AMC LIMITED

E

Environmental impact assessment: a procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.


E.I.A: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

U.V.P.: U.V.P.: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPROGNOSE. Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.

E.I.A.: Evaluation dimpact environnemental.

V.I.A: Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

E.I.A: Ealuación del Impacto Ambiental: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.

M.K.A.: Miljøkonsekvensanalyse:Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
Environmental impact statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.


E.I.S.: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UVS: UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE. Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.

BIE: Bilan dImpact Environnemental:Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

D.I.A: Vedi DICHIARAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE. (Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento. )

B.I.M.: Balance de impacto medioambiental.

M.K.M: Miljøkonsekvensmelding: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. A method by which closely related proteins can be quantitatively distinguished by using two similar antibodies which are specific for two different sites on an antigen (i.e. a protein). A suitable enzyme (e.g. alkaline phosphatase) linked to one of the antibodies produces coloured or fluorescent markers indicative of the test protein. Less than 1 ng of protein can be detected by such an assay.


ELISA: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Μέθοδος με την οποία στενά συγγενικές πρωτείνες είναι δυνατό να προσδιορισθούν ποσοτικά με τη χρησιμοποίηση δύο παρόμοιων αντισωμάτων τα οποία είναι ειδικά για δύο διαφορετικές θέσεις ένα αντιγόνο σε μία δηλ. πρωτεiνη. Ενα κατάλληλο ένζυμο (π.χ. αλκαλική φωσφατάση), πρoσδεδεμένo σε ένα από τα αντισώματα, παράγει έγχρωμο ή φθορίζον προiόν, ενδεικτικό για την ύπαρξη της υπό έλεγχο πρωτεiνης. Λιγότερο από 1 ng πρωτεiνης μπορεί να ανιχνευθεί με αυτή τη μέθοδο.

E.L.I.S.A.: (engl. Enzyme-Linked-Immuno- Sorbent-Assay). Bestimmte Methode, nach der eng verwandte (ähnliche) Proteine quantitativ mittels zweier ähnlicher Antikörper unterschieden werden können, die spezifische Lagen auf einem Antigen (Protein) besitzen. Ein mit einem der Antikörper verbundenes Enzym (z. B. alkalische Phosphatase) produziert farbige oder fluoreszierende Marker, die auf das Test-Protein hinweisen. Mit Hilfe dieses Tests kann weniger als 1 ng eines Proteins festgestellt werden. Wichtige Meth

E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Une méthode par laquelle les protéines apparentées peuvent être distinguées par lemploi danticorps spécifiques couplés à un enzyme (par exemple la phosphatase alkaline). Ce test peut déceler moins de 10-9 grammes de protéine.

E.L.I.S.A.: Enzime-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Si tratta di un’analisi immunoenzimatica che impiega due anticorpi, il secondo dei quali legato ad un enzima. A) nel caso venga ricercato un anticorpo, per esempio contro un preciso virus, l’antigene virale noto verrà coartato sulle pareti della provetta o del pozzetto e legherà l’antigene da titolare, immobilizzandolo a sua volta contro la parete. Il secondo anticorpo, legato ad un enzima, sarà per esempio un anti-IgG specifico che si legherà a sua volta all

E.L.I.S.A: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Método por el cual proteínas similares pueden ser distinguidas usando dos anticuerpos específicos unidos a dos sitios diferentes de un antígeno.

E.L.I.S.A.: Enzyme-Linked-Immuno-Sorbent-Assay. Immunkjemisk metode der ulike antistoffers (immunglobuliner) evne til å skille spesifikt mellom ulike molekyler utnyttes. Det finnes en rekke underarter av denne metoden, men de har alle til felles at de bruker spesifikke antistoffer til å detektere spesifikke molekyler. Et passende enzym kobles til enten antigen (molekyl som skal måles) eller antistoff. Et substrat som enzymet omgjør til et farget produkt tilsettes, og absorbansen måles spektrofotometrisk et

Was this helpful?
An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.


E.R.M.: Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

E.R.M.: E.R.M.: ROTMAULSEUCHE. Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

E.R.M.: Maladie enterique de la bouche rouge. Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

E.R.M.: MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA (Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.)

E.E.B.R: Enfermedad Entérica de la Boca Roja: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

YERSONOS(ENTERIC REDMOUTH DISEASE): Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har sykdommen felles med mange andre tilstander og sikker diagnose stilles ved isolering og identifisering av bakterier.

Was this helpful?
A procedure and system used in the culture of certain bivalve mollusc species, particularly scallops, whereby holes are mechanically drilled in the shell margins enabling the individuals to be attached to lines and reared in suspended culture.


ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Σύστημα για την καλλιέργεια ορισμένων ειδών διθύρων μαλακίων, ιδιαιτέρως χτενιών, κατά το οποίο ανοίγονται μηχανικά οπές στην άκρη των κελυφών, έτσι ώστε τα άτομα να μπορούν να κρεμαστούν σε σχοινιά και να εκτραφούν σε αιωρούμενες καλλιέργειες.

EAR HANGING: Es existiert kein adäquater deutscher Ausdruck. Verfahren und System, das in der Kultur von bestimmten bivalven Molluskenarten verwendet wird (insbesondere bei der Kammuschel), wobei mechanisch Löcher in die Schalenränder gebohrt werden, so daß die Exemplare an Strängen hängen und so in einer Hängekultur aufgezogen werden können.

SUSPENSION AURICULAIRE: Procédé de culture de certains mollusques bivalves, particulièrement les coquilles St Jacques sur lesquelles on perce mécaniquement des trous sur les bords de la coquille pour les suspendre à des lignes délevage.

INANELLAMENTO: Procedura e sistema usato nell’allevamento di alcune specie di molluschi bivalvi, per esempio per le cappesante, in cui piccoli fori vengono fatti ai margini delle valve per attaccarle ai fili di sospensione delle colture.

SUSPENSIÓN AURICULAR: Procedimiento de cultivo de ciertos moluscos bivalvos, particularmente las vieiras, en los cuales se taladran mecánicamente agujeros en los bordes de la concha para suspenderlas en cultivos en línea.

ØREHENGNING: Prosedyre og system brukt i oppdrett av visse arter muslinger, spesielt kamskjell. Ved oppdrett av kamskjell på denne måten blir det boret hull i randen på skjellet, slik at skjellene kan henges i tau oppdrettes i hengekulturer.

Was this helpful?
An artificially prepared, mainly elongated basin which is usually 10 times longer than wide, made by simple excavation or by erecting earthern dykes around a land area or building dykes. Bottom composition and soil structure influence water quality characteristics and seepage. Porous soils often require sealing to prevent excessive water losses. Also known as a Danish pond.


ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ: Τεχνητή, κυρίως επιμήκης δεξαμενή, με μήκος συνήθως 10 φορές μεγαλύτερο του πλάτους, η οποία κατασκευάζεται με απλή εκσκαφή ή με ύψωση αναχωμάτων γύρω από μια χερσαία έκταση ή με χτίσιμο αναχωμάτων. η σύσταση του πυθμένα και η δομή του εδάφους επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας του νερού και τη διαρροή. Τα πορώδη υλικά απαιτούν συχνά στεγανοποίηση για να αποφεύγονται οι υπερβολικές απώλειες νερου (βλ. συμπίεση του εδάφους, χρήση στεγανών επενδύσεων). Είναι γνωστή και ως δανέζικη λιμνοδ

ERDTEICH: Meist künstlich angelegtes, langgestrecktes Bodenbecken, das in der Regel etwa 10 mal länger als breit ist. Teiche werden durch einfache Aushebung oder durch Deichbau angelegt. Bodenbeschaffenheit und -struktur entscheiden mit über die Wasserqualität und über die Sickerverluste bei porösem Material. Oftmals ist eine Bodenabdichtung erforderlich.

ETANG ARTIFICIEL: Etang préparé artificiellement par simple excavation ou par lérection de digues en terre. Habituellement dix fois plus long que large. La composition du fond et la structure du sol influencent les caractéristiques de qualité de leau et les possibilités de fuite des sols poreux demandent souvent des traitements pour prévenir les pertes en eau. Encore appelé étang danois.

STAGNO IN TERRA: Stagno preparato artificialmente, avente solitamente una lunghezza 10 volte maggiore della larghezza. Costruito semplicemente scavando o erigendo dighe di terra intorno ad un terreno. La composizione del fondo e la struttura del suolo influenzano le caratteristiche qualitative e la possibilità di perdite d’acqua. I suoli porosi richiedono spesso una compattazione per prevenire perdite eccessive di acqua. Noto anche come stagno danese.

ESTANQUE ARTIFICIAL: Estanque preparado artificialmente por simple excavación o por la construcción de un muro de tierra. Normalmente diez veces más largo que ancho. La composición del fondo y la estructura del suelo tienen influencia sobre la calidad del agua. A menudo las fugas de agua requieren tratamientos específicos para prevenir la pérdida de agua; cf. compactación, revestimiento. Todavía llamado estanque danés.

JORDDAM: Kunstig opparbeidet, vanligvis langstrakte bassenger der lengden er om lag 10 ganger bredden. Lages ved enkel utgravning eller ved å føre opp jorddemninger rundt et landområde. Bunnsammensetning og jordstruktur virker inn på vannkvalitet og siving. Porøs jord må ofte tettes for å hindre urimelige vanntap.

Was this helpful?
The movement of a tidal current away from shore or down a tidal stream. In the semi-diurnal type of reversing current, the terms greater ebb and lesser ebb are applied respectively to the ebb currents of greater and lesser velocity each day.


ΡΕΥΜΑ ΑΜΠΩΤΙΔΟΣ: Ρεύμα οφειλόμενο στην παλιρροιακή ροή προς την κατεύθυνση του πελάγους. Σε ένα σύστημα αναστροφής των ρευμάτων ανά δωδεκάωρο, οι όροι ανώτερη (μείζων) άμπωτις και κατώτερη (ελάσσων) άμπωτις αναφέρονται αντιστοίχως στα ανάλογα με την ημέρα, ταχύτερα ή βραδύτερα ρεύματα αμπώτιδος.

EBBSTROM: Die Bewegung der Gezeitenströmung weg von der Küste oder ein abnehmender Tidenstrom. In der halbtäglich wechselnden Strömung werden die Begriffe höhere und niedrigere Ebbe im Ebbstrom einer täglichen größeren oder kleineren Strömungsgeschwindigkeit zugerechnet.

COURANT DE REFLUX DE MAREE: Courant déterminé par le reflux de la marée vers le large. Dans le système dinversion demi-diurne des courants, les termes grand reflux et petit reflux sappliquent aux courants de reflux de vitesse de plus ou moins grande importante suivant le jour.

CORRENTE DI RIFLUSSO DELLA MAREA: Corrente determinata dal riflusso della marea verso il largo. Nel sistema di inversione semi-giornaliera delle maree, i termini ‘riflusso maggiore e riflusso minore vengono applicati rispettivamente alle correnti di riflusso di maggiore e minore velocità che si verificano nell’arco della giornata.

CORRIENTE DE REFLUJO DE MAREA: Corriente determinada por el reflujo de la marea hacia la altamar. En el sistema de inversión semi-diurna de corrientes, los términos “gran reflujo” y “pequeño reflujo” se aplican a corrientes de reflujo de velocidad de más o menos gran importancia según el día.

FJÆRESTRØM: Tidevannsstrøm som beveger seg fra land eller ut av et pollsystem. Fjærestrøm forekommer to ganger i døgnet med ulik styrke, i periodene fra flo til fjæra sjø. Mekanismen som styrer tidevannsstrømmer er månes trekkraft på jorden.

Was this helpful?
A non-technical term referring to that period of the tide between a high water and the succeeding low water; falling tide. The term is also used to describe the low water level.


ΑΜΠΩΤIΣ: Μη τεχνικός όρος που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ μιας πλήμμης και της επόμενης ρηχίας. Φθίνουσα παλίρροια.

EBBE: Ein nichttechnischer Begriff, der die Periode der Tide beschreibt, die zwischen Hochwasser und nachfolgendem Niedrigwasser liegt; fallende Tide; der Begriff wird auch für den Zustand des Niedrigwassers benutzt.

MAREE DESCENDANTE: Nom populaire décrivant cette période du cycle des marées entre marée haute et marée basse (jusant, reflux).

MAREA DISCENDENTE: Termine non tecnico che si riferisce al periodo di tempo compreso fra l’alta e la bassa marea; marea discendente (riflusso).

MAREA DESCENDIENTE: Nombre popular que describe el periodo de ciclo de mareas entre la marea alta y la marea baja.

FJÆRE: En ikke-teknisk betegnelse som refererer til perioden mellom flo og fjære; fellende sjø. Betegnelsen brukes også om lavvann.

Was this helpful?
Periodic shedding of the outer covering, such as the exoskeleton in the Arthropoda (shrimps, crabs, lobsters). After moulting specimens are particularly vulnerable to predation. In aquaculture these moulting phases are of particular importance because of the increased vulnerability to cannibalism.


ΕΚΔΥΣΗ(1): Η απόρριψη της επιδερμίδας ή του επιδερμιδίου, ιδιαίτερα στα καρκινοειδή.

ECDYSIS: Periodisches Abstoßen der äußeren Bedeckung ("Panzer") wie etwa das Exoskelett der Arthropoden (Garnelen, Krabben, Hummer, etc.). Nach der Häutung sind die Tiere leichte Beute. In der Aquakultur sind diese Phasen wegen des gehäuften Auftretens von Kannibalismus von besonderer Bedeutung für das Systemmanagement.

ECDYSIS: Lacte du rejet total et périodique du tégument externe, comme lexosquelette des Arthropodes (crevettes, homards). Après avoir mué les individus sont particulièrement vulnérables à la prédation. En aquaculture ces phases de mue ont une grande importance en augmentant la vulnérabilité par cannibalisme.

ECDISI: Nome comune dell exuvia, p.e. lesoscheletro eliminato dagli artropodi, o il processo di eliminazione dello stesso. Utilizzato anche come verbo.

ECDISIS: Exuvium, es decir la pérdida del exoesqueleto.

HAMSKIFTE: Periodisk skifte av skall (ytre skjellet) hos leddyr (Arthropoda), da spesielt krepsdyr (reker, krabber, hummere). Etter skallskifte er individene svært sårbare for predasjon. Den eneste periodene krepsdyr øker i størrelse er under skallskifte. I akvakultur gir skallskifte fare for økt kannibalisme.

Was this helpful?
A phylum of exclusively marine organisms characterized by a unique water vascular system used for nutrition, locomotion, respiration and perception. This Phylum includes starfish, holothurians and sea urchins; certain species of the two latter groups are cultured.


ΕΧIΝΟΔΕΡΜΑ: Φύλο αποκλειστικά θαλάσσιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται από ένα μοναδικό αγγειακό σύστημα κυκλοφορίας του νερού, το οποίο χρησιμεύει στη διατροφή, κίνηση, αναπνοή και αντίληψη. Το φύλο αυτό περιλαμβάνει τους αστερίες, τα ολοθούρια και τους αχινούς. Ορισμένα είδη της τελευταίας ομάδας καλλιεργούνται.

STACHELHÄUTER (ECHINODERMATA): Ein Stamm von ausschließlich marinen Organismen; fast alle Arten leben auf dem Meeresboden. Charakteristisch für sie ist ein Wassergefäßsystem, das zur Fortbewegung und Atmung dient. Der Stamm der Echinodermata umfaßt Seesterne (Asteroidea), Seewalzen (Holothuroidea) und Seeigel (Echinoidea). Einige Arten der beiden letzten Gruppen werden kultiviert.

ECHINODERME: Embranchement dorganismes exclusivement marins possédant un système vasculaire à eau servant à lalimentation, à la locomotion, à la respiration et à la perception. Cet embranchement inclut les étoiles de mer, les holothuries et les oursins. Certaines espèces de ces deux derniers groupes sont cultivées.

ECHINODERMI: Phylum di organismi esclusivamente marini caratterizzati da un unico sistema vascolare ad acqua usato per la nutrizione, locomozione, respirazione e percezione. Questo phylum include le stelle marine, le oloturie e i ricci di mare; alcune specie degli ultimi due gruppi vengono allevate.

EQUINODERMOS: Filum de organismos exclusivamente marinos que poseen un sistema vascular de agua que sirve para la alimentación, la locomoción, la respiración y la percepción. Este filum incluye las estrellas de mar, holoturoideos erizos de mar. Algunas especies de estos dos últimos grupos se cultivan.

PIGGHUD (ECHINODERMATA): Et fylum (rekke) kun bestående av marine organismer, karakterisert ved et unikt vaskularsystem brukt til ernæring, bevegelse, respirasjon og oppfatning. Dette fylumet inkluderer sjøstjerner, sjøpølser (q.v.) og sjøpinnsviner. Det drives oppdrett på visse arter av de to sistnevnte gruppene.

Was this helpful?
Sea urchins and their allies.


ΕΧIΝΟΕIΔΗ: Οι αχινοί και τα συγγενικά τους είδη.

ECHINOIDEA: Seeigel; gehören zu den Stachelhäutern.

ECHINOIDES: Embranchement danimaux marins comprenant les oursins.

ECHINOIDI: Ricci di mare e loro simili.

EQUINOIDEOS: Filo de animales que incluye los erizos de mar.

ECHINOIDEA: Sjøpinnsviner / kråkeboller.

Was this helpful?
Established in 1992, ecolabelling provides a distinctive logo awarded to products which, after approved auditing procedures, meet specified criteria. The auditing procedure, carried out by an approved representative of a designated, competent national body, ensures that aquaculture products have been farmed with reduced environmental impact throughout their life and processed with similar objectives.


ΟΙΚΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Λογότυπο το οποίο καθιερώθηκε το 1992 και αφορά προϊόντα τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Η διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται από κάποιο συγκεκριμένο εθνικό όργανο το οποίο πιστοποιεί, πως για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων, ακολουθήθηκαν σε ολόκληρη τη διαδικασία της παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.

ECO-AUDITING / ECOLABELLING: Englische Begriffe auch im Deutschen benutzt, allenfalls mit Öko-Bewertung und Öko-Kennzeichnung zu bezeichen. Ein 1992 festgelegtes Verfahren, bei dessen Anwendung Produkte eine dem grünen Punkt entsprechende Kennzeichnung führen dürfen, nachdem das Bewertungsverfahren durchgeführt und die Kriterien erfüllt wurden. Der Bewertungsprozess wird von einem anerkannten Gutachter einer designierten und kompetenten nationalen Organisation vorgenommen und stellt sicher, daß Aquakulturprodukte in einer W

LABEL DE CONFORMITE ECOLOGIQUE : Etabli en 1992, ce label est attribué aux produits élevés suivant des normes établies. La procédure de vérification est menée par un inspecteur approuvé, ou désigné, par les autorités nationales compétentes. Le label signifie l’élevage et le processing avec un impact environnemental réduit.

BOLLINO ECOLOGICO (Ecolabelling) : Sviluppato dal 1992, assegna un marchio ai prodotti che, dopo riconosciute procedure di verifica, risultano rispondere a criteri di produzione ecocompatibile precedentemente specificati. La procedura di verifica è effettuata da professionisti riconosciuti e validati dalle autorità competenti a livello nazionale, garantisce che i prodotti dellacquacoltura sono stati allevati con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale in tutto il ciclo produttivo ed eventualmente trasformati con obiettiv

AUDITORÍA ETIQUETA ECOLÓGICA: La etiqueta ecológica fue establecida en 1992 y conlleva un logo distintivo que identifica los productos que, después de un sistema de auditoría aprobado, cumple criterios específicos. El procedimiento de auditoría, llevado a cabo por un representante de la autoridad nacional, asegura que los productos acuícolas se han realizado con un mínimo impacto ambiental a través de todo el proceso y se ha procesado también con los mismos objetivos.

MILJØMERKING: Miljømerking ble i Norden etablert i 1990 (Svanemerket) og utgjør en distinkt logo som tildeles produkter som etter vedtatte revisjonsprosesser oppfyller spesifikke kriterier. Revisjonsprosedyren blir utført av en godkjent representant for et utpekt pågjeldende nasjonalt organ, og den forsikrer at akvakulturprodukter har blitt oppdrettet og prosessert med redusert innvirkning på miljøet.

Was this helpful?
The efficiency of transfer of energy from one trophic level to the next.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η αποδοτικότητα της μεταφοράς ενέργειας από ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

EFFICACITE ECOLOGIQUE: Lefficacité du transfert dénergie dun niveau trophique à lautre.

EFFICIENZA ECOLOGICA: L’efficienza del trasferimento di energia da un livello trofico ad un altro.

EFICACIA ECOLÓGICA: La eficacia de transferencia de energía de un nivel trófico a otro.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITET: Effektiviteten av transporten av energi fra et trofisk nivå til det neste.

Was this helpful?
The ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level; gross ecological efficiency.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Η αναλογία της ενέργειας που αφομοιώθηκε σε ένα τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώθηκε στο προηγούμενο τροφικό επίπεδο. Η ολική (ακαθάριστη) οικολογική αποδοτικότητα.

ÖKOLOGISCHE EFFIZIENZ; KOEFFIZIENZ: Die Menge an assimilierter Energie von einer trophischen Stufe, die an die darauffolgende weitergegeben wird; ökologische Bruttoeffizienz.

COEFFICIENT DEFFICACITE ECOLOGIQUE: Rapport entre lénergie assimilée par un niveau trophique donné et celle assimilée par le niveau tophique précédent; efficacité écologique brute.

COEFFICIENTE DI EFFICIENZA ECOLOGICA : Il rapporto di energia assimilata ad un dato livello trofico rispetto alla quantità di energia assimilata nel livello trofico precedente; efficienza ecologica lorda.

COEFICIENTE DE EFICACIA ECOLÓGICA: Proporción entre la energía asimilada por un nivel trófico dado y la energía asimilada por el nivel trófico anterior; eficacia ecológica bruta.

ØKOLOGISK EFFEKTIVITETSKOEFFISIENT: Forholdet mellom energi inntatt i et gitt trofisk nivå og energi inntatt i forrige trofiske nivå; brutto økologisk effektivitet.

Was this helpful?
The conceptual space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species; conceptualized as a multidimensional hypervolume, the coordinates of which are the various parameters affecting the existence of the species. These parameters include both physico-chemical factors (e.g., temperature, salinity, pH) and biological factors (e.g., competition/ predation, food availability). Sometimes erroneously used as the equivalent of microhabitat. A s


ΟΙΚΟΘΕΣΗ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΩΚΟΣ): Ο ενοιολογικός χώρος που καταλαμβάνει ένα είδος, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον φυσικό χώρο, όσο και τον λειτουργικό ρόλο ενός είδους. Ο χώρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί πολυδιάστατος με συντεταγμένες τις ποικίλες παράμετρους που επηρεάζουν την ύπαρξη του είδους. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν φυσικοχημικούς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, pΗ) και βιολογικούς (π.χ. ανταγωνισμός/ θήρευση, διαθεσιμότητα τροφής). Μερικές φορές χρησιμοποιείται εσφαλμένα ως ισοδύναμο του μικροενδιαιτήμα

ÖKOLOGISCHE NISCHE: Der gedachte Raum, den eine Art bevölkert oder besetzt; er umfaßt sowohl den physischen Raum, als auch die funktionale Rolle der Arten in ihm; konzeptionell als ein multidimensionaler "Überraum" gedacht, der den "biologischen Raum" einer Art definiert, in dem diese lebt und der einzigartig für diese Art ist; die Ausdehnung dieses Raumes bestimmt die Parameter der Nische; gelegentlich wird der Begriff fälschlicherweise als Äquivalent für den Begriff "Mikrohabitat" verwendet. Die Vertreter einer A

NICHE ECOLOGIQUE: Concept de lespace occupé par une espèce qui comprend non seulement lespace physique mais également le rôle fonctionnel joué par lespèce; conceptualisé sous forme dun hyperespace multidimensionnel qui définit lespace biologique dune espèce et qui est propre à cet espèce. Les dimensions de cet espace sont les paramètres de la niche. Ces paramètres comprennent à la fois les facteurs physico-chimiques (températures, salinité pH) et biologiques (compétition, prédation, disponibilité de nourriture).

NICCHIA ECOLOGICA: Concetto di spazio ecologico occupato da una specie che include sia lo spazio fisico che il ruolo funzionale e trofico della specie; viene considerato come un ipervolume multidimensionale, le cui coordinate sono i vari parametri che influenzano l’esistenza della specie. Questi parametri includono sia fattori chimico- fisici (temperatura, salinità, pH) sia fattori biologici (competizione/predazione, disponibilità alimentare). Spesso questo termine viene confuso con habitat o microhabitat. Una spe

NICHO ECOLOGICO: Concepto del espacio ocupado por una especie que no sólo incluye el espacio físico sino también el papel funcional jugado por la especie; conceptuado bajo la forma de un hiperespacio multidimensional que define el espacio biológico de una especie y que es propio a esta especie. Las dimensiones de este espacio son los parámetros del nicho. Estos parámetros incluyen los factores físico-químicos (temperaturas, salinidad, pH) y biológicos (competición, predación, la disponibilidad de alimentos). Una

ØKOLOGISK NISJE: Det begrepsmessige rommet okkupert av en art, inkluderer både det fysiske rommet og den funksjonelle rollen til arten. Fremstilt som et multidimensjonalt hypervolum, der koordinatene er de ulike parameterene som påvirker artens eksistens. Disse parameterene inkluderer både fysisk-kjemiske faktorer (f.eks. temperatur, salinitet, pH) og biologiske faktorer (f.eks. konkurranse / predasjon, fôrtilgjengelighet). Iblant feilaktig brukt som ekvivalent til mikrohabitat. En art kan okkupere forskjellige

Was this helpful?
A branch of science concerned with the interrelationships of organisms and their environments.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Επιστημονικός κλάδος που μελετά τη σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

ÖKOLOGIE: Wissenschaft von den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt.

ECOLOGIE: Etude scientifique des rapports des êtres vivants avec leur milieu naturel.

ECOLOGIA: Branca della scienza che studia le interazioni fra gli organismi ed il loro ambiente.

ECOLOGÍA: Estudio científico sobre las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente.

ØKOLOGI: Studiet av forbindelser mellom organismer og deres miljø.

Was this helpful?
An integrated biological system which results from the interaction of all or a limited number of biotic or abiotic factors within a defined section of the biosphere. The dimensions of an ecosystem are not fixed or limited per se. Biotic elements of an ecosystem are populations of species and the abiotic elements (physical and chemical factors).


ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένο βιολογικό σύστημα που προκύπτει από την αλληλεπίδραση όλων ή ενός αριθμού βιοτικών ή αβιοτικών παραγόντων σε ένα καθορισμένο τμήμα της βιόσφαιρας. Οι διαστάσεις ενός οικοσυστήματος δεν είναι σταθερές ή περιορισμένες per se. Τα αβιοτικά στοιχεία του οικοσυστήματος είναι οι φυσικοί και χημικοί παράγοντες και τα βιοτικά οι πληθυσμοί των ειδών.

ÖKOSYSTEM: Biologisches System, das sich aus der Integration und Wechselwirkung aller oder zahlmäßig begrenzter biotischer oder abiotischer Elemente eines definierten Bereichs der Biosphäre ergibt. In der Dimension ist das Ökosystem nicht festgelegt. Die biotischen Elemente sind die Populationen verschiedener Arten die abiotischen Elemente sind physikalische und chemische Faktoren.

ECOSYSTEME: Une communauté dorganismes et leur environnement physique interagissant comme une unité écologique; lensemble des composés biologiques et physiques dun biotope. Les dimensions dun écosystème ne sont pas fixées ou délimitées en soi. Un écosystème est composé déléments biotiques (populations despèces) et déléments abiotique (facteurs physico-chimiques).

ECOSISTEMA: Sistema biologico integrato risultante dall’interazione di tutti o di un numero limitato di fattori biotici e abiotici, costituisce una unità ecologica definita. Le dimensioni di un ecosistema non sono fissate o limitate di per sé. La componente biotica di un ecosistema è costituita dalle popolazioni animali e vegetali, per componente abiotica si intendono i fattori fisici e chimici che le influenzano.

ECOSISTEMA : Comunidad de organismos y su entorno físico que actúan como una unidad ecológica; el conjunto de los compuestos biológicos y físicos de un biotopo. Las dimensiones en si de un ecosistema no son delimitados o fijados. Un ecosistema se compone de elementos bióticos (poblaciones de especies) y de elementos abióticos (factores físico-químicos).

ØKOSYSTEM: Et enhetlig biologisk system som er et resultat av interaksjoner mellom alle eller et begrenset antall av biotiske eller abiotiske faktorer innen en definert del av biosfæren. Størrelsen på et økosystem er i seg selv ikke fast eller begrenset. Biotiske elementer i et økosystem er populasjoner av arter og de abiotiske er fysiske eller kjemiske faktorer.

Was this helpful?
A parasite that lives on the outer surface of the host, e.g. sea lice.


ΕΞΩΠΑΡΑΣIΤΟ: Παράσιτο που ζει στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, π.χ. θαλάσσια ψείρα.

EKTOPARASITEN: Parasiten, die auf der Oberfläche des Wirtes leben, z.B. Seelaus.

ECTOPARASITE: Parasite vivant sur la surface externe de son hôte (par exemple poux de mer).

ECTOPARASSITA: Parassita che vive sulla superficie esterna dell’ospite, es. pidocchi di mare.

ECTOPARÁSITO: Parásito en la superficie externa de su huésped (por ejemplo la pulga del mar).

EKTOPARASITT: Parasitter som lever på vertens ytre overflatene, f.eks. lakselus.

Was this helpful?
Referring to physical, chemical and biological properties of the soil community.


ΕΔΑΦIΚΟΣ: Με την ευρεία έννοια, ο σχετικός με όλα τα είδη τού εδάφους, τη στρωμνή των δασών, και άλλους τύπους χερσαίων βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των βρυόφιλων και λειχηνόφιλων τύπων ενδιαιτημάτων, καθώς και των κορμών και των φύλλων των δέντρων.

EDAPHISCH: Bezieht sich auf die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften der Bodengesellschaften.

EDAPHIQUE: Référence aux propriétés physiques, chimiques et biologiques des biocœnoses associées au sol.

EDAFICO: Riferito alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo.

EDÁFICO: Referencia a las propiedades físicas, químicas y biológicas de biocenosis asociados al suelo.

EDAFISK: Henviser til de fysiske, kjemiske og biologiske egenskapene til jordsmonnet.

Was this helpful?
A quasi-circular movement of water, of relatively small area, formed in the lee of obstructions or along the edge of two regions with different current speeds or directions.


ΔIΝΗ: Κυκλοτερής κίνηση του νερού, σε μικρή σχετικά περιοχή, που σχηματίζεται στην πίσω (προστατευόμενη) πλευρά εμποδίων, ή κατά μήκος της διεπαφής δύο ρευμάτων με διαφορετική ταχύτητα ή κατεύθυνση.

EDDY: Eine fast zirkuläre Bewegung des Wassers in einem relativ kleinen Gebiet, geformt durch die Leeströmung oder entlang des Endes eines Gebietes mit zwei Strömungen in unterschiedlichen Richtungen.

TOURBILLON: Mouvement quasi-circulaire de leau, à surface relativement restreinte, formé du côté sous le vent, dun engorgement et le long de linterface de deux masses deaux à des vitesses ou des directions de courant différentes.

MULINELLO: Movimento semicircolare dell’acqua, di un’area relativamente piccola, che si forma al fondo di ostruzioni o lungo i lati di due regioni con differenti velocità o direzioni di corrente.

