuícolas en estanques que distribuyen la comida en un área amplia. Pueden se estáticos o móviles: los primeros modelos funcionaban a base de aire que pasa a través de una manguera la cual apunta al estanque con un ángulo que puede variar para llegar a todas las zonas del estanque. Los últimos modelos pueden moverse gracias a camiones autopropulsados. A menudo se gobiernan desde una cabina que va moviéndose a lo

SENTRALFÔRINGSANLEGG: En spesiell type fôrautomat svært ofte brukt i storskala dam- eller merdoppdrett for å spre fôr over et stort område. Kan være stasjonære eller mobile. Førstnevnte er vanligvis betjent av en luftstrøm gjennom en slange som peker mot oppdrettsenheten og som kan justeres for å nå forskjellige områder. Sistnevnte beveger seg med selvgående fôrvogner. Blir ofte betjent fra en vogn trukket av et kjøretøy langs dammene. Sentralfôringsanlegg kan være automatiske eller bli tilført fôr fra en sentral kom

Was this helpful?
The feed consumption per unit weight of increase.


ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η κατανάλωση τροφής ανά μονάδα βάρους αύξησης.

NAHRUNGSKOEFFIZIENT: Der Nahrungsverbrauch für die Zunahme pro Einheit Körpergewicht.

COEFFICIENT DEFFICACITE ALIMENTAIRE: La masse daliment consommée nécessaire pour produire une augmentation unitaire de masse du consommateur.

FATTORE DI CONVERSIONE: Quantità di alimento secco consumato necessario per produrre un incremento ponderale unitario di peso corporeo, nella stessa unità di misura.

COEFICIENTE DE EFICACIA ALIMENTARÍA: Masa de alimento consumida y necesaria para producir un aumento unitario de la masa del consumidor.

FÔRKOEFFISIENT: Fôrkonsumpsjon per økt vektenhet.

Was this helpful?
In aquaculture, a term usually used in relation to defining the performance of formulated fish diets. It is used to express, in kilos, the amount of a specific feed required to produce 1 kilo of fish flesh. This rate is commonly used to compare and contrast the growth performance of different formulations.


ΑΠΟΔΟΤIΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ: Στην υδατοκαλλιέργεια, όρος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αποδοτικότητας επεξεργασμένων ιχθυοτροφών. Χρησιμοποιείται για να εκφράσει, σε χιλιόγραμμα, την ποσότητα τροφής που απαιτείται για την παραγωγή ενός χιλιογράμμου ιχθυόμαζας. Συνήθως το μέγεθος αυτό χρησιμοποιείται για τη σύγκριση της αποδοτικότητας διαφορετικών τύπων τροφής στην αύξηση των ψαριών.

FUTTERKONVERSIONSEFFEKTIVITÄT: In der Aquakultur wird dieser Begriff im Zusammenhang mit künstlichem Fischfutter verwendet. Er wird benutzt, um in kg den Anteil eines spezifischen Futters auszudrücken, der benötigt wird, um 1 kg Fischfleisch zu produzieren. Diese Angabe wird allgemein gebraucht, um die Wachstumseffizienz von verschiedenen Futtersorten zu vergleichen.

EFFICIENCE DE CONVERSION ALIMENTAIRE: En aquaculture ce terme est habituellement utilisé pour définir les performances des régimes alimentaires des poissons. Il est utilisé pour exprimer, en kilos, la quantité daliment spécifique nécessaire pour produire un kilo de chair de poisson. Ce taux est utilisé couramment pour comparer et carreler la performance de croissance de différentes formulations alimentaires.

EFFICIENZA DI CONVERSIONE: Questo termine di solito viene usato in acquacoltura per definire la performance delle diete per i pesci. Si calcola come reciproco del FATTORE DI CONVERSIONE, ossia incremento di peso vivo (o fresco) corporeo, diviso per la quantità di mangime secco utilizzata, il tutto moltiplicato per 100. Tale coefficiente viene comunemente usato per confrontare le diverse performance degli alimenti.

EFICACIA DE CONVERSIÓN ALIMENTARIA: En acuicultura, este término es normalmente utilizado para definir el rendimiento de las dietas alimentarias de peces. Es utilizado para expresar, en kilos, la cantidad de alimentos específicos necesarios para producir un kilo de carne de pez. Esta tasa es normalmente utilizada para comparar y contrastar el rendimiento de crecimiento de diferentes fórmulas alimentarias.

EFFEKTIV FORUTNYTTELSE: Betegnelse brukt i akvakultur for å definere prestasjonen til formulert fiskefôr. Definert som vektøkning (kg) delt på mengde fôr konsumert (kg), dvs den inverse av fôrfaktor. Betegnelsen brukes ofte for å sammenligne vekst for ulike fôrformuleringer.

Was this helpful?
An engine-driven unit which dispenses feed on to the surface of a culture unit using compressed air or a water jet.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ: Μηχανοκίνητη μονάδα η οποία διανέμει τροφή στην επιφάνεια μιας καλλιέργειας χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ή πίδακα νερού.

FUTTERVERTEILUNGSSYSTEM: Ein maschinen-betriebenes System, das Futter über eine weite Oberfläche einer Kultureinheit (Teich) verteilt, wobei Pressluft oder Wasserdüsen eingesetzt werden.

DISTRIBUTEUR D’ALIMENTS : Appareil destiné à distribuer de la nourriture sur la surface de l’eau des unités d’élevage, utilisant un jet d’air ou d’eau.

MEZZO MECCANICO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MANGIME: : Una unità spinta a motore che distribuisce il cibo sulla superficie dell’unità di allevamento usando aria compressa o un getto dacqua.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDA: Unidad motora que dispensa comida en la superficie de un cultivo usando aire comprimido o agua a chorro.

FÔRSPREDER: Motordrevet enhet som fordeler fôr på overflaten av en oppdrettsenhet vha. trykkluft eller en vannstråle.

Was this helpful?
A pipe for conveying or distributing fluids or air.


ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Σωλήνας μεταφοράς ή διανομής υγρών ή αερίων.

ZULAUFLEITUNG: Eine Rohrleitung, die das Zulaufwasser oder die Zuluft fördert und/oder verteilt.

TUYAU DALIMENTATION: Tuyau portant ou distribuant de leau, de lair.

TUBO DI ADDUZIONE: Tubo che serve a convogliare e distribuire liquidi o aria.

TUBO DE ALIMENTACIÓN: Tubo que lleva o distribuye agua o aire.

TILFØRSELSRØR: Rør for å transportere eller fordele væsker eller luft.

Was this helpful?
The weight increase per unit of utilized feed.


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ: Η αύξηση βάρους ανά μονάδα χρησιμοποιηθείσας τροφής.

NAHRUNGSVERWERTUNG: Die Gewichtszunahme pro Einheit ausgenutzten Futters.

TAUX DUTILISATION DUN ALIMENT: Laugmentation de poids dun animal par unité daliment utilisé.

TASSO DI UTILIZZAZIONE DI UN ALIMENTO: Aumento di peso dellanimale per unità di alimento utilizzato.

TASA DE UTILIZACIÓN DE ALIMENTO: Aumento de peso de un animal por unidad (normalmente en peso) de alimento utilizada.

FÔRUTNYTTELSE: Vektøkning per enhet konsumert fôr.

Was this helpful?
Those elements of a control system or homeostatic mechanism linked by reciprocal influences, so that the source or input is continuously modified by a product of the process in order to maintain the necessary degree of constancy; a feedback loop may be of negative or positive effect, for example, as a method of biochemical pathway control, where a pathway of successive enzymes leads to the formation of an important metabolite. The amount of the metabolite present may control the activity of one


ΑΝΑΔΡΑΣΗ: Η συνεχής τροποποίηση ή ο έλεγχος ενός συστήματος ή ενός ομοιοστατικού μηχανισμού, μέσω των προϊόντων ή των επιπτώσεών τους. Η ανάδραση διακρίνεται σε αρνητική, όταν το προίόν επιδρά ανασταλτικά στην περαιτέρω παραγωγή του, οπότε διατηρείται η σταθερότητα του συστήματος (ομοιόσταση) και σε θετική, όταν το προϊόν επιδρά ενισχυτικά στην περαιτέρω παραγωγή του ( καταστροφική εξέλιξη). Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη μέθοδο ελέγχου μιας βιοχημικής οδού, που περιλαμβάνει μια σειρά ενζύμων και που καταλ

RÜCKKOPPLUNG: Im allgemeinen: solche Elemente in einem Kontrollsystem oder homöostatischen Mechanismus, die durch gegenseitige Einflüße derart verknüpft sind, daß die Quelle oder der Input kontinuierlich durch das Produkt des Gesamtprozesses modifiziert werden kann, um den notwendigen Grad an Konstanz aufrechzuerhalten; eine Rückkopplungsschleife kann negativ sein, und damit einen stabilisierenden oder hemmenden Effekt haben, oder positiv, und damit einen unterstützenden Effekt haben. In der Physiologie: Eine

RETROCONTROLE (FEED-BACK): Les eléments dun système de contrôle, ou dun mécanisme homéostatique, liés par des influences réciproques, de telle sorte que linput ou la source est continuellement modifié par le produit dun processus afin de maintenir le degré nécessaire de continuité; une boucle de rétrocontrôle peut être négative ou positive. Par exemple, dans le contrôle dune voie biochimique, où dune série de réactions enzymatiques menant à la formation dun métabolite important. Ce métabolite peut inhiber (négatif) ou aug

FEEDBACK : Letteralmente retroalimentazione; il "segnale" di uscita ritorna allingresso per essere comparato ad un valore assunto come riferimento: il sistema si autoregola sulla base del valore differenziale che ne deriva. Sistema di regolazione o meccanismo omeostatico i cui elementi risultano strettamente correlati e si influenzano reciprocamente tanto che i prodotti finali di una serie di reazioni metaboliche modificano continuamente lorigine o limput della fase iniziale al fine di mantenere un equil

RETROALIMENTACIÓN (FEED-BACK): Elementos de un sistema de control, o de un mecanismo homeostático ligados por influencias recíprocas, de tal manera que la fuente es continuamente modificada por el producto del proceso con el fin de mantener el grado necesario de continuidad; un bucle de retroalimentación puede se negativo o positivo. Por ejemplo, en el control de una vía bioquímica, o de una serie de reacciones enzimáticas que conducen a la formación de un metabolito importante: Este metabolito puede inhibir (r. negativa) o a

TILBAKEKOPLING: De elementene i et kontrollsystem eller en homeostatisk mekanisme som er koblet ved gjensidige påvirkning, slik at kilden kontinuerlig modifiseres av et produkt av prosessen for å opprettholde den nødvendige graden av konstanthet. En ”feedback”-sløyfe kan ha en negativ eller positiv effekt, f.eks. for å kontrollere en biokjemiske vei der en lang rekke enzymreaksjoner fører til dannelse av en viktig metabolitt. Mengden av metabolitten som er tilstede kan kontrollere aktiviteten av et av de første

Was this helpful?
A self-regulating system in which the actual value of the parameter is continually compared with and corrected towards a predetermined value.


ΒΡΟΧΟΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ: Ενα αυτορυθμιζόμενο σύστημα, στο οποίο η πραγματική τιμή μιας παραμέτρου συγκρίνεται με μία προκαθορισμένη τιμή και διορθώνεται, έτσι ώστε να την προσεγγίσει.

RÜCKKOPPLUNGSSCHLEIFE: Ein sich selbst regulierendes System, in dem der aktuelle Wert eines Parameters kontinuierlich verglichen und mit einem vorgegebenen Wert korrigiert wird .

BOUCLE DE RETROCONTROLE: Système de régulation autonome dans lequel la valeur actuelle dun paramètre est continuellement comparée avec une valeur prédeterminée et corrigée en conséquence.

CIRCUITO A FEEDBACK: Sistema di autoregolazione dove il valore corrente di un parametro viene continuamente messo a confronto con un valore predeterminato e di conseguenza corretto dal sistema.

CIRCUITO DE RETROCONTROL: Sistema de regulación autónomo en el cual el valor actual de un parámetro es continuamente comparado con un valor predeterminado y por consiguiente corregido.

KRETS: Et selvregulerende system der den reelle verdien av en parameter blir kontinuerlig sammenliknet med og korrigert mot en forutbestemt verdi.

Was this helpful?
An artificially widened beach serving to nourish downdrift beaches by natural littoral currents or forces.


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΚΤΗ: Ακτή που έχει διαπλατυνθεί τεχνητά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται, ο εμπλουτισμός με θρεπτικά στοιχεία άλλων παραλιών μέσω των φυσικών ρευμάτων ή δυνάμεων.

VERLANDUNGSSTRAND: Ein künstlich erweiterter Strand, der hilft, das Abrutschen (den Abtrag) von Stränden durch natürliche Littoralströmungen oder Kräfte zu verhindern.

PLAGE DALIMENTATION: Plage agrandie artificiellement afin dalimenter dautres plages en aval par lintermédiaire des courants littoraux naturels.

FEEDER BEACH: Spiagge ampliate artificialmente, per alimentare altre spiagge a valle, tramite correnti litorali naturali.

PLAYA DE ALIMENTACIÓN: Playa ampliada artificialmente para alimentar otras playas mediante corrientes litorales naturales.

TILFØRSELSSTRAD: En kunstig utvidet strand, som styrker nærliggende strender ved hjelp av naturlige litoral strømmer eller krefter.

Was this helpful?
The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.


ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

ZUFÜHRENDE STRÖMUNG (NÄHRSTROM): Eine Strömung, die parallel zur Küste verläuft, bevor sie konvergiert und zur reißenden Strömung wird.

COURANT DALIMENTATION: Courant qui court parallèle à lestran avant de converger et former le cou dun courant de déchirure.

FEEDER CURRENT: La corrente che fluisce parallelamente alla riva prima di riunirsi a formare il collo di una corrente turbolenta.

CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN: Corriente que paralelamente a la orilla antes de converger y formar el cuello de una corriente de rasgón.

TILFØRSELSSTRØM: Strøm som følger parallelt med kysten før den konvergerer og danner halsen til et dragsug.

Was this helpful?
(1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.


ΔIΑΤΡΟΦΗ: (1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.

FÜTTERUNG: (1) Die Versorgung von Organismen mit Nahrung. (2) Im Englischen bezieht sich der Begriff feeding auch auf die selbständige Nahrungsaufnahme von Organismen.

ALIMENTATION: (1) La demande des organismes en nourriture. (2) La consommation daliments par les organismes.

ALIMENTAZIONE: 1) Rifornimento di cibo per gli organismi. 2) consumo di cibo da parte degli organismi.

ALIMENTACIÓN: (1) Los componentes que se proporcionan a los organismos en la comida. (2) El consumo de comida por organismos.

FÔRING: (1) Tilførsel av fôr til organismer. (2) På engelsk betyr ”feeding” fortæring av fôr av en organisme.

Was this helpful?
A flat-bottomed boat used to transport feed to feeding areas in ponds and lagoons. In salmon farming, extremely large barges (up to 500 t. capacity) are equipped to automatise dispensing systems.


ΜΑΟΥΝΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ: Σκάφος με επίπεδη καρίνα το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τροφής σε λίμνες και λιμνοθάλασσες. Το μέγεθός της μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο (χωρητικότητα έως 500 t.) και χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια του σολομού όπου με τον κατάλληλο εξοπλισμό διανέμει την τροφή αυτόματα. Συγκρ. ΦΥΣΟΥΝΑ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ

FUTTERBOOT: Ein Boot mit flachem Boden, das benutzt wird, um Futter zu den einzelen Futterplätzen in großen Teichen und Lagunen zu transportieren. In der Lachszucht existieren extrem große Boote, die bis zu 500 t Futter an Bord nehmen können und über automatisch arbeitende Verteilersysteme verfügen.

BARQUE D’ALIMENTATION : Barque à fond plat utilisée pour transporter les aliments aux zones d’alimentation dans des lagunes ou en mer. Dans la salmoniculture, ces barques sont très grandes (jusqu’à 500 t de capacité) et sont équipées avec des distributeurs d’aliments automatisées.

FEEDING BARGE: Una barca a bordo e fondo piatto usata per trasportare mangime per alimentazione in pond e lagune. Negli allevamenti di salmone, barche molto grandi (sopra le 500 t di capacità ) sono equipaggiate con un sistema di dispensazione automatica.

BARCAZA DE ALIMENTACIÓN: Bote plano usado como transportador de comida en estanques o lagunas. En salmonicultura existen grandes barcazas (hasta 500 tm de capacidad) que están equipadas para automatizar los sistemas dispensadores.

FÔRINGSFLÅTE: Flatbunnet båt brukt til å transportere fôr til fôringsområder i dammer og laguner. I lakseoppdrett er ekstremt store flåter (kapasitet opp til 500 tonn) utstyrt for å automatisere utfôringen. Jfr. sentralfôringsanlegg.

Was this helpful?
The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.


ΕΠIΠΕΔΟ ΔIΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

FUTTERNIVEAU: Die Menge an Futter, die Fischen über eine bestimmte Zeit (T) angeboten wird; im allgemeinen als Prozentsatz des Fischgewichtes pro Zeiteinheit T angegeben.

NIVEAU DALIMENTATION: La quantité de nourriture proposée aux poissons pendant un temps unitaire, normalement exprimée en pourcentage du poids corporel des poissons par jour.

RAZIONE ALIMENTARE: Quantità di cibo fornito al pesce per unità di tempo (T); di solito viene data come percentuale giornaliera di peso corporeo del pesce.

NIVEL DE ALIMENTACION: Cantidad de comida dada a los peces durante un tiempo unitario, normalmente expresada en porcentaje del peso corporal de peces por día.

FÔRSTYRKE (FÔRMENGDE): Foringsnivå fôr fisk per tidsenhet (T). Vanligvis gitt som prosent kroppsvekt per T.

Was this helpful?
The level at which food is offered to fish over an unit time (T), usually given as the percentage of fish body weight per time T.


ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Το επίπεδο στο οποίο παρέχεται τροφή στα ψάρια στη μονάδα του χρόνου (Τ), συνήθως εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του σωματικού βάρους των ψαριών ανά μονάδα χρόνου (Τ).

FUTTERRATE: Siehe FUTTERNIVEAU.(Die Menge an Futter, die Fischen über eine bestimmte Zeit (T) angeboten wird; im allgemeinen als Prozentsatz des Fischgewichtes pro Zeiteinheit T angegeben.).

TAUX DALIMENTATION: La quantité de nourriture proposée aux poissons pendant un temps unitaire, normalement exprimée en pourcentage du poids corporel des poissons par jour.

LIVELLO ALIMENTARE: Quantità di cibo fornito al pesce per unità di tempo (T); di solito viene data come percentuale giornaliera di peso corporeo del pesce.

TASA DE ALIMENTACIÓN: Nivel de alimentación: Cantidad de comida dada a los peces durante un tiempo unitario, normalmente expresada en porcentaje del peso corporal de peces por día.

FÔRINGSINTENSITET: Fôringsnivå for fisk per tidsenhet (T). Vanligvis gitt som prosent kroppsvekt per T.

Was this helpful?
Process of sex reversal in which young male fish are physiologically induced, by appropriate sex steroids, to produce eggs that are genetically male, i.e., heterogametic XY. This procedure is used to facilitate certain management/production strategies.


ΘΗΛΕΟΠΟIΗΣΗ: Διαδικασία αναστροφής φύλου, κατά την οποία, με τη χορήγηση κατάλληλων στεροειδών ορμονών, νεαρά αρσενικά άτομα εξωθούνται να παραγάγουν αυγά, τα οποία είναι γενετικά αρσενικά, δηλ. ετερογαμετικά, ΧΥ. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ορισμένων στρατηγικών διαχείρισης/παραγωγής.

FEMINISIERUNG: Prozeß der Geschlechtsumwandlung in männlichen Jungfischen, nachdem durch die Gabe von Geschlechtssteroiden diese Tiere veranlaßt werden, Eier zu produzieren, die genetisch männlich, d.h. heterogametisch XY sind. Dieses Verfahren wird benutzt, um bestimmte Produktionsstrategien in der Aquakultur durchführen zu können.

FEMINISATION: Processus dinversion du sexe dans lequel les jeunes poissons mâles sont physiologiquement amenés à produire des oeufs qui sont génétiquement mâles, cest-à-dire hétérogamètes XY. Cette procédure est utilisée pour favoriser certaines stratégies de gestion de production.

FEMMINILIZZAZIONE: Fenomeno di inversione sessuale nel quale i giovani pesci maschi vengono fisiologicamente indotti, tramite lutilizzo di appropriati steroidi sessuali, a produrre uova. Tali animali risultano fenotipicamente femmine, pur mantenendo un patrimonio genetico sessuale maschile. Questo metodo permette di avere un maggiore controllo sulle strategie di produzione.

FEMINIZACIÓN: Proceso de inversión del sexo en el cual los jóvenes peces machos son fisiologicamente llevados a producir huevos que son genéticamente machos, es decir heterogametos XY. Ese proceso es utilizado para favorecer ciertas estrategias de gestión de producción.

FEMINISERING: Prosess der genetisk hannlig fiskeyngel behandles med kjønnssteroider, slik at de utvikler seg til fenotypiske hunner. Disse fiskene (genotypisk han, fenotypisk hun ) brukes til å produserer egg som er genetisk hanner, dvs heterogametisk XY. Denne prosedyren brukes for å gjøre visse produksjonsstrategier lettere.

Was this helpful?
General term for any simple net when it is held in fishing trim by anchors, sinkers and/or stakes. Syn. set net; fixed net.


ΦΡΑΚΤΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΚΑΡΤΕΡΙΑ: Γενικός όρος για απλό δίχτυ, όταν διατηρείται σε αλιευτική ετοιμότητα από άγκυρες, βαρίδια και/ή πασσάλους. (Συν ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΧΤΥΑ, ΚΑΡΤΕΡΙΑ)

STELLNETZ; STANDNETZ: Im Englischen wird der Begriff "fence" generell für jede Art einfacher Netze verwendet, wenn diese mit Ankerleinen auf eine bestimmte Position gehalten werden. Im Deutschen entspricht die Bedeutung der englischen Interpretation des Begriffes eher derjenigen von Stellnetz und Standnetz. Ein Stellnetz besteht aus aneinandergereihten Netzen, die meist quer zum Strom verankert werden. Bei Hochwasser werden Stellnetze in Strandnähe oder in Priele gesetzt. Mit dem ablaufendem Wasser treiben die Fische

FILET FIXE: Nom générique désignant un filet simple maintenu ouvert par des pieux et/ou des corps morts . Syn. parc.

RETE DA POSTA: Termine generico usato per indicare un qualsiasi tipo di rete che durante la pesca viene fissata per mezzo di ancore e/o paletti.; es. tramaglio fisso; è un tipo di rete fissa.

RED FIJA (Fence net): Nombre genérico representando una red simple mantenida abierta por piadosos.

STÅENDE GARN: Samlebetegnelse for garn som festes med anker, lodd, påler eller lignende.

Was this helpful?
The enzymatically controlled anaerobic breakdown of organic substrates.


ΖΥΜΩΣΗ: Η ενζυματικά ελεγχόμενη αναερόβια διάσπαση των οργανικών ενώσεων.

FERMENTATION: Der enzymatisch kontrollierte anaerobe Aufschluß eines organischen Substrates.

FERMENTATION: La dégradation anaérobie de substances organiques sous contrôle enzymatique.

FERMENTAZIONE: Degradazione anaerobica della sostanza organica sotto controllo enzimatico.

FERMENTACIÓN: La degradación anaerobia de substancias orgánicas bajo control enzimático.

GJÆRING: Den enzymatisk kontrollerte anaerobe (uten oksygen) nedbrytningen av organiske substrater.

Was this helpful?
The union of two gametes to form a zygote.


ΓΟΝIΜΟΠΟIΗΣΗ: Ενωση δύο γαμετών προς σχηματισμό ζυγώτη.

BEFRUCHTUNG (SEXUELLE): Die Vereinigung zweier Gameten zu einer Zygote.

FECONDATION: Lunion de deux gamètes formant un zygote.

FECONDAZIONE (SESSUALE): Lunione di due gameti per formare uno zigote.

FECUNDACIÓN: La unión de dos gametos que forman un cigoto.

BEFRUKTNING (KJONNET): Sammensmeltning av to gameter for å danne en zygote.

Was this helpful?
Relating to ponds, lakes, rivers; the addition of nutrients (fertilizers) to a water body for the purpose of artificial enrichment in order to stimulate primary production as the base of the food chain. Type and amount of fertilization depends on the type of water body (or culture system) and on the species to be cultivated.


ΛΙΠΑΝΣΗ: Προσθήκη θρεπτικών υλικών σε ένα υδατικό σύστημα με σκοπό τον τεχνητό εμπλουτισμό του, έτσι ώστε να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, ως βάση της τροφικής αλυσίδας. Ο τύπος και η ποσότητα της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο του νερού (ή του συστήματος καλλιέργειας) και από το καλλιεργούμενο είδος.

DÜNGUNG (WASSER): Zugabe von Nährstoffen (Düngern) zu einem Teich oder Fluß, um die Primärproduktion als Basis der Nahrungspyramide anzuregen. In Abhängigkeit von der Art des Gewässers (Kultursystems) und der kultuvierten Arten werden verschiedene Düngemittel eingesetzt.

FERTILISATION (EAU): Aux étangs, lacs, rivières; addition de sels nutritifs (engrais) à une étendue deau en vue dun enrichissement artificiel servant à stimuler la production primaire qui est à la base de la chaine alimentaire. La quantité et la qualité de la fertilisation dépendent du type de milieu aquatique (ou de système de culture) et également des espèces cultivées.

FERTILIZZAZIONE (DELLE ACQUE): Relativo a vasche, laghi, fiumi; laggiunta di nutrienti (fertilizzanti) a corpi dacqua ha lo scopo di arricchire artificialmente, oltre che stimolare, i produttori primari della catena alimentare. Il tipo e la quantità dei fertilizzanti usati dipendono dal tipo di bacino dacqua, o sistema di cultura, nonchè dalle specie allevate.

FERTILIZACIÓN (AGUA): A los estanques, lagos, ríos; añadido de sales nutritivas (abono) a una superficie de agua para enriquecerla artificialmente permitiendo la estimulación da la producción primaria que es la base de la cadena alimentaria. La cantidad y la calidad de la fertilización dependen del tipo de medio acuático (o del sistema de cultivo) y de las especies cultivadas.

GJØDSLING (VANN): Vedrører dammer, innsjøer og elver. Tilsetning av næringsstoffer (gjødsel) til en vannmasse for å øke primærproduksjonen , som er grunnlaget for næringskjeden. Type og mengde av gjødsel avhenger av type vannmasse (eller oppdrettssystem) og hvilken art som skal oppdrettes.

Was this helpful?
A material applied to water to improve its productivity.


ΛΙΠΑΣΜΑ: Υλικό που χορηγείται στο νερό για να αυξηθεί η παραγωγικότητά του.

DÜNGER: Ein nährstoffhaltiges Material, das auf Böden ausgebracht oder dem Wasser zugegeben wird, um die Produktivität zu erhöhen.

FERTILISANT: Une matière ajoutée au sol ou à leau afin daugmenter leur productivité; un engrais.

FERTILIZZANTE: Sostanza immessa in acqua che serve a migliorare la produttività primaria nello stesso corpo idrico.

FERTILIZANTE: Una materia añadida a la tierra o al agua con el fin de aumentar su productividad; un abono.

GJØDSEL: Materiale som tilsettes vann for å øke produktiviteten.

Was this helpful?
In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.


ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ): Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος.

WINDFELD: Bei der Wellenvorhersage, die horizontale Distanz (in Windrichtung), über die der Wind bläst.

DISTANCE DE COURSE: Dans la prévision des vagues, la distance horizontale (dans le sens du vent) sur laquelle souffle le vent.

TRATTO DI MARE (FETCH): Distanza orizzontale del tratto di mare aperto misurata nella direzione dalla quale soffia il vento.

DISTANCIA DE SAQUE: En la previsión de la olas, la distancia horizontal (en el sentido del viento) sobre la cual sopla el viento.

SJØROMMET (VINDVEI PÅ SJØEN): I bølgevarsling, den horisontale distansen (i vindens retning) vinden blåser.

Was this helpful?
The insoluble protein that forms a blood clot formed by the action of thrombin on fibrinogen.


ΙΝΩΔΕΣ: Δυσδιάλυτη πρωτείνη με την οποία σχηματίζεται ο θρόμβος του αίματος και η οποία σχηματίζεται με τη δράση της θρομβίνης επάνω στο ινωδογόνο.

