AMC LIMITED

English (UK)

A

In terms of energetics, that part of the acquired energy of an individual, population or trophic level which is incorporated into the metabolic system for production and respiration per unit time, per unit area; expressed as assimilation (A) = production (P) + respiration (R), or A = consumption (C) - faeces (F) - excretion (E).


ΑΦΟΜΟIΩΣΗ: Tο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται από έναν οργανισμό, έναν πληθυσμό ή σε μια τροφική βαθμίδα για τον μεταβολισμό (παραγωγή) και την αναπνοή ανά μονάδα χρόνου και επιφάνειας. Η μεταβολιζόμενη ενέργεια εκφράζεται ως: Αφομοίωση (A)= Παραγωγή (P) + Αναπνοή (R) ή A= Κατανάλωση (C) - Περιττώματα (F)- Εκκρίσεις (E).

assimilação : Em termos energéticos é a parte da energia adquirida por um indivíduo, população ou nível trófico que está incorporada no sistema metabólico para a produção e respiração por unidade de tempo, por unidade de área; expressa como assimilação (A) = produção (P) + respiração (R), ou A = consumo (C) - fezes (F) - excreção (E).

assimilering: Den del av den upptagna energin av en individ, population eller trofinivå, som deltar i metabolism för produktion och respiration per tids- och areaenhet. Uttryckt i en energibudget: assimilation (A) = produktion (P) + respiration (R), eller: A = konsumtion (C) - faeces (F) - exkretion (E).

Was this helpful?
Nutritional parameter in which a tissue samples dry weight is determined by holding it at 1050 C for 24 hours. The sample is subsequently placed in a muffle furnace at 500 - 5250 C for 4 - 6 hours and the weight of the ash (consisting mainly of the mineral content of the sample) is then estimated and extracted from the dry weight.


ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΕΦΡΑ): Θρεπτική παράμετρος η οποία, ισούται προς την διαφορά του ξηρού βάρους ενός δείγματος ιστού, μετά την ξήρανσή του σε θερμοκρασία 1050C από 24 ώρες και του βάρους της τέφρας που απομένει μετά την καύση του ιστού σε κλί βανο σε θερμοκρασία 500-5250C επί 4 έως 6 ώρες.

peso seco livre de cinzas : Parâmetro nutricional em que o peso seco de uma amostra de tecido é determinado pela sua manutenção a 105V C durante 24 horas. A amostra é subsequentemente colocada numa mufla a 500 - 525 V C durante 4 - 6 horas e o peso da cinza (consistindo principalmente de minerais da amostra) é então calculado e extraído do peso seco.

askfri torrvikt: Näringinnehållsparameter som bestäms genom att först avgöra en vävnads torrvikt genom upphettning till 105°C under 24 timmar. Provet placeras sedan i 500 - 525°C i en högtemperaturugn under 4-6 timmar och den återstående askan (som mest består av provets mineraldel) uppskattas sedan och dras ifrån torrvikten.

Was this helpful?
Fertilization usually carried out by stripping brood-stock organisms and mixing together sperm and eggs (artificial propagation, artifical reproduction).


ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ : Γονιμοποίηση επιτελούμενη με την μείξη σπέρματος και ωαρίων που αποσπώνται (ή απομυζώνται) από τους γονικούς οργανισμούς. (Τεχνητός πολλαπλασιασμός, αναπαραγωγή).

fertilização artificial : Fertilização normalmente levada a cabo através da separação dos organismos reprodutores e misturando esperma e ovos (propagação artificial, reprodução artificial).

konstbefruktning: Konstgjord befruktning där befruktningen sker utanför kroppen.

Was this helpful?
Man-made structure that attracts fish and is sometimes considered a form of extensive aquaculture in which these structures provide suitable niches for fish or shellfish. It is often considered to provide substrate for enhanced production. However, in many cases it is not clear whether production is enhanced per unit area or production within an area is concentrated because of the attraction from surrounding habitats.


ΤΕΧΝΗΤΗ ΥΦΑΛΟΣ : Κατασκευή που χρησιμοποιείται στην εκτατική υδροκαλλιέργεια για την προσέλκυση ψαριώνν και όστρακων στα οποία προσφέρει κατάλληλες διαθέσεις (θώκους). Συχνά θεωρείται ότι αποτελούν μέσο για αύξηση της παραγωγής. Πάντως σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι σαφές αν η παραγωγή αυξάνεται ανά μονάδα επιφανείας ή αν η παραγωγή μιας περιοχής απλώς συγκεντρώνεται στις τεχνητές υφάλους λόγω της ελκυστικότητάς τους σε σύγκριση με τα γειτονικά ενδιαιτήματα.

recife artificial : Estrutura feita pelo homem a qual atrai o peixe e é algumas vezes considerada uma forma extensiva de aquacultura, em que estas estruturas fornecem um nicho adequada para peixes e moluscos. É frequentemente considerada que fornece um substracto para aumentar a produção. Contudo, em muitos casos, não é claro se a produção é melhorada por unidade de área ou se a produção é concentrada dentro da área devido à atracção que esta exerce nos organismos dos habitats envolventes.

artificiell rev: Konstruerad struktur som attraherar fisk. Benämns stundom som extensivt vattenbruk i vilket strukturerna utgör passande nicher för fisk och skaldjur. Anses ofta öka produktionen genom att erbjuda substrat. Det är dock oklart om produktionen ökar totalt per ytenhet eller bara lokalt genom att attrahera individer från angränsande habitat.

Was this helpful?
Pertaining to cool or cold temperate regions of the southern hemisphere; austral; notalian.


Αντιβόρεια: Αναφερόμενη σε ιδιαίτερα κρύες ή ψυχρές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

antiboreal: Pertencente às regiões frias ou temperadas do hemisfério sul; austral.

antiboreal: Hänför sig till de tempererade regioner på södra hemisfären.

Was this helpful?
(1) Originally, any microbial product which, in low concentrations (of the order of µg/ml), can inhibit or kill (susceptible) microorganisms. (2) Currently, antibiotic is generally used to refer to natural semi-synthetic and wholly synthetic anti- microbial compounds which are effective at low concentrations. In aquaculture antibiotics are usually administered as chemotherapeutic agents; in nature many or all antibiotics may have important ecological roles. Within the microorganism a gi


ΑΝΤIΒIΟΤIΚΟ: (1) Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό κάθε μικροβιακό παράγωγο, το οποίο σε χαμηλές συγκεντρώσεις (της τάξεως μg/ml), αναστέλλει ή σκοτώνει (ευάλωτους) μικροοργανισμούς. (2) Σήμερα, ο όρος "αντιβιοτικό" χρησιμοποιείται γενικά για ημι-συνθετικές ή πλήρως συνθετικές αντιμικροβιακές ενώσεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικες σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην ιχθυοκαλλιέργεια τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Περιστασιακά, ορισμένα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για μη-θεραπευτ

antibiótico : (1) Originalmente, qualquer produto microbiótico que, em baixas concentrações (à ordem das µg/ml), podem inibir ou matar (é susceptível de) microorganismos. (2) Presentemente, o termo "antibiótico" é geralmente utilizado para referir componentes anti-microbianos naturais semi-sintéticos e totalmente sintéticos que são eficientes a baixas concentrações. Em aquacultura os antibióticos são normalmente administrados como agentes quimioterapêuticos; na natureza muitos ou todos os antibióticos p

antibiotika: Generell benämning som används för att beskriva en grupp föreningar (beläggningar eller målarfärger), som ofta innehåller metaller, som aplliceras på föremål och utrustning för att hindra djur, t.ex. havstulpaner, och alger att växa på dem; tributylten TBT är en vanlig förening som används på båtbottnar med denna syfte. Fast dessa föreningar har använts vid många situationer i akvatiska miljöer, så har man börjat reglera deras användning inom akvakultur på grund av skadliga effekter på mollusk

Was this helpful?
A collective term used for that group of compounds (coatings or paints), often containing metals, which are applied to structures and equipment to prevent attachment of fouling organisms; examples include tributyl tin TBT which is commonly used in shipping. Though these compounds have been used in many aquatic situations, their use in aquaculture is now regulated because of detrimental effects on molluscs as well as their accumulation in finfish, when used to treat cage netting. Other anti-foul


ΜΟΡΑΒΙΑ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για ομάδα ενώσεων (επιστρώματα ή βαφές), που συχνά περιέχουν μέταλλα. Η επάλειψη με αυτές εμποδίζει την προσκόλληση της μαλούπας (βλ.λ) σε κατα- σκευές και άλλο εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Παράδειγμα είναι το TBT (βλ.λ) που χρησιμοποιείται συχνά στα πλοία. Μολονότι αυτές οι ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές, η χρήση τους στις υδατοκαλλιέργειες υπόκειται σε πολλές χώρες σε περιοριστικούς κανονισμούς (ή απαγορεύεται) λόγω των βλα

agente anti-vegetativo : Termo comum utilizado para o grupo de componentes (revestimentos ou pinturas), que muitas vezes contêm metais, que são aplicados em estruturas e equipamento para prevenir a fixação de inscrustações (q.v.); como exemplo refere-se o tributil estanho TBT (q.v.) que é normalmente utilizado em embarcações. Embora estes componentes tenham sido utilizados em muitas situações, o seu uso na aquacultura está agora regulamentado devido aos efeitos prejudiciais sobre os moluscos bem como devido à sua acumul

båtbottenfärg: Generell benämning som används för att beskriva en grupp föreningar (beläggningar eller målarfärger), som ofta innehåller metaller, som aplliceras på föremål och utrustning för att hindra djur, t.ex. havstulpaner, och alger att växa på dem; tributylten TBT (q.v.) är en vanlig förening som används på båtbottnar med denna syfte. Fast dessa föreningar har använts vid många situationer i akvatiska miljöer, så har man börjat reglera deras användning inom akvakultur på grund av skadliga effekter på

Was this helpful?
The area of massive upwelling near Antarctica where surface water drifting NE in the Antarctic Circumpolar current is replaced by water from intermediate depths.


Ανταρκτική απόκλιση : Η περιοχή σημαντικών αναβλύσεων κοντά στην Ανταρκτική όπου επιφανειακά νερά κινούμενα ΒΑ γύρω από το Νότιο Πόλο αντικαθίστανται από νερά από ενδιάμεσα βάθη.

Divergência Antártica : A área de upwelling perto da Antártida onde a água superfícial que se dirige para NE através da corrente Circumpolar Antártica é substituída por água de profundidades intermédias.

Antarktiska divergensen: Område nära Antarktis där massivt uppvällning sker.

Was this helpful?
Caused as a result of human activities.


Ανθρωπογενές : Αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

antropogénico: Com origem na actividade humana.

antropogen: Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller förorsakad

Was this helpful?
That region of the oceans of the southern hemisphere (N500 – 600 S) where cold Antarctic surface water moving NE meets and sinks below warmer water moving south-east.


Ανταρκτική σύγκλιση : Η περιοχή των Ωκεανών στην οποία κρύα επιφανειακά ρεύματα νερού τα οποία κινούνται ΒΑ συναντούν θερμά ρεύματα που κινούνται ΝΑ (συνήθως, Β500– 600 Ν) με αποτέλεσμα την βύθιση των πρώτων κάτω από τα θερμά ρεύματα.

Convergência Antártica: Área dos oceanos onde a água fria Antártica de superfície que se move para NE encontra e se afunda por baixo da água quente que se move para sudeste (normalmente, N500 - 600 S).

Antarktiska konvergensen: Region i den södra hemisfären där kall, nordgående Antarktiskt ytvatten sjunker under varmare, södergående vattenmassor.

Was this helpful?
A major cold surface current that flows eastwards through the Southern Ocean around the Antarctic pole.


Ανταρκτικό Περιπολικό ρεύμα: Ένα μεγάλο, κρύο, επιφανειακό ρεύμα το οποίο κινείται ανατολικά στον Νότιο Ωκεανό , γύρω από το Νότιο Πόλο.

Corrente Antártica Circumpolar : Importante corrente fria de superfície que circula para Este no hemisfério sul em redor do circulo polar Antártico.

Antarktiska cirkumpolarströmmen: Kall, östgående ytström som strömmar runt Antarktis.

Was this helpful?
The magnitude of a half-cycle displacement or a wavelike fluctuation as measured from its mean or equilibrium value. The amplitude of an ocean wave is half its trough-to-crest height, or the height from the still water level to the wave crest; in the case of the tide, amplitude equals half the range.


ΠΛΑΤΟΣ: Η μετατόπιση που αντιστοιχεί στην ημιπερίοδο μιας ταλάντωσης, μετρούμενη από την θέση ισορροπίας. Το πλάτος ενός θαλάσσιου κύματος ισούται προς το ήμισυ της απόστασης από την κοιλία στην κορυφή του κύματος ή προς το ύψος από το επίπεδο του ήρεμου νερού, έως την κορυφή του κύματος. Στην περίπτωση της παλίρροιας, το πλάτος είναι ίσο με το ήμισυ του εύρους.

amplitude : A dimensão de meio ciclo de deslocamento ou duma flutuação do tipo onda medida a partir do seu valor médio ou de equilibrio. A amplitude de uma onda do oceano é metade da altura da sua cava à crista, ou a altura desde o nível do mar calmo até à crista da onda; no caso de uma maré, a amplitude iguala metade da distância.

amplitud: Storleken på den maximala avvikelsen från ett medelvärde hos en periodisk funktion eller svängning. Amplituden hos en havsvåg definieras som maximala utslaget mellan två passager av medelnivån.

Was this helpful?
(1) Having aquatic larval stages and terrestrial adults. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.


ΑΜΦIΒIΟΣ: (1) Οργανισμός που έχει υδρόβια νυμφικά στάδια και χερσαία ενήλικα άτομα. ΑΜΦIΒIΟΤIΚΟΣ: (2) Χρησιμοποιείται και για έναν μικροοργανισμό που συμμετέχει σε μια συμβιωτική σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενιστή ο οποίος μπορεί να δρα είτε παρασιτικά είτε αμοιβιωτικά.

anfibiótico : (1) Que tem fases larvares aquáticas e adultos terrestres. (2) Referente a microorganismos que participam numa relação simbiótica, parasitariamente quer mutualisticamente, com um dado hospedeiro.

amfibiotisk: (1) Med akvatiska larvstadier och terrestra adulter. (2) Used of a microorganism participating in a symbiotic relationship with a given host that can act either parasitically or mutualistically.

Was this helpful?
Used to describe those fishes whose migration from fresh water to the sea or vice-versa is not for the purpose of breeding but occurs regularly at other stages of the life cycle. In amphidromous species occupation of fresh and marine waters varies widely, and the key point is that the migration is not for the purpose of breeding, but is typified by a return migration of well-grown juveniles, which continue to feed and grow for months or even years prior to maturation and breeding.


ΑΜΦIΔΡΟΜΑ: Ψάρια που μεταναστεύουν απο το γλυκό νερό, στην θάλασσα και αντίθετα, όχι για αναπαραγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται με άλλα στάδια του κύκλου ζωής τους. Στα αμφίδρομα ψάρια, η χρονική περίοδος που βρίσκονται στα γλυκά ή θαλάσσια νερά ποικίλλει ευρέως. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους μετανάστευσης είναι ότι αυτή δεν συμβαίνει για λόγους αναπαραγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται από μετακίνηση καλά ανεπτυγμένων νεαρών ψαριών, τα οποία συνεχίζουν να τρέφονται και να αυξάνονται επί μήνες ή

anfidrómicas : Termo utilizado para descrever os peixes cuja migração da água doce para o mar ou vice-versa não tem por finalidade a reprodução, mas ocorre regularmente noutras fases do ciclo de vida. Nas espécies anfidrómicas a ocupação das águas doces e salgadas varia grandemente e o ponto chave é que a migração não tem por finalidade a reprodução, mas é tipificada por um retorno de juvenis bem desenvolvidos, que continuam a alimentar-se e crescer durante meses ou mesmo anos antes da maturação ou reprodução.

amfidrom: Används för att beskriva de fiskar där migrationen från sötvatten till havet (eller vice-versa) inte sker med fortplantning som syfte utan sker istället regelbundet vid flera livsstadier.

Was this helpful?
Without shape; non-crystalline.


ΑΜΟΡΦΟΣ: Χωρίς σχήμα, μη κρυσταλλικός.

amorfo : Sem forma; não cristalino.

amorf: Utan form; icke kristallin.

Was this helpful?
Occurring on both sides of the Atlantic ocean.


Αμφιατλαντικός : Εμφανίζεται και στις δύο ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού.

AmbiAtlântico: Ocorre em ambos os lados do Oceano Atlântico.

amfiatlantisk: Något som sker på båda sidor om atlanten.

Was this helpful?
Condition found in humans that have consumed contaminated shellfish; symptoms include memory loss and disorientation which are caused by neurotoxin domoic acid, apparently produced by a diatom eaten by the mussels. Blue mussels eaten in Prince Edward Island (Canada) affected 129 people, causing two deaths.


ΑΜΝΗΣIΑΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡIΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟ- ΔΕΡΜΑ (ASP): Τοξική δηλητηρίαση οφειλόμενη στην κατανάλωση μολυσμένων οστρακοδέρμων. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται απώλεια της μνήμης και της δυνατότητας προσανατολισμού. Προκαλείται από το νευροτοξικό δομοϊκό οξύ, το οποίο παράγεται από διάτομα, που αποτελούν τροφή για τα μύδια. Γαλάζια μύδια που καταναλώ- θηκαν στην νήσο Prince Edward (Καναδάς) προσέβαλαν 129 άτομα και ήταν η αιτία δύο θανάτ- ων. Κατάσταση που συναντάται σε ανθρώπους που καταναλώνουν μολυσμένα οστρακόδερμα. Αυτά καθ αυτά τα οστρακόδερ

ASP(amnesic shellfish poisoning): Estado encontrado nos humanos que ingeriram marisco contaminado; os sintomas incluem perda de memória e desorientação, causadas pela neurotoxina do ácido domoico, aparentemente produzida por uma diatomácea ingerida pelos mexilhões. Uma espécie de mexilhões ingeridos na ilha Prince Edward (Canadá) afectaram 129 pessoas, causando duas mortes.

amnesisk skaldjursförgiftning: Tillstånd hos människor som har ätit kontaminerade skaldjur; symtomen innefattar minnesförlust och desorientering och orsakas av neurotoxinet "domoic" syra, vilken troligen produceras av en diatom som musslorna livnär sig på. Blåmusslor som konsumerades på Prince Edward Island (Kanada) gav symtom hos 129 människor och orsakade två dödsfall.

Was this helpful?
The production of ammonia through the bacterial decomposition of nitrogenous organic material.


ΑΜΜΩΝIΟΠΟIΗΣΗ: Παραγωγή αμμωνίας με βακτηριακή αποσύνθεση του αζωτούχου οργανικού υλικού.

amonificação : Produção de amónia através da decomposição bacteriana de matéria orgânica azotada.

ammonifikation: Produktionen av ammoniak genom bakteriell nedbrytning av kväveinnehållande organiskt material.

Was this helpful?
Ammonia is toxic to aquatic organisms at certain concentrations. Toxicity depends on its ionic dissociation which is influenced by parameters such as pH, temperature, salinity, suspended solids and carbon dioxide. It is one of the most important water quality parameters for fish. The level at which ammonia is considered toxic varies for different fish species.


ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ: Η αμμωνία σε ορισμένες συγκεντρώσεις είναι τοξική γιά τους υδρόβιους οργανισμούς. Η τοξικότητα εξαρτάται από την ιοντική διάσταση που επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, το pH η αλατότητα, τα αιωρούμενα στερεά και το διοξείδιο του άνθρακα. Γιά τα ψάρια αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ποιότητας του νερού. Το επίπεδο στο οποίο η αμμωνία θεωρείται τοξική ποικίλλει γιά τα διάφορα είδη ψαριών.

toxicidade por amónia : A amónia em certas concentrações é tóxico para os organismos aquáticos. A toxicidade depende da sua dissociação iónica a qual é influenciada por parâmetros tais como o pH, temperatura, salinidade, matéria em suspensão e dióxido de carbono. É um dos parâmetros mais importantes da qualidade da água para os peixes. O nível em que o amónia é considerada tóxica varia para as diferentes espécies de peixes.

ammoniak toxicitet: Ammoniak är vid vissa koncentrationer toxiskt för akvatiska organismer. Toxicitet beror på toxinens joniska dissociation som påverkas av parametrar som pH, temperatur, salinitet, suspenderade partiklar och koldioxid. För fiskar, så är det här en av de viktigaste parametrar för vattenkvalitet. Nivån där ammoniak anses vara toxisk varierar för olika fiskarter.

Was this helpful?
Total Ammonia is a general term referring to NH4+ and NH3 combined. In the earlier literature the term "ammonia" is frequently used by many authors, but its use is not recommended for future application without the identification of its ionic speciation.


ΑΜΜΩΝIΑ: Ολική Αμμωνία είναι γενικός όρος που αναφέρεται στο συνδυασμό ΝΗ4+ και ΝΗ3. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, ο όρος "αμμωνία" έχει συχνά χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς, αλλά δεν συνιστάται για μελλοντική χρήση χωρίς τον προσδιορισμό του τύπου των ιόντων. Αμμώνιο: είναι ειδικός όρος για το ιόν ΝΗ4+, το οποίο είναι η ιονισμένη μορφή της αμμωνίας. Μοριακή Αμμωνία ή Αέριος Αμμωνία: είναι ειδικός όρος για το διαλυμένο αέριο ΝΗ3. Α

amónia : A amónia total é um termo genérico que se refere à combinação do NH4+ e NH3. Na bibliografia anterior o termo "amónia" é utilizado frequentemente por muitos autores, mas o seu uso não é recomendado no futuro, sem a identificação da sua especificação iónica.

ammoniak: Total ammoniak är en generell benämning för kombinationen av NH4+ och NH3. I tidigare litteratur användes benämningen "ammoniak" flitigt av många författare, men dess användning är inte rekommenderad för framtida bruk utan att ha fastställt den joniska specificeringen.

Was this helpful?
Class of organic compounds containing at least one carboxyl group and one amino group: the alpha-amino acids RCH NH2 COOH are fundamental constituents of living matter which combine together to make protein molecules. Twenty amino acids are coded for in DNA and several others are modifications of these. Non-essential amino acids are synthesized by the organism, whereas essential amino acids must be present in the diet.


ΑΜIΝΟΣΑ: Κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν τουλάχιστον μια καρβοξυλική ομάδα και μια αμινοομάδα: τα άλφα-αμινοξέα RCΗ ΝΗ2 CΟΟΗ, είναι θεμελιώδη συστατικά της ζώσας ύλης, και συνδυάζονται για να σχηματίσουν πρωτεϊνικά μόρια. Εικοσιδύο αμινοξέα κωδικοποιούνται από το DNA και ένας αριθμός άλλων είναι μετασχημ- ατισμοί αυτών. Τα μη βασικά αμινοξέα συνθέτονται από τον οργανισμό, ενώ τα βασικά αμινοξέα πρέπει να περιέχονται στη δίαιτα.

aminoácido : Classe de componentes orgânicos que contem pelo menos um grupo carboxilo e um grupo amina: os aminoácidos alfa RCH NH2 COOH são constituintes fundamentais da matéria viva que se associam para produzir moléculas de proteína. No DNA estão codificados 20 aminoácidos e vários outros são modificações destes. Os aminoácidos não essenciais são sintetizados pelo organismo, ao passo que os aminoácidos essenciais têm de estar presentes na dieta.

aminosyra: Klass av organiska föreningar som innehåller åtminstone en karboxylgrupp och en aminogrupp: alfa-aminosyrorna RCH NH2 COOH är fundamentala beståndsdelar i levande organismer som kan kombineras och bilda proteinmolekyler.Tjugo aminosyror finns kodade i DNA och flera andra är modifikationer av dessa. Icke-essentiella aminosyror syntetiseras av en organism medan de essentiella aminosyrorna måste finnas representerade i dess diet.

Was this helpful?
Referring to environmental conditions surrounding an organism; for example, ambient temperature.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟN: Αναφέρεται στις εγγύτερες φυσικοχημικές και οικολογικές συνθήκες στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας οργανισμός (π.χ. περιβάλλουσα θερμοκρασία).

ambiente : Refere-se às condições ambientais que rodeiam um organismo; por exemplo, temperatura ambiente.

omgivande: Hänvisar till miljöförhållanden som omger en organism, till exempel omgivningens temperatur

Was this helpful?
The protection of and assistance given to endangered companions.


ΑΛΤΡΟΥIΣΤIΚΗ ΣΥΜΠΕΡIΦΟΡΑ: Η προστασία και αρωγή σε συντρόφους που βρίσκονται σε κίνδυνο.

comportamento altruísta : A protecção e assistência dada a companheiros em perigo.

altruistiskt beteende: Skydd och hjälp som ges till utsatta artfränder

Was this helpful?
Mainly demersal eggs that are actively deposited on substrates (sand, gravel, algae, aquatic plants) during spawning. The egg coating contains sticky material. Hatchery techniques have been developed for several aquaculture species to remove the sticky egg coating in order to avoid clumping during egg incubation. Materials used include fine sand, milk or tannin (in carp).


ΚΟΛΛΩΔΗ ΑΥΓΑ: Βενθικά κυρίως αυγά που αποτίθενται ενεργά σε υποστρώματα (άμμος, χαλίκια, φύκη, υδρόβια φυτά) κατά την γαμετοτοκία. Το περίβλημα τους περιέχει κολλώδεις ουσίες. Γιά πολλά καλλιεργούμενα είδη, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκκόλαψης που επιτρέπουν την απο- μάκρυνση του κολλώδους περιβλήματος του αυγού ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός ορμαθών κατά την διάρκεια της επώασης. Γιά τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υλικά όπως λεπτή άμμος ή ταννίνη (στους κυπρίνους).

ovos aderentes : Principalmente ovos pelágicos que são activamente depositados sobre substractos (areia, cascalho, algas, plantas aquáticas) durante a desova. O invólucro do ovo contém matéria pegajosa. Foram desenvolvidas técnicas de incubação para diversas espécies de aquacultura para remover o invólucro pegajoso do ovo a fim de evitar a aglomeração durante a incubação. Os materiais usados são a areia fina, leite ou tanina (para a carpa).

fastsittande ägg: Huvudsakligen djuphavsägg ägg som aktivt fästs på substrat (sand, grus, alger, akvatiska växter) under leken. Äggens yta innehåller ett klibbigt material. Fiskodlingsstekniker har utvecklats för flera akvakulturarter för att avlägsna den klibbiga ytan för att förhindra ihopklumpning av ägg under kläckningen. Material som används är fin sand, mjölk eller tannin (för karpar).

Was this helpful?
Nucleotide molecule, found in all living organisms, which is important in the transfer of energy between biochemical reactions. Stored chemical energy is released via the sequential rupture of two high-energy bonds between phosphate groups, resulting in the formation of adenosine diphosphate (ADP) and then adenosine monophosphate (AMP).


ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ (ATP) : Νουκλεο- τιδικό μόριο, που συναντάται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, σημαντικό για την μετα- φορά ενέργειας μεταξύ βιοχημικών αντιδράσεων. Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια ελευθερώνεται μέ διαδοχική διάσπαση δύο δεσμών υψηλής ενέργειας μεταξύ φωσφορικών ομάδων, που έχει σαν απο- τέλεσμα τον σχηματισμό αντίστοιχα της διφω- σφορικής αδενοσίνης (ADT) και στη συνέχεια μονοφωσφορικής αδενοσίνης (AMT).

trifosfato de adenosina (ATP ): Molécula nucleótida, encontrada em todos os organismos vivos, que é importante na transferência de energia entre reacções bioquímicas. A energia química armazenada é libertada através da ruptura sequencial de duas uniões altamente energéticas entre grupos de fosfatos, resultando na formação de difosfato de adenosina (ADP ) e posteriormente de monofosfato de adenosina (AMP) .

adenosintrifosfat -ATP: Nukleotid molekyl, som finns i alla organismer, och är viktig för överförandet av energi mellan biokemiska reaktioner. Lagrad kemisk energi frisläpps via den sekventiella brytningen av två hög-energi bindningar mellan fosfatgrupper, vilket resulterar i bildandet av adenosin difosfat (ADP) och därefter adenosin monofosfat (AMP).

Was this helpful?
The process by which individuals (or parts of individuals), populations, or species change in form or function in order to better survive under given or changed environmental conditions. May also be used of the results of this process.


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Η διεργασία με την οποία άτομα (ή τμήματα ατόμων), πληθυσμοί ή είδη μεταβάλλουν μορφή ή λειτουργία ούτως ώστε να επιβιώνουν καλύτερα σε δεδομένες ή μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι επίσης και το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας.

adaptação : Processo pelo qual indivíduos (ou partes dos indivíduos), populações, ou espécies alteram a sua forma ou função a fim de melhor sobreviver a determinadas ou alteradas condições ambientais. Pode também referir-se ao resultado deste processo.

adaptation: Den process där individer (eller delar av individer), populationer eller arter ändrar form eller funktion för ökad överlevnad under givna eller förändrade miljöbetingelser. Kan också användas för resultatet av denna process.

Was this helpful?
Having a short and relatively severe course, e.g. acute toxicity, acute inflammation (inflammation in which progress is rapid and manifestations are immediate and pronounced).


ΟΞΥΣ : Αναφέρεται σε πάθηση με ταχεία εξέλιξη και σχετικά σοβαρές συνέπειες, π.χ. οξεία δηλητηρίαση, οξεία φλεγμονή (φλεγμονή της οποίας η εξέλιξη είναι γρήγορη και η εκδήλωση άμεση και καταφανής).

agudo : Que tem um período curto e relativamente grave, e.g. Toxicidade aguda, inflamação aguda (inflamação que progride rapidamente e as manifestações são imediatas e pronunciadas).

akut: Ha en kort och relativt allvarlig verkan, t. ex. akut toxicitet, akut inflammation (inflammation där utvecklingen är snabb och manifestationer är omedelbara och tydliga).

Was this helpful?
The damaging effect of a toxic substance on an organism over a short period of time. A toxicity curve is drawn of the median period of survival (usually 50% of the test specimens), against the concentration of the substance or toxin tested.


ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Η τοξική επίδραση μιας ένωσης σε έναν οργανισμό σε βραχεία χρονική περίοδο. Η καμπύλη τοξικότητας χαράσσεται ως συνάρτηση του χρόνου θνησιμότητας του 50% των πειραματοζώων με την συγκέντρωση της ελεγχόμενης τοξίνης που ελέγχεται.

toxicidade aguda : Efeito prejudicial causado por uma substância tóxica a um organismo num curto periodo de tempo. A curva de toxicidade é obtida do tempo médio de sobrevivência (geralmente 50% dos espécimes testados) sobre a concentração das substâncias ou toxinas testadas.

akut toxicitet: Den skadliga effekt en toxisk förening har på en organism under en kort tidsperiod. En toxicitetskurva görs över överlevnad (vanligen 50% av testorganismerna), mot koncentration av testad substans eller toxin.

Was this helpful?
Something not naturally present in a tissue or other structure, introduced during preparation or investigation (for example by post-mortem manipulation).


ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑ: Κάτι που δεν βρίσκεται φυσιολογικά σε έναν ιστό ή άλλη δομή και που έχει εισαχθεί τεχνητά κατά την παρασκευή ή την έρευνα (π.χ. από την μεταθανάτια επεξεργασία του δείγματος).

artefacto : Alguma coisa presente de forma não natural num tecido ou noutra estrutura, introduzida durante a preparação ou investigação (por exemplo manipulação post-mortem).

artefakt: Något som inte naturligt förekommer i en vävnad eller annan struktur, men som introduceras vid preparation eller undersökning (till exempel genom obduktion).

Was this helpful?
Rich in clay materials.


Αργιλώδης: Πλούσιο σε αργιλώδη υλικά.

argiloso : Rocha sedimentar formada por grãos de areia com diâmetro de 0.006-2 milimetros.

argillaceous: Lerig ämne.

Was this helpful?
The sum of the individual values divided by the number of items, usually referred to as ‘average’ or ‘mean’.


Αριθμητικός μέσος όρος : Το άθροισμα των μεμονωμένων τιμών το οποίο διαιρείται με των αριθμό των περιπτώσεων και το οποίο συνήθως αναφέρεται ως ‘μέσος όρος’ ή ‘μέση τιμή’.

média aritmética: A soma dos valores individuais divididos pelo número de itens, normalmente referida como média.

aritmetiskt medelvärde: Det aritmetiska medelvärdet är det vanligaste måttet på den centrala tendensen för variabler inom ett intervall. Det aritmetiska medelvärdet kallas ofta "medel" och utgörs av summan av de individuella värdena dividerat med antal fall.

Was this helpful?
The continental slope.


Αρχιβενθική ζώνη: Η Ηπειρωτική κατωφέρεια.

zona arquibentical: O talude continental.

arkibentalen: Kontinentalsluttningen

Was this helpful?
A sedimentary rock made up of grains of sand 0.006-2 millimetres in diameter.


Αμμώδης : Ιζηματογενές πέτρωμα το οποίο δημιουργήθηκε από κόκκους άμμου διαμέτρου 0.006-2 mm.

arenoso: Rocha sedimentar formada por grãos de areia com diâmetro de 0.006-2 milimetros.

arenit: Sedimentär bergart som är uppgjord av små (0.006-2 milimter i diameter) sandkorn.

Was this helpful?
Any plant or animal growing or living in fresh or salt water.


ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : Κάθε φυτό ή ζώο που μεγαλώνει ή ζεί σε γλυκό ή θαλάσσιο νερό.

organismo aquático : Qualquer planta ou animal que cresce ou vive em água doce ou salgada.

akvatisk organism: Växt eller djur som växer/lever i sött eller saltvatten.

Was this helpful?
A freshwater-bearing formation that provides a ground-water reservoir.


ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ : Υδροφόρος σχηματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει απόθεμα υπόγειου νερού, βλ. υπόγειο νερό.

aquífero: Uma formação de água doce que fornece um reservatório de água freática; cf. lençol freático.

vattenledare: Formation i vilken sötvatten transporteras, t.ex sprickor i marken, och som försörjer grundvattensreservoaren; jfr. grundvatten

Was this helpful?
Refers to a condition wherein two or more agents produce a lesser effect than would be predicted from the sum of the individual effects. Ant. synergism.


ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ (ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΔΡΑΣΗ): Αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες παράγουν μικρότερο αποτέλεσμα, απ ότι προβλέπεται από το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους (το αντίθετο του συνεργατισμού).

antagonismo : Refere-se a uma condição em que dois ou mais agentes produzem menos efeito do que estaria previsto da soma dos efeitos individuais. Ant. sinergismo.

antagonism: Syftar på ett tillstånd vari två eller fler ämnen producerar en mindre effekt än det som förväntas utifrån summan av deras individuella effekter. Ant. synergism.

Was this helpful?
A sedimentary habitat devoid of molecular oxygen.


Ανοξικό υπόστρωμα: Μαλακό υπόστρωμα που χαρακτηρίζεται από έλλειψη μοριακού οξυγόνου.

substracto anóxico: Habitat sedimentar livre de oxigénio molecular.

anoxiskt substrat: Syrefri sedimentärt habitat.

Was this helpful?
Area devoid of oxygen.


Ανοξική ζώνη : Περιοχή με έλλειψη οξυγόνου.

zona anóxica: Área livre de oxigénio.

anoxisk zon: Syrefrit område.

Was this helpful?
Devoid of oxygen.


ΑΝΟΞIΚΟΣ: Χωρίς οξυγόνο.

anóxico : Livre de oxigénio

anoxisk: Syrefri.

Was this helpful?
Oxygen deficiency in the blood cells or tissues of the body in such degree as to cause psychological and physiological disturbances. Anoxia may result from a scarcity of oxygen in the medium or from an inability of the body tissue to absorb oxygen under conditions of low ambient pressure.


ΑΝΟΞIΑ: Ανεπάρκεια οξυγόνου στα κύτταρα του αίματος ή στους ιστούς του σώματος, σε βαθμό ώστε να προκαλεί φυσιολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η ανοξία οφείλεται είτε σε έλλειψη οξυγόνου στο μέσον είτε σε αδυναμία του σωματικού ιστού να απορροφήσει οξυγόνο όταν η μερική του πίεση είναι χαμηλή. Βλ. υποξία.

anoxia : Falta de oxigénio nas células sanguíneas ou tecidos do corpo em tal grau que causa distúrbios psicológicos e fisiológicos. A anoxia pode resultar de uma escassez de oxigénio no meio ou de uma incapacidade do tecido do corpo de absorver oxigénio sob condições de baixa pressão ambiente; cf. hipoxia.

anoxi: Syrebrist i blodcellerna eller kroppsvävnad på en nivå som kan skapa psykologiska och fysiologiska störningar. Anoxia kan resultera genom brist på syre i omgivningen eller från en oförmåga av kroppsvävnaden att absorbera syre när det omgivande lufttrycket är lågt.

Was this helpful?
Analysis of variance: a statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples.


ANOVA : ΑNAΛYΣH ΔIAΣΠOPAΣ. Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

ANOVA: Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .

ANOVA: Metod att, via en uppdelning av det statistiska materialets totala variation på komponenter, signifikanspröva skillnader mellan medelvärdena för flera grupper av t.ex. människor, jordstycken, föremål osv. som utsätts för olika behandlingar i en eller flera faktorer (”avseenden”).

Was this helpful?
Term commonly used in aquaculture to describe the quantity (usually expressed in tonnes) of market-sized organisms produced by a specific unit, or the industry, in a calendar year.


ΕΤΗΣIΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ορος που χρησιμοποιείται στην υδατοκαλλιέργεια για να περιγράψει την ποσότητα (συνήθως εκφρασμένη σε τόννους) των οργανισμών εμπορεύσιμου μεγέθους που παράγονται από μια μονάδα ή το σύνολο του κλάδου σε ένα ημερολογιακό έτος.

produção anual : Termo usualmente usado em aquacultura para descrever a quantidade (normalmente expressa em toneladas) de organismos de tamanho comercial produzidos por uma unidade específica, ou industria num ano.