TURBIÓN: Aguacero con viento fuerte, que viene repentinamente y dura poco.

BAKEVJE: En tilsynelatende sirkulær bevegelse av vann, inne et relativt lite område, dannet i le av et hinder eller langs kanten av to regioner med strøm av forskjellig fart og retning.

Was this helpful?
Emphysematous putrefactive disease of catfish:A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.


EDWARDSIELLA: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

EDWARDSIELLA: Siehe WELSEMPHYSEM. Eine subakute systemische bakterielle Erkrankung der Welsjährlinge, hervorgerufen durch Edwardsiella tarda; die Erkrankung tritt auf, wenn die Wassertemperaturen 300C überschreiten, die Sterblichkeit im Teich ist selten höher als 5%; höhere Sterblichkeiten treten bei gefangen gehaltenen Fischen auf; Antibakterizide verhindern effektiv diese Krankheit.

EDWARDSIELLA: Edwardsiella tarda provoque une infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an (Emphysème putrescent des poissons chat). La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

EDWARDSIELLA: Vedi ENFISEMA PUTREFATTIVO DEL PESCE GATTO.(Malattia batterica sistemica subacuta dei giovani pesci gatto americani causata da Edwardsiella tarda. La malattia insorge quando la temperatura dell’acqua supera i 30 0C , la percentuale di mortalità negli stagni raramente eccede il 5%. I più alti livelli di mortalità si verificano nei pesci allevati ad alte densità. Gli antibiotici sistemici prevengono efficacemente questa malattia.)

EDWARDSIELLA: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

EDWARDSIELLA: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tara. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

Was this helpful?
The common non-specific name used colloquially for fish species, belonging to the order of Anguilliformes, of which species of the genus Anguilla are important in aquaculture; typified by an elongate, serpentine body form.


ΧΕΛΙ: Κοινό, μη ειδικό όνομα, που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα ευρύ φάσμα ειδών ψαριών, τα οποία ανήκουν στην τάξη Anguilliformes. Μεταξύ αυτών είδη του γένους Anguilla (βλ.λ.) είναι σημαντικά για την υδατοκαλλιέργεια. Εχουν κατά κανόνα επιμήκη, οφιοειδή μορφή σώματος.

AAL: Allgemeine, nicht-spezifische Bezeichnung, die umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten benutzt wird, die sich durch eine längliche, sich windende Körperform charakterisiert sind (z.B. Anguilla).

ANGUILLE: Nom commun utilisé pour une distribution étendue despèces de poissons taxonomiquement différents, appartenant à lordre des Anguilliformes dont les espèces du genre Anguilla sont importantes en aquaculture; caractérisées par un corps longiligne en forme de serpent.

ANGUILLA: Nome comune non specifico utilizzato in maniera colloquiale per riferirsi alle specie di pesci appartenenti all’ordine degli Anguilliformes, di cui le specie appartenenti al genere Anguilla sono importanti in acquacoltura; caratterizzate da un corpo allungato serpentiforme.

ANGUILA: Nombre común no específico utilizado familiarmente para las especies del orden Anguilliformes. peces del género Anguilla importantes en acuicultura; tienen una forma corporal alargada y serpentiforme.

ÅL: Det vanlige uspesifikke navnet som brukes i dagligtalen om en rekke arter av fisk, tilhorende ordenen Anguilliformes, der arter i slekten Anguilla er viktige oppdrettsarter. Særpreget ved en langstrakt, slangeaktig kroppsform.

Was this helpful?
The number of breeding individuals within a given population of a species. Theoretically, a number of factors including population size, variations in individual reproduction output, unequal sex ratios, ensure that a population of a given size has the reproductive capacity of a smaller sized theoretical population.


ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: Ο αριθμός των ατόμων ενός πληθυσμού που είναι σε θέση να αναπαραχθούν. Θεωρητικά ένας αριθμός από παράγοντες, όπως είναι το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού και η ανισότητα του αριθμού των δύο φύλων εξασφαλίζουν πως ένας πληθυσμός με ένα συγκεκριμένο μέγεθος, έχει το ίδιο αναπαραγωγικό δυναμικό με ένα μικρότερο σε μέγεθος θεωρητικό πληθυσμό.

EFFEKTIVE POPULATIONSGRÖßE: Die Anzahl der Laicher innerhalb einer Population einer Art. Theoretisch bestimmt durch zahlreiche Faktoren einschließlich der Populationsgröße, der Variabilität des Reproduktionserfolgs der Individuen, und ungleiches Geschlechterverhältnis. Es sollte sichergestellt werden, daß eine Population gegebener Größe stets die Reproduktionskapazität einer theoretischen Population kleinerer Größe hat.

TAILLE EFFECTIVE DE POPULATION : Le nombre de géniteurs au sein d’une population d’une espèce donnée. Plusieurs facteurs peuvent réduire la capacité de reproduction d’une population par rapport à la taille effective théoriques ; variations individuelles du taux de reproduction, des rapports mâle/femelles inégaux.

DIMENSIONE EFFETTIVA DI UNA POPOLAZIONE: Il numero di riproduttori attivi in una data popolazione. Teoricamente parecchi fattori compresi la dimensione della popolazione, variazioni del rendimento riproduttivo individuale, difforme rapporto sessi, fanno si che una popolazione di una data taglia abbia la capacità riproduttiva di una popolazione teorica più piccola.

TAMAÑO EFECTIVO DE POBLACIÓN: Número de individuos reproductores en una población dada de una especie. Teóricamente, factores como el tamaño de población, variaciones en el éxito reproductivo individual, diferencias en la sex-ratio, etc. aseguran que una población de un tamaño determinado tiene la capacidad reproductiva de una población teórica de tamaño menor.

EFFEKTIV POPULASJONSSTØRRELSE: Antall reproduserende individer innen en gitt populasjon. Teoretisk kan en populasjon av en gitt størrelse ha samme reproduksjonskapasitet som en mindre populasjon. Dette kan skyldes faktorer som populasjonsstørrelse, variasjoner i individuell reproduksjonsevne og ulike kjønnsrater.

Was this helpful?
Effective drainage porosity. The ratio of the effective volume of the voids of a soil mass that can be drained by gravity to the total volume of the mass.


ΔΡΑΣΤIΚΟ ΠΟΡΩΔΕΣ: (Δραστικό πορώδες αποστράγγισης). Η αναλογία του όγκου των κενών χώρων μιας μάζας εδάφους, οι οποίοι στραγγίζονται βαρυτικά, προς τον ολικό όγκο της.

EFFEKTIVE POROSITÄT: Das Verhältnis des effektiven Leervolumens der löchrigen Bodenmasse, das durch Gravitation dräniert werden kann, zum Totalvolumen der Masse.

POROSITE EFFECTIVE: Le rapport entre le volume des vides dans un amas de terre qui peuvent être évacués par gravité et le volume total de lamas de terre.

POROSITA’ EFFICACE: Porosità efficace di drenaggio. l rapporto tra il volume dei vuoti di una massa di terra che può essere svuotato per gravità e il volume totale della massa di terra.

POROSIDAD EFECTIVA: Relación entre el volumen de vacío en una masa de tierra que puede ser evacuada por gravedad y el volumen total de la tierra.

EFFEKTIV PORØSITET: Effektiv dreneringsporøsitet. Forholdet mellom det effektive volumet av en jordmasse som kan bli drenert ved hjelp av tyngdekraft i forhold til det totale volumet av jordmassen.

Was this helpful?
(1) Referring to water flowing out or from a tank, pond, aquafarm or power station. (2) Discharged polluted water, including water released after purification treatment.


ΕΚΡΟΗ: (1) Νερό που αδειάζει από μια δεξαμενή, λιμνοδεξαμενή ή σταθμό παραγωγής ενέργειας. (2) Εκροή ακάθαρτων. Ο αγγλικός όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις εκροές μονάδων καθαρισμού λυμάτων, επίσης και μετά από επεξεργασία καθαρισμού.

ABFLUSS: (1) Bezieht sich auf Wassermengen, die aus einem Becken, einer Fischzuchtanlage oder einem Kraftwerk aus- oder abließen. (2) Ablauf verschmutzen Wassers, einschließlich aufbereiteten Abwassers.

EFFLUENT: (1) Eau évacuée dun réservoir, dun bassin, dune installation aquacole ou dune centrale électrique. (2) Evacuation de leau polluée ayant été purifiée (dépolluée).

EFFLUENTE: (1)Riferito all’acqua che esce fuori da una vasca, uno stagno, un impianto di acquacoltura o da un centrale termica. (2) Acqua inquinata di scarico, che include anche l’acqua scaricata dopo trattamenti di purificazione.

EFLUENTE: (1) Agua evacuada de un tanque, de un estanque, de una instalación acuícola o de una central eléctrica. (2) Evacuación de agua contaminada después de haber sido purificada (descontaminada).

AVLOP: (1) Henviser til vann som strommer ut eller fra en tank, dam, oppdrettsanlegg eller kraftstasjon. (2) Forurenset avlopsvann, inkluderer vann som slippes ut etter rensebehandling.

Was this helpful?
Escape of fluid from vessels into the surrounding parts.


ΔIΑΠIΔΥΣΗ: Η διαφυγή υγρού από αγωγούς (αγγεία) προς τον περιβάλλοντα χώρο.

EFFUSION: Das Auslaufen von Flüssigkeit aus einem Gefäß in das umliegende Gebiet.

EFFUSION: Fuite dans lespace environnant dun fluide à partir dun récipient.

EFFUSIONE: Fuoriuscita di fluidi da vasi che si disperdono nelle parti circostanti.

EFUSIÓN: Fuga de un fluido a partir de un recipiente.

EFFUSJON: Lekkasje av væske fra en åre til omgivelsene.

Was this helpful?
Food or waste products that are eliminated or discharged from an organism.


ΑΠΕΚΚΡIΜΑΤΑ: Τροφικά ή περιττωματικά προiόντα που αποβάλλονται από έναν οργανισμό.

EGESTION: Ausscheidungen eines Organismus; Entleerung, Beseitigung von Substanzen (Nahrung oder Abfallprodukte) aus dem Körper über die Egestionsöffnung.

EGESTA: Aliments ou déchets qui sont éliminés ou expulsés dun organisme.

EGESTA: Cibo o prodotti di scarto che vengono eliminati o rilasciati da un organismo.

EGESTA: Alimentos o deshechos que son eliminados o expulsados de un organismo.

EKSKRETSTOFFER: Næring eller avfallsprodukter som fjernes eller slippes ut fra en organisme.

Was this helpful?
An acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with temperature change


ΑΣΘΕΝΕIΑ EGTVED: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξη όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη α

EGTVED-KRANKHEIT: Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

MALADIE DEGTVED: SEPTICEMIE HEMORRAGIQUE VIRALE. Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent

SEV: Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua sono sotto gli 80C, ma

EGTVED VIRUS: Vedi Enfermedad viral aguda, o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de p

EGTVEDSYKE: Viral hemoragisk septikemi (VHS): En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Prof

Was this helpful?
Virus which causes acute or chronic viral disease, particularly of salmonids. It is found in Europe and the pacific Northwest region of the USA (with different strains in each continent). External signs include loss of appetite, loss of schooling behaviour, dark colour, bleeding, hyaline gills and exophthalmia. Outbreaks of the disease occur in rainbow trout pond farms usually during late winter or during spring when water temperatures are below 80C, but it is often associated with te


IΟΣ EGTVED: Βλ. VΗS. IΟΓΕΝΗΣ ΑIΜΟΡΡΑΓIΚΗ ΣΗΨΑIΜIΑ: Οξεία ή χρόνια ιογενής ασθένεια, ιδίως των σολομοειδών. Εχει παρατηρηθεί στην Ευρώπη και στον Ειρηνικό στην ΒΔ περιοχή των ΗΠΑ (με διαφορετικά στελέχη σε κάθε ήπειρο). Εξωτερικά συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνουν απώλεια της όρεξης, διαταραχή της κοινωνικής συμπεριφοράς, σκούρο χρώμα, υαλώδη βράγχια και εξωφθαλμία. Εξάρσεις της ασθένειας συμβαίνουν σε λιμνοδεξαμενές καλλιέργειας της ιριδίζουσας πέστροφας, κατά προτίμηση στο τέλος του χειμώνα ή την άνοιξ

EGTVED-VIRUS: Eine akute oder chronische virale Erkrankung, die insbesondere bei Salmoniden auftritt. Sie ist in Europa sowie in der nord-west-pazifischen Region der USA verbreitet (mit verschiedenen Gentypen auf jedem Kontinent). Die Krankheit ist eine der verlustreichsten Viruserkrankungen (bis über 90%) bei Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss). Auch andere Arten können befallen werden, müssen aber nicht erkranken. Äußerliche Anzeichen einer Infektion sind: mangelnder Appetit, Absonderung vom Schwarm, D

VIRUS DEGTVED: Maladie virale aiguë ou chronique des salmonidés, surtout la truite arc-en-ciel. Se manifeste en Europe ainsi que sur les côtes nord-ouest du pacifique aux Etats Unis (des souches différentes sont affectées sur les deux continents). Les signes extérieurs de la maladie comprennent une baisse de lappétit, du comportement dapprentissage, une coloration foncée, des branchies transparentes et une exophthalmie. Les tissus saignent. Les signes pathologiques apparaissent dans les étangs détuvage de préf

VIRUS SEV: Setticemia virale emorragica. Una malattia virale acuta o cronica tipica dei salmonidi. Endemica in Europa e sulle coste del Pacifico a nord-ovest degli USA (con differenti ceppi in ciascun continente). Segnali esterni includono inappetenza, nuoto disordinato, disturbi comportamentali, inscurimento, emorragia, branchie ialine ed esoftalmia. Le esplosioni della malattia avvengono nella trota iridea dallevamento durante il tardo inverno o durante la primavera quando le temperature dellacqua son

VIRUS DE EGTVED: Enfermedad viral aguda o crónica de salmónidos, sobre todo la trucha arco iris. Se manifiesta en Europa así como en las costas del noroeste del pacífico en Estados Unidos (existen dos cepas diferentes infectivas en los dos continentes). Los síntomas exteriores de la enfermedad incluyen una bajada del apetito y de comportamiento de aprendizaje, coloración oscura, branquias transparentes y exoftalmia. Los tejidos se desangran. Los síntomas patológicos aparecen en los estanques de cría, de preferen

EGTVEDVIRUS: En akutt eller kronisk virussykdom, spesielt på laksefisk. Er diagnostisert i Europa og den nordvestre delen av USA (ulike stammer mellom kontinentene). Ytre tegn inkluderer nedsatt apetitt, tap av stimingsatferd, mørkfarging, blødninger, hyalin i gjellene og eksoftalmus. I damoppdrett med regnbueørret forekommer sykdommen seint på vinteren eller våren når vanntemperaturene er under 80 C, men utbrudd er også assosiert med temperaturforandringer. Profylaktiske tiltak inkluderer å kun

Was this helpful?
A graphic representation of the way in which the theoretical wind-driven currents in the surface layers of the sea vary with depth.


ΣΠΕΙΡΑ ΕΚΜΑΝ: Γραφική παράσταση της μεταβολής των ανεμογενών ρευμάτων σε συνάρτηση, με το αυξανόμενο βάθος, σύμφωνα με την θεωρία του ΕΚΜΑΝ.

EKMAN-SPIRALE: Die graphische Darstellung der Richtung der theoretischen Winddrift an der Oberfläche und deren Auswirkung und Richtungsänderung mit zunehmender Tiefe.

SPIRALE DEKMAN: Représentation graphique de la façon dont les courants générés par les vents dans les couches superficielles de la mer varient selon la profondeur.

SPIRALE DI EKMAN: Rappresentazione grafica che mostra il modo in cui le correnti spinte dal vento sulla superficie del mare variano secondo la profondità.

ESPIRAL DE EKMAN: Representación gráfica de manera que las corrientes generadas por los vientos en las capas superficiales del mar cambian según la profundidad.

EKMAN SPIRAL: En grafisk fremstilling av måten de teoretiske vinddrevne strømmene i overflatelagene i sjøen varierer med dybde.

Was this helpful?
The movement of ocean water caused by wind blowing steadily over the surface; if the wind drift current is integrated over all depths, there is then a net transport of water which occurs at 900 to the wind direction. This right-angle forcing causes significant movement of surface water (i.e. the flow is to the right in the Northern Hemisphere and to the left in the Southern Hemisphere) with the resulting phenomena of both upwelling and downwelling, depending on wind direction and geog


ΡΕΥΜΑΤΑ EKMAN: Η κίνηση του θαλάσσιου νερού, η οποία προκαλείται από ανέμους που πνέουν σταθερά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η μαθηματική ολοκλήρωση ενός ανεμογενούς ρεύματος ως προς το συνολικό βάθος δείχνει ότι υπάρχει καθαρή μεταφορά νερού προς κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία 10ο προς την κατεύθυνση ανέμου. Η υπό ορθή γωνία ασκούμενη δύναμη, σε συνδυασμό με την δύναμη Conolis, δημιουργούν σημαντικά επιφανειακά ρεύματα με φορά, στο Βόρειο Ημισφαίριο, προς τα δεξιά και, στο Νότιο Ημισφαίριο, προς

EKMANTRANSPORT: Die durch stetigen Wind über die Wasseroberfläche erzeugte Meeresströmung. Wird die windgetriebene Strömung über alle Wassertiefen integriert, so erhält man einen Netto-Wassertransport im 900 -Winkel zur Windrichtung. Diese im rechten Winkel wirkende Kraft erzeugt signifikante Bewegungen des Oberflächenwassers (nach rechts zur Windrichtung auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel durch die Corioliskraft nach links abgelenkt), die sowohl Auftrieb als auch Abtrieb, je nach Windrichtu

TRANSPORT DECKMAN: Mouvement de leau dans locéan causé par un vent soufflant fortement sur la surface; quand le courant provoqué par le vent sapplique sur toute la profondeur, il y a un net transport de leau qui se fait à 900 de la direction du vent (cest-à-dire, que ce flux est vers la droite dans lhémisphère nord et vers la gauche dans lhémisphère sud) avec comme phénomène résultant une remontée en surface ou une descente en profondeur suivant la direction du vent et la zone géographique.

TRASPORTO DI EKMAN: Il movimento dell’acqua oceanica causato dal vento che soffia stabilmente sulla superficie dell’acqua; se la corrente provocata dal vento interessa tutta la profondità, c’è un trasporto netto dell’acqua che avviene a 90° rispetto alla direzione del vento. Questa forza ad angolo retto causa un significativo movimento dell’acqua superficiale (il flusso è verso destra nell’emisfero settentrionale e verso sinistra nell’emisfero meridionale) che provoca fenomeni sia di correnti ascendenti, sia di c

TRANSPORTE DE ECKMAN: Movimiento de agua en el océano causado por viento que sopla fuertemente sobre la superficie; cuando la corriente provocada por el viento llega a toda la profundidad, se produce un transporte neto de agua en una dirección de 900 respecto a la dirección del viento (es decir, un flujo hacia la derecha en el hemisferio norte y hacía la izquierda en el hemisferio sur) y como resultado se da un fenómeno de subida en la superficie o bajada en las profundidades según la dirección del viento

EKMAN TRANSPORT: Bevegelsen av havvann grunnet vind som blåser jevnt på overflaten. Dersom den vinddrevne strømmen er integrert til alle dyp er det en netto transport av vann 900 fra vindretningen. Denne rettvinklete kraften fører til signifikant bevegelse av overflatevann (dvs at strømmen går til høyre på nordlig halvkule, og til venstre på sørlig halvkule), noe som fører til både oppstrømning og nedstrømning, avhengig av både vindretning og geografi.

Was this helpful?
A warm ocean current setting south along the coast of Ecuador, so called because it generally develops just after Christmas. In exceptional years, concurrently with a southerly shift in the tropical rain belt, the current may extend along the coast of Peru to l20S. When this occurs, plankton and fish are killed in the coastal waters and a phenomenon somewhat like red tides results.


EL NINO: Θερμό ωκεάνειο ρεύμα που κατευθύνεται προς Νότο κατά μήκος των ακτών του κράτους του Iσημερινού, που οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι αναπτύσσεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. (El Nino = το θείο Βρέφος). Σε ορισμένα έτη, κατά τα οποία παρατηρείται μετατόπιση προς τα νότια της ζώνης των τροπικών βροχών, το ρεύμα επεκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Περού, μέχρι τις 12οS. Αυτό τότε οδηγεί στον θάνατο του πλαγκτού και των παράκτιων ψαριών και προκαλεί ένα φαινόμενο παρόμοιο με την κόκ

EL NINO: Eine warme Meeresstömung, die sich südlich der Küste von Equador entlangzieht; sie wird so genannt, weil sie sich kurz nach Weihnachten bildet; in Ausnahmejahren kommt es zu einer südlichen Verschiebung in die tropische Regenzone, und die Strömung, fließt an der Küste von Peru in ca. 120S entlang. Wenn dieses Phänomen eintritt, sterben große Mengen an Plankton und Fischen in Küstengewässern, und Situationen ähnlich derjenigen der Roten Tides können auftreten.

EL NINO: Courant océanique tempéré tourné vers le sud le long des côtes de lEquateur (pays), appellé ainsi à cause de son apparition qui a lieu généralement peu après Nöel. Exceptionellement, certaines années, coïncidant avec un déplacement vers le sud de la ceinture de pluies tropicales, le courant se prolonge le long des côtes du Pérou jusquà une latitude de 120S. Cet événement provoque la mort de poissons et organismes planctoniques par un phénomène semblable à un phénomène deaux rouges.

EL NINO: Corrente oceanica calda che procede verso sud lungo la costa dell’ Equador, chiamata così perché si sviluppa generalmente appena dopo il periodo di Natale. Eccezionalmente in alcuni anni, in contemporanea con uno slittamento meridionale nella zona tropicale pluviale, la corrente può estendersi lungo la costa del Perù a 120 sud. Quando questo avviene , il plancton ed i pesci delle acque costiere vengono uccisi ed il fenomeno appare sottoforma di maree di colore rosso.

EL NIÑO: Corriente oceánica templada redirigida hacía el sur a lo largo de la costa de Ecuador, llamada así a causa de su aparición que tiene lugar generalmente después de Navidad. Excepcionalmente, en ciertos años, coincide con un desplazamiento hacia el sur del cinturón de lluvias tropicales; la corriente se prolonga a lo largo de las costas de Perú hasta una latitud de 10º S. Este fenómeno provoca la muerte de peces y organismos planctónicos por un fenómeno semejante al fenómeno las mareas

EL NIÑO: Varm havstrøm langs kysten av Ecuador, gitt dette navnet fordi den oppstår rett etter jul. El niño er spansk og betyr guttebarnet, i dette tilfellet Jesusbarnet. I uvanlige år, samtidig med et sørlig skifte i det tropiske regnbelte, kan strømmen strekke seg langs kysten av Peru til 12oS. Når dette skjer dør fisk og plankton i kystnære farvann, og et fenomen som minner om rødt tidevann oppstår.

Was this helpful?
The property of a substance which enables it to return to its original shape and size after the removal of a deforming force.


ΕΛΑΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Η ιδιότητα ενός υλικού που του επιτρέπει να ανακτά το αρχικό σχήμα του και μέγεθος, όταν παύει να ασκείται παραμορφωτική δύναμη.

ELASTIZITÄT: Die Fähigkeit einer Substanz zu ihrer ursprünglichen Form und Größe zurückzukehren, nachdem sie deformiert wurde.

ELASTICITE: Propriété quont certains corps de reprendre leur forme quand la force qui les déformait a cessé dagir.

ELASTICITA’: Proprietà di una sostanza che ha la capacità di tornare alla forma e grandezza originale dopo la rimozione della forza che la deforma.

ELASTICIDAD: Propiedad que tienen ciertos cuerpos para retomar sus formas cuando la fuerza que les deformaba haya cesado de actuar.

ELASTISITET: Egenskapen til en substans som gjør det mulig at den kan returnerer til sin originale form og størrelse etter fjerning av en deformerende kraft.

Was this helpful?
Fish and crustaceans respond to electric current by orientating themselves to face the anode and swimming toward that pole in a forced manner. By this means, the organisms may be led into nets, traps or pumps; the method is termed electrical fishing. In crustacean culture, electro-fishing has been employed in tanks and ponds which are covered at the bottom by a layer of sand and/or gravel, in order to harvest the stock which tend to bury themselves in the bottom layer.


ΗΛΕΚΤΡIΚΗ ΑΛIΕIΑ: Τα ψάρια και τα καρκινοειδή, όταν βρεθούν σε ηλεκτρικό πεδίο, προσανατολίζονται με το κεφάλι προς την άνοδο και κολυμπούν "βεβιασμένα" προς αυτόν τον πόλο. Με αυτό τον τρόπο οι οργανισμοί οδηγώνται μέσα σε δίχτυα, παγίδες ή αντλίες, και η μέθοδος αποκαλείται ηλεκτρική αλιεία. Στις καλλιέργειες καρκινοειδών, η ηλεκτρική αλιεία χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή του αποθέματος σε δεξαμενές και λιμνοδεξαμενές, των οποίων οι πυθμένες καλύπτονται με ένα στρώμα άμμου και/ή χαλικιών, μέσα στο οποίο συ

ELEKTROFISCHEREI: Fische und Crustaceen reagieren auf eine elektrische Spannung, indem sie sich mit dem Vorderteil zur Anode ausrichten und gezwungen sind, auf den Pol zuzuschwimmen; dabei können die Tiere in Netze, Fallen und Pumpen geleitet werden. Diese Fangmethode wird mit dem Begriff Elektrofischerei belegt. In der Krebskultur wird sie in Teichen und Becken angewendet, vor allem wenn diese mit einem Sand- oder Kiesboden ausgestattet sind. In derartige Böden sind Großgarnelen gewöhnlich eingegraben; mit Hilfe

PECHE ELECTRIQUE: Les poissons et les crustacés réagissent à un courant électrique en nageant vigoureusement vers lanode. De cette manière ils peuvent être menés dans des filets, des pièges ou des pompes. Cest la pêche électrique. Cette technique est appliquée à la récolte des crustacés délevage dans des bacs ou bassins dont le fond est recouvert dune couche de sable ou gravier, dans laquelle ils senfouissent.

ELETTROPESCA: I pesci ed i crostacei rispondono alla corrente elettrica orientandosi verso l’anodo e nuotando in direzione di questo polo in maniera forzata. In questo modo, gli animali possono essere condotti nelle reti, nelle trappole o nelle pompe; il metodo è detto elettropesca. Nell’allevamento dei crostacei, l’elettropesca è stata impiegata nelle vasche e negli stagni che hanno il fondo coperto da uno strato di sabbia e/o di ghiaia, in modo tale da raccogliere gli esemplari che si nascondono infossando

PESCA ELÉCTRICA: Pesca de peces y crustáceos que reaccionan a una corriente eléctrica nadando hacía el ánodo. De esta forma pueden ser llevados hacia las redes, trampas o bombas. Esta técnica se aplica en la recogida de crustáceos de cultivo en estanques cuyo fondo está cubierto de una capa de arena o de grava.

ELEKTROFISKE: Fisk og krepsdyr reagerer på elektrisk strøm ved å orientere seg mot anoden, og blir tvunget til å svømme mot denne elektroden. På denne måten kan organismen ledes inni håver, feller eller pumper. I krepsdyroppdrett har elektrofiske blitt brukt i tanker og dammer, der bunnen er dekket med sand og/eller grus, for å høste beholdningen som helst graver seg ned i bunnsubstratet.

Was this helpful?
Instrument used for the direct enumeration or sizing of particles (e.g. bacteria or other cells, sediment particles) in suspension. Two types of particle counter can be distinguished: in one (e.g. Coulter Counter), the particles are detected by the changes in conductivity as they pass through a small aperture; in the other (e.g. laser diffraction), particles are detected by the changes in the diffraction pattern of a laser beam created by their Brownian movement.


ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤIΔIΩΝ: Συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά την απ ευθείας μέτρηση του αριθμού ή του μεγέθους σωματιδίων (π.χ. βακτηρίων ή άλλων κυττάρων, κόκκων ιζήματος) . Διακρίνονται δύο τύποι τέτοιων συσκευών: στον ένα (μετρητής Coulter) τα σωματίδια ανιχνεύονται μέσω της μεταβολής της αγωγιμότητας καθώς διέρχονται από ένα μικρό άνοιγμα. Στον άλλο τύπο (διάθλαση ακτίνων λέιζερ), τα σωματίδια ανιχνεύονται από την μεταβολή στο πρότυπο διάθλασης μιας ακτίνας λέιζερ που προκαλείται από την κίνηση Βrown.

ELEKTRONISCHER PARTIKELZÄHLER: Ein Instrument zur Erfassung der Partikelgröße und -zahl (z.B. Bakterien, Zellen, Sedimentpartikel) in Suspensionen. Zwei verschiedene Typen können unterschieden werden: in einem Typ (z.B. Coulter Counter) werden die Partikel durch Veränderung der Leitfähigkeit erfaßt, während sie durch eine enge Öffnung gleiten; im zweiten Typ (z.B. Laserbeugung) werden die Partikel anhand des Beugungsmusters des Laserstrahls, verursacht durch Brownsche Molekularbewegung, erfaßt.

COMPTEUR ELECTRONIQUE DE PARTICULES: Appareil utilisé pour la numération directe des particules en suspension ainsi que lestimation de leurs diamètres (bactéries, autres cellules, particules sédimentaires par exemple). On distingue deux catégories de compteur: dans la première (par exemple Compteur Coulter) les particules sont décelées par les changements de conductivité quelles provoquent en passant à travers un petit pore; dans lautre variété (par exemple Compteur par diffraction) les particules sont décelées par les changements

CONTATORE ELETTRONICO DI PARTICELLE : Strumento usato per contare o misurare direttamente le particelle (es. batteri, alghe, emazie o altre cellule, particelle di sedimento) in sospensione. Possono essere distinti due tipi di contatore di particelle: nel primo (Coulter counter), le particelle vengono rilevate dai cambiamenti nella conduttività mentre passano attraverso una piccola apertura; nel secondo tipo di contatore (a diffrazione laser), le particelle vengono rilevate dai cambiamenti del modello di diffrazione di un raggio lase

CONTADOR ELECRÓNICO DE PARTÍCULAS: Aparato utilizado para la enumeración directa de partículas en suspensión así como la estimación de sus diámetros (bacterias, otras células, partículas sedimentarias por ejemplo). Se pueden distinguir dos categorías de contadores: en el primero (por ejemplo contador Coulter) las partículas son detectadas por el cambio de conductividad que provocan al pasar a través de un pequeño poro; en la otra variedad (por ejemplo contador por difracción) las partículas son detectadas por los cambios en la di

ELEKTRONISK PARTIKKELTELLER: Instrument som brukes til direkte opptelling eller størrelsesbestemmelse av partikler (f.eks. bakterier eller andre celler, sedimentpartikler) i løsning. Det kan skilles mellom to typer partikkeltellere: I den ene typen (f.eks. Coulter Counter) blir partiklene detektert ved forandringer i konduktivitet (ledningsevne) etter hvert som de passerer en åpning, i den andre typen (f.eks. laserdiffraksjon) detekteres partikler ved forandring i diffraksjonsmønsteret til en laserstråle dannet på grunn av

Was this helpful?
This instrument is a surface type of sea-wave recorder which is based upon the principle that the capacitance between sea water and an insulated wire placed vertically in it varies with changes in the level of the water. This change in capacitance is used to modulate the frequency of an oscillator. An electronic unit is used for recovering from the frequency modulated signal an electrical voltage which is an exact replica of the sea wave.


ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣIΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ: Το όργανο αυτό είναι ένας επιφανειακός τύπος καταγραφέα θαλασσίων κυμάτων, ο οποίος βασίζεται στην αρχή ότι η ηλεκτρική χωρητικότητα μεταξύ του θαλασσινού νερού και ενός μονωμένου σύρματος τοποθετημένου κατακόρυφα στο νερό, μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τις μεταβολές της στάθμης του νερού. Η αλλαγή της ηλεκτρικής χωρητικότητας χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της συχνότητας ενός ταλαντωτή. Με την βοήθεια μιας ηλεκτρονικής μονάδας τα σήματα της διαμορφωμένης συχνότητας μετατρέπονται σε η

MEERESWELLEN-AUFZEICHNUNGSGERÄT: Dieses Instrument der oberflächlichen Meereswellenregistrierung basiert auf dem Prinzip, daß sich der Widerstand zwischen Seewasser und einem isolierten Draht, der vertikal variabel angebracht ist, mit dem Wasserstand ändert; diese Widerstandsänderung verändert die Frequenz in einem Oszillographen; eine elektronische Einheit wandelt das frequenzmodulierte Signal in eine elektrische Spannung um, die ein exaktes Abbild der Meereswelle wiedergibt.

ENREGISTREUR ELECTRONIQUE DE VAGUES: Enregistreur des vagues placé en surface, qui exploite le principe que la capacitance entre leau de mer et un fil conducteur isolé placé verticalement qui varie avec les changements de niveau de la mer. Le changement de capacitance module la fréquence dun oscillateur. Le signal de modulation de fréquence est converti électroniquement en un voltage qui constitue une réplique exacte de la vague.

ONDE MARINE, REGISTRATORE ELETTRONICO DELLE: Strumento che registra le onde marine superficiali, basato sul principio che la capacitanza elettrica fra l’acqua di mare ed un filo conduttore isolato posto verticalmente in essa, varia secondo i cambiamenti del livello del mare. Questo cambiamento della capacità elettrica modula la frequenza di un oscillatore. Il segnale di modulazione di frequenza viene convertito elettronicamente in una differenza di potenziale elettrico proporzionale all’ampiezza dell’onda marina.

REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE LAS OLAS: Registrador de olas situado en la superficie, basado sobre el principio de que la capacitancia entre el agua del mar y un hilo conductor aislado y puesto verticalmente varía con los cambios del nivel del mar. El cambio de la capacitancia modula la frecuencia de un oscilador. La señal de modulación de la frecuencia es convertida electrónicamente en un voltaje que constituye una réplica exacta de la ola.

ELEKTRONISK BØLGEMÅLER: Instrumentet er av typen overflatebølgemåler, som er basert på prinsippet om at kapasitansen mellom sjøvann og en isolert wire plassert vertikalt i det varierer med forandringer i vannivå. Denne forandringen i kapasitans blir brukt til å modulere frekvensen av en tonegenerator. En elektronisk enhet brukes til å gjenopprette en elektrisk spenning fra det frekvensmodulerte signalet, som er en eksakt kopi av bølgen.

Was this helpful?
A method of separating and identifying molecules through their ability to migrate in a medium under the influence of an electric field. This ability is due to electrical charges distributed over the surface of the molecule particle.


ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ: Μέθοδος διαχωρισμού και προσδιορισμού μορίων, μέσω της ικανότητάς τους να μετατοπίζονται εντός ηλεκτρικού πεδίου. Η ικανότητα αυτή οφείλεται στην ύπαρξη ηλεκτρικών φορτίων στην επιφάνεια των μορίων.

ELEKTROPHORESE: Eine Methode, um Proteine zu trennen und zu identifizieren, durch ihre Neigung sich im elektrischen Feld zu bewegen (Migration); diese Neigung wird durch elektrische Ladungen an der Oberfläche der Proteine hervorgerufen.

ELECTROPHORESE: Méthode de séparation et didentification de protéines basée sur leur mobilité dans un champs électrique (migration). Cette migration a lieu grâce aux charges électriques distribuées sur la surface des protéines.

ELETTROFORESI: Metodo di separazione ed identificazione di molecole che sfrutta la loro capacità di migrare in un mezzo soggetto ad un campo elettrico. Questa capacità è dovuta alle cariche elettriche distribuite sulla superficie delle molecole.

ELECTROFORESIS: Método de separación y de identificación de las proteínas basado en sus movilidades dentro de un campo eléctrico (migración). Esta migración tiene lugar gracias a las cargas eléctricas distribuidas en la superficie de las proteínas.

ELEKTROFORESE: Metode brukt til å separere og identifisere molekyler gjennom deres evne til å vandre i et medium under påvirkning av et elektrisk felt. Denne evnen er beroende på de elektriske ladningene som er fordelt på overflaten av molekylet.

Was this helpful?
In ecological energetics, any loss of biomass or energy by a population or trophic unit per unit time, per unit area or volume; including losses due to mortality, predation, emigration and moulting; the energy of eliminated biomass is available to, or utilized by, other trophic levels in the ecosystem.


ΕΞΑΛΕIΨΗ: Απώλεια βιομάζας ή ενέργειας από έναν πληθυσμό ή τροφική μονάδα, ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας ή όγκου. Συμπεριλαμβάνει και τις απώλειες λόγω θνησιμότητας, θήρευσης, μετανάστευσης, απέκδυσης κ.λ.π. Η ενέργεια της εξαλειφθείσας βιομάζας είναι διαθέσιμη ή χρησιμοποιείται σε άλλα τροφικά επίπεδα στο οικοσύστημα.

ELIMINIERUNG: Vernichtung; der Verlust von Biomasse oder Energie einer Population oder trophischen Einheit innerhalb einer bestimmten Zeit, für ein bestimmtes Gebiet oder Volumen; beeinhaltet Verluste durch Sterblichkeit, Räuberdruck, Auswanderung und Häutung; die Energie der vernichteten Biomasse kommt anderen trophischen Stufen im Ökosystem zugute.

ELIMINATION: En énergétique écologique; la perte de biomasse ou dénergie par une population ou une unité trophique pendant un temps unitaire et pour une surface unitaire comprenant les pertes par mortalité, prédation, émigration ou mue; lénergie de la biomasse éliminée est disponible ou utilisée par, dautres niveaux trophiques de lécosystème.

ELIMINAZIONE: In energetica ecologica, qualsiasi perdita di biomassa o di energia da una popolazione o unità trofica per unità di tempo, di area o di volume; include le perdite dovute alla mortalità, alla predazione, alla migrazione e alla muta; l’energia della biomassa eliminata è disponibile per essere utilizzata in altri livelli trofici dell’ecosistema.

ELIMINACIÓN: En energética ecológica, la perdida de biomasa o de energía por una población o una unidad trófica durante un tiempo unitario y por una superficie unitaria que comprende las perdidas por mortalidad, predación, migración o muda; la energía de la biomasa eliminada resulta disponible o es utilizada por otros niveles tróficos del ecosistema.

ELIMINASJON: I økologiske energilære, ethvert tap av biomasse eller energi fra en populasjon eller trofisk enhet per tidsenhet, arealenhet eller volumenhet. Inkluderer tap på grunn av dødelighet, predasjon, emigrasjon og hårfelling. Energien av fjernet biomasse er tilgjengelig for, eller nyttet av andre trofiske nivå i økosystemet.

Was this helpful?
Young eel. A developmental stage of the eel, at which they have the ability to osmoregulate and move from marine to fresh waters. Elvers are transparent and cylindrical but become pigmented during their ascent of rivers and streams.


ΧΕΛΙΔΙΟ: Νεαρό χέλι. Αναπτυξιακό στάδιο του χελιού, κατά το οποίο τα άτομα έχουν δυνατότητα ωσμωρρύθμισης και μετακίνησης από το θαλασσινό στο γλυκό νερό. Τα χελίδια είναι κυλινδρικά και διαφανή, αλλά αποκτούν χρωματισμό κατά την άνοδό τους στα ποτάμια και τα ρυάκια.

ELVER: Ein adäquater deutscher Begriff existiert nicht. Junger Aal vom Beginn der Pigmentierung an bis zur Ausfärbung. Elver sind zur Osmoregulation befähigt und wandern aus dem Meerwasser ins Süßwasser.

CIVELLE: Jeune anguille. Un stade de développement de languille, qui a la capacité dosmorégulation et de déplacement des eaux marines aux eaux douces. Les civelles sont transparentes et cylindriques et deviennent pigmentées pendant leur remontée dans les fleuves et les rivières.

CECA : Giovane anguilla. Una fase di sviluppo dell’anguilla, in l’animale ha la capacità di modificare l’osmoregolazione spostandosi dalle acque marine in acqua dolce. Le ceche sono trasparenti e hanno una forma cilindrica ma acquisiscono in pochi giorni una pigmentazione, prima di iniziare loro risalita dei fiumi e dei ruscelli.

ANGULA TRANSPARENTE: Estado juvenil y precoz de las anguilas europeas (A.anguilla) caracterizada por la transparencia del cuerpo

GLASSÅL: Ung ål. Utviklingsstadium hos al der de har evnen til å osmoregulere, og vandre fra salt- til ferskvann. Glassal er gjennomsiktige og sylindriske, men blir pigmenterte under oppgangen i elver og bekker.

Was this helpful?
A shoreline indentation that forms an open bay.


ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ: Ελαφρά καμπύλωση της ακτογραμμής.

EINBUCHTUNG: Eine Küstenlinie, die eine offene Bucht formt.

BAIE: Echancrure dun littoral.

INSENATURA: Una rientranza della costa che forma una baia aperta.

BAHÍA: Depresión de la línea de la costa que forma un entrante.

BUKT: En innbuktning i en kystlinje som danner et apent basseng.

Was this helpful?
An obstruction of a blood vessel caused by a mass of material transported by the blood stream. The obstruction may be caused by a blood clot, air bubble, fat, clumps of bacteria, foreign body or tissue cells (e.g. cancer).


ΕΜΒΟΛΗ: Απόφραξη αγγείου που προκαλείται από μια μάζα υλικού που μεταφέρεται από την κυκλοφορία του αίματος. Η μάζα αυτή μπορεί να είναι θρόμβος, φυσσαλίδα αέρα, λίπος, συσσωματώματα βακτηρίων, ξένα σώματα ή κύτταρα ιστών (π.χ. καρκίνος).

EMBOLIE: Blockierendes Material, das vom Blutstrom transportiert worden ist, wie Blutgerinnsel, Luftblasen, Krebs- oder andere Gewebszellen, Fett, Bakterienklumpen oder Fremdkörper, wobei es in einem Blutgefäß stecken bleibt und dieses verstopft.

EMBOLIE: Oblitération dun vaisseau sanguin par un amas de matière dans le flux sanguin. Lobstruction peut être de plusieurs origines (caillot, bulle dair, cellules cancéreuses ou non, graisse, amas de bactéries, ou corps étranger).

EMBOLO: Ostruzione di un vaso sanguigno causata da una massa di materiale trasportato dalla circolazione sanguigna. L’ostruzione può essere causata da un coagulo di sangue, una bolla d’aria, grasso, gruppi di batteri, materiali estranei o da tessuti cellulari (es. cancro).

EMBOLIA: Obstrucción de un vaso sanguíneo por una masa de materia en el flujo sanguíneo. La obstrucción puede tener varios orígenes (coágulo sanguíneo, burbuja de aire, células cancerígenas o no, grasa, masa de bacterias, o cuerpo extraño).

BLODPROPP (EMBOLUS): En hindring i en blodåre som skylles en klump av materiale transportert i blodstrommen. Hindringen kan skylles en blodklump, luftboble, fett, bakterieklump eller fremmede kropps- eller vevsceller (f.eks. kreft).

Was this helpful?
The embryonic period begins with fertilization or, in parthenogenetic or gynogenetic organisms, the triggering that begins cell division and ends with the first defined larval stage. In fish, the embryonic period is characterized by an exclusively endogenous nutrition from the yolk of the ovum or in the case of viviparous fishes, via special absorptive organs from an ovarian secretion or combination of yolk and secretion. In practical terms of fish farm management, the embryonic stage ends with


ΕΜΒΡΥΟ: Το εμβρυακό στάδιο αρχίζει με τη γονιμοποίηση ή, στους παρθενογενετικούς ή γυνογενετικούς οργανισμούς, με το έναυσμα για την έναρξη της κυτταρικής διαίρεσης, και λήγει με το πρώτο καθορισμένο προνυμφικό στάδιο. Στα ψάρια το εμβρυακό στάδιο χαρακτηρίζεται από την αποκλειστικά ενδογενή διατροφή από τη λέκιθο του αυγού ή, στην περίπτωση των ωοζωοτόκων ψαριών, από διατροφή από εκκρίσεις των ωοθηκών μέσω ειδικών απορροφητικών οργάνων, ή απο συνδυασμό λεκίθου και εκκρίσεων. Στην πράξη, για τους ιχθυ

EMBRYO: Die Embryonalentwicklung beginnt mit der Befruchtung oder, in sich parthenogenetisch oder gynogenetisch fortpflanzenden Organismen, mit dem Moment, in dem die Zellteilung eingeleitet wird. Die Embryonalentwicklung ist beendet, wenn das erste klar definierte Larvenstadium erreicht ist. In Fischen ist die Embryonalperiode durch ausschließlich endogene Ernährung durch den Dotter bestimmt. In viviparen Fischen ernährt sich der Embryo über spezifische, nährstoffresorbierende Organe von maternalen Sek

EMBRYON: Décrit un animal lors des étapes de développement entre la fécondation de lovocyte (ou lactivation parthénogénétique) et léclosion ou naissance. Lembryon réside à lintérieur des membranes de loeuf ou dans le corps maternel chez les espèces vivipares. Chez les poissons, la phase embryonnaire est caracteriseé par une alimentation exclusivement endogène, issue des réserves vitellines de lovule ou dans le cas des poissons vivipares, par des organes absorbant spécifiques de secrétions ovaires ou dune

EMBRIONE: Riferito ad un animale che percorre le tappe comprese tra il momento della fecondazione delluovo (o linizio della partenogenesi) e la schiusa oppure la nascita. Nei pesci, il periodo embrionale è caratterizzato dalla nutrizione esclusivamente endogena proveniente dal vitello dell’uovo o, nel caso di pesci vivipari, tramite speciali organi che assorbono secrezioni ovariche o una combinazione di secrezione e di vitello. In termini pratici di gestione di allevamenti ittici, la fase embrionale si co

EMBRIÓN: Describe un animal durante las etapas de desarrollo entre la fecundación del ovocito (o la activación partenogénica) y la eclosión. El embrión reside en el interior de las membranas del huevo o dentro del cuerpo materno en las especies vivíparas. En los peces, la fase embrionaria se caracteriza por una alimentación exclusivamente endógena, rica en reservas vitelinas del óvulo o en el caso de los peces vivíparos, por secreciones específicas de órganos ovaricos o de una combinación de reservas vit

EMBRYO: Den embryoniske perioden begynner med befruktning eller, i patronene eller gyngene organismer, med utløsningen som starter celledeling og slutter ved det første bestemte larvestadiet. I fisk er den embryoniske perioden karakterisert ved utelukkende endogen ernæring fra plommesekken i egget, eller via spesielle absorberende organer fra ovarial sekresjon eller kombinasjon mellom plomme og sekresjon som hos vivipare fisk. I praktisk oppdrett ender embryostadiet ved klekking, siden dette medfører fo

Was this helpful?
(1) The movement of an individual or group out of an area or population. (2) Active movement of cells in response to a stimulus, e.g., macrophages.


ΑΠΟΔΗΜIΑ: Η μετακίνηση ενός ατόμου ή ομάδας έξω από μια περιοχή ή πληθυσμό.

EMIGRATION: (1) Auswanderung; die Bewegung von Individuen oder Gruppen aus ihrem Gebiet oder aus ihrer Population heraus. (2) Die aktive Wanderung von Zellen als Antwort auf einen bestimmten Stimulus; z.B.: Makrophagen.

EMIGRATION: Déplacement dun individu ou dune population en dehors de sa région.

MIGRAZIONE: (1) Lo spostamento di un individuo o di un gruppo fuori da un’area o da una popolazione. (2) Movimento attivo delle cellule in risposta a uno stimolo, es., macrofagi.

EMIGRACIÓN: (1) Desplazamiento de un individuo o de una población fuera de su región. (2) Movimiento activo de células en respuesta a un estímulo, e.g., macrófago.

EMIGRASJON: (1) Bevegelse av et individ eller en gruppe vekk fra et område eller en populasjon. (2) Aktiv bevegelse av celler som respons på en stimulans, f.eks. Makrofager.

Was this helpful?
A subacute systemic bacterial disease of yearling channel catfish caused by Edwardsiella tarda. The disease occurs when water temperatures exceed 300C and mortalities in ponds seldom exceed 5%. Higher mortalities occur in fish cultured at high densities. Systemic antibacterials effectively prevent the disease.


ΕΜΦΥΣΗΜΑΤΩΔΗΣ ΣΗΠΤIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΨΑΡΟΥ: Υποξεία συστημική βακτηριακή ασθένεια που εμφανίζεται στα ηλικίας ενός έτους γατόψαρα (channel catfish) και που προκαλείται από την Edwardsiela tarda. Η ασθένεια εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 30 C και η θνησιμότητα σε λιμνοδεξαμενές σπάνια ξεπερνά το 5%. Υψηλότερες θνησιμότητες εμφανίζονται σε εντατικές (confined) καλλιέργειες. Συστημικά αντιβιοτικά καταπολεμούν αποτελεσματικά την ασθένεια.

WELSEMPHYSEM: Eine subakute systemische bakterielle Erkrankung der Welsjährlinge, hervorgerufen durch Edwardsiella tarda; die Erkrankung tritt auf, wenn die Wassertemperaturen 300C überschreiten, die Sterblichkeit im Teich ist selten höher als 5%; höhere Sterblichkeiten treten bei gefangen gehaltenen Fischen auf; Antibakterizide verhindern effektiv diese Krankheit.

EMPHYSEME PUTRESCENT DES POISSONS CHAT: Infection bactérienne subaiguë des poissons-chat dun an provoquée par Edwardsiella tarda. La maladie se manifeste quand les températures sont supérieures à 300C et les mortalités en bassin dépassent rarement 5%. Les mortalités sont plus importantes lorsque les poissons sont stockés à forte densité. Les agents antibactériens systémiques préviennent efficacement cette maladie.

ENFISEMA PUTREFATTIVO DEL PESCE GATTO.: Malattia batterica sistemica subacuta dei giovani pesci gatto americani causata da Edwardsiella tarda. La malattia insorge quando la temperatura dell’acqua supera i 30 0C , la percentuale di mortalità negli stagni raramente eccede il 5%. I più alti livelli di mortalità si verificano nei pesci allevati ad alte densità. Gli antibiotici sistemici prevengono efficacemente questa malattia.

ENFISEMA PUTREFACTIVA DE LOS BARBOS: Infección bacteriana subaguda de los barbos de un año, provocada por Edwardsiella tarda. La enfermedad se manifiesta cuando las temperaturas son superiores a 300 C y la mortalidad en los estanques de cría raramente superan el 5%. Las mortalidades son más importantes cuando los peces son mantenidos a alta densidad. Los agentes antibacterianos sistémicos previenen eficazmente esta enfermedad.

EMFYSEMATISK FORRATNELSESYKE HOS MALLE: En subakutt systemisk bakteriell sykdom på årsgammel ”channel catfish” (nordamerikansk malle) forårsaket av Edwardsiella tara. Sykdommen forekommer ved vanntemperaturer over 300 C, og dødeligheten i dammer overstiger sjelden 5%. Høyere dødeligheter forekommer når fisk holdes ved høyere tettheter. Systemiske antibakerieller hindre effektivt sykdommen.

Was this helpful?
Based upon direct observation and experience rather than theory or preconception.


ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ: Ο βασιζόμενος περισσότερο στην απευθείας παρατήρηση και την πείρα, παρά στη θεωρία ή σε προκατασκευασμένα σχήματα.

EMPIRISCH: Auf Erfahrung beruhend; erfahrungsgemäß; aus der Erfahrung, Beobachtung, dem Experiment entnommen.

EMPIRIQUE: Basé sur une observation directe ou sur lexpérience plutôt que sur une théorie ou une préconception.

EMPIRICO: Basato sull’osservazione diretta e sull’esperienza anziché su una teoria o su un preciso concetto.

EMPÍRICO: Basado sobre una observación directa o sobre la experiencia más que sobre una teoría o una preconcepción.

EMPIRISK: Basert på direkte observasjoner og erfaring, snarere enn teori.

Was this helpful?
In chemistry, any agent that is used to form an emulsion. In food technology an emulsifying agent is an additive that is used to stabilise an emulsion and ensure its consistency.


ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟIΗΤΗΣ: Παράγοντας που χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό ενός γαλακτώματος. Στην τεχνολογία τροφίμων, γαλακτοματοποιητής είναι ένα πρόσθετο που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση ενός γαλακτώματος και την εξασφάλιση της συνοχής του.

EMULGATOR: Ein Mittel, das die Bildung einer Emulsion erleichtert bzw. das Mischen zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Öl/Wasser) erlaubt. In der Futtermitteltechnologie ist es ein Zusatz, das eine Emulsion stabilisiert oder deren Konsistenz gewährleistet.

EMULSIFIANT: En chimie, tout agent qui est utilisé pour former une émulsion. En technologie alimentaire, un agent émulsifiant est un additif utilisé pour stabiliser une émulsion et renforcer sa consistance.

EMULSIONANTE: In chimica, qualunque sostanza usata per formare un’emulsione. In tecnologia alimentare un agente emulsionante è un additivo che viene usato per stabilizzare un’emulsione e per assicurarne la sua consistenza.

EMULSIONADOR: En química, todo agente que esta utilizado para formar una emulsión. En tecnología alimentaria, un agente emusionador es un aditivo utilizado para estabilizar una emulsión y reforzar su consistencia.

EMULGATOR: I kjemi, ethvert middel som brukes til å danne en emulsjon. I næringsmiddelteknologi er et emulgeringsmiddel et tilsetningsstoff som brukes til å stabilisere en emulsjon og sikre dens konsistens.

Was this helpful?
A stable dispersion of one liquid in a second immiscible liquid, e.g., paint or a vaccine.


ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ: Σταθερό σύστημα δύο μη αναμείξιμων υγρών, όπου το ένα από τα δύο υγρά διατηρείται σε κατάσταση εναυρήσματος εντός του άλλου π.χ. χρώμα (βαφή) ή εμβόλιο.

EMULSION: Ein System von zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten, bei dem eine in der anderen in Suspension gehalten wird (z.B. Farben, Vaccine).

EMULSION: Système constitué de deux liquides non miscibles dont un est maintenu en suspension par lautre, par exemple, une peinture ou un vaccin.

EMULSIONE: Dispersione instabile di un liquido in un secondo liquido non miscibile, per cui uno è mantenuta in sospensione dall’altro es., vernici, vaccini.

EMULSIÓN: Sistema que consiste en dos líquidos no inmiscibles dónde uno es mantenido en suspensión por el otro, por ejemplo, una pintura o una vacuna.

EMULSJON: En ikke-stabil spredning av en væske i en annen ikke-blandbar væske, f.eks. maling eller en vaksine.

Was this helpful?
Encapsulation enables vaccines to be delivered orally by protecting the active components from the action of digestive enzymes and acidity in the foregut. The vaccine can therefore be targeted to an area of maximum absorption in the hindgut.


ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Η δημιουργία τέτοιων εμβολίων, επιτρέπει την εισαγωγή τους από το στόμα, προστατεύοντας τις ουσίες που περιέχουν από τη δράση των πεπτικών ενζύμων και την οξύτητα στο πρόσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη απορρόφηση του εμβολίου στο οπίσθιο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

EINGEKAPSELTE VACCINE: Einkapselung macht es möglich, das Vaccine oral appliziert werden können, wobei die aktive Komponente vor der Verdauung durch Enzyme schon im Vorderdarm geschützt wird. Die Applikation kann daher gezielt eingesetzt werden, um noch eine bestimmte optimale Aktivität in der Nähe des Bestimmungsortes zu erreichen. (z.B. Gebiet der maximalen Absorption im Enddarm).

VACCINS ENCAPSULÉS : L’encapsulation des vaccins permet leur administration par voie orale en les protégeant de l’acidité et des enzymes digestives de l’estomac. Ainsi, le vaccin peut être ciblé à une région d’absorption maximale intestinale.

VACCINI INCAPSULATI: L’incapsulamento permette ai vaccini di essere somministrati oralmente con protezione dei componenti attivi dall’azione degli acidi e degli enzimi digestivi nella prima parte dellintestino. Il vaccino può perciò essere assorbito dalle aree ad elevato assorbimento o immunologicamente attive dellintestino.

VACUNAS ENCAPSULADAS: Proceso por el cual de encapsulan las vacunas dispensadas oralmente y que permiten proteger los componentes activos de la acción de las enzimas digestivas del estómago. La vacuna puede así absorberse en áreas activas inmunológicamente del estómago posterior, actuando en el punto de máxima absorción.

INNKAPSLEDE VAKSINER: Innkapsling gjør det mulig å vaksinere oralt ved at de aktive komponentene beskyttes mot fordøyelsesenzymer i fortarmen. Vaksinen kan derfor absorberes av immunologisk aktive områder i baktarmen.

Was this helpful?
Enclosed in a cyst or vesicle.


ΕΓΚΥΣΤΩΜΕΝΟΣ: Ο περικλειόμενος σε κύστη ή κυστίδιο.

ENZYSTIERT: In eine Zyste oder ein Vesikel eingeschlossen .

ENKYSTE: Se dit dun organisme renfermé dans un kyste ou vésicule.

INCISTATO: Racchiuso in una cisti o vescicola.

ENQUISTADO: Dícese de un organismo encerrado dentro de un quiste o vesícula.

INNKAPSLET: Innesperret i en cyste eller blære.

Was this helpful?
A species threatened with extinction.


ΑΠΕIΛΟΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

GEFÄHRDETE ARTEN: Eine Art, die von der Ausrottung bedroht ist.

ESPECE MENACEE: Espèce menacée dextinction.

SPECIE IN PERICOLO: Specie in via di estinzione.

ESPECIE AMENAZADA: Especie amenazada de extinción.

UTRYDDELSESTRUEDE ARTER: Arter som trues av utryddelse.

Was this helpful?
Disease occurring regularly in a population in a given area.


ΕΝΔΗΜIΑ: Ασθένεια που εμφανίζεται σε τακτά διαστήματα σε ένα πληθυσμό σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

ENDEMIE: Örtlich begrenztes aber regelmäßiges Auftreten einer Infektionskrankheit.

ENDEMIE: Maladie se manifestant régulièrement dans une population ou contrée déterminée.

ENDEMIA: Malattia che si presenta regolarmente in una popolazione vivente in una zona specifica.

ENDEMIA: Enfermedad que se manifiesta regularmente en una población en un área determinada.

ENDEMISK SYKDOM: Sykdommer som forekommer regelmessig i en populasjon i et gitt område.

Was this helpful?
Specific or indigenous to an area; used most often in relation to disease agents and diseases.


ΕΝΔΗΜIΚΟΣ: Χαρακτηριστικός ή ενδογενής σε μια περιοχή. Χρησιμοποιείται συνήθως προκειμένου για ασθένειες ή νοσογόνους παράγοντες.

ENDEMISCH: Spezifisch für oder einheimisch in einem Gebiet; häufig für Krankheitserreger und Krankheiten benutzt, aber auch für alle Arten, die andernorts heimisch sind.

ENDEMIQUE: Indigène ou spécifique à une région; se réfère habituellement aux maladies ou agents pathogènes.

ENDEMICO: Specifico o indigeno di un’area; spesso usato in relazione ad una malattia o agli agenti infettivi.

ENDÉMICO: Indígena o específico a una región; se refiere normalmente a la enfermedades u agentes patógenos.

ENDEMISK: Spesifikk eller innfødt for et område. Brukes oftest i relasjon til sykdomsfremkallende organismer eller sykdommer.

Was this helpful?
Used of organisms living within the sediment on the sea bed or lake floor: infauna.


ΕΝΔΟΒIΟΤIΚΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που ζουν μέσα στο ίζημα του βυθού των λιμνών ή των θαλασσών: ενδοπανίδα.

ENDOBIOTISCH: Im Meeresboden, Seeboden oder Flußbett lebend.

ENDOBIONTIQUE: Se dit des organismes habitant le sédiment du fond de la mer ou des lacs; endofaune.

ENDOBIONTICO: Termine usato per descrivere organismi che vivono nei sedimenti del fondo del mare o di un lago.

ENDOBIONTE: Dícese de los organismos que viven en el sedimento del fondo del mar o de los lagos; endofauna.

ENDOBIOTISK: Brukes om organismer som lever i sedimentene på havbunn eller innsjøbunn, innfauna.

Was this helpful?
Term applied to direct hormonal secretions and allied systems and processes.


ΕΝΔΟΚΡIΝΗΣ: Ορος που αναφέρεται στους αδένες, οι εκκρίσεις των οποίων (αδένες) διοχετεύονται απευθείας στο αίμα ή τη λέμφο.

ENDOKRIN: Begriff wird benutzt bei Drüsen, die ihre Hormone oder Sekrete direkt ins Blut oder in die Lymphe abgeben.

ENDOCRINE: Relatif aux systèmes de sécrétion interne, dont les produits sont déversés dans le sang ou la lymphe.

ENDOCRINE: Termine applicato a secrezioni ormonali.

ENDOCRINO: Relativo a los sistemas de secreción interna, cuyas secreciones son liberados en la sangre o la linfa.

ENDOKRIN: Betegnelse anvendt om direkte hormonell sekresjon og tilknyttede systemer og prosesser.

Was this helpful?
Arising or originating from within the organism or system.


ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ: Εμφανιζόμενος ή προκύπτων στο εσωτερικό του οργανισμού ή συστήματος.

ENDOGEN: Innerhalb eines Organismus oder Systems entstehend oder auftretend.

ENDOGENE: Dorigine interne dun système ou dun organisme.

ENDOGENO: Aver origine in o provenire dall’interno di un organismo o sistema.

ENDÓGENO: De origen interno de un sistema o de un organismo.

ENDOGEN: Oppstår eller stammer innenfra organismen eller systemet.

Was this helpful?
That part of the life cycle of an organism (e.g., in parasitic sporozoa) taking place within the host.


ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΣ: Το μέρος του κύκλου ζωής ενός οργανισμού (π.χ. ενός παρασιτικού σποροζώου) που εκτυλίσσεται εντός ενός ξενιστή.

ENDOGENER LEBENSZYKLUS: Der Teil im Lebenszyklus eines Organismus, der im Wirt stattfindet (e.g. parasitäre Sporozoa).

CYCLE ENDOGENE: Une partie du cycle de vie dun organisme ayant lieu à lintérieur de lhôte (les stades sporozoaires des parasites par exemple).

CICLO ENDOGENO : La parte del ciclo vitale di un organismo (es., sporozoi dei parassiti) che si svolge all’interno dell’ospite.

CICLO ENDÓGENO: Una parte del ciclo de vida de un organismo que tiene lugar en el interior de un huésped (estados esporozoos de parásitos por ejemplo).

