AMC LIMITED

French (FR)

A

Terme sappliquant à la destruction de tout ou une partie dun stock, habituellement à cause de la présence de maladies caractérisées (par exemple VHS); labattage des bovidés de faible croissance.


KILL-OUT: Term applied to the practice in which some of, or an entire stock are slaughtered, usually because of the presence of notifiable diseases (e.g. VHS); the destruction of runts with poor growth.

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗ: Ορος που περιγράφει την πρακτική κατά την οποία μέρος του αποθέματος ή και όλο, θανατώνεται, συνήθως λόγω της παρουσίας ασθενειών (πχ. VHS). Η καταστροφή καχεκτικών ατόμων με μικρό ρυθμό αύξησης.

AUSMERZEN: Ein Begriff, der den Vorgang des Schlachtens eines Teils oder des ganzen Bestandes beschreibt; meist beim Auftreten von Krankheiten (z.B. VHS). Bezeichnet auch das Selektieren von Organismen mit geringem Wachstum.

ELIMINAZIONE DI MASSAl (Stamping-out): Termine applicato alla pratica con la quale una parte o lintero stock vengono eliminati, di solito a causa della presenza di malattie identificabili (quali ad es. la VHS, Setticemia Emorragica Virale); abbattimento di esemplari che presentano una crescita ridotta.

ABATAMIENTO: Término que se aplica a la destrucción de toda o una parte de un stock, habitualmente a causa de la presencia de enfermedades notificables (Ej. VHS): abatamiento de bovinos de pobre crecimiento.

NEDSLAKTING: Betegnelse brukt om praksis der en slakter ned deler eller hele beholdningen av fisk. Det er pålagt å slakte ut all fisken i et anlegg dersom det påvises ondartede smittsomme sykdommer (A-sykdommer, f.eks. VHS).

Was this helpful?
Action de réduire le nombre danimaux dans un groupe de reproducteurs par lenlèvement du stock inférieur ou en supprimant des animaux sélectionnés.


CULL: To reduce the number of animals in a breeding group by removing inferior stock or by killing selected animals (culling).

ΑΠΟΚΛΕIΣΜΟΣ: Η μείωση του αριθμού των ζώων σε μια αναπαραγωγική ομάδα με την απομάκρυνση των αποθεμάτων κατώτερης ποιότητας ή με τη θανάτωση επιλεγμένων ζώων.

AUSSORTIEREN: Vorgang, um die Anzahl an Tieren in einer Zuchtgruppe zu reduzieren, indem man Bestandteile minderer Qualitätsziele entfernt, oder ausgesuchte Tiere tötet.

ABBATTIMENTO SELETTIVO: Riduzione del numero di animali in un gruppo di riproduttori rimuovendo quelli con caratteristiche meno interessanti per l’allevamento od abbattendo gli animali scartati.

ABATAMIENTO SELECTIVO: Acción de reducir el numero de animales en un grupo de reproductores desprendiéndose del stock inferior o matando animales seleccionados.

UTVELGING: A redusere antall dyr i en avlsgruppe ved å fjerne dårlige slekter eller ved å drepe utvalgte individer.

Was this helpful?
La mise à mort d’animaux d’élevage dans des conditions technologiques et sanitaires contrôlées. Les poissons sont abattus par une variété de techniques comme la frappe precussive, l’électrocution, l’immersion dans de l’eau saturée en gaz carbonique ou un excès d’anesthésiants. L’utilisation correcte de ces techniques améliore la qualité du produit.


SLAUGHTER: Killing an animal under prescribed technological and sanitary conditions, to obtain desired products. Before processing, the fish may be killed using a range of techniques including percussive stunning, electrocution, immersion in a CO2 saturated solution and anaesthesia. Proper use of these techniques can help improve product quality

ΣΦΑΓΉ: Η θανάτωση των ζώων κάτω από τεχνολογικά και υγειονομικά προκαθορισμένες συνθήκες με σκοπό την αποκόμιση ενός τελικού προϊόντος με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ειδικά στα ψάρια πριν τη θανάτωση εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως είναι το ζάλισμα με κρούση, ή ηλεκτροπληξία, ή βύθιση σε υγρό κορεσμένο με CO2 και ή αναισθησία. Η σωστή χρήση αυτών των τεχνικών βοηθάει συνήθως στην καλυτέρευση της ποιότητας του προϊόντος.

SCHLACHTUNG: Die Tötung von Tieren unter vorgeschriebenen technologischen und sanitären Bedingungen, um das gewünschte Produkt zu erhalten. Vor der Verarbeitung können Fische mit Hilfe verschiedenen Techniken getötet werden: z.B. Elektroschock, Eintauchen in CO2-gesättigtes Wasser oder durch Anesthetika. Sachgerechte Benutzung dieser Verfahren hilft die Produktqualität zu verbessern.

MACELLAZIONE: Uccidere un animale in condizioni controllate, tecniche e sanitarie, per ottenere i prodotti desiderati.. Prima della lavorazione, il pesce potrebbe essere macellato utilizzando una serie di tecniche come l’immersione in acqua ghiacciata, CO2 e l’anestesia. Il corretto utilizzo di queste tecniche potrebbe aiutare a migliorare la qualità del prodotto.

SACRIFICIOPROCESAMIENTO: Matanza de los animales bajo condiciones sanitarias y tecnológicas reguladas, para obtener los productos deseados del animal. Antes del procesado el pez puede ser sacrificado usando un conjunto de técnicas que incluyen la inmersión en agua con hielo, CO2 o anestesia. El uso apropiado de estas técnicas ayuda a mejorar la calidad del producto.

SLAKTING: Avlivning av dyr under foreskrevne og hygieniske forhold for å oppnå ønskede produkter. Før prosessering kan fisken avlives ved bruk av en rekke teknikker, inkludert nedsenking i isvann, CO2 og bedøvelse. Riktig bruk av disse teknikkene kan forbedre kvaliteten på det endelige produktet.

Was this helpful?
Un amas de pus dans une cavité de localisation discrète (un amas de tissu nécrotique et de lymphocytes), habituellement produit par des micro-organismes pyrogènes.


ABSCESS: A localized cavity containing pus (a collection of necrotic tissue and white blood cells), usually produced by pyrogenic micro-organisms.

ΑΠΟΣΤΗΜΑ: Κοιλότητα στην οποία συσσωρεύεται πύον (συνάθροιση νεκρών ιστών και λευκοκυττάρων), συνήθως παράγεται από πυογόνους μικροοργανισμούς.

ABSZESS: Eine örtlich beschränkte Aushöhlung, die Eiter enthält; eine Ansammlung von abgestorbenem (nekrotischem) Gewebe und weißen Blutkörperchen, die gewöhnlich von pyrogenen Mikroorganismen erzeugt wird.

ASCESSO: Una cavità localizzata che contiene pus (un cumulo di tessuto necrotico e cellule ematiche bianche), prodotta usualmente da micro-organismi pirogeni.

ABSCESO: Una masa de pus en una cavidad de localización concreta (una masa de tejido necrótico y de linfocitos), habitualmente producido por microorganismos pirógenos.

ABSCESS: En avgrenset ansamling av puss (nekrotisk vev og hvite blodlegemer) i fast vev, vanligvis produsert av pyrogene mikroorganismer.

Was this helpful?
Se dit de lenvironnement des matériaux, ou des facteurs non-vivants.


ABIOTIC: Refers to non-living substances, factors, environments.

ABIOTIC:

ABIOTISCH: Unbelebt; bezieht sich auf nicht lebende Substanzen, Faktoren und auf die unbelebte Umwelt im Allgemeinen.

ABIOTICO: Si riferisce a sostanze, fattori ambientali non viventi.

ABIÓTICO: Dícese de la composición de los materiales inertes, o de factores no vivos.

ABIOTISK: Ikke-levende. Viser til ikkelevende substanser, faktorer og ikkelevende omgivelser generelt.

Was this helpful?
Se rapporte au processus de caractérisation unilatérale dun oeil pédonculé des crevettes pénéides. Cette opération réduit le niveau dhormone gonado-inhibitrice, augmentant ainsi le taux de développement de gonades et provoquent linduction de la ponte.


EYE STALK ABLATION: Refers to the process of unilateral cauterization of the eye stalk in Penaeid prawns. This reduces the level of gonad-inhibiting hormone, thereby increasing the rate of gonad development and causing induction of spawning.

ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΜΙΣΧΟΥ, ΕΚΤΟΜΗ: Αναφέρεται στη διαδικασία μονόπλευρου καυτηριασμού του οφθαλμικού μίσχου στις αστακογαρίδες Ρenaeidae. Ο καυτηριασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του επιπέδου της γοναδο-περιοριστικής ορμόνης και συνακόλουθα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των γονάδων και επαγωγή γαμετοτοκίας.

AUGENSTIELABLATION: Bezieht sich auf den Prozeß des unilateralen Ausbrennens der Augenstiele bei Penaeidae. Dieses reduziert den Anteil des gonadenhemmenden Hormons und beschleunigt somit die Entwicklung der Gonaden und das Einsetzen des Laichens.

ABLAZIONE DEL PEDUNCOLO OCULARE: Riferito al processo di cauterizzazione unilaterale del peduncolo oculare nei gamberi peneidi. Questo processo riduce il livello dell’ormone inibitore dello sviluppo gonadico, aumentando così il tasso di sviluppo delle gonadi e inducendo la riproduzione.

ABLACIÓN DE LOS OJOS PEDÚNCULOS: Se refiere al proceso de cauterización de un ojo pedúnculo de los camarones. Esta operación reduce el nivel de las hormonas inhibidoras de la gónada, aumentando así su tasa de desarrollo y provocando la inducción del desove.

ØYESTILKABLASJON: Refererer til prosessen der det gjøres en unilateral kauterisasjon (brenning) av øyestilk hos reker fra familien Penaeidae. Dette reduserer nivået av gonadeinhiberende hormoner, og fører på denne måten til økt gonadeutvikling og indusert gyting.

Was this helpful?
Le nombre dorganismes dune population, une combinaison de lintensité (densité en zones habitées) et de la prévalence (nombre et taille des zones habitées).


ABUNDANCE: The number of organisms in a population, a combination of intensity (density within inhabited areas) and prevalence (number and size of inhabited areas).

ΑΦΘΟΝIΑ: Ο αριθμός των οργανισμών σε έναν πληθυσμό. Σχέση ανάμεσα στην "ένταση" (πυκνότητα ενός πληθυσμού σε μια περιοχή διασποράς και την "διάδοση" (αριθμός και έκταση των περιοχών διασποράς).

ABUNDANZ: Die Anzahl der Organismen in einer Population; eine Beziehung zwischen "Intensität" (Dichte innerhalb eines besiedelten Gebietes) und "Verbreitung" (Anzahl und Größe der bewohnten Gebiete).

ABBONDANZA: Il numero di organismi in una popolazione, una combinazione di “intensità” (densità nelle zone abitate) e “prevalenza” (numero e dimensione delle zone abitate) .

ABUNDANCIA: El número de organismos de una población, una combinación de la intensidad (densidad en zonas habitadas) y de la prevalencia (número y talla de las zonas habitadas).

ABUNDANS: Antall organismer i en populasjon. En kombinasjon av “intensitet” (tetthet innen et bebodd område) og “prevalens” (antall og størrelser av bebodde områder).

Was this helpful?
La surface, côté, ou pôle, à lopposé de la région orale.


ABORAL: The surface, side, or pole away (or opposite) from the oral area (mouth).

ΑΝΤIΣΤΟΜΑΤIΚΟΣ: Η επιφάνεια, η πλευρά ή ο πόλος που είναι απομακρυσμένα (ή αντίθετα) από την στοματική περιοχή.

ABORAL: Diejenige Oberfläche, Seite oder derjenige Pol, die (der) entgegengesetzt oder abgewendet vom oralen Teil liegt.

ABORALE: La superficie, il lato o il polo lontano (o opposto) dalla zona orale (bocca).

ABORAL: La superficie, lado o polo, opuesto de la área oral.

ABORAL: Overflate, side eller pol borte fra (motsatt) det orale (munn-) området.

Was this helpful?
Action duser par frottement ou denlever la surface dun materiau par grattage: attrition. Se dit souvent dun échantillon de mucus et/ou dépithélium prélevé par frottis.


ABRASION: The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.

ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

ABRASION: Ein Vorgang der Ablösung durch Abreiben oder Abziehen von Oberflächenmaterial; eine abgeschabte (-kratzte) Probe bestehend aus Schleim und/oder Epithel.

ABRASIONE: Il processo di erosione con il consumo o il logoramento del materiale di superficie; l’attrito; spesso un campione di muco e/o epitelio.

ABRASIÓN: Acción de pulir frotando o de quitar rascando la superficie de un material: La atrición, indica a menudo una muestra de mucosa y/o de epitelio rascado.

ABRASJON: En erosjonsprosess ved avskraping eller slitasje av overflatemateriale.

Was this helpful?
(1) Abri; le côté ou la partie détournée ou à labri du vent ou des vagues. (2) (Surtout nautique) La direction vers laquelle souffle le vent.


LEE: (1) Shelter, or the part or side sheltered or turned away from the wind or waves. (2) (Chiefly nautical) The quarter or region towards which the wind blows.

ΥΠΗΝΕΜΟΣ: (1) Απάγκιο, το μέρος ή η πλευρά που προστατεύεται από τον άνεμο ή τα κύματα.

LEE: (1) Windschutz; der Teil oder die Seite, die windgeschützt oder dem Wind oder den Wellen abgewandt ist. (2) (hauptsächlich nautisch) die Himmelsrichtung, in die der Wind bläst.

PROTEZIONE, RIPARO SOTTOVENTO: 1) Riparo, la costa, o una zona, o un lato protetto dal vento e dalle onde. 2) (soprattutto nautico) la direzione verso la quale soffia il vento.

ABRIGO: (1) Abrigo; el lado o la parte desviada o el abrigo del viento o de las olas. (2) (sobre todo náutico) la dirección hacia la cual sopla el viento.

LE: (1) Beskyttelse mot vind og bølger. (2) (Hovedsakelig maritimt/skipsfart) Området eller regionen som vinden blåser mot.

Was this helpful?
Partie de côte abritée du vent servant de refuges aux bateaux.


LEE SHORE: The shore to the lee-ward side of a ship or boat.

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΑΚΤΗ: Η ακτή αντίκρυ στην υπήνεμο πλευρά ενός σκάφους.

LEESEITE: Die windabgewandte Seite eines Schiffs oder Bootes.

RIVA SOTTOVENTO: Parte della costa protetta dal vento che serve come riparo per le imbarcazioni.

SOTAVENTO COSTERO: La parte abrigada de la costa que sirve de refugio para los barcos.

LEGERVALL: Land som ligger på lesiden av et skip eller en båt.

Was this helpful?
(1) Lassimilation de gaz, liquides et dautres matières, par la peau, les muqueuses et les vaisseaux sanguins. (2) Le passage des substances nutritives à travers les membranes cellulaires suite à la digestion.


ABSORPTION: (1) The uptake and assimilation of gases, liquids, and other matter by the skin, mucous membranes, and blood vessels. (2) The transfer of nutrients across cell membranes following digestion.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: (1) Η πρόσληψη και αφομοίωση αερίων, υγρών και άλλων υλικών από το δέρμα, τις βλεννογόνους μεμβράνες και τα αιμοφόρα αγγεία. (2) Η μεταφορά θρεπτικών δια μέσου των κυτταρικών μεμβρανών κατά την πέψη.

ABSORPTION: (1) Die Aufnahme und Assimilation von Gasen und Flüssigkeiten über die Haut, Membrane und Blutadern. (2) Der Transfer von Nährstoffen durch Zellmembrane nach deren Aufschluß.

ASSORBIMENTO: (1) La capacità di assorbimento assimilazione di gas, liquidi e altre sostanze attraverso la pelle, membrane mucose e vasi sanguigni. (2) Il trasferimento di nutrienti attraverso le membrane cellulari dopo la digestione.

ABSORCIÓN: (1) La asimilación de gases, líquidos y otras materias por la piel, la mucosa y los vasos sanguíneos. (2) La entrada de sustancias nutritivas a través de las membranas celulares después de la digestión.

ABSORPSJON: (1) Opptak og assimilering av gasser, væsker og andre stoff (næringsstoff) gjennom hud, slimhinner og blodårer. (2) Overføring av næringsstoff over en cellemembran etter fordøyelse.

Was this helpful?
Le fond des océans, dune profondeur supérieure à 2000 mètres, représentant un des biomes marins les plus constants, dune température située entre 00 et 20 C.


ABYSS: The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 00 and 20 C.

ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

ABYSSAL: Der tiefe Ozeanboden in Tiefen unterhalb 2000 m. Dieser stellt eines der stabilsten marinen Biotope dar, wobei die Temperatur im Bereich zwischen 00 und 20C liegt.

ABISSO: Il fondo degli oceani profondi, con una profondità superiore a 2000 metri, rappresenta uno dei biomi più costanti, con la temperatura fra 00 e 20C.

BARRANCO: El fondo de los océanos, a una profundidad superior a 2000 metros, representando una las biomasas marinas más constantes, a una temperatura entre 00 y 20 C.

ABYSSALEN: Havbunnen i dyphav, med dybde større enn 2000 meter. En av de mest konstante marine biotoper med temperaturer mellom 00 og 20 C.

Was this helpful?
Vers parasite intestinal à létat adulte des Vertébrés.


ACANTHOCEPHALA: Spiny-head worms that, as adults, exist as intestinal parasites in vertebrates.

ΑΚΑΝΘΟΚΕΦΑΛΑ: Σκώληκες με ακανθωτό κεφάλι οι οποίοι στην ενήλικη φάση τους είναι εντερικά παράσιτα των σπονδυλωτών.

ACANTHOCEPHALA; HAKENWÜRMER (KRATZER): Würmer, deren Kopf mit Widerhaken besetzt ist. Als Adulte leben sie als Darmparasiten in Wirbeltieren.

ACANTHOCEPHALA: Vermi che allo stadio adulto, vivono come parassiti intestinali in vertebrati.

ACANTOCÉFALO: Gusano espinoso; en estado adulto existe como parásito intestinal de los vertebrados.

ACANTHOCEPHALA (KRASSERE): En liten gruppe tarmparasitter uten munn og tarm som tar opp næring gjennom kroppsveggen. Karakteristisk er at den adulte parasitten fester seg til innsiden av vertens tarm med en utvrengbar piggete snabel.

Was this helpful?
Processus par lequel un organisme sadapte à de nouvelles conditions; par exemple quand lorganisme est transferé dans de leau ayant des caractéristiques différentes (température différente, salinité différente).


ACCLIMATION: A process in which a specimen becomes adjusted to new circumstances such as being placed in water having different characteristics, e.g., different temperature or salinity.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΗ: Η διεργασία κατά την οποία ένα άτομο εξοικειώνεται με νέες συνθήκες όπως είναι η τοποθέτηση σε νερό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία ή αλατότητα, κ.λ.π.).

ANPASSUNG: Ein Vorgang, bei dem Individuen sich an neue Bedingungen anpassen, z.B. wenn sie in Wasser anderer Zusammensetzung umgesetzt werden (z.B. unterschiedliche Temperatur oder anderer Salzgehalt usw.).

ACCLIMATAZIONE: Un processo col quale un esemplare si adatta a circostanze nuove come ad esempio il trasferimento in acque con caratteristiche diverse, per esempio temperatura o salinità diversa od anche ad un tossico.

ACLIMATACIÓN: El proceso por lo cual un organismo se adapta a nuevas condiciones, tal como estar puesto en agua con diferentes características, Ej. temperatura o salinidad diferentes.

AKKLIMATISERING: En prosess der et individ tilpasser seg kunstig påførte miljøforandringer, f.eks. blir plassert i vann med en annen temperatur eller salinitet.

Was this helpful?
Processus dadaptation à un nouvel environnement ou à des conditions climatiques différentes.


ACCLIMATIZATION: The adaptation process to a new environment or different climatic conditions.

ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΜΟΣ: Η διεργασία της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον ή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

AKKLIMATISIERUNG: Der Anpassungsvorgang eines Organismus an eine veränderte oder neue Umwelt oder an andere klimatische Bedingungen. Ein langfristiger Vorgang.

ACCLIMATIZZAZIONE: Il processo di adattamento ad un ambiente nuovo od condizioni climatiche diverse.

ACLIMATIZACIÓN: El proceso de adaptación a un nuevo ámbito o a condiciones climáticas diferentes.

AKKLIMATISERING: Individets tilvenning til endrede miljømessige eller klimatiske forhold.

Was this helpful?
Substance capable de transférer un ion dhydrogène en solution. Les solutions dacides ont un pH inférieur à 7. Les acides peuvent corroder ou dissoudre les métaux. Léquilibre acide-base est un facteur important dans la physiologie des organismes aquatiques.


ACID: A compound capable of transferring a hydrogen ion in solution. Acid solutions have a pH of less than 7. Acids are corrosive to metals. Acid-base balance (equilibrium) is an important factor in the physiology of aquatic organisms.

ΟΞΥ: Ενωση ικανή να ελευθερώνει ιόντα υδρογόνου σε διάλυμα. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7. Διαβρώνουν τα μέταλλα. Η οξεο-βασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φυσιολογίας των υδρόβιων οργανισμών. Βλ. pH, Οξεο-βασική ισορροπία.

SÄURE: Eine Verbindung, die in der Lage ist, Wasserstoffionen in Lösungen zu bringen. Säuren in Lösung haben einen pH-Wert unter 7. Säuren wirken auf Metalle korrosiv. Säuren- Basengleichgewichte spielen eine wichtige Rolle in der Physiologie aquatischer Organismen. Siehe auch pH, Säure-Basengleichgewicht.

ACIDO: Un composto capace di trasferire un’idrogenione in soluzione. Le soluzioni acide hanno un pH inferiore a 7. Gli acidi sono corrosivi dei metalli. L’equilibrio acido-base è un fattore importante nella fisiologia degli organismi acquatici.

ÁCIDO: Sustancia que en solución es capaz de transferir un ión hidrógeno. Las soluciones ácidas tienen un pH inferior a 7. Los ácidos son corrosivos de metales. El equilibrio ácido-básico es un factor importante en la fisiología de los organismos acuáticos.

SYRE: En kjemisk forbindelse som kan overføre et hydrogenion (H+ ion, proton) i løsning. Syreløsninger har en pH på under 7. Syrer etser metall. Syre-base balansen er en viktig faktor i akvatiske organismers fysiologi. Jfr. pH og syre-base balanse.

Was this helpful?
Un acide aminé qui ne peut pas être synthétisé par un organisme et qui doit être fourni dans lalimentation. Les carences de ces acides engendrent la maladie et peuvent conduire à la mort.


ESSENTIAL AMINO ACIDS: Amino acids that cannot be synthesized by an organism, yet are required for protein synthesis and therefore must be supplied in the diet. Deficiencies in these acids lead to disease and eventually death.

ΒΑΣIΚΑ ΑΜIΝΟΞΕΑ: Τα αμινοξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός, αλλά είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των πρωτεiνών και επομένως πρέπει να προστίθενται στην τροφή. Ανεπάρκεια αυτών των αμινοξέων οδηγεί στην εκδήλωση ασθενειών και πιθανώς στον θάνατο.

ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: Aminosäuren, die vom Organismus nicht selbst aufgebaut, aber für die Proteinsynthese benötigt werden und daher mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Mangel führt zu verschiedenen Erkrankungen und zum Tod.

AMINOACIDI ESSENZIALI: Aminoacidi che non possono essere sintetizzati da un organismo, necessari per poter svolgere la sintesi proteica e che quindi devono essere forniti dall’alimentazione. La mancanza di questi aminoacidi porta a malattia da malnutrizione ed in casi estremi, alla morte.

AMINOÁCIDOS ESENCIALES: Aminoácidos que no pueden ser sintetizados por un organismo y que deben ser proporcionados por la alimentación. Su deficiencia puede provocar enfermedades y conducir eventualmente a la muerte.

ESSENSIELLE AMINOSYRER: Aminosyrer som ikke kan syntetiseres av en organisme, og som trengs i proteinsyntesen og må fås inn gjennom fôret. Mangel på disse aminosyrene fører til sykdom og eventuell død.

Was this helpful?
Fonctionne en tant quagent réducteur métabolique. Définition chimique: J-lactone de lacide hexonique avec des moïtés enediol sur les carbones 2 et 3. Chez les poissons, une carence en vitamine C a des effets sur la production de collagène, provoquant ainsi des anomalies dans le cartilage spinal et hyalin et une réduction de la capacité de cicatrisation.


ASCORBIC ACID: Functions as a metabolic reducing agent; chemically defined as the J-lactone of a hexonic acid having an enediol structure at carbon atoms 2 and 3. A deficiency of this vitamin in fish affects the normal production of collagen resulting in spinal and hyaline cartilage abnormalities and reduced wound healing ability.

ΑΣΚΟΡΒIΚΟ ΟΞΥ (Βιταμίνη C): Λειτουργεί ως αναγωγικός παράγων. Χημικά ορίζεται ως η j-γαλακτόνη ενός εξονικού οξέος, που έχει δομή ενεδιόλης στα άτομα 2 και 3 του άνθρακα. Η ανεπάρκειά του στα ψάρια επιδρά στην κανονική παραγωγή κολλαγόνου, με αποτέλεσμα ανωμαλίες στη σπονδυλική στήλη και τον υαλώδη χόνδρο, καθώς και μείωση της ικανότητας επούλωσης των τραυμάτων.

ASCORBINSÄURE(Vitamin C): Chemisch wird die Ascorbinsäure als Lacton einer ungesättigten Hexonsäure definiert, die eine Endiolstruktur am 2. und 3. Kohlenstoffatom aufweist. Ein Mangel an diesem Vitamin beeinflußt bei Fischen die normale Produktion von Kollagen, was zu Abnormitäten im spinalen und hyalinen Knorpel sowie zu verminderter Wundheilung führt.

ACIDO ASCORBICO: Funziona come agente riducente metabolico; chimicamente si tratta del composto 2-oso-L-treo-esono-1,4-lattone-2-3-ene-diolo definito come acido L- ascorbico dalla Commissione sulla nomenclatura biochimica IUPAC-IUB, nel 1965. Ha una struttura enediol agli atomi di carbonio 2 e 3. Una carenza di questa vitamina nel pesce ha un effetto sulla normale produzione di collagene risultando, tra l’altro, in uno sviluppo anomalo della cartilagine spinale e ialina e in una riduzione nella cicatrizzazione d

ÁCIDO ASCÓRBICO: (Vitamina C): Funciona como un agente metabólico reductor. Definición química: J-lactona del ácido hexónico con una estructura enediol en los átomos de carbono 2 y 3. En los peces, una deficiencia en la vitamina C afecta la producción normal del colágeno, provocando así anomalías en el cartílago espinal hialino y una reducción de la capacidad de cicatrización.

ASKORBINSYRE (c-vitamin): Fungerer som et metabolsk reduserende stoff, og beskytter mot oksidering av umettede fettsyrer. Kjemisk definert som J-laktonet av en heksonsyre med en enediolstruktur på karbonatom 2 og 3. En F mangel på dette vitaminet påvirker fiskens kollagenproduksjon og resulterer i deformiteter i spinal og hyalinbrusk samt redusert sårheling. Anemi kan også forårsakes av mangel på vitamin C.

Was this helpful?
Acide organique aliphatique. Typiquement composé de chaînes non-branchées avec un nombre pair datomes de carbone.


FATTY ACIDS: Organic aliphatic acid; typically composed of unbranched chains with an even number of carbon atoms.

ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Οργανικά αλειφατικά οξέα. Κατά κανόνα έχουν μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες με μονό αριθμό ατόμων άνθρακα.

FETTSÄUREN: Aliphatische, organische Säuren. Gewöhnlich aus unverzweigten Ketten mit einer geraden Zahl von Kohlenstoffatomen zusammengesetzt.

ACIDI GRASSI: Acidi organici alifatici tipicamente composti da catene non ramificate con un numero pari di atomi di carbonio.

ÁCIDOS GRASOS: Ácido orgánico alifático. Típicamente compuesto de cadenas no ligadas con un número par de átomos de carbono.

FETTSYRER: Organiske alifatiske syrer, typisk sammensatt av uforgreinede kjeder med et likt antall karbonatomer.

Was this helpful?
Chaine longue dacides gras polyensatures à double liaison avec le Carbone (3). Ces acides gras sont les constituents essentiels des régimes de beaucoup despèces de poissons marins pour leur développement optimum et leur survie.


OMEGA-3-FATTY ACID: Long chain polyunsaturated fatty acids have the first double bond at the third Carbon. These fatty acids are essential constituents in the diets of many marine fish species for optimal development and survival.

ΩΜΕΓΑ-3-ΛΙΠΑΡΟ ΟΞΥ: Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μακρές αλυσίδες που έχουν τον πρώτο διπλό δεσμό στο τρίτο άτομο άνθρακα. Αποτελούν ουσιώδη συστατικά στην δίαιτα πολλών θαλάσσιων ψαριών γιά άριστη ανάπτυξη και επιβίωση.

OMEGA-3-FETTSÄURE: Langkettige mehrfachungesättigte Fettsäuren mit der ersten Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom. Diese Fettsäuren sind essentielle Bestandteile in Futtermitteln vieler mariner Fischarten, um eine optimale Entwicklung und hohe Überlebensraten zu erzielen.

OMEGA 3, ACIDO GRASSSO: Acido grasso polinsaturo a catena lunga con il primo doppio legame sul terzo atomo di carbonio usando come riferimento il metile terminale anziché il carbossile iniziale. Questi acidi grassi rappresentano, nellalimentazione di molti pesci di mare, un componente essenziale per lo sviluppo ottimale. Alcuni inoltre rappresentano una peculiarità dei prodotti ittici, per quanto riguarda l’alimentazione umana.

ÁCIDO GRASO EN SERIE OMEGA-3: Larga cadena de ácidos grasos poli-insaturados cuyo primer doble enlace está en el tercer carbono. Estos ácidos grasos son constituyentes esenciales de la dieta para el desarrollo óptimo y supervivencia de muchas especies de peces marinos.

OMEGA-3-FETTSYRER: Langkjedete flerumettede fettsyrer som har første dobbeltbinding mellom 3. og 4. karbonatom talt fra metyl-enden. Disse fettsyrene er essensielle bestandeler i fôr for mange marine arter av fisk for optimal utvikling og overlevelse.

Was this helpful?
Acide organique formé par loxydation anaerobie de glucose pendant lactivité musculaire.


LACTIC ACID: An organic acid formed by the anaerobic oxidation of glucose in muscle during exercise.

ΓΑΛΑΚΤIΚΟ ΟΞΥ: Ενα οργανικό οξύ που σχηματίζεται από την αναερόβια οξείδωση της γλυκόζης στους μυς ως αποτέλεσμα της μυϊκής δραστηριότητας.

MILCHSÄURE: Eine organische Säure, die bei der anaeroben Oxidation von Glucose während Muskelarbeit gebildet wird.

ACIDO LATTICO: Un acido organico formato per ossidazione anaerobica del glucosio durante lattività muscolare.

ÁCIDO LÁCTICO: Ácido orgánico formado por la oxidación de la glucosa durante la actividad muscular.

MELKESYRE: Organisk syre som dannes ved anaerob nedbryting av glukose i muskel ved høyt aktivitetsnivå.

Was this helpful?
Acide gras à 18 carbones avec deux doubles liaisons interrompues par un méthylène. Il y a six carbones à partir de la dernière double liaison jusquau méthylène; doù W6 ou n-6, par exemple: 18:2 n-6. Les animaux sont incapables de synthétiser lacide linoléique, ainsi que dautres acides gras avec la structure n-6 double liason. Une source alimentaire dacides gras n-6 est essentielle pour la plupart des animaux. Formule chimique : C18H3202.


LINOLEIC ACID: An 18-carbon fatty acid with two methylene-interrupted double bonds; has 6 carbons from the last double-bond to the methylene; hence, W6 or n-6, e.g. 18:2 n-6. Animals are unable to synthesize this or other fatty acids with the n-6 double-bond structure. A dietary source of n-6 fatty acids is essential to most animals. Chemical formula is C 18H3202.

ΛΙΝΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ: Λιπαρό οξύ με 18 άτομα άνθρακα με δύο διπλούς δεσμούς που διακόπτονται από μεθυλένια. Εχει 6 άτομα άνθρακα από τον τελευταίο διπλό δεσμό μέχρι το μεθυλένιο. Επομένως W6 ή n-6 π.χ. 18:2 n-6. Τα ζώα αδυνατούν να το συνθέσουν όπως και τα άλλα λιπαρά οξέα με δομή n-6 διπλού δεσμού. Μία διαιτητική πηγή με n-6 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητη γιά τα περισσότερα ζώα.

LINOLSÄURE: Eine Fettsäure, die aus einer Kette von 18 Kohlenstoffen mit zwei durch Methylen unterbrochenen Doppelbindungen besteht. Sie hat 6 Kohlenstoffatome von der letzten Doppelbindung zum Methylen; folglich W6 oder n-6, z.B. 18:2 n-6. Tiere sind nicht in der Lage, diese oder andere Fettsäuren mit einer n-6 Doppelbindungstruktur zu synthetisieren. Eine Nahrungsquelle für n-6 Fettsäuren ist daher für die meisten Tiere lebensnotwendig. Chemische Formel C18H32O2.

ACIDO LINOLEICO: Acido grasso a 18 atomi di carbonio con due doppi legami interrotti da un metilene; il sesto carbonio a partire dallultimo doppio legame con il metilene viene indicato nella formula. Da qui il simbolo w6 o n-6; così lacido linoleico viene indicato come 18:2 n-6. Gli animali sono incapaci di sintetizzare lacido linoleico, così come pure gli altri acidi grassi con la struttura n-6. Una sorgente di acidi grassi n-6 è essenziale nella dieta della maggior parte degli animali. La formula chimica è C

ÁCIDO LINOLEICO: Ácido graso de 18 carbonos con dos dobles enlaces interrumpidos por un metileno. Hay seis carbones a partir del último doble enlace hasta el metileno; de ahí su nomenclatura, w6 o n-6, por ejemplo: 18:n-6. Los animales son incapaces de sintetizar el ácido linoleico u otros ácidos grasos con la estructura de doble enlace n-6. Una fuente alimenticia de ácidos grasos n-6 es esencial para la mayoría de los animales. La formula química es C18H32O2.

LINOLSYRE: Umettet fettsyre med 18 karbonatomer, og 2 dobbeltbindinger. Det er 6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, dvs 18:2 n-6. Dyr kan ikke syntetisere denne fettsyren eller andre fettsyrer med n-6 (6 karbonatomer fra siste dobbeltbinding til metyl-enden, også kjent som omega 6 fettsyrer) dobbeltbinding. De fleste dyr må få tilført n-6 fettsyrer gjennom kosten. Kjemisk formel: C18H32O2.

Was this helpful?
Dans le domaine de la nutrition des poissons, lacide lipoïque est parfois classé parmi les substances qui ressemblent aux vitamines; essentiel dans le métabolisme des glucides.


LIPOIC ACID: Sometimes classified as a vitamin-like substance in fish nutrition; essential for carbohydrate metabolism.

ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ: Κατατάσσεται μερικές φορές στις βιταμινοειδείς ουσίες που περιλαμβάνονται στις τροφές των ψαριών . Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

FETTSÄURE: In der Fischnahrung manchmal als eine vitaminähnliche Substanz klassifiziert; wesentlich für den Kohlenhydratstoffwechsel.

ACIDO LIPOICO: Nel campo dellalimentazione dei pesci, lacido lipoico viene a volte classificato come sostanza vitamino-simile; essenziale nel metabolismo dei glucidi.

ÁCIDO LIPOICO: En el campo de la nutrición de los peces, el ácido lipoico es a veces clasificado entre la sustancias que se asemejan a las vitaminas; esencial para el metabolismo de los carbohidratos.

LIPOIC ACID: Iblant klassifisert som en vitaminlignende substans eller antioksydant i fiskeernæring. Essensiell for karbohydratmetabolisme.

Was this helpful?
Antibiotique quinolone capable dinterférer avec la réplication des acides nucléiques chez les bactéries. Son utilisation dans le contrôle dAeromonas salmonicida et Yersinia ruckeri est autorisée au Japon et dans certains pays dEurope.


OXOLINIC ACID: A quinolone antibiotic that interferes with nucleic acid replication in bacteria. It is licensed for use in Japan and some European countries for the control of`,I`. Aeromonas salmonicida and Yersinia ruckeri.

ΟΞΟΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ: Αντιβιοτικό υδροκινόλης που παρεμποδίζει την αντιγραφή των νουκλεϊκών οξέων στα βακτήρια. Στην Ιαπωνία και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση του για την αντιμετώπιση των βακτηρίων Aeromonas salmonicida και Yersinia ruckeri.

OXOLINSÄURE: Eine Verbindung, die zu den Quinolonen gehört und als Antibiotikum eingesetzt wird. Sie beeinträchtigt die Replikation von Nukleinsäuren in Bakterien. In Japan und einigen europäischen Ländern zugelassen, um Erkrankungen mit Aeromonas salmonicida und Yersinia ruckeri zu bekämpfen.

ACIDO OXOLINICO: Antibiotico chinolonico che nei batteri interferisce con la replicazione degli acidi nucleici. L’uso è consentito in Giappone e alcuni stati europei per la terapia contro Aeromonas salmonicida e Yersinia ruckeri.

ÁCIDO OXOLÍNICO: Antibiótico quinolónico capaz de interferir en la replicación de los ácido nucleicos en las bacterias. Su utilización en el control de Aeromonas salmonicida y Yersinia ruckeri esta autorizada en Japón y en algunos países de Europa.

OKSOLINSYRE: Antibiotikum som virker inn på kopiering av nukleinsyrer i bakterier. Er gitt lov til bruk i Japan og noen europeiske land for kontroll av Aeromonas salmonicida og Yersinia ruckeri.

Was this helpful?
Une des vitamines du groupe B, la vitamine B5, formant un co-enzyme; absolument nécessaire pour la plupart des organismes.


PANTOTHENIC ACID: Vitamin of the B group; an essential vitamin for many cultured species.

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ: Βιταμίνη της ομάδας Β, απαραίτητη γιά πολλούς καλλιεργούμενους οργανισμούς.

PANTOTHENSÄURE: Wasserlösliches Vitamin des Vitamin-B-Komplexes, das einen weit verbreiteten Wachstumsfaktor darstellt.

ACIDO PANTOTENICO: Vitamina del gruppo B; vitamina essenziale per molte specie di allevamento.

ÁCIDO PANTOTÉNICO: Una de las vitaminas del grupo B, la vitamina B5, absolutamente necesario para la mayoría de los organismos.

PYRIDOKSIN: Essensielt B-vitamin. Nødvendig for opprettholdelse av normalt nervevev, hudpigmenter og andre essensielle funksjoner.

Was this helpful?
Composés phénoliques contenus dans plusieurs plantes; souvent rencontré dans leau à cause de son lessivage à partir du bois ou des feuilles.


TANNIC ACID: Phenolic compounds occurring in many plants; often found in water as a result of leaching from wood or leaves.

ΤΑΝΝΙΚΟ ΟΞΥ: Φαινολική ένωση που υπάρχει σε πολλά φυτά. Συχνά βρίσκεται στο νερό ως αποτέλεσμα απόπλυσης κορμών ή φύλλων.

GERBSÄURE: Phenolhaltiger Anteil in vielen Pflanzen; gelangt durch auslaugendes Holz oder Zersetzungsstoffe ins Wasser.

ACIDO TANNICO: Composti fenolici che si trovano in molte piante; spesso presenti in acqua in seguito a lisciviazione del legno e delle foglie.

ÁCIDO TÁNICO: Compuesto fenólico presente en muchas plantas; se encuentra a menudo en el agua a causa de su lixiviación a partir de la madera o de las hojas.

GARVESYRE: Fenolholdige komponenter i planter. Ofte funnet i vann som et resultat av lekkasje fra tømmer eller løv.

Was this helpful?
Classe de composés organiques portant au moins un groupement carboxyl et un groupement amino. Les acides aminés Alpha (RCH- NH2-COOH) sont des constituants fondamentaux de la matière vivante qui se polymérise formant les protéines. Vingt acides aminés sont codés par lADN et un certain nombre dautres sont modifiés à partir de ces vingt acides aminés. Les acides aminés non essentiels sont synthétisés par lorganisme, alors que les acides aminés essentiels doivent être fournis par lalimen


AMINO ACID: Class of organic compounds containing at least one carboxyl group and one amino group: the alpha-amino acids RCH-NH2-COOH are fundamental constituents of living matter which combine together to make protein molecules. Twenty amino acids are coded for in DNA and several others are modifications of these. Non-essential amino acids can be synthesized by the organism, whereas essential amino acids must be provided in the diet.

ΑΜIΝΟΣΑ: Κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον μια καρβοξυλική ομάδα και μια αμινοομάδα: τα άλφα-αμινοξέα RCΗΝΗ2CΟΟΗ, είναι θεμελιώδη συστατικά της ζώσας ύλης, και συνδυάζονται για να σχηματίσουν πρωτεϊνικά μόρια. Εικοσιδύο αμινοξέα κωδικοποιούνται από το DNA και ένας αριθμός άλλων είναι μετασχηματισμοί αυτών. Τα μη βασικά αμινοξέα συνθέτονται από τον οργανισμό, ενώ τα βασικά αμινοξέα πρέπει να περιέχονται στη δίαιτα.

AMINOSÄURE: Eine Klasse organischer Verbindungen, die mindestens eine Carboxyl-Gruppe und eine Amino-Gruppe enthält: die alpha-Aminosäuren (RCH NH2 COOH) sind wesentliche Grundbestandteile lebender Substanz und bilden in Kombination die Proteinmoleküle. Zwanzig Aminosäuren sind in der DNA kodiert und zahlreiche andere stellen Modifikationen dieser zwanzig dar. Nichtessentielle Aminosäuren können von den Organismen synthetisiert werden, während essentielle Aminosäuren im Futter vorhanden sein müss

AMINOACIDI: Una classe di composti organici che contengono almeno un gruppo carbossile e un gruppo amminico: gli alfa-aminoacidi RCH-NH2-COOH sono elementi costitutivi fondamentali di materia vivente che si uniscono per formare molecole proteiche. Venti aminoacidi sono codificati nel DNA e parecchi altri sono modificazioni di questi. Gli aminoacidi non essenziali possono essere sintetizzati dall’organismo, mentre gli aminoacidi essenziali devono essere forniti dalla dieta.

AMINOÁCIDOS: Clase de compuestos orgánicos que contienen al menos un grupo carboxilo y un grupo amino. Los alfa aminoácidos (RCH-NH2-COOH) son constituyentes fundamentales de la materia viva, que cuando se combinan forman las proteínas. El ADN codifica veinte aminoácidos y el resto son modificaciones de estos últimos. Los aminoácidos no esenciales son sintetizados por el organismo, mientras que los aminoácidos esenciales deben ser suministrados por la alimentación.

AMINOSYRE: En klasse organiske forbindelser som inneholder minst en karboksylgruppe (-COOH) og en aminogruppe (-NH2): alfaaminosyrene (RCH-NH2-COOH) er grunnleggende bestanddeler i levende materiale som sammenbundet i kjeder danner proteiner. DNA koder for 20 aminosyrer, og tallrike andre aminosyrer er varianter av disse. Ikke-esensielle aminosyrer kan dannes av organismen selv, mens essensielle aminosyrer må tilføres utenfra.

Was this helpful?
Acides gras qui ne peuvent être synthétisés par un organisme et qui, par conséquent, doivent être fournis par lalimentation afin déviter une carence nutritionnelle.


ESSENTIAL FATTY ACID: Fatty acid which cannot be synthesized by an organism and must be present in the diet to avoid a dietary deficiency.

ΑΠΑΡΑIΤΗΤΑ ΛIΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα που δεν μπορεί να συνθέσει ένας οργανισμός και πρέπει να προστίθενται στην τροφή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τροφική ανεπάρκεια.

ESSENTIELLE FETTSÄURE: Fettsäuren, die nicht vom Organismus synthetisiert werden können und mit der Nahrung bereitgestellt werden müssen, wenn Mangelernährung vermieden werden soll.

ACIDI GRASSI ESSENZIALI : Acidi grassi che non possono essere sintetizzati da un organismo e che devono essere presenti nella dieta per evitare carenze nutrizionali.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: Ácidos grasos que no pueden ser sintetizados por el organismo y que, por consecuente, deben ser suministrados por la alimentación con el fin de evitar una carencia nutricional.

ESSENSIELLE FETTSYRER: Aminosyrer som ikke kan syntetiseres av en organisme, og som trengs i proteinsyntesen og må fås inn gjennom fôret. Mangel på disse aminosyrene fører til sykdom og eventuell død.

Was this helpful?
Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.


HIGHLY UNSATURATED FATTY ACIDS (HUFA): Fatty acids with greater than two carbon double bonds (unsaturated). Fish usually have high amounts of HUFA (such as 20:5w3 and 22:6w3) in their tissues. Dietary lipids such as HUFA are important sources of energy, and should be included in fish diets. These are usually found in nature in fish and vegetable sources.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με περισσότερους από δύο διπλούς δεσμούς άνθρακα. Τα ψάρια συνήθως έχουν υψηλά επίπεδα πολυακόρεστων οξέων (όπως 20:5w3 και 20:6w3) στους ιστούς τους. Είναι σημαντική πηγή ενέργειας και πρέπει να περιέχονται στα σιτηρέσια των ψαριών. Στη φύση βρίσκονται συνήθως στα ψάρια και στα λαχανικά.

HOCH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN (HUFA): Fettsäuren, mit mehr als zwei Kohlenstoffdoppelbindungen (ungesättigt). Fische enthalten in ihren Geweben gewöhnlich hohe Mengen an HUFAs (wie z. B. 20:5w3 und 22:6w3). Nahrungsfette wie HUFAs sind wichtige Energiequellen und sollten in der Fischnahrung enthalten sein. Sie werden gewöhlich in der Natur in Fischen und in pflanzlichen Resourcen gefunden.

ACIDI GRASSI ALTAMENTE INSATURI (HUFA): Acidi grassi che possiedono più di due doppi legami carbonio-carbonio (insaturi). I pesci di solito hanno un alto tenore di HUFA (EPA 20:5 n3 e DHA 22:6 n3) nei tessuti. I grassi nelle diete, come gli HUFA, rappresentano un importante fonte energetica e dovrebbero essere inclusi nelle diete dei pesci. Pesci e vegetali rappresentano le sorgenti naturali di questi composti, ma EPA e DHA si trovano soltanto negli organismi acquatici.

ÁCIDOS GRASOS ALTAMENTE POLIINSATURADOS (HUFA) : Ácidos grasos con más de dos dobles enlaces carbono-carbono. En tejidos de peces algunos ácidos grasos tales como el 20:5w3 y el 22:6w3 están presentes en grandes cantidades. Los lípidos alimentarios, tales como los HUFA, son fuentes energéticas importantes y deberían ser incluidas en la alimentación de los peces. Los peces y los vegetales son fuentes naturales de estos compuestos.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA): Fettsyrer med mer enn to karbon-dobbeltbindinger (umettede). Fisk inneholder vanligvis mye HUFA (som 20:5 n-3 og 22:6 n-3). Fett i fôret, slik som HUFA, er viktige kilder for energi og bør derfor være til stede i fiskefôr. Disse finnes vanligvis i naturen i fisk og i vegetabilske kilder.

Was this helpful?
Acides gras comprenant 18 atomes de carbone ou plus et deux doubles liaisons ou plus. Ces lipides sont connues comme extrêmement importants dans les stades précoces du développement de beaucoup de larves de poissons et de coquilles.


POLYUNSATURATED FATTY ACIDS(PUFA): Fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ (2): Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

MEHRFACH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN (PUFA): Fettsäuren mit 18 (oder mehr) Kohlenstoffatomen und 2 (oder mehr) Doppelbindungen. Diese Lipide sind während der ersten Entwicklungsstadien vieler mariner Fische und Muschellarven äußerst wichtig.

ACIDI GRASSI POLINSATURI (P.U.F.A.): Acidi grassi (lipidi) costituiti da 18 o più atomi di carbonio e contenenti 2 o più doppi legami (legami insaturi). Questi lipidi, sono considerati molto importanti per le prime fasi di sviluppo di pesci e molluschi.

ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA): Ácidos grasos con 18 carbonos o más y dos dobles enlaces o más. Estos lípidos son extremadamente importantes en las etapas precoces del desarrollo de las larvas de un gran número de peces marinos y de mariscos.

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA): Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr. To viktige former er DHA (22:6 n-3) og EPA (20:5 n-3).

Was this helpful?
Se dit dorganismes se développant bien dans un milieu acide.


ACIDOPHILIC: Thriving in an acidic environment.

ΟΞΕΟΦΙΛΟΣ: Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.

ACIDOPHIL: In einer sauren Umgebung gedeihend.

ACIDOFILO: Organismo che cresce in un’ambiente acido.

ÁCIDOFILO: Dícese de los organismos que proliferan en un entorno ácido.

ACIDOFIL: Syreelskende. Som trives i surt miljø.

Was this helpful?
Cellules de la partie frontale de lhypophyse, caractérisées par leur propriété de coloration. Deux groupes: les chromophobes agranulaires et les chromophiles granulaires. Ces derniers sont subdivisés en acidophiles et basophiles.


ACIDOPHILS: Cells of the frontal part of the pituitary, which are named according to their staining properties. They are divided into non-granular chromophobic and granular-chromophilic cells; the latter are divided again into two groups: acidophils and basophils.

ΟΞΕΟΦΙΛΑ: Κύτταρα του πρόσθιου μέρους της υπόφυσης, ονομαζόμενα έτσι λόγω των ιδιοτήτων τους να χρωματίζονται. Διαιρούνται σε ακοκκιώδη χρωμόφοβα και κοκκιώδη χρωμόφιλα κύτταρα. Τα τελευταία διαιρούνται ξανά σε δύο ομάδες: οξεόφιλα και βασεόφιλα.

ACIDOPHILE ZELLEN: Die Zellen des Hypophysenvorderlappens werden nach ihrer Färbbarkeit in agranulär- chromophobe und granulär- chromophile Zellen eingeteilt; letztere unterteilen sich wiederum in acidophile und basophile Zellen.

ACIDOFILE: Le celllule della parte anteriore della ghiandola pituitaria, chiamate secondo le loro proprietà di colorazione. Sono divise in cellule cromofobiche non-granulari e granulari-cromofiliche; le seconde sono divise di nuovo in due gruppi: acidofile e basofile.

ÁCIDOFILA: Células de la parte frontal de la hipófisis, caracterizadas por sus propiedades de coloración. Están divididas en dos grupos: células cromofóbicas no granuladas y células cromofílicas granuladas. Estas últimas están divididas en acidófilas y basófilas.

ACIDOFILE CELLER: Celler fra fremre del av hypofysen som har fått navn etter deres affinitet til sure fargestoffer. De er delt inn i agranulær-kromofobe og granulær-kromofile celler som igjen er delt inn i acidofile og basofile celler.

Was this helpful?
Condition caractérisée par laugmentation de la concentration en ions hydrogènes dans le sang et dans les tissus (elle est provoquée par laccumulation dacides ou un épuisement de la réserve alcaline).


ACIDOSIS: A condition in which there is an increase in hydrogen-ion concentration in blood and tissues (caused by accumulation of acid or depletion of alkaline reserve).

ΟΞΕΩΣΗ: Κατάσταση χαρακτηριζόμενη από αύξηση της συγκέντρωσης των υδρογονοκατιόντων στο αίμα και τους ιστούς (είτε λόγω προσθήκης οξέος, είτε λόγω κατανάλωσης του αλκαλικού αποθέματος).

ACIDOSE: Ein Zustand, bei dem die Wasserstoffionenkonzentration in Blut oder Gewebe erhöht ist (meist durch Erhöhung des Säuregehalts oder Verminderung der Alkalinität verursacht). Generell eine Erhöhung des Säuregehaltes im Blut.

ACIDOSI: Una condizione in cui si verifica un’aumento nella concentrazione di idrogenione nel sangue e nei tessuti (causato dall’accumulo di acido o dalla deplezione della riserva alcalina).

ACIDOSIS: Condición caracterizada por el aumento de la concentración de iones de hidrógeno en la sangre y en los tejidos (causada por la acumulación de ácidos o el agotamiento de las reservas alcalinas).

ACIDOSE: En tilstand med økt konsentrasjon av hydrogen ioner i blod og vev (forårsaket av akkumulering av syre eller tap av alkaliske substanser). Generelt en økning av blodets syreinnhold.

Was this helpful?
Un parmi quatre genres de la famille Acipenseridae, comprenant 23 espèces qui sont collectivement appelés les esturgeons. La plupart des esturgeons sont actuellement considérés d’être des espèces menacées.


ACIPENSER: One of four genera in the family Acipenseridae, consisting of 23 species, collectively referred to as sturgeon. Most sturgeons are now considered to be highly endangered species.

ACIPENSER: Ένα από τα τέσσερα γένη της οικογένειας Acipenseridae, το οποίο αποτελείται από 23 συνολικά είδη και τα οποία είναι γνωστά με την κοινή ονομασία οξύρρυγχοι (ή μουρούνες) (συγκρ.). Οι περισσότεροι οξύρρυγχοι αποτελούν σήμερα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη. Βλέπε και Siberian, κτλ. και οξύρρυγχος (2648).

ACIPENSER: Eine der vier Gattungen in der Familie der Acipenseridae, die 23 Arten umfaßt. Sie werden allgemein als Störe (s.d.) bezeichnet. Die meisten Störe müssen heute als gefährdete Arten eingestuft werden.

ACIPENSER: Uno dei quattro generi appartenenti alla famiglia Acipenseridae, consiste di 23 specie chiamate collettivamente storione. Molti storioni sono considerati specie in pericolo.

ACIPENSER: Uno de los cuatro géneros de la familia Acipenseridae con 23 especies colectivamente conocidas como esturiones. Muchos de ellos son considerados actualmente como especies en peligro de extinción.

ACIPENSER: En av fire slekter i familien Acipenseridae. Består av 23 arter, kollektivt referert til som stør. De fleste stører blir nå betraktet som utryddelsestruede arter.

Was this helpful?
Désinfectant constitué par un mélange de chlorure de 2,8-diamino-10-méthyl acridine et de 2,8-diaminoacridine; employé particulièrement chez les oeufs vivants de poissons.