FIBRIN: Das unlösliche Protein, das die Blutgerinnung über Thrombin und Fibrinogen einleitet

FIBRIN: La protéine insoluble responsable de la coagulation du sang. Produit de l’activité du fibrinogène sur la thrombine.

FIBRINA: La proteina insolubile che forma il coagulo di sangue, per azione della trombina sul fibrinogeno (vedi).

FIBRINA: Proteína insoluble que forma el coágulo sanguíneo, formado gracias a la acción de la trombina sobre el fibrinógeno.

FIBRIN: Det uløselige proteinet som danner levret blod. Omdannes fra fibronogen av enzymet trombin.

Was this helpful?
A plasma protein produced in the liver, sometimes referred to as factor I, that is converted into the insoluble fibrin during blood clotting.


ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Πρωτείνη του πλάσματος, γνωστή και ως παράγοντας Ι, η οποία μετατρέπεται στο αδιάλυτο ινώδες (βλ.λ.) κατά τη διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου του αίματος.

FIBRINOGEN: Ein Plasmaprotein, das in der Leber produziert und manchmal aquch als Faktor I bezeichnet wird. Es wird während der Blutgerinnung zu unlöslichem Fibrin umgewandelt

FIBRINOGENE: Protéine circulante produite par le foie et parfois appelée facteur I. Convertie en fibrine insoluble pendant la coagulation du sang.

FIBRINOGENO: Una proteina plasmatica prodotta nel fegato, riportata anche come fattore I della coagulazione, si trasforma in fibrina insolubile durante il processo di coagulazione.

FIBRINÓGENO: Proteína plasmática producida en el hígado que a veces se le designa como Factor I.

FIBRINOGEN: Et plasmaprotein produsert i leveren. Iblant referert til som faktor I.

Was this helpful?
A type of cell which is common in developing or repairing tissues and involved in protein and collagen synthesis.


IΝΟΒΛΑΣΤΕΣ: Τύπος κυττάρων, κοινός σε αναπτυσσόμενους ή επουλωνόμενους ιστούς, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση πρωτεινών και κολλαγόνου.

FIBROBLAST: Ein Zellentyp, der gängig bei der Entwicklung oder der Reparatur von Zellen ist und an der Protein- und Kollagensynthese beteiligt ist.

FIBROBLASTE: Genre de cellule conjonctive, commune dans les tissus en cours de réparation et impliquée dans la synthèse de protéine et collagène.

FIBROBLASTO: Tipo di cellula che interviene comunemente nello sviluppo o nella riparazione dei tessuti e che è anche coinvolto nella sintesi delle proteine e del collagene.

FIBROBLASTO: Tipo de célula conjuntiva, común en los tejidos en proceso de reparación y implicadas en la síntesis de proteínas colágeno.

FIBROBLAST: Celletype som er vanlig i nydannende eller reparerende vev, og vanlig i protein- og kollagensyntese.

Was this helpful?
A benign tumour composed chiefly of fibrous tissue.


IΝΩΜΑ: Καλοήθης όγκος που συνίσταται κυρίως από ινώδεις ιστούς.

FIBROM: Ein gutartiger Tumor, der sich hauptsächlich aus fibrösem Gewebe zusammensetzt (Plural: Fibrome).

FIBROME: Tumeur bénigne constituée principalement de tissu fibreux.

FIBROMA: Tumore benigno costituito principalmente da tessuto fibroso.

FIBROMA: Tumor benigno constituido principalmente de tejido fibroso.

FIBROM: Begynnende svulst, hovedsakelig bestående av bindevev.

Was this helpful?
Pathological formation of fibrous tissue, causing hardening of the tissue.


IΝΩΜΑΤΩΣΗ: Παθολογικός σχηματισμός ινώδους ιστού που προκαλεί σκλήρυνση του ιστού.

FIBROSE: Pathologische Ausbildung von fibrösem Gewebe, das eine Verhärtung des Gewebes verursacht.

FIBROSE: Formation pathologique de tissu fibreux, provoquant une induration du tissu.

FIBROSI: Formazione patologica costituita da tessuto fibroso, che determina indurimento del tessuto. (degenerazione fibrosa o fibroide).

FIBROSIS: Formación patológica de tejido fibroso, induciendo un endurecimiento del tejido.

FIBROSE: Patologisk dannelse av bindevev, fører til at vevet blir hardere.

Was this helpful?
Descriptive term referring to a thread-like structure, e.g., gill.


ΝΗΜΑΤΙΟ: Περιγραφικός όρος που αναφέρεται σε δομές με τριχοειδή εμφάνιση, όπως, π.χ. βράγχια.

FILAMENT: Fadenförmiges Anhängsel. Beschreibender Begriff für alle fadenförmigen Strukturen, z.B. Kiemenfilamente.

FILAMENT: Terme descriptif se référant à une structure en forme de fil, par exemple les branchies.

FILAMENTO: Termine descrittivo riferito ad una struttura costituita a mo di tessuto, ad es. come le branchie, filamenti branchiali.

FILAMENTO: Termino descriptivo que se refiere a una estructura en forma de hilo, por ejemplo las branquias.

FILAMENT: Beskrivende betegnelse som refererer til trådlignende strukturer.

Was this helpful?
Threadlike; composed of filaments. Microscopic algae composed of repeat units or filaments, responsibile for water quality problems by causing foaming in bodies of activated sludge and producing filamentous bulking.


ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗΣ: Ο έχων μορφή νήματος. Μικροσκοπικά φύκη που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μονάδες ή νημάτια, τα οποία ευθύνονται για προβλήματα ποιότητας του νερού, επειδή προκαλούν άφρισμα της ενεργού ιλύος και δημιουργία συσσωματωμάτων νηματίων.

FADENFÖRMIG: (1) Im allgemeinen für "fädig" verwendet; aus Filamenten zusammengesetzt; (2) Für mikroskopisch kleine Algen benutzt, die fädig in Mengen auftreten und bei der Wasseraufbereitung, insbesondere beim Belebtschlammverfahren, zu Wasserqualitätsproblemen führen können, wobei oft Blähschlamm gebildet wird.

FILAMENTEUX: Filiforme; composé de filaments. Algue microscopique composée dunités répétées ou de filaments, responsable des problèmes de qualité deau occasionnant de lécume dans les boues activées et produisant des charges filamenteuses.

FILAMENTOSO: Composto da filamenti. Ad es. le microalghe sono costituite da unità ripetute o filamenti, responsabili dei problemi della qualità delle acque che causano la schiuma nei fanghi attivi e producono masse filamentose.

FILAMENTOSO: Filiforme; compuesto de filamentos. Algas microscópicas compuestas de unidades repetitivas o de filamentos, responsable de los problemas de calidad del agua ocasionado en el barro activado y produciendo cargas filamentosas.

FILAMENTÆR: (1) Trådaktig, består av filamenter. (2) Mikroskopiske alger som består av repeterende enheter eller filamenter, fører til redusert vannkvalitet ved skumming i aktivert slam og produksjon av trådaktig fuktsvelling.

Was this helpful?
Algae with a threadlike thallus.


ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

FADENFÖRMIGE ALGEN: Fadenförmige Algen; kein systematisches Merkmal.

ALGUES FILAMENTEUSES: Algues ayant des filaments comme thalle.

ALGHE FILAMENTOSE: Alghe che possiedono un tallo filamentoso.

ALGAS FILAMENTOSAS: Algas con filamentos como talo.

FILAMENTÆRE ALGER: Alger med trådaktig thallus, ikke et systematisk navn.

Was this helpful?
Thread-like, e.g. Flexibacter spp.


ΝΗΜΑΤΟΜΟΡΦΟΣ: Νηματοειδής, τριχοειδής, όπως π.χ. τα είδη Flexibacter.

FILIFORM: Fadenartig, z.B. Flexibacter spec.

FILIFORME: Comme un fil (Flexibacter spp. par exemple).

FILIFORME: A mo di filamento, ad es.come il Flexibacter spp.

FILIFORME: Como un hilo (Flexibacter spp. por ejemplo).

FILIFORM: Trådaktig, f.eks. Flexibacter spp.

Was this helpful?
Manmade deposits of natural soils and waste materials.


ΜΠΑΖΑ: Ανθρωπογενείς εναποθέσεις χωμάτων και απορριμματικών υλικών.

DEPONIE: Von Menschen geschaffene Landdeponien von natürlichem Erdreich und Abfallmaterialien.

REMBLAIS: Dépôts de sol naturel ou de déchets creés par laction de lhomme.

RIEMPIMENTO, COLMATA: Depositi di terra provenienti da materiale di rifiuto naturale o materiale di scarto dovuto allazione delluomo.

VERTEDERO: Acumulación artificial de tierras o de materiales de deshecho.

FYLLMASSE: Kunstig avleiring bestående av naturlig jord og avfallsmateriale.

Was this helpful?
A term used in fish processing, referring to strips of fish flesh cut parallel to the central bone of fish from which fins, main bones and sometimes skin and belly flap have been removed.


ΦΙΛΕΤΟ: Ορος σχετιζόμενος με την επεξεργασία των ψαριών. Λωρίδες της σάρκας του ψαριού, κομμένες παράλληλα με τη σπονδυλική στήλη, και από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα πτερύγια και τα κύρια οστά και μερικές φορές και το δέρμα.

FILET: Ein Begriff aus der Fischverarbeitung. Betrifft das Muskelfleisch und teilweise die Bauchlappen von Fischen. Es wird parallel zur Körperachse geschnitten und vom Knochenskelett und den Flossen getrennt. Häufig werden in der modernen Verarbeitung auch die Haut und die Bauchlappen entfernt.

FILET(1): Terme utilisé dans lexploitation alimentaire des poissons afin de décrire des lambeaux de chair coupés parallèlement à la colonne vertébrale et dont les arêtes ont été enlevées ainsi que les nageoires et parfois la peau.

FILETTO: Termine usato nella lavorazione del pesce per indicare le porzioni di carne di pesce tagliate parallelamente alla colonna vertebrale dellanimale e dalle quali vengono rimosse le pinne, le spine più grandi e la pelle.

PRENDEDERO: Termino usado en la explotación alimentaria de peces con el fin de describir trozos de carne cortados paralelamente a la columna vertebral y los cuales las espinas fueron eliminadas así que las aletas y a veces la piel.

FILET: Betegnelse brukt i fiskebearbeiding. Refererer til fiskemuskel som er skåret ut fra fisk parallelt med ryggbeinet, der finner, hovedbein, og noen ganger skinnet er skåret vekk.

Was this helpful?
A porous device for removing impurities or particulate matter from a fluid.


ΦΙΛΤΡΟ: Πορώδες μέσο γαι την απομάκρυνση προσμίξεων ή σωματιδιακής ύλης από ένα υγρό.

FILTER: Ein poröses, durchlässiges Gerät, das verwendet wird, um Verunreinigungen oder feste Partikel aus Flüssigkeiten zurückzuhalten bzw. herauszufiltern.

FILTRE: Dispositif poreux destiné à retenir des impuretés ou les particules dun fluide.

FILTRO: Dispositivo poroso usato per rimuovere le impurità o il materiale particolato dai fluidi.

FILTRO: Dispositivo poroso destinado a retener los impuro o las partículas de un fluido.

FILTER: Porøs anordning som fjerner urenheter eller partikulært materiale fra væsker.

Was this helpful?
Animal that feeds by filtering minute particles from the water in which it lives. Many reared bivalve molluscs are filter feeders (mussels, oysters, etc.) as are certain larval stages of cultured crustaceans.


ΔIΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ζώο που τρέφεται με πολύ μικρά τεμαχίδια που φιλτράρει από το νερό μέσα στο οποίο ζει. Πολλά απο τα καλλιεργούμενα δίθυρα (μύδια, στρείδια) είναι διηθηματοφάγα, καθώς επίσης και ορισμένα προνυμφικά στάδια των καρκινοειδών.

FILTRIERER: Tiere, die kleine Nahrungspartikel filtrierend aus dem Wasser entnehmen. Viele gezüchtete Bivalvia (Muscheln, Austern, etc.) sowie bestimmte Larvalstadien von Crustaceen sind Filtrierer.

FILTREUR: Animal qui se nourrit de minuscules particules retirées de leau par un courant deau interne créé par un organe filtreur. Répandu chez les animaux aquatiques comme les crustacés et les ascidies.

ORGANISMO FILTRATORE: Animale che si alimenta filtrando minuscole particelle dallambiente acquatico circostante in cui vive. Molti molluschi bivalvi allevati sono filtratori (cozze, ostriche ecc.), come pure lo sono certi stadi larvali di crostacei allevati.

FILTRADOR: Animal que se alimenta de minúsculas partículas extraídas de la agua por una corriente de agua interna provocada por un órgano filtrador. Extendido en los animales acuáticos como los crustáceos y los ascidies.

FILTERSPISER: Dyr som beiter ved å filtrere små partikler fra vannet de lever i. Mange oppdrettede muslinger (blåskjell, østers etc) og visse larvestadier av oppdrettede krepsdyr er filterspisere.

Was this helpful?
A substrate in a mechanical or biological filter that helps in water treatment, either by trapping suspended particles or by providing a surface for the attachment of beneficial microorganisms, e.g. biological filter.


ΔIΗΘΗΤIΚΟ ΜΕΣΟ: Υπόστρωμα μηχανικού ή βιολογικού φίλτρου που χρησιμεύει στην επεξεργασία του νερού, είτε με τη συγκράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων, είτε με την παροχή επιφάνειας για την προσκόλληση των χρήσιμων μικροοργανισμών.

FILTER MEDIUM: Ein Substrat in einem mechanischen oder biologischen Filter, das bei der Wasseraufbereitung hilft, entweder durch Ausfällen gelöster Partikel oder durch Verbesserung einer Oberfläche für die Anheftung von nützlichen Mikroorganismen.

MILIEU DE FILTRATION: Substance, dans un filtre mécanique ou biologique, qui sert au traitement de leau, soit en piégeant des particules en suspension, soit en fournissant une surface convenable à la fixation de micro-organismes salutaires.

MATERIALE FILTRANTE: Substrato di un filtro biologico o meccanico che coadiuva il trattamento delle acque intrappolando le particelle sospese o fornendo un substrato idoneo allattacco in superficie di microorganismi benefici, ad es. come il filtro biologico.

MEDIO DE FILTRACIÓN: Sustancia en un filtro mecánico o biológico, que sirve para el tratamiento de agua, o para atrapar partículas en suspensión; también puede servir como superficie conveniente para la fijación de microorganismos beneficiosos.

FILTERMEDIUM: Substrat i biologiske eller mekaniske filtre som brukes ved vannbehandling, funksjonen er enten å fange opp løste partikler eller å gi overflate til festing for fordelaktige mikroorganismer (f.eks. biologisk filter).

Was this helpful?
Separation of a mixture or solution into component parts which may be pure or mixtures of two or more constituents.


ΔIΗΘΗΣΗ (ΦIΛΤΡΑΡIΣΜΑ): Ο διαχωρισμός ενός μίγματος ή διαλύματος στα συστατικά του μέρη, τα οποία μπορεί να είναι καθαρά ή μίγματα δύο ή περισσοτέρων συστατικών.

FILTRATION: Die Auftrennung einer Stoffmischung oder Lösung in verschiedene Bestandteile, die sowohl rein oder wiederum Stoffmischungen von zwei oder mehr Komponenten darstellen können.

FILTRATION: Séparation dun mélange ou dune solution en différents composants qui peuvent être purs ou des mélanges de deux ou plusieurs constituants.

FILTRAZIONE: Separazione di un miscuglio o una soluzione, in componenti che potrebbero essere puri o a loro volta costituiti da altri due o più materiali diversi.

FILTRACIÓN: Separación de una mezcla o de una solución en diferentes componentes que pueden ser puros o mezclas de dos o más constituyentes.

FILTRERING: Atskillelse av en blanding eller løsning i komponenter som kan være reine eller blandinger av to eller flere bestanddeler.

Was this helpful?
Refers to the total volume of a fluid effectively cleared of particles by a filter in a given time. If the filtration efficiency of a filter is less than 100%, the filtration rate is equivalent to the volume of the fluid passing through the filter in a given time multiplied by the relative efficiency of the filter.


ΡΥΘΜΟΣ (ΤΑΧΟΣ) ΔΙΗΘΗΣΗΣ: Αναφέρεται στον συνολικό όγκο ενός υγρού, ο οποίος καθαρίζεται αποτελεσματικά από ένα φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν η αποδοτικότητα φιλτραρίσματος ενός φίλτρου είναι μικρότερη του 100%, ο ρυθμός φιλτραρίσματος ισοδυναμεί προς το γινόμενο του όγκου του υγρού που περνάει μέσα από το φίλτρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επί την αποδοτικότητα του φίλτρου.

FILTRATIONSRATE: Bezieht sich auf das Volumen einer Flüssigkeit, das in einer bestimmten Zeit durch ein Filter fließt und dabei von Partikeln befreit wird. Wenn die Filtrationsleistung eines Filters unter 100% beträgt, dann ist die Filtrationsrate gleich dem Produkt aus Volumen der gefilterten Flüssigkeit, die in gegebener Zeit das Filter passiert und der relativen Effizienz des Filters.

TAUX DE FILTRATION: Se réfère au volume total dun fluide effectivement débarassé de particules par un filtre en un temps donné. Si lefficacité de laction dun filtre est inférieure à 100%, le taux de filtration est équivalent au produit du volume de fluide passant à travers le filtre en un temps donné par lefficacité relative du filtre.

VELOCITA DI FILTRAZIONE: Riferito al volume totale effettivamente filtrato in un determinato tempo. Se lefficienza di filtrazione risulta minore del 100 % il tasso di filtrazione è equivalente al prodotto del volume di fluido passante attraverso il filtro in un dato tempo moltiplicato per lefficienza relativa del filtro.

TASA DE FILTRACIÓN: Se refiere al volumen total de un fluido totalmente limpio de partículas mediante un filtro en un tiempo dado. Si la eficacia de la acción de un filtro es inferior a 100%, la tasa de filtración equivale al producto de volumen de fluido que pasa a través del filtro en un tiempo dado por la eficacia relativa del filtro.

FILTRERINGSHASTIGHET: Refererer til det totale volumet av en væske som effektivt blir renset for partikler gjennom et filter over et gitt tidsrom. Dersom filtreringseffektiviteten er mindre en 100% er filtreringshastigheten lik volumet av væske som passerer gjennom filteret over et gitt tidsrom multiplisert med den relative effektiviteten til filteret.

Was this helpful?
A progressive erosion and disintegration of fish fins. Several species of bacteria have been isolated from outbreaks, but the main contributory causes in aquaculture are thought to be crowding and nutritional imbalances, especially in the vitamins. Treatment and control are effected by external antibacterials, sanitation and management. Also, a condition in feral fish considered to be the result of bacterial infection following debilitation caused by adverse environmental conditions.


ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ: Προοδευτική αποσάθρωση και αποσύνθεση των πτερυγίων των ψαριών. Αρκετά είδη βακτηρίων έχουν απομονωθεί σε περιόδους προσβολής, πιστεύεται όμως ότι οι κύριες αιτίες που συμβάλλουν στη εμφάνιση του φαινομένου στις υδατοκαλλιέργειες σχετίζονται με τον συνωστισμό (υπερπληθυσμό) και ανισορροπίες στη διατροφή, (κυρίως βιταμινών). Η αντιμετώπιση της ασθένειας επιχειρείται με εξωτερικά αντιβιοτικά, κατάλληλη διαχείριση και συνθήκες υγιεινής. Η βακτηριακή μόλυνση, αυτή εμφανίζεται και στα άγρια ψάρια.

FLOSSENFÄULE: Eine fortschreitende Ablösung und Zerstörung der Fischflossen. Verschiedene Bakterien wurden nach dem Ausbruch isoliert, aber die in der Aquakultur hauptsächlich dazu beitragenden Ursachen werden einer dichtgedrängten Haltungsweise und einer unausgewogenen Ernährungsweise, besonders in bezug auf Vitamine, zugeschrieben. Behandlung und Kontrolle werden durch äußerlich anzuwendende Mittel (Bakterizide), durch Hygiene- und Managementmaßnahmen erreicht. Bei freilebenden Fischen auch als die Auswirku

EROSION DES NAGEOIRES: Erosion et désintégration progressives des nageoires de poissons. Quoique plusieurs souches bactériennes aient été isolées à partir de ces manifestations, les facteurs principaux provoquant cette maladie sont considérés de façon rigoureuse comme provenant de lentassement et du déséquilibre nutritionel, surtout en ce qui concerne les vitamines. La prophylaxie et le traitement consistent dans lapplication dagents antibactériens externes, lamélioration de lhygiène et de la gestion. Cette maladie ap

EROSIONE DELLE PINNE: Erosione progressiva e completa rottura delle pinne nei pesci. Alcune specie di batteri sono stati isolati dalle ferite (mixobatteri), ma si pensa che la causa principale che contribuisce a provocare queste erosioni in acquacoltura siano dovute fondamentalmente al sovraffollamento e ad una dieta squilibrata, in particolar modo data da carenza vitaminica. I trattamenti e il controllo vengono effettuati tramite antibatterici esterni, disinfezione e controllo degli allevamenti. Altra condizione se

EROSIÓN DE ALETAS: Erosión y desintegración progresiva de las aletas de peces. Aunque se han aislado varias cepas bacterianas a partir de estas áreas, el origen principal de los factores que provocan esta enfermedad está, considerado rigurosamente, en el hacinamiento y en el desequilibrio nutricional, sobre todo en lo que concierne a las vitaminas. La profilaxis y el tratamiento consisten en la aplicación de agentes antibacterianos externos y la mejora de la higiene y de la gestión. Esta enfermedad aparece tambié

FINNERÅTE: En progressiv nedbrytning og desintegrasjon av finner på fisk. Atskillige arter av bakterier er isolert fra ulike utbrudd, men hovedårsaken i akvakultur er for høye tettheter og ubalansert ernæring (spesielt vitaminer). Behandling og kontroll kan være ytre antibakterieller, helsestell og gode oppdrettsrutiner. Også en tilstand hos villfisk som trolig skyldes en bakterieinfeksjon, som igjen skyldes en svekkelse som har oppstått på grunn av skadelige miljøforhold.

Was this helpful?
Cold-blooded lower aquatic vertebrates possessing fins and (usually) scales.


ΨΑΡΙΑ (ΙΧΘΕΙΣ): Ποικιλόθερμα υδρόβια κατώτερα σπονδυλωτά, τα οποία διαθέτουν πτερύγια και (συνήθως) λέπια.

KNOCHENFISCHE: Wechselwarme, niedere aquatische Wirbeltiere, die Flossen und für gewöhnlich auch Schuppen ausbilden.

POISSONS A NAGEOIRES: Vertébrés aquatiques inférieurs poïkilothermes possédant des nageoires et (habituellement) des écailles.

PESCI: Vertebrati acquatici inferiori pecilotermi, possiedono pinne e di solito anche squame. Bocca formata da uno squarcio buccale sostenuto da mascella e mandibola. Possono avere lo scheletro cartilagineo (Condroitti: razze, pescicani) oppure più o meno ossificato (Osteitti:la maggior parte dei pesci attuali).

FINFISH (PEZ CON ALETAS): Vertebrados acuáticos inferiores poiquilotermos que poseen aletas y (normalmente) escamas.

FISK -FINNFISH: Kaldblodige laverestående akvatiske virveldyr med finner og (vanligvis) skjell. Den engelske betegnelsen ”finfish” brukes for å skille fisk fra skalldyr (”shellfish”).

Was this helpful?
Not a rigidly defined term; related to any fish from advanced fry to the age of one year from date of hatching regardless of size; usually applied to trout of about 10 - 70 g in weight, or 8 -15 cm fork length.


ΛΙΑΝΩΜΑΤΑ: Ορος χωρίς αυστηρό ορισμό. Αναφέρεται σε κάθε ψάρι από το στάδιο του προχωρημένου ιχθυδίου μέχρι την ηλικία του ενός έτους από την εκκόλαψη, ανεξάρτητα του μεγέθους. Στην πέστροφα ο όρος χρησιμοποιείται για ψάρια βάρους μέχρι 10 - 70 g περίπου ή 8 - 15 cm 1 κεφαλουραίο μήκος..

FINGERLING: Ein nicht streng definierter Ausdruck. Bezieht sich auf jegliche Fischarten, ausgehend von fortgeschrittener Brut bis zu einjährigen Tieren, ungeachtet ihrer Größe. Der Ausdruck wird vorwiegend bei Forellen von ungefähr 10-70 g Gewicht oder 8-15 cm Gabellänge verwendet.

POISSON JUVENILE: Terme sans définition rigoureuse; se dit des jeunes poissons à partir de lalevin avancé jusquà lage dun an à partir de léclosion (indépendant de la taille). Terme appliqué surtout aux truites pesant environs 10 à 70 g ou de 8 à 15 cm de longueur.

GIOVANILI: Termine non strettamente definito; si riferisce a giovani pesci con una età che va da quella di avannotto fino ad uno stadio non meglio definito, tuttavia ancora lontano dalla maturità sessuale e comunque al di sotto (o molto al di sotto) di un anno di allevamento; di solito per la trota questo stadio si raggiunge ad un peso di 10-70 g e una lunghezza di 8-15 cm.

PEZ JUVENIL: Término sin definición rigurosa; dícese de jóvenes peces a partir del estado alevín avanzado hasta la edad de un año a partir de la eclosión (independientemente de la talla). Término aplicado sobre todo a truchas que pesan alrededor de 10 a 70g o de 8 a 15 cm de longitud.

SMÅFISK: Ikke en strengt definert betegnelse, vedrører alt fra avansert yngel fram til ett år etter klekking, uavhengig av størrelse. Brukes vanligvis om ørret mellom 10 og 70 gram, eller 8-15 cm gaffellengde.

Was this helpful?
Method of producing a genetic signature characteristic of an individual that relies on the identification, and estimation of the comparative lengths, of tandemly repeated DNA sequences (minisatellites or microsatellites). This is achieved either by Southern blot or by PCR.


ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (DNA): Η δημιουργία μιας μοναδικής «γενετικής» υπογραφής ενός ατόμου, η οποία στηρίζεται στην αναγνώριση και εκτίμηση του μήκους διαδοχικών τμημάτων DNA (μινιδορυφορικά βλ.λ. ή μικροδορυφορικά βλ.λ.). Επιτυγχάνεται είτε με τη μέθοδο του Southern blot (βλ.λ.), είτε με την PCR (βλ.λ.).

FINGERABDRUCK (DNA): Eine Methode, um eine genetische “Unterschrift” (Charakterisierung) eines Individuums zu erstellen, die auf die Identifizierung und Einschätzung von nacheinander replizierten DNA –Sequenzen (Minisatelliten Microsatelliten) basiert. Dieses erreicht man entweder durch den sog. “Southern Blot” oder durch die Anwendung der PCR-Technik .

EMPREINTE(FINGERPRINTING (DNA): Méthode utilisée pour produire une signature génétique unique caractéristique d’un individu, basé sur la mesure des longueurs comparatives des mini- ou micro-satélites par transfert de type Southern ou par PCR.

MARCATURA DEL DNA: Metodo per marcare geneticamente un individuo, basato sull’identificazine e sulla stima della lunghezza comparata di sequenze ripetute di DNA (minisatelliti o microsatelliti). L’analisi viene effettuata con il Southern blotting o con la PCR. DNA FINGERPRINT: L’identificazione di un individuo basata sul suo genotipo. Vengono comunemente usate sequenze altamente polimorfe (microsatelliti o minisatelliti), esistono in commercio kit standardizzati per PCR (vedere anche VNTRs e minisatelliti). Noto a

FINGERPRINTING: Método para producir una identificación genética característica de un individuo que se basa en la estimación, identificación y longitud comparativa de secuencias tandem repetidas de ADN (minisatélites o microsatélites). Se realiza mediante Southern blot o PCR.

DNA-PROFILERING: Et individ kan identifiseres på grunnlag av dets unike genotype. Et standardisert sett av mikrosatelittloci blir amplifisert vha. PCR og mønsteret av DNA-fragmenter etter restriksjonsanalyse er karakteristisk for et individ.