årlig produktion: Vanlig benämning som används inom akvakultur för att beskriva kvantiteten (vanligtvis uttryckt i ton) av marknadsstora organismer producerade av en specifik enhet eller av hela industrin, inom ett kalenderår.

Was this helpful?
Large group of segmented worms.(e.g. polychaetes). They are soft-bodied elongated animals with well-marked metameric segmentation. Annelids have a coelom, a blood system, nephridia and a central nervous system.


ΔΑΚΤΥΛIΟΣΚΩΛΗΚΕΣ : Μεγάλη ομάδα σκωλήκων με μεταμέρεια (π.χ. πολύχαιτοι). Είναι ζώα επιμηκυσμένα με μαλακό σώμα και ευδιάκριτη μεταμέρεια. Οι δακτυλιοσκώληκες έχουν κοίλωμα, κυκλοφοριακό σύστημα, νεφρίδια και κεντρικό νευρικό σύστημα.

anelídeos : Grande grupo de vermes segmentados (e.g. Poliquetas). São animais de corpo mole alongado com segmentação metamérica bem marcada. Os anelídeos têm um celoma, um sistema sanguíneo, nefrónios e um sistema nervoso central.

annelider: Stor grupp av segmenterade maskar (t.ex polychaeter). De är långsträckta djur med mjuka kroppar och med tydlig metameriskt segmentering. Annelider har ett coelom, blodsystem, nefridier och ett centralt nervsystem.

Was this helpful?
Male sex hormones in vertebrates; hormones of steroid nature, which promote male secondary sexual characteristics; important examples are testosterones and the less active androsterones.


ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ: Αρσενικές φυλετικές (σεξουαλικές) ορμόνες των σπονδυλωτών. Πρόκειται για στεροειδείς ορμόνες, οι οποίες προάγουν τα αρσενικά δευτερογενή χαρακτηριστικά. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν οι τεστοστερόνες και οι λιγότερο ενεργές ανδροστερόνες.

androgénos : Hormonas sexuais masculinas nos vertebrados; hormonas de natureza esteróide, que estimulam características sexuais secundárias masculinas; exemplos importantes são as testosteronas e as menos activas androesteronas.

androgener: Manliga könshormoner hos vertebrater; hormoner som har steroid egenskaper, som bidrar till utvecklingen av sekundära manliga könsegenskaper; viktiga exempel är testosteroner och de mindre aktiva androsteroner

Was this helpful?
A form of radiation with little penetrative capabilities.This alpha radiation is normally not hazardous to humans unless ingested directly into the body.


Ακτινοβολία Άλφα : Αυθόρμητη αποσύνθεση του πυρήνα, στοιχείων που σχετίζονται με την εκπομπή ιονισμένων σωματιδίων Άλφα μικρής διεισδυτικής δύναμης. Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα πυρήνα Ηλίου-4 και η οποία μπορεί να διεισδύσει μερικά εκατοστά αέρα, ωστόσο μπορεί να εμποδιστεί από ένα φύλλο χαρτιού. Αυτή η ακτινοβολία Άλφα είναι συνήθως ακίνδυνη για τον άνθρωπο εκτός και αν απορροφηθεί άμεσα από το σώμα.

radiação alfa: Uma forma de radiação com pouca força penetrante. Esta radiação alfa não é por norma perigosa para o homem, a não ser quando introduzida directamente no corpo.

alfastrålning: En typ av radioaktiv strålning som består av en heliumkärna. Heliumkärnan är dock lättstoppad, det räcker med en bit papper, så det är ovanligt att människor skadas av denna typ av strålning (såtillvida man inte äter något som strålar alfapartiklar).

Was this helpful?
A type of soil, the constituents of which have been transported in suspension by flowing water and subsequently deposited by sedimentation.


ΠPOΣXΩΣH ή AΛΛOYBION: Tύπος εδάφους, τα συστατικά του οποίου έχουν μεταφερθεί εν αιωρήσει από την ροή του νερού και στη συνέχεια εναποτέθηκαν με την μορφή ιζήματος.

aluvião : Um tipo de solo, cujos constituintes foram transportados em suspensão pela água e subsequentemente depositados por sedimentação.

alluvialjord: En sorts jord, vars beståndsdelar har blivit transporterade i suspension av flödande vatten och därefter deponerats genom sedimentation

Was this helpful?
Used of populations, species or taxa occurring in separate geographical areas.


ΑΛΛOΠATPIOΣ : O όρος χρησιμοποιείται για πληθυσμούς, είδη ή τάξα που βρίσκονται σε διαχωρισμένες γεωγραφικές περιοχές

alopátrico : Termo referente a populações, espécies ou taxa que ocorre em áreas geográficas diferentes.

allopatrisk: Används för populationer, arter eller taxa som förekommer i geografiskt skilda områden.

Was this helpful?
A water-transported silty deposit (alluvial sediment).


ΠPOΣXΩMATIKA ή ΠPOΣXΩΣIΓENH ENAΠOΘEMATA: Aποθέσεις ιλύος, που μεταφέρονται από το νερό (αλλουβιακά ιζήματα, αλλούβιο, πρβλ. αιολικές αποθέσεις).

depósito aluvial : Depósito de aluvião transportado pela água (sedimento aluvial); cf. Depósito eolítico, deposito coluvial.

alluvial avlagring: En vattentransporterad lerig avlagring (alluvialt sediment)

Was this helpful?
One of two or more alternative forms of a gene, each possessing a unique nucleotide sequence.


ΑΛΛHΛA ή AΛΛHΛOMOPΦA : Mια από τις δύο ή περισσότερες εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου. Kαθέ μία έχει μια μοναδική νουκλεοτιδική αλληλουχία.

alelo : Uma de duas ou mais formas alternativas de um gene, cada uma possuindo uma sequência nucleótida única.

allel: En av två eller fler alternativa gener, som var och en består av en unik nukleotidsekvens.

Was this helpful?
The proportion of one allele to the total number of all alleles at the same locus in the gene pool.


ΑΛΛHΛIKH ΣYXNOTHTA : Tο ποσοστό ενός αλληλομόρφου ως προς τον ολικό αριθμό όλων των αλληλομόρφων, στον ίδιο γενετικό τόπο, μιας γονιδιακής δεξαμενής

frequência alélica : A proporção de um alelo sobre o total de todos os alelos num mesmo local do mapa genético.

allelfrekvens: En allels proportion av totala antalet alleler vid samma locus i genpoolen.

Was this helpful?
The term "total alkalinity" refers to the total concentration of bases in water expressed in milligrams per litre of equivalent calcium carbonate. Determination of alkalinity is carried out by titration to two end points; first, by titrating with standard acid to a phenolphthalein endpoint, and second by titration to a methyl orange endpoint. The total amount of acid used in the titration, expressed as equivalent calcium carbonate, represents the total alkalinity. The amount of acid require


ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ ΟΛIΚΗ : Ο όρος "ολική αλκαλι- κότητα" αναφέρεται στην ολική συγκέντρωση των βάσεων στο νερό και εκφράζεται σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ισοδυνάμου ανθρακικού ασβεστίου. Ο προσδιορισμός της αλκαλικότητας γίνεται με τιτλο- δότηση σε δύο τελικά σημεία. Το πρώτο τιτλο- δοτείται με ένα τυπικό οξύ σε ένα τελικό σημείο φαινολοφθαλεïνης και το δεύτερο τιτλοδοτείται σε ένα τελικό σημείο πορτοκαλόχροος του μεθυλ- αινίου. Η ολική ποσότητα του οξέος που χρησι- μοποιείται στην τιτλοδότηση, εκφρασμένη σε ισοδύναμο ανθ

alcalinidade, total : A expressão "alcalinidade total" refere-se à concentração total de bases na água expressa em miligramas por litro de carbonato de cálcio. A determinação da alcalinidade é levada a cabo pela titulação de dois pontos limite: primeiro, titulando com um ácido padrão até um limite de fenoftaleína, e segundo pela titulação até um limite de alaranjado de metilo. A quantidade total de ácido utilizado na titulação, expressa em carbonato de cálcio equivalente, representa a alcalinidade total. A quantidade

alkalinitet, total: Termen "total alkanitet" refererar till den totala koncentrationen av baser i vattnet uttryckt i milligram per liter av motsvarande kalciumkarbonat. Bestämning av alkanitet utförs genom två titreringar; först titreras med en standard syra till fenolftalein, och sedan titreras till metyl orange. Den totala mängd syra som behövs för att titrera till fenolftalein (pH 8,3), uttryckt som motsvarande kalciumkarbonat, är fenolftalein alkaniteten.

Was this helpful?
Non-native; a species occurring in an area to which it is not native; non-indigenous.


ΑΛΛOXΘON : Mη αυτόχθον. Eίδος που υπάρχει σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι αυτόχθον (γηγενές). Mη ιθαγενές είδος.

alienígena : Não nativo; uma espécie que aparece numa área da qual não é oriunda; não indígena.

främmande art: Inte inhemsk; en art som förekommer i ett område där den inte är inhemsk; inte ursprunglig.

Was this helpful?
A measure of the pH of water calculated as the number of milliequivalents of hydrogen ions that is neutralized by one litre at 200C. This neutralization is due to the combined effect of dissolved mineral (mainly CO2 and the anions of bicarbonates) and is usually expressed in equivalents concentration of calcium carbonate.


ΑΛΚΑΛIΚΟΤΗΤΑ: Μέτρο της οξύτητας (του pΗ) του νερού, το οποίο υπολογίζεται ως ο αριθμός των χιλιοστο-ισοδυνάμων των υδρογονοκατιόντων που εξουδετερώνονται από ένα λίτρο δείγματος στους 200C. Αυτή η εξουδετέρωση οφείλεται στην συνδυασμένη επίδραση των διαλυμένων ανόργανων ουσιών (κυρίως CO2 και ΗCΟ3).Συνήθως εκφράζεται σε ισοδύναμες συγκεντώσεις ανθρακικού ασβεστίου.

alcalinidade : Uma medição do pH da água calculada como o número de miliequivalentes de iões de hidrogénio que são neutralizados por um litro a 200 C. Esta neutralização dá-se pelo efeito combinado do mineral dissolvido (principalmente CO2 e os aniões de bicabornatos) e é normalmente expressa em equivalentes de concentração de carbonato de cálcio.

alkalinitet: Mått på vattens pH beräknad som antal milliekvivalenter vätejoner som neutraliseras av en liter vid 200C. Denna neutralisering sker av den kombinerade effekten av lösta mineral (huvudsakligen CO2 och bikarbonats anjoner) och uttrycks vanligen som motsvarande koncentration av kalciumkarbonat.

Was this helpful?
Chemical agents which kill algae, e.g. copper sulphate. Although some herbicides, such as Diquat, Paraquat, or terbutryne, are also effective against certain algae, as are various general disinfectants such as chlorine in water supplies, they are not necessarily in all cases algicides.


ΦΥΚΟΚΤΟΝΑ: Χημικοί παράγοντες, οι οποίοι εξωντόνουν τα φύκη π.χ. θειïκός χαλκός. Μολονότι ορισμένα βοτανοκτόνα (π.χ. Diquat, Paraquat, Terbutryne) είναι αποτελεσματικά για την κατα- πολέμηση ορισμένων φυκών όπως είναι επίσης και διάφορα γενικά απολυμαντικά (π.χ. διαλύματα χλωρίνης οι ουσίες αυτές δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις φυκοκτόνα).

algicidas : Agentes químicos que matam as algas, e.g. Sulfato de cobre. Embora alguns herbicidas, tais como o Diquat, Paraquat, ou Terbutrine, sejam também eficazes contra certas algas, assim como também o são vários desinfectantes comuns, tais como o cloro nos abastecimentos de água, apesar de não serem necessariamente algicidas em todos os casos.

algicid: Kemiskt medel som dödar alger, t ex kopparsulfat. Trots att några herbicider, som Diquat, Paraquat eller terbutryne, också verkar effektivt på vissa alger, så även vissa generella desinfektionsmedel som klor i vatten, så är de inte nödvändigtvis alltid algicider.

Was this helpful?
Toxicity resulting from the uptake or ingestion of toxins or toxin-producing algae; usually associated with blooms of blue-green algae or dinoflagellates.


ΦΥΚΟΤΟΞΙΝΩΣΗ : Δηλητηρίαση οφειλόμενη στην λήψη ή την κατάποση τοξινών ή φυκών. Συνήθως σχετίζεται με την ανθιση των κυανοφυκών και των δινομαστιγωτών.

toxicose por algas: Toxicidade resultante da ingestão de toxinas ou algas produtoras de toxinas; normalmente associada a blooms de algas azuis-verdes (Cianófitas) ou dinoflagelados.

algtoxicitet: Toxicitet som resultat av upptag eller intag av toxiner eller toxinproducerande alger; vanligen associerat till blomningar av blå-gröna alger eller dinoflagellater.

Was this helpful?
Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).


ΦΥΚΩΝ ΑΚΜΗ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium).

bloom de algas : Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas) . Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associada à libertação de tóxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).

algblomning: Snabb och lokal ökning av en eller flera arter plankton, ofta under vår eller höst, som under en tid orsakar stora koncentrationer av dessa organismer som kommer att dominera samhället; kan resultera i färgning av vattnet (red tides). Fytoplankton (alg) blomningar kan vara associerade med frisläppandet av toxiner (t ex blomningar av dinoflagellaten Gymnodinium).

Was this helpful?
Freshwater or marine chlorophyll-bearing plant (pl. algae), ranging in size from a few microns to many feet in length; single-celled, colonial, or filamentous without true leaf, root, or stem system.


ΦΥΚΟΣ : Χλωροφυλλούχο φυτό των γλυκών και θαλασσίων νερών. Τα φύκη έχουν μέγεθος από λίγα μικρά έως αρκετά μέτρα, είναι μονοκύτταρα, αποικιακά, ή νηματοειδή, χωρίς πραγματικό φύλλο, ρίζες ή αξονικό σύστημα.

alga : Planta de água doce ou marinha que contêm clorofila (pl. Algas), variando em tamanhos desde alguns micra até muitos metros de comprimento; unicelulares, coloniais ou filamentosas sem verdadeiras folhas, raízes ou talo.

alger: Sötvatten eller marin planta som innehåller klorofyll (pl. alger), varierar i storlek från några få mikroner till flera meter i längd; encelliga, kolonibildande eller filamentösa utan egentliga blad, rötter eller stam.

Was this helpful?
The absence or deficiency of pigmentation in animals.


ΑΛΦIΣMOΣ: Aπουσία ή ανεπάρκεια χρωστικών στα ζώα.

albinismo : A ausência ou deficiência de pigmentação nos animais; cf. Despigmentação.

albinism: Frånvaro eller brist på pigmentering hos djur; se vidare felpigmentering.

Was this helpful?
Large class of chemical compounds derived from the primary alcohols by oxidation and containing the -CHO group.


ΑΛΔΕΫΔΕΣ: Μεγάλη κατηγορία χημικών ενώσεων που προέρχονται από τις πρωτοταγείς αλκοόλες με οξείδωση και που περιέχουν την ομάδα -CHO.

aldeídos : Grande classe de compostos químicos derivados da oxidação dos alcoóis primários e contendo o grupo - CHO.

aldehyder: Stor grupp av kemiska föreningar som innehåller en -CHO grupp, och produceras av primära alkoholer genom oxidering.

Was this helpful?
The treatment of waste water by continuous aeration which leads to the formation of sludge through the action of aerobic bacteria on the organic load.


ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ : Κατεργασία των υγρών αποβλήτων με συνεχή αερισμό, κατά την οποία το οργανικό φορτίο αποικοδομείται από αερόβια βακτήρια που επικάθονται υπό μορφή ιλύος.

processo de lamas activas : Tratamento de águas residuais por ventilação contínua a qual conduz à formação de lamas através da actividade de bactérias aeróbicas sobre a matéria orgânica.

activated sludge process: Rening av avloppsvatten genom kontinuerlig luftning, varvid slam bildas genom att aeroba bakterier bryter ned det organiska materialet.

Was this helpful?
Thriving in an acidic environment.


ΟΞΕΟΦΙΛΟΣ: Αυτός που ευδοκιμεί (έχει επιτυχή ανάπτυξη) σε όξινο περιβάλλον.

acidofílico : Prosperar num ambiente ácido.

syratålig: Föredrar sura miljöer.

Was this helpful?
The normal proportional concentration of salts, acids, and bases in tissues, organs and fluids.


ΟΞΕΟ-ΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Η φυσιολογική αναλογία της συγκέντρωσης αλάτων, οξέων και βάσεων στους ιστούς, τα όργανα και τα υγρά.

Equilibrio ácido-base : A concentração proporcional normal de sais, ácidos e bases nos tecidos, orgãos e fluidos

syra-basbalans: Den normala fördelningen av salter, syror och baser i vävnader, organ och vätskor.

Was this helpful?
A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.


Αβυσσοβενθικός: Οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα της αβύσσου.

abissobentónicos: Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos do fundo abissal.

djuphavsbotten: Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.

Was this helpful?
Pelagic organisms living at water depths greater than 3000 metres.


Αβυσσοπελαγικός: Πελαγικοί οργανισμοί οι οποίοι ζουν σε βάθη μεγαλύτερα των 3000 μέτρων.

abissopelágicos: Organismos pelágicos que vivem a profundidades superiores a 3000 metros.

djuphavspelagial: Pelagiska organismer som lever under 3000 meters djup.

Was this helpful?
A process in which a specimen becomes adjusted to new circumstances such as being placed in water having different characteristics, such as different temperature or salinity, etc.


ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΗ: Η διεργασία κατά την οποία ένα άτομο εξοικειώνεται με νέες συνθήκες όπως είναι η τοποθέτηση σε νερό που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (π.χ. διαφορετική θερμοκρασία ή αλατότητα, κ.λ.π.).

aclimatação : Processo através do qual um espécime se adapta a novas condições tais como ser colocado em águas com caracteristicas diferentes, por exemplo com temperatura ou salinidade diferentes, etc.

acklimatisering: Den process där en organism anpassar sig till nya förhållanden, såsom vid placering i vatten med andra karakteristika, som annan temperatur eller salinitet etc.

Was this helpful?
The adaptation process to a new environment or different climatic conditions.


ΕΓΚΛIΜΑΤIΣΜΟΣ: Η διεργασία της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον ή σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

aclimatização : Processo de adaptação a um novo ambiente ou condições climáticas diferentes.

acklimatisering: Anpassning till en ny miljö eller annat klimat.

Was this helpful?
A process whereby a chemical or element is concentrated in the environment or the tissue of an organism.


Απόθεση: Η διαδικασία κατά την οποία μια χημική ουσία ή ένα στοιχείο εναποτίθεται στο περιβάλλον ή στον ιστό ενός οργανισμού

acumulação: Processo em que um químico ou elemento está concentrado no ambiente ou no tecido de um organismo.

ackumulering: Process varigenom en kemikalie eller ämne koncentreras i miljön eller vävnaden hos en organism.

Was this helpful?
A compound capable of transferring a hydrogen ion in solution. Acid solutions have a pH of less than 7. Acids are corrosive to metals. Acid-base balance (equilibria) is an important factor in the physiology of aquatic organisms.


ΟΞΥ: Ενωση ικανή να ελευθερώνει ιόντα υδρογόνου σε διάλυμα. Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μικρότερο από 7. Tα οξέα διαβρώνουν τα μέταλλα. Η οξεο-βασική ισορροπία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φυσιολογίας των υδρόβιων οργανισμών.

ácido : Um composto capaz de transferir um ião de hidrogénio em solução. Soluções ácidas têm um pH inferior a 7. Os ácidos são corrosivos para os metais. O equilíbrio ácido-base é um factor importante na fisiologia dos organismos aquáticos.

syra: En förening som kan överföra en vätejon i lösning. Sura lösningar har ett pH lägre än 7. Syror korroderar metaller. Syra-bas balans (jämvikt) är en viktig faktor för akvatiska organismers fysiologi.

Was this helpful?
General term used to denote soils with a pH of less than 7, for example, acid sulphate soils in tropical regions.


ΟΞΙΝΟ ΕΔΑΦΟΣ: Γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει εδάφη με pH μικρότερο του 7, για παράδειγμα όξινα θειϊκά εδάφη στις τροπικές περιοχές.

solo ácido : Termo geralmente utilizado para indicar solos com um pH inferior a 7, por exemplo, solos sulfatosos nas regiões tropicais.

sur jord: Generell term som används för att beteckna jordar med ett pH lägre än 7, t. ex. sura sulfatjordar i tropiska regioner.

Was this helpful?
Toxic compounds found in mine wastes derived from iron compounds and titanium products which have been dissolved by sulphur derivatives.


Όξινα κατάλοιπα σιδήρου: Τοξικά συστατικά που συναντώνται σε κατάλοιπα εξόρυξης και προέρχονται από συστατικά σιδήρου καθώς και από την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου, τα οποία έχουν υποστεί διάλυση από παράγωγα του θείου.

detritos acidoferrosos: Compostos tóxicos encontrados em desperdícios de minas derivados de compostos ferrosos e da produção de dióxido de titanio que foram dissolvidos por derivados sulfurosos.

försurande järnföreningar: Toxisk förening som finns i gruvavfall och som härstammar från sura järnföreningar.

Was this helpful?
Atmospheric precipitation containing dissolved gases (e.g., SO2 NO2, H2S created by industrial pollution) that has an acidic pH.


ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ: Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση η οποία περιέχει διαλυμένα αέρια τα οποία αποτελούν βιομηχανικούς ρύπους (π.χ. SO2, N02, H2ßS) και τα οποία προσδίδουν όξινο pH στην κατακρήμνιση (βροχή, χιόνι κτλ); μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των δασών, την οξίνιση των υδάτινων μαζών η οποία μπορεί με τη σειρά της να βλάψει τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και ιδιαίτερα τους πληθυσμούς των ψαριών (μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα). Το λιώσιμο του χιονιού έχει πολλές φορές

chuva ácida: Precipitação atmosférica contendo gases dissolvidos considerados poluentes industriais ( e.g. SO2, NO2,H2S) e concedento um pH ácido à chuva; pode causar a degeneração das florestas, acidificação das águas afectando a fauna e flora aquáticas, principalmente as populações de peixes (reduzindo o sucesso reprodutivo). O fundir da neve provoca muitas vezes uma quebra significativa no pH numa altura em que os ovos de salmonídeos estão a eclodir e por isso vulneráveis

surt nedfall: Atmosfäriskt nedfall som innehåller lösta gaser, klassade som industriella föroreningar (t. ex. SO2,NO2,H2S), som sänker nedfallets pH; kan orsaka skador på skog, försurning av vatten som påverkar akvatisk fauna och flora, speciellt fiskpopulationer (minskad reproduktion). Snösmältning orsakar ofta en signifikant sänkning av pH vid en tidpunkt då laxfiskars ägg kläcks och därmed är känsliga för pH (5.5). Sänkning av pH i områden som inte är väl buffrade ökar dram

Was this helpful?
Without life.


Αζωικό : Χωρίς ζωή.

azoico: Sem vida.

azoisk: Utan liv

Was this helpful?
The mean distance between individual plants, determined by dividing the square root of an area by the number of individuals of a given species in that area.


Μέση απόσταση : Η μέση απόσταση μεταξύ δύο φυτών, η οποία καθορίζεται διαιρώντας την τετραγωνική ρίζα μιας περιοχής με τον αριθμό των ειδών που ευδοκιμούν στη δεδομένη περιοχή.

distância média: Distância média entre plantas, determinada pela divisão da raiz quadrada de uma área pelo número de indivíduos de uma dada espécie nessa área.

medelavstånd: Medelavståndet mellan individuella växter.

Was this helpful?
The action(s) of organisms to avoid concentrations of materials or other conditions which cause active or passive movements out of a zone of unfavourable conditions.


ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΝΤIΔΡΑΣΗ: Αντίδραση (-σεις) ενός οργανισμού που του επιτρέπει να αποφεύγει συγκεντρώσεις επιβλαβών ουσιών ή άλλες δυσμενείς συνθήκες. Η αντίδραση αυτή συνίσταται στην ενεργητική ή παθητική μετακίνηση του οργανισμού εκτός της περιοχής των δυσμενών συνθηκών.

resposta de fuga : A acção (ou acções) dos organismos de modo a evitar concentrações de materiais ou outras condições que conduzem a movimentações activas ou passivas para fora de uma zona de condições desfavoráveis.

undvikande beteende: Ett beteende hos organismer som innebär aktiv eller passiv förflyttning från ett område, detta för att undvika höga koncentrationer av skadliga ämnen eller andra ogynnsamma förhållanden.

Was this helpful?
An organism that manufactures its own food from inorganic constituents, often through the use of energy obtained from light (phototroph) or chemical sources (chemotroph).


ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΣ: Ο οργανισμός ο οποίος παράγει την τροφή του από ανόργανα συστατικά, συνήθως δεσμεύοντας την φωτεινή ενέργεια (φωτότροφος) ή άλλες ενεργειακές πηγές (χημειότροφος).

autótrofico : Um organismo que produz a sua própria alimentação a partir de constituintes inorgânicos, muitas vezes através da utilização de energia obtida da luz (fototrófico, q. v.) ou fontes químicas (quimiotrófico).

autotrof: En organism som producerar sin egen näring av inorganiska beståndsdelar, oftast med hjälp av energi som erhålls från ljuset (fototrof organism) eller kemiska källor (kemotrof).

Was this helpful?
The ecology of individual organisms or species.


ΑΥΤΟIΚΟΛΟΓIΑ: Η οικολογία των μεμονωμένων βλ. συνοικολογία οργανισμών ή ειδών.

autoecologia : A ecologia de organismos individuais ou espécies; cf. Sinecologia

autekologi: Ekologin hos enskilda organismer eller arter; jfr. synekologi

Was this helpful?
(1) Indigenous to a given environment. (2) Referring to soil microorganisms, autochthonous populations, which maintain more or less constant numbers or biomass, reflecting relatively constant (albeit typically low) levels of nutrients.


ΑΥΤΟΧΘΩΝ: (1) Iθαγενής σε ένα δεδομένο περιβάλλον. (2) Αναφέρεται σε αυτόχθονες πληθυσμούς, μικροοργανισμών του εδάφους των οποίων ο αριθμός ή η βιομάζα διατηρούνται λίγο ως πολύ σταθερος, γεγονός το οποίο αντανακλά το σταθερό (αν και κατά κανόνα χαμηλό) επίπεδο των θρεπτικών.

autóctone: (1) Indígena em relação a um dado ambiente.( 2) Que se refere a microorganismos do solo, populações autóctones, que mantêm um número ou biomassa mais ou menos constante, reflectindo níveis de nutrientes relativamente constantes (não obstante simbolicamente baixos).

autokton: (1) Inhemsk i en specifik miljö (2) Syftar på jordlevande mikroorganismer, autochtona populationer, som bibehåller i stort sett ett konstant antal individer eller biomassa och återspeglar en relativt konstant (om än låg) nivå av näring.

Was this helpful?
Southerly: pertaining to cool or cold temperate regions of the southern hemisphere; antiboreal.


Αυστράλιο : Νότιος: Αναφερόμενη σε ιδιαίτερα κρύες ή ψυχρές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου.

austral: Do Sul: pertencente às regiões frias ou temperadas frias do hemisfério Sul; cf, antiboreal.

austral: Sydlig: Hänför sig till svala eller kalla tempererade områden på södra hemisfären jfr. antiboreal

Was this helpful?
Aquatic organisms attached to, but not penetrating, living and non-biological substrates.


ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Υδρόβιοι οργανισμοί που αναπτύσσονται προσκολλημένοι σε ζώντα ή μη βιολογικά υποστρώματα αλλά δεν επέρχονται σε αυτά.

aufwuchs: Organismos aquáticos incrustados em substratos vivos e não biológicos, mas que não os penetram.

aufwuchs: Akvatiska organismer som är fästade på levande eller ickebiologiska substrat, men som inte penetrerar substratet.

Was this helpful?
Air pollutants (e.g. carbon monoxide, sulphur and nitrogen oxides) derived from many sources.


Ατμοσφαιρικές εισροές : Ατμοσφαιρικοί ρυπαντές (π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα, θείο, ,οξείδια του αζώτου) που προέρχονται από διάφορες πηγές.

entradas atmosféricas: Poluentes do Ar (e.g. monoxido de carbono, óxidos de enxofre e azoto) oriundos de origens diversas.

atmosfäriskt nedfall: Luftföroreningar (t.ex kolmonoxid, svavel) som orsakas av olika processer.

Was this helpful?
The limiting form of a probability or frequency distribution dependent on a parameter, as that parameter tends to a limit.


Ασυμπτωτική κατανομή : Η περιοριστική μορφή μιας πιθανότητας ή κατανομής συχνότητας εξαρτώμενης από μια παράμετρο, καθώς η παράμετρος τείνει προς κάποιο όριο.

distribuição assimptótica: Forma limitante de uma probabilidade ou frequência de distribuição dependente de um parametro, quando esse parâmetro tenda para um limite.

asymptotisk fördelning: Sker då en slumpmässigt varierande storhet ungefär följer en normalfördelning.

Was this helpful?
The gaseous zone surrounding a planet. The Earths atmosphere consists by volume, of nitrogen (79.1%), oxygen (20.9%), carbon dioxide (about 0.03%) and traces of the noble gases (I.e., argon, krypton, xenon, helium) plus water vapour, traces of ammonia, organic matter, ozone, various salts and suspended solid particles.


Ατμόσφαιρα : Η αέρια ζώνη που περιβάλλει έναν πλανήτη. Η ατμόσφαιρα της Γης αποτελείται κατ΄ όγκο από άζωτο (79.1%), οξυγόνο (20.9%), διοξείδιο του άνθρακα (περίπου 0.03%) και ίχνη ευγενών αερίων (π.χ. αργόν, κρυπτόν, ξένιο, ήλιον) μαζί με υδρατμούς, ίχνη αμμωνίας, οργανικής ύλης, όζοντος, διάφορα άλατα και αιωρούμενα στερεά σωματίδια.

atmosfera: Zona gasosa que envolve um planeta. A atmosfera da Terra consiste em volume, de azoto (79,1 % ) , oxigénio ( 20,9 % ) , dióxido de carbono ( cerca de 0,03 % ) e vestígios de gases raros ( i.e. argon, krypton, xénon, hélio ), vapor de água, vestígios de amonía, matéria orgânica, ozono, sais vários e partículas sólidas em suspensão.

atmosfär: Gasformig zon som omger en planet. Jordens atmosfär består av kväve (79.1%), syre (20.9%), koldioxid (ungefär 0.003%) och små mängder av ädla gaser, vattenånga, organiska ämnen , ozon och diverse salter.

Was this helpful?
(1) In ecology, a community of organisms recognised and defined by a particular species, usually dominant. (2) In statistics, the degree of dependence or independence between two or more variables.


Ένωση : (1) Στην Οικολογία, είναι μια κοινωνία οργανισμών που αναγνωρίζεται και καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο είδος, συνήθως το επικρατέστερο. (2) Στην στατιστική, είναι ο βαθμός εξάρτησης ή ανεξαρτησίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών.

associação : (1) Em Ecologia, é uma comunidade de organismos reconhecidos e definidos por uma espécie específica, normalmente dominante. (2) Em Estatística, é o grau de dependência ou independência entre duas ou mais variáveis.

association: (1) Inom ekologi, ett samhälle av organismer som kännetecknas och definieras av en enda (vanligtvis dominant) art. (2) Inom statistik, syftar det till hur beroende eller oberoende två variabler är mot varandra.

Was this helpful?
The theoretical tide produced by the gravitational effects of the sun and the moon.


Αστρονομική παλίρροια: Η θεωρητική παλίρροια που παράγεται από τις βαρυτικές δυνάμεις του Ηλίου και της Σελήνης.

maré astronómica: A maré teórica produzida pelos efeitos gravitacionais do sol e da lua.

astronomiskt tidvatten: Teoretiska tidvattnet som orsakas av solens och månens gravitationskrafter.

Was this helpful?
Lacking correspondence or regularity in arrangement.


ΑΣΥΜΜΕΤΡIΑ: Η έλλειψη συμμετρίας ή κανονικότητας.

assimetria : Ausência de correspondência ou regularidade numa composição.

asymmetri: Saknar regulbundenhet i ordning och uppställandet.

Was this helpful?
The capacity of an individual, population or trophic level to incorporate that part of the consumption into production.


Αφομοιωτική αποτελεσματικότητα : Η ικανότητα ενός οργανισμού, πληθυσμού ή τροφικού επιπέδου να αφομοιώνει ένα μέρος της κατανάλωσης στην παραγωγή.

eficiência assimiladora : Capacidade de um indivíduo, população ou nivel trófico de incorporar uma parte de consumo em produção.

assimileringseffektivitet: Kapaciteten hos en individ, population eller trofisk nivå att tillgodogöra den del av konsumption till produktion.

Was this helpful?
A measure of the amount of waste that can be deposited in a particular environment without causing it adverse ecological or aesthetic change.


Αφομοιωτική χωρητικότητα: Μια μέτρηση της ποσότητας των λυμάτων που μπορούν να αποτεθούν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, χωρίς να προκληθεί οικολογική ή αισθητική αλλαγή.

capacidade assimiladora: Medida da quantidade de desperdício que pode ser depositado num determinado ambiente sem lhe causar alterações ecológicas adversas ou estéticas.

assimileringskapacitet: Mått på mängden av avfall som kan slängas i en miljö utan att orsaka ekologisk eller estetisk skada.

Was this helpful?
The tides of decreasing amplitude occurring at the time the moon is furthest from the earth.


Απόγειες παλίρροιες : Παλίρροιες ελλατούμενης έντασης οι οποίες εμφανίζονται κατά την περίοδο στην οποία η Σελήνη βρίσκεται στο μέγιστο της απόστασης της από την Γη.

marés mortas: Marés de amplitude reduzida que ocorrem na altura em que a Lua se encontra mais afastada da Terra.

apogeiskt tidvatten: Tidvatten med minskad amplitud som sker då månen är som längst från jorden.

Was this helpful?
The farming of aquatic organisms, including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in the rearing process to enhance production, such as, for example, regular stocking, feeding, protection from predators. Farming also implies individual or corporate ownership of the stock being cultivated. For statistical purposes, aquatic organisms which are harvested by an individual or corporate body which have owned these stocks throughout their rearin


ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ψαριών, μαλακίων, καρκινοειδών και υδρόβιων φυτών). Η καλλιέργεια συνεπάγεται επεμβάσεις στην διαδικασία της εκτροφής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, όπως είναι η τακτική αποθεματοποίηση, παροχή τροφής, προστασία από θηρευτές. Συνεπάγεται επίσης την έννοια της ατομικής ή συλλογικής ιδιοκτησίας του καλλιεργούμενου αποθέματος. Από στατιστική άποψη, οι υδρόβιοι οργανισμοί των οποίων η συγκομιδή πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό την κυριότητα τω

aquacultura : Cultura de organismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos, e plantas aquáticas. A cultura implica alguma forma de intervenção no processo de cultivo de modo a melhorar a produção, tal como, por exemplo, aprovisionamento de animais, alimentação, protecção contra predadores. O cultivo também implica a posse individual ou em sociedade do lote a cultivar. Para efeitos estatísticos, os organismos aquáticos apanhados por um indivíduo ou sociedade proprietários destes lotes ao longo de to

akvakultur: Odlandet av akvatiska organismer såsom fisk, blötdjur, kräftdjur och vattenväxter. Odlandet innebär någon slags inblandning för att öka produktionen såsom t.ex. populationsförstärkning, utfodring samt skydd mot rovdjur. Odling innebär även att det som odlas ägs av en individ eller ett företag. För statistiska ändamål för man akvatiska organismer som skördas av en individ eller ett företag, som har ägt denna tillgång under uppfödningsperioden, till akvakultur, medan akvatiska organismer som är ti

Was this helpful?
The deeper parts of seas and lakes where light does not penetrate.


Αφωτη ζώνη: Τα βαθύτερα τμήματα των θαλασσών και λιμνών στα οποία δεν φτάνει ηλιακό φως.

afótico: As partes mais profundas dos oceanos e lagos onde a luz não penetra.

afotisk: En djup zon i hav eller sjö, som saknar tillgång till solljus

Was this helpful?
In a given species, strain or type of microorganism, minor changes in antigenic specificity in a strain or types of microorganisms which occur over an extended period of time (i.e. years). Other terms often used include immunological drift, shift in antigens, variation of antigens.


ΑΝΤIΓΟΝIΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛIΣΗ: Ελλάσσονες μεταβλητές στην ειδίκευση των αντιγόνων ενός στελέχους ή τύπου μικροοργανισμών, οι οποίες εμφανίζονται κατά την διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου.

detritos antigénicos : Pequenas alterações na especificidade antigénica que ocorrem, numa determinada espécie, raça ou tipo de microorganismo, ao longo de um período de tempo prolongado (i.e. anos). Outros termos utilizados com frequência incluem detritos imunológicos, mudança nos antigénes, variação dos antigénes.

antigenskifte: Små förändringar på antigenspecificitet som sker under en läng tidsperiod inom en art, grupp eller mikroorganismstam. Andra benämningar inkluderar immunologisk drift.

Was this helpful?
A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to as ANOVA.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΔIΑΣΠΟΡΑΣ: Στατιστική μέθοδος για την σύγκριση ενός μεγάλου αριθμού δειγμάτων μεταξύ τους. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η ισότητα των μέσων όρων ομάδων δειγμάτων, εκτιμώντας την συμβολή διαφόρων πηγών διασποράς στην ολική διασπορά (F-test). Η μέθοδος ελέγχει αν τα δείγματα έχουν ληφθεί από πληθυσμούς που έχουν την ίδια κατανομή. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην ολική διασπορά εντός και μεταξύ των ομάδων δειγμάτων (μέθοδος ANOVA).

análise de variância : Análise estatística em que comparações de várias amostras são efectuadas através da separação de fontes da variação total. Este procedimento é utilizado para avaliar a igualdade de médias de uma série de amostras testando se foram retiradas de populações com a mesma distribuição, através da comparação da relação (Testes F) de componentes da variação total. Estas estimações derivam da variação total entre e dentro de todas as sub amostras. De modo geral chamada ANOVA .

variansanalys: A statistical analysis in which multisample comparisons are performed through partitioning of sources of the total variation. This procedure is used for evaluating the equality of means of a series of samples by testing if they are drawn from populations having the same distribution, through comparing the ratio (F-tests) of components of the total variation. These estimates are derived from the overall variance between and within all subsamples. Commonly referred to as ANOVA.