ENDOGEN SYKLUS: Delen av livssyklusen til en organisme (f.eks. for parasittiske sporedyr) som finner sted inni en vert.

Was this helpful?
An internal parasite, e.g. mysticola in mussels.


ΕΝΔΟΠΑΡΑΣIΤΟ: Εσωτερικό παράσιτο, π.χ. η mysticola στα μύδια.

ENDOPARASIT: Ein Organismus, der im Inneren eines anderen (Wirt) lebt und von diesem und seinem Metabolismus abhängig ist, z.B. mysticola bei Muscheln.

ENDOPARASITE: Parasite interne, par exemple, mysticola dans les moules.

ENDOPARASSITA: Parassita interno, es., mysticola dei mitili.

ENDOPARÁSITO: Parásito interno, por ejemplo, mysticola en los mejillones.

ENDOPARASITT: En indre parasitt, f.eks. mysticola i blåskjell.

Was this helpful?
Inflammation of the lining of the peritoneal cavity.


ΕΝΔΟΠΕΡIΤΟΝIΤIΔΑ: Φλεγμονή της εσωτερικής επιφάνειας του περιτοναίου.

ENDOPERITONITIS: Bauchfellentzündung.

ENDOPERITONITE: Inflammation du péritoine.

ENDOPERITONITE: Infiammazione della tonaca della cavità peritoneale.

ENDOPERITONITIS: Inflamación de la cavidad peritoneal.

ENDOPERITONITT: Betennelse på overflaten av bukhulen.

Was this helpful?
The inner and distal branch of the biramous crustacean appendages. It is attached to the basopodite and may be composed of one or of many segments.


ΕΝΔΟΠΟΔIΔIΟ: Ο εσωτερικός και ακραίος βραχίονας των διχαλωτών εξαρτημάτων με δύο βραχίονες των καρκινοειδών. Είναι πρασαρτημένος στον βασοποδίτη και μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα μεταμερή.

ENDOPODIT: Der Innenast des Spaltbeines bei Krebsen, der vom Stamm (Protopodit) getragen wird. Er besteht oft aus einem oder vielen Segmenten.

ENDOPODITE: La branche distale interne des appendices birames des crustacés. Composée dun ou de plusieurs segments, lendopodite est attachée à la basopodite.

ENDOPODIO: Ramo distale interno delle appendici biramificate dei crostacei. È legato al basopodio e può essere composto da uno o più segmenti.

ENDOPODIO: La rama distal interna de los apéndices ramificados de los crustáceos. Compuesto de uno o varios segmentos, el endopodio esta ligado al basopodio.

ENDOPODITT: Den innerste, distale forgreiningen på birame gangbein hos krepsdyr. Er festet til basipoditten og kan bestå av ett eller flere segmenter.

Was this helpful?
A toxic substance produced by microorganisms and retained within the cell until lysis occurs.


ΕΝΔΟΤΟΞIΝΗ: Τοξική ουσία που παράγεται από μικροοργανισμούς και παραμένει μέσα στο κύτταρο μέχρι τη λύση του.

ENDOTOXIN: Eine toxische Substanz, die von Mikroorganismen produziert wird und in den Zellen zu deren Auflösung führt.

ENDOTOXINE: Substance toxique produite par des bactéries et retenue à lintérieur des cellules jusquà la lyse cellulaire.

ENDOTOSSINA: Sostanza tossica prodotta da microrganismi e trattenuta all’interno della cellula fino al momento della lisi della cellula stessa.

ENDOTOXINA: Sustancia tóxica producida por bacterias y retenida en el interior de las células hasta la lisis celular.

ENDOTOKSIN: En giftig substans produsert av mikroorganismer. Holdes tilbake i cellen til den sprekker (lysis).

Was this helpful?
The study of energy transportation and utilization in living systems. This can be studied at various levels of biological organisation; (a) molecular and cellular; (b) organismic; (c) population. In aquaculture, energetics is generally used to study the energy efficiencies of growth/reproduction.


ΕΝΕΡΓΗΤIΚΗ: Η μελέτη της χρήσης και της μεταφοράς της ενέργειας στα ζώντα συστήματα. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης: α) μοριακό και κυτταρικό, β) οργανισμικό και γ) πληθυσμιακό. Στην υδατοκαλλιέργεια, η ενεργητική χρησιμοποιείται γενικά για τη μελέτη της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την αύξηση/αναπαραγωγή.

ENERGIEUMSATZ: Die Untersuchung des Energietransports und der -nutzung in lebenden Organismen. Diese Phänomene können auf verschiedenen biologischen Ebenen untersucht werden: a) molekular und zellular; b)individuell, oder c) in Populationen. In der Aquakultur wird der die Ermittlung des Energieumsatzes meist dazu benutzt, um die Effizienz der Energieausbeute im Wachstum und während der Reproduktion zu untersuchen.

ENERGETIQUE: Létude des transferts dénergie et de leur utilisation dans les systèmes vivants. Elle peut être faite à des niveaux variés dorganisation biologique; (a) moléculaire et cellulaire; (b) organismique; (c) de population. En aquaculture, lénergétique sert généralement à étudier lefficacité énergétique de la croissance/reproduction.

ENERGETICA: Studio del trasferimento e dell’utilizzo dell’energia nei sistemi viventi. Può essere studiata a vari livelli di organizzazione biologica; (a) molecolare e cellulare ; (b) di un organismo ; (c) di una popolazione. In acquacoltura, l’energetica viene generalmente utilizzata per lo studio dell’efficienza energetica della crescita e della riproduzione.

ENERGÉTICA: El estudio de la transferencia de energía y de su utilización en los sistemas vivos. Puede hacerse a varios niveles de la organización biológica; (a) molecular y celular; (b) orgánica; (c) de población. En acuicultura, la energética sirve generalmente para estudiar la eficacia energética del crecimiento/reproducción.

ENERGETIKK (ENERGILÆRE): Studiet av energitransport og -utnyttelse i levende systemer. Dette kan studeres på ulike biologiske nivåer; (a) organismer; (b) populasjoner. I akvakultur brukes energetikk helst for å studere energieffektiviteten av vekst/reproduksjon.

Was this helpful?
(1) In physics, the capacity to carry out work. (2) In aquaculture, it usually refers to the dietary requirements of aquatic organisms, comprising a certain quantity of joules or calories per day to undertake essential living processes, e.g., growth, reproduction. Consequently, the energy content of diets and fish flesh is of importance.


ΕΝΕΡΓΕIΑ: (1)Στη φυσική, η ικανότητα παραγωγής έργου. (2) Στην υδατοκαλλιέργεια αναφέρεται συνήθως στην διαιτητική ανάγκη των υδρόβιων οργανισμών να λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποσότητα joule ή θερμίδων ανά ημέρα, για την επιτέλεση των βασικών διεργασιών της ζωής, π.χ. αύξηση, αναπαραγωγή. Συνακόλουθα, το ενεργειακό περιεχόμενο των τροφών και της σάρκας των ψαριών είναι σημαντικοί παράγοντες.

ENERGIE: (1) Die Fähigkeit eines physikalischen Systems, Arbeit zu verrichten. (2) In der Aquakultur bezieht sich der Begriff ENERGIE gewöhnlich auf die benötigte Tagesmenge eines aquatischen Organismus an Joule/Kcal, um die wesentlichen biologischen Funktionen wie für Wachstum und Reproduktion aufrechtzuerhalten.

ENERGIE: (1) En physique, désigne la capacité de produire un travail. (2) En aquaculture, concerne habituellement la demande alimentaire des organismes aquatiques pour une quantité de joules/calories par jour pour assurer les processus de vie, cest-à-dire, la croissance, la reproduction. En conséquence, le contenu énergétique des régimes et de la chair de poissons est important.

ENERGIA: (1) In fisica, la capacità di svolgere lavoro. (2) In acquacoltura, si riferisce in genere ai fabbisogni dietetici degli organismi acquatici espressi come una quantità relativa di joule o calorie necessarie per giorno per svolgere i processi vitali, per es, la crescita, la riproduzione. E’ importante considerare il contenuto energetico della dieta e delle carni del pesce.

ENERGÍA : (1) En física, designa la capacidad de producir un trabajo. (2) En acuicultura, normalmente concierne la demanda alimentaria de los organismos acuáticos por una cantidad de joules/calorías por día asegurar los procesos de vida, es decir, el crecimiento, la reproducción. Por consiguiente, el contenido energético de las dietas y de la carne de peces es importante.

ENERGI: (1) I fysikk, kapasitet til å utføre arbeid. (2) I akvakultur, henviser vanligvis til ernæringsbehov hos akvatiske organismer. Utgjør et gitt antall joule eller kalorier per dag for å opprettholde livsviktige prosesser, f.eks. vekst eller reproduksjon. Dette gjør at energiinnholdet i ernæring og fiskekjøtt er viktig, jfr. energetikk

Was this helpful?
Increase of the volume and change in the consistency of an organ by accumulation of blood.


ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ: Αύξηση του όγκου και αλλοίωση ενός οργάνου προκαλούμενη από συσσώρευση αίματος.

VERSTOPFUNG: Ein Ansteigen des Volumens und die Veränderung der Konsistenz des Blutes während seiner Anreicherung in einem Organ. Auch für das Festsetzen des Inhalts im Verdauungstrakt verwendet.

ENGORGEMENT: Augmentation du volume, et changement de consistance dun organe, à cause dune accumulation de sang.

CONGESTIONE VASCOLARE: Aumento del volume e cambiamento della consistenza di un organo causato dall’accumulo di sangue.

CONGESTIÓN: Aumento del volumen, y cambio de la consistencia de un órgano, a causa de la acumulación de la sangre.

TILSTOPPING: Volumøkning og forandring i konsistens for et organ grunnet opphoping av blod.

Was this helpful?
Enhancement is defined as the release of fish (e.g. salmon) from a fish culture facility for the purpose of enlarging the wild population. It is not necessarily intended that the fish should be recaptured at any later stage. Enhancement takes a range of forms, that may vary from the seeding of unfed fry into the same locations from which their parents were obtained, to ranching itself. Planting unfed fry is the simplest of enhancement techniques; the level of intervention is relatively low. Howe


ΕΝIΣΧΥΣΗ: Αναφέρεται στην απελευθέρωση ψαριών, π.χ. σολομών, από μια μονάδα υδατοκαλλιέργειας προς τον σκοπό της ενίσχυσης του άγριου πληθυσμού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα για τη σύλληψη των ατόμων σε καποιο μεταγενέστερο στάδιο. Η ενίσχυση παίρνει διάφορες μορφές που ποικίλλουν από τη ρίψη ιχθυδίων (πριν από την έναρξη της διατροφής) στις ίδιες περιοχές από όπου προέρχονται οι γονείς τους, μέχρι το ranching (βλ.λ.). Η απελευθέρωση ιχθυδίων είναι η απλούστερη τεχνική και το επίπεδο παρέμβασης είναι

VERBESSERUNG: Der Begriff "Enhancement" (auch im Deutschen verwendet) wird für den Besatz von Fischen (z.B. Lachsen) benutzt. Diese stammen aus Aquakulturanlagen und dienen der Aufstockung von Wildpopulationen. Dabei wird nicht unbedingt der spätere Wiederfang beabsichtigt. Enhancement-Verfahren haben viele Formen: vom Aussetzen ungefütterter Brut, die unter Verwendung lokaler Elterntiere erzeugt wurden, bis hin zum Ranching.

RENCHERISSEMENT: Correspond au largage de poisson (par exemple saumon) délevage pour accroître la population sauvage. Il est possible de recapturer ces poissons à un stade ultérieur. Cette action prend des formes variées qui peuvent aller de lensemencement dalevins aux mêmes endroits que ceux où vivent leurs reproducteurs à lélevage lui-même. Limplantation dalevins est la technique la plus simple de renchérissement. Cependant, des modèles dassemblage sont imposés pour les adultes et très simplifiés par comparais

RIPOPOLAMENTO: Definito come il rilascio di pesci (es. salmoni) da strutture di allevamento allo scopo di incrementare il numero di individui della popolazione selvatica. Non si intende necessariamente che il pesce venga ricatturato dopo il suo rilascio. Il ripopolamento può essere effettuato in varie forme, quali la semina di avannotti negli stessi luoghi in cui sono stati catturati i riproduttori. Seminare gli avannotti è la tecnica più semplice di ripopolamento; il costo d’intervento è relativamente basso

REPOBLACIÓN(1): Dícese de la liberación de peces de cultivo (por ejemplo salmón) para incrementar la población salvaje. Es posible la captura de estos peces en un estado posterior. Esta acción puede tomar diferentes formas que varían desde la siembra de los alevines en el mismo sitio dónde viven sus reproductores hasta el cultivo mismo. La siembra de alevines es la técnica más simple para el incremento. Sin embargo, se imponen modelos de apareamiento para los adultos y son muy simplificados en comparación con e

FORSTERKNING: Utsetting av oppdrettet fisk (f.eks. laks) for å styrke ville populasjoner, ikke nødvendigvis for å den skal fanges igjen ved et senere stadium. Forsterkning gjøres på mange måter, alt fra utsetting av ikke-fôret yngel til havbeite på de samme lokalitetene som foreldrene ble fanget. Utsetting av ikke-fôret yngel er den enkleste forsterkningsteknikken, graden av innblanding er relativ lav. I forsterkningsprogrammer blir paringsmønstre påtvunget og sterkt forenklet sammenlignet med naturlig gyting

Was this helpful?
(Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effective in the control of Hexamita infections in trout.


ΕΝΕΠΤIΝΗ: (Νιτραμίνη, Εντραμίνη) 2-Αμινο-5-Νιτροθειαζόλη. Ουσία αποτελεσματική για τον έλεγχο των μολύνσεων από Ηexamita (βλ.λ.) στην πέστροφα.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazol; wirksam bei der Kontrolle von Hexamitainfektionen bei Forellen.

ENHEPTINE: (Nitramine, Entramine); 2-amino-5-nitrothiazole. substance efficace dans la prophylaxie des infection à Hexamita chez les truites.

ENHEPTIN-A: (Nitrammina, Entrammina) 2-Acetamido-5-Nitrotiazolo. Sostanza efficace nel controllo delle infezioni causate da Hexamita nella trota.

ENHEPTINA: (Nitramina, Entramina); 2-amino-5-nitrotiazol. Sustancia eficaz en el control de la Hexamita, infección de la trucha.

ENHEPTIN: (Nitramin, Entramin) 2-Amino-5-Nitrothiazola. Effektiv ved kontrollering av infeksjon av Hexamita hos ørret.

Was this helpful?
The process of increasing or enhancing some constituent or property, particularly through the addition of certain materials. In aquaculture there are two main usages: (a) the addition of necessary vitamins and minerals to formulated fish diets, to replace those nutrients that may be lost in fishmeal processing and milling and (b) organic or nutrient enrichment, referring to the discharges of organic nutrients to water bodies from aquaculture units.


ΕΜΠΛΟΥΤIΣΜΟΣ: Η αύξηση ή βελτίωση ενός συστατικού ή μιάς ιδιότητας, ιδίως με την προσθήκη ορισμένων υλικών. Στην υδατοκαλλιέργεια, ο όρος έχει δύο σημασίες. (1) Προσθήκη των απαραίτητων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων στις βιομηχανικές τροφές, για την υποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που πιθανώς χάνονται κατά την επεξεργασία των ιχθυαλεύρων, και (2) οργανικός ή θρεπτικός εμπλουτισμός που αναφέρεται στη ρίψη οργανικών θρεπτικών υλικών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε υδατοσυλλογές.

ANREICHERUNG: Ein Verfahren, um einen Bestandteil eines Stoffgemisches u.a. durch das vermehrte Zusetzen dieses Stoffes zu erhöhen bzw. zu konzentrieren. In der Aquakultur gibt es zwei Hauptverwendungsarten der Anreicherung. (1) Aufbereitetem Fischfutter werden Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt, die bei der Verarbeitung und Aufbereitung der Grundstoffe verlorengegangen sind. (2) Nährstoffanreicherung, sowohl beabsichtigt zur Düngung des Wasserkörpers von Teichen, als auch bezogen auf die Abwässer von Aquak

ENRICHISSEMENT: Processus daccroissement ou daugmentation de constituants ou de propriétés, particulièrement caractérisé par laddition de certaines matières. En aquaculture, il y a deux significations principales : (a) laddition de vitamines et de minéraux nécessaires à la formulation de régimes pour poissons, afin de remplacer les nutrients qui peuvent avoir été perdus dans le process dalimentation; ( b) enrichissement organique ou de nutrients, par référence au perte de nutrients organiques dans le milieu sur

ARRICCHIMENTO: Aumento o miglioramento di alcuni costituenti o proprietà, particolarmente tramite l’aggiunta di materiali specifici. In acquacoltura: (a) l’aggiunta di vitamine e minerali a diete per pesci, con lo scopo di rimpiazzare i nutrienti che possono essere persi durante i processi di produzione di mangimi per pesce, e (b) arricchimento organico o nutrizionale, si riferisce al rilascio di nutrienti organici provenienti da allevamenti ittici nell’ambiente acquatico (inquinamento).

ENRIQUECIMIENTO: Proceso de aumentar los constituyentes o propiedades, particularmente caracterizado por la adición de ciertas materias. En acuicultura, hay dos significaciones principales: (a) adición de vitaminas y minerales necesarios para la formulación de dietas para peces, con el fin de reemplazar los nutrientes que pueden haberse perdido durante el proceso de alimentación; (b) enriquecimiento orgánico o de nutrientes, en referencia a la pérdida de nutrientes orgánicos en el medio de la unidades de producc

ANRIKNING: Prosessen der en øker eller forsterker noen bestanddeler eller egenskaper, spesielt ved tilsetting av visse stoffer. I akvakultur er det tre hovedbruksområder: (a) Tilsetting av nødvendige vitaminer og mineraler til formulert fiskefôr, for å erstatte det som går tapt ved bearbeiding av fiskemel. (b) Organisk eller næringsstoffmessig anrikning, relaterer til utslipp av organiske næringsstoffer fra oppdrettsanlegg. (c) Anrikning av artemia med essensielle fettsyrer før utfôring til fiskelarver.

Was this helpful?
The preservation of fodder or fish farm wastes (including mortalities and fish offal), in an acidic environment, by the addition of acids or acid-producing bacteria.


ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΣΕ ΣIΛΟ): Η διατήρηση της νομής (ζωοτροφής) ή των αποβλήτων μιας ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας σε όξινο περιβάλλον, π.χ. με την προσθήκη οξέων ή οξεοπαραγωγών βακτηρίων.

SILAGE(1): Gärfutter; die Konservierung von Futter oder Fischfarmabfällen durch die Einwirkung von Säuren oder säureproduzierenden Bakterien in einer sauren Umgebung.

ENSILAGE(1): Méthode de conservation du fourrage dans un milieu acidifié, par laddition dacides ou de bactéries productrices dacides par exemple.

INSILAGGIO: La conservazione di foraggio o di prodotti di scarto degli allevamenti ittici (inclusi i pesci morti e scarti della macellazione), in ambiente debolmente acido, tramite l’aggiunta di acidi o di batteri acidificanti.

ENSILLAR (1): Método de conservación del pienso en un medio acidificado, por adición de ácidos o bacterias que producen ácidos por jemplo.

ENSILERING: Konservering av fôr eller avfallsprodukter fra oppdrettsvirksomhet, inkludert dødfisk og slakteavfall, i syre. Gjøres ved å tilsette syre eller syreproduserende bakterier.

Was this helpful?
An infection by any of the protozoa of the genus Entamoeba.


ΑΜΟIΒΑΔΩΣΗ: Μόλυνση από πρωτόζωα του γένους Entamoeba.

ENTAMÖBIASE: Eine Protozoeninfektion, hervorgerufen von der Gattung Entamoeba.

ENTAMOEBIOSE: Infection par le protozoaire entamoeba.

ENTAMOEBIASI: Infezione causata da un qualsiasi protozoo del genere Entamoeba.

ENTAMOEBIOSIS: Infección por el protozoario Entamoeba.

ENTAMØBIASIS: Infeksjon av enhver protozo som tilhører slekten Entamoeba.

Was this helpful?
Pertaining to the alimentary canal.


ΕΝΤΕΡIΚΟΣ: [Ελλ.] Ο σχετικός με τον πεπτικό σωλήνα.

ENTERAL: Auf den Verdauungstrakt bezogen.

ENTERIQUE: Relatif aux intestins.

ENTERICO: Pertinente all’intestino.

ENTÉRICO: Relativo a los intestinos.

TARM-: Vedrører fordøyelseskanalen.

Was this helpful?
An acute to chronic systemic bacterial disease of fish, primarily salmonids, caused by Yersinia ruckeri: ERM can be responsible for significant economic losses. There is an effective commercial vaccine available; it can also be controlled by systemic antibacterials.


ΕΝΤΕΡIΚΗ ΑΣΘΕΝΕIΑ ΤΟΥ "ΚΟΚΚIΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ": Οξεία έως χρόνια συστημική βακτηριακή ασθένεια της πέστροφας, που προκαλείται από τη Yersinia ruckeri. Ελέγχεται αποτελεσματικά από συστημικά αντιβακτηριακά.

ROTMAULSEUCHE: Eine akute bis chronische systemische bakterielle Krankheit der Regenbogenforelle, die durch Yersinia ruckeri hervorgerufen wird . Sie kann durch Antibakterizide kontrolliert werden; kommerzielle Vaccine sind verfügbar.

MALADIE ENTERIQUE DE LA BOUCHE ROUGE: Infection bactérienne systémique, chronique ou aiguë des poissons provoquée par Yersinia ruckeri. Les antibactériens systémiques sont des agents prophylactiques efficaces dans le cas de cette maladie.

MALATTIA ENTERICA DELLA BOCCA ROSSA: Malattia sistemica batterica acuta o cronica nel pesce, colpisce preferenzialmente i salmonidi, causata da Yersinia ruckeri: può essere responsabile di significative perdite economiche. Esiste un efficace vaccino commerciale; questo batterio può essere anche controllato con l’utilizzo di antibiotici sistemici.

ENFERMEDAD ENTÉRICA DE LA BOCA ROJA: Infección bacteriana sistémica, crónica o aguda de peces, provocada por Yersinia ruckeri. Los agentes antibacterianos sistémicos son agentes profilácticos eficaces en el caso de esta enfermedad.

YERSINOSE: Akutt til kronisk systemisk bakteriesykdom hos fisk, hovedsakelig laksefisk, forårsaket av Yersinia ruckeri. Yersinose kan gi store økonomiske tap. En effektiv kommersiell vaksine er tilgjengelig, men sykdommen kan også kontrolleres med systemiske antibakterieller.

Was this helpful?
Inflammation of the intestine, especially of the lining of the small intestine; generally caused by bacterial or viral infections.


ΕΝΤΕΡIΤIΔΑ: Φλεγμονή των εντέρων, ιδιαιτέρως της εσωτερικής επιφάνειας του λεπτού εντέρου . Συνήθως προκαλείται από βακτηριακές μολύνσεις ή ιώσεις.

ENTERITIS: Entzündung des Nahrungskanals, besonders der Innenwände des Dünndarms; verursacht durch eine Bakterien- oder Virusinfektion.

ENTERITE: Inflammation des intestins, spécialement de la paroi du petit intestin, généralement provoquée par des infections virales ou bactériennes.

ENTERITE: Infiammazione dell’intestino, specialmente lungo la parete dell’intestino tenue; quest’infiammazione viene causata in genere da infezioni batteriche o virali.

ENTERITIS: Inflamación de los intestinos, especialmente de la pared del intestino delgado, generalmente provocada por infecciones virales o bacterianas.

ENTERITT: Betennelse i tarm, spesielt i epitelet i tynntarmen. Vanligvis grunnet infeksjon av bakterie eller virus.

Was this helpful?
Species belonging to the family Ulvaceae, cultured in brackish and marine bays. The life cycle of the species includes a diploid sporophytic and a haploid gametophytic phase. Merging gametes produce quadriflagellate zoospores which anchor themselves to solid substrates, utilized in producing thalli for grow-out. Although cultured in tidal, low salinity bays, Enteromorpha should not be exposed to air at low tide and must therefore be attached to nets (often 5-10 in a set) positioned between bambo


ENTEROMORPHA: Φυτό της θάλασσας το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ulvaceae και καλλιεργείται σε κλειστούς κόλπους και εκβολικές περιοχές. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει δύο στάδια, ένα διπλοειδές σποριόφυτο και ένα απλοειδές γαμετόφυτο. Από τη συνένωση των γαμετών παράγονται τέσσερα μαστιγοφόρα ζωοσπόρια, τα οποία προσκολλώνται στη συνέχεια σε κάποιο σταθερό υπόστρωμα και χρησιμεύουν για την ανάπτυξη του θαλλού. Αν και καλλιεργείται σε παλιρροϊκές περιοχές με μικρή σχετικά αλατότητα, θα πρέπει να αποφεύγε

ENTEROMORPHA: Arten der Familie Ulvaceae, die in Buchten mit Brack- und Seewasser kultuviert werden. Der Lebenszhyklus der Arten schließt einen diploiden Sporophyten und einen haploiden Gametophyten ein. Nach Vereinigung der Gameten wird zunachst eine Zoospore mit vier Flagellen gebildet, die sich an Hartsubstraten ansetzen. Dieses Verhalten wird genutzt, um junge Thalli für die Abwachsanlagen zu produzieren. Enteromorpha wird in Gewässern mit Gezeiten und niedrigem Salzgehalt gezüchtet, sollte aber nicht bei

ENTEROMORPHA: Espèce d’algue de la famille des Ulvacée, cultivée dans des baies marines ou d’eau saumâtre. Le cycle vital comporte un stade sporophyte diploïde et un stade gamétophyte haploïde. La fusion des gamètes produit une zoospore à quatre flagelles qui s’attache à un substrat solide, d’où poussent les thalles. Quoique cultivée dans des baies à basse salinité soumises à des variations de niveau d’eau grâce aux marées, il est important que cette espèce ne soit pas exposée à l’air à marée basse. Elle est

ENTEROMORPHA: Specie appartenente alla famiglia delle Ulvacee, cresce in insenature salmastre e marine.Il ciclo vitale della specie comprende una fase diploide sporofitica e una aploide, gametofitica. La fusione dei gameti produce zoospore quadriflagellate che si fissano autonomanente a substrati solidi utilizzati come talee in crescita. Sebbene allevata in, insenature a bassa salinità, interessate da variazioni di marea, Enteromorpha non dovrebbe essere esposta allaria con la bassa marea e deve perciò esser

ENTEROMORPHA spp: Especie perteneciente a la familia de las Ulváceas, cultivada en bahías marinas o en aguas salobres: Su ciclo vital comprende un esporófito diploide y una fase gametófita haploide. Los gametos producidos crean zoosporas quadriflageladas que se anclan en sustratos sólidos utilizados para producir tallos para el engorde. Aunque se cultivan en aguas poco profundas y a baja salinidad no deben exponerse al aire y por lo tanto necesitan anclarse a redes (unas 5-10 en cada grupo) colocadas entre estaca

ENTEROMORPHA SPP.: Makroalger i familien Ulvaceae, dyrket i bukter med brakk- eller saltvann. Livssyklusen inkluderer et diploid sporofyttisk stadium og et haploid gametofyttisk stadium. Fusjonerte gameter produserer zoosporer med fire flagellater. Disse fester seg til et fast underlag og produserer thalli (bladlignende strukturer). Selv om Enteromorpha kultiveres i tidevannsbukter med lav salinitet, bør ikke algen eksponeres for luft ved lavt lavvann og må derfor festes til nett (ofte 5-10 i et sett) plassert mel

Was this helpful?
That size which allows organisms to pass through the intake screens and to be entrained (depending on the mesh size of the screens).


ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Το μέγεθος που επιτρέπει στους οργανισμούς να περάσουν μέσα από τα πλέγματα της εισόδου του νερού και να συμπαρασυρθούν (ανάλογα με το "μάτι" του πλέγματος).

DURCHLASSGRÖSSE: Die Größe, die es den Organismen erlaubt ,durch die eingesetzten Siebe (z.B. bei einem Kühlwasserzulauf eines Kraftwerks) zu gelangen (abhängig von der Maschenweite der Siebe oder dem Abstand der Rechengitter).

TAILLE DENTRAINEMENT: Taille permettant aux organismes de passer à travers les grilles de protection des prises deau et dêtre entrainés (cela dépend des dimensions des mailles des grilles).

TAGLIA DI ENTREINEMENT : La taglia che permette agli organismi di passare attraverso le griglie di protezione delle prese d’acqua e di essere eventualmente trattenuto all’interno dei condotti, oppure restituito con l’acqua di scarico (dipende dalla luce delle griglie).

TALLA DE PROTECCIÓN: Talla que deben tener los organismos para pasar a través de redes de protección de tomas de aguas y no ser arrastrados (dependiendo de las dimensiones de las mallas de las redes).

PASSASJESTØRRELSE: Storrelsen som tillater at organismer passere inntakssilen og blir revet med videre (avhengig av maskestørrelse i silen).

Was this helpful?
The capture and inclusion of organisms into intake water. In power plants, two types of entrainment are recognized: plume entrainment and pump entrainment.


ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗ: Η παγίδευση οργανισμών μέσα στο νερό εισροής. Στα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος αναγνωρίζονται δύο τύποι συμπαράσυρσης: θυσάνου (εκροής) και αντλίας.

ENTRAINMENT, EINFANGEN: Der Einschluß und Fang von Organismen in Wassereinläufen. In Kraftwerken werden zwei Formen des "Entrainment" unterschieden: passiv mit dem Einstrom der Wasserfahne; aktiv mit dem Pumpenwasser.

ENTRAINEMENT: La capture et laccumulation dorganismes dans lentrée deau de refroidissement. Dans les centrales électriques, deux types dentrainement sont reconnus; lentrainement de la pompe, lentrainement du rejet.

ENTREINEMENT: Termine anglosassone utilizzato per descrivere la cattura di organismi nei condotti dell’acqua di raffreddamento delle centrali elettriche. Nelle centrali elettriche si distinguono l’entreinememt della presa d’acqua ed entreinement del pennacchio di scarico.

CAPTURA: Captura y acumulación de organismos en la entrada del agua de enfriamiento. En la centrales eléctricas, se conocen dos tipos de captura; captura en penacho, captura en popa.

MEDRIVING: Fanging og inneslutning i inntaksvann. Ved kraftverk forekommer to typer medriving, utløpsmedriving og pumpemedriving.

Was this helpful?
The death of organisms due to entrainment.


ΘΝΗΣIΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Ο θάνατος οργανισμών που οφείλεται στην συμπαράσυρση.

ANSAUG-(TRANSPORT)-STERBLICHKEIT: Der Tod von Organismen, hervorgerufen durch den Einschluß in transportierten Wasserkörpern.

MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: La mort des organismes due à leur entrainement.

MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : La morte di organismi a causa dell’entreinement.

MORTALIDAD POR CAPTURA: Muerte de organismos debido a su captura.

DØDELIGHET GRUNNET MEDRIVING: Dødelighet hos organismer grunnet medriving.

Was this helpful?
The ratio of the number of organisms killed to the number entrained in the system.


ΚΛΑΣΜΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ: Η αναλογία των οργανισμών που θανατώνονται προς τον αριθμό των οργανισμών που εισέρχονται (παρασύρονται) στο σύστημα.

ANSAUGSTERBLICHKEITSANTEIL: Das Verhältnis zwischen den beim Ansaugen in eine Rohrleitung ( z. B. Kühlwasserzulauf von Kraftwerken) gestorbenen Tieren und der Gesamtanzahl der angesaugten Tiere.

PROPORTION DE MORTALITE PAR ENTRAINEMENT: Le rapport du nombre dorganismes tués par entrainement sur le nombre dorganismes entrainés dans le système.

PERCENTUALE DI MORTALITA’ DA ENTREINEMENT : Il rapporto fra il numero di organismi catturati e quelli uccisi dall’entreinement di un impianto (es: zooplancton o avannotti di pesce catturati dall’opera di presa di una centrale elettrica e restituiti allo scarico).

PROPORCIÓN DE MORTALIDAD POR CAPTURA: Relación de número de organismos muertos por captura con el número de organismos capturados en un sistema.

DØDELIGHET VED MEDRIVING: Forholdet mellom antall organismer som blir drept og det totale antall organismer som blir revet med i et system.

Was this helpful?
All the external or internal factors or conditions supporting or influencing the existence or development of an organism or assemblages of organisms.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2): Το σύνολο των εξωτερικών ή εσωτερικών παράγοντων ή καταστάσεων που στηρίζουν ή επηρεάζουν την ύπαρξη ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή συναθροίσεων οργανισμών.

UMWELT: Alle äußeren Faktoren und Bedingungen, die Einfluß auf die Existenz oder die Entwicklung von Organismen oder deren Artengefüge haben.

ENVIRONNEMENT: Lensemble des facteurs ou conditions externes soutenant ou influençant lexistence et le développement dun organisme ou dune association dorganismes.

AMBIENTE: Tutti i fattori o le condizioni esterne o interne che sostengono o influenzano l’esistenza o lo sviluppo di un organismo o gruppi di organismi.

AMBIENTE: Conjunto de factores o condicionantes externos que influyen en la existencia y el desarrollo de un organismo o de un conjunto de organismos.

MILJØ: Alle de indre eller ytre faktorer eller tilstander som støtter eller påvirker eksistens eller utvikling til en organisme eller en samling av organismer.

Was this helpful?
Disease caused by adverse environmental conditions.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ασθένεια που προκαλείται από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

UMWELTKRANKHEIT: Krankheit, verursacht durch schlecht verträgliche Umweltbedingungen.

MALADIE ENVIRONNEMENTALE: Maladie provoquée par des conditions environnementales impropres.

MALATTIA AMBIENTALE: Malattia causata da condizioni ambientali avverse.

ENFERMEDAD AMBIENTAL: Enfermedad provocada por condiciones ambientales inapropiadas.

MILJØRELATERT SYKDOM: Sykdom som skyldes ugunstige miljøforhold.

Was this helpful?
A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts on the surrounding environment. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.


ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς: ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPROGNOSE: Ein Verfahren, um die Planung und Kontrolle von Entwicklungsprojekten durch Abschätzung der möglichen Auswirkungen zu optimieren. Dieser Evaluierungsprozeß wird gewöhnlich von drei Parteien getragen: dem Entwickler, der Öffentlichkeit und den Planungsbehörden.

EVALUATION DE LIMPACT ENVIRONNEMENTAL: Procédure doptimisation et de contrôle des projets de développement par évaluation des impacts probables. Cette procédure dévaluation est habituellement mise en oeuvre par trois parties, le Développement, le Public et les Autorités de Plannification.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.): Procedura per l’ottimizzazione della programmazione e del controllo dei maggiori progetti di sviluppo mediante l’analisi degli impatti che la realizzazione del progetto stesso avrà sull’ambiente circostante. Questo processo di valutazione è solitamente svolto da tre gruppi: l’imprenditore, le amministrazioni pubbliche ed i progettisti.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento de optimización y de control de los proyectos de desarrollo por evaluación de los impactos probables. Este procedimiento de evaluación es normalmente puesto en marcha por tres partes: Las iniciativas de desarrollo, las autoridades públicas y las autoridades de planificación.

MILJØKONSEKVENSANALYSE : Metode for å optimalisere planlegging og kontroll av større utviklingsprosjekter, ved å vurdere den sannsynlige innvirkningene på det omkringliggende miljø. Denne evalueringsprosessen gjøres vanligvis av tre parter, utbygger, offentlige myndigheter og bygningsvesenet.

Was this helpful?
A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE (UVS): Ein Bericht, der von einem prospektiven Entwickler herausgegeben wird, in dem Details und Einflüsse auf die Umwelt in einer prognostizierten Entwicklung beschrieben sind. Der E.I.S. wird dann einer Planungsbehörde mitsamt einem Planungsvorschlag unterbreitet.

BILAN DIMPACT SUR LENVIRONNEMENT: Etude ou rapport évaluant les effets (impact) potentiels sur lenvironnement dun projet de développement. Ce bilan est soumis aux Autorités de Plannification en fonction de lorganisation du projet.

DICHIARAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (D.I.A.): Relazione o studio che valuta i potenziali effetti o impatti di un progetto sull’ambiente circostante. La D.I.A. viene consegnata all’amministrazione pubblica competente insieme alla domanda formale di intervento.

ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: Informe o estudio que evalúan los efectos potenciales o impactos de un proyecto propuesto sobre el medioambiente. El B.I.M. se somete entonces a la Autoridad de planificación en función de la organización del proyecto.

MILJØKONSEKVENSMELDING: Rapport eller studie som evaluerer de potensielle effektene eller innvirkningene en foreslått utvikling har på det omkringliggende miljøet. Miljøkonsekvensmeldingen blir overlevert til bygningsvesenet i lag med den formelle søknaden om bruksendringstillatelse.

Was this helpful?
Chronic stress in an organism caused by less than optimum inherent conditions in their environment. Chronic stress can lead to depressed appetites and growth rates as well as heightened susceptibility to disease infection.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

UMWELTSTRESS: Allgemeiner, wenig scharfer Begriff. Beschreibt einen Streß in einem Organismus, der durch Bedingungen hervorgerufen wurde, die unterhalb der optimalen Umweltbedingungen für diesen Organismus liegen. Chronischer Streß kann in der Aquakultur zu verringertem Appetit der Kulturobjekte führen, gefolgt von verringertem Wachstum sowie erhöhter Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Infektionen.

STRESS ENVIRONNEMENTAL: Stress chronique dun organisme dû à une baisse de conditions optimales de leur environnement. Le stress chronique peut conduire à des baisses dappétit et de taux de croissance et accroître les prédispositions aux maladies infectieuses.

STRESS AMBIENTALE: Stress cronico subito da un organismo causato da condizioni ambientali inferiori a quelle ottimali. Nei pesci in allevamento, lo stress cronico può causare perdita di appetito, ridotto tasso di crescita e anche ad una maggior vulnerabilità alle malattie.

ESTRÉS AMBIENTAL: Estrés crónico de un organismo debido a una bajada de condiciones óptimas de su ambiente. El estrés crónico puede conducir a bajadas de apetito y de la tasa de crecimiento y aumento de la predisposición a las enfermedades infecciosas.

MILJØSTRESS: Kronisk stress i en organisme grunnet suboptimale miljøforhold. Kronisk stress kan føre til nedsatt appetitt og vekstrate, i tillegg til økt mottakelighet for sykdommer.

Was this helpful?
A disease which is present in an animal population at all times but which occurs in small numbers of individuals only at any given time.


ΕΝΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που έχει συνεχή παρουσία σε ένα ζωικό πληθυσμό, αλλά που εμφανίζεται σε μικρό αριθμό ατόμων κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος ενδημική.

LATENT: Eine Krankheit, die in einer Population ständig vorhanden ist, aber nur bei einer geringen Anzahl von Individuen ausbricht.

ENZOOTIQUE: Maladie présente en permanence dans une population mais qui se manifeste, à un moment donné, uniquement chez un petit nombre dindividus.

ENZOOZIA: Malattia sempre presente in una popolazione animale ma che si manifesta in un piccolo numero di individui solo sporadicamente.

ENZOÓTICO: Enfermedad presente permanentemente en una población pero que se manifiesta, en un momento dado, únicamente en un pequeño número de individuos.

ENZOOTISK: En sykdom som er tilstede i en dyrepopulasjon til alle tider, men som inntreffer hos et lite antall av individer til enhver tid. Jfr. endemisk.

Was this helpful?
A protein with catalytic properties; enzymes are present in all living cells, they increase the rate of reactions by lowering the activation energy. Most enzymes are highly specific, require specific conditions (e.g., pH, temperature) for optimum performance and are easily denatured or inactivated.


ΕΝΖΥΜΟ: Πρωτεiνη με καταλυτικές ιδιότητες. Τα ένζυμα υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κύτταρα και αυξάνουν την ταχύτητα των αντιδράσεων μειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Τα περισσότερα ένζυμα είναι πολύ εξειδικευμένα, απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες (π.χ. pΗ, θερμοκρασία) για να έχουν άριστη αποδοτικότητα και μετουσιώνονται/ απενεργοποιούνται εύκολα.

ENZYM: Ein Protein mit katalytischen Eigenschaften. Enzyme sind in allen lebenden Zellen vorhanden; sie erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit durch Erniedrigung der Aktivierungsenergie. Die meisten Enzyme sind hoch spezifisch, benötigen bestimmte Bedingungen (z.B. pH, Temperatur) für eine optimale Leistung und werden leicht denaturiert und/oder inaktiviert.

ENZYME: Protéine avec des propriétés catalytiques; les enzymes sont présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles augmentent la vitesse des réactions chimiques en abaissant lénergie dactivation. Beaucoup denzymes sont hautement spécifiques. Elles requièrent des conditions définies (par exemple, pH, température) pour un optimum de performances et sont facilement dénaturées/inactivées.

ENZIMA: Proteina avente proprietà catalitiche; gli enzimi sono presenti in tutte le cellule viventi, aumentano la velocità delle reazioni abbassando l’energia di attivazione. Molti enzimi sono altamente specifici e richiedono condizioni di contorno specifiche (es. pH, temperatura) per poter un’azione ottimale ma sono facilmente denaturati o inattivati.

ENZIMA: Proteína con propiedades catalíticas; las enzimas son presentes en todas las células vivas. Aumentan la velocidad de las reacciones químicas bajando la energía de activación. Varias enzimas son altamente específicas. Requieren condiciones definidas (por ejemplo, pH, temperatura) para un rendimiento óptimo y son fácilmente desnaturados/inactivados.

ENZYM: Et protein med katalytiske egenskaper, som finnes i alle levende celler. Øker hastigheten på reaksjoner ved å senke aktiveringsenergien. De fleste enzymer er svært spesifikke, trenger spesielle betingelser (f.eks. pH og temperatur) for maksimal yteevne og denatureres eller inaktiveres lett.

Was this helpful?
A special white blood cell (polymorphonuclear leucocyte) that can be stained with acid dyes such as eosin.


ΗΩΣIΝΟΦIΛΑ: Ειδική κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων (κοκκιοκυττάρων), τα οποία χρωματίζονται από όξινες χρωστικές, όπως η ηωσίνη.

EOSINOPHIL (Nom.): Eine spezielle weiße Blutzelle (polymorphonukleare Leucocyte), die mit sauren Farben, z.B. Eosin, angefärbt werden kann.

EOSINOPHILE (subst.): Un leucocyte polynucléaire, dont le cytoplasme contient des granulations sensibles aux colorants acides comme léosine, capable de digérer les micro-organismes.

EOSINOFILO: Un particolare globulo bianco (leucocita polimorfonucleato) che può essere colorato da coloranti acidi tipo eosina.

EOSINÓFILO (subst): Leucocito polinucleico, cuyo citoplasma contiene gránulos sensibles a los colorantes como la eosina, capaz de digerir los microorganismos.

EOSINOFILER: Spesiell type hvite blodceller (leukocytter med polymorf kjernemorfologi), som kan farges med sure fargestoff (f.eks. eosin).

Was this helpful?
Increase in the number of eosinophils in the blood stream, as a response to infection.


ΗΩΣIΝΟΦIΛIΑ: Αύξηση του αριθμού των ηωσινοφίλων στην κυκλοφορία του αίματος, ως απόκριση σε μόλυνση.

EOSINOPHILIE: Das Ansteigen von eosinophilen Teilchen im Blut in Folge einer Infektion.

EOSINOPHILIE: Présence excessive déosinophiles dans le sang, en réponse à une infection.

EOSINOFILIA: Aumento del numero di eosinofili nella circolazione sanguigna, in genere come risposta ad un’infezione.

EOSINOFILIA: Presencia excesiva de eosinófilos en la sangre, en respuesta a una infección.

EOSINOFILI : Økning i antall eosinofiler i blodet, som en respons på en infeksjon.

Was this helpful?
An adjective describing a substance in a cell which has an affinity for the eosin dye.


ΗΩΣIΝΟΦIΛIΚΟΣ: Επίθετο που αναφέρεται στις ουσίες ενός κυττάρου που παρουσιάζουν συγγένεια προς τη χρωστική ηωσίνη.

EOSINOPHIL (Adj.): Ein Adjektiv, das eine Zellsubstanz mit hoher Affinität (Anfärbbarkeit) für Eosin bezeichnet.

EOSINOPHILE (adj.): Se dit dun élément cellulaire qui possède une affinité pour léosine.

EOSINOFILICO: Aggettivo che descrive una sostanza in una cellula che ha un’affinità per il colorante eosina.

EOSINÓFILO (adj.): Dícese de un elemento celular que posee una afinidad para la eosina.

EOSINOFIL: Et adjektiv som beskriver en substans i en celle som har affinitet for det røde fargestoffet eosin.

Was this helpful?
Lasting for only one day; short-lived or transient, as in an organism or life stage that grows, reproduces and dies within a few hours or days.


ΕΦΗΜΕΡΟΣ: Ο διαρκών μόνο μία μέρα. Βραχύβιος ή μεταβατικός, όπως ένα στάδιο της ζωής ή ένας οργανισμός που αυξάνεται, αναπαράγεται και πεθαίνει μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

EPHEMER: Nur kurze Zeit bestehend, flüchtig, rasch vorübergehend; nur einen Tag lang lebend bzw. bestehend. Organismus oder Lebensstadium, welches in wenigen Stunden oder Tagen wächst, sich reproduziert und stirbt.

EPHEMERE: Qui ne dure quun jour; de très courte durée ou transitoire; se dit des organismes qui, après la croissance et la reproduction, ne vivent que quelques heures ou quelques jours.

EFFIMERO: Che dura poco (es: un solo giorno); che ha vita breve, come per un organismo o un ciclo vitale che nasce, si riproduce e muore entro poche ore o giorni.

EFÍMERO: Que no dura más que un día; de muy corta duración o transitorio; dícese de los organismos que, después del crecimiento y la reproducción, no viven más que unas cuantas horas o días.

EFEMER(ISK): Varer kun en dag. Kortlivet eller transient, som i organisme eller livsstadium som vokser, reproduserer og dor inne noen få timer eller dager.

Was this helpful?
The benthic organisms living on the surface of the sea bed or lake floor.


ΕΠIΒΕΝΘΟΣ: Η βιοκοινωνία που ζει επί της επιφανείας του πυθμένα της θάλασσας ή των λιμνών.

EPIBENTHOS: Die Gemeinschaft von Organismen, die an der Oberfläche des Meeres- oder Teichbodens lebt.

EPIBENTHOS: La communauté des organismes vivant à la surface du fond de la mer ou dun lac.

EPIBENTHOS: Organismi bentonici che vivono sul fondo del mare o di un lago.

EPIBENTOS: Comunidad de organismos que viven en la superficie del mar o de un lago.

EPIBENTOS: De bentiske (bunnlevende) organismene som lever på overflaten av hav- eller innsjøbunnen.

Was this helpful?
Living attached to another organism without benefit or detriment to the host.


ΕΠIΒIΟΤIΚΟΣ: Οργανισμός που ζει προσκολλημένος πάνω σε άλλο οργανισμό, αλλά χωρίς να του προκαλεί βλάβη ή να του παρέχει όφελος.

EPIBIONTISCH: Auf einem anderen Organismus lebend, ohne bei diesem zu parasitieren.

EPIBIONTIQUE: Se dit dun organisme vivant attaché sur un autre organisme sans être bénéfique ni nuisible pour lhôte.

EPIBIONTE: Vive attaccato ad un altro organismo senza portare benefici o danni all’ospite.

EPIBIÓNTICO: Dícese de un organismo que vive pegado a otro organismo sin beneficiar ni molestar el huésped.

EPIBIONTISK: Lever sammenknyttet med en annen organisme uten at det oppstår fordeler eller ulemper for verten.

Was this helpful?
Outer germ layer; ectoderm.


ΕΠIΒΛΑΣΤΗ: Το εξωτερικό στρώμα των αρχικών σταδίων της εμβρυiκής ανάπτυξης. Το εξώδερμα.

EPIBLAST: Äußeres Keimblatt; Ektoderm.

EPIBLASTE: Feuillet embryonnaire externe; ectoderme.

EPIBLASTO: Foglietto embrionale esterno; ectoderma.

EPIBLASTO: Capa embrionaria externa; ectodermo.

EPIBLAST (YTRE KIMBLAD): Det ytre kimlag; ektoderm.

Was this helpful?
Exists in eggs with discoidal and inequal cleavage. A modification of the common form of gastrulation in which the cells of the entoderm move towards the inner layer while the ectodermal cells overgrow this layer.


ΕΠIΒΟΛΗ: Συμβαίνει στα αυγά με δισκοειδή και άνιση διαίρεση. Παραλλαγή της συνήθους μορφής γαστριδίωσης, κατά την οποία τα κύτταρα του ενδοδέρματος κινούνται προς το εσωτερικό στρώμα, ενώ τα εξωδερμικά κύτταρα υπερκαλύπτουν αυτό το στρώμα.

EPIBOLIE: Die Umwachsung des Dotters; kommt bei Eiern mit discoidaler und inaequaler Furchung vor. Modifikation der gewöhnlichen Form der Gastrulation, bei der die Zellen des inneren Keimblattes (Entoderm) ins Innere gelangen, indem die Zellen des äußeren Keimblattes (Ektoderm) um sie herumwachsen.

EPIBOLIE: Modification de la forme normale de gastrulation dans laquelle les cellules de lentoderme migrent vers le feuillet interne tandis que les cellules ectodermiques se développent sur ce feuillet.

EPIBOLIA: Presente nelle uova che hanno segmentazione discoidale ed ineguale. Una modificazione della forma comune della gastrula in cui le cellule dell’endoderma migrano verso lo strato interno mentre le cellule dell’ectoderma si sviluppano sopra questo foglietto.

EPIBOLIA: Modificación de la forma normal de la gastrulación en la cual las células del endodermo migran hacia la capa interna mientras que la células ectodérmicas se desarrollan en esta capa.

EPIBOLI: Eksisterende i egg med diskoidal (skiveformet) og ulik deling. En modifikasjon av den vanlige formen for gastrulasjon der cellene i entodermen beveger seg mot det indre laget, mens de ektodermale cellene vokser over dette laget.

Was this helpful?
The outer part of the arthropod exoskeleton which is uncalcified.


ΕΠIΕΦΥΜΕΝIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του εξωσκελετού των αρθροπόδων, το οποίο δεν έχει αποτιτανωθεί (δηλαδή δεν έχει σκληρυνθεί με εναπόθεση αλάτων ασβεστίου, βλ. αποτιτάνωση).

EPICUTICULA: Der äußere Teil des Außenskeletts der Arthropoden, der nicht kalzifiziert ist.

EPICUTICULE: Partie externe, non-calcifiée, de lexosquelette des arthropodes.

EPICUTICOLA: La parte esterna dell’esoscheletro degli artropodi, che non è calcificata.

EPICUTÍCULA: Parte externa, no calcificada, del exoesqueleto de los artrópodos.

EPIKUTIKULA: Det ytterste laget i det ytre skjelettet hos artropoder (leddyr), er ikke forkalket.

Was this helpful?
Relating to a disease which appears suddenly and which has a high morbidity in a given area or population.


ΕΠIΔΗΜIΚΗ: Επίθετο που αναφέρεται σε ασθένεια που εκδηλώνεται ξαφνικά ή εμφανίζει υψηλή νοσηρότητα σε μια δεδομένη περιοχή ή πληθυσμό.

EPIDEMISCH: Beschreibt eine örtlich und zeitlich in besonderem Maße auftretende Infektionskrankheit; Seuche, ansteckende Massenerkrankung in einem begrenzten Gebiet.

EPIDEMIQUE: Se dit dune maladie qui apparait subitement, ou avec un fort taux de morbidité dans une région ou une population déterminée.

EPIDEMICO: Relativo ad una malattia che appare improvvisamente e che ha un alto livello di morbosità in una data area o popolazione.

EPIDÉMICO: Dícese de una enfermedad que aparece de repente, o con una alta tasa de mortalidad en una región o en una población determinada.

EPIDEMI: Angår sykdommer som forekommer plutselig og har høy morbiditet i et gitt område eller en gitt populasjon.

Was this helpful?
The effect relating to or involving the incidence, distribution, and control of disease in a population, or the sum of the factors controlling the presence or absence of a disease or pathogen.


ΕΠIΔΗΜIΟΛΟΓIΚΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ: Αναφέρεται στα συμπτώματα μιας ασθένειας που σχετίζονται με τη συχνότητα εμφάνισης, την εξάπλωση και τον έλεγχο μιας ασθένειας σε έναν πληθυσμό, ή με το σύνολο των παραγόντων που ελέγχουν την παρουσία ή την απουσία μιας ασθένειας ή ενός παθογόνου παράγοντα.

EPIDEMIOLOGISCHER EFFEKT: Bezieht sich auf das Vorkommen, die Ausbreitung und die Kontrolle einer Krankheit in einer Population oder bezeichnet die Summe aller Faktoren, die das Auftreten oder Fehlen einer Krankheit oder eines Erregers kontrollieren.

EFFET EPIDEMIOLOGIQUE: Les effets relatifs à, ou impliqués dans, lincidence, la distribution et le contrôle dune maladie dans une population; lensemble des facteurs qui gouvernent la présence ou labsence dune maladie ou dun agent pathogène.

EFFETTO EPIDEMIOLOGICO : Effetto relativo o coinvolgente l’incidenza, la distribuzione e il controllo di una malattia in una popolazione, o l’insieme dei fattori che controllano la presenza o assenza di una malattia o di un patogeno.

EFECTO EPIDEMIOLÓGICO : Efectos relativos a, o implicados en, la incidencia, distribución y el control de una enfermedad en una población; el conjunto de factores que gobiernan la presencia o la ausencia de una enfermedad o de un agente patógeno.

EPIDEMISK EFFEKT: Effekter som er beslektet eller innblandet i forekomst, fordeling og kontroll av sykdom i en populasjon, eller summen av faktorene som kontrollerer tilstedeværelse eller fravær av en sykdom eller et patogen.

Was this helpful?
The study of diseases or health factors and their relations with the population aand the environment. (1) Descriptive epidemiology: studies their characterization and their evolution in time and space. (2) Analytical epidemiology: studies the factors which are involved directly or indirectly in their occurrence. (3) Operational epidemiology: takes the descriptive and analytical data into account with the object of improving the health of the population.


ΕΠIΔΗΜIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη των ασθενειών (επιδημιών) ή των υγιεινολογικών παραγόντων και των σχέσεών τους με τον πληθυσμό και το περιβάλλον. (1) Περιγραφική επιδημιολογία: μελετά τον χαρακτηρισμό τους και την εξέλιξή τους στον χρόνο και τον χώρο, (2) Αναλυτική επιδημιολογία: μελετά τους παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκδήλωση των ασθενών, (3) Εφαρμοσμένη επιδημιολογία: λαμβάνει υπόψη τα περιγραφικά και τα αναλυτικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

EPIDEMIOLOGIE: Forschungsrichtung, die sich mit der Entstehung, Verbreitung und der Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien befaßt. Diese werden oft in Zusammenhang mit den Umweltbedingungen betrachtet. (1) Beschreibende Epidemiologie: untersucht die Charakteristika und ihre Entwicklung in Raum und Zeit. (2) Analytische Epidemiologie: untersucht diejenigen Faktoren, die direkt oder indirekt an ihrem Auftreten beteiligt sind. (3) Operative Epidemiologie: verwendet die beschreibenden und analytischen Daten mit

EPIDEMIOLOGIE: Létude des maladies et dautres facteurs de santé et leurs rapports avec la population et lenvironnement. (1) Epidémiologie descriptive: létude de la caractérisation des maladies et de leur évolution dans le temps et dans lespace. (2) Epidémiologie analytique: létude des facteurs impliqués directement ou indirectement dans la manifestation des maladies. (3) Epidémiologie opérationnelle: exploitation des données fournies par lépidémiologie descriptive et lépidémiologie analytique afin daméliorer l

EPIDEMIOLOGIA: Lo studio delle malattie o dei fattori sanitari ed i loro rispettivi rapporti con le popolazioni e con l’ambiente. (1) Epidemiologia descrittiva: studio della caratterizzazione e dell’evoluzione delle malattie nel tempo e nello spazio. (2) Epidemiologia analitica: studio dei fattori che sono coinvolti direttamente o indirettamente nella comparsa di una malattia. (3) Epidemiologia operazionale: utilizza i dati descrittivi e analitici cercando di migliorare le condizioni di salute di una data pop

EPIDEMIOLOGÍA: El estudio de las enfermedades y de otros factores de la salud y su relación con la población y el medio ambiente. (1) Epidemiología descriptiva: estudio de la caracterización de las enfermedades y de su evolución en el tiempo y en el espacio. (2) Epidemiología analítica: estudio de los factores implicados directamente o indirectamente en la manifestación de las enfermedades. (3) Epidemiología operacional: explotación de los datos suministrados por la epidemiología descriptiva y analítica con el

EPIDEMIOLOGI: Studiet av sydommer eller helsefaktorer og deres forbindelse med populasjonen og miljøet. (1) Beskrivende epidemiologi: Studerer deres karakteristikker og deres utvikling i tid og rom. (2) Analytisk epidemiologi: Studerer faktorene som er direkte eller indirekte innblandet i deres tilstedeværelse. (3) Operativ epidemiologi: Tar de beskrevne og analytiske data med i betraktingen når formålet er å forbedre helsetilstanden i populasjonen.

Was this helpful?
The outer layer of the skin.


ΕΠIΔΕΡΜIΔΑ: Το εξωτερικό μέρος του δέρματος, που καλύπτεται από το υπερκείμενο κέλυφος των καρκινοειδών.

EPIDERMIS: Äußere Schicht der Haut.

EPIDERME: La couche externe de la peau.

EPIDERMIDE: Lo strato esterno della pelle.

EPIDERMIS: La capa externa de la piel.

EPIDERMIS: Det ytterste laget i huden.

Was this helpful?
In thermally stratified bodies of freshwater, the top layer or the warm layer above the thermocline.


ΕΠIΛIΜΝIΟ: Σε υδατοσυλλογές που παρουσιάζουν θερμική στρωμάτωση, το ανώτερο στρώμα ή το θερμό στρώμα, πάνω από το θερμοκλινές.

EPILIMNION: In thermisch stratifizierten Süßwasserkörpern die obere lichtdurchflutete Schicht.

EPILIMNION: La couche supérieure et de température plus élevée dune masse deau montrant une stratification thermique.

EPILIMNIO: In ambienti acquatici d’acqua dolce stratificati termicamente, lo strato superiore o strato d’acqua calda al di sopra del termoclino.

EPILIMNION: La capa superior de temperatura alta de una masa de agua con estratificación térmica.

EPILIMNION: Den termisk lagdelte vannmassen i ferskvann. Epilimnion er det øverste laget eller det varme laget over termoklinen.

Was this helpful?
Small to medium size organisms that live on the surface film of water bodies.


ΕΠIΝΕΥΣΤΟΝ: Οργανισμοί μικρού έως μεσαίου μεγέθους που ζουν επί του (επινευστόν) ή υπό (υπονευστόν) το επιφανειακό υδαατικό στρώμα.

EPINEUSTON: Organismen von kleiner oder mittlerer Größe, die auf (Epi-Neuston) oder unter (Hypo-Neuston) der Wasseroberfläche leben.

EPINEUSTON: Organismes de petite à moyenne taille habitant sur (épineuston) ou sous (hyponeuston) le film superficiel de leau.

EPINEUSTON: Organismi di taglia medio-piccola che sfruttando la tensione superficiale, vivono sopra (epineuston) o immediatamente sotto (iponeuston) la superficie acquatica.

EPINEUSTON: Organismos de tamaño pequeño a mediano que viven en (epineuston) de la película superficial del agua.

EPINEUSTON: Små til middels store organismer som lever på (epineuston) eller under (hyponeuston) overflatefilmen i vannmasser.

Was this helpful?
Pertaining to that portion of the oceanic zone from the surface to about 200m depth into which enough light penetrates to allow photosynthesis.


ΕΠIΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο θαλάσσιο στρώμα από την επιφάνεια μέχρι βάθους 200 m βάθος, μέσα στο οποίο διεισδύει αρκετό φως για φωτοσύνθεση.

EPIPELAGISCH: Oberflächenschicht im Ozean, reicht bis in 200 m Tiefe und umfaßt den Wasserkörper, in den ausreichend Licht für die Photosynthese fällt.

EPIPELAGIQUE: Appartenant à la zone océanique depuis la surface jusquà 200m où il y a suffisamment de lumière qui pénètre pour permettre la photosynthèse.

EPIPELAGICO: Si riferisce alla porzione di zona oceanica compresa dalla superficie fino alla profondità di circa 200 m in cui arriva sufficiente luce da permette la fotosintesi.

EPIPELÁGICO: Pertenece a la zona oceánica desde la superficie hasta 200m donde hay suficientemente luz que penetra para permitir la fotosíntesis.

EPIPELAGISK: Vedrører delen av havet som strekker seg fra overflaten og ned til ca 200 meter, der det er nok lys til å drive fotosyntese.

Was this helpful?
A plant attached to another plant purely for support, for example, small algae on laminar .


ΕΠIΦΥΤΟ: Φυτό προσαρτημένο πάνω σε ένα άλλο απλώς και μόνο για στήριξη (π.χ. μικροφύκη πάνω σε ελασματοειδή φύκη).

EPIPHYT: Eine nicht-parasitische Beziehung zwischen einer Pflanze und einer zweiten Pflanze, auf der die erstere siedelt und diese auschließlich als Anheftungssubstrat nutzt (z.B. kleinere Algen auf Laminarien).

EPIPHYTE: Plante vivant attachée à une autre plante dans une association non-parasitique. (par exemple microalgues sur laminaire).

EPIFITA: Pianta attaccata ad un’altra pianta principalmente per avere supporto, ad esempio, le piccole alghe sulle laminarie.

EPÍFITA: Planta que vive ligada a otra planta en una asociación no-parasítica. (por ejemplo, microalgas sobre laminarias).

EPIFYTT: Plante som vokser på en annen plante bare for støtte, f.eks. små alger på tare.

Was this helpful?
Organisms living on the surface of a sandy substratum or on the surface of the sand particles.


ΕΠIΨΑΜΜΟ: Οργανισμοί που ζουν στην επιφάνεια αμμώδους υποστρώματος ή στην επιφάνεια των σωματιδίων της άμμου.

EPIPSAMMON: Organismen, die auf der Oberfläche von sandigem Substrat oder auf der Oberflächen von Sandpartikeln leben.