Was this helpful?
Fish as captured, ungutted. Gutted fish: fish from which the guts have been removed. Fresh fish: have either received no preserving treatment or have been preserved only by chilling. Fillet: a slice of fish, removed from the carcass by cuts made parallel to the backbone. Keeping time: refers to the length of time that fish will remain wholesome and acceptable as human food. Bulk stowage: the mass storage of fish in pounds on board the vessel. Shelf stowage: the storage of fish on board the vesse


ΨΑΡΙ (ΙΧΘΥΣ): [Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο "Code of Practice for fresh fish", FAO, Fisheries report No. 74 (1969)] Ολόκληρο ψάρι - Ψάρι όπως πιάστηκε, από το οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια. Καθαρισμένο ψάρι - Ψάρι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα εντόσθια. Νωπό ψάρι - Ψάρι, στο οποίο είτε δεν έγινε καμμιά κατεργασία συντήρησης, είτε διατηρήθηκε μόνο σε ψύξη. Φιλέτο - Φέτα ψαριού που κόπηκε από το σώμα με τομές παράλληλες προς τη σπονδυλική στήλη. Διάρκεια - Αναφέρεται στη χρονική περίοδο, κατά

FISCH: (Definitionen, die im Code of Practice for Fresh Fish, FAO, Fisheries report No. 74 (1969) benutzt werden):

Ganzer Fisch: Fisch wie gefangen, nicht ausgenommen

Ausgenommener Fisch: Fisch, dessen Innereien entfernt wurden

.

Frischfisch: Entweder ohne konservierende Behandlung oder lediglich gefrostet.

Filet: Ein Stück Fisch, am Rumpf durch parallele Schnitte entlang des Rückgrates entnommen.

Haltbarkeitsdatum: Bezieht sich auf die Dauer der Zeit, in der ein Fisch noch

POISSON: Poisson entier: poisson tel pêché; non vidé. Poisson vidé: poisson évisceré. Poisson frais: soit un poisson nayant pas reçu de traitement de conservation, soit un poisson conservé uniquement par le froid. Filet de poisson: bande de chair prélevée parallèlement à larête dorsale. Limite de fraicheur: la durée maximale de stockage pendant laquelle un poisson conserve sa nature saine et son acceptabilité en tant qualiment pour lhomme. Stockage en vrac: stockage des poissons en masse dans les cales d

PESCE: Pesce intero: pescato e non eviscerato Pesce eviscerato: vuotato delle interiora Pesce fresco: può essere stato conservato con il ghiaccio o aver ricevuto altri trattamenti di conservazione; Filetto: porzione di pesce da cui è stata rimossa la carcassa tramite tagli paralleli alla spina dorsale; Limite di freschezza: riferito al tempo massimo per cui il pesce rientra nelle norme di accettabilità per il consumo umano. Stivaggio del carico: stoccaggio del pesce in massa nella stiva. Scaffali

PEZ: Grupo de animales vertebrados acuáticos. Pez entero: como el pescado, no vaciado. Pez vaciado o eviscerado: pez sin vísceras. Pez fresco: pez que no ha recibido ningún tratamiento de conservación, o pez conservado únicamente por el frío. Filete de pescado: loncha de carne sustraída paralelamente a la columna vertebral. Límite de frescura: duración máxima de almacenamiento durante el cuál un pez conserva su naturaleza sana y su aceptación como alimento para el hombre. Almacenaje en masa: almac

FISK: Definisjoner bruk i ”Codes of Practice for fresh fish”; FOA, Fisheries report No. 74 (1969). Rund fisk: Fisk som den er når den fanges, usløyd. loyd fisk: Fisk der innvollene er fjernet. Fersk fisk: Er enten ubehandlet eller frosset. Filet: Et stykke fisk, fjernet fra skrotten ved snitt langs ryggbeinet. Lagringstid (holdbarhet): Refererer til hvor lenge fisken er egnet som menneskefode. Massestuing: Masselagring av fisk i innhegninger om bord i fartøyet Hyllestuing: Lagring av fisk om bord i

Was this helpful?
Non-specific term describing an aquaculture production unit (either land- or water-based); usually consisting of holding facilities (tanks, ponds, raceways, cages), plant (buildings, storage, processing), service equipment and stock.


ΜΟΝΑΔΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Μη ειδικός όρος που αναφέρεται σε μια παραγωγική υδατοκαλλιεργητική μονάδα, που συνήθως αποτελείται από τον εξοπλισμό (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές, κλωβούς), τις εγκαταστάσεις (κτίρια, αποθήκες, χώρους επεξεργασίας) και τα αποθέματα.

FISCHFARM, FISCHZUCHTANLAGE: Ein bereits z.T. eingedeutschter Begriff, der unspezifisch für ein bestimmtes Aquakultursystem ist (schließt landgestützte und wassergestützte Systeme ein). Im allgemeinen gehören zu einer Fischzuchtanlage die Haltungseinrichtungen (Becken, Teiche, Netzkäfige), die Ausrüstung und der Fischbestand, sowie die Gebäude (Verwaltung, Verarbeitung, Lagerung).

FERME AQUACOLE: Terme non spécifique décrivant une installation de production aquacole (à terre ou dans leau); comprend habituellement lensemble des facilités de stockage (bassins, étangs, raceways, cages), les bâtiments, loutillage et le cheptel.

AZIENDA ITTICA: Termine non specifico usato per descrivere in acquacoltura lunità produttiva (in acqua o sulla terraferma); di solito consiste di strutture per lo stoccaggio (quali vasche, bacini, vasche di varia foggia, gabbie galleggianti), edifici (per la conservazione e la lavorazione del pesce e altri usi), servizi di equipaggiamento e stock.

GRANJA ACUÍCOLA: Termino non especifico que describe una instalación de producción acuícola (en tierra o en el agua); contiene habitualmente el conjunto de las facilidades de almacenamiento (balsas, estanques, raceway y jaulas) de herramientas y el ganado.

FISKEOPPDRETTSANLEGG: Uspesifikk betegnelse som beskriver en produksjonsenhet for akvakultur (enten flytende anlegg eller landbasert anlegg). Består vanligvis av oppdrettsenheter, (tanker, dammer, lengdestrømsrenner, merder) anlegg, (bygninger, lager, bearbeiding), utstyr og beholdning.

Was this helpful?
A dehydrated and often defatted ground fish or fish waste produced in different grades and used as feed or less commonly as fertilizer.


ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟ: Αφυδατωμένα και συχνά απολιπωμένα κονιοποιημένα ψάρια ή υπολείμματα ψαριών, που χρησιμοποιούνται ως τροφή ή - σπάνια - ως λίπασμα.

FISCHMEHL: Ein dehydriertes und oft auch entfettetes gemahlenes Produkt aus Fisch oder Fischabfällen. Es wird gewöhnlich als Futter oder weniger häufig als Dünger eingesetzt. Fischmehl wird auf dem Weltmarkt in unterschiedlichen Qualitäten angeboten.

FARINE DE POISSON: Broyat deshydraté, et parfois délipidé, de poisson ou de déchets de poissons utilisé dans la confection daliments et (rarement) comme engrais.

FARINA DI PESCE: Pesce o scarti di pesce disidratato e privo di grasso, utilizzati come alimento e più raramente come fertilizzante.

HARINA DE PEZ: Molido deshidratado, y a veces sin lípidos, de pescado o de deshechos de pescado utilizado en la confección de alimentos y (raramente) como abono.

FISKEMEL: Dehydrert og ofte avfettet hel fisk eller fiskeavfall produsert i ulike grader, og brukt til fôr (eller som proteinkilde i formulert fôr) og i mindre utstrekning som gjødsel.

Was this helpful?
Oil extracted from total fish body or from fish waste. Fish oils are used in the manufacture of fish feeds, edible fats and industrial products.


ΙΧΘΥΕΛΑΙΟ: Λάδι που εξάγεται από ολόκληρο το σώμα του ψαριού ή από τα άχρηστα περισσεύματα των ψαριών. Τα ιχθυέλαια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ιχθυοτροφών, βρωσίμων λιπών και βιομηχανικών προiόντων.

FISCHÖL: Öl, welches aus Fischen und Abfällen (Innereien) der Fischverarbeitung gewonnen wird. Fischöl wird bei der Herstellung von Fischfuttern verwendet sowie zu industriellen Produkten und zu Fetten für den menschlichen Verzehr oder zu Industrieprodukten verarbeitet.

HUILE DE POISSON: Huile extraite des poissons entiers ou des déchets de poisson. Les huiles de poissons sont utilisées dans lélaboration des aliments piscicoles, des graisses alimentaires ainsi que des produits industriels.

OLIO DI PESCE: Olio estratto dal pesce intero o dagli scarti di pesce. Gli olii di pesce vengono usati nella preparazione degli alimenti per pesci, dei grassi edibili e dei prodotti industriali.

ACEITE DE PESCADO: Aceite extraído de peces enteros o de los deshechos de peces. Los aceites de pescado son utilizados en la elaboración de alimentos piscícolas, de grasas alimentarias así como de algunos productos industriales.

FISKEOLJE: Oljeekstrakt fra hel fisk eller fiskeavfall. Fiskeolje brukes ved produksjon av fiskefôr, spiselig fett og industrielle produkter.

Was this helpful?
Any pond in which fish stock are held or cultured.


ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Λιμνοδεξαμενή, στην οποία διατηρούνται ή καλλιεργούνται ψάρια.

FISCHTEICH: Jeder Teich, in dem Fische gehalten oder gezüchtet werden.

ÉTANG PISCICOLE: Tout étang dans lequel les poissons sont stockés, maintenus ou élevés.

POND: Qualsiasi bacino, in genere di medie o grandi dimensioni, allinterno del quale i pesci vengono stoccati, mantenuti o allevati.

ESTANQUE PISCÍCOLA: Cualquier estanque dónde se almacenan los peces, se mantienen o se crían.

FISKEDAM: Enhver dam der fisk holdes eller oppdrettes.

Was this helpful?
A high protein flour prepared from dried ground whole fish. FPC was originally manufactured as a means of providing an inexpensive, complete protein source for humans.


ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΙΧΘΥΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ (FPC): Fish Protein Concentrate. Αλευρο με υψηλή συγκέντρωση πρωτεiνης, το οποίο παρασκευάζεται από ξηρά κονιοποιημένα ολόκληρα ψάρια. Αρχικά σκοπός της παραγωγής του συμπυκνώματος ήταν να χρησιμοποιηθεί ως φθηνή, πλήρης πηγή πρωτεϊνών για τον άνθρωπο.

FISCHPROTEIN-KONZENTRAT (FPK): Ein sehr proteinreiches Mehl, das aus getrocknetem, ganzem, gemahlenem Fisch gewonnen wird. FPK wurde ursprünglich hergestellt, um eine kostengünstige, vollständige Quelle der menschlichen Proteinversorgung bereitzustellen; dies ist z.Z. nicht wirtschaftlich realisierbar.

CONCENTRE DE PROTEINE DE POISSON: Farine de poisson riche en protéine préparée à partir de poissons entiers déshydratés; produite originalement comme source protéique complète et peu coûteuse, pour lhomme.

CONCENTRATO PROTEICO DI PESCE (CPP): Farina o pasta ad alto contenuto proteico ottenuta dal pesce intero disidratato. Il CPP originariamente veniva preparato per fornire una sorgente proteica completa e poco costosa per luomo.

CONCENTRADO DE PROTEÍNAS DE PECES: Harina de pescado rica en proteínas preparada a partir de pescado entero deshidratado; producida originalmente como fuente proteica completa y poco costosa, para el hombre.

FISKEPROTEIN-KONSENTRAT (FPK): Et proteinrikt mel fremstilt av torket hel fisk. FPK ble opprinnelig produsert for å forsyne mennesker med en billig og komplett proteinkilde.

Was this helpful?
A device used to move fish (in water) from one location to another, usually for the purposes of transport, grading or harvest. It comprises a pump and a series of associated large flexible pipes through which water and fish can be directed. These systems should minimize stress and damage to the fish.


ΙΧΘΥΑΝΤΛΙΑ: Μηχανισμός που χρησιμεύει για την μετακίνηση των ψαριών από ένα σημείο σε ένα άλλο (μέσα στο νερό) με σκοπό την μεταφορά, την διαλογή ή τη συγκομιδή τους. Αποτελείται από μια αντλία και μια σειρά εύκαμπτων σωλήνων μέσα από τους οποίους διοχετεύεται το νερό και τα ψάρια. Το σύστημα αυτό ελαχιστοποιεί την καταπόνηση και τον τραυματισμό των ψαριών.

FISCHPUMPE: Ein Gerät, das verwendet wird, um Fische (im Wasser) von einem Ort zu einem anderen zu bewegen, meist zu Transport- oder Abfischzwecken.Im wesentlichen besteht es aus einer Pumpe und einer Reihe großer flexibler Rohre, durch welche Wasser und Fisch geleitet werden. Dieses System minimiert Streß und Schaden für die Fische beim Transport bzw. beim Abfischen.

POMPE A POISSON: Dispositif utilisé pour déplacer dans leau les poissons dun endroit à un autre, habituellement pour des raisons de transport, de tri ou de récolte. Il comprend une pompe et une série de tuyaux flexibles assemblés dans lesquels leau et les poissons peuvent être canalisés. Ce système minimise les stress et les dommages causés aux poissons.

POMPA DI CATTURA: Meccanismo usato per creare un flusso dacqua col quale spostare o sollevare i pesci, di solito viene utilizzato per il trasporto, la selezione o lallevamento dei pesci. Esso comprende una pompa e una serie di tubi flessibili attraverso cui passano i pesci e lacqua. Questo sistema dovrebbe ridurre lo stress e il danno ai pesci.

BOMBA DE PECES: Dispositivo utilizado para desplazar los peces en el agua de un lado a otro, normalmente por razones de transporte, de clasificación o de recogida. Incluye una bomba y una serie de tubos flexibles en los cuales el agua y los peces pueden ser canalizados. Este sistema minimiza el estrés y los daños causados a los peces.

FISKEPUMPE: Anordning som brukes til å flytte fisk (i vann) fra en plass til en annen, vanligvis ved transport, sortering eller innhøsting. Den består av en pumpe og store bøyelige rør som fisk og vann kan føres gjennom. Disse systemene skal minimalisere stress og skader på fisk. F.eks. sentrifugalpumpe, vakuumpumpe, ejektorpumpe og mammutpumpe.

Was this helpful?
Weir; barricade; traplike arrangement of fences in which fish or other prey enter a catching chamber from which escape is difficult, especially when the way out of the trap is secured by a non-return device.


ΙΧΘΥΟΦΡΑΚΤΗΣ: Διάταξη φρακτών τοποθετούμενη στους διαύλους επικοινωνίας των λιμνοθαλασσών με την ανοικτή θάλασσα, η οποία χρησιμεύει για την παγίδευση των ψαριών. Η δραπέτευση των ψαριών είναι δύσκολη, ιδιαίτερα όταν η έξοδος φράσσεται από κατάλληλους μηχανισμούς.

STELLNETZ: Fallenartige Anordnung von Netzen, die den Fisch oder andere Beutetiere in eine Fangkammer schwimmen lassen, aus der ein Entkommen kaum möglich ist, vor allem, wenn der Weg aus der Falle heraus durch ein Einwege-System versperrt ist.

BORDIGUE; BOURDIGUE: Installation fixe, constituée de clayonnage en métal ou autres matériaux, placée dans le chenal de communication dune lagune avec la mer; constituant un piège permettant de retenir ou capturer les poissons.

CHIUSA: Chiusa (diga), sbarramento con una sorta di recinto costruito. Allinterno di tale recinto, camera di cattura, i pesci rimangono intrappolati e risulta molto difficile per loro scappare, specialmente se luscita della trappola è fornita di un sistema antifuga.

AZUD DE PESCA: Azud; barricada; instalación fija, construida de metal o de otras materias, situada en la canal de comunicación de una laguna con el mar; formando una trampa para capturar los peces e impedir su retorno a la laguna.

BOTNGARN: Passivt fiskeredskap. Fisken eller annet bytte blir ledet inn i ”hodet” gjennom en kalv ved hjelp av et ledegarn. Kalven gjør at byttet ikke kan rømme. I enden av ”hodet” er det en samleruse. Kan bare brukes på grunt vann der forholdene egner seg til det og der forskjellen på flo og fjære er ubetydelig, slik som på Sør- og Østlandet. Se også IKKE OVERDEKKET BOTNGARN.

Was this helpful?
A sudden, large-scale fish mortality caused by factors such as oxygen deficit, inflow of toxicant, etc.


ΜΑΖΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ: Μαζικός, ταχύς θάνατος των ψαριών, εξαιτίας διαφόρων λόγων, όπως έλλειψη οξυγόνου, είσοδος τοξικών ουσιών,

FISCHSTERBEN: Ein massiver, schneller Tod von Fischen, auf verschiedene Gründe zurückzuführen, wie Sauerstoffmangel oder Zufluß von toxischen Stoffen.

MORTALITE MASSIVE DE POISSON: Mortalité massive et subite de poissons provoquée par une ou plusieurs causes, telles un déficit en oxygène, lafflux de substances toxiques.

MORIA (DI PESCI): Mortalità a larga scala causata da fattori quali mancanza di ossigeno, immissione di materiali tossici, ecc.

MORTALIDAD MASIVA DE PECES: Mortalidad masiva y súbita de peces provocada por uno o varios factores, tales como déficit en oxígeno o afluencia de sustancias tóxicas.

FISKEDØD: En bra, omfattende dødelighet av fisk, som skylles oksygensvikt, giftutslepp etc.

Was this helpful?
A narrow passage or duct formed by disease, injury or surgically; an abnormal canal leading to some pus-forming internal cavity; sinus.


ΣΥΡΙΓΓΙΟ: Στενός πόρος που σχηματίζεται ύστερα από ασθένεια ή τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. Μη φυσιολογικός πόρος που οδηγεί σε κάποια πυοπαραγωγό κοιλότητα του σώματος - συριγγώδης πόρος.

FISTEL: Eine enge Passage oder Gang, der durch eine Krankheit, Verletzung oder Operation gebildet wird; ein nicht normaler Kanal, der zu eitrigen inneren Höhlungen führt; Sinus.

FISTULE: Canal ou passage étroit provoqué pathologiquement, par une blessure ou par chirurgie; canal anormal en communication avec une cavité interne remplie de pus; sinus.

FISTOLA: Passaggio o dotto che si è formato in seguito a malattie, ferite o interventi chirurgici; tale canale anomalo può portare alla formazione di pus nelle cavità interne; sinus.

FÍSTULA: Canal estrecho provoqué patológicamente, por una herida o por cirugía; canal anormal en comunicación con una cavidad interna llena de pus; seno.

FISTEL: En trang passasje eller kanal dannet ved sykdom, skade eller kirurgisk inngrep. En unormal kanal som fører til et materiedannende indre hulrom.

Was this helpful?
A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.


ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

FITNESS: Ein Maß für den Erfolg einer Population bei natürlicher Selektion; die relative Konkurrenzfähigkeit eines gegebenen Genotyps aufgrund adaptiver morphologischer, physiologischer oder verhaltensbezogener Merkmale; dargestellt und gewöhnlich quantifiziert als die durchschnittliche Überlebensrate der Nachkommen eines Genotyps verglichen mit der konkurrierender Genotypen.

DEGRE DADAPTATION: Mesure de la réponse dune population ou des organismes à la sélection naturelle. La capacité compétitive relative à un génotype donné est conférée par des caractères dadaptation morphologiques, physiologiques ou comportementaux; elle est exprimée et habituellement quantifiée par le nombre moyen de progéniture survivante des génotypes en compétition.

FITNESS: Termine anglosassone: misura della risposta degli organismi di una popolazione alla selezione naturale; la relativa abilità nella competizione è data da un determinato genotipo che conferisce dei caratteri morfologici, fisiologici e comportamentali che rendono possibile ladattabilità; essa viene espressa e di solito quantificata come il numero medio della progenie sopravvissuta avente genotipo che permette la competitività.

GRADO DE ADAPTACIÓN: Medida de la respuesta de una población o de organismos a la selección natural. La capacidad competitiva relativa a un genotipo dado es conferida por caracteres de adaptación morfológicas, fisiológicas o de comportamiento; expresada normalmente y cuantificada por el promedio de la descendencia superviviente a genotipos en competitividad.

FITNESS (DUGELIGHET): Et mål for en populasjons eller organismes respons på naturlig utvalg. Den relative konkurranseevnen til en gitt genotype bestemt av adaptive morfologiske, fysiologiske eller atferdsmessige karakterer. Uttrykt og vanligvis kvantifisert som det gjennomsnittlige antall overlevende avkom hos konkurrerende genotyper.

Was this helpful?
Method of permanently mounting preparations of organisms or tissues for microscopic study. Prevents subsequent change through metabolism or decay with the least distortion of structure and the minimal presence of artefacts.


ΣΤΕΡΕΩΣΗ ή ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: Μέθοδος μόνιμης διατήρησης παρασκευασμάτων οργανισμών ή ιστών για μικροσκοπική παρατήρηση. Παρεμποδίζει την αλλοίωση του παρασκευάσματος λόγω του μεταβολισμού ή της σήψης, ελαχιστοποιώντας παραμόρφωση της δομής και την ελάχιστη παρουσία "τεχνουργημάτων" (artefacts) (βλ.λ.).

FIXIERUNG: Haltbarmachen von Präparaten (Gewebeproben oder Organismen) für mikroskopische Untersuchungen. Verhindert nachfolgende Veränderungen durch den Stoffwechsel oder dem Verfall der Präparate, wobei die geringste Verzerrung von Strukturen und damit nur ein minimales Maß an Artefakten erzeugt wird.

FIXATION: Méthode de montage de préparations permanentes dorganismes ou de tissus pour une étude microscopique. Empêche des changements ultérieurs dus au métabolisme ou à la dégradation avec le moins de dégradation de la structure et le minimum de présence dartefacts.

FISSAZIONE: Metodo di conservazione permanente dei tessuti usato per la preparazione allo studio microscopico. Previene eventuali deterioramenti dei tessuti morti e riduce al minimo la presenza di artefatti.

FIJACIÓN: Método de montaje de preparaciones permanentes de organismos o de tejidos para un estudio microscópico. Impide los cambios posteriores debidos al metabolismo o a la degradación con al menos la degradación de la estructura y el mínimo de presencia de artefactos.

FIKSERING: Metode der en gjør en permanent montering av organismer eller vev for mikroskopiske studier. Hindrer senere forandringer som følge av metabolisme eller nedbryting. Hemmer også distorsjon av strukturer og minimaliserer tilstedeværelsen av artefakter.

Was this helpful?
Common term for solutions (e.g. Formol saline, alcohol) in which samples of tissues/organs or whole organisms are stored and preserved for later investigation (usually pathological/histological).


ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ: Κοινός όρος για τα διαλύματα (π.χ. αλκοόλη, φορμόλη), μέσα στα οποία διατηρούνται δείγματα ιστών/οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών με σκοπό την μετέπειτα εξέταση (συνήθως παθολογική ή ιστολογική).

FIXATIV: Allgemeiner Ausdruck für Lösungen (z. B. Davidson-Alkohol), in denen Organ- oder Gewebeproben oder ganze Orgasnismen für spätere (normalerweise histologische oder pathologische) Untersuchungen konserviert und aufbewahrt werden.

FIXATEUR: Terme commun pour des solutions (alcool, formol) dans lesquelles des échantillons de tissus/organes ou tout autre organisme sont stockés et conservés pour des recherches ultérieures (habituellement en pathologie ou histologie).

FISSATIVO: Termine comunemente usato per indicare le soluzioni (come ad es. formolo, alcool) nelle quali vengono immersi i tessuti/organi dei campioni da esaminare. Questi ultimi così conservati sono pronti per una successiva analisi, di solito istologica/patologica.

FIJADOR: Termino común de soluciones (alcohol, formol) en las cuales muestras de tejido/órgano o todo otro organismo son almacenadas para investigación posterior (normalmente en patología o histología).

FIKSÉRVÆSKE: Vanlig betegnelse for løsninger (f.eks. alkohol, formalin) der prøver av vev/organer eller hele organismer lagres og konserveres for senere undersøkelser (vanligvis patologiske/histologiske).

Was this helpful?
An arm of the sea of glacial origin extending inland, usually long, narrow and deep, bordered by steep cliffs and often with a shallow sill towards the sea.


ΦΙΟΡΔ: Θαλάσσιος όρμος, ο οποίος έχει σχηματισθεί από την δράση των παγετώνων. Είναι συνήθως επιμήκης, στενός, βαθύς, και περιβάλλεται από απότομα βράχια, συχνά με ένα ρηχό κρηπίδωμα προς τη θάλασσα.

FJORD: Ein Salzwasserarm eiszeitlichen Ursprung, der sich ins Landesinnere zieht, normalerweise lang, eng und tief, begrenzt durch steile Klippen und oft mit einer flachen Schwelle zur See (untergetauchtes Trogtal).

FJORD: Ancienne auge glaciaire envahie par la mer; habituellement longue, étroite, profonde et flanquée de falaises escarpées souvent avec un haut-fond vers la mer.

FIORDO: Insenatura marina di origine glaciale che si estende sulla terraferma, di solito si tratta di una lingua di terra, stretta e ramificata, fiancheggiante una scarpata della scogliera, spesso con un letto basso verso il mare.

FIORDO: Antiguo comedero glacial invadido por el mar; habitualmente largo, estrecho, profundo y flanqueado por acantilados farillones y a menudo con un alto fondo hacia el mar.

FJORD: En grein av havet med glasial opprinnelse som strekker seg inn i landet. Vanligvis lang, trang og dyp, omkranset av bratte fjell, og med en grunn terskel ytterst (kalles da terskelfjord).

Was this helpful?
Class of protozoa characterized by possession of one or more flagella in their usual state.


ΜΑΣΤΙΓΩΤΑ (ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ): Κλάση πρωτοζώων τα οποία, στη συνήθη καταστασή τους, διαθέτουν ένα ή περισσότερα μαστίγια.

FLAGELLATEN: Klasse der Protozoa, die ein oder mehrere Flagellen besitzen.

FLAGELLES: Classe de protozoaire caractérisée par la possession dun ou plusieurs flagelles dans leur état habituel.

FLAGELLATI: Classe di Protozoi caratterizzati dallavere di solito uno o più flagelli.

FLAGELADOS: Clase de protozoario caracterizados por la posesión de un o más flageles en su estado habitual.

FLAGELLATER: Klasse av protozoer (encelledyr) karakterisert ved tilstedeværelse av en eller flere flageller.

Was this helpful?
Long, whiplike structure (pl. flagella) used for movement of an organism or to create currents to bring to itself the necessities of life; generally longer and fewer in number than cilia; found in some protozoans and bacteria.


ΜΑΣΤΙΓΙΟ: Μακρύς, μαστιγιοειδής σχηματισμός, που χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός οργανισμού ή για τη δημιουργία ρευμάτων που μεταφέρουν την τροφή. Συνήθως τα μαστίγια είναι μακρύτερα και λιγότερα σε αριθμό από τις βλεφαρίδες. Ανευρίσκονται σε πρωτόζωα και βακτήρια.

FLAGELLE; GEIßEL: Längliche, peitschenartige Struktur, die zur Fortbewegung von Organismen und zur Erzeugung von Wasserströmen (Zuführung von Nahrungspartikeln) dient; gewöhnlich in ihrer Länge diejenige von Cilien übertreffend und in geringerer Anzahl als diese; treten bei verschiedenen Protozoen und Bakterienarten auf.

FLAGELLE: Structure locomotrice en forme de fouet utilisée pour le déplacement dun organisme ou pour créer des courants nécessaires à sa survie; généralement plus long et moins nombreux que les cils; rencontré chez certains protozoaires et bactéries.

FLAGELLO: Struttura a flagello (pl. Flagella) viene usato per il movimento dellorganismo o per creare correnti; esso è generalmente più lungo e meno numeroso rispetto alle cilia; lo ritroviamo come struttura in alcuni protozoi e batteri.

FLAGELO: Estructura locomotora en forma de látigo utilizado para el desplazamiento de un organismo o para crear corrientes necesarias a su supervivencia; generalmente mas largo y menos numeroso que las pestañas; se encuentra en ciertos protozoarios y bacterias.

FLAGELL (PISKEHÅR): Lang, piskelignende struktur brukt til bevegelse av en organisme eller til å skape strømmer for å få tilført næringspartikler. Ofte lengre og færre enn cilier. Funnet hos noen protozoer (encelledyr) og bakterier.

Was this helpful?
The action often exhibited by ecto- parasitized fishes when they swim erratically and expose the sides or abdomen to the surface, causing a flash of reflected light.


ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ: Το φαινόμενο, κατά το οποίο ψάρια που έχουν προσβληθεί από εξωπαράσιτα, καθώς κολυμπούν ασταθώς, εκθέτουν τις πλευρές τους ή την κοιλιά τους προς την επιφάνεια, δημιουργώντας αναλαμπές ανακλώμενου φωτός.