Was this helpful?
Respiration under anaerobic conditions, when the terminal electron acceptor is not gaseous oxygen (according to species and/or environment). Also involved in dissimilatory sulphate reduction, fumarate respiration, methano- genesis, nitrate respiration, sulphur respiration.


ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ: Αναπνοή υπό αναερόβιες συνθήκες, όταν ο τελικός αποδέκτης ηλεκτρονίων δεν είναι το αέριο οξυγόνο (ανάλογα με το είδος και/ή το περιβάλλον). Σχετίζεται επίσης με την ανομοιωτική αναγωγή θειϊκών, την αναπνοή φουμαρικών, την μεθανογένεση, την αναπνοή νιτρικών και την αναπνοή θείου.

respiração anaeróbica : Respiração sob condições anaeróbicas, quando o electrão receptor terminal não é oxigénio gasoso (de acordo com as espécies e/ou ambiente). Também envolvida na redução de sulfato, na genese do metano, respiração nitrica e sulfidrica

anaerob respiration: Respiration, under anaeroba förhållanden, som inte fordrar tillgång till fritt syre (beroende på art och miljö). Denna anaeroba process sker också i samband med metanbildning, dissimilatorisk sulfatreduktion, fumaratrespiration och nitratrespiration.

Was this helpful?
The anaerobic break- down of complex organic materials to simple sub- stances which include a high proportion of gaseous and soluble products; it involves a diverse range of bacteria whose metabolic pathways are closely interrelated, and it occurs in benthic muds, in the rumen, in certain types of sewage treatment plant, etc. The process of anaer- obic digestion results in an appreciable reduction in the bulk of biodegradable solids, with the conversion of organic carbon to methane forming an i


ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ ΔIΑΣΠΑΣΗ (ΧΩΝΕΥΣΗ): Η αναερόβιος αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών υλικών σε απλούστερες ενώσεις, μεγάλο μέρος από τις οποίες είναι αέριες ή διαλυτές. Στην διάσπαση συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα βακτηρηδίων με στενά διαπλεκόμενες διεργασίες μεταβολισμού. Τα βακτηρίδια αυτά απαντούν στην βενθική ιλύ, στο στομάχι διαφόρων μυρηκαστικών, σε ορισμένους τύπους σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Η αναερόβιος "χώνευση" οδηγεί σε σημαντική μείωση του όγκου των βιο-αποκοδομήσιμων στερεών. Η μετατροπή, κατά την διαδικασία αυτή του οργ

digestão anaeróbica : Degradação anaeróbica de matéria orgânica complexa em substâncias simples que incluem uma elevada proporção de produtos gasosos e solúveis; envolve uma quantidade variada de bactérias cujas vias metabólicas estão interligadas e ocorre em fundos bentónicos ludosos, no rúmen, em certos tipos de instalações de tratamento de esgotos, etc. O processo de digestão anaeróbica resulta numa considerável redução do volume de sólidos biodegradáveis, com a transformação do carbono orgânico em metano constitu

anaerob matsmältning: Den anaeroba nedbrytningen av komplexa organiska substanser till enkla substanser som innefattar en hög andel gasformiga och fasta produkter; processen innefattar många olika bakterier som har liknande metaboliska system, och sker i bentisk lera, i rumen hos idisslare, vissa typer av reningsverk osv. Anaerobiska processer (jäsning) resulterar i en stor reduktion av nedbrytningsbara fasta ämnen, där omvandlingen av organiskt kol till metan utgör en viktig del av kolcykeln. I avfallshantering (och

Was this helpful?
Bacteria adapted to live in an anoxic environment, capable of utilising the potential energy of several reduced chemical compounds, such as various sulphides.


Αναερόβια βακτηρίδια : Βακτηρίδια προσαρμοσμένα να ζουν σε ένα αναερόβιο περιβάλλον και ικανά να χρησιμοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια διαφόρων χημικών συστατικών όπως τα διάφορα σουλφίδια.

bactéria anaeróbica: Bactéria adaptada a viver num ambiente anóxico, capaz de utilizar a energia potencial de vários compostos químicos reduzidos, tais como vários sulfuretos.

anaeroba bakterier: Baterier som är anpassade till att leva i en syrefri miljö. De utnytjar the potentiella energi i flertalet reducerade kemiska ämnen, som till exempel sulfider.

Was this helpful?
Referring to a condition or process where gaseous oxygen is not present or not necessary.


ΑΝΑΕΡΟΒIΟΣ: Αναφέρεται σε κατάσταση ή διεργασία κατά την οποία δεν υπάρχει ή δεν απαιτείται αέριο οξυγόνο.

anaeróbico : Que se refere a uma condição ou processo em que o oxigénio gasoso não está presente ou não é necessário.

anaerob: Refererar till ett tillstånd eller en process där gasformigt syre inte finns närvarande eller är nödvändigt.

Was this helpful?
Describing aquatic animals such as most salmonids, sturgeons and certain members of the family Clupeidae which mature and live most of their lives in the sea, but return to freshwater to breed and spawn.


ΑΝΑΔΡΟΜΟΣ: Ο όρος αναφέρεται σε υδρόβια ζώα όπως τα περισσότερα σολομοειδή, μουρούνες, και ορισμένα μέλη της οικογένειας Clupeidae, τα οποία ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους και ωριμάζουν στην θάλασσα, αλλά επιστρέφουν στα γλυκά νερά για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους (πρβλ. κατάδρομος και διάδρομος).

anádromo : Descreve os animais aquáticos tal como os salmonídeos, esturjões e certos membros da família dos clupeideos que se desenvolvem e vivem a maior parte das suas vidas no mar, mas regressam à água doce para procriar e desovar; cf. Catádromo, diadromo.

anadroma: Beskriver akvatiska djur som de flesta laxfiskar, störar och vissa medlemmar ur familjen Clupeidae, som utvecklas och lever en stor del av sitt liv i havet men återvänder till sötvattensmiljöer för att fortplanta sig.

Was this helpful?
The concentration of oxygen dissolved in water in equilibrium with atmospheric air at normal barometric pressure. The value varies with temperature and salinity and is, in freshwater for example, 14.6 mg/L at 00C and 8.3 mg/L at 250C.


ΤΙΜΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ : Η συγκέντρωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό και βρίσκεται σε ισορροπία με τον ατμοσφαιρικό αέρα υπό κανονική βαρομετρική πίεση. Η τιμή ποικίλλει ανάλογα με την θερμο- κρασία και την αλατότητα και είναι, για παράδειγμα, στο γλυκό νερό 14.6 mg/L στους 00C και 8.3 mg/L στους 250C.

valor de saturação do oxigénio dissolvido: A concentração de oxigénio dissolvido na água em equilíbrio com o ar atmosférico à pressão barométrica normal. O valor varia com a temperatura e salinidade e é, por exemplo na água doce, 14,6 mg/L a 00 C e 8,3 mg/L a 250 C.

mättnatsvärde för löst syre: Koncentration av löst syre i vatten i jämvikt med atmosfärisk luft vid normalt barometriskt tryck. Värdena varierar med temperatur och salthalt och är till exepel i sötvatten 14.6 mg/L vid 00C och 8.3 mg/L vid 250C.

Was this helpful?
Wastes and by-products of agricultural activity, such as inorganic fertilisers and pesticides.


Γεωργικά απόβλητα: Απόβλητα και παραπροϊόντα της γεωργικής δραστηριότητας, όπως ανόργανα λιπάσματα και εντομοκτόνα.

lixo agrícola: Desperdícios e produtos acessórios da actividade agrícola, tais como fertilizantes inorgânicos e pesticidas.

jordbruksavfall: Avfall och biprodukter som orsakas av olika jordbruks aktiviteter.

Was this helpful?
A mixture of gases around the earth: about 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide and traces of helium, krypton, neon and xenon, plus water vapour.


ΑΕΡΑΣ: Μείγμα των αερίων που περιβάλλουν την γη: περίπου 78% άζωτο, 21% οξυγόνο, 0.9% αργόν, 0.03% διοξείδιο του άνθρακα και ίχνη ηλίου, κρυπτού, νέου και ξένου, καθώς επίσης και υδρατμοί.

ar : Uma mistura de gases à volta da terra: cerca de 78% de azoto, 21% de oxigénio, 0,9 % de árgon, 0,03% de dióxido de carbono e vestígios de hélio, crípton, néon e xénon, mais vapor de água.

luft: En blandning av gaser runt jorden; ungefär 78% kväve, 21% syre, 0.9% argon, 0.03% koldioxid och spår av helium, krypton, neon and xenon, samt vattenånga.

Was this helpful?
The social interaction between members of a species, involving aggression, or threat and conciliation, or retreat.


ΑΓΩNIΣTIKH ΣYMΠEPIΦOPA: H κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ μελών ενός είδους, η οποία εμπεριέχει επίθεση ή απειλή και συμβιβασμό ή υποχώρηση.

comportamento agonístico : A interacção social entre membros de uma espécie, envolvendo agressão ou ameaça e conciliação ou retirada.

agonistikt beteende: Den sociala interaktion mellan artfränder som involverar aggression, eller hot och försoning, eller flykt.

Was this helpful?
A society or group of conspecific organisms which have a social structure and consist of repeated members or modular units but with a low level of coordination, integration or genotypic relatedness.


ΣYNAΘPOIΣH: Κοινωνία ή ομάδα οργανισμών του ιδίου είδους, με κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από όμοια μέλη ή αυτοτελείς μονάδες, που έχουν όμως ένα χαμηλό επίπεδο συντονισμού, κοινωνικής ένταξης ή γονοτυπικής συγγένειας.

agregação : Uma sociedade ou grupo de organismos co-específicos que têm uma estrutura social e que consistem de membros ou unidades modulares repetidos mas com um baixo nível de coordenação, integração ou afinidade genotípica

aggregation: Ett samhälle eller en grupp av konspecifika organismer som har en social struktur och består av upprepade medlemmar eller modulära enheter men med en låg nivå av koordination, integrering eller genotypiskt släktskap.

Was this helpful?
Within a population the term refers to a cohort of organisms of approximately equal age.


ΗΛIKIAKH OMAΔA (KΛAΣH): Oρος της δυναμικής πληθυσμών στα ψάρια, που αναφέρεται σε ψάρια της ίδιας, κατά προσέγγιση, ηλικιακής κλάσης.

grupo etário (classe) : Dentro de uma população o termo refere-se a uma coorte de organismos com aproximadamente a mesma idade.

åldersklass: Inom en population benämner termen en kohort organismer av ungefärlig lika ålder.

Was this helpful?
The clumping together of cells or other particles, for example, mobile bacilli, red blood cells, etc; for example, when mixing incompatible blood types.


ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ή ΟΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Συσσωμ- άτωση κυττάρων ή άλλων σωματιδίων, πχ. κινητών βακίλλων, ερυθροκυττάρων κ.λ.π. Παράδειγμα απο- τελεί επίσης η μείξη ομάδων αίματος που είναι ασύμβατες.

aglutinação : A agregação de células ou outras partículas, por exemplo, bacilos móveis, glóbulos vermelhos, etc; por exemplo, quando se misturam tipos de sangue incompatíveis.

agglutination: När celler eller andra partiklar klumpar ihop sig, till exempel rörliga baciller, röda blodkroppar. etc; till exempel när man blandar inkompatibla blodgrupper.

Was this helpful?
The distribution of organisms among the various age classes present in the population; the sum of the number of individuals over all age classes equals the population size.


ΛIΚIΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Η κατανομή των ατόμων ενός πληθυσμού σε ηλικιακές κλάσεις. Το άθρο- ισμα του αριθμού των ατόμων σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις ισούται με το μέγεθος του πληθυσμού.

composição de idades : A distribuição de organismos entre as várias classes etárias presentes na população; a soma do número de indivíduos em todas as classes etárias dá o tamanho da população.

åldersammansättning: Fördelning av organismer mellan olika åldersklasser i en population; summan av antalet individer i alla åldersklasser är lika med populationens storlek.

Was this helpful?
Bacteria living in the presence of gaseous oxygen.


Αερόβια βακτηρίδια: Βακτηρίδια που ζουν παρουσία αέριου οξυγόνου.

bactéria aeróbica: Bactéria que vive na presença de oxigénio.

aeroba bakterier: Bakterier som lever i närvaro till syre i gastillstånd.

Was this helpful?
A measure of the similarity in species composition between communities.


Δείκτης συγγένειας: Μέτρηση της ομοιότητας της σύνθεσης των ειδών μεταξύ βιοκοινωνιών.

indíce de afinidade: Uma medida da similaridade na composição de espécies entre comunidades.

affinitets index: Mått som jämför artsammansättningen mellan två samhällen.

Was this helpful?
(1) A condition or process where gaseous oxygen is present or required. (2) In microbiology: Pasteurs term for micro-organisms which grow only in the presence of gaseous oxygen; those which grow without it are anaerobic.


ΑEPOBIOΣ: (1) H κατάσταση ή η διεργασία κατά την οποία το αέριο οξυγόνο είναι παρόν ή απαιτούμενο (πρβλ. μεταβολισμός). 2) Στην μικροβιολογία όρος του Pasteur, για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μόνο παρουσία αερίου οξυγόνου. Eκείνοι που αναπτύσσονται χωρίς αυτό ονομάζονται αναερόβιοι.

aeróbico : (1) Uma condição ou processo em que o oxigénio está presente ou é necessário; cf. Metabolismo. (2) Em microbiologia: termo utilizado por Pasteur para um micro-organismo que crescem apenas na presença de oxigénio; os que crescem na ausência de oxigénio são anaeróbicos.

aerob: (1) Ett tillstånd eller process där syrgas finns närvarande eller krävs; se vidare metabolism. (2) I mikrobiologi: Pasteurs benämning på mikroorganismer som växer enbart i närvaro av syrgas; de som växer utan är anaeroba.

Was this helpful?
The mechanical mixing of air and water; this generally refers to a process by which gases contained in air are transferred across the air-liquid interface (in contrast to the transfer of oxygen alone).


ΑEPIΣMOΣ: H μηχανική μείξη αέρα και νερού. Γενικά αναφέρεται στη διεργασία με την οποία τα αέρια που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα, μεταφέρονται μέσω της διεπιφάνειας αέρα-υγρού στο υγρό. (σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική μεταφορά οξυγόνου γιά την οποία βλ.λ. Oξυγόνωση).

arejamento : A mistura mecânica de ar e água, geralmente refere-se a um processo através do qual os gases contidos no ar são transferidos através da interface ar-liquído (em contraste com a transferência apenas de oxigénio); cf. Oxigenação.

luftning: Mekanisk omblandning av luft och vatten; det benämner generellt den process där luftens gaser transporteras över från luft till vätska (till skillnad från trasport av enbart syre); se vidare syresättning.

Was this helpful?
Wind-deposited material such as dune sands and loess deposits.


ΑIOΛIKA ENAΠOΘEMATA : Eναποθέσεις υλικού από τον αέρα, όπως θίνες (αμμόλοφοι) και εναποθέσεις λαµς (ασβεστιτικός πηλός).

depósitos eólicos: Materiais depositados pelo vento tais como areias dunares e depósitos de loess (periglaciais).

eolisk avlagring: Avlagring vilken transporterats med vindens hjälp till den plats där den nu finns.

Was this helpful?
Any animal that has attained full growth or is sexually mature that is not precocious.


ΕΝΗΛIΚΟ: Κάθε ζώο το οποίο έχει φτάσει σε πλήρη αύξηση ή είναι γεννητικά (σεξουαλικά) ώριμο. Το μή πρώϊμο.

adulto : Qualquer animal que tenha atingido o crescimento total ou seja sexualmente maduro e que não seja precoce.

adult: Alla djur som har uppnått full storlek eller är sexuellt mogen.

Was this helpful?
The attraction of ions or compounds to the surface of a solid; for example, soil colloids adsorb large amounts of ions and water.


ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ : Η έλξη ιόντων ή ενώσεων στην επιφάνεια ενός στερεού π.χ. τα κολλοειδή του χώματος προσροφούν μεγάλες ποσότητες ιόντων και νερού.

adsorção : A atracção de iões ou componentes para a superfície de um sólido; por exemplo, solos coloidais adsorvem grandes quantidades de iões e água.

adsorption: Attraktion av joner eller föreningar till fasta ytor; till exempel adsorberar jord kolloider stora mängder joner och vatten.

Was this helpful?
Tissue made up of specific cells capable of storing large amounts of neutral fats.


ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ: Ιστός που αποτελείται από ειδικά κύτταρα, ικανά να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ουδέτερων λιπιδίων.

tecido adiposo : Tecido constítuido por células específicas capazes de armazenar grandes quantidades de gorduras neutras.

adipos vävnad: Vävnad som är uppbyggd av specifika celler som kan lagra stora mängder av neutrala fetter.

Was this helpful?
(1) The union of two surfaces or structures which would otherwise be separate. Examples are visceral organs attached to the abdominal wall, the result of acute or chronic inflammation. (2) In microbiology: in nature, microorganisms often bind specifically or non-specifically to a substratum or to other cells; in some cases adhesion is known to be mediated by specialized microbial components or structures. Free-living microorganisms in aquatic habitats often adhere to submerged surfaces on, for


ΣΥΜΦΥΣΗ: (1)Η ένωση δύο επιφανειών ή δομών, που διαφορετικά θα ήταν χωρισμένες, παράδειγματα αποτελούν σπλαχνικά όργανα που προσφύονται στο κοιλιακό τοίχωμα, ως αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας φλεγμονής. (2) Στην μικροβιολογία: ορισμένοι μικροοργανισμοί συχνά συνδέονται ειδικά ή μη ειδικά με ένα υπόστρωμα ή με άλλα κύτταρα. Σε μερικές περιπτώσεις η σύμφυση είναι γνωστό ότι πραγματοποιείται με την παρεμβολή εξειδικευμένων μικροβιακών παραγόντων. Μικροοργανισμοί που ζούν ελεύθερα σε υδάτινα ενδιαιτήματα, προ-

adesão : (1) A união de duas superfícies ou estruturas que de outra forma estariam separadas. Como exemplo temos os orgãos viscerais adstritos à parede abdominal, como resultado de uma inflamação aguda ou crónica. (2) Em microbiologia: na natureza, os microorganismos unem-se muitas vezes especificamente ou não especificamente a um substrato ou outras células; nalguns casos sabe-se que a adesão é mediada por componentes ou estruturas microbianas especializadas. Microorganismos de vida livre em habitats aq

adhesion: (1) Sammanförandet av två ytor eller strukturer som annars skulle vara separerade. Exempel är viscerala organs fäste till abdominalväggen, resultatet av akut eller kronisk inflammation. (2) I mikrobiologi: i naturen binder ofta mikroorganismer specifikt eller icke-specifikt till ett substrat eller till andra celler; i vissa fall kan vidhäftande medieras av specialiserade mikrobiella komponeneter eller strukturer. I akvatiska habitat är frilevande mikroorganismer ofta vidhäftade ytor på, till exe

Was this helpful?
A flat area of the deep ocean floor beyond the continental slope and continental rise.


Αβυσσική πεδιάδα: Μια επίπεδη περιοχή του βυθού των ωκεανών μεγάλου βάθους πέρα από την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική ανύψωση

planicie abissal: Área plana do fundo oceânico para além do talude e elevações continentais.

djuphavsslätt: Djuphavsslätten. Plan område som sträcker sig vidare från kontinentaranden och kontinentalsluttningen.

Was this helpful?
The bottom of the deep oceans, with a depth greater than 2000 metres, representing one of the most constant marine biomes, with temperature between 02 and 22 C.


ΑΒΥΣΣΟΣ: Ο βυθός των βαθειών θαλασσών, όπου το βάθος είναι μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα. Αντιπροσωπεύει έναν από τους σταθερότερους θαλάσσιους βιοχώρους, με θερμοκρασία μεταξύ 00 και 20 C.

abissal : O fundo do oceano profundo, com um profundidade superior a 2000 metros, representa um dos biomas marinhos mais constantes, com uma temperatura entre 00 e 20 C

djuphav: Djuphavens botten, på djup över 2000 meter, representerar ett av de mest konstanta marina biomen, med temperaturer mellan 00 och 20 C.

Was this helpful?
(1) The uptake and assimilation of gases, liquids, and other matter by the skin, mucous membranes, and blood vessels. (2) The transfer of nutrients across cell membranes following digestion.


ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ: (1) Η πρόσληψη και αφομοίωση αερίων, υγρών και άλλων υλικών από το δέρμα, τις βλεννογόνους μεμβράνες και τα αιμοφόρα αγγεία. (2) Η μεταφορά θρεπτικών δια μέσου των κυτταρικών μεμβρανών κατά την πέψη.

absorção : (1) Captação e assimilação através da pele, membranas mucosas e vasos sanguíneos de gases, liquidos e outra matéria. (2) A transferência de nutrientes através das membranas celulares após a digestão.

absorption: (1) Upptag och assimilering av gaser, vätskor och annan materia av hud, membran och blodkroppar. (2) Transport av föda över cell membran efter nedbrytning.

Was this helpful?
Refers to non-living substances, factors, environments.


ΑΒIOTIKOΣ: Αναφέρεται σε μή ζώντα περιβάλλοντα, ουσίες, παράγοντες.

abiótico : Refere-se a substâncias, factores e ambientes não vivos.

abiotisk: Syftar på icke-levande substanser, faktorer och miljöer

Was this helpful?
The process of erosion by rubbing off or wearing away of surface material; attrition; often a scraped sample of mucus and/or epithelium.


ΕΚΤΡIΒΗ: Η φθορά λόγω τριβής της επιφάνειας ενός υλικού. ΑΠΟΞΕΣΜΑ: Δείγμα βλέννας και/ή επιθηλίου το οποίο έχει ληφθεί με ξύση της επιφανείας.

abrasão : Processo de erosão por fricção ou desgaste do material de superficíe; atrito; normalmente um amostra de muco e/ou epitélio por raspagem.

abrasion : Erosionsprocess där ytmaterial skrapas eller vittrar bort

Was this helpful?

B

The net upward force exerted on an object or parcel of fluid due to the difference in density between it and the surrounding fluid; quantitatively equal to the weight of the water displaced by the object.


ΑΝΩΣΗ-ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Η καθαρή προς τα άνω δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο ή τμήμα υγρού και η οποία οφείλεται στην διαφορά πυκνότητας του αντικειμένου και του υγρού. Ποσοτικά είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

flutuabilidade : A força ascendente exercida sobre um objecto ou parte de um fluido devido à diferença de densidade entre este e o fluido envolvente; quantitativamente é igual ao peso da água deslocada pelo objecto.

flytförmåga: Uppåtriktad kraft som utövas på ett föremål eller vattenmassa på grund av skillnaden i densitet mellan den och den omgivande vätskan; kvantitativt lika med vikten på vattenmassan som trängs undan av föremålet.

Was this helpful?
Coal or oil fuel used by a ship.


Καύσιμος άνθρακας : Κάρβουνο ή πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο από τα πλοία.

depósito de combustível: Carvão ou combustível utilizado por um navio.

bränsleförråd: Organiskt bränsle (kol eller olja) som används av fartyg.

Was this helpful?
A chemical used to maintain the pH within a given narrow range by taking up or releasing hydrogen ions.


ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: Διάλυμα το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί το pΗ σχεδόν σταθερό (ώστε οι διακυμάνσεις του να περιορίζονται σε ένα στενό δεδομένο εύρος τιμών), ελευθερώνοντας ή δεσμεύοντας υδρογονοïόντα.

tampão : Químico usado para manter o pH dentro de um determinado intervalo restrito quer pela absorção ou libertação de iões de hidrogénio.

buffert: Kemikalie som används för att bibehålla pH-värdet inom ett visst smalt intervall genom att uppta eller frige vätejoner.

Was this helpful?
A pelagic sediment comprising an accumulation of volcanic and aeolian dust with less than 10% biogenic material; red clay.


Καφέ άμμος : Πελαγικό υπόστρωμα στο οποίο εμφανίζεται απόθεση ηφαιστειακής και αιολικής σκόνης με λιγότερο από 10% βιογενετικό υλικό: κόκκινη άμμος.

Argila castanha : Sedimento pelágico que inclui uma acumulação de poeira vulcânica e eólica, com menos de 10% de material biogénico; argila vermelha.

brunlera: Pelagiskt sediment som består av en ackumulation av vulkaniskt och aeolisk damm, med mindre eän 10% biogeniskt material.

Was this helpful?
A period between hatching and the first spawning of a given generation.


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓIΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Η περίοδος ανάμεσα στην εκκόλαψη και την πρώτη ωοτοκία μιας δεδομένης γενεάς ενός είδους.

ciclo de reprodução : O período entre a incobação e a primeira desova de uma dada geração.

fortplantningsomgång : Tid mellan födsel och fecunditet hos en kohort.

Was this helpful?
Phaeophyceae; class of marine seaweed of the intertidal and shallow subtidal zones of more than 1500 species.


ΦΑΙΟΦΥΚΗ: Phaeophycae, ομοταξία θαλασσίων φυκών της παλιρροιακής και της ρηχής υποπαλιρροιακής ζώνης. Η ομοταξία περιλαμβάνει πάνω από 1500 είδη Πρβλ. Λαμιναριώδη.

algas castanhas : Feofíceas; classe de algas marinhas de zonas intertidal e zonas subtidais pouco profundas com mais de 1500 espécies; cf. Sargaço.

brunalger: Phaeophyceae; klass av marina alger som lever i intertidala zoner och som innefattar fler än 1500 arter.

Was this helpful?
Water arising from mixing of salt water and fresh water and having a salinity of 0.50 to 17.0‰, commonly occurring in near-surface estuarine environments.


ΥΦΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ : Νερά που προέρχονται από ανάμειξη αλμυρών και γλυκών νερών και έχουν αλατότητα απο 0.50 έως 17‰. Συνήθως υφάλμυρα είναι τα επιφανειακά νερά στις εκβολές ποταμών και τις λιμνοθάλασσες.

água salobra : Água originada pela mistura da água salgada e doce com uma salinidade de 0.50 a 17.0‰, ocorrendo normalmente perto da superfície em ambientes estuarinos.

brackvatten: Vatten som är en blandning av saltvatten och sötvatten och har en salinitet av 0.50 till 17.0%, påträffas vanligtvis vid ytan i miljöer nära flodmyningar.

Was this helpful?
The fluid layer above a surface where flow is affected by friction of a surface.


Οριακο στρωμα: Το υγρό στρώμα πάνω από μια επιφάνεια όπου η ροή επηρεάζεται από ένα κλάσμα της επιφανείας.

camada limite/fronteira: Camada de fluido superfícial onde o fluxo é afectado pelo atrito à superfície.

gränsyta: Flytande lager ovanför en yta, där flödet påverkas av friktion mot ytan.

Was this helpful?
A geological term used to designate glacial drift that has not been subjected to the sorting action of water and therefore contains particles from boulder to clay size.


ΚΡΟΚΑΛΩΔΗΣ ΑΡΓΙΛΟΣ: Γεωλογικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα φερτά υλικά που συσσωρεύονται από την κίνηση των παγετώνων (μοραίνες), τα οποία δεν έχουν υποστεί διαχωρισμό από την επενέργεια του νερού, και ως εκ τούτου περιέχουν σωματίδια μεγέθους από άργιλο μέχρι ογκόλιθο.

seixos : Termo geológico utilizado para designar a deriva glaciar que não foi sujeita à acção ocasional da água e por conseguinte contem partículas que variam em tamanho desde grandes blocos de pedra a argila.

morän: Geologiskt term som används för att beskriva morän som inte har utsatts för någon egentlig kornstorlekssortering, i likhet med den sortering som uppkommer i rinnande vatten, och innehåller därmed stora stenblock.

Was this helpful?
Pertaining to cool or cold temperate regions of the northern hemisphere.


ΑΡΚΤIΚΟΣ: Αναφέρεται στις ψυχρές ή στις ψυχρές ώς εύκρατες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου, στις βόρειες ζώνες κωνοφόρων και την τάïγκα.

boreal : Pertencente a regiões frias ou geladas do hemisfério norte.

boreal: Hänför sig till dom svala eller kalla temperarade regionerna i den norra hemisfären.

Was this helpful?
A rock fragment, usually rounded by weathering or abrasion, with an average dimension of 12 inches (256 mm) or more.


ΚΡΟΚΑΛΗ (TPOXMAΛO): Τμήμα πετρώματος, συνήθως αποστρογγυλευμένο από αποσάθρωση ή τριβή, με μέση διάμετρο τουλάχιστον 256 mm.

calhaus : Um fragmento de rocha, geralmente arredondado pelo accção do tempo ou atrito, com uma dimensão média de 12 polegadas (256mm) ou maior

stenblock: Fragment av ett stenblock, vanligtvis rundad av vittring och slitning, med en medelstorlek på 12 tum (256 mm) eller större.

Was this helpful?
Popular name for teleost fishes.


ΟΣΤΕΪΧΘΥΕΣ: Bony fish είναι στα αγγλικά το λαïκό όνομα των Τελεόστεων και γενικά των ψαριών που δεν είναι χονδριχθύες, είναι αγγλική μετάφραση του εξαγγλισμένου ελληνικού όρου οστεïχθυες.

peixes ósseos: Nome popular para os peixes teleósteos.

benfiskar: Allmänn benämning åt fiskar som tillhör gruppen Teleostei.

Was this helpful?
Cyanophyta, the only algae in which photosynthetic pigments are not localized in chromatoplasts and which do not have a nucleus. The pigments are masked by the blue pigment phycocyanin.


ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ: Κυανόφυτα, τα μοναδικά φύκη στα οποία οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεν είναι εντοπισμένες στους χρωματοπλάστες και τα οποία δεν έχουν πυρήνα. Οι χρωστικές περιβάλλονται από κυανή χρωστική, την φυκοκυανίνη.

algas azuis-esverdeadas: Cianófitas, as únicas algas em que os pigmentos fotossintéticos não estão localizados nos cromoplastos e que não têm um núcleo. Os pigmentos estão dissimulados pelos pigmentos azuis de ficocianina.

blågröna alger: Cyanofyta, den enda algen där fotosyntetiserande pigment inte är lokaliserade i kromatoplaster och inte har någon cellkärna. Pigmenten maskeras av den blåa pigmenten fycocyanin.

Was this helpful?
Rapid and localized increase of one or more planktonic species, often in spring or autumn, causing large temporary concentrations of these organisms to dominate the community; can result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).


ΑΝΘIΣΗ (ΠΛΑΓΚΤΟΥ) : Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium).

bloom : Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas). Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associados à libertação de toxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).

blomning: En snabb, lokal ökning av en eller flera planktoniska arter, oftast under våren och hösten, som orsakar tillfälligt höga koncentrationer av dessa organismer och påföljande dominans av planktonsamhället. Detta kan resultera i missfärgat vatten (ex. röd blomning). Algblomningar kan leda till frisättande av toxiner (som i t.ex. fallet med dinoflagellaten Gymnodinium)

Was this helpful?
Sea water contaminated by oil from a spill that pollutes coastal areas.


Μαύρη παλίρροια : Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την μόλυνση των παράκτιων περιοχών από πετρελαιοκηλίδα.

maré negra: Contaminação da água do mar com petróleo devido a um derrame que polui as zonas costeiras.

oljebälte: Benämning på den förorening av kustområden som orsakas av oljespill.

Was this helpful?
Class of aquatic molluscs characterized by two calcareous valves joined by a flexible ligament along a hinge line. This class includes various edible species, many of which are cultivated (e.g. mussels, oysters, scallops, clams). Commonly known as bivalves. Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.


ΔIΘΥΡΑ: Ομοταξία υδροβίων μαλακίων των οποίων το ασβεστικό κέλυφος αποτελείται από δύο κόγχες που ενώνονται με έναν σύνδεσμο. Η ομοταξία των δ. περιλαμβάνει διάφορα βρώσιμα είδη, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται (π.χ. μύδια, στρείδια κ.λ.π.).Συν. Ελασματοβράγχια, Πελεκύποδα. Κοινώς είναι γνωστά σαν δίθυρα.

bivalves: Classe de moluscos aquáticos caracterizados por possuirem duas valvas calcárias unidas por um ligamento flexível. Esta classe inclui várias espécies comestíveis, muitas das quais são cultivadas (e.g. Mexilhões, ostras, vieiras, ameijoas). Conhecidos geralmente por bivalves. Sin. Lamelibrânquios.

bivalvia: Klass av akvatiska blötdjur, som karakteriseras genom två kalkartade skal som binds ihop av ett elastiskt ligament. Denna klass innehåller ett antal ätbara arter, varav många odlas ( t.ex musslor, ostron, kammuslor). Syn. Lamellibranchia; Pelecypoda.

Was this helpful?
All the individuals of identical genotype; in bacteria, a taxon distinguished by certain physiological features; type specimen of an organism.


ΒIΟΤΥΠΟΣ: Το σύνολο των ατόμων που έχουν ταυτόσημο γονότυπο. Στα βακτήρια, ταξινομική ομάδα που διακρίνεται από ορισμένους φυσιολογικούς χαρακτήρες. Τυπικό δείγμα ενός οργανισμού.

biótipo : todos os individuos com genótipo idêntico; nas bactérias, um grupo taxonómico distinguido por certas características fisiológicas; tipo de espécime de um organismo.

biotyp: Alla individer som har ett identiskt genotyp; hos bakterier, en taxa som urskiljes genom vissa fysiologiska kännetecknen; typexemplaret av en organism.

Was this helpful?
The mixing of a sediment by the burrowing, feeding or other activity of living organisms, forming a bioturbated sediment.


ΒIΟΑΝΑΔΕΥΣΗ (=βιοδιατάραξη): Ανάμειξη ενός υποστρώματος, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας ζωντανών οργανισμών (αναζήτηση τροφής, ανασκάλευση), οι οποίοι με τον τρόπο αυτό παράγουν ένα βιοαναδευόμενο ίζημα.

bioturbação : A mistura do sedimento ocasionada pela escavação, alimentação ou outra actividade de organismos vivos, formando sedimento bioturbado.

bioturbation: Omrörningen av sediment, på grund av grävandet, ätandet eller något annat beteende av organismer, som skapar ett bioturbit sediment.

Was this helpful?
An area in which the main environmental conditions and biotypes adapted to them are uniform.


ΒIΟΤΟΠΟΣ: Περιοχή στην οποία οι κύριες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και οι βιότυποι που είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές, είναι ομοιόμορφα.

biótopo : Uma área na qual as principais condições ambientais são uniformes

biotop: Område där de huvudsakliga miljöförhållanden, och biotyperna som har anpassats till dem, är enhetliga.

Was this helpful?
A biogenic poison, usually proteinaceous.


Βιοτοξίνη (τοξίνη) : Βιογενετικό δηλητήριο, συνήθως πρωτεϊνικό.

biotoxinas: Um veneno biogenético, usualmente proteico.

biologisk toxin : Biogenisk gift, som vanligtvis angriper poroteiner.

Was this helpful?
The influence exerted upon a habitat by the plant and animal organisms which inhabit the area. Causality generated by organisms.


Βιοτικός δείκτης : Η επιρροή που ασκείται σε ένα περιβάλλον από τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς που εντοπίζονται στην περιοχή.

factor biótico: Influência exercida sobre um habitat pelas plantas e animais que habitam a área. Causalidade gerada pelos organismos.

biotisk faktor: Påverkan som utövas på ett habitat av växt- och djursamhällen som lever där. Kausalitet som orsakas av organsimer.

Was this helpful?
Relating to life or living matter.


ΒIΟΤIΚΟΣ: Σχετιζόμενος με την ζωή ή με την ζώσα ύλη.

biótico : Relativo à vida ou matéria viva.

biotisk: Relaterat till liv eller levande substans.

Was this helpful?
Formation of organic compounds by living organisms.


Βιοσύνθεση: Δημιουργία οργανικών συστατικών από ζωντανούς οργανισμούς.

biosíntese: Formação de compostos orgânicos por organismos vivos.

biosyntes: Bildning av organiska föreningar genom levande organismer.

Was this helpful?
The use of advanced genetic techniques to create new strains of organisms and obtain mutated forms which can produce enhanced quantity or quality.


ΒIΟΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ: Η χρήση προηγμένων γενετικών τεχνικών στην παραγωγή νέων στελεχών οργανισμών ή μεταλλαγμένων τύπων με σκοπό αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της ποσότητας.

biotecnologia : A utilização de técnicas genéticas avançadas para criar novas raças de organismos e obter formas mutantes que possam originar uma melhoria na quantidade e qualidade.

bioteknik: Användningen av avancerat genetiskt teknik för att skapa nya stammar av organismer eller framställa muterade "former" som kan framkalla förhöjd kvalitet eller kvantitet.

Was this helpful?
The global ecosystem; that part of the earth and its atmosphere capable of supporting living organisms.


ΒIΟΣΦΑIΡΑ: Το παγκόσμιο οικοσύστημα. Το τμήμα εκείνο της Γης και της ατμόσφαιρας όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η ζωή.

biosfera : O ecossistema global; a região da terra e da sua atmosfera capazes de sustentar organismos vivos.

biosfär: Det globala ekosystemet; den del av jorden och atmosfären som har förmågan att uppehålla levande organismer.

Was this helpful?
Plankton, nekton and suspended organic particulate matter derived from living organisms; the biological component of seston.


ΒIΟΣΗΣΤΟΝ: Πλαγκτόν, νηκτόν και αιωρούμενα οργανικά σωματίδια προερχόμενα από ζώντες οργανισμούς. Η βιολογική συνιστώσα του σηστού.

bioseston: Plâncton, necton e matéria orgânica em suspensão oriundos de organismos vivos; o componente biológico do seston.

bioseston: Plankton, nekton och svävande organiska partiklar som har sitt ursprung från levande organismer; biologiska komponenten av seston.

Was this helpful?
Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.


