AMC LIMITED

Portugese (PT)

A

O conceito de que um indivíduo tentará maximisar a sua parte de um recurso comum em vez de tentar conservar esse mesmo recurso em benifício de todos.


Tragedy of the Commons: The concept in which an individual will attempt to maximise its share of a commonly shared resource rather than attempting to conserve it for the benefit of all.

Η τραγωδία των Κοινών : Η έννοια στην οποία το άτομο θα επιχειρήσει να μεγιστοποιήσει την μερίδα του σε μια από κοινού μοιραζόμενη πηγή αντί να προσπαθήσει να την διατηρήσει προς όφελος όλων.

Tragedy of the Commons: När allmänna resurser förbrukas pga brist på stimulans och uppmuntran att nyttja dem på ett hållbart sätt.

Was this helpful?
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL. Um procedimento para optimizar o planeamento e controlo de grandes projectos de desenvolvimento através da avaliação de possíveis impactos. Este processo de avaliação é normalmente levado a cabo por três entidades, o técnico de desenvolvimento, as autoridades públicas e de planeamento.


EIA: Environmental Impact Assessment: A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

E.I.A.: ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ. Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς : ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Miljökonsekvensanalys: En process där man försöker optimera planneringstadiet och den framtida regleringen av stora verksamheter genom att göra en bedömning om projektets troliga effekter på miljön. Denna utvärderingsprocess upprättas i samråd med länsstyrelsen, andra myndigheter och enskilda intressenter.

Was this helpful?
Refere-se a substâncias, factores e ambientes não vivos.


abiotic : Refers to non-living substances, factors, environments.

ΑΒIOTIKOΣ: Αναφέρεται σε μή ζώντα περιβάλλοντα, ουσίες, παράγοντες.

abiotisk: Syftar på icke-levande substanser, faktorer och miljöer

Was this helpful?
O fundo do oceano profundo, com um profundidade superior a 2000 metros, representa um dos biomas marinhos mais constantes, com uma temperatura entre 00 e 20 C


abyss : The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 02 and 22 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

djuphav: Djuphavens botten, på djup över 2000 meter, representerar ett av de mest konstanta marina biomen, med temperaturer mellan 00 och 20 C.

Was this helpful?
Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos do fundo abissal.


abyssobenthic: A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.

Αβυσσοβενθικός: Οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα της αβύσσου.

djuphavsbotten: Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.

Was this helpful?
Organismos pelágicos que vivem a profundidades superiores a 3000 metros.


abyssopelagic: Pelagic organisms living at water depths greater than 3000 metres.

Αβυσσοπελαγικός: Πελαγικοί οργανισμοί οι οποίοι ζουν σε βάθη μεγαλύτερα των 3000 μέτρων.

djuphavspelagial: Pelagiska organismer som lever under 3000 meters djup.

Was this helpful?
Processo de erosão por fricção ou desgaste do material de superficíe; atrito; normalmente um amostra de muco e/ou epitélio por raspagem.


abrasion : The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

abrasion : Erosionsprocess där ytmaterial skrapas eller vittrar bort

Was this helpful?
(1) Captação e assimilação através da pele, membranas mucosas e vasos sanguíneos de gases, liquidos e outra matéria. (2) A transferência de nutrientes através das membranas celulares após a digestão.


absorption: (1) The uptake and assimilation of gases, liquids, and other matter by the skin, mucous membranes, and blood vessels. (2) The transfer of nutrients across cell membranes following digestion.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: (1) Η πρόσληψη και αφομοίωση αερίων, υγρών και άλλων υλικών από το δέρμα, τις βλεννογόνους μεμβράνες και τα αιμοφόρα αγγεία. (2) Η μεταφορά θρεπτικών δια μέσου των κυτταρικών μεμβρανών κατά την πέψη.

absorption: (1) Upptag och assimilering av gaser, vätskor och annan materia av hud, membran och blodkroppar. (2) Transport av föda över cell membran efter nedbrytning.

Was this helpful?
O rácio do número de indivíduos de um grupo específico para o número total de indivíduos, dentro de uma certa área, volume ou comunidade sobre um certo período de tempo.


relative abundance: The ratio of the number of individuals of a particular group to the total number of individuals, within a certain area, volume or community over a certain period of time.

Σχετική εγκατάλειψη : Ο λόγος του αριθμού των ατόμων μιας συγκεκριμένης ομάδας προς τον συνολικό αριθμό των ατόμων, σε μια δεδομένη περιοχή, όγκο ή κοινωνία και για δεδομένη χρονική περίοδο.

relativ abundans: Förhållandet mellan antalet individer i en speciell grupp och det totala antalet individer, inomett speciellt område, volym eller samhälle under en viss tidsperiod.

Was this helpful?
Um composto capaz de transferir um ião de hidrogénio em solução. Soluções ácidas têm um pH inferior a 7. Os ácidos são corrosivos para os metais. O equilíbrio ácido-base é um factor importante na fisiologia dos organismos aquáticos.


acid: A compound capable of transferring a hydrogen ion in solution. Acid solutions have a pH of less than 7. Acids are corrosive to metals. Acid-base balance (equilibria) is an important factor in the physiology of aquatic organisms.

ΟΞΥ: Ενωση ικανή να ελευθερώνει ιόντα υδρογόνου σε διάλυμα. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7. Tα οξέα διαβρώνουν τα μέταλλα. Η οξεο-βασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φυσιολογίας των υδρόβιων οργανισμών.

syra: En förening som kan överföra en vätejon i lösning. Sura lösningar har ett pH lägre än 7. Syror korroderar metaller. Syra-bas balans (jämvikt) är en viktig faktor för akvatiska organismers fysiologi.

Was this helpful?
Prosperar num ambiente ácido.


acidophilic: Thriving in an acidic environment.

ΟΞΕΟΦΙΛΟΣ: Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.

syratålig: Föredrar sura miljöer.

Was this helpful?
Processo através do qual um espécime se adapta a novas condições tais como ser colocado em águas com caracteristicas diferentes, por exemplo com temperatura ou salinidade diferentes, etc.


acclimation : A process in which a specimen becomes adjusted to new circumstances such as being placed in water having different characteristics, such as different temperature or salinity, etc.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΗ: Η διεργασία κατά την οποία ένα άτομο εξοικειώνεται με νέες συνθήκες όπως είναι η τοποθέτηση σε νερό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία ή αλατότητα, κ.λ.π.).

acklimatisering: Den process där en organism anpassar sig till nya förhållanden, såsom vid placering i vatten med andra karakteristika, som annan temperatur eller salinitet etc.

Was this helpful?
Processo de adaptação a um novo ambiente ou condições climáticas diferentes.


acclimatization : The adaptation process to a new environment or different climatic conditions.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΜΟΣ: Η διεργασία της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον ή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

acklimatisering: Anpassning till en ny miljö eller annat klimat.

Was this helpful?
Processo em que um químico ou elemento está concentrado no ambiente ou no tecido de um organismo.


accumulation: A process whereby a chemical or element is concentrated in the environment or the tissue of an organism.

Απόθεση: Η διαδικασία κατά την οποία μια χημική ουσία ή ένα στοιχείο εναποτίθεται στο περιβάλλον ή στον ιστό ενός οργανισμού

ackumulering: Process varigenom en kemikalie eller ämne koncentreras i miljön eller vävnaden hos en organism.

Was this helpful?
Processo pelo qual indivíduos (ou partes dos indivíduos), populações, ou espécies alteram a sua forma ou função a fim de melhor sobreviver a determinadas ou alteradas condições ambientais. Pode também referir-se ao resultado deste processo.


adaptation: The process by which individuals (or parts of individuals), populations, or species change in form or function in order to better survive under given or changed environmental conditions. May also be used of the results of this process.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η διεργασία με την οποία άτομα (ή τμήματα ατόμων), πληθυσμοί ή είδη μεταβάλλουν μορφή ή λειτουργία ούτως ώστε να επιβιώνουν καλύτερα σε δεδομένες ή μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.

adaptation: Den process där individer (eller delar av individer), populationer eller arter ändrar form eller funktion för ökad överlevnad under givna eller förändrade miljöbetingelser. Kan också användas för resultatet av denna process.

Was this helpful?
(1) A união de duas superfícies ou estruturas que de outra forma estariam separadas. Como exemplo temos os orgãos viscerais adstritos à parede abdominal, como resultado de uma inflamação aguda ou crónica. (2) Em microbiologia: na natureza, os microorganismos unem-se muitas vezes especificamente ou não especificamente a um substrato ou outras células; nalguns casos sabe-se que a adesão é mediada por componentes ou estruturas microbianas especializadas. Microorganismos de vida livre em habitats aq


adhesion: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for

ΣΥΜΦΥΣΗ: (1)Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προ-

adhesion: (1) Sammanförandet av två ytor eller strukturer som annars skulle vara separerade. Exempel är viscerala organs fäste till abdominalväggen, resultatet av akut eller kronisk inflammation. (2) I mikrobiologi: i naturen binder ofta mikroorganismer specifikt eller icke-specifikt till ett substrat eller till andra celler; i vissa fall kan vidhäftande medieras av specialiserade mikrobiella komponeneter eller strukturer. I akvatiska habitat är frilevande mikroorganismer ofta vidhäftade ytor på, till exe

Was this helpful?
Ácido deoxiribonúcleico; o material genético fundamental de uma célula. Um polímero de deoxiribo-nucleótidos; trifosfato de deoxiadenina, trifosfato de deoxiguanina, trifosfato de deoxicitocina e trifosfato de deoxi-timina. Tipicamente as cadeias de polinucleótidos ocorrem na forma de dupla espiral. A sequência de cruzamentos de nucleótidos nas cadeias é a base do código genético ( q.v.). As moléculas de ADN são as moleculas biológicas mais amplamente conhecidas.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribo- nucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxy- thymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code (q.v). DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεïκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

DNA: Deoxiribonukleinsyra; en cells primära genetiska material. DNA är en makromolekyl som består av nukleotider. Varje nukleotid består av en fosfatgrupp, en sockergrupp (deoxiribos) samt en av fyra möjliga heterocykliska kvävebaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C). Vanligtvis förekommer polynukleotidkedjorna som en dubbelhelix. Ordningsföljden mellan dessa nukleotidpar i kedjorna utgör grunden för den genetiska koden (q.v). DNA molekyler är de största biologiskt aktiva molekyler

Was this helpful?
A atracção de iões ou componentes para a superfície de um sólido; por exemplo, solos coloidais adsorvem grandes quantidades de iões e água.


adsorption: The attraction of ions or compounds to the surface of a solid; for example, soil colloids adsorb large amounts of ions and water.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ : Η έλξη ιόντων ή ενώσεων στην επιφάνεια ενός στερεού π.χ. τα κολλοειδή του χώματος προσροφούν μεγάλες ποσότητες ιόντων και νερού.

adsorption: Attraktion av joner eller föreningar till fasta ytor; till exempel adsorberar jord kolloider stora mängder joner och vatten.

Was this helpful?
Qualquer animal que tenha atingido o crescimento total ou seja sexualmente maduro e que não seja precoce.


adult: Any animal that has attained full growth or is sexually mature that is not precocious.

ΕΝΗΛIΚΟ: Κάθε ζώο το οποίο έχει φτάσει σε πλήρη αύξηση ή είναι γεννητικά (σεξουαλικά) ώριμο. Το μή πρώϊμο.

adult: Alla djur som har uppnått full storlek eller är sexuellt mogen.

Was this helpful?
(1) Uma condição ou processo em que o oxigénio está presente ou é necessário; cf. Metabolismo. (2) Em microbiologia: termo utilizado por Pasteur para um micro-organismo que crescem apenas na presença de oxigénio; os que crescem na ausência de oxigénio são anaeróbicos.


aerobic: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑEPOBIOΣ: (1) H κατάσταση ή η διεργασία κατά την οποία το αέριο οξυγόνο είναι παρόν ή απαιτούμενο (πρβλ. μεταβολισμός). 2) Στην μικροβιολογία όρος του Pasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Eκείνοι που αναπτύσσονται χωρίς αυτό ονομάζονται αναερόβιοι.

aerob: (1) Ett tillstånd eller process där syrgas finns närvarande eller krävs; se vidare metabolism. (2) I mikrobiologi: Pasteurs benämning på mikroorganismer som växer enbart i närvaro av syrgas; de som växer utan är anaeroba.

Was this helpful?
As partes mais profundas dos oceanos e lagos onde a luz não penetra.


aphotic: The deeper parts of seas and lakes where light does not penetrate.

Αφωτη ζώνη: Τα βαθύτερα τμήματα των θαλασσών και λιμνών στα οποία δεν φτάνει ηλιακό φως.

afotisk: En djup zon i hav eller sjö, som saknar tillgång till solljus

Was this helpful?
Termo comum utilizado para o grupo de componentes (revestimentos ou pinturas), que muitas vezes contêm metais, que são aplicados em estruturas e equipamento para prevenir a fixação de inscrustações (q.v.); como exemplo refere-se o tributil estanho TBT (q.v.) que é normalmente utilizado em embarcações. Embora estes componentes tenham sido utilizados em muitas situações, o seu uso na aquacultura está agora regulamentado devido aos efeitos prejudiciais sobre os moluscos bem como devido à sua acumul


anti-fouling agent: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foul

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατα- σκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλα

båtbottenfärg: Generell benämning som används för att beskriva en grupp föreningar (beläggningar eller målarfärger), som ofta innehåller metaller, som aplliceras på föremål och utrustning för att hindra djur, t.ex. havstulpaner, och alger att växa på dem; tributylten TBT (q.v.) är en vanlig förening som används på båtbottnar med denna syfte. Fast dessa föreningar har använts vid många situationer i akvatiska miljöer, så har man börjat reglera deras användning inom akvakultur på grund av skadliga effekter på

Was this helpful?
A agregação de células ou outras partículas, por exemplo, bacilos móveis, glóbulos vermelhos, etc; por exemplo, quando se misturam tipos de sangue incompatíveis.


agglutination: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμ- άτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα απο- τελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

agglutination: När celler eller andra partiklar klumpar ihop sig, till exempel rörliga baciller, röda blodkroppar. etc; till exempel när man blandar inkompatibla blodgrupper.

Was this helpful?
Uma sociedade ou grupo de organismos co-específicos que têm uma estrutura social e que consistem de membros ou unidades modulares repetidos mas com um baixo nível de coordenação, integração ou afinidade genotípica


aggregation: A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.

ΣYNAΘPOIΣH: Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.

aggregation: Ett samhälle eller en grupp av konspecifika organismer som har en social struktur och består av upprepade medlemmar eller modulära enheter men med en låg nivå av koordination, integrering eller genotypiskt släktskap.

Was this helpful?
O volume de água utilizado para equilibrar os navios enquanto são carregados nos portos ou quanto estão no mar. A água é colocada a bordo em tanques especialmente desenhados distribuídos ao longo do fundo, ou localizados à popa e proa do navio. Alguns tipos de navio têm também tanques nos flancos. Estima-se que cerca de 12 biliões de toneladas de água de lastro sejam transportadas anualmente em todo o mundo. Sabe-se que cerca de 3000 patogénes de peixes e moluscos, parasitas, algas tóxicas e pat


ballast water: The water mass taken up by ships to balance their position while being loaded in harbours or while at sea. The water is taken on board in specially designed tanks distributed along the bottom, or located at the stern and aft of a ship. Several ship types have also top-wing tanks. It is estimated that about 12 billion tonnes of ballast water are annually transported intercontinentally. About 3000 fish and shellfish pathogens, parasites, toxic algae and human pathogens, many of which affect aquac

ΕΡΜΑ: Ποσότητα ύδατος η οποία χρησιμοποιείται στα πλοία ως αντίβαρο κατά τη φόρτωσή τους στα λιμάνια ή κατά τον πλου. Το νερό συσκευάζεται σε κατάλληλες δεξαμενές και τοποθετείται στον πάτο του πλοίου και προς την πρύμνη. Ορισμένα πλοία φέρουν ειδικές δεξαμενές για αυτό το σκοπό οι οποίες προεξέχουν στα πλευρά του σκάφους. Υπολογίζεται πως περίπου 12 δισεκατομμύρια τόνοι νερού το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα, μεταφέρεται ετησίως μεταξύ των ηπείρων. Μαζί με το νερό αυτό υπολογίζεται πως μεταφέρονται ε

barlastvatten: Vattenmassa som används för att ge fartyg erforderlig stabilitet när de lastas vid hamnar. Vattnet tas ombord genom speciella kärl som är belägna i fartygets skrov, för eller akter. Det beräknas att ungefär 12 miljarder ton barlastvatten transporteras globalt varje år. Ungefär 3000 olika fisk och skaldjurs patogener, parasiter, toxiska alger och mänskliga patogener förflytas genom barlastvatten.

Was this helpful?
Água de refrigeração de processos industriais, libertada para o meio ambiente a temperaturas muito mais elevadas do que a água ambiente, capaz de causar poluição termal.


cooling water: Coolant water from industrial processes, released into the environment at temperatures much higher than the ambient water, capable of causing thermal pollution.

Νερό ψύξης : Νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη σε βιομηχανικές διαδικασίες και το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το νερό του περιβάλλοντος και ικανό να προκαλέσει θερμική ρύπανση.

kylvatten: Kylvatten som används vid industriella processer och som släpps ut i miljön vid högre temperatur än det omgivande vattnet. Kan orsaka skador i miljön på grund av den höga temperaturen.

Was this helpful?
Todos os elementos conhecidos estão provavelmente dissolvidos nos oceanos. Assim a água do mar contém elementos essenciais aos organismos marinhos além de muitos outros que não exercem qualquer função biológica conhecida. Estes elementos podem ser classificados em dois grupos de acordo com a concentração: (a) principais e (b) vestigiais


seawater, natural: All the known elements are probably dissolved in the oceans. Thus natural seawater contains elements known to be essential to marine organisms in addition to many others that do not serve any known biological function. These elements can be classified into two groups according to concentration: (a) major and (b) trace.

ΘΑΛΑΣΣIΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣIΚΟ: Ολα τα γνωστά στοιχεία είναι πιθανώς διαλυμένα στους ωκεανούς. Ετσι, το φυσικό θαλασσινό νερό περιέχει στοιχεία γνωστά ως απαραίτητα για τους θαλάσσιους οργανισμούς και ακόμα, πολλά άλλα που δεν εξυπηρετούν κάποια γνωστή βιολογική λειτουργία. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται σε δύο ομάδες ανάλογα με την συγκέντρωσή τους: μείζονα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

navsvatten, naturligt: Alla grundämnen är till någon grad lösliga i vatten och bör därför förekomma i varierande halt i havsvatten. Endel är viktiga för havets organismer, andra fyller ingen känd biologisk funktion.

Was this helpful?
Água que se junta no porão de um navio (espaço no casco de cada lado da quilha), normalmente oriunda da chuva ou das ondas que rebentam sobre o convés.


bilge water: Water which collects in the bilges of a ship (space in the hull on each side of the keel), usually derived from rainwater or waves breaking over the deck.

Νερά αμπαριού : Tο νερό το οποίο συλλέγεται στο κήτος ενός πλοίου στο διάστημα που υπάρχει δίπλα από την καρίνα και συνήθως προέρχεται από το νερό της βροχής ή από τα κύματα που καλύπτουν το κατάστρωμα.

slagvatten: Vatten som samlas i slaget på ett fartyg (rundningen på ett fartygs botten), och härstammar från regnvatten eller höga vågor.

Was this helpful?
Água com duas partes por mil, ou menos, de sais dissolvidos.


freshwater: Water with 2 parts per thousand, or less, of dissolved salts.

ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: Νερό που περιέχει 2 ‰ ή και λιγότερο διαλυμένα άλατα.

sötvatten: Vatten som innehåller mindre än två tusendelar lösta salter.

Was this helpful?
Água originada pela mistura da água salgada e doce com uma salinidade de 0.50 a 17.0‰, ocorrendo normalmente perto da superfície em ambientes estuarinos.


brackish water: Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0‰, commonly occurring in near-surface estuarine environments.

ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ : Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

brackvatten: Vatten som är en blandning av saltvatten och sötvatten och har en salinitet av 0.50 till 17.0%, påträffas vanligtvis vid ytan i miljöer nära flodmyningar.

Was this helpful?
água subterrânea que ocupa a zona de saturação. No sentido estrito o termo aplica-se apenas a água abaixo da camada freática.


ground water: Subsurface water occupying the zone of saturation. In a strict sense the term is applied only to water below the water table.

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ: Υπόγειο νερό της ζώνης κορεσμού. Υπό τη στενή έννοια, ο όρος αναφέρεται μόνο στο υπόγειο νερό κάτω από την ελεύθερη στάθμη.

grundvatten: Vattenmassa som befinner sig under ytan och ockuperar mättnadszonen. In a strict sense så aanvänds termen för att beskriva vatten som ligger under grundvattensnivån.

Was this helpful?
Que tem um período curto e relativamente grave, e.g. Toxicidade aguda, inflamação aguda (inflamação que progride rapidamente e as manifestações são imediatas e pronunciadas).


acute: Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).

ΟΞΥΣ : Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).

akut: Ha en kort och relativt allvarlig verkan, t. ex. akut toxicitet, akut inflammation (inflammation där utvecklingen är snabb och manifestationer är omedelbara och tydliga).

Was this helpful?
A ausência ou deficiência de pigmentação nos animais; cf. Despigmentação.


albinism: The absence or deficiency of pigmentation in animals.

ΑΛΦIΣMOΣ: Aπουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα.

albinism: Frånvaro eller brist på pigmentering hos djur; se vidare felpigmentering.

Was this helpful?
Uma medição do pH da água calculada como o número de miliequivalentes de iões de hidrogénio que são neutralizados por um litro a 200 C. Esta neutralização dá-se pelo efeito combinado do mineral dissolvido (principalmente CO2 e os aniões de bicabornatos) e é normalmente expressa em equivalentes de concentração de carbonato de cálcio.


alkalinity: A measure of the pH of water calculated as the number of milliequivalents of hydrogen ions that is neutralized by one litre at 200C. This neutralization is due to the combined effect of dissolved mineral (mainly CO2 and the anions of bicarbonates) and is usually expressed in equivalents concentration of calcium carbonate.

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της οξύτητας (του pΗ) του νερού, το οποίο υπολογίζεται ως ο αριθμός των χιλιοστο-ισοδυνάμων των υδρογονοκατιόντων που εξουδετερώνονται από ένα λίτρο δείγματος στους 200C. Αυτή η εξουδετέρωση οφείλεται στην συνδυασμένη επίδραση των διαλυμένων ανόργανων ουσιών (κυρίως CO2 και ΗCΟ3).Συνήθως εκφράζεται σε ισοδύναμες συγκεντώσεις ανθρακικού ασβεστίου.

alkalinitet: Mått på vattens pH beräknad som antal milliekvivalenter vätejoner som neutraliseras av en liter vid 200C. Denna neutralisering sker av den kombinerade effekten av lösta mineral (huvudsakligen CO2 och bikarbonats anjoner) och uttrycks vanligen som motsvarande koncentration av kalciumkarbonat.

Was this helpful?
A expressão "alcalinidade total" refere-se à concentração total de bases na água expressa em miligramas por litro de carbonato de cálcio. A determinação da alcalinidade é levada a cabo pela titulação de dois pontos limite: primeiro, titulando com um ácido padrão até um limite de fenoftaleína, e segundo pela titulação até um limite de alaranjado de metilo. A quantidade total de ácido utilizado na titulação, expressa em carbonato de cálcio equivalente, representa a alcalinidade total. A quantidade


alkalinity, total: The term "total alkalinity" refers to the total concentration of bases in water expressed in milligrams per litre of equivalent calcium carbonate. Determination of alkalinity is carried out by titration to two end points; first, by titrating with standard acid to a phenolphthalein endpoint, and second by titration to a methyl orange endpoint. The total amount of acid used in the titration, expressed as equivalent calcium carbonate, represents the total alkalinity. The amount of acid require

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ ΟΛIΚΗ : Ο όρος "ολική αλκαλι- κότητα" αναφέρεται στην ολική συγκέντρωση των βάσεων στο νερό και εκφράζεται σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ισοδυνάμου ανθρακικού ασβεστίου. Ο προσδιορισμός της αλκαλικότητας γίνεται με τιτλο- δότηση σε δύο τελικά σημεία. Το πρώτο τιτλο- δοτείται με ένα τυπικό οξύ σε ένα τελικό σημείο φαινολοφθαλεïνης και το δεύτερο τιτλοδοτείται σε ένα τελικό σημείο πορτοκαλόχροος του μεθυλ- αινίου. Η ολική ποσότητα του οξέος που χρησι- μοποιείται στην τιτλοδότηση, εκφρασμένη σε ισοδύναμο ανθ

alkalinitet, total: Termen "total alkanitet" refererar till den totala koncentrationen av baser i vattnet uttryckt i milligram per liter av motsvarande kalciumkarbonat. Bestämning av alkanitet utförs genom två titreringar; först titreras med en standard syra till fenolftalein, och sedan titreras till metyl orange. Den totala mängd syra som behövs för att titrera till fenolftalein (pH 8,3), uttryckt som motsvarande kalciumkarbonat, är fenolftalein alkaniteten.

Was this helpful?
Na previsão da ondulação, a distância horizontal (na direcção do vento) sobre a qual o vento sopra.


fetch: In wave forecasting, the horizontal distance (in the direction of the wind) over which the wind blows.

ΔIΑΔΡΟΜΗ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ) : Η οριζόντια απόσταση ( προς την φορά του ανέμου), επί της οποίας πνέει ο άνεμος που προκαλεί κυματισμό.

fetch: Vindens väglängd över öppet vatten till en viss plats.

Was this helpful?
Grande classe de compostos químicos derivados da oxidação dos alcoóis primários e contendo o grupo - CHO.


aldehydes: Large class of chemical compounds derived from the primary alcohols by oxidation and containing the -CHO group.

ΑΛΔΕΫΔΕΣ: Μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων που προέρχονται από τις πρωτοταγείς αλκοόλες με οξείδωση και που περιέχουν την ομάδα -CHO.

aldehyder: Stor grupp av kemiska föreningar som innehåller en -CHO grupp, och produceras av primära alkoholer genom oxidering.

Was this helpful?
Uma de duas ou mais formas alternativas de um gene, cada uma possuindo uma sequência nucleótida única.


allele: One of two or more alternative forms of a gene, each possessing a unique nucleotide sequence.

ΑΛΛHΛA ή AΛΛHΛOMOPΦA : Mια από τις δύο ή περισσότερες εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου. Kαθέ μία έχει μια μοναδική νουκλεοτιδική αλληλουχία.

allel: En av två eller fler alternativa gener, som var och en består av en unik nukleotidsekvens.

Was this helpful?
Planta de água doce ou marinha que contêm clorofila (pl. Algas), variando em tamanhos desde alguns micra até muitos metros de comprimento; unicelulares, coloniais ou filamentosas sem verdadeiras folhas, raízes ou talo.


alga: Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.

ΦΥΚΟΣ : Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.

alger: Sötvatten eller marin planta som innehåller klorofyll (pl. alger), varierar i storlek från några få mikroner till flera meter i längd; encelliga, kolonibildande eller filamentösa utan egentliga blad, rötter eller stam.

Was this helpful?
Cianófitas, as únicas algas em que os pigmentos fotossintéticos não estão localizados nos cromoplastos e que não têm um núcleo. Os pigmentos estão dissimulados pelos pigmentos azuis de ficocianina.


blue green algae: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

blågröna alger: Cyanofyta, den enda algen där fotosyntetiserande pigment inte är lokaliserade i kromatoplaster och inte har någon cellkärna. Pigmenten maskeras av den blåa pigmenten fycocyanin.

Was this helpful?
Feofíceas; classe de algas marinhas de zonas intertidal e zonas subtidais pouco profundas com mais de 1500 espécies; cf. Sargaço.


brown algae: Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.

ΦΑΙΟΦΥΚΗ: Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.

brunalger: Phaeophyceae; klass av marina alger som lever i intertidala zoner och som innefattar fler än 1500 arter.

Was this helpful?
Algas com um talo filiforme.


filamentous algae: Algae with a threadlike thallus.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

filamenösa alger: Alger med en trådlik bål.

Was this helpful?
Alga marinha multicelulares.


seaweeds: Marine multicellular algae.

Φύκη: Θαλάσσια πολύκυτταρική Άλγη

sjögräs: Marina flercelliga alger.

Was this helpful?
Clorófitas, as algas nas quais os pigmentos fotossintéticos estão localizados nos cloroplastos com a clorofila como pigmento dominante.


green algae: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

grönalger: Klorofyta, alger som innehåller kloroplaster. Kloroplaster hyser fotosyntetiska pigment där klorofyll är den viktigaste.

Was this helpful?
Agentes químicos que matam as algas, e.g. Sulfato de cobre. Embora alguns herbicidas, tais como o Diquat, Paraquat, ou Terbutrine, sejam também eficazes contra certas algas, assim como também o são vários desinfectantes comuns, tais como o cloro nos abastecimentos de água, apesar de não serem necessariamente algicidas em todos os casos.


algicides: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την κατα- πολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

algicid: Kemiskt medel som dödar alger, t ex kopparsulfat. Trots att några herbicider, som Diquat, Paraquat eller terbutryne, också verkar effektivt på vissa alger, så även vissa generella desinfektionsmedel som klor i vatten, så är de inte nödvändigtvis alltid algicider.

Was this helpful?
Não nativo; uma espécie que aparece numa área da qual não é oriunda; não indígena.


alien: Non-native; a species occurring in an area to which it is not native; non-indigenous.

ΑΛΛOXΘON : Mη αυτόχθον. Eίδος που υπάρχει σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι αυτόχθον (γηγενές). Mη ιθαγενές είδος.

främmande art: Inte inhemsk; en art som förekommer i ett område där den inte är inhemsk; inte ursprunglig.

Was this helpful?
(1) O fornecimento de alimento aos organismos. (2) O consumo de alimento pelos organismos.


feeding: (1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.

ΔIΑΤΡΟΦΗ: (1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.

utfodra: (1)Tillförsel av mat till organsimer (2) Matkonsumption hos organismer.

Was this helpful?
Estratégia de alimentação dos animais bentónicos, na qual os organismos ingerem detritos vegetais e animais que se encontram na, ou sobre a, superfície sedimentar.


deposit feeding: Feeding strategy of benthic animals, in which organisms ingest plant and animal debris from, on or under the sediment surface.

ΙΖΗΜΑΤΟΦΑΓIΑ : Στρατηγική διατροφής βενθικών ζώων, κατά την οποία οι οργανισμοί τρέφονται με φυτικά και ζωϊκά τρίμματα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του ιζήματος ή κάτω από αυτή.

nedfallsätare: Födostrategi hos bentiska djur, där organismer intar organiska partiklar, på eller under subsratytan.

Was this helpful?
Fonte de energia fornecedora de nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, gorduras), vitaminas e minerais, necessários para o funcionamento do metabolismo.


food: Source of energy-providing nutrients (carbohydrates, proteins, fats), vitamins and minerals, necessary in order for metabolism to function.

ΤΡΟΦΗ: Πηγή θρεπτικών στοιχείων που παρέχουν ενέργεια (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη), βιταμινών και ανοργάνων αλάτων. Τα συστατικά αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μεταβολισμού.

föda: Källa av energigivande näringsämnen (kolhydrater, proteiner, fettämnen), vitaminer och mineraler, som är nödvändig för en fungerande metabolism.

Was this helpful?
Termo referente a populações, espécies ou taxa que ocorre em áreas geográficas diferentes.


allopatric: Used of populations, species or taxa occurring in separate geographical areas.

ΑΛΛOΠATPIOΣ : O όρος χρησιμοποιείται για πληθυσμούς, είδη ή τάξα που βρίσκονται σε διαχωρισμένες γεωγραφικές περιοχές

allopatrisk: Används för populationer, arter eller taxa som förekommer i geografiskt skilda områden.

Was this helpful?
Um tipo de solo, cujos constituintes foram transportados em suspensão pela água e subsequentemente depositados por sedimentação.


alluvium: A type of soil, the constituents of which have been transported in suspension by flowing water and subsequently deposited by sedimentation.