FLASHING, AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: AUFBLITZEN, SCHRECKREAKTION: Ein eindeutiger deutscher Begriff existiert für diesen Sachverhalt nicht. Die bezeichnete Reaktion tritt oft bei Fischen auf, die von Ektoparasiten befallenen sind. Dabei schwimmen sie wahllos umher und drehen ihre Körperflanken oder das Abdomen zur Wasseroberfläche hin, was dem über Wasser stehenden Betrachter den Eindruck eines Aufblitzens vermittelt, welches durch das von den Schuppen reflektierende Licht verursacht wird.

MIROITEMENT: Se dit dun comportement de poissons parasités, caractérisé par une nage erratique, le poisson exposant ses flancs ou son abdomen vers la surface et renvoyant ainsi de la lumière réflechie.

FLASHING: Tipico comportamento dei pesci quando vengono attaccati da ectoparassiti. Come conseguenza di tali infezioni i pesci nuotano in maniera anomala esponendo i lati o laddome in superficie causando così un flash dovuto alla luce riflessa.

FULGURANTE: Dícese de comportamiento de peces parásitos, caracterizado por la inmersión irregular del pez, exposición de los lados o abdomen hacia la superficie enviando así señales de luz reflejada.

BLINKING: Handling hos fisk infisert med ytre parasitter, der fisken svømmer uregelmessig og eksponerer sidene eller buken mot overflaten. Lysrefleksjon fører til blinking.

Was this helpful?
Colloquial term used to describe the culture of shellfish on the sea bed or shore line, e.g. oysters and mussels.


ΕΠIΠΕΔΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Κοινός όρος που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες διθύρων μαλακίων, π.χ. στρειδιών και μυδιών, στον πυθμένα της θάλασσας ή στην ακτογραμμή.

FLACHKULTUR: Ein umgangssprachlicher Ausdruck, der zur Bezeichnung von Muschelkulturen auf dem Meeresboden oder in Nähe der Uferlinie oder auf dem Seegrund dient (z. B. von Austern- oder Miesmuschelkulturen). Im Deutschen eher als Bodenkultur bezeichnet.

CULTURE DE FOND: Terme commun décrivant la culture de coquillages sur le fond de la mer, sur lestran ou des tables, moules et huîtres par exemple.

COLTURA BENTONICA: Termine familiare usato per descrivere lallevamento di molluschi e crostacei (provvisti di conchiglia o esoscheletro) sul fondo del mare o sulla linea di galleggiamento (SHORELINE = STRANDLINE WATERLINE), come ad es. lallevamento di ostriche e cozze. Vedi anche BOTTOM CULTURE.

CULTIVO DE FONDO: Término que describe el cultivo de conchas sobre el fondo del mar, en la orilla o de mejillones y ostras por ejemplo.

FLATKULTUR: Dagligdags betegnelse brukt for å beskrive kulturer av skalldyr på havbunnen, f.eks. østers og blåskjell. Se og BUNNKULTUR.

Was this helpful?
Used mainly for fishes belonging to the order Pleuronectiformes, characterised by bilateral assymmetry, with symmetrical larvae which undergo considerable morphological restructuring of the head and skeleton during metamorphosis. The most commonly occurring European species are turbot (Scophthalmus maximus), plaice (Pleuronectes platessa), dab (Limanda limanda)V, halibut (Hippoglossus hippoglossus) and sole (Solea solea). Turbot and halibut are cultured in Europe while other, flatfish species ar


ΠΛΑΤΙΧΘΕΙΣ: Χρησιμοποιείται κυρίως για ψάρια της τάξης Ρleuronectiformes, που χαρακτηρίζονται από δίπλευρη ασυμμετρία και έχουν συμμετρικές προνύμφες, οι οποίες υφίστανται σημαντική αναδόμηση του σκελετού της κεφαλής κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Τα πιο κοινά ευρωπαϊκά είδη είναι το Scopthalmus maximus (καλκάνι), το Pleuronectes platessa (πησσί), το Limanda limanda (λιμάνδη), το Hippoglossus hippoglossus (ιππόγλωσσος) και το Solea solea (γλώσσα). Το καλκάνι και ο ιππόγλωσσος (βλ.λ.) καλλιεργούνται στην

PLATTFISCH: Überwiegend für Fische der Ordnung Pleuronectiformes verwendet, die durch bilaterale Asymmetrie charakterisiert sind. Ihre symmetrischen Larven machen während der Metamorphose eine weitgehende morphologische Veränderung des Kopfskelettes durch. Die wichtigsten europäischen Arten sind Steinbutt (Scophthalmus maximus), Scholle (Pleuronectes platessa), Heilbutt (Hippoglossus hippoglossus), Kliesche (Limanda limanda) und Seezunge (Solea solea). Steinbutt und Heilbutt werden in Europa kultiviert, wei

POISSON PLAT: Terme décrivant principalement les poissons de lordre des Pleuronectiformes qui sont caractérisés par une assymétrie bilatérale. Les larves symétriques subissent une restructuration considérable de lossature crânienne lors de la métamorphose. Les espèces les plus courantes en Europe comprennent le turbot (Scophthalmus maximus), le carrelet (Pleuronectes platessa), la limande (Limanda limanda), le flétan (Hippoglossus hippoglossus) et la sole (Solea solea). Le turbot et le flétan sont cultuvés en

PESCE PIATTO: Termine usato principalmente per indicare i pesci appartenenti allordine dei Pleuronettiformi, caratterizzati da una asimmetria bilaterale, con larve simmetriche che vanno incontro a considerevoli modifiche morfologiche della testa e dello scheletro durante la metamorfosi. Fra le specie europee più comunemente rappresentate vanno annoverate il rombo Scophtalmus maximus), la platessa (Pleuronectes platessa), la limanda (Limanda limanda), lippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) e la sogliola (Sol

PEZ PLANO: Término que describe generalmente peces del orden de Pleuronectiformes que se caracterizan por una disimetría bilateral. Las larvas simétricas sufren una reestructuración considerable del esqueleto craneal durante la metamorfosis. Las especies más corrientes en Europa incluyen el rodaballo (Scopthalmus maximus), platija (Pleuronectes platessa), limanda nórdica (Limanda limanda), halibut o fletan (Hippoglossus hippoglossus) y el lenguado (Solea solea). El rodaballo y el fletán son cultivados en E

FLATFISK: Hovedsakelig bruk om fisker tilhørende ordenen Pleuronectiformes, karakterisert ved bilateral asymmetri. Larvene er symmetriske, men gjennomgår en betydelig morfologisk omorganisering av hodet og skjelettet ved metamorfose . De vanligste europeiske artene er piggvar (Scophthalmus maximus), rødspette Pleuronectes platessa), sandflyndre (Limanda limanda), kveite (Hippoglossus hippoglossus) og tunge (Solea solea). Piggvar og kveite oppdrettes i Europa mens andre flatfisker oppdrettes i Asia.

Was this helpful?
Distension of the alimentary tract with gases.


ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗ: Διάταση της πεπτικής οδού οφειλόμενη σε συσσώρευση αερίων.

BLÄHUNG: Ausdehnung des Verdauungstraktes durch Gase.

FLATULENCE: Distension du canal alimentaire provoquée par une accumulation de gaz.

FLATULENZA: Distensione del tratto del canale alimentare dovuta alla presenza di gas.

FLATULENCIA: Distensión del canal alimentario provocada por una acumulación de gas.

OPPBLASTHET: Utvidelse av fordøyelseskanalen pga. gasser.

Was this helpful?
An acute to chronic systemic bacterial disease of freshwater and marine fishes caused by several members of the genus Flavobacterium. It occurs sporadically and treatment is symptomatic.


ΦΛΑΒΟΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ: Οξεία έως χρονία συστημική βακτηριακή ασθένεια των ψαριών του γλυκού νερού και της θάλασσας που προκαλείται από διάφορα μέλη του γένους Flavobacterium. Εμφανίζεται σποραδικά και η θεραπευτική αγωγή είναι συμπτωματική.

FLAVOBAKTERIOSE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit bei Süß- und Salzwasserfischen, verursacht durch verschiedene Arten von Flavobakterien. Sie tritt sporadisch auf, und die Behandlung ist symptomatisch.

FLAVOBACTERIOSE: Infection bactérienne systémique, aiguë ou chronique, des poissons marins et deau douce provoquée par de nombreuses espèces du genre Flavobacterium. Les manifestations sont sporadiques et le traitement symptomatique.

FLAVOBATTERIOSI: Malattia batterica sistemica, acuta o cronica, di pesci marini e dacqua dolce causata da diversi membri del genere Flavobacterium. Si manifesta sporadicamente e il trattamento è sintomatico.

FLAVOBACTERIOSIS: Infección bacteria sistemática, aguda o crónica, de los peces marinos y de agua dulce provocada por múltiples especies del clase Flavobacterium. Las manifestaciones son esporádicas y el tratamiento sintomático.

FLAVOBACTERIOSE: Akutt til kronisk sykdom hos saltvanns- og ferskvannsfisk forårsaket av ulike medlemmer av slekten Flavobacterium. Forekommer sporadisk og behandlingen er symptomatisk.

Was this helpful?
Genus of Gram-negative bacteria of uncertain affiliation, implicated in Bacterial Gill Disease.


FLAVOBACTERIUM: Gram-αρνητικό βακτηριακό γένος ασαφούς ταξινομικής θέσης, υπεύθυνο για τη βακτηριακή ασθένεια των βραγχίων (βλ.λ.).

FLAVOBACTERIUM: Gattungsname von Gram-negativen Bakterien unsicherer Zugehörigkeit, verantwortlich für die bakterielle Kiemenkrankheit Flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIE: Genre de bactérie Gram-négative, daffiliation incertaine, responsable des flavobactérioses.

FLAVOBATTERI: Batteri Gram-negativi, di appartenenza incerta, sono gli agenti della Flavobatteriosi.

FLAVOBACTERIA: Clase de bacteria Gram-negativo, de afiliación incierta, responsable de las flavobacteriosis.

FLAVOBACTERIUM: Slekt av gramnegative bakterier av usikker tilhørighet, implisert i bakteriell gjellesykdom.

Was this helpful?
Upward bending of the notochord as part of the formation of the "Anlage" of the caudal fin.


ΚΑΜΨΗ: Κάμψη προς τα πάνω της νωτοχορδής, κατά τον σχηματισμό της καταβολής του ουραίου πτερυγίου στο έμβρυο των ψαριών.

FLEXION: Aufwärtsbiegung des Notochords als Teil des Prozesses zur Anlage der Kaudalflosse.

FLEXION: Repli dorsal du notochorde formant lébauche de la nageoire caudale.

FLESSIONE: Ripiegamento dorsale della notocorda nella formazione del primordio della pinna caudale.

FLEXIÓN: Pliegue dorsal del notocorde formando del esbozo de la aleta caudal.

FLEXION: Oppadvendt bøying av notokorden som en del av dannelsen av anlegget for halefinnen.

Was this helpful?
A buoyant unit used to give lift or to mark the position of a net, or both.


ΠΛΩΤΗΡΑΣ, ΦΕΛΛΑΡΙΑ: Πλευστική διάταξη που χρησιμοποιείται για να συγκρατεί στην επιφάνεια ή να δείχνει την θέση ενός διχτυού ή και για τα δύο ταυτόχρονα.

SCHWIMMER; SCHWIMMKÖRPER: Auf dem Wasser treibende Vorrichtung, die einem Netz Auftrieb verleiht und/oder seine Position markiert.

FLOTTEUR: Elément flottant utilisé pour donner une portance au filet ou pour en indiquer la position, ou les deux.

GALLEGGIANTE: Elemento galleggiante usato per dare sostegno alla rete o per segnalare la posizione di una rete o per entrambi i motivi.

FLOTADOR: Elemento flotante usado como soporte a la red o para indicar su posición, o las dos.

BLÅSE (FLOTTØR): En oppdriftsenhet som brukes til å holde oppe eller markere posisjon for garn eller markere grunner.

Was this helpful?
Thin rope on which numbers of floats are mounted and then attached to headline.


ΑΝΑΔΕΤΗΣ ή ΚΑΛΑΜΕΝΤΟ: Λεπτό σχοινί στο οποίο προσδένεται ένας μεγάλος αριθμός φελλών και στο οποίο προσαρμόζεται το δίκτυ. (πρβλ. Φρακτης, καρτέρια)

KORKLEINE: In der Regel eine dünne Leine, an der viele Schwimmer (früher aus Kork) befestigt sind. Diese ist mit der Kopfleine verbunden.

RALINGUE DE FLOTTEURS; RALINGUE DE LIEGE: Ralingue supérieure dun filet (par exemple: filet maillant ou senne) munie de flotteurs de nombre et dimensions variables assurant le déploiement vertical de lengin.

LIMA DEI SUGHERI: Sottile corda sulla quale vengono montate boe di numero e dimensioni variabili che servono a mantenere distesa la rete. Ad es. come per la rete da posta.

LÍNEA FLOTANTE; CUERDA FLOTANTE: Línea superior de una red que lleva un número variable de flotadores para asegurar la posición vertical; red de valla.

OVERTELNE: Tynt tau der en mengde flottører er festet med kort mellomrom, som holder garn og lignende redskap stående i sjøen. Forholdet mellom over- og undertelne i et garn bestemmer om det skal flyte (sildegarn, makrellgarn) eller synke (trollgarn, fjordgarn etc). Synonym korktelne, flåtelne etc.

Was this helpful?
Prepared feed pellets produced by the extrusion process under conditions that result in a density that will allow them to float at the water surface for extended periods.


ΕΠIΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ: Κατεργασμένοι σβώλοι τροφής που παράγονται με τη διαδικασία της εξώθησης, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν πυκνότητα που να επιτρέπει στους σβώλους να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

SCHWIMMFUTTER: Präpariertes und pelletiertes Futter, das unter hohen Druckbedingungen hergestellt wird, wobei eine Dichte erreicht wird, die die Pellets für einen längeren Zeitraum an der Wasseroberfläche schwimmen lassen.

ALIMENT FLOTTANT: Aliment composé produit par extrusion de telle façon que sa faible densité lui permet de rester à la surface de leau pendant une période prolongée.

ALIMENTO GALLEGGIANTE: Pellet preparato e prodotto con il processo di estrusione in condizioni tali che gli permettono di galleggiare sulla superficie dellacqua per periodi abbastanza lunghi.

ALIMENTO EXTRUSIONADO: Alimento preparado por extrusión de tal manera que su baja densidad le permite flotar en la superficie del agua durante un periodo prolongado.

FLYTEFÔR: Fôrpelleter produsert ved ekstrudering under forhold som gir dem lav tetthet. Dette gjør at de flyter på overflaten en tid før de synker.

Was this helpful?
A set gill net anchored to the seabed or to a boat so that the netting is in midwater or near the surface.


ΑΦΡΟΔIΧΤΟ: Διχτυ το οποίο αγκυροβολείται στο βυθο ή προσδίδεται σε μια βάρκα κατά τρόπο ώστε το ψάρεμα να γίνεται στα μεσαία βάθη ή κοντά στην επιφάνεια του νερού.

TREIBNETZ (TREIB-KIEMENNETZ): Ein ausgelegtes Kiemennetz, das am Grund verankert oder mit einem Boot von der Oberfläche her derart verbunden wird, daß es in mittleren Wassertiefen oder in der Nähe der Oberfläche schwimmt.

FILET MAILLANT FLOTTANT: Filet maillat dont la ralingue supérieure apparait à la surface.

RETE DIRITTA: Una rete che ha il margine inferiore ancorato al fondo o alla barca e quello superiore restante libero a mezzacqua o affiorante in superficie.

RED AGALLA FLOTANTE: Red agalla en la cual la ancla superior aparece en la superficie.

FLYTEGARN: Garn som står helt i overflaten når de settes (f.eks. silde- og makrellgarn). Forholdet mellom over- og undertelnen er slik at garnet flyter. Kan forankres til bunnen med et langt tau (ile) eller til en båt (kalles da drivgarn). Kan også senkes ned til bunnen eller passende dyp (kaggesette), men det må da festes lodd til undertelnen.

Was this helpful?
Loose, open-structured mass formed in a suspension by the aggregation of minute particles.


ΚΡΟΚΥΔΑ: Χαλαρή, μάζα που σχηματίζεται σένα αιώρημα με τη συνάθροιση μικροσωματιδίων.

FLOCKE: Lose, offen strukturierte Masse, die in einer Suspension durch die Aggregation von kleinen Partikeln gebildet wird.

FLOCON: Amas léger à structure ouverte formé dans une suspension par laggrégation de minuscules particules.

FLOCCULO: Massa leggera a struttura aperta, che si forma in una sospensione per aggregazione di piccole particelle.

FLOCULO: Pila ligera a estructura abierta formada en una suspención por la agregación de minúsculas partículas.

FNUGG: Løst og åpent strukturert masse dannet i en suspensjon ved aggregasjon av små partikler.

Was this helpful?
The process of forming flocs; the aggregation of fine particles in the disperse phase of a colloid.


ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ: Η διαδικασία σχηματισμού κροκύδων. Η συσσωμάτωση λεπτών σωματιδίων στη φάση διασποράς ενός κολλοειδούς.

AUSFLOCKUNG: Der Prozeß, bei dem Flocken gebildet werden. Die Aggregation von feinen Partikeln in der dispersen Phase eines Kolloids.

FLOCULATION: Le processus de formation de flocons. Laggrégation de fines particules dans la phase dispersée dune suspension colloïdale.

FLOCCULAZIONE: Processo che porta alla formazione di flocculi (aggregazione di piccole particelle che si trovano nella fase dispersa di un colloide).

FLOCULACIÓN: El proceso de formación de los copos. La agregación de finas partículas en fase dispersada de una suspención coloidal.

FLOKKULASJON (UTFELLING): Prosessen der det dannes fnugg. Aggregasjon av små partikler i den finfordelte fasen i en kolloid.

Was this helpful?
Sea ice, either a single unbroken piece or many individual pieces, covering an area of water. A small floe is l0 m to 200 m across; a medium floe is 200 m to l000 m across; an ice field is more than 5 miles (8 km) across; a land floe is thick fast ice which has broken adrift.


ΟΓΚΟΠΑΓΟΣ: Θαλάσσιος πάγος, είτε ένα ενιαίο κομμάτι, είτε πολλά μεμονωμένα κομμάτια, τα οποία καλύπτουν μια έκταση νερού. Ενας μικρός ογκόπαγος έχει διαγώνιο 10 - 200 m, ένας μεσαίος 200 -1000 m, ενώ ένα παγοπέδιο έχει διαγώνιο μεγαλύτερη των 5 μιλίων (8 km). Ενας χερσαίος ογκόπαγος είναι τεμάχιο πάγων μεγάλου πάχους, το οποίο έχει αποκοπεί από τον στερεωμένο πάγο και έχει παρασυρθεί στη θάλασσα.

EISSCHOLLE; TREIBEIS: Eis auf dem Ozean, entweder ein einzelnes nicht zerbrochenes Stück oder viele individuelle Stücke, die das Wasser bedecken. Eine kleine Eisscholle hat 10 m bis 200 m Durchmesser; eine mittlere 200 m bis 1000 m; ein Eisfeld ist mehr als 5 Meilen (8.0 km) breit; eine Landeisscholle besteht aus dickem Festeis, das beim Treiben abgebrochen ist und abtreibt.

GLACE FLOTTANTE; BANQUISE: Croûte de glace qui se forme par congélation de leau de mer et couvre une surface de mer dune seule pièce ou grâce à une accumulation de plusieurs pièces; dune seule plaque ou de plusieurs coalescentes. Une petite plaque mesure de 10 à 200m; une moyenne de 200m à 1km et une banquise peut mesurer plus de 8 km.

FLOE: Termine per indicare un blocco di ghiaccio galleggiante. Ghiaccio di mare, dato da un singolo blocco o da vari pezzi che ricoprono unarea dellacqua. Le dimensioni di un piccolo blocco vanno da 10 a 200 metri circa; un blocco medio va da 200 a 1000 metri; e una banchisa può misurare più di 8 chilometri.

TEMPANO DE HIELO: Masa de hielo que se forma por congelación del agua de mar y que cubre una superficie del mar en una sola pieza o gracias a al acumulación de varias piezas. Una pequeña placa mide entre 10 y 200 metros; una placa mediana mide entre 200 m y 1 km mientras que una placa grande puede medir más de 8 km.

ISFLAK: Havis i et helt stykke eller knekt opp i flere mindre enheter, som dekker et havområde. Et lite isflak er 10 – 200 meter på tvers, et medium isflak er 200 – 1000 meter på tvers, og et stort isflak er mer en 8 km på tvers. De aller største isflakene stammer fra fastis som har brukket løs fra land.

Was this helpful?
The movement of a tidal current toward the shore and up a tidal stream. In the semidiurnal type of reversing current, the terms greater flood and lesser flood are applied respectively to the flood currents of greater and lesser velocity each day.


ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στη ροή της παλίρροιας προς την ακτή. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκαήμερο, οι όροι ανώτερη (μείζων) και κατώτερη (ελάσσων) πλημμυρίδα αναφέρονται αντιστοίχως στα, ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα πλημμυρίδας.

HOCHWASSERSTROM: Das Bewegen einer Gezeiten- strömung auf die Küste zu und entlang eines Gezeitenstromes. Bei dem semidiurnalen Typ einer Umkehrströmung werden die Begriffe größere und geringere Flut jeweils an jedem Tag auf den Hochwasserstrom größerer und geringerer Fließgeschwindigkeit angewendet.

COURANT DE MAREE: Le mouvement du courant de marée vers lestran et remontant les cours deau influencés par les marées. Dans un système dinversion diurne de courant de marée, les termes "flux maximal" et "flux minimal" font référence aux différences de vitesse au jour le jour à cause du cycle des marées.

CORRENTE DI MAREA: Movimento di una corrente tidale diretta verso la riva e rimontante il corso dacqua per influenza delle maree. Nel sistema di inversione diurna della corrente di marea, i termini "flusso massimo" e "flusso minimo" si riferiscono alla differenza di velocità causata giorno per giorno dal ciclo delle maree.

CORRIENTE DE MAREA: El movimiento de corriente de marea hacía la orilla remontando las corrientes de agua influidos por las mareas. En un sistema de inversión diurna de corriente de marea, los términos “flujo máximo” y “flujo mínimo” hacen referencia a las diferencias de velocidad diaria a causa de las mareas.

FLOSTRØM: Bevegelse av tidevannsstrøm mot land. Forekommer to ganger daglig med ulik styrke.

Was this helpful?
The area of lowland along a water course that is subject to periodic flooding and sediment deposition.


ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑΣ, ΠΕΔΙΟ: Πεδινή περιοχή κατά μήκος των ακτών που υπόκειται περιοδικά στην κάλυψη από την πλημμυρίδα και στην εναπόθεση ιζήματος.

SCHWEMMLAND: Ein Tieflandgebiet entlang eines Wasserlaufes, daß periodisch überflutet wird, wobei sich Sedimente ablagern können.

PLAINE INONDABLE: Plaine autour dun cours deau susceptible dêtre inondée pendant des crues périodiques et de recevoir des dépôts sédimentaires.

AREA GOLENALE: Larea intorno a un corso dacqua che è soggetta alle inondazioni e al deposito di sedimenti.

LLANURA DE ARRIADA: Llanura alrededor de un curso de agua susceptible de ser inundada durante los desbordamientos periódicos de agua y de recibir deposiciones sedimentarias.

ELVESLETTE: Lavlandsområdet langs et elvesystem som utsettes for periodiske overflømminger og sedimentavleiring.

Was this helpful?
In oceanography, that part of the tidal cycle between low water and the following high water.


ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ: Στην ωκεανογραφία, το μέρος εκείνο του παλιρροιακού κύκλου μεταξύ της ρηχίας και της επόμενης πλήμμης.

FLUT: In der Ozeanographie der Teil des Tidenzyklus zwischen Niedrigwasser und dem nachfolgenden Hochwasser.

MAREE MONTANTE: En océanographie, partie du cycle de marée entre les basses eaux et la marée haute suivante.

RIFLUSSO: In oceanografia, è rappresentata da quella fase del ciclo di marea che intercorre fra la bassa e la successiva alta marea.

MAREA ASCENDENTE: En oceanografía, parte de ciclo de marea entre aguas bajas y la siguiente marea alta.

FLØENDE SJØ: I oceanografi: Perioden i tidevannssyklusen mellom lavvann og det påfølgende høyvannet.

Was this helpful?
The term usually implies the removal of solid particle material. Macroflotation is the removal of macroscopic particles; microflotation (also called colloid flotation), is the removal of microscopic particles, particularly colloids or micro-organisms; molecular flotation, the removal of surface inactive molecules, involves the use of a collector (surfactant) which yields an insoluble product; precipitate flotation, in which a precipitate is removed by a collector which is not the precipitating a


ΕΠIΠΛΕΥΣΗ: Ο όρος συνήθως δηλώνει την απομάκρυνση σωματιδιακού στερεού υλικού. Μακροεπίπλευση είναι η απομάκρυνση των μακροσκοπικών σωματιδίων. Μικροεπίπλευση (που επίσης αποκαλείται κολλοειδής επίπλευση) είναι η απομάκρυνση μικροσκοπικών σωματιδίων, ιδιαιτέρως κολλοειδών ή μικροοργανισμών (<1 mm). Μοριακή επίπλευση είναι η απομάκρυνση των αδρανών επιφανειακών μορίων, με την βοήθεια των ενεργών ουσιών, οι οποίες προκαλούν κροκύδωση του διαλύματος,. Στον διαχωρισμό με καθίζηση απομακρύνεται ίζημα με τη χρη

FLOTATION, ABSCHÄUMEN: Dieser Begriff bezieht sich auf die Beseitigung von festem partikulären Material durch gezieltes Ausschäumen. Die Entfernung von makroskopischen Partikeln wird mit Makro-Flotation bezeichnet; Mikroflotation (auch als Kolloid-Flotation bezeichnet) steht für die Beseitigung mikroskopisch kleiner Partikel, partikuläre Kolloide oder Mikroorganismen; die molekulare Flotation, die oberflächlich inaktive Moleküle beseitigt, erfordert die Verwendung einer Kollektorsubstanz (Detergentien), die ein unlös

FLOTTATION: Procédé denlèvement de matières particulaires grâce à la tension superficielle dun liquide. La macroflottation est lenlèvement de particules macroscopiques; la microflottation, ou la flottation colloïdale, est lenlèvement de particules microscopiques, surtout des colloïdes et micro-organismes. La flottation moléculaire est lenlèvement de molécules qui ne sont pas influencées par la tension superficielle et implique lutilisation dun surfactant (collecteur) qui donne un produit insoluble. La flott

FLOTTAZIONE: Rimozione delle particelle solide immerse in acqua sfruttando la differenza di tensione superficiale tra una sostanza e laltra. La macroflottazione implica la rimozione di particelle macroscopiche; la microflottazione o flottazione colloidale, interessa la rimozione di sostanze microscopiche, colloidi o microorganismi. Con la flottazione molecolare si intende la rimozione di sostanze senza sfruttare la differenza di tensione superficiale, piuttosto si impiega un surfactant collettore che da luo

FLOTACIÓN: Proceso de eliminación de materias particularices debido a la tensión superficial de un liquido. La macroflotación es la eliminación de partículas macroscópicas; la microflotacion, o la flotación coloidal, es la eliminación de partículas microscópicas, sobre todo de los coloides y microorganismos. La flotación molecular es la eliminación de moléculas que no son influenciadas por la tensión superficial y implica la utilización de un surfactante (colector) que da un producto insoluble. La flotació

FLOTASJON: Betegnelse som vanligvis innbefatter fjerning av fast partikulært materiale. Makroflotasjon er fjerning av makroskopiske partikler. Mikroflotasjon er fjerning av mikroskopiske partikler, spesielt kolloider eller mikroorganismer. Molekylær FLOTASJON er fjerning av overflateaktive molekyler, der en benytter seg av en samler (overflateaktivt stoff) som gir et uløselig produkt. Ved utfellingsflotasjon fjernes bunnfallet av en samler, som ikke er stoffet som gir utfelling.

Was this helpful?
A mechanical or electronic device that measures, and in some cases records, the flow of a fluid past a fixed reference point.


ΡΟΟΜΕΤΡΟ: Μηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή που μετρά, ή και καταγράφει, την ροή ενός ρευστού.

DURCHFLUSSMENGENMESSER: Ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das die Durchflußmengen an einem festgelegten Referenzpunkt gemißt. Vergleiche auch Strömungsmesser.

COURANTOMETRE(FLOW METER): Dispositif mécanique ou électronique utilisé pour estimer, et parfois enregistrer, le flux dun fluide à un point de référence.