ΒIOPYΘMOΣ: Mηχανισμος ο οποιος ρυθμιζει σε τακτα χρονικα διαστηματα επαναλαμβομενα προτυπα συμπεριφορας ενος ζωικου η φυτικοθ οργανισμοθ.

bioritmo : Mecanismo através do qual são controladas as actividades comportamentais de um organismo que ocorrem a intervalos regulares.

biorytm: Mekanism som kontrollerar rytmiska förlopp i en biologisk process eller funktion.

Was this helpful?
Removal of environmental pollutants by means of uptake and transformation by living organisms.


Βιοθεραπεία: Αποκομιδή των περιβαλλοντικών ρυπαντών από ζωντανούς οργανισμούς.

bioremediação: Remoção de poluentes ambientais por meio de ingestão e transformação por organismos vivos.

biologisk rening: Avlägsnandet av föroreningar i miljön genom levande organismer som upptar och omvandlar dessa ämnen.

Was this helpful?
The application of statistical methods to biological problems and the mathematical analysis of biological data.


ΒIΟΜΕΤΡIΑ: Η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε βιολογικά προβλήματα και η μαθηματική ανάλυση βιολογικών δεδομένων.

biometria : A aplicação de métodos estatísticos a problemas biológicos e a análise matemática de dados biológicos.

biometri: Användningen av statistiska metoder till biologiska problem och den matematiska analysen av biologiskt data.

Was this helpful?
Any quantitative estimate of the total mass of organisms comprising all or part of a population or any other specified unit, or within a given area at a given time; measured as volume, mass (live, dead, dry or ash-free weight) or energy (Joules, calories). Syn. standing crop; standing stock.


ΒIΟΜΑΖΑ: Ποσοτική εκτίμηση της ολικής μάζας των οργανισμών που συναποτελούν έναν πληθυσμό ή τμήμα ενός πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη βιολογική ενότητα σε μια δεδομένη περιοχή και σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετρείται ως όγκος, μάζα (ζωντανή, νεκρή, ξηρό ή οργανικό βάρος) ή ενέργεια (Joules, calories).

biomassa : Qualquer estimação quantitativa da massa total dos organismos compreendendo a totalidade ou parte de uma população ou qualquer outra unidade especificada, ou dentro de uma dada área num dado período; calculada como o volume, peso (vivo, morto, seco ou livre de cinzas) ou energia (Joules, calorias).

biomassa: Varje kvantitativ uppskattning av den totala vikten av organismer som uppgör hela eller delar av en population eller en given enhet, eller den totala vikten av organismer som befinner sig inom ett viss område vid ett viss tid; uppmätt som volym, vikt (levande, död, torrvikt) eller energi (Joules, kalorier). Syn standing crop; standing stock.

Was this helpful?
The accumulation of high concentrations in an organism through the retention of a compound found in low levels in the diet and water. Syn. biomagnification.


ΒIΟΛΟΓIΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: Συσσώρευση σε έναν οργανισμό, υψηλών συγκεντρώσεων, με την κατακράτηση ενός συστατικού που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην δίαιτα ή στο νερό (συνώνυμο: Βιομεγέθυνση).

bioampliação : A acumulação de elevadas concentrações num organismo através da retenção de um composto encontrado em baixos níveis na alimentação e na água. Sin. Bioamplificação.

biomagnifiering: Ackumulering av höga koncentrationer av en förening i en organism, genom kvarhållningen av föreningen som finns i låga halter i födan och vattnet.

Was this helpful?
Mechanism by which those behavioural activities of an organism occurring at regular intervals, is governed.


ΒIΟΛΟΓIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Μηχανισμός ο οποίος ρυθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβόμενα πρότυπα συμπεριφοράς ενός ζωικού ή φυτικού οργανισμού.

ritmo biológico : Mecanismo através do qual são controladas as actividades comportamentais de um organismo que ocorrem a intervalos regulares.

biorytm: Mekanism som styr beteenden hos en organism som sker vid regelbundna intervaller.

Was this helpful?
Light produced by living organisms (e.g. plankton and fishes). It is most extensively developed in midwater and bottom- dwelling deep sea species (e.g. lantern fishes). It arises from (a) luminous bacteria living on the fish in a symbiotic relationship or (b) from photophores. Bioluminescence may serve as courting behaviour or as a lure for prey.


ΒIΟΦΩΤΑΥΓΕIΑ: Παραγωγή φωτός από ζώντες οργανισμούς (π.χ. πλαγκτόν και ψάρια). Είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στα ψάρια που ζούν σε μεσαία βάθη και στα ψάρια που ζούν στο βυθό σε μεγάλα βάθη (π.χ. λυχναρόψαρα). Προέρχεται (α) από φωτοβολούντα βακτήρια που ζουν πάνω στα ψάρια με συμβιωτική σχέση (β) από τα φωτοφόρα. Η βιοφωταύγεια παίζει ρόλο στην αναπαραγωγική συμπεριφορά και την προσέλκυση λείας.

bioluminescência : Luz produzida por organismos vivos (e.g. plâncton e peixes). Está mais desenvolvida em espécies marinhas de meia-água e de grande profundidade (e.g. peixes lanterna). Tem origem numa (a) bactéria luminosa que vive no peixe numa relação simbiótica ou (b) em fotóforos. A bioluminescência pode servir como comportamento de acasalamento ou para atrair presas.

bioluminiscens: Ljus som produceras av levande organismer (t.ex plankton och fiskar). Denna egenskap har haft en mer omfattande utveckling hos organimser som lever i djupare vatten (t.ex blåkäxa). Bioluminescens uppkommer ifrån (a) självlysande bakterier som lever i ett symbiotiskt förhållandet med fisken, eller (b) med hjälp av fotoforer. Bioluminescens kan agera som uppvaktningsbeteende eller som lockbete för att fånga byte.

Was this helpful?
The ratio of the productivity of an organisation or population to the energy consumed.


Βιολογική απόδοση : Ο λόγος της παραγωγικότητας ενός οργανισμού ή ενός πληθυσμού προς την ενέργεια που καταναλώνει αυτός.

eficiência biológica: O razão entre a produtividade de uma organização ou população relativamente à energia consumida.

biologisk effektivitet: Förhållandet mellan produktiviteten hos en organism eller population och energin som används.

Was this helpful?
A mechanism by which behavioural and physiological patterns of an organism are governed by exogenous factors and regulated by internal mechanisms.


ΒIΟΛΟΓIΚΟ ΡΟΛΟΪ: Μηχανισμός με τον οποίο ηθολογικά και φυσιολογικά πρότυπα ενός οργανισμού ελέγχονται από εξωγενείς παράγοντες και ρυθμίζονται από εσωτερικούς μηχανισμούς.

relógio biológico : Um mecanismo pelo qual os padrões comportamentais e fisiológicos de um organismo são controlados por factores exógenos e regulados por mecanismos internos.

biologisk klocka: Mekanism där beteenden och fysiologiska mönster är styrda genom exogena faktorer och reglerade genom interna mekanismer.

Was this helpful?
The circulation of components between the atmosphere, geosphere, hydrosphere, and biosphere.


Βιογεωχημικός κύκλος : Η κυκλοφορία συστατικών μεταξύ της ατμόσφαιρας, της γεώσφαιρας και της βιόσφαιρας.

ciclo biogeoquímico: Circulação de componentes entre a atmosfera, geoesfera, hidroesfera e bioesfera.

biogeokemisk kretslopp: Cirkulation av olika komponent mellan atmosfären, geosfären, hydrosfären och biosfären.

Was this helpful?
A component of the treatment units of a culture system in which the removal of organic matter takes place and dissolved metabolic byproducts are converted (mainly oxidized) as a result of micro-biological activity. The most important processes are the degradation of organics by heterotrophic bacteria and the oxidation of ammonia via nitrite to nitrate (two-step nitrification).


ΒIΟΗΘΜΟΣ ή ΒIΟΦIΛΤΡΟ: Μέρος μιας μονάδας κατεργασίας σε ένα σύστημα καλλιέργειας, στο οποίο πραγματοποιείται η απομάκρυνση του οργανικού υλικού και η μετατροπή (οξείδωση) με την βοηθεια μικροοργανισμών των προίόντων του μεταβολισμού, τα διαλυμένα μεταβολικά υποπροïόντα, ως αποτέλεσμα της μικροβιακής δραστηριότητας. Η σημαντικότερη διεργασία είναι η αποδόμηση των οργανικών υλικών από ετεροτροφικά βακτήρια και η οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρώδη και των νιτρωδών σε νιτρικά (δύο βήματα νιτροποίησης).

biofiltro : Um componente das unidades de tratamento de um sistema de cultura onde se realiza a remoção de matéria orgânica e onde os produtos metabólicos dissolvidos são convertidos (principalmente oxidados) como resultado de actividade microbiológica. Os processos mais importantes são a degradação de matéria orgânica por bactérias heterotróficas e a oxidação do amónia via nitritos a nitratos (nitrificação em duas fases).

biofilter: Beståndsdel i rengöringsenheten av ett kultursystem, där avlägsnandet av organiskt material sker och upplösta biprodukter omsättes (främst genom oxidation) till följd av mikrobiell aktivitet. Viktigaste processerna är nedbrytningen av organiska ämnen av heterotrofa bakterier och oxideringen av kväve, via nitrit, till nitrat (tvåstegs kvävefixering).

Was this helpful?
Capable of being decomposed by natural processes.


ΒIΟΔIΑΣΠΑΣIΜΟΣ (Βιοαποκοδομήσιμες): Iκανός να διασπασθεί μεσω ισολογικών διεργασιών.

biodegradável : Susceptível de ser decomposto por processos naturais.

biologiskt nedbrytbar : Nedbrytningsbar genom naturliga processer.

Was this helpful?
Pertaining to the variation of biological entities such as the number or distribution of species, genes, or communities in a particular area. Distribution of species can be measured using different mathematical functions (e.g. Shannon-Weiner index, etc.). Biodiversity can be measured at the level of the habitat (alpha-diversity) or between habitats within a region (beta-diversity).


Βιοποικιλότητα : Αναφέρεται στη ποικιλία των βιολογικών οντοτήτων, όπως ο αριθμός ή η κατανομή των ειδών, των γονιδίων, η των κοινωνιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η κατανομή των ειδών μπορεί να μετρηθεί με την χρήση μαθηματικών συναρτήσεων ( δείκτης Shannon-Weiner, κ.τ.λ) Η βιοποικιλότητα μπορεί να μετρηθεί στο επίπεδο του οικιστή (α-ποικιλότητα) ή μεταξύ των οικιστών σε μια περιοχή (β-ποικιλότητα).

biodiversidade: Refere-se à variação de seres biológicos tal como o número ou distribuição das espécies, genes, ou comunidades numa área particular.A distribuição de espécies pode ser medida utilizando diferentes funções matemáticas (e.g. Índice Shannon-Weiner, etc.). A biodiversidade pode ser medida ao nível do habitat (diversidade alfa) ou entre habitats dentro de uma região (diversidade beta).

biodiversitet: Hänför sig till variationen hos biologiska enheter som t.ex antalet eller fördelning av arter, gener eller samhällen i ett visst område. Arters fördelning kan mätas genom att använda olika matematiska funktioner (t.ex Shannon-Weiner index, osv). Biodiversitet kan mätas på habitatsnivå (alphadiversitet) eller mellan habitater i ett region (betadiversitet).

Was this helpful?
A measure of the degree to which a compound (commonly a xenobiotic), present in an aquatic environment, is accumulated in the biomass of organisms (e.g. algae) living in that environment. BCF = Co/Cw where Co = concentration of the compound in the organisms, and Cw is the concentration of the compound in the water.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΙΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ: Μέτρο του βαθμού στον οποίο ένα συστατικό (συνήθως ξενοβιοτικό), το οποίο είναι παρόν σε ένα υδάτινο περιβάλλον, συσσωρεύεται στην βιομάζα των οργανισμών (π.χ. φύκη) που ζουν στο περιβάλλον. BCF=Co/Cw, όπου Co= η συγκέντρωση του συστατικού στους οργανισμούς και Cw= η συγκέντρωση του συστατικού στο νερό.

factor de bioconcentração (BCF) : A medição do grau em que um composto (normalmente um xenobiótico), presente num ambiente aquático, está acumulado na biomassa dos organismos (e.g. Algas) que habitam nesse ambiente. BCF = Co/Cw onde Co = concentração do composto nos organismos e Cw é a concentração do composto na água.

biokoncentrationsfaktor -BCF: Måttet på den grad som en förening (vanligtvis en xenobiot), närvarande i en akvatiskt miljö, ackumuleras i biomassan av organismer (t. ex alger) som lever i den miljön. Bjfr = Co/Cw där Co = koncentrationen av föreningen i organismerna, och Cw är koncentrationen av föreningen i vattnet.

Was this helpful?
A chemical that is lethal to living organisms.


ΒIΟΚΤΟΝΟ: Χημικό, θανατηφόρο για τους ζωντανούς οργανισμούς.

biocida : Um químico que é letal para organismos vivos.

biocid: Kemikalie som är dödligt för levande organimser.

Was this helpful?
A community or natural assemblage of organisms inhabiting a biotope, specifically excluding physical aspects of the ecosystem. Strictly defined it includes only the flora-fauna assemblages in a given habitat.


ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ (ΒIΟΚΟIΝΩΝIΑ): Κοινότητα ζώντων οργανισμών που ζούν σε έναν βιότοπο, ( ένα συγκεκριμένο φυσικό-χημικό περιβάλλον). Υπό την στενή έννοια, ο ορισμός περιλαμβάνει μόνο τις κοινότητες πανίδας-χλωρίδας σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

biocenose: Uma comunidade ou associação natural de organismos que habitam um biótopo, excluindo espicificamente os aspectos físicos do ecossistema. Definido com precisão inclui apenas as associações de flora-fauna num dado habitat.

biocenos: Definition på samhället eller samlingen av organismer som lever i en biotop och som utesluter fysiska aspekter av ekosystemet. Exakt definierat så inkluderas bara flora-fauna samlingarna i ett habitat.

Was this helpful?
Any test in which organisms are used to detect or measure the presence or effect of one or more substances or conditions.


ΒIΟΑΝΑΛΥΣΗ: Δοκιμασία στην οποία χρησιμοποιούνται οργανισμοί για τον εντοπισμό ή την μέτρηση της παρουσίας ή της επίδρασης μιάς ή περισσοτέρων ενώσεων ή συνθηκών.

bioanálise : Qualquer teste em que são utilizados organismos para detectar ou medir a presença ou o efeito de uma ou mais substâncias ou condições.

biotest: Försök där organismer används för att spåra eller mäta förekomsten eller effekten av en eller flera ämnen eller tillstånd.

Was this helpful?
The amount of oxygen consumed by respiratory processes of bacteria and the oxidation of organic material which measured in a water sample maintained in darkness at a specified temperature for a specified amount of time. Standard BOD determinations are for 5-day incubations at 200C (BOD 5). It should always be stated whether a water sample has been filtered (soluble BOD) or not (total BOD). The biochemical oxygen demand is often wrongly reported as biological oxygen demand. Nitrifyin


ΒIΟΧΗΜIΚΩΣ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒOD): Η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται από την διεργασία της αναπνοής των βακτηρίων και της οξείδωσης οργανικής ύλης, η οποία μετράται σε ένα δείγμα νερού που επωάζεται στο σκοτάδι και σε συγκεκριμένη θερμοκρασία επί ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ο τυπικός προσδιορισμός ΒOD γίνεται με επώαση 5 ημερών στους 200C (ΒOD 5). Θα πρέπει πάντα να αναφέρεται εάν το δείγμα του νερού έχει διηθηθεί (ΒOD διαλυτών) ή όχι (ολικό ΒOD). Η βιοχημική απαίτηση οξυγόνου συχνά αναφέρεται λανθασμένα ως

exigência bioquímica de oxigénio (BOD): A quantidade de oxigénio consumido pelo processo respiratório das bactérias e pela oxidação de matéria orgânica medida numa amostra de água mantida na escuridão a uma determinada temperatura durante um período de tempo específico. As determinações padrão de BOD são para incubações de 5 dias a 200 C (BOD 5). Deve ser sempre declarado se a amostra de água foi filtrada (BOD solúvel) ou não (BOD total). A exigência bioquímica de oxigénio é muitas vezes mal referida como exigência biológic

biokemisk syreförbrukning -BOD: Syremängden som konsumeras av respiratoriska processer hos bakterier. Kan också syfta på processen där organiska ämnen oxideras i ett vattenprov som hålls i mörker och vid en konstant temperatur. Bestämningar av BOD görs på 5-dagars inkubationer vid 200. Man ska alltid vara noga med att uppge om ett vattenprov har filtrerats (löslig BOD) eller inte (total BOD).

Was this helpful?
The process whereby a chemical, for example, cadmium, is concentrated in an organism, organ or tissue at a concentration higher than that found in the environment or food..


ΒIΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ: Διεργασία κατά την οποία μια χημική ουσία συγκεντρώνεται σε έναν οργανισμό, όργανο ή ιστό σε συγκέντρωση υψηλότερη από αυτή που συναντάται στο περιβάλλον ή στην τροφή (Βλ. βιομεγέθυνση).

bioacumulação : O processo em que um químico, por exemplo, cádmio, se encontra concentrado num organismo, orgão ou tecido numa concentração mais elevada do que a encontrada no ambiente ou alimento; cf. Amplificação biológica.

bioackumulation: Processen genom vilken en kemikalie, t.ex kadmium, förekommer i högre koncentration i en organism, organ eller vävnad än koncentrationen utanför i miljön eller födan. jfr. biological magnification.

Was this helpful?
A mathematical distribution, each value of which gives the probability that a particular event will occur, that event having a constant probability of occurrence from test to test; used as a model when each individual in a sample may exhibit a character in either of two alternative states.


Διωνυμική κατανομη: Μια μαθηματική κατανομή, κάθε τιμή της οποίας εκφράζει την πιθανότητα εμφάνισης ενός συγκεκριμένου γεγονότος, το γεγονός έχει μια συνεχή πιθανότητα εμφάνισης από δοκιμή σε δοκιμή: χρησιμοποιείται σαν μοντέλο όταν κάθε άτομο σε ένα δείγμα μπορεί να παρουσιάσει ένα χαρακτήρα σε οποιαδήποτε εκ των δυο εναλλακτικών καταστάσεων.

distribuição binómial: Distribuição matemática, onde cada valor é a probabilidade de ocorrência de um acontecimento específico, tendo esse acontecimento uma probabilidade constante de ocorrência de teste para teste; utilizado como um modelo em que cada indivíduo numa amostra pode exibir uma característica em cada um de dois estados alternativos.

binomialfördelning: Matematisk sannolikhetfördelning, som används när man räknar antalet gånger en viss intressant händelse A inträffar då ett försök upprepas flera gånger; används som model när en individ i ett stickprov kan uppvisa en karaktär i två olika tillstånd.

Was this helpful?
(Statistics) A distribution of data which has two modes.


ΔIΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: (Στατιστική). Κατανομή τιμών, στην οποία υπάρχουν δύο κορυφές.

distribuição bimodal : (Estatística) Uma distribuição de dados que tem dois modos.

bimodalfördelning: (Statistik) Spridningen av data som har två "modes", två värden med högst frekvens.

Was this helpful?
The error caused by systematic deviation of an estimate from the true value.


ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ: Το λάθος που οφείλεται σε συστηματική απόκλιση της εκτίμησης από την πραγματική τιμή.

bias: O erro causado pelo desvio sistemático de uma estimativa de um valor real.

jävig: Felet som uppstår när en uppskattning avviker systematiskt från det sanna värdet.

Was this helpful?
Water which collects in the bilges of a ship (space in the hull on each side of the keel), usually derived from rainwater or waves breaking over the deck.


Νερά αμπαριού : Tο νερό το οποίο συλλέγεται στο κήτος ενός πλοίου στο διάστημα που υπάρχει δίπλα από την καρίνα και συνήθως προέρχεται από το νερό της βροχής ή από τα κύματα που καλύπτουν το κατάστρωμα.

água do porão : Água que se junta no porão de um navio (espaço no casco de cada lado da quilha), normalmente oriunda da chuva ou das ondas que rebentam sobre o convés.

slagvatten: Vatten som samlas i slaget på ett fartyg (rundningen på ett fartygs botten), och härstammar från regnvatten eller höga vågor.

Was this helpful?
BEP (Best Environmental Practice): A defined environmental target protocol that should be followed to minimise interactions between aquaculture and other activities, covering aspects such as discharge limits, feeding methods and efficiency, management of therapeutics, fallowing to allow sea bed recovery. Can be defined by regulatory authorities and the industry in Codes of Practice. BEPs are being developed for most aquaculture systems and are often linked to BAT (Best Available Technology) requ


BEP (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ): Πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Καλύπτει θέματα όπως μέγιστες συγκεντρώσεις αποβλήτων, μεθόδους τροφοδοσίας, διαχείριση θεραπευτικών, αγρανά- παυση με σκοπό την ανάκαμψη του βυθού κ.α. Είναι δυνατόν να καθορίζεται από εξουσιοδοτημένες αρχές και τη βιομηχανία. BEP έχουν αναπτυχθεί για τις περισσότερες μεθόδους καλλιέργειας και συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις των BAT (Βέλτιστη Διαθέσιμη

melhor opção de práticas ambiental: BEP (Best Environmental Practice - Melhor Prática Ambiental): Um protocolo dirigido ao ambiente que deve ser seguido de modo a minimizar as interacções entre a aquacultura e outras actividades, cobrindo aspectos tais como os limites de descarga, métodos e eficiência alimentar, gestão de terapêuticos, recuperação do fundo marinho após aquacultura. Pode ser definido pelas autoridades reguladoras e pela indústria através de Códigos de Boas Práticas. Os BEP estão a ser desenvolvidos para a maioria d

bästa miljöpraxis: BMÅ (Bästa Miljöpraxis): Ett definierat miljömålsprotokoll som bör följas för att minimera interaktioner mellan akvakultur och andra aktiviteter. BMÅ behandlar aspekter såsom utsläppsgränser, utfodringsmetoder och -effektivitet, läkemedelshantering, bottenvändning för återhämtning av sjöbotten. BMÅ kan bestämmas av reglerande myndigheter och näringslivet enligt praxis. BMÅ utvecklas för de flesta akvakultursystemen och har ofta samband med BTT-krav (Bästa tillgängliga teknologi). Ett exempel är

Was this helpful?
Organisms that live on or in the sediment in aquatic environments.


ΒΕΝΘΟΣ: Οι οργανισμοί που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα ενός υδατικού περιβάλλοντος, πρβλ. μειοβένθος,μακροβένθος, επιβένθος.

bentos : Organismos que vivem sobre ou nos sedimentos de ambientes aquáticos ; cf. meiobentos, epibentos, macrobentos.

bentos: Organismer som lever i eller på bottensedimentet i akvatiska miljöer; jfr. meiobentos, epibentos, makrobentos.

Was this helpful?
BATs are used by the industry in conjunction with BATNEECs (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) as an acceptable method of controlling environmental impacts. European and international legislation supports the use of Best Environmental Practice/Best Available Techniques in a two-tier approach to environmental controls using Environmental Quality Standards. Some regulatory authorities incorporate in their aquaculture licence/permit/ consent procedures the requirement to use B


BAT (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται από τη βιομηχανία με σκοπό τον έλεγχο των περι- βαλλοντικών επιπτώσεων μιας συγκεκριμένης δράσης χωρίς την υπερβολική αύξηση του κόστους της δράσης. Η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου δύο επιπέδων, αυτών της βέλτιστης Περιβαλλοντικής Πρακτικής/Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με σκοπό τον έλεγχο των επιπτώσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ποιότητας του περι- βάλλοντος. Οι αρχές ορισμένων κρατών, προκειμένου να ελαχιστ

melhor tecnologia disponível: As BATs são utilizadas pela indústria em conjunto com a Melhor Tecnologia Disponível que não Implique em Custos Excessivos (BATNEECs - Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost) como um método aceitável para o controlo do impacte ambiental. A legislação europeia e internacional apoia a utilização das Melhores Praticas Ambientais/ Melhores Técnicas Disponíveis numa dupla abordagem ao controlo ambiental utilizando os Padrões de Qualidade Ambiental. Algumas autoridades reguladoras inco

bästa möjliga teknologi: BMT används av industrin tillsammans med BMP (Bästa miljöpraxis) som an acceptabel metod att kontrollera miljöpåverkan. Europeisk och internationell lag stödjer användandet av dessa begrepp i ett tvåhövdat angreppssätt för miljökontrol som använder miljökvalitetsmål. Vissa myndigheter lägger in krav på bästa miljöpraxis i sina tillstånd för att bedriva akvakultur.

Was this helpful?
Organism that feeds on the benthos.


ΒΕΝΘΟΦΑΓΟΣ: Οργανισμός τρεφόμενος με βένθος.

bentofágico : Organismo que se alimenta do bentos

bentofag: Organism som livnär sig på bentoset.

Was this helpful?
Animals living on or near the bottom of a body of water.


ΒΕΝΘIΚΗ ΠΑΝIΔΑ: Οργανισμοί που ζουν πάνω, μέσα ή κοντά στον βυθό, ή σε στενή σχέση με αυτόν.

fauna bêntica (bentónica) : Animais que vivem no fundo ou perto do fundo de uma massa de água.

bentisk fauna: Djur som lever på eller nära botten i en vattenmassa.

Was this helpful?
Pertaining to the bottom terrain of water bodies; describing the portion of the aquatic environment inhabited by organisms that live on or in the sediment.


ΒΕΝΘIΚΟΣ: Ο αναφερόμενος στο έδαφος του βυθού θαλασσών, λιμνών ή ποταμών. Περιγράφει το τμήμα του υδατικού περιβαλλοντος, το οποίο κατοικείται από οργανισμούς που ζουν πάνω ή μέσα στα ιζήματα.

bentónico : Pertencente ao fundo das massas de água; descreve a parte do ambiente aquático habitado por organismos que vivem sobre ou nos sedimentos.

bentalen: Hänför sig till bottenterränget hos vattenmassor; beskriver den del av akvatiska miljön där organismer lever på eller i bottensedimentet.

Was this helpful?
Unit of radioactivity 1 Bq= 1 radioactive disintegration per second. 1 Bq= 27 x 1012 Ci.


ΜΠΕΚΕΡΕΛ (Βq): Μονάδα ραδιενέργειας 1Βq= 1 ραδιενεργός διάσπαση ανά δευτερόλεπτο. 1Βq=27x102 Ci.

becquerel : Unidade de radioactividade 1 Bq = 1 desintegração radioactiva por segundo. 1 Bq = 27 x 10 12 Ci.

becquerel: Enhet för radioaktivitet. 1 Bq= 1 radioaktivt sönderfall per sekund. 1 Bq= 27 x 10 12 Ci.

Was this helpful?
Wind force scale expressed numerically from 1 - 12. 0. Calm. Calm, smoke rises vertically: 0 - 1 mph.1. Light air. Direction of wind shown by smoke drift but not by wind vanes: 1 - 3 mph. 2. Light breeze. Wind felt on face; leaves rustle; ordinary vane moved by wind: 4 - 7 mph. 3. Gentle breeze. Leaves and small twigs in constant motion; wind extends light flag: 8 - 12 mph. 4. Moderate breeze. Raised dust and loose paper; small branches are moved: 13 - 18 mph. 5. Fresh breeze. Small


ΜΠΟΦΟΡ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΕΜΟΥ: Κλίμακα έντασης του ανέμου η οποία εκφράζεται αριθμητικά από 1-12. 0. Νηνεμία, ο καπνός ανεβαίνει κατακόρυφα, 0-1 μίλι ανά ώρα 1. Υποπνέων άνεμος. Η κατεύθυνση του ανέμου γίνεται αντιληπτή από την παρέκκλιση του καπνού αλλά όχι από τους ανεμοδείκτες, 1-3 μίλια ανά ώρα. 2. Ασθενής άνεμος. Ο άνεμος γίνεται αισθητός στο πρόσωπο, τα φύλλα κινούνται, οι συνήθεις ανεμοδείκτες κινούνται από τον αέρα, 4-7 μίλια ανά ώρα. 3. Λεπτός άνεμος. Τα φύλλα και κλαδάκια σε συνεχή κίνηση, ο άνεμος κυματίζει την σ

escala de ventos Beaufort : ESCALA BEAUFORT DE VENTOS: Escala de força de ventos expressa numericamente de 0 – 12.

0. Calmo. Calmo, fumaça sobe verticalmente: 0 – 1 nós.

1. Aragem. Direcção do vento é indicada pela deriva da fumaça mas não pelos cata-ventos: 1 - 3 nós

.

2. Vento fraco. Vento sentido na face; sussurrar das folhas; cata-vento começa a girar: 4 - 7 nós.

3. Vento bonançoso. As folhas e pequenos ramos em permanente movimento; o vento estende pequenas bandeiras: 8 – 12 nós.

4. Vento

Beaufort-skalan: Skala för beskrivning av vindens påverkan på föremål vid jordytan. BEAUFORT-SKALAN: Vindstyrka utryckt numeriskt på en skala från 0 – 12. Inom parentes namnen som används till sjöss.

0. Lugnt (stiltje). Rök stiger nästan rätt upp. 0-0,2 m/s

1. Svag vind (nästan stiltje). Märkbar för känseln. 0,3-1,5 m/s

2. Svag vind (lätt bris). Lyfter en vimpel, sätter små löv i rörelse. 1,6-3,3 m/s

3. Måttlig vind (god bris). Sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i oavbruten

Was this helpful?
The process of removing or dissolving a pollutant (such as oil) by mechanical or chemical means.


Καθαρισμός ακτής : H διαδικασία αποκομιδής ή διάλυσης ενός ρυπαντή (όπως το πετρέλαιο) με μηχανικά ή χημικά μέσα.

limpeza das praias: O processo de remoção ou dissolução de um poluente (tal como o petróleo) pormeios químicos ou mecânicos.

strandrensning: Process där avfall (t.ex olja) avlägsnas eller löses upp med mekaniska eller kemiska medel.

Was this helpful?
Planktonic organisms living in the bathypelagic zone (1000 and 2500 m.)


Βαθυπελαγικό πλαγκτόν : Πλαγκτονικοί οργανισμοί οι οποίοι ζουν στην βαθυπελαγική ζώνη (1000-2500m)

plâncton batipelágico: Organismos planctónicos que vivem na zona batipelágica (1000 e 2500 m).

batypelagisk plankton: Planktoniska organismer som lever i batypelagiska zonen (1000-2500 m)

Was this helpful?
A line on a chart connecting points of equal depth in an ocean or lake; depth contour.


ΙΣΟΒΑΘΗΣ: Καμπύλη που ενώνει σημεία ίσου βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης. Iσοβαθής καμπύλη.

perfil batimétrico : Uma linha numa carta ligando pontos de igual profundidade num oceano ou lago: curva de profundidade.

djupkurva: Linje på sjökort som förbinder punkter av samma djup i sjöar eller havet; djupkontur.

Was this helpful?
The measurement of ocean or lake depth and the study of floor topography.


ΒΑΘΥΜΕΤΡIΑ: Μέτρηση του βάθους μιας θαλάσσιας περιοχής ή μιας λίμνης και η μελέτη της τοπογραφίας του πυθμένα.

batimetria : A medição da profundidade de um oceano ou lago e o estudo da topografia do fundo.

batymetri: Mätning av djupet i ett hav eller sjö och studier av bottentopografi.

Was this helpful?
The amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)


ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ: Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

metabolismo basal : A taxa metabólica mínima necessária para manter processos vitais básicos, normalmente descrita e medida pela quantidade de oxigénio consumido por unidade de tempo por um animal de determinado peso enquanto em descanso num estado pós absortivo (e.g. nos humanos 14 a 18 horas após a ingestão de alimento).

basalmetabolism: Se BASAL METABOLISM. ( Lägsta metaboliska aktiviteten som krävs för att bibehålla grundläggande livsprocesser. Den beskrivs och beräknas som mängden syre konsumerat per tidsenhet av ett djur med fastställd kroppsvikt, vid det postabsorbtiva vilostadiet (t.ex hos männsikor, 14-18 timmar efter intagandet av föda).

Was this helpful?
The minimum metabolic rate required to maintain basic (vital) life processes, usually described and measured as the amount of oxygen consumed per unit of time by an animal of given body weight while at rest in the post-absorptive state (e.g. in humans 14-18 hours after ingestion of food)


ΒΑΣIΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ (ή ΤΑΧΟΣ) (BMR): Ο ελάχιστος μεταβολικός ρυθμός που απαιτείται για την διατήρηση της ζωής. Συνήθως περιγράφεται και μετρείται ως η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται ανά μονάδα χρόνου από ένα ζώο δεδομένου βάρους ενώ αναπαύεται μετά την χώνευση (π.χ. στον άνθρωπο 14-18 ώρες μετά την χώνευση).

taxa metabólica basal : A taxa metabólica mínima necessária para manter processos vitais básicos, normalmente descrita e medida pela quantidade de oxigénio consumido por unidade de tempo por um animal de determinado peso enquanto em descanso num estado pós absortivo (e.g. nos humanos 14 a 18 horas após a ingestão de alimento).

basalmetabolism: Lägsta metaboliska aktiviteten som krävs för att bibehålla grundläggande livsprocesser. Den beskrivs och beräknas som mängden syre konsumerat per tidsenhet av ett djur med fastställd kroppsvikt, vid det postabsorbtiva vilostadiet (t.ex hos männsikor, 14-18 timmar efter intagandet av föda).

Was this helpful?
The water mass taken up by ships to balance their position while being loaded in harbours or while at sea. The water is taken on board in specially designed tanks distributed along the bottom, or located at the stern and aft of a ship. Several ship types have also top-wing tanks. It is estimated that about 12 billion tonnes of ballast water are annually transported intercontinentally. About 3000 fish and shellfish pathogens, parasites, toxic algae and human pathogens, many of which affect aquac


ΕΡΜΑ: Ποσότητα ύδατος η οποία χρησιμοποιείται στα πλοία ως αντίβαρο κατά τη φόρτωσή τους στα λιμάνια ή κατά τον πλου. Το νερό συσκευάζεται σε κατάλληλες δεξαμενές και τοποθετείται στον πάτο του πλοίου και προς την πρύμνη. Ορισμένα πλοία φέρουν ειδικές δεξαμενές για αυτό το σκοπό οι οποίες προεξέχουν στα πλευρά του σκάφους. Υπολογίζεται πως περίπου 12 δισεκατομμύρια τόνοι νερού το οποίο χρησιμοποιείται ως έρμα, μεταφέρεται ετησίως μεταξύ των ηπείρων. Μαζί με το νερό αυτό υπολογίζεται πως μεταφέρονται ε

água de lastro: O volume de água utilizado para equilibrar os navios enquanto são carregados nos portos ou quanto estão no mar. A água é colocada a bordo em tanques especialmente desenhados distribuídos ao longo do fundo, ou localizados à popa e proa do navio. Alguns tipos de navio têm também tanques nos flancos. Estima-se que cerca de 12 biliões de toneladas de água de lastro sejam transportadas anualmente em todo o mundo. Sabe-se que cerca de 3000 patogénes de peixes e moluscos, parasitas, algas tóxicas e pat

barlastvatten: Vattenmassa som används för att ge fartyg erforderlig stabilitet när de lastas vid hamnar. Vattnet tas ombord genom speciella kärl som är belägna i fartygets skrov, för eller akter. Det beräknas att ungefär 12 miljarder ton barlastvatten transporteras globalt varje år. Ungefär 3000 olika fisk och skaldjurs patogener, parasiter, toxiska alger och mänskliga patogener förflytas genom barlastvatten.

Was this helpful?
Gram negative bacteria living in the pelagic zone.


Βακτηριοπλαγκτόν : Gram-αρνητικά βακτήρια τα οποία ζουν στην πελαγική ζώνη.

bacteroplâncton: Bactéria gram negativa que vive na zona pelágica.

bakterisk plankton: Gram negativa bakterier som lever i pelagiska zonen. Gram negative bacteria living in the pelagic zone.

Was this helpful?
Feeding on bacteria; (sometimes spelled "bactivorous").


ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με βακτήρια.

bacterívoro: Que se alimenta de bactérias.

bakterieätare: Som äter bakterier.

Was this helpful?
Any organism (for example, a ciliate or amoeba) which ingests bacteria as its main or sole source of nutrients.


ΒΑΚΤΗΡIΟΒΟΡΟΣ: Οργανισμός (π.χ. βλεφαριδωτά ή αμοιβάδες) που καταναλώνει βακτήρια, ως κύρια ή μοναδική πηγή τροφής (πρβλ. τριπτοβόρος).

bacterívoro: Qualquer organismo (por exemplo um ciliado ou ameba) que ingere bactérias como a sua principal ou única fonte de nutrientes; cf. Detritivoro

bacterivor: Varje organism (t.ex en ciliat eller amöba) som har bakterier som dess huvudsakliga eller enda näringskälla.

Was this helpful?
Having the ability to inhibit or retard the growth or reproduction of bacteria.


ΒΑΚΤΗΡIΟΣΤΑΤIΚΟΣ: Αυτός που έχει την ικανότητα να αναστέλλει ή να διακόπτει την αύξηση ή την αναπαραγωγή των βακτηρίων.

bacteriostático : Que tem a capacidade de inibir ou retardar o crescimernto ou reprodução das bactérias.

bakteriostas: Förmågan att inhibera eller fördröja tillväxten eller reproduktionen hos bakterier.

Was this helpful?
The bacterial flora at the sea surface; the bacterial component of the neuston..


Βακτηριονευστόν : Η βακτηριακή χλωρίδα στην επιφάνεια της θάλασσας. Το βακτηριδιακό συστατικό του νευστού.

neuston bacteriano: A flora bacteriana à superfície do mar;o componente bacteriano do neuston.

bacterisk neuston: Bakteriell flora som lever i havets ytskikt; del av neuston som utgörs av bakteria

Was this helpful?
Relatively simple ubiquitous prokaryotic microorganisms.


ΒΑΚΤΗΡIΔIΑ: Σχετικά απλοί, πανταχού παρόντες, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί.

bactéria : Microorganismos relativamente simples, ubiquos e procariótas .

bakterier: Förhållandevis enkla, allestädes närvarande prokaryotiska mikroorganismer.