ΠPOΣXΩΣH ή AΛΛOYBION: Tύπος εδάφους, τα συστατικά του οποίου έχουν μεταφερθεί εν αιωρήσει από την ροή του νερού και στη συνέχεια εναποτέθηκαν με την μορφή ιζήματος.

alluvialjord: En sorts jord, vars beståndsdelar har blivit transporterade i suspension av flödande vatten och därefter deponerats genom sedimentation

Was this helpful?
Ocorre em ambos os lados do Oceano Atlântico.


amphiatlantic: Occurring on both sides of the Atlantic ocean.

Αμφιατλαντικός : Εμφανίζεται και στις δύο ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού.

amfiatlantisk: Något som sker på båda sidor om atlanten.

Was this helpful?
Refere-se às condições ambientais que rodeiam um organismo; por exemplo, temperatura ambiente.


ambient: Referring to environmental conditions surrounding an organism; for example, ambient temperature.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN: Αναφέρεται στις εγγύτερες φυσικοχημικές και οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβάλλουσα θερμοκρασία).

omgivande: Hänvisar till miljöförhållanden som omger en organism, till exempel omgivningens temperatur

Was this helpful?
Todos os factores ou condições externos ou internos que suportam ou influenciam a existência ou desenvolvimento de um organismo ou associação de organismos.


environment: All the external or internal factors or conditions supporting or influencing the existence or development of an organism or assemblages of organisms.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το σύνολο των εξωτερικών ή εσωτερικών παράγοντων ή καταστάσεων που στηρίζουν ή επηρεάζουν την ύπαρξη ή την ανάπτυξη ενός οργανισμού ή συναθροίσεων οργανισμών.

miljö: Alla externa och interna faktorer eller förhållanden som underhåller och påverkar existensen eller utvecklingen hos en organism eller en samling organismer.

Was this helpful?
Classe de componentes orgânicos que contem pelo menos um grupo carboxilo e um grupo amina: os aminoácidos alfa RCH NH2 COOH são constituintes fundamentais da matéria viva que se associam para produzir moléculas de proteína. No DNA estão codificados 20 aminoácidos e vários outros são modificações destes. Os aminoácidos não essenciais são sintetizados pelo organismo, ao passo que os aminoácidos essenciais têm de estar presentes na dieta.


amino acid: Class of organic compounds containing at least one carboxyl group and one amino group: the alpha-amino acids RCH NH2 COOH are fundamental constituents of living matter which combine together to make protein molecules. Twenty amino acids are coded for in DNA and several others are modifications of these. Non-essential amino acids are synthesized by the organism, whereas essential amino acids must be present in the diet.

ΑΜIΝΟΣΑ: Κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον μια καρβοξυλική ομάδα και μια αμινοομάδα: τα άλφα-αμινοξέα RCΗ ΝΗ2 CΟΟΗ, είναι θεμελιώδη συστατικά της ζώσας ύλης, και συνδυάζονται για να σχηματίσουν πρωτεϊνικά μόρια. Εικοσιδύο αμινοξέα κωδικοποιούνται από το DNA και ένας αριθμός άλλων είναι μετασχημ- ατισμοί αυτών. Τα μη βασικά αμινοξέα συνθέτονται από τον οργανισμό, ενώ τα βασικά αμινοξέα πρέπει να περιέχονται στη δίαιτα.

aminosyra: Klass av organiska föreningar som innehåller åtminstone en karboxylgrupp och en aminogrupp: alfa-aminosyrorna RCH NH2 COOH är fundamentala beståndsdelar i levande organismer som kan kombineras och bilda proteinmolekyler.Tjugo aminosyror finns kodade i DNA och flera andra är modifikationer av dessa. Icke-essentiella aminosyror syntetiseras av en organism medan de essentiella aminosyrorna måste finnas representerade i dess diet.

Was this helpful?
A amónia total é um termo genérico que se refere à combinação do NH4+ e NH3. Na bibliografia anterior o termo "amónia" é utilizado frequentemente por muitos autores, mas o seu uso não é recomendado no futuro, sem a identificação da sua especificação iónica.


ammonia: Total Ammonia is a general term referring to NH4+ and NH3 combined. In the earlier literature the term "ammonia" is frequently used by many authors, but its use is not recommended for future application without the identification of its ionic speciation.

ΑΜΜΩΝIΑ: Ολική Αμμωνία είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο συνδυασμό ΝΗ4+ και ΝΗ3. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ο όρος "αμμωνία" έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική χρήση χωρίς τον προσδιορισμό του τύπου των ιόντων. Αμμώνιο: είναι ειδικός όρος για το ιόν ΝΗ4+, το οποίο είναι η ιονισμένη μορφή της αμμωνίας. Μοριακή Αμμωνία ή Αέριος Αμμωνία: είναι ειδικός όρος για το διαλυμένο αέριο ΝΗ3. Α

ammoniak: Total ammoniak är en generell benämning för kombinationen av NH4+ och NH3. I tidigare litteratur användes benämningen "ammoniak" flitigt av många författare, men dess användning är inte rekommenderad för framtida bruk utan att ha fastställt den joniska specificeringen.

Was this helpful?
Produção de amónia através da decomposição bacteriana de matéria orgânica azotada.


ammonification: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

ammonifikation: Produktionen av ammoniak genom bakteriell nedbrytning av kväveinnehållande organiskt material.

Was this helpful?
Sem forma; não cristalino.


amorphous: Without shape; non-crystalline.

ΑΜΟΡΦΟΣ: Χωρίς σχήμα, μη κρυσταλλικός.

amorf: Utan form; icke kristallin.

Was this helpful?
Parte representativa de uma unidade maior utilizada para estudar as proprieades da unidade total. Por exemplo, uma parte ou quantidade de uma população, indivíduo, órgão, tecido ou líquido; cf. amostra aleatória, amostra de água.


sample: A representative part of a larger unit used to study the properties of the entire unit. For example, a portion or quantity of a population, individual, organ, tissue or liquid.

ΔΕIΓΜΑ : Αντιπροσωπευτικό τμήμα μιας μεγαλύτερης μονάδας, χρησιμοποιούμενο για την μελέτη των ιδιοτήτων της. Για παράδειγμα τμήμα ή μέρος ενός πληθυσμού, ατόμου, οργάνου, ιστού, ή υγρού. Πρβλ. επίσης Δείγμα νερού, τυχαίο δείγμα.

prov: En representativ del av en större enhet som används för att studera den stora enheten.

Was this helpful?
Uma amostra efectuada de forma que todos os indivíduos numa população seleccionada tem igual oportunidade de serem seleccionados.


random sample: A sample determined in such a way that all the individuals in a selected population have an equal chance of being selected.

ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ: Δείγμα η λήψη του οποίου είναι καθορισμένη κατά τρόπο ώστε όλα τα άτομα του πληθυσμού να έχουν την ίδια πιθανότητα να συλλεγούν στο δείγμα.

slumpmässigt urval: En provtagnings metod som innebär att alla individer i en population har lika stor chans att bli valda.

Was this helpful?
Este termo designa uma parte da água com interesse após ter sido transferida de um ponto de amostragem numa massa de água para outra posição onde ou a análise será iniciada ou uma ou mais "amostras para análise" (q.v.) são preparadas.


water sample: This term denotes a portion of the water of interest when it has been transferred from a sampling point in a water-body to another position where either analysis is started or one or more "samples for analysis" are prepared.

ΔΕIΓΜΑ ΝΕΡΟΥ: Ποσότητα νερού που λαμβάνεται από ένα σημείο δειγματοληψίας. Το δείγμα νερού αναλύεται απ ευθείας ή χρησιμεύει για την παρασκευή περισσοτέρων "δειγμάτων προς ανάλυση".

vattenprov: Ett vattenprov som tagits i ett vattenoråde för undersökning och analys på ett annat ställe.

Was this helpful?
Um processo que consiste na escolha de elementos de uma população de modo a formar um subconjunto dessa população conhecido como uma amostra.


sampling: The process consisting of choosing elements of a population in order to form a subset of that population known as a sample.

ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ: Διαδικασία επιλογής στοιχείων ενός πληθυσμού με σκοπό την δημιουργία ενός υποσυνόλου αυτού του πληθυσμού, γνωστού ως δείγμα.

provtagning: Uttagning av en mindre del av ett objekt (kroppsvävnad, varuparti etc.), vars kvalitet eller kvantitativa egenskaper man vill bestämma:

Was this helpful?
A dimensão de meio ciclo de deslocamento ou duma flutuação do tipo onda medida a partir do seu valor médio ou de equilibrio. A amplitude de uma onda do oceano é metade da altura da sua cava à crista, ou a altura desde o nível do mar calmo até à crista da onda; no caso de uma maré, a amplitude iguala metade da distância.


amplitude: The magnitude of a half-cycle displacement or a wavelike fluctuation as measured from its mean or equilibrium value. The amplitude of an ocean wave is half its trough-to-crest height, or the height from the still water level to the wave crest; in the case of the tide, amplitude equals half the range.

ΠΛΑΤΟΣ: Η μετατόπιση που αντιστοιχεί στην ημιπερίοδο μιας ταλάντωσης, μετρούμενη από την θέση ισορροπίας. Το πλάτος ενός θαλάσσιου κύματος ισούται προς το ήμισυ της απόστασης από την κοιλία στην κορυφή του κύματος ή προς το ύψος από το επίπεδο του ήρεμου νερού, έως την κορυφή του κύματος. Στην περίπτωση της παλίρροιας, το πλάτος είναι ίσο με το ήμισυ του εύρους.

amplitud: Storleken på den maximala avvikelsen från ett medelvärde hos en periodisk funktion eller svängning. Amplituden hos en havsvåg definieras som maximala utslaget mellan två passager av medelnivån.

Was this helpful?
A diferença, em altura, entre uma preia-mar e uma baixa-mar consecutivas. A amplitude média é a diferença de altura entre a média da maré alta e a média da maré baixa. A amplitude diurna é a diferença, em altura, entre a enchente média mais alta e a vazante média mais baixa. Quando o tipo de maré é diurna a amplitude média é a mesma da amplitude diurna.


tidal range: The difference in height between consecutive high and low waters. The mean range is the difference in height between mean high water and mean low water. The great diurnal range or diurnal range is the difference in height between mean higher high water and mean lower low water. Where the type of tide is diurnal the mean range is the same as the diurnal range.

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛIΡΡΟIΑΣ: Η διαφορά ύψους μεταξύ πλήμμης και ρηχίας. Το μέσο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας. Το ημερήσιο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης ανωτέρας πλήμμης και μέσης κατωτέρας ρηχίας. Οπου η παλίρροια είναι ημερήσιου τύπου, το μέσο εύρος ισούται με το ημερήσιο εύρος.

tidvattensomfattning: Skillnaden i höjd mellan, på varandra följande, hög- och lågvatten.

Was this helpful?
A diferença de altura entre a maré alta média e a maré baixa média.


mean range of tide: The difference in height between mean high water and mean low water.

ΜΕΣΟ ΕΥΡΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ: Η διαφορά της στάθμης μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας.

medellågvattennivå: Skillnaden i höjd mellan medelhögvatten och medellågvatten.

Was this helpful?
Descreve os animais aquáticos tal como os salmonídeos, esturjões e certos membros da família dos clupeideos que se desenvolvem e vivem a maior parte das suas vidas no mar, mas regressam à água doce para procriar e desovar; cf. Catádromo, diadromo.


anadromous: Describing aquatic animals such as most salmonids, sturgeons and certain members of the family Clupeidae which mature and live most of their lives in the sea, but return to freshwater to breed and spawn.

ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ: Ο όρος αναφέρεται σε υδρόβια ζώα όπως τα περισσότερα σολομοειδή, μουρούνες, και ορισμένα μέλη της οικογένειας Clupeidae, τα οποία ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους και ωριμάζουν στην θάλασσα, αλλά επιστρέφουν στα γλυκά νερά για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους (πρβλ. κατάδρομος και διάδρομος).

anadroma: Beskriver akvatiska djur som de flesta laxfiskar, störar och vissa medlemmar ur familjen Clupeidae, som utvecklas och lever en stor del av sitt liv i havet men återvänder till sötvattensmiljöer för att fortplanta sig.

Was this helpful?
Que se refere a uma condição ou processo em que o oxigénio gasoso não está presente ou não é necessário.


anaerobic: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

anaerob: Refererar till ett tillstånd eller en process där gasformigt syre inte finns närvarande eller är nödvändigt.

Was this helpful?
Uma técnica utilizada para avaliar e distinguir entre propostas alternativas de investimento.


cost-benefit analysis: A technique used to evaluate and distinguish between alternative investment proposals.

Ανάλυση μέγιστου κέρδους : Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προτάσεων.

kostnads-nyttoanalys : Metod som används för att beräkna kostanden och skilja mellan olika investeringsförslag.

Was this helpful?
Método estatístico que agrupa amostras baseadas num conjunto de variáveis altamente correlecionadas.


cluster analysis: A statistical method that groups samples based on a set of highly correlated variables.

Κυτταρική ανάλυση : Μια στατιστική μέθοδος που συγκεντρώνει δείγματα και βασίζεται σε ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών.

klusteranalys: Statistisk metod där korrelationer mellan vissa variabler används för att gruppera stickprover.

Was this helpful?
Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .


analysis of variance: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to as ANOVA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIΑΣΠΟΡΑΣ: Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

variansanalys: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to as ANOVA.

Was this helpful?
Um método estatístico de análise para determinar as variáveis que explicam a variação observada. Neste método, os eixos do espaço multi-dimensional são transformados de modo a que o primeiro eixo mostre o valor máximo da variação, o segundo eixo mostre a variação máxima restante e assim por diante.


principal component analysis: A statistical analysis method for determining the variables that explain the observed variation. In this method, the axes of multi-dimensional space are transformed so that the first axis explains the maximum amount of variance, the second axis explains the maximum remaining variance, and so forth.

Ανάλυση πρωτογενούς υλικού : Μια μέθοδος στατιστικής ανάλυσης για τον καθορισμό των μεταβλητών που επεξηγούν την παρατηρούμενη διαφοροποίηση. Σε αυτή τη μέθοδο οι άξονες του πολυδιάστατου χώρου μετασχηματίζονται, ώστε ο πρώτος άξονας να εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα διαφοροποίησης, ο δεύτερος άξονας εκφράζει τη μέγιστη υπολειπόμενη διαφοροποίηση κ.ο.κ.

Principal Component Analysis: En statistisk analysmetod för att bestämma vilken variabel som är ansvarig för en observerad variation.

Was this helpful?
Em estatística um conjunto de técnicas para a análise simultânea de mais do que uma variável independente, incluindo a análise de variância (q.v.) e covariância, métodos de regressão e correlação.


multivariate analysis: In statistics a group of techniques for the simultaneous analysis of more than one independent variable, including analysis of variance and of covariance, regression and correlation methods.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ : Ομάδα τεχνικών στην στατιστική γιά την ταυτόχρονη ανάλυση περισσοτέρων της μίας ανεξάρτητων μεταβλητών. Περιλαμβάνει την ανάλυση διακυμά- νσεων και συνδιακυμάνσεων, την παλινδρομική ανάλυση και την συσχέτιση.

multivariataanalys: Statistiska metoder för beskrivning, inte sällan grafisk, och analys av mångdimensionella datamängder. Inkluderar bl a ANOVA, regressinons- och korrelationsanalyser.

Was this helpful?
A análise de um caracter ou variável de cada vez.


univariate analysis: The analysis of one character or variable at a time.

Μονομεταβλητή ανάλυση : Η ανάλυση ενός χαρακτήρα ή μεταβλητής σε μια χρονική στιγμή.

envariats analys: Analysen av en karaktär eller variabel vid en tidpunkt.

Was this helpful?
Hormonas sexuais masculinas nos vertebrados; hormonas de natureza esteróide, que estimulam características sexuais secundárias masculinas; exemplos importantes são as testosteronas e as menos activas androesteronas.


androgens: Male sex hormones in vertebrates; hormones of steroid nature, which promote male secondary sexual characteristics; important examples are testosterones and the less active androsterones.

ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ: Αρσενικές φυλετικές (σεξουαλικές) ορμόνες των σπονδυλωτών. Πρόκειται για στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες προάγουν τα αρσενικά δευτερογενή χαρακτηριστικά. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι τεστοστερόνες και οι λιγότερο ενεργές ανδροστερόνες.

androgener: Manliga könshormoner hos vertebrater; hormoner som har steroid egenskaper, som bidrar till utvecklingen av sekundära manliga könsegenskaper; viktiga exempel är testosteroner och de mindre aktiva androsteroner

Was this helpful?
Grande grupo de vermes segmentados (e.g. Poliquetas). São animais de corpo mole alongado com segmentação metamérica bem marcada. Os anelídeos têm um celoma, um sistema sanguíneo, nefrónios e um sistema nervoso central.


annelids: Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣΚΩΛΗΚΕΣ : Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.

annelider: Stor grupp av segmenterade maskar (t.ex polychaeter). De är långsträckta djur med mjuka kroppar och med tydlig metameriskt segmentering. Annelider har ett coelom, blodsystem, nefridier och ett centralt nervsystem.

Was this helpful?
(1) Que tem fases larvares aquáticas e adultos terrestres. (2) Referente a microorganismos que participam numa relação simbiótica, parasitariamente quer mutualisticamente, com um dado hospedeiro.


amphibiotic: (1) Having aquatic larval stages and terrestrial adults. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

ΑΜΦIΒIΟΣ: (1) Οργανισμός που έχει υδρόβια νυμφικά στάδια και χερσαία ενήλικα άτομα. ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ: (2) Χρησιμοποιείται και για έναν μικροοργανισμό που συμμετέχει σε μια συμβιωτική σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενιστή ο οποίος μπορεί να δρα είτε παρασιτικά είτε αμοιβιωτικά.

amfibiotisk: (1) Med akvatiska larvstadier och terrestra adulter. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

Was this helpful?
Termo utilizado para descrever os peixes cuja migração da água doce para o mar ou vice-versa não tem por finalidade a reprodução, mas ocorre regularmente noutras fases do ciclo de vida. Nas espécies anfidrómicas a ocupação das águas doces e salgadas varia grandemente e o ponto chave é que a migração não tem por finalidade a reprodução, mas é tipificada por um retorno de juvenis bem desenvolvidos, que continuam a alimentar-se e crescer durante meses ou mesmo anos antes da maturação ou reprodução.


amphidromous: Used to describe those fishes whose migration from fresh water to the sea or vice-versa is not for the purpose of breeding but occurs regularly at other stages of the life cycle. In amphidromous species occupation of fresh and marine waters varies widely, and the key point is that the migration is not for the purpose of breeding, but is typified by a return migration of well-grown juveniles, which continue to feed and grow for months or even years prior to maturation and breeding.

ΑΜΦIΔΡΟΜΑ: Ψάρια που μεταναστεύουν απο το γλυκό νερό, στην θάλασσα και αντίθετα, όχι για αναπαραγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται με άλλα στάδια του κύκλου ζωής τους. Στα αμφίδρομα ψάρια, η χρονική περίοδος που βρίσκονται στα γλυκά ή θαλάσσια νερά ποικίλλει ευρέως. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους μετανάστευσης είναι ότι αυτή δεν συμβαίνει για λόγους αναπαραγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται από μετακίνηση καλά ανεπτυγμένων νεαρών ψαριών, τα οποία συνεχίζουν να τρέφονται και να αυξάνονται επί μήνες ή

amfidrom: Används för att beskriva de fiskar där migrationen från sötvatten till havet (eller vice-versa) inte sker med fortplantning som syfte utan sker istället regelbundet vid flera livsstadier.

Was this helpful?
Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .


ANOVA: Analysis of variance: a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.

ANOVA : ΑNAΛYΣH ΔIAΣΠOPAΣ. Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

ANOVA: Metod att, via en uppdelning av det statistiska materialets totala variation på komponenter, signifikanspröva skillnader mellan medelvärdena för flera grupper av t.ex. människor, jordstycken, föremål osv. som utsätts för olika behandlingar i en eller flera faktorer (”avseenden”).

Was this helpful?
Falta de oxigénio nas células sanguíneas ou tecidos do corpo em tal grau que causa distúrbios psicológicos e fisiológicos. A anoxia pode resultar de uma escassez de oxigénio no meio ou de uma incapacidade do tecido do corpo de absorver oxigénio sob condições de baixa pressão ambiente; cf. hipoxia.


anoxia: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή. Βλ. υποξία.

anoxi: Syrebrist i blodcellerna eller kroppsvävnad på en nivå som kan skapa psykologiska och fysiologiska störningar. Anoxia kan resultera genom brist på syre i omgivningen eller från en oförmåga av kroppsvävnaden att absorbera syre när det omgivande lufttrycket är lågt.

Was this helpful?
Livre de oxigénio


anoxic: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

anoxisk: Syrefri.

Was this helpful?
Refere-se a uma condição em que dois ou mais agentes produzem menos efeito do que estaria previsto da soma dos efeitos individuais. Ant. sinergismo.


antagonism: Refers to a condition wherein two or more agents produce a lesser effect than would be predicted from the sum of the individual effects. Ant. synergism.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΔΡΑΣΗ): Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες παράγουν μικρότερο αποτέλεσμα, απ ότι προβλέπεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους (το αντίθετο του συνεργατισμού).

antagonism: Syftar på ett tillstånd vari två eller fler ämnen producerar en mindre effekt än det som förväntas utifrån summan av deras individuella effekter. Ant. synergism.

Was this helpful?
(1) A parte da costa que fica entre a crista da berma do mar (ou o limite superior do espraiar das ondas na maré alta) e a linha da baixa-mar, que é geralmente atravessada pelo movimento ascendente e de retorno das ondas. (2) Num perfil de praia típico, a zona entre a meia baixa-mar e a meia preia-mar, também usada para a zona que é coberta apenas excepcionalmente pelas marés vivas. (3) A faixa de terra que rodeia a margem de um lago. A utilização da ante-costa pode estar sujeita a restrições r


foreshore: (1) The part of the shore lying between the crest of the seaward berm (or the upper limit of wave wash as high tide) and the ordinary low water mark, that is ordinarily traversed by the uprush and backrush of the waves as the tides rise and fall. (2) Within a typical beach profile, the zone between mean high water and mean low water; also used of the upper intertidal zone that is covered only by exceptional spring tides. (3) The strip of land forming the margin of a lake. Use of the foreshore

ΠΡΟΒΥΘΙΣΜΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ): Βαθύ, επίμηκες ωκεανικό κοίλωμα, που βρίσκεται μπροστά από μια ορεινή χερσαία περιοχή. Πρόκειται για τάφρο, αν έχει απότομες πλευρές, και για λεκάνη, αν έχει πλευρές με ελαφρή κλίση.

strand: (1) Kustdel som ligger mellan toppen på strandvallen (eller övre gränsen av högvattnet) och lågvattensgränset och är vanligtvis den del av stranden som bearbetas av vågor (2) På en vanlig strand är det zonen mellan hög- och lågvattenmärkerna (3) Kanten på en sjö.Use of the foreshore may be the subject of regulatory restrictions.

Was this helpful?
(1) Originalmente, qualquer produto microbiótico que, em baixas concentrações (à ordem das µg/ml), podem inibir ou matar (é susceptível de) microorganismos. (2) Presentemente, o termo "antibiótico" é geralmente utilizado para referir componentes anti-microbianos naturais semi-sintéticos e totalmente sintéticos que são eficientes a baixas concentrações. Em aquacultura os antibióticos são normalmente administrados como agentes quimioterapêuticos; na natureza muitos ou todos os antibióticos p


antibiotic: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic anti- microbial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a gi

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

antibiotika: Generell benämning som används för att beskriva en grupp föreningar (beläggningar eller målarfärger), som ofta innehåller metaller, som aplliceras på föremål och utrustning för att hindra djur, t.ex. havstulpaner, och alger att växa på dem; tributylten TBT är en vanlig förening som används på båtbottnar med denna syfte. Fast dessa föreningar har använts vid många situationer i akvatiska miljöer, så har man börjat reglera deras användning inom akvakultur på grund av skadliga effekter på mollusk

Was this helpful?
Pertencente às regiões frias ou temperadas do hemisfério sul; austral.


antiboreal: Pertaining to cool or cold temperate regions of the southern hemisphere; austral; notalian.

Αντιβόρεια: Αναφερόμενη σε ιδιαίτερα κρύες ή ψυχρές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

antiboreal: Hänför sig till de tempererade regioner på södra hemisfären.

Was this helpful?
Com origem na actividade humana.


anthropogenic: Caused as a result of human activities.

Ανθρωπογενές : Αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

antropogen: Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad

Was this helpful?
A medição da resposta de um população de organismos à selecção natural; a capacidade competitiva relativa de um dado genótipo conferida por caracteres morfológicos, fisiológicos ou comportamentais adaptativos; expressa e geralmente quantificada como o número médio de descendentes dos genótipos competidores que sobrevivem.


fitness: A measure of the response of a population of organisms to natural selection; the relative competitive ability of a given genotype conferred by adaptive morphological, physiological or behavioural characters; expressed and usually quantified as the average number of surviving progeny of competing genotypes.

ΑΡΜΟΣΤIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της απόκρισης των οργανισμών στη φυσική επιλογή. Η σχετική ανταγωνιστική ικανότητα ενός γονοτύπου, η οποία απορρέει από τα μορφολογικά, φυσιολογικά ή ηθολογικά του προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Ποσοτικά εκφράζεται συνήθως ως ο μέσος αριθμός των απογόνων ανταγωνιζόμενων γονοτύπων.

fitness: Mått på en populations respons på naturlig urval; den konkurrenskraftiga förmågan hos en genotyp beroende på de anpassade morfologiska, fysiologiska eller betteendeegenskaper; uttrycks och vanligtvis kvantifierat som medelantalet av överlevande avkomma av konkurrande genotyper.

Was this helpful?
Cultura de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos, e plantas aquáticas. A cultura implica alguma forma de intervenção no processo de cultivo de modo a melhorar a produção, tal como, por exemplo, aprovisionamento de animais, alimentação, protecção contra predadores. O cultivo também implica a posse individual ou em sociedade do lote a cultivar. Para efeitos estatísticos, os organismos aquáticos apanhados por um indivíduo ou sociedade proprietários destes lotes ao longo de to


aquaculture: The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance production, such as, for example, regular stocking, feeding, protection from predators. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock being cultivated. For statistical purposes, aquatic organisms which are harvested by an individual or corporate body which have owned these stocks throughout their rearin

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών και υδρόβιων φυτών). Η καλλιέργεια συνεπάγεται επεμβάσεις στην διαδικασία της εκτροφής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, όπως είναι η τακτική αποθεματοποίηση, παροχή τροφής, προστασία από θηρευτές. Συνεπάγεται επίσης την έννοια της ατομικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας του καλλιεργούμενου αποθέματος. Από στατιστική άποψη, οι υδρόβιοι οργανισμοί των οποίων η συγκομιδή πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την κυριότητα τω

akvakultur: Odlandet av akvatiska organismer såsom fisk, blötdjur, kräftdjur och vattenväxter. Odlandet innebär någon slags inblandning för att öka produktionen såsom t.ex. populationsförstärkning, utfodring samt skydd mot rovdjur. Odling innebär även att det som odlas ägs av en individ eller ett företag. För statistiska ändamål för man akvatiska organismer som skördas av en individ eller ett företag, som har ägt denna tillgång under uppfödningsperioden, till akvakultur, medan akvatiska organismer som är ti

Was this helpful?
Uma estratégia comercial global, onde uma aquacultura tem o controlo sobre as suas próprias instalações, reprodutores, recursos alimentares, maternidade, processamento e marketing.


integrated aquaculture: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

integrerad akvakultur: En kommersiell strategi där en odling har kontroll över sina olika underhålls delar. Allt från avel, kläckning till mattillförsel och marknadsföring.

Was this helpful?
Termo geral para a cultura de plantas e animais no ambiente marinho, através de um sistema de estabulação controlado. Ver AQUACULTURA.


sea farming: General term for the culture of plants and animals in the marine environment by a managed system of husbandry. See AQUACULTURE.

ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Γενικός όρος για την καλλιέργεια φυτών και ζώων στο θαλάσσιο περιβάλλον με ένα διαχειριστικό σύστημα εκτροφής. Βλ. Υδατοκαλλιεργεια.

havsodling: Generell term för odlandet av växter eller djur i en marin miljö. Se AQUACULTURE.

Was this helpful?
Uma formação de água doce que fornece um reservatório de água freática; cf. lençol freático.


aquifer: A freshwater-bearing formation that provides a ground-water reservoir.

ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ : Υδροφόρος σχηματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει απόθεμα υπόγειου νερού, βλ. υπόγειο νερό.

vattenledare: Formation i vilken sötvatten transporteras, t.ex sprickor i marken, och som försörjer grundvattensreservoaren; jfr. grundvatten

Was this helpful?
Uma mistura de gases à volta da terra: cerca de 78% de azoto, 21% de oxigénio, 0,9 % de árgon, 0,03% de dióxido de carbono e vestígios de hélio, crípton, néon e xénon, mais vapor de água.


air: A mixture of gases around the earth: about 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide and traces of helium, krypton, neon and xenon, plus water vapour.

ΑΕΡΑΣ: Μείγμα των αερίων που περιβάλλουν την γη: περίπου 78% άζωτο, 21% οξυγόνο, 0.9% αργόν, 0.03% διοξείδιο του άνθρακα και ίχνη ηλίου, κρυπτού, νέου και ξένου, καθώς επίσης και υδρατμοί.

luft: En blandning av gaser runt jorden; ungefär 78% kväve, 21% syre, 0.9% argon, 0.03% koldioxid och spår av helium, krypton, neon and xenon, samt vattenånga.

Was this helpful?
Uma área protegida das influências antropogénicas, com elevados recursos de gestão para a conservação do equilibrio natural e a manutenção da biodiversidade.


conservation area: An area protected from anthropogenic influences, with high management resources for the retention of natural balance and the maintenance of biodiversity.

Προστατευόμενη περιοχή : Μια περιοχή η οποία προστατεύεται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, με υψηλή διαχείριση των πηγών για την διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας.

naturvårdsområde: Ett område som skyddas från mänsklig påverkan. Området förvaltas av myndigheterna och har som mål att bevara den naturliga balansen och bibehålla biodiversiteten.

Was this helpful?
Matéria detrítica solta que consiste de pequenos grãos facilmente separáveis variando em diâmetro entre 0.0625 e 2.0000 mm (0.0025 e 0.0787 polegadas).


sand: Loose detrital material consisting of small but easily distinguishable separate grains ranging between 0.0625 and 2.0000 mm ( 0.0025 and 0.0787 inch) in diameter.

ΑΜΜΟΣ: Χαλαρό υλικό που αποτελείται από μικρούς αλλά εύκολα διακριτούς κόκκους διαμέτρου που ποικίλλει από 0.0625 έως 2.0000 mm.

sand: Kornfraktion som består av partiklar med en diameter mellan 0,06 till 2 mm ( 0.0025 till 0.0787 tum).

Was this helpful?
A mistura mecânica de ar e água, geralmente refere-se a um processo através do qual os gases contidos no ar são transferidos através da interface ar-liquído (em contraste com a transferência apenas de oxigénio); cf. Oxigenação.


aeration: The mechanical mixing of air and water; this generally refers to a process by which gases contained in air are transferred across the air-liquid interface (in contrast to the transfer of oxygen alone).

ΑEPIΣMOΣ: H μηχανική μείξη αέρα και νερού. Γενικά αναφέρεται στη διεργασία με την οποία τα αέρια που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μεταφέρονται μέσω της διεπιφάνειας αέρα-υγρού στο υγρό. (σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική μεταφορά οξυγόνου γιά την οποία βλ.λ. Oξυγόνωση).

luftning: Mekanisk omblandning av luft och vatten; det benämner generellt den process där luftens gaser transporteras över från luft till vätska (till skillnad från trasport av enbart syre); se vidare syresättning.

Was this helpful?
Rocha sedimentar formada por grãos de areia com diâmetro de 0.006-2 milimetros.


arenaceous: A sedimentary rock made up of grains of sand 0.006-2 millimetres in diameter.