FLUSSOMETRO: Strumento meccanico o elettronico che misura, e in alcuni casi registra, il flusso di un fluido che ha superato un punto fissato come riferimento.

MEDIDOR DE FLUJO: Dispositivo mecánico o eléctrico utilizado para estimar, y a veces registra, el flujo de un fluido en un punto de referencia.

STRØMNINGSMÅLER (FLOWMETER): Mekanisk eller elektronisk anordning som maler, og i noen tilfeller lagrer, strommen av v?ske forbi et fast referansepunkt.

Was this helpful?
The volumetric movement of water past a given point in a unit of time.


ΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ: Ο όγκος ενός ρευστού ο οποίος διέρχεται από μια κάθετη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

FLIESSRATE: Der volumetrische Fluß von Wasser vorbei an einem festgelegtem Punkt innerhalb einer festgesetzten Zeiteinheit.

ECOULEMENT: Mouvement volumétrique de leau traversant un point déterminé pendant un temps unitaire.

PORTATA (VELOCITA) DI FLUSSO: Passaggio di un certo volume dacqua a un certo punto in una determinata unità di tempo.

FLUJO: Movimiento volumétrico de agua por un punto determinado durante una unidad de tiempo.

STRØMNINGSHASTIGHET: Den volumetriske bevegelsen av vann forbi et gitt punkt per tidsenhet.

Was this helpful?
A culture system in which the water supplied to it is used once only and then discharged into the receiving water with or without primary treatment (depending on stocking density and waste output).


ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ: Σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο το νερό παρέχεται στο σύστημα, χρησιμοποιείται για μία μόνο φορά και στη συνέχεια αποχετεύεται σε έναν αποδέκτη, μετά από ή χωρίς πρωτογενή επεξεργασία (ανάλογα με την πυκνότητα του καλλιεργούμενου αποθέματος και την ποσότητα αποβλήτων). Τα συστήματα αυτά αποκαλούνται συχνά "ανοιχτά συστήματα", όμως η χρήση αυτού του όρου δεν συνιστάται. (Πρβ. συστήματα ανακύκλωσης).

DURCHLAUFSYSTEM: Eine Kulturanlage, in der das zugeführte Frischwasser nur einmal verwendet und nach dem Durchlauf durch die Kulturbecken verworfen wird (behandelt oder unbehandelt: abhängig von der Besatzdichte und der Abwasserfracht). Derartige Systeme werden auch oft als "offene Systeme" bezeichnet, jedoch wird die Verwendung dieses Begriffes nicht empfohlen.

SYSTEME OUVERT: Système de culture dans lequel lalimentation en eau est seulement utilisée une fois et évacuée dans le milieu récepteur avec ou sans traitement primaire (suivant la densité de stockage et la nature des rejets).

SISTEMA APERTO: Sistema di allevamento nel quale lacqua in entrata viene usata una sola volta e poi scaricata in acque riceventi con o senza un trattamento primario (dipende dalla densità di stoccaggio e dai rifiuti scaricati). Luso di questo termine è sconsigliato.

SISTEMA ABIERTO: Sistema de cultivo en el cual la alimentación de agua se utiliza solamente una vez y se evacua en el medio de recepción con o sin tratamiento primario (según la densidad de almacenaje y la naturaleza de los deshechos). No es aconsejable utilizar este término.

GJENNOMSTRØMNINGSSYSTEM: Et oppdrettssystem der vannet brukes kun én gang, og deretter slippes ut behandlet eller ubehandlet (avhengig av tetthet og avfallsmengde). Betegnelsen ”åpne systemer” bør ikke brukes. Jfr. Resirkuleringssystemer.

Was this helpful?
The ability of a material to flow; the ease of flow of a material, where the greater the viscosity the less the fluidity.


ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η ικανότητα ενός υλικού να ρέει. Η ευκολία ροής ενός υλικού. Ορος αντίθετος του ιξώδους. Όσο μεγαλύτερο είναι το ιξώδες, τόσο μικρότερη η ρευστότητα.

DÜNNFLÜSSIGKEIT: Die Eigenschaft eines Materials zu fließen, bzw. die Leichtigkeit eines Stoffes zu fließen. Im Gegensatz dazu steht die Viskosität; je größer die Viskosität ist, desto geringer ist die Dünnflüssigkeit.

FLUIDITE: La capacité dune matière de couler. La facilité avec laquelle une matière sécoule. Le contraire de la viscosité: la plus grande est la viscosité, la plus faible est la fluidité.

FLUIDITA: Capacità di un fluido a fluire, scorrere.

FLUIDEZ: La capacidad de una materia de fluir. La facilidad con la cual una materia fluye. El contrario de la viscosidad: la más grande es la viscosidad, la más pequeña es la fluidez.

FLUIDITET (FLYTEEVNE): Evnen et materiale har til å flyte/strømme. Jfr. viskositet, økt viskositet gir redusert fluiditet.

Was this helpful?
The emission of electromagnetic radiation by a substance induced by the stimulation of a substance with a different energy source. This term is most often applied to the emission of visible light where a substance is irradiated by ultraviolet light. This phenomenon is exploited for the detection and quantification of various compounds by fluorimetry (for instance, algal pigments in studies of primary production and nucleic acids in molecular biology) as well as in a number of light resolutive mo


ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ: Η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα σώμα, η οποία επάγεται από πρόσπτωση μιας άλλης ακτινοβολίας. Ο όρος χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την εκπομπή ορατού φωτός, όταν αυτό το σώμα ακτινοβοληθεί από υπεριώδες φως. Το φαινομένο αυτό χρησιμεύει στη φθοριομετρία, με την οποία ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά χημικές ενώσεις (π.χ. νουκλεικά οξέα στη μοριακή βιολογία, χρωστικές των φυκών σε μελέτες πρωτογενούς παραγωγής), καθώς επίσης και σε έναν αριθμό σύγχρονων τεχνικών

FLUORESZENZ: Der Begriff bezieht sich auf die Eigenschaft einiger Substanzen, Licht einer längeren Wellenlänge auszusenden, nachdem Licht einer kürzeren Wellenlänge absorbiert worden ist. Der Begriff wird auch häufig für die Emission sichtbaren Lichts verwendet, wobei die emittierenden Substanzen von ultra-violettem Licht getroffen werden. Dieses Phänomen wird für die qualitative und quantitative Bestimmung verschiedener Verbindungen mit Hilfe der Fluorimetrie verwendet (z.B. Algenpigmente in Studien zur Pr

FLUORESCENCE: Lémission dénergie électromagnétique par certains corps suite à la stimulation de ces corps avec une source énergétique différente. Ce terme sapplique surtout à lémission de la lumière visible suite à lirradiation dun corps par la lumière ultraviolette. Ce phénomène est exploité afin de déceler et de quantifier certaines substances par fluorimétrie (par exemple les pigments des micro-algues dans les études de la productivité primaire, les acides nucléiques dans la biologie moléculaire) ainsi que

FLUORESCENZA: Emissione di onde elettromagnetiche da parte di corpi che sono stimolati da una sorgente energetica. Questo termine è molto spesso applicato allemissione di luce visibile quando una sostanza viene irradiata da luce ultravioletta. Questo fenomeno viene utilizzato per la ricerca e la quantificazione di vari composti tramite fluorimetria (ad es. pigmenti algali nello studio della produzione primaria e acidi nucleici in biologia molecolare). Il fenomeno è sfruttato in studi biologici (microscopio a

FLUORESCENCIA: La emisión de energía electromagnética por ciertos cuerpos después de su estimulación por una fuente de energía diferente. Ese termino se aplica sobre todo a la emisión de la luz visible después de la irradiación de un cuerpo por la luz ultravioleta. Ese fenómeno es explotado en fin de detectar y de cuantificar ciertas sustancias por flurimetria (por ejemplo los pigmentos de micro- algas en los estudios de la productividad primaria, los ácidos nucleicos en la biología molecular) así que en un nu

FLUORESCENS: Utstråling av elektromagnetisk stråling fra et stoff som er indusert ved stimulering av en substans med en annen energikilde. Betegnelsen anvendes oftest om utstråling av synlig lys der et stoff blir irritert med ultrafiolett lys. Fenomenet utnyttes til detektering og kvantifisering av ulike komponenter ved fluorimetri (f.eks. algepigmenter i studier av primærproduksjon, og nukleinsyrer i molekylærbiologi), men også i en mengde moderne lysresolusjonsteknikker brukt i biologisk forskning (f.eks.

Was this helpful?
Produces light of a spectrum close to daylight. It gives off very little heat and is useful where light is requred without warming water, e.g., the production of microalgae. Can be used in photo manipulation. Fluorescent tubes lose efficiency with age and should therefore be regularly replaced.


ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ: Λάμπα η οποία παράγει φως το οποίο βρίσκεται φασματικά κοντά στο φως της ημέρας. Το φως αυτό εκλύει μικρότερα ποσά θερμότητας και για αυτό χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου είναι ανεπιθύμητη η θέρμανση του νερού, π.χ. στην παραγωγή μικροφυκών. Χρησιμοποιείται σε συστήματα ρύθμισης της φωτοπεριόδου. Οι λάμπες φθορισμού χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους και για αυτό θα πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

FLUORISIERENDES LICHT: Es erzeugt Licht das in der Nähe des Spektrums des Tageslichts liegt. Es emitiiert wenig Wärme und kann nützlich dort eingesetzt werden wo das Wasser nicht erwärmt werden soll, z.B. bei der Masseproduction von Mikroalgen. Kann auch zur Manipulation der Photoperiode eingesetzt werden. Fluoreszierens Röhren verlieren ihre Effizienz mit der Alterung und sollten daher regelmäßing ersetzt werden.

LAMPE FLUORESCENTE : Source lumineuse avec un spectre de rayonnement proche de celui de la lumière de jour. Produisant peu de chaleur, les lampes fluorescentes sont importantes dans les situations ou le réchauffement de l’eau est nuisible, comme la culture de micro-algues photosynthétiques. Utilisées également dans la manipulation de la photopériode. Les lampes fluorescentes perdent en efficacité en vieillissant et devraient êtres remplacées souvent.

FLUORESCENTE (LAMPADA): Produce luce con uno spettro simile a quello della luce diurna. Emana pochissimo calore ed è utilizzata quando è necessaria la luce senza riscaldamento dellacqua, p.es. la produzione di microalghe. Può essere utilizzata nelle foto-manipolazioni. I tubi a fluorescenza perdono la loro efficienza con lutilizzo e dovrebbero perciò essere regolarmente sostituiti.

LUZ FLUORESCENTE: Luz que produce un espectro parecido a la luz diurna. Da poco calor y es útil cuando se requiere luz sin que el agua se caliente y Vg., se produzcan microalgas. Puede usarse para la manipulación fotográfica. Los tubos fluorescentes pierden eficiencia con el tiempo y se tienen que recambiar regularmente.

LYS(STOFF)RØR: Kan produsere lys i et spektrum nær dagslys. Avgir svært lite varme og er nyttig når det kreves lys uten oppvarming av vann, f.eks. ved produksjon av mikroalger. Kan brukes i lysmanipulering. Lysrør taper intensitet med tiden og bør derfor skiftes ut regelmessig.

Was this helpful?
The rate at which a quantity of water from a lake, bay, tank or container passes through its outlet.


ΡΥΘΜΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ (ΕΚΡΟΗΣ): Ο ρυθμός με τον οποίο μία ποσότητα νερού από λίμνη, όρμο, δοχείο ή δεξαμενή διέρχεται από το στόμιο εκροής.

AUSTAUSCHRATE, ABFLUSSRATE: Diejenige Wassermenge, mit einer bestimten Menge an Wasser aus einem See, Tank, Container usw. die über den entsprechenden Ablauf ausgestauscht wird.

DEBIT DE SORTIE: Mesure de la quantité deau dun lac, dune baie, dun réservoir ou dun container qui passe à sa sortie.

VELOCITA DI FLUSSO: La velocità alla quale una quantità dacqua passa attraverso un lago, una baia, una vasca, un contenitore, verso luscita.

CAUDAL DE SALIDA: El flujo por el cual una cantidad de agua de un lago, bahía, de un tanque o de un container pasa por su salida.

GJENNOMSTRØMNINGSHASTIGHET: Hastigheten som en mengde vann fra innsjø, basseng, tank eller container strømmer ut gjennom utløpet på.

Was this helpful?
(1) The amount of organic matter and/or energy transferred from one compartment of a food web to another per unit time. (2) The quantity of substance that crosses a given surface in a unit time.


ΡΟΗ: (1) Η ποσότητα οργανικού υλικού ή/και ενέργειας που μεταφέρεται από ένα τμήμα ενός τροφικού πλέγματος σε ένα άλλο από μονάδα χρόνου. (2) Η ποσότητα ενός υλικού που διέρχεται από μια μοναδιαία επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου.

FLUß; FLUX: (1) Die Menge an organischem Material und/oder an Energie, die von einem Glied der Nahrungskette an das nächste weitergegeben wird. (2) Die Menge einer Substanz, die eine bestimmte Fläche in einer bestimmten Zeiteinheit durchquert.

FLUX: (1) Quantité de matière organique ou dénergie transférée entre compartiment de réseaux alimentaires par unité de temps. (2) Quantité de substance qui franchit une surface donnée par unité de temps.

FLUSSO DI MAREA: Modo improprio per definire linsieme della materia organica e/o dellenergia trasferita con la marea.

FLUJO: (1) Cantidad de materia orgánica o de energía transferida entre compartimentos de las redes alimentarias por unidad de tiempo. (2) Cantidad de sustancia que traviesa una superficie dada por unidad de tiempo.

FLUKS: (1) Mengden av organisk materiale og/eller energi som transporteres fra en avdeling av et næringsnett til en annen per tidsenhet. (2) Mengden stoff som krysser en gitt overflate per tidsenhet.

Was this helpful?
In aquaculture systems, the foam collapse time (foaminess) is frequently interpreted as the time required to allow the complete disintegration of foam bubbles under undisturbed conditions (i.e. stagnant water).


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ: Στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας, ο χρόνος κατάρρευσης του αφρού, συχνά ερμηνεύεται ως ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάλυση των φυσσαλίδων του αφρού, υπό αδιατάρακτες συνθήκες (δηλ. στάσιμο νερό). (Βλ. αφρότητα).

SCHAUMZERFALLZEIT: In Aquakulturbetrieben wird damit häufig die Zeitspanne bezeichnet, in der bei ungestörten Bedingungen (z.B. stehendem Wasser) ein vollständiger Zerfall der Schaumbildungen erfolgt. Siehe auch SCHAUMUNG (Messung der).

VITESSE DE DESINTEGRATION DE LECUME: En aquaculture, la vitesse de désintégration de lécume est fréquemment donnée par le temps requis pour la disparition totale de lécume dans des conditions non perturbées (eau stagnante).

TEMPO DI SCOMPARSA DELLA SCHIUMA: Nei sistemi di acquacoltura, il tempo di scomparsa della schiuma (schiumatura) viene frequentemente interpretato come il tempo richiesto per fa sì che le bolle di schiuma scompaiano completamente in condizioni di acqua tranquilla, ad es. in acque stagnanti.

VELOCIDAD DE DESINTEGRACIÓN DE LA ESPUMA: En acuicultura, la velocidad de desintegración de la espuma es frecuentemente dada por el tiempo requerido para la desaparición total de la espuma en condiciones no perturbadas (aguas estancadas).

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID): I akvakultur systemer brukes skumforfallstid ofte om tiden som skal til for at alle skumboblene skal brytes ned under uforstyrrede forhold (dvs stagnert vann).

Was this helpful?
A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo


ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

SCHAUMFRAKTIONIERUNG: Eine Wasserbehandlungsmethode, die in weiten Bereichen der Aquakultur angewendet wird, um die Wasserqualität in Kultursystemen zu verbessern (z.B. im Fischbecken). Kolloide und Feststoffpartikel (z.B. zerbrochene Pellets und Futterstaub) werden von der Anlage ausgeschäumt. Das Schäumen wird durch starke Belüftung erzielt, wobei die Kontaktfläche zwischen Luft und Wasser sehr erhöht wird. Der an der Oberfläche sich aufbauende lockere Schaum kollabiert, das resultierende Konzentrat wird im englisc

FRACTIONNEMENT PAR ECUMAGE: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

SCHIUMATURA: Metodo di trattamento delle acque usato esclusivamente in acquacoltura per migliorare la qualità delle acque dellallevamento (come ad es. le vasche dei pesci). Colloidi e particelle solide (provenienti ad es. da residui di pellets di alimento e altre particelle ) vengono rimosse dalla superficie per mezzo degli schiumatoi. Areatori causano un aumento di schiuma nellinterfaccia aria-acqua che può essere asportata dalla superficie. Il termine anglosassone "protein skimming" ("schiumaggio" proteico

FRACCIONAMIENTO POR ESPUMAJE: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

LØST-LUFT-TRYKK FLOTASJON: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

Was this helpful?
The front of a wave as it advances shoreward, after it has broken.


ΑΦΡΟΓΡΑΜΜΗ: Το μέτωπο ενός κύματος, καθώς προχωρεί προς την ακτή, αφού έχει σπάσει.

GISCHT-; SCHAUMLINIE: Die Vorderkante einer sich auf das Ufer zubewegenden Welle, deren Kamm gebrochen ist.

ECUME: Le front dune vague avançant vers lestran, après sêtre brisée.

LINEA DI SCHIUMA: Il fronte dellonda che avanza verso la riva, dopo che si è infranta.

RAYA DE ESPUMA: Frente de una ola que avanza hacia la orilla, después de haber sido rota.

SKUMSTRIPE: Fronten av en bølge mens den avanserer mot land, etter at den har brukket.

Was this helpful?
A water treatment method widely used in aquaculture to improve the water quality of the culture systems (e.g. fish tanks). Colloids and solid particles (for example, broken food pellets and particles of debris) are removed from the installation as foam that can be skimmed from the water surface. Foaming is brought about by increasing the air-water interface through strong aeration. The overflowing foam, after collapse, is called the foamate. The term "protein skimming" is incorrectly used for fo


ΕΞΑΦΡΩΣΗ: Μέθοδος επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιείται ευρέως στην υδατοκαλλιέργεια, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στα συστήματα καλλιέργειας (π.χ. δεξαμενές). Τα κολλοειδή και τα στερεά σωματίδια (π.χ. τεμαχίδια τροφής) απομακρύνονται από το σύστημα υπό μορφή αφρού που "ξαφρίζεται" από την επιφάνεια του νερού. Η δημιουργία του αφρού γίνεται με αύξηση της διεπαφής νερού - αέρα, με την βοήθεια ισχυρού αερισμού. Ο όρος "εξάφρωση πρωτεϊνών" χρησιμοποιείται εσφαλμένα αντί της εξάφρω

ABSCHÄUMEN: Siehe SCHAUMFRAKTIONIERUNG. (Eine Wasserbehandlungsmethode, die in weiten Bereichen der Aquakultur angewendet wird, um die Wasserqualität in Kultursystemen zu verbessern (z.B. im Fischbecken). Kolloide und Feststoffpartikel (z.B. zerbrochene Pellets und Futterstaub) werden von der Anlage ausgeschäumt. Das Schäumen wird durch starke Belüftung erzielt, wobei die Kontaktfläche zwischen Luft und Wasser sehr erhöht wird. Der an der Oberfläche sich aufbauende lockere Schaum kollabiert, das resultieren

STRIPPING DE L ECUME: Technique de traitement de leau fréquemment employée en aquaculture afin daméliorer la qualité de leau des systèmes délevage (bassins par exemple). Les colloïdes et les particules solides (débris et particules alimentaires résiduelles) sont éliminés de la surface de linstallation sous forme décume. Lécume est générée en augmentant linterface air-eau par lintermédiaire dune aération puissante. Lécume qui déborde de linstallation est appelée écumat. Le terme anglo-saxon "protein skimming" (écumage

RIMOZIONE DELLA SCHIUMA: Metodo di trattamento delle acque usato esclusivamente in acquacoltura per migliorare la qualità delle acque dellallevamento (come ad es. le vasche dei pesci). Colloidi e particelle solide (provenienti ad es. da residui di pellets di alimento e altre particelle ) vengono rimosse dalla superficie per mezzo degli schiumatoi. Areatori causano un aumento di schiuma nellinterfaccia aria-acqua che può essere asportata dalla superficie. Il termine anglosassone "protein skimming" ("schiumaggio" proteico

STRIPPING DE ESPUMA: Técnica de tratamiento de la agua frecuentemente empleado en acuicultura por fin de mejorar la cualidad de la agua de los sistemas de ganadería (estanque por ejemplo). Los coloides y les partículas solides (restos y partículas alimentarias residuales) son eliminadas de la superficie de la instalación bajo la forma de espuma. La espuma es generada aumentando la interfaz aire - agua por el intermediario de una ventilación potente. La espuma que desborda de la instalación es llamada écumat. El term

AVSKUMMING: Vannbehandlingsmetode mye brukt i akvakultur for å forbedre vannkvaliteten i oppdrettssystemer (f.eks. fiskekar), der vannet trykksettes. Kolloider og faste partikler (f.eks. ødelagte fôrpelleter og avfallspartikler) fjernes fra anlegget som skum. Skummet dannes ved at overflaten mellom luft og vann økes ved sterk lufting. Overløpende skum, etter forfall (nedbryting) kalles slam. Betegnelsen ”proteinskumming” brukes uriktig om løst-luft-trykk flotasjon, men ble innført og brukes i stor utstrekni

Was this helpful?
This term relates to the lifetime of foam. The term is often used but not well defined. There are at least three processes which occur during the life of a typical foam: (i) foam-reorientation, where the linear positioning of bubbles changes with time; (ii) fluids produced between the lamellae of foam which flow continuously downward because of gravity; (iii) collapse of the lamellae which ends the life of the foam. Evaporation is a fourth factor influencing foaminess, but in closed systems this


ΑΦΡΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ: Ο όρος αναφέρεται στην διάρκεια ζωής των αφρών και χρησιμοποιείται ευρέως, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ορισμός. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός τυπικού αφρού λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τρεις διαδικασίες: (1) Αναδιάταξη του αφρού - η γραμμική διάταξη των φυσσαλίδων αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. (2) Τα υγρά που παράγονται μεταξύ των αφροφυσσαλίδων ρέουν συνεχώς προς τα κάτω εξαιτίας της βαρύτητας. (3) Οι φυσσαλίδες σπάζουν, οπότε και τερματίζεται η ζωή του αφρού. Η εξάτμιση είναι μια τέταρτη δι

SCHÄUMUNG (MESSUNG DER): Dieser Begriff bezieht sich auf die Haltbarkeit von Schaum. Er wird häufig benutzt, ist aber nicht klar definiert. Mindestens drei Prozesse finden während der Lebensgeschichte eines typischen flüssigen Schaumes statt: (i) Schaum-Neuordnung, wobei Anzahl, Position und lineare Ausrichtung der Blasen sich mit der Zeit verändern; (ii) Flüssigkeit zwischen den Schaumlamellen folgt der Schwerkraft und fließt kontinuierlich nach unten ab; (iii) Zusammenbruch von Lamellen; beendet die Existenz des Schau

DEGRE DE PERSISTANCE DECUME: Le degré de persistance de lécume est un terme couramment employé mais qui est mal défini. Au moins trois processus ont lieu pendant la vie dune écume liquide typique: (i) réarrangement de lécume - le nombre, les positions et les dimensions linéaires des bulles changent dans le temps; (ii) les liquides présents dans les enveloppes des bulles sont sujets à la gravitation et sécoulent vers le bas; (iii) les enveloppes crèvent. Normalement il y a un quatrième processus, lévaporation, qui influence

PERSISTENZA DELLE SCHIUME: Questo termine è relativo alla durata della schiuma. Il termine è spesso usato anche se non ancora ben definito. Esistono almeno tre eventi che si verificano nel corso della vita di una schiuma liquida tipica: i) riorganizzazione della schiuma, dove cambiano il numero, la posizione e le dimensioni lineari delle bolle con il passare del tempo, ii) scolamento per gravità verso il basso dei liquidi presenti sulle bolle e tra le bolle, iii) collasso delle bolle che determina la scomparsa della schiu

GRADO DE PERSISTENCIA DE LA ESPUMA: Término relacionado con el tiempo de permanencia de la espuma. El término se usa a menudo pero no está bien definido. Hay por lo menos tres procesos que ocurren durante la vida de una espuma típica: (i) reorientación de la espuma, dónde el número, posicionamiento y las dimensiones lineales de las burbujas cambian con tiempo; (ii) los líquidos presentes dentro de las burbujas son sometidos a la gravedad y fluyen continuamente hacia abajo; (iii) las membranas se rompen y así acaba la vida de la es

SKUMMING (MÅLING AV): Betegnelsen angår levetiden til skum. Blir ofte brukt, men da dårlig definert. Det er minst tre prosesser som skum går igjennom i løpet av sin levetid: (i) Skum nyorientering, der den lineære posisjonen til bobler forandres med tid. (ii) Væsker produsert mellom tynne skiver i skummet flyter kontinuerlig nedover på grunn av gravitasjon. (iii) Sammenbrudd av de tynne skivene, som medfører at skummet forsvinner. Fordamping er en fjerde faktor som påvirker skumming, men i større systemer er denne fa

Was this helpful?
Foams are colloidal systems usually belonging to the group gases dispersed in liquids. In the classification based on the state of aggregation of the two phases (gas and liquid), foams commonly belong to the first group. (i) gases dispersed in liquids (foams, gas emulsions); (ii) liquids dispersed in gases (mists, fogs, liquid aerosols). Other categories include: (iii) gases dispersed in solids (solid foams); (iv) solids dispersed in gases (fumes, smokes, solid aerosols); (v) liquids dispe


ΑΦΡΟI: Οι αφροί είναι κολλοειδή συστήματα που συνήθως ανήκουν στην ομάδα των αερίων διεσπαρμένων σε υγρά. Στο σύστημα κατάταξης που βασίζεται στην κατάσταση συσσωμάτωσης των δύο φάσεων (αέριας και υγρής), οι αφροί συνήθως ανήκουν στην πρώτη κατηγορία: (i) Αέρια διεσπαρμένα σε υγρά (αφροί, γαλακτώματα αερίων) (ii) Υγρά διεσπαρμένα σε αέρια (αχλύς, ομίχλη). Οι άλλες κατηγορίες περιλαμβάνουν: (iii) Αέρια διεσπαρμένα σε στερεά (αφρώδη υλικά) (iv) Στερεά διεσπαρμένα σε αέρια (αιθάλη, καπνοί, στερεά αερολύμα

SCHÄUME: Schäume sind kolloidale Systeme, in denen Gase in Flüssigkeiten dispergiert sind. Die Klassifikation von Schäumen beruht auf den Grad der Aggregation der beiden beteiligten Aggregatzustände (Gase und Flüssigkeiten, wobei Schäume der ersten der nachfolgend aufgelisteten Gruppe zuzuordnen sind: (i) In Flüssigkeiten dispergierte Gase (Schäume, Gas-Emulsionen); (ii) In Gasen dispergierte Flüssigkeiten (Dunst, Nebel, Ärosole). Andere Kategorien sind:(iii) In Feststoffen dispergierte Gase (Feststoffs

ECUMES: Les écumes sont des systèmes colloïdaux appartenant au groupe des gaz dispersés dans des liquides. La classification est basée sur létat dagrégation de deux phases (gaz et liquide), les écumes appartiennent en général au premier groupe: (i) gaz dispersés dans des liquides (écumes, émulsions gazeuses (ii) liquides dispersés dans des gaz (brume, brouillard, aérosols liquides). Dautres catégories comprennent :(iii) gaz dispersés dans des solides (mousses solides) (iv) solides dispersés dans des ga

SCHIUME: Le schiume sono sistemi colloidali che di solito derivano da sostanze gassose o colloidali dispersi nei liquidi. Nella classificazione basata sullo stato di aggregazione delle due fasi (liquida e gassosa), le schiume vengono ascritte comunemente al primo gruppo. (i) gas dispersi nei liquidi (schiume, emulsioni di gas); (ii) liquidi dispersi nei gas ( foschie, nebbie, liquidi aerosol). Altre categorie includono iii) gas dispersi nei solidi (schiume solide) (iv) solidi dispersi nei gas (fumi,

ESPUMA: Las espumas son sistemas coloidales que pertenecen al grupo de gases dispersados en líquidos. La clasificación se basa en el estado de agregación de dos fases (gas y líquido), las espuma pertenecen generalmente al primer grupo. (i) gases dispersados en líquidos (espumas, emulsiones de gas). (ii) líquidos dispersados en gases (lloviznas, niebla, aerosoles líquidos). Otras categorías incluyen: (iii) gases dispersados en sólidos (espumas sólidas). (iv) sólidos dispersados en gases (los humos,

SKUM: Skum er kolloidale (finfordelte) systemer, vanligvis gasser spredt i væsker. (Se også KOLLOIDER). I klassifikasjon basert på graden av aggregasjon av de to fasene (gass og væske) tilhører skum som regel første gruppen. (i)                Gasser finfordelt i væsker (skum, gassemulsjon). (ii)               Væsker finfordelt i gasser (dis, tåke, væskeaerosoler). Andre kategorier er: (iii)              Væsker finfordelt i væsker (fast skum). iv)              Faste stoff finfordelt i gasser (os, rø

Was this helpful?
A well-circumscribed or localized infection in or on a host.