EPIPSAMMON: Organisme vivant sur la surface dun substrat sableux ou sur la surface des grains de sables.

EPIPSAMMON: Organismi che vivono sulla superficie di substrati sabbiosi o sulla superficie di particelle di sabbia.

EPIPSAMMON: Organismo que vive en la superficie de un substrato arenoso o sobre la superficie de granos de arena.

EPIPSAMMON: Organismer som lever på overflaten av sandaktig substrat eller på overflaten av sandpartikler.

Was this helpful?
The masking of the phenotypic effect of one gene by the expression of another, non-allelic, gene.


ΕΠΙΣΤΑΣΗ: Η επικάλυψη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών ενός γονιδίου από ένα άλλο μη αλληλόμορφο γονίδιο.

EPISTASE: Überdecken der phänotypischen Manifestation eines Gens durch die Expression eines anderen, das nicht zum gleichen Genpaar gehört.

EPISTASE: Le masquage de l’effet phénotypique d’un gène par l’expression d’un autre gène non-allelique.

EPISTASI: (1) Interazione tra geni non alleli. (2) L’effetto mascherante sul fenotipo di un gene, causato da un altro gene.

EPISTASIA: Interacción entre genes no-alélicos en la que un gen dominante se manifiesta fenotípìcamente.

EPISTASE: Påvirkning mellom ikke-allele gener, hvor ett dominant gen blir uttrykt fenotypisk.

Was this helpful?
Tissue composed of one or several sheets of cells which are densely packed and which covers internal and external surfaces of the body of an organism.


ΕΠIΘΗΛIΟ: Iστός αποτελούμενος από μία ή περισσότερες στρώσεις κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε πυκνή διάταξη και καλύπτουν εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σώματος ενός οργανισμού.

EPITHEL: Ein- oder mehrschichtiges, dichtgepacktes Gewebe, das die inneren und äußeren Oberfläche des Körper eines Organismus überzieht.

EPITHELIUM: Tissu formé dune ou de plusieurs couches de cellules conjonctives tapissant les surfaces internes et externes du corps dun organisme.

EPITELIO: Tessuto composto da uno o più strati di cellule che sono densamente compattate. Il tessuto copre le superfici esterne ed interne del corpo di un organismo.

EPITELIO : Tejido formado por una o varias capas de células conjuntivas cubriendo así las superficies internas y externas del cuerpo de un organismo.

EPITEL: Vev som er sammensatt av ett eller flere lag med celler, som er tett pakket. Dekker indre og ytre overflater i kroppen til en organisme.

Was this helpful?
That part of an antigen to which a specific antibody binds. A single antigenic molecule may possess several epitopes. Typically, in an immune response, antibodies are produced against each epitope of an antigenic molecule (polyclonal antibodies). In certain experimental situations, it is convenient to use antibodies directed against a single epitope (monoclonal antibodies).


ΕΠIΤΟΠΟΣ: Το μέρος ενός αντιγόνου, στο οποίο συνδέεται ένα ειδικό αντίσωμα. Ενα αντιγονικό μόριο μπορεί να έχει αρκετούς επιτόπους. Κατά κανόνα, σε μια ανοσοποιητική αντίδραση, παράγονται αντισώματα έναντι όλων των επιτόπων ενός αντιγονικού μορίου (πολυκλωνικά αντισώματα). Υπό ορισμένες πειραματικές συνθήκες είναι ευκολότερη η χρησιμοποίηση αντιγόνων έναντι ενός μοναδικού επιτόπου (μονοκλωνικά αντισώματα).

EPITOP: Der Teil eines Antigens, an das sich ein spezifischer Antikörper bindet. Ein einzelnes Antigen-Molekül kann mehrere Epitope besitzen. Bei einer typischen Immunantwort werden Antikörper gegen jeden Epitoken eines Antigen-Moleküls (polyklonale Antikörper) produziert. Unter bestimmten experimentellen Bedingungen mag es einfacher sein, Antikörper zu benutzten, die gegen ein einzelnes Epitok gerichtet sind (monoklonale Antikörper).

EPITOPE: Partie dun antigène auquel se lie lanticorps spécifique. Une molécule antigénique peut posséder plusieurs épitopes. Typiquement, dans une réponse immunitaire, des anticorps sont produits contre chaque épitope dune molécule antigénique (anticorps polyclonaux). Dans certaines situations expérimentales, il convient dutiliser des anticorps dirigés contre un seule épitope (anticorps monoclonaux).

EPITOPO: La parte di un antigene al quale si legano anticorpi specifici. Una singola molecola antigenica può possedere vari epitopi. In genere, in una risposta immunitaria, gli anticorpi vengono prodotti contro ciascun epitopo di una molecola antigenica (anticorpi policlonali). In alcune situazioni sperimentali, conviene usare anticorpi diretti contro un solo epitopo (anticorpi monoclonali).

EPÍTOPE: Parte de un antígeno al que se liga un anticuerpo específico. Una molécula antigénica puede poseer varios epítopes. Típicamente, en una respuesta inmunitaria, los anticuerpos se fabrican contra cada epitope de una molécula antigénica (anticuerpo policlonal). En ciertas situaciones experimentales, es conveniente utilizar anticuerpos dirigidos contra un solo epítope (anticuerpo monoclonal).

EPITOP: Plassen på et antigen der et spesifikt antistoff binder. Et enslig antigenmolekyl kan ha flere epitoper. Ved en immunrespons produseres antistoffer mot alle epitopene på et antigenmolekyl (polyklonale antistoffer). I visse eksperimentelle situasjoner er det passende og bruke antistoffer direkte mot en enkel epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Adjective describing a non-parasitic sedentary animal living attached to the surface of another animal without using it as a nutrient source.


ΕΠIΖΩIΚΟΣ: Μη παρασιτικός οργανισμός, ο οποίος ζει προσκολλημένος σε έναν άλλω οργανισμό χωρίς να αντλεί από αυτόν θρεπτικά συστατικά.

EPIZOISCH: Adjektiv, das ein nicht parasitäres, sedentäres Tier beschreibt, das angeheftet an die Körperoberfläche eines anderen Tieres lebt, ohne von diesem Nährstoffe zu nutzen.

EPIZOIQUE: Utilisant la surface dun autre organisme comme substrat dattachement, sans en tirer un bénéfice alimentaire. Se dit dun animal sédentaire non parasite, vivant fixé à la surface dun autre animal.

EPIZOICO: Aggettivo che descrive un animale sedentario non parassita che vive attaccato alla superficie di un altro animale senza utilizzarlo come risorsa di nutrimento.

EPIZOARIO: Aquel que utiliza la superficie de otro organismo como sustrato de desarrollo, sin ningún beneficio alimentario. Dícese de un animal sedentario no parásito que vive ligado a la superficie de otro animal.

EPIZOISK: Adjektiv som beskriver et ikke-parasittisk fastsittende dyr som lever festet til overflaten til et annet dyr uten å bruket det som næringskilde.

Was this helpful?
A disease attacking many animals (anomen) in a population at the same time; widely diffused and rapidly spreading.


ΕΠIΖΩΟΤIΚΗ: Ασθένεια που προσβάλλει συγχρόνως πολλά ζώα σε έναν πληθυσμό, διαδίδεται ευρέως και εξαπλώνεται ταχέως. Σημείωση: αντίστοιχος είναι ο όρος επιδημικός.

EPIZOOTISCH: Bezieht sich auf eine weit verbreitet und schnell ansteigend Krankheit, die mehrere Tiere einer Population gleichzeitig befällt.

EPIZOOTIQUE: Maladie contagieuse qui atteint simultanément un grand nombre danimaux dans une population; largement répandu et à propagation rapide.

EPIZOOTICA: Malattia che infetta molti animali in una popolazione nello stesso periodo; largamente diffuso e si diffonde rapidamente.

EPIZOÓTICO: Enfermedad contagiosa que afecta simultáneamente a un número de animales en una población, que está muy expandida y con una propagación rápida.

EPIZOOTI: En sykdom som angriper mange individer i en populasjon på samme tid; vidt spredt og raskt spredning. Jfr. epidemisk.

Was this helpful?
Tides occurring semi-monthly as the result of the moon being over the equator. At these times, the tendency of the moon to produce a diurnal inequality in the tide is at a minimum.


ΙΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: Παλίρροιες που εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο, ως αποτέλεσμα της θέσης της σελήνης πάνω από τον ισημερινό. Σ ευτές τις περιόδους η ικανότητα της σελήνης να προκαλεί ανά δωδεκάωρο διαταραχή της παλίρροιας ελαχιστοποιείται.

ÄQUATORIALE TIDEN: Tiden, die halbmonatlich aus dem Stand des Mondes über dem Äquator entstehen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Tendenz des Mondes, eine zweimal tägliche Unregelmäßigkeit der Tide zu verursachen am geringsten.

MAREE EQUATORIENNE: Marée dune périodicité bimensuelle provoquée par lemplacement de la lune au-dessus de léquateur. Cest à ce moment que la lune a la moindre tendance à provoquer des inégalités diurnes dans les marées.

MAREE EQUATORIALI: Maree bimensili risultanti dal posizionamento della luna sopra l’equatore. In questi periodi la luna ha una minore tendenza a provocare variazioni di marea.

MAREA ECUATORIAL: Marea de periodicidad bimensual provocada por la posición de la luna por de bajo del ecuador. Es en ese momento en el que la luna provoca menor tendencia a provocar desigualdades diurnas en las mareas.

EKVATORSTRØM: Strømmer som inntreffer to ganger i måneden, som et resultat av at månen står over ekvator. På disse tidspunktene er månens tendens til å produsere døgnlige ulikheter i tidevann på et minimum.

Was this helpful?
A tide of high amplitude occurring when the sun is at or near the equinox.


ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ: Παλίρροια μεγάλου εύρους που εμφανίζεται όταν ο ήλιος βρίσκεται στην ισημερία.

EQUINOXISCHE TIDE: Eine Tide mit hoher Amplitude, die auftritt, wenn die Sonne nahe oder entfernt von Tag-Nachtgleichen steht.

MAREE EQUINOXIALE: Une marée de grande amplitude se produisant quand le soleil est à, ou proche de léquinoxe.

MAREA EQUINOZIALE: Marea di grande estensione che avviene quando il sole è all’equinozio o vi è vicino.

MAREA EQUINOCCIAL : Marea de gran amplitud que se produce cuando el sol está en o cerca del equinoccio.

JEVNDØGNSTIDEVANN: Tidevann med stor amplitude, som inntreffer når solen er på eller nær jevndøgn.

Was this helpful?
Either of the two occasions each year (March, September) when the sun crosses the equator, producing days and nights of equal duration.


ΙΣΗΜΕΡΙΑ: Κάθε μία από τις δύο περιόδους έτους (Μάιος, Σεπτέμβριος), κατά τις οποίες ο ήλιος διέρχεται φαινεμονικά υπεράνω του ισημερινού, με αποτέλεσμα η ημέρα και η νύχτα να έχουν ίση διάρκεια.

EQUINOX: Jede der beiden alljährlich im März und September auftretenden Situationen, bei denen die Sonne scheinbar den Äquator überquert; dabei sind Tag und Nacht genau gleich lang.

EQUINOXE: Lune des deux époques de lannée ou le soleil traverse léquateur celeste, et qui correspond à légalité de la durée des jours et des nuits.

EQUINOZIO: Uno dei due periodi dell’anno (marzo, settembre) in cui il sole attraversa l’equatore producendo giorni e notti di uguale durata.

EQUINOCCIO: Una de las dos épocas del año en que el sol atraviesa el ecuador celeste, y que corresponde a la igualdad de la duración de los días y las noches.

JEVNDØGN: En av de to anledningene hvert år (mars og september) når solen krysser ekvator, produserer dager og netter med lik varighet.

Was this helpful?
The phenomenon of wearing away the surface of a material by the hydraulic action of a moving stream of fluid.


ΔIΑΒΡΩΣΗ: Το φαινόμενο της αποσάθρωσης της επιφάνειας ενός υλικού από την υδραυλική δράση ενός κινούμενου ρεύματος ρευστού. (Βλ. επίσης ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ (ΣΗΨΗ) ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓIΩΝ).

EROSION: Das Hinwegschwemmen von Oberflächenmaterialien durch die hydraulische Kraft eines Flüssigkeitsstromes.

EROSION: Phénomène de dégradation de la surface dune matière par laction dun fluide en mouvement;cf. érosion des nageoires.

EROSIONE: Il fenomeno di consumo della superficie di un materiale che viene asportata a causa dell’ azione idraulica di un fluido in movimento.

EROSIÓN: Fenómeno de degradación de la superficie de una materia par la acción de un fluido en movimiento.

EROSJON: Nedsliting av overflaten på et materiale grunnet en væske som er i bevegelse, jfr. forvitring.

Was this helpful?
Redness of the skin occurring in patches of variable size and shape.


ΕΡΥΘΗΜΑ: Ερυθρότητα του δέρματος που εμφανίζεται σε κηλίδες ποικίλου μεγέθους και μορφής.

ERYTHEM: Hautröte; infolge von Hyperämie, oft auch krankheitsbedingt, mit vielen zum Teil infektiösen Sonderformen.

ERYTHEME: Congestion cutanée qui donne lieu à une rougeur de taille et forme variables.

ERITEMA: Il rossore della pelle in chiazze di grandezze e forme variabili.

ERITEMA: Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas rojas de tamaños y formas variables.

ERYTEM (HUDRØDME): Rødfarging av huden, som inntreffer i flekker av varierende størrelse og fasong.

Was this helpful?
A red blood cell.


ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ερυθρό αιμοσφαίριο.

ERYTHROCYTE: Eine rote Blutzelle.

ERYTHROCYTE: Hématie.

ERITROCITA: Globulo rosso.

ERITROCITO: Hematíe.

ERYTROCYTT: En rød blodcelle.

Was this helpful?
Bacterial disease of external surfaces in carp, common in pond carp cultures where it results in high losses, caused by Aeronomas spp. and by bacteria related to the A.salminicida and A. pseudosalmonicida group. Symptoms: congestion, haemorrhages, blisters surrounded by a pigmented haemorrhagic ring, necrosis, skin ulcers.


ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: Σοβαρή ασθένεια που εμφανίζεται στην καλλιέργεια του κυπρίνου και οφείλεται στο βακτήριο Aeronomas spp., ή σε βακτήρια που σχετίζονται με τα A. salminicida και A. Pseudosalmonicida. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι συνήθως: υπεραιμία, αιμορραγία, εκδορές που περιβάλλονται από ένα αιμορραγικό δακτύλιο, νέκρωση και έλκος του δέρματος.

ERYTHRODERMATITIS: Bakterielle Erkrankung auf externen Oberflächen beim Karpfen, gewöhnlich in der Karpfenteichwirtschaft. Führt zu starken Verlusten und wird verursacht durch Aeromonas spp. und Bakterien, die oft der A. salmonicida und A. pseudosalmonicida –Gruppe angehören. Symptome: Anhäufung von Flüssigkeiten, Blutungen, Pusteln umgeben von einem pigmentreichen haemorrhagischen Ring, Nekrosen, Hautgeschwüre.

ERYTHRODERMATITE : Maladie ectodermique de carpe, d’origine bactérienne. Courant dans l’élevage en étang, engendrant des pertes importantes. L’agent causal est Aeromonas Spp., surtout les bactéries des groupes A. salmonicida et A. pseudosalmonicida. Les symptômes comprennent la congestion, les hémorragies, des ampoules entourées d’anneaux hémorragiques, la nécrose et l’ulcération ectodermique.

ERITRODERMATITE: Malattia batterica della superficie esterna nella carpa, frequente negli allevamenti di carpa in lago, dove provoca perdite elevate; causata da Aeromonas spp. tra i quali A. salmonicida e A. pseudosalmonicida. Sintomi: congestione, emorragie, vescicole circondate da un anello a pigmentazione emorragica, necrosi, ulcere cutanee.

ERITRODERMATITIS: Enfermedad bacteriana de las superficies externas de la carpa, habitual en cultivos de estanques en donde produce mortalidad importante y que está causada por Aeromonas spp. Y por bacterias relacionadas con A.salmonicida y A. Pseudosalmonicida. Los síntomas son hemorragias, ampollas rodeadas de un halo hemorrágico, necrosis y úlceras en la piel.

ERYTRODERMATITT: Bakteriell sykdom på ytre overflater hos karpe, vanlig i damoppdrett hvor sykdommen gir store tap. Forårsakes av bakterier i slekt med Aeronomas salmonicida og A. pseudosalmonicida gruppen. Symptomer: blodstigning, blødninger, blemmer omkranset av en pigmentert, hemoragisk ring, nekrose og åpne sår i huden.

Was this helpful?
In aquaculture, a term used to describe specimens of cultured species which escape from the rearing system into the ambient environment: there are potential negative impacts through possible interbreeding with wild conspecifics and through disease transfer.


ΔΡΑΠΕΤΗΣ: Ορος που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια προκειμένου περί ατόμων που διέφυγαν από το σύστημα εκτροφής στο περιβάλλον. Διασταύρωση με άγρια άτομα και η μετάδοση ασθενειών συγκαταλέγονται στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις.

AUSREISSER: In der Aquakultur wird dieser Begriff benutzt, um Exemplare einer kultivierten Art zu beschreiben, die aus dem Aufzuchtssystem in das sie umgebende Milieu entweichen. Durch Kreuzung und Krankheitsübertragung sind negative ökologische Auswirkungen möglich.

FUGITIFS: En aquaculture, terme utile pour décrire des spécimens despèces cultivées qui séchappent du système délevage dans le milieu environnant: ils provoquent des potentialités négatives dimpact possible au niveau des croisements avec transfert de maladies.

SFUGGITO: In acquacoltura, un termine usato per descrivere esemplari di una specie allevata che fugge da un allevamento nell’ambiente esterno: ci sono impatti potenzialmente negativi dovuti ai possibili incroci con individui selvatici della stessa specie o per la trasmissione di malattie.

FUGITIVOS: En acuicultura, término útil para describir especímenes de especies cultivadas que se escapan del sistema de cultivo al medio ambiente: provocan potencialidades negativas de impacto posible en el ámbito de cruces y con transferencia de enfermedades.

RØMLING: I akvakultur, brukt om individer av oppdrettede arter som har rømt fra oppdrettsenheter til det omkringliggende miljø. Det kan oppstå potensielle negative effekter ved kryssing med ville individer og ved smitteoverføring.

Was this helpful?
Variant of long-line technique for shellfish culture, whereby position in the water column can be adjusted.


ESPUNA: Ένας τύπος αιωρούμενης καλλιέργειας, κατά την οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλεται η θέση των καλλιεργούμενων οργανισμών εντός της στήλης του νερού. Βλ. ΜΑΚΡΟ-ΣΕΙΡΑ.

ESPUNA: Kein adequates deutsches Wort verfügbar): Eine Variente der Langleinenkultur bei Mollusken. Mit ihr kann die Position der Kultur in der Wassersäule auf bestimmte Tiefen angepaßt werden.

ESPUNA: Type de conchyliculture en longue ligne, dans laquelle la profondeur des paniers d’élevage est réglable.

ESPUNA: Non esiste un preciso termine in italiano. Variante della tecnica long-line per lallevamento dei molluschi. Con questa tecnica cui la posizione delle reste nella colonna dacqua può essere regolata. Vedi : allevamento long-line.

ESPUNA: Variante de la técnica de long-line para cultivo de mariscos en donde puede ser ajustada la posición de la columna de agua.

ESPUNA: Variant av bøyestrekkteknikken i skjelloppdrett, hvor posisjonen i vannsøylen kan justeres. Jfr. bøyestrekksystem.

Was this helpful?
Amino acids that cannot be synthesized by an organism, yet are required for protein synthesis and therefore must be supplied in the diet. Deficiencies in these acids lead to disease and eventually death.


ΒΑΣIΚΑ ΑΜIΝΟΞΕΑ: Τα αμινοξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός, αλλά είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των πρωτεiνών και επομένως πρέπει να προστίθενται στην τροφή. Ανεπάρκεια αυτών των αμινοξέων οδηγεί στην εκδήλωση ασθενειών και πιθανώς στον θάνατο.

ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: Aminosäuren, die vom Organismus nicht selbst aufgebaut, aber für die Proteinsynthese benötigt werden und daher mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Mangel führt zu verschiedenen Erkrankungen und zum Tod.

ACIDE AMINE ESSENTIEL: Un acide aminé qui ne peut pas être synthétisé par un organisme et qui doit être fourni dans lalimentation. Les carences de ces acides engendrent la maladie et peuvent conduire à la mort.

AMINOACIDI ESSENZIALI: Aminoacidi che non possono essere sintetizzati da un organismo, necessari per poter svolgere la sintesi proteica e che quindi devono essere forniti dall’alimentazione. La mancanza di questi aminoacidi porta a malattia da malnutrizione ed in casi estremi, alla morte.

AMINOÁCIDOS ESENCIALES: Aminoácidos que no pueden ser sintetizados por un organismo y que deben ser proporcionados por la alimentación. Su deficiencia puede provocar enfermedades y conducir eventualmente a la muerte.

ESSENSIELLE AMINOSYRER: Aminosyrer som ikke kan syntetiseres av en organisme, og som trengs i proteinsyntesen og må fås inn gjennom fôret. Mangel på disse aminosyrene fører til sykdom og eventuell død.

Was this helpful?
Fatty acid which cannot be synthesized by an organism and must be present in the diet to avoid a dietary deficiency.


ΑΠΑΡΑIΤΗΤΑ ΛIΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ένας οργανισμός και πρέπει να προστίθενται στην τροφή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τροφική ανεπάρκεια.

ESSENTIELLE FETTSÄURE: Fettsäuren, die nicht vom Organismus synthetisiert werden können und mit der Nahrung bereitgestellt werden müssen, wenn Mangelernährung vermieden werden soll.

ACIDES GRAS ESSENTIELS: Acides gras qui ne peuvent être synthétisés par un organisme et qui, par conséquent, doivent être fournis par lalimentation afin déviter une carence nutritionnelle.

ACIDI GRASSI ESSENZIALI : Acidi grassi che non possono essere sintetizzati da un organismo e che devono essere presenti nella dieta per evitare carenze nutrizionali.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: Ácidos grasos que no pueden ser sintetizados por el organismo y que, por consecuente, deben ser suministrados por la alimentación con el fin de evitar una carencia nutricional.

ESSENSIELLE FETTSYRER: Aminosyrer som ikke kan syntetiseres av en organisme, og som trengs i proteinsyntesen og må fås inn gjennom fôret. Mangel på disse aminosyrene fører til sykdom og eventuell død.

Was this helpful?
An introduced organism with a permanent population(s), i.e., one unlikely to be eliminated by man or by natural causes.


ΕΓΚΑΘIΔΡΥΜΕΝΟ ΕIΔΟΣ: Ενας εισηγμένος οργανισμός που έχει μόνιμο πληθυσμό (-ούς), δηλ. πληθυσμό που είναι απίθανο να εξαλειφθεί από τον άνθρωπο ή φυσικές αιτίες.

ETABLIERTE ARTEN: Eingeführte Arten mit einer permanenten reproduzierenden Population, die nicht durch den Menschen oder natürliche Ursachen ausgerottet werden können.

ESPECE ETABLIE: Un organisme introduit avec une population permanente; cest-à-dire avec peu de risque dêtre éliminé par lhomme ou par causes naturelles.

SPECIE STABILIZZATA: Specie introdotta con una popolazione stabile, che è improbabile venga eliminata dalla presenza dell’uomo o da cause naturali.

ESPECIE ESTABLECIDA: Organismo introducido y con una población permanente; es decir con poco riesgo de ser eliminado por el hombre o por causas naturales.

INNFØRT ART: En innført organisme med en permanent populasjon(er), dvs en som det er lite trolig at blir utryddet av mennesker eller naturlige årsaker.

Was this helpful?
Enzyme which hydrolyzes ester bonds between fatty acids and alcohols.


ΕΣΤΕΡΑΣΗ: Ενζυμo που υδρολύει τον εστερικό δεσμό μεταξύ των λιπαρών οξέων και των αλκοολών.

ESTERASE: Enzyme, die die Esterbindungen zwischen Fettsäuren und Alkohol hydrolysieren.

ESTERASE: Enzyme qui hydrolyse la liaison ester entre un alcool et un acide gras.

ESTERASI: Enzima che idrolizza i legami degli esteri (fra gli acidi grassi e gli alcoli).

ESTERASA: Enzima que hidroliza la unión éster entre un alcohol y un ácido graso.

ESTERASE: Enzym som hydrolyserer esterbindinger mellom fettsyrer og alkoholer.

Was this helpful?
That part of a river where the current meets ocean waters and is subject to its effects.


ΠΟΤΑΜΟΚΟΛΠΟΣ: Το μέρος του ποταμού, στο οποίο το ρεύμα του συναντά τις ωκεανικές παλίρροιες και υπόκειται στην επίδρασή τους.

ESTUAR: Teil eines Flußes (Mündungsgebiet), kann von Meeresströmungen und Tiden beeinflußt werden .

ESTUAIRE: Embouchure dun fleuve où se font sentir les marées.

ESTUARIO: La parte del fiume dove la corrente incontra le acque marine e ne subisce gli effetti.

ESTUARIO: Desembocadura de un río dónde las mareas se hacen notar.

ESTUARIUM: Delen av en elv der elvestrømmen møter havvannet. Kan bil påvirket av havstrømmer og tidevann.

Was this helpful?
The prevailing northerly winds in summer in the eastern Mediterranean and especially the Aegean Sea; similar to Monsoon and equivalent to the Maestro of the Adriatic Sea. According to the ancient Greeks, the Etesians blow for forty days beginning with the heliacal rising of Sirius. They are associated (along with the seistan and shamal) with the deep low pressure area which forms in summer over northwest India. They bring clear skies and dry, relatively cool weather.


ΕΤΗΣIΕΣ (ΜΕΛΤΕΜIΑ): Οι επικρατούντες το καλοκαίρι βόρειοι άνεμοι στην ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Κατά βάση παρόμοιοι με τους μουσώνες και ισοδύναμοι με τον μαiστρο της Αδριατικής. Σύμφωνα με τους αρχαίους Ελληνες, οι ετησίες φυσούν επί σαράντα ημέρες, αρχίζοντας με την ηλιακή ανατολή του Σείριου. Συνδέονται (μαζί με τον seistan και shamal) με την περιοχή εξαιρετικά χαμηλών πιέσεων που σχηματίζεται το καλοκαίρι πάνω από τη βορειοδυτική Iνδία. Φέρνουν αίθριο ουρανό και ξηρό, σχετικά δροσερό καιρό

ETESIEN: Die im östlichen Mittelmeer im Sommer (April bis Oktober) vorherrschenden Winde, besonders im Ägäischen Meer; sie sind grundsätzlich dem Monsun ähnlich und vergleichbar zum "Maestro" des Adriatischen Meeres. Nach historischen, griechischen Überlieferungen wehen die Etesien für vierzig Tage mit dem Aufgang des Sirius. Sie hängen mit dem Tiefdruckgebiet zusammen, das sich im Sommer über dem Nordwesten Indiens bildet. Sie bringen klares, trockenes und relativ kaltes Wetter.

ETESIEN: Se dit des vents, prédominants en été, qui soufflent du nord sur la Méditérranée orientale et surtout la mer dEgée; éssentiellement similaires à la Mousson et au Maestro de la mer Adriatique. Les Grecs de lantiquité disaient que les vents étésiens soufflent pendant quarante jours à partir du lever héliaque de Sirius. Ces vents (avec les vents Seistan et Shamal) sont associés à la profonde dépression qui se développe en été sur le nord-ouest de lInde. Ils apportent un ciel dégagé et un temps sec

ESTESII (O MELTEMI): Venti estivi costanti, asciutti e forti che soffiano da da N o NW del Mar Mediterraneo orientale; paragonabili ai monsoni. Secondo gli antichi greci, i venti estèsii iniziano a spirare con il sorgere di Sirio e continuano a spirare per quaranta giorni. Questi venti (con i venti Seistan e Shamal) sono associati ad un’area con bassa pressione che si forma in estate sul nordovest dell’India. Portano cieli tersi e tempo relativamente fresco.

ETESIO: Dícese de vientos predominantes en verano que soplan del norte sobre el mediterráneo oriental y sobre todo sobre el mar Egeo; similares al Monzón y al Maestro del mar adriático. Los antiguos griegos decían que los vientos etesios soplan durante cuarenta días a partir del levantamiento heliaco de Sirius. Estos vientos (juntos con los vientos Existan y shamal) se asocian a la fuerte depresión que se desarrolla en verano sobre el noroeste de la India. Normalmente comportan cielos despejados y un ti

ETESIANER: De vanlige nordlige vindene om sommeren på den østlige Middelhavet, spesielt Egeerhavet. Liknende Monsun og tilsvarende ”Maestro” i Adriaterhavet. Ifølge gammle grekerene blåste Etesianene i førti dager, og begynte med den skrueformete stigningen av Sirus. Etesianene er tilknyttet de lave lavt-trykks områdene som dannes om sommeren over nordvest India. De gir klar himmel og klar og relativt kald vêr.

Was this helpful?
A list or description of the behavioural patterns of a given species, typically of individual behaviour or pair interactions.


ΗΘΟΓΡΑΜΜΑ: Πίνακας ή περιγραφή των μοντέλων συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου είδους, συνήθως όσον αφορά την ατομική συμπεριφορά ή τις αλληλεπιδράσεις των ζευγών.

ETHOGRAM: Eine Liste von Beschreibungen von Verhaltensmustern einer bestimmten Art; typisch bei Individual- oder Paarverhalten.

ETHOGRAMME: La liste déscriptive des éléments du comportement dune espèce déterminée, typiquement, le comportement individuel ou les intéractions des couples.

ETOGRAMMA: La lista o la descrizione dei comportamenti di una data specie, tipicamente di un comportamento individuale o di interazioni di coppie.

ETOGRAMA: Una lista descriptiva de los elementos de comportamiento de una especie determinada, típicamente, el comportamiento individual o las interacciones de las parejas.

ETOGRAM: En liste eller beskrivelse av atferdsmønsteret til en gitt art, da typisk av individuell atferd eller interaksjoner mellom par.

Was this helpful?
Pertaining to behaviour, particularly the species- specific aspects of behaviour.


ΗΘΟΛΟΓIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στη συμπεριφορά, ιδιαιτέρως σε πλευρές της συμπεριφοράς χαρακτηρίζουν ένα είδος.

ETHOLOGISCH: Das Verhalten beschreibend; besonders das spezielle Artverhalten.

ETHOLOGIQUE: Relatif au comportement, surtout en se qui concerne les aspects spécifiques à une espèce.

ETOLOGICO: Si riferisce al comportamento, particolarmente agli aspetti comportamentali specie-specifici.

ETOLÓGICO: Relativo al comportamiento, sobre todo a los aspectos específicos de una especie.

ETOLOGISK: Vedrører atferd, spesielt de artsspesifikke aspektene av atferd.

Was this helpful?
The science of animal behaviour.


ΗΘΟΛΟΓIΑ: Η επιστήμη της συμπεριφοράς των ζώων.

ETHOLOGIE: Die Wissenschaft von der Biologie des Verhaltens der Tiere.

ETHOLOGIE: Létude du comportement des animaux.

ETOLOGIA: La scienza che studia il comportamento animale.

ETOLOGÍA : El estudio del comportamiento de los animales.

ETOLOGI: Vitenskapen om atferd hos dyr.

Was this helpful?
A genus of red seaweed,Rhodophyceae, (belonging to the family Solieriaceae) of more than a dozen species, four of which are important in aquaculture (mainly near bottom, pole-line and float culture), E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae and E. alvarezii. The latter two species dominate mariculture in the Philippines and Indonesia and are also cultured in China and some western Pacific islands. The genus Kappaphycus is also important in marine seaweed culture; economically important product


EUCHEMA: Γένος ερυθρών (Rhodophyceae) θαλάσσιων φυκιών τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Solieriaceae με πάνω από δέκα είδη, εκ των οποίων τέσσερα (E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae και E. alvarezii) είναι σημαντικά για τις υδατοκαλλιέργειες. Τα τελευταία δύο είδη κυριαρχούν στις θαλασσοκαλλιέργειες των Φιλιππίνων και τις Ινδονησίας ενώ καλλιεργούνται συστηματικά επίσης στην Κίνα και σε ορισμένα νησιά του Ειρηνικού. Άλλο σημαντικό γένος των θαλάσσιων φυκοκαλλιεργειών είναι το γένος Kappaphycus απ

EUCHEMA: Eine Gattung der Rotalgen, Rhodophyceae (zur Familie Solieriaceae gehörend), mit mehr als einem Dutzend Arten, vier davon sind von besonderer Bedeutung für die Aquakultur (meist bodennaher Kultur: Stock-, Langleinen-, oder Floßkultur), E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae and E. alvarezii. Die letztgenannten beiden Arten dominieren in der Marikultur auf den Philippinen und in Indonesien; sie werden auch in China gezüchtet sowie in einigen westlichen Pazifischen Inseln. Die Gattung Kappaph

EUCHEMIA: Genre d’algue rouge (Rhodophycées), appartenant à la famille des Solieriacées. Plus de 12 espèces dont 4 sont importantes en aquaculture (culture proche du fond, sur des lignes ou en suspension) ; E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae et E . alvarezii. Les deux dernières dominent la mariculture aux Philippines et en Indonésie, mais sont également cultivées en Chine et certaines îles du Ouest Pacifique. Le genre Kappaphycus est également important en mariculture, le produit commercialement

EUCHEMA: Un genere (appartenente alla famiglia delle Solieriacee) al quale afferiscono più di una dozzina di specie, quattro delle quali sono importanti in acquacoltura (principalmente per quanto riguarda gli allevamenti bentonici e galleggianti),E. denticulatum, E. arnoldi, E. gelatinae ed E. alvezii. Le ultime due specie dominano la maricoltura nelle Filippine e in Indonesia, sono anche coltivate in Cina e in alcune isole del Pacifico occidentale. Il genere Kappaphycus è anche importante in colture mar

EUCHEMA: Género de la familia de las algas Solieriáceas con más de una docena de especies, cuatro de las cuales (E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae y E. Alvarezii) son importantes para la acuicultura (sobre fondos, en línea o en cultivos flotantes). Las dos últimas especies dominan la acuicultura marina en Filipinas e Indonesia y también se cultivan en China y algunas islas del Pacífico. El género Kappaficus es también importante en los cultivos de plantas marinas. Productos como los carragenatos

EUCHEMA: Slekt av makroalger (i familien Solieriaceae) med mer enn et dusin arter, hvorav fire viktige i akvakultur (nær bunn, på påler og i flytekulturer): E. denticulatum, E. arnoldii, E. gelatinae og E. alvarezii. De to sistnevnte artene dominerer marint oppdrett i Filippinene og i Indonesia og blir også dyrket i Kina og på noen vestlige stillehavsøyer. Slekten Kappaphycus er også viktig i marint oppdrett av sjøvekster, og økonomisk viktige produkter inkluderer kappa-karragener.

Was this helpful?
The entire genome in the interphase except the heterochromatin; chromosome material showing its maximum staining during metaphase and less dense staining in the interphase. Heterochromatin is chromosome material that displays maximum staining in interphase telophase and prophase.


ΕΥΧΡΩΜΑΤIΝΗ: Το σύνολο του γονιδιώματος κατά τη μεσόφαση, εκτός της ετεροχρωματίνης. Χρωμοσωμικό υλικό που παρουσιάζει μέγιστη χρώση κατά τη διάρκεια της μετάφασης και λιγότερο έντονη χρώση κατά τη διάρκεια της μεσόφασης. Η ετεροχρωματίνη είναι το χρωμοσωμικό υλικό που παρουσιάζει μέγιστη χρώση κατά τη διάρκεια της μεσόφασης, τελόφασης και πρόφασης.

EUCHROMATIN: Gesamtmasse des Genoms in der Interphase mit Ausnahme des Heterochromatins. Chromosomenmaterial, das seine höchste Anfärbbarkeit während der Metaphase und weniger während der Interphase aufweist. Das Heterochromatin ist ein Chromosomenbestandteil, das seine höchste Anfärbbarkeit während der Interphase, Telophase und Prophase aufweist.

EUCHROMATINE: Matériel chromosmique montrant un maximum dintensité de coloration lors de la métaphase et une intensité plus faible à linterphase. Par contre lhétérochromatine est la partie du matériel chromosomique montrant un maximum dintensité de coloration lors de linterphase, de la télophase et de la prophase.

EUCROMATINA: L’intero genoma nell’interfase, tranne l’eterocromatina; materiale cromosomico mostrante la massima colorazione durante la metafase e meno densamente colorato nell’interfase. L’eterocromatina è un materiale cromosomico che mostra la massima colorazione durante l’interfase, la telofase e la profase.

EUCROMATINA: Material cromosómico que muestra una máxima intensidad de coloración durante la metafase y una intensidad baja durante la interfase. La heterocromatina es la parte del material cromosómico que muestra una intensidad elevada de coloración durante la interfase, la telofase y la profase.

EUKROMATIN: Hele genomet i interfase utenom heterokromatinet. Kromosommateriale som viser størst farging under metafase, og mindre farging i interfase. Heterokromatin er kromosommateriale som viser størst farging i interfase, telofase og profase.

Was this helpful?
All chromosomes except the sexual chromosomes: autosome.


ΕΥΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Ολα τα χρωμοσώματα εκτός από τα φυλετικά: αυτοσωμικά.

EUCHROMOSOMEN: Autosome, alle Chromosomen mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen.

EUCHROMOSOME: Chromosomes composés de régions génétiquement actives (euchromatine).

EUCROMOSOMI: Tutti i cromosomi tranne i cromosomi sessuali; autosomi.

EUCROMOSOMA: Cromosomas compuestos de regiones genéticamente activas (eucromatina).

EUKROMOSOM: Alle kromosomer utenom kjønnskromosomene.

Was this helpful?
Referring to cells which have a definitive nucleus delineated by a membrane and used in relation to organisms with such a feature.


ΕΥΚΑΡΥΩΤIΚΟΣ: Αναφέρεται σε κύτταρα που καλά σχηματισμένο πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από μεμβράνη. Χρησιμοποιείται και προκειμένου για οργανισμούς που διαθέτουν ευκαρυωτικά κύτταρα. Πρβ. προκαρυωτικός.

EUKARYOT: Bezieht sich auf Zellen mit echtem Zellkern, der von einer Membran umgeben ist. Wird in Zusammenhang mit denjenigen Organismen verwendet, die dieses Merkmal aufweisen.

EUCARYOTE: Organisme dont les cellules possèdent un noyau bien défini, délimité par une enveloppe nucléaire.

EUCARIOTE: Si riferisce alle cellule che hanno un nucleo definito circondato da una membrana. Il termine viene usato quando si parla di organismi che hanno queste caratteristiche.

EUCARIOTA: Dícese de células con núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con un citoplasma organizado; aplícase a las células y organismos animales y vegetales.

EUKARYOT: Henviser til alle celler som har en definert kjerne omsluttet av en membran, og brukt i forbindelse med organismer som har dette trekket. Jfr. prokaryot.

Was this helpful?
For the purpose of biological investigations, it is convenient to consider the sea as divided vertically into three zones with respect to the amount of light that is present. These are: (a) the euphotic zone, which is abundantly supplied with light sufficient for the photosynthetic processes of plants (in oceans down to 80 m); (b) the disphotic zone, which is only dimly lighted and extends in the open ocean from about 80 m to 200 or more metres. No effective plant production can take place here;


ΕΥΦΩΤIΚΗ ΖΩΝΗ: Προς διευκόλυνση των βιολογικών ερευνών είναι σκόπιμη η διάκριση τριών θαλασσίων ζωνών ανάλογα με την ένταση του διεισδύουντος φωτός, τη θάλασσα ως υποδιαιρούμενη σε τρεις ζώνες, ανάλογα με την ποσότητα φωτός. Αυτές είναι: (α) Η ευφωτική ζώνη, στην οποία υπάρχει άφθονο φως, επαρκές για τις φωτοσυνθετικές διαδικασίες των φυτών σε θαλάσσιο βάθος ως 80 m). (β) Η δυσφωτική ζώνη, η οποία φωτίζεται μόνο αμυδρά και εκτείνεται στις ανοιχτές θάλασσες από τα 80 m ως τα 200 m ή και περισσότερο. Εδώ δεν

EUPHOTISCHE ZONE: Für biologische Zwecke ist es von Vorteil, tiefe Gewässer vertikal grob in drei Zonen einzuteilen, die durch ihre unterschiedlichen Einfallsmenge an Licht bestimmt sind: (a) Euphotische Zone: Sie ist vom Licht durchflutet; das Licht reicht für die Photosynthese aus (im Meer bis in eine Tiefe von 80m); (b) Distrophische Zone: Es herrscht nur Dämmerlicht vor, im Meer gilt dies für Tiefen von 80 bis 200 m oder mehr; es findet keine effektive pflanzliche Produktion statt; (c) Aphotische Zone: Die li

ZONE EUPHOTIQUE: Dans le but dassister lanalyse de données biologiques, il convient de diviser locéan en trois zones superposées suivant leur degré de luminosité. Ces zones sont les suivantes: (a) zone euphotique dans laquelle la lumière est abondante et permet la photosynthèse des plantes (dans locéan de 0 à 80 m de profondeur); (b) zone oligophotique à luminosité faible ne permettant pas la production végétale et sétale de 80 à environs 200 m de profondeur dans les océans; (c) zone aphotique, la zone sans lumi

ZONA EUFOTICA: Per gli studi biologici, conviene considerare il mare diviso verticalmente in tre zone rispetto alla quantità di luce in esse presenti. Le zone sono rispettivamente: (a) zona eufotica , abbondantemente illuminata, da permettere i processi fotosintetici delle alghe (nelle acque oceaniche fino a 80 m di profondità); (b) zona disfotica, debolmente illuminata e si estende nella zona di profondità compresa da 80 a circa 200 m (nessuna produzione vegetale efficace può svolgersi in questa zona); (c) zo

ZONA EUFÓTICA: Con el fin de asistir el análisis de datos biológicos, conviene de dividir el océano en tres zonas superpuestas según su grado de luminosidad. estas zonas son las siguientes: (a) zona eufótica, en la cual la luz es abundante y permite la fotosíntesi de plantas (en el óceano de 0 a 80 m de profundidad); (b) zona oligofótica con baja luminosidad que no permite la producción vegetal y se extiende de 80 a alrededor de 200 m de profundidad en los océanos; (c) zona afótica, zona sin luz por debajo de

EUFOTISK SONE: Med biologiske undersøkelser som formål er det passende å betrakte havet som vertikalt inndelt i tre soner ut i fra hvor mye lys som er til stede. Disse er: (a) Den eufotiske sonen, som forsynes rikelig med lys. Nok til å drive de fotosyntetiske prosessene i planter (i sjøen ned til 80 meter). (b) Den disfotiske sone, som er dimt belyst og strekker seg fra 80 meter og ned til 200 meter. Ingen effektiv planteproduksjon finner sted i denne sonen. (c) Den afotiske sone, regionen uten lys under den

Was this helpful?
A polyploid with an exact multiple of the haploid chromosome number.


ΕΥΠΛΟΕIΔΕΣ: Πολυπλοειδές που με αριθμό χρωμοσωμάτων που είναι ακριβές πολλαπλάσιο του απλοειδούς αριθμού χρωμοσωμάτων.

EUPLOID: Ein polyploider Organismus, der genau ein Vielfaches des halben Chromosomensatzes enthält.

EUPLOIDE: Polyploïde dont le nombre de chromosomes est un multiple exact du nombre haploïde.

EUPLOIDE: Poliploide con un esatto multiplo del numero cromosomico aploide.

EUPLOIDE: Poliploide cuyo número de cromosomas es un múltiple exacto del número haploide.

EUPLOID: En polyploid med en eksakt fordobling av det haploide kromosomtallet.

Was this helpful?
The common name for Ostrea edulis, a member of the family Ostreidae of bivalve molluscs, having an irregular shell with single adductor muscle, a small foot, and no siphon, occurring in the lower intertidal and farmed in temperate waters of Western Europe. Stocks have been severely affected by the parasite Bonamia Ostrea.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΡΕΙΔΙ: Η κοινή ονομασία του δίθυρου μαλακίου Ostrea edulis, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Ostreidae. Χαρακτηριστικά του είδους είναι το ακανόνιστο κέλυφος, η ύπαρξη ενός μόνο προσαγωγού μυός, το μικρό μέγεθος του πόδα και η απουσία σιφωBonamia ostrea. Συνδ.

EUROPÄISCHE AUSTER: Der Vulgärname für Ostrea edulis, eine Art der Familie Ostreidae der bivalven Mollusken. Diese Auster hat eine irreguläre Schale mit einem einzigen Adduktormuskel, einen kleinen Fuß und keinen Siphon, kommt in der unteren Gezeitenzone vor und wird in der temperierten Zone des westlichen Europa kultiviert. Die Bestände sind erheblich durch den eingeschleppten Parasiten Bonamia ostreae beinträchtigt.

HUITRE PLATE EUROPÉENNE: Nom courant d’Ostréa edulis, un mollusque bivalve de la famille Ostréidés. Cette huître possède une coquille de forme irrégulière, un seul muscle adducteur, un petit pied et est dépourvue de siphons. Se rencontre en bas de la zone découverte par les marées. Elle est élevée dans les eaux tempérées de l’Europe de l’Ouest. Les stocks ont été sévèrement touchés par le parasiteBonamia ostrea.

OSTRICA PIATTA EUROPEA: Il nome comune di Ostrea edulis, un componente della famiglia delle Ostreidae, molluschi bivalvi, ha una conchiglia irregolare con un singolo muscolo adduttore, un piccolo piede, e non possiede il sifone, si trova sotto la fascia intertidale ed è allevata nelle acque marine e salmastre temperate dellEuropa occidentale. Gli stock sono stati gravemente colpiti dal parassita Bonamia.

OSTRA PLANA EUROPEA: Nombre común de la Ostrea edulis, miembro de la familia Ostreidae de moluscos bivalvos con una concha irregular y un músculo abductor simple y sin sifón. Se encuentra durante las bajas mareas en aguas templadas de Europa occidental. Los stocks son afectados severamente por el parásito Bonamia.

EUROPEISK FLATØSTERS (VANLIG ØSTERS): Navn på muslingen Ostrea edulis (familie Ostreidae). Den har et uregelmessig skall med enkel lukkemuskel, en liten fot og ingen sifon. Forekommer i den lavere tidevannssonen og oppdrettes i temperert sjøvann i Vest-Europa. Stammer har blitt alvorlig rammet av parasitten Bonamia.

Was this helpful?
Used of organisms that are capable of osmoregulating in a relatively wide range of salinities. The eel (Anguilla anguilla) and Atlantic salmon (Salmo salar) are classified as euryhaline.


ΕΥΡΥΑΛΟΣ: Χρησιμοποιείται για οργανισμούς που έχουν την ικανότητα ωσμωρρύθμισης σε ένα σχετικά μεγάλο εύρος αλατότητας. Το χέλι (Anguilla) και ο σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) κατατάσσονται στα ευρύαλα είδη.

EURYHALIN: Der Begriff wird für Organismen benutzt, die die Fähigkeit besitzen, selbst bei relativ großen Salinitätsschwankungen ihre Osmoregulation aufrechtzuerhalten. Der Aal (Anguilla anguilla) und der atlantische Lachs (Salmo salar) sind typische Vertreter dieser euryhalinen Arten.

EURYHALIN, E: Se dit des organismes capables de maintenir une osmorégulation à travers une gamme de salinités relativement large. Languille (Anguilla anguilla) et le saumon atlantique (Salmo salar) sont classés parmi les animaux euryhalins.

EURIALINO: Termine usato per descrivere organismi che hanno la capacità di osmoregolare in una gamma abbastanza ampia di concentrazioni saline. L’anguilla (Anguilla anguilla), il salmone atlantico (Salmo salar), la spigola (Dicentrarchus labrax) sono classificati come eurialini.

EURIHALINO: Dícese de los organismos capaces de mantener una osmoregulación dentro de un rango de salinidad relativamente grande. La anguila (Anguilla anguilla) y el salmón atlántico (Salmo salar) están clasificados entre los animales más eurihalinos.

EURYHALIN: Brukt om organismer som er i stand til å osmoregulere ved ulike saliniteter. Ål Anguilla anguilla) og Atlantisk laks (Salmo salar) er klassifisert som euryhaline.

Was this helpful?
Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.


ΕΥΤΡΟΦIΣΜΟΣ: Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

EUTROPHIERUNG: Natürliche oder künstliche Anreicherung von Nährstoffen im Wasserkörper, die durch extensive Planktonblüten und nachfolgend von einer starken (meist nächtlichen) Abnahme des im Wasser gelösten Sauerstoffs begleitet wird.

EUTROPHISATION: Lenrichissement dune masse deau en sels nutritifs, de manière naturelle ou artificielle, caractérisé par des blooms planctoniques étendus et la diminution subséquente de la teneur en oxygène.

EUTROFIZZAZIONE: Arricchimento naturale o artificiale dei nutrienti di un corso d’acqua associato ad un notevole aumento delle popolazioni planctoniche e forti oscillazioni dell’ossigeno disciolto, fino all’anossia.

EUTROFIZACIÓN: Enriquecimiento de una masa de agua por sales nutritivas, de manera natural o artificial, caracterizada por un bloom planctónico y una disminución subsiguiente de oxígeno disuelto.

EUTROFIERING: Naturlig eller kunstig berikelse av næringsstoffer i en vannmasse, tilknyttet store planktonoppblomstringer og følgende reduksjon i løst oksygen.

Was this helpful?
Natural or artificial nutrient enrichment in a body of water, associated with extensive plankton blooms and subsequent reduction of dissolved oxygen.


ΕΥΤΡΟΦIΑ: Βλ. ευτροφισμός.Φυσικός ή τεχνητός εμπλουτισμός σε θρεπτικά υλικά μίας υδατοσυλλογής, που συνήθως χαρακτηρίζεται από εκρηκτική άνθιση (bloom) πλαγκτού και επακόλουθη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου.

EUTROPHIE: Siehe EUTROPHIERUNG. (Natürliche oder künstliche Anreicherung von Nährstoffen im Wasserkörper, die durch extensive Planktonblüten und nachfolgend von einer starken (meist nächtlichen) Abnahme des im Wasser gelösten Sauerstoffs begleitet wird. ).

EUTROPHIE: Lenrichissement dune masse deau en sels nutritifs, de manière naturelle ou artificielle, caractérisé par des blooms planctoniques étendus et la diminution subséquente de la teneur en oxygène.

EUTROFIA: Vedi EUTROFIZZAZIONE.(Arricchimento naturale o artificiale dei nutrienti di un corso d’acqua associato ad un notevole aumento delle popolazioni planctoniche e forti oscillazioni dell’ossigeno disciolto, fino all’anossia.)

EUTROFIA: Enriquecimiento de una masa de agua por sales nutritivas, de manera natural o artificial, caracterizada por un bloom planctónico y una disminución subsiguiente de oxígeno disuelto.

EUTROFI: Naturlig eller kunstig berikelse av næringsstoffer i en vannmasse, tilknyttet store planktonoppblomstringer og følgende reduksjon i løst oksygen.

Was this helpful?
The transition from a liquid to a vapour state; the process by which moisture is lost as vapour.


ΕΞΑΤΜIΣΗ: Η μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση. Μείωση της υγρασίας με την μετατροπή της σε ατμό.

VERDUNSTUNG, EVAPORATION: Der Übergang von der Flüssig- in die Gasphase; ein Vorgang, bei dem Feuchtigkeit als Dampf verloren geht. Verdampfung, Verdunstung, Ausdünstung.

EVAPORATION: Passage de létat liquide à létat de vapeur; le processus par lequel lhumidité se dissipe en vapeur.

EVAPORAZIONE: La transizione dallo stato liquido allo stato gassoso; il processo per cui l’umidità viene trasformata in vapore.

EVAPORACIÓN: Paso del estado líquido al estado de vapor; el proceso por lo cual la humedad se disipa en vapor.

FORDAMPING: Overgangen fra væske- til dampform. Prosessen der fuktighet går tapt som damp.

Was this helpful?
Removal of the guts (eviscerated fish).


ΕΞΕΝΤΕΡIΣΜΑ: Ψάρι από το οποίο έχουν απομακρυνθεί τα εντόσθια.

AUSWAIDEN: Ausgenommener Fisch: Fisch, dessen Innereien entfernt wurden

EVISCERATION: Procès dans lequel les viscères sont éliminées.

EVISCERAZIONE: Vedi PESCE EVISCERATO.(Pesce da cui sono state rimosse le interiora (pesce eviscerato).

DESTRIPAMIENTO(PEZ): Pez cuyas vísceras han sido eliminadas.

SLØYING: Fisk der innvollene er fjernet.

Was this helpful?
A measure of the evolutionary separation of sequences or taxa, such as the total number of fixed mutational events or the number of base pair substitutions since divergence between taxa.


ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Οποιαδήποτε μέτρηση των γενετικών διαφορών ανάμεσα σε αλληλουχίες ή τάξα, όπως είναι για παράδειγμα ο συνολικός αριθμός των μεταλλάξεων ή ο αριθμός των βάσεων που έχουν αντικατασταθεί από την αρχή της απόκλισης μεταξύ των τάξα.

EVOLUTIONÄRE DISTANZ: Ein Maß für die evolutionsmäßige Trennung von Sequenzen oder systematischen Taxa wie z.B. die Gesamtzahl der fizierten Mulationsvorkommen oder die Zahl der substituierten Basenpaare seit Beginn der Veränderungen zwischen den Taxa.

DISTANCE ÉVOLUTIVE : Mesure du dégré de séparation entre deux taxa (ou deux séquences d’acide nucléique), calculée sur la base du nombre d’évènements mutationels, ou le nombre de substitutions de paires de nucléotides, depuis la divergence des deux taxa.

DISTANZA EVOLUTIVA: La misura della distanza evolutiva tra ordini o taxa, come il numero totale di mutazioni consolidate o numero di sostituzioni di basi appaiate da quando si è verificata la separazione tra i taxa. Si può descrivere con un albero evolutivo addizionale.

DISTANCIA EVOLUTIVA: Medida de la separación evolutiva de secuencias o taxones, tales como el número total de eventos mutacionales fijos o el número sustituciones de pares de bases a partir de la divergencia entre taxones. Se definen de tal manera que los valores son aditivos y por tanto pueden dibujar con precisión un árbol evolutivo.

EVOLUSJONÆR AVSTAND: Et mål på den evolusjonære separasjonen mellom sekvenser eller taksoner, som f.eks. fastsatte mutasjoner eller substitusjoner av basepar etter atskillelse av taksoner. Definert slik at verdiene er additive og passer inn i et additivt evolusjonært tre.

Was this helpful?
An increase in the severity of a disease or its symptoms.


ΕΠIΔΕIΝΩΣΗ: Αύξηση της σοβαρότητας μιας ασθένειας ή των συμπτωμάτων της.

VERSCHLIMMERUNG: Zustandsverschlechterung; ein Ansteigen in der Heftigkeit einer Krankheit oder ihrer Symptome.

EXACERBATION: Une augmentation de la sévérité dune maladie ou de ses symptômes.

ESACERBAMENTO: Aumento della gravità di una malattia o dei suoi sintomi.

EXACERBACIÓN: Aumento de la dureza de una enfermedad o de sus síntomas.

EKSASERBASJON: En økning i styrke av en sykdom eller dens symptomer.

Was this helpful?
To cut out a structure from its surrounding parts.


ΕΚΤΟΜΗ: Η αποκοπή τμήματος μιας δομής από τα μέρη που την περιβάλλουν

EXZISION: Das Herausschneiden von Gewebe.

EXCISION: Lacte denlever une structure des éléments qui lentoure.

ESCISSIONE: Separare una struttura dalle sue parti circostanti.

EXCISIÓN: El hecho de quitar una estructura de los elementos que la rodean.

EKSISJON: Å separere en struktur fra dens omkringliggende deler.

Was this helpful?
Often used in relation to control of exclusive fishing/aquaculture resources areas of a given state/nation.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ: Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε συνάρτηση με τον έλεγχο των πόρων κάποιων αποκλειστικά αλιευτικών/υδατοκαλλιεργητικών περιοχών ενός συγκεκριμένου κράτους.

EXKLUSIVE WIRTSCHAFTZONE: Im Küstenbereich oft benutzter Begriff, um die Fischerei- und Aquakulturrechte innerhalb nationaler Gewässern zu schützen.

ZONE vCONOMIQUE EXCLUSIVE : Utiliser afin de décrire une zone dans laquelle les droits de pêche-aquaculture sont exclusivement réservés à un pays/état.

AREA IN CONCESSIONE: : Spesso usato per definire aree esclusive di risorsa per la pesca e per l’acquacoltura di un dato stato o nazione. Si tratta generalmente di aree date in concessione ad un particolare operatore economico.

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA: Zona con un control exclusivo de recursos de pesca o acuicultura en una región o nación.

ØKONOMISK SONE: Ofte brukt i forbindelse med kontroll av eksklusive fiske- og havbruksressurser i en gitt nasjons sjøområder.

Was this helpful?
The process of discharging waste matter.


ΑΠΕΚΚΡIΣΗ: Η αποβολή αποβλήτων υλικών

EXKRETION: Das Ausscheiden nicht weiter verwertbarer Stoffwechselendprodukte.

EXCRETION: Le processus de rejet des métabolites nuisibles du sang.

ESCREZIONE: Processo di eliminazione dei cataboliti metabolici dannosi all’organismo.

EXCRECIÓN: Proceso de eliminación de materiales residuales de la sangre.

EKSKRESJON: Det å skille ut avfallsprodukter.

Was this helpful?
Describing a system of glands and their secretions (which are directly delivered to the outer epithelial surfaces via a duct), for example, exocrine pancreas.


ΕΞΩΚΡIΝΗΣ: Τύπος αδένων και των εκκρίσεών τους (οι οποίες αποβάλλονται απευθείας σε εξωτερικές επιθηλιακές επιφάνειες μέσω ενός αγωγού, π.χ. εξωκρινές πάγκρεας.

EXOKRIN: Beschreibt Drüsensysteme und ihre Sekretion. Diese Sekrete werden über einen Kanal direkt an Epithel-Oberflächen abgegeben, z.B. exokrine Bauchspeicheldrüse.

EXOCRINE: Se dit des glandes qui sécrètent leurs produits vers lextérieur du corps par intermédiaire dun canal (glandes sébacées, mammaires, digestives etc.); se dit des sécrétions de ces glandes.

ESOCRINO: Termine che descrive un sistema di ghiandole e le loro secrezioni (che vengono direttamente trasportate alle superfici epiteliali esterne per mezzo di un dotto), ad esempio, il pancreas esocrino.

EXOCRINA: Dícese de las glándulas que secretan sus productos hacia el exterior del cuerpo a través de un canal (por ejemplo, glándulas sebáceas, mamarias y digestivas etc.).

EKSOKRIN: Beskriver et system av kjertler og deres sekret (som leveres direkte til de ytre epiteloverflatene via en kanal), f.eks. eksokrin bukspyttkjertel (pankreas).

Was this helpful?
A section of a gene which is still present in a completed RNA; section of eukaryotic DNA that undergoes transcription and is represented in a mRNA molecule, after the splicing out of introns from a hnRNA molecule.


ΕΞΟΝIΟ: Τμήμα του γονιδίου που αντιπροσωπεύεται σε ένα ώριμο (επεξεργασμένο) RΝΑ. Τμήμα του ευκαρυωτικού DNA, το οποίο υφίσταται μεταγραφή και αντιπροσωπεύεται στο μόριο του mRNA, μετά την αποκοπή των ιντρονίων από το μόριο του hnRNA.

EXON: Abschnitt eines gestückelten Gens, der in der reifen RNA noch vorhanden ist. Teil der Eukaryoten-DNA, der eine Transkription durchläuft und in der mRNA- Moleküle nach dem Aufspleißen aus einem Intron der mRNA dargestellt wird.

EXON: Chez les eucaryotes, une séquence dADN qui est transcrite et qui est représentée dans lARN messager après lépissage pendant lequel les introns sont éliminés de lARN pré-messager.

ESONE: Negli eucarioti, è una sequenza codificante di DNA di un gene che si trova trascritta in una molecola di mRNA dopo la rimozione degli introni da una molecola di RNA pre-messaggero (hnRNA).

EXON: Sección de un gen que todavía está presente en un ARN completado; la sección del ADN de eucariota que está transcrito y representado en una molécula de mRNA después de que los intrones son eliminados del RNA premensajero.

EXON: Del av genet som finnes i det fullstendige RNA. Del av eukaryot DNA som gjennomgår transkripsjon og er representert i mRNA-molekylet, etter at intronene er spleiset ut av hnRNA-molekylet.

Was this helpful?
A condition in which the eyeballs begin to protrude from the head (usually seen in fish) as a result of the accumulation of liquid or gases at the back of the eye socket. Exophthalmia ("popeye") is a symptom of gas bubble disease and may be caused by other infections.


ΕΞΩΦΘΑΛΜIΑ: Κατάσταση κατά την οποία οι οφθαλμικοί βολβοί αρχίζουν να προεκβάλλουν έξω από το κεφάλι (συνήθως συναντιέται στα ψάρια), ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης υγρού ή αερίων στο πίσω μέρος των οφθαλμικών κογχών. Η εξωφθαλμία είναι σύμπτωμα της "ασθένειας των αεροφυσαλίδων", αλλά προκαλείται και από ορισμένες άλλες μολύνσεις.

EXOPHTHALMUS: Krankhaftes Heraustreten des Augapfels aus der Augenhöhle, hervorgerufen durch eine Ansammlung von Flüssigkeit oder Gasen in der Augenhöhle. Exophthalmus ist ein Symptom der Gasblasenkrankheit; kann aber auch durch verschiedene andere Infektionen verursacht werden.

EXOPHTHALMIE: Condition, fréquente chez les poissons, dans laquelle le globe oculaire saille hors de son orbite à cause dune accumulation de liquide ou de gaz derrière loeil. Lexophthalmie est un symptôme de "gas-bubble disease" et certaines autres maladies.

ESOFTALMIA: Condizione in cui i bulbi oculari iniziano a sporgere dalla testa (solitamente si verifica nei pesci) in seguito all’accumulo di liquidi o gas dietro il bulbo oculare. L’esoftalmia (popeye) è un sintomo della malattia da gas (embolia gassosa) o può essere causata da infezioni batteriche.

EXOFTALMIA: Condición frecuente en los peces, en la cual los globos oculares salen fuera de su órbita a causa de una acumulación de líquido o gas detrás del ojo. La exoftalmia es un síntoma de la enfermedad de la burbuja de aire y puede ser causada por otras infecciones.

EKSOFTALMUS (UTSTÅENDE ØYNE): Tilstand der øyeeple begynner å stikke ut av hodet (vanligvis sett hos fisk), som et resultat av akkumulering av væske eller gass bak i øyehulen. Utstående øye er et symptom på gassblæresyke, men kan og oppstå ved andre infeksjoner.

Was this helpful?
Skeleton covering the outside of the body, or situated in the skin. The exoskeleton of crustaceans consists of four layers. These are the outer, uncalcified epicuticle, the calcified exocuticle, the calcified endocuticle and the inner, uncalcified membranous layer.


ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ο εξωσκελετός των καρκινοειδών αποτελείται από τέσσερα στρώματα. Αυτά είναι το εξωτερικό μη αποτιτανωμένο epicuticle, το αποτιτανωμένο exocuticle, το αποτιτανωμένο endocuticle και το εσωτερικό μη αποτιτανωμένο μεμβρανώδες στρώμα.

EXOSKELETT: Ein Skelett am Außenrand des Körpers oder in der Haut liegend. Das Außenskelett der Crustaceen besteht aus vier Lagen: der äußeren nicht kalzifizierten Epikutikula, der kalzifizierten Exokutikula, der kalzifizierten Endokutikula und einer inneren nicht kalzifizierten, membranartigen Schicht.

EXOSQUELETTE: Squelette recouvrant lextérieur du corps, ou situé dans la peau. Lexosquelette des crustacés est composé de quatres couches; lepicuticule non calcifiée, lexocuticule calcifiée, lendocuticule calcifiée, et la membrane interne non calcifiée.

ESOSCHELETRO: Scheletro che copre la parte esterna del corpo, o che è situato sulla pelle. L’esoscheletro dei crostacei è composto da quattro strati. Considerati dall’esterno sono l’epicuticola non calcificata, l’esocuticola calcificata, l’endocuticola calcificata e lo strato più interno o strato membranoso non calcificato.

EXOESQUELETO: Esqueleto que cubre el exterior del cuerpo, o situado en la piel. El exoesqueleto de los crustáceos se compone de cuatros capas; la epicutícula no calcificada, exocutícula calcificada, endocutícula calcificada, y la membrana interna no calcificada (epidermis).

HUDSKJELETT (YTRE SKJELETT): Skjelett som dekker utsiden av kroppen eller som er i huden. Hudskjelettet hos krepsdyr består av fire lag. Disse er det ytre ikke-forkalkede epikutikula, det forkalkede eksokutikula, det forkalkede endokutikula og det indre ikke-forkalkede hinneaktige laget.

Was this helpful?
Term used for introduced species.


ΕΞΩΤIΚΑ ΕIΔΗ: Ορος που χρησιμοποιείται για τα εισαγόμενα είδη. Βλ. Εισαγωγές (ειδών).

EXOTISCHE ARTEN: Ein Begriff, der für eingeführte, nicht einheimische Arten verwendet wird.

ESPECES EXOTIQUES: Synomyme despèces introduites. Espèce non-indigène; une espèce transportée par lhomme et libérée intentionnellement ou accidentellement dans un environnement en dehors de sa région dorigine.

SPECIE ESOTICA: Termine usato per descrivere le specie introdotte.Specie non indigene, alloctone. Qualsiasi specie trasportata deliberatamente o accidentalmente e rilasciata dalluomo in un ambiente esterno alla sua regione dorigine.

ESPECIES EXÓTICAS: Sinónimo de especies introducidas.

EKSOTISKE ARTER: Betegnelse bruk om introduserte arter.

Was this helpful?
Type of hard, relatively low-density pelleted feed with a slow sinking rate. Can be used to produce high-oil diets.


ΤΡΟΦΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΒΥΘΙΣΗΣ: Τύπος σκληρής, σχετικά μικρής πυκνότητας τροφής σε βώλους, με μικρή ταχύτητα βύθισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σιτηρεσίων πλούσιων σε έλαια.

EXTRUDIERTES FUTTER(2): Harte Pellets mit relativ geringer Dichte und mit geringer Sinkgeschwindigkeit; können zur Herstellung fetthaltigen Futters verwendet werden.

ALIMENT EXTRUDE: Type de granulé compact, de relativement basse densité, avec un taux de sédimentation faible. Il peut contenir des taux élevés de matières grasses; cf. aliment à extrusion.

MANGIME ESPANSO: Tipo di mangime pellettato duro di densità relativamente bassa che affonda velocemente. La tecnologia può essere usata per produrre diete ad alto contenuto di olio.

ALIMENTO EXPANDIDO: Tipo de gránulo compacto, de densidad relativamente baja, con una tasa de sedimentación baja. Puede contener tasas elevadas de materias grasas.

EKSPANDERT FÔR: Hard, saktesynkende pellet med relativ lav tetthet. Kan brukes til å produsere fôr med høyt oljeinnhold. Jfr. ekstrudert fôr.

Was this helpful?
Inaccuracy presumed to be due to chance variation or extraneous variables; variation not accounted for by the hypothesis in question.


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ: Ελλειψη ακρίβειας πιθανώς οφειλόμενη σε τυχαία διακύμανση ή εξωγενείς μεταβλητές. Διακύμανση που δεν ερμηνεύεται από την υπόθεση.

EXPERIMENTELLER FEHLER: Ungenauigkeit, die wahrscheinlich auf zufällige Variation oder äußerlich wirkende Variable, nicht aber auf der Hypothese, beruht.

ERREUR EXPERIMENTALE: Inexactitude dont lorigine est présumée provenir des variations fortuites ou des variables externes; variations qui ne sont pas prises en compte par lhypothèse.

ERRORE SPERIMENTALE: Inesattezza la cui origine presunta sono le variazioni casuali o variabili estranee; variazione inattesa dell’ipotesi sperimentale.

ERROR EXPERIMENTAL: Inexactitud cuyo origen reside en las variaciones fortuitas o variables externas; variaciones que no se tienen en cuenta en la hipótesis.

FEILKILDE: Unøyaktighet som skyldes tilfeldig variasjon eller uvedkommende variabler. Variasjon som ikke kan forklares ut fra hypotesen som er satt opp.

Was this helpful?
The country from which a specific consignment of a species (regardless of its native region) is received.


ΕΞΑΓΟΥΣΑ ΧΩΡΑ:: Η χώρα από την οποία προέρχεται η αποστολή ενός είδους (ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής του).

EXPORTLAND: Ein Land, das Waren ins Ausland ausführt. In Bezug auf exotische Arten, ein Land von dem eine spezifische Sendung einer Art erhalten wird (unabhängig von der natürlichen Verbreitung).

PAYS EXPORTATEUR: Pays dexpédition dune espèce ou dun envoi (sans égard au pays dorigine).

PAESE DI ESPORTAZIONE: Il paese da cui proviene una specie trasportata (non in relazione al paese d’origine della specie stessa).

PAÍS EXPORTADOR: País de expedición de una especie o de un envío (sin tener cuenta el país de origen).

EKSPORTLAND: Landet som en spesifikk forsendelse av en art (uavhengig av hvor den hører naturlig hjemme) mottas fra.

Was this helpful?
Extensive culture operations are characterized by: (a) a low degree of control, i.e., of environment, nutrition, predators, competitors, disease agents; (b) low initial costs, low-level technology and low production efficiency; (c) high dependence on local climate and water quality; use of natural water bodies (ponds, bays, embayments) and of natural, often unspecified, food organisms.


ΕΚΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Οι εκτατικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από: (1) Μικρό βαθμό ελέγχου, π.χ., του περιβάλλοντος, της διατροφής, των θηρευτών, των ανταγωνιστών, των παθογόνων παραγόντων. (2) Μικρό αρχικό κόστος, χαμηλού επιπέδου τεχνολογία και χαμηλή παραγωγικότητα. (3) Μεγάλη εξάρτηση από το τοπικό κλίμα και την ποιότητα του νερού, χρήση φυσικών υδατοσυλλογών (λιμνοδεξαμενών, κόλπων, όρμων) και φυσικών οργανισμών (συχνά απροσδιόριστων) ως τροφή.

EXTENSIVE AQUAKULTUR: Diese ist charakterisiert durch: (i) geringe Kontrolle der Umwelt, der Ernährung, der Räuber und Konkurrenten sowie der Krankheitserreger; (ii) niedrige Investitionskosten, niedriges technisches Niveau und geringe Produktionseffizienz, (iii) hohe Abhängigkeit vom lokalen Klima und von der Wasserqualität ( Nutzung natürlicher Wasserkörper wie Teiche, Buchten und Einfriedungen) sowie von natürlichen, oft unbekannten Nahrungsorganismen.

CULTURE EXTENSIVE: La culture extensive est caractérisée par: (a) un faible degré de contrôle, de lenvironnement, de la nutrition, des prédateurs, des compétiteurs, des agents pathogènes; (b) un niveau faible de technologie et un rendement de production faible; (c) une grande dépendance du climat local et de la qualité de leau; utilisée dans des enceintes naturelles (étangs, baies), avec des proies naturelles non spécifiées.

ALLEVAMENTO ESTENSIVO: Allevamento nel quale la sorgente nutrizionale degli animali proviene dalle catene trofiche naturali. L’allevamento estensivo è caratterizzato da: (a) basso livello di controllo dell’ambiente, della nutrizione, dei predatori, dei competitori e degli agenti patogeni (b) bassi costi iniziali, basso livello di tecnologia e di efficienza produttiva. (c) alta dipendenza dal clima locale e dalla qualità dell’acqua; l’uso di ambienti acquatici naturali (stagni, baie, insenature) e di organismi naturali

CULTIVO EXTENSIVO: El cultivo extensivo se caracteriza por: (a) bajo grado de control, del ambiente, de la nutrición, de predadores, de competidores, de agentes patógenos; (b) un nivel bajo de tecnología y un rendimiento de producción bajo; (c) gran dependencia del clima local y de la calidad del agua; utilizado en los medios naturales (estanques, bahías), con presas naturalmente no especificadas.

EKSTENSIV KULTUR: Ekstensive kulturer er karakterisert ved: (a) Lav grad av kontroll, dvs. av miljø, ernæring, predatorer, konkurrenter og sykdomsfremkallende organismer. (b) Små investeringer, lavteknologiske løsninger og lav produksjonseffektivitet. (c) høy grad av avhengighet av det lokale klima og vannkvalitet. Bruk av naturlige vannsystemer (dammer, bassenger eller bukter) og naturlige, ofte uspesifiserte, fôrorganismer.

Was this helpful?
(1) The process of elimination, as of less fit genotypes. (2) The disappearance of a species or taxon from a given habitat or biota, not precluding later recolonization from elsewhere.


ΕΞΑΦΑΝIΣΗ: (1) Η διαδικασία της εξάλειψης, όπως π.χ. εμφάνιση των λιγότερο αρμοσμένων γονοτύπων. (2) Η εξαφάνιση ενός είδους ή τάξου από ένα ενδιαίτημα ή την πανίδα και χλωρίδα, που δεν αποκλείει μεταγενέστερη επαναποίκηση από αλλού.

AUSSTERBEN: (1) Der Prozeß der Vernichtung als eine Folge einer zu geringen Fitness des Genotyps; (2) Das Verschwinden einer Art oder eines Taxon aus einem bestimmten Habitat oder Gebiet, eine spätere Wiederbesiedlung nicht ausgeschlossen.

EXTINCTION: (1) Processus délimination; dun génotype qui est moins bien adapté par exemple. (2) Disparition dune espèce ou autre groupe taxonomique dun habitat ou biotope déterminé, qui nexclue pas sa recolonisation ultérieure à partir dun autre habitat.

ESTINZIONE: (1) Il processo di eliminazione dei genotipi meno adattati. (2) La scomparsa di una specie o taxa da un dato habitat, che non preclude la successiva ricolonizzazione altrove.

EXTINCIÓN: (1) proceso de eliminación de un genotipo que no esta bien adaptado. (2) Desaparición de una especie o de otro grupo taxonómico de hábitat o biótopo determinado, y que no exluye su re recolonización ulterior a partir de otro hábitat.

EKSTINKSJON: (1) Eliminasjonsprosess, som for mindre egnete genotyper. (2) Forsvinning av en art eller takson fra gitt habitat eller flora/fauna, utelukker ikke senere rekolonisering fra andre plasser.

Was this helpful?
A measure of the degree of attenuation of light within a liquid column.


ΕΞΑΣΘΕΝIΣΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Μέτρο του βαθμού εξασθένισης του φωτός σε μια στήλη νερού.

EXTINKTIONSKOEFFIZIENT: Ein Maß der Lichtabnahme in einem Wasserkörper.

COEFFICIENT DEXTINCTION: Mesure du degré dattenuation de la lumière par un liquide.

COEFFICIENTE DI ESTINZIONE: Misura del grado di attenuazione della luce all’interno di una colonna di liquido.

COEFICIENTE DE EXTINCIÓN: Medida del grado de atenuación de la luz por un líquido.

EKSTINKSJONSKOEFFISIENT: Et mål på graden av svekking av lys i en væskesøyle.

Was this helpful?
External to or having its origin outside of an individual, group or system.


ΕΞΩΓΕΝΗΣ: Εξωτερικός ή προερχόμενος από εξωτερική πηγή ως προς έναν οργανισμό, μια ομάδα ή ένα σύστημα.

EXTRINSISCH: Von außen her angeregt oder nicht aus eigenem Anlaß bezogen auf ein Individuum oder eine Gruppe.

EXTRINSEQUE: Externe à, ou ayant ses origines en dehors dun individu, dun groupe ou dun système.

ESTRINSECO: Esterno o originato all’esterno di un individuo, di un gruppo o di un sistema.

EXTRÍNSECO: Externo/a, o que tiene su origen fuera del individuo, de un grupo o de un sistema.

UTVORTES: Utenfor eller har opprinnelse på utsiden av individ, gruppe eller system.

Was this helpful?
Processed feed that has been put through an extruding machine. In the process it is quickly heated to temperatures above 1200C under relatively high pressure. When leaving the the extruder it cools rapidly and, while under low pressure, air is taken up, giving the expelled pellets of various sizes a relatively low density (e.g. floating pellets). The high temperature during extrusion of the pellets provides the advantageous opportunity to partly enhance the digestibility of starch con


ΕΞΩΘΗΜΕΝΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή που εχει υποστεί επεξεργασία σε εξωθητή. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας η τροφή θερμαίνεται ταχέως σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 1200C, υπό σχετικά υψηλή πίεση. Με την έξοδό της από τον εξωθητή, η τροφή ψύχεται γρήγορα και, κάτω από χαμηλή πίεση, απορροφά αέρα, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται συσσωματώματα (σβώλοι)ποικίλων μεγεθών, με σχετικά μικρή πυκνότητα (επιπλέοντα τεμαχίδια). Η υψηλή θερμοκρασία στην οποία υποβάλλεται η εξωθημένη τροφή, παρέχει αφενός το πλεονέκτημα

EXTRUDIERTES FUTTER(1): Futter, das durch einen Extruder unter relativ hohem Druck und kurzfristiger Überhitzung auf 1200C geschickt wurde. Nach Verlassen des Extruders kühlt es rasch ab. Da dies bei Unterdruck geschieht, wird von den ausgestoßenen Pellets Luft aufgenommen. Sie haben dann eine relativ geringe Dichte (Schwimmfutter). Die hohe Temperatur während der Extrusion der Pellets ist insofern vorteilhaft, als dabei vorhandene Stärkeanteile teilweise aufgeschlossen werden. Dies erhöht ihre Verdaulichkei

ALIMENT A EXTRUSION: Aliment formulé et façonné dans une extrudeuse. Dans ce procédé, laliment est rapidement chauffé à des températures supérieure à 1200C sous une pression relativement élevée. Le refroidissement rapide et la baisse de pression quand laliment quitte lextrudeuse piège des bulles dair, donnant des granulés de faible densité et de taille variable (par exemple aliments flottants). La haute température subie par laliment lors de lextrusion a lavantage de rendre lamidon plus digestible, mais e

MANGIME ESTRUSO: Mangime trattato mediante un estrusore. Durante il trattamento viene velocemente riscaldato a temperature superiori ai 1200C e viene sottoposto ad una pressione relativamente alta. Quando viene rimosso dall’estrusore, si raffredda rapidamente e sotto condizioni di bassa pressione, viene insufflata in modo controllato, conferendo ai pellet estrusi varie dimensioni e densità. Quest’ultima può essere relativamente bassa (pellett galleggianti). L’alta temperatura durante l’estrusione fo

ALIMENTO POR EXTRUSIÓN: Alimento procesado en un extrusionador. En el proceso, el alimento se calienta rápidamente a temperaturas superiores a 1200 C bajo presión relativamente alta. El enfriamiento rápido y la baja presión cuando el alimento deja el extrusionador, aprisiona las burbujas de aire dando así gránulos de baja densidad y tamaños variables (Ej. pelotillas flotantes). La exposición del alimento a altas temperaturas tiene la ventaja de hacer el almidón más digestible, aunque puede provocar la degrad

EKSTRUDERT FÔR: Bearbeidet fôr som har blitt kjørt gjennom en ekstruder. Under prosessen varmes fôret hurtig opp til over 1200C under relativt høyt trykk. Når fôret forlater ektruderen avkjøles det fort under lavt trykk. Luft tas opp og det kan dannes pelleter av ulik størrelse med relativt lav tetthet (f.eks. flytende pellet). Den høye temperaturen under ektruderingen av pelleten gir den fordelaktige anledningen til å fordøye stivelse i fôret, mens den på den andre siden kan den føre til delvis nedb

Was this helpful?
The process by which feeds are prepared by passing the ingredients through a die under high pressure and temperature. When the feed leaves the die it expands, and the pellet that is formed will float.


ΕΞΩΘΗΣΗ: Η διαδικασία κατά την οποία οι τροφές παρασκευάζονται με το πέρασμα των συστατικών τους από έναν εξωθητή (πρέσα) υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Οταν η τροφή εξέρχεται από τον εξωθητή, διαστέλλεται και σχηματίζονται σβώλοι (συσσωρεύματα- pellets) που επιπλέουν στο νερό.

EXTRUSION: Der Prozeß, mit dessen Hilfe Nahrungsmittel verarbeitet werden, indem die Inhaltsstoffe unter hohem Druck und hoher Temperatur getrocknet werden; danach quillt das Futter auf und schwimmfähiges Futter entsteht.

EXTRUSION: Technique de préparation des aliments; les ingrédients sont passés, à forte pression et température élevée, à travers un moule. En quittant le moule laliment gonfle formant des granulés qui flottent.

ESTRUSIONE: Il processo col quale i mangimi vengono preparati tramite il passaggio degli ingredienti attraverso una filiera in condizioni di alte pressioni e temperature. Quando il mangime fuoriesce dalla filiera si espande e il pellet formatosi potrà anche galleggiare.

EXTRUSIÓN(1): Técnica de separación de alimentos; los ingredientes son pasados, bajo presión y temperatura elevadas, a través de una matriz. Quitando la matriz el alimento se extiende formando así gránulos que flotan.

EKSTRUDERING: Prosessen der fôr blir laget ved å kjøre ingrediensene gjennom en pressform under høyt trykk og høy temperatur. Når fôret forlater pressformen utvider det seg, og pelleten som dannes flyter.

Was this helpful?
Device to produce food pellets by extrusion.


ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΘΗΣΗΣ: Μηχανή για την παραγωγή σβώλων (συσσωματώματα) τροφής με εξώθηση.

STRANGPRESSFORM; (SCHLAUCH-)SPRITZFORM: Gerät zur Herstellung von Futterpellets durch EXTRUSION (Strangpressen).

EXTRUSION: Etampe dextrusion; moyen de production des granulés par extrusion.

FILIERA DA ESTRUSORE: Attrezzo che produce mangime per estrusione.

EXTRUSIÓN(2): Dispositivo de producción de gránulos de comida por extrusión.

EKSTRUDERINGSFORM: Anordning for å produsere fôrpelleter ved ekstrudering.

Was this helpful?
A fluid which has entered the tissues from the blood in an active process as a result of inflammation. This fluid contains inflammatory cells and fibrin and has high levels of protein, albumin, salts and colloids.


ΕΞIΔΡΩΜΑ: Υγρό που έχει εισέλθει στους ιστούς από το αίμα με μια ενεργό διαδικασία, ως αποτέλεσμα της φλεγμονής. Το υγρό αυτό περιέχει φλεγμονικά κύτταρα και ινώδες και έχει υψηλότερα επίπεδα πρωτεiνών, αλβουμίνης, αλάτων και κολλοειδών.

EXSUDAT: Flüssigkeit, die aufgrund einer Entzündung aktiv aus dem Blut in die Gewebe eindringt. Sie enthält entzündliche Zellen und Fibrin und weist einen höheren Gehalt an Proteinen, Albumin, Salzen und Kolloiden auf als ein Transudat.

EXSUDAT: Liquide pénétrant les tissus, à partir du sang, par un processus actif résultant de linflammation. Liquide produit en réponse à une inflammation et qui contient des cellules inflammatoires et de la fibrine ainsi que des teneurs plus élevées en protéines, albumine, sels et colloïdes que celles dun transudat.

ESSUDATO: Liquido che entra nei tessuti dal sangue come parte di un processo attivo causato da un’infiammazione. Questo liquido contiene cellule infiammatorie e fibrina e alti livelli di proteine, albumine, sali e colloidi.

EXUDADO: Líquido que penetra en los tejidos, a partir de la sangre, por un proceso activo que resulta de una inflamación. Líquido producido en respuesta a una inflamación y que contiene células inflamatorias y fibrina así como elevadas tasas de proteínas, albúmina, sales y coloides.

EKSUDAT: En væske som har gått inn i vevet fra blodet ved en aktiv prosess som et resultat av en betennelse. Væsken inneholder betennelsesceller og fibrin, og har et høyt innhold av protein, albumin, salter og kolloider.

Was this helpful?
(pl. Exuvia): That which is cast by moulting, particularly the sloughed external cuticle of insects/lobsters.


ΕΚΔΥΜΑ: Το επιδερμίδιο που αποβάλλεται με απέκδυση, ιδιαίτερα των εντόμων και των αστακοειδών.

EXUVIE: Die beim Häuten abgeworfene äußere Kutikula bei Crustaceen und Insekten.

EXUVIE: Ce qui est rejeté au cours de la mue, particulièrement le cuticle éliminé par les insectes ou les homards.

ESUVIA: Ciò che rimane dalla muta, in particolare la cuticola esterna di insetti e crostacei.

EXUVIUM: (pl. Exuvia): Que se desprende por muda, particularmente la cutícula externa desprendida por insectos o por crustáceos.

EXUVIA (HAM): Det som felles ved hamskifte, spesielt det felte ytre kutikula fra leddyr.

Was this helpful?
Invasion of the eye by metacercaria of strigeoid trematodes.


ΑΣΘΕΝΕIΑ ΔIΣΤΟΜIΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤIΩΝ: Προσβολή του ματιού από τη μετακερκάρια ορισμένων τρηματωδών (βλ. επίσης Διστομίαση).

EYE FLUKE DISEASE: Der Befall des Auges durch Metacercarien von strigeoiden Trematoden.

MALADIE DE LOEIL DU CARRELET: Infestation de loeil par les métacercaires de trématodes strigéoides.

CATARATTA VERMINOSA: Invasione dell’occhio da metacercarie di trematodi.

ENFERMEDAD DE OJO DE PLATIJA: Infestación del ojo por metacercarias de trematodos strigeoides.

IKTESTÆR: Angrep på øyet av metacerkarier fra øyeikter (trematoder), jfr. Diplostomum.

Was this helpful?
A movable stalk bearing a terminal eye in certain crustacean groups, e.g. prawns.


ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΜΙΣΧΟΣ: Κινητός μίσχος που φέρει στην άκρη του μάτι. Συναντάται σε ορισμένες ομάδες καρκινοειδών, π.χ. αστακογαρίδες.

AUGENSTIEL: Die beweglichen stielartigen Auswüchse am Kopf vieler Krebse, an deren Spitze die Komplexaugen sitzen.

OEIL PEDONCULE: Pédoncule mobile portant un oeil en son extrêmité rencontré dans certains groupes de crustacés marins, par exemples les crevettes.

PEDUNCOLO OCULARE: Peduncolo mobile avente un occhio terminale in alcuni gruppi di crostacei, es. gamberi.

OJO PEDUNCULAR: Pedúnculo movible que lleva un ojo en su extremidad que se encuentra en ciertos grupos de crustáceos marinos, por ejemplo en las gambas.

ØYESTILK: En bevegelig stilk med et øye ytterst hos visse grupper av krepsdyr, f.eks. reker.

Was this helpful?
Refers to the process of unilateral cauterization of the eye stalk in Penaeid prawns. This reduces the level of gonad-inhibiting hormone, thereby increasing the rate of gonad development and causing induction of spawning.


ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΜΙΣΧΟΥ, ΕΚΤΟΜΗ: Αναφέρεται στη διαδικασία μονόπλευρου καυτηριασμού του οφθαλμικού μίσχου στις αστακογαρίδες Ρenaeidae. Ο καυτηριασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου της γοναδο-περιοριστικής ορμόνης και συνακόλουθα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των γονάδων και επαγωγή γαμετοτοκίας.

AUGENSTIELABLATION: Bezieht sich auf den Prozeß des unilateralen Ausbrennens der Augenstiele bei Penaeidae. Dieses reduziert den Anteil des gonadenhemmenden Hormons und beschleunigt somit die Entwicklung der Gonaden und das Einsetzen des Laichens.

ABLATION DES YEUX PEDONCULES: Se rapporte au processus de caractérisation unilatérale dun oeil pédonculé des crevettes pénéides. Cette opération réduit le niveau dhormone gonado-inhibitrice, augmentant ainsi le taux de développement de gonades et provoquent linduction de la ponte.

ABLAZIONE DEL PEDUNCOLO OCULARE: Riferito al processo di cauterizzazione unilaterale del peduncolo oculare nei gamberi peneidi. Questo processo riduce il livello dell’ormone inibitore dello sviluppo gonadico, aumentando così il tasso di sviluppo delle gonadi e inducendo la riproduzione.

ABLACIÓN DE LOS OJOS PEDÚNCULOS: Se refiere al proceso de cauterización de un ojo pedúnculo de los camarones. Esta operación reduce el nivel de las hormonas inhibidoras de la gónada, aumentando así su tasa de desarrollo y provocando la inducción del desove.

ØYESTILKABLASJON: Refererer til prosessen der det gjøres en unilateral kauterisasjon (brenning) av øyestilk hos reker fra familien Penaeidae. Dette reduserer nivået av gonadeinhiberende hormoner, og fører på denne måten til økt gonadeutvikling og indusert gyting.

Was this helpful?
It comprises a disk with 1/10 and 1/100 graduations which is placed inside the eyepiece of a microscope. This is calibrated using a stage micrometer and hence an object can be examined and measured under the microscope.


ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ (eyepiece) ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ: Διαφανής δίσκος αποτελούμενος από υποδιαιρέσεις 1/10 και 1/100 που τοποθετείται στον προσοφθάλμιο φακό του μικροσκοπίου. Βαθμονομείται με μία μικρομετρική πλάκα και επιτρέπει την μέτρηση των διαστάσεων των αντικειμένων που εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

OKULARMIKROMETER(EYEPIECE): Ein scheibenförmiger Einsatz im Okular von Mikroskopen, der in Teilstriche von 1/10 und 1/100 eingeteilt ist. Dieser Maßstab wird kalibriert mit einem geeichten Mikrometer. Objekte können damit unter dem Mikroskop (Binokular) ausgemessen und somit ihre Größe rückberechnet werden.

MICROMETRE A VISEUR: Disque transparent, gravé dune échelle au 1/10 ou au 1/100 ème qui se place dans locculaire dun microscope. Limage de léchelle graduée est surimposée sur limage de lobjet observé sous le microscope, permettant la mensuration des éléments de cet objet. Le micromètre oculaire est calibré à laide dun micromètre de platine.

MICROMETRO : Disco trasparente con graduazioni in decimi e centesimi di millimetro, inserito all’interno di un oculare del microscopio. Viene calibrato utilizzando un micrometro situato sul piatto del microscopio.

MICRÓMETRO CON VISOR: Disco transparente con graduación de 1/10 o 1/100 que se coloca en el ocular de un microscopio. La imagen de la escala graduada se superpone a la imagen del objeto observado en el microscopio, permitiendo así medir los elementos de este objeto. El micrómetro ocular es calibrado mediante micrómetro de platino.

OKULARMIKROMETER: Innsats i okular til mikroskop, som består av en skive med 1/10 og 1/100 gradinndelinger. Kalibreres ved hjelp av et kalibreringsobjektglass.

Was this helpful?
Eggs in which embryos have reached an advanced developmental stage, and where fully pigmented eyes can easily be seen. In the opaque salmonid eggs, this stage is resistant to mechanical shock; eggs are therefore commonly shipped upon reaching this stage.


ΟΦΘΑΛΜΟΦΟΡΑ ΑΥΓΑ: Αυγά στα οποία τα έμβρυα έχουν φθάσει σε προχωρημένο αναπτυξιακό στάδιο , στο οποίο είναι ευδιάκριτα τα πλήρως χρωματισμένα μάτια του εμβρύου. Αδιαφανή αυγά σολομού στο στάδιο αυτό είναι ανθεκτικά σε μηχανικές κρούσεις. Για τον λόγο αυτό τα αυγά πρέπει να μεταφέρονται μόνο αφού έχουν φθάσει σε αυτό το στάδιο.

AUGENPUNKTSTADIUM: Eier, in denen die Embryonen ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium erreicht haben, und vollständig pigmentierte Augen leicht erkennbar sind. In den weitgehend undurchsichtigen Eiern von Salmoniden ist dieses ein leicht identifizierbares Stadium, das auch gegenüber Erschütterungen widerstandsfähiger ist. Deshalb sollen Eier, die transportiert werden, das Augenpunktstadium erreicht haben.

OEUFS OEILLES: Oeufs dans lesquels les embryons sont à un stade de développement avancé avec des yeux complètement pigmentés qui sont facilement visibles. Les oeufs oeillés opaques de salmonidés sont résistants aux chocs mécaniques et sont donc transportables à ce stade.

UOVA EMBRIONATE: Uova in cui gli embrioni hanno raggiunto uno stadio di sviluppo avanzato, e in cui gli occhi completamente pigmentati possono essere osservati facilmente. Nelle uova opache dei Salmonidi, questa fase è resistente allo shock meccanico; le uova sono quindi solitamente trasportabili in questa fase.

HUEVOS CON OJOS: Huevos en los cuales los embriones se encuentran en un estado de desarrollo avanzado y dotados de ojos pigmentado que son fácilmente visibles. Los huevos con ojos opacos de salmónidos son resistentes a los choques mecánicos y por lo tanto se pueden transportar durante este estado.

ØYEROGN: Egg der embryo har nådd et avansert utviklingsstadium, der pigmenterte øyne lett ses. Lakseeggene tåler på dette stadiet mekanisk støt og egg transporteres derfor vanligvis på dette stadiet.

Was this helpful?

Contact us

Please contact AMC Limited for any queries:

  • Hot line: +353 1 874 7088
You are here: Home Resources & Services Multilingual glossaries GLOSSARIES