Αμμώδης : Ιζηματογενές πέτρωμα το οποίο δημιουργήθηκε από κόκκους άμμου διαμέτρου 0.006-2 mm.

arenit: Sedimentär bergart som är uppgjord av små (0.006-2 milimter i diameter) sandkorn.

Was this helpful?
solo de grão muito fino de tamanho coloidal; um solo de coesão do tipo plástico que encolhe quando seco, expande-se quando molhado e quando comprimido larga água, exibindo uma considerável resistência quando seco ao ar. As argilas são aplicadas na engenharia devido à sua consistência. A argila pode ser considerada muito mole (menos de 5 psi), mole (5 - 10 psi), média ou firme (10 - 20 psi) , dura (20 - 40 psi), sólida ou muito dura (acima de 40 psi). A textura de um solo argiloso é definida como


clay(clay soil): Very fine-grained soil of colloid size; a plastic (putty-like cohesive soil which shrinks on drying, expands on wetting and when compressed gives up water, exhibiting considerable strength when air-dry. Clays are described for engineering purposes by their consistency limits. A clay may be defined as very soft (less than 5 psi), soft (5 - 10 psi), medium or firm (10 - 20 psi), stiff (20 - 40 psi), hard or very stiff (over 40 psi). The texture of a clay soil is described as being neither grit

ΑΡΓIΛΟΣ: Συστατικό του εδάφους αποτελούμενο από πολύ λεπτούς (κολλοειδείς) κόκκους. Οταν η άργιλος υγρανθεί, διογκώνεται και αποκτά πλαστικές ιδιότητες, ενώ όταν ξηρανθεί στον αέρα συρρικνώνεται και αποκτά μεγάλη ανθεκτικότητα. Με βάση τις μηχανικές της ιδιότητες η άργιλος χαρακτηρίζεται ως πολύ μαλακή (0-10 psi), ενδιάμεση (10-20 psi), σκληρή (20-40 psi), πολύ σκληρή (πάνω από 40 psi). Η υφή της αργίλου περιγράφεται ψαμμώδης ως λεία, πλαστική, κολλώδης. Οι πολιτικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν τον όρο γι

lera: Mycket finkornig jord av kolloid storlek; plastiskt (degartad) sammanhållande jord som krymper vid torka, expanderar vid väta, avger vatten när den komprimeras och uppvisar en betydlig styrka när den är lufttorkad. Leror beskrivs inom ingenjörssammanhang genom deras fasthet. En lera kan beskrivas som väldigt mjuk (mindre än 5 psi), mjuk (5-10 psi), medelhård eller fast (10-20 psi), hård (20-40 psi), mycket hård (över 40 psi). Strukturen hos en lerig jord beskrivs som varken grynig eller slät, el

Was this helpful?
Sedimento pelágico que inclui uma acumulação de poeira vulcânica e eólica, com menos de 10% de material biogénico; argila vermelha.


brown clay: A pelagic sediment comprising an accumulation of volcanic and aeolian dust with less than 10% biogenic material; red clay.

Καφέ άμμος : Πελαγικό υπόστρωμα στο οποίο εμφανίζεται απόθεση ηφαιστειακής και αιολικής σκόνης με λιγότερο από 10% βιογενετικό υλικό: κόκκινη άμμος.

brunlera: Pelagiskt sediment som består av en ackumulation av vulkaniskt och aeolisk damm, med mindre eän 10% biogeniskt material.

Was this helpful?
Argila fina utilizada para a produção de porcelana.


china clay: Fine clay used for the manufacture of porcelain.

Κινέζικη άμμος : Ψιλή άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της πορσελάνης.

porslinslera: Fin lera som används för att tillverka porslin.

Was this helpful?
Rocha sedimentar formada por grãos de areia com diâmetro de 0.006-2 milimetros.


argillaceous: Rich in clay materials.

Αργιλώδης: Πλούσιο σε αργιλώδη υλικά.

argillaceous: Lerig ämne.

Was this helpful?
Ácido ribonucleico; um polinucleótido formado pela polimerização dos ribonucleótidos trifosfato de adenosina, trifosfato de guanina, trifosfato de citosina e trifosfato de uracilo. O ARN ocorre normalmente como uma cadeia molecular simples, apesar de bases intra-moleculares extensivas fazer com que assuma estruturas secundárias complexas. Serve como genoma em certos vírus mas noutras células efectua uma série de papéis vitais na passagem de informação do ADN para as proteínas. A informação genét


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerisation of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA to proteins. DNA-based genetic inf

RNA: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

RNA: Ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna. RNA förekommer även som bärare av arvsmassan i vissa virus.

Was this helpful?
Alguma coisa presente de forma não natural num tecido ou noutra estrutura, introduzida durante a preparação ou investigação (por exemplo manipulação post-mortem).


artefact: Something not naturally present in a tissue or other structure, introduced during preparation or investigation (for example by post-mortem manipulation).

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ: Κάτι που δεν βρίσκεται φυσιολογικά σε έναν ιστό ή άλλη δομή και που έχει εισαχθεί τεχνητά κατά την παρασκευή ή την έρευνα (π.χ. από την μεταθανάτια επεξεργασία του δείγματος).

artefakt: Något som inte naturligt förekommer i en vävnad eller annan struktur, men som introduceras vid preparation eller undersökning (till exempel genom obduktion).

Was this helpful?
Estado encontrado nos humanos que ingeriram marisco contaminado; os sintomas incluem perda de memória e desorientação, causadas pela neurotoxina do ácido domoico, aparentemente produzida por uma diatomácea ingerida pelos mexilhões. Uma espécie de mexilhões ingeridos na ilha Prince Edward (Canadá) afectaram 129 pessoas, causando duas mortes.


amnesic shellfish poisoning (ASP): Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels. Blue mussels eaten in Prince Edward Island (Canada) affected 129 people, causing two deaths.

ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟ- ΔΕΡΜΑ (ASP): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση μολυσμένων οστρακοδέρμων. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώ- θηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτ- ων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερ

amnesisk skaldjursförgiftning: Tillstånd hos människor som har ätit kontaminerade skaldjur; symtomen innefattar minnesförlust och desorientering och orsakas av neurotoxinet "domoic" syra, vilken troligen produceras av en diatom som musslorna livnär sig på. Blåmusslor som konsumerades på Prince Edward Island (Kanada) gav symtom hos 129 människor och orsakade två dödsfall.

Was this helpful?
Ausência de correspondência ou regularidade numa composição.


asymmetry: Lacking correspondence or regularity in arrangement.

ΑΣΥΜΜΕΤΡIΑ: Η έλλειψη συμμετρίας ή κανονικότητας.

asymmetri: Saknar regulbundenhet i ordning och uppställandet.

Was this helpful?
Em estatística, indica a assimetria das distribuições (de frequência). O cálculo da assimetria é chamado algumas vezes o terceiro momento e tomará o valor de zero quando a distribuição é uma curva completamente simétrica. Um valor positivo indica que os casos estão agrupados mais para a esquerda da média com a maioria dos valores extremos para a direita. Um valor negativo indica uma aglomeração para a direita.


skewness: In statistics, skewness indicates the asymmetry of (frequency) distributions. The measure of skewness is sometimes called the third moment and will take on a value of zero when the distribution is a completely symmetric bell-shape curve. A positive value indicates that the cases are clustered more to the left of the mean with most of the extreme values to the right. A negative value indicates clustering to the right.

ΛΟΞΟΤΗΤΑ: Στην στατιστική ή λοξότητα εκφράζει την ασυμμετρία μιας κατανομής συχνοτήτων. Μέτρο της λοξότητας είναι ο συντελεστής λοξότητας (α3) ο οποίος όταν η κατανομή είναι μια απολύτως συμμετρική κωδωνοειδής καμπύλη μηδενίζεται. Θετική τιμή δηλώνει ότι οι περιπτώσεις ομαδοποιούνται περισσότερο στα αριστερά του μέσου, με τις περισσότερες από τις ακραίες τιμές στα δεξιά. Αρνητική τιμή δηλώνει ομαδοποίηση στα δεξιά.

snedhet: Inom statistiken ett uttryck för hur sned, eller osymmetrisk, en sannolikhetsfördelning för en stokastisk variabel X är. Positiv skevhet betyder att fördelningen har långt utdrragen svnas åt höger, negativ tvärt om.

Was this helpful?
Em termos energéticos é a parte da energia adquirida por um indivíduo, população ou nível trófico que está incorporada no sistema metabólico para a produção e respiração por unidade de tempo, por unidade de área; expressa como assimilação (A) = produção (P) + respiração (R), ou A = consumo (C) - fezes (F) - excreção (E).


assimilation: In terms of energetics, that part of the acquired energy of an individual, population or trophic level which is incorporated into the metabolic system for production and respiration per unit time, per unit area; expressed as assimilation (A) = production (P) + respiration (R), or A = consumption (C) - faeces (F) - excretion (E).

ΑΦΟΜΟIΩΣΗ: Tο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από έναν οργανισμό, έναν πληθυσμό ή σε μια τροφική βαθμίδα για τον μεταβολισμό (παραγωγή) και την αναπνοή ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας. Η μεταβολιζόμενη ενέργεια εκφράζεται ως: Αφομοίωση (A)= Παραγωγή (P) + Αναπνοή (R) ή A= Κατανάλωση (C) - Περιττώματα (F)- Εκκρίσεις (E).

assimilering: Den del av den upptagna energin av en individ, population eller trofinivå, som deltar i metabolism för produktion och respiration per tids- och areaenhet. Uttryckt i en energibudget: assimilation (A) = produktion (P) + respiration (R), eller: A = konsumtion (C) - faeces (F) - exkretion (E).

Was this helpful?
Um grupo de espécies que têm necessidades de recursos ecológicos e estratégias de alimentação similares e, por conseguinte, desempenham papéis semelhantes na comunidade.


guild: A group of species having similar ecological resource requirements and foraging strategies and, therefore, having similar roles in the community.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ: Ομάδα ειδών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση των οικολογικών πόρων σε μία και παρόμοιες στρατηγικές νομής, και επομένως έχουν παρόμοιους ρόλους στη βιοκοινωνία.

grupp: En grupp arter som har likartade ekologiska resursbehov och furageringsstrategier och har därför samma roller i samhället.

Was this helpful?
(1) Em Ecologia, é uma comunidade de organismos reconhecidos e definidos por uma espécie específica, normalmente dominante. (2) Em Estatística, é o grau de dependência ou independência entre duas ou mais variáveis.


association: (1) In ecology, a community of organisms recognised and defined by a particular species, usually dominant. (2) In statistics, the degree of dependence or independence between two or more variables.

Ένωση : (1) Στην Οικολογία, είναι μια κοινωνία οργανισμών που αναγνωρίζεται και καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο είδος, συνήθως το επικρατέστερο. (2) Στην στατιστική, είναι ο βαθμός εξάρτησης ή ανεξαρτησίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.

association: (1) Inom ekologi, ett samhälle av organismer som kännetecknas och definieras av en enda (vanligtvis dominant) art. (2) Inom statistik, syftar det till hur beroende eller oberoende två variabler är mot varandra.

Was this helpful?
Coexistência de grupos de espécies, em que os limites de distribuição são determinados pela competição pelo espaço ou recursos.


competitive association: Coexisting groups of species, the distributional boundaries of which are determined by competition for space or resources.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ: Συνυπάρχουσες ομάδες ειδών, τα όρια κατανομής των οποίων προσδιορίζονται από τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή τους φυσικούς πόρους.

konkurerande samhälle: Samexisterande arter, vars utbredning bestäms av konkurrensen för utrymme eller resurser.

Was this helpful?
Zona gasosa que envolve um planeta. A atmosfera da Terra consiste em volume, de azoto (79,1 % ) , oxigénio ( 20,9 % ) , dióxido de carbono ( cerca de 0,03 % ) e vestígios de gases raros ( i.e. argon, krypton, xénon, hélio ), vapor de água, vestígios de amonía, matéria orgânica, ozono, sais vários e partículas sólidas em suspensão.


atmosphere: The gaseous zone surrounding a planet. The Earths atmosphere consists by volume, of nitrogen (79.1%), oxygen (20.9%), carbon dioxide (about 0.03%) and traces of the noble gases (I.e., argon, krypton, xenon, helium) plus water vapour, traces of ammonia, organic matter, ozone, various salts and suspended solid particles.

Ατμόσφαιρα : Η αέρια ζώνη που περιβάλλει έναν πλανήτη. Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται κατ΄ όγκο από άζωτο (79.1%), οξυγόνο (20.9%), διοξείδιο του άνθρακα (περίπου 0.03%) και ίχνη ευγενών αερίων (π.χ. αργόν, κρυπτόν, ξένιο, ήλιον) μαζί με υδρατμούς, ίχνη αμμωνίας, οργανικής ύλης, όζοντος, διάφορα άλατα και αιωρούμενα στερεά σωματίδια.

atmosfär: Gasformig zon som omger en planet. Jordens atmosfär består av kväve (79.1%), syre (20.9%), koldioxid (ungefär 0.003%) och små mängder av ädla gaser, vattenånga, organiska ämnen , ozon och diverse salter.

Was this helpful?
Organismos aquáticos incrustados em substratos vivos e não biológicos, mas que não os penetram.


aufwuchs: Aquatic organisms attached to, but not penetrating, living and non-biological substrates.

ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Υδρόβιοι οργανισμοί που αναπτύσσονται προσκολλημένοι σε ζώντα ή μη βιολογικά υποστρώματα αλλά δεν επέρχονται σε αυτά.

aufwuchs: Akvatiska organismer som är fästade på levande eller ickebiologiska substrat, men som inte penetrerar substratet.

Was this helpful?
Do Sul: pertencente às regiões frias ou temperadas frias do hemisfério Sul; cf, antiboreal.


austral: Southerly: pertaining to cool or cold temperate regions of the southern hemisphere; antiboreal.

Αυστράλιο : Νότιος: Αναφερόμενη σε ιδιαίτερα κρύες ή ψυχρές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

austral: Sydlig: Hänför sig till svala eller kalla tempererade områden på södra hemisfären jfr. antiboreal

Was this helpful?
(1) Indígena em relação a um dado ambiente.( 2) Que se refere a microorganismos do solo, populações autóctones, que mantêm um número ou biomassa mais ou menos constante, reflectindo níveis de nutrientes relativamente constantes (não obstante simbolicamente baixos).


autochthonous: (1) Indigenous to a given environment. (2) Referring to soil microorganisms, autochthonous populations, which maintain more or less constant numbers or biomass, reflecting relatively constant (albeit typically low) levels of nutrients.

ΑΥΤΟΧΘΩΝ: (1) Iθαγενής σε ένα δεδομένο περιβάλλον. (2) Αναφέρεται σε αυτόχθονες πληθυσμούς, μικροοργανισμών του εδάφους των οποίων ο αριθμός ή η βιομάζα διατηρούνται λίγο ως πολύ σταθερος, γεγονός το οποίο αντανακλά το σταθερό (αν και κατά κανόνα χαμηλό) επίπεδο των θρεπτικών.

autokton: (1) Inhemsk i en specifik miljö (2) Syftar på jordlevande mikroorganismer, autochtona populationer, som bibehåller i stort sett ett konstant antal individer eller biomassa och återspeglar en relativt konstant (om än låg) nivå av näring.

Was this helpful?
A ecologia de organismos individuais ou espécies; cf. Sinecologia


autecology: The ecology of individual organisms or species.

ΑΥΤΟIΚΟΛΟΓIΑ: Η οικολογία των μεμονωμένων βλ. συνοικολογία οργανισμών ή ειδών.

autekologi: Ekologin hos enskilda organismer eller arter; jfr. synekologi

Was this helpful?
Um organismo que produz a sua própria alimentação a partir de constituintes inorgânicos, muitas vezes através da utilização de energia obtida da luz (fototrófico, q. v.) ou fontes químicas (quimiotrófico).


autotroph: An organism that manufactures its own food from inorganic constituents, often through the use of energy obtained from light (phototroph) or chemical sources (chemotroph).

ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΣ: Ο οργανισμός ο οποίος παράγει την τροφή του από ανόργανα συστατικά, συνήθως δεσμεύοντας την φωτεινή ενέργεια (φωτότροφος) ή άλλες ενεργειακές πηγές (χημειότροφος).

autotrof: En organism som producerar sin egen näring av inorganiska beståndsdelar, oftast med hjälp av energi som erhålls från ljuset (fototrof organism) eller kemiska källor (kemotrof).

Was this helpful?
Um procedimento para optimizar o planeamento e controlo de grandes projectos de desenvolvimento através da avaliação de possíveis impactos. Este processo de avaliação é normalmente levado a cabo por três entidades, o técnico de desenvolvimento, as autoridades públicas e de planeamento.


environmental impact assessment: A procedure for optimizing the planning and control of major development projects by assessing the likely impacts. This evaluation process is usually carried out by three parties, the Developer, the Public Authorities and the Planning Authorities.

ΕΚΤIΜΗΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ: Διαδικασία που αποβλέπει στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και του ελέγχου των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Στην εκτίμηση αυτή συμμετέχουν κατά κανόνα τρείς φορείς : ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό.

bedömmning av miljöpåverkan: En process där man försöker optimera planneringstadiet och den framtida regleringen av stora verksamheter genom att göra en bedömning om projektets troliga effekter på miljön. Denna utvärderingsprocess upprättas i samråd med länsstyrelsen, andra myndigheter och enskilda intressenter.

Was this helpful?
Sem vida.


azoic: Without life.

Αζωικό : Χωρίς ζωή.

azoisk: Utan liv

Was this helpful?

B

A área a partir da qual um rio, lago ou reservatório é alimentado pelo escoamento superficial da chuva; uma área de captação.


drainage basin: The area from which a river, lake or reservoir is fed by surface run-off of natural rainfall; a catchment area.

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ(1): Η περιοχή, από την οποία ένας ποταμός, μια λίμνη ή υδατοσυλλογή τροφοδοτείται από επιφανειακή απορροή των νερών των βροχοπτώσεων.

avrinningsområde: Området från vilket en flod, sjö eller reservoar förses med regnvatten; nederbördsområde.

Was this helpful?
Microorganismos relativamente simples, ubiquos e procariótas .


bacteria: Relatively simple ubiquitous prokaryotic microorganisms.

ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Σχετικά απλοί, πανταχού παρόντες, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί.

bakterier: Förhållandevis enkla, allestädes närvarande prokaryotiska mikroorganismer.

Was this helpful?
Bactéria que vive na presença de oxigénio.


aerobic bacteria: Bacteria living in the presence of gaseous oxygen.

Αερόβια βακτηρίδια: Βακτηρίδια που ζουν παρουσία αέριου οξυγόνου.

aeroba bakterier: Bakterier som lever i närvaro till syre i gastillstånd.

Was this helpful?
Bactéria adaptada a viver num ambiente anóxico, capaz de utilizar a energia potencial de vários compostos químicos reduzidos, tais como vários sulfuretos.


anaerobic bacteria: Bacteria adapted to live in an anoxic environment, capable of utilising the potential energy of several reduced chemical compounds, such as various sulphides.

Αναερόβια βακτηρίδια : Βακτηρίδια προσαρμοσμένα να ζουν σε ένα αναερόβιο περιβάλλον και ικανά να χρησιμοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια διαφόρων χημικών συστατικών όπως τα διάφορα σουλφίδια.

anaeroba bakterier: Baterier som är anpassade till att leva i en syrefri miljö. De utnytjar the potentiella energi i flertalet reducerade kemiska ämnen, som till exempel sulfider.

Was this helpful?
Um agente que mata as bactérias.


bactericide: An agent which kills bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΚΤΟΝΟ: Παράγοντας που σκοτώνει βακτήρια.

baktericid: Ett ämne som dödar bakterier.

Was this helpful?
Que tem a capacidade de inibir ou retardar o crescimernto ou reprodução das bactérias.


bacteriostatic: Having the ability to inhibit or retard the growth or reproduction of bacteria.

ΒΑΚΤΗΡIΟΣΤΑΤIΚΟΣ: Αυτός που έχει την ικανότητα να αναστέλλει ή να διακόπτει την αύξηση ή την αναπαραγωγή των βακτηρίων.

bakteriostas: Förmågan att inhibera eller fördröja tillväxten eller reproduktionen hos bakterier.

Was this helpful?
Qualquer organismo (por exemplo um ciliado ou ameba) que ingere bactérias como a sua principal ou única fonte de nutrientes; cf. Detritivoro


bacterivore: Any organism (for example, a ciliate or amoeba) which ingests bacteria as its main or sole source of nutrients.

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Οργανισμός (π.χ. βλεφαριδωτά ή αμοιβάδες) που καταναλώνει βακτήρια, ως κύρια ή μοναδική πηγή τροφής (πρβλ. τριπτοβόρος).

bacterivor: Varje organism (t.ex en ciliat eller amöba) som har bakterier som dess huvudsakliga eller enda näringskälla.

Was this helpful?
Que se alimenta de bactérias.


bacterivorous: Feeding on bacteria; (sometimes spelled "bactivorous").

ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με βακτήρια.

bakterieätare: Som äter bakterier.

Was this helpful?
Bactéria gram negativa que vive na zona pelágica.


bacteroplankton: Gram negative bacteria living in the pelagic zone.

Βακτηριοπλαγκτόν : Gram-αρνητικά βακτήρια τα οποία ζουν στην πελαγική ζώνη.

bakterisk plankton: Gram negativa bakterier som lever i pelagiska zonen. Gram negative bacteria living in the pelagic zone.

Was this helpful?
Um recorte da linha da costa que forma uma baía aberta.


embayment: A shoreline indentation that forms an open bay.

ΚΟΛΠΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ: Ελαφρά καμπύλωση της ακτογραμμής.

bukt: Inbuktning i kustlinjen som bildar en öppen vik.

Was this helpful?
Termo não técnico utilizado para descrever o nível da maré baixa.


ebb tide: A non-technical term referring to that period of the tide between a high water and the succeeding low water; falling tide. The term is also used to describe the low water level.

ΑΜΠΩΤIΣ: Μη τεχνικός όρος που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ μιας πλήμμης και της επόμενης ρηχίας. Φθίνουσα παλίρροια.

lågvatten: Icke fackmässig term som hänvisar till tidvattensperioden mellan högvatten och det påföljande lågvattnet; avtagande tidvatten. Termen används också för att beskriva lågvattennivån.

Was this helpful?
A altura mínima atingida por uma maré baixa. Pode ocorrer devido apenas às forças periódicas das marés ou pode dever-se aos efeitos das condições meteorológicas.


low water: The minimum height reached by a falling tide. The height may be due solely to the periodic tidal forces or it may have superimposed upon it the effects of meteorological conditions.

ΡΗΧΙΑ (ΑΜΠΩΤΙΣ): Η κατώτερη στάθμη που φθάνει η αποσυρόμενη παλίρροια. Το ύψος οφείλεται μόνο στις περιοδικές παλιρροιακές δυνάμεις ή και στην επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών.

lågvatten: Det lägsta vattenstånd som nås under en tidvattencykel.

Was this helpful?
(1) Um banco de areia submerso ou língua de areia que é muitas vezes um risco para a navegação. (2) . (2) Cardume.


shoal: (1) A submerged sand bank or sand bar that is often a navigational hazard. (2) A school of fish.

Σωρός: (1) Μια υπερυψωμένη μάζα άμμου που συχνά αποτελεί ναυτικό κίνδυνο. (2) Ένα κοπάδι ψαριών.

sandbank : (1) A submerged sand bank or sand bar that is often a navigational hazard. (2) A large school of fish.

Was this helpful?
Parte da linha de costa, a zona intertidal onde se acumula o lodo.


mud flats: Part of the shoreline, the intertidal area where mud accumulates.

Επίπεδα λάσπης: Τμήμα των ακτών, η περιοχή (ενδοπαλιρροιακή περιοχή) όπου εναποτίθεται η λάσπη.

lerplatå: Del av strandlinjen, mellan hög- och lågvatten där lera ansamlas.

Was this helpful?
Grandes comunidades de mexilhões que aparecem em vários tipos de substrato.


mussel beds: Extensive mussel communities that occur on several types of substrate.

Στρώματα μυδιών : Εκτεταμένες κοινωνίες μυδιών οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορους τύπους υποστρώματος.

musselbank: Stora musselsamhällen som kan påträffas på en mängd olika substrat.

Was this helpful?
A medição da profundidade de um oceano ou lago e o estudo da topografia do fundo.


bathymetry: The measurement of ocean or lake depth and the study of floor topography.

ΒΑΘΥΜΕΤΡIΑ: Μέτρηση του βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης και η μελέτη της τοπογραφίας του πυθμένα.

batymetri: Mätning av djupet i ett hav eller sjö och studier av bottentopografi.

Was this helpful?
Unidade de radioactividade 1 Bq = 1 desintegração radioactiva por segundo. 1 Bq = 27 x 10 12 Ci.


becquerel: Unit of radioactivity 1 Bq= 1 radioactive disintegration per second. 1 Bq= 27 x 1012 Ci.

ΜΠΕΚΕΡΕΛ (Βq): Μονάδα ραδιενέργειας 1Βq= 1 ραδιενεργός διάσπαση ανά δευτερόλεπτο. 1Βq=27x102 Ci.

becquerel: Enhet för radioaktivitet. 1 Bq= 1 radioaktivt sönderfall per sekund. 1 Bq= 27 x 10 12 Ci.

Was this helpful?
Organismo que se alimenta do bentos


benthophagous: Organism that feeds on the benthos.

ΒΕΝΘΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός τρεφόμενος με βένθος.

bentofag: Organism som livnär sig på bentoset.

Was this helpful?
Pertencente ao fundo das massas de água; descreve a parte do ambiente aquático habitado por organismos que vivem sobre ou nos sedimentos.


benthic: Pertaining to the bottom terrain of water bodies; describing the portion of the aquatic environment inhabited by organisms that live on or in the sediment.

ΒΕΝΘIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο έδαφος του βυθού θαλασσών, λιμνών ή ποταμών. Περιγράφει το τμήμα του υδατικού περιβαλλοντος, το οποίο κατοικείται από οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα.

bentalen: Hänför sig till bottenterränget hos vattenmassor; beskriver den del av akvatiska miljön där organismer lever på eller i bottensedimentet.

Was this helpful?
Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos de ambientes aquáticos ; cf. meiobentos, epibentos, macrobentos.


benthos: Organisms that live on or in the sediment in aquatic environments.

ΒΕΝΘΟΣ: Οι οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα ενός υδατικού περιβάλλοντος, πρβλ. μειοβένθος,μακροβένθος, επιβένθος.

bentos: Organismer som lever i eller på bottensedimentet i akvatiska miljöer; jfr. meiobentos, epibentos, makrobentos.

Was this helpful?
O erro causado pelo desvio sistemático de uma estimativa de um valor real.


bias: The error caused by systematic deviation of an estimate from the true value.

ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ: Το λάθος που οφείλεται σε συστηματική απόκλιση της εκτίμησης από την πραγματική τιμή.

jävig: Felet som uppstår när en uppskattning avviker systematiskt från det sanna värdet.

Was this helpful?
O processo em que um químico, por exemplo, cádmio, se encontra concentrado num organismo, orgão ou tecido numa concentração mais elevada do que a encontrada no ambiente ou alimento; cf. Amplificação biológica.


bioaccumulation: The process whereby a chemical, for example, cadmium, is concentrated in an organism, organ or tissue at a concentration higher than that found in the environment or food..

ΒIΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ: Διεργασία κατά την οποία μια χημική ουσία συγκεντρώνεται σε έναν οργανισμό, όργανο ή ιστό σε συγκέντρωση υψηλότερη από αυτή που συναντάται στο περιβάλλον ή στην τροφή (Βλ. βιομεγέθυνση).

bioackumulation: Processen genom vilken en kemikalie, t.ex kadmium, förekommer i högre koncentration i en organism, organ eller vävnad än koncentrationen utanför i miljön eller födan. jfr. biological magnification.

Was this helpful?
A acumulação de elevadas concentrações num organismo através da retenção de um composto encontrado em baixos níveis na alimentação e na água. Sin. Bioamplificação.


biomagnification: The accumulation of high concentrations in an organism through the retention of a compound found in low levels in the diet and water. Syn. biomagnification.

ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: Συσσώρευση σε έναν οργανισμό, υψηλών συγκεντρώσεων, με την κατακράτηση ενός συστατικού που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην δίαιτα ή στο νερό (συνώνυμο: Βιομεγέθυνση).

biomagnifiering: Ackumulering av höga koncentrationer av en förening i en organism, genom kvarhållningen av föreningen som finns i låga halter i födan och vattnet.

Was this helpful?
Qualquer teste em que são utilizados organismos para detectar ou medir a presença ou o efeito de uma ou mais substâncias ou condições.


bioassay: Any test in which organisms are used to detect or measure the presence or effect of one or more substances or conditions.

ΒIΟΑΝΑΛΥΣΗ: Δοκιμασία στην οποία χρησιμοποιούνται οργανισμοί για τον εντοπισμό ή την μέτρηση της παρουσίας ή της επίδρασης μιάς ή περισσοτέρων ενώσεων ή συνθηκών.

biotest: Försök där organismer används för att spåra eller mäta förekomsten eller effekten av en eller flera ämnen eller tillstånd.

Was this helpful?
Uma comunidade ou associação natural de organismos que habitam um biótopo, excluindo espicificamente os aspectos físicos do ecossistema. Definido com precisão inclui apenas as associações de flora-fauna num dado habitat.


biocoenosis: A community or natural assemblage of organisms inhabiting a biotope, specifically excluding physical aspects of the ecosystem. Strictly defined it includes only the flora-fauna assemblages in a given habitat.

ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ (ΒIΟΚΟIΝΩΝIΑ): Κοινότητα ζώντων οργανισμών που ζούν σε έναν βιότοπο, ( ένα συγκεκριμένο φυσικό-χημικό περιβάλλον). Υπό την στενή έννοια, ο ορισμός περιλαμβάνει μόνο τις κοινότητες πανίδας-χλωρίδας σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

biocenos: Definition på samhället eller samlingen av organismer som lever i en biotop och som utesluter fysiska aspekter av ekosystemet. Exakt definierat så inkluderas bara flora-fauna samlingarna i ett habitat.

Was this helpful?
Um químico que é letal para organismos vivos.


biocide: A chemical that is lethal to living organisms.

ΒIΟΚΤΟΝΟ: Χημικό, θανατηφόρο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

biocid: Kemikalie som är dödligt för levande organimser.

Was this helpful?
Susceptível de ser decomposto por processos naturais.


biodegradable: Capable of being decomposed by natural processes.

ΒIΟΔIΑΣΠΑΣIΜΟΣ (Βιοαποκοδομήσιμες): Iκανός να διασπασθεί μεσω ισολογικών διεργασιών.

biologiskt nedbrytbar : Nedbrytningsbar genom naturliga processer.

Was this helpful?
Refere-se à variação de seres biológicos tal como o número ou distribuição das espécies, genes, ou comunidades numa área particular.A distribuição de espécies pode ser medida utilizando diferentes funções matemáticas (e.g. Índice Shannon-Weiner, etc.). A biodiversidade pode ser medida ao nível do habitat (diversidade alfa) ou entre habitats dentro de uma região (diversidade beta).


biodiversity: Pertaining to the variation of biological entities such as the number or distribution of species, genes, or communities in a particular area. Distribution of species can be measured using different mathematical functions (e.g. Shannon-Weiner index, etc.). Biodiversity can be measured at the level of the habitat (alpha-diversity) or between habitats within a region (beta-diversity).

Βιοποικιλότητα : Αναφέρεται στη ποικιλία των βιολογικών οντοτήτων, όπως ο αριθμός ή η κατανομή των ειδών, των γονιδίων, η των κοινωνιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η κατανομή των ειδών μπορεί να μετρηθεί με την χρήση μαθηματικών συναρτήσεων ( δείκτης Shannon-Weiner, κ.τ.λ) Η βιοποικιλότητα μπορεί να μετρηθεί στο επίπεδο του οικιστή (α-ποικιλότητα) ή μεταξύ των οικιστών σε μια περιοχή (β-ποικιλότητα).

biodiversitet: Hänför sig till variationen hos biologiska enheter som t.ex antalet eller fördelning av arter, gener eller samhällen i ett visst område. Arters fördelning kan mätas genom att använda olika matematiska funktioner (t.ex Shannon-Weiner index, osv). Biodiversitet kan mätas på habitatsnivå (alphadiversitet) eller mellan habitater i ett region (betadiversitet).

Was this helpful?
Um componente das unidades de tratamento de um sistema de cultura onde se realiza a remoção de matéria orgânica e onde os produtos metabólicos dissolvidos são convertidos (principalmente oxidados) como resultado de actividade microbiológica. Os processos mais importantes são a degradação de matéria orgânica por bactérias heterotróficas e a oxidação do amónia via nitritos a nitratos (nitrificação em duas fases).


biofilter: A component of the treatment units of a culture system in which the removal of organic matter takes place and dissolved metabolic byproducts are converted (mainly oxidized) as a result of micro-biological activity. The most important processes are the degradation of organics by heterotrophic bacteria and the oxidation of ammonia via nitrite to nitrate (two-step nitrification).

ΒIΟΗΘΜΟΣ ή ΒIΟΦIΛΤΡΟ: Μέρος μιας μονάδας κατεργασίας σε ένα σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο πραγματοποιείται η απομάκρυνση του οργανικού υλικού και η μετατροπή (οξείδωση) με την βοηθεια μικροοργανισμών των προίόντων του μεταβολισμού, τα διαλυμένα μεταβολικά υποπροïόντα, ως αποτέλεσμα της μικροβιακής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη διεργασία είναι η αποδόμηση των οργανικών υλικών από ετεροτροφικά βακτήρια και η οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρώδη και των νιτρωδών σε νιτρικά (δύο βήματα νιτροποίησης).

biofilter: Beståndsdel i rengöringsenheten av ett kultursystem, där avlägsnandet av organiskt material sker och upplösta biprodukter omsättes (främst genom oxidation) till följd av mikrobiell aktivitet. Viktigaste processerna är nedbrytningen av organiska ämnen av heterotrofa bakterier och oxideringen av kväve, via nitrit, till nitrat (tvåstegs kvävefixering).

Was this helpful?
Luz produzida por organismos vivos (e.g. plâncton e peixes). Está mais desenvolvida em espécies marinhas de meia-água e de grande profundidade (e.g. peixes lanterna). Tem origem numa (a) bactéria luminosa que vive no peixe numa relação simbiótica ou (b) em fotóforos. A bioluminescência pode servir como comportamento de acasalamento ou para atrair presas.


bioluminescence: Light produced by living organisms (e.g. plankton and fishes). It is most extensively developed in midwater and bottom- dwelling deep sea species (e.g. lantern fishes). It arises from (a) luminous bacteria living on the fish in a symbiotic relationship or (b) from photophores. Bioluminescence may serve as courting behaviour or as a lure for prey.

ΒIΟΦΩΤΑΥΓΕIΑ: Παραγωγή φωτός από ζώντες οργανισμούς (π.χ. πλαγκτόν και ψάρια). Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στα ψάρια που ζούν σε μεσαία βάθη και στα ψάρια που ζούν στο βυθό σε μεγάλα βάθη (π.χ. λυχναρόψαρα). Προέρχεται (α) από φωτοβολούντα βακτήρια που ζουν πάνω στα ψάρια με συμβιωτική σχέση (β) από τα φωτοφόρα. Η βιοφωταύγεια παίζει ρόλο στην αναπαραγωγική συμπεριφορά και την προσέλκυση λείας.

bioluminiscens: Ljus som produceras av levande organismer (t.ex plankton och fiskar). Denna egenskap har haft en mer omfattande utveckling hos organimser som lever i djupare vatten (t.ex blåkäxa). Bioluminescens uppkommer ifrån (a) självlysande bakterier som lever i ett symbiotiskt förhållandet med fisken, eller (b) med hjälp av fotoforer. Bioluminescens kan agera som uppvaktningsbeteende eller som lockbete för att fånga byte.

Was this helpful?
A comunidade ecológica que ocupa a área definida como oceano.


oceanic biome: The ecological community occupying the large area defined as oceanic.

Ωκεανική μεγακοινότητα : Η οικολογική κοινωνία που καταλαμβάνει μια ευρύτερη περιοχή που χαρακτηρίζεται σαν ωκεάνια.

oceaniskt biom: Det ekologiska samhälle som upptar området som definieras som oceanisk.

Was this helpful?
Uma ferramenta de pesquisa que detecta alterações nos genes e proteínas como forma de identificar mudanças fisiológicas num indivíduo ou analisar a estrutura populacional dentro de uma comunidade ou área.


molecular biomarkers: A research tool that detects changes in genes and proteins as a way of identifying physiological changes within an individual or of analysing the population structure within a community or area.

Μοριακοί βιοδείκτες : Ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο ανιχνεύει τις αλλαγές στα γονίδια και τις πρωτεΐνες κατά αντίστοιχο τρόπο με την ανίχνευση αλλαγών στη φυσιολογία ενός ατόμου η με την ανάλυση της πληθυσμιακής δομής σε μια κοινωνία ή περιοχή.

molekylära biomarkörer: Ett verktyg som upptäcker föränringar i gener och proteiner och används för att identifiera fysiologiska förändringar inom en individ eller för att analysera populationsstrukturen i ett samhälle eller område.

Was this helpful?
Qualquer estimação quantitativa da massa total dos organismos compreendendo a totalidade ou parte de uma população ou qualquer outra unidade especificada, ou dentro de uma dada área num dado período; calculada como o volume, peso (vivo, morto, seco ou livre de cinzas) ou energia (Joules, calorias).


biomass: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories). Syn. standing crop; standing stock.

ΒIΟΜΑΖΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

biomassa: Varje kvantitativ uppskattning av den totala vikten av organismer som uppgör hela eller delar av en population eller en given enhet, eller den totala vikten av organismer som befinner sig inom ett viss område vid ett viss tid; uppmätt som volym, vikt (levande, död, torrvikt) eller energi (Joules, kalorier). Syn standing crop; standing stock.

Was this helpful?
A aplicação de métodos estatísticos a problemas biológicos e a análise matemática de dados biológicos.


biometry: The application of statistical methods to biological problems and the mathematical analysis of biological data.

ΒIΟΜΕΤΡIΑ: Η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε βιολογικά προβλήματα και η μαθηματική ανάλυση βιολογικών δεδομένων.

biometri: Användningen av statistiska metoder till biologiska problem och den matematiska analysen av biologiskt data.

Was this helpful?
Remoção de poluentes ambientais por meio de ingestão e transformação por organismos vivos.


bioremediation: Removal of environmental pollutants by means of uptake and transformation by living organisms.

Βιοθεραπεία: Αποκομιδή των περιβαλλοντικών ρυπαντών από ζωντανούς οργανισμούς.

biologisk rening: Avlägsnandet av föroreningar i miljön genom levande organismer som upptar och omvandlar dessa ämnen.

Was this helpful?
Mecanismo através do qual são controladas as actividades comportamentais de um organismo que ocorrem a intervalos regulares.


biorhythm: Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.

ΒIOPYΘMOΣ: Mηχανισμος ο οποιος ρυθμιζει σε τακτα χρονικα διαστηματα επαναλαμβομενα προτυπα συμπεριφορας ενος ζωικου η φυτικοθ οργανισμοθ.

biorytm: Mekanism som kontrollerar rytmiska förlopp i en biologisk process eller funktion.

Was this helpful?
Plâncton, necton e matéria orgânica em suspensão oriundos de organismos vivos; o componente biológico do seston.


bioseston: Plankton, nekton and suspended organic particulate matter derived from living organisms; the biological component of seston.

ΒIΟΣΗΣΤΟΝ: Πλαγκτόν, νηκτόν και αιωρούμενα οργανικά σωματίδια προερχόμενα από ζώντες οργανισμούς. Η βιολογική συνιστώσα του σηστού.

bioseston: Plankton, nekton och svävande organiska partiklar som har sitt ursprung från levande organismer; biologiska komponenten av seston.

Was this helpful?
O ecossistema global; a região da terra e da sua atmosfera capazes de sustentar organismos vivos.


biosphere: The global ecosystem; that part of the earth and its atmosphere capable of supporting living organisms.

ΒIΟΣΦΑIΡΑ: Το παγκόσμιο οικοσύστημα. Το τμήμα εκείνο της Γης και της ατμόσφαιρας όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η ζωή.

biosfär: Det globala ekosystemet; den del av jorden och atmosfären som har förmågan att uppehålla levande organismer.

Was this helpful?
Formação de compostos orgânicos por organismos vivos.


biosynthesis: Formation of organic compounds by living organisms.

Βιοσύνθεση: Δημιουργία οργανικών συστατικών από ζωντανούς οργανισμούς.

biosyntes: Bildning av organiska föreningar genom levande organismer.

Was this helpful?
A utilização de técnicas genéticas avançadas para criar novas raças de organismos e obter formas mutantes que possam originar uma melhoria na quantidade e qualidade.


biotechnology: The use of advanced genetic techniques to create new strains of organisms and obtain mutated forms which can produce enhanced quantity or quality.

ΒIΟΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ: Η χρήση προηγμένων γενετικών τεχνικών στην παραγωγή νέων στελεχών οργανισμών ή μεταλλαγμένων τύπων με σκοπό αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποσότητας.

bioteknik: Användningen av avancerat genetiskt teknik för att skapa nya stammar av organismer eller framställa muterade "former" som kan framkalla förhöjd kvalitet eller kvantitet.

Was this helpful?
Relativo à vida ou matéria viva.


biotic: Relating to life or living matter.

ΒIΟΤIΚΟΣ: Σχετιζόμενος με την ζωή ή με την ζώσα ύλη.

biotisk: Relaterat till liv eller levande substans.

Was this helpful?
todos os individuos com genótipo idêntico; nas bactérias, um grupo taxonómico distinguido por certas características fisiológicas; tipo de espécime de um organismo.


biotype: All the individuals of identical genotype; in bacteria, a taxon distinguished by certain physiological features; type specimen of an organism.

ΒIΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των ατόμων που έχουν ταυτόσημο γονότυπο. Στα βακτήρια, ταξινομική ομάδα που διακρίνεται από ορισμένους φυσιολογικούς χαρακτήρες. Τυπικό δείγμα ενός οργανισμού.

biotyp: Alla individer som har ett identiskt genotyp; hos bakterier, en taxa som urskiljes genom vissa fysiologiska kännetecknen; typexemplaret av en organism.

Was this helpful?
Uma área na qual as principais condições ambientais são uniformes


biotope: An area in which the main environmental conditions and biotypes adapted to them are uniform.

ΒIΟΤΟΠΟΣ: Περιοχή στην οποία οι κύριες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και οι βιότυποι που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές, είναι ομοιόμορφα.

biotop: Område där de huvudsakliga miljöförhållanden, och biotyperna som har anpassats till dem, är enhetliga.

Was this helpful?
Um veneno biogenético, usualmente proteico.


biotoxin (toxin): A biogenic poison, usually proteinaceous.

Βιοτοξίνη (τοξίνη) : Βιογενετικό δηλητήριο, συνήθως πρωτεϊνικό.

biologisk toxin : Biogenisk gift, som vanligtvis angriper poroteiner.

Was this helpful?
A mistura do sedimento ocasionada pela escavação, alimentação ou outra actividade de organismos vivos, formando sedimento bioturbado.


bioturbation: The mixing of a sediment by the burrowing, feeding or other activity of living organisms, forming a bioturbated sediment.

ΒIΟΑΝΑΔΕΥΣΗ (=βιοδιατάραξη): Ανάμειξη ενός υποστρώματος, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας ζωντανών οργανισμών (αναζήτηση τροφής, ανασκάλευση), οι οποίοι με τον τρόπο αυτό παράγουν ένα βιοαναδευόμενο ίζημα.

bioturbation: Omrörningen av sediment, på grund av grävandet, ätandet eller något annat beteende av organismer, som skapar ett bioturbit sediment.

Was this helpful?
Classe de moluscos aquáticos caracterizados por possuirem duas valvas calcárias unidas por um ligamento flexível. Esta classe inclui várias espécies comestíveis, muitas das quais são cultivadas (e.g. Mexilhões, ostras, vieiras, ameijoas). Conhecidos geralmente por bivalves. Sin. Lamelibrânquios.


bivalvia: Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

ΔIΘΥΡΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

bivalvia: Klass av akvatiska blötdjur, som karakteriseras genom två kalkartade skal som binds ihop av ett elastiskt ligament. Denna klass innehåller ett antal ätbara arter, varav många odlas ( t.ex musslor, ostron, kammuslor). Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

Was this helpful?
Invertebrados aquáticos que possuem uma concha ou exoesqueleto, normalmente os moluscos e/ou crustáceos.


shellfish: Aquatic invertebrates possessing a shell or exoskeleton, usually molluscs and/or crustaceans.

ΘΑΛΑΣΣIΝΑ: Υδρόβια ασπόνδυλα που φέρουν όστρακο ή εξωσκελετό, συνήθως μαλάκια και/ή καρκινοειδή.

skaldjur: Vattenlevande ryggradslösa djur som har skal eller exoskelett, ofta mollusk och/eller kräftdjur.

Was this helpful?
Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas). Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associados à libertação de toxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).


bloom: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ (ΠΛΑΓΚΤΟΥ) : Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium).

blomning: En snabb, lokal ökning av en eller flera planktoniska arter, oftast under våren och hösten, som orsakar tillfälligt höga koncentrationer av dessa organismer och påföljande dominans av planktonsamhället. Detta kan resultera i missfärgat vatten (ex. röd blomning). Algblomningar kan leda till frisättande av toxiner (som i t.ex. fallet med dinoflagellaten Gymnodinium)

Was this helpful?
Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas) . Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associada à libertação de tóxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).


algal bloom: Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium).

algblomning: Snabb och lokal ökning av en eller flera arter plankton, ofta under vår eller höst, som under en tid orsakar stora koncentrationer av dessa organismer som kommer att dominera samhället; kan resultera i färgning av vattnet (red tides). Fytoplankton (alg) blomningar kan vara associerade med frisläppandet av toxiner (t ex blomningar av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas). Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associados à libertação de toxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).


dinoflagellate bloom: Rapid and localized increase of planktonic species, often in spring or autumn, can cause large temporary concentrations of these organisms to dominate the community and result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).

ΑΝΘIΣΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium)

dinoflaggelatblomning: Hastig och lokal ökning av mängden planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar. Sker vanligtvis på hösten eller våren och kan orsaka i stora blomningar där dessa organismer dominerar samhället. Algblomningar kan förknippas med frigörandet av toxiska substanser (när dinoflaggelaten Gymnodioum blommar).

Was this helpful?
Formas sólidas de petróleo presentes no mar, criadas por processos físicos.


tar balls: Solid forms of crude petroleum present in sea water, created by physical processes.

Πίσσες : Στέρεα μορφή ακατέργαστου πετρελαίου που βρίσκεται στη θάλασσα και προέρχεται από φυσικές διεργασίες.

tjärklumpar: Fast form av råolja som påträffas i havsvatten, bildas genom fysiska processer.

Was this helpful?
Pertencente a regiões frias ou geladas do hemisfério norte.


boreal: Pertaining to cool or cold temperate regions of the northern hemisphere.

ΑΡΚΤIΚΟΣ: Αναφέρεται στις ψυχρές ή στις ψυχρές ώς εύκρατες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, στις βόρειες ζώνες κωνοφόρων και την τάïγκα.

boreal: Hänför sig till dom svala eller kalla temperarade regionerna i den norra hemisfären.

Was this helpful?
Uma unidade de comprimento fps secundária; utilizada especialmente para medir a profundidade da água; igual a 6 pés ou 1,8288 m.


fathom: A secondary fps unit of length; used especially for measuring water depth; equal to 6 feet or 1.8288 m.

ΟΡΓΙΑ (αρχ. Οργυιά): Δευτερεύουσα μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του βάθους. Ισούται με 6 πόδια ή 1,8288 m.

famn: Sekundär längdmått som mäter fot per sekund; används för att mäta djup på vatten; lika med 6 fot eller 1.8288 meter.

Was this helpful?
Vento local costeiro que sopra do mar para terra, originado pela diferença de temperatura quando a superfície do mar é mais fria do que a superfície de terra adjacente. Como consequência, normalmente sopra em dias de verão relativamente calmos e soalheiros; e alterna à noite com a brisa terrestre de direcção oposta e habitualmente mais fraca. À medida que o regime da brisa marítima progride, o vento desenvolve uma componente pararela à costa, originada pela deflexão de Coriolis.


sea breeze: A coastal local wind that blows from sea to land, caused by the temperature difference when the sea surface is colder than the adjacent land. As a result, tt usually blows on relatively calm, sunny, summer days; and alternates with the opposingly directed and usually weaker, night-time land breeze. As the sea breeze regime progresses, the wind develops a component parallel to the coast, caused by the Coriolis deflection.

ΘΑΛΑΣΣIΑ ΑΥΡΑ: Παράκτιος, τοπικός άνεμος ο οποίος πνέει από τη θάλασσα προς την ακτή, και οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας που δημιουργείται όταν η επιφάνεια της θάλασσας είναι ψυχρότερη από την παρακείμενη ακτή. Ως εκ τούτου, συνήθως πνέει κατά τη διάρκεια σχετικά ήρεμων, ηλιόλουστων, καλοκαιρινών ημερών. Εναλλάσσεται με την απόγειο αύρα που είναι συνήθως ασθενέστερη και πνέει προς την αντίθετη κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς ενισχύεται η θαλάσσισ αύρα, ο άνεμος αναπτύσσει μια συνιστώσα πα

sjöbris: En lokal kustvind som blåser från vattnet mot land, beror på skillnaden i temperatur mellan vattenytan och omgivande land.

Was this helpful?

C

Símbolo químico do carbono.


C (carbon): Chemical symbol for carbon.

C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα.

C (kol): Kemiska symbolen för kol.

Was this helpful?
EXIGÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO.Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser rem


C.O.D.: A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.

C.O.D.: ΧΗΜIΚΑ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

KSF: Benämning på den kemiska syreförbrukningen. Detta är ett mått på förekomsten av organiskt material i vatten.

Was this helpful?
Um conceito simplista para referir a sequência de organismos em níveis tróficos sucessivos dentro de uma comunidade, através da qual a energia é transferida pela alimentação; a energia entra na cadeia alimentar durante a fixação por produtores primários (principalmente plantas verdes) e passa para os herbívoros (consumidores primários) e depois para os carnívoros (consumidores secundário e terciários). Os nutrientes são devolvidos à produção primária pelos detrítivoros.


food chain: A simplistic concept referring to the sequence of organisms on successive trophic levels within a community, through which energy is transferred by feeding; energy enters the food chain during fixation by primary producers (mainly green plants) and passes to the herbivores (primary consumers) and then to the carnivores (secondary and tertiary consumers). Nutrients are returned to primary production by detritivores.

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: Απλουστευτική έννοια που αναφέρεται σε μία αλληλουχία οργανισμών μιας βιοκοινωνίας, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα. Οι οργανισμοί αυτοί μεταφέρουν ενέργεια, μέσω της διατροφής τους, από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. Η ενέργεια εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα με την δέσμευσή της (στερέωση) από τους πρωτογενείς παραγωγούς (κυρίως πράσινα φυτά) και περνά στα φυτοφάγα (πρώτοι καταναλωτές) και στη συνέχεια στα σαρκοφάγα (δεύτεροι και τρίτοι καταναλωτές). Τα θρεπτικά συστατικά ε

näringskedja: Förenklat koncept som syftar på det stegvisa överförandet av näringsämnen genom en serie olika organismer, där varje led utgör föda för nästa; energin kommer ursprungligen från instrålat ljusenergi och binds genom gröna växters fotosyntes och överförs till herbivorerna (primärkonsumenter) och vidare till karnivorerna (sekundära och tertiärakonsumenter). Näringsämnen återvänder till primärproduktionen genom nedbrytningsorganismerna.

Was this helpful?
Fragmento de rocha gasto pela água (arredondado ou parcialmente arredondado) com diâmetro entre 64 e 256 mm, maior do que um seixo mas mais pequeno do que um calhau (pedra rolada).


cobble: A water-worn rock fragment (rounded or partially rounded) between 64 and 256mm in diameter, larger than a pebble but smaller than a boulder (cobblestone).

ΚΡΟΚΑΛΑ: Θραύσμα πετρώματος το οποίο έχει λευκανθεί από την δράση του νερού (αποστρογγυλευμένο ή εν μέρει αποστρογγυλευμένο), διαμέτρου από 64 μέχρι 256mm, μεγαλύτερο από βότσαλο και μικρότερο από τρόχαλο.

kullersten: Stenblock som har nötts ner av vatten (rundad eller delvis rundad) som är mellan 64 och 256mm i diameter, är större än en småsten men mindre än ett stenblock.

Was this helpful?
Um fragmento de rocha, geralmente arredondado pelo accção do tempo ou atrito, com uma dimensão média de 12 polegadas (256mm) ou maior


boulder: A rock fragment, usually rounded by weathering or abrasion, with an average dimension of 12 inches (256 mm) or more.

ΚΡΟΚΑΛΗ (TPOXMAΛO): Τμήμα πετρώματος, συνήθως αποστρογγυλευμένο από αποσάθρωση ή τριβή, με μέση διάμετρο τουλάχιστον 256 mm.

stenblock: Fragment av ett stenblock, vanligtvis rundad av vittring och slitning, med en medelstorlek på 12 tum (256 mm) eller större.

Was this helpful?
Uma camada mais ou menos bem definida presente na maioria das águas oceânicas a qual reflecte o som de equipamento com ecosondas; produzido por populações estratificadas de organismos que dispersam as ondas sonoras e são gravadas em ecosonda como uma camada horizontal; fundo falso.


deep scattering layer (DSL): A more or less well-defined layer present in most oceanic waters which reflects sound from echosounding equipment; produced by stratified populations of organisms which scatter sound waves and are recorded on an echo-sounder as a horizontal layer; false bottom.

ΒΑΘΥ ΣΤΡΩΜΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ (DSL): Deep Scattering Layer. Λιγότερο ή περισσότερο καλά καθορισμένο στρώμα που υπάρχει στα περισσότερα ωκεάνεια ύδατα, το οποίο ανακλά τον ήχο των ηχοβολιστικών συσκευών. Παράγεται από στρωματοποιημένους πληθυσμούς οργανισμών που ανακλούν τα ηχητικά κύματα που καταγράφονται ως οριζόντιο στρώμα από έναν ηχοβολιστή. Ψευδοπυθμένας. Εμφανίζεται στις περισσότερες θάλασσες και ωκεανούς.

fantombotten: Ett mer eller mindre välavgränsad lager som finns i de flesta havsvatten och som reflekterar ljudvågor från ett ekolod; framkallas av stratifierade (skiktade) populationer av organismer som skingrar ljudvågor och registreras på ett ekolod som ett horizontellt lager, ett falskt botten.

Was this helpful?
Camada de fluido superfícial onde o fluxo é afectado pelo atrito à superfície.


boundary layers: The fluid layer above a surface where flow is affected by friction of a surface.

Οριακο στρωμα: Το υγρό στρώμα πάνω από μια επιφάνεια όπου η ροή επηρεάζεται από ένα κλάσμα της επιφανείας.

gränsyta: Flytande lager ovanför en yta, där flödet påverkas av friktion mot ytan.

Was this helpful?
Zona de sedimentos marinhos onde as condições mudam de aerobicas para anaerobicas.


Redox discontinuity layer: A zone where conditions change from aerobic to anaerobic in marine sediments.

Στρώμα ασυνέχειας δυναμικού οξειδοαναγωγής : Η ζώνη στην οποία οι συνθήκες αλλάζουν από αερόβιες σε αναερόβιες σε θαλάσσια ιζήματα.

Redox lager: Zon i marina sediment där förhållandena ändras från aeroba till anaeroba.

Was this helpful?
Predação intra-específica


cannibalism: Intraspecific predation.

ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

kannibalism: Intraspecifikt predation.

Was this helpful?
Medida da quantidade de desperdício que pode ser depositado num determinado ambiente sem lhe causar alterações ecológicas adversas ou estéticas.


assimilative capacity: A measure of the amount of waste that can be deposited in a particular environment without causing it adverse ecological or aesthetic change.

Αφομοιωτική χωρητικότητα: Μια μέτρηση της ποσότητας των λυμάτων που μπορούν να αποτεθούν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, χωρίς να προκληθεί οικολογική ή αισθητική αλλαγή.

assimileringskapacitet: Mått på mängden av avfall som kan slängas i en miljö utan att orsaka ekologisk eller estetisk skada.

Was this helpful?
A biomassa máxima de uma dada espécie que um habitat específico e limitado pode suportar durante um determinado intervalo de tempo. Em aquacultura, é normalmente considerada a quantidade máxima de peixe que um determinado volume de água pode suportar durante um período alargado sem efeitos negativos para os peixes e para o ambiente.


carrying capacity: The maximum biomass of a given species that a limited and specific habitat may support during a stated interval of time. In aquaculture, usually considered to be the maximum quantity of fish that any particular body of water can support over a long period without negative effects to the fish and to the environment.

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η μέγιστη βιομάζα ενός ορισμένου είδους, την οποία είναι ικανό να δεχθεί ένα πεπερασμένο ενδιαίτημα επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην υδατοκαλλιέργεια, συνήθως θεωρείται ότι είναι η μέγιστη ποσότητα ψαριών που μπορεί να δεχθεί ένα ορισμένο σώμα νερού επί μεγάλη χρονική περίοδο, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στα ψάρια και στο περιβάλλον.

bärförmåga: Maximala biomassan av en given art som ett begränsat och specifikt habitat kan uppehålla under en angiven tidsintervall. Inom akvakulturen, så är det vanligtvis ansedd att vara den maximala mängd fisk som någon vattenmassa kan uppehålla under en lång tidsperiod utan att framkalla negativa effekter mot fiskarna och miljön.

Was this helpful?
Nome dado a uma teoria que descreve a selecção evolutiva das estratégias decaptura optimizando o ganho líquido de energia por unidade de tempo de alimentação.


optimal foraging: Name given to a theory which describes the evolutionary selection of foraging strategies optimizing net energy gain per unit feeding time.

ΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΗ: Ονομασία που έχει δοθεί στη θεωρία που περιγράφει την εξελικτική επιλογή των στρατηγικών νομής, οι οποίες αριστοποιούν το καθαρό ενεργειακό κέρδος ανά μονάδα χρόνου διατροφής.

optimalt födosök: Teori som beskriver den evolutionära utvecklingen av födosöksstrategier med hänseende till energioptimering.

Was this helpful?
(CaCo3) Um mineral encontrado em duas formas principais, calcite e aragonite; podem formar-se como precipitados inorgânicos ou como secreções biológicas nas partes calcificadas dos organismos. A aragonite pode suportar maiores pressões do que a calcite e por isso as conchas de muitos organismos são feitas deste composto.


calcium carbonate: (CaCO3). A mineral found in two main forms, calcite and aragonite; they can form as inorganic precipitates or as biological secretions in the calcified parts of organisms. Aragonite is capable of withstanding greater degrees of pressure than calcite and hence the shells of many organisms are made of this compound.

ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ: (CaCΟ3) Ορυκτό που βρίσκεται κυρίως σε δύο τύπους, ως ασβεστίτης και αραγωνίτης. Σχηματίζονται από ανόργανα ιζήματα ή βιολογικές εκκρίσεις που σχηματίζουν τα ασβεστούχα μέρη οργανισμών. Ο αραγωνίτης είναι περισσότερο ανθεκτικός στις πιέσεις και για το λόγο αυτό αποτελεί συστατικό των οστράκων πολλών οργανισμών.

kalciumkarbonat: (CaCO3) Mineral som finns i två huvudformer, kalkspat och aragonit; de kan bildas som inorganiska fällningar eller som biologiska utsöndringar i kalcifierade delar av organismer. Aragonit har förmågan att tåla mer tryck än kalkspat och följaktligen så är skalen hos många organismer gjorda av denna förening.

Was this helpful?
Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .


dissolved organic carbon (DOC): A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.

löst organisk kol: Mängden löst kol i en fastställd volym vatten. Vanligtvis uttryckt som mg C l-1.

Was this helpful?
Qualquer estimação quantitativa da massa total dos organismos compreendendo a totalidade ou parte de uma população ou qualquer outra unidade especificada, ou dentro de uma dada área num dado período; calculada como o volume, peso (vivo, morto, seco ou livre de cinzas) ou energia (Joules, calorias).


standing crop: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories).

ΣΤΑΘΜΕΥΟΥΣΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

stående gröda: Kvantitativ uppskattning av den totala massan organismer som utgör alla delar av en godtycklig enhet (t.ex. en population), eller lever inom ett område en viss tidpunkt; mätt som volym, massa (levande,död,torr eller askfri vikt) eller energi (joule, kalorier).

Was this helpful?
Qualquer estimação quantitativa da massa total dos organismos compreendendo a totalidade ou parte de uma população ou qualquer outra unidade especificada, ou dentro de uma dada área num dado período; calculada como o volume, peso (vivo, morto, seco ou livre de cinzas) ou energia (Joules, calorias).


standing stock: Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories).

ΣΤΑΘΜΕΥΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

stående biomassa: Kvantitativ uppskattning av den totala massan organismer som utgör alla delar av en godtycklig enhet (t.ex. en population), eller lever inom ett område en viss tidpunkt; mätt som volym, massa (levande,död,torr eller askfri vikt) eller energi (joule, kalorier).

Was this helpful?
Que se alimenta de tecidos animais.


carnivorous: Feeding on animal tissues.

ΣΑΡΚΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

köttätande: Äter djurvävnad

Was this helpful?
Rocha sedimentar carbonatada preta ou castanha formada por decomposição anaerobica de material vegetal.


coal: Brown or black carbonaceous sedimentary rock formed by the anaerobic decomposition of plant material.

Κάρβουνο : Καφέ ή μαύρο ανθρακούχο πέτρωμα που σχηματίζεται από την αναερόβια αποσύνθεση φυτικών συστατικών.

kol: Brunt eller svart lagrad organogen bergart som bildas genom anaerobt nerbrytning av växtrester.

Was this helpful?
Partículas de sedimento entre 2-256 mm de diâmetro, termo algumas vezes utilizado para uma classe de partículas mais pequenas entre 2-4 mm de diâmetro.


gravel: Sediment particles between 2-256 mm in diameter; sometimes used for a class of smaller particles between 2-4 mm in diameter.

ΧΑΛΙΚΙ : Αδρομερή συστατικά ενός ιζήματος διαμέτρου 2-256 mm. Μερικές φορές χρησιμο- ποιείται για μικρότερα σωματίδια, διαμέτρου 2-4 mm.

grus: Sedimentpartiklar som är mellan 2-256mm stora; ibland används det för att beskriva mindre partiklar som har en diameter på 2-4mm.

Was this helpful?
O processo pelo qual os químicos são degradados de modo a produzirem moléculas mais pequenas que contêm a energia necessária para o crescimento, actividade ou aquecimento; c.f. Anabolismo; metabolismo.


catabolism: The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Η διεργασία με την οποία τα χημικά μεγαλομόρια διασπώνται σε μικρότερα. Κατά την διάσπαση εκλύεται ενέργεια που χρησιμεύει στην αύξηση, την κίνηση και την παραγωγή θερμότητας. πρβλ αναβολισμός, μεταβολισμός.

katabolism: Processen där kemiska föreningar bryts ner för att framställa mindre molekyler frambringandes energi för tillväxt, aktivitet eller värme; jfr. anabolism; metabolism.

Was this helpful?
Refere-se a peixes que migram para desovar no mar mas que vivem uma grande parte da sua vida em água doce (e.g. Enguias) ; c.f. Diádromo e anádromo.


catadromous: Refers to fishes that migrate to spawn in the sea but live a large portion of their existence in fresh waters (e.g. eels).

ΚΑΤΑΔΡΟΜΑ: Ο όρος αναφέρεται στα ψάρια που μεταναστεύουν για να γεννήσουν στην θάλασσα, αλλά ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους σε γλυκά νερά (π.χ. χέλια). Πρβλ. Διάδρομα και ανάδρομα.

katadroma: Syftar till fiskar som vandrar för att leka i havet men lever största delen av sitt liv i sötvattens miljöer (t.ex ålar); jfr. diadromous and anadromous.

Was this helpful?
Um composto que acelera uma acção química e que ele próprio não participa na reacção química.


catalyst: A compound that accelerates a chemical action and does not itself take part in the chemical reaction.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ : Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

katalysator: Förening som påskyndar, men som själv inte medverkar i, en kemisk reaktion.

Was this helpful?
Filo dos invertebrados que inclui as anémonas do mar, medusas e corais.


coelenterates: Phylum of invertebrate animals that includes sea anemones, jellyfish and corals.

ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΩΤΑ: ΚΝΙΔΟΖΩΑ.Φύλο ζώων, το οποίο περιλαμβάνει τις θαλάσσιες ανεμώνες, τις μέδουσες και τα κοράλλια. Συν. Κοιλεντερωτά.

Coelenterata: Phylum inom evertebrater som innehåller havsanemoner, maneter och koraller.

Was this helpful?
Stress fisiológico induzido por alterações repentinas ou rápidas de temperatura, definida por alguns como qualquer alteração superior a 30C por hora.


temperature shock: Physiological stress induced by sudden or rapid changes in temperature, defined by some as any change greater than 30C per hour.

ΘΕΡΜIΚΟ ΣΟΚ (ΘΕΡΜΟΠΛΗΞIΑ): Φυσιολογική ένταση που προέρχεται από ξαφνικές ή γρήγορες αλλαγές θερμοκρασίας και που ορίζεται από ορισμένους ως αλλαγή μεγαλύτερη από 30C ανά ώρα.

temperaturshock: Fysiologisk stress tillföljd av kraftig temperaturökning eller sänkning.

Was this helpful?
Precipitação atmosférica contendo gases dissolvidos considerados poluentes industriais ( e.g. SO2, NO2,H2S) e concedento um pH ácido à chuva; pode causar a degeneração das florestas, acidificação das águas afectando a fauna e flora aquáticas, principalmente as populações de peixes (reduzindo o sucesso reprodutivo). O fundir da neve provoca muitas vezes uma quebra significativa no pH numa altura em que os ovos de salmonídeos estão a eclodir e por isso vulneráveis


acid rain: Atmospheric precipitation containing dissolved gases (e.g., SO2 NO2, H2S created by industrial pollution) that has an acidic pH.

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ: Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση η οποία περιέχει διαλυμένα αέρια τα οποία αποτελούν βιομηχανικούς ρύπους (π.χ. SO2, N02, H2ßS) και τα οποία προσδίδουν όξινο pH στην κατακρήμνιση (βροχή, χιόνι κτλ); μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των δασών, την οξίνιση των υδάτινων μαζών η οποία μπορεί με τη σειρά της να βλάψει τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και ιδιαίτερα τους πληθυσμούς των ψαριών (μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα). Το λιώσιμο του χιονιού έχει πολλές φορές

surt nedfall: Atmosfäriskt nedfall som innehåller lösta gaser, klassade som industriella föroreningar (t. ex. SO2,NO2,H2S), som sänker nedfallets pH; kan orsaka skador på skog, försurning av vatten som påverkar akvatisk fauna och flora, speciellt fiskpopulationer (minskad reproduktion). Snösmältning orsakar ofta en signifikant sänkning av pH vid en tidpunkt då laxfiskars ägg kläcks och därmed är känsliga för pH (5.5). Sänkning av pH i områden som inte är väl buffrade ökar dram

Was this helpful?
Organismos microscópicos anteriormente conhecidos como algas azuis-esverdeadas as quais, do mesmo modo que as bactérias, são procariotas (Procaryotae), i.e. têm ausência de núcleo, sendo o núcleolo o seu equivalente funcional. Em contraste às algas eucariotas, o núcleolo das cianobactéria não têm membrana. Estas algas ocorrem em habitats aquáticos e terrestres e algumas vivem em simbiose com fungos ou fetos (ver azolla). As cianobactérias contribuem para a produção primária, servindo de alimento


cyanobacteria: Microscopic organisms formerly known as blue-green algae which, similar to bacteria, are prokaryotic (Procaryotae), i.e., they lack the nucleus, the nucleoid being its functional equivalent. In contrast to eukaryotic algae, the cyanobacterial nucleoid has no membrane.. The blue-greens occur both in aquatic and terrestrial habitats and some live in symbiosis with fungi or ferns (see azolla). Cyanobacteria contribute to primary production, serving as food for various aquatic organisms and some pla

ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: Μονοκύτταροι οργανισμοί, γνωστοί και με την ονομασία κυανοπράσινα φύκη (βλ.λ), οι οποίοι, όπως και τα βακτήρια, ανήκουν στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (Procaryotae). Οι οργανισμοί αυτοί αντί για πυρήνα έχουν ένα πυρηνοειδές το οποίο σε αντίθεση με τα ευκαριωτικά φύκη δεν φέρει μεμβράνη. Τα κυανοβακτήρια απαντώνται σε χερσαία και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ενώ μερικά ζουν συμβιωτικά με μύκητες ή φτέρες (βλ. azolla). Συμμετέχουν στην πρωτογενή παραγωγικότητα και αποτελούν τροφή για πολλούς θαλάσσι

cyanobakterier: Mikroskopiska organismer som tidigare kallades för blågröna alger (q.v) och, liknande bakterier, är prokaryoter (Procaryotae). De saknar en riktig cellkärna men har en nukleotid som fyller samma funktion. Till skillnad från eukaryota alger så har inte den cyanobakteriella nukleotiden ett membran. Blågröna alger förekommer både i akvatiska och terrestra habitat och vissa lever i simbios med svampar eller ormbunkar (se azolla). Cyanobakterier bidrar till primärproduktionen, och utgör föda (näring)

Was this helpful?
Circulação de componentes entre a atmosfera, geoesfera, hidroesfera e bioesfera.


biogeochemical cycle: The circulation of components between the atmosphere, geosphere, hydrosphere, and biosphere.

Βιογεωχημικός κύκλος : Η κυκλοφορία συστατικών μεταξύ της ατμόσφαιρας, της γεώσφαιρας και της βιόσφαιρας.

biogeokemisk kretslopp: Cirkulation av olika komponent mellan atmosfären, geosfären, hydrosfären och biosfären.

Was this helpful?
O ciclo biogeoquímico global da água que envolve trocas entre a hidroesfera, atmosfera, litosfera e organismos vivos.


water cycle: The global biogeochemical cycle of water involving exchanges between the hydrosphere, atmosphere, lithosphere and living organisms.

Κύκλος νερού : Ο παγκόσμιος βιογεωχημικός κύκλος του νερού που περιλαμβάνει την ανταλλαγή μεταξύ της υδρόσφαιρας, της ατμόσφαιρας και των ζωντανών οργανισμών.

vattnets kretslopp: Det globala biogeokemiska vattenkretslopp som innefattar utbyte mellan hydrosfär, atmosfär, litosfär och levande organismer.

Was this helpful?
O período que vai de uma preia-mar à seguinte.


tidal current cycle: The period from one high water to the next.

Παλιρροιακός κύκλος ρεύματος : Η περίοδος μεταξύ δυο διαδοχικών πλημμυρίδων.

tidvattencykel: Perioden från ett högvatten fram till nästa.

Was this helpful?
A duração de uma dada sequência de marés, por exemplo, um mês lunar ou um dia de marés.


tide cycle: The duration of a given tidal sequence, for example, a lunar month or a tidal day.

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Η διάρκεια μιας δεδομένης παλιρροιακής ακολουθίας, για παράδειγμα ένας σεληνιακός μήνας ή μια παλιρροιακή ημέρα.

tidvattenscykel: Längden på en given tidvattencykel, t.ex. en måncykel eller tidvattendag.

Was this helpful?
O período entre a incobação e a primeira desova de uma dada geração.


breeding cycle: A period between hatching and the first spawning of a given generation.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η περίοδος ανάμεσα στην εκκόλαψη και την πρώτη ωοτοκία μιας δεδομένης γενεάς ενός είδους.

fortplantningsomgång : Tid mellan födsel och fecunditet hos en kohort.

Was this helpful?
A sequência de estados desde o zigoto até à morte de um indivíduo. História da vida: as características significativas (tais como estratégias de sobrevivência e reprodução) presentes no ciclo de vida de um organismo.


life cycle-life history: The sequence of stages from the zygote to the death of an individual. Life history: those significant features (such as strategies of survival and reproduction) present in an organisms life cycle.

ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η αλληλουχία των σταδίων της ζωής ενός ατόμου, από την γονιμοποίηση του ωαρίου ως τον θάνατό του.

livscykel - livshistoria: Sekvens av olika steg från zygot till en individs död. Life history: olika egenskaper som finns i en organisms livscykel (överlevnadsstrategi, reproduktion, m.m.).

Was this helpful?
O ciclo biogeoquímico do carbono, envolvendo a produção de compostos orgânicos pela fixação de dióxido de carbono através da fotossíntese, até ao seu retorno à atmosfera pela respiração e decomposição.


carbon cycle: The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

kolcykeln: Biogeokemiska kolcykeln där koldioxid fixeras och organiska föreningar produceras genom fotosyntes, och kol återvänder till atmosfären genom respiration och förmultning.

Was this helpful?
O fluxo ciclico da água e vapor de água entre as diferentes partes da terra, oceanos e atmosfera.


hydrological cycle: The cyclic flow of water and water vapour between different parts of the land, oceans and atmosphere.

Υδρολογικός κύκλος : Η κυκλική ροή νερού και ατμών νερού μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του εδάφους, των ωκεανών και της ατμόσφαιρας.

hydrologisk cykel: Det cykliska flödet av vatten och vattenånga mellan olika delar av land, hav och atmosfär.

Was this helpful?
Classe de Protozoários, cerca de 250 ciliados ( subfilo Ciliophora) estão associados aos peixes. Em muitas áreas costeiras, verificou-se que mais de 80 % das populações piscícolas locais são portadoras de ciliados que normalmente podem ser considerados ectoparasitas inofensivos que aparecem em pequeno número sobre a pele. O seu número pode aumentar consideravelmente em águas com uma elevada carga orgânica, tal como na aquacultura. Nesse caso podem tornar-se patogénes graves, cobrindo rapidamente


ciliates: Class of Protozoa, about 250 ciliates (sub phylum Ciliophora) are associated with fish. In many coastal areas, more than 80% of the local fish populations were found to carry ciliates which may usually be considered as harmless ectocommensals occurring in small numbers on the skin. Numbers may increase considerably in waters with a high organic load, as in aquaculture. They may then become serious pathogens, rapidly covering a large part of the body surface, occasionally also invading internal

ΒΛΕΦΑΡΙΔΟΦΟΡΑ: Ομάδα οργανισμών που ανήκει στα πρωτόζωα (υπόφυλο Ciliophora), εκ των οποίων 250 είδη τουλάχιστον έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τα ψάρια. Σε πολλές παράκτιες περιοχές έχει βρεθεί πως περίπου το 80% των πληθυσμών των ψαριών φέρουν στο δέρμα τους μικρό αριθμό βλεφαριδοφόρων τα οποία χαρακτηρίζονται ως αβλαβή εκτοπαράσιτα. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αυξηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις υδατοκαλλιέργειες όπου τα νερά έχουν σημαντικό οργανικό φορτίο. Σε αυτές τις περι

ciliater: En klass inom protozoa, innehåller ungefär 250 cilitater (subfylum ciliofora) som associeras med fiskar. Vid många kustområden, har man funnit att mer än 80% av de lokala fiskpopulationerna bär på ciliater. Dessa ciliater betraktas vanligtvis som harmlösa ektocommensaler som förekommer i få antal på huden. Antalet kan öka avsevärt i vattenmassor med hög organiskt material, som i akvakulturer. Då kan de bli allvarliga patogener som snabbt täcker en stor del av kroppsytan, invaderar emellanåt int

Was this helpful?
Desperdício das centrais de carvão consistindo em pedaços de carvão parcialmente queimados e de pó muito fino.


fly ash: Waste material from coal-fired power stations consisting of lumps of partly-burnt coal and very fine powder.

Απόβλητα καυστήρα : Απόβλητα που προέρχονται από σταθμούς καύσης άνθρακα και αποτελούνται από καμένο άνθρακα και ψιλή σκόνη.

flygaska: Avfall från koldrivna kraftverk, bestående av delvis eldade kolklumpar och väldigt finkornig puder.

Was this helpful?
A fase imóvel, desidratada, resistente e inactiva no ciclo de vida de muitos organismos, geralmente considerada como tendo um papel importante quer na protecção, quer na dispersão de uma espécie; o organismo é tipicamente arredondado, envolvido por uma ou mais camadas de membranas císticas secretadas (exocisto, mesocisto, endocisto, etc.) ou paredes; nalguns casos as paredes podem ser bastante espessas, esculpidas no exterior e com ou sem um poro emergente.


cyst: The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.

ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

cysta: Den stationära, uttorkade, resistenta, inaktiva vilostadiet i livscykeln hos många organismer, som ses ha en viktig roll i skyddandet eller spridningen av en art. Organismen är vanligtvis rundad, och omgiven av en eller fler lager av utsöndrad cystisk membran (exocyst, mesocyst, endocyst osv), hölje eller väggar; i vissa fall kan väggarna vara ganska tjocka, sculptured on the outside och med eller utan en framträngande por.

Was this helpful?
O estudo de mecanismos cromossomicos, o seu comportamento e os seus efeitos sobre a hereditariedade e evolução.


cytogenetics: The study of chromosomal mechanisms, their behaviour and their effects on inheritance and evolution.

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: Η μελέτη των χρωμο- σωμικών μηχανισμών, της συμπεριφοράς τους και της επίδρασής τους στην κληρονομικότητα και την εξέλιξη.

cytogenetik: Studien av kormosomernas mekanismer, deras beteende och deras effekt på ärftlighet och evolution.

Was this helpful?
CONCENTRAÇÃO LETAL. Termo utilizado para expressar quantitativamente o grau de toxicidade de uma substância. Neste caso é a morte do organismo testado que serve de critério de toxicidade. A CL é expressa numericamente, e.g. CL50, CL70 indicam a percentagem de organismos mortos para uma determinada concentração. O tempo de exposição à toxina também é dado.


LC: Lethal concentration: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC: Βλ. Θανατηφόρος συγκέντρωση. Ορος που χρησιμοποιείται ως μέτρο για την τοξικότητα μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC: Lethal concentration. Term som används för att uttrycka giftigheten hos ett ämne. I detta fallet är det förmågan att döda en testorganism som är kriteriumet för giftighet. LC uttrycks numeriskt, t.e.x LC70 anger antalet organismer som dött i procent vid en given koncentration. Hur lång tid testorganismen blivit utsatt för ämnet anges också.

Was this helpful?
CONCENTRAÇÃO LETAL. Termo utilizado para expressar quantitativamente o grau de toxicidade de uma substância. Neste caso é a morte do organismo testado que serve de critério de toxicidade. A CL é expressa numericamente, e.g. CL50, CL70 indicam a percentagem de organismos mortos para uma determinada concentração. O tempo de exposição à toxina também é dado.


LC 50: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

LC 50: Βλ.Θανατηφόρος συγκέντρωση. Ορος που χρησιμοποιείται ως μέτρο για την τοξικότητα μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

LC 50: Lethal concentration. Term som används för att uttrycka giftigheten hos ett ämne. I detta fallet är det förmågan att döda en testorganism som är kriteriumet för giftighet. LC uttrycks numeriskt, t.e.x LC50 anger antalet organismer som dött i procent vid en given koncentration. Hur lång tid testorganismen blivit utsatt för ämnet anges också.

Was this helpful?
Um clima característico das margens continentais e ilhas em que a escala de temperatura anual é inferior à média para essa latitude devido à proximidade de um oceano ou de um mar.


oceanic climate: A climate characteristic of continental margins and islands in which the annual temperature range is less than the average for that latitude because of the proximity of an ocean or sea.

ΩΚΕΑΝΙΟ ΚΛΙΜΑ: Το χαρακτηριστικό κλίμα που επικρατεί στις παρυφές των ηπείρων και τα νησιά όπου, χάρη στην γειτνίαση με τη θάλασσα, οι ετήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας γύρω από την μέση τιμή, είναι μικρότερες από τις συνήθεις διακυμάνσεις.

oceaniskt klimat: Ett klimat som är karakteristiskt för kontinentalkanter och öar, vilket innebär att den årliga temperaturvariationen är mindre än genomsnittet på den breddgraden p.g.a. Närheten till havet.

Was this helpful?
A fase terminal de uma sucessão ecológica de uma comunidade biótica mais ou menos estável, que está em equilíbrio com as condições ambientais existentes.


climax: The terminal stage of an ecological succession of a more or less stable biotic community which is in equilibrium with existing environmental conditions.

Καταληκτικό (στάδιο): Το τερματικό στάδιο μιας οικολογικής διαδοχής μιας σταθερής -σε γενικές γραμμές- κοινωνίας και το οποίο είναι σε ισορροπία με τις υπάρχουσες περιβαντολλογικές συνθήκες.

klimax: Slutlig fas på den ekologiska sucessionen i en mer eller mindre stabilt biotiskt samhälle som är i jämvikt med omgivningen.

Was this helpful?
Grupo de organismos de origem assexuada, criados em cultura a partir de uma única célula ou indivíduo isolado, por exemplo as macro algas.


clone: Asexually-derived population of organisms that have been established in culture from a single, initially isolated individual or cell, for example, macro-algae.

ΚΛΩΝΟΣ: Πληθυσμός οργανισμών σε μια καλλι- έργεια που έχουν προέλθει με αγενή αναπαραγωγή από ένα μοναδικό, αρχικά απομονωμένο άτομο ή κύτταρο, π.χ. μακροφύκη.

kloner: Asexuellt erhållna populationer som har bildats i kultur av en enda isolerad individ eller cell, till exempel makroalger.

Was this helpful?
O peso de cloro, em gramas, contido em 1 kg de água do mar depois dos brometos e dos iodetos terem sido substituídos pelo cloro. A clorinidade, uma maneira de confirmar a salinidade da uma amostra de água, é determinada por titulação.


chlorinity: The weight of chlorine in grams contained in 1 kg of seawater after the bromides and iodides have been replaced by chloride. Chlorinity is determined by titration as one means of ascertaining the salinity of a water sample.

ΧΛΩΡΙΟΤΗΤΑ: Το βάρος του χλωρίου σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 1 kgr θαλασσινού νερού, μετά την αντικατάσταση του βρωμίου και ιωδίου από χλώριο. Η χλωριότητα προσδιορίζεται με τιτλοδότηση ώστε να εξακριβωθεί η αλατότητα του δείγματος του νερού.

klorinitet: Vikten av klor i gram som innehålls i 1kg havsvatten efter att bromiderna och jodiderna har ersatts av klor. Klorinitet är bestämd genom titrering som ett sätt att bestämma saliniteten av ett vattenprov.

Was this helpful?
1) Em aquacultura, a esterilização da água (em particular contendo efluentes) ou de equipamento que utilize gás de cloro. (2) Em química, qualquer reacção que envolve a introdução de cloro num composto.


chlorination: 1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.

ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστεί- ρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

klorering: (1) Inom akvakultur syftar det till sterilisering av vatten (i synnerhet vatten som innehåller avfallsprodukter) eller utrustning genom att använda klorgas (2) Inom kemi, varje reaktion som innefattar introduktionen av klor i en förening.

Was this helpful?
A porção da concentração de cloro presente como ácido hipocloroso e/ou iões de hipocloretos.


free chlorine: That portion of the chlorine concentration present as hypochlorous acid and/or hypochlorite ion.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡIΟ: Το κλάσμα της συγκέντρωσης του χλωρίου που βρίσκεται υπό μορφή υποχλωριώδους οξέος ή/και υποχλωριωδών ιόντων.

fritt klorin: Andelen av klorkoncentrationen som existerar som hypoklorisk syra och/eller hypokloritjoner.

Was this helpful?
Um composto tóxico orgânico contendo cloro.


organochlorine: A toxic organic compound containing chlorine.

Οργανοχλωριομένες ενώσεις : Ένα τοξικό οργανικό συστατικό που περιέχει χλώριο.

organochlorine: Ett giftigt organiskt ämne som innehåller klorin.

Was this helpful?
Pigmento verde encontrado na maior parte das algas e plantas superiores. É responsável pela transformação da energia luminosa em energia química, i.e. a fotossíntese (q.v.).


chlorophyll: Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.

ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που συναντάται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπεύθυνη για την μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική δηλ. φωτοσύνθεση (πρβλ).

klorofyll: Grön pigment som finns hos de flesta alger och högre växter. Den är ansvarig för omvandlingen av solenergi till kemisk energi i.e.fotosyntes. (q.v.).

Was this helpful?
Pertencente às mesmas espécies.


conspecific: Belonging to the same species.

ΣΥΝΕΙΔΙΚΟΣ ή ΟΜΟΕΙΔΙΚΟΣ: Ο ανήκων στο ίδιο είδος.

samma art: Tillhörande samma art.

Was this helpful?
A base bioquímica da hereditariedade. O código consiste de séries de três pares base de nucleótidos sucessivos (codões) nas moléculas ARN mensageiro (mARN), as quais codificam para amino-ácidos específicos na transcrição de moléculas proteícas. A sequência específica de nucleótidos de ARNm provem do ADN por transcrição.


genetic code: The biochemical basis of heredity. The code consists of series of three successive nucleotide base pairs (codons) on messenger RNA (mRNA) molecules coding for the individual amino acids in translated protein molecules. The specific sequence of mRNA nucleotides is derived from that of the DNA by the process of transcription.

ΓΕΝΕΤIΚΟΣ ΚΩΔIΚΑΣ: Η βιοχημική βάση της κληρονομικότητας. Ο κώδικας συνίσταται σε μια σειρά από τριάδες νουκλεοτιδικών ζευγών βάσεων (κωδικονιών), στα μόρια του αγγελιοφόρου RNA (mRNA). Κάθε κωδικόνιο καθορίζει ένα αμινοξύ κατά την πρωτεïνοσύνθεση (μετάφραση). Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο mRNA, προκύπτει από την αλληλουχία του DNA με τη διαδικασία της μεταγραφής.

genetisk kod: Den biokemiska basen av arvsmassan. Koden består av upprepade nukleotidtripletter (kodoner), som sitter på budbärar-RNA (mRNA), och utgör koden för aminosyror. Budbädar-RNA bildas då DNA-koden skall avläsas (transkription).

Was this helpful?
Eficiência ecológica bruta; A razão da energia assimilada num determinado nível trófico em relação à energia assimilada no nível imediatamente anterior


coefficient of ecological efficiency: Gross ecological efficiency; the ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level.

Συντελεστής οικολογικής αποτελεσματικότητας : Μεγάλη οικολογική αποτελεσματικότητα: ο λόγος της ενέργειας που αφομοιώνεται από ένα δεδομένο τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώνεται από το προηγούμενο τροφικό επίπεδο.

koefficient på ekologisk effektivitet: Total ekologisk effektivitet (Gross ecological efficiency); Förhållande mellan energin som assimileras i en viss trofinivå och energin som assimileras i den föregående trofinivån.

Was this helpful?
A medição do grau de atenuação da luz dentro de uma coluna de líquido.


extinction coefficient: A measure of the degree of attenuation of light within a liquid column.

ΕΞΑΣΘΕΝIΣΗΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Μέτρο του βαθμού εξασθένισης του φωτός σε μια στήλη νερού.

utdöendekoeficient: Mått av förtunningsgraden hos ljus inom en vattenkolumn.

Was this helpful?
Um coeficiente estimativo da influência dos factores hereditários em oposição à influência dos factores ambientais no fenótipo de um organismo. É obtido da medição da variação observada no fenótipo de uma única população isogénica sob uma variação ambiental limitada durante o estudo.


heritability coefficient: A coefficient estimating the influence of hereditary factors as opposed to the influence of environmental factors, on an organisms phenotype. This is taken from measuring the observed variation in phenotype of a single isogenic population under limited environmental variation during the study.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Συντελεστής που εκφράζει την επίδραση στον φαινότυπο των κληρονομικών παραγόντων σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκτιμάται από την παρατηρούμενη ποικιλότητα του φαινοτύπου σε έναν ισογονικό πληθυσμό, κάτω από περιορισμένη περιβαλλοντική ποικιλότητα.

ärftlighetskoefficient: En koefficient som uppskattar ärftliga faktorers (till skillnad från omvärldsfaktorers) inverkan på en organisms fenotyp. Ärftlighetskoefficienten uppskattas genom att mäta den observerade variationen hos fenotyper inom en isogen population, i en studie där omvärldsfaktorernas variation begränsas.

Was this helpful?
A proporção de descarga de água sob condições de escoamento laminar através de um corte transversal de um meio poroso sob um gradiente hidraulico e condições de temperatura padrão (geralmente 200 C).


coefficient of permeability: The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθως 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1).

permeabilitetskoefficient: Vattens strömningshastighet genom ett poröst medium vid standardtemperatur (vanligen 200C); jfr. permeabilitet.

Was this helpful?
Q10. O aumento ou diminuição quantitativo da taxa metabólica por cada 100C de aumento ou diminuição na temperatura do corpo (ambiental).


temperature coefficient: Q10. The quantitative increase or decrease in metabolic rate for each 100C increase or decrease in body (environmental) temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: Q10. Ποσοτική αύξηση ή μείωση του μεταβολικού ρυθμού όταν η αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας του σώματος (ή του περιβάλλοντος) είναι 100C.

temperaturkoefficient: (1) Q10. Den kvantitativa ökningen eller minskningen av den metaboliska hastigheten vid en ökning eller minskning av kropps(omgivande)temperaturen med 10 grader C. (2) Koefficient som anger relativ ändring av en egenskap med temperaturen

Was this helpful?
Desvio padrão expresso em percentagem da média. Medida do valor da variação dentro de uma população.


coefficient of variation: The standard deviation expressed as a percentage of the mean. A measure of the amount of variation within a population.

Συντελεστής απόκλισης : Η δεδομένη απόκλιση που εκφράζεται σαν ένα ποσοστό του μέσου όρου. Μια μέτρηση του μεγέθους της απόκλισης μέσα σε έναν πληθυσμό.

variationskoefficient: Standardavvikelsen uttryckt i procent av medelvärdet. Mått på variationen inom en population.

Was this helpful?
A força de corte por unidade de área necessária para manter uma unidade de diferença em velocidade entre duas camadas paralelas de um fluido a uma unidade de distância


coefficient of viscosity: The shearing force per unit area required to maintain a unit difference in velocity between two parallel layers of a fluid a unit distance apart.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ : Η δύναμη που απαιτείται ανά μονάδα επιφανείας για την εξουδετέρωση της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού, ώστε να διαιρείται η διαφορά ταχυτήτων μεταξύ δύο παραλλήλων στρωμμάτων του ρευστού που απέχουν μεταξύ τους κατά μια μονάδα μηκους.

viskositetskoefficient: Skjuvspänningen per ytenhet som behövs för att bibehålla en konstant skillnad i skjuvningshastighet mellan två parallella vätskeskikt.

Was this helpful?
O aparecimento de duas ou mais espécies na mesma área ou habitat, geralmente potenciais rivais.


coexistence: The occurrence of two or more species in the same area or habitat, usually used of potential competitors.

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ : Υπαρξη δύο ή περισσοτέρων ειδών στην ίδια περιοχή ή στο ίδιο ενδιαίτημα. Συνήθως ο όρος χρησιμοποιείται για εν δυνάμει ανταγωνιστές.

samlevnad: Förekomsten av två eller fler arter i samma område eller habitat. Vanligen använd för att beskriva relationen mellan potentiella konkurrenter.

Was this helpful?
Bactéria coliforme encontrada nos excrementos.


faecal coliforms: Coliform bcteria found in excrement.

Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια: Κωλοβακτηρίδια που βρίσκονται στα κόπρανα.

fekal koliform: Koliform bakterier som hittas i exkrement.

Was this helpful?
Processo através do qual as larvas de moluscos interrompem o seu estado móvel, ligam-se a um suporte apropriado e iniciam um estado de vida sedentário. A colonização é caracterizada pela substituição do manto pelas guelras e a reorganização de todos os órgãos.


settlement: Process by which molluscan larvae undergo a cessation of their mobile stage and begin a sedentary life stage by attachment to a suitable support. Settlement is characterized by replacement of the velum by the gills and a reorganization of all organs.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Διαδικασία με την οποία οι προνύμφες των μαλακίων σταματούν την κινητική φάση της ζωής τους και αρχίζουν την εδραία φάση προσκολλώμενες σε κατάλληλο υποστήριγμα. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του πέπλου από βράγχια και την αναδιοργάνωση όλων των οργάνων.

settling: Process vid vilken larver av blötdjur (vissa nässeldjur) genomgår en morphologisk förändring och övergår från ett fritt simmande stadie till att vara fastsittande.

Was this helpful?
Combustível natural obtido de restos orgânicos antigos, tais como carvão, petróleo e gaz natural.


fossil fuel: A naturally-occurring fuel, such as coal, petroleum and natural gas, derived from the anaerobic decomposition of organic material.

Ορυκτά καύσιμα: Φυσικό καύσιμο που προέρχεται από αρχαία οργανικά κατάλοιπα όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

fossilt bränsle: Ett naturligt förekommande bränsle, som kol, petroleum och naturgas, uppkommer genom syrefri nedbrytning av organiskt material

Was this helpful?
Duas espécies que vivem juntas sem quaisquer efeitos nocivos, mas com possíveis benefícios para uma das espécies.


commensals: Two species which live together with no harmful effects but with possible benefit accruing to one of the species.

ΟΜΟΣΙΤΟΙ: Δύο είδη που ζουν μαζί χωρίς βλαβερές επιπτώσεις, αλλά με πιθανό κέρδος για το ένα είδος.

kommensaler: Två arter som lever ihop utan några skadliga effekter men där ena arten kan eventuellt dra fördel av sambandet.

Was this helpful?
Associação entre duas espécies ou organismos (conhecidos por comensais) que é claramente vantajosa para um dos membro e que não causa qualquer efeito no outro.


commensalism: Association between two species or organisms (known as commensals) that is clearly to the advantage of one member but with no effect on the other.

ΟΜΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Συμβίωση μεταξύ δύο ειδών η οποία συμφέρει καθαρά το ένα είδος ενώ δεν επιδρά στο άλλο.

kommensalism: En relation mellan två arter eller organismer (kommensaler) som är fördelaktig för en organism men inte för den andra.

Was this helpful?
A reivindicação simultânea, por parte de dois ou mais organismos ou espécies, de um recurso comum essencial que está efectivamente ou potencialmente em abastecimento limitado (competição pela utilização), ou a interacção prejudicial entre dois ou mais organismos ou espécies que procuram um recurso comum que não está limitado (competição de intervenção).


competition: The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικ- ού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργαν- ισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

konkurrens: Samtidig krav av två eller fler organismer (eller arter) för en viktig gemensam resurs som är i själva verket (eller möjligtvis) i begränsad tillgång (exploativ konkurrens). Eller så är det den skadliga interaktionen mellan två eller fler organismer (eller arter) som söker efter en gemensam resurs vars tillgång inte är begränsad.

Was this helpful?
Competição pelo mesmo recurso entre membros de diferentes espécies.


interspecific competition: Competition among members of different species for the same resource.

ΔIΑΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων διαφορετικών ειδών γιά τον ίδιο φυσικό πόρο.

mellanartkonkurrens: Kamp mellan olika arter för en och samma resurs.

Was this helpful?
Competição pelo mesmo recurso entre membros da mesma espécie.


intraspecific competition: Competition among members of the same species for the same resource.

ΕΝΔΟΕIΔIΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ : Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων ενός είδους γιά τον ίδιο πόρο.

inomartskonkurrens: Kamp mellan individer av samma art för samma resurs.