ΜΟΛΥΝΣΗ, ΕΣΤΙΑΚΗ: Μία περιορισμένη επί ή εντός του οργανισμού ενός ξενιστή ή σαφώς εντοπισμένη μόλυνση.

KRANKHEITSHERD: Eine gut umschreibbare oder örtlich begrenzte Infektion in oder auf einem Wirt.

INFECTION LOCALISEE: Une infection bien circonscrite ou localisée dans ou sur un hôte.

INFEZIONE FOCALIZZATA: Una infezione ben circoscritta o localizzata come ecto o endo parassita.

INFECCIÓN LOCALIZADA: Infección bien circunscrita y localizada en un huésped.

FOKAL INFEKSJON: En avgrenset eller lokalisert infeksjon i eller på en vert.

Was this helpful?
Cheap fish used directly to feed other animals, for example, herring as salmon feed or trash fish (by-catch) as feed in animal husbandry (pigs, poultry).


ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΑΡI: Φθηνά ψάρια που χρησιμοποιούνται άμεσα ως τροφή άλλων ζώων π.χ. ρέγγα ως τροφή σολομού ή μή εμπορεύσιμα ψάρια (αλιευόμενα τυχαία) σαν κτηνοτροφή (γιά χοίρους και πτηνά).

FUTTERFISCH: Billiger Fisch, der direkt an andere Tiere verfüttert wird; z.B. Hering an Lachs oder Gammelfisch (Beifang) als Futter für Tiere in der Landwirtschaft (Schweine- und Geflügelmast).

POISSON FOURRAGE: Poisson de faible valeur marchande utilisé directement dans lalimentation dautres animaux, par exemple, les harengs pour les saumons ou les poissons bas de gamme comme aliment pour animaux domestiques (cochons, volailles).

SCARTO DI PESCE: Pesce a basso costo che serve per alimentare altri animali, ad es. laringa come alimento per il salmone o come reimpiego negli alimenti per animali domestici, come polli e maiali.

PEZ DE PIENSO MORRALLA: Pez de bajo valor comercial utilizado directamente en la alimentación de otros animales, por ejemplo, EL arenque para salmónidos o peces de baja gama como alimento para animales domésticos.

FÔRFISK: Billig fisk som brukes direkte som fôr til andre dyr, f.eks. sild som laksefôr eller ”trash fish” (bifangst) som husdyrfôr (gris, høns).

Was this helpful?
In wave forecasting, wind blowing in the same direction as the wave movement.


ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΝΕΜΟΣ: Στην πρόγνωση του κυματισμού, ο άνεμος που φυσά στην ίδια κατεύθυνση που κινούνται τα κύματα.

MITGEHENDER WIND: Bei der Wellenvorhersage, wenn der Wind in dieselbe Richtung bläst, in der die Wellen laufen.

VENT PORTANT: Dans la prédiction des vagues; un vent qui souffle dans la même direction que le déplacement des vagues.

VENTO FAVOREVOLE: Nella previsione delle onde: vento che soffia nella stessa direzione di avanzamento dellonda. Vento che soffia nella direzione della rotta di unimbarvazione o comunque a favore.

VIENTO DE SEGUIMIENTO: En la predicción de las olas; viento que sopla en la misma dirección que el desplazamiento de las olas.

MEDVIND: I bølgevarsling, vind som blåser i samme retningen som bølgene beveger seg.

Was this helpful?
Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.


ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

FUTTER: Quelle von energieliefernden Nährstoffen (Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette), Vitaminen, Mineralien usw. Notwendig für einen funktionierenden Stoffwechsel.

NOURRITURE: Source daliments énergétiques (hydrates de carbone, protéines et lipides) de vitamines, de sels minéraux, etc., nécessaires au fonctionnement du métabolisme.

ALIMENTO: Sorgente di nutrienti che fornisce energia (carboidrati, proteine, grassi), vitamine e minerali, necessari alle funzioni metaboliche.

ALIMENTACIÓN: Fuente de alimentos energéticos (hidratos de carbono, proteínas y lípidos) de vitaminas, de sales minerales, etc., necesarios para el funcionamiento normal del metabolismo.

FÔR: Kilde for energigivende næringsstoffer (karbohydrat, fett, protein), vitaminer og mineraler, som må til for at metabolismen skal virke.

Was this helpful?
A substance or mixture of substances, other than a basic food stuff, present in food as a result of any aspect of production, processing, storage, or packing. The term does not include chance contaminants. Food additives may be classified as:(i) Designated Food Additives which help maintain nutritive aspects such as, freshness, maintenance, sensory, processing aids;(ii) Incidental Food Additives which have no purposeful function in food. This class includes all materials which would not usually


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Πρόσθετο τροφής είναι μια ουσία (ή μίγμα ουσιών), διαφορετική από τα βασικά συστατικά της τροφής, η οποία προστίθεται στην τροφή κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση ή συσκευασία της. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τις τυχαίες προσμίξεις. Τα πρόσθετα των τροφών μπορεί να καταταγούν σε: Σκόπιμα Πρόσθετα Τροφής: βοηθήματα θρεπτικά, φρεσκάδας, συντήρησης, αισθητικά, επεξεργασίας. Περιστασιακά Πρόσθετα Τροφής: δεν έχουν σκόπιμη λειτουργία στην τροφή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα υλικά,

FUTTERZUSATZSTOFFE: Nicht alles, was dem Futter zugesetzt wird, ist ein Futterzusatzstoff. Ein Futterzusatzstoff ist eine Substanz oder eine Mischung von Substanzen, der (die) keine Grundnahrungssubstanz darstellt, sondern aufgrund des Produktionsprozesses, der Verarbeitung, der Lagerung und Verpackung zugefügt wurde. Dieser Ausdruck bezieht sich nicht auf zufällige Verunreinigungen im Futter. Futteradditive können nach ihrer Wirkungsweise klassifiziert werden in:(i) Gezielt applizierte Futterzusatzstoffe: nahrha

ADDITIFS ALIMENTAIRES: Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classifiés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibéré

ADDITIVI ALIMENTARI: Sostanza o insieme di sostanze aggiunte ai componenti nutritivi basilari presenti nellalimento al momento della produzione, trasformazione e stoccaggio o imballaggio. Gli additivi vengono classificati in base alla loro qualità funzionale in: i) additivi intenzionali, migliorano le qualità nutritive, di mantenimento, sensoriali o di fabbricazione. ii) additivi fortuiti: senza funzioni deliberate negli alimenti. Questa categoria comprende tutte quelle sostanze presenti nellalimento che di solito n

ADITIVOS ALIMENTARIOS: Un aditivo alimentario es una sustancia o una mezcla de sustancias, diferentes que los componentes nutritivos de base, añadidas al alimento en cualquier momento de la producción, transformación, almacenamiento o embalaje. El termino no incluye las sustancias contaminantes fortuitas. Los aditivos están clasificados según su calidad funcional: (i) aditivos intencionales: Ayudan a mantener o mejorar algunos aspectos de los alimentos, tales como, la frescura, el mantenimiento o de fabricación. (ii)

FORTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blanding stoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

Was this helpful?
A simplistic concept referring to the sequence of organisms on successive trophic levels within a community, through which energy is transferred by feeding; energy enters the food chain during fixation by primary producers (mainly green plants) and passes to the herbivores (primary consumers) and then to the carnivores (secondary and tertiary consumers). Nutrients are returned to primary production by detritivores.


ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Απλουστευτική έννοια που αναφέρεται σε μία αλληλουχία οργανισμών μιας βιοκοινωνίας, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. Οι οργανισμοί αυτοί μεταφέρουν ενέργεια, μέσω της διατροφής τους, από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Η ενέργεια εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα με την δέσμευσή της (στερέωση) από τους πρωτογενείς παραγωγούς (κυρίως πράσινα φυτά) και περνά στα φυτοφάγα (πρώτοι καταναλωτές) και στη συνέχεια στα σαρκοφάγα (δεύτεροι και τρίτοι καταναλωτές). Τα θρεπτικά συστατικά ε

NAHRUNGSKETTE: Eine sukzessive Folge von Organismen (Arten) innerhalb einer Lebensgemeinschaft, die Energie über die Nahrungsaufnahme von einer trophischen Ebene zur nächsthöheren transferiert; Energie gelangt in die Nahrungskette während der Fixierung durch einen Primärproduzenten (hauptsächlich grüne Pflanzen) und wird über die Herbivoren (Primärkonsumenten) und den Karnivoren (Sekundär-, Tertiärkonsumenten) weitergereicht.

CHAINE ALIMENTAIRE: Une série séquentielle dorganismes, appartenant à des niveaux trophiques successifs dune communauté, à travers lesquels de lénergie est transférée par voie alimentaire. Lénergie entre dans la chaîne alimentaire grâce à la fixation par la production primaire (plantes vertes pour la majeure partie). Elle passe ensuite aux herbivores (consommateurs primaires) et ensuite aux carnivores (consommateurs secondaires, tertiaires).

CATENA ALIMENTARE: Concetto basilare riferito alla serie sequenziale di organismi appartenenti a livelli trofici successivi della comunità, attraverso la quale lenergia si trasferisce per via alimentare; lenergia entra nella catena alimentare durante la fissazione da parte dei produttori primari (principalmente piante verdi) e passa agli erbivori (consumatori primari) e poi ai carnivori (consuamtori secondari e terziari). I nutrienti ritornano alla produzione primaria per mezzo dei detritivori.

CADENA ALIMENTARÍA: Una serie secuencial de organismos que pertenecen a niveles tróficos sucesivos de una comunidad, a través los cuales la energía está transferida por via alimentaría. La energía entra en la cadena alimentaría gracias a la fijación por la producción primaria (plantas verdes en la mayor parte). Después pasa a los herbívoros (consumadores primarios) y después a los carnívoros (consumadores segundarios, terciario).

NÆRINGSKJEDE: Et forenklet begrep som refererer til rekkefølgen av dyr på ulike trofiske nivå innen et samfunn. Energi blir overført mellom nivåene ved beiting. Den kommer inn i næringskjeden ved binding av primærprodusentene (hovedsakelig grønne planter), går videre først til herbivore (plantespisende) dyr og til slutt til karnivore (kjøttetende) dyr. Næringsstoffer vender tilbake til primærproduksjon via detrivore organismer.

Was this helpful?
Ratio between the weight of food fed and the weight of yield gain. Measure (ratio) of the efficiency of conversion of food to flesh. The sum of the amount of food offered in kilograms over a number of days (T) divided by the increase in wet fish weight (kg) over the time period (T).


ΔΕIΚΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨIΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ: Η αναλογία του βάρους της τροφής που χορηγήθηκε προς την αύξηση του βάρους (παραγωγής). Μέτρο (αναλογία) της αποδοτικότητας της μετατροπής της τροφής σε σάρκα. Το πηλίκο του αθροίσματος της ποσότητας της τροφής (σε kg) που χορηγήθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό ημερών (Τ), προς την αύξηση του υγρού βάρους των ψαριών (kg) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

FUTTERKONVERSIONSFAKTOR: Verhältnis von verfüttertem Futter zu Gewichtszunahme. Maß für die Effizienz der Konversion von Futter in Körpersubstanz. Die Summe der über eine bestimmte Anzahl an Tagen (T) verabreichten Futtermenge wird durch den Naßgewichtzuwachs der Fische (in kg) dividiert.

TAUX DE CONVERSION ALIMENTAIRE: Rapport, entre le poids daliment et le gain de poids. Mesure (rapport) de lefficacité de conversion des aliments en biomasse. La somme totale daliments distribués en kilogramme pendant un nombre de jours (T) est divisée par laugmentation de poids frais du poisson (kg) pendant cette même période.

RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLALIMENTO: Rapporto in peso tra la quantità di pesce prodotto e lalimento usato per produrlo. Misura lefficienza di conversione del cibo. La somma della quantità totale di cibo è espressa in chilogrammi su numero di giorni (T) diviso per laumento in peso netto del pesce (Kg) sullo stesso periodo di tempo (T).

TASA DE CONVERSIÓN ALIMENTARÍA: Relación, entre el peso del alimento y el incremento de peso. Medida (relación) de la eficacia de conversión de alimentos en biomasa. Suma total de alimentos distribuidos en kilogramos durante un periodo de días (T) dividido por el aumento de peso fresco del pez (kg) durante este mismo periodo.

FÔRFAKTOR: Forhold mellom vekten på fôr som er utfôret og vektøkning i biomasse. Mål på effektiviteten på omdannelsen av fôr til kjøtt. Summen av alt fôret i kilo som er utfôret i løpet av et antall dager (T) delt på økning i våtvekt (kg) av fisk over samme tidsrommet (T). Høy fôrfaktor ved bruk av formulert fôr kan indikere overfôring (spillfôr).

Was this helpful?
Fish destined for direct human consumption.


ΕΔΩΔIΜΑ ΨΑΡIΑ: Ψάρια που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.

SPEISEFISCH: Fisch, der für den direkten menschlichen Verzehr bestimmt ist.

POISSON CONSOMMABLE: Poisson destiné à la consommation humaine.

ALIMENTO ITTICO: Pesce destinato direttamente al consumo umano.

PESCADO COMESTIBLE: Pez destinado al consumo humano.

MATFISK: Fisk som skal brukes direkte som menneskeføde.

Was this helpful?
The network of interconnected food chains of a community.


ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ: Το δίκτυο των αλληλοσυνδεόμενων τροφικών αλυσίδων μιας βιοκοινωνίας.

NAHRUNGSNETZ: Das Netzwerk der miteinander verknüpften Nahrungsketten einer Lebensgemeinschaft.

RESEAU ALIMENTAIRE: Réseau de chaînes alimentaires interconnectées dans une communauté.

FOOD WEB (O RETE TROFICA): Il network delle catene alimentari interconnesse nellambito di una comunità.

RED ALIMENTARIA: Red de cadenas alimentarias interconectadas en una comunidad.

NÆRINGSNETT: Nettverket av tilkoplede næringskjeder innen et samfunn.

Was this helpful?
Common hygienic measure of minimizing the risk of disease transfer between farms by disinfecting footwear in a small disinfectant bath.


ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ: Σύνηθες μέτρο υγιεινής για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταφοράς ασθενειών από μονάδα σε μονάδα καλλιέργειας. Συνίσταται στη απολύμανση των παπουτσιών σε μικρά αντισηπτικά υδατόλουτρα.

FUSSBAD: Allgemeine hygienische Maßnahme, um das Risiko einer Krankheitsübertragung zu minimieren, indem die Fußbekleidung in einem antiseptischesnBad desinfiziert wird.

PEDILUVE (BAIN DE PIEDS): La désinfection des chaussures dans un petit bain antiseptique. Mesure dhygiène couramment employée afin de minimiser les risques de transfert de maladie entre exploitations aquacoles.

BAGNO DISINFETTANTE (PER CALZARI): Misura igienica comune adottato per minimizzare il rischio di trasferimento di malattia fra gli allevamenti, si pratica disinfettando le scarpe in un piccolo bagno disinfettante.

PEDILUVIO BAÑO DE PIES: Desinfección de zapatos en un pequeño baño antiséptico. Medida de higiene normalmente utilizada con el fin de minimizar los riesgos de traspaso de enfermedades entre explotaciones acuícolas.

FOTBAD: Vanlig hygienisk tiltak for å minimalisere risikoen for sykdomsspredning mellom anlegg (eller innen anlegg), der en desinfiserer fottøy i et lite desinfeksjonsbad.

Was this helpful?
To search for food.


ΝΟΜΗ: Η αναζήτηση τροφής.

FUTTERSUCHE; FUTTERVERSORGUNG: Nach Futter suchen, sich mit Futter versorgen.

FOURRAGER: Chercher de la nourriture.

FORAGGIAMENTO: Termine poco usato in acquacoltura, per indicare la distribuzione dellalimento. Può anche significare la ricerca del cibo da parte del pesce.

FORRAJEAR: Búsqueda de alimentos.

NÆRINGSSØK (FÔRSØK): Å søke etter mat.

Was this helpful?
Live feed for domestic species; animals that are placed or encouraged to grow in a pond to provide nourishment for a more desirable predatory species (e.g. sunfish in pond with largemouth bass).


ΕIΔΗ ΝΟΜΗΣ: Ζωντανή τροφή για καλλιεργούμενα είδη. Ζώα που αφήνονται ή διευκολύνονται να μεγαλώσουν σε μια λιμνοδεξαμενή για να καταναλωθούν από ένα περισσότερο επιθυμητό θηρευτικό είδος (π.χ. φεγγαρόψαρα σε λιμνοδεξαμενές με λαβράκια).

BEUTETIERE: Lebende Nahrungsorganismen für domestizierte Arten; Tiere die in Teiche eingesetzt oder deren Wachstum gefördert wird, um die Ernährung der höherwertigen räuberischen Art zu gewährleisten.

ESPECES FOURRAGES: Nourriture pour espèces domestiques; les animaux qui sont mis ou dont on facilite le développement en étang afin de fournir une alimentation à une espèce prédatrice de plus grande valeur (par exemple, le sunfish en étang avec les bars).

PESCE FORAGGIO: Alimento vivo per specie domestiche; animali posti nello stesso bacino o vasca delle specie predatrici, di maggior valore commerciale, per facilitarne la crescita e renderli più appetibili. Come ad es. per il persico sole che viene lasciato nello stagno insieme al persico trota.

ESPECIES-FORRAJE: Comida para especies domésticas; animales a los que se facilita el desarrollo en estanques con el fin de servir de alimento para una especie depredadora de mayor valor (por ejemplo, el pez luna en estanques con lubinas).

BYTTEDYR : Levendefôr for husdyr, dyr som plasseres eller stimuleres til å vokse i en dam for å skaffe næring til mer ønskelige rovfisk (f.eks. solabbor i dam med ”largemouth bass”). Jfr. fôrfisk.

Was this helpful?
The methods employed by an organism in its search for food.


ΝΟΜΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Οι μέθοδοι που μεταχειρίζεται ένας οργανισμός για την αναζήτηση της τροφής του.

FORAGING, STRATEGIE DER NAHRUNGSSUCHE: Im Deutschen wird häufig der englische Begriff benutzt, da kein passendes Schlagwort üblich ist. Eine Methode, die ein Organismus während seiner Suche nach Futter anwendet.

STRATEGIE DE FOURRAGE: Les méthodes employées par un animal dans sa recherche de la nourriture.

RICERCA DELLALIMENTO (STRATEGIA DI): Metodo impiegato da una specie od un organismo nella ricerca dellalimento.

ESTRATEGIA ALIMENTARIA: Métodos utilizados por un animal en la búsqueda de la comida.

STRATEGI FOR NÆRINGSSØK: Metodene som brukes av en organisme for å søke etter mat.

Was this helpful?
A wave that is maintained by a periodic force. The period of a forced wave must always coincide with the period of the force, regardless of the dimensions of the basin or of frictional influence. They are produced in specifically designed wave tanks to test models of ship hulls, drilling platforms and fish cages to determine their stability and life expectancy.


ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΚΥΜΑ: Κύμα που διατηρείται από μια περιοδική δύναμη. Η περίοδος του εξαναγκασμένου κύματος πρέπει να συμπίπτει πάντοτε με την περίοδο της δύναμης, ανεξάρτητα από τις διατάσεις της λεκάνης ή την επίδραση των τριβών. Τα κύματα αυτά παράγονται σε ειδικά σχεδιασμένες δεξαμενές και χρησιμεύουν για έλεγχο μοντέλων πλοίων, εξεδρών γεωτρήσεων και ιχθυοκλωβών, με σκοπό τον προσδιορισμό της σταθερότητάς τους και της προσδοκώμενης διάρκεια ζωής τους.

KÜNSTLICH ERZEUGTE WELLE: Eine Welle, die durch periodische Kräfte aufrechterhalten wird, und die Periode der künstlich erzeugten Welle muß stets mit der Periode der Kräfte übereinstimmen, ungeachtet der Ausmaße des Beckens oder dessen Reibungseinfluß. Wird in speziell konstruierten Wellenbecken erzeugt, um Modelle von Schiffsrumpfkörpern, Bohrplattformen und Netzkäfigen auf ihre Stabilität und Lebensdauer zu testen.

VAGUE FORCEE: Une vague maintenue par une force périodique. La période dune vague forcée doit toujours coïncider avec la période de la force, indifféremment des dimensions du bassin ou de linfluence de la friction. Elles sont provoquées dans des bassins spécialement conçus pour tester des modèles de coques de bateaux, de plates-formes, de forage et des cages à poissons pour déterminer leur stabilité et leur durée de vie.

ONDA ARTIFICIALE: Onda che viene mantenuta da una forza costante. Il periodo di unonda forzata deve coincidere sempre con il periodo della forza, indipendentemente dalle dimensioni del bacino o dallinfluenza dellattrito. Vengono provocate allinterno di bacini specialmente per testare gli scafi delle navi, piattaforme di perforazione, e gabbie galleggianti al fine di determinarne la loro stabilità e durata nel tempo.

OLA FORZADA: Ola mantenida por una fuerza periódica. El período de una ola forzada debe coincidir siempre con el período de la fuerza, indiferentemente de las dimensiones del estanque o de la influencia de la fricción. Son provocadas en estanques especialmente concebidos para probar los modelos de cascos de los barcos, de plataformas de perforación y de jaulas de peces para determinar su estabilidad y su duración.

KUNSTIG FREMSTILT BØLGE: En bølge som opprettholdes av en periodisk kraft. Perioden til en kunstig fremstilt bølge må alltid falle sammen med perioden til kraften, uavhengig av størrelsen på bassenget eller påvirkning av friksjon. De produseres i spesielt utformede bølgetanker for å teste modeller av skipsskrog, oljeplattformer og oppdrettsmerder for å bestemme stabilitet og forventet levetid.

Was this helpful?
(1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore ma


FORESHORE: (1) Το τμήμα της ακτής το οποίο εκτείνεται μεταξύ του ανώτερου ορίου που βρέχεται από τα κύματα κατά την διάρκεια της πλήμμης και της μέσης στάθμης, της ρηχίας, και το οποίο διαβρέχεται από τα επερχόμενα κύματα , καθώς η παλίρροια ανεβαίνει και κατεβαίνει. (2)Η ζώνη μεταξύ της μέσης πλήμμης και της μέσης ρηχίας. Χρησιμοποιείται επίσης και για την ανώτερη παλιρροιακή ζώνη, η οποία καλύπτεται μόνο περιστασιακά από εαρινές παλίρροιες. (3) Η λωρίδα ξηράς που σχηματίζει τις παρυφές μιας λίμνης.

WATT(WATTENMEER): (1) Der Teil der Küste, der zwischen dem Kamm der seewärtigen Böschung (oder der oberen Grenze der Auswaschung durch die Wellen bei Hochwasser) und der normalen Niedrigwassermarke liegt, und der gewöhnlich von auf- und abdrängenden Wellen der steigenden und fallenden Tide durchflossen wird. (2) Bei einem typischen Strandprofil, die Zone zwischen dem normalen Hoch- und Niedrigwasser, auch gebräuchlich für die obere intertidale Zone, die nur bei außergewöhnlichen Springtiden bedeckt wird, (3) Der

ESTRAN, LITTORAL: (1) Portion du littoral comprise entre le maximum de flot (limite maximale déclaboussure à marée haute) et le niveau moyen des marées basses, qui est normalement traversé par le flux et reflux. (2) Portion dun profil de littoral compris entre le niveau moyen des marées hautes et le niveau moyen des marées basses; se dit également de la portion du littoral immergée exceptionellement pendant les marées hautes des vives eaux équinoxiales. (3) Le rivage dun lac. Lutilisation du rivage peut être soum

FASCIA INTERTIDALE: 1) La parte della riva giacente tra il "limite massimo di flusso" (o il limite massimo dellacqua con lalta marea) e il livello medio di bassa marea, che normalmente viene attraversato dal flusso e riflusso di marea. 2) Parte di un profilo di litorale che è compresa fra il livello medio delle alte maree e il livello medio delle basse maree; si dice ugualmente della porzione di litorale immersa eccezionalmente durante le alte maree equinoziali. 3) La riva di un lago. Individuazione di una linea

BANDA COSTERA: (1) Zona del litoral comprendida entre la cresta del berma (o limite superior de lavado de la ola en la marea alta) y el nivel medio de las mareas bajas, que es normalmente atravesado por el flujo y el reflujo. (2) Zona de un perfil típico del litoral comprendido entre el nivel medio de las mareas altas y el nivel medio de las mareas bajas; dícese igualmente de la porción del litoral sumergida excepcionalmente durante la mareas altas. (3) El borde de un lago. El uso de la banda costera puede ser

FJÆRE (STRAND): (1) Området som ligger mellom øvre grense for (store) bølger ved høyvann og lavvanns grensen, som hele tiden er i forandring (mengde av området som er over og under vann) siden sjøen faller og flør kontinuerlig. (2) I en typisk strandprofil: Sonen mellom gjennomsnittlig høy- og lavvann. Også brukt om den øvre sonen som kun er under vann ved springflo. (3) Stripen av land som danner bredden av en innsjø. Bruk av fjæra kan være regulert ved restriksjoner.

Was this helpful?
Term used to describe the convention of measuring an organism (usually a fish) from the mouth tip to the tail fork.


ΚΕΦΑΛΟΥΡΑΙΟ ΜΗΚΟΣ: Ορος που χρησιμοποιείται για την κατά συνθήκη μέτρηση ενός οργανισμού (συνήθως ψαριού) από το άκρο του ρύγχους μέχρι τη διχάλα του ουραίου πτερυγίου.

GABELLÄNGE: Die Länge eines Fisches von der Schnauzenspitze bis zum Ende der mittleren Strahlen der Schwanzflosse.

LONGUEUR DE FOURCHE: Longueur dun poisson, à partir du point le plus antérieur du corps jusquau creux de la fourche de la nageoire caudale.

LUNGHEZZA ALLA FURCA: Lunghezza totale di un pesce che si misura a partire dal punto più anteriore della testa fino ad arrivare allincavo della forca della pinna caudale.

LONGITUD DE HORCA: Longitud de un pez, a partir del punto más anterior del cuerpo hasta la cola de la horca de la aleta caudal.

GAFFELLENGDE: Betegnelse bruk for å beskrive lengden av en organisme (vanligvis en fisk) fra fremste punkt på hodet til innerst i halefinnens gaffel.

Was this helpful?
See FORMALIN. Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.


ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALDEHYD: Siehe FORMALIN. (Lösung von schätzungsweise 37% (Gewicht) von Formaldehyd in Wasser. In der Aquakultur als effektives Mittel in der Kontrolle von äußeren Parasiten und Pilzinfektionen bei Fischen und Eiern eingesetzt. Wird vorwiegend auch als Gewebefixativ angewendet.).

FORMALDEHYDE: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALDEIDE: Vedi formalina

FORMALDEHÍDO: Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMALDEHYD: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

Was this helpful?
Solution of approximately 37% by weight of formaldehyde in water. Effective in control of external parasites and fungal infections on fish and eggs. Also used as a tissue fixative.


ΦΟΡΜΟΛΗ: Διάλυμα αερίου φορμαλδεύδης στο νερό, περίπου 37% κατά βάρος. Αποτελεσματική για τον έλεγχο των εξωτερικών παρασίτων και των μυκητικών μολύνσεων των ψαριών και των αυγών. Χρησιμοποιείται επίσης ως στερεωτικό των ιστών.

FORMALIN: Lösung von schätzungsweise 37% (Gewicht) von Formaldehyd in Wasser. In der Aquakultur als effektives Mittel in der Kontrolle von äußeren Parasiten und Pilzinfektionen bei Fischen und Eiern eingesetzt. Wird vorwiegend auch als Gewebefixativ angewendet.