ACRIFLAVIN: A mixture of 2.8 - diamino - 10 methyl acridinium chloride and 2.8-diaminoacridine used as an external disinfectant, especially of living fish eggs.

ΑΚΡIΦΛΑΒIΝΗ, Τρυπαφλαβίνη: Μείγμα 2,8-διαμινο-10-μεθυλακριδινίου του χλωρίου και 2,8-διαμινο-ακριδινίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό εξωτερικής χρήσης, ιδίως για τα ζωντανά αυγά ψαριών.

ACRIFLAVIN: Eine Mischung von 2,8 - diamino -10-methylacridinin - Chlorid und 2,8 - diaminoacridin, das als äußeres Desinfektionsmittel speziell bei lebenden Fischeiern und zur Bekämpfung verschiedener Ektoparasiten eingesetzt wird.

ACRIFLAVINA: Disinfettante costituito da una miscela di 2,8 - diammina - 10 metil-acridina e da 2,8-diammino acridina, usato per applicazioni esterne, specialmente su uova di pesce.

ACRIFLAVINA: Una mezcla del cloruro de 2,8-diamina-10-metilo acridina y del 2,8-diaminoacridina; utilizado particularmente para desinfectar los huevos vivos de peces.

ACRIFLAVIN: En blanding av 2,8-diamino-10-metylacridinklorid og 2,8-diaminoacridin, brukt særlig til ekstern desinfisering av levende fiskeegg og for å bekjempe forskjellige ektoparasitter.

Was this helpful?
Partie de la tête du spermatozoïde couvrant le noyau. Lacrosome contient des enzymes impliqués dans la pénétration de la membrane ovulaire et peut-être impliqués dans la fusion avec lovule pendant la fécondation. Absent chez la plupart des poissons téléostéens.


ACROSOME: Part of the head of certain spermatozoa, usually forming a cap over the nucleus. It contains enzymes concerned in the penetration of the egg coverings and perhaps in the fusion with the egg during fertilisation. The acrosome is lacking in most teleosts.

ΑΚΡΟΣΩΜΑ: Τμήμα της κεφαλής ορισμένων σπερματοζωαρίων, το οποίο συνήθως σχηματίζει κάλυμμα πάνω από τον πυρήνα. Περιέχει ένζυμα τα οποία του επιτρέπουν να διαπερνά την μεμβράνη των ωαρίων και τα οποία διευκολύνουν την σύντηξη με το ωάριο κατά την γονιμοποίηση. Το ακρόσωμα λείπει από τους περισσότερους τελεόστεους.

AKROSOM: Teil des Spermakopfes, der gewöhnlich eine Kappe über dem Kern bildet. Diese enthält Enzyme, die das Eindringen durch die Eihüllen erleichtert und vielleicht auch die Verschmelzung mit dem Ei während der Befruchtung stützt. Die Mehrzahl der Spermien der Teleosteir besitzen kein Acrosom, da die Spermien über die Mikropyle in das Ei eindringen.

ACROSOMA: Parte della testa di alcuni spermatozoi, che di solito forma un cappuccio sopra il nucleo. Contiene enzimi per la penetrazione della membrana dell’uovo che forse facilitano anche la fusione con l’uovo durante la fertilizzazione. L’acrosoma manca nella maggior parte dei teleostei.

ACROSOMA: Parte de la cabeza del espermatozoide que cubre el núcleo. El acrosoma contiene enzimas implicadas en la penetración ovular pueden estar también implicadas en la fusión con el óvulo durante la fecundación. El acrosoma es ausente en la mayoría de los peces teleósteos.

ACROSOM: Del av hodet til spermier, som vanligvis danner en kappe over cellekjernen. Inneholder enzymer som inngår i penetreringen av egget og mulig også ved sammensmelting med egget under fertilisering. Acrosomet mangler hos de fleste teleoster da teleost spermier penetrerer egget gjennom micropylen.

Was this helpful?
Létude de leffet des radiations sur les organismes vivants.


ACTINOBIOLOGY: The study of the effects of radiation on living organisms.

ΑΚΤIΝΟΒIΟΛΟΓIΑ: Η μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας στους οργανισμούς.

STRAHLENBIOLOGIE: Das Studium von Strahlungseffekten auf lebende Organismen.

RADIOBIOLOGIA: Lo studio degli effetti delle radiazioni sugli organismi viventi.

ACTINOLOGÍA: El estudio del efecto de las radiaciones sobre los organismos vivos.

ACTINOBIOLOGI: Studiet av effekten av stråling på levende organismer.

Was this helpful?
Antibiotique, extrait de Streptomyces spp.Actinomycin D sintercale fortement et spécifiquement sur lADN double brin, empêchant sa transcription en ARN.


ACTINOMYCIN D: An antibiotic derived from the Streptomyces species. Actinonmycin D intercolates tightly and specifically to double -stranded DNA and prevents it acting as an effective template for RNA synthesis.

ΑΚΤIΝΟΜΥΚIΝΗ D (*): Αντιβιοτικό από είδη του γένους Streptomyces. Η ακτινομυκίνη D παρεμβάλλεται στη διπλη έλικα του DNA και την παρεμποδίζει να δράσει ως μήτρα για την σύνθεση του RNA.

ACTINOMYCIN D: Ein Antibiotikum, das aus Streptomyces-Arten gewonnen wird. Actinomycin D hemmt spezifisch die DNA-gesteuerte RNA-Synthese.

ACTINOMICINA D: Un antibiotico derivato da specie di Streptomiceti. L’actinonmicina D si interconnette strettamente intercalandosi alla doppia elica del DNA e ne impedisce il funzionamento come stampo per la sintesi di RNA.

ACTINOMICINA D: Antibiótico, extracto de Streptomyces sp. La actinomicina D se intercala estrechamente y específicamente sobre la doble hebra del ADN impidiendo así su transcripción en ARN.

ACTINOMYCIN D: Antibiotika utvunnet fra Streptomyces-artene. Actinomycin D hemmer spesifikt den DNA styrte RNA syntesen.

Was this helpful?
Maladie infectieuse fongique et affectant un grand nombre danimaux.


ACTINOMYCOSIS: An infectious fungal disease that affects a wide range of animal species.

ΑΚΤIΝΟΜΥΚΩΣΗ ή Ακτινομυκητίαση: Μολυσματική ασθένεια από μύκητες που προσβάλλει ένα ευρύ φάσμα ζωïκών ειδών.

AKTINOMYKOSE: Eine infektiöse Erkrankung vieler Tierarten durch Pilzbefall.

ACTINOMICOSI: Una malattia infettiva da fungo che colpisce una grande gamma di specie di animali.

ACTINOMICOSIS: Enfermedad infecciosa de origen fúngico que afecta a un gran número de animales.

AKTINOMYKOSE (STRÅLESOPPSYKE): Smittsom soppsykdom som kan ramme et bredt spekter av dyre arter.

Was this helpful?
Il nexiste pas déquivalent en français. Substance poreuse comprenant principalement du carbone pur (à 98%). Est utilisé dans la filtration chimique des eaux de culture pour ladsorption de la matière organique dissoute. Les filtres à charbon actif sont fréquemment employés en aquariophilie. Egalement utilisé afin déliminer lozone des gaz résiduels des systèmes dozonation.


ACTIVATED CHARCOAL: See Activated Carbon. Porous substance comprised mainly of pure carbon (typically 98%). It is used in the chemical filtration of culture water for the adsorption of dissolved organic matter. Activated carbon filters are frequently employed in home aquaria for water treatment. Activated carbon is also used to remove residual ozone from the off-gas of ozonation units.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑΣ: Πορώδες υλικό αποτελούμενο κυρίως από καθαρό άνθρακα (98%). Χρησιμοποιείται στη χημική διήθηση του νερού των υδατοκαλλιεργειών, για προσρόφηση του διαλυμένου οργανικού υλικού. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα χρησιμοποιούνται συχνά στα οικιακά ενυδρεία για τον καθαρισμό του νερού. Ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται επίσης γιά την απομάκρυνση του υπολειμματικού όζοντος από τις αναθυμιάσεις των μονάδων οζόνωσης.

AKTIVKOHLE (AKTIVIERTE HOLZKOHLE): Siehe AKTIVKOHLE. (Sehr poröse Substanz, die größtenteils aus Kohle (Holzkohle) besteht (bis zu 98%). Wird zur chemischen Filtration verwendet und auch eingesetzt, um gelöste organische Stoffe aus dem Kulturwasser zu entfernen. Aktivkohlefilter sind vielfach in Aquarien eingesetzt, um Gelbstoffe zu entfernen, die die Farbenprächtigkeit der ausgestellten Organismen beeinträchtigt. Aktivkohle wird auch benutzt, um das Restozon aus dem Abgas von Ozonisierungsanlagen zu zerstören.).

CARBONE ATTIVATO: Vedi CARBONE ATTIVO (Sostanza porosa composta principalmente di carbonio puro (tipicamente 98%). Viene usato in acquacoltura per l’adsorbimento di materia organica in soluzione. I filtri a carbone attivo sono usati spesso in acquari domestici per il trattamento dell’acqua. Il carbone attivo è usato anche per eliminare l’ozono residuo.)

CARBONCILLO ACTIVADO: Sustancia porosa constituida principalmente de carbón puro (98%). Esta utilizado en la filtración química de las aguas de cultivo por la adsorción de la materia orgánica disuelta. Los filtros con carbón activo son frecuentemente utilizados en el acuariofilía. Utilizado también con el fin de eliminar el ozono de los gases residuales de los sistemas de ozonación.

AKTIVT KULL: Porøs substans hovedsakelig bestående av rein karbon (vanligvis 98%). Brukes ved kjemisk filtrering av oppdrettsvann for å fjerne løste organiske stoffer. Aktivkull filtre er mye brukt i akvarier for vannbehandling. Brukes også til å fjerne rest-ozon etter ozonering.

Was this helpful?
Se dit dune alimentation non-limitée; souvent jusquà satiété.


AD LIBITUM: Feeding at will, usually until satiation is reached.

AD LIΒITUM, ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ: Θρέψη κατά βούληση, συνήθως μέχρι να επέλθει κορεσμός.

AD LIBITUM: Füttern bis zum Erreichen der Sättigung; lateinischer Begriff nach Belieben.

AD LIBITUM: Mangiare a volontà, di solito fino a sazietà.

AD LIBITUM: Dícese de una alimentación no limitada, usualmente hasta que la hartura este alcanzada.

AD LIBITUM: Fritt tilgjengelig. Fôring i overskudd til fisken er mett. Latinsk for "etter behag".

Was this helpful?
Processus par lequel un organisme (ou une partie de cet organisme), une population ou une espèce, change de forme ou de fonctionnement afin de mieux survivre après un changement de son milieu. Le résultat dun tel processus.


ADAPTATION: The process by which individuals (or parts of individuals), populations, or species change in form or function in order to perform better under given or changed environmental conditions. May also be used of the results of this process.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η διεργασία με την οποία άτομα (ή τμήματα ατόμων), πληθυσμοί ή είδη μεταβάλλουν μορφή ή λειτουργία ούτως ώστε να επιβιώνουν καλύτερα σε δεδομένες ή μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.

ANPASSUNG; ADAPTATION: Ein Vorgang, bei dem Individuen (oder Teile von Individuen), Populationen oder Arten sich in Form und/oder Funktion verändern, um besser unter veränderten Umweltbedingungen überleben zu können.

ADATTAMENTO: Il processo per cui individui (o parte di individui), popolazioni, o specie cambiano in forma o funzione per agire meglio sotto condizioni ambientali prestabilite o cambiate. Può essere inteso anche come il risultato di questo processo.

ADAPTACIÓN: El proceso por el cual un organismo (o una parte de este organismo), una población o una especie, cambia de forma o de funcionamiento con el fin de sobrevivir a cambios en su entorno vital. Puede indicar también el resultado de este proceso.

ADAPTASJON (TILPASNING): En prosess der individet (eller deler av individet), populasjonen eller arten endrer sin form eller funksjon for å bedre overlevelsesevnen under gitte eller endrede miljøforhold.

Was this helpful?
(1) Supplément nutritif. (2) En génétique: Distance additif : un ensemble de distance mathématiques entre des paires de séquences d’ADN ou de taxa qui créent un arbre phylogénétique unique. (3) Arbre additive : un arbre phylogénétique dans lequel la distance entre deux points pris au hasard est la somme des longueurs des branches qui les réunissent.


ADDITIVE: (1) Feed additive. (2) In genetics. Distance: A set of mathematical distances between pairs of DNA sequences or taxa that will create a unique phylogenetic tree. (3) Tree: A phylogenetic tree in which the distance between any two points is the sum of the lengths of the branches along the path connecting the two points.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ: (1) Τροφικό συμπλήρωμα. Στη Γενετική. (2) Απόσταση. Ένα σύνολο μαθηματικών αποστάσεων ανάμεσα σε ζεύγη βάσεων DNA ή τάξα, οι οποίες δημιουργούν ένα μοναδικό φυλογενετικό δέντρο. (2) Δένδρο. Ένα φυλογενετικό δέντρο στο οποίο η απόσταση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε σημεία είναι το άθροισμα των μηκών των διακλαδώσεων που συνδέουν τα δύο αυτά σημεία.

ADDITIV: (1) Futterzusatz. In der Genetik (2) Additive Distanz: eine Reihe mathematisch bestimmter Distanzen zwischen Paaren der DNA Sequenzen oder der representierten Taxa, die einen phylogenetischen Stammbaum zugeordnet werden können. (3) Stammbaum: ein phylogenetischer Stammbaum, in dem die Distanz zwischen zwei Punkten die Summe der Länge der einzelnen Zweige, die die beiden Punkte verbinden.

ADDITIVO: (1) Additivo(i) alimentare(i). (2) Distanza: Una serie di distanze matematiche fra coppie di sequenze di DNA o di taxa che creano un unico albero filogenetico. (3) Albero: Un albero filogenetico in cui la distanza fra due punti è la somma delle lunghezze dei rami che si trovano lungo il percorso che collega i due punti.

ADITIVO: (1) Aditivo alimenticio. (2) En genética. Distancia: Un conjunto de distancias matemáticamente calculadas entre pares de secuencias de DNA o taxones que crean un árbol filogenético único. (3) Árbol: árbol filogenético en el cual la distancia entre dos puntos cualquiera es la suma de las longitudes de las ramas de la vía que conecta estos dos puntos.

ADDITIV(T): (1) Distanse: et sett av matematiske distanser mellom par av DNA sekvenser eller taxa. Vil danne et unikt fylogenetisk tre. (2) Tre: Et fylogenetisk tre hvor distansen mellom to vilkårlige punkter er summen av grenenes lengder mellom de to punktene.

Was this helpful?
Un additif alimentaire est une substance, ou un mélange de substances, autre que les composants nutritifs de base, présent dans laliment à nimporte quel moment de la production, transformation, stockage ou emballage. Le terme ninclue pas les substances contaminantes fortuites. Les additifs sont classifiés suivant leurs qualités fonctionnelles:(i) additifs intentionnels: améliorant les qualités nutritives, de maintien, sensorielles ou de fabrication; (ii) additifs fortuits: sans fonction délibéré


FOOD ADDITIVES: A substance or mixture of substances, other than a basic food stuff, present in food as a result of any aspect of production, processing, storage, or packing. The term does not include chance contaminants. Food additives may be classified as:(i) Designated Food Additives which help maintain nutritive aspects such as, freshness, maintenance, sensory, processing aids;(ii) Incidental Food Additives which have no purposeful function in food. This class includes all materials which would not usually

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΩΝ: Πρόσθετο τροφής είναι μια ουσία (ή μίγμα ουσιών), διαφορετική από τα βασικά συστατικά της τροφής, η οποία προστίθεται στην τροφή κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση ή συσκευασία της. Ο όρος δεν περιλαμβάνει τις τυχαίες προσμίξεις. Τα πρόσθετα των τροφών μπορεί να καταταγούν σε: Σκόπιμα Πρόσθετα Τροφής: βοηθήματα θρεπτικά, φρεσκάδας, συντήρησης, αισθητικά, επεξεργασίας. Περιστασιακά Πρόσθετα Τροφής: δεν έχουν σκόπιμη λειτουργία στην τροφή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα υλικά,

FUTTERZUSATZSTOFFE: Nicht alles, was dem Futter zugesetzt wird, ist ein Futterzusatzstoff. Ein Futterzusatzstoff ist eine Substanz oder eine Mischung von Substanzen, der (die) keine Grundnahrungssubstanz darstellt, sondern aufgrund des Produktionsprozesses, der Verarbeitung, der Lagerung und Verpackung zugefügt wurde. Dieser Ausdruck bezieht sich nicht auf zufällige Verunreinigungen im Futter. Futteradditive können nach ihrer Wirkungsweise klassifiziert werden in:(i) Gezielt applizierte Futterzusatzstoffe: nahrha

ADDITIVI ALIMENTARI: Sostanza o insieme di sostanze aggiunte ai componenti nutritivi basilari presenti nellalimento al momento della produzione, trasformazione e stoccaggio o imballaggio. Gli additivi vengono classificati in base alla loro qualità funzionale in: i) additivi intenzionali, migliorano le qualità nutritive, di mantenimento, sensoriali o di fabbricazione. ii) additivi fortuiti: senza funzioni deliberate negli alimenti. Questa categoria comprende tutte quelle sostanze presenti nellalimento che di solito n

ADITIVOS ALIMENTARIOS: Un aditivo alimentario es una sustancia o una mezcla de sustancias, diferentes que los componentes nutritivos de base, añadidas al alimento en cualquier momento de la producción, transformación, almacenamiento o embalaje. El termino no incluye las sustancias contaminantes fortuitas. Los aditivos están clasificados según su calidad funcional: (i) aditivos intencionales: Ayudan a mantener o mejorar algunos aspectos de los alimentos, tales como, la frescura, el mantenimiento o de fabricación. (ii)

FORTILSETNINGSSTOFF: Stoff eller blanding stoffer, andre enn de fundamentale fôrkomponentene, som er til stede i fôr som et resultat av ethvert aspekt ved produksjon, bearbeiding, lagring eller pakking. Betegnelsen inkluderer ikke tilfeldige kontaminanter. Fôrtilsetningsstoffer kan klassifiseres som: (i) Angitte fôrtilsetningsstoffer som hjelper til med å opprettholde næringsaspektre som friskhet, vedlikehold, sensoriske og bearbeidingshjelpemidler. (ii)Tilfeldige fôrtilsetningsstoffer som ikke har noen påtenkt funk

Was this helpful?
Muscle rapprochant deux parties du corps, par exemple, le muscle adducteur des mollusques bivalves qui, en se contractant rapproche les deux valves de la coquille.


ADDUCTOR: Muscle that brings one body part towards another; a muscle that contracts to close both halves of a bivalve shell, for example in mussels.

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ: Μυς που φέρνει (προσάγει) ένα τμήμα του σώματος κοντά σε ένα άλλο, π.χ. ένας μυς που συσπάται και κλείνει τις δύο θύρες ενός διθύρου.

ADDUKTOR: Ein Muskel, der durch Kontraktion zwei Körperteile näher aneinander bringt; z.B. der Muskel, der die beiden Halbschalen der Bivalvia schließt.

ADDUTTORE: Il muscolo che porta una parte del corpo vicino ad un’altra; un muscolo che si contrae per chiudere entrambe le metà di un guscio di mollusco bivalve, per esempio in cozze.

ADUCTOR: Músculo que atrae dos parte del cuerpo, por ejemplo, el músculo aductor de los bivalvos que cuando se contrae acerca las dos conchas.

ADDUKTOR: En muskel som gjennom kontraksjon bringer to kroppsdeler nærmere sammen, f.eks. muskelen som lukker sammen begge skjellhalvdelene hos en musling.

Was this helpful?
Néoplasme malin dun épithélium glandulaire.


ADENOCARCINOMA: A malignant neoplasm derived from glandular tissue.

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚIΝΩΜΑ: Κακοήθες νεόπλασμα, προερχόμενο από αδενώδη ιστό.

ADENOKARZINOM: Bösartige Krebsgeschwulst des Drüsengewebes.

ADENOCARCINOMA: Un neoplasma maligno originato dal tessuto ghiandolare.

ADENOCARCINOMA: Tumor maligno derivado del tejido glandular

ADENOKARSINOM: Ondartet kreftsvulst som oppstår fra kjertelvev.

Was this helpful?
Tumeur dune glande: bénigne ou maligne.


ADENOMA: A new growth or neoplasm composed of glandular tissue. May be benign or malignant.

ΑΔΕΝΩΜΑ: Καλοήθης ή κακοήθης νεοπλασία που σχηματίζεται από αδενώδη ιστό.

ADENOM: Gut- oder bösartige Drüsengeschwulst.

ADENOMA: Una crescita nuova o neoplasma composto di tessuto ghiandolare. Può essere benigno o maligno.

ADENOMA: Tumor que puede ser benigno o maligno.

ADENOM: God- eller ondartet kreftsvulst i kjertelvev.

Was this helpful?
Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).


ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP): Nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).

ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP): Νουκλεοτιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μεταφορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχικό σπάσιμο δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

ADENOSINTRIPHOSPHAT (ATP): Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

ADENOSINA TRIFOSFATO (ATP): Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).

TRIFOSFATO DE ADENOSINA (ATP): Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP): Et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
(1)Lunion dune surface ou dune structure, à une autre; les deux étant normalement séparées. Par exemple, ladhérence des organes aux parois abdominales provoquée par une inflammation aiguë ou chronique. (2) En microbiologie: certains micro-organismes adhérent, spécifiquement ou non, au substrat ou à dautres cellules. Il a été démontré que dans certains cas des structures microbiennes, ou des substances émises par les microbes, sont les médiateurs de cette adhérence. Les micro-organismes vivant li


ADHESION: (1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for e

ΣΥΜΦΥΣΗ: Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν (1) σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προσ

ADHÄSION: Das Haften zweier Stoffe oder Körper aneinander; das Aneinanderhaften der Moleküle im Bereich der Grenzflächen zweier verschiedener Stoffe. Beispiele hierfür sind: (1) als Folge akuter oder chronischer Entzündungen können viscerale Organe an abdominalen Flächen (Wänden) verkleben; (2) In der Mikrobiologie und in der Natur allgemein die spezifische oder unspezifische Bindung von Mikroorganismen an ein Substrat oder an Zellen; in einigen Fällen verändert bekannterweise die Adhäsion typische mikrob

ADERENZA: (1) L’unione di due superfici o strutture che altrimenti sarebbero separate. Esempi sono organi viscerali adesi alla parete addominale, come effetto di infiammazione acuta o cronica. (2) In microbiologia: in natura, i microorganismi spesso si legano specificamente o non-specificamente ad un substrato o ad altre cellule; si sa che in alcuni casi l’aderenza è mediata da strutture o componenti microbici specializzati. Microorganismi che vivono liberi in habitat acquatici spesso aderiscono a superf

ADHERENCIA: (1) La unión de dos superficies o estructuras que están normalmente separadas. Por ejemplo, la adherencia de los órganos a la pared abdominal provocada por una inflamación aguda o crónica. (2). En Microbiología : En la naturaleza, microorganismos a menudo unidos específicamente o no-específicamente al sustrato o a otras células ; en algunos casos la adhesión se sabe que está mediada por componentes o estructuras microbianas específicas. Los microorganismos que viven libremente en hábitats acuát

ADHESJON: (1)Sammenfesting/sammenklebing av to strukturer som ellers ville være separate. F.eks. innvoller festet til bukhulen som resultat av kronisk betennelse. (2) I mikrobiologi og i naturen, den spesifikke eller uspesifikke bindingen av mikroorganismer til et substrat eller til celler. I noen tilfeller skjer adhesjon ved hjelp av spesielle mikrobielle strukturer/tilheftingsmekanismer kalt adhesiner. Frittlevende organismer i akvatiske miljø fester seg ofte til overflater under vann, f.eks. partikler,

Was this helpful?
(1) Se dit dune substance qui renforce laction dun médicament, ou dune autre substance (par exemple: un désinfectant). (2) En immunologie: se dit dune substance qui améliore, de manière qualitative ou quantitative , la réponse immunologique humorale et/ou cellulaire. Elle est administrée avant, ou avec, lantigène . Les adjuvants comprennent le BCG, lhydroxyde daluminium et des émulsions dhuile dans leau (adjuvant de Freund).


ADJUVANT: (1) Any substance which is added to a drug or other chemical (for instance, a disinfectant) to enhance its activity. (2) In immunology: any substance which, when administered with or before an antigen, heightens and/or affects qualitatively the immune response in terms of antibody formation and/or the cell-mediated response. Adjuvants include BCG, aluminium hydroxide, and water-in-oil emulsions (e.g. Freunds adjuvant).

ΑΝΟΣΟΕΝIΣΧΥΤIΚΟ, ΕΚΔΟΧΟ: (1)(ανοσολογία) ουσία η οποία όταν χορηγηθεί μαζί ή πριν από ένα αντιγόνο αυξάνει (ενισχύει) και/ή επιδρά ποιοτικά στην ανοσολογική απόκριση, όσον αφορά τον σχηματισμό αντισωμάτων και/ή την κυτταρική απόκριση. Στις ουσίες αυτές περιλαμβάνονται τα: BCG, υδροξείδιο του αργιλίου και γαλακτώματα νερού-ελαίου (π.χ. έκδοχο του Freund). (2) Συστατικό το οποίο προστίθεται σε ένα φαρμακευτικόν προïόν ή άλλο χημικό (π.χ. απολυμαντικό) για να αυξήσει την ενεργότητά του.

ADJUVANS: (1) Hilfsstoff in Medikamenten oder anderen Chemikalien (z.B. in Desinfektionsmitteln). (2) Substanzen, die die Immunreaktion (Formation von Antikörpern und/oder unspezifische Mechanismen) verstärken oder qualitativ beeinflussen, wenn sie vor oder mit einem Antigen verabreicht werden. Dazu gehören BCG, Aluminiumhydroxid und Wasser-in-Öl Emulsionen (z.B. FreundΪs Adjuvans).

ADIUVANTE: (1) Qualsiasi sostanza aggiunta ad una droga o un’altra sostanza chimica (per esempio, un farmaco) per aumentare la sua attività. (2) In immunologia: qualsiasi sostanza che, quando somministrata insieme o prima di un antigene, aumenta e/o ha un’effetto qualitativo sulla reazione immunitaria, dal punto di vista della formazione di anticorpi, e/o della reazione cellulo-mediata. Tra gli adiuvanti, sono compresi il BCG, l’idrossido di alluminio, emulsioni acqua--olio(per esempio il coadiuvante di Fr

ADYUVANTE: (1) Dícese de una sustancia que enriquece la actividad de un medicamento o de otra sustancia (por ejemplo: un desinfectante). (2) En Inmunología: Dícese de una sustancia que cuando se administra antes o con el antígeno, mejora, de una manera cualitativa o cuantitativa, la respuesta inmunológica, humoral y/o celular. Los adyuvantes incluyen la BCG, el hidróxido de aluminio y emulsiones de aceite en agua (adyuvante de Freund).

ADJUVANT: (1) Hjelpestoff i medikamenter eller andre kjemikalier (f.eks. desinfeksjonsmiddel). (2) Immunologisk: En subsans som forsterker eller kvalitativt påvirker immunreaksjonen (dannelsen av antikropper og/eller uspesifikke mekanismer) når det gis før eller sammen med et antigen (vaksine). Adjuvanter kan være BCG, Aluminiumhydroksyd og vann i oljeemulsjon.

Was this helpful?
(1) En technologie: une entrée dair, deau, de carburant ou dautre fluide. (2) En biologie: la quantité de fluide qui entre. (3) En hydrologie: terme désignant les ouvertures au travers desquelles leau sécoule dans une source; décrit aussi les substances ou les quantités de substances ingérées par le corps.


INTAKE: (1) In engineering; an opening for air, water, fuel or other fluid. (2) In biology: the quantity of the fluid taken in. (3) In hydrology; a term for the openings through which water passes into a well, or to describe substances or amounts of substances ingested by the body.

ΕIΣΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ: Ανοιγμα για την εισροή νερού. ΠΡΟΣΛΗΨΗ (βιολογία) : Ποσότητα ουσιών που παραλαμβάνονται από το σώμα ενός οργανισμού. ΠΟΤΗΡI (υδρολογία) : Διάτρητο εξάρτημα που εφαρμόζεται στην άκρη του σωλήνα άντλησης στις γεωτρήσεις.

AUFNAHME: (1) In der Technik: ein Einlaß für Luft, Wasser, Treibstoff und andere Flüssigkeiten in ein Behältnis oder ein System. (2) Die Menge der aufgenommenen Flüssigkeit. In der Hydrologie ein Begriff für den Einlaß, durch den Wasser in ein Reservoir fließt. In der Ernährungsphysiologie beschreibt der Begriff die Substanzmengen, die mit der Nahrung dem Körper zugeführt werden.

IMMISSIONE: (1) In ingegneria: unentrata daria, acqua, benzina o altri fluidi( 2) In biologia: la quantità di un fluido che entra. (3) In idrologia: un termine usato per indicare le aperture attraverso le quali lacqua passa in una sorgente o per descrivere sostanze o il totale delle sostanze ingerite da un corpo.

INSUMO: (1) En tecnología: una entrada de aire, de agua, de carburante o de otros fluidos. (2) En biología: la cantidad de fluido que entra. (3) En hidrobiología: término que designa las aberturas por las cuales el agua se infiltra dentro de un pozo; describe también las sustancias o la cantidad de sustancias ingeridas por un cuerpo.

INNTAK: (1) I ingeniørvitenskap: En åpning for luft, vann, drivstoff eller andre væsker. (2) I biologi: Mengden av væske som tas inn. (3) I hydrologi: Betegnelse for åpninger som vann strømmer gjennom på vei inn i en brønn. (4) I ernæringsfysiologi: For å beskrive substanser eller mengden av substanser som tas opp av kroppen. (5) I akvakultur: Beskriver plassen der en landbasert oppdrettsenhet henter vann fra.

Was this helpful?
Acide désoxyribonucléique; matière génétique primaire de la cellule. Un polymère, désoxyadénosine triphosphate, désoxycytosine triphosphate, désoxyguanine triphosphate et désoxythymine triphosphate. Typiquement, deux chaînes polynucléotidiques sassocient en double hélice. La séquence spécifique des nucléotides est lélément fondamental du code génétique. Les molécules dADN sont les plus grandes molécules biologiquement actives connues.


DNA: Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribonucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxythymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code. DNA molecules are the largest biologically active molecules known.

DNA: Δεοξυριβονουκλεiκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

DNA: Deoxyribonucleinsäure; das ursprüngliche genetische Material der Zelle; ein Polymer der Desoxyribonucleotide; Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin; Typischerweise kommen die Polynucleotidketten in Form einer Doppelhelix vor. Die Sequenz der Nucleotidpaare in der Kette ist die Basis des genetischen Codes. DNA-Moleküle sind die längsten bekannten biologisch aktiven Moleküle.

DNA: Acido deossiribonucleico; il principale materiale genetico di una cellula. Un polimero dei deossiribonucleotidi; deossiadenosina trifosfato, deossiguanidina trifosfato, deossicitidina trifosfato e deossitimidina trifosfato. Tipicamente le catene polinucleotidiche si presentano nella forma di doppia elica. La sequenza delle coppie nucleotidiche nelle catene è la base del codice genetico. Le molecole del DNA sono le molecole biologicamente attive più grandi che si conoscano.

ADN: Ácido desoxirribonucleico; material genético primario de la célula. Polímero de trifosfato de desoxiadenosina, trifosfato de desoxicitosina, trifosfato de desoxiguanina y trifosfato de desoxitimina. Típicamente, dos cadenas de polinucleótidos se asocian en una doble hélice. La secuencia específica de los nucleótidos es el elemento fundamental del código genético. Las moléculas del ADN son las más grandes moléculas conocidas biológicamente activas.

DNA: Deoksyribonukleidsyre, det primære genetiske materialet i en celle. Polymer av deoksyribonukleotider; deoksyadenin trifosfat, deoksyguanin trifosfat, deoksycytosin trifosfat og deoksythymin trifosfat. Polynukleoid kjeden foreligger som en dobbel heliks. Sekvensen av nukleotider i kjeden gir grunnlaget for den genetiske koden. DNA er de største biologisk aktive molekylet som er kjent.

Was this helpful?
ADN contenu dans les mitochondries qui est distincte de l’ADN génomique et qui est hérité de façon maternelle par l’intermédiaire de l’ovule.


MITOCHONDRIAL DNA: DNA contained within the mitochondrion that is inherited maternally via the egg.

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA: DNA το οποίο βρίσκεται μέσα στα μιτοχόνδρια και κληρονομείται από τη μητέρα μέσω των αυγών.

MITOCHONDRIALE DNA: DNA, die in den Mitochondrien enthalten ist und mit dem maternalen Material über die Eier weitervererbt wird..

DNA MITOCONDRIALE: DNA contenuto all’interno dei mitocondri che viene ereditato dalla madre attrverso l’uovo.

ADN MITOCONDRIAL: ADN contenido en la mitocondria que es heredado maternalmente a través del huevo.

MITOKONDRISK DNA (mitDNA): DNA som befinner seg i mitokondriene. Arves maternalsk gjennom egget.

Was this helpful?
Adenosine Triphosphate: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).


ADP: Adenosine diphosphate

ADP: Διφωσφορική αδενοσίνη

ADP: Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

ADP: Adenosindifosfato.Nucleotide, presente in tutti gli organismi viventi, importante nel trasferimento di energia fra reazioni chimiche. L’energia chimica accumulata è rilasciata attraverso la rottura sequenziale di due legami di alta energia fra gruppi fosfati, con formazione di adenosin-difosfato (ADP) e quindi adenosin-monofosfato (AMP).

ADP: Trifosfato de adenosina: nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

ADP : Adenosindifosfat:et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Dérivés catécholamines de l’acide aminé tyrosine sécrétés par le tissu chromaffin dispersé à travers le rein des poissons. Une augmentation du taux d’adrénaline circulante provoque une augmentation de l’activité acétylcholinestérasique cérébrale et initie la réponse à l’action-fuite. Appelés épinéphrine et nor épinéphrine aux Etats-unis.


ADRENALINE/NORADRELINE: Catecholamine derivatives of the amino acid tyrosine secreted by the chromaffin tissue scattered throughout the fish kidney. Increase in adrenaline in the blood stream elevates acetylcholinesterase activity in the brain, initiating the fight/flight response. Referred to as epinephrine and norepinephrine in the USA.

ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ/ΝΟΡΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ: Ορμόνη που ανήκει στις κατεχολαμίνες, παράγωγο του αμινοξέως τυροσίνη. Παράγεται από το χρωμιόφιλο ιστό και διανέμεται στην κυκλοφορία διαμέσου των επινεφριαδιακών αδένων του ψαριού. Η αύξηση της αδρεναλίνης στο αίμα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη δράση της ακετυλχωλινεστεράσης στον εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αντίδραση άμυνας/ φυγής. Αναφέρεται και σαν επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη στις ΗΠΑ.

ADRELALIN/NORADRELINE: Catecholamin-Derivate der Aminosäure Tyrosin, die von chromaffinen (s.d.) Gewebe, das in der Niere der Fische verteilt ist, sekretiert wird. Eine Zunahme in Adrenalin im Blutstrom der Tiere erhöht die Aktivität der Acetylcholinesterase im Gehirn. (In den USA als Epinephrine und Norepiniphrine.

ADRENALINA/NORADRINALINA: Catecolamine derivate dell’aminoacido tirosina secreto dal tessuto cromaffine nel rene dei pesci. L’aumento dell’adrenalina nel circolo ematico aumenta l’attività dell’acetilcolinesterasi nel cervello, dando luogo alla risposta combattimento/fuga. Chiamate anche epinefrina o norepinefrina dagli autori americani.

ADRENALINA/NORADRENALINA: Catecolaminas derivadas del aminoácido Tirosina y secretadas por el tejido cromafín del riñón de los peces. El incremento de adrenalina en sangre eleva los niveles de acetilcolinesterasa en el cerebro, iniciándose una respuesta de comportamiento fight/flight (lucha o huída). En los USA se denominan epinefrina y norepinefrina respectivamente.

ADRENALIN/NORADRENALIN: Katekolaminderivater av aminosyren tyrosin, utskilt av kromaffint vev spredt i fiskenyren som suprarenallegemer. Høynet plasmanivå av adrenalin øker aktiviteten til acetylcholinesterase i hjernen, og setter derved i gang en flukt- eller kamprespons.

Was this helpful?
Attraction des ions ou dautres substances vers (ou à) la surface dun solide. Ex: les colloïdes du sol adsorbent des quantités importantes dions et deau.


ADSORPTION: The attraction of ions or compounds to the surface of a solid; for example, soil colloids adsorb large amounts of ions and water.

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ: Η έλξη ιόντων ή ενώσεων στην επιφάνεια ενός στερεού π.χ. τα κολλοειδή του χώματος προσροφούν μεγάλες ποσότητες ιόντων και νερού.

ADSORPTION: Die Anziehung von Ionen oder Verbindungen an die Oberfläche von Feststoffen. z.B. Bodenkolloide " binden" große Mengen von Ionen und Wasser.

ADSORBIMENTO: L’attrazione di ioni o composti alla superficie di una sostanza solida; per esempio, colloidi di suolo adsorbono grandi quantità di ioni e di acqua.

ADSORCIÓN: La atracción de iones o de otras sustancias hacia la superficie de un sólido. Por ejemplo: los coloides del suelo adsorben cantidades importantes de iones y de agua.

ADSORPSJON: Tiltrekningen av ioner eller forbindelser til en fast overflate, f.eks. jordkolloider som "binder" store mengder vann og ioner.

Was this helpful?
Se dit dun animal qui est parvenu au terme de sa croissance ou qui a atteint la maturité sexuelle non-précoce.


ADULT: Any animal that has attained full growth or is sexually mature that is not precocious.

ΕΝΗΛIΚΟ: Κάθε ζώο το οποίο έχει φτάσει σε πλήρη αύξηση ή είναι γεννητικά (σεξουαλικά) ώριμο. Το μή πρώϊμο.

ADULTUS: Jedes Tier, welches ausgewachsen ist oder die Fortpflanzungsfähigkeit erreicht hat (Frühreife ausgeschlossen).

ADULTO: Qualsiasi animale che ha raggiunto il pieno sviluppo o è sessualmente maturo (non precoce).

ADULTO: Dícese de un animal que alcanza el crecimiento total o que alcanza la madurez sexual no precoz.

VOKSEN: Hvilket som helst dyr som er utvokst eller forplantningsdyktig uten å modne som dvergform (f.eks. dverghanner hos laks).

Was this helpful?
Dispositif tel quun diffuseur par lequel lair est injecté pour améliorer la diffusion de loxygène dans leau.


AERATOR: Device such as an airstone through which air or oxygen is injected to promote the diffusion of oxygen into water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ: Υλικό όπως μια αερόπετρα, δια του οποίου διοχετεύεται αέρας ή οξυγόνο για να ενισχυθεί η διάχυση του οξυγόνου στο νερό.

BELÜFTER: Eine Einrichtung (wie z.B. ein Lüfterstein) durch den Luft oder Sauerstoff eingeleitet wird, um die Diffusion von Sauerstoff in Wasser zu verbessern.

AERATORE: Un oggetto come una pietra porosa attraverso il quale viene iniettata l’aria o l’ossigeno per promuovere la diffusione di aria (ossigeno) in acqua.

AIREADOR: Dispositivo tal como un difusor, mediante el cual se inyecta aire para mejorar la difusión del oxígeno en el agua.

LUFTER: Apparater som bringer vann i kontakt med atmosfærisk luft, vanligvis ved atmosfærisk trykk.

Was this helpful?
Dispositif de taille importante utilisé pour laération de leau.


SPARGE: Large device used for water aeration or oxygenation, e.g. sparge pipe.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ (SPARGE): Μεγάλη συσκευή χρησιμοποιούμενη γιά τον αερισμό και την οξυγόνωση του νερού.

INJEKTOR: Große Vorrichtung zur Belüftung und Oxygenierung des Wassers.

DIFFUSORE A TUBO POROSO: Grande dispositivo usato per lareazione e lossigenazione delle acque.

AIREADOR (SPARGE): Dispositivo de gran tamaño utilizado para aireación del agua.

EJEKTORLUFTER: Stor anordning som brukes til lufting eller oksygenering av vann.

Was this helpful?
Aérateur simple, consistant en une roue tournante avec des palettes plates qui agitent leau, provoquant la désintoxication et laération de leau.


PADDLE-WHEEL AERATOR: Simple aerator consisting of a turning wheel with flat paddles which agitates water, causing degassing and aeration of the water.

ΑΕΡIΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ: Απλός αεριστήρας αποτελούμενος από ένα περιστρεφόμενο τροχό με επίπεδα πτερύγια, ο οποίος αναδεύει το νερό, προκαλώντας αερισμό του νερού και απομάκρυνση ανεπιθύμητων αερίων.

OBERFLÄCHENBELÜFTER: Einfacher Belüfter, der aus einem sich langsam drehenden Rad besteht, an dem zahlreiche flache Paddel angebracht sind, die das Wasser bewegen und aufwühlen und dieses dabei sowohl belüften als auch entgasen.

AERATORE A PALE: Aeratore che attraverso il movimento di una ruota dotata di pale provvede a degasare e aerare l’acqua, portando i gas disciolti all’equilibrio con quelli atmosferici.

AIREADOR DE REMOS O PALAS: Aireador simple que consta de una rueda giratoria con remos planos que agita el agua, provocando la aireación del agua y evitando su deterioro.

PADDELHJUL-LUFTERE: Enkle luftere (q.v.) bestående av et hjul med flate skovl som skaper bevegelse av vann, fører til avgassing og lufting av vannet. Slike paddelhjul brukes f.eks. i fossefalluftere og i oppdrettsdammer (Østen).

Was this helpful?
Le brassage mécanique de lair avec leau; se dit généralement du processus par lequel les gaz contenus dans lair sont transférés à travers linterface air-liquide (à ne pas confondre avec oxygénation: le transfert de loxygène uniquement).


AERATION: The mechanical mixing of air and water; this generally refers to a process by which gases contained in air are transferred across the air-liquid interface (in contrast to the transfer of oxygen alone).

ΑΕΡIΣΜΟΣ: Η μηχανική μείξη αέρα και νερού. Γενικά αναφέρεται σε διεργασία με την οποία τα αέρια που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μεταφέρονται μέσω της διεπιφάνειας αέρα-υγρού. (σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική μεταφορά οξυγόνου γιά την οποία βλ.λ. Οξυγόνωση).

BELÜFTUNG: Die mechanische Mischung von Wasser und Luft; im allgemeinen werden bei diesem Prozeß die in der Luft enthaltenen Gase über die Luft-Wasser-Grenzschicht dem Wasser zugeführt (im Gegensatz zum reinen Sauerstofftransfer).

AERAZIONE: La miscelazione meccanica di aria e acqua; generalmente si riferisce ad un processo per cui i gas contenuti nell’aria vengono trasferiti attraverso l’interfaccia aria-liquido (in antitesi col trasferimento di ossigeno solo).

AIREACIÓN: La mezcla mecánica del aire con el agua. Dícese generalmente del proceso por lo cual los gases contenidos en el aire se transfieren a través de la interfase aire-líquido (no confundir con la oxigenación) que es la transferencia únicamente de oxígeno.

LUFTING: Å bringe luft og vann i likevekt. (1) Mekanisk blanding av luft og vann for å bringe gassene i luft over i vann (i motsetning til å tilsette rent oksygen). Jfr. oksygenering. (2) Å drive et overskudd av gasser ut av vannet ved å la vannet renne over store overflater/rister for å unngå gassblæresyke hos fisk i oppdrett.

Was this helpful?
(1) Condition ou processus dans lequel loxygène gazeux est présent ou nécessaire; cf. metabolisme. (2) En microbiologie: terme proposé par Pasteur pour décrire les micro-organismes se développant uniquement en présence doxygène gazeux; les micro-organismes se développant en absence doxygène sont anaérobies.


AEROBIC: (1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.

ΑΕΡΟΒIΟΣ: (1) Η κατάσταση ή η διεργασία η οποία συντελείται παρουσία οξυγόνου ή απαιτεί την παρουσία οξυγόνου(πρβλ. μεταβολισμός). (2) Στην μικροβιολογία όρος του Ρasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Οι οργανισμοί που αναπτύσσονται χωρίς οξυγόνο ονομάζονται αναερόβιοι.

AEROB: (1) Allgemein: Ein Zustand oder Vorgang, bei dem gasförmiger Sauerstoff vorhanden oder benötigt wird. (2) In der Mikrobiologie: Pasteurs Begriff für Mikroorganismen, die nur in Gegenwart gasförmigen Sauerstoffs wachsen; solche Mikroorganismen, die ohne ihn wachsen, sind anaerob.

AEROBICO: (1) Una condizione o un processo in cui l’ossigeno è presente o richiesto. (2) In microbiologia: il termine definito da Pasteur per indicare micro-organismi che crescono solo in presenza di ossigeno; quelli che crescono in assenza di ossigeno sono detti anaerobici.

AEROBIO: (1) Condición o proceso en el cual el oxígeno está presente o es necesario; cf. metabolismo. (2) En microbiología: término propuesto por Pasteur para describir los microorganismos que se desarrollan únicamente en presencia del oxígeno. Los microorganismos que se desarrollan en ausencia del oxígeno son anaerobios.

AEROB: (1) En tilstand eller prosess der oksygengass er tilstede eller nødvendig. (2) I mikrobiologi: Pasteurs betegnelse for mikroorganismer som bare vokser når det er oksygengass tilstede. Mikroorganismer som vokser uten oksygengass kalles anaerobe.

Was this helpful?
Genre de bactéries Vibrionaceae gram-négatives. Les cellules sont de forme variable: droites, bâtonnets à bouts arrondis ou coccobacillies (0,3 - 1,0 x 1,0 - 3,5 µm). Se rencontrent isolées, en paires ou en courtes chaînes ou filaments. Le genre est divisé en deux groupes: les psychotrophes qui sont immobiles (A. salmonicida ) et les mésophiles qui sont mobiles (lensemble: A. hydrophila). Les cellules mobiles possèdent, normalement, un flagelle simple, polaire et dépourvu de gaine (longueu


AEROMONAS: A genus of Gram-negative bacteria of the Vibrionaceae. Cells variable: straight, round-ended rods or coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - occurring singly, in pairs or in short chains - or short filaments. The genus is divided into two groups: non-motile psychrotrophs (A. salmonicida ) and motile mesophiles (A. hydrophila group). Motile cells usually have a single, polar, unsheathed flagellum (wavelength ca. 1.7 µm). Aeromonas spp are oxidase +ve. The taxonomy of the motile strains

AEROMONAS: Γένος των κατά Gram-αρνητικών βακτηρίων της οικογενείας Vibrionaceae. Το σχήμα των κυττάρων ποικίλλει: ευθύγραμμα, ραβδία με αποστρογγυλευμένα άκρα ή κοκκοβάκιλλοι (0.3-1.0 x 1.0 x 3.5 µm). Συναντώνται μονήρη, σε ζεύγη, ή σε κοντές αλυσίδες, ή σε κοντές ίνες. Το γένος διαιρείται σε δύο ομάδες: ακίνητα ψυχρότροφα (A. salmonicida) και κινητά μεσόφιλά (ομάδα του A. hydrophila). Τα κινητά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μοναδικό, πολικό, χωρίς θήκη μαστίγιο (μήκος κύματος περίπου 1.7μm). Αeromonas s

AEROMONAS: Eine Gattung gramnegativer Bakterien der Vibrionaceae. Die Zellen sind variabel: Gerade, an den Enden abgerundete Stäbchen oder Coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm), sie treten einzeln, in Paaren oder in kurzen Ketten und Filamenten auf. Die Gattung ist in zwei Gruppen aufgeteilt: nicht bewegliche Psychrotrophe (A. salmonicida) und bewegliche Mesophile (A. hydrophila Gruppe). Bewegliche Zellen haben gewöhnlich eine einzelne polare Geißel ohne Scheidehülle (Wellenlänge ca. 1.7 µm).

AEROMONAS: Un genere di batterio Gram-negativo appartenente alle Vibrionaceae. Cellule di forma variabile: bastoncelli dritti con la punta arrotondata o coccobacilli (0.3-1.0 x 1.0-3.5 µm) - che esistono singolarmente, a coppia o in catene corte - o filamenti corti. Il genere è diviso in due gruppi: psicrotropi immobili (A. salmonicida) e mesofili mobili (A. idrofila). Le cellule mobili di solito hanno un flagello singolo, polare, sprovisto di guaina (lunghezza circa 1.7 µm). Aeromonas spp son

AEROMONAS: Género de las bacterias Vibrionaceae gram-negativas. Las células tienen forma variable: rectos, bastones con extremo redondo o cocobacilos (0,3 – 1,0 x 1,0 – 3,5 µm). Se encuentran aislados, en pares o en cortas cadenas o filamentos. El género está dividido en dos grupos: los psicotrofos que son inmóviles (A. salmonicida) y mesófilos que son móviles (el grupo: A. hidrófila). Las células móviles disponen, normalmente, de un flagelo simple, polar y sin vaina (longitud ca 1,7 µm). Aero

AEROMONAS: En slekt av gramnegative bakterier i familien Vibrionaceae. Cellene er variable, rette, avrundede staver eller kokker (0,3-1,0 x 1,0-3,5 µm) som opptrer enslig, i par eller korte kjeder, eller i korte filament. Slekten er delt inn i to grupper: ikke-bevegelige psykrotrofe (A. salmonicida) og bevegelige mesofile (A. hydrophila gruppen). Bevegelige celler har vanligvis en enkel, polar flagell uten skjede (bølgelengde ca 1,7 µm). Taksonomien til de bevegelige stammene er omstridt, til n

Was this helpful?
Se dit de la culture des plantes dans une atmosphère humide. Les plantes sont suspendues par des structures appropriées et leurs racines qui pendent librement sont constamment aspergées deau (les eaux usées des installations aquacoles par exemple).


AEROPONICS: Growing plants in a humid atmosphere where water (or, for example, effluents from intensive fish farming) is sprayed permanently or intermittently on free-hanging plant roots. Plants are placed in holding structures which allow individual positioning.

ΑΕΡΟΠΟΝIΚΗ: Η καλλιέργεια σε υγρή ατμόσφαιρα όπου το νερό (δηλ. εισροές από εντατική καλλιέργεια ψαριών) ψεκάζεται μόνιμα ή περιοδικά στις γυμνές ρίζες των φυτών. Τα φυτά τοποθετούνται σε αναρτήριες κατασκευές που τα κρατούν χωρισμένα μεταξύ τους.

AEROPONISCHE KULTURMETHODE: Pflanzenkultur (z.B. Kopfsalat) in einer feuchten Atmosphäre, bei der Wasser (z.B. Abwässer aus Aquakulturen) ständig oder in Intervallen auf die freihängenden Wurzeln versprüht wird. Dabei sind die Pflanzen in Haltevorichtungen so fixiert, daß sie ausgerichtet werden können und gleichmäßig mit dem nährstoffhaltigen Wasser besprüht werden können.

AEROPONICHE: Coltivazione di piante in un’ambiente umido in cui l’acqua (o, per esempio, effluenti da allevamento intensivo di pesci) è distribuita in continuazione o ad intermittenza sulle radici delle piante sospese. Le piante sono messe dentro apposite strutture di contenimento.

AEROPÓNICO: Dícese del cultivo de las plantas en una atmósfera húmeda. Las plantas están suspendidas por estructuras apropiadas, y sus raíces, que cuelgan libremente, están constantemente rociadas con agua (las aguas residuales de las piscifactorías por ejemplo).

AEROPONIK: Dyrking av planter i en fuktig atmosfære hvor vann (f.eks. avløpsvann fra intensivt fiskeoppdrett) kontinuerlig eller periodisk blir sprayet på fritthengende planterøtter. Plantene plasseres i stativer som muliggjør individuell posisjonering.

Was this helpful?
Une maladie apparente ou évidente par inspection générale; un état maladif exhibant des symptômes cliniques.


OVERT DISEASE: A disease apparent or obvious by gross inspection; a disease state exhibiting clinical signs.

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Μία ασθένεια εμφανής με μακροσκοπική παρατήρηση. Στάδιο μιας ασθένειας που εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα.

OFFENE KRANKHEIT: Eine Krankheit, die bei einer Untersuchung deutlich erkennbar ist; eine Krankheit, die klinische Anzeichen zeigt.

MALATTIA EVIDENTE: Malattia evidente o diagnosticabile anche da esame non approfondito; stato patologico definito da sintomi clinici.

AFECCIÓN APARENTE: Una enfermedad aparente o evidente por inspección general; un estado de enfermedad manifestando síntomas clínicos.

KLINISK SYKDOM: Sykdom som er tydelig ved en grov inspeksjon. Sykdomstilstand med kliniske tegn.

Was this helpful?
Caractérise la force d’interaction entre deux entités : (1) En enzymologie : l’interaction entre une enzyme et son substrat. (2) En immunologie : l’interaction entre un anticorps et un site spécifique de liaison sur un antigène.


AFFINITY: (1) In enzymology: Characterises the force of interaction between two entities, e.g., the interaction between an enzyme and its substrate or an antibody and its epitope. (2) In immunology: the ability of an antibody to an antigen at a specific binding site. Also refers to the binding strength of an antibody to an antigen.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ: (1) Στην ενζυμολογία: Χαρακτηρίζει το βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο οντοτήτων πχ η αντίδραση μεταξύ ενός ενζύμου και ενός υποστρώματος ή ενός αντισώματος και του επίτοπου. (2) Στην ανοσολογία: Η ικανότητα σύνδεσης ανάμεσα στο αντιγόνο και το αντίσωμα. Αναφέρεται επίσης και στην ευστάθεια της σύνδεσης μεταξύ αντιγόνου και αντισώματος.

AFFINITÄT: (1) Enzymologie: Die Tendenz eines Enzymes einen Komplex mit dem Substrat zu bilden. Je höher die Affinität ist, desto niedriger ist die zur Sättigung des Enzyms benötigte Substratkonzentration. (2) Immonology: Die Fähigkeit von Antikörpern pathogene Antigene an spezifischen Stellen zu binden, um diese abzubauen und zu entfernen

AFFINITA: (1)(enzimologia): Caratterizza la forza di interazionetra due entità, e.g., l’interazione tra un enzima ed il suo substratoo un anticorpo ed il suo epitopo. (2) (immunologia): L’abilità degli anticorpi di legare gli antigeni patogenici ai siti specifici di legame. Si riferisce anche alla forza legante di un anticorpo ad un antigene.

AFINIDAD: (1) En enzimología: Define la fuerza de interacción entre dos entidades, p.ej., la interacción entre un enzima y su sustrato o anticuerpo y su epítopo. (2) En Inmunología: capacidad de un anticuerpo para unirse a sitios específicos de antígenos. También referido a la fuerza de unión entre antígeno y anticuerpo.

AFFINITET: (1) Enzymologi: Et enzyms evne til å binde seg til et substrat. Dess høyere affinitet, dess lavere er substratkonsentrasjonen som vil gi full enzymaktivitet. (2) Immunologi: Mål på bindingsstyrke mellom antistoffets bindende sete og antigenets determinant. Antistoffers evne til å danne kompleks med antigen.

Was this helpful?
Un groupe de mycotoxines produites par diverses souches dAspergillus flavus et A. parasiticus . Ces toxines sont extrêmement thermostables et sont rendues fluorescentes sous une irradiation ultra-violette. Les aflatoxines sont toxique envers une grande variété deucaryotes. Des endémies de cancer ont été provoquées chez les animaux domestiques et les volailles nourris aux aliments contaminés avec des aflatoxines, particulièrement avec des aliments à base de cacahuètes ou céréales. Les aflatoxines


AFLATOXINS: A group of extremely heat-stable mycotoxins, produced by strains of Aspergillus flavus and A. parasiticus, which exhibit fluorescence on UV irradiation. Aflatoxins are toxic to a wide range of eukaryotes. Cases of cancer have occurred in domestic animals and poultry fed with aflatoxin-contaminated foodstuffs, particularly groundnut and cereal feeds. Aflatoxins can affect the immune system, reducing resistance to infection and possibly increasing the risk of hepatocellular carcinoma due to hepati

ΑΦΛΑΤΟΞIΝΕΣ: Μια ομάδα εξαιρετικά θερμοανθεκτικών μυκητοξινών, που παράγονται από ποικιλίες του Aspergillus flavus και του A. parasitus, οι οποίες φθορίζουν με ακτινοβολία U.V. Οι αφλατοξίνες είναι τοξικές για ένα φάσμα ευκαρυωτικών οργανισμών. Σε οικόσιτα ζώα και πουλερικά που τράφηκαν με τροφές που είχαν μολυνθεί από αφλατοξίνες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά περιστατικά καρκινοπαθεών (ιδιαίτερα με τροφές που περιείχαν φυστίκια και δημητριακά). Οι αφλατοξίνες επιδρούν στο ανοσολογικό σύστημα, μειώνοντας την

AFLATOXINE: Eine Gruppe extrem hitzebeständiger Mycotoxine, die von Stämmen von Aspergillus flavus und A. parasiticus gebildet werden. Diese Aspergillus-Arten sind unter UV-Licht fluoreszierend. Aflatoxine sind für viele Eukaryoten toxisch. In Haustieren und Geflügel sind schwere Fälle von Krebserkrankungen aufgetreten, nachdem sie mit Aflatoxin-kontaminiertem Futter gefüttert wurden (insbesondere unter Verwendung von Erdnußmehl und Getreide). Aflatoxine können das Immunsystem angreifen, die Resistenz gege

AFLATOSSINE: Un gruppo di micotossine estremamente stabile al calore, prodotto da ceppi di Aspergillus flavus e A. parasiticus, caratterizzati da fluorescenza all’irradiazione UV. Le aflatossine sono tossiche per una grande gamma di eucarioti. Casi di cancro si sono verificati in animali domestici e pollame nutriti con sostanze alimentari contaminate da aflatossina, in particolare mangimi composti di arachidi e cereali. Le aflatossine possono avere un effetto sul sistema immunitario, riducendo la resistenza

AFLATOXINAS: Un grupo de micotoxinas producido por diversas cepas de Aspergillus flavus y A. Parasiticus . Estas toxinas son extremadamente termoestables y son fluorescentes bajo la irradiación ultravioleta. Las aflatoxinas son tóxicas para una gran variedad de eucariotas. Se han provocado casos de cáncer en animales domésticos y aves de corral mediante alimentación con comida contaminada por aflatoxinas, particularmente con alimentos a base de cacahuetes o cereales. Las aflatoxinas pueden afectar el sistem

AFLATOKSIN: En gruppe ekstremt varmestabile mykotoksin produsert av stammer av soppene Aspergillius flavus og A. parasiticus. Disse Aspergillius artene er fluorescerende under UV-stråling. Aflatoksinene virker toksisk på mange eukaryoter. Hos husdyr og fjærfe har det forekommet alvorlige tilfeller av kreft etter at dyrene har blitt fôret med aflatoksinkontaminert fôr (spesielt jordnøtt og korn). Aflatoksin kan angripe immunsystemet, redusere motstandskraften mot infeksjoner og induserer ulike typer hepatoka

Was this helpful?
Sans gamètes; se dit des complexes dorganismes dont les individus se reproduisent asexuellement.


AGAMIC: Without gametes; used of complexes of organisms in which all individuals reproduce asexually.

ΑΓΑΜΕΤIΚΟΣ: Χωρίς γαμέτες. Ο όρος χρησιμοποιείται για συμπλέγματα οργανισμών, στους οποίους όλα τα άτομα αναπαράγονται αφυλετικά.

AGAMISCH: Ohne Gameten; verwendet für Organismen, deren Individuen sich asexuell reproduzieren.

AGAMICO: Senza gameti; usato per complessi di organismi in cui tutti gli individui si riproducono asessualmente.

AGAMIO (Adj.): Sin gametos; dícese de los organismos cuyos individuos se reproducen asexualmente.

AGAMIK: Aseksuell. Uten gameter. Uttrykket brukes for arter eller grupper av organismer hvor alle individer reproduserer aseksuelt.

Was this helpful?
Lindividu asexué, ou la génération asexuée, genérant des agamètes


AGAMONT: The asexual individual or generation producing agametes.

ΑΓΑΜΕΤΟΓΟΝIΟ: Το αφυλετικό άτομο ή η αφυλετική γενιά που παράγουν αγαμέτες.

AGAMONT: Asexuelles Individuum oder asexuelle Generation, das/die Agameten produziert(en).

AGAMONTE: L’individuo o la generazione asessuale che produce agameti.

AGAMIO (sust):: El individuo asexuado, o la generación asexuada, que genera agametos.

AGAMONT: Aseksuelt individ eller aseksuell generasjon som produserer agameter.

Was this helpful?
Cellule reproductrice, parvenue à la maturité, qui ne sunit pas avec une autre cellule pour former un zygote.


AGAMETE: A mature reproductive cell which does not fuse with another to form a zygote.

ΑΓΑΜΕΤΗΣ: Ωριμο αναπαραγωγικό κύτταρο το οποίο δεν ενώνεται με άλλο για να σχηματίσει ζυγώτη.

AGAMET: Nicht sexuell differenzierte Zelle, die sich durch mitotische Teilung vervielfacht.

AGAMETE: Una cellula sessuale matura che non si fonde con un’altra per formare un zigote.

AGAMETA: Célula reproductiva, madura, que no se une con otra célula para formar zigoto.

AGAMET: Gamet (moden kjønnscelle) som utvikler seg direkte til et voksent individ uten å fusjonere med en annen gamet.

Was this helpful?
Reproduction asexuée: un nouvel individu se développe à partir de la division binaire ou multiple dune seule cellule, ou par bourgeonnement.


AGAMOGONY: Asexual reproduction by development of a new individual from a single cell, following binary or multiple fission, or budding.

ΑΓΑΜΟΓΟΝIΑ: Αφυλετική αναπαραγωγή με ανάπτυξη ενός νέου ατόμου από ένα μοναδικό κύτταρο ύστερα από δυαδική ή πολλαπλή πυρηνοτομία ή εκβλάστηση.

AGAMOGONIE: Fortpflanzung ohne Befruchtung; durch Entwicklung eines neuen Organismus aus einer Zelle, nach zweifacher oder multipler Teilung oder Knospung.

AGAMOGONIA: La riproduzione asessuale per lo sviluppo di un nuovo individuo da una singola cellula, seguendo una scissione multipla o binaria, o per gemmazione.

AGAMOGONIA: Reproducción asexual: un nuevo individuo se desarrolla a partir de la división binaria o múltiple de una sola célula, o por germinación.

AGAMOGONI: Aseksuell formering ved utvikling av et nytt individ fra en enkel celle, etter to eller flere delinger eller knoppskyting.

Was this helpful?
Agent gélifiant et stabilisateur extrait dalgues rouges et employé dans la confection daliments ainsi que dans la préparation de milieux solides en microbiologie.


AGAR: A colloidal extract from red algae used as a gelling and stabilising agent in foods and in the preparation of solid media for microbiology.

ΑΓΑΡ: Εκχύλισμα ροδοφυκών που χρησιμοποιείται ως πηκτικός και στερεωτικός παράγοντας στα τρόφιμα και στην προετοιμασία στερεών μέσων στην μικροβιολογία βλ. λ. ΤΡΥΒΛIΟ ΑΓΑΡ, ΚΑΡΑΓΗΝΟΝ.

AGAR-AGAR: Gelierfähiges Polysaccharid; wird aus asiatischen Rotalgen hergestellt; kommt in getrockneter Form fadenartig oder als Pulver in den Handel; dient als Nährboden in der Mikrobiologie.

AGAR: Un prodotto colloidale estratto da alghe rosse usato come un agente gelificante e stabilizzante negli alimenti e nella preparazione di mezzi solidi per microbiologia.

AGAR: Agente estabilizador y gelatinoso, extracto de algas rojas y empleado en la confección de alimentos y en la preparación de medios sólidos en microbiología.

AGAR: Produkt fra rødalger. Polysakkarid som benyttes til fortykning, geldannelse og stabilisering blant annet i næringsmiddelindustrien og i tilvirking av fast vekstmedium i mikrobiologien. Jfr. agarplate og karragenan.

Was this helpful?
Terme général décrivant un nombre de substances (revêtements ou peintures), souvent à base de métaux, appliquées sur les structures immergées afin de prévenir la déposition des organismes de "fouling"; par exemple les peintures à base de tributyl-étain fréquemment appliquées aux coques de bateaux. Lemploi de telles substances sur des structures aquacoles est actuellement soumise à une réglementation à cause des effets nuisibles envers les mollusques et laccumulation des produits toxiques chez le


ANTI-FOULING AGENT: A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foula

ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατασκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλαβώ

ANTIFOULING-MITTEL, "ANTIFOULING"-MITTEL: Ein allgemeiner Begriff, der eine bestimmte Gruppe von Verbindungen bezeichnet (z.B. in Beschichtungen und Farbanstrichen), die oftmals toxische Metalle enthalten. Sie werden meist in Form von Anstrichen auf Gegenstände oder Geräte aufgetragen, um das Ansetzen bestimmter Aufwuchs-Organismen (= Fouling, Bewuchsorganismen) zu verhindern. Ein Beispiel ist Tributyl-Zinn, TBT, das in Schiffsanstrichen weit verbreitet ist. Obwohl TBT-Verbindungen in vielen aquatischen Bereichen (einschließlich der Aq

ANTI-INCROSTANTI (ANTIFOULING): Un termine collettivo usato per quel gruppo di composti (rivestimenti o vernici), spesso contenenti metalli, che sono applicati a strutture ed attrezzature per impedire l’attacco di organismi o di sporcizie (vedi); esempi comprendono lo stagno tributile TBT (vedi) usato comunemente nelle carene delle navi. Anche se questi composti sono stati usati in molti ambienti acquatici, l’uso in acquacoltura è ora regolato a causa degli effetti dannosi sui molluschi e per l’accumulo nel pesce, quando usato

AGENTE ANTI-FOULING: Término general que describe un número de sustancias (revestimiento o pintura), a menudo a base de metales, aplicadas sobre estructura sumergidas con el fin de impedir la deposición de organismos de Fouling; por ejemplo las pinturas a base de tributil-estaño frecuentemente aplicado a los cascos de los barcos. La utilización de estas sustancias en acuicultura está actualmente sometida a reglamentación por los efectos perjudiciales en los moluscos y la acumulación de productos tóxicos en los peces

ANTIBEGROINGSMIDDEL: Et samlebegrep om forskjellige forbindelser (bunnsmøring, beis, impregneringer, maling) som ofte inneholder toksiske metaller og som benyttes til å behandle utstyr og objekter for å hindre begroing. F.eks tributyl-tinn (TBT) som vanligvis benyttes innen sjøfart. Bruken av slike forbindelser innen akvakulturnæringen er nå regulert p.g.a den skadelige virkningen disse stoffene har på mollusker og fordi det akkumuleres i fisk når de blir brukt til notimpregnering. Alternative antibegroingsmidler so

Was this helpful?
En étiologie, lorganisme spécifique (bactérie, virus par exemple) responsable de lapparition dune maladie donnée.


CAUSATIVE AGENT: In aetiology, this is the specific organism ( bacteria or virus, for example) responsible for the occurrence of a particular pathological disorder.

ΑIΤIΩΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Στον τομέα της αιτιολογίας είναι ο ειδικός οργανισμός (π.χ. βακτήριο, ιός) που ευθύνεται για την ύπαρξη μιας παθολογικής ανωμαλίας.

VERURSACHER: In der Ätiologie wird hiermit ein spezifischer Organismus (z. B. ein Bakterium oder Virus) bezeichnet, der für das Auftreten einer bestimmten pathologischen Veränderung verantwortlich ist.

AGENTE EZIOLOGICO (CAUSA): L’organismo specifico (batterio o virus, ad esempio) responsabile per una specifica patologia.

AGENTE CAUSATIVO: En la etiología, el organismo específico (bacteria o virus) responsable de la aparición de una enfermedad en particular.

KAUSALT AGENS: I etiologi (læren om sykdommenes tilblivelse) er dette den spesifikke organismen (f.eks. bakterie eller virus) som er skyldig i tilstedeværelsen av en spesiell patologisk (sykelig) tilstand.

Was this helpful?
Se dit dun agent susceptible de provoquer des mutations ou daugmenter le taux de mutation.


MUTAGEN: Any agent that produces a mutation or enhances the rate of mutation.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΟΓΟΝΟΣ: Μέσο που προκαλεί μεταλλαγές ή αυξάνει τον ρυθμό των μεταλλαγών.

MUTAGEN: Jeder Wirkstoff, der eine Mutation auslöst oder die Mutationsrate vergrößert.

MUTAGENO: Qualsiasi agente che causa mutazione genetica o aumenta il tasso di mutazione genetica.

AGENTE MUTÁGENO: Dícese de un agente susceptible de provocar mutaciones o de aumentar el índice de mutación.

MUTAGEN: Ethvert virkemiddel som gir mutasjon eller øker mutasjonsraten.

Was this helpful?
Se dit des organismes adaptés à lexploitation denvironnements variables imprévisibles ou transitoires. Typiquement, ces organismes démontrent de hautes capacités de dispersion et un fort taux de croissance de leur population. Cest un organisme qui exprime son pouvoir pathogène uniquement chez les organismes affaiblis.


OPPORTUNISTIC AGENT: An organism which expresses a pathogenic power only upon a previously debilitated organism. Opportunistic species are adapted to utilize variable, unpredictable or transient environments and typically have a high dispersal ability and a rapid rate of population growth.

ΕΥΚΑIΡIΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Οργανισμός που εκδηλώνει την παθογόνο του δράση μόνο επί ενός ήδη καταβεβλημένου οργανισμού. Τα ευκαιριακά είδη έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενες, απρόβλεπτες ή μεταβατικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά κανόνα οι ρυθμοί με τους οποίους αυξάνονται και εξαπλώνονται είναι μεγάλοι.

OPPORTUNISTISCHES AGENS: Im Falle eines pathogeneN Keimes ein Organismus, dessen pathogene Wirkung nur bei vorher geschwächten Wirts-Organismen durchbricht. Opportunistische Arten sind so anpassungsfähig, daß sie oft variable, unvorhersagbare Umweltbedingungen in Übergangszonen nutzen können und typischerweise eine hohe Dispersionsrate sowie ein schnelles Populationswachstum aufweisen.

AGENTE PATOGENO OPPORTUNISTICO: Organismo che esprime la sua patogenicità solo su individui già debilitati. Le specie opportunistiche sono in grado di adattarsi, in modo imprevedibile, a diverse tipologie ambientali; presentano forti capacità di dispersione ed elevati tassi di crescita della popolazione.

AGENTE OPORTUNISTA: Dícese de los organismos adaptados a la explotación de entornos variables imprevisibles o transitorios. Típicamente, estos organismos demuestran altas capacidades de dispersión y un fuerte índice de crecimiento de sus poblaciones. Es un organismo que expresa su poder patogénico únicamente en los organismos débiles.

OPPORTUNISTISKE PATOGENER: Hovedtype av patogene (sykdomsfremkallende) bakterier som forårsaker sykdom bare under gitte omstendigheter (verten er svekket på forhånd av stress eller andre ytre faktorer). Bakteriene er ofte vanlig forekommende i miljøet uten at de skaper problemer.

Was this helpful?
Stimulus nocif qui provoque un stress susceptible de déséquilibrer la stabilité normale dun animal.


STRESSOR: Any adverse stimulus, causing stress, that tends to disrupt the normal stability of an animal.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΤΗΣ: Κάθε δυσμενές ερέθισμα που οδηγεί σε καταπόνηση και που τείνει να διασπάσει την φυσιολογική σταθερότητα ενός ζώου.

STRESSOR: Jeder Faktor, der Streß hervorruft und so die normale Stabilität eines Tieres stört.

AGENTI STRESSANTI: Qualsiasi stimolo avverso che causa stress e tende ad alterare le condizioni di normale stabilità di un animale.

FACTOR ESTRESANTE: Estimulo adverso que provoca un estrés susceptible de desequilibrar la estabilidad de un animal.

STRESSOR: Det stimulus som fjører til stress.

Was this helpful?
Agents chimiques (parfois des antibiotiques) capables de tuer (action fongicide) ou dinhiber le développement (action fongistatique) de champignons ou de levures. Les agents antifongiques sont employés dans le traitement et la prévention des maladies dorigine fongique, ainsi quen qualité de conservateur dans divers matériaux.


ANTIFUNGAL AGENTS: Chemical agents (including certain antibiotics) which either kill or inhibit the growth of fungi (fungicidal and fungistatic action, respectively). Antifungal agents are used for the treatment or prevention of fungal diseases and as preservatives for a wide range of materials.

ΑΝΤIΜΥΚΗΤIΑΚΟI ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Χημικοί παράγοντες (που περιλαμβάνουν ορισμένα αντιβιοτικά) οι οποίοι ή αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων (μυκητοκτόνος και μυκητοστατική δράση αντίστοιχα). Οι αντιμυκητιακοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ή την πρόληψη μυκητιάσεων (ασθένειες μυκήτων), καθώς και ως συντηρητικά για ένα μεγάλο εύρος υλικών.

PILZBEKÄMPFUNGSMITTEL: Chemische Substanzen (einschließlich bestimmter Antibiotika), die entweder Pilze abtöten oder ihr Wachstum hemmen (pilzhemmende und statische Wirkung). Pilzbekämpfungsmittel werden zur Behandlung oder zur Vermeidung von Pilzerkrankungen bei Menschen, Tieren und Pflanzen eingesetzt und werden auch als Konservierungsmittel für eine große Zahl von Materialien verwendet.

AGENTI ANTIFUNGINI: Agenti chimici (compresi alcuni antibiotici) che o uccidono o inibiscono la crescita dei funghi (azione fungicida e fungistatica, rispettivamente). Agenti antifungini sono usati per il trattamento o la prevenzione di malattie fungine e come conservanti per una grande gamma di materiali.

AGENTE ANTIFÚNGICO: Agente químico a (veces antibiótico) capaz de matar (acción funguicida) o de inhibir el desarrollo (acción fungistática) de hongos o levaduras. Los agentes antifúngicos son empleados en el tratamiento y la prevención de enfermedades de origen fúngico, así como conservante de diversos materiales.

SOPPMIDDEL: Kjemisk substans (inkl. visse antibiotika) som enten dreper sopp (fungicid) eller hemmer soppvekst (fungistatisk). Soppmiddel blir brukt til behandling eller forebygging av soppsykdommer og som konserveringsmiddel for et stort antall materialer.

Was this helpful?
Agents chimiques qui tuent les protozoaires ou inhibent leur développement. Employés afin de prévenir ou de traiter les maladies provoquées par les protozoaires.


ANTIPROTOZOAL AGENT: Chemical agents that kill or inhibit protozoal growth, used to prevent or treat diseases caused by protozoans.

ΑΝΤIΠΡΩΤΟΖΩIΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ: Χημική δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την αύξηση πρωτοζώων. Χρησιμοποιείται για να προλαμβάνει ή να θεραπεύει ασθένειες που οφείλονται σε πρωτόζωα.

PROTOZOENBEKÄMPFUNGSMITTEL: Chemische Substanz, die Protozoen tötet oder deren Wachstum inhibiert. Werden benutzt um Krankheiten, die durch Protozoen verursacht werden, zu bekämpfen oder zu verhindern.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agente chimici che uccide o inibisce la crescita dei protozoi, usato per impedire o trattare le malattie causate dai protozoi.

AGENTE ANTIPROTOZOARIO: Agentes químicos que matan los protozoos o inhiben su desarrollo. Empleados con el fin de tratar o prevenir las enfermedades provocadas por los protozoos.

MIDLER MOT PROTOZOER: Kjemiske substanser som hemmer veksten av- eller dreper protozoer og som benyttes for å bekjempe eller forhindre sykdommer forårsaket av protozoer.

Was this helpful?
Réunion en masse immobile de bactéries, dhématies ou dautres particules.


AGGLUTINATION: The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμάτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα αποτελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

AGGLUTINATION: Auf die Reaktion von Antikörpern mit partikulären Antigenen folgende Verklumpung der Antigenteilchen; z.B. beim Mischen zweier unterschiedlicher Blutgruppen.

AGGLUTINAZIONE: Il ragruppamento di cellule o altre particelle, per esempio, bacilli mobili, globuli rossi, ecc; per esempio, quando mischiano gruppi sanguigni incompatibili.

AGLUTINACIÓN: Reunión en masa homogénea de bacterias, de glóbulos rojos u otras partículas.

AGGLUTINASJON: Reaksjonen mellom antistoff og cellebundet antigen som resulterer i sammenklumping av celler som f.eks. når inkompatible blodgrupper blandes.

Was this helpful?
Substance spécifique du sérum sanguin ayant la proprieté dagglutiner les bactéries ou dautres particules; les hématies par exemple.


AGGLUTININ: A specific substance in blood serum which has the property of agglutinating bacteria, or other particles, for example, red blood cells.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΗ: Ειδικό συστατικό του ορού του αίματος το οποίο έχει την ιδιότητα να συγκολλά βακτήρια ή άλλα σωματίδια π.χ. ερυθροκύτταρα.

AGGLUTININ: Im Blutserum enthaltene, spezifische Substanz, die mit Antigenpartikeln oder anderen Partikeln, wie z. B. roten Blutkörperchen, reagiert und diese verklumpt.

AGGLUTININA: Una sostanza specifica nel siero del sangue la quale ha la proprietà di agglutinare batteri, o altre particelle, per esempio, i globuli rossi.

AGLUTININA: Sustancia específica del suero sanguíneo que tiene la propiedad de aglutinar las bacterias u otras partículas; los glóbulos rojos.

AGGLUTININ: En spesifikk substans i blodserum som har evnen til å agglutinere antigenpartikler eller andre partikler, f.eks. røde blodceller.

Was this helpful?
Dispositifs mécaniques servant à remuer leau pour faciliter son aération.


AGITATOR: Structures of mechanical devices by which water is aerated by being subjected to turbulence and agitation.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ: Συσκευή για τον αερισμό του νερού με στροβιλισμό και ανάδευση.

RÜHRER, MISCHER:: Ein mechanisches Gerät zur intensiven Mischung und Agitation von Wasser durch Belüftung.

AGITATORE: Strutture di strumenti meccanici con cui l’acqua viene aerata essendo soggetta a turbolenza e agitazione.

AGITADOR: Dispositivo mecánico que sirve para remover el agua o para facilitar su aireación.

OVERFLATELUFTERE: Apparater som bearbeider vannoverflaten slik at det skapes en stor grenseflate som letter gassovergangen. Kan være utformet som turbin, propell, paddelhjul eller børste med vertikal eller horisontal aksling.

Was this helpful?
Acides gras polyinsatures: Acides gras dont le nombre de liaisons doubles (insaturées) carbone-carbone excède deux. Les tissus des poissons ont une teneur élevée dAGPI tels le 20:5w3 et le 22:6w3. Les lipides alimentaires, tels que AGPI, sont des sources énergétiques importantes et devraient être comprises dans les aliments des poissons. Des sources naturelles de ces composés comprennent les poissons et les végétaux.


PUFA: Poly unsaturated fatty acids: fatty acids with 18 or more carbon atoms and two or more double bonds. These lipids are known to be extremely important in the early developmental stages of many marine fish and shellfish larvae.

PUFA: ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ: Λιπαρά οξέα με 18 ή περισσότερα άτομα άνθρακα και δύο τουλάχιστον διπλούς δεσμούς. Εξαιρετικής σημασίας για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των λαρβών πολλών θαλάσσιων ψαριών και ασπονδύλων.

PUFA: PUFA: MEHRFACH UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN; nach engl. poly unsaturated fatty acids.Fettsäuren mit 18 (oder mehr) Kohlenstoffatomen und 2 (oder mehr) Doppelbindungen. Diese Lipide sind während der ersten Entwicklungsstadien vieler mariner Fische und Muschellarven äußerst wichtig.

P.U.F.A.: Vedi ACIDI GRASSI POLINSATURI. (Acidi grassi (lipidi) costituiti da 18 o più atomi di carbonio e contenenti 2 o più doppi legami (legami insaturi). Questi lipidi, sono considerati molto importanti per le prime fasi di sviluppo di pesci e molluschi.)

AGPI: Ver Ácidos grasos poli-insaturados, se conocen sobre todo por sus siglas en inglés (PUFA).

PUFA: FLERUMETTEDE FETTSYRER. Fettsyrer med 18 eller flere karbonatomer og to eller flere dobbeltbindinger mellom karbonatomer. Disse lipidene er svært viktige ved tidlige utviklingsstadier hos larver av marine fisk og skalldyr. To viktige former er DHA (22:6 n-3) og EPA (20:5 n-3).

Was this helpful?
Leucocyte agranulaire.


AGRANULOCYTE: A non-granular leucocyte .

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΟ: Ακοκκιώδες λευκοκύτταρο.

AGRANULOCYTE: Eine nicht-granuläre Leukozyte.

AGRANULOCITA: Un leucocita non granulare.

AGRANULOCITO: Leucocito agranulado.

AGRANULOCYTT: En ikke-granulær leukocytt.

Was this helpful?
Diminution ou disparition des globules blancs polynucléaires (granulocytes). Syn. Leucémie granulocytaire.


AGRANULOCYTOSIS: Deficiency or absence of polymorpho-nuclear white blood cells. Syn. granulocytic leukaemia.

ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΤΑΡΑIΜIΑ ή ΑΚΟΚΚIΟΚΥΤΩΣΗ: Ελλειψη ή απουσία πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττάρων (Συνώνυμο: Κοκκιοκυτταρική λευχαιμία).

AGRANULOCYTOSIS: Mangel oder völliges Fehlen von weißen Butzellen mit polymorphem Zellkern (Syn: granulozyte Leukämie).

AGRANULOCITOSI: La deficienza o assenza di globuli bianchi polimorfonucleati. Sin. leucemia granulocitica.

AGRANULOCITOSIS: Disminución o desaparición de los glóbulos blancos polinucleados (granulocitos). Syn. Leucemia granulocitaria.

AGRANULOCYTOSE: Mangel eller feil på hvite blodceller med polymorf cellekjerne. Syn. granulocyttisk leukemi.

Was this helpful?
Assemblage dorganismes conspécifiques ayant une structure sociale et composés de membres semblables, ou dunités modulaires, ayant peu de coordination, peu dintégration et peu de parenté génotypique.


AGGREGATION: A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ: Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.

AGGREGATION: Anhäufung von artgleichen Organismen, die in der Regel eine Sozialstruktur aufweisen, aus mehreren gleichartigen Mitgliedern oder modularen Einheiten bestehen, ohne daß sie notwendigerweise ein kollektivbildender Reiz zusammengeführt hat (geringes Koordinierungsniveau, geringe Integration oder geringer genotypischer Verwandtschaftsgrad).

AGGREGAZIONE: Insieme di organismi conspecifici con simile struttura sociale e composto di individui simili o di unità modulari con scarsa coordinazione, scarsa integrazione e scarsa parentela genetica.

AGREGACIÓN: Acumulación de organismos conespecíficos que tienen una estructura social y compuestos de miembros semejantes, o de unidades modulares, pero con poca coordinación, poca organización y poca similitud genotípica.

AGGREGASJON: Et samfunn eller gruppe av organismer innen samme art med en sosial struktur og som består av homologe individer eller moduler men med et lavt nivå av koordinering, integrering eller genotypisk slektskap.

Was this helpful?
Acte ou menace hostile destiné à protéger un territoire, un groupe familial ou la progéniture, ou destiné à établir une domination en réduisant la liberté ou les capacités dun autre individu.


AGGRESSION: A hostile physical act or threat made in order to protect territory, the family group or offspring, or in order to establish dominance by reducing the freedom and fitness of another.

ΕΠIΘΕΣΗ: Εχθρική ενέργεια ή απειλητική επίδειξη, με στόχο την προστασία μιας περιοχής, μιας οικογενειακής ομάδας ή νεογνών, ή την εγκαθίδρυση κυριαρχίας, μειώνοντας την ελευθερία και την αρμοστικότητα ενός άλλου ζώου ή ατόμου.

AGGRESSION: Ein physischer Akt oder eine Drohhandlung durch ein Individuum, um ein Territorium, die soziale Gruppe oder die Nachkommen zu schützen, oder auch um Dominanz über andere Individuen zu erzielen, derart, daß die Freiheit und die Lebensfähigkeit anderer Individuen reduziert oder eingeschränkt wird.

AGGRESSIONE: Un atto fisico ostile o una minaccia fatta per proteggere il territorio, il gruppo familiare o prole, o per stabilire la dominanza riducendo la libertà o la salute di un’altro.

AGRESIÓN: Acto o amenaza hostil destinada a proteger un territorio, un grupo familiar o la progenie o destinada a establecer una dominancia reduciendo la libertad o las capacidades de otro individuo.

AGGRESJON: En fiendtlig fysisk handling eller trussel for å beskytte territorium, familiegruppe eller avkom, eller for å etablere dominans ved å redusere hverandres frihet og evne til å spre sine gener.

Was this helpful?
Ayant une évolution rapide et relativement sévère; toxicité aiguë, inflammation aiguë (inflammation à évolution rapide et dont les manifestations sont immédiates et prononcées).


ACUTE: Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).

ΟΞΥΣ: Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).

AKUT: Kurzfristig und relativ bedeutend Einfluß nehmend, z.B. akute Toxizität, akute Entzündung (eine Entzündung, bei der die Ausbreitung schnell ist und sich unmittelbar und deutlich manifestiert).

ACUTO: Fenomeno con un’andamento breve e relativamente severo, per esempio, tossicità acuta, infiammazione acuta (infiammazione in cui il progresso è rapido e le manifestazioni sono immediate e pronunciate).

AGUDO (A): Que experimenta una evolución rápida y relativamente severa; toxicidad aguda, inflamación aguda (inflamación de evolución rápida y cuyas manifestaciones son inmediatas y pronunciadas).

AKUTT: Kort og relativt alvorlig forløp, f.eks. akutt forgiftning, akutt betennelse (betennelse som utvikler seg raskt og som manifesterer seg umiddelbart og tydelig).

Was this helpful?
Mélange gazeux entourant la terre composé de 78% dazote, 21% doxygène, 0,9 % dargon, 0,03 % de gaz carbonique et de faibles quantités de lhélium, de krypton, de néon, de xénon et de la vapeur deau.


AIR: A mixture of gases around the earth: about 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide and traces of helium, krypton, neon and xenon, plus water vapour.

ΑΕΡΑΣ: Μείγμα των αερίων που περιβάλλουν την γη: περίπου 78% άζωτο, 21% οξυγόνο, 0.9% αργόν, 0.03% διοξείδιο του άνθρακα και ίχνη ηλίου, κρυπτού, νέου και ξένου, καθώς επίσης και υδρατμοί.

LUFT: Gasgemisch, das die Erde umhüllt: über 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 0,9 % Argon, 0,03% Kohlendioxid und Spuren von Helium, Krypton, Neon und Xenon, und Wasserdampf.

ARIA : Un misto di gas intorno alla terra: circa 78% azoto, 21% ossigeno, 0.9% argon, 0.03% anidride carbonica e tracce di elio, cripton, neon e xeno, oltre a vapore acqueo.

AIRE: Mezcla de gases alrededor de la tierra compuesta de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,9% de argón, 0,03% de gas carbónico y pequeñas cantidades de helio, de criptón, de neón, de xenón y de vapor de agua.

LUFT: Gassblanding som omkranser jorden. 78% nitrogen, 21% oksygen, 0,9% argon, 0,03% karbondioksid og spor av helium, krypton, xenon, og vanndamp.

Was this helpful?
Espèce de macro algue appartenant à la famille des Phaecophyceae (ordre des Laminariales) qui se développe sur des substrats durs dans des eaux peu profondes entre morte-eau et vive-eau. Cette espèce a un cycle de reproduction hétéromorphe dominé par un sporophyte diploïde, pouvant atteindre une taille considérable. Le gamétophyte est microscopique. La cultivation de cette espèce est actuellement à l’essai en Ireland.


ALARIA: Alaria litarale, a species of macro-alga (seaweed)belonging to the family of Phaeophyceae (order of Laminariales) which grow in shallow waters on hard substrates between neap tide low water and spring tide low water level. It has a heteromorph generation cycle with dominance of the diploid sporophyte, reaching a considerable size. The gametophyte is microscopic. Aquaculture trials are presently under way in Ireland.

ALARIA: Alaria litarale, μακροφύκος το οποίο ανήκει στην οικογένεια Phaeophyceae (τάξη Laminariales) και το οποίο αναπτύσσεται σε μικρά βάθη και επάνω σε σκληρό υπόστρωμα μεταξύ της χαμηλότερης στάθμης του νερού των χαμηλών παλιρροιών και της αντίστοιχης χαμηλότερης στάθμης του νερού των ισχυρών παλιρροιών. Το μέγεθος που μπορεί να φτάσει είναι αξιοσημείωτο ενώ ο κύκλος ζωής του είναι ετερόμορφος με επικρατούντα τύπο ταυτόν του διπλοειδούς σποριόφυτου. Το γαμετόφυτο είναι μικροσκοπικού μεγέθους. Το είδο

ALARIA: Alaria litorale, zur Ordnung der Laminariales innerhalb der Klasse der Phaeophyceae zählende Buschalge, die im Bereich zwischen Nipp-Niedrigwasser und Spring-Niedrigwasser vorkommt. Ihr Generationswechsel ist heteromorph mit entschiedener Förderung des diploiden Sporophyten, der beträchtliche Ausmaße haben kann. Die Gametophyten sind mikroskopisch klein. Außer dem endständigen Phylloid werden seitlich kleinere blattartige Flügel angelegt

ALARIA: Alaria litarale, una specie appartenente alla famiglia delle Phaeophyceae (ordine Laminariales) che cresce nelle acque basse, sopra ai substrati duri tra i livelli stagionali di basa marea. Ha un ciclo eteromorfo in cui domina lo sporofito diploide, il quale raggiunge una dimensione considerevole. Il gametofito è microscopico. Le prove di acquacoltura si stanno ora svolgendo in Irlanda.

ALARIA: Alaria litorale. Macro alga perteneciente a la familia de las Feofíceas (orden Laminariales) que crecen en aguas poco profundas en sustratos duros entre mareas bajas con poca agua y mareas de primavera con poca agua. Tiene un ciclo de generación heteromorfo con dominancial de esporófito diploide, alcanzando un tamaño considerable. El gametofito es microscópico. Existen intentos de cultivos actualmente en Irlanda.

ALARIA (ALARIA LITARALE): Tareart i familien Phaeophycea (orden Laminariales). Vokser på hardt substrat på grunt vann mellom laveste (ved nippflo) og høyeste (ved springflo) fjære. Den har en heteromorf generasjonssyklus hvor den diploide sporofytten dominerer og kan oppnå en betydelig størrelse. Gametofytten er mikroskopisk. Forsøk på å holde arten i akvakultur er i gang i Irland.

Was this helpful?
Diminution ou disparition de la pigmentation chez les animaux.


ALBINISM: The absence or deficiency of pigmentation in animals.

ΑΛΦIΣΜΟΣ: Απουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα. Βλ. επίσης δυσχρωμία.

ALBINISMUS: Das Fehlen oder der Mangel an Pigmenten bei Tieren.

ALBINISMO: L’assenza o deficienza della pigmentazione negli animali.

ALBINISMO: La ausencia o deficiencia de pigmentación en los animales.

ALBINISME: Feil eller mangel på pigmentering hos dyr. Jfr. feilpigmentering.

Was this helpful?
Mesure du pH de leau calculée sous forme du nombre de milliéquivalents dions hydrogène neutralisés par un litre de 200C. Cette neutralisation est due à leffet combiné des sels minéraux dissous (principalement CO2 et anions de bicarbonates(HCO3); elle est habituellement exprimée en équivalents de concentration de carbonate de calcium.


ALKALINITY: A measure of the pH of water calculated as the number of milliequivalents of hydrogen ions that is neutralized by one litre at 200C. This neutralization is due to the combined effect of dissolved mineral (mainly CO2 and the anions of bicarbonates(HC)3) and is usually expressed in equivalents concentration of calcium carbonate.

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της οξύτητας (του pΗ) του νερού, το οποίο υπολογίζεται ως ο αριθμός των χιλιοστο-ισοδυνάμων των υδρογονοκατιόντων που εξουδετερώνονται από ένα λίτρο δείγματος στους 200C. Αυτή η εξουδετέρωση οφείλεται στην συνδυασμένη επίδραση των διαλυμένων ανόργανων ουσιών (κυρίως CΟ2 και ΗCΟ3).Συνήθως εκφράζεται σε ισοδύναμες συγκεντώσεις ανθρακικού ασβεστίου. Βλ. Αλκαλικότητα, ολική.

ALKALINITÄT (ALKALITÄT, BASIZITÄT): Das chemische Zusammenwirken von gelöstem CO2, Wasser und den Anionen des Bikarbonats (HCO3) und Karbonats (CO2), die den pH-Wert in einer Gleichgewichtsreaktion bestimmen.

ALCALINITÀ: Una misura della capacità di un’acqua di neutralizzare l’aggiunta di un acido forte, espressa in milliequivalenti di idrogenioni per litro a 200C. Questa neutralizzazione è dovuta all’effetto combinato di sali minerali disciolti (principalmente CO2 e bicarbonati). L’alcalinità è di solito espressa in concentrazione equivalente di carbonato di calcio.

ALCALINIDAD: La medida del pH de agua calculado en forma de miliequivalentes de iones hidrógeno neutralizados en un litro a 200C. Esta neutralización es debida al efecto combinado de sales minerales disueltas (principalmente CO2 y aniones de bicarbonato(HCO3); está habitualmente expresada en equivalentes de concentración de carbonato de calcio.

ALKALINITET: Vannets evne til å nøytralisere (bufre) sure komponenter. Et mål på pH i vann utregnet som antall milliekvivalenter av hydrogenion som blir nøytralisert av en liter ved 200 C. Nøytraliseringsevnen kommer av den kombinerte effekten av løste mineraler, i hovedsak løst CO2, anioner fra bikarbonat (HCO3) og karbonat (CO2).

Was this helpful?
Contribution à lalcalinité totale des ions bicarbonates.


BICARBONATE ALKALINITY: The portion of total alkalinity contributed by bicarbonate ions.

ΔIΣΑΝΘΡΑΚIΚΗ ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Το ποσοστό της ολικής αλκαλικότητας το οποίο οφείλεται στα δισανθρακικά ιόντα.

BIKARBONAT - ALKALINITÄT (BIKARBONATHÄRTE): Der Anteil an der Gesamtalkalinität, die von den Bikarbonat-Ionen beigesteuert wird.

ALCALINITÀ BICARBONATICA: La porzione di alcalinità totale (vedi) alla quale contribuiscono gli ioni bicarbonati.

ALCALINIDAD BICARBONATO: La contribución a la alcalinidad total de iones de bicarbonato.

BIKARBONAT-ALKALITET: Andelen av total (karbon)alkalinitet som skyldes bikarbonat.

Was this helpful?
Contribution à lalcalinité totale des ions carbonate.


CARBONATE ALKALINITY: The portion of total alkalinity contributed by carbonate ions.

ΑΝΘΡΑΚIΚΗ ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Το τμήμα της ολικής αλκαλικότητας που οφείλεται σε ανθρακικά ιόντα.

KARBONATALKALINITÄT (KARBONATHÄRTE): Der Teil der Gesamtalkalinität, der auf Karbonationen zurückzuführen ist.

ALCALINITA’ DEL CARBONATO: La componebte dell’alcalinità totale alla quale contribuiscono gli ioni carbonato.

ALCALINIDAD CARBONATO: La contribución total de iones de carbonato.

KARBONAT ALKALITET: Andelen av den totale alkaliteten som skyldes karbonationer.

Was this helpful?
La concentration totale de bases dans leau exprimée en milligrammes équivalents de carbonate de calcium. Lalcalinité totale est estimée par une titration à laide dacide standard en deux temps. Le premier utilisant la phénolphthaléine comme indicateur, et le deuxième utilisant le méthylene orange comme indicateur. La quantité totale dacide nécessaire dans la titration, exprimée en équivalents de carbonate de calcium, représente lalcalinité totale. La quantité dacide nécessaire dans la titration a


ALKALINITY, TOTAL: The term "total alkalinity" refers to the total concentration of bases in water expressed in milligrams per litre of equivalent calcium carbonate. Determination of alkalinity is carried out by titration to two end points; first, by titrating with standard acid to a phenolphthalein endpoint, and second by titration to a methyl orange endpoint. The total amount of acid used in the titration, expressed as equivalent calcium carbonate, represents the total alkalinity. The amount of acid required to

ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ ΟΛIΚΗ: Ο όρος "ολική αλκαλικότητα" αναφέρεται στην ολική συγκέντρωση των βάσεων στο νερό και εκφράζεται σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ισοδυνάμου ανθρακικού ασβεστίου. Ο προσδιορισμός της αλκαλικότητας γίνεται με τιτλοδότηση σε δύο τελικά σημεία. Το πρώτο τιτλοδοτείται με ένα τυπικό οξύ σε ένα τελικό σημείο φαινολοφθαλεïνης και το δεύτερο τιτλοδοτείται σε ένα τελικό σημείο πορτοκαλόχροος του μεθυλαινίου. Η ολική ποσότητα του οξέος που χρησιμοποιείται στην τιτλοδότηση, εκφρασμένη σε ισοδύναμο ανθρακικό ασβ

GESAMTALKALINITÄT: Der Begriff Gesamtalkalinität bezieht sich auf die Konzentration aller Basen im Wasser, ausgedrückt in mg pro Liter in Kalziumkarbonat-Äquivalenten. Die Bestimmung der Alkalinität wird durch eine Titration mit zwei Endpunkten erreicht: Zuerst wird gegen eine Standardsäure gegen den Endpunkt des Phenolphthaleins titriert, danach durch eine zweite Titration der Endpunkt gegen Methylorange bestimmt. Die Gesamtmenge der bei der Titration verbrauchten Säure wird wiederum in Kalziumkarbonat-Äquivalent

ALCALINITÀ, TOTALE: Il termine “alcalinità totale” si riferisce alla concentrazione totale di basi nell’acqua, espressa in milligrammi per litro di carbonato di calcio equivalente. La determinazione dell’alcalinità è eseguita aggiungendo quantità note di un acido forte, con titolazione a due punti diversi di equivalenza, con il metodo del viraggio del colore; una prima titolazione usando come indicatore la fenoftaleina, la seconda usando come indicatore il metilarancio. La quantità totale di acido usato nella titol

ALCALINIDAD TOTAL: La concentración total de bases en el agua expresada en miligramos equivalentes de carbonato de calcio. La alcalinidad total está estimada mediante una titulación con ácido estándar a dos tiempos. La primera utilizando la fenolftaleína como indicador, y la segunda utilizando naranja de metileno como indicador. La cantidad total de ácido necesario en la titulación, expresada en equivalentes de carbonato de calcio, representa la alcalinidad total. La cantidad necesaria en la titulación con la fen

TOTAL ALKALITET: Betegnelse som henviser til den totale konsentrasjonen av baser i vann, uttrykt som milligram kalsiumkarbonat per liter vann. Alkalitet bestemmes ved titrering til to sluttpunkter: (1) Titrering med standard syre til sluttpunktet til fenolftalein. (2) Titrering til sluttpunktet til metyloransje. Den totale mengden av syre brukt til titrering, uttrykt som mengden kalsiumkarbonat, representerer den totale alkaliteten. Syremengden som trengs for titrering til sluttpunktet for fenolftalein (pH 8,3),

Was this helpful?
Condition résultant dune augmentation du pH sanguin au dessus de la gamme normalement rencontrée chez une espèce donnée.


ALKALOSIS: The condition resulting from an increase in blood pH above the normal range for the animal species involved. Increased blood bio-carbonate reserve.

ΑΛΚΑΛΩΣΗ: Κατάσταση οφειλόμενη σε αύξηση του pΗ του αίματος πάνω από το κανονικό εύρος τιμών του, για ένα συγκεκριμένο ζωïκό είδος. Αύξηση του αποθέματος βιοανθρακικών στο αίμα.

ALKALOSE: Ein Zustand, der durch abnormal hohe pH-Werte im Blut verursacht wird. Erhöhte Reserve an Bikarbonat im Blut.

ALCALOSI: La condizione che risulta da un aumento nel pH del sangue oltre il valore normale per la specie animale interessata. La riserva di biocarbonato del sangue risulta aumentata.

ALCALOSIS: Condición que resulta del aumento del pH sanguíneo por encima del valor normalmente encontrado en una especie.

ALKALOSE: En tilstand som et resultat av en øket pH i blodet over det som er normalt for organismen. Forhøyet bikarbonatreserve i blodet.

Was this helpful?
Grande classe de composés chimiques dérivés des alcools primaires par oxydation et contenant le groupe-CHO.


ALDEHYDES: Large class of chemical compounds derived from the primary alcohols by oxidation and containing the -CHO group.

ΑΛΔΕΫΔΗ: Μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων που προέρχονται από τις πρωτοταγείς αλκοόλες με οξείδωση και που περιέχουν την ομάδα -CHO.

ALDEHYDE: Eine große Klasse chemischer Verbindungen, die durch Oxidation primärer Alkohole dargestellt werden können und eine -CHO-Gruppe enthalten.

ALDEIDE: Grande classe di composti chimici derivati dagli alcooli primari attraverso l’ossidazione, contengono il gruppo -CHO.

ALDEHIDO: Amplia clase de compuestos químicos derivados de alcoholes primarios por oxidación y conteniendo un grupo –CHO.

ALDEHYD: En stor gruppe kjemiske forbindelser som fremstilles av primære alkoholer gjennom oksydasjon og inneholder en CHO-gruppe.

Was this helpful?
Stade du cycle du développement dun poisson de léclosion jusquà la fin de sa dépendance sur ses réserves vitellines. Ce terme est souvent limité aux Salmonidés, ou poissons apparentés avant quils émergent du gravier afin de nager librement.


ALEVIN: The larval stage of fish from hatching to the end of dependence on endogenous yolk as a source of nutrition. This term is often restricted to salmonids and related fishes before they emerge from the spawning gravel /incubation substrate, to begin swimming freely.

ΙΧΘΥΟΝΕΟΣΣΟΣ: Το νυμφικό στάδιο του ψαριού από την εκκόλαψη μέχρι το τέλος του σταδίου εξάρτησης από την ενδογενή λέκιθο ως πηγή τροφής. Στα σολομοειδή ο όρος συχνά περιορίζεται και αφορά την περίοδο πριν την ανάδυση από τα χαλίκια του υποστρώματος γαμετοτοκίας/εκκόλαψης και πριν αρχίσει να κολυμβά ελεύθερα.

ALEVIN: Larvenphase zwischen Schlupf und der Aufzehrung des Dottervorrats. Der Begriff wird meist nur für Salmoniden und Verwandte verwendet, bevor sie aus dem Laichbett/Erbrütungssubstrat aufsteigen und frei zu schwimmen beginnen. Synonym für Dottersacklarve.

LARVA CON SACCO VITELLINO: Il periodo larvale del pesce dalla schiusa dell’uovo al completo riassorbimento del sacco vitellino (tuorlo endogeno come fonte di alimentazione). Gli autori anglosassoni chiamano ‘alevin’ questo stadio, riferendo il termine principalmente ai salmonidi , prima che questi emergano dalla ghiaia d’incubazione, per cominciare a nuotare liberamente.

ALEVÍN: Estado del ciclo de desarrollo de un pez desde la eclosión hasta la dependencia de sus reservas vitelinas. En salmónidos y peces parecidos, este término se limita a las formas anteriores a la emersión para nadar libremente.

PLOMMESEKKYNGEL: Fiskens larvestadium fra klekking til slutten på plommesekkstadiet. Benevnelsen blir brukt på larver av salmonider og lignende fisk frem til de svømmer opp fra grusen/klekkesubstratet og begynner å svømme fritt.

Was this helpful?
Chez plusieurs espèces de poissons, léclosion des larves a lieu avant la résorption totale du vitellus. Les larves sont appelées alevins à vitellus jusquà résorption totale du sac vitellin.


YOLK-SAC LARVAE: Many fishes hatch while they still have a considerable amount of yolk remaining. From the time of hatching until the yolk sac is fully absorbed, they are referred to as yolk-sac larvae .

ΠΡΟΝΥΜΦΗ ΜΕ ΛΕΚΙΘΟ: Μερικά ψάρια εκκολάπτονται ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη σημαντική ποσότητα λεκίθου. Αναφέρονται ως προνύμφες από την στιγμή εκκόλαψης και μέχρις ότου απορροφηθεί εντελώς ο λεκιθικός σάκκος και στη συνέχεια ως νύμφες.

DOTTERSACKLARVEN: (auch Dottersackbrut genannt); Viele Fische schlüpfen mit einem erheblichen Dottervorrat. Sie werden vom Zeitpunkt des Schlüpfens bis zur vollständigen Aufzehrung des Dottervorrats als Dottersacklarven bezeichnet.

LARVAE CON SACCO VITELLINO: Le uova di molti pesci schiudono avendo ancora una quantità considerevole di vitello riesiduo. Il nome dato alle larve di pesci nel periodo che intercorre dalla schiusa fino al totale assorbimento del sacco vitellino, è “larva con sacco vitellino”.

ALEVÍN CON VITELO: En muchos especies de peces, la eclosión de larvas tiene lugar antes de la absorción total del vitelo. Las larvas son llamadas alevín con vitelo hasta la absorción total del saco vitelino.

PLOMMESEKKLARVE: Mange fiskelarver klekkes med en stor del av plommemassen intakt. Betegnelsen plommesekklarve blir benyttet fra klekking til plommemassen er fullstendig absorbert.

Was this helpful?
Jeune poisson, surtout à partir de labsorption des réserves vitellines.


ADVANCED FRY: Any young fish from the start of exogenous feeding (after the yolk is absorbed).

ΟΨΙΜΑ ΙΧΘΥΔΙΑ: Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός νεαρού ψαριού στο μετα-προνυμφικό στάδιο.

FORTGESCHRITTENER JUNGFISCH: Ein Begriff für junge Fische im postlarvalen Alter. Nach Balon, 1975, ein Ausdruck ohne klar abgegrenzte Definition. Alle Stadien vom Schlupf bis hin zum Fingerling können potentiell mit dem Begriff Brut bezeichnet werden. Fortgeschrittene Brut: Jeder Jungfisch, besonders vom Zeitpunkt der vollständigen Dotterresorption an. Für Lachs und Seeforelle siehe PARR. Dottersackbrut: junge Fische vom Schlupfzeitpunkt bis zum vollständigen Verbrauch des Dottersacks.

AVANNOTTI APPASTATI: Termine usato per indicare un pesce allo stadio post-larvale e comprendente tutti gli stadi che vanno dalla larva che assorbito il sacco vitellino inizia ad alimentarsi, fino allo stadio non ben definito di GIOVANILE. In troticoltura questo stadio si intende approssimativamente da larva svezzata alla taglia di 10 grammi o di 8 cm.Vedi PARR per i salmonidi. Larva: comprende gli stadi che vanno dalla schiusa fino al riassorbimento del sacco vitellino.

ALEVÍN AVANZADO: Estado del ciclo de desarrollo de un pez desde la eclosión hasta la dependencia de sus reservas vitelinas. En salmónidos y peces parecidos, este término se limita a las formas anteriores a la emersión para nadar libremente.

AVANSERT YNGEL: Enhver ung fisk fra start på eksogent næringsopptak (etter at plommen er oppbrukt).

Was this helpful?
Jeune poisson au stade post-larvaire. Toutes les étapes de léclosion jusquau fingerling y sont couvertes.Alevin avancé: Jeune poisson, surtout à partir de labsorption des réserves vitellines. Voir PARR pour les salmonidae.Alevin à vitellus: Jeune poisson à partir de léclosion jusquà labsorption des réserves vitellines.


FRY: A term used to describe a young fish at the post-larval stage. All stages from hatching to fingerling stage can potentially be covered by "fry".Advanced fry: any young fish from the start of exogenous feeding (after the yolk is absorbed). Sac fry: young fish from the time of hatching until the yolk sac is absorbed.

ΓΟΝΟΣ (IΧΘΥΔIΟ): Ορος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός νεαρού ψαριού στο μετα-προνυμφικό στάδιο.

BRUT(1): Ein Begriff für junge Fische im postlarvalen Alter. Nach Balon, 1975, ein Ausdruck ohne klar abgegrenzte Definition. Alle Stadien vom Schlupf bis hin zum Fingerling können potentiell mit dem Begriff "Brut" bezeichnet werden.Fortgeschrittene Brut: Jeder Jungfisch, besonders vom Zeitpunkt der vollständigen Dotterresorption an. Für Lachs und Seeforelle siehe "PARR".Dottersackbrut: junge Fische vom Schlupfzeitpunkt bis zum vollständigen Verbrauch des Dottersacks.

AVANNOTTO: Termine usato per indicare un pesce allo stadio post-larvale e comprendente tutti gli stadi che vanno dalla larva che assorbito il sacco vitellino inizia ad alimentarsi, fino allo stadio non ben definito di GIOVANILE. In troticoltura questo stadio si intende approssimativamente da larva svezzata alla taglia di 10 grammi o di 8 cm.Vedi PARR per i salmonidi. Larva: comprende gli stadi che vanno dalla schiusa fino al riassorbimento del sacco vitellino.

ALEVINES: Termino utilizado para describir un pez joven en estado postlarvario. Todos los estados desde la eclosión hasta el estado juvenil son denominados generalmente alevines. Alevín avanzado: Pez joven, sobre todo desde la absorción de las reservas vitelinas. Ver PARR para los salmónidos y trucha migratoria. Alevín con vitelo: Pez joven desde la eclosión hasta la absorción de las reservas vitelinas.

FISKEYNGEL: Betegnelse som beskriver en ung fisk etter larvestadiet. Alle stadier fra klekking til småfisk (”fingerling”) kan potensielt dekkes av betegnelsen. Avansert fiskeyngel: Enhver ung fisk fra start på eksogent næringsopptak (etter at plommen er oppbrukt). For laks og vandrende ørret, se PARR. Plommesekkyngel: Ung fisk fra klekking frem til plommen er oppbrukt (absorbert).

Was this helpful?
Agent chimique qui tue les algues, par exemple le sulfate de cuivre. Quoique certains herbicides (Diquat, Paraquat, terbutyrène), sont également actifs envers certaines algues ainsi que divers désinfectants généraux, tel le chlore de leau domestique, ils ne sont pas obligatoirement des algicides.


ALGICIDES: Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.

ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειiκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

ALGIZIDE: Chemische Wirkstoffe, die Algen töten. Algizide enthalten Kupfersulfate. Obwohl einige Herbizide (z.B. Diquat, Paraquat, Terbutryne) ebenso gegen Algen wirksam sind wie verschiedene Desinfektionsmittel (z.B. Chlor im Trink- und Brauchwasser), so sind sie nicht unbedingt als Algizide zu bezeichnen.

ALGICIDI: Agenti chimici che uccidono alghe, per esempio, solfato di rame. Sebbene alcuni erbicidi, come per esempio, Diquat, Paraquat, od altri, sono anche efficaci contro alcune alghe, come peraltro lo sono diversi disinfettanti aspecifici quali, il cloro nei rifornimenti idrici, non sono necessariamente da considerarsi algicidi.

ALGICIDAS: Agente químico que mata algas, por ejemplo el sulfato de cobre. Aunque ciertos herbicidas (Diquat, Paraquat, o Terbutine), son igualmente activos frente a las algas, así como diversos desinfectantes generales como el cloro de agua doméstico que no son obligatoriamente algicidas.

ALGICIDER: Kjemisk virkestoff som dreper alger f.eks. koppersulfat. Selv om noen sprøytemidler (herbicider) (f. eks Diquat, Paraquat og Terbutryne) og forskjellige desinfeksjonsmidler (f.eks. klor i drikkevann) er effektive mot algevekst, er de ikke nødvendigvis og i alle tilfeller algicider.

Was this helpful?
Polysaccharide algal qui est un composant majeur des parois cellulaires des algues brunes (laminaires). Les sels de lacide alginique, un acide colloµde insoluble, extrait des laminaires. Lacide alginique est dur quand il est sec et absorbant quand il est humide. Les alginates sont utilisés comme liants dans la formulation des aliments pour poissons. Les sels de sodium et de potassium sont les plus solubles et les plus couramment utilisés.


ALGIN: Algal polysaccharides that are a major constituent of the cell walls of brown algae. Salts derived from alginic acid that itself is obtained from kelp. Alginic acid is an insoluble colloidal acid, hard when dry and absorbent when moist. Alginates can be used as binders in fish feed. Sodium alginate and potassium alginate are the most soluble, with sodium alginate the most available. Alginates have wide applications in the industry as propellants.

ALGIN: Βλ. ΑΛΓIΝIΚΑ: Πολυσακχαρίτες φυκών που αποτελούν κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φαιοφυκών. Αλατα προερχόμενα από το αλγινικό οξύ, που παράγεται από φαιοφύκη της ομοταξίας των λαμιναριωδών. Το ίδιο το αλγινικό όξύ είναι ένα αδιάλυτο κολλοειδές οξύ που γίνεται σκληρό σε ξηρή μορφή και απορροφητικό όταν υγρανθεί. Τα αλγινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέτης της τροφής των ψαριών. Το αλγινικό κάλιο και το αλγινικό νάτριο είναι τα περισσότερο διαλυτά και διαθέσιμα αλγινικά. Τα

ALGIN: Polysaccharide, die einen Haupt- bestandteil der Zellwände von Braunalgen darstellen und deren Salze aus der Alginsäure abgeleitet werden können. Diese wird aus den Tangen gewonnen. Algin- säure ist als kolloidale Säure unlöslich, sie ist hart im trockenen Zustand und wirkt absorbtiv im feuchten Zustand. Alginate können als Binder in Fischfuttern eingesetzt werden. Kalium-Alginate und Natrium- Alginate sind gut löslich, wobei Kalium-Alginate häufiger sind.

ALGIN: Polisaccaridi algali che costituiscono un elemento costitutivo importante delle pareti cellulari delle alghe brune; i sali derivati dall’acido alginico che è a sua volta ottenuto da laminaria. L’acido alginico è un acido colloidale insolubile; è duro quando secco e assorbente quando umido. Alginates possono essere usati come leganti nel mangime per pesci. I sali di sodio e di potassio sono i più solubili ed i più comunemente utilizzati.

ALGINA: Polisacárido de algas que es el compuesto mayoritario de las paredes celulares de algas marrones (laminarias). Las sales del ácido algínico, ácido coloidal insoluble, son extractos de algas marinas laminares (varec). El ácido algínico es duro cuando es s.

ALGIN: Polysakkarid som er hovedbestanddel i brunalgenes cellevegg. Salt fremstilt fra alginsyre som i sin tur er utvunnet fra tang. Alginsyre er en uløselig kolloidal syre. Den er hard når den er tørr og absorberende når den er fuktig. Alginater benyttes m.a. som bindingsmiddel i fiskefôr. Natriumalginat og kaliumalginat løser seg best. Natriumalginat er mest tilgjengelig.

Was this helpful?
Polysaccharide algal qui est un composant majeur des parois cellulaires des algues brunes (laminaires). Les sels de lacide alginique, un acide colloïde insoluble, extrait des laminaires. Lacide alginique est dur quand il est sec et absorbant quand il est humide. Les alginates sont utilisés comme liants dans la formulation des aliments pour poissons. Les sels de sodium et de potassium sont les plus solubles et les plus couramment utilisés.


ALGINATE: Algal polysaccharides that are a major constituent of the cell walls of brown algae; salts derived from alginic acid that is itself obtained from kelp. Alginic acid is an insoluble colloidal acid; it is hard when dry and absorbent when moist. Alginates can be used as binders in fish feed. Sodium alginate and potassium alginate are the most soluble, and sodium alginate is the more available. Alginates have wide applications in industry as propellants.

ΑΛΓIΝIΚΑ: Πολυσακχαρίτες φυκών που αποτελούν κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φαιοφυκών. Αλατα προερχόμενα από το αλγινικό οξύ, που παράγεται από φαιοφύκη της ομοταξίας των λαμιναριωδών. Το ίδιο το αλγινικό όξύ είναι ένα αδιάλυτο κολλοειδές οξύ που γίνεται σκληρό σε ξηρή μορφή και απορροφητικό όταν υγρανθεί. Τα αλγινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέτης της τροφής των ψαριών. Το αλγινικό κάλιο και το αλγινικό νάτριο είναι τα περισσότερο διαλυτά και διαθέσιμα αλγινικά. Τα αλγινικά έχουν

ALGINATE: Polysaccharide, die einen Hauptbestandteil der Zellwände von Braunalgen darstellen und deren Salze aus der Alginsäure abgeleitet werden können. Diese wird aus den Tangen gewonnen. Alginsäure ist als kolloidale Säure unlöslich, sie ist hart im trockenen Zustand und wirkt absorbtiv im feuchten Zustand. Alginate können als Binder in Fischfuttern eingesetzt werden. Kalium-Alginate und Natrium-Alginate sind gut löslich, wobei Kalium-Alginate häufiger sind.

ALGINATI: Polisaccaridi algali che costituiscono un elemento costitutivo importante delle pareti cellulari delle alghe brune; i sali derivati dall’acido alginico che è a sua volta ottenuto da laminaria. L’acido alginico è un acido colloidale insolubile; è duro quando secco e assorbente quando umido. Alginates possono essere usati come leganti nel mangime per pesci. I sali di sodio e di potassio sono i più solubili ed i più comunemente utilizzati.

ALGINATO: Polisacárido de algas que es el compuesto mayoritario de las paredes celulares de algas marrones (laminarias). Las sales del ácido algínico, ácido coloidal insoluble, son extractos de algas marinas laminares (varec). El ácido algínico es duro cuando es seco y absorbente cuando es húmedo. Los alginatos son utilizados como ligandos en la preparación de comida para peces. Las sales de sodio y de potasio son las más solubles y más utilizadas.

ALGINAT: Polysakkarid som er hovedbestanddel i brunalgenes cellevegg. Salt fremstilt fra alginsyre som i sin tur er utvunnet fra tang. Alginsyre er en uløselig kolloidal syre. Den er hard når den er tørr og absorberende når den er fuktig. Alginater benyttes m.a. som bindingsmiddel i fiskefôr. Natriumalginat og kaliumalginat løser seg best. Natriumalginat er mest tilgjengelig.

Was this helpful?
Plante aquatique chlorophylienne de taille comprise entre quelques microns et plusieurs mètres; unicellulaire, coloniale ou filamenteuse, sans véritable racine ou feuille.


ALGA: Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.

ΦΥΚΟΣ: Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.

ALGE: Chlorophylltragende, niedere Pflanze in Süß- oder Meerwasser. Größenspektrum von wenigen Mikrometern bis mehreren Metern; einzellig, koloniebildend oder fadenförmig, aber ohne echte Blätter, Wurzeln und Stamm.

ALGA: Pianta di acqua dolce o marina che produce clorofilla (pl. alghe), con dimensioni variabili da pochi micron ad una lunghezza di molte decine di centimetri; cellula singola, colonia, o filamentosa senza un vero apparato foliare, radicale o stelo.

ALGA: Planta acuática clorofílica de tamaño entre unas micras y varios metros; unicelular, colonial o filamentosa, sin raíz o hoja auténticos.

ALGE: Klorofyllbærende marin- eller ferskvannsplante. Størrelsen varierer fra noen få mikrometer til flere meter. Encellede, kolonidannende eller trådlignende, men uten ekte blader, rot eller stamme.

Was this helpful?
La Phaeophycae, une classe dalgues marines de la zone interditale et les zones peu profondes. Plus de 1500 espèces sont répertoriées; cf. les laminaires.


BROWN ALGAE: Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.

ΦΑΙΟΦΥΚΗ: Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.

BRAUNALGEN: Phaeophyceae; Marine Großalgen der Gezeitenzone mit mehr als 1500 Arten.

ALGA BRUNA: Phaeophyceae; una classe di alghe marine che si trova nelle zone intertidali e nelle basse zone subtidali, contiene più di 1500 specie.

ALGA MARRÓN: Feofíceas, una clase de algas marinas (más de 1500 especies) de la zona intermareal y de las zonas poco profundas.

BRUNALGER: Phaeophycea, klasse av marine sjøvekster som lever i litoralsona og på grunt vann under flomålet. Bestående av mer en 1500 arter. Jfr. tang.

Was this helpful?
Cyanophycées; algues primitives procaryotes (sans noyaux cellulaires) dans lesquelles les pigments photosynthétiques ne sont pas localisés dans des chloroplastes. Les pigments sont masqués par un pigment bleu, la phycocyanine.


BLUE-GREEN ALGAE: Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.

ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

BLAUALGEN, BLAU-GRÜNE ALGEN: Cyanophyta; Prokaryotischen; einzellige Algen, bei denen die Photosynthesepigmente nicht auf den Chromoplasten lokalisiert sind. Die Pigmente sind vom blauen Pigment Phycozyanin verdeckt. Die Zellen sind von einer mehrschichtigen Zellwand umgeben, auf denen außen häufig Schleim- oder Gallerthüllen aufgelagert sind.

ALGHE VERDI-AZZURRE: Cyanophyta, le uniche alghe nelle quali i pigmenti fotosintetici non sono localizzati nei cromoplasti e che non hanno un nucleo. I pigmenti sono mascherati dal pigmento blu, la ficocianina.

ALGAS VERDE-AZULES: Cianofíceas; algas primitivas procariotas (sin núcleo celular) en las cuales los pigmentos fotosintéticos no están localizados en los cloroplastos. Los pigmentos están enmascarados por un pigmento azul, la ficocianina.

BLÅGRØNNALGER: Cyanobakterier, den eneste algen der fotosyntetiske pigmenter ikke er lokalisert i kromatoplastene og som ikke har kjerne. Pigmentene er maskert av det blå pigmentet fykocyanin.

Was this helpful?
Algues ayant des filaments comme thalle.


FILAMENTOUS ALGAE: Algae with a threadlike thallus.

ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΗ ΦΥΚΗ: Φύκη με νηματοειδή θαλλό.

FADENFÖRMIGE ALGEN: Fadenförmige Algen; kein systematisches Merkmal.

ALGHE FILAMENTOSE: Alghe che possiedono un tallo filamentoso.

ALGAS FILAMENTOSAS: Algas con filamentos como talo.

FILAMENTÆRE ALGER: Alger med trådaktig thallus, ikke et systematisk navn.

Was this helpful?
Chlorophycées, algues dont les pigments photosynthétiques sont localisés dans des chloroplastes, le pigment dominant étant la chlorophylle.


GREEN ALGAE: Chlorophyta, the algae in which photosynthetic pigments are localized in chloroplasts with chlorophyll as the dominating pigment.

ΧΛΩΡΟΦΥΚΗ: Φύκη με φωτοσυνθετική ικανότητα. Διαθέτουν χλωροπλάστες που περιέχουν φωτοσυνθετικές χρωστικές με επικρατέστερη της χλωροφύλης (χλωρόφυτα).

GRÜNE ALGEN: Chlorophyten, die Algen, in denen die photosynthetischen Pigmente in den Chromatophoren lokalisiert sind, mit dem Chlorophyll als dominierendem Pigment.

ALGHE VERDI: Clorofite, alghe nelle quali i pigmenti fotosintetici sono localizzati nei cloroplasti e hanno la clorofilla come pigmento dominante.

ALGAS VERDES: Clorofíceas, algas cuyos pigmentos fotosintéticos están localizados en los cloroplastos, el pigmento dominante es la clorofila.

GRØNNALGE: Alge der fotosyntetiske pigmenter befinner seg i kloroplaster, med klorofyll som det dominerende pigmentet.

Was this helpful?
Aliment formulé et façonné dans une extrudeuse. Dans ce procédé, laliment est rapidement chauffé à des températures supérieure à 1200C sous une pression relativement élevée. Le refroidissement rapide et la baisse de pression quand laliment quitte lextrudeuse piège des bulles dair, donnant des granulés de faible densité et de taille variable (par exemple aliments flottants). La haute température subie par laliment lors de lextrusion a lavantage de rendre lamidon plus digestible, mais e


EXTRUDED FEED: Processed feed that has been put through an extruding machine. In the process it is quickly heated to temperatures above 1200C under relatively high pressure. When leaving the the extruder it cools rapidly and, while under low pressure, air is taken up, giving the expelled pellets of various sizes a relatively low density (e.g. floating pellets). The high temperature during extrusion of the pellets provides the advantageous opportunity to partly enhance the digestibility of starch con

ΕΞΩΘΗΜΕΝΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή που εχει υποστεί επεξεργασία σε εξωθητή. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας η τροφή θερμαίνεται ταχέως σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 1200C, υπό σχετικά υψηλή πίεση. Με την έξοδό της από τον εξωθητή, η τροφή ψύχεται γρήγορα και, κάτω από χαμηλή πίεση, απορροφά αέρα, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται συσσωματώματα (σβώλοι)ποικίλων μεγεθών, με σχετικά μικρή πυκνότητα (επιπλέοντα τεμαχίδια). Η υψηλή θερμοκρασία στην οποία υποβάλλεται η εξωθημένη τροφή, παρέχει αφενός το πλεονέκτημα

EXTRUDIERTES FUTTER(1): Futter, das durch einen Extruder unter relativ hohem Druck und kurzfristiger Überhitzung auf 1200C geschickt wurde. Nach Verlassen des Extruders kühlt es rasch ab. Da dies bei Unterdruck geschieht, wird von den ausgestoßenen Pellets Luft aufgenommen. Sie haben dann eine relativ geringe Dichte (Schwimmfutter). Die hohe Temperatur während der Extrusion der Pellets ist insofern vorteilhaft, als dabei vorhandene Stärkeanteile teilweise aufgeschlossen werden. Dies erhöht ihre Verdaulichkei

MANGIME ESTRUSO: Mangime trattato mediante un estrusore. Durante il trattamento viene velocemente riscaldato a temperature superiori ai 1200C e viene sottoposto ad una pressione relativamente alta. Quando viene rimosso dall’estrusore, si raffredda rapidamente e sotto condizioni di bassa pressione, viene insufflata in modo controllato, conferendo ai pellet estrusi varie dimensioni e densità. Quest’ultima può essere relativamente bassa (pellett galleggianti). L’alta temperatura durante l’estrusione fo

ALIMENTO POR EXTRUSIÓN: Alimento procesado en un extrusionador. En el proceso, el alimento se calienta rápidamente a temperaturas superiores a 1200 C bajo presión relativamente alta. El enfriamiento rápido y la baja presión cuando el alimento deja el extrusionador, aprisiona las burbujas de aire dando así gránulos de baja densidad y tamaños variables (Ej. pelotillas flotantes). La exposición del alimento a altas temperaturas tiene la ventaja de hacer el almidón más digestible, aunque puede provocar la degrad

EKSTRUDERT FÔR: Bearbeidet fôr som har blitt kjørt gjennom en ekstruder. Under prosessen varmes fôret hurtig opp til over 1200C under relativt høyt trykk. Når fôret forlater ektruderen avkjøles det fort under lavt trykk. Luft tas opp og det kan dannes pelleter av ulik størrelse med relativt lav tetthet (f.eks. flytende pellet). Den høye temperaturen under ektruderingen av pelleten gir den fordelaktige anledningen til å fordøye stivelse i fôret, mens den på den andre siden kan den føre til delvis nedb

Was this helpful?
Aliment composé produit par extrusion de telle façon que sa faible densité lui permet de rester à la surface de leau pendant une période prolongée.


SLOW-SINKING FOOD: Prepared feed pellets produced by the extrusion process under conditions that result in a density that will allow them to float at the water surface for extended periods.

ΤΡΟΦΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΒΥΘΙΣΗΣ (2): Κατεργασμένοι σβώλοι τροφής που παράγονται με τη διαδικασία της εξώθησης, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν πυκνότητα που να επιτρέπει στους σβώλους να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

LANGSAM-SINKENDES FUTTER: Präpariertes und pelletiertes Futter, das unter hohen Druckbedingungen hergestellt wird, wobei eine Dichte erreicht wird, die die Pellets für einen längeren Zeitraum an der Wasseroberfläche schwimmen lassen.

ALIMENTO GALLEGGIABILE (A LENTA SEDIMENTAZIONE): Pellet preparato e prodotto con il processo di estrusione in condizioni tali che gli permettono di galleggiare sulla superficie dellacqua per periodi abbastanza lunghi.

ALIMENTO DE SEDIMENTACIÓN LENTA: Alimento flotante.

SAKTESYNKENDE FÔR: Fôrpelleter produsert ved ekstrudering under forhold som gir dem lav tetthet. Dette gjør at de flyter på overflaten en tid før de synker.

Was this helpful?
Lemploi des termes aliment artificiel et régime artificiel est déconseillé. Les aliments ne peuvent pas être produits artificiellement (synthétiquement), mais sont constitués de composés naturels (substances organiques). Le terme aliment composé est plus approprié.


ARTIFICIAL FOOD: The use of the term "artificial food/diet" is inaccurate since feeds cannot be produced artificially (synthetically) but are derived from natural ingredients (organic substances). The use of the term processed diet is therefore more appropriate.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΤΡΟΦΗ: Η χρήση του όρου "τεχνητή τροφή/δίαιτα" πρέπει να αποφεύγεται. Οι τροφές δεν μπορούν να παραχθούν τεχνητά (συνθετικά) αλλά προέρχονται από φυσικά οργανικά συστατικά. Ο όρος "επεξεργασμένη τροφή/δίαιτα" (βλ. λ.) είναι ορθότερος.

KUNSTFUTTER: Der Gebrauch des Begriffes Kunstfutter/-nahrung sollte vermieden werden. Futtermittel können im eigentlichen Sinne nicht künstlich (synthetisch) hergestellt werden, da sie aus natürlichen Bestandteilen (organischen Substanzen) gewonnen werden. Die Verwendung des Begriffes Aufbereitetes Futter ist deshalb passender.

ALIMENTI ARTIFICIALI: L’uso del termine “dieta/alimenti artificiali” non è del tutto corretto. I mangimi non possono essere prodotti artificialmente (sinteticamente) ma sono ottenuti da ingredienti naturali (sostanze organiche). L’uso del termine ‘alimenti composti’ è quindi più adatto.

ALIMENTO ARTIFICIAL: El empleo de términos como alimento artificial y régimen artificial es desaconsejable. Los alimentos no pueden ser producidos artificialmente (sintéticamente), sino que son derivados de compuestos naturales (sustancias orgánicas). El término ‘alimento compuesto’ es más apropiado.

KUNSTIG FÔR: Dette begrepet er lite brukt på norsk og bør heller ikke brukes ettersom fôr ikke kan produseres kunstig i meningen syntetisk, men er utvunnet/sammensatt av naturlige ingredienser (organiske substanser). Det vanlige og det beste er å bruke begreper som formulert fôr, tørrfôr, mjukfôr og våtfôr.

Was this helpful?
En aquaculture un aliment qui satisfait tous les besoins nutritionnels des specimens cibles.


COMPLETE DIET: An aquaculture diet that satisfies all the nutritional requirements of the target species.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΙΤΑ: Στην ιχθυοκαλλιέργεια, η δίαιτα που ικανοποιεί όλες τις τροφικές απαιτήσεις του είδους-στόχου.

VOLLWERTIGE NAHRUNG: Ein Aquakulturfutter, das die Ernährungsanforderungen der Zielgruppen voll erfüllt.

DIETA COMPLETA: In acquacoltura, un alimento che soddisfa tutti i requisiti nutrizionali della specie allevata.

ALIMENTO COMPLETO: En acuicultura, es una dieta que satisface todos los requisitos nutritivos de las especies designadas.

KOMPLETT DIETT: I akvakultur, en diett som tilfredsstiller alle ernæringsbehov hos den aktuelle arten.

Was this helpful?
Aliment composé de plusieurs ingrédients.


COMPOUND FEED: A feed composed of several ingredients.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή αποτελούμενη από διάφορα συστατικά.

ZUSAMMENGESETZTES FUTTER: Ein Futter, das aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist.

MANGIME COMPOSTO: Un mangime confezionato con molti ingredienti.

ALIMENTO COMPUESTO: Alimento compuesto de varios ingredientes.

SAMMENSATT FÔR: Et fôr som er sammensatt av flere ulike bestanddeler.

Was this helpful?
Aliment couvrant les besoins nutritionnels élémentaires necessaire au développement normal (des poissons).


BASIS DIET: Food which covers elementary nutritional requirements, assuring normal development (of fish).

ΒΑΣIΚΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή που καλύπτει τις στοιχειώδεις τροφικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την κανονική ανάπτυξη (του ψαριού).

GRUNDNAHRUNG: Nahrung, die alle elementaren Nährstoffanforderungen enthält und eine normale Körperentwicklung sichert.

DIETA DI BASE: Alimenti che comprendono i fabbisogni nutrizionali elementari, assicurando lo sviluppo normale (dei pesci).

ALIMENTO DE BASE: Alimento que cubre los requisitos nutritivos elementales y asegura el desarrollo normal (de los peces).

BASALDIETT: Fôr som dekker elementære ernæringsbehov, som sikrer normal utvikling (av fisk).

Was this helpful?
Aliment préparé dont la composition est destinée à fournir un supplément déléments nutritifs par rapport aux proies naturelles élevées dans lenvironnement de culture (normalement en bassins).


SUPPLEMENTAL DIET: A prepared diet formulated to provide additional nutrients to those obtained from natural food organisms grown in the culture environment (usually ponds).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΤΑ: Παρασκευασμένη δίαιτα σχεδιασμένη ώστε να παρέχει συμπληρωματικά θρεπτικά εκτός από αυτά που λαμβάνονται από φυσικούς τροφικούς οργανισμούς που έχουν αναπτυχθεί στο περιβάλλον της καλλιέργειας (συνήθως υδατοσυλλογές).

ERGÄNZUNGSNAHRUNG: Ein spezielles Futter, das den in der Aquakulturanlage gehaltenen Organismen zusätzlich zum Lebendfutter, dass über die Nahrungskette im Kulturmedium heranwächst, verabreicht wird (Zufütterung ist in der Teichwirtshaft üblich).

DIETA SUPPLEMENTARE: Una dieta formulata che fornisce un supplemento di nutrienti rispetto a quelle che usano esclusivamente cibo naturale ottenuto da organismi cresciuti in allevamento, di solito stagni.

ALIMENTO SUPLEMENTARIO: Un alimento preparado y formulado para proporcionar nutrimentos adicionales a aquellos obtenidos a partir de organismos que crecen en el ambiente de cultivo (normalmente en estanques).

SUPPLEMENTFOR: Et formulert fôr som skal fôres i tillegg til de naturlige fôrorganismene som dyrkes i en oppdrettsdam.

Was this helpful?
Aliment caractérisé par son grand volume et par sa valeur nutritive relativement peu élevée.


BULK FOOD: Food characterized by large volume and relatively low nutritive (feeding) value.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή χαρακτηριζόμενη από τον μεγάλο όγκο της και την σχετικά χαμηλή θρεπτική της αξία.

MASSENFUTTER: Futter, das charakterisiert ist durch ein großes Volumen und einen relativ geringen Nährwert.

ALIMENTI RIEMPITIVI: Alimenti caratterizzati da un basso rapporto tra valore nutrizionale e volume.

ALIMENTO EN MASA: Alimento caracterizado por volumen grande y su valor nutritivo relativamente bajo.

BULKFÔR (FIBERRIK KOST): Fôr karakterisert av stort volum og lav næringsverdi.

Was this helpful?
Type de granulé compact, de relativement basse densité, avec un taux de sédimentation faible. Il peut contenir des taux élevés de matières grasses; cf. aliment à extrusion.


EXPANDED FEED: Type of hard, relatively low-density pelleted feed with a slow sinking rate. Can be used to produce high-oil diets.

ΤΡΟΦΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΒΥΘΙΣΗΣ: Τύπος σκληρής, σχετικά μικρής πυκνότητας τροφής σε βώλους, με μικρή ταχύτητα βύθισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σιτηρεσίων πλούσιων σε έλαια.

EXTRUDIERTES FUTTER(2): Harte Pellets mit relativ geringer Dichte und mit geringer Sinkgeschwindigkeit; können zur Herstellung fetthaltigen Futters verwendet werden.

MANGIME ESPANSO: Tipo di mangime pellettato duro di densità relativamente bassa che affonda velocemente. La tecnologia può essere usata per produrre diete ad alto contenuto di olio.

ALIMENTO EXPANDIDO: Tipo de gránulo compacto, de densidad relativamente baja, con una tasa de sedimentación baja. Puede contener tasas elevadas de materias grasas.

EKSPANDERT FÔR: Hard, saktesynkende pellet med relativ lav tetthet. Kan brukes til å produsere fôr med høyt oljeinnhold. Jfr. ekstrudert fôr.

Was this helpful?
Aliment composé produit par extrusion de telle façon que sa faible densité lui permet de rester à la surface de leau pendant une période prolongée.


FLOATING FEED: Prepared feed pellets produced by the extrusion process under conditions that result in a density that will allow them to float at the water surface for extended periods.

ΕΠIΠΛΕΟΥΣΑ ΤΡΟΦΗ: Κατεργασμένοι σβώλοι τροφής που παράγονται με τη διαδικασία της εξώθησης, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν πυκνότητα που να επιτρέπει στους σβώλους να επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

SCHWIMMFUTTER: Präpariertes und pelletiertes Futter, das unter hohen Druckbedingungen hergestellt wird, wobei eine Dichte erreicht wird, die die Pellets für einen längeren Zeitraum an der Wasseroberfläche schwimmen lassen.

ALIMENTO GALLEGGIANTE: Pellet preparato e prodotto con il processo di estrusione in condizioni tali che gli permettono di galleggiare sulla superficie dellacqua per periodi abbastanza lunghi.

ALIMENTO EXTRUSIONADO: Alimento preparado por extrusión de tal manera que su baja densidad le permite flotar en la superficie del agua durante un periodo prolongado.

FLYTEFÔR: Fôrpelleter produsert ved ekstrudering under forhold som gir dem lav tetthet. Dette gjør at de flyter på overflaten en tid før de synker.

Was this helpful?
Aliment confectionné à partir de matières premières sélectionnées et conçu par les technologues de lindustrie alimentaire.


PROCESSED DIET: A formulated diet made of selected crude raw materials which has been designed by means of food technology/engineering.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΔIΑIΤΑ: Τροφή αποτελούμενη από επιλεγμένες πρώτες ύλες που έχει παρασκευασθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας τροφίμων.

AUFBEREITETES FUTTER: Ein Futter, das aus ausgesuchten Rohmaterialien hergestellt wird, um die von der Nahrungstechnologie bzw. -technik gestellten Anforderungen an die Rezeptur zu erfüllen.

DIETA ELABORATA: Dieta costituita da materie prime selezionate, ottenute attraverso i processi della tecnologia/ingegneria alimentare.

ALIMENTO PROCESADO: Alimento confeccionado a partir de materias primas seleccionadas y conocidas por los tecnólogos de alimentación.

BEARBEIDET FOR: Formulert for laget av utvalgte ravarer, utformet ved bruk av ”forteknologi”.

Was this helpful?
Aliment dans lequel sont incorporés des drogues ou des antibiotiques (habituellement sur le site de production). Les aliments médicamentés sont normalement utilisés comme traitement et ne sont pas distribués en prophylaxie. Généralement, les poissons malades ont lappétit réduit et il savère parfois nécessaire daugmenter leur ingestion par les poissons.


MEDICATED FEED: Feed into which drugs or antibiotics have been added, usually on the farm site. Medicated feed is typically given to fish as a treatment, and not as a prophylactic. In general diseased fish have a depressed appetite, so that medicated diet may need to be contain attractants to encourage consumption by the fish. In many countries the application of medicated feeds is strictly regulated.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ: Τροφή στην οποία έχουν προστεθεί αντιβιοτικά ή άλλα φάρμακα, συνήθως στην περιοχή καλλιέργειας. Χορηγείται γενικά γιά θεραπεία και όχι γιά πρόληψη. Επειδή συνήθως τα άρρωστα ψάρια έχουν μειωμένη όρεξη η φαρμακευτική τροφή είναι ίσως αναγκαίο να περιέχει προσελκυστικές ουσίες ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωσή της.

MEDIZINALFUTTER: Futter, dem Drogen oder Antibiotika zugefügt wurden, was meist erst auf der Farm geschieht. Medzinalfutter wird Fischen als Behandlungsart verabreicht und nicht zur Prophylaxe. Normalerweise leiden infizierte Fische an Appetitmangel, so daß dem Medizinalfutter zusätzlich noch Lockstoffe zugesetzt werden, um den Verzehr sicherzustellen bzw. anzuregen. In vielen Ländern ist die Verwendung von Medizinalfuttern sehr strikt reguliert.

MANGIME MEDICATO: Mangime addizionato con farmaci, generalmente disinfettanti o antibiotici. Il mangime medicato è somministrato ai pesci come trattamento terapeutico e non come profilassi. Normalmente i pesci affetti da patologie sono inappetenti, per questo motivo al mangime medicato talvolta si aggiungono sostanze per stimolare e attrarre i pesci. In molti paesi, inclusi quelli appartenenti all’Unione Europea, l’uso dei mangimi medicati è strettamente regolamentato.

ALIMENTO FARMACOLÓGICO: Alimento en lo cual se han agregado drogas o antibióticos (normalmente durante su producción). Los alimentos tratados con fármacos son utilizados normalmente como un tratamiento, y no como profiláctico. En general los peces enfermos tienen un apetito deprimido, así que a veces es necesario que la dieta contenga atrayentes para animar su consumo por el pez. En muchos países la aplicación de alimentos tratados con fármacos está estrictamente regulado.

MEDISINFÔR: Fôr som inneholder medikamenter eller antibiotika. Medisinfôr gis til fisk ved behandling av sykdom, ikke som profylaktisk tiltak. Syk fisk har ofte nedsatt appetitt, noe som kompenseres for ved å tilsette tiltrekningsstoffer i fôret. I mange land er bruk av medisinfôr strengt regulert. I Norge er bruken av medisinfôr (antibiotika) sterkt redusert etter at de ble utviklet gode vaksiner for laksefisk.

Was this helpful?
Un aliment constitué dingrédients raffinés dont les analyses sont bien définies; utilisé uniquement pour les récherches en nutrition.


PURIFIED DIET: A feed made out of refined ingredients with specified analyses; used for nutritional research only.

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΙΤΑ: Τροφή παρασκευαζόμενη από καθαρισμένα υλικά που ελέγχονται με καθορισμένες αναλύσεις. Χρησιμοποιείται μόνο στην διαιτολογική έρευνα.

AUFBEREITETE NAHRUNG: Futter, das aus veredelten Zutaten mit einer genau definierten Methode hergestellt wurde; wird nur bei Ernährungsuntersuchungen benutzt.

DIETA PURIFICATA: Mangime prodotto da ingredienti, raffinati con apposite procedure e usato dai nutrizionisti solo a scopo di ricerca.

ALIMENTO PURIFICADO: Un alimento elaborado con ingredientes refinados y del que se realizan análisis específicos; utilizado solamente para la investigación nutritiva.

RENSET DIETT: Et fôr som er bygget opp av foredlede bestanddeler ved hjelp av spesifiserte metoder. Brukes kun i ernæringsstudier.

Was this helpful?
Protéine animale tirée du sang qui est transformée en aliment pouvant être utilisé pour réduire les prix élevés des aliments pour poissons. Elle est habituellement présente à faible dose (moins de 10%) dans les aliments pour salmonidés.


BLOOD MEAL: Animal protein sourced from blood which is processed into a meal. It can be used to reduce the levels of expensive fish meal in fish feeds. It is usually present in low levels (less than 10%) in salmonid feeds.

ΑIΜΑΛΕΥΡΟ: Ζωϊκή πρωτεΐνη που προέρχεται από το αίμα και μετατρέπεται σε τροφή. Χρησιμοποιείται ως μερικό υποκατάστατο του υψηλού κόστους ιχθυαλεύρων στις ιχθυοτροφές. Περιέχεται συνήθως σε χαμηλές συγκεντρώσεις (λιγότερο από 10%) στην τροφή των σολομοειδών.

BLUTMEHL: Tierisches Protein, das aus Blut gewonnen wird und als trockenes Mehl in den Handel kommt. Es kann partiell als Ersatz für teures Fischmehl in Fischfuttern eingesetzt werden. Es wird in geringen Mengen (bis zu 10%) den Futtermitteln für Salmoniden beigemischt.

FARINA DI SANGUE: La proteina animale del sangue che viene trasformata in una farina. Usata per ridurre l’impiego di farine più costose nei mangimi per pesci, è ora proibita in Europa, per motivi igienici. Di solito era presente in bassi livelli (meno del 10%) nei mangimi per salmonidi.

ALIEMENTO SANGUÍNEO: Proteína sacada de la sangre animal y que se procesa en una comida. Puede usarse para reducir los altos precios de la materia prima procedente del pescado. Es normalmente presente a bajos niveles (menos del 10%) en los piensos para salmónidos.

BLODMEL: Animalsk proteinkilde fra blod som er prosessert til mel. Kan brukes til å redusere innholdet av dyrt fiskemel i fiskefôr. Er som regel tilstede i små mengder (mindre en 10%) i laksefôr.

Was this helpful?
(1) La demande des organismes en nourriture. (2) La consommation daliments par les organismes.


FEEDING: (1)The supplying of organisms with food. (2) The consuming of food by organisms.

ΔIΑΤΡΟΦΗ: (1) Η παροχή τροφής προς τους οργανισμούς. (2) Η κατανάλωση τροφής από τους οργανισμούς.

FÜTTERUNG: (1) Die Versorgung von Organismen mit Nahrung. (2) Im Englischen bezieht sich der Begriff feeding auch auf die selbständige Nahrungsaufnahme von Organismen.

ALIMENTAZIONE: 1) Rifornimento di cibo per gli organismi. 2) consumo di cibo da parte degli organismi.

ALIMENTACIÓN: (1) Los componentes que se proporcionan a los organismos en la comida. (2) El consumo de comida por organismos.

FÔRING: (1) Tilførsel av fôr til organismer. (2) På engelsk betyr ”feeding” fortæring av fôr av en organisme.

Was this helpful?
Régime alimentaire qui fournit toutes les substances nutritives essentielles à des concentrations optimales pour lalimentation dun animal donné.


BALANCED DIET: A diet which furnishes all necessary nutrients in such amounts as will properly nourish a given animal.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΑ: Δίαιτα κατά την οποία παρέχονται όλα τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά, σε ποσότητες κατάλληλες για την ορθή διατροφή ενός ζώου.

AUSGEWOGENE ERHNÄHRUNG: Eine Nahrung, die alle wichtigen Ansprüche an die Nährstoffe mengenmäßig erfüllt, so daß das jeweilige Tier vollständig ernährt wird.

DIETA EQUILIBRATA: Una dieta che fornisce tutti i nutrimenti necessari nelle quantità giuste per nutrire in modo corretto un dato animale.

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: Dieta alimenticia que proporciona todas las sustancias nutritivas esenciales a concentraciones óptimas para la alimentación de un animal dado.

BALANSERT DIETT: Diett som inneholder alle nødvendige næringsstoffer i slike mengder at den kan ernære et gitt dyr.

Was this helpful?
Terme commun décrivant les organismes microscopiques vivants (par exemple rotifères, crevettes de mer) utilisés pour nourrir les larves de certains poissons et coquillages après la reproduction et avant passage à laliment artificiel.


LIVE FOOD: Common non-specific term used to describe the living microscopic organisms (e.g. rotifers, brine shrimps) used to feed the larvae of certain finfish and shellfish, after hatching from the yolk sac, before being weaned on artificial diets.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΡΟΦΗ: Κοινός μη ειδικός όρος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ζωντανών μικροσκοπικών οργανισμών (π.χ. τροχόζωα, Αrtemia) που χρησιμεύουν γιά την εκτροφή νυμφών ψαριών και ασπονδύλων μετά την εκκόλαψη και την κατανάλωση του λεκιθικού σάκου και πριν την χορήγηση τεχνητής δίαιτας. Πρβλ. Πράσινα νερά.

LEBENDFUTTER: Allgemeiner, nicht-spezifischer Begriff für lebende Klein-Organismen (z.B. Rotiferen, Salinenkrebse), die als Nahrung für Larven von Fischen und Mollusken dienen, nachdem diese den Dottersackvorrat aufgebraucht haben und bevor sie an "Kunstfutter" gewöhnt werden können.

ALIMENTO VIVO: Termine comune non specifico usato per descrivere i microrganismi viventi (es. rotiferi, gamberetti di mare) usati per alimentare le larve di pesci e molluschi, dopo la schiusa ed il riassorbimento del sacco vitellino e prima dello svezzamento.

ALIMENTO VIVO: Término común no-específico que describe los organismos microscópicos vivos (e.g. rotíferos, artemia) utilizados para alimentar las larvas de ciertos peces y mariscos, después de salir del cascarón del saco vitelino y antes de pasar a la dieta artificial.

LEVENDEFÔR: Vanlig uspesifikk betegnelse for små levende organismer (f.eks. hjuldyr, artemia), som brukes til å fôre larver fra visse fisk og skalldyr fra plommesekken er oppbrukt til larvene kan begynne å spise formulert fôr. Jfr. grønt vann.

Was this helpful?
Qui est contenu un nombre entier de fois dans une quantité plus importante.


ALIQUOT: A part or subdivision of a larger quantity; any known fraction of a whole, usually used with reference to liquids.

ΜΕΡΙΔΙΟ: Μέρος ή υποδιαίρεση μιας μεγαλύτερης ποσότητας. Γνωστό μερίδιο ενός συνόλου. Συνήθως αναφέρεται σε υγρά.

ALIQUOT: Ein Teil oder eine Menge einer größeren Menge, die ohne Rest in gleiche Teile geteilt werden kann; jede bekannte gleiche Menge eines Ganzen. Bezieht sich meist auf Flüssigkeiten.

ALIQUOTA: Una parte o una suddivisione di una quantità più grande; qualsiasi frazione riconosciuta di un intero, di solito usato in riferimento ai liquidi.

ALÍCUOTA: Una parte o subdivisión de una cantidad más grande; cualquier fragmento conocido de un todo, normalmente se usa con referencia a líquidos.

ALIQUOT: En del eller mengde av en større mengde. En kjent fraksjon av et hele, vanligvis brukt i forbindelse med væsker.

Was this helpful?
Une des deux formes alternatives dun gène, chacune possédant une séquence nucléotidique unique.


ALLELE: One of two or more alternative forms of a gene, each possessing a unique nucleotide sequence.

ΑΛΛΗΛΑ, ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ: Μια από τις δύο ή περισσότερες εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου. Κάθε μία από αυτές διαθέτει ειδική θέση στο χρωμόσωμα.

ALLEL: Eine von mehreren möglichen Formen eines Gens (einmalige Nucleotidsequenz), die einen Locus auf dem Chromosom besitzt.

ALLELE: Una di due o più forme alternative di un gene, ognuna in possesso di una sequenza nucleotidica unica.

ALELO: Formas alternativas (normalmente una o dos) de un gen; cada uno posee una secuencia única del nucleótido.

ALLEL: Et av to eller flere mulige varianter av et gen som opptar samme posisjon (locus) på hvert av kromosomparene.

Was this helpful?
En écologie : terme décrivant les matières ou substances d’origine externe à un système. De telles substances pénétrant un écosystème de l’extérieure sont les eaux de ruissellement, les engrais et les débris.


ALLOCHTONOUS: An ecological term used to describe material or substances produced outside and brought into the system. Such substances penetrating the ecosystem from without, may include runoff, fertilisers and debris.

ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΣ: Όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην οικολογία για να περιγράψει κάποιο εξωγενές υλικό ή ουσία που έχει εισαχθεί στο σύστημα. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι τα λιπάσματα και τα διάφορα φερτά υλικά. συγκρ. Αυτόχθονος

ALLOCHTON: Ein ökologischer Begriff, der Materialien oder Substanzen benennt, die außerhalb des betrachteten Systems produziert wurden und in dieses eingebracht werden (z.B. Dünger, Debris, und Regenwasser und Flüße. Betrifft auch nicht am Fundort heimische, sondern an anderer Stelle entstandene Arten.

ALLOCTONO: Un termine ecologico usato per descrivere materiali o sostanze prodotte al di fuori che vengono introdotte in un sistema. Tra le sostanze che entrano nell’ecosistema dall’esterno possiamo includere materiali dilavati dall’acqua (runoff), fertilizanti e detriti; ctr. Autoctono.

ALÓCTONO: Término ecológico usado para describir material o sustancias producidas fuera e introducidas dentro del sistema. Estas sustancias que penetran el ecosistema desde fuera pueden incluir fugas, fertilizantes y residuos.

ALLOKTON: Økologisk term brukt for å beskrive biotiske eller abiotiske faktorer tilført et system fra utsiden. Slikt materiale kan omfatte avrenning, gjødsel og avfall.

Was this helpful?
Se dit des populations, des espèces ou des groupements taxonomiques occupant des zones géographiquement distinctes.


ALLOPATRIC: Used of populations, species or taxa occurring in separate geographical areas.

ΑΛΛΟΠΑΤΡIΟΣ: Ο όρος χρησιμοποιείται για πληθυσμούς, είδη ή τάξα που εμφανίζονται σε μη συνεχόμενες γεωγραφικές περιοχές

ALLOPATRISCH: Bezeichnung für zwei oder mehrere verwandte Formen (verwandte Arten oder Unterarten), die eine getrennte geographische Verbreitung haben.

ALLOPATRICA (SPECIAZIONE): Usato per indicare popolazioni, specie o taxa che vivono in zone geograficamente distinte. L’isolamento di poppolazioni seguito da speciazione è detto ‘speciazione allopatrica’.

ALOPÁTRICO: Dícese de poblaciones, especies o grupos taxonómicos que ocupan áreas geográficas distintas.

ALLOPATRISK: Betegnelse for to eller flere beslektede former (beslektede arter eller underarter) med adskilt geografisk utbredelse.

Was this helpful?
Un de plusieurs formes d’une enzyme codée par différents allèles à un locus unique.


ALLOZYME: One of a number of different forms of an enzyme encoded by different alleles of a single gene locus.

ΑΛΟΕΝΖΥΜΟ: Διαφορετικέ μορφές ενός ενζύμου οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφορετικά αλληλόμορφα ενός μονογονιδιακού γενετικού τόπου.

ALLOZYM: Eines von verschiedenen Formen eines Enzymes das durch verschiedene Allele eines einzelens Genlokus enkodiert ist.

ALLOZIMA: Una delle tante diverse forme di un enzima codificato da differenti alleli di un singolo locus genico.

ALOZIMA: Una de las formas de un enzima codificado por diferentes alelos de un solo locus de un gen.

ALLOZYM : En av flere former av et enzym som kodes for av forskjellige alleler fra ett enkelt genlocus.

Was this helpful?
Dépôts de sédiments transportés et abandonnés par un cours deau.


ALLUVIUM: A type of soil, the constituents of which have been transported in suspension by flowing water and subsequently deposited by sedimentation.

ΠΡΟΣΧΩΣΗ ή ΑΛΛΟΥΒΙΟΝ: Τύπος εδάφους, τα συστατικά του οποίου έχουν μεταφερθεί εν αιωρήσει από την ροή του νερού και στη συνέχεια εναποτέθηκαν με την μορφή ιζήματος.

ALLUVIUM: Bodenart, die durch Anschwemmung von Wasser und anschließender Sedimentation entstanden ist; geologische Abteilung der Gegenwart (jüngste Stufe des Quartärs); Holozän.

ALLUVIONE: Deposito di sedimenti trasportati ed abbandonati da un corso d’acqua.

ALUVIÓN: Un tipo de tierra cuyos constituyentes han sido transportados en suspensión en del agua y seguidamente han sido depositados por sedimentación.

ALLUVIUM: En type jordsmonn som har blitt transportert med rennende vann og deretter blitt deponert ved sedimentering.

Was this helpful?
Relatif à un mode dontogénèse caractérisé par un grand nombre doeufs à faible contenu énergétique, des larves ou des alevins peu développés et un taux de croissance faible et une maturation précoce. Commun dans les environnements peu prévisibles, peu favorables et vierges.


ALTRICIAL: Describes a mode of ontogeny characterized by large numbers of ova with low energy content, by poorly-developed larvae or alevins and by relatively large clutches in early maturing and slow-growing fishes; common in unpredictable, harsh and uncolonized environments.

ΑΛΤΡIΧIΑ: Περιγράφει μορφή οντογένεσης χαρακτηριζόμενη από μεγάλο αριθμό αυγών με μικρό ενεργειακό περιεχόμενο, από όχι καλά αναπτυγμένες προνύμφες ή ιχθυονεοσσούς και από σχετικά μεγάλες γενιές, σε ψάρια που ωριμάζουν νωρίς αλλά αναπτύσσονται αργά. Κοινό σε απρόβλεπτα, αφιλόξενα και μη εποικισμένα περιβάλλοντα.

ALTRISTISCH: Beschreibt eine Art der Ontogenese, die sich durch das Auftreten von Eiern niedrigen Energiegehaltes, wenig entwickelten Larven oder Alevins sowie durch relativ große Gelege mit früh geschlechtsreifen und langsam wachsenden Fischarten charakterisiert; gewöhnlich in schwer vorhersehbaren, schwierigen und unbesiedelten Habitaten vertreten.

ALTRICIAL (PRECOCE): Termine anglosassone che descrive un’ontogenesi caratterizzata da grandi quantità di uova con un basso contenuto di energia, da larve o avannotti poco sviluppati e da covate relativamente grandi nei pesci con maturazione precoce e nei pesci che crescono lentamente; comune negli ambienti con forte ed imprevedibile variabilità climatica, rigidi e poco o per nulla colonizzati.

ALTRICIAL: Describe un modo de ontogenia caracterizado por un gran número de óvulos con bajo contenido energético; larvas o alevines poco desarrollados con una baja tasa de crecimiento y una maduración precoz. Común en ambientes imprevisibles, poco favorables y no colonizados.

ALTRISTISK: Beskriver en type ontogenese karakterisert av store antall egg med lite energiinnhold, lite utviklede plommesekklarver og relativt store kull hos tidlig kjønnsmodne og saktevoksende fisk. Vanlig i uforutsigbare, strenge og ubebodde habitat.

Was this helpful?
Se réferrant aux conditions environnementales de lorganisme; la température ambiante par exemple.


AMBIENT: Referring to environmental conditions surrounding an organism; for example, ambient temperature.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Αναφέρεται στις εγγύτερες φυσικοχημικές και οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβάλλουσα θερμοκρασία).

AMBIENTE, (BESTEHENDE UMWELTBEDINGUNGEN): Die spezifische Umwelt und das Milieu, in dem sich ein Organismus aufhält oder lebt; z.B. die aktuelle Umgebungstemperatur.

AMBIENTE: Le condizioni ambientali cui è sottoposto un organismo; per esempio, temperatura ambiente.

AMBIENTE (condiciones medioambientales): Referido a condiciones medioambientales que rodean un organismo; por ejemplo, temperatura del ambiente.

AMBIENT: De spesifikke omgivelsene eller miljøet organismen befinner seg i, f.eks. naturlig temperatur, naturlige lysforhold.

Was this helpful?
Laménagement planifié de la zone côtière en une unité intégrale, renfermant les eaux côtières des régions intertidales et les terres assujetties dune façon significative ou modifiées par les activités et processus (naturels et humains) côtiers. Les objectifs de cet aménagement visent à gérer les ressources côtières de façon claire, englobant toutes les ressources dune zone spécifique quelles soient terrestre ou aquatique. Les limites de cette zone vers les terres ou vers le large doivent être ar


COASTAL ZONE MANAGEMENT (CZM): The planned management of the coastal zone, in which the coastal zone is understood to be an integrated unit, embracing inshore waters, intertidal areas and those land areas significantly influencing or influenced by coastal activities or coastal processes, whether natural or human. CZM objectives are to manage coastal resources in a comprehensive way, encompassing all resources on both land and water within a specified area, the boundaries of which should extend as far inland and as far seaward

ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΖΩΝΩΝ: Η σχεδιασμένη διαχείριση παράκτιων ζώνων, κατά την οποία παράκτια ζώνη θεωρείται ως μια ενότητα, που συμπεριλαμβάνει τα παράκτια νερά, την παλιρροιακή ζώνη και εκτάσεις της ξηράς που επηρεάζουν ή επηρέαζαν σημαντικά τις παράκτιες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ανθρωπογενείς. Αντικείμενο της ΔΠΖ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Τα χερσαία και τα θαλάσσια όρια της παράκτιας ζώνης πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο

KÜSTENZONEN-BEWIRTSCHAFTUNG: Die geplante Nutzung einer Küstenzone, wobei die Küstenzone als ein zusammengefaßter Bereich zu verstehen ist, der aus Küstengewässern, den Festlandgebieten und den Tidenzonen besteht, die in bedeutendem Umfang von der natürlichen oder künstlichen (menschlichen) Küstenaktivität beeinflußt sind oder diese beeinflussen. CZM-Ziele schließen ein umfassendes Co-Management aller Küstenressourcen ein (sowohl land- als auch wasserseitig), wobei die Grenzen einer Management-Zone soweit landseitig als auc

GESTIONE DELLA FASCIA COSTIERA : Nella gestione programmata della fascia costiera, in cui la costa è considerata un’unità integrata che tocca l’acque del mare, comprende le aree intertidali e superfici di terraferma che influenzano o che vengono influenzate dalle attività o dai processi, sia umani che naturali, della costa. Gli obiettivi della Gestione della Fascia Costiera (GFC) sono di gestire le risorse della costa in modo chiaro, utilizzando tutte le risorse sia della di terraferma che del mare all’interno di un’area specif

GESTIÓN DEL LITORAL: Gestión planificada de la zona costera en una unidad integrada incluyendo las aguas costeras de las áreas entre mareas y aquellas áreas que influyen significativamente o que resultan modificadas por actividades o procesos costeros (naturales o humanos). El objetivo es gestionar los recursos costeros de una manera comprensiva y abarcar todos los recursos de una zona específica, sea terrestre o acuática. Delimitar esta zona que se extiende tanto al interior del continente como hacia dentro del mar

KYSTSONEPLAN: Planlagt forvaltning av kystsonen, definert som kystnære farvann, tidevannssonen og de landområder som påvirker eller blir påvirket av virksomheter eller prosesser ved kysten (menneskelige eller naturlige). Målet med kyssoneplanen er at kystressursene skal forvaltes på en omfattende måte, slik at alle ressurser på land og i sjøen innen et gitt område innbefattes. Grensene må strekkes så langt inn på land og så langt ut i sjøen at alle forvaltnings målene i planen kan oppnås. Kystsoneplaner bør v

Was this helpful?
Polysaccharide de formule générale (C6H10O5)n). Importante réserve énérgétique des plantes. Abondant dans le riz, le maïs et le blé. Source alimentaire importante pour les organismes herbivores.


STARCH: Any member of a group of polysaccharides that act as energy stores in plants. They have the general formula (C6H10O5)n. Starch, an important constituent of rice, corn and wheat, is an important source of nutrition for plant-eating organisms.

ΑΜΥΛΟ: Πολυσακχαρίτης που δρά σαν αποθήκη ενέργειας στα φυτά με γενικό χημικό τύπο (C6H10O5)n. . Το άμυλο αποτελεί σημαντικό συστατικό του ρυζιού και των δημητριακών και σημαντική πηγή διατροφής για τους φυτοφάγους οργανισμούς.

STÄRKE: Begriff für zahlreich Polysaccharide, die als Energiereservoire inPflanzen dienen. Sie haben die Summenformel (C6H10O5)n . Wichtiger Nährstoff für Pflanzenfresser.

AMIDO: Qualsiasi sostanza appartenente al gruppo dei polisaccaridi che rappresenta lenergia di riserva nelle piante. Hanno formula generale (C6H10O5)n. Lamido è un importante costituente del riso, cereali, e del grano, importante sorgente alimentare per gli organismi erbivori.

ALMIDÓN: Cualquier miembro del grupo de polisacáridos que actúan como energía almacenada en plantas. Tienen la fórmula general (C6H10O5)n. El almidón es abundante en arroz, maíz y trigo. Fuente importante de nutrición para los herbívoros.

STIVELSE: En gruppe polysakkarider som er lagringsenergi i planter, med generelle formelen (C6H10O5)n. Er en viktig bestanddel i ris, mais og hvete. Viktig ernæringskilde for plantespisende organismer.

Was this helpful?
Dérivé de lammoniaque dont un atome dhydrogène, au moins, est substitué par une moitié organique.


AMINE: Derivative of ammonia in which at least one hydrogen atom is replaced by an organic group.

ΑΜIΝΗ: Παράγωγο της αμμωνίας, στο οποίο ένα τουλάχιστον άτομο υδρογόνου έχει αντικατασταθεί από οργανική ομάδα.

AMINE : Derivate des Ammoniums, in denen mindestens ein Wasserstoffatom durch eine organische Gruppe ersetzt ist.

AMMINA: Derivato dell’ammoniaca in cui almeno un idrogenione è sostituito da un gruppo organico.

AMINO: Derivativo de amoníaco en el que un átomo de hidrógeno, al menos, es reemplazado por un grupo orgánico.

AMIN: Derivat fra ammoniakk der minst et hydrogenatom er erstattet av en organisk gruppe.

Was this helpful?
Le terme """"Ammoniaque totale"""" fait référence à lensemble des deux formes NH3 et NH4+. Dans la littérature, le terme """"ammoniaque"""" est souvent cité, mais son application nest pas conseillée sans identification de la forme concernée. Ammoniaque = forme ionisée de lammoniaque (NH4). Ammoniaque non-ionisée = forme gazeuse NH3. Azote-ammoniacal = poids total de lazote sous forme ionisée NH4+Azote. Total ammoniacal = poids total de la


AMMONIA: Total Ammonia is a general term referring to NH4+ and NH3 combined. In the earlier literature the term """"ammonia"""" is frequently used by many authors, but its use is not recommended for future application without the identification of its ionic speciation. Ammonium is a specific term for the ion NH4+, which is the ionized form of ammonia. Un-ionized Ammonia or Gaseous Ammonia is a specific term for the dissolved gas NH3. Ammonium-Nitrogen is a spe

ΑΜΜΩΝIΑ: "Ολική Αμμωνία" είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο συνδυασμό ΝΗ4+ και ΝΗ3. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ο όρος "αμμωνία" έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική χρήση χωρίς τον προσδιορισμό του τύπου των ιόντων. Αμμώνιο: είναι ειδικός όρος για το ιόν ΝΗ4+, το οποίο είναι η ιονισμένη μορφή της αμμωνίας. Μοριακή Αμμωνία ή Αέριος Αμμωνία: είναι ειδικός όρος για το διαλυμένο αέριο ΝΗ3. Αμμωνιακό-Αζωτο: είναι ειδικός όρος που αναφέρεται στο συνολικό β

AMMONIAK: Gesamt-Ammonium ist ein allgemeiner Ausdruck, der sich auf beide Verbindungen NH4+ und NH3 bezieht. In der älteren Literatur wurde der Begriff Ammonia von vielen Autoren häufig benutzt, aber von einer zukünftigen Verwendung ist abzusehen, ohne die Ionenform zu nennen. Ammonium ist ein spezieller Begriff für das NH4+-Ion, welches die dissoziierte Form des Ammoniaks darstellt. Ammoniak ist ein spezifischer Begriff für das gelöste NH3-Gas. Ammonium-Sti

AMMONIACA: L’ammoniaca totale è un termine generale riferito all’NH4+ e NH3 combinati. In passato il termine “ammoniaca” è stato frequentemente usato da molti autori, tuttavia tale terminologia non è raccomandata se non accompagnata dalla descrizione della forma molecolare. Ammonio = forma ionizzata dell’ammoniaca NH4+. Ammoniaca indissociata = forma gassosa dell’ammoniaca o NH3. Azoto ammoniacale = peso dell’azoto nella forma ionizzata NH4+ Azoto am

AMONÍACO: El término “amoníaco total” es un término general que se refiere a las dos formas NH4+ y NH3. Anteriormente el término ""amoníaco"" ha sido frecuentemente utilizado por muchos autores, pero su uso no se recomienda para aplicaciones específicas si no se identifica su forma iónica. El amonio es un término específico para el ión NH4 que es la forma ionizada del amoníaco. Amoníaco no-ionizado o Amoníaco Gaseoso son términos específicos para el gas NH3 dis

AMMONIAKK / AMMONIUM: Total ammonium er en generell benevnelse brukt om det samlete innhold av NH4+ (ammonium) og NH3 (ammoniakk). Total ammonium i vannet gir gode indikasjoner på vannkvaliteten i et oppdrettsanIegg. Av det nitrogen fisken spiser blir 70 - 80% skilt ut over gjellene som ammoniakk. Ammoniakk er en svak base og i vann protolyserer den og danner ammonium. Ammonium er lite giftig mens ammoniakk er giftig for akvatiske organismer selv ved lave konsentrasjoner. Giftigheten avhenger

Was this helpful?
La production dammoniaque à travers la décomposition bactérienne de la matière organique azotée.


AMMONIFICATION: The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.

ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

AMMONIFIKATION: Die Freisetzung von Ammonium aufgrund mikrobieller Dekomposition stickstoffhaltiger organischer Substanz.

AMMONIFICAZIONE: La produzione di ammoniaca attraverso la decomposizione batterica di materiale organico azotato.

AMONIFICACIÓN: La producción de amoníaco a través de la descomposición bacteriana de materia orgánica nitrogenada.

AMMONIFIKASJON: Produksjon av ammoniakk ved bakteriell nedbryting av nitrogenholdig organisk materiale.

Was this helpful?
Terme utilisé pour décrire les composés qui contiennent un atome dazote qui est lié à quatre groupes organiques. De tels sols sont des composés à surface active; ils sont utilisés comme antiseptiques et désinfectants à cause de leur aptitude à détruire les membranes cellulaires des bactéries.


QUATERNARY AMMONIUM: Term used to describe compounds that contain a nitrogen atom which is bonded to four organic groups. Such salts are surface active compounds; they are useful as antiseptics and disinfectants because of their ability to disrupt bacterial cell membranes.

ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΜΜΩΝΙΟ: Ορος χρησιμοποιούμενος για την περιγραφή ενώσεων που περιέχουν άτομο αζώτου ενωμένο με τέσσερις οργανικές ομάδες. Οι ενώσεις αυτές είναι ενεργές και χρησιμοποιούνται ως αντισηπτικά και απολυμαντικά λόγω της δυνατότητάς τους να αποδιατάσσουν τις μεμβράνες των βακτηριακών κυττάρων.

QUARTANÄRES AMMONIUM: Ein Begriff, der chemische Verbindungen beschreibt, die aus vier an ein zentrales Stickstoffatom gebundene Organogruppen bestehen. Solche Salze sind oberflächenaktive Verbindungen und werden wegen ihrer antiseptischen und desinfizierenden Wirkung antibakteriell eingesetzt, da sie deren Zellmembranen zerstören.

AMMONIO QUATERNARIO: Composti contenenti un atomo di azoto al quale sono legati quattro gruppi organici. I suoi sali (sali di ammonio quaternario), sono agenti emulsionanti; vengono impiegati come antisettici per la loro capacità di distruggere le membrane batteriche.

AMONIO CUATERNARIO: Término utilizado para describir los compuestos que contienen un átomo de nitrógeno que une cuatro grupos orgánicos. Tales sales son compuestos con superficie activa; son utilizados como antisépticos y desinfectantes debido a su habilidad para romper las membranas celulares de las bacterias.

KVATERNÆR AMMONIUM: Betegnelse som beskriver et nitrogenatom som er bundet til fire organiske grupper. Slike salt er overflateaktive stoffer. Er effektive som antiseptikum og desinfeksjonsmiddel på grunn av deres evne til å ødelegge bakteriemembraner.

Was this helpful?
Se dit des animaux dont la forme principale dexcrétion de métabolites azotés issus du métabolisme des protéines est lammoniaque.


AMMONOTELIC: Pertaining to organisms which excrete ammonia as the principal nitrogenous waste product of protein metabolism.

ΑΜΜΩΝIΟΤΕΛIΚΟΣ: Αναφέρεται στους οργανισμούς που εκκρίνουν αμμωνία ως κύριο αζωτούχο παραπροϊόν του πρωτεïνικού μεταβολισμού.

AMMONIOTELISCH: Bezieht sich auf Organismen, die Ammonium als primäres Stoffwechselendprodukt des Proteinmetabolismus ausscheiden.

AMMONOTELICI: Si riferisce agli organismi che espellono l’ammoniaca come il prodotto principale di scarto azotato del metabolismo proteico.

AMONIOTÉLICO: Dícese de los organismos que excretan el amoníaco como el principal el producto desechado del metabolismo nitrogenado de proteínas.

AMMONIOTEL: Betegnelse på organismer der stoffskifteprodukt etter proteinmetabolismen blir skilt ut som ammoniakk.

Was this helpful?
Courte séquence d’ADN simple brin (généralement d’environ 20 nucléotides) qui est complémentaire à une région cible d’un ADN ou ARN. Une fois hybridé sur sa séquence cible, sert à initier la néosynthèse d’ADN ou d’ARN par une polymérase ADN ou ARN, utilisant le reste de l’acide nucléique cible comme matrice. Ceci mène à la synthèse d’un ADN ou ARN complémentaire à la cible.


PRIMER (MOLECULAR GENETICS): A short (usually about 20 nucleotides) single-stranded DNA molecule complementary to part of a target DNA or RNA. Once hybridised to its target, it is used to initiate DNA or RNA synthesis by a DNA, or RNA, polymerase using the rest of the target as a template. This results in the production of a complementary DNA or RNA.

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣ (μοριακή γενετική): Ένα βραχύ (περίπου 20 νουκλεοτιδίων) μονόκλωνο μόριο DNA, συμπληρωματικό ενός DNA ή RNA στόχου. Μετά την υβριδοποίηση του με το μόριο στόχο, χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η σύνθεση του DNA ή RNA με τη βοήθεια μιας DNA ή RNA πολυμεράσης, χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο τμήμα του στόχου ως εκμαγείο. Το αποτέλεσμα είναι να παραχθεί ένα συμπληρωματικό DNA ή RNA.

PRIMER: Ein bereits eingedeutschter Begriff in der Molekulargenetik: Ein kurzes (gewöhnlich etwa 20 Nukleotide umfassendes) Einzelstrang-DNA-Molekühl, das komplementär zu Teilen einer Ziel-DNA oder –RNA ist. Nachdem dieses Molekül mit der Ziel-DNA hybridisiert wurde, wird es benutzt, um die DNA oder RNA Synthese mittels eines DNA-oder RNA- Enzyms (polymerase) als Matritze einzuleiten. Das Ergebnis ist die Herstellung einer komplementären DNA oder RNA..

PRIMER: (Genetica molecolare) : Un corto e singolo filamento di DNA (circa 20 nucleotidi), complementare ad una parte di DNA o RNA target. Una volta ibridizzato col proprio target è utilizzato per iniziare la sintesi di DNA o di RNA da parte di una DNA o RNA polimerasi utilizzando il resto del target come stampo. Ciò porta alla produzione di DNA o di RNA complementari.

PRIMER: En inglés original. Oligonucleótido corto de hebra simple que se une a la molécula de un ADN y que funciona como el punto de arranque de la síntesis de una hebra complementaria.

PRIMER: En kort enkelttrådet oligonukleotid som fester seg til et DNA-molekyl og som fungerer som startpunktet for syntese av den komplementære DNA-tråden.

Was this helpful?
Sans forme; non cristallisé.


AMORPHOUS: Without shape; non-crystalline.

ΑΜΟΡΦΟΣ: Χωρίς σχήμα, μη κρυσταλλικός.

AMORPH: Ohne Gestalt; nicht kristallin.

AMORFO: Senza forma; non cristallino.

AMORFO: Sin forma; no cristalizado.

AMORF: Uten form. Stoff som ikke danner krystaller når det stivner og er uten fast smeltepunkt (f.eks. glass og plast).

Was this helpful?
Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).


AMP: Adenosine monophosphate.

AMP: Moνoφωσφορική αδενοσίνη.

AMP: Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

AMP: Adenosin-monofosfato.

AMP: Trifosfato de adenosina: Nucleótido presente en todos los organismos vivos en los cuales es principal fuente de energía para todas las reacciones químicas. La energía almacenada se libera por la ruptura de uno y después de otro de los fuertes enlaces energético de los grupos fosfato, resultando así en la formación del di fosfato de adenosina (ADP) y después del monofosfato de adenosina (AMP).

AMP: Adenosinmonofosfat:et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
(1) Se dit des animaux terrestres, à létat adulte, ayant des stades larvaires aquatiques. (2) Se dit de certains micro-organismes vivant en association symbiotique avec un hôte; le micro-organisme agissant comme un parasite ou un mutualiste.


AMPHIBIOTIC: (1) Having aquatic larval stages and terrestrial adults. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ - ΑΜΦIΒIΟΣ: (1) Οργανισμός που έχει υδρόβια νυμφικά στάδια και χερσαία ενήλικα άτομα. ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ: (2) Χρησιμοποιείται και για έναν μικροοργανισμό που συμμετέχει σε μια συμβιωτική σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενιστή ο οποίος μπορεί να δρα είτε παρασιτικά είτε αμοιβιωτικά.

AMPHIBISCH: (1) Organismen, die larvale aquatische Stadien und terrestrisch Adulte besitzen. (2) Mikroorganismen, die in einer symbiotischen Beziehung zu einem Wirt stehen, die entweder parasitisch oder zum gegenseitigem Nutzen ist.

AMPHIBIOTICO: (1) Specie con stadi larvali acquatici e stadi adulti terrestri. (2) Riferito ad un microorganismo che partecipa ad un rapporto simbiontico con un dato ospite; il rapporto può essere sia parassitario che mutualistico.

ANFIBIO: (1) Dícese de los animales terrestres cuyas fases larvarias son acuáticas. (2) Dícese de ciertos microorganismos que viven en asociación simbiótica con un huésped dado; el microorganismo puede actuar como parásito o mutualista.

AMFIBIOTISK: (1) Har akvatisk larvestadium og terrestrisk voksenstadium. (2) Mikroorganisme som i et symbiotisk forhold til en vert kan opptre både parasittisk og mutualistisk.

Was this helpful?
Se dit des poissons dont les migrations entre leau douce et leau de mer ne sont pas en liaison avec la reproduction mais ont lieu de façon régulière lors du cycle vital. Chez les espèces amphidromes loccupation des eaux douces et marines est variable, mais en aucun cas cette migration est associée au besoin de la reproduction, elle est caractérisée par un retour de juvéniles avancés, qui continuent à se nourrir et à croître pendant plusieurs mois voire des années avant datteindre la maturité sex


AMPHIDROMOUS: Used to describe those fishes whose migration from fresh water to the sea or vice-versa is not for the purpose of breeding but occurs regularly at other stages of the life cycle. In amphidromous species occupation of fresh and marine waters varies widely, and the key point is that the migration is not for the purpose of breeding, but is typified by a return migration of well-grown juveniles, which continue to feed and grow for months or even years prior to maturation and breeding.

ΑΜΦIΔΡΟΜΑ: Ψάρια που μεταναστεύουν απο το γλυκό νερό, στην θάλασσα και αντίθετα, όχι για αναπαραγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται με άλλα στάδια του κύκλου ζωής τους. Στα αμφίδρομα ψάρια, η χρονική περίοδος που βρίσκονται στα γλυκά ή θαλάσσια νερά ποικίλλει ευρέως. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους μετανάστευσης είναι ότι αυτή δεν συμβαίνει για λόγους αναπαραγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται από μετακίνηση καλά ανεπτυγμένων νεαρών ψαριών, τα οποία συνεχίζουν να τρέφονται και να αυξάνονται επί μήνες ή

AMPHIDROM: Bezeichnung für diadrome Fische, deren Wanderungen vom Süß- zum Meerwasser und umgekehrt nicht der Fortpflanzung dienen, aber regelmäßig in bestimmten Stadien ihres Lebenzyklus durchgeführt werden. Das Auftreten amphidromer Arten im Süß- und Meerwasser variiert sehr stark, jedoch dient die Wanderung nicht direkt der Fortpflanzung, sondern ist gekennzeichnet durch die Rückführung gut gewachsener Juveniler, die noch länger weiterwachsen bevor sie laichreif werden.

AMPHIDROMO: Usato per descrivere quei pesci la cui migrazione dall’acqua dolce al mare o viceversa non avviene a scopo riproduttivo ma si verifica regolarmente in altre fasi del ciclo vitale. Nelle specie amphidrome la colonizzazione delle acque dolci o marine è variabile, il punto chiave è che la migrazione non avviene a scopo riproduttivo ma rappresenta il ritorno di giovani sviluppati, i quali continuano a nutrirsi e crescere per mesi o persino anni prima della maturazione sessuale e della riproduzio

ANFÍDROMO: Dícese de los peces cuyas migraciones entre el agua dulce y el agua de mar no están ligadas a la reproducción, sino que se producen de manera regular durante el ciclo vital. En los anfídromos la ocupación de aguas dulces y marinas es variable, pero de ninguna manera esta migración está asociada a las necesidades de reproducción, sino que está caracterizada por un retorno de juveniles avanzados, que siguen alimentándose y creciendo durante muchos meses incluso durante años antes de llegar a la ma

AMFIDROM: Diadrome fisk som vandrer mellom ferskvann og sjøvann, uten at det har direkte forbindelse med forplantning, men som opptrer fast på andre livsstadier. Oppholdstiden i ferskvann eller sjøvann varierer mye mellom amfidrome arter, men kjennetegnes av tilbakevendte velvoksne ungfisk som kan fortsette å beite og vokse i måneder eller år før de kjønnsmodner og formerer seg.

Was this helpful?
Petit crustacé aquatique à corps aplati latéralement avec abdomen allongé et sans carapace.


AMPHIPODS: Small marine and freshwater crustaceans (e.g. sandhoppers) with compressed bodies, elongated abdomens, and no carapace.

ΑΜΦIΠΟΔΑ: Μικρά καρκινοειδή των γλυκών νερών και της θάλασσας, με πλευρικά πεπλατισμένο σώμα, επιμηκυσμένη κοιλία και χωρίς ενιαίο κεφαλοθώρακα.

AMPHIPODEN: Kleine Salz- und Süßwasserkrebse (z.B. Flohkrebse) mit abgeflachtem Körper, verlängertem Abdomen und fehlendem Carapax.

ANFIPODI: Crostacei piccoli di acqua dolce o marina (per esempio, pulci di mare) con corpo compresso, addome allungato, privi di carapace.

ANFÍPODO: Pequeño crustáceo acuático con el cuerpo comprimido lateralmente y abdomen alargado y ningún caparazón.

AMFIPODER: Små krepsdyr i saltvann og ferskvann (f.eks. tanglopper) med lateralt sammentrykt kropp, forlenget abdomen og er uten skall.

Was this helpful?
Se dit dun organisme qui est phototrophique à la lumière et chémotrophique à lobscurité.


AMPHITROPHIC: Used of an organism that lives as a phototroph during daylight and as a chemotroph in darkness; amphitroph.

ΑΜΦIΤΡΟΦIΚΟ: Οργανισμός ο οποίος ζεί ως φωτότροφος κατά την ημέρα και ως χημειότροφος στο σκοτάδι. Αμφίτροφος.

AMPHITROPH: Organismen, die tagsüber phototroph und in der Dunkelheit chemothroph leben, sind amphitroph.

AMFITROPO: Riferito ad un organismo fototrofo (vedi) durante le ore diurne e chemotrofo al buio.

ANFITRÓFICO: Dícese de un organismo que vive como un fotótrofo durante la luz del día y como un quimiotrofo en la oscuridad; el anfitrofo.

AMFITROFISK: En organisme som lever som fototrof i dagslys og som kjemotrof i mørket; amfitrof.

Was this helpful?
La réplication en masse de matière génétique. L’amplification génique a lieu dans une cellule quand une partie du génome est répliquée de façon plus important que la reste du génome.


AMPLIFICATION(DNA): Refers to the bulk replication of genetic material. Gene amplification occurs within the cell where a proportion of the genome is replicated more than the remaining genome.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (DNA): Αναφέρεται στη μαζική αναπαραγωγή γενετικού υλικού. Ο πολλαπλασιασμός των γονιδίων πραγματοποιείται μέσα στα κύτταρα όπου κάποια συγκεκριμένα τμήματα του γονιδιώματος αναπαράγονται περισσότερο από ότι το υπόλοιπο γονιδίωμα.

AMPLIFIKATION(DNA): Der Begriff beschreibt die Mengenvermehrung genetischen Materials. Gen-Amplifizierung kommt innerhalb der Zelle vor, wenn ein Teil des Genoms mehr als das restliche Genom repliziert wird.

AMPLIFICATION(DNA): Si riferisce alla completa replicazione di materiale genetico. L’amplificazione del gene avviene all’interno della cellula dove una porzione del genoma (gene) viene replicata più della rimanente parte.

AMPLIFICACIÓN: (DNA) Referido a la replicación del material genético en general. La amplificación genómica se produce dentro de la célula cuando una proporción del genoma se replica más que el resto del genoma.

AMPLIFIKASJON (DNA): Massereplikasjon av genetisk materiale. Gen amplifikasjon skjer innenfor en celle hvor en del av genomet (et gen) blir kopiert mer enn resten av genomet.

Was this helpful?
Différence de hauteur deau entre une marée haute et une marée basse consécutive. Lamplitude moyenne des marées est la différence entre la hauteur moyenne des marées hautes et lhauteur moyenne des marées basses. Lamplitude diurne des marées est la différence entre la hauteur moyenne des marées journalières les plus hautes et la hauteur moyenne des marées journalières les plus basses. Quand le cycle des marées est diurne, lamplitude moyenne est égale à lamplitude diurne.


TIDAL RANGE: The difference in height between consecutive high and low waters. The mean range is the difference in height between mean high water and mean low water. The great diurnal range or diurnal range is the difference in height between mean higher high water and mean lower low water. Where the type of tide is diurnal the mean range is the same as the diurnal range.

ΕΥΡΟΣ ΠΑΛIΡΡΟIΑΣ: Η διαφορά ύψους μεταξύ πλήμμης και ρηχίας. Το μέσο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης πλήμμης και μέσης ρηχίας. Το ημερήσιο εύρος είναι η διαφορά ύψους μεταξύ μέσης ανωτέρας πλήμμης και μέσης κατωτέρας ρηχίας. Οπου η παλίρροια είναι ημερήσιου τύπου, το μέσο εύρος ισούται με το ημερήσιο εύρος.

TIDENHUB: Der Unterschied in der Höhe zwischen aufeinanderfolgendem Niedrig- und Hochwasser. Die Hauptschwankung ist der Abstand in der Höhe zwischen mittlerem Hochwasser und mittlerem Niedrigwasser. Die diurnalen Schwankungen sind der Unterschied in der Höhe zwischen mittlerem hohem Hochwasser und mittlerem niedrigem Niedrigwasser. Dort, wo die Tide zweimal am Tag auftritt, ist die Hauptschwankung gleich der diurnalen Schwankung.

AMPIEZZA DI MAREA: Differenza in altezza tra una alta e una bassa marea consecutive. Lintervallo medio e la differenza in altezza tra acqua alta media e acqua bassa media. Lintervallo diurno e la differenza in altezza tra il valore medio maggiore dellacqua alta ed il valore medio inferiore dellacqua bassa. Dove il tipo di marea e diurno lintervallo medio coincide con lintervallo diurno.

ZONA INTERMAREAL: La diferencia en altura entre una marea alta y baja consecutivas. La zona intermareal media es la diferencia entre la media en altura de mareas altas y altura media de mareas bajas. La zona intermareal diurna es la diferencia entre la altura media de las mareas diurnas más altas y la altura media de las mareas diurnas más bajas. Cuando el ciclo de mareas es diurno, la altura media es igual a la altura diurna.

TIDEVANNSFORSKJELL (FLOMÅLET): Differanse i høyde mellom middellavvann og middelhøyvann

Was this helpful?
Se dit de lensemble des voies métaboliques qui mènent à la synthèse de substances complexes à partir de molécules plus simples, nécessitant lutilisation dénergie.


ANABOLISM: The part of metabolism involving the manufacture of complex substances from simpler substrates with the consequent utilization of energy.

ΑΝΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Το μέρος του μεταβολισμού το οποίο σχετίζεται με την ενδοθερμική παραγωγή συνθέτων ενώσεων από απλούστερες, με την αναγκαία κατανάλωση ενέργειας (πρβλ. καταβολισμός, μεταβολισμός)

ANABOLISMUS: Ein Teil des Metabolismus, bei dem komplexe Substanzen aus einfacheren Substraten unter Energieverbrauch aufgebaut werden.

ANABOLISMO: La parte del metabolismo relativa alla produzione di sostanze complesse da substrati più semplici con utilizzazione di energia.

ANABOLISMO: Dícese del conjunto de procesos metabólicos de síntesis de sustancias complejas a partir de moléculas sencillas, necesitando la utilización de energía.

ANABOLISME: Den delen av metabolismen som bygger opp komplekse substanser fra enklere substrat og som fører til oppbygning av nytt vev eller vekst. Jfr. katabolisme og metabolisme.

Was this helpful?
Se dit des animaux aquatiques, tels la plupart des Salmonidés, les ésturgeons et certains membres da la famille des clupéidae, qui passent la majeure partie de leur vie dans la mer, où ils parviennent à la maturité sexuelle, mais qui doivent retourner dans leau douce afin de se reproduire et de frayer.


ANADROMOUS: Describing aquatic animals such as most salmonids, sturgeons and certain members of the family Clupeidae which mature and live most of their lives in the sea, but return to freshwater to breed and spawn.

ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ: Ο όρος αναφέρεται σε υδρόβια ζώα όπως τα περισσότερα σολομοειδή, μουρούνες, και ορισμένα μέλη της οικογένειας Clupeidae, τα οποία ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους και ωριμάζουν στην θάλασσα, αλλά επιστρέφουν στα γλυκά νερά για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους (πρβλ. κατάδρομος και διάδρομος).

ANADROM: Beschreibt aquatische Tiere wie Salmonide, Störe und einige Arten aus der Familie der Clupeidae, die überwiegend im Meer leben und geschlechtsreif werden und zum Laichen ins Süßwasser zurückkommen.

ANADROMO: Animali acquatici come la maggior parte di salmonidi, storioni ed alcuni membri della famiglia Clupeidae che maturano e vivono la gran parte della vita nel mare, ma tornano all’acqua dolce per riprodursi e deporre le uova.

ANÁDROMO: Dícese de los animales acuáticos, tales como la mayoría de los salmónidos, esturiones y ciertos miembros de la familia de Clupeidos, que maduran y viven la mayoría de sus vidas en el mar, pero vuelven al agua dulce para engendrar y desovar.

ANADROM: Akvatiske dyr som f.eks. mange salmonider, stør og noen arter fra familien Clupeidae (sildefamilien) som kjønnsmodner og lever en (varierende) del av livet i havet, men som vender tilbake til ferskvann for å gyte.

Was this helpful?
Se dit des conditions ou des processus où loxygène gazeux nest pas présent ou nest pas nécessaire.


ANAEROBIC: Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.

ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

ANAEROB: Eine Bedingung oder ein Prozeß, bei dem gasförmiger Sauerstoff nicht vorhanden ist oder nicht benötigt wird.

ANAEROBICO: Si riferisce ad una condizione o ad un processo in cui l’ossigeno gassoso non è presente o non è necessario.

ANAEROBIO: Dícese de las condiciones donde el gas oxígeno no está presente o no es necesario.

ANAEROB: Et forhold eller en prosess oksygen i gassform ikke er til stede eller ikke er nødvendig.

Was this helpful?
Terme non spécifique décrivant tous les essais de laboratoire appliqués aux échantillons de tissu.


TISSUE ANALYSIS: A generalized term used to include all laboratory tests that are performed on tissue samples.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που εκτελούνται σε δείγματα ιστών.

GEWEBEANALYSE: Ein allgemeiner Begriff, der alle Labortests einschließt, die mit Gewebeproben durchgeführt werden.

ANALISI DEI TESSUTI: Termine generico comprendente tutti i test di laboratorio che vengono effettuati sui campioni tissutali.

ANÁLISIS DE TEJIDO: Término no específico que incluye todas las pruebas del laboratorio realizadas en muestras de tejido.

VEVSANALYSE: Inkluderer alle laboratoriums undersøkelser som utføres på vevsprøver.

Was this helpful?
En statistique, un groupe de techniques danalyse simultanée de plusieurs variables indépendantes, comprenant les méthodes danalyse de variance, de covariance, de régression et de corrélation.


MULTIVARIATE ANALYSIS: In statistics a group of techniques for the simultaneous analysis of more than one independent variable, including analysis of variance and of covariance, regression and correlation methods.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: Ομάδα τεχνικών στην στατιστική γιά την ταυτόχρονη ανάλυση περισσοτέρων της μίας ανεξάρτητων μεταβλητών. Περιλαμβάνει την ανάλυση διακυμάνσεων και συνδιακυμάνσεων, την παλινδρομική ανάλυση και την συσχέτιση.

MULTIVARIANZANALYSE: In der Statistik eine Anzahl von Techniken für die simultane Analyse von mehr als einer unabhängigen Variablen, beinhaltet Varianz-, Kovarianzanalyse, Regressions- und Korrelationsmethoden.

MULTIVARIATA, ANALISI: In statistica: insieme di tecniche per lanalisi simultanea di molte variabili indipendenti, che include ANOVA, ANCOVA, metodi di regressione e correlazione.

ANÁLISIS DE VARIABLES MÚLTIPLES: En estadística, un grupo de técnicas para el análisis simultáneo de más de una variable independiente; incluye los métodos de análisis de varianza y de covarianza, de regresión y de correlación.

MULTIVARIAT ANALYSE: En gruppe statistiske metoder for å analysere mer enn én uavhengig variabel på en gang, innbefatter variansanalyse, covariansanalyse, regresjons- og korrelasjonsmetoder.

Was this helpful?
Analyse statistique permettant la comparaison de plusieurs échantillons en séparant les sources contribuant à la variabilité totale. A travers cette procédure, il est possible dévaluer légalité des moyennes des diverses échantillons et de tester si ces échantillons sont issus de populations ayant la même distribution. Cette technique est basée sur la comparaison des rapports (statistique F) entre les contributions inter- et intra-échantillons à la variabilité totale. Souvent appelé ANOVA.


ANALYSIS OF VARIANCE: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to by the abbreviation ANOVA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIΑΣΠΟΡΑΣ: Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δείγματος μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

VARIANZANALYSE: Ein statistisches Analyseverfahren, bei dem Mehrfachproben miteinander verglichen werden. Das Verfahren wird benutzt, um die Übereinstimmung der Varianz von Mittelwerten von Probenserien zu testen und abzuschätzen, ob sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen, indem man das Verhältnis der Einzelvarianzen zur Gesamtvarianz prüft (F-Test). Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamtvarianz zwischen und innerhalb der Stichproben. Im allgemeinen mit dem Begriff ANOVA belegt.

ANALISI DELLA VARIANZA: Un’analisi statistica che permette la comparazione di più campioni, separando le sorgenti che contribuiscono alla variabilità totale. Questa procedura è usata per valutare l’uguaglianza di medie di una serie di campioni verificando se sono ottenute da popolazioni che hanno la stessa distribuzione. Questa tecnica si basa sulla comparazione dei rapporti (F-test) delle componenti tra i campioni ed all’interno degli stessi che contribuiscono alla variabilità totale. Comunemente chiamata ANOVA.

ANÁLISIS DE VARIANZA: Un análisis estadístico en el que se realizan comparaciones del múltiples muestras separando las fuentes de la variación total. Este procedimiento se usa por evaluar la igualdad de medias de una serie de muestras probando si provienen de poblaciones que tienen la misma distribución, a través de comparar la proporción (prueba-F) de componentes de la variación total. Estas estimaciones se derivan de la variación global entre y dentro de las muestras. Normalmente referido por la abreviación ANOVA.

VARIANSANALYSE: En statistisk analyse der sammenligning mellom flere prøvesett utføres ved å splitte opp den totale variasjonen som finnes i observasjonssettet i varianskomponenter som kan tilskrives de forskjellige faktorene. Prosedyren brukes for å evaluere likhet mellom gjennomsnitt for ulike prøvesett ved å teste om de er trekt fra populasjoner med lik fordeling. Variasjonen mellom gruppene sammenlignes med variasjonen innen hver gruppe (F-test). Forkortelsen ANOVA (”Analysis of Variance”) brukes ofte.

Was this helpful?
Analyse dans laquelle tous les paramètres de la population et de lenvironnement sont considérés comme constants et correctement specifiés.


DETERMINISTIC ANALYSIS: An analysis in which all population and environmental parameters are assumed to be constant and accurately specified.

ΑIΤIΟΚΡΑΤIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ανάλυση, στην οποία όλες οι πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές παράμετροι θεωρούνται οτι είναι σταθερές και επακριβώς καθορισμένες. Π.ρ.β. στοχαστική διαδικασία.

DETERMINISTISCHE ANALYSE: Eine Analyse, bei der alle Populations- und Umweltfaktoren als konstant und korrekt spezifiziert angenommen werden.

ANALISI DETERMINISTICA: Un’analisi in cui tutti i parametri di popolazione e dell’ambiente si presumono costanti e accuratamente specificati.

ANÁLISIS DETERMINISTA: Análisis en que todos los parámetros de la población y medioambientales se asumen como constantes y correctamente especificados.

DETERMINISTISK ANALYSE: Analyse der alle populasjons og miljø parametre er formodet å holde seg konstante og nøyaktig spesifiserte, jamfør stokastisk prosess.

Was this helpful?
Techniques informatiques délivrant des informations descriptives à partir dimages digitalisées, permettant ainsi la quantification de divers paramètres tels la taille, la forme et la densité optique qui facilitent le classement de données.


IMAGE ANALYSIS: Refers to computer routines that produce descriptive information about digital images, thus enabling the quantification of elements such as size, shape and optical density and also facilitating the classification of data.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΚΟΝΑΣ: Αναφέρεται σε υποπρογράμματα υπολογιστών που παράγουν περιγραφική πληροφορία από ψηφιακές εικόνες, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την ποσοτικοποίηση στοιχείων όπως το μέγεθος, το σχήμα και η οπτική πυκνότητα η οποία διεκολύνει την ταξινόμηση των δεδομένων.

BILDANALYSE: Computerauswertung, die beschreibende Informationen über digitale Bilder hervorbringt. Damit wird es möglich, Größe, Form und optische Dichte von Objekten quantitativ zu bestimmen und auszuwerten und somit vereinfacht Daten zu klassifizieren.

ANALISI DIMMAGINE: Tecnica informatica che fornisce informazioni descrittive a partire da immagini digitali; tali immagini permettono una quantificazione alcuni parametri quali la dimensione, la forma e la densità ottica che facilitano la raccolta dei dati.

ANÁLISIS DE IMÁGENES: Se refiere a técnicas informáticas que dan información descriptiva sobre las imágenes digitales, permitiendo así la cuantificación de parámetros tales como tamaño, forma y densidad óptica y también facilita la clasificación de datos.

BILDEANALYSE: Refererer til datamaskinanalyser som gir deskriptiv informasjon om digitale bilder, for på denne måten å muliggjøre mengdebestemmelse av elementer som størrelse, fasong og optisk tetthet og også gjøre klassifisering av data lettere.

Was this helpful?
Lanalyse du contenu en lipides, protéines, fibre, humidité, cendres et, par différence, glucides.


PROXIMATE ANALYSIS: Moisture, lipid, protein, fibre, ash and (by difference) carbohydrate content of any substance e.g. feed/flesh.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Η άμεση ανάλυση συνίσταται στον προσδιορισμό του περιεχομένου μιάς ουσίας (π.χ. τροφής ή σάρκας) σε υγρασία, λίπη, πρωτεΐνες, ίνες, τέφρα και (με διαφορά) υδατάνθρακες.

ÜBERSCHLAGSANALYSE (ERNÄHRUNG): Die direkte Analyse untersucht z.B. im Futter oder im Fleischanteil die Feuchtigkeit, Lipide, Proteine, Faser, Asche und (teilweise) den Kohlenhydratanteil.

ANALISI CENTESIMALE: Analisi del contenuto in lipidi, proteine, fibra, ceneri, umidità e carboidrati, in un mangime.

ANÁLISIS INMEDIATO: Análisis del contenido en lípidos, proteínas, fibras, humedad, cenizas y (por diferencia) carbohidratos.

HURTIGANALYSE (ERNÆRING): Innhold av fuktighet, fett, protein, fiber, aske og karbohydrater i enhver substans, f.eks. fiskefôr/-kjøtt.

Was this helpful?
Perte de différenciation des cellules, qui prennent une forme plus primitive. Dans le cas des cancers, par exemple, ou les cellules prolifèrent plus rapidement.


ANAPLASIA: The state in which a differentiated cell loses its distinctive characteristics and takes on a more primitive form; for example, in cancer when cells proliferate rapidly.

ΑΠΟΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΗ: Κατάσταση στην οποία ένα διαφοροποιημένο κύτταρο χάνει τους διακριτικούς του χαρακτήρες και παίρνει μια περισσότερο προγονική μορφή. Για παράδειγμα, στον καρκίνο, όπου τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται γρήγορα.

ORGANUMBILDUNG: Der Zustand, in dem eine Zelle ihre distinktiven Charakteristika zugunsten einer primitiveren Form aufgibt; z. B. bei Krebs, wenn Zellen wuchern.

ANAPLASIA: Lo stato in cui una cellula differenziata perde le caratteristiche distintive e assume una forma più primitiva; per esempio, nel cancro quando le cellule proliferano rapidamente.

ANAPLASIA: Pérdida de la diferenciación por parte de las células, que toman una forma primitiva. Es el caso de cáncer, por ejemplo, dónde las células proliferan rápidamente.

ANAPLASI: Tilstanden der en differensiert celle mister sine spesielle karakteristika og blir til en mer primitiv form, f.eks. kreft der cellene prolifererer raskt.

Was this helpful?
Poisson anaplomatidae Anoploma fimbrica, espèce identifiée en tant que candidate à laquaculture sur les côtes ouest du Canada.


SABLE FISH: The anaplomatid fishAnaploma fimbrica, a species which has been identified as an aquaculture candidate on the Canadian west coast.

IΚΤIΨΑΡΟ: Το ψάρι Anaploma fimbrica, είδος που είναι υποψήφιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Δ. Καναδά.

SÄBELFISCH: Ein anaplomatider Fisch (Anaploma fimbrica), ein potentieller Aquakulturkandidat an der kanadischen Westküste.

FIMBRIA, MERLUZZO DELLALASKA: Pesci Anaplomatidi (Anaploma fimbrica); una specie che è stata identificata come candidato dellacquacoltura nella costa occidentale canadese.

ANAPLOMA FIBRICA: Pez anaplomátido Anaploma fibrica, especie identificada como candidata en la acuicultura de la costa oeste de Canadá.

SVARTTORSK(Anaploma fimbrica): Fisk (Anaploma fimbrica) tilhørende orden Scorpaeniformes. Er ansett som en kandidat for akvakultur på de kanadiske vest kysten.

Was this helpful?
Petite ancre flottante utilisée afin dimmobiliser un petit bateau en un lieu donné.


SEA ANCHOR: Small floating anchor used to help maintain small boats at a specific point in a body of water.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ: Μικρή επιπλέουσα άγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά την διατήρηση της θέσης τους.

SEEANKER (Treibanker): Kleiner, frei treibender Anker, der zur Positionierung kleinerer Boote an einer bestimmten Stelle im offenen Wasser benutzt wird.

ANCORA MARINA: Piccola ancora galleggiante che aiuta le piccole imbarcazioni a mantenere la posizione.

ANCLA FLOTANTE: Pequeña ancla flotante utilizada para inmovilizar un pequeño barco un sitio dado.

DREGG: Små anker som brukes til å holde mindre båter i posisjon, f.eks. ved fiske eller fortøying. Brukes og til å holde stående fiskeredskap i posisjon.

Was this helpful?
Ancres utilisées afin de prévenir la dérive des petites embarcations ou afin de réduire leur vitesse quand le vent est fort.


SEA DROGUE: Anchor used with small boats to prevent drifting at sea, and to reduce their speed in strong winds.

ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ (DROGUE): Αγκυρα χρησιμοποιούμενη από μικρές βάρκες γιά να μη παρασύρονται κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων.

TREIBANKER: Ein vornehmlich von kleinen Booten benutzter Anker, der das Verdriften auf See bei starken Winden verhindern soll.

ANCORA GALLEGGIANTE : Struttura a forma di cono tronco od imbuto, o anche un semplice secchio che legato ad una barca per mezzo di una cima ne limita gli spostamenti dovuti alle correnti. Utilizzata da piccole imbarcazioni al fine di non andare alla deriva in mare; utilizzata anche per ridurre la velocità nel caso in cui ci siano venti forti.

ANCLAS FLOTANTES: Anclas utilizadas para prevenir la deriva de pequeñas embarcaciones o para reducir su velocidad cuando el viento es fuerte.

DRIVANKER: Anker (vanligvis en stor presenningspose) som brukes av mindre båter for å hindre avdrift (f.eks. ved fiske), og redusere hastighet i sterk vind. Gir stor motstand i vannet.

Was this helpful?
Courte séquence de DNA (14 à 100 paires de bases) repetée en tandem dans le génome. De la même façon des séquences encore plus courtes sont appelées microsatellites. Dans les deux cas, le nombre de répétitions à l’intérieure d’un tandem varie d’individu en individu, ce qui leur rend un outil inestimable dans la caractérisation génétique d’un individu et dans l’établissement des liens de parenté entre individus.


SATELLITE DNA: Highly repeated DNA sequences that band apart from most nuclear DNA after ultracentrifugation.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ DNA: Συχνά επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA οι οποίες διαχωρίζονται από το πυρηνικό DNA μετά από υπερφυγοκέντριση.

SATELLITEN DNA: Hochreplizierte DNA Sequenzen, die sich von der Kern-DNA während dem Ultrazentrifugieren trennt.

SATELLITE DNA: Sequenze di DNA ripetute molte volte che vengono separate dalla maggior parte delle DNA nucleare dopo ultracentrifugazione.

ADN SATÉLITE: Secuencias de ADN altamente repetitivo que se separan diferencialmente del resto de ADN nuclear después de una ultracentrigufación.

SATELLITT DNA: DNA-sekvenser som er repetert svært mange ganger og som danner atskilte bånd (fra det øvrige nukleære DNA) etter ultrasentrifugering.

Was this helpful?
Hormones sexuelles mâles chez les vertébrés. De nature stéroide, ils stimulent les caractères sexuels sécondaires; par exemple les testostérones et les androstérones dont lactivité est moins importante.


ANDROGENS: Male sex hormones in vertebrates; hormones of steroid nature, which promote male secondary sexual characteristics; important examples are testosterones and the less active androsterones.

ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ: Αρσενικές φυλετικές (σεξουαλικές) ορμόνες των σπονδυλωτών. Πρόκειται για στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες προάγουν τα αρσενικά δευτερογενή χαρακτηριστικά. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι τεστοστερόνες και οι λιγότερο ενεργές ανδροστερόνες.

ANDROGENE: Männliche Sexualhormone der Vertebraten. Hormone mit Steroidcharakter, die männliche Geschlechtsmerkmale fördern. Wichtige Vertreter sind Testosteron und das sehr viel schwächer wirkende Androsteron.

ANDROGENI: Ormoni sessuali maschili nel vertebrato; ormoni di natura steroidea che promuovono le caratteristiche sessuali secondarie del maschio; esempi importanti sono il testosterone ed i meno attivi androsteroni.

ANDRÓGENOS: Hormonas sexuales masculinas en vertebrados. Hormonas de naturaleza esteroide, estimulan las características sexuales secundarias; por ejemplo la testosterona y la androsterona cuya actividad es menos importante.

ANDROGENER: Mannlige kjønnshormoner hos vertebrater. Steroidhormoner som gjør at hannen utvikler sekundære hannlige kjønnskarakterer. Viktige eksempler er testosteron og det mye svakere virkende androsteron.

Was this helpful?
Diminution du nombre dhématies, diminution du volume de cellules sanguines sédimentées, diminution ou déficience de lhémoglobine. Les anémies les plus importantes chez les poissons sont les suivantes: anémie normocytique provoquée par une hémorragie aiguë, des infections virales ou bactériennes et par des maladies métaboliques provoquant la déstruction des hématies; anémie microcytique causée par une hémorragie chronique, provoquée par exemple par des ectoparasites, une carence en fer ou des car


ANAEMIA: A condition characterized by a deficiency of functional haemoglobin, packed cell volume and/or erythrocytes. The more important types of anaemia in fish are: normocytic anaemia caused by acute haemorrhaging; bacterial and viral infections and metabolic diseases resulting in red cell destruction; microcytic anaemia caused by chronic haemorrhaging, deriving from, for example, external parasites, iron deficiency and a deficiency of certain haematopoietic factors; macrocytic anaemia (e.g. absence of

ΑΝΑIΜIΑ: Κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μείωση της λειτουργικής αιμοσφαιρίνης, και/ή συμπύκνωση του κυτταρικού όγκου των ερυθροκυττάρων. Οι σημαντικότερες αναιμίες στα ψάρια είναι οι: ορθοκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε οξεία αιμορραγία, σε βακτηριακές ή ιογενείς μολύνσεις και σε ασθένειες του μεταβολισμού που καταστρέφουν τα ερυθροκύτταρα. Μικροκυτταρική αναιμία: οφείλεται σε χρόνια αιμορραγία, που οφείλεται, για παράδειγμα, σε εξωπαράσιτα, μείωση σιδήρου και μείωση ορισμένων αιμοποιητικών παραγόντων

ANÄMIE: Ein Zustand, der durch den Mangel an Hämoglobin gekennzeichnet ist. Die bedeutendsten Anämien bei Fischen sind: die normozytische Anämie, die von Hämorrhargien sowie bakteriellen und viralen Infektionen hervorgerufen wird; die metabolische Erkrankung, die in eine reduzierte Zahl roter Blutzellen mündet; die mikrozytische Anämie beruht auf chronisch vorhandenen Hämorrhargien, die z.B. von Parasiten, Eisenmangel und Defiziten bestimmter haematopoetischer Faktoren hervorgerufen wird; die makrozy

ANEMIA: Diminuzione del numero di emazie; diminuzione dell’ematocrito o volume di cellule ematiche sedimentabili; diminuzione della quantità di emoglobina funzionale. Le forme di anemia più comuni nel pesce sono: anemia normocitica causata da emorragia acuta, infezioni batteriche e virali, malattie metaboliche con lisi dei globuli rossi; l’anemia microcitica causata dall’emorragia cronica che deriva, per esempio, da ectoparassitosi, deficienza di ferro e deficienza di alcuni fattori ematopoietici; l’ane

ANEMIA: Condición caracterizada por la disminución de eritrocitos, del volumen de células sanguíneas, disminución o deficiencia de hemoglobina funcional. Las anemias más importantes en peces son las siguientes : anemia normocítica causada por hemorragia aguda; infecciones bacterianas o virales y enfermedades metabólicas que producen la destrucción de los hematíes; anemia microcítica causada por hemorragia crónica provocada, por ejemplo, por ectoparásitos, deficiencia férrica o deficiencia de ciertos fac

ANEMI: En tilstand som kjennetegnes av mangel på hemoglobin og forekommer ved en rekke ulike sykdomstilstander. Anemi kjennetegnes ved bleke gjeller og tynt blod og klassifiseres gjerne etter patofysiologiske årsaksforhold. Hemolytisk anemi skyldes sprengning av røde blodceller (erytrocytter) og vil under våre forhold først og fremst være forårsaket av toksiner (hemolysiner) produsert av enkelte bakterier. Også noen virus kan ødelegge erytrocytter, og trolig er anemien ved ILA (infeksiøs laksanemi) av

Was this helpful?
Anémie qui résulte dun défaut de production cellulaire des tissus hématopoïétiques de la rate ou du rein. Caractérisée par la diminution de toutes les cellules différenciées du sang périphérique, ainsi que de leurs précurseurs.


APLASTIC ANAEMIA: Anaemia resulting from failure of cell production in the haematopoietic tissue of the spleen or kidney, and characterized by decrease in all formed elements of the peripheral blood and their precursors.

ΑΠΛΑΣΤIΚΗ ΑΝΑIΜIΑ: Αναιμία οφειλόμενη σε διαταραχή της παραγωγής αιμοκυττάρων στους αιμοποιητικούς ιστούς του σπλήνα ή του συκωτιού και που χαρακτηρίζεται από μείωση όλων των έμμορφων στοιχείων του αίματος και των προδρόμων τους.

APLASTISCHE ANÄMIE: Anämie, die aus einer Störung der Blutzellenproduktion in Milz oder Niere resultiert und sich in einer Abnahme aller Blutkörperchen und ihrer Vorstufen im Blut ausdrückt.

ANEMIA APLASTICA: L’anemia che risulta dall’insufficienza della produzione delle cellule del tessuto ematopoietico della milza o del rene, è caratterizzata da una diminuzione in tutti gli elementi figurati del sangue periferico e dei loro precursori.

ANEMIA APLÁSTICA: Anemia que resulta de una producción celular defectuosa de los tejidos hematopoyéticos en el bazo y riñón. Caracterizada por una disminución, tanto de células diferenciadas de la sangre periférica como de sus precursores.

APLASTISK ANEMI: Anemi som er resultatet av forstyrrelser i produksjonen av blodceller i milt eller nyre og som karakteriseres av nedgang i alle blodlegemer og deres forstadier.

Was this helpful?
Maladie virale contagieuse du saumon Atlantique élevé en Norvège, Canada et l’Ecosse. L’agent causal est un virus de la famille des orthomyxoviridées avec un génome ARN simple brin. Les règlements Européens exigent la notification de cette maladie de la liste I. Les symptômes sont lanémie sévère, le noircissement du foie, lhypertrophie et le noircissement de la rate, l’hémorragie des organes viscéraux et laccumulation de fluide dans la cavité péritonéale. Le taux de mortalité est élevé.


INFECTIOUS SALMON ANAEMIA (ISA): A contagious viral disease of farmed Atlantic salmon found in Norway, Canada and Scotland. The causative agent, ISAV, is an enveloped single-stranded RNA virus of the Orthomyxoviridae family. ISA is a notifiable List 1 disease under EU fish health regulations, characterised by severe anaemia, darkening of the liver, enlargement and darkening of the spleen, haemorrhage of the visceral organs, accumulation of fluid in the body cavity and high rate of mortality.

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ (ISA): Μεταδοτική ασθένεια του καλλιεργούμενου σολομού η οποία εμφανίζεται στη Νορβηγία, τον Καναδά και τη Σκοτία. Προκαλείται από τον παράγοντα ISAV, ο οποίος είναι ένας ιός με ενθυλακωμένο μονόκλωνο RNA της οικογένειας Orthomyxoviridae. Η ISA αποτελεί ασθένεια η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ πρέπει να αναγγέλλεται άμεσα για λήψη μέτρων. Χαρακτηρίζεται από σοβαρή αναιμία, μαύρισμα του ήπαρ, διόγκωση και μαύρισμα της σπλήνας, αιμορραγία των σπλάγχνων, συγκέντρωση υγρών στις κοιλότητες του σώ

INFEKTIÖSE SALMONIDENANÄMIE (ISA): Eine ansteckende Viruserkrankung gezüchteter atlantischer Lachse, zuerst in Norwegen identifiziert, dann in Canada und Schottland. Der auslösende Virus (ISAV) ist ein Einzelstrang-RNA-Virus, der zur Familie der Orthomyzoviridae gehört. ISA ist eine meldepflichtige Krankheit der Liste 1 under der EU Fischgesundheitsrichtlinie, der sich in einer schweren Anämie, der Dunkelfärbung der Leber, Vergrößerung und Dunkelfärbung der Milz, Hämorrhagien in den Visceral-Organen, sowie durch Anreicherung von

ANEMIA CONTAGIOSA DEL SALMONE (ISA): Una malattia virale contagiosa dei salmoni atlantici allevati, trovata in Norvegia, nel Canada ed in Scozia. Lagente causativo, ISAV, è un virus ad RNA incapsulato a singolo filamento appartenente alla famiglia Orthomyxoviridae. ISA è una malattia da denunciare, inclusa della lista 1 del regolamento dell’Unione Europea. E’ causa di imponente anemia, imbrunimento del fegato e della milza, splenomegalia, emorragia degli organi viscerali, accumulo di liquido nella cavità corporea, elevata mortal

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMON (ISA): Enfermedad viral contagiosa del salmón Atlántico encontrada en Noruega, Canadá y Escocia. El agente causante, ISAV, es un virus ARN de cadena simple de la familia Orthomyxoviridae. Esta enfermedad está en la lista 1 de las regulaciones europeas de sanidad acuática y se caracteriza por anemia severa, oscurecimiento del hígado, oscurecimiento e hinchamiento del bazo, acumulación de líquido en la cavidad del cuerpo y alta mortalidad.

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA): Smittsom virussykdom hos atlantisk laks, funnet i Norge, Canada og Skottland. Kausativt agens, ILAV, er et membranomgitt enkelttrådet RNA-virus i familien Orthomyxoviridae. ILA er en meldepliktig liste 1 sykdom i EU’s fiskehelseforskrifter. Karakteriseres av alvorlig anemi, mørk lever, forstørret og mørk milt, blødninger på indre organer, væskeansamling i kroppshulen og høy dødelighet.

Was this helpful?
Anémie progressive caractérisée par une diminution du nombre des hématies et par une variation de leur forme, par suite dune déficience en vitamine B12.


PERNICIOUS ANAEMIA: A progressive anaemia characterized by lessening in numbers and variation in form of the red corpuscles, related to deficiency in Vitamin B12.

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ: Προϊούσα αναιμία χαρακτηριζόμενη από ελάττωση σε αριθμό και ποικιλία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σχετιζόμενη με ανεπάρκεια σε βιταμίνη Β12.

BÖSARTIGE ANÄMIE: Eine progressive Anämie, die durch eine Abnahme der Anzahl der roten Blutkörperchen und eine Veränderung ihrer Form gekennzeichnet ist. Wird durch einen Vitamin B 12-Mangel hervorgerufen.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia progressiva, dovuta a carenza di Vitamina B12, caratterizzata da diminuzione del numero e da variazioni morfologiche degli eritrociti.

ANEMIA PERNICIOSA: Anemia de progresiva caracterizada por una disminución en número de los hematíes y una variación en su forma, relacionado con deficiencia de Vitamina B12.

PERNISIØS ANEMI: Progressiv anemi karakterisert ved en minking og variasjon i form av røde blodceller. Står i sammenheng med mangel på folat og/eller vitamin B12.

Was this helpful?
En ce qui concerne les poissons: substances utilisées pour détendre le poisson afin de faciliter les opérations de manipulation, chirurgie ou de ponte. Les anesthésiques couramment employés pour les poissons sont les suivants: le sulfonate de tricane methane (MS 222), la benzocaïne, la quinaldine, et le gaz carbonique.


ANAESTHETICS: In the case of fish, chemicals used to relax and facilitate handling, surgery and spawning procedures. Commonly-used agents include tricane methane sulfonate (MS-222), benzocaine, quinaldine, and carbon dioxide. Usually administered by immersing fish in a bath solution.

ΑΝΑIΣΘΗΤIΚΑ: Στην περίπτωση των ψαριών, χημικά που χρησιμοποιούνται για χαλάρωση και διευκόλυνση των χειρισμών, για χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες γαμετοτοκίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται MS-222, βενζοκαΐνη, κιναλδίνη και διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως χορηγούνται με την εμβάπτιση του ψαριού σε λουτρό με διάλυμα αναισθητικού.

BETÄUBUNGSMITTEL: Chemikalien, die benutzt werden, um Fische zu beruhigen und deren Handhabung bei Operationen und künstlichem Ablaichen zu erleichtern.Gewöhnlich werden Stoffe benutzt, die MS-222, Benzocain, Quinaldine, und Kohlendioxid enthalten. Diese Mittel werden üblicherweise in Form eines Bades angewandt, in das die Fische kurzfristig eingetaucht werden.

ANESTETICI: Nel caso del pesce, prodotti chimici usati per rilassare e facilitare la manipolazione, e le procedure di chirurgia e fecondazione. Tra gli agenti usati comunemente si ricorda il metil-sulfonato di tricaina (MS-222), benzocaine, quinaldine, e anidride carbonica. Di solito vengono somministrati immergendo il pesce in una soluzione nella vasca.

ANESTÉSICOS: En el caso de peces, sustancias químicas utilizadas para relajar el pez con el fin de facilitar su manejo, cirugía o desove. Los agentes normalmente usados incluyen metanosulfato de tricaína (MS-222), benzocaína, quinaldina, y dióxido de carbono.

BEDØVELSESMIDDEL: Kjemikalier som benyttes for å roe ned og bedøve fisk ved håndtering, prøvetaking, operasjoner, stryking etc. Vanlige kjemikalier for bedøvelse er f.eks. MS-222, benzocain, quinaldin og karbondioksid. Midlene doseres i vann der fisken oppholder seg en kort periode (noen få minutt) til ønsket virkning er oppnådd.

Was this helpful?
En pathologie: tumeur ou lésion constituée par une masse de vaisseaux sanguins atypiques ou irréguliers dans leur répartition et leur taille.


HAEMANGIOMA: In pathology: a tumour or lesion composed of a mass of blood vessels that are atypified or irregular in arrangement and size.

ΑIΜΑΓΓΕIΩΜΑ: Ογκος που αποτελείται από διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία.

HAEMANGIOM: Ein Tumor, der aus einem erweiterten Blutgefäß entstanden ist.

ANGIOMA: In patologia: tumore o lesione composto da una massa di vasi sanguigni atipici o irregolari nellorganizzazione e nelle dimensioni.

ANGIOMA: En patología: un tumor o lesión compuesto por una masa de vasos sanguíneos atípicos o irregulares en su repartición y tamaño.

HEMANGIOM: I patologi: En svulst eller lesjon som består av en klump av blodårer som er avvikende eller uregelmessige i ordning og størrelse.

Was this helpful?
Un genre danguille catadrome à larves leptocéphales de grande taille se métamorphosant en civelles. Ce genre renferme environ vingt espèces dont languille Européenne ou anguille commune A. anguilla; languille Américaine A. rostrata et languille Japonaise A. japonica qui sont les espèces les plus importantes de lhémisphère nord. Les deux premières espèces se situent le long des régions Est Atlantique, tandis que la troisième fréquente lExtrême-Orient (Japon et Chine). Elles ne se reproduisent pas


ANGUILLA: A genus of catadromous eels (with large Leptocephalus larvae that shrink in size during metamorphosis to "glass eels"), which includes about 20 species of which the European, or common eel (A. anguilla), the American eel (A.rostrata) and the Japanese eel (A. japonica) are the most important species in the northern hemisphere. The two former are widely distributed along eastern Atlantic regions, while the latter occurs in the Far East (Japan and China). Cannot be reproduced in captivity and cultu

ANGUILLA: Γένος κατάδρομων χελιών (με μεγάλους λεπτοκέφαλους που το μέγεθος μειώνεται κατά την μεταμόρφωση σε "υαλώδη χέλια"), τα οποία περιλαμβάνουν περίπου 20 είδη μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό χέλι (A. anguilla ), το Αμερικανικό χέλι (A.rostrata ) και το Iαπωνικό χέλι (A. japonica ), είναι τα σημαντικότερα είδη του Βορείου ημισφαιρίου. Τα δύο πρώτα είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανατολικές περιοχές του Ατλαντικού ενώ το τρίτο συναντάται στην Απω Ανατολή (Iαπωνία, Κίνα). Δεν αναπαράγωνται σε αιχμαλωσία

ANGUILLA: Eine Gattung katadromer Aale mit großen Leptocephalus-Larven, die während der Metamorphose zu Glasaalen schrumpfen. Die Gattung umfaßt etwa 20 Arten, von denen der Europäische Aal (A. anguilla), der Amerikanische Aal (A. rostrata) und der Japanische Aal (A. japonica) die wichtigsten Arten der nördlichen Hemisphäre sind. Die beiden erstgenannten Arten sind in der Atlantikregion weitverbreitet, die letztgenannte Art kommt im Fernen Osten vor (z.B. Japan und China). Kann nicht in Gefangenschaft rep

ANGUILLA: Un genere di anguilla catadroma (vedi) (con grandi larve dette Leptocefali che diventano più piccole durante la metamorfosi in ceche), comprende circa 20 specie tra le quali l’anguilla europea o l’anguilla comune (A. anguilla), l’anguilla americana (A. rostrata) e l’anguilla giapponese (A. japonica) sono le specie più importanti nell’emisfero boreale. Le prime due sono ben distribuite nelle zone dell’Atlantico orientale, mentre l’ultima si trova in Estremo Oriente (Giappone e Cina). Non possono

ANGUILLA: Un género de anguilas catadromas (con larva Leptocéfala de gran tamaño que se encoge durante la metamorfosis y angula transparente) que incluye aproximadamente 20 especies de las cuales la anguila europea o la anguila común (A.anguilla), la anguila americana (A.rostrata) y la anguila japonesa (A.japonica) son las especies más importantes del hemisferio norte. Los dos primeras están distribuidas a lo largo de las regiones Atlánticas orientales, mientras que la tercera frecuenta el oriente lejano

ANGUILLA: En slekt av katadrome ål med store leptocephalus larver som under metamorfosen "krymper" i størrelse til glassål. Slekten omfatter ca 20 arter og den europeiske ålen (A. anguilla), den amerikanske ålen (A. rostrata) og den japanske ålen (A. japonica) er de viktigste artene på den nordlige hemisfæren. De to førstnevnte artene har vid utbredelse i den atlantiske regionen (kun A. anguilla i Norge) mens sistnevnte er utbredt i Det fjerne østen (Japan og Kina). Etter larvestadiet går A. anguilla gjen

Was this helpful?
Nom commun utilisé pour une distribution étendue despèces de poissons taxonomiquement différents, appartenant à lordre des Anguilliformes dont les espèces du genre Anguilla sont importantes en aquaculture; caractérisées par un corps longiligne en forme de serpent.


EEL: The common non-specific name used colloquially for fish species, belonging to the order of Anguilliformes, of which species of the genus Anguilla are important in aquaculture; typified by an elongate, serpentine body form.

ΧΕΛΙ: Κοινό, μη ειδικό όνομα, που χρησιμοποιείται συλλογικά για ένα ευρύ φάσμα ειδών ψαριών, τα οποία ανήκουν στην τάξη Anguilliformes. Μεταξύ αυτών είδη του γένους Anguilla (βλ.λ.) είναι σημαντικά για την υδατοκαλλιέργεια. Εχουν κατά κανόνα επιμήκη, οφιοειδή μορφή σώματος.

AAL: Allgemeine, nicht-spezifische Bezeichnung, die umgangssprachlich für eine ganze Reihe nicht verwandter Fischarten benutzt wird, die sich durch eine längliche, sich windende Körperform charakterisiert sind (z.B. Anguilla).

ANGUILLA: Nome comune non specifico utilizzato in maniera colloquiale per riferirsi alle specie di pesci appartenenti all’ordine degli Anguilliformes, di cui le specie appartenenti al genere Anguilla sono importanti in acquacoltura; caratterizzate da un corpo allungato serpentiforme.

ANGUILA: Nombre común no específico utilizado familiarmente para las especies del orden Anguilliformes. peces del género Anguilla importantes en acuicultura; tienen una forma corporal alargada y serpentiforme.

ÅL: Det vanlige uspesifikke navnet som brukes i dagligtalen om en rekke arter av fisk, tilhorende ordenen Anguilliformes, der arter i slekten Anguilla er viktige oppdrettsarter. Særpreget ved en langstrakt, slangeaktig kroppsform.

Was this helpful?
Nématode parasite des anguilles affectant les vessies natatoires. Cette espèce originaire du Sud Est de lAsie se propage en Europe; lhôte secondaire du cycle de ce parasite est encore inconnu.


ANGUILLICOLA CRASSA: A nematode parasite of eel swim bladders which originated in south east Asia and spread to Europe, its life cycle requires an unknown intermediate host.

ANGUILLICOLA CRASSA: Νηματώδες παράσιτο της νηκτικής κύστης του χελιού που προέρχεται από την νοτιο-ανατολική Ασία και διαδόθηκε στην Ευρώπη. Ο κύκλος ζωής του απαιτεί έναν άγνωστο ενδιάμεσο ξενιστή.

ANGUILLICOLA CRASSA: Parasitischer Nematode der Schwimmblase von Aalen. Dieser stammt ursprünglich aus Südostasien und breitet sich gegenwärtig in Europa aus. Der Lebenszyklus erfordert einen bisher nicht sicher bekannten Zwischenwirt.

ANGUILLICOLA CRASSA: Una parassita nematode della vescica natatoria delle anguille che originando dal S.E. asiatico, si è diffusa in tutta l’Europa. Il ciclo di vita richiede un ospite intermedio che può essere un microcrostaceo planctonico.

ANGUILLICOLA CRASSA: Nematodo parásito de las anguilas, afecta las vejigas natatorias. Estas especies originarias del sur este de Asia se extienden a Europa; el huésped secundario de su ciclo de vida es todavía desconocido.

ANGUILLICOLA CRASSUS: Slekten Anguillicola er parasittiske store røde mark (nematoder) i svømmeblæren hos ål. A. crassus stammer opphavlig fra Sørøst-Asia men har spredd seg til Europa. Livssyklusen krever en ukjent mellomvert.

Was this helpful?
Un ion de charge négatif, par exemple, les ions de chlore (Cl-) et hydoxide (OH-)


ANION: A negatively charged ion, e.g., chloride ion (Cl-) or a hydroxide ion (OH-)

ANION: Ένα ιόν το οποίο φέρει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο πχ το ιόν του χλωρίου (Cl-) ή το ιόν του υδροξειδίου (OH-).

ANION: Ein negativ geladenes Ion. z.B. Chloridion (Cl-) oder ein Hydroxidion (OH-)

ANION: Un ione che possiede una carica negativa, es., uno ione di cloruro (Cl-) o un ione d’idrossido (OH-).

ANION: Ion cargado negativamente. E.g. Ion cloruro (Cl-) o Ion hidróxido (OH-).

ANION: Negativt ladet ion, f.eks. kloridion (Cl-) eller hydroksidion (HO-).

Was this helpful?
Stries formées annuellement sur les écailles des poissons et les coquilles des mollusques bivalves dues à la reprise dune croissance rapide suite à une période de croissance lente ou inexistante, normalement en hiver; strie de croissance.


ANNULUS: A mark formed annually or seasonally on fish scales or otoliths when rapid growth resumes after a period of slow or no growth. This usually occurs in winter in the temperate zone, and in the dry season in the tropics ; growth ring.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣ: Ετήσιο ή εποχιακό σημάδι που σχηματίζεται στα λέπια ή τους ωτόλιθους του ψαριού όταν ξαναρχίζει η ταχεία ανάπτυξη ύστερα από μια περίοδο, αργής ή καθόλου αύξησης (πχ συνήθως κατά τον χειμώνα στην εύκρατη ζώνη, ή κατά την ξηρά εποχή στους τροπικούς). Πρβλ. δακτύλιος αύξησης).

JAHRESRING(2): Jährliche Anlagerung z. B. bei Fischschuppen oder Otholiten (oder Holz). Man kann deutlich die Perioden mit starkem Wachstum und Phasen mit geringem oder keinem Wachstum (z.B. in den gemäßigten Breiten im Winter; in den Tropen während der Trockenzeit) unterscheiden.

ANNULUS: Un anello formato annualmente o stagionalmente sulle squame di pesce o sugli otoliti quando riprende la crescita rapida dopo un periodo di crescita lenta o assenza di crescita. Questo accade di solito in inverno nelle zone temperate, e durante la stagione secca ai tropici.

ANILLOS: Marcas formadas anualmente o estacionalmente en escamas o otolitos de peces cuando el crecimiento rápido se reanuda después de un periodo de crecimiento lento o nulo. Esto normalmente ocurre en invierno en zonas templadas, y en estación seca en zonas tropicales.

ÅRRINGET: Årlige avsetninger som danner merker i fiskeskjell, otolitter (øresteiner), trestammer etc. og som tydelig viser perioder med rask vekst (sommer) og perioder med lite eller ingen vekst (vinter). Undersøkelser av fiskeskjell og otolitter er en vanlig måte å bestemme alderen til fisk på.

Was this helpful?
Groupe de vers segmentés ( par exemple, les polychètes). Les annélides possèdent un coelome, un système circulatoire, des nephridies et un système nerveux central.


ANNELIDS: Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.

ΔΑΚΤΥΛIΟΣΚΩΛΗΚΕΣ: Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.

ANNELIDA; RINGELWÜRMER: Große Gruppe von segmentierten Würmern (z.B. Polychaeten). Ihr Körper ist weich und relativ lang mit gut markierter metamerer Segmentierung. Anneliden haben ein Coelom, ein Blutgefäßsystem, Nephridien und ein Zentralnervensystem.

ANELLIDI: Grande gruppo di vermi segmentati (per esempio, policheti). Sono animali con il corpo morbido, allungato con segmentazione metametrica ben evidente. Gli anellidi sono provvisti di celoma, sistema ematico, nefridi ed un sistema nervoso centralizzato in gangli cerebrali.

ANÉLIDOS: Grupo de gusanos segmentados. (e.g. poliquetos). Los anélidos tienen un celoma, un sistema sanguíneo, nefridios y un sistema nervioso central.

ANNELIDER: Stor gruppe (fylum) segmenterte marker delt opp i klassene Polychaeter (f.eks. børstemark) Oligochaeter (f.eks. meitemark) og Hirudinea (igler). Kroppen er lang og bløt med markerte metamere segment. Annelider har blodsystem, nefridier og sentralnervesystem.

Was this helpful?
L’électrode chargée positivement dans une cellule d’électrolyse, une soupape électronique, sur laquelle a lieu l’oxydation.


ANODE: The positive electrode in an electrolytic cell or in an electronic valve or tube,or on which oxidation takes place.

ΑΝΟΔΟΣ: Το θετικό ηλεκτρόδιο σε ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, ή σε μια ηλεκτρονική λυχνία ή σε έναν ηλεκτρικό αγωγό ή το σημείο όπου πραγματοποιείται η οξείδωση.

ANODE: Ein positiver elektischer Leiter, an den Elektronen angezogen werden, bzw. an der Oxidationsvorgänge durch die Entladung der bei Stomfluß zur Anode wandernden Anionen stattfinden. Eine Elektrode, die an ein positiv geladenen elektrischen Stromerzeuger angeschlossen ist.

ANODE: Un elettrodo connesso ad un potenziale di carica positiva, il quale cede elettroni od al quale avviene una reazione di ossidazione.

ÁNODO: El electrodo positivo de una célula electrolítica o de una válvula electrónica o de un tubo, a partir de los cuales se produce oxidación.

ANODE: Elektrode med positiv ladning. Det skjer oksidasjon på anoden ved at elektroner blir fjernet.

Was this helpful?
Bloc de métal fixé sur une structure physique immergée dans leau de mer (cage piscicole par exemple) et qui réduit le taux de corrosion des parties métalliques de cette structure. Quand deux métaux dissimilaires se trouvent en contact électrique, lun devient une cathode, et lautre une anode qui est sujette à la corrosion. Lanode sacrificielle est constituée dun métal haut dans la série galvanique et se corrode, donc, avant les autres métaux de linstallation. De telles anodes sont remplacées régu


SACRIFICIAL ANODE: Block of metal that is attached to physical structures maintained in sea water (e.g. fish cages), to ensure that a low rate of corrosion occurs to the core materials making up the structure. Whenever two dissimilar metals are placed in electrical contact (such as being immersed in sea water), one metal behaves as an anode (and corrodes) and the other acts as a cathode. The sacrificial anode consists of a metal high in the galvanic series so that this corrodes first. Such anodes should be replace

ΑΝΑΛΩΣIΜΗ ΘΥΣIΑΖΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ: Τεμάχιο μετάλλου που προσαρμόζεται σε κατασκευές που διατηρούνται σε θαλασσινό νερό (π.χ. ιχθυοκλωβοί), ώστε να επιβραδυνθεί η διάβρωση των μεταλλικών τμημάτων τους. Οταν δύο ανόμοια μέταλλα έρχονται σε ηλεκτρική επαφή (όπως όταν είναι βυθισμένα σε θαλασσινό νερό), το ένα συμπεριφέρεται ως άνοδος (και διαβρώνεται) και το άλλο ως κάθοδος. Η θυσιαζόμενη άνοδος αποτελείται από μέταλλο που βρίσκεται υψηλά στην γαλβανική σειρά έτσι ώστε αυτό διαβρώνεται πρώτο. Οι άνοδοι αυτές πρέπει να αντικαθίσ

OPFERANODE: Ein Metallblock bestimmter Zusammensetzung, der an metallene Strukturen, die seewasserexponiert sind, angebracht wird (z.B. Schiffe, Fischkäfige aus Metall), um die Korrosion an diesen Strukturen zu minimieren. Wo immer zwei verschiedene Metalle elektrisch in Kontakt treten (z.B. beim Eintauchen in Seewasser), wird eines dieser Metalle als Anode wirken und korrodieren, während die andere als Kathode funktioniert. Die Korrosionsanode besteht aus einem Metall, das hoch in der Spannungsreihe liegt,

ANODO DI SACRIFICIO: Blocco di metallo fissato ad una struttura sommersa (es. gabbie galleggianti) che garantisce una bassa velocità di corrosione alle parti centrali delle struttura stessa. Ogni volta che due metalli diversi vengono posti in contatto elettrico (e nel caso delle strutture sommerse si trovano a diretto contatto con lacqua di mare), si genera un potenziale elettrochimico, un metallo si comporta da anodo e subisce la corrosione, mentre laltro assume il ruolo di catodo. Lanodo di sacrificio consta di u

ÁNODO SACRIFICATORIO: Bloque de metal que se ata a las estructuras físicas sumergidas en agua del mar (e.g. jaula de peces), reduce la tasa de corrosión de las partes metálicas de esta estructura. Siempre que dos metales diferentes estén en contacto eléctrico (como al sumergirse en agua del mar), un metal se comporta como un ánodo (y se corroe) y el otro actúa como cátodo. El ánodo sacrificatorio consiste en un metal alto en la serie galvánica, para que se corroa primero. Tales ánodos deben reemplazarse cada dos o tr

OFFERANODE: Klumper av metall (ofte sink) som festes til strukturer som holdes i sjøvann (f.eks. flytende oppdrettsenheter), for å hindre korrosjon på strukturene. Når to like metaller settes elektrisk i kontakt (begge er i sjøvann) vil det ene metallet fungere som en anode (og korrodere) og det andre metallet fungere som en katode. Offeranoden består av et metall som ligger høyt i spenningsrekken slik at dette korroderer først. Må byttes hvert andre eller tredje år.

Was this helpful?
Absence pathologique de lappétit, malgré le besoin de salimenter; perte de lappétit.


ANOREXIA: Pathological absence of appetite or hunger in spite of a need for food; loss of appetite.

ΑΝΟΡΕΞIΑ: Παθολογική απουσία όρεξης ή πείνας παρά την ύπαρξη ανάγκης για θρέψη. Απώλεια όρεξης.

ANOREXIE: Appetitverlust; Verlust des Triebes Nahrung aufzunehmen; krankhaftes Fehlen von Appetit oder Hunger,obwohl Nahrung benötigt wird.

ANORESSIA: L’assenza patologica di appetito o fame malgrado il bisogno di alimenti; perdita di appetito.

ANOREXIA: Ausencia patológica de apetito a pesar de tener hambre o necesidad de comer; la pérdida de apetito.

ANOREKSI: Patologisk fravær av appetitt eller sult selv om næringsopptak er nødvendig. Tap av appetitt.

Was this helpful?
Analyse de variance:Analyse statistique permettant la comparaison de plusieurs échantillons en séparant les sources contribuant à la variabilité totale. A travers cette procédure, il est possible dévaluer légalité des moyennes des diverses échantillons et de tester si ces échantillons sont issus de populations ayant la même distribution. Cette technique est basée sur la comparaison des rapports (statistique F) entre les contributions inter- et intra-échantillons à la variabilité totale. Souvent


ANOVA: Analysis of variance; a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.

ANOVA: Στατιστικό μέτρο της διακύμανσης ( της κατανομής των δεδομένων γύρω από τον μέσο όρο). Iσούται προς το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών κάθε μιάς τιμής από τον μέσο του δείγματος διαιρούμενο με τον αριθμό των δειγμάτων μείον ένα. Βλ. επίσης Ανάλυση διασποράς.

ANOVA: Ein statistisches Analyseverfahren, bei dem Mehrfachproben miteinander verglichen werden. Das Verfahren wird benutzt, um die Übereinstimmung der Varianz von Mittelwerten von Probenserien zu testen und abzuschätzen, ob sie aus der gleichen Grundgesamtheit stammen, indem man das Verhältnis der Einzelvarianzen zur Gesamtvarianz prüft (F-Test). Diese Bewertung bezieht sich auf die Gesamtvarianz zwischen und innerhalb der Stichproben.

ANOVA: Un’analisi statistica che permette la comparazione di più campioni, separando le sorgenti che contribuiscono alla variabilità totale. Questa procedura è usata per valutare l’uguaglianza di medie di una serie di campioni verificando se sono ottenute da popolazioni che hanno la stessa distribuzione. Questa tecnica si basa sulla comparazione dei rapporti (F-test) delle componenti tra i campioni ed all’interno degli stessi che contribuiscono alla variabilità totale.

ANOVA: Análisis de varianza: Un análisis estadístico en el que se realizan comparaciones del múltiples muestras separando las fuentes de la variación total. Este procedimiento se usa por evaluar la igualdad de medias de una serie de muestras probando si provienen de poblaciones que tienen la misma distribución, a través de comparar la proporción (prueba-F) de componentes de la variación total. Estas estimaciones se derivan de la variación global entre y dentro de las muestras. Normalmente referido por

ANOVA: En statistisk analyse der sammenligning mellom flere prøvesett utføres ved å splitte opp den totale variasjonen som finnes i observasjonssettet i varianskomponenter som kan tilskrives de forskjellige faktorene. Prosedyren brukes for å evaluere likhet mellom gjennomsnitt for ulike prøvesett ved å teste om de er trekt fra populasjoner med lik fordeling. Variasjonen mellom gruppene sammenlignes med variasjonen innen hver gruppe (F-test). Forkortelsen ANOVA (”Analysis of Variance”) brukes ofte.

Was this helpful?
Déficience doxygène dans les cellules sanguines ou les tissus, capable dengendrer des perturbations physiologiques ou psychologiques. Lanoxie résulte du manque doxygène dans le milieu ou de lincapacité des tissus à absorber loxygène quand sa pression partielle est faible dans le milieu. Le terme dhypoxie sapplique au manque partiel doxygène.


ANOXIA: Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.

ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή.

SAUERSTOFFMANGEL: Eine unzureichende Versorgung der Blutzellen oder der Körpergewebe mit Sauerstoff in dem Maße, daß psychologische und physiologische Störungen auftreten. Sauerstoffmangel kann sowohl durch ein Sauerstoffdefizit im umgebenden Medium (Wasser, Luft) als auch durch Funktionsstörungen von Organgeweben, die zu einer reduzierten Sauerstoffaufnahme führen, verursacht werden. Wenn die Sauerstoffversorgung nur in geringem Maße beeinträchtigt ist, spricht man von Hypoxie.

ANOSSIA: Deficienza di ossigeno nelle cellule ematiche o nei tessuti del corpo fino al punto di causare disturbi psicologici e fisiologici. L’anossia può risultare da una carenza di ossigeno nel mezzo o da una incapacità del tessuto corporeo di assorbire l’ossigeno sotto le condizioni di bassa pressione circostante.

ANOXIA: Deficiencia de oxígeno en las células sanguíneas o en tejidos del cuerpo, capaz de causar perturbaciones psicológicas o fisiológicas. La anoxia puede ser el resultado de una escasez de oxígeno en el medio o de una incapacidad de los tejidos de absorber el oxígeno cuando su presión parcial es baja en el ambiente.

ANOKSI: Surstoffmangel i blodceller eller kroppsvev under det som er fysiologisk slik at det medfører psykologiske og fysiologiske forstyrrelser. Anoksi kan fremkalles av mangel på oksygen i mediet eller av en manglende evne i kroppsvevet til å ta opp oksygen. .

Was this helpful?
Dépourvu doxygène.


ANOXIC: Devoid of oxygen.

ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

SAUERSTOFFREI: Das Fehlen von Sauerstoff.

ANOSSICO: Assente di ossigeno

ANÓXICO: Desprovisto de oxígeno.

ANOKSISK: Oksygenfritt.

Was this helpful?
Condition dans laquelle deux facteurs agissant ensemble produisent un moindre effet que celui calculé par la sommation de leurs effets individuels.


ANTAGONISM: Refers to a condition wherein two or more agents produce a lesser effect than would be predicted from the sum of the individual effects.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ, ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΔΡΑΣΗ: Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες παράγουν μικρότερο αποτέλεσμα, απ ότι προβλέπεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους (το αντίθετο του συνεργατισμού).

ANTAGONISMUS: Gegeneinander gerichtete Wirkungsweise; bezieht sich auf zwei oder mehr Faktoren, deren gemeinsame Wirkung geringer ist, als die Summe ihrer Einzeleffekte erwarten läß.

ANTAGONISMO: Si riferisce alla condizione in cui due o più agenti producono un effetto minore rispetto a quello previsto dalla somma degli effetti individuali. Ant. sinergismo.

ANTAGONISMO: Se refiere a una condición en dónde dos o más factores producen menos efecto que la suma de los efectos individuales. Ant. Sinergia.

ANTAGONISME: Med motsatt virkning. Tilstand der to eller flere faktorer "motarbeider" hverandre og gir mindre effekt enn hva man forventer ut fra deres virkninger hver for seg.

Was this helpful?
Avant la mort.


ANTE MORTEM: Before death.

ANTE MORTEM: (Λατινικά) Προ του θανάτου.

ANTE MORTEM: Vor dem Tod.

ANTE MORTEM: Prima della morte.

ANTE MORTEM : Antes de la muerte.

ANTE MORTEM: Før døden inntreffer.

Was this helpful?
Appendice allongé et mobile situé sur la tête des crustacés, siège du toucher et de la gustation; le deuxième de deux appendices semblables.


ANTENNA: (pl. antennae). The second and longer cephalic appendage which is used for taste and touch by crustaceans.

ΚΕΡΑΙΑ: Το δεύτερο και μακρύτερο κεφαλικό εξάρτημα, το οποίο χρησιμεύει ως όργανο για την γεύση και την αφή από τα καρκινοειδή.

FÜHLER/ANTENNE: Der zweite und längere kephale Anhang, der bei Crustacea zum Tasten und Schmecken dient.

ANTENNA: La seconda e più lunga appendice cefalica, usata dai crostacei per il gusto ed il tatto.

ANTENA: El segundo y más largo apéndice cefálico que se usa por crustáceos para tocar y saborear.

ANTENNA: Det andre og lengre cephale (hode-) vedheng som blir brukt til berøring og smak hos krepsdyr.

Was this helpful?
Appendice allongé et mobile situé sur la tête des crustacés, portant un statocyste à sa base. Siège du toucher et de la gustation. Le premier, et le plus court, de deux appendices semblables.


ANTENNULE: Antenna at the head of Crustacea. The first and shorter pair of cephalic appendages of crustaceans which consists of two thicker basal parts composed of three segments and one pair of fine flagella; used for taste and touch. They carry a statocyst.

ΚΕΡΑΙΪΔΙΟ: Κεραία στην κεφαλή των καρκινοειδών. Το πρώτο και βραχύτερο ζεύγος κεφαλικών εξαρτημάτων των καρκινοειδών, το οποίο αποτελείται από δύο παχύτερα βασικά μέρη αποτελούμενα από τρία μεταμερή και ένα ζεύγος λεπτών μαστιγίων. Χρησιμεύουν ως όργανο για την γεύση και την αφή και φέρουν μια στατοκύστη.

ANTENNULA, ANTENNE: Die Fühler am Kopf von Crustacea. Das erste Paar sind die Antennulae, bestehend aus zwei dickeren basalen Teilen, die jeweils drei Segmente tragen, und einem Paar feiner Geißeln an der Spitze; dienen dem Geschmacks- und Tastsinn. Die Antennulae tragen auch je eine Statocyste.

ANTENNULA: Antenna posta cranialmente nei crostacei. Il primo e più corto paio di appendici cefaliche dei crostacei che consiste in due parti basali più spesse composte di tre segmenti ed un paio di flagelli fini; usate per il gusto ed il tatto. Sono provviste di una statocisti alla base.

ANTÉNULA: Apéndice flexible y movible situado en la cabeza de los crustáceos. El primero y el más corto de los apéndices cefálicos de crustáceos, que consisten en dos partes basales espesas compuestos de tres segmentos y un par de flagelos finos; usados para tocar y saborear. Lleva un estatocisto en su parte basal.

ANTENNULA: Det første og kortere par med cephale (hode) vedheng hos krepsdyr. Består av to tykkere basale deler som er sammensatt av tre segmenter og et par fine flageller. Brukt til berøring og smak. Statocyster (balanseorgan) er plassert ved foten av det første antenneparet.

Was this helpful?
Terme anatomique décrivant un pôle du corps dun organisme, le pôle opposé étant appelé postérieur. Le pôle antérieur porte la bouche et le pôle postérieur porte lanus. Par rapport à laxe tracé entre ces deux pôles, le corps est divisé en quatre régions : dorsale, ventrale, latérale gauche, latérale droite. Chez les Vertébrés, la colonne vertébrale et le cordon nerveux sont dorsaux, alors que chez les invertébrés, le cordon nerveux est ventral. Chez les poissons, lorientation est évidente. Ceci n


ANTERIOR: Anatomical term used to describe one pole of the body plan of an organism, the opposite pole being termed posterior; the poles carry the mouth and anus respectively. In respect of the axis between the poles, the body plan may be divided into dorsal, ventral and lateral regions. In vertebrates the vertebral column and nerve cord are dorsal. In invertebrates, however, the nerve cord is ventral. In fishes the anatomical orientation of the regions is very evident. This is not the case in some other

ΠΡΟΣΘΙΟΣ: Ανατομικός όρος που περιγράφει τον ένα πόλο του σώματος ενός οργανισμού, ενώ ο αντίθετος ονομάζεται οπίσθιος. Οι δύο πόλοι φέρουν αντίστοιχα το στόμα και την έδρα. Σε σχέση με τον άξονα μεταξύ των δύο πόλων το σώμα υποδιαιρείται σε ραχιαία, κοιλιακή και πλευρικές περιοχές. Στα σπονδυλόζωα η σπονδυλική στήλη και η νευρική χορδή βρίσκονται στην ραχιαία περιοχή ενώ στα ασπόνδυλα η νευρική χορδή βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή. Στα ψάρια ο ανατομικός προσανατολισμός των περιοχών είναι εμφανής. Σε ά

ANTERIOR: Begriff in der Anatomie, der zum vorderen Teil (Ende) eines Organismus hinweist (Gegenteil zu "posterior"). In bezug auf die Körperachse zwischen dem Vorder- und Hinterende eines Organismus können die Körperebenen in dorsale, ventrale und laterale Segmente eingeteilt werden. Bei Vertebraten liegt die Wirbelsäule und das Notocord in der Regel dorsal. Bei Invertebraten liegt der zentrale Nervenstrang dagegen meist ventral. Bei Fischen sind die Lagen der angesprochenen Regionen offensichtlich. Dies

ANTERIORE: Termine anatomico usato per descrivere un polo del piano del corpo di un organismo, il polo opposto è definito posteriore; i poli portano la bocca e l’ano rispettivamente. Riguardo all’asse fra i due poli, il piano del corpo può essere diviso in zone dorsali, ventrali e laterali. Nel vertebrato, la colonna vertebrale e la corda nervosa sono dorsali. Nell’invertebrato, comunque, la corda nervosa è ventrale. Nel pesce l’orientamento anatomico delle zone è molto evidente. Questo non è il caso di al

ANTERIOR: Término anatómico que describe un polo del cuerpo de un organismo, el polo opuesto es llamado posterior. El polo anterior lleva la boca y el posterior el ano. Respecto al eje entre los dos polos, el plano del cuerpo puede ser dividido en cuatro regiones: dorsal, ventral, lateral derecha y lateral izquierda. En vertebrados, la columna vertebral y el cordón nervioso son dorsales. En invertebrados, sin embargo, el cordón nervioso es ventral. En peces la orientación anatómica de las regiones es muy

ANTERIOR: Anatomisk begrep for å beskrive den av kroppsendene hos en organisme der munnen er plassert. Den motsatte enden (ved anus), kalles posterior. Langs aksen mellom de to endene, kan kroppsplanet deles opp i dorsal (mot rygg) ventral (mot buk) og lateral (mot siden). Hos vertebrater ligger ryggraden og notokorden (nervestrengen) dorsalt, mens hos evertebrater ligger notokorden ventralt. Hos fisker er den anatomiske orienteringen av de forskjellige regionene ganske tydelig, men hos noen evertebrater

Was this helpful?
Agent provoquant la mort ou lexpulsion de vers helminthes dun système vivant. Lusage de ce terme nest malheureusement pas limité nécessairement à ces agents; cependant, les substances vermifuges sont exclusivement efficientes contre les helminthes.


ANTHELMINTIC: An agent that destroys or causes the expulsion of helminthic worms. The use of the term is, unfortunately, not necessarily limited to these agents; however, anthelmintic substances are effective exclusively against helminthic worms.

ΑΝΤIΕΛΜIΝΘIΚΟΣ: Αναφέρονται σε ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των ελμινθικών σκωλήκων. Η χρήση του όρου δεν περιορίζεται, δυστυχώς, σε αυτές τις ουσίες. Πάντως οι αντιελμινθικές ουσίες είναι αποτελεσματικές μόνο για την καταπολέμηση των ελμινθικών σκωλήκων.

ANTHELMINTHISCH: Ein Mittel gegen den Wurmbefall; es zerstört Würmer in einem lebenden System (Organismus). Die Benutzung dieses Begriffs ist nicht allein auf diese Mittel begrenzt; anthelminthische Mittel sind ausschließlich gegen Helminthen wirksam.

ANTIELMINTICO: Un agente che distrugge o causa l’espulsione di vermi elmintici. L’uso del termine, purtroppo, non è necessariamente limitato a questi agenti; comunque, sostanze antielmiche sono efficaci esclusivamente contro i vermi elmintici.

ANTIHELMÍNTICO: Un agente que destruye o causa la expulsión de helmintos aunque el uso de este término no está limitado necesariamente a estos agentes; sin embargo, las substancias helmínticas son exclusivamente eficaces contra los helmintos.

ANTHELMINTIKUM: Middel mot parasittiske flatmark (trematoder, cestoder (bendelmark)). Bruken av begrepet begrenses ikke bare til disse midlene, men anthelmintiske midler virker bare mot flatmark.

Was this helpful?
Lanalyse de la susceptibilité dune souche donnée de bactérie à une gamme dantibiotiques. Cette information peut être utilisée dans la caractérisation de la souche.


ANTIBIOGRAM: The analysis of the susceptibility of a given strain of bacteria to a range of antibiotics. This may be used in the characterization of the strain.

ΑΝΤIΒIΟΓΡΑΜΜΑ: Ανάλυση της ευαισθησίας ενός δεδομένου στελέχους βακτηρίων σε ευρύ φάσμα αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του στελέχους.

ANTIBIOGRAMM: Charakterisierung eines bestimmten Bakterienstammes aufgrund seiner Anfälligkeit gegenüber einer Reihe von Antibiotika.

ANTIBIOGRAMMA: L’analisi della suscettibilità di un dato ceppo di batterio ad una serie di antibiotici. Può essere usato nella caratterizzazione del ceppo.

ANTIBIOGRAMA: El análisis de la susceptibilidad de una cepa dada de bacterias a un rango de antibióticos. Puede usarse para la caracterización de la cepa.

ANTIBIOGRAM: Analyse av en gitt bakteriestammes mottakelighet for en rekke forskjellige antibiotikum. Kan brukes for å karakterisere en stamme.

Was this helpful?
Examen micro- biologique permettant dapprécier la sensibilité dun agent pathogène vis-à-vis de divers antibiotiques. Les résultats dun tel examen permettent le choix dune antibiothérapie optimale et peuvent être utiles dans lidentification de lagent pathogène; cf. agents antifongiques, agents antiprotozoaires, antiseptiques, agents antiviraux et désinfectants).


ANTIBIOTIC SENSITIVITY TEST: Laboratory test carried out to determine the susceptibility of a pathogen to a range of antibiotics. The results of such tests are used to select optimally active chemotherapeutic agents and may be useful in identifying the pathogen.

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΩΝ, ΔΟΚIΜΑΣIΑ ΕΥΑIΣΘΗΣIΑΣ: Εργαστηριακός έλεγχος γιά τον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός παθογόνου σε ένα φάσμα αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών χρησιμοποιούνται γιά την επιλογή των καλύτερων χημειοθεραπευτικών δραστικών ουσιών και χρησιμεύουν στην ταυτοποίηση του παθογόνου. (Βλ. Αντι-μυκητιακοί παράγοντες, Αντιπρωτοζωïκοί παραγοντες, Αντισηπτικά και Απολυμαντικά).

ANTIBIOTISCHE EMPFINDLICHKEITSTESTS: Ein Laborversuch zur Überprüfung der Anfälligkeit eines pathogenen Keimes gegen Antibiotika. Die Ergebnisse eines solchen Tests ermöglichen es dem Anwender, ein optimal wirkendes Chemotherapeutikum auszuwählen; er kann auch dazu dienen, den pathogenen Keim zu identifizieren.

PROVA DI SENSIBILITÀ AGLI ANTIBIOTICI: Prova di laboratorio eseguita per determinare la suscettibilità di un agente patogeno ad una serie di antibiotici. I risultati delle prove di questo genere sono usati per selezionare agenti chemioterapici ottimalmente attivi e possono essere utili nell’identificazione dell’agente patogeno.

TEST ANTIBIOGRAMA: Test microbiológico usado para determinar la susceptibilidad de un patógeno a un rango de antibióticos. Los resultados permiten seleccionar una antibioterapia óptima y pueden ser útiles para identificar el agente patógeno.

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST: Laboratorietest utført for å teste en patogen bakteries følsomhet for forskjellige antibiotika. Testresultatet kan benyttes til å velge det optimale antibakterielle middelet for behandling av en infeksjon og til å identifisere patogenet. Jfr. soppmiddel, middel mot protozoer, antiseptiske middel og desinfeksjonsmiddel.

Was this helpful?
(1) Originellement toute substance dorigine microbienne capable, à faible dose (µg/ml), dinhiber ou de tuer des micro-organismes sensibles.(2) Actuellement le terme "antibiotique" est employé pour tout agent antimicrobien agissant à faible dose, quil soit naturel, synthétique ou sémi-synthétique. Beaucoup dantibiotiques sont employés en chimiothérapie (antibiothérapie), beaucoup jouent un rôle écologique important. Un antibiotique déterminé agit caractéristiquement sur un site cible spécif


ANTIBIOTIC: (1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic antimicrobial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a given a

ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

ANTIBIOTISCH: (1) Ursprünglich jedes mikrobiologische Produkt, das in niedrigen Konzentrationen (im µg/ml Bereich) Mikroorganismen inhibiert oder tötet. (2) Im allgemeinen wird der Begriff Antibiotika heute für natürliche, halb-synthetische oder voll-synthetische Verbindungen verwendet, die in niedrigen Konzentrationen wirksam sind. Viele Antibiotika werden als Chemotherapeutika benutzt; einige werden für nicht-therapeutische Zwecke eingesetzt. Viele oder gar alle Antibiotika haben wichtige ökologische

ANTIBIOTICO: (1) Originalmente, qualsiasi prodotto microbico che, in basse concentrazioni (dell’ordine di µg/ml), può inibire o uccidere microorganismi (suscettibili). (2) Attualmente, antibiotico’ è usato generalmente in riferimento ai composti antimicrobici naturali semisintetici e completamente sintetici i quali sono efficaci a basse concentrazioni. Nell’acquacoltura gli antibiotici sono di solito somminstrati come agenti chemioterapici; in natura molti o tutti gli antibiotici possono avere ruoli ec

ANTIBIÓTICO: (1) Originalmente, cualquier producto microbiano que, en concentraciones bajas (del orden de µg/ml), puede inhibir o puede matar microorganismos. (2) actualmente, el término “antibiótico” se usa generalmente para referirse a cualquier agente antimicrobiano, natural, sintético o semisintético, que es eficaz a bajas concentraciones. Muchos antibióticos son utilizados en quimioterapia (antibioterapia); muchos antibióticos pueden tener un papel ecológico importante. Dentro del microorganismo u

ANTIBIOTIKA: (1) Opprinnelig ethvert mikrobielt produkt (produsert av mikroorganismer) som i lave konsentrasjoner (i µg/ml), hemmer eller dreper andre mikroorganismer. (2) Blir brukt som en generell betegnelse på naturlige, halvsyntetiske eller syntetiske antibakterielle forbindelser som er effektive i lave konsentrasjoner. Syntetisk fremstilte forbindelser som virker antibakterielt kalles kjemoterapeutika, men grensen mellom antibiotika og kjemoterapeutika kan være uklar og begrepene blir delvis brukt

Was this helpful?
Immunoglobuline spécifique produite par les lymphocytes des Vertébrés en réponse à un antigène, conferrant, ainsi une protection immunitaire contre les agents infectieux exhibant cet antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes et les plasmocytes et présentent des propriétés de liaisons spécifiques avec lantigène ayant causé leur production.


ANTIBODY: A specific immunoglobulin molecule produced by vertebrates in response to an antigen; antibodies are produced by B-Lymphocytes and plasma cells and exhibit specific binding properties for the antigen which has caused their production; confers protection against infective agents exhibiting this antigen.

ΑΝΤIΣΩΜΑ: Ειδικό μόριο ανοσοσφαιρίνης που παράγεται στα σπονδυλωτά ως απόκριση σε αντιγόνο. Αντισώματα παράγονται από τα β-λεμφοκύτταρα και τα πλασμοκύτταρα και διαθέτουν την ικανότητα να δεσμεύουν κατά κύριο λόγο το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα αντισώματα προστατεύουν τον οργανισμό από μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν το δεδομένο αντιγόνο.

ANTIKÖRPER: Abwehrstoffe, spezifische Moleküle der Immunoglobuline, die im Körper von Vertebraten nach dem Kontakt mit Antigenen gebildet werden. Sie werden von B-Lymphozyten und Plasmazellen produziert und besitzen spezifische Bindungseigenschaften für dasjenige Antigen, das ihre Bildung ausgelöst hat. Sie besitzen Schutzfunktion gegen infektiöse Keime, die dieses Antigen besitzen.

ANTICORPO: Una molecola di immunoglobulina specifica prodotta dai vertebrati come reazione ad un antigene; gli anticorpi sono prodotti dai linfociti-B e dalle plasmacellule ed esibiscono proprietà di legame specifiche per l’antigene che ha causato la loro produzione; conferisce protezione contro gli agenti infettivi portatori di questo antigene.

ANTICUERPO: Inmunoglobulina específica producida por los linfocitos de vertebrados en respuesta a un antígeno; confiere así una protección inmunitaria contra agentes infecciosos que exhibe este antígeno. Los anticuerpos son producidos por Linfocitos B y células plasmáticas, exhibiendo propiedades de identificación específica para el antígeno que ha causado su producción.

ANTISTOFF: Et spesifikt plasmaprotein (immunglobulin) produsert av B-lymfocytter og plasmaceller hos vertebrater som respons på et antigen (f.eks. bakterie). Antistoff innehar spesielle bindingsegenskaper mot det antigenet som utløste antistoffproduksjonen. De har beskyttelsesfunksjon mot infeksiøse substanser som inneholder dette antigenet.

Was this helpful?
Cellule hybride formée par la fusion dun lymphocyte et dune cellule cancéreuse qui produit des anticorps spécifiques dune seule épitope dun antigène.


MONOCLONAL ANTIBODIES: Hybrid cells created by fusing a lymphocyte and a cancer cell; produces an antibody specific for only one epitope.

ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: Υβριδιακό κύτταρο που σχηματίζεται από τη σύντηξη ενός λεμφοκυττάρου και ενός καρκινικού κυττάρου. Παράγει αντισώματα ειδικά για έναν και μόνο αντιγονικό καθοριστή (επίτοπο).

MONOKLONALE ANTIKÖRPER: Eine Hybrid-Zelle, die durch die Fusion einer Lymphozyte und einer Krebszelle geschaffen wurde; produziert einen Antikörper, der für nur ein Antigen spezifisch ist.

MONOCLONALI, ANTICORPI: Vedi IBRIDOMA. (Una cellula ibrida creata per fusione di un linfocita con una cellula cancerogena; produce degli anticorpi specifici di un solo epitopo di un antigene.).

ANTICUERPOS MONOCLONALES: Híbrido celular formado por la fusión de un linfocito y de una célula cancerígena que produce anticuerpos monoclonales frente a antígenos selccionados.

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb): En hybridcelle dannet ved sammensmelting av en lymfocytt og en kreftcelle. Produserer antistoffer som er spesifikke kun for en epitop (monoklonale antistoffer).

Was this helpful?
Agent capable dinduire une réponse immunitaire. Se dit dune macromolécule individuelle ainsi que dune population homogène ou hétérogène de macromolécules. Un antigène donné est souvent constitué de plusieurs déterminants (épitopes). Un antigène peut être soluble (toxines et extraits microbiens par exemple) ou particulaire. Les molécules les plus antigéniques sont des protéines ou des polysaccharides. La surface des micro-organismes est typiqement constituée darrangements repetés de molécules ant


ANTIGEN: Any agent which can elicit an immune response. The term antigen may refer to an individual macromolecule or to a homogeneous or heterogeneous population of antigenic macromolecules. A given antigen usually contains more than one determinant. An antigen may be soluble (e.g. microbial toxins, extracts) or particulate. The most effective antigens are proteins and polysaccharides. The surface of a microorganism typically consists of repeating patterns of antigens, and the classification of some grou

ΑΝΤIΓΟΝΟ: Δραστική ουσία ικανή να προκαλέσει απόκριση του ανοσιοποιητικού. Ο όρος αντιγόνο αναφέρεται σε ένα μεμονωμένο μακρομόριο ή σε έναν ομογενή ή ετερογενή πληθυσμό αντιγονικών μακρομορίων. Ενα δεδομένο αντιγόνο συνήθως περιέχει περισσότερους από έναν καθοριστικούς παράγοντες. Τα αντιγόνα είναι διαλυτά (π.χ. μικροβιακές τοξίνες, εκχυλίσματα) ή έχουν μορφή σωματιδίου. Τα αποτελεσματικότερα αντιγόνα είναι οι πρωτεΐνες και οι πολυσακχαρίτες. Η επιφάνεια των μικροοργανισμών αποτελείται κατά κανόνα α

ANTIGEN: Bezeichnung für jedes Agens, das eine Immunreaktion auslösen kann. In der Regel körperfremde Substanzen. Ein Antigen kann ein einzelnes Makromolekül, oder homogene oder heterogene Populationen solcher Makromoleküle bezeichnen. Chemisch gehören die Antigene zu allen wichtigen Klassen von Naturstoffen, z.B. zu den Eiweißen, Kohlenhydraten und Nukleoproteiden. Antigene können löslich oder partikulär sein. Die effektivsten Antigene sind Proteine und Polysaccharide. Die Oberfläche vieler Mikroorganis

ANTIGENE: Qualsiasi agente che può attivare una reazione immune. Il termine ‘antigene’ si può riferire ad una macromolecola individuale o ad una popolazione omogenea o eterogenea di macromolecole antigeniche. Un dato antigene di solito contiene più di un fattore determinante. Un antigene può essere solubile (per esempio, tossine microbiche, estratti) o particolato. Gli antigeni più efficaci sono proteine e polisaccaridi. La superficie di un microorganismo consiste tipicamente in modelli di antigeni che si

ANTÍGENO: Cualquier agente que puede inducir una respuesta inmunitaria. El término “antígeno” puede referirse a un macromolécula individual o a una población homogénea o heterogénea de macromoléculas. Un antígeno dado normalmente contiene más de un determinante. Un antígeno puede ser soluble (e.g. toxinas y extractos microbianos) o particulado. Los antígenos más eficaces son proteínas y polisacáridos. La superficie de un microorganismo consiste típicamente en una combinación repetida de moléculas antigéni

ANTIGEN: Betegnelse for alt som kan fremkalle en immunrespons, men vanligvis substanser som er fremmede for kroppen. Et antigen kan være et enkelt makromolekyl, eller heterogene eller homogene populasjoner av slike molekyler. De mest effektive antigener er høymolekylære proteiner eller polysakkarider, men kan kjemisk tilhøre alle viktige klasser av naturstoffer. Antigener kan være løslige eller faste Mikroorganismers overflate består typisk av repeterende mønster av antigener, og klassifiseringen av noen

Was this helpful?
Produit qui, ajouté à certains aliments, inhibe loxydation des lipides. La stabilité de ces aliments est donc augmentée et la durée de leurs stockage prolongée. Les antioxydants couramment employés comprennent lacide ascorbique (vitamine C), lalpha tocophérol (vitamine E), lhydroxyanisole butylé, lhydroxytoluene butylé, le carotène, le propylgallate et le butyl hydroquinone tertiaire.


ANTIOXIDANT: A substance added to certain foodstuffs to inhibit lipid oxidation, thus enhancing stability and prolonging shelf-life. Antioxidants currently used include ascorbic acid (vitamin C), alpha-tocopherol (vitamin E), butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, carotene, propylgallate and tertiary butylhydroquinone.

ΑΝΤIΟΞΕIΔΩΤIΚΟ: Ουσία η οποία προστιθέμενη σε ορισμένες τροφές αναστέλλει την οξείδωση των λιπιδίων, αυξάνοντας έτσι την σταθερότητα και επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους. Στα συνήθως χρησιμοποιούμενα αντιοξειδωτικά περιλαμβάνονται το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), η αλφα τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε), η βουτυλική υδροξυ-ανισόλη, το βουτυλικό υδροξυτολουένιο, η καροτίνη, το προπυλογαλλικό και η τριτοταγής βουτυλο-υδροκινόνη.

ANTIOXIDANT: Eine Substanz, die häufig Lebensmitteln zugesetzt wird, um die Fettoxidation zu inhibieren, wobei die Stabilität der Fette verbessert und damit auch die Haltbarkeit des Lebensmittels verlängert wird. Gegenwärtig genutzte Antioxidantien schließen folgende Substanzen bzw. Substanzgruppen ein: Ascorbinsäure, Vitamin E (Alpha-Tokopherol), butylierte Hydroxy-Anisole, butylierte Hydroxy-Toluene, Karotene, und tertiäre Butylhydroquinone.

ANTIOSSIDANTI: Sostanze aggiunte a certi alimenti per inibire l’ossidazione dei lipidi, per prolungarne la stabilità e la durata del prodotto. Antiossidanti usati attualmente comprendono acido ascorbico (vitamina C), alfatocoferolo (vitamina E), butil idrossianisolo, butil idrossitoluene, carotene, propilgallato e butilidrochinone terziario.

ANTIOXIDANTE: Sustancia que agregada a ciertos alimentos inhibe la oxidación de lípidos. Así, la estabilidad de estos alimentos aumenta y la duración de almacenamiento se prolonga. Los antioxidantes actualmente utilizados incluyen el ácido ascórbico (vitamina C), alfa-tocoferol (vitamina E), butil hidroxianisol, buti hidroxitolueno, caroteno, propilgalato y butilhidroquinona terciaria.

ANTIOKSIDANT: Et stoff som blir tilsatt fôr og matvarer for å hemme fettoksidasjon for på den måten å øke stabiliteten og holdbarheten. Vanlig benyttede antioksidanter er f.eks. askorbinsyre (C-vitamin), alfatokoferol (E-vitamin), butylert hydroksyanisol, butylert hydroksytoluen, karoten og tertiær butylhydroksyquinon.

Was this helpful?
Produit capable de réduire ou de prévenir de loxydation et/ou de lozonolyse de matériaux par lozone, augmentant ainsi leur résistance contre les radicaux oxydants.


ANTIOZONANT: A substance able to reduce or prevent the oxidation and/or ozonolysis of materials by ozone, thereby increasing their resistance to oxidizing radicals.

ΑΝΤIΟΖΟΝIΚΟ: Ουσία ικανή να μειώσει ή να εμποδίσει την οξείδωση και/ή την οζονόλυση των υλικών από το όζον, αυξάνοντας την αντοχή τους στην επίδραση οξειδωτικών ριζών.

ANTIOZONANT: Zusatzstoff, der Polymere gegen die Einwirkung von Ozon schützt; allgemein: eine Substanz, die die Eigenschaft hat, die Oxidation von Stoffen und/oder deren Ozonolyse durch Ozon zu reduzieren oder zu verhindern, wobei deren Resistenz gegenüber oxidierenden Radikalen erhöht wird.

ANTIOZONIZZANTE: Una sostanza capace di ridurre o impedire l’ossidazione e/o l’ozonolisi di materiali da parte dell’ozono, aumentano la resistenza ai radicali liberi ed ai superossidi.

ANTIOZONANTE: Sustancia capaz de reducir o prevenir la oxidación y/o la ozonolisis de materiales a través de ozono, aumentando así su resistencia a los radicales oxidantes.

ANTIOZONANT: En substans som kan redusere eller forhindre oksidasjon og eller ozonolyse av forskjellige materialer med ozon, og på denne måten øke deres motstand mot oksiderende radikaler.

Was this helpful?
Produit qui tue ou qui inhibe la croissance des micro-organismes infectieux, surtout si ce produit peut être appliqué sur des tissus vivants.


ANTISEPTIC: A compound which kills or inhibits the growth of micro-organisms, especially those agents applied to living tissues.

ΑΝΤIΣΗΠΤIΚΟ: Δραστική ουσία που σκοτώνει ή αναστέλλει την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ο όρος δηλώνει ειδικότερα αυτές τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ζωντανούς ιστούς.

ANTISEPTISCH: Eine Substanz, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmt oder sie abtötet; besonders solche Substanzen, die auf lebende Gewebe angewandt werden.

ANTISETTICO: Un composto che uccide o inibisce la crescita di microorganismi, soprattutto se può essere applicato ai tessuti viventi.

ANTISÉPTICO: Compuesto que mata o inhibe el crecimiento de microorganismos, sobre todo si puede ser aplicado a los tejidos vivos.

ANTISEPTISK: Substans som dreper eller hemmer veksten av mikroorganismer, spesielt middel som blir brukt på levende vev.

Was this helpful?
Un sérum contenant un anticorps, ou des anticorps spécifiques.


ANTISERUM: A serum containing a specific antibody or antibodies.

ΑΝΤIΟΡΟΣ: Ορός που περιέχει ένα ειδικό αντίσωμα ή αντισώματα.

ANTISERUM: Antikörper enthaltendes Serum.

ANTISIERO: Un siero che contiene un anticorpo o degli anticorpi specifici.

ANTISUERO: Suero que contiene un anticuerpo o anticuerpos específicos.

ANTISERUM: Serum som inneholder antistoff.

Was this helpful?
Produit chimique, de structure similaire à une vitamine, qui est capable de remplacer une vitamine sans pouvoir jouer son rôle.


ANTIVITAMIN: A substance chemically similar to a vitamin which is able to replace the vitamin or an essential compound, but is not capable of performing its role.

ΑΝΤIΒIΤΑΜIΝΗ: Ένωση παρεμφερής χημικά με βιταμίνη, ικανή να αντικαταστήσει την βιταμίνη ή ένα βασικό συστατικό, αλλά δεν είναι ικανή να την υποκαταστήσει στον ρόλο της.

ANTIVITAMIN: Chemisch modifizierte Analoga zu Vitaminen, die selbst ohne biologische Wirkung sind, aber als spezifische Hemmstoffe ein als Koenzym fungierendes Vitamin ausschalten, indem sie es von seinem Apoenzym verdrängen und das betreffende Enzym somit biologisch unwirksam machen.

ANTIVITAMINA: Una sostanza chimicamente simile ad una vitamina la quale è capace di sostituire la vitamina o un composto essenziale, ma non è capace di compierne il ruolo.

ANTIVITAMINA: Sustancia químicamente similar a una vitamina, que puede reemplazar la vitamina o un compuesto esencial, pero que no es capaz de efectuar las mismas funciones.

ANTIVITAMIN: Kjemisk analog til vitaminet som kan ta vitaminets plass, men uten vitaminets biologisk virkning.

Was this helpful?
Suppression de lexcrétion urinaire.


ANURIA: The suppression of urinary excretion.

ΑΝΟΥΡIΑ: Η καταστολή της εκκρίσεως ούρων.

ANURIE: Unterdrückung der Urinexkretion.

ANURIA: La soppressione dell’escrezione urinaria.

ANURIA: La supresión de excreción urinaria.

ANURI: Undertrykkelse av urinekskresjon.

Was this helpful?
Chez les Vertébrés, lartère principale quittant le coeur qui amène le sang oxygéné vers les tissus et les organes. Le grand vaisseau dorsal chez de nombreux Invertébrés.


AORTA: In vertebrates, the major artery leaving the heart that carries oxygenated blood to the organs and tissues, or the large dorsal vessel in many invertebrates.

ΑΟΡΤΗ: Στα σπονδυλωτά, η κύρια απαγωγός αρτηρία που μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα στα όργανα και τους ιστούς. Σε πολλά ασπόνδυλα, το μεγάλο νωτιαίο αγγείο.

AORTA: Bezeichnet bei Wirbeltieren die Hauptarterie, die das sauerstoffangereicherte Blut zu den Organen und Geweben transportiert und bei Wirbellosen das große Dorsalgefäß.

AORTA: Nel vertebrato, l’ateria più importante che porta il sangue ossigenato dal cuore agli organi e ai tessuti, o il grande vaso dorsale in molti invertebrati.

AORTA: En los vertebrados, la arteria mayor que sale del corazón y que lleva sangre oxigenada a los órganos y tejidos. El vaso dorsal grande en muchos invertebrados.

AORTA: Hos vertebrater, hovedarterien som transporterer oksygenert blod fra hjertet og ut i kroppen til organer og vev. Hos evertebrater, den store dorsalåren.

Was this helpful?
(C7H7O2N), faisant partie de la molécule dacide folique; essentiel dans le métabolisme de certains micro-organismes.


PABA (PARA-AMINOBENZOIC ACID): (C7H7O2N), part of the folic acid molecule; essential in the metabolism of certain microorganisms.

PABA (Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ): C7Η7Ο2Ν, μέρος του μορίου του φολλικού οξέος. Απαραίτητο γιά τον μεταβολισμό ορισμένων μικροοργανισμών.

PABA ( PARA- AMINOBENZOESÄURE): (C7H7O2N), Teil des Folsäuremoleküls; essentiell im Stoffwechsel einiger Mikroorganismen.

PABA (ACIDO PARA AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), componente della molecola dell’acido folico; essenziale nel metabolismo di alcuni organismi.

APAB (ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO): (C7H7O2N), parte de la molécula de ácido fólico; esencial en el metabolismo de ciertos microorganismos.

PABA (PARA-AMINOBENZOSYRE): (C7H7O2N), del av folinsyre-molekylet. Essensiell i metabolismen hos visse mikroorganismer.

Was this helpful?
Agent responsable de plaques chez les écrevisses européennes, asiatiques et australiennes; maladie absente chez les espèces nord américaines.


APHANOMYCES ASTACI: The causative agent of crayfish plaque which affects European, Asian and Australian species but not North American species.

APHANOMYCES ASTACI: Το αίτιο της ασθένειας πλάκας της καραβίδας (γλυκού νερού). Προσβάλλει τα είδη της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας αλλά όχι τα Βορειο-αμερικανικά είδη.

APHANOMYCES ASTACI: Verursacher der Schwarzfleckenkrankheit bei Flußkrebsen, die europäische, asiatische und australische, nicht aber nordamerikanische Arten schädigt. Aus Nordamerika eingeschleppt.

APHANOMYCES ASTACI: L’agente causa di placche in aragosta, colpisce le specie europee, asiatiche ed australiane ma non le specie nord americane.

APHANOMYCES ASTACI: Agente causativo de placas que afecta el cangrejo europeo, asiático y australiano; esta enfermedad está ausente en las especies norteamericanas.

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest): Alvorlig soppsykdom som har utryddet edelkrepsbestander i flere land i Europa. Europeisk, asiatisk og australsk kreps er mottakelig for sykdommen, men ikke den nordamerikanske.

Was this helpful?
Développement défectueux ou absence congénitale dun tissu, dun organe ou dune structure.


APLASIA: Defective development or congenital absence of a tissue, structure or organ.

ΑΠΛΑΣIΑ: Ελλειπής ανάπτυξη ή συγγενής (εκ γενετής) απουσία ενός ιστού, ή οργάνου, ή μέλους.

APLASIE: Fehlentwicklung; angeborenes Fehlen eines Gewebes, Organs oder Gliedes.

APLASIA: Lo sviluppo imperfetto o l’assenza congenita di un tessuto, una struttura o un organo.

APLASIA: Desarrollo defectuoso o ausencia congénita de un tejido, estructura o órgano.

APLASI: Ufullstendig utvikling av eller medfødt mangel på et vev, en struktur eller et organ.

Was this helpful?
Cessation ou absence momentanée de respiration ventilée.


APNEA: A cessation or absence of breathing.

ΑΠΝΟIΑ: Διακοπή ή απουσία αναπνοής.

APNOE: Der Atemstillstand, das Fehlen jeglicher Atembewegungen.

APNEA: Un arresto o un’assenza di respirazione.

APNEA: Falta o suspensión momentánea de la respiración.

APNÉ: Opphør eller fravær av ånding.

Was this helpful?
Forme de reproduction chez certains organismes diploïdes, considérée comme dérivée de la reproduction sexuée. Il ny a ni méiose, ni formation de gamètes, ni fécondation, même si des structures sexuelles morphologiquement différenciées sont présentes (ascites contenant des spores par exemple). La progéniture dérivée dune cellule donnée par apomixie est génétiquement identique à cette cellule. Certaines souches de Saccaromyces cerevisiae se reproduisant par apomixie produisent des ascites contenan


APOMIXIS: In certain diploid organisms, a type of reproduction, considered to be a deviant form of the sexual process, in which meiosis, gamete formation and fertilization do not occur even though morphologically differentiated structures (e.g. spore-containing asci) are formed. Progeny produced apomictically from a given cell (the apomict) are genetically identical to that cell. For example, some apomictic strains of Saccaromyces cerevisiae (yeast) form asci each containing two uninucleate diploid spores

ΑΠΟΜIΞIΑ: Μορφή αναπαραγωγής ορισμένων διπλοειδών οργανισμών, η οποία θεωρείται ότι αποκλίνει από την φυλετική (σεξουαλική) αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή με απομιξία συντελείται χωρίς μείωση, σχηματισμό γαμετών και γονιμοποίηση, μολονότι παρατηρείται ο σχηματισμός φυλετικά διαφοροποιημένων μορφών (π.χ. ασκιδίων σπορίων). Οι απόγονοι που παράγονται απομικτικά από ένα δεδομένο κύτταρο (τον απομίκτη) είναι γενετικά ομοιότυποι με αυτό το κύτταρο. Για παράδειγμα, ορισμένα απομικτικά στελέχη του Saccharomyces ce

APOMIXIS: Eine Form der Reproduktion in bestimmten diploiden Organismen, die als abweichende Form der sexuellen Vermehrung angesehen wird, wobei die Meiose, die Gametenbildung und die Befruchtung nicht stattfinden, obwohl morphologisch differenzierte Strukturen (z.B. sporenenthaltende Asci) gebildet werden. Nachkommen, die apomiktisch von einer bestimmten Zelle erzeugt werden, sind genetisch identisch. Einige apomiktische Rassen von Saccaromyces cerevisiae bilden z.B. Asci, von denen jede zwei einkernige

APOMISSIA: Forma di riproduzione asessuata propria di molte specie di piante (agrumi) e di alcuni animali. Si verifica in organismi diploidi, un tipo di riproduzione, considerato una forma deviante del processo sessuale, nel quale non avvengono la meiosi, la formazione di gameti e la fertilizzazione anche se esistono strutture morfologicamente differenziate (per esempio, aschi che contengono spore). La progenie prodotta apomicticamente da una data cellula è geneticamente identica alla cellula originaria.

APOMIXIS: Tipo de reproducción en ciertos organismos diploides, considerado como una forma anticonvencional del proceso de reproducción sexual. No hay ni meiosis, ni formación de gametos ni fecundación, aunque las estructuras sexuales son morfológicamente diferenciadas (por ejemplo, ascomicetos conteniendo esporas). La descendencia producida de una célula por apomixis es genéticamente idéntica a esta célula. Algunas cepas de Saccaromyces cerevisiae (levadura) que se reproducen por apomixis, producen ascos

APOMIKSIS: Hos enkelte diploide organismer, en form for reproduksjon ansett for å være et avvik fra den seksuelle formering, der meiose, gametdannelse og befruktning ikke skjer selv om morfologisk differensierte strukturer (f.eks. asci som inneholder sporer) er dannet. Avkom produsert apomiktisk fra en gitt celle, (apomikten) er genetisk identisk med den cellen. F.eks. noen apomiktiske stammer av Saccaromyces cerviciae (gjær) danner asci som hver inneholder to enkjernede diploide sporer.

Was this helpful?
Chaîne de petits osselets (tripus, intercalia, scaphium et claustrum) située de chaque côté de la colonne vertébrale chez certains téléostéens et qui relie la partie antérieure de la vessie gazeuse avec le labyrinthe. Il est caractéristique des Ostariophysi et trouve son origine à partir des vertèbres antérieures. Ces osselets sont dune grande importance taxonomique et sont analogues à ceux de lappareil acoustique des vertébrés supérieurs malgré le fait que les poissons ne possèdent pas doreille


WEBERIAN OSSICLES: A chain of small bones (tripus, intercalaria, scaphium and claustrum) which run along both sides of the vertebral column in some bony fishes and connect the anterior part of the swimbladder with the labyrinth. They are a specific feature of the Ostariophysi and originate from anterior vertebrae. They are of high taxonomic importance. The Weberian ossicles are comparable to the acoustic apparatus of terrestrial vertebrates, although fishes do not possess a middle ear. Some bony fishes (catfishes

ΟΣΤΑΡΙΑ WEBER (ΣΥΣΚΕΥΗ WEBER): Αλυσίδα μικρών οστών (τρίπους, εμβόλιμο, σκάφιον και ταινιώδες), τα οποία διατρέχουν την σπονδυλική στήλη μερικών ψαριών και από τις δύο πλευρές, συνδέοντας το πρόσθιο μέρος της νηκτικής κύστης με τον λαβύρινθο. Αποτελούν ειδικό χαρακτηριστικό των οσταριόφυσων και προέρχονται από τους εμπρόσθιους σπονδύλους. Εχουν μεγάλη ταξινομική σημασία. Τα οστάρια Weber είναι συγκρίσιμα με την ακουστική συσκευή των χερσαίων σπονδυλοζώων, μολονότι τα ψάρια δεν διαθέτουν μέσο ους. Ορισμένοι οστεϊχθύες (γατό

WEBERSCHER KNOCHENAPPARAT: Kette kleiner Knochen (Tripus, Intercalaria, Scaphium und Claustrum), die beidseitig der Wirbelsäule mancher Knochenfische liegen und das Vorderende der Schwimmblase mit dem Labyrinth verbinden. Sie stellen ein Sondermerkmal innerhalb der Ostariophysi dar und stammen von vorderen Wirbeln ab. Sie haben daher hohen taxonomischen Wert. Die Weberschen Knöchelchen sind mit den schalleitenden Apparat der Landwirbeltiere vergleichbar, obwohl die Fische kein Mittelohr haben. Einige Knochenfische, z.B. W

APPARATO DEL WEBER: Una catena di piccole ossa (tripus, intercalaria, scaphium e claustrum) che si trovano in alcuni pesci ossei lungo i due lati della colonna vertebrale e collegano la parte anteriore della vescica natatoria con il labirinto. Tali ossa prendono origine dalle vertebre anteriori e sono di grande importanza tassonomica. L’apparato del Weber (ossicini Weberiani) è comparabile con l’apparato acustico dei vertebrati terrestri, anche se i pesci non possiedono l’orecchio intermedio. Alcuni pesci ossei (pe

APARATO DE WEBER: Cadena de huesos pequeños (tripus, intercalia, scaphium y claustrum) que corre a lo largo de ambos lados de la columna vertebral en algunos Teleósteos y conecta la parte anterior de la vejiga natatoria con el laberinto. Es un rasgo específico de los Ostariophysi y se originan a partir de vértebras anteriores. Son de una gran importancia taxonómica. Los osículos de Weber son análogos al aparato acústico de vertebrados superiores, aunque los peces no poseen un oído medio. Algunos Teleósteos (los

WEBERSKE KNOKLER: En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) som ligger på hver side av virvelsøylen hos noen beinfisker. Danner en forbindelse mellom den fremre delen av svømmeblæren og det indre øret. Knoklene er spesifikke for gruppen Ostariophysi og er av stor taksonomisk betydning. De er utviklet fra deler av de fire første ryggvirvlene og er sammenlignbare med apparatet for lydoverførsel hos terrestre vertebrater, selv om fisk ikke har mellomøre. Noen beinfisker (f.eks. maller og kar

Was this helpful?
Matière alimentaire (naturelle ou artificielle) placée sur une trappe pour attirer et aider à la capture de proie. Les amorces vivantes produites commercialement en aquaculture comprennent les néréides, les arénicoles et les vairons. Les vairons sont souvent appelés poisson-appât. Lusage des poissons vivants comme appâts est interdit dans certains pays (par exemple, lAllemagne).


BAIT: Food material (natural or artificial) placed on a trap or hook used to entice and thus to aid the capture of prey. Live bait produced commercially in aquaculture includes rag worms, lug worms and minnows; the latter fish species are often referred to as bait fish. The use of live bait fish is prohibited in certain countries, e.g. Germany.

ΔΟΛΩΜΑ: Θρεπτικό υλικό (φυσικό ή τεχνητό), το οποίο τοποθετείται σε παγίδα ή αγκίστρι. Χρησιμοποιείται για να προσελκύει και να βοηθά στη σύλληψη της λείας. Τα ζωντανά δολώματα που παράγονται σε εμπορική κλίμακα σε υδατοκαλλιέργειες, περιλαμβάνουν σκώληκες , αρενικόλες και φοξίνους (τσίμες). Η χρήση ζωντανών ψαριών για δόλωμα απαγορεύεται σε ορισμένες χώρες, π.χ. στην Γερμανία.

KÖDER: Natürliches oder künstliches Futter, das in einer Falle ausgelegt oder an einem Haken angebracht wird, um Fangobjekte anzulocken. Lebende Köderorganismen werden in der Aquakultur kommerziell produziert und schließen verschiedene Regenwürmer sowie Polychaeten wie Nereis und Wattwürmer (Arenicola) und auch Fische (z.B. einige Cyprinidae, u.a. Elritzein). Die Verwendung von lebenden Fischen als Köder ist in bestimmten Ländern gesetzlich verboten (z.B. in Deutschland).

ESCA: Materiale alimentare (naturale o artificiale) messo su una trappola o un gancio e usato per adescare e quindi facilitare la cattura della preda. Esca viva prodotta commercialmente in acquacoltura comprende i vermi nereidi, arenicole e ciprinidi; queste ultime specie sono spesso definite ‘pesce di esca’. L’uso di pesce da esca vivo è vietato in alcuni paesi come, per esempio, la Germania.

CEBO: Material alimenticio (natural o artificial) puesto en una trampa para atraer y capturar de la presa. Los cebos vivos producidos comercialmente en acuicultura incluyen los gusanos del fango, otros gusanos y pececillos. Los pececillos son a menudo llamados peces cebo. El uso de pez cebo vivo está prohibido en algunos países, por ejemplo Alemania.

AGN: Matbiter (naturlige eller kunstige) plassert i felle (f.eks. teine) eller trædd på krok (f.eks. line), brukt til å lokke og på denne måten hjelpe til å fange byttedyr. Levende agn (børstemarker og karper) produseres kommersielt i akvakultur. Bruk av levende agnfisk er forbudt i visse land, f.eks. Norge.

Was this helpful?
Se dit des structures faisant saillie du corps; habituellement les structures paires mobiles en forme de pattes.


APPENDAGE: Any structure growing out of the body of an organism; usually movable paired leg-like structures.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ: Κάθε μέλος/μέρος του σώματος που προβάλλει εξωτερικά του σώματος. Συνήθως ο όρος αναφέρεται σε κινητά μέλη που μοιάζουν με πόδια.

ANHANG: Jedes Glied/Körperteil, das aus einem Körper herauswächst; normalerweise handelt es sich um bewegliche, paarige und beinartige Glieder.

APPENDICE: Qualsiasi struttura che cresce dal corpo di un organismo; di solito strutture in coppia, mobili, tipo gambe.

APÉNDICE: Cualquier estructura que crece fuera del cuerpo de un organismo; normalmente estructuras pareadas móviles en forma de patas.

VEDHENG: Enhver struktur som vokser ut fra en organismes kropp, vanligvis parede, beveglige, fotlignende strukturer.

Was this helpful?
Lexpression la plus simple de lapprentissage constituée par la diminution progressive et la disparition dune réponse à la suite de la répétition dun stimulus non suivi dun renforcement.


HABITUATION: The simplest form of learning in which the reduction or loss of a response to a stimulus occurs as a result of repeated stimulation which is not followed by any kind of reinforcement.

ΕΞΟIΚΕIΩΣΗ: Η απλούστερη μορφή μάθησης. Συνιστάται στην μείωση ή και απώλεια των αντιδράσεων σε ένα ερέθισμα, όταν αυτό επαναλαμβάνεται χωρίς η δράση του να ενισχύεται.

HABITUATION: Die einfachste Form des Lernens, bei der die Reduktion oder der Verlust einer Antwort auf ein Stimulans als Ergebnis einer wiederholten Stimulation eintritt, auf die aber keine Verstärkung des Effekts erfolgt.

ABITUDINE: La più semplice forma di apprendimento, caratterizzata dalla diminuzione progressiva della risposta, fino alla scomparsa, in seguito alla ripetizione di uno stimolo non seguito da un rafforzamento.

HABITUACIÓN: La forma más simple de aprender en la que la reducción progresiva y la desaparición de una respuesta a un estímulo son el resultado de un estímulo repetido no seguido de refuerzo.

TILVENNING: Den enkleste formen for læring der reduksjon eller tap av respons til et stimulus inntreffer som et resultat av gjentatte stimuleringer som ikke er etterfulgt av noen form for forsterkning.

Was this helpful?
Lélevage dorganismes aquatiques tels que poissons, mollusques, crustacés et plantes aquatiques. Lélevage implique une intervention dans le processus de culture afin daméliorer la production. Cette intervention prend la forme dun stockage régulier, dune alimentation, ou dune protection vis à vis des prédateurs, etc. Lélevage implique également lappartenance du stock élevé à un individu ou une société. Pour les besoins des statistiques, les organismes récoltés par un individu, ou une société, prop


AQUACULTURE: The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance production, such as, for example, regular stocking, feeding, protection from predators. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock being cultivated. For statistical purposes, aquatic organisms which are harvested by an individual or corporate body which have owned these stocks throughout their rearing peri

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών και υδρόβιων φυτών). Η καλλιέργεια συνεπάγεται επεμβάσεις στην διαδικασία της εκτροφής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, όπως είναι η τακτική αποθεματοποίηση, παροχή τροφής, προστασία από θηρευτές. Συνεπάγεται επίσης την έννοια της ατομικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας του καλλιεργούμενου αποθέματος. Από στατιστική άποψη, οι υδρόβιοι οργανισμοί των οποίων η συγκομιδή πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την κυριότητα τω

AQUAKULTUR: Die Kultivierung aquatischer Organismen wie Fische, Mollusken, Crustaceen und aquatische Pflanzen. Die Aufzucht bedeutet einen gewissen Eingriff in den Aufzuchtsprozeß (wie z.B. Fütterung, Schutz vor Räubern usw.), um die Produktion zu steigern. Kultivierung bedeutet ebenso individuelle oder gemeinsame Eignerschaft des kultivierten Bestandes. Aus statistischen Gründen werden aquatische Organismen, die von juristischen Personen (Individuen oder Betrieben) eingebracht werden, die aber die gesamte

ACQUACOLTURA (O ACQUICOLTURA): L’allevamento di organismi acquatici, compresi i pesci, i molluschi, i crostacei e le piante acquatiche. L’allevamento implica qualche forma di intervento nel processo di crescita per aumentare la produzione. Per esempio la normale stabulazione, l’alimentazione, la protezione dai predatori. L’allevamento implica anche il possesso individuale o collettivo (societario) dell’organismo allevato. Gli organismi acquatici che sono pescati da un individuo o da una società, proprietari degli stessi organ

ACUICULTURA: El cultivo de organismos acuáticos, tales como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo implica una intervención en el proceso de cría con el fin de mejorar la producción. Esta intervención toma la forma de almacenamiento regular, alimentación o protección de predadores etc. El cultivo implica también el cultivo de un stock elevado de animales propiedad de un individuo o de una corporación de accionistas. A nivel estadístico, los organismos acuáticos cultivados por unidades em

AKVAKULTUR: Kultivering av akvatiske organismer som fisk, mollusker, krepsdyr og akvatiske planter. Oppdrett inkluderer en eller annen form for inngrep i oppdrettsprosessen for å øke produksjonen, f.eks. innelukking, fôring, beskyttelse mot predatorer. Oppdrett innebærer også individuelt eller felles eierskap av den kultiverte bestanden. Av statistiske årsaker vil akvatiske organismer som blir høstet individuelt eller av en sammenslutning som har eid bestanden gjennom oppdrettsperioden, bidra til akvakultur

Was this helpful?
Aquaculture de subsistance pratiquée à petite échelle par des individus ou des petites communautés pour leur propre consommation.


BACKYARD AQUACULTURE: Small-scale operations carried out by individuals or small communities for home food consumption.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Εκμετάλλευση μικρής κλίμακας, η οποία εφαρμόζεται από ιδιώτες η μικρές κοινότητες ως οικιακή πηγή τροφής.

HINTERHOF-AQUAKULTUR: Kleinstbetriebe, die von Einzelpersonen oder kleinen Gemeinschaften zur Eigenversorgung bewirtschaftet werden.

AQUACOLTURA FAMILIARE O ARTIGIANALE: Piccole attività svolte da individui o piccole comunità, per produrre pesci per consumo domestico.

ACUICULTURA ARTESANAL: Acuicultura de subsistencia llevada a cabo por individuos o por pequeñas comunidades para su propio consumo.

SMÅSKALA OPPDRETT: Mindre foretak drevet av enkeltpersoner eller små samfunn for selvberging.

Was this helpful?
Utilisation deau chaude provenant de forages dans des nappes souterraines deau chaude pour la production de poissons ou de coquillages; elle permet délever des espèces tempérées en climat froid.


GEOTHERMAL AQUACULTURE: The use of warm water from wells naturally heated by the earths interior to produce fish or shellfish commercially; permits the raising of warm-water species in colder climates.

ΓΕΩΘΕΡΜIΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ: Η χρησιμοποίηση του θερμού νερού που αντλείται από γεωτρήσεις σε θερμούς υπόγειους υδροφορείς για την εμπορική παραγωγή ψαριών και μαλακίων. Επιτρέπει τη διατροφή ειδών των θερμών νερών σε ψυχρότερα κλίματα.

GEOTHERMALE AQUAKULTUR: Die Nutzung von durch Erdwärme natürlich aufgeheiztem Wasser zur kommerziellen Produktion von Fischen oder Muscheln; hierdurch können Warmwasserarten auch in gemäßigten oder kalten Regionen (z.B. in Island) produziert werden.

ACQUACOLLTURA GEOTERMICA: Utilizzo di acque calde provenienti da pozzi, riscaldati in maniera naturale dal terreno, per lallevamento di pesci e molluschi; questa tecnica permette di allevare specie di acque calde in zone con un clima freddo.

ACUICULTURA GEOTÉRMICA: Uso de aguas termales procedentes de pozos subterráneos de aguas calientes para producir peces o marisco; eso permite la producción de especies las especies de aguas calientes en climas más fríos.

GEOTERMISK AKVAKULTUR: Bruk av vann fra varme kilder, som er naturlig oppvarmet av jordens indre, til kommersiell produksjon av fisk eller skalldyr. Muliggjør oppdrett av varmekjære arter i kaldt klima, f.eks. abalone på Island.

Was this helpful?
Stratégie commerciale dans laquelle une entreprise aquacole contrôle lensemble des activités de soutien, des géniteurs, de la fourniture des aliments décloserie, de préparation et de la vente des produits.


INTEGRATED AQUACULTURE: An overall commercial strategy, where a farm has control over its own support facilities, broodstock, feed supplies, hatchery, husbandry, processing and marketing.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Ολοκληρωμένη εμπορική στρατηγική, κατά την οποία μιά μονάδα ελέγχει πλήρως τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις, τους γενήτορες, την παροχή τροφής, το εκκολαπτήριο, την πάχυνση, την κατεργασία και την προώθηση στην αγορά.

INTEGRIERTE AQUAKULTUR: Ein Begriff für eine generelle Bewirtschaftungsstrategie, wobei ein Betrieb die gesamte Infrastruktur kontrolliert (z.B. Laichtierbestand, Aufzucht, Futterversorgung, Mast, Verarbeitung und Vermarktung).

ACQUACOLTURA INTEGRATA: Una strategia commerciale globale, dove unazienda ittica ha il controllo sulle attività di sostegno, sui riproduttori, forniture degli alimenti delle larve, avannotteria, riproduzione, lavorazione e commercio dei prodotti. Il termine si usa anche per indicare una integrazione energetica tra acquacoltura ed altre attività agricolo-zootecniche.

ACUICULTURA INTEGRADA: Estrategia comercial dónde una empresa tiene el control del conjunto de actividades de apoyo, incubación, suministro de alimentos de cría, preparación y venta de productos.

INTEGRERT OPPDRETT: (1) I Asia: Oppdrettsform der oppdrett av plantespisende fisk i jorddam drives i kombinasjon med en eller annen form for jordbruk. Husdyrgjødsel og annet avfall fra gårdsdrift nyttes til øke primærproduksjonen i dammene. (2) I kommersielt oppdrett: Strategi der oppdrettsselskaper har kontroll over hele produksjonslinjen fra stamfisk til salg av slaktet fisk/bearbeidede fiskeprodukter.

Was this helpful?
(1) Bassin artificiel ou petit étang, habituellement avec les parois transparentes, servant la conservation des organismes aquatiques.(2) Institut public ou privé exhibant des organismes aquatiques.


AQUARIUM: (1) Artificial tank usually with transparent sides, for maintaining and exhibiting aquatic organisms. (2) A public or private institution that exhibits aquatic organisms.

ΕΝΥΔΡΕIΟ: (1) Τεχνητή δεξαμενή, συνήθως με διαφανείς πλευρές για διατήρηση και έκθεση υδρόβιων οργανισμών. (2) Iδιωτικό ή δημόσιο ίδρυμα, όπου εκτίθενται υδρόβιοι οργανισμοί.

AQUARIUM: (1) Ein künstliches Becken, üblicherweise mit seitlich durchsichtigen Wänden zum Zweck der Schaustellung aquatischer Organismen. (2) Eine private oder öffentliche Einrichtung, in dem aquatische Organismen in Becken unterschiedlicher Größe gehalten und zur Schau gestellt werden.

ACQUARIO: (1) Vasca artificiale di solito con pareti trasparenti, per conservare ed esibire gli organismi acquatici. (2) Un’istituto pubblico o privato che esibisce organismi acquatici.

ACUARIO: (1) Tanque artificial normalmente con los lados transparentes, para mantener y exhibir organismos acuáticos. (2) Institución pública o privada que exhibe organismos acuáticos.

AKVARIUM: (1) Kunstig tank, vanligvis med gjennomsiktige sider, for å oppbevare og vise fram akvatiske organismer. (2) En offentlig eller privat institusjon som viser frem akvatiske organismer.

Was this helpful?
Qui contient de leau; Nappe aquifère: formation géologique porteuse deau douce; réservoir deau souterrain; cf. nappe phréatique.


AQUIFER: A freshwater-bearing formation that provides a ground-water reservoir; groundwater.

ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ: Υδροφόρος σχηματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει απόθεμα υπόγειου νερού.

GRUNDWASSERFAZIES: Eine Süßwasserführende Schicht, die das Grundwasserreservoir darstellt.

AQUIFERO: Che contiene l’acqua; falda acquifera: una formazione geologica sorgente d’acqua, generalmente dolce; riserva di acqua sotterranea.

ACUÍFERO: Depósito de agua; Pozo acuífero: formación geológica productora de agua dulce; depósito subterráneo de agua.

AKVIFER: Et ferskvannsførende skikt som forsyner et grunnvannsreservoar.

Was this helpful?
Elément cartilagineux ou osseux en forme de U qui supporte les filaments branchiaux. Les plus évolués des poissons possèdent 4 paires darcs branchiaux du côté postérieur. Chaque arc branchial comprend quatre parties : pharyngo, épi, cerato et hypobranchial.


GILL ARCH: The U-shaped cartilaginous or bony structures that support the gill filaments. Most modern fishes have four pairs of gill arches, each supporting two rows of filaments on its posterior side. Each of the gill arches is primarily comprised of four parts: pharyngo-, epi-, cerato- and hypobranchia.

ΒΡΑΓΧIΑΚΟ ΤΟΞΟ: Οι χόνδρινες ή οστέινες δομές σχήματος U που στηρίζουν τα βραγχιακά ελάσματα.Τα περισσότερο εξελιγμένα είδη ψαριών διαθέτουν τέσσερα ζεύγη βραγχιακών τόξων, καθένα από τα οποία φέρει δύο σειρές νηματίων στην πίσω πλευρά του. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από τέσσερα μέρη: φαρυγγο-, επι-, κερατο- και υποβράγχιο.

KIEMENBOGEN: Die U-förmig gebogenen, knorpeligen oder knöchernen Strukturen (Spangen), die die Kiemenlamellen stützen. Die meisten höheren Fische besitzen vier Paar Kiemenbögen, jeder von ihnen stützt auf der Außenseite zwei Reihen von Kiemenfilamenten. Jeder Kiemenbogen besteht primär aus den vier Anteilen Pharyngo-, Epi-, Kerato- und Hypobranchiale.

ARCO BRANCIALE: Elementi cartilaginei o ossei, a forma di U, che fanno da supporto ai filamentio lamelle branchiali. I pesci più evoluti presentao quattro archi branchiali per lato, ciascuno dei quali supporta due serie di filamenti sulla parte esterna o posteriore. Ciascuno di questi archi può essere suddiviso i quattro zone: faringo- epi- cerato- e ipo-branchiale.

ARCO BRANQUIAL: Estructura cartilaginosa u ósea en forma de U con filamentos branquiales. Los peces más evolucionado tiene cuatro pares de arcos branquiales en el lado posterior. Cada arco branquial comprende principalmente cuatro partes: el faringo-, epi -, cerato – e hipobranquial.

GJELLEBUE: U-formet brusk- eller beinstruktur som bærer gjellefilamentene. De fleste avanserte fisk har fire par med gjellebuer, hver med to rader av filamenter på sin bakre kant. Hver gjellebue består av fire deler: Pharyngo-, epi-, cerato- og hypobranchia.

Was this helpful?
Sol à grains fins, ou les fines particules contenues dans le sol, qui, imbibé deau à divers degrés, devient plastique (malléable), mais qui exhibe une grande résistance à la tension quand il est séché à lair. Suivant sa texture le sol argileux est dit granuleux, non granuleux, non lisse, excessivement collant et plastique. Le terme est également utilisé pour décrire la fraction des particules dans un sédiment de diamètre inférieure à 0,002 mm (parfois 0,005mm). Cette utilisation en aquaculture e


CLAY (Clay soil): Very fine-grained soil of colloid size; a plastic (putty-like cohesive soil which shrinks on drying, expands on wetting and when compressed gives up water, exhibiting considerable strength when air-dry. Clays are described for engineering purposes by their consistency limits. A clay may be defined as very soft (less than 5 psi), soft (5 - 10 psi), medium or firm (10 - 20 psi), stiff (20 - 40 psi), hard or very stiff (over 40 psi). The texture of a clay soil is described as being neither gritty n

ΑΡΓIΛΟΣ: Συστατικό του εδάφους αποτελούμενο από πολύ λεπτούς (κολλοειδείς) κόκκους. Οταν η άργιλος υγρανθεί, διογκώνεται και αποκτά πλαστικές ιδιότητες, ενώ όταν ξηρανθεί στον αέρα συρρικνώνεται και αποκτά μεγάλη ανθεκτικότητα. Με βάση τις μηχανικές της ιδιότητες η άργιλος χαρακτηρίζεται ως πολύ μαλακή (0-10 psi), ενδιάμεση (10-20 psi), σκληρή (20-40 psi), πολύ σκληρή (πάνω από 40 psi). Η υφή της αργίλου περιγράφεται ψαμμώδης ως λεία, πλαστική, κολλώδης. Οι πολιτικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν τον όρο γι

TON (TONERDE); LEHM: Feinkörnige Erde oder der feinkörnige Anteil des Bodens, der bei einem bestimmten Wasseranteil formbar gemacht werden kann (kittartige Eigenschaften) und luftgetrocknet eine beträchtliche Festigkeit aufweist. Tonerden werden aus ingenieurtechnischer Sicht nach Konsistenzgrenzen bewertet. Ein Lehm wird als sehr weich bezeichnet (weniger als 5 psi), weich (5-10 psi), mittel bis fest (10-20 psi), fest (20-40 psi), hard bis sehr hart (über 40 psi). (psi = pounds per square inch). Obwohl der Ausdru

ARGILLA (suolo argilloso): Un suolo a granulometria molto fine, colloidale; quando idratato diviene plastico (malleabile), quando compresso restituisce l’acqua e presenta una grande resistenza alla compressione quando essiccato all’aria. In ingegneria le argille sono definite a seconda delle caratteristiche di consistenza alla compressione. Un’argilla si può definire come molto soffice (meno di 5 psi), soffice (5-10 psi) media o ferma (10-20 psi), rigida (20-40 psi) dura o molto rigida (al di sopra di 40 psi). In funzione

ARCILLA (suelo arcilloso): Tierra formada de granos finos, o partículas finas contenidas en el suelo, que mezclada con agua a diferentes grados, se vuelve plástica, aunque exhibe una gran resistencia a la tensión cuando está seca al aire. Según su textura los suelos de arcilla pueden se granulados, no granulados, no lisos, excesivamente coloidales y plásticos. El término se utiliza igualmente para describir la fracción de partículas en un sedimento cuyo diámetro es inferior a 0.002 (a veces 0.005). Esta utilización no es

LEIRE: Svært finkornet materiale med kolloid størrelse. Plastisk kittlignende bindekraftig jord som krymper ved tørking, hever ved vanning og gir fra seg vann når den komprimeres, viser stor stryke når lufttørket. Leirer som brukes til byggearbeid beskrives ut fra deres begrensninger i konsistens. En leire kan beskrives som svært myk (mindre en 5 psi, psi = trykk i pund per kvadrattomme), myk (5-10 psi), medium eller fast (10-20 psi), stiv (20-40 psi), eller hard/ svært stiv (over 40 psi). Konsistensen

Was this helpful?
Genre de Crustacés Brachioures; parasite fréquemment rencontré dans les élevages aquacoles intensifs.


ARGULUS: A genus of ectoparasitic branchiuran crustacean frequently observed in freshwater fish culture, commonly referred to as a fish louse.

ARGULUS: Γένος παρασιτικών βραχύουρων καρκινοειδών που συναντάται συχνά σε ιχθυοκαλλιέργειες γλυκών νερών. Κοινώς αναφέρεται ως ψείρα των ψαριών.

ARGULUS: (Karpfenlaus) ektoparasitischer branchiurer Krebs, der häufig in der Süßwasser-Aquakultur beobachtet wird. Ein typischer Ektoparasit in der deutschen Karpfenteichwirtschaft.

ARGULUS: Un genere di crostaceo brachiuro ectoparassita, spesso osservato nell’allevamento di pesci di acqua dolce, definito comunemente pidocchio del pesce.

ARGULUS: Género de crustáceos branquiuros; ectoparásito frecuentemente encontrado en cultivo intensivo.

ARGULUS: Fiskelus. Et ektoparasittisk krepsdyr vanlig på en rekke ferskvannsfisk på Østlandet. Parasittens munn er formet som et sugerør som stikker hull på vertens hud. Den lever av vertens blod og vevsvæske og skiller ut et antikoagulerende stoff som virker sterkt irriterende.

Was this helpful?
Poisson de la famille Cyprinidés, couramment cultivé en Chine dans des mares et des réservoirs en polyculture. Planctonivore. La reproduction artificielle grâce à l’induction par hormones de la ponte est pratiquée en Chine depuis les années cinquante.


ARISTICHTHYS NOBILIS: A cyprinid commonly cultured in China in polyculture ponds and reservoirs. A planktivorous fish first reproduced artificially through hormone-induced spawning in China in the 1950s.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Ένα είδος κυπρίνου το οποίο καλλιεργείται εκτενώς στην Κίνα σε πολυκαλλιέργειες, χωμάτινες δεξαμενές και υδατοσυλλογές. Πρόκειται για ένα πλαγκτονοφάγο είδος το οποίο άρχισε να καλλιεργείται στην Κίνα τη δεκαετία του ’50 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ορμονικής πρόκλησης της ωοτοκίας.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Ein Cyprinidae, der in China weitverbreitet in der Polykultur in Teichen und Stauseen eingesetzt wird. Er is planktivor und wurde zuerst künstlich vermehrt durch hormon-induziertes Laichen in China in den 1950er Jahren.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Un ciprinide allevato comunenebte in Cina negli stagni o dighe policolturali. Un pesce planctivoro precedentemente riprodotto artificialmente in Cina negli anni ’50 con impiego di trattamento ormonale delle femmine.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Ciprínido cultivado habitualmente en policultivos y pantanos en China. Primer pez que come plancton que se reprodujo mediante tratamiento hormonal en China en los años 50.

ARISTICHTHYS NOBILIS: Karpefisk vanlig i kinesisk polykultur i dammer og reservoarer. Planktonspisende fisk som først ble kunstig reprodusert gjennom hormonindusert gyting i Kina i 1950-årene.

Was this helpful?
Acide ribonucléique: chaîne polynucléotidique formée par la polymérisation des ribonucléotides adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate, et uracyle triphosphate. Normalement présent sous forme de chaînes simples; lexistence dappariement entre les bases dune seule chaîne confère une structure secondaire complexe. Sert de génome chez certains virus, mais dans dautres cellules, lARN a un nombre de rôles vitaux. Linformation génétique renfermée par lADN est transferée à


RNA: Ribonucleic acid; a polynucleotide formed by the polymerization of the ribonucleotides adenosine triphosphate, guanosine triphosphate, cytosine triphosphate and uracyl triphosphate. RNA usually occurs as single-stranded molecules, although extensive intramolecular base pairing causes it to assume complex secondary structures. It serves as genome in certain viruses but in other cells it accomplishes a number of vital roles in the passage of information from DNA (qv) to proteins. DNA-based genetic

RΝΑ: Ριβονουκλεϊκό όξύ. Πολυνουκλεοτίδιο που σχηματίζεται από τον πολυμερισμό των ριβονουκλεοτιδίων τριφωσφορική αδενοσίνη, τριφωσφορική γουανοσίνη, τριφωσφορική κυτοσίνη και τριφωσφορική oυριδίνη. Το RNA συνήθως απαντά ως μονόκλωνο μόριο, αν και ο εκτεταμένος ενδομοριακός σχηματισμός δεσμών μεταξύ συμπληροματικών βάσεων δημιουργεί σύνθετες δευτεροταγείς δομές. Λειτουργεί ως γονιδίωμα σε ορισμένους ιούς αλλά στα άλλα είδη κυττάρων εκπληρώνει ενα σημαντικό αριθμό από ζωτικές δημιουργίες για την με

RNS: Ribonukleinsäure; ein Polynucleotid, das durch die Polyerisation von Ribonucleotid-Adenosintriphosphat, Guanosin-Triphosphate, Cytosin-Triphosphat und Uracyl-Triphosphate gebildet wird. RNS kommt gewöhnlich in einkettigen Molekülen vor, obwohl häufig intermediäre Basenpaarbildung zu komplexen Sekundärstrukturen führt. Sie dient als Genom in einigen Viren, erfüllt jedoch in Zellen zahlreiche wichtige Übermittlungsfunktionen von der DNS zu den Proteinen. Genetische DNS-Informationen werden zur R

RNA: Acido Ribonucleico; polinucleotide formato dalla polimerizzazione dei ribonucleotidi (adenosina trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato e uracile trifosfato). L’RNA solitamente si presenta come una molecola a catena singola, sebbene le molteplici interazioni intramolecolari, possano dare origine anche a complesse strutture secondarie. In alcuni virus, l’RNA costituisce il genoma, ma nelle cellule gioca un ruolo fondamentale nel passaggio delle informazioni dal DNA alle proteine. L

ARN: Ácido Ribonucleico; Cadena polinucleotídica formada por la polimerización de ribonucleótidos, trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, trifosfato de citosina y trifosfato de uracilo. Normalmente presente en forma de cadenas simples; la existencia de apareamiento entre las bases de una sola cadena le confiere una estructura secundaria compleja. Sirve como genoma en ciertos virus, pero en otras células el ARN tiene varios funciones vitales. La información genética del ADN es transferida

RNA: Ribonukleinsyre. Polynukleotid som dannes ved polymerisering av ribonukleotidene adenosin trifosfat, guanosin trifosfat, cytosin trifosfat og uracil trifosfat. RNA forekommer vanligvis som enkeltstrengede molekyler, selv om intramolekylær baseparing gir det en kompleks sekundærstruktur. Fungerer som genom i visse virus, men i andre celler har RNA en rekke essensielle funksjoner ved overføring av informasjon fra DNA (q.v.) til proteiner. Genetisk informasjon fra DNA overføres til RNA ved transkri

Was this helpful?
Procédure qui remplace des techniques plus anciennes d’analyse de produit finale. Le système de production d’un aliment est analysé dans son ensemble. Des points critiques dans le procédé sont identifiés et des techniques d’analyse adaptées et implémentées afin de réduire les risques potentiels, surtout les risques envers la santé publique (par exemple lintoxication, linfection par trématodes) engendrés par des produits issus de l’aquaculture. Le programme ARPCC est basé sur les principes suivan


HACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT): Process whereby former practices such as end product testing are replaced by analysis and management throughout the entire food production system. Critical points in the process are identified and measures are developed and implemented to reduce potential risks. HACCP procedures are used to reduce or eliminate the risk to public health (e.g. food poisoning, trematode infection) from aquaculture products. The HACCP programme is based on the following principles: Hazard analysis, Critical Contr

HACCP (ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ): Διαδικασία κατά την οποία παλαιότερες πρακτικές, όπως είναι ο έλεγχος του τελικού προϊόντος, αντικαθίστανται από ανάλυση και διαχείριση καθ’ όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας αναγνωρίζονται ενώ στη συνέχεια αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέθοδοι για τη μείωση του ρίσκου. Οι διαδικασίες HACCP χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβολής της δημόσιας υγείας (π.χ. τροφική δηλητηρίαση, μόλυνση από τρηματώδεις) από προϊόντα υδατοκαλλιεργειών. Ένα πρόγ

HACCP (GEFAHRENANALYSE UND KRITISCHER KONTROLLPUNKT): Dieser Begriff beschreibt einen Prozess bei dem frühere Testverfahren für das Endprodukt abgelöst werden durch eine Analyse und Umweltmanagementstrategie für das gesamte Produktions-systems eines Nahrungsmittels. Kritische Punkte im Prozessablauf werden identifiziert und Maßnahmen werden entwickelt und durchgesetzt, die das potentielle Umweltrisiko reduzieren. HACCP-Verfahren werden eingesetzt, um das Risiko für die Volksgesundheit (z.B. Lebensmittelvergiftungen, oder Trematoden-Infektionen) zu

HACCP (Analisi dei rischi e controllo dei punti critici):: Processo in base al quale precedenti pratiche come il testare i prodotti finali sono sostituite dall’analisi e dalla completa gestione dell’intero sistema della produzione alimentare. I punti critici sono identificati nel processo, quindi vengono prese le misure necessarie per ridurre i rischi potenziali. Le procedure HACCP sono utilizzate per ridurre o eliminare il rischio per la salute pubblica (p. es. intossicazione alimentare, infestazione da trematodi) da prodotti dell’aquacoltura. Il pro

HACCP (ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS): Sistema de controles no solamente del producto final sino de todo el proceso de producción del alimento. Se definen los puntos críticos del proceso y se programan las medidas a implementar para reducir riesgos potenciales. Estos procedimientos son usados especialmente para eliminar riesgos para la salud pública en productos acuícolas. Las prácticas HACCP están basadas en los principios siguientes: Control de riesgo, control de puntos críticos, límites críticos, mantenimiento de límites, acciones

HACCP : Engelsk forkortelse for “hazard analysis and critical control point” eller risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter på norsk. Prosess som erstatter sluttesting av matvarer med analyser og administrering gjennom hele produksjonslinjen. Kritiske punkter i prosessen blir identifisert og det blir utviklet mål og beregningsmetoder for å redusere risikoen. HACCP-prosedyrer brukes for å redusere eller eliminere risikoen for at folkehelsen skal trues gjennom akvakulturprodukter (f.eks. matforgiftning e

Was this helpful?
Défaut dorigine artificielle rencontré dans un tissu ou une autre structure, lors de manipulations post-mortem par exemple.


ARTEFACT: Something not naturally present in a tissue or other structure, introduced during preparation or investigation (for example by post-mortem manipulation).

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ: Κάτι που δεν βρίσκεται φυσιολογικά σε έναν ιστό ή άλλη δομή και που έχει εισαχθεί τεχνητά κατά την παρασκευή ή την έρευνα (π.χ. από την μεταθανάτια επεξεργασία του δείγματος).

ARTEFACT: Nicht natürliche, ausschließlich künstlich hervorgerufene Veränderung von Gewebs- oder anderen Zellen; oftmals herbeigeführt während der Preparation oder der Untersuchung (z.B. postmortale Manipulation an Organismus, Organen und Gewebe).

ARTEFATTO: Qualcosa non naturalmente presente in un tessuto o in un’altra struttura, introdotto durante la preparazione o l’analisi (per esempio nel corso delle manipolazioni post mortem).

ARTEFACTO: Algo no natural encontrado en un tejido u otra estructura, durante la manipulación post-mortem por ejemplo.

ARTEFAKT: Noe som ikke naturlig er til stede i vev eller andre strukturer og som oftest er tilført under preparasjon eller undersøkelse (f. eks. postmorten manipulasjon av organismen, organer eller vev).

Was this helpful?
Crustacé deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons. Habituellement, cest le stade nauplius qui est utilisé. Issu doeufs enkystés, les nauplii sont distribués vivants ou congelés. Les oeufs enkystés sont récoltés le long des lacs salés et commercialisés.


ARTEMIA SALINA: A brine shrimp, one of the most commonly-used live animal foods for larval stages of fish. Usually Artemia are used as nauplii that have developed from the cyst form, presented either frozen or freshly hatched. Dry cysts gathered from accumulations along salt lake shores are commercially available.

ARTEMIA SALINA: Το γαριδάκι της άλμης που είναι από τις περισσότερο χρησιμοποιούμενες ζωντανές τροφές για τις νύμφες των ψαριών. Συνήθως χρησιμοποιούνται ναύπλιοι Artemia, που έχουν αναπτυχθεί από κύστεις. Αυτοί οι ναύπλιοι διατίθενται είτε κατεψυγμένοι, είτε αμέσως μετά την εκκόλαψή τους. Ξηρές κύστεις διατίθενται στο εμπόριο και συλλέγονται από σωρούς στις ακτές αλμυρών λιμνών και αλυκών.

ARTEMIA SALINA: Ein Salinenkrebs, der einer der wichtigsten und am häufigsten genutzten lebenden Futtertierarten für die Aufzucht von Larvenstadien in der Aquakultur darstellt. Gewöhnlich werden Artemien als Nauplien genutzt, die aus dem Dauerstadium geschlüpft sind. Die Nauplien werden entweder gefroren oder frischgeschlüpft als Nahrung angeboten. Trockene Dauerzysten sind kommerziell verfügbar und werden an den Ufern von Salzseen gewonnen.

ARTEMIA SALINA: Un gamberetto di acqua salata, uno dei più comuni alimenti vive per il periodo larvale del pesce. Di solito l’artemia è utilizzata allo stadio di nauplii, sviluppati dalle cisti e distribuiti generalmente appena nati. Le cisti essiccate, raccolte lungo le rive di laghi salati sono commercialmente disponibili.

ARTEMIA SALINA: Crustáceo de aguas someras frecuentemente utilizado como alimento vivo durante las fases larvarias de peces. Normalmente se usa Artemia en estado nauplio que se ha desarrollado a partir huevos enquistados, vivos o congelados. Los huevos enquistados se recogen a lo largo de las orillas de los lagos salados y se comercializan.

ARTEMIA SALINA: En saltkreps og en av de mest brukte som levendefôr for fiskelarver i oppdrett. Artemia blir vanligvis benyttet som nauplii som har utviklet seg fra cystestadiet og blir gitt enten som frosset eller som nyklekket. Tørkede cyster er kommersielt tilgjengelig og blir samlet inn langs strendene rundt saltsjøer.

Was this helpful?
Crustacé (Artemia spp), deau saumâtre fréquemment employé comme aliment vivant pour les stades larvaires des poissons et crustacés.


BRINE SHRIMP: Small crustaceans (Artemia spp.) that can be easily reared as food for early stages of fish and shellfish.

ΓΑΡIΔΑΚI ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ: Μικρά καρκινοειδή (Artemia spp.) τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα και να δώσουν τροφή στα πρώϊμα σταδια ψαριών και οστράκων.

SALINENKREBS; ARTEMIA SPP.: Kleine Krebse (Artemia spp.) die unproblematisch als Futter für frühe Stadien von Fischen und Großkrebsen erzeugt werden können.

ARTEMIA: Piccoli crostacei (Artemia spp.) di acque salate, spesso allevati come cibo per le prime fasi di crescita dei pesci e dei molluschi e i crostacei.

ARTEMIA: Crustáceo (Artemia spp.) de aguas someras salinas empleado frecuentemente como alimento vivo para los estados larvarios de peces y crustáceos.

SALTKREPS: Lite krepsdyr (Artemia spp.) som lett kan dyrkes som fôr for tidlige stadier av fisk og skalldyr.

Was this helpful?
Représentants du plus grand embranchement du règne animal. Animaux segmentés aux appendices articulés avec un exosquelette chitineux. Les appendices sont locomoteurs, sensoriels ou utilisés pour lalimentation; par exemple, les crustacés sont des arthropodes.


ARTHROPODS: Members of the largest phylum in the animal kingdom: segmented animals with jointed legs and a chitinous exoskeleton; paired appendages used for locomotion, feeding and sensation; includes crustaceans, arachnids, insects, i.e., crabs, spiders, centipedes.

ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ: Μέλη του μεγαλύτερου φύλου του ζωϊκού βασιλείου. Ζώα με μεταμέρεια, τα οποία έχουν αρθρωτά πόδια και χιτινώδη εξωσκελετό. Φέρουν ζεύγη εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για κίνηση, θρέψη και ως αισθητήρια. Στα αρθρόποδα περιλαμβάνονται τα καρκινοειδή, τα έντομα, οι αράχνες κλπ.

ARTHROPODEN: Gegliederte Tiere mit zusammengesetzten Beinen und einem chitinigen Außenskelett, z.B. Krebse und Insekten.

ARTROPODI: Membri del più grande phylum nel regno animale: animali segmentati con arti aritcolati ed un esoscheletro chitinoso; appendici a coppie usati per la locomozione, il sensorio e l’alimentazione; comprende crostacei, aracnidi, insetti; per esempio, i gamberi ed i granchi (crostacei) sono artropodi.

ARTRÓPODOS: Representan el grupo más grande del reino animal. Animales segmentados con apéndices articulados y un exoesqueleto quitinoso. Los apéndices son locomotores, sensoriales o usados para la alimentación; el grupo incluye crustáceos, arácnidos y insectos, por ejemplo, cangrejos, arañas y ciempiés.

ARTROPODER: Dyrene i det største fylum i dyreriket (Arthropoda): Segmenterte dyr med leddete ben, et kitinøst eksoskjelett og parede vedheng som blir brukt til bevegelse, matsanking/spising og sansing, f.eks. insekter og krepsdyr.

Was this helpful?
Ordre des tuniciers. Invertébrés marins fixés cosmopolites. En aquaculture, organismes gênants, contribuant aux communautés du fouling, surtout sur les filets.


ASCIDIANS: Order of sessile tunicates often called sea squirts; a group of marine invertebrates common throughout the world. In marine aquaculture often an interfering fouling organism, particularly on netting and moorings.

ΑΣΚIΔIΑ: Τάξη των Χιτονοζώων, που συχνά αποκαλούνται θαλάσσιες σύριγγες. Θαλάσσιο ασπόνδυλο, κοινό σε όλο τον κόσμο. Στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια αποτελούν συχνά ανεπιθύμητους προσκολλώμενους οργανισμούς, που επικάθονται ιδιαίτερα στα δίχτυα.

ASCIDIA: Eine Ordnung sessiler Tunicaten, die oftmals im Englischen auch als "sea squirts" bezeichnet werden; marine Invertebraten, weltweit verbreitet. An marinen Aquakulturanlagen oft als störender Aufwuchs, besonders auf Netzen.

ASCIDIACEI: Ordine di tunicati sessili spesso chiamati semplicemente ascidie; un gruppo di invertebrati marini comuni in tutto il mondo. Nell’acquacoltura marina spesso le ascidie rappresentano un organismo del fouling che si insedia sulle reti e sugli ormeggi.

ASCIDIAS: Orden de tunicados sésiles. Invertebrados marinos comunes en todo el mundo. En acuicultura son organismos perturbadores ya que contribuyen a la comunidad de fouling, sobre todo en las mallas y amarres.

ASCIDIA: Orden av fastsittende tunicater. En gruppe marine evertebrater vanlige over hele verden. Ofte en plage i marin akvakultur da de fester seg på nøter og fortøyninger.

Was this helpful?
Accumulation anormale de liquide sérique, habituellement dans le péritoine.


ASCITES: Gross pathological accumulation of serous fluid, usually in the peritoneal cavity.

ΑΣΚIΤΗΣ: Παθολογική συγκέντρωση υγρών, συνήθως μέσα στην περιτοναιϊκή κοιλότητα.

BAUCHWASSERSUCHT: Eine abnorme Ansammlung einer serösen Flüssigkeit in der Bauchhöhle.

ASCITE: Un grosso accumulo patologico di liquido sieroso, di solito nella cavità peritoneale.

ASCITIS: Acumulación anormal de serosidad en la cavidad del peritoneo.

ASCITES: Sykelig ansamling av serøs væske i bukhulen. Kalles også bukvattersott.

Was this helpful?
Macro Algue brune qui se développe dans les régions côtières des zones tempérées. Cultivé au sud-est d’Asie comme source d’alginates, utilisé comme un liant dans les industries alimentaires et cosmétiques. Également consommé comme aliment (Kombu) en Asie.


ASCOPHYLLUM: A brown alga(seaweed) occurring naturally on coastlines in temperate areas containing alginates, cultured in some South-east Asian countries and used as a binding agent by the food and cosmetic industries or as feed or as a vegetable (Kombu) in Asia.

ASCOPHYLLUM: Θαλάσσιο φύκος το οποίο εμφανίζεται στην παράκτια ζώνη των εύκρατων περιοχών και το οποίο περιέχει αλγινικά (βλ. & λ.). Καλλιεργείται σε ορισμένες χώρες της ΝΑ Ασίας και χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό στη βιομηχανία κοσμημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων ως ζωοτροφή ενώ ορισμένα είδη τρώγονται ως λαχανικά (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Braunalge (Phaeophyceae), die festsitzend an Küsten kälterer Meere vorkommt. Enthält Alginate (siehe Algin) und findet Verwendung in der Industrie als Bindmittel, Futtermittel oder in Ostasien als Gemüse (Kombu). In einigen Ländern Südostasiens (Philippinen) gezüchtet.

ASCOPHYLLUM: Un’alga marina di colore marrone contenente alginati che si sviluppa in ambiente naturale sulle costa temperate. Viene coltivata in alcuni paesi dell’Asia sud-orientale e usata come agente legante dall’industria cosmetica, o come mangime o ancora per l’alimentazione umana in Asia (Kombu).

ASCOPHYLLUM: Alga marrón que se encuentra en líneas costeras en áreas templadas y que contienen alginatos; cultivadas en algunos países del sureste asiático y usado como agente ligante en la industria alimentaria y cosmética o como verdura (Kombu) en Asia

ASCOPHYLLUM: Brunalge som forekommer naturlig langs kystlinjen i tempererte områder. Inneholder alginat. Blir dyrket i noen sørøst-asiatiske land og brukes som bindemiddel i industrien, som fôr eller som en grønnsak (Kobu).

Was this helpful?
Labsence de micro-organismes potentiellement nocifs (pathogène dans un context médical, organismes nuisibles dans un contexte industriel) dans un tissu, matériel ou environnement. Dans ce contexte lasepsie nimplique pas obligatoirement la stérilité.


ASEPSIS: The state in which potentially harmful microorganisms (for example, pathogens in a medical context, spoilage organisms in an industrial context) are absent from particular tissues, materials or environments; in this sense asepsis does not necessarily involve sterility.

ΑΣΗΨIΑ: Απουσία των εν δυνάμει μολυσματικών μικροοργανισμών από συγκεκριμένους ιστούς, υλικά ή περιβάλλοντα (π.χ. παθογόνων οργανισμών σε ένα ιατρικό περιβάλλον, αποσυνθετικών οργανισμών σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον). Υπό αυτή την έννοια, η ασηψία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αποστείρωση (πρβλ. αποστειρωμένος)

ASEPSIS; KEIMFREIHEIT: Zustand, in dem potentiell schädliche Mikroorganismen (z.B. Krankheitserreger im medizinischen Sinne; Fäulnisbakterien im industriellen Zusammenhang) in bestimmten Geweben, Materialien oder Umgebungen nicht vorhanden sind; in diesem Sinne bedeutet Asepsis nicht unbedingt Sterilität.

ASEPSI: Lo stato in cui microorganismi potenzialmente nocivi (per esempio, patogeni nel contesto medico, organismi deterioranti nel contesto industriale) sono assenti da determinati tessuti, materiali o ambienti; in questo senso l’asepsi non implica necessariamente la sterilità.

ASEPSIA: Estado en el que los microorganismos potencialmente dañinos (por ejemplo, patógenos en un contexto sanitario, organismos molestos en un contexto industrial) están ausentes en un tejido, material o ambiente. En este contexto la asepsia no implica necesariamente la esterilidad.

ASEPTIKK: Tilstand der potensielt skadelige mikroorganismer (f.eks. patogener i medisinsk sammenheng, ødeleggende organismer i industriell sammenheng) er borte fra et bestemt vev, materiale eller miljø. i denne sammenheng betyr aseptikk ikke nødvendigvis sterilitet.

Was this helpful?
Champignon qui se développe dans les aliments pour poissons stockés dans des endroits humides. Provoque des lésions du foie à cause des aflatoxines cancérogènes qu’il contient.


ASPERGILLUS FLAVUS: A common fungus containing carcinogenic aflatoxins which can damage the liver, found in moist or damp fish feed.

ASPERGILLUS FLAVUS: Μύκητας ο οποίος περιέχει μεγάλες ποσότητες aflatoxins (βλ. & λ.) οι οποίες αποτελούν ισχυρές καρκινογόνες ουσίες που μπορούν να καταστρέψουν το συκώτι. Ο μύκητας αυτός απαντάται σε ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφία και οι οποίες περιέχουν μεγάλα ποσοστά υγρασίας.

ASPERGILLUS FLAVUS: Gießkannenschimmel, einer der häufigsten Schimmelpilze, der gefährliche Aflatoxine bildet, die carcinogen sind und Leberschäden bewirken. Oft in feuchten oder in feucht- gelagertem Fischfutter auftretend. .

ASPERGILLUS FLAVUS: Un fungo comune che contiene aflatossine cancerogene (rf.) che possono danneggiare il fegato, si trova nel mangime umido.

ASPERGILLUS FLAVUS: Hongo común que contiene aflatoxinas carcinogénicas que pueden atacar el hígado; se encuentran en pienso de pescado humedecido.

ASPERGILLUS FLAVUS: En vanlig sopp som inneholder karsinogene aflatoksiner som kan skade leveren. Kan forekomme i rått eller fuktig fiskefôr.

Was this helpful?
Se dit de la suffocation et de la privation doxygène.


ASPHYXIA: A condition of low oxygen in blood caused by impaired respiration or suffocation.

ΑΣΦΥΞIΑ: Ελλειψη οξυγόνου στο αίμα οφειλόμενη σε εξασθένηση της αναπνοής ή σε πνιγμό.

ASPHYXIE; ERSTICKUNG: Sauerstoffmangel und erhöhte Kohlendioxidkonzentration im Blut, zurückzuführen auf unregelmäßige Atmung oder Ersticken.

ASFISSIA: Una condizione di un basso livello di ossigeno nel sangue a causa di problemi respiratori o soffocazione.

ASFIXIA: Condición de bajos niveles de oxígeno en la sangre causada por una respiración incorrecta o sofocación.

ASFYKSI: Lavt oksygeninnhold i blod grunnet hemmet respirasjon eller kvelning.

Was this helpful?
Dispositif communément utilisé pour recycler et aérer leau. Il injecte des bulles dair sous la surface de leau, provoquant des courants deaux verticaux. Si un tel dispositif est utilisé dans le but daérer leau, il est appelé aérateur. Si sa fonction primaire est de pomper leau, le terme de pompe à exhausteur est préférable. Si sa fonction unique est de décoller les solides du fond dune unité aquacole, il sagit plutôt dune pompe à air.


AIR LIFT SYSTEM: Commonly used device for recirculating, lifting and aerating water. It involves the insertion of air (bubbling) at a level below the water surface, resulting in water and air being displaced upwards. When such a device is used primarily to aerate water, it is termed an air lift. When its primary function is to pump water, it is termed an air lift pump (also called air water lift). If its sole use is to lift solids from the bottom of an aquaculture facility, it is commonly termed an air-lift syst

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: Διάταξη ευρέως χρησιμοποιούμενη για την ανακύκλωση και τον αερισμό του νερού. Διοχετεύει φυσαλίδες αέρα χαμηλότερα από την επιφάνεια. Οι ανερχόμενες φυσαλίδες συμπαρασύρουν το νερό προς τα πάνω. Στην περίπτωση που η διάταξη χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον αερισμό του νερού ονομάζεται air lift. Οταν η κύρια λειτουργία της είναι η άντληση νερού ο όρος που χρησιμοποιείται είναι αντλία air lift. Οταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάδευση στερεών υλικών από τον πυθμένα, ονομάζεται σύ

LUFTHEBERSYSTEM: Siehe AIRLIFT.(Kein entsprechendes deutsches Wort verfügbar; technisch oft als hydropneumatischer Förderer bezeichnet; ein häufig eingesetztes Gerät zur Umwälzung und Belüftung von Wasser. Luft wird meist unterhalb der Wasseroberfläche (am Boden oder in Bodennähe) eines senkrecht stehenden Rohres eingeleitet und reißt beim Aufsteigen das Wasser zur Oberfläche mit. Der englische Begriff "airlift" hat sich auch in der deutschen Aquakultur und Aquaristik allgemein eingebürgert. Im Englischen wird

SISTEMA AIR LIFT : Un meccanismo usato comunemente per ricircolare, sollevare e aerare l’acqua. Comprende l’immissione d’aria (a bolle) ad un livello sotto la superficie dell’acqua, con spostamento verso l’alto dell’acqua trascinata dall’aria. Quando un tale meccanismo è usato principalmente per aerare l’acqua, viene chiamato air lift. Quando la funzione principale è di pompare l’acqua, viene chiamato ‘pompa ad air lift’ (chiamato anche air water lift). Se l’unico uso è di sollevare i solidi dal fondo di un impia

SISTEMA DE AIREACIÓN: Dispositivo generalmente utilizado para reciclar y airear el agua. Inyecta burbujas de aire debajo de la superficie de agua, provocando así corrientes de agua verticales. Si tal dispositivo es utilizado con el fin de airear el agua, es llamado aireador. Si su función primaria es bombear el agua es preferible utilizar el termino de bomba de empuje. Si su función única es mover los sólidos del fondo de una unidad acuícola, se trata más bien de una bomba de aire.

LUFTHEISSYSTEM: Vanlig system for å resirkulere, løfte og lufte vann samt til flytting av fisk. Luft fra en luftkompressor tilføres et rør (plassert vertikalt i vannet) på et visst dyp. Luftboblene drar med seg vann oppover røret slik at en får en pumpevirkning.

Was this helpful?
Désinfection dune installation de culture.


SANITATION: The disinfection of a culture unit.

ΕΞΥΓIΑΝΣΗ, (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕIΟΝΟΜIΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ): Απολύμανση μιας μονάδας καλλιέργειας.

HYGIENEMASSNAHME: Die Desinfektion einer Kultureinheit.

DISINFEZIONE: La disinfezione di ununità di allevamento.

DESINFECCIÓN(1): Desinfección de una instalación de cultivo.

RENHOLD: Desinfeksjon av en oppdrettsenhet.

Was this helpful?
En énergétique écologique; partie de la consommation dun individu, dune population ou dun niveau trophique incorporé, par unité de temps et par unité de surface, dans le métabolisme anabolique (production) et respiratoire. Exprimé par léquation suivante: assimilation (A) = production (P) + respiration (R); ou assimilation (A) = consommation (C) - fécès (F) - excrétion (E).


ASSIMILATION: In terms of energetics, that part of the acquired energy of an individual, population or trophic level which is incorporated into the metabolic system for production and respiration per unit time, per unit area; expressed as assimilation (A) = production (P) + respiration (R), or A = consumption (C) - faeces (F) - excretion (E).

ΑΦΟΜΟIΩΣΗ: Σε όρους ενεργειακούς ισοζυγών, το μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από έναν οργανισμό, έναν πληθυσμό ή σε μια τροφική βαθμίδα για τον μεταβολισμό (παραγωγή) και την αναπνοή ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας. Η μεταβολιζόμενη ενέργεια εκφράζεται ως: Αφομοίωση (A)= Παραγωγή (P) + Αναπνοή (R) ή A= Κατανάλωση (C) - Περιττώματα (F)- Εκκρίσεις (E).

ASSIMILATION: Der gesamte Energiefluß eines heterotrophen Individuums, einer Population oder einer trophischen Ebene in einem Ökosystem. In der ökologischen Energiebilanz der Teil des Energieverbrauchs eines Individuums, einer Population oder trophischen Ebene, der in das gesamte Stoffwechselsystem des Zuwachses, des Sauerstoffverbrauchs pro Zeiteinheit oder pro Flächeneinheit eingebunden ist; metabolisierte Energie: ausgedrückt als Assimilation (A) = Produktion (P) + Respiration (R), oder A = Verbrauch (C) -

ASSIMILAZIONE: In termini energetici, quella parte dell’energia acquisita di un individuo, popolazione o livello trofico, la quale è incorporata nel sistema metabolico per la produzione (vedi) e respirazione (vedi) definita per unità di tempo e/o di area; espressa come assimilazione (A) = produzione (P) + respirazione (R), oppure A = consumo (C) - feci(F) - escrezione (E).

ASIMILACIÓN: En términos de energética ecológica; parte de energía consumida por un individuo, población o nivel trófico, por unidad de tiempo y por unidad de superficie, en el metabolismo anabólico (producción) y respiratorio. Dado por la formula siguiente: asimilación (A) = producción (P) + respiración (R); o asimilación (A) = consumo (C) – heces (H) – excreción (E).

ASSIMILERING: Når det gjelder energi, den delen av tilegnet energi på individ-, populasjons- eller trofisk nivå som blir inkorporert i det metabolske systemet for produksjon og respirasjon per tidsenhet eller per arealenhet. Absorbert næring som blir tatt opp av cellene og utnyttet til vekst, reparasjon av vev og andre metabolske aktiviteter. Metabolisert energi uttrykt som assimilering (A) = produksjon (P) + respirasjon (R), eller A = konsum (C) - feces (F) – ekskresjon (E).

Was this helpful?
Groupe dorganismes co-éxistants, dont les limites de distribution sont déterminées par la concurrence pour lespace ou autres ressources.


COMPETITIVE ASSOCIATION: Coexisting groups of species, the distributional boundaries of which are determined by competition for space or resources.

ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ: Συνυπάρχουσες ομάδες ειδών, τα όρια κατανομής των οποίων προσδιορίζονται από τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή τους φυσικούς πόρους.

WETTBEWERBSBEZIEHUNG: Koexistenz von Gruppen von Arten, deren Verbreitungsgrenzen durch den Wettkampf um Raum oder Ressourcen bestimmt wird.

ASSOCIAZIONE COMPETITIVA: Gruppi di organismi o specie coesistenti, i cui limiti di distribuzione sono definiti dalla concorrenza, dallo spazio o dalla disponibilità di altre risorse.

ASOCIACIÓN COMPETITIVA: Grupo de organismos que coexisten cuando los límites de su distribución están determinados por competición por el espacio u otros recursos.

KONKURRANSE: Sameksisterende grupper av arter. Fordelingsgrensene bestemmes ved konkurranse etter plass eller resurser.

Was this helpful?
Dispositions prises pour une compensation financière à un éventuel dommage subi par des moyens spécifiques des personnes (blessure ou décès), ou plus spécialement en aquaculture par le stock (pertes). Ce contrat est négocié et passé avec une compagnie qui couvre un certain degré de compensation.


INSURANCE: A measure taken to provide for financial redress in the event of damage to specified structures, personal injury/death, or, more especially in respect of aquaculture stock or losses. This agreement is negotiated and purchased through a company, which allows a certain degree of compensation.

ΑΣΦΑΛIΣΗ: Μέτρο που λαμβάνεται για την οικονομική αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής εγκαταστάσεων, τραυματισμού ή θανάτου προσώπων , ειδικότερα στην υδατοκαλλιέργεια, απώλειας αποθέματος. Οι οικονομικοί όροι και το ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας συμφωνούνται μετά από διαπραγμάτευση με την ασφαλιστική εταιρία.

VERSICHERUNG: Eine Maßnahme, um finanzielle Verluste, im Falle der Zerstörung von Anlagen, bei Krankheit oder Tod des Personals und besonders bei dem Verlust von Aquakulturbeständen auszugleichen. Der finanzielle Ersatz wird von einem Versicherungsunternehmen je nach den ausgehandelten Vertragsbedingungen geleistet.

ASSICURAZIONE: Contratto stipulato per ottenere un rimborso in caso di danni alle strutture, al personale, o in acquacoltura, agli stock (perdita di animali). Tale contratto viene negoziato e acquisito attraverso una compagnia che a fronte del pagamento periodico di un premio, in caso di danni copre una percentuale del rischio precedentemente definita.

SEGURO: Medida tomada como compensación financiera en caso de daño a estructuras especificas personales (heridas, muerte), o especialmente en acuicultura pérdidas del stock. Este acuerdo se negocia y se compra a través de una compañía que permite un cierto grado de compensación.

FORSIKRING: Sikkerhet som kjøpes for å overleve økonomiske tap grunnet skade på eller tap av anlegg, personell eller fisk. Forsikringsavtalen fastsettes og selges av et forsikringsselskap.

Was this helpful?
Système intégré de gestion comprenant l’ensemble de la planification, l’intégration, l’évaluation, le compte rendu et l’amélioration de qualité qui assure qu’un procédé, une entité ou un service est du type et da la qualité requise et compatible avec les attentes du client.


QUALITY ASSURANCE: Also known by the acronym QA: an integrated system of management activities involving planning, implementation, assessment and reporting and quality improvement to ensure that a process, item or service is of the type and quality needed and the client expects.

Εγγύηση ποιότητας (QA): Ολοκληρωμένο σύστημα διαχειριστικών δραστηριοτήτων όπως είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η διαχείριση και η βελτίωση της ποιότητας με στόχο μια διαδικασία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι ενός συγκεκριμένου ποιοτικού επιπέδου τέτοιου ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών.

QUALITATSSICHERUNG (QA): Ein integrietes Managementsystem, das Planung, Durchführung, Kontrolle, Berichterstattung und Qualitätssteigerung einschließt, um sicherzustellen, dass ein Vorgang, ein Produkt oder eine Diestleistung sich in Bezug auf Art und Qualität nach dem Bedürfnis richtet und den Erwartungen des Kunden entspricht.

ASSICURAZIONE: Contratto stipulato per ottenere un rimborso in caso di danni alle strutture, al personale, o in acquacoltura, agli stock (perdita di animali). Tale contratto viene negoziato e acquisito attraverso una compagnia che a fronte del pagamento periodico di un premio, in caso di danni copre una percentuale del rischio precedentemente definita.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC): Sistema integrado de de gestión de actividades incluyendo planificación , implementación , asesoramiento e informes sobre la mejora de la calidad para asegurar que este proceso, tema o servicio está dentro de la tipología y calidad requerida y esperada por los clientes.

KVALITETSSIKRING: Et integrert styringssystem. Involverer planlegging, utførelse, vurdering, rapportering og kvalitets forbedring for å sikre at en prosess, artikkel eller tjeneste er av den typen og kvaliteten som trengs og kunden forventer.

Was this helpful?
Genre de la famille des écrevisses Atacidae (ordre des Décapodes) qui copte trois espèces Européennes; A. astacus, A. balcanicus et A. colchicus. Se rencontre dans des mares, des fleuves et des lacs à l’eau propre et bien oxygénée. Les populations d’A. astacus (l’écrevisse noble), décimées par les maladies sont actuellement en cours de récupération grâce à une politique de restockage.


ASTACUS: A genus of the Crayfish family Astacidae (order: Decapoda), consisting of three European species, A.astacus, A.balcanicus and A.colchicus. Occurs in clean, well-oxygenated ponds, rivers and lakes. Populations of A. astacus, (noble crayfish), previously severely affected by disease, are now recovering through restocking policies.

ASTACUS: Γένος το οποίο ανήκει στην οικογένεια των καραβίδων Astacidae (τάξη: Decapoda) και το οποίο αποτελείται από τρία είδη: A. astacus, A. balcanicus, A. colchicus. Απαντάται σε καθαρές και καλά οξυγονωμένες λίμνες και ποτάμια. Οι πληθυσμοί του A. astacus, (ανώτερες καραβίδες) βρίσκονταν στο παρελθόν σε σοβαρό κίνδυνο εξαιτίας μολυσματικών ασθενειών, σήμερα όμως βρίσκονται στη φάση της ανάκαμψης χάρη στις μεθόδους εμπλουτισμού που εφαρμόστηκαν.

ASTACUS: Eine Gattung der Familie Astacidae (Ordnung Decapoda) mit drei europäischen Arten: A. astacus (Edelkrebs), A. balcanicus und A. colchicus; Kommt in sauberen, sauerstoffreichen Teichen, Flüssen und Seen vor. Populationen von A. astacus (Edelkrebs) sind durch die aus Amerika eingeschleppte Krebstpest Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend vernichtet worden und erholen sich in einigen europäischen Regionen durch geeignete Besatzmaßnahmen.

ASTACUS: Un genere appartenente alla famiglia Astacidae (ordine: Decapoda), consiste di tre specie europee, A. astacus, A. balcanicus e A. colchicus. Si trova negli stagni, nei fiumi e nei laghi puliti e ben ossigenati. Le popolazioni di A. astacus hanno subito in passato grosse perdite per epidemiologie, tuttavia ora si stanno riprendendo anche grazie a programmi di ripopolamento.

ASTACUS: Género de la familia Astacidae (orden Decápodos), consistente en tres especies Europeas, A.astacus, A.balcanicus y A. Colchicus. Se encuentran en estanques, ríos y lagos limpios y bien oxigenados. Las poblaciones del cangrejo A. Astacus, anteriormente afectados por enfermedades, están en proceso de recuperación por repoblación.

ASTACUS: Slekt i familien Astacidae (orden Decapoda). Består av tre europeiske arter: A. astacus, A. balcanicus og A. colchicus. Forekommer i rene og oksygenrike dammer, elver og innsjøer. Populasjoner av A. astacus (edelkreps) var tidligere hardt rammet av sykdom (krepsepest), men bygger seg nå opp gjennom utsettingstiltak.

Was this helpful?
Pigment caroténoïde se trouvant naturellement dans diverses espèces de crustacés. Sa consommation confère une coloration distinctive rose chez les salmonidés.


ASTAXANTHIN: Carotenoid pigment occurring naturally in various crustaceans, the consumption of which gives salmonid flesh its distinctive pink coloration.

ΑΣΤΑΞΑΝΘIΝΗ: Καροτινοειδής χρωστική που απαντά φυσιολογικά σε διάφορα καρκινοειδή. Η καταναλωση της δίνει στα σολομοειδή τον χαρακτηριστικό ρόζ χρωματισμό της σάρκας τους.

ASTAXANTHIN: Ein Carotenoid (Pigment), das natürlicherweise in verschiedenen Krustaceen vorkommt. Verabreicht mit der Nahrung verleiht es dem Fleisch von Fischen (in der Aquakultur überwiegend Lachsen) die herausragende rötliche Färbung..

ASTAXANTHINA: Pigmento carotenide che si trova naturalmente in vari crostacei, il cui consumo conferisce alla carne dei salmonidi la sua caratteristica colorazione rosa.

ASTAXANTINA: Pigmento carotinoide natural en varias especies de crustáceos. Su consumo confiere una coloración rosada distintiva en los salmónidos.

ASTAXANTIN: Karotenoidpigment som opptrer naturlig i forskjellige krepsdyr, og som i fôr til fisk, gir fiskekjøttet den rødlige fargen (i akvakultur hovedsakelig salmonider). Jfr. cantaxantin.

Was this helpful?
Sans symétrie; dépourvu de correspondance ou de régularité dans son arrangement.


ASYMMETRY: Lacking correspondence or regularity in arrangement.

ΑΣΥΜΜΕΤΡIΑ: Η έλλειψη συμμετρίας ή κανονικότητας.

ASYMMETRIE: Ungleichmäßigkeit im Aufbau.

ASIMMETRIA: Privo di simmetria; senza corrispondenze o regolarità nella sua organizzazione.

ASIMETRÍA: Sin simetría; ausencia de correspondencia o regularidad en su orden.

ASYMMETRI: Mangler regelmessighet (symmetri) i oppbygningen.

Was this helpful?
Adenosine triphosate: Molécule nucléotidique présente chez tous les organismes vivants où elle joue un rôle important dans le transfert dénergie entre les réactions chimiques. Lénergie chimique stockée est libérée par la rupture de lune, et puis lautre, des deux liaisons à forte énergie entre groupements phosphate. Ceci résulte de la formation dadénosine diphosphate (ADP) et puis dadénosine monophosphate (AMP).


ATP: Adenosine triphosphate; nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).

ATP: Νουκλεοτιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μεταφορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχικό σπάσιμο δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφωσφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

ATP: Biochemisches Zwischenprodukt, das in allen Organismen gefunden werden kann und weitgehend für den Energietransfer zwischen den biochemischen Reaktionen sorgt. Dabei verliert es ein oder zwei der Phosphatgruppen durch sequentielle Aufspaltung der energiereichen Doppelbindungen über Enzymreaktionen an einen Phosphatakzeptor, wobei entweder Adenosindiphosphat (ADP) und/oder Adenosinmonophosphat (AMP) gebildet werden.

ATP: Adenosin-trifosfato.

ATP: Trifosfato de adenosina.

ATP: ADENOSIN TRIFOSFAT: Et energirikt lite nukleotid molekyl som finnes i alle levende organismer og som er en viktig energikilde i metabolske reaksjoner. Lagret kjemisk energi blir frigjort ved sekvensiell spalting av en eller to energirike dobbeltbindinger mellom fosfatgruppene og en får dannet enten adenosindifosfat (ADP) og/eller Adenosinmonofosfat (AMP).

Was this helpful?
Dépérissement ou diminution de taille dune cellule, tissu, organe ou partie du corps provoqué par une insuffisance nutritionnelle, la pression, ou un défaut dinnervation nerveuse.


ATROPHY: A wasting away or diminution in size of a cell, tissue, organ or part due to disuse, nutritional insufficiency, pressure or lack of innervation.

ΑΤΡΟΦIΑ: Φθορά ή μείωση στο μέγεθος κυττάρων, ιστών, οργάνων ή τμημάτων τους που οφείλεται σε αχρησία, τροφική ανεπάρκεια, πίεση ή απώλεια νεύρωσης, κλπ.

ATROPHIE: Schwund oder Verkleinerung von Zellen, Geweben oder Organen aufgrund von deren Nichtgebrauch, Mangelernährung, Streß oder fehlender Innervation.

ATROFIA: Un deperimento o una diminuzione nella dimensione di una cellula, un tessuto, un organo o una sua parte, dovuta al disuso, all’insufficienza nutrizionale, alla pressione o alla mancanza di innervazione.

ATROFIA: Depresión o disminución del tamaño de una célula, tejido, órgano o parte del cuerpo debido a una insuficiencia nutritiva, presión o falta de innervación.

ATROFI: Svinn av celler, vev, organer eller deler på grunn av manglende bruk, sviktende blodtilførsel, skadet nerveforsyning, trykk, infeksjon eller mangelfull ernæring.

Was this helpful?
Organismes aquatiques vivant attachés à un substrat sans le pénétrer.


AUFWUCHS: Aquatic organisms attached to, but not penetrating, living and non-biological substrates.

ΕΠIΒIΩΤΕΣ: Υδρόβιοι οργανισμοί που αναπτύσσονται προσκολλημένοι σε ζώντα ή μη βιολογικά υποστρώματα αλλά δεν επέρχονται σε αυτά.

AUFWUCHS: Aquatische Organismen, die auf lebendem und totem Substrat siedeln und wachsen, ohne in dieses einzudringen.

AUFWUCHS: Organismi acquatici attaccati superficialmente a substrati vivi (biotici) o abiotici.

ORGANISMOS SÉSILES: Organismos Acuáticos que viven atados a un sustrato sin llegar a penetrarlo.

AUFWUCHS: Akvatiske organismer som fester seg men ikke penetrerer levende og ikke-biologiske substrater.

Was this helpful?
Lécologie dorganismes ou despèces individuelles; idéoécologie.


AUTECOLOGY: The ecology of individual organisms or species.

ΑΥΤΟIΚΟΛΟΓIΑ: Η οικολογία των μεμονωμένων βλ. συνοικολογία οργανισμών ή ειδών.

AUTÖKOLOGIE: Die Ökologie von individuellen Arten; Ideoökologie.

AUTECOLOGIA: L’ecologia di organismi individuali o di specie.

AUTOECOLOGÍA: Ecología de organismos individuales o especies.

AUTØKOLOGI: Individuelle oragnismers eller arters økolog.

Was this helpful?
La détérioration du milieu environnant des organismes cultivés provoquée par les propres rejets de ces organismes.


AUTO-POLLUTION: Refers to the deterioration of the quality of the immediate rearing environment caused by wastes generated by the reared organisms.

ΑΥΤΟΡΥΠΑΝΣΗ: Αναφέρεται στην επιδείνωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στον χώρο εκτροφής, λόγω των απορριμμάτων που προέρχονται από τους εκτρεφόμενους οργανισμούς.

SELBST-VERSCHMUTZUNG: Bezieht sich auf die Verschlechterung der unmittelbaren Umwelt (in der Aquakultur derjenigen innerhalb oder in unmittelbarer Nähe des Kultursystems), die durch den gezüchteten oder gemästeten Organismus selbst hervorgerufen wird.

AUTOINQUINAMENTO: Si riferisce al deterioramento nella qualità dell’ambiente di allevamento causato da rifiuti generati dagli stessi organismi allevati.

AUTOPOLUCIÓN: Deterioro de la calidad del ambiente de los organismos de cultivo provocado por los desechos generados por los propios organismos.

SELVFORURENSNING: Forringelse av miljøet i eller rundt et kultiveringsanlegg forårsaket av avfallsprodukt fra organismene i anlegget.

Was this helpful?
Un anticorps dirigé contre les tissus de lorganisme layant synthétisé.


AUTOANTIBODY: An antibody reacting against tissues of the body which has produced it.

ΑΥΤΟΑΝΤIΣΩΜΑ: Αντίσωμα, το οποίο αντιδρά με τους ιστούς του σώματος που το παράγουν.

AUTOANTIKÖRPER: Eine Antikörperreaktion gegen das Gewebe im Körper, das sie hergestellt hat.

AUTOANTICORPO: Un anticorpo che reagisce contro i tessuti dell’organismo che lo ha prodotto.

AUTOANTICUERPO: Anticuerpo que reacciona contra los tejidos del cuerpo que lo ha producido.

AUTOANTISTOFF: Antistoff som reagerer mot det vevet det ble dannet fra.

Was this helpful?
(1) Indigène dun milieu donné. (2) Dans un milieu donné, les micro-organismes autochtones conservent des nombres et des biomasses plus ou moins constantes, reflétant des taux (quoique typiquement faibles) plus ou moins constants de substances nutritives.


AUTOCHTHONOUS: (1) Indigenous to a given environment. (2) Referring to soil microorganisms, autochthonous populations, which maintain more or less constant numbers or biomass, reflecting relatively constant (albeit typically low) levels of nutrients.

ΑΥΤΟΧΘΩΝ: (1) Iθαγενής σε ένα δεδομένο περιβάλλον. (2) Αναφέρεται σε αυτόχθονες πληθυσμούς, μικροοργανισμών του εδάφους των οποίων ο αριθμός ή η βιομάζα διατηρούνται λίγο ως πολύ σταθερος, γεγονός το οποίο αντανακλά το σταθερό (αν και κατά κανόνα χαμηλό) επίπεδο των θρεπτικών.

AUTOCHTHON; EINHEIMISCH: (1) Einheimisch in einer bestimmten Umgebung. (2) Bezieht sich auf Mikroorganismen im Boden, autochthone Populationen, die in mehr oder weniger konstanter Anzahl oder Biomasse vorkommen, was ein relativ konstantes (obwohl typisch niedriges) Nährstoffangebot widerspiegelt.

AUTOCTONO: (1)Indigeno per un dato ambiente. (2) Si riferisce a microorganismi del suolo, popolazioni autoctone, che, più o meno, mantengono biomassa o numeri costanti, riflettendo livelli di nutrienti relativamente costanti (benché tipicamente bassi).

AUTÓCTONO: (1) Indígena de un ambiente dado. (2) Referido a los microorganismos del suelo, poblaciones autóctonas que mantienen números o biomasa constantes y reflejando un nivel relativamente constante de nutrientes (aunque típicamente bajo).

AUTOKTON: (1) Stedegen i en bestemt omgivelse (urinnvåner). (2) Mikroorganismer i jord, autoktone populasjoner, som opprettholder et mer eller mindre konstant antall eller biomasse, reflekterer relativt konstante (men typisk lave) næringsnivå.

Was this helpful?
Stérilisateur automatique utilisant la vapeur deau à forte pression et haute température (>1000C).


AUTOCLAVE: Automated device using high pressure steam to sterilize materials or solutions at high temperatures (i.e. >1000C).

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ: Αυτόματη συσκευή που χρησιμεύει για την αποστείρωση υλικών ή διαλυμάτων με την βοήθεια ατμού υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία.

AUTOKLAV: Weitgehend automatisch arbeitendes Gerät zur Sterilisation von Materialien oder Lösungen unter hohem Dampfdruck und hohen Temperaturen (z.B. > 1000C).

AUTOCLAVE: Contenitore ermeticamente chiuso che usa il vapore ad alta pressione per sterilizzare materiali o soluzioni a temperature alte ( >1000C).

AUTOCLAVE: Dispositivo automatizado que usa la alta presión de vapor para esterilizar materiales o soluciones a temperaturas altas (es decir >1000 C).

AUTOKLAV: Automatisk innretning som steriliserer materialer eller løsninger ved hjelp av høytrykksdamp ved høye temperaturer.

Was this helpful?
Autofécondation. La fusion de deux noyaux cellulaires reproductifs dans une seule cellule et dérivés dun seul géniteur ou division réductionnelle dune cellule individuelle. Chez certains organismes lautogamie a lieu spontanément, chez dautres elle peut être induite par privation de nourriture, vieillissement, irradiation.


AUTOGAMY: The process of self-fertilization; involving either the fusion of two reproductive nuclei within a single cell, derived from a single parent, or the reductive division of a single cell. In some organisms autogamy occurs spontaneously; in others it may be induced by conditions such as starvation, ageing, or radiation.

ΑΥΤΟΓΑΜIΑ: Η αυτο-γονιμοποίηση. Συντελείται με την σύντηξη δύο αναπαγαγωγικών πυρήνων που προέρχονται από έναν μοναδικό γονέα, ή την μειωτική διαίρεση ενός και μόνου κυττάρου. Σε ορισμένους οργανισμούς η αυτογαμία συμβαίνει αυθόρμητα. Σε άλλους μπορεί να επάγεται από λιμό, γήρανση, ακτινοβολία, κ.λ.π.

AUTOGAMIE: Selbstbefruchtung; entweder das Verschmelzen zweier reproduktiver Nuklei in einer Zelle, die nur von einem Erzeuger stammen oder die Reduktionsteilung einer einzigen Zelle. Bei manchen Organismen tritt Autogamie spontan auf, bei anderen wird sie induziert durch Hungern, Altern oder Strahlung.

AUTOGAMIA: Il processo di autofertilizzazione; coinvolge o la fusione di due nuclei riproduttivi dentro una singola cellula, derivata da un singolo genitore, o la divisione riduttiva di una singola cellula. In alcuni organismi l’autogamia avviene spontaneamente; in altri può essere indotta attraverso condizioni come, per esempio, l’inedia, l’invecchiamento, o le radiazioni.

AUTOGAMIA: Proceso de auto-fertilización; involucran la fusión de dos núcleos reproductores dentro de una sola célula derivada de un solo progenitor, o la división reductible de una sola célula. En algunos organismos la autogamia ocurre espontáneamente; en otros puede inducirse por condiciones como la inanición, envejecimiento, o irradiación.

AUTOGAMI: Selbefruktning, enten ved en sammensmelting av to reproduktive nuklei i en enkel celle fra et enkelt individ, eller reduksjonsdeling av en enkel celle. Hos noen organismer oppstår autogami spontant; hos andre kan det bli framkallt under spesielle forhold som f.eks. sult, aldring, stråling etc.

Was this helpful?
Infection par un agent pathogène, ou un parasite, issu du corps même de lhôte infecté.


AUTO-INFECTION: Infection of a host by a pathogen or parasite produced within or upon the body of the same host.

ΑΥΤΟΜΟΛΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΛΟIΜΩΞΗ: Μόλυνση ενός ξενιστή από παθογόνο ή παράσιτο που έχει παραχθεί μέσα ή επάνω στο σώμα του ίδιου του ξενιστή.

AUTOINFEKTION: Infektion eines Wirtes durch einen Krankheitserreger oder einen Parasiten, der in oder auf demselben Wirtskörper produziert wurde.

AUTOINFEZIONE: L’infezione di un ospite sostenuta da un patogeno o parassita prodotto all’interno o sul corpo dello stesso ospite.

AUTOINFECCIÓN: Infección por un agente patógeno o parásito, producidos en el mismo cuerpo del huésped infectado.

AUTOINFEkSJON (selvinfeksjon): Overføring av smittestoff fra et sykt sted til andre deler av samme organisme.

Was this helpful?
Une désintégration spontanée de tissus ou de cellules due à laction de leurs propres enzymes; telle observée après la mort et dans certaines conditions pathologiques; autodigestion. Après la mort, les membranes lysosomes deviennent plus perméables et les enzymes protéases pénètrent à lintérieur des cellules plasmatiques causant ainsi une auto-digestion. Laction de ces enzymes est arrêtée par la fixation.


AUTOLYSIS: Auto-digestion; self-dissolution; the spontaneous disintegration of tissues or cells by the action of their own autogenous enzymes, such as occurs after death and in some pathological conditions. After death, lysosome membranes become more permeable and protease enzymes will penetrate into cell plasma thereby causing auto-digestion. Fixation stops the action of these enzymes.

ΑΥΤΟΛΥΣΗ: Αυτοχώνευση, αυτοδιάσπαση. Αυθόρμητη διάσπαση ιστών ή κυττάρων υπό την επίδραση των δικών τους αυτογενών ενζύμων. Συμβαίνει μετά τον θάνατο και υπό ορισμένες παθολογικές συνθήκες. Μετά τον θάνατο οι μεμβράνες των λυσοσωμάτων γίνονται περισσότερο διαπερατές και οι πρωτεάσες εισχωρούν στο κυτταρόπλασμα προκαλώντας την αυτοχώνευση. Η μονιμοποίηση σταματά την δράση αυτών των ενζύμων.

AUTOLYSE: Selbstverdauung; Selbstauflösung und somit Selbstzerstörung. Der spontane Zerfall oder Selbstauflösung von Geweben oder Zellen durch das Wirksamwerden ihrer eigenen autogenen Enzyme wie es z. B. nach dem Tode oder unter einigen pathologischen Bedingungen vorkommt. Sie wird dadurch hervorgerufen, daß mit dem Zelltod die Membranen der Lysosomen, in denen die Fermente des interzellulären Proteinabbaus lokalisiert sind, durchlässig werden, so daß die entsprechenden Proteasen ins Zellplasma gelangen

AUTOLISI: Autodigestione; autodissoluzione; la disintegrazione spontanea di tessuti o cellule attraverso l’azione dei loro stessi enzimi autogeni, come succede dopo la morte ed in alcune condizioni patologiche. Dopo la morte, le membrane dei lisosomi diventano più permeabili e gli enzimi proteasi penetreranno nel plasma della cellula causandone l’autodigestione. La fissazione (vedi) blocca l’azione di questi enzimi.

AUTÓLISIS: Desintegración espontánea de tejidos o células por acción de sus propias enzimas, como ocurre después de la muerte, y en algunas condiciones patológicas; autodigestión. Después de la muerte, las membranas lisosomales son más permeables y los enzimas proteo líticos penetrarán en el plasma celular y causarán así una autodigestión. La acción de estas enzimas se detiene por fijación.

AUTOLYSE: Selvfordøyelse, selvoppløsning eller selvødeleggelse. Spontan nedbrytning eller oppløsning av vev eller celler ved hjelp av deres egne autogene enzymer som f.eks. etter død, eller under en del patologiske tilstander. Etter døden blir organismens lysosommembraner mer gjennomtrengelige og proteaseenzymer siver ut i celleplasmaet og forårsaker selvfordøyelse. Fiksering stopper aktiviteten til disse enzymene.

Was this helpful?
Examen post-mortem et sa description.


AUTOPSY: A post-mortem examination and its description.

ΑΥΤΟΨIΑ: Η μεταθανάτια εξέταση και η περιγραφή της.

AUTOPSIE: Die post-mortale Untersuchung und Beschreibung von Organismen.

AUTOPSIA: Un esame effettuato dopo la morte, per descriverne le cause.

AUTOPSIA: Examen post-mortem y su descripción.

AUTOPSI: Post mortem undersøkelse og en beskrivelse av organismen.

Was this helpful?
Permis légalement accordé pour la création dune unité aquacole autorisant lévacuation des effluents, sous certaines conditions dans les eaux naturelles.


DISCHARGE LICENCE: A legal permit required by an operating unit (aquaculture) which allows the discharge of effluents, under stated conditions, to a receiving waterbody.

ΑΔΕIΑ ΔIΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Νόμιμη έγκριση που απαιτείται για τη διάθεση των εκροών μιας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, υπό καθορισμένες συνθήκες, έναν υδάτινο αποδέκτη.

EINLEITUNGSGENEHMIGUNG: Eine gesetzliche Genehmigung, die einem Betrieb nach festgesetzten Bedingungen das Einleiten von Abwässern in einen Wasserkörper erlaubt.

PERMESSO DI SCARICO: Permesso richiesto alle autorità competenti da un’unità operativa di un impianto di acquacoltura che consente lo scarico di effluenti, a particolari condizioni, nel bacino dacqua ricevente.

AUTORIZACIÓN DE DESCARGA: Permiso legalmente acordado para la creación de una unidad acuícola autorizando la evacuación de efluentes, bajo ciertas condiciones, a aguas naturales.

UTSLIPPSTILLATELSE: En lovbestemt tillatelse som er påkrevd av en virksomhet (oppdrett) som tillater utslipp av en bestemt mengde til tilknyttet vann/sjø.

Was this helpful?
Chromosome autre que les chromosomes sexuels.Euchromosome. Lensemble des autosomes est connu sous le nom dautosoma.


AUTOSOME: Any chromosome other than sex chromosomes; euchromosome; collectively known as the autosoma.

ΑΥΤΟΣΩΜIΚΟ: Κάθε μη φυλετικό χρωμόσωμα. Ευχρωμόσωμα(βλ.λ.). Τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα συγκαταλέγονται στην αυτοσωμική ομάδα.

AUTOSOM: Jedes nicht-geschlechtsgebundene Chromosom; werden unter dem Sammelbegriff Euchromosome zusammengefaßt.

AUTOSOMA: Qualsiasi cromosoma differenteda quelli sessuali; eucromosoma (vedi); definiti collettivamente autosomi.

AUTOSOMA: Cualquier cromosoma excepto los cromosomas sexuales. Cromosoma. El conjunto de autosomas es conocido como autosoma.

AUTOSOM: Ethvert kromosom som ikke er kjønnskromosom, også kalt eukromosom.

Was this helpful?
Se dit des organismes qui sont capables délaborer leurs aliments organiques à partir de composés inorganiques, souvent à laide de lénergie lumineuse (phototrophe) ou de lénergie chimique (chimiotrophe).


AUTOTROPH: An organism that manufactures its own food from inorganic constituents, often through the use of energy obtained from light (phototroph, or chemical sources (chemotroph).

ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΣ: Ο οργανισμός ο οποίος παράγει την τροφή του από ανόργανα συστατικά, συνήθως δεσμεύοντας την φωτεινή ενέργεια (φωτότροφος) ή άλλες ενεργειακές πηγές (χημειότροφος).

AUTOTROPH: Ein Organismus, der anorganische Verbindungen zur Synthese der eigenen Körpersubstanz verwendet; die hierfür erforderliche Energie wird meist aus dem Licht (photoautotroph) oder aus chemischen Umsetzungen (chemoautotroph) gewonnen.

AUTOTROFO: Un organismo che produce il suo alimento da elementi costitutivi inorganici, spesso attraverso l’uso di energia ottenuta da fonti di luce (fototrofo, vedi) o fonti chimiche (chemotrofo).

AUTOTROFO: Dícese de organismos capaces de sintetizar sus alimentos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, a menudo a través del uso de energía obtenida de la luz ( fototrofo) o de las fuentes químicas (quimiotrofo).

AUTOTROF: Som lever av uorganiske stoffer. En organisme som syntetiserer sin egen næring fra uorganiske stoffer, ofte ved bruk av energi fra lys (fototrof) eller fra kjemiske forbindelser (kjemotrof).

Was this helpful?
Sans vascularisation.


AVASCULAR: Non-vascular.

ΑΝΑΓΓΕIΩΤΟΣ: Χωρίς αγγεία.

AVASCULAR: Nicht-vaskular - nicht zu den Blutgefäßen gehörend, sie nicht enthaltend.

AVASCOLARE: Non vascolare.

AVASCULAR: No vascular.

AVASKULÆR : Ikke-vaskulær. Som ikke er forsynt med blodkar.

Was this helpful?
Condition provoquée par une carence dune, ou plusieurs, vitamine(s) dans lalimentation.


AVITAMINOSIS: A condition caused by a deficiency of one or more vitamins in the diet.

ΑΒITΑMINΩΣΗ: Κατάσταση που οφείλεται στην ανεπάρκεια μιας ή περισσοτέρων βιταμινών στην δίαιτα.

AVITAMINOSE: Ein Zustand oder eine Verfassung, die durch Vitaminmangel in der Kost verursacht wird.

AVITAMINOSI: Una condizione causata dalla carenza di una o più vitamine nella dieta.

AVITAMINOSIS: Condición causada por una deficiencia de una o más vitaminas en la dieta.

AVITAMINOSE: En tilstand forårsaket av vitaminmangel i dietten.

Was this helpful?
La glande pituitaire est l’organe central du système endocrine, mais elle dépend des signales de rétrocontrôle de l’hypothalamus ainsi que d’autres organes endocrines. La glande inter-rénale chez les poissons produit les hormones corticostéroïdes qui affectent l’équilibre hydrominéral, qui fournissent des substrats riches en énergie lors des situations de stress et influencent l’hématopoïèse ainsi que les caractères sexuelles secondaires des mâles.


HYPOTHALAMIC PITUITARY INTER-RENAL AXIS: The pituitary is the central organ of the endocrine system and largely dependent on feedback signals from the Hypothalamus and other hormone-producing organs. The inter-renal organ in fishes produces the Corticosteroid hormones which affect the water-ion balance, provide energy-rich substrates in stress situations and influence the production of blood cells and also the expression of secondary sexual characteristics in males.

ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ – ΥΠΟΦΥΣΗ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ: Η υπόφυση αποτελεί το βασικό όργανο του ενδοκρινικού συστήματος και η λειτουργία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα σήματα που λαμβάνει από τον υποθαλάμου και τα άλλα όργανα παραγωγής ορμονών. Τα επινεφρίδα στα ψάρια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των κορτικοστεροειδών ορμονών, οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία των ιόντων του νερού, παρέχουν πλούσια σε ενέργεια υπόστρωμα σε κατάσταση στρες και ρυθμίζουν την παραγωγή των αιμοσφαιρίων καθώς και την έκφραση των δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστ

HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSE-INTERRENAL-ACHSE: Die Hypophyse ist das zentrale Organ des endokrinen Systems und hängt weitgehend von den rückfließenden Signalen des Hypothalamus ab sowie von anderen hormon-produzierenden Organen. Das Interrenalorgan produziert in Fischen die Kortikosteroid-Hormone, die das Ionengleichgewicht im Fisch beeinflussen, energiereiche Substrate in Stress-Situationen bereitstellen und schließlich auch die Vermehrung von Blutzellen auslösen. Diese Hormone sind auch verantwortlich für die Ausprägung der sekundären Gesc

ASSE-IPOTALAMICO-PITUITARIO-INTERRENALE:: Pituitario è l’organo centrale del sistema endocrino (ipofisi) dipendente in gran parte dai segnali a feedback provenienti dall’ipotalamo (vedi) e da altri organi endocrini. L’organo inter-renale nei pesci produce gli ormoni corticosteroidi che interessano l’equilibrio idrosalino, libera energia nelle situazioni di stress e influenza la produzione di cellule del sangue e l’espressione delle caratteristiche sessuali secondarie nei maschi.

EJE HYPOTALAMO-PITUITARIO-INTERRENAL: Eje hormonal en el que la glándula pituitaria es el órgano central del sistema endocrino y que a su vez depende de señales procedentes del hipotálamo y otros órganos productores de hormonas. La g