Was this helpful?
An agent which kills bacteria.


ΒΑΚΤΗΡIΟΚΤΟΝΟ: Παράγοντας που σκοτώνει βακτήρια.

bactericida : Um agente que mata as bactérias.

baktericid: Ett ämne som dödar bakterier.

Was this helpful?
(1) In oceanography: the back flow of water which follows the breaking of a wave; it scours and carries the finer material towards deeper water where it is temporarily deposited. (2) In biofiltration for aquaculture: any regeneration of gravel filters through back flushing in order to remove accumulated particles from the filter and prevent clogging.


ΠΙΤΥΛΟΣ ή ΑΝΤΙΜΑΜΑΛΟ: (1) Στην ωκεανογραφία: η ροή επιστροφής του ύδατος που ακολουθεί την θραύση ενός κύματος. Ξεπλένει και μεταφέρει τα λεπτότερα υλικά προς τα βαθύτερα νερά όπου και αποτίθενται προσωρινά. ΕΚΠΛΥΣΗ: (2) Στην βιοδιήθηση: η αναγέννηση των φίλτρων χαλικιού με διοχέτευση νερού κατά την αντίστροφη κατεύθυνση ώστε να απομακρυνθούν από το φίλτρο συσσωρευμένα σωματίδια και να αποφευχθεί η απόφραξη.

refluxo : (1) Em oceanografia: a corrente de água que se segue à rebentação de uma onda; limpa e leva a matéria mais fina para águas mais profundas onde é temporariamente depositada. (2) Em biofiltração para aquacultura: qualquer regeneração de filtros de areia através de refluxo de modo a remover do filtro partículas acumuladas e evitar a colmatação.

återflödande vatten: (1) Inom oceanografi: tillbakaflödet av vatten efter en vågbrytning; Den eroderar och transporterar finkornigt material mot djupare vatten där det temporärt sedimenterar. (2) Inom akvakultur: regenerering av grusfilter genom backspolning för att lösa akumulerade partiklar och förebygga igensättning

Was this helpful?
The zone of a typical beach profile above mean high water; also used for the zone covered only in exceptionally severe storms.


ΥΠΕΡΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ : Ζώνη , το ύψος του ανάγλυφου της οποίας υπερβαίνει την μέση στάθμη της πλήμμης. Αναφέρεται επίσης για την ζώνη που καλύπτεται μόνο σε εξαιρετικά σφοδρές θύελλες.

pós-praia : A zona de um perfil típico de praia acima da preia-mar; termo também utilizado para a zona que fica coberta pela água apenas durante tempestades excepcionalmente rigorosas.

strandbredd: Strandzon som ligger över högvattensmärket.

Was this helpful?

C

(1) An organism that feeds on another organism or existing organic matter, including herbivores, carnivores, parasites, saprophytic and heterotrophic organisms. (2) Final user/purchaser of a commercial product.


ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: (1) Οργανισμός που τρέφεται με άλλους οργανισμούς ή υπάρχον οργανικό υλικό. Περιλαμβάνει, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παράσιτα, σαπρόφυτα και ετερότροφους οργανισμούς. (2) Tελικός χρήστης/αγοραστής προϊόντων υδατο- καλλιέργειας.

consumidor : (1) Um organismo que se alimenta de outro organismo ou da matéria orgânica existente, incluindo herbívoros, carnívoros, parasitas, organismos saprófitos e heterotróficos. (2) Utilizador/comprador final de um produto comercial.

konsument: (1) En organism som livnär sig på andra organismer eller organiskt material. Inkluderar herbivorer, karnivorer, parasiter, saprofyter och heterotrofa organismer 2) Slutliga användare/köpare av en kommersiell produkt.

Was this helpful?
Belonging to the same species.


ΣΥΝΕΙΔΙΚΟΣ ή ΟΜΟΕΙΔΙΚΟΣ: Ο ανήκων στο ίδιο είδος.

co-específico : Pertencente às mesmas espécies.

samma art: Tillhörande samma art.

Was this helpful?
Materials which are not degraded by bacterial action, are not dispersed, but react in various ways with organisms (heavy metals, halogenated hydrocarbons and radionuclides), sometimes having harmful effects.


Μη-διασπόμενα/διατηρητέα απόβλητα : Ύλη η οποία δεν αποσυντίθεται από τα βακτηρίδια, δεν διασκορπίζεται άλλα αντιδρά ποικιλοτρόπως με οργανισμούς (βαρέα μέταλλα, αλογονούχους υδατάνθρακες, και ραδιονουκλίδια), με επικίνδυνες ,πολλές φορές, επιπτώσεις.

desperdícios conservadores : Materiais que não são degradados por acção bacteriana, não estão dispersos, mas reagem de várias formas com os organismos (metais pesados, hidrocarbonetos halogenados, radionúcleotidos), tendo por vezes efeitos nocivos.

konservativa ämnen: Ämnen som inte bryts ner av bakterier och skingras därför inte i naturen. Dessa ämnen (tungmetaler, radioaktiva ämnen osv) kan reagera på olika sätt med olika organismer och kan ha skadlig effekter.

Was this helpful?
An area protected from anthropogenic influences, with high management resources for the retention of natural balance and the maintenance of biodiversity.


Προστατευόμενη περιοχή : Μια περιοχή η οποία προστατεύεται από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, με υψηλή διαχείριση των πηγών για την διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και της βιοποικιλότητας.

área de conservação: Uma área protegida das influências antropogénicas, com elevados recursos de gestão para a conservação do equilibrio natural e a manutenção da biodiversidade.

naturvårdsområde: Ett område som skyddas från mänsklig påverkan. Området förvaltas av myndigheterna och har som mål att bevara den naturliga balansen och bibehålla biodiversiteten.

Was this helpful?
(1) The planned management of natural resources; the preservation of natural balance, diversity and evolutionary change in the environment. (2) A taxonomic procedure to conserve a scientific name which would otherwise contravene the provisions of the Code and thus be unavailable (conserved name).


ΔIΑΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΣΤΑΣIΑ): (1) Σχεδιασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας, ποικιλότητας και εξελικτικών αλλαγών στο περιβάλλον. πρβλ. Διατήρηση. (2) Ταξινομική τακτική που επιτρέπει την διατήρηση ενός επιστημονικού ονόματος, μολονότι αυτό παραβιάζει τις διατάξεις του Κώδικα και κανονικά δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται (Συντηρητική ονομασία).

conservação: (1) Gestão planeada dos recursos naturais; a preservação do equilíbrio natural, diversidade e alterações evolutivas no ambiente; cf. Preservação. (2) Procedimento taxonómico para a conservação de um nome científico que de outro modo infringiria as normas do Código e assim estaria indisponível (nome conservado).

naturvård: (1)Skötsel av naturresurser; bevarandet av den naturliga balansen, diversiteten och evolutionära processerna i miljön; jfr. bevarande. (2) Process inom taxonomi som går ut på att bevara ett vetenskaplig namn som skulle annars strida emot Kodens bestämmelser och därmed inte kunna användas. (bevarad namn).

Was this helpful?
A property of an electrical conductor (e.g. a medium) defined as the electrical current per unit area divided by the voltage drop per unit length. The conductivity of water can vary considerably depending on ion concentration. This property determines the effectiveness of electrofishing which may not be possible at very low conductivity.


ΑΓΩΓIΜΟΤΗΤΑ: Iδιότητα ενός ηλεκτρικού αγωγού (π.χ. ενός μέσου). Η αγωγιμότητα ορίζεται ως το πηλίκον του ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα επιφάνειας προς την μείωση της διαφοράς δυναμικού ανά μονάδα μήκους. Η αγωγιμότητα του ύδατος παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την συγκέντρωση ιόντων. Η ιδιότητα αυτή καθορίζει την αποτελεσματικότητα της αλιείας με ηλεκτρισμό, η οποία καθίσταται αδύνατη σε πολύ χαμηλή αγωγιμότητα.

condutibilidade : Uma propriedade de um condutor eléctrico (e.g. um meio) definida como a corrente eléctrica por unidade de área dividida pela queda de tensão por unidade de comprimento. A condutividade da água pode variar consideravelmente dependendo da concentração de iões. Esta propriedade determina a eficácia da pesca eléctrica a qual pode não ser possível com muito baixa condutividade.

ledningsförmåga: Egenskap hos en elektrisk ledare (t. ex ett medium) som definieras som elektriska strömmen per ytenhet delad genom spänningsfallet per längdenhet. Ledningsförmågan hos vatten kan variera avsevärt beroende på jonkoncentrationen. Denna egenskap bestämmer effektiviteteten av elektrofiske, ett metod som kanske inte kan användas vid låg ledningsförmåga.

Was this helpful?
K Factor. A numerical index: the relationship between weight (W) and length (L) of a specimen, expressed as: K = aW/Lb, where a and b are species-specific constants. The constant b is usually taken to be three, or an experimentally determined figure close to this value. Low K values indicate fish in a poor condition. Fish approaching sexual maturation have a very high condition factor.


ΔΕIΚΤΗΣ ΕΥΡΩΣΤIΑΣ: Παράγοντας Κ. Αριθμ- ητικός δείκτης, η σχέση βάρους (W) και μήκους (L) ενός δείγματος. Ο τύπος είναι K = aW/Lb όπου a και b είναι ειδο-ειδικές σταθερές. Ο εκθέτης b συνήθως λαμβάνεται ίσος με 3 ή ίσος με έναν πειραματικά προσδιοριζόμενο αριθμό κοντά στο 3. Χαμηλή τιμή Κ δείχνει ένα ψάρι που ζει σε φτωχές συνθήκες. Ενα ψάρι που προσεγγίζει την φυλετική (σεξουαλική) ωριμότητα έχει πολύ υψηλό δείκτη ευρωστίας.

factor de condição : Factor K. Um indíce numérico: a relação entre o peso (P) e o comprimento ( C ) de um espécime, expresso como: K = aP/Cb, onde a e b são constantes específicas para cada espécie. A constante b é normalmente tida como 3, ou um determinado número experimental próximo desse valor. Valores de K baixos indicam peixes em má condição. Peixes próximos da sua maturidade sexual tem um factor de condição muito elevado.

konditionsfaktor: K Factor. Numerisk index: förhållandet mellan vikten (W) och längden (L) hos ett exemplar, uttryckt som: K = aW/Lb, där a och b är artspecifika konstanter. Konstanten b antas vanligen vara tre, eller en experimentellt bestämd siffra som närmar detta värde. Låga K värden indikerar fiskar i dålig tillstånd. Fiskar som närmar sig könsmognad har en väldig hög konditionsfaktor.

Was this helpful?
The quality of a specified substance in a given amount of the medium throughout which it is distributed. Several units are currently used to describe the concentrations of substances in water. Frequently, the weight of the substance contained within 1 litre is used in a weight/volume ratio (e.g. mg l-1.). Such units are often used interchangeably with ratios such as parts per million (ppm; e.g. 1mg of a substance in 1 litre, i.e. 1000g, of pure water = 1 ppm). Care should be taken, however, as t


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Η ποσότητα μιας ουσίας η οποία κατανέμεται σε δεδομένη ποσότητα ενός μέσου. Η περιγραφή των συγκεντρώσεων αυτών γίνεται με διάφορες μονάδες. Συχνά χρησιμοποιείται το βάρος της ουσίας που περιέχεται σε 1 λίτρο διαλύτη (π.χ. mg l-1). Τέτοιες μονάδες χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά με λόγους όπως μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, πχ. 1mg ουσίας σε 1 λίτρο δηλ. 1000g καθαρού νερού = 1 ppm). Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή καθώς οι μονάδες αυτές είναι όγκος/όγκος ή βάρος/βάρος. Η μονάδα ppb (μέρη

concentrações : A qualidade de uma determinada substância numa dada quantidade de meio através do qual está distribuída. Actualmente, várias unidades são utilizadas para descrever as concentrações de substâncias na água. Frequentemente, o peso da substância contida num litro é utilizado numa relação peso/volume (e.g. mg l-1). Tais unidades são frequentemente utilizadas alternadamente com rácios tais como partes por milhão (ppm; e.g. 1mg de uma substância num litro, i.e. 1000g de água pura = 1 ppm). Contudo, d

koncentration: Relativ mängd av en substans i lösning eller blandning i viss vätska elller gas. Flera enheter används för att beskriva substansmängdskoncentrationen i vatten. Vanliga måttenheten är ett mol (som är lika med Avogadros nummer - 6.02x1023).

Was this helpful?
Graphical representation of the response of an organism to varying concentrations of an effector molecule (toxic or beneficial) in the surrounding medium.


ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Γραφική αναπαράσταση της απόκρισης ενός οργαν- ισμού σε διάφορες συγκεντρώσεις μιας δραστικής ένωσης (τοξικής ή ωφέλιμης) στο περιβάλλον μέσο (πρβλ. καμπύλη απόκρισης - δόσης).

curva de resposta de concentração : Representação gráfica da resposta de um organismo à variação de concentrações de uma molécula afectora (tóxica ou benéfica) no meio envolvente; cf. curva de resposta doseadora.

koncentrations-respons kurva: Grafisk framställning av en organisms respons till varierande koncentrationer av en effektor molekyl (toxiskt eller välgörande) i omgivningen; jfr. dos-respons kurva.

Was this helpful?
Expansion of the habitat range and food preferences caused by a reduction in intensity of interspecific competition.


ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ή ΟIΚΟΛΟΓIΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ : Η διεύρυνση του εύρους του ενδιαιτήματος και των τροφικών προτιμήσεων, που οφείλεται στην μείωση της έντασης του διαειδικού ανταγωνισμού.

liberdade competitiva : Expansão da amplitude do habitat e preferências alimentares provocada por uma redução na intensidade da competição interespecífica.

konkurensfri: Utbredningen av habitat och födopreferenser som orsakas av en minskad intensitet i interspecifikt konkurrens.

Was this helpful?
Coexisting groups of species, the distributional boundaries of which are determined by competition for space or resources.


ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΗ ΣΥΣΧΕΤIΣΗ: Συνυπάρχουσες ομάδες ειδών, τα όρια κατανομής των οποίων προσδιορίζονται από τον ανταγωνισμό για τον χώρο ή τους φυσικούς πόρους.

associação competitiva : Coexistência de grupos de espécies, em que os limites de distribuição são determinados pela competição pelo espaço ou recursos.

konkurerande samhälle: Samexisterande arter, vars utbredning bestäms av konkurrensen för utrymme eller resurser.

Was this helpful?
The exclusion of one species by another when they compete for a common resource that is in limited supply.


ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤIΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕIΣΜΟΣ: Ο αποκλεισμός ενός είδους από ένα άλλο όταν ανταγωνίζονται για έναν κοινό πόρο, η προσφορά του οποίου είναι περιορισμένη.

exclusão competitiva : A exclusão de uma espécie por outra quando ambas competem por um recurso comum que é limitado.

utkonkurens: Uteslutning av en art när den konkurrerar med en annan art för en gemensam resurs vars tillgång är begränsad.

Was this helpful?
The light intensity at compensation depth.


ΑΝΤIΣΤΑΘΜIΣΤIΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Η ένταση του φωτός στο βάθος αντιστάθμισης.

intensidade luminosa de compensação : A intensidade da luz à profundidade de compensação.

kompensations ljusintensitet: Ljusintensiteten vid kompensationsdjupet.

Was this helpful?
The simultaneous demand by two or more organisms or species for an essential common resource that is actually or potentially in limited supply (exploitation competition), or the detrimental interaction between two or more organisms or species seeking a common resource that is not limited (interference competition).


ΑΝΤΑΓΩΝIΣΜΟΣ: Η ταυτόχρονη διεκδίκηση από δύο ή περισσότερα άτομα ή είδη, ενός κοινού βασικ- ού πόρου, ο οποίος είναι πράγματι ή εν δυνάμει περιορισμένος (Ανταγωνιστική νομή), ή η επιβλαβής αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργαν- ισμών ή ειδών που αναζητούν ένα κοινό πόρο ο οποίος δεν είναι περιορισμένος (Ανταγωνιστική παρενόχληση).

competição : A reivindicação simultânea, por parte de dois ou mais organismos ou espécies, de um recurso comum essencial que está efectivamente ou potencialmente em abastecimento limitado (competição pela utilização), ou a interacção prejudicial entre dois ou mais organismos ou espécies que procuram um recurso comum que não está limitado (competição de intervenção).

konkurrens: Samtidig krav av två eller fler organismer (eller arter) för en viktig gemensam resurs som är i själva verket (eller möjligtvis) i begränsad tillgång (exploativ konkurrens). Eller så är det den skadliga interaktionen mellan två eller fler organismer (eller arter) som söker efter en gemensam resurs vars tillgång inte är begränsad.

Was this helpful?
Any group of organisms belonging to a number of different species that co-occur in the same habitat or area and interact through trophic and spatial relationships; typically characterized by reference to one or more dominant species.


ΒIΟΚΟIΝΟΤΗΤΑ: Ομάδα οργανισμών οι οποίοι ανήκουν σε δισφορετικά είδη, και συνυπάρχουν στο ίδιο ενδιαίτημα ή περιοχή και αλληλεπιδρούν μέσω τροφικών και χωρικών σχέσεων. Χαρακτηρίζονται συνήθως με την αναφορά ενός ή περισσοτέρων κυρίαρχων ειδών.

comunidade : Qualquer grupo de organismos pertencentes a um número de diferentes espécies que ocorrem no mesmo habitat ou área e interagem através de relações tróficas e espaciais; tipicamente caracterizados com referência a uma ou mais espécies dominantes.

samhälle: Varje grupp av organismer, som tillhör ett antal olika arter, som samexisterar i samma habitat eller område och interagerar genom trofiska och spatiala förhållanden; karakteriseras ofta genom att hänvisa till en eller fler dominanta arter.

Was this helpful?
(1) The depth of water at which photosynthetic oxygen production is balanced by respiratory uptake. The compensation depth is generally assumed to correlate with the depth at which light is 1% of its incident intensity. Below this depth there will be no net phytoplankton growth. For practical purposes the compensation depth can be taken to represent the lower limit of the photic zone (2) The term is also used to describe the ocean depth at which the rate of solution of calcium carbonate increas


ΒΑΘΟΣ ΑΝΤIΣΤΑΘΜIΣΗΣ: (1) Το βάθος στο οποίο η φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου και η αναπνευστική κατανάλωση είναι ίσες. Θεωρείται ότι υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στο βάθος αντι- στάθμισης και το βάθος στο οποίο το φως έχει το 1% της προσπίπτουσας έντασής του. Κάτω από αυτό το βάθος δεν υπάρχει καθαρή φυτοπλαγκτονική παραγωγή. Για πρακτικούς λόγους το αντι- σταθμιστικό βάθος μπορεί να θεωρηθεί ως το κατώτερο όριο της ευφωτικής ζώνης. (2) Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το βάθος του ωκεανού στο οποίο

profundidade de compensação : (1) A profundidade a que a produção fotossintética de oxigénio é compensada pela respiração. A profundidade de compensação é geralmente correlecionada com a profundidade em que a luz está a 1% da sua intensidade de incidência. Abaixo desta profundidade não haverá crescimento de fitoplâncton. Para efeitos práticos a profundidade de compensação pode ser entendida como o limite inferior da zona fótica. (2) O termo é também utilizado para descrever a profundidade no oceano a que a taxa da solução de

kompensationsdjup: (1) Vattendjupet där fotosyntesen kompenserar nedbrytningen. Ljusintensiteten vid kompensationsdjupet motsvarar ungefär 1 % av det vid ytan infallande ljuset. Under denna djup sker ingen nettotillväxt av fytoplankton. För praktiska anledningar så kan kompensationsdjupet antas representera undre gränsen av fotiska zonen. (2) Termen används också för att beskriva havsdjupet där lösningshastigheten av kalcium karbonat ökar till den grad att kalkartade snäckor börjar upplösas; vanligen ett djup unde

Was this helpful?
Pertaining to the cooperation between members of the same generation, which occurs in nest building but not in care of the brood.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ : Αναφέρεται στην συνεργασία μεταξύ των μελών της ίδιας γενιάς στην κατασκευή φωλιάς, αλλά όχι στην φροντίδα των νεογνών.

comunal : Respeitante à cooperação entre membros da mesma geração, que ocorre na construção do ninho mas não nos cuidados com a descendência.

kommunal: Hänför sig till samarbete mellan individer av samma generation, som sker vid bobygge men inte under ruvning.

Was this helpful?
Two species which live together with no harmful effects but with possible benefit accruing to one of the species.


ΟΜΟΣΙΤΟΙ: Δύο είδη που ζουν μαζί χωρίς βλαβερές επιπτώσεις, αλλά με πιθανό κέρδος για το ένα είδος.

comensais : Duas espécies que vivem juntas sem quaisquer efeitos nocivos, mas com possíveis benefícios para uma das espécies.

kommensaler: Två arter som lever ihop utan några skadliga effekter men där ena arten kan eventuellt dra fördel av sambandet.

Was this helpful?
Association between two species or organisms (known as commensals) that is clearly to the advantage of one member but with no effect on the other.


ΟΜΟΣΙΤΙΣΜΟΣ: Συμβίωση μεταξύ δύο ειδών η οποία συμφέρει καθαρά το ένα είδος ενώ δεν επιδρά στο άλλο.

comensalismo : Associação entre duas espécies ou organismos (conhecidos por comensais) que é claramente vantajosa para um dos membro e que não causa qualquer efeito no outro.

kommensalism: En relation mellan två arter eller organismer (kommensaler) som är fördelaktig för en organism men inte för den andra.

Was this helpful?
Small fragments of shale, sandstone and coal having a high metal content from coal mining operations, dumped as wastes.


Απόβλητα ανθρακωρυχείου: Μικρά ψήγματα άμμου και άνθρακα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μέταλλα και τα οποία είναι τα κατάλοιπα των διαδικασιών εξόρυξης άνθρακα.

desperdícios de minas de carvão: Pequenos fragmentos de argila xistosa, grés e carvão contendem elevado teor de metal resultante da actividade das minas de carvão, eliminados como desperdícios.

gruvavfall: Små fragment av skiffer, sandsten och kol som innehåller höga metalhalter, och bildas vid olika gruvverksamheter.

Was this helpful?
The ability to survive exposure to temperatures below 00C.


ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ: Iκανότητα επιβίωσης ενός οργανισμού που εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από 00C.

resistência ao frio : A capacidade de sobrevivência a exposição de temperaturas inferiores a 00 C

köldtålig: Förmågan att överleva exponering till temperaturer under 0 grader.

Was this helpful?
(1) A group of individuals of the same population born over the same period of time. (2) A rank within a hierarchy of taxonomic classification; a category comprising a group of families.


ΚΟΟΡΤΗ: (1) Ομάδα ατόμων ενός και του αυτού πληθυσμού που έχουν γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο. (2) Θέση στην ιεραρχία μιας ταξινομικής κατάταξης. Κατηγορία που περιλαμβάνει μια ομάδα οικογενειών.

coorte : (1) Um grupo de indivíduos da mesma população nascidos no mesmo espaço de tempo. (2) Uma posição dentro de uma hierárquia de classificação taxonómica; uma categoria que compreende um grupo de famílias.

kohort: (1) Grupp individer i samma population som föds under samma tidsperiod (2) Rangorning inom hierarkin av en taxonomisk klassificering; kategori som innefattar en grupp av familjer

Was this helpful?
The occurrence of two or more species in the same area or habitat, usually used of potential competitors.


ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ : Υπαρξη δύο ή περισσοτέρων ειδών στην ίδια περιοχή ή στο ίδιο ενδιαίτημα. Συνήθως ο όρος χρησιμοποιείται για εν δυνάμει ανταγωνιστές.

coexistência : O aparecimento de duas ou mais espécies na mesma área ou habitat, geralmente potenciais rivais.

samlevnad: Förekomsten av två eller fler arter i samma område eller habitat. Vanligen använd för att beskriva relationen mellan potentiella konkurrenter.

Was this helpful?
Phylum of invertebrate animals that includes sea anemones, jellyfish and corals.


ΚΟΙΛΕΝΤΕΡΩΤΑ: ΚΝΙΔΟΖΩΑ.Φύλο ζώων, το οποίο περιλαμβάνει τις θαλάσσιες ανεμώνες, τις μέδουσες και τα κοράλλια. Συν. Κοιλεντερωτά.

celenterados : Filo dos invertebrados que inclui as anémonas do mar, medusas e corais.

Coelenterata: Phylum inom evertebrater som innehåller havsanemoner, maneter och koraller.

Was this helpful?
The shearing force per unit area required to maintain a unit difference in velocity between two parallel layers of a fluid a unit distance apart.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ : Η δύναμη που απαιτείται ανά μονάδα επιφανείας για την εξουδετέρωση της εσωτερικής τριβής ενός ρευστού, ώστε να διαιρείται η διαφορά ταχυτήτων μεταξύ δύο παραλλήλων στρωμμάτων του ρευστού που απέχουν μεταξύ τους κατά μια μονάδα μηκους.

coeficiente de viscosidade: A força de corte por unidade de área necessária para manter uma unidade de diferença em velocidade entre duas camadas paralelas de um fluido a uma unidade de distância

viskositetskoefficient: Skjuvspänningen per ytenhet som behövs för att bibehålla en konstant skillnad i skjuvningshastighet mellan två parallella vätskeskikt.

Was this helpful?
The standard deviation expressed as a percentage of the mean. A measure of the amount of variation within a population.


Συντελεστής απόκλισης : Η δεδομένη απόκλιση που εκφράζεται σαν ένα ποσοστό του μέσου όρου. Μια μέτρηση του μεγέθους της απόκλισης μέσα σε έναν πληθυσμό.

coeficiente de variação : Desvio padrão expresso em percentagem da média. Medida do valor da variação dentro de uma população.

variationskoefficient: Standardavvikelsen uttryckt i procent av medelvärdet. Mått på variationen inom en population.

Was this helpful?
The rate of discharge of water under laminar flow conditions through a unit cross-sectional area of a porous medium under a unit hydraulic gradient and standard temperature conditions (usually 200C).


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : Ο όγκος του νερού, ο οποίος, υπό την επίδραση μοναδιαίας πιεζομετρικής διαφοράς, διαπερνά ανά μονάδα χρόνου και υπό συνθήκες στρωτής ροής και σταθερής θερμοκρασίας ( συνήθως 200C), την μοναδιαία εγκάρσια επιφάνεια ενός πορώδους υλικού (ms-1).

coeficiente de permeabilidade: A proporção de descarga de água sob condições de escoamento laminar através de um corte transversal de um meio poroso sob um gradiente hidraulico e condições de temperatura padrão (geralmente 200 C).

permeabilitetskoefficient: Vattens strömningshastighet genom ett poröst medium vid standardtemperatur (vanligen 200C); jfr. permeabilitet.

Was this helpful?
Gross ecological efficiency; the ratio of energy assimilated at a given trophic level to that assimilated at the previous trophic level.


Συντελεστής οικολογικής αποτελεσματικότητας : Μεγάλη οικολογική αποτελεσματικότητα: ο λόγος της ενέργειας που αφομοιώνεται από ένα δεδομένο τροφικό επίπεδο προς την ενέργεια που αφομοιώνεται από το προηγούμενο τροφικό επίπεδο.

coeficiente de eficiência ecológica : Eficiência ecológica bruta; A razão da energia assimilada num determinado nível trófico em relação à energia assimilada no nível imediatamente anterior

koefficient på ekologisk effektivitet: Total ekologisk effektivitet (Gross ecological efficiency); Förhållande mellan energin som assimileras i en viss trofinivå och energin som assimileras i den föregående trofinivån.

Was this helpful?
A water-worn rock fragment (rounded or partially rounded) between 64 and 256mm in diameter, larger than a pebble but smaller than a boulder (cobblestone).


ΚΡΟΚΑΛΑ: Θραύσμα πετρώματος το οποίο έχει λευκανθεί από την δράση του νερού (αποστρογγυλευμένο ή εν μέρει αποστρογγυλευμένο), διαμέτρου από 64 μέχρι 256mm, μεγαλύτερο από βότσαλο και μικρότερο από τρόχαλο.

calhau : Fragmento de rocha gasto pela água (arredondado ou parcialmente arredondado) com diâmetro entre 64 e 256 mm, maior do que um seixo mas mais pequeno do que um calhau (pedra rolada).

kullersten: Stenblock som har nötts ner av vatten (rundad eller delvis rundad) som är mellan 64 och 256mm i diameter, är större än en småsten men mindre än ett stenblock.

Was this helpful?
The planned management of the coastal zone, in which the coastal zone is understood to be an integrated unit, embracing inshore waters, intertidal areas and those land areas significantly influencing or influenced by coastal activities or coastal processes, whether natural or human. CZM objectives are to manage coastal resources in a comprehensive way, encompassing all resources on both land and water within a specified area, the boundaries of which should extend as far inland and as far seawar


ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΔΠΖ): Η σχεδιασμένη διαχείριση παράκτιων ζώνων , κατά την οποία παράκτια ζώνη θεωρείται ως μια ενό- τητα, που συμπεριλαμβάνει τα παράκτια νερά, την παλιρροιακή ζώνη και εκτάσεις της ξηράς που επηρεάζουν ή επηρέαζαν σημαντικά τις παράκτιες δραστηριότητες, είτε αυτές είναι φυσικές, είτε ανθρωπογενείς. Αντικείμενο της ΔΠΖ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των χερσαίων και των θαλάσσιων φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Τα χερσαία και τα θαλάσσια όρια της παράκτιας ζώνης πρέπει να καθορίζονται κατά τρ

gestão de zonas costeiras : Gestão planeada da zona costeira, em que esta é entendida como uma unidade integrada, abrangendo as águas costeiras, áreas intertidais e as áreas terrestres que influenciam significativamente ou são significativamente influenciadas pelas actividades ou processos costeiros, quer sejam naturais ou humanos. Os objectivos do CZM são a gestão dos recursos costeiros de uma forma abrangente, incluindo todos os recursos quer em terra quer na água dentro de uma área específica, cujos limites se devem est

kustzonsförvaltning: Planerad skötsel av kustzonen, där kustzonen ses som en integrerad enhet som omfattar innerskärgården, tidvattenexponerad mark samt de landområden som påverkar eller påverkas av kustaktiviteter eller kustprocesser, vare sig de är naturliga eller skapade av människor. Målet med kustzonsskötseln är att hantera kustnära resurser på ett övergripande sätt, omfattande alla resurser både på land och i vatten inom ett avgränsat område. Områdets avgränsning skall sträcka sig så långt inåt land och utåt h

Was this helpful?
The actions of waves and currents on the coastal zone.


Παράκτιες δυναμικές διαδικασίες : Τα αποτελέσματα των κυμάτων και των ρευμάτων στην παράκτια ζώνη.

processos de dinâmica costeira : As acções das ondas e correntes na zona costeira.

kustdynamiska processer: Effekten av vågor och strömmar på kustzonen.

Was this helpful?
Term used in feeding strategies, coexisting, related species that are morphologically dissimilar and consume different food sources.


coarse-grained species : Όρος που χρησιμοποιείται σε στρατηγικές διατροφής, συνύπαρξης, συσχετιζόμενων ειδών τα οποία είναι ανόμοια μορφολογικά και καταναλώνουν διαφορετική τροφή.

espécie grosseira : Termo utilizado nas estratégias de alimentação, coexistindo, espécies relacionadas que são morfologicamente diferentes e utilizam fontes de alimentação diferentes.

coarse-grained species: Benämning som används att beskriva födosöksstrategier. Samexisterande, besläktade arter som är morfologiskt olika och intar olika födoämnen.

Was this helpful?
Brown or black carbonaceous sedimentary rock formed by the anaerobic decomposition of plant material.


Κάρβουνο : Καφέ ή μαύρο ανθρακούχο πέτρωμα που σχηματίζεται από την αναερόβια αποσύνθεση φυτικών συστατικών.

carvão: Rocha sedimentar carbonatada preta ou castanha formada por decomposição anaerobica de material vegetal.

kol: Brunt eller svart lagrad organogen bergart som bildas genom anaerobt nerbrytning av växtrester.

Was this helpful?
A statistical method that groups samples based on a set of highly correlated variables.


Κυτταρική ανάλυση : Μια στατιστική μέθοδος που συγκεντρώνει δείγματα και βασίζεται σε ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών.

análise de grupo: Método estatístico que agrupa amostras baseadas num conjunto de variáveis altamente correlecionadas.

klusteranalys: Statistisk metod där korrelationer mellan vissa variabler används för att gruppera stickprover.

Was this helpful?
Asexually-derived population of organisms that have been established in culture from a single, initially isolated individual or cell, for example, macro-algae.


ΚΛΩΝΟΣ: Πληθυσμός οργανισμών σε μια καλλι- έργεια που έχουν προέλθει με αγενή αναπαραγωγή από ένα μοναδικό, αρχικά απομονωμένο άτομο ή κύτταρο, π.χ. μακροφύκη.

clone : Grupo de organismos de origem assexuada, criados em cultura a partir de uma única célula ou indivíduo isolado, por exemplo as macro algas.

kloner: Asexuellt erhållna populationer som har bildats i kultur av en enda isolerad individ eller cell, till exempel makroalger.

Was this helpful?
The terminal stage of an ecological succession of a more or less stable biotic community which is in equilibrium with existing environmental conditions.


Καταληκτικό (στάδιο): Το τερματικό στάδιο μιας οικολογικής διαδοχής μιας σταθερής -σε γενικές γραμμές- κοινωνίας και το οποίο είναι σε ισορροπία με τις υπάρχουσες περιβαντολλογικές συνθήκες.

climax: A fase terminal de uma sucessão ecológica de uma comunidade biótica mais ou menos estável, que está em equilíbrio com as condições ambientais existentes.

klimax: Slutlig fas på den ekologiska sucessionen i en mer eller mindre stabilt biotiskt samhälle som är i jämvikt med omgivningen.

Was this helpful?
Very fine-grained soil of colloid size; a plastic (putty-like cohesive soil which shrinks on drying, expands on wetting and when compressed gives up water, exhibiting considerable strength when air-dry. Clays are described for engineering purposes by their consistency limits. A clay may be defined as very soft (less than 5 psi), soft (5 - 10 psi), medium or firm (10 - 20 psi), stiff (20 - 40 psi), hard or very stiff (over 40 psi). The texture of a clay soil is described as being neither grit


ΑΡΓIΛΟΣ: Συστατικό του εδάφους αποτελούμενο από πολύ λεπτούς (κολλοειδείς) κόκκους. Οταν η άργιλος υγρανθεί, διογκώνεται και αποκτά πλαστικές ιδιότητες, ενώ όταν ξηρανθεί στον αέρα συρρικνώνεται και αποκτά μεγάλη ανθεκτικότητα. Με βάση τις μηχανικές της ιδιότητες η άργιλος χαρακτηρίζεται ως πολύ μαλακή (0-10 psi), ενδιάμεση (10-20 psi), σκληρή (20-40 psi), πολύ σκληρή (πάνω από 40 psi). Η υφή της αργίλου περιγράφεται ψαμμώδης ως λεία, πλαστική, κολλώδης. Οι πολιτικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν τον όρο γι

argila (solo argiloso) : solo de grão muito fino de tamanho coloidal; um solo de coesão do tipo plástico que encolhe quando seco, expande-se quando molhado e quando comprimido larga água, exibindo uma considerável resistência quando seco ao ar. As argilas são aplicadas na engenharia devido à sua consistência. A argila pode ser considerada muito mole (menos de 5 psi), mole (5 - 10 psi), média ou firme (10 - 20 psi) , dura (20 - 40 psi), sólida ou muito dura (acima de 40 psi). A textura de um solo argiloso é definida como

lera: Mycket finkornig jord av kolloid storlek; plastiskt (degartad) sammanhållande jord som krymper vid torka, expanderar vid väta, avger vatten när den komprimeras och uppvisar en betydlig styrka när den är lufttorkad. Leror beskrivs inom ingenjörssammanhang genom deras fasthet. En lera kan beskrivas som väldigt mjuk (mindre än 5 psi), mjuk (5-10 psi), medelhård eller fast (10-20 psi), hård (20-40 psi), mycket hård (över 40 psi). Strukturen hos en lerig jord beskrivs som varken grynig eller slät, el

Was this helpful?
The lower sub-division of the marine sublittoral zone below the intralittoral zone, dominated by photophilic algae.


Περιπαραλιακή ζώνη : Η μικρότερη υποδιαίρεση στην θαλάσσια υποπαράλια ζώνη κάτω από την υποπαραλιακή ζώνη και στην οποία κυριαρχεί η φωτοφιλική Άλγη.

zona circalitoral: A sub-divisão mais baixa da zona sublitoral marinha, abaixo da zona intralitoral, dominada por algas fotofílicas.

circalittoral zon: Lägsta underdelningen av den marina sublittorala zonen. Domineras av fotofiliska alger.

Was this helpful?
A 24-hour rhythm or day-night rhythm in physiological or behavioural body functions.


ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: 24-ωρος ρυθμός των σωματικών λειτουργιών καθορίζεται από την φυσιολογία ή την συμεριφορά ενός οργανισμού.

ritmo circadiano : Um ritmo de 24 horas ou de dia-noite nas funções fisiológicas ou comportamentais do corpo.

dygnsrytm: Dag-natt rytm hos fysiologiska kroppsfunktioner eller beteenden.