FORMOL: Une solution de formaldéhyde dans leau à environ 37% (poids/volume). Traitement efficace des parasites externes et infections fongiques chez les poissons et leurs oeufs. Egalement utilisé comme fixateur de tissus.

FORMALINA: Soluzione acquosa di formaldeide al 37 % (peso/volume), efficace nel trattamento degli ectoparassiti e delle infezioni fungine dei pesci e delle uova. Limpiego in acquacoltura è ammesso solo per la disinfezione delle attrezzature e delle vasche. Usato anche come fissativo dei tessuti.

FORMOL: Una solución de formaldehído en el agua a aproximadamente 37% (peso/volumen). Tratamiento eficaz de los parásitos externos y infecciones fongicas de los peces sus huevos. Igualmente usado como fijador de los tejidos.

FORMALIN: Løsning av vann og formaldehyd der formaldehyd utgjør 37% av vekten. Effektiv ved kontroll av infeksjoner av ytre parasitter på fisk og egg. Også brukt som fiksérvæske.

Was this helpful?
A specially designed fish diet, which is produced so as to contain specific levels of constituents such as protein, fat and carbohydrate. A vitamin pre-mix and binder is usually added.


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ: Τροφή για τα ψάρια, η οποία παράγεται έτσι ώστε να περιέχει συγκεκριμένα επίπεδα συστατικών, όπως πρωτεiνών, λιπών και υδατανθράκων. Συνήθως προστίθεται και μίγμα βιταμινών, καθώς και κάποιο υλικό για το "δέσιμο" της τροφής.

FORMULIERTES FUTTER: Ein zusammengesetztes Futter, das so hergestellt wurde, daß es spezifische Mengen benötigter Bestandteile wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate enthält. Es werden auch Vitamin-Vormischungen und Binder zugegeben.

FORMULATION ALIMENTAIRE: Régime alimentaire afin de définir les quantités spécifiques de certains aliments tels que protéines, lipides et glucides. Un pré-mélange vitaminé et un liant sont habituellement ajoutés.

DIETA FORMULATA: Una dieta specifica studiata per i pesci che definisce le quantità specifiche di protidi, lipidi e glucidi, alla quale viene aggiunto un pre-mix di vitamine, minerali e leganti.

FORMULACIÓN ALIMENTARIA: Régimen alimentario que tiene por fin de definir las cantidades especificas de ciertos alimentos tales que proteínas, lípidos y carbohidratos. Un premezcla vitaminada y un ligante son habitualmente añadidos.

FORMULERT FÔR: Spesielt utformet fiskefôr, som er produsert slik at det inneholder spesifikke mengder av bestanddeler som fett, protein og karbohydrat. Vitaminblanding og binder tilsettes vanligvis.

Was this helpful?
The addition of nutrients to feed.


ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Προσθήκη θρεπτικών στοιχείων στην τροφή.

STÄRKUNGSMITTEL: Die Zugabe bestimmter Nährstoffe zu einem Futter.

FORTIFIANT: Laddition déléments nutritifs aux aliments.

INTEGRAZIONE (ALIMENTARE): Aggiunta di nutrienti allalimento.

FORTIFICANTE: La adición de elementos nutritivos a los alimentos.

STYRKING AV FÔR: Tilsetning av næringsstoff til fôr.

Was this helpful?
A hybrid of circular and raceway ponds, having straight sides and circular ends with average dimensions 5 x 23 x l m. These ponds have a centre baffle wall with the water inlet and outlet on either side.


FOSTER―LUCAS, ΔΕΞΑΜΕΝΗ: Υβρίδιο κυκλικής και διαδρομοδεξαμενής, με ευθείες πλευρές και κυκλικά άκρα, διαστάσεων περίπου 5x23x1 m. Οι λιμνοδεξαμενές αυτές έχουν ένα κεντρικό χώρισμα και είσοδο και έξοδο του νερού στις δύο πλευρές.

FOSTER-LUCAS-BECKEN: Eine Kombination aus Teilen kreisförmiger und rinnenartiger Becken, die gerade Seiten und kreisförmige Enden hat. Durchschnittliche Dimensionen von 5 x23 x1 m sind üblich. Diese Becken haben im Zentrum eine Zwischenwand mit einem Wasserzu- und abfluß an jeder Seite.

BASSIN DE FOSTER -LUCAS: Bassin de conception hybride entre un bassin circulaire et un bassin de type "raceway", ayant les bords latéraux droits et les extremités arrondies, et aux dimensions moyennes de 5 x 23 x 1m. Ces bassins possèdent une cloison centrale, avec une arrivée et une sortie deau de chaque côté.

VASCA DI FOSTER-LUCAS: Un ibrido fra la vasca circolare e quella rettangolare avente i bordi laterali dritti e le estremità arrotondate e della grandezza media di 5 x 23 x 1 metro. Queste vasche possiedono una saracinesca centrale a pannello che permette lentrata e luscita di acqua.

ESTANQUE DE FOSTER-LUCAS: Un híbrido de estanque redondo y estanque tipo raceway, con los lados rectos y los extremos redondos, con dimensiones medias de 5 x 23 x l m. Estos estanques tienen una pared de separación central con la entrada y salida de agua en cada lado.

FOSTER-LUCAS DAM: Hybrid mellom sirkulære kar og lengdestrømsrenner. Har rette sider og sirkulære ender. Gjennomsnittlig størrelse er 5 x 23 x 1 meter. Disse dammene har en avledende (vannstrøm) vegg i senter med innløp og utløp på hver sin side.

Was this helpful?
The assemblage of aquatic organisms that attach to and grow upon underwater objects, such as ship hulls, harbour structures, net cages, net pens and rafts (floats).


ΜΑΛΟΥΠΑ: Η συνάθροιση θαλάσσιων οργανισμών που προσκολλώνται και μεγαλώνουν πάνω σε αντικείμενα βυθισμένα στο νερό, όπως σε κύτη πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας και επιπλέουσες κατασκευές (σχεδίες).

FOULING: Die Anhäufung mariner Organismen, die an und auf Unterwasserobjekten anheften und dort wachsen, wie z.B. an Schiffsrümpfen, Hafenstrukturen, Netzkäfigen, Netzmaterialien und Flößen (Schwimmkörpern).

FOULING, SALISSURE: Ensemble dorganismes marins se développant sur des structures submergées, telles que les coques des bateaux, les structures portuaires, les cages aquacoles, les flotteurs, les radeaux.

FOULING: Assembramento di organismi acquatici che si sviluppano su strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Vedi anche ORGANISMI INCROSTANTI

FOULING: Conjunto de organismos marinos que crecen sobre estructuras sumergidas, tales que los cascos de los barcos, las estructuras portuarias, las jaulas acuícolas, los flotantes, las balsas.

BEGROING: Opphopning av akvatiske organismer som fester seg og vokser på undervannsobjekter, som skipsskrog, oppdrettsmerder, kaianlegg, flåter etc.

Was this helpful?
In power plants, fouling organisms may become attached to the screens, condenser tube walls, and other parts of the cooling system, thereby reducing heat transfer and accelerating corrosion. In aquaculture systems they mainly impede water flow (net cages, water pipes) and reduce the lifetime of netting material and other structures. Examples in aquaculture are algae, ascidians, barnacles, polychaetes.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οργανισμοί της μαλούπας μπορεί να προσκολληθούν στα φίλτρα, στα τοιχώματα του σωλήνα συμπύκνωσης και σε άλλα μέρη του συστήματος ψύξης, με αποτέλεσμα να μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας και να επιταχύνουν τη διάβρωση. Στα συστήματα ιχθυοκαλλιέργειας παρεμποδίζουν τη ροή του νερού (κλωβοί, υδροσωλήνες) και μειώνουν τον χρόνο ζωής των διχτυών και των εγκαταστάσεων. Παραδείγματα τέτοιων μικροοργανισμών είναι τα φύκη, τα ασκίδια, τα θυσανόποδα, οι πολύχαι

BEWUCHS - ORGANISMEN: Organismen, die sich an vom Menschen geschaffenen Strukturen anheften (wie Schiffe, Bojen, Dalben, Netzkäfige, Kulturflöße, Saatmuschel-Kollektoren und andere Unterwasserstrukturen). In Kraftwerken können sich Bewuchs-Organismen an die Siebe anheften, sowie an Rohrwände und an andere Teile des Kühlsystems, wobei dieses dichtgesetzt wird. Dadurch wird die Wärmeübertragung reduziert und die Korrosion beschleunigt. In Aquakultursystemen behindern sie hauptsächlich den Wasserdurchfluß (-austausch) (

ORGANISMES DE FOULING: Les organismes qui sattachent aux structures artificielles telles que les bateaux, les bouées, les pieux, les cages aquacoles, les radeaux aquacoles et dautres structures submergées. Dans les centrales électriques, le "fouling" sattache aux grilles, aux parois des condenseurs et à dautres parties du système de refroidissement, réduisant ainsi le transfert de chaleur et accélérant la corrosion. En aquaculture, le "fouling" gêne le passage de leau à travers certaines structures (mailles des cages

ORGANISMI INCROSTANTI: Organismi che si attaccano a strutture artificiali come le barche, boe, paletti, gabbie gallegianti, zattere e altre strutture sommerse, incluse le pareti delle vasche. Nelle centrali elettriche questi organismi si attaccano alle griglie, alle pareti dei condensatori e ad altre parti del sistema di raffreddamento, riducendo così il trasferimento di calore e accelerando il processo di deterioramento dei materiali. In acquacoltura gli organismi incrostanti ostacolano il passaggio di acqua attrave

ORGANISMOS DE FOULING: Organismos que se agarran a estructuras artificiales tales como barcos, jaulas flotantes y otras estructuras sumergidas. En las centrales eléctricas, el “fouling” se agarra a las barras y a las paredes de condensadores y a otras partes del sistema de refrigeración, reduciendo así el traspaso de calor y acelerando la corrosión. En acuicultura, el “fouling” molesta el paso de agua a través de ciertas estructuras (mallas de jaulas flotantes, tubos) y reduce el tiempo de vida de materiales tales com

BEGROINGSORGANISMER: På kraftverk kan begroingsorganismer feste seg til inntakssiler, innsiden av kondensatorrør, og andre deler av kjølesystemet, og på denne måten redusere varmetransport og fremme korrosjon. I oppdrettssystemer gir de hovedsakelig redusert gjennomstrømning (merder, vannledninger) og reduserer levetiden til merder og andre konstruksjoner. Grodde merder på lokaliteter med sterk strøm vil legge seg ”flate” og stresse fisken. Eksempler i akvakultur er alger, tunikater, rur, blåskjell og polychaeter.

Was this helpful?
Plates submerged to allow attachment of the fouling organisms, which are analyzed on a monthly or seasonal schedule. Determination of species, growth rate, and growth pattern, as influenced by environmental conditions and time, are the aims of such programmes.


ΔIΣΚΟI ΜΑΛΟΥΠΑΣ: Ποντιζόμενοι μεταλλικοί δίσκοι οι οποίοι χρησιμεύουν για την προσκόλληση των οργανισμών μαλούπας, αναλύονται σε μηνιαία ή εποχιακή βάση. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ειδών, καθώς και των επιδράσεων των περιβαλλοντικών συνθηκών και του χρόνου στον ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται.

BEWUCHSPLATTEN: Untergetauchte Metall- oder andere Platten, die eine Anheftung von Bewuchs-Organismen ermöglichen und nach einem monatlichen oder saisonalen Schema analysiert werden. Ziele solcher Untersuchungsprogramme sind die Bestimmung der Arten, deren Wachstumsraten und deren Wachstumsmuster unter dem zeitabhängigem Einfluß der Umwelbedingungen.

PLAQUES DE FOULING: Des plaques, souvent métalliques, submergées et analysées sur une base mensuelle ou saisonière afin détudier la composition et le développement des communautés dorganismes du fouling sous les effets du temps et des conditions environnementales.

SUBSTRATI ARTIFICIALI: Lastre sommerse di solito metalliche che vengono controllate mensilmente o stagionalmente al fine di studiare la composizione e lo sviluppo di comunità di organismi incrostanti nel corso del tempo e sotto linfluenza di vari fattori ambientali.

PLACAS DE CONTAMINACIÓN: Placas, a menudo metálicas, sumergidas y analizadas mensualmente o estacionalmente con el fin de estudiar la descomposición y el desarrollo de comunidades de organismos de fooling bajo los efectos del tiempo y del las condiciones ambientales.

BEGROINGSPLATER: Plater som senkes ned i sjøen for at begroingsorganismer skal feste seg, analyseres hver måned. Bestemmelse av art, vekstrate og vekstmønster, som påvirkes av miljøforhold og tid, undersøkes i en slik studie.

Was this helpful?
An alteration of the base sequence of a DNA or RNA molecule. Mutations usually involve the changing of one base for another (point mutation) or to the addition or deletion of one or more nucleotides. This will often lead to the mis-reading of codon sequences by the ribosome during protein synthesis (leading to a defective or absent protein). Such mutations are then termed frameshift mutations. Point mutations may be silent (as each amino acid may be coded by several codons) or lead to the substi


ΠΛΑΙΣΙΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ: Αιφνίδια και κληρονομήσιμη μεταβολή του γενετικού υλικού, συχνότατα μεταβολή ενός μόνο γονιδίου μέσω διπλασιασμού, αντικατάστασης ή διαγραφής ενός αριθμού ζευγών βάσεων του DNA.

FRAMESHIFT MUTATION: Eine Veränderung der Basis der Sequenzen eines DNA- oder RNA- Moleküls. Mutationen schließen üblicherweise den Austausch einer Base gegen eine andere ein (Punkt-Mutation) oder bedeutet die Zufügung oder Entfernung eines oder mehrerer Nukleotide. Dies führt häufig zu einer Fehllesung der Kodon-Sequenzen durch das Ribosom während der Protein-Synthese (führt zu einem defekten oder fehlenden Protein). Solche Mutationen werden dan als "frameshift"-Mutationen bezeichnet. Punkt- Mutationen können wirku

MUTATION AVEC GLISSEMENT DE CADRE DE LECTURE : Altération de la séquence des bases dans un acide nucléique. Souvent ceci implique le changement d’une base pour un autre (mutation ponctuelle) ou l’addition ou délétion d’un ou de plusieurs nucléotides. Dans le deuxième cas, l’effet est souvent une mauvaise lecture de la séquence de codons par le ribosome pendant la synthèse protéique (avec comme résultat l’absence de la protéine en question ou d’une protéine défectueuse). Ce type de mutations est appelé mutation à glissement de cadre de lectu

SLITTAMENTO STRUTTURALE: Una mutazione con inserimento o delezione di nucleotidi nel DNA che comporti un cambiamento nella sequenza dei codoni nellRNAm durante la sintesi delle proteine, interessa la traduzione del DNA.

MUTACIONES DE BANDA: Inserción o deleción de nucleótidos por mutación en el ADN que resultan del cambio de una secuencia de codón en el mARN durante la síntesis proteica y que afecta a la traducción del ADN. También llamadas mutaciones de cambio de fase.

RAMMESKIFTE MUTASJONER: Innsettelse eller utslettelse av nukleotider i DNA som fører til en forandring av kodonsekvensen i mRNA under proteinsyntesen, og derfor berører DNA translasjonen. Også kalt faseskiftemutasjoner.

Was this helpful?
That portion of the chlorine concentration present as hypochlorous acid and/or hypochlorite ion.


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡIΟ: Το κλάσμα της συγκέντρωσης του χλωρίου που βρίσκεται υπό μορφή υποχλωριώδους οξέος ή/και υποχλωριωδών ιόντων.

FREIES CHLOR: Der Anteil der Chlorkonzentration, der als unterchlorige Säure und/oder als Hypochlorid-Ion vorliegt.

CHLORE LIBRE: La portion du chlore présent sous la forme dacide hypochlorique et/ou dions hypochlorites.

CLORO LIBERO: Cloro presente come ione ipoclorito OCl- o come acido ipocloroso HOCl.

CLORO LIBRE: La porción de cloro presente en forma de ácido hipocloroso y/o ión hipoclorito.

FRITT KLOR: Andelen av klorkonsentrasjonen som er tilstede som hypoklorsyrling og/eller hypoklorittion.

Was this helpful?
A fragment of a compound or an element that contains an unpaired electron. Free radicals are highly reactive and chemically toxic.


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡIΖΑ: Τμήμα χημικής ένωσης ή στοιχείο, το οποίο περιέχει αδέσμευτα ηλεκτρόνια. Οι ελεύθερες ρίζες είναι πολύ δραστικές και χημικά τοξικές.

FREIES RADIKAL: Ein "Fragment" einer Verbindung oder eines Elementes, das ein unpaares Elektron besitzt. Freie Radikale sind hoch reaktiv und chemisch toxisch.

RADICAL LIBRE: Partie dun composé moléculaire qui comporte un électron non apparié. Les radicaux libres sont fortement réactifs et très toxiques.

RADICALI LIBERI: Molecole che contengono un numero di elettroni dispari. I radicali liberi sono altamente reattivi e tossici per gli organismi viventi.

RADICAL LIBRE: Parte de un compuesto molecular que tiene un electrón no apareado. Los radicales libres son fuertemente reactivos y muy tóxicos.

FRI RADIKAL: Et fragment av en sammensetning eller et element som inneholder et uparet elektron. Frie radikaler er sterkt reaktive og kjemisk giftige.

Was this helpful?
Water that is free to move through a soil mass under the influence of gravity (gravitational water; ground water; phreatic water).


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΡΟ: Νερό που ρέει διαμέσου μιας μάζας εδάφους, υπό την επίδραση της βαρύτητας (βαρυτικό νερό, υπόγειο νερό, φρεατικό νερό).

FREIWASSER: Wasser, das frei durch den Boden unter dem Einfluß der Schwerkraft sickert (Gravitationswasser, Grundwasser, Grundwasserspiegel).

EAU PHREATIQUE: Eau libre de sinfiltrer dans le sol sous laction de la gravité, eau gravitationnelle, eau dinfiltration.

ACQUA FREATICA: Acqua libera di muoversi attraverso il suolo per gravità (acqua sotterranea, falda idrica, acqua freatica).

AGUA FREÁTICA: Agua libre de infiltración en el suelo bajo la acción de la gravedad, agua gravitacional, agua de inflitración.

FRITT VANN: Vann som renner fritt gjennom en jordmasse grunnet gravitasjon.

Was this helpful?
Elevations at which the pressure in the water is zero in respect of atmospheric pressure (water table; ground-water surface; free water surface; ground water elevation).


ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Το ύψος, στο οποίο η πίεση του νερού είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση (στάθμη υπόγειου νερού, ελεύθερη επιφάνεια νερού).

FREIWASSERSTAND: Höhe, bei der der Druck im Wasser in bezug auf den atmosphärischen Druck null ist (Wasserspiegel; Grundwasserspiegel; Freiwasserfläche; Grundwasserstand).

HAUTEUR DE NAPPE PHREATIQUE: Elevation à laquelle la pression de leau est nulle par rapport à la pression barométrique (nappe phréatique, niveau deau souterraine).

ALTEZZA DELLACQUA FREATICA: Altezza alla quale la pressione dellacqua è nulla rispetto a quella atmosferica (superficie freatica, superficie di falda freatica, superficie di acqua freatica, altezza della falda freatica).

ALTURA DE LA CAPA FREÁTICA: Altura en la cual la presión de agua es nula respecto a la presión barométrica (capa freática, nivel de agua subterránea).

GRUNNVANNSSPEIL: Forhøyning der trykket i vannet er likt det atmosfæriske trykket.

Was this helpful?
A wave representing one of the possible oscillations of a body of water if this body is set in motion by a sudden impulse. The period of a free wave depends on the dimensions of the basin and on the effects of friction.


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΥΜΑ: Μία από τις δυνατές ταλαντώσεις μιας μάζας νερού, αν αυτή τεθεί σε κίνηση από μία απότομη διέγερση. Η περίοδος ενός ελεύθερου κύματος εξαρτάται από τις διαστάσεις της λεκάνης και από την επίδραση της τριβής.

FREIE WELLE: Eine Welle, die eine der möglichen Oszillationen eines Wasserkörpers repräsentiert, wenn der Wasserkörper durch einen plötzlichen Impuls in Bewegung versetzt wird. Die Periode einer freien Welle ist von der Ausdehnung des Wasserkörpers (Meeresbeckens) und dem Reibungseffekt abhängig .

VAGUE LIBRE: Une vague représentant une des oscillations possibles dune masse deau si celle-ci est mise en mouvement par une impulsion subite. La période dune vague libre dépend des dimensions du bassin ainsi que des effets de la friction.

ONDA LIBERA: Onda che rappresenta una delle possibili oscillazioni di una massa dacqua se questa viene messa in movimento da un impulso improvviso. Il periodo dellonda libera dipende dalle dimensioni del bacino e anche dagli effetti delle resistenze che incontra.

OLA LIBRE: Ola que presenta una de las oscilaciones posibles de una masa de agua si esta última se pone en movimiento por impulsión súbita. El período de una ola libre depende de las dimensiones del estanque así como de las fricciones.

FRI BØLGE: En bølge som representerer en av de mulige oscillasjonene i en vannmasse dersom denne vannmassen er satt i bevegelse av et brått støt. Bølgeperioden til en fri bølge er avhengig av størrelsen på bassenget og effekten av friksjon.

Was this helpful?
The additional height of a structure above designated high water level to prevent overflow. Also at a given time, the vertical distance between the water level and the top of the structure. On a ship, raft or float, the distance from the water line to main deck or walkway.


ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ: Το πρόσθετο ύψος μιας κατασκευής πάνω από την ανώτερη στάθμη του νερού, που παρεμποδίζει η υπερχείλιση του νερού. Επίσης, σε μια δεδομένη στιγμή, η κατακόρυφη απόσταση της από το ανώτατο σημείο μιας κατασκευής ως την στάθμη του νερού από το επίπεδο του νερού. Σε ένα πλοίο, σχεδία ή πλωτήρα, η απόσταση του κυρίου καταστρώματος ή εξέδρας από την ίσαλο γραμμή.

FREIBORD: Die zu einer Struktur hinzugefügte Höhe zu dem kalkulierten Hochwasserstand, um ein Überschwappen zu verhindern. Zu einer gegebenen Zeit auch die vertikale Distanz zwischen dem Wasserstand und dem höchsten Punkt einer Struktur. Auf einem Schiff, einem Floß oder Schwimmfloß die Distanz von der Wasserlinie zum Hauptdeck oder Steg.

FRANC-BORD: Distance verticale entre le haut dune structure et le niveau de leau, actuel ou maximal prévu, servant à éviter les débordements. Sur un bateau, radeau ou flotteur; la distance verticale entre la ligne de flottaison et le pont ou passerelle.

BORDO LIBERO: Distanza verticale fra laltezza della struttura e il livello dellacqua, attuale o massima prevista, per evitare linondazione. Sulla barca, zattera o galleggiante, è la distanza fra la linea di galleggiamento e il ponte principale.

FRANCO-BORDO: Distancia vertical entre la parte superior de una estructura y el nivel del agua, actual o máxima prevista, seriando a evitar los desbordamientos. Sobre un barco, balsa o flotante; la distancia vertical entre la línea de flotación y el puente o pasarela.

FRIBORD (DEKKSHØYDE): Den delen av en struktur som er over vann, og hindre at vannet flommer over. Også på et gitt tidspunkt, den vertikale avstanden mellom vannivået og toppen av strukturen. På skip, flåte eller flottør, avstanden mellom vannlinjen og hoveddekk eller gangvei.

Was this helpful?
A method of drying and preserving substances, including biological material, through freezing under high vacuum: in this process, the volatile solvents are removed and the solids remain, e.g. Artemia.


ΨΥΧΟΞΗΡΑΝΣΗ (ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΣΗ): Μέθοδος ξήρανσης και συντήρησης υλικών , περιλαμβανομένου και βιολογικού υλικού, με κατάψυξη υπό υψηλό κενό. Κατά τη διαδικασία αυτή τα πτητικά υγρά απομακρύνονται και τα στερεά παραμένουν, π.χ. Αrtemia.

GEFRIERTROCKNUNG: Eine Methode zur Konservierung von biologischem Material durch Dehydrierung in einem gefrorenen Zustand unter starkem Vakuum, z.B. artemia.

LYOPHILISATION TECHNIQUE: Technique de préservation de la matière biologique basée sur la déshydration par sublimation (passage direct de la phase solide à la phase gazeuse) à basse température et sous vide.

TECNICA DI LIOFILIZZAZIONE: Tecnica di conservazione delle sostanze, inclusi i materiali biologici, attraverso la disidratazione, a basse temperature e sottovuoto, per sublimazione. Con questo procedimento vengono rimossi i solventi volatili e resta così la parte solida, ad es. artemia liofilizzata.

LIOFILISACION TECNICA: Técnica de preservación de la materia biológica basada sobre la deshidratación por sublimación (el pasaje directo de la fase solida a la fase gaseosa) a baja temperatura y bajo vacío.

FRYSETØRKING: Metode der en tørker og konserverer substanser, inkludert biologisk materiale, ved frysing under sterkt vakuum. I prosessen fjernes flyktige oppløsningsmidler og de faste stoffene blir igjen, f.eks. Artemia.

Was this helpful?
The drying out of a food or food product in the frozen state by the process of sublimation. This desiccation, which may take place in spots not adequately protected against water vapour loss, is usually detected as a change of colour.


ΨΥΧΟΕΞΑΧΝΩΣΗ: Η ξήρανση μιας τροφής ή ενός προiόντος με εξάχνωση, ενώ είναι παγωμένο. Η ξήρανση αυτή, η οποία πραγματοποιείται τμηματικά, σε περιοχές που δεν προστατεύονται επαρκώς όσον αφορά την απώλεια ατμού, συνήθως γίνεται αντιληπτή ως αλλαγή χρώματος.

FROSTBRAND: Das Austrocknen von Futter oder Futterprodukten in einem gefrorenem Stadium durch den Vorgang der Sublimation. Dieses Austrocknen, das punktuell an Stellen stattfinden kann, die nicht ausreichend gegen Wasserverlust geschützt sind, wird normalerweise durch eine Farbänderung wahrgenommen.

LYOPHILISATION: Dessiccation de la nourriture ou de produits alimentaires par un processus de sublimation. Cette dessiccation, souvent rencontrée sous forme de plaques où la protection contre la perte de vapeur deau était insuffisante, est decelée par un changement de couleur.

LIOFILIZZAZIONE(freezer burn): Essiccamento dellalimento o di un prodotto alimentare ottenuto per un processo di sublimazione. Tale essiccamento a volte può dare origine alla formazione di macchie, dove la protezione dal vapore acqueo risulta insufficiente, di solito tali macchie sono riconoscibili per il cambiamento di colore.

LIOFILISACION (freezer burn): Desecación de comida o de productos alimentarios por un proceso de sublimación. Esta dessiccación, a menudo encontrada bajo la forma de placas donde la protección contra la pérdida de vapor de agua era insuficiente, es detectado por un cambio de color.

FRYSEBRENT: Uttørking av mat eller matprodukter i frossen tilstand gjennom sublimasjon. Denne uttørringen, som kan finne sted på steder som ikke er tilstrekkelig beskyttet mot vanntap ved fordamping, ses ofte som en fargeforandring.

Was this helpful?
(1) A measure of the number of oscillations or cycles per unit time; the reciprocal of the time duration (period) of an oscillation. (2) In statistics: upon classification of observations or measurements into discrete groups or classes, the frequency refers to the total count for a given category.


ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: (1) Ο αριθμός των ταλαντώσεων ή κύκλων ανά μονάδα χρόνου. το αντίστροφο της (περιόδου) μιας ταλάντωσης. (2) Στην στατιστική, ο λόγος του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες παρατηρήθηκε μια ομάδα ή κλάση συμβάντων προς τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων. Βλ. και ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

HÄUFIGKEIT: (1) In der Physik: Die Bestimmung der Anzahl von Oszillationen oder Zyklen pro Zeiteinheit; das Reziprok zur Dauer (Periode) einer Oszillation. (2) In der Statistik: Die Frequenz mit der Beobachtungen oder Messungen nach Zuordnung zu diskreten Gruppen oder Klassen auftreten. Die Frequenz bezieht sich auf die Gesamtzahl der vorgegebenen Kategorie.

FREQUENCE: (1) Nombre doscillations, ou cycles, par unité de temps dans un phénomène périodique. La réciproque de la durée (période) dune oscillation. (2) En statistique, suite à la classification des observations ou des données dans des groupes discrets appelés classes, la fréquence décrit le total des items dans une classe donnée.