Was this helpful?
A interacção social entre membros de uma espécie, envolvendo agressão ou ameaça e conciliação ou retirada.


agonistic behaviour: The social interaction between members of a species, involving aggression, or threat and conciliation, or retreat.

ΑΓΩNIΣTIKH ΣYMΠEPIΦOPA: H κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ μελών ενός είδους, η οποία εμπεριέχει επίθεση ή απειλή και συμβιβασμό ή υποχώρηση.

agonistikt beteende: Den sociala interaktion mellan artfränder som involverar aggression, eller hot och försoning, eller flykt.

Was this helpful?
A protecção e assistência dada a companheiros em perigo.


altruistic behaviour: The protection of and assistance given to endangered companions.

ΑΛΤΡΟΥIΣΤIΚΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑ: Η προστασία και αρωγή σε συντρόφους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

altruistiskt beteende: Skydd och hjälp som ges till utsatta artfränder

Was this helpful?
Qualquer processo fisiológico ou comportamental que surge em ambos os sexos durante o processo de desova.


spawning behaviour: Any physiological or behavioural processes that arise in either sex during the process of spawning.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΑΜΕΤΟΤΟΚΙΑΣ: Διαδικασίες της φυσιολογίας ή της συμπεριφοράς που εμφανίζονται σε ένα τουλάχιστον από τα δύο φύλα κατά την διαδικασία της ωοτοκίας. Bλ. ΕΡΩΤΟΤΡΟΠIΑ.

lekbeteende: Den fysiologiska eller beteende process som uppstår i de båda könen vid lek processen.

Was this helpful?
A distribuição de organismos entre as várias classes etárias presentes na população; a soma do número de indivíduos em todas as classes etárias dá o tamanho da população.


age composition: The distribution of organisms among the various age classes present in the population; the sum of the number of individuals over all age classes equals the population size.

ΛIΚIΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η κατανομή των ατόμων ενός πληθυσμού σε ηλικιακές κλάσεις. Το άθρο- ισμα του αριθμού των ατόμων σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις ισούται με το μέγεθος του πληθυσμού.

åldersammansättning: Fördelning av organismer mellan olika åldersklasser i en population; summan av antalet individer i alla åldersklasser är lika med populationens storlek.

Was this helpful?
(1) O comprimento de uma onda periódica num meio isotrópico é a distância perpendicular entre duas frentes da onda em que os deslocamentos têm uma diferença na fase de um período completo. (2) A distância horizontal percorrida por uma onda durante o intervalo de tempo de um ciclo completo. É igual à velocidade dividida pela frequência.


wave length: (1) The length of a periodic wave in an isotropic medium is the perpendicular distance between two wave fronts in which the displacements have a difference in phase of one complete period. (2) The horizontal distance travelled by a wave during the time interval of one complete cycle. It is equal to the velocity divided by the frequency.

ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ : (1) Η οριζόντια απόσταση που διανύεται από το κύμα κατά την διάρκεια μιας περιόδου. Ισούται με την ταχύτητα δια της συχνότητας. (2) H οριζόντια απόσταση που έχει διανυθεί από ένα κύμα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος ενός πλήρους κύκλου. Iσούται με την ταχύτητα δια της συχνότητας.

våglängd: (1) Avståndet mätt i vågens utbredningsriktning mellan två näraliggande punkter med lika stor fas, t.ex. två maxima. (2) Det horisontella avståndet en våg färdas under en hel cykel. Likamed hastigheten delat med frekevensen.

Was this helpful?
Termo utilizado para descrever a duração do período de luz em 24 horas: cf. fotoperíodo


day length: Term used to describe the duration of the light period in a given 24 hours.

ΔIΑΡΚΕIΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΦΩΤΟΣ): Ορος που αναφέρεται στη διάρκεια της φωτεινής περιόδου ενός ορισμένου 24ώρου. Πρβ. φωτοπερίοδος.

daglängd: Term som används att beskriva varaktigheten av ljusperioden under 24 timmar ; jfr. photoperiod.

Was this helpful?
Respeitante à cooperação entre membros da mesma geração, que ocorre na construção do ninho mas não nos cuidados com a descendência.


communal: Pertaining to the cooperation between members of the same generation, which occurs in nest building but not in care of the brood.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ : Αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς στην κατασκευή φωλιάς, αλλά όχι στην φροντίδα των νεογνών.

kommunal: Hänför sig till samarbete mellan individer av samma generation, som sker vid bobygge men inte under ruvning.

Was this helpful?
Qualquer grupo de organismos pertencentes a um número de diferentes espécies que ocorrem no mesmo habitat ou área e interagem através de relações tróficas e espaciais; tipicamente caracterizados com referência a uma ou mais espécies dominantes.


community: Any group of organisms belonging to a number of different species that co-occur in the same habitat or area and interact through trophic and spatial relationships; typically characterized by reference to one or more dominant species.

ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ: Ομάδα οργανισμών οι οποίοι ανήκουν σε δισφορετικά είδη, και συνυπάρχουν στο ίδιο ενδιαίτημα ή περιοχή και αλληλεπιδρούν μέσω τροφικών και χωρικών σχέσεων. Χαρακτηρίζονται συνήθως με την αναφορά ενός ή περισσοτέρων κυρίαρχων ειδών.

samhälle: Varje grupp av organismer, som tillhör ett antal olika arter, som samexisterar i samma habitat eller område och interagerar genom trofiska och spatiala förhållanden; karakteriseras ofta genom att hänvisa till en eller fler dominanta arter.

Was this helpful?
Medição da acidez ou basicidade das soluções. Ver pH.


hydrogen ion concentration: A measure of the acidity or basicity of solutions. See pH.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ: Μέτρο της οξύτητας ή βασικότητας των διαλυμάτων.

vätejonkoncentration: Ett mått på hur sura eller basiska lösningar är. Se pH.

Was this helpful?
A concentração total de iões numa solução dada pela fórmula I = 1/2 ∑ mi zi2; onde I: força iónica, mi: a concentração molar da espécie i e zi: a massa da espécie iónica i. Para soluções electrólito com concentrações de 1/1 de aniões a catiões a força iónica é equivalente à molaridade da solução. Para qualquer outra estequiometria de espécies iónicas a força iónica é maior do que a molaridade da solução


ionic concentration: The total concentration of ions in a solution given by the formula I = 1/2 ∑ mi zi2; where I: ionic strength, mi: the molar concentration of the ith species and zi: the charge of ionic species i. For electrolyte solutions with a 1/1 concentrations of anions to cations the ionic strength is equivalent to the molarity of the solution. For any other stoichiometry of ionic species the ionic strength is greater than the molarity of the solution.

ΙΟΝΤIΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Βλ. IΟΝΤIΚΟ ΣΘΕΝΟΣ.

jonkoncentration: Ett mått på graden av elektrisk växelverkan i en saltlösning. Definitionen av jonstyrkan I tar hänsyn både till jonernas koncentrationer (ci) och laddningar (zi) enligt formeln I = 1/2 ∑ mi zi2; där index i betecknar jonslaget och summan tas över alla sådana.

Was this helpful?
Termo utilizado para expressar quantitativamente o grau de toxicidade de uma substância. Neste caso é a morte do organismo testado que serve de critério de toxicidade. A CL é expressa numericamente, e.g. CL50, CL70 indicam a percentagem de organismos mortos para uma determinada concentração. O tempo de exposição à toxina também é dado.


lethal concentration: Term used to express quantitatively the degree of toxicity of a substance. In this case it is the death of the test organism which is the criterion of toxicity. LC is expressed numerically, e.g. LC50, LC70 indicating the percentage of organisms killed at a given concentration. The time of exposure to the toxin is also given.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (LC): Ορος που χρησιμοποιείται ως μέτρο για την τοξικότητα μιας ουσίας. Στην περίπτωση αυτή κριτήριο της τοξικότητας είναι ο θάνατος των πειραματικών οργανισμών. Η LC εκφράζεται ποιοτικά (π.χ. LC50, LC70), όπου ο δείκτης δηλώνει το % ποσοστό των οργανισμών που πεθαίνουν σε μια δεδομένη συγκέντρωση. Δίδεται επίσης ο χρόνος της έκθεσης στην τοξική ουσία.

letal koncentration: Uttrycker kvantitativt giftigheten hos ett ämne. I detta fall uttrycker mortaliteten hos försöksdjuren graden av giftighet. LC uttrycks numeriskt, t ex LC50, LC70 och syftar på procentantalet försöksdjur som dör vid en given koncentration och tid.

Was this helpful?
Regulamentação da emissão de tóxicos atmosféricos em referência ao limiar dos valores limite (TLVs) anteriormente conhecidos como MACs.Em ecologia marinha, é a concentração de uma substância contaminadora num organismo que é considerado (nos regulamentos) inofensivo para consumo humano.


maximum allowable concentration (MAC): Regulation of the emission of atmospheric toxicants by reference to threshold limiting values (TLVs) formerly known as MACs.In marine ecology, it is the concentration of a contaminant in an organism that is considered (in regulations) to be harmless for human consumption.

Μέγιστη επιτρεπόμενη Συγκέντρωση (MAC) : Ρύθμιση των ατμοσφαιρικών εκπομπών τοξικών με βάση το κατώφλι ορίου τιμών γνωστών και ως MAC. Στην θαλάσσια οικολογία, αναφέρεται στη συγκέντρωση μιας μολυσματικής ουσίας σε έναν οργανισμό, η οποία θεωρείται ακίνδυνη σε ότι αφορά την κατανάλωση του από τον άνθρωπο.

högsta tillåtna koncentration: Bestämmelse för utsläpp av gifter i atmosfären med hänseende till gränsvärden (eng. treshold limit values tidigare kända som MACs). Inom marinekologi menas ofta den högsta koncentration av en förorening i en organism som anses (i regelverken) ofarlig för människan vid förtäring.

Was this helpful?
A qualidade de uma determinada substância numa dada quantidade de meio através do qual está distribuída. Actualmente, várias unidades são utilizadas para descrever as concentrações de substâncias na água. Frequentemente, o peso da substância contida num litro é utilizado numa relação peso/volume (e.g. mg l-1). Tais unidades são frequentemente utilizadas alternadamente com rácios tais como partes por milhão (ppm; e.g. 1mg de uma substância num litro, i.e. 1000g de água pura = 1 ppm). Contudo, d


concentrations: The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg l-1.). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as t

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ουσίας η οποία κατανέμεται σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος. Η μονάδα ppb (μέρη

koncentration: Relativ mängd av en substans i lösning eller blandning i viss vätska elller gas. Flera enheter används för att beskriva substansmängdskoncentrationen i vatten. Vanliga måttenheten är ett mol (som är lika med Avogadros nummer - 6.02x1023).

Was this helpful?
Uma propriedade de um condutor eléctrico (e.g. um meio) definida como a corrente eléctrica por unidade de área dividida pela queda de tensão por unidade de comprimento. A condutividade da água pode variar consideravelmente dependendo da concentração de iões. Esta propriedade determina a eficácia da pesca eléctrica a qual pode não ser possível com muito baixa condutividade.


conductivity: A property of an electrical conductor (e.g. a medium) defined as the electrical current per unit area divided by the voltage drop per unit length. The conductivity of water can vary considerably depending on ion concentration. This property determines the effectiveness of electrofishing which may not be possible at very low conductivity.

ΑΓΩΓIΜΟΤΗΤΑ: Iδιότητα ενός ηλεκτρικού αγωγού (π.χ. ενός μέσου). Η αγωγιμότητα ορίζεται ως το πηλίκον του ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα επιφάνειας προς την μείωση της διαφοράς δυναμικού ανά μονάδα μήκους. Η αγωγιμότητα του ύδατος παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την συγκέντρωση ιόντων. Η ιδιότητα αυτή καθορίζει την αποτελεσματικότητα της αλιείας με ηλεκτρισμό, η οποία καθίσταται αδύνατη σε πολύ χαμηλή αγωγιμότητα.

ledningsförmåga: Egenskap hos en elektrisk ledare (t. ex ett medium) som definieras som elektriska strömmen per ytenhet delad genom spänningsfallet per längdenhet. Ledningsförmågan hos vatten kan variera avsevärt beroende på jonkoncentrationen. Denna egenskap bestämmer effektiviteteten av elektrofiske, ett metod som kanske inte kan användas vid låg ledningsförmåga.

Was this helpful?
Cruzamento de indivíduos com parentesco mais próximo do que a média dos pares na população; endogamia.


inbreeding: Mating or crossing of individuals more closely related than average pairs in the population; endogamy.

ΟΜΟΜΙΞΙΑ: Διασταύρωση ή σύζευξη ατόμων που συγγενεύουν στενότερα μεταξύ τους, από ό,τι ένα μέσο ζεύγος στον πληθυσμό, ενδογαμία.

inavel: Parandet eller korsandet av individer närmare besläktade än medel paren i en population; endogami.

Was this helpful?
(1) Gestão planeada dos recursos naturais; a preservação do equilíbrio natural, diversidade e alterações evolutivas no ambiente; cf. Preservação. (2) Procedimento taxonómico para a conservação de um nome científico que de outro modo infringiria as normas do Código e assim estaria indisponível (nome conservado).


conservation: (1) The planned management of natural resources; the preservation of natural balance, diversity and evolutionary change in the environment. (2) A taxonomic procedure to conserve a scientific name which would otherwise contravene the provisions of the Code and thus be unavailable (conserved name).

ΔIΑΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΣΤΑΣIΑ): (1) Σχεδιασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, ποικιλότητας και εξελικτικών αλλαγών στο περιβάλλον. πρβλ. Διατήρηση. (2) Ταξινομική τακτική που επιτρέπει την διατήρηση ενός επιστημονικού ονόματος, μολονότι αυτό παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα και κανονικά δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται (Συντηρητική ονομασία).

naturvård: (1)Skötsel av naturresurser; bevarandet av den naturliga balansen, diversiteten och evolutionära processerna i miljön; jfr. bevarande. (2) Process inom taxonomi som går ut på att bevara ett vetenskaplig namn som skulle annars strida emot Kodens bestämmelser och därmed inte kunna användas. (bevarad namn).

Was this helpful?
(1) Um organismo que se alimenta de outro organismo ou da matéria orgânica existente, incluindo herbívoros, carnívoros, parasitas, organismos saprófitos e heterotróficos. (2) Utilizador/comprador final de um produto comercial.


consumer: (1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of a commercial product.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: (1) Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς. (2) Tελικός χρήστης/αγοραστής προϊόντων υδατο- καλλιέργειας.

konsument: (1) En organism som livnär sig på andra organismer eller organiskt material. Inkluderar herbivorer, karnivorer, parasiter, saprofyter och heterotrofa organismer 2) Slutliga användare/köpare av en kommersiell produkt.

Was this helpful?
A taxa de utilização de oxigénio (O2 mg/kg/hr) por uma cultura de organismos numa unidade de retenção. O consumo de oxigénio é determinado essencialmente pela espécie e tamanho do peixe e temperatura da água. O consumo de oxigénio aumenta com a actividade de alimentação/natação e com fraca qualidade da água (por exemplo, níveis elevados de amónia).


oxygen consumption: The rate of use of oxygen (O2 mg/kg/hr) by the culture organisms in a holding unit. The oxygen consumption is essentially determined by the fish species, size and water temperature. Oxygen consumption increases with feeding/swimming activity and poor water quality conditions (for example, high ammonia levels).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ: Ο ρυθμός με τον οποίο προσλαμβάνεται το οξυγόνο (Ο2 mg/kg/hr) από τους καλλιεργούμενους οργανισμούς σε μία μονάδα. Η κατανάλωση οξυγόνου καθορίζεται βασικά από το είδος των ψαριών, το μέγεθος και την θερμοκρασία του νερού. Η κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται με την διατροφική/κολυμβητική δραστηριότητα και την χειροτέρευση της ποιότητας του νερού (π.χ. υψηλά επίπεδα αμμωνίας).

syre förbrukning: Mängden syre en kultur av organismer i en behållare använder per tidsenhet (O2 mg/kg/timme). Syreförbrukningne påverkas av temperatur, organismstorlek och art. Den ökar om aktiviteten hos djuren ökar eller om vattenkvaliten försämras (exempelvis höga amonium nivåer).

Was this helpful?
Deriva da presença de elevadas concentrações de substâncias tóxicas na água, sedimentos ou organismos.


contamination: Derives from the presence of elevated concentrations of toxic substances in water, sediments, or organisms.

Μόλυνση : Προέρχεται από την παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης μολυσματικών ουσιών στο νερό, τα υποστρώματα ή στους οργανισμούς.

kontaminering: Syftar på upphöjda koncentrationer av substanser i vatten, sediment eller organismer.

Was this helpful?
Em taxonomia, o princípio de que a continuidade de utilização de um dado nome deve ter precedência sobre a prioridade de publicação ao determinar qual de dois ou mais nomes científicos em concorrência devem ser adoptados.


continuity: In taxonomy, the principle that continuity of usage of a particular name should take precedence over the priority of publication in determining which of two or more competing scientific names should be adopted.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αρχή της ταξινόμησης σύμφωνα με την οποία η συνεχής χρήση ενός ονόματος θα πρέπει να έχει το προβάδισμα σε σχέση με ένα άλλο που έχει δημοσιευτεί προγενέστερα, όταν καθορίζεται ποιό από τα δύο ή περισσότερα συγκρουόμενα ονόματα θα πρέπει να υιοθετηθεί.

kontinuitet: Inom taxonomi är det principen där den fortsatta användnigen av ett visst namn ska ha företräde framför prioriteringen av publikation då man ska bestämma vilken av två konkurrerande vetenskapliga namn ska användas.

Was this helpful?
Uma corrente quente de superfície que corre para Este no Pacífico equatorial.


South Equatorial Countercurrent: A warm surface ocean current that flows east in the equatorial Pacific.

Βόρεια ισημερινό αντί-ρεύμα : Ένα ζεστό, επιφανειακό, ωκεάνιο ρεύμα το οποίο κινείται ανατολικά στην Ισημερινή ζώνη του Ειρηνικού ωκεανού.

sydekvatoriala kustströmmen: En varm, ytlig havsström som flyter österut längs ekvatorn i stillahavet.

Was this helpful?
(1) Estratégia de cultivo com o objectivo de manter saudáveis as espécies cultivadas, conseguida pela monitorização frequente de patogénes de modo a que seja notada a presença de doenças de modo a serem atacadas imediatamente. Deste modo o stock é mantido em boas condições de saúde para um crescimento óptimo. (2) A gestão de um ataque violento de uma doença numa área e tempo específicos; métodos ou procedimentos utilizados para limitar a dispersão de patogénes para áreas onde se desconhece a su


disease control: (1) Husbandry strategy aiming to maintain health of cultured species, achieved by frequent monitoring for pathogens so that the presence of diseases is noticed and reacted to quickly. This helps to maintain the stock in a healthy condition for optimal growth. (2) The management of an outbreak of disease in a specific area and time; methods or procedures used to limit the spread of pathogens to areas where they are not known to exist.

ΑΣΘΕΝΕIΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ: (1) Στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των καλλιεργούμενων ειδών. Επιτυγχάνεται με τακτικό έλεγχο για την ανίχνευση παθογόνων, έτσι ώστε να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως η ύπαρξη ασθενειών. Αυτό βοηθά να διατηρείται το απόθεμα σε υγιή κατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη αύξηση. (2) Αντιμετώπιση μιας ασθένειας που εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο. Μέθοδοι ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης παθογόνων σε περ

skukdomskontroll: (1) Strategi inom jordbruk som syftar till att hålla odlade arter friska, vilket uppnås genom frekvent övervakning av förekomst av patogener för att på så sätt kunna upptäcka sjukdomar och snabbt agera mot dem. Detta hjälper att hålla beståndet friskt för att uppnå optimal tillväxt. (2) Skötseln av ett sjukdomsutbrott i ett specifikt område och tid; metoder eller procedurer som används för att begränsa spridningen av patogener till områden där de inte existerar redan.

Was this helpful?
A junção de duas ou mais entidades, tais como os olhos de cefalópodes e de vertebrados. (1) Evolução no sentido de gerar uma crescente semelhança nalgumas características entre grupos de organismos inicialmente diferentes. (2) Na hidrologia e oceanografia: a junção de duas correntes de superfície opostas, que se misturam e afundam.


convergence: The coming together of two or more entities, such as cephalopods and vertebrate eyes. (1) Evolution such as to produce an increasing similarity in some characteristic between groups of organisms which were initially different. (2) In hydrology and oceanography: the coming together of two opposing surface currents, which mix and downwell.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ : Η προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών, π.χ. των ματιών των κεφαλο- πόδων και των σπονδυλωτών. (1) Εξελικτική διαδι- κασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομοιότητας ορισμένων χαρακτηριστικών μεταξύ οργανισμών αρχικά διαφορετικών. (2) Στην υδρο- λογία και ωκεανογραφία, η συμβολή δύο αντιθέτων επιφανειακών ρευμάτων, τα οποία αναμιγνύονται και καταβυθίζονται.

konvergens: (1) Biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter. Sådan utveckling sker främst då strukturer hos organismer från skilda utvecklingslinjer utsätts för likartad miljöpåverkan. Typiska exempel är den konvergenta utvecklingen av pungdjur som pungvarg i Australien och placentadäggdjur som varg i Eurasien och Nordamerika. (2) Inom hydrologi och oceanografi; horisontell inströmning av vatten i ett område. Vid ytkonvergenser sjunker vatten.

Was this helpful?
Área dos oceanos onde a água fria Antártica de superfície que se move para NE encontra e se afunda por baixo da água quente que se move para sudeste (normalmente, N500 - 600 S).


Antarctic convergence: That region of the oceans of the southern hemisphere (N500 – 600 S) where cold Antarctic surface water moving NE meets and sinks below warmer water moving south-east.

Ανταρκτική σύγκλιση : Η περιοχή των Ωκεανών στην οποία κρύα επιφανειακά ρεύματα νερού τα οποία κινούνται ΒΑ συναντούν θερμά ρεύματα που κινούνται ΝΑ (συνήθως, Β500– 600 Ν) με αποτέλεσμα την βύθιση των πρώτων κάτω από τα θερμά ρεύματα.

Antarktiska konvergensen: Region i den södra hemisfären där kall, nordgående Antarktiskt ytvatten sjunker under varmare, södergående vattenmassor.

Was this helpful?
(1) Um grupo de indivíduos da mesma população nascidos no mesmo espaço de tempo. (2) Uma posição dentro de uma hierárquia de classificação taxonómica; uma categoria que compreende um grupo de famílias.


cohort: (1) A group of individuals of the same population born over the same period of time. (2) A rank within a hierarchy of taxonomic classification; a category comprising a group of families.

ΚΟΟΡΤΗ: (1) Ομάδα ατόμων ενός και του αυτού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο. (2) Θέση στην ιεραρχία μιας ταξινομικής κατάταξης. Κατηγορία που περιλαμβάνει μια ομάδα οικογενειών.

kohort: (1) Grupp individer i samma population som föds under samma tidsperiod (2) Rangorning inom hierarkin av en taxonomisk klassificering; kategori som innefattar en grupp av familjer

Was this helpful?
Subclasse dos crustáceos. A maioria pequenos (poucos mm de comprimento), sem olhos compostos ou carapaça. Têm normalmente seis pares de membros natatórios no torax e não apresentam apêndices no abdómen. Algumas espécies de copépodos são conhecidas por serem parasitas dos peixes de aquicultura, enquanto outras são utilizadas como alimento para as larvas de peixe.


copepods: Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.

ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

kopepoder: Kräftdjursklass. Vanligtvis små organismer (ett par mm långa) som har inga facettögon eller carapax. Vanligtvis har de sex par extremiteter på thorax som används för simning, och inga extremiteter på bakkroppen. Vissa kopepodarter är parasiter på odlade fiskar, t.ex havslusar, medan andra används som föda åt fisklarver.

Was this helpful?
Que se alimenta de fezes.


coprophagus: Feeding on fecal material.

Κοπροφάγος : Τρέφεται με κόπρανα.

koprofager: Livnär sig på exkrement.

Was this helpful?
Celenterados marinhos com um esqueleto de carbonato de cálcio que se encontram principalmente em águas tropicais e equatoriais, apesar de algumas espécies ocorrerem em águas frias profundas. Os corais podem existir solitários ou em colónias, tendo estes últimos a possibilidade de desenvolver formações extensivas de recife de corais.


corals: Marine coelenterates with a calcium carbonate skeleton found mainly in tropical qand equatorial waters, although some species occur in deep cold water. Corals may be solitary or colonial, the latter having the possibility to develop into extensive coral reefs formation.

Κοράλλια : Θαλάσσιοι οργανισμοί που συναντώνται στα νερά του ισημερινού και των τροπικών αλλά και σε ψυχρές θάλασσες, των οποίων ο σκελετός αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Τα κοράλλια μπορεί να βρίσκονται μεμονωμένα ή σε μορφή αποικίας, στη δεύτερη περίπτωση ευνοείται η δυνατότητα σχηματισμού κοραλλιογενών υφάλων.

koraller: Marina coelenterater som har ett kalkskelett och finns främst i tropiska hav. Koraller kan vara ensliga eller kolonibildande. Kolonibildande koraller kan bilda omfattande och vidsträckta korallrev.

Was this helpful?
Que se assemelha a um coral; contendo ou composto de coral.


coralline: Resembling a coral; containing or composed of coral.

ΚΟΡΑΛΛΙΝΟΣ: Ο ομοιάζων με κοράλλι. Αυτός που αποτελείται από ή περιέχει κοράλλι.

korallik: Liknar en korall; innehåller, eller är utgjord av, korall

Was this helpful?
A relação entre duas variáveis, de acordo com uma amplitude específica de valores.


correlation: The relation between two variables, according to a specific range of values.

Συσχέτιση : Η σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών με βάση ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.

korrelation: Relationen mellan två variabler, beroende på vissa värden.

Was this helpful?
Na análise estatística, o grau de associação entre duas variáveis aleatórias, cujos valores foram substituIdos por classes dentro das suas respectivas amostras.


rank correlation: In statistical analysis, the degree of association between two random variables, whose values have been replaced by ranks within their respective samples.

Συσχέτιση/συνάρτηση σειράς : Στη στατιστική ανάλυση, αναφέρεται στον βαθμό συσχέτισης δυο τυχαίων μεταβλητών, των οποίων οι τιμές έχουν αντικατασταθεί από σειρές μέσα στα αντίστοιχα δείγματα.

rank korrelation: Inom statistiskanalys graden av sammhörighet mellan två slumpvis valda variabler, vilkas värde ersatts av rankingplacering inom varje stickprov.

Was this helpful?
(1) Um movimento horizontal e contínuo da água, não causado pelas maré. (2) Em limnologia: uma movimentação da água mais ou menos contínua em tanques, reservatórios, lagos e rios.


current: (1) A continuous, non-tidal, horizontal movement of water. (2) In limnology: a more or less continuous water motion in ponds, reservoirs, lakes and rivers.

Ρευμα: (1) Συνεχης,οριζοντια μη παλιρροιακη κινηση υδατινης μαζας. (2) Στη λιμνολογια, η λιγο ωσ πολυ συνεχης ροη νερου σε λιμνοδεξαμενες, ταμιευτηρες, λιμνες και ποταμια.

ström: (1) En storskalig, mer eller mindre permanent rörelse i havet som inte påverkas av tidvattnet (2) Inom limnologi: ett mer eller mindre permanent vattenflöde i dammar, vattenreservoarer, sjöar och floder.

Was this helpful?
A corrente que corre paralela à costa antes de convergir e formar o colo de uma corrente encrespada.


feeder current: The current which flows parallel to shore before converging and forming the neck of a rip current.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Ρεύμα που ρέει παράλληλα προς τις ακτές πριν να συγκλίνει και να σχηματίσει τον λαιμό ενός ρεύματος επιστροφής.

feeder current: Ström som flödar parallelt med kusten innan de konvergerar och bildar en utåtriktad ripström.

Was this helpful?
Importante corrente fria de superfície que circula para Este no hemisfério sul em redor do circulo polar Antártico.


Antarctic cirumpolar current: A major cold surface current that flows eastwards through the Southern Ocean around the Antarctic pole.

Ανταρκτικό Περιπολικό ρεύμα: Ένα μεγάλο, κρύο, επιφανειακό ρεύμα το οποίο κινείται ανατολικά στον Νότιο Ωκεανό , γύρω από το Νότιο Πόλο.

Antarktiska cirkumpolarströmmen: Kall, östgående ytström som strömmar runt Antarktis.

Was this helpful?
Um nome para ventos sazonais (proveniente do Árabe mausin, uma estação) . Termo inicialmente aplicado aos ventos sob o Mar Arábico, os quais sopram durante seis meses de nordeste e seis meses de sudoeste, mas tem sido alargado a ventos similares noutras partes do mundo. As monções são mais fortes no sul e este da Ásia, a maior massa de terra, mas ocorrem também nas zonas costeiras das regiões tropicais sempre que o movimento do planeta não é suficientemente forte para as impedir. Na India o term


monsoon current: A name for seasonal winds (derived from Arabic mausim, a season). It was first applied to the winds over the Arabian Sea, which blow for six months from northeast and for six months from southwest, but it has been extended to similar winds in other parts of the world. The monsoons are strongest on the southern and eastern sides of Asia, the largest land mass, but monsoons also occur on the coasts of tropical regions wherever the planetary circulation is not strong enough to inhibit them. In

ΜΟΥΣΩΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ: Εποχιακό ρεύμα του Ινδικού Ωκεανού που ρέει προς τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά διασχίζοντας την Αραβική θάλασσα και τον κόλπο της Βεγγάλης. Κατά την διάρκεια του θέρους του βορείου ημισφαιρίου, το ρεύμα αυτό σχηματίζει το βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της γενικής δεξιόστροφης ωκεάνειας κυκλοφορίας του βόρειου τμήματος του Ινδικού ωκεανού. Κατά τον χειμώνα του βορείου ημισφαιρίου, το μουσωνικό ρεύμα αντικαθίσταται από ένα ρεύμα που κινείται προς δυσμάς βόρειο ισημερινό ρεύμα.

monsunströmmar: Strömmar som helt eller delvis ändrar riktning höst och vår som en följd av monsunvindarna. Indiska oceanen samt västligaste delen av Stilla havet med dess bihav, från Berings hav i norr till Australasiatiska medelhavet i söder är utsatta för dessa strömmar.

Was this helpful?
Uma corrente fria oriunda do Antártico que circula para norte através da costa do Oceano Pacífico da América do Sul.


Humboldt current: A current of cold water originating from the Antarctic and flowing north of the Pacific coast of South America.

Ρεύμα Humboldt : Ένα κρύο ρεύμα νερού που προέρχεται από την Ανταρκτική και κινείται νοτίως των ακτών του Ειρηνικού της Ν.Αμερικής.

Humboldtströmmen: Kall, nordgående ström längs den sydamerikanska västkusten

Was this helpful?
O movimento horizontal alternado da água associado à enchente e vazante da maré.


tidal current: The alternating horizontal movement of water associated with the rise and fall of the tide.

Παλιρροιακό ρεύμα : Η εναλλακτική οριζόντια κίνηση του νερού που σχετίζεται με την πλημμυρίδα και την άμπωτη.

tidvattenström: Den horisontella rörelse hos vatten som hör samman med tidvattnets stigande och fallande.

Was this helpful?
O período entre duas preia-mares consecutivas num dado local.


tidal current day: The period between two consecutive high waters at a given place.

Παλιρροιακή ημέρα ρεύματος : Η περίοδος μεταξύ δυο διαδοχικών πλημμυρίδων σε μια δεδομένη περιοχή.

tidvattendag: Perioden mellan två på varandra följande högvatten vid ett visst ställe.

Was this helpful?
Continuação nordeste da corrente do Golfo para Este do Atlântico Norte.


North Atlantic Drift: A north-easterly continuation of the Gulf Stream current into the eastern North Atlantic.

Βόρειο Ατλαντικό ρεύμα : Μια νοτιοανατολική συνέχεια/επέκταση του ρεύματος του κόλπου του Μεξικού στα ανατολικά του Β.Ατλαντικού.

Nordatlantiska strömmen: En nordöstlig förlängning av golfströmmen som flyter in i östra nordatlanten.

Was this helpful?
Corrente oceância quente e superficial derivada das correntes das Antilhas e da Florida: corre no Atlântico no sentido nordeste e forma o braço norte do giro do Atlântico Norte.


gulf stream: The warm ocean-surface current derived from the Antilles and Florida currents: it flows north-east into the Atlantic and forms the northern limb of the North Atlantic Gyre.

ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ: Το θερμό επιφανειακό ωκεάνειο ρεύμα που ξεκινά από το ρεύμα των Αντιλών και της Φλόριδας, ρέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό και σχηματίζει τον βόρειο βραχίονα του Βορειοατλαντικού Γύρου.

golfströmmen: Den varma vattenströmmen som har sin ursprung vid Antillerna och strömmarna som omger florida: den strömmar i en nordöstlig rikning in i Atlanten och bildar den norra delen av den Nordatlantiska virveln.

Was this helpful?
Corrente fria de superfície que circula para sul ao largo da costa Este do Canadá.


Labrador current: A cold surface ocean current that flows south off the east coast of Canada.

Ρεύμα Λαμπραντόρ : Ένα κρύο επιφανειακό ωκεάνιο ρεύμα που κινείται νοτίως των ανατολικών ακτών του Καναδά.

Labradorströmmen: En kall ythavsström som flyter söderut längs Kanadas östkust.

Was this helpful?
A parte sul do Pacífico Norte, a corrente quente à superfície do oceano que corre para Oeste a Norte.


North Equatorial current: The southern part of the North Pacific gyre, the warm surface ocean current flowing west in the North.

Βόρειο Ισημερινό ρεύμα : Το νότιο τμήμα του Β. Ειρηνικού, το ζεστό επιφανειακό ωκεάνιο ρεύμα που κινείται δυτικά στο Βορρά.

Nord ekvatoriala strömmen: Den södra delen av den nordliga stillahavsvirveln, den varma ythavsström som flyter mot väst i norr.

Was this helpful?
A corrente resultante das ondas estarem a ser desviadas um certo ângulo pela costa. Neste caso a corrente corre quase paralela à linha de costa. A corrente litoral é capaz de transportar uma certa quantidade de matéria desde que a sua velocidade se mantenha relativamente constante; contudo, qualquer obstrução, tais como recifes submersos ou uma elevação de terra atravessando o caminho da corrente, causará uma diminuição de velocidade e consequente perda de poder transportador.


longshore current: (Littoral current) The resultant current produced by waves being deflected at an angle by the shore. In this case the current runs roughly parallel to the shoreline. The longshore current is capable of carrying a certain amount of material as long as its velocity remains fairly constant; however, any obstruction, such as a submarine rock ridge or a land point cutting across the path of the current will cause loss of velocity and consequent loss of carrying power.

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ: (Παραλιακό ρεύμα) Το ρεύμα που παράγεται αποτέλεσμα των κυμάτων που προσκρούουν στην ακτή υπό γωνία. Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα ρέει σχεδόν παράλληλα προς την ακτογραμμή. Το παράκτιο ρεύμα είναι ικανό να μεταφέρει μιά ορισμένη ποσότητα υλικών εφόσον η ταχύτητά του παραμένει σχετικά σταθερή. Εν τούτοις κάθε εμπόδιο, όπως μια ύφαλος ή προεκβολή της ξηράς κάθετη στην πορεία του προκαλεί απώλεια ταχύτητας και επομένως μείωση της μεταφορικής του ικανότητας.

kustström: (Litoral ström) Ström som går parallelt med strandkanten och är resultatet av att vågor bryter mot stranden i en viss vinkel. Strömmen kan transportera material så länge dess hastighet är någorlunda konstant.

Was this helpful?
(1) Qualquer corrente de largo. (2) Qualquer corrente que se afasta da costa.


offshore current: (1) Any offshore current. (2) Any current flowing away from the shore.

ΑΠΟΓΕIΟ ΡΕΥΜΑ: (1) Κάθε ρεύμα στα ανοιχτά. 2) Κάθε ρεύμα που ρέει προς τα ανοιχτά.

frånlands ström: (1) En ström utanför stranden (2) En ström som flyter från stranden.

Was this helpful?
Uma forte corrente submarina com uma densidade relativamente alta transportando sedimentos em suspensão, muitas vezes em grandes quantidades.


turbidity current: A rapid underwater current of relatively high density transporting suspended sediments, often in large quantities.

Ελικοειδές ρεύμα : Ένα γρήγορο υποθαλάσσιο ρεύμα με σχετικά μεγάλη πυκνότητα, το οποίο μεταφέρει ιζήματα, πολύ συχνά σε μεγάλες ποσότητες.

grumlig ström: En snabb undervattensström av ganska hög densitet som transporterar lösta sedimentpartiklar, ofta i stora mängder.

Was this helpful?
Uma corrente de superfície forte e de curta duração que flui na direcção do mar. Normalmente surge como uma faixa de água agitada e é o movimento de retorno da água retida na costa pelo fluxo das ondas e do vento. Devido ao movimento de retorno se encontrar concentrado numa faixa limitada a sua velocidade acentua-se.


rip currents: A strong surface current of short duration flowing seaward from the shore. It usually appears as a visible band of agitated water and is the return movement of water piled up on the shore by incoming waves and wind. With the seaward movement concentrated in a limited band its velocity is somewhat accentuated. A rip consists of three parts: the feeder current flowing parallel to the shore inside the breakers; the neck, where the feeder current converge and flow through the breakers in a narrow ba

ΡΕΥΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: Ισχυρό επιφανειακό ρεύμα μικρής διάρκειας που ρέει από την ακτή προς τη θάλασσα. Συνήθως εμφανίζεται ως ορατή ζώνη αναταραγμένου νερού και οφείλεται στην κίνηση επιστροφής του νερού που είχε ωθηθεί προς την ακτή από τα κύματα και τον άνεμο. Οταν το ρεύμα επιστροφής δημιουργείται σε περιορισμένη ζώνη, η ταχύτητά του αυξάνει. Το ρεύμα επιστροφής αποτελείται από τρία μέρη: το τροφοδοτικό ρεύμα που ρέει παράλληλα προς την ακτή εντός των κυμάτων, τον λαιμό όπου συμβάλλουν τα τροφοδοτικά ρεύματα κ

ytström: En stark ytström av kort längd som flyter utåt från stranden. Syns ofta som oroligheter på vattenytan.

Was this helpful?
Qualquer interacção comportamental entre machos e fêmeas que facilita o acasalamento.


courtship: Any behavioural interaction between males and females that facilitates mating.

ΕΡΩΤΟΤΡΟΠIΑ: Κάθε ηθολογική αλληλεπίδραση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού η οποία διευκολύνει το ζευγάρωμα.

uppvaktning: Varje beteende och interaktion mellan hannar och honor som främjar parning.

Was this helpful?
Que se refere a uma costa arenosa.


psammolittoral: Referring to a sandy shore.

Ψαμμοπαραλιακή : Αναφέρεται σε αμμώδεις ακτές.

psammolittoral: Syftar på en sandig strand.

Was this helpful?
A costa virada a sotavento. Lado de um navio ou embarcação oposto aquele de onde sopra o vento.


lee shore: The shore to the lee-ward side of a ship or boat.

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΑΚΤΗ: Η ακτή αντίκρυ στην υπήνεμο (βλ.λ) πλευρά ενός σκάφους.

lästranden: Stranden som ligger på läsidan av ett skepp eller en båt.

Was this helpful?
O valor esperado do produto dos desvios de duas variáveis aleatórias a partir das suas respectivas médias.


covariance: The expected value of the product of the deviations of two random variables from their respective means.

ΣΥΝΔΙΑΣΠΟΡΑ: Η αναμενόμενη τιμή του γινομένου των αποκλίσεων δύο τυχαίων μεταβλητών από τους αντίστοιχους μέσους όρους.

kovarians: Den förväntade värdet av produkten av avvikelserna av två slumpmässiga variabler från deras respektiva medelvärden.

Was this helpful?
Processo normal de aumento de tamanho de um tecido, orgão ou organismo.


growth: A normal process of increase in size of a tissue, organ or organism.

ΑΥΞΗΣΗ: Η φυσιολογική διαδικασία της αύξησης του μεγέθους ενός ιστού, οργάνου ή οργανισμού.

tillväxt: En normal process som ökar mängden av en vävnad, organism eller ett organ.

Was this helpful?
Faixas de manchas escuras visíveis a intervalos ao longo dos cromossomas num padrão característico para cada cromossoma; em constante alinhamento na profase durante a meiose (q.v.) .


chromomere: Darkly staining bands visible at intervals along chromosomes in a pattern characteristic for each chromosome; in constant aligned arrangement in prophase during meisosis.

ΧΡΩΜΟΜΕΡΗΣ: Σκοτεινόχροες λωρίδες, ορατές κατά διαστήματα κατά μήκος των χρωμοσωμάτων. Η διάταξη των λωρίδων αυτών είναι χαρακτηριστική για κάθε χρωμόσωμα. Η διάταξη αυτή παραμένει σταθερή κατά την πρόφαση. Τοποθετούνται σε σταθερή διαδοχή στην πρόφαση κατά την διάρκεια της μείωσης.

kromomer: Mörka band som syns vid intervaller längs kromosomer i ett karakteristisk mönster för varje kromosom; står med oförändärlig placering i rak linje under meios

Was this helpful?
Corpo basofílico em forma de fio encontrado no núcleo das células. As macromoléculas de ácido nucleico que se auto duplicam consistem num número de genes dispostos numa sequência linear. Nas células diploides, os cromossomas ocorrem aos pares, variando o número de pares por núcleo de acordo com a espécie.


chromosome: Thread-shaped basophilic body found in the nuclei of cells. The self-replicating nucleic acid macromolecule consisting of a number of genes arranged in linear sequence. In diploid cells, chromosomes occur in pairs, the number of pairs per nucleus varying according to species.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Νηματόμορφο βασεόφιλο σώμα που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το αυτοαντιγραφόμενο μακρομόριο των νουκλεϊκού οξέος που αποτελείται από αριθμό γονιδίων διατεταγμένων σε γραμμική αλληλουχία. Στα διπλοειδή κύτταρα τα χρωμοσώματα απαντούν ανά ζεύγη και ο αριθμός των ζευγών ανά πυρήνα ποικίλλει ανάλογα με το είδος.

kromosom: Trådliknande struktur som finns i cellkärnan. Den självreplikerande nukleinsyra-makrokolekylen består av ett antal gener som ligger i rak linje. I diploida celler (kromosomer förekommer i par) så varierar antalet kromosompar per cellkärna, beroende på arten.

Was this helpful?
(1) Prolongado; que se refere a um processo que ocorre durante um período de semanas, meses ou anos. (2) Uma exposição prolongada a um factor agressivo (convencionalmente tem que incluir pelo menos um décimo do tempo de vida da espécie), ou aos efeitos resultantes de tal exposição.


chronic: (1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

kronisk: (1) Utdragen; syftar på en process som sker under flera veckor, månader eller år. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

Was this helpful?
Óleo ou petróleo no seu estado natural antes de passar pela refinação.


crude oil: Oil or petroleum in its natural state before undergoing refining.

Ακατέργαστο πετρέλαιο : Έλαια ή πετρέλαιο στην φυσική του μορφή, πριν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία.

råolja: Olja eller petroleum innan förädling har skett.

Was this helpful?
Principalmente artrópodes aquáticos caracterizados por um exosqueleto de quitina dividido em cabeça, tórax, e abdómen ( e.g. camarões, lagostas, copépodos). Importantes também como parasitas, por exemplo, piolhos do mar


crustaceans: Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).

skaldjur: Främst akvatiska artropoder som kännetecknas av ett exoskelett av proteiner och kitin som är uppdelad i tre segmenter: huvud (cephalon), mellankropp (thorax) och bakkropp (abdomen) t.ex, kräftor, hummrar, kopepoder. Gruppen innehåller också viktiga parasiter, t.ex havslös.

Was this helpful?
O cultivo implica alguma forma de intervenção humana no processo de criar de modo a aumentar a produção, e deveria ter em conta estratégias tais como o estabulamento regular, alimentação, e posse individual ou em sociedade de mananciais.


cultivation: Cultivation implies some form of human intervention in the rearing process in order to enhance production, and should be taken to include strategies such as regular stocking, feeding, and individual or corporate stock ownership.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (CULTIVATION) : Η καλλιέργεια συνεπάγεται ανθρώπινη παρέμβαση στην φυτική ή την ζωϊκή παραγωγή με σκοπό την βελτίωσή της. Η παρέμβαση αυτή συνίσταται στην δημιουργία και διατήρηση αποθεμάτων, την παροχή τροφής καθώς και την ιδιωτική ή εταιρική ιδιοκτησία των αποθεμάτων.

odling: Odling innebär att det sker någon form av mänsklig ingripande i uppfödningsprocessen för att förbättra (förhöja) produktionen, och inkluderar strategier som regelmässig skötsel, utfodring och individuell eller kollektiv boskapsägande.

Was this helpful?
(1) A manutenção, crescimento e propagação de organismos sob vários níveis de cuidado e controlo. (2) Em microbiologia: a propagação de bactérias ou micro-organismos em meios artificiais. (3) Em aquacultura: cultivo de peixes, bivalves e outros organismos ao longo de estádios de desenvolvimento sob condições (largamente) controladas


culture: (1) The maintenance, growth and propagation of organisms under various levels of care and control. (2) In microbiology: the propagation of bacteria or micro-organisms in artificial media. (3) In aquaculture: to grow fish, shellfish and other organisms through stages of development under (largely) controlled conditions.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ουσ.) : (1) Η διατήρηση, αύξηση και πολλαπλασιασμός οργανισμών, υπό ελεγχόμενες συνθήκες φροντίδας και ελέγχου. (2) Στη μικρο- βιολογία: ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων ή μικρο- οργανισμών σε τεχνητά μέσα. (3) Στην υδατο- καλλιέργεια το μεγάλωμα ψαριών, οστρακοδέρμων ή άλλων οργανισμών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, υπό ελεγχόμενες σε μεγάλο βαθμό συνθήκες.

kultur: (1) Underhållandet, tillväxten och förökningen av organismer vid olika nivåer av skötsel och kontroll (2) Inom mikrobiologi: förökningen av bakteria eller mikoorganismer i en artificiell miljö. (3) Inom akvakultur: att odla fisk, skaldjur eller andra organismer under (i stort sett) kontrollerade förhållanden.

Was this helpful?
As culturas extensivas são caracterizadas por: (a) baixo grau de controlo, i.e. do ambiente, nutrição, predadores, competidores, agentes portadores de doenças; (b) baixos custos iniciais, baixo nível de tecnologia e baixa eficiência produtiva; (c) elevada dependência do clima local e da qualidade da água; utilização de massas de água naturais (tanques, baías) e de alimento natural, muitas vezes não especificado.


extensive culture: Extensive culture operations are characterized by: (a) a low degree of control, i.e., of environment, nutrition, predators, competitors, disease agents; (b) low initial costs, low-level technology and low production efficiency; (c) high dependence on local climate and water quality; use of natural water bodies (ponds, bays, embayments) and of natural, often unspecified, food organisms.

ΕΚΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Οι εκτατικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από: (α) μικρό βαθμό ελέγχου, π.χ., του περιβάλλοντος, της διατροφής, των θηρευτών, των ανταγωνιστών, των παθογόνων παραγόντων; (β) μικρό αρχικό κόστος, χαμηλού επιπέδου τεχνολογία και χαμηλή παραγωγικότητα; (γ) μεγάλη εξάρτηση από το τοπικό κλίμα και την ποιότητα του νερού, χρήση φυσικών υδατο- συλλογών (λιμνοδεξαμενών, κόλπων, όρμων) και φυσικών οργανισμών (συχνά απροσδιόριστων) ως τροφή.

intensivodling: Omfattande odlingsverksamheter karakteriseras genom: (a) dålig möjlighet till kontroll t.ex av miljön, näring, predatorer, konkurrenter, smittobärare; (b) låga initiella kostnader, enkel teknik, och låg produktionseffektivitet; (c) starkt beroende på den lokala klimaten och vattenkvaliteten; använder naturliga vattenmassor (dammar, vikar, buktar).

Was this helpful?
Cultura (em maternidade, viveiro, tanques) num ambiente altamente controlado (cobrindo por exemplo a temperatura, predadores, pragas), envolvendo uma elevada entrada de energia para optimizar o crescimento e sobrevivência, de por exemplo, salmonídeos, crustáceos.


intensive culture: Cultivation (in hatchery, nursery, ongrowing stages) in a largely controlled environment (covering for example temperature, predators, pests), involving a high input of energy to optimize growth and survival, in for example, salmonids, shellfish.

ΕΝΤΑΤIΚΗ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Εκτροφή (εκκόλαψη, ανάπτυξη, πάχυνση) υπό σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, θήρευση, ασθένειες), και υψηλή προσθήκη ενέργειας ώστε να βελτιστοποιηθούν η ανάπτυξη και η επιβίωση. Π.χ. σολομοειδή, ασπόνδυλα.

intensivodling: Odling i en till stort kontrollerad omgivning (temperatur, sjukdommar, rovdjur). Innebär ofta stor tillförsel av energi för att optimera tillväxt och överlevnad; laxfiskar och skaldjur.

Was this helpful?
Uma formação elevada de solo com encostas partindo algures do fundo do oceano. Estas formações são normalmente locais de actividade vulcânica.


mid-ocean ridge: A raised land formation with sloping sides stemming from the ocean floor which is usually found in the middle of the ocean. These formations are usually sites of volcanic activity.

Μεσο-ωκεάνια πτύχωση : Ανυψωμένος σχηματισμός με κατωφερικές πλευρές στο βυθό της θάλασσας, που βρίσκεται συνήθως στο μέσο του ωκεανού. Αυτοί οι σχηματισμοί είναι συνήθως περιοχές ηφαιστειακής δραστηριότητας..

mittoceanisk centralrygg: En upphöjd bottenformation med sluttande sidor som vanligen påträffas mitt i havet. Dessa platser är ofta vulkaniskt aktiva.

Was this helpful?
Representação gráfica que mostra o aumento absoluto em peso, ou outro parâmetro indicador de crescimento de um organismo, num determinado período de tempo.


growth curve: A graphical representation which shows the absolute increase in weight, or other growth indicating parameters, of an organism against a corresponding time period.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ: Γραφική παράσταση που δείχνει την απόλυτη αύξηση του βάρους ή άλλης παραμέτρου ενδεικτικής της αύξησης, έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

tillväxtkurva: Grafisk framställning som visar den absoluta viktökningen, eller andra parametrar som indikerar tillväxt, hos en organism under en viss tid.

Was this helpful?
Parecido à curva de resposta de concentração excepto que a porção (quantidade) da substância recebida pelo organismo é conhecida e toma o lugar da concentração na determinação dos dados.


dose response curve: Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.

ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

dos-respons kurva: Liknande en koncentrations-respons kurva, förutom att dosen (kvantiteten) av substansen som mottages av en organism är känd och ersätter koncentration när data plottas.

Was this helpful?
Representação gráfica da resposta de um organismo à variação de concentrações de uma molécula afectora (tóxica ou benéfica) no meio envolvente; cf. curva de resposta doseadora.


concentration response curve: Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργαν- ισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

koncentrations-respons kurva: Grafisk framställning av en organisms respons till varierande koncentrationer av en effektor molekyl (toxiskt eller välgörande) i omgivningen; jfr. dos-respons kurva.

Was this helpful?

D

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL. Um relatório ou estudo que avalia os potenciais efeitos ou impactos no ambiente de um projecto de desenvolvimento proposto. A D.I.A. é então submetida ao Ministério do Planeamento juntamente com o formulário de planificação.


EIS: Environmental Impact Statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

E.I.S.: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤIΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ. Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

Miljökonsekvensbeskrivning: Miljökonsekvensbeskrivning. Rapport eller studie som utgör en beskrivning av en planerad verksamhet och en bedömning av dess effekter på miljön. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skall kungöras och kungörelsen publiceras i ortstidningen så att alla intressenter får tillfälle att reagera.

Was this helpful?
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO. Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .


DOC: Dissolved Organic Carbon. A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.

ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.

DOC: Mängden kol som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg C l-1.

Was this helpful?
MATÉRIA ORGÂNCIA DISSOLVIDA. Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.


dissolved organic matter (DOM): A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.

D.O.M.: ΔIAΛEΛYMENO OPΓANIKO YΛIKO (Dissolved organic matter).

löst organiskt material: Mängden löst organiskt material i en faställd volym vatten. Vanligtvis uttryckt mg l-1.

Was this helpful?
Unidades de informação, factos; observações; resultados de uma experiência ou estudo.


datum-data: Units of information, facts; observations; results from an experiment or study.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Μονάδες πληροφορίας, παρα- τηρήσεις, αποτελέσματα πειράματος ή μελέτης.

data: Informationsenheter, fakta; observationer; resultaten från en experiment eller en studie.

Was this helpful?
Uma alteração no ADN hereditário de um organismo. Normalmente ocorre como resultado da exposição a certos quimicos, e/ou radioactividade.


genetic damage: An alteration in the hereditary DNA material of an organism. Usually occurs as a result of exposure to certain chemicals, and/ or radioactivity.

Γενετική ζημιά: Μια μετάλλαξη στο κληρονομικό υλικό του DNA ενός οργανισμού. Εμφανίζεται συνήθως σαν αποτέλεσμα έκθεσης του οργανισμού σε ορισμένα χημικά, ακτινοβολία, ή ραδιενέργεια.

genskada: Ändring av en organisms DNA. Detta sker vanligtvis i smaband med exponering till vissa kemikalier och viss typ av strålning.

Was this helpful?
1,1-p,p-dicloro-difenil-2,2,2-tricloroetano. Antigamente um dos pesticidas mais utilizados, o seu uso está actualmente sujeito a um severo controlo. Em tanques de cultura, o DDT, e o seu produto reduzido, o DDD, de origem agrícola, podem causar problemas graves.


DDT: 1,1-p,p-dichloro-diphenyl-2,2,2- trichloroethane. Formerly one of the most commonly used pesticides, its use is now subject to severe regulatory control. In pond culture, DDT and its breakdown product DDD, of agricultural origin, can cause severe problems,

DDT: 1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2,2- τριχλω- ροαιθάνιο. Ενα από τα κατά το παρελθόν ευρύτερα χρησιμοποιούμενα παρασιτοκτόνα. Σήμερα, η χρήση του υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Στην υδατοκαλλιέργεια σε λιμνοδεξαμενές, το DDΤ και το προϊόν της διάσπασής του, DDD (1,1-p,p-διχλωρο-διφαινυλο-2,2-διχλωροαιθάνιο), τα οποία προέρχονται απο τις γεωργικές καλλιέργειες, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

DDT: 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan. Medlet fick omfattande användning fram till mitten av 1960-talet, men nu har dess användning utsatts för sträng reglering. Besprutning med DDT förbjöds i Sverige och många andra länder i början av 1970-talet. DDT, och dess nedbrytningsprodukt DDD, kan orsaka allvarliga problem i miljöer som småsjöar.

Was this helpful?
O efeito cumulativo de um deficit de oxigénio suportado por um organismo ou um tecido ou orgão desse organismo. É representado pela acumulação do produto final de metabolitos anaeróbicos. O débito de oxigénio é reparado aquando da restauração do fornecimento normal de oxigénio. Este fenómeno ocorre devido a um aumento momentâneo do consumo normal de oxigénio e corresponde à oxidação dos produtos finais anaeróbicos acumulados. Um débito de oxigénio pode dar-se quando organismos aquáticos ficam su


oxygen debt: The cumulative effect of an oxygen deficit endured by an organism or a tissue or organ of that organism. This is represented by the accumulation of anaerobic end-product metabolites. The oxygen debt is redressed when a normal oxygen supply is restored. This is observed as a momentary increase in normal oxygen consumption and corresponds to the oxidation of the accumulated anaerobic end products. An oxygen debt may be incurred when aquatic organisms are subjected to environmental hypoxia or duri

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η συσσωρευτική επίπτωση της ανεπάρκειας οξυγόνου που υφίσταται ένας οργανισμός, ή ιστός ή όργανο. Χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση μεταβολιτών που αποτελούν τελικά προϊόντα αναερόβιας αναπνοής. Το έλλειμμα οξυγόνου επανορθώνεται όταν αποκατασταθεί ή κανονική παροχή οξυγόνου. Η αποκατάσταση συνοδεύεται από στιγμιαία αύξηση της κανονικής κατανάλωσης οξυγόνου που οφείλεται στην οξείδωση των συσσωρευμένων αναερόβιων τελικών προϊόντων. Το έλλειμμα οξυγόνου παρατηρείται όταν υδρόβιοι οργανισμοί ε

syre underskott: Den kumultativa effekten av syrebrist hos en utsatt organism eller vävnad/organ hos en organism. Beror på ackumulering av anaeroba slutprodukter vid ämnesomstättningen. Effekten försvinner så fort syrenivån hamnar på normal nivå.

Was this helpful?
Ordem dos Malacostraca incluindo lagostins, lagostas, caranguejos. Três pares de apêndices estão modificados para a alimentação, os restantes cinco servem para a locomoção, embora um par possa conter cílios (q.v.) . Ordem dos crustáceos que engloba lagostins, lagostas, caranguejos, etc.


decapods: Order of Malacostraca including prawns, lobsters, crabs. Three pairs of appendages are modified for feeding, the remaining five for locomotion, though one pair may bear chelae. Order of Crustacea comprising prawns, lobsters, crabs etc.

ΔΕΚΑΠΟΔΑ: Τάξη των Μαλακοστράκων που περιλαμβάνει τις γαρίδες, τα καβούρια και τους αστακούς. Τρία ζεύγη εξαρτημάτων έχουν τροποποιηθεί για την πρόσληψη τροφής , τα υπόλοιπα πέντε για την κίνηση, αν και ένα ζεύγος μπορεί να φέρει χηλές.

dekapoder: Ordning i Malacostraca som innehåller räkor, hummrar och krabbor. Tre par extremiteter har modifierats för födointag, de kvarvarande används för rörelse, även om ett par kan ha chelae (q.v.). Ordning inom kräftdjuren som innehåller räkor, hummrar och krabbor osv.

Was this helpful?
Um relatório ou estudo que avalia os potenciais efeitos ou impactos no ambiente de um projecto de desenvolvimento proposto. A D.I.A. é então submetida ao Ministério do Planeamento juntamente com o formulário de planificação.


environmental impact statement: A report or study which evaluates the potential effects or impacts of a proposed development on the ambient environment. The E.I.S. is then submitted to the Planning Authority along with the formal planning application.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Εκθεση ή μελέτη που αποτιμά τις δυνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου στο περιβάλλον. Η μελέτη υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές, μαζί με την επίσημη αίτηση για την εκτέλεση του έργου.

miljöpåverkansrapport: Rapport eller studie som utgör en beskrivning av en planerad verksamhet och en bedömning av dess effekter på miljön. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skall kungöras och kungörelsen publiceras i ortstidningen så att alla intressenter får tillfälle att reagera.

Was this helpful?
A parte da margem continental desde a plataforma continental prolongando-se para baixo até à elevação continental.


continental slope: That part of the continental margin from the edge of the continental shelf extending down to the continental rise.

ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕIΑ: Το τμήμα της ηπειρωτικής κρηπίδας που εκτείνεται από το άκρο της υφαλοκρηπίδας έως την ηπειρωτική ανωφέρεια.

kontinentalbranten: Den del på kontinentalranden som sträcker sig från shelfkanten till kontinentalsluttningen.

Was this helpful?
A degradação de matéria orgânica em compostos orgânicos e inorgânicos simples, com a consequente libertação de energia.


decomposition: The degradation of organic matter into simple organic and inorganic compounds, with consequent liberation of energy.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΣΗ (ΔIΑΣΠΑΣΗ): Η μεταβολική αποδόμηση της οργανικής ύλης σε απλές οργανικές και ανόργανες ενώσεις. Συνοδεύεται από έκλυση ενέργειας.

nedbrytning: Omvandlingen av organisk material till enkla organiska och inorganiska föreningar, med frigörelsen av energi som följd.

Was this helpful?
Qualquer organismo que se alimenta degradando matéria orgânica.


decomposer: Any organism that feeds by degrading organic matter.

ΑΠΟIΚΟΔΟΜΗΤΗΣ (ΔIΑΣΠΑΣΤΗΣ): Οργανισμός που τρέφεται διασπώντας οργανική ύλη.

nedbrytare: Varje organism som livnär sig genom nedbrytning av organiskt material.

Was this helpful?
Libertação de fezes.


defaecate: To discharge faeces or egesta.

ΑΦΟΔΕΥΣΗ: Η αποβολή περιττωμάτων.

defekera: Ha avföring eller exkrementer.

Was this helpful?
O desvio de qualquer característica natural do seu suposto padrão (normalmente especificado) suficientemente grave para que o produto ou serviço não consiga cumprir a função a que se destina


defect: A departure of any quality characteristic from its intended (usually specified) level that is severe enough to cause the product or service not to fulfil its anticipated function.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Απόκλιση ενός χαρακτηριστικού αντικειμένου ή μιας υπηρεσίας από το επιθυμητό (συνήθως καθορισμένο) επίπεδο, ποιότητα αρκετά σοβαρή, ώστε να μην είναι δυνατόν να επιτελεσθεί μια προβλεπόμενη λειτουργία.

defekt: En avvikelse av en egenskap från dess avsiktliga (vanligen specificerad) syfte, som är allvarlig nog att orsaka att produkten eller tjänsten inte kan fylla dess förväntade funktion.

Was this helpful?
A diferença entre uma concentração baixa de oxigénio observada e a quantidade que estaria presente em saturação (100%).


oxygen deficit: The difference between an observed low oxygen concentration and the amount that would be present at 100 % saturation.

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: Η διαφορά μεταξύ των παρατηρούμενων συγκεντρώσεων οξυγόνου και της ποσότητας που αντιστοιχεί σε κορεσμό 100%.

syre brist: Skillnaden mellan den observerade låga syrenivån och den mängd syre som skulle finnas vid 100% syresättning.

Was this helpful?
Deficit de saturação.


water vapour deficit (WSD) : Saturation deficit.

Έλλειμμα υδρατμών (WSD) : Έλλειμμα κορεσμού.

Ångmättnadsunderskott: Mättnadsunderskott.

Was this helpful?
Qualquer alteração estrutural de um orgão, tecido ou célula através da qual o seu poder funcional é prejudicado. A alteração degenerativa pode ou não progredir para a necrose (q.v.) .


degeneration: Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.

ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

degeneration: Varje strukturell förändring i ett organ, vävnad eller cell som orsakar en försämring i dess funktionella kapacitet. Ändringarna på grund av degeneration kan leda till nekros.

Was this helpful?
Área da foz do rio onde se acumulam os sedimentos.


degradable wastes: Wastes that can be broken down into smaller parts.

Διασπώμενα απόβλητα : Απόβλητα τα οποία μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα μέρη.

nedbrytbar avfall: Avfall som kan brytas ner till mindre beståndsdelar.

Was this helpful?
Que vive no, ou perto do, fundo de um tanque, lago ou mar.


demersal: Living on or close to the bottom of a pond, lake, or the sea.

ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Αυτός που ζει πάνω ή κοντά στον πυθμένα μιας υδατοσυλλογής, λίμνης ή της θάλασσας.

djupvattensorganismer: Organism som lever på eller nära botten i dammar, en sjöar eller havet.

Was this helpful?
Diagrama ramificado com a forma de "árvore" utilizado para representar graus de relacionamento ou semelhança


dendrogram: A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.

ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

dendrogram: Ett förgrenande diagram som liknar ett träd. Används för att visa graden av släktskap eller liknelse.

Was this helpful?
(1) O número de indivíduos por uma dada área ou volume.(2) Em física, a massa é dividida pelo volume.


density: (1) The number of individuals within a given area or volume. (2) In physics: the mass is divided by volume.

Πυκνότητα : (1) Ο αριθμός των ατόμων για μια δεδομένη περιοχή ή ανά όγκο. (2) Στη φυσική η μάζα διαιρούμενη δια του όγκου.

densitet: Antalet individer inom ett visst område eller volym.

Was this helpful?
Um princípio ecológico no qual uma alteração na influência de um factor ambiental afecta o crescimento da população à medida que a densidade populacional se altera, por exemplo tendendo a retardar o crescimento populacional (aumentando a mortalidade ou diminuindo a fecundidade) à medida que a densidade aumenta. Este fenómeno aplica-se à aquacultura extensiva (como na cultura em tanques convencionais) ou noutros sistemas de produção (por exemplo, produção de rotíferos em maternidades) onde a pro


density dependence: An ecological principle in which a change in the influence of an environmental factor affects population growth as population density changes, for example by tending to retard population growth (by increasing mortality or decreasing fecundity) as density increases. This applies to extensive aquaculture (as in conventional pond culture) or other production systems (for example, rotifer production in marine hatcheries) where productivity largely depends on natural food chains. In commercial intens

ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ: Οικολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία η μεταβολή της πυκνότητας ενός πληθυσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ένας δεδομένος οικολογικός παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της πυκνότητας ενός πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας (ή μείωση της γονιμό- τητας) και συνεπώς τείνει να ανακόψει την αύξηση του ληθυσμού (με αύξηση της θνησιμότητας ή με μείωση της γονιμότητας). Η αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας (π.χ. παραδοσιακ

densitetsberoende: Ekologisk princip där en ändring av en miljöfaktors inflytande påverkar populationstillväxten, allteftersom populationsdensitetet förändras; till exempel, genom att minska populationstillväxten (genom att öka mortalitet eller minska fekunditet) medan densitet ökar. Detta gäller inom intensiv akvakultur eller andra produktionssystem (t.ex rotiferaodlingar i marina annläggningar) där produktivitet beror i stor del på naturliga näringskedjor. Inom kommerciell akvakultur kan denna princip kringgås,

Was this helpful?
Depósito de aluvião transportado pela água (sedimento aluvial); cf. Depósito eolítico, deposito coluvial.


alluvial deposit: A water-transported silty deposit (alluvial sediment).

ΠPOΣXΩMATIKA ή ΠPOΣXΩΣIΓENH ENAΠOΘEMATA: Aποθέσεις ιλύος, που μεταφέρονται από το νερό (αλλουβιακά ιζήματα, αλλούβιο, πρβλ. αιολικές αποθέσεις).

alluvial avlagring: En vattentransporterad lerig avlagring (alluvialt sediment)

Was this helpful?
Carvão ou combustível utilizado por um navio.


bunker fuel: Coal or oil fuel used by a ship.

Καύσιμος άνθρακας : Κάρβουνο ή πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τα πλοία.

bränsleförråd: Organiskt bränsle (kol eller olja) som används av fartyg.

Was this helpful?
Sedimento marinho que tem um componente alóctone terrígeno significativo derivado do transporte por icebergues.


glacial marine deposit: A marine sediment having a significant allochthonous terrigenous component derived from transportation by icebergs.

ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ: Θαλάσσια ιζήματα που περιέχουν σημαντικό ποσοστό αλλόχθονων, χερσαίας προέλευσης, στοιχείων, τα οποία μεταφέρθηκαν από παγόβουνα.

glacial marin avlagring: Marint sediment som innehåller en avsevärd mängd med glacialt ursprung

Was this helpful?
Materiais depositados pelo vento tais como areias dunares e depósitos de loess (periglaciais).


aeolian depostis: Wind-deposited material such as dune sands and loess deposits.

ΑIOΛIKA ENAΠOΘEMATA : Eναποθέσεις υλικού από τον αέρα, όπως θίνες (αμμόλοφοι) και εναποθέσεις λαµς (ασβεστιτικός πηλός).

eolisk avlagring: Avlagring vilken transporterats med vindens hjälp till den plats där den nu finns.

Was this helpful?
(1) Coeficiente: A probabilidade de dois genes (alelos) num locus serem idênticos na descendência. A correlação de genes em indivíduos ou a correlação dos genes em indivíduos de uma populações, as proporcionalidades de Hardy-Weinberg (q.v.); valores positivos indicam uma falta de heterozigotos e valores negativos indicam um excesso destes. (2) Depressão: uma redução da aptidão ou vigor devido à consaguinidade (q.v.).


inbreeding depression: (1) Coefficent: The probability that two genes (alleles) at a locus are identical in descent. The correlation of genes within individuals or the correlation of genes within individuals within populations, Hardy-Weinberg proportions; positive values indicate a deficiency of heterozygotes while negative values indicate an excess of heterozygotes. (2) Depression: a reduction in fitness or vigour due to inbreeding.

ΟΜΟΜΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: Μείωση της αρμοστικότητας και του σφρίγους, λόγω της αυξημένης ομοζυγωτίας, ως αποτέλεσμα της ομομιξίας σε έναν φυσιολογικά ετερομικτικό πληθυσμό.

inavelsdepression: (1) Koefficient: Sannolikheten att två gener (alleler) i ett locus har samma ursprung. Korrelationen av gener inom individer eller korrelationen av gener inom individer inom populationer. Hardy-Weinberg förhållanden; positivt värde indikerar en brist hos heterozygoter medan negativt värde visar på ett överflöd av heterozygoter. (2) Depression: en minskad fitness eller livskraft p g a inavel.

Was this helpful?
Técnica através da qual animais que podem conter substâncias indesejáveis (areia, lama), poluentes, parasitas ou organismos potencialmente perigosos para o homem são colocados e mantidos em água limpa para eles próprios se purificarem; normalmente aplicada aos bivalves.


depuration: Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

depurering: Teknik där djur som kan innehålla ogynsamma ämnen (sand, slam), föroreningar, parasiter eller organismer som kan vara skadliga för människor, placeras och hålls i ren vatten tills de rengör sig själva; vanligen tillämpad på skaldjur.

Was this helpful?
A teoria de que as massas continentais se afastaram ao longo do período geológico; teoria do deslocamento.


continental drift: The theory that the continental land masses have drifted apart over the course of geological time; displacement theory.

ΗΠΕIΡΩΝ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΗ: Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι χερσαίες μάζες απομακρύνθηκαν η μια από την άλλη στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

kontinentaldrift: Teorin som antar att kontinentala landmassorna har drivit ifrån varandra under den geologiska tidskalan; kontinentalförskjutningsteorin.

Was this helpful?
Uma corrente do hemisfério deslocando-se para Este (ver corrente círculo polar antártico) provocada pelos ventos predominantes que vêm de Oeste.


West Wind Drift: An eastflowing southern hemisphere current (see circumglobal antarctic current) caused by the prevailing winds coming from the west.

Ρεύμα δυτικού ανέμου : Ένα –ανατολικά κινούμενο- ρεύμα του Νότιου ημισφαιρίου που προκαλείται από τους επικρατώντες δυτικούς ανέμους.

west vinds drift: En östflytande ström på södra halvklotet (se circumglobal antarctic current) orsakad av västvindar.

Was this helpful?
A ocorrência de alterações aleatórias na frequência genética de uma população de uma geração para a seguinte devido a flutuações ocorridas ao acaso, e não como consequência de selecção, mutação ou imigração.


genetic drift: The occurrence of random changes in the gene frequency of a population from one generation to another due to chance fluctuations not caused by selection, mutation and immigration.

ΓΕΝΕΤIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Η εμφάνιση τυχαίων αλλαγών στις γονιδιακές συχνότητες μικρών, απομονωμένων πληθυσμών, που δεν οφείλονται σε επιλογή, μεταλλαγή ή μετανάστευση.

genetisk drift: Förekomsten av slumpmässiga förändringar i genfrekvensen hos en population från en generation till den andra, på grund av slumpmässiga fluktuationer som inte orsakas av selektion, mutation och migration.

Was this helpful?
Transporte de matéria na zona litoral pelas ondas e correntes.


littoral drift: Wave and current-mediated transportation of material in the littoral zone.

ΕΡΜΑIΑ ΥΛIΚΑ: Τα υλικά που μεταφέρονται στην παράκτια ζώνη υπό την επίδραση των κυμάτων και ρευμάτων.

litoral transport: Transport av material i den litorala zonen med hjälp av vågor eller strömmar.

Was this helpful?
A libertação acidental de uma substância (e.g. óleo) no mar.


spill-spillage: The accidental release of a substance (e.g. oil) into the sea.

Κηλίδα : Η τυχαία απελευθέρωση μιας ουσίας (π.χ. πετρέλαιο) στη θάλασσα.

utsläpp: Utsläppandet av en substans (t.ex. olja) i havet.

Was this helpful?
Remoção dos sais de cálcio. (1) Utilizado no processamento de preparações histológicas. (2) Aplicada à entrada de água de instalações aquícolas.


decalcify: To remove calcium salts. (1) Used in the processing of histological preparations. (2) Applied to the intake water of aquaculture facilities.

ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗ: Η απομάκρυνση των ασβεστού- χων αλάτων. (1) Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικα- σία παραγωγής ιστολογικών παρασκευασμάτων. (2) Εφαρμόζεται στην παροχή νερού στις εγκατα- στάσεις υδατοκαλλιέργειας.

avkalka: Att avlägsna kalciumsalter (1) Används när man fixerar vävnadsmaterial (2) Process som appliceras på intagsvattnet hos akvakultursfaciliteter.

Was this helpful?
A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.


dumping: The action of discarding large quantities of contaminants in the oceans. Strictly controlled by international legislation.

Ρίψη : Η πράξη της απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων ρυπογόνων ουσιών στους ωκεανούς. Ελέγχεται αυστηρά από την διεθνή νομοθεσία.

dumpning: Process där stora avfallsmängder slängs i havet. Kontrolleras enligt internationell lagstiftning.

Was this helpful?
Descarga de lixo industrial ou urbano no meio ambiente.


effluent discharge: The discharge of industrial or urban waste material into the environment.

Ρίψη απορριμμάτων : Η ρίψη βιομηχανικών ή αστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.

flytande avfall: Utsläpp av industriellt avfall eller hushållsavfall i naturen.

Was this helpful?
Uma zona onde os efluentes podem ser detectados nas águas receptoras por uma ou mais propriedades características.


discharge plume: A zone where effluents can be detected in the receiving waters by one or more characteristic properties.

ΘΥΣΑΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ: Η περιοχή του υδάτινου αποδέκτη, στην οποία είναι δυνατός ο εντοπισμός των λυμάτων μέσω μιάς ή περισσότερων χαρακτ- ηριστικών τους ιδιοτήτων.

avfallsområde: Zon där flytande avfallsprodukter kan upptäckas i den mottagande vattenmassan genom en eller flera karakteristiska egenskaper.

Was this helpful?
A gestão e conservação dos recursos naturais e a orientação das mudanças ambientais e tecnológicas de modo a assegurar a obtenção e continua satisfação das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. Tal desenvolvimento sustentável (nos sectores da agricultura, silvicultura e pescas) conserva a terra, água, recursos genéticos das plantas e animais, é ambientalmente não degradante, tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente satisfatório


sustainable development: The management and conservation of the natural resource base and the orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs for present and future generations. Such sustainable development (in the agriculture, forestry and fisheries sectors) conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading, technically appropriate, economically viable and socially acceptable.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και ο τεχνολογικός και ιδρυματικός προσανατολισμός με τρόπο ώστε να είναι η δυνατή η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αειφόρος ανάπτυξη (στον τομέα της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας) έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση του φυσικού πλούτου (γης, υδάτων, φυτών και ζώων) καθώς και την αποφυγή της υποβάθμισης αυτού του πλούτου με τρόπο ο οποίος είναι τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά αποδ

uthållig utveckling: Skötandet och bevarandet av naturens resurser på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling (inom jord-, skogsbruk, och fiske) bevarar land, vatten, växter och djurs genetiska resurser, är ej miljöförstörande, ekonomiskt stabilt och socialt accepterat.

Was this helpful?
Limpeza permanente de terrenos florestais e sua conversão para usos não florestais.


deforestation: The permanent clearing of forest land and its conversion to non-forest uses.

Αποψίλωση : Ο μόνιμος καθαρισμός μιας δασικής έκτασης και η μετατροπή της σε μη-δασική περιοχή.

skogsskövling: Permanent hygge av skogsområde och dess omvandling för annat bruk.

Was this helpful?
A perda de água de um corpo ou tecido.


dehydration: The loss of water, as from the body or a tissue.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

uttorkning: Vätskeförlust från kroppen eller från en vävnad.

Was this helpful?
A redução bioquímica de nitratos via nitritos para azoto molecular (gasoso) e dióxido de carbono através de actividade microbiológica. Este processo ocorre mais eficientemente em ambientes pobres em oxigénio (e.g. abaixo de 0,5 mg/l). Os grupos de bactérias envolvidas são geralmente chamadas desnitrificadoras. Em aquacultura, a desnitrificação torna-se um processo de tratamento necessário em sistemas onde a água é reciclada devido à rápida acumulação de nitratos derivada da efectiva nitrificaçã


denitrification: The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio

ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ : Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατο- καλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρι- κών από τη

denitrifikation: Sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO-3r, eller nitrit, NO-2q) under bildande av kvävgas (N2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N2O). Denna process är mest effektiv i syrefria miljöer (t.ex under 0.5 mg/L). Bakterierna som är inblandade i processen kallas för denitrifierare. Denitrifiering kan användas inom akvakultur för att In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of

Was this helpful?
A libertação de gâmetas masculinos e femininos (esperma e óvulos) resultando em ovos fertilizados.


spawning: The release of male and female gametes (sperm and ova) resulting in fertilized eggs.

ΓΑΜΕΤΟΤΟΚIΑ: Η απελευθέρωση αρσενικών ή θηλυκών γαμετών (σπέρμα και ωάρια) που έχει ως αποτέλεσμα γονιμοποιημένα αυγά.

lek: Processen när hanliga och honliga könsceller släpps ut vilket resulterar i ett befruktat ägg.

Was this helpful?
ambiente sem oxigénio; cf. anaeróbico.


deoxygenated: Used of an environment depleted of free oxygen.

ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

syrefri: Används för att beskriva en miljö som är syrefri.

Was this helpful?
Distribuição no espaço na qual os organismos se encontram mais agregados do que o previsto no caso de ocorrência aleatória.


patchiness: A spatial distribution in which organisms are found more aggregated than predicted by random occurrence.

Χωρομωσαϊκή κατανομή : Μια κατανομή χώρου στην οποία οι οργανισμοί εμφανίζονται σε ένα μεγαλύτερο σύνολο από μια πρόβλεψη τυχαίας εμφάνισης.

klumpad: En fördelning av organismer i rummet, där de uppträder mer klumpat än vad som förutsägs av slumpen.

Was this helpful?
Este termo é utilizado para descrever qualquer tipo de material rejeitado. Em aquacultura refere-se à água de efluente das instalações.


waste: This term is used to describe any type of discarded material. In aquaculture, it usually refers to the effluent water that emanates from a farm unit.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Ορος χρησιμοποιούμενος για κάθε τύπο αποβαλλόμενου υλικού. Στην υδατο- καλλιέργεια συχνά αναφέρεται στο νερό που εκρέει από μιά μονάδα.

avfall: Allmän term för förkastat eller kasserat material. Inom jordbruket menas ofta det utsläppsvatten som härrör från odlingar och gård.

Was this helpful?
Materiais que não são degradados por acção bacteriana, não estão dispersos, mas reagem de várias formas com os organismos (metais pesados, hidrocarbonetos halogenados, radionúcleotidos), tendo por vezes efeitos nocivos.


conservative wastes: Materials which are not degraded by bacterial action, are not dispersed, but react in various ways with organisms (heavy metals, halogenated hydrocarbons and radionuclides), sometimes having harmful effects.

Μη-διασπόμενα/διατηρητέα απόβλητα : Ύλη η οποία δεν αποσυντίθεται από τα βακτηρίδια, δεν διασκορπίζεται άλλα αντιδρά ποικιλοτρόπως με οργανισμούς (βαρέα μέταλλα, αλογονούχους υδατάνθρακες, και ραδιονουκλίδια), με επικίνδυνες ,πολλές φορές, επιπτώσεις.

konservativa ämnen: Ämnen som inte bryts ner av bakterier och skingras därför inte i naturen. Dessa ämnen (tungmetaler, radioaktiva ämnen osv) kan reagera på olika sätt med olika organismer och kan ha skadlig effekter.

Was this helpful?
Pequenos fragmentos de argila xistosa, grés e carvão contendem elevado teor de metal resultante da actividade das minas de carvão, eliminados como desperdícios.


colliery waste: Small fragments of shale, sandstone and coal having a high metal content from coal mining operations, dumped as wastes.

Απόβλητα ανθρακωρυχείου: Μικρά ψήγματα άμμου και άνθρακα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλα και τα οποία είναι τα κατάλοιπα των διαδικασιών εξόρυξης άνθρακα.

gruvavfall: Små fragment av skiffer, sandsten och kol som innehåller höga metalhalter, och bildas vid olika gruvverksamheter.

Was this helpful?
Diminuição na população.


depopulation: Decrease in the population.

ΑΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Μείωση του πληθυσμού.

avfolkning: Minskning av populationen

Was this helpful?
Que tem um efeito adverso; característica que prejudica a sobrevivência, ou mutação que reduz a aptidão.


deleterious: Having an adverse effect; used of a trait which impairs survival, or of a mutation that reduces fitness.

ΕΠIΒΛΑΒΗΣ: Ο έχων δυσμενή επίδραση. Χρησιμοποιείται για χαρακτήρα που μειώνει την επιβίωση ή για μεταλλαγή που ελαττώνει την αρμοστικότητα.

skadlig : Att ha en ogynnsam effekt; används för att beskriva en egenskap som försämrar överlevandet, eller en mutation som minskar fitness.

Was this helpful?
O desvio padrão é uma medida da dispersão em torno da média de uma variável de nível de intervalo. É a raiz quadrada da variância (q.v.). A vantagem da utilização do desvio padrão reside na sua interpretação intuitiva, sendo baseado nas mesmas unidades da variável original. Ver DISTRIBUIÇÃO NORMAL.


standard deviation: The standard deviation is a measure of the dispersion around the mean of an interval-level variable. It is the square root of the variance. The advantage of using the standard deviation is that it has an intuitive interpretation, being based on the same units as the original variable.

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ: Η τυπική απόκλιση είναι μέτρο της διασποράς γύρω από τον μέσο όρο μιας συνεχούς μεταβλητής. Είναι ίση με την τετραγωνική ρίζα της διασποράς (βλ.λ) και έχει το πλεονέκτημα ότι η σημασία της είναι εύκολα κατανοητή, επειδή μετράται στις ίδιες μονάδες με την εξεταζόμενη μεταβλητή. Βλ. και ΚANONIKH KATANOMH.

standard avvikelse: Statistiskt mått på utspridningen hos data eller en fördelning. För observerade data definieras standardavvikelsen som kvadratroten ur medelvärdet av den kvadratiska avvikelsen från medelvärdet. Se NORMAL DISTRIBUTION.

Was this helpful?
A captura e análise de dados de uma área ou organismo em estudo que é fisicamente retirado do equipamento de captura de dados; e.g. instrumentos de detecção submersos.


remote sensing: The gathering and analysis of data from the study area or organism that is physically removed from the sensing equipment; e.g sub water surface detection instruments.

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από μιά μελετώμενη περιοχή ή έναν οργανισμό από ειδικούς αισθητήρες π.χ. υποβρύχιους ανιχνευτές.

fjärranalys: Insamlandet och analyserandet av data från ett studieområde eller organism som ej befinner sig i närheten av mätutrustningen.

Was this helpful?
Composto surfactante tensio-activo característico de cadeias hidrofóbicas de hidrocarbonetos, não polares, com uma terminação polar. Os detergentes são muitas vezes incluindos em soluções para lavagem devido a emulsionarem a sujidade e o óleo. Como produtos de desperdicio industrial e doméstico podem ter um efeito nocivo na qualidade da água das unidades de aquacultura. Em Inglês o termo detergente é muitas vezes utilizado livremente para descrever qualquer agente de limpeza, incluindo sabões.


detergent: Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ : Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

rengöringsmedel: Ytaktivt ämne som innehåller en opolär, hydrofobisk kolhydrat med en polär ända. I en snäv bemärkelse avses en detergent som ett ytaktivt ämne som kan användas för rengörande ändamål eftersom de kan emulgera oljor och fettämnen. Som avfallsprodukter inom industriella verksamheter och hushålls processer kan de ha en negativ effekt på vattenkvaliteten inom akvakulturen.

Was this helpful?
A modificação química de uma substância xenobiotica que a torna inofensiva


detoxification: The chemical modification of a xenobiotic substance that renders it harmless.

Αποτοξικοποίηση: Η χημική μετατροπή μιας ξενοβιοτικής ουσίας η οποία την καθιστά ακίνδυνη.

detoxifiering: Kemisk modifikation som oskadliggör en xenobiotisk substans.

Was this helpful?
Que se alimenta de particulas fragmentadas de matéria orgânica


detritivore: Feeding on fragmented particulate organic matter.

ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

detritusätare: Organismer som lever på dött, finfördelat organiskt material.

Was this helpful?
(1) Em limnologia e oceanografia: os fragmentos de matéria orgânica ou outro material desagregado transportados pela água. (2) Em patologia: um conjunto de fragmentos formados por atrito, especialmente nas guelras dos peixes.


detritus: (1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.

ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανο- γραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου απο- σαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

detritus: (1) Inom limnologi och oceanografi: organiska partiklar eller annat upplöst material som flyttas runt av vattnet. (2) Inom patologi: en samling eller hög av finfördelat material som har bildats genom avnötning, i synerhet i fiskgälar.

Was this helpful?
Compostos tóxicos encontrados em desperdícios de minas derivados de compostos ferrosos e da produção de dióxido de titanio que foram dissolvidos por derivados sulfurosos.


acid iron waste: Toxic compounds found in mine wastes derived from iron compounds and titanium products which have been dissolved by sulphur derivatives.

Όξινα κατάλοιπα σιδήρου: Τοξικά συστατικά που συναντώνται σε κατάλοιπα εξόρυξης και προέρχονται από συστατικά σιδήρου καθώς και από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία έχουν υποστεί διάλυση από παράγωγα του θείου.

försurande järnföreningar: Toxisk förening som finns i gruvavfall och som härstammar från sura järnföreningar.

Was this helpful?
Pequenas alterações na especificidade antigénica que ocorrem, numa determinada espécie, raça ou tipo de microorganismo, ao longo de um período de tempo prolongado (i.e. anos). Outros termos utilizados com frequência incluem detritos imunológicos, mudança nos antigénes, variação dos antigénes.


antigenic drift: In a given species, strain or type of microorganism, minor changes in antigenic specificity in a strain or types of microorganisms which occur over an extended period of time (i.e. years). Other terms often used include immunological drift, shift in antigens, variation of antigens.

ΑΝΤIΓΟΝIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Ελλάσσονες μεταβλητές στην ειδίκευση των αντιγόνων ενός στελέχους ή τύπου μικροοργανισμών, οι οποίες εμφανίζονται κατά την διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου.

antigenskifte: Små förändringar på antigenspecificitet som sker under en läng tidsperiod inom en art, grupp eller mikroorganismstam. Andra benämningar inkluderar immunologisk drift.

Was this helpful?
O período entre duas preia-mares consecutivas num dado local, em média tem 24 h 51 m (24.84 h).


tidal day: The period between two consecutive high waters at a given place, averaging 24 h 51 min (24.84 h).

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ: Η χρονική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών πλημμών σ έναν δεδομένο τόπο, κατά μέσον όρο 24 h 51 min (24.84 h).

tidvattendag: Perioden mellan två på varandra följande högvatten på en given plats, i medel-tid 24h 51 min(24,84 h).

Was this helpful?
Termo utilizado para referir peixes que migram livremente entre o mar e a água doce. Peixes anádromos (q.v.) movem-se da água salgada para a água doce e peixes catádromos (q.v.) movem-se da água doce para a água salgada (principalmente para desovar).


diadromous: A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).

ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

diadroma fiskar: Omfattande term som beskriver fiskar som migrerar fritt mellan havet och sötvattensmiljöer. Anadroma fiskar (q.v.) flyttar från salt- till sötvattensmiljöer och katadroma fiskar (q.v.) flyttar från söt- till saltvattensmiljöer (huvudsakligen för att leka).

Was this helpful?
Local genético com dois alelos diferentes.


diallelic: Genetic locus with two different alleles.

ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

diallelic: Genetisk locus med två alleler.

Was this helpful?
Uma fase de descanso; um período de suspensão do crescimento ou desenvolvimento, caracterizado por uma grande redução da actividade metabólica, normalmente durante a hibernação ou estivação.


diapause: A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.

ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρα- κτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

diapaus: Vilostadie; en period av suspenderad tillväxt eller utveckling, som karakteriseras av en kraftigt nedsatt metaboliskt aktivitet. Sker vanligtvis när ett organism går i ide.

Was this helpful?
Diário; que diz respeito a um período de 24 horas.


diel: Daily; pertaining to a 24-hour period.

ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Αναφερόμενος σε ένα 24ωρο.

diel: Syftar på en 24-timmars period.

Was this helpful?
Uma alga unicelular (fitoplâncton) coberta por duas conchas, siliciosas e porosas, sobrepostas: estão entre os organismos marinhos mais abundantes; são cultivadas como alimento para os rotíferos e larvas de moluscos.


diatom: A single-celled alga (phytoplankton) covered by two overlapping porous, silaceous shells: among the most abundant marine organisms; cultured as food for rotifers and mollusc larvae.

ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών. Καλλιεργούνται ως τροφή για τα τροχόζωα και τις προ

diatom: Encelliga alger (fytoplankton) som täcks av två överlappande, porösa, kiselartade skal: bland de mest abundanta marina organismer; odlas som föda åt rotiferer och mollusklarver.

Was this helpful?
Regime alimentar natural ou fornecido


diet: Natural or prescribed feeding regime.

ΔIΑIΤΑ: Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

diet: Naturligt eller föreskriven födoregim.

Was this helpful?
(1) Dispersão de um constituinte num gás, líquido ou sólido, com a intenção de tornar uniforme a composição de todas as partes. (2) Movimento espontâneo dos átomos ou moléculas para novos locais dentro de um material.


diffusion: 1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.

ΔIΑΧΥΣΗ : (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

diffusion: 1) Spridningen av ett beståndsdel i en gas, vätska eller fast ämne som leder till att sammansättningen av alla delar blir uniformt. (2) Den spontana rörelsen av atomer eller molekyler till nya platser inom ett ämne.

Was this helpful?
(1) Em nutrição: a decomposição, no tracto alimentar, de substâncias orgânicas complexas em substâncias mais simples de modo a que possam ser utilizadas no metabolismo. (2) no tratamento de águas resíduais: actividade catalitica e enzimática, e acção bacteriana no tratamento de águas resíduais


digestion: (1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolism. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.

ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών σε απλούστερες ουσίες, π.χ. στον πεπτικό σωλήνα, προς απλές ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

matsmältning: (1) Inom näringsfysiologi: nedbrytningen, i matsmältningskanalet, av komplexa organiska substanser till enklare beståndsdelar som kan användas i den metaboliska processen. (2) Inom hantering av avloppsvatten: katalytiskt aktivitet och bakteriell funktion inom hanteringen av avloppsvatten.

Was this helpful?
Degradação anaeróbica de matéria orgânica complexa em substâncias simples que incluem uma elevada proporção de produtos gasosos e solúveis; envolve uma quantidade variada de bactérias cujas vias metabólicas estão interligadas e ocorre em fundos bentónicos ludosos, no rúmen, em certos tipos de instalações de tratamento de esgotos, etc. O processo de digestão anaeróbica resulta numa considerável redução do volume de sólidos biodegradáveis, com a transformação do carbono orgânico em metano constitu


anaerobic digestion: The anaerobic break- down of complex organic materials to simple sub- stances which include a high proportion of gaseous and soluble products; it involves a diverse range of bacteria whose metabolic pathways are closely interrelated, and it occurs in benthic muds, in the rumen, in certain types of sewage treatment plant, etc. The process of anaer- obic digestion results in an appreciable reduction in the bulk of biodegradable solids, with the conversion of organic carbon to methane forming an i

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΔIΑΣΠΑΣΗ (ΧΩΝΕΥΣΗ): Η αναερόβιος αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών υλικών σε απλούστερες ενώσεις, μεγάλο μέρος από τις οποίες είναι αέριες ή διαλυτές. Στην διάσπαση συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα βακτηρηδίων με στενά διαπλεκόμενες διεργασίες μεταβολισμού. Τα βακτηρίδια αυτά απαντούν στην βενθική ιλύ, στο στομάχι διαφόρων μυρηκαστικών, σε ορισμένους τύπους σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Η αναερόβιος "χώνευση" οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου των βιο-αποκοδομήσιμων στερεών. Η μετατροπή, κατά την διαδικασία αυτή του οργ

anaerob matsmältning: Den anaeroba nedbrytningen av komplexa organiska substanser till enkla substanser som innefattar en hög andel gasformiga och fasta produkter; processen innefattar många olika bakterier som har liknande metaboliska system, och sker i bentisk lera, i rumen hos idisslare, vissa typer av reningsverk osv. Anaerobiska processer (jäsning) resulterar i en stor reduktion av nedbrytningsbara fasta ämnen, där omvandlingen av organiskt kol till metan utgör en viktig del av kolcykeln. I avfallshantering (och

Was this helpful?
Microalgas de pequenas dimenções, a maioria marinhas, que têm dois flagelados; formam um dos mais importantes constituintes do plâncton.


dinoflagellates: Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.

ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

dinoflagellater: Mikroskopiska, mestadels marina, mikroalger som har två flageller; de utgör en av de viktigaste beståndsdelarna av plankton.

Was this helpful?
Um gás incolor e inodoro, altamente solúvel em água, tóxico para os peixes quando a níveis de 20ppm, resultante da oxidação das substâncias que contêm carbono; A toxicidade aumenta com baixas concentrações de oxigénio. O dióxido de carbono tem uma reacção ácida na água (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). No sistema bicarbonato, a quantidade relativa de CO2, bicarbonato e carbonato dependerá do pH. O dióxid


carbon dioxide: A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide

ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CΟ2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (Η2Ο+CΟ2= Η2323/ = Η+ + ΗCΟ3-). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, δισανθρακικών και ανθρ

koldioxid: Färglös, doftlös gas som bildas när substanser som innehåller kol oxideras. Är mycket vattenlösligt och toxiskt för fiskar vid nivåer nära 20ppm; toxiciteten mot fiskar ökar med en minskad syrenivå. Koldioxid har en sur reaktion i vatten (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Inom bikarbonatsytemet, så beror den relativa mängden av CO2, bikarbonat och karbonat på pH-värdet. Koldioxid förekommer inte över pH 8.3

Was this helpful?
Compostos químicos encontrados nas pinturas.A extracção de óxido de titânio produz grandes quantidades de ácido ferroso.


titanium dioxide: Chemical compounds found in paints. Extraction of titanium oxide produces large quantities of acid iron

Οξείδιο του τιτανίου : Χημικό συστατικό της μπογιάς. Η εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου παράγει μεγάλες ποσότητες οξέων του σιδήρου.

titanium doixide: Vitt färgpigment populärt för sin vithet, beständighet och ogiftighet.

Was this helpful?
Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); um produto da produção de 2,4,5 T altamente tóxico e persistente no ambiente.


dioxin: Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.

ΔIΟΞIΝΗ : Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παρα- μονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

dioxin: Tetraklorodibenzoparadioxin (TCDD); mycket toxiskt och svårnedbrytbar, och kan bildas vid framställningen av ogräsmedlet 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra.

Was this helpful?
Que possui um conjunto duplo de cromossomas homólogos, típico da maioria dos organismos derivados de células de óvulos fertilizados.


diploid: Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.

ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

diploid: Innehar en dubbel uppsättning av homologa kromosomer, typiskt för de flesta organismer som härstammar från befruktade äggceller.

Was this helpful?
(1) Dispersão em direcção ao exterior de organismos ou propagadores do seu ponto de origem ou libertação. (2) A extensão para o exterior de uma espécie, tipicamente por um acontecimento