Was this helpful?
Class of Protozoa, about 250 ciliates (sub phylum Ciliophora) are associated with fish. In many coastal areas, more than 80% of the local fish populations were found to carry ciliates which may usually be considered as harmless ectocommensals occurring in small numbers on the skin. Numbers may increase considerably in waters with a high organic load, as in aquaculture. They may then become serious pathogens, rapidly covering a large part of the body surface, occasionally also invading internal


ΒΛΕΦΑΡΙΔΟΦΟΡΑ: Ομάδα οργανισμών που ανήκει στα πρωτόζωα (υπόφυλο Ciliophora), εκ των οποίων 250 είδη τουλάχιστον έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τα ψάρια. Σε πολλές παράκτιες περιοχές έχει βρεθεί πως περίπου το 80% των πληθυσμών των ψαριών φέρουν στο δέρμα τους μικρό αριθμό βλεφαριδοφόρων τα οποία χαρακτηρίζονται ως αβλαβή εκτοπαράσιτα. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αυξηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις υδατοκαλλιέργειες όπου τα νερά έχουν σημαντικό οργανικό φορτίο. Σε αυτές τις περι

ciliados : Classe de Protozoários, cerca de 250 ciliados ( subfilo Ciliophora) estão associados aos peixes. Em muitas áreas costeiras, verificou-se que mais de 80 % das populações piscícolas locais são portadoras de ciliados que normalmente podem ser considerados ectoparasitas inofensivos que aparecem em pequeno número sobre a pele. O seu número pode aumentar consideravelmente em águas com uma elevada carga orgânica, tal como na aquacultura. Nesse caso podem tornar-se patogénes graves, cobrindo rapidamente

ciliater: En klass inom protozoa, innehåller ungefär 250 cilitater (subfylum ciliofora) som associeras med fiskar. Vid många kustområden, har man funnit att mer än 80% av de lokala fiskpopulationerna bär på ciliater. Dessa ciliater betraktas vanligtvis som harmlösa ektocommensaler som förekommer i få antal på huden. Antalet kan öka avsevärt i vattenmassor med hög organiskt material, som i akvakulturer. Då kan de bli allvarliga patogener som snabbt täcker en stor del av kroppsytan, invaderar emellanåt int

Was this helpful?
(1) Prolonged; referring to a process occurring over a period of weeks, months or years. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.


ΧΡΟΝΙΟΣ: (1) Παρατεταμένος. Διεργασία που διαρκεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια. (2) Κάθε εκτεταμένη έκθεση σε ένα παράγοντα καταπόνησης ( κατά συμβατική παραδοχή, τουλάχιστον επί το δέκατο του χρόνου ζωής του είδους) ή τα αποτελέσματα από μια τέτοια έκθεση.

crónico : (1) Prolongado; que se refere a um processo que ocorre durante um período de semanas, meses ou anos. (2) Uma exposição prolongada a um factor agressivo (convencionalmente tem que incluir pelo menos um décimo do tempo de vida da espécie), ou aos efeitos resultantes de tal exposição.

kronisk: (1) Utdragen; syftar på en process som sker under flera veckor, månader eller år. (2) An extended exposure to a stressor (conventionally taken to include at least a tenth of the life span of a species), or the effects resulting from such an exposure.

Was this helpful?
Thread-shaped basophilic body found in the nuclei of cells. The self-replicating nucleic acid macromolecule consisting of a number of genes arranged in linear sequence. In diploid cells, chromosomes occur in pairs, the number of pairs per nucleus varying according to species.


ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ: Νηματόμορφο βασεόφιλο σώμα που βρίσκεται στον πυρήνα των κυττάρων. Το αυτοαντιγραφόμενο μακρομόριο των νουκλεϊκού οξέος που αποτελείται από αριθμό γονιδίων διατεταγμένων σε γραμμική αλληλουχία. Στα διπλοειδή κύτταρα τα χρωμοσώματα απαντούν ανά ζεύγη και ο αριθμός των ζευγών ανά πυρήνα ποικίλλει ανάλογα με το είδος.

cromossoma : Corpo basofílico em forma de fio encontrado no núcleo das células. As macromoléculas de ácido nucleico que se auto duplicam consistem num número de genes dispostos numa sequência linear. Nas células diploides, os cromossomas ocorrem aos pares, variando o número de pares por núcleo de acordo com a espécie.

kromosom: Trådliknande struktur som finns i cellkärnan. Den självreplikerande nukleinsyra-makrokolekylen består av ett antal gener som ligger i rak linje. I diploida celler (kromosomer förekommer i par) så varierar antalet kromosompar per cellkärna, beroende på arten.

Was this helpful?
Darkly staining bands visible at intervals along chromosomes in a pattern characteristic for each chromosome; in constant aligned arrangement in prophase during meisosis.


ΧΡΩΜΟΜΕΡΗΣ: Σκοτεινόχροες λωρίδες, ορατές κατά διαστήματα κατά μήκος των χρωμοσωμάτων. Η διάταξη των λωρίδων αυτών είναι χαρακτηριστική για κάθε χρωμόσωμα. Η διάταξη αυτή παραμένει σταθερή κατά την πρόφαση. Τοποθετούνται σε σταθερή διαδοχή στην πρόφαση κατά την διάρκεια της μείωσης.

cromómero : Faixas de manchas escuras visíveis a intervalos ao longo dos cromossomas num padrão característico para cada cromossoma; em constante alinhamento na profase durante a meiose (q.v.) .

kromomer: Mörka band som syns vid intervaller längs kromosomer i ett karakteristisk mönster för varje kromosom; står med oförändärlig placering i rak linje under meios

Was this helpful?
Green pigment found in most algae and higher plants. It is responsible for the transformation of light energy to chemical energy, i.e., photosynthesis.


ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ: Πράσινη χρωστική που συναντάται στα περισσότερα φύκη και ανώτερα φυτά. Είναι υπεύθυνη για την μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική δηλ. φωτοσύνθεση (πρβλ).

clorofila : Pigmento verde encontrado na maior parte das algas e plantas superiores. É responsável pela transformação da energia luminosa em energia química, i.e. a fotossíntese (q.v.).

klorofyll: Grön pigment som finns hos de flesta alger och högre växter. Den är ansvarig för omvandlingen av solenergi till kemisk energi i.e.fotosyntes. (q.v.).

Was this helpful?
1) In aquaculture, the sterilization of water (particularly containing effluents) or equipment using chlorine gas. (2) In chemistry, any reaction involving the introduction of chlorine into a compound.


ΧΛΩΡΙΩΣΗ: (1) Στην υδατοκαλλιέργεια, η αποστεί- ρωση του νερού (ιδίως όταν περιέχει απόβλητα) ή του εξοπλισμού γίνεται χρησιμοποιώντας αέριο χλώριο. (2) Στην χημεία κάθε αντίδραση που έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση του χλωρίου σε μία ένωση.

clorinização : 1) Em aquacultura, a esterilização da água (em particular contendo efluentes) ou de equipamento que utilize gás de cloro. (2) Em química, qualquer reacção que envolve a introdução de cloro num composto.

klorering: (1) Inom akvakultur syftar det till sterilisering av vatten (i synnerhet vatten som innehåller avfallsprodukter) eller utrustning genom att använda klorgas (2) Inom kemi, varje reaktion som innefattar introduktionen av klor i en förening.

Was this helpful?
The weight of chlorine in grams contained in 1 kg of seawater after the bromides and iodides have been replaced by chloride. Chlorinity is determined by titration as one means of ascertaining the salinity of a water sample.


ΧΛΩΡΙΟΤΗΤΑ: Το βάρος του χλωρίου σε γραμμάρια, που περιέχεται σε 1 kgr θαλασσινού νερού, μετά την αντικατάσταση του βρωμίου και ιωδίου από χλώριο. Η χλωριότητα προσδιορίζεται με τιτλοδότηση ώστε να εξακριβωθεί η αλατότητα του δείγματος του νερού.

clorinidade : O peso de cloro, em gramas, contido em 1 kg de água do mar depois dos brometos e dos iodetos terem sido substituídos pelo cloro. A clorinidade, uma maneira de confirmar a salinidade da uma amostra de água, é determinada por titulação.

klorinitet: Vikten av klor i gram som innehålls i 1kg havsvatten efter att bromiderna och jodiderna har ersatts av klor. Klorinitet är bestämd genom titrering som ett sätt att bestämma saliniteten av ett vattenprov.

Was this helpful?
A constituent of the arthropod exoskeleton; a material of considerable mechanical strength; the calcite of the exoskeleton is supported by an organic matrix made up of a compound called chitin and various protein molecules.


ΧΙΤΙΝΗ: Πρωτεΐνη του εξωσκελετού των αρθρο- πόδων. Υλικό σημαντικής μηχανικής σκληρότητας. Ο ασβεστίτης του εξωσκελετού υποστηρίζεται από οργανικό πλέγμα που σχηματίζεται από χιτίνη και διάφορα πρωτεïνικά μόρια.

quitina : Um componente do exoesqueleto dos artrópodes; um material de considerável resistência mecânica; a calcite do exoesqueleto é suportada por uma matriz orgânica feita de um composto chamado quitina e várias moléculas de proteínas.

kitin: Beståndsdel av artropodernas exoskelett; ämne som har en väsentlig mekanisk styrka; kalkspatet i exoskelettet stöds av ett organiskt matris gjord av föreningen chitin och olika protein molekyler.

Was this helpful?
A statistical procedure widely used to test the agreement between observed and hypothetical values.


χ-τετράγωνο τεστ : Μια στατιστική διαδικασία που χρησιμοποιείται ευρέως για την μέτρηση της σύγκλισης μεταξύ των παρατηρούμενων και των υποθετικών τιμών.

teste de Chi-quadrado : Procedimento estatístico largamente utilizado para testar a concordância entre os valores observados e hipotéticos.

chi-två test: Statistisk metod som används för att pröva överensstämmelsen mellan observerade och hypotetiska värden.

Was this helpful?
Fine clay used for the manufacture of porcelain.


Κινέζικη άμμος : Ψιλή άμμος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της πορσελάνης.

Argila Chinesa: Argila fina utilizada para a produção de porcelana.

porslinslera: Fin lera som används för att tillverka porslin.

Was this helpful?
The response of organisms to chemical stimuli (moving towards or away from a chemical stimulus).


ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ: Απόκριση ενός οργανισμού σε ένα χημικό ερέθισμα (απομάκρυνση ή κίνηση προς το χημικό ερέθισμα).

quimiotaxia : A resposta dos organismos a estímulos químicos (movendo-se na direcção de ou afastando-se de um estímulo químico).

kemotaxis: Ett organisms respons mot ett kemisk stimulus (rörelse mot eller från ett kemisk stimulus).

Was this helpful?
Sensory cells or sense organs for the perception of chemical stimuli.


ΧΗΜΕΙΟΫΠΟΔΟΧΕΑΣ: Αισθητήρια κύτταρα ή αισθητήρια όργανα ευαίσθητα στα χημικά ερεθίσ- ματα.

receptor químico: Células ou orgãos sensoriais que percepcionam um estímulo químico.

kemoreceptorer: Sinnesceller eller sinnesorganer som används för att känna av kemiska stimulanser.

Was this helpful?
A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.


ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (COD): Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

exigência química de oxigénio (COD) : Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser removido.

kemisk syreförbrukning -COD: Benämning för den kemiska syreförbrukningen. COD är ett mått av mängden organiskt substans som kan oxideras av ett starkt kemiskt oxidationsmedel. Den uttrycks som den mängd syre, som är likvärdigt oxidationsmedeln som används (dikromat), i en vattenprov. Den kemiska syreförbrukningen (COD) tillåter ofta en skattning av BOD. COD bestämningen i brackvatten och marina miljöer störs av saltmatrisen som måste avlägsnas.

Was this helpful?
Formation of multiple chemical bonds in which a metallic ion is firmly combined with an organic molecule, having the effect of keeping the element in solution and rendering it non-toxic.


ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ: Σχημ- ατισμός πολλαπλών χημικών δεσμών στους οποίους ένα μεταλλικό ιόν συνδέεται με ένα οργανικό μόριο. Εχει την ιδιότητα να κρατά το στοιχείο σε διάλυση και να το διατηρεί μή τοξικό.

quelação: Formação de múltiplas ligações químicas em que um ião metálico é firmemente ligado a uma molécula orgânica, tendo o efeito de manter o elemento em solução e torná-lo não tóxico.

kelering: Bildandet av multipla kemiska bindningar där en metal jon blir fast förenat till en organisk jon, och har som följd att elementet hålls kvar i lösningen och framställs som icke-toxiskt.

Was this helpful?
The permanently established surface from which depth soundings or tide levels are referenced; formerly related to low water but more recently to the lowest astronomical tide datum; datum plane; tidal datum; a permanently established reference level usually relating to tide levels, water depth, etc.


Σημείο αναφοράς χαρτογραφήσεων: Ένα σταθερό σημείο στο οποίο αναφέρονται τα βάθη της θάλασσας ή τα ύψη της παλίρροιας. Στο παρελθόν σχετιζόταν με την αμπώτιδα, αλλά πρόσφατα σχετίζεται με την μικρότερη αστρονομική παλίρροια.

gráfico de dados : Superfície permanentemente estabelecida a partir da qual são referenciados a profundidade dos fundos ou os níveis das marés; relacionada antigamente com a maré baixa ( q.v.) , mas mais recentemente com os dados da mais baixa maré astronómica (q.v.); plano de dados; dados das marés; um nível de referência permanentemente estabelecido normalmente relacionado com níveis de marés, profundidade das águas, etc.

referensyta: Fastställd yta som djupmätningar och tidvattensnivåer hänvisar till.

Was this helpful?
A compound that accelerates a chemical action and does not itself take part in the chemical reaction.


ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ : Ενωση, η οποία επιταχύνει μία χημική αντίδραση χωρίς να λαμβάνει η ίδια μέρος σε αυτήν.

catalisador : Um composto que acelera uma acção química e que ele próprio não participa na reacção química.

katalysator: Förening som påskyndar, men som själv inte medverkar i, en kemisk reaktion.

Was this helpful?
Refers to fishes that migrate to spawn in the sea but live a large portion of their existence in fresh waters (e.g. eels).


ΚΑΤΑΔΡΟΜΑ: Ο όρος αναφέρεται στα ψάρια που μεταναστεύουν για να γεννήσουν στην θάλασσα, αλλά ζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους σε γλυκά νερά (π.χ. χέλια). Πρβλ. Διάδρομα και ανάδρομα.

catádromo : Refere-se a peixes que migram para desovar no mar mas que vivem uma grande parte da sua vida em água doce (e.g. Enguias) ; c.f. Diádromo e anádromo.

katadroma: Syftar till fiskar som vandrar för att leka i havet men lever största delen av sitt liv i sötvattens miljöer (t.ex ålar); jfr. diadromous and anadromous.

Was this helpful?
The process by which chemicals are broken down to produce smaller molecules yielding energy for growth, activity or heat.


ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Η διεργασία με την οποία τα χημικά μεγαλομόρια διασπώνται σε μικρότερα. Κατά την διάσπαση εκλύεται ενέργεια που χρησιμεύει στην αύξηση, την κίνηση και την παραγωγή θερμότητας. πρβλ αναβολισμός, μεταβολισμός.

catabolismo: O processo pelo qual os químicos são degradados de modo a produzirem moléculas mais pequenas que contêm a energia necessária para o crescimento, actividade ou aquecimento; c.f. Anabolismo; metabolismo.

katabolism: Processen där kemiska föreningar bryts ner för att framställa mindre molekyler frambringandes energi för tillväxt, aktivitet eller värme; jfr. anabolism; metabolism.

Was this helpful?
Class of vertebrates containing the Selachii (sharks, dogfish, skates, rays) characterized by the absence of true bone (the presence of cartilage), no air bladder, and the presence of complicated copulatory organs. Almost exclusively marine.


ΧΟΝΔΡΪΧΘΥΕΣ: Ομοταξία σπονδυλωτών που περιλαμβάνει τα Σελάχια (καρχαρίες, σκυλόψαρα, ράγιες). Χαρακτηρίζονται από απουσία πραγματ- ικών οστών, που έχουν αντικατασταθεί από χόνδρο, απουσία νηκτικής κύστης και παρουσία πολύ- πλοκων οργάνων σύζευξης. Είναι σχεδόν απο- κλειστικά θαλάσσιοι οργανισμοί.

peixe cartilaginoso : Classe de vertebrados que inclui os Seláceos (tubarões, cações, raias, mantas) caracterizada pela ausência de verdadeiros ossos (a presença de cartilagens), sem bexiga natatória, e a presença de orgãos copuladores complicados. Quase exclusivamente marinhos.

broskfiskar: Klass of ryggradsdjur som innehåller gruppen selachii (hajar, pigghaj, rokkor) och karakteriseras genom avsaknadet av kalkartade ben (har brosk), avsaknad av simblåsor och innehavandet av komplicerade koppulationsorgan. Gruppen innefattar nästan uteslutet marina arter.

Was this helpful?
The maximum biomass of a given species that a limited and specific habitat may support during a stated interval of time. In aquaculture, usually considered to be the maximum quantity of fish that any particular body of water can support over a long period without negative effects to the fish and to the environment.


ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Η μέγιστη βιομάζα ενός ορισμένου είδους, την οποία είναι ικανό να δεχθεί ένα πεπερασμένο ενδιαίτημα επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην υδατοκαλλιέργεια, συνήθως θεωρείται ότι είναι η μέγιστη ποσότητα ψαριών που μπορεί να δεχθεί ένα ορισμένο σώμα νερού επί μεγάλη χρονική περίοδο, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στα ψάρια και στο περιβάλλον.

capacidade de carga : A biomassa máxima de uma dada espécie que um habitat específico e limitado pode suportar durante um determinado intervalo de tempo. Em aquacultura, é normalmente considerada a quantidade máxima de peixe que um determinado volume de água pode suportar durante um período alargado sem efeitos negativos para os peixes e para o ambiente.

bärförmåga: Maximala biomassan av en given art som ett begränsat och specifikt habitat kan uppehålla under en angiven tidsintervall. Inom akvakulturen, så är det vanligtvis ansedd att vara den maximala mängd fisk som någon vattenmassa kan uppehålla under en lång tidsperiod utan att framkalla negativa effekter mot fiskarna och miljön.

Was this helpful?
Feeding on animal tissues.


ΣΑΡΚΟΒΟΡΟΣ: Τρεφόμενος με ζωïκούς ιστούς.

carnívoro : Que se alimenta de tecidos animais.

köttätande: Äter djurvävnad

Was this helpful?
An organism harbouring a pathogenic agent. The relationship can be active (infection) or passive (without any multiplication of the pathogen). It can be short-term (not in a passive infection), or chronic. The pathogen can be excreted (continuously or occasionally) or it can remain in the tissues permanently.


ΦΟΡΕΑΣ: Οργανισμός που φιλοξενεί παθογόνο παράγοντα. Η μετάδοση πραγματοποιείται κατά τρόπο ενεργό (μόλυνση) ή παθητικό (μηχανική, χωρίς πολλαπλασιασμό του παθογόνου) και είναι παροδική ή χρόνια. Ο παθογόνος παράγοντας απεκκρίνεται από τον οργανισμό (συνεχώς ή περιστασιακά) ή παραμένει στους ιστούς (μόνιμα).

portador : Um organismo que alberga um agente patogénico. A relação pode ser activa (infecção) ou passiva (sem qualquer multiplicação do agente patogénico). Pode ser de curto prazo (não no caso de numa infecção passiva) ou crónica. O agente patogénico pode ser expelido (continuamente ou ocasionalmente) ou pode ficar nos tecidos permanentemente.

smittbärare: Organism som bär på ett patogeniskt medel. Förhållandet kan vara aktiv (infektion) eller passiv (utan någon förökning av patogenet). Den kan vara kortvarig (inte i en passiv förhållande) eller kronisk. Patogenet kan utsöndras (kontinuerligt eller emellanåt) eller så kan den stanna kvar i vävnaden för alltid.

Was this helpful?
A colourless, odourless gas resulting from the oxidation of carbon containing substances, highly soluble in water, toxic to fish at levels of 20 ppm; toxicity to fish increases with low levels of oxygen. Carbon dioxide has an acidic reaction in water (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). Within the bicarbonate system, the relative amount of CO2, bicarbonate and carbonate will depend on pH. Carbon dioxide


ΔIΟΞΕIΔIΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CΟ2): Αχρωμο, άοσμο αέριο το οοποίο παράγεται κατά την οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα, πολύ διαλυτό στο νερό, τοξικό για τα ψάρια στα επίπεδα των 20ppm. Η τοξικότητά του για τα ψάρια αυξάνεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει όξινη αντίδραση στο νερό (Η2Ο+CΟ2= Η2323/ = Η+ + ΗCΟ3-). Στο δισανθρακικό ισοζύγιο η σχετική ποσότητα CΟ2, δισανθρακικών και ανθρ

dióxido de carbono : Um gás incolor e inodoro, altamente solúvel em água, tóxico para os peixes quando a níveis de 20ppm, resultante da oxidação das substâncias que contêm carbono; A toxicidade aumenta com baixas concentrações de oxigénio. O dióxido de carbono tem uma reacção ácida na água (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3-). No sistema bicarbonato, a quantidade relativa de CO2, bicarbonato e carbonato dependerá do pH. O dióxid

koldioxid: Färglös, doftlös gas som bildas när substanser som innehåller kol oxideras. Är mycket vattenlösligt och toxiskt för fiskar vid nivåer nära 20ppm; toxiciteten mot fiskar ökar med en minskad syrenivå. Koldioxid har en sur reaktion i vatten (H2O+CO2= H2CO3/H2CO3/ = H+ + HCO3). Inom bikarbonatsytemet, så beror den relativa mängden av CO2, bikarbonat och karbonat på pH-värdet. Koldioxid förekommer inte över pH 8.3

Was this helpful?
The biogeochemical cycle of carbon, involving the production of organic compounds by fixation of carbon dioxide through photosynthesis, to its return in the atmosphere by respiration and decomposition.


ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ: Ο βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα, από την παραγωγή οργανικών ενώσεων με δέσμευση του CΟ2 κατά την φωτοσυνθεση ως την επιστροφή του στον ατμοσφαιρικό αέρα με την αναπνοή και την αποσύνθεση.

ciclo do carbono : O ciclo biogeoquímico do carbono, envolvendo a produção de compostos orgânicos pela fixação de dióxido de carbono através da fotossíntese, até ao seu retorno à atmosfera pela respiração e decomposição.

kolcykeln: Biogeokemiska kolcykeln där koldioxid fixeras och organiska föreningar produceras genom fotosyntes, och kol återvänder till atmosfären genom respiration och förmultning.

Was this helpful?
The depth at which a dynamic chemical balance between the supply rate and the dissolution rate of carbonate takes place.


Βάθος αντιστάθμισης άνθρακα (CCD) : Το βάθος στο οποίο πραγματοποιείται μια δυναμική χημική ισορροπία μεταξύ του ρυθμού τροφοδοσίας και του ρυθμού διάλυσης του άνθρακα.

profundidade de compensação de carbono (PCC): A profundidade na qual ocorre um equilíbrio químico dinâmico entre a taxa de fornecimento e a taxa de dissolução de carbonato.

kol kompensations punkten: Dynamisk kemisk balans mellan ett karbonats tillförselhastighet och upplösningshastighet.

Was this helpful?
Intraspecific predation.


ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ: Ενδοειδική θήρευση.

canibalismo : Predação intra-específica

kannibalism: Intraspecifikt predation.

Was this helpful?
Compound of general formula Cx(H2O)y e.g. sugars, starches and celluloses. Carbohydrates play an essential part in the energy metabolism of all organisms.


ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: Ενώσεις με γενικό τύπο Cx(Η2Ο)y π.χ. σάκχαρα, άμυλο και κυτταρίνη. Οι υδατάνθρακες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον μεταβολισμό της ενέργειας σε όλους τους οργανισμούς.

hidratos de carbono : Composto com a fórmula geral Cx(H2O)y e.g. açúcares, amidos e celuloses. Os hidratos de carbono têm um papel essencial no metabolismo energético de todos os organismos.

kolhydrat: Föreningar som har den generella formeln Cx(H2O)y t.ex sacharider, stärkelsen och celluloser. Kolhydrater är en essentiell del i metabolismen för alla organismer.

Was this helpful?
(CaCO3). A mineral found in two main forms, calcite and aragonite; they can form as inorganic precipitates or as biological secretions in the calcified parts of organisms. Aragonite is capable of withstanding greater degrees of pressure than calcite and hence the shells of many organisms are made of this compound.


ΑΝΘΡΑΚIΚΟ ΑΣΒΕΣΤIΟ: (CaCΟ3) Ορυκτό που βρίσκεται κυρίως σε δύο τύπους, ως ασβεστίτης και αραγωνίτης. Σχηματίζονται από ανόργανα ιζήματα ή βιολογικές εκκρίσεις που σχηματίζουν τα ασβεστούχα μέρη οργανισμών. Ο αραγωνίτης είναι περισσότερο ανθεκτικός στις πιέσεις και για το λόγο αυτό αποτελεί συστατικό των οστράκων πολλών οργανισμών.

Carbonato de cálcio : (CaCo3) Um mineral encontrado em duas formas principais, calcite e aragonite; podem formar-se como precipitados inorgânicos ou como secreções biológicas nas partes calcificadas dos organismos. A aragonite pode suportar maiores pressões do que a calcite e por isso as conchas de muitos organismos são feitas deste composto.

kalciumkarbonat: (CaCO3) Mineral som finns i två huvudformer, kalkspat och aragonit; de kan bildas som inorganiska fällningar eller som biologiska utsöndringar i kalcifierade delar av organismer. Aragonit har förmågan att tåla mer tryck än kalkspat och följaktligen så är skalen hos många organismer gjorda av denna förening.

Was this helpful?
A term for the chemical oxygen consumption. COD is a measure of the amount of organic matter which can be oxidized by a strong chemical oxidant. It is expressed as the amount of oxygen which is equivalent to the oxidant used (dichromate) in a raw water sample. The chemical oxygen demand (COD) often permits an estimation of the BOD. COD determinations in brackish and marine waters are disturbed by the salt-matrix which must be removed.


C.O.D.: ΧΗΜIΚΑ ΑΠΑIΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ. Ορος για την χημική κατανάλωση οξυγόνου. Το CΟD αποτελεί μέτρο του οργανικού υλικού, το οποίο οξειδώνεται από ένα ισχυρό χημικό οξειδωτικό. Εκφράζεται ως η ποσότητα οξυγόνου που είναι ισοδύναμη με το χρησιμοποιούμενο οξειδωτικό σε ένα δείγμα φυσικού νερού. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) επιτρέπει συχνά την εκτίμηση του BOD. Ο προσδιορισμός του COD σε υφάλμυρα και θαλάσσια νερά διαταράσσεται από άλατα, που πρέπει να απομακρυνθούν.

C.O.D.: EXIGÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO.Termo utilizado para o consumo químico de oxigénio. COD corresponde à medição da quantidade de matéria orgânica que pode ser oxidada por um forte oxidante químico. Expressa-se como a quantidade de oxigénio equivalente ao oxidante usado (dicromatos) numa amostra de água não tratada. A exigência química de oxigénio (COD) permite muitas vezes uma estimativa de BOD. As determinações de COD em água salobra e marinha são afectados pela matriz de sal, a qual tem de ser rem

KSF: Benämning på den kemiska syreförbrukningen. Detta är ett mått på förekomsten av organiskt material i vatten.

Was this helpful?
Chemical symbol for carbon.


C: Το χημικό σύμβολο του άνθρακα.

C (carbono) : Símbolo químico do carbono.

C (kol): Kemiska symbolen för kol.

Was this helpful?
The study of chromosomal mechanisms, their behaviour and their effects on inheritance and evolution.


ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: Η μελέτη των χρωμο- σωμικών μηχανισμών, της συμπεριφοράς τους και της επίδρασής τους στην κληρονομικότητα και την εξέλιξη.

citogenético : O estudo de mecanismos cromossomicos, o seu comportamento e os seus efeitos sobre a hereditariedade e evolução.

cytogenetik: Studien av kormosomernas mekanismer, deras beteende och deras effekt på ärftlighet och evolution.

Was this helpful?
The non-mobile, dehydrated, resistant, inactive, dormant stage in the life cycle of many organisms, generally considered as playing an important role in either protection or dispersal of a species; the organism is typically rounded, surrounded by one or more layers of secreted cystic membranes (exocyst, mesocyst, endocyst, etc.) or envelopes or walls; in some cases the walls may be quite thick, sculptured on the outside and with or without an emergent pore.


ΚΥΣΤΗ: Το ακίνητο, αφυδατωμένο, ανθεκτικό, αδρανές, εν ναρκοβιώσει στάδιο τού κύκλου ζωής πολλών οργανισμών, το οποίο γενικά θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο είτε στην προστασία είτε στη διασπορά ενός είδους. Ο οργανισμός είναι κατά κανόνα αποστρογγυλευμένος, περιβάλλεται από ένα ή περισσότερα στρώματα εκκριμένων κυστικών μεμβρανών (εξωκύστη, μεσοκύστη, ενδοκύστη,κ.λ.π.) ή φακέλλων ή τοιχωμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα τοιχώματα έχουν αρκετό πάχος και φέρουν και διαθέτουν ή όχι εμφανή πόρο. ποι

cisto : A fase imóvel, desidratada, resistente e inactiva no ciclo de vida de muitos organismos, geralmente considerada como tendo um papel importante quer na protecção, quer na dispersão de uma espécie; o organismo é tipicamente arredondado, envolvido por uma ou mais camadas de membranas císticas secretadas (exocisto, mesocisto, endocisto, etc.) ou paredes; nalguns casos as paredes podem ser bastante espessas, esculpidas no exterior e com ou sem um poro emergente.

cysta: Den stationära, uttorkade, resistenta, inaktiva vilostadiet i livscykeln hos många organismer, som ses ha en viktig roll i skyddandet eller spridningen av en art. Organismen är vanligtvis rundad, och omgiven av en eller fler lager av utsöndrad cystisk membran (exocyst, mesocyst, endocyst osv), hölje eller väggar; i vissa fall kan väggarna vara ganska tjocka, sculptured on the outside och med eller utan en framträngande por.

Was this helpful?
Microscopic organisms formerly known as blue-green algae which, similar to bacteria, are prokaryotic (Procaryotae), i.e., they lack the nucleus, the nucleoid being its functional equivalent. In contrast to eukaryotic algae, the cyanobacterial nucleoid has no membrane.. The blue-greens occur both in aquatic and terrestrial habitats and some live in symbiosis with fungi or ferns (see azolla). Cyanobacteria contribute to primary production, serving as food for various aquatic organisms and some pla


ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ: Μονοκύτταροι οργανισμοί, γνωστοί και με την ονομασία κυανοπράσινα φύκη (βλ.λ), οι οποίοι, όπως και τα βακτήρια, ανήκουν στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (Procaryotae). Οι οργανισμοί αυτοί αντί για πυρήνα έχουν ένα πυρηνοειδές το οποίο σε αντίθεση με τα ευκαριωτικά φύκη δεν φέρει μεμβράνη. Τα κυανοβακτήρια απαντώνται σε χερσαία και σε θαλάσσια περιβάλλοντα ενώ μερικά ζουν συμβιωτικά με μύκητες ή φτέρες (βλ. azolla). Συμμετέχουν στην πρωτογενή παραγωγικότητα και αποτελούν τροφή για πολλούς θαλάσσι

cianobactérias: Organismos microscópicos anteriormente conhecidos como algas azuis-esverdeadas as quais, do mesmo modo que as bactérias, são procariotas (Procaryotae), i.e. têm ausência de núcleo, sendo o núcleolo o seu equivalente funcional. Em contraste às algas eucariotas, o núcleolo das cianobactéria não têm membrana. Estas algas ocorrem em habitats aquáticos e terrestres e algumas vivem em simbiose com fungos ou fetos (ver azolla). As cianobactérias contribuem para a produção primária, servindo de alimento

cyanobakterier: Mikroskopiska organismer som tidigare kallades för blågröna alger (q.v) och, liknande bakterier, är prokaryoter (Procaryotae). De saknar en riktig cellkärna men har en nukleotid som fyller samma funktion. Till skillnad från eukaryota alger så har inte den cyanobakteriella nukleotiden ett membran. Blågröna alger förekommer både i akvatiska och terrestra habitat och vissa lever i simbios med svampar eller ormbunkar (se azolla). Cyanobakterier bidrar till primärproduktionen, och utgör föda (näring)

Was this helpful?
(1) A continuous, non-tidal, horizontal movement of water. (2) In limnology: a more or less continuous water motion in ponds, reservoirs, lakes and rivers.


Ρευμα: (1) Συνεχης,οριζοντια μη παλιρροιακη κινηση υδατινης μαζας. (2) Στη λιμνολογια, η λιγο ωσ πολυ συνεχης ροη νερου σε λιμνοδεξαμενες, ταμιευτηρες, λιμνες και ποταμια.

corrente: (1) Um movimento horizontal e contínuo da água, não causado pelas maré. (2) Em limnologia: uma movimentação da água mais ou menos contínua em tanques, reservatórios, lagos e rios.

ström: (1) En storskalig, mer eller mindre permanent rörelse i havet som inte påverkas av tidvattnet (2) Inom limnologi: ett mer eller mindre permanent vattenflöde i dammar, vattenreservoarer, sjöar och floder.

Was this helpful?
(1) The maintenance, growth and propagation of organisms under various levels of care and control. (2) In microbiology: the propagation of bacteria or micro-organisms in artificial media. (3) In aquaculture: to grow fish, shellfish and other organisms through stages of development under (largely) controlled conditions.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ουσ.) : (1) Η διατήρηση, αύξηση και πολλαπλασιασμός οργανισμών, υπό ελεγχόμενες συνθήκες φροντίδας και ελέγχου. (2) Στη μικρο- βιολογία: ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων ή μικρο- οργανισμών σε τεχνητά μέσα. (3) Στην υδατο- καλλιέργεια το μεγάλωμα ψαριών, οστρακοδέρμων ή άλλων οργανισμών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, υπό ελεγχόμενες σε μεγάλο βαθμό συνθήκες.

cultura : (1) A manutenção, crescimento e propagação de organismos sob vários níveis de cuidado e controlo. (2) Em microbiologia: a propagação de bactérias ou micro-organismos em meios artificiais. (3) Em aquacultura: cultivo de peixes, bivalves e outros organismos ao longo de estádios de desenvolvimento sob condições (largamente) controladas

kultur: (1) Underhållandet, tillväxten och förökningen av organismer vid olika nivåer av skötsel och kontroll (2) Inom mikrobiologi: förökningen av bakteria eller mikoorganismer i en artificiell miljö. (3) Inom akvakultur: att odla fisk, skaldjur eller andra organismer under (i stort sett) kontrollerade förhållanden.

Was this helpful?
Cultivation implies some form of human intervention in the rearing process in order to enhance production, and should be taken to include strategies such as regular stocking, feeding, and individual or corporate stock ownership.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (CULTIVATION) : Η καλλιέργεια συνεπάγεται ανθρώπινη παρέμβαση στην φυτική ή την ζωϊκή παραγωγή με σκοπό την βελτίωσή της. Η παρέμβαση αυτή συνίσταται στην δημιουργία και διατήρηση αποθεμάτων, την παροχή τροφής καθώς και την ιδιωτική ή εταιρική ιδιοκτησία των αποθεμάτων.

cultivo : O cultivo implica alguma forma de intervenção humana no processo de criar de modo a aumentar a produção, e deveria ter em conta estratégias tais como o estabulamento regular, alimentação, e posse individual ou em sociedade de mananciais.

odling: Odling innebär att det sker någon form av mänsklig ingripande i uppfödningsprocessen för att förbättra (förhöja) produktionen, och inkluderar strategier som regelmässig skötsel, utfodring och individuell eller kollektiv boskapsägande.

Was this helpful?
Oil or petroleum in its natural state before undergoing refining.


Ακατέργαστο πετρέλαιο : Έλαια ή πετρέλαιο στην φυσική του μορφή, πριν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία.

crude: Óleo ou petróleo no seu estado natural antes de passar pela refinação.

råolja: Olja eller petroleum innan förädling har skett.

Was this helpful?
Mainly aquatic arthropods characterized by an exoskeleton of chitin divided into head, thorax and abdomen (e.g., shrimps, lobsters, copepods). Also important as parasites, for example, sea lice, gill lice.


ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ: Υδρόβια κυρίως αρθρόποδα που χαρακτηρίζονται από έναν εξωσκελετό χιτίνης, ο οποίος διαιρείται σε κεφάλι, θώρακα και κοιλία (π.χ. γαρίδες, αστακοί, κωπήποδα). Είναι επίσης σημαντικά ως παράσιτα, π.χ. θαλασσόψειρες, ψείρες των βραγχίων).

crustáceos : Principalmente artrópodes aquáticos caracterizados por um exosqueleto de quitina dividido em cabeça, tórax, e abdómen ( e.g. camarões, lagostas, copépodos). Importantes também como parasitas, por exemplo, piolhos do mar

skaldjur: Främst akvatiska artropoder som kännetecknas av ett exoskelett av proteiner och kitin som är uppdelad i tre segmenter: huvud (cephalon), mellankropp (thorax) och bakkropp (abdomen) t.ex, kräftor, hummrar, kopepoder. Gruppen innehåller också viktiga parasiter, t.ex havslös.

Was this helpful?
The percentage of gametes that exhibit crossing over of a particular gene.


ΕΠIΧIΑΣΜIΚΗ ΤIΜΗ (COV): Το % ποσοστό των γαμετών στους οποίους έχει συμβεί επιχιασμός σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο.

valor de recombinação (VR) : A percentagem de gâmetas que exibem a recombinação de um gene específico.

överkorsningsvärde: Andelen gameter där överkorsning av en viss gen sker.

Was this helpful?
(1) Speed of water sufficient to move particles of a given size along a channel bed. (2) In waste water technology and aquaculture: a specific water velocity at which the suspended solid load of the effluent is still settling in a properly designed settling basin.


ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ : (1) Η ταχύτητα του νερού που επαρκεί για να μετακινήσει σωματίδια ορισμένου μεγέθους κατά μήκος του πυθμένα ενός διαύλου. (2) Στη διαχείριση των λυμάτων και στην υδατοκαλλιέργεια, η ταχύτητα του νερού, στην οποία το αιωρούμενο υλικό εξακολουθεί να καθι- ζάνει σε κατάλληλα σχεδιασμένες λεκάνες καθίζησης.

velocidade crítica : (1) Velocidade da água suficiente para movimentar partículas de um determinado tamanho ao longo de um canal. (2) No tratamento de águas resíduais e aquacultura: uma velocidade de água específica em que a carga sólida em suspensão nos efluentes continua a assentar numa bacia apropriada para esse efeito

kritisk hastighet: (1) Vattenhastighet som är tillräckligt stark att flytta på partiklar av en viss storlek längs ett flodbotten (2) Inom vattenrengörings teknik och akvakultur: Den specifika vattenhastigheten där dom suspenderade avfallsprodukterna fortfarande fälls i en properly designed settling basin.

Was this helpful?
The temperature at which locomotor activity becomes disorganized and an organism loses its ability to escape conditions which will quickly lead to its death. The CTM is determined by heating from acclimation temperature, at a constant rate that is fast enough to allow the deep body temperature to follow without significant time lag.


ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (ΚΘΜ): Critical Τhermal Μaximum. Η θερμοκρασία στην οποία η κινητική δραστηριότητα αποδιοργανώνεται και ο οργανισμός χάνει την ικανότητά του να αποφεύγει τις συνθήκες που θα τον οδηγήσουν σύντομα στον θάνατο. Για τον προσδιορισμό της ΜΚΘ, ο οργανισμός θερμαίνεται υπεράνω της θερμοκρασίας με σταθερό ρυθμό που να επιτρέπει στη θερμοκρασία τού εσωτερικού τού σώματος να ακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία χωρίς σημαντική χρονική υστέρηση.

máximo térmico crítico (MTC) : A temperatura à qual a actividade locomotora se torna desorganizada e um organismo perde a capacidade de escapar a condições que rapidamente conduzirão à sua morte. O MTC é determinado pelo aquecimento da temperatura de aclimatização, a uma taxa constante, que é suficientemente rápido para permitir que a temperatura do corpo caia rapidamente

critical thermal maximum -CTM: Temperaturen där rörelseförmågan hos en organism förstörs och den förlorar sin förmåga att fly från förhållanden som kan snabbt leda till dess död.

Was this helpful?
The depth at which the average light intensity of the water column equals the compensation light intensity.


ΚΡΙΣΙΜΟ ΒΑΘΟΣ: Το βάθος στο οποίο η μέση ένταση του φωτός στη στήλη του νερού ισούται με την αντισταθμιστική ένταση φωτός (βλ. λ.).

profundidade crítica : A profundidade à qual a intensidade média da luz da coluna de água iguala a intensidade da luz de compensação (q.v.).

kritisk djup: Djupet där den genomsnittliga ljusintensiteten i vattenet är lika med ljuskompensationspunkten.

Was this helpful?
The expected value of the product of the deviations of two random variables from their respective means.


ΣΥΝΔΙΑΣΠΟΡΑ: Η αναμενόμενη τιμή του γινομένου των αποκλίσεων δύο τυχαίων μεταβλητών από τους αντίστοιχους μέσους όρους.

covariância : O valor esperado do produto dos desvios de duas variáveis aleatórias a partir das suas respectivas médias.

kovarians: Den förväntade värdet av produkten av avvikelserna av två slumpmässiga variabler från deras respektiva medelvärden.

Was this helpful?
A genetically determined characteristic behaviour pattern involving the production and reception of a complex sequence of visual, auditory and chemical stimuli by the male and female prior to mating.


ΤΥΠΙΚΟ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ: Χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς, γενετικά καθοριζόμενο, το οποίο περιλαμβάνει την εκπομπή και την λήψη, από το αρσενικό και το θηλυκό άτομο, μιας σύν- θετης ακολουθίας οπτικών, ακουστικών και χημικών ερεθισμάτων, πριν από το ζευγάρωμα.

ritual de acasalamento : Padrão característico de comportamento determinado geneticamente que envolve a produção e recepção, por parte dos machos e fêmeas, de uma sequência complexa de estímulos visuais, auditivos e químicos antes do acasalamento.

parningslek: Karakteristisk beteendemönster som är genetiskt bestämd, och involverar produktionen och mottagandet av ett komplext sekvens av visuella, auditiva och kemiska stimuli av hannen och honan innan de parar sig.

Was this helpful?
The line that delimits the area covered by the tide at any given time.


Παλιρροιακή γραμμή : Η γραμμή που οριοθετεί την περιοχή η οποία καλύπτεται από την παλίρροια σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή.

linha de maré : A linha que delimita a área coberta pela maré num dado momento.

tidvattensgräns: Gräns som avskiljer området som täcks av tidvattnet vid alla tider.

Was this helpful?
Any behavioural interaction between males and females that facilitates mating.


ΕΡΩΤΟΤΡΟΠIΑ: Κάθε ηθολογική αλληλεπίδραση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού η οποία διευκολύνει το ζευγάρωμα.

corte: Qualquer interacção comportamental entre machos e fêmeas que facilita o acasalamento.

uppvaktning: Varje beteende och interaktion mellan hannar och honor som främjar parning.

Was this helpful?
A technique used to evaluate and distinguish between alternative investment proposals.


Ανάλυση μέγιστου κέρδους : Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων επενδυτικών προτάσεων.

análise custo-benefício: Uma técnica utilizada para avaliar e distinguir entre propostas alternativas de investimento.

kostnads-nyttoanalys : Metod som används för att beräkna kostanden och skilja mellan olika investeringsförslag.

Was this helpful?
Organisms having a worldwide distribution in a given habitat.


ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΙΔΗ : Οργανισμοί που κατανέμονται σε όλη τη γη σε ένα δεδομένο ενδιαίτημα.

espécies cosmopolitas : Organismos que têm uma distribuição global num dado habitat.

kosmopolitiska arter: Organismer som har en global spridning i en viss typ av habitat.

Was this helpful?
The relation between two variables, according to a specific range of values.


Συσχέτιση : Η σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών με βάση ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών.

correlação: A relação entre duas variáveis, de acordo com uma amplitude específica de valores.

korrelation: Relationen mellan två variabler, beroende på vissa värden.

Was this helpful?
Resembling a coral; containing or composed of coral.


ΚΟΡΑΛΛΙΝΟΣ: Ο ομοιάζων με κοράλλι. Αυτός που αποτελείται από ή περιέχει κοράλλι.

coralina : Que se assemelha a um coral; contendo ou composto de coral.

korallik: Liknar en korall; innehåller, eller är utgjord av, korall

Was this helpful?
Marine coelenterates with a calcium carbonate skeleton found mainly in tropical qand equatorial waters, although some species occur in deep cold water. Corals may be solitary or colonial, the latter having the possibility to develop into extensive coral reefs formation.


Κοράλλια : Θαλάσσιοι οργανισμοί που συναντώνται στα νερά του ισημερινού και των τροπικών αλλά και σε ψυχρές θάλασσες, των οποίων ο σκελετός αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο. Τα κοράλλια μπορεί να βρίσκονται μεμονωμένα ή σε μορφή αποικίας, στη δεύτερη περίπτωση ευνοείται η δυνατότητα σχηματισμού κοραλλιογενών υφάλων.

corais: Celenterados marinhos com um esqueleto de carbonato de cálcio que se encontram principalmente em águas tropicais e equatoriais, apesar de algumas espécies ocorrerem em águas frias profundas. Os corais podem existir solitários ou em colónias, tendo estes últimos a possibilidade de desenvolver formações extensivas de recife de corais.

koraller: Marina coelenterater som har ett kalkskelett och finns främst i tropiska hav. Koraller kan vara ensliga eller kolonibildande. Kolonibildande koraller kan bilda omfattande och vidsträckta korallrev.

Was this helpful?
Feeding on fecal material.


Κοπροφάγος : Τρέφεται με κόπρανα.

coprófago : Que se alimenta de fezes.

koprofager: Livnär sig på exkrement.

Was this helpful?
Subclass of Crustacea. Mostly small (a few mm long) no compound eyes or carapace. Usually six pairs of swimming limbs on thorax, no appendages on abdomen. Some copedod species are known to be parasitic to cultivated fish, e.g., sea lice, while others are used as food for fish larvae.


ΚΩΠΗΠΟΔΑ: Υποκλάση των Καρκινοειδών. Μικρά ζώα (λίγα mm μήκους) χωρίς σύνθετα μάτια ή κεφαλοθώρακα. Εχουν 6 ζεύγη θωρακικών κολυμβητικών ποδιών και κανένα κοιλιακό εξάρτημα. Μερικά κωπήποδα είναι γνωστά ως παράσιτα των καλλιεργούμενων ψαριών (π.χ. θαλάσσια ψείρα), ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τις νύμφες των ψαριών.

Copépodos: Subclasse dos crustáceos. A maioria pequenos (poucos mm de comprimento), sem olhos compostos ou carapaça. Têm normalmente seis pares de membros natatórios no torax e não apresentam apêndices no abdómen. Algumas espécies de copépodos são conhecidas por serem parasitas dos peixes de aquicultura, enquanto outras são utilizadas como alimento para as larvas de peixe.

kopepoder: Kräftdjursklass. Vanligtvis små organismer (ett par mm långa) som har inga facettögon eller carapax. Vanligtvis har de sex par extremiteter på thorax som används för simning, och inga extremiteter på bakkroppen. Vissa kopepodarter är parasiter på odlade fiskar, t.ex havslusar, medan andra används som föda åt fisklarver.

Was this helpful?
Measurement of fish growth. Conversion efficiency (%) = G/R x 100 where R is the ration in % weight of body weight per day and G is the specific growth rate.


ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: Μέτρηση της ανάπτυξης του ψαριού. Μετατρεψιμότητα (%) = G/R x 100 , όπου R είναι το σιτηρέσιο σε % του σωματικού βάρους ανά ημέρα και G= ο ειδικός ρυθμός ανάπτυξης.

eficiência de conversão : Medição do crescimento de peixes. Eficiência de conversão (%) = C/R x 100 em que R é a razão em % do peso diário do corpo e C é a taxa de crescimento específico.

omvandlingseffektivitet: Measurement of fish growth. Conversion efficiency (%) = G/R x 100 where R is the ration in % weight of body weight per day and G is the specific growth rate.

Was this helpful?
Coolant water from industrial processes, released into the environment at temperatures much higher than the ambient water, capable of causing thermal pollution.


Νερό ψύξης : Νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη σε βιομηχανικές διαδικασίες και το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το νερό του περιβάλλοντος και ικανό να προκαλέσει θερμική ρύπανση.

água de refrigeração: Água de refrigeração de processos industriais, libertada para o meio ambiente a temperaturas muito mais elevadas do que a água ambiente, capaz de causar poluição termal.

kylvatten: Kylvatten som används vid industriella processer och som släpps ut i miljön vid högre temperatur än det omgivande vattnet. Kan orsaka skador i miljön på grund av den höga temperaturen.

Was this helpful?
The coming together of two or more entities, such as cephalopods and vertebrate eyes. (1) Evolution such as to produce an increasing similarity in some characteristic between groups of organisms which were initially different. (2) In hydrology and oceanography: the coming together of two opposing surface currents, which mix and downwell.


ΣΥΓΚΛΙΣΗ : Η προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών, π.χ. των ματιών των κεφαλο- πόδων και των σπονδυλωτών. (1) Εξελικτική διαδι- κασία που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομοιότητας ορισμένων χαρακτηριστικών μεταξύ οργανισμών αρχικά διαφορετικών. (2) Στην υδρο- λογία και ωκεανογραφία, η συμβολή δύο αντιθέτων επιφανειακών ρευμάτων, τα οποία αναμιγνύονται και καταβυθίζονται.

convergência : A junção de duas ou mais entidades, tais como os olhos de cefalópodes e de vertebrados. (1) Evolução no sentido de gerar uma crescente semelhança nalgumas características entre grupos de organismos inicialmente diferentes. (2) Na hidrologia e oceanografia: a junção de duas correntes de superfície opostas, que se misturam e afundam.

konvergens: (1) Biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter. Sådan utveckling sker främst då strukturer hos organismer från skilda utvecklingslinjer utsätts för likartad miljöpåverkan. Typiska exempel är den konvergenta utvecklingen av pungdjur som pungvarg i Australien och placentadäggdjur som varg i Eurasien och Nordamerika. (2) Inom hydrologi och oceanografi; horisontell inströmning av vatten i ett område. Vid ytkonvergenser sjunker vatten.

Was this helpful?
That part of the continental margin from the edge of the continental shelf extending down to the continental rise.


ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕIΑ: Το τμήμα της ηπειρωτικής κρηπίδας που εκτείνεται από το άκρο της υφαλοκρηπίδας έως την ηπειρωτική ανωφέρεια.

declive continental : A parte da margem continental desde a plataforma continental prolongando-se para baixo até à elevação continental.

kontinentalbranten: Den del på kontinentalranden som sträcker sig från shelfkanten till kontinentalsluttningen.

Was this helpful?
In taxonomy, the principle that continuity of usage of a particular name should take precedence over the priority of publication in determining which of two or more competing scientific names should be adopted.


ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Η αρχή της ταξινόμησης σύμφωνα με την οποία η συνεχής χρήση ενός ονόματος θα πρέπει να έχει το προβάδισμα σε σχέση με ένα άλλο που έχει δημοσιευτεί προγενέστερα, όταν καθορίζεται ποιό από τα δύο ή περισσότερα συγκρουόμενα ονόματα θα πρέπει να υιοθετηθεί.

continuidade : Em taxonomia, o princípio de que a continuidade de utilização de um dado nome deve ter precedência sobre a prioridade de publicação ao determinar qual de dois ou mais nomes científicos em concorrência devem ser adoptados.

kontinuitet: Inom taxonomi är det principen där den fortsatta användnigen av ett visst namn ska ha företräde framför prioriteringen av publikation då man ska bestämma vilken av två konkurrerande vetenskapliga namn ska användas.

Was this helpful?
The shallow gradually sloping seabed around a continental margin, not usually deeper than 200 m and formed by submergence of part of the continent.


ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠIΔΑ: Βυθός με ελαφρά κλίση γύρω από την ηπειρωτική ακμή. Συνήθως δεν είναι βαθύτερη από 200m και σχηματίζεται από το βυθισμένο τμήμα της ηπείρου.

plataforma continental : O fundo pouco profundo e gradualmente inclinado à volta da margem continental, normalmente não mais fundo do que 200 metros e formado pela submersão de parte do continente.

kontinentalhyllan: Svagt lutande, grund havsbotten som omger kontinentalranden som ligger på i genomsnitt 130 m djup. Bildas genom att en del av kontinenten har gått under vattenytan.

Was this helpful?
The portion of the sea floor adjacent to the continent and separating it from the deep sea. The continental margin includes the continental rise, continental slope and continental shelf.


ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΚΜΗ: Το τμήμα του θαλάσσιου βυθού που πρόσκειται στην ηπειρωτική μάζα το οποίο είναι παρακείμενο της ηπείρου και την χωρίζει από την βαθειά θάλασσα. Η ηπειρωτική ακμή περιλαμβάνει την ηπειρωτική ανύψωση, την ηπειρωτική κατωφέρεια και την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

margem continental: A parte do fundo do mar adjacente ao continente e que o separa do mar profundo. A margem continental inclui a elevação continental, o declive continental e a plataforma continental.

kontinentalranden: Del av havsbotten som är intilligande kontinenten och separerar den från djuphavet. Kontinentalranden består av kontinentalsluttningen, kontinentalbranten och kontinentalhyllan (shelfen).

Was this helpful?
The gently sloping seabed from the continental slope to the abyssal plain, with an average angle of slope of about 10.


ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ: Βυθός με ελαφρά κλίση από την ηπειρωτική κατωφέρεια προς την αβυσσαία πεδιάδα, με μέση γωνία κλίσης γύρω στην 10.

elevação continental : O declive suave do fundo do mar desde o declive continental até ao planicie abissal, com um ângulo médio de inclinação de 10.

kontinetalsluttning: Svagt lutande havsbotten som sträcker sig från kontinentalbranten till djuphavsslätten, med en lutning på ungefär 10.

Was this helpful?
An island close to, and geologically related to, a continental land mass, which was formed by separation from the continent.


ΗΠΕIΡΩΤIΚΗ ΝΗΣΟΣ: Nησί κοντά σε μια ηπερωτική μάζα από την οποία αποχωρίσθηκε και μα την οποία συνδέεται γεωλογικά.

ilha continental : Uma ilha próxima de, e geologicamente relacionada com, uma massa continental, que se formou pela separação do continente.

kontinental ö: En ö i närheten av, och geologiskt relaterad till, en kontinental landmassa, som har bildats genom separation från kontinenten.

Was this helpful?
Derives from the presence of elevated concentrations of toxic substances in water, sediments, or organisms.


Μόλυνση : Προέρχεται από την παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης μολυσματικών ουσιών στο νερό, τα υποστρώματα ή στους οργανισμούς.

contaminação: Deriva da presença de elevadas concentrações de substâncias tóxicas na água, sedimentos ou organismos.

kontaminering: Syftar på upphöjda koncentrationer av substanser i vatten, sediment eller organismer.

Was this helpful?
The theory that the continental land masses have drifted apart over the course of geological time; displacement theory.


ΗΠΕIΡΩΝ ΜΕΤΑΚIΝΗΣΗ: Η θεωρία σύμφωνα με την οποία οι χερσαίες μάζες απομακρύνθηκαν η μια από την άλλη στην διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

deriva continental : A teoria de que as massas continentais se afastaram ao longo do período geológico; teoria do deslocamento.

kontinentaldrift: Teorin som antar att kontinentala landmassorna har drivit ifrån varandra under den geologiska tidskalan; kontinentalförskjutningsteorin.

Was this helpful?

D

Condition in which freshwater is rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content (bog lake, brown water lake).


ΔΥΣΤΡΟΦIΑ: Κατάσταση του νερού, κατά την οποία αυτό είναι πλούσιο σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, αλλά είναι φτωχό σε (ανόργανα) θρεπτικά υλικά.

distrofia : Circunstância em que a água doce é rica em matéria orgância principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo baixo em nutrientes (pântano, lago de águas castanhas).

dystrofisk: Tillstånd där färskvatten har en rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter.

Was this helpful?
(1) Used of water bodies rich in organic matter mainly in the form of suspended plant colloids and larger plant fragments, but having low nutrient content; dystrophic lake. (2) Used of species characteristic of dystrophic habitats.


ΔΥΣΤΡΟΦIΚΟΣ: (1 )Χρησιμοποιείται για μάζες γλυκού νερού πλούσιες σε οργανικό υλικό, κυρίως υπό μορφή αιωρούμενων φυτικών κολλοειδών ή μεγαλύτερων φυτικών τριμμάτων, τα οποία όμως έχουν χαμηλό θρεπτικό περιεχόμενο. Δυστροφική λίμνη. (2) Χρησιμοποιείται για είδη χαρακτηριστικά των δυστροφικών ενδιαιτημάτων.

distrófico : (1) Termo utilizado para massas de água ricas em matéria orgânica principalmente na forma de coloides de plantas em suspensão e fragmentos de plantas de maiores dimensões, mas tendo um conteúdo nutritivo baixo; lago distrófico. (2) Termo utilizado para espécies características de habitats distróficos.

dystrofisk: (1) Används för att beskriva vattenmassor med rik förekomst av organiskt material, vanligen i form av suspenderade växtkolloider och större växtfragment, men med låga näringshalter. (2) Används för att beskriva arter som förekommer i dystrofiska habitat.

Was this helpful?
The action of discarding large quantities of contaminants in the oceans. Strictly controlled by international legislation.


Ρίψη : Η πράξη της απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων ρυπογόνων ουσιών στους ωκεανούς. Ελέγχεται αυστηρά από την διεθνή νομοθεσία.

descarga: A acção de desfazer-se de grandes quantidades de substâncias contaminadoras nos oceanos. Estritamente controlado pela legislação internacional.

dumpning: Process där stora avfallsmängder slängs i havet. Kontrolleras enligt internationell lagstiftning.

Was this helpful?
The weight of a sample of material following the elimination of water by freeze drying or oven drying, usually at a constant temperature of 800 C for a period of 24 hours.


ΞΗΡΟ ΒΑΡΟΣ: Το βάρος ενός δείγματος υλικού, μετά την απομάκρυνση του νερού με ψυκτοεξάχνωση ή με ξήρανση σε κλίβανο, συνήθως σε σταθερή θερμοκρασία 800C επί 24 ώρες.

Peso seco : O peso de uma amostra após a eliminação da água por secagem por congelação (q.v.) ou em mufla, normalmente à temperatura constante de 80º C durante um período de 24 horas.

torrvikt: Vikten hos ett materialprov efter eliminering av vatten genom frystorkning eller torkning i ugn, vanligen vid en konstant temperatur av 80 grader C under en 24 timmars period.

Was this helpful?
Rock fragments produced during the oil drilling operation normally contaminated with oil during the operation.


Υπολείμματα εξόρυξης : Τα πετρώδη θραύσματα που δημιουργούνται κατά την διάρκεια εξόρυξης πετρελαίου, και τα οποία συνήθως μολύνονται από πετρέλαιο κατά την διάρκεια της επιχείρησης.

perfurações: Fragmentos de rochas produzidos durante as actividades de perfuração petrolífera e normalmente contaminados.

borrmaterial: Ämnen som bildas under oljeborrning. Dessa ämnen är vanligtvis förorenade av olja.

Was this helpful?
Fine sedimentary material containing oil or water, used during oil drilling in order to maintain a head of pressure, to lubricate the drill and carry the cuttings back to the surface.


Λάσπη εξόρυξης : Λεπτή ιζηματογενής ύλη που περιέχει πετρέλαιο ή νερό και χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της εξόρυξης πετρελαίου για την διατήρηση της πίεσης, την λίπανση του τρυπανιού και τη μεταφορά των the cuttings πίσω στην επιφάνεια.

lamas de perfuração: Sedimentos finos contendo óleo ou água, utilizados durante as perfurações, com o objectivo de manter um ponto de pressão, lubrificar a broca e trazer para a superfície os fragmentos.

borrslam: Finkornigt ämne som innehåller olja eller vatten och används vid oljeborrning för att bibehålla tryck, smörja borren och förflytta ämnen upp till ytan.

Was this helpful?
The area from which a river, lake or reservoir is fed by surface run-off of natural rainfall; a catchment area.


ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ(1): Η περιοχή, από την οποία ένας ποταμός, μια λίμνη ή υδατοσυλλογή τροφοδοτείται από επιφανειακή απορροή των νερών των βροχοπτώσεων.

bacia de drenagem: A área a partir da qual um rio, lago ou reservatório é alimentado pelo escoamento superficial da chuva; uma área de captação.

avrinningsområde: Området från vilket en flod, sjö eller reservoar förses med regnvatten; nederbördsområde.

Was this helpful?
The removal of bottom material and organisms from the sea bed.


Εκβάθυνση: Η αφαίρεση ύλης και οργανισμών από τον πυθμένα της θάλασσας.

dragagem: A remoção de material e de organismos do fundo do oceano.

muddring: Avlägsnandet av material och organismer från havsbottnet.

Was this helpful?
The downward movement of surface water as a result of Ekman transport; the opposite of upwelling.


ΚATABΛYΣH: Kίνηση του επιφανειακού νερού προς τα κάτω, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς Ekman. Tο αντίθετο της ανάβλυσης.

downwelling: O movimento da água superficial no sentido descendente em resultado do transporte de Ekman (q.v.) ; o oposto de upwelling (q.v.).

nervällning: Den nedåtgående förflyttning av ytvatten som uppstår av Ekmantransport, dvs. motsatsen till uppflöde.

Was this helpful?
Similar to concentration-response curve except that the dose (the quantity) of the substance received by the organism is known and takes the place of concentration in plotting the data.


ΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΚΡIΣΗΣ, ΚΑΜΠΥΛΗ: Παρόμοια με την καμπύλη συγκέντρωσης - απόκρισης, με τη διαφορά ότι η δόση (η ποσότητα) που προσλαμβάνεται από το ψάρι είναι γνωστή και αντικαθιστά τη συγκέντρωση στο διάγραμμα.

curva de resposta : Parecido à curva de resposta de concentração excepto que a porção (quantidade) da substância recebida pelo organismo é conhecida e toma o lugar da concentração na determinação dos dados.

dos-respons kurva: Liknande en koncentrations-respons kurva, förutom att dosen (kvantiteten) av substansen som mottages av en organism är känd och ersätter koncentration när data plottas.

Was this helpful?
The quantity of a substance administered to an organism or a system. This term is variously used to described the total amount administered at a single time; the specific amount administered per unit weight or volume of the organism or system concerned; or the amount administered over a given period of time. Great care should therefore be taken in the use of this term.


ΔΟΣΗ: Η ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να ληφθεί ή να χορηγηθεί σε έναν οργανισμό ή ένα σύστημα σε μία χρονική στιγμή. Στη Μ. Βρετανία ο όρος δηλώνει τη ρύθμιση ή την κλιμάκωση των δόσεων, ποτέ την ποσότητα που λαμβάνεται σε μία χρονική στιγμή (δοσολογία).

dose : A quantidade de uma substãncia administrada a um organismo ou sistema. O termo é utilizado de diversas formas para descrever a quantidade total administrada de uma única vez; a quantidade específica administrada por unidade de peso ou volume do organismo ou sistema; ou a quantidade administrada num dado período de tempo. Por conseguinte deve-se ter muito cuidado no uso deste termo.

dos: Kvantiteten av en substans som tilldelas en organism eller system. Denna term används antingen för att beskriva den totala mängden som tilldelas vid ett tillfälle, den mängd som tilldelas per viktenhet eller volym till en organism eller system, eller mängden som tilldelas under en tidsperiod. Denna term bör därför användas med försiktighet.

Was this helpful?
A gene or the corresponding gene product, that is manifest in all heterzygotes; the opposite of recessive gene.


ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ) ΓΟΝIΔIΟ: Γονίδιο (ή το αντίστοιχο γονιδιακό προïόν) που εκφράζεται σε όλους τους ετεροζυγώτες. Το αντίθετο του υπολειπόμενου γονιδίου.

gene dominante : Um gene ou o correspondente produto do gene, que se manifesta em todos os heterozigotos; o oposto de gene recessivo (q.v.).

dominant gen: En gen eller den korresponderande genprodukten som uttrycks i alla heterozygoter; motsatsen till recessiva gener (q.v).

Was this helpful?
(1) The highest ranking individual in a dominance hierarchy; alpha. (2) An organism exerting considerable influence upon a community by its size, abundance or coverage. (3) An allele which determines the phenotype of a heterozygote.


ΕΠIΚΡΑΤΕΣ (ΚΥΡIΑΡΧΟ): (1) Το άτομο που κατέχει την πρώτη θέση σε μια κυριαρχική ιεραρχία. (2) Οργανισμός που ασκεί σημαντική επίδραση σε μια βιοκοινότητα, λόγω μεγέθους, αφθονίας ή κάλυψης. (3) Το αλληλόμορφο που καθορίζει τον φαινότυπο του ετεροζυγώτη.

dominante: (1) A posição mais elevada numa hierarquia de dominância; alfa. (2) Um organismo que exerce uma influência considerável sobre uma comunidade devido ao seu tamanho, abundância ou cobertura. (3) Um alelo que determina o fenótipo de um heterozigoto.

dominant: (1) Den högst rankade individen i en hierarki; alfa. (2) En organism som utövar ett avsevärt inflytande på ett samhälle genom sin storlek, abundans eller täckningsgrad. (3) En allell som bestämmer fenotypen hos en heterozygot.

Was this helpful?
(1) The extent to which a given species predominates in a community because of its size, abundance or coverage, and affects the fitness of associated species. (2) The tendency of the phenotypic traits controlled by one allele (dominant) to be expressed over traits controlled by other alleles (recessive) at the same locus. (3) Physical domination initiated and sustained by aggression or other behavioural patterns of an individual.


ΕΠIΚΡΑΤΗΣΗ (ΚΥΡIΑΡΧIΑ) : (1) Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχεί σε μια βιοκοινότητα, λόγω τού μεγέθους του, της αφθονίας ή της κάλυψής του, και επηρεάζει την αρμοστ- ικότητα των άλλων ειδών. (2) Η τάση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων που ελέγχονται από ένα αλληλόμορφο (επικρατές ή κυρίαρχο) να εκφράζονται επικαλύπτοντας γνωρίσματα που ελέγχονται από άλλα αλληλόμορφα (υπολειπόμενα) στον ίδιο γενετικό τόπο. (3) Η φυσική κυριαρχία που πηγάζει και συντηρείται από την επιθετικότητα ή άλλα πρότυπα συμπεριφορά

dominância : (1) O grau de predominância de uma espécie numa comunidade devido ao seu tamanho, abundância ou cobertura, e o modo como afecta a adaptação das espécies associadas. (2) A tendência das características fenótipicas controlada por um alelo (dominante) que se expressa sobre características controladas por outros alelos (recessivos) no mesmo local. (3) Domínio físico iniciado e sustentado pela agressão ou outros padrões de comportamento de um indivíduo.

dominancs: (1) Den utsträckning i vilken en art dominerar ett samhälle på grund av sin storlek, abundans eller täckningsgrad och därigenom påverkar fitness hos andra arter i samhället. (2) Tendensen hos fenotypiska egenskaper som kontrolleras av en allell (dominant) att uttryckas över egenskaper kontrollerade av andra alleller (recessiva) på samma lokus. (3) Fysisk dominering som påbörjas och upprätthålls genom aggression eller andra beteendemönster hos en individ.

Was this helpful?
Dissolved Organic Carbon. A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.

D.O.C.: CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO. Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .

DOC: Mängden kol som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg C l-1.

Was this helpful?
Dissolved Organic Matter. A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝIΚΗ ΥΛIKO (DOM): Μέτρο του οργανικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε δεδομένο όγκο νερού. Συνήθως εκφράζεται ως mg l-1.

matéria orgância dissolvida : Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.

DOM: Mängden organisk material som förekommer i löst form i en given volym vatten. Vanligtvis uttryckt i mg l-1.

Was this helpful?
Deoxyribonucleic acid; the primary genetic material of a cell. A polymer of the deoxyribo- nucleotides ; deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate and deoxy- thymine triphosphate. Typically the polynucleotide chains occur in the form of a double helix. The sequence of nucleotide pairings in the chains is the basis of the genetic code (q.v). DNA molecules are the largest biologically active molecules known.


DNA: Δεοξυριβονουκλεïκό οξύ, Deoxyribonucleic Acid. Το πρωταρχικό γενετικό υλικό του κυττάρου, πολυμερές των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της αδενίνης, της γουανίνης, της κυτοσίνης και της θυμίνης. Στην τυπική του μορφή περιέχει τις πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες υπό μορφή διπλής έλικας. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδικών ζευγών στις αλυσίδες αποτελεί τη βάση του γενετικού κώδικα (βλ. λέξη). Τα μόρια του DNA είναι τα μεγαλύτερα γνωστά βιολογικώς ενεργά μόρια.

ADN : Ácido deoxiribonúcleico; o material genético fundamental de uma célula. Um polímero de deoxiribo-nucleótidos; trifosfato de deoxiadenina, trifosfato de deoxiguanina, trifosfato de deoxicitocina e trifosfato de deoxi-timina. Tipicamente as cadeias de polinucleótidos ocorrem na forma de dupla espiral. A sequência de cruzamentos de nucleótidos nas cadeias é a base do código genético ( q.v.). As moléculas de ADN são as moleculas biológicas mais amplamente conhecidas.

DNA: Deoxiribonukleinsyra; en cells primära genetiska material. DNA är en makromolekyl som består av nukleotider. Varje nukleotid består av en fosfatgrupp, en sockergrupp (deoxiribos) samt en av fyra möjliga heterocykliska kvävebaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) eller cytosin (C). Vanligtvis förekommer polynukleotidkedjorna som en dubbelhelix. Ordningsföljden mellan dessa nukleotidpar i kedjorna utgör grunden för den genetiska koden (q.v). DNA molekyler är de största biologiskt aktiva molekyler

Was this helpful?
A measure of the number of species in a community and their relative abundances; such measures include the ratio between number of species and number of individuals, the Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index and Simpson index.


ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ: Μέτρο του αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα δεικτών ποικιλότητας η αναλογία του αριθμού των ειδών προς τον αριθμό των ατόμων, ο δείκτης Shannon - Wiener, ο δείκτης αφθονίας, ο δείκτης Brillouin και ο δείκτης Simpson.

índice de diversidade : A quantificação do número de espécies e da sua abundância relativa numa comunidade; este cálculo inclui a razão entre o número de espécies e o número de indivíduos, índice Shannon-Wiener, índice de riqueza, índice Brillouin e índice Simpson.

diversitetsindex: Mått på antalet arter i ett samhälle och deras relativa abundanser; såna mått innefattar förhållandet mellan antal arter och antal individer. Shannon- Wiener index, richness index, Brillouin index och Simpson index.

Was this helpful?
(1) The absolute number of species in an assemblage, community or sample; species richness. (2) A measure of the number of species and their relative abundance in a community; low diversity refers to few species or unequal abundances, high diversity to many species or equal abundances. (3) The condition of having differences with respect to a given character or trait.


ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: (1) Ο απόλυτος αριθμός ειδών σε μια συνάθροιση, κοινότητα ή δείγμα. Η αφθονία των ειδών. (2) Μέτρο τού αριθμού των ειδών και της σχετικής τους αφθονίας σε μια βιοκοινότητα. Μικρή ποικιλότητα σημαίνει λίγα είδη ή διαφορές στην αφθονία, μεγάλη ποικιλότητα σημαίνει πολλά είδη ή παρόμοιες αφθονίες. (3) Η ύπαρξη διαφορών σε ένα χαρακτήρα ή γνώρισμα.

diversidade : (1) O número absoluto de espécies numa reunião, comunidade ou amostra; riqueza especifica. (2) A quantificação do número de espécies e da sua abundância relativa numa comunidade; baixa diversidade refere-se a poucas espécies ou abundâncias desiguais, elevada diversidade a muitas espécies ou abundâncias iguais. (3) A condição de ter diferenças com respeito a um dado carácter ou característica .

diversitet: (1) Antalet arter i en samling, ett samhälle eller ett prov; artrikedom (2) Mått på antalet arter och deras relativa abundanser i ett samhälle; en låg diversitet syftar att det finns få arter eller olika abundanser, hög diversitet syftar på att det finns många arter och jämna abundanser. (3) Tillstånd där det finns skillnader på vissa karaktärer eller egenskaper.

Was this helpful?
(1) The acquisition of dissimilar characters or traits by related organisms; divergent evolution. (2) A zone of oceanic upwelling where deep water rises and spreads out over the surface, as in the Antarctic divergence.


ΑΠΟΚΛIΣΗ : (1) Η εμφάνιση ανόμοιων χαρακτήρων ή γνωρισμάτων σε συγγενείς οργανισμούς. Απο- κλίνουσα εξέλιξη. (2) Ζώνη ωκεάνιας ανάβλυσης (up-welling), όπου νερό ανέρχεται από βαθειά στρώματα και απλώνεται στην επιφάνεια, όπως π.χ. στην απόκλιση της Ανταρκτικής (πρβ. σύγκλιση).

divergência : (1) A aquisição de caracteres ou características diferentes por organismos relacionados; evolução divergente. (2) uma zona de upwelling oceânico onde a água do fundo sobe e se propaga à superfície, como na divergência Antártica; cf. convergência.

divergens: (1) Utvecklingen av olika karaktärer eller egenskaper hos närbesläktade organismer; divergerande evolution. (2) Oceaniska uppvällningszoner där djupt vatten stiger och sprider ut sig på ytan, as in the Antarctic divergence; jfr. konvergens.

Was this helpful?
Daily movement of organisms between different depths.


Ημερήσια κάθετη μετανάστευση : Η καθημερινή κίνηση των οργανισμών μεταξύ διαφορετικών βαθών.

migração vertical diurna : Movimentação diária dos organismos entre diferentes profundidades.

daglig vertikal migration: Organismers dagliga förflyttning mellan olika djup.

Was this helpful?
Recurring every 24 hours; occurring, or chiefly active, during daylight hours.


ΗΜΕΡΗΣIΟΣ : Επαναλαμβανόμενος κάθε 24 ώρες. Εμφανιζόμενος ή κυρίως δραστήριος κατά τις ώρες του φωτός της ημέρας.

diurno : Repete-se todas as 24 horas; ocorre, ou especialmente activo, durante a luz do dia.

daglig: Återkommer varje 24 timmar; är huvudsakligen aktivt, eller sker, vid dagsljus.

Was this helpful?
A biological rhythm having a periodicity of about 24 hours.


ΗΜΕΡΗΣIΟΣ ΡΥΘΜΟΣ: Βιολογικός ρυθμός με περίοδο περίπου 24 ωρών.

ritmo diurno : Ritmo biológico que tem uma periodicidade de cerca de 24 horas.

dagsrytm: Biologisk rytm som har en periodicitet på ungefär 24 timmar.

Was this helpful?
The residue from the total dissolved solid analysis is ignited at 5500C and the weight loss is determined. This measurement indicates the concentration of dissolved organic carbon.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΑ ΠΤΗΤIΚΑ ΣΤΕΡΕΑ: Το υπό- λειμμα από την ανάλυση των ολικών διαλελυμένων στερεών αναφλέγεται στους 5500C και μετράται η απώλεια βάρους. Με τη μέτρηση αυτή προσδιορί- ζεται η συγκέντρωση τού διαλελυμένου οργανικού άνθρακα.

sólidos voláteis dissolvidos : A determinação do peso perdido através da análise do resíduo do total de sólidos dissolvidos quando inflamados a 5500 C. Esta medição indica a concentração de carbono orgânico dissolvido.

lösta flyktiga ämnen: Kvarvarande ämne efter att ett prov upphettats till 550 grade C. Detta mått indikerar concentrationen av löst organiskt kol

Was this helpful?
The amount of oxygen, O2, in solution under existing atmospheric pressure and temperature.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ : Η ποσότητα του εν διαλύσει οξυγόνου, Ο2, υπό την κρατούσα ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία.

oxigénio dissolvido : A quantidade de oxigénio, O22, em solução à pressão atmosférica e temperatura existentes.

löst syre: Mängden av syre, O2, i en lösning under rådande atmosferisk tryck och temperatur.

Was this helpful?
The scattering or spreading, as of infectious agents, seeds, spores or other propagules.


ΔIΑΣΠΟΡΑ (ΔIΑΔΟΣΗ): Η εξάπλωση ή διασκορπισμός μολυσματικών παραγόντων, σπόρων, σπορίων ή άλλων μονάδων εξάπλωσης (propagules).

disseminação : Dispersão ou propagação,de agentes infecciosos, sementes, esporos ou outros propagadores.

dissemination: Spridningen av smittbärande vektorer, frön, sporer eller andra spridningsenheter.

Was this helpful?
A measure of the carbon load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg C l-1.


ΔIΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝIΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (DOC.): Dissolved Organic Carbon. Μέτρο του ανθρακικού φορτίου που είναι διαλυμένο σε μια ορισμένη ποσότητα νερού. Συνήθως εκφράζεται σε mg Cl-1.

carbono orgânico dissolvido (COD) : Medição da carga de carbono dissolvido num dado volume de água. Normalmente expresso em mg C I -1 .

löst organisk kol: Mängden löst kol i en fastställd volym vatten. Vanligtvis uttryckt som mg C l-1.

Was this helpful?
A measure of the organic load dissolved in a given volume of water. Usually expressed as mg l-1.


D.O.M.: ΔIAΛEΛYMENO OPΓANIKO YΛIKO (Dissolved organic matter).

D.O.M.: MATÉRIA ORGÂNCIA DISSOLVIDA. Medição da carga orgânica dissolvida num dado volume de água. Normalmente expressa em mg I - 1.

löst organiskt material: Mängden löst organiskt material i en faställd volym vatten. Vanligtvis uttryckt mg l-1.

Was this helpful?
(1) The spatial pattern of distribution of organisms or populations. (2) The non-accidental movement of individuals into or out of an area or population, typically a movement over a relatively short distance and of a more or less regular nature. (3) In statistics, the distribution or scatter of observations or values about the mean or central value.


ΔIΑΣΠΟΡΑ: (1) Το πρότυπο κατανομής οργανισμών ή πληθυσμών στον χώρο. (2) Η μη περιστασιακή κίνηση ατόμων τα οποία εισέρχονται σε μια περιοχή ή πληθυσμό. Κατά κανόνα οι κινήσεις αυτές είναι τακτικές και εκτείνονται σε μικρές αποστάσεις. (3) Στη στατιστική, η κατανομή των παρατηρήσεων ή τιμών γύρω από τον μέσο όρο ή την κεντρική τιμή.

dispersivo : (1) Dispersão em direcção ao exterior de organismos ou propagadores do seu ponto de origem ou libertação. (2) A extensão para o exterior de uma espécie, tipicamente por um acontecimento fortuito; migração acidental; cf. cultivo, fuga.

spridningsmönster: (1) Organismers och populationers fördelningsmönster i rum (2) Icke-slumpmässig rörelse av individer in och ut från ett område eller population. (3) Inom statistik är det spridningen av observationer eller värden kring ett medelvärde eller centralmått.

Was this helpful?
Chemical or physical agents used to disperse or distribute materials. Often used in the control of pollutants such as oil. A side effect may be the promotion of more effective contact between the pollutants and the organism.


ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΤIΚΟ: Χημικοί ή φυσικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον διασκορπισμό ή τη διερεύνηση της κατανομής ουσιών. Συχνά χρησιμο- ποιούνται για την αντιμετώπιση ρύπων, όπως π.χ. πετρελαίου. Μια από τις παρενέργειες των διασκο- ρπιστικών είναι ότι καθιστούν αποτελεσματικότερη την επαφή των τοξικών παραγόντων με τον οργαν- ισμό, την περισσότερο αποτελεσματική επαφή μετ- αξύ των τοξικών παραγόντων και του οργανισμού.

dispersor : Agentes químicos ou físicos utilizados para dispersar ou distribuir materiais. Frequentemente utilizados no controle de poluentes tais como o petróleo. Como efeito colateral pode ocorrer a promoção de um contacto mais eficaz entre os poluentes e o organismo.

dispersant: Kemisk eller fysisk medel som sprider eller distribuerar material. Används ofta för att kontrollera föroreningar som olja. En bieffekt kan vara att den underlättar föroreningen att komma i kontakt med organismen.

Was this helpful?
(1) Outward spreading of organisms or propagules from their point of origin or release. (2) The outward extension of a species range, typically by a chance event; accidental migration.


ΔIΑΣΚΟΡΠIΣΜΟΣ (ΔIΑΣΠΟΡΑ): (1) Η διεύρυνση της εξάπλωσης στον χώρο οργανισμών ή μονάδων εξάπλωσης (propagules), από το σημείο καταγωγής ή ελευθέρωσής τους. (2) Η διεύρυνση του φάσματος κατανομής ενός είδους, κατά κανόνα εξαιτίας τυχαίου γεγονότος. Βλ. ωκεανοκαλλιέργεια, βλ. δραπέτης.

dispersivo : (1) Dispersão em direcção ao exterior de organismos ou propagadores do seu ponto de origem ou libertação. (2) A extensão para o exterior de uma espécie, tipicamente por um acontecimento fortuito; migração acidental; cf. cultivo, fuga.

spridning: (1) Spridning av organismer eller spridningsenheter från den plats där de uppkom (2) Expansion av en arts utbredning, vanligtvis genom en slumpmässig händelse; slumpmässig migration; jfr. rymling.

Was this helpful?
A deviation from the state of complete physical or social well-being of an organism involving a well-defined set of symptoms and aetiology and leading to an impairment of its normal function; any state which results in a gradual degeneration of homeostasis.


ΑΣΘΕΝΕIΑ: Απόκλιση από την κατάσταση της πλήρους φυσικής ή κοινωνικής ευεξίας ενός οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει μια καλά καθορισμένη ομάδα συμπτωμάτων και αιτιολογία και που οδηγεί σε διαταραχή της ομαλής του λειτουργίας. Κάθε κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία κατάρρευση της ομοιόστασης (βλ.λ.).

doença : Um desvio de um organismo do estado de completo bem estar físico ou social envolvendo um conjunto de sintomas e etiologias bem definidos e que conduzem a um enfraquecimento da sua função normal; qualquer estado que resulta numa degeneração gradual da homeostasia (q.v.).

sjukdom: Avvikelse från ett tillstånd av fullständigt fysiskt eller socialt välmående hos en organism. Involverar väldefinierade symtomer och orsaker och leder till en försämrad funktion; Varje tillstånd som leder till en gradvis försämring av homeostasen (q.v.).

Was this helpful?
(1) Husbandry strategy aiming to maintain health of cultured species, achieved by frequent monitoring for pathogens so that the presence of diseases is noticed and reacted to quickly. This helps to maintain the stock in a healthy condition for optimal growth. (2) The management of an outbreak of disease in a specific area and time; methods or procedures used to limit the spread of pathogens to areas where they are not known to exist.


ΑΣΘΕΝΕIΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ: (1) Στρατηγική που αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας των καλλιεργούμενων ειδών. Επιτυγχάνεται με τακτικό έλεγχο για την ανίχνευση παθογόνων, έτσι ώστε να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως η ύπαρξη ασθενειών. Αυτό βοηθά να διατηρείται το απόθεμα σε υγιή κατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άριστη αύξηση. (2) Αντιμετώπιση μιας ασθένειας που εκδηλώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή και χρόνο. Μέθοδοι ή διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης παθογόνων σε περ

controlo de doenças : (1) Estratégia de cultivo com o objectivo de manter saudáveis as espécies cultivadas, conseguida pela monitorização frequente de patogénes de modo a que seja notada a presença de doenças de modo a serem atacadas imediatamente. Deste modo o stock é mantido em boas condições de saúde para um crescimento óptimo. (2) A gestão de um ataque violento de uma doença numa área e tempo específicos; métodos ou procedimentos utilizados para limitar a dispersão de patogénes para áreas onde se desconhece a su

skukdomskontroll: (1) Strategi inom jordbruk som syftar till att hålla odlade arter friska, vilket uppnås genom frekvent övervakning av förekomst av patogener för att på så sätt kunna upptäcka sjukdomar och snabbt agera mot dem. Detta hjälper att hålla beståndet friskt för att uppnå optimal tillväxt. (2) Skötseln av ett sjukdomsutbrott i ett specifikt område och tid; metoder eller procedurer som används för att begränsa spridningen av patogener till områden där de inte existerar redan.

Was this helpful?
The flow rate of a discharged fluid at a given instant expressed as volume per unit of time. In flow-through culture systems it usually varies with the growth of fish and with season. In stagnant pond systems, it relates to the percentage of the water mass released per season or per production cycle.


ΕΚΡΟΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ: Ο ρυθμός ροής ενός παροχετευόμενου υγρού σε μια δεδομένη στιγμή, εκφρασμένος σε όγκο ανά μονάδα χρόνου. Σε συστήματα καλλιέργειας συνεχούς ροής ποικίλλει συνήθως ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και την εποχή. Σε στάσιμα συστήματα λιμνοδεξαμενών στάσιμα νερά, ο ρυθμός εκροής αντιστοιχεί στο ποσοστό του νερού που εκκενώνεται ανά εποχή ή ανά παραγωγικό κύκλο.

taxa de descarga : A taxa de descarga de um fluido num dado momento expresso como o volume por unidade de tempo. Nos sistemas de cultura normalmente varia com o crescimento de peixes e estação do ano. Em sistemas de tanques estagnados, está relacionado com a percentagem da massa de água libertada por estação do ano ou por ciclo de produção.

utlopps hastighet: Avloppsvattens strömhastighet, uttryckt som volym per tidsenhet. I odlingssystem som använder genomströmning varierar den med fiskproduktionen och säsong. I stillastående dammsystem är den relaterad till andelen vattenmassa som släpps ut per säsong eller per produktionscykel.

Was this helpful?
A zone where effluents can be detected in the receiving waters by one or more characteristic properties.


ΘΥΣΑΝΟΣ ΕΚΡΟΗΣ: Η περιοχή του υδάτινου αποδέκτη, στην οποία είναι δυνατός ο εντοπισμός των λυμάτων μέσω μιάς ή περισσότερων χαρακτ- ηριστικών τους ιδιοτήτων.

descarga de pluma : Uma zona onde os efluentes podem ser detectados nas águas receptoras por uma ou mais propriedades características.

avfallsområde: Zon där flytande avfallsprodukter kan upptäckas i den mottagande vattenmassan genom en eller flera karakteristiska egenskaper.

Was this helpful?
Selection for an optimum phenotype resulting in a directional shift in gene frequencies of the character concerned and leading to a state of adaptation in a progressively changing environment; dynamic selection; progressive selection.


ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιλογή υπέρ ενός άριστου φαινοτύπου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των γονιδιακών συχνοτήτων προς μία κατεύθυνση να οδηγεί τελικά σε μία κατάσταση προσαρμογής σε ένα βαθμιαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.Δυναμική επιλογή. Προοδευτική επιλογή.

selecção direccional: Selecção para um fenótipo óptimo que resulta num desvio direccional nas frequências genéticas do carácter em questão e que conduz a um estado de adaptação num ambiente que se altera progressivamente; selecção dinâmica; selecção progressiva.

riktad selektion: Selektion av en optimal fenotyp som resulterar i en riktad ändring av genfrekvenser för den aktuella karaktären, vilket leder till anpassning i en ständigt föränderlig miljö; dynamisk selektion; progressiv selektion.

Was this helpful?
Having a double set of homologous chromosomes, typical of most organisms derived from fertilized egg cells.


ΔIΠΛΟΕIΔΗΣ: Ο διαθέτων δύο ομάδες ομολόγων χρωμοσωμάτων. Είναι η τυπική κατάσταση των οργανισμών που προκύπτουν από γονιμοποιημένα ωοκύτταρα.

diplóide : Que possui um conjunto duplo de cromossomas homólogos, típico da maioria dos organismos derivados de células de óvulos fertilizados.

diploid: Innehar en dubbel uppsättning av homologa kromosomer, typiskt för de flesta organismer som härstammar från befruktade äggceller.

Was this helpful?
Tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD); a highly toxic and environmentally persistent product of the manufacture of 2,4,5, T.


ΔIΟΞIΝΗ : Τετραχλωροδιβενζοπαραδιοξίνη. Iσχυρό τοξικό και με μεγάλο χρόνο διατήρησης (παρα- μονής). Προïόν της παραγωγής τού 2,4,5, Τ.

dioxina : Tetraclorodibenzoparadioxina (TCDD); um produto da produção de 2,4,5 T altamente tóxico e persistente no ambiente.

dioxin: Tetraklorodibenzoparadioxin (TCDD); mycket toxiskt och svårnedbrytbar, och kan bildas vid framställningen av ogräsmedlet 2,4,5-triklorfenoxiättiksyra.

Was this helpful?
Minute, mostly marine, micro-algae having two flagella; they form one of the chief constituents of plankton.


ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΑ: Μικροσκοπικά, κατά κανόνα θαλάσσια, μικροφύκη που έχουν δύο μαστίγια. Αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά του πλαγκτού.

dinoflagelados : Microalgas de pequenas dimenções, a maioria marinhas, que têm dois flagelados; formam um dos mais importantes constituintes do plâncton.

dinoflagellater: Mikroskopiska, mestadels marina, mikroalger som har två flageller; de utgör en av de viktigaste beståndsdelarna av plankton.

Was this helpful?
Rapid and localized increase of planktonic species, often in spring or autumn, can cause large temporary concentrations of these organisms to dominate the community and result in discoloured waters (red tides). Phytoplankton (algal) blooms may be associated with the release of toxins (e.g. blooms of the dinoflagellate Gymnodinium).


ΑΝΘIΣΗ ΔIΝΟΜΑΣΤIΓΩΤΩΝ: Ταχεία και εντοπισμένη αύξηση ενός ή περισσοτέρων πλαγκτονικών ειδών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται συνήθως την ανοιξη ή το φθινόπωρο και προκαλεί μεγάλες εποχιακές συγκεντρώσεις αυτών των οργανισμών, οι οποίοι κυριαρχούν στην βιοκοινότητα. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον χρωματισμό του νερού. Η άνθιση του φυτοπλαγκτού μπορεί να συνοδεύεται από απελευθέρωση τοξινών (π.χ. άνθιση των δινομαστιγωτών Gymnodinium)

bloom dinoflagelados : Aumento rápido e localizado de uma ou mais espécies planctónicas, frequentemente na Primavera ou Outono, originando grandes concentrações temporárias destes organismos que passam a dominar a comunidade; pode resultar em águas descoloradas (marés vermelhas). Os blooms de fitoplâncton (algas) podem estar associados à libertação de toxinas (e.g. blooms de dinoflagelados Gymnodinium).

dinoflaggelatblomning: Hastig och lokal ökning av mängden planktonalger eller bakterier i hav, sjöar och andra vattensamlingar. Sker vanligtvis på hösten eller våren och kan orsaka i stora blomningar där dessa organismer dominerar samhället. Algblomningar kan förknippas med frigörandet av toxiska substanser (när dinoflaggelaten Gymnodioum blommar).

Was this helpful?
The final volume over the original volume when diluting a substance.


Δείκτης διαλυτότητας: Ο τελικός όγκος που προέρχεται από την διάλυση μιας ουσίας προς τον αρχικό όγκο της ουσίας.

factor de diluição: O volume final acima do volume original quando se dilui uma substância.

spädningsfaktor: Slutgiltiga volymet delat genom originalvolymet, när man spär en substans.

Was this helpful?
(1) In nutrition: the breakdown, in the alimentary tract, of complex organic substances into simpler substances so that they may be used in metabolism. (2) In waste water treatment: catalytic activity, enzymatic activity and bacterial action in waste water treatment.


ΠΕΨΗ: (1) Η διάσπαση πολύπλοκων οργανικών ουσιών σε απλούστερες ουσίες, π.χ. στον πεπτικό σωλήνα, προς απλές ουσίες που είναι δυνατό να απορροφηθούν. (2) Καταλυτική, ενζυμική και βακτηριακή δραστηριότητα κατά τη διαχείριση υδατικών αποβλήτων.

digestão : (1) Em nutrição: a decomposição, no tracto alimentar, de substâncias orgânicas complexas em substâncias mais simples de modo a que possam ser utilizadas no metabolismo. (2) no tratamento de águas resíduais: actividade catalitica e enzimática, e acção bacteriana no tratamento de águas resíduais

matsmältning: (1) Inom näringsfysiologi: nedbrytningen, i matsmältningskanalet, av komplexa organiska substanser till enklare beståndsdelar som kan användas i den metaboliska processen. (2) Inom hantering av avloppsvatten: katalytiskt aktivitet och bakteriell funktion inom hanteringen av avloppsvatten.

Was this helpful?
1) Spreading of a constituent in a gas, liquid or solid, tending to make the composition of all parts uniform. (2) The spontaneous movement of atoms or molecules to new sites within a material.


ΔIΑΧΥΣΗ : (1) Η εξάπλωση ενός συστατικού σε αέριο, υγρό ή στερεό μέσο, η οποία τείνει να ομογενοποιήσει τη σύσταση όλων των μερών. (2) Η αυθόρμητη μετατόπιση των ατόμων και των μορίων σε ένα υλικό.

difusão : (1) Dispersão de um constituinte num gás, líquido ou sólido, com a intenção de tornar uniforme a composição de todas as partes. (2) Movimento espontâneo dos átomos ou moléculas para novos locais dentro de um material.

diffusion: 1) Spridningen av ett beståndsdel i en gas, vätska eller fast ämne som leder till att sammansättningen av alla delar blir uniformt. (2) Den spontana rörelsen av atomer eller molekyler till nya platser inom ett ämne.

Was this helpful?
Daily; pertaining to a 24-hour period.


ΗΜΕΡΗΣIΟΣ: Αναφερόμενος σε ένα 24ωρο.

diário : Diário; que diz respeito a um período de 24 horas.

diel: Syftar på en 24-timmars period.

Was this helpful?
Natural or prescribed feeding regime.


ΔIΑIΤΑ: Παροχή τροφής, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

dieta : Regime alimentar natural ou fornecido

diet: Naturligt eller föreskriven födoregim.

Was this helpful?
A single-celled alga (phytoplankton) covered by two overlapping porous, silaceous shells: among the most abundant marine organisms; cultured as food for rotifers and mollusc larvae.


ΔΙΑΤΟΜΑ: Ομάδα μονοκύτταρων φυκών που ανήκει στην κλάση Bacillariophyceae (Diatomeae), αποτελούμενη από 6000 είδη τα οποία περιβάλλονται από μια διπλή πυριτική κάψα (επιθήκιο και υποθήκιο). Χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη ποικιλία σχήματος και συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σπουδαιότερους φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς συμβάλλοντας στην πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών. Τα περισσότερα άτομα της ομάδας Pennales, αποτελούν βενθικά είδη των γλυκών νερών. Καλλιεργούνται ως τροφή για τα τροχόζωα και τις προ

diatomáceas : Uma alga unicelular (fitoplâncton) coberta por duas conchas, siliciosas e porosas, sobrepostas: estão entre os organismos marinhos mais abundantes; são cultivadas como alimento para os rotíferos e larvas de moluscos.

diatom: Encelliga alger (fytoplankton) som täcks av två överlappande, porösa, kiselartade skal: bland de mest abundanta marina organismer; odlas som föda åt rotiferer och mollusklarver.

Was this helpful?
A resting phase; a period of suspended growth or development, characterized by greatly reduced metabolic activity, usually during hibernation or estivation.


ΔIΑΠΑΥΣΗ: Φάση αδράνειας. Περίοδος αναστολής της αύξησης ή της ανάπτυξης, η οποία χαρα- κτηρίζεται από έντονα μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, συνήθως κατά τη διάρκεια της χειμέριας ή της θερινής νάρκης.

diapausa : Uma fase de descanso; um período de suspensão do crescimento ou desenvolvimento, caracterizado por uma grande redução da actividade metabólica, normalmente durante a hibernação ou estivação.

diapaus: Vilostadie; en period av suspenderad tillväxt eller utveckling, som karakteriseras av en kraftigt nedsatt metaboliskt aktivitet. Sker vanligtvis när ett organism går i ide.

Was this helpful?
Genetic locus with two different alleles.


ΔIΑΛΛΗΛIΚΟΣ: Γενετικός τόπος με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα.

dialélico : Local genético com dois alelos diferentes.

diallelic: Genetisk locus med två alleler.

Was this helpful?
A comprehensive term used of fish which migrate freely between the sea and fresh water. Anadromous fish move from salt to fresh water and catadromous fish move from fresh to salt water (mainly to spawn).


ΔIΑΔΡΟΜΑ: Ορος που αναφέρεται σε ψάρια που μεταναστεύουν ελεύθερα μεταξύ του θαλασσινού και του γλυκού νερού. Τα ανάδρομα ψάρια μεταναστεύουν από το αλμυρό στο γλυκό νερό και τα κατάδρομα κινούνται από το γλυκό στο αλμυρό νερό (κυρίως για γαμετοτοκία).

diádromo : Termo utilizado para referir peixes que migram livremente entre o mar e a água doce. Peixes anádromos (q.v.) movem-se da água salgada para a água doce e peixes catádromos (q.v.) movem-se da água doce para a água salgada (principalmente para desovar).

diadroma fiskar: Omfattande term som beskriver fiskar som migrerar fritt mellan havet och sötvattensmiljöer. Anadroma fiskar (q.v.) flyttar från salt- till sötvattensmiljöer och katadroma fiskar (q.v.) flyttar från söt- till saltvattensmiljöer (huvudsakligen för att leka).

Was this helpful?
(1) An intermediate form in the life cycle characterized by the presence or appearance of specific morphological elements or structures. (2) A ranking within an ascending line. (3) A stage in the transition from lower to higher organisational structures.


ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟ ΣΤΑΔIΟ: (1) Μεταβατική φάση στον κύκλο ζωής χαρακτηριζόμενη από την παρουσία ή εμφάνιση ειδικών μορφολογικών στοιχείων ή δομών. (2) Ενα στάδιο σε μία ανοδική σειρά κλίμακα. (3) Στάδιο κατά τη μετάβαση από μια κατώτερη σε μια ανώτερη μορφή οργάνωσης.

estádio de desenvolvimento : (1) Um fase intermédia no ciclo de vida caracterizada pela presença ou aparecimento de elementos ou estruturas morfológicas específicas. (2) Uma posição numa linha ascendente. (3) Uma etapa na transição de uma estrutura organizacional inferior para uma superior.

utvecklingsstadie: (1) En intermediär form i livscykeln som karakteriseras genom närvaron eller företeelsen av specifika morfologiska beståndsdel eller strukturer. (2) Rangorning inom ett stigande line. (3) Ett stadie i övergången från lägre till högre organisationsnivåer.

Was this helpful?
Feeding on fragmented particulate organic matter.


ΤΡΙΜΜΑΤΟΦΑΓΟΣ: Ο διατρεφόμενος από τρίμματα οργανικού υλικού.

detritívoro : Que se alimenta de particulas fragmentadas de matéria orgânica

detritusätare: Organismer som lever på dött, finfördelat organiskt material.

Was this helpful?
(1) In limnology and oceanography: the fragments of organic matter or other disintegrated material moved about by water. (2) In pathology: a collection or heap of fragments formed by detrition, especially in fish gills.


ΤΡΙΠΤΟΝ: (1) Στη λιμνολογία και την ωκεανο- γραφία, τα τρίμματα οργανικού ή άλλου απο- σαρθρωμένου υλικού που μετακινούνται από το νερό. (2) Στην παθολογία μια μάζα ή συσσωμάτωμα τριμμάτων που προέρχονται από αποσάθρωση, ιδιαίτερα στα βράγχια των ψαριών.

detrito : (1) Em limnologia e oceanografia: os fragmentos de matéria orgânica ou outro material desagregado transportados pela água. (2) Em patologia: um conjunto de fragmentos formados por atrito, especialmente nas guelras dos peixes.

detritus: (1) Inom limnologi och oceanografi: organiska partiklar eller annat upplöst material som flyttas runt av vattnet. (2) Inom patologi: en samling eller hög av finfördelat material som har bildats genom avnötning, i synerhet i fiskgälar.

Was this helpful?
(1) In genetics and evolution: used of a mutation that decreases the viability of a mutant genotype. (2) Any environmental or physiological condition that causes lethal or sublethal effects.


ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ: (1) Στη γενετική και την εξέλιξη ο όρος αναφέρεται σε μεταλλάξη που μειώνει τη βιωσιμότητα ενός γονοτύπου. (2) Κάθε περιβαλλοντική ή φυσιολογική κατάσταση που προκαλεί θνησιμότητα.

prejudicial : (1) Em genética e evolução: relacionado com uma mutação que diminui a viabilidade do genótipo mutante. (2) Qualquer condição ambiental ou fisiológica que tem efeitos letais ou subletais.

skadlig : (1) Inom genetik och evolution: används för att beskriva en mutation som minskar livsdugligheten av en muterad genotyp (2) Varje miljöförhållande eller fysiologisk tillstånd som orsakar mortalitet eller subletala efffekter.

Was this helpful?
The chemical modification of a xenobiotic substance that renders it harmless.


Αποτοξικοποίηση: Η χημική μετατροπή μιας ξενοβιοτικής ουσίας η οποία την καθιστά ακίνδυνη.

detoxificação: A modificação química de uma substância xenobiotica que a torna inofensiva

detoxifiering: Kemisk modifikation som oskadliggör en xenobiotisk substans.

Was this helpful?
Tensio-active surfactant compound that features a non-polar, hydrophobic hydrocarbon chain with a polar end. Detergents are often included in cleaning solutions as they emulsify dirt and oil. As waste products of industrial and domestic processes they may have a detrimental effect on the water quality of aquaculture units. In English the term detergent is often used loosely, to describe any cleaning agent, including soaps.


ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤIΚΟ : Τασιενεργή χημική ένωση που μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού. Αποτελείται από μία μη πολική, υδρόφοβη αλυσίδα υδρογονάνθρακα, με ένα πολικό άκρο. Τα απορρυπαντικά περιέχονται συχνά σε διαλύματα καθαρισμού, επειδή γαλακτοματοποιούν τους ρύπους και τα έλαια. Η παρουσία τους στα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα του νερού των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται εσφαλμένα για οποιοδήποτε καθαριστικό, των σαπουνιών συμπεριλαμβανο

detergente: Composto surfactante tensio-activo característico de cadeias hidrofóbicas de hidrocarbonetos, não polares, com uma terminação polar. Os detergentes são muitas vezes incluindos em soluções para lavagem devido a emulsionarem a sujidade e o óleo. Como produtos de desperdicio industrial e doméstico podem ter um efeito nocivo na qualidade da água das unidades de aquacultura. Em Inglês o termo detergente é muitas vezes utilizado livremente para descrever qualquer agente de limpeza, incluindo sabões.

rengöringsmedel: Ytaktivt ämne som innehåller en opolär, hydrofobisk kolhydrat med en polär ända. I en snäv bemärkelse avses en detergent som ett ytaktivt ämne som kan användas för rengörande ändamål eftersom de kan emulgera oljor och fettämnen. Som avfallsprodukter inom industriella verksamheter och hushålls processer kan de ha en negativ effekt på vattenkvaliteten inom akvakulturen.

Was this helpful?
Technique whereby animals that may contain undesirable substances (sand, silt), pollutants, parasites or organisms of possible harm to human beings are placed and held in clean water to clean themselves; usually applied to shellfish.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ : Τεχνική, κατά την οποία ζώα που περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες (άμμο, λάσπη), ρύπους ή οργανισμούς ενδεχομένως επιβλαβείς για τον άνθρωπο, τοποθετούνται και παραμένουν σε καθαρό νερό για να καθαριστούν. Συνήθως χρησιμοποιείται για τα δίθυρα μαλάκια.

depuração : Técnica através da qual animais que podem conter substâncias indesejáveis (areia, lama), poluentes, parasitas ou organismos potencialmente perigosos para o homem são colocados e mantidos em água limpa para eles próprios se purificarem; normalmente aplicada aos bivalves.

depurering: Teknik där djur som kan innehålla ogynsamma ämnen (sand, slam), föroreningar, parasiter eller organismer som kan vara skadliga för människor, placeras och hålls i ren vatten tills de rengör sig själva; vanligen tillämpad på skaldjur.

Was this helpful?
Feeding strategy of benthic animals, in which organisms ingest plant and animal debris from, on or under the sediment surface.


ΙΖΗΜΑΤΟΦΑΓIΑ : Στρατηγική διατροφής βενθικών ζώων, κατά την οποία οι οργανισμοί τρέφονται με φυτικά και ζωϊκά τρίμματα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του ιζήματος ή κάτω από αυτή.

alimentação depositada : Estratégia de alimentação dos animais bentónicos, na qual os organismos ingerem detritos vegetais e animais que se encontram na, ou sobre a, superfície sedimentar.

nedfallsätare: Födostrategi hos bentiska djur, där organismer intar organiska partiklar, på eller under subsratytan.

Was this helpful?
Used of an environment depleted of free oxygen.


ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΜΕΝΟ: Αναφέρεται σε περιβάλλον στερούμενο ελεύθερου οξυγόνου (βλ. αναερόβιος).

desoxigenado : ambiente sem oxigénio; cf. anaeróbico.

syrefri: Används för att beskriva en miljö som är syrefri.

Was this helpful?
Decrease in the population.


ΑΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Μείωση του πληθυσμού.

despovoamento : Diminuição na população.

avfolkning: Minskning av populationen

Was this helpful?
Mortality related to the population density.


ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Θνησιμότητα που σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού.

mortalidade dependente da densidade : Mortalidade relacionada com a densidade populacional. Ver DEPENDÊNCIA DE DENSIDADE

densitetsberoende mortalitet: Mortalitet som står i samband med populationsdensitetet.se DENSITETSBEROENDE

Was this helpful?
An ecological principle in which a change in the influence of an environmental factor affects population growth as population density changes, for example by tending to retard population growth (by increasing mortality or decreasing fecundity) as density increases. This applies to extensive aquaculture (as in conventional pond culture) or other production systems (for example, rotifer production in marine hatcheries) where productivity largely depends on natural food chains. In commercial intens


ΠΥΚΝΟ-ΕΞΑΡΤΗΣΗ: Οικολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία η μεταβολή της πυκνότητας ενός πληθυσμού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επιδρά ένας δεδομένος οικολογικός παράγοντας στην αύξηση του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της πυκνότητας ενός πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση της θνησιμότητας (ή μείωση της γονιμό- τητας) και συνεπώς τείνει να ανακόψει την αύξηση του ληθυσμού (με αύξηση της θνησιμότητας ή με μείωση της γονιμότητας). Η αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση της εκτατικής υδατοκαλλιέργειας (π.χ. παραδοσιακ

dependência de densidade : Um princípio ecológico no qual uma alteração na influência de um factor ambiental afecta o crescimento da população à medida que a densidade populacional se altera, por exemplo tendendo a retardar o crescimento populacional (aumentando a mortalidade ou diminuindo a fecundidade) à medida que a densidade aumenta. Este fenómeno aplica-se à aquacultura extensiva (como na cultura em tanques convencionais) ou noutros sistemas de produção (por exemplo, produção de rotíferos em maternidades) onde a pro

densitetsberoende: Ekologisk princip där en ändring av en miljöfaktors inflytande påverkar populationstillväxten, allteftersom populationsdensitetet förändras; till exempel, genom att minska populationstillväxten (genom att öka mortalitet eller minska fekunditet) medan densitet ökar. Detta gäller inom intensiv akvakultur eller andra produktionssystem (t.ex rotiferaodlingar i marina annläggningar) där produktivitet beror i stor del på naturliga näringskedjor. Inom kommerciell akvakultur kan denna princip kringgås,

Was this helpful?
(1) The number of individuals within a given area or volume. (2) In physics: the mass is divided by volume.


Πυκνότητα : (1) Ο αριθμός των ατόμων για μια δεδομένη περιοχή ή ανά όγκο. (2) Στη φυσική η μάζα διαιρούμενη δια του όγκου.

densidade: (1) O número de indivíduos por uma dada área ou volume.(2) Em física, a massa é dividida pelo volume.

densitet: Antalet individer inom ett visst område eller volym.

Was this helpful?
The biochemical reduction of nitrate via the intermediate nitrite to molecular (gaseous) nitrogen and carbon dioxide through microbiological activity. This process occurs most efficiently in oxygen-deficient environments (e.g. below 0.5 mg/L). The bacterial groups involved are generally called denitrifiers. In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of the rapid nitrate accumultion derived from effective bio


ΑΠΟΝIΤΡΩΣΗ : Η βιοχημική αναγωγή των νιτρικών, μέσω νιτρωδών, προς μοριακό (αέριο) άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα με μειωμένο οξυγόνο (π.χ. κάτω από 0.5 mg/L). Τα βακτήρια που συμμετέχουν σ αυτή τη διεργασία ονομάζονται γενικά απονιτροποιά. Στην υδατο- καλλιέργεια η απονίτρωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για την διαχείριση ανακυκλωνομένων συστημάτων με μικρή ή μηδενική ανανέωση του νερού, οφειλόμενη στην ταχεία συσσώρευση νιτρι- κών από τη

desnitrificação : A redução bioquímica de nitratos via nitritos para azoto molecular (gasoso) e dióxido de carbono através de actividade microbiológica. Este processo ocorre mais eficientemente em ambientes pobres em oxigénio (e.g. abaixo de 0,5 mg/l). Os grupos de bactérias envolvidas são geralmente chamadas desnitrificadoras. Em aquacultura, a desnitrificação torna-se um processo de tratamento necessário em sistemas onde a água é reciclada devido à rápida acumulação de nitratos derivada da efectiva nitrificaçã

denitrifikation: Sönderfall av oxiderade kväveföreningar (nitrat, NO-3r, eller nitrit, NO-2q) under bildande av kvävgas (N2), kväveoxid (NO) eller dikväveoxid (N2O). Denna process är mest effektiv i syrefria miljöer (t.ex under 0.5 mg/L). Bakterierna som är inblandade i processen kallas för denitrifierare. Denitrifiering kan användas inom akvakultur för att In aquaculture, denitrification becomes a necessary treatment process in recycling systems with little or no water exchange because of

Was this helpful?
Living on or close to the bottom of a pond, lake, or the sea.


ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓIΚΟΣ: Αυτός που ζει πάνω ή κοντά στον πυθμένα μιας υδατοσυλλογής, λίμνης ή της θάλασσας.

demersal : Que vive no, ou perto do, fundo de um tanque, lago ou mar.

djupvattensorganismer: Organism som lever på eller nära botten i dammar, en sjöar eller havet.

Was this helpful?
A branching diagram in the form of a "tree" used to depict degrees of relationship or resemblance.


ΔΕΝΔΡΟΓΡΑΜΜΑ: Διακλαδιζόμενο, δενδροειδές διάγραμμα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των βαθμών συγγένειας ή ομοιότητας.

dendograma : Diagrama ramificado com a forma de "árvore" utilizado para representar graus de relacionamento ou semelhança

dendrogram: Ett förgrenande diagram som liknar ett träd. Används för att visa graden av släktskap eller liknelse.

Was this helpful?
An area at the mouth of the river where sediment accumulates.


Δέλτα: Η περιοχή στις εκβολές των ποταμών όπου εναποτίθενται τα ιζήματα.

lixos degradáveis: Lixos que podem ser desfeitos em pedaços mais pequenos.

delta: Lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.

Was this helpful?
Having an adverse effect; used of a trait which impairs survival, or of a mutation that reduces fitness.


ΕΠIΒΛΑΒΗΣ: Ο έχων δυσμενή επίδραση. Χρησιμοποιείται για χαρακτήρα που μειώνει την επιβίωση ή για μεταλλαγή που ελαττώνει την αρμοστικότητα.

destrutivo : Que tem um efeito adverso; característica que prejudica a sobrevivência, ou mutação que reduz a aptidão.

skadlig : Att ha en ogynnsam effekt; används för att beskriva en egenskap som försämrar överlevandet, eller en mutation som minskar fitness.

Was this helpful?
The loss of water, as from the body or a tissue.


ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ: Η απώλεια νερού π.χ. από το σώμα ή έναν ιστό.

desidratação : A perda de água de um corpo ou tecido.

uttorkning: Vätskeförlust från kroppen eller från en vävnad.

Was this helpful?
Units used in the measurement of the duration of a life cycle or a particular growth phase of an organism (e.g. egg development); calculated as the product of time and temperature average over a specific interval.


ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ: Μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της διάρκειας τού κύκλου ζωής ή μιας συγκεκριμένης φάσης της ανάπτυξης ενός οργανισμού (π.χ. της ανάπτυξης του ωαρίου). Υπολογίζεται ως το γινόμενο τού χρόνου επί τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

fase gradual : Unidades utilizadas na medição da duração de um ciclo de vida ou de uma fase particular do crescimento de um organismo (e.g. o desenvolvimento do ovo); calculada como o produto do tempo e temperatura médios num intervalo específico.

graddagar: Tidsenheter som används att mäta längden av ett livscykel eller ett specifikt tillväxtfas av en organism (t.ex tillverkning av ägg); beräknad som produkten av tid och medeltemperaturen under en viss tidsintervall.

Was this helpful?
Any structural change in an organ, tissue or cell by which its functional power is impaired. The degenerative change may, or may not, progress to necrosis.


ΕΚΦΥΛIΣΜΟΣ: Δομική αλλαγή σε ένα όργανο, ιστό ή κύτταρο, με την οποία επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του. Η εκφυλιστική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέκρωση (βλ.λ.) .

degeneração : Qualquer alteração estrutural de um orgão, tecido ou célula através da qual o seu poder funcional é prejudicado. A alteração degenerativa pode ou não progredir para a necrose (q.v.) .

degeneration: Varje strukturell förändring i ett organ, vävnad eller cell som orsakar en försämring i dess funktionella kapacitet. Ändringarna på grund av degeneration kan leda till nekros.

Was this helpful?
Wastes that can be broken down into smaller parts.


Διασπώμενα απόβλητα : Απόβλητα τα οποία μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα μέρη.

delta: Área da foz do rio onde se acumulam os sedimentos.

nedbrytbar avfall: Avfall som kan brytas ner till mindre beståndsdelar.

Was this helpful?
The permanent clearing of forest land and its conversion to non-forest uses.


Αποψίλωση : Ο μόνιμος καθαρισμός μιας δασικής έκτασης και η μετατροπή της σε μη-δασική περιοχή.

desflorestação: Limpeza permanente de terrenos florestais e sua conversão para usos não florestais.

skogsskövling: Permanent hygge av skogso