FREQUENZA: 1) Misura del numero di oscillazioni o dei cicli compiuti per unità di tempo; essa corrisponde anche allinverso del periodo di una oscillazione. 2) In statistica: riguarda la classificazione delle osservazioni o delle misure in gruppi discreti o classi, linsieme delle quali costituiscono la totalità di un dato evento. Vedi anche distribuzione di frequenza.

FRECUENCIA: (1) Número de oscilaciones, o ciclos, por unidad de tiempo de un fenómeno periódico. La reciprocidad de la duración (periodo) de una oscilación. (2) En estadística, después de clasificar las observaciones o datos en grupos discretos llamados clases, la frecuencia describe el total de casos en una clase determinada.

FREKVENS: (1) Et mål på antall oscillasjoner eller sykluser per tidsenhet. Tilsvarende lengden på en oscillasjon. (2) I statistikk: Ved klassifisering av observasjoner eller målinger i atskilte grupper eller klasser. Frekvensen refererer til totale mengden av en gitt kategori.

Was this helpful?
An arrangement of data grouped into classes, each with its corresponding frequency of occurrence.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: Κατάταξη των δεδομένων σε κλάσεις ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία παρατηρούνται.

HÄUFIGKEITSVERTEILUNG: Eine Anordnung von Datengruppierungen in Klassen, jede mit einer korrespondierenden Häufigkeit des Auftretens.

DISTRIBUTION DE FREQUENCE: Larrangement des données en classes prédéterminées, chacune avec sa fréquence de cas.

FREQUENZA DI DISTRIBUTIONE: Lorganizzazione dei dati in classi predeterminate, ciascuna con una propria frequenza.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS: Ordenación de los datos en clases predeterminadas, cada una con su frecuencia.

FREKVENSFORDELING: Innretning av datagrupper i klasser, hver enkelt med sin egen frekvens for hvor ofte de forekommer.

Was this helpful?
Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.


ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: Νερό που περιέχει 2 %ο ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.

SÜSSWASSER: Wasser mit einem Gehalt von höchstens 2 Promille gelösten Salzen.

EAU DOUCE: Eau contenant 2 pour mille (ou moins) de sels dissous.

ACQUA DOLCE: Acqua con una salinità uguale o inferiore a due parti per mille.

AGUA DULCE: Agua que contiene un 2 por mil (como máximo) de sales disueltas.

FERSKVANN: Vann med to promille (deler per tusen; ppt), eller mindre, oppløst salt.

Was this helpful?
The retarding force exerted on a fluid moving relative to a solid surface (i.e. net cage, boat) or to another region of fluid as a result of momentum exchange processes. The momentum exchange can arise through molecular motions or through eddyline motions.


ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΤΡΙΒΗΣ: Η επιβραδυντική δύναμη που εξασκείται σε ένα ρευστό που κινείται σε σχέση με κάποια επιφάνεια ενός στερεού ( π.χ. ενός κλώβου, μιας βάρκας) ή με άλλη περιοχή του ρευστού ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ορμής. Η ανταλλαγή ορμής είναι αποτέλεσμα των μοριακών κινήσεων ή της τυρβώδους ροής. (βλ. στρωτή ροή, τυρβώδης ροή).

REIBUNGSWIDERSTAND: Die verlangsamende Kraft, die auf eine sich relativ zu einer festen Oberfläche bewegende Flüssigkeit einwirkt (z.B. Netzkäfige, Boot) oder auf eine andere Fließregion momentaner Austauschprozesse wirkt. Dieser momentane Austauschvorgang kann durch molekulare oder durch wirbelförmige Bewegungen zustande kommen (siehe laminarer Fluß, turbulenter Fluß).

FORCE DE FROTTEMENT: La force retardatrice exercée sur un fluide qui se déplace par rapport à une surface solide (par exemple une cage aquacole, un bateau) ou par rapport à un autre fluide par lintermédiaire des processus déchange délan. Léchange délan résulte des mouvements moléculaires ou des mouvements tourbillonnaires; cf. régime laminaire.

RESISTENZA DI ATTRITO: Attrito esercitato su un fluido che si muove rispetto ad una superficie solida (come la rete di una gabbia, chiglia di una barca) o ad unaltra zona del fluido come risultato di un processo di scambio della quantità di moto. Questultimo può insorgere a causa di movimenti molecolari o movimenti turbolenti: flusso laminare.

FUERZA DE RESISTENCIA: La fuerza retrazo ejercida sobre un fluido que se desplaza con relación a una superficie sólida (por ejemplo una jaula acuícola, un barco) o con relación a otro fluido por el intermediario de procesos de intercambio de impulso. El intercambio de impulso resulta de los movimientos moleculares o de los movimientos de turbulancia; cf. régimen laminar.

FRIKSJONSMOTSTAND: Den bremsende kraften som utøves på en væske som flyter mot en fast overflate (dvs merd, båt) eller mot en annen væske. Kraftmomentet som utveksles kan oppstå ved bevegelse av molekyler eller ved virvelbevegelser. Jfr. laminær strømning.

Was this helpful?
A reef attached to an insular or continental shore.


ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΥΦΑΛΟΣ: Υφαλος σε επαφή με μια νησιωτική ή ηπειρωτική ακτή.

SAUMRIFF: Ein Riff, das an eine Insel- oder Kontinentalküste anschließt.

RECIF FRANGEANT: Récif fixé au littoral continental ou insulaire.

SCOGLIERA MARGINALE: Una scogliera unita ad una riva insulare o continentale.

ARRECIFE LITORAL: Arrecife fijado en el litoral continental o insular.

RANDREV: Et rev som er festet til en oy eller til en kontinentalkyst.

Was this helpful?
The boundary zone between two air or water masses differing in properties, such as density, pressure, temperature or salinity.


ΜΕΤΩΠΟ: Η ζώνη επαφής μεταξύ δύο αερίων ή υδάτινων μαζών, που διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες , όπως είναι πυκνότητα, πίεση, θερμοκρασία ή αλατότητα.

UFERZONE: Die Grenzzone zwischen zwei Luft- oder Wassermassen, die in Eigenschaften wie Dichte, Druck, Temperatur und Salinität differieren.

FRONT: Limite entre deux masses dair ou deau , différenciées par leurs caractères physiques, tels que densité, température, pression, humidité, salinité.

FRONTE: La fascia che separa due strati daria o due masse dacqua che differiscono per alcune proprietà quali densità, pressione, temperatura o salinità.

FRENTE: Límite entre dos masas de aire o de agua, diferenciados por sus características físicas, tales como la densidad, temperatura, presión humedad y salinidad.

FRONT: Grensesonen mellom to luft- eller vannmasser med ulike egenskaper, som tetthet, trykk, temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
In wave forecasting, it is that end of the generating area towards which the wind is blowing.


ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΜΑΤΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: Το όριο της περιοχής δημιουργίας του κυματισμού το οποίο είναι στραμμένο προς τη φορά του ανέμου.

BEGINN DER WINDZONE:: In der Wellenvorhersage ist es das Ende des Enstehungsgebietes in Windrichtung.

FRONT DE COURSE: Dans la prévision des vagues; lextremité dune zone de genération de vagues orientée vers la direction du vent.

FRONTE DEL FETCH: Nella previsione delle onde; lestremità dellarea di generazione delle onde orientata in direzione del vento.

FRENTE DEL CURSO: En la previsión de las olas; extremidad de una zona de generación de olas orientada hacía la dirección del viento.

SJØROMSFRONT: I bølgevarsling, den enden av det genererende området som vinden blåser mot.

Was this helpful?
A term used to describe a young fish at the post-larval stage. All stages from hatching to fingerling stage can potentially be covered by "fry".Advanced fry: any young fish from the start of exogenous feeding (after the yolk is absorbed). Sac fry: young fish from the time of hatching until the yolk sac is absorbed.


ΓΟΝΟΣ (IΧΘΥΔIΟ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός νεαρού ψαριού στο μετα-προνυμφικό στάδιο.

BRUT(1): Ein Begriff für junge Fische im postlarvalen Alter. Nach Balon, 1975, ein Ausdruck ohne klar abgegrenzte Definition. Alle Stadien vom Schlupf bis hin zum Fingerling können potentiell mit dem Begriff "Brut" bezeichnet werden.Fortgeschrittene Brut: Jeder Jungfisch, besonders vom Zeitpunkt der vollständigen Dotterresorption an. Für Lachs und Seeforelle siehe "PARR".Dottersackbrut: junge Fische vom Schlupfzeitpunkt bis zum vollständigen Verbrauch des Dottersacks.

ALEVINS: Jeune poisson au stade post-larvaire. Toutes les étapes de léclosion jusquau fingerling y sont couvertes.Alevin avancé: Jeune poisson, surtout à partir de labsorption des réserves vitellines. Voir PARR pour les salmonidae.Alevin à vitellus: Jeune poisson à partir de léclosion jusquà labsorption des réserves vitellines.

AVANNOTTO: Termine usato per indicare un pesce allo stadio post-larvale e comprendente tutti gli stadi che vanno dalla larva che assorbito il sacco vitellino inizia ad alimentarsi, fino allo stadio non ben definito di GIOVANILE. In troticoltura questo stadio si intende approssimativamente da larva svezzata alla taglia di 10 grammi o di 8 cm.Vedi PARR per i salmonidi. Larva: comprende gli stadi che vanno dalla schiusa fino al riassorbimento del sacco vitellino.

ALEVINES: Termino utilizado para describir un pez joven en estado postlarvario. Todos los estados desde la eclosión hasta el estado juvenil son denominados generalmente alevines. Alevín avanzado: Pez joven, sobre todo desde la absorción de las reservas vitelinas. Ver PARR para los salmónidos y trucha migratoria. Alevín con vitelo: Pez joven desde la eclosión hasta la absorción de las reservas vitelinas.

FISKEYNGEL: Betegnelse som beskriver en ung fisk etter larvestadiet. Alle stadier fra klekking til småfisk (”fingerling”) kan potensielt dekkes av betegnelsen. Avansert fiskeyngel: Enhver ung fisk fra start på eksogent næringsopptak (etter at plommen er oppbrukt). For laks og vandrende ørret, se PARR. Plommesekkyngel: Ung fisk fra klekking frem til plommen er oppbrukt (absorbert).

Was this helpful?
Genus of seaweed belonging to the order of Fucales within the Class of Phyeophyceae (brown algae). Species of this genus consist almost entirely of diplonts because of the extreme reduction of the gametophyte in their life cycle (without forming mobile meiotic stages of gametes). The alga grows to more than 1 m in length, anchoring on hard substrates by holdfasts. Fucus species form in northern European shallow, coastal waters, often in large meadows which may be partly exposed during low tide.


FUCUS: Γένος θαλάσσιου φύκους το οποίο ανήκει στην τάξη Fucales της κλάσης Phyeophyceae (φαιοφύκη). Τα είδη του γένους αυτού αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από διπλοειδή άτομα κυρίως εξαιτίας της σχεδόν ολοκληρωτικής έλλειψης του γαμετόφυτου από την κύκλο ζωής τους. Το μήκος του φύκους ξεπερνάει πολλές φορές το 1 m και φύεται δημιουργώντας ένα μίσχο στήριξης. Ορισμένα είδη, φύονται σε μεγάλες πυκνότητες στις παλιρροϊκές περιοχές της Β. Ευρώπης, δημιουργώντας ολόκληρα λιβάδια, τα οποία αποκαλύπτονται

FUCUS: Eine Gattung von Großalgen innerhalb der Ordnung Fucales (Klasse Phaeophycea; Braune Algen). Bestände dieser Arten setzten sich fast ausschließ-lich aus diplonten Individuen zusammen, da der Gametophyt im Lebenszyklus stark reduziert ist (ohne mobile meiotische Gametenstadien zu bilden). Die Alge wächst bis zu über 1 m in der Länge, verankert sich an Hartsubstraten mit ihren Rhizoiden. Fucus-Arten bilden in Nord-Europa große Wiesen in flachen Küstengewässern. Diese können während der Niedrigwass

FUCUS: Genre d’algue brune appartenant à l’ordre des Fucales et la classe des Phyeophycées. Le stade gamétophyte de ce genre est extremement réduit et les algues sont quasi-exclusivement diploïdes. Cet algue atteint des longueurs de plus d’un mètre et s’ancre ou substrat. Des champs importants de Fucus se développent dans les faibles profondeurs des zones côtières de l’Europe du Nord et peuvent être exposés à marée basse. Récolté à partir de populations sauvages et utilisé pour l’élaboration d’alginate

FUCUS: Genere appartenente allordine delle Fucales nella classe delle Feoficee (alghe brune). Le specie di questo genere comprendono quasi esclusivamente diplonti a causa della estrema riduzione delllo stadio gametofito nel ciclo vitale (senza formazione degli stadi meiotici mobili dei gameti). Riproduzione per oogamia e parzialmente per frammentazione dei talli. Lalga cresce più di 1 m in lunghezza ancorandosi su substrati duri con uncini. Le specie di Fucus crescono in acque poco profonde dellEuropa

FUCUS: Género de algas perteneciente al orden Fucales dentro de las Feofíceas (algas marrones). Las especies de este género son casi enteramente diplontes por la extrema reducción del gametofito en el ciclo vital (sin formación de estadios meióticos móviles de gametos). La reproducción es por oogamia y parcialmente por fragmentación del talo. El alga crece más de 1 m de largo y se ancla en sustratos duros. En el norte de Europa se encuentra en aguas costeras y poco profundas, a menudo formando amplias

FUCUS: Slekt i ordenen Fucales (klasse Phaeophyceae, brunalger). Artene i denne slekten nesten utelukkende av diploide sporofytter ved at gametofytten er svært redusert i livssyklusen (danner ikke mobile gameter). Reproduksjon gjennom oogami og delvis gjennom fragmentering av thalli. Makroalgen kan nå en lengde på mer enn én meter og er forankret til hardt underlag vha. festestrukturer (haptera). I grunne kystområder i Nord-Europa danner Fucus ofte store felter som kan bli delvis eksponerte ved lavvan

Was this helpful?
Substances toxic to fungi; in aquaculture, a variety of fungicidal agents (e.g. malachite green) are used for treating infected fish.


ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ: Ουσίες τοξικές για τους μύκητες. Στην υδατοκαλλιέργεια, χρησιμοποιείται μια σειρά μυκητοκτόνων (π.χ. πράσινο του μαλαχίτη), για τη θεραπεία των μολυσμένων ψαριών.

FUNGIZIDE: Ein Mittel zur Bekämpfung von Pilzen; in der Aquakultur eine Reihe pilztötender Mittel, die zur Behandlung infizierter Fische verwendet wird (z. B. MALACHITGRÜN)

FONGICIDE: Substances toxiques pour les champignons. En aquaculture, une variété dagents fongicides (par exemple, le vert de malachite, est utilisée pour traiter les poissons infectés.

FUNGICIDA: Sostanza tossica per i funghi; in acquacoltura, unampia varietà di fungicidi (ad es. il verde malachite) sono stati impiegati in passato per il trattamento delle infezioni nei pesci: attualmente, benché ancora in uso in molti paesi, molti di essi sono banditi dai paesi dellUnione Europea.

FUNGICIDA: Substancies tóxicas para los hongos. En acuicultura, una variedad de agentes fungicidas (por ejemplo, ele verde de malaquita, es utilizada para tratar los peces infectados.

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL): Stoff som er giftig for sopp. I akvakultur brukes en rekke ulike soppdrepende midler (f.eks. malakittgront) for å behandle infisert fisk og rogn.

Was this helpful?
Group of simple eukaryotic organisms lacking chlorophyll (mushrooms, moulds, rusts, yeasts etc.) which reproduce sexually and asexually with formation of spores. Many fungi are microscopic.


ΜΥΚΗΤΕΣ: Ομάδα απλών ευκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίοι δεν έχουν χλωροφύλλη (μανιτάρια, ερυσίβες των φυτών, μούχλες, ζύμες). Αναπαράγονται αμφιγονικά και μονογονικά με παραγωγή σπορίων. Πολλοί μύκητες είναι μικροσκοπικοί.

PILZE: Gruppe einfacher eukaryoter Organismen ohne Chlorophyll (Pilze, Schimmel, Rostpilze, Hefen, etc.). Sie vermehren sich sexuell und asexuell durch Sporenbildung. Viele Pilze sind mikroskopisch klein.

CHAMPIGNON: Groupe deucaryotes simples qui ne possèdent pas de chlorophylle (champignons, moisissures, levures). Reproduction sexuée ou asexuée avec formation de spores. Beaucoup de champignons sont microscopiques.

FUNGHI: Associazione di semplici organismi eucarioti privi di clorofilla (funghi, muffe, ruggini, lieviti, ecc.) che si riproducono sessualmente e asessualmente per mezzo di spore. Molti di essi sono microscopici.

HONGO: Grupo de organismos eucarióticos simples que no poseen clorofila (champiñones, humus, levaduras). Reproducción sexual o asexual con la formación de esporas. Muchos hongos son microscópicos.

SOPP: Gruppe av enkle eukaryote organismer uten klorofyll (sjampinjong, mugg, rust, gjær etc.), som formerer seg kjønnet og ukjønnet med sporer. Mange sopp er mikroskopiske.

Was this helpful?
Furpyrinal: 6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.


ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ: ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ. 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURANACE: 6-Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl-pyridine, ein Nitrofuran, das für seine Effektivität bei einer großen Anzahl bakterieller Fischerkrankungen und bei einigen Parasiten bekannt ist, besonders wenn eine Behandlung über Bäder erfolgt.

FURANACE: (P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURANACE: Vedi FURPYRINAL.(6 Idrossimetil-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinil piridina, un nitrofurano efficace contro unampio spettro di malattie batteriche e alcuni parassiti, attivo particolarmente come trattamento per immersione.)

FURANACE: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURANACE: 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

Was this helpful?
Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino) 2-oxyadolidinone. A nitrofuran effective for control of Aeromonas salmonicida infections.


ΦΟΥΡΑΖΟΛΙΔΟΝΗ: Φουροξονη, NF-180:3-(5 Νιτροφουρφουλικό εννεάμινο) 2-οξυαδολιδινόνη. Νιτροφουράνιο αποτελεσματικό για τον έλεγχο των μολύνσεων της Aeromonas salmonicida.

FURAZOLIDON: Furoxone; NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamino)-2-oxyadolidinone. Ein Nitrofuran, das in der Behandlung von Aeromonas salmonicida- Infektionen effektiv ist.

FURAZOLIDONE: Furoxone; NF-180:3-(5nitrofurfuryliqueeneamino) 2-oxyadolidinone. Un nitrofurane efficace dans le contrôle des infections dAeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONE: Furoxone, NF-l80:3-(5 Nitrofurfurilico enneamino) 2-ossiadolidinone. Un nitrofurano efficace per il controllo dellinfezione da Aeromonas salmonicida.

FURAZOLIDONA: Furoxona; NF-180:3-(5 Nitrofurfurilico eneamino) 2-oxiadolidinona. Nitrofurano eficaz en el control de las infecciones de Aerosomonas salmonicida .

FURAZOLIDON: Furoxon, NF-180:3-(5 Nitrofurfurylic eneamion) 2-oxyadolidinone. Et nitrofuran som er effektivt ved kontroll av Aeromonas salmonicida infeksjoner.

Was this helpful?
6 Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridine, a nitrofuran effective against a wide variety of bacterial fish diseases and some parasites, particularly as a bath treatment.


ΦΟΥΡΠΥΡΙΝΑΛΗ (ΦΟΥΡΑΝΑΣΗ, P-7138): 6 Υδροξυμεθυλο-2-2-(5-νιτρο-2φουρυλο) βινυλο πυριδίνη, νιτροφουράνιο. Αποτελεσματικό στην καταπολέμηση μιας ευρείας ποικιλίας βακτηριακών ασθενειών των ψαριών και ορισμένων παρασίτων, ιδιαίτερα ως αγωγή με τη μορφή λουτρού.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6-Hydroxymethyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl-pyridine, ein Nitrofuran, das für seine Effektivität bei einer großen Anzahl bakterieller Fischerkrankungen und bei einigen Parasiten bekannt ist, besonders wenn eine Behandlung über Bäder erfolgt.

FURPYRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hydroxyméthyl-2-2-(5-nitro-2-furyl)vinyl pyridine. Un nitrofurane dont lefficacité contre une gamme diverse de maladies bactériennes de poisson ainsi que contre certains parasites, surtout en balnéation, à été signalée.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6 Idrossimetil-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinil piridina, un nitrofurano efficace contro unampio spettro di malattie batteriche e alcuni parassiti, attivo particolarmente come trattamento per immersione.

FURPIRINAL: (Furannace, P-7138) 6-hidroxímetil-2-2-(5-nitro-2furil) vinilo piridina. Un nitrofurano cuya eficacia frente a una diversa gama de enfermedades bacterianas de peces así que en contra de ciertos parásitos, sobretodo en balneación, ha sido señalada.

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38): 6 Hydroksymetyl-2-2-(5-nitro-2-furyl) vinyl pyridin, et nitrofenyl som er effektivt mot en rekke bakterielle fiskesykdommer og noen parasitter. Brukes vanligvis ved badebehandling.

Was this helpful?
A localized infection of the skin, subcutaneous tissue or muscle which develops a solitary abscess and may drain externally.


ΔΟΘIΗΝΑΣ (ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ): Εντοπισμένη μόλυνση του δέρματος, υποδερματικών ιστών ή μυών, η οποία αναπτύσσεται ως ένα (μεμονωμένο) απόστημα που μπορεί να πυορροεί ή να μην πυορροεί.

FURUNKEL: Eine lokal begrenzte Infektion der Haut, des subkutanen Gewebes oder des Muskels, die sich zu einem solitären Abszess entwickelt und/oder äußerlich nässen kann.

FURONCLE: Infection localisée de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle qui se développe en abcès qui draine, ou ne draine pas, vers lextérieur.

FURUNCOLO: Infezione della pelle localizzata, tessuto sottocutaneo o muscolo che diventa un ascesso e può fuoriuscire esternamente.

FURÚNCULO: Infección localizada de la piel, de tejido subcutáneo o de músculo que se desarrolla en abscesos que drenan o no hacía el exterior.

FURUNKEL (BYLL): En lokalisert infeksjon i huden, subkutant vev eller muskel, som utvikler en isolert byll som kan tømmes utvendig.

Was this helpful?
A systemic bacterial disease caused by Aeromonas salmonicida. All species and ages of fish are susceptible with the majority of outbreaks occurring in 1st year class fish. These outbreaks can occur at any time, are stress-mediated, and can be controlled by systemic antibacterials. Effective vaccines are now available, but the best form of control is good husbandry practice.


ΔΟΘIΗΝΩΣΗ: Συστημική βακτηριακή ασθένεια που προκαλείται από την Αeromonas salmonicida. Ολα τα είδη και ηλικίες των ψαριών είναι ευάλωτα. Η πλειονότητα των προσβολών εκδηλώνονται στα ψάρια ηλικίας περίπου ενός έτους. Η εκδήλωση της ασθένειας διευκολύνεται από την καταπόνηση και ελέγχεται από συστημικά αντιβακτηριακά. Υπάρχουν σήμερα αποτελεσματικά εμβόλια, αλλά ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι η κατάλληλη διαχείριση των καλλιεργούμενων αποθεμάτων.

FURUNKOLOSE: Eine systemische bakterielle Krankheit, die durch Aeromonas salmonicida verursacht wird. Alle Arten und jedes Alter von Fischen sind betroffen; die Krankheit kommt bei jungen einjährigen Fischen häufiger zum Ausbruch. Die direkte Übertragung im Salzwasser ist nicht entsprechend nachgewiesen worden. Marine Fische sind mit dem Organismus infiziert worden und nachfolgend an der Krankheit gestorben. Diese Krankheit kann zu jeder Zeit ausbrechen, ist streßbedingt und kann mit Hilfe systemischer Antib

FURONCULOSE: Infection bactérienne systémique provoquée par Aeromonas salmonicida. Les poissons de toutes espèces et de tous âges sont prédisposés, et la majorité des manifestations affectent les jeunes poissons de lannée. La maladie, dont le stress est un médiateur, peut se manifester à tout moment. Les agents antibactériens systémiques sont efficaces dans le contrôle de cette maladie. Des vaccins efficaces existent maintenant, mais la meilleure forme de contrôle reste une bonne gestion de lélevage.

FURUNCOLOSI: Malattia sistemica batterica causata da Aeromonas salmonicida. Possono essere colpiti da questa malattia pesci di qualsiasi specie ed età.

FURUNCULOSIS: Infección bacteriana sistémica provocada por Aeromonas salmonicida. Los peces de todas las especies y todas las edades están predepuestas, y la mayoría de las manifestaciones afectan los jóvenes peces del año. La enfermedad, cuyo mediador es el estrés, puede manifestarse en todo momento. Los agentes antibacterianos sistémicos son eficaces en el control de esta enfermedad. Actualmente existen vacunas para esta infección, paro la mejor forma de control es una buena gestión de cultivo.

FURUNKULOSE: Systemisk bakteriesykdom grunnet infeksjon av Aeromonas salmonicida. Alle arter og aldre av fisk er mottakelige, men de fleste utbruddene er på 1. årsklasse fisk. Utbruddene kan komme når som helst, være forårsaket av stress, og kontrolleres effektivt ved hjelp av systemiske antibakterieller. Effektive vaksiner er tilgjengelige, men beste kontrollmekanisme er gode oppdrettsrutiner.

Was this helpful?
Trap normally used in shallow water which consists of cylindrical or cone-shaped bags mounted on rings or other rigid structures, completely covered by netting and completed by wings or leaders which drive the fish towards the opening of the bags. The fyke nets, fixed on the bottom by anchors, ballast or stakes, may be used separately or in groups, in for example, eel fishing.


ΒΟΛΚΟΣ: Παγίδα η οποία κανονικά χρησιμοποιείται στα γλυκά νερά και η οποία αποτελείται από κυλινδρικούς ή κωδωνοειδείς σάκκους, τοποθετημένους σε δακτυλίους ή άλλες άκαμπτες κατασκευές, καλυμμένες από δίχτυ και συμπληρωμένες με φτερά και οδηγούς που κατευθύνουν τα ψάρια προς τα ανοίγματα. Οι βολκοί σταθεροποιούνται στον πυθμένα με άγκυρες, και χρησιμοποιούνται ξεχωριστά ή σε ομάδες.

GARNREUSE: Eine Falle, die normalerweise in flachen Gewässern benutzt wird und aus zylindrischen oder konischen Fangtaschen besteht, die auf Ringen oder anderen steifen Strukturen befestigt sind; diese sind vollständig mit Netzmaterial bedeckt; sie werden durch flügel- oder leiterartige Netzwände ergänzt, die die Fische in die Öffnung der Fangbehälter lenken. Stellnetze können, wenn sie am Boden verankert oder mit Ballast versehen werden, allein oder in Gruppen benutzt werden.

VERVEUX: Piège utilisé normalement en eau peu profonde, constitué par une succession de poches de capture, de forme cylindrique ou conique, montées sur des cercles ou autres structures rigides, entièrement recouvertes de filet, et complétées par des ailes ou guideaux qui rabattent les poissons vers louverture des poches. Les verveux, fixés sur le fond par des ancres, lests ou piquets,peuvent etre employés isolément ou groupés.

NASSA: Trappola usata normalmente in acque poco profonde; consiste di una successione di camere di cattura di forma cilindrica o conica, che sono montate su anelli o altre strutture rigide, interamente ricoperta di rete è provvista anche di alette o guide allinterno che servono per convogliare il pesce verso luscita della camera. La trappola viene fissata sul fondo con delle zavorre o dei paletti. Esse possono essere usate singolarmente o in gruppo.

NANSA: Trampa utilizada normalmente en aguas poco profundas. Consiste en una sucesión de bolsas de captura, de forma cilíndrica o cónica, montadas sobre anillos u otras estructuras rígidas, totalmente cubiertos de una malla, y terminados por una alas que guían los peces hacia la boca de las bolsas. Las nansas, fijadas en el fondo por anclas, balastos o estacas, pueden utilizarse por separado o en grupo, por ejemplo en la pesca de las anguilas.

RUSE: Ruse er et sylinderformet redskap som består av selve rusekroppen med en eller flere kalver og et ledegarn. Sylinderen (”kroppen”) er stivet opp av ringer (metall/plast). Kalvene gjør at byttet ikke kan rømme ut av sylinderen. Ledegarnet leder byttet inn i kalven. Kan være enkle (en sylinder i ene ende av ledegarnet) eller dobble (en sylinder i hver ende ledegarnet). Får som regel navn etter den fisk en vil fange (f.eks. torskeruse, åleruse). Festes til bunnen med påler, dregger eller lodd.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES